Ezt a munkát kislányomnak, az utódomnak ajánlom sok szeretettel

Foló: Éberting András Szerkesztő: A könyvet Virág Márton t e r v e z t e : Réti Attila Tördelő: Korrektor: Nyomás: Várai Mihály Damay Mesterf/rint lAszló Nyomda ISBN 9 6 3 4 6 0 102 2 Minden jog fenntartva. illetve rövidített változata kudaiaiuk jogát. i mű bű vitelt. sem annak része semmilyen formában (fotókópia. 2004. A kiadó Írásbeli ho/jájáriillsa nélkül sem a icljes mű. bclcerlve a sok-szorosilis.Natália Lopes Illusztráció: K i a d ó : Szabó György. iiiikrurtlin vagy más adailiordo/ó) nem voks/om&íthatn .

M a i s m é t s z a b a d a p á l y a : törvény s z a b á l y o z z a a 5 . m a g y a r o k a i nyok. G y ó g y t e á i m sikerében b e n n e van a s z a k k ö n y v e k b ő l szerzett a füvesxsszony nagymamám ismeretem. Ma pedig!" Kutatókat k ü l d e n e k az ő s e r d ő k m é l y é r e a civilizálatlan n é p e k . n é h o l vel a c u k o r b e t e g s é g r e és a v á l t o z ó korra készített teakeveréket szabadalmaztattuk. Az ismert „fűben.z a f o l y a m a t a f e j l e t t o r s z á g o k b a n m á r a 80-as é v e k e l e j é n e l k e z d ő d ö t t nálunk most van kibontakozóban. s o k é v t i z e d e s t a p a s z l a l a t o m . M i n k e t . e g é s z s é g é t szolgálja majd. s á m á n o k . fejlődésével e l ő b b csak ága a g y ó g y n ö v é n y e k k e l t ö r t é n ő gyógyítás. a h o g y a n azt a n a g y m a m á m t ó l t a n u l t a m n y o l c szólás szerint Sajnos az o r v o s t u d o m á n y háttérbe szorult. később é v e n kérésziül. és megszereztük ü l d ö z e n d ő tette vált a a n é p i g y n g v m o d o k alkalmazása. E b b e n a k ö n y v b e n a z ő s e i m által ö s s z e g y ű j t ö t t tapasztalatokat i g y e k e z t e m ö s s z e f o g l a l n i . Az ősi receptek továbbfejlesztésé­ már gyanússá. törzsek varázslói­ a nemzelközi vétlenségét. F. Bízom benne. de a kíváncsi o l v a s ó k is hasznosan forgatják majd lapjait. fában o r v o s s á g lakik". melynek egyik s é n e k i d e j é t é l j ü k . füvesemberek. leírni. h o g y m e g f e j t s é k a z ő s i gyógymódok titkát. szellemi ö r ö k s é g e és h o z . hogy a könyvem a betegek csontkovácsok gyógyítottak.A szerző előszava A gyógynövényekkel l ö r t é n ö gyógyítás újjáéledé­ l e r m é s z e t g y ó g y á s z a t alkalmazását. javasasszo­ a saját.

.

Ennek a külső hártyáját l e f e j t e t t e . V a l a m i t p e d i g s ü r g ő s e n t e n n i kell.p o r t s z ó r t rá. aki tudott f ő z n i . mert gyoyytüvekkel gyó­ g y í t o t t . v á g j á l l e 4-5 k ö r ö m v i r á g o t . Juliska k i s l á n y o m . és r á k ö t ö t t e a fiú s e b é r e . akinek k ö z b e n T e r m é s z e t A n y á r ó l meséli. a f i ú c s k a s e b é i a l a p o ­ san k i m o s t a v e l e . e g y stráf s z a l o n n a volt. f i z e t s é g e t ö b b n y i r e p á r tojás. gyógyszerre. Sajnos e g y r e k e v e s e n v a g y u n k . . k o l t e .n a g .pattoglak a n a g y m a m a szavai. á l l a n d ó a n átvérzett. a falu j a v a s a s s z o n y a a z é n n a g y ­ a n y á m v o l t . m e r t a g y e r e k a m á s o d i k m o n d a t n á l 7 . és szárított ó r i á s p ö f e t e g . M é g i s k i t ű n t a többi asszony közül. mert olt terem a kövirózsa. m e r t a gyerek e g y r e sápadtabb. tudáüál p e d i g a n y j á t ó l . 1920-at í r l a k e k k o r .Javasasszony unokája R é m ü l i a r c ú fiatal n ö s z a l a d t l i h e g v e . A körorvos a s z o m s z é d faluban lakik. E z a fajta ö r ö k s é g ma már kipusztulófélben van. a kert v é g é ­ n y u g o d o t t . E z e k b ő l a z t á n teát k é s z í t e t t . e g y kis liszt. tudta. B o r i n é n i h e z . A z a n y a h i á b a tett r á k ö t é s t . A z o k t u d á s a p e d i g a z c c s e i k t c l s z á l l t rájuk. m i k o r m e l y i k n ö v é n y n e k v a n ilt a v e t é s i i d e j e . l ö r r . M a j d é d e s a n y á m a t f e l k ü l d t e a k a m r a t e t e ­ jére. B ö l c s p a r a s z t a s s z o n y volt. b e f ő t t e t e l t e n n i . U g y a n ú g y ismerte a h á z i p r a k t i k á k a t . a p á r hét múlva m á r csak e g y halvá­ n y o d ó h e g e m l é k e z t e t t e a fiúcskát a balesetére. B o r i n é n i . karján v é r z ő a b b a h a g y t a a sírásl. H a m a r o s a n az anyja is m e g ­ lábú kisfiával a s a j ó k a z i n c i j a v a s a s s z o n y h o z . a n v | á l r . d e k ü l ö n b e n s i n c s a z a n y á n a k p é n ­ ze orvosra. akik m é g e m l é k e z ü n k é s b ő l p á r s z á l k a n n a m o s ó t ( z s u r l ó t ) .H o z z á l csak. E z t a t ö r t e n e t e t é d e s a n y á m mesélte el nekem évekkel később. m i n t a g y ó g y n ö v é n y e k e t . J ó lehe­ teti a m e s e .

v í z e l v e z e t ő c s a t o r ­ nát f e d ő d e s z k a . egész lapui kötötte rá úgy. A p é p e s k ö t é s t e g y h é t e n á t m i n d e n n a p k i c s e ­ rélte. h o g y a ló azt n e m tudta a f o g á v a l l e t é p n i . szilánkjai f e l s é r t e t t é k a l ó lábát. A p e j l á b a 6 h é t alatt b e g y ó ­ g y u l t . Sok-sok tapasztalatot gyűjtöttek ö s s z e az ő s ö k . A n a g y a n y á m faluja a m a i K a z i n c b a r c i k a h á r o m településének e g y i k e volt. K ö z ü l ü k s o k a n ráolvasással ű z t é k ki a rontást a z e m b e r e k b ő l . h o g y 8 .É s s e n k i n e m j e g y z i fel é s ő r z i m e g t a p a s z t a l a t a i n ­ kat a z u t ó k o r s z á m á r a . állat­ orvos. E g y nap az állat alatt b e s z a k a d t a s z e n n y . K e v é s v o l t a z o r v o s . h o g y Micu. majd p é p p é Zúzott farkasalmalaput kötött rá. ahol a k k o r n a g y o n s z e g é n y e m b e r e k laktak a f ö l d b c i ] és állattartásból élt. D e javarészt g y ó g y ­ n ö v é n y e k e t h a s z n á l t a k . akik az e g y s z e r ű b b esetek­ b e n g y ó g y í t o t t á k az e m b e r e k e t és az állatokat. a z állatokból. N a g y m a m a e l ő b b farkasalmalapu főzetével alaposan kimosta a sebet. M i c u sajnálta a d e r é k j ó s z á g o t l e v á g n i . nagy részük Okulásból mesélte. h o g y a far­ kasalmalaput csak külsőleg szabad használni. e z é r t B o r i n é n i h e z fordult segítségért. a s z o m s z é d g a z d a roppant b ü s z k e volt a pej lovára. M a n c i k a n é n i pa­ n a s z k o d v a k e r e s t e fel a n a g y m a m á m a t . majd a gyógyuló sebre a megmosott. k é s ő b b p e d i g azt is m e g ­ tudtam. a m i t jól fel lehet h a s z n á l n i e g y . N a g y m a m a a l e l k e m r e k ö t ö t t e . A n a g y a n y á m i d e j é b e n m i n d e n falunak volt egy-két javasasszonya. h o g y szívbénulást is okozhat. A z e g y i k távoli r o k o n u n k . mert e r ő s e n m é r g e z ő .e g y e s e t b e n . az emberek szegénységi bizonyítvánnyal mentek az o r v o s h o z v a g y a kórházba.

.

mikor elos/. és k é z z e l s e g í t e t t e v 1lágra a kis l o v v v c n y t I tana .1 veszi F m h e i i n y a v a l y á k o n is g y a k r a n segített a nagy m a m á m M i n d i g v o l t o t t h o n friss v a g y szárított .szülócsatornál. állaton e g y a r á n l I n d s e g í t e n i . enni kezdett a jószág. s z e g é n y g a z d á l k o d ó e m b e r e k k ö z ö t t eltünk. í g y e g y füst alatt m e g is tisztította az újszülöttet.ivulas allt b e .f e k e t e g y ö k é r - kiszárított darabját t e l t e E g y hét alalt |. . A n a g y m a m a orbánc. Jancsika e g y hét akin t e l j e s e n r e n d b e jött. H a a t e h é n v a g y a l ó e l l e s n é l n e m tudta k i n y o m n i a borját. é l í g y karikai k ö s s e n e k rá. 193-t-ben m e g h a l t a n a g y a p á m .fiának. és azt adta o d a Man< lka n e m ­ n e k M o n d t a n e k i . \ besz. R ö v i d e s e n h í r e m e n t a k ö r n y é k e n . I izenharom eves voltam. reszelt v ö r ö s h a g y ­ m á i tésztái > i m á i t .1 kis palást „ . abba a p i r o s l ó h u n y o r . h o g y nagymama etti a hívekkel v a l ó gyógyítást. N a g y m a m a a m é g n ő t l e n k i s e h b i k fiával h o z z á n k k ö l t ö z ö t t Miskolcra H a t é v e s v o l t a m S / u l e i m n i e l .u. ( g y a b e t e g d i s z n ó k lelet m e g l e h e l e t ! m e n t e n i 1 pusztulástól. ü g y r e többen fordultak h o z z a segítségért.1 v a r o s szélén. I ' g y i s lett. É n e g y p e t r ó l e u m b a áztatott l l b a i o l l a l k e n e g e t t e m a k r á k o g ó t y ú k o k torkát n a p o n t a t ö b b s z ö r A tyúkok t e l e túlélte . a n a g y m a m a zsírral k e n t e be a . beteg e m b e r e n . n h. amit az anyaállat a l a p o s a n lenyalt. A n a g y m a m a s z a p p a n o s . é s azt h á r o m s z o r c s e r é l j é k l e N a p p a l r a p e d i g v í g j á n a k karikára e g y érett parac l i c s o m o i . r ta k o r p á v a l . J a n ó i n a k a n y a k á n hatalmas k e l é s keletke­ zett.vagy pestisbctcgségnél e l ó b b árral a z é t v á g y t a l a n d i s z n ó f ü l é b e lyukai szúc^ r.is/nnsiihaltam a n a g y m a m á m t ó l tanult. h o g y • tésztát Jancsi éjszakára l e g y e . csikaj. kelésre.ikat A kornyéken tombolt a baromfipestis.

L e g e l s ő a l k a l o m m a l a természet tiszteletére. é d e s a n y á m . R i t k á n vitt m a g á v a l e g y s z e r r e két g y e r e k e t . é s azt n e m s z e r e t t e . ő a d j o n áldást a munkánkra. N y á r o n együtt s z e d t ü k a g y ó g y f ü v e t . szeretetére tanítóit m e g . A h o z z á m h a s o n l ó g y e r e k e k é v o l t a határ. a m i t m o n d o t t . cs . s o k a i lutlsz. 1SM2-1 i r t u n k . . é s arra. H o g y igaz lesz. a gyűjtés módja ra. H i s z e n o l y sok e m b e r i m e g tudott gyógyítani. h o g y t i n e m s o k á r a M i n d i g m o n d t a . h a m é g i s t ö r t e m é s n e m v á g t a m a v i r á g szárát. n ő v é r e m m e l együtt hatan voltunk testvérek Sajnos kél lánytestvérem. a n a p v i l á g o t . I s m e r n i . a m i n e k tán használ veszitek majd. n a g y o n kell Ü g y e l n e d . a n ő v é r e m és a legkisebb h ú g o m már nincs köztünk. amit m o n d H o g y tényleg itlhagy m i n k e t . . e g y kicsit ó m e g a z ö n a g y a n y j á t ó l . A l i g m ú l t a m 14 é v e s . k ö z b e n t u d a t o s a n tanított a g y ó g y n ö v é n y e k felismerésére.1 n ö v é n y e k e t . M á r e g y é v e e m l e g e t t e . é s k e z d ő d ö t t a rét. h o g y m i r e l e h e t ő k e t f e l h a s z n á l n i . é s p e r s z e 011 g y ű j t ö t t ü k a g y ó g y n ö v é n y t i s a n a g y m a m á v a l . h o g y a n ö v é n y újra k i s a r j a d j o n . . pióca. n a g y m a m a ú g y fél é v v e l a halála e l ő t t a z e g y i k g y ó g y n ö v é n y g y ú j t ó utunk alkalmá­ v a l m é g a n ö v é n y e k s z e d é s e e l ő t t m a g a m e l l é ül­ tetett. N e m v e t t e m k o m o l y a n . h o g y a t u d o m á n y o m a t l e i s m e g s z e r e z d . figyelj n a g y o n ! Én mar n e m s o k á i g élek. és m e g i j e d t e m . m l é k s z e m . És n e m is láttam b e t e g n e k .Ha í g y t e s z ü n k . é s n e m kell m á s h o l k e r e s n i m o n d t a . A n ö v é n y e k gyűjtése előtt m i n d i g leültünk. Nincs v a g y o n o m . m e g f o g halni. d e m e g n e m e l e g e t Ez a l e g f o n t o s a b b : a Jóisten t e r e m t e t t e az e g é s z világol. csak e z a t u d á s o m van. . nektek akarom hagyni. k i n c s e m . csukainajolaj. részei vagyunk a természet­ nek. F .n ö v é n y ilyen-olyan betegségekre. kisfiam. u t á n m é g k é l h á z állt. d e m i n d e n b e t e g s é g n e k a z e l l e n s z e r é t is: fűben-lában orvosságot Jól kell i s m e r n ü n k őket. ó b e h u n y t a a s z e m é i . likkor a z o n b a n megláttam a s z e m é b e n a s z o m o r ú s á g o t . A m i t tudok a n ö v é n y e k r ő l és a g y ó g y í t á s r ó l . mert s o k u k n a k van hasonmása. A z é v e l ő k e t csak v á g n i volt szabad. az állatokat és az e g e s / természetet. e g y é b dolgokat pl pókháló. M i n d i g v o l t a k a család­ b a n g y ó g y í t ó a s s z o n y o k . ami csak n a g y o n k i c s i b e n tér el a másiktól. méhszűras slb h a s z n a i m kell e z e k e t gyógyító növényeket. i g y az e m b e r e k e l es a b e t e g s é g e k e t is De a b e t e g s é g e k r e :i m e g t e l e l ő . m a g n a k kellett h a g y n i egyet-kettőt. én is a n a g y a n y á m t ó l tanultam. m e r t a k k o r n e m f i g y e l t ü n k arra. is m e g t e r e m t e n e a z e m b e r e k é s á l l a t o k javára.B o r i n a g y m a m a lánya a h á z t a r t á s t látta e l é s e m b e r s é g r e n e v e l t b e n n ü n ­ ket. A z t m o n d t a . A z u t c á n k a v á r o s u t o l s ó utcája v o l t . E m l é k s z e m . s o h a n e m v o l t s z a b a d leszakíta­ ni a n ö v é n y e k e t .1 s z e p s e g e s s / e p k e l e t sénv 1 erdc 1 S z i n t e b e n n e éltünk a természetben. m i n d e n i d ő n k e t o t t t ö l t ö t t ü k . Sok a m e z a tudás. Az egynyári növényeket sem szedhettem le m i n d . n a g y a n y á m a k e z e m r e ütött. a f ö l d e k . s o k a t jártál f o h á s z k o d i k e l ő b b I s t e n h e z . Kiástuk a g y ö k e r e k e t .G y u r i k á m . de a b b ó l is h a g y t u n k a n n y i t . a Jóisten s z a m u n k r a t e r e m t e t t e . M á r e l é g n a g y v a g y . és ami fontosat tudok a világról. a b e t e g s é g e ­ ket. G y ö g y n ö v é n y g y ú j t ö útra c s a k o l l ó v a l v a g y késsel m e h e t t ü n k . a m i h á z u n k . É n m á s o d i k g y e r e k k é n t 1928-ban l á t t a m m e g v e l e m g y ű j t e n i . j ö v ő r e újra m e g t a l á l j u k u g y a n i t t u g y a n e z t a n ö v é n y t . M i f é l e c s a l á d v o l t a m i é n k ? A p á m kárpitos-kis­ i p a r o s v o l t .

. i d o l g o k a t , m e r t s e g í t e n i kell m a g u n k o n , eg\ m a s o n l-uben-faban o r v o s s á g van. esak m e g

kell keresni, t u d n i kell. m i m i r e v a l ó
Sokáig beszelt m e g . és én ittam a szavait.

Azt m o n d t a , h o g y mielőtt valakinek javasolnánk ,iz á l t a l u n k l e g j o b b n a k v é l t g y ó g y n ö v é n y t , g o n d o l j u k m e g . h o g y h a s o n l ó b a j o k r a mit használtunk korábban

Bármi is l e g y e n az a Ix'tegseg, ne kezdjük a l e g e r ő s e b b g y ó g y füvekkel a kezelését, mert

,i t u v e k k ö z ö t t is v a n e r o s e b h és g y e n g é b b hatású.
A m i k o r tanácsot adunk valakinek, figyeljük a s z e m e l , v e g y ü k é s z r e , h o g y n e m figyel ránk, akkor ismeteljük meg a lavaslatunkat. L e h e t ő l e g

k é r d e z z ü k vissza, amit t a n á c s o l t u n k , n e h o g y valamit félreértsenek a b b ó l , amit mondtunk.

1 la p e d i g bizonytalanok vagyunk, h o g y mi a z i l l e t ő baja. küldjük i n k á b b o r v o s h o z , n e a d j u n k semmilyen tanácsot.

M i n d i g nyitott s z e m m e l larjunk a t e r m é s z e t ­
ben, a világban. Bármit hallunk a b e t e g s é g e k r ő l , a z o k gyógyításáról, jol j e g y e z z ü k m e g . d e e l s ő hallásra s e m m i t s e v e g y ü n k készpénznek Azt is

m o n d t a , h o g y az a ludas, annl o az e l m ú l t n y o l c

é v b e n átadott n e k e m , n a g y o n regi. de o is hozzá­ t e t t e a saját t a p a s z t a l a t á t S z e r é n y s é g r e intett,

m o n d v á n , n a g y o n sok o l y a n d o l o g van m e g . amit s e m o . s e m é n n e m tudhatunk. Sajnos fel é v m ú l v a n a g y m a m á t elveszítettük. K t e n nyugtassa. 77 é v e s volt Ezzel részéről az én

elméleti és gyakorlati oktatásom befejeződött. A | x i l g a r i iskola e l v é g z é s e után k ó n y v k e r e s k e do-i.mulonak mentem. I V t S - h e n s z a b a d u l t a m fel.

e s a / a k k o r i r e n d s z e r b e n esti i s k o l á b a n f e l s ő f o k ú

á r u f o r g a l m i k é p e s í t é s i szereztem, d e e z t m á r
élelmiszer szakon N a g y o n sokat olvastam,

12

csodálatos klimaju fekvésű. ez a h o b b i m . J ó pár é v e mar. T i z é v e ö z v e g y v a g y o k . k ö n y v k e r e s k e d ő . a l a k k ö z ö t t v a g y o k Otthon. m a d a r a i l e s e k . először a honvédségnél Megnősültem. m i r e v a l ó k es h o g y a n kell a l k a l m a z n i őket. t u d o m . légúti betegségeket. j e l e n l e g S v á j c b a n el. N e k ü n k .i k l a s s z i k u s o k t ó l a p o n y v á i g . a t e c h n i k á t ó l a/ e g é s z s é g ü g y i k ö n y v e k i g szinte m i n d e n t . é s m a i s s z e r e t e k o l v a s n i . M i n d k e t t e n A n g l i á b a n járnak e g y e t e m r e . h o g y alig v a n beteg ember a családban. A z t á n e g y n a p e l h a t á r o z t a m . egy k i n y o m van. Soha n e m tartottam és ma s e m tartóin m a g a m természetgyógyásznak. S z e r i n t e m e n n e k is t u d h a t ó be. h o g y H ü k k s z e n t k e r e s z l c n élek. j á r o m a z e r d ő t . a gyógyszerre történő bevizsgálásra sajnos nincs K) millió toriiiloni. a k t j o g á s z n a k t a n u l v-s A o l ' i . A g y ó g y n ö v é n y e k k e l k a p c s o l a t o s ludast >mról a Kádár-rendszerben m e g csak b e s z é l n i se volt szabad. e z é r t csak a c s a l á d o n b e l ü l és a szúk baráti körben adtam tanácsokat. d e é n s z e r e t t e m . ha erre kérlek. A k e t h a b o m k ö z ö t t g y o g y ü d ü l ö h e l y v o l t . akt t é v é r e n d e z ó lesz. h o g y l e í r o m 15 . j>ortugal állampolgár. o k é t d i p l o m á s nyelvtanár. V a n k é t u n o k á m : P a n n i . A v ö m v e g y é s z m é r n ö k .t a m i l o k n a k ez volt az „áruisnteret". A vér­ cukorszintet csökkentő es szinten tartó teakeveré­ kemet szabadalmaztattam. Pár é v i g m e t e o r o l ó g i a i észlelő-rajzoló voltam. s z u b a l p e s i lés. pajzs­ mirigy-elváltozást g y ó g y itam jöttek az e m b e r e k . e s itt s z e d e m a g y ó g y n ö v é n y e k e t is. a h o v á szamárköhögést. Itt. v i r á g o t c s o d á l o k . I z e g y kis h e g y i k o z r t g a líukki N e m z e t i l i r k közvetlen szomszédságában. v a d a t . l ö h h i d e g e n n y e l v e n b e s z é l . Mintegy 120-lSO-féle g y ó g y n ö v é n y t jol ismerek. telepü­ kristálytiszta l e v e g ő j ű . a b ü k k i t e r m é s z e t b e n .

h o g y i g y ő g y r o n e m e k é : n e h a s z n á l j á k saját e g é s z s é ­ többen é r d e k l ő d n e k a g y ó g y n ö v é n y e k . szeretném g y o n jól é r z e m m a g a m a s z a b a d b a n . a f e h é r p e m e t e f ű .k é t e r ő s ha­ tású. g y ö k e r e i k k e l és l e v e l e i k k e l igyekezni m i n é l t ö b b t á p l á l é k h o z . l b i i l k é s z ü l i a h á b o r ú alatt a P l á n t a tea. n e m s o k a i l e s z a saját e g é s z s é g e érdekében. f e l h a s z n á l ­ h a s s a a m a g a javára. L a s s a b b a n h a l n a k u g y a n . a n a g y a n y á m t u d á s a es a saját t a p a s z t a l a t o m . d e e z e k e t á t kell t e l e p í t e n i a h e l y ü k r e Ha egy-két év múlva kesz leszek vele. hogy a fennmaradásunk* t e g é s z s é g ü n k é r i e l s ő s o r b a n n e k ü n k kell t e n n m n e m is keveset A ma e m b e r e . N a g y a n y á m m i n d e n r e g g e l egy ö t l i t e r e s fazék kai készíteti t e á i . M é g ü d í t ő i t a l gük megóvására és a b e t e g s é g e k kezelésére. megelőzésére pirulákat K i s b a j o k r a n e m kell f e l t é t l e n ü l b e k a p k o d n i .il ják m e g e l ő z é s k é n t a g y ó g v t e á k a t .: n e m c s a k az i d ő s e k . m i n é l m i n d e n kedves o l v a s ó m n a k a figyelmét felhívni arra. bárki m e g n é z h e t i majd. m i n d e n k é p p e n f o r d u l j a n a k a hajukkal az o r v o s o k h o z . h a t e h e t . m e r i a k k o r n e m l e h e t e t t k í n a i teái k a p n i IX. Talán a n a g y m a m á v a l v a l ó b e s z é l g e t é s n e k i szönhetően szeretem annyira a termeszeiét. Amit a k ö v e t k e z ő k b e n e l m o n d o k . f é n y h e z jutni. : e g y e d ü l j á r o k a z e r d ő b e n . és n a g y o n .n (Maiikért. é s erősen hiszek abban. d e e z e k e t n e m sza- a s z u r o k f ú é s a z ú t i f ű i s k i v á l ó í z ű teát a d . n e t á n m é r g e z ő n ö v é n y . n e k e m igazan magát a természet. a terme s / c i c s g y ó g y m ó d o k i r á n i . Mielőtt a füvekről beszélnék. és rádöbben* m i l y e n kis p o n t v a g y o k e b b e n a hatalmas rend s z e r b e n . u t ó b b i i d ő b e n ö r ö m m e l t a p a s z t a l o m . é s m e r t b e l ő l e annyit. a b o r s m e n t a és a k ö r ö m v i r á g van b e n n e . a kerti i z s ó p . p e d i g 76 é v e s v a g y o k . K é r e m t e h á t . a kerti kakukkfű. M a m á r s o k a n haszn. abban ben­ n e l e s z x i ő s e i m fél é v e z r e d e s s z e l l e m i ö r ö k s é g e . erre kiválóan alkalmasak ként is felninik. h o g y a k i akarja. e n n e k m e g n a g y o n az e l e j é n járok. pedig annak megőrzését e l é g korán e l k e z d e n i . a g y ó g y n ö v é n y e k is. N s z e t b e n . hiszen pl a z a p r ó b o j t o r j á n t reg* Is m i n d e n n a p i italként használtuk. E z a z o n b a n e g y á l t a l á n n e m j e l e n t i azt. g y ö n y ö r k ö d n i b e n n e . n a g y o n lényeges. a l e v e n d u l a . m i n t ahogy a k a k u k k f ü v e i Is E r d e i m á l n a l e v é l b ő l es s z e d e d . Viszont hozzákezdtcm egy gyógynövény-bemuta­ t ó kert l é t e s í t é s é h e z . h a n e m a f i a t a l o k is e g y r< M a m i n d e n k i n e k a l a n y i j o g a v a n a z o r v o s i ellátás­ ra. n e m lehci M é g a n ö v é n y e k is m e g h a r c o l n a k a fennm. h o g y p é l d á u l a k ö h ö g é s e l l e n i teától m e g fá|dull valakinek a gyomra? Én n e m . a m e n n y i t akad 16 . i d ő s z a k o n k é n t m á s . a m i t t u d o k . h o g y nincs mellékhatásuk! v . csak gyógyszer készülhet belőlük. h * *. P e r s z e h o g y a l á z a l o t é r z e k iránta T i s z t e l e m é s s z e r e t e m a z e m b e r e k e l is.a zsálya H a l l ó n a k m á r v a l a k i t ő l o l y a t a k e d v e s olva­ sók. é s f i g y e l n i azt. h o g y a z o r v o s t u d o m á n y c s o d á k r a k é p e s . T o v á b b r a sincs s z á n d é k o m b a n gyógyász-vizsgát tenni természet­ Kint akarok élni a termé­ bad használni. Ezenkí­ vül v a d o n t e r e m ott e g y pár g y ó g y n ö v é n y . K i v é t e l t k é p e z h e t e g y . d e t a r t ó s a b b is a hatásuk. A termesztett g y ó g y n ö v é n y e k k ö z ü l j ó f o r m á n c s a k az o r v o s i zsálya. tovább élni. f o g o n eg\ cseszel. Az. k ü l ö n ö s e n h a fiatal.m á s fú h o l A fazék á l l a n d ó a n a c s i k ó l ú z h e l y tetején volt. I l y e n k o r m u t a t i a ni. t e r m é s z e t e s e n letakarva.m i n d a z t . i g a z . A k i szomjas volt.

Példát is untok m o n d a n i : a n a g y o b b i k unokámat. a z ö i m m u n r e n d s z e r e r e n d b e n i s v a n . a p r ó b o j t o r j á n b ó l készüli teat a d o i i v é d ő i t a l k é n t . s z e d e r l e v é l b ó l . M o n d t a m neki.K z v o l t a V é d ő i t a l u n k is. f o n t o s . M a i s fontos az i m m u n r e n d s z e r ü n k erősítése. T a l á n e z l a f o g a l m a i s o k a n m á r n e m t e I s m e r i k . steril k ö r ü l m é ­ n y e k k->/ott n e v e l t e c s e c s e m ő k o r á b a n . S z ó b a kerüli a/ é l e t k o r o m és az e g é s z s é g e m . a betegségek m e g e l ő z é s é b e n . m e g f á z á s e l l e n . Senki n e m tud annyit tenni az egészségünkért. és magas s z í n v o n a l o n gyógyítja a betegségeket. h o g y i s m e r j e é s használja a g y ó g y n ö v é ­ nyekel. pl kakukkfűből. Az idős dok­ t o r n ő n e k e r r e a z v o l t a v á l a s z a . a m e g e l ő z é s azonban m i n d e n k i n e k a maga d o l g a . h o g y hála Istennek 7 6 é v e s k o r o m b a n teljesen e g é s z s é g e s v a g y o k . m i n d e n e m b e r n e k e g y é v alatt ket k i l o . e r d e i málnalevél. A z e r d é s z e t a téli favágás Idején a d o l g o z ó i n a k forró. m e r t t ö n k r e t e s z i a m á j u n k a t é s a z Immunrendszerünket. így segíthet az e g é s z s é g e megóvásában.piszkot"" m e g kell e n n i a h h o z .x')l. h o g y r á é b r e s s z e m a z o l v a s ó t . K ö n y v e m célja. szénanáthás A kisebbik gyermekét már n e m óvta ennyire a s z é l t ő l is. h o g y a s z e r v e z e t e e l l e n á l l ó k é p e s s é g e r e m i b e n l e g y e n . orbáncfűből kés/ült tea fogyasz­ tásával Ne igyunk tartósítószereket tartalmazó N a g y m a m a mindig mondta. pollenallergiája van. h o g y b i z t o s a n te- . ma már n e m praktizáló d o k t o r n ö v e l b e s z é l g e t t e m e g y r e n d e z v é n y e n . a k i 2003 n y a r á n a v i z s g á l a t u t á n a/t m o n d t a : s o k fiatal megirigyelhetné az egészségemet. K é t é v e n k é n t e g y teljes k i v i z s g á l á s i k é r e k a h á z i o r v o s o m t ó l . a l á n y o m a s z é l t ő l is f e l t e t t e . Az orvostudomány n a g y o n sokat fejlődött. mint mi magunk Egy idős. h o g y italt. M a a l l e r g i ­ ás szegény. aki koraszülött v o l t .

.

n e m e b b e fog belehalni. V a l ó b a n s o k a i l e v e k e r t c Húsz évvel ezelőtt abbahagytam a dohányzási. E l ő s z ö r a kis d o l g o k r a m o n d t a m azt. a h o g y j ó n a k g o n d o l t a m .it. N a g y o n c s ú n y a v o l t . meri ilyen idós korban m a r n a g y o n lelassul a s e j t s z a p o r o d a s . h o g y segileni f o g o k a s z e r v e z e t e m n e k a g y o g y t e a k k a l is. Jó l e v e g ő n .s z e k i > é r t e ! Hát e z az. n y i r o k m i r i g y -daganat alakult ki a n y a k á n . h a n e m a s z i v e Vitte el szegényt Elgondolkoztam akkor ezen IS é v v e l ezelőtt -. V a l ó b a n n e m e z . Tudiak. s z e r e n c s é r e a n y u g d i j a m b ó l m e g é l e k szerényen. A z a n y ó s o m n a k 8 6 é v e s k o r á b a n e g y rosszin­ dulatú. k i f e l é n ő i t . es ez a r o s s z i n d u l a t ú d a g a n a t r a is igaz. dolgokon. Visszatérve az idós d o k t o r n ő v e l való beszélge­ n e m bosszantom m a g a m haszontalan Megtanultam. és elhatároztam. H i s z e n u g y tanultam nagymamától. nyugalomban t e l n e k így a napjaim L e h e t . Ma már ha e l h a t á r o z o k valamit. A f e l e s é g e m 1993-ban halt m e g . A z e g y i k j ó b a r á t o m a í e l e s c g e halá­ l a után a z a l k o h o l b a ö l l é banat. de szerintem a Bükk Magyar­ o r s z á g l e g s z e b b tája. a m i a z i á n ó l e l is vitte. d e e r ő s akarattal l e t u d t a m s z o k n i r o l a . h o g y a gyógy füvekkel 19 . e s é n a z ó t a e g y k o r t y a l k o h o l ! n e m ittam. h o g y n e m csinálom. azi m e g is t u d o m csinálni. Mindig nagyobb és n e h e z e b b dolgokat határoztam e l e s csináltam m e g úgy. téshez. A z o r v o s a azt mondta. N a g y o n n e h é z volt. hogy Európa egyetlen őserdeje a B ü k k b e n van? A g y ó g y n ö v é n y e k é i az e r d e i réteken. hogy in é v i g n e m iszom s e m m i l y e n szeszes italt. h o g y elfogult vagyok. D r á g a f e l e s é g e m halálakor m e g f o g a d lam. es más sem idegesít h o g y a n kell a s a j t i a k a r a t e r ő m é i f e j l e s z t e n i . a Bükk h e g y s é g b e n gyújtóm.1 s z e r v e z e t b e n .

• v e s é n k és m i n d e n . H i g g y e k el n e k e m . és a n e m m e g ­ t e l e l ő ! kiselejtezik. N e m kell hinni a g y ó g y n ö v é n y e k g y ó g y í t ó erejé- 20 . így a z o k a m e g e n g e d e t t n é l t ö b b s z e n n y e z ő . i d e g e n a n y a g o t n e m tartalmaz­ nak. Két-két hetes i d ő s z a k o k b a n . majd u g y a n e n n y i ideig a májam és e p e m működését segiiö leál. m e g ­ e l ő z h e t j ü k a b e t e g s é g e k e t . . I-n azt t a r t o m . mentákból.. Ezt k ö v e t ő e n e g y . m e r t s z e n n y e z e t t területről gyűjtik okét. h o g y h a v a l a k i n é h a . E z általában e g y . h o g y n e m tiszták a g y ó g y n ö v é n y e k .k é t s z á z a l é k lehet. kakukkfűből stb. S o k s z o r hal­ l o m .il készí­ t e k m a g a m n a k .1 v e s e es a m.is is megszűnt. végül egy-két napig a b é l t i s z t í t ó teát. m a r lett v a l a m i ! a z e g é s z s é g e m e g ó v á s á é r t . . Ez a tea vértisztítü. . .e g y c s é s z e g y ó g y n ö v é n y b ő l k é s z ü l i t e á i . D e a két t i s z t ! t o k á r á n túl i s m i n d e n n a p i s z o m a g y ó g y t e á k b ó l egy-két c s é s z é v e l . a l é g u t a t . emesztesja v t i t i . h a n e m v a g y u n k b e t e g e k .1 szív es é r r e n d s z e r m ű k ö d é s é t segítő.szervünk m ű k ö d é s é t segít­ h e t j ü k a k k c i r is.i s z í v m ű k ö d é s ü n k e t .ij m ű k ö d é s é t s e g í t ő . a b o l t o k b a n á r u l t g y ó g y n ö v é n y e k é i tisz­ taságuk szerint Is megvizsgálják. M a m á r s o k h e l y e n v a n a z o r s z á g b a n g y ó g y ­ növényszaküzlet.1 l e g v e s z é l y e s e b b l e v e g ő s z e n n y e z ő lorr.n é h a m e g ­ iszik e g y . ahol kiváló minőségű. M i ó t a n e m árulják a b e n z i n k u t a k a z ó l m o z o t t b e n z i n t .1 g y o m o r m ű k o d e s u n k c t .k é t h ó n a p i g csak élvezeti leakéni iszom a jóízű g y ó g y n o v é n y t e á kal. E z é r t é n m i n d e n ta­ vasszal és ő s s z e l e g y általános tiszlilote.1 m i r i g y ­ r e n d s z e r t t i s z t í t ó h í v e k b ő l áll. bevizs­ g á l t g y ó g y t e á k a t l e h e t b e s z e r e z n i . a t ü d ő t t i s z t í t ó t e á k a t fogyasztom Ezeket természetesen ízesítés nélkül kell m e g i n n i . é s hal-hat h é t i g n a p i e g y c s é s z é ­ vel i s z o m b e l ő l e . a p r ö b o j i o r j a n b o l .

.

.

n e m a b e t e g e k n e k Idézek a bevezetőből: . inni kell a z o k a t . m i n i megtanulni azokal. de n e m hallottam b e n n e e g y szol sem a g y ó g y n ö v é n y r ő l . a b e t e g s é g m e g e l ő z é s r ő l . s z á n d é k á t e l ő b b a h á z i o r v o s á v a l beszélje meg. ö n s z o r g a l o m b ó l ismerik m e g a g y ó g y n ö v é n y e k nyűjlolta lehető­ ségeket A k i k n e m t a p a s z t a l t á k . de ez az o r v o s o k n a k készült. h o g y hatásuk o r v o s i l a g nincs i g a z o l v a . Megjelent ugyan 1984-ben a M e d i c i n a K i a d ó g o n d o z á s á b a n V e r z á m é dr. dr. K ü k m r . e m b e r e k e g t : . A fentiek miatt a k ö v e t k e z ő k b e n e l ő s z ö r m i n d i g a m e g e l ő z é s k o r használt g y ó g y n ö v é n y e k alkalmazásáról. alkalmazzák is azokat. A z i s e l ő f o r d u l h a t . h o g y a k ö n y v e k b e n n i n c s leír­ va az e g y e s g y ó g y n ö v é n y e k alkalmazási módja a megelőzésre. h a j l a m o s a k állí­ tani. h a n e m a hivatalos g y ó ­ g y í t á s b a n i s v i l á g s z e r t e n ö v e k e d ő b e n v a n . z s i g é n e k m e g ó v á s á é n . N y i r e d i n é d r . N e m c s a k elis­ merik. P e t n G i z e l l a . aki a g y ó g y n ö v é n y e k e t alkal­ m a z n i akarja. m e r t n a g y o n sok g y ó g y n ö ­ v é n y ma m á r klinikailag is igazolt g y ó g y í t ó hatással r e n d e l k e z i k . akik m a g u k t ó l . vegyületek és d r o g o k felhasználása n e m c s a k a népi g y ó g y Hasban. . A M a g y a r G y ó g y s z e r k ö n y v ­ b e n sok-sok g y ó g y n ö v é n y s z e r e p e l e l i s m e r t d r o g k é n t . K ö n n y e b b t a g a d n i a hatásukat. Ezt a k ö n y v e t a z é r t k é s z í t e t t é k . N y i r e d i S z a b o l c s : G y ó g y n ö v é ­ nyek a g y ó g y á s z a t b a n c í m ű könyve. h a e g y . M e g e g y s z e r k é r e k m i n d e n k i t . ezután a már kialakult b e t e g s é g e k g y ó g y n ö v é n y e k k e l t ö r t é n ő g y ó g y í t á s á r ó l f o g o k írni. s u i Maria T r e b e n E g é s z s é g Isten patiká|áhól eiinú k c n y v é t vették Vannak. Az Egészségügyi Minisztérium most meghir­ dette az Egészséges Ember elnevezésű progra­ mot. dr. í g y a h i t e t l e n e k is tesznek az e g é s z s é g ü k megóvásáért vagy a gyógyulásért. d e e z s e m f o g ártani neki. N a g y o n |ó gyógynövény-könyvek jelenlek m e g a rendszerváltást k ö v e t ő e n Magyarországon meg sokan. h o g y E z z e l a kis k ö n y v v e l én is s z e r e t n é k e g y kicsit s e g í t e n i az. o r v o s o k a z e g y e t e m e k e n n e m tanulják a g y ó g y n ö v é n y e k e t . Mikita Klára. E z csak r é s z b e n igaz. h o g y o r v o s o k c s g y ó g y s z e r é s z e k ré­ szére kézikönyvet készítsünk a g y ó g y n ö v é n y e k alkalmazhatóságáról a gyógyászatban". m e r t az.Mivel jelenleg a természetes anyagok.b e n . é s e z é r t s o k a n n e m i s tudják a z o k hatásait. a gyógyításra. szük­ s é g é t l á t t u k . é s i d ő n k é n t m e g i s z i k e g y c s é s z e teát rászokik. S e n k i n e k n e m lesz s e m m i baja. n e m h i n n i .e g y g y ó g y n ö v é n y t m e g i s m e r . Csak hasz­ nát fogja látni é s é r e z n i . Azt t a p a s z t a l t a m . illetve házi patikákban. p e d i g m i n d e n fejlett o r s z á g ­ b a n e l i s m e r i k g y ó g y í t ó hatásukat.

a levél. h o g y . egyedül csak akkor szedjünk gyógynövényt. hogy mikor és a nap melyik szakán s z e d e m le a g y ó g y n ö v é n w ket. Csak azt a részét szedjük a n ö v é n y e k n e k . Vegyük figyelembe a Nap. hogy a gyűjtési időn belül sem mindegy. 1 g y ó g y n ö v é n y e k e l . Kérjük meg ismerősünket. esetleg a kéreg kell n e k ü n k . E l e n g e d h e t e t l e ­ nül fontos az egyes g y ó g y n ö v é n y e k biztos ismerete. gyűjtsünk o l l ó v a l . Többször menjünk vele a gyűjtöútra. amikor a legtöbb bennük a hatóanyag. illene tudnunk kell. Mindig akkor szedjük a növényeket. ha biztosan felismerjük azokat. a te més \agy a gyökér. akik jól ismerik az adott gyógynö­ vényt. ahogyan azt már leírtain. Nézzük meg alaposan . a virág. és alig különbözik tőle. Szerencsére nagyon hamar rájöttem arra. erre jó szedési naptárak vannak. mutassa meg nekünk a népszerűbb gyógyfüveket. Magunktól soha ne kezdjünk el gyógynövényt gyűjteni. A hatóanyagok egyes időszakban csak nagyon kis mértékben vannak a n ö v é n y e k b e n A kísérleteim is igazolták ezt a f e l t e v é s e m é i . esetleg herbaristát. mert nem lesz alapos a tudásunk. Ne akarjunk egyszerre mindent megismerni. késsel. j ó l eszünkbe véssük" minden részét. felhasználásával kapcsolatban. tárolásával. ami nem gyógynövény. N e romboljunk. mielőtt leszednénk. nálás során az egész növény. mert sokuknak van hasonmásuk. amelyikben a tapasztalatok szerint a l e g t ö b b a hatóanyag. 24 . vagy levágnánk.Gyógynövényismeret Ebben a fejezetben szeretném megosztani tapasztalataimat a gyógynövények gyűjtésével. a Hold állását is. h o g y a felh.

de g y ó g y n ö v é n y k é n t a k ö z ö n s é g e s cickafark a l e g j o b b . f e h é r c s o m a g o l ó p a p í r o n terí­ a m e n n y i t e g y p á r ó r á n b e l ü l fel t u d u n k d o l g o z n i : megtisztítani. N e m csak a szántott g y ó g y n ö ­ v é n y a j ó . n e m g o m b á s . k ü l ö n b e n is m i n e k pazaroljuk el a természet ajándékát.Például a c i c k a f a r k b ó l is t ö b b f é l e v a n . O l l ó v a l ö s s z e v á g o m a n ö v é n y e k e t fél c m h o s z szúságúra é s t i . Szárítás után jól zárható k o n z e r v e s ü v e g b e n vagy vászontáskába. h o g y a n ö v é n y e k is é l ő l é n y e k . A frissen s z e d e t t g y ó g y n ö v é n y e k e t is fel lehet használni. m e r i a friss növények hamar befüllednek. hanem kosárba vagy ri k h m t á s k á b a . G y ó g y n ö v é n y t csak annyit gyűjtsünk. N a p o n e g y e d ü l a z ö k ö r f a r k k ó r ó virágjai s z a b a d szárítani. 25 . d e a f é m d o b o z b a n tarolt növényi ajánlatos p a p í r z a c s k ó b a lenni. s z ü k s é g ü n k van. és vannak esetek. nem féregrágott gyógynövényeket gyűjtsünk. f é m d o b o z b a n tároljuk. a száraz n ö v é n y n e k nincs leve. Ne szedjünk soha többet. milyen szép é l m é n y vár ránk. C s a k tiszta k ö r n y e z e t b ő l tiszta. gondoljunk bele. mint a m e n n y i r e a z o k jók a bajunkra. m i l y e n s z é p tájon leszünk. N e szedjük t e m ki a p a d l á s o n . v é d e t t is van közöttük. A k k o r száraz e g y növény. szárításhoz lazán összekötve á r n y é k o s h e l y e n f e l a k a s z t a n i . m i k o r csak G y ű j t é s e l ő t t l e l k i l e g k é s z ü l j ü n k fel a g y ó g y n ö ­ vények szedésére. és m i l y e n ö r ö m b e n lesz részünk. arra g o n d o l j u n k . k i p r é s e l t l e v é t ő l m ú l i k e l c s a k a s z e m ö l c s . I'éldául a v é r e h u l l ó fecskefű friss. a növényeket műanyag szatyorba. z t a . ha pattanva törik.

jártuk gyerekkorunkban a t e r m é s z e t e t . A h o g y e l m e s é l t e . Ilyen a vércukorszintet csökkentő és szinten t a r t ó k é s z í t m é n y is. n e m r a b o l t u k k i ő k e t . h o g y a c u k o r b e t e g e k n e k kevés kenyeret. tegség kialakulása az emésztéssel összefügg. de tapasztalatból javított egy-két összete­ vőn. Á l l a n d ó a n együtt játszottunk. S o k m é g a megválaszolatlan kérdés például a beteg­ s é g k e l e t k e z é s é r ő l . Tudta. sok kígyó. emésztést javító t e a k e v e r é k e t ajánlott v a g y adott E z e k b ő l többféle is volt neki. aki i l y e n k ó r b a n s z e n v e ­ dett. 26 . S a j á t ta­ pasztalatom v a g y a z i s m e r ő s e i m e l m o n d á s a i alap­ ján v á l t o z t a t t a m néhány keveréken. Pár esetet e l m o n d o k a tapasztalataimból. de soha nem bántottuk. A cukorbetegséget r é g e n ismeri az e m b e r i s é g . amit s z í v e s e n és g y a k r a n ajánlott.e g y v a g y t ö b b f ű b ő l . k é r e g ­ ből v a g y g y ö k é r b ő l álló . béka. A mi m é g volt tarajos g ő t e . d e m é g m i n d i g n e m t u d u n k m i n d e n t róla. v i r á g b ó l . Ezeknek a bajoknak a gyógyítá­ sára v a l ó . h o g y a c u k o r b e ­ szalamandra.Cukorbetegség A n a g y a n y á m t ö b b receptet is hagyott rám külön­ s o k húst kell e n n i ü k . de k ü l ö n ö s e n kettő volt. Ö r ü l t ü n k . f o l t o s rek k ö z ü l alig v o l t valaki. A fizikai munkát végző embe­ sal. a k i k i l y e n bajjal fordultak hozzá. k e r ü l n i ü k kell a c u k r o s ételt b ö z ő betegségre. gyík. a r e c e p t e t ő is a n a g y a n y j á t ó l ö r ö k ö l t e . M i n d e n madárfészket ismertünk.k e v e r é k e k összeállítását E z é r t a z o k n a k . némelyiknél m e g l e p ő eredménnyel. h a s z é p e n kikel­ tek a fiókák. a k i n e k P o t y i v o l t a b e c e n e v e . N a g y a n y á m annyit tudott. Egy utcában és e g y i d ő b e n születtünk András­ é s a f e l h a s z n á l á s á t m i n d m e g t a n í t o t t a .

m é g mindig van problémája. Éppen nem volt otthon semmilyen g y ó g y n ö v é n y e m . hogy egy napot szánjunk rá. hogy két másik fű keve­ rékét is igya . de gyerekkorunkban üres grund volt. Az emésztése sokat javult. Mar nyugdíjban voltuk mindketten. de a székletével még mindig baj van. hogy adjak már neki valamit. amikor e g y vasárnap délelőtt összefutottunk a város főutcá­ ján. Megbeszéltük. hogy a nagymama gyógyfüveket gyújtott velem. hogy rossz az emésztése. így is lett. Közben nagyon sok könyvben utánanéztem a teakeverék . Ismét két héttel későbbre beszél­ tük meg az újabb találkozót. Ekkor eszem­ be jutott. de ha nehéz ételeket. Ez ma már beépített terület. amitől javul az emésztése. h o g y az emésztése kicsit javult.Potyi felnőtt korában elkerült a Forrásvölgyről. elújságolta. Két hét múlva ismét találkoztunk. Emlékezett rá. hogy keverje össze a négy komponenst. így jutott i d ő a beszélgetésre. Potyi ezen a találko­ zón árulta cl azt. M e g m o n d t a m azt is. és mennyit igyon belőle naponta. melynek keverékét nagymama cukorbetegek­ nek adta. Ekkor javasoltam. hogy vegyen a gy óg ynö vé ny b ol t ban két fü­ vet. Beszélgetés közben Potyi arról panaszkodott. hogy két hét múlva vasárnap induljunk el 8 órakor a volt Nagyföld elől. hogy cukorbeteg. ahol sokat látszottunk.ez is a nagymamáé volt -. és a gyomor­ ideget is erősiti. zsíros húsokat eszik. így azok hatása erősíteni lógjak egymást. mert az nagyon serkenti a májmúködést. Potyi javasolta. Kért. és nem szeretne hashajtót szedni. és menjünk ki a bábonyi erdőbe. milyen arányban keverje össze. ezért javasoltam neki. hiszen régen voltunk ott. Egyfelé vezetett az utunk.

elkérni a cukorbetegségre kevert teám összetéte­ lét.r ó l 11 m m o l / l . Ő m é g n e m volt inzulinos. k é t h é t m ú l v a a f é r j e c u k o r s z i n t j e . E g o n d o k megoldására m e g v e t t e m a z MSU O r v o s i k é z i k ö n y v a c s a l á d b a n c í m ű k ö n y ­ vet. és a honfoglalás k o r i g y ó g y m ó d o k r ó l l á t t a m e g y kiállítást. m a j d elköltöztette a faluból. h o g y a nagymama eukorbetcg-teakeverékéból melyik k o m p o n e n s h e z nyúlhatok hozzá. Potyi gyógyulásának h i r e szájról szájra terjedt a r é g i ó b a n . A 60-as é v e k b e n a h a t ó s á g r e n d ő r i f e l ü g y e l e t m e l ­ leit k i s z ó r t a a füveit a p a t a k partjára. és k é r t e m . Persze az ősi t u d o m á n y o k b a n is akad olyan módszer. h o g y menny! P o t y i s z o r g a l m a s a n itta a t e á m a t . N e m r é g Szentendrén jártam. F e l h í v t a m a z a s s z o n y figyel­ m é t .u teát Természetesen m e g k é r d e z t e m . d e j ó részét m é g m a i s e r e d m é n y e s e n lehetne használni. t e r m é s z e t e s e n a diétát folytatnia kellett. h o g y az eredményről. b e t e g s é g m e g e l ő z é s ü g y é n e k . S z é p és t a n u l s á g o s v o l t a kiállítás. ismét k ü l d t e m neki. N a g y o n b o l d o g v o l t . E z n e m baj. d e olyankor i g y o n e g y csészével többet a teából. Pár hét m ú l v a a l á n y o m barátnője. L e g u t ó b b a m a k ó i f é r f i f e l e s é g e k é r t p á r ada. n a g y m é r t é k b e n javult élet­ minősége. Potyi vércukorszintje egyébként e g é s z é l e t é b e n r e n d b e n volt. ha a b b a h a g y a t j a a f é r j é v e l a tea ivását. Ismételten m o n d o m .n é h a e g y kis s ü t e m é n y t is elfogyaszt. 8 mmol/l-nél állapodott m e g . I lát e n n e k a z e s e t n e k k ö s z ö n h e t ő a találmányom. t a b l e t t á v a l t a r t o t t a a c u k o r s z i n t j é t . h o g y n é h a . 28 . Leírtam neki. h o g y a g y ó g y f ü v e k használata mellett m é g k o p o n y á t is lékeltek az őseink sámánjai. B o l d o g a n telefonált. m o n d t a m neki. M o n d t a . a m i k é t h é t a l a t t 9. a g y ó g y f ü v e k n e k nincs mellékhatása. népi gyógyászatot. ha k o m o l y a n v e n n é k és alkalmaznák az ősi. h o g y e g y makói barátja s z á m á r a s z e r e t n é v a l ó g y ó g y í t á s 111.összetételének. N e m t u d t a m azt s e m . Rájöttem. G o n d o l jelentett. és e l k ü l d t e m M a k ó r a . A s z o m s z é d Répáshután élt e g y híres füvesember. N y o l c é v e ennek. v a g y 14 m m o l / l .r e c s ö k k e n t a v é r c u k o r ­ s z i n t j e é s a z e m é s z t é s e i s j o b b lett. ami ma már n e m igazolha­ tó. sőt szüretkor m é g a szőlőjükből is evett pár fürtöt. A tea ivása e l ő t t a m a k ó i f é r f i n a k 12 m m o l v o l t a v é r c u k o r s z i n t j e . de s z e r i n t e m á r nincs r á s z ü k s é g e . Olvasása k ö z b e n g o n d o l k o d t a m el azon. A teakeverék összetételét n e m akartam kiadni. kellett o l y a n s z i g o r ú diélát tartania. d e n e m tartotta b e annyira s z i g o r ú a n . hogyan használja. A m i k o r a tea elfogyott. igaz. melyikből vehe­ tek e l é s m e n n y i t . a m á s i k b a n k e v e s e b b a hatóanyag. h o g y a z e l ő z ő rendszerben m e n n y i t ártottak a g y ó g y n ö v é n n y e l magának. a férje r a g a s z k o d i k a t e á h o z . M a g d i tele­ fonált. h o g y 6-8 k ö z ö t t v a n . N a g y o n m e g l e p ő d t e m . a m i t a z ó t a is n a g y o n n a g y h a s z o n n a l forga­ tok. két hét m ú l v a tájékozta a n ö v é n y c s a l á d b a n az e g y i k b e n t ö b b . M o n d a n i s e m kell. azokat kimer tem. és nem I a z általam h o z z á a d o t t h a t ó a n y a g m i l y e n hatással lesz a többire. E n n e k k a p c s á n jutott e s z e m b e . az inzulint is adnia kellett a csökkentett g y ó g y s z e r e k szedését. k e v e s e b b egységet. A vércukor­ szintje állandósult. H á r o m hónapi kúra után kevesebb g y ó g y s z e r t szedett. diétával. a cukorszintje m e g i n t m a g a s a b b lesz. h o g y ugyanabban ezért e g y g y ó g y n ö v é n y b o l t b a n vásároltam a m növényből m e g f e l e l ő mennyiséget. N a g y o n f o n t o s b a r á t n a k m o n d t a a z illetőt. vajon hány embert menthetnének m e g az o r v o ­ sok.6-ra csökkent.

Ekkor m é g m i n d i g n e m foglalkoztam azzal a gondolattal.V i s s z a t é r v e a t u k o r t c á m h o z . h o g y szabadalmaztatom a teakeve­ réket. Sanyi b a r á t o m n a g y o n felelőtlenül már n e m jár o r v o s h o z . h o g y szeretnék vele találkozni. h o g y úgynevezett II típusú cukorbe­ t e g s é g b e n s z e n v e d . Sanyi Hükkszentkereszten látogatott m e g .m á r v e s z é ­ lyes. a s z o m s z é d j á b a n l a k ó a s s z i s z t e n s n ő m é r i a c u k o r s z i n t j e t . A h ú g o m t é r j e s a j n o s i d ő k ö z b e n c u k o r b e t e g l e t t . 1 l a ú g y é r z i . c s a k h á r o m h a v o n t a h o z z á . n e m a ludatos kiválasztás Talán sorsszerű. S z e r e n c s é r e s e m m i p r o b l é m a n e m volt. m e r t n a g y o n jol e r z i niagat. 17-18 m m o l . a m e l y n e k az alkotórészei be vannak vizsgálva. í g y S a n y i saját f e l e l ő s s é ­ Bükkszentkereszten szedtem óket. N o s a z é r t . Az o r v o s a se igent. majd ezután állították rá a tablettára. igaz. E l m o n d t a . r e n d k í v ü l tiszta t e r m ő h e l y r ő l . 14 m m o l / l e l é r t s e k o r állítot­ ták i n z u l i n r a . h o g y n e m h a s z n á l a tea. é s n é h a . T e r m é ­ szerre t ö b b olyan emberrel ismerkedtem meg. I volt a cukorszintjc. F. h o g y a z e d d i ­ gi tapasztalataimat m i n d i g a v é l e t l e n adta. h o g y ú g y s e m járt. de azért a csökkenten inzulinadagját bead|a magának. E v e k i g s z e d t e a k ü l ö n b ö ­ z ő tablettákat. és menjen kontrollvizsgálatra. t e r m é s z e t e s e n az. és bárki számára h o z z á f é r h e t ő e k En n e m gyúltok g é r e itta. F e l h í v t a Sanyi f i g y e l m é t arra. se n e m e t n e m t u d o t t m o n d a n i a t e á r a . v a l ó füvet.n t h a cg. helytelen é l e t m ó d d a l szerzett b e t e g s é g e van. h o g y i d e g e s s é g ­ gel. és a diétáján s e m változtatott semmit. Kimondta. E z azt j e l e n t i . h o g y a tea ivásának e l k e z d é s e e l ő t t ( e z t a z e l ő z ő e k b e n leirt esetekben is m e g t e t t e m ) az orvosával beszélje m e g a d o l g o t . megiszik p o h á r b o r t is a g y ó g y n ö v é n y b o l t b a n e g y nagyobb a d a g t e a k e ­ v e r é k h e z . h o g y e g y e s e t r e i s o d a kell f i g y e l n i . Az o r v o s a n a g y o n m e g volt e l é g e d v e . b e lehet h y p o z n i . megüzentem. Továbbra sem m o n d t a m el senkinek a teakeverék összeté­ hagyja abba. n é h a csak r é s z b e n tartotta b e a diétát E m e l k e d e t t is a v é r c u k o r s z i n t j e . h o g y n e m tudja b e t a r t a n i m a s e m a d i é t á t . E n n e k o k a . A k e d v e s o l v a s ó b a n felmerül­ het. V e t t e m szetesen e n n e k m e g f e l e l ő e n emelték az orvosai a g y ó g y s z e r a d á s á t . m é g e g y p á r ese­ tei e l m o n d o k Ö n ö k n e k . a z o n n a l füveket. Sanyinak is magas. E l ő s z ö r h á r o m h ó n a p i g diétáztatták. M i n d i g m o n d o m neki. h o g y m e n j e n o r v o s h o z . A z e g y i k r é g i munkatársamnak. A z a válasza. és e g y 50 g r a m m o s adagot e g y n a g y o b b zacskóba teltem. é s m o s t m á r e z i s f e l e s l e g e s . é l i a z egészséges e m b e r e k éleiét. É s a z o r v o s a k é r é s é r e s ű r ű b b e n | a r t kontrollra.3 m m o l / l . m é g i s n a g y o n ó v a t o s v o l t a m . i n z u l i n m e l l e t t . A z e l s ő h á r o m h ó n a p u t á n 8-10 . A m i k o r megtudtam. d e k e v é s n e k t a r t o t t a m azt. A t o v á b b i a k r a n é z v e olyan keveréket akartam összeállítani. h o g y n a p o n t a a m a x i m á l i s i n z u l i n t adja magának. akinek 10-14 k ö z ö t t v o l t a c u k o r s z i n t j e . Sanyi b a r á t o m c u k o r s z i n t j e e g y h ó n a p alatt ló mmol/l telének a r a n y a i t . h o g y az a l a c s o n y c u k o r s z i n t . h o g y egy- azt m o n d t á k . m e r t az. n e m tartja b e t e l j e s e n a d i é t á t . v a g y e s e t l e g r o s s z u l lesz. bár bevizs­ N a g y o n a lelkére kötöttem. h o g y miért n e m é n m a g a m s z e d t e m azokat. A z O r s z á g o s G y ó g y s z e ­ res/éti Intézetben a cukorteámnial kapcsolatban a l á c s ö k k e n t .. Ö r ü l t e m u g y a n a z e r e d m é n y e k n e k . csak a m a g a m és c s a l a d o m részére K i c s o m a g o l t a m őket a cukorteahoz szükséges aranyban külön-külön. é n f ü v e i m n e m v o l t a k gálva. a m i m o s t m á r t a r t ó s a n 5-6 k ö z ö t t v a n .n a d d i g k é t e s e t b e n t a p a s z t a l t a m a g y o g y i t ó h a ­ tását.

d e v é r c u k o r s z i n t j e állan­ d ó a n emelkedett. h o g y n e k e m van e g y cukorteám. amit m é g a z n a p inni k e z d e t t . h o g y s e g í t e n e m kell Itthon volt két hétig Mivel már az első napon találkoztunk. adagot A z ó t a m á r t ö b b s z ö r kért utánpótlást. A m i k o r a barátoktól megtudta. k é s ő b b m á r n a p i két t a b l e t t á t v e n b e a g y ó g y s z e r é b ő l . h o g y a z e l az e g é s z s é g . ö z v e g y maradt. m e n n y i r e untja a diétát. H-es k a t e g ó r i á s c u k o r b e t e g lett. h o g y mr. Van e g y b a r á t n ő j e .hogy van az e g é s z s é g e d ? " k é r d é s r e e l m o n d t a h o g y n e m jól. A b a r á t o m m e g s a j ­ nálta ó i . c s ö k k e n t e n i e k e l l a len m e n n y i s é g é t i s a z á l t a l a m m e g a d o t t szintre Ma á l l a n d ó a n 7 8 m m o l 1 a v é r c u k i írszinijc a d i é t á i > Bak r é s z b e n tartja b e . egy é v r e . A z e l s ő i d ő b e n e g y fél. p o n t o s a b b a n az e g é s z s é g a te v nod. és ez m i n d e n k i r e igy igaz amelyek megmásíthatják M i l y e n iga/ Torlennek azonban az életben olyan dolgok az akaratunkat.r o l 18-ra a m e n n y i r e s z e r v e z e t é n e k s z ü k s é g e v o l t . h í r r ő l .. 11 m m o L ' l lett a c u k o r s z i n t | e . h o g y adjak n e k i a l e á b ó l l e g - 50 . de úgy d ö n t ö t t e m . és a c u k o f s z i n t j e c s ö k k e n t é s é h e z kérte a s ó g o r segítséget A s ó g o r o m először a t u d t o m o n k í v ü l a d ó i t a saját t e á j á b ó l a h ö l g y n e k kél hétre valót. Fájl . A tea ivása s o k a t s e g í t e t t n e k i . f e k é l y e s e d i k a lába a c u k o r b e t i B ge és a m a g a s t r i g l l c e r l d . é s a d i é t á t n e m ­ i g e n t a r t o t t a b e . A n t i k o r e l u t a z o t t . 6-8 k ö z ö n v a n a cukorszintje. J füvet v á s á r o l t a m n e k i M e g b e s z é l t ü k .2 v o l t a c u k o r s z i n t j e A m í g élt ( f é l é v e hali m e g a g y v é r z é s b e n ) á l l a n d ó a n e z t az é r i e k e t tudla tartani m a g á n a k . é s k é r t . majd az a s s z o n y elutazása e l ö l i kért t ő i é i n újabb K é r t e . m e r i m i ó t a a I c á t r e n d s z e r e s e n issza. a c u k o r j a 11-re e s e t i . Ezuiai már n e m hagyhattam c s e r b e n . h o g y segítsek neki is \. ( e d d i g volt M i s k o l c o n ) . E g y h ó n a p e l t e l t é v e l 3 m m o l I c s ő k k e n t . A s ó g o r o m szomszédságában lakó asszony soproni barátnőiének 12-14 m m o l / l v o l t a c u k o r s z i n t j e . A z i l y e n k o r s z o k a - Bukkszcnikereszten az ö r e g barátom unoka­ húga cukorbeteg len K i v e s z t e t t e a férjét.k ö z ö t t i é r t e k e k é i m u t a t ó n k i nála a v i z s g á l a t . A m i k o r M i s k o l c o n járt. D i é t a m e l l e i t egy- alább e g y hónapra való mennyiseget l In. A z o r v o s a teát. a m e n n y i t n e m len v o l n a szabad. h o g y m e n n y i t t e g y e n egy csészébe a z t is. szívvel. a k i k ü l f ö l d ö n é l . e g y kicsi t ö b b e l evett bánatában. h o g y a z ö c u k o r s z i n t j é h e z m e n n y i t e k o r kell innia. m a | d e g y e g é s z . é s n a g y o n o n m e g n y u g o d o t t . már 14 m m o l / l körül m o z g o t t á l l a n d ó a n a cukorszintje. m i n i . Ha eg\ k i i S Í I l a z á b b a d i é t a a k k o r felmegy n e k i 7-8-r. A m i ­ k o r é r t e s ü l t e m a rossz. a d u i m neki a teából. m e r t n e m s e g í t h e t e k . i s z í v e m . m e g n é z t e a z e g y i k i s m e r ő s e i ü l a v é r i tikr. t e r m é s z e t e s e n a z o n ­ n a l a c u k o r t e á m r a g o n d o l t a m . m e r t a k ö v e t k e z ő v é r c u k o r s z i n t m é r é s n é l m á r csak 6. tam neki. A z u n o k a t e s t v é r e m . a s ó g o r o m a z o n b a n n a g y o n s z e r e t t e a hasal. v a g y i s o l y a t é s annyit evett. m e g l á t o g a t ­ ta a b a r á t n ő j é t . aki szintéi cukorbeteg füvekéi fél t a b l e t t á i írt n e k i e l ő a z o r v o s a . M a g á i é r t e t ő d ő v o l t s z á m o m r a .i i- át akarta állítani öt inzulinra. hiszei a n a g y a n y á m m i n d i g azt m o n d i a . h o g y n e m adok i n e m a k a r o m b ő v í t e n i a z o k k i írét használják a teát. m e r t a m i k o r n e m tartotta b e a diétái. m e g i v ott m é g e g y c s é s z e teát. Ma m á r c s a k 6 k ö r ü l v a n a v é r c u k o r s z i n t attól f ü g g ő e n .é r t é k e miatt.it K e l h é t akin A z ó t a issza 4 m m o l / l -rel c s ö k k e n t 2 2 . ritka: 3-4 é v e n k é n t l á t o g a l h a z a .

teljesen e l m ú l t a k a f e k é l y e k is a l á b á r ó l . Két é v e n y á r o n e g y m i s k o l c i a s s z o n y v a l a h o l hallotta. m e r t a látása r o h a m o s a n g y e n g ü l . és részben ugyan. é s h a m e g v a ­ kul. mert nincs pénzein a bevizsgáltatásához Akinek a cukorbe­ t e g s é g e m i a u kilátásba h e l y e z t é k . és megnyugtatta: ha használ a tea. Az. Másrészt n e m akartam a jogszabályokat m e g s z e g ­ ni. d e tartja a d i é t á t is. Az ö esete m e g g y ő ­ z ö t t a r r ő l . a m á s i k u l e n é r e t t s é g i z i k . h o g y n e m tehetem. ne ossza m e g m á s o k k a l . n y u g o d t a n i g y a . é s n e m v o l t b e v i z s g á l v a a tea. 1999 m á j u s á b a n f e l h í v t a k a G y ó g y n ö v é n y k u t a ­ t ó é s D r o g i s m e r c t i I n t é z e t h e z . akik isszák a t e á m a t . k i h e z lorduljak. h o g y már nincs hatósági |ogkorük. N e k i is. H a p e d i g o l y a n s z e r e z t u d o m á s t a teá­ ról. mellékhatások elmaradtak. a b e t e g e k kérését. annál t ö b b e n akarják m a j d használni.1 n o r m á l i s é r i e k r e t ö b b e m b e r e n s e g í t e t t .d e m á r n e m kell inzulint a d n i a m a g á n a k . h o g y kell hasznain: M o s t a z e g y i k g y e r e k e e g y e t e m r e jár. m i n i a z e l ő t t . a h o l sajnálattal közölték. és k i k e r e s t e a c í m e m e t a tele­ fonkönyvből hozzam Egy szombat délután becsengetett N e m k é r d e z e t t . amennyi­ b e n a vizsgálatok e r e d m é n y e pozitiv l e s z K ö z b e n e g y r e többen szerezlek tudomást a teáról. és a t r i g l i c e r i d j e is . A k i k e d d i g itták a t e á t . ami n e m jó. amig nincs e n g e d é l y e m . s ő t j a v u l t a látása. Sőt. állította. e l m a g y a r á z t a m . h o g y e g y teakeveréket kapott az unokatestvérétől. h o g y minél h a m a r a b b elkerülje a fenyegetó veszélyt De e n g e m is értsenek m e g azok. ez a n y o m á s csak f o k o z ó d n i fog. Csökkentett m e n n y i s é g b e n szedi a gyógyszerét. Ú g y é r z e m . gyáriatni kellene valakivel. a m i v e l sok e m b e r baján t u d n é k segíteni. h o g y c s o n k o l ­ ják a l á b á t . N a g y g o n d o t jelent n e k e m . Ö t c s a k gatja ő k e t . l e fogják s z á z a l é k o l n i . d e n e m lehet használni. h o g y adjak n e k i is. a v o l t férje n e m t á m o ­ csókkeni Náluk ezt m i n d e n további nélkül m e g lehel beszélni az orvossal. de t a n á c s o l t á k . mindjárt kérni is akar b e l ő l e . O r s z á g o s h o g y m i l y e n e r e d m é n y e k e t é r n e k e l azok. M i n é l t ö b b e n tudomást s z e r e z n e k a teáról. h o g y van e g y t e a k e v e r é k e m . h o g y r e n d s z e r e s e n e l l e n ő r i z t e s s e a cukrát. N e k i p e d i g két g y e r e k e van. m i n t m i n d e n k i n e k . A g y e r e k e k m é g c s a k k ö z é p i s k o l á s o k . a c u k o r b e t e g s é g e k k e l járó tünetek. é s s z e r e t n é n e k t o v á b b tanulni. h o g y azt a z ö r ö m e t . és ha e n g e d é l y e z i k a hatóságok. akiket e g y e d ü l n e v e l . ott adhatnak a forgalmazáshoz engedélyt. h o g y k ü l d j e m e l a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyn ö v é n y k u t a t ó és D r o g i s m e r e t i I n t é z e t é b e . h o g y f o r d u l j a k az. n e m s o k a t t ö r ő d i k e z z e l . és n e m k ö n n y ű szívvel utasítottam vissza az érdekli. Ö n ö k mii tettek volna a helyemben? Természetesen adtam neki a kért teából. amit a m a g a s cukorszint c s ö k k e n é s e o k o z . de e g y régi i s m e r ő s ö m azt m o n d t a . a m i már t u d o m á s a szerint 31 . a z o k n a k n o r m a l i z á l ó ­ dott a vércukorszintje. Az orvosa csökkentel­ te az inzulinadagjái. h o g y v a n n e k e m e g y t e a k e v e r é k e m . A jó hír szájról szájra terjed Í g y terjedhetett el r é g e n a g y ó g y í t ó j a v a s a s s z o n y o k l e g e n d á j a is. f e l h í v t a m a f i g y e l ­ mét. a s s z o n y n a k n e m r o m l o t t . h o g y e z t a teát b e k e l l e n e v i z s g a i t a t n i . m e r t a t e a k é p e s l e v i n n i a n o r m á l i s s z í n t alá a cukorszintet. Azi senkitől sem v á r h a t o m el. akiknek n e m adhatok a teából. Tudtam. Két o k b ó l m o n d t a m nemet: egyrészt m é g n e m tartottam e l é g s é g e s n e k a z e r e d m é n y e k e t . K é r t e . aki c u k o r b e t e g . a v é r c u k o r s z i n t j e a n o r m á l i s h o z kö­ zeli szinten stabilizálódott.

Válaszában hatáskörükbe tartozónak Ítélte nélkül lehet f o g y a s z t a n i a z e l ő í r á s o k szerint N o . h o g y a m a g y : utat f o g o m v á l a s z t a n i . ahol nagyon kedvesen f o g a d t a k . n e m o l y a n . h o g y űj gyógykészitményt f e d e z t e m fel. és ínam.G y ó g y s z e r é s z e t i Intézethez. h o g y e g y é v r e valót küldjek nekik. h o g y a g y ó g y s z e r r é t ö r t é n ő bevizsgáláshoz kb. h o g y a Magyarországon é l ő kb 500 e z e r cukorbe­ a d o m n e k i a teát. ügy. d e a z a k k o r s e m e m e l k e d e t t .n á l e l m o n d t á k . szabadalmak nagy F. meit a d d i g itta a t e á t . n e k i s i n c s 4 0 m i l l i ó j a e r r e . mert szeretném e l m o n d a n i n e k i a t e á m r ó l azt. m e r t a vizsgála­ tok pozitív e r e d m é n y e után v a g y g y ó g y s z e r .n p e d i g c s a k e g y részét k ü l f ö l d ö n vezették be javasasszony unokája vagyok az én esetem m é g nehezebb. h o g y e g y g y ó g y s z e r é s s z e l b e s z é l j e m m e g . kerítsek szponzort. keresi m á s m e g o l d á s t . Kértem. 20-40 m i l l i ó f o r i n t s z ü k s é g e s . h o g y ez a tea m i l y e n j ó . M i n d e n k i tudomásul veszi. ni m e g a k e v e r é k e m e t . Ina. a m i k o r állandóan rettegtek a köveiké/ v i z s g á l a t e r e d m é n y é t ő l Ű g y d ö n t ö t t e m . a h o g y a t ö b b i e k n e k . n e m kell o l y a n s z i g o r ú diétát tartani • a • nincsenek mellékhatásai cukorbetegségnek . m i n d i g b i z t a t o t t . é s e z e n g e m • • c s ö k k e n t e n i lehet a g y ó g y s z e r t n a g y o l javul az é l e t m i n ő s é g e a c u k o r b e t e g n e k . h o g ) a füvek nevet t e g n e k n a g y o n n a g y s z ü k s é g e v o l n a e r r e a teára. akik azt kérik.it folyamatosan. E s z e m b e jutott. vagy élelmiszer-kiegészitó készítmény lehel a teámból M é g n e m t u d o m most sem. a személyes találkozásunk a m ú g y s e m v i n n é e l ő b b r e az ügyet most akkor Természetesen elkeseredtem. h i s z e n m i ó t a e z t a teát isszák. Válaszában e l u t a s í t ó i t . E g y Kan dában élű magyar ü z l e t e m b e r n e k Sanyi barátom a b e l e e g y e z é s e m m e l a d o t t e g y h ó n a p r a v a l ó tea k e v e r é k e t N a g y o n p r e c í z kimutatást k a p t a m tőle. V a n n a k . K e r e s t é k a t e á m ö s s z e t é t e l é n e k a k ü l f ö l d i és a m a g y a r leírását N e m talállak ilyet. amit e d d i g tapasztaltam. h o g y két a l k a l o m m a l elfelejtett g y ó g y s z e r t hevei ni. KOzben már a z o r s z á g h a t á r a i n túl é l ő m a g y a r o k i s t u d o m á s t s z e r e z l e k arról. O k i s s z o k a t l a n n a k m i n ő s í t e t t é k az összetételét írtam e g y levelet az akkori főigazgatónak. Természetesen e l ő s z ö r az egészségügyi miniszternek írtam levelet. h o g y a vizsgálatokhoz n e k e m nincs 40 millió forintom. n e h a g y j a m c s e r b e n ő k e t . s z ó b a n e n g e d é Iveztek az állatkísérletek elindításai. javasolták.i t e a á l l a n d ó h a s z n á l a t á v a l a c u k o r s z i n t 10 i i í u n >l I a l a t t á l l a n d ó s u l • a tc. melyik n e m n o r m á l i s a z é l e t m i n ő s é g ü k . A m i k o r m o n d t a m n e k i . é s javasolta. és a n e m z e t k ö z i védettséget is m e g p r ó b á l o m megszerezni. de ezt sajnos n e m 32 . h o g y n a p o n t a m i k é n t alakult a c u k o r s z i n t j e . azt irta. a z e l k e s e r e d é s e m n e m tartott sokáig. mellékhatás megerősített abban. h o g y a t e a k e v e r e k e m e t s z a b a d a l m a z t a t o m . h o g y l e a k a r o m í r n i a t a p a s z t a l a t a i m a t üzlet­ e m b e r l e v e n arra kert. Ezután d ö n t ö t t e m ugy. v a g y k é t ó r á i t ö l t ö t t e m ott. mert: n e m á r u l o m el. Elmentem az Országos Gyógyszerészeti Intézetbe. h o g y m é g n e v e k e z d ő b e t ű it se említsem m e g Ennek e l l e n e i é továbbra is mit csináljak? I d ő k ö z b e n a z e r e d m é n y e i m azt i g a z o l t á k . h o g y fogadjon. niim azelőtt. A z O G Y I .

és adtam nekik e g y adag teát. akik a k e d v e z ő t l e n körülmények e l l e n é r e is végigjárják vagy járták e z t a g ö r ö n g y ö s utat. tudok-e valamilyen füvet adni a kislánynak. egészsége? I Iát n e m borzasz­ tó. eljöttek h o z z á m . h o g y szigorú orvosi felügyelet mellet igya. ha a g y ó g y n ö v é n y b o l t o k b a n készen m e g v e h e t n é a teát az. a g y ó g y n ö v é n y e k fogyasztható­ sági ideje miatt. amit az orvosok nem tudnak beállítani. h o g y erre én n e m vállalkozom. és kérdezték. de olyan pályázati kiírás. Két nagyrészvénytársaságnál jártam. nincsen nekik erre keretük. Mennyivel e g y s z e r ű b b lenne. aki úgynevezett 1. Egy nagyon m e g k a p ó esetet osztok most meg Önökkel. az egyiknél a titkárnőig jutottam el. Ez nagyon meghatott és megörvendeztetett e n g e m . mondván. h o g y vajon ezeket a c é g v e z e t ő k e t érdekli-e egyáltalán az e m b e r e k sorsa. és leírták. és csak addig. az egyik vállalat üdülőjé­ ben nyaralt e g y fiatal békéscsabai házaspár hatéves kislányukkal. mert 3 és 20 között ingadozik a cukorszintje. azzal a kikötéssel. m e g s e m hallgat­ tak. akinek szüksége van rá! Utánanéztem természetesen a pályázati lehetőségeknek is. a másiknál csak telefonon tudtam beszélni az illetékessel. Mindkét esetben sajnálkozva ugyan. n e m mutathattam m e g a levelezésemet. a szabadalmi bejelentés igazolását sem. Rükkszentkereszten. h o g y a gyerek cukorszintje már n e m ugrál. M o n d t a m nekik. . Amikor a faluban megtudták. Azóta sokszor e l g o n d o l k o z t a m . mert azonnal nemet mondtak. Teát n e m kértek. N e m fogják elhinni. kategóriás cukorbeteg volt. de elutasítottak. h o g y g y ó g y n ö v é n y e k k e l foglalkozom. sőt néha-néha m é g e g y kis csokoládét is adhatnak neki. amíg beállítják a cukorszintjét. C s o d á l o m azokat. nincsen. ami e g y magánfeltaláló részére lenne kiírva.tudom megtenni. mert ilyen esetem m é g nem volt. amelyben megköszönték a teát. hogy megsajnáltam a gyereket. de annyira kértek. Egy h ó n a p múlva kaptam egy levelet. mert állandósult a gyerek cukorszintje. h o g y m é g utána s e m néztek. S z p o n z o r t is próbáltam keresni a bevizsgáláshoz.

m e r i a virághoz és a levélhez egy kis gallydarabot is hoz­ zászedünk a virágzás derekán. amikor a v é r n y o m á s alsó értéke 9 másnál a galagonyát n e m szabad használni. két g y ó g y n ö v é n y . 34 . Akinek már valóban magas a vérnyomása.z a tea készülhet galagonyából. h o g y i n g a d o z ó a vérnyomásuk. Ha a normális vérnyomásnál e g y héten egyszer e g y csésze teát elfogyasztunk. fagyöngy­ ből. ki van nyílva. vagy nehezen fog a magas vérnyomás kiala­ kulni. A galagonya virágos ágvéget azért így írom. De lássuk e l ő b b a megelőzést. Ez a növény s z e ­ rintem e g y csoda. h o g y mennyit mértek az orvosnál legutóbb. h o g y a felső érték legalacsonyabban mért e g y s é g e 140 hg/mm. I n g a d o z ó v a g y alacsony vérny galagonyára] írok. használható. Azért írtam ezt le. Az alkalmazá­ suk során saját m a g u k o n fogják észrevenni. amikor a virágok fe­ le mar teljes virágzásban van. A galagonya csak magas vérnyomain. h ö n ö k n e k melyik felel m e g leginkább. Azért kell ilyenkor szedni. Amikor m e g k é r d e z e m . esetleg a fehér f a g y ö n g y . Az elkészítést majd a növények ismertetésé­ nél leirom. ( a m i állandó 140 h g m m feletti értéket jelent). F.közül válás/ hatja a neki l e g j o b b a n m e g f e l e l ő t . Először a 1 Beszélgetőtársaim gyakran megemlítik. mert ilyen értékeknél már használható a galago­ nya virágos á g v é g é b ő l készült tea. a másik fele még csak bimbós. nem. A galago nyából az e g y b i b é s és a cseregalagonya egytoi mán jó. sőt e fölötti érték is előfordul. míg a legmagasabb 180-200.A magas vérnyomás termés. h a n e m a szívbetegeknek is. azt felelik. nemcsak a magas vérnyomás­ ban s/envedőknek.a galagonya virágos ágvég vagy vagy e fölött van.

ha e g é s z s é g e s n e k é r e z z ü k magunkat. ha rugalma­ sak. A g a l a g o n y a v i r á g b ó l készült teát ú g y készítjük. A g a l a g o n y a v i r á g o s á g v é g e a k ö v e t k e z ő k e t tudja: c s ö k k e n t i a vérnyomást. és van e g y na­ g y o n fontos tulajdonsága: a szív és az erek izmait rugalmasan tartja. az e g y é b szerveket és az idegeket. e g é s z s é g t e l e n ü l élnek.az e m b e r e k n a g y o n sok k ü l ö n b ö z ő . a s z í v i z o m e l h a l á s t és az agyvér­ zést. 35 . n e m m o z o g n a k eleget. K b . szárításkor n e m lesz már teljes értékű g y ó g y n ö v é n y . és étkezés előtt lassan megisszuk. a k é p z e t t felvá­ sárlók a teljes virágzásban l é v ő g a l a g o n y á t n e m veszik át. M i n d e z n a g y o n m e g t e r h e l i a szívet. akkor is. Ugyanis az a kis á g v é g m é g táplálja a virágot. az e g é s z s é g r e káros ha­ tásnak vannak kitéve. é r e l m e n c s c d é s e l l e n jó . mint a g y ó g y s z e r e k . 10 p e r c i g a füvön hagyjuk a vizet. szívritmust s z a b á l y o z . n e m tágítja azokat. h o g y két és fél d e c i forrásban l é v ő vizet ráöntünk e g y teáskanálnyi n ö v é n y r e és f e d ő v e l letakarjuk. n a g y o n rosszul táplálkoznak. majd leszűrjük. és szárítás k ö z b e n elvirágzik. A mai r o h a n ó világban ezt n a g y m a m a m o n d t a 1942-ben . mert a szív és az agyi kis erek. Túlhajszolják magukat. n e m pattannak el. Ezért j ó . n e m p i h e n n e k eleget. Ez utóbbi segít m e g e l ő z n i a szívinfarktust.mert a teljes virágzásban szedett galagonyavirág megbarnul. K ü l ö n ö s e n a ko­ szorúér tisztításában jeleskedik. ha a nap bárme­ lyik szakában heti egy-két csésze galagonyateát m e g i s z u n k .tisztítja az ereket belülről. ez l é n y e g e s k ü l ö n b s é g a g a l a g o n y a e l ő n y é r e . aí\ i d e g e t nyugtat. Az üzletekben kapható galagonyánál ezt a s z e m p o n t o t s z i g o r ú a n betartják.

ha a v é r n y o ­ másmérésnél a mért adatok megfelelnek. k ö n n y e b ­ b e n felszívódik. O r v o s i e l l e n ő r z é s mellett a teafogyasztás után egy-kél h ó n a p p a l már lehet a g y ó g y s z e r t csök­ kenteni. m e r i az m é r g e z ő . s e m m i l y e n mellékhatása nincs. o r v o s a m i n t a h o g y a n azt v i r á g z á s k o r tette. mint a v i r á g o s á g v é g . h o g y 6-8 ó r á n k e r e s z t ü l h i d e g v í z b e n á z t a t j u k a z t . szabad m e g k e z d e n i .A z é t k e z é s e l ő t t fogyasztott tea j o b b a n . n ö v e l n i fogja a galagonya hatását. akkor is sokát tettünk az egészségünkért. I s m é t e l t e n m o n d o m . h a s z n á l t teát e l é g k é t h e t e n k é n t i n n i . javítani. ezért é r d e m e s étkezés előtt inni. m i n t a v i r á g é . akkor különö­ s e n . ismeri e a g y o g v n ö v é n y e k e t . A g a l a g o n y a t e r m é s b ő l készült tea u g y a n o l y a n jó. A galagonya magja viszont megszünteti az é r r ö g ö k c t . h o g y másik. h a a teaivás m e g ­ I l y e n k é s z í t é s i m ó d n á l 5-6 s z e m c s i p k e b o g y ó i vagy e g y teáskanál csipkehúst is b e l e lehel tenni a v í z b e .ez m á r k l i n i k a i l a g i g a z o l t a n v é r n y o ­ máscsökkentő . kizárólag 36 . A galagonyateái évekig lehel fogyasztani. ha v é r n y o m á s c s ö k k e n t ő t e á t a k a r v a l a k i i n n i . a sárga t e r m é s ű f a g y ö n g y n e m g y ó g y n ö v é n y . A m a g elkészí­ t é s é n e k a m ó d j a is más. ezért már n e m o d a d o l g o z i k a növény. A fehér b o g y ó t e r m é s t h i d e g e n . azután újabb hét ellelte után m á r n e m szabad használni. már 180/90-100 h g m m v é r n y o m á s é r t é k n é l m i n d e n n a p m e g kell i n n i e g y c s é s z e teát. A z a l e g h e l y e s e b b eljárás. zsírban kikeverve fagyott testrészekre szoktuk KÜLSŐLEG. A másik n a g y o n hatásos g y ó g y n ö v é n y magas vérnyomásra . A g y ó g y s z e r t á r a k b a n k a p h a t ó desztillált víz. t e r m é s z e t e s e n csak akkor. és m e g kell v e l e b e s z é l n i e a t e e n d ő k e t . a hideg víz ne legyen meszes. 160/90 h g m m . h a h á r o m n a p o n k é n t és n e m az erekből fogja a m e s z e i kioldani. k ü l ö n ö s e n a galago­ nya hatását .v a g y csak azért nem javasolja.de ez i n g a d o z ó vérnyomásra k e z d é s e k o r m á r m e g b e s z é l i k a z o r v o s s a l azt. Csak a fehér t e r m é s ű f a g y ö n g y ö t gyűjtjük. mert n e m ismeri azL A g a l a g o n y a v i r á g o s á g v é g e t ú g y is el lehet k é s z í t e n i . a k ö v e t k e z ő k szerint használja a galagonyateák valamelyikét. csak szabad teának használni. j a v a s l o m . E b b e n a z e s e t b e n v i g y á z n i k e l l arra. á m a g o t m e g kell t ö r n i . mert akkor onnan. A k i n e k 140/90 h g m m felett v a n á l l a n d ó a n a v é r n y o m á s a . A g y ó g y s z e r csökkentését csak fokozatosan is jó . használni. I l y e n m a g a s v é r n y o m á s n á l m á r f e l t é t l e n ü l m e g kell beszélni a háziorvossal. E b b e n az e s e t b e n egy-két h ó n a p m ú l v a e l kell m e n n i e a z o r v o s h o z . Esetleg m e g lehet k é r d e z n i az orvosi. E l ő s z ö r csak heti e g y n a p o t lehet kihagyni. v a g y e s e t l e g h a r m a d i k o r v o s s a l is beszélje­ nek erről.n é l e l é g . A r r a a z e s e l r e . K é t eltérés van közöltük: a termésben nincs szívídegnyugtató. abban nincs mész. csak á l l a n d ó a n m a g a s v é r n y o m á s n á l szabad használni. iszik a t e á b ó l e g y c s é s z é v e l . a b b ó l e g y t e á s k a n á l n y i t két é s fél d e c i v í z b e n 2-3 p e r c i g f ő z n i k e l l . d e h a c s a k ritkán iszunk e g y csészével b e l ő l e . ha s z e d e t t valamilyen vérnyomáscsökkentőt. A megelőzésre n e m t á m o g a l j a a tea fogyasztását. A fehér b o g y ó t e r m é s t sem kél napot.a fehér fagyöngy. K ö z b e n e l l e n ő r i z n i kell f o l y a m a t o s a n a vérnyomást. mert a t e r m é s é r é s e k o r az á g v é g b e n m á r nincs nedvke­ ringés. a v é r n y o m á s t tudja c s ö k k e n t e n i . h a az. m á r n e m tartalmaz nyugtató anyagokat.

A fehér f a g y ö n g y levelei! és a ceruzánál n e m

A

kis téli/old meteiifiból

régebben gyógyszert

vastagabb a g a i r g y ú j t j u k , á l t a l á b a n l o m b h u l l á s
utan rügyfakaclásig likkor van b e n n e a legtöbb hatóanyag. A h o g y a n m á r e m l i t c t t e m . n e m csak vérnyomáscsökkentő, hanem vérnyomás-szabá­

is készitettek, n e m c s a k teának használlak. Ma az
é n t u d o m á s o m szerint már n e m készítenek belő­
l e g y ó g y s z e r t , p e d i g e z n a g y kár. m e r t k i v á l ó

hatású g y ó g y n ö v é n y . A t e á | i is k i v á l ó hatású. A kis t é l i z ö l d m e t e n g gyűjtési i d e j e a u g u s z t u s

l y o z ó is. T e h á t c s ö k k e n t i , s z a b á l y o z z a a v é r n y o ­ mást, é r e l m e s z e s e d é s , k ü l ö n ö s e n k o s z o r ú é r - e l m e szesedes ellen |o hatású, szívműködést serkeni.

m á s o d i k feléled s z e p t e m b e r v é g é i g tan. E k k o r v a n
b e n n e a legtöbb halóanyag. Nemcsak vérnyomás­ c s ö k k e n t ő , h a n e m vértisztító, vizelethajló, sebeket g y ó g y f l ó hatása is v a n . É r d e k e s s é g e , h o g y a b e l ő ­ le k i v o n t v i s c o n z i n n e v ű a n y a g a s o k a k állal

< uk í r b e t e g s e g e l l e n h a s z n á l h a t ó , a mirigy r e n d
szer m ű k ö d é s é t segíti, rákellenes gyógyszert

k é s z í t e n e k b e l ó l e , m e r t lassítja a z á t t é t e l e k kiala­

kulását. N a g y o n s o k o l d a l ú , h a s z n o s g y ó g y n ö v é n y .
.Az e l k é s z í t é s i m ó d j a a z o n b a n m á s , m i n t a g a l a ­
g o n y á é . Ezt a n ö v é n y t h i d e g v i z b e n kell áztatni

ismert Cavlnton n e v ű g y ó g y s z e r alapanyaga.
Ez a n ö v é n y is csak m a g a s v é r n y o m á s n á l használhaiő vérnyomáscsökkentőnek, mert az alacsony v é r n y o m á s t m é g lejjebb viszi. Ezt is forrázni kell. e g y é b k é n t a használati m ó d j a m e g e g y e z i k a t ö b b i e d d i g leírt g y ó g y n ö v é ­ nyével. A m i k o r a m e l e n g e t használják v é r n y o m á s c s ö k ­ k e n t é s r e , s z á m o l j a n a k a t ö b b i hatásával is - ez egyébként az összes g y ó g y n ö v é n y használatakor

12 órán keresztül, estétől reggelig, vagy reggeltől e s t i g . M i v e l a z o n b a n a k o s z o r ú e r e t i s tisztítja, e z i .1 n ö v é n y t s e m s z a b a d m e s z e s v í z b e áztatni, m e r i a k k o r a v í z b ő l oldja ki a m e s z e t . V a g y desztillált
vizet v e s z n e k h o z z á a patikában, v a g y felfőzik

a vizet, hagyják kihűlni, és e z u t á n teszik b e l e a fagyöngyöt. Meleg vizzel semmiképpen nem s z a b a d a f a g y ö n g y ö t e l k é s z í t e n i , m e r t a m e l e g víz. hatására m i n d e n e l b o m l i k b e l ő l e , s e m m i l y e n gyógyhatása n e m lesz.

é r v é n y e s - , e z é r t azok. akik C a v i m o n l s z e d n e k

a g y i é r l á g í t ó n a k . a kis t é l i z ö l d f o g y a s z t á s a e s e t é n
d u p l a é r t á g i l ó hatást é r n e k e l v e l e . F e l t é t l e n ü l m e g kell a z o r v o s u k k a l b e s z é l n i ezt. R e g g e l fogyasszunk azokból a teákból, amelyeknek vizel e l h a j t ó h a t á s a is v a n . m e r t az esti
s o k s z o r fel kell k e l n i

Az alkalmazási módja e n n e k is ugyanolyan, mint a g a l a g o n y á é , v a g y i s m e g e l ő z é s r e heti egy-két csészével igyanak I gv i scszehez egy meg belőle.

ivarnál

éjszaka

ie.isk.inal f a g y ö n g y kell.

Ez i g a z a kis t é l i / o l d

l60-as v é r n y o m á s n á l h á r o m n a p o n k é n t e g y
csészével. IKO-as v a g y e feletti v é r n y o m á s n á l

m e t é n g r e is. A z e d d i g leírt g y ó g y n ö v é n y e k e n kívül m é g van e g y pár növény amelv a v é r n y o m i s t is csök­

m i n d e n n a p egy

c s é s z e v e i kell m e g i n n i b e l ő l e .

2-3 h é t u t á n n e m c s a k a v é r n y o m á s t ,
de a v é r c u k o r s z i n t e t is e l l e n ő r i z t e s s ü k a házior­ vossal Akinek n o r m á l i s szinten volt a vércukra, a g y ó g y n ö v é n y e k csak

kenti. E z e k n e k n e m a v é r n y o m á s c s ö k k e n t é s a l e g f o n t o s a b b területük. A z é r t í r o m le m é g i s a l e n t i e k é i , m e r i aki a g y o g v n ö v é n y t e á k a t fogyasztja, j ó , h a tudja m i n d e z t . P é l d á u l s o k a n használják tavaszi é s ó s z i tisztitókúráknál a

annak n e m kell. mert

akkor viszik le a cukorszintet, ha az m a g a s volt.

csalán-

levelei

Ez e g y n a g y o n sokoldalú növény, g y ó g y í ­

Természetesen a szív m ű k ö d é s é n é l vagy a z e g y é b g y ó g y í t ó t u l a j d o n s á g a i k n á l i s visszaté­
r e k rájuk. M i n é l t ö b b s z ö r o l v a s u n k v a l a m i t e g y

tó hatásairól b ő v e b b e t majd a vértisztitásnál
f o g o k írni. M o s t csak a n n y i t , h o g y é n t i z e n k i l e n c ­

féle gyogyhatásáról tudok, igy a g y e n g e vérnyo­ m á s c s ö k k e n t ő h a t á s á r ó l is. Elsősorban a női ivarszervek istápolója a k ö z ö n s é g e s cickafarkfű. Ez a n ö v é n y is s o k o l d a ­ lú képessegekkel rendelkezik igy v é r n y o m á s ­

g y ó g y n ö v é n y r ő l , a n n á l b i z t o s a b b a n tudjuk majd azokat a hatásokat m e g j e g y e z n i , alkalmazni, a m i k o r s z ü k s é g ü n k l e s z rá. M i n d e n g y ó g y n ö v é n y r e vonatkozik. így a v é r n y o m á s c s ö k k e n t ő k r e is. h o g y n e m e g y f o r ­ m á n h a t n a k m i n d e n k i r e . E z é r t k i kell p r ó b á l n i az e g y i k e t , m a j d a másikai, e s e t l e g a harmadikat is. H a s z e r e n c s é n k v a n , m á r a z e l s ő i ü l e l e i j ü k
a m e g f e l e l ő g y s g y f t ó h a t á s t . A z n e m á r i , s ő t hasz­

c s ö k k e n t ő i s e g y kicsit. A d i ó l e v é l s z i n t é n k i s m é r ­

tékben csökkenti a vérnyomást, de ennek s e m ez a 65 t e r ü l e t e , m a j d a v é r t i s z t i t á s n á l e r r ő l is t ö b b e t
irok. F ő k é n t hashajlónak használják a kutyaben-

g e k é r g e t . a m i e g y e n é r t é k ű az anyalevéllel, a szen­ n á v a l , d e v é r n y o m á s c s ö k k e n t ő is. t e h á t e z t a t u l a j ­ d o n s á g á t is f i g y e l e m b e kell v e n n i . A m a c s k a g y ö ­ kerei i d e g n y u g t a l ó k é n t használjuk általában,

nál, h a e n n e k e l l e n é r e a t ö b b i t i s m e g n é z z ü k , m i l y e n hatással v a n a v é r n y o m á s u n k r a . Szeren­ csés lehel ha felváltjuk i b e v á l t f ü v e t e g y m isik-

kai. h a n e m i s á l l a n d ó a n , d e r ö v i d i d ő r e . A g y ó g y n ö v é n y e k h a t á s á t f o k o z n i l e h e t a z úgy­ n e v e z e t t e g y ü t t e s hatással, a m i k o r k é l v a g y három
n ö v é n y i keverünk össze m e g f e l e l ő arányban

de k i s m é r t é k b e n a v é r n y o m á s t is csökkenti. Az orbáncfű sok más jó tulajdonsága mellett m é g

a v é r n y o m á s t is c s ö k k e n t i . A f e k e t e r i b i z l i l e v é l is csökkenti a vérnyomást, de vese- és hólyagbántal-

m a k e l l e n é s i z z a s z t ó n a k i s j ó hatással használhat­
ják. A p á s z t o r t á s k a is e l s ő s o r b a n a n ő i b a j o k r a ad

az a z o n o s hatásúakból. Az elkészítésnél vigyázni
kell, m e r t p é l d á u l a f a g y ö n g y ö t n e m l e h e t forráz­

g y ó g y í r i . de a v é r n y o m á s t is csökkenti. A m e z e i z s u r l ó is c s ö k k e n t i a v é r n y o m á s t . A g a l a g o n y a , a f e h é r fagyöngy és a k i s t é l i z ö l d m e t é n g után leirt n ö v é n y e k használata e l ő t t k é r e m , keressék a k ö n y v e m b e n máshol is az emlí­ tett g y ó g y n ö v é n y t , m e r t ott f o g o k irni a z ö s s z e s

ni, h a g a l a g o n y á v a l v a g y m á s n ö v é n n y e l akarjuk v e g y í t e n i , azi a n ö v é n y t is á z t a t n i kell h i d e g

v í z b e n . I)t ha a h i d e g v í z b e n áztatott f a g y ö n g y e i
a m á r elkészített és kihűlt g a l a g o n y á v a l keverjük ö s s z e , s e m m i baji n e m csinálunk.

A magas v é r n y o m á s általában n e m egyedüli baja a z e m b e r e k n e k , l e g t ö b b s z ö r szív- é s érrend­ s z e r i p r o b l é m á k k a l i s e g y ü t t jár. A z e d d i g l e i n g y ó g y n ö v é n y e k k ö z ü l a g a l a g o n y a és 1 fagyöngy a v é r n y o m á s c s ö k k e n t é s e n túl e z e k r e a b e t e g s é ­ g e k r e i s j ó t é k o n y hatással v a n . T e h á t n y u g o d t a n f i g y e l e m b e v e h e t j ü k e z e k e t a tulajdonságokat is a szív- és é r r e n d s z e r i p r o b l é m á n k n á l is Vannak

t ö b b i hatásáról. E g y é b k é n t én e l s ő s o r b a n a galafccnv-j v i r á g o s á g / e g e t vagy a galagonyaterméOt a f e h é r f a g y ö n g y ö t e s e t l e g a kis t é l i z ö l d m e t é n g e t javasolom a vérnyomás csökkentésére. Ezeknek a g y ó g y n ö v é n y e k n e k ez a fő hatásterületük, a l e g j o b b e r e d m é n y t e z e k k e l lehet elérni. Ennél

a h á r o m n ö v é n y n é l m á r itt. a m a g a s v é r n y o m á s
k a p i s a n l e i r t a n i a z e g y é b t u l a j d o n s á g a i k a t is.

a z o n b a n , a k i k n e k a m a g a s v é r n y o m á s u k m é g ve­ seproblémákkal is párosul. E b b e n az esetben

.i hasznall v c r n y o n t a s c s ö k k c n l ó t e g é s z í t s é k ki

A v é r n y o m á s i csak kissé c s ö k k e n t ő , l o b b i g y ó g y n ö v é n y n é l használjak u g y a n a z t a z eliarást.

¿-¡.irUn.il ú g y . h o g y k e v e r j e n e k ö s s z e h á r o m r e s z
g a l a g o n y á i e g y r é s z z s u r l ó v a l . I ' g y a n a n n y i i kell
fogyasztani b e l ő l e , m i n t h a csak a g a l a g o n y á i
i n n á n k , de a halasa j o b b lesz I l á r o m - n é g y féle

hogy a vérnyomáscsökkentő gyógynövényhez a k e v é s b é h a t á s o s m á s i k n ö v é n y i e g y n e g y e d rész­ b e n a d j á k h o z z á az. e g y e l ) h a l a s e l é r é s e c é l j á b ó l .

g y ó g y n ö v é n y n é l többet ne keverjenek össze, m e r t n e m tud a v i z b e n m i n d e n h a t ó a n y a g kiol­ dódni es a z o k e g y része igy karba vész.

M é g m e g e m l í t e k e g y p á r o l y a n esetet, amelyek­
nél a v é r n y o m á s c s ö k k e n t ő k helyes vagy esetleg h e l y t e l e n használatát í r o m le.
Volt f ő n ö k ö m a r e n d s z e r v alias után a volt

Nagyon ajánlom női olvasóimnak, hogy a magas vérnyomást csökkentő gyógynövényükéi

c é g e m v e z é r i g a z g a t ó j a lelt, m a g a s v é r n y o m á s b a n szenvedeti. Két é v e a nyugdíjastalálkozon n e m ó köszóniötl bennünket Kiderült: szívinfarktussal

e g é s z í t s é k ki ckkafarkkalás O l y a n a r á n y b a n
k e v e r j e n e k a g a l a g o n y á h o z cickafarkat, mint a zsurlónál. Ez a g y ó g y n ö v é n y a n ő k o l t a l m a z ó j a . A máj- és e p e m ű k ö d é s i p r o b l é m á k n á l a vér­ rész

a k ó r h á z b a n fekszik. K é l hét múlva é r d e k l ő d t e m a titkárnőjénél, aki e l m o n d t a , h o g y m a r kijött a k ó r h á z b ó l és e g y héi múlva d o l g o z n i is l o g

nyomáscsökkentő növényekhez egynegyed

diólevelei

is h o z z á l e h e t k e v e r n i - a d i ó l e v é l j ó

A m i k o r m u n k á b a állt. e l m e n t e m h o z z á , é s
ajánlottam, hogy a g a l a g o n y a v i r á g b ó l i g y o n leat.

v é r h í g í t ó is - de e z t a k e v e r é k e i csak heti e g y .

esetleg két a l k a l o m m a l lehel fogyasztani. A dióle­
vélben van egy sejtnövekedést gátló anyag, és

A v é r n y o m á s a e k k o r m é g 180 9 0 h g m m volt. Egy h é t i g n a p i két c s é s z e tcaivást javasoltam, utána napi e g y csészével. Egy h ó n a p múlva d o l g o m volt a k ö z p o n i b a n . f e l m e n t e m h o z z á is az irodába. K é r d e z t e m , hogy van Ö r ö m m e l mondta, hogy

e z é r t csak heti kei a l k a l o m m a l s z a b a d e z i így inni. A hét t ö b b i napján a s i m a v é r n y o m á s c s ö k k e n t ő i használhatják,
fogyasztásuk.

ha

szükséges a

mindennapi

a v é r n y o m á s a 140/80 h g m m leit. s o k k a l j o b b a n é r z i m a g á t , n e m fárad e l o l y a n hamar, m i n i

U g y a n í g y jó a máj- és az e p e m ú k ö d é s segítésé­ re az

orbáncfű

is. d e e z e k e n l ú l m é g g y u l l a d á s ­

e z e l ö i l , d e n a g y o n n e h e z e n tudták a g a l a g o n y á i
b e s z e r e z n i . R e n d s z e r e s e n issza a teát. m o s t m a r csak napi e g y csészével. A g y ó g y s z e r t is szedi, és a h á z i o r v o s a n a g y o n m e g d i c s é r t e . Az o r v o s a tud a g a l a g o n y a t e á r ó i is, n e m e l l e n e z t e , d e n e m i s ja­
vasolta az elején M o s t mar az o r v o s is azl m o n d i a

csökkentő, es klinikailag igazoltan idegnyugtató, m é g depresszió vagy g y o m o r i d e g esetében i s ha­

tásos. E l t g . h a h í r o m r é s z g a l a g o n y á h o z e g y récz orbáncfüvet adunk. M a j d n e m kifelejtettem

a z o r b á n c f ű n é l , h o g y k i v á l ó i m m u n e r ő s í t ő is.

M a o l y a n s o k n e m k i v á n l hatás é r i a z i m m u n r e n d ­
szerünkéi, h o g y ezt a növényi mindenkinek javaslom h o z z á t e n n i a v é r n y o m á s c s ö k k e n t ő g y ó g y f ü v é h e z . N e m kell á l l a n d ó a n ilyen
keveréket inniuk, d e é v e n t e legalább kétszer e g y

neki. h o g y a gyógyszeradagját csökkenteni lehet A v o l l f ő n ö k ö m m a n a p i fél s z e m g y ó g y s z e r t s z e d a v é r n y o m á s á r a , és heti két c s é s z e g a l a g o n y a leál iszik. V é r n y o m á s a l a r i ó s a n 140/80 h g m m . na­

g y o n |ól erzi magát, n e m fáradékony es a szivével s i n c s s e m m i baja. E z e g y n a g y o n p o z i t í v e s e t .

h a t h e t e s kúra

mindenkinek

hasznára válna.

a h í r e s g y ó g y f ü v e s e m b e r . m e r t fáj t ő l e a g y o m r a . Ma találkoztam e g y másik. d e itt s e m a g a l a g o n y a v o l t a hibás. M i n d e n h ó n a p ­ b a n e g y s z e r m e g m é r e t t e a v é r n y o m á s á t . h a k é r i k a g y ó g y n ö v é n y e ­ z á s u n k k o r b o l d o g a n m o n d t a . A z e l t é r é s tűrési h a t á r a 1 0 h g m m . O t t é l t v a l a m i k o r K á r o l y b á c s i . é s j a v a s o l j a is. M o n d t a m neki. m e r t alig c s ö k k e n t a v é r n y o m á s a . Á l l a n d ó a n a z o n b a n n e m k e l l i n n i . A v é g é n b e v a l l o t t a . í g y a g a l a g o n y á t is. h a a v é r n y o m á s a h o s s z ú i d ő n ke­ resztül stabilan 1 2 0 / 8 0 h g m m . h o g y s z e d j e n g a l a g o n y a virá­ g o s ágvéget. h o g y n e m javaslom-e a g y ó g y s z e r csökkentését. h o g y é l e t k o r t ó l f ü g g e t l e n ü l a 120/78 h g m m . majd fokozatosan e l h a g y t a a g y ó g y s z e r s z e d é s é t . h g m m volt a v é r n y o m á s a . n a p o n t a e g y c s é s z é v e l . e z é r t napi két c s é s z e g a l a g o n y a t e á t j a v a s o l t u n k n e k i . K é r d é s e m r e . O l y a n alacsonyra levitte a v é r n y o m á s á t . h o g y e z k e v é s . m o n d j u k h e t e n k é n t e g y . A találko­ S z e r e n c s é n k r e a mi k ö z ö s h á z i o r v o s u n k is i s m e r i .e s v é r n y o m á s a n o r m á l i s . h o g y m á r m e g h a l t . m e d d i g ihatja a g a l a g o n y a ­ teát.A nővérem szomszédasszonyának 220/110 ket. M o n d t a m neki. h o g y teljesen rend­ be jött a v é r n y o m á s a . Ö s z e m é l y e s e n is i s m e r t e K á r o l y bácsit. m e r t ő b i z t o ­ san tudna s e g í t e n i a v é r n y o m á s a c s ö k k e n t é s é b e n . és n a g y o n sajnálta. h a n e m az alkalmazása m é r t é k e volt hely­ telen N a p i két c s é s z e teánál n e m szabad t ö b b e l meginni. m e r t f é l .kérdezte. fél s z e ­ t e m . és akkor az addig napi h á r o m s z o r két s z e m vérnyomáscsökkentő gyógyszer szedését l-l s z e m r e c s ö k k e n t e t t e m a g á t ó l . s a n itta. akit a k ö n y v e m b e n m á r m e g e m l i t e l - szével m e g i n n i b e l ő l e . K é s ő b b a g y ó g y s z e r b ő l egy héten egy napot kihagyott. h o g y n a p o n t a két liter g a l a g o n y a t e á t ivott m e g . utcabeli ismerő­ s ö m m e l . h o g y v a l a m i b a j a l e s z t ő l e . E z e g y n a g y o n n e g a t í v p é l d a .k é t csé­ n y á b ó l . akinek e g y é v e javasoltam galagonyateát a m a g a s v é r n y o m á s á r a . aki aztán csökkentette is a g y ó g y s z e r m e n n y i s é g é t . A teát f o l y a m a t o ­ m e g b e l ő l e a g y ó g y s z e r szedése mellett. M o n d t a m n e k i . Az egyik egészségügyi előadáson e l h a n g z o t t . b e v i t t é k a k ó r h á z b a . A g y ó g y ­ L e g k ö z e l e b b a b u s z o n találkoztunk . M a j d p á r hét múlva a n a p i h á r o m s z e m g y ó g y s z e r é t i s f e l é r e . N e m sokáig. h o g y a v é r n y o m á s a a g y ó g y s z e r hatására s e m m e g y l e 180/90 h g m m alá. m a j d f o k o z a t o s a n n a p i két l i t e r r e n ö v e l t e a z adagját. az i s m e r ő s ö m n e k a z ó t a n i n c s baj a v é r n y o m á s á ­ val. A s z o m s z é d a s s z o n y e l ő s z ö r csak n a p i e g y liter teát ivott m e g a g a l a g o ­ m e g a h á z i o r v o s á v a l . b e s z é l j e n ö v é n y e k u g y a n i s l a s s a b b a n fejtik ki a hatásukat. pár n a p m ú l v a azt g o n d o l t a . a m i a k k o r 200/110 h g m m v o l t . ugyanakkor a szívének s e m m i baja n i n c s . K é t h ó n a p u t á n e l m o n d á s a szerint 160/90 h g m m . s o k a t k ö z ü l ü k k o r l á t l a n i d e i g lehet h a s z n á l n i . A s z o m s z é d k ö z s é g b e n l a k ó is­ m e r ő s ö m arra p a n a s z k o d o t t . N a p i e g y CSCEZC t e á t i g y o n mekre csökkentette. 140/85 h g m m tartósan. n e m szabad türelmetlenkedni. Ö a z o n b a n türel­ m e t l e n v o l t . A g y ó g y s z e r elhagyását p e d i g beszélje m e g az orvosával.e n tartja m a g á t . ahol az o r v o s o k értetlenkedtek: mitől ilyen alacsony a vérnyomása. e l é g i d ő n k é n t . h o g y az o r v o s 40 . mert az s o h a s e m v e z e t j ó r a . t í z a z e s e t e z e l ő t t h a t h ó n a p p a l t ö r t é n t . A k ö v e t k e z ő találkozá­ s u n k k o r é r d e k l ő d ö t t . E z t ö r t é n t m o s t is. h o g y biztosan Károly b á c s i is e z t j a v a s o l n á . é s s o k k a l j o b b a n i s bírja magát. a g y ó g y n ö v é n y e k n e k nincs m e l l é k h a t á s u k .r e c s ö k k e n t a v é r n y o m á s a . A z t javasoltani n e k i . A z ó t a r e n d s z e r e s n a p i e g y c s é s z é v e l ivott m i n d i g r e g g e l . h o g y elájult.

h o g y mennyivel j o b b m i n ő s é g ű lesz az élete. olvassa el a mellékelt tájékoztatót. amire az volt írva. Bízzanak csak a saját tapasztalatukban. bár 76 éves vagyok -. Ugyanis az orvosa n e m helyesli a g y ó g y n ö ­ vény alkalmazását. Végezetül m i n d e n magas vérnyomásban szen­ v e d ő n e k javaslom. elkészítsük azt az e g y csésze teát. h o g y rossz tapasztalataik miatt. azt felelte. Amit kihagytam. n e m mondta m e g neki. vagy esetleg ismeret hiányában ellenzik a g y ó g y n ö v é n y e k alkalmazását. Ezt fogják látni: kérem. M i n d e n g y ó g y s z e r n é l más-más ellenjaval­ lat van odaírva. n e m hagyja i d ő előtt abba. megszűnik az állandó félelem. amivel rendelkezem. mi van a g y ó g y s z e r e k tájékoztatóira írva. K ö n n y e b b e g y tablettát bekapni. e g y r e t ö b b e n elhanya­ golják az egészségüket. mitől lett normális a vérnyomása. és ha n e m lesz türelmetlen. figyel­ jek meg. kezdje el a g y ó g y n ö v é n y e k k e l t ö r t é n ő kezelést.támogatja-e a g y ó g y n ö v é n y fogyasztását. hogy nem szedhetik pl vesebetegek. Már ez is megéri. ha elhallgatjuk a k e z e l ő o r v o s elől a g y ó g y n ö v é ­ nyek használatát. Ha valaki le akarja beszélni ö n ö k e t a g y ó g y n ö v é n y e k használatáról. Remélem. Ü g y v é l e m . aki m é g n e m tette. h o g y a l e g k ö z e l e b b i alkalommal elmondja az orvosnak. mint e g y teát elkészíteni. azt n e m ismerem.én nem szedek semmilyen gyógyszert. h o g y mindent leírtam e b b e n a fontos témában abból a szerény tudásból. h o g y naponta 10 percet magunkra szánjunk. mert akkor n e m is tudja figyelembe venni a gyógyítás során. amit nem is ismer? A g y ó g y s z e r é s z rendben van. Én e d d i g csak olyan tájékoztatót láttam . No már most. . Olyan sokszor e l g o n d o l k o z o m azon. K é r e m . h o g y hová fejlődött ez a világ. terhes nők. kezel" >< írvosát. ha az o r v o s o k n e m tanulják a g y ó g y n ö v é n y e k alkalmazását. az esetleges mellékhatásokról kerde/ze meg gyógyszereszét. mi van az ügynevezett gyógyhatású ké­ szítményekre vagy a g y ó g y n ö v é n y e k tasakjaira írva. De figyeljék m e g azt is. N e m fog rettegni a magas vérnyomással járó hatások miatt. akkor mit tud nekem tanácsolni arról. Kérésem­ re megigérte. mert n e m ismeri azt. meg­ tapasztalja. nem helyes magatartás. h o g y n e m is tudja. szoptató anyák és igy tovább. kérdezzék m e g tőle.

csak abban az esetben. Hz kortól függetlenül mindenkire érvényes. Ha nem tudnak lágy vizet beszerezni. Sok könyvben azonban nem tesznek különbséget a gazdafák között. beszerez­ heti a gyógynövényboltokban is. de ennek az állapotnak a fenntartása érdekében. mert én a Bükkben galagonyabokorról tudom szedni a fagyöngyöt. Az ingadozó vérnyomást! embereknek a hgyöngytea fogyasztását javasolom. 12 órán keresztül kell hideg. Egyes könyvek szerint a jegenyefán lévő fagyöngynek. mert 60 fokon már minden elbomlik belőle. megelőzésképpen egy évben két-három alkalommal 10-10 napig napon­ ta megiszom egy csésze teát fagyöngyből. lágy. így fogja a vérnyomás-sza­ bályozáson túl az érelmeszesedést is javítani. Szerencsés helyzetben vagyok. Ezért nem szabad galagonyateát inni az ilyen vérnyomású embereknek.Ingadozó vérnyomás Az orvosi álláspontok . Ezt a teát csak hideg \ Ízes áztatással szabad elkészíteni. nem meszes vízben áztatni. Aki nem tud gyűjteni. jobb a hatásuk. Nekem ugyan nincs problémám a vérnyomásommal. elég. ott csak ilyenkor szedett fagyöngyöt árulnak. ha a vizet felforralják és utána lehűtik A fehér fagyongyöt lombhullástol rügyfakaclásig kell gyűjteni. Ebből eredően az ingadozó vérnyomás mért értékei ettől felfelé is és lefelé is eltérnek. mások szerint az almafán lévőknek nagyobb. ha rendszeresen tudják otthon mérni a vérnyomá­ sukat. esetleg könnyebb esetben meg is szüntetni.szerint a normális értékű vérnyomás 120/78 hgmm. 42 . és akkor is csak a magasabb értékeknél.

az é r r e n d s z e r r e . h o g y s o k k a l j o b b a n é r z i m a g á t . n e m f o g fájni a feje a v é r n y o m á s i n g a d o z á s á t ó l . Azonkívül. mert az e g é s z s z e r v e z e t m ű k ö d é s é t segíti. n e m érzi magát g y e n g é n e k . é s e z é r t s e g í t a h a s n y á l m i r i g y m ű k ö d é s é n e k is. é n s z e r e t e k teát f ő z n i . Akinek i n g a d o z ó a v é r n y o m á s a és fogyasztani kezdi a f a g y ö n g y ö t . A f a g y ö n g y ö t néha-néha e g é s z s é g e s e m b e r e k ­ n e k is j a v a s o l o m fogyasztani. n a g y o n h a m a r tapasztalni fogja. a k o s z o r ú e r e is ki f o g tisztulni. ezáltal tisztítja az e r e k e t és s z a b á l y o z z a a v é r n y o m á s t . h a n e m a szí­ v e m n e k é s a z é r r e n d s z e r e m n e k i s h a s z n á r a válik. a s z í v m ű k ö d é s r e . r á k m e g e l ő z ő hatása i s van. és a m i n t í r t a m k o r á b b a n . Megszünteti a belső vérzése­ ket. De nincs o l y a n jó hatásfoka. I n g a d o z ó v é r n y o m á s r a m é g a pásztortáskát is s z o k t u k h a s z n á l n i . l-nnek a z e l k é s z í t é s n e k i s m e g l e h e t é s kell találni a m e g t e l e l ő h a n g u l a t á t . h o g y akinek ilyen a vérnyo­ mása. M e g s z ű n ­ nek a szédülések. mint a f a g y ö n g y n e k . a s z í v m ű k ö d é s e is n o r m a l i z á l ó d i k . é s otthon ellenőrizze a vérnyomását. A fehér f a g y ö n g y a/ e g é s z m i r i g y r e n d s z e r m ű k ö d é s é t segíti. g ö r c s o l d ó hatással is r e n d e l k e z i k . é s n e m e s i k n e h e z e m r e e g y c s é s z e tea e l k é s z í t é s e . E n n e k a n ö v é n y n e k a teája g y o r s í t j a a v é r k e r i n g é s t .E z n e m c s a k a v é r n y o m á s o m n a k . Javasolom. h o g y a vércukorszintjük s e m e m e l k e d i k . m i n t a m a g a s a n m é r t értékek. Az i n g a d o z ó vérnyomásnál az alacsony é r t é k e k n e m o l y a n rosszak. a mirigyrendszerre. v e g y e n e g y d i g i t á l i s v é r n y o m á s m é r ő t . h o g y a vérnyomása rendbe jön. Amikor magas 43 . k i v á l ó hatással van a v é r n y o m á s r a . De a c u k o r b e t e g e k is tapasztalni lógják. esetleg m é g c s ö k k e n n i is fog.

Két ünnep után kellett a kötelező) tüdőszűrő vizs­ gálatra mennem. valódi sáfrányt. 25 évvel ezelőtt. Naponta egy csészével ittam meg. Eddig bevált. Pedig már egészen megszoktam az aromáját. Amikor már több mérésnél is alacsony értéke­ ket mértek a vérnyomásmérésemnél. és akkor azt mondták ne­ kem. Ma Magyarországon sajnos népbetegség a magas vérnyomás. Ekkor jutott eszembe. borsikát édesapámnak . 1 vérnyomásukra. és n e m szabad pancsolt borokat fogyasztani. Elkezdtem in­ ni a teáját.ériékeket mutat. h o g y m e g fűszerként is csak ritkán szabad használni. izsópor. Egy időben az én vér­ nyomásom is ilyen volt. de már csak egy mokkás­ kanál füvet tettem e g y csésze vízbe. mindenképpen beszéljenek m e g mindent a háziorvosukkal. Kéllii-ri teaivás után megmérettem a vérnyomásom. hogy az én drága nagymamám nemcsak gyógynövényeket. és az idegeik is megnyugszanak.aki nem tudta a gyomorsavnöveló borsot enni. . Ez e g y é b k é n t minden e m b e r n e k használ. akkor 120/80 h g m m volt. Végezetül a vérnyomásról irt dolgokkal kap­ csolatban el kell mondani. csak n e m szabad literszámra inni. h o g y a g y ó g y n ö v é n y e k újra népszerűek lettek és nem véletlenül. Ezen túl már csak pár szót szólok az állandó­ an alacsony vérnyomásról. kerti Erre az utóbbira mondta nagymama. h o g y hosszú életű leszek. állan­ dóan ellenőriztessék a vérnyomásukat. és azóta is rendben van a vérnyomásom. ami szintén jó hatassál lesz . e s z e m b e ju­ tott az én nagyanyám kerti izsópja. és ott akkor. De ne felejtsék el azt sem. a galagonyából készült teát is fogyaszthatja. Jónak tartom az alacsony vérnyomásban szenvedőknek a napi egy-két deciliter jó vörös­ bor elfogyasztását is. mert emeli a vérnyomást. Ma is annyi. bors helyett használták -. hanem fűszernövényeket is termelt a kertünk­ ben. Ezután abba­ hagytam az izsóptea fogyasztását. mert nagyon jó ízű. Biztonságból még két hétig ittam az izsópteát. Ak­ kor 100/75 vagy legfeljebb 110/80 h g m m volt a vérnyomásom. 140/80 hgmm-es értékeket mértek nekem. A vérnyomás ellenőr­ zésével egyfajta biztonságérzetük log kialakulni. Bazsalikomot. de csak akkor. h o g y ezt a problémát nem szabad felületesen kezelni.

n e m is használta a galagonyái. nem lesz agyvérzése az embereknek. de ha az a szívizom rugalmas. heti egy-két csésze tea fogyasztása jó hatással van a menedzserek és az idős emberek szívére is. szívbillentyűt építettek be neki. 45 . neki nem ízlett a galagonya. Sajnos már ő sem él. nem pattannak el. mert az a tulajdon­ sága ennek a g y ó g y n ö v é n y n e k . A szívinfarktus szívizomelhalást jelent.és érrendszeri betegségek. Az unokabátyámat m e g is műtötték. h o g y a szív és az erek izmait rugalmasan tartja. de n e m tudtam rábeszélni. A galagonyának e tulajdonságáról eddig csak dr. Ugyanígy. Öt é v i g élt így. nem volt bizal­ ma hozzá . De megelőzésként is jól lehet alkalmazni. A nővéremnek is agyvérzés okozta a halálát. Sajnos e b b e n saját s z o m o r ú tapasztalatom is van. Ahogyan a galagonyánál írtam. ha az agyi hajszálerek falai rugalmasak. mert apai á g o n az unokabátyám is e b b e n a b e t e g s é g b e n szenvedett. Oláh Andor könyvében olvastam. inni. l'edig mindkettejük­ nek segített volna a galagonya. a magas vérnyomás kiváló gyógyszere. könnyebben átengednek e g y kis érrögöt. a magas ko­ leszterinszinttel. A g y ó g y n ö v é n y e k b e n nem hitt. Meghosszabbította volna az életüket. Ó a Magyar Természetgyógyászok Egyesületének volt az elnöke.p e d i g m o n d t a m neki. és ezért n e m itta azt.és koszorúér-betegségek Ez a betegség szorosan összefügg a magas vér­ nyomással és a vér elzsírosodásával. ez a növény a szív. h o g y nem hin­ ni kell. nem hal el olyan könnyen. A nővé­ rem is magas vérnyomásban szenvedett. Bár­ mennyire is próbáltam rábeszélni. nem merevek.Szív.

1 munkája. A m e g e l ő z é s a l e g j o b b m e g o l d á s . Erős akarattal azonban m e g leheteti és m e g is tudtam csinálni. mert én is dohá­ n y o z t a m n e g y v e n é v i g . Igaz. A szív m ű k ö d é s é t s e g í t ő és az ereket tisztító másik n a g y o n h a s z n o s n ö v é n y a fehér fagyöngy. Gala­ g o n y á v a l ez is m e g e l ő z h e t ő v a g y megszűnteibe tő. aminek az elhagyását min­ d e n k i n e k javasolom. tisztítja belülről az ereket. N a p i e g y c s é s z é n é l többet n e m kell m e g i n n i b e l ő l e . Ezekre a b e t e g s é g e k r e is vonatkozik. de e n n e k az elkészítési módjával v i g y á z n i kell. U g y a n ú g y . már tettünk va­ lamit az e g é s z s é g ü n k m e g ó v á s a é r d e k é b e n . É r d e m e s i d ő n k é n t e z e k b ő l is egy-egy alkalommal fogyasztani. Csak e g y bajuk van. . a j o b b i k változatáról. és ezáltal n e m vékonyítja el az érfalakat.De visszatérve a szív m ű k ö d é s é n e k a zavarai­ h o z : a g a l a g o n y a szívritmust is szabályoz . csak nagyon megter­ hel' i . h o g y az aortabillentyű m e s z e s e d i k el. A galagonya a koszorúeret belülről tisztítja ki. a v é r visszafelé is áramlik. csökkentik a vérnyomást. Csak h i d e g . de én már ezt megtettem. így a szí­ vünknek is és az é r r e n d s z e r ü n k n e k is. Itt kell e l m o n d a n o m . szívideget nyugtat. illetve m e g a k a d á l y o z z a annak a kialakulását. és ez nem olyan e r ő s illatú. ill. amit sokan n e m szeretnek. l á g y v í z b e n szabad 12 órán át áztatni. Ilyen pél­ dául a dohányzás. de így is n a g y o n n e h é z volt leszokni róla. Akinek nincs s e m m i baja. amit már e l ő b b e l m o n d t a m : n e m szabad elhanyagolni őket. Ez is segíti a szív m ű k ö d é s é t . és ez kerül a l e g k e v e s e b b fáradságba is. legalább hetenként e g y csészével. n e m tágítja. A m e d v e h a g y m á n a k a leveleiből salátát is lehet készíteni. a n a g y o n e r ő s szaguk. mint a gala­ gonya. A koszorúér-szűkületet általában értágító hatású gyógyszerekkel kezelik. segítik a szívműködést. A g y ó g y s z e r t á r a k b a n és g y ó g y n ö v é n y b o l t o k b a n kapható Bánó-féle kapszula két a l k o t ó e l e m e a g a l a g o n y a és a f a g y ö n g y . Ha ennyit tudunk csak meginni. Most már több mint 20 éve. vagy nagyon idegesítő munka­ helyen d o l g o z i k . és így az n e m zár jól. és sokkal jobban é r z e m azóta magam. M i n d k é t n ö v é n y nagyon jó hatással van az erek tisztítására. és a koszorúér-elmeszedését is megszünteti. annak is kellene galagonyát fo­ gyasztani. T u d o m . A fenti két n ö v é n y e n túl m é g pár szót írok a fokhagymáról. A m e s z e s e d é s o k o z h a t olyan p r o b l é m á t is. a m e d v e h a g y m á r ó l .n e m kell pacemakert b e é p í t e n i -. ez is korlátlan i d e i g fogyasztható. h o g y a káros szenvedélyek­ kel n a g y o n sokat ártunk magunknak. h o g y abbahagytam. naponta csak 8-10 szál cigarettát szívtam el. n e h é z leszokni ró­ la.

Mi. hivatalosan e l i s m e r t p o z i t í v hatása van az i d e g r e n d s z e ­ rünkre. majd a g y o m o r s a v .n < .Az emésztőrendszer betegségei Nagyon sok e m b e r szenved e b b e n a betegségben is. Erre kiválóan alkalmas g y ó g y n ö v é n y az b e t e g s é g b e n szenvedünk. N e k e m is volt gyomorideg-betegségem./ e p e . . a sok stresszhatás miatt alakul ki a g y o morhurut. a g y o m o r i d e g bantalmak. N y o m b é l f e k é l y e m volt.t ú l t e n g é s és e z e k mán a g y o m o r . A m i k o r az o r v o s megállapítja.b á n t a l m a k ra is. 1 g \ . mert f é l ő volt. Énnek a g y ó g y n ö v é n y n e k klinikailag igazolt. t ö b b s z ö r is e g y m á s t k ö v e t ő e n . N é h á n y napi. orbáncfű.v a g y a n y o m b é l f e k é l y . K ü l ö n írok majd . A z é r t ajánlotta a s e b é s z f ő o r v o s a műtétet. A S A V H I Á N Y . .. A FEKÉLYBETEGSÉG l e g t ö b b e s e t b e n a feszített é l e t m ó d . h o g y g y o m o r ­ 47 . de e g y b e n m i n d i g ö s s z é b b húzta a n y o m b é l s z á j a t Már m a j d n e m elzáródás követke­ zett be. E b b ő l erecloen e l ő s z ó t . a d e p r e s s z i ó r a és a g y o m o r i d e g . Ma s e m b á n o m . azt m i n d e n esetben b e g y ó g y í t o t t a a fekete nadálytő l e v e l é n e k a teája két n a p alatt. ebből fekély lelt. A z ó t a s e m m i l y e n p r o b l é m á m nincs a g y o m ­ r o m m a l . h o g y a nyombélszáj elzáródik.. 1 g y o m o r i d e g e i kell m e g e r ő s í t e n i . csak ceruza vastagságú volt a nyombélszá­ jam. m i o r t-s a b é l r e n d s z e r g> c >g\ n ö v é n y e s k e z e l é s é r ő l pár m o n d a t o t . és ezt is n e h é z g y ó g y í t a n i . Ez is v a g y 20 é v e történt v e l e m . A CiY( ) M ( )KSA\ T Ú L T E N G É S . h o g y vállaltam a műtétet. mert n a g y o n jól sikerült. este elfogyasztott csésze tea után már jelentkezni f o g a j ó t é k o n y hatása. én a g y ó g y s z e r helyett e l ő s z ö r az orbáncfüvet javaslom kipróbálni. Isten áldja m e g érte a f ő o r v o s urat.

tehát beforrasztja a fekélyt a gyomrunkban vagy a nyombélben. mert este lefekvés előtt még ma is gyak­ ran megiszom egy csésze teát belőle. ami a máj. mint a sok sav. és nagyon jóízű. Ennek a népi neve forrasztófű is volt. A fekélybetegségek tavasszal és ősszel jelent­ keznek a leggyakrabban. kisütve. esetleg az epevezetékben. mintha rántott hús lenne. pedig nagyon sokat segítenének ezek az emésztés javításában. tessék már valamit javasolni". ezért ezekben az évsza­ kokban fokozottan vigyázzanak az étkezésre is. „fáj a gyomrom. Amikor aztán adok nekik egy kúrára való aranyvesszöfüvet. sokan összetévesztik az cpeműködés zavarait a gyomorés nyombélbetegséggel. Akár naponta is meg lehet belőle egy csészével inni. A sógornőm. mert az emésztés megindításához és az emésztéshez . Hosszas ilyen állapot után az epében még kő is képződik. de azért belsőleg ne használják a fekete nadálytő gyökerét. Ha nem ürül ki rendesen az epehólyag. Ezzel sokat segíthet­ nek az egészségüknek a megelőzésben. Egyébként a fekély elmulasztására. ott pang az epehólyagban.Tulajdonkeppen én is az orbáncfűnek köszön­ hetem. aki Angliában él. Ezért akinek nagy a gyomorsav-termelése. ami igaz is. AZ EPEHÓLYAG ÉS AZ EPEVEZETÉK Ha nincs pontosan felállított diagnózis. a fehér árvacsalán. mert savtermelés-szabályozó. de a fekete nadálytő leájától ugyanennyi idő alatt el is múlik. Kíváncsiságból a felesé­ gem is sütött ki ilyen levelet. nem lesz belőle fekély. annak nem jól üríti ki az epehólyagja az cpeváladékot. Először a puffadtságérzetről írok egy pár sort. ki sem alakul a gyomorhurut és a savtűltengés. Kettős hasz­ nomra van. nem alakul ki gyomorideg. amely nagyon erősen savcsökkentő. Akinek ilyen érzése van. A már kialakult savtűltengés megszüntetésére illetve a megelőzésre javaslom a fehérakácvirágtea fogyasztását. A gyökerét nem szabad használni csak külsőleg. Szóval ezért nem hiszek a májkárosodásban. Sajnos a magyar konyha nem sok keserűanya­ got használ. megettük. A fekély 24 óra alatt kialakulhat. hogy fáj a gyomra. mert esetleg májkárosodást okozhat. mert savhiány keletkezik a gyomorban. hogy nem volt azóta sem bajom a gyom­ rommal. puffadtságérzete van az embernek. Ez a váladék. Ha az orbáncfű teát még időben elkezdik inni. hogy fáj a gyomrunk.és epebajok gyógyítására való. Többet azért nem. kellemes ital. mint már írtam. Mi ugyan gyerekkorunkban a fekete nadálytő levelét bepanirozva. Van még egy másik gyógynövény. Olyan volt az ize. és semmi bajunk sincs tőle. Sokan így is mondják. rájönnek. csak heti két csésze teát igyon ebből. és nagyon jól alszom egész éjszaka. pihenten ébredek reg­ gel. Általában a puffadtságér­ zés kelti azt a látszatot. Az ember sokszor úgy érzi. azaz háromna­ ponként egy csészével. mozogjanak a természetben. Még az esetleges köhögést is csillapítja. hogy a fekélybetegség kialakulásában egy baktérium is ludas. Az orbáncfű még ebben az esetben is segít a bajon. a fekete nadálytő leveléből készített tea kiváló. Azóta eltelt egy pár esztendő. mert az immunrendszer erősítésével a szervezetünk ellenálló képességét növeli. hogy nem a gyomrukkal volt baj. mesélte. és az ugyan­ olyan baj. ami oldott koleszterin. mint ha hal lenne.

g y u l l a d á s e l m ú l j o n . a m i a k ö v e t k e z ő k é p p e n történjen. m e r t a nagy. E n n y i b ő l áll e g y e p e k ö e l h a j l ó i c a k ú r a . \ / irány v e s s z ö f ú b o l e g y h é t e n á t m i n d e n r e g g e l m e g kell inni é h g y o m o r r a e g y c s é s z e teát. v a g y a z e z e r j ó f ű teája i s e r r e a célra is |o i s így Ilyen m e n n y i s é g m é g m e g e l ő z é s céljából kell a z e g y litert m e g i n n i . m e r i e z a k é l n ö v é n y k i v á l ó g y u l l a d á s g á t l ó is. Nincs. az már m á s m é g cíekafark keverékével utókezelést kell v é g e z n i . h a é p p e n n e m fáj Amikor az e p e h ó l y a g gyulladásban van. fél c e n t i m é t e r e s követ. e z é r t fáj a z . D e ja­ vasolom. annak m e r i azok esellcg az e p e v e z e t é k h e n elakadnak. a harmadik héten m i n d e n harmadik n a p e g y c s é s z e teát k e l l m e g i n n i . v a g y k e v é s k e r ü l a g y o m o r b a . F e d ő alatt tartjuk. E l s ő ü t e m b e n két n a p i g n a p o n t a e g y liter tyúkhúrból készült tea e l f o g y a s z t á s á t javasolom. h o g y a z e p e h ó l y a g . e l e g e n d ő h e t e n t e hajlani aranyvesszöfű-teával. és ilyenkor azonnali műtétre van szükség. H z e g y kúra. A nagy problémája volt valamelyik k ö v e k e s e t é b e n e p e k ő o l d ó t e á k f o g y a s z t á s á t java­ solom. esetenként m e g e l ő z é s céljából segíteni ennek a s z e r v n e k a k k o r is. h o g y akinek valamilyen szervével. és azt 2 p e r c i g f ő z z ü k . h o g y m ű k ö d j e i n r e n d e s e n . l e g a l á b b kél h é t i g napi e g y . Klhajtás c é l j á b ó l n a p i két-kéi liier teát kell m e g i n n i kél napig D é l e l ő t t e g y litert é s d é l u t á n egy szer r e g g e l é h g y o m o r r a e g y c s é s z e aranyveszs z ó f ú b ó l készüli teát m e g i n n i . K é s ő b b . F. tehát azt k e l l e l ő s e g í t e n i .magához szükség lenne az epeváladékra. A fél n a p alatt a sarlós g a m a n d o r . egy-két h ó n a p múlva már kéthelenként is eleg egy c sesze I v a t m e g i n n i b e l ő l e Hz a kúra a l o b Gyermekláncfiígvökér Aproboitorján Gycrmekláncfűgyökér Aranyvcsszófú Ezerjón] 2g Sanos gamandor 2g A fenti füveket jól ö s s z e k e v e r j ü k . A k i n e k csontritkulása van. é s utána kortyolgatva megisszuk. A z u t ó k e z e l é s t l e g a l á b b k é l h é t i g kell folytatni úgy.e s követ m á r . vagy esetleg a m é g kisebbeket el lehet e p e m ú k ö d e s /avara a felelős a fájdalomért. ezi a t e á t n e m ihatja! A k e i n a p után k i h a g y á s nélkül a növényekből m á r e g y kúrát kell csinálni. h o g y m i n d e n n a p este l e f e k v é s e l ö l i c g v c s é s z e teát kell m e g i n n i eljárást igényel Ilyen esetben mindenképpen m e g k e l l n é z e t n i . d e a z n e m szabad elhajtani A k i s e b b . A tea e l k é s z í t é s é h e z v e g y e n e k desztillált vizet a gyógyszertárban. Általában az a tapasztalatom. m i g k i h ű l . h o g y ezután is hetenként legalább egyszer e g y c s é s z e teát i g y a n a k m e g a z a r a n y v e s s z ó f ű b ó l . A n a g y o b b köveket azért n e m szabad elhajtani. A z e p e h ó l y a g gyulladásánál és orbáncfű l-l arányú bi erre való g y ó g y n ö v é n y b ő l is e l v é g e z h e t ő ugyan­ ilyen m ó d s z e r r e l . l e s z ű r j ü k . vagy esetleg már e p e k ö v e is van valakinek. és n a g y m a m a m o n d t a el nekem. IS m m . h o g y m i l y e n n a g y a z a k ő . a m i e l e g e n d ő a h h o z . De ugyanilyen jó e g y l i t e r t E g y liter t e á h o z e g y e v ő k a n á l füvet kell l e f o r r á z n i és 1 0 p e r c i g á l l n i h a g y n i . a z e r e d m é n y i s u g y a n a z lesz.e g y c s é s z e leál kell m e g i n n i az alábbi k e v e r é k b ő l Összezúzott csipke 3 g 3g 5g Összezúzott boróka 3 g 3g 2g A második bélen m i n d e n másnap e g y csészével. Ha valakinek e p e k ö v e is van. m a j d a keve­ r é k b ő l v e s z ü n k e g y leáskanálnyil. n e m e l é g a heti e g y c s é s z e tea Ilyen esetekben ezekből d é l e l ő t t e g y fél literi é s d é l u t á n e g y fél litert. azután e r r e m i n d i g tanácsos o d a f i g y e l n i . Ha csak a puffadtság a baj.zt azért j a v a s o l o m .

mint az endíviasaláta. azaz kétnaponként e g y csészevei. vagy kell többször inni ezerjófűvel vagy fehér pemetefűvel ízesített teát. amíg a gyulladás el n e m múlik. h o g y a keserű anyagok segítik az cpehólyag működését.A májbetegségek Az egyik fontos méregtelenítőszervünk a máj. és azt is csak e g y héten háromszor. Már inam. De e l ő s z ö r csak a megterhelt és ezért egy kissé m e g n a g y o b b o d o t t máj lelohasztására javasolom a gyermekláncfű levelét vagy a gyökerét. pl. megnyugtatja és lelohasztja a megduzzadt májat. Az enyhébb. Ezzel azonban csínján kell bánni. A túlzott alkoholfogyasztásból e r e d ő májnagyobbodásnál is lehet segíteni gyógynövények­ kel. vagy a gyermeklánclülevél-saláta. de azért nagyon kell vigyáznunk rá. Erősebb gyulladás esetében a diólevélből készíteti teát javasolom. A d i ó l e v é l b ő l készített teát másnaponként is csak e g y hétig szabad inni.uitihiotikumok vannak. abban van a t ö b b hatóanyag. A gyermekláncfű 50 . ezért ilyen esetben min­ d e n k é p p e n o r v o s h o z kell fordulni. En­ nek a kapacitása ugyan túl van méretezve. Ezért kell minél t ö b b keserű anyagot tartalmazó növényből készült ételt enni. A gyermekláncfű levelét e g y antibiotikumos kúra után is é r d e m e s egy pár napig inni. nem fertőzésből e r e d ő gyulladásokra vannak eredményesen használható g y ó g y n ö v é n y e k . A g y ö k e r e a hatékonyabb. A fertőzéses májgyulladásokra ma már kiváló . de a máj működésének is sokat használnak. napi két csészénél többet n e m szabad meginni belőle. salatat. utána a kúrát gyermekláncfúgyökérrel kell folv •tatni addig.

e g y h ó n a p b a n l e g a l á b b e g y s z e r igyanak g y e r m e k l á n c f ű g y ö k e r é b ő l f ő z ö t t teát.gy< ikerét két p e r c i g f ő z n i kell. a g y e r m e k l á n c f ű g y ö k e r é b ő l készült teát azért a k k o r is inni kell a kúra alatt. és aki g o n d o l j a . de én a leírtakat tartom a l e g h a t é k o n y a b b a k n a k . a másik a l k a l o m m a l Orbánt fából készült teát kell inni. mert m i n d e n e m b e r más. 51 . vagy n e m szedi a vérhígító g y ó g y s z e r t . A m i k o r ezt a z e g é s z kúrát b e f e j e z t é k . A kúra h á r o m hétig tartson.e g y g y ó g y n ö v é n y r e . h o g y esetleg próbáljanak ki másik g y ó g y n ö v é n y t is. h o g y valakinek az e n y h é b b hatású g y ó g y n ö v é n y is e l e g e n d ő a b e t e g s é g m e g e l ő z é s é h e z vagy megszüntetéséhez. h o g y az v é r h í g í t ó hatású is. h o g y a májműködést m e g ő r i z z é k . A z é r t javasolom. Ha a cliólevélteát n e m isszák. Előfordulhat. d e l e g a l á b b a d d i g . é s m á s k é p p e n reagál e g y . M é g annyit a d i ó l e v é l r ő l . jó hatással van a m á j b e t e g s é g e k r e . tehát ha valaki v é r h í g í t ó g y ó g y s z e r t szed. a m í g a gyulladás el n e m múlik. e z z e l is s z á m o l n i kell. ki is próbálhatja a hatásukat. Ez után a h á r o m hét után h á r o m n a p o n k é n t e g y h ó n a p i g felváltva e g y i k a l k a l o m m a l cickafark. a z o k r ó l is írok. kipróbálja a teát. a m e l y i k a máj m ű k ö d é s é t segíti. V a g y n e m iszik diólevélteát. E z e k e n a g y ó g y n ö v é n y e k e n kívül m é g s z á m o s más n ö v é n y is van. A m i k o r majd a n ö v é n y e k r ő l külön-külön lesz s z ó . m e r t csak a k k o r o l d ó d i k ki b e l ő l e az e g é s z hatóanyag.

a székrekedésről és a hasmenésről írok a k ö v e t k e z ő sorokban. Ezt sem szabad s o k s z o r használni. A harmadik székletcsináló g y ó g y n ö v é n y ü n k a m e z e i katáng. Ez a g y ó g y n ö v é n y a z o n b a n n e m kiürítő hatású. r e g g e l r e lesz széklete. az egy héten e g y alkalommal f ő z z ö n este e g y csésze m e z e i katángot . akik ezt n e g y e d é v e n k é n t ajánljak. Csak szaküzlets/erezzék be. de én ezt soknak tartom. Ekkor e g y teáskanál füvei kell kél és fél dl forrás­ ban l é v ő v í z z e l l e ö n t e n i és este m e g i n n i .székletcsináló. a harmadik . a gyújtoványfü. Csak kei nap e g y m á s után igyunk m e g b e l ő l e e g y csészével.és lefekvés előtt igya m e g . Most csak három növényről írok.a szennával egyenértékű . ugyanis a kutyabengekéreg m é r g e z . T é l e n sokat és jó zsírosakat esznek az e m b e r e k . e g y é v i állas v a g y e g y órán keresztül 100 °C-on v a l ó k e z e l é s után lesz fogyasztható.A bélrendszer rendellenességei Kel a l a p v e l ő b é l b e t e g s é g r ő l . ezért van szükség a tavaszi béltisztításra. Az egyik l e g e r ő s e b b . ami kiürítő hatással bír. 52 . e n n e k e l é g n e k kell lennie. legyengiti az embert. a javasasszonyok egy tavaszi e r ö s hashajtashoz adlak gyógyfüveket.hashajtónk a kutyabengekéreg. emésztésjav itó. h a n e m elsősorban székletcsinálö. R é g e n a bélrenyheségnek tulajdonították a székrekedést. Akinek rendszertelen a székletüritése. e l é g é v e n t e kétszer. tavasszal és ősszel. ezért kell boltban m e g v e n n i . e b b ő l kettő e r ö s hashajtó. Egy é v b e n kétszer eleg e g y alapos béltisztitást végezni. es ha a téli időszakban a kevés m o z g á s is hozzájá­ rult ehhez. A másik hashajtó.3 p e r c i g kell f ő z n i . Vannak. más néven katángkoró vagy vad cikória.

I'ózés után l e d o alatt kell tartani 6-10 p e r c i g . mint a szilva v a g y az alma Az alma székletet csinál és hasmenést szűntet. és fordítva. mert az n a g y o n drasztikus. Biztosan e m l é k e z n e k rá. A k ö k é n y v i r á g hashajtó. használata e s e t é n n e m tanácsos a lakást e l h a g y n i . az a másiknak n e m . S z á n d é k o s a n n e m írtam a bodzahajtásról mint hashajtóról. M e g kell találni azt a n ö v é n y t . h o g y n e hanyagoljak el a székletüket. a k ö k é n y t e r m é s v a g y a lekvárja h a s f o g ó . ha a székletük r e n d b e n van. leszűrni L a n g y o s a n kell r e g g e l i előtt m e g i n n i . de ha i n a s k é p p n i n c s székletük. ez is csinál székletet. Azt hiszem. e l n e m múlik a h a s m e n é s . m i l y e n j ó szélhajtó a k ö m é n y m a g e b b ő l n e m csak levest. amíg a h a s m e n é s m e g n e m szűnik.h a s z n o s a k e r r e a feladatra. Sok e m b e r p a n a s z k o d i k a puffadásról. A m i az e g y i k e m b e r ­ nek j ó . f ő z n i kell. csak egy-két p e r c i g . A k ö k é n y t e r m é s t v a g y a lekvárt is csak a d d i g kell e n n i . C s e c s e m ő k n e k is adták az é d e s k ö m é n y teát az én gyerekkoromban. m é g e g y p á r s z o r l e f o g o m írni. a m í g a széklet r e n d b e n e m j ö n . l e g a l á b b természetes anyagokat. a m í g a széklet normális állagú n e m lesz. A h a s m e n é s v a g y más n é v e n b é l h u r u t e l l e n a vadsóskamagteát vagy a k ö k é n y termését j a v a s o l o m . főzelékei fogyasztunk rendszeresen.más n é v e n lósóska magját. A l e g j o b b m e g o l d á s a z o n b a n az. h a n e m teát is lehet készíteni. és a z o k a t is v á l t o g a t v a . majd naponta e g y két csészével. A hashajtókra n e m jó rászokni. akár hasmenés. h o g y h a a z e g y i k g y ó g y n ö v é n y n e m használ a bajukra. s z a b á l y o z z a a b é l m ű k ö d é s t . a m e l y i k n e k ü n k a l e g j o b b . S o k p r o b l é m á t ó l óvják m e g magukat. mivel a z o n b a n e l é g laza.A g y ó g y n ö v é n y e k e n kívül a fűszerek is például a mustár . Ezt a z o n b a n csak a d d i g kell inni v a g y e n n i . A v a d s ő s k a . m i n t m i n d e n m a g o t . akár s z é k r e k e d é s e s e t e áll fenn. de jók az o l y a n g y ü m ö l c s ö k is. m e r t n e m m i n d e n k i s z e r v e z e t e reagál e g y f o r m á n ugyanarra a g y ó g y n ö v é n y r e . ha az é t k e z é s ü n k k e l r e n d b e n tartjuk az e m é s z t é s ü n k e t . g y ó g y f ü v e k e t használjanak. és n e m ragad ink le a t e v e előtt h a n e m sokat m o z g u n k mindennap. V é g e z e t ü l m é g annyit. . R é g e n reggeli 2 dl langyos víz fogyasztását is javasoltuk az e m b e r e k n e k . sok z ö l d s é g e t . a másikat is m e g kell p r ó b á l n i .

5/ A náthával megszűnik a köhögés is. De a tea elfogyasztása előtt javasolom. Ezen a növényen kívül még nagyon sok jó hatású. feküdje és izzadja ki magából. és nem terjednek el a náthát o k o z ó baktériumok. Ilyen m ó d o n fertőtlenítjük a torkunkat. Mindkettő lázat csillapít. esetleg felváltva is. Ezért ha valaki megfázik és náthás lesz. légutat tisztító gyógynövény van.A légzőszervi megbetegedések Az emberiség egyik legrégebben használt gyógynOvénye a martilapu. és ma is arra használják. izzaszt. jól ki kell izzadni. Nagymama mindkettőt náthateának hívta Naponta tóbb csészével is meg lehet inni belőlük. A megfázásra remek ellenszer a hársfavirág és a bodzavirág. hogy három napig ki kell feküdni. hogy a langyos teával gargarizáljanak párszor. a nátha ki sem alakul. Jó mélyen hátrahajolva kell gargarizálni. Egyébként asztmások is gyógyultak tőle. hogy az egész torkot érje a tea. Lehet még jó torokfertötlenitő teát készíteni a zsálya és az apróbojtorján l-l arányú keverékéből is. Erre nagyon jó a lándzsás útifű és a kakukkfű l-l arányú keverékéből készült tea. De ha a torokfájás kezdetekor elkezdünk torokfertótlenitő teát inni. A nátháról azt tanultam. vagy ahogy mi is hívtuk a fehérhátú lapu. Ezekből a teákból akár léi vagy egy litert is meg lehet inni naponta. na­ gyon jóízú keverék lesz mind a kettőből. és köhögést szüntet. maradjon otthon az ágyban. amit köhögés csillapítására használtak régen. rásegítve napi több csésze forró bodza.vagy hársfatcával. és csak ezután nyeljék le. Járványos influenzás megbetegedés vagy tüdőgyulladás esetén ez a módszer nem .

abban izzaszioüák magyar p e d a g ó g u s t ó l kaptam jó receptet. | ó s o k i z z a s z t ó t e á t ha n e m is adtak a betegnek. G a r g a l i z á l n i h o s s z a s a n kell. és m i n d e n ­ kinek használt. és ezért gyakran van hangszalaggyulladásuk. m a j d m e g kell az! inni. A k ö h ó g é s c s i l l a p i i ö . h a n e m e g y h é t e n e g y s z e r v a g y k é t s z e r inni kell e g y c s é s z e italt. e z e k k ü l ö n ö s e n fontosak. A tea e l k é s z í t é s e . h a r e g g e l é s e s t e i s m e g i s z n a k a t e á b ó l e g y .e l e g e n d ő . m e r t ú g y é r z e m . s z ű r é s e után a füvet n e m kell k i d o b n i . h u r u t o l d ó Bodzavirág Szederlevél Tarackbúza Boróka Hársfavirág Édeskömény Pemetefű 2 2 rész rész g y ó g y n ö v é n y e k r ő l és azok használatáról az e g y e s n ö v é n y e k n é l majd k ü l ö n írok. e z e k a l e g r o s s z a b b légzőszer­ vi megbeiegedések. ahányszor forrásban l é v ő vízzel leforrázott teáskanálnyi keverék Csak langyosan vagy hidegen. i l y e n k o r feltétlenül o r v o s h o z kell f o r d u l n i . é s j ó is. I ) e a z e l s ő h é t e n lehet. D e e l ő t t e Ü g y i n a m le. amit e g y kicsit k i b ő v í t e t t e m . és ez miau n e m s z a b a d a leaivást a b b a h a g y n i . Egy jó közönségesgalaj-teával hátrahajolva öblögessenek naponia sokszor. minden e s e t b e n g a r g a l i z á l j a n a k is. K é t n ö v é n y r ő l k ü l ö n írok. váljék e g é s z s é g ü k r e . A második nap már van annyi a leforrázott légbe hútve lehet inni. h o g y milyen súlyegységgel mivel a növények Ebből a mértünk. a h o g y a n r é g e n használtuk.e g y csészével A s z o k á s o s a d a g j a e n n e k is k é t és fél dl m ű k ö d é s é t is elősegíthetjük. 1 rész 1 rész 2 rész M o s i m é g a száj és a t o r o k f e r t ő t l e n í t é s é r ő l kell e g y p á r s z ó t s z ó l n o m . é s a n a p f o l y a m á n t ö b b s z ő r r e m e g i n n i . Amikor elmúl! a k ö h ö g é s . a k ö z ö n s é g e s galaj k e v e r é k é b ő l készüli l-l arányú lea fogyasztását. l o g g a l t e n n é k fel a k é r d é s t . K u l o n akarok írni a k r ó n i k u s hörgögyulladás- s z u r o k fűteával gargalizálnak é s isznak m e g b e l ő l e n a p o n t a l e g a l á b b két csészével. túltengését is csökkenthetjük csésze mélyen vagy megszüntelheljük. Ott l e i r o m az alkalmazási módjukat is. A hangszalaggyulladásra e g y Szlovákiában é l ő m i n d i g . h a n e m az e l s ő n a p o n be kell tenni a h ú t ó b e . de sok e s e t b e n segített. E z l a g y ó g y t e a k e v e r é k e t m i n d e n k i n e k a j á n l o m . n e m c s a k t e h e t i k . aki k ö h ö g . M i n d e n f é l e l o r o k . h o g y a z e g é s z t o r k o l é r j e a tea. a visszaesés veszélye . Nagymamától órököllem egy e r r e v a l ó r e c e p t e t . Ilyenkor k o r s z e r ű g y ó g y s z e r áll a z o r v o s o k é s a b e t e g e k rendelkezésére. k e v e r é k b ő l kell készíteni e g y c s é s z e teát ( e g y kicsit k e s e r ű l e s z ) . mert igy mindegy. A közonségesgalajteával nemcsak a torok. j ó m é l y e n hátraha­ j o l v a . m é g a d o h á n y z á s m i a u k ö h ö g ő k n e k is. Priznieet kötöttek a csupasz hatra. Az alsó m e g alaposan a beteget. V a g y szénapelyvafürdő! készttetlek. Most k ö z r e a d o m . h o g y r é g e n a tüdőgyulladás eseteben mivel gyógyítónak a javasasszonyok. A z ó t a t ó b b e m b e r n e k javasoltam ezt a módszert. és utána n y e l j é k is le. ról és az aszl máról. hanem a pajzsmirigy fajsúlya n e m e g y f o r m a . 1 rész 2 rész az o r v o s i zsálya.é s szájfertölleniléskor ajánlom az apróbojtorján. Ma már nagyon sok tagozatos tanítók sokat beszélnek.

h a g y j u n k ki h é t n a p o t m é g akkor is. a m í g a túltengés m e g n e m szűnik. . a fagyaikéreg és háncs.5 dl v i z e t és benne a k é r g e t . A fagyaikérget 4-5 p e r c i g f ő z n i kell. Elkészítési m ó d j a k ü l ö n b ö z i k a szokásostól. arra t e g y ü n k m é g e g y m ű a n y a g csíkot. és kössük át. D u n s z t k ö t é s n e k hívjuk az ilyen borogatást. m e g s z ü n t e t i azt. l e g a l á b b e g y másfél literes e d é n y b e kell o d a t e n n i a 2. A pajzsmirigytűltengésben szenvedők ezt m i n d a d d i g így t e g y é k . De ha e g y c s é s z é n y i t a k a r u n k f ő z n i . Ez a n ö v é n y k i v á l ó . h o g y ne p á r o l o g j o n kifelé. A t ö b b i l é g ú t i tisztítót a z e g y e s n ö v é n y e k n é l l ó g o m ismertetni. S o k s z o r kell g a r g a l i z á l n i a m á r kihűlt langyos fő­ zettél. E g y hétnél tovább azonban ne használjuk. ha a f o g í n y s o r v a d á s v a g y a s z á j ü r e g b e n lévő g y u l l a d á s n e m múlt el. A másik n ö v é n y .galaj fűből. mert M É R G E Z Ő ! A szájfertőtlenítésen túl a f o g í n y s o r v a d á s r a is k i v á l ó hatással van. h o g y este lefekvéskor a nyakra rákössük e g y k e n d ő v e l . amiről írni akarok. A r e g g e l m e g f ő z ö t t f a g y a i k é r e g b ő l készült ital­ lal n a p o n t a t ö b b s z ö r is l e h e t és kell is gargalizálni. de n e m s z a b a d l e n y e l n i . h a n e m ki kell kop­ ni. d e m e g i n n i n e m szabad.szájfertőtlenítő. m e r t n a g y o n h a b z i k f ő z é s közben. el n e m múlik.

verehulló fecskefúböl 1 részt. o d a é g . H ű t ő b e n kell tartani állandóan. Majd ismét fel kell főzni. áztassák addig. én elsősorban a m e z e i zsurlót. A n ö v é n y e k e t kb. de mielőtt a zsírba beletennék. Itt is a d o k a kedves olvasóimnak eg\ |o receptet. félévenként újat készítünk. visszérre is e r e d m é n y e s e n használható. Ez a kenőcs kiváló gyulladásgádó. térden. Utána két napig pihentessük. megszüntetésére javasolom a k ö r ö m v i r á g kenőcsöt. a csuklón. Főzzük fel az egeszei úgy. f o l y é k o n y sertészsírba tegyük b e l e a növényeket. Ha nem tudnak szedni a fenti g y ó g y n ö v é n y e k b ő l frisset. gyógyítása m é g számos más g y ó g y n ö v é n n y e l is történhet. mert így lesz jobb.5 részt. ami más. de jobb. és e g y ruhán át leszúrni. A reuma kezelése. mint a bolti k ö r ö m v i r á g k e n ő c s receptje: Vegyünk k ö r ö m v i r á g b ó l 2. Egy é v i g is el lehet tartani a hútóben. ha tavasszal és ősszel. de l e v e k és szára is kell b e l e .Az ízületi bántalmak Az egyik izületi b á n t a l o m az izületi gyulladás. Sebek kezelésére. h o g y háromszor-négyszer felrottyanjon. l e v e l e es virága. \ lobbi n ő s e m n e k e g y f o r m a arányban l e g y e n szara. és m é g aranyérre. vagy a b o k á b a n van. cickafarkból 1 teszt. 1 cm-es darabokra ö s s z e kell vágni. ráadásául a reumatikus panaszokat is csökkenti. amíg vízzel megszív­ ják magukat. v e g y e n e k a boltban. s o m k ó r ó b ó l 1 teszi \ i i ' n i ' i i t i k mind frissen s/c-dettek legye­ nek A k ö r ö m v i r á g b ó l a virág legyen a több. mert ha ezt nem teszik. csak külsőleg a mocsári zsurlót 57 . e g y e s borbántalmakra is használhatják. Ha a gyulladás a k é z e n . mert az nagyon jó gyulladásgátló. Tiszta.

ami nagyon jó izü és jó hatású is. h a n e m e g y f ü r d ö k ö p e n y b e kell bújni. és a szervezetben b e n n e maradt salakanyagok az izületekben rakódnak le. es a vízzel együtt a fürdővízhez öntjük. amelyek a vérben l é v ő húgysavat kitisztítják. igaz. és sokkal t ö b b z ö l d s é g e t együnk. A fürdés is csak 20 percig tartson.1 veseki ivet is el lehet hajtani. Ha n e m tudunk teljesen l e m o n d a n i a húsevésröl. Van két g y ó g y n ö v é n y . akinek ízületi baja lett volna.és lábfej ízületeiben. h o g y két liter vízre két evőkanál zsurlót számolva fél percig teát főzünk. A szénapely­ vas fürdés után n e m szabad megtörülközni. h o g y a kovasavat a vese ki tudja d o l g o z n i magából. mint korábban. Az ízületi bántalmakat az étkezési szokások megváltoztatásával lehet m e g e l ő z n i . akkor e g y 50 g r a m m o s c s o m a g b ó l a pelyvát e g y 5 lite­ res e d é n y b e tesszük. Akinek p r o b l é m a van a veséjével. Ezt úgy kell elkészíteni. időnként e g y c s é s z é v e l m e g kell inni belőle. a m í g a fájdalom m e g n e m szűnik. Ezért azt javaslom. amii fedő alatt tartunk. a vese n e m fogja tudni feldolgozni. Ha sokat isszák a zsurlóból készült teát. A zsurlolea fogyasztását négy hét után abba kell hagyni. de nt is csak . és a fürdővízhez öntjük. úgy főzzük fel az •> literes e d é n y b e n . Egy e d é n y b e n össze kell gyűjteni a vizeletet. n e m fájnak az izületeink. M é g egyszer hangsúlyozóin. Estere p e d i g kenjék be a fent leírt m ó d o n elkészített k<iri:nivirág-ken:x:scl az izületeiket. Arra is v i g y á z n i kell. ami n a g y o n jö tisztító hatású és a l e g k í m é l e t e s e b b . Ha hozzájutunk a szénapely­ v á h o z (sajnos n e m m i n d i g lehet k a p n i ) . h o g y szívbelegek ezt N E M csinálhatják! Az ízületi bántalom másik fajtája a köszvény. H e g g e l és este kell b e l ő l e meginni egy-egy csésze teát m i n d a d d i g . h o g y n e m hízunk el. J o b b m e g o l d á s . A reuma oka sok esetben a \?sc renyhe működésében keresendő. a h o g y n a g y m a m a nevezte a gyalogszeder. annak javasolom a nyirfalevelet. és 20 percre lefeküdni. lassabban fejti 5H .javaslom Az előbbi kiváló vcsetisztitó. és ket cra alatt az egészet megisszuk. Ez az erdei málnalevél és a fekete földiszeder. h o g y e g y h ó n a p o n keresztül minden reggel igyanak m e g e g y csésze zsurlóteát azok. akiknek rcumatikus fájdalmaik vannak. majd leszűrjük. sok esetben deformálva az ujjakat Akinek köszvénye van. leszűrjük. Ráadásul a sok zöldségfogyasztás e l ő n y e . A kerti málnalevél vagy a többi szederféle erre a célra már n e m jó Mindkét növényből teát kell készíteni. a lábon l é v ő köszvénytől a járás is nehéz lesz.1 kis kövek vagy a v e s e h o m o k elhajlását javasolom. A köszvény nagyon fájdalmas betegség. és ellenőrizni: kijött-e a kő vagy h o m o k . M é g nem hallottam olyan vegetáriánusról. ne vagy csak nagyon kevés húst egyen. Fürdés alatt a szénapelyvas zacskó v é g i g l e g y e n a f ü r d ő v í z b e n . aminek oka a vérben l é v ő sok húgysav. Azután sem szabad teljesen abbahagyni. zsurlóteával csináljon e g y vízlökést a kövek elhajtására. és 6 hét után esetleg véres lesz a vizeletük löle A zsurlóteával . ami lerakódik a kéz. Mindkét izületi b. ha a szénapelyvát e g y tüllzacskóba tesszük. amikor a vese nem méregleleníl elég hatékonyan. Akinek a szívével nincs probléma.i|ra k i v a l o halassal van a szénapelyvafürdó. l e g a l á b b mérsékeljük a fogyasztását. h o g y a kádban a fürdővíz a mellkasig ne érjen. felforraljuk.

A c salánt régen az ízületi gyulladás kezelésére is használták. . Ezért ezt tejben kell kioldani. Az érszűkületeseknek is javasolom ezt a módszert. Ugyanis a gyorsabb véráramlás elviszi . A porcsinfű a v e s e k ö v e t n e m oldja. gyorsítja a lassú vérkerin­ gést a lábukban. h o g y a frissen sze­ dett csalánnal félig megtoltunk e g y v ö d r ö t vagy más. magas edényt. és langyosan kell m e g i n n i a b e l ő l e készült italt. míg kihűl. A h o g y a n régen mondtuk. de e b b e n olyan hatóanyag is van. és felváltva beletesszük a lábunkat. A csa­ lán v é g i g legyen a vízben. A reumás testrészek ízületeit friss nagycsalánnal vagy csípős csalánnal kell csapkodni. amit többször is fel lehet melegíteni. ez a porcsinfű. Ezenkívül van m é g e g y növény. az ízületi bántalmakra használható g y ó g y n ö v é n y t is leírom majd.eforrázás után m e g kell várni. A mozgást n a g y o n fontosnak tartom m i n d e n ízületesnek. ha az e l s ő i d ő b e n fájdalmas lesz m i n d e n lépés. ezáltal tisztulnak az ízületek. Piros lesz a helye és csípni fogja a bőrt.ki a jótékony hatásai. a m e l y szintén segíti a vese működését. Ez a módszer m é g a fázós lábú embe­ reknek is használni fog. ne hagyjuk b e r o z s d á s o d n i az ízületeket. m é g akkor is. ami csak zsírban o l d ó d i k . így elkerülhető a lábcsonkolás. felmelegítjük a vizet testhőmér­ sékletre.i lerakodott salakanyag e g y részét. I. Szá­ rított csalán erre a célra n e m alkalmas. A z e g y e s g y ó g y n ö v é n y e k leírásakor m é g a többi. Tavasszal úgy is lehel tisztítani a lábfej ízületeit. de élénkíti a vérkeringést.

Az idegrendszerünk
minden második nap este i g y o n m e g egy csésze orbáncfűteát legalább hat hétig. Ha az orvos depressziót vagy g y o m o r i d e g e t állapított meg. akkor hat héten keresztül m i n d e n este kell a teat inni. Akinek nagyon makacs a depressziója, minden másnap reggel i g y o n e g y csészével belőle. A hathetes kúra után sem szabad a tea fogyasztását teljesen abbahagyni, e g y hónapig még minden második, harmadik napon, este kell egy csésze teát inni. Ennél a kúránál is igaz. hogy aki teljesen abbahagyja a tea fogyasztását, visszaeshet, tehát emlékeztetőül időnként meg kell inni belőle egy-egy csészével. A máj és az epe mű­ ködését is elősegíti az orbáncfű fogyasztása, ami­ nek ezenkívül gyulladáscsökkentő hatása is van A másik nagyon jó ízű és idegnyugtató, altató hatású g y ó g y n ö v é n y ü n k a citromfű. Akár étkezési

Akik kertes házban laknak, nyáron, a meleg hajnalok után sétáljanak néha mezítláb a harmatos tűben 10-15 percig. Nagyon jó hatással van az idegekre ez a séta. De önmagában a friss levegő, a csend, a felcsendülő madárdal, mind-mind megnyugtat és gyönyörködtet bennünket. Az idegrendszer gyógynövényei közül azzal kezdem, amelyik szerintem a leghatékonyabb, és ez az orbáncfű. Akinek még nincs depressziója, az hetenként, kéthetenként igyon egy csésze orbánefúteát, mindig este, lefekvés előtt. Megnyugtatja az idegeket, immunerősítő, gyomorideg-erősítő hatása van és jó altató is. A teáját a szokásos módon forrázással készítsék el. Akinek problémája van az idegeivel, esetleg már vizsgálták is ezzel, annak azt javasolom, hogy

60

célra, salátának Is lehel használni, t ö b b s z ö r is naponta. K ü l s ő használatra k e n ő c s ö t is lehet belőle készíteni, m e r t antiviruális hatású. Valahol hallottam v a g y olvastam, h o g y valaki ö t v e n é v e s korában kezdett el citromfúteát inni. naponta két csészével, és s z á z é v i g élt. Ez a tea v i s z o n t csak k e z d ő d ő i d e g b e t e g s é g , v a g y i n k á b b csak i d e g g y e n g e s é g , idegfáradtság esetén, m e g e l ő z é s ­ ként használható. N i n c s o l y a n e r ő s i d e g n y u g t a t ó hatása, mint az o r b á n c f ű n e k . N a p o n t a e g y c s é s z e teát javaslok m i n d e n k i n e k hat hétig e g y é v b e n kétszer ( ő s s z e l é s tavasszal), v a g y e g é s z é v b e n k é t h e t e n k é n t e g y - e g y csészével. A z s e m lesz baj, ha m e g s z e r e t i k az ízét, és r e n d s z e r e s e n fogják inni. Aki n e m tud aludni, n e h e z e n alszik el, v a g y éjszaka t ö b b s z ö r f e l é b r e d , az esti tea után

éjszakára is készítsen az ágya melle e g y csésze citromfűteát. Ha felébred, i g y o n m e g b e l ő l e egy-két kortyot és rövidesen visszaalszik. A túlterhelt c é g v e z e t ő k , m e n e d z s e r e k jól teszik, ha az irodában is fogyasztanak citromfúteát. Ma már szokássá vált az üzleti partnerek kávéztatása. teáztatása tárgyalás k ö z b e n . Aki ilyenkor is fogyaszt citromfűteát, j o b b idegállapotban marad, mint a partnerek, n e m f o g úgy elfáradni a tárgyalás során. A mi családunkban régi h a g y o m á n y a teaivás, mert n a g y m a m á m és édesanyám is g o n d o s k o d o t t arról, h o g y a fazékban állandóan l e g y e n valamilyen g y ó g y t e a . Aki szomjas volt, a v í z helyett is e b b ő l ivott. Az e m b e r e k n e k napi két liter folyadékra van szükségük, javaslom, ez l e g y e n ezután a g y ó g y t e a .

61

Ezt a kis kitérőt a citromfűnél m i n d e n k é p p e n le akartam írni. mert fontosnak tartom. Visszatérve az i d e g b e t e g s é g r e , az o r b á n c f ü v ö n es a citromfüvein kívül n a g y o n jó nyugtató teát lehet készíteni a m a c s k a g y ö k é r nevű g y ó g y n ö ­ v é n y b ő l . Sajnos az e b b ő l a n ö v é n y b ő l készült tea n e m jő ízű. és f ő l e g rossz a szaga. De hatásában kiváló, mert e b b ő l készítik a Valeriána n e v ű g y ó g y s z e r t A z i d e g b e t e g s é g b e n s z e n v e d ő k ezt ismerik. Jó nyugtató és jó altató hatása folytán . 1 k o m o l y a b b i d e g b e t e g s é g b e n s z e n v e d ő k i s ered­ m é n y e s e n használhatják. Este e g y c s é s z e tea elfogyasztását j a v a s o l o m , az i d e g á l l a p o t t ó l f ü g g ő e n a l k a l o m s z e r ű e n , mert a r e n d s z e r e s ivást n e m tartom v a l ó s z í n ű n e k a k e l l e m e t l e n illata és az í z e miatt.

K e v e s e n i s m e r i k a b o r s o s varjúháj nevű p o z s g á s n ö v é n y t , m e l y j ó n y u g t a t ó é s enyhe altató is. E n n e k az í z e a b o r s r a emlékeztet, n a g y o n erős, mint a h o g y a n e v e is jelzi. Aki szereti az e r ő s e n b o r s o s é t e l e k e t azt nem fogja zavarni az í z e . N e m r é g e n a t é v é b e n b e s z é l t e k róla, é s azt m o n d t á k , h o g y akinek s e m m i l y e n p a p r i k a n e m e l é g e r ő s . kóstolja meg a b o r s o s varjúhájat. Jó n y u g t a t ó hatása miatt i n k á b b n y u g t a t ó t e a k é n t , m i n t altatóként j a v a s o l o m a f o g y a s z t á s á t A l o b b i nyugtató gyógy­ növényről k é s ő b b írok. Az idegbetegségekról v é g e z e t ü l annyit, h o g y j o b b m e g e l ő z n i őket. mint a g y ó g y í t á s u k k a l f o g l a l k o z n i . Ezért bízzunk a t e r m é s z e t g y ó g y í t ó e r e j é b e n , l e g y ü n k annyit a jó l e v e g ő n , a m e n n y i t csak lehet, és mozogjunk.

vagy tudatosan piszkos k é z z e l együnk. de azt fontosnak tartom hangsúlyozni: ne védjük magunkat annyira mindentől. Immunrendszerünk erősítésére gyógynövé­ nyek közül elsősorban az orbáncfüvet kell meg­ említenem. mert ha ezt tesszük. 63 . Ebből a növényből nem kúrákat. (Elfertőződött. begyulladt pattanás. A végén természetesen nagymama vagy édesanyám reszelt v ö r ö s h a g y m á b ó l . M é g az allergiában szenvedőknek is hasznai. Saját tapasztalatom szerint a g y e n g e immunrendszerrel rendelkezőkre nagyon jó hatással van a lándzsás vagy a nagy útifű rendszeres fogyasztása is.Az immunrendszerünk Azt nem m o n d o m . legalább kéthetente egy-egy csésze tea elfogyasztását tar­ tom szükségesnek. hogy ez a növény nagyon jó ha­ tással van az ellenálló képességünkre. nem kell mindig mindent fertőtleníteni a lakásban. ki akarta dobni m a g á b ó l az o d a n e m v a l ó piszkot. tésztával összekevert s z a p p a n b ó l készített e g y masszát. Azt. K a m a s z k o r o m b a n t ö b b s z ö r volt a nyakamon kilis. ha­ n e m a rendszeres fogyasztást javasolom. amii ha rátették a kilisre. nem túl re­ g e n tudjuk. egy-két nap alatt megszüntette a gyulladást. Ahhoz. a természetes ellenálló képességünk megszűnik Nini s szükség antibakteriális szappanok és m o s o g a t ó s z e r e k használatára. ilyen hosszú fogyasztása után elmúlik az allergia.) Folya­ matosan harcolt e l l e n e a szervezetem. nagyon sokáig ( e g y é v i g ) naponta e g y csésze teát m e g kell inni valamelyik útifűből Ezek joizüek es erősítik az ellenálló képességün­ ket. h o g y mosatlan g y ü m ö l c s ö t fogyasszunk. hogy javulást tapasztaljunk saját magunkon.

és csak annyit tu­ dok. a legfontosabb egészségi problé­ mákkal foglalkoztam. annak egészen biztosan g y e n g e az immunrendszere. a gyógyítást és a megelő­ zést illetően is. és két hétig minden reggel és este igyanak m e g belőle egy csésze teát. M é g egyszer nagyon ajánlom mindenkinek. nagyon hasznos kézikönyv e z . mert a kakukkfű csökkenti a sejtek öregedését. ezt a mennyiséget heti e g y csészére lehet csökkenteni.Jóízű és erősíti a szervezet ellenálló képessé­ gét a kakukkfű.elmondta. de az eddigi eredmények rendkívül biztatóak. Ú g y érzem. . Az egyes g y ó g y n ö v é n y e k e t ABC-rendben irom le a magyar nevük alapján. Muszáj azonban a növények latin nevét is leírnom. Ebben az esetben javasolom. Ha valaki nagyon hamar elkap valamilyen betegséget. A műsorvezető úgy vezette be a riportot. annak hetente egy csésze kakukkfútea elfogyasztását javasolom. Ne hagyják abba legalább egy évig.e g y szegedi professzor . Aki csak fokozni akarja szervezete ellenálló képességét. Pár évvel ezelőtt a Kossuth rádióban hallottam e g y előadást a kakukkfűről. mert nagyon sok betegséget megelőzhet vele. h o g y l-l arányban keverjék össze a kakukkfüvet az orbáncfűvel. hogy megtalálták a hosszú élet titkát. A kakukkfű kerti változatát már az egyiptomi fáraók balzsamozásánál is használták. v e g y é k m e g az MSD: Or­ vosi kézikönyv a családban című munkát. Tehát annak a sejtöregedés-gátló képességében kehet valami igazság. mert az illóolaj-tartalma a duplája a vad kakukkfűének. A két hét eltelte után már csak napi e g y csészével kell meginni további két hétig. Lehet az orbáncfüvei váltogatni. szervezetének nem elég hatékony a védekezőképessége. Utána elég két-három naponként e g y csésze teát elfogyasztani. Természetesen n e m mindennel. hiszen én n e m vagyok orvos. Amikor már ritkábban lesznek betegek. h o g y a kakukkfű öregedésgátló képességével kapcsolatban egy skót klinika felkérésére valóban végeznek kísérletet. amit a nagymamámtól illetve a saját szorgal­ mam által megtanultam. Annak is szüksége van az immunerősítő teák valamelyikére. A riport alanya . h o g y a könyvben s z e r e p l ő növények biztosan azonosíthatóak legyenek. amit az egész család forgathat. aki teljesen egészséges. Keni változata a jobb. A kutatás m é g tart.

GYÓGYNÖVÉNYTÁR .

hogy akinek elhajtotta az epekövét. ARANYOS ISTAPFŰ (SOLIDAGO GIGANTEA ALT. egy csésze tea. nemcsak nekem. Ha valakinek homok vagy apró epekő van az epehólyagjában vagy az epevezetékében. és mindent meg tudnak majd enni. azt aranyvesszöfú-tcával el tudja hajtani. a második héten minden másnap reggel egy csészével.két óra kell meginni. amit azelőtt MAGAS ARANYVESSZt). Egy liter teához egy púpozott evőkanál füvet számolunk. Előfordult több esetben. KI fogják lelejteni. abbahagyta a fogyasztását. óvatosan használja az aranyvesszőfüvet. utána már kéthetenként is elég lesz. Első héten minden reggel éhgyomorra igyanak meg egy csésze aranyvesszőfűbő! készült. langyos teát. Ennek elkerü­ lése érdekében két-három hónapig egy héten legalább egy csésze teát meg kell inni. megindult a köképződés.Aranyvesszőfű Erről a növényről már inam. akinek eddig javasoltam a használatát. Először az epe elégtelen működésének a megelőzésére javasolok egy háromhetes kúrát. Ezért először csak egy liter teát igyon egy nap. de az aranyvesszőfúről nem lehel elegei írni. mert fennáll a visszaesés veszélye. egy litert rövid idő alatt .) nem tudtak. mert enyhén ugyan. Az. hogy valamikor fájt az epéjük. Ekkor két napig két liter teát kell az aranyvesszőfűből meginni. délelőtt egy és délután egy litert. de csökkenti a vérnyomást is. és egy éven belül újra jelentkeztek az epegörcsök. Akinek alacsony a vérnyomása. a harmadik héten háromnaponként egy csészével Ezzel a kúra be van fejezve. A háromhetes kúra után nem szabad teljesen abbahagyni a tea fogyasztását. olyan jó tapasztalataim vannak. hanem mindenkinek. 66 .

lelso szélüek. hosszúak. magasabbra elágazó. A 4 részt gyújtsunk lesz kg friss fűből sza/ionint. Levelei szórtak. ívesen lehajtónk. csak megnő. I kg szárazáru. családjába származó. termő egy a (Compnsitae) Észak-Amerikából sokfelé. . illóolajat tartalmaz. évelő méternél virágzatban 10 cm növény. drog cseranyagot. gyújtjuk. nikotinsavat riiinit. nagy Szára Is tömegben egyenes. kb. fürtösek. A I virágok növény fürészes sárgák. erilók szélén. szárából hosszú Kb. virágzás felénél ideje: Gyűjtési augusztus. és A kevés keserűanyagot. lándzsások.A fészkesvtrágzatúak tartozó. i'l-illem levelekkel.

hogy kismértékű májduzzanata van. akar étkezés után is. Egy idó után érezte. annak is tudom javasolni. aki megállapította. és mégsem múlik el a betegsége. Erre a célra csak addig kell a teát inni. Addig viszont mindennap meg kell inni egy csésze teát reggel. Boldog volt. Egy év múlva elmondta. hogy teljesen elmúlt az epelájdalnia. hogy ne is legyen semmi baja. a diétát rendesen betartja. amíg a vese és a hólyag nem működik rendcsen.i . 1 / 1 délelőtt. és nem lelt tőle semmi baja. Nemrég az anyósától kapott töltötl káposztát. nem bírta megállni. mint az epemúködésnél. K. de ebben a növényben sokkal kevesebb a hatóanyag. a háromhetes kúrát. ll. illetve a ciklus alatt is. Az egyik agglegény ismerősöm nagyon sok készételt evett. Azóta már ő is főzött a családjának. de gyógyszert nem írt rá. mert nem szeretett és nem is tudott főzni. Ugyanezekre a bajokra az aranyvesszőfüvön kívül használják a nálunk őshonos erdei aranyvesszőt.lc . ha erre szükség van. hogy baj van. Az egyik volt kolléganőm. 1 máj működésének dl éegftéaére használják az aranyvesszófüvet. hogy meg ne kóstolja hidegen. és semmi baja nincs a májával. mint a Kanadából származó aranyvesszőfűben. csak diétát. hogy állandóan kínozza az epéje Már több mint 10 éve kezelik. hogy havonta párszor igyon egy csésze aranyvesszőfűből készült teát. elért eredmény megtartására legalább havonta két alkalommal egy-egy csésze teát igyanak meg belőle. Már ajánlotta ismerőseinek is. Pár hét után találkoztunk újból. A ciklus kezdete előtt 2-3 nappal kell egy-egy csésze teát meginni. Utóbbit éppen ezért mi nem is használjuk. hogy kéthetenként megiszik egy csésze teát. hogy ha ritkán is. Emlékeztetőül és az. ez esetben napi egy csésze teát igyanak délelőtt vagy reggel. Éppen azért igya. Az aranyvesszöfú a vese és a hólyag működé­ séi is segiii. A/l tanácsoltam neki.. hiszen évek óta nem evett ilyesmit. és boldogan mondta. . Kcumás és ízületi fájdalmaknál izzasztóul és vizhajtóként is lehet használni. Javasoltam neki az aranyvesszőfüvet. Akinek semmi baja sincsen. Azt viszont az ismerősöm nem tartotta bc. ugyanolyan kúrát kell alkalmazni. mert nem érzett fájdalmat az epéjében. mert nem tudott diétás ételt vásárolni. harmincéves kora után olykor-olykor igyon meg egy csésze teát az aranyvesszöfűból. Für példát megemlítek e csodálatos gyógynövény hatásáról. abbahagyta a gyógyszer szedését és a diétát is. elment az orvoshoz. Istvánné panaszkodott. akik közül az egyik viccesen el is nevezte kuruzslónak. Menstruációs görcsöket is kiválóan lehet oldani ezzel a teával. Ez általában két-három hetet jelent.

amikor az éreti bodzabogyó termését kisajtoljuk. Évente csak legfeljebb kétszer szabad használ­ ni a nagyfokú vízveszteség miatt. Egy-két csészével kell este meginni a frissen szedett bodzahajtásból. FÁIBODZA. Napi 3-5 dl-t is elfogyaszthatunk belőle. mert a gyalogbodza terméséből készült lekvár enyhén mérgező hatású. Mindaddig ismételni kell a rozslisztes bodzaháncs pakolást. GSETE. Ezért aztán nem is gyűjtjük a gyalogbodza termését. és a fogyasztása nem veszélyes. rátesszük a lábon lévő vízdaganatra. Van azonban egy olyan eljárás is . hogy a 2-3 cm-es bodzahajtás nagyon erős hashajtó. BODZAFA. Erre a célra a szárított és morzsolt virágból készült teát használjuk. A gyümölcs nedvéből készült szörp a köszvény ellenszere. amikor meg vagyunk fázva.FEKETE BODZA. I la rozsliszttel összekeverjük és jól kigyúrjuk a bodzafa fiatal ágainak kérge alatt lévő háncsot. Ez az egyik nagyon jó náthatea. GYEPÜBODZA (SAMBUCUS NIGRA L. Sokan fogyasztják a bodzafa gyümölcséből készült szörpöt. jó daganatoszlatást érünk el vele. lekvárt. Egy csésze. Kevesen tudják.ez a hatékonyabb -. de idegzsába esetén is lehet használni. mint a gyalogbodza termése. A bodzafa virága és hajtásai ugyanazt tudják. amíg a vízdaganat el nem múlik. Kiürítő hatása van. és így fogyasztjuk. befőttet. kívül pedig műanyag fóliával beburkoljuk. azaz két és fél deciliter vízzel forrázzunk le egy púpozott teáskanál bodzavirágot és 10-12 perc után szűrjük le. Azon melegében. Ebben az esetben azonban nem 69 . ágyban fekve igyunk meg be­ lőle egy-két csészével. egy ruhával átkötjük.) Bodza A bodzafát nem szabad és nem is lehet összetéveszteni a gyalogbodzával.

.

s v é g e z h e t ü n k fülfájásnál. h o g y a g ő z ö l ö g t e t é s n é l a b o d z a v i r á g o t l e g a l á b b e g y l i t e r e s lábasba tesszük. Ha a torkunkat akarjuk g ő z ö l ö g t e t n i . H a s z n á l j u k úgy. mint a t ö b b i l e k v á r b ó l v a g y b e f ő t t b ő l szoktunk. A fejünkön t ö r ü l k ö z ő t lógatva az e d é n y f ö l é hajolunk.szabad napi fél v a g y e g y d e c i l i t e r n é l t ö b b e t fogyasztani b e l ő l e . A t o r o k b a n l é v ő . és e z t g ő z ö l ö g t e t j ü k . A g y ü m ö l c s b ő l készült b e f ő t t és lekvár vese.l n e m mulasztja a daganatot.és h ó l y a g ö b l í t ő . é s u g y a n a n n y i t e g y ü n k belőle. m i n t a t ö b b i lekvárt. Ha a fülünk fáj. a fülünket tartsuk a g ő z fölé. és a forrásban l é v ő v í z z e l leöntjük. t ü d ő b a j o s o k n a k kiváló tüdőtisztító. A fiatalabb g e n e r á c i ó n a k í r o m le. Túl k ö z e l ne hajoljunk az e d é n y h e z . de késlelteti növekedését. F. k e z d ő d ő d a g a n a t o t is jól lehet e z z e l a m ó d s z e r r e l k e z e l n i . A b o d z a v i r á g teájával g ő z ö l ö g t e t é s t i. r e k e d t s é g n é l . . Egy liter t e á h o z e g y e v ő k a n á l b o d z a v i r á g o t teszünk az e d é n y b e . k e n y é r r e k e n v e . nyitott szájjal szívjuk be a párát.

ekkor kell lemorzsolni. kb. . nyálkát. apró. A drog izzasztó glikozidát. és amikor megszáradt. emulzinenzimet tartalmaz. Levélzete rendszerint 5 leiélből áll. Gyűjtési ideje: virág . gömbölyded. Fája és az ága belül üres. cseranyagot. amelyek hosszas tojásdad alaknak.vagy földi bodzával.május-június. cukrot. és csak a termése gyógyhatású. kolint. termés augusztus-szeptember A bodza virágját gyűjtsük üde virágzáskor. Barna kérge fiatal korban szemölcsszerű pórusokkal borított. sokszor nagy állományban levő cserje VOgy fa. szambunigrin kéksavglikozidát. c/uercetint. 10 cm hosszúak. húsos bogyó.A bodzafelék (Caprifoliaceae) családjába tartozó. és jó illatú. szárnyas. keiés illóolajat. gyantát. Levele sötétzöld. Virágzata az ágak légein dús bogernyő. bokor. ha pattintásra törik a szára. 1 méterre. Gyümölcse ibolyakék. Bogernyő virágzata sárgásfehér. fűrészelt szélű. Nem szabad összetéveszteni a gyalog. Szedjük le a virágait száraslul. rutint. amely nem nő meg csak kb. lemorzsoljuk. A virág akkor száraz.

nyugtató. nyugtatja a g y o m o r t r a k t u s t . e k k o r napjában egyszer.) Elsősorban i d e g e r ő s i t ő . I d e g e s hányási i n g e r és g ö r c s ö k je­ l e n t k e z é s e k o r igyanak m e g apránként kortyolgat­ va legalább kél c s é s z e citromfűteát e g y m á s után rövid i d ő n belül. A tea j ó t é k o n y a s z í v i d e g r e is. A n ö v é n y b ő l készült tea i z z a s z t ó hatása is kivá­ l ó . H a e r r e a c é l r a használjuk . a m i l y e n f o r r ó n csak 72 .é s n e m vagyunk lázasak . A m é h ( u t e r u s ) m e g n y u g t a t á s á r a is alkalmas a c i t r o m f ű b ő l készült tea. N a p i két csésze citromfűtea é v e k i g fogyasztható m é g üdítőitalként is. de i d e g n y u g t a t ó hatásán keresztül sok m i n d e n r e jó. altató teák ké­ szülnek b e l ő l e . erősíti az idegrendszerün­ ket. E k k o r ellazítja a gyo­ m o r i d e g e k e t . r e g g e l fogyasszunk b e l ő l e .á g y b a n f e k v e . A g y o m o r és e m é s z t ő r e n d s z e r nyugtatására ú g y érhetünk el e r e d m é n y t . e g y e t r e g g e l v a g y d é l e l ő t t . d e legalább e g y h ó n a p i g m i n d e n n a p .Citromfű (MEI. Ha e r r e használjuk a c i t r o m f ü v e t .ISSAOFFICINALIS L. ha a c i t r o m f ű b ő készült te- át é t k e z é s előtt fogyasztjuk el. Ü d í t ő és é l é n k í t ő teaként napi két c s é s z e teát kell elfogyasztani. Nagyon jó hatással v a n az agyra. Vizeletkiválasztó hatása miatt is ihatjuk. E r r e a célra a n a p b á r m e l y i k s z a k á b a n i h a t u n k b e l ő l e e g y csészével. este t é v é n é z é s k ö z b e n k o r t y o l g a s s o n e l e g y c s é s z e teát. este lefekvés előtt i g y u n k m e g b e l ő l e e g y forrázatot langyosan. G ö r c s o l d ó . de a jó i d e g n y u g t a t ó hatásánál fogva az életünket is m e g ­ hosszabbíthatja. e z é r t n a p i 1-2 csésze citromfűteát kell m e g i n n i . V e g y ü k sorba j ó t é k o n y hatásait. e l k o r t y o l g a t v a egész nap. Aki munkája miatt í g y n e m fogyaszthatja. a másikat kora délután.

növény ajakosvirágúak nálunk ívelő. leve/él t:r:. hozzátéve szárai is.Az tartozó. növényt. 5-6 cm-es és teakészítésre.m az s a A drog 5 kg-ból lesz cseranyagot. családjába termesztett virágrús I előtt kg Gyűjtjük leietekéi és a felső 5 cm-es szárai. kátésavat. (Labiatae) sokszor csak a Kb. is június-szeptember kétszer citromfű otthon rágja le le használjuk citromfű. tartalmaz. szaponint. is termesztik hazánkban. szárazáru. szárítsa. mézgát illóolajat. stb. növénycsúcson . a a vi:-:^/:is leveleit Akinek elöli fejtse a egész így lévő róla. nyálkát. Elsőrendű Gyűjtési szedhető A niézelökéril idejt a leiéi.

amelyik fáj. A gyógynövényes szaküzletekben és a patikákban szárított állapotban kapható. lazítsunk. lábunkat. Rendellenes mcnsesnél citromfű. Ha a citromfúteából mindennap délután megiszunk legalább egy csészével. A tinktúrába mártott gézzel köthetjük be a reumás végtagokat. így kiválóan alkalmas erre a célra. zúzódásokra és még rcumatikus fájdalmakra is. ez gabonából készül és 40 fokos. Két hét után leszűrjük. hogy megerősödött a szemünk. ha mielőbb fogorvoshoz fordulunk. Ezzel a tinktúrával dörzsöljük be a daganatot. Ha erre isszuk. a zúzódást óvatosan. engedjük el kezünket. nem ugrál a betű előttünk Használható a citromfű ideges eredetű fejfájásnál. naponta egyszer felrázzuk. Nem reklám céljából írtam le a vodka nevét. Külsőleg a citromfútinklúrát használhatjuk da­ ganatokra. Igyunk meg belőle legalább kél csészével egymás után. hunyjuk le a szemünket. Ideges eredetű fogfájásnál a leál testmelegen vagy egy kicsit hidegebben tartsuk a szánkban azon a fogon. és leöntjük gabonaszesszel. Mostanában lehet kapni Royal vodkát. A beföttesüvegben lévő füvet szobahőmérsékleten tartjuk. A ciklus kezdete előtt négyeit nappal igyanak meg belőle naponta egy csészével. A citromfű vadon nem terem. . tapasztalni fogjuk. majoránna és angyelikafű egyenlő arányú keverékéből készítsenek teát egy csésze vízzel egy evőkanál füvet leforrázva. ha­ nem azért. A tinktúrát úgy készítjük. valamilyen menta. egy befőttesüveget teleteszünk az így összevágott fűvel. csak termeszteni lehet. hogy a virágzás előtt közvetlenül levágott citromfüvet összevágjuk fél-egy centis darabokra. A citromfútinktúra két évig eltartható hatóanyag-veszteség nélkül. meri más gabonaszeszt jelenleg nem lehet kapni Két hétig a füvön hagyjuk a vodkát. üljünk le egy kényel­ mes fotelba. mert nagyon jó ízű. szélhajtó teaként is érdemes a citromfűből készült teát fogyasztani naponta legalább egy csészével.tudjuk. Végezetül saláták és mártások ízesítésére is használhatják. Persze a fogfájásnál a legjobb. és közben kortyol­ gassuk el a teát. Epcmúködést serkentő.

a vért és az egész szervezetet tisziito hatásával. a vesére. Az egyik \olt kollégám . és elmondta. jő hatással van az egész szervezetünkre.Csalán CSÍPŐS CSALÁN ( L R T I C A DIOICA L. s azért októberben. Térjünk azonban vissza mai szerepére.sabb. Azért májusban. a májra. Valószínűleg nem tudom az összes kiváló tulajdonságát leírni. T ö b b fogoly­ táborban volt. Elsősorban étkezésre használták. /. minden szervünkre. májusban és októberben nagyon jó hatást lehet elérni egy-egy hathetes tisztítókúrával. Vértisztításon keresztül jó hatással van az ekcémára. de keveréket kell belőle csinálni. Akkor most vegyük sorra a többi gyógyhatásút. mert télen a szerveze­ tünkben lerakódott salakanyagokat ki kell hajtani a csalánkúrával.n tizenkilenc féle bajra tudom a hatását. és ez a legjobb hatású. orvosi veronika. ahol csalán volt a kornyéken. aki e g y é b bajokra is érezte már áldásos hatását. de fertőtlenítést is és vértisztítást is végeztek vele. Nemcsak a vért tisztítja. hogy érdemes leszedni. melyben e g y e n l ő arányban fordul e l ő csalán. ennyit ismerek. Aki nem tud friss csalánt szedni.súlya. de bizonyára olvasóim között is van olyan. epére. zsurló. tüdőre. F. azokat is jó időben gyűjtik.nálam idősebb a háborúban szovjet fogságba esett. vegyen a boltban szárít) ni növényt. mert ilyenkor nő meg a sarjúcsalán olyan nagyra. mert akkor már hó elején szedhető a friss csalán. Egy évben kétszer.) Elérkeztünk az egyik legértékesebb gyógynövé­ nyünk tárgyalásához. hogy a legtöbb hadi­ fogoly ott élte túl a fogolytábort. A keverékből napi 75 . K e z d e m a legfontosabbal. A tavaszi hathetes kúra a fonto.

sót ideje: és levél cseranyagot. alakúak. fullánkszörökkel égető Szára borított. előtt kell Beszáradási gyűjteni. a csalánfélék mindenütt része ér. virágzás ősszel ún. szárát 5:1. (Vrticaceae) előforduló. szíves egyenes. a kaszálás Az a friss vágás után csalánt. szabad és sarjúgyűjteni! gyantaszerű urticolt. nyomokban tartalmaz. tartozó. fájdalmat I m-nél magasabbra is megnő. 5 Levelei nyelesek. nem a A leveleit és cm-es arány tavasszal vagy apró gyökereket gyűjtjük. csípős. Bvasat és anyagot. urticolint. június-szeptember. A drog csalánt glikozidákat.Csípős csalán. meg Mindig hajtást. Minden ha testhez évelő növény. lándzsás Virágzata füzér. négyszögletes. Gyűjtési gyökér C-vitamint. október-április 76 . tojásdad fűrészes a felső vagy szélűek. növő. nagy családjába csalán. okoz. hangyasavat.

k é t s z e r l ö l e . n e m szívbeteg. A v é r c u k o r s z i n t e t is c s ö k k e n t i . r e g g e l é h g y o m o r r a i g y u n k m e g e g y hónapig kétnaponta egy-egy csészével. S z í v b e ­ sen h a s z n á l h a t ó a csalántea. Máj. a z étrendjükből Az én cukorbetegdiéta-kiegészítö teámban is van csalán. m e g n a g y o b b o ­ dik és ez károsan hal a v ö r ö s v é r i e s t . A g y ó g y n ö v é n y e k lassabban g y ó g y í t j á k a b a j o k a t . V é r k é p z ő is. A h a t h e t e s tisztítókúra után is ajánlatos h a v o n t a l e g a l á b b két c s é s z é v e l m e g i n n i úgy.és h ó l y a g h o m o k k é p z ő d é s é t m e g a k a d á l y o z z a . Ezt a t u l a j d o n s á g á t m á r k l i n i k a i l a g is bizonyították. e g y 3-4 n a p o s . h ú g y h ó l y a g tisztítására is a l k a l m a s a c s a l á n b ó l p e d i g töröljék a füstölt h ú s u k a t és a z s í r o s ételeket.e a h o m o k .e g y csésze teái i g y a n a k m e g . G y o m o r és légzőszervek hurulos m e g b e t e g e d é s é n é l is hasznos.és e p e b á n t a l m a k c s e l é b e n is e r e d m é n y e ­ h o g y e g y l i t e r c s a l á n t e á i m á s f é l ó r a alatt m e g k e l l inni. t e g e k n e k n e m j a v a s l o m . s z i n t é n ne csinálja. S o k a n e g y é b k é n t a vastartalma miatt n e m s/cretik. A l é p m e g b e t e g e d é s é ­ nél n a g y o n j ó hatású e g y r ö v i d csalánteakúra. 77 . e g y h ó n a p i g m i n d e n r e g g e l i g y o n m e g e g y c s é s z e csalánteát. a m i leköti a savai. b a b h é j .é s k é s z ü l i tea. A d d i g kell folytatni a t e a k e v e r é k b ó l készített tea f o g y a s z t á s á t .t e r m e l é s r e . S a j n o s é|s/ak. n e m kell fokozott m u n k á l v é g e z n i e . V é r t i s z i í t ó . első és hátsó h ú g y v e z e t é k . h o g y lássuk. E z e s e t b e n r e g g e l i g y á k m e g a teát. Ha e r r e a c é l r a használjuk. t e h á t e r r e a c é l r a is használható kisebb. n a p i c g y c s é s z é s csalánleakúrál javaslok. e l t á v o z o t t . E g y liter t e á h o z e g y p ú p o z o t t e v ő k a n á l f ü v e t k e l l for­ r á s b a n l é v ő v í z z e l l e ö n t e n i . ezalatt m i n d e n n a p igyanak előállítani. kihajtani a vese. h o g y k é t h e t e n t e reggel e g y csészével. Ha a l é p ü n k s o k vörösvértcstei kap. A húgyutak. h o g y n e kelljen éjszaka s o k s z o r felkelni. a m í g a z e k c é m a e l n e m múlik K ü l s ő l e m o s á s r a csalán-. l e s z ű r n i é s m e g i n n i m á s f é l ó r a alatt. A k i n e k sok a gyomorsava. Erre a célra csak akkor használjuk. m e g e g y c s é s z e leái. A k i n e k a z e m é s z t é s e n e m jó. Vértisztító hatásánál f o g v a a l u i r u t o s r é s z i lisztílja. akár e g y kúrát is csinálhat a c s a l á n t e á b ó l . K m é s z t é s j a v í t ó é p p e n a b e n n e l é v ő vas o k á n .v a g y h ó l y a g h o m o k o t Ezt ú g y kell c s i n á l n i . ha szorulásunk van. de t a r t ó s a b b a hatásuk. A vese. könnyíti a székletürílési. elhajtja a m á r m e g l é v ő i . a t o v á b b i a k b a n kéthetente. f e d ő alatt t a r t a n i 10-15 p e r c i g . A c s a l á n jó v í z h a j t ó . m e r t a b e n n e l é v ő v a s h a t á s á r a a szervezetünk v é r k é p z ő szervei több vért fognak H a a z o n b a n a c s a l á n állal tiszlílott v é r kerül a lépbe. a k i n e k s o k a sava. és az e k c é m á s helyeket teába mártott g é z z e l m o s o g a s s u k .t lel kell kelni e g y s z e r . A k i n e k alatt két c s é s z e teát kell e l f o g y a s z t a n i n a p o n t a . Azért j o b b a z é h g y o m o r r a e l f o g y a s z t o t t tea. Az emésztésjavító tulajdonságánál fogva 3 szívével nincs problémája. egycsészényi m e n n y i s é g b e n . e g y e t d é l e l ő t t é s e g y e t d é l u t á n . Ha e r r e a c é l r a h a s z n á l j u k . A 10 n a p o s kúra veronikateát készítsünk. utána a r e n d s z e r e s teafogyasztás. I l y e n e s e t e k b e n e l e g e g y t í z n a p o s kúra. ami fertőzött. E g y k o n z e r v e s ü v e g b e g y ű j t e n i kell 3 v i z e l e t e i . m e r t j o b b a n hasznosul. e b b e n az e s e t b e n este l e f e k v é s k o r kell e g y c s é s z e l a n g y o s csalánteát meginni. Erre a célra d é l b e n v a g y este igyanak m e g e g y c s é s z e l a n g y o s csalánteát. m e r t hizlal. az a tea e l f o g y a s z t á s a után a z o n n a l h a r a p j o n valamit. A r ö v i d kúra e g y h e t e s .

g y ö k é r . h o g y a friss c s a l á n i s b e n n e l e g y e n a v í z b e n . A z e l s ő c s é s z é v e l r e g g e l . A z e g é s z e t e g y r ö v i d i d e i g t e j b e n kell f ő z n i . l i b b e n a z e s e t b e n n e m m a g á b a n kell használni. A friss c s a l á n l e v é l b ő l k é s z ü l t l á b f ü r d ő t h e t i háromszori készült használat után friss c s a l á n g y ö k é r b ő l 2 rész. A k i n e k ilyen p r o b l é ­ mája v a n . Ezzel a t ö b b vérrel az izületekben l e r a k ó d o t t s a l a k a n y a g o k kiürülnek a csalán n a g y o n jó vízhajtó. Reumatikus. A c s a l á n g y ö k e r e t tavasszal szedjük. d i ó l e v é l 1 rész v é r e h u l l ó fecskefú 1 rész zsurló 1 rész cickafark l á b f ü r d ő v e l váltjuk fel. az odakészített másik. Ennek az a módja. h a n e m az alábbi e g y e n l ő arányú k e v e r é k b e n : csalán. A lépmegbetegedéseknél már írtam. Ezt m e g kell i s m é t e l n i m i n d e n m á s o d i k n a p . A hajritkulás és korpásodás készült megszüntetésére friss c s a l á n l e v é l b ő l 7H . A l e u k é m i á n il a c s a l á n t e a önmagában nem elegendő. h o g y a r e u m á s . h o g y v é r k é p z é s r e .vízhajtás.r e g o n d o l o k ) . A z e g y h e t e s kúra után. E z a teake- Hajritkulás. a m i k o r l e g t ö b b a hatóanyag. h o g y s z e d j e n e g y fél v ö d ö r c s a l á n l e v e l e t és c s a l á n c s ú c s o t . Vannak b e n n e sejtnövekedés-gátlók. csípős é r z é s lesz. de nagyon jó hatással v a n a vértisztításra. A c s a l á n b ó l készült tea k ü l s ő l e g is k i v á l ó a n alkalmazható. e z á l t a l fájó t e s t r é s z t friss c s a l á n l e v é l l e l m e g c s a p k o d n i . V i z k ó r . és k i h ű l é s után n a p i egy-két csészét kell m é z z e l izesitve m e g i n n i . a b b a a l á b a t t e s s z ü k . a m í g n e h e z e n adja l e a s z e r v e z e t ü k a v i z e t . v é r k é p z é s r e . M i n d e n k i n e k azt s z o k t a m j a v a s o l n i . A l e g j o b b ronika. E l ő b b testhőmérsékletű­ re. h o g y a heti két c s é s z e tea a z e g é s z s z e r v e z e t ü n k r e m i l y e n j ó hatással v a n . v ö r ö s h a g y m a héj. benne K b b ö l a k e v e r é k b ő l n a p o n t a i g y a n a k m e g két-há­ r o m c s é s z e teát e g é s z n a p r a e l o s z t v a . m i n e k hatására a b ő r b e p i r o s o ­ dik.F á r a d é k o n y s á g e l l e n e g y tavaszi hathetes kúra elegendő. lassan m e g s z ű n i k a f á j d a l o m . o d a t ö b b vér áramlik. T ü d ó m e g b e t e g e d é s e k n é l i s j ó hatású a csalántea (itt n e m a T B C . h o g y a vértisztító h a t á s á n á l f o g v a a s z e r v e z e t m i n d e n r é s z e tiszta vért kap. o r v o s i z i l i z . Ö n t s e a v ö d r ö t tele vízzel s melegítse testhőmérsékletre. Érszűkület a lábon. v e ­ verek n e m gyógyítja m e g a leukémiát. d e megéri. vértisztításra j ó a c s a l a n t e a . Kellemetlen. Leukémia. erdei szamócalevél. é t k e z é s e l ő t t e g y s z e r r e . j o b b a n d o l g o z i k . h i d e g v í z z e l telt v ö d ö r b e h i r t e l e n á t t e s s z ü k a lábunkat. e g y h é t i g m i n d e n d é l e l ő t t i g y o n m e g e g y fél l i t e r t e á t . Amikor 3 rész csalánlevél 1 rész csalángyökér már forró a víz. m i n d e n h é t e n l e g a l á b b két c s é s z e teát i g y a n a k m e g . k é z e n . Így j o b b a n ellenáll. a m á s o d i k c s é s z é v e l a delelőn l o l y a m á n e l k o r t y o l g a n a . kezén. A k ö z t e s n a p o k o n c s i n á l j o n é r t o r n á t a lábán. A következő keveréket ajánlom. T e g y e bele a lábát ú g y . M á r i r t a m róla. U t á n a m i n d i g m e l e g e b b és m e l e g e b b vizet öntünk a fürdővízhez. ízületi fájdalmak. S o k a n tudják. melyek j ó t é k o n y hatásúak. a fájó t e s t r é s z b ő l . tüdőfú. A f e n t i e k e n kívül a csalantea s z i n t e m i n d e n bajra j ó azáltal. h o g y fokozatosan felmelegítjük a lábvizet.

Ekkor ne hajsampont. éljenek e z z e l a lehetőséggel. . és e g y pár percig ne töröljék m e g a hajukat. amit ma már újból lehet kapni.hajmosó vízzel kell m e g m o s n i a hajat. a boltokban kapható csalánnal is jó e r e d m é n y t érhetnek el. Végezetül csak annyit. A l e m o s á s után a hajat csalángyökér­ ből készült ö b l í t ő v í z z e l ö n t s é k le. legalább hetente kétszer. hanem színszappant használjanak. ezáltal a fejbőr jobban letisztul. A csalános hajmosáskor a barna hajúak a csalánlevélhez e g y kevés diófalevelet is tehetnek. h o g y nagyon fontos g y ó g y í t ó hatása van a csalánnak. Akik n e m tudnak friss csalánt szedni.

székrekedést. lázas állapot kezelésére jó. Úgy is hívják.és májtisztitó. otthon igyák meg. A nevében is benne van. gyomorégést. belsőleg hasz­ nálva egyes bőrbetegségek ellen. általános gyengeséget szüntető.Ezerjófű (CE dl \ IAL'RIUM CRYTRAEA ) KIS EZERJÓFŰ (CENTAURIUM MINUS M U C H ) CSINOS EZERJÓFŰ (CENTAURIUM I'ULCHELLUM DRUCE) A magyar konyha nagyon kevés keserűanyagot használ az ételek készítésénél. reumás tünetek. epemúködést segítő hatása van slb. hunyják be a szemüket. de inkább este.szélhajtásnak használják az ezerjófűteát. a mindennapos ezerjófútea ivását abba lehet hagyni. és gondoljanak valami nagyon jó dolog­ ra. de amikor isszák. illetőleg egy héten egyszer. hetenként. Azt az egycsészényit a nap bármely időszakában meg lehet inni. ezt persze képletesen kell érteni. aranyérgyógyító. lefekvéskor igyanak meg egy csésze ezerjófü­ vet. Azután sem szabad teljesen abbahagyni. Amikor a gyomorműködés nincs rendben. vérszegénység. Gondoljanak csak a gyomorkeserű italokra! Az egyik legjobb keserű anyagú fű a kis és a keskeny levelű ezerjófű. hogy ezerféle bajra jó. Ha csak . vese. amikor a panasz jelentke­ zik. szélhajtó. továbbra is este igyanak meg egy-egy csészével. Nagyon keserű. Jó tulajdonságai közül felsorolok néhányat. Pedig a szerveze­ tünknek. epekőbántalmak. Gyomorégés ellen két-három naponként egy-egy csésze elegendő mindaddig. Amikor elmúlik a teltségérzetük. kétheten­ ként igyanak meg egy-egy csészével. amíg a gyomorégés meg nem szűnik. 80 . este. Rendbe hozza a megzavart gyomor működését. elsősorban az emésztószerveknek vagy a májnak nagyon nagy szüksége van rá. földiepe. legalább egy hétig mindennap. elég belőle egy csészével. vértolulásoszlató.

tartalmaz. kötve helyezve. (Gentianaceae) egyvagy kétéves elágazó. Tőlevelei családjába Szára rózsában átellenesen. növény. keresztben alakúak. Idő: július-augusztus . a helyen Szárítani középső kell. virágzatában Szárlevelei hosszúkásak.A lárnicsplék tartozó. tojásdad Virágzata sátorozó rózsaszín. nikotinsavat. gyantái. bogernyő. befülled. (ileanolsarat Gyűjtési illóolajat. arány: 4:1. hosszúak. 3-5 élénk gyakran árnyékos mert A cm egyenes. eritaurín teszt csokorba kívülre Vigyázni kell. állnak. Beszáradási keserű glikozidát. könnyen drog j% viaszt.

akkor legalább három liter ezerjófűtea kell a vízbe. vagy a veseműködéssel kapcsolatban alakultak ki. A májműködés segítésére bármikor a nap folyamán. így sokat javítanak szinte minden betegsé­ gen.crjófúből. étkezés előtt. az ezerjó fű ezer­ féle bajra jó. ebből langyos ülöfürdót csinálni. vérszegénység­ nél három hónapig háromnaponként. A vese és a máj tisztítására. de ne túl forrón. Akármilyen betegségük van. Bzt így csak akkor kell inni. de az egész ezerjófúnél leírtakra érvényes. Általános gyengeségnél két-három hétig minden második nap meg kell inni egy csészével a nap I M I melyik részében. minden reggel kell egy csésze teát meginni. a veseműködés segítésére a reggeli elfogyasztása előtt kell inni. a második héten minden második nap reggel egy csésze ezerjófűtea étkezés előtt. vacsora után egy csészével. Börbántalmaknál. Amikor valaki lázas. hogy fekélybetegeknek ezt a teát inni nem szabadi Aranyere* bántalmaknál este egy csésze teát kell az ezerjé)fúből meginni. és kb. azaz az első héten mindennap étkezés előtt egy csésze ezerjófútea. . a májjal. Csak azoknál a börbántalmaknál használ. Vértolulásnál. a szervezetüket jobban mércgteleníti. Ennél jobb módszer a sok rostot tartalmazó ételek fogyxsztása. Itt írom le. Igyanak meg egy-egy csésze teát az ezerjófüböl. Reumás tüneteknél ősszel és tavasszal egy-egy hónapig minden második nap igyanak meg este. Visszatérve a növény nevére. mint az aranyvesszőfúnél. jobb lesz az emésztésűk. Lehetőleg mosdótálba tegyék az egy liter teát. kivéve a rákot. reggel étke­ zés előtt kell egy-egy csésze ezerjófüteát meginni.Székrekedés ellen eMe egy fél liter ezerjófűteát igyanak meg: étkezés előtt egy csészével (J. és harmadik héten már csak minden harmatlik nap kell egy csésze teát meginni reggel.s d l ) és étkezés után a másik csészével. amelyek az emésztéssel. ha nincsen rendben a székletük. és öntsenek hozzá még vizet! Ha fürdőkádban csinálják az ülöfürdót. a működésük elősegítésére egy héten keresztül napi egy csésze ezerjófüteát javaslok. 20 perc múlva szabad csak reggelizni. és egy evőkanállal kell egy liter vízzel leforrázni. Az epeműködés javítására ugyanazt a kúrát javaslom. reggel egy és este egy csésze teát igyon meg az ez. amíg a baj el nem múlik.

N e m c s a k vérnyomáscsökkentő.i VIM I M A L B U M L . Mini m i n d e n g y ó g y t e á t . h o g y m e s z e s v í z b e n e t e g y é k .5 d l h i d e g v i z e t o n t u n k . hanem vérnyomáss z a b á l y o z ó is. az e d é n y falára r a k ó d i k -. m a j d leszúrjuk és m e g i s s z u k . vérkeringés-javító.v í z b e n n i n c s m é s z . e z é r t . e z é r t n e m lehet ö s s z e t é v e s z t e n i ő k e t . amely kizárólag tölgyfán telepszik m e g . s/i\ m ű k ö d é s t s e g í t ő . Van e g y hasonmása. A fakin n e m g y ó g y n ö v é n y . m i n d e n n a p igyon m e g egy csésze fagyöngyteát. Mint már említettem. A fehér fagyöngy kiváló vérnyomáscsökkentő. és e z t a hideg vizet öntsék a fagyöngyre. h i s z e n a g y ű j t é s i d e j é n már rajtuk v a n a t e r m é s . é r e l m e s z e s e d é s t gátló. A z o n k í v ü l a fakln l o m b ­ h u l l a t ó . ha r e g g e l é t k e z é s e l ő t t fogyaszt­ ják cl. e h h e z e s t e b e kell a f a g y ö n g y ö t áztatni. Ú g y kell a teáját 83 . R á k b e t e g s é g e l l e n i gyógyszert is készítenek belőle. L n n e k a t e r m é s b o g y ó i sárgák. h o g y e g y p ú p o z o t t teáskanál f a g y ö n g y r e 2. Akinek 180 l i g n i n t v a g y e f ö l ö t t i a v é r n y o m á s a . é s 1 2 ó r á n át áztatjuk. h a v a l a k i n e k i n g a d o z i k a v é r n y o m á s a . ) Fehér fagyöngy e l k é s z í t e n i . A l e g h a t á s o s a b b . é r e l m e s z e s e d é s ellen is j ó . d e h a e z n e m all r e n d e l k e z é s ü k r e f ő z z e k fel 1 v i z e l hutsek lt ezáltal a mész. tehát t é l e n n i n c s e n e k rajta l e v e l e k . ezi sem szabad s e m m i v e l ízesíteni. e z é r t arra v i g y á z z a n a k . C s a k a h i d e g áztatással k é s z ü l t f a g y ö n g y t e á b a n van m e g m i n d e n h a t ó a n y a g . A p í . ez a fakin. a z a z h á r o m n a p o n k é n t e g y e t A g a l a g o n y a m e l l e t ) a másik l e g j o b b v é r n y o m á s ­ c s ö k k e n t ő g y ó g y n ö v é n y . az is használhatja. a k k o r i s kell h e t e n k é n t l e g a l á b b két c s é s z é v e l inni. A m i k o r a vérnyomásuk a normális é r t é k r e l e m e n t .

.

levelei tömör. H a n i n c s s e m m i b a j a s z í v ü k k e l . a l k a l o m s z e r ű e n . és este. A nöwny Ix'írnemúek. m e g e l ő z e n d ő a szívinfarktust. Jelélósködő. a k i k n é l m é g n i n c s áttét. c s ö k k e n t i a vérnyomását. illetve megállítja a vércukorszint emelkedését. K ü l ö n ö s e n A z o k a r á k b e t e g e k . elágazó. lefekvés előtt igyanak m e g b e l ő l e e g y csészével. acetilkolinl. m i i / vastagabb ágait tevelestül kell gyűjteni örökzöld. Heszáratlási tartalmaz arány: 3. i n l o m e z t a h á r o m n ö v é n y b ő l álló keveréket. e g y k i v á l ó v é r n y o m á s c s ö k k e n t ő é s s z í v m ű k ö d é s t javító. I drog /iiii/iionilkolint. e z z e l i s javítja. éld saranyú sza/ionint. G y o m o r . zöldek 3-6 cm lombot fákon gomb alakú többszörösen fagy éló. G ö r c s o l d ó hatását i s ismerjük.is fogyasztják. I lakniplék Il.Cukorbetegek is használhatják. Szára fás. e g y hónapban kétszer-háromszor fagyöngyteát is f o g y a s z t h a t . i gyűjtési ideje november-április. m e r t elég nagy v a l ó s z í n ű s é g g e l m e g fogja a k a d á l y o z n i az áttétek kialakulását. lernyomáscsökkenln szírre ható A riszkoloxin tölgyfákon proteint. t ü d ő . átellenesen cserje. a k k o r 11: j ó fogyasztani hetenként legalább e g y csészével S z í v b e t e g e k n e k is j a v a s l o m e z t a teát. menedzsereknek és idős korú e m b e r e k n e k i i . úgy. feltétlenül i g y á k a f a g y ö n g y b ő l készült teát. kolinl.oranlliaceae) családjába tartozó.7. nem fagyöngy gyógynöivny. h o g y r e g g e l áztassák be a f a g y ö n g y ö t . e z t a z o n b a n csak a k k o r t u d j u k h a s z n o s í t a n i . . zöldessárgák. a m í g a v é r z é s e l n e m m ú l i k fogyasztja a galagonyateát. ha a g ö r c s ö k jelentkezésénél már készen van a fagyöngytea. ceruzánál hosszúak. e b b ő l .m é g j o b b a m e d v e h a g y m a . m a g a s vérnyomást. E z e k b e n a z e s e t e k b e n csak a d d i g kell teát i n n i b e l ő l e . Ha a s z í v b e t e g e k a f a g y ö n g y és a g a l a g o n y a mellett m é g a fokhagymát . g y ó g y h a t á s ú teát fognak használni. anyagot. kétlaki izeit. m é h é s b é l v é r z é s e k n é l i s hasz­ nálható. C s ö k k e n t i Aki a magas vérnyomasára rendszeresen a vércukorszintet.

A vodka egy centivel magasabban legyen. nem nyúlósan síkos. Erről a gyógynövényről a gyógynövénykönyvek nagyon keveset írnak. akkor használhatatlan. Nem súroljuk. azonnal barnulni kezd! Ezért a gyökér összevágását követően az előre odakészített üvegben lévő gabonavodká­ ba tesszük a felvágott gyökérdarabokat. ha Népi nevén forrasztófű. Ne használják a gyökerét belsőleg! De külsőleges használatra kiválóan alkalmas a gyökérből készült pép. nem hófe­ hér. mert a külső.(SYMPHYTUM OFFICINALE L. Ha a gyökér belseje barnás. mert tavasszal még nincsenek levelei. Az így elkészített feketenadálytő-tinktúrát két hétig tartjuk szobahőmérsék­ leten az üvegben. fekete része is értékes anyagokat tartalmaz. hogy amikor a frissen vágott felület levegővel érintkezik. mert a szárított gyökérből készített pép értéktelen. Ezért lehetőleg ezt javaslom. Ez csak úgy lehetséges. egészen addig.) Fekete nadálytő részektől. A tinktúra készítéséhez egy centiméteres darabokra vágjuk a feketenadálytő-gyökeret. naponta egyszer-kétszer felrázzuk. Nagyon jó a frissen szedett gyökér azonnali felhasználáskor. míg az üveg tele nem lesz. Előre elkészítjük a befőttesüveget és a Royal vodkát. Két hét után leszúrjuk. megtisztítjuk az elhalt 86 . vagy a tinktúra. amiről fel lehet ismerni. Mi a fekete nadálytő gyökerét mindig márciusban gyűjtöttük. Figyeljék meg. ha ősszel a tövek helyét megjelöljük. ha a gyökér megnedvesítve csak nedves. mint a gyökérdarabok. A frissen kiásott gyökereket megmossuk. a gyökeréről még rosszakat is. Akkor jó. Ezután a következő gyökeret daraboljuk fél és tesszük a vodkába. hogy belsőleg használva májkárosodást okoz.

Virágzata hosszú. nóiény. kolinl. leszel belül (iyiikérzete Ujjnyi A hófehér. barnuló 20-}0 nöiény rirágú. hegyes. i A A 5-/5 50-6<. érdes. glikozidát. 87 . kívül családjaim élő. mi /"-/5 mm hullámos szélű. aránya: 4-5:1. szúrós erdeslereluek nyirkos szórókkel l-j HÚSOS. gyökeret gyökér tavasszal gyűjtjük. Hosszuk nyálkás. beszáradási HIO"/„ gyókénlrog cukrol. keményítőt. aszparaginl tartalmaz. gyantát. Tffktveiei hosszú lándzsás. ibolyaszínű. gyökér ujjnyi elágazó Jekete. i m-re harang esetleg alakú. könnyen lemezük A vastagok (lloragimueae) léteken. Gyűjtési nyalkái. március-április. borított ártereken éveló raslag. nyelüek. inulinl. ideje cseranyagot. cm. gumit. általában rózsaszín. IS-JOcni.I: tartozó.

a h o l s o k N y á r o n . Sok e m b e r kínlódik ízületi feketesége! p e d ő b e b u r k o l ó z v a kell m e g v á r n i . a l e v e l e k b ő l lehel ülófürdöi készíteni a következőképpen: egy vödröt félig lesznek kiválóan a l k a l m a s m i n d e n f é l e f á j d a l o m csillapítá­ sára. h a a f e j t e t ö n az összevagdalt levelekkel. és ha használ neki. n y á k o s lesz. mozgása. de csak é p p e n felrotiyanjon. K é r d e z t e t ő l e m . várjon m é g v a g y két hetet. onnan jobban beszívja. a boltokban k a p h a l ó szárított g y ö k é r i s m e g t e s z i . h o g y beszívódjon. négyöl ó r á i állni hagyják. a g y ö k e r e k e t . A f e k e i e n a d á l y l ó . hogy hol keressék. v a g y p o r r á kell törni g y ö k é r b ő l linklúrál ( m á r c i u s eleje volt. Az így nyeri fózeiet a fürdővizükhöz önlik.isu. Ha n e m ludnak lékelenadályiö-gyökerel szedni. a k ö n y ö k . A m i k o r m á r t e s t m e l e g . m i t ö r t é n t v e l e .és a lérdí/. é s ő b o l d o g a n m e s é l t e . m i n t a friss g y ö k é r . A váll. ismeri forrázni és kétszer-háromszor is lehet ugyanazt a pépei használni. A c s í p ő í z ü l e t e s e k . De g a z d a s á g o s a b b a szárított ugyanannyi a fekete n a d á l y i ö v e l . használni. s a föld már n e m volt f a g y o s ) A d l a m b e l ő l e neki. a m í g a kis l e v e l e k m e g j e l e n - oo . és mondtam. m é g az ízületek közötti síkos anyagól is pótolja a fekete n a d á l y t ö síkossága. m e g kell őrölni. m e r i a z o n a h e l y e n . amit ó ismert. r á kell k e n n i e g y ruhára és a fájós r é s z r e h e l y e z n i . amit ajánlhattam v o l n a neki. T u d t a m n e k i o l y a n h e l y e i m u t á l n i . h o l l e h e t f c k c l c n a d á l y l ő g y ö k e r e l találni. síkos. a csukló. és t ö b b órán keresztül rajta t a r i a n i . Azt m o n d t a . és vagy 20 percre b e l e ü l n e k . e z é r t az ülőfürdöt.t i n k i ú r á t . K é l h é l m ú l v a t a l á l k o z t u n k újra. m i t ő l lett i l y e n j ó a g y ö k é r b ő l is linklúrál készíteni. A f ü r d ő v í z ne érjen a szívükig. H a a f e j h á t u l fáj. és tapasztalni fogjuk. h o g y n é h á n y p e r c e n b e l ü l e l f o g m ú l n i a fejfájás. Ú j r a l e h e t h o g y a lágyékánál és a térdénél t ö b b s z ö r kenje be a fájdalom helyéi. t e l e ö n t i k vízzel. H a fejfájás g y ö t r i a z e m b e r t . lesz. a térd izületeit kenjék be v é k o n y a n a linktúrával naponta kétszer. Szerencsére akkoriban csináltam m a g a m n a k friss A szárított g y ö k é r b ő l l e h e l p é p e s pakolást csinálni. szedjen és csináljon m a g á n a k linklúrál.t i n k i ú r a vannak. Hagyiák. u g y a n ú g y be kell d ö r z s ö l n i a fájó reszt . mint a vaslag hústól.n. h o g y mindenki a z t k é r d e z i t ő l e . aki a c s í p ő . h a n e m egy fürdőle­ A m i k o n vak> a h o m l o k o n léve: kell l e t ö r ö l n i . cselén a z ujjuk h e g y é r e tett Egyszeri kezelés tinktúrával többször Az egyik ismerősöm küldöli h o z z á m egy ö r e g e m b e n . c s a k p á r l ó v a n . rosszul lesznek! H ú s z p e r c után a k á d b ó l kilépve nem n e m szabad megtörülközni. m á r n e m tudla csinálni. a m i k o r a fekete n a d á l y l ö n e k levelei is a fekete nadálytö. é s n e m akarja e l m o n d a n i a z e m b e ­ reknek. m e r i és a h o m l o k o n . m e r i akkor neki n e m mert a csípöízülel a l á g y é k h o z k ö z e l e b b van. tudott b e l é p n i . N e m o l y a n I ' • h. A csípőízületi bántalomban szenvedők a I igyéknál tegyék a p e p e t v a g y a linktúrát a fájdalom szüntetésére. Ál kell k ö l n i . A l e v e l e k e t m é g e g y s z e r újra l e h e t M i n d e n f é l e ízületi fájdalomra kiválóan lehel h a s z n á l n i a f c k c t e n a d á l y t ó . de azt is m o n d t a m neki.il b e kell d ö r z s ö l n i a n y a k a t . és forró v í z z e l ö s s z e kell keverni p é p p é .1 tinktúrával. a z b e s z í v ó d i k .súrú. meri g y ö k é r t ö b b s z ö r i alkalomra is elég. d e l e h e t h a s z n á l n i . m í g leslünk fájdalmakkal. h á r o m s z o r n é g y s z e r a z u j j h e g y r e telt tinktiirav. A k á d b a m á r n e m kenjék be a fájdalom helyet. E z u t á n f e l f ő z i k a fűvel a v i z e l . de a m á s ízüleli bánialmakban s z e n v e d ő k fájdalma is m e g fog szűnni. m e g s z á r a d . a csípó.ülel k o p á s a miatt m á r alig t u d o t t járni.

és kért. Használható a tUlkUkra zúzódások. A feketenadálytő-tinktúra kiválóan alkalmas a csonttörések utáni kezelésre. mert a villamoson hallotta egy bácsitól. Este dunsztkötésben kell rá tinktúrát tenni. hogy neki is mondjam meg. kézen lévő csontkinövése­ ket is meg lehet vele szüntetni. hol lehet fekctenadálytö-gyökeret találni. Sajnos a címemet is megmondta. Muszáj volt az ismerősömön keresztül a bácsit akinek még a nevét sem tudom . el nem múlik. ne csináljon nekem propagandát. Ilyenkor m é g van síkosság a gyökérben. Fekélybetegségrc napi két csésze tea elegendő.figyelmeztetni. de ez hamarosan megszűnik. szebben és gyorsabban forrnak össze a csontok. Mindaddig kell használni. hogy ezt ne tegye. De ennek a teáját se igyák tovább két napnál. naponta reggel és este többször is be kell kenni a törött részt a tinktúrával legalább kél hétig.nek. a fekélyek gyorsan képződnek és hamar be is gyógyulnak. Kenjék be többször ezeket a helyeket a tinktúrával. ez elég is. aki a szomszédjának magya­ rázta az esetet. Belsőleg a feketenadálytő-tinktúrát nem szabad használni! A leveléből készült tea gyomorés bélfekély elmulasztására alkalmas. . tehát figyelni kell. mig a csontkinövés m e g nem szűnik. Lábfejen. reggelig rajta hagyni. Azért forrasztófű a neve. Nagy meglepetésemre nem sokkal ezután egy idegen asszony keresett m e g a férjével a lakásomon. a másikat este étkezés után kell meginni. mert a b e n n e l é v ő anyagok segitik a csontenyv képződését. az egyiket reggel. Amikor a gipszet levették a lőrés helyéről. véraláfutások megszüntetésére és a fájdalom csökkentésére.

) Hivatalosan elismert szélhajtó. és csak e z u t á n következik h a t é k o n y s á g á b a n a f o d o r m e n t a . A népi gyakorlatban elsősorban epeműködést s e r k e n t ő a b o r s m e n t a . (i/i . A k á r m i n d e n n a p i italként is k e l l e m e s ízű teát l e h e t b e l ő l e készíteni. K ö h ö g é s csillapí­ tásában viszont a f o d o r m e n t á é az elsőbbség. görcsoldó. étvágygerjesztő. e p e m ű k ö d é s t serkentő hatása van. Mi a n é p g y ó g y á s z a t b a n ezenkívül náthás időszakban hatásánál fogva baktériumölő k ö h ö g é s csillapítására is - használjuk. A l i k ő r i p a r is g y a k r a n a l k a l m a z z a a fodormentadrogokat.Fodormenta ( M K N T H A C R I S P A L. nyugtató.

tartalmaz. glikozidákal. ez a ketésbé hatékony.old fodor menta drogja 1-3% (50-70% karvontartalmú) illóolajat. Hasonlóan a borsmentához. gyökérsarjakról szaporítható. Beszáradási arány 5:1. cseranyagot stb. magot nem hozó növény. illetve vágjak le és fosztjuk a leveleket. . A '-. Ez az értékesebb. Az egyik a zöldmenta ráncos levelű változata. a másik a vízimenta fodros levelii változat.Az ajakosvirágúak (Libiatae) családjába tartozó ItétJHe változatban termelt évelő növény. Mimikét változat virágzás előtti leveleit gyűjtjük. Vágási ideje évente kétszer virágzás előtt.

Éjjeli á g y b a v i z e l é s e l l e n i s e s t e kell e g y g y e n g e teát m e g i n n i . A g y ó g y n ö v é n y e k e t külön­ b e n s e m az ízük. A z e l s ő c s é s z e tea n e m m i n d e n e s e t b e n hashajtó. tátikának n e v e z t ü k ezt a g y ó g y n ö v é n y t N e m j ó ízű.5 d l fü­ csészével. a másodiktol. g y ü m ö l c s ö k e t e n n i .Gyújtoványfű ( L I N A R I A V U L G Á R I S L. d e j ó hatású az epeutak gyulladására. harmadiktól N e s z o k j a n a k rá. e l s ő s o r b a n z ö l d s é g e k e t . h o g y 2. é s e z r e n d b e n tartja a s z é k l e t e i . h o g y a hashajtő n ö v é n y e k e t n e m szabad t ö b b s z ö r használni. v i z e l e t h a j t ó n a k . m e r t a z c s a k l á t s z ó l a g k ö n n y e b b megoldás. de a m á s o d i k és a k ö v e t k e z ő k biztosan kiürítik a b é l r e n d s z e r t a l e r a k ó d o t t salakanyagoklól. bélrendszeri megbetegedésekel okozhat/lessék este lefekvéskor igyanak meg belőle egy salátát. gyakran állandósul a székrekedés. ha szükség van rájuk. h a n e m a g y ó g y h a t á s ú k miatt jelenti azt. ha hasha|lisra használják különféle gyü|t:>ványfüvet. de e r r e a c é l r a ma j o b b a kis v i r á g ú zike. h o g y zsiros ételeket e s z ü n k és a h a s h a j t ó m a j d r e n d b e n tartja a s z é k l e t ü n k e t . g y ú j t o v á n y f ű teá­ v a l Ezt a teát p r o s z t a t a t ü l t e n g é s e l l e n is használ­ tuk r é g e n . H a a z egyik g y ó g y n ö v é n y t ő l n e m indul m e g a széklet v a g y a vizelet. é s e l e g e n d ő l e s z a z é v i k é t s z e r i b é l t i s z t í t a s p l . használható hashajtó­ kétszer s z e r i n t e m e l e g e n d ő a z a l a p o s béltisztítas Rostos ételeket kell e n n i . N e m szabad túlzásba v i n n i a hashajtók. Ez a z o n b a n n e m nak. E g y é v b e n 92 . e z t ú g y k é s z í t j ü k . így a g y ó g y n ö v é n y e k használatát s e m . z ö l d s é g e t . isszuk. és ez Igy biztosan A megindul.) Mi v a d t á t o g ő n a k .

a növény Virágai a szár 4-5 n a p i g k e l l i n n i b e l ő l e e g y c s é s z e t e á t a nap bármely szakában. Külsőleg aranyérbántalom esetén ü l ó f ü r d ő t k e l l v e n n i . ideje alkalmas. n a g y o n ritkán fordul e l ő . Gyűjtési A drog linarin flavimgnyalkát slb. M a a z o n b a n m á r július-augusztus. é s 5-10 p e r c e s á l l á s u t á n l e s z ű r v e m e g i s s z u k . e b b e n a z e s e t b e n e g y s z e r i e g y c s é s z e tea i . egyszerű. m í g a v i z e l e t ü n k újra t a r t h a t ó l e s z . Levelei 3-7 cm hosszúak. cm magas. Az epeutak gyulladása e s e t é b e n A tátogatok (Scro/iliulariaceae) száraz. gyantát. sárgák.e r e d m é n y e s s z o k o t t l e n n i . pektolinarin arány: i: 1 likozidákíil. Ezt c s a k a d d i g k e l l c s i n á l n i . keskenyek. 3-1 l i t e r t e á t k e l l önteni a fürdővízhez A g y ú j t o v á n y f ű teája b é l f é r e g ű z é s é r e is végén fürtben Gyujljiik részét és állnak. tartalmaz. h o g y b é l f é r g e s l e g y e n valaki 93 . fOU feletti Beszáradási virágzáskor.forrásban l é v ó v í z z e l e g y p ú p o z o t t mokkáskanál füvet forrázunk lc. köves családjába tartozó réten Szára 20-40 sűrűn sokfelé termo álló évelő növény.

esetleg kéthetenként egy csésze teát igyanak meg belőle. melyet messziről elárul illata. 94 . Talán mindenki ismeri ezt a nagyon jő illatú és szerény kis virágot.egy-két csésze elkortyolgarva . Sokféle tisztító teakeverék részeként is használják az ibolyát. reggel és este egyet-egyet. a gyökerét is. Az egész füvet felfőzzük. mert a gyökere és virága nagyobb mennyiségben . Tubcrkulotikus köhögéseknél. nyugtató és lázcsillapító.hörghurutnál.3-4 csésze/nap hánytató és hashajtó. M é g monclókája is van: légy szerény. Vértisztító. légzési nehézségnél 1-2 héten át egyfolytában tartandó tcakúrát javasolok napi két csésze tea kortyonkénti elfogyasztásával. Vértisztításra is használhatják az ibolya levelét. Az ibolya nagyon jól alkalmazható erős elnyálkásodásnál mint köptetö . mézet adunk hozzá. Vizelési ingernél is alkalmazható. tüdöcsúcshurutnál. Gyújtjuk az egész növényt. Ezt a teát is főzzük és mézzel ízesítjük.és torokelnyálkásodásra. A gyökerét én nem javaslom. Ilyen használatnál heti egy-két csésze teát. mint az ibolya. és így igen jó hatással van a náthából e r e d ő hörgő. Ha a friss összemorzsolt levelel homlokunkra kötjük. elmulasztja a migrént.(VIOLA ODORATA I . Lázcsillapításra napi két csésze teát kell elfogyasztani. ) Ibolya esetleg a virággal együtt.

jó gyújtjuk. hosszú A szárúak. anyaga is. kevés glikozidát. kerekdedek. családjába Illatos évelő tartozó. Virágai illatúak. és 4:1. növény. cserjésekben hosszú. lemezük szélűek. egy A van alkaloidát levéldrog fő benne tartalmaz.Az erdőn Ibolyafélék (Violaceae) termő vékony. és keserűanyagot. csipkés Levelei mélyen hosszú ívelt kékek. gyökér: a szaponin. a A levéléi Beszáradási egy illóolajat gyökérdrog szaponint. május-július. gyökérzetét arány: sarkantyúsak. Gyökérzete nyelűek. nyomokban illóolaj Gyűjtési ideje: levél: szeptember-március 95 .

vadon nem fordul elő. napi egy-két csésze kakukkfű-űtifű keverékből készült teát kortyolgassunk el. az új hajtás lágy.5-2 cm hosszúak.amíg a szél meg nem indul.( T H Y M U S SERPYLLLM L. Étvágytalanság ellen reggel éhgyomorra igyanak meg egy csésze kakukkfúteát. 0. de útifűvel egy-egy arányban keverve sokkal jobb hatású. kúszó. mint a vadon termő. felemelkedő. Amikor köhögünk. cseranyagot. délben is 96 . tojásdad alakúak. A drog 0. Virágzatuk fejecske vagy füzér. ha azonban ez nem elég. Magában is lehet inni. Leveleik keresztben átellenesek. Virágaik kicsinyek. ritkán fehérek. Virágzáskora virágzó lágy szárú hajtásokat gyűjtjük. Ezenkívül szélbántalmak ellen is jó. ízesíteni legfeljebb egy kis akácmézzel lehet. mert az is köhögéscsillapító hatású. nagyon fagyérzékeny.lehetőleg este .5% (timoltartalmú) illóolajat. kellemes illatú. Csak addig kell napi egy csésze kakukkfúteát meginni . alul fásodó. mindegyik gyógynövény Száruk 10-30 cm magas. ezért nálunk csak terme­ lik. évelő nöivny Több változata van. A mediter­ rán területeken őshonos. rózsaszínűek.) Kakukkfű Mezei kakukkfű az ajakosvirágúak (Labiatae) családfába tartozó. A vad kakukkfű teáját elsősorban köhögés ellen használjuk. A kerti kakukkfű (Thyniua vulgáris L.) több illóolajat tartalmaz. bíborvörösek.1-0. keserűanyagot. sókat tartalmaz.

.

Ezt csak addig kell folytatni. A kakukkfű fő hatóanyaga i rhymol nevű illóolaj. mint a vad kakukkfűben. Mi a kakukkfüvet a mindennapi teánk alkotórészeként m e g e l ő z é s r e és az íze miau fogyasztottuk. h o g y húslevesbe is tellek kakukkfüvet. amíg az étvágyuk rendbe nem jön. l ' g y kell használni. pedig igaz. Amikor már egy evőkanál kakukkfüvet tesznek 2. Biztosan tapasztalták már. egyik legmegbízhatóbb gyógynövény. hogy a kakukkfű nagyon jó immunerősítő.meg lehet inni meg egy csészével. az egészséges embereknek is. de tudom. hogy ezzel a módszerrel a dohányzásról is könnyen le lehet szokni. ezért amikor kerti kakukkfüvet használnak teának vagy fűszernek. Sokan állítják. így egyre többen használják a kakukkfüvet is a mai háztartásokban.1 lejük is megfájdul. akik visszatérnek a régi fűszerekhez. hogy rendszeresen fogyasszák a kakukkfűteát. Ennek a fajdalomnak a megszüntetésére is ezt a teát javaslom. hogy a gyomorfájás­ tól . Egyetlen könyv sem említi. Aki megkóstolta. A kakukkfüvet nagyon régen használják az emberek gyógyításra. és már olyat is hallottam. Ez egyénenként változó. A kerti kakukkfűben körülbelül duplaannyi illóolaj van.S dl vízhez. és gátolja a sejtek öregedését. N e m olvastam sehol. nagyon kellemesnek találja. utána ugyanolyan mennyiségű vízbe több és több füvet kell adagolni. mindig a fele mennyiséget kell csak forrázni vagy az ételbe tenni. mert a/. Már az egyiptomiak is hasz­ nálták a balzsamozásnál. a bor és a pálinka keserű lesz. Ma már egyre többen vannak. hogy az első pár csésze teába a megszokott mennyiségű kakukkfüvet kell tenni. Ilyen esetben is magában kell meginni mindaddig. hogy a ka­ kukkfű teája kiváló az alkoholfüggöség ellen. amíg a ciklusban a görcsös állapot tartani szokott. ami egyébként oldja a menstruációs görcsöket is. . Javaslom mindenkinek.

A világon talán mindenhol ismerik. de olcsóbb. de gyomorpanaszok esetében is jó hatású a kamilla. de ma már termelik is. emésztést serkentő. Bélhajtó. de egy évig napi rendszeresség­ gel magában nem szabad használni. Ebből a célból napi két-három csésze teát is meg lehet inni.YIOMIU.) Kamilla Ez egy nagyon közismert. amíg a baj el nem múlik. Ez ugyan hatóanyagban nem eri el a mi kamillánkat. Görcsoldásra és szélhajtásra csak addig van szükség. ha lehet. amit régen Hungarit umnak is neveztek Európában. még fürdőt is vehetünk belőle. Elsősorban megfázáskor.amikor nehe- 99 . elismert és széles körben hasznait gyógynövényünk. mert a bélbolyhokat tönkreteszi.A 1. Jó szemborogatásnak. fertőtlenítő. görcsoldó. Az emésztés serkentésére és a gyomor erősíté­ sére étkezések előtt délben és este . például orbáncfüvet. Nyugtató. A kamillateát mindig forrázással készítjük. Nagyon régen használja az emberiség elsősorban a vadon termo kamillát.(MATK1CAK1A CHA. fogínyerősítőnek. elsősorban az afrikai országokban.1 kozmetikai iparban is használjak. A legtöbb országban szerepel a hivatalos gyógyszerkönyvekben. mézzel ízesítve. Két-három hetes fogyasztása után legalább ugyanennyi ideig más nyugtatót kell használni. Izzasztó. gyomorerősítő. Nemcsak a gyógyászatban. toroki ibiitőnek. hanem . Kezdjük az elején: ha nyugtatóként használják. Sokan használják mindennapi italként is. Időnként egy-egy hónap szünetet kell tartani a rendszeres fogyasztóinak is. ami egy ideig rendben is van. este egy csésze forrázatot igyanak meg belőle.

nótény. kopaszok tömegesen ICom/ntsitael nálunk csak mindenütt az Alföldön is. tartfizó. cukrot (iyújlési stb Heszáradási kocsányon hengeres A sugárrirág.5. Termesztik Szára méret'. május-június. lándzsás bogokban sárga gyújtjuk. hengeres.I fi-s . virágját drog 0. nöténylsarakat.7. glikozidákat. hosszúkás 10-40cm fagy /elemelkedő.20. szórtak. i'irágf'szkei altnak. magas. j . keráletúek. hosszú állnak. termo egyenes tereiéi egyéves Ciyókerekicsiny.5 % illóolajai. ideje 100 . tartalmaz arány: . keserűanyagot. dús utók. A fehér korongvirágbol azuléntartalmú cseranyagot.kesi'irágzatúak családjába megtalálható.7% sittéikék színű.

A s z e m n e m játék. m o n d t a m i n d i g a nagyanyám. de g y e re ke kné l is n a g y o n jó hatású az ülőfürdő. Egy kicsit v i l á g o s a b b lesz t ő l e a hajunk. N e m is kaptunk t ü d ő g y u l l a d á s t . A kamillával i d ő n k é n t . h o g y ágyban fekve. Sok n ő n e k a tejmirigy be-gyulladásakor a hónalji izzadságmirigye is begyullad.zebbeket eszünk . és e z z e l egy i d ő b e n jól ki is i z z a s z t ó i t b e n n ü n k e t . h o g y az i z z a d s á g m i r i g y ü k így n e m tisztul ki. ilyen célra e l é g . akkor is izzasszák m e g magukat. Ma n e m v a g y u n k b e t e g e k . úgy. az o r v o s úgyis ezt fogja ajánlani. A kamilla megnyugtatja a bórt és az e g é s z szervezetet. ez e g y n a g y o n hatékony. ha a teájából i d ő n k é n t . Virágját porrá m o r z s o l v a a v i s z k e t ő és n e d v e d z ő e k c é m a k e z e l é s é r e is használhatjuk. h o g y az izzadságmirigyeik tisztuljanak. a m i k o r köhögtünk. feltétlenül menje­ n e k e l s z e m o r v o s h o z . M e l l e s l e g Jegyzem m e g . A kamilla f e r t ő t l e n í t ő hatású.és hajmosásra is használtuk. és ez sajnos rosszra v e z e t . h o g y az e m b e r e k n a g y részenem izzad m e g soha.e g y . ha n e m b e t e g e k . de n a g y o n jó hatással van a hajhagymákra és a fejbőrre. Mi. gyulladt s z e m r e n a g y o n jé) hatású a kamillaborogatás.e g y c s é s z e teái kell meginni Izzasztásra ú g y használják a kamillateát.e g y h ó n a p b a n e g y s z e r egy-két c s é s z e teát e l f o g y a s z t u n k . g y ó g y á s z a t i k é s z í t m é n y e k e t is k é s z í t e n e k kamillából. e s e t l e g csak l a p p a n g bennünk a b e t e g s é g . v a g y árpa van rajta. Fáradt. m e l y n e k m i n d e n literjéhez e g y e v ő k a n á l kamillát kell tenni. inhaláltunk is a kamillával. A kamilla főzetét fej. F ü r d ő v í z készítésekor a kamillából legalább két-három liter teát kell forrázni. biztosan izzasztanák magukat. p e d i g ha tudnák. K ü l ö n b ö z ő kozmetikai. és utána jól takarózzanak be. jó illatú növény. de ha a s z e m már be van gyulladva. h o g y a kamillaport rászórjuk. a l e h e t ő l e g f o r r ó b b a n kortyolgas­ sák el. H a kezelésként e l e g e n d ő a kamilla. . I d ő s e m b e r e k n é l .

addig. Forrázatával az i d e g e s s z í v d o b o g á s t lehet m e g s z ü n t e t n i . a tetejére feljövő olajat kiskanállal leszedjük. lassú t ű z ö n f ő z z ü k a v i r á g o t . E g y s z e r r e csak e g y m o k k á s k a n á l tinktúrát fogyasztunk e l v í z z e l v a g y teával. ihatatlan lesz. Étvágyat is csinál. Az olaj e l ő s e g í t i az e m é s z t é s t . 102 . Ezért e l ő s z ö r csak e g y mokkáskanál virágot forrázzunk le 2. mert ha sokat teszünk az e d é n y b e . valamint m i g r é n t . A linktúrát l e h e t ő l e g g a b o n a s z e s z b ő l (a Royal v o d k a i l y e n ) készítsük kéthetes áztatással. Ezt a virágot l e g i n k á b b a k o z m e t i k a i i p a r használja. de jó fejfájásra is. E g y ü v e g e i telet e s z ü n k l e v e n d u l a v i r á g g a l és felöntjük 30-40 f o k o s szesszel. de n a g y o n ó v a t o s a n forrázzuk le. szédülést. a k o n z e r v e s ü v e g r e rátesszük a tetejét. A z o n b a n e z e k r e a b e t e g s é g e k r e j o b b a n hatnak a v i r á g b ó l készült a l k o h o l o s k i v o n a t o k . m e l a n k ó l i á t is g y ó g y í t és v i z h a j t ó hatása is van. a m i g a v i r á g o k a t teljesen e l l e p i . L e p á r o l o g t a t á s s a l olajat is l e h e t csinálni belőle. é s e z t m é g tovább m e l e g í t v e e l p á r o l o g t a t j u k b e l ő l e a vizet. felfúvódás e l l e n is j ó . e r r e a c é l r a n a p i 5-6 c s e p p e t cukorra c s ö p p e n t v e fogyasszunk el. R e u m a és csúz e l l e n a f ü r d ő v í z b e kell c s e p p e n t e n i b e l ő l e 6-10 c s e p p e t . Két hét m ú l v a leszűrjük.Levendula (LAVANDULA OFFICINALIS CHA1X) Teája i d e g n y u g t a t ó . majd 15 perc állás után este igyuk m e g . e z é r t t e r m e s z t i k nálunk is.5 deciliter forrásban l é v ő v í z z e l . Betakarjuk.

mediterránban virágjából én őshonos illatos Jelcserje. állnak. termeszteni 103 . virágok adják is megnő. majd zöldek. de télen védeni kelt. de másutt kis Elsősorban termesztik is. Ibolyás. lándzsások. kezdtem el. használtuk levendulaolaját. is csináltam méter A szürkén átfüzérben nyíló levelei magasra molyhosak. a drogot. morzsolt a liláskékek. telepet nyerhető Tihanyi-jelszigeten. még Mi Beszáradási arány mert csak pár I kg 3-5 g keveset volt. Szára másjel Bükkszentkereszten belőle. A virágok Az idén nagyon drága éve hosszúkásak. virág.Az ajakosvirágúak a a a (Labiatae) családjába olajért már egy tar­ tozó.

Mi csak h i d e g v í z b e n áztattuk a papsajtot 3-4 órán keresztül. T ö b b k ö n y v b e n olvastam. és azt tesszük a g y u l l a d t részre. t o r o k d a g a n a t n á l . Ö b l ö g e t n i kell v e l e . a m i k o r az már langyosra kihűlt. Elsősorban h u r u t o l d ó hatását ismerjük. és erre a célra is használjuk a l e g g y a k r a b b a n . h o g y a forrázatát m i r e használjuk. E b b e n a z e s e t b e n e g y steril g é z d a r a b o t m á r t u n k a papsajt l e v é b e . A l e v e l e i b ő l készült italt k i t ű n ő e n lehet használni mandulagyulladásnál. L á g y í t ó b o r o g a t á s t is k é s z í t h e t ü n k b e l ő l e a testünkön lé­ v ő g y u l l a d á s o s részekre. gusztustalan lett. l e m o s ó s z e r k é n t is l e h e t használni. M i n d i g frissen készítettük. E k k o r m é g 2-3 ó r a hosszat áztatjuk a teában. de a leforrázott tüdőfű és k a k u k k f ű b ő l készült t e á h o z csak akkor tesszük h o z z á a papsajtlevelet. h o g y n e k i f e l é p á r o l o g j o n e l b e l ő l e a hatóanyag. Bélhurutnál m a g á b a n . Fóliát kell t e n n i rá. nyálkás. K ö h ö g é s e l l e n i teák 104 .Papsajt KEREK LEVELŰ M Á L Y V A ( M A L V A N E G L E C T A W A L L ) a l k o t ó r é s z e k é n t is használható. b e d a g a d t f o g í n y n é l . Salátaként is használható. m e r t ha s o k á i g állt.

. van. Termésük A növény sajtocskára gyűjtjük. vékony. Beszáradási Gyűjtési arány: ideje június-augusztus.A tartozó. kis majdnem kerek levelét kerek formájúak. több ki. az a évelőnek végén szórtak. családjába sokfelé Az elterjedt egyéves egyéves gyökértörzse felemelkedő hosszú növény is szár nyelűek. növény. emlékeztető. 5:1. vagy gyökere ebből fejlődik 3-8 mályvafelék úton. esetleg évelő (Malvaceae) kertekben. elterülő A levelek cm-esek.

hogy mennyi a sok a tehénnek. mert a benne lévő hypericinről az egyik könyvben azt olvasom. hogy Angliában észrevették a gazdálkodók. Tehát az alapbaj a gyomorideg.) Mos! vagyok zavarban. akkor telitől yagosodott a bőrük. fekély. hogy a világos szőrű teheneik. savtúltengés. 106 .Orbáncfű (HYPER1CUM I'EREORATUM L. ha sokat ettek az orbáncfűből. és mennyi a sok az embernek? Mert egy másik könyvben azt írják. hogy a világos bőrű emberek csak este igyanak orbáncfűből készült teát. jól lógnak tőle aludni.s támogatja. mii is írjak le erről a növényről. Ha erre a célra fogyasztják. hogy gyomorideg. Az idegnyugtatást a gyomoridegekben is elvégzi. amit orbáncfűteával meg lehet szüntetni. Klinik. Ez a növény amúgy nagyon hatékony gyógynövény. En is azt ajánlom. ezért fekélybetegségben szenvedő embereknek i. délben vagy este a fő étkezés előtt igyanak meg belőle egy csésze teát. ha orbáncfüteát ivott.ig igazoltan hatásos depresszió ellen. Este lefekvés előtt igyanak meg belőle egy csésze teát. az orvosom úgy magyarázta a sorrendet ennél a betegségnél.nl. gyomorhurut. A bennem felmerülő kérdés ebben az esetben az. Ezenkívül a máj működését is kiválóan segíti. A növény fő hatásterülete az idegnyugtatás. Amikor nyombélfekélyem volt. hogy a világos bőrű ember ne menjenek a napra.s ajánlom az esti egy csésze teát. A sötét szőrű tehenek­ ről nincs szó. amikor már nem süt a nap. ezt a tulajdonságát is nagyon régen ismerjük. A máj működésén túl az epeműködést i.

színanyagot. keresztben alakúak.7. nöiény felső virággal kolint. sötétsiírga meg Ennél ismeret. Virágzata reteken. arány. A levet hosszúak. fontos és a részét vörösesbarna időben többféle nöiénynél mert szabad használni. termo kb. hasonmásától.Az füres. telepítésekben egyenes. mindegyiket leiéllel. cseranyagol. Gyűjteni cm-es Beszáradási különösen összedörzsölve különbözteti az alapos nem virágzáskor szárral. dús ez orbáncfűfélék cser/és éivlő 2 cm növény. nikotinsavakal június-július drogglikozidát. stb. ivle a egy szirmok engednek. a tojásdad bogernyő. virágzó van -II) belőle. elágazó (Guttiferae) irtások Szára I ereiéi családjálxi utáni a felső tartozó. részén állnak. legfeljebb kell. tartalmaz. pektint. többszörösen rirágú. Gyűjtési ideje . a A cukrot.j~í.

e g y c s é s z e orbáncfűteát.e s e k n e k is készítenek belőle gyógyszert. h o g y h e t e n t e . Gyulladásgátló hatása is ismert. h o g y korunk b e t e g s é g e a z i m m u n r e n d s z e r ü n k gyengesége.k é t h e t e n t e igyanak m e g e g y . mert éjjel a vizelethajtás következ­ tében éjszaka t ö b b s z ö r fel kellene kelni. Az orbáncfű n a g y o n l é n y e g e s tulajdonságát a nyolcvanas é v e k v é g é n f e d e z t é k fel A m e r i k á b a n . ezért a v e s e b e t e g s é g e l l e n is használjuk a teáját. ami ő s s z e l és télen a nátha m e g e l ő z é s é t is e l ő s e g í t h e t i . A z allergiások italából s e h i á n y o z z o n az az o r b á n c f ű . a m i r e az orbáncfű kiválóan jó. M é g a magas v é r n y o m á s b i z o n y o s e s e t e i b e n is alkalmazható. d e csökkenti a vérnyomást. szerintem e n y h é n . A v e s e m ű k ö d é s segítésére r e g g e l kell inni. e z é r t m á r A I D S . .i szert. K i v á l ó a n erősíti az immunren. Az egészséges embereknek is javaslom. Egy e l ő a d á s o n a z hallottam.S z í v b e t e g e k n e k is ajánlom az o r b á n c f ű t e á t H i s z e n a s z í v i d e g g y e n g e s é g is i d e g b e t e g s é g .

léteken. leveleit gyűjtjük. n a g y o n |. ideje növény.) A l e v e l e k b ő l készüli tea orosztea-pótlé). termő növény finom kifejlett gyümölcsű.Szamóca ERDEI SZAMÓCA (FRAGAR1A VESCA I.. tömegűm A arány 3-4:1. irtasus legtlőkön éveld lieszáradási június-július. teát kell a r e g g e l i e l ő t t e l f o g y a s z t a n i . céljából forrón kell inni. családjába cnlui tartozó. Gyűjtési 109 . ízű vértisztitc Bclhurut ellen napi egy csésze Izzasztás fekve. lehetőleg ágyban naponta többször. erdőkben. A rózsajelék (Kosaceae) lielyeken.

é s m é g h o z z á a d ó d i k e g y újabb. máj-.és csak más n ö v é n n y e l k e v e r v e szabad használni. és kell is a l k a l m a z n i . a m e l y e k b e n b e n n e v a n a kívánt s z e r v működését e l ő s e g í t ő t u l a j d o n s á g . Ez igaz. H o g y i s m o n d t u k ré­ g e n ? Fűben-fában v a n a z o r v o s s á g . más n ö v é n y e k n é l is a l k a l m a z h a t ó .azt f ő z n i kell . vértisztítás . forrás­ ban l é v ő v í z b e t e g y ü n k e g y c s i p e t n y i s z a g o s mügét. de a b a k t é r i u m ö l ő tulajdonságát is ki tudjuk használni. fejfájást o k o z . ami m é g n e m o k o z fejfájást. A kumarinja . H a például e g y f e r t ő z ő májgyulladás e s e t é b e n g y e r m e k l á n c f ű g y ö k é r b ő l ké­ szítünk teát . n e m csak a belőlük kivont drogokat. b a k t é r i u m ö l é s .ez az illatosító anyaga -.pl. ha sokat használunk b e l ő l e . I l y e n e s e t e k b e n a n a g y m a m a arra tanított. f e r t ő t l e n í t é s . e p e b e t e g s é g e k e l l e n v é r t i s z t í t ó n a k és i z z a s z t ó n a k használják. Ez a n ö v é n y is jó a májra. 110 . h o g y csak óvatosan kipróbálva azt a mennyiséget. de már használ . Amit most leírtam. Csak o l y a n növényeket szabad a z o n b a n összekeverni. és ma már a g y ó g y s z e r i p a r is e g y r e i n k á b b használja a g y ó g y n ö v é n y e k e t .Szagos m u g e (ASPERULA O D O R A T A L ) Teáját vese-. e l ő n y ö s t u l a j d o n s á g . Ezt k i e g é s z í t i a másik n ö v é n y .a tűzről levett.a m i v e l n ö v e l h e t ő a n ö v é n y e k g y ó g y í t ó e r e j e .

és felső Virágai növény. htik'L'xstikben (iyöktörzse Orvokban A fehér A Bet I ét lándzsások. növény földfeletti áradást arány drog kumarint. színűek. tetején állnak. Gyűjtési Hl . ideje baktériumölő részét 5:1. 4-6 a cm szár levelek családjába évelő levelei larltizó. tékony. keserüanyagot. nagyobbak. anyagot május-június tartalmaz cseranyagot virágzáskor gyűjtjük. állnak. 6-'M'sével hosszúak. középső kúszó.A buzérjelék íRubiaceae) termő.

5-1 cm-es darabokra. olyan vastag legyen. Nagyon sokat használtuk gyerekkoromban. ezzel lemostuk. és az így kapott szirupból fogyasszunk el naponta háromszor egy leáskanálnyi mennyiséget. köhögéscsillapító. mint a teát. A cukor kioldja a levelekből a hatóanyagokat. baktériumölő hatása miatt nélkülözhetetlen a népi gyógyításban. egyujjnyi útifű a befőttesüveg aljára. Ez a növény egyike a köhögés elleni teáknak. Ha a mezőn d o l g o z ó embert valami baleset érte.) Útifű Az úiifú baktériumölő.az emberi nyál is jó fertőtlenítő (a kutyáé j o b b ) -. és ráleltük a sebre. mert a gyerekek azt szívesebben fogyasztották. mint a fű A lezárt üvegben rétegesen álljon a fű és a cukor a napon úgy két hétig. Nyálkaoldó. sebgyógyító hatása az aukubin enzimatikus bomlástermékének tulajdonítható. kéznél volt az útifű.ANTAÜO LANCEOLATA L. megtörtük. . Megköpködtük . így készítjük: Az útifűlevelet összevágjuk 0. R é g e b b e n szirupot is készítettünk belőle. A szúnyog. rá egy réteg cukor. Ahány kiló az útifűiével.(PI. ugyanannyi cukor szükséges hozzá. azok feljönnek a szirup tetejére Leszűrjük.és darázscsípést is ezzel gyógyítottuk. hogy a növényből kijöjjön a gyógyító hatás. ami kb.

(galaktóz. zsírt 6% arány: Gyűjtési A drog cseranyagot. ered. lándzsa végén növény tőkocsány A tömött füzérvirágzata. ideje nyálkát. tartalmaz. (Plantaginaceae) sok helyen családjába évelő előforduló sok Gyöktörzséből Levelei 3-7 a ép cm mellékgyökér állnak A tőrózsában hosszúak. C-vitamint. és glikozidát. Beszáradási május-július. proteinanyagot. planteóz glukóz). 1-2% . aukubin triszachartdot 18% invertáz(rinantin) emulzinenzimeket. 6:1. fruktóz. citromsavat. növény. nő kifejlett.A lándzsás útifű az útifüfélék tartozó. alakúak. leveleit gyűjtjük.

A szervezetben l é v ő mészlerakódás ellen is használhatják. A kis veseköveket és vesehomokot is é r d e m e s vele oldani. de itt is f i g y e l e m b e kell venni a vesére ható tulajdonságát.) Zsurló A fő hatásterülete a vesetisztítás és ezen keresztül a vizelethajtás.. Reuma és csúz esetében is ezt a módszert kell alkalmazni.(EQUISETUM ARVENSE I. de itt is le kell írnom. Epe. Ugyanennyi i d ő után újra lehet inni. De jobbnak tartom a minden másnapi fogyasztást. hogy a benne lévő kovasavat a vese lassan dol­ gozza fel. Már írtam. eloszlatni.napi 1-2 csésze tea fogyasztását két hétnél tovább nem javaslom. ezért folyamatos . ellenkező esetben véres vizeletet okozhat. h o g y az egész g y ó g y n ö v é n y legfeljebb 20-25%-a legyen zsurló. Hat hét után abba kell hagyni. Szívnyugtatóként is lehet használni.és májbántalmak esetében csak az e g y é b g y ó g y n ö v é n y adaléka­ ként javaslom használni. úgy. 114 .

J-5 mm meg a összetéveszteni Biztosan tapintásáról. (Equlsetaceae) árokpartokon. különböztetni ezért hívják kannamosónak selymes I mocsári zsurló 8-10% alma- tapintású. tapintású. \em mert érdes a Kb. elágazik. ekvizelrín Gyűjtési hajtásokat jiiniiis-auguszttis. a színű. zsurlóval. kg száraz. flavonglikozidát zsírt. (akonil- tavakat. A 4 drog (spórás) szára kb. feketés 20-50 cm. növény. 115 . mérgező. szaponint. ekvizelonint. a szabad meddőhajtások vastag. az - réteken. mocsári lehet mezei is egyenes. zsurló -. a Gyöktörzse érdes családjába kapás virágot A talajban nem tartotó wivényvk termő mélyen nyirkos között van. szerves kg friss zsurlóból lesz kovasavai. ideje gyújtjuk.A zsurlófélék termő. keserűanyagot. sima. oxal-l tartalmaz A meddő gyantát.

cseh. román. A receptek nem teljesen azonosak a fenti országok gyógyszerészreceptjeivel. és részben a saját tapasztalataim alapján állítottam össze. német keverékek alapelvére. Gyermekláncfűgyökér Bengekéreg Gyújtoványfű Papsajtlevél Ezerjófű 6 4 4 11 5 4. kiegészítve azokat a nagymama által elmondottakkal. Cickafarkfű Pemetefű Rebarbaragyökér Vérontó gyökér Füstikefű 3Kutyabengekéreg Kökényvirág Cickafarkfű Diólevél Kamilla 12 4 6 4 4 4 5 13 4 4 116 . A receptekben szereplő számok súlyarányokat jelentenek grammokban. Cickafarkfű Diólevél 5 4 ALACSONY VÉRNYOMÁSRA Homokigyopár-virág Fehér ürömfü Rozmaringlevél Bazsalikom Kerti izsóp 4 4 5 5 12 2. lengyel. ARANYÉRRE BELSŐLEG 1.Gyógyteakeverékek Az itl közölt gyógyteakeverékek receptjeit magyar.

Kakukkfű Martilapu Fehér pemetefű Tüdőfű Ökörfarkkóró-virág ARANYÉRRE KÜLSŐLEG Tölgyfakéreg Vadgesztenyelevél Zsurló Diólevél Kamilla 15 5 5 5 5 Somkórófű Ökörfarkkóró Tüdőfű S T R Ű M A . Fehérmályva-gyökér Cseresznyeszár 8 5 4 5 8 3.Gyermekláncfűgyökér Orbáncfű Zsályalevél 6 4 8 A S Z T M A ELLEN 1. Árvacsalán sárga Borsmentalevél Diólevél Citromfű K ö z ö n s é g e s galaj . Veronika Ezerjófű Szurokfű Orbáncfű Fehér p e m e t e f ű 6 4 6 8 6 TŰ LTENGÉS ESETÉN 1. PAJZSMIRIGY- 2.

S Ö M Ö R ELLEN K Ü L S Ő L E G 1. Zsályalevél K ö z ö n s é g e s galaj Csalánlevél Diólevél 5 11 5 4 5 Gyermekláncfűiével 5 5 11 4 5 5 5 3 12 5 Komló Kakukkfű 3. Cickafark Kálmosgyökér Kamilla Somkóró Rebarbaragyökér 2. S Ö M Ö R ELLEN BELSŐLEG 1. Nyírfalevél 8 5 4 6 Borsmenta Kökényvirág 8 8 4 5 5 Nyírfalevél Vadárvácskafű Gyermekláncfűlevél Bodzavirág BŐRBAJOK. BÉLGÖRCS ELLEN 1. EKCÉMA. Citromfű Orbáncfű Csipkehús 3 2 15 Ezerjófű Kdesköménymag 6 4 BÉLRENYHESÉG ELLEN Kutyabengekéreg 5 5 4 Gyújtoványfű Zsályalevél Konyhaköménymag Borókabogyó 5 5 8 2 10 C S A L Á N K I Ü T É S ELLEN Apróbojtorján Sárga árvacsalán Csalánlevél Diólevél Cickafark 6 4 8 8 4 11H . Citromfű Orbáncfű Macskagyökér Csipkehús Szagos m ü g e 16 4 BÖRBAJOK. Fodormentalevél Izsópfú Citromfű K ö z ö n s é g e s galaj Diólevél 3.2. Veronika Csalánlevél K ö z ö n s é g e s galaj Áfonyalevél Porcsinfű 4. Diólevél Farkasalmalevél Kamilla Zsurló Acsalapu 5 10 5 4 6 Á L M A T L A N S Á G ELLEN L Fehér árvacsalán Ánizsmag Orbáncfű Komló Macskagyökér 2. Diólevél 5 5 5 5 10 BÉLHURUT. E K C É M A . Csalánlevél 10 5 4 5 6 6 4 12 5 3 Vadárvácska Veronika Diólevél Kamilla 2.

Borsmentalevél Diólevél F. Csipkebogyó Pásztortáska Katángfű Szurokfú Iholyalevél 3. Aranyvesszófü Kzerjófű Zsurló Fehér babhéj Gyermekláncfűiével 4. Borsmentalevél Fodormentalevél 4 4 119 . Borsmemalevél Aranyvesszófü F. BRÖSlTÓ KEVERÉKEK 1.BÁNTALMAK ELLEN 1. Apróbojtorján Csipkebogyó Csalánlevél Feketcribizli-levél Fehér ürömfű 2. Citromfű Ezerjófú Aranyvesszófü Borsmentalevél Sarlós gamandor 5 5 4 10 6 18 4 2 3 3 6 4 3 10 8 7 5 5 5 10 4 6 4 6 Gyújtoványfú Fehér árvacsalán Bodzavírág Tyúkhúr Veronika 3. ELZSÍROSODÁS ELLENI FOGYASZTÓKEVERÉK 1. Fehér ürömfú Fehér pemetefű Citromfű Aranyvesszófü üyermekláncfúgyökér 3.zerjófű Sarlós gamandor Fehér pemetefű 2. Kökényvirág Fehér árvacsalán Vadarvácska Veronika Cickafark 8 6 7 3 6 6 4 4 6 10 Csipkebogyó Kökényvirág Vadárvácska Ibolyalevél Konyhaköménymag 15 5 4 4 2 8 5 6 5 6 6 4 8 6 6 ÉTVÁGYGERJESZTŐ 1.zerjófü Cickafarkfű Édesköménymag 5. 6 8 4 6 6 4 14 4 6 2 ELHÍZÁS.PF. naponta 8-10-szer.DOHÁNYZÁS ELLENI TEA Fehér üröm 12 Borsmentalevél 3 Kakukkfű 8 Szárított fokhagyma 7 A teakeverékkel a szájat gyakran ki kell öblíteni. F. Kökényvirág Aranyvesszófú Fehér árvacsalán Bodzavirág Tyúkhúr 2. Csalánlevél Vadárvácska Ibolyagyökér Citromfű Édcsköménymag 4.

L á n d z s á s útifű Zsályalevél 5. L á n d z s á s úlifű Bodzavirág Galagonyabogyó 6. SZÁJ-. 5 5 10 TOROKGYULLADÁS ÖB1.ÖGETÉSÉRE 2. Pásztortáska Tarackgyökér Diólevél 6 5 10 4 5 3. Ezerjófű Aranyvesszőfű Borsmentalcvél Zsályalevél 4 8 8 Fagyöngy 8 8 4 4 6 Kakukkfű Szurokfű Apróbojtorján Csalánlevél Kakukkfű 5 5 Pásztortáska Fagyöngy Kamilla 10 10 3 3 ÉRELMESZESEDÉS ELLEN Cickafark GYOMOR- ÉS ELLEN NYOMBÉI. 5 5 8 Fagyöngy Galagonyaágvég 10 10 1. Apróbojtorján 4 8 8 4 Zsályalevél Kamilla Bodzavirág 3. Cickafark Pásztortáska Galagonyaágvég F O G Í N Y . Fehér ürömfű Borókabogyó Borsmentalevél Ezerjófű 4 10 6 Pásztortáska 8 Fodormenta 4.. Ezerjófű Csalánlevél Citromfű Kálmosgyökér Borsikafú 4 10 5 6 5 L á n d z s á s útifű Tarackgyökér 5 5 •Ív • ' Apróbojtorján 6 Fehérmályva-levél 3.FEKÉLY I. Borsmenlalevél 4 4 8 5 5 Orbáncfű Kamilla Zsályalevél Cickafark Zsurló 5 5 4. Zsurló T e j o l t ó galaj Borsmenta 4 6 6 4 10 2. Orbáncfű Fehér árvacsalán Feketenadálytő-levél Papsajtlevél Apróbojtorján 8 4 6 6 6 Cickafark Pásztortáska Zsurló 3 5 2 Pásztortáska Aranyvesszőfű 8 4 .Diólevél Cickafark Csalánlevél 4 8 10 2.

1. Orbáncfű Kamilla Citromfű 10 6 6 6 1. 2. Apróbojtorján Borsmentalevél 4 10 Kakukkfű Aranyvesszófú 8 6 Vadárvácska Bodzavirág Borókabogyó 4 6 6 Ökörfarkkórólevél Fehér ü r ö m GYOMORFEI.YOMORIDEGESSÉG ELLEN ELLEN Konyhaköménymag Citromfű Majoránna Szurokfú 4 6 2 8 1.2. F e h é r árvacsalán Orbáncfű Fehérmályva-gyökér Körömvirág Zsályalevél 4 8 8 5 5 GYOMORIU KIT. Orbáncfű F e h é r árvacsalán L á n d z s á s űtifú Csalánlevél Cickafark 10 4 6 4 6 121 . Orbáncfű Fehér árvacsalán Feketenadálytő-levél Kamilla Ezerjófű 8 4 6 8 4 Kamilla 2. Fehér Orbáncfű Kamilla Zsálya Borsmentalevél árvacsalán 4 10 6 6 4 2. Apróbojtorján 8 Aranyvesszófú 6 Diólevél Borókabogyó Somkóró Kakukkfű 6 6 4 8 Ezerjófű Ökörfarkkóró-levél Cickafark 4 6 4 8 3.FCVÖDÁSRA Kamilla 6 4 8 1. Borsmentalevél 10 GYOMORSAVTÜLTENGÉS G. Édesköménymag 2 Borsmentalcvél Porcsinfú 2 Szurokfű Fodormentalevél Ezerjófű Ánizsmag 8 10 4 6 2. Orbáncfű Ezerjófű Kamilla Macskagyökér Citromfű 10 4 6 4 6 2. G Y O M O R S A V I I I A N Y ELLEN B E L H U R U T ELLEN 1.

Nyírfalevél 10 4 6 5 5 HASMENÉS ELLEN 1. Vadsóskamag Szederlevél Kamilla Áfonyabogyó Kakukkfű 10 4 6 5 5 Fekete áfonyalevél Kamilla Iglicgyökér 3. Nyírfalevél Zsurló Csalánlevél Kamilla Bojtorjángyökér 8 2 6 4 10 Tarackgyökér Iglicgyökér Áfonyalevél 4 5 5 4. Vadsóskamag Diólevél Áfonyalevél Fűzfakéreg Porcstnfű 10 5 5 4 6 10 5 Zsurló M e z e i katáng Tarackgyökér 4 6 5 Ezerjófű 4 2. Szennalevél Vadárvácska Papsajt Édesköménymag Diólevél 10 4 6 4 Cickafark 2. Kökényvirág Szagos m ü g e Kakukkfű Cickafark Aranyvcsszőfű 10 4 6 5 5 3. Gyújtoványfű Bodzavirág Körömvirág Apróbojtorján Kökénybogyó Szederlevél 10 5 5 6 4 4 2.HAJHULLÁS ELLEN 1. Vadsóska Medvetalplevél Vadárvácska mag 10 4 8 Cickafark Kamillavirág Aranyvesszöfű HASHAJTÓK Borsmentalevél 1. Vadsóskamag Tölgyfakéreg Porcsinfű 10 2 6 6 6 4. Kutyabengekéreg Apróbojtorján 10 6 Kis virágú füzike Cicka fark 10 6 J22 . Nyírfalevél Kukoricabajusz 2. Csalánlevél Csalángyökér Bojtorjángyökér Kamilla Fűzfakéreg 6 6 6 4 8 HÓLYAGHURUT ÉS H Ú G Y Ú T I BETEGSÉG Cickafark 6 ELLEN 1. Kis virágú füzike 10 6 5 5 4 Cickafark 3.

Orbáncfű Citromfű Borsmentalevél Diólevél 10 6 5 5 4 Sárga árvacsalán Zsurló Rozmaring M e z e i katáng KÖHÖGÉS IZZASZTÓ TEÁK NÁTHÁRA 1. Orbáncfű Komló Málnalevél Zsályalevél Fodormentalevél 5 1. Hársfavirág 12 3 6 3 6 Angelikagyökér Ibolyalevél L á n d z s á s útifű Ökörfarkkóró-virág Kamilla Fehér IDEGNYUGTATÓK ürömfű 10 4 5 5 Ezerjófű Tárnicsgyökér Vérontó gyökér Orbáncfű Citromfű Zsályalevél Zsurló Macskamenta 12 6 4 4 4 Í Z Ü L E T I B Á N T A L M A K ELLEN IZZADÁS 1. Tüdőfú 12 4 8 3 3 ELLEN 4. Zsályalevél Pemetefű 10 4 4 4 8 12 6 4 4 4 2. Zsályalevél Izsópfú Szagos müge 10 4 4 5 5 ELLEN 1. Orbáncfű Macskagyökér Fodormentalevél Csipkebogyó Martilapu 8 4 4 Aranyvesszöfű Kamilla 12 2 Zsurló Nyírfalevél Tyúkhúr Bodzavirág Legyezőfú 12 5 3 5 5 3. 2. Zsurló Csalán Vadárvácska Tarackgyökér Nyírfalevél 2.Nyírfalevél Fagyöngy Petrezselyemlevél 5 5 4 ISZÁKOSSÁG ELLEN 6 2. 10 6 4 12 8 4 3 3 Bodzavirág Szurokfű Akácvirág Ibolyalevél Veronika Kakukkfű Ütifű Hársfavirág Ibolyagyökér J23 .

Diólevél MAGAS V É R N Y O M Á S ELLEN Vasfű Csalánlevél 1. Cickafark Orbáncfű Borókabogyó Édesgyökér Körömvirág 10 4 8 4 4 5. Pásztortáska 20 2 8 Máriatövis 5 3. Pásztortáska 10 6 4 6 4 2. Orbáncfű Apróbojtorján 8 4 4. Gyermekláncfűlevél Cickafark Katánglevél Gyömbérgyökér 10 6 4 5 3. Martilapu Tüdófú Útifű Ökörfarkkóró-virág Kakukkfű 10 6 8 2 4 MÁJBETEGSÉGEK ELLEN MENSTRUÁCIÓT KEVERÉKEK ELŐSEGÍTŐ 1. Martilapu Tüdófú Kakukkfű Útifű Fehérmályva-levél 12 4 6 6 2 Rebarbaragyökér Borókabogyó Szappangyökér Ezt a keveréket 3 percig f ő z z é k 2. Galagonya virágos Feketeribizli-levél Meténg ágvég 18 4 8 Fehér babhéj Fehér pemetefű 10 5 6 4 5 Borsmenta Orbáncfű Cickafark Macskagyökér .2. Tüdófú Kakukkfű Útifű Papsajtlevél Szurokfú 8 12 6 2 2 Zsurló Galagonyabogyó 4. Gyermekláncfűgyökér Katánggyökér 8 4 4 10 4 1. Fagyöngy Zsurló Medvehagymalevél 18 4 8 3. Meténgfú Fagyöngy Feketeribizli-levél 20 5 5 Veronika B o r s o s varjúháj Korpafű 8 4 6 4. Tüdófú Kakukkfű Útifű Bodzavirág Kígyószisz 10 6 6 4 4 2.

CSÖKKENTŐ KEVERÉKEK Borsmenta Ánizsmag Édesköménymag 10 4 4 Csalán Bazsalikom Kakukkfű Édesköménymag 8 6 8 4 1. Majoránna Ánizsmag Csalán Kapor Kecskeruta 6 2 8 4 10 1. Kamilla Zsálya Bodzavirág Apróbojtorján Macskagyökér Fodormenta Édcsgyökér Citromfű 4 6 2 8 8 4 4 8 PATTANÁS ELLEN BELSŐLEG 2. Közönséges Apróbojtorján Katángkóró Gyermekláncfűgyökér Édesköménymag Macskagyökér Levendulavirág galaj 8 6 Borsmenta Citromfű 8 6 Zsálya Ökörfarkkóró-virág Martilapu 6 5 5 K ö z ö n s é g e s galaj Kutyabengekéreg 10 6 TEJKIVÁLASZTÁST SZÉLHAJTÓ KEVERÉK ELŐSEGÍTŐ KEVERÉKEK VESE ÉS H Ú G Y U T A K ZAVARAI ELLEN 1. Pásztortáska Tölgyfakéreg Citromfű Cickafark 10 4 6 10 Kamilla Cickafark 6 6 Ánizsmag 4 SZÍVIDEG ZAVARAI ELLEN TOROK- ÉS SZÁJÖBLÖGETŐ 2. Fagyöngy Cickafark Sárga árvacsalán Zsálya 10 10 5 5 KEVERÉKEK 1. Galagonyavirág 10 1. Nyírfalevél Aranyvesszőfű 10 5 Fehér Bodzavirág Papsajtlevél árvacsalán 5 6 4 125 . Fodormenta Bazsalikom Konyhaköménymag Fehérmályva-levél Kamilla 8 4 4 4 10 1. K ö z ö n s é g e s galaj 6 t Fagyöngy 4 4 6 10 4 2 2.

Csalánlevél Csipkebogyó Petrezselyemlevél Tarackgyökér Cickafark 3. Csalánlevél Szamócalevél Ezerjófű Körömvirág Lándzsás útifű 2. Kakukkfű Málnalevél 6 6 6 6 6 6 6 . Citromfű Szederlevél Szurokfű Csipkebogyó Macskamenta 3. Zsurló Csalán Nyírfalevél Tarackgyökér Borókabogyó 10 10 3 3 5 6 6 6 6 6 VÉRTISZTÍTÓ KEVERÉKEK 1. Diólevél Vadárvácska S/. Zsurló Csalán Aranyvesszőfű Porcsinfű Iglicgyökér 2.agos müge Borókabogyó Lándzsás útifű 10 6 2 6 6 8 6 4 4 8 10 10 2 2 6 4 4 4 14 4 10 4 2 6 8 ZAMATOS KEVERÉKEK FRISSÍTÉSRE 1.2. Zsálya Fodormenta Levendulavirág Majoránna Szamócalevél 4. Szederlevél Cickafarkfű Nyírfalevél Csipkebogyó Lándzsás útifű 10 4 4 4 8 Hársfavirág Bodzavirág Zsálya 2. Borsmenta Bodzavirág Kamilla Csipkebogyó Citromfű 5. Zsurló Iglicgyökér Borókabogyó Aranyvesszőfű Apróbojtorján 10 8 4 4 4 3. Útifű Kakukkfű Borsmenta Fodormenta Macskamenta 6 6 6 10 4 6 5 5 V1ZELETHAJTÓ KEVERÉKEK 1.

h o g y elég-e ez a mennyiség. azt külön főzzék 2-3 percig. ahol levél. A keverékek összeállításánál tulajdonképpen csak az arányokat v e g y é k figyelembe. mert ez pontosan 10 teának megfelelő mennyiség. akkor tegyék bele a növényt vagy a leveleket. T ö b b olyan esettel is találkozhatnak. de lehet 30 g helyett 60 g o t vagy 90 g-ot is összekeverni. akkor abból egy kicsivel többet tesznek a keverékbe. és amikor a tűzről levették. különösen a savakat tartalmazó füvek esetében. A leveleket és a növényeket forrázni. a termést. úgy tegyenek több füvet ugyanannyi vízhez. Ezeknél az eseteknél nem kell összekeverni az egész keveréket.Használják egészségükre a receptek alapján készített teákat. a kérget és a gyökereket főzni kell. hogy ez kissé komplikáltnak tűnik. N e m lesz belőle semmi baj. M é g azt is nyugodtan megtehetik. Ennyit meg kell tenniük az egészségükért! . Tudatosan 30 grammos recepte­ ket írtam. Használatuk alkalmával kitapasztalhatják. A végtelenségig azért nem szabad növelni a mennyiséget. de a gyakorlat majd nagyon egyszerűvé teszi az eljá­ rást. virág. virágokat! Tudom. Egy teához e g y púpozott teáskanál fű kell. ez az átlagot számolva 3 g/tea. termés és gyökér van egy keverékben. hanem amit főzni kell kimérve természetesen -. ha nem. hogy ha valamelyik fű hatását növelni akarják. annyit lehet belőle készíteni.

/. é s i g y a z e r e d m é n y e i m a k ö m k e z ó k é p p e n alakultak: D e c e m b e r k ö z e p é i g 12. d e m e g v a n a z o k a : n é h a ( ö b b e t eszek az édességből. E d d i g á l l a n d ó a n 18-16 v o l t a c u k r o m . m e r t n e m vá­ l a s z t o t t a m az inzulint. Hála I s t e n n e k jól é r z e m m a g a m . fin 19 é v e v a g y o k cukros. K o l l é g á m m á r 5 e s e t b e n oltotta magát.1-ről 11-re m e n t le a cuk­ rom." s e m hittem c l .2 k ö z ö t t m o z o g a vércukorszintem. a m i alatt azi é r i e m . n y u g o d t a b b v a g y o k . M o s t i s z o m a har­ m a d i k c s o m a g teát. m e l y e i Ö n n e k köszönhetek. December k ö z e p é t ő l l e s z o r u l t 10 alá.5 é s IS k u z ö t i i n g o t t a c u k r o m . de csak a z ó t a javult a z á l l a p o t o m . f o g y t a m is. MJ. M a r két n a p után é r e z t e m a tea hatását. n e m . " / ? a /. M á r kerti m u n k á k a t i s v é g z e k . K e z d e t b e n g y ó g y s z e r r e l é s d i é t á i b e t a r t v a m i n d e n n a p ittam. m á r járni s e m b i r o k . és a c u k o r é r t é k e 8.5 és 6. é s l e m e n t a c u k r o m 9-re.6 v o l t . m i ó t a a z Ö n teáját i s z o m . h ° 8 y g y ő g y s z e r é s s z i g o r ú diéta nélkül vettem észre b e n n e semmilyen rendszerességet. Mára fontos. M i n d e n t e s z e k . a m i t n a g y o n .M. ek­ k o r 17..-né F. a m i n a g y o n „ 2 0 0 2 s z e p t e m b e r é b e n k e z d t é k a cukorb e t e g s é g e m e t g y ó g y s z e r r e l k e z e l n i . K e z d ő c u k o r s z i n t e m 15-16 körül volt. a m i k o r fogyasztani kezdte a z ö n teáját. d e n a g y o n k ö s z ö n ö m Önnek. Mostani cukorszintem K és 10 k ö z ö t t v a n . Én c s a k teával 5.A b e t e g e k visszajelzései a Györgyteáról ." N. 2002 ó l a a r e n d s z e r e s g y ó g y s z e r s z e d é s mellett i s z o m a teát. " F.Óriási hiri írok Ö n n e k . „ H á l á s k ö s z ö n e t ." m á r o l y a n sokat javult az á l l a p o t o m .Gy. h o g y m o s t január 14-e v a n . . amit m é g m a g a m csak g y ó g y s z e r t s z e d t e m . és nagyon ö r ü l ö k m i n d e n j ó irányú változásnak. csak a cuk­ rot és a m a g a s c u k o r t a r t a l m ú g y ü m ö l ­ csöket h a g y o m ki az é t r e n d e m b ő l . a m i é r t e z t a teát Ön felfedezle. Most kétnaponként i s z o m a teát.J. 2 0 0 3 januárjától i s z o m a teát.2 volt r e g g e l A cukorszintet naponta t u d o m mérni. H a l l o t t a m és o l v a s t a m az Ö n t e a k e v e r é k é r ó l .-né 128 . I g a z a c u k r o m n é h a m e g e m e l k e ­ dik. öt n a p után 21. N a p o n t a e g y b ö g r é v e l iszik és már e g y s z e r s e m kell oltani magát..

Két h ó n a p p a l azután. a v é r c u k o r ­ s z i n t e m 9 m m o l / l alá c s ö k k e n t . é s m e g ­ szűnt a s z o m j ú s á g é r z e t e m .. Bernadett. S z e m ü v e g n é l k ü l m á r a z a p r ó b b b e n i k e t i s e l tu­ d o m olvasni. farkaséhség jellemezte a közérzetemet.és szomjúság­ érzetem. azóta normalizálódott a v é r c u k o r s z i n t e m . javult az á l l a p o t o m . h o g y c u k o r b e t e g vagyok. Sándor. 40 éves L.2 m a j d a k ö v e t k e z ő h ó n a p b a n 8. j e l e n t ő s e n csökkent az éhség. a z ó t a javult a k ö z é r z e t e m . 21 éves h o g y el k e z d t e m fogyasztani a G y ö r g y t e á t .Én most már 4 hónapja iszom 12-13-as -1993-ban lettem cukorbeteg „ H á r o m é v e d e r ü l t ki. Ingerültség. a v é r c u k o r s z i n t e m 11-17 m m o l / l k ö z ö n i n g a d o z o t t .napi e g y alkalommal ." c u k r o m e l ő s z ö r 8.i s z o m a G y ö r g y t e á t ." B. Két h ó n a p p a l azután. A Györgyteát négy hónapja fogyasztom. A laboreredményeim szépen javulnak. és az inzulinadagomat folyamatosan csökenthetem. a fizikai terhelést. 54 éves a másik gyakran bevérzik. A Györgytea f o g y a s z t á s a e l ő t t n a p o n t a ISO e g y s é g inzulint adtam b e magamnak E g y h ó n a p i teázás után e z a m e n n y i s é g 75 e g y s é g r e estikként. H u s z o n k é t é v e inzulinnal kezelt cukorbeteg vagyok. fáradtság és G y u r i b á c s i teáját. A N a p o n t a 4 0 e g y s é g inzulint szúrok. Sz. alakultak 14 m m o l / l v o l t a v é r c u k o r s z i n t e m .3 l e t t Felgyorsult az e m é s z t é s e m . magam. és az é l e t k e d v e m is visszatért." négyszer szúrom Sajnos k o m o l y s z ö v ő d m é n y e k ki." S László. Sok f o l y a d é k o t ittam. jobban birom . É j s z a k á n k é n t 2-3 a l k a l o m m a l k e l t e m f ö l vizet Inni. A v e s é m is t ö n k r e m e n t . Zoltán." . e g y i k s z e m e m r e vak v a g y o k . Fáradtság g y ö t ö r t és rossz v o l t a k ö z é r z e t e m . L-né „ A G y ö r g y tea fogyasztása e l ö l i N y u g o d t a b b vagyok. Cs.1974-ben l e t t e m naponta inzulinos cukorbeteg. 45 éves K László.8 m a j d 8." h o g y i n n i k e z d t e m a teát. 50 éves 129 . H á r o m hónapja . ráadásul a l á t á s o m is m e g r o m l o t t . ritka a 10 m m o l / l f ö l ö t t i vércukorértékem.

130 . hiszen m é g most is naponta legalább egy liter teát megiszom belőlük. persze váltogatva őket. hogy saját hasznukra. és sokáig élvezzék az élet szépségeit. . 1 / egészségük javára forgassák e lapokat. Abból a sok évszázados tudásból.Zárszó Mit is mondhatnék búcsúzóul a kedves olvasónak? Kívánom. azok alkalmazásáról összegyűjtöttek. amit az emberek a gyógynövények használatáról. h o g y Ö n ö k is fedezzék fel és sokáig tapasztalják m e g a gyógynövények erejét. Igyekeztem olyan könyvet írni. Valamit én is tet­ tem hozzá az elmúlt 70 é v e m tapasztalata alapján Biztos vagyok benne. egy kis rész ebben a könyvben benne van. amelyben az érdeklődő tanácsot kaphat az egészség megőrzésére. hogy 76 éves koromra az egészségemet nagy részben a gyógynövényeknek köszönhetem. Kívánom.

Tartalom A szerző előszava / 5 Javasasszony unokája / 7 Gyógynövényismeret / 24 Cukorbetegség / 26 A magas vérnyomás / 34 Ingadozó vérnyomás / 42 Szív.és koszorúér-betegségek / 45 Az emésztőrendszer betegségei / 47 A májbetegségek / 50 A bélrendszer rendellenességei / 52 A légzőszervi megbetegedések / 54 Az ízületi bántalmak / 57 Az idegrendszerünk / 60 Az immunrendszerünk / 63 Aranyvesszőfű / 66 Bodza / 69 Citromfű / 72 Ezerjófű / 80 Fehér fagyöngy / 83 Fekete nadálytö / 86 Fodormenta / 90 Gyújtoványfű / 92 Ibolya / 94 Kakukkfű / 96 Kamilla / 99 Levendula / 102 Papsajt / 104 Orbáncfű / 106 Szamóca / 109 Szagos müge / 110 Útifű / 112 Zsurló / 114 Gyúgyteakevcrékek / 116 A betegek visszajelzései / 128 Zárszó / 130 dalán / 75 .

még az óceánon ni Imi is érdek­ lődnek utána a betegek. Gyuri bácsi ha épp nem a Klikkben kir. mikor még minden faluban elt legalább egy fiivfsember vagy javasasszony. k-tiini korokat idez.ik a betegeknek.^ I akkor 3 gy<»gynövények hálásairól tart előadási az ország másik szegleté­ ben. akinek a nevét egyre többen ismerik. Szerencsére Szabó György könyvben hagyja ránk a hét évtized alatt felhalmozódott tapasztalata ínak egy részét. M . köztük a cukorbetegségre is.az utóbbi tüneteit enyhítő leakeverck miatt vált ismertté a javasasszony unokája. kni. Vagy könyvet ir a tapasztala­ tairól.iii. esetleg egészségnaptárt szerkeszt. öreg füveseinher. A javasasszony urnája­ ként ismert Szabii György gyógynövények után kutat­ va 70 éve járja az erdeit. mikor iiui. -inost-n M az utóbbi tüneteit . Aztán olyan idoli főttek. ami vélhetően nem«s. Gyógy le JI számta­ lan bajra.isnkiii titkolni kriUii. Ha pedig mesélni kezd. de az egészsége­ seknek is tanuLságul szolgál. nyavalyára adnak enyhülést. és sokan magukkal vitték azt a sírba. .I I valahol a Bükkben egy varázslatos. mezőt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful