PROCES VERBAL Incheiat azi 23.03.

2011

Reprezentantii adrninistratiei SNTFC "CFR Calatori"-SA ~i reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate "CFR Calatori"-SA s-au tntalnit ln zilele de14, 15 §i 23 martie 2011 pentru continuarea discutiitor privind Incheierea Contractului colectiv de munca al SNTFC pe anuI2011-2012.

Reprezentan(ii administra(iei;;i reprezentantii teoereiiilot sindicale au convenit ca textul noului contract colectiv de rnunca pe anul 2011-2012 sa cuprinda urrnatoarele rnodificari si completari fata de textul CCM al SNTFC "CFR Calatori"-SA pe anul 2009-2010 :

Art.1 - sa sa cornpleteze cu un nou allneattz), eu rsnumerotarea alineatelor din continutul acestui articol:

,

.Liderf sindicatelor din domeniu ce reprezinta interese!e anqajatilor, semnatari ai acestui contract, sa nu fie implicati In relatii comerciale cu unitatile din domeniul transporturilor".

Art. 3 B sa sa cornpleteze eu un nou altneattz), cu ronumerotarea allneatelor din continutul acestul artlcol:

,

""Salariatii SNTFC "CFR Calatori"-SA, trnpreuna cu partenerii sociali (administratis ~i sindicate), prin activitatea lor vor contribui la eficientizarea serviciului de transport feroviar de calatori, care va avea ca scop reducerea pierderilor societatii ~i imbunatatirea nivelului de venituri ale societatii, mentionate In acordul cu Fondul Monetar International".

, , ,

Art. 31 - sa alba urrnatoarea formulate :

"Stabilirea clasei de salarizare In cadrui aceleasi functti sau alteia echivalente, cu ocazia aplicarii noului contract colectiv de munca, sau a unui act aditional de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de cel putin un an, se va face prin negociere indivlduala lntre ccnducatorul unitatli sau subunitatii cu competenta de angajare §i salariat, avand In vedere propunerea conducatorului locului de munca, In prezenta reprezentantului orqanizatiei sindicale."

Art.32 - sa se modlflce avand urrnatorul continut :

,

"Pentru evitarea evenimentelor de cale terata, prelntarnpinarea producerii pagubelor etc, din veniturile realizate, se constituie lunar, in cadrul fondului de salarii, un fond, de pana la 0,01 la suta, care poate fi utilizat pentru acordarea de salarii suplimentare In surna de eel mult zece salarii de baza lunare corespunzatoare clasei 1 de salarizare. Aceste salarii supiimentare se acorda la propunerea subunitatii, cu aprobarea directorului general al SNTFC."

Art.33 -sa se elirnine din continutul Cap.ll - SISTEMUL DE SALARIZARE - ~i sa

,

se introduca la CAP .XI - capitol nou.

Art.51 - sa sa completeze cu un nou alineat(7) eu urmatorul contlnut :

"In cazul in care salariatii sunt in incapacitate temporara de munca, sau contractele individuale de munca Ie sunt suspendate in conformitate cu art.52 alin.1 lit d) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, durata concediului de odihna nu este afect

Art.55(3) - sa se elimine din continutul CAP.V §ii sa se introduca la CAP.XI - capitol nou,

Art.55(4) - sa se reformuleze astfel :

"Pentru cei incadrati cu fractiuni de norma, indernnizatia de concediu se calculeaza avandu-se in vedere veniturile prevazute la alineatul (1) cuvenite pentru fractiunea sau fractiunile de norma care se iau In calcul."

Art.55(5) - sa se reforrnuleze astfel :

"La solicitarea salariatu!ui, indemnizatla de concediu de odihna se plateste cu cel mult 5 zile Tnaintea plecarii In concediu."

Art,56(1) - sa se reforrnuleze astfel :

"Compensarea In bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai In cazul lncetarii contractu lui individual de rnunca."

Art56(2) - sa sa reformuleze astfel :

"In cazurile In care, dupa ce salariatul a efectuat concediul de odihna, contractul sau de rnunca a tncetat din motivele prevazute la art. art. 55 lit b, 61 lit. b si d, art.79 si art.264 lit.f din Codul muncii, acesta este obligat sa restitute unitatii partea din indernnizatia de concediu corespunzatoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acest concediu. "

Art,66 - sa se completeze cu urmatoarele alineate :

"Alineat nou- Persoana concediata beneficiaza, de la data lncetarh contractului individual de munca, ca urmare a concedierii colective, de 0 sum a lunara bruta egala cu suma prevazuta in art.1 din HG nr.1193/14.11.2010, pe 0 perioada de sase luni."

Alineat nou- In cazullntreruperii temporare, totale sau partiale, inclusiv de reducere ternporara a activitatii societatii, In conditille prevederilor art.52 alin.(1) lit.d) din Legea nr.53i2003 - Codul muncii, cu rnodificarlle ~i cornpletarile ulterioare si a celorlaite prevederi legale, contractul individual de rnunca poate fi suspendat din inltiativa angajatorului.

Alineat nou- Pe durata Tntreruperii temporare, totale sau partiale, inclusiv de reducere temporara a activitatii societatii, fara incetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, salariatii "CFR Calatori"-SA ale carer contracte individuale de munca sunt astfel suspend ate, beneficiaza, in conditiile legii, de 0 indemnizatie, platita din fondul de salarii, de 75% din salariul de baza corespunzator locului de rnunca ocupat.

Allneat nou- Pe langa indernnizatia de 75% din salariul de baza, salariatii "CFR Calatori"-SA beneficiaza $i de drepturile prevazute de celelalte dispozitii legale ce reglementeaza suspendarea contractului individual de rnunca In cazul Tntreruperii temporare, totale sau partiale, inclusiv de reducere ternporara a actlvitatii soctetatii, In vigoare in momentu! aplicarii efective a acestor masuri.

Alineat nou- Pe durata Intreruperii temporare, totale sau partials. inclusiv de reducere ternporara a activitatii societatii conform alineatului (21), salariatii "CFR Calatori"-SA ale carer contracte individuale de munca au fost suspendate, se vor afla la dispozitia conducerii societatii, aceasta avand oricand posibilitatea sa dis puna reinceperea activitatil."

Art.S9 - sa se elimine lit.a) ~i b) din continutul CAP.VI - PROTECTIA SALARIATULUI ~i sa se lntroduca in contlnutul CAP.XI- capitol nou

Art.69 - sa se reformuleze textul paraqrafului 12 astfel:

« Pentru salariatii care Tf?i vor petrece concediul de odihna, sau timpul liber, impreuna cu familia ln unitatile hoteliere SNTFC, se va acorda 0 reducere de 50% din tariful aprobat, In limita locurilor disponibile, diferenta rezultata fiind suportata de catre SNTFC. »

Art 75(2) sa se ellmine paragraful "din acelasi fond va suporta pentru maxim 50% din personal, o data pe an, ln cuantum de 50% din contravaloarea unui bilet detratament ~i odihna, familist sau individual, dar nu mai mult de 800 lei, procurat printr 0 aqentie de turism sau unitate hoteliera" din

contlnutul CAP'v1 ~i sa sa ijdUCii in conlinulul CAP.XI- ~I n~ ..

~t{.,<.-

Art.75(2) - sa se reformuleze astfel:

" In cadrul acelelasi limite prevazute la alineatul (1) SNTFC poate aloca sume pentru: acoperirea partials a costului transportului la si de la locul de munca al salariatilor; suportarea partiala a costului aferent serviciilor de tratament :;;i odihna pentru salariatii proprii :;;i pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru lnmormantare: acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi lnsernnate In gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, pentru acoperirea unei parii din cheltuieli in cazul unor boli grave sau incurabile :;;i proteze, pentru salariati sau membrii de familie ai acestora (sot, sotie, copii minori).

Din fondul astfel constituit, SNTFC va contribui la curnpararea cadourilor oferite copiilor cu ocazia Craciunului.

De acest drept beneficiaza tof salariatii SNTFC care au copii in varsta de pana la 18 ani Irnpliniti tn cursul anului calendaristic respectiv. Suma ce se acorda va fi stabilita cu 30 de zile lnalnte de Craciun.

Modul de utilizare a fondului de 2 la suta, constituit la nivelul SNTFC, se va stabili printr-un protocol incheiat lntre adrninistratie :;;i reprezentantii federatillor sindicale, semnatare ale contractului colectiv de rnunca, care va fi supus aprobaril Consiliului de Administratie al SNTFC in prima sedinta a acestuia."

Art.81 - sa se elimine din continutul CAP.VI- PROTECTIA SALARIATULUI

. ,

Art.97 - sa se reformuleze astfel:

"In anui 2011 salariatii SNTFC "CFR Calatori"-SA vor beneficia de autorizatii de calatorie de clasa a II-a. Pentru membrii de familie se elibereaza permise de caiatorie valabile la aceeasi clasa de calatorie ca si a titularului dreptului de calatorie."

arT "I IIII{"I' _ e>"" "",... .......... .,. .......... 1 ... "" .. ...l::SUt::I;

U/J\.\...Jlllilli..:lt.1 ca t l ce , va o.;:)IUUI a Ut;::I III U dl';UVILr.!1I :-" ._ ............ __ 1- _. ~I"AI d.r....C,.,IjPHVI .;:.t"luh .... alc; I CfJl t;LtllldllVt:,

semnatare ale contractului colectiv de munca, la nivel de sooietate urrnatoarele :

a) in Bucuresti, spatiu dotat cu rnobilier de birou, telefon CFR, telefon PTT §i mobil (2 buc.

FNFMC, si cate 1 buc. FMLR, FSRV ~i FSTFR), cu plata abonamentelor, fax, copiator, calculator cu acces la retea :;;i autoturisme (fara sofer §i cu 0 cota lunata de 250 litri benzina "premium" pentru liderii centralului federatiilor ~i 150 litri benzina "premium" pentru liderii regionali), astfel :

8 pentru Federatia Nationals Feroviara Miscare Comercial; 3 pentru Federatla Mecanicilor de l.ocomotiva din Romania; 4 pentru Federatia Sindicatelor Rarnurii Vagoane;

3 pentru Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania.

Art.108(2) - sa sa reformuleze astfel:

Membrii alesi in organe!e de conducere ale sindicatelor, care lucreaza In unitate sau subunitate in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar cu 3 zile, pentru activitati sindicale, dupa cum urrneaza :

8 membri ai comitetelor directoare ai uniunilor, sindicat regional la nivel de rarnura MC

8 membri ai comitetului director al Federatiei Sindicatelor Ramurii Vagoane;

8 membri ai comitetului director al Federatiei Sindicatelor Transportatoriior Feroviari din Romania.

4 membri ai orqanizatillor sindicale regionale pentru Federatia Mecanicilor de Locomotive din Romania;

Personalul mentionat In alineatul (1) §i (2) beneficiaza pe perioada respectiva de urmatoarele

drepturi salariale :

a) salariul de baza;

b) un spor de 50% aplicat la salariul de baza, care face parte din acesta;

c) sporul de vechime ln rnunca: "\

d) sporul pentru conditli de munca feroviara.

/, . ;I

'~.~ ... J

-===T - v~ ~

• In textul ceM sa se introduca un CAPITOL NOU cu urmatorul continut :

,

CapitolulXI DISPOZITII FINALE

,

Art.nou, Partile stabilesc ca lncepand cu data lnreqistrarii contractului colectiv de munca §i pana la data de 22 martie 2012 prevederile mai jos rnentionate nu se aplica, urmand ca acestea sa se aplice incepand cu 23 martie 2012.

(1) Pentru munea desfasurata ln cursul unui an calendaristic; dupa expirarea acestuia, personalul societatii va primi un salariu suplimentar echivalent cu salariul de baza de lncadrare din luna decembrie a anului respectiv.

Salariul suplimentar se poate acorda §i trimestrial, In baza hotararii Consiliului de adrninistratie, tuata cu acordul partilor semnatare ale contractului colectiv de munca. In acest caz, cuantumul anual al salariului suplimentar va fi echivalent cu un salariu de baza mediu lunar realizat.

Criteriile care conditioneaza acordarea salariului suplimentar sunt cele din Anexa nr.6

In cazul in care salariul suplirnentar se acorda fractionat, criteriile si modul de calcul prevazute in Anexa nr.6 se apltca pentru trimestrui respectiv.

Sumele constituite $i neconsumate pentru plata salariilor suplimentare vor fi repartizate salariatilor proportional cu salariul de baza al fiecaruia.

Sumele se vor plati odata cu acordarea salarlutui suplimentar aferent trimestrului ! al anului urmator.

(2) Din veniturile realizate, fondul necesar pentru acordarea salariului suplimentar se constituie lunar In cadrul fondului de salarii, in procent de pana la 10 la suta din fondul de salarii realizat lunar.

(3) Salariatii vor beneficia de un ajutor material pentru recuperarea. fortei de munca egal cu un salariu de baza corespunzator clasei 20 de salarizare valabil la data Inceperii concediului de odihna. In cazul in care concediul de odihna se acorda fractionat, ajutorul material respectiv se plateste pentru 0 fractiune de eel putln 15 zile, la solicitarea salariatului.

Dreptul de a beneficia de ajutor material pentru recuperarea fortei de munca se rnentine §i In cazul in care concediul de odihna sau fractiunea de concediude eel putin 1.5 zile au fost intrerupte datorita situatiilor prevazute la art. 52(2) lit. a), b), c), d) $i e) §i (5), daca zilele ramase se efectueaza imediat dupa tncetarea cauzei care a determinat Tntreruperea.

Dreptul de a beneficia de ajutor material pentru recuperarea fortei de munca se rnentine $i In cazul in care fractiunea de concediu de eel putin 15 zile nu mai poate fi efectuata ca efect al suspendarii contractului individual de munca in baza art. 52 alin. (1), lit. d din Codul Muncii.

Pentru salariatii lncadrati cu fractiune de norma, ajutorul material pentru recuperarea fortei de munca se acorda similar cu modul de acordare a lndernnizatlei de eoncediu potrivit prevederilor art.54(3).

La solicitarea salariatului ajutorul material pentru recuperarea fortei de munca se plateste cu cel mult 5 zile lnaintea plecarf in concediu.

(4) Compensarea ln bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai incazul lncetarii eontractului individual de munca.

In astfel de cazuri se acorda $i ajutorul material pentru recuperarea fortei de munca personalului care are dreptul la cel putin 15 zile de concediu de odihna, daca, In anui respectiv, nu a mai beneficiat de acesta.,

In cazurile in care, dupa ce salariatul a efectuat concediul de odihna, contractui sau de munca a tncetat din motivele prevazute la art. art.55 lit b, 61 lit. b §i d, art.79 §i art.264 liU din Codul muncii, acesta este obligat sa restituie unita\ii contravaloarea ajutorului material pentru recuperarea fortei de munca In situatia In care nu are dreptul la cel putin 15 zile de concediu de odihna pentru perioada lucrata.

Prevederile paragrafului 3 nu se aplica :

a) salariatilor carora Ii s-a desfacut contractul de munca in baza art.55 lit.b, art.61 lit.c din Codul muncii din cauza starii de sanatate, constatate prin certificat medical, iar unitatea nu i-a putut oferi 0 alta munca corespunzatoare starf sanata1ii si calificarii profesionale;

b) salariatelor care au contractul de rnunca desfacut In baza art.55 lit.b din Codul muncii pentru cresterea $i Ingrijirea copilului in varsta de pana la 7 ani;

c) salariatilor pentru care, dupa desfacerea contractului de munca in temeiul art.61 lit.b din Codul muncii, au intervenit achitarea, suspendarea urmaririi penale sau incetarea procesului penal ori a urrnaririi penale.

(5) Din fondul constituit conf.art.74 alin.(1) SNTFC va suporta pentru maxim 50% din personal, o data pe an, in cuantum de 50 % din contravaloarea unui bilet de tratament si odlhna, familist sau individual, dar nu mai mult de 800 lei, procurat printr-o aqentie de turism sau unitate hoteliera.

(6) In afara ajutoarelor la care au dreptul potrivit legii, salariatii vor mai beneficia de urrnatoarele:

- cu ocazia sarbatorilor de Pasti ~i de Craciun se va acorda salariatilor un ajutor material stabilit cel putin la nivelul clasei 1 de satarizare; de ajutorul respectiv nu vor beneficia salariatii care, in cursul anului respectiv, au absentat nemotivat de la serviciu sau la data acordarii ajutorului material sunt in CFS cu durata de un an;

- pentru "Ziua ceferistilor" se va acorda 0 premiere stabilita de Consiliul de Administratie cu consultarea deleqatilor alesi ai sindicatelor cel putln la nivelul clasei 1 de salarizare;

(7) Acordarea a cate un tichet de masa pe zj pe angajat, conform prevederilorlegale.

(8) Sporul pentru utilizarea eel putin a unei limbi straine se acorda In cuantum de 10 la suta din salariul de baza, acolo unde atributlile postului 0 impun, cu conditla atestarli de catre organele autorizate a nivelului corespunzator de cunostinte. Sporul se aproba de conducerea unitati: sau subunitatii cu competenta de angajare.

Sporul nu se acorda pentru posturile care au mentionata, la conditille minime de preqatire $i vechime pentru ocuparea lor, cunoasterea unei limbi straine (traducator etc.),

(9) Salariatii SNTFC care au obtinut titiul stlintific de doctor in domeniu oeneficiaza de un spor de 15 la suta din salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat In program normal de lucru.

Anexa nr.t sa albe urmatorul continut :

,

SAlARllLE DE BAZA BRUTE CORESPUNZA.TOARE CLASElOR DE SAlARIZARE

Clasa de Coeficient de Salariile de baza
salarizare ierarhizare brute(lei)
1 2 3
1 1.000 600
2 1.161 697
3 1.188 713
4 1.215 729
5 1.248 749
6 1.279 768
7 1.309 786
8 1.345 807
9 1.382 830
10 1.415 849
11 1.452 872
12 1.491 895
13 1.530 918
14 1.570 942
15 1.615 969
16 1.658 995
17 1.703 1022
18 1.752 1052
19 1.800 1080
20 1.848 1109 I,
~ / 21 1.900 1140
22 1.952 1172
23 1.964 1179
24 2.012 1208
25 2.067 1241
26 2.127 1277
27 2.191 1315
28 2.255 1353
29 2.324 1395
30 2.385 1431
31 2.461 1477
32 2.536 1522
33 2.609 1566
34 2.685 1611
35 2.770 1662
36 2.855 1713
37 2.939 1764
38 3.030 1818
39 3.121 1873
40 3.221 1933 )
41 3.321 1993
42 4.061 2437
43 4.258 2555
44 4.727 2837
45 5.671 3403
46 6.371 3823 Salariul de baza brut corespunzator fiecarei clase de salarlzare se va calcula dupa urmatcarea

formula:

f\-S xK

U - clasal

unde : S - salariul de baza brut corespunzator clasei de salarizare respective;

Sclasa 1 - salariul de baza brut corespunzator clasei 1 de salarizare ;

K - coeficientul de ierarhizare a claselor de salarizare.

Salariul minim de baza ln cadrul S.N.T.F.C."CFR Calatori"-SA este superior nivelului salariului de baza minim brut pe tara.

Anexa nr.2 ~ La Ilt.Brl.a.Punctll de executie - sa se completeze ell nr.crt.33 bis, astfel:

Anexa nr.2 ~ dupa iit.B.2.b~ Alte functli de conducere - sa se completeze astfel :

PROCENTELE MAXIME PREVAZUTE PENTRU INDEMNIZATIA DE CONDUCERE

I = 55 % din salariul de baza

II = 45 % din salariul de baza

III = 35 % din salariul de baza

IV = 30 % din salariul de baza

V VI VII VIII

= 25 % din salariul de baza = 20 % din salariul de baza = 15 % din salariul de baza = 10 % din salariul de baza

m Nota de la Anexa nr.z va avea urmatorul contlnut :

,

1. Gradele profesionale II sau I se utllizeaza la secretariatul conducerii societatii (director general), iar gradul profesional III la secretariatele directonlor de la regionalele de transport feroviar de calatori ~i din structura centrale.

2. Numarul posturilor de tehnician (tehnician proiectant, contabi!, statistician, tnerceotoq, pfanificator, inspector resurse umane) specialist poate f de eel mult 35% din nurnarul total de astfel de posturi aprobate In subunitatile de baza sau In aparatul regionalelor de transport feroviar de calatori ~i respectiv, In structura centrala.

3. a) Numarul posturilor de maistru f poate fi de cel mult un post din trei posturi de maistru.

b) Numarul posturilor de inginer (economist) /, precum §i numarul posturilor de inginer (economist) 1/ pot fi de cel mult 35% din numarul total de posturi cu studii superioare aprobate pentru aparatul central al regionalelor de transport feroviar de calatori, fara ca nurnarul posturilor de inginer (economist) f sa II depaseasca pe cel de inginer (economist) II.

Numarul posturilor de inginer (economist) II la nivelul subunltatllor de baza poate f de eel mutt 35% din nurnarul total de posturi cu studf superioare aprobat pentru acestea.

Stabilirea subunitatilor unde se vor norma astfel de posturl se va face pe baza volumulul de activltate ~i a ccmplexltatll actlvltatil acestora,

c) Nurnarul posturilor de inginer (economist) f, precum $i nurnarul posturilor de inginer (economist) 1/ pot fi, fiecare, de cel mult 35% din nurnarul total de posturi cu studii superioare aprobate pentru struetura centrals.

d) Personalul lncadrat In functia de maistru beneficiaza de 0 lndernruzatie de conducere de 10% din salariul de baza.

4. Functia inspector de specialitate se utilizeaza dupa cum urmeaza :

(1)gradul profesional 11-

a) Tn Serviclul ASistenta Client; $; Inspectie constltuit in cadrul strueturii centrale a SNTFC, la Serviciite ASistenta Cliemi $1 Inspecti« din aparatul central al regionalelor de transport feroviar de calatori, In compertimentele eststente client; eonstituite la nivelul subunitatllor de baza, la Serviciul Relatii CIl Pubticul, la Serviciul Vagoane, precum si la Serviciut Secretariat, Protocol, din structura central a a societatii:

b) ln activitatile de siquranta circulatiei, protectia mediului, protectia muncii, All, organizare-normare §i resurse umane, din structura centrals a scctetatii §i din aparatul central al regionalelor de transport feroviar de calatori.

(2) 9 r a d u I pro f e s ion a I I

a) personalul care are atributii In activitatile de control, organizare-normare, investitii, protectia muncii, Ail, protectia mediului, resurse umane §i controlul trenurilor, din structura centrala a societatii =?i din aparatul central al regionaleiorde transport feroviar de calatorl;

b) la Serviciile :"Costuri $1 Analize Economice"; Salante, BHant, Reportert" ~i "Informatica", din structura centrala a societatii,

5. Functia gestionar materiale

"CFR- SCAD

A.

6. Nivelul de salarizare prevazut pentru structura centrala se poate utiliza numai pentru functiile economist , psinolcq, socioloq, treducetot.ssinspector invatamant

7. Se utiilzeaza numai la compartimentele de verificarea veniturilor.

8. Se aplica tunctiilor : sefii statiilor Bucuresti Nord si Bucuresti Grivita, sefilor de depou de la depourile de locomotive Bucuresti Calatorl §i Brasov §i sef revizie vagoane Bucuresti Grivita,

9. Gradul profesionalll se aplica functiei contabil §ef de la reviziile de vagoane gradul II de organizare iar gradul profesional I 5e aplica aceleasi functii de la depourile de locomotive §i reviziile de vagoane gradul I de organizare

10.Se utilizeaza la "CFR-SCVlC Bucuresti-Sa

11. Se utilizeaza la "CFR SCAD Bra§ov"-SA

12. Se utiiizeaza la "CFR-SCVlC Bucure§ti"-SA $i "CFR SCAD Bra§ov"-SA

13. Gradul de organizare al statlilor de calaton se va alinia la gradul de organizare al statiilor cf.din C.N."CFR"-S.A.

Anexa nr.5 - SIS T EMU L DES P 0 R URI - sa cuprinda urrnatoarele modificari ~i completari :

LlSTA FUNCTlllOR 81 MESERlilOR CU CONDITII GRElE DE MUNCA FEROVIARA - se completeaza la activitatea COMERCIAl dupa cum urmeaza :

................... inspector de specialitate II §i I (asistenta clienti §i inspecfie);

15

IX. SPOR PENTRU UTILiZAREA CEl PUTIN A UNEI L1MBI STRAINE - sa se elimine din contlnutul

. ,

anexei.

XIII. SPOR PENTRU SALARIATII CARE AU OBTINUT TITlUl STIINTIFIC DE DOCTOR - sa se ellmlne din continutul anexel.

.

Anexa nr.10 - Llsta Iocurilor de munca la care CO este diferit fala de eel prevazut la al1.51 (1) - Nr.crt.61 pct.4 - se completeaza astfel :

"revizor regional SC, instructor regional, revizor regional ticketing, instructor regional ticketing ...... 29 zile"

Anexa nr.12 - sa se elirnine.

Celelaite prevederi ale noului contract colectiv de munca pe anul 2011-2012, raman In formularea din CeM pe anul 2009-2010.

Anexa nr.7 - llt.m) pct.4, sa sa completeze cu lit.f) :

"Sa completeze contractu! individual de munca cu toate drepturile prevazute In contractele colective de munca aplicabile SNTFC CFR Calatori SA, precum ~i cele prevazute de lege."

Anexa nr.8 - lit.m) pct.d, ~ sa se completeze cu lit.f) :

"Sa compieteze contractu I individual de munca cu toate drepturile prevazute in contractele colective de munca aplicabile SNTFC CFR Calatori SA, precum si cele prevazute de lege."

REPREZENTANTII ADMINISTRATIEI

REPREZENTANTII FEDERATIILOR SINDICALE

Miu Elena - director general ad1f)fFlorea Marrn,~. ; ctor RU.

~/A)J~1

Constantinescu Liliana? sef oficiu jur~~LC?_, c::;;;;v,?tC-(_----------- ..

Gheorghe Victoras - vicepresedinte

~

I

FEDERATIA SINDICATELOR RAMURiI

VAGOANE ~

Buhac Constantin - primvicepresedmte C!!JJ

Cazacu loan - vicepre:;edinte ~

)b

Yff

Constantin Daniel- membru C.D. ;~ 'V

/

/

/

FEDERATIA SINDICATElOR TRANSPORTATORILOR F~,'.. IAR! DiN ROMANIA \

Maxim Rodrigo - presedinte . r4

Placinta Adrian - secretar general Zona de Est

-'1

FEDERATIA MECANICILOR DE lOCOMOTiVA DIN RO~IA Pintea Dan - vi pre!? dinte j

(

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful