Ivan Ferenčak POČELA EKONOMIKE

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

U - 104 Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku Izdavač Ekonomski fakultet u Osijeku Za izdavača Prof. dr. sc. Željko Turkalj, dekan Suizdavač Grafika d.o.o. Osijek Recenzenti: Prof. dr. sc. Branko Kovačević, izvanredni profesor Ekonomski fakultet u Zagrebu Prof. dr. sc. Marijan Karić, izvanredni profesor Ekonomski fakultet u Osijeku Lektor Branka Radin, profesor Tisak Grafika, d.o.o. Osijek

CIP - Katalogizacija u publikaciji GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK UDK 330.1(075.8) FERENČAK, Ivan Počela ekonomike / Ivan Ferenčak. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Osijek : Ekonomski fakultet, 2003. - (Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U ; 104) Bibliografija. - Kazala. ISBN 953-6073-77-3 100902017

Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odlukom br. 7/03. od 10. ožujka 2003., a na prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Ivan Ferenčak

POČELA EKONOMIKE
II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Osijek, 2003.

SADRŽAJ

Mariji, Franji i Lidiji

SADRŽAJ

SADRŽAJ
PREDGOVOR I. izdanju.......................................................................1 PREDGOVOR II. izdanju .....................................................................3 1. O EKONOMIJI, EKONOMICI I EKONOMISTIMA..............5 1.1. EKONOMIJA - PITANJE ALOKACIJE RESURSA............5 1.2. EKONOMIKA I EKONOMISTI ...........................................8 2. POTRAŽNJA I PONUDA ..........................................................19 2.1. POTRAŽNJA ......................................................................19 2.1.1. Zakon potražnje ........................................................19 2.1.2. Necjenovne odrednice potražnje ..............................21 2.2. PONUDA ......................................................................23 2.2.1. Zakon ponude ...........................................................23 2.2.2. Necjenovne odrednice ponude..................................25 2.3. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA....................................................26 2.3.1. Promjene tržišne potražnje i tržišne ponude.............29 2.3.2. Sustav cijena i alokacija resursa ...............................33
2.3.2.1. Otkazivanje sustava cijena.................................. 35

3. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE .............................37 3.1. ELASTIČNOST POTRAŽNJE............................................37 3.1.1. Cjenovna elastičnost potražnje .................................37 3.1.2. Dohodna elastičnost potražnje..................................44 3.1.3. Križna elastičnost potražnje......................................46 3.2. ELASTIČNOST PONUDE ..................................................47
VII

.......1..............................87 5.91 5.......1........57 4.83 5................................ Crta proračuna i relativna cijena...................................................SADRŽAJ 4.................1.58 4.......................80 4......usporedba .5...1.........1.1.........87 5.........................79 4........1........................3...... Oblici poduzeća ........ Cijena dionice .....72 4.... TEORIJA KRIVULJE INDIFERENCIJE........ Crta proračuna i realni dohodak .............77 4.......2.........................67 4...................... Promjene potrošačeve ravnoteže i krivulja potražnje.........2.............65 4...93 5......... Utjecaj promjene cijena i dohotka na potrošačev izbor .........2..1............ Teorija granične korisnosti i teorija krivulje indiferencije .75 4....2.................3...........1.................. POTROŠAČEV IZBOR.............6... Korist i potrošačeva ravnoteža ..................53 4......3......62 4.............1.. TEORIJA GRANIČNE KORISNOSTI..... Potrošačeva ravnoteža .......1...2.................... Promjena potrošačeve ravnoteže ........1.60 4...........2....................1......2.............1.1...1......2.......................................2.....1................ PROIZVOĐAČEV IZBOR .............. Potrošačeva ravnoteža ...........................................2........90 5....................2...........94 VIII ....2...2.....69 4......1....63 4................ Zaključno o teoriji granične korisnosti ...... Vrste dionica ....4................................ Učinak dohotka i učinak supstitucije ...........2........... Dioničko društvo ...............2... PODUZEĆE I NJEGOVI OBLICI....... Krivulja indiferencije...............5...................................1......................4..5...2.......................2......51 4.................... Granična stopa supstitucije i krivulja indiferencije .. Potrošački probitak .51 4.

.................107 5...............113 5................2....2.........1......3.. Prosječni ukupni trošak ............. Jednadžba izotroška.115 6.......124 6.............. Cijena dionice kao kapitalizirana dividenda ......................4.........2....................................... 97 5.............2................................ Granična stopa supstitucije kapitala radom ....................1..... PROIZVODNJA U KRATKOM VREMENSKOM RAZDOBLJU .............. CRTA IZOTROŠKA .......104 Zakon opadajućih prinosa......120 6.......SADRŽAJ 5.......... Karta izokvanti ....................122 6..107 5.....1...............1..........................117 6...........................................1..................3........2..125 6............. Granični trošak ..........1....... Ukupni proizvod ..2....... IZOKVANTA .109 5................KRIVULJA ISTIH KOLIČINA .. PRAVILA EKONOMSKI EFIKASNE TEHNIKE PROIZVODNJE ....................101 Granični proizvod .............. 5.................2.....3...4....2...3.....................1...........106 ...............2....................3........ TROŠKOVI 5...... Relativna cijena inputa i crta izotroška.94 5....2...................2........1......... Prinosi razmjera.. Cijena dionice kao eskontirana dividenda ............2..............2..... PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE ... Prosječni trošak..................2.......4.1... DUGO VREMENSKO RAZDOBLJE ....................1.....................114 5...3.........2.......... Karta izotroškova.......... 5.......................121 6.................... 5................................3..........103 Prosječni proizvod ....................117 6....126 IX ....2..........1...............................................................101 5...118 6...3.......... Ukupni trošak ......2........110 5...................1......4.......2....

...............4..............2.. Točka minimaliziranja gubitka u uvjetima monopola ..1....................... Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao točka minimaliziranja gubitka..........3.......2...........2.165 7............. Pojam i oblici...............2................163 7.........1....8............146 7..160 7...............................141 7.......1..164 7......2..1..............1..148 7.................... Dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije ....154 7.............. ukupni trošak i profit ............ Savršena diskriminacija cijena ...........1........154 7.... Pitanje izlaska sa tržišta....................3. Ukupni..5...............2................9............2... Ukupni prihod..167 7..............131 7....... Krivulja ponude savršenog konkurenta ....2...2..........2....... Monopol i krivulja ponude . Granični prihod.. 137 7....................................... granični i prosječni prihod savršenog konkurenta ....... granični trošak i profit .........6. SAVRŠENA KONKURENCIJA ............159 7... Monopol i diskriminacija cijena ......7......166 7.........................1........ TRŽIŠTE DOBARA. Prijelomna točka u uvjetima monopola ...1..1......... Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao prijelomna točka......... 159 7...7..........1.................................4.2.....2..... granični i prosječni prihod monopola....131 7.1...1............................ MONOPOL .........146 7........................... Potopljeni trošak ....1.2...... Usporedba monopola i savršene konkurencije ...7...............3.............169 X ..........................6..................149 7............5..1........ Granični prihod............133 7...8........... Prekidanje proizvodnje .. Ukupni prihod.2.........2.1..... granični trošak i profit ................. Ukupni..2..... ukupni trošak i profit . Maksimaliziranje profita...SADRŽAJ 7....3....1.....1..144 7.........136 7......135 7..143 7..........2...... Maksimaliziranje profita.................2.......155 7.........................

.....2........................ Monopson ...............................4.......3................2.................. Oligopol ..........187 8............................4.....4.......1...............174 7...........3.....................2...203 XI .................175 7...........188 8... ZAKLJUČNO O TRŽIŠTU DOBARA ...............3......1...1............................183 7.1...........3.............................1.............3..................................2.1..............2...............2.173 7. oligopol...... Profitno maksimilizirajući input .....1.............1... PODJELA ČIMBENIKA .................................2...................176 7.....3......2.......1..179 7.............4.2....................177 7........3......173 7...... Kratko vremensko razdoblje ...........................3.............. monopolistička konkurencija.184 8.........3................202 8...... Teorija igara ...................183 7......... TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE.......4..............192 8............. NESAVRŠENA KONKURENCIJA...2...3.....202 8.. Igra u duopolu .............195 8..................SADRŽAJ 7....198 8... POTRAŽNJA ZA ČIMBENIKOM PROIZVODNJE.........3....181 7.. Vodstvo u cijenama i tajni sporazumi . Monopolistička konkurencija ....3..............179 7..2....2........ FORMIRANJE CIJENE I DOHOTKA ČIMBENIKA PROIZVODNJE .... Zatvorenikova dilema.2....... Input analiza .............187 8...........1.. Pregled osnovnih obilježja (savršena konkurencija.............4.... Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća ........... Dugo vremensko razdoblje..........2.......... monopol)............. Output analiza.. PRAVILA MAKSIMALIZIRANJA PROFITA OUTPUT I INPUT ANALIZA...................

................215 Ponuda zajmova.............2....211 Potražnja za zajmovima........................... Uloga sindikata .. 230 10....SADRŽAJ 9............2..1..........219 10.................2...........2......2........205 9.........................................1..................208 9........ Necjenovne odrednice potražnje ................. Porezi i alokacijska efikasnost ......................205 PROZVODNJE 9..218 9.....223 10..........2.....1.4...205 9..........................1................207 9.........3.3....3....1......................................................... 209 9.. DRŽAVA I TRŽIŠTE ......2............ Država i eksternalije ............2......1................ Država i (prirodni) monopol..3..... TRŽIŠTE RADA ......221 10.................1.......................... Ravnoteža na tržištu rada..................................................... 9......1.........227 10.................3............ 9.1......1...... Ravnoteža na tržištu zemlje.........1..................1......................228 10.....221 10............... Necjenovne odrednice ponude...................1......1.............3.1.......................................................... 9...... Subvencije i alokacijska efikasnost .1..2............2.. Potražnja za kapitalom.1............. Ukupna i granična korist javnog dobra .............233 XII ....... 224 10.................... RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA .............2.1............. Ponuda rada .......219 9.................1........ Ponuda zemlje...................2....................1....................... TRŽIŠTE ZEMLJE .....................internalizacija eksternalija......... DRŽAVA I REALOKACIJA RESURSA...222 10....3...217 9.. 231 10.2................................................ Zaključno o eksternalijama ..............1................1.......2...........216 Ravnoteža na tržištu zajmova .... Javna dobra .......2..1.211 9........1........ TRŽIŠTE KAPITALA ...210 9.......2....2. Analiza troškova i koristi ........

....269 12...1..................1.............................238 11.........1.........2.......................1......273 XIII .257 11.................264 11..............................1......3.. Lorenzova krivulja....1.......... AGREGATNA POTRAŽNJA ...............................1......... POSLOVNI CIKLUS .......250 11.............3..1......253 11............262 11............2......1.................... Mjerenje bruto nacionalnog proizvoda.. Krivulja agregatne potražnje .1... 258 11..1.....2....246 11.....3. NEZAPOSLENOST......................2.......2..... Različita tumačenja jednadžbe prometa ..............................................3....267 12...... 260 11..2......................1..........2....241 11.....4..............2.................. Jednakost pristupa.....248 11.. INFLACIJA ................ OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI ................1...2..... Promjene agregatne potražnje ...........1..........................2.255 11..........3.................. Kvantitativna teorija novca........ Phillipsova krivulja.......4.................266 11..........2............250 11...... Pristup trošenja .................1...269 12.... Od bruto nacionalnog proizvoda do raspoloživog dohotka ........... BRUTO NACIONALNI PROIZVOD ............ Poslovni ciklus i inflacija ...................... DRŽAVA I PRERASPODJELA DOHOTKA ........ Pristup dohotka ..............3.....235 10........... Raspodjela nakon poreza i transfera ..1.........................2...................................235 10..... Stopa i oblici nezaposlenosti ............. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA ......1...241 11..............1...................4............... 261 11..................3......269 12.. Poslovni ciklus i nezaposlenost .SADRŽAJ 10..

...4..309 XIV ..........307 13... Učinak povećanja agregatne potražnje .. Krivulje dugoročne i kratkoročne agregatne ponude ..... Makroekonomska ravnoteža u uvjetima pune zaposlenosti .293 13..1........294 13.....281 12.........2.... AGREGATNA PONUDA.1........3.....................................1.284 12........2............1... Promjene kratkoročne agregatne ponude .......................3.........2..........................funkcija agregatne potrošnje ..2............300 13..............276 12............................... DRŽAVNA POTROŠNJA ......................................2...................3............1..3........................................289 12........ Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže.........SADRŽAJ 12........2.......4................ POTROŠNJA ..........................290 12......308 13.....3.............305 13.................293 13................ INVESTICIJE ...........3..............5..............2..3........3.. Funkcija neto izvoza.................................1....283 12...5..276 12..........................................4.....................291 13..4.......2........................... Makroekonomska ravnoteža u uvjetima zaposlenosti veće od pune zaposlenosti........3.........1........................ MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA ............ Odrednice izvoza ... Makroekonomska ravnoteža u uvjetima nezaposlenosti.. NETO IZVOZ ......... Funkcija potrošnje i funkcija štednje.................5.............286 12..................................................287 12......302 13.. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA.3.............................279 12....3...................................................4....1.....306 13.....2.3.... Potrošnja i realni GNP ............................... Učinak smanjenja agregatne potražnje .......2............................. Keynesijansko objašnjenje makroekonomske ravnoteže...... Promjene dugoročne i kratkoročne agregatne ponude . Odrednice uvoza .285 12................

...................2.....1...1....324 14.......337 14........2......... Multiplikator i granična porezna stopa ..............324 14....5.................313 RAVNOTEŽA 14....313 14.............2......6..... MULTIPLIKATOR AUTONOMNOG TROŠENJA.....................338 14.........SEKUNDARNA EMISIJA NOVCA.3......neplanirana promjena zaliha............318 14..........3..346 15.341 15.................339 14..... Agregatno trošenje i autonomno trošenje.......2......1........ Makroekonomska ravnoteža -I+G+Ex=S+T+Im ............................ PARADOKS ŠTEDNJE...1......1......... FUNKCIJE NOVCA .....337 14...................... Agregatno trošenje i granična sklonost trošenju... Porezni multiplikator ...........1.........2............. Multiplikator autarkičnog gospodarstva ............ NOVČANA MASA.....................3.343 15........ MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA RAVNOTEŽNO AGREGATNO TROŠENJE .4.....................326 14............... BANKE I STVARANJE NOVCA ..... AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA .....2.319 14........344 15...... OBLICI NOVCA..5.........................2.....SADRŽAJ 14.........................................................................2.. Multiplikator otvorenog gospodarstva....... FUNKCIJA AGREGATNOG TROŠENJA .........347 XV ....343 15..... FISKALNA POLITIKA ............... NOVAC ..........................6........................................321 14...................6..............................................................................334 14......330 14..4........... PROMJENE AGREGATNOG TROŠENJA I RAVNOTEŽNOG REALNOG GNP-a.....3. Makroekonomska ravnoteža ....5.....................

..............3.............1..5..........5...... 357 15..............5...352 15...5............1...........5..................353 15...................369 XVI ....SADRŽAJ 15.................... Ekspanzivna monetarna politika.360 LITERATURA ....... 356 15............. Monetarizam .1.......1.2.................................................. Operacije na otvorenom tržištu .353 15........1. Instrumenti monetarne politike...........2...................358 15.................................... Rezerva likvidnosti ........................ Eskontna stopa ......................5. CENTRALNA BANKA I MONETARNA POLITIKA ......3......360 15....4..5.....5............... Restriktivna monetarna politika......365 POJMOVNO I IMENSKO KAZALO.....

Autor. Udžbenik udovoljava ovakvoj. Prvih deset poglavlja je posvećeno mikroekonomici – analizi ponašanja individualnih ekonomskih subjekata – potrošača i poduzeća. ali i drugom zainteresiranom čitatelju. Sadržaj knjige nastoji pratiti i pokriva većim dijelom nastavni program navedenog predmeta. itd. ali koje će i provocirati njihov interes. pružiti relativno jednostavnu i konciznu informaciju. potrebita dodatna pomoć prilikom uvođenja u svijet ekonomike. Autor je ovomu nastojao udovoljiti vodeći računa o nastavnom programu predmeta "Počela ekonomije". sve dobronamjerne kritike i 1 . formiranju cijene dobara i usluga u različitim tržišnim strukturama. Uobičajena je i gotovo standardna podjela ekonomike na mikroekonomiku i makroekonomiku. Sastoji se od petnaest poglavlja. Makroekonomika obuhvaća pet poglavlja koja se bave pitanjem temeljnih makroekonomskih pojmova (inflacija. tzv. Dakako. jest izuzetno delikatna zadaća. Godine su iskustva pokazale da je studentima prve godine ekonomskog studija. i ekonomije. izdanju Prva je knjiga poseban izazov. bruto nacionalni proizvod). Obraditi teme koje će zadovoljiti potrebe studenata prve godine. Krivnju u tom smislu u potpunosti snosi autor. Moguće ovakva. Upoznavanje je s osnovnim ekonomskim pojmovima i kategorijama podržano brojnim tablicama i još brojnijim grafičkim prikazima. nezaposlenost. "novijoj". U tom smislu valja shvatiti ovaj udžbenik. znanosti o ekonomiji. određivanju cijena čimbenika proizvodnje. određene kontroverze. koncepcija udžbenika izaziva. određivanju veličine outputa pojedinih dobara.PREDGOVOR I. te vrijednih doprinosa domaćih autora. mikroekonomskoj ulozi države. neuravnotežena (ne i neuobičajena). zadržava pravo razlikovanja ekonomike. Svijet je ekonomike prebogat i slojevit. pri tome. Udžbenik "Počela ekonomike" jest pokušaj da se tom naročitom izazovu odgovori. On nastoji studentu. unatoč postojanju prijevoda uspješnih inozemnih udžbenika i bogate strane literature. podjeli ekonomike. te fiskalne i monetarne politike. Prvi su koraci uvijek najteži. makroekonomske ravnoteže. i može izazvati.

primjedbe bit će pozorno razmotrene. doc. U Osijeku svibanj 1998. Ekonomika. Velika je moja zahvalnost. međutim. On je osnova koja studente priprema za usvajanje ne samo detaljnijih. drži da je ostavio i više nego dovoljno prostora za "specijaliste". ma koliko skromna ona bila. dr. nestrpljenje kada je u pitanju tiskanje ove knjige. Ivan Bilić. naime. sc. za detaljnija razmatranja kako mikro tako i makroekonomike. Ivan Mandić. da će pomoć i ove vrste.dr. nego i sveobuhvatnijih znanja. za pruženu svekoliku potporu.sc. udžbenik "Počela ekonomike" ne pokriva niti svu mikroekonomiku niti. On. Posebice zahvaljujem recenzentima ove knjige. Njihovi su savjeti i primjedbe bili od neprocjenjive važnosti. Prema tomu. Ivan Ferenčak 2 . dakako. Dr. prof. Prof. te prof. Njihov će sud biti od velike vrijednosti. dakako. ne može pobjeći od svog sadržaja. makar bila riječ i o njenim osnovama. dobro doći. Držim. prije svega. sc. dr. nezaslužnim komplimentom. Autor mora priznati izvjesno. Branko Kovačević.sc. sc. Naime. mikroekonomska pitanja i probleme držimo. čije me mentorstvo i dobra ruka vodi kroz ovih dvadeset i nešto godina na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. mojim roditeljima – pokojnoj majci Mariji i ocu Franji te supruzi Lidiji. ne i neveliko. odvojili su svoje dragocjeno vrijeme i svojim pozitivnim recenzijama potvrdili moje napore. svu makroekonomsku problematiku. prije svega.dr. Marijan Karić. mojim studentima. mogući prigovor da udžbenik zahvaća gotovo sva.

svojim su nadasve korisnim primjedbama i savjetima uvelike olakšali posao autoru. Prof. nisu dodatno opterećenje za čitatelja već predstavljaju nove informacije i olakšavaju razumijevanje gradiva. izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Ali.PREDGOVOR II. izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i prof. nadam se. godine. tržišne ravnoteže. izdanju Prošlo je gotovo pet godina od prvog predgovora. Marijan Karić. ali one. broj stranica. i ovo izdanje nema pretenzija biti više od osnove koja studente priprema za stjecanje novih i širih znanja iz ekonomske teorije – ekonomike. Nadam se da su "dječje bolesti" prvog izdanja izbjegnute u ovome koje je pred Vama. Dr. odnosno prvog izdanja ove knjige. Sve su izmjene i dopune ovog izdanja učinjene u mikroekonomskoj domeni knjige i tiču se potražnje i ponude. Ovime je. Branko Kovačević. dakako i prije svega. Iznova zahvaljujem recenzentima knjige. U Osijeku veljača 2003. Držim da prvo izdanje bijaše dobro prihvaćeno. dr. dr. moguće. od strane studenata. ostavljen prostor i za eventualno treće izdanje koje se u većoj mjeri ima posvetiti pitanjima makroekonomike. sc. sc. dakako. Povećan je. potrošačevog izbora odnosno potrošačeve ravnoteže te tržišta dobara. sc. Ivan Ferenčak 3 .

.

kratak. 1987. EKONOMIJA . O EKONOMIJI. teško da bismo uživali u. Macmillan Publishing Company. P. na složen način povezanih i isprepletenih. ipak. koji individualnim naporima i aktivnostima daje društveni predznak. Bez takvog mehanizma. u takvim okolnostima (odsustvo mehanizma socijalne koordinacije i kooperacije). ne postoji umjetnost. međusobno.1 I sve to samo pod pretpostavkom da je izostao onaj najprimitivniji oblik kooperacije koji jednostavno znači odsustvo nasilja. a čovjekov bi život bio usamljenički. Što je to što veliki broj sasvim različitih ljudi navodi da poduzimaju čitav niz.PITANJE ALOKACIJE RESURSA Teško je zamisliti postojanje bilo kojeg društva (pa. str.: The Economic Way of Thinking. T. EKONOMICI I EKONOMISTIMA 1. postojao bi stalni strah. siromašan i. opasnost od nasilne smrti. or the Matter.1. Dapače. 3. naravno. 5 . makar to bilo i društvo svetaca) koje ne bi posjedovalo nekakav mehanizam društvene koordinacije. New York. navedeno prema Heyne. EKONOMICI I EKONOMISTIMA 1. O EKONOMIJI.1.. zajednica i najgore od svega. nema računanja vremena. blagodatima civilizacije.: Leviathan. pismo. aktivnosti koje rezultiraju proizvodnjom dobara i usluga koje znače opstanak i napredak ljudskog društva? 1 Hobbes. Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil. nema mjesta za industriju. kako veli Thomas Hobbes.

24. dakle. EKONOMICI I EKONOMISTIMA "U pogonu su doslovce milijuni ljudi kako bi jedni drugima omogućili ‘kruh svagdašnji’.metodi tržišta. Relativno uspješno funkcioniranje ovakvog sustava (praksa ga nije potvrdila). M. 1992. Naime. Zagreb. a da ‘svakogodišnji automobil’ i ne spominjemo". investicija i potrošnje. s tim u svezi. potreba itd. druga ekonomija. Riječ je o centraliziranoj alokaciji resursa .ekonomija. provodi se posredstvom dragovoljne suradnje.socijalističkoj ekonomiji. država ili neki njen organ mora biti u stanju.2 Što je to što. manje ili više eksplicitnu. manje ili više. str. Drugi način. pretpostavlja i zadovoljavanje izuzetno zahtjevnog uvjeta: potpuna odnosno savršena informiranost donositelja gospodarskih odluka. prisilu.. preraditi informacije i donijeti izuzetno veliki broj relevantnih 2 Friedman. Dva su načina kojima se inducira njihova kooperacija i povezanost. alokacije resursa odnosno ulaganja ograničenih inputa koji će.: Kapitalizam i sloboda. grubo rečeno. alokacije resursa pretpostavlja. učinkovito zadovoljiti potrebe društva. ali doista svih.socijalistička ekonomija pretpostavlja predominantnu ulogu nekog makroekonomskog autoriteta (države) budući da on/a/ donosi sve odluke koje se tiču proizvodnje. proizvođača i preferencijama svih potrošača. Globus-Školska knjiga. Država odnosno makroekonomski autoritet mora raspolagati točnim informacijama o proizvodnim mogućnostima svih. Dva su. Drugo. O EKONOMIJI. navodi na kooperaciju? Odgovor krije tako često spominjana riječ . u kratkom vremenu. Model centralizirane alokacije resursa . ljude različitih navika. kako ekonomisti vole reći. Riječ je o decentraliziranoj alokaciji resursa kapitalističkoj ekonomiji . samo su dva načina koordinacije gospodarske aktivnosti mnogih ljudi.. 6 . interesa.1. između ostalog. Prvi način uspostavljanja potrebite koordinacije. kooperacije i. načina. dakle.

Ovdje se. nego centralno planiranje. I ne samo to. Uvođenje vremenske dimenzije čini ih doista nesavladivim. ne poduzetništvo već poslušnost. procesu mijene podvrgnute su kako tehnike proizvodnje tako i potrebe potrošača. Međutim. nastoje realizirati. Ne vlastita inicijativa. budući da ne mogu kupiti sva dobra i usluge koje žele. Ukratko. Komandna . proizvođači proizvodeći različita dobra i usluge nastoje realizirati maksimalni profit. vjeruje da će proizvodnju jače i bolje stimulirati profit. te i u svom razblaženom obliku škripi i nije efikasan. Praksa pokazuje da model nije u stanju funkcionirati u svom čistom obliku. Ali. i tržište. u uvjetima kronične oskudice koju. On je izuzetno zahtjevan. Međutim. nije moguće. Neizvršavanje jedne zadaće dovodi u pitanje cjelokupni plan proizvodnje i potrošnje. Potrošači. takvu kombinaciju dobara i usluga koja najviše odgovara njihovim potrebama. te se sve alokacijske odluke donose decentralizirano posredstvom "nevidljive ruke" .3 Model decentralizirane alokacije resursa . Već ova simplifikacija pokazuje da to pratiti i promptno reagirati.socijalistička ekonomija zahtijeva doslovno provođenje odluka alokatora. U uvjetima visokog stupnja saturiranosti potreba (ovakva ili onakva odluka alokatora bitno ne hendikepira potrošače) i lakog prilagođavanja zahtjevima za povećanom i kvalitetnijom proizvodnjom (što karakterizira izuzetno visoku proizvodnost inputa) ovo i ne mora biti previše teško. kolektivizam ili altruizam.tržišta. dakle. kao motiv. potrebito je još nešto. Tržišna ekonomija eksplicitno prepoznaje vlastiti. kao mehanizam koordinacije. poteškoće ovdje ne prestaju. socijalistička ekonomija uporno reproducira i ovo predstavlja nerješiv problem. sebični interes kao osnovnu motivacijsku polugu u 3 Sustavu očigledno nedostaje i mrkva (motiv) i štap (kazna). Tržište pruža sve informacije. Naime. EKONOMICI I EKONOMISTIMA odluka.1. opet.kapitalistička ekonomija . O EKONOMIJI.isključuje postojanje makroekonomskog autoriteta "vidljive ruke". 7 . proizvođačima za donošenje samostalnih odluka o angažiranju resursa i sve informacije za donošenje samostalnih potrošačkih odluka. preko mehanizma cijena. Sustavu je inherentno stalno i uniformno nastojanje ljudi da poboljšaju svoje životno stanje. jednostavno. osobni. uostalom.

stvarno tržište nije savršeno konkurentno. zadovoljavaju ne samo postojeće potrebe. Ekonomija nastoji na najbolji mogući način odgovoriti na tri pitanja: što. O EKONOMIJI. Globus. itd. informacije koje ono pruža često nisu potpune a nisu niti besplatne. Zbog razloga koje smo naveli (i nekih drugih) njezino funkcioniranje zahtijeva postojanje države i prinude "vidljive ruke". već da se stvaraju nove i s tim u svezi pribavljaju sredstva za njihovo zadovoljavanje. neprekidno uvećava. mehanizam koji alocira ograničene resurse nastojeći ih upotrijebiti na najkompetentniji način. da se proizvodnja. Ali.: Treći put.2. Nažalost. Ni kapitalistička ekonomija nije. 174. zahvaljujući ipak djelotvornom korištenju ograničenih resursa. Zagreb. 1983.društvenog interesa samo ako ga kontrolira tržište savršene konkurencije. dakle. na sve kvalitetniji način. Tržišna ekonomija oslobađa snagu i energiju normalnih ljudskih bića.4 1.1. "vidljivom" i "nevidljivom") jest u stanju iznuditi (makar samo djelomično i kao dugoročnu tendenciju): • • • da se proizvodnja odvija u onim količinama i razmjerima koji manjeviše odgovaraju platežno sposobnoj društvenoj potrebi. ali kojima je bliska težnja da povećaju blagostanje svoje i svoje porodice. ono nije u stanju udovoljiti zahtjevima za proizvodnjom tzv. Ono poznaje monopole. i ova nesavršena kapitalistička alokacija resursa (vođena i koordinirana objema rukama. kako i za koga proizvoditi? Zadaća je ekonomije boriti se s oskudicom. 8 . O. da se proizvodnjom. ono proizvodi eksternalije (eksterne ekonomije i eksterne disekonomije). No. EKONOMICI I EKONOMISTIMA ljudskim odnosima. str. EKONOMIKA I EKONOMISTI Ekonomija je. kojima altruizam nije stran. imali smo prilike vidjeti. javnih dobara. 4 Vidjeti: Šik. osobni interes jest i može biti u službi općeg . idealna..

proučava ekonomske aktivnosti ljudi. 1970. Kultura. njegova odbojnost prema monopolu. str.. ukoliko moć zavisi od bogatstva. društvenog interesa on upozorava da ova sjajna sposobnost kapitalističke ekonomije može biti izigrana. A. naime. 1776. str. "Bogatstvo i moć svake zemlje. Kada tako ne bi bilo. Tako "teorijski otac kapitalizma" Adam Smith (Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda. Ekonomika."6 Eksplozija dobara i bogatstva. znanost o ekonomiji.1. Beograd. kapital. Dakako. čak i za zabavu i razonodu. 210. dakle. Slaveći sposobnost te ekonomije da privatni. velika svrha političke ekonomije svake zemlje jest povećati bogatstvo i moć te zemlje. aktivnosti vezane za alokaciju resursa.sredstva koja su u funkciji njihova zadovoljenja. istražuje kako ljudi pomoću ograničenih resursa pokušavaju zadovoljiti svoje neograničene želje i potrebe. 6 Isto. a zbog toga što ne bi postojali svi brojni i teški ekonomski problemi i pitanja.: Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda I. Smith je odlučno vjerovao da kapitalistička ekonomija jest u stanju povećavati bogatstvo naroda. O EKONOMIJI. koji je fond iz koga se konačno moraju platiti svi rashodi. a da se razgovor ne završi zavjerom protiv javnosti ili nekim planom za podizanje cijena. poput ostalih znanosti i ekonomika je evoluirala pa i promijenila ime. a potrebe limitirane ekonomija ne bi bila toliko zanimljiva i važna. 516. mora uvijek biti u srazmjeri s vrijednošću njenog godišnjeg proizvoda. sasvim 5 Smith. niti sam Smith nije kapitalističku ekonomiju smatrao nepomućenim dobrom. Ali. "Ljudi iste struke rijetko se sastaju. sebični interes stavi u službu općeg. Ali. zemlja. kada bi resursi (rad. Ona. 9 . Zamjetna je. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Zadaća izuzetno teška budući da naše želje premašuju resurse ."5 Naravno. godina) veže političku ekonomiju (staro ime ekonomike) uz pragmatični ali i zahtjevni cilj povećati bogatstvo i moć zemlje. poduzetništvo) bili neograničeni. koju je izazvala kapitalistička ekonomija nije za sve značila porast bogatstva i blagostanja.

a u stanovitoj mjeri i eksplicitna."7 U zemljama koje su davno naseljene "stanovništvo raste brže od fondova potrebnih za njegovo uzdržavanje. str.. dakle. str. priznalo da kapitalistička ekonomija nije u stanju. str. vide u pretjeranom množenju radnika. Benthamom.1. Ali.11 7 Ricardo.: Anatomija moći. kad je rijedak. EKONOMICI I EKONOMISTIMA sigurno ne u istoj mjeri." "Rezultati možda nisu bili najbolji. Osim ovoga objašnjenja nejednakosti. ni tada. ističe da samo primjenjuje Darwinove ideje i adaptira ih kako bi vrijedile za ljudski rod. Ne može postojati bolje osiguranje protiv prevelikog broja pučanstva. 9 Isto. 121. H. 10 . 438."9 Jasno se. D."10 Zanimljivo objašnjenje funkcioniranja kapitalističke ekonomije dugujemo socijalnom darvinizmu. a jeftin. D. bila je ideja da ne mora baš svatko prosperirati… Patnje i lišavanje neizbježni su čak i u ovom najboljem mogućem svijetu.nisu mogli ne uočiti. Appletonand Co. Spencer. Stvarnost. a ni sada. učiniti sve zadovoljnima i bogatima. i s tim u svezi siromaštva. pružimo "najveću korist za najveći broj ljudi. "Rad je skup. 121. H. 1983. ekonomski su teoretičari nudili i druga.činjenicu da sustav različito postupa s različitim stranama procesa alokacije . I Ricardo i Malthus razloge postojanja niskih nadnica. J.: Načela političke ekonomije.. kad ga ima obilno. str. str. ali su bili najbolje što se moglo postići. 110 11 Vidjeti: Spencer. 1891.. 1983.: The Study of Sociology. da ih sebi pribave. Ako stvari stoje kako stoje onda. Ekonomisti tu činjenicu . 10 Galbraith. O EKONOMIJI. to nije poljuljalo vjeru ekonomista u nju. Implicitna. New York. Zagreb. 8 Isto. čija je sintagma "održavanje najsposobnijih ". tvrdili su utilitaristi.. na čelu s J. vele ekonomisti utilitaristi."8 I stoga "prijatelji čovječanstva mogu samo željeti da radne klase u svim zemljama imaju smisla za udobnosti i uživanja i da se svim zakonitim sredstvima potiču.K. 118. Centar za kulturnu djelatnost. Zagreb.

neprekidno "sve revolucionira. sebičnog interesa i ponašanja valja tražiti. Dakle. nužno obara profitnu stopu i dovodi u pitanje na privatnom vlasništvu i privatnom interesu izgrađenu ekonomiju). zbog unutarnjih razarajućih snaga (pri tome se misli na akumulaciju pri porastu organskog sastava kapitala koja. a zbog svog "nagona za apsolutnim bogaćenjem" koji vodi u "strasni lov na vrijednost". kako u prirodi tako i ljudskom društvu. Riječ je o neumoljivom procesu. No. borba za resurse jest jednostavno funkcija njihove insuficijencije. u oskudici. razloge isticanja vlastitog. tako da "altruiste" čeka izumiranje. tržište je najbolji i najefikasniji oblik društvene organizacije budući da je najsličnije prirodnomu svijetu. a zbog eksploatacije (višak vrijednosti kojega proizvede radnik prisvaja vlasnik kapitala). zbog vanjskih manifestacija tih i takvih proturječnosti (riječ je o ekonomskim krizama hiperprodukcije koje su rezultat sukoba privatnog i društvenog interesa) mora zamijeniti. na čemu bi inzistirali? Marx je. Npr. izvrgao potpunoj kritici kapitalističku ekonomiju. druga ekonomija. O EKONOMIJI. kada ne bi postojao vlastiti interes što bi ljudi maksimalizirali. kapitalistička se ekonomija doživljava kao arena u kojoj preživljavaju najsposobniji. drugi mehanizam alokacije. I naglasimo.državne kontrole nad sredstvima za proizvodnju što bi isključivalo eksploataciju. kapitalističku ekonomiju. Sukladno ovakvom načinu razmišljanja (ekstremna "laissez faire" ekonomika). u stanju su zadržati sve što proizvedu. Privatni se interes našao na optuženičkoj klupi. nimalo pragmatički cilj političke ekonomije). i oni u prirodi i oni na tržištu. te naumivši razotkriti zakone ekonomskog kretanja ljudskog društva (novi. a sposobni su zahvatiti i dio outputa onih čiji je altruizam istinski i snažan. naslijedivši teoriju radne vrijednosti. Predani egoisti. na ovaj ili onaj način. more kritike i negativni stav prema kapitalističkoj ekonomiji nije spriječio izricanje nekih sasvim izravno izrečenih komplimenata. i prema Marxovom i Lenjinovom dictumu.1. kapitalizmu se ne odriče sposobnost razvijanja proizvodnih snaga te se tvrdi da kapital. Riječ je o alokaciji. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ukratko. koja će se obavljati u uvjetima društvene . a s njom i tezu da samo rad stvara bogatstvo. rušeći 11 . Uostalom. tvrdi marksistička politička ekonomija. Ukratko.

MED. 15 Marshall. godina) koji oko četrdeset godina. sve do svoje smrti 1924. 14 Marx. može biti i gora (mislimo neproduktivnija) od one koju je "otkrila" i prokazivala marksistička politička ekonomija. 63. Nakon velikog kritičara ekonomija ide u susret čovjeku zahvaljujući kojemu dobiva (novo) ime a kapitalistička ekonomija novog i jakog zagovornika. metode znanosti o malim povećanjima ili diferencijalni račun i vraća je ovozemaljskom predmetu istraživanja. Oduzmite stvari tu društvenu moć. O EKONOMIJI. K. K. Zagreb. raznolikost proizvodnje i iskorištavanje i razmjenu prirodnih i duhovnih snaga. str. Ugrađuje u nju.nap. 13 Marx. ona istražuje onaj dio djelatnosti pojedinca i društva koja je najuže povezana sa stjecanjem i upotrebom materijalnih stvari potrebnih za blagostanje. Beograd.. pak. Riječ je o Alfredu Marshallu (Načela ekonomike. bijaše prvi među angloameričkim ekonomistima.: Osnovi kritike političke ekonomije I. Centar za kulturnu djelatnost. 12 . godine."15 12 Ali. autora) posjeduje društvenu moć u obliku neke stvari. vjeruje Marx."13 Pa onda i jedna proročka misao: "Svaka individua (u okviru kapitalističke ekonomije . 1979. On pokušava pomiriti klasičnu (političku ekonomiju) i novu ekonomiku koja nastaje. Prosveta. poslužimo se kategorijama Marxove teorije radne vrijednosti. 1890. nasilnom kraju.12 proširenje potreba.1."14 Kako je ovdje dobro i točno anticipirana socijalistička stvarnost.: Isto. 19. I stoga u svom "Kapitalu" uzvikuje: "Akumulirajte! Akumulirajte! U tome su sav Mojsije i proroci". tom. A. prema vlastitim riječima.: Načela ekonomike. Dakle. vjerujući da je tek razvijeni kapitalizam osjetljiv na socijalističke udare. pa ćete je morati dati osobama nad osobama. vodi kapitalizam njegovom prirodnom ili.. EKONOMICI I EKONOMISTIMA sve prepreke koje ometaju razvitak proizvodnih snaga. 1987. 261. str. Povijest ga je demantirala. str. eksploatacija. razvitak proizvodnih snaga. "Politička ekonomija ili ekonomika je proučavanje ljudskog roda u običnom toku života. 25.

među mnogim ekonomistima raste neka vrsta kivnosti protiv slobodnog poduzetništva. su stjecanje znanja zbog njega samog ali i njegova praktična primjena u društvenom životu. Mnogi su čak skloni da preuveličavaju njegove loše strane i da ga okrivljuju za neznanje i patnje koje su posljedica ili tiranije i ugnjetavanja u prošlim vremenima. a zbog pravednosti i opće sreće.1. ili krivog poimanja i zloupotrebe ekonomske slobode. a ta je ograničenost uzrokovala reakciju.unose u svoje radove nepristranu želju da utvrde istinu…"16 Ciljevi ekonomike. O EKONOMIJI. 31.obrađujući slične probleme u različitim zemljama . str. kada su veće iskustvo. trebalo zabraniti svakoj privatnoj osobi da posjeduje neko sredstvo za proizvodnju te da se posjedovanje ograniči samo na sredstva koja služe za vlastitu uporabu. više slobodnog vremena i veća materijalna sredstva omogućili da se slobodno poduzetništvo stavi pod nešto veći nadzor. Međutim. autora) koji . njenih istraživanja. ekonomika se kloni političkih problema. Između te dvije krajnosti nalazi se većina ekonomista (Marshall očigledno sebe ovdje nalazi i svrstava .nap. Njihov je rad bio čudesno potpun unutar uskog područja koje je pokrivao… Velik dio ostalog njihovog rada ograničen je odviše isključivim razmatranjem posebnog stanja tadašnje Engleske. I bolje se opisuje širokim izrazom "ekonomika" nego užim izrazom ‘politička ekonomija’. te je ona "znanost. I tako sada. 13 . EKONOMICI I EKONOMISTIMA Marshall odaje priznanje Ricardu i njegovim sljedbenicima jer su razvili teoriju slobodnog poduzetništva odnosno slobodne konkurencije "koja. Isto. a ne znanost i umijeće. str. 16 17 Isto. 47-48. čista i primijenjena. sadrži mnoge istine koje će vjerojatno važiti dokle god ima svijeta. da se smanji njegova moć da čini zlo i da se poveća njegova moć da čini dobro."17 Raspravljajući o kamati od kapitala (kamata je nagrada za čekanje) Marshall eksplicite dovodi u pitanje praktični zaključak da bi.

za nagradu za čekanje. međutim. autora) da radna snaga uvijek proizvodi višak iznad nadnica i prirodnog trošenja kapitala korištenog da pomogne radnoj snazi. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ovaj je negativni stav prema ekonomiji. učiniti nešto s lošim funkcioniranjem kapitalističke ekonomije.socijalističku ekonomiju). pa je prema tome predenje proizvod različitih vrsta rada i čekanja. Rodbertus i drugi . Priznamo li da je pređa rezultat samo rada. proizvod onih koji njima rukuju. jer je zaključak sadržan u pretpostavci. te da se nepravda nanesena radništvu sastoji u tome da taj višak koriste drugi… Nije točno da je predenje u tvornici. Nećemo je prepričati. nakon odbitka prirodnog trošenja strojeva. koja ne bi bila kapitalistička. Isto. "Tvrdili su (Marx. vremenima kapitalističke ekonomije (koja." 18 Prema tomu. je problem koji Keynes pokušava riješiti. u slučaju Marxa. zaključak bio zaodjeven u tajanstvene hegelijanske fraze. O EKONOMIJI. str. Velika će ekonomska kriza. doista teškim. 358. s kojima je 'očijukao' kao što nam to sam kaže u svom Predgovoru. ima ne samo teorijskog već i živog takmaca . taj stari problem. zahtijevao i kritičku analizu Marxovog učenja o vrijednosti. U tim.nap. 357. 14 . riječ dobija John Maynard Keynes."19 U Marshalla ne nedostaje vjere i pouzdanja u kapitalističku ekonomiju. 18 19 Isto. Valjalo je.1. a sam taj kapital je proizvod rada i čekanja. str. To je proizvod njihova rada zajedno s radom poslodavca i nižih rukovoditelja i korištenog kapitala. Nezaposlenost. dakle. nema sumnje da ćemo neumoljivom logikom biti prisiljeni da priznamo da nema opravdanja za kamate. kapital i usluga koju on čini nije i ne može biti besplatno dobro ali… "snaga Rodbertusovih i Marxovih suosjećanja s patnjama siromašnih uvijek zaslužuje naše poštovanje… iako je. a ne rada i čekanja. naime. pokazati svu ranjivost kapitalističke ekonomije.

no to uopće ne isključuje niz kompromisa i putova kojima javne vlasti surađuju s privatnim poduzetnicima. Zagreb. Macmillan and Co. 21 Harrod.. R. Treba suzbiti štetno djelovanje štednje i to na način da država investira. 1936. Ovo će trajati sve dotle dok se štednja i investicije ne uravnoteže i to. Država će postići sve što se od nje traži ako može odrediti ukupnu količinu resursa koju valja posvetiti povećanju sredstava i osnovnu stopu povrata za njihove vlasnike. Zagreb. str. smanjuje se proizvodnja."21 Naime. O EKONOMIJI. London. Centar za kulturnu djelatnost. 1987."22 20 Vidjeti: Keynes. 213. Nije preuzimanje vlasništva nad sredstvima za proizvodnju ključna stvar koju država mora učiniti.M. Ali izvan toga je teško izvući očite prednosti za sustav državnog socijalizma koji bi obuhvatio većinu vidova gospodarskog života zajednice. potrebne mjere podruštvljavanja moguće je uvoditi postupno i bez prekida općih društvenih zasada. naravno na razini nepotpune zaposlenosti. "Stoga zamišljam da će se podruštvljeno investiranje u priličnoj mjeri pokazati jedinim načinom kako osigurati približno punu zaposlenost. ukoliko štednja premaši postojeće investicije smanjit će se potrošnja te se gomilaju zalihe.: The Life of John Maynard Keynes.: Opća teorija zaposlenosti. 1951..M. Tako se ravnoteža može postići na visokoj razini proizvodnje i zaposlenosti.F. a rečeno u jednom pismu Rooseveltu. kamate i novca.. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Razlog zbog kojeg svoju teoriju (Opća teorija zaposlenosti.: Opća teorija zaposlenosti. 1987.1. godina) naziva umjereno konzervativnom jest činjenica da ona ukazuje na ključno značenje uspostave neke centralne uprave nad pitanjima koja su do sada bila prepuštena poduzetništvu pojedinaca. i to takvo povećanje koje bi proizišlo iz društvenog trošenja financiranog zajmovima. smanjuje se broj zaposlenih. 22 Keynes. Osim toga. Terapija se nameće sama po sebi. str. 121. J. 15 . str. Centar za kulturnu djelatnost. J. kamate i novca. 213. kamate i novca. "apsolutno najvažnijim povećanje nacionalne kupovne moći..20 On smatra.

str. nije za neke ekonomiste dovoljno prostrano. Naime.1. U tim će područjima još uvijek vrijediti uobičajene prednosti individualizma. Globus .spomenimo F."24 I dozvolimo Friedmanu da izrekne još jednu. Ovi suvremeni zagovornici Quesnayovih i Smithovih ideja. očigledno se ne može dovesti u pitanje cjelokupni sustav kapitalističkog individualizma." 23 24 Isto. upozoravaju na ogromno značenje tržišta te na opasnosti od uključivanja države u proces alokacije. "ostaje vrlo široko polje djelovanja za očitovanje privatnog poduzetništva i odgovornosti pojedinca. vjeroispovijesti i mišljenja. pohvalu slobodnom tržištu. ostavljeno privatnoj poduzetnosti i inicijativi. 14. niti ovo široko polje. Hayeka i M. str."23 No.Školska knjiga. 214. kapitalističkoj ekonomiji: "Povijesni se dokazi slažu u pogledu odnosa između političke slobode i slobodnog tržišta. ovi suvremeni apostoli laissez-fairea. Zagreb. Friedman. 25 Isto. djelokrug vlasti mora biti ograničen. 16 . Ne poznajem ni jedno društvo koje je u većoj mjeri obilježeno političkim slobodama. bez obzira na ne mali broj kritičara i njihovu veću ili manju radikalnost keynesijanska revolucija jest trag kojeg se mora slijediti kako bismo došli do "glavne struje moderne ekonomske znanosti. O EKONOMIJI. Njezina osnovna funkcija mora biti zaštita naše slobode… Oslanjajući se prije svega na dobrovoljnu suradnju i privatnu poduzetnost u ekonomskim i drugim aktivnostima možemo osigurati da privatni sektor bude ograničenje moći državnog sektora i djelotvorna zaštita slobode govora. str. vrlo važnu. Riječ je o neoliberalnim ekonomistima . a koje nije isto tako prakticiralo nešto usporedivo slobodnom tržištu u organiziranju pretežnog dijela ekonomske aktivnosti.: Kapitalizam i sloboda. Friedmana. 21. M. tvrdi Keynes.."25 No. 1992. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ako kapitalistička ekonomija zahtijeva proširenu ulogu države. "Prvo.

1992. MATE. Samuelson. Zagreb. W. A. Ona postaje mješovito gospodarstvo u kojem se rukuju "nevidljiva" Smithova ruka (tržište) i "vidljiva" Keynesova ruka (država).: Ekonomija. dakako. O EKONOMIJI."26 Ovdje se. P. 3..1. P. 26 Samuelson.. 17 . afirmativno misli o kapitalističkoj ekonomiji. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Što jedan od njenih tumača. misli o ekonomici? Ona je "proučavanje kako društva koriste oskudne resurse da bi proizvela vrijedne robe i raspodijelila ih među različitim ljudima. Nordhaus. str.

.

dakle. čimbenik najveće specifične težine jest cijena dobra. Zakon potražnje Brojni čimbenici određuju potrošačev plan i spremnost na kupovinu. obrnuto razmjerni. POTRAŽNJA I PONUDA 2. na izuzetno važan odnos potraživane količine nekog dobra i njegove cijene. POTRAŽNJA I PONUDA 2.27 Zakon potražnje će ustvrditi da ako je niža cijena nekog dobra bit će. Zakon potražnje odnosno ovaj zakoniti. ovisiti o njegovoj ili njezinoj cijeni. Naravno. u najvećoj mjeri. zakon potražnje vrijedi kako za individualnu potražnju (potražnja jednog potrošača) tako i za tržišnu potražnju (zbroj svih individualnih potražnji za nekim dobrom). veća njegova potraživana količina.1.2. Usredotočimo se. 19 .1. vrijedi i obrnuto. uz ostale neizmijenjene uvjete. Dakako. Međutim. odnos između cijene dobra i potraživane količine ilustrirajmo sljedećim primjerom: 27 Pod potražnjom podrazumijevamo količine nekog dobra koje su potrošači spremni kupiti pri određenim cijenama istog dobra. Neprijeporna je činjenica da će potraživana količina nekog dobra ili usluge. POTRAŽNJA 2.1.

POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 1. Cijena dobra 5 4 3 2 1 Potraživana količina 2 4 6 8 10 a) b) c) d) e) Slika 1. Krivulja potražnje bilježi reakcije potraživane količine na promjene cijene. Promjena cijene izaziva kretanje duž krivulje potražnje na način da viša cijena smanjuje potraživanu količinu i obrnuto. 20 .2.

mogu izazvati promjenu potražnje. ulijevo krivulju potražnje. njegove raspoloživosti u budućnosti te njihovog očekivanog dohotka mogu. može izazvati povećanje ili smanjenje potražnje promatranog dobra. ekonomske sile u stanju povećati ili smanjiti potražnju odnosno pomaknuti udesno ili.2. Stoga su poznate kao "demand shifters" odnosno kao necjenovne odrednice potražnje. Različiti će ukusi isti dohodak distribuirati na sasvim različite načine. o cijenama drugih dobara. naravno. odnosno njihova promjena. Necjenovne odrednice potražnje Ako je cijena dobra stalna veličina promjene nekih čimbenika. Stanovništvo je. Riječ je. veličini stanovništva. Komplementarno dobro je dobro koje se troši zajedno s nekim drugim dobrom. POTRAŽNJA I PONUDA 2. njegovo povećanje ili smanjenje. 21 . ceteris paribus. Dohodak. Supstitut je dobro koje u potrošnji može zamijeniti neko drugo dobro. Pitanje supstituta. U tom smislu govorimo o supstitutima i komplementima. znači i veću potražnju svih proizvoda i usluga. jesu ukusi ili preferencije potrošača. Neke su. Čimbenik o kojem nećemo raspravljati. Cijene drugih dobara. promjena dohotka potrošača može povećati ili smanjiti potražnju i zbog toga valja razlikovati normalna i inferiorna dobra.1. dohotku. Vrijedit će i obrnuto.2. dakle. Detaljnija objašnjenja o tome pružit će analiza dohodne elastičnosti potražnje. a koji također ima signifikantnog utjecaja na potražnju. Veće stanovništvo. također ima utjecaja na potražnju promatranog dobra. također od bitnog utjecaja na potražnju. ukusima potrošača te njihovim očekivanjima. povećati ili smanjiti potražnju za dobrom. pak. Naime. tzv. prije svega. odnosno njegova veličina. Očekivanja potrošača glede buduće cijene dobra. komplemenata i nezavisnih dobara detaljnije ćemo obrazložiti prilikom analize križne elastičnosti potražnje. necjenovnih determinanti potražnje.

22 . Isti će učinak imati i očekivana nestašica ili nedovoljna opskrbljenost nekim dobrom. Obrnuto. POTRAŽNJA I PONUDA Primjerice. očekivane više cijene dobara ili očekivani povećani dohodak navest će potrošače da povećaju sadašnju potrošnju. manji očekivani dohodak će destimulirati aktualnu potrošnju i smanjiti spremnost kupaca da kupuju neko dobro. uz ostale neizmijenjene uvjete. dok promjena cijene nekog dobra znači. Prema tomu.2. Slika 2. niže buduće cijene. promjenu njegove potraživane količine dotle promjene necjenovnih odrednica potražnje (uz stalnu cijenu dobra) znače promjenu (povećanje ili smanjenje) potražnje.

sada smo u stanju ustvrditi da i ponuđena količina nekog dobra ili usluge ovisi o njegovoj cijeni.2. Zakon ponude Ako smo ranije ustvrdili da potraživana količina nekog dobra ovisi o njegovoj cijeni. Dakle. 28 Pod ponudom podrazumijevamo količine nekog dobra koje su proizvođači spremni proizvesti pri određenim cijenama istog dobra. 23 .2.28 Na koji način cijena dobra određuje njegovu ponuđenu količinu ili kako glasi zakon ponude? Zakon ponude tvrdi da višoj cijeni nekog dobra odgovara.2. i drugi čimbenici određuju proizvođačev plan ponude i njegovu spremnost da proizvodi. Zakonu ponude podvrgnute su i individualna ponuda (ponuda jednog ponuđača) i tržišna ponuda (zbroj svih individualnih ponuda nekog dobra). PONUDA 2. i krivulja individualne i tržišne ponude registrirat će ovaj zakoniti.1. upravno razmjerni. odnos između cijene dobra i njegove ponuđene količine. ali cijena dobra ponovo ima dominantnu ulogu. POTRAŽNJA I PONUDA 2. Dakako. veća ponuđena količina istog dobra. O krivulji ponude moguće je razmišljati kao o krivulji koja pokazuje minimalne cijene nekog dobra koje provociraju određene ponuđene količine. uz ostale neizmijenjene uvjete. Vrijedi i obrnuto.

u pravilu pozitivnog nagiba ili rastućeg oblika.2. iznimno se može dogoditi da nakon rastućeg dijela krivulje (veća cijena. stoga. a zbog djelovanja zakona ponude. Međutim. manja ponuđena 24 . Krivulja ponude je. niža cijena znači pad ponuđene količine i. Obrnuto. Cijena dobra 5 4 3 2 1 Ponuđena količina 10 8 6 4 2 a) b) c) d) e) Slika 3. POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 2. kretanje niz krivulju ponude. Viša cijena znači veću ponuđenu količinu i kretanje uz krivulju ponude. veća ponuđena količina) uslijedi njen opadajući dio (veća cijena. Promjena cijene dobra inducira kretanje duž krivulje ponude.

2. da cijena dobra u najvećoj mjeri utječe na njegovu ponuđenu količinu. dakle. Necjenovne odrednice ponude Definirajući zakon ponude pretpostavismo. broj ponuđača. uz ostale neizmijenjene uvjete. Broj ponuđača može utjecati na ponudu nekog dobra na način da veći broj ponuđača. njeno povećanje ili smanjenje. Mada generalizacija nije moguća ustvrdit ćemo da u pravilu očekivani rast cijene dobra smanjuje njegovu aktualnu ponudu. promjena bilo koje od njih dovest će do pomicanja ulijevo ili.2. cijene čimbenika proizvodnje. kada je riječ o ponudi moguće je govoriti o supstitutima i komplementima. pak. Vrijedit će u pravilu i obrnuto. Naglasimo. Pad cijena čimbenika proizvodnje (pad cijene rada. Međutim. Na ponudu nekog dobra mogu utjecati promjene cijena drugih dobara.2. Isti će učinak imati i pojava novih tehnologija. kapitala) značit će povećanje ponude budući da će proizođač biti u stanju smanjiti trošak proizvodnje.2. 25 . Također. udesno krivulje ponude odnosno izazvat će smanjenje ili povećanje ponude. "supply shifters" ili necjenovne odrednice ponude date i nepromjenljive. Dakle. znači veću ponudu. ovaj put u proizvodnji. POTRAŽNJA I PONUDA količina). očekivane promjene cijene dobra. činjenicu da cijena nekog dobra determinira njegovu ponuđenu količinu dok necjenovne odrednice i njihove promjene (uz stalnu cijenu dobra) znače promjenu ponude. dakako. Ako cijena nekog dobra miruje. tehnološki razvitak i očekivanja proizvođača. U tom se slučaju radi o regresivnoj krivulji ponude ili unatrag povijenoj krivulji ponude sa kojom ćemo se susresti kada budemo govorili o krivulji ponude rada. Crtajući krivulju ponude imali smo na umu važno ceteris paribus pravilo odnosno držali smo da su tzv. ponuda će se mijenjati ako promjene bilježe i njene necjenovne determinante kao što su cijene drugih dobara. utječu na spremnost proizvođača da proizvode. s punim pravom.

suprotstavljena kretanja potraživane i ponuđene količine. 26 .2.3. dakle. Pokušajmo otkriti ravnotežnu cijenu. u svakom slučaju. Pad cijene izazvat će obrnuta. Riječ je o ravnotežnoj cijeni. s druge strane. cijena jest u stanju pomiriti ove snage i stvoriti ravnotežne uvjete. Međutim. jedina ima prilike potrajati duže vremena. stoga. cijeni pri kojoj dragovoljno ponuđena količina odgovara dragovoljno potraživanoj količini i koja. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 4. rast ponuđene količine. 2. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA Istaknimo činjenicu da rast cijene izaziva pad potraživane količine i. izjednačiti ponuđenu i potraživanu količinu nekog dobra.

ne poznaje tržišne viškove ili manjkove.2. Ravnotežna cijena u konkretnom primjeru iznosi 3 novčane jedinice. zahvaljujući natjecanju proizvođača željnih rješavanja svojih viškova. Ravnotežnu cijenu nazivamo i "cijenom čišćenja tržišta" budući da ona "čisti" tržište. Tržišni će višak dobra. naime. POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 3. Ravnotežna cijena. dovesti do 27 . Cijena dobra 5 4 3 2 1 Potraživana količina 2 4 6 8 10 Ponuđena količina 10 8 6 4 2 Višak ili manjak +8 +4 0 -4 -8 Slika 5. Ako je aktualna cijena viša od ravnotežne očigledni višak dobra (ponuđena količina dobra veća je od potraživane) "gura" cijenu prema dolje.

Dakle. slobodne su odluke kupaca i prodavača u stanju etablirati ravnotežnu cijenu. Ona čisti tržište u tom smislu što ne poznaje tržišne viškove koji bi opterećivali proizvođače ali niti tržišne manjkove koji bi frustrirali potrošače. izazvati rast cijene i njeno kretanje ka ravnotežnoj razini. neće doći u njegov posjed. Riječ je o tzv. pak. racionirajuće funkcije cijena. svaki onaj koji je spreman. 28 . očigledni manjak dobra (potraživana količina veća je od ponuđene). svi oni koji su u stanju proizvesti i ponuditi dobro po njegovoj ravnotežnoj cijeni to će i učiniti. Evidentni će tržišni manjak dobra. "gura". platiti ravnotežnu cijenu steći će željeno dobro. POTRAŽNJA I PONUDA pada cijene i njenom kretanju ka ravnotežnoj razini. aktualna cijena niža od ravnotežne. San kupca o tomu da su sva željena dobra besplatna vrlo brzo bi se. Svi oni koji to nisu u stanju uraditi bit će isključeni iz njegove proizvodnje. potiskuje. Ako je. nasilja i kronične oskudice. Samo u jednom slučaju cijena dobra jednaka nuli neće izazvati beznadežnu oskudicu dobra.2. cijenu prema gore. posredstvom nadmetanja kupaca. dakako. poput plime. U svakom slučaju. slobodnom dobru. U tome je bit tzv. Slično tomu. jer ne bi bilo racionirajuće funkcije cijena. dobru čija raspoloživa količina pri cijeni jednakoj nuli premašuje njegovu potraživanu količinu. Oni koji to nisu u stanju. i u mogućnosti. pretvorio u noćnu moru potpune anarhije.

ceteris paribus. 29 . Cijena Tržišna potražnja Tržišna ponuda VIŠAK Količina 2. Rast potražnje. Ponajprije mijenjajmo veličinu potražnje uz stalnu veličinu ponude. ukratko.1. učinke promjena potražnje i ponude na ravnotežnu cijenu i ravnotežnu količinu nekog dobra.3.2. Promjene tržišne potražnje i tržišne ponude Istražit ćemo. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 6. dovest će do učinka povećanja cijene i povećanja količine.

Cijena C C1 K1 K Količina 30 .2. Na djelu je. dakle. učinak smanjenja cijene i učinak smanjenja količine. Cijena C1 C K K1 Količina U obrnutom će slučaju doći do pada kako cijene dobra tako i njegove ravnotežne utržene količine. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 7. Slika 8.

efekt povećanja cijene i efekt povećanja količine vezan je uz povećanje tržišne potražnje. Naime. Cijena C C1 K K1 Količina U obrnutom će slučaju doći do rasta cijene dobra i pada njegove ravnotežne utržene količine. Rast tržišne ponude. Sljedeća će slika ilustrirati ova suprotna kretanja cijene i količine.2. uz neizmijenjenu tržišnu ponudu. Na djelu je. promjene tržišne potražnje. 31 . a efekti smanjenja cijene i količine posljedica su pada tržišne potražnje. izazivaju istosmjerne i usklađene promjene cijene i količine dobra. izazvat će učinak smanjenja cijene i povećanja ravnotežne količine dobra. POTRAŽNJA I PONUDA Prema tomu. Slika 9. ceteris paribus. učinak povećanja cijene i učinak smanjenja količine. u ovom slučaju. Valja nam sada varirati veličinu tržišne ponude uz neizmijenjenu veličinu tržišne potražnje.

tržišna potražnja. Cijena C1 C K1 K Količina Dakle. 32 . djelovati učinak smanjenja cijene (zbog povećanja ponude) i učinak povećanja cijene (zbog povećanja potražnje). Dakako. ovisiti o snazi ovih dvaju suprotstavljenih učinaka odnosno o tomu da li se u većoj mjeri povećala tržišna ponuda ili. Naime. pak. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 10. biti veće negoli da ga je izazvao samo rast ponude odnosno samo rast potražnje. Koje će posljedice po cijenu i količinu dobra imati istovremeno povećanje tržišne potražnje i tržišne ponude? Na cijenu će. promjene ponude izazivaju istosmjerne promjene ravnotežne količine te inverzna kretanja ravnotežne cijene.2. To će povećanje. krajnji će rezultat. učinak rasta ponude i potražnje jest povećanje ravnotežne količine. rast ili pad cijene. Mogući su i složeniji slučajevi koji uključuju promjene tržišne potražnje i tržišne ponude. u ovom slučaju. naravno. Što se tiče promjene ravnotežne količine stvar je mnogo jednostavnija.

Ovo će povećanje ravnotežne cijene. ovisi o relativnoj snazi suprotstavljenih učinaka. cijena će porasti. I ovdje su. privatni interes snažno reagira na promjene cijena. Odluka o tomu što će se proizvoditi jest poglavito određena profitabilnošću proizvodnje. ravnotežna se količina dobra može povećati (ako je rast ponude veći od pada potražnje). 33 .2.3. Sustav cijena i alokacija resursa Tržišnom (u punom smislu te riječi) ekonomijom nitko ne upravlja. Ako je pad ponude veći od pada potražnje. Naime. međutim. Rast tržišne ponude i pad tržišne potražnje smjeraju. Pad ponude izaziva učinak smanjenja ravnotežne količine dok rast potražnje ima za posljedicu povećanje ravnotežne količine. učinci suprotstavljeni. Konačni rezultat. Ona će se. Pad ponude i pad potražnje izaziva isti učinak po ravnotežnu količinu. složenije slučajeve promjene ravnotežne cijene dobra i njegove ravnotežne količine. smanjiti. ali i smanjiti (ako je pad potražnje veći od rasta ponude). 2. Vrijedi i obrnuto. dakako.2. biti veće od onoga povećanja što ga izaziva samo pad ponude odnosno samo rast potražnje. Ako je snažniji učinak povećanja količine (zbog rasta tržišne potražnje) od učinka smanjenja količine (zbog pada tržišne ponude). Vježbe radi pokušajte grafički prikazati navedene. ravnotežna će se količina dobra povećati. glede promjene cijene. Pad tržišne ponude praćen rastom tržišne potražnje izaziva dvostruki efekt povećanja cijene. Vrijedi i obrnuto. istom cilju – smanjenju cijene. U ovom. Za nju je karakteristična decentralizirana alokacija resursa gdje cijene formirane na tržištu djeluju kao signali koji vode kako potrošače tako i proizvođače. u svakom slučaju. glede ravnotežne cijene. POTRAŽNJA I PONUDA Zanimljiv je i slučaj istovremenog pada tržišne ponude i tržišne potražnje. naravno. Međutim. slučaju promjene ponude i potražnje smjeraju različitim promjenama količine.

. stvaranje novih dobara i usluga dio su velike tržišne avanture – potjere i potrage za profitom. Nastojanje na ekonomskoj učinkovitosti. širi krug onih na kojima nastoji zaraditi. uistinu. "Naprijed". Zagreb. Dio resursa posvećen proizvodnji dotičnog dobra potražit će atraktivnije – profitabilnije zaposlenje. tržišnih sila.. postaju dostupna širem krugu ljudi. L. Obrnuto. nešto detaljnije. 34 .: Kapitalistička revolucija. stvaranje i upotreba novih. d."29 Ta zaokupljenost poboljšanjem vlastite ekonomske sudbine. tržište je. str. proizvođači povećavajući proizvodnju reagiraju na mogućnost realizacije većeg profita. učinkovitijih tehnika proizvodnje. jedinstveni poticaj da se stalno povećava produktivnost. resursi (inputi) će biti realocirani na način da se poveća njihov angažman u proizvodnji dotičnog dobra. Na ovaj način. O njemu. posredstvom sustava cijena. Zašto? Stoga. Dobra.d. 1995. Mnogi će ustvrditi da "sile tržišta predstavljaju najbolji. POTRAŽNJA I PONUDA Jednostavno. 29 Berger. po naravi stvari.. a time i volju proizvođača da ga proizvode. ako igra tržišnih sila (tržišne ponude i tržišne potražnje) poveća cijenu nekog dobra. povećava se i profitabilnost njegove proizvodnje. sa svojim signalima putem cijena. Ali. zahvaljujući tomu. pad cijene nekog dobra smanjit će profitabilnost njegove proizvodnje. kasnije. do današnjeg dana nema mu premca u pružanju i informacija i poticaja dovitljivim pojedincima zaokupljenim poboljšanjem svoje ekonomske sudbine. ljepota je tržišne ekonomije. poduzetništva i motiva profita što. Kao što je netko jednom primjetio. taj toliko ocrnjivan privatni interes i "motiv profita" igraju najvažniju ulogu u pozitivno intoniranim pričama o tržišnoj ekonomiji ili kapitalizmu.2. 59. Naime. što tržišna ekonomija ili sile tržišta predstavljaju onaj socioekonomski ambijent koji u najvećoj mjeri mobilizira jednu stranu ljudske genijalnosti – poduzetništvo. P. uz datu cijenu dobra profit je moguće povećati ako ste u stanju smanjiti trošak proizvodnje. Potjera za profitom ne završava samo na reakcijama na promijenjene cijene dobra. prvi kompjuter koji je čovjek izumio.

Riječ je o eksternim troškovima i eksternim koristima koje osjećaju oni koji nisu niti neposredni proizvođači niti potrošači nekog dobra. savršen. Monopoliziranje ponude onemogućit će pojavu novih konkurenata i zakočiti realokaciju resursa. racionalno je ne smanjujući privatnu potrošnju besplatno koristiti javna dobra. J. Tržište je. sustav cijena nije. Ono dohotke raspodje- 30 Schumpeter. iskrivljuje snagu njihovog profitabilnog zova. koristimo.: Capitalism. Nadalje. 67. 1947. budući da ih cijene nisu u stanju registrirati. glatko funkcioniranje tržišta i mehanizma cijena dovode u pitanje i eksternalije.2. Naime. Socialism and Democracy. Slobodni je jahač osoba koja besplatno.1. Riječ je o dobrima koja svi. Tipična tekovina kapitalizma nije da svilenim čarapama opskrbljuje kraljice. ne participirajući u proizvodnji javnog dobra. Monopolska je ili tržišna moć u stanju prigušiti profitabilni zov cijena. reći ćemo. međutim. Postojanje eksternalija. Signali koje šalju cijene ponekad nisu u stanju osigurati adekvatnu – efikasnu alokaciju resursa. 35 . platili ili ne.2. New York."30 2. koristi javno dobro. surov mehanizam. dakako. javna dobra. POTRAŽNJA I PONUDA "Kraljica Elizabeta imala je svilene čarape. Osim javnih dobara.. društveno poželjna ona nije profitabilna. budući da javna dobra nisu isključiva (jednom proizvedena dostupna su svima) svi su njihovi potrošači potencijalni slobodni jahači. str. Otkazivanje sustava cijena No. Racionalno je biti slobodni jahač. Iako je njihova proizvodnja potrebna i. Ovo vrijedi kada su u pitanju tzv. Ovakovo ponašanje potrošača onemogućuje tržište u proizvodnji javnih dobara.3. I još se jedan prigovor može uputiti sustavu cijena – tržištu uopće. već da one postanu dostupne tvorničkim radnicama uz sve manje i manje truda. savršeno funkcioniranje sustava cijena te optimalna alokacija resursa podrazumijeva postojanje savršene konkurencije.

Sve nabrojeno predstavlja osnovu za državnu intervenciju. što ono stvara značajnije razlike između bogatih i siromašnih. inherentna razdoblja neravnoteže. stoga. Tržištu su. Ne čudi. poglavlja "Država i tržište". nakon što je zbog promjena ponude i/li potražnje narušena. Njena je namjera. dakle. 36 . poboljšati performancije tržišta. dakle. kvaliteti i vrsti resursa koje posjedujete. POTRAŽNJA I PONUDA ljuje sukladno količini.2. nove ravnoteže na tržištu zahtjeva izvjesno vrijeme). O ovome detaljnije u okviru 10. Dodajmo tomu i nestabilnost tržišta (uspostavljanje.

ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. Pretpostavimo da proizvođač u situaciji u kojoj je EC > 1 smanji cijenu svoga dobra sa 800 na 400 novčanih jedinica.1.1. Cjenovna elastičnost potražnje Različita se dobra razlikuju. Pogledajmo što se događa s njegovim ukupnim prihodom. Postotna promjena cijene dobra A a) Kada postotno smanjenje cijene izazove takvo postotno povećanje potraživane količine koje znači povećanje ukupnog prihoda. Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jest indikator postotnog reagiranja potraživane količine nekog dobra na postotnu promjenu cijene istog dobra.1. Ukupni prihod jednak je umnošku realizirane količine nekog dobra i njegove cijene (Ukupni prihod = Količina · Cijena). 37 . Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje Ec = Postotna promjena potraživane količine dobra A . ustvrdit ćemo da je riječ o cjenovno elastičnoj potražnji: Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje u tom je slučaju veći od 1 (EC>1). Prema tomu. između ostalog. ELASTIČNOST POTRAŽNJE 3. i po stupnju po kojem potraživana količina dobra reagira na promjene cijene istog dobra.3. U tom smislu govorimo o cjenovnoj elastičnosti potražnje. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. Ukupni prihod jest zbroj svih primanja poduzeća koji ono realizira prodajom svojih dobara ili usluga.

ako je EC > 1 svako smanjenje cijene znači povećanje ukupnog prihoda ali i vice versa.3. Prema tomu. a UP2 = 3 · 400 = 1200. Dakle. Lako je uočiti da u uvjetima cjenovno elastične potražnje povećanje cijene znači smanjenje ukupnog prihoda. UP1 = 1 · 800 = 800. U takovom slučaju je koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jednak 1 (EC = 1). riječ je o jediničnoj. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 11. koje veličinu ukupnog prihoda ostavlja neizmijenjenom. 38 . stabilnoj elastičnosti potražnje. b) Kada postotno smanjenje cijene ima za posljedicu jednako postotno povećanje potraživane količine.

zaključit ćemo kako koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje (EC) jest manji od 1 ali i veći od 0 (0 < EC < 1). c) Ukoliko postotno smanjenje cijene izazove postotno povećanje potraživane količine koje će značiti smanjenje ukupnog prihoda. 39 . te da je riječ o cjenovno neelastičnoj potražnji. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 12. neizmijenjeni ukupni prihod. Zamjećujete. pad cijene ne tangira ukupni prihod. u uvjetima jedinične (cjenovne) elastičnosti potražnje.3. i rast cijene dobra značit će. Ali.

Nije potrebito posebice naglasiti da će u uvjetima (cjenovno) neelastične potražnje rast cijene nekog dobra značiti i povećanje ukupnog prihoda proizvođača. Obratimo. dakle. 40 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 13. nazivamo savršeno neelastičnom potražnjom. kreće između 0 i ∞. Primjer proizvoda kojih je EC (gotovo) jednak nuli jesu lijekovi. Ovo su karakteristični slučajevi kada je u pitanju veličina koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje. Kada potraživana količina nekog dobra uopće ne reagira na promjene vlastite cijene. postotno povećanje potraživane količine jest manje od postotnog smanjenja cijene te je UP2 (600) < UP1 (800). Ovu izrazito neosjetljivu potražnju. neosjetljivu na promjene cijene. zamijetili smo da EC jest pozitivan broj koji se. Dakle. međutim. Naime. pozornost i na one ekstremne slučajeve.3. koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jednak je nuli.

primjerice. vrlo mala. cijena nekog dobra za jednu lipu potraživana količina pada na nulu. infinitezimalna postotna promjena cijene izaziva burne. Dakle. smanji li se cijena za jednu lipu potraživana se količina beskonačno povećava. Ovakvu. Poraste li. tek teorijski moguću. snažne reakcije potraživane količine. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 14.3. 41 . U drugom ekstremnom slučaju potraživana količina nekog dobra može biti izrazito osjetljiva na promjene cijene. I obrnuto. potražnju nazivamo savršeno elastičnom potražnjom.

Ovako izbjegavamo moguću grešku da promjenu  2  cijene ili potraživane količine jednom obračunavamo na izvornu. pokazuje reakciju opadajuće potraživane količine u slučaju rasta cijene i rastuće potraživane količine u slučaju pada cijene. promjena cijene (∆C) i potraživane količine (∆K)  C + C1  dovodi se u vezu s prosječnom cijenom  o  odnosno prosječnom  2   K + K1  količinom  o  . pozitivni broj. izmijenjenu cijenu odnosno količinu. staru cijenu ili količinu. Nadalje. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 15. a drugi puta na novu.3. Prilikom izračunavanja koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje važno je uočiti da se postotne promjene cijene i potraživane količine uvijek predstavljaju kao pozitivni brojevi. 42 . Negativne predznake nećemo uzeti u obzir budući da EC.

izazvati promjenu potraživane količine dobra A. Cijena Početna (izvorna) cijena Nova (izmijenjena) cijena Promjena cijene Prosječna cijena Postotna promjena cijene Potraživana količina Početna (izvorna) količina Nova (izmijenjena) količina Promjena količine Prosječna količina Postotna promjena količine 19 21 2 20 10% Co C1 ∆C = C1 .K1 K= ∆K ⋅100 K 2 ( K o + K1 ) 43 . dakako. Neka poraste cijena dobra A. Izračunajmo koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje i istražimo što se dogodilo s ukupnim prihodom proizvođača dobra A. ∆K • 100 Postotna promjena potraživane količine dobra A = K Ec = ∆C Postotna promjena cijene dobra A • 100 C ∆K (K o + K Ec = ∆C Co + C ) ⋅ ⋅ ( ) Možda će sljedeći primjer olakšati razumijevanje izračunavanja koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje. To će.3.Co C= ∆C ⋅100 C (Co +C1 ) 2 42 38 4 40 10% Ko K1 ∆K = Ko . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Prema tomu.

3. Ed = ± Postotna promjena potražnje dobra A . 19 = 798 UP2 = 38 . Provjerimo: UP1 = 42 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE ∆K ⋅ 100 10% Ec = K = =1 ∆C 10% ⋅ 100 C Riječ je o jediničnoj elastičnosti što znači da se ukupni prihod proizvođača neće promijeniti. Stoga su karakteristični.2. reagira na promjene dohotka i u tom smislu govorimo o dohodnoj elastičnosti potražnje. što se veličine koeficijenta dohodne elastičnosti potražnje tiče. Dakle. sljedeći slučajevi: 44 . Ed = ± ∆D ⋅ 100 ( Do + D1 ) / 2 Evidentno. koeficijent dohodne elastičnosti potražnje vodi računa o eventualnom negativnom predznaku koji nosi sa sobom smanjenje dohotka odnosno potražnje. Dohodna elastičnost potražnje Dohodak je jedna od necjenovnih determinanti potražnje. dakako. Potražnja. Koeficijent dohodne elastičnosti potražnje (Ed) je kvocijent postotne promjene potražnje nekog dobra i postotne promjene dohotka potrošača.1. 21 = 798 3. odnosno ± Postotna promjena dohotka ± ∆K ⋅ 100 (K o + K1 ) / 2 .

Upravo stoga što su promjene dohotka i potražnje istog smjera. međutim. zamjenjuju superiorniji. Inferiornim u tom smislu da ih. Dobra kojih je koeficijent dohodne elastičnosti potražnje negativan broj nazivamo inferiornim dobrima. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE a) Ed > 1 Promjena je potražnje istog smjera kao i promjena cijene. ali i skuplji supstituti. ali promjena potražnje bilježi veći postotak negoli promjena dohotka.1 = 2. potražnja također raste. Zato potražnja i jest dohodno neelastična. ukoliko prosječni dohodak raste 2% godišnje. potražnja će za dobrom A porasti 2. ali su promjene potražnje manjeg intenziteta od promjena dohotka. Npr. Ukratko.2. Koristeći proračun dohodne elastičnosti potražnje u stanju smo projekcije prosječnog rasta dohotka pretvoriti u stope rasta potražnje za određenim dobrom. Obrnuto. ali raste brže od dohotka.. Zanimljivo je. c) Ed < 0 Promjena dohotka ima za posljedicu promjenu potražnje suprotnog smjera. pad dohotka izazvat će nerazmjerno veći pad potražnje. ukoliko dohodak raste. ukoliko dohodak raste. ukoliko je koeficijent dohodne elastičnosti potražnje za dobrom A 1.1). b) 0 < Ed < 1 U ovom slučaju promjene dohotka i potražnje ostaju istog smjera.3. Zbog toga je Ed negativan broj što znači da je u pitanju negativna dohodna elastičnost. riječ je o dohodno elastičnoj potražnji odnosno dohodnoj elastičnosti. Kao i u prethodnom primjeru sva dobra kojih je 0 < Ed < 1 nazvat ćemo normalnim dobrima. 45 . sva dobra kojih je Ed > 1 nazivamo normalnim dobrima. Zaključujemo. da pad dohotka znači i rast potražnje za inferiornim dobrima.2% godišnje (naravno. Rezultat je jednak umnošku 2 · 1. Rast dohotka izaziva pad potražnje odnosno pad dohotka znači rast potražnje.

Sada.3. transferzalna) elastičnost potražnje registrira promjene potražnje dobra A koje izaziva promjena cijene dobra B. određeno postotno povećanje cijene benzina izazvat će i neko postotno smanjenje potražnje automobila. Savršena križna neelastičnost postoji kada je Ek = 0. 46 . dakle. Kada je koeficijent križne elastičnosti potražnje pozitivan broj. ± Postotna promjena potražnje dobra A . kada su u pitanju dobra koja se dopunjuju u potrošnji. postotne promjene potražnje i cijene su istoga smjera. dobrima koja se u potrošnji mogu zamijeniti. Pouzdan je to znak da je riječ o supstitutima. Rezultat je negativan broj koji upućuje na komplementarnu narav promatranih dobara.3. Ek = ± ∆CB ⋅ 100 (C0 B + C1 B ) / 2 Ek = Istražimo ponajprije slučaj pozitivne križne elastičnosti. postoji obrnuto razmjerni odnos između promjene cijene i promjene potražnje. kada je Ek < 0. Situacija je to u kojoj promjena cijene jednog dobra uopće ne tangira potražnju drugog dobra. ili pak komplementarni karakter dobara. Ek > 0. Obrnuto. razotkriva koeficijent križne elastičnosti potražnje (Ek). pada li cijena margarina smanjit će se i potražnja maslaca. Primjerice. Dobra kojih je koeficijent križne elastičnosti potražnje jednak nuli nazivamo nezavisnim dobrima. ± Postotna promjena cijene dobra B ± ∆K A ⋅ 100 ( K 0 A + K1 A ) / 2 . supstituirati. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. raste li cijena margarina rast će i potražnja maslaca. Vrijedit će i obrnuto. Ranije je naznačeno da jedna od necjenovnih odrednica potražnje jest i cijena drugog dobra te da u svezi toga valja razlikovati supstitute i komplemente. Primjerice. ili komplementarnim dobrima je riječ kada postoji negativna križna elastičnost potražnje. Križna elastičnost potražnje Križna (unakrsna.1. O komplementima. Supstitucijski.

dakako. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine jednaka postotnoj promjeni cijene. Koeficijent elastičnosti ponude (Ep)= Postotna promjena ponuđene količine dobra A Postotna promjena cijene dobra A . a Ep > 1. Vrijedi i obrnuto. a mali je rast cijene izuzetno povećava. Krivulja savršeno elastične ponude je vodoravni pravac što znači da mali pad cijene dovodi ponuđenu količinu na nulu. ponuda je jedinično. ponuda je savršeno elastična a Ep = ∞. U tom će slučaju rast cijene imati za posljedicu nerazmjerno veći postotni rast ponuđene količine.3. U tom će slučaju pad. Koeficijent elastičnosti ponude je pozitivan broj čija se vrijednost kreće između 0 i ∞. Određeni postotni rast cijene znači rast ponuđene količine ali je postotno povećanje ponuđene količine manje od postotnog povećanja cijene. ukoliko postoji cijena ispod koje proizvođač nije spreman ništa ponuditi i cijena po kojoj je proizvođač spreman ponuditi bilo koju zahtijevanu količinu. Zanimljivi su i ekstremni slučajevi koje spomenusmo. odnosno rast ponuđene količine. 47 . Vrijedi. ponuda je neelastična. odnosno rast cijene izazvati isti postotni pad. stabilno elastična.2. ponuda je elastična. ELASTIČNOST PONUDE Istražiti (cjenovnu) elastičnost ponude znači ispitati reakcije ponuđene količine nekog dobra na promjene njegove cijene. i obrnuto. a Ep = 1. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine manja od postotne promjene cijene. Naime. a 0 < Ep < 1. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine veća od postotne promjene cijene.

Koeficijent elastičnosti ponude (Ep) može biti jednak nuli. 48 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 16. Ponuda je u takvom slučaju savršeno neelastična.3. a njena je krivulja okomiti pravac.

ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 17. Bez obzira raste li ili pada cijena ponuđena količina dobra ostaje fiksna.3. 49 .

.

S. marginalna) korisnost je korisnost izvedena iz potrošnje dodatne jedinice nekog dobra. potrošačev izbor. F. POTROŠAČEV IZBOR 4. Gossena. E. Granična (dodatna. Prema tomu. ∆ Količina S rastom potrošnje nekog dobra njegova ukupna korisnost raste. Korisnost je ili ukupna korisnost subjektivni fenomen i predstavlja zadovoljstvo koje potrošaču donosi potrošnja nekog dobra.4. POTROŠAČEV IZBOR 4. marginalna) korisnost. odnosno njegovu korisnost proizvoljno određene. riječ je o apstraktnom teorijskom konceptu. Mengera. Ovaj zakon. Jevonsa. TEORIJA GRANIČNE KORISNOSTI Teorija granične korisnosti djelo je mnogih ekonomista poput H.Marshalla i drugih. 51 . Razlog je tomu činjenica da rast potrošnje nekog dobra nužno izaziva pad njegove granične korisnosti. Böhm-Bawerka. Temeljne su kategorije teorije granične korisnosti korisnost i granična (dodatna.H. Ona istražuje i objašnjava potrošačevo ponašanje. K. Granična korisnost = ∆ Ukupna korisnost . ali raste sve sporije. Evidentno. A.1. ovu jednostavnu činjenicu ilustrirat će sljedeći primjer u kojem su jedinice korisnosti koje određuju zadovoljstvo potrošača. Granična je korisnost promjena odnosno povećanje ukupne korisnosti kao posljedica jediničnog povećanja potrošene količine nekog dobra.Wiesera.

jedinična promjena potrošnje . Dakle. 31 52 .7 na 8 jedinica dobra A proizvodi graničnu korisnost od 30 jedinica korisnosti.4.s. Granične korisnosti. upisujemo između redova kako bismo naznačili da je granična korisnost rezultat jediničnog povećanja potrošene količine. kao uostalom sve granične veličine. Količina dobra A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ukupna korisnost 0 100 176 242 300 350 392 428 458 Granična korisnost31 100 76 66 58 50 42 36 30 Slika 18. npr. POTROŠAČEV IZBOR Tablica 4.

POTROŠAČEV IZBOR Slika 19.potrošačeve ravnoteže. odnosno potrošačevu ravnotežu. 53 . Potrošačeva ravnoteža Potrošač će prema učenju teorije granične korisnosti nastojati kupovinom različitih dobara realizirati maksimalnu korisnost. granična korisnost može biti i negativna. Naime. Gossenov zakon. 4. u tom slučaju njegova ukupna korisnost opada. Slika 19.4. Potrošačeva ravnoteža je situacija u kojoj potrošač uspijeva alocirati svoj dohodak na način koji maksimalizira njegovu ukupnu korisnost. Naravno. Ova je činjenica poznata kao zakon opadajuće granične korisnosti ili kao I.1. ali potrošač nastoji ne zaći u područje potrošnje koje znači negativnu korisnost. Sljedeći je primjer u funkciji otkrivanja optimalnog izbora potrošača . zorno pokazuje da rast potrošnje nekog dobra znači pad njegove granične korisnosti.1.

prije toga valja odrediti one kombinacije potrošnje koje potrošač može realizirati uz dane cijene dobara i dani dohodak.4. DOBRO B Količina Korisnost 0 0 1 60 2 114 3 162 4 204 5 244 6 282 7 318 8 352 9 384 10 414 54 . POTROŠAČEV IZBOR Tablica 5. Ove će kombinacije prikazati tablica 6. DOBRO A Količina Korisnost 0 0 1 100 2 176 3 242 4 300 5 350 6 392 7 428 8 458 9 482 10 500 Cijena dobra A = 12 Cijena dobra B = 6 Dohodak potrošača = 60 Otkriti potrošačevu ravnotežu znači otkriti onu kombinaciju potrošnje dobra A i B koja pruža najveću. maksimalnu ukupnu korisnost. No.

koja predstavlja optimalni izbor potrošača odnosno potrošačevu ravnotežu? Umjesto podataka o troškovima u našu ćemo tablicu uvrstiti podatke o korisnostima i vidjeti koja od kombinacija potrošnje pruža maksimalnu ukupnu korisnost. Ova alternativa daje ukupnu korisnost od 458 jedinica korisnosti i predstavlja potrošačev optimalni izbor. Tablica 7. DOBRO A Količina Trošak 0 0 1 12 2 24 3 36 4 48 5 60 Ukupni trošak 60 60 60 60 60 60 DOBRO B Trošak Količina 60 10 48 8 36 6 24 4 12 2 0 0 Otkrili smo koje mogućnosti pruža potrošačev dohodak. maksimalnu ukupnu korisnost potrošaču (u datim uvjetima) pruža kombinacija 2 jedinice dobra A i 6 jedinica dobra B. koja je od mogućih kombinacija potrošnje "dobitna". 55 . Ali.4. DOBRO A Količina Korisnost 0 0 1 100 2 176 3 242 4 300 5 350 Ukupna korisnost 414 452 458 446 414 350 DOBRO B Korisnost Količina 414 10 352 8 282 6 204 4 114 2 0 0 Evidentno. POTROŠAČEV IZBOR Tablica 6. potrošačevu ravnotežu.

u situaciji u kojoj smo prisiljeni birati između različitih dobara odnosno uživanja. Informator. Granična korisnost po novčanoj jedinici jest kvocijent granične korisnosti nekog dobra i njegove cijene. Cijena dobra B Provjerimo djelotvornost ovakvog načina određivanja optimalnog izbora potrošača. Granična korisnost po novčanoj jedinici = Granična korisnost dobra Cijena dobra Teorija granične korisnosti tvrdi da potrošačeva ravnoteža.4. II.32 Drugim riječima. međutim. POTROŠAČEV IZBOR Teorija granične korisnosti. omogućuje određivanje potrošačeve ravnoteže i posredstvom granične korisnosti po novčanoj jedinici. A. "odnos između tih uživanja mora biti takav da je veličina svih uživanja jednaka u trenutku kad uživanja prestanu".. Gossenovog zakona koji kaže da. 210. 56 . maksimaliziranje ukupne korisnosti. 1991. posljednja novčana jedinica utrošena za kupovinu nekog dobra mora donijeti istu graničnu korisnost kao i posljednja novčana jedinica utrošena za kupovinu bilo kojeg drugog dobra ili usluge. Na tragu smo II. dakle.: Ekonomski leksikon. str. Gossenov zakon ili propoziciju potrošačeve ravnoteže prema teoriji granične korisnosti možemo prikazati na sljedeći način: Granična korisnost dobra A Cijena dobra A = Granična korisnost dobra B . Zagreb. 32 Dragičević. znači izjednačavanje graničnih korisnosti po novčanoj jedinici različitih dobara.

4.1.17 Količina 10 8 6 4 2 0 DOBRO B Granična korisnost 30 34 38 42 54 Gran. 57 .33 7 9 - Kao i u prethodnom slučaju potrošačevu ravnotežu određuju 2 jedinice dobra A i 6 jedinica dobra B. poveća potrošnju tog dobra i smanji potrošnju dobra B. Cijena dobra B 6.1.83 4. te da je koeficijent križne elastičnosti potrošnje (Ek) > 0. POTROŠAČEV IZBOR Tablica 8. Ukoliko. DOBRO A Količina 0 1 2 3 4 5 Granična korisnost 100 76 66 58 50 Gran.korisnost po novčanoj jedinici 5 5. Potrošač se prilagođava novim uvjetima i u izmijenjenim okolnostima maksimalizira svoju ukupnu korisnost. Međutim.33 4. promjena potrošačeve ravnoteže mnogo govori i o naravi kupljenih dobara. Ova kombinacija potrošnje znači maksimalnu ukupnu korisnost budući da ona jedino udovoljava pravilu izjednačavanja graničnih korisnosti po novčanoj jedinici: Granična korisnost dobra A Cijena dobra A 6. pad cijene dobra A. Utjecaj promjene cijena i dohotka na potrošačev izbor Promjena cijena dobara kao i promjena dohotka potrošača znači promjenu potrošačeve ravnoteže. uz ostale neizmijenjene uvjete.67 6.33 5. primjerice.1.korisnost po novčanoj jedinici 8. nova će ravnoteža uputiti na činjenicu da su dobra A i B supstituti.33 = = Granična korisnost dobra B .50 4.33 6.

treće 7. te da je koeficijent dohodne elastičnosti potrošnje (Ed).1. Dakako. četvrte 6 i pete. i ovdje su. u slučaju obaju dobara. na tragu subjektivnog fenomena korisnosti. Nova. predstavlja razliku između veće vrijednosti nekog dobra i njegove manje cijene. 58 . POTROŠAČEV IZBOR Rast dohotka. 5 novčanih jedinica. na višoj razini potrošnje. druge jedinice 8. Često se. baš kao i kod promjena cijena. Naime. U slučaju da cijena istoga dobra iznosi 5 novčanih jedinica istražimo koliki je potrošački probitak. pozitivan broj. Potrošački probitak. dakle. u stanju realizirati potrošački probitak ili potrošački višak. 4. moguće različite kombinacije. u duhu teorije granične korisnosti.2. može značiti povećanje potrošnje obaju dobara. kupujući. kupac je. događa da je vrijednost (novčani iznos koji smo spremni izdvojiti za nabavku dobra) veća od cijene (novčanog iznosa koji doista plaćamo prilikom kupovine istog dobra). Ukoliko bismo. Pretpostavimo da je vrijednost prve jedinice nekog dobra 9 novčanih jedinica. uspostavljena ravnoteža značit će da su oba dobra normalna dobra.4. posljednje koju namjeravamo kupiti. ukoliko se cijene dobara ne mijenjaju. u pravilu. Potrošački probitak Teorija granične korisnosti implicira da gotovo svaka naša kupovina znači "dobar" posao. pokušali definirati vrijednost nekog dobra zaključili bismo da vrijednost jest maksimalni novčani iznos kojega je kupac spreman platiti za izvjesno dobro. Cijena jest onaj novčani iznos koji kupac stvarno plaća prilikom kupovine nekog dobra.

u ovome slučaju.4. POTROŠAČEV IZBOR Slika 20. Vrijednost Cijena Potrošački probitak 35 .25 10 Potrošač je za pet jedinica nekog dobra spreman izdvojiti maksimalni iznos od 35 novčanih jedinica. Potrošački je probitak područje koje se nalazi iznad cijene i ispod krivulje (individualne) potražnje. 10 novčanih jedinica. stvarni iznos koji plaća iznosi 25 novčanih jedinica. Međutim. Njegov je probitak. 59 .

Granična korist jest novčani iznos kojega je potrošač spreman platiti (žrtvovati) za dodatnu jedinicu nekog dobra.4. Korist i potrošačeva ravnoteža Doista je teško mjeriti kako ukupnu tako i graničnu korisnost. Ukupna korist jest maksimalni novčani iznos kojega je potrošač spreman platiti (žrtvovati) za određenu količinu nekog dobra. Δ Ukupna korist Granična korist = Δ Količina Granična korist je promjena (povećanje) ukupne koristi zbog jediničnog povećanja potrošene količine nekog dobra. Problem se može zaobići na način da se jedinice korisnosti zamijene novčanim jedinicama. POTROŠAČEV IZBOR 4. Pitanje je.3. Ovaj će maksimalni novčani iznos (ukupna korist) ovisiti ne samo o ukupnoj korisnosti već i o veličini dohotka potrošača. o subjektivnom konceptu. Riječ je. 60 .1. Zakon opadajuće granične koristi tvrdi da će ljudi. Zamjećujete. . Krivulje ukupne i granične koristi se ponašaju na isti način kao i krivulje ukupne i granične korisnosti. podsjećamo. i koju ljestvicu ili skalu korisnosti upotrijebiti. ukupna korist je identična pojmu vrijednosti. za svaku dodatnu jedinicu nekog dobra biti spremni platiti (žrtvovati) sve manji i manji novčani iznos. naravno. ali i mogućnosti potrošača da dođe u posjed određene količine nekog dobra. To je novčani iznos kojim potrošač procjenjuje graničnu korisnost dodatne jedinice istog dobra. sa fiksnim dohotkom. Ukupna korist mjeri spremnost.

Jednostavno pravilo potrošačeve ravnoteže. Racionalni će potrošač (racionalno je ponašanje potrošača temeljna pretpostavka teorije granične korisnosti) kupiti dodatnu jedinicu nekog dobra ukoliko je njegova granična korist veća od troška njegove kupovine. POTROŠAČEV IZBOR Slike 21. glasi: Cijena = Granična korist . to i povećanje ukupne koristi biva sve manje i manje.4. Ukupna korist Granična korist Količina Količina Budući da sa rastom potrošnje granična korist biva sve manja i manja. Potrošena količina nekog dobra pri kojoj je cijena izjednačena s graničnom koristi jamči potrošaču najveću neto korist. prema tomu. Ovo jednostavno znači da će potrošač ostvariti ravnotežu kupujući one količine dobara koje znače jednakost njihovih graničnih koristi i cijena. 61 . Neto korist jest ukupna korist umanjena za trošak kupovine određene količine dobra.

međutim. odnosno potrošački probitak kupujući dodatnu jedinicu istog dobra.1. Zaključno o teoriji granične korisnosti Kritičari teorije granične korisnosti primjetit će da se potrošači ne ponašaju na način kako to opisuje teorija granične korisnosti. potrošač je u stanju povećati neto korist. U tom smislu držimo da teorija granične korisnosti predstavlja dobru sliku.4. 4. Kupujući. Cijena i granična korist Neto korist Granična korist K K Dodajmo na kraju da je neto korist isto što i potrošački višak ili probitak. Njeno je učenje temeljeno na činjenici da većina potrošača jest konzistentna u svom ponašanju. pokušava objasniti potrošačev izbor. Teorija granične korisnosti. odnosno kada je cijena dobra jednaka graničnoj koristi. složit ćemo se s time. POTROŠAČEV IZBOR Slike22. prihvatljiv opis onoga što se događa u stvarnom životu. potrošači ne izračunavaju granične korisnosti po novčanoj jedinici. uvijek kada granična korist dobra premašuje njegovu cijenu. te da potrošači nastoje izbiti maksimalnu korisnost iz svojih dohodaka. 62 .4. Doista. Prema tomu. Kupovinu valja zaključiti kada je potrošački probitak ili neto korist maksimalna.

Drugim riječima. Kombinacija potrošnje a) b) c) d) e) f) Dobro A 0 1 2 3 4 5 Dobro B 10 8 6 4 2 0 63 . kao i u prethodnom slučaju. Tablica 9. crta proračuna povezuje sve kombinacije potrošnje dobra A i B koje u potpunosti iscrpljuju potrošačev dohodak. TEORIJA KRIVULJE INDIFERENCIJE Pitanje potrošačevog izbora. nedostupne potrošnje. I ovdje ćemo potrošača staviti u situaciju da bira i izabere optimalne količine dobra A i B.4. naime. POTROŠAČEV IZBOR 4. Budući da je ovdje riječ o geometrijskom prikazu potrošačeve ravnoteže. a dohodak potrošača 60 novčanih jedinica. Pretpostavit ćemo. uz dani dohodak i cijene dobara. pitanje optimalne alokacije potrošačevog dohotka tretira i teorija krivulje indiferencije. ograničenja potrošačevog izbora prikazat ćemo pomoću crte proračuna. cijena dobra B 6 novčanih jedinica. da je cijena dobra A 12 novčanih jedinica.2. Crta proračuna. predstavlja granicu između potrošaču dostupne i.

neće u cijelosti potrošiti svoj dohodak. pri tome. 64 .4. ali ne i na crti proračuna. Ukoliko se potrošač nalazi u području dostupne potrošnje. odnosno kombinacije potrošnje koje iscrpljuju potrošačev dohodak u stanju smo odrediti i pomoću jednadžbe proračuna odnosno budžeta. Tek kombinacije potrošnje koje se nalaze na crti proračuna znače potrošnju dohotka u cijelosti i bez ostatka. y = Ca Ka + Cb Kb /: Cb (Ca) (Cb) (Ka) (Kb) (y) = = = 12 6 60 . potrebito voditi računa su: Cijena dobra A Cijena dobra B Količina dobra A Količina dobra B Dohodak potrošača Prema tomu. Limite potrošačevog izbora. POTROŠAČEV IZBOR Slika 23. Promjenljive veličine (varijable) o kojima je.

Ukoliko su cijene dobara fiksna veličina. pri datim cijenama dobara i dohotku potrošača. Realni dohodak pokazuje  Cb  koliko to jedinica nekog dobra možemo kupiti za iznos vlastitog nominalnog dohotka.1. odredili smo kombinacije potrošnje koje se na crti proračuna nalaze kao točka a i točka f. ponovimo to. Riječ je o kvocijentu nominalnog dohotka (y) i cijene dobra B  y (Cb). pažnju na prvi kvocijent u jednadžbi proračuna.2 .nezavisna varijabla). Npr.. Crta proračuna i realni dohodak Obratimo. 65 . međutim. Kb = 10 . 0 = 10 Kb = 10 .2. 5 = 0 i 4. odnosno udaljava crtu proračuna od ishodišta koordinatnog sustava. pretpostavimo li da je količina dobra A 0 i 5. naravno. u stanju odrediti sve kombinacije potrošnje koje iscrpljuju potrošačev dohodak. Veličina realnog dohotka bitno utječe na crtu proračuna. U našem će primjeru jednadžba proračuna glasiti: 60 12 − ⋅ Ka 6 6 K b = 10 − 2 K a . odnosno koje se nalaze na crti proračuna. Kb = Jednadžba proračuna pokazuje kako se. Vrijedi. rast realnog dohotka povećava područje dostupne potrošnje.2 .4. Ovaj kvocijent   jest realni dohodak. Pomoću nje smo. mijenja potrošnja jednog dobra (dobro B zavisna varijabla) ukoliko raste ili pada potrošnja drugog dobra (dobro A . i obrnuto. POTROŠAČEV IZBOR y Ca = ⋅K a + K b Cb Cb y Ca Kb = − ⋅ Ka Cb Cb .

72 12 − Ka 6 6 Kb = 12 . Kb = 12 -2 . 6 = 0 Slika 24.4.2 Ka . . Kb = Odredimo kombinacije potrošnje koje će se nalaziti na novoj crti proračuna. 1 = 10 Kb = 12 -2 . Kb = 12 -2 . 66 . 0 = 12 Kb = 12 -2 . POTROŠAČEV IZBOR Pretpostavimo da se uz neizmijenjene cijene povećao dohodak te da sada iznosi 72 novčane jedinice. 2 = 8 itd.

Ustvrdit ćemo. Vrijedi i vice versa. potrošač će Ca 12 2 nabavkom jedinice dobra B žrtvovati pola jedinice dobra A. uz ostale neizmjenjene uvjete. b = = . U konkretnom Cb 6 slučaju potrošač će kupivši jedinicu dobra A odustati od dvije jedinice dobra B. da većoj relativnoj cijeni odgovara veći kut crte proračuna. a i pokazati. a vrijedit će. Zamijetili ste da su u posljednjem primjeru crte proračuna paralelne. oportunitetni je trošak najbolja alternativa koju C 6 1 smo propustili realizirati. Prema tomu. Kvocijent cijena dvaju dobara jest relativna cijena ili oportuni Cb  C 12 tetni trošak.2. nove granice potrošnje. omogućava osvajanje novog. a dohodak 60. U obrnutom slučaju. POTROŠAČEV IZBOR Rast realnog dohotka.4. Crta proračuna i relativna cijena Posvetimo pozornost drugom kvocijentu u jednadžbi proračuna  Ca    . U našem primjeru on iznosi a = = 2 . Utvrdimo. ceteris paribus. i obrnuto. Veličina relativne cijene ili oportunitetnog troška određuje kut crte proračuna. prije nedostupnog. Kb = U odnosu na izvorni primjer relativna cijena (sada iznosi 1) upola je manja (iznosila je 2). Neka cijene dobra A i dobra B iznose 6 novčanih jedinica. područja potrošnje.1 Ka. 67 .2. pomoću jednadžbe proračuna. stoga što su u oba slučaja relativne cijene iste i iznose 2. 4. To je. U tom slučaju 60 6 − Ka 6 6 Kb = 10 . naravno.

budući da je oportunitetni trošak upola manji. Doista. razmjerno je manji i kut nove crte proračuna. Kao što rekosmo.10 = 0 Slika 25. Kb = 10 .4 = 6 itd. 68 .1 = 9 Kb = 10 .2 = 8 Kb = 10 . POTROŠAČEV IZBOR Kb = 10 .3 = 7 Kb = 10 . vrijedi i obrnuto.4.0 = 10 Kb = 10 .

Dakle. Slika 26. Prema tomu. Valja odmah reći da se iza pojma indiferencije krije koncept ukupne korisnosti. 69 . Dakako.4. Krivulja indiferencije Krivulja ravnodušnosti ili indiferencije je krivulja koja povezuje sve one kombinacije potrošnje dobra A i dobra B koje potrošača ostavljaju ravnodušnim. potrošač je ravnodušan budući da sve kombinacije potrošnje koje povezuje krivulja indiferencije znače za potrošača istu ukupnu korisnost.3. krivulja indiferencije je i granica između potrošnje koju potrošač preferira (koja znači veću ukupnu korisnost u odnosu na kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti) i potrošnje kojoj potrošač nije sklon (koja znači manju ukupnu korisnost u odnosu na kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti). POTROŠAČEV IZBOR 4. postavlja se pitanje zbog čega kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti ostavljaju potrošača indiferentnim.2.

4. krivulje indiferencije koje su udaljenije od ishodišta koordinatnog sustava bit će superiorne u odnosu na one niže čija je udaljenost od ishodišta koordinatnog sustava manja. 70 . Slika 28. POTROŠAČEV IZBOR Slika 27. Budući da je potrošač skloniji većoj potrošnji i većoj ukupnoj korisnosti. Karta preferencija predstavlja niz ili seriju krivulja indiferencija koje se ne sijeku budući da svaka od njih predstavlja drugu razinu ukupne korisnosti.

slučaju kartu preferencija prikazati sljedeća slika: Slika 29. U ovom će. Ukoliko su.4. konveksni oblik ukoliko su dobro A i dobro B savršeni supstituti. a vi ste spremni jedinicu dobra A zamijeniti jedinicom dobra B. dakle. POTROŠAČEV IZBOR Krivulja ravnodušnosti će izgubiti svoj standardni. Dobro B 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 Dobro A Krivulja će indiferencije zadobiti naročiti oblik (drukčiji od konveksnog) kada su dobro A (desna cipela) i dobro B (lijeva cipela) savršeni komplementi. 71 . ekstremnom. U tom će slučaju krivulja indiferencije dobiti oblik slova L. I obrnuto. navedena dobra savršeni supstituti krivulja ravnodušnosti pretvara se u crtu.

4. vrijedit će da je duž cijele krivulje ravnodušnosti promjena ukupne korisnosti jednaka nuli (∆ Ukupna 72 . vrijedit će i obrnuto. Dobro B 3 2 1 1 2 3 Dobro A Naročiti nas oblik krivulje ravnodušnosti navodi na zaključak da jedna lijeva i jedna desna cipela čini potrošača jednako sretnim kao jedna lijeva i koliko god želite desnih cipela. POTROŠAČEV IZBOR Slika 30. 4. odnosno tri i tako dalje para cipela. Naravno.2.1. Granična stopa supstitucije i krivulja indiferencije Granična stopa supstitucije dvaju dobara pokazuje koliko je jedinica nekog dobra (dobra B) potrošač voljan žrtvovati kako bi za jedinicu povećao potrošnju drugog dobra (dobra A) i pri tome ostao ravnodušan. Budući da je krivulja indiferencije građena na pretpostavci da smanjenje ukupne korisnosti zbog smanjenja potrošnje jednog dobra ima biti kompenzirano odgovarajućim povećanjem ukupne korisnosti zbog rasta potrošnje drugog dobra.3. Veću će ukupnu korisnost od jednog para cipela (jedne lijeve i jedne desne cipele) nuditi dva para cipela (dvije lijeve i dvije desne).

∆ Kb Smanjenje količine dobra B Granična stopa supstitucije = = ∆ Ka dvaju dobara Povećanje količine dobra A . Naime. potrebito je kroz točku krivulje indiferencije (za koju želimo odrediti graničnu stopu supstitucije) povući tangentu. Granična je stopa supstitucije dvaju dobara uvijek pozitivan broj. međutim. Kako. Slika 31. te valja zanemariti (kao što je i učinjeno) negativni predznak koji se javlja u brojniku ove jednostavne formule. Budući da je ovdje riječ o geometrijskom prikazu potrošačevog ponašanja i izbora. 73 . određuje kut krivulje indiferencije. odrediti ∆ Kb i ∆ Ka. budući da određuje odnose smanjenja potrošnje jednog i povećanja potrošnje drugog dobra koji znače istu ukupnu korisnost.4. Tangenta će odrediti i ∆ Kb i ∆ Ka. Nameće se zaključak kako granična stopa supstitucije dvaju dobara. POTROŠAČEV IZBOR korisnost = 0).

I drugo. Granična stopa supstitucije doista određuje kut krivulje indiferencije i to na način da većoj graničnoj stopi supstitucije odgovara veći kut krivulje indiferencije. Potrošač je sada spreman žrtvovati tek jednu  5 2 2  ∆ Ka polovicu dobra B po jediničnom povećanju potrošnje dobra A (slika 32).5 1  = =  . te se smanjuje i količina dobra B koju je potrošač voljan žrtvovati po jediničnom povećanju potrošnje drugog dobra. U točki a krivulje indiferencije granična stopa supstitucije iznosi  ∆ Kb  5 2 = = 2 . Logično je to budući da potrošač.4. POTROŠAČEV IZBOR Slika 32. raspolaže sa sve manje jedinica dobra B. granična stopa supstitucije. kreće li se niz krivulju indiferencije. Dvije stvari valja uočiti. Potrošač je spreman odustati od dviju jedinica dobra  ∆ K a 2 .5  B kako bi za jedinicu povećao potrošnju dobra A i pri tome ostao ravnodušan (slika 31). U točki b krivulje indiferencije granična stopa supstitucije iznosi 1  ∆ K b 2 . a vrijedi i obrnuto. 74 . pokazuje tendenciju pada. krećemo li se niz krivulju indiferencije.

Slika 33. Potrošačeva ravnoteža Pomoću crte proračuna i krivulje indiferencije u stanju smo odrediti potrošačevu ravnotežu .4.2. Granicu potrošačevog izbora ilustrirat će crta proračuna koja tangira krivulju indiferencije u točki b (slika 34).optimalni izbor potrošača.4. Pretpostavimo postojanje jedne krivulje indiferencije (slika 33). 75 . Kao u našem posljednjem primjeru cijena dobra A i B iznosi 6 novčanih jedinica a dohodak potrošača 60 novčanih jedinica. POTROŠAČEV IZBOR 4.

POTROŠAČEV IZBOR Slika 34. zaključit ćemo da su u točki tangiranja izjednačene granična stopa supstitucije i relativna cijena dvaju dobara. Prema tomu. međutim. Kako. a kut crte proračuna relativna cijena dobara. Prema tomu.4. odnosno oportunitetni trošak. krivulje indiferencije (niže u odnosu na tangiranu) potrošaču nisu zanimljive budući da znače inferiornu potrošnju i manju ukupnu korisnost. glasi propozicija optimalnog izbora potrošača prema teoriji krivulje indiferencije? Što je to izjednačeno u točki tangiranja najviše dostupne krivulje indiferencije i crte proračuna? U točki tangiranja izjednačeni su kutovi crte proračuna i krivulje ravnodušnosti. "dobitna kombinacija" za potrošača jest 5 jedinica dobra B i 5 jedinica dobra A. Potrošačeva je ravnoteža određena točkom tangiranja krivulje indiferencije i crte proračuna. Poželjnije. Budući da kut krivulje indiferencije određuje granična stopa supstitucije dvaju dobara. njegov optimalni izbor prema teoriji krivulje indiferencije glasi: 76 . pak. Niže. pravilo koje određuje potrošačevu ravnotežu. superiornije krivulje indiferencije (u odnosu na ovu koju tangira svojom crtom proračuna) potrošača u danim uvjetima (dane cijene dobara i dani dohodak) nisu dostupne.

6 4. Istražit ćemo ponajprije utjecaj promjena dohotka na potrošačevu ravnotežu. Potrošač se prilagođava promjenama vodeći pri tomu računa i nastojeći izjednačiti graničnu stopu supstitucije dvaju dobara s njihovom relativnom cijenom. Pretpostavit ćemo da je.2. Promjena potrošačeve ravnoteže Do promjene potrošačeve ravnoteže. ceteris paribus. njegovog optimalnog izbora. Slika 35.4. povećan dohodak potrošača. POTROŠAČEV IZBOR Granična stopa supstitucije dvaju dobara  ∆ Kb     ∆K  a   = Relativna cijena dvaju dobara  Ca     Cb  10 10 = 6 . doći će ukoliko se promijeni dohodak potrošača i(li) ukoliko se promijeni relativna cijena dobara. Ovo će povećati područje dostupne potrošnje i potrošača "odvesti" na superiorniju krivulju ravnodušnosti. Dobro B Ravnoteža 2 Ravnoteža 1 Dobro A 77 .5.

a sa njom i kut nove crte proračuna. U tom slučaju takvo dobro jest inferiorno dobro. Dobro B Ravnoteža 2 Ravnoteža 1 A Dobro A Potrošač je zahvaljujući smanjenju cijene dobra B u stanju povećati kupljenu količinu dobra B. Stoga crta proračuna rotira oko točke A na način koji (zbog rasta relativne cijene) povećava kut crte proračuna. superiorniju krivulju ravnodušnosti uz (u ovom slučaju) smanjivanje potrošnje dobra A te povećanje potrošnje dobra B.4. Slika 36. ali valja podsjetiti da rast dohotka može dovesti i do pada potrošnje određenog dobra. Ovo je najčešća situacija. a time i potrošačevu ravnotežu. Navedena događanja i novu potrošačevu ravnotežu prikazat će slika 36 . Promjena cijena dobara mijenja njihovu relativnu cijenu. Povećat će se relativna cijena. Valja zaključiti kako su dobro A i dobro B normalna dobra. Rezultat je premještanje potrošačeve ravnoteže na novu. Pretpostavimo da je smanjena cijena jedinice dobra B. 78 . POTROŠAČEV IZBOR Nova potrošačeva ravnoteža (Ravnoteža 2) znači veću potrošnju i jednog i drugog dobra.

Na osnovu sljedeće slike pokušat ćemo razdvojiti ova dva različita učinka. Učinak dohotka jest ona promjena potrošnje (izazvana promjenom cijene dobra) koja potrošača pomiče na višu ili.4.2. Dobro B Ravnoteža 2 Učinak dohotka Učinak supstitucije P Ravnoteža 1 Učinak supstitucije Učinak dohotka A Dobro A 79 .5.1. Učinak dohotka i učinak supstitucije Djelovanje promjene cijene dobra (relativne cijene dvaju dobara) moguće je razdvojiti na dva učinka: učinak dohotka i učinak supstitucije. Učinak supstitucije jest promjena potrošnje (izazvana promjenom cijene dobra) koja potrošača pomiče duž iste krivulje ravnodušnosti. Slika 37. pak. POTROŠAČEV IZBOR 4. nižu krivulju indiferencije.

Improvizirajmo. POTROŠAČEV IZBOR Slika 37. skok s točke P na točku R2 jest posljedica učinka dohotka.2. Ona je. kretanje duž iste krivulje indiferencije) jest posljedica učinka supstitucije. kada je u pitanju potrošnja dobra B. 4. Krivulja potražnje.5. Efekt dohotka ublažava pad potrošnje dobra A. pak. Uz datu cijenu dobra A potrošačevu je ravnotežu predstavljala točka tangiranja crte proračuna i krivulje indiferencije. Mada točku P potrošač ne izabire kao svoj optimalan izbor ona je vrlo korisna glede razdvajanja učinka dohotka i učinka supstitucije. učinak dohotka i učinak supstitucije imaju isti smjer – oba povećavaju potrošnju dobra B. Naime. On povećava potrošnju dobra B te istovremeno smanjuje potrošnju dobra A. Promjene potrošačeve ravnoteže i krivulja potražnje Na osnovu prethodnog primjera u stanju smo konstruirati krivulju potražnje potrošača za dobrom B.2. Ona je. Ovaj skok omogućava povećanje blagostanja potrošača kao posljedice pada cijene dobra B. podsjećamo. Kada je. u pitanju potrošnja dobra A ova su dva efekta suprotnih smjerova. R1 (Ravnoteža 1).4. pokazuje zakoniti. Nasuprot tomu. Neka u početku cijena dobra B bijaše 10 novčanih jedinica. obrnuto srazmjerni odnos između cijene dobra i njegove potraživane količine. Riječ je o skoku s inferiorne na superiornu krivulju indiferencije. Zamjećujete da. se razlikuje od prethodne utoliko što smo u nju ucrtali hipotetsku crtu proračuna (paralelnu s novom crtom proračuna) koja inferiornu krivulju indiferencije tangira u točki P. 80 . kretanje od točke R1 do točke P (dakle. istovremeno popis potrošačevih ravnoteža određenih njegovom crtom proračuna i krivuljom indiferencije. a na osnovu prethodnog primjera.

POTROŠAČEV IZBOR recimo. pretpostavimo. Učinak dohotka i učinak supstitucije povećat će potrošnju dobra B na. Ponovimo prethodno rečeno na sljedećoj slici: Slika 38. Dobro B 40 R2 R1 10 Dobro A Na osnovu poznatih nam podataka izvedimo krivulju potražnje za dobrom B. 40 jedinica dobra B. značila potrošnju 10 jedinica dobra B.4. Potom je cijena dobra B smanjena i iznosi 4 novčane jedinice. 81 .

poznata kao Giffenov paradoks i Veblenov efekt. a niža cijena dobra. inferiorno dobro) izazove rast njegove potraživane količine.4. veća cijena znači manju potraživanu količina i obrnuto. znači njegovu veću potraživanu količinu. Te su iznimke od pravila da. ceteris paribus. Pad cijene dobra i njegova veća dostupnost aktivira snobovski efekt te se njegova potraživana količina smanjuje. POTROŠAČEV IZBOR Slika 39. Na djelu je zakon potražnje. Cijena dobra B 10 4 Potražnja 10 40 Potraživana količina dobra B Naš se racionalni potrošač ponaša na dobro nam poznati način. Veblenov efekt se odnosi na situaciju u kojoj pad cijene ne izaziva očekivani rast potraživane količine već upravo obrnuto. 82 . Ekonomska teorija poznaje i neka odstupanja od zakona potražnje. ceteris paribus. Giffenov paradoks se odnosi na mogućnost da rast cijene dobra slabije kvalitete (tzv. Viša cijena znači manju potraživanu količinu. Dodatna je pretpostavka ovog paradoksa mala kupovna moć (niski realni dohodak) stanovništva.

Dakle. ukoliko potrošač ostaje ravnodušan.6. Proizlazi da su ove različite teorije i različita objašnjenja potrošačevog ponašanja kompatibilna. ∆ Ka . smanjenje ukupne korisnosti zbog smanjenja potrošnje dobra B ima se nadoknaditi odgovarajućim povećanjem ukupne korisnosti zbog povećanja potrošnje dobra A. dobra A jednaka povećanju ukupne korisnosti zbog jediničnog povećanja potrošene količine dobra A. ∆ Ukupna korisnost = Granična korisnost dobra A . je: Podijelimo li obje strane gornje jednadžbe s ∆ Ka dobit ćemo da 83 . ostaje ista. ∆ Kb = Granična korisnost dobra A . te da daju identične rezultate. promjena ukupne korisnosti jednaka je nuli. ∆ Kb Krivulja indiferencije inzistira na tom da je ∆Ukupna korisnost=0. Valja se prisjetiti da je granična korisnost. Ukupna korisnost. ∆ Ka + Granična korisnost dobra B . Granična korisnost dobra A = ∆ Ukupna korisnost ∆ Ka Ukoliko potrošač povećava potrošnju dobra A.4. POTROŠAČEV IZBOR 4. Teorija granične korisnosti i teorija krivulje indiferencije usporedba Ranije je rečeno da se iza pojma ravnodušnosti krije ukupna korisnost.Granična korisnost dobra B . dakle. ∆ Ka Poveća li potrošač potrošnju i dobra A i dobra B onda je . Uvažimo li ovaj zahtjev vrijedit će da je . povećanje ukupne korisnosti bit će jednako: ∆ Ukupna korisnost = Granična korisnost dobra A .2. primjerice.

Granična korisnost dobra B . POTROŠAČEV IZBOR . teorija krivulje indiferencije dati iste rezultate. Krenimo od potrošačeve ravnoteže onako kako je vidi teorija krivulje indiferencije: Granična stopa supstitucije = Relativna cijena . U sljedećem koraku valja podijeliti obje strane jednadžbe s graničnom korisnošću dobra B. dokazati da će teorija granične korisnosti i. jer to činimo ∆ Ka uvijek kada je u pitanju granična stopa supstitucije dvaju dobara. ∆ Kb ∆ Ka = Granična korisnost dobra A . Prema tomu. Granična korisnost dobra A Cijena dobra A = Granična korisnost dobra B Cijena dobra B • Granična korisnost dobra B Granična korisnost dobra A = Granična korisnost dobra B⋅Cijena dobra A Cijena dobra B : Cijena dobra A 84 . Negativni predznak (Očigledno. nešto mlađa. - ∆ Kb ∆ Ka Granična korisnost dobra A = Granična korisnost dobra B ∆ Kb ) valja zanemariti.4. uspjeli smo graničnu stopu supstitucije (kategoriju koja pripada teoriji krivulje indiferencije) izraziti pomoću granične korisnosti (kategorije koja pripada teoriji granične korisnosti). Potrebito je. postoji čvrsta veza između ovih teorija. međutim.

= Cijena dobra A Cijena dobra B Jednostavni nas je postupak doveo do II. Dokaz je to da navedene teorije ne proturiječe jedna drugoj. riječ je o kompatibilnim teorijama s jednakim rezultatima. Dapače. odnosno potrošačeve ravnoteže temeljene na učenju teorije granične korisnosti. 85 . Gossenovog zakona. POTROŠAČEV IZBOR Granična korisnost dobra A Granična korisnost dobra B .4.

.

B. 1990.: Economics. netko ili neki snose rizik poslovanja.1. stotinu i više godina.. (reprint). Družba "Braća hrvatskog zmaja" i Mate d. str. mlađu: "Poduzeće je ustanova koja kupuje ili unajmljuje čimbenike proizvodnje i organizira navedene resurse kako bi proizvela i prodala dobra i usluge". 33 Lorković. PROIZVOĐAČEV IZBOR 5. PODUZEĆE I NJEGOVI OBLICI "Sjedinjenje proizvodnih sila da se proizvode dobra i usluge na vlastitu pogibao poduzetnika jest poduzeće". PROIZVOĐAČEV IZBOR 5. 34 87 .. 1993.5. 207. M. mnogo okolišanja ustvrdit ćemo (a sukladno klasičnoj ili tradicionalnoj teoriji poduzeća) da je cilj poduzeća maksimaliziranje profita.33 Ovako poduzeće definira 1889.34 Da bi nastalo poduzeće i da bi krenula proizvodnja dobra ili pružanje usluga potrebno je sjediniti proizvodne sile (nabaviti i organizirati čimbenike proizvodnje ili inpute). Poduzeća postoje kako bi se uhvatila u koštac s nestašicom.o. New York.: Počela političke ekonomije. str. dakle. Netko ili neki to moraju učiniti. I mada navedena definicija obuhvaća bitne značajke poduzeća navest ćemo još jednu.o.. Zagreb. Addison-Wesley Publishing Company. Ona na najbolji mogući način imaju koristiti ograničene i dragocjene resurse kojima raspolažu. godine naš ekonomist Blaž Lorković. Bez. Ovo nastojanje da se na najbolji mogući način koriste inputi može se (gotovo) identificirati s nastojanjem poduzeća da maksimalizira profit. Parkin. 98. Istovremeno.

postoje poduzeća koja posjeduju tržišnu moć. Naravno. 88 . dakle. Ili. Naime. u oba slučaja. Ta plaćanja su poznata kao ukupni trošak poduzeća. Na drugoj strani. najveći mogući u datim uvjetima. Pod tržišnim ograničenjima podrazumijevamo uvjete pod kojima poduzeće kupuje inpute i prodaje output – dobra ili usluge. Poduzeća se rađaju i nastaju da bi proizvodila maksimalni. ukoliko ste monopsonist. ali i stopa mortaliteta. grubo rečeno. Često se. prodajući proizvedeno poduzeće ostvaruje primanja koja su poznata kao ukupni prihod. Stopa je nataliteta. poduzeće ima obvezu plaćati usluge inputa koje koristi. dakle. Život poduzeća nije nimalo lak. Poduzeće koje se na tržištu natječe s mnogobrojnim konkurentima nema drugog izbora do prodavati svoje dobro po istoj cijeni kao i ostali proizvođači.5. dvije prepreke. lišeno tržišne moći (ono je preuzimatelj cijene) i nije u stanju utjecati na cijenu dobra kojega proizvodi. kada ste u situaciji određivati cijenu dobra kojega proizvodite vrijedit će da viša cijena znači manju prodanu količinu. niža cijena će značiti manju kupljenu količinu nekog inputa. Poduzeća umiru i nestaju budući da to nisu u stanju. poduzeća maksimalizirati pozitivnu razliku između ukupnog prihoda i ukupnog troška – profit. događa da ukupni trošak bude veći od ukupnog prihoda te da poduzeće ostvari gubitak. Riječ je o tzv. i tržišna moć (bilo monopolska. naime. Valja. Nimalo laka zadaća. Ali. Slična je situacija kada se poduzeće javlja kao kupac na tržištu čimbenika proizvodnje. odnosno monopsonskoj moći kada manipulirate cijenom dobra ili inputa kojega kupujete. Riječ je o monopolskoj moći kada ste u mogućnosti manipulirati cijenom dobra kojega proizvodite i prodajete. PROIZVOĐAČEV IZBOR Naime. tržišnim i tehnološkim ograničenjima. ispoštovati pravila igre (cijene) koje nameće tržište. Naše je poduzeće. U trci za profitom poduzeća se sučeljavaju s. Cilj je. profit. bilo monopsonska) poznaje granice. u svakoj ekonomiji vrlo visoka. odnosno cijenu inputa kojega kupuje. Poduzeće inpute kupuje po istoj cijeni kao i njegovi konkurenti.

89 . Ali. tehnika proizvodnje nikada nije i ne može biti ekonomski učinkovita. PROIZVOĐAČEV IZBOR Kada je riječ o tehnološkim ograničenjima valja znati da svaki mogući način pretvaranja inputa u output jest tehnika proizvodnje. Rekosmo ranije da su poduzeća organizacijski oblik sposoban na najbolji mogući način boriti se protiv nestašice i ekonomski racionalna opcija korištenja ograničenih i tako dragocjenih resursa. New York. Poduzeću za proizvodnju nekog outputa stoji. 35 Vidjeti: Parkin. Tehnološka efikasnost postoji kada poduzeće nije u stanju povećati output bez istovremenog povećanja inputa. O tomu hoće li tehnološka efikasnost prerasti u ekonomsku odlučuju. Problem (inženjerske naravi) kojega poduzeće mora riješiti jest biti tehnološki efikasan.35 Ponajprije.5. u pravilu. cijene čimbenika proizvodnje. Tehnika proizvodnje je kapitalno intenzivna kada je relativno veći angažman kapitala i relativno manji angažman rada. Troškovi transakcija su troškovi pronalaženja poslovnog partnera. ali ne i vice versa. odnosno troškove koji transakciju uopće čine mogućom.. Addison-Wesley Publishing Company. unaprijed poznati i propisani postupak sa svim strankama ekonomizira navedene troškove. Standardni. poduzeća su u stanju bitno smanjiti troškove transakcija. ali ne i uvijek dostatna. M. 1990. na raspolaganju nekoliko tehnika proizvodnje.: Economics. da bi se poduzeće kvalificiralo za realizaciju maksimalnog profita odabrana tehnika proizvodnje mora biti ne samo tehnološki već i ekonomski efikasna. ekonomska efikasnost uvijek i nužno znači tehnološku efikasnost. Radno intenzivne tehnike proizvodnje pretpostavljaju relativno veću upotrebu rada i relativno malu količinu kapitala. naravno. troškovi pregovaranja i postizanja sporazuma te troškovi osiguranja realizacije sporazuma. str. Tehnološka efikasnost je pretpostavka. Nekoliko je razloga tomu. 223-224. Ekonomska efikasnost postoji kada je ukupni trošak proizvodnje određenog outputa sveden na minimum. Tehnološki neefikasna. naime. Zaključimo. ekonomske efikasnosti.

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Nadalje, poduzeća u pravilu proizvode velike outpute. Stoga su u stanju koristiti prednosti masovne, velikoserijske proizvodnje. Riječ je o ekonomiji razmjera koja obara trošak po jedinici proizvedenog dobra zbog povećanja broja proizvedenih dobara. I konačno, poduzeće organizira i koristi prednosti timskog, zajedničkog ili kooperativnog rada. Riječ je o složenoj kooperaciji koja podrazumijeva unutarnju, tzv. sinkronu podjelu rada. Svaki se član tima specijalizira u obavljanju sasvim određene, ograničene zadaće što ima sinergijski, blagotvorni učinak po output poduzeća. 5.1.1. Oblici poduzeća Gotovo je nezaobilazna podjela poduzeća na jednovlasničko ili inokosno poduzeće (proprietorship), partnersko ili ortačko poduzeće (partnership) i dioničko društvo (corporation). Jednovlasničko je poduzeće, u punom smislu te riječi, privatno poduzeće. Ono je vlasništvo jedne osobe. Temeljno je obilježje ovog poduzeća da njegov vlasnik za obveze poduzeća odgovara neograničeno. Neograničena odgovornost (unlimited liability) znači da vlasnik poduzeća odgovara za dugove poduzeća cjelokupnom svojom imovinom. Ovo se poduzeće brzo prilagođava promjenama na tržištu. Razlog tomu je njegova vrlo jednostavna upravljačka struktura. Naime, sve relevantne odluke donosi vlasnik poduzeća. Fleksibilnost je vrlo značajno obilježje i prednost ovog oblika poduzeća. Postoje, naravno, i određeni nedostaci. Profit jednovlasničkog poduzeća u cijelosti pripada vlasniku (to, dakako, nije loše), ali i sav rizik poslovanja pada na teret njegove cjelokupne imovine. Spomenimo, međutim, i pitanje sukcescije. Evidentno, vlasnik udahnjuje život svom poduzeću. Stoga, na žalost, nije rijetkost da zajedno s vlasnikom umre i poduzeće.

90

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Partnersko poduzeće je vlasništvo dviju ili više osoba – partnera. Partnerski sporazum mora riješiti pitanje načina upravljanja poduzećem te pitanje podjele profita između partnera. Važno je reći da je svaki od partnera zakonski odgovoran za sve dugove poduzeća. Riječ je, dakle, o zajedničkoj neograničenoj odgovornosti (joint unlimited liability). Profit jednovlasničkog i partnerskog poduzeća smatra se dohotkom vlasnika inokosnog poduzeća, odnosno dohotkom suvlasnika partnerskog poduzeća te se kao takav i oporezuje. Dioničko društvo jest moguće najpoznatiji, ali ne i najčešći, oblik poslovne organizacije. O ovom ćemo poduzeću detaljnije progovoriti nešto kasnije. Sljedeći oblik poduzeća je državno poduzeće (goverment firm). Riječ je o poduzeću kojega je vlasnik država i kojim upravlja vlada (država). Dakako, riječ je najčešće, o komunalnim poduzećima – opskrba vodom, gradski prijevoz, odvoz smeća, itd. I na kraju, neprofitno poduzeće (not for profit firm) – nešto poput "drvenog željeza". Riječ je o poduzeću koje, zbog ovog ili onog razloga, posluje na način da izjednači prihod i trošak. 5.1.2. Dioničko društvo "Korporacija (dioničko društvo) je genijalni način realizacije individualnog profita bez individualne odgovornosti".36 Dakle, bez osobnog angažmana dioničar može ostvariti profit (dividendu), ali odgovornost, mada ograničena, ipak postoji. Naime, loše poslovanje dioničkog društva i eventualni stečaj znači da njegovi suvlasnici mogu izgubiti tek ona novčana sredstva koja su uložili u

36

Wonnacott, P, Wonnacott, R.: Microeconomics, John Wiley and sons, New York, 1990.

91

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

dioničko društvo kupivši određeni broj dionica. Dioničko društvo, dakle, ne ugrožava cjelokupnu imovinu svojih vlasnika. Međutim, differentia specifica dioničkog društva jest način formiranja dioničkog kapitala (temeljnog kapitala). Veli se da je dioničko društvo gotovo savršeni način prikupljanja i oblikovanja velikog kapitala kojeg nije potrebno vraćati. Dionički kapital nastaje prodajom vrijednosnih papira – dionica.37 Ona predstavlja pravnu potvrdu o suvlasništvu u dioničkom društvu i pravo na udio (dividenda) u financijskom rezultatu dioničkog društva. Ovisno o vrsti dionice ona može nositi i pravo glasa glede pitanja upravljanja dioničkim društvom. U pravilu jedna dionica znači jedan glas. Dakako, prodajom dionica dioničar može ostvariti povrat uloženih sredstava bilo u nominalnom, uvećanom ili, na žalost, i umanjenom obliku. "Za velika poduzeća najprikladnija su dionička društva. Risiko dioničara nije velik, pošto svaki jamči tek onim iznosom na koji dionica glasi, a drugih obveza ne prima nikakovih; nada u lijep dobitak znatna je. Za to će se i manje imućni lako odlučiti da kupe jednu ili više dionica. Kad treba gotovine, može dionicu prodati, često se prodaje uz dobitak; prodajom prestaje dakako svaka odgovornost."38

37

Zanimljivo, Marx dioničko društvo doživljava kao nužnu polaznu točku za pretvaranje kapitala u vlasništvo proizvođača, ali ne više privatno vlasništvo izdvojenih proizvođača već udruženih proizvođača, dakle, u neposredno društveno vlasništvo. Isto tako, dioničko je društvo polazna točka za pretvaranje svih funkcija u procesu reprodukcije, koje su dosad još bile vezane sa vlasništvom na kapitalu, u jednostavne funkcije udruženih proizvođača, u društvene funkcije. Radi se, dakle, o ukidanju kapitala kao privatnog vlasništva u granicama samog kapitalističkog načina proizvodnje. Vidjeti: Marx, K.: Kapital, BIGZ – Prosveta, Beograd, 1973., str. 1504.-1505. Stvarna događanja neće potvrditi u narednih stotinu i više godina ove Marxove stavove. Dionička društva nisu privatno vlasništvo učinili suvišnim, a još manje su ga ukinula.

38

Lorković, B.: Počela političke ekonomije, (reprint), Družba "Braća hrvatskog zmaja" i Mate d.o.o., Zagreb, 1993., str. 103-104.

92

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Kada je riječ o osnivanju dioničkog društva valja spomenuti tzv. simultano i sukcesivno osnivanje. Simultano osnivanje dioničkog društva znači da osnivači preuzimaju sve dionice društva (dakako i obvezu uplate preuzetih dionica). Sukcesivno osnivanje dioničkog društva znači da se dionice, odnosno njihov dio nude javnosti posredstvom javnog poziva za upis dionica (offer by prospectus). I na kraju: dioničko društvo o svojoj posebnoj naravi mora obavijestiti javnost. Tako u nas nakon tvrtke slijedi d.d., u Njemačkoj AG (Aktiengesellschaft) u Francuskoj SA (Societe Anonyme), u Engleskoj PLC (Public Limited Company), u Sjedinjenim američkim državama Inc. (Incorporated), itd.
5.1.2.1. Vrste dionica

Spomenut ćemo dvije vrste dionica, a ovisno o sadržaju prava koja dionice daju svojim imateljima. Redovne ili obične dionice (common shares) su pismene isprave o uloženim sredstvima u temeljni kapital dioničkog društva i predstavljaju idealni dio vlasništva nad dioničkim društvom. One mogu glasiti na ime i na donositelja. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima redovne dionice svojim vlasnicima daju pravo glasa u glavnoj skupštini, pravo na isplatu dividende te pravo na isplatu dijela likvidacijske, odnosno stečajne mase društva. Povlaštene ili preferencijalne dionice (preferred shares) osiguravaju neka povlaštena prava u odnosu na obične dionice. Recimo, prioritet prilikom isplate dividende, prioritet pri isplati likvidacijske, odnosno stečajne mase. Dodajmo kako povlaštena dionica nosi pravo na unaprijed poznatu dividendu pa se stoga bez prava glasa mogu izdati

93

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

samo povlaštene dionice.39 Razlog tomu je činjenica da su imatelji povlaštenih dionica prije vjerovnici negoli suvlasnici dioničkog društva. Isprava o dionici se sastoji od sljedećih dijelova: plašt dionice, kuponski arak i talon. Na plaštu dionice ima biti naznačena nominalna vrijednost dionice – njezin nominalni iznos (novčani iznos na kojega dionica glasi), oznaka vrste dionice, tvrtka i sjedište izdavatelja dionice, tvrtka ili ime osobe na koju dionica glasi, odnosno naznaka da glasi na donositelja, itd. Kuponski arak služi za naplatu dividendi. Ukoliko imate sreću vrijedno izrezivati kupone i naplaćivati dividendu, ostat ćete bez kupona te ćete pomoću talona podići novi kuponski arak.
5.1.2.2. Cijena dionice 5.1.2.2.1. Cijena dionice kao kapitalizirana dividenda

Već je rečeno da jednom uloženi novčani iznos dioničar ne može dobiti natrag. "On nema nikakvo pravo na nj, on ima pravo samo na alikvotni dio dobiti. No u kapitalističkom društvu svaka novčana suma dobija sposobnost donositi kamatu: obratno, svaki prenosivi periodični dohodak (…) smatra se kamatom nekog kapitala i dobija cijenu, koja je ravna iznosu kapitaliziranom po datoj kamatnoj stopi."40 Prema tomu, svaki se dohodak, koji je relativno stalan i osiguran, može kapitalizirati, odnosno predstaviti kao potomak ili kamata novčanog kapitala određene veličine. Kapitaliziranje dohotka obavlja se na način da se dohodak izjednači s kamatom te se uz postojeću kamatnu stopu izračunava novčani kapital (kamatonosni kapital) koji odbacuje kamatu jednaku
39 40

Vidjeti: Zakon o trgovački društvima, Informator, Zagreb, 1993., str. 56,57. Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 129.

94

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

dohotku.41 Kapitalizirati dohodak ne znači drugo doli podijeliti ga s postojećom kamatnom stopom (k') i pomnožiti sa sto. Dohodak kojega valja kapitalizirati jest očekivana dividenda. Stoga, cijena (tečaj) dionice zavisi prvo od veličine profita, odnosno dividende i drugo, od prosječne kamatne stope.42 Prema tomu, cijena dionice = dividenda ⋅ 100 . k'

Ukoliko dividenda koju odbacuje neka dionica iznosi 100 novčanih jedinica, a prosječna ili tržišna kamatna stopa 5%, cijena dionice je 2000, odnosno: cijena dionice = 100 ⋅ 100 = 2000 . 5

Vlasnik dionice spreman je prodati dionicu za 2000 novčanih jedinica jer će tih 2000 uloženih u banku donositi (uz kamatnu stopu od 5%) kamatu jednaku dividendi (100). Kako kupac, pak, dionice dobija dividendu jednaku kamati koju bi ostvario uloživši novce (2000) u banku, dionica "vrijedi" 2000.43 kamata ⋅ 100; otuda kamatonosni kapital kamata kamatonosni kapital = ⋅ 100 k'
k' (kamatna stopa ) = Vidjeti: Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 129.

41

42 43

"Slobodan novčani kapital konkurira dakle kao takav, to jest kao kamatonosni kapital, za plasiranje u dionice, kao što u svojoj pravoj funkciji kao zajmovni kapital konkurira za plasiranje u zajam sa stalnom i određenom kamatnom stopom. Konkurencija oko ovih različitih mogućnosti plasiranja približava cijenu dionice cijeni plasmana sa stalnom kamatom i prihod dioničara od industrijskog profita svodi se na kamatu." Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 128.

95

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Međutim, do istog rezultata možemo doći i pomoću nominalnih veličina – nominalne vrijednosti dionice i nominalne stope prinosa (dividendne stope). Dividendna stopa je postotak dividende koji se odnosi na 100 novčanih jedinica nominalne vrijednosti dionice. Ona, dakle, pokazuje koliko novčanih jedinica dividende dioničar ostvari na svakih 100 novčanih jedinica nominalne vrijednosti dionice. Prema tomu, dividendna stopa (d') = Iz ovoga slijedi da je dividenda = nominalna vrijednost dionice ⋅ d ' . 100 dividenda ⋅ 100 . nominalna vrijednost dionice

Dakle, cijenu dionice (supstituiramo li brojnik u prvoj formuli gornjim izrazom) možemo izračunati na sljedeći način: cijena dionice = nominalna vrijednost dionice ⋅ d ' . k'

Pretpostavimo li da je nominalna vrijednost dionice 1000 novčanih jedinica, d' 10%, a k' 5% cijena dionice (baš kao i u prethodnom slučaju) iznosi 2000, odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 10 = 2000 . 5

Cijene dionica su iste (2000) budući da dionica nominalne vrijednost 1000 donosi dividendu od 100.

96

5.5 = 500 .   1000 Disažio (disagio) je u postotku predstavljen iznos koji se javlja kada je cijena vrijednosnog papira manja od njegove nominalne vrijednosti. odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 2. Ukoliko. dakako.5% cijena dionice jest 500.2.  1000  Ukoliko se d' izjednači s k' cijena dionice iznosi 1000. PROIZVOĐAČEV IZBOR Ali.1. One su al pari. 5  500  Dividenda sada iznosi 25. Cijena dionice kao eskontirana dividenda Pretpostavimo da posjedujete 1000 novčanih jedinica te ste ih uložili u banku na rok od godinu dana uz kamatnu stopu od 10%. po isteku godine dana raspolagat ćete sa 1100 novčanih jedinica.2. zamjećujete. Ažio je u postotku predstavljen iznos koji se javlja kada cijena ili tečaj vrijednosnog papira premašuje njegovu nominalnu vrijednost. Evidentno. odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 5 = 1000 . Ako je d' 2. a disažio 50%  ⋅100  . 5 Dividenda sada iznosi 50. moguće provjeriti pomoću sljedeće formule: 97 . dividendna stopa (d') padne ispod kamatne stope (k') cijena dionice će pasti ispod njene nominalne vrijednosti..2. cijena dionice (2000) je veća od nominalne vrijednosti (1000). a cijena dionice jednaka je nominalnoj vrijednosti. 5. Ovo je. Pojavio se ažio (agio). U konkretnom slučaju ažio  1000  iznosi 100%  ⋅100  .

Sadašnji iznos = Eskontiranje jest svođenje nekog budućeg iznosa na njegovu sadašnju vrijednost ili veličinu. gdje r = k' . u situaciji smo ustvrditi da 1100 novčanih jedinica kojima ćemo raspolagati po isteku godine dana "vrijedi" danas 1000 novčanih jedinica. Eskontiranje ćemo obaviti na sljedeći način: Sadašnji iznos = Budući iznos 1210 1210 = = = 1000 .  100  Obrnemo li stvari.5. Budući iznos = 1000 .12 98 . PROIZVOĐAČEV IZBOR Budući iznos = Sadašnji iznos .21 (1 + r ) 2 1. (1+r). 100 10   . Priznat ćete.1 = 1100 . prethodni je primjer bio vrlo jednostavan. 1. Provjerimo: Budući iznos 1100 = = 1000 . (1+r)2 = 1000 . (1 + r ) 1. 1. Iznos kojim ćete raspolagati po isteku dvije godine bit će 1210. Zakomplicirajmo slučaj pretpostavljajući da vaše novce uz neizmijenjenu kamatnu stopu ulažete u banku na rok od dvije godine. Naše će formule doživjeti izvjesne promjene.1 Ovaj je postupak poznat kao eskontiranje ili diskontiranje.12 = 1000 . odnosno Budući iznos = Sadašnji iznos .21 = 1210. sadašnja ili eskontirana vrijednost neke buduće svote novca jest iznos koji uložen uz odgovarajuću kamatnu stopu raste do veličine budućeg iznosa. 1 +  = 1000 1. Dakle. 1.

: Economics.. isplatiti dividendu od 1100 i nakon toga ništa – dividenda izostaje.1 2 3 n 1.1 = 1000 . Neka ta dividenda iznosi 10. pretpostavimo sljedeći jednostavni slučaj. dakle.. Kamatna stopa će i dalje iznositi 10%. Ukoliko se očekuje da će dioničko društvo loše poslovati te da dividende neće biti cijena dionice će biti jednaka nuli. + + / : 1..1) (1.1) (1. Cijena dionice (sadašnji iznos)= dividenda (budući iznos ) (1 + r ) = 1100 1. Dakako. na sadašnju vrijednost svedena očekivana dividenda. PROIZVOĐAČEV IZBOR Opća. Međutim. New York.1 (1. potencijalni dioničari očekuju da će kupljena dionica donositi određenu dividendu i to svake godine. Odgovor će reći da cijena dionice i nije drugo doli eskontirana.. M. a kamatna stopa 10%. str.. nitko neće platiti više od 1000 novčanih jedinica za mogućnost da nakon godine dana prisvoji 1100 novčanih jedinica – ukoliko je kamatna stopa 10%. vjerojatno se pitate kakove veze ima eskontiranje s cijenom dionice. Pruži li vam se mogućnost kupiti istu dionicu po cijeni nižoj od 1000 napravit ćete "dobar posao" budući da će u tom slučaju dividenda biti veća od kamate. Ali.1) (1. (1 + r ) n Ali. dakle.1) n +1 44 Vidjeti: Parkin. formula kojom izračunavamo eskontiranu vrijednost novčanog iznosa investiranog n godina u budućnosti glasi: Sadašnji iznos = Budući iznos nakon n godina . Očekuje se da će dioničko društvo vlasniku dionice. Addison-Wesley Publishing Company. godinu dana po kupovini dionice..44 CD45 = 10 10 10 10 10 + + + .5. 1990. 216.. Cijena dionice 45 99 ...

. No. Naravno.1 (1. Dakle.1) jest r. Kupci dionica posebnu pozornost posvećuju kvocijentu cijene dionice i dobitka (dividende) po dionici – P/E ratio (price-earnings 100 . moguće je od rezultata zanimljiviji brojnik i nazivnik prethodnog kvocijenta..1 Prema tomu. cijene dionica osciliraju (ponekad i dramatično) ovisno o procjenama očekivanih dividendi.. Brojnik (10) jest očekivana dividenda. Budući da dioničko društvo dividendu isplaćuje iz ostvarenog profita.5. + ..1 1..1) n +1 Oduzmite ovu jednadžbu od prethodne jednadžbe. sadašnja ili eskontirana vrijednost vječne dividende od 10 novčanih jedinica (uz kamatnu stopu od 10%) jest 100 novčanih jedinica....1) (1. CD CD 10 = /⋅ 1.1) (1. k' r k' 100 Evidentno. PROIZVOĐAČEV IZBOR CD 10 10 10 10 = + + + . očekivanjima upravlja manja ili veća profitabilnost dioničkog društva. Dakle..1 CD = 10 10 = 100 CD = 0.1 CD – CD = 10 0.. priča o cijeni dionice kao kapitaliziranoj dividendi i cijeni dionice kao eskontiranoj dividendi ima isti (pod određenim pretpostavkama) kraj. formula vam je poznata.1 1. CD = dividenda dividenda dividenda = = ⋅ 100 . 2 3 4 1.1) (1. a nazivnik (0.1 1.

Visoki kvocijent znači da su ulagači spremni platiti relativno visoku cijenu dionice u odnosu na dividendu koju ona donosi. ilustrirat će krivulja ukupnog 101 . a raste veličina rada. Dakle. 5. pak. Ukupni proizvod Ukupni je proizvod ukupno proizvedena količina nekog dobra. povećanje angažiranog kapitala (akumulacija kapitala) zahtijeva više vremena nego povećanje inputa rada. pod pretpostavkom da se veličina kapitala i zemlje ne mijenja. Promjene ukupnog proizvoda. kapital).5. PROIZVOĐAČEV IZBOR ratio). P/E ratio pokazuje novčani iznos potreban za "kupovinu" jedinice dobitka (dividende). Niski.2. u dugom roku proizvođač je u stanju mijenjati. uz neizmijenjene veličine ostalih čimbenika proizvodnje. Dugi rok ili dugo vremensko razdoblje je razdoblje u kojem su svi čimbenici proizvodnje (rad.1. 5. dat će ukupni proizvod. Odgovor na pitanje što se događa ukoliko proizvođač povećava veličinu angažiranog rada. Razlog tomu su očekivanja da će se profit dioničkog društva smanjiti. Razlog tomu su očekivanja da će se profit dioničkog poduzeća povećati. zemlja) promjenljivog karaktera. Neprijeporno. rada) dok su veličine drugih inputa fiksnog ili nepromjenljivog karaktera (npr. kvocijent znači da su ulagači spremni platiti relativno nisku cijenu u odnosu na zaradu koju ona donosi. granični proizvod i prosječni proizvod. kapital.2. PROIZVODNJA U KRATKOM VREMENSKOM RAZDOBLJU Kratki rok ili kratko vremensko razdoblje je razdoblje u kojem je proizvođač u stanju varirati veličinu tek nekih čimbenika proizvodnje ili inputa (npr. povećavati veličinu svih zaposlenih čimbenika.

moguće i nemoguće proizvodnje. Krivulja ukupnog proizvoda predstavlja.5. te promjenljivu veličinu rada. također. krivulja ukupnog proizvoda pokazuje maksimalni output u kratkom vremenskom razdoblju. PROIZVOĐAČEV IZBOR proizvoda. u datim uvjetima (fiksna veličina kapitala i zemlje te promjenljive količine rada). Područje iznad krivulje ukupnog proizvoda jest područje nemoguće i proizvođaču nedostupne proizvod102 . Prema tomu. granicu između. Tablica 10. Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Slika 40. Riječ je o najvećem mogućem proizvodu uz fiksnu veličinu kapitala i zemlje.

5.2. zemlja) neizmijenjenima granični proizvod rada bit će proizvod dodatno zaposlene jedinice rada odnosno povećanje ukupnog proizvoda kao posljedica jediničnog povećanja inputa rada. Granični proizvod Granični (dodatni. odnosno povećanje ukupnog proizvoda uslijed jediničnog povećanja promjenljivog inputa. a raste input kapitala) te graničnom proizvodu zemlje (kada su inputi rada i kapitala fiksni. proizvođač nalazi ispod svoje krivulje ukupnog proizvoda on jest tehnološki neefikasan. Ili. varijabilnog čimbenika proizvodnje jest proizvod dodatno angažirane jedinice tog varijabilnog čimbenika. marginalni) proizvod nekog promjenljivog. Granični proizvod kapitala = ∆ Ukupni proizvod ∆ Kapital Granični proizvod zemlje = ∆ Ukupni proizvod ∆ Zemlja 103 . proizvodnje koju proizvođač može realizirati. Međutim. a raste input zemlje).2. moguće je govoriti o graničnom proizvodu kapitala (kada su inputi zemlje i rada fiksni. PROIZVOĐAČEV IZBOR nje. Ukoliko se. Tehnološka efikasnost znači. naime. dakle. Ukoliko poduzeće varira inpute rada zadržavajući veličine ostalih angažiranih čimbenika (kapital. tek one veličine outputa koje se nalaze na krivulji ukupnog proizvoda predstavljaju i znače tehnološku efikasnost. on neadekvatno koristi čimbenike proizvodnje kojima raspolaže. da proizvođač nije u stanju povećati vlastiti output bez istovremenog povećanja inputa.5. Granični proizvod rada = ∆ Ukupni proizvod ∆ Rad Sukladno tomu. Područje ispod krivulje jest područje moguće proizvodnje. to je promjena.

Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Granični proizvod rada 5 7 3 2 1 5. Prosječni proizvod Prosječni proizvod nekog čimbenika proizvodnje jest ukupni proizvod po jedinici istog čimbenika proizvodnje. te izračunajmo granični proizvod rada.2. 104 .5. Tablica 11. Ukupni proizvod Rad Prosječni proizvod rada = Prosječni proizvod kapitala = Ukupni proizvod Kapital Prosječni proizvod zemlje = Ukupni proizvod Zemlja Upotpunimo našu tablicu i podacima o prosječnom proizvodu rada. PROIZVOĐAČEV IZBOR Vratimo se prethodnomu primjeru.3.

5. Međutim. Prosječni proizvod prati kretanje graničnog proizvoda. PROIZVOĐAČEV IZBOR Tablica 12. biva sve sporiji i sporiji. Granični proizvod dodatno zaposlenog radnika biva manji od graničnog proizvoda prethodno zaposlenog radnika. 105 . Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Granični proizvod rada 5 7 3 2 1 Prosječni proizvod rada 5 6 5 4. taj rast. Pad graničnog proizvoda dovodi i do logičnog pada prosječnog proizvoda.6 Zaključimo kako povećanje jednog inputa (rada) uz nepromijenjene veličine drugih inputa izaziva rast ukupnog proizvoda. nakon početnog ubrzavanja (progresije). Zanimljiv je i važan odnos između graničnog i prosječnog proizvoda (rada). uspješno dopuniti prethodni komentar. a zatim pad graničnog proizvoda (rada). s tim u svezi.25 3. Uzrok je tomu početni rast. Kada granični proizvod raste raste i prosječni. Možda će sljedeća slika.

Uopće. 5. Naime. granični proizvod rada raste. krivulje ukupnog proizvoda različitih proizvodnih procesa imaju sličan oblik i u pravilu se ponašaju na identičan način. Zakon opadajućih prinosa Oblikom krivulje ukupnog proizvoda upravljaju dvije značajne ekonomske pojave. kao i u našem primjeru. povećanje promjenljivog inputa ponajprije izaziva snažan rast ukupnog proizvoda.5. Istovremeno.2. vrijedit će sljedeće pravilo: kada je granična veličina (u ovom slučaju granični proizvod) veća od prosječne. ova posljednja raste. kada su u pitanju granične i prosječne veličine. PROIZVOĐAČEV IZBOR Slika 41. U presjecištu krivulja graničnog i prosječnog proizvoda rada prosječni proizvod rada bilježi svoj maksimum.4. Rastući granični prinosi postoje kada je granični proizvod dodatno angažirane jedinice promjenljivog čimbenika proizvodnje (rada) veći od graničnog proizvoda prethodne jedinice istog 106 . Upravo stoga. Tu pojavu nazivamo rastući granični prinosi. a vrijedi i vice versa.

događa sa troškovima ukoliko variramo veličinu ukupnog proizvoda? Odgovor na ovo pitanje implicira poznavanje kategorija kao što su ukupni trošak. izaziva pojavu opadajućih graničnih prinosa.zakonom opadajućih prinosa. međutim. analizirajući potrošačev izbor. Dakle. 107 . granični trošak i prosječni trošak. Kao što ranije. sučeljava se s ovom neugodnom činjenicom . 5. Daljnji. te je nazivamo i zakonom opadajućih prinosa. TROŠKOVI Dosadašnja je analiza istraživala reakciju ukupnog. sve sporiji i sporiji. ali je taj rast. Gossenov zakon) tako smo sada u stanju zaključiti kako. svaki proizvođač koji povećava jedan input zadržavajući veličine ostalih čimbenika neizmijenjenima.3. zbog činjenice da granični proizvod rada opada. ceteris paribus.5. Ukupni ćemo trošak podijeliti na fiksni (stalni) i varijabilni (promjenljivi) trošak.3. Ukupni trošak Terminološki proizlazi da ukupni trošak jest trošak svih upotrijebljenih čimbenika proizvodnje. graničnog i prosječnog proizvoda na rast i povećanje jednog (promjenljivog) čimbenika proizvodnje. Opadajući granični prinosi postoje kada je granični proizvod dodatno angažirane jedinice promjenljivog čimbenika proizvodnje (rada) manji od graničnog proizvoda prethodne jedinice istog čimbenika. Kriterij ove podjele ukupnog troška jest sposobnost troška da reagira na promjene ukupnog proizvoda. PROIZVOĐAČEV IZBOR čimbenika. Ukupni proizvod može i dalje rasti (kao u našem primjeru). zaključismo kako povećana potrošnja nekog dobra nužno obara njegovu graničnu korisnost (zakon opadajuće granične korisnosti ili I. rast promjenljivog čimbenika proizvodnje.1. povećana uporaba nekog čimbenika proizvodnje smanjuje njegov granični proizvod (zakon opadajućih prinosa). Što se. prije ili kasnije. međutim. Ova pojava dominira kratkim vremenskim razdobljem. uz fiksne veličine ostalih inputa. 5.

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Prema tomu, fiksni trošak je trošak čija veličina ne ovisi o veličini ukupnog proizvoda. Fiksni trošak je trošak svih fiksnih inputa. On postoji i tada kada je ukupni proizvod jednak nuli i ne mijenja se bez obzira kako se mijenjala veličina ukupnog proizvoda. Fiksni je trošak potpuno neosjetljiv na promjene ukupnog proizvoda.46 Varijabilni trošak je trošak čija veličina ovisi o veličini ukupnog proizvoda. To je trošak svih varijabilnih, promjenljivih inputa. Kada je ukupni proizvod jednak nuli, odnosno kada proizvodnja nije započela ili je (privremeno) prekinuta, varijabilni je trošak jednak nuli. Kada proizvodnja krene ili se nastavi, javlja se varijabilni trošak, te njegov rast u odnosu na rast ukupnog proizvoda može biti proporcionalan, degresivan ili progresivan. Tablica 13.
Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Fiksni trošak 30 30 30 30 30 30 Varijabilni trošak 0 10 20 30 40 50 Ukupni trošak (UT=FT+VT) 30 40 50 60 70 80

Ukupni trošak jest zbroj fiksnog i varijabilnog troška. Kada je ukupni proizvod jednak nuli, ukupni se trošak sastoji isključivo od svoje fiksne komponente.

46

Koristimo, dakle, koncept apsolutno fiksnog troška.

108

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Slika 42.

Kako je ukupni trošak zbroj varijabilnog i fiksnog troška, okomita razlika između krivulja ukupnog i varijabilnog troška jest fiksni trošak. 5.3.2. Granični trošak Granični je (dodatni, marginalni) trošak, jednostavno rečeno, trošak proizvodnje dodatne jedinice nekog dobra. Ili, granični je trošak promjena ili povećanje ukupnog troška kao posljedica jediničnog povećanja ukupnog proizvoda.

Granični trošak =

∆ Ukupni trošak ∆ Ukupni proizvod
109

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Testirajmo formulu na poznatom nam primjeru. Tablica 14.
Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Ukupni trošak 30 40 50 60 70 80 Granični trošak 2* 1,43 3,33 5 10

* Granični trošak =

∆ Ukupni trošak ∆ Ukupni proizvod

10 = 5 =2

5.3.3. Prosječni trošak Prosječni trošak, trošak po jedinici ukupnog proizvoda, dijeli se na prosječni fiksni trošak, prosječni varijabilni trošak i prosječni ukupni trošak. Prosječni fiksni trošak jest fiksni trošak po jedinici ukupnog proizvoda. Fiksni trošak Prosječni fiksni trošak = Ukupni proizvod Prosječni varijabilni trošak jest varijabilni trošak po jedinici ukupnog proizvoda.

110

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Varijabilni trošak Prosječni varijabilni trošak = Ukupni proizvod Prosječni ukupni trošak jest ukupni trošak po jedinici ukupnog proizvoda. Ukupni trošak Prosječni ukupni trošak = Ukupni proizvod Prosječni ukupni trošak = Prosječni fiksni trošak + Prosječni varijabilni trošak. Tablica 15.
Ukupni proizvod Fiksni trošak Varijabil ni trošak Ukupni trošak Prosječni fiksni trošak Prosječni varijabil ni trošak Prosječni ukupni trošak

ali i

0 5 12 15 17 18

30 30 30 30 30 30

0 10 20 30 40 50

30 40 50 60 70 80

6 2,5 2 1,76 1,66

2 1,67 2 2,35 2,78

8 4,17 4 4,11 4,44

111

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Slika 43.

Prosječni fiksni trošak s rastom ukupnog proizvoda bilježi snažan i stalan pad. Ovakvo je ponašanje prosječnog fiksnog troška očekivano i logično budući da se isti iznos fiksnog troška ima dijeliti s rastućim outputom. Krivulje su prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška krivulje karakterističnog "u" oblika. Naime, i prosječni varijabilni i prosječni ukupni trošak ponašaju se na identičan način. Ponajprije padaju, a potom rastu. Istaknimo činjenicu da prosječni varijabilni trošak dosiže svoj minimum prije prosječnog ukupnog troška. Razlog ovakvog ponašanja prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška, te karakterističnog oblika njihovih krivulja jest ekonomska pojava koja dominira kratkim vremenskim razdobljem - zakon opadajućih prinosa. Podsjetimo se činjenice da prosječni proizvod rada u početku raste (na djelu su rastući granični prinosi), a potom s rastom inputa rada njegov prosječni proizvod opada (djeluje zakon opadajućih prinosa). Prosječni (varijabilni i ukupni) trošak prati promjene prosječnog proizvoda rada na način da opada kada prosječni proizvod 112

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

raste, a raste kada prosječni proizvod opada. Međutim, iako se ponašaju na sličan način prosječni ukupni trošak bilježi svoj minimum pri većem outputu nego prosječni varijabilni trošak. Zbog čega? Uzrok toga jest jednostavna činjenica da prosječni ukupni trošak jest zbroj prosječnog varijabilnog i prosječnog fiksnog troška. Naime, nakon svog minimuma (koji se događa pri istom outputu koji znači maksimalni prosječni proizvod rada) prosječni varijabilni trošak raste, ali će prosječni ukupni trošak i dalje padati sve dok je pad prosječnog fiksnog troška veći od rasta prosječnog varijabilnog troška. Granični trošak također u početku opada, a potom raste. I njegovo je ponašanje posljedica djelovanja zakona opadajućih prinosa. Ukoliko je, naime, potrebito sve više jedinica varijabilnog inputa kako bi se proizvela dodatna jedinica outputa jasno je da će trošak proizvodnje te dodatne jedinice rasti. Ali, primjećujemo, i ovdje vrijedi pravilo koje uređuje odnos graničnih i prosječnih veličina. Kada je granični trošak manji od prosječnog (varijabilnog i ukupnog), ovaj posljednji opada. Kada je, međutim, granični trošak veći od prosječnog (varijabilnog i ukupnog), prosječni raste. Upravo stoga, krivulja graničnog troška siječe krivulje prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška u njihovim minimumima. 5.4. DUGO VREMENSKO RAZDOBLJE Zakon opadajućih prinosa upravlja ekonomskim događanjima u kratkom vremenskom razdoblju. U dugom je vremenskom razdoblju poduzeće u stanju varirati veličine svih angažiranih čimbenika proizvodnje. Istovremena i u istom postotku izvršena promjena svih inputa znači promjenu razmjera poduzeća. Razmjer se poduzeća udvostruči kada poduzeće udvostruči veličinu svih čimbenika proizvodnje kojima raspolaže. Dakako, promjene razmjera poduzeća imaju značajnih posljedica po njegov ukupni proizvod i trošak.

113

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

5.4.1. Prinosi razmjera "Prinosi razmjera predstavljaju povećanje ukupnog proizvoda uslijed istovremenog i jednakog postotnog povećanja svih inputa poduzeća".47 U svezi toga valja razlikovati tri moguća slučaja. Rastući prinosi razmjera ili ekonomija razmjera (economy of scale) postoji kada je postotno povećanje ukupnog proizvoda veće od postotnog povećanja svih inputa. Ekonomija razmjera, dakle, znači i redukciju prosječnog ukupnog troška. Rast poduzeća, povećanje njegovog razmjera može, dakle, povećati ukupni proizvod uz smanjenje prosječnog ukupnog troška zahvaljujući blagodatima veće specijalizacije i podjele rada. Recimo već sada kako prirodni monopol može nastati zbog uspješnog korištenja rasta, odnosno povećanja razmjera poduzeća. Stalni ili konstantni prinosi razmjera znače da je postotno povećanje ukupnog proizvoda jednako postotnom povećanju čimbenika proizvodnje. Ovakva će situacija značiti neizmijenjeni prosječni ukupni trošak. Npr. izgradnja novog pogona identičnog već postojećem dovest će do takvog povećanja outputa koje neće tangirati veličinu prosječnog ukupnog troška. Opadajući prinosi razmjera ili disekonomija razmjera (diseconomy of scale) postoje kada postotno povećanje ukupnog proizvoda jest manje od postotnog povećanja inputa. Ovo izaziva rast prosječnog ukupnog troška. U pravilu, s ovom neugodnom činjenicom susrest će se svako poduzeće koje uporno povećava veličinu svojih inputa. Ako je potrebito navesti uzroke pojave disekonomije razmjera, onda je to najčešće hipertrofirani upravljački i kontrolni mehanizam poduzeća.

47

Parkin, M.: Economics,Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New Jork 1990., str. 243.

114

Slika 44. Krivulja prosječnog ukupnog troška identificira ekonomski efikasnu veličinu poduzeća 115 .5. Prema tomu. Prosječni ukupni trošak U dugom vremenskom razdoblju svi su čimbenici proizvodnje varijabilne naravi.2. Vrijedi. da je ukupni trošak jednak varijabilnom trošku. Usredotočimo se. krivulja dugoročnog prosječnog ukupnog troška pokazuje minimalni prosječni ukupni trošak pri različitim veličinama ukupnog proizvoda pod pretpostavkom da su svi inputi varijabilne naravi. dakle. veći fiksni input kapitala i zemlje uz promjenljive inpute rada znači i veći ukupni proizvod. Krivulju ćemo prosječnog ukupnog troška u dugom vremenskom razdoblju konstruirati sljedeći minimalni prosječni ukupni trošak kratkih vremenskih razdoblja. na dugoročni prosječni ukupni trošak (ili. dugoročni prosječni varijabilni trošak) i njegovo ponašanje. postaje varijabilan. Svaka od krivulja kratkoročnog prosječnog ukupnog troška znači promjenljive inpute rada te različite ali fiksne inpute kapitala i zemlje. ako hoćete.4. Naime. Zbog toga fiksni trošak u dugom vremenskom razdoblju. međutim. Zbog toga se one i događaju pri različitim veličinama ukupnog proizvoda. također. PROIZVOĐAČEV IZBOR 5.

Vratimo se odnosu između prinosa razmjera i dugoročnog prosječnog ukupnog troška. prosječni će ukupni trošak ostati neizmijenjen budući da je rast outputa razmjeran rastu svih inputa. Ukoliko je na djelu ekonomija razmjera. Granični će trošak biti veći od prosječnog ukupnog troška.5. Slika 45. Gornja slika zorno ilustrira odnos između rastućih. stalnih i opadajućih prinosa razmjera te dugoročnog prosječnog ukupnog troška. 116 . Ukoliko je riječ o stalnim. rastući će prinosi razmjera značiti da je dugoročni granični trošak manji od dugoročnog prosječnog ukupnog troška. konstantnim prinosima razmjera. dakle. prosječni će ukupni trošak opadati. Opadajući prinosi razmjera ili disekonomija razmjera izaziva rast prosječnog ukupnog troška budući da je rast ukupnog proizvoda manji od rasta svih čimbenika proizvodnje. ukoliko. PROIZVOĐAČEV IZBOR (veličinu koja garantira najmanji ukupni trošak) pri različitim veličinama ukupnog proizvoda. Budući da je odnos između graničnog troška i prosječnog ukupnog troška u dugom vremenskom razdoblju isti kao i u kratkom vremenskom razdoblju. ukupni proizvod raste brže od rasta svih čimbenika proizvodnje. U tom će i takvom slučaju granični trošak biti jednak prosječnomu.

valja otkriti onu kombinaciju ili tehniku koja proizvodi dani output uz najmanji ukupni trošak.6. Cijena jedinice rada neka iznosi 20. Output određene veličine moguće je proizvesti koristeći različite kombinacije čimbenika proizvodnje. Pod pretpostavkom da sve alternativne kombinacije inputa ili tehnike proizvodnje (koje sve znače proizvodnju outputa iste veličine) jesu tehnološki efikasne. kombinaciju inputa koja garantira proizvodnju određenog outputa uz minimalni ukupni trošak. prikazat ćemo na grafički način.1. a cijena jedinice kapitala 10 novčanih jedinica. 117 .EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE 6. 6. U tom slučaju moguće su različite kombinacije količine kapitala i rada uz isti trošak (tablica 16. Pretpostavimo da ste u nabavku čimbenika proizvodnje (rada i kapitala) spremni uložiti 120 novčanih jedinica. Optimalni izbor proizvođača. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . slika 46). PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . CRTA IZOTROŠKA Crta izotroška povezuje sve kombinacije inputa (rada i kapitala) koje znače isti ukupni trošak.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Jedna od nužnih pretpostavaka realiziranja maksimalnog profita jest minimaliziranje ukupnog troška ili uporaba ekonomski efikasne tehnike proizvodnje.

Pomoću jednadžbe izotroška u stanju smo.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Tablica 16.1. poznavajući veličinu ukupnog troška i 118 .6. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . mijenja input kapitala (zavisna varijabla) ukoliko raste ili pada angažman rada (nezavisna varijabla).1. Kapital 12 10 8 6 4 2 0 Rad 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni trošak 120 120 120 120 120 120 120 a) b) c) d) e) f) g) Slika 46. Jednadžba izotroška Jednadžba izotroška pokazuje kako se. uz dani ukupni trošak i cijene čimbenika proizvodnje. 6.

EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE cijene inputa. 119 . Provjerimo: K = 12 . UT = Cr ⋅ R + Ck ⋅ K /: Ck UT Cr = ⋅R+K Ck Ck K= UT Cr − ⋅R Ck Ck . Kada je riječ o jednadžbi izotroška potrebito je voditi računa o sljedećim varijablama: Cijena rada (Cr) = 20 Cijena kapitala (Ck) = 10 Količina kapitala (K) Količina rada (R) Ukupni trošak (UT) = 120 Prema tome. Ukoliko input rada iznosi šest. odrediti sve kombinacije inputa koje će se nalaziti na crti izotroška odnosno koje znače isti ukupni trošak. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Na taj smo način odredili onu kombinaciju inputa koja je na crti izotroška označena kao točka g. Ukoliko je input rada jednak nuli. tada će input kapitala biti K = 12-2⋅0 = 12. input će kapitala biti jednak nuli.2 R . Uvrstimo li poznate elemente jednadžba će izotroška glasiti: K= 120 20 R − 10 10 K = 12 . Na taj način odredismo točku a crte izotroška.6.2 ⋅ 6 = 0.

iznosi 20 novčanih jedinica. mora biti razmjerno. sukladno našoj tvrdnji. sve kombinacije inputa koje znače isti ukupni trošak. u novim uvjetima. Odredimo. upola manji. jest relativna Ck cijena inputa.2.1. Relativna cijena inputa ili relativna cijena rada (budući da je cijena rada u brojniku relativne cijene inputa) upola je manja (sada iznosi 1) negoli u prethodnom slučaju (iznosila je 2). koji nalazimo u jednadžbi izotroška. Kut crte izotroška. Neka ona. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .6.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE 6. dakle. U tom će slučaju jednadžba izotroška glasiti: K = 120 − 20 R 20 20 K=6-R . Relativna cijena inputa i crta izotroška Cr . U našem primjeru relativna cijena čimbenika proizvodnje  C 20  iznosi 2  r =  . a vrijedi i obrnuto. Apriori ćemo ustvrditi kako veličina relativne  Ck 10  cijene inputa određuje kut crte izotroška i to na način da većoj relativnoj cijeni inputa odgovara veći kut. K=6-0=6 K=6-1=5 K=6-2=4 K=6-3=3 K=6-4=2 K=6-5=1 K=6-6=0 120 . kao i cijena rada. Kvocijent Udvostručimo cijenu kapitala.

6. Većoj relativnoj cijeni rada odgovara veći kut crte izotroška. Prema tomu. u našem će slučaju (Cr=20. Ck=10) izgledati ovako: 121 . naravno. ali različito udaljene od ishodišta koordinatnog sustava.1. Dvije će crte izotroška biti paralelne tek ukoliko su njihove relativne cijene inputa jednake. Udaljenost crte izotroška od ishodišta koordinatnog sustava determinira veličina ukupnog troška. Prema tomu. karta izotroškova predstavlja seriju crta izotroška koje su paralelne. Karta izotroškova Pri datim cijenama rada i kapitala postoji čitav niz crta izotroška od kojih svaka pripada drugoj razini ukupnog troška. i vice versa. 6.3. a vrijedi. kako rekosmo. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slika 47. doista vrijedi tvrdnja da kut crte izotroška određuje relativna cijena inputa. Karta izotroškova. nepotpuna.

KRIVULJA ISTIH KOLIČINA Instrumentarij razotkrivanja ekonomski efikasne tehnike proizvodnje još uvijek nije potpun.2. IZOKVANTA .EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slika 48. Izokvanta zorno ilustrira činjenicu da je output određene veličine moguće proizvesti korištenjem najrazličitijih kombinacija rada i kapitala.6. Upotpuniti ga znači u analizu uvesti i pojam izokvante. odnosno tehnika proizvodnje. 6. 122 . Izokvanta jest krivulja koja povezuje sve kombinacije čimbenika proizvodnje (rada i kapitala) koje znače isti ukupni proizvod. Pretpostavimo postojanje nekoliko tehnika proizvodnje od kojih svaka daje ukupni proizvod iste veličine. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .

Naglasimo činjenicu da duž cijele krivulje istih količina vrijedi jednostavno pravilo da je promjena ukupnog proizvoda jednaka nuli (∆Ukupni proizvod = 0). eventualno smanjenje inputa kapitala i. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . smanjenje ukupnog proizvoda ima biti kompenzirano odgovarajućim povećanjem inputa rada i adekvatnim povećanjem 123 . Slika 49.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Tablica 17. Tehnika proizvodnje a b c Kapital 8 4 2 Rad 3 4 7 Na osnovi podataka iz gornje tablice moguće je konstruirati izokvantu.6. Dakle. s tim u svezi.

2. npr. Granična stopa supstitucije kapitala radom Granična stopa suptitucije kapitala radom pokazuje koliko je jedinica kapitala proizvođač spreman žrtvovati po jediničnom povećanju inputa rada.1.. 6. Granična stopa supstitucije kapitala radom jest pozitivan broj koji određuje kut izokvante u svakoj njenoj pojedinoj točki. Izračunava se kao kvocijent odgovarajućeg smanjenja kapitala (∆K) i povećanja rada (∆R). Ova nas konstatacija nužno vodi do pojma granične stope supstitucije kapitala radom. Zanemarite negativni predznak! Ukoliko granična stopa supstitucije kapitala radom iznosi. 124 . 2. Kroz točku izokvante (točku u kojoj želimo odrediti graničnu stopu supstitucije kapitala radom) valja povući tangentu. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .6. a što neće niti povećati niti smanjiti njegov output. a tangenta će odrediti potrebite veličine ∆K i ∆R. proizvođač će biti voljan odustati od angažmana 2 jedinice kapitala po jediničnom povećanju inputa rada.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE ukupnog proizvoda. a da pri tome njegov ukupni proizvod ostane neizmijenjen.

te su različito udaljene od ishodišta koordinatnog sustava. kada raspolaže sa sve manjim inputom kapitala. Manja udaljenost znači manji ukupni 125 .2.6. Ponajprije. smanjenje inputa kapitala nužno izaziva pad granične stope supstitucije kapitala radom. Dakle. Drugo. u mogućnosti žrtvovati sve manje i manje količine kapitala po jediničnom povećanju inputa rada kako bi osigurao neizmijenjeni output. 6. Naročiti (konveksni) oblik izokvante rezultat je djelovanja zakona opadajuće granične stope supstitucije kapitala radom. Logična i očekivana pojava budući da je proizvođač. a vrijedi i obrnuto.2. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . zaključimo kako granična stopa supstitucije određuje kut izokvante na način da većoj graničnoj stopi supstitucije odgovara veći kut. krećemo li se niz izokvantu primjećujemo da granična stopa supstitucije opada.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slike 50. Karta izokvanti Kartu izokvanti čini niz krivulja istih količina. Svaka od njih predstavlja drukčiju veličinu ukupnog proizvoda.

6. budući da znači veći angažman inputa. Mi smo u stanju koristeći naše novo oruđe (crta izotroška i izokvanta) odrediti onu kombinaciju rada i kapitala koja pri datom outputu minimalizira ukupni trošak. Slika 51. Tehnika proizvodnje a b c Trošak kapitala (K ⋅ Ck) 8 ⋅ 10 = 80 4 ⋅ 10 = 40 2 ⋅ 10 = 20 Trošak rada (R ⋅ Cr) 3 ⋅ 20 = 60 4 ⋅ 20 = 80 7 ⋅ 20 = 140 Ukupni trošak 140 120 160 126 . PRAVILA EKONOMSKI EFIKASNE TEHNIKE PROIZVODNJE Prisjetimo se tehnika proizvodnje koje pretendiraju na naslov ekonomski efikasne tehnike.3.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE proizvod. Tablica 18. a veća. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . veći ukupni proizvod. dakako. 6.

međutim.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Prema tomu. Kut crte izotroška određuje relativna cijena inputa  r  . izjednačeno u točki tangiranja izokvante i crte izotroška? Kako glasi pravilo proizvodnje uz najmanji ukupni trošak? U točki su tangiranja izjednačeni kutovi crte izotroška i C  izokvante. dobitna kombinacija proizvođača jest kombinacija b (4 jedinice rada i 4 jedinice kapitala). međutim. Slika 52. Što je. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Isti će. a  Ck   ∆K  kut izokvante granična stopa supstitucije kapitala radom   . rezultat dati i geometrijski prikaz proizvodnje uz minimalni ukupni trošak. Naime.6. ekonomski efikasna tehnika proizvodnje jest određena točkom tangiranja izokvante i crte izotroška. Prema  ∆R  tomu. ukoliko želi biti ekonomski efikasan proizvođač mora izjednačiti: Granična stopa supstitucije kapitala radom = Relativna cijena inputa 127 .

Isto vrijedi ukoliko povećavate inpute kapitala.) uvijek biva kompenzirano adekvatnim povećanjem ukupnog proizvoda uslijed povećanja drugog inputa (rada). Smanjenje ukupnog proizvoda zbog smanjenja jednog inputa (kapitala. Prema tomu. Bez obzira kako se mijenjali inputi kapitala i rada duž krivulje iste količine.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE ∆K ∆R = Cr Ck 12 20 = 6 10 Ovo je temeljno pravilo moguće predstaviti i na drugi način. Zanemarimo li negativni predznak. vrijedi pravilo da je ∆ Ukupni proizvod = 0. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . uspjeli smo graničnu stopu supstitucije predstaviti kao kvocijent graničnog proizvoda rada i graničnog proizvoda kapitala. ∆K Granični proizvod rada = ∆ R Granični proizvod kapitala ∆ Ukupni proizvod ∆ Rad 48 Granični proizvod rada = Otuda.48 -Granični proizvod kapitala · ∆K = Granični proizvod rada · ∆R /:∆R − Granični proizvod kapitala⋅∆ K ∆R =Granični proizvod rada/: Granični proizvod kapitala - ∆K ∆R = Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala . a to uvijek učinimo kada je u pitanju granična stopa supstitucije kapitala radom. 128 .6. ∆ Ukupni proizvod = Granični proizvod rada ⋅ ∆ Rad. npr.

6. Granični proizvod kapitala moći ćemo ustvrditi da proizvođač čini optimalni izbor (odabire ekonomski efikasnu tehniku proizvodnje) tada kada izjednači kvocijent graničnih proizvoda inputa s njihovom relativnom cijenom.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Ukoliko u temeljnoj propoziciji proizvodnje uz minimalni ukupni  ∆K Cr  ∆K trošak zamijenimo kvocijentom =  kvocijent  ∆R  ∆R Ck  Granični proizvod rada . = Cr Ck Upotrijebljena je tehnika proizvodnje ekonomski efikasna ukoliko uspije izjednačiti granični proizvod po novčanoj jedinici različitih inputa. 49 C Granični proizvod rada = r / ⋅Granični proizvod kapitala Granični proizvod kapitala Ck C Granični proizvod rada = r ⋅ Granični proizvod kapitala/ : Cr Ck Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala = Cr Ck 129 . PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . C Granični proizvod rada = r Granični proizvod kapitala Ck Jednostavni će nas matematički postupak49 dovesti i do trećeg (alternativnog) uvjeta minimaliziranja ukupnog troška: Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala .

uz neizmijenjene veličine ostalih. Potrošačeva je namjera maksimalizirati ukupnu korisnost i u tom smislu on nastoji izjednačiti granične korisnosti po novčanoj jedinici različitih dobara ili graničnu stopu supstitucije dvaju dobara sa njihovom relativnom cijenom. Minimaliziranje ukupnog troška. Zamjetna je. zakon opadajućih prinosa (gomilanje jednog inputa. pak. sličnost propozicija potrošačevog i proizvođačevog optimalnog izbora. vladaju potrošnjom. Na jednoj je strani zakon opadajuće granične korisnosti (s rastom potrošnje nekog dobra nužno opada njegova granična korisnost). proizvodnoj. nužno obara njegov granični proizvod). 130 . zahtijeva izjednačavanje graničnog proizvoda po novčanoj jedinici angažiranih čimbenika proizvodnje ili izjednačavanje granične stope supstitucije kapitala radom i njihove relativne cijene. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Zanimljiva je usporedba potrošačevog i proizvođačevog optimalnog izbora. a na drugoj. Proizvođač. što jest pretpostavka realiziranja maksimalnog profita. dakle.6. nastoji zadani output proizvesti uz minimalni ukupni trošak. Uzrok je tomu sličnost zakona koji dominiraju. odnosno proizvodnjom.

i poduzeća slobodno ulaze i napuštaju tržište. c) ničim ograničenu mobilnost svih resursa pa dakle.7. TRŽIŠTE DOBARA 7. posebice kada je u pitanju formiranje cijene njegovog dobra i određivanje veličine outputa. tržišnih struktura na savršenu konkurenciju. a oligopol razumijeva postojanje malog broja ponuđača nekog dobra. Za savršenu se konkurenciju često zna reći kako je gotovo tek teorijski moguća. najoštriji oblik konkurencije naziva se savršena konkurencija. Naime. savršena konkurencija ili tržište savršene konkurencije razumijeva: a) postojanje velikog broja proizvođača istog dobra. Razlog tomu su izuzetno zahtjevni uvjeti njenog postojanja. TRŽIŠTE DOBARA 50 Uobičajena je podjela tržišta dobara. Svaka od navedenih tržišnih struktura nameće poduzeću specifična pravila ponašanja. Kriterij ove podjele jest poglavito broj poduzeća (ponuđača) nekog sektora. SAVRŠENA KONKURENCIJA Ekstremni. b) postojanje velikog broja kupaca. d) savršenu obaviještenost kupaca i proizvođača o svim relevantnim tržišnim podacima (i proizvođači i potrošači su upoznati s cijenama dobara i inputa. Savršena konkurencija i monopolistička konkurencija znače postojanje velikog broja poduzeća od kojih svaki proizvodi tek mali dio ukupnog proizvoda grane ili sektora. upotrebljavamo kao kraticu za izraz "dobra i usluge" 131 . 50 Pojam dobra. monopolističku konkurenciju i oligopol. Monopol označava postojanje tek jednog poduzeća. monopol. tj. te su u stanju uvijek kupiti po najnižoj cijeni). jednostavnosti radi.1. 7.

prikazati na sljedeći način: 132 . prihvaćaju. tržišnu cijenu. Horizont savršenog konkurenta moguće je. Kada je cijena zadana veličina. budući da postoji izuzetno veliki broj proizvođača identičnog proizvoda jasno je da svaki od savršenih konkurenata proizvodi mali.7. kada bilo koju veličinu outputa možete realizirati uz postojeću. tržišnoj. tada je potražnja s kojom se suočavate savršeno elastična. nije potrebito niti racionalno smanjiti cijenu ispod tržišne. U savršenoj konkurenciji relevantne ekonomske parametre odeđuju impersonalne snage tržšta. Ponajprije. "od šume ne vidite drvo". Budući da ne posjeduje nikakvu tržišnu moć. a savršeni konkurenti je. Ovaj je tip konkurencije posve neosoban – impersonalan. Naime. Tržište nameće cijenu (nju određuje tržišna ponuda i tržišna potražnja). savršeni konkurent ne posjeduje nikakvu kontrolu nad cijenom vlastitog dobra. neznatni dio ukupnog proizvoda grane ili sektora. sasvim sigurno. Bio bi to samoubilački korak budući da bi. Ovdje nema osobnog suparništva – ne u tom smislu da poduzeće mora voditi računa o ponašanju i reakcijama drugog ili drugih poduzeća kako bi odredilo vlastitu politiku ili ponašanje. Savršeni konkurent je preuzimatelj cijene (price taker). Naime. TRŽIŠTE DOBARA Ova temeljna obilježja savršene konkurencije pomoći će u razotkrivanju ostalih specifičnosti savršene konkurencije. nemajući drugog izbora. savršeni konkurent ne može povećati cijenu iznad tržišne. Razlozi su ovom mirenju sa sudbinom (barem kada je u pitanju cijena) dvojaki. Drugo. preuzimaju. dakle. Naime. ostao bez kupaca i bio izguran s tržišta. Savršeni konkurent nije u stanju varirajući veličinu vlastitog outputa utjecati na cijenu dobra. kupci su voljni kupiti dobro i po višoj. cijeni.

prema tomu. Ukupni prihod.1. izračunati na sljedeći način: Granični prihod = ∆ Ukupni prihod ∆ Količina 133 . promjena. podsjećamo. TRŽIŠTE DOBARA Slika 53. Ukupni. Moguće ga je. 7. odnosno povećanje ukupnog prihoda kao posljedica jediničnog povećanja prodane količine dobara.1. granični i prosječni prihod savršenog konkurenta Sljedeća osobitost savršene konkurencije tiče se graničnog i prosječnog prihoda savršenog konkurenta. dakle. utržene količine dobra i njegove cijene. dakle. To je.7. jest zbroj svih primanja poduzeća koja ono realizira prodajom svojih dobara. Umnožak je to. Ukupni prihod = Količina ⋅ Cijena Granični (dodatni. marginalni) prihod je prihod koji donosi dodatno prodana jedinica dobra.

i to u svim tržišnim strukturama. u uvjetima i samo u uvjetima savršene konkurencije vrijedi da je cijena dobra jednaka graničnom i prosječnom prihodu savršenog konkurenta. 134 . Dakle. Cijena = Granični prihod = Prosječni prihod Situaciju u kojoj se nalazi savršeni konkurent moguće je sada i detaljnije prikazati. TRŽIŠTE DOBARA Budući da je savršeni konkurent u prilici svaku dodatnu jedinicu outputa realizirati po istoj cijeni kao i svaku prethodnu (podsjećamo. Granični prihod savršenog konkurenta = ∆ Količina ⋅ Cijena = Cijena . cijenu određuje i nameće tržište). ∆ Količina Prosječni je prihod ukupni prihod po jedinici prodanog dobra. jednak cijeni dobra. Proizlazi da je prosječni prihod.7. to je ∆ Ukupni prihod = ∆ Količina ⋅ Cijena. Prosječni prihod = Ukupni prihod = Cijena Količina Prema tomu.

pa i savršenog konkurenta.2. Međutim.1. Sasvim je sigurno da će on svoj output stabilizirati na onoj razini koja znači maksimalni profit. TRŽIŠTE DOBARA Slike 54. Preuzimatelj cijene nije u stanju kontrolirati cijenu svoga dobra. Maksimaliziranje profita Zadaća je poduzeća. 135 .realizirati u danim uvjetima maksimalni profit. te nije u mogućnosti da manipulirajući cijenom povećava profit. a) Tržište b) Savršeni konkurent 7. Profit jest razlika između ukupnog prihoda i ukupnog troška. maksimalizirati profit . Savršeni konkurent može manipulirati veličinom svog outputa.7. postoji druga opcija.

prag rentabilnosti znači jednakost ukupnog prihoda i ukupnog troška. javlja kada je ukupni trošak veći od ukupnog prihoda. Gubitak se. 40 jedinica dobra. To je situacija u kojoj poduzeće ne realizira profit. ali ni gubitak. nakon druge prijelomne točke. Output koji u datim okolnostima (tržišna cijena dobra iznosi 12) garantira maksimalni profit jest. TRŽIŠTE DOBARA 7.7.1.2. ukupni trošak i profit Tablica 19.1. dakako. gubitak (negativni profit) je jednak fiksnom trošku i iznosi 25. Ukupni prihod. 136 . Prijelomna točka (break even point). Profit se javlja nakon prve prijelomne točke da bi nestao. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni prihod 0 120 240 360 480 600 720 840 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Profit -25 5 45 75 95 75 5 -115 Kada je proizvedena i utržena količina dobara jednaka nuli. bio zamijenjen gubitkom. očigledno.

2. Kada je granični prihod savršenog konkurenta odnosno cijena dobra. Dodatni je prihod. Naime. veći od dodatnog troška i za tu se razliku profit poduzeća povećava. Profit će se u takvom slučaju smanjiti upravo za onaj iznos za koji granični trošak premašuje cijenu dobra .7. veća od graničnog troška. 7. Granični prihod jest prihod koji donosi dodatno utržena jedinica dobra. Ukoliko je granični prihod (cijena dobra) manji od graničnog troška. 137 .1. Granični prihod.2. granični trošak i profit Profitno-maksimalizirajući output moguće je odrediti i pomoću odnosa između graničnog prihoda i graničnog troška. savršeni će konkurent smanjiti svoj output. naime. savršeni konkurent ima razloga povećavati svoj output. veći dodatni trošak od dodatnog prihoda smanjuje profit. TRŽIŠTE DOBARA Slika 55.granični prihod. Granični trošak jest trošak proizvodnje dodatne jedinice dobra.

Zapitajmo se hoće li savršeni konkurent proizvesti output od 50. Tablica 20. Dakle. Po jedinici proizvedenog i utrženog dobra granični prihod je za 3 novčane jedinice veći od graničnog troška. Naime. pri outputu od 50 granični trošak (14) jest veći od graničnog prihoda (12). dakle.7. Upravo stoga se profit smanjuje za 20 novčanih jedinica (2 ⋅ 10) i sa 95 pada na 75 novčanih jedinica. Maksimalizirati profit u uvjetima savršene konkurencije znači proizvoditi onaj output pri kojem je cijena dobra (granični prihod) jednaka graničnom trošku. Ovo vrijedi (granični prihod je veći od graničnog troška) sve do outputa od 40. odnos 138 . Pravilo maksimaliziranja profita u uvjetima savršene konkurencije glasi: Cijena = Granični trošak . te se profit povećava za 30 novčanih jedinica (3 ⋅ 10 = 30). Ispitajmo njegovu djelotvornost. postoji tada kada savršeni konkurent nema razloga niti povećavati niti smanjivati svoj output. Pri outputu od 10 jedinica granični prihod (12) jest veći od graničnog troška (9). TRŽIŠTE DOBARA Profitno-maksimalizirajući output. Dakako da ne. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni prihod 0 120 240 360 480 600 720 840 Granični prihod 12 12 12 12 12 12 12 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Granični trošak 9 8 9 10 14 19 24 Profit -25 5 45 75 95 75 5 -115 Usredotočimo se na odnos između graničnog prihoda (cijene dobra) i graničnog troška.

TRŽIŠTE DOBARA između graničnog prihoda (cijene dobra) i graničnog troška upućuje na zaključak kako profitno-maksimalizirajući output jest 40. prosječni ukupni trošak odnosno njegova krivulja. istovremeno.7. Kako dokazati da presjecište krivulja graničnog troška i graničnog prihoda jest doista točka maksimaliziranja profita? Kako dokazati da output od 40 jedinica dobra jest profitno-maksimalizirajući output? Potrebiti će dokaz pružiti i. Slika 56. omogućiti izračunavanje prosječnog i ukupnog (maksimalnog) profita. Pretpostavimo da raspolažemo jedino podacima koje nudi gornja slika. 139 .

140 . Prosječni profit je profit po jedinici realiziranog dobra. TRŽIŠTE DOBARA Tablica 21.7.92 13.625 10.64 Slika 57. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Prosječni ukupni trošak 11.75 9.5 11.5 9.5 9.

Umnožak prosječnog profita i utržene (optimalne. Profit = Prosječni profit ⋅ Količina Profit = 2. pri optimalnom outputu određenom jednakošću cijene (graničnog prihoda) i graničnog troška. Optimalna razina proizvodnje. TRŽIŠTE DOBARA Profit Prosječni profit = Količina Međutim. Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao prijelomna točka U određenim uvjetima točka maksimaliziranja profita može postati prijelomna točka. Prosječni profit = Prosječni prihod . kao što gornja slika pokazuje.Prosječni ukupni trošak Budući da prosječni ukupni trošak. ali on više neće značiti realizaciju maksimalnog profita. prosječni profit jednak je 2. Površina osjenčanog pravokutnika pokazuje veličinu maksimalnog profita kojega realizira savršeni konkurent (slika 57).5).375.3. prag rentabilnosti). iznosi 9. profitno-maksimalizirajuće) količine određuje veličinu (maksimalnog) profita kojega ostvaruje savršeni konkurent.7. prosječni profit je. omogućit će tek poslovanje bez gubitka ali i bez profita (prijelomna točka. i razlika između prosječnog prihoda i prosječnog ukupnog troška.375 ⋅ 40 = 95 7.1. u novim tržišnim uvjetima (tržišna cijena iznosi 9. 141 . Pretpostavimo da tržišna cijena padne na razinu minimalnog prosječnog ukupnog troška.625. Optimalni će output i dalje biti određen presjecištem krivulja graničnog prihoda (cijene) i graničnog troška.

Prag rentabilnosti znači jednakost ukupnog prihoda i ukupnog troška ali i prosječnog prihoda i prosječnog ukupnog troška. 142 .7. veći ili manji od optimalnog. Optimalni output sada iznosi 30. Ne postoji profit ali. svaki output. u situaciju u kojoj je prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda. Zamjećujete. niti gubitak. vodi poduzeće u gubitak. TRŽIŠTE DOBARA Slika 58. na sreću.

Minimalni će gubitak jamčiti output određen jednakošću cijene (graničnog prihoda) i graničnog troška. Pretpostavimo da tržišna cijena iznosi 8. Prosječni gubitak jest gubitak po jedinici utrženog dobra. Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao točka minimaliziranja gubitka Gurnu li tržišne sile tržišnu cijenu ispod razine minimalnog prosječnog ukupnog troška. pri svim veličinama svog outputa. realizirati gubitak.1. savršeni će konkurent.7. Slika 59.4. Prosječni gubitak = Gubitak Količina 143 .5. TRŽIŠTE DOBARA 7.

proizvodili ili ne. Prosječni gubitak = Prosječni ukupni trošak . Gubitak = Prosječni gubitak ⋅ Količina Gubitak = 1. a to pokazuje i gornja slika. Fiksni trošak.Prosječni prihod Prosječni gubitak = 9.75 .5 = 1. Situaciju u kojoj se poduzeće našlo moguće je opisati na sljedeći način: 144 . U oba slučaja gubitak je jednak fiksnom trošku. razlika između prosječnog ukupnog troška i prosječnog prihoda. doista svejedno hoće li nastaviti ili prekinuti proizvodnju. koji proizvodi gubitak od 25 novčanih jedinica bit će svejedno hoće li nastaviti proizvodnju ili će je prekinuti. međutim. Naime.5).7.1.8. prosječni je gubitak. TRŽIŠTE DOBARA Međutim. Našemu je poduzeću. dakle. Prekidanje proizvodnje Pojava gubitka otvara pitanje. U kratkom vremenskom razdoblju poduzeće suočeno s gubitkom ima na raspolaganju samo dvije opcije: nastaviti proizvoditi s gubitkom ili prekinuti proizvodnju. makar i privremenog.25 Umnožak prosječnog gubitka i utržene (u danim uvjetima optimalne) količine određuje veličinu (minimalnog) gubitka koji realizira savršeni konkurent. iz navedenog primjera. Moguće je da čudno zvuči.25 ⋅ 20 = 25 7.5. gubitak je jednak upravo fiksnom trošku budući da je tržište cijenu gurnulo na razinu minimalnog prosječnog varijabilnog troška (8. Naime. prekidanja proizvodnje. pojava gubitka ne mora nužno značiti prekid proizvodnje. nije moguće izbjeći. savršenom konkurentu.

Prema tomu. naravno.5 = 8. To će se. 25 = 25 Tablica 22.5 Ukupni prihod 168 Gubitak 27 < > Varijabilni trošak 170 Fiksni trošak .4 8. pretpostavke prekidanja proizvodnje su: Cijena (prosječni prihod) < Minimalni prosječni varijabilni trošak 8. dogoditi tada kada tržište nametne cijenu koja je manja od minimalnog prosječnog varijabilnog troška.28 Nameće se zaključak kako će poduzeće neminovno prekinuti proizvodnju kada njegov gubitak bude veći od fiksnog troška.7.67 9 10 11. U tom slučaju ukupni prihod nije u stanju pokriti niti varijabilni trošak. TRŽIŠTE DOBARA Cijena (prosječni prihod) = Minimalni prosječni varijabilni trošak* 8. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Varijabilni trošak 0 90 170 260 360 500 690 930 Prosječni varijabilni trošak 9 8.5 13.5* 8. 25 145 .5 Ukupni prihod = Varijabilni trošak 170 = 170 Gubitak = Fiksni trošak .

fiksni – potopljeni trošak možemo zanemariti prilikom donošenja odluke o tome da li i koliko proizvoditi. Trošak je potopljen kada ga nije moguće nadoknaditi.1. 51 52 Ne vrijedi plakati nad prolivenim mlijekom. 146 . Ništa drugo vam i ne preostaje. Stoga. Krivulja ponude savršenog konkurenta Optimalni output savršenog konkurenta određen je presjecištem krivulja graničnog troška i graničnog prihoda (cijene). ali gubitka manjeg od fiksnog troška.6. Pretpostavimo da ste kupljenu kartu za nogometnu utakmicu izgubili. Potopljeni trošak Pitanje prekidanja proizvodnje moguće je povezati s pojmom potopljenog troška (sunk cost). veseliti se pobjedi svoga kluba. Naime. Fiksni trošak se. poduzeće ne može privremeno prekinuvši proizvodnju izbjeći fiksni trošak. Nastali potopljeni trošak ćete zanemariti52 i budući da ste vatreni navijač svoga kluba kupit ćete novu ulaznicu i.7. TRŽIŠTE DOBARA Prekid će proizvodnje u ovakvom slučaju smanjiti gubitak i svesti ga na fiksni trošak. 7. Fiksni (potopljeni) trošak se može ignorirati51 (u kratkom vremenskom razdoblju) te važnim postaje pokriće varijabilnog troška.1. u kratkom vremenskom razdoblju. imate li sreće.7. Dakako. i u svakodnevnom se životu susrećemo sa potopljenim troškom. Otuda proizvođači nastavljaju proizvoditi čak i kada ta proizvodnja znači pojavu gubitka. može smatrati potopljenim troškom. 7.

Ukoliko cijena padne ispod razine minimalnog prosječnog varijabilnog troška. Naime. ali i ne mora značiti početak ponude budući da. jer će sa svakim porastom cijene povećavati ponuđenu količinu. proizvodio ili ne. nužno se prekida proizvodnja i ponuđena količina je jednaka nuli. dakle. 147 . točka a na krivulji graničnog troška može. teško zaključiti kako krivulja ponude savršenog konkurenta jest identična s njegovom krivuljom graničnog troška. u ovoj situaciji.7. savršeni konkurent bilježi gubitak jednak fiksnom trošku. Nije. TRŽIŠTE DOBARA Slika 60. Ovo vrijedi uz jedan značajan izuzetak.

1.8. dakle. Prosječni prihod (cijena) < Prosječni ukupni trošak 148 . Izlazak slijedi.7. ukoliko je Ukupni prihod < Ukupni trošak . Poduzeće ne može u dugom vremenskom razdoblju podnositi gubitak. Do izlaska sa tržišta će doći ukoliko je ukupni prihod manji od ukupnog troška. TRŽIŠTE DOBARA Slika 61. Pitanje izlaska sa tržišta U dugom vremenskom razdoblju pojava gubitka nužno nameće pitanje napuštanja tržišta. odnosno cijena dobra kojega proizvodi savršeni konkurent biti manja od prosječnog ukupnog troška. U tome će slučaju prosječni prihod. 7.

Cijena Ponuda.1. odnosno veća od prosječnog ukupnog troška.7. granični trošak C > PUT C< PUT Količina dobra 7. Slika 62. Podsjetimo se poznate nam situacije: 149 . Dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije Pretpostavimo da tržišna cijena omogućuje savršenim konkurentima realizaciju profita. krivulja ponude savršenog konkurenta je identična sa krivuljom njegovog graničnog troška ali u onom području cijena u kojemu je cijena dobra jednaka.9. TRŽIŠTE DOBARA Prema tomu.

Ukoliko se pojavio izuzetno velik broj novih poduzeća pad će cijene dovesti do pojave gubitka.7. te će proces dugoročnog prilagođavanja trajati sve dotle dok profit svih savršenih konkurenata ne bude sveden na nulu. Međutim. sretni kraj priče o savršenom konkurentu u kratkom vremenskom razdoblju. Gubitak će izazvati iseljavanje poduzeća. ista priča u dugom vremenskom razdoblju ima nešto drukčiji kraj. dakle. povećati tržišnu ponudu i izazvati pad cijene i profita. Dugoročna ravnoteža znači da nema razloga niti za useljavanje niti iseljavanje poduzeća. a cijena je jednaka minimalnom prosječnom ukupnom trošku savršenih konkurenata. TRŽIŠTE DOBARA Slike 63. profit (pozitivna razlika 150 . Njihova će pojava. Naime. u dugom vremenskom razdoblju. Sasvim je sigurno da će profit privući nove konkurente. dugoročna ravnoteža znači da je ekonomski profit savršenih konkurenata jednak nuli. a) Tržište b) Savršeni konkurent Ovo je. Jedno od obilježja savršene konkurencije jest i činjenica da se novi konkurenti potpuno slobodno pojavljuju na tržištu. Drugim riječima.

Vjerojatno se pitate što to savršene konkurente i dalje zadržava na tržištu. Dakako. To je trošak onih čimbenika proizvodnje koje poduzeće mora kupovati kako bi moglo funkcionirati. Odgovor je jednostavan: normalni profit.7. TRŽIŠTE DOBARA između ukupnog prihoda i ukupnog troška) ćemo od sada zvati ekonomski profit. dakle. i tada kada je ukupni prihod jednak ukupnomu trošku. To je trošak čimbenika proizvodnje koje. Implicitni trošak je trošak svih onih inputa koje posjeduje vlasnik ili vlasnici poduzeća. potiče na proizvodnju kada je njihov ekonomski profit jednak nuli. računovodstvo ove kupovine vrijedno bilježi te eksplicitni trošak zovemo i računovodstveni trošak. dakle. Normalni profit postoji. Ukupni je trošak moguće podijeliti na (osim nama već poznate podjele na fiksni i varijabilni trošak) eksplicitni i implicitni trošak. nije potrebito kupovati od drugih poduzeća. Eksplicitni ili računovodstveni trošak je trošak svih inputa koji nisu vlasništvo vlasnika poduzeća. Slike 64. Implicitni trošak je trošak alternativne uporabe vlasnikovih inputa te ga nazivamo i oportunitetni 151 .

normalni profit (koji postoji kada je ukupni prihod jednak ukupnom trošku . budući da smo prisiljeni birati između različitih alternativa. Oportunitetni je ili implicitni trošak vrijednost najbolje alternative koju smo propustili realizirati. Konačno. novčana ste sredstva. nerealizirana najamnina i kamata implicitni su ili oportunitetni trošak vaše odluke da imate svoje poduzeće. Pretpostavimo da ste pokrenuli nekakav "business".eksplicitnom i implicitnom) predstavlja onaj dio ukupnog prihoda koji pokriva upravo implicitni trošak. Nadalje. pretpostavimo nadalje. vlasnik ste poslovnog prostora i određena novčana sredstva ste uložili u poduzeće. dakako. TRŽIŠTE DOBARA trošak. Prema tomu. mogli ste se zaposliti i. Vi ste.7. Ukupni prihod = Ukupni trošak ( Eksplicitni trošak + Implicitni trošak ) Normalni profit 152 . Vi vodite vaše poduzeće. Ponajprije. propuštena plaća. mogli ste iznajmiti poslovni prostor i ostvariti odgovarajuću najamninu. gotovo svaki naš postupak izaziva neki oportunitetni trošak. Dakle. inpute u vašem vlasništvu (vaš rad. a posebno značenje oportunitetni ili implicitni trošak ima u ekonomskom životu. realizirati odgovarajuću plaću. vaš poslovni prostor i novčana sredstva) mogli upotrijebiti i na drugi način. kao diplomirani ekonomist. umjesto u vlastito poduzeće. U svakodnevnom životu. mogli uložiti u banku i realizirati odgovarajuću kamatu.

Dugoročno. Resurse je potrebito realocirati na način da se više resursa angažira u proizvodnji dobra čija je cijena veća od graničnog troška.PUT). Resurse nije potrebito realocirati. Pokušajmo alokacijsku efikasnost razumjeti na način da granični trošak shvatimo kao oportunitetni trošak. Dugoročna ravnoteža znači i jednakost cijene dobra i graničnog troška. Ne postoji alternativni angažman resursa koji bi značio proizvodnju veće vrijednosti. Koristiti kapacitet znači. dakle. Potrebito je. Ova nejednakost signalizira da je previše resursa upotrijebljeno u proizvodnji nekog dobra. vrjednijeg dobra. Alternativna uporaba resursa znači proizvodnju veće vrijednosti. kao vrijednost alternativnog dobra kojeg mogu proizvesti isti resursi. postoji alokacijska efikasnost. naime. Kada je. Alokacijska neefikasnost postoji i kada je cijena dobra manja od graničnog troška njegove proizvodnje (C < GT). TRŽIŠTE DOBARA Zaključimo kako normalni profit jest gorivo koje u dugom vremenskom razdoblju omogućava rad stroja savršene konkurencije. Na kraju. cijena dobra jednaka graničnom trošku (C = GT) resursi su alocirani na način da njihova (najbolja) alternativna uporaba znači proizvodnju iste vrijednosti. Alternativni angažman resursa znači proizvodnju manje vrijednosti. savršeni konkurenti koriste upravo svoje kapacitete. Kada je cijena nekog dobra veća od njegovog graničnog troška (C>GT) govorimo o alokacijskoj neefikasnosti. Kada je cijena dobra jednaka graničnom trošku (kao što je to slučaj na tržištu savršene konkurencije). društveni interes to nalaže. valja konstatirati da dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije znači i jednakost cijene i minimalnog prosječnog ukupnog troška (C= min. upravo proizvesti onaj output koji minimalizira prosječni ukupni trošak. veći dio resursa uložiti u proizvodnju alternativnog. 153 . U ovom je slučaju nedovoljno resursa upotrijebljeno u proizvodnji dotičnog dobra. te postoji alokacijska efikasnost.7.

u takvom slučaju. patenti). električne energije. Prirodni monopol nastaje kada jedno poduzeće monopolizira prirodne resurse.2. MONOPOL 7. dakle. tržište opskrbiti odgovarajućim dobrom uz niži prosječni ukupni trošak nego veći broj manjih poduzeća.1. Monopol znači postojanje jednog proizvođača-ponuđača jedinstvenog dobra 53 koji je. Ono je. zbog toga što je postotno povećanje njegovog ukupnog proizvoda veće od postotnog povećanja angažiranih inputa. Druga je monopol. na ovaj ili onaj način. 53 Riječ je o dobru koje nema bliskog supstituta. Zakonski monopol nastaje na osnovi zakonom utvrđenih povlastica (koncesije. Poduzeće koje bilježi rastuće prinose razmjera (ekonomija razmjera) u stanju je.7. Primjeri prirodnog monopola nastalog zbog ekonomije razmjera jesu distribucija plina. Česti uzrok uspješnog povećavanja razmjera poduzeća jest izuzetno visoki fiksni trošak. licence.2. do nastanka prirodnog monopola može doći i uslijed ekonomije razmjera. unatoč povećanju prosječnog varijabilnog troška. Međutim. znači značajno smanjenje prosječnog fiksnog troška koje. sposobno. potisnuti sve konkurente sa tržišta i osvojiti monopolski položaj. izaziva pad prosječnog ukupnog troška. zahvaljujući neprekidnom obaranju prosječnog ukupnog troška. Povećavanje outputa. 154 . Obzirom na različite načine onemogućavanja konkurencije valja razlikovati zakonski (legalni) monopol i prirodni monopol. Pojam i oblici U lepezi tržišnih struktura savršena konkurencija jest jedna krajnost. TRŽIŠTE DOBARA 7. vode itd. zaštićen od pojave potencijalne konkurencije.

Ukoliko zahtijeva nižu cijenu. TRŽIŠTE DOBARA 7. U tom području tržišna potražnja jest cjenovno elastična odnosno Ec > 1. odnosno njegovom veličinom. Za razliku od savršenog konkurenta . potraživana će količina dobara biti veća. Zbog čega je to tako? Monopol. te nižoj cijeni dobra odgovara veća potraživana količina.2. 155 . Ukupni. Krivulja tržišne potražnje je istovremeno i krivulja prosječnog prihoda monopola. određujući cijenu spušta niz krivulju tržišne potražnje) znači pozitivan granični prihod ukupni prihod monopola raste. povlaštenom položaju. naravno. određivati cijenu dobra. ipak. manipulirajući vlastitim outputom. On je u stanju.prihod koji donosi dodatno utržena jedinica dobra  ∆ Ukupni prihod    ∆ Količina  . Krivulja tržišne potražnje je krivulja opadajućeg oblika. Vrijedi. Zbog toga se granični prihod monopola . granični i prosječni prihod monopola Budući da je monopol jedini ponuđač nekog dobra. Pri tome.javlja kao razlika između povećanja ukupnog    prihoda uslijed povećanja realizirane količine dobara i smanjenja ukupnog prihoda uslijed smanjenja cijene dobra.preuzimatelja cijene (price taker-a) monopol određuje. Naime. granični prihod monopola je manji od prosječnog prihoda. Sve dotle dok smanjenje cijene dobra (monopol se. zahvaljujući svom posebnom. postoje neka ograničenja. 54 54 Podsjećamo da je Ec > 1 kada postotno smanjenje cijene izazove takvo postotno povećanje potraživane količine koje znači rast ukupnog prihoda. "pravi" cijenu. odnosno cijene dobra.2. monopol može birati između različitih cijena određenih tržišnom potražnjom. potražnja s kojom se on sučeljava jest tržišna potražnja (zbroj svih individualnih potražnji). Naime. posjeduje tržišnu moć. Dok je u uvjetima savršene konkurencije cijena dobra bila jedanka graničnom i prosječnom prihodu savršenog konkurenta u uvjetima monopola cijena je jednaka samo prosječnom prihodu. i obrnuto.7. Monopol je "price maker". dakle. njome upravlja zakon potražnje. Dakako. Rezultat je manji od cijene dobra odnosno prosječnog prihoda.

Cijena 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Potraživana količina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ukupni prihod 0 11 20 27 32 35 36 35 32 27 20 11 0 Granični prihod 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 156 . TRŽIŠTE DOBARA Kada je granični prihod monopola jednak 0. on je maksimalan.7. a Ec = 1. Tablica 23. U tom području tržišna potražnja jest cjenovno neelastična. ukupni prihod monopola niti raste niti pada. odnosno 0 < Ec < 1. Kada smanjenje cijene dobra znači negativan granični prihod ukupni prihod monopola opada. U tom slučaju tržišna potražnja je jedinično ili stabilno elastična.

TRŽIŠTE DOBARA Slika 65.7. 157 .

7. Ukoliko. znači pozitivan granični prihod i cjenovno elastičnu potražnju. monopol zađe u područje cjenovno neelastične potražnje. on će ga napustiti povećavajući cijenu i smanjujući output. koji. 158 . TRŽIŠTE DOBARA Slika 66. kojim slučajem. Koje je područje tržišne potražnje zanimljivo za monopol? U kojem će dijelu tržišne potražnje monopol potražiti svoj profitnomaksimalizirajući output? Nasuprot uvriježenom mišljenju bit će to onaj segment tržišne potražnje koji znači rast ukupnog prihoda. dakle.

profitno-maksimalizirajući output jesu 3 jedinice dobra. Maksimaliziranje profita 7. Neprijeporno.2. Cijena 12 11 10 9 8 7 6 Potraživana količina 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni prihod 0 11 20 27 32 35 36 Ukupni trošak 7 11 14 19 26 35 46 Profit -7 0 6 8 6 0 -10 Ekonomski se profit (pozitivna razlika između ukupnog prihoda i ukupnog troška) javlja nakon prve prijelomne točke i nestaje nakon druge. Tablica 24. 159 . TRŽIŠTE DOBARA 7.1. ukupni trošak i profit Provjerimo tvrdnju da se profitno-maksimalizirajući output nalazi u onom segmentu tržišne potražnje koja znači pozitivan granični prihod i Ec > 1.7. Ukupni prihod. Odredimo output koji znači maksimalni ekonomski profit i to pomoću ukupnog prihoda i ukupnog troška.2.3.3.

Granični prihod.2. ukupni 45 trošak 40 35 30 25 20 19 27 32 36 ukupni trošak ukupni prihod maksimalni profiit=8 15 10 5 7 11 1 2 3 4 5 6 profitno-maksimizirajući output Potraživana količina 7.3. osigurava maksimalni profit moguće je locirati i pomoću graničnog prihoda i graničnog troška. Monopol će. output valja smanjivati sve dok se ne izjednače granični prihod i granični trošak. Naime. vrijedi i u uvjetima monopola. u danim uvjetima. 160 . TRŽIŠTE DOBARA Slika 67. Pravilo koje smo otkrili.2. Ukupni prihod. analizirajući savršenu konkurenciju. granični trošak i profit Output koji.7. monopol će povećavati svoj ukupni proizvod sve dok je granični prihod veći od graničnog troška. Ukoliko je granični trošak veći od graničnog prihoda.

Cijena Potraživana količina Ukupni prihod Granični prihod Ukupni trošak Granični trošak Profit 12 11 10 9 8 7 6 0 1 2 3 4 5 6 0 11 20 27 32 35 36 11 9 7 5 3 1 7 11 14 19 26 35 46 4 3 5 7 9 11 -7 0 6 8 6 0 -10 Profitno-maksimalizirajući output jesu. naravno. Četvrtu jedinicu monopol neće proizvesti budući da je njen granični trošak (7) veći od graničnog prihoda (5).67 161 . maksimalizirati svoj profit proizvodeći onaj output pri kojem je granični prihod jednak graničnom trošku. Da bismo i slikom pokazali i dokazali kako output od 3 jedinice dobra jest profitno-maksimalizirajući potrebito je gornju tablicu dopuniti podacima o prosječnom ukupnom trošku.5 7 7. Tablica 26. Proizvodnja te četvrte jedinice značila bi smanjenje profita za dvije novčane jedinice. 3 jedinice dobra. Tablica 25.7.33 6. Količina 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni trošak 7 11 14 19 26 35 46 Prosječni ukupni trošak 11 7 6. TRŽIŠTE DOBARA ponovimo.

povlašteni. promjene (pad) tržišne potražnje mogu monopolu omogućiti tek ostvarenje normalnog profita. već spomenute. a maksimalni (ekonomski) profit (2. 162 . optimalnom što se poslovnog rezultata tiče. Prosječni profit (prosječni prihod . tri jedinice dobra. outputu cijena dobra iznosi 9. Taj dugovječni ekonomski profit koji monopol realizira zahvaljujući činjenici da je zaštićen od pojave konkurencije nazivamo monopolski profit. To su. Za razliku od savršenog konkurenta koji je u dugom vremenskom razdoblju "osuđen" na normalni profit monopol može u dugom vremenskom razdoblju realizirati ekonomski profit.7. Naime.67 ⋅ 3) iznosi 8. a mogu ga gurnuti i u gubitak.67. Međutim.prosječni ukupni trošak) iznosi 2. Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška ukazuje na profitno maksimilizirajući output. a prosječni ukupni trošak 6. monopolski položaj ne jamči trajnu i sigurnu realizaciju ekonomskog profita. Pri tom.33. TRŽIŠTE DOBARA Slika 68.

Prijelomna točka u uvjetima monopola Ukoliko uslijed smanjenja tržišne potražnje njena krivulja. veći ili manji od optimalnog K.2.4. za razliku od savršene konkurencije. 163 . Ali. vodi monopol u gubitak. pridonosi i činjenica da prijelomna točka u uvjetima monopola ne znači. odnosno ukupni prihod je jednak ukupnom trošku. Granični trošak Prosječni ukupni trošak Svaki output. Ekonomski je profit jednak nuli budući da je prosječni prihod jednak prosječnom ukupnom trošku. TRŽIŠTE DOBARA 7. vodi ga u situaciju u kojoj je prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda. izjednačavanje cijene (prosječnog prihoda) i minimalnog prosječnog ukupnog troška. Lošoj reputaciji monopola. određenom jednakošću graničnog prihoda i graničnog troška. Slika 69. pri optimalnom outputu. Jedino K jamči jednakost prosječnog ukupnog troška i prosječnog prihoda te realizaciju normalnog profita. čak i tada kada ostvaruje samo normalni profit monopol zahtijeva veću cijenu od minimalnog prosječnog ukupnog troška. između ostalog.7. tangira krivulju prosječnog ukupnog troška monopol realizira tek normalni profit.

Minimalni gubitak osigurava optimalni output K (određen presjecištem krivulja graničnog prihoda i graničnog troška). prekinuti proizvodnju.7. dakle. Ukoliko je gubitak veći od fiksnog troška.5. Točka minimaliziranja gubitka u uvjetima monopola Monopol neće izbjeći gubitak kada je pri svim razinama proizvodnje prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda.2. makar i privremeno. cijena (prosječni prihod) manja od minimalnog prosječnog varijabilnog troška monopol će. 164 . Granični trošak Prosječni ukupni trošak Najviše što monopol u ovoj situaciji može učiniti jest minimalizirati gubitak. baš kao i savršeni konkurent. TRŽIŠTE DOBARA 7. Slika 70. ukoliko je.

E.7. granični prihod Granični trošak C Potražnja1 Potražnja0 Granični prihod0 Granični prihod1 K0 K1 Količina 55 Vidjeti: Mansfield. 266. zahtijeva maksimalnu cijenu koju dopušta tržišna potražnja. Norton & Company. str. krivulja ponude (bilo individualne.55 Cijena . Monopolova krivulja ponude ne postoji. Dakako. u različitim tržišnim situacijama. W. pri tome. ovo vrijedi ukoliko je cijena veća od minimalnog prosječnog varijabilnog troška savršenog konkurenta. TRŽIŠTE DOBARA 7. bilo tržišne) pokazuje odnos između cijene nekog dobra i ponuđene količine. Monopol. kada je monopol u pitanju taj jedinstveni odnos između cijene i ponuđene količine naprosto ne postoji. Međutim. Viša cijena. nastoji proizvesti onu količinu dobra koja znači jednakost graničnog prihoda i graničnog troška i.2.: Microeconomics. Vrijedi i obrnuto.. Podsjetimo. Za razliku od savršenog konkurenta monopol nema krivulju ponude.6. Slika 71. ceteris paribus.W. New York 1991. Monopol i krivulja ponude Krivulja ponude savršenog konkurenta jednaka je s krivuljom njegovog graničnog troška. znači veću ponuđenu količinu. 165 . granični trošak. Inc.

postojanje jedinstvenog odnosa između cijene dobra i ponuđene količine istog dobra. odnosno ponuđač mora biti u stanju procijeniti platežnu sposobnost kupaca i spremnost na kupovinu. mora posjedovati monopolsku. dakle. odnosno novčani iznos koji su pojedini kupci ili skupine kupaca voljni platiti za dobro ili uslugu. ove razlike u cijenama nemaju opravdanje u različitim troškovima poslovanja. Monopol s jedinstvenom cijenom je monopol koji zahtijeva istu cijenu za svaku jedinicu svog outputa. Naime. bijaše riječ o monopolu s jedinstvenom cijenom.7. Monopol i diskriminacija cijena Do sada. 7. Ovo njegovo nastojanje ne implicira. 166 . Uspješno diferenciranje cijena ili diskriminacija cijena pretpostavlja: 1. Diskriminacija cijena nije moguća i ne može je. Diskriminacija cijena znači prodaju istog dobra po različitim cijenama različitim kupcima. kada je riječ o monopolu. međutim. 2. može prakticirati diskriminaciju cijena. biti u uvjetima savršene konkurencije. mada to posebno ne naglasismo. TRŽIŠTE DOBARA Nepostojanje jedinstvenog odnosa između cijene dobra i ponuđene količine pokazuje i prethodna slika. međutim.2. On. odnosno tržišnu moć. značiti najrazličitije ponuđene količine. Proizvođač. naravno. Dobro ili usluga koja se namjerava prodavati po različitim cijenama ne može biti namijenjenja preprodaji. Moguća bi preprodaja vrlo brzo dovela do etabliranja jedinstvene cijene 3.7. jedna te ista cijena može. Monopol je konzistentan u svome nastojanju da proizvodi output koji izjednačava granični prihod i granični trošak. Monopol. Dakako. Proizvođač mora biti u stanju kontrolirati cijenu dobra.

A Ekonomski profit C B Granični trošak Prosječni ukupni trošak Tržišna potražnja .7. Savršena diskriminacija cijena O savršenoj diskriminaciji cijena govorimo kada proizvođač od svakog kupca zahtijeva maksimalni novčani iznos kojega je on spreman platiti.1. U stvarnom svijetu diskriminacija cijena nije savršena. U ovoj je situaciji cijena u svakom pojedinom slučaju jednaka vrijednosti dobra. Slika 72. Ali. 7. monopol poseže za diskriminacijom cijena budući da ona povećava njegov profit. odnosno usluge. Prema tomu.7.2. prosječni prihod Granični prihod K 167 . jednostavnosti radi pretpostavit ćemo da monopol uspijeva savršeno diskriminirati cijene. Sljedeći će grafički prikazi pojasniti učinke savršene diskriminacije cijena. Potrošački višak biva pretvoren u profit proizvođača. TRŽIŠTE DOBARA U stvarnom svijetu potrošači ne ulaze u prodavaonice s istaknutim novčanim iznosima koje su spremni platiti za pojedina dobra ili usluge.

prosječni prihod. granični prihod K K1 Savršena diskriminacija cijena briše razliku između cijene i graničnog prihoda. svaka jedinica outputa znači jednakost cijene i graničnog prihoda. a ne i na sve prethodne jedinice. Monopol. Stoga. zamjećujete da potrošači koji su spremni platiti jedinstvenu cijenu C ostvaruju potrošački probitak kojega prikazuje površina trokuta ACB. Ekonomski profit Granični trošak Prosječni ukupni trošak Tržišna potražnja . proizvodi output K. TRŽIŠTE DOBARA Riječ je o situaciji koju dobro poznajemo. 168 . Slika 73. Na taj. pridržavajući se pravila da izjednači granični prihod i granični trošak. Razlog tomu jest činjenica da se smanjenje cijene (koje rezultira povećanjem potraživane količine) odnosi samo na dodatno utrženu jedinicu dobra.7. poznati nam. Baš kao u savršenog konkurenta i u monopola koji savršeno diskriminira cijene vrijedi da je cijena = prosječni prihod = granični prihod. Ali. način maksimalizira svoj profit.

znači proizvodnju većeg. b) Moguće ironično. alokacijski efikasnim outputom. 7. TRŽIŠTE DOBARA Monopol proizvodi ukupni proizvod K1 koji znači (baš kao i u savršenog konkurenta) jednakost cijene dobra i graničnog troška. ali povećanje profita. Zaključimo: savršena diskriminacija cijena rezultira većim profitom. te outpute koje odbacuje monopol. odnosno savršena konkurencija. posredovano savršenom diskriminacijom cijena. krivulja tržišne ponude je istovremeno i krivulja graničnog troška. neki sektor gospodarstva podvrgnut savršenoj konkurenciji. Ravnotežna će cijena i output biti određeni presjecištem krivulja tržišne potražnje i tržišne ponude. Svaki od savršenih konkurenata prihvaća tržišnu cijenu kao danu i proizvodi onaj output pri kojemu je granični trošak jednak cijeni dobra. Ali.2. Sada svi kupci. prije svega.7. Uvest ćemo u igru njegovu krivulju graničnog prihoda.8. plaćaju cijenu veću od one koja bi se formirala u uvjetima savršene konkurencije. ali i većim. Učinci su savršene diskriminacije cijena dvojaki: a) Potrošački probitak se pretvara u profit. Pretpostavit ćemo da je. povećanju profita pridonose i oni kupci koje je jedinstvena cijena i pravilo izjednačavanja graničnog prihoda i cijene izbacilo "iz igre". Samo posljednji kupac plaća cijenu jednaku graničnom trošku. Usporedba monopola i savršene konkurencije Usporediti monopol i savršenu konkurenciju znači. usporediti cijene koje nastaju u ovim različitim tržišnim strukturama. osim posljednjeg. Monopol će proizvesti output pri kojemu je 169 . Ne zaboravimo. Potom ćemo isti sektor monopolizirati pretpostavivši da umjesto velikog broja ponuđača postoji samo jedan. alokacijski efikasnog outputa pri kojem je cijena izjednačena s graničnim troškom. ponajprije.

monopolska cijena (CM) jest veća od graničnog troška 4. te odrediti maksimalnu cijenu koju tržišna potražnja može podnijeti. monopolska cijena (CM) jest veća od cijene koju odbacuje savršena konkurencija (CK) 2.7. monopolski output (KM) jest manji od konkurencijskog outputa (KK) 3. Nije teško zaključiti da: 1. osim alokacijske neučinkovitosti te proizvodne neučinkovitosti – nekorištenja kapaciteta [čak i u situaciji realizacije normalnog profita cijena je veća od minimalnog prosječnog ukupnog 170 . Međutim. Slika 74. cijena formirana u uvjetima savršene konkurencije (CK) jednaka je graničnom trošku. TRŽIŠTE DOBARA granični prihod izjednačen s njegovim graničnim troškom.

a koje je cilj realizacija monopolskog profita. Ali. pak. U ovom je dijelu priče monopol neprijeporno negativni junak priče ("bad guy"). Međutim. Isti se inputi koriste za proizvodnju većeg broja dobara (komplementarnih u smislu njihove jeftinije proizvodnje). a monopolska cijena može biti niža od konkurencijske. a zbog zaštićenosti od konkurencije. Razlika između aktualnog outputa uz datu tehnologiju i angažirane inpute te mogućeg. odnosno proširenju asortimana proizvodnje. Monopol. TRŽIŠTE DOBARA troška (c > min. Razlozi za to vjerojatno postoje. u određenim slučajevima. Doista. uljuljkano u sigurnost monopolske pozicije poduzeće se spušta ispod krivulje ukupnog proizvoda. Ovaj se oblik neefikasnosti ne odnosi na poznatu činjenicu da monopol smanjuje output kako bi povećao cijenu već je Harvey Leibenstein veže uz činjenicu da se uz date inpute ne proizvodi maksimalni mogući output. odnosno ponašanju usmjerenom na izgradnju monopolskog položaja i njegovu zaštitu. Riječ je o traganju za rentom. učiniti većim od onog konkurencijskog. Ekonomije cilja jesu smanjenje prosječnog ukupnog troška kao posljedica povećanja broja različitih dobara koja poduzeće proizvodi. aktivnosti koja. evidentno. monopoli očigledno nisu izumrla vrsta. Naime. dakako. Zaštićeno od konkurencije. 171 . Izgradnja i održavanje barijera koje štite monopolski položaj može biti zaista skupa. poznata nam ekonomija razmjera. većeg outputa jest X neefikasnost.7. Lobiranje radi carinske zaštite od inozemne konkurencije samo je jedan primjer "rent seeking-a". PUT)] monopolu se može prigovoriti i tzv. "rent seeking behavior". to nije sve. Ekonomije cilja se. mogu monopolski output. nije se teško složiti sa tvrdnjom da pojavom monopola društvo uvijek gubi. Ocjenjujete li nečiji monopolski položaj zapitajte se da li je netko monopol zbog toga što je "loš" ili je. ali i ekonomije cilja (economies of scope). taj monopolski položaj osvojen na "dobar" način. zasnivanju na diverzifikaciji dobara. izaziva dodatne troškove. zbog inertnog i hipertrofiranog upravljačkog i kontrolnog mehanizma može bolovati od X neefikasnosti.

Sve to. Slika 75. 172 . Prema tomu. ekonomija razmjera ili ekonomije cilja. monopol igra pozitivnu ulogu. Krivulja tržišne ponude je nastankom monopola pretvorena u njegovu krivulju graničnog troška. pretpostavili da monopoliziranje tržišta nije tangiralo troškove. a uspješno korištenje ekonomija razmjera i cilja ilustrirat će sljedeća slika. itd. Tržišna ponuda Cijena Granični trošak CK CM Tržišna potražnja Granični prihod KK KM Količina U ovome je slučaju monopolska cijena niža od konkurencijske. unatoč tomu što nije ostvarena alokacijska efikasnost. u nekim slučajevima. zamjećujete. Granični je trošak u tom slučaju nužno manji od prosječnog ukupnog troška.7.) obara prosječni ukupni trošak. uspoređujući savršenu konkurenciju i monopol. TRŽIŠTE DOBARA U prethodnom smo primjeru. odnosno njihova kombinacija (farmaceutska industrija. Ali. proizvodnja bijele tehnike. a monopolski output veći od konkurencijskog.

7. Savršena konkurencija i monopol prije su apstrakcije negoli realnost. dakako. monopolistička konkurencija. većeg od jednog) broja ponuđača od kojih svaki posjeduje određenu tržišnu moć. monopolistički konkurent dominira jednim segmentom tržišta i u mogućnosti je kontrolirati cijenu svog dobra. ne identično dobro. podvrgnuta nesavršenoj konkurenciji i smještena između dviju krajnosti-savršene konkurencije i monopola.1. sposobnost da variranjem outputa utječe na cijenu dobra. tržišna moć jest posljedica diferencijacije proizvoda. Monopolistički konkurenti proizvode slično.3. Budući da proizvodi jedinstvenu verziju dobra. NESAVRŠENA KONKURENCIJA Stvarni svijet doista nije niti savršeno konkurentan niti u potpunosti monopoliziran. Stvarna su tržišta. baš kao i monopol. Zahvaljujući diferencijaciji dobra koja proizvode monopolistički konkurenti nisu savršeni supstituti. Valja dodati. tržišna moć jest posljedica malog broja ponuđača i činjenice da svaki od njih proizvodi značajni dio ukupnog proizvoda grane. Novi se. slobodno pojavljuju na tržištu i uključuju u tržišnu utakmicu. radi se o oligopolu. konkurenti. ponajprije. Monopolistička konkurencija Monopolistička je konkurencija takav tip tržišta na kojem veliki broj poduzeća međusobno konkurira proizvodeći ne identično već slično dobro. dakle. Drugo. Razmotrit ćemo dva oblika nesavršene konkurencije. bez ikakvih ograničenja.3. TRŽIŠTE DOBARA 7. činjenicu da se monopolistički konkurent sučeljava. imperfektna konkurencija podrazumijeva postojanje većeg ili manjeg (ali. U prvom. s opadajućom krivuljom potražnje. 7. Gornja definicija ne obuhvaća sva bitna obilježja monopolističke konkurencije. baš kao savršena konkurencija. riječ je o monopolističkoj konkurenciji. dakle. 173 . Nesavršena. ne postavlja nikakve zapreke onima koji žele ući ili izaći s tržišta. U drugom slučaju.

3. Ovakvo ponašanje nameće opadajuća krivulja potražnje s kojom se monopolistički konkurent sučeljava. monopolistička je konkurencija mješavina obilježja svojstvenih kako za savršenu konkurenciju tako i monopol.7. TRŽIŠTE DOBARA Zamjećujete. Slika 76.1. Zbog toga su i događanja na ovom tipu tržišta vrlo zanimljiva. Kratko vremensko razdoblje Monopolistički konkurent poštuje isto pravilo maksimaliziranja profita kao i monopol. Pretpostavimo da zbog povoljnih tržišnih uvjeta monopolistički konkurenti realiziraju ekonomski profit. 7. 174 .1. Predstavimo situaciju u kojoj se nalazi jedan od monopolističkih konkurenata. On. proizvodi onaj output pri kojem je granični prihod izjednačen s graničnim troškom. dakle.

Ekonomski profit se smanjuje. ekonomski profit koji realiziraju monopolistički konkurenti privući će. Nova će poduzeća privući dio kupaca. 7. Dugo vremensko razdoblje Dugo vremensko razdoblje aktivira ono obilježje monopolističke konkurencije koje se tiče slobodnog pojavljivanja novih konkurenata na tržištu. Slika 77. Granični trošak Prosječni ukupni trošak 175 . Naime. neodrživa u dugom vremenskom razdoblju. monopolistički konkurent realizira ekonomski profit čiju veličinu predstavlja svojom površinom osjenčani pravokutnik. Budući da je prosječni prihod. Ova je idilična situacija. nove konkurente. Ovo će napuštanje tržišta trajati sve dotle dok monopolistički konkurenti ne ostvare jedino i samo normalni profit. odnosno cijena veća od prosječnog ukupnog troška pri optimalnom K.7.3.2. TRŽIŠTE DOBARA Poduzeće izgleda i ponaša se kao monopol. uopće na tržištu monopolističke konkurencije postaje prilično tijesno. potražnja za proizvodima starosjedioca se smanjuje. a drastičniji pad potražnje (pomicanje krivulje potražnje ulijevo i prema dolje) može dovesti i do pojave gubitka. Gubitak će izazvati iseljavanje poduzeća. sasvim sigurno. dugoročna ravnoteža na tržištu monopolističke konkurencije znači da je ekonomski profit jednak nuli.1. Prema tomu. međutim.

3. Čisti oligopol razumijeva proizvodnju istog dobra. Nadalje. U tom smislu valja razlikovati diferencirani oligopol i čisti oligopol. Najčešće je to ekonomija razmjera. istovremeno. mali broj proizvođača može postojati i zbog činjenice da je za pojavu na nekom 176 . 7. Oligopol Oligopol je tržište na kojemu nekoliko (mali broj) proizvođača međusobno konkurira proizvodeći ista ili slična dobra. Ali. Nadalje. i dobrim supstitutima. Monopol i monopolistička konkurencija.minimalni prosječni ukupni trošak. Na takvom tržištu će postojati manji broj velikih proizvođača. neiskorištenog kapaciteta. Drugim riječima. znači pojavu suvišnog. Cijena koju određuje monopolistički konkurent veća je od graničnog troška. prijelomna točka u uvjetima monopolističke konkurencije znači manji output i veću cijenu nego prijelomna točka u uvjetima savršene konkurencije.2. proizvoditi normalni profit u savršenoj konkurenciji znači proizvoditi onaj output koji znači i minimalni prosječni ukupni trošak. međutim. dakle. Kapacitet je. savršeni konkurent koristi upravo svoj kapacitet. onaj output koji znači minimalni ukupni trošak po jedinici proizvedenog dobra . razlike ipak postoje. naime. Uopće. I monopolistički konkurent i savršeni konkurent moraju se dugoročno zadovoljiti normalnim profitom. TRŽIŠTE DOBARA Ekonomski je rezultat isti kao u savršenoj konkurenciji.7. Brojni su uzroci formiranja oligopola. Riječ je o ponešto različitim dobrima ali. Cijena dobra savršenog konkurenta jednaka je graničnom trošku. Diferencirani oligopol znači da poduzeća proizvode slična dobra. Ponekad nije moguće realizirati prihvatljivo niski prosječni ukupni trošak bez proizvodnje izuzetno velikog outputa. Realizirajući normalni profit monopolistički konkurent proizvodi output koji je manji od onoga koji znači minimalni prosječni ukupni trošak.

Strategijska je interakcija naročiti oblik međusobne ovisnosti poduzeća u oligopolu koja nalaže takvo ponašanje (posebice kada je u pitanju cijena dobra i veličina outputa) koje vodi računa o očekivanim postupcima i reakcijama svih konkurenata. itd.1. Prvi je tzv. određuje cijenu. patenata.7. Budući da je pod budnom paskom svojih konkurenata. profit i output svakog poduzeća u oligopolu ovisi o postupcima njegovih konkurenata. Vodstvo u cijenama i tajni sporazumi Postoji nekoliko načina rješavanja pitanja određivanja cijene u oligopolu. ovisno o promjenama tržišnih uvjeta i vlastitih troškova. Situaciju u kojoj se nalaze oligopolisti nazivamo strategijska interakcija. Problem međusobne ovisnosti. proizvode output koji znači jednakost graničnog prihoda i graničnog troška. preuzme vodstvo u cijenama. Manja poduzeća. situacija je ovdje znatno složenija negoli u monopolu. vodstvo u cijenama. Monopol "pravi". Očigledno. dominantno poduzeće.3. On je "price searcher". oligopolist mora biti znatno oprezniji prilikom određivanja cijene. ali i za suradnju. postojanje relevantne tržišne moći svakog od oligopolista. najčešće ono najveće. Ovdje ima mjesta i za sukob. problem strategijske interakcije rješava se na način da jedno poduzeće. Ono određuje i mijenja cijenu. prihvaćaju cijenu dominatnog poduzeća te. Drugi način određivanja cijene u oligopolu jest tajno (budući da je najčešće ilegalno) ili javno dogovaranje i sporazumijevanje. Ovakvi su 177 . TRŽIŠTE DOBARA tržištu potrebito uložiti izuzetno velik (financijski) kapital. a ostali ga u tome slijede. s tim u svezi. maksimalizira svoj profit proizvodeći onaj output pri kojem je njegov granični prihod jednak graničnom trošku.2. Oligopol može biti i posljedica insuficijentnih zaliha sirovina. On traga za cijenom vodeći računa o postupcima svojih konkurenata. Bitno obilježje oligopola jest mali broj proizvođača i. također. On je "price maker". Poduzeće koje je preuzelo vodstvo u cijenama. Međutim. 7.

Ne samo zbog toga što ih. Tako formirana cijena jest monopolska cijena. povećavajući output iznad dogovorene kvote. Slika 78. najčešće. Jedno ili više poduzeća počinje kršiti sporazum snizujući cijenu ispod dogovorene.7. Ona će biti određena presjecištem krivulja zajedničkog (ukupnog) graničnog troška i graničnog prihoda. te ukoliko ga se pridržavaju posljedice (cijena i output) mogu biti iste kao da je riječ o monopolu. te podjela tržišta) mogući budući da se u oligopolu radi o malom broju zainteresiranih stranaka (poduzeća) koje su potpuno svjesne međusobne ovisnosti. TRŽIŠTE DOBARA sporazumi (predmet kojih su najčešće cijena. zakon zabranjuje već stoga što se on iznutra krši. Ostali to relativno brzo otkrivaju te dolazi do odgovarajuće reakcije koja znači i raskid. Prednosti sporazuma su očigledne: smanjena nesigurnost. Često se događa da ovakvi aranžmani nisu dugoga vijeka. prestanak sporazuma. veličina outputa. povećani profiti i zaštita od pojave eventualne konkurencije. Ukoliko oligopolisti sklope ovakvu vrstu sporazuma (javnog ili tajnog). 178 . a sve u cilju povećanja vlastitog profita.

budući da je odbio priznati.B. nema. u odvojene prostorije te obama veli sljedeće: "Ukoliko priznaš ranije počinjene provale. odvija u prilično neugodnom ambijentu. Zatvorenikova dilema Igra se.A. znaju da ukoliko niti jedan ne prizna ranije počinjene provale mogu biti. Čvrstih dokaza. Teorija igara može se. zbog nedostatka dokaza. 179 . Teorija igara Teorija je igara teorija koja analizira donošenje odluka u situacijama u kojima postoji sukob interesa.B. ima na raspolaganju različite strategije (načine igre) kako bi osigurao povoljan ishod igre. i B.B. ne mogu komunicirati i. Svaka igra. nemaju puno razloga vjerovati jedan drugomu.3. dakle. dobit ćeš zatvorsku kaznu u trajanju od jedne godine. Istražitelj stoga smjesti A. pa i ona najnaivnija predstavlja konfliktnu situaciju u kojoj svaki od sudionika nastoji promovirati vlastiti interes.2. duopolu) odigrajmo igru poznatu kao zatvorenikova dilema. Prije nego razmotrimo ekonomsku primjenu teorije igara (na primjeru najjednostavnijeg slučaja oligopola.B. Slično je i s igrom koju igraju poduzeća u oligopolu.2.7.2. Ukoliko obojica priznate bit ćete osuđeni na četiri godine zatvora. osuđeni samo za posljednju provalu. U tom slučaju obojicu očekuje kazna od dvije godine zatvora. U tom smislu svaki igrač. TRŽIŠTE DOBARA 7. a tvoj partner to odbije učiniti. čeka zatvorska kazna od osam godina. i B. poštujući pravila igre. Prilično složena situacija budući da A. upotrijebiti i za analizu strategijske interakcije ali i za analizu najrazličitijih problema društvenih znanosti. a partnera. Tijekom istrage ustanovi se da su A. 7.A.2. međutim. pretpostavljate.A.1.3.A. A." Zatvorenici. dakako. i B. budu uhićeni prilikom pokušaja provale. i B. vjerojatno. vjerojatni počinitelji niza provala u proteklih nekoliko mjeseci.

B. koji prvi razvija ovaj ravnotežni koncept. Na koji način razmišlja zatvorenik A. A. ne prizna. Niti jedan zatvorenih ne prizna 3. prizna.B.B. 1 god. prizna. prizna tada.B. Svaki je od igrača odigrao igru.A. u svakom slučaju. pak.A. A. a B. konačni rezultat.B.B.B.B.? Ukoliko B. bez obzira što učinio drugi zatvorenik. Dakle. 2 god. B. A. 4 god. A. Matrica isplata pokazuje rezultate svih mogućih strategija obaju igrača. strategije Ne priznati Ne priznati B.A. Prema tomu. 4 god. odnosno ravnoteža ove igre jest priznanje obaju zatvorenika.A. A. i B. Ukoliko. ne prizna 4. Istražitelj će riješiti slučaj provala koje su počinili A. B.B. tada se meni isplati priznati jer ću u tom slučaju biti kažnjen tek jednom godinom zatvora.A. B. i ja moram priznati kako bih izbjegao osam godina zatvora. s punih osam godina. strategije Priznati Priznati A.B. 8 god. meni se isplati priznati. 8 god.7. B. vodeći računa isključivo o 56 John F. B. neprijeporno. 180 . 1 god.A.B. odnosno strategije. matematičar. TRŽIŠTE DOBARA U igri sudjeluju dva igrača kojima su na raspolaganju svega dva načina igre.A.. B. Nash. U potpuno je istoj situaciji i na isti način rezonira zatvorenik B. ne prizna.B. Oba zatvorenika priznaju 2. A.A.B. a oni će u zatvoru odsjediti svaki po četiri godine. Stoga su mogući samo sljedeći ishodi: 1.A. 2 god. Ravnotežu u ovome slučaju nazivamo nesuradnička ili Nash-ova56 ravnoteža. I njemu se isplati priznati.

oba igrača na raspolaganju imaju dominantnu strategiju. New York 1990. mogu birati između dvije moguće strategije. "Dominantna strategija je strategija koja ostaje ista bez obzira kakvu akciju poduzeo drugi igrač". Oba poduzeća varaju 3. veći ekonomski profit. Naime. Poduzeće A vara. 7. sljedeće četiri situacije: 1. Poduzećima su na raspolaganju dvije strategije: izigravati sporazum (ili. M. dakle. ova igra je samo dokaz da ponekad vođeni vlastitim. sebičnim interesom ne realiziramo najbolji rezultat. Varati znači pokušati sniženjem cijene ispod dogovorene zauzeti veći dio tržišta te realizirati.. ona je ne samo nesuradnička (zbog očiglednih razloga). 357. nastojeći izboriti najpovoljniji ekonomski rezultat.: Economics.7.2. 181 . str.. TRŽIŠTE DOBARA vlasititom interesu. varati) i pridržavati se sporazuma. u pitanju dva igrača koji. I ovdje su. Dominantna strategijska ravnoteža postoji tada kada.2. Matrica isplata može odbaciti sljedeće rezultate (predstavljene u obliku profita i gubitka): 57 Parkin. ravnoteža zatvorenikove dileme je doista specifična. već je istovremeno i riječ o dominantnoj strategijskoj ravnoteži. Moguće su . Ali. Oba poduzeća ne varaju 2.57 Vjerojatno ste pomalo iznenađeni ravnotežom zatvorenikove dileme. baš kao u zatvorenikovoj dilemi. dakle. Inc. kao i u zatvorenikovoj dilemi. Poduzeće A ne vara. na račun konkurenta. Addison-Wesley Publishing Company. poduzeće B vara.2.3. Pretpostavimo da su poduzeća tajno podijelila tržište i dogovorila cijenu. grubo rečeno. ne varati. Ali. poduzeća B ne vara 4. Igra u duopolu Duopol čine dva poduzeća.

vremena da bi se profilirao. sporazum ekonomski je profit obaju poduzeća jednak nuli. ukoliko poduzeće B ne vara. Zatvorenici su svoju igru mogli odigrati samo jednom. Pokušajmo je otkriti. tu doista nema dileme. mora varati. Na isti način razmišlja i ponaša se poduzeće B. poduzeću B gubitak od dva milijuna. Zajedničkom interesu treba. varati. tada onaj koji izigrava sporazum realizira ekonomski profit od četiri milijuna gurnuvši istovremeno svog konkurenta u gubitak od dva milijuna novčanih jedinica. Ukoliko poduzeće B vara poduzeće A. Ponavljanje igre otvara mogućnost da se druga strana kazni za "nekorektno" ponašanje. Dominantna strategijska. ako se jedno poduzeće pridržava dogovorene cijene a drugo ne. 182 .7. A naša ga poduzeća. Poduzeću A se isplati. oba igrača imaju na raspolaganju dominantnu strategiju. dakako. Svaki "niski udarac". TRŽIŠTE DOBARA Ne varati Poduzeće B-strategije Varati A B A B Poduzeće A strategije Ne varati Varati +2 A +2 B -2 A +4 B +4 -2 0 0 Ukoliko oba poduzeća odluče poštovati sporazum svaki realizira ekonomski profit od dva milijuna novčanih jedinica. istovremeno. ali i Nash-ova ili nesuradnička ravnoteža ove igre znači da će oba poduzeća ući u rat cijenama i ostvariti tek normalni profit. I njegova najbolja strategija je varati. na sreću ili nesreću. pak. Igra koju oni igraju ima veliki broj produžetaka. naime. I konačno. Izigravaju li. Poduzeća A i B svoju igru mogu ponavljati. I opet. Na taj način ono izbjegava gubitak i uspijeva realizirati normalni profit. imaju dovoljno. Njihov će ekonomski profit biti jednak nuli budući da je iznova privatni interes nadmašio zajednički interes. U tom slučaju poduzeće A realizira profit od četiri milijuna nanijevši.

Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća U odgovoru na pitanje je li neka grana ili sektor bliže savršenoj konkurenciji ili monopolu može pomoći koeficijent koncentracije četiriju poduzeća. može očekivati da na napad odgovorite još snažnijim napadom. Prema tomu. igračima je na raspolaganju čitav niz strategijskih poteza. Od vas se. "milo za drago" strategiju (tit-for-tat strategy). primjerice. Oxford University Press. Uopće. dakle. Milo za drago strategija jednostavno znači odigravati u sadašnjoj rundi ono što je drugi igrač odigrao u prethodnoj rundi. New York.1. 1960. i suradnička ravnoteža koja će značiti da su oba igrača (poduzeća) tijekom vremena naučila surađivati.58 Ukoliko. Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća = Vrijednost prodaje najvećih četiriju poduzeća Vrijednost prodaje grane ⋅ 100 58 Vidjeti: Schelling.: The Strategy of Conflict. ZAKLJUČNO O TRŽIŠTU DOBARA 7. Svaki igrač u svoju strategiju može uključiti i tzv. 183 . T. vaš konkurent snizi cijenu vi možete odgovoriti još većim obaranjem cijene.4.7. TRŽIŠTE DOBARA svaki prekršaj može biti uzvraćen. međutim.4. Izračunava se kao postotak vrijednosti prodaje četiriju najvećih poduzeća. On pokazuje u kojoj mjeri mali broj (četiri ili osam) poduzeća dominira tržištem. 7. Strategijski potez je potez koji stvara sliku o tome što vaši konkurenti mogu od vas očekivati u određenoj situaciji. te da ostvaruju ekonomski profit od dva milijuna novčanih jedinica. ova složenija (budući da uključuje ponavljanje) varijanta zatvorenikove dileme može imati mnogo ravnoteža. Jedna je od njih. Koeficijent četiriju (ili osam) poduzeća je najčešća mjera koncentracije grane ili sektora.

ukazuje na odsutnost konkurencije budući da četiri najveća poduzeća realiziraju 90% vrijednosti prodaje dane grane. trošak Monopolistička konkurencija Veliki broj poduzeća Diferencirano dobro Monopolistički konkurent ima određeni utjecaj na cijenu Oligopol Nekoliko poduzeća Identično ili diferencirano dobro Oligopolist ima značajni utjecaj na cijenu Monopol Jedno poduzeće Jedinstveno dobro Monopol određuje cijenu 184 . TRŽIŠTE DOBARA Visoki postotak.PUT Cijena>Gran. monopol) Kraj razmatranja tržišnih struktura jest prilika da se podsjetimo i da. PUT Cijena>Gran.) vrijednosti ukupne prodaje. 90% npr. na koncizan način. usporedimo osnovna obilježja analiziranih tražišnih struktura. oligopol. PUT Cijena=Gran. Dopunjen još nekim podacima (veličina tržišta. pružiti potrebitu informaciju. monopolistička konkurencija.4. 7. Tablica 27.2. Niski postotak ukazuje na snažnu konkurenciju.7..) koeficijent koncentracije četiriju poduzeća jest relevantni pokazatelj prisutnosti konkurencije u nekoj grani ili sektoru. slobodan ili otežan ulaz u granu itd. Na četiri najveća poduzeća otpada tek mali dio (1% npr. trošak Ekonomski profit Cijena >min.PUT Cijena>Gran. Savršena konkurencija Velik broj poduzeća Identično dobro Savršeni konkurent nema utjecaja na cijenu Dugoročna ravnoteža Normalni profit Cijena=min. Pregled osnovnih obilježja (savršena konkurencija. Sljedeća će tablica pokušati. trošak Normalni profit Cijena> min. trošak Monopolski profit Cijena>min.

Ali. Prema tomu. Ali. najniži trošak i cijenu. konkurencije jest idealan. proizvodnji nekih dobara će najbolje odgovarati prirodni monopol. iste zapremine motora i iste boje. oligopol ili monopolistička konkurencija. savršena konkurencija nije i struktura za proizvodnju svakog dobra i svakoj grani proizvodnje. savršenu konkurenciju nije moguće „instalirati" u svim granama proizvodnje. koncept savršene proizvođači nastoje proizvesti dobro uz recimo i to.7. Ili. zamislite da smo prisiljeni kupovati isti automobil. Naime. ne može biti najbolja tržišna ne može biti primijenjena u 185 . platiti višu cijenu dobra kako bi uživali u njegovoj raznolikosti. nije moguće negirati prednosti ekonomije razmjera koje on nosi sa sobom. Zamislite situaciju u kojoj smo svi u situaciji kupovati isto odijelo. kada je u pitanju monopolistička konkurencija. a potrošači će. Kada je prirodni monopol u pitanju. oligopolu nije moguće odreći već navedene prednosti ekonomije razmjera i prednosti eventualne diferencijacije proizvoda. istoga kroja i iste boje. TRŽIŠTE DOBARA Performancije su savršene konkurencije najbolje.

.

alati. Poduzetnik. ravijanja postojećih dobara i usluga ali i organiziranja proizvodnje dobara i usluga. U tom se smislu upotrebljava pojam financijskog kapitala. najrazličitiji uređaji i oprema.8. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE 8. To su rad. ne znači novac. Pojam zemlja obuhvaća ne samo zemlju kao takvu već i sva prirodna bogatstva kao što su šume. naime. Valja. PODJELA ČIMBENIKA Ekonomska teorija poznaje četiri inputa. znati da financijski kapital predstavlja novčana sredstva kojima se mogu kupiti elementi kapitala-realnog kapitala. preuzima rizik 187 . dakle. Poduzetništvo je sposobnost stvaranja novih. rudna bogatstva. Kapital. poluproizvoda i sirovina čine kapital. Dakle.1. Ekonomist pojam kapital upotrebljava u smislu realnog kapitala-najrazličitijih. ali i sasvim konkretnih kapitalnih dobara. kapital. novčana sredstva. sjedinjuje proizvodne sile (organizira čimbenike proizvodnje – formira i upravlja poduzećem). a ostali su čimbenici proizvodnje pasivni. Rad predstavlja fizičke i psihičke sposobnosti ljudskih bića koje ona upotrebljavaju prilikom proizvodnje različitih dobara. ali i zalihe gotovih proizvoda. zemlja i poduzetništvo. vode itd. odnosno čimbenika proizvodnje. Zemlja ili uopće prirodni resursi dar su prirode. strojevi. dakle. Kapital obuhvaća sva proizvedena dobra koja se mogu upotrijebiti u proizvodnji drugih dobara. Kaže se kako poduzetništvo jest aktivni čimbenik. zgrade. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE 8.

nestrpljivi priskrbiti profit time što će najbolje zadovoljiti potrebe potrošača. naravno. nije za bojažljive i nesklone riziku. od tržišta outputa (dobara) utoliko što su sada poduzeća (proizvođači dobara i usluga) na strani potražnje. prije svega. Vlasnik rada ostvaruje plaću. nude čimbenike proizvodnje kojima raspolažu. 8. Renta. naravno. jest zajednički naziv za sve dohotke primljene na ime upotrebe zemlje i prirodnih resursa. u prvi mah. vlasnik kapitala kamatu. odnosno proces njihove proizvodnje. Riječ je o samosvojnim. dakle. FORMIRANJE CIJENE I DOHOTKA ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tržište inputa razlikuje se. kombinirajući čimbenike proizvodnje sukladno marginalističkim načelima (o kojima smo i o kojima ćemo govoriti59) nastoji realizirati profit. a poduzeća ih kupuju. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE poslovanja (poduzetnik je “risk-taker”) te inovacijama unapređuje bilo dobro ili uslugu. Poduzetnici su.8. ova promjena ne tangira djelovanje zakona ponude i potražnje. Vrijedi. 188 . odlučnim. onaj ekonomski.2. Ali. naravno. Poduzetnik. Plaća obuhvaća sve dohotke od rada. Vlasnici čimbenika proizvodnje realiziraju odgovarajuće dohotke. pak. dakle. marljivim i discipliniranim ljudima koji stoje iza svojih postupaka – uspjeha i neuspjeha. a domaćinstva (kupci dobara i usluga) na strani ponude. Tržište. Ponuđena količina nekog inputa bit će veća (uz neke iznimke na koje ćemo upozoriti) ukoliko je veća njegova cijena. Oni odbijaju egzistenciju planiranu izvana. Kamata obuhvaća sve oblike dohotka od kapitala. i 59 Pravila maksimaliziranja profita – output i input analiza. Domaćinstva. a vlasnik zemlje rentu.

Tržište inputa određuje i dohodak vlasnika čimbenika proizvodnje. tržište čimbenika proizvodnje određuje cijenu inputa na isti način kao što tržište dobara i usluga određuje cijenu outputa.8. tada će smanjenje cijene čimbenika dovesti do takvog povećanja potraživane količine čimbenika koje znači povećanje dohotka vlasnika čimbenika. Dohodak vlasnika inputa jednak je umnošku cijene inputa (C) i utržene količine (K). Prema tomu. Zamjećujete sličnost između izračunavanja ukupnog prihoda poduzeća i dohotka vlasnika nekog čimbenika proizvodnje. Baš kao što veličina ukupnog prihoda ovisi o (cjenovnoj) elastičnosti potražnje za nekim dobrom. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE obrnuto. Potraživana količina nekog inputa bit će veća ukoliko je manja njegova cijena. Slika 79. Ukoliko je potražnja za čimbenikom cjenovno elastična. Vrijedi i obrnuto. tako i veličina dohotka vlasnika inputa ovisi o (cjenovnoj) elastičnosti potražnje za inputom. Dohodak = C ⋅ K. Vrijedi i obrnuto. 189 .

za razliku od transferne zarade. Ekonomska je renta.8. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ukoliko je potražnja za nekim inputom stabilno elastična. Transfernu zaradu možemo smatrati oportunitetnim troškom čimbenika proizvodnje. Ekonomska je renta dio dohotka koji vlasnik čimbenika prima povrh transferne zarade. Transferna zarada je onaj dio dohotka koji je dostatan za induciranje. izazivanje ponude nekog čimbenika proizvodnje. Ili. transferna zarada je zarada koju input može realizirati u najboljoj alternativnoj uporabi. "kruh nad pogačom". tada će smanjenje cijene čimbenika dovesti do takvog povećanja njegove potraživane količine koje će značiti smanjenje dohotka vlasnika čimbenika. nije potrebit da bi se čimbenik zadržao u sadašnjoj uporabi. Vrijedi i obrnuto. Ukoliko je potražnja cjenovno neelastična. U pravilu. kako se to zna reći. 190 . Slika 80. dohodak se vlasnika čimbenika proizvodnje sastoji od dvaju dijelova: transferne zarade i ekonomske rente. promjene cijene ne tangiraju veličinu dohotka. To je onaj dio dohotka koji.

Neelastična će ponuda značiti veću ekonomsku rentu. Slika 81. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ekonomska je renta onaj dio dohotka koji se nalazi iznad krivulje ponude i ispod cijene. Transferna je zarada dio dohotka koji se smjestio ispod krivulje ponude. Kada neki input sadašnjim angažmanom realizira onaj dohodak koji može ostvariti i svojom najboljom alternativnom uporabom (kada je sadašnji dohodak jednak oportunitetnom trošku čimbenika). njegova ponuda savršeno neelastična. cjelokupni se dohodak sastoji isključivo od ekonomske rente. Veličina ekonomske rente ovisi o elastičnosti ponude. tada se cjelokupni dohodak sastoji od transferne zarade. 191 . kada je. a vrijedi i obrnuto. dakle. Kada neki čimbenik proizvodnje nema alternativne potrebe. Ponuda takvog čimbenika je savršeno elastična.8.

Odgovor na ovo krucijalno pitanje implicira poznavanje sljedećih kategorija: granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje i granični trošak čimbenika proizvodnje. Potražnja je za nekim čimbenikom izvedena iz potražnje za dobrima ili uslugama koje je taj čimbenik u stanju proizvoditi. potražuju čimbenike proizvodnje. 8.3. kapital ili zemlja) izvedena. međutim. naime. 192 . TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 82. jer im oni omogućuju proizvodnju dobara i usluga koje su potrošači voljni kupiti.8. koju će količinu nekog inputa angažirati poduzeće koje nastoji maksimalizirati profit. Poduzeća. Zapitajmo se. POTRAŽNJA ZA ČIMBENIKOM PROIZVODNJE Potražnja je za čimbenikom proizvodnje (bilo da je u pitanju rad. derivirana potražnja.

granični prihod proizvoda ovisi o dvjema stvarima: prvo. Granični prihod proizvoda čimbenika = ∆ Ukupni prihod . a ostali su inputi fiksnog karaktera. Naime. Granični prihod proizvoda zemlje = ∆ Ukupni prihod . TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični je prihod proizvoda nekog čimbenika promjena ili povećanje ukupnog prihoda kao posljedica jediničnog povećanja istog čimbenika. ∆ Čimbenik Ili. 193 . u stanju ste izračunati granični prihod proizvoda rada: Granični prihod proizvoda rada = ∆ Ukupni prihod . ∆ Zemlja ∆ Ukupni prihod . granični prihod proizvoda nekog inputa jednak je umnošku njegovog graničnog proizvoda i graničnog prihoda. o veličini dodatnog outputa koji proizvede dodatno angažirana jedinica inputa i drugo. ∆ Rad Ukoliko je jedino input kapitala promjenljive naravi njegov granični prihod proizvoda izračunavamo na sličan način: Granični prihod proizvoda kapitala = I konačno. Ukoliko povećavate inpute rada. o veličini dodatnog ukupnog prihoda koji nastaje prodajom dodatnog outputa. Prema tomu. ∆ Kapital Upozorimo odmah i na drugi mogući način izračunavanja graničnog prihoda proizvoda nekog inputa. jednostavno. granični je prihod proizvoda nekog čimbenika proizvodnje prihod koji donosi dodatno zaposlena jedinica istog čimbenika.8.

Prosječni je trošak inputa. po logici stvari. jednak cijeni inputa. ∆Ukupni trošak rada ∆ Rad ∆Ukupni trošak kapitala ∆ Kapital Granični trošak rada = Granični trošak kapitala = Granični trošak zemlje = ∆Ukupni trošak zemlje ∆ Zemlja Prosječni trošak nekog čimbenika proizvodnje jest ukupni trošak tog čimbenika po jedinici istog čimbenika. granični je trošak čimbenika proizvodnje trošak zapošljavanja dodatne jedinice istog čimbenika.8. Granični trošak čimbenika= ∆ Ukupni trošak ∆ Čimbenik Ili. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični prihod proizvoda rada = Granični proizvod rada ⋅ Granični prihod Granični prihod proizvoda kapitala = Granični proizvod kapitala ⋅ Granični prihod Granični prihod proizvoda zemlje = Granični proizvod zemlje ⋅ Granični prihod Granični je trošak nekog čimbenika proizvodnje promjena ili povećanje ukupnog troška tog inputa kao posljedica jediničnog povećanja istog čimbenika. jednostavno. 194 .

TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Prosječni trošak rada = Ukupni trošak rada = Cijena rada Rad Ukupni trošak kapitala = Cijena kapitala Kapital Prosječni trošak kapitala = Prosječni trošak zemlje = Ukupni trošak zemlje = Cijena zemlje Zemlja 8. Količina zaposlenog inputa će se. Profitno maksimalizirajući input Sve dotle dok je granični prihod proizvoda nekog inputa (dodatni prihod koji donosi dodatno angažirana jedinica nekog inputa) veći od graničnog troška istog inputa (dodatnog troška dodatno zaposlene jedinice istog inputa) poduzeće će povećavati angažman tog inputa. Provjerit ćemo ovu tvrdnju na sljedećem primjeru: 195 .1. profitno maksimalizirajuća količina inputa jest ona koja znači jednakost graničnog prihoda proizvoda čimbenika proizvodnje i njegovog graničnog troška. pak. smanjivati kada je granični trošak inputa veći od njegovog graničnog prihoda proizvoda.3.8. Optimalna.

TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tablica 28. Određujući veličinu angažiranog inputa (rada. Zapošljavanje tog petog radnika ima za posljedicu smanjivanje ukupnog profita za dvije novčane jedinice. Profitno su maksimalizirajući input četiri radnika. pravilo profitno maksimalizirajućeg inputa glasi: 196 . Poduzeće neće zaposliti petog radnika budući da je granični prihod proizvoda njegovog rada (4) manji od njegovog graničnog troška (6). Prema tomu. kapitala i zemlje) poduzeće nastoji izjednačiti granični prihod proizvoda nekog čimbenika proizvodnje sa njegovim graničnim troškom. Ukupni proizvod 0 10 18 24 28 30 Granični proizvod rada 10 8 6 4 2 Ukupni prihod 0 20 36 48 56 60 Granični prihod 2 2 2 2 2 Granični prihod proizvoda rada 20 16 12 8 4 Rad 0 1 1 3 4 5 Cijena rada (plaća) 6 6 6 6 6 6 Ukupni trošak rada 0 6 12 18 24 30 Granični trošak rada 6 6 6 6 6 ∆ Ukupni profit 14 10 6 2 -2 Analiza odnosa graničnog prihoda proizvoda rada i graničnog troška rada pokazuje da će proizvođač zaposliti četiri radnika.8.

budući da je granični prihod jednak cijeni dobra. Granični proizvod rada ⋅ Granični prihod = Granični prihod proizvoda rada. Naše je poduzeće u situaciji da svaku iduću jedinicu rada plaća po istoj cijeni kao i svaku prethodnu. proizlazi da je krivulja potražnje poduzeća za čimbenikom proizvodnje jednaka s krivuljom graničnog prihoda proizvoda tog čimbenika proizvodnje. granični prihod proizvoda rada transformirao u vrijednost graničnog proizvoda rada. Međutim. Poduzeće je jedan od mnogobrojnih kupaca rada i nije u stanju utjecati 197 . granični je prihod proizvoda čimbenika proizvodnje jednak vrijednosti graničnog proizvoda čimbenika proizvodnje. Međutim. cijena dobra kojeg on proizvodi (2 novčane jedinice) jednaka je njegovom graničnom prihodu (2 novčane jedinice). prije nego podatke iz naše tablice pretočimo u grafički prikaz potrebito je učiniti još nekoliko napomena. proizvodnje Budući da je maksimalna cijena koju je poduzeće spremno platiti za dodatnu jedinicu bilo kojeg inputa jednaka graničnom prihodu proizvoda tog istog inputa. te se sučeljava sa savršeno elastičnom krivuljom ponude.savršeni konkurent. Podsjećamo. i tržište je inputa podvrgnuto savršenoj konkurenciji.8. Ono je preuzimatelj cijene i na tržištu inputa. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje = Granični trošak čimbenika . a Granični proizvod rada ⋅ Cijena dobra = Vrijednost graničnog proizvoda rada U našem se primjeru. Vjerojatno ste zamijetili da je proizvođač u našem primjeru preuzimatelj cijene . U ovim naročitim uvjetima. Tržište je outputa savršeno konkurentno. Naime. uvjetima savršene konkurencije.

198 . 8. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE na cijenu rada. međutim. međutim.8.kupac inputa . ne mora biti jedini kupac nekog inputa da bi raspolagalo određenom sposobnošću kontrole cijene inputa. i nešto složeniju situaciju koja znači da je poduzeće . Ukoliko poduzeće . prosječnog troška rada) određuje veličinu onog inputa koji garantira maksimalni profit. Presjecište krivulja vrijednosti graničnog proizvoda rada (graničnog prihoda proizvoda rada) i graničnog troška rada (cijene rada. Monopson je takvo tržište na kojem postoji samo jedan kupac (u ovom slučaju čimbenika proizvodnje) baš kao što monopol znači postojanje jednog ponuđača nekog dobra.3. Poduzeće. Stoga je cijena rada jednaka graničnom i prosječnom trošku rada. Slika 83.2.ima određenu tržišnu moć.u stanju utjecati na cijenu inputa. Monopson Razmotrimo.kupac inputa .

ako se drugomu radniku plaća 15 novčanih jedinica isto je toliko potrebito platiti i prvomu. ono se sučeljava s rastućom krivuljom ponude određenog inputa. Tablica 29. Pretpostavimo da tržištem određene vrste rada dominira jedan veliki kupac. krivulja ponude rada jest 199 . Ukoliko je kupac savršeni konkurent on se sučeljava sa savršeno elastičnom ponudom i granični trošak rada jednak je cijeni rada i prosječnom trošku rada. Varirajući količine kupljenog inputa ono određuje i cijenu istog inputa. ukupni trošak rada ne raste samo zbog zapošljavanja dodatne druge jedinice rada (uz plaću od 15 novčanih jedinica). Prema tomu. Zbog čega je granični trošak rada veći od cijene rada? Da bi privukao i zaposlio drugog radnika monopsonist mora ponuditi plaću od 15 novčanih jedinica. Uostalom. Granični trošak druge jedinice rada iznosi 20. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE monopsonsku moć. Granični je trošak rada veći od cijene i prosječnog troška rada.monopsonist. razlikuje od cijene rada i prosječnog troška rada. već i zbog rasta plaće prvog radnika (za 5 novčanih jedinica). iste veličine. Uočili ste bitnu razliku u odnosu na preuzimatelja cijene. a cijena rada 15. naravno. Međutim. međutim. Granični se trošak rada.8. Cijena rada (plaća) Ukupni trošak rada Granični trošak rada Prosječni trošak rada Granični prihod proizvoda rada Rad 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 0 10 30 60 100 150 10 20 30 40 50 10 15 20 25 30 60 50 40 30 20 Cijena rada i prosječni trošak rada su.

a pri onom inputu koji maksimalizira profit. Optimalna razina zaposlenosti (koja znači maksimalni profit) jest ona pri kojoj je granični prihod proizvoda rada jednak graničnomu trošku rada. Slika 84.8. Monopsonist će zaposliti tri radnika isplativši svakomu plaću od dvadeset novčanih jedinica. Sve dok je granični prihod proizvoda rada veći od njegovog graničnog troška monopsonist će zapošljavati dodatne jedinice rada i povećavati svoj profit. Veličinu plaće očitavamo na krivulji ponude rada. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE rastućeg oblika budući da je granični trošak rada veći od prosječnog troška rada. 200 .

monopsonist nema krivulju potražnje baš kao što monopolist nema krivulju ponude.8. Pokušajte na osnovi prethodne slike odrediti koji bi broj radnika i uz koju plaću bio zaposlen pod pretpostavkom da je tržište rada podvrgnuto savršenoj konkurenciji. Zbog toga monopol proizvodi manje i uz višu cijenu negoli tržište savršene konkurencije i zbog toga monopson znači manju zaposlenost čimbenika i nižu cijenu čimbenika od one zaposlenosti i cijene koja se formira na savršeno konkurentnom tržištu čimbenika. kada postoji monopson krivulja graničnog prihoda proizvoda čimbenika proizvodnje prestaje biti krivulja potražnje za tim inputom. Dakle. i postojanje jedinstvenog odnosa između cijene inputa i potraživane količine istog inputa. 201 . postojanje krivulje potražnje. Baš kao što je u monopolu cijena outputa veća od graničnog troška. Monopsonistovo ponašanje je konzistentno utoliko što u različitim situacijima nastoji zaposliti onu količinu inputa koja znači jednakost graničnog prihoda proizvoda inputa i njegovog graničnog troška. slična je situacija što se zapošljavanja i cijene rada tiče na tržištima između savršene konkurencije i monopsona. ne znači. tako je u monopsonu cijena inputa manja od njegovog graničnog prihoda proizvoda. Ovakvo ponašanje ne znači. Ta tržišta inputa na kojima kupac posjeduje određenu tržišnu moć nazivamo monopsonistička konkurencija i oligopson. međutim. dakle. Naime. I konačno. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Na sličan način se ponašaju i monopsonistički konkurent i oligopsonist.

PRAVILA MAKSIMALIZIRANJA PROFITA .4. Ovo pravilo doživljava sitnu korekciju na tržištu savršene konkurencije.1. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 85. Ne postoji krivulja potražnje za radom.8. Budući da je granični prihod savršenog konkurenta jednak cijeni dobra savršeni konkurent maksimalizira profit proizvodeći onaj output 202 . ne postoji jedinstveni odnos između cijene rada i potraživane količine rada.OUTPUT I INPUT ANALIZA 8. Prema tomu. Output analiza Koji output valja proizvesti da bi se maksimalizirao profit? Onaj pri kojem je granični prihod proizvođača izjednačen s njegovim graničnim troškom. Zlatno pravilo maksimaliziranja profita kojega nudi output analiza glasi: Granični prihod = Granični trošak. 8.4. Jedna te ista cijena rada rezultira različitim veličinama angažiranog rada.

203 . Ukoliko je i tržište outputa i tržište inputa savršeno konkurentno. Input analiza Koji input valja zaposliti da bi se maksimalizirao profit? Onaj pri kojem je granični prihod proizvoda nekog inputa izjednačen s graničnim troškom istog inputa. zlatno pravilo maksimaliziranja profita koji nudi input analiza glasi: Granični prihod proizvoda rada = Granični trošak rada Ukoliko je tržište outputa podvrgnuto savršenoj konkurenciji. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE pri kojem je cijena dobra izjednačena s graničnim troškom.4. isto će pravilo glasiti: Vrijednost graničnog proizvoda rada = Cijena rada. transformira u vrijednost graničnog proizvoda rada te pravilo profitno maksimalizirajućeg inputa glasi: Vrijednost graničnog proizvoda rada = Granični trošak rada. budući da je granični prihod savršenog konkurenta jednak cijeni dobra. Ukoliko je dotični input rad.2. granični prihod proizvoda rada se. ukoliko je tržište outputa savršeno konkurentno pravilo maksimaliziranja profita glasi: Cijena 8. Dakle. = Granični trošak.8.

.

bilo tržišnu) znači ponuditi radniku ili radnicima odgovarajuću cijenu rada. Rast cijene rada iznad plaće suzdržavanja ima za posljedicu. Addison-Wesley Publishing Company. učinka: učinak supstitucije i učinak dohotka. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9. 9. a one se tiču. 205 . kako ranije rekosmo. međutim. ponuda rada ne postoji. Ponuda rada Izazvati ponudu rada (bilo individualnu.1. Rast cijene rada izaziva. dva. str. ponude rada.1. većoj cijeni nekog čimbenika proizvodnje odgovarat će i veća ponuđena količina istog čimbenika. ovaj opći zakon poznaje i neke iznimke. izazvati pad ponuđene količine rada.. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9. 1990. 60 Vidjeti: Parkin. kada je u pitanju ponuđena količina rada. i na tržištu čimbenika proizvodnje.1. Vrijedi i obrnuto. u pravilu i u prvi mah. suprotna. prije svega. Daljnji rast cijene rada može. rast ponuđene količine rada. Ukoliko cijena rada padne ispod plaće suzdržavanja. Dakle. 391. TRŽIŠTE RADA Zakon ponude djeluje..9. Ta najniža plaća dostatna za induciranje ponude rada naziva se plaća suzdržavanja (reservation wage)60. Inc.: Economics. M. New York. Međutim.

Uporni rast cijene rada. Budući da slobodno vrijeme-netržišna djelatnost. Rast cijene rada povećava atraktivnost tržišne djelatnosti odnosno povećava oportunitetni trošak netržišne aktivnosti. pri relativno visokim cijenama rada. Učinak su supstitucije i učinak dohotka učinci sa suprotnim djelovanjem. Iz tih razloga.prodajom rada. To je bit učinka supstitucije. rast dohotka potrošača. Upravo stoga. 61 Tržišna je ponuda rada zbroj svih individualnih ponuda određene vrste rada. povećava se potražnja i za tom vrstom čovjekove aktivnosti. Upravo stoga je krivulja ponude rada (individualna ali i moguće tržišna61) unatrag povijena. a pri višim cijenama rada do izražaja dolazi učinak dohotka. te rast radnikovog dohotka (plaće) može izazvati pad ponuđene količine rada. Ponuđena količina rada raste.jest normalno dobro. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Grubo rečeno. moguće je ustvrditi da pri nižim cijenama rada djeluje učinak supstitucije.9. rast cijene rada dovodi do supstituiranja netržišne aktivnosti tržišnom djelatnošću . ponuđena količina rada opada. Sat odmora postaje sve skuplji i skuplji u smislu izgubljene sve veće i veće plaće. Ali. ceteris paribus. 206 . radnik je u situaciji birati između tržišne djelatnosti (prodaja rada) i netržišne djelatnosti (odmor. povećava potražnju za normalnim dobrima. rekreacija. Prisjetimo se. obrazovanje). Učinak se dohotka događa pri višim cijenama rada.

Ukoliko je poduzeće isključivi ili jedan od malog broja poslodavaca. 207 . sučeljava se s rastućom krivuljom ponude rada i u stanju je.2 Ravnoteža na tržištu rada Na tržištu rada. Pojedina se poduzeća .1. Ponuda rada je u tom slučaju savršeno elastična. koje je podvrgnuto savršenoj konkurenciji. međutim. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 86. Sve u ovisnosti o tome posjeduje li poduzeće tržišnu moć odnosno sposobnost da utječe na cijenu čimbenika. Ukoliko je poduzeće tek jedan od mnogobrojnih kupaca rada. povećavajući broj zaposlenih ili otpuštajući radnike.9.kupci rada -. ono će biti u situaciji da svaku iduću zaposlenu jedinicu rada plati kao i onu prethodnu. 9. ravnotežnu cijenu i broj zaposlenih radnika određuje presjecište krivulja tržišne potražnje i ponude. utjecati na cijenu rada. sučeljavaju s rastućom krivuljom rada ili vodoravnom krivuljom ponude rada.

Raste potražnja za radom i krivulja potražnje se pomiče udesno.1. ceteris paribus. Raste. Vrijedi i obrnuto.savršena konkurencija 9.2. i granični prihod poduzeća. dakako. Podsjećamo.9. Ukoliko se. a) Poduzeće kupac . a sa njime. u tom slučaju. 208 . granični prihod proizvoda rada. Necjenovne odrednice potražnje Krivulja potražnje (iza koje se krije granični prihod proizvoda rada) doživljava pomake tada kada se mijenja potražnja za dobrom koje rad proizvodi (u tom slučaju raste ili pada granični prihod poduzeća) i kada se mijenja proizvodnost rada (u tom slučaju raste ili pada granični proizvod rada). granični prihod proizvoda rada jest umnožak graničnog prihoda i graničnog proizvoda rada. raste.1. Raste li cijena dobra ili usluge.savršeni konkurent b) Tržište rada . uz ostale neizmijenjene uvjete. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slike 87. Vrijedi i obrnuto. a s njim i granični prihod proizvoda rada. i potražnja za radom i krivulja potražnje se pomiče udesno. povećava proizvodnost rada (raste li prosječni proizvod rada) povećava se i granični proizvod rada.

Ukupni radni potencijal ili radna snaga obuhvaća sve zaposlene radnike i one osobe koje traže posao. Rastu li plaće na nekim tržištima rada. 9. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 88. raste i ponuda rada.9. uz ostale neizmijenjene uvjete. Zbog toga će mnogi radnici napustiti dosadašnja zaposlenja i potražiti posao na atraktivnijim tržištima rada. raste li radna snaga. Vrijedi i obrnuto. te cijene rada (plaće) na drugim tržištima rada.2. Necjenovne odrednice ponude Na veličinu ponude rada utječe veličina radne snage. a krivulja ponude se pomiče ulijevo. povećava se oportunitetni trošak rada na onim tržištima rada na kojima cijena rada ostaje ista.2. Ponuda se rada smanjuje. Vrijedi i obrnuto.1. 209 . Dakle. Krivulja ponude rada pomiče se udesno.

. ceteris paribus. Smanjenje će ponude rada izazvati.. 62 Mabry. Međutim. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 89. Primjerice.. Ovo posljednje sindikat može sprovesti smanjujući ponudu rada.H..1. Sindikati. Uloga sindikata “Radnički sindikati su organizacije koje predstavljaju ekonomske interese radnika. 210 . mogu promicati i podržavati snažnu antimigracijsku politiku itd. 1989. R.“62 Jednostavno rečeno.: Introduction to Economic Principles. moguć je dogovor s poslodavcima koji članstvo u sindikatu postavljaju kao uvjet mogućeg zaposlenja. To je moguće učiniti inzistirajući na poboljšanju uvjeta rada.. McGraw-Hill Book Company. Ulbrich. s tim u svezi. te nastojeći povećati cijenu rada. New York. povećanje cijene rada.3. M. te stoga i manji broj članova sindikata. 203. 9. cilj je sindikata poboljšati položaj svojih članova.. str. veća plaća znači i manji broj zaposlenih.9. H.

U tom smislu sindikat nastoji povećati potražnju za radom. Potražnja za kapitalom Kao što granični prihod proizvoda rada određuje potražnju za radom tako i granični prihod proizvoda kapitala determinira potražnju za kapitalom.1. Pretpostavimo da ste se odlučili baviti prijevozništvom. osim troškova leasinga. te da ste u mogućnosti (posredstvom leasinga63) nabaviti kamion bilo koje nosivosti. To ukratko. TRŽIŠTE KAPITALA 9.9. pretpostavimo. podizanje radnog morala.2. nemate. drugih troškova.. 63 211 . lobiranje u svezi donošenja takvih zakona koji će štititi domaću proizvodnju od inozemne konkurencije itd. Kamion unajmljujete samo za jednu prijevozničku sezonu (recimo. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ali. znači nastojanje da se poveća potražnja za dobrima i uslugama u čiju su proizvodnju uključeni članovi sindikata (odgovarajuća propaganda tih i takvih dobara). Sljedeća će tablica detaljnije opisati situaciju u kojoj se nalazite. Profitno maksimalizirajući input kapitala jest onaj koji znači jednakost graničnog prihoda proizvoda kapitala i graničnog troška kapitala. godinu dana) i. Leasing podrazumijeva poslovni odnos u kojemu davatelj leasinga daje na dogovoreno vrijeme na korištenje primatelju leasinga određenu stvar (kapitalno dobro) uz dogovorenu naknadu. 9.2.opcija koja znači i povećanje plaća i povećanje zaposlenosti. postoji i druga opcija . itd.

Kamion od šest tona nećete unajmiti budući da je njegov granični trošak (120) veći od graničnog prihoda proizvoda (80). vašim će potrebama ponajviše odgovarati kamion od pet tona nosivosti. Svaku dodatnu tonu nosivosti platit ćete idućih 120 novčanih jedinica. Ukupni proizvod (Prevezene tone) 0 12 22 30 36 40 42 Nosivost kamiona u tonama 0 1 2 3 4 5 6 Granični proizvod kapitala 12 10 8 6 4 2 Ukupni prihod 0 480 880 1200 1440 1600 1680 Granični prihod 40 40 40 40 40 40 Granični prihod proizvoda kapitala 480 400 320 240 160 80 Ukupni trošak kapitala 0 120 240 360 480 600 720 Granični trošak kapitala 120 120 120 120 120 120 Kamion od jedne tone nosivosti unajmljujete za 120 novčanih jedinica godišnje. Neprijeporno. I sljedeća će slika potvrditi da je profitno-maksimalizirajući input kamion od pet tona nosivosti: 212 .9. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tablica 30.

Do sada se odluka o angažiranju kapitala ne razlikuje od odluka o angažiranju rada. ukoliko potrebito kapitalno dobro ne možete unajmiti već morate kupiti? Neka cijena svakog kamiona iznosi deseterostruki iznos njegovog jednogodišnjeg leasinga i neka je. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 90. Kako. Što. odrediti profitno-maksimalizirajući input kapitala? Potrebito je izračunati graničnu efikasnost kapitala. Investirate 213 . međutim. životni vijek svakog od njih neograničen. Granični prihod proizvoda kapitala Granična efikasnost kapitala = Granični trošak kapitala ·100 Granična efikasnost kamiona najmanje nosivosti iznosi  480  ⋅ 100 40%. donose kamatu od 10% godišnje. Ovo kapitalno dobro nudi tijekom godine povrat   1200  uloženih novčanih sredstava u iznosu od 40% vlastite cijene. budući da ste ih uložili u banku.9. u ovoj novoj situaciji. jednostavnosti radi. Pretpostavit ćemo da posjedujete potrebita novčana sredstva i da vam ona.

9. Nosivost kamiona u tonama 0 1 2 3 4 5 6 Granični prihod proizvoda kapitala 480 400 320 240 160 80 Ukupni trošak kapitala 0 1200 2400 3600 4800 6000 7200 Granični trošak kapitala 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Granična efikasnost kapitala 40% 33. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE li dodatnih 1200 novčanih jedinica radi kupovine kamiona od dvije tone  400  nosivosti granična će efikasnost kapitala biti  ⋅ 100 33.  1200  U oba slučaja.3% 6. kada je u pitanju kupovina kapitala. budući da je tržišna kamatna stopa 10%. zarađujete više nego da ste novčana sredstva uložili u banku.7% Tržišna kamatna stopa 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 214 .3% 26. osigurati maksimalni profit: input kapitala (u ovom slučaju nosivost kamiona) valja povećavati sve dok je granična efikasnost kapitala veća od kamatne stope. Tablica 31.3%. Moguće je već sada nazrijeti pravilo koje će. Maksimalni profit jamči onaj input kapitala (nosivost kamiona) koji znači jednakost granične efikasnosti kapitala i tržišne kamatne stope.7% 20% 13.

Potražnja za zajmovima Situacija se neće promijeniti ukoliko ne posjedujete vlastita novčana sredstva za kupovinu kamiona. Slika 91. Kamion od šest tona nosivosti nećete kupiti budući da je njegova efikasnost (6. Posuditi 215 . 9. Posudit ćete upravo onu novčanu sumu pri kojoj je granična efikasnost kapitala (u koji namjeravate investirati) jednaka kamatnoj stopi.2.2. U ovome bi slučaju oportunitetni trošak kupovine kapitalnog dobra (izgubljena godišnja kamata) bio veći od profita koji biste realizirali investirajući u kamion od šest tona nosivosti. Posuđeni novčani iznos ćete povećavati sve dok je granična efikasnost kapitala veća od kamatne stope koju morate platiti na posuđeni iznos. te ste ih prisiljeni posuditi. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE I opet se pokazuje da je kamion od pet tona nosivosti vaš optimalni izbor kada je u pitanju realizacija maksimalnog profita.9.7%) manja od tržišne kamatne stope (10%).

Prema tomu. dakle. štede. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE manje znači realizirati manji profit od maksimalno mogućeg budući da je. odnosno štednja omogućuje tzv. Uopće. oni koji se suzdržavaju od moguće sadašnje potrošnje. posrednu proizvodnju. Ponuda zajmova Potrošači.2. Upravo stoga. Slika 92. koji. u tom slučaju.3. krivuljom potražnje (individualne i tržišne) za kapitalom i zajmovima upravlja granična efikasnost kapitala. a ne odgođena zadovoljstva. cijene više sadašnju potrošnju od buduće. 9. moraju biti nagrađeni. tvrdimo da potrošače odlikuje pozitivna stopa vremenske preferencije tada jednostavno ukazujemo na činjenicu da većina ljudi preferira sadašnja. 216 . zaobilaznu. granična efikasnost kapitala > k'.9. koji čekaju. aktivnosti koje generiraju korisnost vrednuju se više ukoliko ih prije možemo uživati. Posuditi više znači opet. dakle. upravo ovo čekanje. Kamata je nagrada za čekanje. Međutim. u pravilu. Kada. ostvariti profit manji od maksimalnog budući da je sada granična efikasnost kapitala < k'. za odgođenu potrošnju.

na ovaj posredni način. ceteris paribus. 217 . Ukoliko. 9. pretpostavimo. Na takvom tržištu ravnotežnu kamatnu stopu tržišnu kamatnu stopu . dakako. kamatna stopa. Na veličinu štednje utječe čitav niz čimbenika: tekući dohodak. Ovo vrijedi kako za individualnu tako i tržišnu ponudu zajmova. Proizvedeni kapital omogućuje. snažnoj savršenoj konkurenciji. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Umjesto da sve resurse koristi u proizvodnji potrošnih dobara društvo jedan dio resursa angažira u proizvodnji kapitalnih dobara.određuje presjecište krivulja tržišne potražnje i tržišne ponude zajmova. Ravnoteža na tržištu zajmova Tržište je zajmova podvrgnuto. Slika 93. veću proizvodnju potrošnih dobara. raste kamatna stopa bit će veća i ponuđena količina zajmova.9. očekivani dohodak. životna dob i.2.4.

itd.3. 9. nikakvog utjecaja na veličinu kamatne stope. njezina je količina ograničena. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Pojedino je poduzeće.9. u mogućnosti pozajmiti bilo koji novčani iznos uz danu tržišnu kamatnu stopu. potencijalni dužnik. Slike 94. dakako. ona je imobilna i. zaliha nafte. županija raspolaže tek ograničenom količinom zemlje tako i Republika Hrvatska (kao i svaka druga država) posjeduje ograničenu količinu raspoloživog zemljišta. Kao što svaka općina. drugo.. TRŽIŠTE ZEMLJE Zemlja je specifični čimbenik proizvodnje. ugljena itd. Ono se sučeljava sa vodoravnom krivuljom ponude zajmova i nema. Ponajprije. 218 .

64 Renta je cijena koja se plaća za upotrebu tuđe zemlje. moguće je ustvrditi da je ponuda zemlje savršeno neelastična. Slika 95..3.2. Ravnoteža na tržištu zemlje Unatoč tomu što je ponuda svakog tipa zemlje savršeno neelastična poduzeće .3. dakle. željenu količinu zemlje uz postojeću. moći zakupiti potrebitu.potencijalni zakupac . na savršeno konkurentnom tržištu poljoprivrednog zemljišta npr. sučeljava sa savršeno elastičnom ponudom zemlje. tržištem određenu rentu. Bez obzira na visinu rente 64 ponuđena količina zemlje (u užem gradskom području Zagreba.9. 9.) ostaje ista.1. Ponuda zemlje Budući da je količina bilo koje vrste zemlje na bilo kojoj lokaciji ograničena i fiksna. npr. Zakupac se. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9.će. 219 .

ič ra n Σ g l je ja = z e m ažn a o tr v o d a p o iz iš n p r T r ž r ih o d p ni 220 . budući da je ponuda zemlje savršeno neelastična. Slika 96 b) upozorava na činjenicu da potražnja odnosno granični prihod proizvoda zemlje.9. ekonomska renta. određuje visinu rente. Cjelokupni dohodak vlasnika zemlje je. zbog istog razloga. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slike 96.

DRŽAVA I REALOKACIJA RESURSA Država intervenira u gospodarskom životu. 2.10. 10. u ovom trenutku. 3. 221 . Država realocira resurse. Država osigurava i održava zakonski okvir u kojem i pomoću kojega ekonomija funkcionira. odnosno vlada ima u ekonomskom životu nekoliko doista važnih funkcija. na drugu funkciju (ona je posljedica tržišne neučinkovitosti) i treću funkciju (riječ je o nastojanju države da raspodjelu učini ujednačenijom). ona intervenira kako bi smanjila nezaposlenost i inflaciju. DRŽAVA I TRŽIŠTE 10. ona realocira resurse zbog činjenice da tržište nije u stanju osigurati alokacijsku efikasnost ili Pareto65 optimalnu alokaciju resursa. Država obavlja preraspodjelu dohotka. 4. Usredotočimo se. Jedan od značajnih predstavnika marginalističke škole odnosno švicarske ili škole privredne ravnoteže. DRŽAVA I TRŽIŠTE Država. Pareto optimalna alokacija resursa znači da ne postoji alternativni način alokacije koji bi omogućio veću proizvodnju makar i jednog dobra ili usluge. Država nastoji stabilizirati poslovni ciklus. aktualno tržište je Pareto suboptimalno. O četvrtoj funkciji bit će riječi u okviru makroekonomske problematike. a da pri tome veličina proizvodnje ostalih dobara 65 Vilfredo Pareto je talijanski ekonomist i sociolog.1. 1. Stvarno.

"free rider" problem . ceteris paribus. čisto javno dobro (npr. sustav nacionalne obrane. pojava monopola. Nekoliko je uzroka tržišne neefikasnosti odnosno Pareto suboptimalnosti: 1. Specifična obilježja javnog dobra izazivaju ozbiljne prepreke u njegovoj. čije korištenje odnosno potrošnja ne smanjuje njegovu ponudu. Bit problema sastoji se u tome da netko-neki pretpostave ili da je dovoljan 66 Postoje i tzv. parkovi i slično. pojava eksternalija 3. 222 . Suparništvo se odnosi na jednostavnu činjenicu da. čisto bismo javno dobro66 mogli opisati kao dobro čija proizvodnja zahtijeva sudjelovanje i doprinos većeg broja članova neke zajednice koje je.1. isključivo pravo njegove potrošnje.1. dobra smještena između privatnog i čistog javnog dobra. Isključivost privatnog dobra znači da kupac takvog dobra stiče ekskluzivno. Ukratko. 10. povećanje nečije potrošnje određenog dobra znači smanjenje potrošnje istog dobra od strane druge osobe. Primjer takvih dobara su ceste. DRŽAVA I TRŽIŠTE i usluga ostane neizmijenjena i koji bi dakle. budući da ne postoji način da se korištenje javnog dobra ograniči samo na one koji su bili angažirani u njegovoj proizvodnji i. Javna dobra Privatno dobro je dobro ili usluga koje troši jedna osoba.) je dobro koje troše svi i nitko ne može biti isključen iz potrošnje tog i takvog dobra. posredstvom tržišta izvedenoj. omogućio poboljšanje nečijeg blagostanja bez istovremenog smanjenja blagostanja svih ostalih. S tim u vezi najpoznatiji je tzv. jednom proizvedeno. svjetionici itd. parkirališta. nesposobnost tržišta da proizvodi javna dobra 2. konačno. Nasuprot tomu. proizvodnji. a ne samo onima koji su sudjelovali u njegovoj proizvodnji. Osnovna obilježja privatnog dobra su suparništvo i isključivost.10.problem slobodnog jahača. miješana ili polujavna dobra. na raspolaganju svima.

Ukupna i granična korist javnog dobra Odgovor na pitanje koja količina javnog dobra jest optimalna ili alokacijski efikasna implicira poznavanje ukupne i granične koristi. "free rider" je osigurao besplatno korištenje javnog dobra. te pokušava osigurati. Ovakvo je ponašanje prije pravilo nego izuzetak budući da je isplativo. korist nije drugo doli novčana mjera korisnosti i identična je konceptu vrijednosti koji upotrijebismo prilikom analize potrošnje privatnih dobara i potrošačeve ravnoteže. Zbog toga država igra ulogu realokatora. Graničnu korist moguće je. posredstvom tržišta proizvedena količina javnih dobara manja od one koja znači alokacijsku efikasnost. Dogodi li se suprotno. kada su u pitanju javna dobra i njihova proizvodnja. Zapravo. DRŽAVA I TRŽIŠTE broj onih koji će participirati u proizvodnji javnog dobra. pak. Isplati se. Ukupna korist javnog dobra jest ukupni novčani iznos kojim neka osoba procjenjuje datu razinu opskrbljenosti tim javnim dobrom. izračunati na sljedeći način: Granična korist = ∆ Ukupna korist . i novčana sredstva. ne smanjujući potrošnju privatnih dobara.1. da je broj onih koji će se angažirati. Granična je korist javnog dobra novčani iznos koji je pojedinac spreman platiti za dodatnu jedinicu tog javnog dobra. alokacijsku efikasnost. sasvim nedovoljan pa je racionalno odustati od takvog projekta.1.10. prema tomu. Prema tomu. koristi javno dobro. nije u stanju osigurati proizvodnju javnih dobara ili je. 10. te da njihov doprinos (istovremeno i njihov trošak) neće biti potrebit ili. to je promjena ili povećanje ukupne koristi uslijed jediničnog povećanja količine javnog dobra. u boljem slučaju. ∆ Količina 223 . "free rider" je osoba koja besplatno. pa. besplatno koristiti javna dobra. dakle. dakle. Tržište. Ili. ne sudjelujući u njegovoj proizvodnji.1. Raste li količina javnog dobra povećava se i ukupna korist.

Ovo vrijedi kako za graničnu individualnu korist tako i graničnu društvenu korist.1.2. DRŽAVA I TRŽIŠTE Raste li potrošnja javnog dobra.A Ukupna korist . Tablica 32. Količina javnog dobra Ukupna korist .A Granična korist . 10.B Granična korist . Analiza troškova i koristi Sljedeći će primjer pokazati kako pomoću analize troškova i koristi (cost . raste li razina opskrbljenosti javnim dobrom granična korist opada.1.osoba A i osoba B. Kao što ukupna društvena korist predstavlja zbroj svih individualnih ukupnih koristi tako granična društvena korist jest zbroj svih graničnih individualnih koristi. Neka u našoj zamišljenoj ekonomiji postoje tek dva korisnika javnog dobra . Zamjećujete. granična korist se ponaša na isti način kao i granična korisnost.10.B Ukupna društvena korist Granična društvena korist 0 1 2 3 4 5 0 14 24 30 32 30 14 10 6 2 -2 0 12 22 30 36 40 12 10 8 6 4 0 26 46 60 68 70 26 20 14 8 2 224 .benefit analiza) odrediti alokacijski efikasnu količinu javnog dobra.

a) b) c) Granična društvena korist (A+B) 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0.5 4 4.5 2 2. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slike 97.5 1 1.10.5 5 Količina javnog dobra 225 .5 3 3.

To je stoga što potrošnja javnog dobra od strane jedne ili više osoba ne onemogućava i ne umanjuje potrošnju svih ostalih osoba. U naš ćemo primjer uvesti i trošak kako bismo bili u stanju odrediti točku alokacijske efikasnosti.10. Količina javnog dobra 0 1 2 3 4 5 Ukupna društvena korist 0 26 46 60 68 70 Granična društvena korist 26 20 14 8 2 Ukupni trošak 0 8 22 42 68 100 Granični trošak 8 14 20 26 32 Neto korist 0 18 24 18 0 -30 Neto je korist razlika između ukupne društvene koristi i ukupnog troška. alokacijski efikasnu količinu javnog dobra ukazuje i odnos između graničnog troška i granične društvene koristi. na ovu optimalnu razinu proizvodnje. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 97. Međutim. Maksimalnu neto korist bilježe dvije jedinice javnog dobra. Tablica 33. c) pokazuje da je granična društvena korist javnog dobra okomiti zbroj graničnih individualnih koristi. 226 .

10. eksterne učinke (koristi ili troškove) koji tangiraju druge gospodarske subjekte. dakle. 10. Država i eksternalije Riječ je o slučajevima kada aktivnosti (proizvodnja. prosuti trošak. Eksterni trošak. negativna eksternalija ili eksterna disekonomija postoji tada kada netko svojom proizvodnjom ili potrošnjom opterećuje troškom “susjednu stranu”. Primjeri eksternog troška. Optimalna razina opskrbljenosti javnim dobrom znači. maksimalnu neto korist odnosno jednakost granične društvene koristi i graničnog troška.2.1. Eksternalija je trošak ili korist koju osjećaju oni koji nisu neposredno uključeni u ekonomsku transakciju koja ih izaziva. potrošnja) nekih gospodarskih subjekata uzrokuju tzv. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 98. 227 .

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

negativne eksternalije, prosutog troška ili eksterne disekonomije jesu buka, zagađivanje zraka, voda, itd, itd.. Međutim, postoji i eksterna korist, prosuta korist, pozitivna eksternalija ili eksterna ekonomija. U pitanju je npr. zadovoljstvo što ga pruža pogled na susjedov lijepo obrađen vrt, korist koju donosi cijepljenje protiv nekih bolesti (čak i ako niste cijepljeni), korist koju kvalitetni sustav obrazovanja donosi čitavoj zajednici, itd., itd.. Tržište nije u stanju izići na kraj s eksternalijama. Cijene, naime, ne reflektiraju činjenicu da postoje eksternalije. Negativne se eksternalije, ukratko, mogu opisati kao uzročnik tržišne neefikasnosti u smislu prevelike proizvodnje. Zvuči čudno. Ali, anticipacija nekih negativnih učinaka proizvodnje, koje tržište ne registrira (zagađivanje zraka, npr.), bi, sasvim sigurno, povećalo troškove proizvodnje te smanjilo proizvodnju takvih dobara (istovremeno i zagađivanje zraka). Međutim, i pojava pozitivnih eksternalija dovodi u pitanje tržišnu efikasnost. Riječ je o nedovoljnoj proizvodnji, u odnosu na alokacijski efikasnu, dobara i usluga koje uključuju eksterne koristi. Kada bi, dakle, svi koji besplatno uživaju neku eksternu korist imali plaćati njeno korištenje proizvodnja bi takvog dobra bila sigurno veća. Državna realokacijska intervencija može smanjiti eksterne troškove i povećati eksterne koristi.
10.1.2.1. Porezi i alokacijska efikasnost

Na nereguliranom tržištu, bilo ono podvrgnuto i savršenoj konkurenciji, eksterni se trošak ne nalazi u kalkulacijama onih koji ih generiraju svojom proizvodnjom ili potrošnjom. Tržište primorava proizvođače i potrošače da vode računa jedino o privatnom trošku. Granični privatni trošak je trošak koji neposredno opterećuje proizvođača nekog dobra ili usluge. Granični društveni trošak jest zbroj graničnih privatnih troškova i graničnih eksternih troškova. U društvenom je interesu da svi troškovi (i oni privatnog i eksternog karaktera) 228

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

budu razmatrani i uključeni u odluke o alokaciji resursa. Tek tada može biti ostvarena alokacijska efikasnost. S tim u svezi, država može oporezovati proizvodnju opterećenu negativnim eksternalijama. Pretpostavimo da je porez jednak graničnom eksternom trošku. U tom će slučaju točka alokacijske efikasnosti biti određena presjecištem krivulja granične koristi (potražnja) i graničnog društvenog troška (ponuda). Slika 99.

Neregulirano tržište odbacuje količinu dobra KK uz cijenu dobra CK . Posredstvom poreza regulirano tržište proizvodi alokacijski efikasnu količinu KR (granični društveni trošak = granična korist) uz cijenu dobra CR. Ignoriranje negativnih eksternalija ima za posljedicu preveliku proizvodnju nekog dobra i suviše nisku cijenu istog dobra, ukratko, ignoriranje eksternih troškova vodi u Pareto suboptimalnu alokaciju resursa. Uvažavanje, pak, negativnih eksternalija ima za posljedicu smanjivanje outputa i povećavanje cijene dobra.

229

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

10.1.2.2. Subvencije i alokacijska efikasnost

Ranije ustvrdismo kako neregulirano tržište nije u stanju osigurati dostatnu, društveno prihvatljivu, alokacijski efikasnu količinu onih dobara koja uključuju pozitivne eksternalije. Tržište kao takvo, budući da nije u stanju registrirati eksterne koristi, angažira nedovoljnu količinu resursa u proizvodnji tih i takvih dobara. Kao i do sada, u određivanju alokacijski efikasne količine dobara, pomoći će nam analiza troškova i koristi. Granična privatna korist jest korist koju neposredno uživa potrošač nekog dobra. Budući da neka dobra pružaju korist i onima koji ih neposredno ne konzumiraju, granična društvena korist predstavlja zbroj graničnih privatnih koristi i graničnih eksternih koristi. Kako povećati proizvodnju i potrošnju dobara koja impliciraju pozitivne eksternalije? Država to može učiniti subvencionirajući proizvodnju takvih dobara. Subvencija je oblik transfernog plaćanja67 koje “služi za pokriće troškova kako bi se omogućila proizvodnja određenih proizvoda ili usluga”.68 Subvencionirajući javni gradski prijevoz, npr., gradske vlasti potiču potrošnju usluga javnog gradskog prijevoza istovremeno smanjujući gužvu na gradskim prometnicama, smanjujući zagađivanje zraka, itd. I opet je točka alokacijske efikasnosti odnosno alokacijski efikasna količina dobra određena presjecištem krivulja graničnog troška i granične društvene koristi, odnosno jednakošću graničnog troška i granične društvene koristi.

67

Transferna su plaćanja plaćanja bez adekvatne tekuće protuusluge. Riječ je o prijenosu dohotka s jednih subjekata na druge (socijalne pomoći, naknade za nezaposlene, subvencije itd.) 68 Poslovni rječnik, Masmedia, Zagreb, 1992., str. 566.

230

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Slika 100.

Pretpostavili smo, jednostavnosti radi, da je granični privatni trošak jednak graničnom društvenom trošku. Otuda je na našoj slici jedna, standardna krivulja ponude. Relevantna krivulja potražnje jest granična društvena korist. Optimalna količina dobra, količina koja znači alokacijsku efikasnost jest KR (granična društvena korist = granični trošak). Zbog subvencioniranja optimalna je količina na rasplaganju uz jediničnu cijenu CR. Zamjećujete, okomita razlika između Co i CR predstavlja subvenciju po jedinici dobra.
10.1.2.3. Zaključno o eksternalijama - internalizacija eksternalija

Pojava će eksternog troška potaknuti državu da oporezuje djelatnost koja ga izaziva. Obrnuto, pojava eksterne koristi će ponukati državu da subvencionira djelatnost koja je generira. U oba slučaja država uspijeva internalizirati eksternaliju. Internalizirati eksternaliju znači učiniti eksternaliju dijelom tržišne ponude i potražnje. Ili, internalizirati eksternaliju znači ugraditi eksternaliju u kalkulacije proizvođača i potrošača i učiniti je relevantnim dijelom njihovih poslovnih odluka.

231

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Subvencije i porezi nisu, međutim, jedini način internalizacije eksternalija. Internalizaciji eksternalija, u određenim okolnostima, može uvelike pridonijeti jasno određivanje vlasničkih prava. Zbog toga je precizno definiranje vlasničkih prava jedna od važnih zadaća države. Pretpostavimo da neko poduzeće, ispuštajući otpadne vode, zagađuje rijeku. Ukoliko, pak, korisnici vode imaju jasna prava na vodu određene kvalitete, oni će zahtijevati adekvatnu naknadu od zagađivača. Ako je naknada veća od troška, primjerice, ugradnje odgovarajućih filtera, poduzeće će, ugradnjom filtera, prestati zagađivati rijeku. Tržište, dakle, u određenim uvjetima, može samostalno internalizirati eksternaliju. Spomenimo, s tim u svezi, tzv. Coaseov teorem69. Coaseov teorem (prema Ronaldu Coase-u) tvrdi kako tržište može internalizirati eksternaliju ukoliko postoji mali broj zainteresiranih stranaka čija su vlasnička prava jasno, neupitno definirana. Zbog čega mali broj zainteresiranih stranaka? Zbog toga što tek u tom slučaju troškovi pregovaranja odnosno tzv. troškovi transakcije mogu biti prihvatljivo niski. Troškovi su transakcije svi troškovi koji neku transakciju uopće čine mogućom. Troškovi transakcije uključuju, primjerice, troškove lociranja poslovnog partnera, troškove pregovaranja o potrebitim elementima sporazuma, te troškove osiguranja realizacije dogovorenog sporazuma. Dakle, tek dobro definirana vlasnička prava i niski troškovi transakcija mogu osposobiti tržište da internalizira eksternaliju. U složenijim situacijama (visoki troškovi transakcija, veliki broj zainteresiranih stranaka i nedovoljno precizno definirana vlasnička prava) tržište, kao instrument internalizacije eksternalija, otkazuje. Država je, nadalje, u mogućnosti, kada je negativna eksternalija ekstremno velika, zabraniti proizvodnju koja ju generira. I konačno, država može ograničiti proizvodnju negativnih eksternalija. Ona, naime, može propisati način proizvodnje i potrošnje nekih dobara prisiljavajući proizvođače i potrošače da vode računa o eksternalijama koje izazivaju.
69

Vidjeti: Coase, R.: The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, vol.3, October 1960.

232

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Npr., termoelektrane i drugi veliki potrošači ugljena mogu emitirati tek dopuštene količine sumpornog dioksida, automobili moraju imati ugrađene katalizatore itd., itd. 10.1.3. Država i (prirodni) monopol Unatoč tome što ponekad svojim ponašanjem stvara pretpostavke za nastanak monopola70 država nastoji zaštititi tržišnu konkurenciju. Ona to čini posredstvom antimonopolnog zakonodavstva. Riječ je o zakonskim propisima koji zabranjuju monopoliziranje te ograničavaju monopolsku moć. Posebice je, međutim, zanimljiv slučaj prirodnog monopola. Prirodni monopol, podsjećamo, etablira ekonomija razmjera ili rastući prinosi razmjera. Zahvaljujući tome što ukupni proizvod raste brže od angažiranih inputa prosječni ukupni trošak bilježi pad. Jedan je veliki proizvođač u stanju opskrbiti tržište nekim dobrom ili uslugom uz niži prosječni ukupni trošak nego veći broj malih proizvođača. Proizlazi da je prirodni monopol poželjna tržišna struktura kada je u pitanju proizvodnja određenih dobara i usluga (proizvodnja i distribucija električne energije, vode, plina, poštansko-telefonsko-telegrafskih usluga, itd). Razbijanje monopola, kada je o ovom specifičnom obliku monopola riječ, nije najbolje rješenje. Ono, naime, znači i gubitak pozitivnih posljedica ekonomije velikih serija - ekonomije razmjera. Ako nije dobro “demontirati” prirodni monopol onda, rješenje se nameće samo po sebi, je potrebito regulirati cijenu njegovog dobra ili usluge. Pokušajmo, između nekoliko opcija, pronaći optimalni način reguliranja cijene.

70

"Monopol rijetko može biti formiran unutar zemlje bez očite državne pomoći u obluku carina ili na neki drugi način". Friedman, M., Friedman, R.: Free to Choose, Avon, 1981., str. 45.

233

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Slika 101.

Ukoliko ne bi bilo uplitanja države, prirodni bi monopol, uvažavajući pravilo maksimaliziranja profita (granični trošak = granični prihod), zahtijevao monopolsku cijenu CM, a proizveo output KM. Pri tomu bi, dakako, realizirao monopolski profit. Prirodni monopol neće dragovoljno, u datim okolnostima, povećati vlastiti output budući da to povećava granični trošak u odnosu na granični prihod i smanjuje profit. Država jest, međutim, u stanju nametnuti cijenu, te prirodni monopol pretvoriti u preuzimatelja cijene. Idealna, društveno poželjna situacija znači ukupni proizvod količine KI i cijenu CI. Pri toj (KI) razini proizvodnje je granični trošak jednak cijeni dobra (granični trošak = cijena), odnosno granični trošak jednak graničnoj koristi (granični trošak = granična korist). Ovaj način određivanja cijene (koji znači jednakost graničnog troška i cijene), nažalost, u našem primjeru, nije moguće primijeniti. Zamjećujete zbog čega. Cijena je, određena presjecištem krivulja potražnje i graničnog troška, manja od prosječnog ukupnog troška. Ovakva politika cijena vodi proizvođača u gubitak i stoga nije održiva.

234

235 . Nažalost. dakle. Bogatstvo. vrijedi za raspodjelu bogatstva.2. osim visokokvalificiranog rada. DRŽAVA I TRŽIŠTE Međutim. kada otkazuje određivanje cijene pomoću graničnog troška valja.2. te cijenama čimbenika proizvodnje. Raspodjelu ćemo dohotka i bogatstva.10. preuzima. na primjeru zamišljene ekonomije. To. proizvedena količina je KR. DRŽAVA I PRERASPODJELA DOHOTKA Čak i kada bi tržište bilo alokacijski efikasno. Ukoliko. realizirat ćete i relevantni dohodak. prikazati pomoću Lorenzove krivulje. a prirodni monopol realizira tek normalni profit. Ovakvo rješenje. Lorenzova krivulja Dohoci vlasnika čimbenika proizvodnje.1. ne znači efikasnu alokaciju resursa (ona podrazumijeva jednakost cijene ili granične koristi i graničnog troška) ali je najbliže onom optimalnom. predstavlja novčanu vrijednost cjelokupne imovine umanjene za obveze. između ostalog. izuzetno delikatnu zadaću preraspodjele ukupnog dohotka nastojeći pronaći pravu mjeru između savršeno jednake raspodjele i tržišne raspodjele. 10. Nije upitna potreba da se dio dohotka preusmjeri siromašnima i onima koji nisu u stanju brinuti o sebi. nejednaka je i raspodjela dohotka. ovise o količini inputa kojima raspolažu. primijeniti pravilo prosječnog ukupnog troška. dohodak je ono što zaradite. Ukratko. kao kompromisno rješenje. posjedujete značajne količine kapitala i zemlje. vrijedi i obrnuto. 10. Država određuje cijenu CR (Prosječni ukupni trošak = Cijena). dakako. kada bi uspijevalo realizirati Pareto optimalnu alokaciju resursa postojala bi potreba da se proizvedeni output distribuira na ujednačeniji i pravedniji način. u još većoj mjeri. bogatstvo ono što posjedujete. Država. Budući da je raspodjela čimbenika proizvodnje odnosno vlasništva nad njima doista nejednaka.

40% obitelji realizira 15% dohotka. Kumulativno. sljedećih 20% obitelji ostvaruje 10% dohotka. 236 . a oni sa najvišim dohocima (posljednja petina obitelji) zahvaća čak 40% ukupnog dohotka. dakle. realiziraju 5% ukupnog dohotka. Pretposljednjoj petini pripada 25% dohotka. Prva petina obitelji. DRŽAVA I TRŽIŠTE Tablica 34. a to su one s najnižim dohocima. 60% obitelji ostvaruje 35% ukupnog dohotka.10. U našem primjeru najbogatijih 20% obitelji posjeduje čak 85% ukupnog bogatstva. dakle. Još je dramatičnija situacija (a to je sveprisutna ekonomska činjenica) što se raspodjele bogatstva tiče. Sljedećih 20% obitelji realizira 20% dohotka. Druga petina. Kumulativni postotak obitelji 20 40 60 80 100 Kumulativni postotak dohotka 5 15 35 60 100 Kumulativni postotak bogatstva 0 0 5 15 100 Sve su obitelji podijeljene u pet jednakih grupa.

Što je uzrok ovih značajnih razlika u dohocima? Spomenusmo već nejednaku raspodjelu čimbenika proizvodnje. Valja spomenuti i nejednaku distribuciju sposobnosti. Ljudi 237 . Veća udaljenost crte jednakosti i Lorenzove krivulje zorno ilustrira veće nejednakosti u raspodjeli dohotka. jest jedan od značajnijih razloga nejednakih dohodaka. Obrazovanje. Dakle. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 102. Crta koja iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o predstavlja savršeno jednaku raspodjelu. Lorenzova krivulja pokazuje otklon aktualne raspodjele dohotka ( i bogatstva.10. to je raspodjela dohotka i bogatstva ujednačenija. također. 20% obitelji realizira 20% dohotka. u našem primjeru) od savršeno jednake raspodjele. Što je Lorenzova krivulja bliža crti savršene jednakosti. 40% obitelji 40% dohotka itd.

362. Dyal. Otuda ovaj faktor 3 na kraju formule. 238 . str.D.. a nije jednaka niti raspodjela šansi. 10. nije moguće zaobići problem siromaštva. Oporezujući visoke dohotke. U tom smislu ona korigira tržišnu raspodjelu dohotka. igrajući više ili manje uspješno ulogu suvremenog Robina Hooda. Raspodjelu po obavljenoj državnoj korekciji (država vrši preraspodjelu dohotka posredstvom poreza i transfernih plaćanja) nazivamo raspodjela nakon poreza i transfera.. nastoji pomoći siromašnima i ujednačiti raspodjelu dohotka. Raspodjela nakon poreza i transfera Država.2.. npr. 2000. granica siromaštva. P. Na veličinu dohotka može utjecati i mjesto življenja.. N. W. DRŽAVA I TRŽIŠTE doista nisu jednaki. 71 72 Samuelson. J.2. te pomažući posredstvom transfera (socijalna skrb i pomoć nezaposlenima) ugroženim skupinama stanovništva. pa čak i sreća.A.. godini. 343... Zagreb. raspravlja o raspodjeli dohotka. "Mate". str. država može smanjiti jaz između aktualne i savršeno jednake raspodjele. Siromaštvo predstavlja onu veličinu dohotka koji nije u stanju pokriti troškove života na egzistencijalnoj razini.: Basic Economics. Nordhaus. makar i na sažeti način. Ukoliko se. Tržišna je raspodjela dohotka raspodjela bez ikakvog državnog uplitanja i korekcija. Tako je. odnosno dohodak jednak egzistencijalnom trošku za četveročlanu američku obitelj bio procijenjen na 14335 $71 u 1992. Zanimljiv je način izračunavanja granice siromaštva u Sjedinjenim Američkim Državama:72 (trošak jednog obroka x 3 obroka x 4 osobe x 365 dana) x 3 Neka istraživanja pokazuju da najsiromašnije američke obitelji troše jednu trećinu svog dohotka na nabavku hrane. Macmillan Publishing Company. 1985. New York. Karatjas.: Ekonomija.10.A.

država porezima i transferima može značajno smanjiti jaz između aktualne (stvarne) raspodjele i savršeno jednake raspodjele. DRŽAVA I TRŽIŠTE Učinke je redistribucijske politike države moguće prikazati Lorenzovom krivuljom tržišne raspodjele i raspodjele nakon poreza i transfera (slika 103). Slika 103.10. 239 . Dakle.

.

Macmillan Publishing Company. INFLACIJA Inflacija (lat. međutim. inflare . te veličina bruto nacionalnog proizvoda.11.naduti. odnosno stopa ekonomskog rasta. proučava posebni ekonomski entitet . OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. a stabilne cijene postoje tada kada prosječna razina cijena ili. U studij makroekonomike uvode nas pojmovi poput inflacije. Proučavajući mikroekonomiku upotrebljavali smo. jednostavno. N. stopa nezaposlenosti. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Naše je dosadašnje izlaganje bilo mikroekonomske provenijencije. A. Naime. razina cijena miruje.potrošača i poduzeća. kako to slikovito vele Dyal i Karatjas73. Makroekonomika. određivanje cijena inputa. 241 . formiranje cijena dobara i usluga u različitim tržišnim strukturama. Pojava suprotna inflaciji naziva se deflacija. 176.. 1985. str.: Basic Economics.. itd. J. Deflacija predstavlja pad opće ili prosječne razine cijena. stopa inflacije. Karatjas. Kako bismo istražili funkcioniranje ekonomije upotrijebit ćemo "teleskop". određivanje veličine outputa pojedinih dobara.. New York. vrijedni su pokazatelji "zdravstvenog stanja" ili makroekonomske performancije svake ekonomije. 73 Dyal. nadimati) jest rast prosječne razine cijena u nekom društvu.1.ekonomiju u cjelini. "mikroskop" kako bismo objasnili ponašanje individualnih ekonomskih subjekata . nezaposlenosti i bruto nacionalnog proizvoda. 11.

Indeks potrošačkih cijena jest kvocijent vrijednosti standardne košare dobara u tekućem razdoblju i vrijednosti iste košare dobara u prethodnom. Vrijednost košare dobara tekuće godine ⋅ 100 Vrijednost iste košare u baznoj godini Indeks potrošačkih cijena = ili Indeks potrošačkih cijena74 = b C1a K 0a + C1b K 0 +.. 242 . H. Inc. Standardna košara dobara obuhvaća i sastoji se od najrazličitijih ali i izabranih artikala (u SAD oko 400 dobara i usluga) čije se cijene kontinuirano prate i uspoređuju. 1989.+ C1n K 0n · 100 b C0a K 0a + C0b K 0 +.: Introduction to Economic Principles. str.. Možda će sljedeći primjer eliminirati eventualne nedoumice. Ulbrich. jest indeks potrošačkih cijena (Consumer Price Index .b. 293.CPI).H. odnosno baznom razdoblju pomnožen sa sto.. n označavaju pojedine artikle košare dobara.. New York.. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Najpoznatiji indeks cijena.. a 0 baznu godinu.. 74 Vidjeti: Mabry..H. Dakako. R... indeks potrošačkih cijena u baznom razdoblju iznosi 100. McGrawHill..11.+ C0n K 0n gdje 1 označava tekuću godinu. a a.. posredstvom kojega se prati i mjeri fluktuacija razine cijena....

5%.5 Zamjećujete. 3. iznositi 11.3 100 112.5%.9% a u šestoj godini 37. u petoj 22. U četvrtoj godini. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Tablica 35. 5. treća je godina bazna godina. međutim. u odnosu na baznu godinu. stopa inflacije jest postotna promjena.11. 2. Prema tomu. 6. Godina 1. Vrijednost košare dobara 18000 20000 24000 27000 29500 33000 Indeks potrošačkih cijena (CPI) 75 83. Indekse potrošačkih cijena izračunasmo dijeleći vrijednost tipične potrošačke košare svake godine s njenom vrijednošću u baznoj godini. zabilježena je godišnja stopa inflacije od 12.87%. u odnosu na petu godinu.5 122. Kako. 4. 243 .Razina cijena u prošloj godini • 100 Razina cijena u prošloj godini Godišnja stopa inflacije = ili Indeks potrošačkih cijena u . povećanje prosječne ili opće razine cijena.9 137. u našem će slučaju godišnja stopa inflacije zabilježena u šestoj godini.Indeks potrošačkih cijena u tekućoj godini prošloj godini • 100 Godišnja stopa inflacije = Indeks potrošačkih cijena u prošloj godini Prema tomu. izračunati godišnju stopu inflacije u šestoj godini u odnosu na petu? Razina cijena u tekućoj godini .

OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Godišnja stopa inflacije = 137 . svih finalnih dobara i usluga koje neka ekonomija proizvede tijekom. 244 . još jedna. reprezentativnih dobara i usluga deflator bruto nacionalnog proizvoda registrira promjene cijena svih dobara i usluga koje čine bruto nacionalni proizvod. Riječ je o deflatoru bruto nacionalnog proizvoda. međutim. da neka ekonomija proizvodi tek četiri dobra. novčana. u pravilu. sveobuhvatnija.9 Postoji. Deflator se bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-deflator izračunava kao kvocijent nominalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda pomnožen sa 100. jednostavnosti radi. dakako. Ukratko. jedne godine. Nasuprot tomu. realni bruto nacionalni proizvod vrednuje output u stalnim cijenama. mjera inflacije. dok indeks potrošačkih cijena prati cijene tek nekih.11.9 · 100 = 11. odnosno cijenama baznog razdoblja ili godine. Nominalni bruto nacionalni proizvod • 100 Realni bruto nacionalni proizvod GNP-deflator = Nominalni bruto nacionalni proizvod mjeri vrijednost outputa (svih finalnih dobara i usluga proizvedenih tijekom godine) u cijenama tekuće godine. bruto nacionalni proizvod (Gross national product GNP) jest vrijednost. Naime. Pretpostavit ćemo.5 − 122 .87% 122 .

deflator 100 Deflacioniranje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Tablica 36.5 2500 29600 Budući da je nominalni bruto nacionalni proizvod 35000.24 29600 U tekućoj je godini.24%. a realni 29600 deflator bruto nacionalnog proizvoda iznosi 118. obavit ćemo na sljedeći način: Realni bruto nacionalni proizvod = Nominalni bruto nacionalni proizvod • 100 . njegovo pretvaranje u realni bruto nacionalni proizvod čija je veličina oslobođena utjecaja promjene cijena.24. Gornja formula upućuje na to da je. GNP-deflator = 35000 · 100 = 118. Nominalni bruto nacionalni proizvod = Realni bruto nacionalni proizvod • GNP . prosječna razina cijena svih finalnih dobara porasla za 18. u odnosu na baznu godinu. upotrebom GNP-deflatora. GNP . realni bruto nacionalni proizvod moguće pretvoriti u nominalni i nominalni u realni.5 1500 1900 7600 900 18000 0. Dobro A B C D Tekuća godina Količina Cijena Ukupno 1000 2 2000 4 2000 8000 20 1000 20000 5000 1 5000 35000 Bazna godina Cijena Ukupno 1.deflator 245 .24%.11. odnosno stopa inflacije iznosi 18.

odnosno količina novca u optjecaju. cost push teorija) koja uzroke inflacije vidi u rastu plaća i(li) drugih troškova proizvodnje. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. primjerice.11. Budući da ovo mišljenje držimo relevantnim. 246 . Međutim.1. Riječ je o kvantitativnoj teoriji novca. Novac. Riječ je o inflaciji potražnje (demand-pull teorija). te psihološkim teorijama inflacije.1. dakako. razmotrimo temelje ovakvog shvaćanja inflacije i njenih uzroka. Spomenut ćemo troškovnu inflaciju (tzv. a njezin je najpoznatiji današnji pobornik nobelovac Milton Friedman. monetarni fenomen. reći će oni. "krivci" mogu biti i kupci odnosno njihova prevelika (u odnosu na ponudu) potražnja. svakako. Korijeni kvantitativne teorije novca sežu sve do 17. Poznati su stariji zagovornici ove teorije. najvažniji. Suštinu kvantitativne ili količinske teorije novca moguće je predstaviti sljedećom jednostavnom formulom: P= M Q P = prosječna razina cijena M = količina novca u optjecaju Q = realni bruto nacionalni proizvod. Upotpunimo ovaj kratak pregled i teorijom o strukturnoj inflaciji. nije jedini uzrok inflacije ali je. David Hume i David Ricardo. Kvantitativna teorija novca Različite teorije pokušavaju objasniti inflaciju i uzroke inflacije. ekonomisti (oni monetarističkog usmjerenja) ustvrditi kako inflacija jest. Mnogi će. međutim. stoljeća. Inflacija može. biti posljedica kombinacije različitih uzroka. prije svega. U ovom su slučaju prodavači "krivi" za pojavu inflacije.

povećanje količine novca mora izazvati razmjerno povećanje razine cijena odnosno nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Prema kvantitativnoj teoriji novca prosječna razina cijena ovisi (pretpostavimo da je Q fiksna veličina) o količini novca u nekoj ekonomiji. U tom je slučaju. međutim. već i realnog bruto nacionalnog proizvoda. dakako. Ukoliko pretpostavimo da je realni bruto nacionalni proizvod promjenljiva veličina koju tangira promjena količine novca. Možda će to jasnije predočiti tzv. i obrnuto. uz ostale neizmijenjene uvjete.prosječni broj godišnje uporabe novčane jedinice (v) . Uvedemo li u naše razmatranje i brzinu novca . Ovo se jednostavno tumačenje jednadžbe prometa (koja vjeruje u stabilnost Q i v) naziva "sirova" kvantitativna teorija novca. tada povećanje količine novca u nekoj ekonomiji (uz neizmijenjenu brzinu novca) izaziva razmjerno povećanje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. povećanje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda rezultat povećanja ne samo prosječne razine cijena. Isti će zaključak vrijediti ukoliko i brzinu novca pretvorimo u 247 . Ukoliko pretpostavimo da su Q i v stabilne. Poveća li se količina novca doći će do razmjernog povećanja prosječne razine cijena. udvostručit ćete i razinu cijena. fiksne veličine. Već je sada moguće zaključiti da povećanje količine novca ne mora značiti razmjerno povećanje razine cijena. Na lijevoj strani jednadžbe prometa (P · Q) nalazi se nominalni bruto nacionalni proizvod. Q Udvostručite li količinu novca.11.u stanju smo formulirati jednadžbu prometa: P · Q = M · v. "cambridge-ska jednadžba": P= M ⋅v . Vrijedi.

OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI promjenljivu veličinu.1. te kompromisne. posredstvom jednostavnog primjera.1.1. Ovaj odnos između kamatne stope i brzine novca slabi pozicije "sirove" kvantitativne teorije novca. Pretpostavimo da je nominalni bruto nacionalni proizvod (P · Q) 200. Ukratko. umjerene interpretacije jednadžbe prometa (suptilnije varijante kvantitativne teorije novca). Različita tumačenja jednadžbe prometa Pokušat ćemo. a time i manju brzinu novca. 11. u pravilu. Niža kamatna stopa znači i manji oportunitetni trošak posjedovanja (inaktivne) gotovine. M·v 200. M = 50.000. rast nominalnog bruto nacionalnog proizvoda i prosječne razine cijena ne mora biti razmjeran povećanju količine novca. te brzina novca opada. poruke kvantitativne teorije novca valja shvatiti vrlo ozbiljno. te će rast nominalnog bruto 248 . imati udvostručenje količine novca? Ekstremno će monetarističko objašnjenje poći od pretpostavke da je brzina novca stalna i stabilna veličina.000. znači i nižu kamatnu stopu. znatnog utjecaja na brzinu novca ima veličina kamatne stope. Kakve će posljedice. viša kamatna stopa potiče nastojanje da se "besposlena" gotovina plasira kao zajam. po veličinu nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. Iako je tvrdnja o razmjernom rastu količine novca i razine cijena upitna. v=4. ekstremnog keynesijanskog viđenja jednadžbe prometa.000 = P·Q 200. Ona je izvrsna slika onoga što očekuje one ekonomije koje neodgovorno povećavaju količinu novca u optjecaju. Ovo povećava brzinu novca. Budući da veća količina novca u nekoj ekonomiji. Prema tomu.11. predstaviti već naznačene razlike između ekstremnog monetarizma ("sirove" kvantitativne teorije). Naime.000 .

M·v = 100.000 · 3 P·Q 300. Doći će do izvjesnog.000 Prema ekstremnomu keynesijanskomu stajalištu povećanje količine novca ne tangira veličinu nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. rasta nominalnog bruto nacionalnog proizvoda.000 I konačno. Međutim. dakle. ne i razmjernog povećanju količine novca. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nacionalnog proizvoda biti razmjeran rastu količine novca.000 249 . M·v = 100.000 · 2 P·Q 200. Razlog je tomu odgovarajući pad brzine novca izazvan padom kamatne stope. Postoji. neposredna veza između promjene količine novca i promjene nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. M·v = 100.000 · 4 P·Q 400.11. kompromisno objašnjenje računa s time da će udvostručena količina novca izazvati pad kamatne stope čija će posljedica biti i određeno smanjenje brzine novca. taj pad brzine neće u potpunosti neutralizirati rast količine novca.

250 . žele raditi. valja spomenuti kategoriju tzv. kada ekonomist govori o nezaposlenosti tada. te je. Stopa nezaposlenosti = Nezaposleni ⋅ 100 Radna snaga Stopa nezaposlenosti jest izuzetno važan pokazatelj "zdravstvenog" stanja neke ekonomije odnosno uspješnosti makroekonomske politike. budući da su prestali aktivno tražiti posao. Različiti su uzroci nezaposlenosti.1. Radna snaga ili ukupni radni potencijal neke ekonomije jest zbroj zaposlenih. ali su prestale aktivno tražiti zaposlenje. obeshrabrenih radnika. S tim u svezi. strukturnu nezaposlenost i cikličku nezaposlenost. stopa bi nezaposlenosti bila znatno veća. Valja napomenuti da se obeshrabreni radnici. Zaposlenost je predstavljena brojem onih odraslih osoba (osoba u radnoj dobi) koje imaju posao. Nezaposlenost. Stopa i oblici nezaposlenosti Svaki čimbenik proizvodnje može biti nezaposlen.2. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. Kada bi se prilikom izračunavanja stope nezaposlenosti vodilo računa i o ovoj kategoriji radnika. NEZAPOSLENOST 11. Riječ je o osobama koje nemaju zaposlenje.11. s tim u svezi. koje. stoga. međutim. moguće razlikovati četiri osnovna oblika nezaposlenosti: frikcijsku nezaposlenost. niti kao dio radne snage. sezonsku nezaposlenost.2. ne smatraju nezaposlenima a. obuhvaća sve odrasle osobe koje nemaju posao i koje aktivno za njim tragaju. Međutim. ali i nezaposlenih radnika. prije svega. misli na nezaposlenost rada. pak. Stopa nezaposlenosti jest postotak nezaposlene radne snage.

većina poduzeća smanjuje potražnju za svim inputima uključujući i rad. međutim. Uzrokuje ju pad agregatne ili ukupne potražnje. dakle. zbog sezonskih promjena periodično ostaju bez posla (poput krznara. Ciklička se nezaposlenost javlja u kontrakcijskoj ili recesijskoj fazi poslovnog ciklusa. Ovaj tip nezaposlenosti. koji. Sve osobe koje. Osobe koje obavljaju sezonske poslove moraju. Ruku pod ruku s općim padom poslovne aktivnosti i realnog bruto nacionalnog proizvoda ide i povećana. Promjene ukusa potrošača i tehnološki razvitak mogu reducirati potražnju za nekim zanimanjima. Sezonska se nezaposlenost javlja zbog sezonskih promjena.) čine sezonsku nezaposlenost. ali ne i odgovarajuća ponuda. Dok frikcijska. pad realnog bruto nacionalnog proizvoda. frikcijska. Njen je osnovni uzrok činjenica da je potrebito izvjesno vrijeme kako bi se uskladile želje i potrebe onih koji traže i nude posao. Naime. ciklička nezaposlenost. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Frikcijska nezaposlenost obuhvaća one osobe koje prvi put traže zaposlenje. a povećati potražnju za drugima.11. ciklička nezaposlenost zaslužuje njezinu punu pozornost. Cikličku nezaposlenost uzrokuje. Strukturna se nezaposlenost javlja zbog nepodudaranja potražnje i ponude radne snage. obuhvaća radnike "između dvaju zaposlenja" ili osobe pred prvim zaposlenjem. dakle. 251 . ukoliko uspije osigurati stabilan rast realnog bruto nacionalnog proizvoda. pad agregatne potražnje i. Zbog općeg pada potražnje za dobrima i uslugama. tzv. sezonska i strukturna nezaposlenost nastaju iz prirodnih i moguće neizbježivih uzroka u dinamičnoj ekonomiji. Žrtve ovako promijenjenih odnosa ponude i potražnje pripadaju strukturnoj nezaposlenosti. pa su u potrazi za novim (boljim) zaposlenjem. tada uspijeva eliminirati i cikličku nezaposlenost. sezonska i strukturna nezaposlenost nisu i ne moraju biti predmetom makroekonomske politike. Ukoliko makroekonomska politika uspije spriječiti fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda. te osobe koje su izgubile ili napustile stari posao. s tim u svezi. nažalost. građevinskih radnika itd. računati s time da izvjesno vrijeme neće imati posla. ne treba posebice zabrinjavati. Potražnja postoji. turističkih radnika.

Ova različita tumačenja pune zaposlenosti. a stopa nezaposlenosti se. riječ je o punoj zaposlenosti. pri datoj kamatnoj stopi. kriminala. Njegova vrijednost predstavlja onaj novčani iznos koji. Vidjeti: Parkin.11. donosi isti dohodak kao i osoba određenih znanja i vještina.75 Brojne su štete koje gospodarstvu nanosi nezaposlenost. nezaposlenost izaziva i niz posrednih problema (rast siromaštva. naziva prirodna stopa nezaposlenosti. međutim. upućuju na jednostavnu činjenicu da puna zaposlenost. odnosno prirodna stopa nezaposlenosti ne znače da je nezaposlenost. M. AddisonWesley Publishing Company. 252 . Osim one neposredne . odnosno stopa nezaposlenosti svedena na nulu. prirodna stopa nezaposlenosti ili puna zaposlenost postoji onda kada egzistiraju samo oni oblici nezaposlenosti kojih uzrok nije ciklička fluktuacija realnog bruto nacionalnog proizvoda.pad realnog bruto nacionalnog proizvoda.). New York. Osnova ovakvog tumačenja pune zaposlenosti i prirodne stope nezaposlenosti jest mišljenje da rast agregatne potražnje neće smanjiti niti strukturnu niti sezonsku nezaposlenost. Neki će ekonomisti ustvrditi da puna zaposlenost ili prirodna stopa nezaposlenosti postoji tada kada je prisutna frikcijska. Ukratko. 76 Ljudski kapital je vrijednost čovjekovog obrazovanja i potrebitih vještina. u tom slučaju. strukturna i sezonska) mora postojati i nije ju moguće izbjeći. smanjivanje vrijednosti tzv. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Ukoliko se nezaposlenost sastoji samo od frikcijske nezaposlenosti. ali i sezonska i strukturna nezaposlenost.: Economics. 75 Neka istraživanja pokazuju da prirodna stopa nezaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama iznosi između 5 i 6%. Izvjesna nezaposlenost (samo frikcijska ili frikcijska. odnosno prirodne stope nezaposlenosti. Makroekonomska politika usmjerena na povećanje agregatne potražnje može eliminirati jedino cikličku nezaposlenost. ljudskog kapitala 76. itd. 1990.

vrijedi i obrnuto. cijena uspješnog reduciranja nezaposlenosti jest visoka stopa inflacije. ustvrditi kako izravni. da smo tek u mogućnosti birati između dvaju zala. ima se pomiriti s velikom nezaposlenošću. Proizlazi.2. Većoj (godišnjoj) stopi inflacije odgovara niža (godišnja) stopa nezaposlenosti. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. Phillipsova krivulja Phillipsova krivulja (prema britanskom ekonomistu A. obrnuto razmjerni odnos između stope inflacije i stope nezaposlenosti (predstavljen Phillipsovom krivuljom) vrijedi tek u kratkom vremenskom razdoblju. Suvremena će ekonomska pozicija. U dugom će se vremenskom razdoblju stopa nezaposlenosti stabilizirati na razini prirodne stope nezaposlenosti neovisno o promjeni stope inflacije.2. 253 . Ovakvo je objašnjenje odnosa između inflacije i nezaposlenosti doista uznemiravajuće. Slika 104.W. Uspije li makroekonomski autoritet suzbiti inflaciju. Phillips-u) tvrdi kako između inflacije i nezaposlenosti postoji obrnuto razmjeran odnos. Obrnuto. naime. međutim.11. Dakako.

pak. a vrijedi i obrnuto. prirodnoj stopi 254 . te je nezaposlenost na razini prirodne stope nezaposlenosti. stopa inflacije veća od očekivane (6%) značit će stopu nezaposlenosti manju od prirodne stope (Nb). Ponovimo. (4%) stopa je nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti (Na). Ukoliko je stopa inflacije. u kratkom vremenskom razdoblju. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Slika 105. Podudaranje očekivane i aktualne razine cijena znači postojanje prirodne stope nezaposlenosti (slika 105). kada posloprimci i poslodavci imaju dovoljno vremena prilagoditi se neočekivanim promjenama cijena.11. stopa je nezaposlenosti veća od prirodne stope (Nc). Ukoliko je. stopa inflacije manja od očekivane (2%). jednaka očekivanoj. Naša je kratkoročna Phillipsova krivulja napravljena na osnovi očekivane stope inflacije od 4%. Nasuprot tomu. odnosno postoji puna zaposlenost. U dugom roku aktualna razina cijena jest jednaka očekivanoj stopi inflacije. niža razina cijena od očekivane znači veću nezaposlenost od prirodne. U dugom vremenskom razdoblju.

11. odnosno izbjegavamo mogućnost da se vrijednost 255 . bruto nacionalni proizvod (GNP) jest novčana vrijednost svih finalnih dobara i usluga koje neka ekonomija proizvede tijekom određenog razdoblja. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nezaposlenosti mogu biti pridružene najrazličitije stope inflacije (slika 106). koje se. najčešće tijekom jedne godine. Slika 106. koriste u proizvodnji drugih dobara i usluga. Finalna dobra i usluge su ona dobra i usluge koje nemaju karakter inputa. 11. BRUTO NACIONALNI PROIZVOD Ponovimo. kao inputi. dakle. Prilikom izračunavanja bruto nacionalnog proizvoda. ne koriste u proizvodnji drugih dobara ili usluga i koje kupuje njihov konačni potrošač.3. dvostrukog računanja. Na taj način izbjegavamo pogrešku tzv. vrijednost se intermedijarnih dobara i usluga ne uzima u obzir. Intermedijarna dobra i usluge su dobra i usluge koje se.

bilježi tendenciju rasta. Potencijalni bruto nacionalni proizvod jest dugoročni trend realnog bruto nacionalnog proizvoda. ovisi o fazi poslovnog ciklusa. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI pojedinih dobara ili usluga javi više no jednom u računu bruto nacionalnog proizvoda. dakle.77 Ovo nas obilježje realnog bruto nacionalnog proizvoda. Pojava GNP-jaza znači da ekonomija ne funkcionira na razini pune zaposlenosti. može biti prezaposlena (stopa nezaposlenosti manja od prirodne 77 Realni GNP u 1996. Razlika između potencijalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda jest jaz bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-jaz. . izračunava kao umnožak proizvedene količine finalnih dobara i usluga i njihovih cijena. dakako. kao što znamo. Bruto nacionalni proizvod se.. Poslovni ciklus uzrokuje devijacije aktualnog realnog bruto nacionalnog proizvoda u odnosu na potencijalni bruto nacionalni proizvod.Realni GNP u 1995. Ona.godini = ____________________________________________________ · 100 Realni GNP u 1995. znači ekonomski rast. vodi po pojma potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda. mjeri vrijednost finalnog outputa u stalnim cijenama ili cijenama baznog razdoblja te eliminira utjecaj promjena prosječne razine cijena. dakle.11. Realna stopa rasta u 1996. On predstavlja onu vrijednost finalnih dobara i usluga koju neka ekonomija može proizvesti pod pretpostavkom da je stopa nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti odnosno da postoji puna zaposlenost.. dakle. Realni bruto nacionalni proizvod.+ Kn · Cn Dakako. koje. 256 . GNP = K1 · C1 + K2 · C2 + K3 · C3 + . upozorismo na razliku između nominalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda. Upravo stoga. Jaz između potencijalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda može biti pozitivan i negativan što. promjena prosječne razine cijena itekako utječe na veličinu bruto nacionalnog proizvoda. Realni bruto nacionalni proizvod. unatoč većim ili manjim oscilacijama.

Obratimo pozornost na gornji kružni tok. On omogućuje mjerenje bruto nacionalnog proizvoda na osnovi pristupa trošenja. 257 . OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI stope) ali.3. Slika 107. 11. izabrali smo pristup dohotka.11. Oba će pristupa.1. nažalost. Mjerenje bruto nacionalnog proizvoda Mogući su različiti pristupi kada je u pitanju mjerenje bruto nacionalnog proizvoda. i nezaposlena (stopa nezaposlenosti veća od prirodne stope). Odlučimo li se za donji kružni tok. značiti isti rezultat. dakako. Bit pristupa trošenja (expenditure approach) i pristupa dohotka (income approach) objasnit će sljedeći jednostavan grafički prikaz.

tako i outputa.1. 258 . ponovimo. ceteris paribus. Dakle. Bruto su privatne domaće investicije (I) ona vrsta trošenja koja znače nabavku realnog kapitala ili kapitalnih dobara. Riječ je o najrazličitijim dobrima poput kruha.Im) Potrošnja (C) obuhvaća sve kupovine finalnih dobara i usluga od strane domaćinstava neke ekonomije. ekonomist. te sirovina (tijekom promatrane godine) povećane su i investicije. Uključimo ovdje kupovine kapitalnih dobara (strojeva. za razliku od uobičajenog poimanja. Postoje četiri kategorije trošenja te je strukturu vrijednosti bruto nacionalnog proizvoda moguće prikazati na sljedeći način: GNP = Potrošnja + Bruto privatne domaće investicije + Državna potrošnja + Neto izvoz GNP = C + I + G + (EX . kategorija trošenja ne obuhvaća kupovine novih kuća i stanova.11. finalnih dobara i usluga. te trajnih potrošnih dobara (čiji je vijek trajanja duži od godine dana) kao što su televizori. ali i kupovine novih kuća i stanova od strane domaćinstava. Pristup trošenja Ovaj pristup. međutim. hladnjaci. Smanje li se. olovaka itd. automobili itd. mlijeka. Povećaju li se zalihe gotovih proizvoda. Veličinu ove vrste trošenja tangiraju. pak. Važno je istaknuti činjenicu da financijske transakcije poput kupovine dionica. i promjene zaliha i to kako inputa. poluproizvoda. zalihe gotovih (ali ne i prodanih) proizvoda. mjeri bruto nacionalni proizvod kao zbroj svih trošenja učinjenih radi kupovine novih. Ova.3. međutim. i investicije. poslovnih i tvorničkih zgrada) od strane poduzeća. investiciju shvaća kao kupovinu finalnih dobara radi njihove uporabe u proizvodnji ili zbog povećanja zaliha. najrazličitijih uređaja i opreme. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Agregatno trošenje = Agregatni dohodak = Vrijednost finalnog outputa (GNP) 11. državnih obveznica i slično nemaju tretman investicija.1. alata. poluproizvoda i sirovina smanjile su se.

manja od proračunskih sredstava koja državi stoje na raspolaganju. radi se o domaćim investicijama. Oduzmete li amortizaciju od bruto privatnih domaćih investicija. Jednostavno stoga što ova kategorija trošenja isključuje državno investiranje. državne su investicije dio državne potrošnje. neto izvoz može biti i negativan. kupujući kapitalna dobra proizvedena u inozemstvu. Transferna plaćanja nisu. namijenjena kupovini finalnih dobara i usluga i. njegovo investicijsko trošenje nema obilježje domaće investicije. Ove posljednje predstavljaju čisti dodatak postojećoj zalihi realnog kapitala. naime. Naime. dobit ćete neto privatne domaće investicije. međutim. transferna plaćanja. funkcioniranje obrazovanja itd. Dakako. istrošenog. Riječ je i o privatnim investicijama. Zamjećujete. provedbu zakona. 259 . OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Zbog čega bruto investicije? Zbog toga što ukupne ili bruto investicije uključuju sva novonabavljena finalna kapitalna dobra od kojih neka imaju poslužiti za zamjenu ostarjelog. ih ne uzimamo u obzir prilikom izračunavanja bruto nacionalnog proizvoda. Ukoliko poduzeće investira u inozemstvu. amortiziranog dijela realnog kapitala. Riječ je o onom trošenju koje ima osigurati obranu zemlje. Transferna su plaćanja razlog što je državna potrošnja. kao dio bruto nacionalnog proizvoda. stoga. Isključena su. Domaća investicija jest ona koja znači nabavku domaćih kapitalnih dobara. Neto izvoz (Ex .Im) predstavlja razliku između vrijednosti izvezenih dobara i usluga (Ex) i vrijednosti uvezenih dobara i usluga (Im).11. događa se to onda kada je uvoz veći od izvoza. Državna potrošnja (G) obuhvaća onaj dio bruto nacionalnog proizvoda koji znači nabavku različitih finalnih dobara i usluga od strane države. I konačno.

jedan njegov dio može biti namijenjen štednji (S) i. a da bismo izjednačili agregatno trošenje i agregatni dohodak. svakako. 260 . dijelom biti potrošen (C). valja dodati dohodnim komponentama bruto nacionalnog proizvoda. renti. bit će oporezovan. dohodak države. naime.1.2. na koje se to načine zarađeni dohodak može upotrijebiti. Ona predstavlja svojevrsnu štednju poduzeća i važnu nedohodnu komponentu bruto nacionalnog proizvoda. dakako. a ne dohodak domaćinstava odnosno vlasnika čimbenika proizvodnje. Agregatni dohodak će. Zapitajmo se.11. Zbog njihova postojanja potrošači plaćaju više nego što proizvođači prime za prodano dobro ili uslugu. Neizravni porezi predstavljaju. Pristup dohotka Pristup dohotka predstavlja bruto nacionalni proizvod kao zbroj svih dohodaka koje tijekom određenog razdoblja realiziraju domaćinstva neke ekonomije. kamata i profita kojima valja dodati i dvije nedohodne komponente amortizaciju i neizravne poreze. Amortizacija nije dio profita budući da je namijenjena nadoknadi utrošenog realnog kapitala. prema tomu.3. Neizravni porezi su porezi koje potrošači plaćaju prilikom kupovine dobara i usluga. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. Bruto nacionalni proizvod jest zbroj plaća. Stoga ih. Tri su moguća načina njegova korištenja. GNP = Plaća + Renta + Kamta + Profit + Amortizacija + Neizravni porezi dohodne komponente nedohodne komponente Postoji i alternativni način korištenja pristupa dohotka.

Raspoloživi dohodak jest agregatni (ukupni) dohodak umanjen za neto poreze. 11. prihode.bruto nacionalnog proizvoda. imovinu) poreznih obveznika.Im = S + T. Prema tomu. C + I + G + EX .3. To je dohodak koji domaćinstvima neke ekonomije stoji na raspolaganju za potrošnju i štednju. Naznačimo već sada kako zbroj potrošnje i štednje (C+S) predstavlja raspoloživi dohodak. Neizravni porezi neizravno terete poreznu snagu poreznih obveznika kroz smanjenje potrošnje. Povećamo li obje strane jednadžbe za iznos uvoza (Im) jednadžba će glasiti: I + G + EX = S + T + Im.11.3.Im = GNP = C + S + T. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Prema tomu. Neto porezi su bruto porezi umanjeni za transferna plaćanja. pristup dohotka nudi i sljedeću jednadžbu: GNP = C + S + T C = Potrošnja S = Štednja T = Neto porezi 78 (Bruto porezi .Transferna plaćanja).1. 78 Zbroj neizravnih i izravnih (osobnih) poreza predstavlja bruto poreze. Izravni (osobni) porezi izravno terete poreznu snagu (dohotke. 261 . Budući da se potrošnja (C) javlja na obje strane jednadžbe vrijedit će da je I + G + EX . Jednakost pristupa Pristup trošenja i pristup dohotka dva su različita mjerenja iste veličine .

. Rekosmo ranije da bruto nacionalni proizvod jest novčana vrijednost finalnog outputa koji neka ekonomija proizvede tijekom jedne godine.. stabilni realni bruto nacionalni proizvod osigurava jednakost "ubrizgavanja" (I + G + EX) i "curenja" (S + T + Im) vode. Boston . Pri tome. neto porezima i uvozom. Ukoliko je dotok vode veći od njenog otjecanja."79 11. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Poruka je jednostavna. a desna je strana jednadžbe (S + T + Im) odgovorna za gubitak vode. Stabilnu razinu vode.11. N. Pretpostavimo li da je neto izvoz jednak nuli (vrijednost izvoza jednaka vrijednosti uvoza) te da je državna potrošnja jednaka neto porezima proizlazi da štednja mora biti jednaka investicijama. D.GNP) i bruto domaćeg proizvoda (Gross domestic product . str. državnu potrošnju i izvoz sa aktualnom štednjom. Inc.: Economics. Valja izjednačiti aktualne investicije. Od bruto nacionalnog proizvoda do raspoloživog dohotka Na početku pokušajmo uočiti razliku između bruto nacionalnog proizvoda (Gross national product . Irwin. Dodajmo i to da bruto nacionalni proizvod jest vrijednost 79 Hyman.1989. na drugoj ističe.GDP).3.2. istovremeno. 262 . U obrnutom će slučaju realni bruto nacionalni proizvod opadati. Pretpostavimo da je veličina realnog bruto nacionalnog proizvoda predstavljena razinom vode u posudi u koju s jedne strane voda dotiče a. 548. I = S "Zadaća je makroekonomske teorije razumjeti ekonomske sile koje utječu na ta curenja i ubrizgavanja kako bi mogla predvidjeti promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda i razviti politike koje stabiliziraju fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda.. lijeva strana jednadžbe (I + G + EX) predstavlja dotok vode. odnosno povećavat će se realni bruto nacionalni proizvod. rast će njena razina.

neto nacionalni proizvod (Net national product NNP) obuhvaća samo ono investicijsko trošenje koje znači stvarno povećanje zalihe realnog kapitala.Neizravni porezi = NI Da bismo mogli učiniti sljedeći korak k raspoloživom dohotku. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI finalnog outputa proizvedenog čimbenicima proizvodnje koji su vlasništvo neke zemlje i njezinog stanovništva. amortizirane elemente realnog kapitala. Prema tomu. Nasuprot tomu. razlika između bruto i neto nacionalnog proizvoda jest amortizacija. Taj dio bruto nacionalnog proizvoda nazivamo nacionalni dohodak (National income NI) NNP . On. GNP . razlika između GNP-a i GDP-a jest neto investicijski dohodak (profiti i dividende koje stanovnici neke zemlje primaju iz drugih zemalja umanjene za profite i dividende koje zemlja plaća stranim investitorima). Bruto domaći proizvod (GDP) mjeri vrijednost finalnog outputa proizvedenog u nekoj zemlji. valja razlikovati zarađeni od primljenog dohotka. mjeri vrijednost finalnog outputa proizvedenog čimbenicima koji su locirani u nekoj zemlji bez obzira na to tko ih posjeduje. o bruto privatnim domaćim investicijama. Riječ je. dakle. dakle. GDP ± Neto investicijski dohodak = GNP Bruto nacionalni proizvod (GNP) računa s onim investicijskim trošenjem koje ima i zadaću nadoknaditi utrošene.Amortizacija = NNP Oduzmete li od neto nacionalnog proizvoda (NNP) neizravne poreze dobit ćete onaj dio bruto nacionalnog proizvoda (GNP) koji se isključivo sastoji od njegovih dohodnih komponenti. Dakle.11. Riječ je o neto privatnim domaćim investicijama. 263 .

Od osobnog dohotka (PI). PI . ali ne i primljene dohotke. predstavlja onaj dohodak kojim domaćinstva raspolažu i koji mogu namijeniti potrošnji i štednji. itd). ali su primljeni. posredstvom transfera. Ukoliko od nacionalnog dohotka (NI) oduzmete zarađene.11. POSLOVNI CIKLUS Usporedba realnog i potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda ukazuje na cikličku narav ukupne ekonomske aktivnosti. dobit ćete osobni dohodak (Personal income . u obliku dividende. Radi se o transfernim plaćanjima (naknade na ime nezaposlenosti.4. Događa se to. kao što mu i ime kaže.Osobni porezi = DI Raspoloživi dohodak (DI). u pravilu. ne i primljeni dohodak + Transferna plaćanja = PI Zamjećujete.DI) preostaje samo jedan korak. u razdobljima visoke nezaposlenosti kada država.PI). osobni dohodak može biti veći od nacionalnog dohotka. mirovine. kamate na javni dug. 11. valja oduzeti osobne poreze. neki dohoci nisu zarađeni u tekućoj proizvodnji. ali primljene dohotke. Poslovni ciklus predstavlja periodične ali i nepravilne fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda i ostalih makroekonomskih veličina kao što su zaposlenost i cijene. dohotka koji su primila domaćinstva neke ekonomije. pokušava poboljšati položaj ugroženih dijelova stanovništva. Istovremeno. Riječ je. ali ne i primljen. primjerice. raspodijeljeni dioničarima itd. o doprinosima za socijalno osiguranje. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Neki dohodak može biti zarađen. NI -Zarađeni. 264 . te dodate nezarađene. Do raspoloživog dohotka (Disposable income . o korporacijskim profitima koji nisu.

Kontrakciju možemo označiti kao recesiju .11. kontrakcija i dno.razdoblje od najmanje dva uzastopna tromjesečja u kojima realni bruto nacionalni proizvod bilježi pad. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Poslovni se ciklus sastoji od četiriju faza koje. nije lako predvidjeti. ali ih je lako uočiti. Kontrakcija je faza poslovnog ciklusa u kojoj realni output (GNP) bilježi pad.. naravno. Vrh predstavlja i prekretnicu ciklusa budući da nakon njega slijedi kontrakcija. To su ekspanzija. O ekspanziji govorimo kada realni bruto nacionalni proizvod raste.. Slika 108. 265 . Riječ je o fazi koja se javlja nakon što je dotaknuto dno poslovnog ciklusa (često se ekspanzija koja slijedi nakon snažne kontrakcije naziva oporavak) i traje sve dok ekonomska aktivnost ne dosegne vrhunac odnosno vrh. Moguće je najbolje objašnjenje razlike između recesije i depresije sljedeća konstatacija: ". vrh. Vrh znači da je realni bruto nacionalni proizvod najviši u odnosu na potencijalni output. Spomenimo i depresiju koja se najčešće definira kao snažniji oblik kontrakcije negoli je recesija.

jest nezaposlenost. 192.: The Political Economy of Prosperity. kada vi. str. 266 . M.. The Brookings Institution. Jedna od važnijih. Vrh poslovnog ciklusa znači najmanju nezaposlenost (stopa nezaposlenosti pada ispod prirodne stope. Pad realnog outputa ispod potencijalnog GNP-a izaziva pojavu i cikličke nezaposlenosti. s tim u svezi. u kontrakcijskoj fazi. te dno poslovnog ciklusa znači najveću stopu nezaposlenosti. D. U fazi ekspanzije stopa nezaposlenosti bilježi pad. New York. Spomenimo.: Basic Economics. U fazi kontrakcije stopa nezaposlenosti raste. 1970. Washington. J. Između pojedinih faza poslovnog ciklusa i nezaposlenosti postoji jasna i pravilna veza.. 11. govorimo o dnu. 1985. američkog ekonomiste Arthura Okuna81. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI kada vaš susjed ostane bez posla tada je to recesija. te postoji puna zaposlenost. zakon se bavi pitanjem odnosa između stope nezaposlenosti i realnog bruto nacionalnog proizvoda. A. ovaj otklon (pozitivan i negativan) realnog bruto nacionalnog proizvoda u odnosu na potencijalni predstavlja jaz bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-jaz.. Ponovimo. izgubite zaposlenje tada je to depresija".C. Poslovni ciklus i nezaposlenost Realni bruto nacionalni proizvod nije jedina veličina koja varira tijekom poslovnog ciklusa. Macmillan Publishing Company. a zaposlenost je veća od pune zaposlenosti). Okunov zakon. čije nas promjene zanimaju. Karatjas.4. Okunov zakon tvrdi da svakih 2% pada realnog bruto 80 Dyal. 81 Okun.80 Kada. međutim.11. realni bruto nacionalni proizvod pokaže najveći otklon od onoga što je moguće proizvesti.. A. Nazvan prema prezimenu autora. N. Kada je realni bruto nacionalni proizvod jednak potencijalnom stopa je nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti.1.

Slampflacija je gospodarsko stanje čije je bitno obilježje pad realnog bruto nacionalnog proizvoda i visoka inflacija. postoji signifikantna veza između stope inflacije i faze poslovnog ciklusa. iznimno. Ekspanzija znači višu stopu inflacije. Stagflacija je gospodarsko stanje koje je obilježeno istovremenim postojanjem stagnacije i inflacije. Riječ je. prati inflacija. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nacionalnog proizvoda. stopu inflacije. pa čak i nulte. njezine promjene ne ovise o pojedinim fazama poslovnog ciklusa? U pravilu. Međutim.2. 11. dakle o kontrakciji koju. Niske. znači povećanje stope nezaposlenosti za 1%. moguće su promjene stope inflacije koje ne prate ritam poslovnog ciklusa. izuzetke.11. ne tako rijetke. Naime. pak. Poslovni ciklus i inflacija Kako se inflacija ponaša tijekom poslovnog ciklusa? Ovisi li stopa inflacije o poslovnom ciklusu ili. valja napomenuti i to da prije rečeno pravilo poznaje i. a kontrakcija nižu. U takva "aritmična" stanja ubrajamo stagflaciju i slampflaciju.4. s visokim stopama inflacije. ruku pod ruku. eventualno i negativnu. 267 . tijekom vremena. stope rasta realnog bruto nacionalnog proizvoda idu. u odnosu na potencijalni.

.

1. AGREGATNA POTRAŽNJA 12. Krivulja agregatne potražnje Podsjetimo.12. inozemni kupci) radi kupovine različitih finalnih dobara i usluga. agregatna potraživana količina 269 . Model.1. 12. zbroj svih trošenja različitih ekonomskih agenata (domaćinstva. bruto nacionalni proizvod (GNP) jest. između ostalog. agregatna ponuda i makroekonomska ravnoteža.Im) Agregatna je potražnja pojam koji koristimo kako bismo objasnili odnos između agregatne potraživane količine (potraživane količine realnog GNP-a) i prosječne razine cijena. odnosno makroekonomska analiza ponude i potražnje ima olakšati razumijevanje pojave ekspanzije. poduzeća. Agregatna potraživana količina dobara i usluga jest planirano realno trošenje tipa C + I + G + (EX .1. Ili. nezaposlenosti i inflacije. država. odnosno veličina realnog GNP-a koji su kupci voljni i u mogućnosti kupiti uz danu razinu cijena. GNP = C + I + G + (EX . kontrakcije.Im) pri danoj razini cijena. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ključni su pojmovi makroekonomskog modela koji ćemo predstaviti agregatna potražnja.

AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA predstavlja zbroj finalnih dobara i usluga potraživanih od svih kupaca. Višoj razini cijena. Slika 109. krivulja je agregatne potražnje opadajućeg oblika zbog triju ključnih razloga: 270 . većem GNPdeflatoru odgovara manja agregatna potraživana količina odnosno manja potraživana količina realnog GNP-a. Naime. uslijed promjene razine cijena. mjerene GNP-deflatorom. izražen kao realni GNP. Objašnjenje je ovog obrnuto razmjernog odnosa između razine cijena i potraživane količine realnog GNP-a znatno složenije negoli objašnjenje obrnuto razmjernog odnosa između cijene i potraživane količine nekog dobra koji postoji kod individualne i tržišne potražnje.12. Kao i krivulja individualne ili. pak. mjerene realnim bruto nacionalnim proizvodom. tržišne potražnje i krivulja je agregatne potražnje opadajuća krivulja. Krivulja agregatne potražnje pokazuje promjene agregatne potraživane količine.

što depozitnog novca. dodatna količina realnog novca povećati vašu potrošnju. Izračunava se kao kvocijent nekog novčanog iznosa i razine cijena. smanjivanje količine realnog novca. 82 83 Količina novca u optjecaju ostaje neizmijenjena. I ostali će koristiti blagodati veće količine realnog novca što će imati za posljedicu veći potraživani realni GNP. 1000 ⋅ 100 = 800 125 271 . vaših je 1000 novčanih jedinica sada u stanju kupiti ono što ste prije mogli kupiti za 800 83 novčanih jedinica. pad razine cijena znači. odnosno izaziva smanjivanje agregatne potraživane količine. što gotovog.12. Obrnuto. Dakle. ceteris paribus. Ukoliko razina cijena raste. povećanje kupovne moći budući da se povećala količina realnog novca kojim raspolažete. Ukoliko razina cijena poraste. Pad kupovne moći. Dodatna će kupovna moć. smanjit će se količina realnog novca koji posjedujete za 25%. Učinak realnog bogatstva Rast cijena može umanjiti realno bogatstvo nacije i reducirati potraživanu količinu realnog GNP-a. izaziva kretanje uz krivulju agregatne potražnje. za 25%. Realni novac predstavlja količinu dobara koju određeni novčani iznos može kupiti. smanjuje se kupovna moć stanovništva odnosno smanjuje se količina realnog novca kojim stanovništvo raspolaže. uz ostale neizmijenjene uvjete 82. Vaša je novčana aktiva u stanju pribaviti više dobara i usluga negoli je to bila u stanju prije pada cijena. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 1. Pretpostavimo da posjedujete 1000 novčanih jedinica.

"Skupi krediti" smanjuju potrošnju domaćinstava. te investicijsko trošenje. Vrijedi. te se povećava agregatna potraživana količina. smanjiti agregatnu potraživanu količinu. Potrošači. "Jeftini krediti" povećavaju agregatnu potraživanu količinu. obara kupovnu moć stanovništva. dakako. Rast potražnje izaziva rast realnih kamatnih stopa. povećava količinu realnog novca i kupovnu moć stanovništva. jeftinijim inozemnim dobrima. Rast cijena. Rezultat su niže realne kamatne stope. ceteris paribus. skuplja inozemna dobra supstituiraju jeftinijim domaćim dobrima. 272 . 3. Učinak vanjske trgovine Rast razine cijena u nekoj zemlji učinit će domaća dobra skupljim u odnosu na strana. naime. Učinak realne kamatne stope Rast GNP-deflatora može povećati kamatne stope i. i obrnuto. Smanjena kupovna moć znači manju ponudu kredita . Pad cijena. s tim u svezi.12. smanjuje količinu realnog novca i. dakako. ceteris paribus. Povećana kupovna moć znači veću ponudu kredita i njihovu manju potražnju. Obrnuto. Rezultat je smanjenje potraživane količine realnog GNP-a.zajmovnih fondova . Ovo ima za posljedicu pad potraživane količine realnog bruto nacionalnog proizvoda. Ovakva situacija znači pad izvoza. Potrošači će skuplja domaća dobra supstituirati atraktivnijim. pad deflatora bruto nacionalnog proizvoda (pad cijena) ima za posljedicu rast izvoza i pad uvoza. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 2. te rast uvoza.i njihovu veću potražnju.

Riječ je o promjenama koje znače kretanje uz ili niz krivulju agregatne potražnje. Brojni su. u sprezi s učinkom realne kamatne stope. Promjene agregatne potražnje Promjene razine cijena. Navest ćemo neke od najvažnijih uzroka povećanja ili smanjenja agregatne potražnje: 273 .12. odnosno pomicanje (ulijevo ili udesno) krivulje agregatne potražnje. međutim.1. te učinkom vanjske trgovine. čimbenici koji izazivaju promjenu agregatne potražnje. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12. izazivaju promjene agregatne potraživane količine.2. Slike 110.

Očekuju li potrošači povećanje cijena različitih dobara i usluga u budućnosti tada.12. Porezi Rast poreza će. pak. Naime. Pesimistička će. ceteris paribus. a time i agregatne potražnje. stanovima i kućama. 274 . znači i rast agregatne potražnje. znači i povećanje agregatne potražnje. raste njihova spremnost da kupuju u sadašnjosti. uz ostale neizmjenjene uvjete. naime. ceteris paribus. Državna potrošnja Veća državna potrošnja. Veći broj ljudi. Naravno. znači pomicanje krivulje agregatne potražnje udesno rast agregatne potražnje. Dakako. 3. Rast poreza. 4. praćen rastom raspoloživog dohotka. 2. Pad poreza. pad agregatne potražnje. pod pretpostavkom da se ostale okolnosti ne mijenjaju. izaziva pad raspoloživog dohotka. vrijedi i vice versa. Veličina stanovništva Povećanje broja stanovnika neke zemlje. Očekivani profit Očekuje li poslovni svijet rast profita u budućnosti tada raste i agregatna potražnja. Dodajmo. Veće stanovništvo znači i veću agregatnu potražnju pri svim razinama cijena. znači i veću potražnju za hranom. odjećom. vrijedi i obrnuto. očekivanja izazvati. ceteris paribus. 5. te brojnim drugim dobrima i uslugama. izazvati pad agregatne potražnje. ceteris paribus. Očekivana inflacija Očekivani rast cijena u budućnosti izaziva povećanje agregatne potražnje. vrijedi i obrnuto. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 1. optimistička očekivanja glede realiziranog profita u budućnosti povećavaju potražnju za novim kapitalnim dobrima.

kamatne stope zabilježe rast. sekundarni impuls promjeni agregatne potražnje. Pomoću određenog instrumentarija (instrumenata monetarne politike) centralna je banka u stanju povećavati ili smanjivati količinu novca u optjecaju. ceteris paribus. Promjene količine novca izazivaju. 7. Kamatne stope Ranije ustvrdismo da promjene realnih kamatnih stopa. pad novčane mase ili količine novca izaziva pad agregatne potražnje. na novčanu masu. S druge strane. uz ostale neizmjenjene uvjete. 8. povećati agregatnu potražnju. a time i na agregatnu potražnju. Vrijedi i obrnuto. izazvan padom državnih transfera. uz ostale neizmijenjene uvjete. Novčana masa ili količina novca Većoj količini novca u optjecaju odgovara veća agregatna potražnja. Međutim. međutim. Kao što ćemo imati prilike vidjeti. 275 . Agregatna će potražnja pasti ukoliko. Rast transfernih plaćanja. Pad će kamatnih stopa. izaziva rast raspoloživog dohotka i agregatne potražnje. i odgovarajuće promjene kamatnih stopa i. Transferna plaćanja Poput poreza i transferna plaćanja neposredno utječu na veličinu raspoloživog dohotka. Rast količine novca izaziva tendenciju pada kamatnih stopa. znači i manju agregatnu potražnju. stoga. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 6.12. izazivaju rast ili pad agregatne potraživane količine. promjene kamatanih stope nezavisne od promjena GNP-deflatora izazivaju promjene agregatne potražnje pomicanje krivulje agregatne potražnje. dodatni. koje su posljedica promjene razine cijena. Pad raspoloživog dohotka. odnosno količinu novca u optjecaju utječe monetarna politika koju provodi centralna banka.

Krivulje dugoročne i kratkoročne agregatne ponude Agregatna ponuda jest odnos između agregatne ponuđene količine i razine cijena. Agregatna ponuđena količina jest količina realnog GNP-a ponuđena od strane proizvođača u nekoj ekonomiji pri danoj razini cijena. Iskorišteni kapacitet znači onaj output pri kojem je prosječni ukupni trošak sveden na minimum. Valja razlikovati dugoročnu i kratkoročnu agregatnu ponudu. Puna zaposlenost. odnosno znači postojanje prirodne stope nezaposlenosti. postoji i samo jedna. s tim u svezi izazvane. AGREGATNA PONUDA 12.12.1. jedinstvena razina dugoročne agregatne ponude. pod utjecajem promjena razine cijena. Krivulja agregatne ponude pokazuje promjene agregatnog finalnog outputa. mjerenog realnim GNP-om. Stoga je krivulja dugoročne agregatne ponude okomiti pravac jednak krivulji potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda. 276 . Dugoročna agregatna ponuda jest ona ponuđena količina realnog GNP-a koja znači da svaki proizvođač koristi upravo svoj kapacitet i koja pretpostavlja punu zaposlenost. promjene kamatnih stopa jedan od najvažnijih uzroka rasta ili pada agregatne potražnje.2. 12.2. predstavljene GNP-deflatorom. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Promjene su količine novca u optjecaju i. s druge strane. isključuje cikličku nezaposlenost. Budući da za svakog proizvođača postoji samo jedna veličina ukupnog proizvoda koja minimalizira njegov prosječni ukupni trošak i budući da postoji samo jedna prirodna stopa nezaposlenosti.

a posebice cijene rada (plaće). poveća li se cijena outputa nekog poduzeća za 5% uz istovremeno povećanje cijene inputa od 5%. 277 . konstantne veličine. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 111. Krivulja kratkoročne agregatne ponude registrira promjene ponuđene količine realnog GNP-a uslijed promjene GNP-deflatora. promjene cijena outputa praćene odgovarajućim promjenama cijena inputa ne tangiraju veličinu realnog outputa. njegov output ostaje neizmijenjen. Primjerice.12. Dakle. Kratkoročna je agregatna ponuda odnos između agregatne ponuđene količine dobara i usluga (realnog GNP-a) i razine cijena (GNPdeflatora) koji pretpostavlja da su cijene inputa. Dugoročna je agregatna ponuda savršeno neelastična. u dugom vremenskom razdoblju postoji značajna felksibilnost i međusobna prilagodljivost cijena. Očigledno. dugoročna agregatna ponuđena količina ne reagira na promjene razine cijena. Naime.

278 . AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 112. odnosno izjednačit će kratkoročnu i dugoročnu agregatnu ponudu i stopu nezaposlenosti svesti na prirodnu stopu nezaposlenosti. uz neizmijenjene cijene inputa. navodi proizvođače na povećanje outputa kako bi u novim. do tada neiskorišteni kapaciteti. zapošljavaju novi radnici te smanjuje nezaposlenost. izmijenjenim uvjetima maksimalizirali profit i izjednačili granični trošak s novim višim cijenama dobara i usluga. Pri tome se angažiraju i suvišni. Daljnji rast cijena dovest će realni GNP na razinu potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda. Zbog čega je krivulja kratkoročne agregatne ponude rastućeg oblika? Zbog čega višoj razini cijena odgovara veća agregatna ponuđena količina? Pretpostavimo da rastu cijene finalnog outputa (GNP-deflator). a cijene inputa ostaju neizmijenjene. Naglasimo činjenicu da su u kratkom vremenskom razdoblju cijene inputa (rada. sirovina) gotovo fiksnog karaktera. U takvoj situaciji rast cijena finalnih dobara i usluga izaziva povećanje proizvodnje i smanjenje nezaposlenosti. Rast cijena finalnih dobara i usluga.12.

i kvaliteta radne snage. dakako. sva proizvedena dobra koja se mogu upotrijebiti u proizvodnji) povećat će se i agregatna ponuda. Stopa nezaposlenosti je manja od prirodne stope . Proizvođači prelaze granicu vlastitih kapaciteta i približavaju se granici vlastitih fizičkih mogućnosti. oprema. Zbog toga daljnje povećanje cijena finalnog outputa ima za posljedicu malo ili nikakvo povećanje realnog outputa. Radna snaga Poveća li se ukupni radni potencijal povećat će se. Zaliha kapitala Poveća li se zaliha. i agregatna ponuda.12. Mora li se posebice napominjati da vrijedi i obrnuto? 279 . Više kompetentnih. odnosno fond raspoloživih kapitalnih dobara (zgrade. 2. Riječ je. 1.odnosno postoji zaposlenost veća od pune zaposlenosti. strojevi. ceteris paribus. Sirovine Otkriju li se novi i bogati izvori sirovina povećat će se proizvodni kapacitet ekonomije. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ukoliko cijene i dalje rastu ponuđena količina realnog GNP-a jest veća od potencijalnog GNP-a. Promjene dugoročne i kratkoročne agregatne ponude Navest ćemo najznačajnije čimbenike koji izazivaju promjene kako dugoročne tako i kratkoročne agregatne ponude odnosno pomicanje krivulja dugoročne i kratkoročne agregatne ponude. Važna je.2. a s njime i agregatna ponuda. 3. 12.2. o "pregrijanoj ekonomiji". obrazovanih ljudi značit će i veću agregatnu ponudu. zbog razumljivih razloga.

Naravno. povećanje stope nezaposlenosti i pad agregatne ponude. ceteris paribus. Klima Povoljni klimatski uvjeti značit će. postupna i sporija promjena sastava realnog GNP-a. klimatski uvjeti imaju naročiti značaj kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja. Promjene sastava realnog GNP-a Dramatične promjene sastava agregatnog outputa.12. značajno povećanje udjela neke ili nekih grana uz dramatično smanjenje udjela druge ili drugih sektora u realnom outputu ekonomije znači. Tehnološki napredak Tehnološki razvitak. Promjena nekog od navedenih čimbenika imat će za posljedicu jednaku i simultanu promjenu dugoročne i kratkoročne agregatne ponude. 280 . u pravilu. dakle. tj. ali razvitak koji zahvaća široku lepezu dobara i usluga znači i rast agregatne ponude. Rastu agregatne ponude pogoduje. povećanje agregatnog outputa. 5. 6. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 4.

3. Vrijedi i vice versa. Rast plaća.12. povećava ukupni trošak proizvođača i smanjuje njihov output pri svim razinama cijena. Cijene rada Promjene plaća neposredno utječu na ukupni trošak proizvođača i na veličinu njihovog outputa. ceteris paribus. 281 .2. 12. Promjene kratkoročne agregatne ponude Dva su čimbenika u stanju utjecati na promjene kratkoročne agregatne ponude ne tangirajući pri tome dugoročnu agregatnu ponudu. 1. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 113.

promjene cijena inputa. Slika 114. Zaključimo kako smanjenje cijena inputa (rada i sirovina) potiskuje krivulju kratkoročne agregatne ponude prema dolje i udesno dok povećanje cijena inputa gura krivulju kratkoročne agregatne ponude prema gore i ulijevo. smanjuje troškove proizvodnje i povećava kratkoročnu agregatnu ponudu. koje imaju sposobnost pomicanja krivulje kratkoročne agregatne ponude. ne tangiraju dugoročnu agregatnu ponudu. Rast cijena sirovina. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 2. Pad cijena sirovina. pak. u dugom 282 . Cijene sirovina Promjene cijena sirovina imaju isti utjecaj na kratkoročnu agregatnu ponudu kao i promjene cijena rada. Dakle. znači pad kratkoročne agregatne ponude. Zamjećujete. ceteris paribus.12. Podsjećamo da dugo vremensko razdoblje računa s fleksibilnim (prilagodljivim) cijenama.

Rezultat je neizmijenjeni agregatni output. Makroekonomska ravnoteža ne znači ravnotežu na svim pojedinačnim tržištima. 283 . Pojedina tržišta (tržišta nekih dobara i usluga) mogu biti nebalansirana. makroekonomska ravnoteža znači da u prosjeku agregatna ponuđena količina odgovara agregatnoj potraživanoj količini. 12.3.12. Slika 115. Presjecište krivulja agregatne ponude i agregatne potražnje određuje ravnotežnu razinu cijena i realnog GNP-a. Međutim. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA vremenskom razdoblju promjene cijena inputa praćene su adekvatnim promjenama cijena outputa. Na njima može postojati nejednakost tržišne ponuđene i potraživane količine. MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Makroekonomska ravnoteža znači jednakost agregatne ponuđene količine i agregatne potraživane količine.

12. 284 . te rast cijena omogućava proizvođačima povećanje outputa. Neplanirano povećanje zaliha prisilit će proizvođače da prihvate niže cijene i smanje outpute. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima pune zaposlenosti Makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti postoji kada je ravnotežni realni GNP (određen presjecištem krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude) jednak potencijalnom GNP-u. Agregatni višak dobara i usluga "gura" razinu cijena prema dolje. poput plime. Prilagođavanje agregatne ponuđene količine i agregatne potraživane količine ima za posljedicu rast cijena. Kada je razina cijena niža od one ravnotežne. U takvim je okolnostima stopa nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti. 12. povećanje outputa i smanjenje nezaposlenosti.3. Rezultat ovog usaglašavanja ponuđenog i potraživanog GNP-a je. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ukoliko je razina cijena viša od one ravnotežne ponuđena agregatna količina premašuje agregatnu potraživanu količinu. podiže razinu cijena. Agregatni manjak dobara i usluga. i rast nezaposlenosti. između ostalog. agregatna potraživana količina premašuje agregatnu ponuđenu količinu. Neplanirano smanjenje zaliha.1.

12. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 116. odnosno potencijalnog GNP-a. odnosno inflacijski jaz bruto nacionalnog proizvoda. i stopu nezaposlenosti manju od prirodne stope jest situacija u kojoj je ravnotežni realni GNP veći od potencijalnog odnosno od dugoročne agregatne ponuđene količine. 285 . dakle. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima zaposlenosti veće od pune zaposlenosti Makroekonomska ravnoteža koja znači zaposlenost veću od pune zaposlenosti pa. Presjecište krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude nalazi se desno od krivulje dugoročne agregatne ponude.3.2. Razlika između većeg ravnotežnog realnog GNP-a i manjeg potencijalnog GNP-a jest inflacijski GNP jaz. 12.

3. Ovo znači pojavu recesijskog GNP jaza. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima nezaposlenosti Makroekonomska ravnoteža koja uključuje nezaposlenost i koja. odnosno od krivulje dugoročne agregatne ponude. 286 .3. znači postojanje stope nezaposlenosti veće od prirodne. nastaje kada se presjecište krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude nalazi lijevo od potencijalnog GNP-a. odnosno recesijskog jaza bruto nacionalnog proizvoda.12. Recesijski GNP jaz jest razlika između većeg potencijalnog GNP-a i manjeg ravnotežnog realnog GNP-a. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 117. 12. dakle. Makroekonomska ravnoteža se uspostavlja pri onoj veličini realnog GNP-a koja je manja od potencijalnog GNP-a.

12. te da zbog toga samokorigirajuće snage tržišta nisu u stanju samostalno (kada agregatna potražnja padne) realizirati punu zaposlenost. kao što smo na prethodnim stranicama imali prilike vidjeti. Keynesa je Opća teorija zaposlenosti. plaće rigidne. 84 John Maynard Keynes (1883-1946) poznati britanski ekonomist i najpoznatije ime suvremene makroekonomske teorije. Interest.3. nefleksibilne. kamate i novca (The General Theory of Employment. godine 287 . Keynesijanski model makroekonomske ravnoteže polazi od pretpostavke da su cijene inputa.4. Keynesijansko 84 objašnjenje makroekonomske ravnoteže Keynesijanska ekonomika tvrdi.M. prekomjerne nezaposlenosti. dakle.12. prije svega. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 118. rigidnost plaća te nefleksibilnost drugih troškova onemogućuju brzo uspostavljanje makroekonomske ravnoteže pri punoj zaposlenosti u uvjetima "pregrijane ekonomije" (kada rast agregatne potražnje ravnotežni realni GNP učini većim od potencijalnog GNP-a). da se makroekonomska ravnoteža može realizirati i u uvjetima velike. Isti uzrok. Najznačajnije životno djelo J. and Money) objavljeno 1936.

U obama slučajevima državna terapija ima povećati agregatnu potražnju. Državna intervencija. Posredna. plaće i ostali troškovi (cijene inputa) ne opadaju. 288 . pak. Prema Keynesovu dictumu potrebita je državna intervencija kako bi se spriječile dramatične posljedice. a u drugom ne rastu dovoljno brzo i snažno kako bi omogućili relativno brzu i jednostavnu restauraciju makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti. intervencija znači smanjivanje poreza kako bi se iniciralo povećanje privatnih komponenti agregatne potražnje .potrošnje (C) i investicija (I). te osigurati visoku razinu zaposlenosti i proizvodnje. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA U prvom slučaju. Neposredno stimuliranje agregatne potražnje znači povećanje državne potrošnje (G). pada agregatne potražnje. prije svega.12. Slika 119. u smislu povećanja agregatne potražnje. može biti neposredna i posredna.

.5. Poznat i kao "francuski Adam Smith". prirodne su snage tržišta (u obliku međusobno prilagodljivih cijena) u stanju ekonomiju (bez državne asistencije) uvijek iznova vraćati punoj zaposlenosti.85 zovu ekonomika potražnje. 85 Harrod. 1951. 121. Keynesovo učenje akcentira značenje i ulogu agregatne potražnje. Macmilann and Co. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Keynesovu teoriju. kao što ranije naznačismo. Ova. Povećanje je agregatne potražnje izazvano odgovarajućom fiskalnom politikom (povećanje državne potrošnje i/ili smanjenje poreza) u stanju promovirati punu zaposlenost. Prema tomu.ljudi štede samo u onoj mjeri u kojoj i investiraju i c) pojedinci proizvode različita dobra i usluge samo zbog postojanja njihove potražnje za dobrima i uslugama . Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže Klasično objašnjenje čije je podrijetlo u učenju Smitha. London. 289 . Sayov 86 zakon tržišta koji kaže da ponuda stvara vlastitu potražnju. 86 Jean Baptiste Say (1767-1832) francuski ekonomist. te su stoga u stanju osigurati punu zaposlenost.3. Spomenimo. odnosno izjednačiti agregatnu potraživanu količinu i potencijalni bruto nacionalni proizvod. Ricarda.: The Life of John Maynard Keynes.12. Vrijeme je vraćanja tržišta u ravnotežu toliko kratko da ga je čak moguće i zanemariti.. budući da on drži (rečeno u jednom pismu Rooseveltu) "apsolutno najvažnijim povećanje nacionalne kupovne moći"..svi prodavatelji se pojavljuju kao kupci i svi se kupci pojavljuju kao prodavatelji. jedno od poznatijih imena klasične škole političke ekonomije. jednostavna tvrdnja znači da: a) ukupni dohodak zarađen proizvodnjom nekog outputa mora biti jednak vrijednosti tog outputa b) u ekonomiji ne postoji gubitak kupovne moći . s tim u svezi. 12. R. Saya i drugih. Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže polazi od pretpostavke da su plaće i cijene ostalih inputa fleksibilne.F. str. tvrdi da ekonomija gotovo uvijek funkcionira na razini potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda odnosno u uvjetima pune zaposlenosti.

str. uslijed pojave nezaposlenosti.. omogućiti rast kratkoročne agregatne ponude i. D. Učinak smanjenja agregatne potražnje Klasični model makroekonomske ravnoteže pretpostavlja da će.Irwin. Inc. 623.3..5. MA 1989. s tim u svezi. N. 2. Slika 120. privremena makroekonomska ravnoteža (R') znači pad realnog GNP-a (on postaje manji od potencijalnog) te rast nezaposlenosti. kada makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti biva poremećena zbog pada agregatne potražnje.1.87 Proces restauracije makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti moguće je opisati na sljedeći način: 1. 87 Vidjeti: Hyman. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12. Nova. Boston. 290 . vraćanje ravnotežnog realnog GNP-a na razinu potencijalnog. Postojeća ravnoteža pri punoj zaposlenosti (R1) biva poremećena budući da dolazi do pada agregatne potražnje. pad cijena inputa.12.: Economics. Richard D.

te se ravnoteža. uslijed pojave zaposlenosti veće od pune zaposlenosti. Realni GNP raste sve dok ne dostigne razinu potencijalnog. 624.. Rast nezaposlenosti . Kao posljedica pada plaća i pada cijena drugih inputa raste kratkoročna agregatna ponuda i realni GNP. N. vraćanje ravnotežnog realnog GNP-a na razinu potencijalnog.: Economics.12. MA 1989.. Inc. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 3. uspostavlja u točki R 2.2. D. s tim u svezi.5.Irwin. 12. str. 4.3. Učinak povećanja agregatne potražnje Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže tvrdi da će. Slika 121. 291 . uzrokuje pad nominalnih plaća i cijena ostalih inputa. i ciklička nezaposlenost. kada makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti biva poremećena zbog rasta agregatne potražnje.javlja se.88 88 Vidjeti: Hyman. naime. Boston. omogućiti pad kratkoročne agregatne ponude i. u uvjetima pune zaposlenosti. rast cijena inputa. Richard D.

AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Samokorigirajući proces. a zaposlenost veća od pune zaposlenosti. Realni GNP pada sve dok se ne izjednači s potencijalnim GNP-om. Kao posljedica rasta plaća i ostalih čimbenika proizvodnje smanjuje se kratkoročna agregatna ponuda i realni GNP. privremena makroekonomska ravnoteža (R') znači da je ravnotežni realni GNP veći od potencijalnog. 4. Zaposlenost veća od pune zaposlenosti (stopa nezaposlenosti je manja od prirodne) izaziva rast nominalnih plaća i cijena ostalih inputa. Postojeću ravnotežu u uvjetima pune zaposlenosti (R1) remeti rast agregatne potražnje 2. 292 . 3. proces ponovnog uspostavljanja makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti moguće je opisati na sljedeći način: 1. Nova.12. Nova se ravnoteža (opet u uvjetima pune zaposlenosti) uspostavlja u točki R2.

odnosno bruto nacionalnog proizvoda. Uvodeći novi model makroekonomske ravnoteže . Svakako najvažnija odrednica potrošnje domaćinstva jest njegov raspoloživi dohodak.1. itd. istovremeno. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Na prethodnim smo stranicama imali prilike vidjeti kako agregatna ponuda i agregatna potražnja određuju agregatni finalni output (realni GNP) i razinu cijena. obuhvaća sve kupovine (osim kupovina novih kuća i stanova) finalnih dobara i usluga od strane domaćinstava neke ekonomije. Ona. državnu potrošnju (G) i neto izvoz (Ex . kao što rekosmo ranije. Prema tomu. Naša je. 293 . zadaća istražiti koje su komponente agregatnog trošenja funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda. Međutim. odluka o tome koliko štedjeti. dakle. životna dob članova domaćinstava. očekivani (budući) dohodak. utjecaj promjena realnog bruto nacionalnog proizvoda na sastavnice agregatnog trošenja.model agregatnog trošenja . POTROŠNJA Potrošnja predstavlja najveći i najstabilniji dio agregatnog trošenja. Na potrošnju domaćinstava utječe čitav niz čimbenika: kamatne stope. ono što određuje veličinu potrošnje istovremeno određuje i veličinu štednje. na sljedećim stranicama.Im). SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. Naime. 13. investicije (I).istraživat ćemo. usmjeriti na pojedine komponente agregatnog trošenja: potrošnju (C). Našu ćemo pozornost. odluka je o tome koliko raspoloživog dohotka namijeniti potrošnji.13. držeći razinu cijena stalnom veličinom. raspoloživi je dohodak temeljna odrednica ne samo potrošnje već i štednje domaćinstva.

Potrošnja Prosječna sklonost potrošnji = Raspoloživi dohodak Granična sklonost potrošnji jest potrošnja koja proizlazi iz dodatne novčane jedinice raspoloživog dohotka.13.1. Taj odnos između potrošnje i raspoloživog dohotka nazivamo funkcija potrošnje. u pravilu i u prosjeku. Granična sklonost potrošnji = ∆ Potrošnja ∆ Raspoloživi dohodak Rast raspoloživog dohotka izaziva rast ne samo potrošnje već i štednje. Funkcija potrošnje i funkcija štednje Između potrošnje i raspoloživog dohotka postoji pozitivni. Ili. Ovaj temeljni psihološki zakon potrošnje podržat će i prosječna i granična sklonost potrošnji.1. granična sklonost potrošnji jest promjena. Prosječna sklonost potrošnji pokazuje prosječni udio potrošnje u novčanoj jedinici raspoloživog dohotka. upravno razmjerni odnos. odnosno povećanje potrošnje kao posljedica jediničnog povećanja raspoloživog dohotka. 294 . ali ne u onoj mjeri u kojoj dohodak raste. Prosječna sklonost potrošnji jest kvocijent potrošnje i raspoloživog dohotka. Funkcija potrošnje počiva na pretpostavci da ljudi. povećavaju svoju potrošnju kada njihov dohodak raste. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13.

odnosno povećanje štednje uslijed jediničnog povećanja raspoloživog dohotka. Štednja Prosječna sklonost štednji = Raspoloživi dohodak Granična je sklonost štednji štednja koja proizlazi iz dodatne novčane jedinice raspoloživog dohotka. Kada je potrošnja veća od raspoloživog dohotka. Granična sklonost štednji = ∆ Štednja ∆ Raspoloživi dohodak Funkciju ćemo potrošnje i funkciju štednje prikazati na primjeru jednog pretpostavljenog domaćinstva: 295 . Budući da je raspoloživi dohodak jednak zbroju potrošnje i štednje. Prosječna sklonost štednji jest kvocijent štednje i raspoloživog dohotka. Prosječna sklonost štednji pokazuje štednju po novčanoj jedinici raspoloživog dohotka. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Funkcija štednje jest odnos između štednje i raspoloživog dohotka.13. O pozitivnoj štednji govorimo kada je potrošnja manja od raspoloživog dohotka. proizlazi da je štednja jednaka razlici raspoloživog dohotka i potrošnje. Ili. granična sklonost štednji jest promjena. štednja je negativna.

40 1.  DI   DI   DI  Rast raspoloživog dohotka izaziva pad prosječne sklonosti potrošnji i rast prosječne sklonosti štednji. Uzrok je tomu granična sklonost potrošnji i granična sklonost štednji.05 0.13.87 0. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Tablica 37. Potrošnja (C) + Štednja (S) = Raspoloživi dohodak (DI) Podijelimo li obje strane ove jednadžbe s raspoloživim dohotkom (DI) rezultat će potvrditi naš gornji navod: C + S = DI / : DI Prosječna sklonost potrošnji  C  S   DI    + Prosječna sklonost štednji   = 1   .40 -0. Zbroj potrošnje i štednje jednak je raspoloživom dohotku. a zbroj prosječne sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti štednji iznosi jedan. a granična sklonost štednji 0.7 ∆ Raspoloživ i dohodak 10 296 .07 0.84 Prosječna sklonost štednji -0. U našem primjeru granična sklonost potrošnji iznosi 0. Ona takvom ostaje sve dok je potrošnja domaćinstva veća od raspoloživog dohotka.16 Izvjesna potrošnja domaćinstva postoji i tada kada je raspoloživi dohodak jednak nuli.7.3.13 0. U tom je slučaju štednja negativna.05 0. Granična sklonost potrošnji = ∆ Potrošnja 7 = = 0. Raspoloživi dohodak 0 10 20 30 40 50 Potrošnja 7 14 21 28 35 42 Štednja -7 -4 -1 2 5 8 Prosječna sklonost potrošnji 1.93 0.

13. Naime. Upravo stoga. te granične sklonosti štednji i prosječne sklonosti štednji u skladu s nama već poznatim odnosom između graničnih i prosječnih veličina. Granična sklonost potrošnji = 1 . vrijedi i obrnuto. kada granična veličina jest veća od prosječne ova posljednja raste. odnosno Granična sklonost štednji = 1 . Dakako. Podsjećamo. ušteđena. rast raspoloživog dohotka znači i rast prosječne sklonosti štednji. pak. Ovakav je odnos između granične sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti potrošnji. Baš kao što je zbroj prosječne sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti štednji jednak 1 tako vrijedi i da je: Granična sklonost potrošnji + Granična sklonost štednji = 1 .Granična sklonost štednji.3) veća od prosječne sklonosti štednji i. rast raspoloživog dohotka izaziva pad prosječne sklonosti potrošnji. Trećega nema. stoga. dodatna novčana jedinica raspoloživog dohotka može biti potrošena ili.3 ∆ Raspoloživi dohodak 10 Granična je sklonost potrošnji (0. Prema tomu.Granična sklonost potrošnji .7) manja od prosječne sklonosti potrošnji. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Granična sklonost štednji = ∆ Štednja 3 = = 0. Granična je sklonost štednji (0. 297 .

Taj pravac.13. naime. a) uveli smo pravac koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o. 298 . povezuje sve točke u kojima je potrošnja (mjerena ordinatom) jednaka raspoloživom dohotku (mjerenim apscisom). U slici 122. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slike 122.

299 . budući da je S = DI . Nameće se zaključak da veličina granične sklonosti potrošnji određuje kut funkcije potrošnje. Ovaj dio potrošnje.C.7 ⋅ DI).7 DI S = . jest autonomna potrošnja (Ca). Domaćinstvo uspijeva (pomoću zajmova ili trošeći staru štednju) održati određenu razinu potrošnje čak i tada kada privremeno ostane bez dohotka. Većoj graničnoj sklonosti potrošnji odgovara veći kut a.7 + 0. Nakon točke izjednačenja (Potrošnja = Raspoloživi dohodak) potrošnja je manja od raspoloživog dohotka što omogućuje pojavu (pozitivne) štednje. dakako. Ukoliko je funkcija potrošnje C = 7 + (0.0. dakle. glasi: Štednja (S) = DI . prikazati i na sljedeći način: Potrošnja (C) = Ca + (Granična sklonost potrošnji ⋅ Raspoloživi dohodak) C = 7 + (0. Jedan dio potrošnje postoji i tada kada je dohodak domaćinstva jednak nuli. b) prikazana je funkcija štednje i to kao pravac čiji je kut jednak graničnoj sklonosti štednji. Na slici 122. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Prije točke izjednačenja potrošnja premašuje raspoloživi dohodak te je štednja negativna. čija veličina ne ovisi o veličini raspoloživog dohotka.13. korespondirajuća funkcija štednje. Odnos između potrošnje i raspoloživog dohotka moguće je.3 DI .7 ⋅ DI) Umnožak granične sklonosti potrošnji i raspoloživog dohotka izražava utjecaj raspoloživog dohotka na potrošnju. vrijedi i obrnuto.7 .

vrijedi i da je agregatna potrošnja (potrošnja svih domaćinstava neke ekonomije) funkcija agregatnog . Raspoloživi dohodak (DI) jest razlika između agregatnog dohotka (GNP) i neto poreza (T).13. također. i obrnuto. Dakle. Razlog tomu je činjenica da su neto porezi (T).1. 300 .funkcija agregatne potrošnje Na primjeru jednog domaćinstva pokazasmo kako potrošnja domaćinstva jest funkcija njegovog raspoloživog dohotka. rast bruto nacionalnog proizvoda znači i rast neto poreza. Naime. Potrošnja i realni GNP . Budući da između raspoloživog dohotka i bruto nacionalnog proizvoda postoji stabilan odnos. Istovremeno.ukupnog raspoloživog dohotka. odnosno bruto nacionalnog proizvoda znači pad transfernih plaćanja.2. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. Vrijedi. Može li se. stabilan dio bruto nacionalnog proizvoda. 1 Pretpostavimo da realni raspoloživi dohodak zahvaća realnog 2 bruto nacionalnog proizvoda te da granična sklonost potrošnji iznosi 0.odnosu između realne potrošnje i realnog bruto nacionalnog proizvoda. rast dohotka.8 raspoloživog dohotka. GNP = C + S + T. Raspoloživi dohodak predstavlja stabilan dio bruto nacionalnog proizvoda. odnosno bruto nacionalni proizvod raste. odnosno zbroj potrošnje (C) i štednje (S). gotovo svi porezi rastu ukoliko naš dohodak. dakako. potrošnja svih domaćinstava predstaviti kao funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP-a)? Podsjetimo. međutim. Dakako. moguće je govoriti o funkciji agregatne potrošnje .

301 .8 1.6 2 1 realnog 2 bruto nacionalnog proizvoda granična sklonost potrošnji iznosi 0.5 2 2. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Tablica 38.4 ∆ Realni GNP 1 Svaka dodatna novčana jedinica realnog bruto nacionalnog proizvoda znači dodatnu realnu potrošnju od 0. Slika 123.8 realnog raspoloživog dohotka. Kada je u pitanju funkcija agregatne potrošnje.4 novčane jedinice. Realni GNP (u milijardama) 1 2 3 4 5 Realni raspoloživi dohodak (u milijardama) 0.4 = = 0. graničnu sklonost potrošnji izračunavamo na sljedeći način: Zamjećujete.2 1.4 0. budući da je realni raspoloživi dohodak Granična sklonost potrošnji = ∆ Realna potrošnja 0.13.4 realnog bruto nacionalnog proizvoda.5 Realna potrošnja (u milijardama) 0. odnosno 0.5 1 1.

Upravo stoga je krivulja potražnje za investicijama neke ekonomije opadajućeg oblika. odlučuje o investiranju ono uspoređuje kamatnu stopu i graničnu stopu povrata kapitala . Kupovina. poluproizvoda i sirovina).graničnu efikasnost kapitala. Podsjećamo.2. 302 . strojeva. najrazličitijih uređaja i opreme). kada. te promjene zaliha (gotovih proizvoda. INVESTICIJE Druga komponenta agregatnog trošenja jesu investicije. odnosno investicija. kada individualno poduzeće odlučuje kupiti neko kapitalno dobro. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13.13. alata. dakle. Investicije razumijevaju kupovinu kapitalnih dobara (zgrada. će biti realizirana ukoliko je granična efikasnost kapitala veća ili jednaka kamatnoj stopi. Ono što vrijedi na mikro razini vrijedi i na makro razini. Slika 124.

Nižoj realnoj kamatnoj stopi odgovara veća potraživana količina investicija. Obrnuto. Ukoliko je veći dio kapitala amortiziran. Vrijedi. pesimistička očekivanja će smanjiti potražnju i krivulju potražnje pomaknuti ulijevo. očekivani pad profita. Ukoliko. dakako. veličina realne kamatne stope determinira potraživanu količinu investicija. 89 Realna je kamatna stopa nominalna kamatna stopa umanjena za stopu očekivane inflacije. Slično djelovanje na potražnju za investicijama ima. Učinak inflacije na razinu investiranja je suprotan učinku nominalne kamatne stope. i obrnuto. ova dva suprotna utjecaja moguće je svesti na zajednički nazivnik i ustvrditi da na potraživanu količinu investicija utječe realna kamatna stopa. neki su čimbenici (očekivani profit. veličina amortizacije. Razlog je tomu jednostavna činjenica da pri nižoj (realnoj) kamatnoj stopi veći broj investicijskih projekata postaje isplativ . Prema tomu. 303 . U tom slučaju raste potražnja za investicijama. njihovo će planirano investicijsko trošenje biti veće pri svim veličinama realne kamatne stope. veličina amortizacije. ceteris paribus.profitabilan. Međutim. Potražnja za investicijama u velikoj mjeri ovisi o poslovnim očekivanjima. Veća očekivana inflacija potiče investiranje. općenito. u stanju izazvati povećanje ili smanjenje potražnje za investicijama. veća su i ulaganja potrebita da se nadoknadi utrošeni kapital. veća kamatna stopa (nominalna) koči investiranje. Prema tomu. ceteris paribus. i obrnuto. primjerice. Međutim. npr. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Krivulja potražnje za investicijama pokazuje odnos između realne kamatne stope89 i potraživane (realne) količine investicija.13.). poduzeća očekuju. Vrijedit će. ekspanziju sljedeće godine te rast profita. optimistička očekivanja povećavaju potražnju za investicijama i pomiču krivulju potražnje udesno. krivulja potražnje se pomiče udesno. pri datoj realnoj kamatnoj stopi. dakle.

Autonomnu zbog toga što njihova veličina nije ovisna o veličini realnog GNP-a. budući da na potraživanu količinu investicija utječe realna kamatna stopa. 304 . tretirati kao autonomnu komponentu agregatnog trošenja. Možda očekujete da će investicije. da kapitalna dobra traju znatno duže od ostalih finalnih dobara i da se često koriste na način koji znači pojavu neiskorištenih. dakle. povećanje realnog bruto nacionalnog proizvoda ne mora značiti i rast investicija. Upravo stoga. dakle. odnos između investicija i realnog bruto nacionalnog proizvoda izuzetno složen i teško predvidljiv. baš kao i potrošnja. Budući da je. suvišnih kapaciteta. zadovoljit ćemo se tvrdnjom da investicije ne ovise o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. budući da investicijske odluke u velikoj mjeri ovise o “pogledu u staklenu kuglu budućnosti” . ovisiti o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. Činjenica je. međutim. Investicije ćemo.13.očekivanom profitu. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 125.

funkcioniranje školstva. 305 . itd. provedbu zakona. Zbog toga ćemo i državnu potrošnju smatrati autonomnom komponentom (nezavisnom o promjenama realnog GNP-a) agregatnog trošenja. pa. zdravstva. 13. i državni proračun i proračune nižih teritorijalnih jedinica.13. određuju političke odluke nadležnih skupština.3. dakle. Državnu potrošnju. DRŽAVNA POTROŠNJA Država svojom potrošnjom nastoji osigurati obranu zemlje. Ustvrdimo kako između državne potrošnje i realnog bruto nacionalnog proizvoda ne postoji sustavna i lako uočljiva veza. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 126.

13.4. I autonomna su funkcija državne potrošnje i autonomna funkcija investicija predstavljene kao vodoravni pravci koji ilustriraju činjenicu da državnu potrošnju i investicije ne tangiraju promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda.13. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 127. NETO IZVOZ Neto izvoz (Nx) predstavlja posljednji dio agregatnog trošenja. Neto je izvoz negativan kada vrijednost uvoza premašuje vrijednost izvoza. 306 . Neto izvoz (Nx) jest razlika između izvoza (Ex) i uvoza (Im) neke zemlje.

Inozemni realni bruto nacionalni proizvod 2. Ukoliko su cijene domaćih dobara niže u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara.4. Devalvacija. Tečajevi. i obrnuto.rast vrijednosti domaće valute u odnosu na strane . Veći inozemni realni GNP značit će. Vrijedi. Raste li agregatni dohodak u Mađarskoj. izaziva pojeftinjenje izvoza izraženog u stranoj valuti.1. Posljedica je revalvacije poskupljenje izvoza izraženog u stranoj valuti. Izvoz jest funkcija brojnih čimbenika ali ne i (domaćeg) realnog bruto nacionalnog proizvoda. rastu i primjerice. izvozne mogućnosti Hrvatske. naravno. Izvoz nije funkcija domaćeg. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. Njemačkoj itd. Pad vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (devalvacija) povećava izvozne mogućnosti zemlje. Obrnuto. ceteris paribus.13. Suprotno tomu. revalvacija . naime. nepovoljni odnos cijena domaćih i stranih dobara značit će manji izvoz. veći izvoz.smanjuje izvoz. već inozemnog bruto nacionalnog proizvoda. 307 . Odnos domaćih i inozemnih cijena istih ili sličnih dobara 3. izvoz će biti veći. Valja ustvrditi da izvoz jest autonomna komponenta neto izvoza. Austriji. Odrednice izvoza Nekoliko čimbenika determinira veličinu izvoza: 1.

Odrednice uvoza Veličinu uvoza određuju sljedeći čimbenici: 1. Prema tomu. ceteris paribus. 13. ima za posljedicu rast uvoza. Tečajevi. veličina uvoza ovisi o veličini domaćeg bruto nacionalnog proizvoda odnosno realni je uvoz funkcija domaćeg realnog bruto nacionalnog proizvoda.13. Veći domaći realni GNP znači. Odnos domaćih i inozemnih cijena istih ili sličnih proizvoda 3. veći uvoz. Domaći realni bruto nacionalni proizvod 2.4. ceteris paribus. Više cijene domaćih dobara u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara znače. Uvoz će.2. 308 . Rast domaćeg agregatnog dohotka. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 128. međutim. biti manji ukoliko su cijene domaćih dobara niže od cijena istih ili sličnih inozemnih dobara. uz ostale neizmijenjene uvjete. veći uvoz.

rast vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (revalvacija) povećava uvoz. međutim.4. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Pad vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (devalvacija) smanjuje uvoz. Revalvacijom se. uz ostale neizmijenjene uvjete. Uvoz. da je i neto 309 . budući da rast realnog bruto nacionalnog proizvoda izaziva rast realnog uvoza. postiže pojeftinjenje uvoza izraženog u domaćoj valuti. dakle.3. Devalvacija izaziva poskupljenje uvoza izraženog u domaćoj valuti. Obrnuto.13. Podsjećamo da je izvoz autonoman u odnosu na promjene (domaćeg) realnog bruto nacionalnog proizvoda. Funkcija neto izvoza Funkcija neto izvoza jest odnos između realnog neto izvoza i domaćeg realnog bruto nacionalnog proizvoda. Pretpostavimo li da se povećava. odnos između realnog uvoza i realnog bruto nacionalnog proizvoda (funkciju uvoza) moguće je prikazati na sljedeći način: Slika 129. naime. On je funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda. Zaključujemo. 13. (domaći) realni bruto nacionalni proizvod. reagira na promjene (domaćeg) realnog GNP-a.

13. Slike 130. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA izvoz (razlika između izvoza i uvoza) funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda. 310 .

izaziva rast uvoza pri neizmijenjenom izvozu. rast će izvoza. npr. devalvacija.13. povećati neto izvoz pri svim razinama domaćeg realnog GNP-a. te neto izvoz postaje negativan. povećati neto izvoz i funkciju neto izvoza pomaknuti prema gore i udesno. više cijene domaćih dobara u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara) smanjuje neto izvoz i pomiče funkciju neto izvoza prema dolje i ulijevo. ceteris paribus. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Kada je izvoz veći od uvoza. rast će uvoza. Neto je izvoz jednak nuli kada je izvoz jednak uvozu. Kao što je već rečeno. uz ostale neizmijenjene uvjete. smanjiti neto izvoz i funkciju neto izvoza pomaknuti prema dolje i ulijevo.. Nasuprot tomu. neto je izvoz pozitivan. sve ono što povećava uvoz (revalvacija. Slika 131. Obrnuto. Funkcija neto izvoza (predstavljena je na slici 130. Rast će inozemnog realnog bruto nacionalnog proizvoda ili. Rast realnog bruto nacionalnog proizvoda. b) može biti pomaknuta prema gore i udesno ili. nadolje i ulijevo. ceteris paribus. 311 . pak.

.

međutim. nazivamo funkcija agregatnog trošenja. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. pri datoj razini cijena.1. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Do sada smo odvojenu jednu od druge proučavali komponente agregatnog trošenja. a potom pomoću krivulje agregatnog trošenja. te kako promjene agregatnog trošenja izazivaju i određuju promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda. Taj odnos između realnog GNP-a i agregatnog trošenja. FUNKCIJA AGREGATNOG TROŠENJA Postoji sasvim određeni odnos između realnog GNP-a i planiranog (realnog) agregatnog trošenja.14. Funkciju ćemo agregatnog trošenja predstaviti ponajprije tablično. 313 . u stanju analizirati kako svi sastavni dijelovi agregatnog trošenja zajednički određuju agregatno trošenje. 14. Sada smo.

Ostale komponente agregatnog trošenja (investicije. rast uvoza od 20 novčanih jedinica te. te su predstavljene kao fiksne veličine. stoga i neto izvoz. potrošnja su i uvoz. državna potrošnja i izvoz) ne ovise neposredno o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. Stoga se njihove veličine mijenjaju s promjenom realnog bruto nacionalnog proizvoda. dobit ćete agregatno trošenje. U pretposljednjoj koloni tablice 39. 314 . nalazi se trošenje tipa C+I+G+EX. Stotinu novčanih jedinica rasta realnog GNP-a izaziva rast potrošnje od 70 novčanih jedinica. pad neto izvoza od 20 novčanih jedinica. dakako. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 39. funkcije realnog bruto nacionalnog proizvoda. Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Potrošnja (C) 100 170 240 310 380 450 520 Investi -cije (I) 60 60 60 60 60 60 60 Državna potrošnja (G) 60 60 60 60 60 60 60 Izvoz (Ex) Uvoz (Im) Neto izvoz (Nx) 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 C+I+G+EX Agregatno trošenje (C+I+G+Nx) 50 50 50 50 50 50 50 20 40 60 80 100 120 140 270 340 410 480 550 620 690 250 300 350 400 450 500 550 Kao što zamijetismo ranije. Kada od ovog trošenja oduzmete uvoz. Agregatno trošenje jest zbroj svih sastavnih dijelova agregatnog trošenja (C+I+G+Nx). pa.14.

To je. Autonomno trošenje (Ca+I+G+EX). ali i (autonomni) dio potrošnje. u našem primjeru. Autonomno trošenje je trošenje čija veličina ne ovisi o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. potrošnja postoji i kada je realni GNP jednak nuli. pri svim razinama realnog GNP-a. naravno. Gornja nas slika upućuje na zaključak da komponente agregatnog trošenja valja podijeliti u dvije skupine. Inducirano ili izazvano trošenje je trošenje čija veličina ovisi o veličini realnog GNP-a.14. samosvojna trošenja. Ovdje valja ubrojiti investicije. Prvu skupinu čine autonomna. Izvjesna. naime. 315 . izvoz. iznosi 30 novčanih jedinica (200-170). iznosi 200 novčanih jedinica. državnu potrošnju. onaj dio potrošnje koji ne ovisi o veličini realnog GNP-a. Autonomna potrošnja. Ono obuhvaća inducirani dio potrošnje i uvoz. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 132.

Ili. 316 . Granična sklonost uvozu predstavlja dio dodatnog realnog bruto nacionalnog proizvoda koji društvo namjerava utrošiti na uvoz.5.2.2 ∆ Realni GNP 100 Dodatna kuna realnog GNP-a izaziva povećanje uvoza za 20 lipa. Granična sklonost uvozu = ∆Uvoz 20 = = 0. upozoravamo na to. jedinično povećanje realnog GNP-a izaziva rast uvoza od 0.7. iznosi 0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Inducirana potrošnja.7 ∆ Realni GNP 100 Granična sklonost potrošnji.14. po jediničnom povećanju realnog GNP-a.7 0. Granična sklonost potrošnji = ∆ Realna potrošnja 70 = = 0. bilježi rast od 20 novčanih jedinica. Uvoz. odnosno povećanje uvoza uslijed jediničnog povećanja realnog GNP-a. od C+I+G+EX trošenja uvoz dobit ćete agregatno trošenje (C+I+G+NX). Dakle. određuje kut C+I+G+EX krivulje. U situaciji smo ustvrditi da granična sklonost uvozu iznosi 0.Granična sklonost uvoz Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga = 0. Oduzmete li. granična sklonost potrošnji iznosi 0. Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga = Granična sklonost potrošnji . svaka dodatna kuna realnog GNP-a znači dodatnu potrošnju od 70 lipa. između granične sklonosti potrošnji i granične sklonosti uvozu jest granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga. Razlika. pri svakom povećanju realnog GNP-A od 100 novčanih jedinica.2 = 0.2 novčane jedinice. pak. ponavljamo. Ili.7 novčanih jedinica. Prema tomu. to je promjena.

uvoz) reagira porastom od 50 novčanih jedinica. izračunati i na sljedeći način: Granična sklonost trošenju = ∆ Inducirano trošenje ∆ Realni GNP 50 = 100 = 0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga 90 predstavlja dio dodatnog realnog GNP-a koji društvo namjerava utrošiti na domaća dobra i usluge. 317 . dakle. 91 Ukoliko smo ranije ustvrdili da granična sklonost potrošnji (domaćih i inozemnih dobara i usluga) određuje kut C+I+G+EX krivulje.14. Graničnu sklonost trošenju moguće je. agregatno trošenje je zbroj induciranog i autonomnog trošenja. sada možemo ustvrditi da granična sklonost trošenju (isključivo domaćih. Promjene induciranog trošenja su istovremeno i promjene agregatnog trošenja. odnosno agregatnog trošenja. odnosno krivulje agregatnog trošenja.5 kuna porasta induciranog. skraćeno. granična sklonost trošenju.5. svaka kuna porasta realnog GNP-a znači 0. Dakle. 90 91 Ubuduće. Ne zaboravimo. u zemlji proizvedenih dobara i usluga) određuje kut C+I+G+NX krivulje. međutim. Poveća li se realni GNP za 100 novčanih jedinica inducirano trošenje (inducirana potrošnja .

naime. Grafički prikaz makroekonomske ravnoteže zahtijeva uvođenje pravca koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutem od 45o.2. Tablica 39.RAVNOTEŽNO AGREGATNO TROŠENJE O makroekonomskoj ravnoteži ili ravnotežnom agregatnom trošenju govorimo tada kada planirano agregatno trošenje (C+I+G+NX) jest jednako realnom bruto nacionalnom proizvodu. Taj pravac. 318 . MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA . u svakoj svojoj točki izjednačava agregatno trošenje i realni GNP. pokazuje da ova jednakost odnosno makroekonomska ravnoteža postoji pri realnom GNP-u od 400. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 133.14. 14.

Podsjećamo. Nakon točke ravnoteže realni je GNP veći od agregatnog trošenja. 319 . osim u točki ravnoteže.14. izazvati neplanirane promjene zaliha ili neplanirano smanjenje ili povećanje investicija. Prije presjecišta.2. zalihe se. 14.neplanirana promjena zaliha Presjecište pravca koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o. Makroekonomska ravnoteža . Ove će disproporcije.1. te krivulje agregatnog trošenja određuje makroekonomsku ravnotežu odnosno jednakost agregatnog trošenja i realnog GNP-a. odnosno njihove promjene imaju smatrati investicijom. U točki su ravnoteže realni GNP i agregatno trošenje izjednačeni. prije izjednačenja agregatnog trošenja i agregatnog outputa agregatno je trošenje veće od realnog GNP-a. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 134.

niti padaju kada je agregatno 320 . Neplanirano smanjivanje zaliha (kada je agregatno trošenje veće od realnog GNP-a) potaknut će proizvođače na veću proizvodnju i. Zalihe (gotovih proizvoda. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 40.14. stoga. Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Planirano agregatno trošenje (C+I+G+NX) 250 300 350 400 450 500 550 Neplanirana promjena zaliha -150 -100 -50 0 +50 +100 +150 Slika 135. niti rastu. povećanje realnog GNP-a. poluproizvoda i sirovina). Realni će agregatni output rasti sve dok se ne izjednači s agregatnim trošenjem.

Makroekonomska ravnoteža . moguće je objasniti i pomoću. te (S + T + Im) pri različitim veličinama realnog GNP-a odrediti ravnotežni realni GNP.2. ravnotežni realni GNP. Obrnuto. neplanirano povećanje zaliha (kada je agregatno trošenje manje od realnog GNP-a) imat će za posljedicu smanjivanje proizvodnje i realnog GNP-a. konstruirajmo model čija je pretpostavka da razliku između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka čine fiksni neto porezi .14. i ravnotežni realni GNP osigurava sljedeća jednakost . AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA trošenje jednako realnom bruto nacionalnom proizvodu. O njima je moguće razmišljati kao o autonomnim porezima budući da njihova veličina ne ovisi o veličini realnog GNP-a.2. nama već poznatog koncepta "ubrizgavanja" (I + G + EX) i "curenja" (S + T + Im). Koristeći podatke iz tablice 39.I + G + EX = S + T + Im. 14. Stabilni. dakle.I + G + EX = S + T + Im Makroekonomsku ravnotežu. Povećanje zaliha signalizira proizvođačima da valja reducirati proizvodnju. Realni će GNP padati sve dok ne završi na ravnotežnoj razini. 321 . paušalni porezi (lump sum taxes). pa. Tablica 41.tzv. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Štednja (S) Uvoz (Im) 100 200 300 400 500 600 700 20 20 20 20 20 20 20 80 180 280 380 480 580 680 100 170 240 310 380 450 520 -20 10 40 70 100 130 160 20 40 60 80 100 120 140 Sada smo u stanju uspoređujući (I + G + EX).

Obje su navedene veličine jednake (170) pri realnom GNP-u od 400 te. 322 . Slika 136. ravnotežni realni GNP iznosi 400. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 42. stoga. Realni GNP I G EX Ukupno S T Im Ukupno 100 200 300 400 500 600 700 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 170 170 170 170 170 170 170 -20 10 40 70 100 130 160 20 20 20 20 20 20 20 20 40 60 80 100 120 140 20 70 120 170 220 270 320 Makroekonomska ravnoteža postoji kada je planirano "ubrizgavanje" (I + G + EX) jednako planiranom "curenju" ( S + T + Im).14.

te proračunskog deficita.30 = 70 . Ova situacija ima za posljedicu pad i smanjivanje zaliha. Promjene zaliha izazivaju odgovarajuće promjene agregatnog outputa koje aktualni realni GNP guraju prema ravnotežnoj razini.Im) + ( G .30 Dakako. Deficitarna trgovačka bilanca = S . negativnu trgovačku bilancu (negativni neto izvoz). Kada je realni GNP veći od 400. aktualni realni GNP veći od ravnotežnog.40 .I . 323 .T) . Posljedica je rast zaliha. Dakle. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Prije točke ravnoteže.I . neto poreza i uvoza. državna su potrošnja i izvoz (I + G + EX) veće od štednje.I . Jednadžba I + G + EX = S + T + Im može biti predstavljena na sljedeći način: (EX . investicije. neto poreza i uvoza.14. kada je. Makroekonomska ravnoteža koja znači deficitarnu trgovačku bilancu (negativni neto izvoz) razumijeva da je : .NX = S . državne potrošnje i izvoza manji je od zbroja štednje. zbroj investicija. inozemna štednja popunjava jaz između domaće štednje i zbroja investicija.(Proračunski deficit) . makroekonomska ravnoteža može značiti (kao u našem primjeru) postojanje proračunskog deficita (državna potrošnja je veća od neto poreza) i deficitarnu.T) = S . određene presjecištem (I + G + EX) i (S + T + Im) pravaca. Makroekonomska ravnoteža ne razumijeva jednakost pojedinih stavki "ubrizgavanja" i "curenja".(G .60 . dakle.30 = .

Agregatno trošenje i autonomno trošenje Promjene autonomnog trošenja izazivaju takve promjene agregatnog trošenja koje znače pomicanje krivulje agregatnog trošenja. izvoza i autonomne potrošnje) djeluju na agregatno trošenje poput plime ili oseke. ali i agregatno trošenje pri svim razinama realnog GNP-a. povećaju za 100 novčanih jedinica. Na svakoj razini realnog GNP-a one izazivaju jednako povećanje ili smanjenje agregatnog trošenja. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. 14. došlo do povećanja jedne od komponenti autonomnog trošenja. a zbog očekivanja viših profita.3.1. Ovo će povećanje investicija povećati autonomno. Neka se planirane investicije. ali koje ne mijenjaju njen kut. Posljedica je rast ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. Tablica 43. PROMJENE AGREGATNOG TROŠENJA I RAVNOTEŽNOG REALNOG GNP-A Veličinu agregatnog trošenja određuju dva čimbenika: autonomno trošenje i granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga.14. državne potrošnje. Promjene autonomnog trošenja (investicija. I=60 Realni GNP Inducirano trošenje Autonomno trošenje 0 (I+G+EX+Ca) Agregatno trošenje 0 (C+I+G+NX) I=160 Autonomno trošenje 1 (I+G+EX+Ca) Agregatno trošenje 1 (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 50 100 150 200 250 300 350 200 200 200 200 200 200 200 250 300 350 400 450 500 550 300 300 300 300 300 300 300 350 400 450 500 550 600 650 324 . Pretpostavimo da je u odnosu na model predstavljen u tablici 39.3.

u obama slučajevima. Pad će autonomnog trošenja smanjiti agregatno trošenje i njegovu krivulju pomaknuti prema dolje i udesno. Novi ravnotežni realni GNP iznosi 600. Također. 325 . AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 137. Naglasimo činjenicu da je rast ravnotežnog realnog GNP-a (200) veći od rasta autonomnog trošenja (100). pad autonomnog trošenja uvijek ima za posljedicu veći pad ravnotežnog realnog GNP-a. naravno.5. Vrijedit će.14. Krivulje su agregatnog trošenja paralelne jer je. i obrnuto. granična sklonost trošenju ista i iznosi 0. Rast autonomnog trošenja povećava agregatno trošenje i pomiče krivulju agregatnog trošenja ulijevo i prema gore.

dakle. granična sklonost potrošnji 2. Utjecaj nam je prvih dviju determinanti granične sklonosti trošenju poznat. izaziva pad granične sklonosti trošenju.3. Vrijedi i obrnuto.granična sklonost uvozu. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. Rast granične sklonosti uvozu. znači pad granične sklonosti trošenju. uz ostale neizmijenjene uvjete. Odnos je između granične sklonosti trošenju i granične sklonosti uvozu. Granična porezna stopa (t) = ∆ Porez ∆ Realni GNP Povećanje granične porezne stope znači veći udio poreza u dodatnoj novčanoj jedinici realnog bruto nacionalnog proizvoda. obrnuto razmjeran. znači manji raspoloživi dohodak. manju graničnu sklonost trošenju.14. pad granične sklonosti potrošnji. Granična porezna stopa pokazuje udio poreza u dodatnoj novčanoj jedinici realnog GNP-a. Vrijedi i obrnuto. Ovo. 326 . pa. Naime. granična sklonost uvozu 3. manju graničnu sklonost potrošnji i. dakako. uz ostale neizmijenjene uvjete. uz ostale neizmijenjene uvjete. Agregatno trošenje i granična sklonost trošenju Veličina granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga.2. i kut krivulje agregatnog trošenja određuju sljedeći čimbenici: 1. Obrnuto. granična sklonost potrošnji povećat će se i granična sklonost trošenju domaćih dobara. ceteris paribus. ceteris paribus. granična porezna stopa. granična sklonost trošenju = granična sklonost potrošnji . Raste li.

te graničnu sklonost potrošnji.875  .7 realnog bruto nacionalnog proizvoda  ∆ Potrošnja  70   ∆ Realni GNP = 100 = 0.) inducirane poreze i pokažimo kako promjene granične sklonosti trošenju izazivaju promjene ravnotežnog agregatnog trošenja.    Uzrok su ove razlike inducirani porezi. porezna stopa = 100 Granična sklonost potrošnji iznosi 0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Uvedimo u naš izvorni model (tablica 39. kada je riječ o funkciji agregatne potrošnje.14. Međutim.   ∆ Potrošnja 70   ∆ Raspoloživi dohodak = 80 = 0. odnosno ravnotežni realni GNP iznosi 400.875 raspoloživog dohotka. Neto 1 porezi predstavljaju realnog GNP-a ili 20 % realnog GNP-a. odnosno ravnotežnog realnog GNP-a. Uvođenje induciranih (razmjernih) poreza nije poremetilo makroekonomsku ravnotežu. istovremeno granična    sklonost potrošnji je 0. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Investicije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (NX) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 20 40 60 80 100 120 140 80 160 240 320 400 480 560 100 170 240 310 380 450 520 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 250 300 350 400 450 500 550 Ovo je situacija koju poznajemo.7  . Tablica 44. možemo izračunati i na sljedeći način: 327 .2. Granična 5 20 = 0. Ravnotežno agregatno trošenje.

∆ Realni GNP ∆ Realni GNP 100 Smanjimo.00 91. ∆ Inducirano trošenje ∆ Agregatno trošenje 50 = = = 0.t)] ⋅ Realni GNP. Granična porezna stopa neka iznosi 0. međutim.57% realnog GNP-a.72 457.875 ⋅ 0. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Investicije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (Nx) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 8.t) ⋅ Realni GNP.5. Tablica 45. možda.5. Ili. Potrebito je. [ GSP ⋅ (1 . Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga (GST) iznosi 0.7-0.14.t)] = 0.8 328 .29 365. vrijedit će da je C = Ca + [ GSP ⋅ (1 . dakle.85 51.15 548.2=0. udio poreza u realnom GNP-u. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost potrošnji (GSP) ⋅ (1-t) = 0.0857. Budući da je DI = (1 .875 ⋅ (1-0.42 60. Neto porezi su. ponoviti da je C = Ca + (GSP ⋅ DI).57 17.43 182.0857) = 0.00 110 190 270 350 430 510 590 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 260 320 380 440 500 560 620 Obratimo pozornost na (C) kolonu.875 ⋅ 0.9143 = 0.28 42. Izračunavamo je kao razliku između granične sklonosti potrošnji i granične sklonosti uvozu (0.86 274.875 (1 . graničnu poreznu stopu i.8 = 0. stoga.7. 8.71 34.5).2) = 0.14 25.0.58 640.

ravnotežno agregatno trošenje. posljedice smanjenja granične porezne stope (t)? U obama slučajevima granična sklonost potrošnji iznosi 0. 0. Nakon pada granične porezne stope granična sklonost potrošnji.6 [ GSP (0.6. ∆ Potrošnja 80 = = 0. međutim. bilježi rast i iznosi 0.8 ⋅ Realni GNP.14. Ili. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Prema tomu. ravnotežni realni GNP iznosi 500. povećava se agregatno trošenje (C+I+G+NX) i ravnotežno agregatno trošenje.2) ]. Granična sklonost trošenju (GST) iznosi 0. Zbog toga kvocijent ∆ Potrošnja ostaje isti. C = 30 + 0.8 realnog GNP-a.875 raspoloživog dohotka. stoga.GSU (0. ∆ Raspoloživi dohodak ∆ Potrošnja Drugačije je. Provjerimo i drugu formulu: ∆ Inducirano trošenje ∆ Agregatno trošenje 60 = = = 0.8) . Uočili ste. S prvobitnih 0.5 ona skače na 0.8. ∆ Realni GNP ∆ Realni GNP 100 Koje su. Raste. s . To je tako budući da je smanjenje poreza (zbog pada granične porezne stope) praćeno s povećanjem raspoloživog dohotka.dakle. stalna veličina (0. a zbog rasta potrošnje.6. Granična sklonost potrošnji ∆ Realni GNP iznosi. ∆ Realni GNP 100 Prema tomu. granična sklonost potrošnji iznosi 0.7 realnog GNP-a. Budući da granična sklonost uvozu jest. u obama slučajevima. kut krivulje agregatnog trošenja. u prvom slučaju. Promjene granične sklonosti trošenju ne tangiraju veličinu autonomnog trošenja.2) povećava se granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga. 329 .8. odnosno ravnotežni realni GNP. ali i odgovarajućim povećanjem potrošnje.

Funkcija potrošnje je bila C = Ca + [ GSP ⋅ (1 . Pretpostavimo da ste. naplatiti odgovarajuću kamatu. pri neizmijenjenom raspoloživom dohotku. Granična je sklonost štednji iznosila 0. dogoditi ukoliko svi postanemo štedljiviji? Hoće li rast štednje na razini neke ekonomije povećati njen agregatni dohodak .125 raspoloživog dohotka odnosno 0. smanjili potrošnju i povećali štednju. međutim. pojedinac ili domaćinstvo povećava svoj dohodak. uloživši je u banku. Vaš će dohodak porasti budući da ćete na svoju štednju.1143 realnog GNP-a.realni bruto nacionalni proizvod? U prethodnom primjeru (tablica 45) granična sklonost potrošnji bijaše 0.14. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 138. 14. PARADOKS ŠTEDNJE Štedeći.875 raspoloživog dohotka.4.t) ] ⋅ Realni GNP odnosno C = 30 + 330 . Što će se.

1143.9143 = 0. Tablica 46. 331 .30 + [ 0.0. korespondirajuća funkcija štednje glasi: S = .0.2344 raspoloživog dohotka.0.Ca + [ GSŠ ⋅ (1 .125 raspoloživog dohot  ∆ Štednja 11.43 = 0.57 -7. štednja? Povećajmo graničnu sklonost štednji na 0.57 17.42 60.0.14 25.43 182.125 ⋅ 0.125 ⋅ (1 .28 42.1143 realnog    bruto nacionalnog proizvoda.0857) = 0.0857)] ⋅ Realni GNP.29 365.125  . Predstavimo novu situaciju.86 274.1143 ili ∆ Realni GNP 100 0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA [0. ∆ Štednja 11. U tom će slučaju funkcija potrošnje glasiti C = 30 + [ 0.72 27.15 548.43 Naime.71 34. ceteris paribus. Prema tomu. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Štednja (S) Investi -cije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (Nx) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 8.58 640. poveća granična sklonost štednji i.43 ka   ∆ Raspoloživi dohodak = 91.2344⋅ (1 0. = = 0.125 ⋅ (1 .00 110 190 270 350 430 510 590 -18.72 457.29 15.875 ⋅ (1 . a funkcija štednje S = .30 + [ 0.58 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 260 320 380 440 500 560 620 Granična sklonost štednji doista iznosi 0.0857) ] ⋅ Realni GNP.14 4.00 91.14.7656 ⋅ (1 .15 38. stoga.85 51.t) ] ⋅ Realni GNP odnosno S = . Provjerimo navedene tvrdnje. odnosno 0. dogoditi ukoliko se. međutim.0857)] ⋅ Realni GNP.0857) ] ⋅ Realni GNP. Što će se.

57 17.71 34.7 realnog GNP-a  ∆ 70  = 0.58 640.7656 ⋅ (1 − 0. a ravnotežni realni GNP 400. Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Neto porezi (T) 8.14.43 182.7 .58 120 Investicije (I) 60 60 60 60 60 60 60 Državna potrošnja (G) 60 60 60 60 60 60 60 Neto izvoz (Nx) 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 250 300 350 400 450 500 550 Rast štednje je. 332 .00 Raspolo -živi dohodak (DI) 91. uz ostale neizmijenjene uvjete.   ∆100  Pad granične sklonosti potrošnji znači i pad granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga.15 548.42 60.15 98. kao što ranije rekosmo. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 47. izazvao pad granične sklonosti potrošnji i pad potrošnje.7656 raspoloživog dohotka.85 51. Granična sklonost trošenju iznosi 0.14 25.9143 = 0.72 457.57 12.7 ili 0. odnosno 0.29 55.00 Potrošnja (C) 100 170 240 310 380 450 520 Štednja (S) -8. ceteris paribus.29 365.86 274.86 34.0857) = 0. iznosi 0. za posljedicu pad agregatnog dohotka odnosno ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda.5.28 42.7656 ⋅ 0. Granična sklonost potrošnji. Rast štednje ima.72 77.

AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 139. ne bi došlo kada bi rast štednje bio praćen odgovarajućim rastom investicijskog trošenja.14. Do paradoksa. ceteris paribus. kada je o pojedincu riječ. 333 . znači rast njegovog dohotka. povećanja štednje. Riječ je o paradoksu budući da rast štednje. U tom slučaju pad kuta krivulje agregatnog trošenja biva kompenziran rastom agregatnog trošenja i pomicanjem krivulje agregatnog trošenja ulijevo i prema gore. međutim. naziva se paradoks štednje. Pad ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda zbog. a kada je u pitanju ekonomija znači pad agregatnog dohotka. U našem se modelu ovaj paradoksalni rezultat javlja zbog toga što je autonomno trošenje stalna veličina.

multiplikator.14. MULTIPLIKATOR AUTONOMNOG TROŠENJA Do sada otkrismo da promjene autonomnog trošenja. jednostavno. pokazuje kvantitativni odnos koji postoji između promjene autonomnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. Vrijedi. dakako. da je i smanjenje ravnotežnog realnog GNP-a uvijek veće od smanjenja autonomnog trošenja. 334 . Pogled će nas na sliku 140. Multiplikator autonomnog trošenja ili. Slika 140. Posljedica je toga povećanje ravnotežnog realnog GNP-a. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. Usredotočimo se iznova na odnos promjene autonomnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog GNP-a. Povećanje je ravnotežnog realnog GNP-a veće od povećanja autonomnog trošenja. te promjene granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga izazivaju promjene agregatnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda.5. podsjetiti da rast autonomnog trošenja pomiče krivulju agregatnog trošenja prema gore i ulijevo i to upravo za iznos povećanja autonomnog trošenja.

U tom bi slučaju 92 Ravnotežno agregatno trošenje = Autonomno trošenje + GST⋅Ravnotežni realni GNP ∆Ravnotežno agregatno trošenje=∆Autonomno trošenje+GST⋅∆Ravnotežni realni GNP Prethodna slika 140.GST ⋅ ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje ∆ Ravnotežni realni GNP ⋅ (1-GST) = ∆ Autonomno trošenje / : ∆ Autonomno trošenje ∆Ravnotežni realni GNP • (1 − GST ) = 1 ∆Autonomno trošenje ∆Ravnotežni realni GNP 1 = ∆Autonomno trošenje 1 − GST 335 . pokazuje da je: ∆ Ravnotežno agregatno trošenje = ∆ Ravnotežni realni GNP.14. ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje · Multiplikator ( Multiplikatorski učinak) Multiplikator je. 1 . multiplikatorski učinak. Tek kada bi granična sklonost trošenju bila jednaka nuli multiplikator bi bio jednak jedan. ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje + GST ⋅ ∆ Ravnotežni realni GNP ∆ Ravnotežni realni GNP . AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Multiplikator je broj kojim valja pomnožiti promjenu autonomnog trošenja (∆ Autonomno trošenje) kako bi se izračunao tzv. Naime. Multiplikator = ∆ Ravnotežni realni GNP ∆ Autonomno trošenje Prema tomu. međutim. odnosno promjena ravnotežnog realnog GNP-a (∆ Ravnotežni realni GNP). granična je sklonost trošenju broj između 0 i 1. Prema tomu.Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga Multiplikator je broj veći od jedan. moguće izračunati i na sljedeći način: Multiplikator92 = 1 .

7. multiplikator će biti: 1 = 1.5 (budući je granična sklonost potrošnji 0. a granična sklonost uvozu 0.4 (bilo zbog povećanja granične porezne stope ili rasta granične sklonosti uvozu). multiplikator će iznositi: Multiplikator = 1 = 2. Manja granična sklonost trošenju znači i manji multiplikator.2). Multiplikator = 1 − 0 . Ukoliko se investicije (ili bilo koja druga komponenta autonomnog trošenja) povećaju za 100 novčanih jedinica ravnotežni će realni GNP porasti za 200 novčanih jedinica.14. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA promjena ravnotežnog realnog GNP-a bila jednaka promjeni autonomnog trošenja.67.4 ∆Ravnotežni realni GNP=Multiplikator (1. Multiplikator će biti veći ukoliko je veća granična sklonost trošenju. ∆ Ravnotežni realni GNP = Multiplikator (2) x ∆ Autonomno trošenje (100) = 200 (Multiplikatorski učinak) Smanji li se granična sklonost trošenju na 0.5 U ovome će slučaju jedna kuna povećanja autonomnog trošenja značiti dvije kune rasta ravnotežnog realnog GNP-a. 1 − 0 . Pretpostavimo li da je granična sklonost trošenju 0.67) x ∆ Autonomno trošenje (100)=167 (Multiplikatorski učinak) 336 .

o ekonomiji koja poznaje tek paušalne (autonomne) poreze. Međutim. budući da je riječ o zatvorenom. otvorimo ekonomiju i pretpostavimo postojanje granične sklonosti uvozu. U tom će slučaju.2. Multiplikator otvorenog gospodarstva Ostanimo pri pretpostavci da naša hipotetička ekonomija računa i dalje s paušalnim porezima. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14.5. granična sklonost potrošnji od raspoloživog dohotka biti jednaka graničnoj sklonosti potrošnji od realnog GNP-a.1. 337 . 14. kao što zamjetismo ranije. 1 . U takvoj će ekonomiji vrijediti da je granična sklonost trošenju jednaka graničnoj sklonosti potrošnji. te da je granična sklonost potrošnji + granična sklonost štednji = 1. autarkičnom gospodarstvu. unatoč postojanju (fiksne) razlike između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka. granična sklonost uvozu = 0. kako bismo model učinili sasvim jednostavnim. U ovim jednostavnim uvjetima multiplikator se može izračunati na sljedeći način: 1 Multiplikator = ili.14. . Multiplikator autarkičnog gospodarstva Pretpostavit ćemo ponajprije da je riječ.5.Granična sklonost potrošnji 1 Multiplikator = Granična sklonost štednji. Pretpostavimo nadalje da je.

14.Granična sklonost uvozu Granična sklonost štednji + Granična sklonost uvozu = 1 .Granična sklonost trošenju 1 Multiplikator = Granična sklonost štednji + Granična sklonost uvozu ili. Država može 338 . 1 Multiplikator = 1 . FISKALNA POLITIKA Fiskalna je politika pokušaj države da ublaži fluktuacije agregatnog trošenja (pa. Budući da je državna potrošnja komponenta autonomnog trošenja. Varirajući veličinu vlastite potrošnje država je u stanju kompenzirati promjene ostalih komponenti autonomnog trošenja. 14. . njene promjene izazivaju iste posljedice po ravnotežni realni GNP kao i promjene ostalih komponenti autonomnog trošenja. multiplikatorski učinak investicija ili izvoza. u stanju smo izračunati multiplikator otvorenog gospodarstva.Granična sklonost trošenju. dakle. Koristeći sljedeće formule.Granična sklonost trošenju . multiplikatorski učinak državne potrošnje isti je kao. Granična sklonost štednji = 1 . nešto složeniji uvjeti značit će da je: (Granična sklonost trošenju + Granična sklonost uvozu) + Granična sklonost štednji = 1 Granična sklonost potrošnji Prema tomu. primjerice. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Novi. i ravnotežnog realnog GNP-a) posredstvom promjena državne potrošnje i promjena poreza.6. Dakle.

o graničnoj sklonosti potrošnji. a autonomna potrošnja za 9 novčanih jedinica (10 ⋅ 0. porezni multiplikator izračunavamo kao umnožak negativnog multiplikatora autonomnog trošenja i granične sklonosti potrošnji. Koje su posljedice državne odluke da poveća ili smanji paušalne poreze? 14. Obrnuto. 339 . efikasnost državne potrošnje.14. Pretpostavimo da je riječ o paušalnim. autonomnim porezima. Neka granična sklonost potrošnji iznosi 0.9). bitno smanjena budući da je često za donošenje (političkih) odluka koje mijenjaju državnu potrošnju potrebito izuzetno mnogo vremena. Promjena autonomne potrošnje ovisi. i obrnuto. U praksi je. naime. korigirati promjene agregatnog trošenja i osigurati onu razinu realnog GNP-a koja znači punu zaposlenost. Pojava će recesijskog GNP-jaza ponukati državu da poveća svoju potrošnju kako bi povećala agregatno trošenje i realni GNP. Međutim. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA pokušati. kao instrumenta makroekonomske stabilizacijske politike. rast autonomne potrošnje i rast agregatnog trošenja. raspoloživi će se dohodak povećati za 10 novčanih jedinica.6. Međutim.1. promjena autonomne potrošnje neće biti jednaka promjeni raspoloživog dohotka koju je izazvala promjena paušalnih poreza.9. Porezni multiplikator Porezni je multiplikator broj kojim treba pomnožiti promjenu (paušalnih) poreza kako bi se izračunala promjena ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. država na veličinu ravnotežnog realnog GNP-a može utjecati i posredstvom poreza. Ukoliko paušalni porezi padnu za 10 novčanih jedinica. država će smanjiti svoju potrošnju kada je ekonomija pregrijana kako bi smanjila i možda eliminirala inflacijski GNP-jaz. nažalost. posredstvom državne potrošnje. Upravo stoga. Vrijedi. dakako. Porezni je multiplikator negativan broj budući da smanjenje poreza izaziva rast raspoloživog dohotka.

a granična sklonost uvozu 0. a porezni multiplikator 3.3 ∆ Ravnotežni realni GNP = Porezni multiplikator (-3) ⋅ ∆ Autonomni porezi (-10) = 30 (Multiplikatorski učinak) Smanjenje autonomnih poreza od 10 novčanih jedinica izaziva rast ravnotežnog realnog GNP-a od 30 novčanih jedinica. ne ide. dok jedna kuna investicija ili državne potrošnje ide neposredno i u cijelosti u povećanje agregatnog trošenja . dotle dodatna kuna. Budući da je razlika između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka fiksna. porezni je multiplikator (zanemarimo na trenutak njegov negativni predznak) manji od multiplikatora autonomnog trošenja. u cijelosti u potrošnju. Neka granična sklonost potrošnji iznosi 0.Granična sklonost trošenju Pretpostavimo. Multiplikator autonomnog trošenja iznosi 3. koja je rezultat smanjenja autonomnih poreza. dakle.9.14.7 0 . Naime.realnog GNP-a. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 1 Porezni multiplikator = 1 .9 = − ⋅ 0 .9 = −3 1 − GST 1 − 0 . varirajući veličinu paušalnih 340 . Kao što zamjećujete.Granična sklonost trošenju ⋅ Granična sklonost potrošnji Granična sklonost potrošnji Porezni multiplikator = 1 .33. Koje su posljedice odluke države da smanji paušalne poreze za 10 novčanih jedinica? Porezni multiplikator = - 1 1 1 ⋅ GSP = − ⋅ 0 . Valja zaključiti da država jest u stanju. Multiplikatorski je učinak autonomnih poreza manji od multiplikatorskog učinka komponenti autonomnog trošenja. već samo onim dijelom koji je određen graničnom sklonošću potrošnji. granična će sklonost potrošnji od raspoloživog dohotka i granična sklonost potrošnji od realnog GNP-a biti jednake veličine. postojanje ekonomije s ugrađenim paušalnim. autonomnim porezima.2.

0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA poreza.2). Multiplikator i granična porezna stopa Granična sklonost potrošnji i dalje iznosi 0.5) = 0.5). iznosi 0.2] 1 − [0. Međutim.2. (GSU = 0.14. Multiplikator će autonomnog trošenja doživjeti dramatičnu promjenu. država može. dakle. U naš ćemo model uvesti inducirane poreze i.25 0. s tim u svezi.9 (1 .Granična sklonost trošenju Granična sklonost potrošnji od realnog bruto nacionalnog proizvoda [GSP( ) ] = GSP GNP (DI) (1 . kao u prethodnom primjeru.6.5 = 0.2. utjecati na veličinu multiplikatora autonomnog trošenja.9]. mijenjajući veličinu granične porezne stope pa.9 ⋅ 0. i veličinu induciranih poreza. neposredno utjecati na veličinu agregatnog trošenja i ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. Multiplikator je moguće izračunati na nekoliko načina.9(1 − 0.5) − 0. Novi je element granična porezna stopa veličine 0. Granična sklonost uvozu. 14. Multiplikator = 1 − GSP( DI ) (1 − t ) − GSU [ 1 ] Multiplikator = 1 1 1 1 = = = = 1. odgovarajuću graničnu poreznu stopu.2] 1 − 0.t) = 0.5 (t=0.45 341 .9 raspoloživog dohotka [GSP(DI) = 0.75 Do istog ćemo rezultata doći ukoliko koristimo nama već poznatu (opću) formulu: 1 Multiplikator = 1 .45 − 0.33 1 − [0.

GSU = 0.t) = 0.33 0 . postoji još jedna mogućnost. odnosno reakcija ravnotežnog realnog GNP-a na promjene autonomnog trošenja znatno slabija. dakle. 1 Multiplikator = GSŠ + t + GSU Provjerimo gornju formulu.Granična sklonost uvozu Granična sklonost štednji + Granična porezna stopa + Granična sklonost uvozu = 1 .5 + 0 . odnosno pojava induciranih poreza bitno smanjila veličinu multiplikatora.0.25 Multiplikator = 1 1 1 = = = 1.75 Pojava je granične porezne stope.05.45 . AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost trošenju (GST) = GSP(GNP) . GSŠ(GNP) = GSŠ(DI) (1 .2 = 0.1 ⋅ 0. Stoga je i multiplikatorski učinak. Što je veća granična porezna stopa. U našem modelu otvorene ekonomije s induciranim porezima vrijedi da je: (Granična sklonost trošenju + Granična sklonost) uvozu + Granična sklonost štednji + Granična porezna stopa =1 Granična sklonost potrošnji Granična sklonost štednji+Granična porezna stopa = 1 . Inducirani se porezi javljaju kao amortizer koji prigušuje fluktuacije autonomnog trošenja.2 0 .75 Međutim.1.Granična sklonost trošenju Prema tomu.25 0 . Ako je GSP(DI) = 0. to je uspješnije neutraliziranje udaraca koje ekonomiji nanose promjene autonomnog trošenja.14.9 tada je GSŠ(DI) = 0. 342 . Multiplikator = 1 1 = = 1.Granična sklonost trošenju . veći inducirani porezi.05 + 0 . što su.5 = 0.33 1 − GST 1 − 0 .

standard odgođenih plaćanja i zaliha vrijednosti. Kao što rekosmo. međutim. odnosno odrediti oportunitetni trošak svake naše kupnje. U ovakvim uvjetima dvostruko podudaranje želja doista bijaše problem. služi da bi se utvrdile cijene dobara i usluga. Razmjena se mogla odigrati tek kada su se jedna nasuprot drugoj našle osobe koje potrebuju upravo ono dobro koje druga posjeduje. bez obzira kako nastali. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. Novac je opće prihvaćeni ekvivalent koji je svatko spreman primiti u zamjenu za dobro ili uslugu koju prodaje. Novac kao sredstvo razmjene posreduje u razmjeni dobara i usluga.15. Novac olakšava razmjenu budući da osigurava tzv. Vaši će vjerovnici očekivati od vas da svoje dugove. obračunska jedinica posredstvom koje izračunavamo cijene ne samo tekućih već i. U Hrvatskoj obračunska jedinica jest kuna djeljiva na 100 lipa. On olakšava i ubrzava razmjenu. u uvjetima novčane razmjene dvostruka koincidencija želja uvijek postoji. Ljudi koji nešto prodaju uvijek su spremni primiti novac u zamjenu za svoje dobro ili uslugu. a osigurava je upravo novac kao sredstvo razmjene. odgođenih.1. dvostruko podudaranje želja. u stanju smo izračunati relativne cijene dobara i usluga. obračunska jedinica. Novac se javlja i kao standard odgođenih plaćanja. Funkcije novca su: sredstvo razmjene. podmirite u 343 . Zahvaljujući tomu. Prije pojave novca razmjena je imala oblik trampe-neposredne razmjene dobra za dobro. budućih transakcija. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. a ljudi koji kupuju uvijek nude novac u zamjenu za dobro koje žele. Novac kao obračunska jedinica. FUNKCIJE NOVCA Da biste znali što novac jest potrebito je poznavati njegove funkcije. Novac je. te su cijene svih dobara i usluga izražene u kunama i lipama.

istovjetnost kvalitete. svoje interese zaštititi odgovarajućom kamatnom stopom. unutarnju vrijednost. U takvim će se vremenima ljudi rješavati novca tražeći boljeg konzervatora vrijednosti (nekretnine. pšenice. Štednja je. služi i kao zaliha vrijednosti . djeljivost. pri tome će. standard odgođenih plaćanja i zaliha vrijednosti. Sredstvo razmjene. njegovog povlačenja iz optjecaja jest činjenica da se on u svakom trenutku može pretvoriti u odgovarajuću količinu dobara i usluga. ukoliko se očekuje pad vrijednosti novca zbog inflacije. NOVAC I MONETARNA POLITIKA novcu.).15. npr. duhana. Najrazličitije su stvari.zlato i srebro. kao novca. potrebita mjera predostrožnosti kako bi se prebrodila moguća nestašica novca. zlato su i srebro najpoznatiji predstavnici naturalnog novca. Razlog držanja novca. 15. Naturalni novac je novac koji posjeduje vlastitu. Kao i prethodna. Dakako. OBLICI NOVCA Naturalni ili robni novac bijaše prvi oblik novca. trajnost. Međutim. u najgorem slučaju. itd. krzna. Prema tomu. Riječ je o tržišnoj vrijednosti koju naturalni novac može realizirati mimo svoje funkcije kao sredstva razmjene..konzervator vrijednosti. U vremenima inflacije. tako je i funkcija novca kao zalihe vrijednosti vezana s izvjesnim rizikom. Marx će ustvrditi da novac nastaje tek tada kada ulogu općeg ekvivalenta preuzmu plemeniti metali . a sama funkcija novca kao zalihe vrijednosti dovedena je u pitanje.2. poput stoke. bile očigledne: laka prenosivost. taj opće prihvaćeni medijator svih transakcija. novčane zalihe mogu biti obezvrijeđene. Definirati novac mimo njegovih funkcija nije moguće. prije svega. novac je ono što funkcionira. a potom i kao obračunska jedinica. upotrebljavane kao sredstvo razmjene. Prednosti su plemenitih metala. kao sredstvo razmjene. 344 .

svjetskog rata. Metalistička teorija. taj prvi oblik papirnog novca. naime. Pristalice “currency teorije” smatraju da papirne novčanice (banknote). taj drugi oblik novca. svjetskog rata. ukoliko postoje uz ili umjesto zlatnog (kovanog) novca. Riječ je o mjenici koju izdaje banka.44 kg. Trajao je sve do I. dotle su je zlatno-polužni standard (gold bullion standard) i zlatno devizni standard (gold exchange standard). Konvertirati su se mogle samo devize koje su glasile na tzv. ipak ograničavali. Banknota. a koja je zamjenjiva za gotov novac (zlato). drži da tek plemeniti metali mogu biti novac budući da posjeduju vrijednost neovisno o funkciji novca koju obavljaju. rezervne valute (dolar. 345 . koja glasi na donositelja. moraju u cijelosti imati zlatno pokriće. Dok je klasični zlatni standard jamčio konvertibilnost novčanica. Papirni novac.15. imala je zlatnu podlogu. funta). odnosno dugovječnost klasičnog zlatnog standarda92 (gold specie standard) imala je i teorijskog traga. težina jedne zlatne poluge iznosila 12. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Dugovječnost naturalnog novca. te može i sama biti upotrijebljena kao novac. u početku bijaše konvertibilan. Konvertibilnost je ograničena utoliko što su vlasnici novca mogli u zlato pretvoriti tek onu količinu papirnog novca koja je odgovarala vrijednosti jedne zlatne poluge. Zlatno je polužni standard značio da se u optjecaju nalazi papirni novac (zlatni novac je. etablirani nakon I. Zlatno devizni standard nije razumijevao obvezu konvertiranja domaćeg novca u zlato. baš kao i u slučaju zlatno deviznog standarda. U tom smislu spomenimo metalističku (kao jednu od robnih teorija o novcu) teoriju te “currency teoriju”. 92 Klasični je zlatni standard (gold specie standard) novčani sustav u kojem se u optjecaju nalaze zlatnici i papirni novac i koji je značio potpunu konvertibilnost papirnog u zlatni novac. povučen iz prometa) koji ima zlatno pokriće i to u obliku zlatnih poluga. godine. U Engleskoj je. u kojoj je zlatno polužni standard uveden 1925.

M1 ili novčana masa (money supply) obuhvaća najlikvidnija novčana sredstva. žiralni ili skripturalni novac) je novac koji. nominalistička će teorija novca podržati fiat novac i njegovu uporabu. Riječ je. Riječ je o novčanim sredstvima koja deponent može. 346 . te se danas u optjecaju nalazi fiducijarni (lat. za razliku od papirnog i kovanog novca. Nominalistička teorija novca vidi u novcu simbol. ovisi o količini novca u optjecaju. Ili. a nalazi se na računima banaka. NOVČANA MASA Ukoliko likvidnost 93 upotrijebimo kao kriterij moguće je novac definirati na nekoliko načina. dakle. apstraktnu računsku jedinicu koja je lišena svakog materijalnog sadržaja. Ranije smo govorili o kvantitativnoj teoriji novca prema kojoj novac ne posjeduje vlastitu vrijednost i koja tvrdi da njegova vrijednost. dakle. I konačno. spomenimo posljednji oblik novca . fiduciapovjerenje) ili fiat novac. Ona pokazuje u kojoj je mjeri neka imovina sposobna pretvoriti se u sredstvo razmjene ili gotovi novac. povući u gotovinu ili prenijeti na drugi način. Depozitni novac (knjižni. ona sredstva koja se neposredno mogu upotrijebiti kao sredstvo razmjene. depozitni novac. 15.nevidljivi. radi se o svim kratkoročnim potraživanjima ili potraživanjima “po viđenju”. Novčani se agregat M1 ili novčana 93 Likvidnost označava unovčivost neke aktive. Unatoč nekim lošim iskustvima.3. ceteris paribus. zlatni se standard napušta. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Tijekom i nakon velike ekonomske krize (1929-1933). jednostavnije. bez zapreka i bez prethodne obavijesti banci. Javnost može izgubiti povjerenje u fiat novac ukoliko njegovu kupovnu sposobnost erodira stalna i snažna inflacija.15. ne posjeduje materijalni oblik. Fiat novac je novac bez ili gotovo bez unutarnje vrijednosti koji obavlja funkcije novca zahvaljujući državnoj odredbi. Današnje su valute (papirni i kovani novac) primjeri fiat novca. o novcu koji nije konvertibilan za zlato.

Novčani je agregat M3 zbroj M2 i ograničenih depozita. “Near” novac ili kvazi novac sredstva su izrazite likvidnosti koja su. str. Informator. Ovdje. bez obzira radi li se o štednim depozitima bez (a vista) ili kratkog roka. Banka je depozitna ustanova koja prikuplja novčane depozite te ih plasira u obliku kredita.15. A. M2 predstavlja zbroj M1 i tzv. 347 . kao komponente novčane mase (M1)..4.: Monetarno-kreditna politika. a vista). valja ubrojiti štedne depozite bez roka (po viđenju. 60. 94 Perišin. Zagreb. Međutim. te depozita s rokom kraćim od jedne godine. Šokman. međutim. I. BANKE I STVARANJE NOVCA .SEKUNDARNA EMISIJA NOVCA Financijske su ustanove ili financijski posrednici ustanove specijalizirane u prikupljanju novčanih fondova i njihovom (profitabilnom) plasiranju. Banke su u stanju kreirati novac zahvaljujući upravo postojanju depozitnog novca. Novčani je agregat M2 šira mjera novca. “near” novca. njihova ih namjena .štednja diskvalificira.. Naime. NOVAC I MONETARNA POLITIKA masa sastoji od gotovog novca (kovanog ili papirnog novca) i depozitnog novca. smanjenje rezervi banke ili neka druga pojava. Impuls umnožavanju novca može biti povećanje depozita. Gruba će podjela financijske ustanove podijeliti na depozitne i nedepozitne ustanove. prije svega. namijenjena štednji. “Danas gotovo sve monetarne statistike vode analize na osnovi tih triju osnovnih monetarnih agregata. 1992. Pokušajmo objasniti cijeli proces.”94 15.

imati pokrivene sve obveze likvidnim potraživanjima95. budući da banka A upravo udovoljava pravilu rezerve likvidnosti. po sili zakona. Osnovno će načelo bankarskog poslovanja reći da banka ne mora. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Iskustvo je pokazalo da banke ne moraju imati 100%-tno pokriće svojih obveza. obliku rezerve likvidnosti. te je 100 novčanih jedinica deponirao u banku A. str. 717. minimalna likvidnost banke i utvrđuje se visinom stope tzv. Ne ulazeći u detalje ustvrdimo kako banka mora. Prema Parkinu96. da je jedan od klijenata banke A odlučio smanjiti iznos gotovine kojom raspolaže. minimalne likvidnosti ili tzv. Pretpostavimo. M.. banku B. Ukoliko je ukupna rezerva banke veća od rezerve likvidnosti banka je višak novčanih sredstava (višak rezerve) u stanju plasirati u obliku kredita. Iznos ovih sredstava je neophodna. Informator. “Visina rezerve likvidnosti koju svaka banka ima na svom računu kod centralne banke zakonska je obaveza banke da stalno održava određeni iznos sredstava u likvidnom obliku. rezerve likvidnosti koju propisuje centralna banka”. manje od 2. drži. str. mjesta panici nema budući da je ova rezerva dostatna za osiguravanje likvidnosti banke.rezervu likvidnosti. Svaka deponirana kuna iziskuje rezervu od 40 lipa. u svakom trenutku. New York. Šokman. Slikar će 60 novčanih jedinica deponirati u svoju banku. u obliku rezerve. Ovaj će depozit. Pretpostavimo da rezerva likvidnosti svih banaka iznosi 40% depozita odnosno 0. 96 Parkin. na svakih 100 dolara depozita.. nadalje. Addison-Wesley Publishing Company. 1992.97 Prema tomu.5 dolara. Banka B će 95 Ali. 1990. posjedovati određenu rezervu . Osoba A će 60 novčanih jedinica potrošiti kupivši dugo željenu umjetničku sliku. 348 .4 na jedinicu depozita. I. minimalni postotak depozita banka ima držati u likvidnom obliku.: Economics. 97 Perišin. 39.: Monetarno-kreditna politika. određeni. Zagreb. stvoriti višak rezerve ili dodatni kreditni potencijal od 60 novčanih jedinica. No. A. tipična američka banka.. Neka banka A odobri kredit od 60 novčanih jedinica osobi A.15. bankari znaju reći da je nelikvidnost banke isto što i požar u tvornici za preradu pamuka.

itd.6 12. Dio pologa će banka C plasirati na način da odobri kredit osobi C od 21. Osoba B će odobreni kredit upotrijebiti kupivši osobno računalo. itd.6 32. možda pregledniji..64 12.96 19. način: Tablica 48. Neka bivši vlasnik osobnog računala primljeni novac deponira u banku C.4 na jedinicu depozita). Proces će trajati sve dok novi depoziti proizvode višak rezervi.6 novčanih jedinica. Pokušajmo proces stvaranja novca posredstvom kreditne ekspanzije prikazati na sljedeći. Krediti koje banke mogu odobravati bivaju sve manji budući da rezerva likvidnosti iznosi 40% depozita (0.96 100 349 . Banka A B C D Ostale Ukupno Novi depoziti 100 60 36 21. NOVAC I MONETARNA POLITIKA osobi B odobriti kredit od 36 novčanih jedinica (60-24).15.4 8.44 150 Nove rezerve 40 24 14.4 250 Novi krediti 60 36 21.

Naime. 1985.5. 4 = 2. 249.: Basic Economics. iznosi 2.98 Nakon što se slegla prašina multiplikatorskog procesa. str. u našem primjeru. dakle. Zašto? Zato što (jednostavni ili. Karatjas. 350 . kako ga još zovu.A. moguće je zaključiti da je depozit od 100 novčanih jedinica izazvao povećanje depozita za 250 novčanih jedinica. Novčana je masa (količina novca u opticaju) povećana za iznos novih kredita.15. za 150 novčanih jedinica. J. New York. potencijalni) novčani multiplikator. odobrenih kredita za 150 novčanih jedinica. Macmillan Publishing Company. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slika 141.5 98 Prema: Dyal. a rezerve su povećane za 100 novčanih jedinica. N.. novčani multiplikator se izračunava na sljedeći način: Novčani multiplikator = 1 Rezerva likvidnosti na jedinicu depozita( r ) = 1 r = 1 0.

4). može teći i u suprotnom smjeru. dakako. U tom slučaju multiplikatorski proces biva prijevremeno završen. te potencijalno (teorijski moguće) povećanje novčane mase iznosi 150 novčanih jedinica. maksimalno mogućeg povećanja odnosno povećanja koje omogućava novčani multiplikator.5 = 250). Istina.4 Promjena novčane mase (∆M) = Depozit je od 100 novčanih jedinica stvorio višak rezerve od 60 novčanih jedinica (budući da je r = 0. u obliku gotovine.15. Povećanje je količine novca (150) jednako povećanju odobrenih zajmova-kredita. Oni mogu biti zadržani. 1 ∆ VR x ∆ VR ili r r 1 x 60 = 2.5 puta u odnosu na inicijalno povećanje viška rezerve (∆VR). odnosno količinu novca.5 ⋅ 60 = 150 ∆M = 0 . Dakle. Ukoliko 100 novčanih jedinica bude povučeno iz bankarskog sustava. kao u našem primjeru. tada se novčana masa (količina novca u optjecaju) može maksimalno povećati 2.5. U pravilu je stvarno povećanje novčane mase manje od potencijalnog. izvan računa banaka. novčani multiplikator iznosi 2. tek novi depoziti stvoreni kreditnom aktivnošću banaka povećavaju novčanu masu. ali od njih valja oduzeti izvorni depozit (100) koji je stvorio višak rezerve. doći će do smanjenja viška rezerve (-60) te će multiplikatorski učinak značiti da je novčana masa smanjena za 150 novčanih jedinica [2. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Kada. Razlog je tomu jednostavna činjenica da se krediti koje su banke odobrile (zahvaljujući višku rezerve) ne moraju vratiti. Proces. Banke stvaraju novac odobravajući kredite. 351 . u obliku depozita. depoziti su povećani za 250 novčanih jedinica (100 ⋅ 2. u banke stvarajući novi višak rezerve.5 ⋅ ( − 60) = −150] .

domaće i međunarodne likvidnosti zemlje. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15.: Monetarno-kreditna politika. 1983. Narodne novine. svibnja 1995.”100 Riječ je o anticikličkoj monetarnoj politici.. kontrolira banke. Hrvatska narodna banka odgovara za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstvu.. I. A.99 Centralna banka je “posebno respektabilna zbog značenja funkcija koje obavlja i odgovornosti da na najbolji mogući način monetarnu politiku i funkcioniranje kreditnog aparata uskladi s općom ekonomskom politikom. odnosno da se ona potiče kada ekonomija zapadne u recesiju. 99 352 . Dow Jones-Irwin. 101 Vidjeti: Stigum. 1992. u svezi toga. izdaje novčanice i kovani novac. 100 Perišin. pri čemu ta podrška ne smije ugroziti stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu. str. riječ je o nastojanju da se realizira puna zaposlenost i stabilnost cijena na način da se ograničava posrednička aktivnost banaka kada ekonomija ekspandira. broj 35.5. M.15. U međuvremenu je Narodna banka Hrvatske dobila novo ime. Šokman. svojim djelovanjem. Centralna banka Republike Hrvatske je Hrvatska narodna banka. 178. Ona. Homewood. S razlogom je nazivaju banka banaka budući da ona obavlja (primarnu) emisiju novca. podržava ciljeve ekonomske politike Republike Hrvatske. CENTRALNA BANKA I MONETARNA POLITIKA Centralna je banka središnja monetarna ustanova svake zemlje. Zagreb. te odgovara za realizaciju monetarne politike.: The Money Market. Hrvatska narodna banka samostalno utvrđuje zadatke monetarne i devizne politike te. itd. te je sada Hrvatska narodna banka. U obavljanju svojih poslova Hrvatska narodna banka je samostalna i odgovorna Hrvatskomu državnomu saboru. Konkretnije. utvrđuje količinu novca u optjecaju.. Illinois.101 Vidjeti: Zakon o Narodnoj banci Hrvatske. Informator. 26. utvrđuje opću likvidnost banaka.

102 353 .1. 15. rezerva likvidnosti i eskontna stopa. U tom smislu su centralnoj banci na raspolaganju sljedeći instrumenti: operacije na otvorenom tržištu. Operacije na otvorenom tržištu Operacije su na otvorenom tržištu najsnažniji i najčešće korišteni instrument monetarne politike.1. Postoji sasvim određeni odnos između novčane baze i novčane mase. količina novca pa i novčana zaliha imaju isto značenje. Riječ je o kupovinama i prodajama državnih vrijednosnih papira koje obavlja centralna banka kako bi utjecala na monetarnu bazu i posredstvom nje djelovala na količinu novca u optjecaju.15. Prikazat će ga sljedeća slika: U ekonomistovom rječniku izrazi novčana masa. Instrumenti monetarne politike Monetarna je politika pokušaj centralne banke da kontrolira razinu cijena i outputa posredstvom promjena novčane mase ili količine novca u optjecaju.102 Monetarna baza ili novčana baza (poznata i kao primarni novac ili “high-powered money”) jest zbroj gotovog novca (novčanica i kovanog novca) u optjecaju i ukupnih rezervi banaka. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15.1.5.5.

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

Slika 142.

Prodaja državnih obveznica od strane centralne banke ima za posljedicu “prorjeđivanje”, odnosno smanjivanje novčane mase. Kupovinom državnih obveznica banke smanjuju vlastite rezerve. Primjerice, kada banke kupe državne vrijednosne papire u iznosu od 100 novčanih jedinica njihova se ukupna rezerva, ali i višak rezerve, smanjuje za isti iznos. Dolazi, očigledno, do kontrakcije monetarne baze (smanjuju se ukupne rezerve banaka), ali je moguća kontrakcija novčane mase znatno veća. Ukoliko je r=0,2, tada smanjenje viška rezerve od 100 znači potencijalno smanjenje novčane mase od 500 novčanih jedinica. 1 100   = −500 . Pad ukupnih rezervi banaka reducira  ∆M = ⋅ ∆VR = −   r 0 ,2 sposobnost bankarskog sustava da, posredstvom kredita, stvara novac. Međutim, kupac državnih obveznica može biti i javnost uopće. Pretpostavimo da ste upravo vi kupili državne obveznice vrijedne 100 novčanih jedinica. Plaćanje ste u cijelosti obavili pomoću depozita koji posjedujete u vašoj banci. Smanjenje depozita stavlja banku u gotovo isti položaj u kojem bi se našla da je sama kupila državne obveznice. Fina razlika ipak postoji. Ukupne rezerve banke i depozit bilježe isti pad - 100 novčanih jedinica. Pad depozita, međutim, izaziva pad rezerve

354

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

likvidnosti i to za 20 novčanih jedinica. ∆Depozit (100) ⋅ r (0 ,2) = 20 . Zbog toga smanjenje viška rezerve iznosi 80 novčanih jedinica.

[

]

[∆Ukupne rezerve (100) - ∆ Rezerva likvidnosti (20) = ∆VR(80)] .
U ovom je, dakle, slučaju smanjenje viška rezerve manje nego u slučaju kada se banke javljaju u ulozi kupaca državnih obveznica. Do smanjenja viška rezerve neće doći ukoliko kupljene vrijednosne papire platite gotovim novcem. U tom se slučaju, doduše, smanjuje monetarna baza, ali samo onaj njezin dio koji obuhvaća gotov novac u optjecaju. Prema tomu, prodaja državnih obveznica uvijek smanjuje novčanu bazu (bilo njezin gotovinski ili rezervni dio) i, stoga, ima za posljedicu smanjenje novčane mase. Centralna će banka kupovati državne obveznice kada je, po njenoj procjeni, potrebito povećati novčanu bazu odnosno novčanu masu. Neka centralna banka kupi od banaka državne obveznice u vrijednosti 100 novčanih jedinica. Prodajom državnih vrijednosnih papira banke povećavaju ukupne rezerve i višak rezerve za 100 novčanih jedinica. Ako je, kao u prethodnim slučajevima, r=0,2 i ukoliko su banke spremne ovako nastali višak rezerve plasirati u obliku kredita tada moguće povećanje novčane mase iznosi:

∆M =

1 100 ⋅ ∆VR = = 500 . r 0 ,2

I javnost se može pojaviti u ulozi prodavatelja državnih obveznica. I opet pretpostavimo da ste upravo vi centralnoj banci prodali državne obveznice u iznosu od 100 novčanih jedinica. Deponirajte dobiveni novčani iznos u vašu banku. Ukupne rezerve banke i depozit banke rastu za isti iznos - 100 novčanih jedinica. Međutim, vaš depozit povećava rezervu likvidnosti i to za 20 novčanih jedinica.

355

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

iznosi 80 novčanih jedinica

[∆Depozit(100) ⋅ r(0 ,2) = 20] . Zbog toga povećanje viška rezerve banke
∆Ukupne rezerve (100) - ∆ Rezerva likvidnosti (20) = ∆ VR (80) .

Povećanje je viška rezerve manje nego u slučaju kada banke neposredno prodaju državne obveznice. Naime, jedan dio vašeg depozita (20) ima poslužiti kao rezerva likvidnosti. Zbog tog je razloga i mogući multiplikatorski učinak manji u usporedbi s onim koji se javlja kada banke jesu u poziciji prodavati državne obveznice centralnoj banci. Do multiplikatorskog učinka neće doći ukoliko novčana sredstva, dobivena prodajom državnih obveznica, zadržite, u obliku gotovine, izvan bankarskog sustava. U tom će se slučaju povećati samo gotovinska komponenta i novčane baze i novčane mase. Valja zaključiti kako operacije na otvorenom tržištu izazivaju, u pravilu, multipliciranu ekspanziju odnosno kontrakciju novčane mase. Novčana jedinica koju centralna banka utroši kupujući državne obveznice povećava novčanu masu za nekoliko novčanih jedinica. Isto tako, novčana jedinica koju centralna banka primi prodajući državne obveznice smanjuje novčanu masu za nekoliko novčanih jedinica.
15.5.1.2. Rezerva likvidnosti

Centralna je banka u stanju utjecati na veličinu viška rezerve, te veličinu (jednostavnog) novčanog multiplikatora posredstvom promjena rezerve likvidnosti. Dosada smo pretpostavljali da postoji jedna stopa rezerve likvidnosti. Dakako, u stvarnosti postoje različite stope za različite vrste depozita. Povećavajući rezervu likvidnosti odnosno stopu rezerve likvidnosti centralna banka reducira višak rezerve unutar bankarskog sustava, smanjuje njegov kreditni potencijal, smanjuje veličinu novčanog multiplikatora i, konačno, smanjuje količinu novca u optjecaju.

356

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

Smanjenje stope rezerve likvidnosti izaziva, naravno, suprotne učinke. Pretpostavimo da banke raspolažu sa 100 novčanih jedinica depozita. Ukoliko je r=0,4, tada rezerva likvidnosti iznosi 40 novčanih jedinica, a višak rezerve 60. U ovom se slučaju novčana masa može povećati za 150 novčanih jedinica.

∆Μ =

1 ⋅ 60 = 2 ,5 ⋅ 60 = 150 0 ,4

Što će se dogoditi ukoliko centralna banka, ceteris paribus, smanji r? Neka on sada iznosi 0,2. Ukupne su rezerve banaka ostale neizmijenjene. Smanjila se, međutim, rezerva likvidnosti, a povećao višak rezerve. Rezerva likvidnosti iznosi 20, a višak rezerve 80. Pad stope rezerve likvidnosti nije omogućio samo rast viška rezerve, već i povećanje novčanog multiplikatora. Zahvaljujući tomu, maksimalno mogući rast novčane mase iznosi 400 novčanih jedinica.

∆Μ =

1 ⋅ 80 = 5 ⋅ 80 = 400 0 ,2

Promjene su stope rezerve likvidnosti relativno rijetke. Riječ je, naime, o vrlo snažnom instrumentu monetarne politike (njegove promjene utječu ne samo na veličinu viška rezerve, već i na veličinu novčanog multiplikatora) čije male promjene izazivaju snažne reakcije novčane mase. Uostalom, česte bi promjene stope rezerve likvidnosti bankarsko poslovanje učinile sasvim nesigurnim i nepredvidljivim.
15.5.1.3. Eskontna stopa

Eskontna ili diskontna stopa jest kamatna stopa na kredite koje centralna banka odobrava ostalim bankama. Povećavajući eskontnu stopu centralna banka može takvu vrst zajmova učiniti skupima, te može obeshrabriti banke da na taj način povećavaju svoje rezerve. Ovo, 357

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

dakako, smanjuje kreditnu sposobnost banaka. Valja dodati da rast eskontne stope djeluje i u smislu povećavanja aktivnih kamatnih stopa poslovnih banaka. I ovo pridonosi smanjenju kreditne aktivnosti. Kada, pak, želi povećati novčanu masu centralna će banka sniziti eskontnu stopu, pojeftiniti kredite i povećati kreditnu ekspanziju. Promjene su eskontne stope poruka centralne banke o tome kakvu monetarnu (ekspanzivnu ili restriktivnu) politiku namjerava provoditi u budućnosti. Viša eskontna stopa signalizira da je plan provoditi tvrdu, restriktivnu monetarnu politiku čiji je cilj smanjenje novčane mase. Niža eskontna stopa upućuje na provođenje ležernije, ekspanzivne monetarne politike čija je zadaća povećanje količine novca u optjecaju. 15.5.2. Ekspanzivna monetarna politika Recesijski GNP jaz postoji kada je ravnotežni realni GNP manji od potencijalnog. Ekonomiju, u tom slučaju, opterećuje određena, veća ili manja, ciklička nezaposlenost. Na koji način eliminirati recesijski jaz odnosno realizirati punu zaposlenost? Potrebito je, dakako, povećati agregatnu potražnju. U tom će smislu monetarne vlasti nastojati smanjiti aktualne kamatne stope. Ovo će učiniti na način da povećaju količinu novca u optjecaju. Rast novčane mase moguće je realizirati povećavajući višak rezerve kojim raspolaže bankarski sustav. Centralna banka to može učiniti na jedan od, nama poznatih, načina: kupujući državne obveznice, smanjujući rezervu likvidnosti ili snizujući eskontnu stopu. Cijeli se proces može prikazati na sljedeći način:103

103

Vidjeti: Dyal, J.,A.,Karatjas, N.: Basic Economics, Macmillan Publishing Company, New York, 1985., str. 253.

358

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

↑VR → ↑ M → ↓ k' → ↑ I → ↑ AP → ↑GNP . Rast viška rezerve (VR) povećava novčanu masu (M). Povećanje količine novca u optjecaju izaziva pad realnih kamatnih stopa (k’). Pad kamatnih stopa ima za posljedicu rast investicija (I) i agregatne potražnje (AP). Rezultat je, dakako, rast realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP). Zadaća je ekspanzivne monetarne politike vratiti ravnotežni realni GNP na razinu potencijalnog GNP-a. Podsjećanja radi obratimo pozornost na sljedeću sliku. Slika 143.

Ekspanzivna monetarna politika povećava ne samo ravnotežni realni GNP, već i razinu cijena. Prema tomu, valja voditi računa da povećanje novčane mase i, s tim u svezi, pad kamatnih stopa ne izazove prekomjerno povećanje agregatne potražnje i, kao posljedicu toga, ozbiljan i zabrinjavajući rast cijena. Ova će opasnost biti to veća, što je

359

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

recesijski jaz manji odnosno što je ekonomija bliža svom potencijalnom bruto nacionalnom proizvodu. 15.5.3. Restriktivna monetarna politika Pojava će inflacijskog GNP jaza aktivirati restriktivnu monetarnu politiku kako bi se smanjila agregatna potražnja i ekonomija “ohladila”. Potrebito je smanjiti višak rezerve (VR) kako bi se reducirala količina novca u optjecaju (M). Prodaja državnih obveznica, povećanje rezerve likvidnosti i rast eskontne stope dovest će do smanjenja novčane mase. Reducirana će novčana masa izazvati rast kamatnih stopa (k’) što će potaknuti pad investicija (I), pad agregatne potražnje (AP) i ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP).

↓ VR → ↓ M → ↑ k ' → ↓ I → ↓ AP → ↓GNP

15.5.4. Monetarizam Upravo opisasmo bit Keynesovog učenja o utjecaju novčane mase i njezinih promjena na agregatnu potražnju. Naime, prema Keynesovu učenju promjene novčane mase utječu na agregatnu potražnju isključivo posredstvom promjena kamatnih stopa.

360

Ukoliko centralna banka poveća novčanu masu (kao što je učinila na prethodnoj slici). posredno. njihov je stav da promjene novčane mase imaju i neposrednog utjecaja na agregatnu potražnju. Kamatna je stopa oportunitetni trošak držanja novca. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slika 144. te je potraživana količina likvidnih novčanih sredstava (gotovina i depozitni novac . primjerice. pri kamatnoj stopi (k’0). do rasta investicija i agregatne potražnje. obveznice. ljudi će jedan dio povećanih likvidnih novčanih sredstava. Međutim.drže da promjene novčane mase doista tangiraju kamatne stope. dakako. Ovo će dovesti do pada kamatne stope (k’1) i. kao što već rekosmo. Kupovat će. vrijednosne papire kao što su.15. naplatiti kamatu.monetaristi . Neki ekonomisti .M1) veća što je kamatna stopa manja. Ljudi su voljni višak likvidnog novca ustupiti drugima i. dakle. a potom. 361 . Potražnja za novcem označava količinu novca koju stanovništvo želi držati u obliku gotovine ili depozitnog novca pri različitim kamatnim stopama. angažirati na način da zarađuje kamatu. i agregatnu potražnju.

nominalni GNP.: Economics -A Contemporary Introduction. W. povećanje novčane mase povećava agregatnu potražnju čije povećanje izaziva rast nominalnog GNP-a. M poraste za 5% tada će. SouthWestern Publishing Co.. kvantitativna teorija novca tvrdi da ukoliko je brzina novca relativno stabilna i predvidljiva tada jednadžba prometa (M ⋅ v = P ⋅ Q) pokazuje utjecaj promjena količine novca (M) na nominalni GNP (P ⋅ Q). 362 . str. Prema monetarističkomu je učenju količina novca najvažnija odrednica agregatne potražnje. A.. Kao što znamo. Monetaristička se filozofija oslanja na kvantitativnu teoriju novca. Ovo će neposredno povećati agregatnu potražnju. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Razliku između keynesijanskog i monetarističkog učenja pokušajmo prikazati na sljedeći način:104 Keynesijanski pristup: ↑ M →↓ k ' →↑ I →↑ AP →↑ GNP . primjera radi. također. smatra da rast novčane mase neće dovesti samo do kamatonosnog angažiranja viška likvidnih sredstava.15. Cincinnati 1988. 337. uz pretpostavku da se v ne mijenja. Ukoliko. ↓ k' Monetaristički pristup: ↑ M ↑I ↑ AP →↑ GNP Najpoznatiji predstavnik i otac suvremenog monetarizma. U kojoj će mjeri rast razine cijena (P) odnosno rast realnog GNP-a (Q) pridonijeti povećanju nominalnog GNP-a (P ⋅ Q). već će jedan njihov dio biti namijenjen kupovini različitih (trajnih) dobara. 104 Vidjeti: McEachern. ovisi o obliku krivulje kratkoročne agregatne ponude. Milton Friedman. porasti za 5%. Prema tomu.

15. utjecaj na agregatnu potražnju tek posredan (preko kamatnih stopa) i stoga manje učinkovit i teško predvidljiv. naime. povećanje je nominalnog GNP-a u velikoj mjeri posljedica rasta razine cijena. Ključno monetarističko pravilo. 363 . kaže da količina novca (pod pretpostavkom da je brzina novca stalna) mora rasti istim tempom kao i realni GNP. količina novca mora. Rast će realnog GNP-a u tom slučaju biti praćen stabilnom razinom cijena. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slike 145. Ili. Njihov je stav da je monetarna politika znatno manje efikasno oruđe makroekonomske politike. pratiti promjene realnog GNP-a. U obrnutom je slučaju rast nominalnog GNP-a u većoj mjeri posljedica rasta realnog GNP-a. Kada ekonomija funkcionira na granici vlastitih fizičkih mogućnosti. Zaključimo kako pristalice Keynesovog učenja daju prednost fiskalnoj politici kada je u pitanju upravljanje agregatnom potražnjom. a te je promjene moguće anticipirati. Njezin je. kojega se valja pridržavati da bi ekonomija bila zdrava i stabilna. ako se v mijenja. nakon potrebitih prilagodbi.

Učinci rasta državne potrošnje. Ukoliko je. Glavni prigovor koji on upućuje fiskalnoj politici jest tzv. Rast je državne potrošnje (G). učinak istiskivanja. padom privatnih investicija. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Nasuprot tomu. Statistike pokazuju da niti jedna od ekstremnih pozicija nije u pravu. Svakako. prema njihovomu dictumu. Rast državne potrošnje “istiskuje” privatne investicije ili biva kompenziran. pak. Pad osobne potrošnje neutralizira rast državne potrošnje. Ukoliko je rast državne potrošnje financiran iz povećanih poreza. u pravilu. i monetarna i fiskalna politika jesu u stanju utjecati na agregatnu potražnju. monetaristi favoriziraju monetarnu politiku budući da ima. tada državna potrošnja smanjuje ili “istiskuje” osobnu potrošnju. Monetarizam fiskalnoj politici dodjeljuje tek drugorazrednu ulogu. praćen ili padom osobne potrošnje (C ) ili padom privatnih investicija (I). pad privatnih investicija. rast državne potrošnje rezultat državnog zaduživanja ono može izazvati rast kamatnih stopa i. snažan i predvidljiv utjecaj na agregatnu potražnju i nominalni GNP. po agregatnu potražnju i realni GNP. Naime. bivaju minorizirani padom osobne potrošnje ili padom privatnih investicija. 364 . stoga. u velikoj mjeri.15. i jedna i druga imaju svojih prednosti i nedostataka.

Zagreb. Dragičević. Friedman...: Macroeconomics. and the Market.. M.: Kapitalistička revolucija. Black. R.P. 1988.3. A. 9. Oxford. A. J. Financial Markets. Houghton Mifflin Company. Bilić.A. Split. Gardner. Daniel. Irwin.: Money and Banking.. Homewood. 8. Journal of Law and Economics. Baban. I. Efficiency. 5. 6. BPI. 3. T. 1996..: Basic Economics. Inc.d. Pravni fakultet u Splitu. and the International Sector.: Ethics. "Naprijed". 4. 10. 1995. W. 2. D. 365 . Informator. Boston.. Karatjas..LITERATURA LITERATURA 1. New York. W. 1985. Richard D. 1985. Bronfenbrenner. Homewood. Berger. 1987. 1991.Irwin. L. N. P. 1991.: Politička ekonomija.. Coase. Baily. N. d. Školska knjiga. October 1960. M.: Macroeconomics. vol. Macmillan Publishing Company.. Lj. Zagreb. Dyal.. 1991. Sichel.: Ekonomski leksikon.: Tržište. 7. Buchanon. Zagreb.: The Problem of Social Cost. Clarendon Press.

Performance and Policy.LITERATURA 11. Heilbroner. Zagreb... C.: Free to Choose.. Poole. 17. J.. R. 1992.: Macroeconomics . Avon... New York.: Almost Everyones Guide to Economics. 12. New York. Penguin Books Ltd.: The Life of John Maynard Keynes. S. Froyen. 21. R. R. Galbraith. New York. R. H. Friedman. Thurow..o. Zagreb. R. "Mate" d. E. Stvarnost.. R..: Financijski capital. W. R.. Taylor. F. 1983. J. 16. Friedman.Theory.: Principles of Macroeconomics. K. 24. Macmillan Publishing Company. M. T. P. R. Hall. R. J.. Lexington.. 1981. Stvarnost. V. 23. Galbraith. 13. D.: Introduction to Macroeconomics. 1958. The Dryden Press.o. Inc.Školska knjiga.K. 1995. 1991. 1951. 15. Galbraith. 22. 20.: The Price System and Resource Allocation. Macmillan and Co. J. M. 1987. 1981. J. D.. R.. W. Eckert. Zagreb.C. New York. Fischer... 1984. Mc Graw-Hill Book Company. L. 1986. L. 1988.: Macroeconomics-Theories and Policies. London.: Ekonomija za svakoga.... K. Macmillan Publishing Company. New York.. Zagreb.. Leftwich. Henderson. 19. Kultura. Schmalensee.: Anatomija moći.. Beograd. 18. Globus . Hilferding. Heyne.B. Heath and Company. Dornbusch. 1988.: Kapitalizam i sloboda.: The Economic Way of Thinking. 366 . Harrod. 14.. Harmondsworth. Friedman.W.: Doba neizvjesnosti. 1986. Norton & Company.

o. 1989. A.: Monetarno-kreditna politika. Informator. "Mikrorad" d. Kovačević. 1987. H.: Economics. D. M. Zagreb.: Microeonomics. Prosveta. . New York. J. Inc..A Contemporary Introduction. Beograd. 34..LITERATURA 25.. South-Western Publishing Co.G. A. B. Družba "Braća hrvatskog zmaja" i MATE d. Zagreb. New York.Ekonomski fakultet Zagreb. 1998. Zagreb. E. Mansfield. 35. 1990. Mankiw. Mabry. 29. N. Centar za kulturnu djelatnost. MED.: Economics. Mc Graw -Hill Book Company. 31. Norton & Company.Analysis and Applications. W. 1979. Šokman. B.o. The Dryden Press..: Osnovi kritike političke ekonomije I. New York. New York. 1991.. Zagreb. tom 19. Centar za kulturnu djelatnost.. 36. Inc.: Uvod u ekonomiju. 1992. Marshall. Lorković. kamate i novca.o. 1989. 32.W.H. W. 1989. D. Irwin. (reprint). Inc.. Cincinnati. M. I. 1988.. 33.: Modern Microeconomics . Zagreb. Marx. 1994. 30. R. 1987.: Introduction to Economic Principles... 28. 367 .: Principles of Economics. 26. N. Parkin.. 37. Hyman. Boston.: Počela političke ekonomije.o.. Irwin.. A. Boston. 27. 1993. Ulbrich. Perišin. K. McEachern.: Načela ekonomike.. Hyman.: Opća teorija zaposlenosti.: Economics . Keynes. Addison-Wesley Publishing Company. N. H.

: The Strategy of Conflict. L.: Economics. 1983. New York. Kultura.. B.A.LITERATURA 38. 2000. J. 40. St. Narodne novine. 1990. Nordhaus. 1983..05. 51. Informator.: The Political Economy of Prosperity. P. New York. M. Zagreb. 1993. 41. broj 35. John Wiley & Sons. 49. Zagreb.. The Brookings Institution.: Capitalism. Beograd 1970. Homewood.: Microeconomics. W. 44. Šik. Zakon o narodnoj banci Hrvatske.1995. 368 Poslovni rječnik. Ricardo. Zagreb. Schiller.. 42.: Treći put. T.: Ekonomija.: Essentials of Economics. R. A. O. Sammuelson. 43. New York 1960. Schelling.: The Money Market. New York. Zagreb. Zakon o trgovačkim društvima. Truett. D. 47. Smith.. 39. Oxford University Press.. Zagreb. Centar za kulturnu djelatnost. R. Times Mirrox/ Mosby College Publishing. 1947. D. Stigum. 48. Wonnacott.B. "Mate". D. Schumpeter. M. 26.: Istraživanje prirode i bogatstva naroda. A. Truett. 1992. Zagreb. Dow Jones-Irwin. Masmedia. Wonnacott. P. 1983. Okun.C. J. Louis 1987. 46. Globus.. . McGraw-Hill. 1970. 45.: Načela političke ekonomije.. Socialism and Democracy. 50. 1996. Washington.

181 dominantna strategijska ravnoteža. 117-118 crta proračuna. 7-8 pareto optimalna. 181 369 . 256 realni. 6-7 decentralizirana. 187. finalna. 120 dohodak. 203 output. 6 centralizirana. 202 troškova i koristi. 257-261 nominalni. 187-188 D Darwin. 222 crta izotroška. 256 deflacija. 224-227 Č čimbenici proizvodnje.223. 222 slična. 259. 94-101 ravnotežna. 51 bruto nacionalni proizvod. 265-266 devalvacija. 166-169 dno. 114 diskriminacija cijena. 63-64 alokacijska efikasnost. 244 potencijalni. 65 vlasnika čimbenika proizvodnje. 244 depresija. 46 miješana. 9. Charles. 263 osobni. 153. 26-27 relativna cijena dvaju dobara. 45 intermedijarna. 58 čišćenja tržišta. 67 relativna cijena inputa. 307. 10 bogatstvo. 303 analiza.226. 264 realni. 258. 228-231 amortizacija. 244. 255 javna. 222 kapitalna. 189 Coase. Jeremy. 348 sekundarna emisija novca. 232 dominantna strategija. 255 inferiorna. 309 disekonomija razmjera. 232 Coaseov teorem. 235 Böhm-Bawerk. input. 222 normalna. 255-257 mjerenje. 347 Bentham. 260 nacionalni. 264 raspoloživi. 27 dionice. 10 antimonopolno zakonodavstvo. 258 komplementarna. 266 dobra. agregatni. 241 deflator bruto nacionalnog proizvoda. 221-222 pareto suboptimalna. 347 centralna. 223 B banka. 11 darvinizam (socijalni).POJMOVNO IMENSKO KAZALO POJMOVNO I IMENSKO IKAZALO A alokacija resursa. 173 C cijena. Ronald. Eugen. 45 privatna.

60. 326 granična sklonost potrošnji. Thomas. 289 laissez faire. 5 Hume. 362 I indeks potrošačkih cijena. 243 G Gossen. 246 F fiskalna politika. 9 socijalistička. 116. 259 funkcija. 51 inputi (vidjeti: čimbenici proizvodnje). 193-194 granični privatni trošak. 16. 133-134 granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje. 241-242 inflacija. 47-49 potražnje.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO država. 6-7. 9. 194 gubitak. 51 Gossenovi zakoni. 16 Hobbes. 6. Milton. 8. 241 godišnja stopa. 17 keynesijanska. 143-144 prosječni. 33-34 ekonomija razmjera. 223 granična porezna stopa. 228-229 granični prihod. 274 funkcija. 9 kapitalistička. 9 ciljevi. 190-191 ekspanzija. Friedrich. 37-47 eskontna stopa. 171. funkcije. 213 granična korisnost. 258-259 bruto privatne domaće. 103-104 granični trošak. 228 granični proizvod. 56 granična društvena korist. 224 granična efikasnost kapitala. 9. 221 državna potrošnja. 13 definicija. 114. 338 Friedman. Hermann Heinrich. 227 negativne. 229 pozitivne. 7-8. 301. ponude. 328 granična sklonost štednji. 53. 294. 305-306 duopol. 109-110 granični trošak čimbenika proizvodnje. 143-144 elastičnost. 72-73 granična stopa supstitucije kapitala radom. 265 eksternalije. 6-7 tržišna. 16 ekonomska renta. minimalni. 181 E ekonomija. 124 granični društveni trošak. 304-305 370 . 316 granična stopa supstitucije dvaju dobara. 33-34 oskudica i. 228. David. 295. 154. 229.187-188 investicije. 227. 233 ekonomika. 316-317 granična sklonost uvozu. 230 granična korist. 331 granična sklonost trošenju. 357 H Hayek.

216 kamatna stopa. 60 izvoz. 263 potražnja. John Maynard. 118-119 jednadžba prometa. 51-52 Malthus. 286 puna zaposlenost i. 180 Menger. 233 zakonski. 256. 276 kapital. 318 keynesijansko objašnjenje. 286-287 M M1. 10 Marshall. 272. 353 restriktivna. 14. 217. 222 čista. 237 jaz bruto nacionalnog proizvoda. 173 monopson. 308 odrednice. 222 L Lorenzova krivulja. 187 karta izokvanti. 307 kvantitativna teorija novca. Alfred. 215. 187 financijski. 187 realni. Karl. 214. 51. 360-362 keynesijanska ekonomika i. 303 kapacitet. 302 korist. 183 količina novca u optjecaju. 275 realna. funkcija. Karl. 241 makroekonomska ravnoteža. granična. 222 miješana. 241 monetarizam. 51 K kamata. 358 instrumenti. Thomas Robert. 360 monopol. 12-14 Marx. 60-223 ukupna. 318 agregatno trošenje i. 154 monopolistička konkurencija. granična. 248 jednadžba proračuna. 265. 283. 352 ekspanzivna. 347 M3. 125-126 karta izotroškova. 64-65 Jevons. 51 mikroekonomika. 285 jednadžba izotroška. 287 klasično objašnjenje. 246 J javna dobra. 153. 121-122 karta preferencija. 11 matrica isplata. 275 korisnost. 284-285 zaposlenost veća od pune i. 198 monopsonistička konkurencija. 362 monetarna politika. 201 371 .POJMOVNO I IMENSKO KAZALO neto privatne domaće. 70-72 Keynes. 287 koeficijent koncentracije. 247 različite interpretacije. 154. 289 nezaposlenost i. 266 inflacijski. 346-347 M2. 15. 154 prirodni. 347 makroekonomika. 53 ukupna. 285-286 recesijski. 246. 275 kontrakcija. William Stanley.

276-277 elastičnost. 266 Okunov zakon. 342 izravni (osobni). 251 frikcijska. 53. 173 neto investicijski dohodak. 226 neto nacionalni proizvod. 306 funkcija. 259. 343 oblici. 176 potražnja. 269-270 O Okun. 354 novčana masa (vidjeti također: količina novca u optjecaju). 181 nesavršena konkurencija. 7-8 nezaposlenost. 263 Nashova ravnoteža. 350 porezni multiplikator. 188 suzdržavanja. 334 autarkično gospodarstvo. 60. 321. 260. 326-327. 337-338 operacije na otvorenom tržištu. 252 sezonska. 24 agregatna. 61. 19-20 oligopson. 264 N nacionalni dohodak. autonomni. 253-255 plaća. 9 osobni dohodak. 205 neto korist. 264 faze. 344 porezi. 19 agregatna. 176 diferencirani. 341 otvoreno gospodarstvo. 277-278 tržišna. 146 potraživana količina. 250 strukturna. Arthur. 251 poduzeće. 87 poduzetništvo.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO multiplikator autonomnog trošenja. 353 oskudica. 354 novčani multiplikator. 276 novac. 20 agregatna. 75 372 . 300-301 novčana baza. 58 potrošačeva ravnoteža. 23 ponuđena količina. 251 stopa. 264 neizravni. 23 zakon ponude. funkcije. 251 prirodna stopa. 265 potopljeni trošak. 261. 23 agregatna. 176 čisti. 263 neto. 269 elastičnost. 23 kratkoročna agregatna. 266-267 oligopol. 263 "nevidljiva ruka". 47-48 individualna. 337 granična porezna stopa i. 19 zakon potražnje. 201 potrošački probitak. 263 neto izvoz. 339 poslovni ciklus. 187-188 ponuda. 330 Phillipsova krivulja. 276 dugoročna agregatna. 309-310 P paradoks štednje. 250 ciklička. 37-47 individualna. 339 inducirani. 346. 19 tržišna.

205 Š štednja. 132 sindikat. 294. 258. bogatstva. 316 prosječna sklonost. 356 Ricardo. 246 problem slobodnog jahača. 142. 309 rezerva likvidnosti. 328 inducirana. 188 revalvacija. 250 raspodjela. 210 siromaštvo. 26-27 preuzimatelj cijene (vidjeti: savršeni konkurent) prihod. 301. 295 funkcija. 295. 101 slampflacija. "milo za drago". 150-151 maksimalni. 131-133 savršeni konkurent. 114. 162 normalni. 264 ravnoteža. 267 strategija. 183 strategijska interakcija. 144 u dugom razdoblju. dominantna strategijska. 56.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO potrošnja. 140-141 S Samuelson. 222-223 profit. 209. 53. 265 renta. 114 opadajući. 116 stalni. 315 agregatna. 267 Smith. 235-237 373 . 181 makroekonomska. 103-104 prosječni. 116 recesija. 293-301 autonomna. David. 152 prosječni. 331 prosječna sklonost. 298 granična sklonost. 76-77 suradnička. 238 granica. 238 raspoloživi dohodak. 136. 187 ponuda. 101-102 proizvodnja. 114. prekidanje. 235-237 dohotka. 294 nakon poreza i transfera. 300-301 funkcija. 88 monopolski. 238 proizvod. 238-239 tržišna. 298 granična sklonost. 283. 177 subvencija. 10. 181 potrošačeva. 153. 133 realokacija resursa. 116 rastući. 318 Nashova. 230 supstituti. 221-222 prijelomna točka. 134 ukupni. 307. 9 Stagflacija. 183 tržišna. 295 radna snaga. 17 savršena konkurencija. 295. 294. granični. 101 u kratkom razdoblju. 114. Adam. 221-222 država i. 104-105 ukupni. granični. 163 prinosi razmjera. 46 R rad. 61. Paul Anthony. 88 ekonomski. 133-134 prosječni. 37.

171 374 . 197 trošak čimbenika proizvodnje. 308 V "vidljiva ruka". 155. dohotka. 89. 187 dobara i usluga. 51 teorija igara. granični. 107.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO T tajni sporazum. 177 tržište. 110-111 transakcije. 313-315 granična sklonost. 315-316 ravnotežno. čimbenika proizvodnje.53 zakon opadajućih prinosa. funkcija. 89. 19 zaposlenost. 250 uvoz. 101-102 ukupni radni potencijal (vidjeti: radna snaga). 190 trošak. 351. 314-315 autonomno. 215-217 zakon opadajuće granične korisnosti. 177-178 tehnika proizvodnje. 364 X x neefikasnost. 309 granična sklonost. 194-195 trošenje. 252. 63 traganje za rentom. 89 ekonomski efikasna. 271 supstitucije. 232 vodstvo u cijenama. 194 prosječni. 151-152 oportunitetni. 315 funkcija. dugoročni. 26-27 zatvorenikova dilema. 318-319 Z zajam. agregatno. 89 realne kamatne stope. 23 zakon potražnje. 179 zemlja. 131 ravnoteža. 151 fiksni. 250 puna. 179 teorija krivulje indiferencije. 126 tehnološki efikasna. 284-285 tržišna moć. 354 vlasnička prava.209. 58 vrijednost graničnog proizvoda čimbenika proizvodnje. 109-110 implicitni. 132. 115 eksplicitni. 206 vanjske trgovine. 187 zlatni standard. 171 transferna plaćanja. 316-317 inducirano. 230. 316 odrednice. 151 varijabilni. 108 ukupni proizvod. 7-8 višak rezerve. 272 teorija granične korisnosti. 206 istiskivanja. 259 transferna zarada. 232 ukupni. 179. 265 vrijednost. 106-107 zakon ponude. 345-346 U učinak. 151-152 prosječni. 67. 79. 108 granični. 345 oblici. 272 realnog bogatstva. 177 vrh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful