8/3/2011

New Delhi Institute of Management
Attendance list of Section-A
Attendance of students of Section-A from 26 Nov, 2010 to 10th February2011 is given below:
S.NO. R.NO. NAME

HRM

AOR

M.E.E

M.M

F.M

R.M

MIS

C.M.
LAB CMA

PDP

201

202

203

204

205

206

207 207-A 208

209

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

71.43

1

1

ABHILASHA VAID

72.22 52.94 78.95

80.00

64.29

82.35

50

55.56

35.29

2

2

ABHIMANYU BAJAJ

83.33 64.71 63.16

86.67

71.43

76.47 100.00 ###

72.22

64.71

3

3

ABHINAV SARASWAT

77.78 94.12 78.95

86.67

92.86

88.24 100.00 ###

88.89

76.47

4

4

ABHISHEK DWIVEDI

50.00 64.71 42.11

66.67

71.43

64.71

78.57

75

55.56

82.35

5

5

ACHAL SRIVASTAV

72.22 82.35 89.47

66.67

78.57

64.71

64.29

###

83.33

70.59

6

6

ADITI CHAIN

77.78 47.06 63.16

46.67

64.29

88.24

71.43

###

50.00

76.47

7

7

AKASH CHAUDHARY

77.78 82.35 78.95

73.33

78.57

94.12

85.71

100

77.78

82.35

8

8

AKSHAY BEDI

83.33 94.12 52.63 100.00 92.86

94.12

85.71

100

94.44

58.82

9

9

ALOKE GUPTA

83.33 58.82 57.89

71.43

70.59

64.29

75

44.44

47.06

10

10

AMIT CHAUDHARY

94.44 100.00 94.74 100.00 85.71

88.24

78.57

###

94.44

82.35

11

11

AMIT BHIME

77.78 47.06 78.95

66.67

71.43

58.82

64.29

###

50.00

35.29

12

12

CHANDAN ASHOK

77.78 76.47 73.68

80.00

71.43

70.59

92.86

###

72.22

64.71

13

14

DEEKSHA SAXENA

83.33 82.35 68.42

93.33

71.43

76.47

85.71

###

94.44

70.59

14

15

EKTA KUKREJA

72.22 70.59 78.95

86.67

78.57

82.35

78.57

75

88.89

52.94

15

16

GAIRIK CHANDA

83.33 76.47 73.68

73.33 100.00 76.47

92.86

###

77.78

70.59

16

17

GARIMA PANDEY

88.89 76.47 78.95

73.33

78.57

64.71

64.29

75

77.78

52.94

17

18

HIMANI GARG

88.89 94.12 78.95

80.00

85.71

94.12

85.71

###

94.44

94.12

18

19

ISHITA ARORA

61.11 70.59 84.21

80.00

78.57

82.35

57.14

50

77.78

70.59

19

20

JAY PRAKASH

94.44 100.00

100.00 85.71 100.00 100.00 100

94.44 100.00

20

21

K. SRUJAN

77.78 76.47 73.68

86.67

92.86

76.47

85.71

75

83.33

82.35

21

23

KESHU JAIN

77.78 70.59 73.68

73.33

71.43

64.71

71.43

75

72.22

77.78

22

25

86.67

71.43

94.12

78.57

75

83.33

55.56

23

26

MANISHA
CHAND
NAGA DURGA
PRASAD 77.78 70.59 73.68
NAGIDI
66.67 52.94 78.95

73.33

78.57

76.47

85.71

###

77.78

77.78

24

27

NAMRATA TANDON

100.00 100.00 94.74 100.00 85.71

94.12 100.00 ### 100.00 88.89

25

28

83.33 88.24 94.74

86.67

78.57

94.12

85.71

###

88.89

83.33

26

29

NEERAJ
PALLAVI RAWAT
SINGH
TOMAR

55.56 52.94 68.42

66.67

71.43

64.71

71.43

###

61.11

61.11

27

30

94.44 100.00 89.47

93.33

92.86

94.12

92.86

100 100.00 61.11

28

31

PANKAJ
GERA
PARAG KUMAR
MAHESHWARI

88.89 82.35 84.21

86.67

92.86

94.12

85.71

###

83.33

88.89

29

32

PARUL SINHA

88.89 70.59 89.47

73.33

85.71

94.12 100.00

75

77.78

83.33

30

33

PIYUSH RAWAL

88.89 82.35 94.74

93.33

64.29

94.12

100

94.44

83.33

31

34

RAGHAV SHARMA

94.44 82.35 84.21

86.67

92.86

94.12 100.00 ###

88.89

83.33

32

35

RAHUL KHULLAR

77.78 52.94 73.68

60.00

50.00

52.94

78.57

75

44.44

77.78

33

36

RAJAT KUMAR

83.33 64.71 73.68

73.33

78.57

76.47

78.57

###

61.11

61.11

34

37

RAVI KUMAR BAJAJ

50.00 47.06 57.89

60.00

42.86

64.71

42.86

###

50.00

50.00

100

73.33

85.71

S.NO. R.NO. NAME

HRM

AOR

M.E.E

M.M

F.M

R.M

MIS

C.M.
LAB CMA

PDP

35

38

RIMIT KUMAR

55.56 82.35 73.68

73.33

71.43

41.18

85.71

###

77.78

77.78

36

40

SABA KHAN

72.22 88.24 73.68

80.00

78.57

94.12

92.86

###

88.89

72.22

37

41

SABITA SAHU

66.67 58.82 52.63

53.33

78.57

58.82

71.43

75

44.44

61.11

38

42

SAKSHI KOUL

88.89 70.59 63.16

80.00

71.43

52.94

85.71

###

88.89

72.22

39

43

94.44 94.12 84.21 100.00 92.86

94.12

92.86

###

94.44

83.33

40

44

NITIKA
NEHRA
SHAMAYELA
NAUSHEEN

72.22 58.82 68.42

66.67

78.57

82.35

92.86

75

77.78

88.89

41

45

SHAKTI RANA

83.33 82.35 78.95

80.00

78.57

70.59 100.00 ###

83.33

82.35

42

46

SHAMMI KHAIHRA

72.22 76.47 89.47

86.67

64.29

76.47

###

88.89

58.82

43

47

SHARAD VIJ

100.00 100.00 89.47 100.00 92.86

94.12 100.00 100

94.44

88.24

44

48

SNEHA SHRIVASTAVA

66.67 64.71 68.42

66.67

85.71

82.35

92.86

75

66.67

88.24

45

49

SONAKSHI BHALLA

66.67 88.24 84.21

86.67

64.29

94.12

64.29

###

88.89

52.94

46

50

SONAL PRAGYA

77.78 76.47 78.95

93.33

71.43

94.12

71.43

###

88.89

70.59

47

51

SUDIP MANDAL

0.00

5.26

0.00

14.29

0.00

0.00

0

5.56

0.00

48

52

SULABH UTTAM

77.78 52.94 42.11

53.33

71.43

64.71

78.57

75

38.89

82.35

49

53

SUMIT BANSAL

66.67 70.59 78.95

73.33

64.29

52.94

57.14

###

55.56

70.59

50

54

SWATI BHATNAGAR

38.89 11.76 36.84

46.67

35.71

47.06

21.43

###

27.78

35.29

51

55

UDIT GUPTA

66.67 58.82 68.42

46.67

71.43

52.94

64.29

###

77.78

52.94

52

57

83.33 64.71 73.68

73.33

71.43

82.35

71.43

###

66.67

58.82

53

58

VIVEK
ARORA
CHANDER
SINGH
MEHERA

77.78 70.59 78.95

73.33

92.86

82.35

85.71

75

61.11

70.59

54

59

72.22 58.82 84.21

73.33

57.14

76.47

64.29

###

77.78

70.59

55

60

22.22 11.76

5.26

6.67

57.14

35.29

50.00

###

0.00

41.18

56

UTSAV
TANDON
ANUJ SHANKAR
BARUAH
GODAUALLI KRISHNA

135 TULASI

61.11 64.71 89.47

86.67

92.86

41.18

71.43

###

44.44

76.47

57

143 NIKHIL GUPTA

83.33 88.24 78.95

80.00

92.86 100.00 100.00 ###

77.78

70.59

58

180 CHARUDEEP ARORA

61.11 64.71 42.11

80.00

78.57

70.59

57.14

###

77.78

17.65

59

150 RAHUL SHANIYA

38.89 23.53 21.05

20.00

42.86

58.82

50.00

###

27.78

41.18

60

120 PRANOY BORAH

27.78 29.41 36.84

33.33

57.14

41.18

50.00

###

22.22

47.06

61

241 SHRUTI BHATNAGAR

77.78

70.59

87.5

78.57

92.31

88.24

80.00 100

94.44

62

242 ASHISH SATISH

66.67

70.59

50

78.57

84.62

76.47

80.00

75

72.22 47.06

63

244 AMRIT RAJ BANGAR

61.11

64.71

87.5

85.71

84.62

70.59

60.00 ###

61.11 70.59

64

245 INDERPREET ARORA

61.11

76.47

81.25

85.71

53.85

82.35

66.67

72.22 76.47

0.00

71.43

75

Students who have attained less then 70% attendance are advised to make up attendance before end - term
examination. If such students are unable to maintain the required attendance criteria of 70% till end - term
examination, scheduled to be held in April, 2011, they will not be permitted to appear in the examination.

Dr.J.R.Arora

100

S.NO. R.NO. NAME
Director

HRM

AOR

M.E.E

M.M

F.M

R.M

MIS

C.M.
LAB CMA

PDP

below: .

.

.

scheduled to be held in April.06 60.47 81.11 AOR 202 % M.31 84.47 Students who have attained less then 70% attendance are advised to make up attendance before end . Gauri Modwel Registrar PDP . 2011.11 70.NO.24 76. NAME HRM 201 % 1 2 4 5 241 242 244 245 SHRUTI BHATNAGAR ASHISH SATISH AMRIT RAJ BANGAR INDERPREET ARORA 77. 2010 to 10th February2011 is given below: S.78 66.59 50 64.59 66.57 85. they will not be permitted to appear in the examination.22 76.00 100 94.57 78.23/2/2011 New Delhi Institute of Management Attendance list of Section-A1 Batch: 2010-2012 Attendance of students of Section-A1 from 26 Nov.00 83.M 204 F.67 75 72.E.00 75 72.35 MIS C.33 61.59 82.59 87. R.85 88.5 70.M 206 % % % 78.term examination.22 47.71 85.25 M.62 53.71 87. If such students are unable to maintain the required attendance criteria of 70% till end .71 92.term examination.E 203 % 70.11 61.M 205 R.5 76.M.62 84.L AB CMA 207 207-A % % 208 % 209 % 80.NO. Dr.47 70.44 100 80.67 61.

elow: .

56 25 87 MANOJ SHIVSHANKAR PRASAD 88.00 94.47 76.00 100.35 93.89 75.33 88.47 100 72.00 94.00 89.33 76.00 100.33 86.71 86.73 66.47 73.67 86.33 73.00 58.91 72.82 73. 2010 to 10th February2011 is given below: S.00 75.00 63.00 94.78 58.84 83.67 100.00 93.95 7 67 ANKUSH CATCHICK 83.00 75.00 82.33 91.00 86.59 76.22 68.47 73.78 72.82 66.59 58.47 100 77.67 80.00 15 75 DHEERAJ KUMAR 77.67 78.82 55.59 88.89 88.M 206 MIS C.33 83.NO.82 77.33 70.47 76.00 18 80 GUNJAN BHATIA 66.82 63.56 41.67 77.67 23 85 KOEL PATRA 77.63 12 72 AVINASH KUMAR 61.00 46.33 86.82 77.78 73.73 88.24 82.06 66.33 70.22 73.68 80.33 66.00 73.47 76.22 73.33 66.78 83.47 82.78 64.35 82.00 82.91 94.00 100.44 73.67 16 76 DIVYA TRIPATHI 83.67 70.67 64.00 91.NO.95 5 65 ANIMA PRIYEDARSHANI 83.89 10 70 ASHISH PANDEY 83.22 70.24 86.68 88.91 83.00 76.33 28 90 PRABUDDH BHATIA 77.33 76.35 72.00 75.33 36.64 83.00 100.78 29 91 PRANEET KAUR 83.47 76. NAME HRM 201 % AOR 202 % M.82 72.47 6 66 ANKIT KUMAR 77.78 47.64 66.56 52.33 86.22 66.67 75.71 63.67 94.89 66.35 45.91 50.78 76.59 73.91 66.59 73.78 78.12 90.41 54.59 93.00 88.12 86.00 100.E.37 2 62 ABHISHEK RAI 77.00 88.33 94.24 100.64 55.00 52.67 83.67 93.24 94.33 73.47 63.00 70.00 72.M 204 F.71 60.00 66.00 100.24 81.M 205 R.67 76.35 90.78 77.47 81.44 76.33 70.M.00 70.67 83.12 100.78 76.33 70.59 82.82 53.33 77.67 91.35 72.24 100.78 64.91 66.89 83.91 72.16 83 KETAN SANWAL 72.00 14 74 DEEPAK KUMAR 88.73 88.00 100.00 76.67 47.47 73.E 203 % M.37 13 73 CHANPREET SINGH 88.59 88.35 53.33 82.47 90.12 82.67 83.12 90.78 61.8/3/2011 New Delhi Institute of Management Attendance list of Section-B Batch: 2010-2012 Attendance of students of Section-B from 26 Nov.47 100.12 88.35 72.82 50.68 3 63 AMIT GOEL 88.91 88.67 50.33 58.33 66.73 72.47 76.67 63.89 26 88 NEHA KUMARI 88.33 64.56 57.00 100.89 88.78 32 94 PRAVIN KUMAR 100.22 82.55 33.59 64.91 77.35 90.33 100.35 82.33 47.47 80.00 81.71 86.67 73.33 82.33 19 81 IQRA KHURSHEED 20 82 21 100 100.44 .33 70.82 46.33 89.91 100.67 93.67 86.82 29.22 55.67 75.59 66.00 82.35 76.33 27 89 NIKHIL GAUTAM 94.24 90.24 88.67 22 84 KHUSHNUMA KAUSER 77.47 88.47 80.59 60.67 82.22 89.59 60.11 58.82 63.78 76.16 8 68 ANUBHAV MATHUR 88.24 94.33 70.12 100.67 66.00 93.67 66.33 66.73 77.67 100.24 81.47 86.00 9 69 ANUP SINGH 72. R.42 JOSEPH KURIAN 77.67 76.78 70.89 64.71 58.24 72.18 40.35 86.67 76.68 11 71 ATHUL KRISHNAN 77.33 86.35 90.33 58.00 93.L AB CMA 207 207-A % % % % % 208 % PDP 209 % 1 61 ABHINANDAN SINGH JAMWAL 55.67 66.67 84.11 88.00 100.47 100 83.24 86.67 91.67 88.89 76.67 83.33 75.22 24 86 MANKIRAT SINGH 72.47 90.47 81.24 81.89 70.24 76.11 31 93 SHUBHRA PALIWAL 83.47 90.35 88.59 73.89 94.00 75.82 72.33 70.06 66.33 83.22 57.63 66.67 80.00 76.33 100.67 75.89 88.35 76.33 88.47 82.33 80.45 72.67 80.71 73.78 30 92 PRATIBHA 77.64 77.67 100.33 17 78 GAURAV AGRAWAL 100.22 47.00 94.78 82.21 4 64 AMIT PICHOLIYA 61.24 90.00 58.12 81.67 66.33 83.

64 38.S.33 55.78 77.00 90.67 93.89 70.00 90.67 83.22 72.67 93.47 81.89 45 109 SHIKSHA 66.67 93.00 93.24 100.33 86.89 54 118 VIBHA SHARMA 77.33 88.00 50.33 82.22 72.35 81.term examination.00 58.67 73.00 93.24 72.33 91.89 37 100 ROHIT PANWAR 77.67 66.67 70.00 80.24 81.term examination.33 34 96 JATINDER SINGH 77.00 17.47 54.33 94.56 51 115 SUMIT RAJ 83.82 61.33 91.67 82.35 50 0. R.59 80.35 86.82 23.12 100 83.11 52. NAME HRM AOR M.00 83.91 88.94 88.67 75.24 90.35 88.67 36 99 RITIKA MALHOTRA 88.11 53 117 SWATI CHATTERJEE 94. Dr.00 88.33 100.82 77.33 64.E M.11 66.59 72.11 66.00 52 116 SAURABH KUMAR MONU 66.33 93.35 88.24 100 77.89 83.00 35 97 RAJESH R 77.35 81.67 83.00 105 SHASHANK GAUTAM 72.33 59 212 ANKIT KAHOL 72.89 82.M.M R.82 70.00 82.33 82.89 76.00 58.67 82.33 66.24 81.82 88.33 76.33 50.91 72.00 0 0.71 76.00 76.33 100.89 88.33 80. If such students are unable to maintain the required attendance criteria of 70% till end .00 75. they will not be permitted to appear in the examination.35 100.24 86.00 76.67 86.67 66.24 100.67 61.06 46.00 60.67 86.44 61.59 88.53 45.00 64.91 94.78 58 207 PRIYAM DUBEY 88.71 72.22 35.82 44.33 61.78 49 113 SOUVIK ROY 61.59 70.L AB CMA PDP 33 95 PRIYANKA KUMARI 88.22 52.47 93.11 50.67 93.22 60 39 88.33 100.00 0.11 46 110 SHUBHANGI GUPTA 88.78 70.33 86.24 72.NO.25 46.33 61.00 66.24 86.24 90.78 47.73 66.00 90.00 52.78 88.33 64.29 66.33 82.24 82.24 81.89 76.67 48 112 SONALI 77.11 58.00 0.33 83.11 44 108 SHIFA GERA 94.73 83.24 80.67 82.Arora Director 50 0.33 31.M MIS C.00 50 .47 86.00 100.24 86.89 82.24 100.82 76.47 88.67 75.M F.33 47 111 SONAL RASTOGI 61.67 83.33 44.33 83.91 61.94 66.67 38 101 SAKSHI PAUL 77.65 MANISH RAWAT 77.67 73.44 100.33 50.E.35 94.12 90.33 100.00 83.82 83.35 66.67 80.24 54.45 GAURAV SAWHENY 0.47 100.00 81.22 39 102 SAMEER SURI 83.33 70.59 66.55 72.67 86.78 88.22 66.91 94.12 90.00 91.82 72.73 61. scheduled to be held in April.44 88.82 46.29 73.78 76.00 82.91 72.R.33 80.67 77.00 66.35 94.47 73.89 50.67 94.33 83.33 73.22 88.67 64.00 88.12 100.91 83.64 83.67 43 107 SHEENA RATHI 61.33 70.91 77.47 94.67 94.22 66.78 83.78 76.59 73.67 86.67 64.67 83.67 82.67 61 247 KUMARI MENEKA 33.12 82.35 93.73 83.00 80.67 80.44 42 SHASHI SHEKHAR 106 SINGH 83.00 90.00 50 114 SRIMOYEE LAHIRI 88.11 58.47 88.33 91.71 88.47 63.78 70.35 86.00 Students who have attained less then 70% attendance are advised to make up attendance before end .59 63.33 55 119 KARAN KOCHAR 56 24 57 56 41 0.12 100 83.00 41.94 66.12 100 83.33 66.33 88.67 58.67 86.00 100.11 40 103 SANDEEP KUMAR 88.71 86.67 VARUN SAWHNEY 72.35 88.67 58. 2011.33 83.55 72.33 82.67 75.89 82.35 94.44 88.82 66.00 0.67 50.22 35.44 88.00 100.59 73.71 76.J.35 93.00 88.89 70.82 60.71 64.NO.78 66.59 66.67 100.

S. R. NAME HRM AOR M.M F.NO.L AB CMA PDP .M R.E.E M.M MIS C.M.NO.

low: .

.

.

M 201 202 % % 33.NO.M MIS C.33 31.25 203 % F.53 45.L AB CMA PDP 204 205 206 207 207-A 208 209 % % % % % % % 50 46.NO. scheduled to be held in April. 2010 to 10th February2011 is given below: S. Gauri Modwel Registrar Dr.00 ### 23.45 50 Students who have attained less then 70% attendance are advised to make up attendance before end .M. If such students are unable to maintain the required attendance criteria of 70% till end . R. Dr.E.23/2/2011 New Delhi Institute of Management Attendance list of Section-B1 Batch: 2010-2012 Attendance of students of Section-B1 from 26 Nov.67 50.term examination.M R. they will not be permitted to appear in the examination. 2011. Gauri Modwel Registrar 50 . NAME 1 247 KUMARI MENEKA HRM AOR M.term examination.E M.

1 is given below: .

M 205 % R.35 ### 126 125 SINGH APPORVA 126 DADHICH ARGHYA PRATIM 84.E 203 % M.67 78.75 70.67 93.57 72. SHOAIB 140 KHAN 52.75 88.LA B CMA 207 207-A 208 % % % PDP 209 % 121 121 AMIT GUPTA 100.67 66.67 100.00 100.M.00 64.67 93.00 73.78 78.00 85.95 80.29 77.00 60.29 ### 151 154 RUCHIKA SINGH 78.71 75.50 64.43 66.67 7. NAME HRM 201 % AOR 202 % M.00 80.43 100.95 86.67 42.21 66.29 66.21 86.33 71.86 93.33 100 100.86 50.00 20.33 60.00 100.00 92.35 ### 132 132 COLIN PETER 73.75 94.43 93.00 86.33 46.71 100.44 100 93.24 100 123 123 ANSHUL SETHI ANUBHUTI 124 AGNIHOTRI ANUP KUMAR 0.67 86.42 66.12 ### 134 134 DIPANJAN GOURAV MITRA 136 AGARWAL JUZER 73.71 87.57 93.00 94.57 88.78 78.50 70.25 76.50 100.00 73.67 93.67 35.67 86.00 100.43 81.71 ### 148 151 RANJITA SHAW 89.43 93.00 100 93.43 68.21 86.00 100.33 73.57 18.00 80.12 ### 131 131 AVISEKH NAG 89.57 87. 2010 to 10th February2011 is given below: S.68 86.71 83.59 ### 149 152 REETU SINGH 68.68 93.29 77.71 83.14 27.33 100.00 16.67 86.67 100.29 81.86 55.24 ### 52.56 35.71 ### 78.33 73.12 100 122 122 ANKIT SACHAN 84.00 100.33 86.43 87.33 46.67 86.33 100.00 86.33 100.71 75.75 94.33 100.71 56.00 100 146 148 PRIYA SHARMA 73.78 78.NO.24 ### 127 127 GHOSH 84.71 ### 153 SANJEEV 156 HAZARIKA 94.22 85.33 92.89 57.25 64.75 94.67 78.33 100.57 93.67 85.24 ### 137 HARARWALA KOUSTAV 138 CHATTERJEE KRITIKA SINGH 68.00 64.33 66.67 85.00 64.78 12.86 72.00 83.33 93.00 66.00 80.33 80.00 0 78.59 ### 130 130 AVINASH KUMAR 78.00 83.42 73.68 100.44 100 100 81.00 0.12 ### 124 125 135 136 137 138 0.33 100.00 83.33 71.94 ### 140 141 MONIKA KUMARI 5.71 64.12 100 145 PRAVEEN 147 SHARMA 94.8/3/2011 New Delhi Institute of Management Attendance list of Section-C Batch: 2010-2012 Attendance of students of Section-C from 26 Nov.33 93.00 5.68 93.75 100.47 ### 129 128 ARPAN ASHISHPAUL KUMAR 129 PATHAK 73.50 100 0 77.33 78.22 78.00 100.00 73.67 85.00 80.57 83.33 71.78 71.33 73.86 94.00 78.75 94.25 .00 94.33 86.89 85.74 86.57 81.33 80.33 73.47 93.00 0.75 88.00 ### 144 PRATIYUSH 146 KUMAR 84.00 94.00 93.59 ### 133 133 DIKSHIT MAHAJAN 94.00 86.00 88.25 52.35 ### 150 153 ROHIT RANJAN 36.00 88.00 80.71 88.33 92.67 78.00 77.00 ### 147 149 PRIYANKA DUTTA 73.33 93.56 141 142 MOUMITA DAS 84.95 100.74 100.44 92.29 88.21 80.71 ### 139 139 CHAUHAN MOHD.50 82.67 100.67 80.67 93.M 204 % F.33 78.78 100 93.71 77.33 80.25 64.24 ### 142 144 NITASHA DAS 52.00 6.89 85.29 100.00 100 93.67 100.67 0 0.67 92.67 86.67 85.12 ### 68.00 100.M 206 % MIS C.75 35.63 66.33 93.50 82.26 26.95 93.47 ### 152 155 SABIRUL HAQUE 68.E.67 73.00 64.89 92.86 100.67 86.33 92.67 80.67 80.24 ### 128 84.00 86.00 71.21 86.68 60.00 82.33 64.71 83.75 76.63 86.33 93.71 ### 143 145 NITIN BISHT 89.NO.50 88.75 70.57 93.63 73.86 72.84 40.75 88.67 66.00 85.67 66.67 85.86 87.44 64.67 64. R.67 93.33 71.21 100.67 80.42 86.00 71.00 100.00 93.00 86.67 64.00 0.33 28.71 87.22 87.14 75.00 88.67 86.57 83.74 93.00 100.00 93.50 0.75 94.71 ### 73.68 80.47 66.57 87.00 0.47 86.00 94.42 93.

57 93.86 94.00 26.29 ### 170 172 SUVA PATRA SYED DANYAL 173 SADIQ 89.33 Students who have attained less then 70% attendance are advised to make up attendance before end term examination.S.33 100.06 ### 181 253 DIPIKA BEDI ENA CHHABRA KARTIKEY SINGH 80.75 82.00 94.47 86.33 73.00 86.59 ### 168 171 SUSHAMA 94.00 88.00 93.44 100 75.89 93.67 80.33 93.67 100.75 88.00 ### 163 165 SUBODH SHUKLA 100.22 85.33 93.74 100.00 93.33 64.33 93.33 73.67 92.00 73.67 93. they will not be permitted to appear in the examination.94 ### 89.00 100.M 206 MIS C.12 ### 164 167 SUDEEP KUMAR 57.00 55.89 85.71 78.24 ### 156 158 SAUMYA KHARE SAURABH 159 AGGARWAL 157 160 SHARMISTHA DAS 100.33 92.89 71.86 100.67 93.71 93.00 100.58 20.00 100.42 93.50 88.00 100.14 100 100 50 50 12.00 100 158 SHIVANTIKA 161 RASTOGI 84.71 87.33 100.00 100.00 92.74 93.78 7.33 86.00 100.00 86. ### .24 ### 162 93.33 78.00 94.33 100.00 100.75 100.86 68.00 86.50 88.57 83.95 93.33 100.29 75.00 94.00 80.67 86.44 92.00 100 100.00 88.44 85.21 80.67 80 53. If such students are unable to maintain the required attendance criteria of 70% till end term examination.33 35.86 100.74 100.71 88.00 92.00 100.00 92.89 71.33 93.00 100.67 64.00 20.67 93.89 92.44 78.00 100 161 164 SHWETA GULIA 94.86 94.74 93.33 94.86 94. scheduled to be held in April.67 57.00 ### 160 163 SHRUTI GOEL 89.89 85.00 85.00 88.68 100.33 SUBRAT KUMAR 166 PATRO 73.33 93.NO.74 100.33 78.75 88.86 88.56 47.29 100.00 85.86 100.75 94.74 86.33 100.50 88.67 100.67 80.47 100.89 92.71 100.43 81.00 93.M.57 77.67 80.00 57.M 204 F.00 100.75 94.LA B CMA 207 207-A 208 PDP 209 94.67 42.44 78.44 78.33 66.12 ### 174 177 VAMIKA KAPOOR 94.86 DEBARUN 13 SARKAR 73.35 ### 165 89.00 88.44 92.75 70.75 93.00 100.25 88. NAME HRM 201 154 155 SARATHI 157 BHATTACHARYA AOR 202 M.57 87.00 70.33 85.25 88.NO.43 87.86 81.11 60.24 ### 180 22 42.57 66.33 100 100.67 86.67 73.47 86.75 94.12 ### 179 104 SHAFALI JAIN 94.57 72.00 40.00 93.50 94.E 203 M.24 ### 178 77 100.33 86. 2011.E.68 73.00 ### 171 174 TANAYA PAL 78.59 ### 177 179 MAYURI CHANDRA 78.33 66.00 93.71 68.67 93.21 80.24 ### 167 170 SURUCHI SHARMA 84.00 78.33 92.95 86.00 94.33 71.86 94.16 86.86 33.67 42.57 94.47 93.00 100.50 68.33 93.00 100 159 162 SHIVESH RAI 94.71 88.33 100.75 100.00 93.86 94.24 ### 166 168 SUMEET KHANNA SUNITI 169 CHAUDHARY 84.43 87.12 ### 68.00 86.33 93.00 100.00 100.12 ### 173 176 VAIBHAV MISHRA 94.71 85.57 93.86 88.89 80.24 ### 172 175 VAIBHAV ARORA 100.33 80.33 78.74 100.24 ### 169 31.M 205 R.21 80.33 92.12 100 176 83.86 88.89 63.00 93.00 100 100.12 ### 175 178 VIBHUTI WADHWA 94.00 52.14 66.74 93.75 73.00 88.00 100.33 86.00 92.67 100.33 85.14 75.33 92.57 93.86 93. R.57 93.74 93.00 92.71 83.89 78.00 78.

NO.LA B CMA 207 207-A 208 PDP 209 . NAME HRM 201 Dr. R.R.M.M 206 MIS C.E.M 205 R.Arora Director AOR 202 M.E 203 M.S.J.M 204 F.NO.

elow: .

.

.

NAME HRM 201 % 1 253 DIPIKA BEDI 63. scheduled to be held in April.NO.23/2/2011 New Delhi Institute of Management Attendance list of Section-C1 Batch: 2010-2012 Attendance of students of Section-C1 from 26 Nov.E M. they will not be permitted to appear in the examination.14 Students who have attained less then 70% attendance are advised to make up attendance before end .33 57. R.term examination.M MIS LAB CMA PDP 205 206 207 207-A % % 80 ### 78.term examination.E.M F. Dr. Gauri Modwel Registrar 209 % .78 % 50 % 208 % ### 73.57 77.16 AOR 202 % 86.NO. R. 2011.M 203 204 % % C. If such students are unable to maintain the required attendance criteria of 70% till end .M.67 M. 2010 to 10th February2011 is given below: S.

12 ### 199 .95 86.67 66.71 56.67 61.59 ### 189 189 AZHAR ABSAR 82.5 78.NO.78 66.67 52.12 81.33 80.67 77.12 100 78.47 ### 88.42 86.67 70.33 60.LAB CMA 207 207-A 208 PDP 209 % % % % 181 181 AMIT KUMAR SAXENA 94.44 100.78 83.11 50.67 77.00 70.22 83.47 ### 188 186 ATUL SINGH AVINASH CHANDRA 187 JHA AVISEK 188 PURKAYASTHA 88.33 93.67 73.22 83.00 76.33 86.67 66.67 47.59 ### 186 64.67 80.89 80.33 88.71 75 68.75 84.47 ### 197 197 MOHIT HASIJA 47.33 80.11 72.24 75 68.35 87.67 66.M 204 F.M 205 % % R.42 73.47 ### 193 193 JYOTI ANAND 82.33 86.25 73.47 100.25 68.89 66.00 93.44 94.33 100.00 77.42 73.59 50 206 206 PARVEEN DHARIWAL 94.68 80.00 52.00 64.47 93.33 80.00 38.35 ### 195 194 KUMARI RASHMI KUNTAL 195 CHAKRABORTY 76.35 75 78.89 93.75 89.95 93.78 88.22 73.67 93.8/3/2011 New Delhi Institute of Management Attendance list of Section-D Batch: 2010-2012 Attendance of students of Section-D from 26 Nov.00 88.75 73.21 86.00 82.00 70.E.47 93.21 66.5 63.95 73.06 12.12 81.5 73.06 ### 204 82.00 ### 207 208 PRIYANKA SINGH 82.NO.35 ### 190 190 DIVYA KHATRI 82.33 80.75 94.00 61.89 93.33 66.59 68.33 66.78 60.59 ### 202 202 NITYA GUPTA 70.47 43.00 76.44 93.00 70.67 93.12 ### 182 182 ANIMA SINHA 82.75 84.33 80.94 ### 203 203 NITIN BANSAL 76.33 100.33 73.5 52. NAME HRM 201 % AOR 202 % M.22 72.33 83.42 66.33 83.74 86.47 93.67 70.12 ### 183 88.12 93.24 68.67 86.75 63.33 72.00 66.12 93.25 78.78 83.33 80.00 66.67 94.78 66.00 93.78 77.59 62.89 94.33 76.78 77.59 56.67 88.00 77.00 83.89 86.71 ### 187 200 NAVIN KUMAR 199 GHOSH NEHA KUMARI 200 AGRAWAL 201 201 SAURABH KUMAR 76.00 94.00 82.33 80.95 73.00 70.12 100 94.5 68.67 100.35 68.00 72.00 72.67 86.63 53.33 66.94 0 82.67 58.22 80.33 86.47 68.33 70.59 ### 94.67 77.47 87.47 75 89.67 76.M.12 81.89 88.00 73.82 ### 185 185 ASHITA WILSON 94.00 86.74 86.35 62.33 86.25 68.16 53.24 62.22 83.44 100.42 73.75 73.18 ### 198 198 MUGHDA GOEL 70.33 88.00 77.78 80.42 73.95 80.95 93.59 ### 196 LAKSHYA 196 CHANDWANI 94.67 73.33 100.33 86.67 76.68 80.78 77.33 93.00 61. R.67 93.95 80.35 75 78. 2010 to 10th February2011 is given below: S.24 ### 194 94.47 ### 184 183 ANKIT BIST ASHISH PAUL 184 CHOUDHURY 64.E 203 % M.67 60.82 ### 210 211 RAJESH BARUAH 94.44 83.47 ### 205 204 PRACHI DWIVEDI PRATEEK KUMAR 205 SRIVASTAVA 70.35 ### 209 210 RAJAT CHAWLA 82.33 94.33 94.00 80.67 72.33 76.5 84.68 73.11 80.33 80.67 72.67 66.89 88.33 88.11 83.74 93.67 41.67 58.67 66.35 75 78.33 94.33 82.33 77.67 77.11 66.33 94.33 93.68 73.33 100.21 93.35 62.33 73.M 206 % MIS C.16 80.33 88.33 100.22 66.35 75 94.33 83.33 83.12 75 89.00 61.67 100.25 68.59 ### 208 209 PRIYESH AGARWAL 76.00 66.00 86.00 61.47 ### 191 191 GUNJAN RAWAL 94.5 89.47 68.24 ### 192 192 HIMANSHU KAUSHIK 76.78 66.67 66.00 76.75 78.33 80.

59 ### 78.33 100.67 23.00 80.25 94.21 80.12 ### 222 29.33 94.35 ### 219 221 SILKY SINHA 64.33 93.67 88. 2011.24 ### 88.67 88.00 94.24 217 219 SHWETA SUNDRIYAL 218 C.00 82.00 50 213 215 RUCHITA RAJA 64.00 72.33 26.78 80.06 ### 226 228 UDIT GUPTA 70.78 86.11 80.67 88.63 60.33 70.47 70.25 63.33 66.78 80.59 68.78 60.00 60. they will not be permitted to appear in the examination.41 0 31.LAB CMA 209 66.67 47.59 68.75 86.75 78.NO.22 83.33 93.82 62.11 77.M. scheduled to be held in April.12 ### 240 98 70.24 73.33 80.67 72.22 80.33 55.89 77.00 88.71 56.12 ### 227 229 VAIBHAV GOYAL 82.00 80.11 73.68 93.25 52.74 86.89 77.68 86.35 75 84.5 68.33 80.M F.00 76.00 83.06 ### 239 79 82.00 64.67 80.67 212 213 RICHA SRIVASTAVA ROSHANLAL JEE 214 JACHUCK 76.95 93.5 68.47 93.67 88.21 86.00 80.71 50 216 217 SAURAV SUMAN SAYANI 218 BHATTACHARYA 88.67 64.24 ### 221 223 SUDEEP YADAV 82.25 68.68 80.89 77. If such students are unable to maintain the required attendance criteria of 70% till end .95 73.59 ### 230 232 VIBHUSHA SHARMA 58.NO.67 72.00 73.67 52.67 83.24 68.78 60.67 93.33 58.44 86.67 86.82 ### 229 230 VARTIKA ANAND VARUN 231 VENUGOPALAN 88.22 46.82 43.59 62.24 62.00 86.11 83.33 86.47 50 42.33 86.33 83.33 80.94 ### 237 RAHUL KISHOR SAIKAT 238 CHAKRABORTY 88.33 83.78 86.71 56.33 58.22 80.67 83.33 66.16 66.24 68.67 83.term examination.33 17.25 88.89 88.00 52.67 35.63 60.67 82.00 80.33 86.35 ### 233 235 WASIM AKRAM 82.67 66.94 ### 77.67 47.67 72.term examination.00 72.00 94.67 66.94 ### 232 234 VIVEK KUMAR GUPTA 70.33 72.35 81.53 ### 223 224 SUDHA JOSHI SUVEER 225 KHANDELWAL 94.33 94.75 52.33 93.00 82.00 76.00 60.33 94.42 86.56 72.63 60.00 16.33 100.16 53.33 61.71 50 52.24 ### 225 227 TANAYA ROY 76.E M.M Students who have attained less then 70% attendance are advised to make up attendance before end .95 86.42 60.67 66.00 50 61.67 86.00 83. R.33 86.00 94.67 86.22 72.42 215 64.67 88.33 86.67 88.75 89.00 77.47 75 73.95 93.24 ### 236 237 GEETANJALI KUMARI RAVINDRA SINGH RAWAT 207 207-A PDP 208 235 206 MIS 201 211 205 R.71 ### 73.00 55.5 78.12 81.25 73.67 66.82 37.47 93.67 100.25 89.68 66.E.67 70.22 94.71 50 63.SAJID 76.82 ### 62.75 73.44 88.58 20.33 88.33 73.68 80.35 56.42 80.5 57.00 58.75 78.95 80.00 86.33 88.24 ### 224 226 SWATI 94.00 61.25 68.35 100 73.35 31.67 86.35 93. NAME HRM AOR M.59 ### 76.12 93.89 93.00 88.5 84.67 88.33 83.68 66.78 66.75 78.22 80.95 86.22 83.00 66.82 ### 238 239 MANIK DUTTA RAJU RANJAN 240 MISHRA 64.75 78.00 93.22 80.11 66.47 81.33 73.56 72.33 83.33 83.12 56.35 100 73.35 93.S.78 61.89 80.89 93.29 ### 220 222 SINTU PATRA 82.47 ### 58.75 73.89 80.00 86.44 66.47 81.33 77.33 73.00 88.89 60.6 228 82.00 93.67 70. .67 80.35 ### 220 SIBU GEORGE 82.25 68.67 83.33 76.42 60.67 93.44 93.65 ### 234 YOGESH KUMAR 236 SOLANKI 58.67 33.24 ### 241 272 MOHD.71 ### 50 77.67 214 216 SUNIL KUMAR SINGH 94.89 86.47 ### 231 233 VINAY MEHTA 82.00 52.M 202 203 204 64.67 88.

NO.J.NO. R.LAB CMA 207 207-A 208 PDP 209 .M 204 F.Arora Director AOR 202 M.R.M 206 MIS C.M 205 R. NAME HRM 201 Dr.M.E.E 203 M.S.

ow: .

.

.

NO.SAJID 202 % 203 % M.M.24 82.M R.NO.75 86.47 81.M 204 % 76. NAME HRM AOR M.L AB CMA PDP 205 206 207 207-A 208 % % % % % % ### ### 93. Gauri Modwel Registrar 209 .term examination.24 73. they will not be permitted to appear in the examination.E.25 88.33 F. If such students are unable to maintain the required attendance criteria of 70% till end . 2010 to 10th February2011 is given below: S. 2011.23/2/2011 New Delhi Institute of Management Attendance list of Section-D1 Batch: 2010-2012 Attendance of students of Section-D1 from 26 Nov.E 201 % 1 272 MOHD. Dr.67 88.term examination. R. scheduled to be held in April.M MIS C.35 Students who have attained less then 70% attendance are advised to make up attendance before end .

11 is given below: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful