PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English

Term
accept (risk response)

Definition

Vertaalde Termen

Vertaalde Definitie
Een risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij een bewuste en weloverwogen beslissing wordt genomen om de bedreiging te laten voortbestaan, nadat is vastgesteld dat dat voordeliger is dan het nemen van een andere risicomaatregel. De bedreiging moet wel doorlopend worden bewaakt om te zorgen dat deze aanvaardbaar blijft. De formele erkenning dat het project voldoet aan de afgesproken acceptatiecriteria en daarmee voldoet aan de eisen van de stakeholders. Een lijst van geprioriteerde criteria waaraan het projectproduct moet voldoen voordat de klant het zal accepteren. Met andere woorden: meetbare definities van de eigenschappen die vereist zijn voor de reeks producten om aanvaardbaar te zijn voor de belangrijkste stakeholders. Een proces, functie of taak die in de tijd plaatsvindt, herkenbare resultaten heeft en wordt gemanaged. Een activiteit wordt meestal gedefinieerd als onderdeel van processen of plannen. Met name softwareontwikkelingsmethoden die gebruikmaken van de projectaanpak om in herhaalde korte tijdsperiodes producten stapsgewijs te ontwikkelen. PRINCE2 is compatibel met 'agile' principes.

accepteren (risicomaatregel) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt a risk response action. The threat should continue to be monitored to ensure that it remains tolerable. The formal act of acknowledging that the acceptatie project has met agreed acceptance criteria and thereby met the requirements of its stakeholders.

acceptance

acceptance criteria A prioritized list of criteria that the project acceptatiecriteria product must meet before the customer will accept it, i.e. measurable definitions of the attributes required for the set of products to be acceptable to key stakeholders. activity A process, function or task that occurs over time, has recognizable results and is managed. It is usually defined as part of a process or plan. activiteit

agile methods

Principally, software development methods agile methods that apply the project approach of using short time-boxed iterations where products are incrementally developed. PRINCE2 is compatible with agile principles.

NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. This paper is not for re-sale. www.prince-officialsite.com

PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 1 of 38

Document Owner – Alistair Cranmer English Source - Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL

PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English
Term
approval

Definition

Vertaalde Termen

Vertaalde Definitie
De formele bevestiging dat een product is afgerond en (op eventuele concessies na) voldoet aan de eisen zoals gedefinieerd in de bijbehorende Product Description. De persoon of groep (bijv. een Project Board) waarvan is vastgesteld dat die gekwalificeerd en bevoegd is om een (management- of specialisten)product goed te keuren als zijnde afgerond en geschikt voor het doel. Een bewering die voor planningsdoeleinden als waar wordt beschouwd, maar die later zou kunnen wijzigen. Een aanname wordt gedaan als bepaalde feiten nog niet bekend zijn of als er nog geen beslissing over is genomen. Er worden meestal alleen aannamen gedaan over kwesties die van zo groot belang zijn dat wanneer ze wijzigen of onwaar blijken te zijn, er een ingrijpende herziening van de planning nodig is. Alle systematische acties die nodig zijn om vertrouwen te verschaffen dat het doel (systeem, proces, organisatie, programma, project, eindresultaat, benefit, bekwaamheid, product) geschikt is. Geschiktheid kan onder verschillende omstandigheden subjectief of objectief worden gedefinieerd. Het gevolg is dat borging een zekere mate van onafhankelijkheid nodig heeft ten opzichte van dat wat wordt geborgd. Zie ook ‘Project Assurance’ en ‘kwaliteitsborging'.

The formal confirmation that a product is goedkeuring complete and meets its requirements (less any concessions) as defined by its Product Description. The person or group (e.g. a Project Board) goedkeurder who is identified as qualified and authorized to approve a (management or specialist) product as being complete and fit for purpose. A statement that is taken as being true for the purposes of planning, but which could change later. An assumption is made where some facts are not yet known or decided, and is usually reserved for matters of such significance that if they change, or turn out not to be true, there will need to be considerable replanning. aanname

approver

assumption

assurance

borging All the systematic actions necessary to provide confidence that the target (system, process, organization, programme, project, outcome, benefit, capability, product output, deliverable) is appropriate. Appropriateness might be defined subjectively or objectively in different circumstances. The implication is that assurance will have a level of independence from that which is being assured. See also ‘Project Assurance’ and ‘quality assurance’.
PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 2 of 38

NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. This paper is not for re-sale. www.prince-officialsite.com

Document Owner – Alistair Cranmer English Source - Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL

PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English
Term
authority

Definition
The right to allocate resources and make decisions (applies to project, stage and team levels). The point at which an authority is granted.

Vertaalde Termen
bevoegdheid

Vertaalde Definitie
De bevoegdheid om resources toe te wijzen en besluiten te nemen (van toepassing op project-, fase- en teamniveau). Het punt waarop een bevoegdheid wordt verleend. Een risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij de bedreiging ofwel niet langer een impact kan hebben of niet meer kan plaatsvinden. Referentieniveau ten opzichte waarvan een entiteit wordt bewaakt en beheerst. Een type managementproduct dat aspecten van het project definieert en dat, na goedkeuring, onderworpen is aan wijzigingsbeheer. De meetbare verbetering die het gevolg is van een eindresultaat dat door een of meer stakeholders als een voordeel wordt beschouwd. Een plan dat vastlegt hoe en wanneer een meting kan worden uitgevoerd van de te bereiken benefits van het project. Als het project wordt gemanaged in het kader van een programma, dan kan deze informatie op programmaniveau wordt gemaakt en onderhouden.

authorization avoid (risk response)

autorisatie

A risk response to a threat where the vermijden (risicomaatregel) threat either can no longer have an impact or can no longer happen. Reference levels against which an entity is baseline monitored and controlled. A type of management product that defines aspects of the project and, once approved, is subject to change control. The measurable improvement resulting from an outcome perceived as an advantage by one or more stakeholders. baseline-managementproduct

baseline baseline management product benefit

benefit

Benefits Review Plan

A plan that defines how and when a Benefits-reviewplan measurement of the achievement of the project’s benefits can be made. If the project is being managed within a programme, this information may be created and maintained at the programme level.

NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. This paper is not for re-sale. www.prince-officialsite.com

PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 3 of 38

Document Owner – Alistair Cranmer English Source - Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL

Het geld dat beschikbaar is gesteld aan de Change Authority om aan goedgekeurde wijzigingsverzoeken te besteden. De Change Authority kan de beschikking krijgen over een wijzigingsbudget toegewezen krijgen en kan binnen dat budget wijzigingen goedkeuren. The money allocated to the Change Authority available to be spent on authorized requests for change. Benefits tolerance is documented in the Business Case. en waaraan de voortdurende levensvatbaarheid wordt getoetst. The justification for an organizational Business case activity (project). kennismanagement. risico’s en doorlooptijden bevat. Een persoon of groep waaraan de Project Board de verantwoordelijkheid kan delegeren voor het overwegen van wijzigingsverzoeken of afwijkingen van de specificatie. benefits. which typically contains costs. See also ‘tolerance’. and against which continuing viability is tested. expertisecentrum Business Case centre of excellence Change Authority Wijzigingsautoriteit change budget wijzigingsbudget NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. programma’s en projecten die zorgt voor standaarden. die meestal de kosten.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . A corporate coordinating function for portfolios. voordat de afwijking moet worden geëscaleerd naar het volgende managementniveau. assurance and training.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term benefits tolerance Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie Afwijking ten opzichte van de verwachte benefits die is toegestaan. borging en training. A person or group to which the Project Board may delegate responsibility for the consideration of requests for change or off-specifications. De benefits-tolerantie wordt vastgelegd in de Business Case.prince-officialsite. Een bedrijfsbrede coördinerende functie voor portfolio's. The Change Authority may be given a change budget and can approve changes within that budget. www. risks and timescales.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 4 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . The permissible deviation in the expected benefits-tolerantie benefit that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. consistency of methods and processes. consistentie van methoden en processen. programmes and projects providing standards. De rechtvaardiging voor een activiteit van de organisatie (project). knowledge management. This paper is not for re-sale. Zie ook ‘tolerantie’. benefits.

This paper is not for re-sale. Advice from the Project Board to inform all aankondiging van afsluiting stakeholders and the host sites that the project resources can be disbanded and support services.prince-officialsite. materiaal en toegang opgeheven. Document Owner – Alistair Cranmer English Source .PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term change control Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie De procedure die waarborgt dat alle wijzigingen die invloed kunnen hebben op de overeengekomen doelstellingen van het project worden geïdentificeerd. It should indicate a closure date for costs to be charged to the project. such as space. Een verslag van de informatie die is verzameld tijdens een checkpoint. Het wordt door een team overhandigd aan de Project Manager en het bevat rapportagegegevens zoals vastgelegd in het Work Package. checkpoint checkpoint Checkpoint Report A progress report of the information Checkpointrapport gathered at a checkpoint. De aankondiging moet een afsluitingsdatum vermelden tot wanneer kosten ten laste van het project kunnen worden gebracht. beoordeeld en goedgekeurd.com . Een aanbeveling opgesteld door de Project Manager om door de Project Board te worden verzonden als een aankondiging projectafsluiting nadat de Project Board van mening is dat het project kan worden afgesloten. zoals ruimte. Een 'time driven' beoordeling van de voortgang op teamniveau. which is given by a team to the Project Manager and which provides reporting data as defined in the Work Package. afgewezen of uitgesteld. closure notification closure recommendation A recommendation prepared by the aanbeveling tot afsluiting Project Manager for the Project Board to send as a project closure notification when the board is satisfied that the project can be closed. time-driven review of progress. en frequentie van communicatie tussen het project en de stakeholders van het project. A team-level.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL The procedure that ensures that all wijzigingsbeheer changes that may affect the project’s agreed objectives are identified. PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 5 of 38 Communication Management Strategy NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. equipment and access. Kennisgeving van de Project Board om alle stakeholders en locaties waar het werk plaatsvindt te laten weten dat de projectresources ontbonden kunnen worden en ondersteunende diensten. www. A description of the means and frequency Communicatiemanagementstrategie of communication between the project and the project’s stakeholders. rejected or deferred. Een beschrijving van de middelen voor. assessed and either approved. demobilized.

Een project gebruikt meestal het configuratiemanagementsysteem van de organisatie van de klant of leverancier. De entiteit kan een component van een product zijn. Een entiteit die is onderworpen aan configuratiemanagement. Een vastlegging die de status. of een reeks producten in een release. An off-specification that is accepted by the concessie Project Board without corrective action.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 6 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . het onderhoud en de beheerste wijziging van configuraties gedurende de hele levensduur van een product. De verzameling van processen. Typically.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term concession Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie Een afwijking van de specificatie die zonder corrigerende maatregel is geaccepteerd door de Project Board. configuratiemanagement configuration management Configuration Management Strategy configuration management system Configuratiemanagementstrategie The set of processes. een product.prince-officialsite. tools en databases die worden gebruikt voor het managen van configuratiegegevens. tools and databases configuratiemanagementsysteem that are used to manage configuration data. A description of how and by whom the project’s products will be controlled and protected. beperkingen constraints NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. a project will use the configuration management system of either the customer or supplier organization. De restricties of begrenzingen waar het project aan gebonden is. inclusief alle informatie over belangrijke verbanden daartussen. or a set of products in a release. maintenance and controlled change of configuration throughout the life of a product. versie en variant van een configuratie-item beschrijft. configuratie-item configuration item Configuration Item Record A record that describes the status. Technical and administrative activities concerned with the creation. a product. version Configuratie-itemrecord and variant of a configuration item. Technische en administratieve activiteiten die betrekking hebben op de creatie. www. An entity that is subject to configuration management. Een beschrijving van hoe en door wie de producten van een project worden beheerst en beschermd. This paper is not for re-sale. The entity may be a component of a product. and any details of important relationships between them.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . The restrictions or limitations that the project is bound by.

Deze standaarden zullen van invloed zijn op de vier projectstrategieën (Communication Management Strategy.of programmastandaarden project must adhere to.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term contingency Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie Reserve die meestal wordt aangehouden voor het afhandelen van verschillen van tijd en kosten of voor risico’s. Quality Management Strategy and Risk Management Strategy) and the project controls. The person or group who commissioned the work and will benefit from the end results. Cost tolerance is documented in the respective plan. See also ‘tolerance’. De kostentolerantie wordt vastgelegd in het betreffende plan. en risico’s worden gemanaged door passende risicomaatregelen (waaronder de maatregel voor het treffen van een noodvoorziening.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 7 of 38 .prince-officialsite. Configuration Management Strategy. Dit zijn overkoepelende standaarden waaraan het project zich dient te houden. This paper is not for re-sale. PRINCE2 does not advocate the use of contingency because estimating variances are managed by setting tolerances. or risks. omdat begrotingsonnauwkeurigheden worden gemanaged door het instellen van toleranties. De afwijking ten opzichte van de geplande kosten die wordt toegestaan voordat de afwijking moet worden geëscaleerd naar het volgende managementniveau. www.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL Something that is held in reserve typically post onvoorzien to handle time and cost variances. A set of actions to resolve a threat to a plan’s tolerances or a defect in a product. De persoon of groep die opdracht voor het werk heeft gegeven en die baat heeft bij de eindresultaten. They will influence the four project strategies (Communication Management Strategy. PRINCE2 is geen voorstander van het gebruik van de post onvoorzien. Acties om een bedreiging van de toleranties van een plan of een mankement in een product op te heffen. die wordt uitgevoerd als het risico optreedt). Document Owner – Alistair Cranmer English Source . corporate or programme standards These are over-arching standards that the bedrijfs. The permissible deviation in a plan’s cost that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. corrigerende maatregel corrective action cost tolerance kostentolerantie customer klant NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. and risks are managed through appropriate risk responses (including the fallback response that is contingent on the risk occurring). Configuration Management Strategy. Quality Management Strategy en Risk Management Strategy) en de beheersinstrumenten van het project. Zie ook ‘tolerantie’.

External dependencies are those outside the control of the Project Manager – for example.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term customer’s quality expectations Daily Log Definition A statement about the quality expected from the project product. terwijl een risico. captured in the Project Product Description. See ‘output’. dis-benefit dis-benefit DSDM Atern An agile project delivery framework DSDM Atern developed and owned by the DSDM consortium. Atern uses a time-boxed and iterative approach to product development and is compatible with PRINCE2. This paper is not for re-sale. a risk has some uncertainty about whether it will materialize. Zie ‘output’. Dagelijks logboek Gebruikt om problemen/punten van zorg bij te houden die door de Project Manager informeel kunnen worden afgehandeld. the development of Product C cannot start until Products A and B have been completed. Vertaalde Termen Vertaalde Definitie kwaliteitsverwachtingen van de klant Een opsomming van de kwaliteit die verwacht wordt van het projectproduct. Afhankelijkheden kunnen intern of extern zijn. De relatie tussen producten of activiteiten. Interne afhankelijkheden zijn afhankelijkheden die vallen onder de controle van de Project Manager. Atern past ‘time boxing’ en een iteratieve benadering toe voor productontwikkeling en is compatibel met PRINCE2. Bijvoorbeeld: de ontwikkeling van product C kan niet worden gestart totdat de producten A en B zijn afgerond. enige mate van onzekerheid heeft of het op zal treden. the delivery of a product required by this project from another project. Dependencies can be internal or external. www. vastgelegd in de Project Product Description. Een eindresultaat dat door een of meer stakeholders als negatief wordt beschouwd. Document Owner – Alistair Cranmer English Source . by definition. An outcome that is perceived as negative by one or more stakeholders.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL deliverable dependencies (plan) op te leveren product afhankelijkheden (plan) The relationship between products or activities. per definitie. Externe afhankelijkheden zijn afhankelijkheden die vallen buiten de controle van de Project Manager – bijvoorbeeld: de oplevering van een voor dit project noodzakelijk product dat afkomstig is van een ander project. Een dis-benefits is een werkelijk gevolg van een activiteit. It is an actual consequence of an activity whereas. PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 8 of 38 NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. Internal dependencies are those under the control of the Project Manager.com .prince-officialsite. For example. Een 'agile' raamwerk voor projectoplevering. Used to record problems/concerns that can be handled by the Project Manager informally. ontwikkeld door en eigendom van het DSDMconsortium.

Het rapport geeft informatie over de prestaties van het project gedurende de fase en over de projectstatus aan het einde van de fase. De autorisatie om door te gaan moet worden gedocumenteerd als formele vastlegging. See also in contrast. A report given by the Project Manager to the Project Board at the end of each management stage of the project. This paper is not for re-sale. fase-eindbeoordeling End Stage Report Fase-eindrapport enhance (risk response) vergroten (risicomaatregel) NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. wat bepaalt wat een project moet doen om de methode toe te passen op een specifieke projectomgeving. Let op het verschil met ‘op maat maken’. Een door de Project Manager aan de Project Board uitgebracht rapport aan het einde van elke managementfase van het project. als de impact van de gebeurtenis te vergroten als die zich voor zou doen. waarbij proactieve acties worden ondernomen om zowel de kans dat de gebeurtenis zich voordoet. De review door de Project Board en de Project Manager van het End Stage Report om te besluiten of het volgende Stage Plan kan worden goedgekeurd. kan de review formeel of informeel zijn. The authority to proceed should be documented as a formal record. ‘tailoring’. the review may be formal or informal. www.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term embedding (PRINCE2) Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie Wat een organisatie moet doen om PRINCE2 in te bedden in de organisatie als bedrijfsbrede projectmanagementmethode. Een door de Project Manager aan de Project Board uitgebracht rapport dat de overdracht van alle producten bevestigt. Document Owner – Alistair Cranmer English Source . Een risicomaatregel voor een kans.prince-officialsite.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 9 of 38 . This provides information about the project performance during the stage and the project status at stage end. that confirms the handover of all products and provides an updated Business Case and an assessment of how well the project has done against the original Project Initiation Documentation. en een geactualiseerde Business Case biedt plus een beoordeling hoe goed het project is verlopen ten opzichte van de oorspronkelijke Project Initiation Documentation. end stage assessment The review by the Project Board and Project Manager of the End Stage Report to decide whether to approve the next Stage Plan. According to the size and criticality of the project. Afhankelijk van de omvang en de urgentie van het project. A risk response to an opportunity where proactive actions are taken to enhance both the probability of the event occurring and the impact of the event should it occur.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL What an organization needs to do to adopt verankeren (van PRINCE2) PRINCE2 as its corporate project management method. Projecteindrapport End Project Report A report given by the Project Manager to the Project Board. which defines what a project needs to do to apply the method to a specific project environment.

Een beschrijving van de situatie rond de afwijking. de opties. Een situatie waarin wordt verwacht dat de tolerantiegrenzen zullen worden overschreden die zijn overeengekomen tussen de Project Manager en de Project Board (of tussen de Project Board en het bedrijfs. de afronding van de Project Initiation Documentation of de creatie van een Exception Report zijn. Dit is een plan dat vaak volgt op een Exception Report. Het kan ook betrekking hebben op gebeurtenissen in de organisatie die van invloed kunnen zijn op het project. www. its Afwijkingsrapport impact. Dit is een door de Project Board uitgevoerde review ter goedkeuring (of afwijzing) van een Exception Plan. dan zou het Project Plan moeten worden vervangen.prince-officialsite. for example. NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. zoals het einde van het financiële jaar. the Project Plan would be replaced. This could be. exception afwijking exception assessment Exception Plan beoordeling Afwijkingsplan Afwijkingsplan Exception Report A description of the exception situation. This is a review by the Project Board to approve (or reject) an Exception Plan. the end of a stage. or the creation of an Exception Report. Als de afwijking zich op projectniveau zou voordoen. A situation where it can be forecast that there will be a deviation beyond the tolerance levels agreed between Project Manager and Project Board (or between Project Board and corporate or programme management). such as the end of the financial year. It could also include organizational events that may affect the project. Vertaalde Termen 'event driven' beheersing Vertaalde Definitie Een beheersinstrument dat wordt ingezet wanneer een specifieke gebeurtenis plaatsvindt.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 10 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source .of programmamanagement). This is a plan that often follows an Exception Report. de impact ervan. it covers the period from the present to the end of the current stage. If the exception were at project level.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . Dit rapport wordt opgesteld door de Project Manager voor de Project Board. For a Stage Plan exception. Voor een afwijking op het niveau van het Stage Plan dekt het de periode vanaf heden tot het einde van de huidige fase. Dit kan bijvoorbeeld het einde van een fase. This paper is not for re-sale. options. This report is prepared by the Project Manager for the Project Board. recommendation and impact of the recommendation. the completion of the Project Initiation Documentation. de aanbeveling en de impact van de aanbeveling.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term event-driven control Definition A control that takes place when a specific event occurs.

and any other activities needed to take a product to the next phase of its life. Deze persoon dient erop toe te zien dat het project zijn bedrijfsfocus behoudt. Aanbevolen acties gerelateerd aan onvoltooid werk.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . This individual should ensure that the project maintains its business focus. Vertaalde Termen Opdrachtgever Vertaalde Definitie De individuele persoon die de eindverantwoording heeft voor het zorgen dat een project zijn doelstellingen bereikt en de geraamde benefits oplevert. en alle overige activiteiten die nodig zijn om een product naar de volgende fase van zijn levenscyclus te leiden.prince-officialsite. These are summarized and included in the End Stage Report (for phased handover) and End Project Report. NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. The Executive is the chair of the Project Board. A risk response to a threat by putting in place a fallback plan for the actions that will be taken to reduce the impact of the threat should the risk occur. Een risicomaatregel voor een kans.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 11 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . ongoing issues and risks. This paper is not for re-sale. Een risicomaatregel tegen een bedreiging. Deze worden samengevat en opgenomen in het End Stage Report (voor gefaseerde overdracht) en het End Project Report. noodvoorziening treffen (risicomaatregel) fallback (risk response) follow-on action recommendations Recommended actions related to aanbevelingen voor vervolgacties unfinished work. that it has clear authority. waarbij een noodplan wordt opgesteld met de acties die ondernomen zullen worden om de impact van de bedreiging te reduceren mocht het risico zich voordoen. waarbij de kans wordt aangegrepen om ervoor te zorgen dat die zich voordoet en dat de impact wordt gerealiseerd. De Executive is voorzitter van de Project Board.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term Executive Definition The single individual with overall responsibility for ensuring that a project meets its objectives and delivers the projected benefits. lopende issues en risico’s. actief wordt gemanaged. including risks. Hij of zij vertegenwoordigt de klant en is verantwoordelijk voor de Business Case. He or she represents the customer and is responsible for the Business Case. and that the work. inclusief de risico’s. is actively managed. exploit (risk response) A risk response to an opportunity by benutten (risicomaatregel) seizing the opportunity to ensure that it will happen and that the impact will be realized. www. dat bevoegdheden duidelijk zijn belegd en dat het werk.

www. ter bescherming van de assets. The set of products is known as a release. de verdiencapaciteit en de reputatie van de organisatie. waarmee de bestuurders en stafleden van een organisatie waarborgen dat effectieve managementsystemen zijn ingesteld. This paper is not for re-sale.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term governance (corporate) Definition The ongoing activity of maintaining a sound system of internal control by which the directors and officers of an organization ensure that effective management systems. The final handover takes place in the Closing a Project process.en controlesystemen. Effectieve governance van projectmanagement zorgt ervoor dat de projectportfolio van een organisatie is afgestemd op de organisatiedoelstellingen. The transfer of ownership of a set of overdracht products to the respective user(s). De verzameling van producten wordt ‘release’ genoemd. Een locatie waar projectwerk wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld een kantoor of een bouwterrein). Vertaalde Termen governance (corporate) Vertaalde Definitie De doorlopende activiteit van het in stand houden van een degelijk systeem van interne controle. A site where project work is being undertaken (for example. waaronder financiële bewakings. Die terreinen van corporate governance die specifiek gerelateerd zijn aan projectactiviteiten.prince-officialsite. earning capacity and the reputation of the organization. Effective governance of project management ensures that an organization’s project portfolio is aligned to the organization’s objectives. have been put in place to protect assets. Het overdragen van het eigenaarschap van een verzameling producten aan de respectievelijke gebruiker(s). efficiënt wordt uitgevoerd en stabiel is. De uiteindelijke overdracht vindt plaats tijdens het proces Closing a Project. Een 'time driven' rapportage van de Project Manager aan de Project Board over de voortgang van een fase. Gedurende de levensduur van een project kan er meer dan één overdracht zijn (gefaseerde oplevering). A time-driven report from the Project Manager to the Project Board on stage progress. an office or construction site).com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 12 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . including financial monitoring and control systems.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . governance (project) Those areas of corporate governance that governance (project) are specifically related to project activities. Hoofdpuntenrapport handover Highlight Report host site .locatie waar het werk plaatsvindt NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. is delivered efficiently and is sustainable. There may be more than one handover in the life of a project (phased delivery).

The exposure arising from a specific risk before any action has been taken to manage it. niet gepland was en managementactie vereist. www. wijzigingsverzoek. This paper is not for re-sale. of de verwachting van een dergelijk gevolg. The Issue Register should be monitored by the Project Manager on a regular basis. inherent risk inherent risico initiation stage The period from when the Project Board initiatiefase authorizes initiation to when they authorize the project (or decide not to go ahead with the project). suggestie of afwijking van de specificatie die tijdens een project wordt ingebracht. A relevant event that has happened. Een relevante gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. suggestion or offspecification raised during a project.prince-officialsite.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . Project issues can be about anything to do with the project.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term impact (of risk) Definition The result of a particular threat or opportunity actually occurring. or the anticipation of such a result. De gevolgen van het optreden van een risico als er geen actie wordt ondernomen om het te managen. query. It can be any concern. De gedetailleerde planning en inrichting van de projectmanagementinfrastructuur wordt afgedekt door het proces Initiating a Project. Issueregister issue Issue Register NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. A register used to capture and maintain information on all of the issues that are being managed formally. Het Issueregister moet regelmatig worden bewaakt door de Project Manager. Vertaalde Termen impact (van risico) Vertaalde Definitie Het gevolg van het optreden van een bepaalde bedreiging of kans. request for change. Een register gebruikt voor het vastleggen en onderhouden van informatie over alle issues die formeel worden gemanaged. vraag. was issue not planned. Projectissues kunnen gaan over alles wat met het project te maken heeft.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 13 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . and requires management action. The detailed planning and establishment of the project management infrastructure is covered by the Initiating a Project process. Het kan gaan om een punt van zorg. De periode vanaf de autorisatie door de Project Board van de projectinitiatie tot aan het moment dat zij het project autoriseren (of besluiten niet door te gaan met het project).

PRINCE2 has two logs: the Daily Log and the Lessons Log.prince-officialsite. PRINCE2 kent twee logboeken: het Daily Log en het Lessons Log. Een informele verzameling leerpunten die van toepassing zijn op dit project of toekomstige projecten. Het doel van het rapport is het aansporen tot actie. A report containing the description. A report that documents any lessons that can be usefully applied to other projects.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term Issue Report Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie Een rapport met daarin de beschrijving en . afwijking van de specificatie of een probleem/punt van zorg. An informal repository for lessons that apply to this project or future projects. The purpose of the report is to provoke action so that the positive lessons from a project become embedded in the organization's way of working and that the organization is able to avoid the negative lessons on future projects. Informele gegevensverzamelingen die worden gemanaged door de Project Manager. It is only created for those issues that need to be handled formally. waarvoor geen overeenstemming nodig is met de Project Board wat betreft format en samenstelling. Het rapport wordt alleen gemaakt voor die issues die formeel moeten worden afgehandeld. zodat de positieve leerpunten van een project verankerd worden in de werkwijze van de organisatie en de organisatie in staat is om de negatieve leerpunten te vermijden bij toekomstige projecten. Leerpuntenlogboek Lessons Log Lessons Report Leerpuntenrapport logs Informal repositories managed by the logboeken Project Manager that do not require any agreement by the Project Board on their format and composition. Een rapport dat alle leerpunten documenteert die nuttig kunnen zijn voor toepassing in andere projecten. This paper is not for re-sale. off-specification or a problem/concern. www.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . impact Issuerapport assessment and recommendations for a request for change. NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. en aanbevelingen voor een wijzigingsverzoek. impactbeoordeling van.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 14 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source .

or a management stage. and establishing and maintaining quality (for example. Dit kan een ontbrekend product zijn of een product dat niet voldoet aan de specificaties. This paper is not for re-sale. Highlight Report. A specific type of acceptance by the person or group who will support the product once it is handed over into the operational environment. for all projects. Highlight Report. en het volgende Stage Plan willen beoordelen. maar dat momenteel niet wordt (of naar verwachting niet zal worden) geleverd.prince-officialsite. End Stage Report.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL management stage The section of a project that the Project managementfase Manager is managing on behalf of the Project Board at any one time. records and reports. de status van het Project Plan. and the next Stage Plan in order to decide whether to continue with the project. ongeacht het type project. voor alle projecten worden gebruikt. records en rapporten. such as completion of key Work Packages. It is one type of issue.). but currently is not (or is forecast not to be) provided.). Een afwijking van de specificatie is één van de typen issues. Iets dat moet worden geleverd door het project. Vertaalde Termen managementproduct Vertaalde Definitie Een product dat noodzakelijk zal zijn voor het managen van het project en het handhaven van kwaliteit (bijv. This might be a missing product or a product not meeting its specifications. End Stage Report etc. De managementproducten blijven gelijk. zoals de afronding van belangrijke Work Packages. Het onderdeel van een project dat de Project Manager op ieder willekeurig moment namens de Project Board managet. and can be used as described. Er zijn drie soorten managementproducten: baselines. Aan het einde ervan zal de Project Board de gemaakte voortgang. milestone A significant event in a plan’s schedule. conform beschrijving of met eventuele relevante aanpassingen. the Business Case and risks. Een belangrijke gebeurtenis in de tijdsplanning van een plan. de Business Case en de risico’s.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term management product Definition A product that will be required as part of managing the project. whatever the type of project. the state of the Project Plan. There are three types of management product: baselines. etc.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 15 of 38 . Een specifiek soort acceptatie door de persoon of groep die het product gaat ondersteunen zodra het is overgedragen aan de operationele omgeving. een technische fase of een managementfase. Something that should be provided by the project. en kunnen. beheer en onderhoud NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. om te besluiten of het project wordt voortgezet. mijlpaal off-specification afwijking van de specificatie operational and maintenance acceptance acceptatie voor gebruik. or with any relevant modifications. The management products stay constant. a technical stage. www. at the end of which the Project Board will wish to review progress to date. Document Owner – Alistair Cranmer English Source .

Team Plan. De tijdsperiode waarvoor het mogelijk is om nauwkeurig te plannen. They are achieved as a result of the activities undertaken to effect the change. In PRINCE2 komen alleen de volgende typen plannen voor: Project Plan. geplande afsluiting planningshorizon portfolio planned closure planning horizon portfolio NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. scope. benefits en risico’s. or an organizational unit. how and by whom. The PRINCE2 activity to close a project. normally affecting real-world behaviour and/or circumstances. hoe en door wie specificeert.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 16 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . Stage Plan. Exception Plan and Benefits Review Plan. en dat het wat. Note that management products are not outputs but are created solely for the purpose of managing the project. prestatiedoelen performance targets plan A detailed proposal for doing or achieving plan something which specifies the what. benefits and risk.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term outcome Definition The result of change. A plan’s goals for time. De doelen die het plan nastreeft wat betreft tijd. The period of time for which it is possible to accurately plan. Vertaalde Termen eindresultaat Vertaalde Definitie Het gevolg van verandering. waarbij gewoonlijk werkelijk gedrag en/of omstandigheden worden beïnvloed. a group of organizations. Let op dat managementproducten geen outputs zijn. Exception Plan en Benefits Review Plan. quality. Stage Plan. Ze zijn het resultaat van de activiteiten die zijn ondernomen om die verandering tot stand te brengen.prince-officialsite. when. Een gedetailleerd voorstel voor het doen of bereiken van iets. cost. Alle programma’s en onafhankelijke projecten die door een organisatie. www. Eindresultaten zijn wenselijk bij een beoogde verandering. kosten. kwaliteit. wanneer. De PRINCE2-activiteit om een project planmatig af te sluiten. Outcomes are desired when a change is conceived. output A specialist product that is handed over to output a user(s). Een specialistisch product dat wordt overgedragen aan (een) eindgebruiker(s). All the programmes and stand-alone projects being undertaken by an organization. maar alleen worden gemaakt om het project te kunnen managen. een groep van organisaties of een organisatie-eenheid worden uitgevoerd. In PRINCE2 there are only the following types of plan: Project Plan.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . Team Plan. scope. This paper is not for re-sale.

PRINCE2 A method that supports some selected aspects of project management. en blijven. for a plan to succeed. inclusief een schatting van de frequentie waarmee dit zou kunnen gebeuren. Een project waarin de PRINCE2-principes worden toegepast. including a consideration of the frequency with which this may arise. This paper is not for re-sale. om een plan te laten slagen.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 17 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source .PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term premature closure Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie De PRINCE2-activiteit voor het afsluiten van een project vóór de geplande afsluiting. randvoorwaarden (plan) prerequisites (plan) Any fundamental aspects that must be in place. www. PRINCE2 PRINCE2 principles PRINCE2-principes PRINCE2 project probability PRINCE2-project This is the evaluated likelihood of a kans particular threat or opportunity actually happening. voortijdige afsluiting The PRINCE2 activity to close a project before its planned closure. achtergebleven door het stoppen van het project. The guiding obligations for good project management practice that form the basis of a project being managed using PRINCE2. De grondbeginselen voor goed projectmanagement. The Project Manager must ensure that work in progress is not simply abandoned. The acronym stands for Projects in a Controlled Environment. Een methode die enkele geselecteerde aspecten van projectmanagement ondersteunt. De Project Manager moet erop toezien dat lopende werkzaamheden niet zomaar worden gestopt. but that the project salvages any value created to date.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . worden doorgegeven aan het bedrijfs.prince-officialsite. A project that applies the PRINCE2 principles. en controleert dat eventuele hiaten. and checks that any gaps left by the cancellation of the project are raised to corporate or programme management. Het acroniem staat voor ‘Projects in a Controlled Environment’ (projecten in een beheerste omgeving). die de basis vormen voor het managen van een project op basis van PRINCE2. maar dat het project alle tot dan toe gecreëerde waarde veiligstelt.of programmamanagement. Dit is de geëvalueerde mogelijkheid dat een bepaalde bedreiging of kans zich daadwerkelijk voordoet. Alle fundamentele aspecten die vooraf aanwezig moeten zijn. NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. and remain in place.

plus de belangrijkste datums voor hun oplevering. A type of issue (other than a request for probleem/punt van zorg change or off-specification) that the Project Manager needs to resolve or escalate. An input or output. A process takes one or more defined inputs and turns them into defined outputs. PRINCE2 kent twee typen producten: managementproducten en specialistische producten. This paper is not for re-sale. a risk management procedure. A series of actions for a particular aspect procedure of project management established specifically for the project – for example. bijvoorbeeld een risicomanagementprocedure. www. PRINCE2 has two types of products – management products and specialist products. created and tested.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term problem/concern Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie Een type issue (anders dan een wijzigingsverzoek of een afwijking van de specificatie) dat de Project Manager moet oplossen of escaleren. en kan worden gemaakt en getest. Een lijst van de belangrijkste producten van een plan. A structured set of activities designed to proces accomplish a specific objective. Een omschreven reeks acties voor een bepaald aspect van projectmanagement die specifiek voor het project is opgesteld. that can be described in advance. De persoon of groep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een product. producent product procedure process producer product product breakdown A hierarchy of all the products to be structure produced during a plan. die van tevoren kan worden beschreven. plus key dates in their delivery.prince-officialsite. whether tangible or intangible. Een input of output. al dan niet tastbaar. product checklist A list of the major products of a plan. Een hiërarchische structuur van alle producten die gedurende een plan moeten worden gemaakt.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . productdecompositiestructuur productcontrolelijst NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 18 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . Een gestructureerde verzameling activiteiten die zijn ontworpen om een bepaalde doelstelling te bereiken. The person or group responsible for developing a product. Een proces gebruikt één of meer inputs en vormt die om tot gedefinieerde outputs.

Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . derivation and quality criteria.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie Een beschrijving van het doel. die is opgezet om de implementatie van een verzameling met elkaar samenhangende projecten en activiteiten te coördineren. programme NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009.prince-officialsite. te sturen en te controleren teneinde te zorgen voor de realisatie van de eindresultaten en benefits die zijn gerelateerd aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Een statusrapportage van producten. de herkomst en de kwaliteitscriteria van een product. kwaliteitseisen en hun onderlinge afhankelijkheden. Een techniek die tot een allesomvattend plan leidt. A programme is likely to have a life that spans several years. direct and oversee the implementation of a set of related projects and activities in order to deliver outcomes and benefits related to the organization’s strategic objectives. A temporary flexible organization structure programma created to coordinate. Een programma duurt vaak verscheidene jaren. productstroomschema Product Status Account Productstatusoverzicht product-based planning A technique leading to a comprehensive productgerichte planning plan based on the creation and delivery of required outputs. A report on the status of products. gebaseerd op het maken en opleveren van de vereiste outputs.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 19 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . De beschrijving wordt gedurende de planningsperiode gemaakt. This paper is not for re-sale. product flow diagram A diagram showing the sequence of production and interdependencies of the products listed in a product breakdown structure. as soon as possible after the need for the product is identified. de samenstelling. It is produced at planning time. Deze techniek houdt rekening met producten die als randvoorwaarde nodig zijn. www. The technique considers prerequisite products. quality requirements and the dependencies between products. Productbeschrijving Product Description A description of a product’s purpose. composition. De vereiste producten kunnen worden aangeduid met hun unieke identificatie of met het deel van het project waarin ze zijn ontwikkeld. Een tijdelijke. Een schema dat de volgorde in de productie en de onderlinge afhankelijkheden toont van de producten die voorkomen in een productdecompositiestructuur. flexibele organisatiestructuur. The required products can be specified by identifier or the part of the project in which they were developed. zo snel mogelijk nadat de behoefte aan het product is vastgesteld.

De leden van de Project Board hebben elk een specifiek terrein waar ze zich voor de Project Assurance op richten.prince-officialsite. namelijk het bedrijfsperspectief door de Executive. Project Assurance project authorization notification NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. equipment and any project support) sufficient for the duration of the project. het gebruikersperspectief door de Senior User(s) en het leveranciersperspectief door de Senior Supplier(s). project approach A description of the way in which the work projectaanpak of the project is to be approached. are we building a product from scratch or buying in a product that already exists? Projectborging The Project Board’s responsibilities to assure itself that the project is being conducted correctly. Advice from the Project Board to inform all aankondiging projectautorisatie stakeholders and the host sites that the project has been authorized and to request any necessary logistical support (e. communicatiefaciliteiten. materiaal en alle projectondersteuning) die toereikend is voor de duur van het project.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term project Definition A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business products according to an agreed Business Case. and supplier assurance for the Senior Supplier(s). user assurance for the Senior User(s).g. www. Een beschrijving van de manier waarop het werk in het project aangepakt moet worden. Bijvoorbeeld: wordt een product geheel nieuw opgebouwd. of wordt een reeds bestaand product ingekocht? De verantwoordelijkheid van de Project Board om zich te verzekeren van een correcte projectuitvoering. Kennisgeving van de Project Board aan alle stakeholders en gastlocaties dat het project is geautoriseerd en hen te verzoeken alle noodzakelijke logistieke ondersteuning te verstrekken (bijv. For example. Vertaalde Termen project Vertaalde Definitie Een tijdelijke organisatie die is opgezet met als doel om een of meer producten te leveren volgens een afgesproken Business Case. This paper is not for re-sale. namely business assurance for the Executive.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . communication facilities. The Project Board members each have a specific area of focus for Project Assurance.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 20 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source .

Een logische verzameling documenten waarin alle relevante informatie wordt samengevoegd noodzakelijk om het project op een solide grondslag te starten en die wordt gebruikt om iedereen te informeren die betrokken is bij het project. to achieve the project objectives within the expected performance targets for time. time and performance requirements. communicatiefaciliteiten. communication facilities.prince-officialsite. kwaliteit. benefits and risks.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL Projectvoorstel Statement that describes the purpose. Het wordt vervangen door de Project Initiation Documentation en niet bijgehouden. Het voorstel wordt voorafgaand aan het project gemaakt tijdens het proces Starting up a Project en het wordt gebruikt tijdens het proces Initiating a Project om de Project Initiation Documentation en de componenten daarvan te maken. cost.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 21 of 38 . delegeren. www. scope. A logical set of documents that brings Projectinitiatiedocumentatie together the key information needed to start the project on a sound basis and that conveys the information to all concerned with the project. cost. projectmanagement Project Initiation Documentation project initiation notification project lifecycle project management NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. equipment and any project support) sufficient for the initiation stage. kosten.g. Het plannen. Document Owner – Alistair Cranmer English Source . de kosten. It is superseded by the Project Initiation Documentation and not maintained. Kennisgeving van de Project Board aan alle stakeholders en gastlocaties dat het project wordt geïnitieerd en om hen te verzoeken alle noodzakelijke logistieke ondersteuning te verstrekken (bijv. materiaal en alle projectondersteuning) die toereikend is voor de duur van de initiatiefase. and the motivation of those involved. quality. benefits en risico's. monitoring and control of all aspects of the project. The period from the start-up of a project to projectlevenscyclus the acceptance of the project product. Advice from the Project Board to inform all aankondiging projectinitiatie stakeholders and the host sites that the project is being initiated and to request any necessary logistical support (e. This paper is not for re-sale. tijd en prestatie-eisen. scope. delegating. It is created pre-project during the Starting up a Project process and is used during the Initiating a Project process to create the Project Initiation Documentation and its components. en beperkingen voor een project beschrijft. The planning. De periode vanaf het opstarten van een project tot de acceptatie van het projectproduct. en het motiveren van alle betrokkenen om de projectdoelstellingen te realiseren binnen de verwachte prestatiedoelen voor tijd.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term Project Brief Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie Verklaring die het doel. bewaken en beheersen van alle aspecten van het project. and constraints for a project.

An external product generated by the authority commissioning the project that forms the trigger for Starting up a Project. Een organogram met daarin de projectmanagementeamrollen die gebruikt gaan worden en de personen die daaraan zijn toegewezen. plus alle rollen van Team Manager.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . If used.prince-officialsite. This paper is not for re-sale. neemt het projectbureau de verantwoordelijkheid voor de rol van Project Support op zich. project management team structure An organization chart showing the people projectmanagementteamstructuur assigned to the project management team roles to be used. Project Manager. plus any Team Manager. the project office undertakes the responsibility of the Project Support role. projectmandaat Project Manager project mandate project office A temporary office set up to support the projectbureau delivery of a specific change initiative being delivered as a project.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term project management team Definition The entire management structure of the Project Board. and their delegation and reporting relationships. www. NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. Een extern product. and Project Manager. Vertaalde Termen projectmanagementteam Vertaalde Definitie De gehele managementstructuur van Project Board. De persoon die de bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft gekregen voor het dagelijks managen van het project om de vereiste producten te leveren binnen de beperkingen die met de Project Board zijn afgesproken. Project Assurance and Project Support roles. de hiërarchie en de rapportagelijnen. opgezet ter ondersteuning van de oplevering van een specifiek veranderingsinitiatief dat wordt uitgevoerd als een project. Een tijdelijke bureau. Als het er is.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 22 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . opgesteld door de autoriteit die opdracht heeft gegeven voor het project en dat de trigger vormt voor Starting up a Project. Project Assurance en Project Support. The person given the authority and Projectmanager responsibility to manage the project on a day-to-day basis to deliver the required products within the constraints agreed with the Project Board.

PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term Project Plan Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie Een plan op hoofdlijnen dat de belangrijkste producten van het project. An initial Project Plan is presented as part of the Project Initiation Documentation. It is a major control document for the Project Board to measure actual progress against expectations. De tijdsfactor van risico’s. richtlijnen. Een initieel Project Plan wordt gepresenteerd als onderdeel van de Project Initiation Documentation. administrative services. Een speciaal type Product Description die wordt gebruikt om overeenstemming te bereiken met de gebruiker over de scope en de eisen van het project. i. and to define the acceptance criteria for the project. De impact van een risico kan variëren in zwaarte. when they will be delivered and at what cost. Document Owner – Alistair Cranmer English Source . administratieve diensten.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 23 of 38 . zoals archivering. om de kwaliteitsverwachtingen van de klant vast te stellen en om de acceptatiecriteria voor het project te definiëren. to define the customer’s quality expectations. Wat het project moet opleveren voordat acceptatie wordt verkregen. This is revised as information on actual progress appears. afhankelijk van het tijdstip van optreden.prince-officialsite. Een administratieve rol in het projectmanagementteam. www. dat wil zeggen wanneer het risico zou kunnen plaatsvinden.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL Projectplan A high-level plan showing the major products of the project. Project Support kan worden gegeven in de vorm van advies en hulp op het gebied van projectmanagementtools. when the risk may occur. The impact of a risk may vary in severity depending on when the risk occurs. Het is een zeer belangrijk beheersdocument voor de Project Board om de werkelijke voortgang te kunnen meten ten opzichte van de verwachtingen. projectproduct project product Project Product Description A special type of Product Description used Projectproductbeschrijving to gain agreement from the user on the project’s scope and requirements.e. Dit wordt bijgewerkt als er informatie over de werkelijke voortgang beschikbaar komt. guidance. and the collection of actual data. The time factor of risk. such as filing. en het verzamelen van actuele gegevens. de opleverdatum en de kosten weergeeft. What the project must deliver in order to gain acceptance. This paper is not for re-sale. nabijheid (van een risico) Project Support proximity (of risk) NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. An administrative role in the project Projectsupport management team. Project Support can be in the form of advice and help with project management tools.

quality assurance An independent check that products will be kwaliteitsborging fit for purpose or meet requirements. This paper is not for re-sale.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . persoon. Het proces dat door middel van het bewaken van specifieke projectresultaten bepaalt of de relevante standaarden al dan niet worden nageleefd. A description of the quality specification kwaliteitscriteria that the product must meet. documented and organized fashion. dienst en/of systeem helpen aan te tonen dat het voldoet aan de verwachtingen of vastgelegde behoeften. eisen of specificaties. proces. gestructureerde beoordeling van een product. www. Vertaalde Termen kwaliteit Vertaalde Definitie Het geheel van kenmerken en inherente of specifiek benoemde eigenschappen van een product. die op een planmatige. service and/or system that bears on its ability to show that it meets expectations or satisfies stated needs. Een beschrijving van de kwaliteitsspecificatie waaraan het product moet voldoen en van de kwaliteitsmaatstaven die zullen worden gehanteerd door degenen die het afgeronde product inspecteren. process.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term quality Definition The totality of features and inherent or assigned characteristics of a product. A systematic. kwaliteitsmanagement quality control quality criteria quality inspection quality management NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. gedocumenteerde en georganiseerde wijze wordt uitgevoerd door twee of meer zorgvuldig geselecteerde personen (het reviewteam).prince-officialsite. person.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 24 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . The process of monitoring specific project kwaliteitsbeheersing results to determine whether they comply with relevant standards and of identifying ways to eliminate causes of unsatisfactory performance. De gecoördineerde activiteiten om een organisatie op het gebied van kwaliteit te sturen en te beheersen. The coordinated activities to direct and control an organization with regard to quality. Een systematische. Een onafhankelijke controle van producten of zij geschikt zullen zijn voor hun doel of voldoen aan eisen. and the quality measurements that will be applied by those inspecting the finished product. requirements or specifications. structured assessment of a kwaliteitsinspectie product carried out by two or more carefully selected people (the review team) in a planned. en dat manieren benoemt waarop oorzaken van onbevredigende prestaties kunnen worden geëlimineerd.

e. kwaliteitsrecords Quality Register Kwaliteitsregister quality review kwaliteitsreview NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. procedures and responsibilities for a site or organization. In the project context. www. dat wil zeggen: zij zijn ‘extern’ ten opzichte van de tijdelijke organisatie van het project. en de verschillende verantwoordelijkheden voor realisatie van de vereiste kwaliteitsniveaus definieert. -procedures en -verantwoordelijkheden voor een locatie of een organisatie. De volledige verzameling van kwaliteitsstandaarden. i. Zie ‘kwaliteitsinspectie’. Een register dat een samenvatting bevat van informatie over alle geplande en afgeronde kwaliteitsactiviteiten. and the various responsibilities for achieving the required quality levels.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term Quality Management Strategy Definition A strategy defining the quality techniques and standards to be applied. they are ‘external’ to the project’s temporary organization. for instance. This paper is not for re-sale.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . during a project. Het Quality Register wordt gebruikt door de Project Manager en Project Assurance als onderdeel van voortgangsbewaking.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 25 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . Een programma kan bijvoorbeeld worden beschouwd als een semipermanente organisatie die projecten sponsort – en het programma kan een gedocumenteerd kwaliteitssysteem hebben. ‘sites’ and ‘organizations’ should be interpreted as the permanent or semipermanent organization(s) sponsoring the project work. In de context van een project moeten ‘locaties’ en ‘organisaties’ worden geïnterpreteerd als de permanente of semipermanente organisaties die de uitvoering van het project sponsoren. can be regarded as a semi-permanent organization that sponsors projects – and it may have a documented quality management system. A register containing summary details of all planned and completed quality activities. The Quality Register is used by the Project Manager and Project Assurance as part of reviewing progress. quality records Evidence kept to demonstrate that the required quality assurance and quality control activities have been carried out. Vertaalde Termen Kwaliteitsmanagementstrategie Vertaalde Definitie Een strategie die de gedurende het project van toepassing zijnde kwaliteitstechnieken en -standaarden. See ‘quality inspection’. quality management system kwaliteitsmanagementsysteem The complete set of quality standards. Bewijs dat wordt bewaard om aan te tonen dat de vereiste activiteiten van kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheersing zijn uitgevoerd. A programme.prince-officialsite.

It is designed to assess whether a product that takes the form of a document (or similar.g. Document Owner – Alistair Cranmer English Source . The participants are drawn from those with the necessary competence to evaluate its fitness for purpose. e. Dynamic management products that maintain information regarding project progress. adheres to standards and meets the quality criteria agreed for it in the relevant Product Description. Dynamische managementproducten waarin informatie over de projectvoortgang wordt bijgehouden.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL A quality inspection technique with defined techniek voor kwaliteitsreview roles and a specific structure. quality tolerance The tolerance identified for a product for a quality criterion defining an acceptable range of values. NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. kwaliteitstolerantie records records reduce (risk response) A response to a risk where proactive reduceren (risicomaatregel) actions are taken to reduce the probability of the event occurring by performing some form of control.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term quality review technique Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie Een techniek voor kwaliteitsinspectie met gedefinieerde rollen en een specifieke structuur. and/or to reduce the impact of the event should it occur. De tolerantie die is bepaald voor een kwaliteitscriterium van een product in de vorm van een acceptabel bereik van waarden. www. a presentation) is complete. De techniek is ontworpen om te beoordelen of een product dat de vorm heeft van een document (of iets vergelijkbaars. This paper is not for re-sale.prince-officialsite. De betrokkenen worden geselecteerd uit diegenen die de benodigde competenties hebben om het product te toetsen op de geschiktheid voor het doel. Kwaliteitstolerantie wordt gedocumenteerd in de Project Product Description (voor de kwaliteitstolerantie op projectniveau) en in de Product Description voor elk op te leveren product.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 26 of 38 . Quality tolerance is documented in the Project Product Description (for the project-level quality tolerance) and in the Product Description for each product to be delivered. en/of de impact van de gebeurtenis te reduceren als die zich zou voordoen. zoals een presentatie) volledig en conform de standaarden is en voldoet aan de kwaliteitscriteria die ervoor zijn overeengekomen in de relevante Product Description. Een risicomaatregel tegen een risico waarbij proactief acties worden ondernomen om de kans dat de gebeurtenis optreedt te reduceren door het uitoefenen van één of andere vorm van beheersing.

De verzameling producten betrokken bij een overdracht. reject (risk response) A response to a risk (opportunity) where a afwijzen (risicomaatregel) conscious and deliberate decision is taken not to exploit or enhance an opportunity. Het risico dat overblijft nadat de risicomaatregel is uitgevoerd. Een voorstel voor een wijziging van een baseline. samenstelling en gebruik. The release contents of a release are managed. tested and deployed as a single entity. Risk Register en Quality Register.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 27 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . Een maatregel voor een risico (kans) waarbij een bewuste en weloverwogen beslissing wordt genomen om de kans niet te benutten of te vergroten.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL .prince-officialsite. This paper is not for re-sale. Risk Register and Quality Register. Management products providing a rapporten snapshot of the status of certain aspects of the project. The opportunity should continue to be monitored. composition and use. De kans moet wel doorlopend worden bewaakt. See also ‘handover’. The risk remaining after the risk response has been applied. The set of products in a handover. having discerned that it is more economical to do so than to attempt a risk response action. Zie ook ‘overdracht’. Vertaalde Termen registers Vertaalde Definitie Formele gegevensverzamelingen die door de Project Manager worden gemanaged en waarvoor overeenstemming met de Project Board nodig is wat betreft hun format. restrisico release reports request for change residual risk NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. PRINCE2 has three registers: Issue Register.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term registers Definition Formal repositories managed by the Project Manager that require agreement by the Project Board on their format. Managementproducten waarmee een momentopname wordt verstrekt van de status van bepaalde aspecten van het project. Het is een type issue. It is wijzigingsverzoek a type of issue. nadat is vastgesteld dat dat voordeliger is dan het nemen van een andere risicomaatregel. getest en geïmplementeerd. www. De inhoud van een release wordt als een eenheid gemanaged. A proposal for a change to a baseline. PRINCE2 kent drie registers: Issue Register.

risico risk risk actionee A nominated owner of an action to address risico actiehouder a risk.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . An uncertain event or set of events that. effect zou hebben op het bereiken van doelstellingen. An organization’s unique attitude towards risk taking that in turn dictates the amount of risk that it considers is acceptable. and the magnitude of its impact on objectives. Een persoon of groep.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 28 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . Een risico wordt gemeten door een combinatie van de kans van optreden dat een geïdentificeerde bedreiging of kans optreedt en de mate van de impact ervan op doelstellingen. Van sommige acties valt het expliciet beheersen mogelijk niet binnen het verantwoordingsgebied van de risico-eigenaar. als die zou plaatsvinden. Hij of zij moet de risico-eigenaar op de hoogte houden van de situatie. De unieke houding van een organisatie tegenover het nemen van risico’s. Een benoemde eigenaar van een actie om een risico aan te pakken.prince-officialsite. Vertaalde Termen verantwoordelijke autoriteit Vertaalde Definitie De persoon of groep die opdracht geeft tot het project (meestal het bedrijfs.of programmamanagement) en die de bevoegdheid heeft om namens de opdrachtgevende organisatie resources en (financiële) middelen beschikbaar te stellen. in that situation there should be a nominated owner of the action to address the risk. A risk is measured by a combination of the probability of a perceived threat or opportunity occurring. www. He or she will need to keep the risk owner apprised of the situation. Some actions may not be within the remit of the risk owner to control explicitly. risicobereidheid risk appetite NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. should it occur. die bepaalt welke hoeveelheid risico zij als aanvaardbaar beschouwt. This paper is not for re-sale. in die situatie moet er een eigenaar van de actie worden aangewezen om het risico aan te pakken.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term responsible authority Definition The person or group commissioning the project (typically corporate or programme management) who has the authority to commit resources and funds on behalf of the commissioning organization. will have an effect on the achievement of objectives. die beoordeelt of een product voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in de betreffende Product Description. onafhankelijk van de producent. Een onzekere gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die. reviewer A person or group independent of the reviewer producer who assesses whether a product meets its requirements as defined in its Product Description.

Een aangestelde persoon die verantwoordelijk is voor het managen. aan hem/haar toegekend risico. the timing of risk management interventions. as well the as procedure that will be adopted. the tools and techniques that will be used. and the reporting requirements. risicomanagement approaches and processes to the tasks of identifying and assessing risks.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 29 of 38 . taking into account predetermined standards. Een beschrijving van de typen risico’s waarmee een organisatie wordt geconfronteerd en de mate waarin ze daaraan wordt blootgesteld. A strategy describing the goals of applying Risicomanagementstrategie risk management.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term risk estimation Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie Het schatten van de kans en de impact van een afzonderlijk risico.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL The estimation of probability and impact of risicoschatting an individual risk. onderlinge afhankelijkheden en andere relevante factoren. The process of understanding the net effect of the identified threats and opportunities on an activity when aggregated together. de timing van risicomanagementinterventies. waarbij rekening wordt gehouden met vooraf bepaalde standaarden. aanpakken en processen op de taken die gericht zijn op het identificeren en beoordelen van risico's. bewaken en beheersen van alle aspecten van een bepaald. de rollen en verantwoordelijkheden. roles and responsibilities. risicotoleranties. This paper is not for re-sale. www. A named individual who is responsible for the management. including the implementation of the selected responses to address the threats or to maximize the opportunities. De systematische toepassing van principes. monitoring and control of all aspects of a particular risk assigned to them. risk tolerances. Een strategie die de doelen van het toepassen van risicomanagement beschrijft.prince-officialsite. risico-evaluatie risk evaluation risk management The systematic application of principles. en vervolgens het plannen en implementeren van risicomaatregelen. A description of the types of risk that are faced by an organization and its exposure to those risks. de tools en technieken die worden gebruikt. Het proces van het doorgronden van het nettoeffect van het geheel van geïdentificeerde bedreigingen en kansen op een activiteit. interdependencies and other relevant factors. de procedure die zal worden gevolgd. waaronder de implementatie van de gekozen maatregelen om de bedreigingen aan te pakken of de kansen te maximaliseren. risico-eigenaar Risk Management Strategy risk owner risk profile risicoprofiel NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. gewenste risiconiveaus. Document Owner – Alistair Cranmer English Source . and then planning and implementing risk responses. en de rapportage-eisen. target risk levels.

reduce. The threshold levels of risk exposure risicotolerantie which. accept or share. This paper is not for re-sale.prince-officialsite. Risk tolerances could include limits on the plan’s aggregated risks (e. Risk tolerance is documented in the Risk Management Strategy. kosten van geaggregeerde bedreigingen moeten lager blijven dan 10% van het budget voor het plan). risicomaatregel risk response category A category of risk response. transfer. www.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term Risk Register Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie Een formele lijst waarin de geïdentificeerde risico’s die betrekking hebben op een initiatief zijn vastgelegd. inclusief hun status en geschiedenis. De drempelniveaus van blootstelling aan risico’s. Een categorie van risicomaatregelen. risk tolerance NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. any threat to operational service). Risicotoleranties kunnen grenzen voor geaggregeerde risico's van het plan (bijv. A record of identified risks relating to an Risicoregister initiative. For threats. elke bedreiging van de operationele dienstverlening) omvatten. Acties die kunnen worden ondernomen om een situatie op zo’n niveau te brengen dat de blootstelling aan risico’s aanvaardbaar wordt voor de organisatie. will trigger an Exception Report to bring the situation to the attention of the Project Board. Voor kansen zijn de categorieën van risicomaatregelen benutten. the individual risk response category can be exploit. Deze maatregelen zijn onder te brengen in een aantal categorieën van risicomaatregelen.als ze overschreden worden . overdragen. of voor een bepaalde afzonderlijke bedreiging (bijv. For opportunities. when exceeded.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 30 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . These responses fall into a number of risk response categories. categorie van risicomaatregelen the individual risk response category can be avoid. accepteren of delen. reject or share. risk response Actions that may be taken to bring a situation to a level where exposure to risk is acceptable to the organization.g. reduceren. afwijzen of delen.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . vergroten. or limits on any individual threat (e. die .de trigger zijn voor een Exception Report om de situatie onder de aandacht van de Project Board te brengen. De risicotolerantie wordt vastgelegd in de Risk Management Strategy. Voor bedreigingen zijn categorieën van risicomaatregelen vermijden.g. including their status and history. cost of aggregated threats to remain less than 10% of the plan’s budget). enhance.

Vertaalde Termen risicotolerantielijn Vertaalde Definitie Een lijn die wordt getrokken op het samengevatte risicoprofiel.prince-officialsite. This paper is not for re-sale. Bij een project zou de Project Manager deze risico's doorverwijzen naar de Project Board. Daily Log. a Gantt chart). Stage Plan of Team Plan. Issue Register. kunnen niet worden geaccepteerd (zijn niet aanvaardbaar) zonder ze te melden bij een hoger niveau van autoriteit. Actions that are allocated from dayto-day management may be documented in the relevant project log (i. For a project. typically describing a sequence of tasks. www. Een beschrijving van de verzameling verantwoordelijkheden die kenmerkend is voor een rol. Risk Register. Quality Register) mits zij geen belangrijk activiteit vereisen. In het geval van een plan het geheel aan producten en de de eisen daaraan. together with resource allocations. In PRINCE2 moeten projectactiviteiten alleen worden vastgelegd in de planningen die gerelateerd zijn aan een Project Plan. Risks that appear above this line cannot be accepted (lived with) without referring them to a higher authority.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 31 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . Daily Log. the sum total of its products and the extent of their requirements. the Project Manager would refer these risks to the Project Board.z.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . project activities should only be documented in the schedules associated with a Project Plan. Stage Plan or Team Plan. De scope wordt beschreven aan de hand van de productdecompositiestructuur voor het plan en de daaraan gerelateerde Product Descriptions. For a plan. Graphical representation of a plan (for example. role description A description of the set of responsibilities specific to a role. meestal een beschrijving van een opeenvolging van taken. inclusief toewijzingen van resources. Risk Register. in een Gantt chart). which collectively deliver the plan. Risico’s die boven deze lijn uitkomen.e. Acties die voortkomen vanuit het dagelijkse management kunnen worden vastgelegd in het relevante projectlogboek (d. Grafische weergave van een plan (bijv.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term risk tolerance line Definition A line drawn on the summary risk profile.w. rolbeschrijving schedule tijdschema scope scope NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. die gezamenlijk de uitvoering van het plan beslaan. It is described by the product breakdown structure for the plan and associated Product Descriptions. Quality Register) if they do not require significant activity. Issue Register. In PRINCE2.

This individual must be senior and must take personal responsibility for successful delivery of the project. This paper is not for re-sale. actief gemanaged wordt. Opdrachtgever Senior Responsible A UK government term for the individual Owner responsible for ensuring that a project or programme of change meets its objectives and delivers the projected benefits. De SRO moet door de hele organisatie heen worden gezien als de eigenaar. Scopetolerantie wordt vastgelegd in het betreffende plan in de vorm van een notitie of een verwijzing naar de productdecompositiestructuur voor dat plan.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 32 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . Scope tolerance is documented in the respective plan in the form of a note or reference to the product breakdown structure for that plan.prince-officialsite. and that the context. The Senior Responsible Owner (SRO) should ensure that the change maintains its business focus. waaronder de risico’s. De persoon zou de eigenaar moeten zijn van de totale bedrijfsverandering die wordt ondersteund door het project. is actively managed. including risks. The SRO should be recognized as the owner throughout the organization. www. See ‘tolerance’. The SRO appoints the project’s Executive (or in some cases may elect to be the Executive). een duidelijke bevoegdheiden heeft en dat de context. De Senior Responsible Owner (SRO) is een term van de Britse overheid voor de persoon verantwoordelijk voor het zorgen dat een veranderingsproject of -programma aan de doelstellingen voldoet en de geraamde benefits oplevert. De (SRO) moet erop toezien dat de verandering een bedrijfsfocus houdt. The person should be the owner of the overall business change that is being supported by the project.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . Vertaalde Termen scopetolerantie Vertaalde Definitie De afwijking van de scope van een plan die is toegestaan voordat de afwijking moet worden geëscaleerd naar het volgende managementniveau. De SRO benoemt de Executive van het project (of kan er in sommige gevallen voor kiezen om dat zelf te zijn). Deze persoon moet senior zijn en moet persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor succesvolle oplevering van het project. Zie ook ‘tolerantie’. NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. that it has clear authority.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term scope tolerance Definition The permissible deviation in a plan’s scope that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management.

The Senior Supplier represents the supplier interests within the project and provides supplier resources. een nieuw bedrijfsproces.) Also known as a deliverable or output. foundations for a building. een kaartverkoopsysteem voor een parkeerterrein. a new business process etc. Senior User The Project Board role accountable for Seniorgebruiker ensuring that user needs are specified correctly and that the solution meets those needs. De rol in de Project Board die verantwoordelijk is voor het zorgen dat de behoeften van de gebruikers correct worden gespecificeerd en dat de oplossing in die behoeften voorziet. a car park ticketing system. A product whose development is the specialistisch product subject of the plan.prince-officialsite. and both share the pain (again within pre-agreed limits) if the cost plan is exceeded. De Senior Supplier vertegenwoordigt de leveranciersbelangen in het project en levert resources vanuit de leverancierskant. Vertaalde Termen Seniorleverancier Vertaalde Definitie De rol in de Project Board die verantwoordelijk is voor het leveren van kennis en ervaring voor de belangrijkste discipline(s) die betrokken is (zijn) bij de productie van het (de) op te leveren product(en) van het project. een reclamecampagne. de funderingen voor een gebouw. De specialistische producten zijn specifiek voor een afzonderlijk project (bijv.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 33 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source .Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . enz.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term Senior Supplier Definition The Project Board role that provides knowledge and experience of the main discipline(s) involved in the production of the project’s deliverable(s). www.). Een risicomaatregel voor ofwel een bedreiging ofwel een kans door de toepassing van een lusten/lasten-formule: beide partijen delen de lusten (binnen vooraf afgesproken grenzen) als de kosten lager zijn dan de begroting. an advertising campaign. This paper is not for re-sale. Een product waarvan de ontwikkeling in het plan wordt beschreven. share (risk response) specialist product NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. A risk response to either a threat or an delen (risicomaatregel) opportunity through the application of a pain/gain formula: both parties share the gain (within pre-agreed limits) if the cost is less than the cost plan. en beide delen de lasten (weer binnen vooraf afgesproken grenzen) als de begroting wordt overschreden. The specialist products are specific to an individual project (for example. Wordt ook wel 'deliverable' of 'output' genoemd.

Zie ‘managementfase’ of ‘technische fase’. The pre-project activities undertaken by the Executive and the Project Manager to produce the outline Business Case. or the person who has appointed the Executive.prince-officialsite. PRINCE2 definieert geen rol voor de sponsor. de Configuration Management Strategy. erdoor kan worden beïnvloed of meent erdoor te worden beïnvloed. De activiteiten die voorafgaand aan het project worden ondernomen door de Executive en de Project Manager om de Business Case op hoofdlijnen. Strategieën kunnen op verschillende niveaus voorkomen – op bedrijfs-. PRINCE2 defines four strategies: Communication Management Strategy. A detailed plan used as the basis for project management control throughout a stage. or perceive itself to be affected by. designed to achieve a long-term aim. An approach or line to take. project.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 34 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . opstarten start-up strategy strategie NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. www.en projectniveau. ontworpen om een langetermijndoel te bereiken. Elk individu. stage Stage Plan fase Faseplan stakeholder Any individual. Quality Management Strategy and Risk Management Strategy. group or organization that stakeholder can affect. risk). At the project level.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . programme and project level. Strategies can exist at different levels – at the corporate. PRINCE2 does not define a role for the sponsor. elke groep of organisatie die een initiatief (programma. Project Brief and Initiation Stage Plan. Configuration Management Strategy. Op het projectniveau definieert PRINCE2 vier strategieën: de Communication Management Strategy. but the sponsor is most likely to be the Executive on the Project Board. See ‘management stage’ or ‘technical stage’. Een aanpak of een te volgen lijn. be affected by. Een gedetailleerd plan dat wordt gebruikt als basis voor projectmanagementbeheersing gedurende de fase. of de persoon die de Executive heeft benoemd. de Quality Management Strategy en de Risk Management Strategy. This paper is not for re-sale. maar de sponsor is meestal de Executive in de Project Board. activiteit of risico) kan beïnvloeden. activity. project. programma. an initiative (programme. Vertaalde Termen sponsor Vertaalde Definitie De belangrijkste drijvende kracht achter een programma of project. de Project Brief en het Initiation Stage Plan op te stellen.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term sponsor Definition The main driving force behind a programme or project.

doorlooptijd en tegen kosten die acceptabel zijn voor de Project Board. Such stages are technical stages and are a separate concept from management stages. This results in stages covering elements such as design. De persoon die verantwoordelijk is voor het produceren van die producten die – zoals gedefinieerd in een Work Package – zijn toegewezen door de Project Manager. Document Owner – Alistair Cranmer English Source . ensuring that there is the correct amount of planning. dan neemt de Project Manager zelf de verantwoordelijkheden van de rol van Team Manager op zich. then the Project Manager undertakes the responsibilities of the Team Manager role. besturing en gebruik van de processen en thema’s wordt toegepast (terwijl het organisatiebreed inbedden van PRINCE2 ‘verankeren' wordt genoemd). Een optioneel planniveau dat wordt gebruikt als basis voor teammanagementbeheersing bij het uitvoeren van Work Packages. group or groups responsible for the supply of the project’s specialist products.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL tailoring op maat maken The appropriate use of PRINCE2 on any given project. waarbij wordt zeker gesteld dat de juiste mate van planning. bouw en implementatie. governance and use of the processes and themes (whereas the adoption of PRINCE2 across an organization is known as ‘embedding’). the Project Manager.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term supplier Definition The person. control. beheersing. www. This role reports to. Vertaalde Termen leverancier Vertaalde Definitie De persoon. This paper is not for re-sale. timescale and at a cost acceptable to the Project Board. met de juiste kwaliteit. groep of groepen die verantwoordelijk zijn voor de levering van de specialistische producten van het project. PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 35 of 38 Team Manager Team Plan technical stage NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. Als er geen Team Manager wordt aangesteld. The person responsible for the production Teammanager of those products allocated by the Project Manager (as defined in a Work Package) to an appropriate quality. Deze rol rapporteert aan en wordt aangestuurd door de Project Manager. Dit leidt tot fasen die elementen omvatten zoals ontwerp. If a Team Manager is not assigned.com . Dergelijke fasen zijn technische fasen en hebben een andere betekenis dan managementfasen. Een methode voor het groeperen van werk aan de hand van de verzameling gebruikte technieken of de gemaakte producten. build and implementation. or the products created. Het op een passende manier gebruiken van PRINCE2 in een willekeurig project. An optional level of plan used as the basis Teamplan for team management control when executing Work Packages.prince-officialsite. A method of grouping work together by the technische fase set of techniques used. and takes direction from.

Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL time tolerance tijdtolerantie time-driven control 'time driven' beheersing tolerance The permissible deviation above and tolerantie below a plan’s target for time and cost without escalating the deviation to the next level of management.prince-officialsite. a control that takes place every two weeks.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 36 of 38 . A management control that is periodic in nature. PRINCE2 levert twee belangrijke tijdgestuurde voortgangsrapportages: het Checkpoint Report en het Highlight Report. en dat een specifieke behandeling vereist om de PRINCE2-processen effectief te laten zijn. benefits en risico’s. Zie ook ‘tolerantie’. Time tolerance is documented in the respective plan. Tijdtolerantie wordt vastgelegd in het betreffende plan. www. A programme management term describing a group of projects structured around distinct step changes in capability and benefit delivery. There may also be tolerance levels for quality. scope. Er kunnen ook tolerantieniveaus bestaan voor kwaliteit. Document Owner – Alistair Cranmer English Source .PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term theme Definition An aspect of project management that needs to be continually addressed.g. bijvoorbeeld een beheersinstrument dat eens in de twee weken wordt gebruikt. PRINCE2 offers two key time-driven progress reports: Checkpoint Report and Highlight Report. Tolerance is applied at project. See also ‘tolerance’. De toegestane afwijking naar boven of beneden ten opzichte van de in een plan gestelde doelen wat betreft tijd en kosten. stage and team levels. Vertaalde Termen thema Vertaalde Definitie Een aspect van projectmanagement dat voortdurend aandacht behoeft. scope. benefit and risk.die een groep projecten beschrijft die zijn gestructureerd rond afzonderlijke stapsgewijze wijzigingen in de bekwaamheden van een organisatie en de realisatie van benefits. Tranche Tranche NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. This paper is not for re-sale. zonder dat de afwijking hoeft te worden geëscaleerd naar het volgende managementniveau. to enable the next higher authority to monitor progress – e. and that requires specific treatment for the PRINCE2 processes to be effective. The permissible deviation in a plan’s time that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management.en teamniveau. De afwijking van het tijdspad van een plan die is toegestaan voordat de afwijking moet worden geëscaleerd naar het volgende managementniveau. Een beheersinstrument voor het management dat periodiek wordt gebruikt om het volgende niveau van bevoegdheid in staat te stellen de voortgang te bewaken. fase. Tolerantie wordt toegepast op project-. Een term binnen programmamanagement.

A specific type of acceptance by the person or group who will use the product once it is handed over into the operational environment. An event or decision that triggers a PRINCE2 process. The person or group who will use one or more of the project’s products. A variation on a baselined product.prince-officialsite.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term transfer (risk response) Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie Een risicomaatregel tegen een bedreiging. an operations manual may have an English variant and a Spanish variant. of passende clausules in een contract). For example.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 37 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . Versions versie typically use naming conventions that enable the sequence or date of the baseline to be identified. Een gebeurtenis of een besluit dat leidt tot activering van een PRINCE2-proces. A response to a threat where a third party overdragen (risicomaatregel) takes on responsibility for some of the financial impact of the threat (for example. trigger gebruikersacceptatie trigger user acceptance user variant gebruiker variant version A specific baseline of a product. For example. This paper is not for re-sale. Project Plan version 2 is the baseline after Project Plan version 1.Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. Versies maken meestal gebruik van een afgesproken naamgeving waarmee het mogelijk is de volgorde of datum van de baseline te bepalen. Een specifieke baseline van een product. waarbij een externe partij de verantwoordelijkheid neemt voor een deel van de financiële impact van de bedreiging (bijv. through insurance or by means of appropriate clauses in a contract). Een specifieke vorm van acceptatie door de persoon of groep die gebruik gaat maken van het product na overdracht aan de operationele omgeving. Een variatie op een als baseline vastgelegd product. De persoon of groep die gebruik gaat maken van een of meer producten van het project. Een gebruiksaanwijzing kan bijvoorbeeld een Engelse en een Spaanse variant hebben. door middel van een verzekering. Bijvoorbeeld Project Plan versie 2 is de baseline na Project Plan versie 1. www.

De verzameling van informatie die relevant is voor het maken van een of meer producten. Once a phase of development is completed. met duidelijk verschillende doelen voor elke fase van ontwikkeling. It will contain a description of the work. the development proceeds to the next phase and earlier phases are not revisited (hence the analogy that water flowing down a mountain cannot go back).Collis Boucher PRE-RELEASE – MAY BE SUBJECT TO CHANGE in PRINTED MANUAL . Het Work Package zal bestaan uit een beschrijving van het werk. Work Package NL-P22009 Glossary of Terms v1-0 Version 1-0 (Status – ACTUAL) Date of last update – 29 September 2009 © The APM Group 2009. details of any constraints on production.PRINCE2:2009 Glossary of Terms – English Term waterfall method Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie Een ontwikkelingsaanpak die lineair en opeenvolgend is. gaat de ontwikkeling verder met de volgende fase en er wordt niet teruggekeerd naar eerdere fasen (vandaar de analogie: water dat van een berg omlaag stroomt kan niet teruggaan). Werkpakket The set of information relevant to the creation of one or more products. This paper is not for re-sale. A development approach that is linear and watervalmethode sequential with distinct goals for each phase of development.prince-officialsite. en de bevestiging van de afspraak tussen de Project Manager en de persoon of Team Manager die het Work Package moet gaan uitvoeren dat het werk binnen de beperkingen gedaan kan worden. Zodra een ontwikkelingsfase is afgerond. and confirmation of the agreement between the Project Manager and the person or Team Manager who is to implement the Work Package that the work can be done within the constraints. www. informatie over eventuele beperkingen bij de productie.com PRINCE2:2009 Glossary of Terms (Dutch) P age 38 of 38 Document Owner – Alistair Cranmer English Source . the Product Description(s). de Product Description(s).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful