www.cartiaz.

ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z DINAMICA GRUPULUI SI ECHIPEI Adrian Neculau

• •

SCOPUL UNITĂŢII DE CURS: să ofere cursanţilor noţiuni şi explicaţii pentru a înţelege domeniul psihologiei sociale; să înfăţişeze problematica largă a câmpului social din perspectiva disciplinei noastre. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

În urma studierii acestei unităţi de curs, studenţii ar trebuie să: • înţeleagă şi să explice câmpul social şi fenomenele sociale din perspectiva psihologiei sociale; • să cunoască noţiunile cu care se operează în acest domeniu; • să explice modalităţile şi mecanismele articulării personalităţii la mediul social; • să identifice rolul contextului social în formarea reprezentărilor sociale şi atitudinilor sociale; • să dobândească competenţa psihosocială, adică capacitatea de a analiza şi acţiona în câmpul social; • să promoveze o atitudine activă faţă de realitatea socială. EVALUARE Evaluarea va consta dintr-un examen scris din conţinutul cursului şi un dosar cu aplicaţiile / activităţile prezentate pe parcursul acestui curs. Ele reprezintă 50% din nota finală. Fiecare activitate trebuie tratată pe 2-3 pagini scrise. Toate temele vor fi incluse într-un dosar ce trebuie prezentat la întâlnirea tutorială.

ADRIAN NECULAU

WWW.CARTIAZ.RO

– CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z

I. GRUPUL ÎN PSIHOLOGIA SOCIALĂ

Cursul îşi propune să prezinte rolul grupului în viaţa socială, în procesul de dezvoltare a persoanei şi în formarea personalului. Vor fi identificate cele mai importante tipuri de grupuri psihosociale: grup mic (restrâns), grup primar - grup secundar (organizaţie), grupare, comunitate, mulţime. În definirea grupurilor vor fi reţinute caracteristicile: talia, unitatea de timp şi spaţiu, interacţiunea membrilor, percepţia apartenenţei, scop comun şi interdependenţa membrilor în atingerea acestui scop. Vom descrie apoi dimensiunile grupului (instrumentală, relaţională şi contextuală) şi funcţiile sale: de integrare socială, de diferenţiere, de schimbare şi de producţie. Două paragrafe sunt dedicate tehnicilor de antrenament grupal (T-group), funcţiei de animare a grupurilor, descrierii tipurilor de animatori. Un ultim paragraf prezintă munca în grupuri.

I.1. CONCEPTUL DE GRUP ÎN PSIHOLOGIA SOCIALĂ Realitatea socială se prezintă ca un sistem complex de grupuri (mai mari sau mai mici, formale sau informale) care construiesc norme şi valori, distribuie poziţii şi exercită influenţe. Grupul: – joacă un rol crucial în evoluţia persoanei, constituie cel mai important mijloc de socializare şi integrare socială, contribuie decisiv la transmiterea valorilor unei societăţi; – oferă individului securitate, dar şi mijloace de afirmare; – răspunde nevoilor asociative şi de apartenenţă ale fiinţei umane. În fine, prin dimensiunea sa interactivă, grupul se prezintă ca un mediu şi mijloc de învăţare a unor roluri sociale, formează competenţe de evaluare a altora şi poate contribui la dezvoltarea conştiinţei de sine a membrilor săi. Termenul grup a fost folosit, pentru prima dată, ca termen tehnic în bele-arte; el vine din italiană (groppo sau gruppo) desemnând mai mulţi indivizi, pictaţi sau sculptaţi, formând un subiect. În franceză – groupe – a pătruns mai târziu, adus de artiştii care au studiat în Italia. Se pare că prima apariţie scrisă a termenului, în limba franceză, este conţinută în traducerea din 1668 a lucrării “De arta graphica” a lui Du Frasnay, de către R. de Piles. El era utilizat aici ca termen de atelier. În literatură, cuvântul a fost folosit, pentru prima oară, de către Molière, într-un text puţin cunoscut, Poème du Val-de-Grâce (1669). În secolul 2

WWW.CARTIAZ.RO

– CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI

XVIII acest termen desemna deja o reuniune de persoane. La acest sens el a ajuns după ce, la început, a însemnat “nod”, “legătură”, “reuniune”, “ansamblu”, semnificând “coeziune între membri”, “comunicare”. Varianta “rond”, de care a fost apropiat iniţial, a însemnat, tot mai mult, “cerc”, “adunare de egali” (Anzieu, Martin, 1994; De Visscher, 2001). În aceeaşi perioadă el se impune şi în germană şi în engleză (grupe, group). În limba română cuvântul a pătruns târziu, din franceză. Au circulat însă şi alţi termeni, desemnând aproximativ aceeaşi realitate: ceată, trupă, ortăcie, echipă. Ar mai trebui înregistrate sensurile arhaice (hoardă, gintă, sectă) sau semnificaţiile metaforice (Turnul Babel, Curtea Miracolelor, Piaţa Meduzei). Încă de la apariţie, verbul “ a grupa” a însemnat acţiunea de a pune în ansamblu un set de elemente distincte, de a le lega unele de altele, într-o solidaritate mai mult sau mai puţin accentuată. Ca unitate socială grupul poate fi întâlnit încă în preistoria umanităţii. Constructorii turnului Babel, de exemplu, au fost lipsiţi de ceea ce astăzi numim “spirit de echipă”, iar eşecul ce l-au suferit a arătat importanţa “comunicaţiilor” în grup. Referiri la fenomene colective, la structuri şi transformări, găsim în “Republica” lui Platon şi în “Politica” lui Aristotel. În operele utopiştilor întâlnim interesante comunităţile anarhist-sentimentale care propun schimbări şi proiectează idealuri. Falansterul lui Fourier reprezintă un asemenea model grupal de organizare. Quakerii americani au şi ei un cult religios grupal. În societatea tradiţională românească s-a dezvoltat o instituţie a cooperării, promovând spiritul de întrajutorare prin asociaţii ca obştea ţărănească, claca, ortăcia, vecinătatea sau ceata (Neculau, 1989). Câteva condiţii istorice şi sociale specifice au facilitat dezvoltarea accelerată a teoriei grupurilor în Statele Unite. Între acestea, organizarea vieţii sociale în Lumea Nouă. În celebra sa lucrare “Democraţia în America” (1864), istoricul francez Alexis de Tocqueville scria: “Am întâlnit în America tipuri de asociaţii despre care mărturisesc că nici nu aveam idee. Americanii de toate vârstele, de toate condiţiile şi de toate conceptele se asociază (s.n.) fără încetare. Ei nu au numai asociaţii comerciale şi industriale la care participă cu toţii, ci încă mii de asociaţii diferite: religioase, morale, importante, neserioase, foarte generale, foarte particulare, imense şi foarte mici …” Condiţiile istorice particulare au determinat, în Statele Unite, aceste orientări spre grup: nevoia de randament, în industrie, a trezit interesul pentru studierea echipelor de muncă; viaţa politică a promovat modelul acţiunii colective; organizarea armatei a relevat importanţa factorilor de coeziune şi eficienţă în grupurile mici. Teoria grupurilor a pătruns impetuos în ştiinţele sociale pe la mijlocul secolului trecut. Această perioadă a cunoscut un proces rapid de restructurare în organizarea şi stilul vieţii cotidiene, precum şi a sistemului de valori. Schimbările tehnice, economice, demografice au afectat nu numai raporturile dintre oameni şi obiecte (natura muncii şi tipul de unitate socialeconomică), ci şi relaţiile dintre oameni, ca urmare a urbanizării accelerate şi a dezvoltării mecanismelor tehnico-birocratice. Evoluţia procesului de comunicare (masificarea mass3

a devenit o modalitate de afirmare socială. precum şi restructurarea formelor tradiţionale de organizare şi de autoritate familială şi profesională. fără a implica şi o interacţiune între membri. Psihologia socială este preocupată îndeosebi de grupul de dimensiuni reduse. Munca în grupuri. contribuind la dezvoltarea proceselor de normalizare şi uniformizare. În sociologie. Pornind de la modelul lui Gurvitch.ADRIAN NECULAU WWW. Categoriile sociale. 3) se constituie întro entitate particulară şi 4) regrupează membrii după criterii funcţionale şi/sau complementare. participarea la activităţi comune sau momente comemorative şi existenţa unui spaţiu interacţional. raporturi sociale în limitele unor reguli prestabilite. asociaţii. în lucrarea “Social Organization” (1909) care le-a numit grupuri primare. Sociologul francez G. dar şi la redistribuirea puterii. au suscitat găsirea unor noi forme de integrare socială. având în comun modele culturale sau subculturale. mecanisme de organizare şi nu au corespondenţă în realitate. a unui mod de comunicare şi de interinfluenţare. semnificând o relaţie socială sau interindividuală. asociaţii. Dezvoltarea unor noi modele de solidaritate şi ajutor social au condus la explozia formelor de organizare izvorâte din iniţiative nonguvernamentale. o clasă de indivizi care au caracteristici comparabile şi întreţin unele relaţii. Categoriile. după De Visscher (2001) sunt construcţii mentale. 2) dezvoltă interacţiuni. “grupări parţiale” (familie. Gurvitch (1963) distinge între “ansambluri sociale” largi. adesea pentru a “manifesta” sau “demonstra” aderenţa la o idee. psihosociologul Pierre de Visscher propune denumirile de “formaţiune socială” sau “colectivitate”: ansamblul de indivizi uniţi printr-o legătură socială. o unitate socială. Caracteristica lor – scria sociologul american – este asociaţia intimă a membrilor. crede sociologul american R. deşi nu se confundă cu cel de categorie socială. faţă în faţă. o legătură. organizaţii. Nici masa. grupul social are un sens mai larg. poziţiilor şi rolurilor. Aceste ansambluri presupun o regrupare datorită comunităţii de gândire şi acţiune.CARTIAZ. polarizare pentru o opţiune. reunind poziţii sociale şi de status. comunităţi) şi diferite alte “forme de sociabilitate” în care legătura socială determină o “reciprocitate de perspectivă”. Merton (1965) sunt simple agregate. Interacţiunea relaţiilor în cadrul grupurilor sociale presupune aderarea la valori identice (sau similare). ele presupun interacţiune între membri şi de aceea nu se pot confunda cu grupurile sau colectivităţile. Aceste grupuri au fost descrise pentru prima dată de Charles Cooley. statutelor. regrupări logice. publicul sau chiar mulţimea nu pot fi incluse în specia grupurilor datorită lipsei liantului comun. clasă socială.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z media. ca mijloc de echilibru şi suport psihosocial. manifestării unei atitudini similare. cooperarea şi interacţiunea directă. noţiunea cu sfera cea mai largă între cele ce ne interesează aici. care-şi caută identitatea. dezvoltarea Internet-ului). dar sunt organizări efemere. Primul palier de analiză pe care ar trebui să-l luăm în consideraţie atunci când studiem grupul este cel de categorie socială. de amenajare a relaţiilor dintre oameni. Specificitatea grupului social este aceea că el ne apare ca: 1) un “subsistem” indus într-o tipologie de formaţie socială în care se pot regăsi colectivităţi. numit adesea grup mic sau grup restrâns. Ele contribuie decisiv la formarea naturii sociale şi a 4 .

credinţe. luând adesea forma cluburilor sau societăţilor în care liantul este afecţiunea reciprocă. f) grupul de loisir este organizat pentru diferite acţiuni sportive. (dinamica grupului). 3) grupul de vecinătate. înregistrate de cercetătorii domeniului? Chantal Leclerc (1999) de la Universitatea Laval (Canada) a inventariat următoarele: a) grupul de sarcină.CARTIAZ. reunit pentru o îndatorire comună (echipa de muncă. 2) grupul de joc al copiilor. prin promovarea ambiţiei şi onoarei. Care sunt cele mai cunoscute grupuri restrânse. b) grupul de formare psihosocială are ca obiectiv creşterea sau formarea personală. acţiunea politică pentru apărarea drepturilor sociale a unor categorii de populaţie. ci este o unitate care încurajează diferenţierea şi competiţia. solidaritate. care au discutat împreună rezultatele unei investigaţii empirice. un comitet de acţiune. e) grupul de învăţare (clasa de elevi. constituirea de norme. interdependenţă. care şi-au confruntat reacţiile şi credinţele. organizarea serviciilor comunitare. de a se situa prin raport cu valorile comune. grupul de formare în întreprindere sau cele de educaţie populară. Cooley a descris patru tipuri de grupuri primare pe care le-a numit “universale” pentru că au aparţinut tuturor timpurilor şi stadiilor de dezvoltare ale omenirii: 1) familia – primul “grup primar” pe care-l cunoaşte civilizaţia umană. sunt: scop comun. echilibru intern şi un sistem constant de relaţii cu exteriorul. Grupul primar promovează spiritul lui “Noi” şi implică acel fel de simpatie şi de identificare mutuală pentru care “noi” este “expresia naturală”. Rezultatul asociaţiei intime. în construirea unui scop colectiv. c) grupul de acţiune comunitară poate avea ca obiectiv dezvoltarea locală. g) grupul de persoane dintr-o rezidenţă reuneşte indivizi într-o “unitate de viaţă”. relaţii afective între membri. exprimând viaţa socială şi afectivă a ruralului (caracteristicile sale sunt autoguvernarea. psihologice. Acest tip de grup mai este cunoscut şi ca grupul de cercetare-acţiune. se grăbeşte Cooley să adauge. constă într-o anumită fuziune a individualităţilor într-un întreg. astfel încât ţelul fiecărui membru se converteşte în viaţa comună a grupului. dezvoltarea unor abilităţi psihosociale. un consiliu de administraţie. aşa cum au fost descrise în psihologia socială. Unitatea grupului primar nu este însă una de pură armonie şi dragoste. d) grupul format la sfârşitul unei cercetări au o bază voluntară şi reunesc indivizi care au participat la realizarea unor observaţii. coduri. veneraţia eroilor şi un acut sentiment de dreptate). o asociaţie). Iar mijlocul prin care se poate obţine acest rezultat este păstrarea dimensiunii sale restrânse. Supunerea la standardele comune îndeamnă membrii să se angajeze în eforturi de a ocupa un loc în conştiinţa celorlalţi. Principalul obiectiv al grupului primar este conservarea realităţii sale fizice şi a imaginii ideale. într-o unitate comună. formată de indivizi care se cunosc din copilărie şi adolescenţă. 4) comunitatea de bătrâni. susţinerea psihosocială a unei acţiuni. ajungând la reprezentarea comună a unei realităţi. generozitatea. artistice. în interiorul unei 5 .WWW. ritualuri. urmărit într-un mod activ. dobândirea unor experienţe. grupa de studenţi. uniune morală. consolidarea unei echipe. caracterizat prin spontaneitate şi cooperare. Caracteristicile principale ale grupului primar.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI idealurilor individului. culturale.

J. Anzieu şi J. Alte tipuri de regrupare decât grupul restrâns Tipuri de regrupare Agregat Agregat fizic Agregat statistic Caracteristici distinctive şi legături între persoane Juxtapunere a membrilor foarte puţin legaţi unii de alţii Persoane legate prin singurul fapt de a fi în acelaşi loc în acelaşi moment Categorie de persoane regrupate în funcţie de criterii de clasificare exterioare voinţei lor.Relaţii Introduce luni până ciu sau funcţionale presiuni la mai mare multe decenii Spontaneitate. D. salariu etc.Mare nute până la câteva zile Banda Slabă Câteva ore Mic până la câteva luni Gruparea Mijlocie Relaţii între indivizi Efectul Conştiinasupra ţa scopucredinţelor şi rilor normelor Slabă Acţiuni comune Contagiune Iruperea a credinţelor emoţională latente Cercetări Întărire asemănătoa re Apatie sau acţiune paroxistică Mijlocie Grupul Ridicată primar sau restrâns Grupul Foarte ridicată secundar sau organizaţia Mai multe Mic. la rândul său. Martin (1994) aşează grupul restrâns la interferenţa grupărilor mari. casă de odihnă). după nivelul de şcolaritate. dar puţin importantă pentru grup Slabă sau Rezistenţă mijlocie pasivă sau acţiuni limitate Ridicată Importanţa spontaneităţii şi vederilor înnoitoare Slabă sau Importanţa ridicată obişnuinţei şi planificării Chantal Leclerc.Y. Relaţii Menţinere săptămâni mijlociu umane până la mai sau superficiale multe luni mare Trei zile Mic Relaţii Schimbare până la umane zece ani bogate Mai multe Mijlo. sănătate. Într-o lucrare intitulată Dinamica grupurilor restrânse.CARTIAZ. Anzieu. 6 . loisir (cămin de elevi.Y. ne prezintă un tablou al “regrupărilor” care nu pot fi confundate cu acest tip de grup clasic. vârstă.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z instituţii de educaţie.ADRIAN NECULAU WWW. h) familia este considerată primul grup de apartenenţă. funcţionând după norme instituţionale. grupului (gradul de orindivizi ganizare internă şi diferenţierea rolurilor) Mulţimea Foarte slabă Câteva mi. reunite adesea după criterii afective şi organizaţiile înalt structurate. Exemple Coada aşteptând în faţa unui ghişeu de casierie Persoane regrupate în cadrul unei anchete. nestructurate. orfelinat. facilitând dobândirea celor dintâi experienţe sociale. Martin. Clasificarea grupurilor umane (după D. 1994) Denumirea Structura Durata Nr.

în vederea atingerii unui scop.Configurarea unor legături sau a unor canale . având sentimentul de 7 . (Sursa: Chantal Leclerc.Ecologiştii neconstituiţi în gândire şi de acţiune în mod necesar relaţii directe. Comunitatea de Număr relativ important de persoane nevoind .Un mare sindicat Organizaţii mici .WWW. Categoria socială Ansamblu de persoane care au în comun . 1990) reia aceleaşi trăsături: un număr restrâns de indivizi. .Hispanofonii. economice.Amatori de exerciţii sau aceleaşi mize. Capitolul despre grup dintr-un manual de psihologie socială apărut în Franţa mai târziu (Fischer. francofonii.Membrii serviciului de contabilitate dintr-o uzină . . animaţi de un scop comun.2.Reţeaua de muncă .O mare uzină .Persoanele asistând la un mare număr de persoane. servicii publice. noi am identificat (Neculau. . . Examinând literatura extrem de bogată de până la această dată.) Organizaţii mari . comune. Organizaţiile Sisteme sau subsisteme sociale care funcţionează după norme instituţionale (juridice.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI Mulţime Reasamblarea punctuală şi efemeră a unui . anglofonii etc. 1977) următoarele elemente care au putut contribui la o definiţie a grupului mic: un ansamblu de persoane. punând accentul pe scopul comun al membrilor şi interacţiunea acestora. spectacol de muzică populară .Femeile şi oamenii caracteristici sociale sau condiţii de viaţă.CARTIAZ. 1999) I.Populaţiile dintr-o zonă calamitată.Consilierul de administraţie al unui organism fără scop lucrativ. Definiţie Majoritatea definiţiilor îşi restrâng aria la grupul mic sau restrâns. aflate în interacţiune. administraţie.Reţeaua poate reuni persoane care nu se cunosc.O manifestaţie contra rasismului Reţeaua .Reţeaua de prieteni grupuri restrânse sau în alte tipuri de regrupări. faţă de . împărtăşesc unele norme şi care. politice) în interiorul unui segment particular al realităţii sociale (comerţ. dar care partide sau organizaţii. diferenţiindu-se după funcţii sau sarcini. servicii comunitare etc. recurg la cadre de referinţă plimbări în aer liber.Reţeaua familială de comunicare observabile sau rituale în . sport şi loisir. mijlocii sau superioare.Persoanele din clasele populare.

Alte două definiţii. de la Universitatea Laval din Québec. Două definiţii mai extinse ne pot servi ca repere pentru un model de abordare operaţional. un „aici şi acum”. interacţionează şi se interinfluenţează direct”. motivaţie de asociere. relaţii stabile. apariţia normelor. uşor de reperat. împărtăşirea în comun a evenimentelor sau a experienţelor. 2. în interior şi exterior. constituit dintr-un ansamblu reperabil de persoane. grupul se fondează pe o oarecare comunitate de tip colectiv şi pe interdependenţa membrilor. dezvoltarea unor legături afective. . coordonator al antologiei româneşti dedicate dinamicii grupului. apariţia unor funcţii. dar şi o distanţă interindividuală minimală. între grup şi mediul său.mod de a fi comun. dezvoltarea unei culturi grupale. grupul este „un câmp psihosocial dinamic. Aceasta se caracterizează prin obiective similare. scopuri valorizate prin membri. legate voluntar sau nu. nu lărgesc mult sfera trăsăturilor.CARTIAZ. percepţia apartenenţei. permiţând un proces de instituţionalizare (structura. diferenţiere de roluri. Pierre de Visscher (1991) de la Universitatea din Liège. Această definiţie pe care o propunem ca definiţie de lucru. influenţă mutuală interpersonală. de peste ocean. propune raportarea la trei caracteristici fundamentale: 1.o durată suficientă de funcţionare. procese) şi identificarea membrilor. interacţiune directă. fără a se impune obiective identice sau experienţe comune. . Landry (1995) a identificat următoarele caracteristici ale grupului: număr restrâns de membri (3-20). Aceste persoane. simbolice sau reale. defineşte grupul restrâns ca: . grupul permite o interacţiune directă între membrii săi. limbaj propriu.o semnificaţie: o raţiune de a fi şi de a rămâne în ansamblu.posibilitatea percepţiei sau reprezentării fiecărui membru de către toţi ceilalţi. . a căror unitate rezultă dintr-o comunitate de tip colectiv şi din interdependenţa stilurilor individuale. unul dintre cei mai avizaţi specialişti europeni în domeniu. interdependenţă. Johnson şi Johnson (1998) nu ajung nici ei mai departe: interacţiunea interpersonală. 3. ca membri ai unităţii. faţă în faţă.ADRIAN NECULAU WWW.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z interdependenţă şi întreţinând relaţii afective. interacţiuni constante. grupul implică o cunoaştere a apartenenţei la o entitate colectivă. sunt conştiente unele de altele. 8 . Pentru Chantal Leclerc (1999). . entitate unificatoare) şi de grupalitate a membrilor faţă de exterior. .o unitate de timp şi spaţiu. rituri. interdependenţă. scopuri comune. roluri. norme. marcată prin credinţe. comportând o anumită proximitate. împărtăşite de către ceilalţi.un aer de entativitate (agregat. apărută la Editura Polirom. Indivizii sunt percepuţi fără dificultate.

CARTIAZ. le Bon asupra psihologiei mulţimii au întărit interesul pentru comportamentele colective. care a impulsionat dezvoltarea domeniului. Lippit şi White. Taine asupra forţei iraţionale şi violente ce o exprimă mulţimile. Polirom. el poate dezvolta un spirit de căutare a celei mai bune formule pentru a atinge un scop propus. Teoria grupului rămâne îndatorată observaţiilor lui H. după Rogers. Participarea la un grup de formare. el constată că grupul se constituie din reţele (lanţuri) de simpatie/antipatie care se organizează în subgrupuri.WWW. percepţii reciproce. contribuţiilor lui G. Lui Lewin şi colaboratorilor săi. Dinamica grupurilor.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI I. Grupul are o dinamicitate a sa. democratic. Teorii despre grupuri1 Tradiţia „gândirii grupale” s-a dezvoltat în Europa raţionalistă şi s-a emancipat în epoca luminilor. care sunt comportamentele dezirabile. „laisser-faire”) şi propunerea expresiei dinamica grupului. Tarde asupra imitaţiei. Moreno. Apariţia statelor naţionale a stimulat acest tip de entitate socială şi culturală. Constatând că în orice grup se dezvoltă relaţii de simpatie şi antipatie şi că aceste relaţii spontane exprimă stereotipurile culturale ale membrilor. religie. C. norme. 9 . prin acţiunile şi procesele ce le dezvoltă. adică ideea de intervenţie asupra unui mediu natural cu mijloacele pe care le oferă grupul însuşi. Fourier pentru inventarea mitului falansterului (o societate utopică a grupului ideal) sau lui Durkheim. cititorii sunt invitaţi să consulte P. fenomen ce poate fi redat prin scheme grafice pe care Moreno le numeşte sociograme. a extras ideea importanţei climatului de grup ca mod de obţine sentimentul apartenenţei şi ca mijloc de schimbare a atitudinilor Kurt Lewin şi colaboratorii săi au impus conceptul de cercetareacţiune. Pentru aprofundare. Rogers a propus ideea considerării grupului ca mijloc de dezvoltare. filozofie sau cutume. 2001. el devine un spaţiu al confruntărilor şi învăţării reciproce. pp. a inventat o metodă de radiografiere a relaţiilor socioafective dintr-un grup. promotorul ideii de solidaritate şi a ipotezei conştiinţei colective.L. Cercetările lui W. se datorează noţiunea de climat social (autocratic. Neculau. Cercetările sistematice asupra grupului s-au dezvoltat însă peste ocean. aparţine lui Elton Mayo şi grupului său care. Prima contribuţie majoră. 1 În acest paragraf sunt numai enumerate cele mai cunoscute teorii despre grupuri. dintr-o cercetare clasică de psihologie industrială. J. inducând popoarelor sentimentul de apartenenţă la o arie spirituală circumscrisă prin artă. lui Ch. născut în România. prin experienţă). Moreno poate fi considerat şi el un precursor al cercetărilor asupra dinamicii grupului.3. De Visscher. Wundt asupra psihologiei poporului (Völkerpsychologie) sau cele ale lui G. 29-58. apare participanţilor ca o „întâlnire” în care îşi pot exprima sentimentele şi pot învăţa (prin interacţiune. roluri) şi mijloc de schimbare socială. ca sistem de interacţiune a membrilor într-un câmp social (dezvoltând scopuri. A.

armonizare. Astfel R. evaluare.ADRIAN NECULAU WWW. Chantal Leclerc (1999) a identificat trei dimensiuni specifice ale fiecărui grup: instrumentală. de mai mulţi exegeţi. Moscovici a propus noţiunea de „minoritate” pe care o consideră sursă de inovaţie şi de schimbare socială. încă din deceniul al şaselea. sarcină. oferirea de opinii. puse în evidenţă de toţi analiştii grupurilor care au studiat productivitatea acestora în funcţie de talie (sau mărime). Într-o lucrare. se încurajează apariţia conflictului – factor de evoluţie socială. Aceste prime dimensiuni – realizarea unei sarcini sau interacţiunea în vederea relaţionării socio-afective – au fost cercetate. Dimensiunea instrumentală raportează despre coordonarea membrilor către un scop comun şi organizarea comunicării în vederea fluidizării informaţiilor. de inovaţie şi recunoaştere socială. interacţiune. care au degajat principalele lor caracteristici. Apoi ca mediu socio-afectiv care – prin comunicare. Din această articulare concretă a membrilor şi a acestora cu contextul social mai larg rezultă specificul muncii în grupuri. El construieşte un nou model de influenţă socială. în vederea fondării unor „norme afective”. grupul a fost cercetat ca forţa productivă superioară individului (rezolvarea de probleme.CARTIAZ. Pentru a se reduce starea de incertitudine a membrilor. astăzi celebră. după care aceasta se repartizează. în mod inegal şi de o manieră unilaterală. tratarea superioară a informaţiei. fiecare grup se prezintă ca o întâlnire specifică. Cercetările lui Moscovici au condus la dezvoltarea cercetărilor influenţei sociale şi a schimbării sociale prin norme de conformitate şi inovaţie grupală. Bales (1950) a delimitat o arie a sarcinii sau socio-operatorie (oferirea de opinii şi informaţii. se inventează mecanisme de control social. coordonare) şi roluri de menţinere a coeziunii (încurajare.F. producţia fiecărui grup. I. solicitarea de informaţii. Dacă dimensiunea instrumentală se referă la producţia grupului şi conţinutul acesteia. cea relaţională relatează despre interacţiunile socio-afective. pe care promotorii le rulează. structură sau tipurile de relaţii ce apar ca urmare a interacţiunilor. elaborarea unor proiecte). generatoare de conformism. În fine. într-un grup. Analizând evoluţia dinamică a grupurilor. CELE TREI DIMENSIUNI ALE GRUPULUI La început. schimburi – dă grupului “personalitate relaţională”. luarea unor decizii eficiente.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z Încheiem acest paragraf cu enunţarea contribuţiei lui Serge Moscovici la dezvoltarea teoriei grupurilor.4. Primele sunt dimensiuni “clasice”. Dimensiunea relaţională relatează despre gestionarea obiectivelor şi modul în care se articulează acestea cu aşteptările şi disponibilităţile membrilor. control) şi alta socio-afectivă (manifestată prin solidaritate sau agresivitate). relaţională şi contextuală. plasată într-un context personalizat. contribuind la dezvoltarea unor relaţii sociale care să convină actorilor sociali implicaţi. Pentru a se menţine influenţa. Psihologia minorităţilor active (1970). Benne şi Sheats (1948) au identificat roluri centrate pe sarcină (lansarea unei idei. facilitarea 10 .

care a dezvoltat o teorie a grupului optimal. Un grup şcolar. reprezentările sale. reducerea tensiunii). el evoluează. Noi am analizat recent (Neculau. până la detalii ca buget. Ceva mai târziu Blake şi Mouton (1978) au descris proceduri pentru producţie (tipul centrat pe sarcină. al comunităţii sau societăţii (Leclerc. Dimensiunea contextuală înfăţişează grupul într-un cadru socio-istoric. Grupul nu este o unitate izolată. ca şi desfăşurarea socio-afectivă (relaţională) a vieţii de grup nu sunt neutre. motivarea membrilor. juridice. Orice grup se plasează într-o comunitate care-şi imprimă ideile. ideologice şi politice în care grupul evoluează. cercetarea celor mai bune mijloace de a atinge ţelul comun). Dimensiunea relaţională este pusă în evidenţă de “atracţia” către apartenenţa la grup. Maisonneuve a enumerat mai multe modalităţi prin care membrii îşi exprimă interesul pentru alţii: prietenie. nu va putea fi rupt niciodată de un mediu concret. competenţe. economice. de energia de solidaritate (relaţională. cu scopurile şi mijloacele sale. la caracteristicile şcolii ca organizaţie socială (structura organizatorică. el se identifică – prin statutul său. “La dynamique des groupes” (1995) J. gestiunea conflictelor. Din cele expuse mai sus rezultă că producţia grupului (orientarea instrumentală).CARTIAZ. 1977). Saint-Arnaud (1989). mijloace. putere formală. credinţele. Un “grupist” târziu. rupte de sistemul social în care acesta este plasat. 2000) modul în care contextul social-ideologic poate fi “construit” (=dirijat) în scopul obţinerii unor reacţii controlate din partea grupurilor şi actorilor. prin capitalul şi resursele sale umane. de exemplu. talia grupului. rezumare) şi funcţii de menţinere (încurajare. materiale. Se referă la condiţiile materiale. Grupul. nevoie de securitate. Saint-Armand a găsit o bună formulă pentru a sintetiza această orientare funcţională a grupului: “producţia în funcţie de obiective şi utilizarea resurselor umane”: Comunicării între membri. Aceasta merge de la cadrul social mai larg. organizare şi eficacitate. 1999).WWW. iar Bennis şi Shepard (1956) au descris funcţii ale sarcinii (propunerea unor proceduri. comunicaţia. ruptă de comunitatea sau organizaţia în care este plasat. termene. în această perspectivă. prin raporturile reale sale simbolice – cu o direcţie de gândire şi anumite practici sociale. autoritar) şi preocupări pentru persoane (tipul club social sau regulator). a delimitat o energie de producţie. ci întreţine multiple legături cu acesta (Neculau.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI participării). Într-o lucrare acare a cunoscut mai multe ediţii. prin apartenenţă. Dimpotrivă. elaborare. comunicaţională). într-un context dat. consultarea membrilor în luarea deciziilor. Toate cercetările dovedesc că în cazul primei dimensiuni se pune accentul pe sarcină (clasificarea obiectelor. orientarea grupului este determinată de context şi imprimă membrilor anumite constrângeri pe care aceştia le încorporează şi le transformă în 11 . plăcerea de a face parte etc. controlul. Normele vieţii de grup. (Neculau (1983) nu poate fi analizat decât prin raportare la calitatea vieţii şcolare. financiare întrun context social-ideologic mai larg. i se acordă doar un rol instrumental. caracteristicile spaţio-temporale sunt impuse grupului de către cadrul social în care acesta evoluează. evaluarea acestora). propunerea unor norme. instituţionale.

reciprocitate. Elementele ce fac parte din cele trei dimensiuni ale grupului Dimensiunea instrumentală (care / ce?) Sarcina Rezultă dintr-o activitate raţională prin rapor-tare la conţinuturile tratate şi din obiective formale concise. de a se defini reciproc. eficacitate. Se înţelege. zgomote din ambianţă. frecvent implicite . pe termen mediu sau lung. etc. bunăstare.a stabili relaţii pentru sarcina de realizat . Se înscrie în dezvoltarea vieţii afective Comunicare de poziţii relaţionale Marcate de intersubiectivitatea şi de tentativele de influenţare mutuală Cere interpretarea mesajelor Criterii de evaluare a grupului Solidaritate. raportare la ceilalţi şi la cadrul social-ideologic. etc. francheţe. claritate. a avea legături cu servicii similare. interacţiuni cu persoane oficiale (participarea persoanelor din birouri similare. temperatură. însuşirea acestora de către actorii sociali va marca viaţa grupului.Spaţiul: Dispunerea scaunelor Condiţii de ventilare. valorilor sale. Roluri instrumentale Procedee de producere a unui final printr-o repartiţie eficace a responsabilităţilor şi a sarcinilor Comunicarea informaţiilor şi conţinutu-rilor Marcat de reguli explicite de transmitere a informaţiilor Cere competenţe de codificare şi decodificare Criterii de evaluare a grupului Productivitate.ADRIAN NECULAU WWW. ancorează puternic pe individ la valorile sociale transmise prin intermediul grupului. Necesităţi instrumentale .Timp: Frecvenţa interacţiunilor Durata interacţiunilor Timpul de care se dispune pentru a realiza o sarcină . coordonarea activităţilor.norme sociale.reguli stabilite în funcţie de realitatea materială Aşteptarea unor comportamente Aşteptarea unor comportamente . a unor condiţii concrete şi destine comune. cu viaţa din cartiere similare) .a forma o imagine de sine pozitivă . solidaritate Dimensiunea contextuală (Cu cine.a realiza câteva lucruri .CARTIAZ. stiluri comportamentale.a produce compatibilitate. Posibilităţile de interacţiune cu membri din exterior. cu ce şi către ce?) Condiţiile concrete de întâlnire şi lucru . contribuţie a mem-brelor la sarcină.a obţine respectul celorlalţi. fluidi-tatea comunicării..RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z “proprietăţi” individuale: opinii şi atitudini. mutual.acorduri referitoare la valori şi preferinţe . până la viaţa socială şi afectivă a grupului. de la organizarea producţiei şi orientarea spre sarcină.Resurse umane.proceduri de conduită a reuniunilor reguli stabilite în funcţie de realitatea socială .a crea legături .reguli tehnice ..a rezolva o problemă externă Dimensiunea relaţională (cum?) Relaţii Rezultă din interacţiunile sociale şi din procesul de construire a identităţii Roluri psihosociale Procedee de comunicare. materiale şi bugetare 12 . a modalităţilor de acţionare (chiar dacă acestea nu sunt agreate de unii membri) Reguli care orientează conduita Reguli care orientează conduitele . Împărtăşirea îndelungată a unei aceleiaşi culturi de grup.Caracteristicile grupului . Trebuinţe afective şi identitare . bogăţia relaţiilor. recunoaşterea identităţii sale.

.. Recent.Compoziţia grupului (statut. rivalităţi.. I. curent de opinii. El parcurge un proces adaptativ. Prima funcţie este cea de integrare socială a individului. descriind câteva funcţii pe care orice grup le îndeplineşte: de integrare. de influenţă. securitate. realizând un dublu efort: de “învăţare” a semnificaţiilor şi regulilor grupului şi de transformare a acestui mediu.) Orientarea grupului (sisteme de preferinţe şi tendinţele ideologice pe care le exprimă) . punând în valoare funcţiile corespunzătoare (Bales).) şi relaţiile intragrupale (alianţe. 1999).Stabilirea unei legături instituţionale . mijloacele ierarhice a deciziei.Participarea voluntară sau constrângerea membrilor grupului Compoziţia şi poziţia grupului . determinate de apariţia unor noi nevoi. pe măsură ce grupul evoluează spre noi scopuri. de reglementare a relaţiilor inter-individuale şi a celor intra-individuale. pentru 13 . Noi am identificat (1977) următoarele tipuri de procese de grup. de securitate.S..Presiuni interne şi presiuni externe (mandat oficial.5.Orientare implicită şi explicită . După Anne Ancelin Schützenberger (1971) funcţiile grupului sunt: de integrare. căile de circulaţie a informaţiei. d) crearea unor noi nevoi. Printre primele încercări de a identifica funcţiile grupului.) . de schimbare şi de producere a ideilor.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI .. derivând din funcţiile îndeplinite: de realizare a sarcinii. trăsăturile lor. Krech şi R. apartenenţă categorială şi ideologică. s-a înregistrat. în funcţie organizarea ierarhică a grupului şi autoritatea recunoscută a fiecăruia dintre aceştia. cea a lui D. Crutchfield (1952) pune accentul pe satisfacerea nevoilor membrilor: a) satisfacerea diferenţiată a nevoilor membrilor.CARTIAZ. (Sursă: Chantal Leclerc. de diferenţiere. de sarcină şi de tipul de organizare. încorporare. procesele. a nevoilor şi aspiraţiilor sale.) Poziţia reală şi simbolică ocupată de grup în mediul său şi relaţiile intergrupale.. b) satisfacerea nevoii de încorporare socială şi de dominare (participare. respectarea tradiţiilor şi ritualurilor). Procesele ne apar ca modalităţi de interacţiune. Funcţiile pe care le îndeplineşte grupul sunt determinate de structura acestuia (formal sau informal). de a identifica funcţiile. Orice membru al grupului năzuieşte să se încadreze în viaţa de grup şi să se articuleze normelor pe care acesta le propune. afectiv-apreciativ. articulări. de comunicare. FUNCŢIILE GRUPULUI În timp.Structuri formale de funcţionare (diviziunea muncii. c) fiecare grup îndeplineşte o funcţie specifică (determinată de sarcină) şi funcţii accesorii. o oarecare confuzie în încercările de a caracteriza grupurile. profesoarele Verena Aebischer şi Dominique Oberlé.WWW. de la Universitatea Paris X (1990) reiau problema. Structura grupului şi funcţiile pe care le îndeplineşte determină punerea în funcţiune a unor procese specifice de actualizare a acestora.Cadrul juridic şi regulamentar .

Se parcurge un traseu de recunoaştere reciprocă individ-grup. i se dezvoltă potenţele intelectuale. construirea unei stări interioare profunde care orientează individul pentru tot restul vieţii” (E. evoluţii normale pe traseul adaptării dintre dinamica individuală şi cea socială. apoi cu cel educativ. la normele şi valorile pe care grupul i le propune. În acelaşi timp socializarea înseamnă şi construirea socială a realităţii prin încorporarea manierei de a fi (simţi. Pentru individ grupul de origine apare ca o sursă de “obiectivitate” şi el raportează toate achiziţiile ulterioare la această experienţă de bază (C. noţiune ce semnifică “o dispoziţie generală a spiritului şi a voinţei. Individul este supus unui proces de socializare până la dobândirea statutului de „sociabil”. rupturi. Fiecare membru al grupului are tendinţa de a se compara cu ceilalţi. dar şi de a se afirma personal. Lewin prezintă grupul ca un câmp 2 Aceste procese vor fi tratate într-un alt capitol. denumit acest proces de dezvoltare socială a inteligenţei conflict socio-cognitiv. 1991) au elaborat o teorie după care dezvoltarea cognitivă a individului este condiţionată şi stimulată de interacţiuni într-un grup (clasă şcolară). individul ajunge să împărtăşească aceleaşi valori sociale cu grupul sau comunitatea pe care le frecventează.ADRIAN NECULAU WWW. de a pretinde recunoaştere. Bourdieu (1970.CARTIAZ. el implică adesea divergenţe. Procesul este dificil. Socializarea prin grup înseamnă încorporarea unor habitusuri. 1991). ci mai ales traiectoria socială a individului. Învăţarea socială are regimul oricărei învăţări cognitive: copilul îşi dezvoltă dimensiunea interindividuală prin participarea la diferite tipuri de grupuri. începând cu grupul familial. morale. situaţia formată. a credinţelor sale intime. ocazia de a se valoriza. a viziunii acestuia asupra lumii şi a raporturilor sale cu viitorul. prin confruntare cu alţii. supunerii şi normalizării2. candidatul la sociabilitate se identifică cu valori şi purtători de valori. aici exersează roluri şi deprinderi de a interacţiona. Orice demers cognitiv se desfăşoară într-un câmp relaţional. conflicte. Funcţia de diferenţiere se manifestă prin oportunitatea ce-o oferă grupul membrilor de a beneficia de “imaginea sa de marcă”. Doise şi Mugny (1987. După P.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z a-l apropia de scala sa de valori. Grupul se prezintă şi ca un mijloc şi loc al schimbării. Strategia creerii unei stări de confruntare (chiar a conflictului) oferă posibilitatea unor minoritari din grup să propună noi norme şi să se afirme prin comparaţie cu majoritarii. În aceste medii el învaţă valori. afective. El suportă întâi influenţele normative şi referenţiale ale sistemului grup. incluzând câmpul acţiunii. contextul social. o apropiere subiectivă a “obiectului” străin (grup) de către membri. Altă modalitate prin care individul încorporează valorile unui grup este raportarea la un grup de referinţă sau exerciţiul conformismului. 1974) habitusul nu înseamnă doar condiţia socială de origine. Durkheim). de a dezvolta strategii inovatoare. prin raportarea la judecăţile altora. Diferenţierea socială este modalitatea de a căuta identitatea. 14 . Dubar. determinată de “structuri obiective” care-i pot limita poziţia. Prin ataşament şi identificare (noţiuni de inspiraţie psihanalitică). Învăţarea de roluri îi dezvoltă capacitatea de a interioriza şi înţelege imaginea altora şi îl ajută în formarea conştiinţei de sine. acţiona) a unui grup. gândi.

schimbarea poate fi opera unor actori sociali minoritari. norme şi valori. îşi proiectează viitorul. sociali. noi practici cognitive.WWW. Un grup minoritar.CARTIAZ. culturali şi ideologici care determină relaţiile cu exteriorul. în funcţie de normele. antrenând o spargere a vechilor stereotipuri şi o schimbare către propriile convingeri. apariţia unui grad de agresivitate. prin interacţiune. ca mediu creativ privilegiat. legitimitate etc. Consecinţa e pierderea echilibrului grupului şi căutarea unui nou echilibru. elaborarea unei anumite “gândiri sociale” (social thinking. El îşi construieşte un “spaţiu de viaţă” în interiorul căruia îşi organizează acţiunile. valorile. Lewin a propus modalităţi strategice de introducere a schimbării în grup. în care se interpretează roluri şi se asumă funcţii de conducere. 1989). Interacţiunile dintre membri. de pildă. Charbol. ideologia împărtăşită împreună cu ceilalţi. adesea lipsit de resurse. culturală. prin modificarea atitudinilor membrilor de către experţi în schimbare. Moscovici (1979) a descris un alt tip de schimbare decât cea determinată printr-un responsabil sau expert. conversaţiile interioare stimulează emergenţa ideilor noi. facilitează cunoaşterea unor cadre de referinţă alternative. Dacă stilul de comportament glisează de la stilul democratic către cel autoritar. manifestat prin explozii frecvente. Billing. ideologică) impunând un nou mod de a gândi şi acţiona. într-un cuvânt. produce conflict socio-cognitiv. Propune. dezvoltă cunoaşterea socială. elucidează ambiguităţile. M. poate angaja o mişcare (istorică. dobândeşte experienţe. S. care creează diferite canale de comunicare. Câmpul dinamic lewinian este – în realitate – câmpul grupului în care funcţionează diferiţi factori economici. scopuri şi acţiuni. putere. modificarea uneia antrenează schimbarea celorlalte elemente. Doise.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI dinamic în care persoana. uneori radicalizează punctele de vedere (Moscovici. 1970). Discuţiile colective permit confruntarea cadrelor de referinţă. îşi reprezintă anticipat efectele acţiunilor sale. Perceperea în urma discuţiilor. consecinţa este modificarea climatului de grup. se prezintă ca o funcţie de reglare (C. corectează acţiunile de comunicare. 1987). 15 . adesea se soldează cu un plus de productivitate. intervine asupra evenimentelor. În grup. a ecartului dintre cadrele de referinţă ideale (privind normele şi rolurile sociale) şi practicile efective ale fiecărui subiect. Grupul este contextul care stimulează căutarea soluţiilor. Există o bogată literatură care prezintă grupul ca producător de idei. Toate aceste elemente sunt interdependente.

modificările ulterioare. creativitatea grupului. conducerea. Şcoala lui Lewin. Aceste fenomene sunt: a) relaţiile ce se stabilesc între grupul primar şi mediul său. sensul acesteia poate fi găsit în concepţiile unor înaintaşi cum sunt Comte. influenţă generatoare a unui anumit “climat psihologic”. însă. ca metodologie.1. (D. dinamica grupului este ansamblul metodelor de acţiune asupra personalităţii prin grup şi a metodelor de acţiune a acestor grupuri asupra grupurilor mai largi. Simmel. Deşi inventarea expresiei se datoreşte lui Kurt Lewin. Cartwright. Într-o etapă secundă. grupurile constituite în sânul organizaţiilor. b) utilizarea metodelor de grup pentru tratarea tulburărilor de personalitate (metodele de psihoterapie prin grup). “Dinamica grupului” ar însemna. c) studiul schimbărilor sociale prin grupurile mici. sentimente. Aici se cuprind: a) studiul proceselor de “schimbare” (atitudini. adică a tehnicilor de manipulare a grupurilor. Iar cercetarea dinamicii grupului s-ar apleca asupra acestor forţe: naşterea lor. forţele care acţionează în interiorul unui grup. face din dinamica grupului studiul sistematic şi experimental al structurii şi proceselor ce se petrec în grup şi determină relaţiile grupului cu exteriorul. ansamblul fenomenelor psiho-sociale ce se produc în grupurile primare şi legile ce le reglementează. Utilizând. b) influenţa exercitată de un grup primar asupra membrilor săi. El este considerat întemeietorul acestei direcţii spectaculoase de 16 . Ideea utilizării grupului ca un câmp dinamic al schimbării sociale şi individuale aparţine lui Kurt Lewin. atunci. pentru care constituie o realitate şi o valoare. dinamica grupurilor se constituie din două mari părţi: 1) În primul rând.CARTIAZ. Dinamica grupului Termenul “dinamică” vine de la un cuvânt grecesc care înseamnă “forţă”. acelaşi termen desemnează organizarea grupului şi eforturile de schimbare ale indivizilor. percepţii de sine şi de altul) prin grup. Înseamnă mai puţin grupul de laborator şi mai mult grupurile reale.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z II.ADRIAN NECULAU WWW. asupra unor grupuri reunite artificial. d) factorii coeziunii şi disociaţiei. într-o transpunere exactă. Cooley. Tehnologia dinamicii grupului (adică aplicarea practică a acestor forţe) constă. 2) În al doilea rând. cercetările asupra dinamicii grupului urmăreau: funcţionarea grupului. Astăzi. 1969). consecinţe etc. c) viaţa afectivă a grupului şi evoluţia sa în diverse circumstanţe. în utilizarea cunoştinţelor despre acest fenomen pentru atingerea unui scop oarecare. aparataj experimental de cuantificare a observaţiilor. Într-o primă etapă. coeziunea şi comunicaţiile. practicată în laborator. termenul desemna o ştiinţă experimentală. Freud. DINAMICA GRUPURILOR II.

de asumare a responsabilităţilor. care se produc în structura grupului. b) Plannend Change (schimbarea planificată. să se ajute reciproc. prin această tehnică de sensibilizare a grupurilor şi organizaţiilor. să se vadă aşa cum îi văd alţii. de status social. cât şi pe cele de ajustare la sistemul-grup. c) Training-group-ul s-a născut din observaţiile psihosociologilor şi din datele experimentale privind nevoile membrilor grupului: de recunoaştere. să lupte contra opresiunii. Trei sintagme marchează începuturile: a) Action Research (cercetare-acţiune) derivând din concepţia lui Lewin după care ştiinţele sociale sunt chemate să rezolve conflictele sociale. cade pe cooperarea actorilor sociali în identificarea problemelor.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI cercetare. reunit într-un laborator. Benne (1956). grupul nu reprezintă o sumă de forţe în interacţiune. Prin câteva articole scrise între 1944-1947 el propune conceptele fondatoare (câmp social şi câmp de forţe. canale sociale. “ce se poate face”. întemeind la Béthel (Maine) un Laborator Naţional de Formare având ca obiectiv dezvoltarea unor metode de formare pentru angajarea unor rapoarte interpersonale adecvate. de aderare la idealuri democratice. pe “centrarea asupra sarcinii” şi a “realităţii” din interiorul sistemului. Y. asupra fiecărui membru al său. voluntară) pune accentul pe relaţia de consultanţă. în cursul unui seminar de formare iniţiat de K. Pentru Lewin. membrii grupului sunt invitaţi să realizeze “ce se întâmplă”.WWW. K. K. 1964) 17 . Gibb şi K.D. se prezintă ca un mijloc de intervenţie asupra participanţilor. lansează o teorie după care intervenţia trebuie să dezvolte sistemului-client capacitatea de a-şi rezolva problemele (relaţionale) de adaptare. având ca efect redistribuirea forţelor în interiorul acestuia şi reinstalarea întrun nou echilibru. spaţiu de bază. prin discuţii. un mediu de formare. fie găsirea celui mai bun comportament sau mod de acţiune în vederea atingerii unui obiectiv. aportul este deci de orientare clinică. Benne şi L. în vederea schimbării acestora prin dezvoltarea capacităţilor lor de participare la decizii. T-group-ul s-a născut în 1946. controlul efectului acţiunii. Expresia poate desemna fie studiul raţional. având trăsături distincte. discriminării şi prejudecăţilor. Doi dintre colaboratorii săi. ci un ansamblu complex. Benne. Bradford. Bradford au continuat ideea. de integrare şi de afirmare. pe funcţiile educative şi/sau terapeutice ale grupului pentru participanţii la procesul de schimbare şi pe rezolvarea efectivă a problemelor comune. un psihosociolog din şcoala Lewin. Grupul experimental devine un mijloc de antrenament. un câmp de forţă în sânul căruia se produc fenomene diferite de cele individuale. Reuniţi în mod artificial. învăţare prin cooperare. schimbare) şi metodele prin care grupul artificial (experimental).CARTIAZ. Accentul. unii dintre colaboratorii lui Lewin (L. urmărindu-se ca. Lewin înţelegea prin cuvântul „dinamică” un ansamblu de schimbări adaptative. poate acţiona printr-o “dinamică” proprie. un for ştiinţific de manifestare a savantului-cetăţean. prin acţiunile întreprinse de către o parte din grup. Într-o evaluare târzie. Lewin. se înţeleagă ce se aşteaptă din partea lor. fie o intervenţie la nivel global vizând organizarea unei strategii de acţiune pentru a atinge scopurile propuse. învăţarea unor comportamente sociale satisfăcătoare în exercitarea rolurilor sociale. Grupul este un tot dinamic. antrenament. Grupul e orientat deci spre formare reciprocă. promovând interdependenţa membrilor.

la un model cultural şi încurajează transferul celor achiziţionate în acest “laborator”. roluri şi funcţii şi cele orientate către grupul în sine. promovând nevoia de autoinformare privind articularea la contextul social. plecând de la experienţa trăită de participanţi în grupuri şi organizaţii. s-a produs o distanţare între grupurile orientate către sarcină. interferându-se cu tehnici de formare sau de psihoterapie. iar participanţii sunt invitaţi să “înveţe” noi comportamente cognitive. sporirea sensibilităţii faţă de aşteptările altora (“conştiinţa interpersonală lărgită”). 2001). Pentru a se elibera din capcana mulţumirii de sine individul are nevoie de o tulburare emoţională. Scopul acestei metode este să-l înveţe pe fiecare participant să descopere ce se aşteaptă din partea sa şi să realizeze relaţii sociale mai eficiente. acordarea ajutorului şi stimularea muncii eficiente. Benne sublinia faptul că Lewin avea ca obiectiv şi “reeducarea” celor defavorizaţi de practicile discriminatorii. Uneori accentul este pus pe eliberarea expresiei şi afectivităţii. pe o împrejurare privilegiată care favorizează schimbul între participanţi. de exemplu. Aşa au apărut grupul de sensibilizare. Un “laborator” în care se descopereau situaţii noi. învăţarea tranzacţiei cu ceilalţi. prin schimb de informaţii. de achiziţie prin apelul la experienţa celorlalţi: încurajarea unui spirit de cercetare şi de experimentare în relaţiile sociale. autenticitate sporită în relaţiile interpersonale. relaţionale. Schimbarea propusă de Lewin se prezintă ca un proces în trei etape: a) dezrădăcinarea. De Visscher. neobişnuită. Metoda se prezintă ca o “învăţare situaţională”. în timp. spitale) a evoluat spre forme noi. Tehnica iniţiată de Lewin. identificarea unor “situaţii de analizat”. dorinţa de a crea o societate miniaturală mai bună. Grupul de evoluţie se prezintă deci ca o practică de derulare şi dezvoltare în direcţia nevoilor participanţilor şi nu către un model prestabilit.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z au evidenţiat caracteristicile: participarea pentru a învăţa. fixarea vieţii de grup la un nou nivel. atitudinile. Teoria şi tehnica grupului de 18 . aplicată în medii cât mai diferite (întreprinderi. se efectuau “cercetări intelectuale” şi se difuzau imediat rezultatele. pune accentul pe situaţia unică. b) transferul şi c) instaurarea unor noi standarde de grup. Rolul T-group-ului este acela de a construi un model colectiv în care fiecare membru să-şi regăsească propriile exigenţe şi să înveţe să se articuleze la exigenţele celorlalţi. Grupul ajunge. intergrupale). (1996) atrage atenţia asupra faptului că. care se concentrează asupra descoperirii grupului însuşi. invalidarea unui model comportamental inadecvat. Experienţa. dezvoltarea capacităţii de a diagnostica situaţiile sociale (interpersonale. care preconiza “izolarea culturală”. de a angaja comportamente de colaborare şi de a rezolva situaţiile conflictuale prin angajarea în rezolvarea problemelor. “aici şi acum” (De Visscher.ADRIAN NECULAU WWW. apelând la schimburile verbale de informaţii. atelierul de creativitate sau grupurile centrate pe dezvoltarea organizaţională sau pe formarea echipelor. şcoli. grupul de evoluţie propune contactul cu realitatea concretă. Grupul de evoluţie. În 1976 K. Spre deosebire de modelul clasic lewinian. grupul de conştientizare senzorială (corporală). achiziţia dobândită aici este apoi aplicată în grupurile naturale. Ţelurile pe care le urmăreşte metoda T-group-ului se grupează în jurul ideii de “învăţare reciprocă”. inclusiv ale sistemului social. pe dezvoltarea competenţei verbale şi corporale sau pe combaterea comportamentului depersonalizat şi dezangajat.CARTIAZ.

al rolului social (amplificarea conştiinţei rolului social. să-şi dezvăluie propria imagine în ochii altora. creşte astfel încrederea în valoarea acţiunii prin grup. în puterea grupului de a favoriza schimbarea personală. Achiziţiile participanţilor se dispun pe trei planuri: al sinelui (creşterea conştiinţei propriilor sentimente şi reacţii şi a efectului produs asupra altora. Se pare că animatorul are mai curând rolul de a incita. G. Palmade (1959) crede că în grupurile cu sarcină rolurile s-ar distribui spre producţie (executarea sarcinii impuse). organizare (suscită.2. prin înţelegerea sentimentelor şi reacţiilor celorlalţi. lideri. Pentru cei ce animă munca în grupuri se folosesc mai mulţi termeni: animatori. al organizaţiilor sociale (creşterea încrederii în valoarea acţiunii prin grup şi puterea grupului. reformulează.CARTIAZ. evită confruntările). menţine ordinea. acceptarea de sine şi începutul schimbării. cum se conduce o asemenea reuniune. împreună cu grupul. să găsească sensuri noi cuvintelor utilizate. respectului şi încrederii). la ceilalţi. în timp ce monitorul interpretează. planificare. utilizând metoda propusă de Rogers. creează climatul favorabil. deblocarea situaţiilor dificile) şi organizare (amenajarea relaţiilor dintre participanţi). Saint-Arnand (1972. modificarea atitudinii faţă de sine şi faţă de grup prin descoperirea toleranţei. 2001). a dovedit că “întâlnirea” unor necunoscuţi poate evolua prin câteva fraze semnificative: explorarea şi manifestarea unor aspecte personale semnificative. de a insufla viaţă. Animarea grupurilor Cum se organizează o reuniune de grup. să înveţe să se accepte prin schimbul prilejuit de o “întâlnire” autentică cu alţii.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI întâlnire. Un experiment realizat la Universitatea din Iaşi în 1977 (Neculau et al. cum se anima un grup – iată întrebări ce preocupa pe cei ce vor să folosească metodele de grup ca mijloc de dezvoltare socială şi personală. De Visscher crede că în orice grup puterea ar trebui împărţită între expert (cel ce dispune de competenţă şi îşi oferă serviciile). rezumă. încearcă să înţeleagă. Specificul grupului de întâlnire constă în lipsa structurării grupului. Să realizeze o priză de conştiinţă. axarea discuţiilor pe o temă “fierbinte” şi distribuirea funcţiei de “facilitator” animatorului de grup. creşterea responsabilităţii individuale. monitori. facilitare (reformularea obiectivelor. planifică) şi facilitate (asigură atingerea obiectivelor. conştientizarea problemelor organizaţiei şi ale comunităţii).WWW. exprimarea sentimentelor interpersonale imediate în grup. schimbarea atitudinii faţă de rolurile celorlalţi). autoritate 19 . incitarea la muncă. sintetizează). Întâlnirea permite participanţilor să descopere. fondată de Carl Rogers (1971) propune participanţilor să-şi schimbe atitudinile şi comportamentele. II.). atitudini sociale necunoscute. 1978) ajunge la concluzia că cei ce animă grupurile îşi asumă funcţiile: de clarificare (defineşte. experienţa comună (De Visscher.

de evoluţie. exercită o influenţă mutuală. dă un sens experienţelor sau situaţiilor confuze. Animatorul pare să fie membrul grupului care apare în procesul de evoluţie a grupului. dar şi altor membri ai grupului. structurare. devine motorul angajamentului şi al schimbării. El se axează pe trăirea “aici şi acum”. că el are ca principal rol pe acela de a facilita comunicarea. „înlesnitor”). organizează. de susţinere afectivă (inspiră căldură şi încredere. de a impune o atitudine generală de respect faţă de fiecare membru şi intervenţie. atunci funcţiile sale pot fi grupate astfel: executivă (structurează. FUNCŢIILE ANIMATORULUI Din cele spuse până aici s-ar putea înţelege că animatorul ar trebui să se rezume doar la aspectele umane ale interacţiunii în grup. stimulează eficacitatea. un profesionist al muncii în grupuri. de dezvoltare personală. observare şi elucidare.CARTIAZ. orientându-se asupra sarcinii şi favorizând circulaţia şi comprehensiunea ideilor şi opiniilor membrilor sau de facilitare a schimburilor. de funcţionare eficientă. elucidarea proceselor de grup (propune interpretări. Aceasta este valabil pentru grupurile de întâlnire. După o trecere în revistă a mai multor modele. atunci îşi asumă funcţiile de regularizare a proceselor socio-afective. stimulare emoţională a interacţiunilor. dar inspiră şi orientarea spre sarcină. el îşi asumă şi responsabilitatea de a armoniza relaţiile. El poate fi un profesor. realizarea sarcinii colective şi favorizarea climatului pozitiv. El se impune prin calităţile sale şi este acceptat. de verificare şi evaluare a „producţiei” grupului şi a fiecărui participant în parte. C. 20 . dar şi de a stabili împreună cu grupul reguli şi norme precise.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z (deţinătorul puterii legitime. un adult cu experienţă în grupurile de elevi. de producţie. să canalizeze energia lor” către: comunicare. care-şi propun să rezolve o problemă. îşi asumă sarcini dar îi încurajează şi pe ceilalţi să se implice. Rolul sau în acest caz este mult mai complex. propune modele conceptuale).ADRIAN NECULAU WWW. animatorul este ales sau numit în funcţie de competenţa şi experienţa sa. Dacă animă un grup de sarcină. Dacă animatorul îşi asumă rolul de psihoterapeut sau consultant de grup. cel îndreptăţit să distribuie recompense şi pedepse) şi animator (organizator. planifică. de a oferi cuvântul. El înţelege că trebuie să împartă responsabilităţile. să „producă” ceva. prin favorizarea expresiilor emotive intense şi personale. Leclerc (1999) defineşte funcţia de animaţie a grupului “ca un ansamblu de roluri şi abilităţi de intervenţie ce permit responsabililor desemnaţi. favorizează apariţia unui climat de deschidere şi acceptare). favorizează dezvoltarea personală a membrilor prin învăţare interpersonală). evită raţionalizarea comportamentelor. În grupurile cu sarcina. El insuflă viaţă grupului.

RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI Funcţiile de animator Cinci funcţii generice Animarea grupului de sarcină (după Palmade) Discuţia în grupul optimal (Saint Armand) Psihoterapie şi consultare (Liberman. echilibrului partiFavorizează un demers obiectivelor grupu. Ele permit o viziune unificatoare în animarea grupurilor. purtătorul de cuvânt al unei idei (orientări. .animatorul poate atinge acest scop şi prin metoda reconcilierii. Într-o lucrare recentă. M.CARTIAZ.animatorul este vocea oficiala. 21 .cuvânt. apropierii diferitelor opinii emise. Quaranta (2003) sintetizează astfel funcţiile practice pe care ar trebui să şi le asume un animator de grup: a) înţelegerea conţinutului: . el explică în termeni clari şi concişi obiectivele reuniunii şi verifică dacă acestea au fost bine înţelese. pentru uzul animatorilor de grup. Yalom şi Miles) Comunicare Favorizează înţelegerea mutuală şi a interacţiunilor Metacomunicarea Favorizează observarea şi elucidarea proceselor de grup Producţia Producţia Clasificarea Favorizează producţia gru. el trebuie să asigure buna înţelegere a conţinuturilor vehiculate în timpul discuţiilor.dacă constată. la unii participanţi.WWW. oferind un cod de conduită pentru animatori. gestiunea dreptul al coerent şi structurat lui respectând pro. clarifică ideile emise şi favorizează schimbul de păreri între participanţi. el reformulează cu alte cuvinte ideile principale. .Privind realizarea Favorizează circulaţia pului şi realizarea sarcinii sarcinii şi a conţiideilor şi înţelegerea menuturilor tratate de sajelor grup Facilitare Organizarea Privind mijloacelor Privind planificarea întâlStructurare pentru a atinge nirilor. dificultăţi de înţelegere. Susţinere afectivă Regularizare Facilitarea Favorizează un climat Privind relaţiile între Favorizează stabilirea repozitiv şi dezvoltarea unor membrii şi priza laţiilor interpersonale şi ţine relaţii satisfăcătoare socio-afectivă cont de bogăţia emoţiilor şi a sentimentelor care animă membrii Elucidarea proceselor grup de Funcţiile executării Stimularea emoţiilor Susţinere afectivă Aceste funcţii includ ansamblul rolurilor pe care ar trebui să le joace animatorul de grup. sensibilizarea la cedurile timp.cipării. model).

Se creează astfel un climat de complicitate. . pentru a favoriza coerenţa şi productivitatea grupului. îmbogăţeşte discuţiile grupului. de aceea îşi va controla mimica. REGULI DE BAZA PENTRU A ANIMA O REUNIUNE Pregătirea animatorului pentru a organiza şi conduce un grup presupune nu doar o pregătire tehnică. Contează mult primele contacte. Cum îşi organizează animatorul prestaţia pentru a răspunde aşteptărilor? a) se pregăteşte bine pentru a face să avanseze munca comună. Iar el trebuie să răspundă acestor aşteptări. în scopul de a alimenta discuţiile şi a recunoştea competentele celorlalţi. De aceea nu poate lăsa pe ultimul minut pregătirea pentru reuniune. pentru a evita degenerarea reuniunii. barând bravajul altora. să tragă unele concluzii şi să reorienteze apoi discuţiile spre piste noi. va avansa numai atitudini care încurajează participarea. Bunele intenţii nu sunt suficiente. proceduri de desfăşurare şi veghează ca acestea să fie respectate.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z din când în când el trebuie să sintetizeze producţia de idei. privirea. Va porni de la ideea că toţi cei prezenţi se reunesc pentru a realiza ceva împreuna. . se aşteaptă să organizeze intervenţiile şi circulaţia ideilor. El va ţine seama.CARTIAZ. administrând timpul tuturor. în primul rând. animatorul instaurează un climat de încredere şi stabileşte reguli de baza pentru desfăşurarea acţiunii. înseamnă că acesta îi recunoaşte competenţa. c) facilitarea relaţiilor: . pentru a concretiza un proiect.dacă se ajunge la o situaţie de tensiune. pentru a atinge obiectivele vizate. ci şi una psihosocială.el ocupa deci o poziţie privilegiată pentru a observa dinamica grupului şi a influenţa.acordă pauze pentru a permite tuturor să se relaxeze.în timpul reuniunii poate apela uneori la o glumă sau lasă pe participanţi să se lanseze în discuţii lejere. Când crede că e oportun el poate interveni pentru a invita la cuvânt pe cei rezervaţi sau pentru a limita comentariile mult prea personale şi iritante. acorda cu atenţie participanţilor posibilitatea de a „goli sacul” şi de a se sparge abcesul.ADRIAN NECULAU WWW. dezvoltă schimburile. surâsul. îi pune la dispoziţie încrederea sa. dar şi moderează intervenţiile. În acest fel el introduce noi actori în joc. încurajând pe unii. b) stăpânirea procedurii: . Iar buna pregătire înseamnă a poseda maximum de informaţii despre subiectul abordat. jocul mâinilor. . El va transmite deci convingerea că se aşteaptă o implicare activă. . pentru a evita frustraţiile şi insatisfacţiile.încă înainte de a începe reuniunea. de contextul în care se reuneşte grupul. Buna pregătire mai înseamnă că el este proaspăt şi 22 - . un curent de acceptanţă între participanţi. el stabileşte împreună cu grupul reguli. El acorda cuvântul participanţilor.animatorul are puterea şi datoria de a exercita un oarecare control asupra derulării reuniunii. Dacă grupul se reuneşte şi acordă încredere unui animator.

Nu mai puţin importantă este punctualitatea: reuniunea trebuie să înceapă la ora prevăzută. fără să-şi impună însă ideile sale. Rezistenţa presiunilor şi eventualelor încercări de deturnare. se comportă într-un mod discret. În acest scop se prezintă în faţa grupului cu un bun plan de muncă. o reuniune este o simplă întâlnire nonproductivă. în care se subliniază ordinea prioritarilor.WWW. Buna pregătire mai înseamnă capacitate de a anticipa situaţiile dificile. fie nuanţând în funcţie de desfăşurarea discuţiei. de a face faţă tensiunilor şi conflictelor. aproape de participanţi. Comportamentul care se cere adoptat este acela al mâinii de fier într-o mânuşă de catifea: stabileşte împreună cu grupul regulile reuniunii. face un orar al etapelor şi posibilelor intervenţii. În acelaşi timp menţine stabilitatea. cere renunţarea la divagaţii şi glume inutile. nu lasă nimic la voia întâmplării. obiective pe care le va repeta de câteva ori în timpul şedinţei. Numai astfel se obţine un sentiment de apartenenţa şi motivaţia necesară scrierii unui spirit de grup. Adică de a pregăti un scenariu de acţiune. modul în care trebuie să se deruleze intervenţiile. fie intervenind ferm. Fără obiective. Scopul este să atingă obiectivele propuse şi să se îndeplinească sarcina fixată. de a stimula pe cei apatici etc. observă şi decodează. Intervenţiile sale ulterioare vor fi bine calibrate. inclusiv financiara. timpul fiecăruia să fie tratat cu respect. ţine cont de dorinţa acestora de a evolua şi a se dezvolta personal. dă prioritate obiectivelor. stimulează producţia de idei şi inovaţia. se pune în serviciul echipei. autentic. manifestând flexibilitate în schimbarea strategiei dacă acest lucru se dovedeşte necesar. Într-un cuvânt el se prepară precum un actor. uniunea face forţa – iată ideea care-l conduce în acţiunile sale. 23 . oferind un feed-back pozitiv. galvanizează energiile membrilor echipei. renunţând la tentaţia de a juca un rol străin sau de a purta o masca. predeterminând rolurile ce presupune că le vor juca diferiţi participanţi.CARTIAZ. pentru a fi conştientizate. ca poate să-şi mobilizeze energia şi să intervină prompt şi colorat. La sfârşitul reuniunii va sublinia rezultatele obţinute. Mai semnifică disponibilitatea de a se prezenta aşa cum este de obicei. să evolueze spre o nouă dinamică. De aceea animatorul va preciza obiectivele urmărite. fixează un obiectiv clar şi precis pentru a prezerva unitatea grupului. organizează bine timpul de lucru. ca eficacitatea este o exigenţă a contextului social actual. În concluzie ajută grupul să intre într-o atitudine de lucru. mobilizează energiile. că lasă în culise eventualele sale probleme personale. Face pe participanţi să înţeleagă că timpul are o valoare. linia directoare fixată de la început. ca buna gestionare a timpului face să crească calitatea vieţii. El rămâne deci simplu. menţionează timpul care se va acorda fiecărei secvenţe. În acest scop impulsionează participanţii să se implice în acţiune şi să adere la obiectivele grupului. incitându-i sa-si folosească gândirea libera. pentru dezvoltarea grupului.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI b) c) d) e) disponibil psihologic şi fizic pentru întâlnire. eventualele deviaţii de la program să fie tratate cu inflexibilitate.

ADRIAN NECULAU

WWW.CARTIAZ.RO

– CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z

f)

Stimulează deci pe fiecare să-şi descopere şi afirme autenticitatea (expresia spontană, adevăratele emoţii) şi transparentă. Le transmite în acelaşi timp un sentiment de securitate, le sugerează că se găsesc în mâini bune, că el îi poate valoriza, că le poate fi util, că-i poate ajuta să-şi dobândească o nouă stimă de sine şi au şansa de a evolua personal; creează o bună atmosferă, o bună dispoziţie reconfortantă, o atitudine pozitivă. Aceasta prin solicitarea respectului pentru fiecare membru, prin facilitarea contactelor, prin încurajarea unei atitudini empatice. Calitatea expresiei sale va juca un rol important în creşterea tonicităţii grupului, în alegerea unui ritm de lucru convenabil. Va evita, în consecinţă, tonul iritant, intervenţiile care descurajează. Dimpotrivă se va dovedi imparţial, va recunoaşte obiectiv bunele intervenţii, va fi interpretul fiecăruia şi garanţia bunei înţelegeri.

ESTE ANIMATORUL UN LIDER? Animatorul are o funcţie oficial, cu care a fost investit sau pe care a dobândit-o etalând competenţa sa în sarcină. El porneşte la drum cu un status recunoscut de şef, de lider, autoritatea să îi conferă anumite drepturi şi datorii. Pentru a gestiona cu succes sarcina ce i-a fost distribuită, el trebuie să posede un oarecare talent de a conduce, competenţa care se găseşte departe de dirijarea paternalistă a grupului-clasa, practicată de către unii dintre profesori. El este sau ar trebui să fie un lider modern, acceptat, recunoscut pentru capacitatea sa, urmat în acţiunile sale, apreciat pentru stilul său suplu. Ce înseamnă a fi un bun lider? Există o literatură bogată în acest domeniu (vezi şi lucrarea noastră: Adrian Neculau, Liderii în dinamica grupurilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,1977), fie relativă la liderii formali, specialişti într-o anumită sarcină (cum ar fi profesorul, şeful unei echipe, directorul unei organizaţii), fie orientată spre descrierea calităţilor unor lideri nonformali, care apar şi se afirmă în cursul unei acţiuni sau al unei activităţi nonformale. Calităţile prin care se impune un bun lider ţin atât de competenţa sa în sarcina, de cât şi de capacitatea de a interacţiona, de a comunica, de a orienta munca şi acţiunile celorlalţi, de a întreţine o atmosfera pozitivă în grup sau de a organiza munca astfel încât să fie atinse obiectele propuse. „Puterea” sa rezultă din felul în care îşi valorifică următoarele competenţe: a) Puterea de a influenţa se referă la capacitatea de a articula, unifica, ralia intenţiile şi acţiunile membrilor grupului şi nu la dorinţa de a impune propriile opinii sau idei. Această „putere” se afirmă prin entuziasm şi atitudine pozitivă, prin capacitatea de a atinge eficacitatea în condiţii de presiune, prin puterea de a transforma o viziune în realitate şi de a obţine încrederea colaboratorilor. A influenţa nu înseamnă a manipula sau a declanşa conflicte, ci a descoperi energiile grupului şi a le canaliza spre scop, stimulând participarea. Sunt total nerecomandate atitudinile de închidere, rigide, ca şi practica de a măsura şi evalua fiecare intervenţie a celorlalţi, emanaţie a unui ego prea dezvoltat. A 24

WWW.CARTIAZ.RO

– CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI

b)

c)

d)

e)

conduce un grup presupune totala eliminare a dorinţei de afirmare cu orice preţ din partea animatorului. Acest tip de atitudine este imediat detectat şi respins de câtre grup. Este apreciată, în schimb, atitudinea de respect, capacitatea de a asculta, dorinţa de a face grupul să evolueze. Din acest motiv animatorul trebuie să fie atentă la modul în care este perceput şi să-şi organizeze oferta comportamentală în funcţie de intervenţiile celorlalţi şi de personalitatea fiecărui membru. Totul contează: poziţionarea între ceilalţi şi nu în faţă sau în opoziţie, organizarea grupului în aşa fel încât să nu favorizeze pe unii dintre participanţi, conferindu-le un avantaj spaţial. Se recomandă, de aceea, organizarea de tip masă rotundă, faţă în faţă şi cot la cot. Să nu neglijăm faptul că astfel putem favoriza jocul reciprocităţii, care presupune buna emisie şi recepţie de informaţii, împărţirea ideilor şi a emoţiilor cu ceilalţi, încurajarea fiecăruia de a participa. Cultura comunicării. Animatorul nu se rezuma doar la a transmite informaţii şi consemne, ci va fi preocupat de ascultarea mesajelor membrilor, de încurajarea exprimării, de impunerea respectului pentru ideile fiecărui participant. El va folosi în acest scop toate posibilităţile pe care i le pune la dispoziţie cadrul organizat al grupului. Va începe, se înţelege, prin a-şi arăta disponibilitatea, element cheie al comunicării deoarece determină nivelul de încredere. Aceasta se exprimă printr-o atitudine receptivă şi cordială, prin manifestarea respectului pentru fiecare idee emisă şi care poate contribui la dezvoltarea proiectului comun. Tonul franc, autentic, un comportament non-verbal în acord cu mesajul ajută la transmiterea unei asemenea atitudini de încurajare. A încuraja motivaţia. Pentru a motiva participanţii este necesar să descoperi şi să deschizi dorinţa lor de a participa atingând coardele lor sensibile, cerându-le adeziunea. Motivaţia nu se impune, nici nu se prescrie. Ci se dezvoltă încurajând linii de solidaritate şi spiritul de echipă, făcând să vibreze încrederea în scopul comun, procurând fiecăruia sentimentul că participă la o misiune importantă. Orice mic gest (un comentariu gentil, o privire sinceră, o aprobare călduroasă) poate declanşa aceasta atitudine de implicare afectivă. Nu mai puţin importantă e atitudinea empatică, capacitatea de a te situa în pielea altuia, de a-i înţelege preocupările, priorităţile, opţiunile. A încuraja ierarhia pe orizontală înseamnă a renunţa la ordinea clasică, piramidală, la autoritatea pe care ţi-o conferă organigrama inflexibilă, în schimbul privilegierii muncii în echipă. Relaţiile superior-subaltern convenţionale tind să dispară în lumea modernă şi să fie înlocuite de cele dintre un antrenor şi echipa cu care cooperează. Se utilizează astăzi, tot mai mult, termenul de coach, adică de specialist care împărtăşeşte împreună cu ceilalţi membri responsabilităţile comune şi procesul decizional. Se pune accent tot mai mult pe consultaţie, pe concentrarea asupra performanţei, pe munca în comun concretizată în proiecte de echipă. Tratează-i pe ceilalţi aşa cum ai vrea să fii tu tratat. Chiar dacă unii sunt diferiţi, uneori mai puţin competenţi în sarcină sau mai fragili psihic, ei au dreptul la acelaşi tratament. A 25

ADRIAN NECULAU

WWW.CARTIAZ.RO

– CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z

recunoaşte diferenţa nu înseamnă a o ignora sau reprima, ci a da aceeaşi şansa de expresie fiecărei existenţe, fiecărei persoane care are nevoi fundamentale şi are dreptul la satisfacţii ca toţi ceilalţi. Cine nu acceptă diferenţa poate provoca resentimente care se pot solda cu dereglarea ambianţei grupului. Se cere oricărui lider să-şi neutralizeze sentimentele de superioritate, numai astfel poate cere tuturor să accepte pe toţi, să recunoască cu sinceritate diferenţa, să nu ofenseze. f) A admite erorile fără a blama, reprima sau a te spăla pe mâini, aruncând nereuşitele în capul altora, pare a fi cea mai buna atitudine. A accepta criticile, a recunoaşte erorile semnifică maturitate şi competenţă profesională şi psihosocială. Animatorul unui grup trebuie să admită că nimeni nu este perfect, nici măcar el însuşi. El poate lua decizii greşite, poate avea gesturi neconvenabile, poate încerca să-şi impună ideile sale. Provocat de gesturi şi atitudini din grup, animatorul este dator să-şi examineze critic comportamentul şi să-şi reformuleze oferta. El trebuie să fie animat de gândul că trebuie să facă să se deruleze bine lucrurile, să insufle responsabilitate grupului. Aceasta poate începe prin recunoaşterea publică a propriilor erori, printr-un mea culpa sincer care poate atrage simpatie. Unui lider care-şi asumă eşecurile cu curaj nu-i va fi refuzată încrederea. Faţă de ceilalţi însă trebuie să-şi controleze limbajul, să nu culpabilizeze, să nu se lase furat de reacţii impulsive şi să nu se lase antrenat în jocul acuzaţiilor. O eroare este doar un act ratat, o etapă menită să amelioreze munca comună – aceasta ar trebui să fie filosofia după care se conduce. g) A menţine echilibrul – iată principala preocupare a liderului. Adică a ajuta grupul să-şi definească scopurile şi să găsească cea mai buna strategie, să identifice obiective mai mici, de etapă, realizabile şi măsurabile, să insufle tuturor o mentalitate de câştigător. Asupra lor înşişi şi asupra modului comun de a lucra. Câştigătorul este un lider natural, cinstit şi preocupat de munca sa, concentrat asupra scopurilor comune, promovând un climat de armonie, inspirând încredere, influenţând nu prin forţa, ci prin competenţă. h) A utiliza puterea spiritului – iată o atitudine pozitivă, pragmatică şi raţională, care se impune prin planificare şi acţiuni bine conduse, prin gesturi concrete şi eficiente, care pot fi observate şi măsurate. Noi suntem ceea ce gândim; atitudinile noastre mentale, orientarea gândirii noastre pot favoriza sau defavoriza acţiunile noastre concrete, pot conduce la realizări sau nu. Umorul, ca şi încrederea în sine, de pildă, pot dezvolta atitudini mentale pozitive. II.3. MUNCA ÎN ECHIPĂ Şcoala sociologică de la Bucureşti, prin D. Gusti şi colaboratorii săi, a dezvoltat o formă originală de cercetare-intervenţie în viaţa satelor: echipa. La fiecare campanie monografică au participat echipe interdisciplinare formate din sociologi, folclorişti, geografi, medici, muzicologi etc., pentru a surprinde, conform concepţiei Şcolii, toate cele 26

27 . sufletul. Două condiţii punea D. îmbrăţişând sănătatea. Iar H. acceptat şi dorit de către toţi membrii.H. bune legături. Volumul “Cartea echipelor” (1939) reuneşte texte scrise de îndrumătorii Şcolii de sociologie de la Bucureşti şi de către participanţii la diferite echipe de cercetare-intervenţie. “exerciţiul spiritual”. ci şi prin voinţa de adeziune. Această “intervenţie” nu este posibilă decât printr-o abordare în echipă. o unitate de acţiune. să se poată cunoaşte mai bine realitatea socială. Sthal. scria D.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI patru “cadre” de manifestare a satului: biologic. trebuie cunoscut şi transformat printr-o “cultură totală”. Conceptul modern de echipă şi tehnica muncii în echipă – putem constata – premerge evoluţiilor recente. Într-un articol-program intitulat “Gînduri de temelie pentru munca echipelor studenţeşti”. dobândirea unei “conştiinţe de echipier” şi formarea unei “personalităţi de echipier”. ce se formează în timpul acţiunilor echipei. munca. care-şi refasonează continuu profilul. “la colaborarea studenţilor de la toate facultăţile” şi de la “toate universităţile” pentru ca. c) Angajamentul personal are o semnificaţie aparte. Înfiinţarea Serviciului Social obligatoriu al studenţilor la sate (1938) a constituit un nou prilej de manifestare a acestui spirit de cooperare în munca ştiinţifică. în continuă desfăşurare.WWW. credea sociologul român. membrii au conştiinţa apartenenţei la o formă de cultură comună. cel “adânc omenesc”. relaţii socio-afective bogate etc. Gusti. Facem apel. În urmă cu două decenii. Iată câteva titluri care ilustrează preocupările “echipierilor”: Metoda Echipelor Studenţeşti. e) Echipa se prezintă şi ca o intenţionalitate către un scop comun. la manifestarea “echipei în totalitatea ei”. D. mintea. Gusti îndemna la “înfrăţirea cu satul”. ci o totalitate. Despre noi. considera că această “tehnică a muncii colective este cel mai de seamă lucru”: sădeşte sentimentul “de a te şti părtaş la toate”.CARTIAZ. cosmic. Ce este un şef de Echipă?. o adunare de indivizi. de implicare personală. unitate. în lucrarea Le travail en equipe (1984) definea echipa prin cuvinte ca: solidaritate. Aceasta se exprima nu doar prin adeziune ca acceptare. Echipa nu e doar o colecţie. b) Calitatea relaţiilor interpersonale. istoric. relaţiile inter-umane joaca un rol esenţial. d) Echipa este o unitate particulară în desfăşurare. ca “unitate socială”. cei din Echipe. “umăr la umăr”. un grup psiho-social vivant şi evolutiv. Echipieri ţărani. care-şi modifica configuraţia. exprimată printr-o reţea de legături vii. vorbind despre “etica muncii în echipă”. ci şi una socială. Gusti studenţilor-echipieri: “o desăvârşită prietenie între cei ce formează echipa şi o sinceră înfrăţire a echipei cu satul”. Angajamentul personal joacă aici un rol important şi dă seama despre calitatea participării. Satul. o interdependenta conştientă unde fiecare vine cu competenţa sa. comunitate de spirit. Şedinţele de seară ale Echipei. Nu e numai o unitate de spirit. psihic. un organism în evoluţie. „prietenia până la jertfă”. Roger Mucchielli. Echipa şi fii satului. Cooperarea ia aici forma co-responsabilităţii. În echipă. Echipa este un grup primar în care relaţiile sunt directe (fiecare cunoaşte pe fiecare) şi se reflectă în unitatea de spirit şi acţiune a participanţilor. pentru “transformarea lui sufletească”. El a identificat şapte caracteristici ale echipei ca grup primar: a) Un număr redus de membri. O nouă Şcoală de Echipieri.

DEFINIŢIA ŞI CARACTERIZAREA ECHIPEI Literatura despre munca în echipa este deosebit de bogată. 28 . Munca în echipă este considerată calea cea mai fecundă şi mai eficientă în învăţare. ceea ce-i conferă complexitate şi forţă. la rândul său . un sistem digestiv pentru digerarea informaţiilor şi un sistem imunitar pentru protecţia contra atacurilor din afara. ne oferă. El defineşte. la rândul său. Jean Proulx. a crescut interesul pentru echipă ca loc privilegiat de realizare şi dezvoltare personală. luarea deciziilor comune. datorită forţei sale de a impune un nou mod de organizare. în vederea atingerii unor obiective determinate” (Jean Proulx. manager. normalizarea conduitelor. organismul acesta şi-a format sisteme specializate pentru protecţie.CARTIAZ. în ansamblu şi într-un mod interactiv una sau mai multe sarcini mai mult sau mai puţin structurate. organizaţi într-un ansamblu. Fiecare organ are rolul său şi contribuie la funcţionarea întregului. în industria modernă. capabile să reasambleze persoane diferite către un obiectiv comun. Cum orice echipă se formează în vederea atingerii unui obiectiv şi cum orice echipă organizează munca în ansamblu. prin comparaţie cu corpul uman.ADRIAN NECULAU WWW. Ei aleg o tactică comună care presupune o coordonare colectivă şi o disciplină de organizare. p. Această formulare pune în evidenţă patru componente: a) un grup de echipieri. Organizarea internă a echipei are rolul de a distribui sarcinile în funcţie de competentele membrilor. în ultimii ani. Mai mult. cu reguli.37). Olivier Devillard (2003) distinge. Un cercetător al muncii în echipă în situaţii de învăţare. rituri şi caracteristici specifice. b) un şef (pilot. un sistem nervos şi un creier care dirijează organismul. care se compune. în luarea deciziilor şi în conducere. Dintr-o perspectivă apropiată. Dacă s-a diminuat. Absenţa oricăruia dintre aceste patru elemente poate pune în discuţie caracterizarea unui grup ca echipă. prin care două sau mai multe persoane învaţă să execute. c) un obiectiv. 1999. În concepţia lui Devillard echipa este un organism vivant. echipa ca un grup de indivizi. conduşi de un lider şi orientaţi spre acelaşi obiectiv. numărul de titluri referitoare la grup. stilul de conducere sau gestionarea conflictelor. accentul în lucrările recente se pune pe optimizarea interacţiunilor. de obiective şi de contextul specific. Să analizăm mai îndeaproape caracterizarea echipei din această perspectivă. Echipa este o unitate constituită din sub-ansamble autonome. o bună introducere în această problematică: ” Munca în echipă este o activitate de învăţare. responsabil). d) practici care vizează concentrarea spre acţiune. Echipierii convin să renunţe la unele scopuri şi libertăţi personale. prin definiţia pe care o propune. Dar aceasta trebuie să fie simplă şi suplă. într-o manieră perfect stabilită. într-o lucrare recentă. din membre. transmitere de informaţii. în vederea atingerii obiectivului comun. limitată în timp. g) Structura organizatorică a echipei variază în funcţie de tipul de acţiune. câteva caracteristici care fac din echipă un „organism vivant” şi o organizaţie „magică”.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z f) Constrângerile în interiorul echipei sunt rezultatul orientării spre obiectivul comun.

promiscuitatea riguroasă a unui necesară şi conflictele mandat. chiar dacă cultivă dimensiunile colective. obiectivele sale.CARTIAZ. O echipă nu e un grup psihologic.post bun. funcţiei. un preşedinte. mai crede Devillard.Responsabil de Co-responsabi. ci îşi propune atingerea unui obiectiv şi se impune prin acţiunea comună. duale şi colective. legate de regulilor. de interdepen. împreună.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI Echipa. instituţiei. întreaga organizare este subordonată atingerii scopului comun. decide durilor stricte.Teritorial şi Cot la cot. Reuneşte o mi. interese Coeziune punct de vedere legăturilor de contradictorii.îmbarcat. Echipa Echipaj 29 . solidar.riguroasă. acţiune. Grupa de Serviciu Comitet lucru Atinge un re. cooperativă numai roluri zată. Echipa funcţionează şi în registrul „afinitate”. dar principala sa partitură este sarcina. delegaţie.WWW. pentru decizie. căpitan (singur animator. uman şi tehnic. potrivit proce.Proiect lateral Legat de pereProiect ză pentru antu. Acţiune Transmite instrucţiuni entităţilor.Teritorial Foarte organi.Ajunge într-un Calitatea reali. zării. Calităţi legate Capacitate de a Legată de coo. ţiei. apartenenţă. priză în contul şi sinergică.Calităţi de Negociere. responsabil cu reprezentanţi de Putere expertizelor şi decide). execuţie. Împărţită con. clar definite. entităţi dis-tincte portantă. are o dublă orientare: spre sarcină şi spre echipieri. Uneori teritori. afecţiune. îndeplinirea Calitatea denţă. psihologia de „echipaj” angajat într-o aventură comună. Co-responsabi. cu ală. diferitelor Funcţionare Multe iniţiative Respect strict al obligaţii.individual. Co-acţiune Recurentă Inovatoare şi Recurent.Responsabil Interfaţă între litate umană şi obiectivul său litate pentru pentru sarcinile entitatea sa de Responsabilita tehnică a obiec. tea membrilor tivelor indivicolective.Să conducă un Să realizeze o Să afişeze o Să reunească şi zultat punctual ansamblu sarcină comună funcţie specifică să reprezinte Misiune cu o miză im. Orientarea spre sarcina poate naşte spiritul de echipă. Trebuie să fie Solidaritate în Trebuie să fie Poate fi Acceptă optimală din afara tuturor suficient de bun variabil. psihologice. nitatea instituraj.administra perare.Asigurat de un Exersată de un Exersată de un Arbitraj între form statutului. Reflectă şi împreună. funcţiilor. format în funcţie de afinităţi.

măsurabil: acţiunea în sine şi produsul acesteia. puterea. miza acţiunii. logica cooperării şi logica sinergiei. mobilizarea participanţilor. obiectivă şi subiectivă. Cele două logici. au un efect dinamic. oficiale.ADRIAN NECULAU WWW. b) influenţa reciprocă a proceselor umane şi operaţionale. definind reguli şi respectându-le. pe care l-am invocat mai sus. mobilizează. ceea ce va responsabiliza pe toţi să se implice în funcţie de sarcina şi situaţie. precum şi pe cele interzise. Normele reglează relaţiile dintre membri şi au un caracter funcţional. de exemplu norma nonagresiunii fizice. un inventar a problemelor cu care se poate confrunta orice echipă: a) Normalizarea în echipă se referă la un număr de reguli de conduită care sunt împărtăşite de către toţi membrii echipei. acoperind întreaga problematica. De aceea se cere fiecărui echipier să se centreze atât asupra sarcinii. relaţiile dintre persoane sunt câteva elemente care releva logica subiectiva a echipei. el este un proces subiectiv. cât şi asupra grupului c) conjugarea a trei logici de funcţionare colectiva presupune ca echipa să funcţioneze riguros şi flexibil. Diminuarea antipatiilor sau tensiunilor rezultă din 30 . Dar şi ca norme implicite. interacţiunea. a doua presupune ca fiecare sarcină să fie abordată ca o operaţie colectivă. dar şi dezvoltarea reciprocă sau creşterea interdependentă. norme care nu sunt formulate oficial. la rândul sau. Ele acţionează în primul rând ca norme explicite (formale. sub forma de consemne de punctualitate sau reguli de comunicare) precizând comportamentele aşteptate. Toate acestea se conjugă şi se orientează pentru a atinge un efect dinamic. Primul nivel este un proces obiectiv. dozajul unitarii şi diversităţii. stilul managerial. Al doilea nivel este acela care vizează grupul şi persoanele ce-l compun. în acelaşi timp. Trei factori stimulează oamenii să lucreze împreună: a) coacţiunea. capacitatea de a „face împreuna” ceva. dar sunt împărtăşite de toţi. b) Coeziunea în munca de echipă favorizează randamentul. Logica teritorială Logica cooperării Logica sinergiei Jean Proulx. Prezenta altora stimulează. împărţind sarcinile şi rolurile.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z Dinamica echipei se sprijină pe fundamente variate: motivaţiile echipierilor. atracţia fiecărui individ pentru ceilalţi şi către echipa ca model de identificare. competenţa de articulare reciprocă. implicând aspectele afective ale interacţiunii. constatabil. ne propune. Cele trei logici sunt logica teritorială. dezvoltând inteligenţa colectivă. iar a treia semnifică dependenţa fiecărui echipier de ceilalţi. Contextul exterior.CARTIAZ. augmentează acţiunea de învăţare. tipul de participare. Prima se referă la definirea sarcinilor în „teritoriu” pentru fiecare membru.

destructive. Ele apelează la contribuţia şi la resursele fiecărui membru. pare a fi cel mai bun mijloc de tratare a problemelor delicate ale grupului. insistenţa sau manipularea – acţiuni care pot duce la disoluţia echipei. El intervine punctual în situaţii date. Conducerea democratică pune accentul pe consultarea echipierilor. încurajând rivalităţi inutile şi dând sentimentul marginalizării unora. pe participarea optimală şi perspectiva contextuală. Dar cercetările şi observaţiile specialiştilor ne releva faptul că ele pot avea o influenţă structurantă a relaţiilor dintre indivizi. dar să şi declanşeze ostilitate şi tensiuni pe orizontală şi pe verticală. responsabilizează pe toţi. intimidarea. în care membrii nu sunt capabili de discuţii relative la munca comună. Deciziile luate prin apelul la puterea majorităţii pot transa chestiunile litigioase. exercitând o putere coercitivă prin faptul că impune deciziile sale.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI angajamentul echipierilor. Pentru a obţine consensul se cere însă timp. Dar aceasta soluţie de rezolvare poate fi uneori 31 . c) Luarea deciziei în munca de echipa este problema tuturor membrilor. e) Conflictele fac parte integrantă din relaţiile umane şi sunt inerente muncii în echipă. riscă să producă o breşa între membri. Iar pentru a câştiga e nevoie de strategii ca cererea imperativă. A le dezamorsa prin amânare sau escamotare nu duce de asemeni la rezultate. Chiar şi cele de tip expert. Conflictul nu are numaidecât o conotaţie negativă. Deciziile de tip autocratic sunt nefaste pentru coeziunea echipei. aceasta nu elimina contradicţiile. îşi adaptează conduita la dinamismul echipei.WWW. orientaţi către scopul comun şi preocupaţi de creşterea performanţei colective. De preferat e soluţia compromisului. capacitate de a ajunge la compromis şi multă diplomaţie. A gestiona conflictele nu înseamnă a le evita. contra sa. A rezolva un conflict înseamnă a „intra în materie”. evitarea discuţiilor sau dezbaterilor de fond etc. nu permite examinarea complexităţii situaţiei. dar aceasta procedura poate favoriza apariţia unor jocuri sociale periculoase ca formarea de coaliţii. dar nimeni nu pierde lucruri esenţiale. consum de energie. Liderul autocratic. a-l trata deschis. Liderul situaţional este acela care poate influenţa cel mai bine eficacitatea şi funcţionarea echipei. când fiecare pierde câte ceva.CARTIAZ. pentru ca-i obliga să-şi reevalueze ideile şi conduitele. Soluţia forţei comporta departajarea unui câştigător şi a unui perdant. care nu apelează la competenţa tuturor. Deciziile prin consens sunt în principiu cele ce convin mai bine muncii în echipă. Acest tip de conducere pare să fie eficient însă în grupele imature. pe obţinerea asentimentului general pentru o decizie comună. Să nu uităm că adesea se recurge la votul majorităţii în absenţa criteriilor clare sau a argumentelor decisive. presupune o „victorie” a cuiva contra altcuiva care pierde. acţionează cu pertinenţă. riscă să facă să se diminueze producţia. ele pot fi considerate şi benefice pentru că pot scoate în relief opoziţiile sau incompatibilităţile. a înţelege sursele conflictului. d) Conducerea echipei de muncă poate influenţa pozitiv sau negativ productivitatea şi moralul. Tradiţional ele sunt considerate fenomene nefaste.

de a se exprima. Cu condiţia să se respecte unele reguli. Echipa mobilizează pe membrii săi utilizând trei mecanisme (Devillard. fiecare subsitem antrenând funcţionarea întregului. fiecare pierde totuşi ceva. c) atracţia pentru echipă funcţionează ca o sursa de motivaţie. apariţia nevoii de apartenenţă – toate acestea ca mijloc de dezvoltare personală. Efectul e creşterea încrederii în sine. compartimentează. b) stimularea reciprocă rezultă din capacitatea echipei de a impune interdependenţă ca un stil cognitiv şi social. fiecare contribuind într-o manieră proprie la acest efort comun şi la performanţa colectivă: a) satisfacţia personală e echipierilor. face apel la inteligenţa indivizilor. ca un model de viaţă. exercită presiuni.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z scumpă. În cazul unor competiţii între echipe se cere ca sarcinile să fie echivalente. Rezultatul ar fi creşterea coeziunii în interiorul echipei. Acest tip de abordare opune pe „Noi” contra lui „Eu vs. Viziunea sistemică ne propune abordarea echipei ca un tot integrat. Relaţiile în cazul acestui model este dintre un câştigător şi altul. să se dedramatizeze întrecerea. Competiţia poate fi inter-echipe sau intra-echipă. dar nu e singura soluţie. de a funcţiona colectiv. participanţii nu mai pot reveni la starea şi statutul lor anterior. poate augmenta producţia şi face să crească sentimentul participativ. nimeni nu-şi mai poate legitima poziţia de dinainte de conflict. induce un sentiment stenic şi o dorinţă de identificare cu ethosul comun. de a juca roluri noi. pe cât posibil. să se analizeze şi evalueze munca în echipă. f) Competiţia şi colaborarea par să fie două soluţii care se completează reciproc. e bine să fie subliniat efortul comun şi nu faptul că unii au pierdut şi alţii au câştigat. E bine să se insiste asupra caracterului ludic al competiţiei. ECHIPA ŞI ECHIPIERII Echipa funcţionează ca un sistem.ADRIAN NECULAU WWW. de a exercita influenţa. dintre doi parteneri diligenţi. punând intre paranteze emoţiile. Soluţia integrării oferă posibilitatea ca nimeni să nu piardă. 32 . care funcţionează ca un corp autonom. transmit. oferă întâietate rezolvării problemei şi nu tranşării diferendului între indivizi. al doilea este o soluţie periculoasă pentru că demobilizează şi induce ostilitate între membri. cu un sens propriu. care articulează toate componentele. Apoi. de a-şi depăşi limitele individuale. Tu”. Primul tip poate fi eficace în unele condiţii. creează o dorinţă de participare. 2003) ce concură la dinamica echipei. făcând apel la efortul colectiv. ca toţi să câştige. de a se identifica. În fine. Cooperarea. de la nevoile de apartenenţă şi recunoaştere până la lărgirea spaţiului sau de influenţă. structurează. stimularea sentimentului de încredere.CARTIAZ. Într-o viziune analitică. filtrează. Echipa oferă fiecăruia posibilitatea de a ieşi din izolare. Îmbinarea celor două strategii poate fi o bună soluţie. sistemul – echipă se prezintă ca un complex de angrenaje care interacţionează.

un sistem de informaţii şi de coordonare organizat în vederea atingerii unui obiectiv comun. Ele sunt: pilotul. capacitatea de a se centra pe obiective. dar şi de dorinţa lor de a fi împreună. o comunitate integrată. O echipă se compune deci din câteva „elemente constitutive”. echipa constituind un spaţiu de realizare individuală. Grupa de echipieri reprezintă elementul relaţional şi funcţional al echipei.WWW. dimensiunea afectivă care asigură împărtăşirea sentimentelor comune. luarea deciziilor. c) principiul finalităţii defineşte echipa ca o unitate de responsabilitate tactică. cum numeşte Devillard acest sistem. Elementul pilot reprezintă capul. dimensiunea psihologică care asigură entitatea echipei. canalizarea energiei colective. Sistemul de acţiune reprezintă ansamblul proceselor. Unitate şi diversitate – iată două principii care produc spiritul echipei şi care contribuie la eficienţa acţiunii şi la menţinerea reactivităţii şi iniţiativei fiecăruia. el angajează pe ceilalţi către obiectivul comun fie într-o manieră autocrată. solidarizarea acestora (solidaritatea de apartenenţă şi solidaritatea în vederea atingerii obiectivelor). Acest principiu pune în evidenţă impactul muncii comune pentru a se ajunge la un anumit rezultat. sistemul de acţiune şi scopul. crede Devillard.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI Trei principii. un proiect personalizat. ca lider charismatic. El regrupează practicile comune care conduc la realizarea coeziunii tehnice şi se bazează pe câteva subsisteme care dau calitatea acţiunii: subsistemul de informaţii (schimburile între echipieri. el poate fi reprezentat de un şef care-şi asumă funcţia de organizare şi căruia i se recunoaşte expertiza. aspectul uman (distinct de cel tehnic şi operaţional). Elementul pilot semnifică conducerea echipei. procedurilor şi modurilor de operare necesare în vederea realizării obiectivelor. cel de operare (normele de acţiune). creierul echipei. fiind la rândul său compusă din mai multe elemente: strategia şi valorile organizaţiei. conferă echipei autenticitate şi contribuie la conservarea sentimentului de identitate personală. misiunea şi obiectivele echipei. victoria tuturor în lupta pentru miza colectivă. Deşi entităţi individuale diferite. Aceste patru elemente se raportează la un al cincilea care exercită presiune pentru a le face să funcţioneze împreună: contextul. subsistemul de regularizare (utilizarea resurselor si capacitatea de regenerare) şi cel de decizie (reglarea atribuţiilor şi 33 . fie în mod democratic. nevoile şi dorinţele personale ale echipierilor. experienţa. participativă.CARTIAZ. împărtăşind cu ceilalţi competenţa luării deciziilor şi obţinând o atitudine dinamică. grupul de echipieri. Ea asigură mobilizarea echipierilor şi focalizarea acestora pe obiective. El asigură unitatea echipei. aşteptările contextului. El are un efect mobilizator. precum şi de situaţiile diverse pe care le traversează împreună. b) principiul diversităţii: echipa ţine seama de valoarea fiecărui membru. membrii acceptă să se angajeze împreună. Scopul constituie ţinta şi cadrul general de acţiune. pentru fiecare membru: a ) principiul unicităţii ne referă despre calitatea fiecărei echipe de a fi unică. asumarea responsabilităţilor în vederea funcţionării şi realizării producţiei dorite. focalizarea pe scopuri. şef şi context). permiţând fiecărui coechipier să aducă o contribuţie la realizarea comună. în care elementele interacţionează în vederea realizării ansamblului.

desemnează comportamentul de organizare. individul în jurul căruia se reunesc emoţiile şi energiile membrilor. liderul care organizează munca grupului. Redl descrie zece tipuri de leadership (vezi articolul sau în P. despre mobilizarea competenţelor şi energiilor. apărută mai târziu. organizatorul. În sfârşit. Persoana centrală s-a impus în literatură ca organizatorul şi animatorul muncii grupului. controlul exercitat de unii responsabili în numele competenţei 34 . norme. A. persoana centrală ca obiect al iubirii sau al pulsiunilor agresive. de a-i motiva şi a le oferi satisfacţii decurgând din participarea la proiectul comun. cel ce cristalizează grupul şi-l focalizează spre o sarcină comună. De Visscher. Noţiunea de leadership. atractivitatea pentru echipă şi moralul acesteia. tiranul care face ordine. Dinamica grupurilor). Coordonarea echipei Un articol celebru al lui Fritz Redl (1942) a lansat noţiunea de persoană centrală. Devillard) Din cele spuse până acum putem deduce şi care sunt funcţiile vitale ale unei echipe: funcţia de pilotaj simbolizează echipa. pune în funcţiune un sistem de acţiune comun. Calitatea acestor subsisteme depinde de maturitatea colectivă şi influenţează stilul de management şi performanţele echipei. seducătorul. proiecte de dezvoltare. funcţia de focalizare dă seama despre orientarea echipei spre acţiune. funcţia „coeziune”: asigură coeziunea tehnică. sisteme de organizare. Aceasta ar fi liderul în jurul căruia se cristalizează procesul de formare a grupului. Mediul propune echipei informaţii. îl influenţează şi asimilează valorile şi modelele propuse de acesta. eroul. tot acest sistem deschis comunica cu contextul. Neculau. contextul pilot sisteme de acţiune şi practici comune echipieri Patru elemente ale „sistemului echipă” în interiorul contextului lor (sursa O. scopul a) b) c) d) II. printre care stăpânul patriarh ca obiect de identificare.4. în timp ce coeziunea umană asigură legăturile afective. exemplul (bun sau rău). despre „focalizarea pe obiective”.ADRIAN NECULAU WWW. obiective. asigura dirijarea energiilor şi delegarea responsabilităţilor membrilor echipei.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z responsabilităţilor).CARTIAZ. funcţia „mobilizare” semnifică capacitatea echipei de a stimula membrii pentru acţiunea comună.

asigură. este susceptibil de a provoca ostilitate. Taxonomia Vroom-Zetton (1973) a mai propus un stil. îndepărtarea obstacolelor. face din încrederea în ceilalţi marca sa personală. privilegiază respectul şi ascultarea celuilalt.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI şi autorităţii lor. exercită o influenţă discretă. incită puţin la colaborare. tip de influenţă care se adaptează la caracteristicile şi exigenţele situaţiei. avansând ideea că toate stilurile de leadership sunt în simbioză. are nevoie de timp şi este vulnerabilă în faţa tergiversărilor.WWW. de a sprijini. ca o tranzacţie.Forsyth. o realizare adecvată a sarcinii. Dintr-o perspectivă funcţională leadership-ul poate fi definit ca un proces interacţional. în vederea atingerii unui scop comun. bazat pe discuţii cu membrii. riscă să antreneze conduite abuzive la membri. în vederea atingerii scopului grupului. ajutându-i să fie eficienţi sau să construiască împreună un proiect de schimbare. cere numeroase abilităţi interpersonale şi perspicacitate Laisser faire Democratic Situaţional În echipa de lucru. Caracteristicile principalelor tipuri de leadership LEADERSHIP Autocratic CARACTERISTICI exercită o influenţă coercitivă. Se mai discută despre liderii participativi şi de cei situaţionali. un sprijin afectiv în vederea menţinerii grupului. persoana respectivă ocupându-se în acest caz de planificare. Eficienţa liderului depinde de calităţile sale. nedisciplinate sau leneşe. În literatură se cunosc trei tipuri clasice de leadership: autoritar. liderul are sarcina de a acorda suport. conducerea este un comportament de relaţie. în mod egal. Dintr-o perspectivă comportamentală. Proulx (1999) nuanţează. cel consultativ. mizează mult pe autonomia şi iniţiativa membrilor. fie ca “tehnicieni” ai coordonării (D. democratic şi laissez-faire. fie în virtutea calităţilor lor personale. Comportamentul liderului echipei trebuie să 35 . de grupul în care acţionează. cât şi de natura situaţiei. încurajează sau incită la o participare optimală a membrilor. se înţelege mai ales cu grupurile mature şi autonome. evaluarea participării. este foarte eficace pentru a suscita contextul. Dar şi un comportament de lucru. coordonarea acţiunilor. este utilă pentru a armoniza raporturile într-o echipă. ca o acţiune de cooperare în vederea transformării atitudinilor şi comportamentelor membrilor. variază progresiv şi natural.CARTIAZ. convine mai ales echipelor imature. mizează pe consultaţia şi pe asentimentul general. riscă să sărăcească producţia echipei. 1990). o îndrumare efectivă. în funcţie de orientarea atitudinilor şi comportamentelor acestora. de a corecta în vederea măririi competenţei interpersonale a membrilor.

în mod general. caracterizată prin interacţiune ridicată. este utilă pentru a garanta justeţea şi pertinenţa deciziilor. este luată de majoritatea simplă sau absolută a membrilor. Deciziile pe care le inspiră liderul echipei vor viza. realizată de un singur individ sau de o minoritate. manifestă empatie. în favoarea obţinerii acordului şi consensului. caracterizată prin interacţiune scăzută. instaurarea fricii de eşec. o bună calitate a deciziilor luate. asigură. ci să le procure sentimente de satisfacţie. atmosferă ostilă. este arbitrară în mod esenţial. în analiza conflictelor. este luată în mod general cu acordul sau asentimentul tuturor membrilor. atmosfera prietenoasă. incită uneori la contestaţie sau la rivalitate prin invidie sau gelozie care se pot manifesta cu această ocazie. asupra dificultăţilor de comunicare. utilizarea 36 . absenţa comportamentului de susţinere şi ajutor. Asigurarea unui climat de sprijin se realizează prin orientări de tipul: descrie. apariţia comportamentelor de ajutorare.CARTIAZ. Analiştii insistă. mai puţin impunerea voinţei sale sau expertizei sale. utilizarea ineficientă a resurselor. angajament ridicat. angajament scăzut. împiedică uneori examenul aprofundat al unei probleme prin caracterul său „comod//lesnicios”. are un comportament firesc. a factorilor sociali sau psihologici care le alimentează. se bazează pe un individ sau o minoritate de indivizi care posedă informaţia necesară. comunicare redusă. este tributară încrederii membrilor faţă de cel sau cei care posedă această informaţie. Tipuri de decizii intr-o echipa si principalele caracteristici DECIZIA Autocratică Majoritară Consensuală CARACTERISTICI este de natură esenţial imperativă. în general. 1990). cere să fie exercitată în mod unic. este utilă pentru a regla probleme de rutină şi administraţie. este utilă pentru a tranşa chestiuni litigioase când compromisul pare dificil. o problemă pentru liderul echipei este aceea a gestionării conflictelor. Competiţia naşte o stare de “interdependenţă potrivinică” (Forsyth. pe planul tratamentului informaţiei. nu garantează calitatea deciziilor. Expertă În fine. diplomaţie şi compromisuri. este utilizată cât mai puţin şi cu atenţie. spontan. comportă riscuri manifeste pentru o activitate eficace în echipe. să-i ajute să-şi dobândească autonomia şi încrederea. se comportă ca membru al echipei. orientează spre problemă. necesită timp. este. în acest caz. comunicare eficace. ca un egal al celorlalţi. incită la coaliţie. contribuie eficient la solidaritatea membrilor şi îi protejează. Pe când cooperarea provoacă “interdependenţă motrică”.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z fie astfel dozat încât să nu sufoce echipierii. Grupurile în care se încurajează competiţia se trezesc adesea în situaţii conflictuale.ADRIAN NECULAU WWW.

Ea urmăreşte strâns analiza funcţiilor de participare folosite în codificarea (cu scop de cercetare) a conţinutului proceselor verbale ale grupurilor. evitare CONFLICT CONFLICT conflict refuzat conflict atenuat conflict trăit învingător învingător învins învins învins învins învins învins învingător învingător învingător învingător dezamorsare prin forţă înfruntare prin compromis prin integrare Principalele strategii de rezolvare a conflictului Strategia rezolvarii conflictului e deci negocierea. Scopul lor este de a facilita şi coordona eforturile de grup în selectarea şi definirea unei probleme comune şi în soluţionarea acestei probleme. se apelează la tactici de separare între câştigatori si perdanti. a fost dezvoltată în 1947 în colaborare cu First National Training Laboratory in Group Development. (2) Roluri de construire şi menţinere a grupului. Benne. Dimpotriva.D.CARTIAZ. Ele sunt configurate în aşa fel încât să altereze sau 37 . Paul Sheats FUNCŢII ŞI ROLURI ÎN GRUP O clasificare a rolurilor membrilor în T-group Analiza care urmează.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI eficientă a resurselor. egalitariste. Rolurile de participant sunt legate de obiectivul pe care grupul decide să îl îndeplinească sau pe care l-a îndeplinit. Un management care se bazeaza pe incitare si agresiune. Rolurile din acesta categorie sunt orientate spre funcţionarea grupului ca grup. diminuarea fricii de eşec. Lectura: K.WWW. ierarhizare. acreditarea normei reciprocitatii. abordarea tranzactionala si apelul la principiul echitatii. în care indivizii sunt orientaţi numai spre câştig. impartire in tabere. tactica compromisului sau orientarea spre probleme conduce la descoperirea unor alternative si gasirea solutiilor comune. Rolurile de membru identificate în această analiză sunt clasificate în trei grupări largi: (1) Roluri privind sarcina (task) grupului. privind rolurile funcţionale în grup. În mediile de lucru cooperative managementul conflictului se sprijină pe ideea abordării integrative. pe impunerea vointei liderului nu se poate solda decit cu pierderi. pe când în mediile competitive.

c. reglementeze şi să perpetueze grupul ca grup.ADRIAN NECULAU WWW. Acesta insistă asupra propunerii sale privind ceea ce ar trebui să constituie setul pertinent de valori ale grupului şi nu asupra datelor sau informaţiilor relevante. a unei noi forme de a organiza grupul pentru atingerea obiectivului propus. Rolurile sunt identificate în legătură cu funcţiile de facilitare şi coordonare ale activităţilor de grup centrate pe rezolvarea de probleme. Iniţiatorul-contribuitor sugerează sau propune noi idei grupului sau o manieră diferită de a privi problemele sau sarcina grupului. să întărească. fiecare membru poate juca mai mult de un singur rol în orice instanţă de participare şi mai multe tipuri de roluri în participare succesivă. b. f. defini şi soluţiona probleme comune. Furnizorul de opinii îşi oferă propria opinie faţă de una sau mai multe dintre sugestiile făcute. Bineînţeles. Această categorie nu clasifică rolurile de membru ca atare. Scopul lor este individual şi este irelevant atât pentru sarcina gropului. desigur. Furnizorul de informaţii oferă fapte sau generalizări care fie au “autoritate” fie stabilesc o legătură pertinentă între propria experienţă şi problema grupului. Sau poate lua forma unei noi proceduri propuse gropului. a. cât şi de diferiţii membri ai grupului. e. cât de clarificarea valorilor relevante pentru ceea ce întreprinde grupul sau a valorilor conţinute într-una sau mai multe dintre sugestiile alternative făcute preliminar. Noutatea propunerii poate lua forma sugerării unei noi sarcini de grup sau o nouă definiţie pentru o problemă. Elaboratorul structurează sugestiile făcute în funcţie de exemplele sau semnificaţiile dezvoltate. din moment ce “participările” la care se face referinţă sunt dirijate spre satisfacerea nevoilor individuale ale “participanţilor”. ROLURILE DE SARCINĂ ALE GRUPULUI Analiza care urmează presupune că sarcina grupului de discuţie este de a selecta. cât şi pentru funcţionarea grupului ca grup. oferă o motivaţie a sugestiilor făcute anterior şi încearcă să verifice deductiv felul în care ar funcţiona o idee sau sugestie dacă ar fi adoptate de grup. Solicitantul de informaţii cere clarificarea sugestiilor făcute din punctul de vedere al adecvării lor factuale. Fiecare dintre aceste roluri poate fi jucat atât de “liderul” grupului.CARTIAZ. Astfel de participări sunt. extrem de relevante în problema T-group-ului în măsura în care un astfel de training este dirijat către îmbunătăţirea maturităţii grupului sau a eficienţei îndeplinirii sarcinii grupului. Poate lua forma unei soluţii sugerate sau a unei anumite modalităţi de a răspunde unei dificultăţi cu care se confruntă membrii grupului. (3) Roluri individuale. 38 . Solicitantul de opinii este interesat mai puţin de faptele în sine. d.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z să menţină modul de funcţionare al grupului. a informaţiilor cu autoritate sau a faptelor relevante pentru problema discutata.

O contribuţie poate să implice jucarea a diferite roluri. i. d. indică divergenţe faţă de direcţiile sau scopurile comune sau pune sub semnul întrebării direcţia în care evoluează discuţia grupului. că înţelege şi acceptă punctele de vedere. diferite roluri. consemnează produsul discuţiei. “logica”. un membru al grupului sau un “lider” pot să joace. încearcă să stimuleze grupul în direcţia unei activităţi “mai susţinute” sau de “calitate mai înaltă”.WWW.CARTIAZ. El poate să ofere soluţii de compromis cedând status. de exemplu). analiza funcţiilor de membru este orientată spre acele participări care au drept scop construirea de atitudini de grup şi orientarea între membrii unui grup sau menţinerea şi perpetuarea comportamentului de grup. Atitudinea sa faţă de alţi membri ai grupului indică căldura şi solidaritate. succesiv. h. “faptele” sau “procedura” unei sugestii sau a discuţiei unui sub-grup. Rolul registratorului este acela de “memorie a grupului”. ROLURILE DE MENŢINERE ŞI CONSTRUIRE A GRUPULUI În acest caz. reduce tensiunea în situaţiile de conflict prin glume. el poate să evalueze sau să pună sub semnul îndoielii “caracterul practic”. j. Coordonatorul indică sau clarifică relaţiile dintre diferitele idei sau sugestii. Încurajatorul este cel care se pune de acord şi acceptă contribuţiile celorlalţi. de exemplu) sau manevrează obiecte pentru întregul grup (rearanjează scaunele sau manipulează maşina de înregistrat. în diferite moduri. Astfel. a. b. 39 . rezumând ceea ce s-a petrecut până atunci. Armonizatorul mediază diferenţele dintre ceilalţi membri. disciplinându-se în scopul de a păstra armonia de grup sau “lăsând de la el” în relaţia cu grupul. c. încearcă să le combine sau încearcă să coordoneze activităţile diferiţilor membri sau ale subgrupurilor. Evaluatorul-critic supune realizările grupului unui standard sau unui set de standarde ale funcţionarii de grup în contextul sarcinii de grup. Orientatorul defineşte poziţia grupului faţă de scopurile sale. el oferă recompense şi laude şi arată. Realizatorul de compromisuri operează din interiorul unui conflict în care este implicată şi poziţia sau ideea sa. Uşierul încearcă să menţină deschise canalele de comunicare încurajând sau facilitând participarea celorlalţi (“să ascultăm şi opinia domnului X”) sau propunând reglarea traficului de comunicare (“să încercăm să vorbim fiecare mai puţin pentru a oferi tuturor şansa de a contribui”). Registratorul consemnează sugestiile. încearcă să reconcilieze dezacordurile. k. clovnerii etc.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI g. Tehnicianul procedural accelerează mişcarea grupului performând sarcini de rutină (distribuie materiale. ideile şi sugestiile celorlalţi. l. admiţânduşi eroarea. Energizatorul impulsionează grupul spre acţiune sau decizie. face un proces verbal al deciziilor luate de grup.

prevalenţa punctelor de vedere “autoritare” sau “laissez-faire” faţă de funcţionarea de grup în cadrul grupurilor. încercând să menţină sau să reînvie o chestiune chiar şi după ce grupul a respins-o sau a considerat-o secundară. arătându-se invidios faţă de contribuţia altora. d. incluzându-l pe liderul grupului. “Suprimarea” imediată a “rolurilor individuale” va priva grupul de datele necesare unei auto-diagnoze şi terapii cu adevărat adecvate. încercând să îşi revendice meritele acestora etc. Confesivul foloseşte şansa de a avea o audienţă pentru a-şi exprima “sentimente”. Creatorul de standarde exprimă standardele pe care trebuie să le atingă funcţionarea grupului sau aplica standardele în evaluarea calităţii proceselor de grup. un nivel scăzut de maturitate.micşorând statusul celorlalţi. atacând grupul sau problema pe care grupul încearcă să o rezolve. ROLURI “INDIVIDUALE” Încercările de către “membri” ai grupului de a-şi satisface nevoi individuale care sunt irelevante în îndeplinirea sarcinii grupului şi care nu sunt orientate negativ faţă de construirea şi menţinerea grupului ridică probleme în procesul de training de grup. Dominatorul încearcă să-şi aserteze autoritatea sau superioritatea în manipularea grupului sau a unor membri din grup. acţionând în maniere neobişnuite. b.ADRIAN NECULAU WWW. nonşalanţei sau a altor forme mai mult sau mai puţin studiate de comportament escapist. Agresorul poate să funcţioneze în diferite moduri .RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z e. Diagnoza poate revela una sau mai multe condiţii . Această dominaţie poate lua forma flatării.CARTIAZ. f Observatorul şi comentatorul grupului păstrează procese verbale ale diferitelor aspecte ale procesului de grup şi alimentează cu date evaluarea de către grup a propriilor proceduri. iar eforturile de training care satisfac aceste nevoi trebuie definite în acest cadru. Incidenţa ridicată a participării “centrată pe individ” spre deosebire de participarea “orientată spre grup” sunt întotdeauna îndemnuri la auto-diagnostic adresate grupului. Acest rol poate lua forma cinismului. servind drept audienţă a discuţiilor şi deciziilor de grup. f.cât de scăzut este nivelul de training aptitudinal al membrilor grupului. Cel care blochează tinde să fie negativist şi să reziste până la încăpăţânare. exprimându-şi dezaprobarea faţă de valorile. a. Căutătorul de recompensă încearcă să atragă atenţia asupra sa. asertării unui 40 . acceptând mai mult sau mai puţin pasiv ideile altora. referindu-se la realizări personale. g. lăudându-se. nevoile de training ale grupului trebuie descoperite. o sarcină de grup definită inadecvat sau nepotrivit aleasă etc. “păreri” şi “opţiuni ideologice” irelevante pentru grup. actele şi sentimentele celorlalţi. opunându-se fără motiv sau căutând nod în papură. disciplina şi moralul grupului. străduindu-se să nu fie plasat într-o poziţie de “inferioritate” etc. e. c. Playboy-ul face caz de lipsa sa de implicare în procesul de grup. Executantul se lasă dus de val. Indiferent de diagnoză.

al “comunităţii”. O. La dynamique des groupes d’hier a aujourd’hui. rolul relaţiilor socio-afective şi capacitatea grupului de a asigura socializarea indivizilor şi antrenarea lor în comunicare şi interacţiuni satisfăcătoare. Le groupe en psychologie sociale. Neculau. 1948) REZUMAT Reflecţiile despre grup premerg apariţiei psihologiei sociale – referinţe la acest concept întâlnim la filosofii antici.. 2001. BIBLIOGRAFIE         Aebischer.).. Sheats. La dynamique des équipes. Les Presses de L’Université Laval.. ”Chronique sociale” 41 . Paris Anzieu. Teoria grupurilor a pătruns în ştiinţele sociale la începutul secolului trecut. 2003 . h.. stimulând emergenţa ideilor noi.WWW. PUF. D. S-a descoperit că grupul îndeplineşte funcţii de integrare socială şi de diferenţiere a membrilor. Neculau (coord.(coord. P.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI status superior. Lobbist-ul vorbeşte în numele “micului om de afaceri”. Oberle. La dynamique des groupes restreints. 1990. Polirom. Iaşi De Visscher. P.).. al “muncitorilor” etc. a dirijării autoritare a grupului. la socialiştii utopici sau în operele istoricilor şi sociologilor moderni.. Paris De Visscher. Solicitantul de ajutor încearcă să cerşească răspunsuri simpatetice din partea altor membri ai grupului sau din partea întregului grup. dezvoltându-se o teorie coerentă privind producţia în grupurile mici. Texte de bază. economice şi demografice determinate de urbanizarea accelerată şi dezvoltarea mecanismelor tehnico-birocratice. Paris De Visscher.. Iaşi Leclerc. Benne. a întreruperii altora etc. 1994. Ch. g. a dreptului la atenţie specială. Comprendre et construire les groupes. fie exprimându-şi insecuritatea şi confuzia personala fie depreciindu-se mai mult decât este necesar. a 10 –a ediţie Cartea echipelor. Paris. Psihologia socială. Edition d’Organisation. A. fenomenul fiind stimulat de schimbările tehnice.CARTIAZ. Dinamica grupurilor restrânse. 2001.. al “casnicei”. Fundaţia Culturala Regala “Principele Carol”. Polirom.. Prin deceniile patru şi cinci s-a înregistrat o explozie a cercetărilor asupra grupurilor. Bordas. (Sursa: K. V. in A. Bucureşti Devillard. D. PUF. adaptându-şi propriile prejudicii stereotipului care se potriveşte cel mai bine nevoilor sale individuale. P. 1996. 1939. S-a dezvoltat o teorie şi o tehnică de stimulare a creativităţii de grup şi de antrenament psihosocial pentru viaţă în instituţii şi comunităţi. P. J.D..Y. Martin. Dinamica grupurilor. 1999.

1983.. Presses de l’Universite de Montreal: CIM Sirota.. Dinamica grupurilor . Clasa de elevi ca formaţiune psihosociologică.. Paris Rouchy. Bucureşti Neculau.. 42 . S. după norme juridice. Paris Mucchieli. M.ADRIAN NECULAU             WWW. Bucureşti Proulx. N. Les groupes de rencontre.ansamblul metodelor de acţiune asupra indivizilor prin intermediul grupurilor. Zlate. Psihologia educaţiei şi dezvoltării. Polirom.CARTIAZ. 2003. Les petits groupes. Editura Academiei. împărtăşite de către toţi membrii..).J. Neculau. A. planificare. Participation et communications. Dunod.sistem social sau subsistem bine structurat. 1979. Québec Quaranta. Y. Grup . Le travail en équipe. Conduite perverse in grup.. 1989. incitare la muncă) şi organizare (amenajarea relaţiilor dintre membri). ESF editeur. Les Editions Quebecor. Paris Mucchielli. Grupul – spaţiu analitic. diferenţiere de roluri între membri şi construirea în comun a normelor şi credinţelor comune. Polirom. Bucureşti Rogers. în vederea schimbării atitudinilor. C. Iaşi CONCEPTE-CHEIE Animarea grupurilor . 1984. Cercetarea psihosociologica a grupurilor umane. Outremont (Québec) Radu. Interpretări şi intervenţii. 2000. 1998.. percepţiilor de sine şi de alţii.. La dynamique des groupes. interacţiune) prin schimb de informaţii cu ceilalţi. punând accent pe „învăţarea reciprocă" şi experimentare. dezvoltând relaţii funcţionale în interiorul unui segment al realităţii sociale. Editura Ştiinţifică. Lewin..număr redus de indivizi având fiecare o percepţie individualizată asupra celorlalţi. A.1973. Les Editions ESF. M. J.. 1984.C. politice. 1989. Psychologie des minorites actives. Grup secundar (organizaţie) . Presses de l’Université de Québec.1977. in Ion Radu (coord. R. A.ansamblu de persoane aflate în interacţiune şi având sentimentul apartenenţei la o entitate colectivă.). sentimentelor.. comunicare. Liderii în dinamica grupurilor.. PUF. relaţii afective intense şi solidaritate. Le travail en équipe.. Paris Neculau. organizat în vederea atingerii unor obiective comune. T-group .. Editura Academiei. vizând achiziţia unor competenţe psihosociale (diagnosticarea situaţiilor sociale.metodă de antrenament social inventată de K.organizarea muncii în grupuri prin încurajarea producţiei comune.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z Moscovici. Iaşi Saint-Arnaud. R. Observaţie si teorie. 1999. Grup primar (restrâns^ . in Ana Tucicov-Bogdan (coord. A. Psihologia socială în România. economice. facilitare (reformularea obiectivelor. Comment animer un group.

Prin urmare. la aceeaşi cofetărie. la fel ca şi Alec sau Lou. Mike. Joe. la rândul lui. Doc. cel mai tânăr membru al grupului. au urmat apoi Angelo. banda respecta anumite obiceiuri: toate întâlnirile aveau loc pe strada Norton. Frank. A defini caracteristicile leadership-ului din perspectiva acestei forme particulare de autoritate – leader-ul unei bande. Danny şi Mike deţineau o sală de jocuri în apropiere de strada Norton. dar şi din cauza faptului că localul lor se afla în apropiere. care formau o pereche. se consulta mai întâi cu Mike şi Danny. Long John i-a urmat pe Danny şi Mike. şi de Frank. 43 . pe când toţi ceilalţi erau nişte “pierdevară”. deţinea rangul cel mai înalt. unii în raport cu alţii şi în raport cu leader-ii? 2. dar şi de Carl cu Tommy. Nutsy. Fred şi Lou. şi uneori cu Long John. îi convingea pe Fred şi pe Lou. Doc. Toţi trei erau celebri pentru abilitatea lor de a dezbate o problemă. Tommy. Cel mai bun era Doc. ceilalţi erau şomeri aproape tot timpul sau ocazional. Nutsy şi Mike. Mulţi dintre ei au mai făcut parte dintr-o bandă de adolescenţi. Doc. ceilalţi membri ai grupului. A deduce harta relaţiilor de influenţă în interiorul grupului. Fred. Trebuie să se stabilească cine este leader-ul? cine-i sunt “ajutoarele”? cum se organizează. Pe de altă parte. avea 20 de ani.CARTIAZ. i s-au alăturat imediat. importanţa lor creştea şi mai mult. În copilărie toţi au fost vecini şi au frecventat aceeaşi şcoală. în schimb. grupul şi-a creat propriile reguli. ea era susţinută de Nutsy. Nutsy. Dar dacă decizia aparţinea lui Mike şi Danny. aveau 29 de ani. dacă Tommy pregătea ceva. ei îl urmau imediat pe Doc. ea nu era respectată. din punct de vedere ierarhic. împrietenindu-se şi el cu Doc. vechii lui prieteni. Doc. Dacă Danny era cel care decidea. Lou. Mike şi Danny erau consideraţi “oameni de afaceri”. Alec. Danny şi Mike au aderat şi ei la grup datorită prieteniei comune cu Doc. Angelo. era compusă din 13 tineri: Alec. Long John. Doc însă avea o influenţă directă asupra lui Nutsy şi Angelo. Frank. Carl. era susţinut de Angelo. avea un statut inferior în grup. Mike şi Danny aveau şi ei prestigiu şi influenţă.WWW. Descrierea: “Banda de pe strada Norton.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI EXERCIŢIUL 1 Banda de pe strada Norton Veţi citi mai jos descrierea (realizată de către Whyte în lucrarea sa Societatea de la colţul străzii) unui grup – “Banda de pe strada Norton”. numită astfel pentru că membrii ei se întâlneau la colţul străzii Norton. Mike şi Danny erau respectaţi şi de alte bande periferice. Numai doi dintre cei enumeraţi aveau locuri de muncă sigure: Carl şi Tommy munceau la o fabrică. Carl şi Tommy. care. Dacă decizia venea din partea lui Long John. Joe. Tommy. Pentru că Mike şi Danny deţineau o sală de jocuri. care le asigura masa şi locurile. planul era cunoscut de Doc prin intermediul lui Carl şi Nutsy. În fiecare sâmbătă seara jucau bile. Long John nu putea să influenţeze grupul. Asta pentru că Tommy. ajuns în şomaj. a revenit primul pe strada Norton. Exerciţiul constă în: 1. Cei mai în vârstă. Odată constituit. se bucura de o relaţie mai apropiată cu leader-ii. chiar dacă nu asistau la toate întâlnirile grupului. Atunci când Doc intenţiona să prezinte membrilor grupului planurile sale de acţiune. Doc. Danny. Joe. Long John avea o poziţie specială: chiar dacă nu putea să influenţeze deloc opiniile grupului şi deciziile acestuia. Mai întâi de toate. Alec.

În final. Trebuia să fie întotdeauna ferm şi just. pe când şeful nu-şi poate nicidecum permite acest lucru.ADRIAN NECULAU WWW. Comentariile voastre: SURSA: R Mucchielli. Les Editions ESF. chiar şi cu prietenii cei mai dragi. Ceilalţi membri pot să sugereze o idee sau alta. „La dynamique des groupes”.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z Dacă se întâmpla ca leader-ii să lipsească pe moment. Totul se concentra în jurul leader-ului. trebuia să se oprească în cazul în care şeful nu-l asculta şi-şi relua discursul abia după ce leader-ul redevenea atent. Este foarte bine dacă aceste decizii sunt cele aşteptate şi acceptate de grup. Prietenii îl abordau cu propriile lor probleme. grupul se diviza în două tabere oponente: pe de o parte. şeful este cel care ia deciziile în legătură cu acţiunile întreprinse. amicii lui Nutsy.CARTIAZ. etc. cei din tabăra lui Angelo. Dacă intervenea o ceartă. Membrii mai puţin importanţi ai grupului pot uneori devia de la normele bandei. îşi consultă “ajutoarele”. grupul redevenind unit şi continuându-şi activităţile în comun. Leader-ul era cel mai bine informat despre tot ce se petrecea în interiorul grupului. i se confesau chiar.1989 44 . De aceea înainte de a se pronunţa. şeful cunoştea cauzele şi era cel mai potrivit pentru a o calma. Paris. situaţia se schimba radical. pentru că fiecare adversar venea să-i prezinte propria versiune. să-i solicite părerea. Dacă un membru al grupului spunea ceva. poziţia leader-ului depinde de valoarea deciziilor sale. pe de altă parte. Prin urmare. confirmând astfel aşteptările celorlalţi. Imediat ce leader-ul apărea. dar leader-ul este acela care spune ultimul cuvânt.

11. 12. Altfel spus. X X X Ordinea întâlnirilor interpersonale în timpul unei săptămâni de lucru 4. Se ştie. În legătură cu climatul psihosocial al departamentului şi cu viaţa grupului ca atare. un observator a notat pur şi simplu prezenţa sau absenţa celor 18 persoane (între care s-au stabilit relaţii profesionale ca şi membri ai aceluiaşi departament) la şedinţele spontane organizate pentru dezbaterea unor probleme sau incidente proprii vieţii profesionale cotidiene pe durata unei săptămâni. P. 2. personal să remarcaţi şi să deduceţi? A. trebuie să realizaţi un tabel cu duble intrări. EXERCIŢIU: Prin simpla analiză a tabloului. 9. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Cunoaştem doar numele celor 18 persoane. – Pentru a răspunde la întrebarea C. În legătură cu persoanele şi gradul lor de participare? C. Tabelul reuniunilor grupului: NUME Emil Laura Petru Bogdan Carol Florin Eduard Petronela Roxana Victor Mira Katy Silvian Noro Hercule Dorina Octavian Felicia 1.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI EXERCIŢIUL 2 „Întâlniri spontane” Informaţii preliminare: Tabelul de mai jos prezintă într-o manieră obiectivă participarea a 18 persoane (membrii aceluiaşi departament al unei întreprinderi) la “evenimentele sociale” interne timp de o săptămână. de asemenea. 8. se pot afla multe lucruri despre relaţiile sociale interne ale acestui grup de 18 persoane. Se ştie doar că fiecare dintre cele 18 persoane îşi cunoaşte foarte bine colegul şi că ar putea să discute liber cu acesta. 13. 14. 10. Comentariile şi răspunsurile voastre: SURSA: 45 . 5. 7. În legătură cu reuniunile propriu-zise? B.. X X X X X X X X 3.CARTIAZ.WWW. 6.S. care să vă permită să aflaţi de câte ori fiecare persoană a întâlnit-o pe cealaltă. că fiecare membru al grupului a fost prezent la serviciu pe parcursul săptămânii de observaţie (nu s-a înregistrat absenteism). nu ni se oferă nici o informaţie despre rolul lor profesional şi nici despre statutul avut în departament. Ce-aţi putea dvs.

1989 46 .RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z R.CARTIAZ. Paris. Mucchielli. „La dynamique des groupes”. ESF.ADRIAN NECULAU WWW. Les Editions.

procese de care nici bolnavii şi nici doctorul Pratt n-au fost conştienţi. să-şi exprime opiniile. dar care explică anumite comportamente şi chiar schimbări. să-şi vorbească. Apoi se adresa bolnavilor pentru ca unii dintre ei să-şi descrie public propriile eforturi de însănătoşire. îi ţinea la curent cu semnificaţia şi importanţa metodelor terapeutice aplicate. Înainte şi după reuniuni. Această analiză psihologică a grupului se încadrează în domeniul dinamicii de grup .H. Pratt ţinea un discurs elocvent pentru a le atrage atenţia.CARTIAZ. Textul (extras dintr-o lucrare a lui Slavson): «“În 1905 Doctorul Pratt a inventat aşa numita metodă a “reuniunilor” pentru tratarea bolnavilor de tuberculoză. Paris. Les Editions ESF. să se încurajeze şi să se ajute reciproc”. care făcuseră deja câteva progrese de însănătoşire. Exerciţiul constă în a înţelege “ceea ce se întâmplă” din punct de vedere psihologic cu grupul astfel tratat.WWW. Doctorul Pratt îşi ocupa locul pe scenă.1989 47 .» Comentariile voastre: SURSA: R. Astfel a decis să recurgă la o metodă de grup pentru a stimula însănătoşirea. A format grupuri destul de numeroase. Doctorul explica bolnavilor cauzele bolii de care sufereau cu toţii. să-şi comunice reacţiile. Pratt. Ca şi mulţi alţii înaintea lui. Aceştia deveneau un fel de “exemple” pentru ceilalţi. folosită de acesta într-un sanatoriu pentru însănătoşirea rapidă a bolnavilor de tuberculoză. care prezintă “metoda” doctorului american J. rezultatele experimentelor. iar la şedinţele următoare erau admişi chiar pe scenă împreună cu medicii. bolnavii erau invitaţi să se întâlnească. Odată bolnavii adunaţi. fiind înconjurat de alţi câţiva medici din sanatoriu. erau transferaţi în primele rânduri. „La dynamique des groupes”. totul se transforma într-un fel de “meeting evanghelist”. unele având şi o sută de bolnavi.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI EXERCIŢIUL 3 METODA DOCTORULUI PRATT Veţi citi mai jos un text. În final. medicul a fost profund impresionat de importanţa “atitudinilor cognitive” în tratarea diverselor maladii organice. Bolnavii. Mucchielli. ceea ce ne va permite “să facem dinamică de grup” şi să înţelegem astfel procesele psihologice ale experimentului analizat. care se adunau în sala mare a teatrului sau într-o sală de festivităţi.

 Ajungerea la a se ţine cont de necesitatea indispensabilă de a se accepta şi admite diferitul şi complementarul. pe care sunt scrise cuvinte lizibile. Ele nu sunt fixate strict: se pot elimina sau adăuga altele. Material :  Fişe. E important ca aceste cuvinte să fie vizibile tuturor membrilor  Număr de fişe: cam 160  Cele 160 cuvinte sunt repartizate în 16 categorii de câte 10.ADRIAN NECULAU WWW. cu scopul de a realiza cadre de referinţă şi maniere de protejare a valorilor. format carte poştală. Exerciţiul se adaptează în funcţie de membri şi de context.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z EXERCIŢIUL 4 PRIZA DE CONŞTIINŢĂ REACŢII DIFERITE ÎN FUNCŢIE DE PERSOANE ŞI DE STIMULI EVOCATORI Număr de participanţi : indiferent (număr preconizat: 10-15) Obiectiv :  Favorizarea prizei de conştiinţă a reacţiilor membrilor vis-à-vis de concepte. maturitatea membrilor. Aceasta este baza tuturor compromisurilor şi a dialogului autentic. Lista celor 160 de cuvinte figurând pe fişe (grupate pe categorii) Parte a corpului Structuri Personaje faţă putere bărbat păr societate femeie burtă guvern preot buric ierarhie arbitru piept structură vedetă mână funcţionare călău fese politică idol cap mulţime dumnezeu piele universitate muncitor gură bani campion Relaţii Evoluţie Fericire grup primăvară destindere matcă naştere râs responsabilitate duminecă joc rumoare trandafir banchet partener bucurie sport caracter adolescent dans leader viaţă odihnă prietenie copil cântec schimb lumină căldură timiditate culoare plăcere 48 Suferinţă agonie suicid cancer înecat sincopă boală moarte cimitir dric accident Oraşe oraş tabac bar spital beţie viteză prostituţie anonimat hold-up drog . idei. vârstă. abstracţii. Fiecare familie evocă domenii precise. evocări pe care animatorul le prezintă. Acestea se prezintă adesea ca fiind foarte diverse.CARTIAZ. Se utilizează un creion gros. Totul depinde de grup.

În plus. Adesea este interesant să se adune ideile generale emise pentru a se detecta tendinţele şi 49 . Fenomene de observat:  Observaţia este realizată de către membrii înşişi.CARTIAZ. care procedează la fel ca primul şi aşa în continuare  Membrii care nu sunt solicitaţi observă reacţiile. membri ai grupului)  Observaţia conduce spre o analiză de conţinut a tot ce exprimă fiecare membru. Rolul animatorului în timpul exerciţiului :  Animatorul explică fazele exerciţiului: o fişă este prezentată unui membru care reacţionează imediat. Ei iau notiţe dacă doresc acest lucru. În faţa lui se află fişele aşezate cu faţa în jos.  Participanţii formează un cerc.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI Evadare mare vârf munte linişte animal voiaj cer lună natură apă Sexualitate virginitate viol pudoare sex erotism nuditate virilitate feminitate dezmierdare corpuri Dispoziţii: Grup familial dragoste inimă celibatar mamă privire culcuş tată dulceaţă comprehensiune familie Evocări Creativitate Eternitate Justiţie competiţie frumuseţe religie infern fidelitate reuşită animaţie Contrarietăţi risc plecare ridicol indigestie abis zbor handicap solitudine pericol efort Întrebări Angoasă Probleme Faţadă Remuşcări analiză teamă ură refulare strigăt motivaţie Obiecte. Este imposibil deci să citească mai înainte cuvintele care se află acolo. fişele sunt amestecate cu grijă pentru a se evita efectele de surpriză şi pentru a se rupe seriile. idei cârlig de undiţă prăjitură schelet horoscop scrisoare măr cinema telefon pat diplomă Conflicte armată război agresivitate sadism rechin sânge ucigaş kidnapping afront lup  Animatorul se aşează în aşa fel încât să fie bine văzut de către toţi.  Când un membru şi-a terminat intervenţia se prezintă o altă fişă unui al doilea membru. în mod spontan sau de către o echipă de observatori desemnată în acest scop (animatori. dar el poate să aleagă soluţia de a continua până la terminarea tuturor fişelor. după patru sau cinci ture.  În timpul desfăşurării operaţiei.  Animatorul întrerupe.WWW. fiecare poate vedea şi observa reacţiile celorlalţi. participanţii care nu au fost solicitaţi păstrează liniştea şi nu influenţează în nici un fel pe cel care se exprimă. El trebuie să spună «câteva lucruri». spontan. din momentul în care apare cuvântul şi dacă este posibil să facă un scurt comentariu. mimica celorlalţi şi analizează conţinutul celor exprimate.

reacţiilor necontrolate ale unora.  Unii au intervenţii pur descriptive şi concrete. miră sau provoacă pe alţii care au alte reflexe. Fiecare ia cunoştinţă de diversităţi. Aceste descoperiri le provoacă ocazia de a se cunoaşte mai bine şi de a se situa Variante: Numărul fişelor este limitat şi animatorul le reia de mai multe ori. 1977 50 .  Animatorul cere tuturor celor care doresc să noteze o reacţie faţă de fiecare cuvânt într-o manieră succintă.CARTIAZ. maniere de a simţi. gesturilor. divergente sau convergente în raport cu ceea ce se exprimă  Participanţii au un feed-back revelator faţă de maniera în care sunt percepuţi de către ceilalţi.  SURSA: Eduard Limbos. suscită râsul sau surâsul. fie exprimându-se foarte personal şi emotiv. «L’animation des groupes de culture et de loisirs». declanşează un moment de reflecţie.ADRIAN NECULAU WWW. Aceste texte sunt discutate imediat. caută definiţii şi asociaţii.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z dominantele grupului. atitudinilor posturale. fie prin gesturi. mimicilor. declaraţiilor precedente.  Se concentrează asupra comportamentelor. La sfârşitul şedinţei aceste note sunt citite. analizate în scopul unei elucidări benefice  Se cere fiecărui participant să compună un text coerent în care toate cuvintele care au fost prezentate au glisat. Les Editions ESF. Este deci posibil să observe diversele reacţii asupra unei persoane-stimul identice şi influenţa asupra intervenţiilor. Dar apare şi oportuna evidenţierea noţiunilor care revin în intervenţiile fiecărei persoane. Paris. comparate. căci ele provoacă în mod general schimbări. Alţii.cuvintele declanşează unora reacţii care intrigă. dimpotrivă. Evaluarea:  La terminarea exerciţiului evaluarea evidenţiază : . Se vede aici apariţia unui oarecare grad de implicare. Unele cuvinte provoacă încurcături. Cei mai mulţi se implică considerabil. contestări şi controverse.

Fotbalist (vedetă) 2.O foaie pe care se află tabelul nr. Inginer (în producţie) Apoi dă fiecărui grup o foaie de consemne particulare.Numărul de participanţi: 12 Desfăşurare . 1 PROFESII PRESTIGIU UTILITATE SIMPATIE CLASAMENTE INDIVIDUALE da nu da nu da nu P U S 1. Cântăreţ celebru 5. pentru toţi participanţii. Secretar de stat 13. . Director de bancă privată 4.O sală destul de mare sau două săli mici . Aceste clasamente vor sintetiza opiniile voastre (prestigiu.Durata: aproximativ 1h 30 minute Grupul se împarte în două părţi egale A şi B. utilitate. Colonel în armata aeriană 16. Crucile se înscriu pe coloanele pregătite pentru aceasta. utilitatea şi coeficientul de simpatie) prin avizul de pozitiv sau negativ.) 14. Jurnalist (cotidian) 11. Animatorul distribuie tabelul 1 (de mai jos) tuturor participanţilor.CARTIAZ.WWW.R. 1. MATERIALE . Vânzător (V.Evaluarea şi compararea „cotei” unor membri la „bursa” valorilor Obiective culturale şi sociale. Ele vor exprima punctul vostru de vedere faţă de diferite profesiuni. Cantonier de ţară 9.Traducând individual şi în linişte impresiile pe care vi le inspiră (privind prestigiul.Prezentarea importanţei reprezentărilor sociale într-un proces de decizie a grupului. Cercetător în biochimie 15.Vi se dă un exerciţiu de clasament regresiv (de la 1 la 17) în următoarele 3 coloane. TABELUL NR. Instalator (pe cont propriu) 17. Patron de café-hotel 8. Veterinar (pe propriul cont) 10. . I – Consemne particulare ale grupei A Trebuie să evaluaţi 17 profesii: 1. Bucătar şef (reputat) 12.P.O tablă şi ceva de scris.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI EXERCIŢIUL 5 PERCEPŢIA ŞI IMAGINILE SOCIALE . Infirmieră (asistenţă publică) 6. Profesor universitar de drept 3. nu trebuie să se mai modifice şi se vor păstra 51 . . Odată stabilite clasamentele. simpatie) privind aceste meserii diferite. 2. Inspector de poliţie 7.

RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z până la sfârşitul exerciţiului. (1) Se poate înlocui cazul politehniştilor cu un grup prestigios în mod deosebit. cele mai simpatizate. apoi ca pe cele mai utile şi. 52 . Profesor universitar de drept 3 12 3. Infirmieră (asistenţă publică) 12 16 6. 2. II – Consemne particulare ale grupei B Veţi evalua cele 17 profesiuni prezentate în tabelul nr. în final. altul. Cantonier de ţară 17 17 9. 4. Bucătar şef (reputat) 14 7 12. PROFESII Cu titlu de informare. utilitate şi coeficientul de simpatie) prin avize pozitive şi negative. Colonel în armata aeriană 7 13 16. 1 (în linişte şi individual): 1) Traducând impresiile produse de către profesiunile citate. Director de bancă privată 1 3 4. Patron de hotel 10 4 8. O serie de cruci înscrise în coloanele potrivite vor exprima punctul vostru de vedere faţă de aceste profesiuni diferite. Inspector de poliţie 9 15 7. în primul rând. Cercetător în biochimie 4 14 15.ADRIAN NECULAU WWW. Secretar de stat 2 8 13. 2) Oferind un exerciţiu de clasament descrescător al acestor profesiuni (de la 1 la 17) în ultimele 3 coloane (intitulate: prestigiu. în echipă. mai întâi după inteligenţă şi apoi după venituri. Instalator (pe cont propriu) 15 5 17. Acest clasament regresiv va fi urmat de cel al celor 4 profesiuni foarte puţin prestigioase. tabelul nr. (referitor la prestigiu. Jurnalist (cotidian) 8 11 11.Reunind toţi membrii grupului veţi colabora în comun un clasament unic a 4 profesiuni considerate de către voi ca cele mai prestigioase.CARTIAZ. iată două clasamente stabilite de un grup de politehnişti: unul priveşte estimarea din punct de vedere a inteligenţei necesare pentru a exercita aceste profesiuni şi. utilitate şi simpatie) (*) Tabelul nr. în ochii participanţilor. 3. aprecierea veniturilor lor. Cântăreţ celebru 11 1 5. Fotbalist (vedetă) 16 2 2. 2 este fantezist: el nu a fost elaborat de către politehnişti. Veterinar (pe propriul cont) 6 6 10.Se încearcă să se imagineze. 2(*) INTELIGENŢĂ VENITURI (QI) (avere) 1. Aceste clasamente vor sintetiza opiniile voastre asupra acestor meserii diferite. Inginer (în producţie) 5 10 Sarcina voastră va consta în a completa. TABELUL NR. Vânzător 13 9 14. utile şi simpatizate. cum ar clasifica un grup de politehnişti(1) aceste profesii în ordinea descrescândă.

Se evidenţiază ce nivel de prestigiu al unei funcţii sociale nu corespund importanţei responsabilităţii pe care ea o implică. 3 PARTICIPANŢI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 CLASAMENT: PROFESIUNI / PRESTIGIU 2 16 17 Analiza abaterilor între aceste rezultate individuale poate face obiectul unei reflexii particulare. Animatorul face un tur de masă cerând fiecăruia să-i anunţe din fiecare clasament primii 2 şi ultimii 2 aleşi. El va prezenta tuturor aceste date.CARTIAZ. plecând de la un criteriu. 4 P Grupe A B 53 1 U S P 2 U S P 3 U S P 4 U S . Simpatie TABELUL NR. pornind de la ce rang a trecut fiecare participant la „da” şi „nu”. va fixa. de exemplu.WWW. 2) Compararea rezultatelor celor două grupe Clasamentul profesiunilor celor mai favorabile: P. nici gradului său de utilitate perceput. Prestigiu U. Exemplu de tabel: TABELUL NR. pentru a specifica punctul său de vedere privind profesiunile. nici sentimentelor de simpatie pe care le inspiră.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI Fiecare va avea grijă să nu mai modifice clasamentele individuale şi să le păstreze până la sfârşitul exerciţiului. utilitate şi simpatie). Într-o a doua etapă vă veţi reuni cu membrii grupului vostru pentru a vă pune de acord asupra unei liste comune de „primele” 4 şi de „ultimele” 4 profesiuni pentru fiecare criteriu (prestigiu. utilitatea şi coeficientul de simpatie al profesiunilor şi meseriilor în general. Utilitate S. nici veniturilor pe care le antrenează. cerând câteva cuvinte explicative. III – Fazele exploatării 1) Reflexii despre prestigiul.

). Opinions et changements d’opinions. 1974 14 U 15 U 16 U 17 U SURSA: Jean-Pierre Gruière. E. Elaborarea unui consens al grupului faţă de clasamentul profesiunilor poate permite introducerea unei serii de noţiuni (ideologie.F. Clasamentele au suferit oare o atracţie „pozitivă” în conformitate cu cele (ale „politehniştilor”) ale grupului despre prestigiul social în ciuda diferenţei de criterii: prestigiu. 1969 Poitou (J. avere. disonanţa cognitivă. rezultatele unei echipe a cărei VARIANTE imagine ar fi a priori negativă: tendinţa grupului de a se demarca de un model repulsiv ar permite o analiză diferită. Paris. cadrul de referinţă. ca referinţe. O prea mare diferenţă de opinii între clasamentul unui grup „model”. P S P S P S P S A Grupe B Diferenţele între aceste clasamente diferite poate conduce la o reflexie privind determinismele sociale şi impactul lor asupra opiniilor. stereotipuri. statut. Se va nota cu interes consecinţa tabelului nr. simpatie pe de o parte şi inteligenţă.). 1967 Mucchielli (R. 2 asupra alegerilor grupului B.S. 1995 54 . PUF.-P. Collin. rol.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z Clasamentul profesiunilor celor mai defavorabile. Patrice Doyan. sistem de valori. prejudecăţi. La réussite sociale.ADRIAN NECULAU WWW. REMARCI GENERALE citat ca referenţial şi sistemul de valori al grupului ce efectuează exerciţiul provoacă în mod general o consolidare a opiniilor personale şi o reacţie de apărare contra „disonanţei”.. opinii …).). Les Edition d’organisations. La communication de groupe en 35 fiches.CARTIAZ. A. La dissonance cognitive. pe de alta? S-ar putea oferi grupului B. utilitate. OBSERVAŢII PERSONALE REFERINŢE Girard (A. atitudini.

Plasaţi-vă în aşa fel încât să observaţi. Înscrieţi o cruce (sau mai multe conform intensităţii percepute) în faţa propunerilor care corespund cel mai bine impresiilor voastre. cu atât mai mulţi observatori . informează sau oferă opinii. 11. Pentru a vă ajuta. Negociază în funcţie de interesul său.CARTIAZ. 24. Formulează impresii înapoi (feed-back). reformulează. 55 DEBUT 15’ 15’ 15’ 15’ FINAL . 5. 16. fără obstacol. Ia iniţiativa. pe unul dintre participanţi la o discuţie de grup. Cercetează opiniile sau informaţiile. Monopolizează atenţia sau cuvântul. colaborează. Ajută şi încurajează. atacă. 23. 17. coordonează. bilanţurile. inconştienţă). . 9. Afirmă. se apără. 13. sabotează.Numărul de participanţi: între 8 şi 12. 7. citiţi lista propusă a rolurilor de mai jos. Clasifică ce se spune sa ce se întâmplă. 3. (Adăugaţi propoziţiile dacă vă par bune). Încearcă (în van) să fie recunoscut. Încearcă să manipuleze pe alţii. 14. Destinde atmosfera. să se implice (timiditate. . orientează. Urmează pe alţii (pasivitate. Se opune. manifestă ostilitate faţă de lipsa de interes. Provoacă sentimente negative. Fiecare coloană situată la dreapta reprezintă o tranşă de 15 minute şi poate să vă ajute să alcătuiţi o evoluţie la sfârşitul parcursului. Judecă şi devalorizează pe alţii. PROFESII 1.Permite o analiză mai bine argumentată a dinamicii de grup. Cercetează simpatia. Armonizează punctele de vedere. influenţează. 2. 8.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI EXERCIŢIUL 6 ROLURI JUCATE ÎNTR-UN GRUP Obiective MATERIALE Desfăşurare . 12. . Face sinteza parţială. 18. 22. 21. 10. 19. Cooperează. Este agresiv.Facilitează unui observator percepţia şi evaluarea rolurilor. 4. Evită să participe. blochează mecanismele. 6. Domină sau vrea să domine. Se preocupă de poceduri de păstrare a limitelor. 20. 15.Durata: aproximativ 1oră de exploatare a fişelor de către observatori. dezinteres). Încercaţi să reperaţi şi să caracterizaţi comportamentul său în termenii de „rol”.Acest exerciţiu vine în completarea altor exerciţii consacrate discuţiilor de grup.WWW.

La communication de groupe en 35 fiches. ATENŢIE! Acest exerciţiu are ca obiect ajutarea fiecăruia de a-şi cunoaşte mai bine reacţiile şi comportamentul în grup. Dreptul de „răspuns” a celui interesat trebuie să fie posibil. uneori. ci mai multe. 2. Paris. niciodată. Epi. Fiecare coloană va reprezenta comportamentul unui participant ale cărui roluri vor fi punctate imediat ce apar. L’observation dans les groupes de formation et de thérapie.).CARTIAZ. adesea. fiecare membru al grupului poate fi invitat să se exprime în măsura în care a perceput şi îşi apreciază participarea. a IV-a coloană. OBSERVAŢII PERSONALE REFERINŢE Ancelin-Schutzenberger (A.F. Patrice Doyan. 1950 SURSA: Jean-Pierre Gruière. Cambridge. ţineţi cont de evoluţia rolurilor în timp. A method for the study of small groups. puteţi completa cu numere de ordine ale apariţiei: 1. resimţită astfel mai puţin. Interaction process analysis.). După discuţia prealabilă a acestei fişe. O vor face cu ajutorul fişei lor de observaţie. a II-a coloană. Acest procedeu îi permite să se pregătească pentru o eventuală critică.ADRIAN NECULAU WWW. resituând comportamentul individual observat în contextul total al grupului. Cu această grilă puteţi observa nu numai o persoană. 3.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z VARIANTE REMARCI GENERALE În loc de a înscrie cruci în coloane. 1972 Bales (R. Addison Wesley. a III-a coloană. Animatorul poate interveni dacă observatorii sunt prea incisivi şi fără precauţie. Les Edition d’organisations. un pic. 1995 56 . a V-a coloană. 4 … mai mult. Observatorii sunt solicitaţi să-şi prezinte impresiile. Puteţi completa coloanele decupând timpul prin coloane ce precizează frecvenţa apariţiei rolurilor: I-a coloană. frecvent.

apoi prin ridicare de mâini se consemnează cine şi ce punct de vedere a adoptat.Ce trebuie să facă Lisbeth? a) Să se orienteze după grup şi camarazii săi sau b) Sa meargă pe propriul drum şi să-şi satisfacă interesele? Fiecare participant răspunde prin A sau B. că nu înseamnă nimic pentru el”. Observatorii discută cu grupurile observaţiile lor. Celălalt trebuie să arate că grupul îi este indiferent. Fiecare grup are nevoie de doi observatori. Pentru fiecare grup se alege câte unul dintre cei din grupurile minoritare. că se simte ataşat.WWW. fără a se consulta între ei. Se difuzează textul Lisbeth şi ceilalţi şi se cere să fie citit. Iată întrebările: . 4) Instrucţiuni pentru devianti: “Cel care se aşează pe locul liber potrivit trebuie să arate prin comportamentul său că grupul înseamnă pentru el ceva. 6) Observatorii: Observator A: observaţii despre represiuni (Chestionar V) Observator B: Observaţii despre interacţiunea dintre cei doi nou veniţi (Chestionar VI) 7) Chestionar pentru participanţi După 20-25 minute se întrerupe discuţia: membrii şi devianţii primesc chestionarele (IV – devianţii. Apoi se pun întrebările la care trebuie să răspundă participanţii la grup.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI EXERCIŢIUL 7 PRESIUNEA GRUPULUI 1) Scopul  Ce presiune exercită o grupă asupra participanţilor care se abat de la normele de grup?  Presiunea exercitată asupra unui participant depinde de sentimentele lui de apartenenţă la grup? 2) Instrucţiuni Seminarul începe cu cuvintele: „Vrem să examinam modul în care un grup îşi influenţează membrii. după ce au venit devianţii: “Ne este clar că se întâlnesc două partide prin reprezentanţii unor opinii opuse. De aceea vom pleca de la o situaţie relativ răspândită în şcoală”. 5) Instrucţiuni pentru grupuri. Toate grupurile trebuie să discute până când cad de acord asupra a ceea ce trebuie să facă Lisbeth”. Toţi trebuie sa aibă acelaşi punct de vedere.CARTIAZ. 3) Dintre cei care reprezintă majoritatea se constituie grupuri de câte 4. V – “Impresii despre discuţia de grup”) 8) Concluzii Impresiile se discuta după ce se află rezultatele. În afară de aceasta mai rămân două locuri pentru cei care se abat şi care se alătură mai târziu (devianţii). 57 . Un eventual rest constituie observatorii.

A. La matematică lucra foarte repede şi precis. Gruppen-psychologische Übungen. Nu sunt acceptată de colegi dacă am altă opinie şi mă comport altfel. Dacă am note bune. aş vrea să am note bune. Începând cu semestrul de vară încetineşte însă tempoul de lucru şi creează probleme de disciplina. Weinheim und Basel 58 . De obicei termina înaintea celorlalţi. 1982. Ea mărturiseşte în cele din urmă: “Nu am ce face.CARTIAZ.. dar v-am spus adevărul. Are numai note excelente până a ajuns în clasa sa. Era o fiinţă foarte liniştită. Această schimbare o observă şi ceilalţi profesori. se supară ceilalţi.ADRIAN NECULAU WWW. Dar cum? SURSA: Sjolund. Profesorul de matematici presupune că se plictiseşte şi o invită la o discuţie. ce să fac? Profesorul a ridicat din umeri: “Tu singură trebuie să rezolvi problema”.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z LISBETH ŞI CEILALŢI Lisbeth este o fetiţă foarte inteligentă. Beltz Verlag. a VIII-a. Şcoala nu-mi produce dificultăţi. Ştiu că nu trebuie să mă orientez după ei.

fie se efectuează un tur de masă iniţial pentru ca fiecare să-şi exprime scorul şi comentariul. aş putea să mă aştept la ce pot ei: PROFESII 1. Tablă de hârtie şi creioane. în revistă o serie de 16consideraţii care vă vor ajuta să faceţi aprecieri cu ajutorul următoarelor calificative: 0 = sigur niciodată 1 = foarte rar 2 = uneori. El cere participanţilor să le completeze individual. el constă în efectuarea unei serii de prognosticuri asupra modului în care gândiţi că grupul aduce o adevărată experienţă nouă. Împarte cu mine într-un mod autentic … 5. se procedează la o discuţie în grup: .CARTIAZ. animatorul distribuie foile de inventar. a participării membrilor grupului. Inventarul care urmează vă va permite să potriviţi propria percepţie personală climatului din grup. ocazional 3 = în mod obişnuit 4 = atitudine frecventă 5 = atitudine sistematică FOAIE DE INVENTAR Într-o nouă situaţie de grup. Face efortul de a înţelege ce vreau să spun … 4. Veţi trece. deci. Când toţi au terminat. Întrerupe sau ignoră comentariile mele … 3. Creează o atmosferă unde pot fi eu însumi … 6. Mă acceptă cum sunt … 2. cu aceiaşi participanţi. Foi de inventar pentru fiecare participant.WWW.fie se relevă pe tablă diferitele scoruri obţinute pentru cele patru categorii şi se suscită comentariile. . Mă respectă indiferent de statutul meu printre alţii … 59 NOTAŢI DE LA 0 LA 5 - Consemne .RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI EXERCIŢIUL 8 APRECIEREA CLIMATULUI DINTR-UN GRUP (DE CĂTRE PARTICIPANŢI) Obiective MATERIALE Desfăşurare Să ajute un grup să-şi evalueze propria funcţionare. ar putea să acţioneze conform părerii voastre. Întoarce spre ridicol sau dezaprobă luările mele de poziţii particulare … 7. Numărul de participanţi: între 8 şi 12 Durata depinde de importanţa acordată evaluării: 1-2 ore După un exerciţiu sau o sesiune într-un grup. Să furnizeze un mijloc de explorare în comun.

13 -16) = COMPREHENSIUNE (3-8-12.13 ) = STIMĂ (2 -7-11-14) = ACCEPTARE (1-5. Les Edition d’organisations. Patrice Doyan. Se simte liber să mă facă să simt când sunt „îmbătat” … Acum se pot regrupa seriile în 4 rubrici (pentru fiecare câte 4 „itemi”): AUTENTICITATE (4-9. Interpretează greşit ce spun sau fac … 16. Dacă o permite. Mă include în viaţa grupului … 12. Cedează îndată ce un lucru mă plictiseşte … 9.CARTIAZ. Reacţionează având prejudecăţi faţă de mine … 11. stimă şi acceptare. 14. Îmi menajează sentimentele păstrând pentru ei ceea ce sunt .RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z 8. climatul dă posibilitate participanţilor să pună întrebări interesante pentru membrii grupului.6 -10) = Itemii încadraţi pot fi extraşi şi nu adăugaţi. comprehensiune. Îmi poartă interes … 15. Paris. Manifestă o totală francheţe faţă de mine … 10. La communication de groupe en 35 fiches. Scorurile obţinute servesc de pretext pentru a începe o discuţie pornind de la cele 4 rubrici: autenticitate. 1995 60 . Exploatarea rezultatelor presupune multă prudenţă din partea animatorului: foarte rar participanţii lasă să cadă componentele lor şi cele ale celorlalţi.. REMARCI GENERALE SURSA: Jean-Pierre Gruière. Percepe bine genul de om care sunt … 13.ADRIAN NECULAU WWW.

Patrice Doyan. Influenţa socială. Se poate declanşa o discuţie despre aspectele subiective şi „obiective” ale percepţiilor reciproce. anonimă. stare civilă …) foarte evidente.Confruntarea percepţiilor reciproce ale membrilor unui grup . Se pot alege patru adjective calificative sau se poate începe confidenţa prin fraza: „Eu sunt genul de om care …” .RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI EXERCIŢIUL 9 PERCEPŢIILE RECIPROCE ALE MEMBRILOR Obiective MATERIAL Desfăşurare . Exemplu de tabel: Ordinea apariţiei 1 2 3 4 etc. OBSERVAŢII PERSONALE REFERINŢE Montmollin (G. apoi înscrie conţinutul lor. Paris.Animatorul recuperează acestei noi hârtii şi înscrie pe tablă numele citate în josul coloanei corespunzătoare.Fiecare reia o hârtie şi pune un nume în faţa numerelor . psihologie …) cât şi date (vârstă.Durata: în jur de 1h 30 minute .Animatorul adună hârtiile într-o cutie.După un timp minim de viaţă în comun (câteva ore) participanţii sunt invitaţi să scrie pe o hârtie. de). 1995 61 . pe cât posibil. în ordinea apariţiei.Numărul de participanţi: 8 la 12 . Animatorul va cere să găsească. patru caracteristici personale importante pentru a se descrie. Les Edition d’organisations. profesie.WWW. PUF.Hârtie şi creioane pentru toţi .Tablă destul de mare .CARTIAZ.Luarea în considerare a abaterii eventuale dintre auto şi heteropercepţie . atât trăsături personale (caracter. temperament. La communication de groupe en 35 fiches. 1977 SURSA: Jean-Pierre Gruière. le amestecă. pe tablă. sensibil dulce insolent cinic generos suspicios distrat leneş . sex.

Va trebui să existe o foaie de observaţie pentru caracterizarea fiecărui participant. pe când observatorilor li se indică cerinţe de observare. Apoi completaţi rândul de sus ( cel care se termină cu “Tuturor” ).ADRIAN NECULAU WWW. În cazul în care numărul observatorilor este la fel de mare ca şi cel al participanţilor. iar observatorii vor analiza pe viu intervenţiile participanţilor la şedinţă (echipa de lucru şi cea de observatori). adică. care trebuiesc caracterizate una câte una. rugându-i să asculte înregistrarea unei şedinţe oarecare (în acest caz trebuie să fie identificate vocile). sau bipolară. Apoi. astfel încât să se poată discuta ulterior despre obiectivitatea rezultatelor sau despre dificultăţile apărute . iniţialele corespunzătoare fiecărui participant. reluând textul oferit de exerciţiul 8 ce viza schimburile de opinii de la o şedinţă. având ca şi suport un text scris (rezumatul stenografiat al intervenţiilor de la o şedinţă). Această activitate necesită rapiditate în analiza şi cunoaşterea completă a unei grile de criterii de caracterizare. A) Activitate în grup Intervenţiile care necesită a fi analizate şi codificate pot fi obţinute diferit: 1. 2. 3. B) Activitate individuală 1. In acest caz. Animatorii pot antrena în activitate întreaga echipă de observatori. ar putea să existe câte două foi de observaţie pentru fiecare participant (completate de către doi observatori diferiţi). ceea ce înseamnă că se va realiza un tabel sau o clasificare. folosind modelul de observaţie anexat. analiza şi caracterizarea intervenţiilor (şi atitudinilor) fiecărui participant în timpul unei întâlniri. Înţelegem prin element de intervenţie acea parte a propoziţiei sau partea de intervenţie care se defineşte printr-o orientare specifică. va trebui să caracterizaţi fiecare element de intervenţie. înscriind succesiv numele şi iniţialele partenerilor.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z E X E R C I Ţ I U L 10 OBSERVAREA ŞI CODIFICAREA INTERVENŢIILOR ŞI ATITUDINILOR PARTICIPANŢILOR DIN TIMPUL UNEI ŞEDINŢE Se realizează observarea. Modelul foii de observaţie este oferit mai jos. Animatorii pot organiza acelaşi gen de activitate. O singură frază poate fi unitară ( unipolară). Fiecare observator stabileşte foaia de observaţie pentru un participant (care i-a fost desemnat şi pe care trebuie sa-l vadă “la faţă”). având succesiv sau în acelaşi timp intenţii şi orientări diferite. se pot oferi două foi de observaţie fiecărui observator şi respectiv două persoane pentru a fi observate simultan. în partea stângă sus. ceea ce presupune existenţa atâtor foi câţi participanţi. Scopul este de a analiza treptat elementele semnificative ale intervenţiei şi de a le distribui la locul lor pe foaia de observaţie (acolo unde sunt înscrise criteriile). Animatorii vor organiza o întâlnire de lucru. având o singură intenţie sau orientare. 2. Pregătiţi 9 foi de observaţie conform modelului de mai jos şi înscrieţi pe fiecare dintre ele. Dacă activitatea nu este foarte dificilă. 62 . se impun aceleaşi cerinţe ca în exerciţiul 8 echipei de lucru.CARTIAZ.

cu un X cele două secţiuni corespunzătoare ( secţiunea 12 “tuturor” şi secţiunea 9 “tuturor”). Astfel una şi aceeaşi intervenţie poate fi marcată pe foia dvs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUSŢINE PE CELĂLALT. Această intervenţie este bipolară. Exemplul 4. Modelul foii de observaţie a intervenţiilor (foaie preluată de la F. pentru că lui personal i se adresează domnul M. îi înţelege pe ceilalţi. secţiunea “tuturor”. CERE PĂREREA. două. se arată a fi mulţumit. îl respectă. deci. este de acord. repetă. veţi adăuga un X la criteriul 9. îl ajută. Şedinţa din data de ………. se opune. partea a doua a frazei trebuie situată în rândul de la criteriul 4. nu?”. Toate aceste remarci vor fi notate pe foaia de observaţie ce aparţine lui M. X va fi notat pe foaia cu numele N. – Dacă acelaşi participant ar fi continuat să spună: “Cineva ar putea să ne sugereze alte idei în legătură cu această problemă?”. domnule X. CERE SUGESTII. Această este caracterizată de mai multe intenţii simultane. îşi expune opiniile. glumeşte. va trebui să faceţi sinteza observaţiilor dvs. – Dacă participantul N spune: “Nu sunt deloc de acord cu decizia pe care grupul vrea sa o ia”. Această intervenţie poate fi codată (conform tabelului de criterii) la criteriul 12. tuturor). marcând printr-un X căsuţa pentru “se adresează grupului în întregime” (coloana marcată prin “tuturor”). Prima parte a frazei poate fi codată la criteriul 12. tuturor) cât şi despre o cerere de sugestii (criteriul 9.. ATACĂ. refuză MANIFESTĂ TENSIUNE. Exemplul 3. Exemplul 2. CERE INFORMAŢII ŞI EXPLICAŢII. îl tutu ror SE RELAXEAZĂ ŞI RELAXEAZĂ PE ALŢII. – Dacă participantul M spune: “Nu sunt de acord cu Dvs. direcţii posibile de urmat. clarifică.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI Exemplul 1. în coloana corespunzătoare domnului X…. Bales) către către către către către către către către Numele participantului ………………. Este vorba despre un atac la adresa grupului (criteriul 12. – Participanta A spune: Vom face ceva. de observaţie prin una. confirmă. evaluează. ÎŞI EXPRIMĂ PĂREREA. Vom marca.WWW. In schimb. oferă sugestii. în rânduri şi coloane diferite. După analiza intervenţiilor. caracterizând atitudinile fiecărui subiect a cărui foaie de observaţie aţi completat-o. încurajează.CARTIAZ. 3. COMENTEAZĂ ŞI OFERĂ INFORMAŢII. aş vrea să discutăm mai întâi despre constituirea grupului propriu-zis”. se apără.. pentru coloana “tuturor”. 63 . SUGEREAZĂ. REFUZĂ. dar întotdeauna pe foaia rezervată analizei intervenţiilor aceluiaşi subiect emiţător. nu este de acord. trei sau mai multe semne X. se îndoieşte. opinii. impresii. ACCEPTĂ.

Comentariile şi legenda foii de observaţie vă vor ajuta mult în această parte a exerciţiului. C. 4. Care sunt concluziile voastre despre metoda prezentată? SURSA: R.1989 64 .ADRIAN NECULAU WWW. Criteriile 2 şi 11: probleme de tensiuni interioare şi de reacţii la aceste tensiuni. Caracterizaţi persoana indicată pe foaia de observaţie. „La dynamique des groupes”. Criteriile 6 şi 7: probleme de orientare a activităţii. Criteriile 1-2-3 şi 10-11-12: intervenţii legate de relaţiile socio-afective ce definesc grupul sau în ceea ce priveşte persoanele (adică “centrate pe persoane”). Criteriile 1-6: intervenţii pozitive. Criteriile 4 şi 9: probleme de control şi de organizare a activităţii. atitudinile faţă de grup sau faţă de activitatea efectuată. Les Editions ESF. consideraţi fiecare în mod individual. Criteriile 1 şi 12: probleme de integrare a persoanelor în grup. Specificaţi atitudinile acesteia faţă de ceilalţi participanţi. Criteriile 5 şi 8: probleme de evaluare a activităţii. Paris. Criteriile 4-5-6 şi 7-8-9: intervenţii legate de activitatea grupului (adică “centrate pe sarcină”). Criteriile 3 şi 10: probleme de decizii comune. Mucchielii.RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z Comentariile şi legenda foii de observaţie: A. Criteriile 7-12: intervenţii negative.CARTIAZ. B.

formând un ansamblu coerent  punerea de acord asupra unei liste de zece filme. Aceasta presupune o oarecare complexitate:  realizarea unui desen colectiv sau a unei benzi desenate pe o temă la alegere  conceperea unei scheme cu zece puncte esenţiale. care lucrează în locuri diferite. Iată fraze din timpul exerciţiului: PARTICULARITĂŢI Procedura Judecata STIL autoritar cooperativ «Iată cum vom «Cum să ne organizăm proceda. cooperativ şi laissez-faire (în traducere aproximativă: lasă-mă să te las) Scopuri : Membrii sunt împărţiţi în trei subgrupe. Obiectiv : Analiza efectelor şi consecinţelor unor intervenţii verbale conform stilurilor autoritar. Trei animatori.WWW. când îşi exprimă judecata. permiţând caracterizarea grupului  inventarea unui joc nou pentru a fi prezentat celorlalţi membri. fraze caracteristice. Clasificarea acestora în ordinea descrescătoare ca importantă. cele mai interesante din ultimii ani şi a zece emisiuni de TV. în medie) să se pună de acord pentru a realiza o activitate precisă şi să prezinte împreună rezultatele în faţa tuturor. ori zece emisiuni de succes. Şase observatori (doi pentru fiecare subgrupă).CARTIAZ.   Rolul animatorului: Fiecare dintre cei trei animatori adoptă un stil determinat şi trebuie să pronunţe. zece evenimente marcante. legate de particularităţile circumscrise funcţionării grupului. Un animator acompaniază fiecare subgrupă.  Sarcina fiecărui subgrup este ca într-un timp determinat (30 de minute. nu a mea» Statut .RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z DINAMICA GRUPULUI E X E R C I Ţ I U L 11 STILUL DE ANIMAŢIE Participanţii sunt repartizaţi în trei subgrupe de câte cinci membri minimum. Poate dura cel mult zece minute  decuparea unor ilustraţii din ziare şi lipirea acestora pe un fond de hârtie.» activitatea şi să ne repartizăm sarcinile?» «Mă miră că la «Dacă vrem să punem vârsta voastră aţi punct înainte de a vedea ajuns la astfel de unde ne aflăm» rezultate» «Faceţi ce vă spun « Consideraţi-mă un eu şi totul va fi bine simplu membru al căci am o bună grupului nostru » 65 laisser-faire «Faceţi cum credeţi cum credeţi că e mai bine» «Nu am nimic de spus căci sunt complet incompetent» «Asta este treaba voastră.

RO – CARTI SI ARTICOLE ONLINE GRATUITE DE LA A LA Z Influenţa Interes experienţă în acest domeniu» «Sunteţi inteligenţi. pentru a face să apară reacţiile corespunzătoare. criticile. SURSA: Ed. nu mai răspund de nimic şi mă retrag» «Ne aflăm în faţa mai «Nu ştiu ce vreţi să multor posibilităţi. Ce să faceţi şi în ce măsură alegem?» părerea mea este utilă» «Sunt la dispoziţia «Am. Rezultatul este adesea opera animatorului. ca de exemplu: inervarea. imediat ce au fost exprimate. înainte de a plasa participanţii într-o situaţie reală şi concretă. Paris. Les Editions ESF. satisfacţia. descurajarea.  Intervenţiile animatorilor au fost uneori forţate cu bună ştiinţă. Ele pot fi uşor modificate dar particularitatea trebuie păstrată.  Frazele pronunţate de care animatorul autoritar provoacă de obicei reacţii de supunere. Frazele exprimate de animatorul laissez-faire suscită reacţii vii. revoltă. ostilitatea. pe moment. resimţită şi trăită.  Notează cu grijă reacţiile membrilor grupului. în afara de cazul în care un membru preia leadership-ul şi structurează grupul. Ceea ce spune animatorul cooperant antrenează adesea o participare şi un angajament. supunerea. alte voastră pentru a va ajuta lucruri de făcut» să realizaţi proiectul. se insistă asupra faptului că s-a provocat voit situaţia respectivă. Limbos. înţelegeţi că acest mod de a proceda este cel mai bun» «Dacă nu faceţi ce vă spun. agresivitatea. provenind de la toţi membrii. un pic caricaturizate.CARTIAZ. realizată prin persoane interpuse.  Observatorii îşi citesc constatările şi se discută înainte de a analiza efectele diferitelor stiluri asupra comportamentului membrilor privind rezultatul obţinut. descurajare. excitaţie.» Rolul observatorilor :  Cunosc dinainte frazele ce vor fi pronunţate. «L’animation des groupes de culture et de loisirs». Grupul este calm şi rezultatul comportă multe elemente originale.ADRIAN NECULAU WWW. Rezultatul este puţin satisfăcător. opoziţia. Evaluarea :  La începutul prezentării în faţa grupului se explică în ce a constat exerciţiul. 1977 66 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful