DRUšTVO ZA PROUčAVANJE SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE HISTORIJE

--------------------------------------------------------------------------
POSEBNA I ZDANJ A
knjiga viii
KRATKE BI LJ EšKE
svezak 3
--------------------------------------------------------------------------
Eldin Baljević
Osvrt na trenutno stanje nekropole stećaka
Goršić polje u Hrančićima kod Goražda
sarajevo
2011
SOCIETY FOR THE STUDY OF MEDIEVAL BOSNIAN HISTORY
--------------------------------------------------------------------------
SPECI AL EDI TI ONS
volume viii
SHORT NOTI CES
issue 3
Eldin Baljević
An Overview Of the current stAte Of the MedievAl necrOpOlis
Goršić Polje in Hrančići near Goražde
--------------------------------------------------------------------------
Urednik:
Emir O. Filipović
UREDNIČKO VIJEĆE
Nedim Rabić, Semir Hambo,
Amer Dardagan, Amer Sulejmanagić, Eldin Baljević
Izdavač:
Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije
Filozofski fakultet u Sarajevu
Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo
www.stanak.org
Eldin BaljEvić
Osvrt na trenutnO stanje nekrOpOle stećaka
GOršić pOlje u Hrančićima kOd GOražda
Na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u poslijednja tri mjeseca
aktualiziranojepitanjestanjaizaštitestećaka.Uovomperioduznačajnojepovećaninteres
građana,medijaivlastikakobisetrenutnološestanjepopravilo.Saobjavljivanjembrošure
“StećciuBPK”imultimedijalnomprezentacijompostignutjeodređennapredakiskrenuta
pažnjanaovopitanje.Problemiseogledajuutomeštojetrenutnostanjekatastrofalno.Svi
lokalitetinakojimasenalazikulturnabaštinasuzapušteni,zarasliutravi,niskomrastinjui
šumi. Osim navedenog, ovi su spomenici zbog svoje starosti izloženi daljem propadanju.
Bosansko-podrinjski kanton Goražde u svom administrativnom pogledu obuhvata tri
općine,Goražde,Ustikolina-FočaiPrača-Palečijapovršinazajednoiznosi320km
2
.Rezultati
dosadašnjih naučno-istraživačkih radova i objavljene relevante literature koje se odnose za
ovajprostorpokazujuznačajanbrojhistorijskihspomenikapremakojimanijevođenanikakva
briga.Uproteklomperioduistraživačkiradoviuglavnomsuvršeniprilikomizgradnjeputeva
ilifabrikakadasuotkrivenilokalitetipodvrgavanidetaljnijemispitivanju.Jedinivećinaučno-
istraživačkipoduhvatvršenjeuperioduod1968.do1973.godinepodnazivomGornje podrinje
u doba Kosača.ProjekatjeimaomeđurepubličkiznačajaunjemusuučestvovaleSrbija,Bosna
iHercegovinaiCrnaGora.Dosadašnjanaučnaliteraturakojabiobrađivalaoveprostoreje
minimalnaibilobiodneprocjenjivevažnostitakvostanjepromijeniti.
Podstaknutinavedenimprilikamazainteresiranivolonterisaovogprostorapokušavaju
ukazatinaproblemeiafrmiratikulturno-historijskubaštinu.Jednoodmogućihrješenjaje
dasekrozudruženjagrađanaskrenepažnjanadležnihkojibipotompreduzelineophodne
aktivnostinaafrmiranjuirevitaliziranjuzaboravljenihspomenikaprošlosti.Članoviudruženja
suprilikomobilazakapojedinihprostoranakantonuutvrdilidasenabrdimaokorijekeDrine
nalazivelikibrojnekropolasastećcima.Premaprocjenamaovajbrojsekrećeizmeđu2000
ELDIN BALJEVIć
_____________________________________________________________________________________
2
i2500stećaka.Jedanodbudućihzadatakajeizvršitiobilazaksvihlokalitetasastećcimana
području Bosansko-podrinjskog kantona i objaviti foto-monografju. Vjerujemo da ovim
načinommožemoznatnoutjecatinapromjenuponašanjavlastikojećeprepoznativrijednost
ovihkulturnihspomenika.
Udruženjegrađana“Odmornaselu”izGoraždakojesebavipromocijomturističkih
destinacijanaprostoruGornjegPodrinjajeusaradnjisaMinistarstvomobrazovanja,nauke,
kultureisportauVladiBPKGoraždeobjavilobrošuruostećcima.Nazivbrošureje“Stećciu
BPK”,iunjojjena8stranicaB5formataprikazanočetrnaestfotografjasanekropolaGoršić
Polje i Presjeka. U samoj brošuri objašnjeni su ciljevi i namjere Udruženja koje nastoji da
turističkuponuduobogatisakulturnimspomenicima.OsimobjavljivanjabrošureUdruženje
je također uradilo multimedijalnu prezentaciju fotografja stećaka snimljenih na području
kantonaGoražde.Ekipakojajeučestvovalaunavedenimaktivnostimasuprofesoremeritus
Avdo Sofradžija, historičar Eldin Baljević, fotograf Adnan Bešlija i predsjednik Udruženja
SabiraBešlija.
Napodručjugornjodrinskeregijesrednjovjekovnikameninadgrobnispomenici
stećci predstavljaju najbrojnije materijalne ostatke u poređenju sa spomenicima iz
drugihepoha.Stećcisunajsnažnijikulturološki,umjetničkiiekonomskiizrazsrednjeg
vijeka u gornjem toku rijeke Drine. Njihova brojnost upućuje na zaključak da je ove
prostore naseljavao veći broj stanovništva tokom srednjeg vijeka. I pored činjenice
da na ovom prostoru postoji značajan broj nekropola, postoje i takvi lokaliteti koji
do sada nisu bili zabilježeni. Najveći broj nekropola sa stećcima se krije po kosama i
uzvišenjima na nepristupačnim planinama i brdima do kojih vode veoma loše putne
komunikacije.
NekropolastećakauGoršićpolju,općinaGoražde,dosadanijebilaregistrovanai
kaotakvanijebilapoznatanaučnimradnicima.Jedinizabilježenipodatakoovojnekropoli
nalazi se u knjizi Rasima Živojevića Ilovača predio kod Goražda gdje navodi da je najveća
naovimprostorimakojabroji398stećaka.Tokom2010.godinenekropolajeprijavljena
KomisijizaočuvanjespomenikaBosneiHercegovinekojajeistuproglasilaNacionalnim
spomenikom.
Prema svojoj brojnosti, rasporedu, raznovrsnosti i kvalitetu obrade stećaka važi za
neprocjenjljivobogatstvoipredstavljavažanmaterijalnidokazsrednjovjekovneprošlostina
ovomprostoru.Dosadajeurađenofotografranjeiprebrojavanjestećaka,kadajeiuočeno
dasedvadesetakstećakanalaziuopasnostijersusespustiliiznadputaimogućejenjihovo
daljeklizanjeipropadanjeprekostrmestranebrda.
Osvrt na trenutnO stanje nekrOpOle GOršić pOlje u Hrančićima kOd GOražda
_____________________________________________________________________________________
3
Nekropola je urađena sa velikom preciznošću tako da su stećci postavljani u
polukružneredovekojeseodvrhaširepremadnu.Iakojeprošlodostavremenaodkadaje
nastalamožesesalakoćomutvrditidasustećciplanskipostavljeni.Rastojanjeizmeđustećaka
jegotovoidentično,stimštojenjihovrasporedugrožavagustašuma,čijekorjenjeodstabla
utjecalonadodatnotonjenjeipomjeranje.Svistećcisuprekrivenidebljimslojemmahovine
anjihokodvadesetakjedjelimičnoočišćenonakojimasenalazeukrasisaljiljanima,jelenom,
srpom,zvijezdamaanalaziseijedanstećaksnatpisom.Lokalniputpresjecanekropoluna
dvadijela,kojomprilikomjeiuništenjedanbrojastećaka.Prvidio,ilijužnastrana,nekropole
obuhvataprostorod50mx25mgdjesenalazi37stećaka.Drugidionekropolejeudaljen60m
ipokrivaprostorod100mx30mgdjesenalazi318stećaka.Svistećcisuuležećempoložaju
međukojimasenalazi69sljemenjaka,271sanduki15ploča.Orijentacijastećakajerazličita
ikrećeseupravcuS-JiZ-I.Uobadijelanekropolesenalazipojedanvisokisanduk.Među
ovimbrojemstećakazasadajenemogućeutvrditikolikonjihimapostoljepoštoihjevećina
utonula u zemlju. Osim navedenog posebnim se izdvaja i vještina majstora-kovača koji su
klesalistećkejersusvidobroobrađeni.
Ovunekropolubilobineophodnozaštititakodasebrojnoststećakanesmanjuje,
jer60-tihgodinaXXstoljećaRasimŽivojevićjenaveodasetunalazilo398stećakaasada
ihje355.Međuovih355stećakanalazisenjihoko50-takkojisuudobrojmjerioštećeništo
pokazujedabisebrojnostnekropolestećakaGoršićpoljemoglaidaljesmanjivati.
Slika1.
ELDIN BALJEVIć
_____________________________________________________________________________________
4
Slika2.
Slika3.
Osvrt na trenutnO stanje nekrOpOle GOršić pOlje u Hrančićima kOd GOražda
_____________________________________________________________________________________
5
Slika4.
Slika5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful