สรุปแนวปฏิบัติของสถานศึกษา

ในการจัดทำาแผนปฏิบัตร
ิ าชการประจำาปี ทีใ่ ช้จ่ายงบ
ประมาณเงินอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายรายหัว)
---------------------------------------------------1. อัตราการอุดหนุนรายหัว
1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
/ หัว (เทอมละ

300
550
900

คนละ

1,100

บาท

คนละ

1,800

บาท

คนละ

2,700

บาท

บาท)

1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
/ หัว (เทอมละ 1,350

บาท

บาท)

1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
/ หัว (เทอมละ

600

บาท)

1.2 ระดับประถมศึกษา
/หัว (เทอมละ

คนละ

บาท)

2. สถานศึกษาจะต้องจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี
ตามลำาดับ ดังนี ้

ก. กรณีทีส
่ ถานศึกษาดำาเนินการมาโดยปกติ จะมี
กระบวนการ ดังนี ้
1) การวางแผนกลยุทธ์

โดยการจัดทำาแผนกลยุทธ์ของ

สถานศึกษาระยะ 5 ปี และแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ประจำาปี (ในกรณีปรับปรุงแผนประจำาปี )

2) การวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง(MTEF) โดย
การจัดทำาแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาล่วงหน้าระยะ 3
ปี
3) การจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี โดยจัดทำาแผน
ปฏิบัติราชการประจำาปี ของสถานศึกษาทุกปี งบประมาณ
ข. กรณีทีส
่ ถานศึกษาไม่ได้ดำาเนินการตามปกติ จะต้อง
ดำาเนินการใหม่ทัง้ หมด และจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี
ไปพร้อมกัน
3. กระบวนการวางแผนงบประมาณ
แผนกลยุทธ์ของสถาน
ศึกษา

การวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนงบ

(ระยะ 5 ปี / 1 ปี )
แผนงบประมาณระยะ

ประมาณ

ปานกลาง

ระยะปานกลาง

(MTEF) (ระยะ 3 ปี )
แผนปฏิบัติราชการประจำา

(MTEF)
การจัดทำาแผนปฏิบัติ

ปี

ราชการ
-2-

4. ขั้นตอนการจัดทำากรอบงบประมาณ (โดยย่อ)
ขัน
้ ตอนที ่ 1 ประมาณการงบประมาณทีโ่ รงเรียนจะได้รบ
ั เงิน
งบประมาณจัดสรรจากรัฐ ดังนี ้

(1)

ค่าใช้จ่ายรายบุคคล การศึกษาภาคบังคับและขัน
้ พืน

ฐาน
(2)

ค่าใช้จ่ายเป็ นค่าดำาเนินการและงบลงทุนให้แก่สถาน

ศึกษาประเภทรายจ่ายงบประมาณ
ของสถานศึกษา จำาแนกรายจ่าย 3

ประเภท

คือ งบ

บุคลากร งบดำาเนินงาน และงบลงทุน
งบบุคลากร

เป็ นเงินเดือน ค่าจ้างประจำา และค่าจ้าง

ชัว
่ คราว ตามอัตรากำาลังทีม
่ ี เพิม
่ ประมาณ
5 % ในแต่ละปี
งบดำาเนินงาน

เป็ นค่าใช้จ่าย ในหมวดค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายอืน

จัดสรรในรูปเงินก้อน ดังนี ้
- จัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายรายหัวให้นักเรียนเป็ นราย
บุคคล(โรงเรียนต้องคาดคะเนจำานวนนักเรียนล่วงหน้า 3 ปี
ก่อน จึงคิดวงเงินดำาเนินการได้)
- งบดำาเนินงานตามนโยบายของเขตพืน
้ ที ่ ให้ศึกษา
หลักเกณฑ์และนโยบายของ
เขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษา และคาดคะเนวงเงินทีจ
่ ะได้รับ
งบลงทุน พิจารณาจากวงเงินทีเ่ คยได้รับแต่ละปี และ
ข้อมูลความขาดแคลนครุภัณฑ์และสิง่ ก่อสร้าง ตามเกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์และสิง่ ก่อสร้าง

ขัน ้ ตอนที ่ 2 ประมาณการรายได้ทีโ่ รงเรียนจะได้รับจากเงิน นอกงบประมาณ เช่น (1) รายได้จากบริการของโรงเรียน และค่าธรรมเนียม การศึกษาทีไ่ ม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และ ภารกิจหลักของโรงเรียน (2) เงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทัง้ เป็ นที ่ ราชพัสดุ และทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิข ์ องโรงเรียน (3) เงินเบีย ้ ปรับทีเ่ กิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อ และ การผิดสัญญา การซือ ้ ทรัพย์สิน หรือจัดทำาของทีด ่ ำาเนินการ โดยใช้เงินงบประมาณ (4) เงินบริจาคจากเอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิน ่ (5) เงินรายได้อืน ่ ๆ -3ตัวอย่างประมาณการรายรับของโรงเรียน .

งบลงทุน รวม เงินนอกงบ ประมาณ .งบ บุคลากร .งบดำาเนิน งาน .เงินบริจาค .รายได้จาก บริการ หน้า มาณ 3 ปี ข้างหน้า .รายการ ปี งบประ ปี งบประ ปี งบประ ปี งบประ ปี งบประ ปี งบประ มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ ทีผ ่ ่าน ปั จจุบัน ทีข ่ อตัง้ ต่อไป 2 ปี ข้าง มา เงินงบ ประมาณ .

.ค่า ธรรมเนียม .อืน ่ ๆ รวม รวมทั้งสิน ้ -4ขัน ้ ตอนที ่ 3 กำาหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า 3 ปี ตัวอย่างประมาณการรายรับของโรงเรียน .

..... แผนงาน 1.........ประมาณการเงินนอกงบ ประมาณการเงินงบ ประมาณ ประมาณทีจ ่ ะได้รับ จากแหล่งต่างๆ ล่วงหน้า 3 ล่วงหน้า 3 ปี ปี กรอบงบประมาณรายจ่าย ระยะปานกลาง ของสถานศึกษา ประมาณ งบ ประมา ขัน ้ ตอนที ่ 4 งบ ประมา การ งบ ล่วงหน้า ประมา 1 ปี ประมาณ การ ประมาณ ล่วงหน้า การ 2 ปี จัดลำาดับความสำาคัญของ งาน / โครงการ และ จัดทำางบประมาณรวมของแต่ละงาน โครงการ ให้พอดีกับ กรอบวงเงินทีค ่ าดคะเนไว้ แผนงาน งาน/โครงการ ปี งบประ ปี งบประ ปี งบประ ประมาณการรายจ่ายล่วง มาณ มาณ ทีผ ่ ่านมา ปั จจุบัน ทีข ่ อตัง้ มาณ หน้า ปี ต่อ ไป ก.. 2 ปี ข้าง 3 ปี ข้าง หน้า หน้า ... งาน............ .................. ... โครงการ.. 2.......

..... 2.1 ประมาณการงบบุคลากร (1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำาลังของ สถานศึกษา ตามมาตรฐานอัตรากำาลังที ่ ก. ..... งาน..ศ................. แผนงาน 1. โครงการ..ค.... การประมาณรายรับจากเงินงบประมาณ 5..... .... รวม -5ขัน ้ ตอนที ่ 5 นำาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณา เห็นชอบ และนำาเสนอรายงานเขตพืน ้ ที ่ การศึกษา ขัน ้ ตอนที ่ 6 ปรับปรุง MTEF ทุกปี เพือ ่ ให้การจัดทำางบ ประมาณครอบคลุม 3 ปี งบประมาณทีจ ่ ะมาถึง (Rolling Plan) 5....กำาหนด ............ข...

2 ประมาณการเงินเดือน ประมาณการงบดำาเนินงาน ปี ที ่ ปี ปี ที ่ แล้ว ปั จจุบั ตัง้ น ประมาณการล่วง หน้า ปี ที ่ 1 ปี ที ่ 2 ปี ที ่ 3 .(2) ศึกษาอัตราเงินเดือนและค่าจ้างทีบ ่ ุคลากรได้รับอยู่ ตามระเบียบกฎหมาย คำานวณเงินทีใ่ ช้ในการปรับเพิม ่ ในกรณี ต่างๆ (3) เงินทีค ่ ำานวณได้เป็ นวงเงินงบประมาณการ ค่า ใช้จ่ายงบบุคลากรแต่ละปี ใช้ในการขอตัง้ งบประมาณต่อไป ตารางประมาณการงบบุคลากรของสถานศึกษา ที ่ ตำาแหน่ง จำานวน จำานว ที ่ น ควรมี ทีข ่ อ ตาม ตัง้ เกณฑ์ อัตรา เงิน เดือน รวม 5.

14) และหาข้อมูลเพือ ่ การจัดกลุ่มประเภทผู้เรียน (4) ศึกษาวิเคราะห์เพือ ่ คาดคะเนจำานวนนักเรียน โดยแยกผู้เรียนตามประเภท และระดับการศึกษา การคาด คะเนจำานวนนักเรียนแต่ละชัน ้ ให้จำาแนกเป็ น 4 ประเภท คือ เด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กความสามารถ พิเศษ ตารางการคาดคะเนนักเรียนของสถานศึกษา การคาดคะเนนักเรียนของสถานศึกษา นักเรียน ปี ทีแ ่ ล้ว 2548 ปี ปั จจุบัน 2549 ก่อนประถม อ.1 ปี ทีข ่ อ ตัง้ 2550 ปี ล่วงหน้า 2551 2552 3 ปี 2553 .(1) สำารวจสภาพนักเรียนปั จจุบัน โดยจำาแนกออกเป็ น นักเรียนในเขตบริการ นอกเขตบริการ และนักเรียนต่าง สัญชาติ นักเรียนทีม ่ ีชือ ่ ในทะเบียนราษฎร์ -6(2) วิเคราะห์แนวโน้มการจัดการศึกษาของโรงเรียน ว่าจะต้องขยายระดับการศึกษาเพิม ่ ขึน ้ หรือลดลงหรือไม่ จะ ต้องจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส หรือต้องจัดการศึกษานอกโรงเรียน อีกหรือไม่ (3) สำารวจผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าเรียนตามทะเบียนราษฎร์ (ทร.

6 รวม -75.2 ม.2 ป.3 มัธยมศึกษา ตอนปลาย ม.1 ป.อ.4 ม.3 ประมาณการงบลงทุน .3 ป.6 มัธยมศึกษา ตอนต้น ม.5 ป.5 ม.2 ประถมศึกษา ป.4 ป.1 ม.

2551 จำาน วน งป ม. . จำานวนปี งบประมาณทีข ่ อตัง้ 2550 จำาน วน งป ม. 2552 จำาน วน งป ม.(1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความขาดแคลน และความ ต้องการจำาเป็ น เทียบกับเกณฑ์ หรือมาตรฐานทีก ่ ำาหนด ภายในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2) เมือ ่ ได้ข้อมูลแล้ว แยกเป็ นความต้องการจำาเป็ นเป็ น รายปี (3) นำาข้อมูลครุภัณฑ์ทีด ่ ิน สิง่ ก่อสร้างแต่ละปี มา คำานวณราคากลาง ตามมาตรฐานทีส ่ ำานักงบประมาณ กำาหนด หากเป็ นรายการทีไ่ ม่มร ี าคากลาง ให้สืบราคาท้อง ตลาด พร้อมกำาหนด คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ทีเ่ หมาะสม (4) เงินทีค ่ ำานวณได้ เป็ นวงเงินงบลงทุนทีใ่ ช้ในการขอตัง้ งบประมาณงบลงทุนต่อไป ตารางประมาณการงบลงทุน จำานวน ท ี่ รายการ ทีค ่ วร มีตาม เกณฑ์ (ห้อง พิเศษ) มี แล้ ว ขา ด แค ลน จำาน วน ทีข ่ อ ตัง้ ปี ทีข ่ อตัง้ 2549 จำาน วน งป ม.

รว รวม รวม รวม ม -86. การประมาณรายได้จากเงินนอกงบประมาณ จัดทำาข้อมูลดังนี ้ ตารางประมาณการเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา ปี 2550 – 2552 ที ่ รายการ รับจริง ปี ประมาณรายได้จากเงินนอก ปี 2548 2549 งบประมาณ(บาท) .

เบีย ้ ปรับจากการ ทำาผิดสัญญา ลาศึกษาต่อ 5. เงินบริจาคโดยมี วัตถุประสงค์ 7. รายได้จากการให้ บริการ 3. เงินผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน 4.(บาท) (ปี ปั จจุบั น) 1. เงินค่าธรรมเนียม พิเศษ 2. เงินอุดหนุนจาก องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน ่ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 . เบีย ้ ปรับจากการ ทำาผิดสัญญา 6.

ดอกเบีย ้ รับ 9. การคำานวณค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์ 1) กำาหนดกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายแต่ละปี จากรายได้ทีเ่ ป็ นเงิน เงินงบประมาณ โดยพิจารณา และเงินนอกงบ ประมาณ 2) ปรับกลยุทธ์ กิจกรรม 3) รายได้ โครงการ และ และคำานวณค่าใช้จ่าย หากค่าใช้จ่ายตามกลยุทธ์ มีมากกว่าประมาณการ ควรพิจารณาดังนี ้ (1) หมาย เป็ นแผนงาน ทบทวนกลยุทธ์ ปรับกิจกรรม ปรับกลยุทธ์ ปรับลดเป้ า .8. รายได้อืน ่ รวม -97.

(2) งาน หากจำาเป็ นต้องดำาเนินการตามกลยุทธ์แผน งาน/โครงการ ควรกำาหนดแผนการระดมทุนและ ทรัพยากรเพือ ่ จัดหาเงินนอกงบประมาณเพิม ่ เติมให้เกิดความ สมดุล 4) ประมาณการรายจ่ายนีม ้ ีไว้เผือ ่ ใช้ในการควบคุมค่าใช้ จ่ายของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามแผนงบประมาณ แผนงบประมาณระยะปานกลางของสถานศึกษา งบประมาณทีใ่ ช้ ปี แผนงาน/ โครงการ ปี 2548 ปั จจุบั น โครงการ 1.1 โครงการ 1.2 แผนงาน โครงการ 2.1 โครงการ ประมาณ ล่วง ล่วง หน้า หน้า หน้า ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 2549 แผนงาน ปี ตั้งงบ ล่วง ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 .

2 โครงการ 2.2.3 รวมงบ ประมาณ .

-108. สาระหลักการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ แผนงบ แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ประมาณ หรือกรอบ วงเงินค่าใช้ จ่ายระยะ ปานกลาง แผนปฏิบัติราชการ ประจำาปี ของสถานศึกษา มีกระบวนการจัดทำาดังต่อไปนี ้ 3 ปี (MTEF) . ข้อควรคำานึงในการวางแผนงบประมาณของสถานศึกษา 1) แผนงบประมาณจะต้องเชือ ่ มโยงกับแผนกลยุทธ์ และ มีผลต่อการกำาหนดแผนปฏิบัติราชการ จึงควรมีความ สมบูรณ์ครบถ้วนตามภารกิจ เพือ ่ ให้การวางแผนงบประมาณ ครอบคลุมกิจกรรม 2) การวางแผนงบประมาณ เช่นเดียวกับการวางแผนกลยุทธ์ ยึดหลักการมีส่วนร่วม และยังต้องคำานึงถึงความ โปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วย 9.

ขัน ้ ตอนที ่ 1 การศึกษา ได้แก่ ศึกษากรอบเงือ ่ นไขประจำาปี จากเขตพืน ้ ที ่ กรอบนโยบาย กรอบเป้ าหมายของ ผลผลิตหลักทีต ่ ้องการ และกรอบวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับ จัดสรร ขัน ้ ตอนที ่ 2 ประจำาปี 1) แปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 5 ขัน ้ ย่อย ดังนี ้ ทบทวนสาระสำาคัญของแผนกลยุทธ์เพือ ่ ปรับปรุง เปลีย ่ นแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 2) กำาหนดเป้ าหมาย และผลผลิตหลักประจำาปี ของ สถานศึกษา 3) จัดทำารายละเอียด แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรมให้เชือ ่ มโยงกับกลยุทธ์ทุกระดับ 4) จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน งาน/โครงการ และกำาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 5) จัดทำาแผนกำากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน -11- ขั้นตอนการจัดทำาแผนปฏิบัติ 1. (1) กรอบนโยบาย (2) กรอบเป้ าหมาย (4) (5) สรรงบ ทำ าแผนกำากับ (2) จั กำด าหนด (1) กำ (3) กรอบวงเงิ ทบทวนแผน าหนดโครงการ นทีไ่ ด้ . ศึกษากรอบ เงือ ่ นไขของสพท.

แปลงแผน กลยุทธ์เป็ นแผน .2.

เค้าโครงเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำาปี ส่วนที ่ 1 บทนำา แนะนำาโรงเรียนในภาพรวมโดยสรุป ด้วย ประวัติ ความเป็ นมา ภารกิจ ประกอบ และปริมาณงาน ในปั จจุบัน รวมทัง้ ผลงานทีป ่ ระสบความสำาเร็จ ส่วนที ่ 2 ทิศทางของสถานศึกษา นำาวิสัยทัศน์ ผลผลิตหลัก พันธกิจ และตัวชีว้ ัดความสำาเร็จ โดยเป้ าหมายและผลผลิตหลัก ปี งบประมาณ เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย จากแผนกลยุทธ์ กำาหนดเป็ น 1 ทีจ ่ ัดทำาแผนฯ ส่วนที ่ 3 รายละเอียด ส่วนที ่ 4 การกำากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน งบประมาณ แผนงาน งาน / โครงการและ ตามแบบฟอร์มทีก ่ ำาหนด แสดงข้อมูลรายละเอียด ประกอบด้วย แผนหรือปฏิทิน การติดตามประเมินผลงาน / โครงการ และรายงานผล รวมทัง้ แผนหรือปฏิทินการใช้เงินในแต่ละงวดและการ รายงานผล ตัวอย่างเค้าโครงเอกสาร แผนปฏิบัตร ิ าชการประจำาปี .-1210.

1 วิสัยทัศน์ 2.2 พันธกิจ 2.3 เป้ าประสงค์ 2.1 สภาพปั จจุบันของสถานศึกษา 1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำาปี คำานำา สารบัญ ส่วนที ่ 1 บทนำา 1.คำาสัง่ คณะทำางาน -13ตัวอย่างหน้าการให้ความเห็นชอบ .2 ผลงานทีป ่ ระสบความสำาเร็จ ส่วนที ่ 2 ทิศทางของสถานศึกษา 2.4 ผลผลิตหลัก และตัวชีว้ ัดความสำาเร็จ ส่วนที ่ 3 รายละเอียดของแผนงาน งาน/โครงการ ส่วนที ่ 4 การกำากับ ติดตาม ประเมินผล และ รายงาน ภาคผนวก .

.... /....... ทีป ่ ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน ้ พืน ้ ฐาน โรงเรียน.พ........................ของ โรงเรียน........................(เกณฑ์รอ ้ ยละ 20-30) งบสำารองจ่าย จำานวน................................. ครัง้ ที ่............................................................ศ................................. .....................................................................................(เกณฑ์รอ ้ ยละ 10-20) คิด .ได้ พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำา ปี งบประมาณ....บาท คิดเป็ น ร้อยละ......................................บาท เป็ นร้อยละ...........................................เมือ ่ วัน ที ่..........บาท คิด เป็ นร้อยละ.. .แล้ว (1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ งบด้านวิชาการ ดังนี ้ จำานวน..การให้ความเห็นชอบเอกสาร แผนปฏิบัติราชการประจำาปี งบประมาณ 2550 ของโรงเรียน.(เกณฑ์ร้อยละ 60-70) งบด้านบริหารทัว ่ ไป จำานวน.....................เดือน...... ............

...............................งบประมาณทัง้ สิน ้ .. ............................ .. -14(ตัวอย่าง) ............................. ( ) ประธานคณะกรรมการการ สถานศึกษาขัน ้ พืน ้ ฐาน โรงเรียน....................................บาท คิดเป็ นร้อยละ 100 (2) เห็นชอบให้ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำาปี งบประมาณ 2550 ได้ (ลงชือ ่ ) ..

....... ลักษณะของโครงการ ใหม่ ต่อเนือ ่ ง ผู้รับผิด ชอบ..................... แผนงาน (ถ้า มี)...................... ...................................... ........................................... ................... ........................................ สพฐ................................ข้อ สพท........... ระยะเวลาดำาเนิน งาน....... สนองกลยุทธ์ ที ่.. ....................................................................................................................ข้อ ที ่....................................................................................เค้าโครงงาน (ส่วนที ่ 3 / โครงการ ของแผนปฏิบัติราชการประจำาปี ) ------------------------------------------------ชือ ่ งาน / โครงการ..........

............ ........................... เป้ าหมาย 3.................... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1..................... งบ ประมาณ.....1 ผลผลิต (Outputs) (ระบุผลงานทีเ่ กิดขึน ้ หลังจาก ดำาเนินการเสร็จ) 3................... วัตถุประสงค์ 3............... ........สถานทีด ่ ำาเนิน งาน.......2 ผลลัพธ์ (Outcomes) (ระบุผลประโยชน์ ทีเ่ กิดขึน ้ จากผลผลิต) 4...... รายละเอียดกิจกรรม และคำาชีแ ้ จงประมาณ กิจกรรม งบประมาณ ค่า ค่า ตอบแท ใช้สอ น - ย ค่า วัสดุ รวม ระยะ เวลา ดำาเนิน การ ผู้รับ ผิดชอบ ............................................... หลักการและเหตุผล 2...................

สกลนคร เขต 1 ได้เคยแจ้งให้สถานศึกษาทุก แห่งทราบและถือปฏิบัติแล้ว สรุปได้ดังนี ้ 1) ลักษณะการใช้งบประมาณ ให้ใช้ในลักษณะ 3 ประเภท งบรายจ่าย ดังนี ้ ก. การประเมินผล ตัวชีว้ ัดความสำาเร็จ วิธก ี ารประเมิน เครือ ่ งมือ ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) -1511. แนวทางการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนทัว ่ ไป รายการเงิน อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) สพท.รวม 5. งบบุคลากร - ค่าจ้างชัว ่ คราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างราย เดือน พนักงานขับรถ ยาม เจ้าหน้าทีร ่ ักษาความสะอาด ฯลฯ ข. งบดำาเนินงาน .

000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่า ถมที ่ ถนน รัว ้ สะพาน บ่อนำา ้ ฯลฯ หมายเหตุ งบลงทุนและงบดำาเนินงาน สามารถดำาเนินการได้ เพิม ่ เติมตามหนังสือสำานักงบประมาณ ด่วนทีส ่ ุด ที ่ นร 0702 / ว 51 ลงวันที ่ 20 มกราคม 2548 เรือ ่ ง หลักการ จำาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เช่น ค่าใช้สอย กรณีเป็ นการจ้างเหมาทัง้ ค่าสิง่ ของและ ค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีม ่ ีส่วนราชการ .(1) ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า ตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิน ่ ฯลฯ (2) ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบีย ้ เลีย ้ ง ค่าเช่าทีพ ่ ัก ค่าพาหนะ ค่าจ้าง ซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ พานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ (3) ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครือ ่ ง เขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบำารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ (4) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่านำา ้ ค่าไฟฟ้า ค่า โทรศัพท์ ฯลฯ ค. งบลงทุน (1) ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซือ ้ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครือ ่ งถ่ายเอกสาร ฯลฯ (2) ค่าทีด ่ ินและสิง่ ก่อสร้าง รายจ่ายเพือ ่ ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงทีด ่ ิน และ หรือสิง่ ก่อสร้าง ทีม ่ ีวงเงินเกินกว่า 50.

000 บาท เป็ นต้น 2) แนวทางการใช้งบประมาณ กำาหนดให้โรงเรียนแบ่ง สัดส่วนการใช้งบประมาณ ดังนี ้ (1) งบด้านวิชาการ ประมาณ ร้อยละ 60 – 70 ของวงเงินงบ .000 บาท รายจ่ายเพือ ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทีม ่ ีวงเงินไม่เกิน 5.000 บาท รายจ่ายเพือ ่ ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทัง้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทีม ่ ีวงเงิน เกินกว่า 5.เป็ นผู้ดำาเนินการซ่อมแซม บำารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี ้ (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจาก ค่าใช้สอย (2) ค่าสิง่ ของทีส ่ ่วนราชการซือ ้ มาใช้ในการ ซ่อมแซม บำารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ ค่าวัสดุ รายจ่ายเพือ ่ ประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ทีม ่ ีวงเงินไม่เกิน 5.000 บาท ทีด ่ ิน และ หรือ สิง่ ก่อสร้างทีม ่ ีวงเงินไม่เกิน 50.000 บาท -16ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือ ่ จัดหาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ทีม ่ ร ี าคาต่อหน่วย หรือต่อชุด เกินกว่า 20.

การแบ่งสัดส่วนให้เป็ นอำานาจของผ้้บริหาร สถานศึกษาในการพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และต้องประกาศในสถานทีเ่ ปิ ดเผย เพือ ่ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและสาธารณชน ทราบ 12. การจัดทำา และส่งแผนปฏิบัติราชการประจำาปี เพือ ่ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำาปี ของ สพท.และ สพท. กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล สถานศึกษา ต้องจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี ตามปี งบประมาณ ดังนี ้ (1) จัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี ในห้วงเดือน ตุลาคม ของทุกปี .(2) งบด้านบริหารทัว ่ ไป ร้อยละ 20 – 30 ของ วงเงินงบประมาณ (3) งบสำารองจ่าย ร้อยละ 10 – 20 ของวงเงินงบ ประมาณ ทัง้ 3 งบรวมกันเป็ นร้อยละ 100 ของวงเงินงบ ประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการประจำาปี ของโรงเรียน นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. สพฐ.

คณะผู้บริหาร ผู้มาตรวจ ราชการ.ศึกษา .(2) นำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี เสนอคณะ กรรมการสถานศึกษาขัน ้ พืน ้ ฐาน ของโรงเรียน ให้ความเห็นชอบ ก่อนเปิ ดภาคเรียนที ่ 2 ของ แต่ละปี การศึกษา (3) ประกาศ เผยแพร่ แผนปฏิบัติราชการประจำาปี (รวมทัง้ สัดส่วนจัดสรรงบประมาณ) ให้ครู ผู้ปกครอง ให้ สาธารณชนทราบ (4) จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำาปี บันทึกลงแผ่น C.สพท.จำานวน 1 ชุด พร้อมเอกสาร 1 เล่ม (5) จัดเตรียมแผนปฏิบัติราชการประจำาปี ไว้ทีส ่ ถาน ศึกษาเพือ ่ ให้ ผอ..ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าทีต ่ รวจสอบภายใน ได้นำา มาประกอบในการ ตรวจนิเทศงาน ทุกครัง้ -17- การจัดทำาและปฏิบัตต ิ ามแผน ปฏิบต ั ิราชการ . ส่งให้ สพท.D.

ผอ.วิเคราะห์แผน กลยุทธ์ กรอบ วงเงินงบ สถานศึกษา ประมาณ MTEF .จัดทำาแผน ประกาศ / เผย ปฏิบัติราชการ แพร่ บัติ จัดส่งแผนปฏิ ประจำาปี ราชการประจำาปี 1 ชุด พร้อมแผ่น (ปิ ดภาค เรียนที ่ 1) ของทุกปี พฤศจิกายน ทุกปี พฤศจิกายน ทุกปี C.สพท. เจ้าหน้าทีต ่ รวจสอบ ธันวาคม ถึง ---------------------------------------------------------------------------------กลุ่ม ------------------------------------------ นโยบายและแผน กันยายน 2549 .ศึกษา วิเคราะห์ ตุลาคม นโยบาย จุดเน้นของ สพท..D. คณะผู้บริหารตาม 3 มิติ ศึกษานิเทศก์ .สพฐ.ประ เห็นชอบแผนปฏิบัติ คณะกรรมการ สถานศึกษาขัน ้ พืน ้ ฐาน สำานักงานเขต พืน ้ ทีก ่ ารศึกษา จำาปี ราชการ ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful