Ivan Ferenčak POČELA EKONOMIKE

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

U - 104 Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku Izdavač Ekonomski fakultet u Osijeku Za izdavača Prof. dr. sc. Željko Turkalj, dekan Suizdavač Grafika d.o.o. Osijek Recenzenti: Prof. dr. sc. Branko Kovačević, izvanredni profesor Ekonomski fakultet u Zagrebu Prof. dr. sc. Marijan Karić, izvanredni profesor Ekonomski fakultet u Osijeku Lektor Branka Radin, profesor Tisak Grafika, d.o.o. Osijek

CIP - Katalogizacija u publikaciji GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK UDK 330.1(075.8) FERENČAK, Ivan Počela ekonomike / Ivan Ferenčak. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Osijek : Ekonomski fakultet, 2003. - (Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U ; 104) Bibliografija. - Kazala. ISBN 953-6073-77-3 100902017

Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odlukom br. 7/03. od 10. ožujka 2003., a na prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Ivan Ferenčak

POČELA EKONOMIKE
II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Osijek, 2003.

SADRŽAJ

Mariji, Franji i Lidiji

SADRŽAJ

SADRŽAJ
PREDGOVOR I. izdanju.......................................................................1 PREDGOVOR II. izdanju .....................................................................3 1. O EKONOMIJI, EKONOMICI I EKONOMISTIMA..............5 1.1. EKONOMIJA - PITANJE ALOKACIJE RESURSA............5 1.2. EKONOMIKA I EKONOMISTI ...........................................8 2. POTRAŽNJA I PONUDA ..........................................................19 2.1. POTRAŽNJA ......................................................................19 2.1.1. Zakon potražnje ........................................................19 2.1.2. Necjenovne odrednice potražnje ..............................21 2.2. PONUDA ......................................................................23 2.2.1. Zakon ponude ...........................................................23 2.2.2. Necjenovne odrednice ponude..................................25 2.3. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA....................................................26 2.3.1. Promjene tržišne potražnje i tržišne ponude.............29 2.3.2. Sustav cijena i alokacija resursa ...............................33
2.3.2.1. Otkazivanje sustava cijena.................................. 35

3. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE .............................37 3.1. ELASTIČNOST POTRAŽNJE............................................37 3.1.1. Cjenovna elastičnost potražnje .................................37 3.1.2. Dohodna elastičnost potražnje..................................44 3.1.3. Križna elastičnost potražnje......................................46 3.2. ELASTIČNOST PONUDE ..................................................47
VII

....................1..53 4...........2.........60 4......... Korist i potrošačeva ravnoteža .........................2.2..........2...............................2.1.............69 4.......65 4........80 4......1.................................1............ TEORIJA GRANIČNE KORISNOSTI..............SADRŽAJ 4..........................................2.... Potrošačeva ravnoteža ........ POTROŠAČEV IZBOR..1.......1.....1........3.83 5...2.................... Crta proračuna i realni dohodak ..........1...................................2..5................. Crta proračuna i relativna cijena. TEORIJA KRIVULJE INDIFERENCIJE.51 4............ PROIZVOĐAČEV IZBOR .4................... Promjene potrošačeve ravnoteže i krivulja potražnje....1..67 4..............2...72 4..94 VIII ........................ Potrošački probitak .....1..5..2......................... Cijena dionice ....................1........... Potrošačeva ravnoteža ....2............................1.2........................4.. Teorija granične korisnosti i teorija krivulje indiferencije .......57 4........5.......1....2......................... Oblici poduzeća ......... Učinak dohotka i učinak supstitucije ......58 4.. Utjecaj promjene cijena i dohotka na potrošačev izbor .... Vrste dionica ..91 5................... Krivulja indiferencije....................................1...............1.........51 4.............75 4............79 4....................................1..93 5... Promjena potrošačeve ravnoteže .....................................77 4...............87 5................63 4...............2..............6.............87 5....1. PODUZEĆE I NJEGOVI OBLICI..1...........usporedba .2........62 4...........1................................3...........90 5.............3.......2...........2...... Granična stopa supstitucije i krivulja indiferencije .... Dioničko društvo ........... Zaključno o teoriji granične korisnosti ...

......... Granični trošak ... Prosječni ukupni trošak ...120 6.1......113 5.2............ Karta izokvanti ....... DUGO VREMENSKO RAZDOBLJE .......................2............................94 5..........2.....KRIVULJA ISTIH KOLIČINA ..............................2.107 5.......................... CRTA IZOTROŠKA ................1.........4. IZOKVANTA ...... Prinosi razmjera........................3.................4......2.........SADRŽAJ 5.............................3....2..... 5...............125 6.3...1.........1.126 IX ............................................... 5........2.........................1......2........ Jednadžba izotroška........2...1...... Granična stopa supstitucije kapitala radom ...............1...... 97 5.........2.2...4................. Ukupni proizvod ........ Karta izotroškova............2..................... Prosječni trošak................1......101 Granični proizvod .................114 5.........117 6..........2.....2..2.....................2.....118 6...........121 6............. Ukupni trošak ...115 6... PRAVILA EKONOMSKI EFIKASNE TEHNIKE PROIZVODNJE ..........117 6.................................................101 5... Relativna cijena inputa i crta izotroška.......................109 5..............4.1.............. Cijena dionice kao eskontirana dividenda .122 6................... 5....3...2.....................107 5........110 5.....1............................................................106 ..............3......104 Zakon opadajućih prinosa..........1..3.................1.................... Cijena dionice kao kapitalizirana dividenda .......... TROŠKOVI 5.............103 Prosječni proizvod ...2.... PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE ......... PROIZVODNJA U KRATKOM VREMENSKOM RAZDOBLJU ...........3..........................................124 6............3...........

SAVRŠENA KONKURENCIJA ...2.....1............... Pitanje izlaska sa tržišta.........1.......... Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao prijelomna točka..... granični i prosječni prihod monopola.. Monopol i diskriminacija cijena .......3. Ukupni prihod..... Ukupni..165 7. ukupni trošak i profit .........146 7........155 7. Potopljeni trošak .149 7.1.1.......2.......... Granični prihod... TRŽIŠTE DOBARA.....163 7.....136 7. Prijelomna točka u uvjetima monopola ..................2..3............1..1...........167 7..2.... Savršena diskriminacija cijena ......................146 7.1. granični trošak i profit .......... Dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije ... ukupni trošak i profit ......... granični trošak i profit ......................7........................ Usporedba monopola i savršene konkurencije ..............................2............................SADRŽAJ 7...169 X ....6............2................135 7...2.154 7............1...131 7... 137 7...131 7.1.......9............143 7............2.......................8..1..........................1........5......7................166 7........3..1..2..144 7....2....154 7.......... MONOPOL .......... Maksimaliziranje profita.1...2.........148 7........164 7.....8........4.....6..............................1......................................4..... Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao točka minimaliziranja gubitka....................3............2......... Pojam i oblici..141 7.....1........2.............5............160 7......1.. Prekidanje proizvodnje ......... Granični prihod........2... Ukupni.....2........ Točka minimaliziranja gubitka u uvjetima monopola .......7......................133 7.......159 7.....................2............................... Ukupni prihod........ Krivulja ponude savršenog konkurenta .......................................1..............2..... Monopol i krivulja ponude ........ granični i prosječni prihod savršenog konkurenta . 159 7....2............. Maksimaliziranje profita...........

.............. Profitno maksimilizirajući input ...... Dugo vremensko razdoblje.............................. monopol)..........3.2.....2........... Output analiza... Monopson ............................... ZAKLJUČNO O TRŽIŠTU DOBARA .......................183 7...........3......202 8.2..................184 8..................2.187 8.......................... POTRAŽNJA ZA ČIMBENIKOM PROIZVODNJE................... PODJELA ČIMBENIKA ....195 8.....192 8....................183 7................ Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća .............3.......3.........1...4.... Igra u duopolu .........1.... NESAVRŠENA KONKURENCIJA.....4..............2.................2.... Input analiza .....1............................3.......1...............3.2...........................3......203 XI ...........181 7.. Zatvorenikova dilema............................ Pregled osnovnih obilježja (savršena konkurencija.............177 7..202 8.......3.......3............... Oligopol ..........................174 7......2....... monopolistička konkurencija...............2..............173 7..2....... Kratko vremensko razdoblje ....187 8......... TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE.............2...............4...................1..SADRŽAJ 7.1...............2........................................................................198 8....4......1.173 7......... FORMIRANJE CIJENE I DOHOTKA ČIMBENIKA PROIZVODNJE ...2...3........4..3.188 8...........3........1.... oligopol................1...2...179 7......175 7. Vodstvo u cijenama i tajni sporazumi ...........4..179 7.....176 7......... PRAVILA MAKSIMALIZIRANJA PROFITA OUTPUT I INPUT ANALIZA...1.......... Teorija igara ........... Monopolistička konkurencija ..

..3......3..... Analiza troškova i koristi ........internalizacija eksternalija........2.......233 XII .3........................1.............................................205 PROZVODNJE 9.......1.........2.......1...........1.1........... Ukupna i granična korist javnog dobra ..............................2.........1...2... Ravnoteža na tržištu zemlje. 231 10..1.1. Ponuda zemlje.. 209 9.222 10.......................219 9....2.......................................2............3..2........ 9.....1.2..1........................1.....211 Potražnja za zajmovima............................. Država i eksternalije ............... RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA ....1.......218 9..1....................1..........1................2........ Zaključno o eksternalijama ............ DRŽAVA I TRŽIŠTE ...........2.......... Porezi i alokacijska efikasnost .................................................. 230 10........ Uloga sindikata .............................3...216 Ravnoteža na tržištu zajmova .........................1.........2.................208 9..1........ Država i (prirodni) monopol.................... 9....217 9...... DRŽAVA I REALOKACIJA RESURSA.......205 9............3.. 224 10.2..............1....................227 10................. Necjenovne odrednice potražnje .............2.........1..1.....SADRŽAJ 9.......................................................... Javna dobra .....219 10..................................................................2. TRŽIŠTE KAPITALA ............228 10. Potražnja za kapitalom. TRŽIŠTE ZEMLJE .1......207 9...........2...4....223 10.......1...........................1...2................................................3.1..210 9......205 9............................................. Ravnoteža na tržištu rada..221 10... 9................... Necjenovne odrednice ponude...211 9.......221 10.................. Ponuda rada .. TRŽIŠTE RADA .............. Subvencije i alokacijska efikasnost ..215 Ponuda zajmova............2..........

.........2.......1..4...1.............. POSLOVNI CIKLUS .............. Kvantitativna teorija novca................. Mjerenje bruto nacionalnog proizvoda.....2..... Poslovni ciklus i inflacija .......3.3.....1................2............ Pristup dohotka .....1............1............. Phillipsova krivulja.....267 12..................3...........1............................241 11.255 11..... 260 11...............250 11.1....................... Krivulja agregatne potražnje ................1.........1...........269 12......................264 11..2.....250 11............2......4.................... NEZAPOSLENOST.... 258 11... Pristup trošenja ...2...235 10.257 11..246 11...............................1... Poslovni ciklus i nezaposlenost .............269 12.......238 11.248 11.... AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA ......... Promjene agregatne potražnje .....3....... OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI ..... 261 11.............273 XIII .....................2.............................266 11..........................2... Od bruto nacionalnog proizvoda do raspoloživog dohotka ....... AGREGATNA POTRAŽNJA . INFLACIJA .....241 11. BRUTO NACIONALNI PROIZVOD ..... Lorenzova krivulja............2............262 11................................. Jednakost pristupa.....3..2............3.............. Raspodjela nakon poreza i transfera ................................1....4. Stopa i oblici nezaposlenosti ...........SADRŽAJ 10. DRŽAVA I PRERASPODJELA DOHOTKA ..........3............1....................2.................1.....................235 10........1................................2.............................1....253 11...1.... Različita tumačenja jednadžbe prometa .......................1..1......................269 12........

.............289 12.....293 13.283 12...307 13... Makroekonomska ravnoteža u uvjetima pune zaposlenosti ....... POTROŠNJA ... AGREGATNA PONUDA.......... INVESTICIJE ...........3..... Funkcija neto izvoza.......................2..............................4...3..294 13..2..................... SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA.300 13....1.........281 12.......279 12..........291 13.1............ Učinak povećanja agregatne potražnje ............3............... Odrednice uvoza .... Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže...... Učinak smanjenja agregatne potražnje ....................................4.....................293 13.302 13...............3. Keynesijansko objašnjenje makroekonomske ravnoteže....................5...............2...............3..................3..2..........................308 13................3..................................................................................5...............284 12..............2..2...funkcija agregatne potrošnje ......................276 12......... Odrednice izvoza .286 12.......1....... Potrošnja i realni GNP ..............................................................1........ Promjene kratkoročne agregatne ponude ....2.......................... Promjene dugoročne i kratkoročne agregatne ponude .....3................276 12.....306 13..............3........... MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA ...3..2............ Makroekonomska ravnoteža u uvjetima zaposlenosti veće od pune zaposlenosti.............3.............4......2.....................................1...2. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima nezaposlenosti...................285 12.287 12........1.....290 12.....................................4..............305 13....... Funkcija potrošnje i funkcija štednje....... Krivulje dugoročne i kratkoročne agregatne ponude ....... DRŽAVNA POTROŠNJA .......................................3........5.............4.1.....................309 XIV ...SADRŽAJ 12.............. NETO IZVOZ .1........

............... Makroekonomska ravnoteža ...........337 14........... FUNKCIJE NOVCA .............321 14............... FUNKCIJA AGREGATNOG TROŠENJA ......................1..6............................................................2........SADRŽAJ 14....319 14....................347 XV ..313 RAVNOTEŽA 14. MULTIPLIKATOR AUTONOMNOG TROŠENJA.................................................2........... FISKALNA POLITIKA ...........2........ Agregatno trošenje i granična sklonost trošenju...............................4...2.........313 14............ NOVČANA MASA...2............ NOVAC ... OBLICI NOVCA..............4...............343 15...324 14. BANKE I STVARANJE NOVCA ..........3..............338 14..343 15........... PARADOKS ŠTEDNJE............. PROMJENE AGREGATNOG TROŠENJA I RAVNOTEŽNOG REALNOG GNP-a....................1.....341 15.........330 14..........346 15.......... Multiplikator i granična porezna stopa .. Multiplikator autarkičnog gospodarstva .......................neplanirana promjena zaliha............3.339 14............6...337 14............3.324 14................5........................1........334 14...... AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA ...1....344 15.... Agregatno trošenje i autonomno trošenje.....................2................... Makroekonomska ravnoteža -I+G+Ex=S+T+Im ...................6............318 14.........3......................... Multiplikator otvorenog gospodarstva...5...................1....2......2..... MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA RAVNOTEŽNO AGREGATNO TROŠENJE .1.............................5...326 14..SEKUNDARNA EMISIJA NOVCA....... Porezni multiplikator ........

........4... 356 15.............352 15............... Ekspanzivna monetarna politika.....5..1................5............. Rezerva likvidnosti ............ Monetarizam ... Eskontna stopa .......358 15.......1.......2........360 LITERATURA .............2.369 XVI ..............5................3.... Instrumenti monetarne politike..3........1...................... CENTRALNA BANKA I MONETARNA POLITIKA .....1........353 15........................5...............5......5.....5.................................. Operacije na otvorenom tržištu ............5......... 357 15.......................SADRŽAJ 15..1........... Restriktivna monetarna politika......365 POJMOVNO I IMENSKO KAZALO..........................353 15..........360 15......

formiranju cijene dobara i usluga u različitim tržišnim strukturama. određivanju cijena čimbenika proizvodnje. ali i drugom zainteresiranom čitatelju. Upoznavanje je s osnovnim ekonomskim pojmovima i kategorijama podržano brojnim tablicama i još brojnijim grafičkim prikazima. unatoč postojanju prijevoda uspješnih inozemnih udžbenika i bogate strane literature. potrebita dodatna pomoć prilikom uvođenja u svijet ekonomike. Svijet je ekonomike prebogat i slojevit.PREDGOVOR I. Uobičajena je i gotovo standardna podjela ekonomike na mikroekonomiku i makroekonomiku. Autor je ovomu nastojao udovoljiti vodeći računa o nastavnom programu predmeta "Počela ekonomije". Sastoji se od petnaest poglavlja. jest izuzetno delikatna zadaća. Udžbenik udovoljava ovakvoj. te vrijednih doprinosa domaćih autora. tzv. U tom smislu valja shvatiti ovaj udžbenik. zadržava pravo razlikovanja ekonomike. Krivnju u tom smislu u potpunosti snosi autor. On nastoji studentu. sve dobronamjerne kritike i 1 . i može izazvati. Dakako. podjeli ekonomike. mikroekonomskoj ulozi države. i ekonomije. neuravnotežena (ne i neuobičajena). znanosti o ekonomiji. Sadržaj knjige nastoji pratiti i pokriva većim dijelom nastavni program navedenog predmeta. Autor. makroekonomske ravnoteže. Prvih deset poglavlja je posvećeno mikroekonomici – analizi ponašanja individualnih ekonomskih subjekata – potrošača i poduzeća. određene kontroverze. "novijoj". nezaposlenost. Makroekonomika obuhvaća pet poglavlja koja se bave pitanjem temeljnih makroekonomskih pojmova (inflacija. itd. te fiskalne i monetarne politike. Udžbenik "Počela ekonomike" jest pokušaj da se tom naročitom izazovu odgovori. određivanju veličine outputa pojedinih dobara. Prvi su koraci uvijek najteži. Obraditi teme koje će zadovoljiti potrebe studenata prve godine. ali koje će i provocirati njihov interes. Godine su iskustva pokazale da je studentima prve godine ekonomskog studija. koncepcija udžbenika izaziva. bruto nacionalni proizvod). pri tome. izdanju Prva je knjiga poseban izazov. Moguće ovakva. pružiti relativno jednostavnu i konciznu informaciju.

primjedbe bit će pozorno razmotrene. prije svega. Ivan Ferenčak 2 . za pruženu svekoliku potporu. dakako. Naime. Ivan Bilić. dr. Njihov će sud biti od velike vrijednosti. mogući prigovor da udžbenik zahvaća gotovo sva. drži da je ostavio i više nego dovoljno prostora za "specijaliste".dr. te prof. Ekonomika. Držim. međutim. U Osijeku svibanj 1998. mikroekonomska pitanja i probleme držimo. doc. Autor mora priznati izvjesno.sc. za detaljnija razmatranja kako mikro tako i makroekonomike. dakako.dr. Posebice zahvaljujem recenzentima ove knjige. Marijan Karić. makar bila riječ i o njenim osnovama. nezaslužnim komplimentom. udžbenik "Počela ekonomike" ne pokriva niti svu mikroekonomiku niti. odvojili su svoje dragocjeno vrijeme i svojim pozitivnim recenzijama potvrdili moje napore. mojim roditeljima – pokojnoj majci Mariji i ocu Franji te supruzi Lidiji. dobro doći. Njihovi su savjeti i primjedbe bili od neprocjenjive važnosti. Prof. mojim studentima. prije svega. nego i sveobuhvatnijih znanja. dr.sc. sc. ne može pobjeći od svog sadržaja. On je osnova koja studente priprema za usvajanje ne samo detaljnijih. čije me mentorstvo i dobra ruka vodi kroz ovih dvadeset i nešto godina na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Dr. nestrpljenje kada je u pitanju tiskanje ove knjige. Prema tomu. svu makroekonomsku problematiku. On. Ivan Mandić. Velika je moja zahvalnost. da će pomoć i ove vrste. Branko Kovačević. prof. ma koliko skromna ona bila. naime. sc. sc. ne i neveliko.

izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku. nisu dodatno opterećenje za čitatelja već predstavljaju nove informacije i olakšavaju razumijevanje gradiva. nadam se. ostavljen prostor i za eventualno treće izdanje koje se u većoj mjeri ima posvetiti pitanjima makroekonomike. godine. Ivan Ferenčak 3 . dr.PREDGOVOR II. sc. odnosno prvog izdanja ove knjige. broj stranica. dakako i prije svega. sc. dr. Ovime je. Ali. U Osijeku veljača 2003. izdanju Prošlo je gotovo pet godina od prvog predgovora. Nadam se da su "dječje bolesti" prvog izdanja izbjegnute u ovome koje je pred Vama. Držim da prvo izdanje bijaše dobro prihvaćeno. Prof. Dr. sc. izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i prof. od strane studenata. potrošačevog izbora odnosno potrošačeve ravnoteže te tržišta dobara. svojim su nadasve korisnim primjedbama i savjetima uvelike olakšali posao autoru. moguće. i ovo izdanje nema pretenzija biti više od osnove koja studente priprema za stjecanje novih i širih znanja iz ekonomske teorije – ekonomike. Branko Kovačević. Iznova zahvaljujem recenzentima knjige. dakako. ali one. Povećan je. Sve su izmjene i dopune ovog izdanja učinjene u mikroekonomskoj domeni knjige i tiču se potražnje i ponude. tržišne ravnoteže. Marijan Karić.

.

1. u takvim okolnostima (odsustvo mehanizma socijalne koordinacije i kooperacije). EKONOMICI I EKONOMISTIMA 1. teško da bismo uživali u. or the Matter. naravno. New York. aktivnosti koje rezultiraju proizvodnjom dobara i usluga koje znače opstanak i napredak ljudskog društva? 1 Hobbes. EKONOMIJA . koji individualnim naporima i aktivnostima daje društveni predznak. a čovjekov bi život bio usamljenički. 5 . makar to bilo i društvo svetaca) koje ne bi posjedovalo nekakav mehanizam društvene koordinacije. Macmillan Publishing Company. Bez takvog mehanizma. međusobno. 3. kratak. siromašan i. P. O EKONOMIJI. pismo.: Leviathan. T.. 1987.1 I sve to samo pod pretpostavkom da je izostao onaj najprimitivniji oblik kooperacije koji jednostavno znači odsustvo nasilja.1. Dapače. kako veli Thomas Hobbes.: The Economic Way of Thinking. Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil. blagodatima civilizacije. navedeno prema Heyne. na složen način povezanih i isprepletenih.PITANJE ALOKACIJE RESURSA Teško je zamisliti postojanje bilo kojeg društva (pa. nema računanja vremena. ne postoji umjetnost. zajednica i najgore od svega. opasnost od nasilne smrti. postojao bi stalni strah. Što je to što veliki broj sasvim različitih ljudi navodi da poduzimaju čitav niz. EKONOMICI I EKONOMISTIMA 1. O EKONOMIJI. str. ipak. nema mjesta za industriju.

Drugi način. između ostalog. pretpostavlja i zadovoljavanje izuzetno zahtjevnog uvjeta: potpuna odnosno savršena informiranost donositelja gospodarskih odluka. Relativno uspješno funkcioniranje ovakvog sustava (praksa ga nije potvrdila). dakle. kooperacije i.: Kapitalizam i sloboda. Prvi način uspostavljanja potrebite koordinacije. samo su dva načina koordinacije gospodarske aktivnosti mnogih ljudi. Drugo. potreba itd.metodi tržišta. kako ekonomisti vole reći.socijalističkoj ekonomiji.ekonomija. Naime. provodi se posredstvom dragovoljne suradnje. M.1. navodi na kooperaciju? Odgovor krije tako često spominjana riječ . učinkovito zadovoljiti potrebe društva. 6 . 1992. država ili neki njen organ mora biti u stanju. načina. Dva su. ljude različitih navika. Riječ je o decentraliziranoj alokaciji resursa kapitalističkoj ekonomiji . Država odnosno makroekonomski autoritet mora raspolagati točnim informacijama o proizvodnim mogućnostima svih. EKONOMICI I EKONOMISTIMA "U pogonu su doslovce milijuni ljudi kako bi jedni drugima omogućili ‘kruh svagdašnji’. alokacije resursa odnosno ulaganja ograničenih inputa koji će. druga ekonomija. Globus-Školska knjiga. u kratkom vremenu. proizvođača i preferencijama svih potrošača.2 Što je to što.. investicija i potrošnje. manje ili više. interesa.socijalistička ekonomija pretpostavlja predominantnu ulogu nekog makroekonomskog autoriteta (države) budući da on/a/ donosi sve odluke koje se tiču proizvodnje. Dva su načina kojima se inducira njihova kooperacija i povezanost. s tim u svezi. dakle. ali doista svih. preraditi informacije i donijeti izuzetno veliki broj relevantnih 2 Friedman. alokacije resursa pretpostavlja. 24.. Riječ je o centraliziranoj alokaciji resursa . manje ili više eksplicitnu. O EKONOMIJI. a da ‘svakogodišnji automobil’ i ne spominjemo". Zagreb. Model centralizirane alokacije resursa . prisilu. grubo rečeno. str.

tržišta. Tržišna ekonomija eksplicitno prepoznaje vlastiti. budući da ne mogu kupiti sva dobra i usluge koje žele. uostalom. U uvjetima visokog stupnja saturiranosti potreba (ovakva ili onakva odluka alokatora bitno ne hendikepira potrošače) i lakog prilagođavanja zahtjevima za povećanom i kvalitetnijom proizvodnjom (što karakterizira izuzetno visoku proizvodnost inputa) ovo i ne mora biti previše teško. kolektivizam ili altruizam. Potrošači. sebični interes kao osnovnu motivacijsku polugu u 3 Sustavu očigledno nedostaje i mrkva (motiv) i štap (kazna). potrebito je još nešto. Naime. EKONOMICI I EKONOMISTIMA odluka. dakle. te se sve alokacijske odluke donose decentralizirano posredstvom "nevidljive ruke" . kao motiv. Uvođenje vremenske dimenzije čini ih doista nesavladivim. 7 . takvu kombinaciju dobara i usluga koja najviše odgovara njihovim potrebama. Međutim. nego centralno planiranje. procesu mijene podvrgnute su kako tehnike proizvodnje tako i potrebe potrošača. jednostavno. Međutim. socijalistička ekonomija uporno reproducira i ovo predstavlja nerješiv problem. ne poduzetništvo već poslušnost. Praksa pokazuje da model nije u stanju funkcionirati u svom čistom obliku. proizvođači proizvodeći različita dobra i usluge nastoje realizirati maksimalni profit. i tržište. Ovdje se. proizvođačima za donošenje samostalnih odluka o angažiranju resursa i sve informacije za donošenje samostalnih potrošačkih odluka. poteškoće ovdje ne prestaju. osobni. Neizvršavanje jedne zadaće dovodi u pitanje cjelokupni plan proizvodnje i potrošnje. nije moguće. kao mehanizam koordinacije. Već ova simplifikacija pokazuje da to pratiti i promptno reagirati. opet. u uvjetima kronične oskudice koju. I ne samo to. te i u svom razblaženom obliku škripi i nije efikasan. O EKONOMIJI.isključuje postojanje makroekonomskog autoriteta "vidljive ruke".1. Tržište pruža sve informacije. Ali. Komandna . Sustavu je inherentno stalno i uniformno nastojanje ljudi da poboljšaju svoje životno stanje. nastoje realizirati. preko mehanizma cijena. vjeruje da će proizvodnju jače i bolje stimulirati profit. On je izuzetno zahtjevan. Ne vlastita inicijativa. Ukratko.socijalistička ekonomija zahtijeva doslovno provođenje odluka alokatora.3 Model decentralizirane alokacije resursa .kapitalistička ekonomija .

na sve kvalitetniji način. Globus. itd. ono nije u stanju udovoljiti zahtjevima za proizvodnjom tzv. već da se stvaraju nove i s tim u svezi pribavljaju sredstva za njihovo zadovoljavanje. kako i za koga proizvoditi? Zadaća je ekonomije boriti se s oskudicom. imali smo prilike vidjeti.: Treći put. ali kojima je bliska težnja da povećaju blagostanje svoje i svoje porodice. Ali. neprekidno uvećava. zahvaljujući ipak djelotvornom korištenju ograničenih resursa. str. i ova nesavršena kapitalistička alokacija resursa (vođena i koordinirana objema rukama. O. 174. idealna.1. Nažalost. Tržišna ekonomija oslobađa snagu i energiju normalnih ljudskih bića. Ni kapitalistička ekonomija nije. Ekonomija nastoji na najbolji mogući način odgovoriti na tri pitanja: što. 8 . dakle. javnih dobara. mehanizam koji alocira ograničene resurse nastojeći ih upotrijebiti na najkompetentniji način.4 1. O EKONOMIJI.2. ono proizvodi eksternalije (eksterne ekonomije i eksterne disekonomije). kojima altruizam nije stran. Zagreb. Ono poznaje monopole. EKONOMICI I EKONOMISTIMA ljudskim odnosima. 4 Vidjeti: Šik. da se proizvodnja. "vidljivom" i "nevidljivom") jest u stanju iznuditi (makar samo djelomično i kao dugoročnu tendenciju): • • • da se proizvodnja odvija u onim količinama i razmjerima koji manjeviše odgovaraju platežno sposobnoj društvenoj potrebi. zadovoljavaju ne samo postojeće potrebe. informacije koje ono pruža često nisu potpune a nisu niti besplatne.društvenog interesa samo ako ga kontrolira tržište savršene konkurencije. EKONOMIKA I EKONOMISTI Ekonomija je. osobni interes jest i može biti u službi općeg . No. stvarno tržište nije savršeno konkurentno.. da se proizvodnjom. Zbog razloga koje smo naveli (i nekih drugih) njezino funkcioniranje zahtijeva postojanje države i prinude "vidljive ruke". 1983.

njegova odbojnost prema monopolu. O EKONOMIJI. niti sam Smith nije kapitalističku ekonomiju smatrao nepomućenim dobrom. 9 . poduzetništvo) bili neograničeni.. proučava ekonomske aktivnosti ljudi. Dakako.1."5 Naravno. Ona. Beograd. 1776. koju je izazvala kapitalistička ekonomija nije za sve značila porast bogatstva i blagostanja. sasvim 5 Smith. "Ljudi iste struke rijetko se sastaju. Ekonomika. mora uvijek biti u srazmjeri s vrijednošću njenog godišnjeg proizvoda. A. Ali. koji je fond iz koga se konačno moraju platiti svi rashodi. čak i za zabavu i razonodu. a potrebe limitirane ekonomija ne bi bila toliko zanimljiva i važna. Tako "teorijski otac kapitalizma" Adam Smith (Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda. Zamjetna je. zemlja. sebični interes stavi u službu općeg. društvenog interesa on upozorava da ova sjajna sposobnost kapitalističke ekonomije može biti izigrana. poput ostalih znanosti i ekonomika je evoluirala pa i promijenila ime. a da se razgovor ne završi zavjerom protiv javnosti ili nekim planom za podizanje cijena.sredstva koja su u funkciji njihova zadovoljenja. 516. 6 Isto."6 Eksplozija dobara i bogatstva. 210. naime. ukoliko moć zavisi od bogatstva. "Bogatstvo i moć svake zemlje. velika svrha političke ekonomije svake zemlje jest povećati bogatstvo i moć te zemlje. Smith je odlučno vjerovao da kapitalistička ekonomija jest u stanju povećavati bogatstvo naroda.: Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda I. aktivnosti vezane za alokaciju resursa. 1970. Ali. znanost o ekonomiji. str. a zbog toga što ne bi postojali svi brojni i teški ekonomski problemi i pitanja. Slaveći sposobnost te ekonomije da privatni. Kultura. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Zadaća izuzetno teška budući da naše želje premašuju resurse . kapital. Kada tako ne bi bilo. godina) veže političku ekonomiju (staro ime ekonomike) uz pragmatični ali i zahtjevni cilj povećati bogatstvo i moć zemlje. istražuje kako ljudi pomoću ograničenih resursa pokušavaju zadovoljiti svoje neograničene želje i potrebe. dakle. kada bi resursi (rad. str.

8 Isto.. čija je sintagma "održavanje najsposobnijih ".činjenicu da sustav različito postupa s različitim stranama procesa alokacije . vele ekonomisti utilitaristi. 9 Isto. Stvarnost. 1983. Ekonomisti tu činjenicu ." "Rezultati možda nisu bili najbolji. Appletonand Co. a ni sada.. New York. pružimo "najveću korist za najveći broj ljudi. 121. 10 . tvrdili su utilitaristi. 110 11 Vidjeti: Spencer.: The Study of Sociology. vide u pretjeranom množenju radnika. 438.. Zagreb. kad je rijedak. Centar za kulturnu djelatnost. 1983. ističe da samo primjenjuje Darwinove ideje i adaptira ih kako bi vrijedile za ljudski rod. 1891. ni tada."10 Zanimljivo objašnjenje funkcioniranja kapitalističke ekonomije dugujemo socijalnom darvinizmu. da ih sebi pribave. to nije poljuljalo vjeru ekonomista u nju.nisu mogli ne uočiti. O EKONOMIJI. H.11 7 Ricardo. bila je ideja da ne mora baš svatko prosperirati… Patnje i lišavanje neizbježni su čak i u ovom najboljem mogućem svijetu. EKONOMICI I EKONOMISTIMA sigurno ne u istoj mjeri. str. a u stanovitoj mjeri i eksplicitna. i s tim u svezi siromaštva. 121. Ali. a jeftin. str. Zagreb. 118. J."8 I stoga "prijatelji čovječanstva mogu samo željeti da radne klase u svim zemljama imaju smisla za udobnosti i uživanja i da se svim zakonitim sredstvima potiču. Benthamom. dakle. priznalo da kapitalistička ekonomija nije u stanju."7 U zemljama koje su davno naseljene "stanovništvo raste brže od fondova potrebnih za njegovo uzdržavanje."9 Jasno se.K. na čelu s J. ekonomski su teoretičari nudili i druga. kad ga ima obilno. H.: Načela političke ekonomije. "Rad je skup. učiniti sve zadovoljnima i bogatima. ali su bili najbolje što se moglo postići. D. str. Spencer. D. I Ricardo i Malthus razloge postojanja niskih nadnica. Osim ovoga objašnjenja nejednakosti.1.: Anatomija moći. Ne može postojati bolje osiguranje protiv prevelikog broja pučanstva. Ako stvari stoje kako stoje onda. Implicitna.. str. str. 10 Galbraith.

borba za resurse jest jednostavno funkcija njihove insuficijencije. Npr. No. tvrdi marksistička politička ekonomija. more kritike i negativni stav prema kapitalističkoj ekonomiji nije spriječio izricanje nekih sasvim izravno izrečenih komplimenata. kapitalistička se ekonomija doživljava kao arena u kojoj preživljavaju najsposobniji. neprekidno "sve revolucionira. rušeći 11 . Sukladno ovakvom načinu razmišljanja (ekstremna "laissez faire" ekonomika). a s njom i tezu da samo rad stvara bogatstvo. sebičnog interesa i ponašanja valja tražiti. nimalo pragmatički cilj političke ekonomije).1. kada ne bi postojao vlastiti interes što bi ljudi maksimalizirali. koja će se obavljati u uvjetima društvene . nužno obara profitnu stopu i dovodi u pitanje na privatnom vlasništvu i privatnom interesu izgrađenu ekonomiju). Dakle. kapitalističku ekonomiju. izvrgao potpunoj kritici kapitalističku ekonomiju. drugi mehanizam alokacije. u stanju su zadržati sve što proizvedu. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ukratko. u oskudici. druga ekonomija. zbog unutarnjih razarajućih snaga (pri tome se misli na akumulaciju pri porastu organskog sastava kapitala koja. tržište je najbolji i najefikasniji oblik društvene organizacije budući da je najsličnije prirodnomu svijetu. te naumivši razotkriti zakone ekonomskog kretanja ljudskog društva (novi. i prema Marxovom i Lenjinovom dictumu. I naglasimo. a sposobni su zahvatiti i dio outputa onih čiji je altruizam istinski i snažan. kako u prirodi tako i ljudskom društvu. razloge isticanja vlastitog. Uostalom. na čemu bi inzistirali? Marx je. i oni u prirodi i oni na tržištu. Privatni se interes našao na optuženičkoj klupi. Riječ je o neumoljivom procesu. zbog vanjskih manifestacija tih i takvih proturječnosti (riječ je o ekonomskim krizama hiperprodukcije koje su rezultat sukoba privatnog i društvenog interesa) mora zamijeniti. Predani egoisti. a zbog eksploatacije (višak vrijednosti kojega proizvede radnik prisvaja vlasnik kapitala). naslijedivši teoriju radne vrijednosti. O EKONOMIJI. kapitalizmu se ne odriče sposobnost razvijanja proizvodnih snaga te se tvrdi da kapital.državne kontrole nad sredstvima za proizvodnju što bi isključivalo eksploataciju. na ovaj ili onaj način. Riječ je o alokaciji. tako da "altruiste" čeka izumiranje. Ukratko. a zbog svog "nagona za apsolutnim bogaćenjem" koji vodi u "strasni lov na vrijednost".

prema vlastitim riječima. Povijest ga je demantirala. raznolikost proizvodnje i iskorištavanje i razmjenu prirodnih i duhovnih snaga.: Isto. Nakon velikog kritičara ekonomija ide u susret čovjeku zahvaljujući kojemu dobiva (novo) ime a kapitalistička ekonomija novog i jakog zagovornika. poslužimo se kategorijama Marxove teorije radne vrijednosti. Dakle. MED. str. Riječ je o Alfredu Marshallu (Načela ekonomike. pak. može biti i gora (mislimo neproduktivnija) od one koju je "otkrila" i prokazivala marksistička politička ekonomija. "Politička ekonomija ili ekonomika je proučavanje ljudskog roda u običnom toku života. ona istražuje onaj dio djelatnosti pojedinca i društva koja je najuže povezana sa stjecanjem i upotrebom materijalnih stvari potrebnih za blagostanje. 12 . vodi kapitalizam njegovom prirodnom ili.1. godina) koji oko četrdeset godina. vjerujući da je tek razvijeni kapitalizam osjetljiv na socijalističke udare. 25.. metode znanosti o malim povećanjima ili diferencijalni račun i vraća je ovozemaljskom predmetu istraživanja. godine. vjeruje Marx. 14 Marx."13 Pa onda i jedna proročka misao: "Svaka individua (u okviru kapitalističke ekonomije . Beograd. 13 Marx.: Načela ekonomike. bijaše prvi među angloameričkim ekonomistima. pa ćete je morati dati osobama nad osobama. Prosveta. 63. str.: Osnovi kritike političke ekonomije I. Centar za kulturnu djelatnost. 261. K. I stoga u svom "Kapitalu" uzvikuje: "Akumulirajte! Akumulirajte! U tome su sav Mojsije i proroci". 1979.12 proširenje potreba. tom.nap."15 12 Ali. On pokušava pomiriti klasičnu (političku ekonomiju) i novu ekonomiku koja nastaje. A. razvitak proizvodnih snaga. eksploatacija. O EKONOMIJI. Oduzmite stvari tu društvenu moć. nasilnom kraju. Ugrađuje u nju. K. sve do svoje smrti 1924."14 Kako je ovdje dobro i točno anticipirana socijalistička stvarnost.. str. autora) posjeduje društvenu moć u obliku neke stvari. Zagreb. 1890. 15 Marshall. EKONOMICI I EKONOMISTIMA sve prepreke koje ometaju razvitak proizvodnih snaga. 19. 1987.

str. Međutim. su stjecanje znanja zbog njega samog ali i njegova praktična primjena u društvenom životu.unose u svoje radove nepristranu želju da utvrde istinu…"16 Ciljevi ekonomike. trebalo zabraniti svakoj privatnoj osobi da posjeduje neko sredstvo za proizvodnju te da se posjedovanje ograniči samo na sredstva koja služe za vlastitu uporabu. njenih istraživanja. a zbog pravednosti i opće sreće. str. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Marshall odaje priznanje Ricardu i njegovim sljedbenicima jer su razvili teoriju slobodnog poduzetništva odnosno slobodne konkurencije "koja. Mnogi su čak skloni da preuveličavaju njegove loše strane i da ga okrivljuju za neznanje i patnje koje su posljedica ili tiranije i ugnjetavanja u prošlim vremenima. Između te dvije krajnosti nalazi se većina ekonomista (Marshall očigledno sebe ovdje nalazi i svrstava .obrađujući slične probleme u različitim zemljama . 16 17 Isto. a ta je ograničenost uzrokovala reakciju. sadrži mnoge istine koje će vjerojatno važiti dokle god ima svijeta. Njihov je rad bio čudesno potpun unutar uskog područja koje je pokrivao… Velik dio ostalog njihovog rada ograničen je odviše isključivim razmatranjem posebnog stanja tadašnje Engleske.1. čista i primijenjena. 47-48. ekonomika se kloni političkih problema. I bolje se opisuje širokim izrazom "ekonomika" nego užim izrazom ‘politička ekonomija’. 31. autora) koji . kada su veće iskustvo. ili krivog poimanja i zloupotrebe ekonomske slobode. među mnogim ekonomistima raste neka vrsta kivnosti protiv slobodnog poduzetništva. te je ona "znanost. da se smanji njegova moć da čini zlo i da se poveća njegova moć da čini dobro. više slobodnog vremena i veća materijalna sredstva omogućili da se slobodno poduzetništvo stavi pod nešto veći nadzor. Isto. a ne znanost i umijeće.nap. 13 . O EKONOMIJI. I tako sada."17 Raspravljajući o kamati od kapitala (kamata je nagrada za čekanje) Marshall eksplicite dovodi u pitanje praktični zaključak da bi.

357. Velika će ekonomska kriza. nema sumnje da ćemo neumoljivom logikom biti prisiljeni da priznamo da nema opravdanja za kamate. nakon odbitka prirodnog trošenja strojeva. međutim. doista teškim. učiniti nešto s lošim funkcioniranjem kapitalističke ekonomije. naime. riječ dobija John Maynard Keynes. 358. Nećemo je prepričati. jer je zaključak sadržan u pretpostavci. Nezaposlenost. Isto. pa je prema tome predenje proizvod različitih vrsta rada i čekanja. zahtijevao i kritičku analizu Marxovog učenja o vrijednosti. proizvod onih koji njima rukuju. Priznamo li da je pređa rezultat samo rada. te da se nepravda nanesena radništvu sastoji u tome da taj višak koriste drugi… Nije točno da je predenje u tvornici. U tim."19 U Marshalla ne nedostaje vjere i pouzdanja u kapitalističku ekonomiju. a ne rada i čekanja.socijalističku ekonomiju). za nagradu za čekanje. dakle. 18 19 Isto.nap. 14 . vremenima kapitalističke ekonomije (koja.1. ima ne samo teorijskog već i živog takmaca . s kojima je 'očijukao' kao što nam to sam kaže u svom Predgovoru. koja ne bi bila kapitalistička. pokazati svu ranjivost kapitalističke ekonomije. taj stari problem." 18 Prema tomu. u slučaju Marxa. a sam taj kapital je proizvod rada i čekanja. "Tvrdili su (Marx. autora) da radna snaga uvijek proizvodi višak iznad nadnica i prirodnog trošenja kapitala korištenog da pomogne radnoj snazi. je problem koji Keynes pokušava riješiti. str. O EKONOMIJI. str. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ovaj je negativni stav prema ekonomiji. Valjalo je. Rodbertus i drugi . To je proizvod njihova rada zajedno s radom poslodavca i nižih rukovoditelja i korištenog kapitala. kapital i usluga koju on čini nije i ne može biti besplatno dobro ali… "snaga Rodbertusovih i Marxovih suosjećanja s patnjama siromašnih uvijek zaslužuje naše poštovanje… iako je. zaključak bio zaodjeven u tajanstvene hegelijanske fraze.

Zagreb. Osim toga. Nije preuzimanje vlasništva nad sredstvima za proizvodnju ključna stvar koju država mora učiniti. J.F. 22 Keynes. str. kamate i novca. "Stoga zamišljam da će se podruštvljeno investiranje u priličnoj mjeri pokazati jedinim načinom kako osigurati približno punu zaposlenost. 1936.: The Life of John Maynard Keynes. kamate i novca. "apsolutno najvažnijim povećanje nacionalne kupovne moći. Treba suzbiti štetno djelovanje štednje i to na način da država investira. 1987. str. J. Macmillan and Co. Centar za kulturnu djelatnost.. 15 . 213.."22 20 Vidjeti: Keynes. Tako se ravnoteža može postići na visokoj razini proizvodnje i zaposlenosti. Zagreb. 213. naravno na razini nepotpune zaposlenosti.1.M. Ovo će trajati sve dotle dok se štednja i investicije ne uravnoteže i to.: Opća teorija zaposlenosti. potrebne mjere podruštvljavanja moguće je uvoditi postupno i bez prekida općih društvenih zasada. 21 Harrod. smanjuje se proizvodnja.M.. Centar za kulturnu djelatnost.. kamate i novca. 1951. R. i to takvo povećanje koje bi proizišlo iz društvenog trošenja financiranog zajmovima. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Razlog zbog kojeg svoju teoriju (Opća teorija zaposlenosti. no to uopće ne isključuje niz kompromisa i putova kojima javne vlasti surađuju s privatnim poduzetnicima. 1987.20 On smatra. smanjuje se broj zaposlenih. Država će postići sve što se od nje traži ako može odrediti ukupnu količinu resursa koju valja posvetiti povećanju sredstava i osnovnu stopu povrata za njihove vlasnike. ukoliko štednja premaši postojeće investicije smanjit će se potrošnja te se gomilaju zalihe. Ali izvan toga je teško izvući očite prednosti za sustav državnog socijalizma koji bi obuhvatio većinu vidova gospodarskog života zajednice. O EKONOMIJI. London.: Opća teorija zaposlenosti. 121. godina) naziva umjereno konzervativnom jest činjenica da ona ukazuje na ključno značenje uspostave neke centralne uprave nad pitanjima koja su do sada bila prepuštena poduzetništvu pojedinaca."21 Naime. Terapija se nameće sama po sebi. a rečeno u jednom pismu Rooseveltu. str.

spomenimo F. "Prvo. bez obzira na ne mali broj kritičara i njihovu veću ili manju radikalnost keynesijanska revolucija jest trag kojeg se mora slijediti kako bismo došli do "glavne struje moderne ekonomske znanosti. 1992.Školska knjiga." 23 24 Isto. upozoravaju na ogromno značenje tržišta te na opasnosti od uključivanja države u proces alokacije. Hayeka i M. ostavljeno privatnoj poduzetnosti i inicijativi. 21. vrlo važnu. 16 .1.: Kapitalizam i sloboda."25 No. nije za neke ekonomiste dovoljno prostrano. vjeroispovijesti i mišljenja. Ovi suvremeni zagovornici Quesnayovih i Smithovih ideja. Globus . Ne poznajem ni jedno društvo koje je u većoj mjeri obilježeno političkim slobodama."24 I dozvolimo Friedmanu da izrekne još jednu. Riječ je o neoliberalnim ekonomistima . M."23 No. očigledno se ne može dovesti u pitanje cjelokupni sustav kapitalističkog individualizma. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ako kapitalistička ekonomija zahtijeva proširenu ulogu države. Njezina osnovna funkcija mora biti zaštita naše slobode… Oslanjajući se prije svega na dobrovoljnu suradnju i privatnu poduzetnost u ekonomskim i drugim aktivnostima možemo osigurati da privatni sektor bude ograničenje moći državnog sektora i djelotvorna zaštita slobode govora. Friedman. 14. 214. djelokrug vlasti mora biti ograničen. U tim će područjima još uvijek vrijediti uobičajene prednosti individualizma. 25 Isto. niti ovo široko polje. str. Friedmana. a koje nije isto tako prakticiralo nešto usporedivo slobodnom tržištu u organiziranju pretežnog dijela ekonomske aktivnosti. str.. str. Zagreb. tvrdi Keynes. Naime. pohvalu slobodnom tržištu. O EKONOMIJI. kapitalističkoj ekonomiji: "Povijesni se dokazi slažu u pogledu odnosa između političke slobode i slobodnog tržišta. ovi suvremeni apostoli laissez-fairea. "ostaje vrlo široko polje djelovanja za očitovanje privatnog poduzetništva i odgovornosti pojedinca.

P. 26 Samuelson. dakako. 17 .. str. O EKONOMIJI.. Samuelson. misli o ekonomici? Ona je "proučavanje kako društva koriste oskudne resurse da bi proizvela vrijedne robe i raspodijelila ih među različitim ljudima. MATE. Zagreb. Ona postaje mješovito gospodarstvo u kojem se rukuju "nevidljiva" Smithova ruka (tržište) i "vidljiva" Keynesova ruka (država). EKONOMICI I EKONOMISTIMA Što jedan od njenih tumača. P.1.: Ekonomija."26 Ovdje se. Nordhaus. afirmativno misli o kapitalističkoj ekonomiji. A. 3. 1992. W.

.

Dakako. POTRAŽNJA I PONUDA 2. Zakon potražnje odnosno ovaj zakoniti.2. POTRAŽNJA 2. ovisiti o njegovoj ili njezinoj cijeni.1. Zakon potražnje Brojni čimbenici određuju potrošačev plan i spremnost na kupovinu. uz ostale neizmijenjene uvjete. u najvećoj mjeri. Usredotočimo se. Međutim. vrijedi i obrnuto. na izuzetno važan odnos potraživane količine nekog dobra i njegove cijene. 19 .1. Neprijeporna je činjenica da će potraživana količina nekog dobra ili usluge.1. zakon potražnje vrijedi kako za individualnu potražnju (potražnja jednog potrošača) tako i za tržišnu potražnju (zbroj svih individualnih potražnji za nekim dobrom). odnos između cijene dobra i potraživane količine ilustrirajmo sljedećim primjerom: 27 Pod potražnjom podrazumijevamo količine nekog dobra koje su potrošači spremni kupiti pri određenim cijenama istog dobra. obrnuto razmjerni. dakle. POTRAŽNJA I PONUDA 2.27 Zakon potražnje će ustvrditi da ako je niža cijena nekog dobra bit će. veća njegova potraživana količina. čimbenik najveće specifične težine jest cijena dobra. Naravno.

POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 1. Krivulja potražnje bilježi reakcije potraživane količine na promjene cijene. 20 . Promjena cijene izaziva kretanje duž krivulje potražnje na način da viša cijena smanjuje potraživanu količinu i obrnuto.2. Cijena dobra 5 4 3 2 1 Potraživana količina 2 4 6 8 10 a) b) c) d) e) Slika 1.

odnosno njegova veličina. Necjenovne odrednice potražnje Ako je cijena dobra stalna veličina promjene nekih čimbenika. Očekivanja potrošača glede buduće cijene dobra. POTRAŽNJA I PONUDA 2. o cijenama drugih dobara. Riječ je. također od bitnog utjecaja na potražnju. komplemenata i nezavisnih dobara detaljnije ćemo obrazložiti prilikom analize križne elastičnosti potražnje. Stanovništvo je. dohotku. znači i veću potražnju svih proizvoda i usluga. jesu ukusi ili preferencije potrošača. naravno. povećati ili smanjiti potražnju za dobrom. Vrijedit će i obrnuto. Naime. mogu izazvati promjenu potražnje. necjenovnih determinanti potražnje.1. U tom smislu govorimo o supstitutima i komplementima. njegove raspoloživosti u budućnosti te njihovog očekivanog dohotka mogu. Supstitut je dobro koje u potrošnji može zamijeniti neko drugo dobro. pak. može izazvati povećanje ili smanjenje potražnje promatranog dobra. ekonomske sile u stanju povećati ili smanjiti potražnju odnosno pomaknuti udesno ili. Čimbenik o kojem nećemo raspravljati.2.2. Pitanje supstituta. 21 . Dohodak. veličini stanovništva. Stoga su poznate kao "demand shifters" odnosno kao necjenovne odrednice potražnje. promjena dohotka potrošača može povećati ili smanjiti potražnju i zbog toga valja razlikovati normalna i inferiorna dobra. ceteris paribus. prije svega. također ima utjecaja na potražnju promatranog dobra. a koji također ima signifikantnog utjecaja na potražnju. tzv. ulijevo krivulju potražnje. ukusima potrošača te njihovim očekivanjima. dakle. Detaljnija objašnjenja o tome pružit će analiza dohodne elastičnosti potražnje. Veće stanovništvo. Različiti će ukusi isti dohodak distribuirati na sasvim različite načine. Komplementarno dobro je dobro koje se troši zajedno s nekim drugim dobrom. njegovo povećanje ili smanjenje. odnosno njihova promjena. Cijene drugih dobara. Neke su.

Slika 2. dok promjena cijene nekog dobra znači. POTRAŽNJA I PONUDA Primjerice.2. Obrnuto. očekivane više cijene dobara ili očekivani povećani dohodak navest će potrošače da povećaju sadašnju potrošnju. Prema tomu. promjenu njegove potraživane količine dotle promjene necjenovnih odrednica potražnje (uz stalnu cijenu dobra) znače promjenu (povećanje ili smanjenje) potražnje. manji očekivani dohodak će destimulirati aktualnu potrošnju i smanjiti spremnost kupaca da kupuju neko dobro. Isti će učinak imati i očekivana nestašica ili nedovoljna opskrbljenost nekim dobrom. uz ostale neizmijenjene uvjete. 22 . niže buduće cijene.

Zakonu ponude podvrgnute su i individualna ponuda (ponuda jednog ponuđača) i tržišna ponuda (zbroj svih individualnih ponuda nekog dobra). veća ponuđena količina istog dobra. i drugi čimbenici određuju proizvođačev plan ponude i njegovu spremnost da proizvodi.2. odnos između cijene dobra i njegove ponuđene količine. Dakle. sada smo u stanju ustvrditi da i ponuđena količina nekog dobra ili usluge ovisi o njegovoj cijeni. Dakako. Vrijedi i obrnuto.1.2. ali cijena dobra ponovo ima dominantnu ulogu.2. 23 . i krivulja individualne i tržišne ponude registrirat će ovaj zakoniti.28 Na koji način cijena dobra određuje njegovu ponuđenu količinu ili kako glasi zakon ponude? Zakon ponude tvrdi da višoj cijeni nekog dobra odgovara. POTRAŽNJA I PONUDA 2. PONUDA 2. upravno razmjerni. Zakon ponude Ako smo ranije ustvrdili da potraživana količina nekog dobra ovisi o njegovoj cijeni. uz ostale neizmijenjene uvjete. 28 Pod ponudom podrazumijevamo količine nekog dobra koje su proizvođači spremni proizvesti pri određenim cijenama istog dobra. O krivulji ponude moguće je razmišljati kao o krivulji koja pokazuje minimalne cijene nekog dobra koje provociraju određene ponuđene količine.

stoga. manja ponuđena 24 . Cijena dobra 5 4 3 2 1 Ponuđena količina 10 8 6 4 2 a) b) c) d) e) Slika 3. Promjena cijene dobra inducira kretanje duž krivulje ponude.2. Obrnuto. niža cijena znači pad ponuđene količine i. a zbog djelovanja zakona ponude. POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 2. Međutim. iznimno se može dogoditi da nakon rastućeg dijela krivulje (veća cijena. Viša cijena znači veću ponuđenu količinu i kretanje uz krivulju ponude. u pravilu pozitivnog nagiba ili rastućeg oblika. kretanje niz krivulju ponude. veća ponuđena količina) uslijedi njen opadajući dio (veća cijena. Krivulja ponude je.

Također. Pad cijena čimbenika proizvodnje (pad cijene rada. ponuda će se mijenjati ako promjene bilježe i njene necjenovne determinante kao što su cijene drugih dobara. 2. Na ponudu nekog dobra mogu utjecati promjene cijena drugih dobara. broj ponuđača. kapitala) značit će povećanje ponude budući da će proizođač biti u stanju smanjiti trošak proizvodnje. POTRAŽNJA I PONUDA količina). U tom se slučaju radi o regresivnoj krivulji ponude ili unatrag povijenoj krivulji ponude sa kojom ćemo se susresti kada budemo govorili o krivulji ponude rada. udesno krivulje ponude odnosno izazvat će smanjenje ili povećanje ponude.2. kada je riječ o ponudi moguće je govoriti o supstitutima i komplementima. Naglasimo. utječu na spremnost proizvođača da proizvode. Isti će učinak imati i pojava novih tehnologija. njeno povećanje ili smanjenje. Crtajući krivulju ponude imali smo na umu važno ceteris paribus pravilo odnosno držali smo da su tzv.2. 25 . pak.2. očekivane promjene cijene dobra. Međutim. ovaj put u proizvodnji. dakako. znači veću ponudu. Broj ponuđača može utjecati na ponudu nekog dobra na način da veći broj ponuđača. Necjenovne odrednice ponude Definirajući zakon ponude pretpostavismo. cijene čimbenika proizvodnje. Ako cijena nekog dobra miruje. uz ostale neizmijenjene uvjete. Dakle. Mada generalizacija nije moguća ustvrdit ćemo da u pravilu očekivani rast cijene dobra smanjuje njegovu aktualnu ponudu. da cijena dobra u najvećoj mjeri utječe na njegovu ponuđenu količinu. činjenicu da cijena nekog dobra determinira njegovu ponuđenu količinu dok necjenovne odrednice i njihove promjene (uz stalnu cijenu dobra) znače promjenu ponude. s punim pravom. Vrijedit će u pravilu i obrnuto. tehnološki razvitak i očekivanja proizvođača. "supply shifters" ili necjenovne odrednice ponude date i nepromjenljive. promjena bilo koje od njih dovest će do pomicanja ulijevo ili. dakle.

suprotstavljena kretanja potraživane i ponuđene količine. cijeni pri kojoj dragovoljno ponuđena količina odgovara dragovoljno potraživanoj količini i koja. s druge strane. jedina ima prilike potrajati duže vremena. 2. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 4. Riječ je o ravnotežnoj cijeni. Pokušajmo otkriti ravnotežnu cijenu.2.3. rast ponuđene količine. dakle. cijena jest u stanju pomiriti ove snage i stvoriti ravnotežne uvjete. Međutim. Pad cijene izazvat će obrnuta. u svakom slučaju. stoga. 26 . TRŽIŠNA RAVNOTEŽA Istaknimo činjenicu da rast cijene izaziva pad potraživane količine i. izjednačiti ponuđenu i potraživanu količinu nekog dobra.

Tržišni će višak dobra. Ravnotežnu cijenu nazivamo i "cijenom čišćenja tržišta" budući da ona "čisti" tržište. POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 3. dovesti do 27 . Ravnotežna cijena u konkretnom primjeru iznosi 3 novčane jedinice. Ako je aktualna cijena viša od ravnotežne očigledni višak dobra (ponuđena količina dobra veća je od potraživane) "gura" cijenu prema dolje. zahvaljujući natjecanju proizvođača željnih rješavanja svojih viškova.2. ne poznaje tržišne viškove ili manjkove. naime. Cijena dobra 5 4 3 2 1 Potraživana količina 2 4 6 8 10 Ponuđena količina 10 8 6 4 2 Višak ili manjak +8 +4 0 -4 -8 Slika 5. Ravnotežna cijena.

Evidentni će tržišni manjak dobra. neće doći u njegov posjed. potiskuje. 28 . racionirajuće funkcije cijena. POTRAŽNJA I PONUDA pada cijene i njenom kretanju ka ravnotežnoj razini. U svakom slučaju. Riječ je o tzv. Dakle. platiti ravnotežnu cijenu steći će željeno dobro. Ona čisti tržište u tom smislu što ne poznaje tržišne viškove koji bi opterećivali proizvođače ali niti tržišne manjkove koji bi frustrirali potrošače. dakako. svi oni koji su u stanju proizvesti i ponuditi dobro po njegovoj ravnotežnoj cijeni to će i učiniti. San kupca o tomu da su sva željena dobra besplatna vrlo brzo bi se. Samo u jednom slučaju cijena dobra jednaka nuli neće izazvati beznadežnu oskudicu dobra. dobru čija raspoloživa količina pri cijeni jednakoj nuli premašuje njegovu potraživanu količinu. pretvorio u noćnu moru potpune anarhije. jer ne bi bilo racionirajuće funkcije cijena. posredstvom nadmetanja kupaca. Ako je. slobodne su odluke kupaca i prodavača u stanju etablirati ravnotežnu cijenu. svaki onaj koji je spreman. nasilja i kronične oskudice. Oni koji to nisu u stanju. i u mogućnosti. U tome je bit tzv. izazvati rast cijene i njeno kretanje ka ravnotežnoj razini. pak. "gura". slobodnom dobru. aktualna cijena niža od ravnotežne. Slično tomu. poput plime. očigledni manjak dobra (potraživana količina veća je od ponuđene). cijenu prema gore. Svi oni koji to nisu u stanju uraditi bit će isključeni iz njegove proizvodnje.2.

Promjene tržišne potražnje i tržišne ponude Istražit ćemo. dovest će do učinka povećanja cijene i povećanja količine. Rast potražnje. učinke promjena potražnje i ponude na ravnotežnu cijenu i ravnotežnu količinu nekog dobra. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 6.3. ceteris paribus. 29 . Ponajprije mijenjajmo veličinu potražnje uz stalnu veličinu ponude.1. ukratko.2. Cijena Tržišna potražnja Tržišna ponuda VIŠAK Količina 2.

Cijena C1 C K K1 Količina U obrnutom će slučaju doći do pada kako cijene dobra tako i njegove ravnotežne utržene količine. učinak smanjenja cijene i učinak smanjenja količine. dakle. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 7. Na djelu je. Cijena C C1 K1 K Količina 30 . Slika 8.2.

efekt povećanja cijene i efekt povećanja količine vezan je uz povećanje tržišne potražnje.2. Rast tržišne ponude. POTRAŽNJA I PONUDA Prema tomu. Valja nam sada varirati veličinu tržišne ponude uz neizmijenjenu veličinu tržišne potražnje. ceteris paribus. Na djelu je. Cijena C C1 K K1 Količina U obrnutom će slučaju doći do rasta cijene dobra i pada njegove ravnotežne utržene količine. Naime. uz neizmijenjenu tržišnu ponudu. a efekti smanjenja cijene i količine posljedica su pada tržišne potražnje. izazvat će učinak smanjenja cijene i povećanja ravnotežne količine dobra. učinak povećanja cijene i učinak smanjenja količine. Sljedeća će slika ilustrirati ova suprotna kretanja cijene i količine. promjene tržišne potražnje. izazivaju istosmjerne i usklađene promjene cijene i količine dobra. Slika 9. u ovom slučaju. 31 .

Cijena C1 C K1 K Količina Dakle. Koje će posljedice po cijenu i količinu dobra imati istovremeno povećanje tržišne potražnje i tržišne ponude? Na cijenu će. Dakako. učinak rasta ponude i potražnje jest povećanje ravnotežne količine. 32 . Naime. biti veće negoli da ga je izazvao samo rast ponude odnosno samo rast potražnje. pak. ovisiti o snazi ovih dvaju suprotstavljenih učinaka odnosno o tomu da li se u većoj mjeri povećala tržišna ponuda ili.2. promjene ponude izazivaju istosmjerne promjene ravnotežne količine te inverzna kretanja ravnotežne cijene. tržišna potražnja. Što se tiče promjene ravnotežne količine stvar je mnogo jednostavnija. naravno. u ovom slučaju. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 10. rast ili pad cijene. djelovati učinak smanjenja cijene (zbog povećanja ponude) i učinak povećanja cijene (zbog povećanja potražnje). To će povećanje. krajnji će rezultat. Mogući su i složeniji slučajevi koji uključuju promjene tržišne potražnje i tržišne ponude.

ali i smanjiti (ako je pad potražnje veći od rasta ponude). smanjiti. Naime. biti veće od onoga povećanja što ga izaziva samo pad ponude odnosno samo rast potražnje. slučaju promjene ponude i potražnje smjeraju različitim promjenama količine. Ovo će povećanje ravnotežne cijene.2. Konačni rezultat.3. cijena će porasti. Pad ponude izaziva učinak smanjenja ravnotežne količine dok rast potražnje ima za posljedicu povećanje ravnotežne količine. učinci suprotstavljeni. ovisi o relativnoj snazi suprotstavljenih učinaka. Ako je snažniji učinak povećanja količine (zbog rasta tržišne potražnje) od učinka smanjenja količine (zbog pada tržišne ponude). Pad ponude i pad potražnje izaziva isti učinak po ravnotežnu količinu. Sustav cijena i alokacija resursa Tržišnom (u punom smislu te riječi) ekonomijom nitko ne upravlja. glede promjene cijene. Vrijedi i obrnuto. ravnotežna će se količina dobra povećati. POTRAŽNJA I PONUDA Zanimljiv je i slučaj istovremenog pada tržišne ponude i tržišne potražnje. Međutim. 2. Pad tržišne ponude praćen rastom tržišne potražnje izaziva dvostruki efekt povećanja cijene. U ovom. Ona će se. Rast tržišne ponude i pad tržišne potražnje smjeraju. naravno. međutim. istom cilju – smanjenju cijene. ravnotežna se količina dobra može povećati (ako je rast ponude veći od pada potražnje). dakako. glede ravnotežne cijene. Za nju je karakteristična decentralizirana alokacija resursa gdje cijene formirane na tržištu djeluju kao signali koji vode kako potrošače tako i proizvođače. u svakom slučaju. Ako je pad ponude veći od pada potražnje. Vrijedi i obrnuto. privatni interes snažno reagira na promjene cijena. 33 . Odluka o tomu što će se proizvoditi jest poglavito određena profitabilnošću proizvodnje. Vježbe radi pokušajte grafički prikazati navedene.2. složenije slučajeve promjene ravnotežne cijene dobra i njegove ravnotežne količine. I ovdje su.

O njemu.: Kapitalistička revolucija. nešto detaljnije. 1995.. ljepota je tržišne ekonomije. Kao što je netko jednom primjetio. a time i volju proizvođača da ga proizvode. "Naprijed". jedinstveni poticaj da se stalno povećava produktivnost. Zagreb. Potjera za profitom ne završava samo na reakcijama na promijenjene cijene dobra. POTRAŽNJA I PONUDA Jednostavno. d. Zašto? Stoga. str. povećava se i profitabilnost njegove proizvodnje. po naravi stvari. postaju dostupna širem krugu ljudi. 34 . Obrnuto. Dio resursa posvećen proizvodnji dotičnog dobra potražit će atraktivnije – profitabilnije zaposlenje. sa svojim signalima putem cijena. P. 29 Berger. Na ovaj način. 59. stvaranje novih dobara i usluga dio su velike tržišne avanture – potjere i potrage za profitom.d."29 Ta zaokupljenost poboljšanjem vlastite ekonomske sudbine. Naime.. proizvođači povećavajući proizvodnju reagiraju na mogućnost realizacije većeg profita. posredstvom sustava cijena. zahvaljujući tomu. do današnjeg dana nema mu premca u pružanju i informacija i poticaja dovitljivim pojedincima zaokupljenim poboljšanjem svoje ekonomske sudbine. Dobra. Mnogi će ustvrditi da "sile tržišta predstavljaju najbolji. što tržišna ekonomija ili sile tržišta predstavljaju onaj socioekonomski ambijent koji u najvećoj mjeri mobilizira jednu stranu ljudske genijalnosti – poduzetništvo. prvi kompjuter koji je čovjek izumio. širi krug onih na kojima nastoji zaraditi. tržišnih sila. resursi (inputi) će biti realocirani na način da se poveća njihov angažman u proizvodnji dotičnog dobra. uz datu cijenu dobra profit je moguće povećati ako ste u stanju smanjiti trošak proizvodnje. ako igra tržišnih sila (tržišne ponude i tržišne potražnje) poveća cijenu nekog dobra. uistinu. tržište je. stvaranje i upotreba novih. taj toliko ocrnjivan privatni interes i "motiv profita" igraju najvažniju ulogu u pozitivno intoniranim pričama o tržišnoj ekonomiji ili kapitalizmu. L. poduzetništva i motiva profita što. učinkovitijih tehnika proizvodnje. Ali..2. Nastojanje na ekonomskoj učinkovitosti. kasnije. pad cijene nekog dobra smanjit će profitabilnost njegove proizvodnje.

surov mehanizam. reći ćemo. Tipična tekovina kapitalizma nije da svilenim čarapama opskrbljuje kraljice.3. Postojanje eksternalija. Iako je njihova proizvodnja potrebna i. 35 . POTRAŽNJA I PONUDA "Kraljica Elizabeta imala je svilene čarape. J. koristi javno dobro. međutim. društveno poželjna ona nije profitabilna. Naime."30 2. javna dobra. platili ili ne. 1947. dakako. koristimo. Otkazivanje sustava cijena No. I još se jedan prigovor može uputiti sustavu cijena – tržištu uopće. sustav cijena nije. 67. savršeno funkcioniranje sustava cijena te optimalna alokacija resursa podrazumijeva postojanje savršene konkurencije. New York. Ovo vrijedi kada su u pitanju tzv.1. glatko funkcioniranje tržišta i mehanizma cijena dovode u pitanje i eksternalije. Ovakovo ponašanje potrošača onemogućuje tržište u proizvodnji javnih dobara. Riječ je o dobrima koja svi. ne participirajući u proizvodnji javnog dobra.2. str. budući da javna dobra nisu isključiva (jednom proizvedena dostupna su svima) svi su njihovi potrošači potencijalni slobodni jahači. Signali koje šalju cijene ponekad nisu u stanju osigurati adekvatnu – efikasnu alokaciju resursa. iskrivljuje snagu njihovog profitabilnog zova. Slobodni je jahač osoba koja besplatno.2. Riječ je o eksternim troškovima i eksternim koristima koje osjećaju oni koji nisu niti neposredni proizvođači niti potrošači nekog dobra. Tržište je. Nadalje. Socialism and Democracy. budući da ih cijene nisu u stanju registrirati. Osim javnih dobara.: Capitalism. Monopolska je ili tržišna moć u stanju prigušiti profitabilni zov cijena. već da one postanu dostupne tvorničkim radnicama uz sve manje i manje truda. Racionalno je biti slobodni jahač. Ono dohotke raspodje- 30 Schumpeter.. racionalno je ne smanjujući privatnu potrošnju besplatno koristiti javna dobra. savršen. Monopoliziranje ponude onemogućit će pojavu novih konkurenata i zakočiti realokaciju resursa.

dakle. Dodajmo tomu i nestabilnost tržišta (uspostavljanje. stoga. POTRAŽNJA I PONUDA ljuje sukladno količini. nove ravnoteže na tržištu zahtjeva izvjesno vrijeme). 36 . dakle. što ono stvara značajnije razlike između bogatih i siromašnih. Tržištu su. Njena je namjera.2. poglavlja "Država i tržište". poboljšati performancije tržišta. Ne čudi. Sve nabrojeno predstavlja osnovu za državnu intervenciju. O ovome detaljnije u okviru 10. nakon što je zbog promjena ponude i/li potražnje narušena. kvaliteti i vrsti resursa koje posjedujete. inherentna razdoblja neravnoteže.

37 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3.1.3. ELASTIČNOST POTRAŽNJE 3. Ukupni prihod jest zbroj svih primanja poduzeća koji ono realizira prodajom svojih dobara ili usluga. Pogledajmo što se događa s njegovim ukupnim prihodom. Cjenovna elastičnost potražnje Različita se dobra razlikuju. Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje Ec = Postotna promjena potraživane količine dobra A . između ostalog. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. U tom smislu govorimo o cjenovnoj elastičnosti potražnje.1.1. Prema tomu. ustvrdit ćemo da je riječ o cjenovno elastičnoj potražnji: Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje u tom je slučaju veći od 1 (EC>1). Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jest indikator postotnog reagiranja potraživane količine nekog dobra na postotnu promjenu cijene istog dobra. Ukupni prihod jednak je umnošku realizirane količine nekog dobra i njegove cijene (Ukupni prihod = Količina · Cijena). i po stupnju po kojem potraživana količina dobra reagira na promjene cijene istog dobra. Pretpostavimo da proizvođač u situaciji u kojoj je EC > 1 smanji cijenu svoga dobra sa 800 na 400 novčanih jedinica. Postotna promjena cijene dobra A a) Kada postotno smanjenje cijene izazove takvo postotno povećanje potraživane količine koje znači povećanje ukupnog prihoda.

U takovom slučaju je koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jednak 1 (EC = 1).3. 38 . b) Kada postotno smanjenje cijene ima za posljedicu jednako postotno povećanje potraživane količine. Lako je uočiti da u uvjetima cjenovno elastične potražnje povećanje cijene znači smanjenje ukupnog prihoda. UP1 = 1 · 800 = 800. koje veličinu ukupnog prihoda ostavlja neizmijenjenom. Prema tomu. ako je EC > 1 svako smanjenje cijene znači povećanje ukupnog prihoda ali i vice versa. a UP2 = 3 · 400 = 1200. Dakle. stabilnoj elastičnosti potražnje. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 11. riječ je o jediničnoj.

Zamjećujete. te da je riječ o cjenovno neelastičnoj potražnji. Ali. zaključit ćemo kako koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje (EC) jest manji od 1 ali i veći od 0 (0 < EC < 1). u uvjetima jedinične (cjenovne) elastičnosti potražnje. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 12. i rast cijene dobra značit će. pad cijene ne tangira ukupni prihod. c) Ukoliko postotno smanjenje cijene izazove postotno povećanje potraživane količine koje će značiti smanjenje ukupnog prihoda.3. 39 . neizmijenjeni ukupni prihod.

Kada potraživana količina nekog dobra uopće ne reagira na promjene vlastite cijene. kreće između 0 i ∞. međutim. neosjetljivu na promjene cijene. Obratimo. Ovu izrazito neosjetljivu potražnju.3. koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jednak je nuli. Dakle. 40 . nazivamo savršeno neelastičnom potražnjom. postotno povećanje potraživane količine jest manje od postotnog smanjenja cijene te je UP2 (600) < UP1 (800). dakle. pozornost i na one ekstremne slučajeve. Primjer proizvoda kojih je EC (gotovo) jednak nuli jesu lijekovi. zamijetili smo da EC jest pozitivan broj koji se. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 13. Ovo su karakteristični slučajevi kada je u pitanju veličina koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje. Naime. Nije potrebito posebice naglasiti da će u uvjetima (cjenovno) neelastične potražnje rast cijene nekog dobra značiti i povećanje ukupnog prihoda proizvođača.

Poraste li.3. primjerice. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 14. smanji li se cijena za jednu lipu potraživana se količina beskonačno povećava. tek teorijski moguću. cijena nekog dobra za jednu lipu potraživana količina pada na nulu. infinitezimalna postotna promjena cijene izaziva burne. U drugom ekstremnom slučaju potraživana količina nekog dobra može biti izrazito osjetljiva na promjene cijene. I obrnuto. Ovakvu. Dakle. 41 . vrlo mala. snažne reakcije potraživane količine. potražnju nazivamo savršeno elastičnom potražnjom.

Negativne predznake nećemo uzeti u obzir budući da EC. Ovako izbjegavamo moguću grešku da promjenu  2  cijene ili potraživane količine jednom obračunavamo na izvornu.3. Prilikom izračunavanja koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje važno je uočiti da se postotne promjene cijene i potraživane količine uvijek predstavljaju kao pozitivni brojevi. promjena cijene (∆C) i potraživane količine (∆K)  C + C1  dovodi se u vezu s prosječnom cijenom  o  odnosno prosječnom  2   K + K1  količinom  o  . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 15. izmijenjenu cijenu odnosno količinu. Nadalje. 42 . a drugi puta na novu. pokazuje reakciju opadajuće potraživane količine u slučaju rasta cijene i rastuće potraživane količine u slučaju pada cijene. pozitivni broj. staru cijenu ili količinu.

To će. Izračunajmo koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje i istražimo što se dogodilo s ukupnim prihodom proizvođača dobra A. dakako.Co C= ∆C ⋅100 C (Co +C1 ) 2 42 38 4 40 10% Ko K1 ∆K = Ko . Cijena Početna (izvorna) cijena Nova (izmijenjena) cijena Promjena cijene Prosječna cijena Postotna promjena cijene Potraživana količina Početna (izvorna) količina Nova (izmijenjena) količina Promjena količine Prosječna količina Postotna promjena količine 19 21 2 20 10% Co C1 ∆C = C1 . Neka poraste cijena dobra A.3. ∆K • 100 Postotna promjena potraživane količine dobra A = K Ec = ∆C Postotna promjena cijene dobra A • 100 C ∆K (K o + K Ec = ∆C Co + C ) ⋅ ⋅ ( ) Možda će sljedeći primjer olakšati razumijevanje izračunavanja koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Prema tomu.K1 K= ∆K ⋅100 K 2 ( K o + K1 ) 43 . izazvati promjenu potraživane količine dobra A.

3. odnosno ± Postotna promjena dohotka ± ∆K ⋅ 100 (K o + K1 ) / 2 . Dakle. dakako. 21 = 798 3. 19 = 798 UP2 = 38 . koeficijent dohodne elastičnosti potražnje vodi računa o eventualnom negativnom predznaku koji nosi sa sobom smanjenje dohotka odnosno potražnje. što se veličine koeficijenta dohodne elastičnosti potražnje tiče. Ed = ± ∆D ⋅ 100 ( Do + D1 ) / 2 Evidentno. Ed = ± Postotna promjena potražnje dobra A . reagira na promjene dohotka i u tom smislu govorimo o dohodnoj elastičnosti potražnje.1. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE ∆K ⋅ 100 10% Ec = K = =1 ∆C 10% ⋅ 100 C Riječ je o jediničnoj elastičnosti što znači da se ukupni prihod proizvođača neće promijeniti. sljedeći slučajevi: 44 . Stoga su karakteristični.2. Koeficijent dohodne elastičnosti potražnje (Ed) je kvocijent postotne promjene potražnje nekog dobra i postotne promjene dohotka potrošača. Dohodna elastičnost potražnje Dohodak je jedna od necjenovnih determinanti potražnje. Provjerimo: UP1 = 42 . Potražnja.

ukoliko je koeficijent dohodne elastičnosti potražnje za dobrom A 1.2. ukoliko dohodak raste. ukoliko prosječni dohodak raste 2% godišnje. Zaključujemo. Zbog toga je Ed negativan broj što znači da je u pitanju negativna dohodna elastičnost. Npr. Rezultat je jednak umnošku 2 · 1. Zanimljivo je. potražnja će za dobrom A porasti 2. c) Ed < 0 Promjena dohotka ima za posljedicu promjenu potražnje suprotnog smjera.1 = 2. Obrnuto. 45 .3..1). ali i skuplji supstituti. riječ je o dohodno elastičnoj potražnji odnosno dohodnoj elastičnosti. Kao i u prethodnom primjeru sva dobra kojih je 0 < Ed < 1 nazvat ćemo normalnim dobrima. Rast dohotka izaziva pad potražnje odnosno pad dohotka znači rast potražnje. Koristeći proračun dohodne elastičnosti potražnje u stanju smo projekcije prosječnog rasta dohotka pretvoriti u stope rasta potražnje za određenim dobrom. ali raste brže od dohotka. pad dohotka izazvat će nerazmjerno veći pad potražnje. ukoliko dohodak raste. Dobra kojih je koeficijent dohodne elastičnosti potražnje negativan broj nazivamo inferiornim dobrima. b) 0 < Ed < 1 U ovom slučaju promjene dohotka i potražnje ostaju istog smjera. sva dobra kojih je Ed > 1 nazivamo normalnim dobrima. ali promjena potražnje bilježi veći postotak negoli promjena dohotka. međutim. Inferiornim u tom smislu da ih.2% godišnje (naravno. Ukratko. da pad dohotka znači i rast potražnje za inferiornim dobrima. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE a) Ed > 1 Promjena je potražnje istog smjera kao i promjena cijene. zamjenjuju superiorniji. potražnja također raste. Zato potražnja i jest dohodno neelastična. Upravo stoga što su promjene dohotka i potražnje istog smjera. ali su promjene potražnje manjeg intenziteta od promjena dohotka.

ili komplementarnim dobrima je riječ kada postoji negativna križna elastičnost potražnje. određeno postotno povećanje cijene benzina izazvat će i neko postotno smanjenje potražnje automobila. kada je Ek < 0.3. ± Postotna promjena potražnje dobra A . razotkriva koeficijent križne elastičnosti potražnje (Ek). Obrnuto. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. raste li cijena margarina rast će i potražnja maslaca.3. Križna elastičnost potražnje Križna (unakrsna. Ek > 0. kada su u pitanju dobra koja se dopunjuju u potrošnji. Ranije je naznačeno da jedna od necjenovnih odrednica potražnje jest i cijena drugog dobra te da u svezi toga valja razlikovati supstitute i komplemente. dakle. postotne promjene potražnje i cijene su istoga smjera. Dobra kojih je koeficijent križne elastičnosti potražnje jednak nuli nazivamo nezavisnim dobrima. dobrima koja se u potrošnji mogu zamijeniti. Kada je koeficijent križne elastičnosti potražnje pozitivan broj. Pouzdan je to znak da je riječ o supstitutima. Rezultat je negativan broj koji upućuje na komplementarnu narav promatranih dobara. Ek = ± ∆CB ⋅ 100 (C0 B + C1 B ) / 2 Ek = Istražimo ponajprije slučaj pozitivne križne elastičnosti. Primjerice. Sada. supstituirati.1. Situacija je to u kojoj promjena cijene jednog dobra uopće ne tangira potražnju drugog dobra. transferzalna) elastičnost potražnje registrira promjene potražnje dobra A koje izaziva promjena cijene dobra B. Primjerice. O komplementima. postoji obrnuto razmjerni odnos između promjene cijene i promjene potražnje. pada li cijena margarina smanjit će se i potražnja maslaca. 46 . Savršena križna neelastičnost postoji kada je Ek = 0. ± Postotna promjena cijene dobra B ± ∆K A ⋅ 100 ( K 0 A + K1 A ) / 2 . Vrijedit će i obrnuto. Supstitucijski. ili pak komplementarni karakter dobara.

Zanimljivi su i ekstremni slučajevi koje spomenusmo. ponuda je jedinično. a 0 < Ep < 1.2. odnosno rast ponuđene količine. odnosno rast cijene izazvati isti postotni pad. Koeficijent elastičnosti ponude (Ep)= Postotna promjena ponuđene količine dobra A Postotna promjena cijene dobra A . a mali je rast cijene izuzetno povećava. a Ep = 1. Određeni postotni rast cijene znači rast ponuđene količine ali je postotno povećanje ponuđene količine manje od postotnog povećanja cijene. Vrijedi. stabilno elastična. ukoliko postoji cijena ispod koje proizvođač nije spreman ništa ponuditi i cijena po kojoj je proizvođač spreman ponuditi bilo koju zahtijevanu količinu. ponuda je elastična. dakako. i obrnuto. a Ep > 1. Koeficijent elastičnosti ponude je pozitivan broj čija se vrijednost kreće između 0 i ∞.3. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine jednaka postotnoj promjeni cijene. Vrijedi i obrnuto. ELASTIČNOST PONUDE Istražiti (cjenovnu) elastičnost ponude znači ispitati reakcije ponuđene količine nekog dobra na promjene njegove cijene. ponuda je savršeno elastična a Ep = ∞. ponuda je neelastična. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine manja od postotne promjene cijene. U tom će slučaju rast cijene imati za posljedicu nerazmjerno veći postotni rast ponuđene količine. Naime. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. 47 . Krivulja savršeno elastične ponude je vodoravni pravac što znači da mali pad cijene dovodi ponuđenu količinu na nulu. U tom će slučaju pad. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine veća od postotne promjene cijene.

48 . Koeficijent elastičnosti ponude (Ep) može biti jednak nuli. Ponuda je u takvom slučaju savršeno neelastična. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 16. a njena je krivulja okomiti pravac.3.

Bez obzira raste li ili pada cijena ponuđena količina dobra ostaje fiksna. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 17. 49 .3.

.

marginalna) korisnost. odnosno njegovu korisnost proizvoljno određene. ovu jednostavnu činjenicu ilustrirat će sljedeći primjer u kojem su jedinice korisnosti koje određuju zadovoljstvo potrošača. marginalna) korisnost je korisnost izvedena iz potrošnje dodatne jedinice nekog dobra. ali raste sve sporije. Evidentno.H. Razlog je tomu činjenica da rast potrošnje nekog dobra nužno izaziva pad njegove granične korisnosti.Wiesera. POTROŠAČEV IZBOR 4. F. Prema tomu. TEORIJA GRANIČNE KORISNOSTI Teorija granične korisnosti djelo je mnogih ekonomista poput H. Granična je korisnost promjena odnosno povećanje ukupne korisnosti kao posljedica jediničnog povećanja potrošene količine nekog dobra. potrošačev izbor. riječ je o apstraktnom teorijskom konceptu. Mengera. Granična korisnost = ∆ Ukupna korisnost . E. S. Granična (dodatna. 51 . Böhm-Bawerka. ∆ Količina S rastom potrošnje nekog dobra njegova ukupna korisnost raste. Ona istražuje i objašnjava potrošačevo ponašanje.4. Ovaj zakon. Temeljne su kategorije teorije granične korisnosti korisnost i granična (dodatna. A. K. POTROŠAČEV IZBOR 4.1. Jevonsa. Gossena.Marshalla i drugih. Korisnost je ili ukupna korisnost subjektivni fenomen i predstavlja zadovoljstvo koje potrošaču donosi potrošnja nekog dobra.

upisujemo između redova kako bismo naznačili da je granična korisnost rezultat jediničnog povećanja potrošene količine. jedinična promjena potrošnje .4.7 na 8 jedinica dobra A proizvodi graničnu korisnost od 30 jedinica korisnosti. POTROŠAČEV IZBOR Tablica 4. npr. Dakle. Količina dobra A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ukupna korisnost 0 100 176 242 300 350 392 428 458 Granična korisnost31 100 76 66 58 50 42 36 30 Slika 18. 31 52 . kao uostalom sve granične veličine. Granične korisnosti.s.

Naime.potrošačeve ravnoteže. Ova je činjenica poznata kao zakon opadajuće granične korisnosti ili kao I.4. Potrošačeva ravnoteža Potrošač će prema učenju teorije granične korisnosti nastojati kupovinom različitih dobara realizirati maksimalnu korisnost.1. POTROŠAČEV IZBOR Slika 19. zorno pokazuje da rast potrošnje nekog dobra znači pad njegove granične korisnosti. granična korisnost može biti i negativna. Potrošačeva ravnoteža je situacija u kojoj potrošač uspijeva alocirati svoj dohodak na način koji maksimalizira njegovu ukupnu korisnost. ali potrošač nastoji ne zaći u područje potrošnje koje znači negativnu korisnost. 53 . Gossenov zakon. Naravno. odnosno potrošačevu ravnotežu. 4. u tom slučaju njegova ukupna korisnost opada.1. Slika 19. Sljedeći je primjer u funkciji otkrivanja optimalnog izbora potrošača .

POTROŠAČEV IZBOR Tablica 5. maksimalnu ukupnu korisnost. Ove će kombinacije prikazati tablica 6. No.4. DOBRO B Količina Korisnost 0 0 1 60 2 114 3 162 4 204 5 244 6 282 7 318 8 352 9 384 10 414 54 . DOBRO A Količina Korisnost 0 0 1 100 2 176 3 242 4 300 5 350 6 392 7 428 8 458 9 482 10 500 Cijena dobra A = 12 Cijena dobra B = 6 Dohodak potrošača = 60 Otkriti potrošačevu ravnotežu znači otkriti onu kombinaciju potrošnje dobra A i B koja pruža najveću. prije toga valja odrediti one kombinacije potrošnje koje potrošač može realizirati uz dane cijene dobara i dani dohodak.

koja predstavlja optimalni izbor potrošača odnosno potrošačevu ravnotežu? Umjesto podataka o troškovima u našu ćemo tablicu uvrstiti podatke o korisnostima i vidjeti koja od kombinacija potrošnje pruža maksimalnu ukupnu korisnost. Ova alternativa daje ukupnu korisnost od 458 jedinica korisnosti i predstavlja potrošačev optimalni izbor. DOBRO A Količina Trošak 0 0 1 12 2 24 3 36 4 48 5 60 Ukupni trošak 60 60 60 60 60 60 DOBRO B Trošak Količina 60 10 48 8 36 6 24 4 12 2 0 0 Otkrili smo koje mogućnosti pruža potrošačev dohodak. maksimalnu ukupnu korisnost potrošaču (u datim uvjetima) pruža kombinacija 2 jedinice dobra A i 6 jedinica dobra B. POTROŠAČEV IZBOR Tablica 6. DOBRO A Količina Korisnost 0 0 1 100 2 176 3 242 4 300 5 350 Ukupna korisnost 414 452 458 446 414 350 DOBRO B Korisnost Količina 414 10 352 8 282 6 204 4 114 2 0 0 Evidentno. Ali.4. 55 . koja je od mogućih kombinacija potrošnje "dobitna". potrošačevu ravnotežu. Tablica 7.

. 1991. Na tragu smo II. maksimaliziranje ukupne korisnosti. Cijena dobra B Provjerimo djelotvornost ovakvog načina određivanja optimalnog izbora potrošača. Zagreb. Granična korisnost po novčanoj jedinici = Granična korisnost dobra Cijena dobra Teorija granične korisnosti tvrdi da potrošačeva ravnoteža. omogućuje određivanje potrošačeve ravnoteže i posredstvom granične korisnosti po novčanoj jedinici. A. str. 210.: Ekonomski leksikon. 56 . dakle. Informator. POTROŠAČEV IZBOR Teorija granične korisnosti. Granična korisnost po novčanoj jedinici jest kvocijent granične korisnosti nekog dobra i njegove cijene. znači izjednačavanje graničnih korisnosti po novčanoj jedinici različitih dobara. Gossenovog zakona koji kaže da. "odnos između tih uživanja mora biti takav da je veličina svih uživanja jednaka u trenutku kad uživanja prestanu".32 Drugim riječima. Gossenov zakon ili propoziciju potrošačeve ravnoteže prema teoriji granične korisnosti možemo prikazati na sljedeći način: Granična korisnost dobra A Cijena dobra A = Granična korisnost dobra B . 32 Dragičević. II. posljednja novčana jedinica utrošena za kupovinu nekog dobra mora donijeti istu graničnu korisnost kao i posljednja novčana jedinica utrošena za kupovinu bilo kojeg drugog dobra ili usluge. međutim. u situaciji u kojoj smo prisiljeni birati između različitih dobara odnosno uživanja.4.

1. POTROŠAČEV IZBOR Tablica 8. poveća potrošnju tog dobra i smanji potrošnju dobra B. promjena potrošačeve ravnoteže mnogo govori i o naravi kupljenih dobara. te da je koeficijent križne elastičnosti potrošnje (Ek) > 0. pad cijene dobra A.33 5. Cijena dobra B 6.1. uz ostale neizmijenjene uvjete.1.4. nova će ravnoteža uputiti na činjenicu da su dobra A i B supstituti. 57 . Utjecaj promjene cijena i dohotka na potrošačev izbor Promjena cijena dobara kao i promjena dohotka potrošača znači promjenu potrošačeve ravnoteže.17 Količina 10 8 6 4 2 0 DOBRO B Granična korisnost 30 34 38 42 54 Gran. DOBRO A Količina 0 1 2 3 4 5 Granična korisnost 100 76 66 58 50 Gran.33 = = Granična korisnost dobra B .korisnost po novčanoj jedinici 8.83 4. Potrošač se prilagođava novim uvjetima i u izmijenjenim okolnostima maksimalizira svoju ukupnu korisnost. Ukoliko.korisnost po novčanoj jedinici 5 5.33 6.33 4. primjerice.67 6.50 4.33 7 9 - Kao i u prethodnom slučaju potrošačevu ravnotežu određuju 2 jedinice dobra A i 6 jedinica dobra B. Međutim. Ova kombinacija potrošnje znači maksimalnu ukupnu korisnost budući da ona jedino udovoljava pravilu izjednačavanja graničnih korisnosti po novčanoj jedinici: Granična korisnost dobra A Cijena dobra A 6.

na tragu subjektivnog fenomena korisnosti. u duhu teorije granične korisnosti. Potrošački probitak. posljednje koju namjeravamo kupiti. Nova. 5 novčanih jedinica. moguće različite kombinacije. Naime. Dakako. na višoj razini potrošnje. može značiti povećanje potrošnje obaju dobara. u pravilu. Potrošački probitak Teorija granične korisnosti implicira da gotovo svaka naša kupovina znači "dobar" posao. kupac je. događa da je vrijednost (novčani iznos koji smo spremni izdvojiti za nabavku dobra) veća od cijene (novčanog iznosa koji doista plaćamo prilikom kupovine istog dobra). u stanju realizirati potrošački probitak ili potrošački višak. te da je koeficijent dohodne elastičnosti potrošnje (Ed). ukoliko se cijene dobara ne mijenjaju. pokušali definirati vrijednost nekog dobra zaključili bismo da vrijednost jest maksimalni novčani iznos kojega je kupac spreman platiti za izvjesno dobro. dakle.4. Cijena jest onaj novčani iznos koji kupac stvarno plaća prilikom kupovine nekog dobra. baš kao i kod promjena cijena. 58 . i ovdje su. uspostavljena ravnoteža značit će da su oba dobra normalna dobra. POTROŠAČEV IZBOR Rast dohotka.2. Pretpostavimo da je vrijednost prve jedinice nekog dobra 9 novčanih jedinica. 4. kupujući. U slučaju da cijena istoga dobra iznosi 5 novčanih jedinica istražimo koliki je potrošački probitak. druge jedinice 8. u slučaju obaju dobara. Često se. četvrte 6 i pete. predstavlja razliku između veće vrijednosti nekog dobra i njegove manje cijene. Ukoliko bismo.1. treće 7. pozitivan broj.

4. Njegov je probitak. Potrošački je probitak područje koje se nalazi iznad cijene i ispod krivulje (individualne) potražnje. POTROŠAČEV IZBOR Slika 20. Vrijednost Cijena Potrošački probitak 35 . 59 . u ovome slučaju. Međutim.25 10 Potrošač je za pet jedinica nekog dobra spreman izdvojiti maksimalni iznos od 35 novčanih jedinica. stvarni iznos koji plaća iznosi 25 novčanih jedinica. 10 novčanih jedinica.

o subjektivnom konceptu. ali i mogućnosti potrošača da dođe u posjed određene količine nekog dobra. 60 . Riječ je. i koju ljestvicu ili skalu korisnosti upotrijebiti. Krivulje ukupne i granične koristi se ponašaju na isti način kao i krivulje ukupne i granične korisnosti. Ukupna korist jest maksimalni novčani iznos kojega je potrošač spreman platiti (žrtvovati) za određenu količinu nekog dobra. Granična korist jest novčani iznos kojega je potrošač spreman platiti (žrtvovati) za dodatnu jedinicu nekog dobra. sa fiksnim dohotkom. Zamjećujete. Pitanje je. To je novčani iznos kojim potrošač procjenjuje graničnu korisnost dodatne jedinice istog dobra. POTROŠAČEV IZBOR 4. Ukupna korist mjeri spremnost. . Korist i potrošačeva ravnoteža Doista je teško mjeriti kako ukupnu tako i graničnu korisnost. naravno. ukupna korist je identična pojmu vrijednosti. Ovaj će maksimalni novčani iznos (ukupna korist) ovisiti ne samo o ukupnoj korisnosti već i o veličini dohotka potrošača. za svaku dodatnu jedinicu nekog dobra biti spremni platiti (žrtvovati) sve manji i manji novčani iznos. Zakon opadajuće granične koristi tvrdi da će ljudi. Problem se može zaobići na način da se jedinice korisnosti zamijene novčanim jedinicama.4.1. podsjećamo. Δ Ukupna korist Granična korist = Δ Količina Granična korist je promjena (povećanje) ukupne koristi zbog jediničnog povećanja potrošene količine nekog dobra.3.

Ovo jednostavno znači da će potrošač ostvariti ravnotežu kupujući one količine dobara koje znače jednakost njihovih graničnih koristi i cijena. prema tomu. Neto korist jest ukupna korist umanjena za trošak kupovine određene količine dobra.4. Potrošena količina nekog dobra pri kojoj je cijena izjednačena s graničnom koristi jamči potrošaču najveću neto korist. glasi: Cijena = Granična korist . 61 . Jednostavno pravilo potrošačeve ravnoteže. Ukupna korist Granična korist Količina Količina Budući da sa rastom potrošnje granična korist biva sve manja i manja. POTROŠAČEV IZBOR Slike 21. Racionalni će potrošač (racionalno je ponašanje potrošača temeljna pretpostavka teorije granične korisnosti) kupiti dodatnu jedinicu nekog dobra ukoliko je njegova granična korist veća od troška njegove kupovine. to i povećanje ukupne koristi biva sve manje i manje.

prihvatljiv opis onoga što se događa u stvarnom životu. Kupovinu valja zaključiti kada je potrošački probitak ili neto korist maksimalna. Zaključno o teoriji granične korisnosti Kritičari teorije granične korisnosti primjetit će da se potrošači ne ponašaju na način kako to opisuje teorija granične korisnosti. POTROŠAČEV IZBOR Slike22. Prema tomu. pokušava objasniti potrošačev izbor. Njeno je učenje temeljeno na činjenici da većina potrošača jest konzistentna u svom ponašanju. Cijena i granična korist Neto korist Granična korist K K Dodajmo na kraju da je neto korist isto što i potrošački višak ili probitak. uvijek kada granična korist dobra premašuje njegovu cijenu.4. Teorija granične korisnosti.4. Doista.1. 62 . složit ćemo se s time. odnosno potrošački probitak kupujući dodatnu jedinicu istog dobra. međutim. odnosno kada je cijena dobra jednaka graničnoj koristi. 4. Kupujući. potrošač je u stanju povećati neto korist. te da potrošači nastoje izbiti maksimalnu korisnost iz svojih dohodaka. U tom smislu držimo da teorija granične korisnosti predstavlja dobru sliku. potrošači ne izračunavaju granične korisnosti po novčanoj jedinici.

crta proračuna povezuje sve kombinacije potrošnje dobra A i B koje u potpunosti iscrpljuju potrošačev dohodak. Drugim riječima. naime. ograničenja potrošačevog izbora prikazat ćemo pomoću crte proračuna. Tablica 9. nedostupne potrošnje. cijena dobra B 6 novčanih jedinica. Pretpostavit ćemo. I ovdje ćemo potrošača staviti u situaciju da bira i izabere optimalne količine dobra A i B. predstavlja granicu između potrošaču dostupne i. a dohodak potrošača 60 novčanih jedinica. Crta proračuna. pitanje optimalne alokacije potrošačevog dohotka tretira i teorija krivulje indiferencije. kao i u prethodnom slučaju. uz dani dohodak i cijene dobara.2. TEORIJA KRIVULJE INDIFERENCIJE Pitanje potrošačevog izbora. Budući da je ovdje riječ o geometrijskom prikazu potrošačeve ravnoteže. POTROŠAČEV IZBOR 4.4. da je cijena dobra A 12 novčanih jedinica. Kombinacija potrošnje a) b) c) d) e) f) Dobro A 0 1 2 3 4 5 Dobro B 10 8 6 4 2 0 63 .

Ukoliko se potrošač nalazi u području dostupne potrošnje. Promjenljive veličine (varijable) o kojima je. potrebito voditi računa su: Cijena dobra A Cijena dobra B Količina dobra A Količina dobra B Dohodak potrošača Prema tomu. y = Ca Ka + Cb Kb /: Cb (Ca) (Cb) (Ka) (Kb) (y) = = = 12 6 60 . pri tome.4. 64 . odnosno kombinacije potrošnje koje iscrpljuju potrošačev dohodak u stanju smo odrediti i pomoću jednadžbe proračuna odnosno budžeta. Tek kombinacije potrošnje koje se nalaze na crti proračuna znače potrošnju dohotka u cijelosti i bez ostatka. POTROŠAČEV IZBOR Slika 23. Limite potrošačevog izbora. neće u cijelosti potrošiti svoj dohodak. ali ne i na crti proračuna.

Veličina realnog dohotka bitno utječe na crtu proračuna. U našem će primjeru jednadžba proračuna glasiti: 60 12 − ⋅ Ka 6 6 K b = 10 − 2 K a . odnosno udaljava crtu proračuna od ishodišta koordinatnog sustava. 65 . Kb = 10 . pri datim cijenama dobara i dohotku potrošača. odnosno koje se nalaze na crti proračuna. Npr. odredili smo kombinacije potrošnje koje se na crti proračuna nalaze kao točka a i točka f. pažnju na prvi kvocijent u jednadžbi proračuna.1.2 . Pomoću nje smo. Realni dohodak pokazuje  Cb  koliko to jedinica nekog dobra možemo kupiti za iznos vlastitog nominalnog dohotka. i obrnuto. rast realnog dohotka povećava područje dostupne potrošnje. međutim.2 . Crta proračuna i realni dohodak Obratimo. Kb = Jednadžba proračuna pokazuje kako se.4.. u stanju odrediti sve kombinacije potrošnje koje iscrpljuju potrošačev dohodak. naravno. mijenja potrošnja jednog dobra (dobro B zavisna varijabla) ukoliko raste ili pada potrošnja drugog dobra (dobro A . POTROŠAČEV IZBOR y Ca = ⋅K a + K b Cb Cb y Ca Kb = − ⋅ Ka Cb Cb . pretpostavimo li da je količina dobra A 0 i 5. 0 = 10 Kb = 10 . 5 = 0 i 4. Ovaj kvocijent   jest realni dohodak.2. ponovimo to. Riječ je o kvocijentu nominalnog dohotka (y) i cijene dobra B  y (Cb). Ukoliko su cijene dobara fiksna veličina.nezavisna varijabla). Vrijedi.

POTROŠAČEV IZBOR Pretpostavimo da se uz neizmijenjene cijene povećao dohodak te da sada iznosi 72 novčane jedinice. Kb = 12 -2 .2 Ka .4. 2 = 8 itd. 66 . 72 12 − Ka 6 6 Kb = 12 . . Kb = 12 -2 . 1 = 10 Kb = 12 -2 . 0 = 12 Kb = 12 -2 . 6 = 0 Slika 24. Kb = Odredimo kombinacije potrošnje koje će se nalaziti na novoj crti proračuna.

67 . a i pokazati. uz ostale neizmjenjene uvjete. a vrijedit će. omogućava osvajanje novog. stoga što su u oba slučaja relativne cijene iste i iznose 2. Vrijedi i vice versa. nove granice potrošnje. Kvocijent cijena dvaju dobara jest relativna cijena ili oportuni Cb  C 12 tetni trošak. Prema tomu. To je. b = = .4. i obrnuto.2. Utvrdimo. U obrnutom slučaju. potrošač će Ca 12 2 nabavkom jedinice dobra B žrtvovati pola jedinice dobra A. Crta proračuna i relativna cijena Posvetimo pozornost drugom kvocijentu u jednadžbi proračuna  Ca    . ceteris paribus. U konkretnom Cb 6 slučaju potrošač će kupivši jedinicu dobra A odustati od dvije jedinice dobra B. Zamijetili ste da su u posljednjem primjeru crte proračuna paralelne.1 Ka. Veličina relativne cijene ili oportunitetnog troška određuje kut crte proračuna. a dohodak 60. U tom slučaju 60 6 − Ka 6 6 Kb = 10 . pomoću jednadžbe proračuna. prije nedostupnog. Kb = U odnosu na izvorni primjer relativna cijena (sada iznosi 1) upola je manja (iznosila je 2). naravno. područja potrošnje. POTROŠAČEV IZBOR Rast realnog dohotka. U našem primjeru on iznosi a = = 2 . Neka cijene dobra A i dobra B iznose 6 novčanih jedinica.2. 4. da većoj relativnoj cijeni odgovara veći kut crte proračuna. oportunitetni je trošak najbolja alternativa koju C 6 1 smo propustili realizirati. Ustvrdit ćemo.

1 = 9 Kb = 10 .2 = 8 Kb = 10 .4 = 6 itd. Kao što rekosmo.10 = 0 Slika 25. 68 .0 = 10 Kb = 10 . Doista. POTROŠAČEV IZBOR Kb = 10 . razmjerno je manji i kut nove crte proračuna. vrijedi i obrnuto. Kb = 10 . budući da je oportunitetni trošak upola manji.4.3 = 7 Kb = 10 .

Prema tomu.4. Dakako. POTROŠAČEV IZBOR 4.2. potrošač je ravnodušan budući da sve kombinacije potrošnje koje povezuje krivulja indiferencije znače za potrošača istu ukupnu korisnost.3. Dakle. Slika 26. Krivulja indiferencije Krivulja ravnodušnosti ili indiferencije je krivulja koja povezuje sve one kombinacije potrošnje dobra A i dobra B koje potrošača ostavljaju ravnodušnim. Valja odmah reći da se iza pojma indiferencije krije koncept ukupne korisnosti. postavlja se pitanje zbog čega kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti ostavljaju potrošača indiferentnim. krivulja indiferencije je i granica između potrošnje koju potrošač preferira (koja znači veću ukupnu korisnost u odnosu na kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti) i potrošnje kojoj potrošač nije sklon (koja znači manju ukupnu korisnost u odnosu na kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti). 69 .

Budući da je potrošač skloniji većoj potrošnji i većoj ukupnoj korisnosti. Karta preferencija predstavlja niz ili seriju krivulja indiferencija koje se ne sijeku budući da svaka od njih predstavlja drugu razinu ukupne korisnosti. 70 .4. Slika 28. POTROŠAČEV IZBOR Slika 27. krivulje indiferencije koje su udaljenije od ishodišta koordinatnog sustava bit će superiorne u odnosu na one niže čija je udaljenost od ishodišta koordinatnog sustava manja.

U tom će slučaju krivulja indiferencije dobiti oblik slova L. a vi ste spremni jedinicu dobra A zamijeniti jedinicom dobra B. konveksni oblik ukoliko su dobro A i dobro B savršeni supstituti. ekstremnom. U ovom će. I obrnuto. navedena dobra savršeni supstituti krivulja ravnodušnosti pretvara se u crtu. dakle.4. POTROŠAČEV IZBOR Krivulja ravnodušnosti će izgubiti svoj standardni. Dobro B 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 Dobro A Krivulja će indiferencije zadobiti naročiti oblik (drukčiji od konveksnog) kada su dobro A (desna cipela) i dobro B (lijeva cipela) savršeni komplementi. 71 . slučaju kartu preferencija prikazati sljedeća slika: Slika 29. Ukoliko su.

1. Granična stopa supstitucije i krivulja indiferencije Granična stopa supstitucije dvaju dobara pokazuje koliko je jedinica nekog dobra (dobra B) potrošač voljan žrtvovati kako bi za jedinicu povećao potrošnju drugog dobra (dobra A) i pri tome ostao ravnodušan.3. Veću će ukupnu korisnost od jednog para cipela (jedne lijeve i jedne desne cipele) nuditi dva para cipela (dvije lijeve i dvije desne).2. Budući da je krivulja indiferencije građena na pretpostavci da smanjenje ukupne korisnosti zbog smanjenja potrošnje jednog dobra ima biti kompenzirano odgovarajućim povećanjem ukupne korisnosti zbog rasta potrošnje drugog dobra. Dobro B 3 2 1 1 2 3 Dobro A Naročiti nas oblik krivulje ravnodušnosti navodi na zaključak da jedna lijeva i jedna desna cipela čini potrošača jednako sretnim kao jedna lijeva i koliko god želite desnih cipela. vrijedit će da je duž cijele krivulje ravnodušnosti promjena ukupne korisnosti jednaka nuli (∆ Ukupna 72 . 4.4. POTROŠAČEV IZBOR Slika 30. odnosno tri i tako dalje para cipela. Naravno. vrijedit će i obrnuto.

∆ Kb Smanjenje količine dobra B Granična stopa supstitucije = = ∆ Ka dvaju dobara Povećanje količine dobra A . Granična je stopa supstitucije dvaju dobara uvijek pozitivan broj. Naime. određuje kut krivulje indiferencije. budući da određuje odnose smanjenja potrošnje jednog i povećanja potrošnje drugog dobra koji znače istu ukupnu korisnost. odrediti ∆ Kb i ∆ Ka. te valja zanemariti (kao što je i učinjeno) negativni predznak koji se javlja u brojniku ove jednostavne formule. 73 . Slika 31. Nameće se zaključak kako granična stopa supstitucije dvaju dobara. međutim. potrebito je kroz točku krivulje indiferencije (za koju želimo odrediti graničnu stopu supstitucije) povući tangentu. Tangenta će odrediti i ∆ Kb i ∆ Ka. POTROŠAČEV IZBOR korisnost = 0).4. Budući da je ovdje riječ o geometrijskom prikazu potrošačevog ponašanja i izbora. Kako.

5  B kako bi za jedinicu povećao potrošnju dobra A i pri tome ostao ravnodušan (slika 31). a vrijedi i obrnuto. I drugo. Dvije stvari valja uočiti.5 1  = =  . pokazuje tendenciju pada. 74 . U točki a krivulje indiferencije granična stopa supstitucije iznosi  ∆ Kb  5 2 = = 2 . Granična stopa supstitucije doista određuje kut krivulje indiferencije i to na način da većoj graničnoj stopi supstitucije odgovara veći kut krivulje indiferencije. krećemo li se niz krivulju indiferencije. te se smanjuje i količina dobra B koju je potrošač voljan žrtvovati po jediničnom povećanju potrošnje drugog dobra. granična stopa supstitucije. kreće li se niz krivulju indiferencije. raspolaže sa sve manje jedinica dobra B.4. Logično je to budući da potrošač. Potrošač je spreman odustati od dviju jedinica dobra  ∆ K a 2 . Potrošač je sada spreman žrtvovati tek jednu  5 2 2  ∆ Ka polovicu dobra B po jediničnom povećanju potrošnje dobra A (slika 32). POTROŠAČEV IZBOR Slika 32. U točki b krivulje indiferencije granična stopa supstitucije iznosi 1  ∆ K b 2 .

Pretpostavimo postojanje jedne krivulje indiferencije (slika 33). 75 .optimalni izbor potrošača. Granicu potrošačevog izbora ilustrirat će crta proračuna koja tangira krivulju indiferencije u točki b (slika 34).2. POTROŠAČEV IZBOR 4. Slika 33.4. Kao u našem posljednjem primjeru cijena dobra A i B iznosi 6 novčanih jedinica a dohodak potrošača 60 novčanih jedinica. Potrošačeva ravnoteža Pomoću crte proračuna i krivulje indiferencije u stanju smo odrediti potrošačevu ravnotežu .4.

odnosno oportunitetni trošak. Potrošačeva je ravnoteža određena točkom tangiranja krivulje indiferencije i crte proračuna. njegov optimalni izbor prema teoriji krivulje indiferencije glasi: 76 . POTROŠAČEV IZBOR Slika 34. Kako. pravilo koje određuje potrošačevu ravnotežu. zaključit ćemo da su u točki tangiranja izjednačene granična stopa supstitucije i relativna cijena dvaju dobara. a kut crte proračuna relativna cijena dobara. Poželjnije. Niže. pak. glasi propozicija optimalnog izbora potrošača prema teoriji krivulje indiferencije? Što je to izjednačeno u točki tangiranja najviše dostupne krivulje indiferencije i crte proračuna? U točki tangiranja izjednačeni su kutovi crte proračuna i krivulje ravnodušnosti. Prema tomu.4. međutim. superiornije krivulje indiferencije (u odnosu na ovu koju tangira svojom crtom proračuna) potrošača u danim uvjetima (dane cijene dobara i dani dohodak) nisu dostupne. krivulje indiferencije (niže u odnosu na tangiranu) potrošaču nisu zanimljive budući da znače inferiornu potrošnju i manju ukupnu korisnost. "dobitna kombinacija" za potrošača jest 5 jedinica dobra B i 5 jedinica dobra A. Budući da kut krivulje indiferencije određuje granična stopa supstitucije dvaju dobara. Prema tomu.

njegovog optimalnog izbora. doći će ukoliko se promijeni dohodak potrošača i(li) ukoliko se promijeni relativna cijena dobara.5. Pretpostavit ćemo da je. Potrošač se prilagođava promjenama vodeći pri tomu računa i nastojeći izjednačiti graničnu stopu supstitucije dvaju dobara s njihovom relativnom cijenom. Istražit ćemo ponajprije utjecaj promjena dohotka na potrošačevu ravnotežu.2. Dobro B Ravnoteža 2 Ravnoteža 1 Dobro A 77 .4. 6 4. Ovo će povećati područje dostupne potrošnje i potrošača "odvesti" na superiorniju krivulju ravnodušnosti. Promjena potrošačeve ravnoteže Do promjene potrošačeve ravnoteže. povećan dohodak potrošača. POTROŠAČEV IZBOR Granična stopa supstitucije dvaju dobara  ∆ Kb     ∆K  a   = Relativna cijena dvaju dobara  Ca     Cb  10 10 = 6 . Slika 35. ceteris paribus.

Stoga crta proračuna rotira oko točke A na način koji (zbog rasta relativne cijene) povećava kut crte proračuna. Povećat će se relativna cijena. Promjena cijena dobara mijenja njihovu relativnu cijenu. Slika 36. Navedena događanja i novu potrošačevu ravnotežu prikazat će slika 36 . Valja zaključiti kako su dobro A i dobro B normalna dobra. Dobro B Ravnoteža 2 Ravnoteža 1 A Dobro A Potrošač je zahvaljujući smanjenju cijene dobra B u stanju povećati kupljenu količinu dobra B. a sa njom i kut nove crte proračuna. Ovo je najčešća situacija. Rezultat je premještanje potrošačeve ravnoteže na novu.4. POTROŠAČEV IZBOR Nova potrošačeva ravnoteža (Ravnoteža 2) znači veću potrošnju i jednog i drugog dobra. ali valja podsjetiti da rast dohotka može dovesti i do pada potrošnje određenog dobra. 78 . Pretpostavimo da je smanjena cijena jedinice dobra B. superiorniju krivulju ravnodušnosti uz (u ovom slučaju) smanjivanje potrošnje dobra A te povećanje potrošnje dobra B. a time i potrošačevu ravnotežu. U tom slučaju takvo dobro jest inferiorno dobro.

POTROŠAČEV IZBOR 4. Učinak dohotka i učinak supstitucije Djelovanje promjene cijene dobra (relativne cijene dvaju dobara) moguće je razdvojiti na dva učinka: učinak dohotka i učinak supstitucije.1.5. Učinak dohotka jest ona promjena potrošnje (izazvana promjenom cijene dobra) koja potrošača pomiče na višu ili. Učinak supstitucije jest promjena potrošnje (izazvana promjenom cijene dobra) koja potrošača pomiče duž iste krivulje ravnodušnosti. Slika 37. Na osnovu sljedeće slike pokušat ćemo razdvojiti ova dva različita učinka. nižu krivulju indiferencije.2. pak.4. Dobro B Ravnoteža 2 Učinak dohotka Učinak supstitucije P Ravnoteža 1 Učinak supstitucije Učinak dohotka A Dobro A 79 .

80 . kretanje od točke R1 do točke P (dakle. Kada je. Ona je. kretanje duž iste krivulje indiferencije) jest posljedica učinka supstitucije.5. u pitanju potrošnja dobra A ova su dva efekta suprotnih smjerova. Efekt dohotka ublažava pad potrošnje dobra A. pokazuje zakoniti. Krivulja potražnje. se razlikuje od prethodne utoliko što smo u nju ucrtali hipotetsku crtu proračuna (paralelnu s novom crtom proračuna) koja inferiornu krivulju indiferencije tangira u točki P. Neka u početku cijena dobra B bijaše 10 novčanih jedinica. Uz datu cijenu dobra A potrošačevu je ravnotežu predstavljala točka tangiranja crte proračuna i krivulje indiferencije. Mada točku P potrošač ne izabire kao svoj optimalan izbor ona je vrlo korisna glede razdvajanja učinka dohotka i učinka supstitucije. skok s točke P na točku R2 jest posljedica učinka dohotka.4. 4. a na osnovu prethodnog primjera. podsjećamo. pak. Naime.2. Improvizirajmo. obrnuto srazmjerni odnos između cijene dobra i njegove potraživane količine. R1 (Ravnoteža 1). Riječ je o skoku s inferiorne na superiornu krivulju indiferencije. Zamjećujete da. učinak dohotka i učinak supstitucije imaju isti smjer – oba povećavaju potrošnju dobra B. kada je u pitanju potrošnja dobra B. Ovaj skok omogućava povećanje blagostanja potrošača kao posljedice pada cijene dobra B. istovremeno popis potrošačevih ravnoteža određenih njegovom crtom proračuna i krivuljom indiferencije. Nasuprot tomu. On povećava potrošnju dobra B te istovremeno smanjuje potrošnju dobra A. Promjene potrošačeve ravnoteže i krivulja potražnje Na osnovu prethodnog primjera u stanju smo konstruirati krivulju potražnje potrošača za dobrom B. Ona je.2. POTROŠAČEV IZBOR Slika 37.

Potom je cijena dobra B smanjena i iznosi 4 novčane jedinice. pretpostavimo. 81 . Ponovimo prethodno rečeno na sljedećoj slici: Slika 38. 40 jedinica dobra B. POTROŠAČEV IZBOR recimo. Učinak dohotka i učinak supstitucije povećat će potrošnju dobra B na. Dobro B 40 R2 R1 10 Dobro A Na osnovu poznatih nam podataka izvedimo krivulju potražnje za dobrom B. značila potrošnju 10 jedinica dobra B.4.

a niža cijena dobra. Pad cijene dobra i njegova veća dostupnost aktivira snobovski efekt te se njegova potraživana količina smanjuje. ceteris paribus. veća cijena znači manju potraživanu količina i obrnuto. znači njegovu veću potraživanu količinu. Viša cijena znači manju potraživanu količinu. Ekonomska teorija poznaje i neka odstupanja od zakona potražnje. ceteris paribus. Dodatna je pretpostavka ovog paradoksa mala kupovna moć (niski realni dohodak) stanovništva. Te su iznimke od pravila da. poznata kao Giffenov paradoks i Veblenov efekt. Giffenov paradoks se odnosi na mogućnost da rast cijene dobra slabije kvalitete (tzv.4. POTROŠAČEV IZBOR Slika 39. Veblenov efekt se odnosi na situaciju u kojoj pad cijene ne izaziva očekivani rast potraživane količine već upravo obrnuto. Na djelu je zakon potražnje. Cijena dobra B 10 4 Potražnja 10 40 Potraživana količina dobra B Naš se racionalni potrošač ponaša na dobro nam poznati način. 82 . inferiorno dobro) izazove rast njegove potraživane količine.

povećanje ukupne korisnosti bit će jednako: ∆ Ukupna korisnost = Granična korisnost dobra A . dobra A jednaka povećanju ukupne korisnosti zbog jediničnog povećanja potrošene količine dobra A. ∆ Ka Poveća li potrošač potrošnju i dobra A i dobra B onda je .Granična korisnost dobra B .4. ∆ Ka + Granična korisnost dobra B . je: Podijelimo li obje strane gornje jednadžbe s ∆ Ka dobit ćemo da 83 . ∆ Ka . ostaje ista. POTROŠAČEV IZBOR 4.2.6. ukoliko potrošač ostaje ravnodušan. ∆ Ukupna korisnost = Granična korisnost dobra A . promjena ukupne korisnosti jednaka je nuli. primjerice. Proizlazi da su ove različite teorije i različita objašnjenja potrošačevog ponašanja kompatibilna. Valja se prisjetiti da je granična korisnost. Uvažimo li ovaj zahtjev vrijedit će da je . Ukupna korisnost. Dakle. Granična korisnost dobra A = ∆ Ukupna korisnost ∆ Ka Ukoliko potrošač povećava potrošnju dobra A. te da daju identične rezultate. ∆ Kb Krivulja indiferencije inzistira na tom da je ∆Ukupna korisnost=0. smanjenje ukupne korisnosti zbog smanjenja potrošnje dobra B ima se nadoknaditi odgovarajućim povećanjem ukupne korisnosti zbog povećanja potrošnje dobra A. ∆ Kb = Granična korisnost dobra A . dakle. Teorija granične korisnosti i teorija krivulje indiferencije usporedba Ranije je rečeno da se iza pojma ravnodušnosti krije ukupna korisnost.

4. Potrebito je. ∆ Kb ∆ Ka = Granična korisnost dobra A . Granična korisnost dobra A Cijena dobra A = Granična korisnost dobra B Cijena dobra B • Granična korisnost dobra B Granična korisnost dobra A = Granična korisnost dobra B⋅Cijena dobra A Cijena dobra B : Cijena dobra A 84 . postoji čvrsta veza između ovih teorija. U sljedećem koraku valja podijeliti obje strane jednadžbe s graničnom korisnošću dobra B. Prema tomu. POTROŠAČEV IZBOR .Granična korisnost dobra B . teorija krivulje indiferencije dati iste rezultate. jer to činimo ∆ Ka uvijek kada je u pitanju granična stopa supstitucije dvaju dobara. nešto mlađa. uspjeli smo graničnu stopu supstitucije (kategoriju koja pripada teoriji krivulje indiferencije) izraziti pomoću granične korisnosti (kategorije koja pripada teoriji granične korisnosti). međutim. Krenimo od potrošačeve ravnoteže onako kako je vidi teorija krivulje indiferencije: Granična stopa supstitucije = Relativna cijena . - ∆ Kb ∆ Ka Granična korisnost dobra A = Granična korisnost dobra B ∆ Kb ) valja zanemariti. dokazati da će teorija granične korisnosti i. Negativni predznak (Očigledno.

Dokaz je to da navedene teorije ne proturiječe jedna drugoj.4. = Cijena dobra A Cijena dobra B Jednostavni nas je postupak doveo do II. Dapače. 85 . riječ je o kompatibilnim teorijama s jednakim rezultatima. odnosno potrošačeve ravnoteže temeljene na učenju teorije granične korisnosti. POTROŠAČEV IZBOR Granična korisnost dobra A Granična korisnost dobra B . Gossenovog zakona.

.

33 Ovako poduzeće definira 1889. PODUZEĆE I NJEGOVI OBLICI "Sjedinjenje proizvodnih sila da se proizvode dobra i usluge na vlastitu pogibao poduzetnika jest poduzeće".: Economics. mlađu: "Poduzeće je ustanova koja kupuje ili unajmljuje čimbenike proizvodnje i organizira navedene resurse kako bi proizvela i prodala dobra i usluge". B.34 Da bi nastalo poduzeće i da bi krenula proizvodnja dobra ili pružanje usluga potrebno je sjediniti proizvodne sile (nabaviti i organizirati čimbenike proizvodnje ili inpute). str. Ona na najbolji mogući način imaju koristiti ograničene i dragocjene resurse kojima raspolažu.5. 33 Lorković.: Počela političke ekonomije. (reprint).o.o. Ovo nastojanje da se na najbolji mogući način koriste inputi može se (gotovo) identificirati s nastojanjem poduzeća da maksimalizira profit. 207. Parkin. godine naš ekonomist Blaž Lorković.. Netko ili neki to moraju učiniti.. M. Bez. I mada navedena definicija obuhvaća bitne značajke poduzeća navest ćemo još jednu. str. Poduzeća postoje kako bi se uhvatila u koštac s nestašicom. Istovremeno. 1993. PROIZVOĐAČEV IZBOR 5. Družba "Braća hrvatskog zmaja" i Mate d. Addison-Wesley Publishing Company. netko ili neki snose rizik poslovanja. New York. stotinu i više godina.. PROIZVOĐAČEV IZBOR 5. mnogo okolišanja ustvrdit ćemo (a sukladno klasičnoj ili tradicionalnoj teoriji poduzeća) da je cilj poduzeća maksimaliziranje profita. 34 87 .1. 1990. 98. dakle. Zagreb.

ukoliko ste monopsonist. u oba slučaja. dakle. i tržišna moć (bilo monopolska. Poduzeće koje se na tržištu natječe s mnogobrojnim konkurentima nema drugog izbora do prodavati svoje dobro po istoj cijeni kao i ostali proizvođači. lišeno tržišne moći (ono je preuzimatelj cijene) i nije u stanju utjecati na cijenu dobra kojega proizvodi. profit. Naravno. Pod tržišnim ograničenjima podrazumijevamo uvjete pod kojima poduzeće kupuje inpute i prodaje output – dobra ili usluge. 88 . Nimalo laka zadaća. niža cijena će značiti manju kupljenu količinu nekog inputa. Poduzeća se rađaju i nastaju da bi proizvodila maksimalni. poduzeće ima obvezu plaćati usluge inputa koje koristi. odnosno cijenu inputa kojega kupuje. Valja. Ili. najveći mogući u datim uvjetima. Naime. Stopa je nataliteta. kada ste u situaciji određivati cijenu dobra kojega proizvodite vrijedit će da viša cijena znači manju prodanu količinu. Cilj je. postoje poduzeća koja posjeduju tržišnu moć. U trci za profitom poduzeća se sučeljavaju s. Riječ je o tzv. ali i stopa mortaliteta. Ta plaćanja su poznata kao ukupni trošak poduzeća. Poduzeća umiru i nestaju budući da to nisu u stanju. Na drugoj strani. grubo rečeno. bilo monopsonska) poznaje granice. naime.5. događa da ukupni trošak bude veći od ukupnog prihoda te da poduzeće ostvari gubitak. Često se. tržišnim i tehnološkim ograničenjima. prodajući proizvedeno poduzeće ostvaruje primanja koja su poznata kao ukupni prihod. Naše je poduzeće. Ali. ispoštovati pravila igre (cijene) koje nameće tržište. PROIZVOĐAČEV IZBOR Naime. dakle. u svakoj ekonomiji vrlo visoka. dvije prepreke. Život poduzeća nije nimalo lak. odnosno monopsonskoj moći kada manipulirate cijenom dobra ili inputa kojega kupujete. Slična je situacija kada se poduzeće javlja kao kupac na tržištu čimbenika proizvodnje. poduzeća maksimalizirati pozitivnu razliku između ukupnog prihoda i ukupnog troška – profit. Riječ je o monopolskoj moći kada ste u mogućnosti manipulirati cijenom dobra kojega proizvodite i prodajete. Poduzeće inpute kupuje po istoj cijeni kao i njegovi konkurenti.

Radno intenzivne tehnike proizvodnje pretpostavljaju relativno veću upotrebu rada i relativno malu količinu kapitala. Tehnološka efikasnost je pretpostavka. naravno.. Problem (inženjerske naravi) kojega poduzeće mora riješiti jest biti tehnološki efikasan. unaprijed poznati i propisani postupak sa svim strankama ekonomizira navedene troškove.: Economics. 1990. Rekosmo ranije da su poduzeća organizacijski oblik sposoban na najbolji mogući način boriti se protiv nestašice i ekonomski racionalna opcija korištenja ograničenih i tako dragocjenih resursa. Tehnološka efikasnost postoji kada poduzeće nije u stanju povećati output bez istovremenog povećanja inputa. odnosno troškove koji transakciju uopće čine mogućom. Ekonomska efikasnost postoji kada je ukupni trošak proizvodnje određenog outputa sveden na minimum. u pravilu. ekonomske efikasnosti. naime. troškovi pregovaranja i postizanja sporazuma te troškovi osiguranja realizacije sporazuma. New York. na raspolaganju nekoliko tehnika proizvodnje. Standardni. ekonomska efikasnost uvijek i nužno znači tehnološku efikasnost. Ali. cijene čimbenika proizvodnje.35 Ponajprije. Poduzeću za proizvodnju nekog outputa stoji. str. Zaključimo. tehnika proizvodnje nikada nije i ne može biti ekonomski učinkovita. ali ne i vice versa. Tehnološki neefikasna. 223-224. O tomu hoće li tehnološka efikasnost prerasti u ekonomsku odlučuju. PROIZVOĐAČEV IZBOR Kada je riječ o tehnološkim ograničenjima valja znati da svaki mogući način pretvaranja inputa u output jest tehnika proizvodnje. M. Troškovi transakcija su troškovi pronalaženja poslovnog partnera. ali ne i uvijek dostatna. 35 Vidjeti: Parkin. 89 .5. Addison-Wesley Publishing Company. Tehnika proizvodnje je kapitalno intenzivna kada je relativno veći angažman kapitala i relativno manji angažman rada. da bi se poduzeće kvalificiralo za realizaciju maksimalnog profita odabrana tehnika proizvodnje mora biti ne samo tehnološki već i ekonomski efikasna. Nekoliko je razloga tomu. poduzeća su u stanju bitno smanjiti troškove transakcija.

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Nadalje, poduzeća u pravilu proizvode velike outpute. Stoga su u stanju koristiti prednosti masovne, velikoserijske proizvodnje. Riječ je o ekonomiji razmjera koja obara trošak po jedinici proizvedenog dobra zbog povećanja broja proizvedenih dobara. I konačno, poduzeće organizira i koristi prednosti timskog, zajedničkog ili kooperativnog rada. Riječ je o složenoj kooperaciji koja podrazumijeva unutarnju, tzv. sinkronu podjelu rada. Svaki se član tima specijalizira u obavljanju sasvim određene, ograničene zadaće što ima sinergijski, blagotvorni učinak po output poduzeća. 5.1.1. Oblici poduzeća Gotovo je nezaobilazna podjela poduzeća na jednovlasničko ili inokosno poduzeće (proprietorship), partnersko ili ortačko poduzeće (partnership) i dioničko društvo (corporation). Jednovlasničko je poduzeće, u punom smislu te riječi, privatno poduzeće. Ono je vlasništvo jedne osobe. Temeljno je obilježje ovog poduzeća da njegov vlasnik za obveze poduzeća odgovara neograničeno. Neograničena odgovornost (unlimited liability) znači da vlasnik poduzeća odgovara za dugove poduzeća cjelokupnom svojom imovinom. Ovo se poduzeće brzo prilagođava promjenama na tržištu. Razlog tomu je njegova vrlo jednostavna upravljačka struktura. Naime, sve relevantne odluke donosi vlasnik poduzeća. Fleksibilnost je vrlo značajno obilježje i prednost ovog oblika poduzeća. Postoje, naravno, i određeni nedostaci. Profit jednovlasničkog poduzeća u cijelosti pripada vlasniku (to, dakako, nije loše), ali i sav rizik poslovanja pada na teret njegove cjelokupne imovine. Spomenimo, međutim, i pitanje sukcescije. Evidentno, vlasnik udahnjuje život svom poduzeću. Stoga, na žalost, nije rijetkost da zajedno s vlasnikom umre i poduzeće.

90

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Partnersko poduzeće je vlasništvo dviju ili više osoba – partnera. Partnerski sporazum mora riješiti pitanje načina upravljanja poduzećem te pitanje podjele profita između partnera. Važno je reći da je svaki od partnera zakonski odgovoran za sve dugove poduzeća. Riječ je, dakle, o zajedničkoj neograničenoj odgovornosti (joint unlimited liability). Profit jednovlasničkog i partnerskog poduzeća smatra se dohotkom vlasnika inokosnog poduzeća, odnosno dohotkom suvlasnika partnerskog poduzeća te se kao takav i oporezuje. Dioničko društvo jest moguće najpoznatiji, ali ne i najčešći, oblik poslovne organizacije. O ovom ćemo poduzeću detaljnije progovoriti nešto kasnije. Sljedeći oblik poduzeća je državno poduzeće (goverment firm). Riječ je o poduzeću kojega je vlasnik država i kojim upravlja vlada (država). Dakako, riječ je najčešće, o komunalnim poduzećima – opskrba vodom, gradski prijevoz, odvoz smeća, itd. I na kraju, neprofitno poduzeće (not for profit firm) – nešto poput "drvenog željeza". Riječ je o poduzeću koje, zbog ovog ili onog razloga, posluje na način da izjednači prihod i trošak. 5.1.2. Dioničko društvo "Korporacija (dioničko društvo) je genijalni način realizacije individualnog profita bez individualne odgovornosti".36 Dakle, bez osobnog angažmana dioničar može ostvariti profit (dividendu), ali odgovornost, mada ograničena, ipak postoji. Naime, loše poslovanje dioničkog društva i eventualni stečaj znači da njegovi suvlasnici mogu izgubiti tek ona novčana sredstva koja su uložili u

36

Wonnacott, P, Wonnacott, R.: Microeconomics, John Wiley and sons, New York, 1990.

91

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

dioničko društvo kupivši određeni broj dionica. Dioničko društvo, dakle, ne ugrožava cjelokupnu imovinu svojih vlasnika. Međutim, differentia specifica dioničkog društva jest način formiranja dioničkog kapitala (temeljnog kapitala). Veli se da je dioničko društvo gotovo savršeni način prikupljanja i oblikovanja velikog kapitala kojeg nije potrebno vraćati. Dionički kapital nastaje prodajom vrijednosnih papira – dionica.37 Ona predstavlja pravnu potvrdu o suvlasništvu u dioničkom društvu i pravo na udio (dividenda) u financijskom rezultatu dioničkog društva. Ovisno o vrsti dionice ona može nositi i pravo glasa glede pitanja upravljanja dioničkim društvom. U pravilu jedna dionica znači jedan glas. Dakako, prodajom dionica dioničar može ostvariti povrat uloženih sredstava bilo u nominalnom, uvećanom ili, na žalost, i umanjenom obliku. "Za velika poduzeća najprikladnija su dionička društva. Risiko dioničara nije velik, pošto svaki jamči tek onim iznosom na koji dionica glasi, a drugih obveza ne prima nikakovih; nada u lijep dobitak znatna je. Za to će se i manje imućni lako odlučiti da kupe jednu ili više dionica. Kad treba gotovine, može dionicu prodati, često se prodaje uz dobitak; prodajom prestaje dakako svaka odgovornost."38

37

Zanimljivo, Marx dioničko društvo doživljava kao nužnu polaznu točku za pretvaranje kapitala u vlasništvo proizvođača, ali ne više privatno vlasništvo izdvojenih proizvođača već udruženih proizvođača, dakle, u neposredno društveno vlasništvo. Isto tako, dioničko je društvo polazna točka za pretvaranje svih funkcija u procesu reprodukcije, koje su dosad još bile vezane sa vlasništvom na kapitalu, u jednostavne funkcije udruženih proizvođača, u društvene funkcije. Radi se, dakle, o ukidanju kapitala kao privatnog vlasništva u granicama samog kapitalističkog načina proizvodnje. Vidjeti: Marx, K.: Kapital, BIGZ – Prosveta, Beograd, 1973., str. 1504.-1505. Stvarna događanja neće potvrditi u narednih stotinu i više godina ove Marxove stavove. Dionička društva nisu privatno vlasništvo učinili suvišnim, a još manje su ga ukinula.

38

Lorković, B.: Počela političke ekonomije, (reprint), Družba "Braća hrvatskog zmaja" i Mate d.o.o., Zagreb, 1993., str. 103-104.

92

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Kada je riječ o osnivanju dioničkog društva valja spomenuti tzv. simultano i sukcesivno osnivanje. Simultano osnivanje dioničkog društva znači da osnivači preuzimaju sve dionice društva (dakako i obvezu uplate preuzetih dionica). Sukcesivno osnivanje dioničkog društva znači da se dionice, odnosno njihov dio nude javnosti posredstvom javnog poziva za upis dionica (offer by prospectus). I na kraju: dioničko društvo o svojoj posebnoj naravi mora obavijestiti javnost. Tako u nas nakon tvrtke slijedi d.d., u Njemačkoj AG (Aktiengesellschaft) u Francuskoj SA (Societe Anonyme), u Engleskoj PLC (Public Limited Company), u Sjedinjenim američkim državama Inc. (Incorporated), itd.
5.1.2.1. Vrste dionica

Spomenut ćemo dvije vrste dionica, a ovisno o sadržaju prava koja dionice daju svojim imateljima. Redovne ili obične dionice (common shares) su pismene isprave o uloženim sredstvima u temeljni kapital dioničkog društva i predstavljaju idealni dio vlasništva nad dioničkim društvom. One mogu glasiti na ime i na donositelja. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima redovne dionice svojim vlasnicima daju pravo glasa u glavnoj skupštini, pravo na isplatu dividende te pravo na isplatu dijela likvidacijske, odnosno stečajne mase društva. Povlaštene ili preferencijalne dionice (preferred shares) osiguravaju neka povlaštena prava u odnosu na obične dionice. Recimo, prioritet prilikom isplate dividende, prioritet pri isplati likvidacijske, odnosno stečajne mase. Dodajmo kako povlaštena dionica nosi pravo na unaprijed poznatu dividendu pa se stoga bez prava glasa mogu izdati

93

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

samo povlaštene dionice.39 Razlog tomu je činjenica da su imatelji povlaštenih dionica prije vjerovnici negoli suvlasnici dioničkog društva. Isprava o dionici se sastoji od sljedećih dijelova: plašt dionice, kuponski arak i talon. Na plaštu dionice ima biti naznačena nominalna vrijednost dionice – njezin nominalni iznos (novčani iznos na kojega dionica glasi), oznaka vrste dionice, tvrtka i sjedište izdavatelja dionice, tvrtka ili ime osobe na koju dionica glasi, odnosno naznaka da glasi na donositelja, itd. Kuponski arak služi za naplatu dividendi. Ukoliko imate sreću vrijedno izrezivati kupone i naplaćivati dividendu, ostat ćete bez kupona te ćete pomoću talona podići novi kuponski arak.
5.1.2.2. Cijena dionice 5.1.2.2.1. Cijena dionice kao kapitalizirana dividenda

Već je rečeno da jednom uloženi novčani iznos dioničar ne može dobiti natrag. "On nema nikakvo pravo na nj, on ima pravo samo na alikvotni dio dobiti. No u kapitalističkom društvu svaka novčana suma dobija sposobnost donositi kamatu: obratno, svaki prenosivi periodični dohodak (…) smatra se kamatom nekog kapitala i dobija cijenu, koja je ravna iznosu kapitaliziranom po datoj kamatnoj stopi."40 Prema tomu, svaki se dohodak, koji je relativno stalan i osiguran, može kapitalizirati, odnosno predstaviti kao potomak ili kamata novčanog kapitala određene veličine. Kapitaliziranje dohotka obavlja se na način da se dohodak izjednači s kamatom te se uz postojeću kamatnu stopu izračunava novčani kapital (kamatonosni kapital) koji odbacuje kamatu jednaku
39 40

Vidjeti: Zakon o trgovački društvima, Informator, Zagreb, 1993., str. 56,57. Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 129.

94

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

dohotku.41 Kapitalizirati dohodak ne znači drugo doli podijeliti ga s postojećom kamatnom stopom (k') i pomnožiti sa sto. Dohodak kojega valja kapitalizirati jest očekivana dividenda. Stoga, cijena (tečaj) dionice zavisi prvo od veličine profita, odnosno dividende i drugo, od prosječne kamatne stope.42 Prema tomu, cijena dionice = dividenda ⋅ 100 . k'

Ukoliko dividenda koju odbacuje neka dionica iznosi 100 novčanih jedinica, a prosječna ili tržišna kamatna stopa 5%, cijena dionice je 2000, odnosno: cijena dionice = 100 ⋅ 100 = 2000 . 5

Vlasnik dionice spreman je prodati dionicu za 2000 novčanih jedinica jer će tih 2000 uloženih u banku donositi (uz kamatnu stopu od 5%) kamatu jednaku dividendi (100). Kako kupac, pak, dionice dobija dividendu jednaku kamati koju bi ostvario uloživši novce (2000) u banku, dionica "vrijedi" 2000.43 kamata ⋅ 100; otuda kamatonosni kapital kamata kamatonosni kapital = ⋅ 100 k'
k' (kamatna stopa ) = Vidjeti: Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 129.

41

42 43

"Slobodan novčani kapital konkurira dakle kao takav, to jest kao kamatonosni kapital, za plasiranje u dionice, kao što u svojoj pravoj funkciji kao zajmovni kapital konkurira za plasiranje u zajam sa stalnom i određenom kamatnom stopom. Konkurencija oko ovih različitih mogućnosti plasiranja približava cijenu dionice cijeni plasmana sa stalnom kamatom i prihod dioničara od industrijskog profita svodi se na kamatu." Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 128.

95

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Međutim, do istog rezultata možemo doći i pomoću nominalnih veličina – nominalne vrijednosti dionice i nominalne stope prinosa (dividendne stope). Dividendna stopa je postotak dividende koji se odnosi na 100 novčanih jedinica nominalne vrijednosti dionice. Ona, dakle, pokazuje koliko novčanih jedinica dividende dioničar ostvari na svakih 100 novčanih jedinica nominalne vrijednosti dionice. Prema tomu, dividendna stopa (d') = Iz ovoga slijedi da je dividenda = nominalna vrijednost dionice ⋅ d ' . 100 dividenda ⋅ 100 . nominalna vrijednost dionice

Dakle, cijenu dionice (supstituiramo li brojnik u prvoj formuli gornjim izrazom) možemo izračunati na sljedeći način: cijena dionice = nominalna vrijednost dionice ⋅ d ' . k'

Pretpostavimo li da je nominalna vrijednost dionice 1000 novčanih jedinica, d' 10%, a k' 5% cijena dionice (baš kao i u prethodnom slučaju) iznosi 2000, odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 10 = 2000 . 5

Cijene dionica su iste (2000) budući da dionica nominalne vrijednost 1000 donosi dividendu od 100.

96

2.5. odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 2.2. 5  500  Dividenda sada iznosi 25. zamjećujete. dividendna stopa (d') padne ispod kamatne stope (k') cijena dionice će pasti ispod njene nominalne vrijednosti. 5. U konkretnom slučaju ažio  1000  iznosi 100%  ⋅100  . moguće provjeriti pomoću sljedeće formule: 97 . dakako. Cijena dionice kao eskontirana dividenda Pretpostavimo da posjedujete 1000 novčanih jedinica te ste ih uložili u banku na rok od godinu dana uz kamatnu stopu od 10%. Ukoliko.5% cijena dionice jest 500.  1000  Ukoliko se d' izjednači s k' cijena dionice iznosi 1000.2. Ako je d' 2.. Ažio je u postotku predstavljen iznos koji se javlja kada cijena ili tečaj vrijednosnog papira premašuje njegovu nominalnu vrijednost. Ovo je. Evidentno. odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 5 = 1000 . PROIZVOĐAČEV IZBOR Ali. One su al pari.5 = 500 .1. a cijena dionice jednaka je nominalnoj vrijednosti.   1000 Disažio (disagio) je u postotku predstavljen iznos koji se javlja kada je cijena vrijednosnog papira manja od njegove nominalne vrijednosti. po isteku godine dana raspolagat ćete sa 1100 novčanih jedinica. cijena dionice (2000) je veća od nominalne vrijednosti (1000). 5 Dividenda sada iznosi 50. a disažio 50%  ⋅100  . Pojavio se ažio (agio).

1. 1. Sadašnji iznos = Eskontiranje jest svođenje nekog budućeg iznosa na njegovu sadašnju vrijednost ili veličinu. 1 +  = 1000 1. Iznos kojim ćete raspolagati po isteku dvije godine bit će 1210. Priznat ćete. 100 10   . (1 + r ) 1.  100  Obrnemo li stvari.12 = 1000 . (1+r)2 = 1000 . Budući iznos = 1000 .1 = 1100 .1 Ovaj je postupak poznat kao eskontiranje ili diskontiranje.12 98 . u situaciji smo ustvrditi da 1100 novčanih jedinica kojima ćemo raspolagati po isteku godine dana "vrijedi" danas 1000 novčanih jedinica. odnosno Budući iznos = Sadašnji iznos . PROIZVOĐAČEV IZBOR Budući iznos = Sadašnji iznos . Eskontiranje ćemo obaviti na sljedeći način: Sadašnji iznos = Budući iznos 1210 1210 = = = 1000 . gdje r = k' . Dakle.21 (1 + r ) 2 1. sadašnja ili eskontirana vrijednost neke buduće svote novca jest iznos koji uložen uz odgovarajuću kamatnu stopu raste do veličine budućeg iznosa. prethodni je primjer bio vrlo jednostavan. Naše će formule doživjeti izvjesne promjene. Zakomplicirajmo slučaj pretpostavljajući da vaše novce uz neizmijenjenu kamatnu stopu ulažete u banku na rok od dvije godine.21 = 1210. (1+r).5. 1. Provjerimo: Budući iznos 1100 = = 1000 .

M. na sadašnju vrijednost svedena očekivana dividenda. Cijena dionice (sadašnji iznos)= dividenda (budući iznos ) (1 + r ) = 1100 1. Očekuje se da će dioničko društvo vlasniku dionice. Kamatna stopa će i dalje iznositi 10%. isplatiti dividendu od 1100 i nakon toga ništa – dividenda izostaje. str. godinu dana po kupovini dionice. + + / : 1. PROIZVOĐAČEV IZBOR Opća. Ukoliko se očekuje da će dioničko društvo loše poslovati te da dividende neće biti cijena dionice će biti jednaka nuli.5. Dakako.44 CD45 = 10 10 10 10 10 + + + . nitko neće platiti više od 1000 novčanih jedinica za mogućnost da nakon godine dana prisvoji 1100 novčanih jedinica – ukoliko je kamatna stopa 10%.. (1 + r ) n Ali.1) (1.: Economics. Odgovor će reći da cijena dionice i nije drugo doli eskontirana.1) (1.1) (1.. Cijena dionice 45 99 ... Neka ta dividenda iznosi 10..1) n +1 44 Vidjeti: Parkin. Pruži li vam se mogućnost kupiti istu dionicu po cijeni nižoj od 1000 napravit ćete "dobar posao" budući da će u tom slučaju dividenda biti veća od kamate. dakle. potencijalni dioničari očekuju da će kupljena dionica donositi određenu dividendu i to svake godine.1 (1. pretpostavimo sljedeći jednostavni slučaj. New York. vjerojatno se pitate kakove veze ima eskontiranje s cijenom dionice.. Ali. formula kojom izračunavamo eskontiranu vrijednost novčanog iznosa investiranog n godina u budućnosti glasi: Sadašnji iznos = Budući iznos nakon n godina . Međutim. 1990.1 = 1000 .. dakle. a kamatna stopa 10%.1 2 3 n 1. 216.. Addison-Wesley Publishing Company..

sadašnja ili eskontirana vrijednost vječne dividende od 10 novčanih jedinica (uz kamatnu stopu od 10%) jest 100 novčanih jedinica. Budući da dioničko društvo dividendu isplaćuje iz ostvarenog profita..5.. Kupci dionica posebnu pozornost posvećuju kvocijentu cijene dionice i dobitka (dividende) po dionici – P/E ratio (price-earnings 100 .1 1.1 1.1) (1. No.. 2 3 4 1. formula vam je poznata. a nazivnik (0.. Naravno. moguće je od rezultata zanimljiviji brojnik i nazivnik prethodnog kvocijenta.. + .1) jest r.1 1. PROIZVOĐAČEV IZBOR CD 10 10 10 10 = + + + ..1 CD – CD = 10 0.1) (1.. očekivanjima upravlja manja ili veća profitabilnost dioničkog društva. CD = dividenda dividenda dividenda = = ⋅ 100 . cijene dionica osciliraju (ponekad i dramatično) ovisno o procjenama očekivanih dividendi. priča o cijeni dionice kao kapitaliziranoj dividendi i cijeni dionice kao eskontiranoj dividendi ima isti (pod određenim pretpostavkama) kraj.1) (1.. k' r k' 100 Evidentno. CD CD 10 = /⋅ 1.1 (1. Dakle.1 CD = 10 10 = 100 CD = 0. Brojnik (10) jest očekivana dividenda. Dakle.1) n +1 Oduzmite ovu jednadžbu od prethodne jednadžbe.1 Prema tomu...

Visoki kvocijent znači da su ulagači spremni platiti relativno visoku cijenu dionice u odnosu na dividendu koju ona donosi. Ukupni proizvod Ukupni je proizvod ukupno proizvedena količina nekog dobra. rada) dok su veličine drugih inputa fiksnog ili nepromjenljivog karaktera (npr. uz neizmijenjene veličine ostalih čimbenika proizvodnje. 5. Dugi rok ili dugo vremensko razdoblje je razdoblje u kojem su svi čimbenici proizvodnje (rad. kapital. Razlog tomu su očekivanja da će se profit dioničkog društva smanjiti. povećanje angažiranog kapitala (akumulacija kapitala) zahtijeva više vremena nego povećanje inputa rada. Razlog tomu su očekivanja da će se profit dioničkog poduzeća povećati.2. dat će ukupni proizvod. u dugom roku proizvođač je u stanju mijenjati. pod pretpostavkom da se veličina kapitala i zemlje ne mijenja.5. kapital). zemlja) promjenljivog karaktera. a raste veličina rada. 5. Promjene ukupnog proizvoda. PROIZVODNJA U KRATKOM VREMENSKOM RAZDOBLJU Kratki rok ili kratko vremensko razdoblje je razdoblje u kojem je proizvođač u stanju varirati veličinu tek nekih čimbenika proizvodnje ili inputa (npr. P/E ratio pokazuje novčani iznos potreban za "kupovinu" jedinice dobitka (dividende). Neprijeporno. Odgovor na pitanje što se događa ukoliko proizvođač povećava veličinu angažiranog rada. granični proizvod i prosječni proizvod.1. povećavati veličinu svih zaposlenih čimbenika.2. PROIZVOĐAČEV IZBOR ratio). pak. Niski. ilustrirat će krivulja ukupnog 101 . kvocijent znači da su ulagači spremni platiti relativno nisku cijenu u odnosu na zaradu koju ona donosi. Dakle.

Riječ je o najvećem mogućem proizvodu uz fiksnu veličinu kapitala i zemlje. Prema tomu. granicu između. moguće i nemoguće proizvodnje. Tablica 10. također. krivulja ukupnog proizvoda pokazuje maksimalni output u kratkom vremenskom razdoblju.5. Područje iznad krivulje ukupnog proizvoda jest područje nemoguće i proizvođaču nedostupne proizvod102 . te promjenljivu veličinu rada. u datim uvjetima (fiksna veličina kapitala i zemlje te promjenljive količine rada). Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Slika 40. PROIZVOĐAČEV IZBOR proizvoda. Krivulja ukupnog proizvoda predstavlja.

proizvodnje koju proizvođač može realizirati. 5. on neadekvatno koristi čimbenike proizvodnje kojima raspolaže. marginalni) proizvod nekog promjenljivog. Područje ispod krivulje jest područje moguće proizvodnje. Granični proizvod Granični (dodatni.2. Tehnološka efikasnost znači.2. naime. moguće je govoriti o graničnom proizvodu kapitala (kada su inputi zemlje i rada fiksni. proizvođač nalazi ispod svoje krivulje ukupnog proizvoda on jest tehnološki neefikasan. zemlja) neizmijenjenima granični proizvod rada bit će proizvod dodatno zaposlene jedinice rada odnosno povećanje ukupnog proizvoda kao posljedica jediničnog povećanja inputa rada. a raste input zemlje). Granični proizvod rada = ∆ Ukupni proizvod ∆ Rad Sukladno tomu. to je promjena. odnosno povećanje ukupnog proizvoda uslijed jediničnog povećanja promjenljivog inputa.5. Granični proizvod kapitala = ∆ Ukupni proizvod ∆ Kapital Granični proizvod zemlje = ∆ Ukupni proizvod ∆ Zemlja 103 . Međutim. tek one veličine outputa koje se nalaze na krivulji ukupnog proizvoda predstavljaju i znače tehnološku efikasnost. a raste input kapitala) te graničnom proizvodu zemlje (kada su inputi rada i kapitala fiksni. dakle. Ukoliko poduzeće varira inpute rada zadržavajući veličine ostalih angažiranih čimbenika (kapital. da proizvođač nije u stanju povećati vlastiti output bez istovremenog povećanja inputa. Ukoliko se. varijabilnog čimbenika proizvodnje jest proizvod dodatno angažirane jedinice tog varijabilnog čimbenika. PROIZVOĐAČEV IZBOR nje. Ili.

Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Granični proizvod rada 5 7 3 2 1 5. Ukupni proizvod Rad Prosječni proizvod rada = Prosječni proizvod kapitala = Ukupni proizvod Kapital Prosječni proizvod zemlje = Ukupni proizvod Zemlja Upotpunimo našu tablicu i podacima o prosječnom proizvodu rada.3. PROIZVOĐAČEV IZBOR Vratimo se prethodnomu primjeru. te izračunajmo granični proizvod rada. Prosječni proizvod Prosječni proizvod nekog čimbenika proizvodnje jest ukupni proizvod po jedinici istog čimbenika proizvodnje.5. Tablica 11.2. 104 .

taj rast. PROIZVOĐAČEV IZBOR Tablica 12.6 Zaključimo kako povećanje jednog inputa (rada) uz nepromijenjene veličine drugih inputa izaziva rast ukupnog proizvoda. uspješno dopuniti prethodni komentar. nakon početnog ubrzavanja (progresije).25 3. Uzrok je tomu početni rast. Zanimljiv je i važan odnos između graničnog i prosječnog proizvoda (rada). 105 . Kada granični proizvod raste raste i prosječni. Pad graničnog proizvoda dovodi i do logičnog pada prosječnog proizvoda. Možda će sljedeća slika. s tim u svezi. Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Granični proizvod rada 5 7 3 2 1 Prosječni proizvod rada 5 6 5 4. Međutim. Granični proizvod dodatno zaposlenog radnika biva manji od graničnog proizvoda prethodno zaposlenog radnika. Prosječni proizvod prati kretanje graničnog proizvoda.5. a zatim pad graničnog proizvoda (rada). biva sve sporiji i sporiji.

kada su u pitanju granične i prosječne veličine.4. U presjecištu krivulja graničnog i prosječnog proizvoda rada prosječni proizvod rada bilježi svoj maksimum. vrijedit će sljedeće pravilo: kada je granična veličina (u ovom slučaju granični proizvod) veća od prosječne. Naime. a vrijedi i vice versa. ova posljednja raste. 5.5. granični proizvod rada raste.2. kao i u našem primjeru. PROIZVOĐAČEV IZBOR Slika 41. povećanje promjenljivog inputa ponajprije izaziva snažan rast ukupnog proizvoda. Uopće. Istovremeno. Upravo stoga. krivulje ukupnog proizvoda različitih proizvodnih procesa imaju sličan oblik i u pravilu se ponašaju na identičan način. Tu pojavu nazivamo rastući granični prinosi. Zakon opadajućih prinosa Oblikom krivulje ukupnog proizvoda upravljaju dvije značajne ekonomske pojave. Rastući granični prinosi postoje kada je granični proizvod dodatno angažirane jedinice promjenljivog čimbenika proizvodnje (rada) veći od graničnog proizvoda prethodne jedinice istog 106 .

3. 5. te je nazivamo i zakonom opadajućih prinosa. Dakle. ali je taj rast. analizirajući potrošačev izbor. Kao što ranije. Daljnji. sučeljava se s ovom neugodnom činjenicom . Ukupni ćemo trošak podijeliti na fiksni (stalni) i varijabilni (promjenljivi) trošak. Gossenov zakon) tako smo sada u stanju zaključiti kako. uz fiksne veličine ostalih inputa. izaziva pojavu opadajućih graničnih prinosa. TROŠKOVI Dosadašnja je analiza istraživala reakciju ukupnog. međutim. Ukupni trošak Terminološki proizlazi da ukupni trošak jest trošak svih upotrijebljenih čimbenika proizvodnje. povećana uporaba nekog čimbenika proizvodnje smanjuje njegov granični proizvod (zakon opadajućih prinosa). Kriterij ove podjele ukupnog troška jest sposobnost troška da reagira na promjene ukupnog proizvoda. rast promjenljivog čimbenika proizvodnje. Ukupni proizvod može i dalje rasti (kao u našem primjeru). svaki proizvođač koji povećava jedan input zadržavajući veličine ostalih čimbenika neizmijenjenima. PROIZVOĐAČEV IZBOR čimbenika. Opadajući granični prinosi postoje kada je granični proizvod dodatno angažirane jedinice promjenljivog čimbenika proizvodnje (rada) manji od graničnog proizvoda prethodne jedinice istog čimbenika. sve sporiji i sporiji. 5. graničnog i prosječnog proizvoda na rast i povećanje jednog (promjenljivog) čimbenika proizvodnje. Što se.1. zbog činjenice da granični proizvod rada opada. međutim. Ova pojava dominira kratkim vremenskim razdobljem.3. zaključismo kako povećana potrošnja nekog dobra nužno obara njegovu graničnu korisnost (zakon opadajuće granične korisnosti ili I. prije ili kasnije. događa sa troškovima ukoliko variramo veličinu ukupnog proizvoda? Odgovor na ovo pitanje implicira poznavanje kategorija kao što su ukupni trošak.zakonom opadajućih prinosa. granični trošak i prosječni trošak. ceteris paribus. 107 .5.

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Prema tomu, fiksni trošak je trošak čija veličina ne ovisi o veličini ukupnog proizvoda. Fiksni trošak je trošak svih fiksnih inputa. On postoji i tada kada je ukupni proizvod jednak nuli i ne mijenja se bez obzira kako se mijenjala veličina ukupnog proizvoda. Fiksni je trošak potpuno neosjetljiv na promjene ukupnog proizvoda.46 Varijabilni trošak je trošak čija veličina ovisi o veličini ukupnog proizvoda. To je trošak svih varijabilnih, promjenljivih inputa. Kada je ukupni proizvod jednak nuli, odnosno kada proizvodnja nije započela ili je (privremeno) prekinuta, varijabilni je trošak jednak nuli. Kada proizvodnja krene ili se nastavi, javlja se varijabilni trošak, te njegov rast u odnosu na rast ukupnog proizvoda može biti proporcionalan, degresivan ili progresivan. Tablica 13.
Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Fiksni trošak 30 30 30 30 30 30 Varijabilni trošak 0 10 20 30 40 50 Ukupni trošak (UT=FT+VT) 30 40 50 60 70 80

Ukupni trošak jest zbroj fiksnog i varijabilnog troška. Kada je ukupni proizvod jednak nuli, ukupni se trošak sastoji isključivo od svoje fiksne komponente.

46

Koristimo, dakle, koncept apsolutno fiksnog troška.

108

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Slika 42.

Kako je ukupni trošak zbroj varijabilnog i fiksnog troška, okomita razlika između krivulja ukupnog i varijabilnog troška jest fiksni trošak. 5.3.2. Granični trošak Granični je (dodatni, marginalni) trošak, jednostavno rečeno, trošak proizvodnje dodatne jedinice nekog dobra. Ili, granični je trošak promjena ili povećanje ukupnog troška kao posljedica jediničnog povećanja ukupnog proizvoda.

Granični trošak =

∆ Ukupni trošak ∆ Ukupni proizvod
109

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Testirajmo formulu na poznatom nam primjeru. Tablica 14.
Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Ukupni trošak 30 40 50 60 70 80 Granični trošak 2* 1,43 3,33 5 10

* Granični trošak =

∆ Ukupni trošak ∆ Ukupni proizvod

10 = 5 =2

5.3.3. Prosječni trošak Prosječni trošak, trošak po jedinici ukupnog proizvoda, dijeli se na prosječni fiksni trošak, prosječni varijabilni trošak i prosječni ukupni trošak. Prosječni fiksni trošak jest fiksni trošak po jedinici ukupnog proizvoda. Fiksni trošak Prosječni fiksni trošak = Ukupni proizvod Prosječni varijabilni trošak jest varijabilni trošak po jedinici ukupnog proizvoda.

110

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Varijabilni trošak Prosječni varijabilni trošak = Ukupni proizvod Prosječni ukupni trošak jest ukupni trošak po jedinici ukupnog proizvoda. Ukupni trošak Prosječni ukupni trošak = Ukupni proizvod Prosječni ukupni trošak = Prosječni fiksni trošak + Prosječni varijabilni trošak. Tablica 15.
Ukupni proizvod Fiksni trošak Varijabil ni trošak Ukupni trošak Prosječni fiksni trošak Prosječni varijabil ni trošak Prosječni ukupni trošak

ali i

0 5 12 15 17 18

30 30 30 30 30 30

0 10 20 30 40 50

30 40 50 60 70 80

6 2,5 2 1,76 1,66

2 1,67 2 2,35 2,78

8 4,17 4 4,11 4,44

111

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Slika 43.

Prosječni fiksni trošak s rastom ukupnog proizvoda bilježi snažan i stalan pad. Ovakvo je ponašanje prosječnog fiksnog troška očekivano i logično budući da se isti iznos fiksnog troška ima dijeliti s rastućim outputom. Krivulje su prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška krivulje karakterističnog "u" oblika. Naime, i prosječni varijabilni i prosječni ukupni trošak ponašaju se na identičan način. Ponajprije padaju, a potom rastu. Istaknimo činjenicu da prosječni varijabilni trošak dosiže svoj minimum prije prosječnog ukupnog troška. Razlog ovakvog ponašanja prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška, te karakterističnog oblika njihovih krivulja jest ekonomska pojava koja dominira kratkim vremenskim razdobljem - zakon opadajućih prinosa. Podsjetimo se činjenice da prosječni proizvod rada u početku raste (na djelu su rastući granični prinosi), a potom s rastom inputa rada njegov prosječni proizvod opada (djeluje zakon opadajućih prinosa). Prosječni (varijabilni i ukupni) trošak prati promjene prosječnog proizvoda rada na način da opada kada prosječni proizvod 112

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

raste, a raste kada prosječni proizvod opada. Međutim, iako se ponašaju na sličan način prosječni ukupni trošak bilježi svoj minimum pri većem outputu nego prosječni varijabilni trošak. Zbog čega? Uzrok toga jest jednostavna činjenica da prosječni ukupni trošak jest zbroj prosječnog varijabilnog i prosječnog fiksnog troška. Naime, nakon svog minimuma (koji se događa pri istom outputu koji znači maksimalni prosječni proizvod rada) prosječni varijabilni trošak raste, ali će prosječni ukupni trošak i dalje padati sve dok je pad prosječnog fiksnog troška veći od rasta prosječnog varijabilnog troška. Granični trošak također u početku opada, a potom raste. I njegovo je ponašanje posljedica djelovanja zakona opadajućih prinosa. Ukoliko je, naime, potrebito sve više jedinica varijabilnog inputa kako bi se proizvela dodatna jedinica outputa jasno je da će trošak proizvodnje te dodatne jedinice rasti. Ali, primjećujemo, i ovdje vrijedi pravilo koje uređuje odnos graničnih i prosječnih veličina. Kada je granični trošak manji od prosječnog (varijabilnog i ukupnog), ovaj posljednji opada. Kada je, međutim, granični trošak veći od prosječnog (varijabilnog i ukupnog), prosječni raste. Upravo stoga, krivulja graničnog troška siječe krivulje prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška u njihovim minimumima. 5.4. DUGO VREMENSKO RAZDOBLJE Zakon opadajućih prinosa upravlja ekonomskim događanjima u kratkom vremenskom razdoblju. U dugom je vremenskom razdoblju poduzeće u stanju varirati veličine svih angažiranih čimbenika proizvodnje. Istovremena i u istom postotku izvršena promjena svih inputa znači promjenu razmjera poduzeća. Razmjer se poduzeća udvostruči kada poduzeće udvostruči veličinu svih čimbenika proizvodnje kojima raspolaže. Dakako, promjene razmjera poduzeća imaju značajnih posljedica po njegov ukupni proizvod i trošak.

113

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

5.4.1. Prinosi razmjera "Prinosi razmjera predstavljaju povećanje ukupnog proizvoda uslijed istovremenog i jednakog postotnog povećanja svih inputa poduzeća".47 U svezi toga valja razlikovati tri moguća slučaja. Rastući prinosi razmjera ili ekonomija razmjera (economy of scale) postoji kada je postotno povećanje ukupnog proizvoda veće od postotnog povećanja svih inputa. Ekonomija razmjera, dakle, znači i redukciju prosječnog ukupnog troška. Rast poduzeća, povećanje njegovog razmjera može, dakle, povećati ukupni proizvod uz smanjenje prosječnog ukupnog troška zahvaljujući blagodatima veće specijalizacije i podjele rada. Recimo već sada kako prirodni monopol može nastati zbog uspješnog korištenja rasta, odnosno povećanja razmjera poduzeća. Stalni ili konstantni prinosi razmjera znače da je postotno povećanje ukupnog proizvoda jednako postotnom povećanju čimbenika proizvodnje. Ovakva će situacija značiti neizmijenjeni prosječni ukupni trošak. Npr. izgradnja novog pogona identičnog već postojećem dovest će do takvog povećanja outputa koje neće tangirati veličinu prosječnog ukupnog troška. Opadajući prinosi razmjera ili disekonomija razmjera (diseconomy of scale) postoje kada postotno povećanje ukupnog proizvoda jest manje od postotnog povećanja inputa. Ovo izaziva rast prosječnog ukupnog troška. U pravilu, s ovom neugodnom činjenicom susrest će se svako poduzeće koje uporno povećava veličinu svojih inputa. Ako je potrebito navesti uzroke pojave disekonomije razmjera, onda je to najčešće hipertrofirani upravljački i kontrolni mehanizam poduzeća.

47

Parkin, M.: Economics,Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New Jork 1990., str. 243.

114

Svaka od krivulja kratkoročnog prosječnog ukupnog troška znači promjenljive inpute rada te različite ali fiksne inpute kapitala i zemlje. Krivulja prosječnog ukupnog troška identificira ekonomski efikasnu veličinu poduzeća 115 . veći fiksni input kapitala i zemlje uz promjenljive inpute rada znači i veći ukupni proizvod. Krivulju ćemo prosječnog ukupnog troška u dugom vremenskom razdoblju konstruirati sljedeći minimalni prosječni ukupni trošak kratkih vremenskih razdoblja. Vrijedi. dugoročni prosječni varijabilni trošak) i njegovo ponašanje. na dugoročni prosječni ukupni trošak (ili.4. također. Zbog toga se one i događaju pri različitim veličinama ukupnog proizvoda.2. da je ukupni trošak jednak varijabilnom trošku. Prosječni ukupni trošak U dugom vremenskom razdoblju svi su čimbenici proizvodnje varijabilne naravi. krivulja dugoročnog prosječnog ukupnog troška pokazuje minimalni prosječni ukupni trošak pri različitim veličinama ukupnog proizvoda pod pretpostavkom da su svi inputi varijabilne naravi. postaje varijabilan. dakle. PROIZVOĐAČEV IZBOR 5.5. Zbog toga fiksni trošak u dugom vremenskom razdoblju. Usredotočimo se. Prema tomu. ako hoćete. Slika 44. međutim. Naime.

Vratimo se odnosu između prinosa razmjera i dugoročnog prosječnog ukupnog troška. dakle. prosječni će ukupni trošak opadati. ukoliko. Slika 45. Opadajući prinosi razmjera ili disekonomija razmjera izaziva rast prosječnog ukupnog troška budući da je rast ukupnog proizvoda manji od rasta svih čimbenika proizvodnje. stalnih i opadajućih prinosa razmjera te dugoročnog prosječnog ukupnog troška. prosječni će ukupni trošak ostati neizmijenjen budući da je rast outputa razmjeran rastu svih inputa. 116 . konstantnim prinosima razmjera. Gornja slika zorno ilustrira odnos između rastućih. Granični će trošak biti veći od prosječnog ukupnog troška. U tom će i takvom slučaju granični trošak biti jednak prosječnomu.5. rastući će prinosi razmjera značiti da je dugoročni granični trošak manji od dugoročnog prosječnog ukupnog troška. PROIZVOĐAČEV IZBOR (veličinu koja garantira najmanji ukupni trošak) pri različitim veličinama ukupnog proizvoda. ukupni proizvod raste brže od rasta svih čimbenika proizvodnje. Budući da je odnos između graničnog troška i prosječnog ukupnog troška u dugom vremenskom razdoblju isti kao i u kratkom vremenskom razdoblju. Ukoliko je riječ o stalnim. Ukoliko je na djelu ekonomija razmjera.

slika 46). CRTA IZOTROŠKA Crta izotroška povezuje sve kombinacije inputa (rada i kapitala) koje znače isti ukupni trošak. 117 . Pod pretpostavkom da sve alternativne kombinacije inputa ili tehnike proizvodnje (koje sve znače proizvodnju outputa iste veličine) jesu tehnološki efikasne. U tom slučaju moguće su različite kombinacije količine kapitala i rada uz isti trošak (tablica 16. Output određene veličine moguće je proizvesti koristeći različite kombinacije čimbenika proizvodnje. Cijena jedinice rada neka iznosi 20.6. a cijena jedinice kapitala 10 novčanih jedinica.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE 6. prikazat ćemo na grafički način. Optimalni izbor proizvođača.1. kombinaciju inputa koja garantira proizvodnju određenog outputa uz minimalni ukupni trošak.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Jedna od nužnih pretpostavaka realiziranja maksimalnog profita jest minimaliziranje ukupnog troška ili uporaba ekonomski efikasne tehnike proizvodnje. 6. Pretpostavimo da ste u nabavku čimbenika proizvodnje (rada i kapitala) spremni uložiti 120 novčanih jedinica. valja otkriti onu kombinaciju ili tehniku koja proizvodi dani output uz najmanji ukupni trošak. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .

uz dani ukupni trošak i cijene čimbenika proizvodnje. Jednadžba izotroška Jednadžba izotroška pokazuje kako se. Pomoću jednadžbe izotroška u stanju smo. 6.1.6. Kapital 12 10 8 6 4 2 0 Rad 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni trošak 120 120 120 120 120 120 120 a) b) c) d) e) f) g) Slika 46.1. poznavajući veličinu ukupnog troška i 118 .EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Tablica 16. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . mijenja input kapitala (zavisna varijabla) ukoliko raste ili pada angažman rada (nezavisna varijabla).

input će kapitala biti jednak nuli. Na taj način odredismo točku a crte izotroška. UT = Cr ⋅ R + Ck ⋅ K /: Ck UT Cr = ⋅R+K Ck Ck K= UT Cr − ⋅R Ck Ck . tada će input kapitala biti K = 12-2⋅0 = 12.2 ⋅ 6 = 0. Kada je riječ o jednadžbi izotroška potrebito je voditi računa o sljedećim varijablama: Cijena rada (Cr) = 20 Cijena kapitala (Ck) = 10 Količina kapitala (K) Količina rada (R) Ukupni trošak (UT) = 120 Prema tome. Provjerimo: K = 12 .EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE cijene inputa. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Ukoliko je input rada jednak nuli. Uvrstimo li poznate elemente jednadžba će izotroška glasiti: K= 120 20 R − 10 10 K = 12 .6. Ukoliko input rada iznosi šest. Na taj smo način odredili onu kombinaciju inputa koja je na crti izotroška označena kao točka g. odrediti sve kombinacije inputa koje će se nalaziti na crti izotroška odnosno koje znače isti ukupni trošak. 119 .2 R .

Relativna cijena inputa ili relativna cijena rada (budući da je cijena rada u brojniku relativne cijene inputa) upola je manja (sada iznosi 1) negoli u prethodnom slučaju (iznosila je 2). Odredimo. dakle. koji nalazimo u jednadžbi izotroška. Apriori ćemo ustvrditi kako veličina relativne  Ck 10  cijene inputa određuje kut crte izotroška i to na način da većoj relativnoj cijeni inputa odgovara veći kut. sve kombinacije inputa koje znače isti ukupni trošak. Neka ona. jest relativna Ck cijena inputa. Kut crte izotroška. U tom će slučaju jednadžba izotroška glasiti: K = 120 − 20 R 20 20 K=6-R . iznosi 20 novčanih jedinica. K=6-0=6 K=6-1=5 K=6-2=4 K=6-3=3 K=6-4=2 K=6-5=1 K=6-6=0 120 . upola manji. U našem primjeru relativna cijena čimbenika proizvodnje  C 20  iznosi 2  r =  . Relativna cijena inputa i crta izotroška Cr .6. u novim uvjetima. kao i cijena rada. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . a vrijedi i obrnuto. sukladno našoj tvrdnji.2.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE 6.1. Kvocijent Udvostručimo cijenu kapitala. mora biti razmjerno.

Većoj relativnoj cijeni rada odgovara veći kut crte izotroška. Prema tomu. Udaljenost crte izotroška od ishodišta koordinatnog sustava determinira veličina ukupnog troška.6. 6. Karta izotroškova Pri datim cijenama rada i kapitala postoji čitav niz crta izotroška od kojih svaka pripada drugoj razini ukupnog troška.1. naravno. kako rekosmo. Ck=10) izgledati ovako: 121 . Prema tomu. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Karta izotroškova. karta izotroškova predstavlja seriju crta izotroška koje su paralelne.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slika 47.3. ali različito udaljene od ishodišta koordinatnog sustava. Dvije će crte izotroška biti paralelne tek ukoliko su njihove relativne cijene inputa jednake. a vrijedi. i vice versa. doista vrijedi tvrdnja da kut crte izotroška određuje relativna cijena inputa. u našem će slučaju (Cr=20. nepotpuna.

122 . Izokvanta zorno ilustrira činjenicu da je output određene veličine moguće proizvesti korištenjem najrazličitijih kombinacija rada i kapitala. Pretpostavimo postojanje nekoliko tehnika proizvodnje od kojih svaka daje ukupni proizvod iste veličine.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slika 48. odnosno tehnika proizvodnje.6.KRIVULJA ISTIH KOLIČINA Instrumentarij razotkrivanja ekonomski efikasne tehnike proizvodnje još uvijek nije potpun. 6. Upotpuniti ga znači u analizu uvesti i pojam izokvante.2. Izokvanta jest krivulja koja povezuje sve kombinacije čimbenika proizvodnje (rada i kapitala) koje znače isti ukupni proizvod. IZOKVANTA . PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .

6. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Tablica 17. eventualno smanjenje inputa kapitala i. s tim u svezi. Dakle. Tehnika proizvodnje a b c Kapital 8 4 2 Rad 3 4 7 Na osnovi podataka iz gornje tablice moguće je konstruirati izokvantu. smanjenje ukupnog proizvoda ima biti kompenzirano odgovarajućim povećanjem inputa rada i adekvatnim povećanjem 123 . Slika 49. Naglasimo činjenicu da duž cijele krivulje istih količina vrijedi jednostavno pravilo da je promjena ukupnog proizvoda jednaka nuli (∆Ukupni proizvod = 0).

6. Granična stopa supstitucije kapitala radom jest pozitivan broj koji određuje kut izokvante u svakoj njenoj pojedinoj točki. Zanemarite negativni predznak! Ukoliko granična stopa supstitucije kapitala radom iznosi.2. 2. Ova nas konstatacija nužno vodi do pojma granične stope supstitucije kapitala radom.. npr. 124 .1. 6. a da pri tome njegov ukupni proizvod ostane neizmijenjen. Kroz točku izokvante (točku u kojoj želimo odrediti graničnu stopu supstitucije kapitala radom) valja povući tangentu. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . proizvođač će biti voljan odustati od angažmana 2 jedinice kapitala po jediničnom povećanju inputa rada. a tangenta će odrediti potrebite veličine ∆K i ∆R. Izračunava se kao kvocijent odgovarajućeg smanjenja kapitala (∆K) i povećanja rada (∆R).EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE ukupnog proizvoda. Granična stopa supstitucije kapitala radom Granična stopa suptitucije kapitala radom pokazuje koliko je jedinica kapitala proizvođač spreman žrtvovati po jediničnom povećanju inputa rada. a što neće niti povećati niti smanjiti njegov output.

Ponajprije. 6.2. Karta izokvanti Kartu izokvanti čini niz krivulja istih količina.2. Dakle. a vrijedi i obrnuto. te su različito udaljene od ishodišta koordinatnog sustava. Svaka od njih predstavlja drukčiju veličinu ukupnog proizvoda. u mogućnosti žrtvovati sve manje i manje količine kapitala po jediničnom povećanju inputa rada kako bi osigurao neizmijenjeni output. Drugo. Manja udaljenost znači manji ukupni 125 .EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slike 50. smanjenje inputa kapitala nužno izaziva pad granične stope supstitucije kapitala radom.6. krećemo li se niz izokvantu primjećujemo da granična stopa supstitucije opada. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . kada raspolaže sa sve manjim inputom kapitala. zaključimo kako granična stopa supstitucije određuje kut izokvante na način da većoj graničnoj stopi supstitucije odgovara veći kut. Logična i očekivana pojava budući da je proizvođač. Naročiti (konveksni) oblik izokvante rezultat je djelovanja zakona opadajuće granične stope supstitucije kapitala radom.

dakako. Mi smo u stanju koristeći naše novo oruđe (crta izotroška i izokvanta) odrediti onu kombinaciju rada i kapitala koja pri datom outputu minimalizira ukupni trošak. 6. a veća. PRAVILA EKONOMSKI EFIKASNE TEHNIKE PROIZVODNJE Prisjetimo se tehnika proizvodnje koje pretendiraju na naslov ekonomski efikasne tehnike. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .3. budući da znači veći angažman inputa.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE proizvod. Slika 51.6. veći ukupni proizvod. Tehnika proizvodnje a b c Trošak kapitala (K ⋅ Ck) 8 ⋅ 10 = 80 4 ⋅ 10 = 40 2 ⋅ 10 = 20 Trošak rada (R ⋅ Cr) 3 ⋅ 20 = 60 4 ⋅ 20 = 80 7 ⋅ 20 = 140 Ukupni trošak 140 120 160 126 . Tablica 18.

međutim.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Prema tomu. izjednačeno u točki tangiranja izokvante i crte izotroška? Kako glasi pravilo proizvodnje uz najmanji ukupni trošak? U točki su tangiranja izjednačeni kutovi crte izotroška i C  izokvante. ekonomski efikasna tehnika proizvodnje jest određena točkom tangiranja izokvante i crte izotroška. rezultat dati i geometrijski prikaz proizvodnje uz minimalni ukupni trošak. a  Ck   ∆K  kut izokvante granična stopa supstitucije kapitala radom   . Kut crte izotroška određuje relativna cijena inputa  r  . ukoliko želi biti ekonomski efikasan proizvođač mora izjednačiti: Granična stopa supstitucije kapitala radom = Relativna cijena inputa 127 . dobitna kombinacija proizvođača jest kombinacija b (4 jedinice rada i 4 jedinice kapitala). Naime. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . međutim. Slika 52. Prema  ∆R  tomu. Isti će. Što je.6.

∆K Granični proizvod rada = ∆ R Granični proizvod kapitala ∆ Ukupni proizvod ∆ Rad 48 Granični proizvod rada = Otuda. uspjeli smo graničnu stopu supstitucije predstaviti kao kvocijent graničnog proizvoda rada i graničnog proizvoda kapitala. ∆ Ukupni proizvod = Granični proizvod rada ⋅ ∆ Rad.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE ∆K ∆R = Cr Ck 12 20 = 6 10 Ovo je temeljno pravilo moguće predstaviti i na drugi način. Prema tomu. Smanjenje ukupnog proizvoda zbog smanjenja jednog inputa (kapitala. Zanemarimo li negativni predznak. Isto vrijedi ukoliko povećavate inpute kapitala. vrijedi pravilo da je ∆ Ukupni proizvod = 0.6. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .48 -Granični proizvod kapitala · ∆K = Granični proizvod rada · ∆R /:∆R − Granični proizvod kapitala⋅∆ K ∆R =Granični proizvod rada/: Granični proizvod kapitala - ∆K ∆R = Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala .) uvijek biva kompenzirano adekvatnim povećanjem ukupnog proizvoda uslijed povećanja drugog inputa (rada). 128 . npr. Bez obzira kako se mijenjali inputi kapitala i rada duž krivulje iste količine. a to uvijek učinimo kada je u pitanju granična stopa supstitucije kapitala radom.

C Granični proizvod rada = r Granični proizvod kapitala Ck Jednostavni će nas matematički postupak49 dovesti i do trećeg (alternativnog) uvjeta minimaliziranja ukupnog troška: Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala .6. 49 C Granični proizvod rada = r / ⋅Granični proizvod kapitala Granični proizvod kapitala Ck C Granični proizvod rada = r ⋅ Granični proizvod kapitala/ : Cr Ck Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala = Cr Ck 129 . PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Ukoliko u temeljnoj propoziciji proizvodnje uz minimalni ukupni  ∆K Cr  ∆K trošak zamijenimo kvocijentom =  kvocijent  ∆R  ∆R Ck  Granični proizvod rada . Granični proizvod kapitala moći ćemo ustvrditi da proizvođač čini optimalni izbor (odabire ekonomski efikasnu tehniku proizvodnje) tada kada izjednači kvocijent graničnih proizvoda inputa s njihovom relativnom cijenom. = Cr Ck Upotrijebljena je tehnika proizvodnje ekonomski efikasna ukoliko uspije izjednačiti granični proizvod po novčanoj jedinici različitih inputa.

PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . zahtijeva izjednačavanje graničnog proizvoda po novčanoj jedinici angažiranih čimbenika proizvodnje ili izjednačavanje granične stope supstitucije kapitala radom i njihove relativne cijene. Minimaliziranje ukupnog troška. 130 . Potrošačeva je namjera maksimalizirati ukupnu korisnost i u tom smislu on nastoji izjednačiti granične korisnosti po novčanoj jedinici različitih dobara ili graničnu stopu supstitucije dvaju dobara sa njihovom relativnom cijenom. što jest pretpostavka realiziranja maksimalnog profita.6. Na jednoj je strani zakon opadajuće granične korisnosti (s rastom potrošnje nekog dobra nužno opada njegova granična korisnost). pak. uz neizmijenjene veličine ostalih. Proizvođač. nastoji zadani output proizvesti uz minimalni ukupni trošak. vladaju potrošnjom. a na drugoj. sličnost propozicija potrošačevog i proizvođačevog optimalnog izbora. odnosno proizvodnjom. nužno obara njegov granični proizvod). zakon opadajućih prinosa (gomilanje jednog inputa. Uzrok je tomu sličnost zakona koji dominiraju.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Zanimljiva je usporedba potrošačevog i proizvođačevog optimalnog izbora. Zamjetna je. proizvodnoj. dakle.

Kriterij ove podjele jest poglavito broj poduzeća (ponuđača) nekog sektora.7. Naime. 7. monopol. 50 Pojam dobra. najoštriji oblik konkurencije naziva se savršena konkurencija. i poduzeća slobodno ulaze i napuštaju tržište. Monopol označava postojanje tek jednog poduzeća. TRŽIŠTE DOBARA 7. TRŽIŠTE DOBARA 50 Uobičajena je podjela tržišta dobara. Za savršenu se konkurenciju često zna reći kako je gotovo tek teorijski moguća. tj. d) savršenu obaviještenost kupaca i proizvođača o svim relevantnim tržišnim podacima (i proizvođači i potrošači su upoznati s cijenama dobara i inputa. posebice kada je u pitanju formiranje cijene njegovog dobra i određivanje veličine outputa.1. upotrebljavamo kao kraticu za izraz "dobra i usluge" 131 . SAVRŠENA KONKURENCIJA Ekstremni. Savršena konkurencija i monopolistička konkurencija znače postojanje velikog broja poduzeća od kojih svaki proizvodi tek mali dio ukupnog proizvoda grane ili sektora. Svaka od navedenih tržišnih struktura nameće poduzeću specifična pravila ponašanja. Razlog tomu su izuzetno zahtjevni uvjeti njenog postojanja. c) ničim ograničenu mobilnost svih resursa pa dakle. tržišnih struktura na savršenu konkurenciju. a oligopol razumijeva postojanje malog broja ponuđača nekog dobra. savršena konkurencija ili tržište savršene konkurencije razumijeva: a) postojanje velikog broja proizvođača istog dobra. jednostavnosti radi. b) postojanje velikog broja kupaca. te su u stanju uvijek kupiti po najnižoj cijeni). monopolističku konkurenciju i oligopol.

tržišnoj. Bio bi to samoubilački korak budući da bi. Naime. sasvim sigurno. prihvaćaju. nije potrebito niti racionalno smanjiti cijenu ispod tržišne. Horizont savršenog konkurenta moguće je. Naime. Tržište nameće cijenu (nju određuje tržišna ponuda i tržišna potražnja). Ovdje nema osobnog suparništva – ne u tom smislu da poduzeće mora voditi računa o ponašanju i reakcijama drugog ili drugih poduzeća kako bi odredilo vlastitu politiku ili ponašanje. Ovaj je tip konkurencije posve neosoban – impersonalan. TRŽIŠTE DOBARA Ova temeljna obilježja savršene konkurencije pomoći će u razotkrivanju ostalih specifičnosti savršene konkurencije. prikazati na sljedeći način: 132 . budući da postoji izuzetno veliki broj proizvođača identičnog proizvoda jasno je da svaki od savršenih konkurenata proizvodi mali. neznatni dio ukupnog proizvoda grane ili sektora. nemajući drugog izbora. tržišnu cijenu. Razlozi su ovom mirenju sa sudbinom (barem kada je u pitanju cijena) dvojaki. Ponajprije. Budući da ne posjeduje nikakvu tržišnu moć. preuzimaju. savršeni konkurent ne može povećati cijenu iznad tržišne. Kada je cijena zadana veličina. Drugo. tada je potražnja s kojom se suočavate savršeno elastična. Naime.7. Savršeni konkurent nije u stanju varirajući veličinu vlastitog outputa utjecati na cijenu dobra. kada bilo koju veličinu outputa možete realizirati uz postojeću. dakle. a savršeni konkurenti je. "od šume ne vidite drvo". cijeni. kupci su voljni kupiti dobro i po višoj. Savršeni konkurent je preuzimatelj cijene (price taker). U savršenoj konkurenciji relevantne ekonomske parametre odeđuju impersonalne snage tržšta. savršeni konkurent ne posjeduje nikakvu kontrolu nad cijenom vlastitog dobra. ostao bez kupaca i bio izguran s tržišta.

izračunati na sljedeći način: Granični prihod = ∆ Ukupni prihod ∆ Količina 133 .1. podsjećamo. granični i prosječni prihod savršenog konkurenta Sljedeća osobitost savršene konkurencije tiče se graničnog i prosječnog prihoda savršenog konkurenta. utržene količine dobra i njegove cijene. 7. Umnožak je to.1. marginalni) prihod je prihod koji donosi dodatno prodana jedinica dobra. prema tomu.7. Ukupni prihod. Ukupni. TRŽIŠTE DOBARA Slika 53. dakle. Ukupni prihod = Količina ⋅ Cijena Granični (dodatni. dakle. jest zbroj svih primanja poduzeća koja ono realizira prodajom svojih dobara. promjena. odnosno povećanje ukupnog prihoda kao posljedica jediničnog povećanja prodane količine dobara. To je. Moguće ga je.

i to u svim tržišnim strukturama. Proizlazi da je prosječni prihod. jednak cijeni dobra. to je ∆ Ukupni prihod = ∆ Količina ⋅ Cijena. ∆ Količina Prosječni je prihod ukupni prihod po jedinici prodanog dobra. TRŽIŠTE DOBARA Budući da je savršeni konkurent u prilici svaku dodatnu jedinicu outputa realizirati po istoj cijeni kao i svaku prethodnu (podsjećamo. Prosječni prihod = Ukupni prihod = Cijena Količina Prema tomu. cijenu određuje i nameće tržište).7. 134 . u uvjetima i samo u uvjetima savršene konkurencije vrijedi da je cijena dobra jednaka graničnom i prosječnom prihodu savršenog konkurenta. Dakle. Cijena = Granični prihod = Prosječni prihod Situaciju u kojoj se nalazi savršeni konkurent moguće je sada i detaljnije prikazati. Granični prihod savršenog konkurenta = ∆ Količina ⋅ Cijena = Cijena .

Profit jest razlika između ukupnog prihoda i ukupnog troška. te nije u mogućnosti da manipulirajući cijenom povećava profit. Sasvim je sigurno da će on svoj output stabilizirati na onoj razini koja znači maksimalni profit. 135 .2. Maksimaliziranje profita Zadaća je poduzeća. pa i savršenog konkurenta. postoji druga opcija. Preuzimatelj cijene nije u stanju kontrolirati cijenu svoga dobra. a) Tržište b) Savršeni konkurent 7. TRŽIŠTE DOBARA Slike 54.realizirati u danim uvjetima maksimalni profit. maksimalizirati profit .7.1. Međutim. Savršeni konkurent može manipulirati veličinom svog outputa.

2. dakako. bio zamijenjen gubitkom. TRŽIŠTE DOBARA 7. 40 jedinica dobra. gubitak (negativni profit) je jednak fiksnom trošku i iznosi 25. ukupni trošak i profit Tablica 19.7. Profit se javlja nakon prve prijelomne točke da bi nestao. očigledno. Output koji u datim okolnostima (tržišna cijena dobra iznosi 12) garantira maksimalni profit jest. Prijelomna točka (break even point). ali ni gubitak. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni prihod 0 120 240 360 480 600 720 840 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Profit -25 5 45 75 95 75 5 -115 Kada je proizvedena i utržena količina dobara jednaka nuli. nakon druge prijelomne točke. Ukupni prihod. 136 . To je situacija u kojoj poduzeće ne realizira profit.1.1. prag rentabilnosti znači jednakost ukupnog prihoda i ukupnog troška. javlja kada je ukupni trošak veći od ukupnog prihoda. Gubitak se.

veći od dodatnog troška i za tu se razliku profit poduzeća povećava. TRŽIŠTE DOBARA Slika 55.7. Dodatni je prihod. naime. savršeni će konkurent smanjiti svoj output. Granični prihod.granični prihod. 7. veći dodatni trošak od dodatnog prihoda smanjuje profit.2. 137 . Granični prihod jest prihod koji donosi dodatno utržena jedinica dobra. Ukoliko je granični prihod (cijena dobra) manji od graničnog troška. Naime.1. Profit će se u takvom slučaju smanjiti upravo za onaj iznos za koji granični trošak premašuje cijenu dobra . savršeni konkurent ima razloga povećavati svoj output.2. veća od graničnog troška. granični trošak i profit Profitno-maksimalizirajući output moguće je odrediti i pomoću odnosa između graničnog prihoda i graničnog troška. Granični trošak jest trošak proizvodnje dodatne jedinice dobra. Kada je granični prihod savršenog konkurenta odnosno cijena dobra.

Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni prihod 0 120 240 360 480 600 720 840 Granični prihod 12 12 12 12 12 12 12 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Granični trošak 9 8 9 10 14 19 24 Profit -25 5 45 75 95 75 5 -115 Usredotočimo se na odnos između graničnog prihoda (cijene dobra) i graničnog troška. Upravo stoga se profit smanjuje za 20 novčanih jedinica (2 ⋅ 10) i sa 95 pada na 75 novčanih jedinica.7. Dakle. Po jedinici proizvedenog i utrženog dobra granični prihod je za 3 novčane jedinice veći od graničnog troška. Dakako da ne. Pri outputu od 10 jedinica granični prihod (12) jest veći od graničnog troška (9). te se profit povećava za 30 novčanih jedinica (3 ⋅ 10 = 30). pri outputu od 50 granični trošak (14) jest veći od graničnog prihoda (12). Ispitajmo njegovu djelotvornost. dakle. postoji tada kada savršeni konkurent nema razloga niti povećavati niti smanjivati svoj output. Ovo vrijedi (granični prihod je veći od graničnog troška) sve do outputa od 40. TRŽIŠTE DOBARA Profitno-maksimalizirajući output. Maksimalizirati profit u uvjetima savršene konkurencije znači proizvoditi onaj output pri kojem je cijena dobra (granični prihod) jednaka graničnom trošku. Zapitajmo se hoće li savršeni konkurent proizvesti output od 50. odnos 138 . Pravilo maksimaliziranja profita u uvjetima savršene konkurencije glasi: Cijena = Granični trošak . Naime. Tablica 20.

7. TRŽIŠTE DOBARA između graničnog prihoda (cijene dobra) i graničnog troška upućuje na zaključak kako profitno-maksimalizirajući output jest 40. Pretpostavimo da raspolažemo jedino podacima koje nudi gornja slika. prosječni ukupni trošak odnosno njegova krivulja. omogućiti izračunavanje prosječnog i ukupnog (maksimalnog) profita. Kako dokazati da presjecište krivulja graničnog troška i graničnog prihoda jest doista točka maksimaliziranja profita? Kako dokazati da output od 40 jedinica dobra jest profitno-maksimalizirajući output? Potrebiti će dokaz pružiti i. Slika 56. istovremeno. 139 .

TRŽIŠTE DOBARA Tablica 21.5 9. 140 .64 Slika 57. Prosječni profit je profit po jedinici realiziranog dobra.5 9. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Prosječni ukupni trošak 11.7.75 9.5 11.625 10.92 13.

TRŽIŠTE DOBARA Profit Prosječni profit = Količina Međutim. Optimalni će output i dalje biti određen presjecištem krivulja graničnog prihoda (cijene) i graničnog troška. prosječni profit jednak je 2.3. profitno-maksimalizirajuće) količine određuje veličinu (maksimalnog) profita kojega ostvaruje savršeni konkurent. Optimalna razina proizvodnje.625. prag rentabilnosti). Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao prijelomna točka U određenim uvjetima točka maksimaliziranja profita može postati prijelomna točka. Površina osjenčanog pravokutnika pokazuje veličinu maksimalnog profita kojega realizira savršeni konkurent (slika 57).5). pri optimalnom outputu određenom jednakošću cijene (graničnog prihoda) i graničnog troška. Umnožak prosječnog profita i utržene (optimalne.7.Prosječni ukupni trošak Budući da prosječni ukupni trošak. prosječni profit je.1. kao što gornja slika pokazuje. i razlika između prosječnog prihoda i prosječnog ukupnog troška. Prosječni profit = Prosječni prihod . 141 . ali on više neće značiti realizaciju maksimalnog profita.375. iznosi 9. u novim tržišnim uvjetima (tržišna cijena iznosi 9. omogućit će tek poslovanje bez gubitka ali i bez profita (prijelomna točka.375 ⋅ 40 = 95 7. Pretpostavimo da tržišna cijena padne na razinu minimalnog prosječnog ukupnog troška. Profit = Prosječni profit ⋅ Količina Profit = 2.

Zamjećujete. 142 . Optimalni output sada iznosi 30. Prag rentabilnosti znači jednakost ukupnog prihoda i ukupnog troška ali i prosječnog prihoda i prosječnog ukupnog troška. Ne postoji profit ali. veći ili manji od optimalnog. svaki output. niti gubitak. TRŽIŠTE DOBARA Slika 58. vodi poduzeće u gubitak.7. u situaciju u kojoj je prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda. na sreću.

pri svim veličinama svog outputa. Prosječni gubitak jest gubitak po jedinici utrženog dobra.7. Prosječni gubitak = Gubitak Količina 143 .4. Slika 59.5.1. TRŽIŠTE DOBARA 7. Minimalni će gubitak jamčiti output određen jednakošću cijene (graničnog prihoda) i graničnog troška. Pretpostavimo da tržišna cijena iznosi 8. Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao točka minimaliziranja gubitka Gurnu li tržišne sile tržišnu cijenu ispod razine minimalnog prosječnog ukupnog troška. realizirati gubitak. savršeni će konkurent.

makar i privremenog. prosječni je gubitak.5. Naime. Situaciju u kojoj se poduzeće našlo moguće je opisati na sljedeći način: 144 .25 Umnožak prosječnog gubitka i utržene (u danim uvjetima optimalne) količine određuje veličinu (minimalnog) gubitka koji realizira savršeni konkurent. savršenom konkurentu.5). Fiksni trošak. U oba slučaja gubitak je jednak fiksnom trošku. doista svejedno hoće li nastaviti ili prekinuti proizvodnju. prekidanja proizvodnje.1.5 = 1. Moguće je da čudno zvuči. pojava gubitka ne mora nužno značiti prekid proizvodnje. Prekidanje proizvodnje Pojava gubitka otvara pitanje. Prosječni gubitak = Prosječni ukupni trošak . razlika između prosječnog ukupnog troška i prosječnog prihoda. iz navedenog primjera. TRŽIŠTE DOBARA Međutim. Naime. koji proizvodi gubitak od 25 novčanih jedinica bit će svejedno hoće li nastaviti proizvodnju ili će je prekinuti. dakle.75 .25 ⋅ 20 = 25 7.7.Prosječni prihod Prosječni gubitak = 9. Našemu je poduzeću. međutim. Gubitak = Prosječni gubitak ⋅ Količina Gubitak = 1. nije moguće izbjeći.8. gubitak je jednak upravo fiksnom trošku budući da je tržište cijenu gurnulo na razinu minimalnog prosječnog varijabilnog troška (8. U kratkom vremenskom razdoblju poduzeće suočeno s gubitkom ima na raspolaganju samo dvije opcije: nastaviti proizvoditi s gubitkom ili prekinuti proizvodnju. proizvodili ili ne. a to pokazuje i gornja slika.

5 13.28 Nameće se zaključak kako će poduzeće neminovno prekinuti proizvodnju kada njegov gubitak bude veći od fiksnog troška.4 8.67 9 10 11.5* 8. dogoditi tada kada tržište nametne cijenu koja je manja od minimalnog prosječnog varijabilnog troška. pretpostavke prekidanja proizvodnje su: Cijena (prosječni prihod) < Minimalni prosječni varijabilni trošak 8.5 = 8. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Varijabilni trošak 0 90 170 260 360 500 690 930 Prosječni varijabilni trošak 9 8. Prema tomu.5 Ukupni prihod 168 Gubitak 27 < > Varijabilni trošak 170 Fiksni trošak . TRŽIŠTE DOBARA Cijena (prosječni prihod) = Minimalni prosječni varijabilni trošak* 8.5 Ukupni prihod = Varijabilni trošak 170 = 170 Gubitak = Fiksni trošak . 25 145 . 25 = 25 Tablica 22.7. To će se. naravno. U tom slučaju ukupni prihod nije u stanju pokriti niti varijabilni trošak.

51 52 Ne vrijedi plakati nad prolivenim mlijekom. Otuda proizvođači nastavljaju proizvoditi čak i kada ta proizvodnja znači pojavu gubitka. 146 . Fiksni (potopljeni) trošak se može ignorirati51 (u kratkom vremenskom razdoblju) te važnim postaje pokriće varijabilnog troška. Pretpostavimo da ste kupljenu kartu za nogometnu utakmicu izgubili. 7. Ništa drugo vam i ne preostaje. ali gubitka manjeg od fiksnog troška. Trošak je potopljen kada ga nije moguće nadoknaditi. Nastali potopljeni trošak ćete zanemariti52 i budući da ste vatreni navijač svoga kluba kupit ćete novu ulaznicu i. imate li sreće. 7.6. fiksni – potopljeni trošak možemo zanemariti prilikom donošenja odluke o tome da li i koliko proizvoditi. u kratkom vremenskom razdoblju.7. TRŽIŠTE DOBARA Prekid će proizvodnje u ovakvom slučaju smanjiti gubitak i svesti ga na fiksni trošak. Fiksni trošak se. Potopljeni trošak Pitanje prekidanja proizvodnje moguće je povezati s pojmom potopljenog troška (sunk cost). Naime. može smatrati potopljenim troškom.1.1. Dakako. Stoga. Krivulja ponude savršenog konkurenta Optimalni output savršenog konkurenta određen je presjecištem krivulja graničnog troška i graničnog prihoda (cijene). veseliti se pobjedi svoga kluba.7. i u svakodnevnom se životu susrećemo sa potopljenim troškom. poduzeće ne može privremeno prekinuvši proizvodnju izbjeći fiksni trošak.

u ovoj situaciji. jer će sa svakim porastom cijene povećavati ponuđenu količinu. ali i ne mora značiti početak ponude budući da. proizvodio ili ne. TRŽIŠTE DOBARA Slika 60. 147 . dakle. Ovo vrijedi uz jedan značajan izuzetak. teško zaključiti kako krivulja ponude savršenog konkurenta jest identična s njegovom krivuljom graničnog troška. Ukoliko cijena padne ispod razine minimalnog prosječnog varijabilnog troška. nužno se prekida proizvodnja i ponuđena količina je jednaka nuli. Nije.7. Naime. točka a na krivulji graničnog troška može. savršeni konkurent bilježi gubitak jednak fiksnom trošku.

dakle.7. U tome će slučaju prosječni prihod.8. Do izlaska sa tržišta će doći ukoliko je ukupni prihod manji od ukupnog troška. Prosječni prihod (cijena) < Prosječni ukupni trošak 148 .1. TRŽIŠTE DOBARA Slika 61. Izlazak slijedi. ukoliko je Ukupni prihod < Ukupni trošak . Pitanje izlaska sa tržišta U dugom vremenskom razdoblju pojava gubitka nužno nameće pitanje napuštanja tržišta. 7. odnosno cijena dobra kojega proizvodi savršeni konkurent biti manja od prosječnog ukupnog troška. Poduzeće ne može u dugom vremenskom razdoblju podnositi gubitak.

granični trošak C > PUT C< PUT Količina dobra 7. TRŽIŠTE DOBARA Prema tomu.7. Podsjetimo se poznate nam situacije: 149 . odnosno veća od prosječnog ukupnog troška. Cijena Ponuda. Slika 62. krivulja ponude savršenog konkurenta je identična sa krivuljom njegovog graničnog troška ali u onom području cijena u kojemu je cijena dobra jednaka.1. Dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije Pretpostavimo da tržišna cijena omogućuje savršenim konkurentima realizaciju profita.9.

dakle. ista priča u dugom vremenskom razdoblju ima nešto drukčiji kraj. Njihova će pojava. a cijena je jednaka minimalnom prosječnom ukupnom trošku savršenih konkurenata. Dugoročna ravnoteža znači da nema razloga niti za useljavanje niti iseljavanje poduzeća. TRŽIŠTE DOBARA Slike 63. Drugim riječima. a) Tržište b) Savršeni konkurent Ovo je. Ukoliko se pojavio izuzetno velik broj novih poduzeća pad će cijene dovesti do pojave gubitka. Gubitak će izazvati iseljavanje poduzeća.7. Jedno od obilježja savršene konkurencije jest i činjenica da se novi konkurenti potpuno slobodno pojavljuju na tržištu. Naime. sretni kraj priče o savršenom konkurentu u kratkom vremenskom razdoblju. u dugom vremenskom razdoblju. Međutim. Sasvim je sigurno da će profit privući nove konkurente. dugoročna ravnoteža znači da je ekonomski profit savršenih konkurenata jednak nuli. povećati tržišnu ponudu i izazvati pad cijene i profita. te će proces dugoročnog prilagođavanja trajati sve dotle dok profit svih savršenih konkurenata ne bude sveden na nulu. profit (pozitivna razlika 150 .

Implicitni trošak je trošak svih onih inputa koje posjeduje vlasnik ili vlasnici poduzeća. Odgovor je jednostavan: normalni profit. dakle. Normalni profit postoji. Slike 64. To je trošak onih čimbenika proizvodnje koje poduzeće mora kupovati kako bi moglo funkcionirati. Dakako. Implicitni trošak je trošak alternativne uporabe vlasnikovih inputa te ga nazivamo i oportunitetni 151 . To je trošak čimbenika proizvodnje koje. potiče na proizvodnju kada je njihov ekonomski profit jednak nuli.7. Eksplicitni ili računovodstveni trošak je trošak svih inputa koji nisu vlasništvo vlasnika poduzeća. i tada kada je ukupni prihod jednak ukupnomu trošku. Ukupni je trošak moguće podijeliti na (osim nama već poznate podjele na fiksni i varijabilni trošak) eksplicitni i implicitni trošak. Vjerojatno se pitate što to savršene konkurente i dalje zadržava na tržištu. nije potrebito kupovati od drugih poduzeća. računovodstvo ove kupovine vrijedno bilježi te eksplicitni trošak zovemo i računovodstveni trošak. dakle. TRŽIŠTE DOBARA između ukupnog prihoda i ukupnog troška) ćemo od sada zvati ekonomski profit.

realizirati odgovarajuću plaću. pretpostavimo nadalje. Pretpostavimo da ste pokrenuli nekakav "business". nerealizirana najamnina i kamata implicitni su ili oportunitetni trošak vaše odluke da imate svoje poduzeće. gotovo svaki naš postupak izaziva neki oportunitetni trošak. Vi ste. inpute u vašem vlasništvu (vaš rad. Oportunitetni je ili implicitni trošak vrijednost najbolje alternative koju smo propustili realizirati. Konačno. vaš poslovni prostor i novčana sredstva) mogli upotrijebiti i na drugi način. novčana ste sredstva. Nadalje. Prema tomu. mogli ste se zaposliti i. umjesto u vlastito poduzeće. normalni profit (koji postoji kada je ukupni prihod jednak ukupnom trošku . Ponajprije. TRŽIŠTE DOBARA trošak. dakako.7. Dakle. mogli uložiti u banku i realizirati odgovarajuću kamatu. kao diplomirani ekonomist. budući da smo prisiljeni birati između različitih alternativa. vlasnik ste poslovnog prostora i određena novčana sredstva ste uložili u poduzeće. propuštena plaća. mogli ste iznajmiti poslovni prostor i ostvariti odgovarajuću najamninu. U svakodnevnom životu.eksplicitnom i implicitnom) predstavlja onaj dio ukupnog prihoda koji pokriva upravo implicitni trošak. Vi vodite vaše poduzeće. Ukupni prihod = Ukupni trošak ( Eksplicitni trošak + Implicitni trošak ) Normalni profit 152 . a posebno značenje oportunitetni ili implicitni trošak ima u ekonomskom životu.

valja konstatirati da dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije znači i jednakost cijene i minimalnog prosječnog ukupnog troška (C= min. naime. Kada je cijena nekog dobra veća od njegovog graničnog troška (C>GT) govorimo o alokacijskoj neefikasnosti. U ovom je slučaju nedovoljno resursa upotrijebljeno u proizvodnji dotičnog dobra. Na kraju. Potrebito je. vrjednijeg dobra. te postoji alokacijska efikasnost. savršeni konkurenti koriste upravo svoje kapacitete. postoji alokacijska efikasnost. Dugoročno. Dugoročna ravnoteža znači i jednakost cijene dobra i graničnog troška. upravo proizvesti onaj output koji minimalizira prosječni ukupni trošak. cijena dobra jednaka graničnom trošku (C = GT) resursi su alocirani na način da njihova (najbolja) alternativna uporaba znači proizvodnju iste vrijednosti. veći dio resursa uložiti u proizvodnju alternativnog.PUT). Ne postoji alternativni angažman resursa koji bi značio proizvodnju veće vrijednosti.7. Alokacijska neefikasnost postoji i kada je cijena dobra manja od graničnog troška njegove proizvodnje (C < GT). kao vrijednost alternativnog dobra kojeg mogu proizvesti isti resursi. Resurse je potrebito realocirati na način da se više resursa angažira u proizvodnji dobra čija je cijena veća od graničnog troška. dakle. TRŽIŠTE DOBARA Zaključimo kako normalni profit jest gorivo koje u dugom vremenskom razdoblju omogućava rad stroja savršene konkurencije. Alternativna uporaba resursa znači proizvodnju veće vrijednosti. Ova nejednakost signalizira da je previše resursa upotrijebljeno u proizvodnji nekog dobra. Pokušajmo alokacijsku efikasnost razumjeti na način da granični trošak shvatimo kao oportunitetni trošak. Alternativni angažman resursa znači proizvodnju manje vrijednosti. 153 . Kada je cijena dobra jednaka graničnom trošku (kao što je to slučaj na tržištu savršene konkurencije). društveni interes to nalaže. Kada je. Koristiti kapacitet znači. Resurse nije potrebito realocirati.

patenti). 154 . Povećavanje outputa. zahvaljujući neprekidnom obaranju prosječnog ukupnog troška. Monopol znači postojanje jednog proizvođača-ponuđača jedinstvenog dobra 53 koji je. izaziva pad prosječnog ukupnog troška. MONOPOL 7. Česti uzrok uspješnog povećavanja razmjera poduzeća jest izuzetno visoki fiksni trošak. Obzirom na različite načine onemogućavanja konkurencije valja razlikovati zakonski (legalni) monopol i prirodni monopol. Međutim. u takvom slučaju. vode itd. Primjeri prirodnog monopola nastalog zbog ekonomije razmjera jesu distribucija plina. Pojam i oblici U lepezi tržišnih struktura savršena konkurencija jest jedna krajnost. do nastanka prirodnog monopola može doći i uslijed ekonomije razmjera. električne energije. na ovaj ili onaj način. Prirodni monopol nastaje kada jedno poduzeće monopolizira prirodne resurse. Poduzeće koje bilježi rastuće prinose razmjera (ekonomija razmjera) u stanju je.1. Ono je. zaštićen od pojave potencijalne konkurencije. sposobno.7. potisnuti sve konkurente sa tržišta i osvojiti monopolski položaj. dakle. licence. tržište opskrbiti odgovarajućim dobrom uz niži prosječni ukupni trošak nego veći broj manjih poduzeća. Druga je monopol. unatoč povećanju prosječnog varijabilnog troška.2. TRŽIŠTE DOBARA 7. Zakonski monopol nastaje na osnovi zakonom utvrđenih povlastica (koncesije. znači značajno smanjenje prosječnog fiksnog troška koje.2. zbog toga što je postotno povećanje njegovog ukupnog proizvoda veće od postotnog povećanja angažiranih inputa. 53 Riječ je o dobru koje nema bliskog supstituta.

2. Naime. U tom području tržišna potražnja jest cjenovno elastična odnosno Ec > 1.prihod koji donosi dodatno utržena jedinica dobra  ∆ Ukupni prihod    ∆ Količina  .javlja kao razlika između povećanja ukupnog    prihoda uslijed povećanja realizirane količine dobara i smanjenja ukupnog prihoda uslijed smanjenja cijene dobra. manipulirajući vlastitim outputom. njome upravlja zakon potražnje. Rezultat je manji od cijene dobra odnosno prosječnog prihoda. Ukupni. posjeduje tržišnu moć. "pravi" cijenu. Krivulja tržišne potražnje je krivulja opadajućeg oblika. odnosno cijene dobra. monopol može birati između različitih cijena određenih tržišnom potražnjom. odnosno njegovom veličinom. Krivulja tržišne potražnje je istovremeno i krivulja prosječnog prihoda monopola. potraživana će količina dobara biti veća. Pri tome. dakle. Zbog čega je to tako? Monopol. potražnja s kojom se on sučeljava jest tržišna potražnja (zbroj svih individualnih potražnji). TRŽIŠTE DOBARA 7. naravno.2. ipak. granični i prosječni prihod monopola Budući da je monopol jedini ponuđač nekog dobra. te nižoj cijeni dobra odgovara veća potraživana količina. Za razliku od savršenog konkurenta . Monopol je "price maker". određivati cijenu dobra. 54 54 Podsjećamo da je Ec > 1 kada postotno smanjenje cijene izazove takvo postotno povećanje potraživane količine koje znači rast ukupnog prihoda. Dok je u uvjetima savršene konkurencije cijena dobra bila jedanka graničnom i prosječnom prihodu savršenog konkurenta u uvjetima monopola cijena je jednaka samo prosječnom prihodu. zahvaljujući svom posebnom.preuzimatelja cijene (price taker-a) monopol određuje. postoje neka ograničenja. povlaštenom položaju. i obrnuto. On je u stanju. granični prihod monopola je manji od prosječnog prihoda. Dakako.7. Zbog toga se granični prihod monopola . Naime. Sve dotle dok smanjenje cijene dobra (monopol se. Ukoliko zahtijeva nižu cijenu. određujući cijenu spušta niz krivulju tržišne potražnje) znači pozitivan granični prihod ukupni prihod monopola raste. Vrijedi. 155 .

a Ec = 1. on je maksimalan. U tom slučaju tržišna potražnja je jedinično ili stabilno elastična.7. Cijena 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Potraživana količina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ukupni prihod 0 11 20 27 32 35 36 35 32 27 20 11 0 Granični prihod 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 156 . U tom području tržišna potražnja jest cjenovno neelastična. odnosno 0 < Ec < 1. Tablica 23. Kada smanjenje cijene dobra znači negativan granični prihod ukupni prihod monopola opada. TRŽIŠTE DOBARA Kada je granični prihod monopola jednak 0. ukupni prihod monopola niti raste niti pada.

7. TRŽIŠTE DOBARA Slika 65. 157 .

znači pozitivan granični prihod i cjenovno elastičnu potražnju. 158 . Ukoliko. koji. on će ga napustiti povećavajući cijenu i smanjujući output. monopol zađe u područje cjenovno neelastične potražnje.7. kojim slučajem. dakle. Koje je područje tržišne potražnje zanimljivo za monopol? U kojem će dijelu tržišne potražnje monopol potražiti svoj profitnomaksimalizirajući output? Nasuprot uvriježenom mišljenju bit će to onaj segment tržišne potražnje koji znači rast ukupnog prihoda. TRŽIŠTE DOBARA Slika 66.

2.3. 159 . profitno-maksimalizirajući output jesu 3 jedinice dobra. Ukupni prihod. Tablica 24. ukupni trošak i profit Provjerimo tvrdnju da se profitno-maksimalizirajući output nalazi u onom segmentu tržišne potražnje koja znači pozitivan granični prihod i Ec > 1. Cijena 12 11 10 9 8 7 6 Potraživana količina 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni prihod 0 11 20 27 32 35 36 Ukupni trošak 7 11 14 19 26 35 46 Profit -7 0 6 8 6 0 -10 Ekonomski se profit (pozitivna razlika između ukupnog prihoda i ukupnog troška) javlja nakon prve prijelomne točke i nestaje nakon druge. Neprijeporno.7.3.2.1. TRŽIŠTE DOBARA 7. Odredimo output koji znači maksimalni ekonomski profit i to pomoću ukupnog prihoda i ukupnog troška. Maksimaliziranje profita 7.

160 .7. osigurava maksimalni profit moguće je locirati i pomoću graničnog prihoda i graničnog troška. Naime. granični trošak i profit Output koji. output valja smanjivati sve dok se ne izjednače granični prihod i granični trošak. analizirajući savršenu konkurenciju. Pravilo koje smo otkrili. monopol će povećavati svoj ukupni proizvod sve dok je granični prihod veći od graničnog troška. Monopol će. ukupni 45 trošak 40 35 30 25 20 19 27 32 36 ukupni trošak ukupni prihod maksimalni profiit=8 15 10 5 7 11 1 2 3 4 5 6 profitno-maksimizirajući output Potraživana količina 7. Granični prihod. Ukupni prihod.2.3.2. u danim uvjetima. vrijedi i u uvjetima monopola. TRŽIŠTE DOBARA Slika 67. Ukoliko je granični trošak veći od graničnog prihoda.

Tablica 25.33 6.5 7 7. Četvrtu jedinicu monopol neće proizvesti budući da je njen granični trošak (7) veći od graničnog prihoda (5).67 161 . Cijena Potraživana količina Ukupni prihod Granični prihod Ukupni trošak Granični trošak Profit 12 11 10 9 8 7 6 0 1 2 3 4 5 6 0 11 20 27 32 35 36 11 9 7 5 3 1 7 11 14 19 26 35 46 4 3 5 7 9 11 -7 0 6 8 6 0 -10 Profitno-maksimalizirajući output jesu. TRŽIŠTE DOBARA ponovimo. 3 jedinice dobra. naravno. Tablica 26. Količina 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni trošak 7 11 14 19 26 35 46 Prosječni ukupni trošak 11 7 6. Proizvodnja te četvrte jedinice značila bi smanjenje profita za dvije novčane jedinice. Da bismo i slikom pokazali i dokazali kako output od 3 jedinice dobra jest profitno-maksimalizirajući potrebito je gornju tablicu dopuniti podacima o prosječnom ukupnom trošku. maksimalizirati svoj profit proizvodeći onaj output pri kojem je granični prihod jednak graničnom trošku.7.

monopolski položaj ne jamči trajnu i sigurnu realizaciju ekonomskog profita. Prosječni profit (prosječni prihod .33. povlašteni. Pri tom. Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška ukazuje na profitno maksimilizirajući output. Za razliku od savršenog konkurenta koji je u dugom vremenskom razdoblju "osuđen" na normalni profit monopol može u dugom vremenskom razdoblju realizirati ekonomski profit. a maksimalni (ekonomski) profit (2. Taj dugovječni ekonomski profit koji monopol realizira zahvaljujući činjenici da je zaštićen od pojave konkurencije nazivamo monopolski profit. Međutim. 162 .67 ⋅ 3) iznosi 8. TRŽIŠTE DOBARA Slika 68. a prosječni ukupni trošak 6.7. Naime. promjene (pad) tržišne potražnje mogu monopolu omogućiti tek ostvarenje normalnog profita. outputu cijena dobra iznosi 9. već spomenute.prosječni ukupni trošak) iznosi 2. To su. optimalnom što se poslovnog rezultata tiče. tri jedinice dobra. a mogu ga gurnuti i u gubitak.67.

Ekonomski je profit jednak nuli budući da je prosječni prihod jednak prosječnom ukupnom trošku. vodi monopol u gubitak. odnosno ukupni prihod je jednak ukupnom trošku. izjednačavanje cijene (prosječnog prihoda) i minimalnog prosječnog ukupnog troška. Ali. veći ili manji od optimalnog K. za razliku od savršene konkurencije. tangira krivulju prosječnog ukupnog troška monopol realizira tek normalni profit. 163 . pri optimalnom outputu. vodi ga u situaciju u kojoj je prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda. Jedino K jamči jednakost prosječnog ukupnog troška i prosječnog prihoda te realizaciju normalnog profita. Granični trošak Prosječni ukupni trošak Svaki output.4.2. Slika 69. TRŽIŠTE DOBARA 7. Prijelomna točka u uvjetima monopola Ukoliko uslijed smanjenja tržišne potražnje njena krivulja. čak i tada kada ostvaruje samo normalni profit monopol zahtijeva veću cijenu od minimalnog prosječnog ukupnog troška. između ostalog. određenom jednakošću graničnog prihoda i graničnog troška.7. Lošoj reputaciji monopola. pridonosi i činjenica da prijelomna točka u uvjetima monopola ne znači.

Slika 70. dakle. Ukoliko je gubitak veći od fiksnog troška. makar i privremeno.7. TRŽIŠTE DOBARA 7. ukoliko je. Točka minimaliziranja gubitka u uvjetima monopola Monopol neće izbjeći gubitak kada je pri svim razinama proizvodnje prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda. 164 .2. cijena (prosječni prihod) manja od minimalnog prosječnog varijabilnog troška monopol će. prekinuti proizvodnju. Granični trošak Prosječni ukupni trošak Najviše što monopol u ovoj situaciji može učiniti jest minimalizirati gubitak. Minimalni gubitak osigurava optimalni output K (određen presjecištem krivulja graničnog prihoda i graničnog troška).5. baš kao i savršeni konkurent.

. Za razliku od savršenog konkurenta monopol nema krivulju ponude. str. New York 1991. Vrijedi i obrnuto. krivulja ponude (bilo individualne. W. Monopolova krivulja ponude ne postoji. Inc.W. ceteris paribus.7. 266. pri tome. nastoji proizvesti onu količinu dobra koja znači jednakost graničnog prihoda i graničnog troška i. znači veću ponuđenu količinu.2. kada je monopol u pitanju taj jedinstveni odnos između cijene i ponuđene količine naprosto ne postoji. Slika 71. bilo tržišne) pokazuje odnos između cijene nekog dobra i ponuđene količine. Dakako. granični prihod Granični trošak C Potražnja1 Potražnja0 Granični prihod0 Granični prihod1 K0 K1 Količina 55 Vidjeti: Mansfield.: Microeconomics. zahtijeva maksimalnu cijenu koju dopušta tržišna potražnja. 165 . Viša cijena. Podsjetimo. Norton & Company. Monopol. granični trošak. Međutim. u različitim tržišnim situacijama. Monopol i krivulja ponude Krivulja ponude savršenog konkurenta jednaka je s krivuljom njegovog graničnog troška.6. ovo vrijedi ukoliko je cijena veća od minimalnog prosječnog varijabilnog troška savršenog konkurenta. TRŽIŠTE DOBARA 7.55 Cijena . E.

7. međutim. odnosno novčani iznos koji su pojedini kupci ili skupine kupaca voljni platiti za dobro ili uslugu. dakle. odnosno tržišnu moć. Ovo njegovo nastojanje ne implicira. može prakticirati diskriminaciju cijena.2. Proizvođač. TRŽIŠTE DOBARA Nepostojanje jedinstvenog odnosa između cijene dobra i ponuđene količine pokazuje i prethodna slika. bijaše riječ o monopolu s jedinstvenom cijenom. Diskriminacija cijena znači prodaju istog dobra po različitim cijenama različitim kupcima. postojanje jedinstvenog odnosa između cijene dobra i ponuđene količine istog dobra. Uspješno diferenciranje cijena ili diskriminacija cijena pretpostavlja: 1. 7. kada je riječ o monopolu. odnosno ponuđač mora biti u stanju procijeniti platežnu sposobnost kupaca i spremnost na kupovinu. jedna te ista cijena može. mora posjedovati monopolsku.7. Monopol je konzistentan u svome nastojanju da proizvodi output koji izjednačava granični prihod i granični trošak. Naime. Monopol s jedinstvenom cijenom je monopol koji zahtijeva istu cijenu za svaku jedinicu svog outputa. 166 . naravno. Dobro ili usluga koja se namjerava prodavati po različitim cijenama ne može biti namijenjenja preprodaji. On. Dakako. mada to posebno ne naglasismo. ove razlike u cijenama nemaju opravdanje u različitim troškovima poslovanja. značiti najrazličitije ponuđene količine. Diskriminacija cijena nije moguća i ne može je. Monopol. Moguća bi preprodaja vrlo brzo dovela do etabliranja jedinstvene cijene 3. Proizvođač mora biti u stanju kontrolirati cijenu dobra. međutim. 2. biti u uvjetima savršene konkurencije. Monopol i diskriminacija cijena Do sada.

7. prosječni prihod Granični prihod K 167 . Prema tomu. Savršena diskriminacija cijena O savršenoj diskriminaciji cijena govorimo kada proizvođač od svakog kupca zahtijeva maksimalni novčani iznos kojega je on spreman platiti.7.1. odnosno usluge.7. Slika 72. A Ekonomski profit C B Granični trošak Prosječni ukupni trošak Tržišna potražnja . U ovoj je situaciji cijena u svakom pojedinom slučaju jednaka vrijednosti dobra. Sljedeći će grafički prikazi pojasniti učinke savršene diskriminacije cijena. TRŽIŠTE DOBARA U stvarnom svijetu potrošači ne ulaze u prodavaonice s istaknutim novčanim iznosima koje su spremni platiti za pojedina dobra ili usluge. U stvarnom svijetu diskriminacija cijena nije savršena. monopol poseže za diskriminacijom cijena budući da ona povećava njegov profit.2. Potrošački višak biva pretvoren u profit proizvođača. jednostavnosti radi pretpostavit ćemo da monopol uspijeva savršeno diskriminirati cijene. Ali.

zamjećujete da potrošači koji su spremni platiti jedinstvenu cijenu C ostvaruju potrošački probitak kojega prikazuje površina trokuta ACB. svaka jedinica outputa znači jednakost cijene i graničnog prihoda. način maksimalizira svoj profit. Razlog tomu jest činjenica da se smanjenje cijene (koje rezultira povećanjem potraživane količine) odnosi samo na dodatno utrženu jedinicu dobra. Ekonomski profit Granični trošak Prosječni ukupni trošak Tržišna potražnja .7. a ne i na sve prethodne jedinice. 168 . proizvodi output K. Stoga. prosječni prihod. granični prihod K K1 Savršena diskriminacija cijena briše razliku između cijene i graničnog prihoda. Baš kao u savršenog konkurenta i u monopola koji savršeno diskriminira cijene vrijedi da je cijena = prosječni prihod = granični prihod. Na taj. Slika 73. Monopol. Ali. pridržavajući se pravila da izjednači granični prihod i granični trošak. poznati nam. TRŽIŠTE DOBARA Riječ je o situaciji koju dobro poznajemo.

posredovano savršenom diskriminacijom cijena. Uvest ćemo u igru njegovu krivulju graničnog prihoda. ali povećanje profita. znači proizvodnju većeg. povećanju profita pridonose i oni kupci koje je jedinstvena cijena i pravilo izjednačavanja graničnog prihoda i cijene izbacilo "iz igre". usporediti cijene koje nastaju u ovim različitim tržišnim strukturama. Pretpostavit ćemo da je. plaćaju cijenu veću od one koja bi se formirala u uvjetima savršene konkurencije.8. Ali. Učinci su savršene diskriminacije cijena dvojaki: a) Potrošački probitak se pretvara u profit.7. 7. Sada svi kupci. Potom ćemo isti sektor monopolizirati pretpostavivši da umjesto velikog broja ponuđača postoji samo jedan. alokacijski efikasnog outputa pri kojem je cijena izjednačena s graničnim troškom. te outpute koje odbacuje monopol. ali i većim. Zaključimo: savršena diskriminacija cijena rezultira većim profitom. krivulja tržišne ponude je istovremeno i krivulja graničnog troška. prije svega. Svaki od savršenih konkurenata prihvaća tržišnu cijenu kao danu i proizvodi onaj output pri kojemu je granični trošak jednak cijeni dobra. Monopol će proizvesti output pri kojemu je 169 . b) Moguće ironično.2. TRŽIŠTE DOBARA Monopol proizvodi ukupni proizvod K1 koji znači (baš kao i u savršenog konkurenta) jednakost cijene dobra i graničnog troška. Usporedba monopola i savršene konkurencije Usporediti monopol i savršenu konkurenciju znači. alokacijski efikasnim outputom. neki sektor gospodarstva podvrgnut savršenoj konkurenciji. ponajprije. odnosno savršena konkurencija. Samo posljednji kupac plaća cijenu jednaku graničnom trošku. Ne zaboravimo. Ravnotežna će cijena i output biti određeni presjecištem krivulja tržišne potražnje i tržišne ponude. osim posljednjeg.

monopolski output (KM) jest manji od konkurencijskog outputa (KK) 3. TRŽIŠTE DOBARA granični prihod izjednačen s njegovim graničnim troškom. monopolska cijena (CM) jest veća od cijene koju odbacuje savršena konkurencija (CK) 2. cijena formirana u uvjetima savršene konkurencije (CK) jednaka je graničnom trošku. monopolska cijena (CM) jest veća od graničnog troška 4. Međutim. osim alokacijske neučinkovitosti te proizvodne neučinkovitosti – nekorištenja kapaciteta [čak i u situaciji realizacije normalnog profita cijena je veća od minimalnog prosječnog ukupnog 170 . Slika 74. te odrediti maksimalnu cijenu koju tržišna potražnja može podnijeti.7. Nije teško zaključiti da: 1.

Naime. u određenim slučajevima. uljuljkano u sigurnost monopolske pozicije poduzeće se spušta ispod krivulje ukupnog proizvoda. mogu monopolski output. TRŽIŠTE DOBARA troška (c > min. nije se teško složiti sa tvrdnjom da pojavom monopola društvo uvijek gubi. Međutim. Lobiranje radi carinske zaštite od inozemne konkurencije samo je jedan primjer "rent seeking-a". Razlozi za to vjerojatno postoje. odnosno ponašanju usmjerenom na izgradnju monopolskog položaja i njegovu zaštitu. Monopol. 171 . PUT)] monopolu se može prigovoriti i tzv. ali i ekonomije cilja (economies of scope).7. Doista. dakako. Riječ je o traganju za rentom. izaziva dodatne troškove. Ali. Ekonomije cilja se. to nije sve. evidentno. Zaštićeno od konkurencije. a zbog zaštićenosti od konkurencije. Ovaj se oblik neefikasnosti ne odnosi na poznatu činjenicu da monopol smanjuje output kako bi povećao cijenu već je Harvey Leibenstein veže uz činjenicu da se uz date inpute ne proizvodi maksimalni mogući output. učiniti većim od onog konkurencijskog. zbog inertnog i hipertrofiranog upravljačkog i kontrolnog mehanizma može bolovati od X neefikasnosti. Izgradnja i održavanje barijera koje štite monopolski položaj može biti zaista skupa. taj monopolski položaj osvojen na "dobar" način. pak. Isti se inputi koriste za proizvodnju većeg broja dobara (komplementarnih u smislu njihove jeftinije proizvodnje). aktivnosti koja. zasnivanju na diverzifikaciji dobara. Razlika između aktualnog outputa uz datu tehnologiju i angažirane inpute te mogućeg. a koje je cilj realizacija monopolskog profita. a monopolska cijena može biti niža od konkurencijske. "rent seeking behavior". U ovom je dijelu priče monopol neprijeporno negativni junak priče ("bad guy"). poznata nam ekonomija razmjera. odnosno proširenju asortimana proizvodnje. Ekonomije cilja jesu smanjenje prosječnog ukupnog troška kao posljedica povećanja broja različitih dobara koja poduzeće proizvodi. monopoli očigledno nisu izumrla vrsta. većeg outputa jest X neefikasnost. Ocjenjujete li nečiji monopolski položaj zapitajte se da li je netko monopol zbog toga što je "loš" ili je.

unatoč tomu što nije ostvarena alokacijska efikasnost. Granični je trošak u tom slučaju nužno manji od prosječnog ukupnog troška. proizvodnja bijele tehnike. a uspješno korištenje ekonomija razmjera i cilja ilustrirat će sljedeća slika. 172 . TRŽIŠTE DOBARA U prethodnom smo primjeru. zamjećujete. monopol igra pozitivnu ulogu. uspoređujući savršenu konkurenciju i monopol. Sve to.7. Tržišna ponuda Cijena Granični trošak CK CM Tržišna potražnja Granični prihod KK KM Količina U ovome je slučaju monopolska cijena niža od konkurencijske. u nekim slučajevima. itd. Slika 75. Krivulja tržišne ponude je nastankom monopola pretvorena u njegovu krivulju graničnog troška. pretpostavili da monopoliziranje tržišta nije tangiralo troškove. Ali.) obara prosječni ukupni trošak. Prema tomu. ekonomija razmjera ili ekonomije cilja. odnosno njihova kombinacija (farmaceutska industrija. a monopolski output veći od konkurencijskog.

ponajprije. Monopolistički konkurenti proizvode slično.7. tržišna moć jest posljedica diferencijacije proizvoda. slobodno pojavljuju na tržištu i uključuju u tržišnu utakmicu. Budući da proizvodi jedinstvenu verziju dobra. Monopolistička konkurencija Monopolistička je konkurencija takav tip tržišta na kojem veliki broj poduzeća međusobno konkurira proizvodeći ne identično već slično dobro. dakako. baš kao savršena konkurencija. konkurenti. baš kao i monopol. NESAVRŠENA KONKURENCIJA Stvarni svijet doista nije niti savršeno konkurentan niti u potpunosti monopoliziran.3. Drugo.1. U drugom slučaju. Zahvaljujući diferencijaciji dobra koja proizvode monopolistički konkurenti nisu savršeni supstituti. dakle. monopolistički konkurent dominira jednim segmentom tržišta i u mogućnosti je kontrolirati cijenu svog dobra. dakle. tržišna moć jest posljedica malog broja ponuđača i činjenice da svaki od njih proizvodi značajni dio ukupnog proizvoda grane. imperfektna konkurencija podrazumijeva postojanje većeg ili manjeg (ali. monopolistička konkurencija. bez ikakvih ograničenja. sposobnost da variranjem outputa utječe na cijenu dobra. U prvom. Nesavršena. Stvarna su tržišta. ne postavlja nikakve zapreke onima koji žele ući ili izaći s tržišta. s opadajućom krivuljom potražnje. TRŽIŠTE DOBARA 7. radi se o oligopolu.3. činjenicu da se monopolistički konkurent sučeljava. 173 . ne identično dobro. 7. Savršena konkurencija i monopol prije su apstrakcije negoli realnost. većeg od jednog) broja ponuđača od kojih svaki posjeduje određenu tržišnu moć. Gornja definicija ne obuhvaća sva bitna obilježja monopolističke konkurencije. riječ je o monopolističkoj konkurenciji. Razmotrit ćemo dva oblika nesavršene konkurencije. podvrgnuta nesavršenoj konkurenciji i smještena između dviju krajnosti-savršene konkurencije i monopola. Valja dodati. Novi se.

dakle. TRŽIŠTE DOBARA Zamjećujete. Slika 76. Ovakvo ponašanje nameće opadajuća krivulja potražnje s kojom se monopolistički konkurent sučeljava. Zbog toga su i događanja na ovom tipu tržišta vrlo zanimljiva. 7. 174 .1. proizvodi onaj output pri kojem je granični prihod izjednačen s graničnim troškom.3. monopolistička je konkurencija mješavina obilježja svojstvenih kako za savršenu konkurenciju tako i monopol. On. Pretpostavimo da zbog povoljnih tržišnih uvjeta monopolistički konkurenti realiziraju ekonomski profit. Kratko vremensko razdoblje Monopolistički konkurent poštuje isto pravilo maksimaliziranja profita kao i monopol. Predstavimo situaciju u kojoj se nalazi jedan od monopolističkih konkurenata.7.1.

TRŽIŠTE DOBARA Poduzeće izgleda i ponaša se kao monopol. Granični trošak Prosječni ukupni trošak 175 . uopće na tržištu monopolističke konkurencije postaje prilično tijesno. monopolistički konkurent realizira ekonomski profit čiju veličinu predstavlja svojom površinom osjenčani pravokutnik. neodrživa u dugom vremenskom razdoblju. Budući da je prosječni prihod. Naime. a drastičniji pad potražnje (pomicanje krivulje potražnje ulijevo i prema dolje) može dovesti i do pojave gubitka. 7. Nova će poduzeća privući dio kupaca.3. Slika 77. Ekonomski profit se smanjuje. Dugo vremensko razdoblje Dugo vremensko razdoblje aktivira ono obilježje monopolističke konkurencije koje se tiče slobodnog pojavljivanja novih konkurenata na tržištu.1. ekonomski profit koji realiziraju monopolistički konkurenti privući će. nove konkurente. odnosno cijena veća od prosječnog ukupnog troška pri optimalnom K. Prema tomu. sasvim sigurno. Gubitak će izazvati iseljavanje poduzeća. Ovo će napuštanje tržišta trajati sve dotle dok monopolistički konkurenti ne ostvare jedino i samo normalni profit.2.7. Ova je idilična situacija. dugoročna ravnoteža na tržištu monopolističke konkurencije znači da je ekonomski profit jednak nuli. međutim. potražnja za proizvodima starosjedioca se smanjuje.

dakle. Cijena koju određuje monopolistički konkurent veća je od graničnog troška. onaj output koji znači minimalni ukupni trošak po jedinici proizvedenog dobra . U tom smislu valja razlikovati diferencirani oligopol i čisti oligopol. Diferencirani oligopol znači da poduzeća proizvode slična dobra. TRŽIŠTE DOBARA Ekonomski je rezultat isti kao u savršenoj konkurenciji. Brojni su uzroci formiranja oligopola. Realizirajući normalni profit monopolistički konkurent proizvodi output koji je manji od onoga koji znači minimalni prosječni ukupni trošak. prijelomna točka u uvjetima monopolističke konkurencije znači manji output i veću cijenu nego prijelomna točka u uvjetima savršene konkurencije. Riječ je o ponešto različitim dobrima ali. i dobrim supstitutima.7. 7. proizvoditi normalni profit u savršenoj konkurenciji znači proizvoditi onaj output koji znači i minimalni prosječni ukupni trošak. naime. neiskorištenog kapaciteta. međutim. Monopol i monopolistička konkurencija. Uopće. istovremeno. Oligopol Oligopol je tržište na kojemu nekoliko (mali broj) proizvođača međusobno konkurira proizvodeći ista ili slična dobra. Na takvom tržištu će postojati manji broj velikih proizvođača. Nadalje. Najčešće je to ekonomija razmjera. I monopolistički konkurent i savršeni konkurent moraju se dugoročno zadovoljiti normalnim profitom. Ali. znači pojavu suvišnog. Nadalje. Kapacitet je. Čisti oligopol razumijeva proizvodnju istog dobra.minimalni prosječni ukupni trošak. Drugim riječima. Ponekad nije moguće realizirati prihvatljivo niski prosječni ukupni trošak bez proizvodnje izuzetno velikog outputa. Cijena dobra savršenog konkurenta jednaka je graničnom trošku. savršeni konkurent koristi upravo svoj kapacitet. mali broj proizvođača može postojati i zbog činjenice da je za pojavu na nekom 176 .3. razlike ipak postoje.2.

Ono određuje i mijenja cijenu. On traga za cijenom vodeći računa o postupcima svojih konkurenata.2. itd. Poduzeće koje je preuzelo vodstvo u cijenama. 7.1. Međutim. Manja poduzeća. On je "price maker". Strategijska je interakcija naročiti oblik međusobne ovisnosti poduzeća u oligopolu koja nalaže takvo ponašanje (posebice kada je u pitanju cijena dobra i veličina outputa) koje vodi računa o očekivanim postupcima i reakcijama svih konkurenata. također. problem strategijske interakcije rješava se na način da jedno poduzeće. Prvi je tzv. najčešće ono najveće. ali i za suradnju. Drugi način određivanja cijene u oligopolu jest tajno (budući da je najčešće ilegalno) ili javno dogovaranje i sporazumijevanje. preuzme vodstvo u cijenama. vodstvo u cijenama. Očigledno. postojanje relevantne tržišne moći svakog od oligopolista. a ostali ga u tome slijede. profit i output svakog poduzeća u oligopolu ovisi o postupcima njegovih konkurenata. Bitno obilježje oligopola jest mali broj proizvođača i. ovisno o promjenama tržišnih uvjeta i vlastitih troškova. proizvode output koji znači jednakost graničnog prihoda i graničnog troška. Monopol "pravi". dominantno poduzeće. patenata. s tim u svezi. Ovakvi su 177 . određuje cijenu. Ovdje ima mjesta i za sukob. Situaciju u kojoj se nalaze oligopolisti nazivamo strategijska interakcija. maksimalizira svoj profit proizvodeći onaj output pri kojem je njegov granični prihod jednak graničnom trošku.3. prihvaćaju cijenu dominatnog poduzeća te. Problem međusobne ovisnosti. Budući da je pod budnom paskom svojih konkurenata. TRŽIŠTE DOBARA tržištu potrebito uložiti izuzetno velik (financijski) kapital. situacija je ovdje znatno složenija negoli u monopolu. Vodstvo u cijenama i tajni sporazumi Postoji nekoliko načina rješavanja pitanja određivanja cijene u oligopolu. Oligopol može biti i posljedica insuficijentnih zaliha sirovina. On je "price searcher". oligopolist mora biti znatno oprezniji prilikom određivanja cijene.7.

a sve u cilju povećanja vlastitog profita. Tako formirana cijena jest monopolska cijena. Često se događa da ovakvi aranžmani nisu dugoga vijeka. povećavajući output iznad dogovorene kvote. te ukoliko ga se pridržavaju posljedice (cijena i output) mogu biti iste kao da je riječ o monopolu. 178 . prestanak sporazuma. Ne samo zbog toga što ih.7. Ona će biti određena presjecištem krivulja zajedničkog (ukupnog) graničnog troška i graničnog prihoda. Jedno ili više poduzeća počinje kršiti sporazum snizujući cijenu ispod dogovorene. najčešće. zakon zabranjuje već stoga što se on iznutra krši. Ukoliko oligopolisti sklope ovakvu vrstu sporazuma (javnog ili tajnog). Ostali to relativno brzo otkrivaju te dolazi do odgovarajuće reakcije koja znači i raskid. te podjela tržišta) mogući budući da se u oligopolu radi o malom broju zainteresiranih stranaka (poduzeća) koje su potpuno svjesne međusobne ovisnosti. Prednosti sporazuma su očigledne: smanjena nesigurnost. povećani profiti i zaštita od pojave eventualne konkurencije. veličina outputa. TRŽIŠTE DOBARA sporazumi (predmet kojih su najčešće cijena. Slika 78.

ima na raspolaganju različite strategije (načine igre) kako bi osigurao povoljan ishod igre.2. i B.B. pretpostavljate. Svaka igra.7. nema.A.B. zbog nedostatka dokaza.2. Ukoliko obojica priznate bit ćete osuđeni na četiri godine zatvora. 179 . A. osuđeni samo za posljednju provalu. a tvoj partner to odbije učiniti. čeka zatvorska kazna od osam godina. budući da je odbio priznati. i B.B. Čvrstih dokaza. Tijekom istrage ustanovi se da su A. odvija u prilično neugodnom ambijentu. i B. Teorija igara može se. pa i ona najnaivnija predstavlja konfliktnu situaciju u kojoj svaki od sudionika nastoji promovirati vlastiti interes.2.2.A. međutim. dobit ćeš zatvorsku kaznu u trajanju od jedne godine. Teorija igara Teorija je igara teorija koja analizira donošenje odluka u situacijama u kojima postoji sukob interesa.3. TRŽIŠTE DOBARA 7. znaju da ukoliko niti jedan ne prizna ranije počinjene provale mogu biti." Zatvorenici. vjerojatni počinitelji niza provala u proteklih nekoliko mjeseci.A. U tom smislu svaki igrač. budu uhićeni prilikom pokušaja provale. a partnera. u odvojene prostorije te obama veli sljedeće: "Ukoliko priznaš ranije počinjene provale.3. Prije nego razmotrimo ekonomsku primjenu teorije igara (na primjeru najjednostavnijeg slučaja oligopola.1. Prilično složena situacija budući da A. ne mogu komunicirati i. dakle. vjerojatno. upotrijebiti i za analizu strategijske interakcije ali i za analizu najrazličitijih problema društvenih znanosti. poštujući pravila igre. Zatvorenikova dilema Igra se. Istražitelj stoga smjesti A. dakako. i B. U tom slučaju obojicu očekuje kazna od dvije godine zatvora. 7. duopolu) odigrajmo igru poznatu kao zatvorenikova dilema.A. Slično je i s igrom koju igraju poduzeća u oligopolu.B. nemaju puno razloga vjerovati jedan drugomu.

B. 2 god. B.B. Prema tomu. B. konačni rezultat. A.A. B. Na koji način razmišlja zatvorenik A. odnosno strategije. B. tada se meni isplati priznati jer ću u tom slučaju biti kažnjen tek jednom godinom zatvora. a oni će u zatvoru odsjediti svaki po četiri godine. Niti jedan zatvorenih ne prizna 3. TRŽIŠTE DOBARA U igri sudjeluju dva igrača kojima su na raspolaganju svega dva načina igre.B. 1 god.A. Matrica isplata pokazuje rezultate svih mogućih strategija obaju igrača. prizna tada. koji prvi razvija ovaj ravnotežni koncept.A. strategije Priznati Priznati A.B. 8 god.B. Ukoliko.A. A. odnosno ravnoteža ove igre jest priznanje obaju zatvorenika.7.B. 180 . prizna. neprijeporno. A. pak. ne prizna 4.B. meni se isplati priznati. Stoga su mogući samo sljedeći ishodi: 1. 2 god.. Oba zatvorenika priznaju 2. Svaki je od igrača odigrao igru. I njemu se isplati priznati. s punih osam godina. a B.A.B. B. bez obzira što učinio drugi zatvorenik. B. i ja moram priznati kako bih izbjegao osam godina zatvora. Dakle. Nash.B. vodeći računa isključivo o 56 John F. ne prizna. 1 god. Istražitelj će riješiti slučaj provala koje su počinili A. strategije Ne priznati Ne priznati B. i B.A.A. U potpuno je istoj situaciji i na isti način rezonira zatvorenik B. A. B. Ravnotežu u ovome slučaju nazivamo nesuradnička ili Nash-ova56 ravnoteža.B. A. A. 4 god. ne prizna.B.A. 8 god.B.A. 4 god. u svakom slučaju. matematičar.? Ukoliko B. prizna.

7. M. varati) i pridržavati se sporazuma. kao i u zatvorenikovoj dilemi. baš kao u zatvorenikovoj dilemi. poduzeće B vara.57 Vjerojatno ste pomalo iznenađeni ravnotežom zatvorenikove dileme. Pretpostavimo da su poduzeća tajno podijelila tržište i dogovorila cijenu. dakle.2. mogu birati između dvije moguće strategije. Naime. TRŽIŠTE DOBARA vlasititom interesu.: Economics. 7.3.. ova igra je samo dokaz da ponekad vođeni vlastitim. I ovdje su. Addison-Wesley Publishing Company. oba igrača na raspolaganju imaju dominantnu strategiju. grubo rečeno.2. Matrica isplata može odbaciti sljedeće rezultate (predstavljene u obliku profita i gubitka): 57 Parkin. dakle.2. sljedeće četiri situacije: 1. ne varati. 181 . "Dominantna strategija je strategija koja ostaje ista bez obzira kakvu akciju poduzeo drugi igrač". Ali. Igra u duopolu Duopol čine dva poduzeća. nastojeći izboriti najpovoljniji ekonomski rezultat. Moguće su . sebičnim interesom ne realiziramo najbolji rezultat. Poduzeće A ne vara. na račun konkurenta. veći ekonomski profit. ravnoteža zatvorenikove dileme je doista specifična.. Varati znači pokušati sniženjem cijene ispod dogovorene zauzeti veći dio tržišta te realizirati. Dominantna strategijska ravnoteža postoji tada kada. Poduzeće A vara. poduzeća B ne vara 4. u pitanju dva igrača koji. ona je ne samo nesuradnička (zbog očiglednih razloga). 357. već je istovremeno i riječ o dominantnoj strategijskoj ravnoteži. New York 1990. Poduzećima su na raspolaganju dvije strategije: izigravati sporazum (ili. Inc. str. Ali. Oba poduzeća ne varaju 2. Oba poduzeća varaju 3.

sporazum ekonomski je profit obaju poduzeća jednak nuli.7. Pokušajmo je otkriti. vremena da bi se profilirao. tada onaj koji izigrava sporazum realizira ekonomski profit od četiri milijuna gurnuvši istovremeno svog konkurenta u gubitak od dva milijuna novčanih jedinica. I konačno. ukoliko poduzeće B ne vara. ali i Nash-ova ili nesuradnička ravnoteža ove igre znači da će oba poduzeća ući u rat cijenama i ostvariti tek normalni profit. imaju dovoljno. Na isti način razmišlja i ponaša se poduzeće B. oba igrača imaju na raspolaganju dominantnu strategiju. Zajedničkom interesu treba. Izigravaju li. I opet. Ponavljanje igre otvara mogućnost da se druga strana kazni za "nekorektno" ponašanje. ako se jedno poduzeće pridržava dogovorene cijene a drugo ne. 182 . Igra koju oni igraju ima veliki broj produžetaka. na sreću ili nesreću. Njihov će ekonomski profit biti jednak nuli budući da je iznova privatni interes nadmašio zajednički interes. naime. Poduzeću A se isplati. Na taj način ono izbjegava gubitak i uspijeva realizirati normalni profit. Dominantna strategijska. U tom slučaju poduzeće A realizira profit od četiri milijuna nanijevši. Svaki "niski udarac". istovremeno. poduzeću B gubitak od dva milijuna. varati. A naša ga poduzeća. Zatvorenici su svoju igru mogli odigrati samo jednom. TRŽIŠTE DOBARA Ne varati Poduzeće B-strategije Varati A B A B Poduzeće A strategije Ne varati Varati +2 A +2 B -2 A +4 B +4 -2 0 0 Ukoliko oba poduzeća odluče poštovati sporazum svaki realizira ekonomski profit od dva milijuna novčanih jedinica. mora varati. Ukoliko poduzeće B vara poduzeće A. pak. tu doista nema dileme. Poduzeća A i B svoju igru mogu ponavljati. dakako. I njegova najbolja strategija je varati.

može očekivati da na napad odgovorite još snažnijim napadom. vaš konkurent snizi cijenu vi možete odgovoriti još većim obaranjem cijene. Oxford University Press. Svaki igrač u svoju strategiju može uključiti i tzv. Strategijski potez je potez koji stvara sliku o tome što vaši konkurenti mogu od vas očekivati u određenoj situaciji. Milo za drago strategija jednostavno znači odigravati u sadašnjoj rundi ono što je drugi igrač odigrao u prethodnoj rundi. ova složenija (budući da uključuje ponavljanje) varijanta zatvorenikove dileme može imati mnogo ravnoteža. New York. ZAKLJUČNO O TRŽIŠTU DOBARA 7. Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća = Vrijednost prodaje najvećih četiriju poduzeća Vrijednost prodaje grane ⋅ 100 58 Vidjeti: Schelling. Izračunava se kao postotak vrijednosti prodaje četiriju najvećih poduzeća. T.: The Strategy of Conflict. primjerice. međutim. TRŽIŠTE DOBARA svaki prekršaj može biti uzvraćen. 7. Uopće. "milo za drago" strategiju (tit-for-tat strategy).58 Ukoliko. Od vas se. Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća U odgovoru na pitanje je li neka grana ili sektor bliže savršenoj konkurenciji ili monopolu može pomoći koeficijent koncentracije četiriju poduzeća.4. 1960.7.1. Jedna je od njih. igračima je na raspolaganju čitav niz strategijskih poteza.4. Prema tomu. te da ostvaruju ekonomski profit od dva milijuna novčanih jedinica. Koeficijent četiriju (ili osam) poduzeća je najčešća mjera koncentracije grane ili sektora. 183 . On pokazuje u kojoj mjeri mali broj (četiri ili osam) poduzeća dominira tržištem. dakle. i suradnička ravnoteža koja će značiti da su oba igrača (poduzeća) tijekom vremena naučila surađivati.

trošak Monopolski profit Cijena>min. 7. Na četiri najveća poduzeća otpada tek mali dio (1% npr. oligopol. Niski postotak ukazuje na snažnu konkurenciju. na koncizan način. Pregled osnovnih obilježja (savršena konkurencija. 90% npr. trošak Normalni profit Cijena> min. Savršena konkurencija Velik broj poduzeća Identično dobro Savršeni konkurent nema utjecaja na cijenu Dugoročna ravnoteža Normalni profit Cijena=min.4.7. PUT Cijena>Gran.) koeficijent koncentracije četiriju poduzeća jest relevantni pokazatelj prisutnosti konkurencije u nekoj grani ili sektoru.) vrijednosti ukupne prodaje.PUT Cijena>Gran. pružiti potrebitu informaciju. Tablica 27. ukazuje na odsutnost konkurencije budući da četiri najveća poduzeća realiziraju 90% vrijednosti prodaje dane grane. Sljedeća će tablica pokušati.. slobodan ili otežan ulaz u granu itd. monopol) Kraj razmatranja tržišnih struktura jest prilika da se podsjetimo i da. PUT Cijena=Gran.2. Dopunjen još nekim podacima (veličina tržišta. usporedimo osnovna obilježja analiziranih tražišnih struktura.PUT Cijena>Gran. TRŽIŠTE DOBARA Visoki postotak. monopolistička konkurencija. trošak Ekonomski profit Cijena >min. trošak Monopolistička konkurencija Veliki broj poduzeća Diferencirano dobro Monopolistički konkurent ima određeni utjecaj na cijenu Oligopol Nekoliko poduzeća Identično ili diferencirano dobro Oligopolist ima značajni utjecaj na cijenu Monopol Jedno poduzeće Jedinstveno dobro Monopol određuje cijenu 184 .

najniži trošak i cijenu. iste zapremine motora i iste boje. konkurencije jest idealan. TRŽIŠTE DOBARA Performancije su savršene konkurencije najbolje. Kada je prirodni monopol u pitanju. a potrošači će.7. oligopolu nije moguće odreći već navedene prednosti ekonomije razmjera i prednosti eventualne diferencijacije proizvoda. kada je u pitanju monopolistička konkurencija. savršenu konkurenciju nije moguće „instalirati" u svim granama proizvodnje. Prema tomu. zamislite da smo prisiljeni kupovati isti automobil. Naime. Zamislite situaciju u kojoj smo svi u situaciji kupovati isto odijelo. nije moguće negirati prednosti ekonomije razmjera koje on nosi sa sobom. istoga kroja i iste boje. Ili. platiti višu cijenu dobra kako bi uživali u njegovoj raznolikosti. koncept savršene proizvođači nastoje proizvesti dobro uz recimo i to. ne može biti najbolja tržišna ne može biti primijenjena u 185 . savršena konkurencija nije i struktura za proizvodnju svakog dobra i svakoj grani proizvodnje. Ali. Ali. proizvodnji nekih dobara će najbolje odgovarati prirodni monopol. oligopol ili monopolistička konkurencija.

.

kapital. poluproizvoda i sirovina čine kapital. Dakle. novčana sredstva.8. sjedinjuje proizvodne sile (organizira čimbenike proizvodnje – formira i upravlja poduzećem). naime. odnosno čimbenika proizvodnje. alati. Zemlja ili uopće prirodni resursi dar su prirode. a ostali su čimbenici proizvodnje pasivni. dakle. U tom se smislu upotrebljava pojam financijskog kapitala. Poduzetništvo je sposobnost stvaranja novih. Kapital. To su rad. zemlja i poduzetništvo. najrazličitiji uređaji i oprema. ne znači novac. rudna bogatstva. Kapital obuhvaća sva proizvedena dobra koja se mogu upotrijebiti u proizvodnji drugih dobara.1. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE 8. PODJELA ČIMBENIKA Ekonomska teorija poznaje četiri inputa. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE 8. Rad predstavlja fizičke i psihičke sposobnosti ljudskih bića koje ona upotrebljavaju prilikom proizvodnje različitih dobara. ali i zalihe gotovih proizvoda. zgrade. Valja. znati da financijski kapital predstavlja novčana sredstva kojima se mogu kupiti elementi kapitala-realnog kapitala. Ekonomist pojam kapital upotrebljava u smislu realnog kapitala-najrazličitijih. strojevi. Pojam zemlja obuhvaća ne samo zemlju kao takvu već i sva prirodna bogatstva kao što su šume. ravijanja postojećih dobara i usluga ali i organiziranja proizvodnje dobara i usluga. ali i sasvim konkretnih kapitalnih dobara. dakle. Kaže se kako poduzetništvo jest aktivni čimbenik. Poduzetnik. vode itd. preuzima rizik 187 .

Domaćinstva. Plaća obuhvaća sve dohotke od rada. Ponuđena količina nekog inputa bit će veća (uz neke iznimke na koje ćemo upozoriti) ukoliko je veća njegova cijena. Poduzetnici su. dakle. Vlasnik rada ostvaruje plaću. nestrpljivi priskrbiti profit time što će najbolje zadovoljiti potrebe potrošača. kombinirajući čimbenike proizvodnje sukladno marginalističkim načelima (o kojima smo i o kojima ćemo govoriti59) nastoji realizirati profit. Poduzetnik. prije svega. dakle. onaj ekonomski. marljivim i discipliniranim ljudima koji stoje iza svojih postupaka – uspjeha i neuspjeha. pak. Vlasnici čimbenika proizvodnje realiziraju odgovarajuće dohotke. Kamata obuhvaća sve oblike dohotka od kapitala. naravno. naravno. FORMIRANJE CIJENE I DOHOTKA ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tržište inputa razlikuje se. Riječ je o samosvojnim. od tržišta outputa (dobara) utoliko što su sada poduzeća (proizvođači dobara i usluga) na strani potražnje. Oni odbijaju egzistenciju planiranu izvana. jest zajednički naziv za sve dohotke primljene na ime upotrebe zemlje i prirodnih resursa. a poduzeća ih kupuju. a domaćinstva (kupci dobara i usluga) na strani ponude. ova promjena ne tangira djelovanje zakona ponude i potražnje. nije za bojažljive i nesklone riziku. Renta. odlučnim. a vlasnik zemlje rentu. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE poslovanja (poduzetnik je “risk-taker”) te inovacijama unapređuje bilo dobro ili uslugu. Ali. u prvi mah. Tržište. i 59 Pravila maksimaliziranja profita – output i input analiza. Vrijedi.8. 8.2. odnosno proces njihove proizvodnje. vlasnik kapitala kamatu. naravno. 188 . nude čimbenike proizvodnje kojima raspolažu.

Baš kao što veličina ukupnog prihoda ovisi o (cjenovnoj) elastičnosti potražnje za nekim dobrom. Prema tomu. Dohodak vlasnika inputa jednak je umnošku cijene inputa (C) i utržene količine (K). Dohodak = C ⋅ K. tada će smanjenje cijene čimbenika dovesti do takvog povećanja potraživane količine čimbenika koje znači povećanje dohotka vlasnika čimbenika. Tržište inputa određuje i dohodak vlasnika čimbenika proizvodnje. Vrijedi i obrnuto. Ukoliko je potražnja za čimbenikom cjenovno elastična. Vrijedi i obrnuto. 189 . Potraživana količina nekog inputa bit će veća ukoliko je manja njegova cijena.8. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE obrnuto. tržište čimbenika proizvodnje određuje cijenu inputa na isti način kao što tržište dobara i usluga određuje cijenu outputa. Zamjećujete sličnost između izračunavanja ukupnog prihoda poduzeća i dohotka vlasnika nekog čimbenika proizvodnje. Slika 79. tako i veličina dohotka vlasnika inputa ovisi o (cjenovnoj) elastičnosti potražnje za inputom.

8. za razliku od transferne zarade. Vrijedi i obrnuto. Slika 80. Transferna zarada je onaj dio dohotka koji je dostatan za induciranje. Ukoliko je potražnja cjenovno neelastična. 190 . Ekonomska je renta. Ili. U pravilu. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ukoliko je potražnja za nekim inputom stabilno elastična. transferna zarada je zarada koju input može realizirati u najboljoj alternativnoj uporabi. kako se to zna reći. To je onaj dio dohotka koji. promjene cijene ne tangiraju veličinu dohotka. Transfernu zaradu možemo smatrati oportunitetnim troškom čimbenika proizvodnje. tada će smanjenje cijene čimbenika dovesti do takvog povećanja njegove potraživane količine koje će značiti smanjenje dohotka vlasnika čimbenika. izazivanje ponude nekog čimbenika proizvodnje. dohodak se vlasnika čimbenika proizvodnje sastoji od dvaju dijelova: transferne zarade i ekonomske rente. Ekonomska je renta dio dohotka koji vlasnik čimbenika prima povrh transferne zarade. "kruh nad pogačom". nije potrebit da bi se čimbenik zadržao u sadašnjoj uporabi.

kada je.8. tada se cjelokupni dohodak sastoji od transferne zarade. Veličina ekonomske rente ovisi o elastičnosti ponude. Kada neki input sadašnjim angažmanom realizira onaj dohodak koji može ostvariti i svojom najboljom alternativnom uporabom (kada je sadašnji dohodak jednak oportunitetnom trošku čimbenika). Transferna je zarada dio dohotka koji se smjestio ispod krivulje ponude. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ekonomska je renta onaj dio dohotka koji se nalazi iznad krivulje ponude i ispod cijene. Neelastična će ponuda značiti veću ekonomsku rentu. cjelokupni se dohodak sastoji isključivo od ekonomske rente. Kada neki čimbenik proizvodnje nema alternativne potrebe. Ponuda takvog čimbenika je savršeno elastična. a vrijedi i obrnuto. njegova ponuda savršeno neelastična. 191 . dakle. Slika 81.

3. Poduzeća. jer im oni omogućuju proizvodnju dobara i usluga koje su potrošači voljni kupiti. međutim. Zapitajmo se. Potražnja je za nekim čimbenikom izvedena iz potražnje za dobrima ili uslugama koje je taj čimbenik u stanju proizvoditi. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 82.8. 8. naime. Odgovor na ovo krucijalno pitanje implicira poznavanje sljedećih kategorija: granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje i granični trošak čimbenika proizvodnje. 192 . kapital ili zemlja) izvedena. koju će količinu nekog inputa angažirati poduzeće koje nastoji maksimalizirati profit. derivirana potražnja. POTRAŽNJA ZA ČIMBENIKOM PROIZVODNJE Potražnja je za čimbenikom proizvodnje (bilo da je u pitanju rad. potražuju čimbenike proizvodnje.

∆ Rad Ukoliko je jedino input kapitala promjenljive naravi njegov granični prihod proizvoda izračunavamo na sličan način: Granični prihod proizvoda kapitala = I konačno. Ukoliko povećavate inpute rada. o veličini dodatnog ukupnog prihoda koji nastaje prodajom dodatnog outputa. jednostavno. Naime. ∆ Zemlja ∆ Ukupni prihod . granični prihod proizvoda nekog inputa jednak je umnošku njegovog graničnog proizvoda i graničnog prihoda. ∆ Čimbenik Ili. Granični prihod proizvoda zemlje = ∆ Ukupni prihod . granični prihod proizvoda ovisi o dvjema stvarima: prvo. 193 . o veličini dodatnog outputa koji proizvede dodatno angažirana jedinica inputa i drugo.8. ∆ Kapital Upozorimo odmah i na drugi mogući način izračunavanja graničnog prihoda proizvoda nekog inputa. a ostali su inputi fiksnog karaktera. u stanju ste izračunati granični prihod proizvoda rada: Granični prihod proizvoda rada = ∆ Ukupni prihod . Granični prihod proizvoda čimbenika = ∆ Ukupni prihod . granični je prihod proizvoda nekog čimbenika proizvodnje prihod koji donosi dodatno zaposlena jedinica istog čimbenika. Prema tomu. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični je prihod proizvoda nekog čimbenika promjena ili povećanje ukupnog prihoda kao posljedica jediničnog povećanja istog čimbenika.

Prosječni je trošak inputa. 194 . TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični prihod proizvoda rada = Granični proizvod rada ⋅ Granični prihod Granični prihod proizvoda kapitala = Granični proizvod kapitala ⋅ Granični prihod Granični prihod proizvoda zemlje = Granični proizvod zemlje ⋅ Granični prihod Granični je trošak nekog čimbenika proizvodnje promjena ili povećanje ukupnog troška tog inputa kao posljedica jediničnog povećanja istog čimbenika. Granični trošak čimbenika= ∆ Ukupni trošak ∆ Čimbenik Ili. ∆Ukupni trošak rada ∆ Rad ∆Ukupni trošak kapitala ∆ Kapital Granični trošak rada = Granični trošak kapitala = Granični trošak zemlje = ∆Ukupni trošak zemlje ∆ Zemlja Prosječni trošak nekog čimbenika proizvodnje jest ukupni trošak tog čimbenika po jedinici istog čimbenika. po logici stvari. jednostavno. jednak cijeni inputa. granični je trošak čimbenika proizvodnje trošak zapošljavanja dodatne jedinice istog čimbenika.8.

smanjivati kada je granični trošak inputa veći od njegovog graničnog prihoda proizvoda. Profitno maksimalizirajući input Sve dotle dok je granični prihod proizvoda nekog inputa (dodatni prihod koji donosi dodatno angažirana jedinica nekog inputa) veći od graničnog troška istog inputa (dodatnog troška dodatno zaposlene jedinice istog inputa) poduzeće će povećavati angažman tog inputa. Provjerit ćemo ovu tvrdnju na sljedećem primjeru: 195 . Količina zaposlenog inputa će se. profitno maksimalizirajuća količina inputa jest ona koja znači jednakost graničnog prihoda proizvoda čimbenika proizvodnje i njegovog graničnog troška.8. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Prosječni trošak rada = Ukupni trošak rada = Cijena rada Rad Ukupni trošak kapitala = Cijena kapitala Kapital Prosječni trošak kapitala = Prosječni trošak zemlje = Ukupni trošak zemlje = Cijena zemlje Zemlja 8.1. Optimalna. pak.3.

8. Određujući veličinu angažiranog inputa (rada. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tablica 28. Prema tomu. Zapošljavanje tog petog radnika ima za posljedicu smanjivanje ukupnog profita za dvije novčane jedinice. Profitno su maksimalizirajući input četiri radnika. pravilo profitno maksimalizirajućeg inputa glasi: 196 . Poduzeće neće zaposliti petog radnika budući da je granični prihod proizvoda njegovog rada (4) manji od njegovog graničnog troška (6). kapitala i zemlje) poduzeće nastoji izjednačiti granični prihod proizvoda nekog čimbenika proizvodnje sa njegovim graničnim troškom. Ukupni proizvod 0 10 18 24 28 30 Granični proizvod rada 10 8 6 4 2 Ukupni prihod 0 20 36 48 56 60 Granični prihod 2 2 2 2 2 Granični prihod proizvoda rada 20 16 12 8 4 Rad 0 1 1 3 4 5 Cijena rada (plaća) 6 6 6 6 6 6 Ukupni trošak rada 0 6 12 18 24 30 Granični trošak rada 6 6 6 6 6 ∆ Ukupni profit 14 10 6 2 -2 Analiza odnosa graničnog prihoda proizvoda rada i graničnog troška rada pokazuje da će proizvođač zaposliti četiri radnika.

budući da je granični prihod jednak cijeni dobra. proizvodnje Budući da je maksimalna cijena koju je poduzeće spremno platiti za dodatnu jedinicu bilo kojeg inputa jednaka graničnom prihodu proizvoda tog istog inputa. Podsjećamo. i tržište je inputa podvrgnuto savršenoj konkurenciji. Ono je preuzimatelj cijene i na tržištu inputa. cijena dobra kojeg on proizvodi (2 novčane jedinice) jednaka je njegovom graničnom prihodu (2 novčane jedinice).savršeni konkurent. te se sučeljava sa savršeno elastičnom krivuljom ponude. uvjetima savršene konkurencije. Tržište je outputa savršeno konkurentno. a Granični proizvod rada ⋅ Cijena dobra = Vrijednost graničnog proizvoda rada U našem se primjeru. proizlazi da je krivulja potražnje poduzeća za čimbenikom proizvodnje jednaka s krivuljom graničnog prihoda proizvoda tog čimbenika proizvodnje. Međutim. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje = Granični trošak čimbenika . Međutim. Vjerojatno ste zamijetili da je proizvođač u našem primjeru preuzimatelj cijene . U ovim naročitim uvjetima.8. granični prihod proizvoda rada transformirao u vrijednost graničnog proizvoda rada. Naime. Poduzeće je jedan od mnogobrojnih kupaca rada i nije u stanju utjecati 197 . prije nego podatke iz naše tablice pretočimo u grafički prikaz potrebito je učiniti još nekoliko napomena. Granični proizvod rada ⋅ Granični prihod = Granični prihod proizvoda rada. granični je prihod proizvoda čimbenika proizvodnje jednak vrijednosti graničnog proizvoda čimbenika proizvodnje. Naše je poduzeće u situaciji da svaku iduću jedinicu rada plaća po istoj cijeni kao i svaku prethodnu.

u stanju utjecati na cijenu inputa. Ukoliko poduzeće .kupac inputa . TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE na cijenu rada. Monopson je takvo tržište na kojem postoji samo jedan kupac (u ovom slučaju čimbenika proizvodnje) baš kao što monopol znači postojanje jednog ponuđača nekog dobra. Stoga je cijena rada jednaka graničnom i prosječnom trošku rada. Poduzeće. 198 . prosječnog troška rada) određuje veličinu onog inputa koji garantira maksimalni profit. Presjecište krivulja vrijednosti graničnog proizvoda rada (graničnog prihoda proizvoda rada) i graničnog troška rada (cijene rada. međutim. ne mora biti jedini kupac nekog inputa da bi raspolagalo određenom sposobnošću kontrole cijene inputa.8.2.ima određenu tržišnu moć.kupac inputa . međutim. i nešto složeniju situaciju koja znači da je poduzeće . Monopson Razmotrimo. Slika 83.3. 8.

Granični je trošak rada veći od cijene i prosječnog troška rada. Uostalom. Zbog čega je granični trošak rada veći od cijene rada? Da bi privukao i zaposlio drugog radnika monopsonist mora ponuditi plaću od 15 novčanih jedinica. međutim.monopsonist. iste veličine. ukupni trošak rada ne raste samo zbog zapošljavanja dodatne druge jedinice rada (uz plaću od 15 novčanih jedinica). Varirajući količine kupljenog inputa ono određuje i cijenu istog inputa. a cijena rada 15. Granični se trošak rada. Prema tomu. naravno. Cijena rada (plaća) Ukupni trošak rada Granični trošak rada Prosječni trošak rada Granični prihod proizvoda rada Rad 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 0 10 30 60 100 150 10 20 30 40 50 10 15 20 25 30 60 50 40 30 20 Cijena rada i prosječni trošak rada su. već i zbog rasta plaće prvog radnika (za 5 novčanih jedinica). krivulja ponude rada jest 199 . TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE monopsonsku moć. Granični trošak druge jedinice rada iznosi 20. Tablica 29. ono se sučeljava s rastućom krivuljom ponude određenog inputa. ako se drugomu radniku plaća 15 novčanih jedinica isto je toliko potrebito platiti i prvomu. Uočili ste bitnu razliku u odnosu na preuzimatelja cijene. Pretpostavimo da tržištem određene vrste rada dominira jedan veliki kupac. Međutim.8. razlikuje od cijene rada i prosječnog troška rada. Ukoliko je kupac savršeni konkurent on se sučeljava sa savršeno elastičnom ponudom i granični trošak rada jednak je cijeni rada i prosječnom trošku rada.

Veličinu plaće očitavamo na krivulji ponude rada. Monopsonist će zaposliti tri radnika isplativši svakomu plaću od dvadeset novčanih jedinica. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE rastućeg oblika budući da je granični trošak rada veći od prosječnog troška rada. Optimalna razina zaposlenosti (koja znači maksimalni profit) jest ona pri kojoj je granični prihod proizvoda rada jednak graničnomu trošku rada. Slika 84. Sve dok je granični prihod proizvoda rada veći od njegovog graničnog troška monopsonist će zapošljavati dodatne jedinice rada i povećavati svoj profit. 200 .8. a pri onom inputu koji maksimalizira profit.

Pokušajte na osnovi prethodne slike odrediti koji bi broj radnika i uz koju plaću bio zaposlen pod pretpostavkom da je tržište rada podvrgnuto savršenoj konkurenciji.8. dakle. kada postoji monopson krivulja graničnog prihoda proizvoda čimbenika proizvodnje prestaje biti krivulja potražnje za tim inputom. Naime. 201 . postojanje krivulje potražnje. Monopsonistovo ponašanje je konzistentno utoliko što u različitim situacijima nastoji zaposliti onu količinu inputa koja znači jednakost graničnog prihoda proizvoda inputa i njegovog graničnog troška. slična je situacija što se zapošljavanja i cijene rada tiče na tržištima između savršene konkurencije i monopsona. Baš kao što je u monopolu cijena outputa veća od graničnog troška. Dakle. monopsonist nema krivulju potražnje baš kao što monopolist nema krivulju ponude. tako je u monopsonu cijena inputa manja od njegovog graničnog prihoda proizvoda. Zbog toga monopol proizvodi manje i uz višu cijenu negoli tržište savršene konkurencije i zbog toga monopson znači manju zaposlenost čimbenika i nižu cijenu čimbenika od one zaposlenosti i cijene koja se formira na savršeno konkurentnom tržištu čimbenika. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Na sličan način se ponašaju i monopsonistički konkurent i oligopsonist. Ovakvo ponašanje ne znači. Ta tržišta inputa na kojima kupac posjeduje određenu tržišnu moć nazivamo monopsonistička konkurencija i oligopson. ne znači. I konačno. međutim. i postojanje jedinstvenog odnosa između cijene inputa i potraživane količine istog inputa.

Zlatno pravilo maksimaliziranja profita kojega nudi output analiza glasi: Granični prihod = Granični trošak. ne postoji jedinstveni odnos između cijene rada i potraživane količine rada. 8.4.4.1.8. Ovo pravilo doživljava sitnu korekciju na tržištu savršene konkurencije. Jedna te ista cijena rada rezultira različitim veličinama angažiranog rada. Output analiza Koji output valja proizvesti da bi se maksimalizirao profit? Onaj pri kojem je granični prihod proizvođača izjednačen s njegovim graničnim troškom. Ne postoji krivulja potražnje za radom.OUTPUT I INPUT ANALIZA 8. Prema tomu. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 85. Budući da je granični prihod savršenog konkurenta jednak cijeni dobra savršeni konkurent maksimalizira profit proizvodeći onaj output 202 . PRAVILA MAKSIMALIZIRANJA PROFITA .

isto će pravilo glasiti: Vrijednost graničnog proizvoda rada = Cijena rada. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE pri kojem je cijena dobra izjednačena s graničnim troškom. transformira u vrijednost graničnog proizvoda rada te pravilo profitno maksimalizirajućeg inputa glasi: Vrijednost graničnog proizvoda rada = Granični trošak rada.4. Ukoliko je i tržište outputa i tržište inputa savršeno konkurentno. Input analiza Koji input valja zaposliti da bi se maksimalizirao profit? Onaj pri kojem je granični prihod proizvoda nekog inputa izjednačen s graničnim troškom istog inputa. ukoliko je tržište outputa savršeno konkurentno pravilo maksimaliziranja profita glasi: Cijena 8. granični prihod proizvoda rada se. = Granični trošak. budući da je granični prihod savršenog konkurenta jednak cijeni dobra. Dakle.2.8. 203 . Ukoliko je dotični input rad. zlatno pravilo maksimaliziranja profita koji nudi input analiza glasi: Granični prihod proizvoda rada = Granični trošak rada Ukoliko je tržište outputa podvrgnuto savršenoj konkurenciji.

.

ponuda rada ne postoji. 205 . međutim. New York. i na tržištu čimbenika proizvodnje. u pravilu i u prvi mah. kako ranije rekosmo. prije svega.: Economics. 60 Vidjeti: Parkin. suprotna. Daljnji rast cijene rada može. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9. Ta najniža plaća dostatna za induciranje ponude rada naziva se plaća suzdržavanja (reservation wage)60. kada je u pitanju ponuđena količina rada. 1990. Ponuda rada Izazvati ponudu rada (bilo individualnu. a one se tiču. dva. Vrijedi i obrnuto. Rast cijene rada iznad plaće suzdržavanja ima za posljedicu. učinka: učinak supstitucije i učinak dohotka. M. većoj cijeni nekog čimbenika proizvodnje odgovarat će i veća ponuđena količina istog čimbenika. bilo tržišnu) znači ponuditi radniku ili radnicima odgovarajuću cijenu rada. ponude rada. Inc. 391.1. izazvati pad ponuđene količine rada. ovaj opći zakon poznaje i neke iznimke. str. Međutim. rast ponuđene količine rada.. Rast cijene rada izaziva. TRŽIŠTE RADA Zakon ponude djeluje. Ukoliko cijena rada padne ispod plaće suzdržavanja. 9. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9. Dakle..1.1.9. Addison-Wesley Publishing Company.

Uporni rast cijene rada. ponuđena količina rada opada. Ponuđena količina rada raste. Budući da slobodno vrijeme-netržišna djelatnost. Učinak su supstitucije i učinak dohotka učinci sa suprotnim djelovanjem. Upravo stoga je krivulja ponude rada (individualna ali i moguće tržišna61) unatrag povijena. To je bit učinka supstitucije. Sat odmora postaje sve skuplji i skuplji u smislu izgubljene sve veće i veće plaće. Ali. povećava se potražnja i za tom vrstom čovjekove aktivnosti. a pri višim cijenama rada do izražaja dolazi učinak dohotka. radnik je u situaciji birati između tržišne djelatnosti (prodaja rada) i netržišne djelatnosti (odmor. 61 Tržišna je ponuda rada zbroj svih individualnih ponuda određene vrste rada. moguće je ustvrditi da pri nižim cijenama rada djeluje učinak supstitucije. Prisjetimo se.prodajom rada. Rast cijene rada povećava atraktivnost tržišne djelatnosti odnosno povećava oportunitetni trošak netržišne aktivnosti. povećava potražnju za normalnim dobrima. Učinak se dohotka događa pri višim cijenama rada. Iz tih razloga. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Grubo rečeno. Upravo stoga. ceteris paribus. rast dohotka potrošača. obrazovanje). pri relativno visokim cijenama rada.jest normalno dobro. te rast radnikovog dohotka (plaće) može izazvati pad ponuđene količine rada. rekreacija. 206 .9. rast cijene rada dovodi do supstituiranja netržišne aktivnosti tržišnom djelatnošću .

ono će biti u situaciji da svaku iduću zaposlenu jedinicu rada plati kao i onu prethodnu. međutim. sučeljavaju s rastućom krivuljom rada ili vodoravnom krivuljom ponude rada. Ukoliko je poduzeće isključivi ili jedan od malog broja poslodavaca.9. Sve u ovisnosti o tome posjeduje li poduzeće tržišnu moć odnosno sposobnost da utječe na cijenu čimbenika. 207 . Ponuda rada je u tom slučaju savršeno elastična.1. povećavajući broj zaposlenih ili otpuštajući radnike. ravnotežnu cijenu i broj zaposlenih radnika određuje presjecište krivulja tržišne potražnje i ponude.kupci rada -.2 Ravnoteža na tržištu rada Na tržištu rada. 9. koje je podvrgnuto savršenoj konkurenciji. Pojedina se poduzeća . RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 86. Ukoliko je poduzeće tek jedan od mnogobrojnih kupaca rada. utjecati na cijenu rada. sučeljava se s rastućom krivuljom ponude rada i u stanju je.

povećava proizvodnost rada (raste li prosječni proizvod rada) povećava se i granični proizvod rada. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slike 87. i potražnja za radom i krivulja potražnje se pomiče udesno. u tom slučaju. granični prihod proizvoda rada jest umnožak graničnog prihoda i graničnog proizvoda rada. Raste li cijena dobra ili usluge. dakako. 208 . Ukoliko se. a) Poduzeće kupac .9. uz ostale neizmijenjene uvjete. Vrijedi i obrnuto.2. a s njim i granični prihod proizvoda rada. granični prihod proizvoda rada. Raste potražnja za radom i krivulja potražnje se pomiče udesno. i granični prihod poduzeća. a sa njime. raste.1.savršeni konkurent b) Tržište rada . Raste. Necjenovne odrednice potražnje Krivulja potražnje (iza koje se krije granični prihod proizvoda rada) doživljava pomake tada kada se mijenja potražnja za dobrom koje rad proizvodi (u tom slučaju raste ili pada granični prihod poduzeća) i kada se mijenja proizvodnost rada (u tom slučaju raste ili pada granični proizvod rada).savršena konkurencija 9. ceteris paribus. Vrijedi i obrnuto. Podsjećamo.1.

povećava se oportunitetni trošak rada na onim tržištima rada na kojima cijena rada ostaje ista. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 88.9.2. Krivulja ponude rada pomiče se udesno. Ukupni radni potencijal ili radna snaga obuhvaća sve zaposlene radnike i one osobe koje traže posao. Vrijedi i obrnuto.1. raste li radna snaga. Rastu li plaće na nekim tržištima rada. te cijene rada (plaće) na drugim tržištima rada. Ponuda se rada smanjuje.2. a krivulja ponude se pomiče ulijevo. Necjenovne odrednice ponude Na veličinu ponude rada utječe veličina radne snage. Dakle. uz ostale neizmijenjene uvjete. Vrijedi i obrnuto. 9. 209 . Zbog toga će mnogi radnici napustiti dosadašnja zaposlenja i potražiti posao na atraktivnijim tržištima rada. raste i ponuda rada.

. veća plaća znači i manji broj zaposlenih. Ovo posljednje sindikat može sprovesti smanjujući ponudu rada. Ulbrich. str.1. mogu promicati i podržavati snažnu antimigracijsku politiku itd. 62 Mabry. 203. Sindikati. 1989.. moguć je dogovor s poslodavcima koji članstvo u sindikatu postavljaju kao uvjet mogućeg zaposlenja. ceteris paribus.3. te nastojeći povećati cijenu rada... RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 89.“62 Jednostavno rečeno. 210 .9. 9. M.H.. s tim u svezi. te stoga i manji broj članova sindikata. Uloga sindikata “Radnički sindikati su organizacije koje predstavljaju ekonomske interese radnika. R. Smanjenje će ponude rada izazvati. H. New York. McGraw-Hill Book Company. povećanje cijene rada.: Introduction to Economic Principles. To je moguće učiniti inzistirajući na poboljšanju uvjeta rada. Međutim. cilj je sindikata poboljšati položaj svojih članova.. Primjerice.

. Profitno maksimalizirajući input kapitala jest onaj koji znači jednakost graničnog prihoda proizvoda kapitala i graničnog troška kapitala. Pretpostavimo da ste se odlučili baviti prijevozništvom. Sljedeća će tablica detaljnije opisati situaciju u kojoj se nalazite. U tom smislu sindikat nastoji povećati potražnju za radom. 63 211 . itd. te da ste u mogućnosti (posredstvom leasinga63) nabaviti kamion bilo koje nosivosti.2.9. TRŽIŠTE KAPITALA 9. pretpostavimo. Leasing podrazumijeva poslovni odnos u kojemu davatelj leasinga daje na dogovoreno vrijeme na korištenje primatelju leasinga određenu stvar (kapitalno dobro) uz dogovorenu naknadu. znači nastojanje da se poveća potražnja za dobrima i uslugama u čiju su proizvodnju uključeni članovi sindikata (odgovarajuća propaganda tih i takvih dobara). nemate. Kamion unajmljujete samo za jednu prijevozničku sezonu (recimo. Potražnja za kapitalom Kao što granični prihod proizvoda rada određuje potražnju za radom tako i granični prihod proizvoda kapitala determinira potražnju za kapitalom. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ali. godinu dana) i.2.1. To ukratko. 9. lobiranje u svezi donošenja takvih zakona koji će štititi domaću proizvodnju od inozemne konkurencije itd. osim troškova leasinga. postoji i druga opcija . podizanje radnog morala.opcija koja znači i povećanje plaća i povećanje zaposlenosti. drugih troškova.

Kamion od šest tona nećete unajmiti budući da je njegov granični trošak (120) veći od graničnog prihoda proizvoda (80). Neprijeporno. Svaku dodatnu tonu nosivosti platit ćete idućih 120 novčanih jedinica. vašim će potrebama ponajviše odgovarati kamion od pet tona nosivosti. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tablica 30. I sljedeća će slika potvrditi da je profitno-maksimalizirajući input kamion od pet tona nosivosti: 212 .9. Ukupni proizvod (Prevezene tone) 0 12 22 30 36 40 42 Nosivost kamiona u tonama 0 1 2 3 4 5 6 Granični proizvod kapitala 12 10 8 6 4 2 Ukupni prihod 0 480 880 1200 1440 1600 1680 Granični prihod 40 40 40 40 40 40 Granični prihod proizvoda kapitala 480 400 320 240 160 80 Ukupni trošak kapitala 0 120 240 360 480 600 720 Granični trošak kapitala 120 120 120 120 120 120 Kamion od jedne tone nosivosti unajmljujete za 120 novčanih jedinica godišnje.

budući da ste ih uložili u banku. odrediti profitno-maksimalizirajući input kapitala? Potrebito je izračunati graničnu efikasnost kapitala. međutim. Granični prihod proizvoda kapitala Granična efikasnost kapitala = Granični trošak kapitala ·100 Granična efikasnost kamiona najmanje nosivosti iznosi  480  ⋅ 100 40%. Što.9. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 90. Pretpostavit ćemo da posjedujete potrebita novčana sredstva i da vam ona. Ovo kapitalno dobro nudi tijekom godine povrat   1200  uloženih novčanih sredstava u iznosu od 40% vlastite cijene. ukoliko potrebito kapitalno dobro ne možete unajmiti već morate kupiti? Neka cijena svakog kamiona iznosi deseterostruki iznos njegovog jednogodišnjeg leasinga i neka je. u ovoj novoj situaciji. životni vijek svakog od njih neograničen. jednostavnosti radi. donose kamatu od 10% godišnje. Investirate 213 . Do sada se odluka o angažiranju kapitala ne razlikuje od odluka o angažiranju rada. Kako.

kada je u pitanju kupovina kapitala.3% 26. Maksimalni profit jamči onaj input kapitala (nosivost kamiona) koji znači jednakost granične efikasnosti kapitala i tržišne kamatne stope. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE li dodatnih 1200 novčanih jedinica radi kupovine kamiona od dvije tone  400  nosivosti granična će efikasnost kapitala biti  ⋅ 100 33. Tablica 31. Nosivost kamiona u tonama 0 1 2 3 4 5 6 Granični prihod proizvoda kapitala 480 400 320 240 160 80 Ukupni trošak kapitala 0 1200 2400 3600 4800 6000 7200 Granični trošak kapitala 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Granična efikasnost kapitala 40% 33. osigurati maksimalni profit: input kapitala (u ovom slučaju nosivost kamiona) valja povećavati sve dok je granična efikasnost kapitala veća od kamatne stope. zarađujete više nego da ste novčana sredstva uložili u banku.7% Tržišna kamatna stopa 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 214 .7% 20% 13. Moguće je već sada nazrijeti pravilo koje će.3% 6.3%.9.  1200  U oba slučaja. budući da je tržišna kamatna stopa 10%.

Posuditi 215 . Potražnja za zajmovima Situacija se neće promijeniti ukoliko ne posjedujete vlastita novčana sredstva za kupovinu kamiona. Posudit ćete upravo onu novčanu sumu pri kojoj je granična efikasnost kapitala (u koji namjeravate investirati) jednaka kamatnoj stopi. 9.9. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE I opet se pokazuje da je kamion od pet tona nosivosti vaš optimalni izbor kada je u pitanju realizacija maksimalnog profita. Kamion od šest tona nosivosti nećete kupiti budući da je njegova efikasnost (6. Slika 91. Posuđeni novčani iznos ćete povećavati sve dok je granična efikasnost kapitala veća od kamatne stope koju morate platiti na posuđeni iznos.2.2. te ste ih prisiljeni posuditi.7%) manja od tržišne kamatne stope (10%). U ovome bi slučaju oportunitetni trošak kupovine kapitalnog dobra (izgubljena godišnja kamata) bio veći od profita koji biste realizirali investirajući u kamion od šest tona nosivosti.

za odgođenu potrošnju. Posuditi više znači opet. dakle. Upravo stoga. Kada. krivuljom potražnje (individualne i tržišne) za kapitalom i zajmovima upravlja granična efikasnost kapitala. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE manje znači realizirati manji profit od maksimalno mogućeg budući da je. 216 . Prema tomu. moraju biti nagrađeni. u pravilu. Međutim.2. koji. Kamata je nagrada za čekanje. a ne odgođena zadovoljstva. štede.9. tvrdimo da potrošače odlikuje pozitivna stopa vremenske preferencije tada jednostavno ukazujemo na činjenicu da većina ljudi preferira sadašnja. granična efikasnost kapitala > k'. Slika 92. zaobilaznu. Ponuda zajmova Potrošači. odnosno štednja omogućuje tzv. cijene više sadašnju potrošnju od buduće. aktivnosti koje generiraju korisnost vrednuju se više ukoliko ih prije možemo uživati. upravo ovo čekanje. posrednu proizvodnju. 9. dakle. Uopće.3. ostvariti profit manji od maksimalnog budući da je sada granična efikasnost kapitala < k'. u tom slučaju. koji čekaju. oni koji se suzdržavaju od moguće sadašnje potrošnje.

na ovaj posredni način.2. kamatna stopa.određuje presjecište krivulja tržišne potražnje i tržišne ponude zajmova. snažnoj savršenoj konkurenciji. veću proizvodnju potrošnih dobara.9. 9. Ovo vrijedi kako za individualnu tako i tržišnu ponudu zajmova. životna dob i. ceteris paribus. Slika 93. pretpostavimo. raste kamatna stopa bit će veća i ponuđena količina zajmova. Na takvom tržištu ravnotežnu kamatnu stopu tržišnu kamatnu stopu . 217 . Ravnoteža na tržištu zajmova Tržište je zajmova podvrgnuto. očekivani dohodak. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Umjesto da sve resurse koristi u proizvodnji potrošnih dobara društvo jedan dio resursa angažira u proizvodnji kapitalnih dobara. Na veličinu štednje utječe čitav niz čimbenika: tekući dohodak. dakako. Proizvedeni kapital omogućuje.4. Ukoliko.

Slike 94. 218 . ugljena itd.9. u mogućnosti pozajmiti bilo koji novčani iznos uz danu tržišnu kamatnu stopu. drugo. Ono se sučeljava sa vodoravnom krivuljom ponude zajmova i nema. dakako. nikakvog utjecaja na veličinu kamatne stope. 9. potencijalni dužnik. TRŽIŠTE ZEMLJE Zemlja je specifični čimbenik proizvodnje. ona je imobilna i. Ponajprije. županija raspolaže tek ograničenom količinom zemlje tako i Republika Hrvatska (kao i svaka druga država) posjeduje ograničenu količinu raspoloživog zemljišta.3. Kao što svaka općina.. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Pojedino je poduzeće. zaliha nafte. njezina je količina ograničena. itd.

na savršeno konkurentnom tržištu poljoprivrednog zemljišta npr. dakle.. Bez obzira na visinu rente 64 ponuđena količina zemlje (u užem gradskom području Zagreba. Ravnoteža na tržištu zemlje Unatoč tomu što je ponuda svakog tipa zemlje savršeno neelastična poduzeće . Zakupac se.2.potencijalni zakupac .3. 64 Renta je cijena koja se plaća za upotrebu tuđe zemlje. Slika 95. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9. sučeljava sa savršeno elastičnom ponudom zemlje. tržištem određenu rentu.9. 219 . Ponuda zemlje Budući da je količina bilo koje vrste zemlje na bilo kojoj lokaciji ograničena i fiksna.) ostaje ista. željenu količinu zemlje uz postojeću. npr.1.3. moguće je ustvrditi da je ponuda zemlje savršeno neelastična. 9.će. moći zakupiti potrebitu.

9. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slike 96. određuje visinu rente. zbog istog razloga. Slika 96 b) upozorava na činjenicu da potražnja odnosno granični prihod proizvoda zemlje. Cjelokupni dohodak vlasnika zemlje je. ič ra n Σ g l je ja = z e m ažn a o tr v o d a p o iz iš n p r T r ž r ih o d p ni 220 . budući da je ponuda zemlje savršeno neelastična. ekonomska renta.

ona realocira resurse zbog činjenice da tržište nije u stanju osigurati alokacijsku efikasnost ili Pareto65 optimalnu alokaciju resursa. odnosno vlada ima u ekonomskom životu nekoliko doista važnih funkcija. a da pri tome veličina proizvodnje ostalih dobara 65 Vilfredo Pareto je talijanski ekonomist i sociolog. DRŽAVA I TRŽIŠTE Država. DRŽAVA I REALOKACIJA RESURSA Država intervenira u gospodarskom životu. 1. 3. 4. Država nastoji stabilizirati poslovni ciklus. u ovom trenutku. Stvarno. Usredotočimo se. Država obavlja preraspodjelu dohotka.1. O četvrtoj funkciji bit će riječi u okviru makroekonomske problematike. Država realocira resurse. na drugu funkciju (ona je posljedica tržišne neučinkovitosti) i treću funkciju (riječ je o nastojanju države da raspodjelu učini ujednačenijom). DRŽAVA I TRŽIŠTE 10. 2. Jedan od značajnih predstavnika marginalističke škole odnosno švicarske ili škole privredne ravnoteže. aktualno tržište je Pareto suboptimalno. Država osigurava i održava zakonski okvir u kojem i pomoću kojega ekonomija funkcionira. ona intervenira kako bi smanjila nezaposlenost i inflaciju.10. 221 . 10. Pareto optimalna alokacija resursa znači da ne postoji alternativni način alokacije koji bi omogućio veću proizvodnju makar i jednog dobra ili usluge.

Nekoliko je uzroka tržišne neefikasnosti odnosno Pareto suboptimalnosti: 1. parkirališta. čije korištenje odnosno potrošnja ne smanjuje njegovu ponudu. isključivo pravo njegove potrošnje. čisto bismo javno dobro66 mogli opisati kao dobro čija proizvodnja zahtijeva sudjelovanje i doprinos većeg broja članova neke zajednice koje je. dobra smještena između privatnog i čistog javnog dobra. svjetionici itd. čisto javno dobro (npr. Bit problema sastoji se u tome da netko-neki pretpostave ili da je dovoljan 66 Postoje i tzv. sustav nacionalne obrane.) je dobro koje troše svi i nitko ne može biti isključen iz potrošnje tog i takvog dobra. 10. Isključivost privatnog dobra znači da kupac takvog dobra stiče ekskluzivno. pojava eksternalija 3. a ne samo onima koji su sudjelovali u njegovoj proizvodnji. Primjer takvih dobara su ceste. posredstvom tržišta izvedenoj. Osnovna obilježja privatnog dobra su suparništvo i isključivost. povećanje nečije potrošnje određenog dobra znači smanjenje potrošnje istog dobra od strane druge osobe. Nasuprot tomu. pojava monopola. budući da ne postoji način da se korištenje javnog dobra ograniči samo na one koji su bili angažirani u njegovoj proizvodnji i. omogućio poboljšanje nečijeg blagostanja bez istovremenog smanjenja blagostanja svih ostalih. Specifična obilježja javnog dobra izazivaju ozbiljne prepreke u njegovoj. konačno. jednom proizvedeno. na raspolaganju svima.problem slobodnog jahača. miješana ili polujavna dobra. 222 . Javna dobra Privatno dobro je dobro ili usluga koje troši jedna osoba. Ukratko.1. parkovi i slično.10. "free rider" problem . nesposobnost tržišta da proizvodi javna dobra 2. S tim u vezi najpoznatiji je tzv. Suparništvo se odnosi na jednostavnu činjenicu da. ceteris paribus.1. proizvodnji. DRŽAVA I TRŽIŠTE i usluga ostane neizmijenjena i koji bi dakle.

Ukupna i granična korist javnog dobra Odgovor na pitanje koja količina javnog dobra jest optimalna ili alokacijski efikasna implicira poznavanje ukupne i granične koristi. korist nije drugo doli novčana mjera korisnosti i identična je konceptu vrijednosti koji upotrijebismo prilikom analize potrošnje privatnih dobara i potrošačeve ravnoteže. besplatno koristiti javna dobra. Raste li količina javnog dobra povećava se i ukupna korist. "free rider" je osoba koja besplatno. Graničnu korist moguće je. izračunati na sljedeći način: Granična korist = ∆ Ukupna korist . u boljem slučaju. dakle. te da njihov doprinos (istovremeno i njihov trošak) neće biti potrebit ili.10. DRŽAVA I TRŽIŠTE broj onih koji će participirati u proizvodnji javnog dobra. koristi javno dobro. Dogodi li se suprotno.1. Ukupna korist javnog dobra jest ukupni novčani iznos kojim neka osoba procjenjuje datu razinu opskrbljenosti tim javnim dobrom. i novčana sredstva. Zbog toga država igra ulogu realokatora. da je broj onih koji će se angažirati. Zapravo. dakle. to je promjena ili povećanje ukupne koristi uslijed jediničnog povećanja količine javnog dobra. 10. pak. sasvim nedovoljan pa je racionalno odustati od takvog projekta. posredstvom tržišta proizvedena količina javnih dobara manja od one koja znači alokacijsku efikasnost. nije u stanju osigurati proizvodnju javnih dobara ili je.1. ∆ Količina 223 . Granična je korist javnog dobra novčani iznos koji je pojedinac spreman platiti za dodatnu jedinicu tog javnog dobra. te pokušava osigurati. ne sudjelujući u njegovoj proizvodnji. Isplati se. pa. Tržište. Ovakvo je ponašanje prije pravilo nego izuzetak budući da je isplativo. Ili. ne smanjujući potrošnju privatnih dobara. "free rider" je osigurao besplatno korištenje javnog dobra. kada su u pitanju javna dobra i njihova proizvodnja. Prema tomu. prema tomu.1. alokacijsku efikasnost.

Ovo vrijedi kako za graničnu individualnu korist tako i graničnu društvenu korist.10. Tablica 32. Kao što ukupna društvena korist predstavlja zbroj svih individualnih ukupnih koristi tako granična društvena korist jest zbroj svih graničnih individualnih koristi.B Ukupna društvena korist Granična društvena korist 0 1 2 3 4 5 0 14 24 30 32 30 14 10 6 2 -2 0 12 22 30 36 40 12 10 8 6 4 0 26 46 60 68 70 26 20 14 8 2 224 . raste li razina opskrbljenosti javnim dobrom granična korist opada.osoba A i osoba B. DRŽAVA I TRŽIŠTE Raste li potrošnja javnog dobra. Količina javnog dobra Ukupna korist .benefit analiza) odrediti alokacijski efikasnu količinu javnog dobra.1.2.A Ukupna korist .1. 10.A Granična korist . granična korist se ponaša na isti način kao i granična korisnost. Analiza troškova i koristi Sljedeći će primjer pokazati kako pomoću analize troškova i koristi (cost . Neka u našoj zamišljenoj ekonomiji postoje tek dva korisnika javnog dobra . Zamjećujete.B Granična korist .

5 4 4. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slike 97.5 2 2.5 1 1.5 3 3.5 5 Količina javnog dobra 225 .10. a) b) c) Granična društvena korist (A+B) 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0.

DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 97.10. Tablica 33. Maksimalnu neto korist bilježe dvije jedinice javnog dobra. Količina javnog dobra 0 1 2 3 4 5 Ukupna društvena korist 0 26 46 60 68 70 Granična društvena korist 26 20 14 8 2 Ukupni trošak 0 8 22 42 68 100 Granični trošak 8 14 20 26 32 Neto korist 0 18 24 18 0 -30 Neto je korist razlika između ukupne društvene koristi i ukupnog troška. c) pokazuje da je granična društvena korist javnog dobra okomiti zbroj graničnih individualnih koristi. 226 . U naš ćemo primjer uvesti i trošak kako bismo bili u stanju odrediti točku alokacijske efikasnosti. To je stoga što potrošnja javnog dobra od strane jedne ili više osoba ne onemogućava i ne umanjuje potrošnju svih ostalih osoba. alokacijski efikasnu količinu javnog dobra ukazuje i odnos između graničnog troška i granične društvene koristi. na ovu optimalnu razinu proizvodnje. Međutim.

1. 227 . maksimalnu neto korist odnosno jednakost granične društvene koristi i graničnog troška. prosuti trošak. 10. Eksterni trošak. Eksternalija je trošak ili korist koju osjećaju oni koji nisu neposredno uključeni u ekonomsku transakciju koja ih izaziva. Primjeri eksternog troška.2. Država i eksternalije Riječ je o slučajevima kada aktivnosti (proizvodnja. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 98. eksterne učinke (koristi ili troškove) koji tangiraju druge gospodarske subjekte. negativna eksternalija ili eksterna disekonomija postoji tada kada netko svojom proizvodnjom ili potrošnjom opterećuje troškom “susjednu stranu”. potrošnja) nekih gospodarskih subjekata uzrokuju tzv. dakle. Optimalna razina opskrbljenosti javnim dobrom znači.10.

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

negativne eksternalije, prosutog troška ili eksterne disekonomije jesu buka, zagađivanje zraka, voda, itd, itd.. Međutim, postoji i eksterna korist, prosuta korist, pozitivna eksternalija ili eksterna ekonomija. U pitanju je npr. zadovoljstvo što ga pruža pogled na susjedov lijepo obrađen vrt, korist koju donosi cijepljenje protiv nekih bolesti (čak i ako niste cijepljeni), korist koju kvalitetni sustav obrazovanja donosi čitavoj zajednici, itd., itd.. Tržište nije u stanju izići na kraj s eksternalijama. Cijene, naime, ne reflektiraju činjenicu da postoje eksternalije. Negativne se eksternalije, ukratko, mogu opisati kao uzročnik tržišne neefikasnosti u smislu prevelike proizvodnje. Zvuči čudno. Ali, anticipacija nekih negativnih učinaka proizvodnje, koje tržište ne registrira (zagađivanje zraka, npr.), bi, sasvim sigurno, povećalo troškove proizvodnje te smanjilo proizvodnju takvih dobara (istovremeno i zagađivanje zraka). Međutim, i pojava pozitivnih eksternalija dovodi u pitanje tržišnu efikasnost. Riječ je o nedovoljnoj proizvodnji, u odnosu na alokacijski efikasnu, dobara i usluga koje uključuju eksterne koristi. Kada bi, dakle, svi koji besplatno uživaju neku eksternu korist imali plaćati njeno korištenje proizvodnja bi takvog dobra bila sigurno veća. Državna realokacijska intervencija može smanjiti eksterne troškove i povećati eksterne koristi.
10.1.2.1. Porezi i alokacijska efikasnost

Na nereguliranom tržištu, bilo ono podvrgnuto i savršenoj konkurenciji, eksterni se trošak ne nalazi u kalkulacijama onih koji ih generiraju svojom proizvodnjom ili potrošnjom. Tržište primorava proizvođače i potrošače da vode računa jedino o privatnom trošku. Granični privatni trošak je trošak koji neposredno opterećuje proizvođača nekog dobra ili usluge. Granični društveni trošak jest zbroj graničnih privatnih troškova i graničnih eksternih troškova. U društvenom je interesu da svi troškovi (i oni privatnog i eksternog karaktera) 228

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

budu razmatrani i uključeni u odluke o alokaciji resursa. Tek tada može biti ostvarena alokacijska efikasnost. S tim u svezi, država može oporezovati proizvodnju opterećenu negativnim eksternalijama. Pretpostavimo da je porez jednak graničnom eksternom trošku. U tom će slučaju točka alokacijske efikasnosti biti određena presjecištem krivulja granične koristi (potražnja) i graničnog društvenog troška (ponuda). Slika 99.

Neregulirano tržište odbacuje količinu dobra KK uz cijenu dobra CK . Posredstvom poreza regulirano tržište proizvodi alokacijski efikasnu količinu KR (granični društveni trošak = granična korist) uz cijenu dobra CR. Ignoriranje negativnih eksternalija ima za posljedicu preveliku proizvodnju nekog dobra i suviše nisku cijenu istog dobra, ukratko, ignoriranje eksternih troškova vodi u Pareto suboptimalnu alokaciju resursa. Uvažavanje, pak, negativnih eksternalija ima za posljedicu smanjivanje outputa i povećavanje cijene dobra.

229

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

10.1.2.2. Subvencije i alokacijska efikasnost

Ranije ustvrdismo kako neregulirano tržište nije u stanju osigurati dostatnu, društveno prihvatljivu, alokacijski efikasnu količinu onih dobara koja uključuju pozitivne eksternalije. Tržište kao takvo, budući da nije u stanju registrirati eksterne koristi, angažira nedovoljnu količinu resursa u proizvodnji tih i takvih dobara. Kao i do sada, u određivanju alokacijski efikasne količine dobara, pomoći će nam analiza troškova i koristi. Granična privatna korist jest korist koju neposredno uživa potrošač nekog dobra. Budući da neka dobra pružaju korist i onima koji ih neposredno ne konzumiraju, granična društvena korist predstavlja zbroj graničnih privatnih koristi i graničnih eksternih koristi. Kako povećati proizvodnju i potrošnju dobara koja impliciraju pozitivne eksternalije? Država to može učiniti subvencionirajući proizvodnju takvih dobara. Subvencija je oblik transfernog plaćanja67 koje “služi za pokriće troškova kako bi se omogućila proizvodnja određenih proizvoda ili usluga”.68 Subvencionirajući javni gradski prijevoz, npr., gradske vlasti potiču potrošnju usluga javnog gradskog prijevoza istovremeno smanjujući gužvu na gradskim prometnicama, smanjujući zagađivanje zraka, itd. I opet je točka alokacijske efikasnosti odnosno alokacijski efikasna količina dobra određena presjecištem krivulja graničnog troška i granične društvene koristi, odnosno jednakošću graničnog troška i granične društvene koristi.

67

Transferna su plaćanja plaćanja bez adekvatne tekuće protuusluge. Riječ je o prijenosu dohotka s jednih subjekata na druge (socijalne pomoći, naknade za nezaposlene, subvencije itd.) 68 Poslovni rječnik, Masmedia, Zagreb, 1992., str. 566.

230

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Slika 100.

Pretpostavili smo, jednostavnosti radi, da je granični privatni trošak jednak graničnom društvenom trošku. Otuda je na našoj slici jedna, standardna krivulja ponude. Relevantna krivulja potražnje jest granična društvena korist. Optimalna količina dobra, količina koja znači alokacijsku efikasnost jest KR (granična društvena korist = granični trošak). Zbog subvencioniranja optimalna je količina na rasplaganju uz jediničnu cijenu CR. Zamjećujete, okomita razlika između Co i CR predstavlja subvenciju po jedinici dobra.
10.1.2.3. Zaključno o eksternalijama - internalizacija eksternalija

Pojava će eksternog troška potaknuti državu da oporezuje djelatnost koja ga izaziva. Obrnuto, pojava eksterne koristi će ponukati državu da subvencionira djelatnost koja je generira. U oba slučaja država uspijeva internalizirati eksternaliju. Internalizirati eksternaliju znači učiniti eksternaliju dijelom tržišne ponude i potražnje. Ili, internalizirati eksternaliju znači ugraditi eksternaliju u kalkulacije proizvođača i potrošača i učiniti je relevantnim dijelom njihovih poslovnih odluka.

231

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Subvencije i porezi nisu, međutim, jedini način internalizacije eksternalija. Internalizaciji eksternalija, u određenim okolnostima, može uvelike pridonijeti jasno određivanje vlasničkih prava. Zbog toga je precizno definiranje vlasničkih prava jedna od važnih zadaća države. Pretpostavimo da neko poduzeće, ispuštajući otpadne vode, zagađuje rijeku. Ukoliko, pak, korisnici vode imaju jasna prava na vodu određene kvalitete, oni će zahtijevati adekvatnu naknadu od zagađivača. Ako je naknada veća od troška, primjerice, ugradnje odgovarajućih filtera, poduzeće će, ugradnjom filtera, prestati zagađivati rijeku. Tržište, dakle, u određenim uvjetima, može samostalno internalizirati eksternaliju. Spomenimo, s tim u svezi, tzv. Coaseov teorem69. Coaseov teorem (prema Ronaldu Coase-u) tvrdi kako tržište može internalizirati eksternaliju ukoliko postoji mali broj zainteresiranih stranaka čija su vlasnička prava jasno, neupitno definirana. Zbog čega mali broj zainteresiranih stranaka? Zbog toga što tek u tom slučaju troškovi pregovaranja odnosno tzv. troškovi transakcije mogu biti prihvatljivo niski. Troškovi su transakcije svi troškovi koji neku transakciju uopće čine mogućom. Troškovi transakcije uključuju, primjerice, troškove lociranja poslovnog partnera, troškove pregovaranja o potrebitim elementima sporazuma, te troškove osiguranja realizacije dogovorenog sporazuma. Dakle, tek dobro definirana vlasnička prava i niski troškovi transakcija mogu osposobiti tržište da internalizira eksternaliju. U složenijim situacijama (visoki troškovi transakcija, veliki broj zainteresiranih stranaka i nedovoljno precizno definirana vlasnička prava) tržište, kao instrument internalizacije eksternalija, otkazuje. Država je, nadalje, u mogućnosti, kada je negativna eksternalija ekstremno velika, zabraniti proizvodnju koja ju generira. I konačno, država može ograničiti proizvodnju negativnih eksternalija. Ona, naime, može propisati način proizvodnje i potrošnje nekih dobara prisiljavajući proizvođače i potrošače da vode računa o eksternalijama koje izazivaju.
69

Vidjeti: Coase, R.: The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, vol.3, October 1960.

232

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Npr., termoelektrane i drugi veliki potrošači ugljena mogu emitirati tek dopuštene količine sumpornog dioksida, automobili moraju imati ugrađene katalizatore itd., itd. 10.1.3. Država i (prirodni) monopol Unatoč tome što ponekad svojim ponašanjem stvara pretpostavke za nastanak monopola70 država nastoji zaštititi tržišnu konkurenciju. Ona to čini posredstvom antimonopolnog zakonodavstva. Riječ je o zakonskim propisima koji zabranjuju monopoliziranje te ograničavaju monopolsku moć. Posebice je, međutim, zanimljiv slučaj prirodnog monopola. Prirodni monopol, podsjećamo, etablira ekonomija razmjera ili rastući prinosi razmjera. Zahvaljujući tome što ukupni proizvod raste brže od angažiranih inputa prosječni ukupni trošak bilježi pad. Jedan je veliki proizvođač u stanju opskrbiti tržište nekim dobrom ili uslugom uz niži prosječni ukupni trošak nego veći broj malih proizvođača. Proizlazi da je prirodni monopol poželjna tržišna struktura kada je u pitanju proizvodnja određenih dobara i usluga (proizvodnja i distribucija električne energije, vode, plina, poštansko-telefonsko-telegrafskih usluga, itd). Razbijanje monopola, kada je o ovom specifičnom obliku monopola riječ, nije najbolje rješenje. Ono, naime, znači i gubitak pozitivnih posljedica ekonomije velikih serija - ekonomije razmjera. Ako nije dobro “demontirati” prirodni monopol onda, rješenje se nameće samo po sebi, je potrebito regulirati cijenu njegovog dobra ili usluge. Pokušajmo, između nekoliko opcija, pronaći optimalni način reguliranja cijene.

70

"Monopol rijetko može biti formiran unutar zemlje bez očite državne pomoći u obluku carina ili na neki drugi način". Friedman, M., Friedman, R.: Free to Choose, Avon, 1981., str. 45.

233

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Slika 101.

Ukoliko ne bi bilo uplitanja države, prirodni bi monopol, uvažavajući pravilo maksimaliziranja profita (granični trošak = granični prihod), zahtijevao monopolsku cijenu CM, a proizveo output KM. Pri tomu bi, dakako, realizirao monopolski profit. Prirodni monopol neće dragovoljno, u datim okolnostima, povećati vlastiti output budući da to povećava granični trošak u odnosu na granični prihod i smanjuje profit. Država jest, međutim, u stanju nametnuti cijenu, te prirodni monopol pretvoriti u preuzimatelja cijene. Idealna, društveno poželjna situacija znači ukupni proizvod količine KI i cijenu CI. Pri toj (KI) razini proizvodnje je granični trošak jednak cijeni dobra (granični trošak = cijena), odnosno granični trošak jednak graničnoj koristi (granični trošak = granična korist). Ovaj način određivanja cijene (koji znači jednakost graničnog troška i cijene), nažalost, u našem primjeru, nije moguće primijeniti. Zamjećujete zbog čega. Cijena je, određena presjecištem krivulja potražnje i graničnog troška, manja od prosječnog ukupnog troška. Ovakva politika cijena vodi proizvođača u gubitak i stoga nije održiva.

234

proizvedena količina je KR. prikazati pomoću Lorenzove krivulje. na primjeru zamišljene ekonomije. kada bi uspijevalo realizirati Pareto optimalnu alokaciju resursa postojala bi potreba da se proizvedeni output distribuira na ujednačeniji i pravedniji način. Budući da je raspodjela čimbenika proizvodnje odnosno vlasništva nad njima doista nejednaka. dakako.10. ne znači efikasnu alokaciju resursa (ona podrazumijeva jednakost cijene ili granične koristi i graničnog troška) ali je najbliže onom optimalnom. Država. 10. Lorenzova krivulja Dohoci vlasnika čimbenika proizvodnje. Država određuje cijenu CR (Prosječni ukupni trošak = Cijena).2. Nije upitna potreba da se dio dohotka preusmjeri siromašnima i onima koji nisu u stanju brinuti o sebi. ovise o količini inputa kojima raspolažu.1. Ukoliko. kada otkazuje određivanje cijene pomoću graničnog troška valja. te cijenama čimbenika proizvodnje. osim visokokvalificiranog rada. vrijedi i obrnuto. dohodak je ono što zaradite. između ostalog.2. realizirat ćete i relevantni dohodak. Ovakvo rješenje. 10. To. kao kompromisno rješenje. predstavlja novčanu vrijednost cjelokupne imovine umanjene za obveze. u još većoj mjeri. bogatstvo ono što posjedujete. preuzima. Bogatstvo. vrijedi za raspodjelu bogatstva. posjedujete značajne količine kapitala i zemlje. Ukratko. dakle. DRŽAVA I PRERASPODJELA DOHOTKA Čak i kada bi tržište bilo alokacijski efikasno. DRŽAVA I TRŽIŠTE Međutim. 235 . nejednaka je i raspodjela dohotka. primijeniti pravilo prosječnog ukupnog troška. Nažalost. izuzetno delikatnu zadaću preraspodjele ukupnog dohotka nastojeći pronaći pravu mjeru između savršeno jednake raspodjele i tržišne raspodjele. Raspodjelu ćemo dohotka i bogatstva. a prirodni monopol realizira tek normalni profit.

Druga petina. Kumulativno. Prva petina obitelji. 40% obitelji realizira 15% dohotka. sljedećih 20% obitelji ostvaruje 10% dohotka. dakle. realiziraju 5% ukupnog dohotka. Kumulativni postotak obitelji 20 40 60 80 100 Kumulativni postotak dohotka 5 15 35 60 100 Kumulativni postotak bogatstva 0 0 5 15 100 Sve su obitelji podijeljene u pet jednakih grupa.10. Još je dramatičnija situacija (a to je sveprisutna ekonomska činjenica) što se raspodjele bogatstva tiče. DRŽAVA I TRŽIŠTE Tablica 34. dakle. a oni sa najvišim dohocima (posljednja petina obitelji) zahvaća čak 40% ukupnog dohotka. U našem primjeru najbogatijih 20% obitelji posjeduje čak 85% ukupnog bogatstva. Pretposljednjoj petini pripada 25% dohotka. 236 . Sljedećih 20% obitelji realizira 20% dohotka. 60% obitelji ostvaruje 35% ukupnog dohotka. a to su one s najnižim dohocima.

jest jedan od značajnijih razloga nejednakih dohodaka. 40% obitelji 40% dohotka itd. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 102.10. Dakle. to je raspodjela dohotka i bogatstva ujednačenija. 20% obitelji realizira 20% dohotka. Obrazovanje. Što je uzrok ovih značajnih razlika u dohocima? Spomenusmo već nejednaku raspodjelu čimbenika proizvodnje. Ljudi 237 . također. Veća udaljenost crte jednakosti i Lorenzove krivulje zorno ilustrira veće nejednakosti u raspodjeli dohotka. Valja spomenuti i nejednaku distribuciju sposobnosti. u našem primjeru) od savršeno jednake raspodjele. Crta koja iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o predstavlja savršeno jednaku raspodjelu. Što je Lorenzova krivulja bliža crti savršene jednakosti. Lorenzova krivulja pokazuje otklon aktualne raspodjele dohotka ( i bogatstva.

Otuda ovaj faktor 3 na kraju formule. Zanimljiv je način izračunavanja granice siromaštva u Sjedinjenim Američkim Državama:72 (trošak jednog obroka x 3 obroka x 4 osobe x 365 dana) x 3 Neka istraživanja pokazuju da najsiromašnije američke obitelji troše jednu trećinu svog dohotka na nabavku hrane. W. odnosno dohodak jednak egzistencijalnom trošku za četveročlanu američku obitelj bio procijenjen na 14335 $71 u 1992.: Basic Economics. Zagreb. Macmillan Publishing Company. U tom smislu ona korigira tržišnu raspodjelu dohotka. 2000. "Mate"..: Ekonomija. P. 343.. pa čak i sreća.D. 10... Oporezujući visoke dohotke.. država može smanjiti jaz između aktualne i savršeno jednake raspodjele. Tako je. godini. makar i na sažeti način. Nordhaus. Ukoliko se. te pomažući posredstvom transfera (socijalna skrb i pomoć nezaposlenima) ugroženim skupinama stanovništva. Tržišna je raspodjela dohotka raspodjela bez ikakvog državnog uplitanja i korekcija. J. str. 1985.A. Raspodjelu po obavljenoj državnoj korekciji (država vrši preraspodjelu dohotka posredstvom poreza i transfernih plaćanja) nazivamo raspodjela nakon poreza i transfera.2. Raspodjela nakon poreza i transfera Država.10.2. Na veličinu dohotka može utjecati i mjesto življenja. 362. str. DRŽAVA I TRŽIŠTE doista nisu jednaki. igrajući više ili manje uspješno ulogu suvremenog Robina Hooda. 238 . raspravlja o raspodjeli dohotka. nije moguće zaobići problem siromaštva.A. nastoji pomoći siromašnima i ujednačiti raspodjelu dohotka. Dyal. a nije jednaka niti raspodjela šansi.. New York. 71 72 Samuelson. npr. granica siromaštva. N. Karatjas. Siromaštvo predstavlja onu veličinu dohotka koji nije u stanju pokriti troškove života na egzistencijalnoj razini..

država porezima i transferima može značajno smanjiti jaz između aktualne (stvarne) raspodjele i savršeno jednake raspodjele. Slika 103.10. 239 . DRŽAVA I TRŽIŠTE Učinke je redistribucijske politike države moguće prikazati Lorenzovom krivuljom tržišne raspodjele i raspodjele nakon poreza i transfera (slika 103). Dakle.

.

nadimati) jest rast prosječne razine cijena u nekom društvu.potrošača i poduzeća. Karatjas. stopa inflacije. inflare . A... razina cijena miruje.11. formiranje cijena dobara i usluga u različitim tržišnim strukturama. jednostavno.naduti. "mikroskop" kako bismo objasnili ponašanje individualnih ekonomskih subjekata . Macmillan Publishing Company.ekonomiju u cjelini. određivanje veličine outputa pojedinih dobara. 11. određivanje cijena inputa. Makroekonomika. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Naše je dosadašnje izlaganje bilo mikroekonomske provenijencije. Kako bismo istražili funkcioniranje ekonomije upotrijebit ćemo "teleskop". Proučavajući mikroekonomiku upotrebljavali smo. nezaposlenosti i bruto nacionalnog proizvoda.. 241 . kako to slikovito vele Dyal i Karatjas73. 73 Dyal. stopa nezaposlenosti. itd.1. a stabilne cijene postoje tada kada prosječna razina cijena ili. 1985. vrijedni su pokazatelji "zdravstvenog stanja" ili makroekonomske performancije svake ekonomije. New York. Naime. proučava posebni ekonomski entitet . 176. J. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. Deflacija predstavlja pad opće ili prosječne razine cijena.: Basic Economics. odnosno stopa ekonomskog rasta. U studij makroekonomike uvode nas pojmovi poput inflacije. INFLACIJA Inflacija (lat. Pojava suprotna inflaciji naziva se deflacija. međutim. str. N. te veličina bruto nacionalnog proizvoda.

. Vrijednost košare dobara tekuće godine ⋅ 100 Vrijednost iste košare u baznoj godini Indeks potrošačkih cijena = ili Indeks potrošačkih cijena74 = b C1a K 0a + C1b K 0 +.: Introduction to Economic Principles... H.. 1989. Ulbrich. Možda će sljedeći primjer eliminirati eventualne nedoumice. a 0 baznu godinu.H. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Najpoznatiji indeks cijena.CPI). jest indeks potrošačkih cijena (Consumer Price Index . 242 . odnosno baznom razdoblju pomnožen sa sto.H. New York... Dakako.11. Indeks potrošačkih cijena jest kvocijent vrijednosti standardne košare dobara u tekućem razdoblju i vrijednosti iste košare dobara u prethodnom... a a. 293.. 74 Vidjeti: Mabry... McGrawHill... Inc. str.. R.+ C1n K 0n · 100 b C0a K 0a + C0b K 0 +. posredstvom kojega se prati i mjeri fluktuacija razine cijena.b..+ C0n K 0n gdje 1 označava tekuću godinu. Standardna košara dobara obuhvaća i sastoji se od najrazličitijih ali i izabranih artikala (u SAD oko 400 dobara i usluga) čije se cijene kontinuirano prate i uspoređuju. n označavaju pojedine artikle košare dobara. indeks potrošačkih cijena u baznom razdoblju iznosi 100.

OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Tablica 35. stopa inflacije jest postotna promjena. u odnosu na baznu godinu.11. 3. 243 . u petoj 22. međutim. Indekse potrošačkih cijena izračunasmo dijeleći vrijednost tipične potrošačke košare svake godine s njenom vrijednošću u baznoj godini. 4.Indeks potrošačkih cijena u tekućoj godini prošloj godini • 100 Godišnja stopa inflacije = Indeks potrošačkih cijena u prošloj godini Prema tomu. zabilježena je godišnja stopa inflacije od 12.5 122.5%. u odnosu na petu godinu.5 Zamjećujete. 5.5%.9% a u šestoj godini 37. Godina 1. Vrijednost košare dobara 18000 20000 24000 27000 29500 33000 Indeks potrošačkih cijena (CPI) 75 83. izračunati godišnju stopu inflacije u šestoj godini u odnosu na petu? Razina cijena u tekućoj godini . Kako.9 137. u našem će slučaju godišnja stopa inflacije zabilježena u šestoj godini. 2. 6. U četvrtoj godini. Prema tomu.3 100 112.Razina cijena u prošloj godini • 100 Razina cijena u prošloj godini Godišnja stopa inflacije = ili Indeks potrošačkih cijena u . iznositi 11. treća je godina bazna godina. povećanje prosječne ili opće razine cijena.87%.

jednostavnosti radi. Naime. reprezentativnih dobara i usluga deflator bruto nacionalnog proizvoda registrira promjene cijena svih dobara i usluga koje čine bruto nacionalni proizvod. bruto nacionalni proizvod (Gross national product GNP) jest vrijednost. Riječ je o deflatoru bruto nacionalnog proizvoda. jedne godine. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Godišnja stopa inflacije = 137 . odnosno cijenama baznog razdoblja ili godine. mjera inflacije. međutim. dakako. dok indeks potrošačkih cijena prati cijene tek nekih. Pretpostavit ćemo. Nasuprot tomu.9 Postoji. Ukratko.11.5 − 122 .87% 122 . da neka ekonomija proizvodi tek četiri dobra. realni bruto nacionalni proizvod vrednuje output u stalnim cijenama. 244 . Deflator se bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-deflator izračunava kao kvocijent nominalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda pomnožen sa 100. Nominalni bruto nacionalni proizvod • 100 Realni bruto nacionalni proizvod GNP-deflator = Nominalni bruto nacionalni proizvod mjeri vrijednost outputa (svih finalnih dobara i usluga proizvedenih tijekom godine) u cijenama tekuće godine. u pravilu. novčana. svih finalnih dobara i usluga koje neka ekonomija proizvede tijekom. sveobuhvatnija. još jedna.9 · 100 = 11.

deflator 245 .24. upotrebom GNP-deflatora. njegovo pretvaranje u realni bruto nacionalni proizvod čija je veličina oslobođena utjecaja promjene cijena.5 1500 1900 7600 900 18000 0. Dobro A B C D Tekuća godina Količina Cijena Ukupno 1000 2 2000 4 2000 8000 20 1000 20000 5000 1 5000 35000 Bazna godina Cijena Ukupno 1. Nominalni bruto nacionalni proizvod = Realni bruto nacionalni proizvod • GNP . GNP-deflator = 35000 · 100 = 118. Gornja formula upućuje na to da je. realni bruto nacionalni proizvod moguće pretvoriti u nominalni i nominalni u realni. GNP .24 29600 U tekućoj je godini. odnosno stopa inflacije iznosi 18. u odnosu na baznu godinu.24%. obavit ćemo na sljedeći način: Realni bruto nacionalni proizvod = Nominalni bruto nacionalni proizvod • 100 . prosječna razina cijena svih finalnih dobara porasla za 18.11.deflator 100 Deflacioniranje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. a realni 29600 deflator bruto nacionalnog proizvoda iznosi 118.24%.5 2500 29600 Budući da je nominalni bruto nacionalni proizvod 35000. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Tablica 36.

Mnogi će. biti posljedica kombinacije različitih uzroka. te psihološkim teorijama inflacije. Kvantitativna teorija novca Različite teorije pokušavaju objasniti inflaciju i uzroke inflacije. stoljeća. razmotrimo temelje ovakvog shvaćanja inflacije i njenih uzroka.11. Upotpunimo ovaj kratak pregled i teorijom o strukturnoj inflaciji. Poznati su stariji zagovornici ove teorije. a njezin je najpoznatiji današnji pobornik nobelovac Milton Friedman.1. svakako. cost push teorija) koja uzroke inflacije vidi u rastu plaća i(li) drugih troškova proizvodnje. dakako. Budući da ovo mišljenje držimo relevantnim. Suštinu kvantitativne ili količinske teorije novca moguće je predstaviti sljedećom jednostavnom formulom: P= M Q P = prosječna razina cijena M = količina novca u optjecaju Q = realni bruto nacionalni proizvod. reći će oni. Inflacija može. Riječ je o kvantitativnoj teoriji novca. monetarni fenomen. David Hume i David Ricardo.1. najvažniji. ekonomisti (oni monetarističkog usmjerenja) ustvrditi kako inflacija jest. primjerice. 246 . Korijeni kvantitativne teorije novca sežu sve do 17. prije svega. nije jedini uzrok inflacije ali je. Riječ je o inflaciji potražnje (demand-pull teorija). Međutim. U ovom su slučaju prodavači "krivi" za pojavu inflacije. Spomenut ćemo troškovnu inflaciju (tzv. "krivci" mogu biti i kupci odnosno njihova prevelika (u odnosu na ponudu) potražnja. međutim. Novac. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. odnosno količina novca u optjecaju.

uz ostale neizmijenjene uvjete. Već je sada moguće zaključiti da povećanje količine novca ne mora značiti razmjerno povećanje razine cijena. U tom je slučaju.u stanju smo formulirati jednadžbu prometa: P · Q = M · v. Ovo se jednostavno tumačenje jednadžbe prometa (koja vjeruje u stabilnost Q i v) naziva "sirova" kvantitativna teorija novca. već i realnog bruto nacionalnog proizvoda. Ukoliko pretpostavimo da je realni bruto nacionalni proizvod promjenljiva veličina koju tangira promjena količine novca. povećanje količine novca mora izazvati razmjerno povećanje razine cijena odnosno nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. Poveća li se količina novca doći će do razmjernog povećanja prosječne razine cijena. fiksne veličine. "cambridge-ska jednadžba": P= M ⋅v . dakako.prosječni broj godišnje uporabe novčane jedinice (v) . Isti će zaključak vrijediti ukoliko i brzinu novca pretvorimo u 247 . međutim. udvostručit ćete i razinu cijena. Vrijedi.11. Na lijevoj strani jednadžbe prometa (P · Q) nalazi se nominalni bruto nacionalni proizvod. povećanje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda rezultat povećanja ne samo prosječne razine cijena. Uvedemo li u naše razmatranje i brzinu novca . i obrnuto. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Prema kvantitativnoj teoriji novca prosječna razina cijena ovisi (pretpostavimo da je Q fiksna veličina) o količini novca u nekoj ekonomiji. Možda će to jasnije predočiti tzv. tada povećanje količine novca u nekoj ekonomiji (uz neizmijenjenu brzinu novca) izaziva razmjerno povećanje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. Ukoliko pretpostavimo da su Q i v stabilne. Q Udvostručite li količinu novca.

1.000 = P·Q 200.1. Ukratko. Budući da veća količina novca u nekoj ekonomiji. Niža kamatna stopa znači i manji oportunitetni trošak posjedovanja (inaktivne) gotovine. po veličinu nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. rast nominalnog bruto nacionalnog proizvoda i prosječne razine cijena ne mora biti razmjeran povećanju količine novca. Iako je tvrdnja o razmjernom rastu količine novca i razine cijena upitna. v=4. poruke kvantitativne teorije novca valja shvatiti vrlo ozbiljno. Ovaj odnos između kamatne stope i brzine novca slabi pozicije "sirove" kvantitativne teorije novca. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI promjenljivu veličinu. M·v 200. a time i manju brzinu novca. M = 50. umjerene interpretacije jednadžbe prometa (suptilnije varijante kvantitativne teorije novca).000 . u pravilu. Kakve će posljedice. Naime. te kompromisne. te brzina novca opada. ekstremnog keynesijanskog viđenja jednadžbe prometa. viša kamatna stopa potiče nastojanje da se "besposlena" gotovina plasira kao zajam. Različita tumačenja jednadžbe prometa Pokušat ćemo.000. te će rast nominalnog bruto 248 .11. Pretpostavimo da je nominalni bruto nacionalni proizvod (P · Q) 200.1.000. znatnog utjecaja na brzinu novca ima veličina kamatne stope. Ovo povećava brzinu novca. posredstvom jednostavnog primjera. znači i nižu kamatnu stopu. imati udvostručenje količine novca? Ekstremno će monetarističko objašnjenje poći od pretpostavke da je brzina novca stalna i stabilna veličina. Prema tomu. 11. predstaviti već naznačene razlike između ekstremnog monetarizma ("sirove" kvantitativne teorije). Ona je izvrsna slika onoga što očekuje one ekonomije koje neodgovorno povećavaju količinu novca u optjecaju.

Postoji. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nacionalnog proizvoda biti razmjeran rastu količine novca.000 · 3 P·Q 300. M·v = 100.000 · 4 P·Q 400. M·v = 100. M·v = 100. ne i razmjernog povećanju količine novca.11. dakle. rasta nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. neposredna veza između promjene količine novca i promjene nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. Doći će do izvjesnog.000 249 .000 Prema ekstremnomu keynesijanskomu stajalištu povećanje količine novca ne tangira veličinu nominalnog bruto nacionalnog proizvoda.000 · 2 P·Q 200. kompromisno objašnjenje računa s time da će udvostručena količina novca izazvati pad kamatne stope čija će posljedica biti i određeno smanjenje brzine novca. taj pad brzine neće u potpunosti neutralizirati rast količine novca.000 I konačno. Međutim. Razlog je tomu odgovarajući pad brzine novca izazvan padom kamatne stope.

Zaposlenost je predstavljena brojem onih odraslih osoba (osoba u radnoj dobi) koje imaju posao. koje. prije svega. obuhvaća sve odrasle osobe koje nemaju posao i koje aktivno za njim tragaju. niti kao dio radne snage. Kada bi se prilikom izračunavanja stope nezaposlenosti vodilo računa i o ovoj kategoriji radnika. stopa bi nezaposlenosti bila znatno veća. Valja napomenuti da se obeshrabreni radnici. Stopa i oblici nezaposlenosti Svaki čimbenik proizvodnje može biti nezaposlen. budući da su prestali aktivno tražiti posao. stoga. Radna snaga ili ukupni radni potencijal neke ekonomije jest zbroj zaposlenih. moguće razlikovati četiri osnovna oblika nezaposlenosti: frikcijsku nezaposlenost. ali su prestale aktivno tražiti zaposlenje. Stopa nezaposlenosti jest postotak nezaposlene radne snage. žele raditi. NEZAPOSLENOST 11. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. misli na nezaposlenost rada.2. pak.11.1. Nezaposlenost. S tim u svezi. 250 . međutim. Riječ je o osobama koje nemaju zaposlenje. ali i nezaposlenih radnika. te je. strukturnu nezaposlenost i cikličku nezaposlenost. sezonsku nezaposlenost. Stopa nezaposlenosti = Nezaposleni ⋅ 100 Radna snaga Stopa nezaposlenosti jest izuzetno važan pokazatelj "zdravstvenog" stanja neke ekonomije odnosno uspješnosti makroekonomske politike. obeshrabrenih radnika. s tim u svezi. valja spomenuti kategoriju tzv. ne smatraju nezaposlenima a.2. Međutim. Različiti su uzroci nezaposlenosti. kada ekonomist govori o nezaposlenosti tada.

računati s time da izvjesno vrijeme neće imati posla. 251 . građevinskih radnika itd. nažalost.) čine sezonsku nezaposlenost.11. turističkih radnika. sezonska i strukturna nezaposlenost nastaju iz prirodnih i moguće neizbježivih uzroka u dinamičnoj ekonomiji. Promjene ukusa potrošača i tehnološki razvitak mogu reducirati potražnju za nekim zanimanjima. koji. pad agregatne potražnje i. Sve osobe koje. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Frikcijska nezaposlenost obuhvaća one osobe koje prvi put traže zaposlenje. Žrtve ovako promijenjenih odnosa ponude i potražnje pripadaju strukturnoj nezaposlenosti. Ukoliko makroekonomska politika uspije spriječiti fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda. Uzrokuje ju pad agregatne ili ukupne potražnje. ukoliko uspije osigurati stabilan rast realnog bruto nacionalnog proizvoda. Cikličku nezaposlenost uzrokuje. Dok frikcijska. pad realnog bruto nacionalnog proizvoda. Osobe koje obavljaju sezonske poslove moraju. ciklička nezaposlenost zaslužuje njezinu punu pozornost. sezonska i strukturna nezaposlenost nisu i ne moraju biti predmetom makroekonomske politike. pa su u potrazi za novim (boljim) zaposlenjem. Potražnja postoji. ali ne i odgovarajuća ponuda. frikcijska. ciklička nezaposlenost. zbog sezonskih promjena periodično ostaju bez posla (poput krznara. tada uspijeva eliminirati i cikličku nezaposlenost. Ciklička se nezaposlenost javlja u kontrakcijskoj ili recesijskoj fazi poslovnog ciklusa. te osobe koje su izgubile ili napustile stari posao. dakle. Zbog općeg pada potražnje za dobrima i uslugama. tzv. ne treba posebice zabrinjavati. obuhvaća radnike "između dvaju zaposlenja" ili osobe pred prvim zaposlenjem. a povećati potražnju za drugima. Ovaj tip nezaposlenosti. Naime. Sezonska se nezaposlenost javlja zbog sezonskih promjena. s tim u svezi. većina poduzeća smanjuje potražnju za svim inputima uključujući i rad. Njen je osnovni uzrok činjenica da je potrebito izvjesno vrijeme kako bi se uskladile želje i potrebe onih koji traže i nude posao. međutim. Ruku pod ruku s općim padom poslovne aktivnosti i realnog bruto nacionalnog proizvoda ide i povećana. Strukturna se nezaposlenost javlja zbog nepodudaranja potražnje i ponude radne snage. dakle.

upućuju na jednostavnu činjenicu da puna zaposlenost. odnosno prirodna stopa nezaposlenosti ne znače da je nezaposlenost. AddisonWesley Publishing Company. u tom slučaju. pri datoj kamatnoj stopi. Ova različita tumačenja pune zaposlenosti. Makroekonomska politika usmjerena na povećanje agregatne potražnje može eliminirati jedino cikličku nezaposlenost. Osim one neposredne .). smanjivanje vrijednosti tzv. nezaposlenost izaziva i niz posrednih problema (rast siromaštva. Izvjesna nezaposlenost (samo frikcijska ili frikcijska. ali i sezonska i strukturna nezaposlenost.pad realnog bruto nacionalnog proizvoda. itd. riječ je o punoj zaposlenosti. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Ukoliko se nezaposlenost sastoji samo od frikcijske nezaposlenosti. naziva prirodna stopa nezaposlenosti. M. Neki će ekonomisti ustvrditi da puna zaposlenost ili prirodna stopa nezaposlenosti postoji tada kada je prisutna frikcijska. donosi isti dohodak kao i osoba određenih znanja i vještina. ljudskog kapitala 76. 1990. strukturna i sezonska) mora postojati i nije ju moguće izbjeći.75 Brojne su štete koje gospodarstvu nanosi nezaposlenost. Njegova vrijednost predstavlja onaj novčani iznos koji. međutim. odnosno prirodne stope nezaposlenosti. New York. prirodna stopa nezaposlenosti ili puna zaposlenost postoji onda kada egzistiraju samo oni oblici nezaposlenosti kojih uzrok nije ciklička fluktuacija realnog bruto nacionalnog proizvoda. Vidjeti: Parkin. Ukratko. 76 Ljudski kapital je vrijednost čovjekovog obrazovanja i potrebitih vještina. kriminala. 252 . Osnova ovakvog tumačenja pune zaposlenosti i prirodne stope nezaposlenosti jest mišljenje da rast agregatne potražnje neće smanjiti niti strukturnu niti sezonsku nezaposlenost.11. odnosno stopa nezaposlenosti svedena na nulu. a stopa nezaposlenosti se. 75 Neka istraživanja pokazuju da prirodna stopa nezaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama iznosi između 5 i 6%.: Economics.

Proizlazi. Slika 104. Phillipsova krivulja Phillipsova krivulja (prema britanskom ekonomistu A. ima se pomiriti s velikom nezaposlenošću. vrijedi i obrnuto. 253 . obrnuto razmjerni odnos između stope inflacije i stope nezaposlenosti (predstavljen Phillipsovom krivuljom) vrijedi tek u kratkom vremenskom razdoblju.2. Uspije li makroekonomski autoritet suzbiti inflaciju. Suvremena će ekonomska pozicija. naime. da smo tek u mogućnosti birati između dvaju zala. Dakako.W.2. ustvrditi kako izravni. Phillips-u) tvrdi kako između inflacije i nezaposlenosti postoji obrnuto razmjeran odnos. međutim. U dugom će se vremenskom razdoblju stopa nezaposlenosti stabilizirati na razini prirodne stope nezaposlenosti neovisno o promjeni stope inflacije. cijena uspješnog reduciranja nezaposlenosti jest visoka stopa inflacije. Većoj (godišnjoj) stopi inflacije odgovara niža (godišnja) stopa nezaposlenosti. Obrnuto. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11.11. Ovakvo je objašnjenje odnosa između inflacije i nezaposlenosti doista uznemiravajuće.

jednaka očekivanoj. Naša je kratkoročna Phillipsova krivulja napravljena na osnovi očekivane stope inflacije od 4%. U dugom vremenskom razdoblju. prirodnoj stopi 254 .11. Ukoliko je. odnosno postoji puna zaposlenost. pak. u kratkom vremenskom razdoblju. te je nezaposlenost na razini prirodne stope nezaposlenosti. Podudaranje očekivane i aktualne razine cijena znači postojanje prirodne stope nezaposlenosti (slika 105). kada posloprimci i poslodavci imaju dovoljno vremena prilagoditi se neočekivanim promjenama cijena. Ponovimo. stopa je nezaposlenosti veća od prirodne stope (Nc). Nasuprot tomu. (4%) stopa je nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti (Na). stopa inflacije veća od očekivane (6%) značit će stopu nezaposlenosti manju od prirodne stope (Nb). OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Slika 105. U dugom roku aktualna razina cijena jest jednaka očekivanoj stopi inflacije. niža razina cijena od očekivane znači veću nezaposlenost od prirodne. stopa inflacije manja od očekivane (2%). Ukoliko je stopa inflacije. a vrijedi i obrnuto.

bruto nacionalni proizvod (GNP) jest novčana vrijednost svih finalnih dobara i usluga koje neka ekonomija proizvede tijekom određenog razdoblja. kao inputi. ne koriste u proizvodnji drugih dobara ili usluga i koje kupuje njihov konačni potrošač. 11. BRUTO NACIONALNI PROIZVOD Ponovimo. najčešće tijekom jedne godine. Slika 106.11. Finalna dobra i usluge su ona dobra i usluge koje nemaju karakter inputa. odnosno izbjegavamo mogućnost da se vrijednost 255 .3. Prilikom izračunavanja bruto nacionalnog proizvoda. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nezaposlenosti mogu biti pridružene najrazličitije stope inflacije (slika 106). dvostrukog računanja. vrijednost se intermedijarnih dobara i usluga ne uzima u obzir. Na taj način izbjegavamo pogrešku tzv. koriste u proizvodnji drugih dobara i usluga. koje se. Intermedijarna dobra i usluge su dobra i usluge koje se. dakle.

koje. dakle. dakako. On predstavlja onu vrijednost finalnih dobara i usluga koju neka ekonomija može proizvesti pod pretpostavkom da je stopa nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti odnosno da postoji puna zaposlenost. bilježi tendenciju rasta.godini = ____________________________________________________ · 100 Realni GNP u 1995. . dakle. unatoč većim ili manjim oscilacijama. 256 . Pojava GNP-jaza znači da ekonomija ne funkcionira na razini pune zaposlenosti. promjena prosječne razine cijena itekako utječe na veličinu bruto nacionalnog proizvoda.+ Kn · Cn Dakako. Realna stopa rasta u 1996. ovisi o fazi poslovnog ciklusa.11.. Jaz između potencijalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda može biti pozitivan i negativan što.77 Ovo nas obilježje realnog bruto nacionalnog proizvoda. kao što znamo. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI pojedinih dobara ili usluga javi više no jednom u računu bruto nacionalnog proizvoda. Realni bruto nacionalni proizvod. može biti prezaposlena (stopa nezaposlenosti manja od prirodne 77 Realni GNP u 1996.. izračunava kao umnožak proizvedene količine finalnih dobara i usluga i njihovih cijena. vodi po pojma potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda. Ona. GNP = K1 · C1 + K2 · C2 + K3 · C3 + . Razlika između potencijalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda jest jaz bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-jaz.Realni GNP u 1995. mjeri vrijednost finalnog outputa u stalnim cijenama ili cijenama baznog razdoblja te eliminira utjecaj promjena prosječne razine cijena. znači ekonomski rast. Potencijalni bruto nacionalni proizvod jest dugoročni trend realnog bruto nacionalnog proizvoda. Upravo stoga. Bruto nacionalni proizvod se. dakle. Realni bruto nacionalni proizvod. Poslovni ciklus uzrokuje devijacije aktualnog realnog bruto nacionalnog proizvoda u odnosu na potencijalni bruto nacionalni proizvod. upozorismo na razliku između nominalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda.

Mjerenje bruto nacionalnog proizvoda Mogući su različiti pristupi kada je u pitanju mjerenje bruto nacionalnog proizvoda. 257 . OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI stope) ali. Oba će pristupa. Bit pristupa trošenja (expenditure approach) i pristupa dohotka (income approach) objasnit će sljedeći jednostavan grafički prikaz.11.3.1. izabrali smo pristup dohotka. i nezaposlena (stopa nezaposlenosti veća od prirodne stope). 11. nažalost. značiti isti rezultat. On omogućuje mjerenje bruto nacionalnog proizvoda na osnovi pristupa trošenja. dakako. Slika 107. Odlučimo li se za donji kružni tok. Obratimo pozornost na gornji kružni tok.

ponovimo. alata.Im) Potrošnja (C) obuhvaća sve kupovine finalnih dobara i usluga od strane domaćinstava neke ekonomije. 258 . olovaka itd. poluproizvoda. državnih obveznica i slično nemaju tretman investicija. Postoje četiri kategorije trošenja te je strukturu vrijednosti bruto nacionalnog proizvoda moguće prikazati na sljedeći način: GNP = Potrošnja + Bruto privatne domaće investicije + Državna potrošnja + Neto izvoz GNP = C + I + G + (EX . ceteris paribus. Veličinu ove vrste trošenja tangiraju. finalnih dobara i usluga. hladnjaci. za razliku od uobičajenog poimanja. ekonomist. te trajnih potrošnih dobara (čiji je vijek trajanja duži od godine dana) kao što su televizori. Važno je istaknuti činjenicu da financijske transakcije poput kupovine dionica. te sirovina (tijekom promatrane godine) povećane su i investicije. tako i outputa. poluproizvoda i sirovina smanjile su se. Uključimo ovdje kupovine kapitalnih dobara (strojeva. zalihe gotovih (ali ne i prodanih) proizvoda. Riječ je o najrazličitijim dobrima poput kruha.3. poslovnih i tvorničkih zgrada) od strane poduzeća.1. i investicije. mlijeka. automobili itd. Bruto su privatne domaće investicije (I) ona vrsta trošenja koja znače nabavku realnog kapitala ili kapitalnih dobara. i promjene zaliha i to kako inputa. Povećaju li se zalihe gotovih proizvoda. Pristup trošenja Ovaj pristup.1.11. ali i kupovine novih kuća i stanova od strane domaćinstava. međutim. mjeri bruto nacionalni proizvod kao zbroj svih trošenja učinjenih radi kupovine novih. pak. Ova. Smanje li se. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Agregatno trošenje = Agregatni dohodak = Vrijednost finalnog outputa (GNP) 11. kategorija trošenja ne obuhvaća kupovine novih kuća i stanova. međutim. Dakle. investiciju shvaća kao kupovinu finalnih dobara radi njihove uporabe u proizvodnji ili zbog povećanja zaliha. najrazličitijih uređaja i opreme.

stoga. njegovo investicijsko trošenje nema obilježje domaće investicije. događa se to onda kada je uvoz veći od izvoza. Riječ je i o privatnim investicijama. I konačno. naime. namijenjena kupovini finalnih dobara i usluga i. Naime. Ukoliko poduzeće investira u inozemstvu. Neto izvoz (Ex . amortiziranog dijela realnog kapitala. Isključena su. kao dio bruto nacionalnog proizvoda. Domaća investicija jest ona koja znači nabavku domaćih kapitalnih dobara. Transferna su plaćanja razlog što je državna potrošnja. Dakako. Jednostavno stoga što ova kategorija trošenja isključuje državno investiranje. državne su investicije dio državne potrošnje. radi se o domaćim investicijama. Riječ je o onom trošenju koje ima osigurati obranu zemlje. Transferna plaćanja nisu. Ove posljednje predstavljaju čisti dodatak postojećoj zalihi realnog kapitala. transferna plaćanja. kupujući kapitalna dobra proizvedena u inozemstvu. 259 . ih ne uzimamo u obzir prilikom izračunavanja bruto nacionalnog proizvoda. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Zbog čega bruto investicije? Zbog toga što ukupne ili bruto investicije uključuju sva novonabavljena finalna kapitalna dobra od kojih neka imaju poslužiti za zamjenu ostarjelog. istrošenog. provedbu zakona. međutim. funkcioniranje obrazovanja itd.Im) predstavlja razliku između vrijednosti izvezenih dobara i usluga (Ex) i vrijednosti uvezenih dobara i usluga (Im). Oduzmete li amortizaciju od bruto privatnih domaćih investicija. Državna potrošnja (G) obuhvaća onaj dio bruto nacionalnog proizvoda koji znači nabavku različitih finalnih dobara i usluga od strane države.11. Zamjećujete. manja od proračunskih sredstava koja državi stoje na raspolaganju. dobit ćete neto privatne domaće investicije. neto izvoz može biti i negativan.

prema tomu. svakako. a da bismo izjednačili agregatno trošenje i agregatni dohodak. renti. Amortizacija nije dio profita budući da je namijenjena nadoknadi utrošenog realnog kapitala. Stoga ih. na koje se to načine zarađeni dohodak može upotrijebiti.1. jedan njegov dio može biti namijenjen štednji (S) i. bit će oporezovan. Neizravni porezi su porezi koje potrošači plaćaju prilikom kupovine dobara i usluga. naime.3. GNP = Plaća + Renta + Kamta + Profit + Amortizacija + Neizravni porezi dohodne komponente nedohodne komponente Postoji i alternativni način korištenja pristupa dohotka. Ona predstavlja svojevrsnu štednju poduzeća i važnu nedohodnu komponentu bruto nacionalnog proizvoda. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. a ne dohodak domaćinstava odnosno vlasnika čimbenika proizvodnje. Zbog njihova postojanja potrošači plaćaju više nego što proizvođači prime za prodano dobro ili uslugu. Zapitajmo se. Agregatni dohodak će. Pristup dohotka Pristup dohotka predstavlja bruto nacionalni proizvod kao zbroj svih dohodaka koje tijekom određenog razdoblja realiziraju domaćinstva neke ekonomije. Neizravni porezi predstavljaju. kamata i profita kojima valja dodati i dvije nedohodne komponente amortizaciju i neizravne poreze. dijelom biti potrošen (C). dakako. dohodak države. Tri su moguća načina njegova korištenja.2.11. valja dodati dohodnim komponentama bruto nacionalnog proizvoda. 260 . Bruto nacionalni proizvod jest zbroj plaća.

11. Prema tomu. Povećamo li obje strane jednadžbe za iznos uvoza (Im) jednadžba će glasiti: I + G + EX = S + T + Im.3. imovinu) poreznih obveznika. 11.Transferna plaćanja). Raspoloživi dohodak jest agregatni (ukupni) dohodak umanjen za neto poreze. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Prema tomu. 261 .3. Jednakost pristupa Pristup trošenja i pristup dohotka dva su različita mjerenja iste veličine . Neto porezi su bruto porezi umanjeni za transferna plaćanja.Im = S + T. 78 Zbroj neizravnih i izravnih (osobnih) poreza predstavlja bruto poreze. To je dohodak koji domaćinstvima neke ekonomije stoji na raspolaganju za potrošnju i štednju. Neizravni porezi neizravno terete poreznu snagu poreznih obveznika kroz smanjenje potrošnje. Naznačimo već sada kako zbroj potrošnje i štednje (C+S) predstavlja raspoloživi dohodak. pristup dohotka nudi i sljedeću jednadžbu: GNP = C + S + T C = Potrošnja S = Štednja T = Neto porezi 78 (Bruto porezi . Budući da se potrošnja (C) javlja na obje strane jednadžbe vrijedit će da je I + G + EX . prihode.bruto nacionalnog proizvoda. Izravni (osobni) porezi izravno terete poreznu snagu (dohotke.Im = GNP = C + S + T.1. C + I + G + EX .

.GDP).: Economics. a desna je strana jednadžbe (S + T + Im) odgovorna za gubitak vode. Pri tome. Od bruto nacionalnog proizvoda do raspoloživog dohotka Na početku pokušajmo uočiti razliku između bruto nacionalnog proizvoda (Gross national product . 262 .. istovremeno. I = S "Zadaća je makroekonomske teorije razumjeti ekonomske sile koje utječu na ta curenja i ubrizgavanja kako bi mogla predvidjeti promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda i razviti politike koje stabiliziraju fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda.11.1989. Boston . stabilni realni bruto nacionalni proizvod osigurava jednakost "ubrizgavanja" (I + G + EX) i "curenja" (S + T + Im) vode.3. državnu potrošnju i izvoz sa aktualnom štednjom. Stabilnu razinu vode. odnosno povećavat će se realni bruto nacionalni proizvod. Irwin. N. Valja izjednačiti aktualne investicije. Dodajmo i to da bruto nacionalni proizvod jest vrijednost 79 Hyman. lijeva strana jednadžbe (I + G + EX) predstavlja dotok vode.GNP) i bruto domaćeg proizvoda (Gross domestic product . Rekosmo ranije da bruto nacionalni proizvod jest novčana vrijednost finalnog outputa koji neka ekonomija proizvede tijekom jedne godine. D. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Poruka je jednostavna. Pretpostavimo li da je neto izvoz jednak nuli (vrijednost izvoza jednaka vrijednosti uvoza) te da je državna potrošnja jednaka neto porezima proizlazi da štednja mora biti jednaka investicijama. str. Ukoliko je dotok vode veći od njenog otjecanja. Pretpostavimo da je veličina realnog bruto nacionalnog proizvoda predstavljena razinom vode u posudi u koju s jedne strane voda dotiče a. 548. rast će njena razina.. U obrnutom će slučaju realni bruto nacionalni proizvod opadati. neto porezima i uvozom.2."79 11. na drugoj ističe. Inc.

GNP .11. amortizirane elemente realnog kapitala. Bruto domaći proizvod (GDP) mjeri vrijednost finalnog outputa proizvedenog u nekoj zemlji. valja razlikovati zarađeni od primljenog dohotka. 263 . On. dakle. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI finalnog outputa proizvedenog čimbenicima proizvodnje koji su vlasništvo neke zemlje i njezinog stanovništva. Riječ je o neto privatnim domaćim investicijama. razlika između bruto i neto nacionalnog proizvoda jest amortizacija. neto nacionalni proizvod (Net national product NNP) obuhvaća samo ono investicijsko trošenje koje znači stvarno povećanje zalihe realnog kapitala. Riječ je.Neizravni porezi = NI Da bismo mogli učiniti sljedeći korak k raspoloživom dohotku. Nasuprot tomu. GDP ± Neto investicijski dohodak = GNP Bruto nacionalni proizvod (GNP) računa s onim investicijskim trošenjem koje ima i zadaću nadoknaditi utrošene.Amortizacija = NNP Oduzmete li od neto nacionalnog proizvoda (NNP) neizravne poreze dobit ćete onaj dio bruto nacionalnog proizvoda (GNP) koji se isključivo sastoji od njegovih dohodnih komponenti. Dakle. razlika između GNP-a i GDP-a jest neto investicijski dohodak (profiti i dividende koje stanovnici neke zemlje primaju iz drugih zemalja umanjene za profite i dividende koje zemlja plaća stranim investitorima). Prema tomu. o bruto privatnim domaćim investicijama. mjeri vrijednost finalnog outputa proizvedenog čimbenicima koji su locirani u nekoj zemlji bez obzira na to tko ih posjeduje. dakle. Taj dio bruto nacionalnog proizvoda nazivamo nacionalni dohodak (National income NI) NNP .

Ukoliko od nacionalnog dohotka (NI) oduzmete zarađene. valja oduzeti osobne poreze. 264 . dohotka koji su primila domaćinstva neke ekonomije. ali ne i primljen. POSLOVNI CIKLUS Usporedba realnog i potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda ukazuje na cikličku narav ukupne ekonomske aktivnosti.DI) preostaje samo jedan korak. itd). ali primljene dohotke. primjerice. NI -Zarađeni. u obliku dividende. te dodate nezarađene. 11. u pravilu.PI). kamate na javni dug. posredstvom transfera. neki dohoci nisu zarađeni u tekućoj proizvodnji. Istovremeno. Poslovni ciklus predstavlja periodične ali i nepravilne fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda i ostalih makroekonomskih veličina kao što su zaposlenost i cijene. Događa se to. mirovine. Do raspoloživog dohotka (Disposable income . Od osobnog dohotka (PI). raspodijeljeni dioničarima itd.11. u razdobljima visoke nezaposlenosti kada država. kao što mu i ime kaže. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Neki dohodak može biti zarađen. predstavlja onaj dohodak kojim domaćinstva raspolažu i koji mogu namijeniti potrošnji i štednji. pokušava poboljšati položaj ugroženih dijelova stanovništva.Osobni porezi = DI Raspoloživi dohodak (DI). ali ne i primljene dohotke. PI . dobit ćete osobni dohodak (Personal income .4. osobni dohodak može biti veći od nacionalnog dohotka. ne i primljeni dohodak + Transferna plaćanja = PI Zamjećujete. ali su primljeni. Riječ je. Radi se o transfernim plaćanjima (naknade na ime nezaposlenosti. o korporacijskim profitima koji nisu. o doprinosima za socijalno osiguranje.

Kontrakciju možemo označiti kao recesiju . OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Poslovni se ciklus sastoji od četiriju faza koje. Vrh znači da je realni bruto nacionalni proizvod najviši u odnosu na potencijalni output. O ekspanziji govorimo kada realni bruto nacionalni proizvod raste. Riječ je o fazi koja se javlja nakon što je dotaknuto dno poslovnog ciklusa (često se ekspanzija koja slijedi nakon snažne kontrakcije naziva oporavak) i traje sve dok ekonomska aktivnost ne dosegne vrhunac odnosno vrh. kontrakcija i dno. Moguće je najbolje objašnjenje razlike između recesije i depresije sljedeća konstatacija: ". ali ih je lako uočiti. nije lako predvidjeti.11..razdoblje od najmanje dva uzastopna tromjesečja u kojima realni bruto nacionalni proizvod bilježi pad. Spomenimo i depresiju koja se najčešće definira kao snažniji oblik kontrakcije negoli je recesija. Vrh predstavlja i prekretnicu ciklusa budući da nakon njega slijedi kontrakcija.. Kontrakcija je faza poslovnog ciklusa u kojoj realni output (GNP) bilježi pad. vrh. naravno. To su ekspanzija. Slika 108. 265 .

a zaposlenost je veća od pune zaposlenosti). realni bruto nacionalni proizvod pokaže najveći otklon od onoga što je moguće proizvesti. jest nezaposlenost. Nazvan prema prezimenu autora. Pad realnog outputa ispod potencijalnog GNP-a izaziva pojavu i cikličke nezaposlenosti. Jedna od važnijih. Spomenimo.: Basic Economics.. A. Okunov zakon tvrdi da svakih 2% pada realnog bruto 80 Dyal. J. U fazi kontrakcije stopa nezaposlenosti raste. zakon se bavi pitanjem odnosa između stope nezaposlenosti i realnog bruto nacionalnog proizvoda. međutim. Karatjas. američkog ekonomiste Arthura Okuna81. D. Macmillan Publishing Company. kada vi.1.11.4.C. U fazi ekspanzije stopa nezaposlenosti bilježi pad.: The Political Economy of Prosperity.80 Kada. Washington. A. Poslovni ciklus i nezaposlenost Realni bruto nacionalni proizvod nije jedina veličina koja varira tijekom poslovnog ciklusa.. 1985. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI kada vaš susjed ostane bez posla tada je to recesija.. 1970. Ponovimo. čije nas promjene zanimaju. u kontrakcijskoj fazi. s tim u svezi. govorimo o dnu. te dno poslovnog ciklusa znači najveću stopu nezaposlenosti. Okunov zakon. Kada je realni bruto nacionalni proizvod jednak potencijalnom stopa je nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti. te postoji puna zaposlenost. N. The Brookings Institution. ovaj otklon (pozitivan i negativan) realnog bruto nacionalnog proizvoda u odnosu na potencijalni predstavlja jaz bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-jaz. Vrh poslovnog ciklusa znači najmanju nezaposlenost (stopa nezaposlenosti pada ispod prirodne stope. M. 266 . str.. 192. Između pojedinih faza poslovnog ciklusa i nezaposlenosti postoji jasna i pravilna veza. New York. izgubite zaposlenje tada je to depresija". 81 Okun. 11.

Niske. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nacionalnog proizvoda. Naime. dakle o kontrakciji koju. iznimno. ruku pod ruku. ne tako rijetke. valja napomenuti i to da prije rečeno pravilo poznaje i. tijekom vremena. prati inflacija.11. pa čak i nulte. s visokim stopama inflacije. U takva "aritmična" stanja ubrajamo stagflaciju i slampflaciju. Međutim. Stagflacija je gospodarsko stanje koje je obilježeno istovremenim postojanjem stagnacije i inflacije. Ekspanzija znači višu stopu inflacije. stopu inflacije.4.2. 11. moguće su promjene stope inflacije koje ne prate ritam poslovnog ciklusa. Riječ je. njezine promjene ne ovise o pojedinim fazama poslovnog ciklusa? U pravilu. stope rasta realnog bruto nacionalnog proizvoda idu. pak. eventualno i negativnu. znači povećanje stope nezaposlenosti za 1%. 267 . postoji signifikantna veza između stope inflacije i faze poslovnog ciklusa. u odnosu na potencijalni. izuzetke. Poslovni ciklus i inflacija Kako se inflacija ponaša tijekom poslovnog ciklusa? Ovisi li stopa inflacije o poslovnom ciklusu ili. a kontrakcija nižu. Slampflacija je gospodarsko stanje čije je bitno obilježje pad realnog bruto nacionalnog proizvoda i visoka inflacija.

.

država.1. GNP = C + I + G + (EX . AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ključni su pojmovi makroekonomskog modela koji ćemo predstaviti agregatna potražnja. nezaposlenosti i inflacije. odnosno veličina realnog GNP-a koji su kupci voljni i u mogućnosti kupiti uz danu razinu cijena.1. poduzeća.12. Model. inozemni kupci) radi kupovine različitih finalnih dobara i usluga. Krivulja agregatne potražnje Podsjetimo. AGREGATNA POTRAŽNJA 12. Agregatna potraživana količina dobara i usluga jest planirano realno trošenje tipa C + I + G + (EX . odnosno makroekonomska analiza ponude i potražnje ima olakšati razumijevanje pojave ekspanzije. zbroj svih trošenja različitih ekonomskih agenata (domaćinstva. između ostalog. bruto nacionalni proizvod (GNP) jest. agregatna ponuda i makroekonomska ravnoteža. 12. Ili.Im) Agregatna je potražnja pojam koji koristimo kako bismo objasnili odnos između agregatne potraživane količine (potraživane količine realnog GNP-a) i prosječne razine cijena. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12.Im) pri danoj razini cijena.1. kontrakcije. agregatna potraživana količina 269 .

AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA predstavlja zbroj finalnih dobara i usluga potraživanih od svih kupaca. Objašnjenje je ovog obrnuto razmjernog odnosa između razine cijena i potraživane količine realnog GNP-a znatno složenije negoli objašnjenje obrnuto razmjernog odnosa između cijene i potraživane količine nekog dobra koji postoji kod individualne i tržišne potražnje. pak. mjerene realnim bruto nacionalnim proizvodom. mjerene GNP-deflatorom. Krivulja agregatne potražnje pokazuje promjene agregatne potraživane količine. uslijed promjene razine cijena. većem GNPdeflatoru odgovara manja agregatna potraživana količina odnosno manja potraživana količina realnog GNP-a. Kao i krivulja individualne ili. krivulja je agregatne potražnje opadajućeg oblika zbog triju ključnih razloga: 270 . Višoj razini cijena. tržišne potražnje i krivulja je agregatne potražnje opadajuća krivulja. Naime. izražen kao realni GNP. Slika 109.12.

vaših je 1000 novčanih jedinica sada u stanju kupiti ono što ste prije mogli kupiti za 800 83 novčanih jedinica. Dakle. Ukoliko razina cijena raste. za 25%. Obrnuto. Dodatna će kupovna moć. što depozitnog novca. 82 83 Količina novca u optjecaju ostaje neizmijenjena. uz ostale neizmijenjene uvjete 82. izaziva kretanje uz krivulju agregatne potražnje. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 1. I ostali će koristiti blagodati veće količine realnog novca što će imati za posljedicu veći potraživani realni GNP. odnosno izaziva smanjivanje agregatne potraživane količine. povećanje kupovne moći budući da se povećala količina realnog novca kojim raspolažete. Vaša je novčana aktiva u stanju pribaviti više dobara i usluga negoli je to bila u stanju prije pada cijena. Realni novac predstavlja količinu dobara koju određeni novčani iznos može kupiti. smanjivanje količine realnog novca. pad razine cijena znači. Pad kupovne moći. smanjuje se kupovna moć stanovništva odnosno smanjuje se količina realnog novca kojim stanovništvo raspolaže. smanjit će se količina realnog novca koji posjedujete za 25%.12. Izračunava se kao kvocijent nekog novčanog iznosa i razine cijena. Učinak realnog bogatstva Rast cijena može umanjiti realno bogatstvo nacije i reducirati potraživanu količinu realnog GNP-a. što gotovog. dodatna količina realnog novca povećati vašu potrošnju. ceteris paribus. Ukoliko razina cijena poraste. 1000 ⋅ 100 = 800 125 271 . Pretpostavimo da posjedujete 1000 novčanih jedinica.

povećava količinu realnog novca i kupovnu moć stanovništva. 272 . Učinak vanjske trgovine Rast razine cijena u nekoj zemlji učinit će domaća dobra skupljim u odnosu na strana. Pad cijena. Učinak realne kamatne stope Rast GNP-deflatora može povećati kamatne stope i. "Jeftini krediti" povećavaju agregatnu potraživanu količinu. s tim u svezi. Vrijedi. skuplja inozemna dobra supstituiraju jeftinijim domaćim dobrima. te rast uvoza. ceteris paribus. obara kupovnu moć stanovništva. Rezultat je smanjenje potraživane količine realnog GNP-a. Rast cijena. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 2. jeftinijim inozemnim dobrima. te investicijsko trošenje. ceteris paribus.i njihovu veću potražnju. te se povećava agregatna potraživana količina.12. Potrošači. i obrnuto. Rezultat su niže realne kamatne stope. Ovo ima za posljedicu pad potraživane količine realnog bruto nacionalnog proizvoda. Povećana kupovna moć znači veću ponudu kredita i njihovu manju potražnju. 3. Potrošači će skuplja domaća dobra supstituirati atraktivnijim. Ovakva situacija znači pad izvoza. "Skupi krediti" smanjuju potrošnju domaćinstava. Rast potražnje izaziva rast realnih kamatnih stopa.zajmovnih fondova . Smanjena kupovna moć znači manju ponudu kredita . pad deflatora bruto nacionalnog proizvoda (pad cijena) ima za posljedicu rast izvoza i pad uvoza. naime. smanjiti agregatnu potraživanu količinu. dakako. dakako. Obrnuto. smanjuje količinu realnog novca i.

Riječ je o promjenama koje znače kretanje uz ili niz krivulju agregatne potražnje. u sprezi s učinkom realne kamatne stope. te učinkom vanjske trgovine. odnosno pomicanje (ulijevo ili udesno) krivulje agregatne potražnje. međutim.2. Navest ćemo neke od najvažnijih uzroka povećanja ili smanjenja agregatne potražnje: 273 . Promjene agregatne potražnje Promjene razine cijena.1. Slike 110. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12.12. izazivaju promjene agregatne potraživane količine. Brojni su. čimbenici koji izazivaju promjenu agregatne potražnje.

12. raste njihova spremnost da kupuju u sadašnjosti. Pesimistička će. pad agregatne potražnje. praćen rastom raspoloživog dohotka. Dakako. 5. izaziva pad raspoloživog dohotka. Dodajmo. Naime. Porezi Rast poreza će. naime. vrijedi i obrnuto. te brojnim drugim dobrima i uslugama. 274 . Veći broj ljudi. 4. stanovima i kućama. znači i veću potražnju za hranom. znači pomicanje krivulje agregatne potražnje udesno rast agregatne potražnje. očekivanja izazvati. znači i rast agregatne potražnje. 2. Veličina stanovništva Povećanje broja stanovnika neke zemlje. znači i povećanje agregatne potražnje. pod pretpostavkom da se ostale okolnosti ne mijenjaju. optimistička očekivanja glede realiziranog profita u budućnosti povećavaju potražnju za novim kapitalnim dobrima. ceteris paribus. vrijedi i vice versa. pak. 3. odjećom. Očekuju li potrošači povećanje cijena različitih dobara i usluga u budućnosti tada. Očekivana inflacija Očekivani rast cijena u budućnosti izaziva povećanje agregatne potražnje. Naravno. Očekivani profit Očekuje li poslovni svijet rast profita u budućnosti tada raste i agregatna potražnja. ceteris paribus. Rast poreza. ceteris paribus. Pad poreza. vrijedi i obrnuto. Državna potrošnja Veća državna potrošnja. Veće stanovništvo znači i veću agregatnu potražnju pri svim razinama cijena. ceteris paribus. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 1. izazvati pad agregatne potražnje. uz ostale neizmjenjene uvjete. a time i agregatne potražnje.

na novčanu masu. 7. međutim. Kao što ćemo imati prilike vidjeti. i odgovarajuće promjene kamatnih stopa i. Agregatna će potražnja pasti ukoliko. 275 .12. znači i manju agregatnu potražnju. koje su posljedica promjene razine cijena. izazivaju rast ili pad agregatne potraživane količine. Rast količine novca izaziva tendenciju pada kamatnih stopa. Promjene količine novca izazivaju. Pad raspoloživog dohotka. izaziva rast raspoloživog dohotka i agregatne potražnje. izazvan padom državnih transfera. Novčana masa ili količina novca Većoj količini novca u optjecaju odgovara veća agregatna potražnja. Rast transfernih plaćanja. odnosno količinu novca u optjecaju utječe monetarna politika koju provodi centralna banka. Pad će kamatnih stopa. uz ostale neizmijenjene uvjete. ceteris paribus. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 6. promjene kamatanih stope nezavisne od promjena GNP-deflatora izazivaju promjene agregatne potražnje pomicanje krivulje agregatne potražnje. povećati agregatnu potražnju. stoga. kamatne stope zabilježe rast. S druge strane. uz ostale neizmjenjene uvjete. pad novčane mase ili količine novca izaziva pad agregatne potražnje. Pomoću određenog instrumentarija (instrumenata monetarne politike) centralna je banka u stanju povećavati ili smanjivati količinu novca u optjecaju. 8. Kamatne stope Ranije ustvrdismo da promjene realnih kamatnih stopa. Transferna plaćanja Poput poreza i transferna plaćanja neposredno utječu na veličinu raspoloživog dohotka. Međutim. a time i na agregatnu potražnju. dodatni. sekundarni impuls promjeni agregatne potražnje. Vrijedi i obrnuto.

Puna zaposlenost. Krivulja agregatne ponude pokazuje promjene agregatnog finalnog outputa. 12.12. postoji i samo jedna. isključuje cikličku nezaposlenost. Budući da za svakog proizvođača postoji samo jedna veličina ukupnog proizvoda koja minimalizira njegov prosječni ukupni trošak i budući da postoji samo jedna prirodna stopa nezaposlenosti. AGREGATNA PONUDA 12. s druge strane.1. Krivulje dugoročne i kratkoročne agregatne ponude Agregatna ponuda jest odnos između agregatne ponuđene količine i razine cijena. odnosno znači postojanje prirodne stope nezaposlenosti. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Promjene su količine novca u optjecaju i. jedinstvena razina dugoročne agregatne ponude.2. Iskorišteni kapacitet znači onaj output pri kojem je prosječni ukupni trošak sveden na minimum. Stoga je krivulja dugoročne agregatne ponude okomiti pravac jednak krivulji potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda. pod utjecajem promjena razine cijena. 276 . Dugoročna agregatna ponuda jest ona ponuđena količina realnog GNP-a koja znači da svaki proizvođač koristi upravo svoj kapacitet i koja pretpostavlja punu zaposlenost.2. promjene kamatnih stopa jedan od najvažnijih uzroka rasta ili pada agregatne potražnje. predstavljene GNP-deflatorom. s tim u svezi izazvane. Agregatna ponuđena količina jest količina realnog GNP-a ponuđena od strane proizvođača u nekoj ekonomiji pri danoj razini cijena. mjerenog realnim GNP-om. Valja razlikovati dugoročnu i kratkoročnu agregatnu ponudu.

Naime. Kratkoročna je agregatna ponuda odnos između agregatne ponuđene količine dobara i usluga (realnog GNP-a) i razine cijena (GNPdeflatora) koji pretpostavlja da su cijene inputa. poveća li se cijena outputa nekog poduzeća za 5% uz istovremeno povećanje cijene inputa od 5%. promjene cijena outputa praćene odgovarajućim promjenama cijena inputa ne tangiraju veličinu realnog outputa. dugoročna agregatna ponuđena količina ne reagira na promjene razine cijena. Primjerice. Dakle. u dugom vremenskom razdoblju postoji značajna felksibilnost i međusobna prilagodljivost cijena. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 111.12. Krivulja kratkoročne agregatne ponude registrira promjene ponuđene količine realnog GNP-a uslijed promjene GNP-deflatora. konstantne veličine. njegov output ostaje neizmijenjen. Očigledno. 277 . a posebice cijene rada (plaće). Dugoročna je agregatna ponuda savršeno neelastična.

278 . a cijene inputa ostaju neizmijenjene. do tada neiskorišteni kapaciteti. izmijenjenim uvjetima maksimalizirali profit i izjednačili granični trošak s novim višim cijenama dobara i usluga. odnosno izjednačit će kratkoročnu i dugoročnu agregatnu ponudu i stopu nezaposlenosti svesti na prirodnu stopu nezaposlenosti. navodi proizvođače na povećanje outputa kako bi u novim. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 112. sirovina) gotovo fiksnog karaktera. Naglasimo činjenicu da su u kratkom vremenskom razdoblju cijene inputa (rada.12. Daljnji rast cijena dovest će realni GNP na razinu potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda. U takvoj situaciji rast cijena finalnih dobara i usluga izaziva povećanje proizvodnje i smanjenje nezaposlenosti. uz neizmijenjene cijene inputa. Zbog čega je krivulja kratkoročne agregatne ponude rastućeg oblika? Zbog čega višoj razini cijena odgovara veća agregatna ponuđena količina? Pretpostavimo da rastu cijene finalnog outputa (GNP-deflator). zapošljavaju novi radnici te smanjuje nezaposlenost. Pri tome se angažiraju i suvišni. Rast cijena finalnih dobara i usluga.

2. ceteris paribus. oprema. 2. strojevi. odnosno fond raspoloživih kapitalnih dobara (zgrade. Zaliha kapitala Poveća li se zaliha. Proizvođači prelaze granicu vlastitih kapaciteta i približavaju se granici vlastitih fizičkih mogućnosti. Stopa nezaposlenosti je manja od prirodne stope . Promjene dugoročne i kratkoročne agregatne ponude Navest ćemo najznačajnije čimbenike koji izazivaju promjene kako dugoročne tako i kratkoročne agregatne ponude odnosno pomicanje krivulja dugoročne i kratkoročne agregatne ponude. Mora li se posebice napominjati da vrijedi i obrnuto? 279 . a s njime i agregatna ponuda. Više kompetentnih. 3.12. Riječ je. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ukoliko cijene i dalje rastu ponuđena količina realnog GNP-a jest veća od potencijalnog GNP-a.2. o "pregrijanoj ekonomiji". Važna je. dakako. Zbog toga daljnje povećanje cijena finalnog outputa ima za posljedicu malo ili nikakvo povećanje realnog outputa. Radna snaga Poveća li se ukupni radni potencijal povećat će se. i agregatna ponuda. obrazovanih ljudi značit će i veću agregatnu ponudu. Sirovine Otkriju li se novi i bogati izvori sirovina povećat će se proizvodni kapacitet ekonomije. 12. sva proizvedena dobra koja se mogu upotrijebiti u proizvodnji) povećat će se i agregatna ponuda. 1. i kvaliteta radne snage. zbog razumljivih razloga.odnosno postoji zaposlenost veća od pune zaposlenosti.

klimatski uvjeti imaju naročiti značaj kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja. ceteris paribus. 6. Promjene sastava realnog GNP-a Dramatične promjene sastava agregatnog outputa. ali razvitak koji zahvaća široku lepezu dobara i usluga znači i rast agregatne ponude.12. povećanje stope nezaposlenosti i pad agregatne ponude. Klima Povoljni klimatski uvjeti značit će. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 4. Naravno. Tehnološki napredak Tehnološki razvitak. Promjena nekog od navedenih čimbenika imat će za posljedicu jednaku i simultanu promjenu dugoročne i kratkoročne agregatne ponude. u pravilu. značajno povećanje udjela neke ili nekih grana uz dramatično smanjenje udjela druge ili drugih sektora u realnom outputu ekonomije znači. tj. povećanje agregatnog outputa. Rastu agregatne ponude pogoduje. dakle. 280 . postupna i sporija promjena sastava realnog GNP-a. 5.

Promjene kratkoročne agregatne ponude Dva su čimbenika u stanju utjecati na promjene kratkoročne agregatne ponude ne tangirajući pri tome dugoročnu agregatnu ponudu. 281 . Cijene rada Promjene plaća neposredno utječu na ukupni trošak proizvođača i na veličinu njihovog outputa. Rast plaća. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 113.3. ceteris paribus.12. 12.2. 1. povećava ukupni trošak proizvođača i smanjuje njihov output pri svim razinama cijena. Vrijedi i vice versa.

pak. koje imaju sposobnost pomicanja krivulje kratkoročne agregatne ponude. u dugom 282 .12. Rast cijena sirovina. znači pad kratkoročne agregatne ponude. smanjuje troškove proizvodnje i povećava kratkoročnu agregatnu ponudu. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 2. Pad cijena sirovina. promjene cijena inputa. ceteris paribus. Cijene sirovina Promjene cijena sirovina imaju isti utjecaj na kratkoročnu agregatnu ponudu kao i promjene cijena rada. Slika 114. Zamjećujete. Podsjećamo da dugo vremensko razdoblje računa s fleksibilnim (prilagodljivim) cijenama. Dakle. Zaključimo kako smanjenje cijena inputa (rada i sirovina) potiskuje krivulju kratkoročne agregatne ponude prema dolje i udesno dok povećanje cijena inputa gura krivulju kratkoročne agregatne ponude prema gore i ulijevo. ne tangiraju dugoročnu agregatnu ponudu.

Pojedina tržišta (tržišta nekih dobara i usluga) mogu biti nebalansirana.12.3. Presjecište krivulja agregatne ponude i agregatne potražnje određuje ravnotežnu razinu cijena i realnog GNP-a. MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Makroekonomska ravnoteža znači jednakost agregatne ponuđene količine i agregatne potraživane količine. 12. Slika 115. Makroekonomska ravnoteža ne znači ravnotežu na svim pojedinačnim tržištima. Međutim. 283 . AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA vremenskom razdoblju promjene cijena inputa praćene su adekvatnim promjenama cijena outputa. Rezultat je neizmijenjeni agregatni output. Na njima može postojati nejednakost tržišne ponuđene i potraživane količine. makroekonomska ravnoteža znači da u prosjeku agregatna ponuđena količina odgovara agregatnoj potraživanoj količini.

Kada je razina cijena niža od one ravnotežne.1. povećanje outputa i smanjenje nezaposlenosti. te rast cijena omogućava proizvođačima povećanje outputa. 12. Agregatni manjak dobara i usluga. Prilagođavanje agregatne ponuđene količine i agregatne potraživane količine ima za posljedicu rast cijena. Agregatni višak dobara i usluga "gura" razinu cijena prema dolje. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima pune zaposlenosti Makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti postoji kada je ravnotežni realni GNP (određen presjecištem krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude) jednak potencijalnom GNP-u. 284 . agregatna potraživana količina premašuje agregatnu ponuđenu količinu. između ostalog. Neplanirano povećanje zaliha prisilit će proizvođače da prihvate niže cijene i smanje outpute. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ukoliko je razina cijena viša od one ravnotežne ponuđena agregatna količina premašuje agregatnu potraživanu količinu. podiže razinu cijena.12. Rezultat ovog usaglašavanja ponuđenog i potraživanog GNP-a je. i rast nezaposlenosti.3. Neplanirano smanjenje zaliha. poput plime. U takvim je okolnostima stopa nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti.

Razlika između većeg ravnotežnog realnog GNP-a i manjeg potencijalnog GNP-a jest inflacijski GNP jaz.2. odnosno potencijalnog GNP-a. Presjecište krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude nalazi se desno od krivulje dugoročne agregatne ponude.12. 285 . dakle.3. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 116. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima zaposlenosti veće od pune zaposlenosti Makroekonomska ravnoteža koja znači zaposlenost veću od pune zaposlenosti pa. i stopu nezaposlenosti manju od prirodne stope jest situacija u kojoj je ravnotežni realni GNP veći od potencijalnog odnosno od dugoročne agregatne ponuđene količine. odnosno inflacijski jaz bruto nacionalnog proizvoda. 12.

nastaje kada se presjecište krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude nalazi lijevo od potencijalnog GNP-a.3.3. 286 . dakle. Ovo znači pojavu recesijskog GNP jaza. Recesijski GNP jaz jest razlika između većeg potencijalnog GNP-a i manjeg ravnotežnog realnog GNP-a.12. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 117. odnosno recesijskog jaza bruto nacionalnog proizvoda. 12. znači postojanje stope nezaposlenosti veće od prirodne. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima nezaposlenosti Makroekonomska ravnoteža koja uključuje nezaposlenost i koja. odnosno od krivulje dugoročne agregatne ponude. Makroekonomska ravnoteža se uspostavlja pri onoj veličini realnog GNP-a koja je manja od potencijalnog GNP-a.

rigidnost plaća te nefleksibilnost drugih troškova onemogućuju brzo uspostavljanje makroekonomske ravnoteže pri punoj zaposlenosti u uvjetima "pregrijane ekonomije" (kada rast agregatne potražnje ravnotežni realni GNP učini većim od potencijalnog GNP-a). Keynesijansko 84 objašnjenje makroekonomske ravnoteže Keynesijanska ekonomika tvrdi. Najznačajnije životno djelo J. nefleksibilne. and Money) objavljeno 1936.M. kao što smo na prethodnim stranicama imali prilike vidjeti. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 118.12. prije svega. kamate i novca (The General Theory of Employment. 12. Keynesijanski model makroekonomske ravnoteže polazi od pretpostavke da su cijene inputa.4. Keynesa je Opća teorija zaposlenosti. Interest. Isti uzrok. 84 John Maynard Keynes (1883-1946) poznati britanski ekonomist i najpoznatije ime suvremene makroekonomske teorije.3. dakle. prekomjerne nezaposlenosti. plaće rigidne. te da zbog toga samokorigirajuće snage tržišta nisu u stanju samostalno (kada agregatna potražnja padne) realizirati punu zaposlenost. da se makroekonomska ravnoteža može realizirati i u uvjetima velike. godine 287 .

prije svega. a u drugom ne rastu dovoljno brzo i snažno kako bi omogućili relativno brzu i jednostavnu restauraciju makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti. plaće i ostali troškovi (cijene inputa) ne opadaju. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA U prvom slučaju. Državna intervencija. pak. U obama slučajevima državna terapija ima povećati agregatnu potražnju. Slika 119. Neposredno stimuliranje agregatne potražnje znači povećanje državne potrošnje (G). pada agregatne potražnje.potrošnje (C) i investicija (I). Posredna. u smislu povećanja agregatne potražnje. intervencija znači smanjivanje poreza kako bi se iniciralo povećanje privatnih komponenti agregatne potražnje . Prema Keynesovu dictumu potrebita je državna intervencija kako bi se spriječile dramatične posljedice. te osigurati visoku razinu zaposlenosti i proizvodnje. 288 .12. može biti neposredna i posredna.

12. Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže Klasično objašnjenje čije je podrijetlo u učenju Smitha. te su stoga u stanju osigurati punu zaposlenost. 86 Jean Baptiste Say (1767-1832) francuski ekonomist. tvrdi da ekonomija gotovo uvijek funkcionira na razini potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda odnosno u uvjetima pune zaposlenosti. 121..12. Ova. prirodne su snage tržišta (u obliku međusobno prilagodljivih cijena) u stanju ekonomiju (bez državne asistencije) uvijek iznova vraćati punoj zaposlenosti. 1951. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Keynesovu teoriju.85 zovu ekonomika potražnje. Saya i drugih..F. Spomenimo.3.. Keynesovo učenje akcentira značenje i ulogu agregatne potražnje. odnosno izjednačiti agregatnu potraživanu količinu i potencijalni bruto nacionalni proizvod. Povećanje je agregatne potražnje izazvano odgovarajućom fiskalnom politikom (povećanje državne potrošnje i/ili smanjenje poreza) u stanju promovirati punu zaposlenost.: The Life of John Maynard Keynes.5. Poznat i kao "francuski Adam Smith". kao što ranije naznačismo.svi prodavatelji se pojavljuju kao kupci i svi se kupci pojavljuju kao prodavatelji. Prema tomu. s tim u svezi. Vrijeme je vraćanja tržišta u ravnotežu toliko kratko da ga je čak moguće i zanemariti. Sayov 86 zakon tržišta koji kaže da ponuda stvara vlastitu potražnju. jedno od poznatijih imena klasične škole političke ekonomije. str. Ricarda. budući da on drži (rečeno u jednom pismu Rooseveltu) "apsolutno najvažnijim povećanje nacionalne kupovne moći". 289 . 85 Harrod. Macmilann and Co. jednostavna tvrdnja znači da: a) ukupni dohodak zarađen proizvodnjom nekog outputa mora biti jednak vrijednosti tog outputa b) u ekonomiji ne postoji gubitak kupovne moći . Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže polazi od pretpostavke da su plaće i cijene ostalih inputa fleksibilne. R.ljudi štede samo u onoj mjeri u kojoj i investiraju i c) pojedinci proizvode različita dobra i usluge samo zbog postojanja njihove potražnje za dobrima i uslugama . London.

kada makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti biva poremećena zbog pada agregatne potražnje.87 Proces restauracije makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti moguće je opisati na sljedeći način: 1. 2. Boston.1. privremena makroekonomska ravnoteža (R') znači pad realnog GNP-a (on postaje manji od potencijalnog) te rast nezaposlenosti. 290 . MA 1989. omogućiti rast kratkoročne agregatne ponude i. vraćanje ravnotežnog realnog GNP-a na razinu potencijalnog. Richard D. N.: Economics.. Inc. 87 Vidjeti: Hyman. uslijed pojave nezaposlenosti. D.5. Učinak smanjenja agregatne potražnje Klasični model makroekonomske ravnoteže pretpostavlja da će. str. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12. Slika 120. 623. s tim u svezi. pad cijena inputa..Irwin. Postojeća ravnoteža pri punoj zaposlenosti (R1) biva poremećena budući da dolazi do pada agregatne potražnje.12.3. Nova.

i ciklička nezaposlenost.javlja se. 291 . uspostavlja u točki R 2.12. Rast nezaposlenosti . te se ravnoteža. kada makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti biva poremećena zbog rasta agregatne potražnje. uzrokuje pad nominalnih plaća i cijena ostalih inputa. 4. Richard D.: Economics.Irwin. Realni GNP raste sve dok ne dostigne razinu potencijalnog. Boston.88 88 Vidjeti: Hyman. 624.5. omogućiti pad kratkoročne agregatne ponude i. 12. rast cijena inputa. Slika 121. naime. MA 1989. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 3. s tim u svezi. N. u uvjetima pune zaposlenosti.. str.3. vraćanje ravnotežnog realnog GNP-a na razinu potencijalnog.2. Kao posljedica pada plaća i pada cijena drugih inputa raste kratkoročna agregatna ponuda i realni GNP. Učinak povećanja agregatne potražnje Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže tvrdi da će. Inc.. uslijed pojave zaposlenosti veće od pune zaposlenosti. D.

3. Kao posljedica rasta plaća i ostalih čimbenika proizvodnje smanjuje se kratkoročna agregatna ponuda i realni GNP. proces ponovnog uspostavljanja makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti moguće je opisati na sljedeći način: 1. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Samokorigirajući proces. 292 . Postojeću ravnotežu u uvjetima pune zaposlenosti (R1) remeti rast agregatne potražnje 2.12. privremena makroekonomska ravnoteža (R') znači da je ravnotežni realni GNP veći od potencijalnog. Zaposlenost veća od pune zaposlenosti (stopa nezaposlenosti je manja od prirodne) izaziva rast nominalnih plaća i cijena ostalih inputa. Nova. 4. Realni GNP pada sve dok se ne izjednači s potencijalnim GNP-om. a zaposlenost veća od pune zaposlenosti. Nova se ravnoteža (opet u uvjetima pune zaposlenosti) uspostavlja u točki R2.

raspoloživi je dohodak temeljna odrednica ne samo potrošnje već i štednje domaćinstva. kao što rekosmo ranije. Na potrošnju domaćinstava utječe čitav niz čimbenika: kamatne stope. odluka o tome koliko štedjeti. obuhvaća sve kupovine (osim kupovina novih kuća i stanova) finalnih dobara i usluga od strane domaćinstava neke ekonomije. ono što određuje veličinu potrošnje istovremeno određuje i veličinu štednje. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13.Im). Našu ćemo pozornost.model agregatnog trošenja . državnu potrošnju (G) i neto izvoz (Ex . odluka je o tome koliko raspoloživog dohotka namijeniti potrošnji. usmjeriti na pojedine komponente agregatnog trošenja: potrošnju (C). držeći razinu cijena stalnom veličinom. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Na prethodnim smo stranicama imali prilike vidjeti kako agregatna ponuda i agregatna potražnja određuju agregatni finalni output (realni GNP) i razinu cijena. POTROŠNJA Potrošnja predstavlja najveći i najstabilniji dio agregatnog trošenja. utjecaj promjena realnog bruto nacionalnog proizvoda na sastavnice agregatnog trošenja. istovremeno.1. Naime. zadaća istražiti koje su komponente agregatnog trošenja funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda. Prema tomu. Uvodeći novi model makroekonomske ravnoteže .istraživat ćemo. dakle. odnosno bruto nacionalnog proizvoda. životna dob članova domaćinstava. itd. očekivani (budući) dohodak. 293 . investicije (I).13. Naša je. Ona. 13. Međutim. Svakako najvažnija odrednica potrošnje domaćinstva jest njegov raspoloživi dohodak. na sljedećim stranicama.

Potrošnja Prosječna sklonost potrošnji = Raspoloživi dohodak Granična sklonost potrošnji jest potrošnja koja proizlazi iz dodatne novčane jedinice raspoloživog dohotka. Prosječna sklonost potrošnji jest kvocijent potrošnje i raspoloživog dohotka. Ili. odnosno povećanje potrošnje kao posljedica jediničnog povećanja raspoloživog dohotka. 294 .1. upravno razmjerni odnos. Taj odnos između potrošnje i raspoloživog dohotka nazivamo funkcija potrošnje.13. ali ne u onoj mjeri u kojoj dohodak raste. Funkcija potrošnje počiva na pretpostavci da ljudi. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. u pravilu i u prosjeku. Prosječna sklonost potrošnji pokazuje prosječni udio potrošnje u novčanoj jedinici raspoloživog dohotka.1. granična sklonost potrošnji jest promjena. Funkcija potrošnje i funkcija štednje Između potrošnje i raspoloživog dohotka postoji pozitivni. Granična sklonost potrošnji = ∆ Potrošnja ∆ Raspoloživi dohodak Rast raspoloživog dohotka izaziva rast ne samo potrošnje već i štednje. povećavaju svoju potrošnju kada njihov dohodak raste. Ovaj temeljni psihološki zakon potrošnje podržat će i prosječna i granična sklonost potrošnji.

SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Funkcija štednje jest odnos između štednje i raspoloživog dohotka.13. Ili. proizlazi da je štednja jednaka razlici raspoloživog dohotka i potrošnje. štednja je negativna. Budući da je raspoloživi dohodak jednak zbroju potrošnje i štednje. Prosječna sklonost štednji pokazuje štednju po novčanoj jedinici raspoloživog dohotka. odnosno povećanje štednje uslijed jediničnog povećanja raspoloživog dohotka. O pozitivnoj štednji govorimo kada je potrošnja manja od raspoloživog dohotka. Prosječna sklonost štednji jest kvocijent štednje i raspoloživog dohotka. granična sklonost štednji jest promjena. Granična sklonost štednji = ∆ Štednja ∆ Raspoloživi dohodak Funkciju ćemo potrošnje i funkciju štednje prikazati na primjeru jednog pretpostavljenog domaćinstva: 295 . Kada je potrošnja veća od raspoloživog dohotka. Štednja Prosječna sklonost štednji = Raspoloživi dohodak Granična je sklonost štednji štednja koja proizlazi iz dodatne novčane jedinice raspoloživog dohotka.

13 0.  DI   DI   DI  Rast raspoloživog dohotka izaziva pad prosječne sklonosti potrošnji i rast prosječne sklonosti štednji. Uzrok je tomu granična sklonost potrošnji i granična sklonost štednji.05 0. Granična sklonost potrošnji = ∆ Potrošnja 7 = = 0.87 0.3.16 Izvjesna potrošnja domaćinstva postoji i tada kada je raspoloživi dohodak jednak nuli.7 ∆ Raspoloživ i dohodak 10 296 . Zbroj potrošnje i štednje jednak je raspoloživom dohotku.07 0.93 0.84 Prosječna sklonost štednji -0. Raspoloživi dohodak 0 10 20 30 40 50 Potrošnja 7 14 21 28 35 42 Štednja -7 -4 -1 2 5 8 Prosječna sklonost potrošnji 1.40 -0. a zbroj prosječne sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti štednji iznosi jedan.40 1. a granična sklonost štednji 0.05 0.13.7. U tom je slučaju štednja negativna. Ona takvom ostaje sve dok je potrošnja domaćinstva veća od raspoloživog dohotka. Potrošnja (C) + Štednja (S) = Raspoloživi dohodak (DI) Podijelimo li obje strane ove jednadžbe s raspoloživim dohotkom (DI) rezultat će potvrditi naš gornji navod: C + S = DI / : DI Prosječna sklonost potrošnji  C  S   DI    + Prosječna sklonost štednji   = 1   . SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Tablica 37. U našem primjeru granična sklonost potrošnji iznosi 0.

rast raspoloživog dohotka znači i rast prosječne sklonosti štednji.3 ∆ Raspoloživi dohodak 10 Granična je sklonost potrošnji (0. pak. dodatna novčana jedinica raspoloživog dohotka može biti potrošena ili. ušteđena. stoga. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Granična sklonost štednji = ∆ Štednja 3 = = 0. Ovakav je odnos između granične sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti potrošnji. kada granična veličina jest veća od prosječne ova posljednja raste.3) veća od prosječne sklonosti štednji i. Dakako. Upravo stoga.13. te granične sklonosti štednji i prosječne sklonosti štednji u skladu s nama već poznatim odnosom između graničnih i prosječnih veličina. Baš kao što je zbroj prosječne sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti štednji jednak 1 tako vrijedi i da je: Granična sklonost potrošnji + Granična sklonost štednji = 1 . Podsjećamo. 297 . rast raspoloživog dohotka izaziva pad prosječne sklonosti potrošnji. Prema tomu. Trećega nema.7) manja od prosječne sklonosti potrošnji. Granična je sklonost štednji (0. Naime. vrijedi i obrnuto. odnosno Granična sklonost štednji = 1 . Granična sklonost potrošnji = 1 .Granična sklonost potrošnji .Granična sklonost štednji.

a) uveli smo pravac koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o. naime.13. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slike 122. 298 . U slici 122. povezuje sve točke u kojima je potrošnja (mjerena ordinatom) jednaka raspoloživom dohotku (mjerenim apscisom). Taj pravac.

Domaćinstvo uspijeva (pomoću zajmova ili trošeći staru štednju) održati određenu razinu potrošnje čak i tada kada privremeno ostane bez dohotka.7 + 0. vrijedi i obrnuto.3 DI . dakako. prikazati i na sljedeći način: Potrošnja (C) = Ca + (Granična sklonost potrošnji ⋅ Raspoloživi dohodak) C = 7 + (0.13. Ovaj dio potrošnje.C. glasi: Štednja (S) = DI . Ukoliko je funkcija potrošnje C = 7 + (0. Odnos između potrošnje i raspoloživog dohotka moguće je. Jedan dio potrošnje postoji i tada kada je dohodak domaćinstva jednak nuli.7 ⋅ DI). Nameće se zaključak da veličina granične sklonosti potrošnji određuje kut funkcije potrošnje. korespondirajuća funkcija štednje. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Prije točke izjednačenja potrošnja premašuje raspoloživi dohodak te je štednja negativna. budući da je S = DI .7 ⋅ DI) Umnožak granične sklonosti potrošnji i raspoloživog dohotka izražava utjecaj raspoloživog dohotka na potrošnju. jest autonomna potrošnja (Ca).7 . Na slici 122.0. b) prikazana je funkcija štednje i to kao pravac čiji je kut jednak graničnoj sklonosti štednji.7 DI S = . Nakon točke izjednačenja (Potrošnja = Raspoloživi dohodak) potrošnja je manja od raspoloživog dohotka što omogućuje pojavu (pozitivne) štednje. 299 . dakle. čija veličina ne ovisi o veličini raspoloživog dohotka. Većoj graničnoj sklonosti potrošnji odgovara veći kut a.

Dakle. odnosno zbroj potrošnje (C) i štednje (S). odnosno bruto nacionalnog proizvoda znači pad transfernih plaćanja. potrošnja svih domaćinstava predstaviti kao funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP-a)? Podsjetimo. 1 Pretpostavimo da realni raspoloživi dohodak zahvaća realnog 2 bruto nacionalnog proizvoda te da granična sklonost potrošnji iznosi 0. Razlog tomu je činjenica da su neto porezi (T).8 raspoloživog dohotka. odnosno bruto nacionalni proizvod raste. Raspoloživi dohodak predstavlja stabilan dio bruto nacionalnog proizvoda. Istovremeno. gotovo svi porezi rastu ukoliko naš dohodak.ukupnog raspoloživog dohotka.2. rast bruto nacionalnog proizvoda znači i rast neto poreza.funkcija agregatne potrošnje Na primjeru jednog domaćinstva pokazasmo kako potrošnja domaćinstva jest funkcija njegovog raspoloživog dohotka. Dakako. 300 . Budući da između raspoloživog dohotka i bruto nacionalnog proizvoda postoji stabilan odnos. stabilan dio bruto nacionalnog proizvoda. Naime. Potrošnja i realni GNP . međutim.1. Vrijedi. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. vrijedi i da je agregatna potrošnja (potrošnja svih domaćinstava neke ekonomije) funkcija agregatnog . Raspoloživi dohodak (DI) jest razlika između agregatnog dohotka (GNP) i neto poreza (T). dakako. Može li se. rast dohotka. GNP = C + S + T. i obrnuto.13.odnosu između realne potrošnje i realnog bruto nacionalnog proizvoda. također. moguće je govoriti o funkciji agregatne potrošnje .

5 Realna potrošnja (u milijardama) 0. Realni GNP (u milijardama) 1 2 3 4 5 Realni raspoloživi dohodak (u milijardama) 0.13.4 novčane jedinice. Slika 123.4 = = 0.8 realnog raspoloživog dohotka. Kada je u pitanju funkcija agregatne potrošnje. 301 .4 realnog bruto nacionalnog proizvoda. graničnu sklonost potrošnji izračunavamo na sljedeći način: Zamjećujete.4 ∆ Realni GNP 1 Svaka dodatna novčana jedinica realnog bruto nacionalnog proizvoda znači dodatnu realnu potrošnju od 0. budući da je realni raspoloživi dohodak Granična sklonost potrošnji = ∆ Realna potrošnja 0.5 2 2.2 1. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Tablica 38.5 1 1.4 0. odnosno 0.6 2 1 realnog 2 bruto nacionalnog proizvoda granična sklonost potrošnji iznosi 0.8 1.

INVESTICIJE Druga komponenta agregatnog trošenja jesu investicije. Ono što vrijedi na mikro razini vrijedi i na makro razini. najrazličitijih uređaja i opreme). odnosno investicija. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13.2. Podsjećamo. te promjene zaliha (gotovih proizvoda. kada.graničnu efikasnost kapitala. poluproizvoda i sirovina). odlučuje o investiranju ono uspoređuje kamatnu stopu i graničnu stopu povrata kapitala . Upravo stoga je krivulja potražnje za investicijama neke ekonomije opadajućeg oblika. će biti realizirana ukoliko je granična efikasnost kapitala veća ili jednaka kamatnoj stopi. Kupovina. dakle. 302 . Slika 124. Investicije razumijevaju kupovinu kapitalnih dobara (zgrada. strojeva. alata. kada individualno poduzeće odlučuje kupiti neko kapitalno dobro.13.

Razlog je tomu jednostavna činjenica da pri nižoj (realnoj) kamatnoj stopi veći broj investicijskih projekata postaje isplativ . veličina amortizacije. Učinak inflacije na razinu investiranja je suprotan učinku nominalne kamatne stope. Slično djelovanje na potražnju za investicijama ima. u stanju izazvati povećanje ili smanjenje potražnje za investicijama. npr. pesimistička očekivanja će smanjiti potražnju i krivulju potražnje pomaknuti ulijevo. Prema tomu. njihovo će planirano investicijsko trošenje biti veće pri svim veličinama realne kamatne stope. Potražnja za investicijama u velikoj mjeri ovisi o poslovnim očekivanjima. dakako. primjerice. Prema tomu. i obrnuto. veličina realne kamatne stope determinira potraživanu količinu investicija. Ukoliko je veći dio kapitala amortiziran. Vrijedit će. ceteris paribus. i obrnuto. općenito. ceteris paribus. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Krivulja potražnje za investicijama pokazuje odnos između realne kamatne stope89 i potraživane (realne) količine investicija. očekivani pad profita. poduzeća očekuju. veća kamatna stopa (nominalna) koči investiranje. neki su čimbenici (očekivani profit. 303 . Ukoliko. ova dva suprotna utjecaja moguće je svesti na zajednički nazivnik i ustvrditi da na potraživanu količinu investicija utječe realna kamatna stopa. U tom slučaju raste potražnja za investicijama. veća su i ulaganja potrebita da se nadoknadi utrošeni kapital. pri datoj realnoj kamatnoj stopi. krivulja potražnje se pomiče udesno. Veća očekivana inflacija potiče investiranje. optimistička očekivanja povećavaju potražnju za investicijama i pomiču krivulju potražnje udesno. ekspanziju sljedeće godine te rast profita.13.profitabilan. dakle. veličina amortizacije. 89 Realna je kamatna stopa nominalna kamatna stopa umanjena za stopu očekivane inflacije. Nižoj realnoj kamatnoj stopi odgovara veća potraživana količina investicija.). Međutim. Vrijedi. Obrnuto. Međutim.

Investicije ćemo. dakle. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 125. 304 . ovisiti o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. Budući da je. dakle. Činjenica je. suvišnih kapaciteta. budući da na potraživanu količinu investicija utječe realna kamatna stopa. povećanje realnog bruto nacionalnog proizvoda ne mora značiti i rast investicija. zadovoljit ćemo se tvrdnjom da investicije ne ovise o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. da kapitalna dobra traju znatno duže od ostalih finalnih dobara i da se često koriste na način koji znači pojavu neiskorištenih.očekivanom profitu. Autonomnu zbog toga što njihova veličina nije ovisna o veličini realnog GNP-a. međutim. odnos između investicija i realnog bruto nacionalnog proizvoda izuzetno složen i teško predvidljiv.13. baš kao i potrošnja. Možda očekujete da će investicije. Upravo stoga. tretirati kao autonomnu komponentu agregatnog trošenja. budući da investicijske odluke u velikoj mjeri ovise o “pogledu u staklenu kuglu budućnosti” .

305 . dakle. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 126. provedbu zakona. pa. Zbog toga ćemo i državnu potrošnju smatrati autonomnom komponentom (nezavisnom o promjenama realnog GNP-a) agregatnog trošenja. određuju političke odluke nadležnih skupština.3. Državnu potrošnju. funkcioniranje školstva. itd.13. zdravstva. DRŽAVNA POTROŠNJA Država svojom potrošnjom nastoji osigurati obranu zemlje. i državni proračun i proračune nižih teritorijalnih jedinica. 13. Ustvrdimo kako između državne potrošnje i realnog bruto nacionalnog proizvoda ne postoji sustavna i lako uočljiva veza.

NETO IZVOZ Neto izvoz (Nx) predstavlja posljednji dio agregatnog trošenja. Neto je izvoz negativan kada vrijednost uvoza premašuje vrijednost izvoza. 13. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 127. Neto izvoz (Nx) jest razlika između izvoza (Ex) i uvoza (Im) neke zemlje.4.13. 306 . I autonomna su funkcija državne potrošnje i autonomna funkcija investicija predstavljene kao vodoravni pravci koji ilustriraju činjenicu da državnu potrošnju i investicije ne tangiraju promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda.

izvozne mogućnosti Hrvatske. Izvoz nije funkcija domaćeg. Raste li agregatni dohodak u Mađarskoj. revalvacija . 307 . Valja ustvrditi da izvoz jest autonomna komponenta neto izvoza. Veći inozemni realni GNP značit će.4.smanjuje izvoz. Izvoz jest funkcija brojnih čimbenika ali ne i (domaćeg) realnog bruto nacionalnog proizvoda. Odnos domaćih i inozemnih cijena istih ili sličnih dobara 3. Obrnuto. izvoz će biti veći.1. Odrednice izvoza Nekoliko čimbenika determinira veličinu izvoza: 1.13. Ukoliko su cijene domaćih dobara niže u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara. već inozemnog bruto nacionalnog proizvoda. Inozemni realni bruto nacionalni proizvod 2. Suprotno tomu. veći izvoz. nepovoljni odnos cijena domaćih i stranih dobara značit će manji izvoz. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. naime. rastu i primjerice. ceteris paribus. Vrijedi.rast vrijednosti domaće valute u odnosu na strane . Njemačkoj itd. Posljedica je revalvacije poskupljenje izvoza izraženog u stranoj valuti. Pad vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (devalvacija) povećava izvozne mogućnosti zemlje. Austriji. naravno. Tečajevi. izaziva pojeftinjenje izvoza izraženog u stranoj valuti. Devalvacija. i obrnuto.

308 . veći uvoz. ima za posljedicu rast uvoza. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 128. Odrednice uvoza Veličinu uvoza određuju sljedeći čimbenici: 1. veći uvoz.13. Tečajevi. međutim. Veći domaći realni GNP znači.4. Više cijene domaćih dobara u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara znače. Domaći realni bruto nacionalni proizvod 2. Uvoz će.2. biti manji ukoliko su cijene domaćih dobara niže od cijena istih ili sličnih inozemnih dobara. Odnos domaćih i inozemnih cijena istih ili sličnih proizvoda 3. Prema tomu. ceteris paribus. uz ostale neizmijenjene uvjete. Rast domaćeg agregatnog dohotka. ceteris paribus. veličina uvoza ovisi o veličini domaćeg bruto nacionalnog proizvoda odnosno realni je uvoz funkcija domaćeg realnog bruto nacionalnog proizvoda. 13.

Uvoz. dakle. odnos između realnog uvoza i realnog bruto nacionalnog proizvoda (funkciju uvoza) moguće je prikazati na sljedeći način: Slika 129.4. reagira na promjene (domaćeg) realnog GNP-a.13. Obrnuto. Revalvacijom se. Podsjećamo da je izvoz autonoman u odnosu na promjene (domaćeg) realnog bruto nacionalnog proizvoda. (domaći) realni bruto nacionalni proizvod. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Pad vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (devalvacija) smanjuje uvoz. uz ostale neizmijenjene uvjete. 13. Zaključujemo. Devalvacija izaziva poskupljenje uvoza izraženog u domaćoj valuti. da je i neto 309 . Pretpostavimo li da se povećava.3. On je funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda. Funkcija neto izvoza Funkcija neto izvoza jest odnos između realnog neto izvoza i domaćeg realnog bruto nacionalnog proizvoda. naime. rast vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (revalvacija) povećava uvoz. postiže pojeftinjenje uvoza izraženog u domaćoj valuti. međutim. budući da rast realnog bruto nacionalnog proizvoda izaziva rast realnog uvoza.

310 . Slike 130. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA izvoz (razlika između izvoza i uvoza) funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda.13.

Neto je izvoz jednak nuli kada je izvoz jednak uvozu. uz ostale neizmijenjene uvjete. ceteris paribus. Nasuprot tomu. npr. Rast realnog bruto nacionalnog proizvoda. Slika 131. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Kada je izvoz veći od uvoza. rast će izvoza. Funkcija neto izvoza (predstavljena je na slici 130. smanjiti neto izvoz i funkciju neto izvoza pomaknuti prema dolje i ulijevo. izaziva rast uvoza pri neizmijenjenom izvozu. 311 . b) može biti pomaknuta prema gore i udesno ili.13. povećati neto izvoz i funkciju neto izvoza pomaknuti prema gore i udesno. ceteris paribus.. te neto izvoz postaje negativan. neto je izvoz pozitivan. Obrnuto. nadolje i ulijevo. više cijene domaćih dobara u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara) smanjuje neto izvoz i pomiče funkciju neto izvoza prema dolje i ulijevo. rast će uvoza. povećati neto izvoz pri svim razinama domaćeg realnog GNP-a. sve ono što povećava uvoz (revalvacija. devalvacija. Kao što je već rečeno. Rast će inozemnog realnog bruto nacionalnog proizvoda ili. pak.

.

Sada smo. 313 . a potom pomoću krivulje agregatnog trošenja. Funkciju ćemo agregatnog trošenja predstaviti ponajprije tablično. nazivamo funkcija agregatnog trošenja. Taj odnos između realnog GNP-a i agregatnog trošenja. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. međutim. te kako promjene agregatnog trošenja izazivaju i određuju promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda. FUNKCIJA AGREGATNOG TROŠENJA Postoji sasvim određeni odnos između realnog GNP-a i planiranog (realnog) agregatnog trošenja. u stanju analizirati kako svi sastavni dijelovi agregatnog trošenja zajednički određuju agregatno trošenje.1. 14. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Do sada smo odvojenu jednu od druge proučavali komponente agregatnog trošenja.14. pri datoj razini cijena.

državna potrošnja i izvoz) ne ovise neposredno o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Potrošnja (C) 100 170 240 310 380 450 520 Investi -cije (I) 60 60 60 60 60 60 60 Državna potrošnja (G) 60 60 60 60 60 60 60 Izvoz (Ex) Uvoz (Im) Neto izvoz (Nx) 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 C+I+G+EX Agregatno trošenje (C+I+G+Nx) 50 50 50 50 50 50 50 20 40 60 80 100 120 140 270 340 410 480 550 620 690 250 300 350 400 450 500 550 Kao što zamijetismo ranije. Agregatno trošenje jest zbroj svih sastavnih dijelova agregatnog trošenja (C+I+G+Nx). stoga i neto izvoz. Stotinu novčanih jedinica rasta realnog GNP-a izaziva rast potrošnje od 70 novčanih jedinica. 314 .14. Ostale komponente agregatnog trošenja (investicije. rast uvoza od 20 novčanih jedinica te. dobit ćete agregatno trošenje. Stoga se njihove veličine mijenjaju s promjenom realnog bruto nacionalnog proizvoda. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 39. pa. nalazi se trošenje tipa C+I+G+EX. dakako. potrošnja su i uvoz. U pretposljednjoj koloni tablice 39. funkcije realnog bruto nacionalnog proizvoda. Kada od ovog trošenja oduzmete uvoz. te su predstavljene kao fiksne veličine. pad neto izvoza od 20 novčanih jedinica.

iznosi 30 novčanih jedinica (200-170). izvoz. Gornja nas slika upućuje na zaključak da komponente agregatnog trošenja valja podijeliti u dvije skupine. pri svim razinama realnog GNP-a. Ono obuhvaća inducirani dio potrošnje i uvoz. Ovdje valja ubrojiti investicije. Autonomna potrošnja. onaj dio potrošnje koji ne ovisi o veličini realnog GNP-a. potrošnja postoji i kada je realni GNP jednak nuli. samosvojna trošenja. Autonomno trošenje je trošenje čija veličina ne ovisi o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 132. ali i (autonomni) dio potrošnje. naime. Izvjesna. Inducirano ili izazvano trošenje je trošenje čija veličina ovisi o veličini realnog GNP-a. Autonomno trošenje (Ca+I+G+EX).14. To je. državnu potrošnju. u našem primjeru. Prvu skupinu čine autonomna. naravno. 315 . iznosi 200 novčanih jedinica.

Granična sklonost uvoz Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga = 0. Granična sklonost uvozu = ∆Uvoz 20 = = 0.5.7 0. Ili.2 = 0. Uvoz. između granične sklonosti potrošnji i granične sklonosti uvozu jest granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga. Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga = Granična sklonost potrošnji . Razlika. pak. Ili. po jediničnom povećanju realnog GNP-a.7. jedinično povećanje realnog GNP-a izaziva rast uvoza od 0. bilježi rast od 20 novčanih jedinica.2. određuje kut C+I+G+EX krivulje. Dakle. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Inducirana potrošnja. Granična sklonost potrošnji = ∆ Realna potrošnja 70 = = 0. upozoravamo na to.14. odnosno povećanje uvoza uslijed jediničnog povećanja realnog GNP-a.2 ∆ Realni GNP 100 Dodatna kuna realnog GNP-a izaziva povećanje uvoza za 20 lipa.7 ∆ Realni GNP 100 Granična sklonost potrošnji. iznosi 0. od C+I+G+EX trošenja uvoz dobit ćete agregatno trošenje (C+I+G+NX). U situaciji smo ustvrditi da granična sklonost uvozu iznosi 0. 316 . svaka dodatna kuna realnog GNP-a znači dodatnu potrošnju od 70 lipa. Prema tomu. granična sklonost potrošnji iznosi 0. to je promjena. Oduzmete li.2 novčane jedinice. Granična sklonost uvozu predstavlja dio dodatnog realnog bruto nacionalnog proizvoda koji društvo namjerava utrošiti na uvoz.7 novčanih jedinica. ponavljamo. pri svakom povećanju realnog GNP-A od 100 novčanih jedinica.

agregatno trošenje je zbroj induciranog i autonomnog trošenja. Promjene induciranog trošenja su istovremeno i promjene agregatnog trošenja. 317 . međutim. svaka kuna porasta realnog GNP-a znači 0. Poveća li se realni GNP za 100 novčanih jedinica inducirano trošenje (inducirana potrošnja .14.5 kuna porasta induciranog.5. odnosno agregatnog trošenja. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga 90 predstavlja dio dodatnog realnog GNP-a koji društvo namjerava utrošiti na domaća dobra i usluge. Ne zaboravimo. 91 Ukoliko smo ranije ustvrdili da granična sklonost potrošnji (domaćih i inozemnih dobara i usluga) određuje kut C+I+G+EX krivulje. odnosno krivulje agregatnog trošenja. granična sklonost trošenju. skraćeno. izračunati i na sljedeći način: Granična sklonost trošenju = ∆ Inducirano trošenje ∆ Realni GNP 50 = 100 = 0. Dakle. u zemlji proizvedenih dobara i usluga) određuje kut C+I+G+NX krivulje.uvoz) reagira porastom od 50 novčanih jedinica. dakle. Graničnu sklonost trošenju moguće je. 90 91 Ubuduće. sada možemo ustvrditi da granična sklonost trošenju (isključivo domaćih.

MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA . Tablica 39. pokazuje da ova jednakost odnosno makroekonomska ravnoteža postoji pri realnom GNP-u od 400. 318 . Grafički prikaz makroekonomske ravnoteže zahtijeva uvođenje pravca koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutem od 45o. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 133. naime. 14. Taj pravac.14.2.RAVNOTEŽNO AGREGATNO TROŠENJE O makroekonomskoj ravnoteži ili ravnotežnom agregatnom trošenju govorimo tada kada planirano agregatno trošenje (C+I+G+NX) jest jednako realnom bruto nacionalnom proizvodu. u svakoj svojoj točki izjednačava agregatno trošenje i realni GNP.

2. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 134. Podsjećamo. prije izjednačenja agregatnog trošenja i agregatnog outputa agregatno je trošenje veće od realnog GNP-a.neplanirana promjena zaliha Presjecište pravca koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o. osim u točki ravnoteže. Prije presjecišta. Nakon točke ravnoteže realni je GNP veći od agregatnog trošenja.14. Makroekonomska ravnoteža . 14. odnosno njihove promjene imaju smatrati investicijom. te krivulje agregatnog trošenja određuje makroekonomsku ravnotežu odnosno jednakost agregatnog trošenja i realnog GNP-a. Ove će disproporcije. izazvati neplanirane promjene zaliha ili neplanirano smanjenje ili povećanje investicija.1. U točki su ravnoteže realni GNP i agregatno trošenje izjednačeni. zalihe se. 319 .

povećanje realnog GNP-a. Neplanirano smanjivanje zaliha (kada je agregatno trošenje veće od realnog GNP-a) potaknut će proizvođače na veću proizvodnju i. Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Planirano agregatno trošenje (C+I+G+NX) 250 300 350 400 450 500 550 Neplanirana promjena zaliha -150 -100 -50 0 +50 +100 +150 Slika 135. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 40. niti rastu. poluproizvoda i sirovina). stoga. niti padaju kada je agregatno 320 .14. Zalihe (gotovih proizvoda. Realni će agregatni output rasti sve dok se ne izjednači s agregatnim trošenjem.

I + G + EX = S + T + Im Makroekonomsku ravnotežu. Obrnuto. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Štednja (S) Uvoz (Im) 100 200 300 400 500 600 700 20 20 20 20 20 20 20 80 180 280 380 480 580 680 100 170 240 310 380 450 520 -20 10 40 70 100 130 160 20 40 60 80 100 120 140 Sada smo u stanju uspoređujući (I + G + EX). Makroekonomska ravnoteža . dakle. Povećanje zaliha signalizira proizvođačima da valja reducirati proizvodnju. Koristeći podatke iz tablice 39. 321 . pa. 14.14. paušalni porezi (lump sum taxes). te (S + T + Im) pri različitim veličinama realnog GNP-a odrediti ravnotežni realni GNP. Realni će GNP padati sve dok ne završi na ravnotežnoj razini. moguće je objasniti i pomoću.I + G + EX = S + T + Im. ravnotežni realni GNP. O njima je moguće razmišljati kao o autonomnim porezima budući da njihova veličina ne ovisi o veličini realnog GNP-a. neplanirano povećanje zaliha (kada je agregatno trošenje manje od realnog GNP-a) imat će za posljedicu smanjivanje proizvodnje i realnog GNP-a. Stabilni.2. i ravnotežni realni GNP osigurava sljedeća jednakost . konstruirajmo model čija je pretpostavka da razliku između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka čine fiksni neto porezi . Tablica 41. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA trošenje jednako realnom bruto nacionalnom proizvodu.tzv.2. nama već poznatog koncepta "ubrizgavanja" (I + G + EX) i "curenja" (S + T + Im).

Realni GNP I G EX Ukupno S T Im Ukupno 100 200 300 400 500 600 700 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 170 170 170 170 170 170 170 -20 10 40 70 100 130 160 20 20 20 20 20 20 20 20 40 60 80 100 120 140 20 70 120 170 220 270 320 Makroekonomska ravnoteža postoji kada je planirano "ubrizgavanje" (I + G + EX) jednako planiranom "curenju" ( S + T + Im). stoga. 322 . AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 42. Obje su navedene veličine jednake (170) pri realnom GNP-u od 400 te. ravnotežni realni GNP iznosi 400.14. Slika 136.

Promjene zaliha izazivaju odgovarajuće promjene agregatnog outputa koje aktualni realni GNP guraju prema ravnotežnoj razini.I . kada je. aktualni realni GNP veći od ravnotežnog. te proračunskog deficita. Kada je realni GNP veći od 400. Posljedica je rast zaliha.14. određene presjecištem (I + G + EX) i (S + T + Im) pravaca. zbroj investicija. Jednadžba I + G + EX = S + T + Im može biti predstavljena na sljedeći način: (EX . dakle.I . državna su potrošnja i izvoz (I + G + EX) veće od štednje. državne potrošnje i izvoza manji je od zbroja štednje. investicije. negativnu trgovačku bilancu (negativni neto izvoz).T) = S . makroekonomska ravnoteža može značiti (kao u našem primjeru) postojanje proračunskog deficita (državna potrošnja je veća od neto poreza) i deficitarnu.NX = S .Im) + ( G .(G . neto poreza i uvoza.40 .30 = 70 . Ova situacija ima za posljedicu pad i smanjivanje zaliha. Makroekonomska ravnoteža koja znači deficitarnu trgovačku bilancu (negativni neto izvoz) razumijeva da je : . Deficitarna trgovačka bilanca = S . 323 . Makroekonomska ravnoteža ne razumijeva jednakost pojedinih stavki "ubrizgavanja" i "curenja".60 . Dakle.T) . inozemna štednja popunjava jaz između domaće štednje i zbroja investicija.30 Dakako. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Prije točke ravnoteže. neto poreza i uvoza.30 = .(Proračunski deficit) .I .

Na svakoj razini realnog GNP-a one izazivaju jednako povećanje ili smanjenje agregatnog trošenja. državne potrošnje. ali koje ne mijenjaju njen kut. Ovo će povećanje investicija povećati autonomno. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. PROMJENE AGREGATNOG TROŠENJA I RAVNOTEŽNOG REALNOG GNP-A Veličinu agregatnog trošenja određuju dva čimbenika: autonomno trošenje i granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga. a zbog očekivanja viših profita.3. povećaju za 100 novčanih jedinica. I=60 Realni GNP Inducirano trošenje Autonomno trošenje 0 (I+G+EX+Ca) Agregatno trošenje 0 (C+I+G+NX) I=160 Autonomno trošenje 1 (I+G+EX+Ca) Agregatno trošenje 1 (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 50 100 150 200 250 300 350 200 200 200 200 200 200 200 250 300 350 400 450 500 550 300 300 300 300 300 300 300 350 400 450 500 550 600 650 324 . Agregatno trošenje i autonomno trošenje Promjene autonomnog trošenja izazivaju takve promjene agregatnog trošenja koje znače pomicanje krivulje agregatnog trošenja.3.14. Pretpostavimo da je u odnosu na model predstavljen u tablici 39. Tablica 43. 14. ali i agregatno trošenje pri svim razinama realnog GNP-a. došlo do povećanja jedne od komponenti autonomnog trošenja. izvoza i autonomne potrošnje) djeluju na agregatno trošenje poput plime ili oseke. Neka se planirane investicije.1. Promjene autonomnog trošenja (investicija. Posljedica je rast ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda.

Krivulje su agregatnog trošenja paralelne jer je. 325 . Vrijedit će. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 137. Naglasimo činjenicu da je rast ravnotežnog realnog GNP-a (200) veći od rasta autonomnog trošenja (100). Također.14. Novi ravnotežni realni GNP iznosi 600. pad autonomnog trošenja uvijek ima za posljedicu veći pad ravnotežnog realnog GNP-a. granična sklonost trošenju ista i iznosi 0. Rast autonomnog trošenja povećava agregatno trošenje i pomiče krivulju agregatnog trošenja ulijevo i prema gore. u obama slučajevima. naravno. i obrnuto.5. Pad će autonomnog trošenja smanjiti agregatno trošenje i njegovu krivulju pomaknuti prema dolje i udesno.

Granična porezna stopa (t) = ∆ Porez ∆ Realni GNP Povećanje granične porezne stope znači veći udio poreza u dodatnoj novčanoj jedinici realnog bruto nacionalnog proizvoda. ceteris paribus. Granična porezna stopa pokazuje udio poreza u dodatnoj novčanoj jedinici realnog GNP-a.granična sklonost uvozu. obrnuto razmjeran. uz ostale neizmijenjene uvjete. znači manji raspoloživi dohodak. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. Vrijedi i obrnuto. Rast granične sklonosti uvozu. i kut krivulje agregatnog trošenja određuju sljedeći čimbenici: 1. granična sklonost potrošnji povećat će se i granična sklonost trošenju domaćih dobara. Ovo. dakle. Utjecaj nam je prvih dviju determinanti granične sklonosti trošenju poznat. Agregatno trošenje i granična sklonost trošenju Veličina granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga. manju graničnu sklonost potrošnji i. Naime. manju graničnu sklonost trošenju. Obrnuto. ceteris paribus. Vrijedi i obrnuto. pa. dakako.3. uz ostale neizmijenjene uvjete. granična porezna stopa. granična sklonost trošenju = granična sklonost potrošnji .14. 326 . Odnos je između granične sklonosti trošenju i granične sklonosti uvozu. znači pad granične sklonosti trošenju. pad granične sklonosti potrošnji. izaziva pad granične sklonosti trošenju.2. granična sklonost uvozu 3. granična sklonost potrošnji 2. uz ostale neizmijenjene uvjete. Raste li.

Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Investicije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (NX) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 20 40 60 80 100 120 140 80 160 240 320 400 480 560 100 170 240 310 380 450 520 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 250 300 350 400 450 500 550 Ovo je situacija koju poznajemo. Neto 1 porezi predstavljaju realnog GNP-a ili 20 % realnog GNP-a. Ravnotežno agregatno trošenje.) inducirane poreze i pokažimo kako promjene granične sklonosti trošenju izazivaju promjene ravnotežnog agregatnog trošenja. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Uvedimo u naš izvorni model (tablica 39. odnosno ravnotežni realni GNP iznosi 400.   ∆ Potrošnja 70   ∆ Raspoloživi dohodak = 80 = 0.7  . Uvođenje induciranih (razmjernih) poreza nije poremetilo makroekonomsku ravnotežu.2. odnosno ravnotežnog realnog GNP-a.7 realnog bruto nacionalnog proizvoda  ∆ Potrošnja  70   ∆ Realni GNP = 100 = 0. možemo izračunati i na sljedeći način: 327 .875  .    Uzrok su ove razlike inducirani porezi.875 raspoloživog dohotka. porezna stopa = 100 Granična sklonost potrošnji iznosi 0.14. Granična 5 20 = 0. istovremeno granična    sklonost potrošnji je 0. kada je riječ o funkciji agregatne potrošnje. Međutim. te graničnu sklonost potrošnji. Tablica 44.

[ GSP ⋅ (1 . ∆ Inducirano trošenje ∆ Agregatno trošenje 50 = = = 0.2=0.0857.86 274. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Investicije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (Nx) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 8. možda. Tablica 45.0857) = 0.00 91.71 34.875 ⋅ 0.15 548.7.2) = 0.875 ⋅ (1-0.t)] ⋅ Realni GNP.875 (1 . 8.58 640.875 ⋅ 0.85 51.42 60. Ili.43 182. udio poreza u realnom GNP-u. dakle.5). ∆ Realni GNP ∆ Realni GNP 100 Smanjimo. međutim.57 17.5. Izračunavamo je kao razliku između granične sklonosti potrošnji i granične sklonosti uvozu (0.29 365. stoga. ponoviti da je C = Ca + (GSP ⋅ DI).8 328 . Granična porezna stopa neka iznosi 0. Potrebito je. Neto porezi su.t)] = 0. Budući da je DI = (1 . vrijedit će da je C = Ca + [ GSP ⋅ (1 . Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga (GST) iznosi 0.8 = 0.72 457.t) ⋅ Realni GNP.00 110 190 270 350 430 510 590 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 260 320 380 440 500 560 620 Obratimo pozornost na (C) kolonu.9143 = 0.57% realnog GNP-a. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost potrošnji (GSP) ⋅ (1-t) = 0. graničnu poreznu stopu i.0.7-0.14 25.14.28 42.5.

7 realnog GNP-a. To je tako budući da je smanjenje poreza (zbog pada granične porezne stope) praćeno s povećanjem raspoloživog dohotka.8 ⋅ Realni GNP. ravnotežno agregatno trošenje. 0.875 raspoloživog dohotka. ∆ Raspoloživi dohodak ∆ Potrošnja Drugačije je. Budući da granična sklonost uvozu jest. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Prema tomu. Raste.8. Ili. stoga. ∆ Potrošnja 80 = = 0. a zbog rasta potrošnje.8. Nakon pada granične porezne stope granična sklonost potrošnji.GSU (0.8 realnog GNP-a. posljedice smanjenja granične porezne stope (t)? U obama slučajevima granična sklonost potrošnji iznosi 0. ravnotežni realni GNP iznosi 500. Zbog toga kvocijent ∆ Potrošnja ostaje isti. granična sklonost potrošnji iznosi 0. s . 329 . u obama slučajevima.2) ].8) . Promjene granične sklonosti trošenju ne tangiraju veličinu autonomnog trošenja. ∆ Realni GNP 100 Prema tomu.2) povećava se granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga. ali i odgovarajućim povećanjem potrošnje. međutim.dakle.6. Uočili ste. odnosno ravnotežni realni GNP. stalna veličina (0. Granična sklonost trošenju (GST) iznosi 0.6 [ GSP (0.14.6. povećava se agregatno trošenje (C+I+G+NX) i ravnotežno agregatno trošenje. kut krivulje agregatnog trošenja. ∆ Realni GNP ∆ Realni GNP 100 Koje su. u prvom slučaju. S prvobitnih 0. Granična sklonost potrošnji ∆ Realni GNP iznosi. bilježi rast i iznosi 0. Provjerimo i drugu formulu: ∆ Inducirano trošenje ∆ Agregatno trošenje 60 = = = 0.5 ona skače na 0. C = 30 + 0.

14. uloživši je u banku. međutim.t) ] ⋅ Realni GNP odnosno C = 30 + 330 . 14. pri neizmijenjenom raspoloživom dohotku. Pretpostavimo da ste. PARADOKS ŠTEDNJE Štedeći. Granična je sklonost štednji iznosila 0. naplatiti odgovarajuću kamatu.125 raspoloživog dohotka odnosno 0. Funkcija potrošnje je bila C = Ca + [ GSP ⋅ (1 . AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 138. Što će se.realni bruto nacionalni proizvod? U prethodnom primjeru (tablica 45) granična sklonost potrošnji bijaše 0. pojedinac ili domaćinstvo povećava svoj dohodak. Vaš će dohodak porasti budući da ćete na svoju štednju.875 raspoloživog dohotka. smanjili potrošnju i povećali štednju. dogoditi ukoliko svi postanemo štedljiviji? Hoće li rast štednje na razini neke ekonomije povećati njen agregatni dohodak .4.1143 realnog GNP-a.

00 110 190 270 350 430 510 590 -18.43 = 0.0.57 -7.125  .57 17.7656 ⋅ (1 . međutim.125 ⋅ 0. = = 0.30 + [ 0. Što će se.58 640. stoga.85 51.125 ⋅ (1 .14 4. dogoditi ukoliko se.1143 realnog    bruto nacionalnog proizvoda.0.0857) ] ⋅ Realni GNP. a funkcija štednje S = .58 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 260 320 380 440 500 560 620 Granična sklonost štednji doista iznosi 0. Tablica 46.43 Naime.125 ⋅ (1 .2344⋅ (1 0.42 60. Predstavimo novu situaciju. Provjerimo navedene tvrdnje.29 365. 331 .1143 ili ∆ Realni GNP 100 0.t) ] ⋅ Realni GNP odnosno S = . štednja? Povećajmo graničnu sklonost štednji na 0.0.14.0857) = 0.28 42.0857)] ⋅ Realni GNP.43 182.15 548. odnosno 0.71 34.72 27.Ca + [ GSŠ ⋅ (1 . korespondirajuća funkcija štednje glasi: S = .2344 raspoloživog dohotka.875 ⋅ (1 .72 457.29 15. U tom će slučaju funkcija potrošnje glasiti C = 30 + [ 0. Prema tomu.15 38.86 274. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA [0. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Štednja (S) Investi -cije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (Nx) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 8.0857)] ⋅ Realni GNP. ∆ Štednja 11. poveća granična sklonost štednji i.14 25.30 + [ 0.0857) ] ⋅ Realni GNP.43 ka   ∆ Raspoloživi dohodak = 91. ceteris paribus.9143 = 0.125 raspoloživog dohot  ∆ Štednja 11.1143.00 91.0.

58 120 Investicije (I) 60 60 60 60 60 60 60 Državna potrošnja (G) 60 60 60 60 60 60 60 Neto izvoz (Nx) 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 250 300 350 400 450 500 550 Rast štednje je.43 182.00 Potrošnja (C) 100 170 240 310 380 450 520 Štednja (S) -8.9143 = 0.42 60. Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Neto porezi (T) 8. 332 .0857) = 0.00 Raspolo -živi dohodak (DI) 91.71 34. Granična sklonost potrošnji.5.29 365.72 77. odnosno 0.7 . izazvao pad granične sklonosti potrošnji i pad potrošnje.7656 ⋅ (1 − 0.57 12.   ∆100  Pad granične sklonosti potrošnji znači i pad granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga.28 42.58 640.85 51. ceteris paribus.14. Rast štednje ima.57 17.29 55.7 ili 0.7656 raspoloživog dohotka. uz ostale neizmijenjene uvjete.7 realnog GNP-a  ∆ 70  = 0.7656 ⋅ 0.15 548.72 457. Granična sklonost trošenju iznosi 0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 47.86 34.15 98.14 25. iznosi 0.86 274. za posljedicu pad agregatnog dohotka odnosno ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. a ravnotežni realni GNP 400. kao što ranije rekosmo.

14. ne bi došlo kada bi rast štednje bio praćen odgovarajućim rastom investicijskog trošenja. ceteris paribus. međutim. U tom slučaju pad kuta krivulje agregatnog trošenja biva kompenziran rastom agregatnog trošenja i pomicanjem krivulje agregatnog trošenja ulijevo i prema gore. Do paradoksa. U našem se modelu ovaj paradoksalni rezultat javlja zbog toga što je autonomno trošenje stalna veličina. Pad ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda zbog. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 139. kada je o pojedincu riječ. znači rast njegovog dohotka. Riječ je o paradoksu budući da rast štednje. a kada je u pitanju ekonomija znači pad agregatnog dohotka. naziva se paradoks štednje. 333 . povećanja štednje.

Vrijedi. dakako. Multiplikator autonomnog trošenja ili. MULTIPLIKATOR AUTONOMNOG TROŠENJA Do sada otkrismo da promjene autonomnog trošenja. da je i smanjenje ravnotežnog realnog GNP-a uvijek veće od smanjenja autonomnog trošenja. Povećanje je ravnotežnog realnog GNP-a veće od povećanja autonomnog trošenja. podsjetiti da rast autonomnog trošenja pomiče krivulju agregatnog trošenja prema gore i ulijevo i to upravo za iznos povećanja autonomnog trošenja. Usredotočimo se iznova na odnos promjene autonomnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog GNP-a.5. multiplikator. Posljedica je toga povećanje ravnotežnog realnog GNP-a. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. pokazuje kvantitativni odnos koji postoji između promjene autonomnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. Slika 140. te promjene granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga izazivaju promjene agregatnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda.14. jednostavno. 334 . Pogled će nas na sliku 140.

međutim.Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga Multiplikator je broj veći od jedan. Multiplikator = ∆ Ravnotežni realni GNP ∆ Autonomno trošenje Prema tomu. granična je sklonost trošenju broj između 0 i 1. moguće izračunati i na sljedeći način: Multiplikator92 = 1 . ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje + GST ⋅ ∆ Ravnotežni realni GNP ∆ Ravnotežni realni GNP .14. odnosno promjena ravnotežnog realnog GNP-a (∆ Ravnotežni realni GNP). Prema tomu. ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje · Multiplikator ( Multiplikatorski učinak) Multiplikator je. pokazuje da je: ∆ Ravnotežno agregatno trošenje = ∆ Ravnotežni realni GNP. 1 . Naime.GST ⋅ ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje ∆ Ravnotežni realni GNP ⋅ (1-GST) = ∆ Autonomno trošenje / : ∆ Autonomno trošenje ∆Ravnotežni realni GNP • (1 − GST ) = 1 ∆Autonomno trošenje ∆Ravnotežni realni GNP 1 = ∆Autonomno trošenje 1 − GST 335 . Tek kada bi granična sklonost trošenju bila jednaka nuli multiplikator bi bio jednak jedan. U tom bi slučaju 92 Ravnotežno agregatno trošenje = Autonomno trošenje + GST⋅Ravnotežni realni GNP ∆Ravnotežno agregatno trošenje=∆Autonomno trošenje+GST⋅∆Ravnotežni realni GNP Prethodna slika 140. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Multiplikator je broj kojim valja pomnožiti promjenu autonomnog trošenja (∆ Autonomno trošenje) kako bi se izračunao tzv. multiplikatorski učinak.

Ukoliko se investicije (ili bilo koja druga komponenta autonomnog trošenja) povećaju za 100 novčanih jedinica ravnotežni će realni GNP porasti za 200 novčanih jedinica.5 (budući je granična sklonost potrošnji 0.5 U ovome će slučaju jedna kuna povećanja autonomnog trošenja značiti dvije kune rasta ravnotežnog realnog GNP-a. ∆ Ravnotežni realni GNP = Multiplikator (2) x ∆ Autonomno trošenje (100) = 200 (Multiplikatorski učinak) Smanji li se granična sklonost trošenju na 0. multiplikator će biti: 1 = 1. Multiplikator će biti veći ukoliko je veća granična sklonost trošenju. multiplikator će iznositi: Multiplikator = 1 = 2.7.4 (bilo zbog povećanja granične porezne stope ili rasta granične sklonosti uvozu).4 ∆Ravnotežni realni GNP=Multiplikator (1. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA promjena ravnotežnog realnog GNP-a bila jednaka promjeni autonomnog trošenja. 1 − 0 . Pretpostavimo li da je granična sklonost trošenju 0. a granična sklonost uvozu 0.67) x ∆ Autonomno trošenje (100)=167 (Multiplikatorski učinak) 336 .14. Manja granična sklonost trošenju znači i manji multiplikator. Multiplikator = 1 − 0 .2).67.

Međutim. Pretpostavimo nadalje da je. unatoč postojanju (fiksne) razlike između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. U tom će slučaju. te da je granična sklonost potrošnji + granična sklonost štednji = 1. . 1 .2. otvorimo ekonomiju i pretpostavimo postojanje granične sklonosti uvozu.Granična sklonost potrošnji 1 Multiplikator = Granična sklonost štednji.5. kako bismo model učinili sasvim jednostavnim. granična sklonost potrošnji od raspoloživog dohotka biti jednaka graničnoj sklonosti potrošnji od realnog GNP-a. U ovim jednostavnim uvjetima multiplikator se može izračunati na sljedeći način: 1 Multiplikator = ili.5. U takvoj će ekonomiji vrijediti da je granična sklonost trošenju jednaka graničnoj sklonosti potrošnji. budući da je riječ o zatvorenom. 337 . Multiplikator autarkičnog gospodarstva Pretpostavit ćemo ponajprije da je riječ. o ekonomiji koja poznaje tek paušalne (autonomne) poreze.1. Multiplikator otvorenog gospodarstva Ostanimo pri pretpostavci da naša hipotetička ekonomija računa i dalje s paušalnim porezima. autarkičnom gospodarstvu. granična sklonost uvozu = 0. 14. kao što zamjetismo ranije.14.

Dakle. u stanju smo izračunati multiplikator otvorenog gospodarstva. 14. 1 Multiplikator = 1 .Granična sklonost trošenju . Država može 338 . multiplikatorski učinak investicija ili izvoza. Varirajući veličinu vlastite potrošnje država je u stanju kompenzirati promjene ostalih komponenti autonomnog trošenja.Granična sklonost trošenju. FISKALNA POLITIKA Fiskalna je politika pokušaj države da ublaži fluktuacije agregatnog trošenja (pa.6. primjerice. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Novi. multiplikatorski učinak državne potrošnje isti je kao. dakle.Granična sklonost uvozu Granična sklonost štednji + Granična sklonost uvozu = 1 . njene promjene izazivaju iste posljedice po ravnotežni realni GNP kao i promjene ostalih komponenti autonomnog trošenja. . i ravnotežnog realnog GNP-a) posredstvom promjena državne potrošnje i promjena poreza. nešto složeniji uvjeti značit će da je: (Granična sklonost trošenju + Granična sklonost uvozu) + Granična sklonost štednji = 1 Granična sklonost potrošnji Prema tomu. Granična sklonost štednji = 1 . Koristeći sljedeće formule.14.Granična sklonost trošenju 1 Multiplikator = Granična sklonost štednji + Granična sklonost uvozu ili. Budući da je državna potrošnja komponenta autonomnog trošenja.

posredstvom državne potrošnje. porezni multiplikator izračunavamo kao umnožak negativnog multiplikatora autonomnog trošenja i granične sklonosti potrošnji.6. nažalost. Međutim. o graničnoj sklonosti potrošnji. i obrnuto. Promjena autonomne potrošnje ovisi. Vrijedi.14. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA pokušati. autonomnim porezima. Obrnuto.9. promjena autonomne potrošnje neće biti jednaka promjeni raspoloživog dohotka koju je izazvala promjena paušalnih poreza. Porezni multiplikator Porezni je multiplikator broj kojim treba pomnožiti promjenu (paušalnih) poreza kako bi se izračunala promjena ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. Neka granična sklonost potrošnji iznosi 0.9).1. raspoloživi će se dohodak povećati za 10 novčanih jedinica. Koje su posljedice državne odluke da poveća ili smanji paušalne poreze? 14. Porezni je multiplikator negativan broj budući da smanjenje poreza izaziva rast raspoloživog dohotka. efikasnost državne potrošnje. a autonomna potrošnja za 9 novčanih jedinica (10 ⋅ 0. naime. država će smanjiti svoju potrošnju kada je ekonomija pregrijana kako bi smanjila i možda eliminirala inflacijski GNP-jaz. rast autonomne potrošnje i rast agregatnog trošenja. dakako. Pretpostavimo da je riječ o paušalnim. kao instrumenta makroekonomske stabilizacijske politike. Pojava će recesijskog GNP-jaza ponukati državu da poveća svoju potrošnju kako bi povećala agregatno trošenje i realni GNP. država na veličinu ravnotežnog realnog GNP-a može utjecati i posredstvom poreza. Upravo stoga. U praksi je. Međutim. Ukoliko paušalni porezi padnu za 10 novčanih jedinica. korigirati promjene agregatnog trošenja i osigurati onu razinu realnog GNP-a koja znači punu zaposlenost. 339 . bitno smanjena budući da je često za donošenje (političkih) odluka koje mijenjaju državnu potrošnju potrebito izuzetno mnogo vremena.

33.2. a granična sklonost uvozu 0. Valja zaključiti da država jest u stanju. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 1 Porezni multiplikator = 1 . a porezni multiplikator 3.3 ∆ Ravnotežni realni GNP = Porezni multiplikator (-3) ⋅ ∆ Autonomni porezi (-10) = 30 (Multiplikatorski učinak) Smanjenje autonomnih poreza od 10 novčanih jedinica izaziva rast ravnotežnog realnog GNP-a od 30 novčanih jedinica. granična će sklonost potrošnji od raspoloživog dohotka i granična sklonost potrošnji od realnog GNP-a biti jednake veličine. Koje su posljedice odluke države da smanji paušalne poreze za 10 novčanih jedinica? Porezni multiplikator = - 1 1 1 ⋅ GSP = − ⋅ 0 .9 = − ⋅ 0 . Multiplikator autonomnog trošenja iznosi 3. autonomnim porezima. dok jedna kuna investicija ili državne potrošnje ide neposredno i u cijelosti u povećanje agregatnog trošenja . već samo onim dijelom koji je određen graničnom sklonošću potrošnji. dakle. u cijelosti u potrošnju.Granična sklonost trošenju ⋅ Granična sklonost potrošnji Granična sklonost potrošnji Porezni multiplikator = 1 . koja je rezultat smanjenja autonomnih poreza.Granična sklonost trošenju Pretpostavimo. ne ide. Multiplikatorski je učinak autonomnih poreza manji od multiplikatorskog učinka komponenti autonomnog trošenja.9 = −3 1 − GST 1 − 0 . porezni je multiplikator (zanemarimo na trenutak njegov negativni predznak) manji od multiplikatora autonomnog trošenja. varirajući veličinu paušalnih 340 . Kao što zamjećujete.9. postojanje ekonomije s ugrađenim paušalnim.14.7 0 . Naime. Neka granična sklonost potrošnji iznosi 0.realnog GNP-a. dotle dodatna kuna. Budući da je razlika između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka fiksna.

mijenjajući veličinu granične porezne stope pa. utjecati na veličinu multiplikatora autonomnog trošenja.9(1 − 0. i veličinu induciranih poreza. Međutim. s tim u svezi. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA poreza.2).9 (1 . iznosi 0. Novi je element granična porezna stopa veličine 0.5).9].45 − 0. kao u prethodnom primjeru.0. dakle.6.Granična sklonost trošenju Granična sklonost potrošnji od realnog bruto nacionalnog proizvoda [GSP( ) ] = GSP GNP (DI) (1 . U naš ćemo model uvesti inducirane poreze i.9 raspoloživog dohotka [GSP(DI) = 0.2] 1 − 0.2.5 = 0. odgovarajuću graničnu poreznu stopu.33 1 − [0.5) = 0.14. država može. Granična sklonost uvozu.9 ⋅ 0. 14.45 341 . neposredno utjecati na veličinu agregatnog trošenja i ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda.t) = 0.2] 1 − [0.5 (t=0. Multiplikator = 1 − GSP( DI ) (1 − t ) − GSU [ 1 ] Multiplikator = 1 1 1 1 = = = = 1. Multiplikator će autonomnog trošenja doživjeti dramatičnu promjenu. Multiplikator je moguće izračunati na nekoliko načina.75 Do istog ćemo rezultata doći ukoliko koristimo nama već poznatu (opću) formulu: 1 Multiplikator = 1 . (GSU = 0.5) − 0. Multiplikator i granična porezna stopa Granična sklonost potrošnji i dalje iznosi 0.2.25 0.

U našem modelu otvorene ekonomije s induciranim porezima vrijedi da je: (Granična sklonost trošenju + Granična sklonost) uvozu + Granična sklonost štednji + Granična porezna stopa =1 Granična sklonost potrošnji Granična sklonost štednji+Granična porezna stopa = 1 . odnosno pojava induciranih poreza bitno smanjila veličinu multiplikatora. odnosno reakcija ravnotežnog realnog GNP-a na promjene autonomnog trošenja znatno slabija.1 ⋅ 0. 1 Multiplikator = GSŠ + t + GSU Provjerimo gornju formulu. 342 . Ako je GSP(DI) = 0.GSU = 0. GSŠ(GNP) = GSŠ(DI) (1 . to je uspješnije neutraliziranje udaraca koje ekonomiji nanose promjene autonomnog trošenja. postoji još jedna mogućnost.Granična sklonost trošenju Prema tomu.5 = 0.9 tada je GSŠ(DI) = 0.75 Međutim.2 0 . veći inducirani porezi.33 1 − GST 1 − 0 . Multiplikator = 1 1 = = 1. Što je veća granična porezna stopa. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost trošenju (GST) = GSP(GNP) . što su.5 + 0 .2 = 0.25 Multiplikator = 1 1 1 = = = 1.t) = 0. Stoga je i multiplikatorski učinak. Inducirani se porezi javljaju kao amortizer koji prigušuje fluktuacije autonomnog trošenja. dakle.05.25 0 .1.Granična sklonost trošenju .Granična sklonost uvozu Granična sklonost štednji + Granična porezna stopa + Granična sklonost uvozu = 1 .75 Pojava je granične porezne stope.14.45 .0.33 0 .05 + 0 .

Kao što rekosmo. FUNKCIJE NOVCA Da biste znali što novac jest potrebito je poznavati njegove funkcije. te su cijene svih dobara i usluga izražene u kunama i lipama. a ljudi koji kupuju uvijek nude novac u zamjenu za dobro koje žele. a osigurava je upravo novac kao sredstvo razmjene. Novac kao obračunska jedinica. Prije pojave novca razmjena je imala oblik trampe-neposredne razmjene dobra za dobro. Novac se javlja i kao standard odgođenih plaćanja. dvostruko podudaranje želja. odgođenih. U ovakvim uvjetima dvostruko podudaranje želja doista bijaše problem. obračunska jedinica posredstvom koje izračunavamo cijene ne samo tekućih već i. Novac je. podmirite u 343 . Ljudi koji nešto prodaju uvijek su spremni primiti novac u zamjenu za svoje dobro ili uslugu. Novac je opće prihvaćeni ekvivalent koji je svatko spreman primiti u zamjenu za dobro ili uslugu koju prodaje. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. Novac olakšava razmjenu budući da osigurava tzv. služi da bi se utvrdile cijene dobara i usluga.1. Funkcije novca su: sredstvo razmjene. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. u stanju smo izračunati relativne cijene dobara i usluga. međutim. bez obzira kako nastali.15. Vaši će vjerovnici očekivati od vas da svoje dugove. On olakšava i ubrzava razmjenu. odnosno odrediti oportunitetni trošak svake naše kupnje. U Hrvatskoj obračunska jedinica jest kuna djeljiva na 100 lipa. u uvjetima novčane razmjene dvostruka koincidencija želja uvijek postoji. obračunska jedinica. budućih transakcija. Razmjena se mogla odigrati tek kada su se jedna nasuprot drugoj našle osobe koje potrebuju upravo ono dobro koje druga posjeduje. Novac kao sredstvo razmjene posreduje u razmjeni dobara i usluga. standard odgođenih plaćanja i zaliha vrijednosti. Zahvaljujući tomu.

Definirati novac mimo njegovih funkcija nije moguće. NOVAC I MONETARNA POLITIKA novcu.. tako je i funkcija novca kao zalihe vrijednosti vezana s izvjesnim rizikom. pšenice. novac je ono što funkcionira. u najgorem slučaju.2. Najrazličitije su stvari. potrebita mjera predostrožnosti kako bi se prebrodila moguća nestašica novca. novčane zalihe mogu biti obezvrijeđene. svoje interese zaštititi odgovarajućom kamatnom stopom. krzna. njegovog povlačenja iz optjecaja jest činjenica da se on u svakom trenutku može pretvoriti u odgovarajuću količinu dobara i usluga. a potom i kao obračunska jedinica.15. zlato su i srebro najpoznatiji predstavnici naturalnog novca.zlato i srebro.). Prednosti su plemenitih metala. npr. Prema tomu. standard odgođenih plaćanja i zaliha vrijednosti. djeljivost. Razlog držanja novca. upotrebljavane kao sredstvo razmjene. Marx će ustvrditi da novac nastaje tek tada kada ulogu općeg ekvivalenta preuzmu plemeniti metali . Štednja je. Dakako. Riječ je o tržišnoj vrijednosti koju naturalni novac može realizirati mimo svoje funkcije kao sredstva razmjene. Sredstvo razmjene. taj opće prihvaćeni medijator svih transakcija. a sama funkcija novca kao zalihe vrijednosti dovedena je u pitanje. itd. unutarnju vrijednost. ukoliko se očekuje pad vrijednosti novca zbog inflacije. Naturalni novac je novac koji posjeduje vlastitu. pri tome će. Kao i prethodna. U takvim će se vremenima ljudi rješavati novca tražeći boljeg konzervatora vrijednosti (nekretnine. kao sredstvo razmjene. prije svega. Međutim.konzervator vrijednosti. OBLICI NOVCA Naturalni ili robni novac bijaše prvi oblik novca. trajnost. kao novca. U vremenima inflacije. duhana. 344 . 15. bile očigledne: laka prenosivost. istovjetnost kvalitete. poput stoke. služi i kao zaliha vrijednosti .

težina jedne zlatne poluge iznosila 12. Zlatno je polužni standard značio da se u optjecaju nalazi papirni novac (zlatni novac je. drži da tek plemeniti metali mogu biti novac budući da posjeduju vrijednost neovisno o funkciji novca koju obavljaju. baš kao i u slučaju zlatno deviznog standarda. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Dugovječnost naturalnog novca. Metalistička teorija. naime. 92 Klasični je zlatni standard (gold specie standard) novčani sustav u kojem se u optjecaju nalaze zlatnici i papirni novac i koji je značio potpunu konvertibilnost papirnog u zlatni novac. Trajao je sve do I. te može i sama biti upotrijebljena kao novac. Papirni novac. u početku bijaše konvertibilan. Konvertibilnost je ograničena utoliko što su vlasnici novca mogli u zlato pretvoriti tek onu količinu papirnog novca koja je odgovarala vrijednosti jedne zlatne poluge. Dok je klasični zlatni standard jamčio konvertibilnost novčanica. funta). moraju u cijelosti imati zlatno pokriće. Banknota. rezervne valute (dolar. taj prvi oblik papirnog novca. taj drugi oblik novca. povučen iz prometa) koji ima zlatno pokriće i to u obliku zlatnih poluga.15. U tom smislu spomenimo metalističku (kao jednu od robnih teorija o novcu) teoriju te “currency teoriju”. 345 . odnosno dugovječnost klasičnog zlatnog standarda92 (gold specie standard) imala je i teorijskog traga. ukoliko postoje uz ili umjesto zlatnog (kovanog) novca. koja glasi na donositelja. godine. svjetskog rata. u kojoj je zlatno polužni standard uveden 1925. Zlatno devizni standard nije razumijevao obvezu konvertiranja domaćeg novca u zlato. ipak ograničavali. Konvertirati su se mogle samo devize koje su glasile na tzv. imala je zlatnu podlogu. Riječ je o mjenici koju izdaje banka. svjetskog rata. U Engleskoj je. dotle su je zlatno-polužni standard (gold bullion standard) i zlatno devizni standard (gold exchange standard). a koja je zamjenjiva za gotov novac (zlato). etablirani nakon I. Pristalice “currency teorije” smatraju da papirne novčanice (banknote).44 kg.

žiralni ili skripturalni novac) je novac koji. 15. 346 .3. dakle. Unatoč nekim lošim iskustvima. Riječ je. NOVČANA MASA Ukoliko likvidnost 93 upotrijebimo kao kriterij moguće je novac definirati na nekoliko načina. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Tijekom i nakon velike ekonomske krize (1929-1933). nominalistička će teorija novca podržati fiat novac i njegovu uporabu. apstraktnu računsku jedinicu koja je lišena svakog materijalnog sadržaja. dakle. depozitni novac. M1 ili novčana masa (money supply) obuhvaća najlikvidnija novčana sredstva. ona sredstva koja se neposredno mogu upotrijebiti kao sredstvo razmjene. te se danas u optjecaju nalazi fiducijarni (lat. bez zapreka i bez prethodne obavijesti banci. Riječ je o novčanim sredstvima koja deponent može. o novcu koji nije konvertibilan za zlato. Ona pokazuje u kojoj je mjeri neka imovina sposobna pretvoriti se u sredstvo razmjene ili gotovi novac. spomenimo posljednji oblik novca .15. Depozitni novac (knjižni. Ranije smo govorili o kvantitativnoj teoriji novca prema kojoj novac ne posjeduje vlastitu vrijednost i koja tvrdi da njegova vrijednost. I konačno. povući u gotovinu ili prenijeti na drugi način. za razliku od papirnog i kovanog novca. Nominalistička teorija novca vidi u novcu simbol. ceteris paribus. Fiat novac je novac bez ili gotovo bez unutarnje vrijednosti koji obavlja funkcije novca zahvaljujući državnoj odredbi. ne posjeduje materijalni oblik. fiduciapovjerenje) ili fiat novac. jednostavnije. Novčani se agregat M1 ili novčana 93 Likvidnost označava unovčivost neke aktive. Javnost može izgubiti povjerenje u fiat novac ukoliko njegovu kupovnu sposobnost erodira stalna i snažna inflacija. zlatni se standard napušta. radi se o svim kratkoročnim potraživanjima ili potraživanjima “po viđenju”. Ili. ovisi o količini novca u optjecaju. a nalazi se na računima banaka. Današnje su valute (papirni i kovani novac) primjeri fiat novca.nevidljivi.

Novčani je agregat M2 šira mjera novca. Šokman. “near” novca. bez obzira radi li se o štednim depozitima bez (a vista) ili kratkog roka. Međutim. 60. smanjenje rezervi banke ili neka druga pojava. “Danas gotovo sve monetarne statistike vode analize na osnovi tih triju osnovnih monetarnih agregata. M2 predstavlja zbroj M1 i tzv. NOVAC I MONETARNA POLITIKA masa sastoji od gotovog novca (kovanog ili papirnog novca) i depozitnog novca. I. prije svega. a vista).. 94 Perišin.4. 1992. str. valja ubrojiti štedne depozite bez roka (po viđenju..”94 15. Pokušajmo objasniti cijeli proces. BANKE I STVARANJE NOVCA .SEKUNDARNA EMISIJA NOVCA Financijske su ustanove ili financijski posrednici ustanove specijalizirane u prikupljanju novčanih fondova i njihovom (profitabilnom) plasiranju. Ovdje. Naime. Banke su u stanju kreirati novac zahvaljujući upravo postojanju depozitnog novca. Banka je depozitna ustanova koja prikuplja novčane depozite te ih plasira u obliku kredita. 347 . Informator.15. Gruba će podjela financijske ustanove podijeliti na depozitne i nedepozitne ustanove.: Monetarno-kreditna politika. njihova ih namjena . Novčani je agregat M3 zbroj M2 i ograničenih depozita. namijenjena štednji. Zagreb. međutim. Impuls umnožavanju novca može biti povećanje depozita. te depozita s rokom kraćim od jedne godine. A. “Near” novac ili kvazi novac sredstva su izrazite likvidnosti koja su. kao komponente novčane mase (M1).štednja diskvalificira.

u obliku rezerve.: Monetarno-kreditna politika. Prema Parkinu96. po sili zakona. “Visina rezerve likvidnosti koju svaka banka ima na svom računu kod centralne banke zakonska je obaveza banke da stalno održava određeni iznos sredstava u likvidnom obliku. minimalne likvidnosti ili tzv. Neka banka A odobri kredit od 60 novčanih jedinica osobi A. str. Ukoliko je ukupna rezerva banke veća od rezerve likvidnosti banka je višak novčanih sredstava (višak rezerve) u stanju plasirati u obliku kredita. imati pokrivene sve obveze likvidnim potraživanjima95. No. Pretpostavimo.rezervu likvidnosti. 97 Perišin. budući da banka A upravo udovoljava pravilu rezerve likvidnosti. 717. New York. A. nadalje. Ovaj će depozit.. bankari znaju reći da je nelikvidnost banke isto što i požar u tvornici za preradu pamuka. Šokman. Svaka deponirana kuna iziskuje rezervu od 40 lipa. Informator. I. Ne ulazeći u detalje ustvrdimo kako banka mora. Iznos ovih sredstava je neophodna. minimalni postotak depozita banka ima držati u likvidnom obliku.: Economics. u svakom trenutku.. Osoba A će 60 novčanih jedinica potrošiti kupivši dugo željenu umjetničku sliku. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Iskustvo je pokazalo da banke ne moraju imati 100%-tno pokriće svojih obveza. mjesta panici nema budući da je ova rezerva dostatna za osiguravanje likvidnosti banke. minimalna likvidnost banke i utvrđuje se visinom stope tzv. te je 100 novčanih jedinica deponirao u banku A. 1992. na svakih 100 dolara depozita. tipična američka banka. određeni. Addison-Wesley Publishing Company. Osnovno će načelo bankarskog poslovanja reći da banka ne mora.97 Prema tomu. 96 Parkin.15. rezerve likvidnosti koju propisuje centralna banka”. Pretpostavimo da rezerva likvidnosti svih banaka iznosi 40% depozita odnosno 0. 39.. Zagreb. str. manje od 2. 348 . Slikar će 60 novčanih jedinica deponirati u svoju banku. 1990. banku B. posjedovati određenu rezervu . M. stvoriti višak rezerve ili dodatni kreditni potencijal od 60 novčanih jedinica. Banka B će 95 Ali. da je jedan od klijenata banke A odlučio smanjiti iznos gotovine kojom raspolaže. drži.4 na jedinicu depozita.5 dolara. obliku rezerve likvidnosti.

6 12. Neka bivši vlasnik osobnog računala primljeni novac deponira u banku C.96 19.. Proces će trajati sve dok novi depoziti proizvode višak rezervi. Banka A B C D Ostale Ukupno Novi depoziti 100 60 36 21. način: Tablica 48. Pokušajmo proces stvaranja novca posredstvom kreditne ekspanzije prikazati na sljedeći.6 32.4 250 Novi krediti 60 36 21.96 100 349 . Dio pologa će banka C plasirati na način da odobri kredit osobi C od 21.4 na jedinicu depozita). itd.44 150 Nove rezerve 40 24 14.4 8.64 12. Osoba B će odobreni kredit upotrijebiti kupivši osobno računalo. NOVAC I MONETARNA POLITIKA osobi B odobriti kredit od 36 novčanih jedinica (60-24).15. možda pregledniji.6 novčanih jedinica. Krediti koje banke mogu odobravati bivaju sve manji budući da rezerva likvidnosti iznosi 40% depozita (0. itd.

New York. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slika 141. 4 = 2. iznosi 2. u našem primjeru. 1985. dakle. za 150 novčanih jedinica. N. 350 . novčani multiplikator se izračunava na sljedeći način: Novčani multiplikator = 1 Rezerva likvidnosti na jedinicu depozita( r ) = 1 r = 1 0. kako ga još zovu. Novčana je masa (količina novca u opticaju) povećana za iznos novih kredita. potencijalni) novčani multiplikator. moguće je zaključiti da je depozit od 100 novčanih jedinica izazvao povećanje depozita za 250 novčanih jedinica.5 98 Prema: Dyal. a rezerve su povećane za 100 novčanih jedinica. Karatjas.15. 249.A. J.98 Nakon što se slegla prašina multiplikatorskog procesa..: Basic Economics. Naime.5. Zašto? Zato što (jednostavni ili. str. Macmillan Publishing Company. odobrenih kredita za 150 novčanih jedinica.

Povećanje je količine novca (150) jednako povećanju odobrenih zajmova-kredita. tek novi depoziti stvoreni kreditnom aktivnošću banaka povećavaju novčanu masu. u obliku gotovine.5 puta u odnosu na inicijalno povećanje viška rezerve (∆VR). odnosno količinu novca.5 ⋅ 60 = 150 ∆M = 0 . te potencijalno (teorijski moguće) povećanje novčane mase iznosi 150 novčanih jedinica. U tom slučaju multiplikatorski proces biva prijevremeno završen. može teći i u suprotnom smjeru. U pravilu je stvarno povećanje novčane mase manje od potencijalnog. tada se novčana masa (količina novca u optjecaju) može maksimalno povećati 2. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Kada. depoziti su povećani za 250 novčanih jedinica (100 ⋅ 2.5. novčani multiplikator iznosi 2.15. Ukoliko 100 novčanih jedinica bude povučeno iz bankarskog sustava.4 Promjena novčane mase (∆M) = Depozit je od 100 novčanih jedinica stvorio višak rezerve od 60 novčanih jedinica (budući da je r = 0. kao u našem primjeru. Oni mogu biti zadržani. ali od njih valja oduzeti izvorni depozit (100) koji je stvorio višak rezerve. Razlog je tomu jednostavna činjenica da se krediti koje su banke odobrile (zahvaljujući višku rezerve) ne moraju vratiti. Istina. u banke stvarajući novi višak rezerve. dakako. 351 .5 = 250).4). doći će do smanjenja viška rezerve (-60) te će multiplikatorski učinak značiti da je novčana masa smanjena za 150 novčanih jedinica [2.5 ⋅ ( − 60) = −150] . Dakle. 1 ∆ VR x ∆ VR ili r r 1 x 60 = 2. maksimalno mogućeg povećanja odnosno povećanja koje omogućava novčani multiplikator. Proces. u obliku depozita. izvan računa banaka. Banke stvaraju novac odobravajući kredite.

Informator. 100 Perišin. te odgovara za realizaciju monetarne politike. U međuvremenu je Narodna banka Hrvatske dobila novo ime. M. itd. Ona. riječ je o nastojanju da se realizira puna zaposlenost i stabilnost cijena na način da se ograničava posrednička aktivnost banaka kada ekonomija ekspandira. Homewood.”100 Riječ je o anticikličkoj monetarnoj politici. 101 Vidjeti: Stigum. 1992..: Monetarno-kreditna politika. S razlogom je nazivaju banka banaka budući da ona obavlja (primarnu) emisiju novca. svojim djelovanjem. Illinois. broj 35. 1983. pri čemu ta podrška ne smije ugroziti stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu. CENTRALNA BANKA I MONETARNA POLITIKA Centralna je banka središnja monetarna ustanova svake zemlje. izdaje novčanice i kovani novac. domaće i međunarodne likvidnosti zemlje. u svezi toga. Konkretnije. Hrvatska narodna banka samostalno utvrđuje zadatke monetarne i devizne politike te. Dow Jones-Irwin. utvrđuje količinu novca u optjecaju. 178.: The Money Market. I. Centralna banka Republike Hrvatske je Hrvatska narodna banka.5. te je sada Hrvatska narodna banka. Zagreb. 99 352 . U obavljanju svojih poslova Hrvatska narodna banka je samostalna i odgovorna Hrvatskomu državnomu saboru. kontrolira banke. svibnja 1995. podržava ciljeve ekonomske politike Republike Hrvatske. Narodne novine. utvrđuje opću likvidnost banaka. str...99 Centralna banka je “posebno respektabilna zbog značenja funkcija koje obavlja i odgovornosti da na najbolji mogući način monetarnu politiku i funkcioniranje kreditnog aparata uskladi s općom ekonomskom politikom.15. odnosno da se ona potiče kada ekonomija zapadne u recesiju. 26. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. Šokman. Hrvatska narodna banka odgovara za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstvu.101 Vidjeti: Zakon o Narodnoj banci Hrvatske. A.

količina novca pa i novčana zaliha imaju isto značenje.15. Instrumenti monetarne politike Monetarna je politika pokušaj centralne banke da kontrolira razinu cijena i outputa posredstvom promjena novčane mase ili količine novca u optjecaju. Riječ je o kupovinama i prodajama državnih vrijednosnih papira koje obavlja centralna banka kako bi utjecala na monetarnu bazu i posredstvom nje djelovala na količinu novca u optjecaju. Postoji sasvim određeni odnos između novčane baze i novčane mase. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15.5.102 Monetarna baza ili novčana baza (poznata i kao primarni novac ili “high-powered money”) jest zbroj gotovog novca (novčanica i kovanog novca) u optjecaju i ukupnih rezervi banaka. 15. U tom smislu su centralnoj banci na raspolaganju sljedeći instrumenti: operacije na otvorenom tržištu. rezerva likvidnosti i eskontna stopa.1. Prikazat će ga sljedeća slika: U ekonomistovom rječniku izrazi novčana masa.1. Operacije na otvorenom tržištu Operacije su na otvorenom tržištu najsnažniji i najčešće korišteni instrument monetarne politike.5.1. 102 353 .

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

Slika 142.

Prodaja državnih obveznica od strane centralne banke ima za posljedicu “prorjeđivanje”, odnosno smanjivanje novčane mase. Kupovinom državnih obveznica banke smanjuju vlastite rezerve. Primjerice, kada banke kupe državne vrijednosne papire u iznosu od 100 novčanih jedinica njihova se ukupna rezerva, ali i višak rezerve, smanjuje za isti iznos. Dolazi, očigledno, do kontrakcije monetarne baze (smanjuju se ukupne rezerve banaka), ali je moguća kontrakcija novčane mase znatno veća. Ukoliko je r=0,2, tada smanjenje viška rezerve od 100 znači potencijalno smanjenje novčane mase od 500 novčanih jedinica. 1 100   = −500 . Pad ukupnih rezervi banaka reducira  ∆M = ⋅ ∆VR = −   r 0 ,2 sposobnost bankarskog sustava da, posredstvom kredita, stvara novac. Međutim, kupac državnih obveznica može biti i javnost uopće. Pretpostavimo da ste upravo vi kupili državne obveznice vrijedne 100 novčanih jedinica. Plaćanje ste u cijelosti obavili pomoću depozita koji posjedujete u vašoj banci. Smanjenje depozita stavlja banku u gotovo isti položaj u kojem bi se našla da je sama kupila državne obveznice. Fina razlika ipak postoji. Ukupne rezerve banke i depozit bilježe isti pad - 100 novčanih jedinica. Pad depozita, međutim, izaziva pad rezerve

354

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

likvidnosti i to za 20 novčanih jedinica. ∆Depozit (100) ⋅ r (0 ,2) = 20 . Zbog toga smanjenje viška rezerve iznosi 80 novčanih jedinica.

[

]

[∆Ukupne rezerve (100) - ∆ Rezerva likvidnosti (20) = ∆VR(80)] .
U ovom je, dakle, slučaju smanjenje viška rezerve manje nego u slučaju kada se banke javljaju u ulozi kupaca državnih obveznica. Do smanjenja viška rezerve neće doći ukoliko kupljene vrijednosne papire platite gotovim novcem. U tom se slučaju, doduše, smanjuje monetarna baza, ali samo onaj njezin dio koji obuhvaća gotov novac u optjecaju. Prema tomu, prodaja državnih obveznica uvijek smanjuje novčanu bazu (bilo njezin gotovinski ili rezervni dio) i, stoga, ima za posljedicu smanjenje novčane mase. Centralna će banka kupovati državne obveznice kada je, po njenoj procjeni, potrebito povećati novčanu bazu odnosno novčanu masu. Neka centralna banka kupi od banaka državne obveznice u vrijednosti 100 novčanih jedinica. Prodajom državnih vrijednosnih papira banke povećavaju ukupne rezerve i višak rezerve za 100 novčanih jedinica. Ako je, kao u prethodnim slučajevima, r=0,2 i ukoliko su banke spremne ovako nastali višak rezerve plasirati u obliku kredita tada moguće povećanje novčane mase iznosi:

∆M =

1 100 ⋅ ∆VR = = 500 . r 0 ,2

I javnost se može pojaviti u ulozi prodavatelja državnih obveznica. I opet pretpostavimo da ste upravo vi centralnoj banci prodali državne obveznice u iznosu od 100 novčanih jedinica. Deponirajte dobiveni novčani iznos u vašu banku. Ukupne rezerve banke i depozit banke rastu za isti iznos - 100 novčanih jedinica. Međutim, vaš depozit povećava rezervu likvidnosti i to za 20 novčanih jedinica.

355

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

iznosi 80 novčanih jedinica

[∆Depozit(100) ⋅ r(0 ,2) = 20] . Zbog toga povećanje viška rezerve banke
∆Ukupne rezerve (100) - ∆ Rezerva likvidnosti (20) = ∆ VR (80) .

Povećanje je viška rezerve manje nego u slučaju kada banke neposredno prodaju državne obveznice. Naime, jedan dio vašeg depozita (20) ima poslužiti kao rezerva likvidnosti. Zbog tog je razloga i mogući multiplikatorski učinak manji u usporedbi s onim koji se javlja kada banke jesu u poziciji prodavati državne obveznice centralnoj banci. Do multiplikatorskog učinka neće doći ukoliko novčana sredstva, dobivena prodajom državnih obveznica, zadržite, u obliku gotovine, izvan bankarskog sustava. U tom će se slučaju povećati samo gotovinska komponenta i novčane baze i novčane mase. Valja zaključiti kako operacije na otvorenom tržištu izazivaju, u pravilu, multipliciranu ekspanziju odnosno kontrakciju novčane mase. Novčana jedinica koju centralna banka utroši kupujući državne obveznice povećava novčanu masu za nekoliko novčanih jedinica. Isto tako, novčana jedinica koju centralna banka primi prodajući državne obveznice smanjuje novčanu masu za nekoliko novčanih jedinica.
15.5.1.2. Rezerva likvidnosti

Centralna je banka u stanju utjecati na veličinu viška rezerve, te veličinu (jednostavnog) novčanog multiplikatora posredstvom promjena rezerve likvidnosti. Dosada smo pretpostavljali da postoji jedna stopa rezerve likvidnosti. Dakako, u stvarnosti postoje različite stope za različite vrste depozita. Povećavajući rezervu likvidnosti odnosno stopu rezerve likvidnosti centralna banka reducira višak rezerve unutar bankarskog sustava, smanjuje njegov kreditni potencijal, smanjuje veličinu novčanog multiplikatora i, konačno, smanjuje količinu novca u optjecaju.

356

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

Smanjenje stope rezerve likvidnosti izaziva, naravno, suprotne učinke. Pretpostavimo da banke raspolažu sa 100 novčanih jedinica depozita. Ukoliko je r=0,4, tada rezerva likvidnosti iznosi 40 novčanih jedinica, a višak rezerve 60. U ovom se slučaju novčana masa može povećati za 150 novčanih jedinica.

∆Μ =

1 ⋅ 60 = 2 ,5 ⋅ 60 = 150 0 ,4

Što će se dogoditi ukoliko centralna banka, ceteris paribus, smanji r? Neka on sada iznosi 0,2. Ukupne su rezerve banaka ostale neizmijenjene. Smanjila se, međutim, rezerva likvidnosti, a povećao višak rezerve. Rezerva likvidnosti iznosi 20, a višak rezerve 80. Pad stope rezerve likvidnosti nije omogućio samo rast viška rezerve, već i povećanje novčanog multiplikatora. Zahvaljujući tomu, maksimalno mogući rast novčane mase iznosi 400 novčanih jedinica.

∆Μ =

1 ⋅ 80 = 5 ⋅ 80 = 400 0 ,2

Promjene su stope rezerve likvidnosti relativno rijetke. Riječ je, naime, o vrlo snažnom instrumentu monetarne politike (njegove promjene utječu ne samo na veličinu viška rezerve, već i na veličinu novčanog multiplikatora) čije male promjene izazivaju snažne reakcije novčane mase. Uostalom, česte bi promjene stope rezerve likvidnosti bankarsko poslovanje učinile sasvim nesigurnim i nepredvidljivim.
15.5.1.3. Eskontna stopa

Eskontna ili diskontna stopa jest kamatna stopa na kredite koje centralna banka odobrava ostalim bankama. Povećavajući eskontnu stopu centralna banka može takvu vrst zajmova učiniti skupima, te može obeshrabriti banke da na taj način povećavaju svoje rezerve. Ovo, 357

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

dakako, smanjuje kreditnu sposobnost banaka. Valja dodati da rast eskontne stope djeluje i u smislu povećavanja aktivnih kamatnih stopa poslovnih banaka. I ovo pridonosi smanjenju kreditne aktivnosti. Kada, pak, želi povećati novčanu masu centralna će banka sniziti eskontnu stopu, pojeftiniti kredite i povećati kreditnu ekspanziju. Promjene su eskontne stope poruka centralne banke o tome kakvu monetarnu (ekspanzivnu ili restriktivnu) politiku namjerava provoditi u budućnosti. Viša eskontna stopa signalizira da je plan provoditi tvrdu, restriktivnu monetarnu politiku čiji je cilj smanjenje novčane mase. Niža eskontna stopa upućuje na provođenje ležernije, ekspanzivne monetarne politike čija je zadaća povećanje količine novca u optjecaju. 15.5.2. Ekspanzivna monetarna politika Recesijski GNP jaz postoji kada je ravnotežni realni GNP manji od potencijalnog. Ekonomiju, u tom slučaju, opterećuje određena, veća ili manja, ciklička nezaposlenost. Na koji način eliminirati recesijski jaz odnosno realizirati punu zaposlenost? Potrebito je, dakako, povećati agregatnu potražnju. U tom će smislu monetarne vlasti nastojati smanjiti aktualne kamatne stope. Ovo će učiniti na način da povećaju količinu novca u optjecaju. Rast novčane mase moguće je realizirati povećavajući višak rezerve kojim raspolaže bankarski sustav. Centralna banka to može učiniti na jedan od, nama poznatih, načina: kupujući državne obveznice, smanjujući rezervu likvidnosti ili snizujući eskontnu stopu. Cijeli se proces može prikazati na sljedeći način:103

103

Vidjeti: Dyal, J.,A.,Karatjas, N.: Basic Economics, Macmillan Publishing Company, New York, 1985., str. 253.

358

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

↑VR → ↑ M → ↓ k' → ↑ I → ↑ AP → ↑GNP . Rast viška rezerve (VR) povećava novčanu masu (M). Povećanje količine novca u optjecaju izaziva pad realnih kamatnih stopa (k’). Pad kamatnih stopa ima za posljedicu rast investicija (I) i agregatne potražnje (AP). Rezultat je, dakako, rast realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP). Zadaća je ekspanzivne monetarne politike vratiti ravnotežni realni GNP na razinu potencijalnog GNP-a. Podsjećanja radi obratimo pozornost na sljedeću sliku. Slika 143.

Ekspanzivna monetarna politika povećava ne samo ravnotežni realni GNP, već i razinu cijena. Prema tomu, valja voditi računa da povećanje novčane mase i, s tim u svezi, pad kamatnih stopa ne izazove prekomjerno povećanje agregatne potražnje i, kao posljedicu toga, ozbiljan i zabrinjavajući rast cijena. Ova će opasnost biti to veća, što je

359

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

recesijski jaz manji odnosno što je ekonomija bliža svom potencijalnom bruto nacionalnom proizvodu. 15.5.3. Restriktivna monetarna politika Pojava će inflacijskog GNP jaza aktivirati restriktivnu monetarnu politiku kako bi se smanjila agregatna potražnja i ekonomija “ohladila”. Potrebito je smanjiti višak rezerve (VR) kako bi se reducirala količina novca u optjecaju (M). Prodaja državnih obveznica, povećanje rezerve likvidnosti i rast eskontne stope dovest će do smanjenja novčane mase. Reducirana će novčana masa izazvati rast kamatnih stopa (k’) što će potaknuti pad investicija (I), pad agregatne potražnje (AP) i ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP).

↓ VR → ↓ M → ↑ k ' → ↓ I → ↓ AP → ↓GNP

15.5.4. Monetarizam Upravo opisasmo bit Keynesovog učenja o utjecaju novčane mase i njezinih promjena na agregatnu potražnju. Naime, prema Keynesovu učenju promjene novčane mase utječu na agregatnu potražnju isključivo posredstvom promjena kamatnih stopa.

360

NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slika 144. Neki ekonomisti . Međutim. Ovo će dovesti do pada kamatne stope (k’1) i. Kamatna je stopa oportunitetni trošak držanja novca.M1) veća što je kamatna stopa manja. te je potraživana količina likvidnih novčanih sredstava (gotovina i depozitni novac .drže da promjene novčane mase doista tangiraju kamatne stope. kao što već rekosmo. Kupovat će. 361 .15. Potražnja za novcem označava količinu novca koju stanovništvo želi držati u obliku gotovine ili depozitnog novca pri različitim kamatnim stopama. do rasta investicija i agregatne potražnje. dakako. primjerice. dakle. obveznice. njihov je stav da promjene novčane mase imaju i neposrednog utjecaja na agregatnu potražnju. i agregatnu potražnju. posredno. ljudi će jedan dio povećanih likvidnih novčanih sredstava. naplatiti kamatu. Ukoliko centralna banka poveća novčanu masu (kao što je učinila na prethodnoj slici). Ljudi su voljni višak likvidnog novca ustupiti drugima i. angažirati na način da zarađuje kamatu. pri kamatnoj stopi (k’0).monetaristi . a potom. vrijednosne papire kao što su.

: Economics -A Contemporary Introduction. Prema monetarističkomu je učenju količina novca najvažnija odrednica agregatne potražnje. već će jedan njihov dio biti namijenjen kupovini različitih (trajnih) dobara. U kojoj će mjeri rast razine cijena (P) odnosno rast realnog GNP-a (Q) pridonijeti povećanju nominalnog GNP-a (P ⋅ Q).. A. Cincinnati 1988.15. Milton Friedman. također. nominalni GNP. Monetaristička se filozofija oslanja na kvantitativnu teoriju novca. ↓ k' Monetaristički pristup: ↑ M ↑I ↑ AP →↑ GNP Najpoznatiji predstavnik i otac suvremenog monetarizma. uz pretpostavku da se v ne mijenja. kvantitativna teorija novca tvrdi da ukoliko je brzina novca relativno stabilna i predvidljiva tada jednadžba prometa (M ⋅ v = P ⋅ Q) pokazuje utjecaj promjena količine novca (M) na nominalni GNP (P ⋅ Q). 337. smatra da rast novčane mase neće dovesti samo do kamatonosnog angažiranja viška likvidnih sredstava. str. M poraste za 5% tada će. Ukoliko. 362 .. povećanje novčane mase povećava agregatnu potražnju čije povećanje izaziva rast nominalnog GNP-a. 104 Vidjeti: McEachern. Prema tomu. SouthWestern Publishing Co. primjera radi. Kao što znamo. Ovo će neposredno povećati agregatnu potražnju. ovisi o obliku krivulje kratkoročne agregatne ponude. porasti za 5%. W. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Razliku između keynesijanskog i monetarističkog učenja pokušajmo prikazati na sljedeći način:104 Keynesijanski pristup: ↑ M →↓ k ' →↑ I →↑ AP →↑ GNP .

Kada ekonomija funkcionira na granici vlastitih fizičkih mogućnosti. Njihov je stav da je monetarna politika znatno manje efikasno oruđe makroekonomske politike. pratiti promjene realnog GNP-a. ako se v mijenja. Zaključimo kako pristalice Keynesovog učenja daju prednost fiskalnoj politici kada je u pitanju upravljanje agregatnom potražnjom. Njezin je. povećanje je nominalnog GNP-a u velikoj mjeri posljedica rasta razine cijena. nakon potrebitih prilagodbi. kaže da količina novca (pod pretpostavkom da je brzina novca stalna) mora rasti istim tempom kao i realni GNP. utjecaj na agregatnu potražnju tek posredan (preko kamatnih stopa) i stoga manje učinkovit i teško predvidljiv. 363 . kojega se valja pridržavati da bi ekonomija bila zdrava i stabilna. Ključno monetarističko pravilo. Rast će realnog GNP-a u tom slučaju biti praćen stabilnom razinom cijena. naime. Ili. količina novca mora. a te je promjene moguće anticipirati. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slike 145. U obrnutom je slučaju rast nominalnog GNP-a u većoj mjeri posljedica rasta realnog GNP-a.15.

monetaristi favoriziraju monetarnu politiku budući da ima. i jedna i druga imaju svojih prednosti i nedostataka. 364 . Monetarizam fiskalnoj politici dodjeljuje tek drugorazrednu ulogu. tada državna potrošnja smanjuje ili “istiskuje” osobnu potrošnju. u pravilu. bivaju minorizirani padom osobne potrošnje ili padom privatnih investicija. u velikoj mjeri. Rast je državne potrošnje (G). Statistike pokazuju da niti jedna od ekstremnih pozicija nije u pravu. Rast državne potrošnje “istiskuje” privatne investicije ili biva kompenziran. po agregatnu potražnju i realni GNP.15. Glavni prigovor koji on upućuje fiskalnoj politici jest tzv. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Nasuprot tomu. Ukoliko je. Svakako. Učinci rasta državne potrošnje. prema njihovomu dictumu. Pad osobne potrošnje neutralizira rast državne potrošnje. stoga. rast državne potrošnje rezultat državnog zaduživanja ono može izazvati rast kamatnih stopa i. Ukoliko je rast državne potrošnje financiran iz povećanih poreza. i monetarna i fiskalna politika jesu u stanju utjecati na agregatnu potražnju. padom privatnih investicija. pak. snažan i predvidljiv utjecaj na agregatnu potražnju i nominalni GNP. praćen ili padom osobne potrošnje (C ) ili padom privatnih investicija (I). pad privatnih investicija. učinak istiskivanja. Naime.

. T. W.. 10.. M. P. October 1960.. BPI. Houghton Mifflin Company. 2. A. 9.: The Problem of Social Cost. Coase. Macmillan Publishing Company. N. M. Bronfenbrenner. Clarendon Press. 1995.: Politička ekonomija. vol.: Basic Economics.: Kapitalistička revolucija.: Money and Banking. 1985. Karatjas.: Ethics. N.: Macroeconomics. 1991. 5. R. 1991. 4. J. and the Market. 1991. Friedman.d. Berger. Dyal. Richard D. Školska knjiga. New York. L. Gardner. Pravni fakultet u Splitu. Split. Financial Markets. W.. 1985. 365 .A. Dragičević. Baily.: Tržište. Daniel.. Bilić. A. Baban. I. D.: Macroeconomics. Oxford.3. d. 1987.. 8..P. and the International Sector. Efficiency. Homewood. Boston.. Zagreb. 6.. 1996. Informator. Zagreb. Homewood. Inc. Buchanon. 3. Journal of Law and Economics. Irwin.LITERATURA LITERATURA 1. 7. Zagreb. Sichel.: Ekonomski leksikon. "Naprijed". Lj.Irwin. 1988. Black.

R.: Almost Everyones Guide to Economics. Friedman.W.. "Mate" d. 1988.. J. R. 18. Norton & Company.. F. R. M.. L. 366 . 21. Macmillan and Co. W. Heyne. 1958. V. Stvarnost. J. Avon. 16. Mc Graw-Hill Book Company.. Thurow.: Anatomija moći. W.: The Price System and Resource Allocation. 1992. 1986.LITERATURA 11. Schmalensee.. D. New York. 12. Hall. Galbraith.. Kultura. 1981. M. K. 20. Lexington. 23. Poole.. E. New York. Globus . 14. 1951. R. Heath and Company. D. Macmillan Publishing Company. R. Leftwich. Harmondsworth..: Macroeconomics ... 1991.: Free to Choose. 13. J. J. R. Eckert. The Dryden Press.Školska knjiga.. 1983. 17.. New York.: Macroeconomics-Theories and Policies. S. Henderson.: The Life of John Maynard Keynes.B. 1986.: Principles of Macroeconomics. Froyen. Galbraith.o. Dornbusch.. 1995.: The Economic Way of Thinking. J.Theory. 19. R. R. C. 1988. Zagreb. P.. Beograd. New York. Fischer. 1984. Zagreb.C.. Penguin Books Ltd. T. Hilferding.. Heilbroner.: Kapitalizam i sloboda. Friedman. Friedman. 1987. R. Stvarnost. H. Harrod. Inc. Galbraith.K..: Ekonomija za svakoga. L. 15.. London...: Doba neizvjesnosti. Performance and Policy. 22. Macmillan Publishing Company. R.: Financijski capital. Zagreb. Zagreb. New York.. Taylor. 24. K.o.. 1981.: Introduction to Macroeconomics.

J. Irwin. Ulbrich. 1989.: Microeonomics. 27. 1988. Zagreb.o. Mankiw. 1987.o.H.. Prosveta. Cincinnati. Addison-Wesley Publishing Company. Hyman.. K. 35. Hyman. Perišin. New York. 1991.: Economics. "Mikrorad" d. D. W. B. A. Šokman. M. Marx.Ekonomski fakultet Zagreb. 1998.o. 29. Mabry. W.. New York. Mc Graw -Hill Book Company. 1989. 31..: Uvod u ekonomiju. 34.Analysis and Applications. N.: Principles of Economics. 1989.o.: Načela ekonomike.: Introduction to Economic Principles. New York.. Informator. M. Mansfield. E. 33. N.G.. 26. Zagreb. Beograd. Irwin. A. tom 19. H. South-Western Publishing Co.: Economics . Centar za kulturnu djelatnost. Lorković. N... kamate i novca.: Economics.A Contemporary Introduction. McEachern. Inc. Zagreb.. . Parkin.: Monetarno-kreditna politika.: Opća teorija zaposlenosti. H. 1990.. (reprint).LITERATURA 25. 32. 1992. I. R.. Inc. D. Inc. Boston. New York. Centar za kulturnu djelatnost.W. 30. 36.. 1987. 1993.: Osnovi kritike političke ekonomije I.: Počela političke ekonomije. Kovačević. Norton & Company. 28. MED. The Dryden Press. Boston.. Zagreb. 37. Zagreb. 367 . Marshall.. Družba "Braća hrvatskog zmaja" i MATE d. A. 1979. 1994. B. Keynes.: Modern Microeconomics .

Narodne novine. 51. 2000. Socialism and Democracy.: Microeconomics. Schumpeter.: The Strategy of Conflict. 39. New York.. P.. Zagreb.: Istraživanje prirode i bogatstva naroda. 44. Zakon o narodnoj banci Hrvatske. Wonnacott. L.. Times Mirrox/ Mosby College Publishing. T.LITERATURA 38. A. St. Schiller. John Wiley & Sons.A. M. J. The Brookings Institution..: Capitalism. Centar za kulturnu djelatnost. 45. D. 43. Globus. Zagreb.: Načela političke ekonomije. 1993.. 50. 1983. M. New York. Zagreb. W. 47. J. 48. D. Wonnacott. .: Economics.1995. New York. O.. Okun. Zakon o trgovačkim društvima. Ricardo. Smith. B. broj 35.. 1947. 1983. 1970. 1983. Dow Jones-Irwin. Beograd 1970. Zagreb. Masmedia. Stigum. 1996. 1990. Homewood. Kultura. Oxford University Press. 46. Zagreb. Truett.: The Money Market. Informator. New York 1960.B. Nordhaus. 26. Washington.. P.: Essentials of Economics. D. 42. R.: Ekonomija. Sammuelson.C. Šik. A.: The Political Economy of Prosperity. Louis 1987. 368 Poslovni rječnik. R. "Mate". Zagreb. Truett.05. 40. McGraw-Hill. 49. 1992. 41.: Treći put. Schelling.

Jeremy. 58 čišćenja tržišta. 222 normalna. 27 dionice. 202 troškova i koristi. 223 B banka. Charles. 7-8 pareto optimalna. input. 46 miješana. 260 nacionalni. 222 kapitalna. 258 komplementarna. 222 slična. 187. 6 centralizirana. 255-257 mjerenje. 235 Böhm-Bawerk. 241 deflator bruto nacionalnog proizvoda. 181 369 . 256 deflacija. 309 disekonomija razmjera.226. 263 osobni. 266 dobra. 255 inferiorna. 347 centralna. 232 Coaseov teorem. 181 dominantna strategijska ravnoteža. 307. 228-231 amortizacija. 189 Coase. 264 realni. 265-266 devalvacija. 255 javna. 51 bruto nacionalni proizvod. 67 relativna cijena inputa. 26-27 relativna cijena dvaju dobara. 264 raspoloživi.POJMOVNO IMENSKO KAZALO POJMOVNO I IMENSKO IKAZALO A alokacija resursa.223. 257-261 nominalni. 222 crta izotroška. 45 privatna. 232 dominantna strategija. 10 antimonopolno zakonodavstvo. finalna. 258. 221-222 pareto suboptimalna. 65 vlasnika čimbenika proizvodnje. 10 bogatstvo. 45 intermedijarna. 256 realni. 347 Bentham. 187-188 D Darwin. Ronald. Eugen. agregatni. 166-169 dno. 244 potencijalni. 244. 11 darvinizam (socijalni). 117-118 crta proračuna. 303 analiza. 114 diskriminacija cijena. 259. 224-227 Č čimbenici proizvodnje. 63-64 alokacijska efikasnost. 203 output. 120 dohodak. 153. 6-7 decentralizirana. 348 sekundarna emisija novca. 173 C cijena. 244 depresija. 9. 94-101 ravnotežna.

9. 56 granična društvena korist. 103-104 granični trošak. ponude. 213 granična korisnost. 17 keynesijanska. 124 granični društveni trošak. 47-49 potražnje. 6. 33-34 ekonomija razmjera. 13 definicija. Milton. 154. 316-317 granična sklonost uvozu. 194 gubitak. 258-259 bruto privatne domaće. 9 kapitalistička. 227 negativne. 8. 224 granična efikasnost kapitala.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO država. 116. David. 229. 229 pozitivne. 33-34 oskudica i. 114. 190-191 ekspanzija. 228 granični proizvod. 16 Hobbes. 338 Friedman. 9 socijalistička. Friedrich. 9. 233 ekonomika. 246 F fiskalna politika. 304-305 370 . minimalni. 295. 357 H Hayek.187-188 investicije. 259 funkcija. 53. 37-47 eskontna stopa. 5 Hume. 241 godišnja stopa. 171. 326 granična sklonost potrošnji. 143-144 elastičnost. 6-7 tržišna. Hermann Heinrich. 181 E ekonomija. 274 funkcija. 362 I indeks potrošačkih cijena. 51 inputi (vidjeti: čimbenici proizvodnje). 331 granična sklonost trošenju. 143-144 prosječni. 221 državna potrošnja. 289 laissez faire. 6-7. funkcije. 305-306 duopol. 133-134 granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje. 60. 228-229 granični prihod. 16. 72-73 granična stopa supstitucije kapitala radom. 294. 9 ciljevi. 227. Thomas. 223 granična porezna stopa. 243 G Gossen. 316 granična stopa supstitucije dvaju dobara. 109-110 granični trošak čimbenika proizvodnje. 265 eksternalije. 16 ekonomska renta. 193-194 granični privatni trošak. 7-8. 241-242 inflacija. 230 granična korist. 328 granična sklonost štednji. 301. 51 Gossenovi zakoni. 228.

183 količina novca u optjecaju. 275 korisnost. Alfred. 60 izvoz. 275 kontrakcija. 214. 275 realna. 215. 222 miješana. 283. 10 Marshall. 51-52 Malthus. Karl. 246. 154 monopolistička konkurencija. 358 instrumenti. 14. 289 nezaposlenost i. John Maynard.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO neto privatne domaće. granična. 187 realni. 307 kvantitativna teorija novca. 360 monopol. funkcija. 247 različite interpretacije. 241 monetarizam. 237 jaz bruto nacionalnog proizvoda. Karl. 284-285 zaposlenost veća od pune i. 15. 318 agregatno trošenje i. 347 makroekonomika. 187 karta izokvanti. 266 inflacijski. 286 puna zaposlenost i. 12-14 Marx. 125-126 karta izotroškova. 180 Menger. 173 monopson. 241 makroekonomska ravnoteža. 64-65 Jevons. 362 monetarna politika. 70-72 Keynes. 153. 154 prirodni. 217. 51. 198 monopsonistička konkurencija. 216 kamatna stopa. 285-286 recesijski. 248 jednadžba proračuna. 272. Thomas Robert. 286-287 M M1. 287 klasično objašnjenje. granična. 265. 233 zakonski. 53 ukupna. 302 korist. 352 ekspanzivna. 287 koeficijent koncentracije. 256. 346-347 M2. 51 mikroekonomika. 318 keynesijansko objašnjenje. 308 odrednice. 11 matrica isplata. 51 K kamata. 60-223 ukupna. 276 kapital. 154. 360-362 keynesijanska ekonomika i. 263 potražnja. 303 kapacitet. 285 jednadžba izotroška. 353 restriktivna. 121-122 karta preferencija. 118-119 jednadžba prometa. 187 financijski. 347 M3. William Stanley. 201 371 . 222 L Lorenzova krivulja. 246 J javna dobra. 222 čista.

309-310 P paradoks štednje. 146 potraživana količina. autonomni. 266-267 oligopol. 276 dugoročna agregatna. 251 stopa. 75 372 . 269-270 O Okun. 7-8 nezaposlenost. 37-47 individualna. 343 oblici. 259. 187-188 ponuda. 326-327. 261. 87 poduzetništvo. 353 oskudica. 269 elastičnost. 188 suzdržavanja. 341 otvoreno gospodarstvo. 300-301 novčana baza. funkcije. 226 neto nacionalni proizvod. 321. 276 novac. 346. 47-48 individualna. 265 potopljeni trošak. 176 diferencirani. 251 poduzeće. 350 porezni multiplikator. 181 nesavršena konkurencija. 23 ponuđena količina. 263 neto izvoz. 354 novčana masa (vidjeti također: količina novca u optjecaju). 23 kratkoročna agregatna. 19-20 oligopson. 264 N nacionalni dohodak. 266 Okunov zakon. 205 neto korist. 276-277 elastičnost. 339 inducirani. 263 neto. Arthur. 250 ciklička. 334 autarkično gospodarstvo. 263 "nevidljiva ruka". 260. 264 neizravni. 330 Phillipsova krivulja. 201 potrošački probitak. 253-255 plaća. 252 sezonska. 19 tržišna. 264 faze. 342 izravni (osobni). 337 granična porezna stopa i. 58 potrošačeva ravnoteža. 61. 263 Nashova ravnoteža. 176 čisti. 339 poslovni ciklus. 251 prirodna stopa.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO multiplikator autonomnog trošenja. 9 osobni dohodak. 306 funkcija. 19 zakon potražnje. 23 agregatna. 60. 23 zakon ponude. 277-278 tržišna. 20 agregatna. 19 agregatna. 251 frikcijska. 344 porezi. 176 potražnja. 53. 354 novčani multiplikator. 337-338 operacije na otvorenom tržištu. 24 agregatna. 173 neto investicijski dohodak. 250 strukturna.

101 u kratkom razdoblju. 101 slampflacija. 238 granica. 37. 300-301 funkcija. 133-134 prosječni. 140-141 S Samuelson. 88 monopolski. 116 stalni. 309 rezerva likvidnosti. 150-151 maksimalni. 114 opadajući. 250 raspodjela. dominantna strategijska. 230 supstituti. 294. 235-237 dohotka. 265 renta. 136. 221-222 država i. 235-237 373 . 356 Ricardo. 295. granični. 56. 76-77 suradnička. 307. 301. 114. 181 makroekonomska. 295 radna snaga. 246 problem slobodnog jahača. 318 Nashova. 88 ekonomski. 238 proizvod. 298 granična sklonost. 116 rastući. bogatstva. 328 inducirana. David. "milo za drago". 238 raspoloživi dohodak. 188 revalvacija. 131-133 savršeni konkurent. 331 prosječna sklonost. 209. 162 normalni. 134 ukupni. 316 prosječna sklonost. 183 strategijska interakcija. 46 R rad. 153. 53. 144 u dugom razdoblju. 142. 163 prinosi razmjera. 101-102 proizvodnja. 294 nakon poreza i transfera. 315 agregatna. 298 granična sklonost. 10. 293-301 autonomna. 104-105 ukupni. 9 Stagflacija. 116 recesija. 183 tržišna. granični. 181 potrošačeva. 238-239 tržišna. 152 prosječni. 177 subvencija. 267 Smith. 294. Adam. 187 ponuda. 114. 133 realokacija resursa. 114.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO potrošnja. 295 funkcija. 258. 210 siromaštvo. 283. 222-223 profit. 61. 221-222 prijelomna točka. 205 Š štednja. 17 savršena konkurencija. prekidanje. 295. 103-104 prosječni. 267 strategija. 26-27 preuzimatelj cijene (vidjeti: savršeni konkurent) prihod. 264 ravnoteža. 132 sindikat. Paul Anthony.

272 teorija granične korisnosti. 89 realne kamatne stope. 107. 250 puna. 252. 313-315 granična sklonost. 232 ukupni. 179. 151 varijabilni. 230. 206 istiskivanja. 354 vlasnička prava. 58 vrijednost graničnog proizvoda čimbenika proizvodnje.53 zakon opadajućih prinosa. 171 transferna plaćanja. 106-107 zakon ponude. 108 granični. 109-110 implicitni. 89. 179 zemlja.209. dohotka.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO T tajni sporazum. 115 eksplicitni. 110-111 transakcije. 315 funkcija. 190 trošak. 271 supstitucije. 79. 197 trošak čimbenika proizvodnje. funkcija. 345-346 U učinak. 308 V "vidljiva ruka". 155. 51 teorija igara. 316 odrednice. 177-178 tehnika proizvodnje. 318-319 Z zajam. 177 tržište. 89. 316-317 inducirano. granični. 151-152 prosječni. 131 ravnoteža. 177 vrh. agregatno. 19 zaposlenost. 132. 171 374 . 108 ukupni proizvod. 364 X x neefikasnost. 151 fiksni. 309 granična sklonost. 314-315 autonomno. 265 vrijednost. 250 uvoz. 232 vodstvo u cijenama. 101-102 ukupni radni potencijal (vidjeti: radna snaga). 179 teorija krivulje indiferencije. 351. 345 oblici. 23 zakon potražnje. 215-217 zakon opadajuće granične korisnosti. 187 zlatni standard. 126 tehnološki efikasna. 151-152 oportunitetni. 26-27 zatvorenikova dilema. 187 dobara i usluga. 63 traganje za rentom. 315-316 ravnotežno. 89 ekonomski efikasna. 284-285 tržišna moć. 194 prosječni. 259 transferna zarada. 67. 206 vanjske trgovine. 194-195 trošenje. dugoročni. 272 realnog bogatstva. čimbenika proizvodnje. 7-8 višak rezerve.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful