Teori kepimpinan McGregor Konsep teori kepimpinan ini menggandungi dua teori iaitu teori X dan teori Y yang

diperkenalkan oleh Douglas McGregor dalam bukunya yang bertajuk ³The Human Side of Enterprise´. Teori ini menerangkan dua keadaan yang bertentangan dengan sifat manusia. Berdasarkan teori X, pemimpin-pemimpin yang berkesan ialah mereka yang bersifat autokratik. Mereka membuat keputusan tanpa melibatkan orang bawahan dan tiada proses delegasi kuasa. Pendekatan µcarrot and stick¶ digunakan dalam teori ini yang bermaksud pemimpin perlu menekankan kepada pemusatan terhadap tugas semata-mata dan tidak perlu memberi tumpuan memberi kepada aspek-aspek kemanusiaan dalam organisasi. (A.B Aziz Yusuf: 2004) Teori X juga menerangkan gaya pengurusan yang bersifat autokratik yang berdasarakan kepada andaian mengenai individu berhubung dengan kerjanya. Antara andaiannya ialah manusia secara semulajadinya mempunyai sifat malas dan selalu cuba mengelakkan dari membuat sebarang kerja. Jika diberi peluang, mereka akan mengelak daripada bekerja. Oleh itu mereka mesti dipaksa, diarah dan dimotivasikan untuk melaksanakan tugas itu. Matlamat semulajadi manusia juga bertentangan dengan matlamat organisasi. Oleh itu dia terpaksa diugut, dipaksa atau dikawal oleh kuasa -kuasa luaran bagi menentukan bahawa manusia itu bekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Oleh kerana perasaan yang tidak rasional, manusia tidak berkebolehan untuk mendisplinkan diri sendiri. Kebanyakan daripada manusia lebih suka diarah, ingin mengelakkan diri daripada bebanan tanggungjawab, tidak mempunyai cita-cita yang tinggi dan mengutamakan keselamatan diri daripada perkara-perkara yang lain. (Jaafar: 1999) Berlainan pula dengan teori Y, ia menyatakan kepimpinan yang berkesan mengamalkan gaya kepimpinan demokratik yang melibatkan orang bawahan dalam proses membuat keputusan tentang matlamat dan polisi organisasi. Faktor-faktor kemanusiaan diberi keutamaan di mana pemimpin mestilah berorientasikan manusia dalam proses kepimpinannya. Proses delegasi kuasa pada tahap yang munasabah mesti berlaku sekiranya gaya kepimpinan pemimpin adalah berasaskan teori ini. (A.B Aziz Yusuf: 2004)Teori Y juga, mempunyai andaian yang berlawanan dengan Teori X, antara andaian Teori Y ialah manusia sukakan tanggungjawab, malahan selalu cuba mencarinya kerana ia memberikan mereka peluang untuk menggunakan kemahiran imaginasi serta kreativiti mereka. Manusia juga mempunyai kemampuan daya usaha kerja dari segi mental dan fizikal untuk membentuk dan membuat sesuatu kerja berguna. Kawalan dan hukuman bukanlah satu cara yang baik untuk mencapai matlamat organisasi. (Jaafar: 1999) Input-input dari teori X dan teori Y dikatakan mempengaruhi secara langsung gaya kepimpinan seorang pengurus dan secara tidak langsungnya kelakuan subordinat. Kesimpulannya, teori Y lebih optimistik, realistik, berperikemanusiaan dan praktikal. Walaubagaimanapun kedua-dua teori ini mempunyai kelemahan masing-masing menggambarkan dua keadaan yang ekstrim dalam mengandaikan kelakuan manusia. Struktur organisasi, kaedah motivasi, proses membuat keputusan, jalinan komunikasi dan sistem

kawalan yang digunakan oleh pemimpin adalah berbeza mengikut gaya kepimpinan yang diamalkannya. Mengikut Robbins (2001) di antara faktor-faktor situasi yang dimaksudkan adalah tahap struktur tugas yang dijalankan. sama ada Teori X atau Teori Y. kedudukan kuasa. penerimaan pengikut terhadap keputusan pemimpin dan kematangan pengikut. norma kumpulan. kesediaan maklumat. (Jaafar: 1999) Teori Kontinjensi Teori ini merupakan teori yang mengambil kira faktor-faktor situasi yang akan mempengaruhi keberkesanan kepimpinan. kualiti perhubungan di antara kepimpinan dengan ahli. kejelasan pesanan subordinat. (Jaafar: 1999) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful