Ivan Ferenčak POČELA EKONOMIKE

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

U - 104 Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku Izdavač Ekonomski fakultet u Osijeku Za izdavača Prof. dr. sc. Željko Turkalj, dekan Suizdavač Grafika d.o.o. Osijek Recenzenti: Prof. dr. sc. Branko Kovačević, izvanredni profesor Ekonomski fakultet u Zagrebu Prof. dr. sc. Marijan Karić, izvanredni profesor Ekonomski fakultet u Osijeku Lektor Branka Radin, profesor Tisak Grafika, d.o.o. Osijek

CIP - Katalogizacija u publikaciji GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK UDK 330.1(075.8) FERENČAK, Ivan Počela ekonomike / Ivan Ferenčak. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Osijek : Ekonomski fakultet, 2003. - (Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U ; 104) Bibliografija. - Kazala. ISBN 953-6073-77-3 100902017

Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odlukom br. 7/03. od 10. ožujka 2003., a na prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Ivan Ferenčak

POČELA EKONOMIKE
II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Osijek, 2003.

SADRŽAJ

Mariji, Franji i Lidiji

SADRŽAJ

SADRŽAJ
PREDGOVOR I. izdanju.......................................................................1 PREDGOVOR II. izdanju .....................................................................3 1. O EKONOMIJI, EKONOMICI I EKONOMISTIMA..............5 1.1. EKONOMIJA - PITANJE ALOKACIJE RESURSA............5 1.2. EKONOMIKA I EKONOMISTI ...........................................8 2. POTRAŽNJA I PONUDA ..........................................................19 2.1. POTRAŽNJA ......................................................................19 2.1.1. Zakon potražnje ........................................................19 2.1.2. Necjenovne odrednice potražnje ..............................21 2.2. PONUDA ......................................................................23 2.2.1. Zakon ponude ...........................................................23 2.2.2. Necjenovne odrednice ponude..................................25 2.3. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA....................................................26 2.3.1. Promjene tržišne potražnje i tržišne ponude.............29 2.3.2. Sustav cijena i alokacija resursa ...............................33
2.3.2.1. Otkazivanje sustava cijena.................................. 35

3. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE .............................37 3.1. ELASTIČNOST POTRAŽNJE............................................37 3.1.1. Cjenovna elastičnost potražnje .................................37 3.1.2. Dohodna elastičnost potražnje..................................44 3.1.3. Križna elastičnost potražnje......................................46 3.2. ELASTIČNOST PONUDE ..................................................47
VII

....63 4.............SADRŽAJ 4...........................1...................2...1.......2.......1..1.................1.........93 5..2...........................2........87 5...........2........ TEORIJA GRANIČNE KORISNOSTI.................. TEORIJA KRIVULJE INDIFERENCIJE.. Promjene potrošačeve ravnoteže i krivulja potražnje.........2. Potrošački probitak .......2......1.........2...1.....................................................90 5..........79 4.... Oblici poduzeća .................2...............94 VIII . Crta proračuna i relativna cijena...1.........51 4..........3....4.2.......................... Promjena potrošačeve ravnoteže .............72 4................1.......1.........................3............................................................67 4............................58 4.. Krivulja indiferencije.....1......1...........2.........2...2..4...................1.1..... Učinak dohotka i učinak supstitucije ..... Crta proračuna i realni dohodak .............77 4.....1......87 5.............2.........1.... Potrošačeva ravnoteža .. Granična stopa supstitucije i krivulja indiferencije ....................91 5.........5.....................60 4................ Zaključno o teoriji granične korisnosti .2....... Utjecaj promjene cijena i dohotka na potrošačev izbor .....5......1...1.80 4..... Dioničko društvo .. Cijena dionice .3.....62 4.....2........................51 4.....................1....... PROIZVOĐAČEV IZBOR .........................65 4......usporedba ........................ Teorija granične korisnosti i teorija krivulje indiferencije ....5.............. POTROŠAČEV IZBOR.............6............. Potrošačeva ravnoteža .... Korist i potrošačeva ravnoteža . PODUZEĆE I NJEGOVI OBLICI...........75 4.........................................................69 4.......57 4..........83 5..... Vrste dionica ............2..................53 4........................

...............................4....2..1.....101 Granični proizvod ...............120 6..............................1......................1......118 6....... Cijena dionice kao eskontirana dividenda .106 .......................3..................2......1...122 6.. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE .......101 5....3............................ Prinosi razmjera......2............................. 5..............2..1.3.. Relativna cijena inputa i crta izotroška............2..1...............1.............2......... Prosječni ukupni trošak .... Granični trošak ................ IZOKVANTA .......3.. PRAVILA EKONOMSKI EFIKASNE TEHNIKE PROIZVODNJE ....................... Karta izotroškova........2...126 IX .....124 6............................................104 Zakon opadajućih prinosa..........2....1...110 5.........109 5.2...................103 Prosječni proizvod .................113 5. Granična stopa supstitucije kapitala radom ..... Ukupni proizvod ....2......3...... DUGO VREMENSKO RAZDOBLJE ...2....107 5................94 5.. Jednadžba izotroška....................................... TROŠKOVI 5....3................4. Ukupni trošak ...... CRTA IZOTROŠKA ...4.......107 5.....121 6...................... 97 5......................................................................................125 6........................3..117 6....1...................2... Karta izokvanti ...1....2.....................114 5... PROIZVODNJA U KRATKOM VREMENSKOM RAZDOBLJU .........2....................................... 5.......... 5...2...............................2. Prosječni trošak.......KRIVULJA ISTIH KOLIČINA .2........................................4......3.......................117 6........2....1.................115 6............1......SADRŽAJ 5...................... Cijena dionice kao kapitalizirana dividenda ...........

..................................1....2......... ukupni trošak i profit ..........164 7.......136 7....... granični trošak i profit .. Granični prihod. Usporedba monopola i savršene konkurencije .......................1.........1.........................166 7.. Ukupni.... Ukupni.............. 137 7.............1....2................1... 159 7...... granični i prosječni prihod monopola....131 7.......149 7...............3.......... Pitanje izlaska sa tržišta...........1.....2............148 7...1.. Ukupni prihod............1... Ukupni prihod.....2.2..3......5....... Potopljeni trošak .2...160 7........................... TRŽIŠTE DOBARA.2..154 7...................143 7......................................6..................................... Monopol i diskriminacija cijena ...........144 7...................165 7.7......3.4........... Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao točka minimaliziranja gubitka................ Dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije ..8.....2..... Prekidanje proizvodnje .......................5. Maksimaliziranje profita.....................2.1. ukupni trošak i profit ...........133 7............... Krivulja ponude savršenog konkurenta ...... Savršena diskriminacija cijena ..... Pojam i oblici.....................4....... Maksimaliziranje profita......2..........2......135 7. MONOPOL . SAVRŠENA KONKURENCIJA .146 7....8..SADRŽAJ 7..169 X .........1. Točka minimaliziranja gubitka u uvjetima monopola .......155 7.....6...................2.......... Prijelomna točka u uvjetima monopola .......2...2........... granični i prosječni prihod savršenog konkurenta ...........2.......1...141 7..........131 7...... Granični prihod..146 7......1.2............163 7... Monopol i krivulja ponude .....................7..................1................ granični trošak i profit ......9...7................167 7...2.....1....154 7................................1........159 7............1.2..3.................1....... Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao prijelomna točka......

.......................................... Output analiza....3........3...........2.........................................................2......174 7............3.........2.....198 8................................173 7.1..... Profitno maksimilizirajući input .3.......................... monopolistička konkurencija.176 7.............183 7.3......175 7.4......4........................3..2..........202 8...2..2.. Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća ............4.......184 8....1..................4. oligopol....1.................................1.195 8...2...............202 8.3. Oligopol .........1.......... Monopson ..1.................... Dugo vremensko razdoblje..192 8....... FORMIRANJE CIJENE I DOHOTKA ČIMBENIKA PROIZVODNJE .....1.SADRŽAJ 7.............................2....................... Kratko vremensko razdoblje .....3...179 7............3.................. Pregled osnovnih obilježja (savršena konkurencija... Zatvorenikova dilema..203 XI ......181 7...4...................... ZAKLJUČNO O TRŽIŠTU DOBARA ..............................1...................... POTRAŽNJA ZA ČIMBENIKOM PROIZVODNJE........183 7..... Monopolistička konkurencija ...1..3.......187 8............................2....2.. monopol)....... Igra u duopolu ..............4........... TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE.................... PRAVILA MAKSIMALIZIRANJA PROFITA OUTPUT I INPUT ANALIZA....................1...................179 7................2.. Teorija igara .....2....3.177 7................. NESAVRŠENA KONKURENCIJA..............2......3................ Input analiza ....2........188 8....... Vodstvo u cijenama i tajni sporazumi ......173 7........... PODJELA ČIMBENIKA .............187 8.......

221 10.....1..1.......233 XII ........ 9............ Uloga sindikata .............................................2............... 230 10...............205 9.....1....2.1.2...218 9.SADRŽAJ 9......... 9.207 9. 224 10.1..............222 10........208 9..3.. Država i eksternalije ... Porezi i alokacijska efikasnost ..2............2......1..........1............................................219 9................ Ponuda rada ......205 9................ Potražnja za kapitalom. Ponuda zemlje...........1................2... Subvencije i alokacijska efikasnost ..................internalizacija eksternalija....3...... Necjenovne odrednice ponude.......... Necjenovne odrednice potražnje ......3...............1...3..............4.......................................................... Javna dobra ...1.............1... RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA ........ Ravnoteža na tržištu zemlje...................................217 9.....2.. TRŽIŠTE RADA .....211 9..................215 Ponuda zajmova................. Analiza troškova i koristi ......................1....219 10.....................................................1...2..............................1.....2........................205 PROZVODNJE 9.....2............3.................... 231 10....................1...................227 10....223 10.............................2....2............2............. Ukupna i granična korist javnog dobra .............. Ravnoteža na tržištu rada.................... DRŽAVA I REALOKACIJA RESURSA..2......221 10.......228 10....210 9... Država i (prirodni) monopol......... DRŽAVA I TRŽIŠTE .......1.......1.........................3.....1..3.............1.2....216 Ravnoteža na tržištu zajmova ...................1.......................1..................2....................1.. Zaključno o eksternalijama ............ 9..................... 209 9.... TRŽIŠTE KAPITALA ...211 Potražnja za zajmovima..................1......1................... TRŽIŠTE ZEMLJE ........................2.........

........2..........4.246 11. Različita tumačenja jednadžbe prometa .......... AGREGATNA POTRAŽNJA . Krivulja agregatne potražnje ....266 11...235 10.... Lorenzova krivulja............2.....1..... Poslovni ciklus i nezaposlenost ....................269 12....................... 258 11.................250 11....3.264 11................ OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI ....257 11.... Od bruto nacionalnog proizvoda do raspoloživog dohotka ...................... Stopa i oblici nezaposlenosti .........273 XIII ......1....1........ Poslovni ciklus i inflacija ...1.................. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA ...4......267 12..2........250 11....... 260 11..... Phillipsova krivulja............1...............255 11.... DRŽAVA I PRERASPODJELA DOHOTKA ....1...............1.....2...238 11............. INFLACIJA ....................................................3........................262 11......................................3.............1... Mjerenje bruto nacionalnog proizvoda...3............241 11.............1.........1.1... NEZAPOSLENOST..........................4....... Promjene agregatne potražnje ..269 12....241 11... Raspodjela nakon poreza i transfera ....................1.......253 11.............3.............................1....2..SADRŽAJ 10.................2................1............................ Pristup dohotka ....................... Pristup trošenja ......2...................................3.........3....2..............2................ BRUTO NACIONALNI PROIZVOD .269 12.......248 11.........2...1... Kvantitativna teorija novca................1.. POSLOVNI CIKLUS .........2.................1............... 261 11....... Jednakost pristupa........1.235 10......................2......................

.........279 12..................294 13........................ SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA......285 12................. Funkcija potrošnje i funkcija štednje.............................2...2......308 13..........4............4.276 12..............3.funkcija agregatne potrošnje ......1...................291 13..................3......... AGREGATNA PONUDA..3......305 13........... Makroekonomska ravnoteža u uvjetima nezaposlenosti..................1...3........ NETO IZVOZ ........... DRŽAVNA POTROŠNJA ..................5.............1...................3................. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima zaposlenosti veće od pune zaposlenosti............... Potrošnja i realni GNP .2.................................2...................... Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže..........307 13..........................302 13...284 12.......4..290 12............................... Učinak smanjenja agregatne potražnje . Promjene dugoročne i kratkoročne agregatne ponude ........1......293 13...............5.....................2...............SADRŽAJ 12.......................283 12......................... Krivulje dugoročne i kratkoročne agregatne ponude ......... MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA .5......................1........................... Keynesijansko objašnjenje makroekonomske ravnoteže....306 13..................3..293 13........2.3..289 12......2.........3............................ INVESTICIJE ........2..............................4. Promjene kratkoročne agregatne ponude ..276 12........309 XIV ..............3..............................2........................ Odrednice uvoza ...4................2..........1...............281 12............. POTROŠNJA ............ Funkcija neto izvoza.300 13................3............... Odrednice izvoza ......................3... Makroekonomska ravnoteža u uvjetima pune zaposlenosti ..............286 12.......... Učinak povećanja agregatne potražnje .................1.3.287 12.....1.....

........5..... BANKE I STVARANJE NOVCA . MULTIPLIKATOR AUTONOMNOG TROŠENJA......................321 14..............2..........341 15...........1......5.................. Multiplikator otvorenog gospodarstva...................3... Agregatno trošenje i granična sklonost trošenju........ FUNKCIJE NOVCA ........... NOVAC .......... OBLICI NOVCA.......................... Multiplikator autarkičnog gospodarstva ....SEKUNDARNA EMISIJA NOVCA.................. Makroekonomska ravnoteža .........3..............2........... PROMJENE AGREGATNOG TROŠENJA I RAVNOTEŽNOG REALNOG GNP-a........6................... Multiplikator i granična porezna stopa .SADRŽAJ 14...................................344 15...319 14..2.......3...............337 14........1...313 RAVNOTEŽA 14.......330 14...................... AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA . Makroekonomska ravnoteža -I+G+Ex=S+T+Im ............4....................2.......... MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA RAVNOTEŽNO AGREGATNO TROŠENJE ...................313 14...................343 15..................346 15............. FISKALNA POLITIKA ..........334 14.....347 XV .... Agregatno trošenje i autonomno trošenje.......3..............2............................6...2........339 14.. PARADOKS ŠTEDNJE....1............338 14.............4.....................1............2........ Porezni multiplikator ............2...1.6...5......1..................324 14................343 15..........326 14. FUNKCIJA AGREGATNOG TROŠENJA .............neplanirana promjena zaliha............. NOVČANA MASA......................318 14..............337 14...............324 14............................

........ Ekspanzivna monetarna politika... Monetarizam ..............1.........369 XVI ......5.......... 356 15.......... Operacije na otvorenom tržištu ..................2..1.... Restriktivna monetarna politika.........1........................3..352 15.......2................... Rezerva likvidnosti .......................5...........5...... Eskontna stopa .5..................360 LITERATURA .......5............358 15............... CENTRALNA BANKA I MONETARNA POLITIKA .5.................................................4.......353 15.3...........1.........1.....5...SADRŽAJ 15..........365 POJMOVNO I IMENSKO KAZALO..................................... 357 15..... Instrumenti monetarne politike.....360 15.................5.353 15..

određivanju veličine outputa pojedinih dobara. "novijoj". Moguće ovakva. itd. Krivnju u tom smislu u potpunosti snosi autor. Dakako. Makroekonomika obuhvaća pet poglavlja koja se bave pitanjem temeljnih makroekonomskih pojmova (inflacija. te vrijednih doprinosa domaćih autora. pružiti relativno jednostavnu i konciznu informaciju. unatoč postojanju prijevoda uspješnih inozemnih udžbenika i bogate strane literature. te fiskalne i monetarne politike. ali koje će i provocirati njihov interes. Obraditi teme koje će zadovoljiti potrebe studenata prve godine. pri tome. podjeli ekonomike. tzv. Godine su iskustva pokazale da je studentima prve godine ekonomskog studija. nezaposlenost. potrebita dodatna pomoć prilikom uvođenja u svijet ekonomike. Autor je ovomu nastojao udovoljiti vodeći računa o nastavnom programu predmeta "Počela ekonomije". Udžbenik "Počela ekonomike" jest pokušaj da se tom naročitom izazovu odgovori. i može izazvati. Upoznavanje je s osnovnim ekonomskim pojmovima i kategorijama podržano brojnim tablicama i još brojnijim grafičkim prikazima. Prvi su koraci uvijek najteži. ali i drugom zainteresiranom čitatelju. Udžbenik udovoljava ovakvoj. Autor. određivanju cijena čimbenika proizvodnje. Uobičajena je i gotovo standardna podjela ekonomike na mikroekonomiku i makroekonomiku. sve dobronamjerne kritike i 1 . Sadržaj knjige nastoji pratiti i pokriva većim dijelom nastavni program navedenog predmeta. određene kontroverze. mikroekonomskoj ulozi države. On nastoji studentu. jest izuzetno delikatna zadaća. Prvih deset poglavlja je posvećeno mikroekonomici – analizi ponašanja individualnih ekonomskih subjekata – potrošača i poduzeća. U tom smislu valja shvatiti ovaj udžbenik. znanosti o ekonomiji. izdanju Prva je knjiga poseban izazov. formiranju cijene dobara i usluga u različitim tržišnim strukturama. i ekonomije. makroekonomske ravnoteže. koncepcija udžbenika izaziva. Svijet je ekonomike prebogat i slojevit. neuravnotežena (ne i neuobičajena). zadržava pravo razlikovanja ekonomike. Sastoji se od petnaest poglavlja.PREDGOVOR I. bruto nacionalni proizvod).

dobro doći. Ekonomika.primjedbe bit će pozorno razmotrene. Autor mora priznati izvjesno. te prof. Ivan Bilić. naime. Ivan Ferenčak 2 . za detaljnija razmatranja kako mikro tako i makroekonomike. Držim. prije svega. sc. prof. U Osijeku svibanj 1998. nestrpljenje kada je u pitanju tiskanje ove knjige. dr. dakako. nego i sveobuhvatnijih znanja. sc. ne može pobjeći od svog sadržaja. mikroekonomska pitanja i probleme držimo. da će pomoć i ove vrste. dr. Njihovi su savjeti i primjedbe bili od neprocjenjive važnosti. svu makroekonomsku problematiku. Marijan Karić.dr. makar bila riječ i o njenim osnovama. Velika je moja zahvalnost. mojim roditeljima – pokojnoj majci Mariji i ocu Franji te supruzi Lidiji. On je osnova koja studente priprema za usvajanje ne samo detaljnijih. za pruženu svekoliku potporu. Njihov će sud biti od velike vrijednosti. sc. doc. udžbenik "Počela ekonomike" ne pokriva niti svu mikroekonomiku niti. On. Prema tomu. odvojili su svoje dragocjeno vrijeme i svojim pozitivnim recenzijama potvrdili moje napore. mogući prigovor da udžbenik zahvaća gotovo sva. Ivan Mandić. nezaslužnim komplimentom. Branko Kovačević.dr. mojim studentima.sc. ma koliko skromna ona bila. prije svega. dakako. Prof. Naime. Dr. čije me mentorstvo i dobra ruka vodi kroz ovih dvadeset i nešto godina na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Posebice zahvaljujem recenzentima ove knjige. drži da je ostavio i više nego dovoljno prostora za "specijaliste". ne i neveliko.sc. međutim.

ostavljen prostor i za eventualno treće izdanje koje se u većoj mjeri ima posvetiti pitanjima makroekonomike. izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Ovime je. dakako i prije svega. godine. Branko Kovačević. tržišne ravnoteže. od strane studenata. Iznova zahvaljujem recenzentima knjige. Sve su izmjene i dopune ovog izdanja učinjene u mikroekonomskoj domeni knjige i tiču se potražnje i ponude. potrošačevog izbora odnosno potrošačeve ravnoteže te tržišta dobara. dakako. izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i prof. i ovo izdanje nema pretenzija biti više od osnove koja studente priprema za stjecanje novih i širih znanja iz ekonomske teorije – ekonomike. nisu dodatno opterećenje za čitatelja već predstavljaju nove informacije i olakšavaju razumijevanje gradiva. Nadam se da su "dječje bolesti" prvog izdanja izbjegnute u ovome koje je pred Vama. Ivan Ferenčak 3 . Dr.PREDGOVOR II. sc. dr. Držim da prvo izdanje bijaše dobro prihvaćeno. Ali. Prof. sc. odnosno prvog izdanja ove knjige. izdanju Prošlo je gotovo pet godina od prvog predgovora. svojim su nadasve korisnim primjedbama i savjetima uvelike olakšali posao autoru. broj stranica. nadam se. sc. U Osijeku veljača 2003. Marijan Karić. dr. moguće. ali one. Povećan je.

.

1. kratak.1. nema mjesta za industriju. Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil. T. 5 . Bez takvog mehanizma.1 I sve to samo pod pretpostavkom da je izostao onaj najprimitivniji oblik kooperacije koji jednostavno znači odsustvo nasilja. zajednica i najgore od svega. a čovjekov bi život bio usamljenički. postojao bi stalni strah. New York. 1987. međusobno. EKONOMICI I EKONOMISTIMA 1. nema računanja vremena. aktivnosti koje rezultiraju proizvodnjom dobara i usluga koje znače opstanak i napredak ljudskog društva? 1 Hobbes. kako veli Thomas Hobbes. koji individualnim naporima i aktivnostima daje društveni predznak. teško da bismo uživali u. ipak.: Leviathan. makar to bilo i društvo svetaca) koje ne bi posjedovalo nekakav mehanizam društvene koordinacije. navedeno prema Heyne. EKONOMICI I EKONOMISTIMA 1. O EKONOMIJI. u takvim okolnostima (odsustvo mehanizma socijalne koordinacije i kooperacije). P. O EKONOMIJI. na složen način povezanih i isprepletenih. or the Matter. Dapače. EKONOMIJA . str. Macmillan Publishing Company. opasnost od nasilne smrti. blagodatima civilizacije. siromašan i.: The Economic Way of Thinking.. Što je to što veliki broj sasvim različitih ljudi navodi da poduzimaju čitav niz. naravno. 3.PITANJE ALOKACIJE RESURSA Teško je zamisliti postojanje bilo kojeg društva (pa. pismo. ne postoji umjetnost.

potreba itd. država ili neki njen organ mora biti u stanju.ekonomija. O EKONOMIJI. preraditi informacije i donijeti izuzetno veliki broj relevantnih 2 Friedman.. manje ili više eksplicitnu. samo su dva načina koordinacije gospodarske aktivnosti mnogih ljudi. Drugo. ali doista svih. učinkovito zadovoljiti potrebe društva. proizvođača i preferencijama svih potrošača. u kratkom vremenu. manje ili više. 6 . Dva su načina kojima se inducira njihova kooperacija i povezanost. alokacije resursa odnosno ulaganja ograničenih inputa koji će. alokacije resursa pretpostavlja.socijalistička ekonomija pretpostavlja predominantnu ulogu nekog makroekonomskog autoriteta (države) budući da on/a/ donosi sve odluke koje se tiču proizvodnje. prisilu. druga ekonomija. kako ekonomisti vole reći. s tim u svezi. 1992. načina. Naime. dakle. Drugi način. EKONOMICI I EKONOMISTIMA "U pogonu su doslovce milijuni ljudi kako bi jedni drugima omogućili ‘kruh svagdašnji’. navodi na kooperaciju? Odgovor krije tako često spominjana riječ . provodi se posredstvom dragovoljne suradnje. kooperacije i. Dva su. Zagreb.metodi tržišta. Riječ je o centraliziranoj alokaciji resursa . između ostalog. dakle. 24.2 Što je to što. pretpostavlja i zadovoljavanje izuzetno zahtjevnog uvjeta: potpuna odnosno savršena informiranost donositelja gospodarskih odluka.1. Relativno uspješno funkcioniranje ovakvog sustava (praksa ga nije potvrdila).. Globus-Školska knjiga. grubo rečeno.: Kapitalizam i sloboda. Model centralizirane alokacije resursa . str. Država odnosno makroekonomski autoritet mora raspolagati točnim informacijama o proizvodnim mogućnostima svih. a da ‘svakogodišnji automobil’ i ne spominjemo". Prvi način uspostavljanja potrebite koordinacije. investicija i potrošnje. M. ljude različitih navika. interesa. Riječ je o decentraliziranoj alokaciji resursa kapitalističkoj ekonomiji .socijalističkoj ekonomiji.

ne poduzetništvo već poslušnost. U uvjetima visokog stupnja saturiranosti potreba (ovakva ili onakva odluka alokatora bitno ne hendikepira potrošače) i lakog prilagođavanja zahtjevima za povećanom i kvalitetnijom proizvodnjom (što karakterizira izuzetno visoku proizvodnost inputa) ovo i ne mora biti previše teško. jednostavno. Tržišna ekonomija eksplicitno prepoznaje vlastiti.kapitalistička ekonomija . Komandna . procesu mijene podvrgnute su kako tehnike proizvodnje tako i potrebe potrošača. te se sve alokacijske odluke donose decentralizirano posredstvom "nevidljive ruke" . u uvjetima kronične oskudice koju.1. Ovdje se. dakle. uostalom. budući da ne mogu kupiti sva dobra i usluge koje žele. EKONOMICI I EKONOMISTIMA odluka. Sustavu je inherentno stalno i uniformno nastojanje ljudi da poboljšaju svoje životno stanje. Naime. Uvođenje vremenske dimenzije čini ih doista nesavladivim. Već ova simplifikacija pokazuje da to pratiti i promptno reagirati. Ne vlastita inicijativa. kolektivizam ili altruizam. opet. On je izuzetno zahtjevan. Međutim. I ne samo to. proizvođačima za donošenje samostalnih odluka o angažiranju resursa i sve informacije za donošenje samostalnih potrošačkih odluka. socijalistička ekonomija uporno reproducira i ovo predstavlja nerješiv problem. O EKONOMIJI. i tržište. proizvođači proizvodeći različita dobra i usluge nastoje realizirati maksimalni profit. 7 . nije moguće. Tržište pruža sve informacije. kao mehanizam koordinacije.tržišta. kao motiv. Ukratko.3 Model decentralizirane alokacije resursa . nego centralno planiranje. osobni. Ali. preko mehanizma cijena. potrebito je još nešto. Neizvršavanje jedne zadaće dovodi u pitanje cjelokupni plan proizvodnje i potrošnje. nastoje realizirati. Potrošači. vjeruje da će proizvodnju jače i bolje stimulirati profit. Međutim. sebični interes kao osnovnu motivacijsku polugu u 3 Sustavu očigledno nedostaje i mrkva (motiv) i štap (kazna).socijalistička ekonomija zahtijeva doslovno provođenje odluka alokatora. poteškoće ovdje ne prestaju. Praksa pokazuje da model nije u stanju funkcionirati u svom čistom obliku.isključuje postojanje makroekonomskog autoriteta "vidljive ruke". takvu kombinaciju dobara i usluga koja najviše odgovara njihovim potrebama. te i u svom razblaženom obliku škripi i nije efikasan.

ali kojima je bliska težnja da povećaju blagostanje svoje i svoje porodice. da se proizvodnja.1. stvarno tržište nije savršeno konkurentno. imali smo prilike vidjeti. Globus. O EKONOMIJI. informacije koje ono pruža često nisu potpune a nisu niti besplatne. da se proizvodnjom. 4 Vidjeti: Šik. Ekonomija nastoji na najbolji mogući način odgovoriti na tri pitanja: što. kako i za koga proizvoditi? Zadaća je ekonomije boriti se s oskudicom. Zbog razloga koje smo naveli (i nekih drugih) njezino funkcioniranje zahtijeva postojanje države i prinude "vidljive ruke". Ali. 8 .društvenog interesa samo ako ga kontrolira tržište savršene konkurencije. osobni interes jest i može biti u službi općeg . 1983. idealna. na sve kvalitetniji način. Nažalost. O.: Treći put. neprekidno uvećava.. kojima altruizam nije stran. Tržišna ekonomija oslobađa snagu i energiju normalnih ljudskih bića. 174. No. i ova nesavršena kapitalistička alokacija resursa (vođena i koordinirana objema rukama. dakle. mehanizam koji alocira ograničene resurse nastojeći ih upotrijebiti na najkompetentniji način. zadovoljavaju ne samo postojeće potrebe. str. zahvaljujući ipak djelotvornom korištenju ograničenih resursa. "vidljivom" i "nevidljivom") jest u stanju iznuditi (makar samo djelomično i kao dugoročnu tendenciju): • • • da se proizvodnja odvija u onim količinama i razmjerima koji manjeviše odgovaraju platežno sposobnoj društvenoj potrebi. ono proizvodi eksternalije (eksterne ekonomije i eksterne disekonomije). Ono poznaje monopole. Ni kapitalistička ekonomija nije.2.4 1. već da se stvaraju nove i s tim u svezi pribavljaju sredstva za njihovo zadovoljavanje. itd. EKONOMIKA I EKONOMISTI Ekonomija je. EKONOMICI I EKONOMISTIMA ljudskim odnosima. javnih dobara. Zagreb. ono nije u stanju udovoljiti zahtjevima za proizvodnjom tzv.

istražuje kako ljudi pomoću ograničenih resursa pokušavaju zadovoljiti svoje neograničene želje i potrebe. mora uvijek biti u srazmjeri s vrijednošću njenog godišnjeg proizvoda. Kada tako ne bi bilo. Kultura. kapital. 1970. Zamjetna je. 1776. koju je izazvala kapitalistička ekonomija nije za sve značila porast bogatstva i blagostanja. 210. sasvim 5 Smith. Ali. Tako "teorijski otac kapitalizma" Adam Smith (Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda. društvenog interesa on upozorava da ova sjajna sposobnost kapitalističke ekonomije može biti izigrana. dakle. naime. znanost o ekonomiji. njegova odbojnost prema monopolu. zemlja. a da se razgovor ne završi zavjerom protiv javnosti ili nekim planom za podizanje cijena. kada bi resursi (rad. A."6 Eksplozija dobara i bogatstva. Smith je odlučno vjerovao da kapitalistička ekonomija jest u stanju povećavati bogatstvo naroda. koji je fond iz koga se konačno moraju platiti svi rashodi. poduzetništvo) bili neograničeni. Slaveći sposobnost te ekonomije da privatni. "Ljudi iste struke rijetko se sastaju. 6 Isto. a zbog toga što ne bi postojali svi brojni i teški ekonomski problemi i pitanja. poput ostalih znanosti i ekonomika je evoluirala pa i promijenila ime. Ekonomika. str. "Bogatstvo i moć svake zemlje. sebični interes stavi u službu općeg. Ona. velika svrha političke ekonomije svake zemlje jest povećati bogatstvo i moć te zemlje. O EKONOMIJI.1. ukoliko moć zavisi od bogatstva. a potrebe limitirane ekonomija ne bi bila toliko zanimljiva i važna. niti sam Smith nije kapitalističku ekonomiju smatrao nepomućenim dobrom. 516. Dakako."5 Naravno. čak i za zabavu i razonodu.. godina) veže političku ekonomiju (staro ime ekonomike) uz pragmatični ali i zahtjevni cilj povećati bogatstvo i moć zemlje.sredstva koja su u funkciji njihova zadovoljenja. proučava ekonomske aktivnosti ljudi. str. Ali. aktivnosti vezane za alokaciju resursa.: Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda I. Beograd. 9 . EKONOMICI I EKONOMISTIMA Zadaća izuzetno teška budući da naše želje premašuju resurse .

Zagreb. dakle. 121.. 1983. ali su bili najbolje što se moglo postići. bila je ideja da ne mora baš svatko prosperirati… Patnje i lišavanje neizbježni su čak i u ovom najboljem mogućem svijetu.11 7 Ricardo."10 Zanimljivo objašnjenje funkcioniranja kapitalističke ekonomije dugujemo socijalnom darvinizmu.K.. str. str. Centar za kulturnu djelatnost. a jeftin.: Anatomija moći. to nije poljuljalo vjeru ekonomista u nju.nisu mogli ne uočiti."7 U zemljama koje su davno naseljene "stanovništvo raste brže od fondova potrebnih za njegovo uzdržavanje. D. i s tim u svezi siromaštva. Stvarnost. str. 10 Galbraith. a ni sada. priznalo da kapitalistička ekonomija nije u stanju. da ih sebi pribave. D. Appletonand Co. I Ricardo i Malthus razloge postojanja niskih nadnica. EKONOMICI I EKONOMISTIMA sigurno ne u istoj mjeri. Ako stvari stoje kako stoje onda. J. kad je rijedak. tvrdili su utilitaristi. 8 Isto. 110 11 Vidjeti: Spencer."8 I stoga "prijatelji čovječanstva mogu samo željeti da radne klase u svim zemljama imaju smisla za udobnosti i uživanja i da se svim zakonitim sredstvima potiču. New York. 10 . čija je sintagma "održavanje najsposobnijih "." "Rezultati možda nisu bili najbolji.činjenicu da sustav različito postupa s različitim stranama procesa alokacije .. O EKONOMIJI. H. 9 Isto. vide u pretjeranom množenju radnika. na čelu s J. a u stanovitoj mjeri i eksplicitna. 121. ni tada. Ekonomisti tu činjenicu . ističe da samo primjenjuje Darwinove ideje i adaptira ih kako bi vrijedile za ljudski rod.: The Study of Sociology. 1891. Ne može postojati bolje osiguranje protiv prevelikog broja pučanstva. vele ekonomisti utilitaristi. str. 118.1. 1983.. učiniti sve zadovoljnima i bogatima. H.: Načela političke ekonomije. Osim ovoga objašnjenja nejednakosti. Ali. Benthamom. Implicitna. ekonomski su teoretičari nudili i druga. "Rad je skup. 438. Spencer."9 Jasno se. Zagreb. pružimo "najveću korist za najveći broj ljudi. kad ga ima obilno. str.

naslijedivši teoriju radne vrijednosti.državne kontrole nad sredstvima za proizvodnju što bi isključivalo eksploataciju. rušeći 11 . koja će se obavljati u uvjetima društvene . sebičnog interesa i ponašanja valja tražiti. u stanju su zadržati sve što proizvedu. borba za resurse jest jednostavno funkcija njihove insuficijencije. razloge isticanja vlastitog. Uostalom. No. Sukladno ovakvom načinu razmišljanja (ekstremna "laissez faire" ekonomika). kada ne bi postojao vlastiti interes što bi ljudi maksimalizirali. Privatni se interes našao na optuženičkoj klupi. Predani egoisti. a zbog eksploatacije (višak vrijednosti kojega proizvede radnik prisvaja vlasnik kapitala). a zbog svog "nagona za apsolutnim bogaćenjem" koji vodi u "strasni lov na vrijednost". te naumivši razotkriti zakone ekonomskog kretanja ljudskog društva (novi. zbog vanjskih manifestacija tih i takvih proturječnosti (riječ je o ekonomskim krizama hiperprodukcije koje su rezultat sukoba privatnog i društvenog interesa) mora zamijeniti. u oskudici. Ukratko. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ukratko. kapitalističku ekonomiju. i prema Marxovom i Lenjinovom dictumu. Riječ je o alokaciji. nimalo pragmatički cilj političke ekonomije). I naglasimo. i oni u prirodi i oni na tržištu. Npr. tvrdi marksistička politička ekonomija. tržište je najbolji i najefikasniji oblik društvene organizacije budući da je najsličnije prirodnomu svijetu. tako da "altruiste" čeka izumiranje. izvrgao potpunoj kritici kapitalističku ekonomiju. druga ekonomija. neprekidno "sve revolucionira. zbog unutarnjih razarajućih snaga (pri tome se misli na akumulaciju pri porastu organskog sastava kapitala koja. kapitalizmu se ne odriče sposobnost razvijanja proizvodnih snaga te se tvrdi da kapital. a s njom i tezu da samo rad stvara bogatstvo. nužno obara profitnu stopu i dovodi u pitanje na privatnom vlasništvu i privatnom interesu izgrađenu ekonomiju). O EKONOMIJI. a sposobni su zahvatiti i dio outputa onih čiji je altruizam istinski i snažan.1. kako u prirodi tako i ljudskom društvu. Riječ je o neumoljivom procesu. more kritike i negativni stav prema kapitalističkoj ekonomiji nije spriječio izricanje nekih sasvim izravno izrečenih komplimenata. Dakle. na čemu bi inzistirali? Marx je. drugi mehanizam alokacije. na ovaj ili onaj način. kapitalistička se ekonomija doživljava kao arena u kojoj preživljavaju najsposobniji.

K. O EKONOMIJI. str. On pokušava pomiriti klasičnu (političku ekonomiju) i novu ekonomiku koja nastaje. Beograd. "Politička ekonomija ili ekonomika je proučavanje ljudskog roda u običnom toku života. str. 14 Marx. K.. 261.: Načela ekonomike. autora) posjeduje društvenu moć u obliku neke stvari. 12 . vodi kapitalizam njegovom prirodnom ili. pak. prema vlastitim riječima. Prosveta. str. pa ćete je morati dati osobama nad osobama. EKONOMICI I EKONOMISTIMA sve prepreke koje ometaju razvitak proizvodnih snaga. vjerujući da je tek razvijeni kapitalizam osjetljiv na socijalističke udare. Povijest ga je demantirala."15 12 Ali. 15 Marshall. godine. može biti i gora (mislimo neproduktivnija) od one koju je "otkrila" i prokazivala marksistička politička ekonomija. I stoga u svom "Kapitalu" uzvikuje: "Akumulirajte! Akumulirajte! U tome su sav Mojsije i proroci". 19. Oduzmite stvari tu društvenu moć. Nakon velikog kritičara ekonomija ide u susret čovjeku zahvaljujući kojemu dobiva (novo) ime a kapitalistička ekonomija novog i jakog zagovornika. bijaše prvi među angloameričkim ekonomistima.. sve do svoje smrti 1924. Centar za kulturnu djelatnost. 63.12 proširenje potreba.1. Riječ je o Alfredu Marshallu (Načela ekonomike."13 Pa onda i jedna proročka misao: "Svaka individua (u okviru kapitalističke ekonomije . 1979. Zagreb. Dakle. poslužimo se kategorijama Marxove teorije radne vrijednosti.nap. godina) koji oko četrdeset godina. 25. ona istražuje onaj dio djelatnosti pojedinca i društva koja je najuže povezana sa stjecanjem i upotrebom materijalnih stvari potrebnih za blagostanje. tom. raznolikost proizvodnje i iskorištavanje i razmjenu prirodnih i duhovnih snaga. 1987.: Isto. eksploatacija."14 Kako je ovdje dobro i točno anticipirana socijalistička stvarnost. Ugrađuje u nju. nasilnom kraju. 13 Marx. A. 1890.: Osnovi kritike političke ekonomije I. vjeruje Marx. MED. razvitak proizvodnih snaga. metode znanosti o malim povećanjima ili diferencijalni račun i vraća je ovozemaljskom predmetu istraživanja.

O EKONOMIJI. više slobodnog vremena i veća materijalna sredstva omogućili da se slobodno poduzetništvo stavi pod nešto veći nadzor. 13 . njenih istraživanja. autora) koji . trebalo zabraniti svakoj privatnoj osobi da posjeduje neko sredstvo za proizvodnju te da se posjedovanje ograniči samo na sredstva koja služe za vlastitu uporabu. su stjecanje znanja zbog njega samog ali i njegova praktična primjena u društvenom životu. 16 17 Isto. Mnogi su čak skloni da preuveličavaju njegove loše strane i da ga okrivljuju za neznanje i patnje koje su posljedica ili tiranije i ugnjetavanja u prošlim vremenima."17 Raspravljajući o kamati od kapitala (kamata je nagrada za čekanje) Marshall eksplicite dovodi u pitanje praktični zaključak da bi. Između te dvije krajnosti nalazi se većina ekonomista (Marshall očigledno sebe ovdje nalazi i svrstava . među mnogim ekonomistima raste neka vrsta kivnosti protiv slobodnog poduzetništva. Međutim. sadrži mnoge istine koje će vjerojatno važiti dokle god ima svijeta. str. čista i primijenjena. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Marshall odaje priznanje Ricardu i njegovim sljedbenicima jer su razvili teoriju slobodnog poduzetništva odnosno slobodne konkurencije "koja.nap.unose u svoje radove nepristranu želju da utvrde istinu…"16 Ciljevi ekonomike. I bolje se opisuje širokim izrazom "ekonomika" nego užim izrazom ‘politička ekonomija’. kada su veće iskustvo. Isto. 31. 47-48. ekonomika se kloni političkih problema.1. da se smanji njegova moć da čini zlo i da se poveća njegova moć da čini dobro. Njihov je rad bio čudesno potpun unutar uskog područja koje je pokrivao… Velik dio ostalog njihovog rada ograničen je odviše isključivim razmatranjem posebnog stanja tadašnje Engleske. I tako sada. ili krivog poimanja i zloupotrebe ekonomske slobode. te je ona "znanost. a zbog pravednosti i opće sreće.obrađujući slične probleme u različitim zemljama . str. a ta je ograničenost uzrokovala reakciju. a ne znanost i umijeće.

U tim. a ne rada i čekanja. autora) da radna snaga uvijek proizvodi višak iznad nadnica i prirodnog trošenja kapitala korištenog da pomogne radnoj snazi. "Tvrdili su (Marx. riječ dobija John Maynard Keynes."19 U Marshalla ne nedostaje vjere i pouzdanja u kapitalističku ekonomiju. jer je zaključak sadržan u pretpostavci. u slučaju Marxa. zahtijevao i kritičku analizu Marxovog učenja o vrijednosti. Rodbertus i drugi . O EKONOMIJI. str. doista teškim. zaključak bio zaodjeven u tajanstvene hegelijanske fraze. za nagradu za čekanje. nakon odbitka prirodnog trošenja strojeva. je problem koji Keynes pokušava riješiti. međutim. koja ne bi bila kapitalistička. Priznamo li da je pređa rezultat samo rada. Valjalo je. pa je prema tome predenje proizvod različitih vrsta rada i čekanja. s kojima je 'očijukao' kao što nam to sam kaže u svom Predgovoru. 14 . a sam taj kapital je proizvod rada i čekanja.nap. nema sumnje da ćemo neumoljivom logikom biti prisiljeni da priznamo da nema opravdanja za kamate." 18 Prema tomu. vremenima kapitalističke ekonomije (koja. te da se nepravda nanesena radništvu sastoji u tome da taj višak koriste drugi… Nije točno da je predenje u tvornici. Velika će ekonomska kriza. učiniti nešto s lošim funkcioniranjem kapitalističke ekonomije.socijalističku ekonomiju). To je proizvod njihova rada zajedno s radom poslodavca i nižih rukovoditelja i korištenog kapitala. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ovaj je negativni stav prema ekonomiji.1. kapital i usluga koju on čini nije i ne može biti besplatno dobro ali… "snaga Rodbertusovih i Marxovih suosjećanja s patnjama siromašnih uvijek zaslužuje naše poštovanje… iako je. 357. naime. pokazati svu ranjivost kapitalističke ekonomije. Nezaposlenost. dakle. 358. 18 19 Isto. ima ne samo teorijskog već i živog takmaca . taj stari problem. Isto. proizvod onih koji njima rukuju. Nećemo je prepričati. str.

EKONOMICI I EKONOMISTIMA Razlog zbog kojeg svoju teoriju (Opća teorija zaposlenosti.: Opća teorija zaposlenosti. Ali izvan toga je teško izvući očite prednosti za sustav državnog socijalizma koji bi obuhvatio većinu vidova gospodarskog života zajednice. J. "apsolutno najvažnijim povećanje nacionalne kupovne moći. kamate i novca. Terapija se nameće sama po sebi. 1951. O EKONOMIJI. a rečeno u jednom pismu Rooseveltu. 15 . godina) naziva umjereno konzervativnom jest činjenica da ona ukazuje na ključno značenje uspostave neke centralne uprave nad pitanjima koja su do sada bila prepuštena poduzetništvu pojedinaca. smanjuje se proizvodnja."22 20 Vidjeti: Keynes. Zagreb. str. Nije preuzimanje vlasništva nad sredstvima za proizvodnju ključna stvar koju država mora učiniti.: Opća teorija zaposlenosti.. Država će postići sve što se od nje traži ako može odrediti ukupnu količinu resursa koju valja posvetiti povećanju sredstava i osnovnu stopu povrata za njihove vlasnike. 213. 121.F. London. naravno na razini nepotpune zaposlenosti. 1987. "Stoga zamišljam da će se podruštvljeno investiranje u priličnoj mjeri pokazati jedinim načinom kako osigurati približno punu zaposlenost. no to uopće ne isključuje niz kompromisa i putova kojima javne vlasti surađuju s privatnim poduzetnicima."21 Naime.1. 21 Harrod. R.M. Zagreb.: The Life of John Maynard Keynes. i to takvo povećanje koje bi proizišlo iz društvenog trošenja financiranog zajmovima.. smanjuje se broj zaposlenih. Ovo će trajati sve dotle dok se štednja i investicije ne uravnoteže i to. 1936. Treba suzbiti štetno djelovanje štednje i to na način da država investira.20 On smatra. Osim toga. Centar za kulturnu djelatnost. J... 213. 1987. str. Centar za kulturnu djelatnost. Tako se ravnoteža može postići na visokoj razini proizvodnje i zaposlenosti.M. str. kamate i novca. 22 Keynes. kamate i novca. Macmillan and Co. ukoliko štednja premaši postojeće investicije smanjit će se potrošnja te se gomilaju zalihe. potrebne mjere podruštvljavanja moguće je uvoditi postupno i bez prekida općih društvenih zasada.

Friedman."24 I dozvolimo Friedmanu da izrekne još jednu. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ako kapitalistička ekonomija zahtijeva proširenu ulogu države. 214. 1992.1. ovi suvremeni apostoli laissez-fairea." 23 24 Isto. pohvalu slobodnom tržištu. Naime.spomenimo F. Zagreb. 21. Riječ je o neoliberalnim ekonomistima . O EKONOMIJI."23 No. upozoravaju na ogromno značenje tržišta te na opasnosti od uključivanja države u proces alokacije.. str. Hayeka i M. vrlo važnu. 16 . str. 14. Ne poznajem ni jedno društvo koje je u većoj mjeri obilježeno političkim slobodama. očigledno se ne može dovesti u pitanje cjelokupni sustav kapitalističkog individualizma. str. niti ovo široko polje. vjeroispovijesti i mišljenja."25 No. tvrdi Keynes.Školska knjiga. "Prvo. "ostaje vrlo široko polje djelovanja za očitovanje privatnog poduzetništva i odgovornosti pojedinca. nije za neke ekonomiste dovoljno prostrano. U tim će područjima još uvijek vrijediti uobičajene prednosti individualizma. kapitalističkoj ekonomiji: "Povijesni se dokazi slažu u pogledu odnosa između političke slobode i slobodnog tržišta. djelokrug vlasti mora biti ograničen. bez obzira na ne mali broj kritičara i njihovu veću ili manju radikalnost keynesijanska revolucija jest trag kojeg se mora slijediti kako bismo došli do "glavne struje moderne ekonomske znanosti. ostavljeno privatnoj poduzetnosti i inicijativi. Friedmana. Globus . 25 Isto. a koje nije isto tako prakticiralo nešto usporedivo slobodnom tržištu u organiziranju pretežnog dijela ekonomske aktivnosti. Njezina osnovna funkcija mora biti zaštita naše slobode… Oslanjajući se prije svega na dobrovoljnu suradnju i privatnu poduzetnost u ekonomskim i drugim aktivnostima možemo osigurati da privatni sektor bude ograničenje moći državnog sektora i djelotvorna zaštita slobode govora.: Kapitalizam i sloboda. Ovi suvremeni zagovornici Quesnayovih i Smithovih ideja. M.

EKONOMICI I EKONOMISTIMA Što jedan od njenih tumača. Samuelson.: Ekonomija. A. 3. O EKONOMIJI. str. 1992. Zagreb..1. Ona postaje mješovito gospodarstvo u kojem se rukuju "nevidljiva" Smithova ruka (tržište) i "vidljiva" Keynesova ruka (država)."26 Ovdje se. misli o ekonomici? Ona je "proučavanje kako društva koriste oskudne resurse da bi proizvela vrijedne robe i raspodijelila ih među različitim ljudima. dakako. P. afirmativno misli o kapitalističkoj ekonomiji. P. 17 . Nordhaus.. W. MATE. 26 Samuelson.

.

1. ovisiti o njegovoj ili njezinoj cijeni. vrijedi i obrnuto. veća njegova potraživana količina. obrnuto razmjerni. Međutim. Naravno. Neprijeporna je činjenica da će potraživana količina nekog dobra ili usluge.1. u najvećoj mjeri. 19 . Zakon potražnje Brojni čimbenici određuju potrošačev plan i spremnost na kupovinu. uz ostale neizmijenjene uvjete. Dakako. dakle. zakon potražnje vrijedi kako za individualnu potražnju (potražnja jednog potrošača) tako i za tržišnu potražnju (zbroj svih individualnih potražnji za nekim dobrom). POTRAŽNJA 2. odnos između cijene dobra i potraživane količine ilustrirajmo sljedećim primjerom: 27 Pod potražnjom podrazumijevamo količine nekog dobra koje su potrošači spremni kupiti pri određenim cijenama istog dobra. POTRAŽNJA I PONUDA 2. POTRAŽNJA I PONUDA 2.27 Zakon potražnje će ustvrditi da ako je niža cijena nekog dobra bit će.1.2. Zakon potražnje odnosno ovaj zakoniti. čimbenik najveće specifične težine jest cijena dobra. Usredotočimo se. na izuzetno važan odnos potraživane količine nekog dobra i njegove cijene.

2. Cijena dobra 5 4 3 2 1 Potraživana količina 2 4 6 8 10 a) b) c) d) e) Slika 1. POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 1. Promjena cijene izaziva kretanje duž krivulje potražnje na način da viša cijena smanjuje potraživanu količinu i obrnuto. Krivulja potražnje bilježi reakcije potraživane količine na promjene cijene. 20 .

jesu ukusi ili preferencije potrošača. o cijenama drugih dobara. dohotku. Supstitut je dobro koje u potrošnji može zamijeniti neko drugo dobro. dakle. mogu izazvati promjenu potražnje. komplemenata i nezavisnih dobara detaljnije ćemo obrazložiti prilikom analize križne elastičnosti potražnje. naravno. Pitanje supstituta. ulijevo krivulju potražnje.2. Veće stanovništvo. odnosno njegova veličina. također ima utjecaja na potražnju promatranog dobra.2. necjenovnih determinanti potražnje. veličini stanovništva. Dohodak. odnosno njihova promjena. tzv. Vrijedit će i obrnuto. ekonomske sile u stanju povećati ili smanjiti potražnju odnosno pomaknuti udesno ili. a koji također ima signifikantnog utjecaja na potražnju. njegove raspoloživosti u budućnosti te njihovog očekivanog dohotka mogu. ceteris paribus. Cijene drugih dobara. prije svega. njegovo povećanje ili smanjenje. Komplementarno dobro je dobro koje se troši zajedno s nekim drugim dobrom. Riječ je. znači i veću potražnju svih proizvoda i usluga. može izazvati povećanje ili smanjenje potražnje promatranog dobra. POTRAŽNJA I PONUDA 2. Necjenovne odrednice potražnje Ako je cijena dobra stalna veličina promjene nekih čimbenika. promjena dohotka potrošača može povećati ili smanjiti potražnju i zbog toga valja razlikovati normalna i inferiorna dobra. ukusima potrošača te njihovim očekivanjima. Detaljnija objašnjenja o tome pružit će analiza dohodne elastičnosti potražnje. Očekivanja potrošača glede buduće cijene dobra. pak. U tom smislu govorimo o supstitutima i komplementima. Stoga su poznate kao "demand shifters" odnosno kao necjenovne odrednice potražnje.1. Čimbenik o kojem nećemo raspravljati. Različiti će ukusi isti dohodak distribuirati na sasvim različite načine. Stanovništvo je. 21 . povećati ili smanjiti potražnju za dobrom. Neke su. također od bitnog utjecaja na potražnju. Naime.

Slika 2. očekivane više cijene dobara ili očekivani povećani dohodak navest će potrošače da povećaju sadašnju potrošnju. 22 . POTRAŽNJA I PONUDA Primjerice. niže buduće cijene. promjenu njegove potraživane količine dotle promjene necjenovnih odrednica potražnje (uz stalnu cijenu dobra) znače promjenu (povećanje ili smanjenje) potražnje. dok promjena cijene nekog dobra znači. manji očekivani dohodak će destimulirati aktualnu potrošnju i smanjiti spremnost kupaca da kupuju neko dobro. Prema tomu. Isti će učinak imati i očekivana nestašica ili nedovoljna opskrbljenost nekim dobrom. Obrnuto. uz ostale neizmijenjene uvjete.2.

2. Zakon ponude Ako smo ranije ustvrdili da potraživana količina nekog dobra ovisi o njegovoj cijeni. 23 . Vrijedi i obrnuto. odnos između cijene dobra i njegove ponuđene količine. i krivulja individualne i tržišne ponude registrirat će ovaj zakoniti. Dakle. upravno razmjerni. O krivulji ponude moguće je razmišljati kao o krivulji koja pokazuje minimalne cijene nekog dobra koje provociraju određene ponuđene količine.28 Na koji način cijena dobra određuje njegovu ponuđenu količinu ili kako glasi zakon ponude? Zakon ponude tvrdi da višoj cijeni nekog dobra odgovara.2. Zakonu ponude podvrgnute su i individualna ponuda (ponuda jednog ponuđača) i tržišna ponuda (zbroj svih individualnih ponuda nekog dobra).2. POTRAŽNJA I PONUDA 2. i drugi čimbenici određuju proizvođačev plan ponude i njegovu spremnost da proizvodi. veća ponuđena količina istog dobra.1. Dakako. 28 Pod ponudom podrazumijevamo količine nekog dobra koje su proizvođači spremni proizvesti pri određenim cijenama istog dobra. uz ostale neizmijenjene uvjete. sada smo u stanju ustvrditi da i ponuđena količina nekog dobra ili usluge ovisi o njegovoj cijeni. ali cijena dobra ponovo ima dominantnu ulogu. PONUDA 2.

Promjena cijene dobra inducira kretanje duž krivulje ponude. kretanje niz krivulju ponude. veća ponuđena količina) uslijedi njen opadajući dio (veća cijena. Cijena dobra 5 4 3 2 1 Ponuđena količina 10 8 6 4 2 a) b) c) d) e) Slika 3. niža cijena znači pad ponuđene količine i. a zbog djelovanja zakona ponude. Međutim. POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 2. iznimno se može dogoditi da nakon rastućeg dijela krivulje (veća cijena. stoga. Krivulja ponude je. manja ponuđena 24 . Obrnuto. Viša cijena znači veću ponuđenu količinu i kretanje uz krivulju ponude.2. u pravilu pozitivnog nagiba ili rastućeg oblika.

Međutim. Naglasimo. kapitala) značit će povećanje ponude budući da će proizođač biti u stanju smanjiti trošak proizvodnje. ovaj put u proizvodnji. Broj ponuđača može utjecati na ponudu nekog dobra na način da veći broj ponuđača. njeno povećanje ili smanjenje. pak. Vrijedit će u pravilu i obrnuto.2. dakako. dakle. tehnološki razvitak i očekivanja proizvođača. znači veću ponudu. Necjenovne odrednice ponude Definirajući zakon ponude pretpostavismo. cijene čimbenika proizvodnje. Dakle. da cijena dobra u najvećoj mjeri utječe na njegovu ponuđenu količinu.2. U tom se slučaju radi o regresivnoj krivulji ponude ili unatrag povijenoj krivulji ponude sa kojom ćemo se susresti kada budemo govorili o krivulji ponude rada. kada je riječ o ponudi moguće je govoriti o supstitutima i komplementima. udesno krivulje ponude odnosno izazvat će smanjenje ili povećanje ponude. očekivane promjene cijene dobra. Mada generalizacija nije moguća ustvrdit ćemo da u pravilu očekivani rast cijene dobra smanjuje njegovu aktualnu ponudu. činjenicu da cijena nekog dobra determinira njegovu ponuđenu količinu dok necjenovne odrednice i njihove promjene (uz stalnu cijenu dobra) znače promjenu ponude. 2. ponuda će se mijenjati ako promjene bilježe i njene necjenovne determinante kao što su cijene drugih dobara. promjena bilo koje od njih dovest će do pomicanja ulijevo ili. Isti će učinak imati i pojava novih tehnologija. Crtajući krivulju ponude imali smo na umu važno ceteris paribus pravilo odnosno držali smo da su tzv. broj ponuđača. Ako cijena nekog dobra miruje.2. POTRAŽNJA I PONUDA količina). uz ostale neizmijenjene uvjete. Pad cijena čimbenika proizvodnje (pad cijene rada. s punim pravom. 25 . Na ponudu nekog dobra mogu utjecati promjene cijena drugih dobara. Također. utječu na spremnost proizvođača da proizvode. "supply shifters" ili necjenovne odrednice ponude date i nepromjenljive.

cijeni pri kojoj dragovoljno ponuđena količina odgovara dragovoljno potraživanoj količini i koja.2. Pad cijene izazvat će obrnuta. Pokušajmo otkriti ravnotežnu cijenu. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 4. 26 . Međutim. suprotstavljena kretanja potraživane i ponuđene količine. Riječ je o ravnotežnoj cijeni. rast ponuđene količine. cijena jest u stanju pomiriti ove snage i stvoriti ravnotežne uvjete. 2. izjednačiti ponuđenu i potraživanu količinu nekog dobra. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA Istaknimo činjenicu da rast cijene izaziva pad potraživane količine i. dakle. stoga. u svakom slučaju.3. s druge strane. jedina ima prilike potrajati duže vremena.

Ravnotežnu cijenu nazivamo i "cijenom čišćenja tržišta" budući da ona "čisti" tržište. dovesti do 27 . naime. ne poznaje tržišne viškove ili manjkove. Ako je aktualna cijena viša od ravnotežne očigledni višak dobra (ponuđena količina dobra veća je od potraživane) "gura" cijenu prema dolje.2. Tržišni će višak dobra. Cijena dobra 5 4 3 2 1 Potraživana količina 2 4 6 8 10 Ponuđena količina 10 8 6 4 2 Višak ili manjak +8 +4 0 -4 -8 Slika 5. Ravnotežna cijena. Ravnotežna cijena u konkretnom primjeru iznosi 3 novčane jedinice. POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 3. zahvaljujući natjecanju proizvođača željnih rješavanja svojih viškova.

POTRAŽNJA I PONUDA pada cijene i njenom kretanju ka ravnotežnoj razini. dakako. pretvorio u noćnu moru potpune anarhije. "gura". svaki onaj koji je spreman. i u mogućnosti. dobru čija raspoloživa količina pri cijeni jednakoj nuli premašuje njegovu potraživanu količinu. jer ne bi bilo racionirajuće funkcije cijena. Oni koji to nisu u stanju. cijenu prema gore. potiskuje. Dakle. slobodne su odluke kupaca i prodavača u stanju etablirati ravnotežnu cijenu. Svi oni koji to nisu u stanju uraditi bit će isključeni iz njegove proizvodnje. Samo u jednom slučaju cijena dobra jednaka nuli neće izazvati beznadežnu oskudicu dobra. pak. aktualna cijena niža od ravnotežne. neće doći u njegov posjed. Ako je. poput plime. U svakom slučaju. očigledni manjak dobra (potraživana količina veća je od ponuđene). Ona čisti tržište u tom smislu što ne poznaje tržišne viškove koji bi opterećivali proizvođače ali niti tržišne manjkove koji bi frustrirali potrošače. Slično tomu. posredstvom nadmetanja kupaca.2. racionirajuće funkcije cijena. Evidentni će tržišni manjak dobra. San kupca o tomu da su sva željena dobra besplatna vrlo brzo bi se. U tome je bit tzv. izazvati rast cijene i njeno kretanje ka ravnotežnoj razini. slobodnom dobru. svi oni koji su u stanju proizvesti i ponuditi dobro po njegovoj ravnotežnoj cijeni to će i učiniti. 28 . platiti ravnotežnu cijenu steći će željeno dobro. nasilja i kronične oskudice. Riječ je o tzv.

Cijena Tržišna potražnja Tržišna ponuda VIŠAK Količina 2. Rast potražnje. 29 . ceteris paribus. učinke promjena potražnje i ponude na ravnotežnu cijenu i ravnotežnu količinu nekog dobra.2. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 6. ukratko. Promjene tržišne potražnje i tržišne ponude Istražit ćemo.3. dovest će do učinka povećanja cijene i povećanja količine. Ponajprije mijenjajmo veličinu potražnje uz stalnu veličinu ponude.1.

Slika 8. Na djelu je. dakle.2. učinak smanjenja cijene i učinak smanjenja količine. Cijena C C1 K1 K Količina 30 . Cijena C1 C K K1 Količina U obrnutom će slučaju doći do pada kako cijene dobra tako i njegove ravnotežne utržene količine. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 7.

promjene tržišne potražnje. učinak povećanja cijene i učinak smanjenja količine. izazivaju istosmjerne i usklađene promjene cijene i količine dobra. ceteris paribus. 31 . efekt povećanja cijene i efekt povećanja količine vezan je uz povećanje tržišne potražnje. u ovom slučaju. Slika 9. Sljedeća će slika ilustrirati ova suprotna kretanja cijene i količine. Naime. a efekti smanjenja cijene i količine posljedica su pada tržišne potražnje.2. Cijena C C1 K K1 Količina U obrnutom će slučaju doći do rasta cijene dobra i pada njegove ravnotežne utržene količine. Rast tržišne ponude. Na djelu je. uz neizmijenjenu tržišnu ponudu. POTRAŽNJA I PONUDA Prema tomu. izazvat će učinak smanjenja cijene i povećanja ravnotežne količine dobra. Valja nam sada varirati veličinu tržišne ponude uz neizmijenjenu veličinu tržišne potražnje.

Dakako. promjene ponude izazivaju istosmjerne promjene ravnotežne količine te inverzna kretanja ravnotežne cijene. Naime. krajnji će rezultat. Što se tiče promjene ravnotežne količine stvar je mnogo jednostavnija. biti veće negoli da ga je izazvao samo rast ponude odnosno samo rast potražnje. u ovom slučaju. 32 . rast ili pad cijene. To će povećanje. Cijena C1 C K1 K Količina Dakle. tržišna potražnja. Koje će posljedice po cijenu i količinu dobra imati istovremeno povećanje tržišne potražnje i tržišne ponude? Na cijenu će. Mogući su i složeniji slučajevi koji uključuju promjene tržišne potražnje i tržišne ponude. ovisiti o snazi ovih dvaju suprotstavljenih učinaka odnosno o tomu da li se u većoj mjeri povećala tržišna ponuda ili.2. djelovati učinak smanjenja cijene (zbog povećanja ponude) i učinak povećanja cijene (zbog povećanja potražnje). POTRAŽNJA I PONUDA Slika 10. naravno. učinak rasta ponude i potražnje jest povećanje ravnotežne količine. pak.

2. Ako je snažniji učinak povećanja količine (zbog rasta tržišne potražnje) od učinka smanjenja količine (zbog pada tržišne ponude). Ako je pad ponude veći od pada potražnje. cijena će porasti.3. istom cilju – smanjenju cijene. ovisi o relativnoj snazi suprotstavljenih učinaka. ravnotežna se količina dobra može povećati (ako je rast ponude veći od pada potražnje). u svakom slučaju. smanjiti. Pad ponude i pad potražnje izaziva isti učinak po ravnotežnu količinu. Za nju je karakteristična decentralizirana alokacija resursa gdje cijene formirane na tržištu djeluju kao signali koji vode kako potrošače tako i proizvođače. Vrijedi i obrnuto. Međutim. složenije slučajeve promjene ravnotežne cijene dobra i njegove ravnotežne količine.2. POTRAŽNJA I PONUDA Zanimljiv je i slučaj istovremenog pada tržišne ponude i tržišne potražnje. Pad ponude izaziva učinak smanjenja ravnotežne količine dok rast potražnje ima za posljedicu povećanje ravnotežne količine. Sustav cijena i alokacija resursa Tržišnom (u punom smislu te riječi) ekonomijom nitko ne upravlja. 33 . Ona će se. Vrijedi i obrnuto. U ovom. Naime. naravno. Konačni rezultat. slučaju promjene ponude i potražnje smjeraju različitim promjenama količine. Ovo će povećanje ravnotežne cijene. I ovdje su. glede promjene cijene. Vježbe radi pokušajte grafički prikazati navedene. ravnotežna će se količina dobra povećati. privatni interes snažno reagira na promjene cijena. biti veće od onoga povećanja što ga izaziva samo pad ponude odnosno samo rast potražnje. glede ravnotežne cijene. učinci suprotstavljeni. Pad tržišne ponude praćen rastom tržišne potražnje izaziva dvostruki efekt povećanja cijene. ali i smanjiti (ako je pad potražnje veći od rasta ponude). Odluka o tomu što će se proizvoditi jest poglavito određena profitabilnošću proizvodnje.2. međutim. Rast tržišne ponude i pad tržišne potražnje smjeraju. dakako.

. resursi (inputi) će biti realocirani na način da se poveća njihov angažman u proizvodnji dotičnog dobra. sa svojim signalima putem cijena.. Obrnuto. što tržišna ekonomija ili sile tržišta predstavljaju onaj socioekonomski ambijent koji u najvećoj mjeri mobilizira jednu stranu ljudske genijalnosti – poduzetništvo. Dio resursa posvećen proizvodnji dotičnog dobra potražit će atraktivnije – profitabilnije zaposlenje. Dobra. Mnogi će ustvrditi da "sile tržišta predstavljaju najbolji. jedinstveni poticaj da se stalno povećava produktivnost. uistinu. tržišnih sila. Potjera za profitom ne završava samo na reakcijama na promijenjene cijene dobra. 34 . 59. Nastojanje na ekonomskoj učinkovitosti. uz datu cijenu dobra profit je moguće povećati ako ste u stanju smanjiti trošak proizvodnje. prvi kompjuter koji je čovjek izumio. povećava se i profitabilnost njegove proizvodnje. proizvođači povećavajući proizvodnju reagiraju na mogućnost realizacije većeg profita.. P. Ali. Kao što je netko jednom primjetio. 29 Berger."29 Ta zaokupljenost poboljšanjem vlastite ekonomske sudbine. "Naprijed". stvaranje novih dobara i usluga dio su velike tržišne avanture – potjere i potrage za profitom. učinkovitijih tehnika proizvodnje. str. taj toliko ocrnjivan privatni interes i "motiv profita" igraju najvažniju ulogu u pozitivno intoniranim pričama o tržišnoj ekonomiji ili kapitalizmu. po naravi stvari. ako igra tržišnih sila (tržišne ponude i tržišne potražnje) poveća cijenu nekog dobra. poduzetništva i motiva profita što. pad cijene nekog dobra smanjit će profitabilnost njegove proizvodnje.: Kapitalistička revolucija. zahvaljujući tomu. ljepota je tržišne ekonomije. POTRAŽNJA I PONUDA Jednostavno. O njemu. Zagreb. Naime. postaju dostupna širem krugu ljudi. Zašto? Stoga. posredstvom sustava cijena. L. d.2. širi krug onih na kojima nastoji zaraditi. a time i volju proizvođača da ga proizvode. nešto detaljnije. 1995.d. kasnije. tržište je. do današnjeg dana nema mu premca u pružanju i informacija i poticaja dovitljivim pojedincima zaokupljenim poboljšanjem svoje ekonomske sudbine. Na ovaj način. stvaranje i upotreba novih.

Monopolska je ili tržišna moć u stanju prigušiti profitabilni zov cijena. Postojanje eksternalija..2. 35 . surov mehanizam. 67.2. Slobodni je jahač osoba koja besplatno. savršeno funkcioniranje sustava cijena te optimalna alokacija resursa podrazumijeva postojanje savršene konkurencije. Ono dohotke raspodje- 30 Schumpeter. New York. Riječ je o eksternim troškovima i eksternim koristima koje osjećaju oni koji nisu niti neposredni proizvođači niti potrošači nekog dobra. već da one postanu dostupne tvorničkim radnicama uz sve manje i manje truda. iskrivljuje snagu njihovog profitabilnog zova. Racionalno je biti slobodni jahač. platili ili ne. Iako je njihova proizvodnja potrebna i. koristi javno dobro.3. sustav cijena nije. Socialism and Democracy. POTRAŽNJA I PONUDA "Kraljica Elizabeta imala je svilene čarape. Ovo vrijedi kada su u pitanju tzv. I još se jedan prigovor može uputiti sustavu cijena – tržištu uopće. koristimo.1. Riječ je o dobrima koja svi. racionalno je ne smanjujući privatnu potrošnju besplatno koristiti javna dobra. Nadalje. str. društveno poželjna ona nije profitabilna. Ovakovo ponašanje potrošača onemogućuje tržište u proizvodnji javnih dobara. ne participirajući u proizvodnji javnog dobra. 1947."30 2. Tipična tekovina kapitalizma nije da svilenim čarapama opskrbljuje kraljice. Tržište je. Osim javnih dobara. dakako. javna dobra. reći ćemo. glatko funkcioniranje tržišta i mehanizma cijena dovode u pitanje i eksternalije. Naime. budući da javna dobra nisu isključiva (jednom proizvedena dostupna su svima) svi su njihovi potrošači potencijalni slobodni jahači. budući da ih cijene nisu u stanju registrirati. J. savršen.: Capitalism. Monopoliziranje ponude onemogućit će pojavu novih konkurenata i zakočiti realokaciju resursa. Otkazivanje sustava cijena No. Signali koje šalju cijene ponekad nisu u stanju osigurati adekvatnu – efikasnu alokaciju resursa. međutim.

dakle. poglavlja "Država i tržište". Njena je namjera. kvaliteti i vrsti resursa koje posjedujete. POTRAŽNJA I PONUDA ljuje sukladno količini. inherentna razdoblja neravnoteže.2. Tržištu su. dakle. Dodajmo tomu i nestabilnost tržišta (uspostavljanje. stoga. nakon što je zbog promjena ponude i/li potražnje narušena. O ovome detaljnije u okviru 10. poboljšati performancije tržišta. nove ravnoteže na tržištu zahtjeva izvjesno vrijeme). Sve nabrojeno predstavlja osnovu za državnu intervenciju. Ne čudi. 36 . što ono stvara značajnije razlike između bogatih i siromašnih.

Pogledajmo što se događa s njegovim ukupnim prihodom. ELASTIČNOST POTRAŽNJE 3. Ukupni prihod jest zbroj svih primanja poduzeća koji ono realizira prodajom svojih dobara ili usluga. Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje Ec = Postotna promjena potraživane količine dobra A . 37 . Postotna promjena cijene dobra A a) Kada postotno smanjenje cijene izazove takvo postotno povećanje potraživane količine koje znači povećanje ukupnog prihoda. U tom smislu govorimo o cjenovnoj elastičnosti potražnje. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. Cjenovna elastičnost potražnje Različita se dobra razlikuju. između ostalog. ustvrdit ćemo da je riječ o cjenovno elastičnoj potražnji: Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje u tom je slučaju veći od 1 (EC>1). Pretpostavimo da proizvođač u situaciji u kojoj je EC > 1 smanji cijenu svoga dobra sa 800 na 400 novčanih jedinica.3. i po stupnju po kojem potraživana količina dobra reagira na promjene cijene istog dobra.1. Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jest indikator postotnog reagiranja potraživane količine nekog dobra na postotnu promjenu cijene istog dobra. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3.1. Ukupni prihod jednak je umnošku realizirane količine nekog dobra i njegove cijene (Ukupni prihod = Količina · Cijena).1. Prema tomu.

a UP2 = 3 · 400 = 1200. b) Kada postotno smanjenje cijene ima za posljedicu jednako postotno povećanje potraživane količine. Lako je uočiti da u uvjetima cjenovno elastične potražnje povećanje cijene znači smanjenje ukupnog prihoda. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 11. riječ je o jediničnoj. koje veličinu ukupnog prihoda ostavlja neizmijenjenom. ako je EC > 1 svako smanjenje cijene znači povećanje ukupnog prihoda ali i vice versa. U takovom slučaju je koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jednak 1 (EC = 1).3. UP1 = 1 · 800 = 800. 38 . stabilnoj elastičnosti potražnje. Dakle. Prema tomu.

u uvjetima jedinične (cjenovne) elastičnosti potražnje. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 12. pad cijene ne tangira ukupni prihod. c) Ukoliko postotno smanjenje cijene izazove postotno povećanje potraživane količine koje će značiti smanjenje ukupnog prihoda. neizmijenjeni ukupni prihod. Zamjećujete. 39 . i rast cijene dobra značit će. Ali.3. te da je riječ o cjenovno neelastičnoj potražnji. zaključit ćemo kako koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje (EC) jest manji od 1 ali i veći od 0 (0 < EC < 1).

zamijetili smo da EC jest pozitivan broj koji se. međutim. Nije potrebito posebice naglasiti da će u uvjetima (cjenovno) neelastične potražnje rast cijene nekog dobra značiti i povećanje ukupnog prihoda proizvođača. Kada potraživana količina nekog dobra uopće ne reagira na promjene vlastite cijene. Obratimo. Primjer proizvoda kojih je EC (gotovo) jednak nuli jesu lijekovi. pozornost i na one ekstremne slučajeve. postotno povećanje potraživane količine jest manje od postotnog smanjenja cijene te je UP2 (600) < UP1 (800). dakle. kreće između 0 i ∞. Naime. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 13.3. neosjetljivu na promjene cijene. Ovo su karakteristični slučajevi kada je u pitanju veličina koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje. nazivamo savršeno neelastičnom potražnjom. Ovu izrazito neosjetljivu potražnju. 40 . koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jednak je nuli. Dakle.

Dakle. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 14. Poraste li. vrlo mala. snažne reakcije potraživane količine.3. infinitezimalna postotna promjena cijene izaziva burne. 41 . cijena nekog dobra za jednu lipu potraživana količina pada na nulu. primjerice. U drugom ekstremnom slučaju potraživana količina nekog dobra može biti izrazito osjetljiva na promjene cijene. I obrnuto. potražnju nazivamo savršeno elastičnom potražnjom. Ovakvu. tek teorijski moguću. smanji li se cijena za jednu lipu potraživana se količina beskonačno povećava.

Prilikom izračunavanja koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje važno je uočiti da se postotne promjene cijene i potraživane količine uvijek predstavljaju kao pozitivni brojevi. pokazuje reakciju opadajuće potraživane količine u slučaju rasta cijene i rastuće potraživane količine u slučaju pada cijene. Nadalje. Ovako izbjegavamo moguću grešku da promjenu  2  cijene ili potraživane količine jednom obračunavamo na izvornu. staru cijenu ili količinu.3. pozitivni broj. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 15. promjena cijene (∆C) i potraživane količine (∆K)  C + C1  dovodi se u vezu s prosječnom cijenom  o  odnosno prosječnom  2   K + K1  količinom  o  . a drugi puta na novu. Negativne predznake nećemo uzeti u obzir budući da EC. 42 . izmijenjenu cijenu odnosno količinu.

To će. Izračunajmo koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje i istražimo što se dogodilo s ukupnim prihodom proizvođača dobra A. dakako.Co C= ∆C ⋅100 C (Co +C1 ) 2 42 38 4 40 10% Ko K1 ∆K = Ko .K1 K= ∆K ⋅100 K 2 ( K o + K1 ) 43 . izazvati promjenu potraživane količine dobra A.3. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Prema tomu. ∆K • 100 Postotna promjena potraživane količine dobra A = K Ec = ∆C Postotna promjena cijene dobra A • 100 C ∆K (K o + K Ec = ∆C Co + C ) ⋅ ⋅ ( ) Možda će sljedeći primjer olakšati razumijevanje izračunavanja koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje. Cijena Početna (izvorna) cijena Nova (izmijenjena) cijena Promjena cijene Prosječna cijena Postotna promjena cijene Potraživana količina Početna (izvorna) količina Nova (izmijenjena) količina Promjena količine Prosječna količina Postotna promjena količine 19 21 2 20 10% Co C1 ∆C = C1 . Neka poraste cijena dobra A.

ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE ∆K ⋅ 100 10% Ec = K = =1 ∆C 10% ⋅ 100 C Riječ je o jediničnoj elastičnosti što znači da se ukupni prihod proizvođača neće promijeniti. Dohodna elastičnost potražnje Dohodak je jedna od necjenovnih determinanti potražnje. koeficijent dohodne elastičnosti potražnje vodi računa o eventualnom negativnom predznaku koji nosi sa sobom smanjenje dohotka odnosno potražnje. 21 = 798 3. reagira na promjene dohotka i u tom smislu govorimo o dohodnoj elastičnosti potražnje. sljedeći slučajevi: 44 . Dakle. 19 = 798 UP2 = 38 .3. Stoga su karakteristični. dakako. odnosno ± Postotna promjena dohotka ± ∆K ⋅ 100 (K o + K1 ) / 2 .1. što se veličine koeficijenta dohodne elastičnosti potražnje tiče. Ed = ± Postotna promjena potražnje dobra A . Potražnja.2. Provjerimo: UP1 = 42 . Koeficijent dohodne elastičnosti potražnje (Ed) je kvocijent postotne promjene potražnje nekog dobra i postotne promjene dohotka potrošača. Ed = ± ∆D ⋅ 100 ( Do + D1 ) / 2 Evidentno.

Kao i u prethodnom primjeru sva dobra kojih je 0 < Ed < 1 nazvat ćemo normalnim dobrima. Zanimljivo je. Ukratko. 45 . Inferiornim u tom smislu da ih. ukoliko prosječni dohodak raste 2% godišnje. c) Ed < 0 Promjena dohotka ima za posljedicu promjenu potražnje suprotnog smjera. ali su promjene potražnje manjeg intenziteta od promjena dohotka.. ali i skuplji supstituti. Koristeći proračun dohodne elastičnosti potražnje u stanju smo projekcije prosječnog rasta dohotka pretvoriti u stope rasta potražnje za određenim dobrom. ali raste brže od dohotka. riječ je o dohodno elastičnoj potražnji odnosno dohodnoj elastičnosti. Upravo stoga što su promjene dohotka i potražnje istog smjera. Rezultat je jednak umnošku 2 · 1. zamjenjuju superiorniji. potražnja također raste. Zaključujemo. međutim. ukoliko dohodak raste. Npr. ukoliko dohodak raste. Obrnuto. b) 0 < Ed < 1 U ovom slučaju promjene dohotka i potražnje ostaju istog smjera.1 = 2.3. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE a) Ed > 1 Promjena je potražnje istog smjera kao i promjena cijene. da pad dohotka znači i rast potražnje za inferiornim dobrima. Zato potražnja i jest dohodno neelastična. Rast dohotka izaziva pad potražnje odnosno pad dohotka znači rast potražnje. sva dobra kojih je Ed > 1 nazivamo normalnim dobrima. Dobra kojih je koeficijent dohodne elastičnosti potražnje negativan broj nazivamo inferiornim dobrima.2% godišnje (naravno.2.1). Zbog toga je Ed negativan broj što znači da je u pitanju negativna dohodna elastičnost. ali promjena potražnje bilježi veći postotak negoli promjena dohotka. pad dohotka izazvat će nerazmjerno veći pad potražnje. ukoliko je koeficijent dohodne elastičnosti potražnje za dobrom A 1. potražnja će za dobrom A porasti 2.

supstituirati. Dobra kojih je koeficijent križne elastičnosti potražnje jednak nuli nazivamo nezavisnim dobrima. Ranije je naznačeno da jedna od necjenovnih odrednica potražnje jest i cijena drugog dobra te da u svezi toga valja razlikovati supstitute i komplemente. 46 . postotne promjene potražnje i cijene su istoga smjera. određeno postotno povećanje cijene benzina izazvat će i neko postotno smanjenje potražnje automobila. dakle. dobrima koja se u potrošnji mogu zamijeniti. Savršena križna neelastičnost postoji kada je Ek = 0. Ek > 0. ili pak komplementarni karakter dobara. Primjerice. Primjerice. Kada je koeficijent križne elastičnosti potražnje pozitivan broj. Supstitucijski. pada li cijena margarina smanjit će se i potražnja maslaca. razotkriva koeficijent križne elastičnosti potražnje (Ek). Sada. Križna elastičnost potražnje Križna (unakrsna. ± Postotna promjena potražnje dobra A . raste li cijena margarina rast će i potražnja maslaca. Situacija je to u kojoj promjena cijene jednog dobra uopće ne tangira potražnju drugog dobra. ili komplementarnim dobrima je riječ kada postoji negativna križna elastičnost potražnje. ± Postotna promjena cijene dobra B ± ∆K A ⋅ 100 ( K 0 A + K1 A ) / 2 . transferzalna) elastičnost potražnje registrira promjene potražnje dobra A koje izaziva promjena cijene dobra B. postoji obrnuto razmjerni odnos između promjene cijene i promjene potražnje.3. Obrnuto. Ek = ± ∆CB ⋅ 100 (C0 B + C1 B ) / 2 Ek = Istražimo ponajprije slučaj pozitivne križne elastičnosti. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. Rezultat je negativan broj koji upućuje na komplementarnu narav promatranih dobara.1. kada su u pitanju dobra koja se dopunjuju u potrošnji. Vrijedit će i obrnuto. O komplementima. Pouzdan je to znak da je riječ o supstitutima.3. kada je Ek < 0.

47 . a mali je rast cijene izuzetno povećava. Određeni postotni rast cijene znači rast ponuđene količine ali je postotno povećanje ponuđene količine manje od postotnog povećanja cijene. odnosno rast ponuđene količine. Krivulja savršeno elastične ponude je vodoravni pravac što znači da mali pad cijene dovodi ponuđenu količinu na nulu. Vrijedi. Vrijedi i obrnuto. a 0 < Ep < 1. a Ep = 1. Naime.3. ponuda je elastična. ELASTIČNOST PONUDE Istražiti (cjenovnu) elastičnost ponude znači ispitati reakcije ponuđene količine nekog dobra na promjene njegove cijene. a Ep > 1. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine veća od postotne promjene cijene. Koeficijent elastičnosti ponude (Ep)= Postotna promjena ponuđene količine dobra A Postotna promjena cijene dobra A . U tom će slučaju pad. ponuda je neelastična. Zanimljivi su i ekstremni slučajevi koje spomenusmo. ponuda je jedinično. odnosno rast cijene izazvati isti postotni pad. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine manja od postotne promjene cijene. i obrnuto. ponuda je savršeno elastična a Ep = ∞.2. U tom će slučaju rast cijene imati za posljedicu nerazmjerno veći postotni rast ponuđene količine. Koeficijent elastičnosti ponude je pozitivan broj čija se vrijednost kreće između 0 i ∞. stabilno elastična. ukoliko postoji cijena ispod koje proizvođač nije spreman ništa ponuditi i cijena po kojoj je proizvođač spreman ponuditi bilo koju zahtijevanu količinu. dakako. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine jednaka postotnoj promjeni cijene. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3.

3. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 16. a njena je krivulja okomiti pravac. Ponuda je u takvom slučaju savršeno neelastična. Koeficijent elastičnosti ponude (Ep) može biti jednak nuli. 48 .

3. 49 . Bez obzira raste li ili pada cijena ponuđena količina dobra ostaje fiksna. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 17.

.

Gossena. POTROŠAČEV IZBOR 4. odnosno njegovu korisnost proizvoljno određene. Razlog je tomu činjenica da rast potrošnje nekog dobra nužno izaziva pad njegove granične korisnosti.1.4. Granična korisnost = ∆ Ukupna korisnost . potrošačev izbor. Evidentno. Ona istražuje i objašnjava potrošačevo ponašanje. Mengera. Jevonsa. Granična je korisnost promjena odnosno povećanje ukupne korisnosti kao posljedica jediničnog povećanja potrošene količine nekog dobra.H. marginalna) korisnost. S. F. riječ je o apstraktnom teorijskom konceptu. ali raste sve sporije. Prema tomu. Granična (dodatna. Korisnost je ili ukupna korisnost subjektivni fenomen i predstavlja zadovoljstvo koje potrošaču donosi potrošnja nekog dobra. Temeljne su kategorije teorije granične korisnosti korisnost i granična (dodatna. TEORIJA GRANIČNE KORISNOSTI Teorija granične korisnosti djelo je mnogih ekonomista poput H. Ovaj zakon. Böhm-Bawerka.Marshalla i drugih. 51 . POTROŠAČEV IZBOR 4. marginalna) korisnost je korisnost izvedena iz potrošnje dodatne jedinice nekog dobra. K.Wiesera. ovu jednostavnu činjenicu ilustrirat će sljedeći primjer u kojem su jedinice korisnosti koje određuju zadovoljstvo potrošača. A. ∆ Količina S rastom potrošnje nekog dobra njegova ukupna korisnost raste. E.

7 na 8 jedinica dobra A proizvodi graničnu korisnost od 30 jedinica korisnosti. jedinična promjena potrošnje . Dakle.s. Granične korisnosti.4. POTROŠAČEV IZBOR Tablica 4. Količina dobra A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ukupna korisnost 0 100 176 242 300 350 392 428 458 Granična korisnost31 100 76 66 58 50 42 36 30 Slika 18. upisujemo između redova kako bismo naznačili da je granična korisnost rezultat jediničnog povećanja potrošene količine. npr. kao uostalom sve granične veličine. 31 52 .

Naravno. ali potrošač nastoji ne zaći u područje potrošnje koje znači negativnu korisnost. zorno pokazuje da rast potrošnje nekog dobra znači pad njegove granične korisnosti.potrošačeve ravnoteže. u tom slučaju njegova ukupna korisnost opada. Ova je činjenica poznata kao zakon opadajuće granične korisnosti ili kao I. POTROŠAČEV IZBOR Slika 19. Naime. Slika 19.1. Sljedeći je primjer u funkciji otkrivanja optimalnog izbora potrošača . Potrošačeva ravnoteža Potrošač će prema učenju teorije granične korisnosti nastojati kupovinom različitih dobara realizirati maksimalnu korisnost. granična korisnost može biti i negativna. Potrošačeva ravnoteža je situacija u kojoj potrošač uspijeva alocirati svoj dohodak na način koji maksimalizira njegovu ukupnu korisnost.1.4. 53 . 4. odnosno potrošačevu ravnotežu. Gossenov zakon.

DOBRO A Količina Korisnost 0 0 1 100 2 176 3 242 4 300 5 350 6 392 7 428 8 458 9 482 10 500 Cijena dobra A = 12 Cijena dobra B = 6 Dohodak potrošača = 60 Otkriti potrošačevu ravnotežu znači otkriti onu kombinaciju potrošnje dobra A i B koja pruža najveću. prije toga valja odrediti one kombinacije potrošnje koje potrošač može realizirati uz dane cijene dobara i dani dohodak. Ove će kombinacije prikazati tablica 6.4. DOBRO B Količina Korisnost 0 0 1 60 2 114 3 162 4 204 5 244 6 282 7 318 8 352 9 384 10 414 54 . No. maksimalnu ukupnu korisnost. POTROŠAČEV IZBOR Tablica 5.

Ova alternativa daje ukupnu korisnost od 458 jedinica korisnosti i predstavlja potrošačev optimalni izbor. Tablica 7. koja je od mogućih kombinacija potrošnje "dobitna". Ali. DOBRO A Količina Trošak 0 0 1 12 2 24 3 36 4 48 5 60 Ukupni trošak 60 60 60 60 60 60 DOBRO B Trošak Količina 60 10 48 8 36 6 24 4 12 2 0 0 Otkrili smo koje mogućnosti pruža potrošačev dohodak. potrošačevu ravnotežu. koja predstavlja optimalni izbor potrošača odnosno potrošačevu ravnotežu? Umjesto podataka o troškovima u našu ćemo tablicu uvrstiti podatke o korisnostima i vidjeti koja od kombinacija potrošnje pruža maksimalnu ukupnu korisnost.4. maksimalnu ukupnu korisnost potrošaču (u datim uvjetima) pruža kombinacija 2 jedinice dobra A i 6 jedinica dobra B. 55 . DOBRO A Količina Korisnost 0 0 1 100 2 176 3 242 4 300 5 350 Ukupna korisnost 414 452 458 446 414 350 DOBRO B Korisnost Količina 414 10 352 8 282 6 204 4 114 2 0 0 Evidentno. POTROŠAČEV IZBOR Tablica 6.

u situaciji u kojoj smo prisiljeni birati između različitih dobara odnosno uživanja. Granična korisnost po novčanoj jedinici = Granična korisnost dobra Cijena dobra Teorija granične korisnosti tvrdi da potrošačeva ravnoteža. "odnos između tih uživanja mora biti takav da je veličina svih uživanja jednaka u trenutku kad uživanja prestanu". Gossenov zakon ili propoziciju potrošačeve ravnoteže prema teoriji granične korisnosti možemo prikazati na sljedeći način: Granična korisnost dobra A Cijena dobra A = Granična korisnost dobra B . Gossenovog zakona koji kaže da. POTROŠAČEV IZBOR Teorija granične korisnosti.. 210. 32 Dragičević.4. maksimaliziranje ukupne korisnosti. Granična korisnost po novčanoj jedinici jest kvocijent granične korisnosti nekog dobra i njegove cijene. znači izjednačavanje graničnih korisnosti po novčanoj jedinici različitih dobara. Cijena dobra B Provjerimo djelotvornost ovakvog načina određivanja optimalnog izbora potrošača. Informator. str. međutim. dakle. Zagreb.: Ekonomski leksikon. 56 . posljednja novčana jedinica utrošena za kupovinu nekog dobra mora donijeti istu graničnu korisnost kao i posljednja novčana jedinica utrošena za kupovinu bilo kojeg drugog dobra ili usluge. II. A. omogućuje određivanje potrošačeve ravnoteže i posredstvom granične korisnosti po novčanoj jedinici. 1991.32 Drugim riječima. Na tragu smo II.

korisnost po novčanoj jedinici 5 5.1. nova će ravnoteža uputiti na činjenicu da su dobra A i B supstituti. Ova kombinacija potrošnje znači maksimalnu ukupnu korisnost budući da ona jedino udovoljava pravilu izjednačavanja graničnih korisnosti po novčanoj jedinici: Granična korisnost dobra A Cijena dobra A 6. poveća potrošnju tog dobra i smanji potrošnju dobra B.33 7 9 - Kao i u prethodnom slučaju potrošačevu ravnotežu određuju 2 jedinice dobra A i 6 jedinica dobra B. DOBRO A Količina 0 1 2 3 4 5 Granična korisnost 100 76 66 58 50 Gran. primjerice. POTROŠAČEV IZBOR Tablica 8.4. Ukoliko. uz ostale neizmijenjene uvjete.33 = = Granična korisnost dobra B .67 6.33 5.1. promjena potrošačeve ravnoteže mnogo govori i o naravi kupljenih dobara.17 Količina 10 8 6 4 2 0 DOBRO B Granična korisnost 30 34 38 42 54 Gran. te da je koeficijent križne elastičnosti potrošnje (Ek) > 0. Utjecaj promjene cijena i dohotka na potrošačev izbor Promjena cijena dobara kao i promjena dohotka potrošača znači promjenu potrošačeve ravnoteže. Cijena dobra B 6.korisnost po novčanoj jedinici 8. Međutim.33 6.50 4.1.33 4. 57 .83 4. Potrošač se prilagođava novim uvjetima i u izmijenjenim okolnostima maksimalizira svoju ukupnu korisnost. pad cijene dobra A.

događa da je vrijednost (novčani iznos koji smo spremni izdvojiti za nabavku dobra) veća od cijene (novčanog iznosa koji doista plaćamo prilikom kupovine istog dobra). pokušali definirati vrijednost nekog dobra zaključili bismo da vrijednost jest maksimalni novčani iznos kojega je kupac spreman platiti za izvjesno dobro. Dakako. i ovdje su. te da je koeficijent dohodne elastičnosti potrošnje (Ed). treće 7. Pretpostavimo da je vrijednost prve jedinice nekog dobra 9 novčanih jedinica. druge jedinice 8. pozitivan broj.1. kupujući. Ukoliko bismo. u duhu teorije granične korisnosti. U slučaju da cijena istoga dobra iznosi 5 novčanih jedinica istražimo koliki je potrošački probitak. kupac je. posljednje koju namjeravamo kupiti. na tragu subjektivnog fenomena korisnosti. predstavlja razliku između veće vrijednosti nekog dobra i njegove manje cijene. u stanju realizirati potrošački probitak ili potrošački višak. 4. 58 . na višoj razini potrošnje. dakle. Potrošački probitak. baš kao i kod promjena cijena. Često se.4. u pravilu. Cijena jest onaj novčani iznos koji kupac stvarno plaća prilikom kupovine nekog dobra. POTROŠAČEV IZBOR Rast dohotka. uspostavljena ravnoteža značit će da su oba dobra normalna dobra.2. može značiti povećanje potrošnje obaju dobara. 5 novčanih jedinica. Nova. u slučaju obaju dobara. moguće različite kombinacije. Potrošački probitak Teorija granične korisnosti implicira da gotovo svaka naša kupovina znači "dobar" posao. četvrte 6 i pete. ukoliko se cijene dobara ne mijenjaju. Naime.

59 . Njegov je probitak. POTROŠAČEV IZBOR Slika 20. Vrijednost Cijena Potrošački probitak 35 .25 10 Potrošač je za pet jedinica nekog dobra spreman izdvojiti maksimalni iznos od 35 novčanih jedinica. Međutim. u ovome slučaju. 10 novčanih jedinica.4. Potrošački je probitak područje koje se nalazi iznad cijene i ispod krivulje (individualne) potražnje. stvarni iznos koji plaća iznosi 25 novčanih jedinica.

sa fiksnim dohotkom. za svaku dodatnu jedinicu nekog dobra biti spremni platiti (žrtvovati) sve manji i manji novčani iznos. ukupna korist je identična pojmu vrijednosti. Ukupna korist jest maksimalni novčani iznos kojega je potrošač spreman platiti (žrtvovati) za određenu količinu nekog dobra. Pitanje je. . Ukupna korist mjeri spremnost. Korist i potrošačeva ravnoteža Doista je teško mjeriti kako ukupnu tako i graničnu korisnost. To je novčani iznos kojim potrošač procjenjuje graničnu korisnost dodatne jedinice istog dobra. ali i mogućnosti potrošača da dođe u posjed određene količine nekog dobra. POTROŠAČEV IZBOR 4. Δ Ukupna korist Granična korist = Δ Količina Granična korist je promjena (povećanje) ukupne koristi zbog jediničnog povećanja potrošene količine nekog dobra.1. Zakon opadajuće granične koristi tvrdi da će ljudi. naravno. Ovaj će maksimalni novčani iznos (ukupna korist) ovisiti ne samo o ukupnoj korisnosti već i o veličini dohotka potrošača. Zamjećujete.4. podsjećamo. Krivulje ukupne i granične koristi se ponašaju na isti način kao i krivulje ukupne i granične korisnosti.3. Problem se može zaobići na način da se jedinice korisnosti zamijene novčanim jedinicama. Riječ je. Granična korist jest novčani iznos kojega je potrošač spreman platiti (žrtvovati) za dodatnu jedinicu nekog dobra. 60 . i koju ljestvicu ili skalu korisnosti upotrijebiti. o subjektivnom konceptu.

4. Neto korist jest ukupna korist umanjena za trošak kupovine određene količine dobra. Ovo jednostavno znači da će potrošač ostvariti ravnotežu kupujući one količine dobara koje znače jednakost njihovih graničnih koristi i cijena. Potrošena količina nekog dobra pri kojoj je cijena izjednačena s graničnom koristi jamči potrošaču najveću neto korist. prema tomu. glasi: Cijena = Granična korist . 61 . Jednostavno pravilo potrošačeve ravnoteže. Racionalni će potrošač (racionalno je ponašanje potrošača temeljna pretpostavka teorije granične korisnosti) kupiti dodatnu jedinicu nekog dobra ukoliko je njegova granična korist veća od troška njegove kupovine. POTROŠAČEV IZBOR Slike 21. to i povećanje ukupne koristi biva sve manje i manje. Ukupna korist Granična korist Količina Količina Budući da sa rastom potrošnje granična korist biva sve manja i manja.

međutim. Kupovinu valja zaključiti kada je potrošački probitak ili neto korist maksimalna. odnosno kada je cijena dobra jednaka graničnoj koristi. potrošači ne izračunavaju granične korisnosti po novčanoj jedinici. prihvatljiv opis onoga što se događa u stvarnom životu. Teorija granične korisnosti. Doista. potrošač je u stanju povećati neto korist. 62 . Zaključno o teoriji granične korisnosti Kritičari teorije granične korisnosti primjetit će da se potrošači ne ponašaju na način kako to opisuje teorija granične korisnosti. U tom smislu držimo da teorija granične korisnosti predstavlja dobru sliku.4. 4. odnosno potrošački probitak kupujući dodatnu jedinicu istog dobra.1. složit ćemo se s time. Njeno je učenje temeljeno na činjenici da većina potrošača jest konzistentna u svom ponašanju. pokušava objasniti potrošačev izbor. Prema tomu.4. Cijena i granična korist Neto korist Granična korist K K Dodajmo na kraju da je neto korist isto što i potrošački višak ili probitak. te da potrošači nastoje izbiti maksimalnu korisnost iz svojih dohodaka. uvijek kada granična korist dobra premašuje njegovu cijenu. Kupujući. POTROŠAČEV IZBOR Slike22.

naime. nedostupne potrošnje. cijena dobra B 6 novčanih jedinica. ograničenja potrošačevog izbora prikazat ćemo pomoću crte proračuna. pitanje optimalne alokacije potrošačevog dohotka tretira i teorija krivulje indiferencije. predstavlja granicu između potrošaču dostupne i. crta proračuna povezuje sve kombinacije potrošnje dobra A i B koje u potpunosti iscrpljuju potrošačev dohodak. da je cijena dobra A 12 novčanih jedinica. Budući da je ovdje riječ o geometrijskom prikazu potrošačeve ravnoteže. I ovdje ćemo potrošača staviti u situaciju da bira i izabere optimalne količine dobra A i B. POTROŠAČEV IZBOR 4. Pretpostavit ćemo. Crta proračuna. uz dani dohodak i cijene dobara. Kombinacija potrošnje a) b) c) d) e) f) Dobro A 0 1 2 3 4 5 Dobro B 10 8 6 4 2 0 63 .2. kao i u prethodnom slučaju.4. Drugim riječima. Tablica 9. a dohodak potrošača 60 novčanih jedinica. TEORIJA KRIVULJE INDIFERENCIJE Pitanje potrošačevog izbora.

ali ne i na crti proračuna. Limite potrošačevog izbora. Promjenljive veličine (varijable) o kojima je. 64 . odnosno kombinacije potrošnje koje iscrpljuju potrošačev dohodak u stanju smo odrediti i pomoću jednadžbe proračuna odnosno budžeta. Tek kombinacije potrošnje koje se nalaze na crti proračuna znače potrošnju dohotka u cijelosti i bez ostatka. pri tome. POTROŠAČEV IZBOR Slika 23.4. potrebito voditi računa su: Cijena dobra A Cijena dobra B Količina dobra A Količina dobra B Dohodak potrošača Prema tomu. neće u cijelosti potrošiti svoj dohodak. y = Ca Ka + Cb Kb /: Cb (Ca) (Cb) (Ka) (Kb) (y) = = = 12 6 60 . Ukoliko se potrošač nalazi u području dostupne potrošnje.

1.. odredili smo kombinacije potrošnje koje se na crti proračuna nalaze kao točka a i točka f. odnosno udaljava crtu proračuna od ishodišta koordinatnog sustava. pri datim cijenama dobara i dohotku potrošača.4. POTROŠAČEV IZBOR y Ca = ⋅K a + K b Cb Cb y Ca Kb = − ⋅ Ka Cb Cb . Pomoću nje smo. Ukoliko su cijene dobara fiksna veličina.2 . u stanju odrediti sve kombinacije potrošnje koje iscrpljuju potrošačev dohodak. U našem će primjeru jednadžba proračuna glasiti: 60 12 − ⋅ Ka 6 6 K b = 10 − 2 K a . rast realnog dohotka povećava područje dostupne potrošnje. pažnju na prvi kvocijent u jednadžbi proračuna. Riječ je o kvocijentu nominalnog dohotka (y) i cijene dobra B  y (Cb).2. Realni dohodak pokazuje  Cb  koliko to jedinica nekog dobra možemo kupiti za iznos vlastitog nominalnog dohotka. mijenja potrošnja jednog dobra (dobro B zavisna varijabla) ukoliko raste ili pada potrošnja drugog dobra (dobro A .2 . 5 = 0 i 4. naravno. Crta proračuna i realni dohodak Obratimo. Kb = Jednadžba proračuna pokazuje kako se. Veličina realnog dohotka bitno utječe na crtu proračuna. pretpostavimo li da je količina dobra A 0 i 5. i obrnuto. međutim.nezavisna varijabla). ponovimo to. Npr. odnosno koje se nalaze na crti proračuna. Ovaj kvocijent   jest realni dohodak. 0 = 10 Kb = 10 . Vrijedi. 65 . Kb = 10 .

1 = 10 Kb = 12 -2 . POTROŠAČEV IZBOR Pretpostavimo da se uz neizmijenjene cijene povećao dohodak te da sada iznosi 72 novčane jedinice. 66 . Kb = 12 -2 . Kb = 12 -2 . Kb = Odredimo kombinacije potrošnje koje će se nalaziti na novoj crti proračuna. 72 12 − Ka 6 6 Kb = 12 . 6 = 0 Slika 24.2 Ka . . 0 = 12 Kb = 12 -2 .4. 2 = 8 itd.

Utvrdimo. potrošač će Ca 12 2 nabavkom jedinice dobra B žrtvovati pola jedinice dobra A. U konkretnom Cb 6 slučaju potrošač će kupivši jedinicu dobra A odustati od dvije jedinice dobra B.2. b = = . naravno. To je. uz ostale neizmjenjene uvjete. 67 . Kvocijent cijena dvaju dobara jest relativna cijena ili oportuni Cb  C 12 tetni trošak. U tom slučaju 60 6 − Ka 6 6 Kb = 10 . i obrnuto.4. a i pokazati. Ustvrdit ćemo. da većoj relativnoj cijeni odgovara veći kut crte proračuna. Vrijedi i vice versa. Kb = U odnosu na izvorni primjer relativna cijena (sada iznosi 1) upola je manja (iznosila je 2). POTROŠAČEV IZBOR Rast realnog dohotka. Prema tomu. Neka cijene dobra A i dobra B iznose 6 novčanih jedinica. Crta proračuna i relativna cijena Posvetimo pozornost drugom kvocijentu u jednadžbi proračuna  Ca    . ceteris paribus. Veličina relativne cijene ili oportunitetnog troška određuje kut crte proračuna. područja potrošnje. a vrijedit će. pomoću jednadžbe proračuna. a dohodak 60. omogućava osvajanje novog.1 Ka. prije nedostupnog. Zamijetili ste da su u posljednjem primjeru crte proračuna paralelne.2. U našem primjeru on iznosi a = = 2 . 4. oportunitetni je trošak najbolja alternativa koju C 6 1 smo propustili realizirati. stoga što su u oba slučaja relativne cijene iste i iznose 2. nove granice potrošnje. U obrnutom slučaju.

2 = 8 Kb = 10 . budući da je oportunitetni trošak upola manji.1 = 9 Kb = 10 .10 = 0 Slika 25. razmjerno je manji i kut nove crte proračuna. Kao što rekosmo.4 = 6 itd. vrijedi i obrnuto. 68 . POTROŠAČEV IZBOR Kb = 10 .3 = 7 Kb = 10 . Doista.4. Kb = 10 .0 = 10 Kb = 10 .

postavlja se pitanje zbog čega kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti ostavljaju potrošača indiferentnim. potrošač je ravnodušan budući da sve kombinacije potrošnje koje povezuje krivulja indiferencije znače za potrošača istu ukupnu korisnost.2. Slika 26. Valja odmah reći da se iza pojma indiferencije krije koncept ukupne korisnosti. POTROŠAČEV IZBOR 4. Krivulja indiferencije Krivulja ravnodušnosti ili indiferencije je krivulja koja povezuje sve one kombinacije potrošnje dobra A i dobra B koje potrošača ostavljaju ravnodušnim. Prema tomu.3. 69 . Dakako. krivulja indiferencije je i granica između potrošnje koju potrošač preferira (koja znači veću ukupnu korisnost u odnosu na kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti) i potrošnje kojoj potrošač nije sklon (koja znači manju ukupnu korisnost u odnosu na kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti).4. Dakle.

70 .4. POTROŠAČEV IZBOR Slika 27. krivulje indiferencije koje su udaljenije od ishodišta koordinatnog sustava bit će superiorne u odnosu na one niže čija je udaljenost od ishodišta koordinatnog sustava manja. Budući da je potrošač skloniji većoj potrošnji i većoj ukupnoj korisnosti. Karta preferencija predstavlja niz ili seriju krivulja indiferencija koje se ne sijeku budući da svaka od njih predstavlja drugu razinu ukupne korisnosti. Slika 28.

a vi ste spremni jedinicu dobra A zamijeniti jedinicom dobra B. U ovom će. navedena dobra savršeni supstituti krivulja ravnodušnosti pretvara se u crtu. POTROŠAČEV IZBOR Krivulja ravnodušnosti će izgubiti svoj standardni. Dobro B 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 Dobro A Krivulja će indiferencije zadobiti naročiti oblik (drukčiji od konveksnog) kada su dobro A (desna cipela) i dobro B (lijeva cipela) savršeni komplementi. U tom će slučaju krivulja indiferencije dobiti oblik slova L. 71 . konveksni oblik ukoliko su dobro A i dobro B savršeni supstituti. Ukoliko su. I obrnuto.4. slučaju kartu preferencija prikazati sljedeća slika: Slika 29. ekstremnom. dakle.

vrijedit će da je duž cijele krivulje ravnodušnosti promjena ukupne korisnosti jednaka nuli (∆ Ukupna 72 . Budući da je krivulja indiferencije građena na pretpostavci da smanjenje ukupne korisnosti zbog smanjenja potrošnje jednog dobra ima biti kompenzirano odgovarajućim povećanjem ukupne korisnosti zbog rasta potrošnje drugog dobra. odnosno tri i tako dalje para cipela.1.4. Naravno.3. vrijedit će i obrnuto. Granična stopa supstitucije i krivulja indiferencije Granična stopa supstitucije dvaju dobara pokazuje koliko je jedinica nekog dobra (dobra B) potrošač voljan žrtvovati kako bi za jedinicu povećao potrošnju drugog dobra (dobra A) i pri tome ostao ravnodušan. 4. Veću će ukupnu korisnost od jednog para cipela (jedne lijeve i jedne desne cipele) nuditi dva para cipela (dvije lijeve i dvije desne).2. Dobro B 3 2 1 1 2 3 Dobro A Naročiti nas oblik krivulje ravnodušnosti navodi na zaključak da jedna lijeva i jedna desna cipela čini potrošača jednako sretnim kao jedna lijeva i koliko god želite desnih cipela. POTROŠAČEV IZBOR Slika 30.

međutim. potrebito je kroz točku krivulje indiferencije (za koju želimo odrediti graničnu stopu supstitucije) povući tangentu. Budući da je ovdje riječ o geometrijskom prikazu potrošačevog ponašanja i izbora. Granična je stopa supstitucije dvaju dobara uvijek pozitivan broj.4. budući da određuje odnose smanjenja potrošnje jednog i povećanja potrošnje drugog dobra koji znače istu ukupnu korisnost. 73 . odrediti ∆ Kb i ∆ Ka. ∆ Kb Smanjenje količine dobra B Granična stopa supstitucije = = ∆ Ka dvaju dobara Povećanje količine dobra A . POTROŠAČEV IZBOR korisnost = 0). Tangenta će odrediti i ∆ Kb i ∆ Ka. te valja zanemariti (kao što je i učinjeno) negativni predznak koji se javlja u brojniku ove jednostavne formule. Nameće se zaključak kako granična stopa supstitucije dvaju dobara. Naime. Slika 31. određuje kut krivulje indiferencije. Kako.

I drugo. krećemo li se niz krivulju indiferencije.4. Dvije stvari valja uočiti. te se smanjuje i količina dobra B koju je potrošač voljan žrtvovati po jediničnom povećanju potrošnje drugog dobra. raspolaže sa sve manje jedinica dobra B.5 1  = =  . pokazuje tendenciju pada. U točki b krivulje indiferencije granična stopa supstitucije iznosi 1  ∆ K b 2 . 74 .5  B kako bi za jedinicu povećao potrošnju dobra A i pri tome ostao ravnodušan (slika 31). Potrošač je sada spreman žrtvovati tek jednu  5 2 2  ∆ Ka polovicu dobra B po jediničnom povećanju potrošnje dobra A (slika 32). a vrijedi i obrnuto. U točki a krivulje indiferencije granična stopa supstitucije iznosi  ∆ Kb  5 2 = = 2 . Potrošač je spreman odustati od dviju jedinica dobra  ∆ K a 2 . Granična stopa supstitucije doista određuje kut krivulje indiferencije i to na način da većoj graničnoj stopi supstitucije odgovara veći kut krivulje indiferencije. POTROŠAČEV IZBOR Slika 32. Logično je to budući da potrošač. granična stopa supstitucije. kreće li se niz krivulju indiferencije.

Kao u našem posljednjem primjeru cijena dobra A i B iznosi 6 novčanih jedinica a dohodak potrošača 60 novčanih jedinica. Pretpostavimo postojanje jedne krivulje indiferencije (slika 33). Slika 33.4. Granicu potrošačevog izbora ilustrirat će crta proračuna koja tangira krivulju indiferencije u točki b (slika 34).4.optimalni izbor potrošača. 75 .2. POTROŠAČEV IZBOR 4. Potrošačeva ravnoteža Pomoću crte proračuna i krivulje indiferencije u stanju smo odrediti potrošačevu ravnotežu .

pravilo koje određuje potrošačevu ravnotežu. njegov optimalni izbor prema teoriji krivulje indiferencije glasi: 76 . Poželjnije. krivulje indiferencije (niže u odnosu na tangiranu) potrošaču nisu zanimljive budući da znače inferiornu potrošnju i manju ukupnu korisnost. odnosno oportunitetni trošak. pak. Budući da kut krivulje indiferencije određuje granična stopa supstitucije dvaju dobara. zaključit ćemo da su u točki tangiranja izjednačene granična stopa supstitucije i relativna cijena dvaju dobara. "dobitna kombinacija" za potrošača jest 5 jedinica dobra B i 5 jedinica dobra A. POTROŠAČEV IZBOR Slika 34. Niže. Kako. Prema tomu.4. Potrošačeva je ravnoteža određena točkom tangiranja krivulje indiferencije i crte proračuna. a kut crte proračuna relativna cijena dobara. superiornije krivulje indiferencije (u odnosu na ovu koju tangira svojom crtom proračuna) potrošača u danim uvjetima (dane cijene dobara i dani dohodak) nisu dostupne. međutim. Prema tomu. glasi propozicija optimalnog izbora potrošača prema teoriji krivulje indiferencije? Što je to izjednačeno u točki tangiranja najviše dostupne krivulje indiferencije i crte proračuna? U točki tangiranja izjednačeni su kutovi crte proračuna i krivulje ravnodušnosti.

5.4. doći će ukoliko se promijeni dohodak potrošača i(li) ukoliko se promijeni relativna cijena dobara.2. ceteris paribus. Potrošač se prilagođava promjenama vodeći pri tomu računa i nastojeći izjednačiti graničnu stopu supstitucije dvaju dobara s njihovom relativnom cijenom. Ovo će povećati područje dostupne potrošnje i potrošača "odvesti" na superiorniju krivulju ravnodušnosti. POTROŠAČEV IZBOR Granična stopa supstitucije dvaju dobara  ∆ Kb     ∆K  a   = Relativna cijena dvaju dobara  Ca     Cb  10 10 = 6 . Istražit ćemo ponajprije utjecaj promjena dohotka na potrošačevu ravnotežu. njegovog optimalnog izbora. Pretpostavit ćemo da je. Promjena potrošačeve ravnoteže Do promjene potrošačeve ravnoteže. Dobro B Ravnoteža 2 Ravnoteža 1 Dobro A 77 . Slika 35. povećan dohodak potrošača. 6 4.

Dobro B Ravnoteža 2 Ravnoteža 1 A Dobro A Potrošač je zahvaljujući smanjenju cijene dobra B u stanju povećati kupljenu količinu dobra B. POTROŠAČEV IZBOR Nova potrošačeva ravnoteža (Ravnoteža 2) znači veću potrošnju i jednog i drugog dobra. Slika 36. 78 . Ovo je najčešća situacija. Stoga crta proračuna rotira oko točke A na način koji (zbog rasta relativne cijene) povećava kut crte proračuna. Promjena cijena dobara mijenja njihovu relativnu cijenu. a sa njom i kut nove crte proračuna. Navedena događanja i novu potrošačevu ravnotežu prikazat će slika 36 . U tom slučaju takvo dobro jest inferiorno dobro. ali valja podsjetiti da rast dohotka može dovesti i do pada potrošnje određenog dobra.4. Pretpostavimo da je smanjena cijena jedinice dobra B. Povećat će se relativna cijena. a time i potrošačevu ravnotežu. Rezultat je premještanje potrošačeve ravnoteže na novu. superiorniju krivulju ravnodušnosti uz (u ovom slučaju) smanjivanje potrošnje dobra A te povećanje potrošnje dobra B. Valja zaključiti kako su dobro A i dobro B normalna dobra.

Slika 37. nižu krivulju indiferencije.1.4. Učinak dohotka i učinak supstitucije Djelovanje promjene cijene dobra (relativne cijene dvaju dobara) moguće je razdvojiti na dva učinka: učinak dohotka i učinak supstitucije. POTROŠAČEV IZBOR 4.5. pak. Na osnovu sljedeće slike pokušat ćemo razdvojiti ova dva različita učinka.2. Učinak dohotka jest ona promjena potrošnje (izazvana promjenom cijene dobra) koja potrošača pomiče na višu ili. Dobro B Ravnoteža 2 Učinak dohotka Učinak supstitucije P Ravnoteža 1 Učinak supstitucije Učinak dohotka A Dobro A 79 . Učinak supstitucije jest promjena potrošnje (izazvana promjenom cijene dobra) koja potrošača pomiče duž iste krivulje ravnodušnosti.

Mada točku P potrošač ne izabire kao svoj optimalan izbor ona je vrlo korisna glede razdvajanja učinka dohotka i učinka supstitucije. Promjene potrošačeve ravnoteže i krivulja potražnje Na osnovu prethodnog primjera u stanju smo konstruirati krivulju potražnje potrošača za dobrom B. obrnuto srazmjerni odnos između cijene dobra i njegove potraživane količine. Krivulja potražnje. kretanje duž iste krivulje indiferencije) jest posljedica učinka supstitucije. Naime. 4. pokazuje zakoniti. pak. Improvizirajmo. On povećava potrošnju dobra B te istovremeno smanjuje potrošnju dobra A. učinak dohotka i učinak supstitucije imaju isti smjer – oba povećavaju potrošnju dobra B. Kada je. Ona je. Uz datu cijenu dobra A potrošačevu je ravnotežu predstavljala točka tangiranja crte proračuna i krivulje indiferencije. se razlikuje od prethodne utoliko što smo u nju ucrtali hipotetsku crtu proračuna (paralelnu s novom crtom proračuna) koja inferiornu krivulju indiferencije tangira u točki P. a na osnovu prethodnog primjera. Ovaj skok omogućava povećanje blagostanja potrošača kao posljedice pada cijene dobra B. R1 (Ravnoteža 1). POTROŠAČEV IZBOR Slika 37. istovremeno popis potrošačevih ravnoteža određenih njegovom crtom proračuna i krivuljom indiferencije. u pitanju potrošnja dobra A ova su dva efekta suprotnih smjerova.2.5.4. 80 . kada je u pitanju potrošnja dobra B. skok s točke P na točku R2 jest posljedica učinka dohotka. Zamjećujete da. podsjećamo. Riječ je o skoku s inferiorne na superiornu krivulju indiferencije. Neka u početku cijena dobra B bijaše 10 novčanih jedinica. Ona je. Nasuprot tomu.2. kretanje od točke R1 do točke P (dakle. Efekt dohotka ublažava pad potrošnje dobra A.

značila potrošnju 10 jedinica dobra B. 40 jedinica dobra B. 81 . POTROŠAČEV IZBOR recimo. Potom je cijena dobra B smanjena i iznosi 4 novčane jedinice. Dobro B 40 R2 R1 10 Dobro A Na osnovu poznatih nam podataka izvedimo krivulju potražnje za dobrom B. pretpostavimo.4. Učinak dohotka i učinak supstitucije povećat će potrošnju dobra B na. Ponovimo prethodno rečeno na sljedećoj slici: Slika 38.

Na djelu je zakon potražnje. Te su iznimke od pravila da. ceteris paribus.4. ceteris paribus. znači njegovu veću potraživanu količinu. 82 . poznata kao Giffenov paradoks i Veblenov efekt. Ekonomska teorija poznaje i neka odstupanja od zakona potražnje. Giffenov paradoks se odnosi na mogućnost da rast cijene dobra slabije kvalitete (tzv. a niža cijena dobra. Pad cijene dobra i njegova veća dostupnost aktivira snobovski efekt te se njegova potraživana količina smanjuje. veća cijena znači manju potraživanu količina i obrnuto. inferiorno dobro) izazove rast njegove potraživane količine. Veblenov efekt se odnosi na situaciju u kojoj pad cijene ne izaziva očekivani rast potraživane količine već upravo obrnuto. Dodatna je pretpostavka ovog paradoksa mala kupovna moć (niski realni dohodak) stanovništva. Cijena dobra B 10 4 Potražnja 10 40 Potraživana količina dobra B Naš se racionalni potrošač ponaša na dobro nam poznati način. Viša cijena znači manju potraživanu količinu. POTROŠAČEV IZBOR Slika 39.

6. POTROŠAČEV IZBOR 4.2. primjerice.Granična korisnost dobra B . ∆ Kb Krivulja indiferencije inzistira na tom da je ∆Ukupna korisnost=0. Dakle. povećanje ukupne korisnosti bit će jednako: ∆ Ukupna korisnost = Granična korisnost dobra A . ukoliko potrošač ostaje ravnodušan. Proizlazi da su ove različite teorije i različita objašnjenja potrošačevog ponašanja kompatibilna. Valja se prisjetiti da je granična korisnost. ostaje ista. Teorija granične korisnosti i teorija krivulje indiferencije usporedba Ranije je rečeno da se iza pojma ravnodušnosti krije ukupna korisnost. ∆ Ukupna korisnost = Granična korisnost dobra A . ∆ Ka + Granična korisnost dobra B . ∆ Kb = Granična korisnost dobra A . dobra A jednaka povećanju ukupne korisnosti zbog jediničnog povećanja potrošene količine dobra A. Uvažimo li ovaj zahtjev vrijedit će da je . smanjenje ukupne korisnosti zbog smanjenja potrošnje dobra B ima se nadoknaditi odgovarajućim povećanjem ukupne korisnosti zbog povećanja potrošnje dobra A. promjena ukupne korisnosti jednaka je nuli. ∆ Ka . te da daju identične rezultate. Granična korisnost dobra A = ∆ Ukupna korisnost ∆ Ka Ukoliko potrošač povećava potrošnju dobra A. dakle.4. je: Podijelimo li obje strane gornje jednadžbe s ∆ Ka dobit ćemo da 83 . ∆ Ka Poveća li potrošač potrošnju i dobra A i dobra B onda je . Ukupna korisnost.

postoji čvrsta veza između ovih teorija. nešto mlađa.4. POTROŠAČEV IZBOR . teorija krivulje indiferencije dati iste rezultate. uspjeli smo graničnu stopu supstitucije (kategoriju koja pripada teoriji krivulje indiferencije) izraziti pomoću granične korisnosti (kategorije koja pripada teoriji granične korisnosti). Granična korisnost dobra A Cijena dobra A = Granična korisnost dobra B Cijena dobra B • Granična korisnost dobra B Granična korisnost dobra A = Granična korisnost dobra B⋅Cijena dobra A Cijena dobra B : Cijena dobra A 84 . Krenimo od potrošačeve ravnoteže onako kako je vidi teorija krivulje indiferencije: Granična stopa supstitucije = Relativna cijena . međutim. Negativni predznak (Očigledno. dokazati da će teorija granične korisnosti i. jer to činimo ∆ Ka uvijek kada je u pitanju granična stopa supstitucije dvaju dobara. - ∆ Kb ∆ Ka Granična korisnost dobra A = Granična korisnost dobra B ∆ Kb ) valja zanemariti. U sljedećem koraku valja podijeliti obje strane jednadžbe s graničnom korisnošću dobra B. ∆ Kb ∆ Ka = Granična korisnost dobra A .Granična korisnost dobra B . Prema tomu. Potrebito je.

POTROŠAČEV IZBOR Granična korisnost dobra A Granična korisnost dobra B . = Cijena dobra A Cijena dobra B Jednostavni nas je postupak doveo do II. Gossenovog zakona.4. odnosno potrošačeve ravnoteže temeljene na učenju teorije granične korisnosti. Dapače. 85 . Dokaz je to da navedene teorije ne proturiječe jedna drugoj. riječ je o kompatibilnim teorijama s jednakim rezultatima.

.

netko ili neki snose rizik poslovanja. Parkin.1. str. Družba "Braća hrvatskog zmaja" i Mate d. mlađu: "Poduzeće je ustanova koja kupuje ili unajmljuje čimbenike proizvodnje i organizira navedene resurse kako bi proizvela i prodala dobra i usluge". 207.o. Addison-Wesley Publishing Company. stotinu i više godina. PROIZVOĐAČEV IZBOR 5. Poduzeća postoje kako bi se uhvatila u koštac s nestašicom. Netko ili neki to moraju učiniti. 98. 34 87 . Ona na najbolji mogući način imaju koristiti ograničene i dragocjene resurse kojima raspolažu.33 Ovako poduzeće definira 1889. B. PODUZEĆE I NJEGOVI OBLICI "Sjedinjenje proizvodnih sila da se proizvode dobra i usluge na vlastitu pogibao poduzetnika jest poduzeće". New York..: Počela političke ekonomije. mnogo okolišanja ustvrdit ćemo (a sukladno klasičnoj ili tradicionalnoj teoriji poduzeća) da je cilj poduzeća maksimaliziranje profita.. 1990..34 Da bi nastalo poduzeće i da bi krenula proizvodnja dobra ili pružanje usluga potrebno je sjediniti proizvodne sile (nabaviti i organizirati čimbenike proizvodnje ili inpute). str. Zagreb.5. Bez. M. I mada navedena definicija obuhvaća bitne značajke poduzeća navest ćemo još jednu.o. 1993. PROIZVOĐAČEV IZBOR 5. dakle. Istovremeno. godine naš ekonomist Blaž Lorković. 33 Lorković. (reprint). Ovo nastojanje da se na najbolji mogući način koriste inputi može se (gotovo) identificirati s nastojanjem poduzeća da maksimalizira profit.: Economics.

Naše je poduzeće. Ta plaćanja su poznata kao ukupni trošak poduzeća. postoje poduzeća koja posjeduju tržišnu moć. događa da ukupni trošak bude veći od ukupnog prihoda te da poduzeće ostvari gubitak. Poduzeće inpute kupuje po istoj cijeni kao i njegovi konkurenti. prodajući proizvedeno poduzeće ostvaruje primanja koja su poznata kao ukupni prihod. Poduzeće koje se na tržištu natječe s mnogobrojnim konkurentima nema drugog izbora do prodavati svoje dobro po istoj cijeni kao i ostali proizvođači. naime. u oba slučaja. Riječ je o tzv. PROIZVOĐAČEV IZBOR Naime. kada ste u situaciji određivati cijenu dobra kojega proizvodite vrijedit će da viša cijena znači manju prodanu količinu. tržišnim i tehnološkim ograničenjima. Pod tržišnim ograničenjima podrazumijevamo uvjete pod kojima poduzeće kupuje inpute i prodaje output – dobra ili usluge. dakle. Nimalo laka zadaća. poduzeća maksimalizirati pozitivnu razliku između ukupnog prihoda i ukupnog troška – profit. Riječ je o monopolskoj moći kada ste u mogućnosti manipulirati cijenom dobra kojega proizvodite i prodajete. Cilj je. najveći mogući u datim uvjetima. ukoliko ste monopsonist. dvije prepreke. ali i stopa mortaliteta. lišeno tržišne moći (ono je preuzimatelj cijene) i nije u stanju utjecati na cijenu dobra kojega proizvodi. Na drugoj strani. Slična je situacija kada se poduzeće javlja kao kupac na tržištu čimbenika proizvodnje. profit. U trci za profitom poduzeća se sučeljavaju s. Život poduzeća nije nimalo lak. Naravno.5. Ali. i tržišna moć (bilo monopolska. Poduzeća se rađaju i nastaju da bi proizvodila maksimalni. Često se. grubo rečeno. niža cijena će značiti manju kupljenu količinu nekog inputa. odnosno cijenu inputa kojega kupuje. Poduzeća umiru i nestaju budući da to nisu u stanju. bilo monopsonska) poznaje granice. poduzeće ima obvezu plaćati usluge inputa koje koristi. Naime. ispoštovati pravila igre (cijene) koje nameće tržište. odnosno monopsonskoj moći kada manipulirate cijenom dobra ili inputa kojega kupujete. Ili. Valja. dakle. Stopa je nataliteta. 88 . u svakoj ekonomiji vrlo visoka.

poduzeća su u stanju bitno smanjiti troškove transakcija. Nekoliko je razloga tomu. Addison-Wesley Publishing Company. u pravilu. unaprijed poznati i propisani postupak sa svim strankama ekonomizira navedene troškove. Tehnološka efikasnost postoji kada poduzeće nije u stanju povećati output bez istovremenog povećanja inputa. troškovi pregovaranja i postizanja sporazuma te troškovi osiguranja realizacije sporazuma. Poduzeću za proizvodnju nekog outputa stoji. na raspolaganju nekoliko tehnika proizvodnje. Problem (inženjerske naravi) kojega poduzeće mora riješiti jest biti tehnološki efikasan. Rekosmo ranije da su poduzeća organizacijski oblik sposoban na najbolji mogući način boriti se protiv nestašice i ekonomski racionalna opcija korištenja ograničenih i tako dragocjenih resursa.5. da bi se poduzeće kvalificiralo za realizaciju maksimalnog profita odabrana tehnika proizvodnje mora biti ne samo tehnološki već i ekonomski efikasna. Ali. Tehnološki neefikasna. ekonomska efikasnost uvijek i nužno znači tehnološku efikasnost. 223-224. Radno intenzivne tehnike proizvodnje pretpostavljaju relativno veću upotrebu rada i relativno malu količinu kapitala.: Economics.. tehnika proizvodnje nikada nije i ne može biti ekonomski učinkovita. Zaključimo. Tehnološka efikasnost je pretpostavka. Standardni. Tehnika proizvodnje je kapitalno intenzivna kada je relativno veći angažman kapitala i relativno manji angažman rada. 35 Vidjeti: Parkin. ali ne i vice versa. PROIZVOĐAČEV IZBOR Kada je riječ o tehnološkim ograničenjima valja znati da svaki mogući način pretvaranja inputa u output jest tehnika proizvodnje. naime. M. 89 . O tomu hoće li tehnološka efikasnost prerasti u ekonomsku odlučuju. Troškovi transakcija su troškovi pronalaženja poslovnog partnera. odnosno troškove koji transakciju uopće čine mogućom. Ekonomska efikasnost postoji kada je ukupni trošak proizvodnje određenog outputa sveden na minimum. ekonomske efikasnosti. New York. ali ne i uvijek dostatna. 1990. cijene čimbenika proizvodnje. naravno. str.35 Ponajprije.

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Nadalje, poduzeća u pravilu proizvode velike outpute. Stoga su u stanju koristiti prednosti masovne, velikoserijske proizvodnje. Riječ je o ekonomiji razmjera koja obara trošak po jedinici proizvedenog dobra zbog povećanja broja proizvedenih dobara. I konačno, poduzeće organizira i koristi prednosti timskog, zajedničkog ili kooperativnog rada. Riječ je o složenoj kooperaciji koja podrazumijeva unutarnju, tzv. sinkronu podjelu rada. Svaki se član tima specijalizira u obavljanju sasvim određene, ograničene zadaće što ima sinergijski, blagotvorni učinak po output poduzeća. 5.1.1. Oblici poduzeća Gotovo je nezaobilazna podjela poduzeća na jednovlasničko ili inokosno poduzeće (proprietorship), partnersko ili ortačko poduzeće (partnership) i dioničko društvo (corporation). Jednovlasničko je poduzeće, u punom smislu te riječi, privatno poduzeće. Ono je vlasništvo jedne osobe. Temeljno je obilježje ovog poduzeća da njegov vlasnik za obveze poduzeća odgovara neograničeno. Neograničena odgovornost (unlimited liability) znači da vlasnik poduzeća odgovara za dugove poduzeća cjelokupnom svojom imovinom. Ovo se poduzeće brzo prilagođava promjenama na tržištu. Razlog tomu je njegova vrlo jednostavna upravljačka struktura. Naime, sve relevantne odluke donosi vlasnik poduzeća. Fleksibilnost je vrlo značajno obilježje i prednost ovog oblika poduzeća. Postoje, naravno, i određeni nedostaci. Profit jednovlasničkog poduzeća u cijelosti pripada vlasniku (to, dakako, nije loše), ali i sav rizik poslovanja pada na teret njegove cjelokupne imovine. Spomenimo, međutim, i pitanje sukcescije. Evidentno, vlasnik udahnjuje život svom poduzeću. Stoga, na žalost, nije rijetkost da zajedno s vlasnikom umre i poduzeće.

90

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Partnersko poduzeće je vlasništvo dviju ili više osoba – partnera. Partnerski sporazum mora riješiti pitanje načina upravljanja poduzećem te pitanje podjele profita između partnera. Važno je reći da je svaki od partnera zakonski odgovoran za sve dugove poduzeća. Riječ je, dakle, o zajedničkoj neograničenoj odgovornosti (joint unlimited liability). Profit jednovlasničkog i partnerskog poduzeća smatra se dohotkom vlasnika inokosnog poduzeća, odnosno dohotkom suvlasnika partnerskog poduzeća te se kao takav i oporezuje. Dioničko društvo jest moguće najpoznatiji, ali ne i najčešći, oblik poslovne organizacije. O ovom ćemo poduzeću detaljnije progovoriti nešto kasnije. Sljedeći oblik poduzeća je državno poduzeće (goverment firm). Riječ je o poduzeću kojega je vlasnik država i kojim upravlja vlada (država). Dakako, riječ je najčešće, o komunalnim poduzećima – opskrba vodom, gradski prijevoz, odvoz smeća, itd. I na kraju, neprofitno poduzeće (not for profit firm) – nešto poput "drvenog željeza". Riječ je o poduzeću koje, zbog ovog ili onog razloga, posluje na način da izjednači prihod i trošak. 5.1.2. Dioničko društvo "Korporacija (dioničko društvo) je genijalni način realizacije individualnog profita bez individualne odgovornosti".36 Dakle, bez osobnog angažmana dioničar može ostvariti profit (dividendu), ali odgovornost, mada ograničena, ipak postoji. Naime, loše poslovanje dioničkog društva i eventualni stečaj znači da njegovi suvlasnici mogu izgubiti tek ona novčana sredstva koja su uložili u

36

Wonnacott, P, Wonnacott, R.: Microeconomics, John Wiley and sons, New York, 1990.

91

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

dioničko društvo kupivši određeni broj dionica. Dioničko društvo, dakle, ne ugrožava cjelokupnu imovinu svojih vlasnika. Međutim, differentia specifica dioničkog društva jest način formiranja dioničkog kapitala (temeljnog kapitala). Veli se da je dioničko društvo gotovo savršeni način prikupljanja i oblikovanja velikog kapitala kojeg nije potrebno vraćati. Dionički kapital nastaje prodajom vrijednosnih papira – dionica.37 Ona predstavlja pravnu potvrdu o suvlasništvu u dioničkom društvu i pravo na udio (dividenda) u financijskom rezultatu dioničkog društva. Ovisno o vrsti dionice ona može nositi i pravo glasa glede pitanja upravljanja dioničkim društvom. U pravilu jedna dionica znači jedan glas. Dakako, prodajom dionica dioničar može ostvariti povrat uloženih sredstava bilo u nominalnom, uvećanom ili, na žalost, i umanjenom obliku. "Za velika poduzeća najprikladnija su dionička društva. Risiko dioničara nije velik, pošto svaki jamči tek onim iznosom na koji dionica glasi, a drugih obveza ne prima nikakovih; nada u lijep dobitak znatna je. Za to će se i manje imućni lako odlučiti da kupe jednu ili više dionica. Kad treba gotovine, može dionicu prodati, često se prodaje uz dobitak; prodajom prestaje dakako svaka odgovornost."38

37

Zanimljivo, Marx dioničko društvo doživljava kao nužnu polaznu točku za pretvaranje kapitala u vlasništvo proizvođača, ali ne više privatno vlasništvo izdvojenih proizvođača već udruženih proizvođača, dakle, u neposredno društveno vlasništvo. Isto tako, dioničko je društvo polazna točka za pretvaranje svih funkcija u procesu reprodukcije, koje su dosad još bile vezane sa vlasništvom na kapitalu, u jednostavne funkcije udruženih proizvođača, u društvene funkcije. Radi se, dakle, o ukidanju kapitala kao privatnog vlasništva u granicama samog kapitalističkog načina proizvodnje. Vidjeti: Marx, K.: Kapital, BIGZ – Prosveta, Beograd, 1973., str. 1504.-1505. Stvarna događanja neće potvrditi u narednih stotinu i više godina ove Marxove stavove. Dionička društva nisu privatno vlasništvo učinili suvišnim, a još manje su ga ukinula.

38

Lorković, B.: Počela političke ekonomije, (reprint), Družba "Braća hrvatskog zmaja" i Mate d.o.o., Zagreb, 1993., str. 103-104.

92

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Kada je riječ o osnivanju dioničkog društva valja spomenuti tzv. simultano i sukcesivno osnivanje. Simultano osnivanje dioničkog društva znači da osnivači preuzimaju sve dionice društva (dakako i obvezu uplate preuzetih dionica). Sukcesivno osnivanje dioničkog društva znači da se dionice, odnosno njihov dio nude javnosti posredstvom javnog poziva za upis dionica (offer by prospectus). I na kraju: dioničko društvo o svojoj posebnoj naravi mora obavijestiti javnost. Tako u nas nakon tvrtke slijedi d.d., u Njemačkoj AG (Aktiengesellschaft) u Francuskoj SA (Societe Anonyme), u Engleskoj PLC (Public Limited Company), u Sjedinjenim američkim državama Inc. (Incorporated), itd.
5.1.2.1. Vrste dionica

Spomenut ćemo dvije vrste dionica, a ovisno o sadržaju prava koja dionice daju svojim imateljima. Redovne ili obične dionice (common shares) su pismene isprave o uloženim sredstvima u temeljni kapital dioničkog društva i predstavljaju idealni dio vlasništva nad dioničkim društvom. One mogu glasiti na ime i na donositelja. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima redovne dionice svojim vlasnicima daju pravo glasa u glavnoj skupštini, pravo na isplatu dividende te pravo na isplatu dijela likvidacijske, odnosno stečajne mase društva. Povlaštene ili preferencijalne dionice (preferred shares) osiguravaju neka povlaštena prava u odnosu na obične dionice. Recimo, prioritet prilikom isplate dividende, prioritet pri isplati likvidacijske, odnosno stečajne mase. Dodajmo kako povlaštena dionica nosi pravo na unaprijed poznatu dividendu pa se stoga bez prava glasa mogu izdati

93

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

samo povlaštene dionice.39 Razlog tomu je činjenica da su imatelji povlaštenih dionica prije vjerovnici negoli suvlasnici dioničkog društva. Isprava o dionici se sastoji od sljedećih dijelova: plašt dionice, kuponski arak i talon. Na plaštu dionice ima biti naznačena nominalna vrijednost dionice – njezin nominalni iznos (novčani iznos na kojega dionica glasi), oznaka vrste dionice, tvrtka i sjedište izdavatelja dionice, tvrtka ili ime osobe na koju dionica glasi, odnosno naznaka da glasi na donositelja, itd. Kuponski arak služi za naplatu dividendi. Ukoliko imate sreću vrijedno izrezivati kupone i naplaćivati dividendu, ostat ćete bez kupona te ćete pomoću talona podići novi kuponski arak.
5.1.2.2. Cijena dionice 5.1.2.2.1. Cijena dionice kao kapitalizirana dividenda

Već je rečeno da jednom uloženi novčani iznos dioničar ne može dobiti natrag. "On nema nikakvo pravo na nj, on ima pravo samo na alikvotni dio dobiti. No u kapitalističkom društvu svaka novčana suma dobija sposobnost donositi kamatu: obratno, svaki prenosivi periodični dohodak (…) smatra se kamatom nekog kapitala i dobija cijenu, koja je ravna iznosu kapitaliziranom po datoj kamatnoj stopi."40 Prema tomu, svaki se dohodak, koji je relativno stalan i osiguran, može kapitalizirati, odnosno predstaviti kao potomak ili kamata novčanog kapitala određene veličine. Kapitaliziranje dohotka obavlja se na način da se dohodak izjednači s kamatom te se uz postojeću kamatnu stopu izračunava novčani kapital (kamatonosni kapital) koji odbacuje kamatu jednaku
39 40

Vidjeti: Zakon o trgovački društvima, Informator, Zagreb, 1993., str. 56,57. Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 129.

94

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

dohotku.41 Kapitalizirati dohodak ne znači drugo doli podijeliti ga s postojećom kamatnom stopom (k') i pomnožiti sa sto. Dohodak kojega valja kapitalizirati jest očekivana dividenda. Stoga, cijena (tečaj) dionice zavisi prvo od veličine profita, odnosno dividende i drugo, od prosječne kamatne stope.42 Prema tomu, cijena dionice = dividenda ⋅ 100 . k'

Ukoliko dividenda koju odbacuje neka dionica iznosi 100 novčanih jedinica, a prosječna ili tržišna kamatna stopa 5%, cijena dionice je 2000, odnosno: cijena dionice = 100 ⋅ 100 = 2000 . 5

Vlasnik dionice spreman je prodati dionicu za 2000 novčanih jedinica jer će tih 2000 uloženih u banku donositi (uz kamatnu stopu od 5%) kamatu jednaku dividendi (100). Kako kupac, pak, dionice dobija dividendu jednaku kamati koju bi ostvario uloživši novce (2000) u banku, dionica "vrijedi" 2000.43 kamata ⋅ 100; otuda kamatonosni kapital kamata kamatonosni kapital = ⋅ 100 k'
k' (kamatna stopa ) = Vidjeti: Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 129.

41

42 43

"Slobodan novčani kapital konkurira dakle kao takav, to jest kao kamatonosni kapital, za plasiranje u dionice, kao što u svojoj pravoj funkciji kao zajmovni kapital konkurira za plasiranje u zajam sa stalnom i određenom kamatnom stopom. Konkurencija oko ovih različitih mogućnosti plasiranja približava cijenu dionice cijeni plasmana sa stalnom kamatom i prihod dioničara od industrijskog profita svodi se na kamatu." Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 128.

95

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Međutim, do istog rezultata možemo doći i pomoću nominalnih veličina – nominalne vrijednosti dionice i nominalne stope prinosa (dividendne stope). Dividendna stopa je postotak dividende koji se odnosi na 100 novčanih jedinica nominalne vrijednosti dionice. Ona, dakle, pokazuje koliko novčanih jedinica dividende dioničar ostvari na svakih 100 novčanih jedinica nominalne vrijednosti dionice. Prema tomu, dividendna stopa (d') = Iz ovoga slijedi da je dividenda = nominalna vrijednost dionice ⋅ d ' . 100 dividenda ⋅ 100 . nominalna vrijednost dionice

Dakle, cijenu dionice (supstituiramo li brojnik u prvoj formuli gornjim izrazom) možemo izračunati na sljedeći način: cijena dionice = nominalna vrijednost dionice ⋅ d ' . k'

Pretpostavimo li da je nominalna vrijednost dionice 1000 novčanih jedinica, d' 10%, a k' 5% cijena dionice (baš kao i u prethodnom slučaju) iznosi 2000, odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 10 = 2000 . 5

Cijene dionica su iste (2000) budući da dionica nominalne vrijednost 1000 donosi dividendu od 100.

96

One su al pari.5. Ukoliko. a disažio 50%  ⋅100  . odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 5 = 1000 . zamjećujete.2. Ovo je.5% cijena dionice jest 500. 5..1. 5 Dividenda sada iznosi 50.  1000  Ukoliko se d' izjednači s k' cijena dionice iznosi 1000. odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 2. PROIZVOĐAČEV IZBOR Ali. Cijena dionice kao eskontirana dividenda Pretpostavimo da posjedujete 1000 novčanih jedinica te ste ih uložili u banku na rok od godinu dana uz kamatnu stopu od 10%.2. Ako je d' 2. 5  500  Dividenda sada iznosi 25. cijena dionice (2000) je veća od nominalne vrijednosti (1000). a cijena dionice jednaka je nominalnoj vrijednosti.   1000 Disažio (disagio) je u postotku predstavljen iznos koji se javlja kada je cijena vrijednosnog papira manja od njegove nominalne vrijednosti. po isteku godine dana raspolagat ćete sa 1100 novčanih jedinica. dakako. moguće provjeriti pomoću sljedeće formule: 97 . Evidentno. Pojavio se ažio (agio).2. Ažio je u postotku predstavljen iznos koji se javlja kada cijena ili tečaj vrijednosnog papira premašuje njegovu nominalnu vrijednost. U konkretnom slučaju ažio  1000  iznosi 100%  ⋅100  . dividendna stopa (d') padne ispod kamatne stope (k') cijena dionice će pasti ispod njene nominalne vrijednosti.5 = 500 .

Sadašnji iznos = Eskontiranje jest svođenje nekog budućeg iznosa na njegovu sadašnju vrijednost ili veličinu. 1 +  = 1000 1.21 (1 + r ) 2 1. PROIZVOĐAČEV IZBOR Budući iznos = Sadašnji iznos . 1. 100 10   . Zakomplicirajmo slučaj pretpostavljajući da vaše novce uz neizmijenjenu kamatnu stopu ulažete u banku na rok od dvije godine. Eskontiranje ćemo obaviti na sljedeći način: Sadašnji iznos = Budući iznos 1210 1210 = = = 1000 . sadašnja ili eskontirana vrijednost neke buduće svote novca jest iznos koji uložen uz odgovarajuću kamatnu stopu raste do veličine budućeg iznosa. (1 + r ) 1. Naše će formule doživjeti izvjesne promjene.5.12 98 . Priznat ćete. prethodni je primjer bio vrlo jednostavan.21 = 1210.  100  Obrnemo li stvari.1 = 1100 .1 Ovaj je postupak poznat kao eskontiranje ili diskontiranje. Iznos kojim ćete raspolagati po isteku dvije godine bit će 1210. Provjerimo: Budući iznos 1100 = = 1000 . u situaciji smo ustvrditi da 1100 novčanih jedinica kojima ćemo raspolagati po isteku godine dana "vrijedi" danas 1000 novčanih jedinica. Dakle. 1.12 = 1000 . (1+r)2 = 1000 . Budući iznos = 1000 . gdje r = k' . 1. (1+r). odnosno Budući iznos = Sadašnji iznos .

1) n +1 44 Vidjeti: Parkin... Cijena dionice 45 99 .. Addison-Wesley Publishing Company. dakle. Dakako. str. Očekuje se da će dioničko društvo vlasniku dionice. 216. Ukoliko se očekuje da će dioničko društvo loše poslovati te da dividende neće biti cijena dionice će biti jednaka nuli. Međutim.1 = 1000 . godinu dana po kupovini dionice. Odgovor će reći da cijena dionice i nije drugo doli eskontirana.1) (1.5. Kamatna stopa će i dalje iznositi 10%. Neka ta dividenda iznosi 10.1) (1. Pruži li vam se mogućnost kupiti istu dionicu po cijeni nižoj od 1000 napravit ćete "dobar posao" budući da će u tom slučaju dividenda biti veća od kamate.: Economics. a kamatna stopa 10%. M. Ali. (1 + r ) n Ali. New York. + + / : 1... nitko neće platiti više od 1000 novčanih jedinica za mogućnost da nakon godine dana prisvoji 1100 novčanih jedinica – ukoliko je kamatna stopa 10%. dakle. 1990.44 CD45 = 10 10 10 10 10 + + + ..1 2 3 n 1. vjerojatno se pitate kakove veze ima eskontiranje s cijenom dionice.. Cijena dionice (sadašnji iznos)= dividenda (budući iznos ) (1 + r ) = 1100 1.. formula kojom izračunavamo eskontiranu vrijednost novčanog iznosa investiranog n godina u budućnosti glasi: Sadašnji iznos = Budući iznos nakon n godina . isplatiti dividendu od 1100 i nakon toga ništa – dividenda izostaje. PROIZVOĐAČEV IZBOR Opća.. na sadašnju vrijednost svedena očekivana dividenda.1) (1.1 (1. pretpostavimo sljedeći jednostavni slučaj. potencijalni dioničari očekuju da će kupljena dionica donositi određenu dividendu i to svake godine.

. očekivanjima upravlja manja ili veća profitabilnost dioničkog društva.5. Brojnik (10) jest očekivana dividenda..1 Prema tomu.. Dakle.1 CD = 10 10 = 100 CD = 0.1) (1. cijene dionica osciliraju (ponekad i dramatično) ovisno o procjenama očekivanih dividendi.1 1.1) (1. 2 3 4 1.1 1. + . priča o cijeni dionice kao kapitaliziranoj dividendi i cijeni dionice kao eskontiranoj dividendi ima isti (pod određenim pretpostavkama) kraj. sadašnja ili eskontirana vrijednost vječne dividende od 10 novčanih jedinica (uz kamatnu stopu od 10%) jest 100 novčanih jedinica.. moguće je od rezultata zanimljiviji brojnik i nazivnik prethodnog kvocijenta. PROIZVOĐAČEV IZBOR CD 10 10 10 10 = + + + . k' r k' 100 Evidentno.1 1. No... formula vam je poznata. CD = dividenda dividenda dividenda = = ⋅ 100 .1) (1.1 (1.1) jest r. Budući da dioničko društvo dividendu isplaćuje iz ostvarenog profita.... Naravno.1 CD – CD = 10 0. a nazivnik (0. CD CD 10 = /⋅ 1. Dakle.1) n +1 Oduzmite ovu jednadžbu od prethodne jednadžbe.. Kupci dionica posebnu pozornost posvećuju kvocijentu cijene dionice i dobitka (dividende) po dionici – P/E ratio (price-earnings 100 .

Ukupni proizvod Ukupni je proizvod ukupno proizvedena količina nekog dobra. PROIZVOĐAČEV IZBOR ratio). kapital). uz neizmijenjene veličine ostalih čimbenika proizvodnje. kvocijent znači da su ulagači spremni platiti relativno nisku cijenu u odnosu na zaradu koju ona donosi. Dugi rok ili dugo vremensko razdoblje je razdoblje u kojem su svi čimbenici proizvodnje (rad. PROIZVODNJA U KRATKOM VREMENSKOM RAZDOBLJU Kratki rok ili kratko vremensko razdoblje je razdoblje u kojem je proizvođač u stanju varirati veličinu tek nekih čimbenika proizvodnje ili inputa (npr. Razlog tomu su očekivanja da će se profit dioničkog društva smanjiti. dat će ukupni proizvod. povećavati veličinu svih zaposlenih čimbenika.2. Promjene ukupnog proizvoda. 5. povećanje angažiranog kapitala (akumulacija kapitala) zahtijeva više vremena nego povećanje inputa rada. u dugom roku proizvođač je u stanju mijenjati. ilustrirat će krivulja ukupnog 101 .5. granični proizvod i prosječni proizvod. P/E ratio pokazuje novčani iznos potreban za "kupovinu" jedinice dobitka (dividende). pak. pod pretpostavkom da se veličina kapitala i zemlje ne mijenja.1. kapital. 5. Odgovor na pitanje što se događa ukoliko proizvođač povećava veličinu angažiranog rada. rada) dok su veličine drugih inputa fiksnog ili nepromjenljivog karaktera (npr. a raste veličina rada. Neprijeporno. Razlog tomu su očekivanja da će se profit dioničkog poduzeća povećati. Dakle.2. Niski. Visoki kvocijent znači da su ulagači spremni platiti relativno visoku cijenu dionice u odnosu na dividendu koju ona donosi. zemlja) promjenljivog karaktera.

Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Slika 40. Krivulja ukupnog proizvoda predstavlja. te promjenljivu veličinu rada. Prema tomu. Tablica 10. krivulja ukupnog proizvoda pokazuje maksimalni output u kratkom vremenskom razdoblju. u datim uvjetima (fiksna veličina kapitala i zemlje te promjenljive količine rada). granicu između. moguće i nemoguće proizvodnje. Riječ je o najvećem mogućem proizvodu uz fiksnu veličinu kapitala i zemlje. također. PROIZVOĐAČEV IZBOR proizvoda. Područje iznad krivulje ukupnog proizvoda jest područje nemoguće i proizvođaču nedostupne proizvod102 .5.

Ukoliko poduzeće varira inpute rada zadržavajući veličine ostalih angažiranih čimbenika (kapital. a raste input zemlje). tek one veličine outputa koje se nalaze na krivulji ukupnog proizvoda predstavljaju i znače tehnološku efikasnost. Ukoliko se.2. on neadekvatno koristi čimbenike proizvodnje kojima raspolaže. moguće je govoriti o graničnom proizvodu kapitala (kada su inputi zemlje i rada fiksni. Ili. 5. marginalni) proizvod nekog promjenljivog. proizvođač nalazi ispod svoje krivulje ukupnog proizvoda on jest tehnološki neefikasan.5. Tehnološka efikasnost znači. zemlja) neizmijenjenima granični proizvod rada bit će proizvod dodatno zaposlene jedinice rada odnosno povećanje ukupnog proizvoda kao posljedica jediničnog povećanja inputa rada. Područje ispod krivulje jest područje moguće proizvodnje. dakle. varijabilnog čimbenika proizvodnje jest proizvod dodatno angažirane jedinice tog varijabilnog čimbenika. Granični proizvod rada = ∆ Ukupni proizvod ∆ Rad Sukladno tomu. Međutim. proizvodnje koju proizvođač može realizirati. a raste input kapitala) te graničnom proizvodu zemlje (kada su inputi rada i kapitala fiksni. naime. Granični proizvod Granični (dodatni.2. Granični proizvod kapitala = ∆ Ukupni proizvod ∆ Kapital Granični proizvod zemlje = ∆ Ukupni proizvod ∆ Zemlja 103 . to je promjena. da proizvođač nije u stanju povećati vlastiti output bez istovremenog povećanja inputa. PROIZVOĐAČEV IZBOR nje. odnosno povećanje ukupnog proizvoda uslijed jediničnog povećanja promjenljivog inputa.

104 . Ukupni proizvod Rad Prosječni proizvod rada = Prosječni proizvod kapitala = Ukupni proizvod Kapital Prosječni proizvod zemlje = Ukupni proizvod Zemlja Upotpunimo našu tablicu i podacima o prosječnom proizvodu rada. PROIZVOĐAČEV IZBOR Vratimo se prethodnomu primjeru.2.5. Tablica 11.3. Prosječni proizvod Prosječni proizvod nekog čimbenika proizvodnje jest ukupni proizvod po jedinici istog čimbenika proizvodnje. te izračunajmo granični proizvod rada. Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Granični proizvod rada 5 7 3 2 1 5.

s tim u svezi. Međutim.6 Zaključimo kako povećanje jednog inputa (rada) uz nepromijenjene veličine drugih inputa izaziva rast ukupnog proizvoda. uspješno dopuniti prethodni komentar. Granični proizvod dodatno zaposlenog radnika biva manji od graničnog proizvoda prethodno zaposlenog radnika. 105 .5. Zanimljiv je i važan odnos između graničnog i prosječnog proizvoda (rada). a zatim pad graničnog proizvoda (rada). biva sve sporiji i sporiji. Kada granični proizvod raste raste i prosječni. Prosječni proizvod prati kretanje graničnog proizvoda. Uzrok je tomu početni rast. PROIZVOĐAČEV IZBOR Tablica 12. nakon početnog ubrzavanja (progresije). taj rast.25 3. Pad graničnog proizvoda dovodi i do logičnog pada prosječnog proizvoda. Možda će sljedeća slika. Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Granični proizvod rada 5 7 3 2 1 Prosječni proizvod rada 5 6 5 4.

PROIZVOĐAČEV IZBOR Slika 41. Upravo stoga.2. kada su u pitanju granične i prosječne veličine. U presjecištu krivulja graničnog i prosječnog proizvoda rada prosječni proizvod rada bilježi svoj maksimum. a vrijedi i vice versa. ova posljednja raste. granični proizvod rada raste. krivulje ukupnog proizvoda različitih proizvodnih procesa imaju sličan oblik i u pravilu se ponašaju na identičan način. Naime. Istovremeno. Tu pojavu nazivamo rastući granični prinosi. kao i u našem primjeru. povećanje promjenljivog inputa ponajprije izaziva snažan rast ukupnog proizvoda.5. vrijedit će sljedeće pravilo: kada je granična veličina (u ovom slučaju granični proizvod) veća od prosječne. Zakon opadajućih prinosa Oblikom krivulje ukupnog proizvoda upravljaju dvije značajne ekonomske pojave. 5. Uopće. Rastući granični prinosi postoje kada je granični proizvod dodatno angažirane jedinice promjenljivog čimbenika proizvodnje (rada) veći od graničnog proizvoda prethodne jedinice istog 106 .4.

međutim. analizirajući potrošačev izbor. PROIZVOĐAČEV IZBOR čimbenika. ceteris paribus.5. zbog činjenice da granični proizvod rada opada. 5. TROŠKOVI Dosadašnja je analiza istraživala reakciju ukupnog. granični trošak i prosječni trošak. Ova pojava dominira kratkim vremenskim razdobljem.3. 107 . izaziva pojavu opadajućih graničnih prinosa.3. graničnog i prosječnog proizvoda na rast i povećanje jednog (promjenljivog) čimbenika proizvodnje. ali je taj rast. Ukupni trošak Terminološki proizlazi da ukupni trošak jest trošak svih upotrijebljenih čimbenika proizvodnje. Kao što ranije. rast promjenljivog čimbenika proizvodnje. povećana uporaba nekog čimbenika proizvodnje smanjuje njegov granični proizvod (zakon opadajućih prinosa). Gossenov zakon) tako smo sada u stanju zaključiti kako.zakonom opadajućih prinosa. uz fiksne veličine ostalih inputa. Opadajući granični prinosi postoje kada je granični proizvod dodatno angažirane jedinice promjenljivog čimbenika proizvodnje (rada) manji od graničnog proizvoda prethodne jedinice istog čimbenika. Što se. Ukupni proizvod može i dalje rasti (kao u našem primjeru). zaključismo kako povećana potrošnja nekog dobra nužno obara njegovu graničnu korisnost (zakon opadajuće granične korisnosti ili I. Daljnji. te je nazivamo i zakonom opadajućih prinosa. prije ili kasnije. Kriterij ove podjele ukupnog troška jest sposobnost troška da reagira na promjene ukupnog proizvoda. sve sporiji i sporiji. sučeljava se s ovom neugodnom činjenicom . 5. Ukupni ćemo trošak podijeliti na fiksni (stalni) i varijabilni (promjenljivi) trošak.1. Dakle. međutim. događa sa troškovima ukoliko variramo veličinu ukupnog proizvoda? Odgovor na ovo pitanje implicira poznavanje kategorija kao što su ukupni trošak. svaki proizvođač koji povećava jedan input zadržavajući veličine ostalih čimbenika neizmijenjenima.

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Prema tomu, fiksni trošak je trošak čija veličina ne ovisi o veličini ukupnog proizvoda. Fiksni trošak je trošak svih fiksnih inputa. On postoji i tada kada je ukupni proizvod jednak nuli i ne mijenja se bez obzira kako se mijenjala veličina ukupnog proizvoda. Fiksni je trošak potpuno neosjetljiv na promjene ukupnog proizvoda.46 Varijabilni trošak je trošak čija veličina ovisi o veličini ukupnog proizvoda. To je trošak svih varijabilnih, promjenljivih inputa. Kada je ukupni proizvod jednak nuli, odnosno kada proizvodnja nije započela ili je (privremeno) prekinuta, varijabilni je trošak jednak nuli. Kada proizvodnja krene ili se nastavi, javlja se varijabilni trošak, te njegov rast u odnosu na rast ukupnog proizvoda može biti proporcionalan, degresivan ili progresivan. Tablica 13.
Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Fiksni trošak 30 30 30 30 30 30 Varijabilni trošak 0 10 20 30 40 50 Ukupni trošak (UT=FT+VT) 30 40 50 60 70 80

Ukupni trošak jest zbroj fiksnog i varijabilnog troška. Kada je ukupni proizvod jednak nuli, ukupni se trošak sastoji isključivo od svoje fiksne komponente.

46

Koristimo, dakle, koncept apsolutno fiksnog troška.

108

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Slika 42.

Kako je ukupni trošak zbroj varijabilnog i fiksnog troška, okomita razlika između krivulja ukupnog i varijabilnog troška jest fiksni trošak. 5.3.2. Granični trošak Granični je (dodatni, marginalni) trošak, jednostavno rečeno, trošak proizvodnje dodatne jedinice nekog dobra. Ili, granični je trošak promjena ili povećanje ukupnog troška kao posljedica jediničnog povećanja ukupnog proizvoda.

Granični trošak =

∆ Ukupni trošak ∆ Ukupni proizvod
109

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Testirajmo formulu na poznatom nam primjeru. Tablica 14.
Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Ukupni trošak 30 40 50 60 70 80 Granični trošak 2* 1,43 3,33 5 10

* Granični trošak =

∆ Ukupni trošak ∆ Ukupni proizvod

10 = 5 =2

5.3.3. Prosječni trošak Prosječni trošak, trošak po jedinici ukupnog proizvoda, dijeli se na prosječni fiksni trošak, prosječni varijabilni trošak i prosječni ukupni trošak. Prosječni fiksni trošak jest fiksni trošak po jedinici ukupnog proizvoda. Fiksni trošak Prosječni fiksni trošak = Ukupni proizvod Prosječni varijabilni trošak jest varijabilni trošak po jedinici ukupnog proizvoda.

110

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Varijabilni trošak Prosječni varijabilni trošak = Ukupni proizvod Prosječni ukupni trošak jest ukupni trošak po jedinici ukupnog proizvoda. Ukupni trošak Prosječni ukupni trošak = Ukupni proizvod Prosječni ukupni trošak = Prosječni fiksni trošak + Prosječni varijabilni trošak. Tablica 15.
Ukupni proizvod Fiksni trošak Varijabil ni trošak Ukupni trošak Prosječni fiksni trošak Prosječni varijabil ni trošak Prosječni ukupni trošak

ali i

0 5 12 15 17 18

30 30 30 30 30 30

0 10 20 30 40 50

30 40 50 60 70 80

6 2,5 2 1,76 1,66

2 1,67 2 2,35 2,78

8 4,17 4 4,11 4,44

111

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Slika 43.

Prosječni fiksni trošak s rastom ukupnog proizvoda bilježi snažan i stalan pad. Ovakvo je ponašanje prosječnog fiksnog troška očekivano i logično budući da se isti iznos fiksnog troška ima dijeliti s rastućim outputom. Krivulje su prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška krivulje karakterističnog "u" oblika. Naime, i prosječni varijabilni i prosječni ukupni trošak ponašaju se na identičan način. Ponajprije padaju, a potom rastu. Istaknimo činjenicu da prosječni varijabilni trošak dosiže svoj minimum prije prosječnog ukupnog troška. Razlog ovakvog ponašanja prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška, te karakterističnog oblika njihovih krivulja jest ekonomska pojava koja dominira kratkim vremenskim razdobljem - zakon opadajućih prinosa. Podsjetimo se činjenice da prosječni proizvod rada u početku raste (na djelu su rastući granični prinosi), a potom s rastom inputa rada njegov prosječni proizvod opada (djeluje zakon opadajućih prinosa). Prosječni (varijabilni i ukupni) trošak prati promjene prosječnog proizvoda rada na način da opada kada prosječni proizvod 112

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

raste, a raste kada prosječni proizvod opada. Međutim, iako se ponašaju na sličan način prosječni ukupni trošak bilježi svoj minimum pri većem outputu nego prosječni varijabilni trošak. Zbog čega? Uzrok toga jest jednostavna činjenica da prosječni ukupni trošak jest zbroj prosječnog varijabilnog i prosječnog fiksnog troška. Naime, nakon svog minimuma (koji se događa pri istom outputu koji znači maksimalni prosječni proizvod rada) prosječni varijabilni trošak raste, ali će prosječni ukupni trošak i dalje padati sve dok je pad prosječnog fiksnog troška veći od rasta prosječnog varijabilnog troška. Granični trošak također u početku opada, a potom raste. I njegovo je ponašanje posljedica djelovanja zakona opadajućih prinosa. Ukoliko je, naime, potrebito sve više jedinica varijabilnog inputa kako bi se proizvela dodatna jedinica outputa jasno je da će trošak proizvodnje te dodatne jedinice rasti. Ali, primjećujemo, i ovdje vrijedi pravilo koje uređuje odnos graničnih i prosječnih veličina. Kada je granični trošak manji od prosječnog (varijabilnog i ukupnog), ovaj posljednji opada. Kada je, međutim, granični trošak veći od prosječnog (varijabilnog i ukupnog), prosječni raste. Upravo stoga, krivulja graničnog troška siječe krivulje prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška u njihovim minimumima. 5.4. DUGO VREMENSKO RAZDOBLJE Zakon opadajućih prinosa upravlja ekonomskim događanjima u kratkom vremenskom razdoblju. U dugom je vremenskom razdoblju poduzeće u stanju varirati veličine svih angažiranih čimbenika proizvodnje. Istovremena i u istom postotku izvršena promjena svih inputa znači promjenu razmjera poduzeća. Razmjer se poduzeća udvostruči kada poduzeće udvostruči veličinu svih čimbenika proizvodnje kojima raspolaže. Dakako, promjene razmjera poduzeća imaju značajnih posljedica po njegov ukupni proizvod i trošak.

113

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

5.4.1. Prinosi razmjera "Prinosi razmjera predstavljaju povećanje ukupnog proizvoda uslijed istovremenog i jednakog postotnog povećanja svih inputa poduzeća".47 U svezi toga valja razlikovati tri moguća slučaja. Rastući prinosi razmjera ili ekonomija razmjera (economy of scale) postoji kada je postotno povećanje ukupnog proizvoda veće od postotnog povećanja svih inputa. Ekonomija razmjera, dakle, znači i redukciju prosječnog ukupnog troška. Rast poduzeća, povećanje njegovog razmjera može, dakle, povećati ukupni proizvod uz smanjenje prosječnog ukupnog troška zahvaljujući blagodatima veće specijalizacije i podjele rada. Recimo već sada kako prirodni monopol može nastati zbog uspješnog korištenja rasta, odnosno povećanja razmjera poduzeća. Stalni ili konstantni prinosi razmjera znače da je postotno povećanje ukupnog proizvoda jednako postotnom povećanju čimbenika proizvodnje. Ovakva će situacija značiti neizmijenjeni prosječni ukupni trošak. Npr. izgradnja novog pogona identičnog već postojećem dovest će do takvog povećanja outputa koje neće tangirati veličinu prosječnog ukupnog troška. Opadajući prinosi razmjera ili disekonomija razmjera (diseconomy of scale) postoje kada postotno povećanje ukupnog proizvoda jest manje od postotnog povećanja inputa. Ovo izaziva rast prosječnog ukupnog troška. U pravilu, s ovom neugodnom činjenicom susrest će se svako poduzeće koje uporno povećava veličinu svojih inputa. Ako je potrebito navesti uzroke pojave disekonomije razmjera, onda je to najčešće hipertrofirani upravljački i kontrolni mehanizam poduzeća.

47

Parkin, M.: Economics,Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New Jork 1990., str. 243.

114

Slika 44. Vrijedi. na dugoročni prosječni ukupni trošak (ili. dugoročni prosječni varijabilni trošak) i njegovo ponašanje.5. Naime. krivulja dugoročnog prosječnog ukupnog troška pokazuje minimalni prosječni ukupni trošak pri različitim veličinama ukupnog proizvoda pod pretpostavkom da su svi inputi varijabilne naravi. PROIZVOĐAČEV IZBOR 5. Prosječni ukupni trošak U dugom vremenskom razdoblju svi su čimbenici proizvodnje varijabilne naravi. dakle. veći fiksni input kapitala i zemlje uz promjenljive inpute rada znači i veći ukupni proizvod. Svaka od krivulja kratkoročnog prosječnog ukupnog troška znači promjenljive inpute rada te različite ali fiksne inpute kapitala i zemlje. postaje varijabilan. također. Krivulja prosječnog ukupnog troška identificira ekonomski efikasnu veličinu poduzeća 115 . Prema tomu.4. da je ukupni trošak jednak varijabilnom trošku. Krivulju ćemo prosječnog ukupnog troška u dugom vremenskom razdoblju konstruirati sljedeći minimalni prosječni ukupni trošak kratkih vremenskih razdoblja. Usredotočimo se. međutim.2. ako hoćete. Zbog toga se one i događaju pri različitim veličinama ukupnog proizvoda. Zbog toga fiksni trošak u dugom vremenskom razdoblju.

ukoliko. PROIZVOĐAČEV IZBOR (veličinu koja garantira najmanji ukupni trošak) pri različitim veličinama ukupnog proizvoda. Gornja slika zorno ilustrira odnos između rastućih. prosječni će ukupni trošak opadati. 116 . Opadajući prinosi razmjera ili disekonomija razmjera izaziva rast prosječnog ukupnog troška budući da je rast ukupnog proizvoda manji od rasta svih čimbenika proizvodnje. Budući da je odnos između graničnog troška i prosječnog ukupnog troška u dugom vremenskom razdoblju isti kao i u kratkom vremenskom razdoblju. stalnih i opadajućih prinosa razmjera te dugoročnog prosječnog ukupnog troška. U tom će i takvom slučaju granični trošak biti jednak prosječnomu. rastući će prinosi razmjera značiti da je dugoročni granični trošak manji od dugoročnog prosječnog ukupnog troška. dakle. Ukoliko je na djelu ekonomija razmjera. Ukoliko je riječ o stalnim.5. prosječni će ukupni trošak ostati neizmijenjen budući da je rast outputa razmjeran rastu svih inputa. ukupni proizvod raste brže od rasta svih čimbenika proizvodnje. konstantnim prinosima razmjera. Granični će trošak biti veći od prosječnog ukupnog troška. Vratimo se odnosu između prinosa razmjera i dugoročnog prosječnog ukupnog troška. Slika 45.

Pod pretpostavkom da sve alternativne kombinacije inputa ili tehnike proizvodnje (koje sve znače proizvodnju outputa iste veličine) jesu tehnološki efikasne.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Jedna od nužnih pretpostavaka realiziranja maksimalnog profita jest minimaliziranje ukupnog troška ili uporaba ekonomski efikasne tehnike proizvodnje. Pretpostavimo da ste u nabavku čimbenika proizvodnje (rada i kapitala) spremni uložiti 120 novčanih jedinica.1. CRTA IZOTROŠKA Crta izotroška povezuje sve kombinacije inputa (rada i kapitala) koje znače isti ukupni trošak. slika 46). valja otkriti onu kombinaciju ili tehniku koja proizvodi dani output uz najmanji ukupni trošak. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . U tom slučaju moguće su različite kombinacije količine kapitala i rada uz isti trošak (tablica 16. prikazat ćemo na grafički način. 117 . kombinaciju inputa koja garantira proizvodnju određenog outputa uz minimalni ukupni trošak. 6. Output određene veličine moguće je proizvesti koristeći različite kombinacije čimbenika proizvodnje. Cijena jedinice rada neka iznosi 20.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE 6.6. a cijena jedinice kapitala 10 novčanih jedinica. Optimalni izbor proizvođača.

PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . poznavajući veličinu ukupnog troška i 118 .6. Jednadžba izotroška Jednadžba izotroška pokazuje kako se. 6. uz dani ukupni trošak i cijene čimbenika proizvodnje. Kapital 12 10 8 6 4 2 0 Rad 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni trošak 120 120 120 120 120 120 120 a) b) c) d) e) f) g) Slika 46. mijenja input kapitala (zavisna varijabla) ukoliko raste ili pada angažman rada (nezavisna varijabla).1.1. Pomoću jednadžbe izotroška u stanju smo.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Tablica 16.

PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . UT = Cr ⋅ R + Ck ⋅ K /: Ck UT Cr = ⋅R+K Ck Ck K= UT Cr − ⋅R Ck Ck . Uvrstimo li poznate elemente jednadžba će izotroška glasiti: K= 120 20 R − 10 10 K = 12 . tada će input kapitala biti K = 12-2⋅0 = 12. input će kapitala biti jednak nuli. Ukoliko je input rada jednak nuli. odrediti sve kombinacije inputa koje će se nalaziti na crti izotroška odnosno koje znače isti ukupni trošak. Provjerimo: K = 12 .2 ⋅ 6 = 0. 119 . Ukoliko input rada iznosi šest. Na taj način odredismo točku a crte izotroška. Na taj smo način odredili onu kombinaciju inputa koja je na crti izotroška označena kao točka g. Kada je riječ o jednadžbi izotroška potrebito je voditi računa o sljedećim varijablama: Cijena rada (Cr) = 20 Cijena kapitala (Ck) = 10 Količina kapitala (K) Količina rada (R) Ukupni trošak (UT) = 120 Prema tome.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE cijene inputa.2 R .6.

Odredimo. jest relativna Ck cijena inputa. Relativna cijena inputa i crta izotroška Cr . Relativna cijena inputa ili relativna cijena rada (budući da je cijena rada u brojniku relativne cijene inputa) upola je manja (sada iznosi 1) negoli u prethodnom slučaju (iznosila je 2). iznosi 20 novčanih jedinica. U našem primjeru relativna cijena čimbenika proizvodnje  C 20  iznosi 2  r =  . mora biti razmjerno. upola manji. K=6-0=6 K=6-1=5 K=6-2=4 K=6-3=3 K=6-4=2 K=6-5=1 K=6-6=0 120 . a vrijedi i obrnuto. kao i cijena rada.6.1. Kut crte izotroška. sve kombinacije inputa koje znače isti ukupni trošak.2. sukladno našoj tvrdnji. Neka ona. koji nalazimo u jednadžbi izotroška.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE 6. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . dakle. U tom će slučaju jednadžba izotroška glasiti: K = 120 − 20 R 20 20 K=6-R . u novim uvjetima. Kvocijent Udvostručimo cijenu kapitala. Apriori ćemo ustvrditi kako veličina relativne  Ck 10  cijene inputa određuje kut crte izotroška i to na način da većoj relativnoj cijeni inputa odgovara veći kut.

EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slika 47. 6. i vice versa. Prema tomu. kako rekosmo. ali različito udaljene od ishodišta koordinatnog sustava. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . a vrijedi. Karta izotroškova. u našem će slučaju (Cr=20.6.1. doista vrijedi tvrdnja da kut crte izotroška određuje relativna cijena inputa.3. naravno. Prema tomu. Ck=10) izgledati ovako: 121 . nepotpuna. Dvije će crte izotroška biti paralelne tek ukoliko su njihove relativne cijene inputa jednake. Većoj relativnoj cijeni rada odgovara veći kut crte izotroška. Karta izotroškova Pri datim cijenama rada i kapitala postoji čitav niz crta izotroška od kojih svaka pripada drugoj razini ukupnog troška. Udaljenost crte izotroška od ishodišta koordinatnog sustava determinira veličina ukupnog troška. karta izotroškova predstavlja seriju crta izotroška koje su paralelne.

odnosno tehnika proizvodnje.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slika 48. Izokvanta zorno ilustrira činjenicu da je output određene veličine moguće proizvesti korištenjem najrazličitijih kombinacija rada i kapitala.2.6.KRIVULJA ISTIH KOLIČINA Instrumentarij razotkrivanja ekonomski efikasne tehnike proizvodnje još uvijek nije potpun. Upotpuniti ga znači u analizu uvesti i pojam izokvante. Pretpostavimo postojanje nekoliko tehnika proizvodnje od kojih svaka daje ukupni proizvod iste veličine. Izokvanta jest krivulja koja povezuje sve kombinacije čimbenika proizvodnje (rada i kapitala) koje znače isti ukupni proizvod. 122 . PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . 6. IZOKVANTA .

EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Tablica 17.6. s tim u svezi. Tehnika proizvodnje a b c Kapital 8 4 2 Rad 3 4 7 Na osnovi podataka iz gornje tablice moguće je konstruirati izokvantu. Dakle. smanjenje ukupnog proizvoda ima biti kompenzirano odgovarajućim povećanjem inputa rada i adekvatnim povećanjem 123 . PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Naglasimo činjenicu da duž cijele krivulje istih količina vrijedi jednostavno pravilo da je promjena ukupnog proizvoda jednaka nuli (∆Ukupni proizvod = 0). Slika 49. eventualno smanjenje inputa kapitala i.

124 .1. 6. Granična stopa supstitucije kapitala radom jest pozitivan broj koji određuje kut izokvante u svakoj njenoj pojedinoj točki. Zanemarite negativni predznak! Ukoliko granična stopa supstitucije kapitala radom iznosi. Kroz točku izokvante (točku u kojoj želimo odrediti graničnu stopu supstitucije kapitala radom) valja povući tangentu. Granična stopa supstitucije kapitala radom Granična stopa suptitucije kapitala radom pokazuje koliko je jedinica kapitala proizvođač spreman žrtvovati po jediničnom povećanju inputa rada. Izračunava se kao kvocijent odgovarajućeg smanjenja kapitala (∆K) i povećanja rada (∆R).2. a što neće niti povećati niti smanjiti njegov output. a tangenta će odrediti potrebite veličine ∆K i ∆R. npr. proizvođač će biti voljan odustati od angažmana 2 jedinice kapitala po jediničnom povećanju inputa rada.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE ukupnog proizvoda. 2.6. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .. Ova nas konstatacija nužno vodi do pojma granične stope supstitucije kapitala radom. a da pri tome njegov ukupni proizvod ostane neizmijenjen.

Dakle. kada raspolaže sa sve manjim inputom kapitala. Manja udaljenost znači manji ukupni 125 . PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Logična i očekivana pojava budući da je proizvođač. Drugo. krećemo li se niz izokvantu primjećujemo da granična stopa supstitucije opada. 6.2. smanjenje inputa kapitala nužno izaziva pad granične stope supstitucije kapitala radom.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slike 50. u mogućnosti žrtvovati sve manje i manje količine kapitala po jediničnom povećanju inputa rada kako bi osigurao neizmijenjeni output. Ponajprije.6. Naročiti (konveksni) oblik izokvante rezultat je djelovanja zakona opadajuće granične stope supstitucije kapitala radom. te su različito udaljene od ishodišta koordinatnog sustava. Svaka od njih predstavlja drukčiju veličinu ukupnog proizvoda. a vrijedi i obrnuto. Karta izokvanti Kartu izokvanti čini niz krivulja istih količina. zaključimo kako granična stopa supstitucije određuje kut izokvante na način da većoj graničnoj stopi supstitucije odgovara veći kut.2.

EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE proizvod. Tehnika proizvodnje a b c Trošak kapitala (K ⋅ Ck) 8 ⋅ 10 = 80 4 ⋅ 10 = 40 2 ⋅ 10 = 20 Trošak rada (R ⋅ Cr) 3 ⋅ 20 = 60 4 ⋅ 20 = 80 7 ⋅ 20 = 140 Ukupni trošak 140 120 160 126 . veći ukupni proizvod.3. Mi smo u stanju koristeći naše novo oruđe (crta izotroška i izokvanta) odrediti onu kombinaciju rada i kapitala koja pri datom outputu minimalizira ukupni trošak. Slika 51. 6. budući da znači veći angažman inputa. Tablica 18.6. PRAVILA EKONOMSKI EFIKASNE TEHNIKE PROIZVODNJE Prisjetimo se tehnika proizvodnje koje pretendiraju na naslov ekonomski efikasne tehnike. dakako. a veća. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .

međutim. a  Ck   ∆K  kut izokvante granična stopa supstitucije kapitala radom   . izjednačeno u točki tangiranja izokvante i crte izotroška? Kako glasi pravilo proizvodnje uz najmanji ukupni trošak? U točki su tangiranja izjednačeni kutovi crte izotroška i C  izokvante. rezultat dati i geometrijski prikaz proizvodnje uz minimalni ukupni trošak. ekonomski efikasna tehnika proizvodnje jest određena točkom tangiranja izokvante i crte izotroška. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . dobitna kombinacija proizvođača jest kombinacija b (4 jedinice rada i 4 jedinice kapitala). Slika 52. Što je. Isti će. ukoliko želi biti ekonomski efikasan proizvođač mora izjednačiti: Granična stopa supstitucije kapitala radom = Relativna cijena inputa 127 . Prema  ∆R  tomu.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Prema tomu. Kut crte izotroška određuje relativna cijena inputa  r  . međutim. Naime.6.

∆ Ukupni proizvod = Granični proizvod rada ⋅ ∆ Rad. Bez obzira kako se mijenjali inputi kapitala i rada duž krivulje iste količine. npr. 128 .6. ∆K Granični proizvod rada = ∆ R Granični proizvod kapitala ∆ Ukupni proizvod ∆ Rad 48 Granični proizvod rada = Otuda.48 -Granični proizvod kapitala · ∆K = Granični proizvod rada · ∆R /:∆R − Granični proizvod kapitala⋅∆ K ∆R =Granični proizvod rada/: Granični proizvod kapitala - ∆K ∆R = Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala . a to uvijek učinimo kada je u pitanju granična stopa supstitucije kapitala radom. Zanemarimo li negativni predznak.) uvijek biva kompenzirano adekvatnim povećanjem ukupnog proizvoda uslijed povećanja drugog inputa (rada). Smanjenje ukupnog proizvoda zbog smanjenja jednog inputa (kapitala. Prema tomu. Isto vrijedi ukoliko povećavate inpute kapitala. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . vrijedi pravilo da je ∆ Ukupni proizvod = 0. uspjeli smo graničnu stopu supstitucije predstaviti kao kvocijent graničnog proizvoda rada i graničnog proizvoda kapitala.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE ∆K ∆R = Cr Ck 12 20 = 6 10 Ovo je temeljno pravilo moguće predstaviti i na drugi način.

Granični proizvod kapitala moći ćemo ustvrditi da proizvođač čini optimalni izbor (odabire ekonomski efikasnu tehniku proizvodnje) tada kada izjednači kvocijent graničnih proizvoda inputa s njihovom relativnom cijenom.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Ukoliko u temeljnoj propoziciji proizvodnje uz minimalni ukupni  ∆K Cr  ∆K trošak zamijenimo kvocijentom =  kvocijent  ∆R  ∆R Ck  Granični proizvod rada . = Cr Ck Upotrijebljena je tehnika proizvodnje ekonomski efikasna ukoliko uspije izjednačiti granični proizvod po novčanoj jedinici različitih inputa.6. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . C Granični proizvod rada = r Granični proizvod kapitala Ck Jednostavni će nas matematički postupak49 dovesti i do trećeg (alternativnog) uvjeta minimaliziranja ukupnog troška: Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala . 49 C Granični proizvod rada = r / ⋅Granični proizvod kapitala Granični proizvod kapitala Ck C Granični proizvod rada = r ⋅ Granični proizvod kapitala/ : Cr Ck Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala = Cr Ck 129 .

PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . odnosno proizvodnjom. Minimaliziranje ukupnog troška. dakle. sličnost propozicija potrošačevog i proizvođačevog optimalnog izbora. Potrošačeva je namjera maksimalizirati ukupnu korisnost i u tom smislu on nastoji izjednačiti granične korisnosti po novčanoj jedinici različitih dobara ili graničnu stopu supstitucije dvaju dobara sa njihovom relativnom cijenom. Zamjetna je. pak.6. nužno obara njegov granični proizvod).EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Zanimljiva je usporedba potrošačevog i proizvođačevog optimalnog izbora. što jest pretpostavka realiziranja maksimalnog profita. Uzrok je tomu sličnost zakona koji dominiraju. uz neizmijenjene veličine ostalih. zahtijeva izjednačavanje graničnog proizvoda po novčanoj jedinici angažiranih čimbenika proizvodnje ili izjednačavanje granične stope supstitucije kapitala radom i njihove relativne cijene. a na drugoj. proizvodnoj. vladaju potrošnjom. zakon opadajućih prinosa (gomilanje jednog inputa. Na jednoj je strani zakon opadajuće granične korisnosti (s rastom potrošnje nekog dobra nužno opada njegova granična korisnost). Proizvođač. 130 . nastoji zadani output proizvesti uz minimalni ukupni trošak.

b) postojanje velikog broja kupaca. upotrebljavamo kao kraticu za izraz "dobra i usluge" 131 . TRŽIŠTE DOBARA 50 Uobičajena je podjela tržišta dobara. tržišnih struktura na savršenu konkurenciju. te su u stanju uvijek kupiti po najnižoj cijeni). Razlog tomu su izuzetno zahtjevni uvjeti njenog postojanja. jednostavnosti radi. TRŽIŠTE DOBARA 7. monopol. a oligopol razumijeva postojanje malog broja ponuđača nekog dobra. Naime. monopolističku konkurenciju i oligopol. 7. Za savršenu se konkurenciju često zna reći kako je gotovo tek teorijski moguća. 50 Pojam dobra. d) savršenu obaviještenost kupaca i proizvođača o svim relevantnim tržišnim podacima (i proizvođači i potrošači su upoznati s cijenama dobara i inputa. SAVRŠENA KONKURENCIJA Ekstremni. Monopol označava postojanje tek jednog poduzeća.7. Kriterij ove podjele jest poglavito broj poduzeća (ponuđača) nekog sektora. Savršena konkurencija i monopolistička konkurencija znače postojanje velikog broja poduzeća od kojih svaki proizvodi tek mali dio ukupnog proizvoda grane ili sektora. savršena konkurencija ili tržište savršene konkurencije razumijeva: a) postojanje velikog broja proizvođača istog dobra. najoštriji oblik konkurencije naziva se savršena konkurencija.1. i poduzeća slobodno ulaze i napuštaju tržište. posebice kada je u pitanju formiranje cijene njegovog dobra i određivanje veličine outputa. tj. Svaka od navedenih tržišnih struktura nameće poduzeću specifična pravila ponašanja. c) ničim ograničenu mobilnost svih resursa pa dakle.

"od šume ne vidite drvo". Kada je cijena zadana veličina. neznatni dio ukupnog proizvoda grane ili sektora. preuzimaju. budući da postoji izuzetno veliki broj proizvođača identičnog proizvoda jasno je da svaki od savršenih konkurenata proizvodi mali. U savršenoj konkurenciji relevantne ekonomske parametre odeđuju impersonalne snage tržšta. tržišnoj. nije potrebito niti racionalno smanjiti cijenu ispod tržišne. kupci su voljni kupiti dobro i po višoj. Budući da ne posjeduje nikakvu tržišnu moć. Savršeni konkurent je preuzimatelj cijene (price taker). savršeni konkurent ne posjeduje nikakvu kontrolu nad cijenom vlastitog dobra. Ovaj je tip konkurencije posve neosoban – impersonalan. Razlozi su ovom mirenju sa sudbinom (barem kada je u pitanju cijena) dvojaki. Naime. dakle. Naime. Ponajprije. Savršeni konkurent nije u stanju varirajući veličinu vlastitog outputa utjecati na cijenu dobra. prikazati na sljedeći način: 132 . tržišnu cijenu. tada je potražnja s kojom se suočavate savršeno elastična. Bio bi to samoubilački korak budući da bi. Ovdje nema osobnog suparništva – ne u tom smislu da poduzeće mora voditi računa o ponašanju i reakcijama drugog ili drugih poduzeća kako bi odredilo vlastitu politiku ili ponašanje.7. Drugo. prihvaćaju. Tržište nameće cijenu (nju određuje tržišna ponuda i tržišna potražnja). Naime. ostao bez kupaca i bio izguran s tržišta. a savršeni konkurenti je. TRŽIŠTE DOBARA Ova temeljna obilježja savršene konkurencije pomoći će u razotkrivanju ostalih specifičnosti savršene konkurencije. nemajući drugog izbora. savršeni konkurent ne može povećati cijenu iznad tržišne. cijeni. Horizont savršenog konkurenta moguće je. kada bilo koju veličinu outputa možete realizirati uz postojeću. sasvim sigurno.

7. dakle. granični i prosječni prihod savršenog konkurenta Sljedeća osobitost savršene konkurencije tiče se graničnog i prosječnog prihoda savršenog konkurenta. marginalni) prihod je prihod koji donosi dodatno prodana jedinica dobra. Moguće ga je. TRŽIŠTE DOBARA Slika 53.7. Ukupni prihod = Količina ⋅ Cijena Granični (dodatni. promjena. Ukupni. prema tomu. dakle. utržene količine dobra i njegove cijene. odnosno povećanje ukupnog prihoda kao posljedica jediničnog povećanja prodane količine dobara. Ukupni prihod.1. jest zbroj svih primanja poduzeća koja ono realizira prodajom svojih dobara. To je.1. Umnožak je to. izračunati na sljedeći način: Granični prihod = ∆ Ukupni prihod ∆ Količina 133 . podsjećamo.

Granični prihod savršenog konkurenta = ∆ Količina ⋅ Cijena = Cijena . u uvjetima i samo u uvjetima savršene konkurencije vrijedi da je cijena dobra jednaka graničnom i prosječnom prihodu savršenog konkurenta. 134 . Proizlazi da je prosječni prihod.7. i to u svim tržišnim strukturama. ∆ Količina Prosječni je prihod ukupni prihod po jedinici prodanog dobra. Prosječni prihod = Ukupni prihod = Cijena Količina Prema tomu. cijenu određuje i nameće tržište). to je ∆ Ukupni prihod = ∆ Količina ⋅ Cijena. Dakle. TRŽIŠTE DOBARA Budući da je savršeni konkurent u prilici svaku dodatnu jedinicu outputa realizirati po istoj cijeni kao i svaku prethodnu (podsjećamo. jednak cijeni dobra. Cijena = Granični prihod = Prosječni prihod Situaciju u kojoj se nalazi savršeni konkurent moguće je sada i detaljnije prikazati.

135 . Preuzimatelj cijene nije u stanju kontrolirati cijenu svoga dobra.realizirati u danim uvjetima maksimalni profit. Sasvim je sigurno da će on svoj output stabilizirati na onoj razini koja znači maksimalni profit. Maksimaliziranje profita Zadaća je poduzeća. postoji druga opcija.7.1. Profit jest razlika između ukupnog prihoda i ukupnog troška. TRŽIŠTE DOBARA Slike 54. te nije u mogućnosti da manipulirajući cijenom povećava profit. maksimalizirati profit . Međutim.2. a) Tržište b) Savršeni konkurent 7. Savršeni konkurent može manipulirati veličinom svog outputa. pa i savršenog konkurenta.

gubitak (negativni profit) je jednak fiksnom trošku i iznosi 25. TRŽIŠTE DOBARA 7.2. prag rentabilnosti znači jednakost ukupnog prihoda i ukupnog troška. bio zamijenjen gubitkom. 136 . dakako. Output koji u datim okolnostima (tržišna cijena dobra iznosi 12) garantira maksimalni profit jest.1.7. ukupni trošak i profit Tablica 19. očigledno. Gubitak se. Ukupni prihod. Profit se javlja nakon prve prijelomne točke da bi nestao. Prijelomna točka (break even point).1. 40 jedinica dobra. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni prihod 0 120 240 360 480 600 720 840 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Profit -25 5 45 75 95 75 5 -115 Kada je proizvedena i utržena količina dobara jednaka nuli. javlja kada je ukupni trošak veći od ukupnog prihoda. nakon druge prijelomne točke. To je situacija u kojoj poduzeće ne realizira profit. ali ni gubitak.

TRŽIŠTE DOBARA Slika 55. Profit će se u takvom slučaju smanjiti upravo za onaj iznos za koji granični trošak premašuje cijenu dobra . granični trošak i profit Profitno-maksimalizirajući output moguće je odrediti i pomoću odnosa između graničnog prihoda i graničnog troška. Ukoliko je granični prihod (cijena dobra) manji od graničnog troška.7. naime.1. Granični prihod jest prihod koji donosi dodatno utržena jedinica dobra.2. Granični trošak jest trošak proizvodnje dodatne jedinice dobra. savršeni konkurent ima razloga povećavati svoj output. veći od dodatnog troška i za tu se razliku profit poduzeća povećava. 137 .2. Naime. Kada je granični prihod savršenog konkurenta odnosno cijena dobra. veći dodatni trošak od dodatnog prihoda smanjuje profit.granični prihod. Granični prihod. Dodatni je prihod. 7. veća od graničnog troška. savršeni će konkurent smanjiti svoj output.

Naime. pri outputu od 50 granični trošak (14) jest veći od graničnog prihoda (12). Maksimalizirati profit u uvjetima savršene konkurencije znači proizvoditi onaj output pri kojem je cijena dobra (granični prihod) jednaka graničnom trošku. Ispitajmo njegovu djelotvornost. Po jedinici proizvedenog i utrženog dobra granični prihod je za 3 novčane jedinice veći od graničnog troška. postoji tada kada savršeni konkurent nema razloga niti povećavati niti smanjivati svoj output. Upravo stoga se profit smanjuje za 20 novčanih jedinica (2 ⋅ 10) i sa 95 pada na 75 novčanih jedinica. TRŽIŠTE DOBARA Profitno-maksimalizirajući output. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni prihod 0 120 240 360 480 600 720 840 Granični prihod 12 12 12 12 12 12 12 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Granični trošak 9 8 9 10 14 19 24 Profit -25 5 45 75 95 75 5 -115 Usredotočimo se na odnos između graničnog prihoda (cijene dobra) i graničnog troška. te se profit povećava za 30 novčanih jedinica (3 ⋅ 10 = 30).7. Tablica 20. Ovo vrijedi (granični prihod je veći od graničnog troška) sve do outputa od 40. Dakako da ne. odnos 138 . Pravilo maksimaliziranja profita u uvjetima savršene konkurencije glasi: Cijena = Granični trošak . Pri outputu od 10 jedinica granični prihod (12) jest veći od graničnog troška (9). dakle. Dakle. Zapitajmo se hoće li savršeni konkurent proizvesti output od 50.

Kako dokazati da presjecište krivulja graničnog troška i graničnog prihoda jest doista točka maksimaliziranja profita? Kako dokazati da output od 40 jedinica dobra jest profitno-maksimalizirajući output? Potrebiti će dokaz pružiti i.7. Pretpostavimo da raspolažemo jedino podacima koje nudi gornja slika. Slika 56. istovremeno. 139 . prosječni ukupni trošak odnosno njegova krivulja. TRŽIŠTE DOBARA između graničnog prihoda (cijene dobra) i graničnog troška upućuje na zaključak kako profitno-maksimalizirajući output jest 40. omogućiti izračunavanje prosječnog i ukupnog (maksimalnog) profita.

5 9. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Prosječni ukupni trošak 11. TRŽIŠTE DOBARA Tablica 21.75 9.625 10.92 13. 140 .5 11.5 9.64 Slika 57. Prosječni profit je profit po jedinici realiziranog dobra.7.

Pretpostavimo da tržišna cijena padne na razinu minimalnog prosječnog ukupnog troška.625. prosječni profit je. pri optimalnom outputu određenom jednakošću cijene (graničnog prihoda) i graničnog troška. ali on više neće značiti realizaciju maksimalnog profita.1. Površina osjenčanog pravokutnika pokazuje veličinu maksimalnog profita kojega realizira savršeni konkurent (slika 57). iznosi 9. TRŽIŠTE DOBARA Profit Prosječni profit = Količina Međutim. Optimalna razina proizvodnje. i razlika između prosječnog prihoda i prosječnog ukupnog troška.3.5). Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao prijelomna točka U određenim uvjetima točka maksimaliziranja profita može postati prijelomna točka. profitno-maksimalizirajuće) količine određuje veličinu (maksimalnog) profita kojega ostvaruje savršeni konkurent. prosječni profit jednak je 2.375. Optimalni će output i dalje biti određen presjecištem krivulja graničnog prihoda (cijene) i graničnog troška.Prosječni ukupni trošak Budući da prosječni ukupni trošak.375 ⋅ 40 = 95 7.7. omogućit će tek poslovanje bez gubitka ali i bez profita (prijelomna točka. u novim tržišnim uvjetima (tržišna cijena iznosi 9. Profit = Prosječni profit ⋅ Količina Profit = 2. kao što gornja slika pokazuje. 141 . prag rentabilnosti). Prosječni profit = Prosječni prihod . Umnožak prosječnog profita i utržene (optimalne.

vodi poduzeće u gubitak. Prag rentabilnosti znači jednakost ukupnog prihoda i ukupnog troška ali i prosječnog prihoda i prosječnog ukupnog troška.7. u situaciju u kojoj je prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda. veći ili manji od optimalnog. Optimalni output sada iznosi 30. Zamjećujete. 142 . TRŽIŠTE DOBARA Slika 58. niti gubitak. Ne postoji profit ali. svaki output. na sreću.

7. realizirati gubitak. Prosječni gubitak = Gubitak Količina 143 .5. pri svim veličinama svog outputa. Minimalni će gubitak jamčiti output određen jednakošću cijene (graničnog prihoda) i graničnog troška. Slika 59. savršeni će konkurent.4. Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao točka minimaliziranja gubitka Gurnu li tržišne sile tržišnu cijenu ispod razine minimalnog prosječnog ukupnog troška.1. Prosječni gubitak jest gubitak po jedinici utrženog dobra. Pretpostavimo da tržišna cijena iznosi 8. TRŽIŠTE DOBARA 7.

8. TRŽIŠTE DOBARA Međutim. Prosječni gubitak = Prosječni ukupni trošak . Situaciju u kojoj se poduzeće našlo moguće je opisati na sljedeći način: 144 .5). koji proizvodi gubitak od 25 novčanih jedinica bit će svejedno hoće li nastaviti proizvodnju ili će je prekinuti. U oba slučaja gubitak je jednak fiksnom trošku.1. Fiksni trošak.25 ⋅ 20 = 25 7. prosječni je gubitak. Naime. prekidanja proizvodnje. Moguće je da čudno zvuči. savršenom konkurentu. iz navedenog primjera.25 Umnožak prosječnog gubitka i utržene (u danim uvjetima optimalne) količine određuje veličinu (minimalnog) gubitka koji realizira savršeni konkurent. Naime. dakle.5 = 1. Gubitak = Prosječni gubitak ⋅ Količina Gubitak = 1. doista svejedno hoće li nastaviti ili prekinuti proizvodnju. pojava gubitka ne mora nužno značiti prekid proizvodnje.75 .7. a to pokazuje i gornja slika. nije moguće izbjeći. U kratkom vremenskom razdoblju poduzeće suočeno s gubitkom ima na raspolaganju samo dvije opcije: nastaviti proizvoditi s gubitkom ili prekinuti proizvodnju. gubitak je jednak upravo fiksnom trošku budući da je tržište cijenu gurnulo na razinu minimalnog prosječnog varijabilnog troška (8. makar i privremenog. proizvodili ili ne.Prosječni prihod Prosječni gubitak = 9. Prekidanje proizvodnje Pojava gubitka otvara pitanje. razlika između prosječnog ukupnog troška i prosječnog prihoda. međutim. Našemu je poduzeću.5.

5 Ukupni prihod = Varijabilni trošak 170 = 170 Gubitak = Fiksni trošak .5* 8. 25 145 .4 8.67 9 10 11. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Varijabilni trošak 0 90 170 260 360 500 690 930 Prosječni varijabilni trošak 9 8. pretpostavke prekidanja proizvodnje su: Cijena (prosječni prihod) < Minimalni prosječni varijabilni trošak 8.28 Nameće se zaključak kako će poduzeće neminovno prekinuti proizvodnju kada njegov gubitak bude veći od fiksnog troška. TRŽIŠTE DOBARA Cijena (prosječni prihod) = Minimalni prosječni varijabilni trošak* 8.5 13.5 = 8. U tom slučaju ukupni prihod nije u stanju pokriti niti varijabilni trošak.7. dogoditi tada kada tržište nametne cijenu koja je manja od minimalnog prosječnog varijabilnog troška.5 Ukupni prihod 168 Gubitak 27 < > Varijabilni trošak 170 Fiksni trošak . Prema tomu. To će se. naravno. 25 = 25 Tablica 22.

7.1. Otuda proizvođači nastavljaju proizvoditi čak i kada ta proizvodnja znači pojavu gubitka. u kratkom vremenskom razdoblju. Potopljeni trošak Pitanje prekidanja proizvodnje moguće je povezati s pojmom potopljenog troška (sunk cost). može smatrati potopljenim troškom.7. 146 . Krivulja ponude savršenog konkurenta Optimalni output savršenog konkurenta određen je presjecištem krivulja graničnog troška i graničnog prihoda (cijene). veseliti se pobjedi svoga kluba. ali gubitka manjeg od fiksnog troška. Stoga. poduzeće ne može privremeno prekinuvši proizvodnju izbjeći fiksni trošak. fiksni – potopljeni trošak možemo zanemariti prilikom donošenja odluke o tome da li i koliko proizvoditi. Pretpostavimo da ste kupljenu kartu za nogometnu utakmicu izgubili.6. 7. imate li sreće. Dakako. Trošak je potopljen kada ga nije moguće nadoknaditi.7. Naime. Nastali potopljeni trošak ćete zanemariti52 i budući da ste vatreni navijač svoga kluba kupit ćete novu ulaznicu i.1. i u svakodnevnom se životu susrećemo sa potopljenim troškom. Fiksni (potopljeni) trošak se može ignorirati51 (u kratkom vremenskom razdoblju) te važnim postaje pokriće varijabilnog troška. Fiksni trošak se. 51 52 Ne vrijedi plakati nad prolivenim mlijekom. Ništa drugo vam i ne preostaje. TRŽIŠTE DOBARA Prekid će proizvodnje u ovakvom slučaju smanjiti gubitak i svesti ga na fiksni trošak.

točka a na krivulji graničnog troška može. nužno se prekida proizvodnja i ponuđena količina je jednaka nuli. dakle. proizvodio ili ne. Nije. savršeni konkurent bilježi gubitak jednak fiksnom trošku. TRŽIŠTE DOBARA Slika 60.7. ali i ne mora značiti početak ponude budući da. u ovoj situaciji. Ukoliko cijena padne ispod razine minimalnog prosječnog varijabilnog troška. teško zaključiti kako krivulja ponude savršenog konkurenta jest identična s njegovom krivuljom graničnog troška. Naime. jer će sa svakim porastom cijene povećavati ponuđenu količinu. 147 . Ovo vrijedi uz jedan značajan izuzetak.

Izlazak slijedi. 7. Prosječni prihod (cijena) < Prosječni ukupni trošak 148 .8. U tome će slučaju prosječni prihod. ukoliko je Ukupni prihod < Ukupni trošak . Do izlaska sa tržišta će doći ukoliko je ukupni prihod manji od ukupnog troška. Poduzeće ne može u dugom vremenskom razdoblju podnositi gubitak. TRŽIŠTE DOBARA Slika 61.7. odnosno cijena dobra kojega proizvodi savršeni konkurent biti manja od prosječnog ukupnog troška. Pitanje izlaska sa tržišta U dugom vremenskom razdoblju pojava gubitka nužno nameće pitanje napuštanja tržišta. dakle.1.

1. Cijena Ponuda.9. krivulja ponude savršenog konkurenta je identična sa krivuljom njegovog graničnog troška ali u onom području cijena u kojemu je cijena dobra jednaka. TRŽIŠTE DOBARA Prema tomu. granični trošak C > PUT C< PUT Količina dobra 7. Slika 62.7. odnosno veća od prosječnog ukupnog troška. Dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije Pretpostavimo da tržišna cijena omogućuje savršenim konkurentima realizaciju profita. Podsjetimo se poznate nam situacije: 149 .

ista priča u dugom vremenskom razdoblju ima nešto drukčiji kraj. a cijena je jednaka minimalnom prosječnom ukupnom trošku savršenih konkurenata. Njihova će pojava. profit (pozitivna razlika 150 . Dugoročna ravnoteža znači da nema razloga niti za useljavanje niti iseljavanje poduzeća. povećati tržišnu ponudu i izazvati pad cijene i profita. te će proces dugoročnog prilagođavanja trajati sve dotle dok profit svih savršenih konkurenata ne bude sveden na nulu. dakle. dugoročna ravnoteža znači da je ekonomski profit savršenih konkurenata jednak nuli. Ukoliko se pojavio izuzetno velik broj novih poduzeća pad će cijene dovesti do pojave gubitka. u dugom vremenskom razdoblju.7. sretni kraj priče o savršenom konkurentu u kratkom vremenskom razdoblju. TRŽIŠTE DOBARA Slike 63. Jedno od obilježja savršene konkurencije jest i činjenica da se novi konkurenti potpuno slobodno pojavljuju na tržištu. a) Tržište b) Savršeni konkurent Ovo je. Sasvim je sigurno da će profit privući nove konkurente. Naime. Međutim. Drugim riječima. Gubitak će izazvati iseljavanje poduzeća.

Implicitni trošak je trošak alternativne uporabe vlasnikovih inputa te ga nazivamo i oportunitetni 151 . nije potrebito kupovati od drugih poduzeća. To je trošak čimbenika proizvodnje koje. potiče na proizvodnju kada je njihov ekonomski profit jednak nuli. Ukupni je trošak moguće podijeliti na (osim nama već poznate podjele na fiksni i varijabilni trošak) eksplicitni i implicitni trošak. Slike 64. Vjerojatno se pitate što to savršene konkurente i dalje zadržava na tržištu. računovodstvo ove kupovine vrijedno bilježi te eksplicitni trošak zovemo i računovodstveni trošak. Dakako. dakle. Odgovor je jednostavan: normalni profit. Implicitni trošak je trošak svih onih inputa koje posjeduje vlasnik ili vlasnici poduzeća. TRŽIŠTE DOBARA između ukupnog prihoda i ukupnog troška) ćemo od sada zvati ekonomski profit. Eksplicitni ili računovodstveni trošak je trošak svih inputa koji nisu vlasništvo vlasnika poduzeća. Normalni profit postoji. dakle. To je trošak onih čimbenika proizvodnje koje poduzeće mora kupovati kako bi moglo funkcionirati. i tada kada je ukupni prihod jednak ukupnomu trošku.7.

budući da smo prisiljeni birati između različitih alternativa. Ukupni prihod = Ukupni trošak ( Eksplicitni trošak + Implicitni trošak ) Normalni profit 152 . kao diplomirani ekonomist. umjesto u vlastito poduzeće. a posebno značenje oportunitetni ili implicitni trošak ima u ekonomskom životu. Ponajprije. Vi vodite vaše poduzeće. pretpostavimo nadalje. Pretpostavimo da ste pokrenuli nekakav "business". novčana ste sredstva. gotovo svaki naš postupak izaziva neki oportunitetni trošak. mogli ste iznajmiti poslovni prostor i ostvariti odgovarajuću najamninu. dakako. Vi ste. Prema tomu. Konačno. TRŽIŠTE DOBARA trošak. mogli ste se zaposliti i. vaš poslovni prostor i novčana sredstva) mogli upotrijebiti i na drugi način. U svakodnevnom životu. nerealizirana najamnina i kamata implicitni su ili oportunitetni trošak vaše odluke da imate svoje poduzeće. realizirati odgovarajuću plaću. Nadalje. inpute u vašem vlasništvu (vaš rad.eksplicitnom i implicitnom) predstavlja onaj dio ukupnog prihoda koji pokriva upravo implicitni trošak. mogli uložiti u banku i realizirati odgovarajuću kamatu.7. vlasnik ste poslovnog prostora i određena novčana sredstva ste uložili u poduzeće. normalni profit (koji postoji kada je ukupni prihod jednak ukupnom trošku . Dakle. Oportunitetni je ili implicitni trošak vrijednost najbolje alternative koju smo propustili realizirati. propuštena plaća.

kao vrijednost alternativnog dobra kojeg mogu proizvesti isti resursi.7. Resurse nije potrebito realocirati. 153 . vrjednijeg dobra. Kada je cijena dobra jednaka graničnom trošku (kao što je to slučaj na tržištu savršene konkurencije). Dugoročna ravnoteža znači i jednakost cijene dobra i graničnog troška. veći dio resursa uložiti u proizvodnju alternativnog. U ovom je slučaju nedovoljno resursa upotrijebljeno u proizvodnji dotičnog dobra. te postoji alokacijska efikasnost. Potrebito je. Alternativni angažman resursa znači proizvodnju manje vrijednosti. Koristiti kapacitet znači. Resurse je potrebito realocirati na način da se više resursa angažira u proizvodnji dobra čija je cijena veća od graničnog troška. Kada je. društveni interes to nalaže. Alternativna uporaba resursa znači proizvodnju veće vrijednosti. Ova nejednakost signalizira da je previše resursa upotrijebljeno u proizvodnji nekog dobra. dakle. Na kraju. upravo proizvesti onaj output koji minimalizira prosječni ukupni trošak. savršeni konkurenti koriste upravo svoje kapacitete. naime. Ne postoji alternativni angažman resursa koji bi značio proizvodnju veće vrijednosti. postoji alokacijska efikasnost. Pokušajmo alokacijsku efikasnost razumjeti na način da granični trošak shvatimo kao oportunitetni trošak. cijena dobra jednaka graničnom trošku (C = GT) resursi su alocirani na način da njihova (najbolja) alternativna uporaba znači proizvodnju iste vrijednosti. Alokacijska neefikasnost postoji i kada je cijena dobra manja od graničnog troška njegove proizvodnje (C < GT). TRŽIŠTE DOBARA Zaključimo kako normalni profit jest gorivo koje u dugom vremenskom razdoblju omogućava rad stroja savršene konkurencije. Kada je cijena nekog dobra veća od njegovog graničnog troška (C>GT) govorimo o alokacijskoj neefikasnosti.PUT). Dugoročno. valja konstatirati da dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije znači i jednakost cijene i minimalnog prosječnog ukupnog troška (C= min.

2. 53 Riječ je o dobru koje nema bliskog supstituta. Primjeri prirodnog monopola nastalog zbog ekonomije razmjera jesu distribucija plina. Česti uzrok uspješnog povećavanja razmjera poduzeća jest izuzetno visoki fiksni trošak. Monopol znači postojanje jednog proizvođača-ponuđača jedinstvenog dobra 53 koji je. znači značajno smanjenje prosječnog fiksnog troška koje. izaziva pad prosječnog ukupnog troška. patenti). na ovaj ili onaj način. vode itd. tržište opskrbiti odgovarajućim dobrom uz niži prosječni ukupni trošak nego veći broj manjih poduzeća. do nastanka prirodnog monopola može doći i uslijed ekonomije razmjera. zbog toga što je postotno povećanje njegovog ukupnog proizvoda veće od postotnog povećanja angažiranih inputa. Ono je. 154 . Druga je monopol. licence. potisnuti sve konkurente sa tržišta i osvojiti monopolski položaj. MONOPOL 7. Povećavanje outputa. Pojam i oblici U lepezi tržišnih struktura savršena konkurencija jest jedna krajnost. u takvom slučaju. dakle. zahvaljujući neprekidnom obaranju prosječnog ukupnog troška.1.7. Međutim. sposobno. Prirodni monopol nastaje kada jedno poduzeće monopolizira prirodne resurse. zaštićen od pojave potencijalne konkurencije. električne energije. unatoč povećanju prosječnog varijabilnog troška. Poduzeće koje bilježi rastuće prinose razmjera (ekonomija razmjera) u stanju je.2. Obzirom na različite načine onemogućavanja konkurencije valja razlikovati zakonski (legalni) monopol i prirodni monopol. Zakonski monopol nastaje na osnovi zakonom utvrđenih povlastica (koncesije. TRŽIŠTE DOBARA 7.

posjeduje tržišnu moć. Monopol je "price maker". Rezultat je manji od cijene dobra odnosno prosječnog prihoda. potražnja s kojom se on sučeljava jest tržišna potražnja (zbroj svih individualnih potražnji).2. te nižoj cijeni dobra odgovara veća potraživana količina. Pri tome. dakle. manipulirajući vlastitim outputom. Krivulja tržišne potražnje je krivulja opadajućeg oblika. "pravi" cijenu. naravno. U tom području tržišna potražnja jest cjenovno elastična odnosno Ec > 1. On je u stanju.2.preuzimatelja cijene (price taker-a) monopol određuje. potraživana će količina dobara biti veća. Naime. 155 . zahvaljujući svom posebnom. Dok je u uvjetima savršene konkurencije cijena dobra bila jedanka graničnom i prosječnom prihodu savršenog konkurenta u uvjetima monopola cijena je jednaka samo prosječnom prihodu. postoje neka ograničenja. određivati cijenu dobra. Dakako. povlaštenom položaju. Sve dotle dok smanjenje cijene dobra (monopol se. Krivulja tržišne potražnje je istovremeno i krivulja prosječnog prihoda monopola. odnosno njegovom veličinom.7. odnosno cijene dobra.javlja kao razlika između povećanja ukupnog    prihoda uslijed povećanja realizirane količine dobara i smanjenja ukupnog prihoda uslijed smanjenja cijene dobra. i obrnuto. Za razliku od savršenog konkurenta . monopol može birati između različitih cijena određenih tržišnom potražnjom.prihod koji donosi dodatno utržena jedinica dobra  ∆ Ukupni prihod    ∆ Količina  . Naime. njome upravlja zakon potražnje. 54 54 Podsjećamo da je Ec > 1 kada postotno smanjenje cijene izazove takvo postotno povećanje potraživane količine koje znači rast ukupnog prihoda. Ukoliko zahtijeva nižu cijenu. ipak. TRŽIŠTE DOBARA 7. Zbog čega je to tako? Monopol. Vrijedi. Ukupni. granični prihod monopola je manji od prosječnog prihoda. određujući cijenu spušta niz krivulju tržišne potražnje) znači pozitivan granični prihod ukupni prihod monopola raste. Zbog toga se granični prihod monopola . granični i prosječni prihod monopola Budući da je monopol jedini ponuđač nekog dobra.

U tom području tržišna potražnja jest cjenovno neelastična. ukupni prihod monopola niti raste niti pada. U tom slučaju tržišna potražnja je jedinično ili stabilno elastična.7. Tablica 23. on je maksimalan. a Ec = 1. odnosno 0 < Ec < 1. TRŽIŠTE DOBARA Kada je granični prihod monopola jednak 0. Cijena 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Potraživana količina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ukupni prihod 0 11 20 27 32 35 36 35 32 27 20 11 0 Granični prihod 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 156 . Kada smanjenje cijene dobra znači negativan granični prihod ukupni prihod monopola opada.

7. TRŽIŠTE DOBARA Slika 65. 157 .

znači pozitivan granični prihod i cjenovno elastičnu potražnju.7. 158 . on će ga napustiti povećavajući cijenu i smanjujući output. kojim slučajem. monopol zađe u područje cjenovno neelastične potražnje. koji. Koje je područje tržišne potražnje zanimljivo za monopol? U kojem će dijelu tržišne potražnje monopol potražiti svoj profitnomaksimalizirajući output? Nasuprot uvriježenom mišljenju bit će to onaj segment tržišne potražnje koji znači rast ukupnog prihoda. Ukoliko. dakle. TRŽIŠTE DOBARA Slika 66.

Cijena 12 11 10 9 8 7 6 Potraživana količina 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni prihod 0 11 20 27 32 35 36 Ukupni trošak 7 11 14 19 26 35 46 Profit -7 0 6 8 6 0 -10 Ekonomski se profit (pozitivna razlika između ukupnog prihoda i ukupnog troška) javlja nakon prve prijelomne točke i nestaje nakon druge.2. Maksimaliziranje profita 7.1.2. 159 . Neprijeporno. TRŽIŠTE DOBARA 7.3. profitno-maksimalizirajući output jesu 3 jedinice dobra. Tablica 24. ukupni trošak i profit Provjerimo tvrdnju da se profitno-maksimalizirajući output nalazi u onom segmentu tržišne potražnje koja znači pozitivan granični prihod i Ec > 1.7. Odredimo output koji znači maksimalni ekonomski profit i to pomoću ukupnog prihoda i ukupnog troška. Ukupni prihod.3.

Ukoliko je granični trošak veći od graničnog prihoda. Granični prihod.7. vrijedi i u uvjetima monopola. Ukupni prihod.2. ukupni 45 trošak 40 35 30 25 20 19 27 32 36 ukupni trošak ukupni prihod maksimalni profiit=8 15 10 5 7 11 1 2 3 4 5 6 profitno-maksimizirajući output Potraživana količina 7.3. Naime. u danim uvjetima. Pravilo koje smo otkrili.2. analizirajući savršenu konkurenciju. TRŽIŠTE DOBARA Slika 67. Monopol će. granični trošak i profit Output koji. monopol će povećavati svoj ukupni proizvod sve dok je granični prihod veći od graničnog troška. 160 . output valja smanjivati sve dok se ne izjednače granični prihod i granični trošak. osigurava maksimalni profit moguće je locirati i pomoću graničnog prihoda i graničnog troška.

maksimalizirati svoj profit proizvodeći onaj output pri kojem je granični prihod jednak graničnom trošku.33 6. Četvrtu jedinicu monopol neće proizvesti budući da je njen granični trošak (7) veći od graničnog prihoda (5). Cijena Potraživana količina Ukupni prihod Granični prihod Ukupni trošak Granični trošak Profit 12 11 10 9 8 7 6 0 1 2 3 4 5 6 0 11 20 27 32 35 36 11 9 7 5 3 1 7 11 14 19 26 35 46 4 3 5 7 9 11 -7 0 6 8 6 0 -10 Profitno-maksimalizirajući output jesu. TRŽIŠTE DOBARA ponovimo. Tablica 25.5 7 7. Tablica 26. 3 jedinice dobra.7. Proizvodnja te četvrte jedinice značila bi smanjenje profita za dvije novčane jedinice.67 161 . Da bismo i slikom pokazali i dokazali kako output od 3 jedinice dobra jest profitno-maksimalizirajući potrebito je gornju tablicu dopuniti podacima o prosječnom ukupnom trošku. Količina 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni trošak 7 11 14 19 26 35 46 Prosječni ukupni trošak 11 7 6. naravno.

Za razliku od savršenog konkurenta koji je u dugom vremenskom razdoblju "osuđen" na normalni profit monopol može u dugom vremenskom razdoblju realizirati ekonomski profit. optimalnom što se poslovnog rezultata tiče. Pri tom. a mogu ga gurnuti i u gubitak. već spomenute. promjene (pad) tržišne potražnje mogu monopolu omogućiti tek ostvarenje normalnog profita. tri jedinice dobra. TRŽIŠTE DOBARA Slika 68. monopolski položaj ne jamči trajnu i sigurnu realizaciju ekonomskog profita.33.67. 162 . Prosječni profit (prosječni prihod . Naime.prosječni ukupni trošak) iznosi 2. To su. povlašteni. Međutim. Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška ukazuje na profitno maksimilizirajući output.67 ⋅ 3) iznosi 8. a maksimalni (ekonomski) profit (2.7. Taj dugovječni ekonomski profit koji monopol realizira zahvaljujući činjenici da je zaštićen od pojave konkurencije nazivamo monopolski profit. outputu cijena dobra iznosi 9. a prosječni ukupni trošak 6.

Granični trošak Prosječni ukupni trošak Svaki output. pridonosi i činjenica da prijelomna točka u uvjetima monopola ne znači. Slika 69. određenom jednakošću graničnog prihoda i graničnog troška. između ostalog.7. za razliku od savršene konkurencije. tangira krivulju prosječnog ukupnog troška monopol realizira tek normalni profit. pri optimalnom outputu. odnosno ukupni prihod je jednak ukupnom trošku. TRŽIŠTE DOBARA 7. izjednačavanje cijene (prosječnog prihoda) i minimalnog prosječnog ukupnog troška. Lošoj reputaciji monopola. vodi ga u situaciju u kojoj je prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda. 163 . vodi monopol u gubitak. Prijelomna točka u uvjetima monopola Ukoliko uslijed smanjenja tržišne potražnje njena krivulja. Ekonomski je profit jednak nuli budući da je prosječni prihod jednak prosječnom ukupnom trošku. čak i tada kada ostvaruje samo normalni profit monopol zahtijeva veću cijenu od minimalnog prosječnog ukupnog troška.2.4. Jedino K jamči jednakost prosječnog ukupnog troška i prosječnog prihoda te realizaciju normalnog profita. veći ili manji od optimalnog K. Ali.

Točka minimaliziranja gubitka u uvjetima monopola Monopol neće izbjeći gubitak kada je pri svim razinama proizvodnje prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda. Minimalni gubitak osigurava optimalni output K (određen presjecištem krivulja graničnog prihoda i graničnog troška). TRŽIŠTE DOBARA 7. makar i privremeno. baš kao i savršeni konkurent. 164 . Ukoliko je gubitak veći od fiksnog troška. ukoliko je. prekinuti proizvodnju. Slika 70.7.5. cijena (prosječni prihod) manja od minimalnog prosječnog varijabilnog troška monopol će.2. dakle. Granični trošak Prosječni ukupni trošak Najviše što monopol u ovoj situaciji može učiniti jest minimalizirati gubitak.

Norton & Company. granični trošak.7. Inc. bilo tržišne) pokazuje odnos između cijene nekog dobra i ponuđene količine. Za razliku od savršenog konkurenta monopol nema krivulju ponude. TRŽIŠTE DOBARA 7. u različitim tržišnim situacijama. Međutim. New York 1991. Dakako. pri tome. 165 . 266. str.: Microeconomics.55 Cijena . Monopol i krivulja ponude Krivulja ponude savršenog konkurenta jednaka je s krivuljom njegovog graničnog troška. znači veću ponuđenu količinu. kada je monopol u pitanju taj jedinstveni odnos između cijene i ponuđene količine naprosto ne postoji. ceteris paribus. Viša cijena. Slika 71.. Podsjetimo. W. granični prihod Granični trošak C Potražnja1 Potražnja0 Granični prihod0 Granični prihod1 K0 K1 Količina 55 Vidjeti: Mansfield. Monopol.W. krivulja ponude (bilo individualne. Vrijedi i obrnuto. ovo vrijedi ukoliko je cijena veća od minimalnog prosječnog varijabilnog troška savršenog konkurenta. zahtijeva maksimalnu cijenu koju dopušta tržišna potražnja.2. Monopolova krivulja ponude ne postoji. E.6. nastoji proizvesti onu količinu dobra koja znači jednakost graničnog prihoda i graničnog troška i.

odnosno ponuđač mora biti u stanju procijeniti platežnu sposobnost kupaca i spremnost na kupovinu.2. Dakako. Dobro ili usluga koja se namjerava prodavati po različitim cijenama ne može biti namijenjenja preprodaji. Uspješno diferenciranje cijena ili diskriminacija cijena pretpostavlja: 1. naravno. dakle. Proizvođač. značiti najrazličitije ponuđene količine. Monopol s jedinstvenom cijenom je monopol koji zahtijeva istu cijenu za svaku jedinicu svog outputa. 166 . Monopol je konzistentan u svome nastojanju da proizvodi output koji izjednačava granični prihod i granični trošak. On. međutim. 2. Monopol i diskriminacija cijena Do sada. kada je riječ o monopolu. 7.7. odnosno tržišnu moć. jedna te ista cijena može. Ovo njegovo nastojanje ne implicira. bijaše riječ o monopolu s jedinstvenom cijenom. odnosno novčani iznos koji su pojedini kupci ili skupine kupaca voljni platiti za dobro ili uslugu. Monopol. mora posjedovati monopolsku. Moguća bi preprodaja vrlo brzo dovela do etabliranja jedinstvene cijene 3. Diskriminacija cijena nije moguća i ne može je. ove razlike u cijenama nemaju opravdanje u različitim troškovima poslovanja. međutim. biti u uvjetima savršene konkurencije.7. može prakticirati diskriminaciju cijena. Diskriminacija cijena znači prodaju istog dobra po različitim cijenama različitim kupcima. Proizvođač mora biti u stanju kontrolirati cijenu dobra. TRŽIŠTE DOBARA Nepostojanje jedinstvenog odnosa između cijene dobra i ponuđene količine pokazuje i prethodna slika. mada to posebno ne naglasismo. Naime. postojanje jedinstvenog odnosa između cijene dobra i ponuđene količine istog dobra.

monopol poseže za diskriminacijom cijena budući da ona povećava njegov profit. A Ekonomski profit C B Granični trošak Prosječni ukupni trošak Tržišna potražnja . Slika 72. Savršena diskriminacija cijena O savršenoj diskriminaciji cijena govorimo kada proizvođač od svakog kupca zahtijeva maksimalni novčani iznos kojega je on spreman platiti.2. TRŽIŠTE DOBARA U stvarnom svijetu potrošači ne ulaze u prodavaonice s istaknutim novčanim iznosima koje su spremni platiti za pojedina dobra ili usluge. Prema tomu. jednostavnosti radi pretpostavit ćemo da monopol uspijeva savršeno diskriminirati cijene. odnosno usluge. Potrošački višak biva pretvoren u profit proizvođača.7.1. prosječni prihod Granični prihod K 167 . U ovoj je situaciji cijena u svakom pojedinom slučaju jednaka vrijednosti dobra. Sljedeći će grafički prikazi pojasniti učinke savršene diskriminacije cijena.7. Ali. U stvarnom svijetu diskriminacija cijena nije savršena. 7.

proizvodi output K. 168 . Stoga. prosječni prihod. poznati nam.7. Ali. Na taj. Razlog tomu jest činjenica da se smanjenje cijene (koje rezultira povećanjem potraživane količine) odnosi samo na dodatno utrženu jedinicu dobra. Baš kao u savršenog konkurenta i u monopola koji savršeno diskriminira cijene vrijedi da je cijena = prosječni prihod = granični prihod. način maksimalizira svoj profit. Monopol. Slika 73. pridržavajući se pravila da izjednači granični prihod i granični trošak. Ekonomski profit Granični trošak Prosječni ukupni trošak Tržišna potražnja . svaka jedinica outputa znači jednakost cijene i graničnog prihoda. zamjećujete da potrošači koji su spremni platiti jedinstvenu cijenu C ostvaruju potrošački probitak kojega prikazuje površina trokuta ACB. granični prihod K K1 Savršena diskriminacija cijena briše razliku između cijene i graničnog prihoda. TRŽIŠTE DOBARA Riječ je o situaciji koju dobro poznajemo. a ne i na sve prethodne jedinice.

Pretpostavit ćemo da je. te outpute koje odbacuje monopol. Svaki od savršenih konkurenata prihvaća tržišnu cijenu kao danu i proizvodi onaj output pri kojemu je granični trošak jednak cijeni dobra. prije svega. ali povećanje profita. Uvest ćemo u igru njegovu krivulju graničnog prihoda. Sada svi kupci.2. Ne zaboravimo. Učinci su savršene diskriminacije cijena dvojaki: a) Potrošački probitak se pretvara u profit.8. Monopol će proizvesti output pri kojemu je 169 . odnosno savršena konkurencija. Zaključimo: savršena diskriminacija cijena rezultira većim profitom. povećanju profita pridonose i oni kupci koje je jedinstvena cijena i pravilo izjednačavanja graničnog prihoda i cijene izbacilo "iz igre". b) Moguće ironično. 7. posredovano savršenom diskriminacijom cijena. usporediti cijene koje nastaju u ovim različitim tržišnim strukturama. alokacijski efikasnim outputom. Ravnotežna će cijena i output biti određeni presjecištem krivulja tržišne potražnje i tržišne ponude. plaćaju cijenu veću od one koja bi se formirala u uvjetima savršene konkurencije. Ali. Potom ćemo isti sektor monopolizirati pretpostavivši da umjesto velikog broja ponuđača postoji samo jedan. TRŽIŠTE DOBARA Monopol proizvodi ukupni proizvod K1 koji znači (baš kao i u savršenog konkurenta) jednakost cijene dobra i graničnog troška. alokacijski efikasnog outputa pri kojem je cijena izjednačena s graničnim troškom. Samo posljednji kupac plaća cijenu jednaku graničnom trošku. Usporedba monopola i savršene konkurencije Usporediti monopol i savršenu konkurenciju znači. osim posljednjeg. neki sektor gospodarstva podvrgnut savršenoj konkurenciji. ponajprije. ali i većim. krivulja tržišne ponude je istovremeno i krivulja graničnog troška.7. znači proizvodnju većeg.

monopolska cijena (CM) jest veća od cijene koju odbacuje savršena konkurencija (CK) 2. monopolski output (KM) jest manji od konkurencijskog outputa (KK) 3. monopolska cijena (CM) jest veća od graničnog troška 4. osim alokacijske neučinkovitosti te proizvodne neučinkovitosti – nekorištenja kapaciteta [čak i u situaciji realizacije normalnog profita cijena je veća od minimalnog prosječnog ukupnog 170 . Slika 74. te odrediti maksimalnu cijenu koju tržišna potražnja može podnijeti.7. TRŽIŠTE DOBARA granični prihod izjednačen s njegovim graničnim troškom. cijena formirana u uvjetima savršene konkurencije (CK) jednaka je graničnom trošku. Međutim. Nije teško zaključiti da: 1.

Isti se inputi koriste za proizvodnju većeg broja dobara (komplementarnih u smislu njihove jeftinije proizvodnje). "rent seeking behavior". Razlika između aktualnog outputa uz datu tehnologiju i angažirane inpute te mogućeg.7. Ovaj se oblik neefikasnosti ne odnosi na poznatu činjenicu da monopol smanjuje output kako bi povećao cijenu već je Harvey Leibenstein veže uz činjenicu da se uz date inpute ne proizvodi maksimalni mogući output. mogu monopolski output. a zbog zaštićenosti od konkurencije. u određenim slučajevima. evidentno. ali i ekonomije cilja (economies of scope). Ekonomije cilja jesu smanjenje prosječnog ukupnog troška kao posljedica povećanja broja različitih dobara koja poduzeće proizvodi. Zaštićeno od konkurencije. većeg outputa jest X neefikasnost. Lobiranje radi carinske zaštite od inozemne konkurencije samo je jedan primjer "rent seeking-a". dakako. Ekonomije cilja se. Međutim. to nije sve. Izgradnja i održavanje barijera koje štite monopolski položaj može biti zaista skupa. U ovom je dijelu priče monopol neprijeporno negativni junak priče ("bad guy"). TRŽIŠTE DOBARA troška (c > min. pak. Ocjenjujete li nečiji monopolski položaj zapitajte se da li je netko monopol zbog toga što je "loš" ili je. PUT)] monopolu se može prigovoriti i tzv. zasnivanju na diverzifikaciji dobara. poznata nam ekonomija razmjera. Riječ je o traganju za rentom. Monopol. taj monopolski položaj osvojen na "dobar" način. odnosno proširenju asortimana proizvodnje. Doista. aktivnosti koja. nije se teško složiti sa tvrdnjom da pojavom monopola društvo uvijek gubi. monopoli očigledno nisu izumrla vrsta. uljuljkano u sigurnost monopolske pozicije poduzeće se spušta ispod krivulje ukupnog proizvoda. odnosno ponašanju usmjerenom na izgradnju monopolskog položaja i njegovu zaštitu. Naime. Razlozi za to vjerojatno postoje. zbog inertnog i hipertrofiranog upravljačkog i kontrolnog mehanizma može bolovati od X neefikasnosti. Ali. a koje je cilj realizacija monopolskog profita. učiniti većim od onog konkurencijskog. 171 . a monopolska cijena može biti niža od konkurencijske. izaziva dodatne troškove.

Sve to. odnosno njihova kombinacija (farmaceutska industrija. itd. Krivulja tržišne ponude je nastankom monopola pretvorena u njegovu krivulju graničnog troška.) obara prosječni ukupni trošak. TRŽIŠTE DOBARA U prethodnom smo primjeru. Ali. unatoč tomu što nije ostvarena alokacijska efikasnost.7. Prema tomu. proizvodnja bijele tehnike. monopol igra pozitivnu ulogu. zamjećujete. pretpostavili da monopoliziranje tržišta nije tangiralo troškove. Granični je trošak u tom slučaju nužno manji od prosječnog ukupnog troška. ekonomija razmjera ili ekonomije cilja. Slika 75. uspoređujući savršenu konkurenciju i monopol. 172 . u nekim slučajevima. Tržišna ponuda Cijena Granični trošak CK CM Tržišna potražnja Granični prihod KK KM Količina U ovome je slučaju monopolska cijena niža od konkurencijske. a monopolski output veći od konkurencijskog. a uspješno korištenje ekonomija razmjera i cilja ilustrirat će sljedeća slika.

monopolistički konkurent dominira jednim segmentom tržišta i u mogućnosti je kontrolirati cijenu svog dobra. činjenicu da se monopolistički konkurent sučeljava. dakako. Nesavršena. dakle. sposobnost da variranjem outputa utječe na cijenu dobra. ne postavlja nikakve zapreke onima koji žele ući ili izaći s tržišta. 173 . Razmotrit ćemo dva oblika nesavršene konkurencije. većeg od jednog) broja ponuđača od kojih svaki posjeduje određenu tržišnu moć. ne identično dobro. bez ikakvih ograničenja. Valja dodati. 7. U drugom slučaju. imperfektna konkurencija podrazumijeva postojanje većeg ili manjeg (ali. Budući da proizvodi jedinstvenu verziju dobra. Zahvaljujući diferencijaciji dobra koja proizvode monopolistički konkurenti nisu savršeni supstituti. NESAVRŠENA KONKURENCIJA Stvarni svijet doista nije niti savršeno konkurentan niti u potpunosti monopoliziran. baš kao savršena konkurencija. monopolistička konkurencija. Gornja definicija ne obuhvaća sva bitna obilježja monopolističke konkurencije. ponajprije. podvrgnuta nesavršenoj konkurenciji i smještena između dviju krajnosti-savršene konkurencije i monopola.1. Drugo. Monopolistička konkurencija Monopolistička je konkurencija takav tip tržišta na kojem veliki broj poduzeća međusobno konkurira proizvodeći ne identično već slično dobro. s opadajućom krivuljom potražnje.3. Monopolistički konkurenti proizvode slično.3. dakle. Stvarna su tržišta. Savršena konkurencija i monopol prije su apstrakcije negoli realnost. tržišna moć jest posljedica malog broja ponuđača i činjenice da svaki od njih proizvodi značajni dio ukupnog proizvoda grane. konkurenti. slobodno pojavljuju na tržištu i uključuju u tržišnu utakmicu. baš kao i monopol. U prvom. tržišna moć jest posljedica diferencijacije proizvoda. TRŽIŠTE DOBARA 7.7. Novi se. radi se o oligopolu. riječ je o monopolističkoj konkurenciji.

On. Kratko vremensko razdoblje Monopolistički konkurent poštuje isto pravilo maksimaliziranja profita kao i monopol. Pretpostavimo da zbog povoljnih tržišnih uvjeta monopolistički konkurenti realiziraju ekonomski profit. Zbog toga su i događanja na ovom tipu tržišta vrlo zanimljiva. dakle. TRŽIŠTE DOBARA Zamjećujete. Predstavimo situaciju u kojoj se nalazi jedan od monopolističkih konkurenata.3. 174 .7.1. monopolistička je konkurencija mješavina obilježja svojstvenih kako za savršenu konkurenciju tako i monopol. 7. Slika 76. proizvodi onaj output pri kojem je granični prihod izjednačen s graničnim troškom. Ovakvo ponašanje nameće opadajuća krivulja potražnje s kojom se monopolistički konkurent sučeljava.1.

uopće na tržištu monopolističke konkurencije postaje prilično tijesno. Ekonomski profit se smanjuje. Dugo vremensko razdoblje Dugo vremensko razdoblje aktivira ono obilježje monopolističke konkurencije koje se tiče slobodnog pojavljivanja novih konkurenata na tržištu. Ova je idilična situacija. Budući da je prosječni prihod. potražnja za proizvodima starosjedioca se smanjuje. odnosno cijena veća od prosječnog ukupnog troška pri optimalnom K. a drastičniji pad potražnje (pomicanje krivulje potražnje ulijevo i prema dolje) može dovesti i do pojave gubitka.3. nove konkurente. neodrživa u dugom vremenskom razdoblju. dugoročna ravnoteža na tržištu monopolističke konkurencije znači da je ekonomski profit jednak nuli. 7. Gubitak će izazvati iseljavanje poduzeća. monopolistički konkurent realizira ekonomski profit čiju veličinu predstavlja svojom površinom osjenčani pravokutnik. sasvim sigurno.7. Nova će poduzeća privući dio kupaca. Slika 77. međutim.1. Granični trošak Prosječni ukupni trošak 175 . Ovo će napuštanje tržišta trajati sve dotle dok monopolistički konkurenti ne ostvare jedino i samo normalni profit. ekonomski profit koji realiziraju monopolistički konkurenti privući će. TRŽIŠTE DOBARA Poduzeće izgleda i ponaša se kao monopol. Naime. Prema tomu.2.

dakle. onaj output koji znači minimalni ukupni trošak po jedinici proizvedenog dobra . Ponekad nije moguće realizirati prihvatljivo niski prosječni ukupni trošak bez proizvodnje izuzetno velikog outputa. Uopće. znači pojavu suvišnog. istovremeno. neiskorištenog kapaciteta. 7. Drugim riječima. Čisti oligopol razumijeva proizvodnju istog dobra. savršeni konkurent koristi upravo svoj kapacitet. Monopol i monopolistička konkurencija. I monopolistički konkurent i savršeni konkurent moraju se dugoročno zadovoljiti normalnim profitom. razlike ipak postoje.3. Realizirajući normalni profit monopolistički konkurent proizvodi output koji je manji od onoga koji znači minimalni prosječni ukupni trošak. Diferencirani oligopol znači da poduzeća proizvode slična dobra. Oligopol Oligopol je tržište na kojemu nekoliko (mali broj) proizvođača međusobno konkurira proizvodeći ista ili slična dobra. međutim. prijelomna točka u uvjetima monopolističke konkurencije znači manji output i veću cijenu nego prijelomna točka u uvjetima savršene konkurencije. Najčešće je to ekonomija razmjera. Cijena koju određuje monopolistički konkurent veća je od graničnog troška. TRŽIŠTE DOBARA Ekonomski je rezultat isti kao u savršenoj konkurenciji. Nadalje. mali broj proizvođača može postojati i zbog činjenice da je za pojavu na nekom 176 . Na takvom tržištu će postojati manji broj velikih proizvođača.minimalni prosječni ukupni trošak. i dobrim supstitutima. Riječ je o ponešto različitim dobrima ali.2. Brojni su uzroci formiranja oligopola. Ali. Kapacitet je.7. Cijena dobra savršenog konkurenta jednaka je graničnom trošku. naime. Nadalje. proizvoditi normalni profit u savršenoj konkurenciji znači proizvoditi onaj output koji znači i minimalni prosječni ukupni trošak. U tom smislu valja razlikovati diferencirani oligopol i čisti oligopol.

TRŽIŠTE DOBARA tržištu potrebito uložiti izuzetno velik (financijski) kapital. Strategijska je interakcija naročiti oblik međusobne ovisnosti poduzeća u oligopolu koja nalaže takvo ponašanje (posebice kada je u pitanju cijena dobra i veličina outputa) koje vodi računa o očekivanim postupcima i reakcijama svih konkurenata. On je "price maker". Situaciju u kojoj se nalaze oligopolisti nazivamo strategijska interakcija. Manja poduzeća. prihvaćaju cijenu dominatnog poduzeća te.3.1. itd. Ovakvi su 177 . Prvi je tzv. Problem međusobne ovisnosti. najčešće ono najveće. Bitno obilježje oligopola jest mali broj proizvođača i. On traga za cijenom vodeći računa o postupcima svojih konkurenata. Međutim. a ostali ga u tome slijede.7. postojanje relevantne tržišne moći svakog od oligopolista. dominantno poduzeće. Poduzeće koje je preuzelo vodstvo u cijenama. 7.2. ovisno o promjenama tržišnih uvjeta i vlastitih troškova. Ono određuje i mijenja cijenu. profit i output svakog poduzeća u oligopolu ovisi o postupcima njegovih konkurenata. preuzme vodstvo u cijenama. s tim u svezi. Očigledno. Budući da je pod budnom paskom svojih konkurenata. određuje cijenu. problem strategijske interakcije rješava se na način da jedno poduzeće. proizvode output koji znači jednakost graničnog prihoda i graničnog troška. Vodstvo u cijenama i tajni sporazumi Postoji nekoliko načina rješavanja pitanja određivanja cijene u oligopolu. Oligopol može biti i posljedica insuficijentnih zaliha sirovina. On je "price searcher". Monopol "pravi". situacija je ovdje znatno složenija negoli u monopolu. ali i za suradnju. Ovdje ima mjesta i za sukob. oligopolist mora biti znatno oprezniji prilikom određivanja cijene. vodstvo u cijenama. također. maksimalizira svoj profit proizvodeći onaj output pri kojem je njegov granični prihod jednak graničnom trošku. Drugi način određivanja cijene u oligopolu jest tajno (budući da je najčešće ilegalno) ili javno dogovaranje i sporazumijevanje. patenata.

Slika 78. zakon zabranjuje već stoga što se on iznutra krši. povećavajući output iznad dogovorene kvote. 178 . Ostali to relativno brzo otkrivaju te dolazi do odgovarajuće reakcije koja znači i raskid. povećani profiti i zaštita od pojave eventualne konkurencije. Ne samo zbog toga što ih. Često se događa da ovakvi aranžmani nisu dugoga vijeka. Tako formirana cijena jest monopolska cijena. Prednosti sporazuma su očigledne: smanjena nesigurnost. TRŽIŠTE DOBARA sporazumi (predmet kojih su najčešće cijena. veličina outputa. Ukoliko oligopolisti sklope ovakvu vrstu sporazuma (javnog ili tajnog). najčešće. prestanak sporazuma. te ukoliko ga se pridržavaju posljedice (cijena i output) mogu biti iste kao da je riječ o monopolu.7. Jedno ili više poduzeća počinje kršiti sporazum snizujući cijenu ispod dogovorene. a sve u cilju povećanja vlastitog profita. Ona će biti određena presjecištem krivulja zajedničkog (ukupnog) graničnog troška i graničnog prihoda. te podjela tržišta) mogući budući da se u oligopolu radi o malom broju zainteresiranih stranaka (poduzeća) koje su potpuno svjesne međusobne ovisnosti.

dakako.3. Čvrstih dokaza. vjerojatni počinitelji niza provala u proteklih nekoliko mjeseci. Istražitelj stoga smjesti A. Teorija igara može se.7. Ukoliko obojica priznate bit ćete osuđeni na četiri godine zatvora.A.A. a tvoj partner to odbije učiniti. Teorija igara Teorija je igara teorija koja analizira donošenje odluka u situacijama u kojima postoji sukob interesa. međutim.2. Prije nego razmotrimo ekonomsku primjenu teorije igara (na primjeru najjednostavnijeg slučaja oligopola.2.A. dobit ćeš zatvorsku kaznu u trajanju od jedne godine. U tom smislu svaki igrač. pa i ona najnaivnija predstavlja konfliktnu situaciju u kojoj svaki od sudionika nastoji promovirati vlastiti interes. i B. nema. znaju da ukoliko niti jedan ne prizna ranije počinjene provale mogu biti. budući da je odbio priznati. čeka zatvorska kazna od osam godina.B.B. u odvojene prostorije te obama veli sljedeće: "Ukoliko priznaš ranije počinjene provale. Slično je i s igrom koju igraju poduzeća u oligopolu. TRŽIŠTE DOBARA 7. dakle. i B.1.3. 7.B. Prilično složena situacija budući da A." Zatvorenici. U tom slučaju obojicu očekuje kazna od dvije godine zatvora. Tijekom istrage ustanovi se da su A. Zatvorenikova dilema Igra se. upotrijebiti i za analizu strategijske interakcije ali i za analizu najrazličitijih problema društvenih znanosti. a partnera. nemaju puno razloga vjerovati jedan drugomu. odvija u prilično neugodnom ambijentu.2. ima na raspolaganju različite strategije (načine igre) kako bi osigurao povoljan ishod igre. osuđeni samo za posljednju provalu. poštujući pravila igre. duopolu) odigrajmo igru poznatu kao zatvorenikova dilema. pretpostavljate. A.2.A. Svaka igra. i B. 179 . ne mogu komunicirati i. zbog nedostatka dokaza. budu uhićeni prilikom pokušaja provale.B. i B. vjerojatno.

Dakle. koji prvi razvija ovaj ravnotežni koncept. B. s punih osam godina. u svakom slučaju.A. B.7.B.B. 1 god. 4 god.A. B. Niti jedan zatvorenih ne prizna 3.B. 2 god. tada se meni isplati priznati jer ću u tom slučaju biti kažnjen tek jednom godinom zatvora. 8 god. ne prizna. odnosno ravnoteža ove igre jest priznanje obaju zatvorenika. Ravnotežu u ovome slučaju nazivamo nesuradnička ili Nash-ova56 ravnoteža. strategije Ne priznati Ne priznati B. meni se isplati priznati.B. 180 . A.. A.B. A. 2 god. konačni rezultat. pak. prizna.A. a oni će u zatvoru odsjediti svaki po četiri godine. Istražitelj će riješiti slučaj provala koje su počinili A. 1 god.B. ne prizna 4.B. 4 god. Svaki je od igrača odigrao igru. a B.A. Stoga su mogući samo sljedeći ishodi: 1. 8 god. odnosno strategije. i B. prizna tada. TRŽIŠTE DOBARA U igri sudjeluju dva igrača kojima su na raspolaganju svega dva načina igre. Nash.A. B. strategije Priznati Priznati A. B.B. prizna.? Ukoliko B.A. A.A.A. A.B.B. Na koji način razmišlja zatvorenik A. B. neprijeporno. Prema tomu. U potpuno je istoj situaciji i na isti način rezonira zatvorenik B.A.B. matematičar. bez obzira što učinio drugi zatvorenik. A. vodeći računa isključivo o 56 John F. i ja moram priznati kako bih izbjegao osam godina zatvora. B. Ukoliko. Matrica isplata pokazuje rezultate svih mogućih strategija obaju igrača. I njemu se isplati priznati. ne prizna.B. Oba zatvorenika priznaju 2.

ona je ne samo nesuradnička (zbog očiglednih razloga). oba igrača na raspolaganju imaju dominantnu strategiju. Poduzeće A vara. u pitanju dva igrača koji. varati) i pridržavati se sporazuma. poduzeće B vara. "Dominantna strategija je strategija koja ostaje ista bez obzira kakvu akciju poduzeo drugi igrač". 7. Ali. već je istovremeno i riječ o dominantnoj strategijskoj ravnoteži. nastojeći izboriti najpovoljniji ekonomski rezultat. Poduzećima su na raspolaganju dvije strategije: izigravati sporazum (ili. Dominantna strategijska ravnoteža postoji tada kada. Oba poduzeća varaju 3. M. ne varati. Moguće su .2. str. mogu birati između dvije moguće strategije.. baš kao u zatvorenikovoj dilemi. TRŽIŠTE DOBARA vlasititom interesu. ova igra je samo dokaz da ponekad vođeni vlastitim.2. Pretpostavimo da su poduzeća tajno podijelila tržište i dogovorila cijenu. Addison-Wesley Publishing Company. veći ekonomski profit. 357.2. I ovdje su.3. na račun konkurenta. ravnoteža zatvorenikove dileme je doista specifična. Igra u duopolu Duopol čine dva poduzeća. New York 1990. dakle. poduzeća B ne vara 4. sljedeće četiri situacije: 1. Matrica isplata može odbaciti sljedeće rezultate (predstavljene u obliku profita i gubitka): 57 Parkin. Ali. 181 . dakle.. sebičnim interesom ne realiziramo najbolji rezultat. Inc. Poduzeće A ne vara.57 Vjerojatno ste pomalo iznenađeni ravnotežom zatvorenikove dileme.: Economics. Naime. kao i u zatvorenikovoj dilemi. Oba poduzeća ne varaju 2. grubo rečeno.7. Varati znači pokušati sniženjem cijene ispod dogovorene zauzeti veći dio tržišta te realizirati.

vremena da bi se profilirao. TRŽIŠTE DOBARA Ne varati Poduzeće B-strategije Varati A B A B Poduzeće A strategije Ne varati Varati +2 A +2 B -2 A +4 B +4 -2 0 0 Ukoliko oba poduzeća odluče poštovati sporazum svaki realizira ekonomski profit od dva milijuna novčanih jedinica. I njegova najbolja strategija je varati. pak. Njihov će ekonomski profit biti jednak nuli budući da je iznova privatni interes nadmašio zajednički interes. varati. Pokušajmo je otkriti. Izigravaju li. ukoliko poduzeće B ne vara. mora varati. Poduzeću A se isplati. naime. Na isti način razmišlja i ponaša se poduzeće B. 182 . tu doista nema dileme. I konačno. dakako. Na taj način ono izbjegava gubitak i uspijeva realizirati normalni profit. oba igrača imaju na raspolaganju dominantnu strategiju. Ukoliko poduzeće B vara poduzeće A. ako se jedno poduzeće pridržava dogovorene cijene a drugo ne.7. U tom slučaju poduzeće A realizira profit od četiri milijuna nanijevši. Zatvorenici su svoju igru mogli odigrati samo jednom. A naša ga poduzeća. Igra koju oni igraju ima veliki broj produžetaka. poduzeću B gubitak od dva milijuna. istovremeno. Ponavljanje igre otvara mogućnost da se druga strana kazni za "nekorektno" ponašanje. sporazum ekonomski je profit obaju poduzeća jednak nuli. Poduzeća A i B svoju igru mogu ponavljati. I opet. tada onaj koji izigrava sporazum realizira ekonomski profit od četiri milijuna gurnuvši istovremeno svog konkurenta u gubitak od dva milijuna novčanih jedinica. imaju dovoljno. Dominantna strategijska. ali i Nash-ova ili nesuradnička ravnoteža ove igre znači da će oba poduzeća ući u rat cijenama i ostvariti tek normalni profit. na sreću ili nesreću. Zajedničkom interesu treba. Svaki "niski udarac".

ova složenija (budući da uključuje ponavljanje) varijanta zatvorenikove dileme može imati mnogo ravnoteža. Oxford University Press. Koeficijent četiriju (ili osam) poduzeća je najčešća mjera koncentracije grane ili sektora. vaš konkurent snizi cijenu vi možete odgovoriti još većim obaranjem cijene. ZAKLJUČNO O TRŽIŠTU DOBARA 7. Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća = Vrijednost prodaje najvećih četiriju poduzeća Vrijednost prodaje grane ⋅ 100 58 Vidjeti: Schelling. može očekivati da na napad odgovorite još snažnijim napadom. 7. On pokazuje u kojoj mjeri mali broj (četiri ili osam) poduzeća dominira tržištem. TRŽIŠTE DOBARA svaki prekršaj može biti uzvraćen. međutim. igračima je na raspolaganju čitav niz strategijskih poteza. T. Strategijski potez je potez koji stvara sliku o tome što vaši konkurenti mogu od vas očekivati u određenoj situaciji. Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća U odgovoru na pitanje je li neka grana ili sektor bliže savršenoj konkurenciji ili monopolu može pomoći koeficijent koncentracije četiriju poduzeća. New York. 1960.4. i suradnička ravnoteža koja će značiti da su oba igrača (poduzeća) tijekom vremena naučila surađivati. "milo za drago" strategiju (tit-for-tat strategy). Svaki igrač u svoju strategiju može uključiti i tzv. Uopće. dakle.58 Ukoliko.1. 183 . primjerice. Izračunava se kao postotak vrijednosti prodaje četiriju najvećih poduzeća. te da ostvaruju ekonomski profit od dva milijuna novčanih jedinica.7.4.: The Strategy of Conflict. Od vas se. Jedna je od njih. Milo za drago strategija jednostavno znači odigravati u sadašnjoj rundi ono što je drugi igrač odigrao u prethodnoj rundi. Prema tomu.

monopolistička konkurencija. Pregled osnovnih obilježja (savršena konkurencija. PUT Cijena>Gran. Sljedeća će tablica pokušati. Tablica 27.4. trošak Monopolistička konkurencija Veliki broj poduzeća Diferencirano dobro Monopolistički konkurent ima određeni utjecaj na cijenu Oligopol Nekoliko poduzeća Identično ili diferencirano dobro Oligopolist ima značajni utjecaj na cijenu Monopol Jedno poduzeće Jedinstveno dobro Monopol određuje cijenu 184 . usporedimo osnovna obilježja analiziranih tražišnih struktura.2. PUT Cijena=Gran. pružiti potrebitu informaciju. trošak Monopolski profit Cijena>min. TRŽIŠTE DOBARA Visoki postotak. slobodan ili otežan ulaz u granu itd.PUT Cijena>Gran.PUT Cijena>Gran. trošak Ekonomski profit Cijena >min.) vrijednosti ukupne prodaje.7.. 7. Na četiri najveća poduzeća otpada tek mali dio (1% npr. trošak Normalni profit Cijena> min. monopol) Kraj razmatranja tržišnih struktura jest prilika da se podsjetimo i da. Dopunjen još nekim podacima (veličina tržišta. Niski postotak ukazuje na snažnu konkurenciju. Savršena konkurencija Velik broj poduzeća Identično dobro Savršeni konkurent nema utjecaja na cijenu Dugoročna ravnoteža Normalni profit Cijena=min.) koeficijent koncentracije četiriju poduzeća jest relevantni pokazatelj prisutnosti konkurencije u nekoj grani ili sektoru. ukazuje na odsutnost konkurencije budući da četiri najveća poduzeća realiziraju 90% vrijednosti prodaje dane grane. oligopol. na koncizan način. 90% npr.

kada je u pitanju monopolistička konkurencija. savršenu konkurenciju nije moguće „instalirati" u svim granama proizvodnje. a potrošači će. savršena konkurencija nije i struktura za proizvodnju svakog dobra i svakoj grani proizvodnje. Zamislite situaciju u kojoj smo svi u situaciji kupovati isto odijelo. platiti višu cijenu dobra kako bi uživali u njegovoj raznolikosti. istoga kroja i iste boje. Kada je prirodni monopol u pitanju. nije moguće negirati prednosti ekonomije razmjera koje on nosi sa sobom. koncept savršene proizvođači nastoje proizvesti dobro uz recimo i to. ne može biti najbolja tržišna ne može biti primijenjena u 185 . Prema tomu. konkurencije jest idealan. oligopolu nije moguće odreći već navedene prednosti ekonomije razmjera i prednosti eventualne diferencijacije proizvoda.7. najniži trošak i cijenu. proizvodnji nekih dobara će najbolje odgovarati prirodni monopol. TRŽIŠTE DOBARA Performancije su savršene konkurencije najbolje. iste zapremine motora i iste boje. oligopol ili monopolistička konkurencija. zamislite da smo prisiljeni kupovati isti automobil. Ali. Ali. Naime. Ili.

.

novčana sredstva. strojevi. Kapital. najrazličitiji uređaji i oprema. a ostali su čimbenici proizvodnje pasivni. ali i sasvim konkretnih kapitalnih dobara. dakle. Pojam zemlja obuhvaća ne samo zemlju kao takvu već i sva prirodna bogatstva kao što su šume. dakle. znati da financijski kapital predstavlja novčana sredstva kojima se mogu kupiti elementi kapitala-realnog kapitala. Kapital obuhvaća sva proizvedena dobra koja se mogu upotrijebiti u proizvodnji drugih dobara.8. preuzima rizik 187 . Ekonomist pojam kapital upotrebljava u smislu realnog kapitala-najrazličitijih. odnosno čimbenika proizvodnje. Poduzetnik. Zemlja ili uopće prirodni resursi dar su prirode. zemlja i poduzetništvo. kapital. naime. To su rad. ali i zalihe gotovih proizvoda. sjedinjuje proizvodne sile (organizira čimbenike proizvodnje – formira i upravlja poduzećem).1. vode itd. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE 8. rudna bogatstva. PODJELA ČIMBENIKA Ekonomska teorija poznaje četiri inputa. ravijanja postojećih dobara i usluga ali i organiziranja proizvodnje dobara i usluga. poluproizvoda i sirovina čine kapital. U tom se smislu upotrebljava pojam financijskog kapitala. Poduzetništvo je sposobnost stvaranja novih. Rad predstavlja fizičke i psihičke sposobnosti ljudskih bića koje ona upotrebljavaju prilikom proizvodnje različitih dobara. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE 8. zgrade. ne znači novac. alati. Valja. Dakle. Kaže se kako poduzetništvo jest aktivni čimbenik.

a vlasnik zemlje rentu. Ali. dakle. naravno. kombinirajući čimbenike proizvodnje sukladno marginalističkim načelima (o kojima smo i o kojima ćemo govoriti59) nastoji realizirati profit. FORMIRANJE CIJENE I DOHOTKA ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tržište inputa razlikuje se. nije za bojažljive i nesklone riziku. Plaća obuhvaća sve dohotke od rada. ova promjena ne tangira djelovanje zakona ponude i potražnje. onaj ekonomski.2. Tržište. Riječ je o samosvojnim. u prvi mah. Vlasnik rada ostvaruje plaću. dakle. od tržišta outputa (dobara) utoliko što su sada poduzeća (proizvođači dobara i usluga) na strani potražnje. naravno. a poduzeća ih kupuju. prije svega. marljivim i discipliniranim ljudima koji stoje iza svojih postupaka – uspjeha i neuspjeha. i 59 Pravila maksimaliziranja profita – output i input analiza. odlučnim. vlasnik kapitala kamatu.8. Kamata obuhvaća sve oblike dohotka od kapitala. 188 . nestrpljivi priskrbiti profit time što će najbolje zadovoljiti potrebe potrošača. Poduzetnici su. Ponuđena količina nekog inputa bit će veća (uz neke iznimke na koje ćemo upozoriti) ukoliko je veća njegova cijena. Vrijedi. a domaćinstva (kupci dobara i usluga) na strani ponude. pak. nude čimbenike proizvodnje kojima raspolažu. jest zajednički naziv za sve dohotke primljene na ime upotrebe zemlje i prirodnih resursa. Renta. Oni odbijaju egzistenciju planiranu izvana. odnosno proces njihove proizvodnje. Poduzetnik. 8. Vlasnici čimbenika proizvodnje realiziraju odgovarajuće dohotke. naravno. Domaćinstva. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE poslovanja (poduzetnik je “risk-taker”) te inovacijama unapređuje bilo dobro ili uslugu.

TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE obrnuto. Tržište inputa određuje i dohodak vlasnika čimbenika proizvodnje. Baš kao što veličina ukupnog prihoda ovisi o (cjenovnoj) elastičnosti potražnje za nekim dobrom. Zamjećujete sličnost između izračunavanja ukupnog prihoda poduzeća i dohotka vlasnika nekog čimbenika proizvodnje. tržište čimbenika proizvodnje određuje cijenu inputa na isti način kao što tržište dobara i usluga određuje cijenu outputa. Vrijedi i obrnuto. Slika 79. tako i veličina dohotka vlasnika inputa ovisi o (cjenovnoj) elastičnosti potražnje za inputom.8. tada će smanjenje cijene čimbenika dovesti do takvog povećanja potraživane količine čimbenika koje znači povećanje dohotka vlasnika čimbenika. Potraživana količina nekog inputa bit će veća ukoliko je manja njegova cijena. Dohodak vlasnika inputa jednak je umnošku cijene inputa (C) i utržene količine (K). 189 . Vrijedi i obrnuto. Prema tomu. Ukoliko je potražnja za čimbenikom cjenovno elastična. Dohodak = C ⋅ K.

Transfernu zaradu možemo smatrati oportunitetnim troškom čimbenika proizvodnje. Ukoliko je potražnja cjenovno neelastična. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ukoliko je potražnja za nekim inputom stabilno elastična. dohodak se vlasnika čimbenika proizvodnje sastoji od dvaju dijelova: transferne zarade i ekonomske rente. transferna zarada je zarada koju input može realizirati u najboljoj alternativnoj uporabi. tada će smanjenje cijene čimbenika dovesti do takvog povećanja njegove potraživane količine koje će značiti smanjenje dohotka vlasnika čimbenika. U pravilu. kako se to zna reći. Ili. "kruh nad pogačom". Vrijedi i obrnuto. Ekonomska je renta dio dohotka koji vlasnik čimbenika prima povrh transferne zarade. Ekonomska je renta. za razliku od transferne zarade. nije potrebit da bi se čimbenik zadržao u sadašnjoj uporabi. Transferna zarada je onaj dio dohotka koji je dostatan za induciranje. To je onaj dio dohotka koji. promjene cijene ne tangiraju veličinu dohotka.8. 190 . Slika 80. izazivanje ponude nekog čimbenika proizvodnje.

Slika 81. a vrijedi i obrnuto. kada je. njegova ponuda savršeno neelastična. Veličina ekonomske rente ovisi o elastičnosti ponude. tada se cjelokupni dohodak sastoji od transferne zarade. Transferna je zarada dio dohotka koji se smjestio ispod krivulje ponude. Neelastična će ponuda značiti veću ekonomsku rentu. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ekonomska je renta onaj dio dohotka koji se nalazi iznad krivulje ponude i ispod cijene. Kada neki čimbenik proizvodnje nema alternativne potrebe.8. cjelokupni se dohodak sastoji isključivo od ekonomske rente. Kada neki input sadašnjim angažmanom realizira onaj dohodak koji može ostvariti i svojom najboljom alternativnom uporabom (kada je sadašnji dohodak jednak oportunitetnom trošku čimbenika). 191 . Ponuda takvog čimbenika je savršeno elastična. dakle.

Zapitajmo se. kapital ili zemlja) izvedena.3. Potražnja je za nekim čimbenikom izvedena iz potražnje za dobrima ili uslugama koje je taj čimbenik u stanju proizvoditi. međutim. koju će količinu nekog inputa angažirati poduzeće koje nastoji maksimalizirati profit. jer im oni omogućuju proizvodnju dobara i usluga koje su potrošači voljni kupiti. 192 . Poduzeća. Odgovor na ovo krucijalno pitanje implicira poznavanje sljedećih kategorija: granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje i granični trošak čimbenika proizvodnje. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 82. derivirana potražnja. naime. 8. potražuju čimbenike proizvodnje. POTRAŽNJA ZA ČIMBENIKOM PROIZVODNJE Potražnja je za čimbenikom proizvodnje (bilo da je u pitanju rad.8.

TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični je prihod proizvoda nekog čimbenika promjena ili povećanje ukupnog prihoda kao posljedica jediničnog povećanja istog čimbenika. ∆ Kapital Upozorimo odmah i na drugi mogući način izračunavanja graničnog prihoda proizvoda nekog inputa. o veličini dodatnog outputa koji proizvede dodatno angažirana jedinica inputa i drugo. Granični prihod proizvoda zemlje = ∆ Ukupni prihod . ∆ Rad Ukoliko je jedino input kapitala promjenljive naravi njegov granični prihod proizvoda izračunavamo na sličan način: Granični prihod proizvoda kapitala = I konačno. a ostali su inputi fiksnog karaktera. Granični prihod proizvoda čimbenika = ∆ Ukupni prihod . Ukoliko povećavate inpute rada.8. jednostavno. o veličini dodatnog ukupnog prihoda koji nastaje prodajom dodatnog outputa. Naime. ∆ Zemlja ∆ Ukupni prihod . Prema tomu. granični prihod proizvoda nekog inputa jednak je umnošku njegovog graničnog proizvoda i graničnog prihoda. 193 . granični prihod proizvoda ovisi o dvjema stvarima: prvo. u stanju ste izračunati granični prihod proizvoda rada: Granični prihod proizvoda rada = ∆ Ukupni prihod . ∆ Čimbenik Ili. granični je prihod proizvoda nekog čimbenika proizvodnje prihod koji donosi dodatno zaposlena jedinica istog čimbenika.

TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični prihod proizvoda rada = Granični proizvod rada ⋅ Granični prihod Granični prihod proizvoda kapitala = Granični proizvod kapitala ⋅ Granični prihod Granični prihod proizvoda zemlje = Granični proizvod zemlje ⋅ Granični prihod Granični je trošak nekog čimbenika proizvodnje promjena ili povećanje ukupnog troška tog inputa kao posljedica jediničnog povećanja istog čimbenika. jednak cijeni inputa. ∆Ukupni trošak rada ∆ Rad ∆Ukupni trošak kapitala ∆ Kapital Granični trošak rada = Granični trošak kapitala = Granični trošak zemlje = ∆Ukupni trošak zemlje ∆ Zemlja Prosječni trošak nekog čimbenika proizvodnje jest ukupni trošak tog čimbenika po jedinici istog čimbenika. po logici stvari. granični je trošak čimbenika proizvodnje trošak zapošljavanja dodatne jedinice istog čimbenika. jednostavno.8. 194 . Prosječni je trošak inputa. Granični trošak čimbenika= ∆ Ukupni trošak ∆ Čimbenik Ili.

Profitno maksimalizirajući input Sve dotle dok je granični prihod proizvoda nekog inputa (dodatni prihod koji donosi dodatno angažirana jedinica nekog inputa) veći od graničnog troška istog inputa (dodatnog troška dodatno zaposlene jedinice istog inputa) poduzeće će povećavati angažman tog inputa. Provjerit ćemo ovu tvrdnju na sljedećem primjeru: 195 .3. profitno maksimalizirajuća količina inputa jest ona koja znači jednakost graničnog prihoda proizvoda čimbenika proizvodnje i njegovog graničnog troška. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Prosječni trošak rada = Ukupni trošak rada = Cijena rada Rad Ukupni trošak kapitala = Cijena kapitala Kapital Prosječni trošak kapitala = Prosječni trošak zemlje = Ukupni trošak zemlje = Cijena zemlje Zemlja 8. pak. Količina zaposlenog inputa će se.8. smanjivati kada je granični trošak inputa veći od njegovog graničnog prihoda proizvoda. Optimalna.1.

Profitno su maksimalizirajući input četiri radnika. pravilo profitno maksimalizirajućeg inputa glasi: 196 . Zapošljavanje tog petog radnika ima za posljedicu smanjivanje ukupnog profita za dvije novčane jedinice. kapitala i zemlje) poduzeće nastoji izjednačiti granični prihod proizvoda nekog čimbenika proizvodnje sa njegovim graničnim troškom. Ukupni proizvod 0 10 18 24 28 30 Granični proizvod rada 10 8 6 4 2 Ukupni prihod 0 20 36 48 56 60 Granični prihod 2 2 2 2 2 Granični prihod proizvoda rada 20 16 12 8 4 Rad 0 1 1 3 4 5 Cijena rada (plaća) 6 6 6 6 6 6 Ukupni trošak rada 0 6 12 18 24 30 Granični trošak rada 6 6 6 6 6 ∆ Ukupni profit 14 10 6 2 -2 Analiza odnosa graničnog prihoda proizvoda rada i graničnog troška rada pokazuje da će proizvođač zaposliti četiri radnika. Prema tomu. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tablica 28. Određujući veličinu angažiranog inputa (rada. Poduzeće neće zaposliti petog radnika budući da je granični prihod proizvoda njegovog rada (4) manji od njegovog graničnog troška (6).8.

uvjetima savršene konkurencije. U ovim naročitim uvjetima. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje = Granični trošak čimbenika . Tržište je outputa savršeno konkurentno.savršeni konkurent. cijena dobra kojeg on proizvodi (2 novčane jedinice) jednaka je njegovom graničnom prihodu (2 novčane jedinice). Granični proizvod rada ⋅ Granični prihod = Granični prihod proizvoda rada. a Granični proizvod rada ⋅ Cijena dobra = Vrijednost graničnog proizvoda rada U našem se primjeru. Poduzeće je jedan od mnogobrojnih kupaca rada i nije u stanju utjecati 197 . Naime. Naše je poduzeće u situaciji da svaku iduću jedinicu rada plaća po istoj cijeni kao i svaku prethodnu. prije nego podatke iz naše tablice pretočimo u grafički prikaz potrebito je učiniti još nekoliko napomena. proizvodnje Budući da je maksimalna cijena koju je poduzeće spremno platiti za dodatnu jedinicu bilo kojeg inputa jednaka graničnom prihodu proizvoda tog istog inputa. Međutim. granični prihod proizvoda rada transformirao u vrijednost graničnog proizvoda rada. Međutim. te se sučeljava sa savršeno elastičnom krivuljom ponude. i tržište je inputa podvrgnuto savršenoj konkurenciji. budući da je granični prihod jednak cijeni dobra. granični je prihod proizvoda čimbenika proizvodnje jednak vrijednosti graničnog proizvoda čimbenika proizvodnje. Ono je preuzimatelj cijene i na tržištu inputa.8. Vjerojatno ste zamijetili da je proizvođač u našem primjeru preuzimatelj cijene . proizlazi da je krivulja potražnje poduzeća za čimbenikom proizvodnje jednaka s krivuljom graničnog prihoda proizvoda tog čimbenika proizvodnje. Podsjećamo.

kupac inputa . 198 . međutim. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE na cijenu rada.u stanju utjecati na cijenu inputa. Monopson Razmotrimo. prosječnog troška rada) određuje veličinu onog inputa koji garantira maksimalni profit.8.3. međutim.ima određenu tržišnu moć. i nešto složeniju situaciju koja znači da je poduzeće . Monopson je takvo tržište na kojem postoji samo jedan kupac (u ovom slučaju čimbenika proizvodnje) baš kao što monopol znači postojanje jednog ponuđača nekog dobra. Presjecište krivulja vrijednosti graničnog proizvoda rada (graničnog prihoda proizvoda rada) i graničnog troška rada (cijene rada. 8. Ukoliko poduzeće . ne mora biti jedini kupac nekog inputa da bi raspolagalo određenom sposobnošću kontrole cijene inputa.2.kupac inputa . Stoga je cijena rada jednaka graničnom i prosječnom trošku rada. Slika 83. Poduzeće.

Uočili ste bitnu razliku u odnosu na preuzimatelja cijene. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE monopsonsku moć. Varirajući količine kupljenog inputa ono određuje i cijenu istog inputa. iste veličine. Cijena rada (plaća) Ukupni trošak rada Granični trošak rada Prosječni trošak rada Granični prihod proizvoda rada Rad 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 0 10 30 60 100 150 10 20 30 40 50 10 15 20 25 30 60 50 40 30 20 Cijena rada i prosječni trošak rada su. a cijena rada 15. razlikuje od cijene rada i prosječnog troška rada. ono se sučeljava s rastućom krivuljom ponude određenog inputa. Uostalom. ukupni trošak rada ne raste samo zbog zapošljavanja dodatne druge jedinice rada (uz plaću od 15 novčanih jedinica). Granični je trošak rada veći od cijene i prosječnog troška rada. već i zbog rasta plaće prvog radnika (za 5 novčanih jedinica). Zbog čega je granični trošak rada veći od cijene rada? Da bi privukao i zaposlio drugog radnika monopsonist mora ponuditi plaću od 15 novčanih jedinica. Granični trošak druge jedinice rada iznosi 20. Prema tomu. Pretpostavimo da tržištem određene vrste rada dominira jedan veliki kupac. krivulja ponude rada jest 199 . naravno. Granični se trošak rada. Tablica 29. ako se drugomu radniku plaća 15 novčanih jedinica isto je toliko potrebito platiti i prvomu. Ukoliko je kupac savršeni konkurent on se sučeljava sa savršeno elastičnom ponudom i granični trošak rada jednak je cijeni rada i prosječnom trošku rada. međutim.8.monopsonist. Međutim.

Veličinu plaće očitavamo na krivulji ponude rada. a pri onom inputu koji maksimalizira profit.8. 200 . Optimalna razina zaposlenosti (koja znači maksimalni profit) jest ona pri kojoj je granični prihod proizvoda rada jednak graničnomu trošku rada. Slika 84. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE rastućeg oblika budući da je granični trošak rada veći od prosječnog troška rada. Monopsonist će zaposliti tri radnika isplativši svakomu plaću od dvadeset novčanih jedinica. Sve dok je granični prihod proizvoda rada veći od njegovog graničnog troška monopsonist će zapošljavati dodatne jedinice rada i povećavati svoj profit.

Baš kao što je u monopolu cijena outputa veća od graničnog troška. slična je situacija što se zapošljavanja i cijene rada tiče na tržištima između savršene konkurencije i monopsona. tako je u monopsonu cijena inputa manja od njegovog graničnog prihoda proizvoda. monopsonist nema krivulju potražnje baš kao što monopolist nema krivulju ponude. Monopsonistovo ponašanje je konzistentno utoliko što u različitim situacijima nastoji zaposliti onu količinu inputa koja znači jednakost graničnog prihoda proizvoda inputa i njegovog graničnog troška. dakle. Dakle. međutim. Naime. postojanje krivulje potražnje. ne znači. Ovakvo ponašanje ne znači. Pokušajte na osnovi prethodne slike odrediti koji bi broj radnika i uz koju plaću bio zaposlen pod pretpostavkom da je tržište rada podvrgnuto savršenoj konkurenciji. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Na sličan način se ponašaju i monopsonistički konkurent i oligopsonist. 201 . Ta tržišta inputa na kojima kupac posjeduje određenu tržišnu moć nazivamo monopsonistička konkurencija i oligopson. i postojanje jedinstvenog odnosa između cijene inputa i potraživane količine istog inputa.8. Zbog toga monopol proizvodi manje i uz višu cijenu negoli tržište savršene konkurencije i zbog toga monopson znači manju zaposlenost čimbenika i nižu cijenu čimbenika od one zaposlenosti i cijene koja se formira na savršeno konkurentnom tržištu čimbenika. I konačno. kada postoji monopson krivulja graničnog prihoda proizvoda čimbenika proizvodnje prestaje biti krivulja potražnje za tim inputom.

Jedna te ista cijena rada rezultira različitim veličinama angažiranog rada. Ovo pravilo doživljava sitnu korekciju na tržištu savršene konkurencije. 8. Zlatno pravilo maksimaliziranja profita kojega nudi output analiza glasi: Granični prihod = Granični trošak. Output analiza Koji output valja proizvesti da bi se maksimalizirao profit? Onaj pri kojem je granični prihod proizvođača izjednačen s njegovim graničnim troškom. PRAVILA MAKSIMALIZIRANJA PROFITA .8. ne postoji jedinstveni odnos između cijene rada i potraživane količine rada. Ne postoji krivulja potražnje za radom.OUTPUT I INPUT ANALIZA 8. Prema tomu. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 85.1.4. Budući da je granični prihod savršenog konkurenta jednak cijeni dobra savršeni konkurent maksimalizira profit proizvodeći onaj output 202 .4.

transformira u vrijednost graničnog proizvoda rada te pravilo profitno maksimalizirajućeg inputa glasi: Vrijednost graničnog proizvoda rada = Granični trošak rada. Input analiza Koji input valja zaposliti da bi se maksimalizirao profit? Onaj pri kojem je granični prihod proizvoda nekog inputa izjednačen s graničnim troškom istog inputa. ukoliko je tržište outputa savršeno konkurentno pravilo maksimaliziranja profita glasi: Cijena 8. Dakle.2. zlatno pravilo maksimaliziranja profita koji nudi input analiza glasi: Granični prihod proizvoda rada = Granični trošak rada Ukoliko je tržište outputa podvrgnuto savršenoj konkurenciji. Ukoliko je dotični input rad.8. Ukoliko je i tržište outputa i tržište inputa savršeno konkurentno. granični prihod proizvoda rada se. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE pri kojem je cijena dobra izjednačena s graničnim troškom. = Granični trošak. isto će pravilo glasiti: Vrijednost graničnog proizvoda rada = Cijena rada.4. budući da je granični prihod savršenog konkurenta jednak cijeni dobra. 203 .

.

u pravilu i u prvi mah. suprotna. dva. Rast cijene rada iznad plaće suzdržavanja ima za posljedicu. Ukoliko cijena rada padne ispod plaće suzdržavanja. bilo tržišnu) znači ponuditi radniku ili radnicima odgovarajuću cijenu rada. Ponuda rada Izazvati ponudu rada (bilo individualnu. Addison-Wesley Publishing Company. većoj cijeni nekog čimbenika proizvodnje odgovarat će i veća ponuđena količina istog čimbenika. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9. New York. izazvati pad ponuđene količine rada. a one se tiču. 9. kada je u pitanju ponuđena količina rada.9. 1990.: Economics.. Inc. ponuda rada ne postoji. ponude rada.1. učinka: učinak supstitucije i učinak dohotka. međutim. str. Međutim. Vrijedi i obrnuto. Daljnji rast cijene rada može. Dakle. M. 60 Vidjeti: Parkin. Ta najniža plaća dostatna za induciranje ponude rada naziva se plaća suzdržavanja (reservation wage)60.1.. kako ranije rekosmo. 205 . ovaj opći zakon poznaje i neke iznimke. i na tržištu čimbenika proizvodnje.1. rast ponuđene količine rada. prije svega. Rast cijene rada izaziva. TRŽIŠTE RADA Zakon ponude djeluje. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9. 391.

Prisjetimo se. ceteris paribus. Ponuđena količina rada raste. 61 Tržišna je ponuda rada zbroj svih individualnih ponuda određene vrste rada. te rast radnikovog dohotka (plaće) može izazvati pad ponuđene količine rada. Sat odmora postaje sve skuplji i skuplji u smislu izgubljene sve veće i veće plaće. Ali. Upravo stoga. a pri višim cijenama rada do izražaja dolazi učinak dohotka. rast cijene rada dovodi do supstituiranja netržišne aktivnosti tržišnom djelatnošću . Uporni rast cijene rada. Iz tih razloga. pri relativno visokim cijenama rada. moguće je ustvrditi da pri nižim cijenama rada djeluje učinak supstitucije. Budući da slobodno vrijeme-netržišna djelatnost. povećava potražnju za normalnim dobrima. Učinak se dohotka događa pri višim cijenama rada. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Grubo rečeno. povećava se potražnja i za tom vrstom čovjekove aktivnosti. 206 . obrazovanje).9. To je bit učinka supstitucije. radnik je u situaciji birati između tržišne djelatnosti (prodaja rada) i netržišne djelatnosti (odmor.jest normalno dobro. rast dohotka potrošača. ponuđena količina rada opada.prodajom rada. Učinak su supstitucije i učinak dohotka učinci sa suprotnim djelovanjem. Rast cijene rada povećava atraktivnost tržišne djelatnosti odnosno povećava oportunitetni trošak netržišne aktivnosti. Upravo stoga je krivulja ponude rada (individualna ali i moguće tržišna61) unatrag povijena. rekreacija.

Ukoliko je poduzeće tek jedan od mnogobrojnih kupaca rada. ono će biti u situaciji da svaku iduću zaposlenu jedinicu rada plati kao i onu prethodnu. koje je podvrgnuto savršenoj konkurenciji. ravnotežnu cijenu i broj zaposlenih radnika određuje presjecište krivulja tržišne potražnje i ponude. Sve u ovisnosti o tome posjeduje li poduzeće tržišnu moć odnosno sposobnost da utječe na cijenu čimbenika. sučeljava se s rastućom krivuljom ponude rada i u stanju je. Ukoliko je poduzeće isključivi ili jedan od malog broja poslodavaca.2 Ravnoteža na tržištu rada Na tržištu rada. sučeljavaju s rastućom krivuljom rada ili vodoravnom krivuljom ponude rada.1. 9. 207 . Pojedina se poduzeća . utjecati na cijenu rada. povećavajući broj zaposlenih ili otpuštajući radnike.9. Ponuda rada je u tom slučaju savršeno elastična. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 86.kupci rada -. međutim.

i potražnja za radom i krivulja potražnje se pomiče udesno. Raste. raste.2. Vrijedi i obrnuto. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slike 87. 208 . u tom slučaju. Podsjećamo. Ukoliko se. ceteris paribus. Necjenovne odrednice potražnje Krivulja potražnje (iza koje se krije granični prihod proizvoda rada) doživljava pomake tada kada se mijenja potražnja za dobrom koje rad proizvodi (u tom slučaju raste ili pada granični prihod poduzeća) i kada se mijenja proizvodnost rada (u tom slučaju raste ili pada granični proizvod rada).1. povećava proizvodnost rada (raste li prosječni proizvod rada) povećava se i granični proizvod rada. Raste potražnja za radom i krivulja potražnje se pomiče udesno. i granični prihod poduzeća. a s njim i granični prihod proizvoda rada.9. Raste li cijena dobra ili usluge. a sa njime. granični prihod proizvoda rada jest umnožak graničnog prihoda i graničnog proizvoda rada. dakako.savršena konkurencija 9.savršeni konkurent b) Tržište rada . Vrijedi i obrnuto. granični prihod proizvoda rada. a) Poduzeće kupac .1. uz ostale neizmijenjene uvjete.

9.1. Ponuda se rada smanjuje. Ukupni radni potencijal ili radna snaga obuhvaća sve zaposlene radnike i one osobe koje traže posao.9. Necjenovne odrednice ponude Na veličinu ponude rada utječe veličina radne snage. raste li radna snaga. Krivulja ponude rada pomiče se udesno. Dakle. Vrijedi i obrnuto. te cijene rada (plaće) na drugim tržištima rada.2. Rastu li plaće na nekim tržištima rada. raste i ponuda rada. uz ostale neizmijenjene uvjete. 209 . a krivulja ponude se pomiče ulijevo. Zbog toga će mnogi radnici napustiti dosadašnja zaposlenja i potražiti posao na atraktivnijim tržištima rada. Vrijedi i obrnuto. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 88.2. povećava se oportunitetni trošak rada na onim tržištima rada na kojima cijena rada ostaje ista.

9. To je moguće učiniti inzistirajući na poboljšanju uvjeta rada. Sindikati. Uloga sindikata “Radnički sindikati su organizacije koje predstavljaju ekonomske interese radnika. M. 62 Mabry. H.“62 Jednostavno rečeno. Ulbrich. ceteris paribus. New York. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 89.9.. veća plaća znači i manji broj zaposlenih. str. mogu promicati i podržavati snažnu antimigracijsku politiku itd. McGraw-Hill Book Company. te nastojeći povećati cijenu rada. Primjerice.3. Smanjenje će ponude rada izazvati.. te stoga i manji broj članova sindikata. povećanje cijene rada. 203. moguć je dogovor s poslodavcima koji članstvo u sindikatu postavljaju kao uvjet mogućeg zaposlenja.. 1989.1.H. 210 ..: Introduction to Economic Principles. Ovo posljednje sindikat može sprovesti smanjujući ponudu rada.. R. cilj je sindikata poboljšati položaj svojih članova. s tim u svezi. Međutim..

nemate. drugih troškova. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ali. te da ste u mogućnosti (posredstvom leasinga63) nabaviti kamion bilo koje nosivosti.2. podizanje radnog morala.opcija koja znači i povećanje plaća i povećanje zaposlenosti. Profitno maksimalizirajući input kapitala jest onaj koji znači jednakost graničnog prihoda proizvoda kapitala i graničnog troška kapitala. To ukratko.2. pretpostavimo. postoji i druga opcija . Potražnja za kapitalom Kao što granični prihod proizvoda rada određuje potražnju za radom tako i granični prihod proizvoda kapitala determinira potražnju za kapitalom. itd. 63 211 . TRŽIŠTE KAPITALA 9.. znači nastojanje da se poveća potražnja za dobrima i uslugama u čiju su proizvodnju uključeni članovi sindikata (odgovarajuća propaganda tih i takvih dobara). Sljedeća će tablica detaljnije opisati situaciju u kojoj se nalazite. lobiranje u svezi donošenja takvih zakona koji će štititi domaću proizvodnju od inozemne konkurencije itd.1. 9. godinu dana) i. Pretpostavimo da ste se odlučili baviti prijevozništvom. U tom smislu sindikat nastoji povećati potražnju za radom. osim troškova leasinga.9. Kamion unajmljujete samo za jednu prijevozničku sezonu (recimo. Leasing podrazumijeva poslovni odnos u kojemu davatelj leasinga daje na dogovoreno vrijeme na korištenje primatelju leasinga određenu stvar (kapitalno dobro) uz dogovorenu naknadu.

Svaku dodatnu tonu nosivosti platit ćete idućih 120 novčanih jedinica. I sljedeća će slika potvrditi da je profitno-maksimalizirajući input kamion od pet tona nosivosti: 212 . Neprijeporno. vašim će potrebama ponajviše odgovarati kamion od pet tona nosivosti.9. Kamion od šest tona nećete unajmiti budući da je njegov granični trošak (120) veći od graničnog prihoda proizvoda (80). RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tablica 30. Ukupni proizvod (Prevezene tone) 0 12 22 30 36 40 42 Nosivost kamiona u tonama 0 1 2 3 4 5 6 Granični proizvod kapitala 12 10 8 6 4 2 Ukupni prihod 0 480 880 1200 1440 1600 1680 Granični prihod 40 40 40 40 40 40 Granični prihod proizvoda kapitala 480 400 320 240 160 80 Ukupni trošak kapitala 0 120 240 360 480 600 720 Granični trošak kapitala 120 120 120 120 120 120 Kamion od jedne tone nosivosti unajmljujete za 120 novčanih jedinica godišnje.

Investirate 213 . odrediti profitno-maksimalizirajući input kapitala? Potrebito je izračunati graničnu efikasnost kapitala. budući da ste ih uložili u banku. životni vijek svakog od njih neograničen. jednostavnosti radi. Pretpostavit ćemo da posjedujete potrebita novčana sredstva i da vam ona. međutim. donose kamatu od 10% godišnje. u ovoj novoj situaciji. Što.9. Granični prihod proizvoda kapitala Granična efikasnost kapitala = Granični trošak kapitala ·100 Granična efikasnost kamiona najmanje nosivosti iznosi  480  ⋅ 100 40%. Kako. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 90. Ovo kapitalno dobro nudi tijekom godine povrat   1200  uloženih novčanih sredstava u iznosu od 40% vlastite cijene. Do sada se odluka o angažiranju kapitala ne razlikuje od odluka o angažiranju rada. ukoliko potrebito kapitalno dobro ne možete unajmiti već morate kupiti? Neka cijena svakog kamiona iznosi deseterostruki iznos njegovog jednogodišnjeg leasinga i neka je.

7% Tržišna kamatna stopa 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 214 . kada je u pitanju kupovina kapitala. zarađujete više nego da ste novčana sredstva uložili u banku. Tablica 31. budući da je tržišna kamatna stopa 10%. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE li dodatnih 1200 novčanih jedinica radi kupovine kamiona od dvije tone  400  nosivosti granična će efikasnost kapitala biti  ⋅ 100 33. Nosivost kamiona u tonama 0 1 2 3 4 5 6 Granični prihod proizvoda kapitala 480 400 320 240 160 80 Ukupni trošak kapitala 0 1200 2400 3600 4800 6000 7200 Granični trošak kapitala 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Granična efikasnost kapitala 40% 33. osigurati maksimalni profit: input kapitala (u ovom slučaju nosivost kamiona) valja povećavati sve dok je granična efikasnost kapitala veća od kamatne stope. Moguće je već sada nazrijeti pravilo koje će.3% 6.9.  1200  U oba slučaja.7% 20% 13.3% 26.3%. Maksimalni profit jamči onaj input kapitala (nosivost kamiona) koji znači jednakost granične efikasnosti kapitala i tržišne kamatne stope.

7%) manja od tržišne kamatne stope (10%). Posuditi 215 .2. U ovome bi slučaju oportunitetni trošak kupovine kapitalnog dobra (izgubljena godišnja kamata) bio veći od profita koji biste realizirali investirajući u kamion od šest tona nosivosti.2. Slika 91. Kamion od šest tona nosivosti nećete kupiti budući da je njegova efikasnost (6.9. Potražnja za zajmovima Situacija se neće promijeniti ukoliko ne posjedujete vlastita novčana sredstva za kupovinu kamiona. Posudit ćete upravo onu novčanu sumu pri kojoj je granična efikasnost kapitala (u koji namjeravate investirati) jednaka kamatnoj stopi. Posuđeni novčani iznos ćete povećavati sve dok je granična efikasnost kapitala veća od kamatne stope koju morate platiti na posuđeni iznos. te ste ih prisiljeni posuditi. 9. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE I opet se pokazuje da je kamion od pet tona nosivosti vaš optimalni izbor kada je u pitanju realizacija maksimalnog profita.

dakle.3. Kada. krivuljom potražnje (individualne i tržišne) za kapitalom i zajmovima upravlja granična efikasnost kapitala. u tom slučaju. moraju biti nagrađeni. Prema tomu. odnosno štednja omogućuje tzv. tvrdimo da potrošače odlikuje pozitivna stopa vremenske preferencije tada jednostavno ukazujemo na činjenicu da većina ljudi preferira sadašnja. Slika 92.9. posrednu proizvodnju. aktivnosti koje generiraju korisnost vrednuju se više ukoliko ih prije možemo uživati. 216 . Uopće. koji čekaju.2. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE manje znači realizirati manji profit od maksimalno mogućeg budući da je. za odgođenu potrošnju. upravo ovo čekanje. Ponuda zajmova Potrošači. koji. dakle. štede. a ne odgođena zadovoljstva. u pravilu. Kamata je nagrada za čekanje. cijene više sadašnju potrošnju od buduće. Upravo stoga. 9. Posuditi više znači opet. ostvariti profit manji od maksimalnog budući da je sada granična efikasnost kapitala < k'. granična efikasnost kapitala > k'. oni koji se suzdržavaju od moguće sadašnje potrošnje. Međutim. zaobilaznu.

veću proizvodnju potrošnih dobara.2. pretpostavimo. na ovaj posredni način. Slika 93. 9.9. Na veličinu štednje utječe čitav niz čimbenika: tekući dohodak. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Umjesto da sve resurse koristi u proizvodnji potrošnih dobara društvo jedan dio resursa angažira u proizvodnji kapitalnih dobara. Na takvom tržištu ravnotežnu kamatnu stopu tržišnu kamatnu stopu . Proizvedeni kapital omogućuje.određuje presjecište krivulja tržišne potražnje i tržišne ponude zajmova. Ravnoteža na tržištu zajmova Tržište je zajmova podvrgnuto. Ukoliko. 217 . dakako. životna dob i. snažnoj savršenoj konkurenciji. ceteris paribus.4. očekivani dohodak. kamatna stopa. Ovo vrijedi kako za individualnu tako i tržišnu ponudu zajmova. raste kamatna stopa bit će veća i ponuđena količina zajmova.

županija raspolaže tek ograničenom količinom zemlje tako i Republika Hrvatska (kao i svaka druga država) posjeduje ograničenu količinu raspoloživog zemljišta. TRŽIŠTE ZEMLJE Zemlja je specifični čimbenik proizvodnje. Kao što svaka općina. drugo. Slike 94. Ponajprije.3. nikakvog utjecaja na veličinu kamatne stope.9. potencijalni dužnik. zaliha nafte.. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Pojedino je poduzeće. Ono se sučeljava sa vodoravnom krivuljom ponude zajmova i nema. ona je imobilna i. ugljena itd. dakako. njezina je količina ograničena. itd. u mogućnosti pozajmiti bilo koji novčani iznos uz danu tržišnu kamatnu stopu. 9. 218 .

2.potencijalni zakupac . RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9. Bez obzira na visinu rente 64 ponuđena količina zemlje (u užem gradskom području Zagreba. Ravnoteža na tržištu zemlje Unatoč tomu što je ponuda svakog tipa zemlje savršeno neelastična poduzeće . željenu količinu zemlje uz postojeću. moguće je ustvrditi da je ponuda zemlje savršeno neelastična.) ostaje ista. sučeljava sa savršeno elastičnom ponudom zemlje.3. npr. dakle. 64 Renta je cijena koja se plaća za upotrebu tuđe zemlje.3. moći zakupiti potrebitu.9. na savršeno konkurentnom tržištu poljoprivrednog zemljišta npr. tržištem određenu rentu. Ponuda zemlje Budući da je količina bilo koje vrste zemlje na bilo kojoj lokaciji ograničena i fiksna. Zakupac se. 219 . 9. Slika 95..će.1.

budući da je ponuda zemlje savršeno neelastična. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slike 96.9. ekonomska renta. Slika 96 b) upozorava na činjenicu da potražnja odnosno granični prihod proizvoda zemlje. ič ra n Σ g l je ja = z e m ažn a o tr v o d a p o iz iš n p r T r ž r ih o d p ni 220 . zbog istog razloga. određuje visinu rente. Cjelokupni dohodak vlasnika zemlje je.

10. na drugu funkciju (ona je posljedica tržišne neučinkovitosti) i treću funkciju (riječ je o nastojanju države da raspodjelu učini ujednačenijom). DRŽAVA I TRŽIŠTE Država. Stvarno. 2. DRŽAVA I TRŽIŠTE 10. 221 . O četvrtoj funkciji bit će riječi u okviru makroekonomske problematike. a da pri tome veličina proizvodnje ostalih dobara 65 Vilfredo Pareto je talijanski ekonomist i sociolog. u ovom trenutku. Usredotočimo se. ona intervenira kako bi smanjila nezaposlenost i inflaciju. odnosno vlada ima u ekonomskom životu nekoliko doista važnih funkcija. ona realocira resurse zbog činjenice da tržište nije u stanju osigurati alokacijsku efikasnost ili Pareto65 optimalnu alokaciju resursa. Država obavlja preraspodjelu dohotka. aktualno tržište je Pareto suboptimalno. Pareto optimalna alokacija resursa znači da ne postoji alternativni način alokacije koji bi omogućio veću proizvodnju makar i jednog dobra ili usluge. 4. Država nastoji stabilizirati poslovni ciklus. Jedan od značajnih predstavnika marginalističke škole odnosno švicarske ili škole privredne ravnoteže.1. Država realocira resurse. DRŽAVA I REALOKACIJA RESURSA Država intervenira u gospodarskom životu. 3. 1.10. Država osigurava i održava zakonski okvir u kojem i pomoću kojega ekonomija funkcionira.

omogućio poboljšanje nečijeg blagostanja bez istovremenog smanjenja blagostanja svih ostalih. 222 . isključivo pravo njegove potrošnje.10. parkirališta.1. budući da ne postoji način da se korištenje javnog dobra ograniči samo na one koji su bili angažirani u njegovoj proizvodnji i. povećanje nečije potrošnje određenog dobra znači smanjenje potrošnje istog dobra od strane druge osobe. nesposobnost tržišta da proizvodi javna dobra 2. posredstvom tržišta izvedenoj. Primjer takvih dobara su ceste. svjetionici itd. pojava eksternalija 3. čije korištenje odnosno potrošnja ne smanjuje njegovu ponudu. 10. Nasuprot tomu. proizvodnji.1.problem slobodnog jahača. Suparništvo se odnosi na jednostavnu činjenicu da. Specifična obilježja javnog dobra izazivaju ozbiljne prepreke u njegovoj. ceteris paribus. miješana ili polujavna dobra. sustav nacionalne obrane. Nekoliko je uzroka tržišne neefikasnosti odnosno Pareto suboptimalnosti: 1. konačno. Isključivost privatnog dobra znači da kupac takvog dobra stiče ekskluzivno. pojava monopola. DRŽAVA I TRŽIŠTE i usluga ostane neizmijenjena i koji bi dakle. čisto javno dobro (npr. Osnovna obilježja privatnog dobra su suparništvo i isključivost. Ukratko. "free rider" problem . dobra smještena između privatnog i čistog javnog dobra. Javna dobra Privatno dobro je dobro ili usluga koje troši jedna osoba. čisto bismo javno dobro66 mogli opisati kao dobro čija proizvodnja zahtijeva sudjelovanje i doprinos većeg broja članova neke zajednice koje je.) je dobro koje troše svi i nitko ne može biti isključen iz potrošnje tog i takvog dobra. na raspolaganju svima. S tim u vezi najpoznatiji je tzv. a ne samo onima koji su sudjelovali u njegovoj proizvodnji. Bit problema sastoji se u tome da netko-neki pretpostave ili da je dovoljan 66 Postoje i tzv. jednom proizvedeno. parkovi i slično.

1. 10. "free rider" je osoba koja besplatno.1.1. DRŽAVA I TRŽIŠTE broj onih koji će participirati u proizvodnji javnog dobra. Zbog toga država igra ulogu realokatora. kada su u pitanju javna dobra i njihova proizvodnja. Ovakvo je ponašanje prije pravilo nego izuzetak budući da je isplativo. pa. Zapravo. alokacijsku efikasnost. nije u stanju osigurati proizvodnju javnih dobara ili je. "free rider" je osigurao besplatno korištenje javnog dobra. Ukupna korist javnog dobra jest ukupni novčani iznos kojim neka osoba procjenjuje datu razinu opskrbljenosti tim javnim dobrom. te pokušava osigurati. Ili. da je broj onih koji će se angažirati. Graničnu korist moguće je. Isplati se. dakle. Dogodi li se suprotno. posredstvom tržišta proizvedena količina javnih dobara manja od one koja znači alokacijsku efikasnost. prema tomu. dakle. ne sudjelujući u njegovoj proizvodnji.10. izračunati na sljedeći način: Granična korist = ∆ Ukupna korist . Ukupna i granična korist javnog dobra Odgovor na pitanje koja količina javnog dobra jest optimalna ili alokacijski efikasna implicira poznavanje ukupne i granične koristi. Prema tomu. besplatno koristiti javna dobra. koristi javno dobro. i novčana sredstva. u boljem slučaju. pak. to je promjena ili povećanje ukupne koristi uslijed jediničnog povećanja količine javnog dobra. Granična je korist javnog dobra novčani iznos koji je pojedinac spreman platiti za dodatnu jedinicu tog javnog dobra. ne smanjujući potrošnju privatnih dobara. korist nije drugo doli novčana mjera korisnosti i identična je konceptu vrijednosti koji upotrijebismo prilikom analize potrošnje privatnih dobara i potrošačeve ravnoteže. Raste li količina javnog dobra povećava se i ukupna korist. Tržište. sasvim nedovoljan pa je racionalno odustati od takvog projekta. te da njihov doprinos (istovremeno i njihov trošak) neće biti potrebit ili. ∆ Količina 223 .

B Granična korist .benefit analiza) odrediti alokacijski efikasnu količinu javnog dobra.1.10. Količina javnog dobra Ukupna korist .A Granična korist . Kao što ukupna društvena korist predstavlja zbroj svih individualnih ukupnih koristi tako granična društvena korist jest zbroj svih graničnih individualnih koristi. Ovo vrijedi kako za graničnu individualnu korist tako i graničnu društvenu korist.2. Analiza troškova i koristi Sljedeći će primjer pokazati kako pomoću analize troškova i koristi (cost . raste li razina opskrbljenosti javnim dobrom granična korist opada. Zamjećujete. Neka u našoj zamišljenoj ekonomiji postoje tek dva korisnika javnog dobra . Tablica 32. DRŽAVA I TRŽIŠTE Raste li potrošnja javnog dobra. granična korist se ponaša na isti način kao i granična korisnost.1.osoba A i osoba B.B Ukupna društvena korist Granična društvena korist 0 1 2 3 4 5 0 14 24 30 32 30 14 10 6 2 -2 0 12 22 30 36 40 12 10 8 6 4 0 26 46 60 68 70 26 20 14 8 2 224 . 10.A Ukupna korist .

5 4 4.5 2 2. a) b) c) Granična društvena korist (A+B) 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0.5 1 1.5 5 Količina javnog dobra 225 .5 3 3.10. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slike 97.

alokacijski efikasnu količinu javnog dobra ukazuje i odnos između graničnog troška i granične društvene koristi.10. c) pokazuje da je granična društvena korist javnog dobra okomiti zbroj graničnih individualnih koristi. na ovu optimalnu razinu proizvodnje. Maksimalnu neto korist bilježe dvije jedinice javnog dobra. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 97. Međutim. Količina javnog dobra 0 1 2 3 4 5 Ukupna društvena korist 0 26 46 60 68 70 Granična društvena korist 26 20 14 8 2 Ukupni trošak 0 8 22 42 68 100 Granični trošak 8 14 20 26 32 Neto korist 0 18 24 18 0 -30 Neto je korist razlika između ukupne društvene koristi i ukupnog troška. To je stoga što potrošnja javnog dobra od strane jedne ili više osoba ne onemogućava i ne umanjuje potrošnju svih ostalih osoba. U naš ćemo primjer uvesti i trošak kako bismo bili u stanju odrediti točku alokacijske efikasnosti. Tablica 33. 226 .

Država i eksternalije Riječ je o slučajevima kada aktivnosti (proizvodnja. maksimalnu neto korist odnosno jednakost granične društvene koristi i graničnog troška. prosuti trošak. negativna eksternalija ili eksterna disekonomija postoji tada kada netko svojom proizvodnjom ili potrošnjom opterećuje troškom “susjednu stranu”.2. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 98. potrošnja) nekih gospodarskih subjekata uzrokuju tzv. Eksternalija je trošak ili korist koju osjećaju oni koji nisu neposredno uključeni u ekonomsku transakciju koja ih izaziva. 227 . Primjeri eksternog troška. Eksterni trošak. eksterne učinke (koristi ili troškove) koji tangiraju druge gospodarske subjekte.10. dakle.1. Optimalna razina opskrbljenosti javnim dobrom znači. 10.

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

negativne eksternalije, prosutog troška ili eksterne disekonomije jesu buka, zagađivanje zraka, voda, itd, itd.. Međutim, postoji i eksterna korist, prosuta korist, pozitivna eksternalija ili eksterna ekonomija. U pitanju je npr. zadovoljstvo što ga pruža pogled na susjedov lijepo obrađen vrt, korist koju donosi cijepljenje protiv nekih bolesti (čak i ako niste cijepljeni), korist koju kvalitetni sustav obrazovanja donosi čitavoj zajednici, itd., itd.. Tržište nije u stanju izići na kraj s eksternalijama. Cijene, naime, ne reflektiraju činjenicu da postoje eksternalije. Negativne se eksternalije, ukratko, mogu opisati kao uzročnik tržišne neefikasnosti u smislu prevelike proizvodnje. Zvuči čudno. Ali, anticipacija nekih negativnih učinaka proizvodnje, koje tržište ne registrira (zagađivanje zraka, npr.), bi, sasvim sigurno, povećalo troškove proizvodnje te smanjilo proizvodnju takvih dobara (istovremeno i zagađivanje zraka). Međutim, i pojava pozitivnih eksternalija dovodi u pitanje tržišnu efikasnost. Riječ je o nedovoljnoj proizvodnji, u odnosu na alokacijski efikasnu, dobara i usluga koje uključuju eksterne koristi. Kada bi, dakle, svi koji besplatno uživaju neku eksternu korist imali plaćati njeno korištenje proizvodnja bi takvog dobra bila sigurno veća. Državna realokacijska intervencija može smanjiti eksterne troškove i povećati eksterne koristi.
10.1.2.1. Porezi i alokacijska efikasnost

Na nereguliranom tržištu, bilo ono podvrgnuto i savršenoj konkurenciji, eksterni se trošak ne nalazi u kalkulacijama onih koji ih generiraju svojom proizvodnjom ili potrošnjom. Tržište primorava proizvođače i potrošače da vode računa jedino o privatnom trošku. Granični privatni trošak je trošak koji neposredno opterećuje proizvođača nekog dobra ili usluge. Granični društveni trošak jest zbroj graničnih privatnih troškova i graničnih eksternih troškova. U društvenom je interesu da svi troškovi (i oni privatnog i eksternog karaktera) 228

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

budu razmatrani i uključeni u odluke o alokaciji resursa. Tek tada može biti ostvarena alokacijska efikasnost. S tim u svezi, država može oporezovati proizvodnju opterećenu negativnim eksternalijama. Pretpostavimo da je porez jednak graničnom eksternom trošku. U tom će slučaju točka alokacijske efikasnosti biti određena presjecištem krivulja granične koristi (potražnja) i graničnog društvenog troška (ponuda). Slika 99.

Neregulirano tržište odbacuje količinu dobra KK uz cijenu dobra CK . Posredstvom poreza regulirano tržište proizvodi alokacijski efikasnu količinu KR (granični društveni trošak = granična korist) uz cijenu dobra CR. Ignoriranje negativnih eksternalija ima za posljedicu preveliku proizvodnju nekog dobra i suviše nisku cijenu istog dobra, ukratko, ignoriranje eksternih troškova vodi u Pareto suboptimalnu alokaciju resursa. Uvažavanje, pak, negativnih eksternalija ima za posljedicu smanjivanje outputa i povećavanje cijene dobra.

229

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

10.1.2.2. Subvencije i alokacijska efikasnost

Ranije ustvrdismo kako neregulirano tržište nije u stanju osigurati dostatnu, društveno prihvatljivu, alokacijski efikasnu količinu onih dobara koja uključuju pozitivne eksternalije. Tržište kao takvo, budući da nije u stanju registrirati eksterne koristi, angažira nedovoljnu količinu resursa u proizvodnji tih i takvih dobara. Kao i do sada, u određivanju alokacijski efikasne količine dobara, pomoći će nam analiza troškova i koristi. Granična privatna korist jest korist koju neposredno uživa potrošač nekog dobra. Budući da neka dobra pružaju korist i onima koji ih neposredno ne konzumiraju, granična društvena korist predstavlja zbroj graničnih privatnih koristi i graničnih eksternih koristi. Kako povećati proizvodnju i potrošnju dobara koja impliciraju pozitivne eksternalije? Država to može učiniti subvencionirajući proizvodnju takvih dobara. Subvencija je oblik transfernog plaćanja67 koje “služi za pokriće troškova kako bi se omogućila proizvodnja određenih proizvoda ili usluga”.68 Subvencionirajući javni gradski prijevoz, npr., gradske vlasti potiču potrošnju usluga javnog gradskog prijevoza istovremeno smanjujući gužvu na gradskim prometnicama, smanjujući zagađivanje zraka, itd. I opet je točka alokacijske efikasnosti odnosno alokacijski efikasna količina dobra određena presjecištem krivulja graničnog troška i granične društvene koristi, odnosno jednakošću graničnog troška i granične društvene koristi.

67

Transferna su plaćanja plaćanja bez adekvatne tekuće protuusluge. Riječ je o prijenosu dohotka s jednih subjekata na druge (socijalne pomoći, naknade za nezaposlene, subvencije itd.) 68 Poslovni rječnik, Masmedia, Zagreb, 1992., str. 566.

230

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Slika 100.

Pretpostavili smo, jednostavnosti radi, da je granični privatni trošak jednak graničnom društvenom trošku. Otuda je na našoj slici jedna, standardna krivulja ponude. Relevantna krivulja potražnje jest granična društvena korist. Optimalna količina dobra, količina koja znači alokacijsku efikasnost jest KR (granična društvena korist = granični trošak). Zbog subvencioniranja optimalna je količina na rasplaganju uz jediničnu cijenu CR. Zamjećujete, okomita razlika između Co i CR predstavlja subvenciju po jedinici dobra.
10.1.2.3. Zaključno o eksternalijama - internalizacija eksternalija

Pojava će eksternog troška potaknuti državu da oporezuje djelatnost koja ga izaziva. Obrnuto, pojava eksterne koristi će ponukati državu da subvencionira djelatnost koja je generira. U oba slučaja država uspijeva internalizirati eksternaliju. Internalizirati eksternaliju znači učiniti eksternaliju dijelom tržišne ponude i potražnje. Ili, internalizirati eksternaliju znači ugraditi eksternaliju u kalkulacije proizvođača i potrošača i učiniti je relevantnim dijelom njihovih poslovnih odluka.

231

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Subvencije i porezi nisu, međutim, jedini način internalizacije eksternalija. Internalizaciji eksternalija, u određenim okolnostima, može uvelike pridonijeti jasno određivanje vlasničkih prava. Zbog toga je precizno definiranje vlasničkih prava jedna od važnih zadaća države. Pretpostavimo da neko poduzeće, ispuštajući otpadne vode, zagađuje rijeku. Ukoliko, pak, korisnici vode imaju jasna prava na vodu određene kvalitete, oni će zahtijevati adekvatnu naknadu od zagađivača. Ako je naknada veća od troška, primjerice, ugradnje odgovarajućih filtera, poduzeće će, ugradnjom filtera, prestati zagađivati rijeku. Tržište, dakle, u određenim uvjetima, može samostalno internalizirati eksternaliju. Spomenimo, s tim u svezi, tzv. Coaseov teorem69. Coaseov teorem (prema Ronaldu Coase-u) tvrdi kako tržište može internalizirati eksternaliju ukoliko postoji mali broj zainteresiranih stranaka čija su vlasnička prava jasno, neupitno definirana. Zbog čega mali broj zainteresiranih stranaka? Zbog toga što tek u tom slučaju troškovi pregovaranja odnosno tzv. troškovi transakcije mogu biti prihvatljivo niski. Troškovi su transakcije svi troškovi koji neku transakciju uopće čine mogućom. Troškovi transakcije uključuju, primjerice, troškove lociranja poslovnog partnera, troškove pregovaranja o potrebitim elementima sporazuma, te troškove osiguranja realizacije dogovorenog sporazuma. Dakle, tek dobro definirana vlasnička prava i niski troškovi transakcija mogu osposobiti tržište da internalizira eksternaliju. U složenijim situacijama (visoki troškovi transakcija, veliki broj zainteresiranih stranaka i nedovoljno precizno definirana vlasnička prava) tržište, kao instrument internalizacije eksternalija, otkazuje. Država je, nadalje, u mogućnosti, kada je negativna eksternalija ekstremno velika, zabraniti proizvodnju koja ju generira. I konačno, država može ograničiti proizvodnju negativnih eksternalija. Ona, naime, može propisati način proizvodnje i potrošnje nekih dobara prisiljavajući proizvođače i potrošače da vode računa o eksternalijama koje izazivaju.
69

Vidjeti: Coase, R.: The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, vol.3, October 1960.

232

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Npr., termoelektrane i drugi veliki potrošači ugljena mogu emitirati tek dopuštene količine sumpornog dioksida, automobili moraju imati ugrađene katalizatore itd., itd. 10.1.3. Država i (prirodni) monopol Unatoč tome što ponekad svojim ponašanjem stvara pretpostavke za nastanak monopola70 država nastoji zaštititi tržišnu konkurenciju. Ona to čini posredstvom antimonopolnog zakonodavstva. Riječ je o zakonskim propisima koji zabranjuju monopoliziranje te ograničavaju monopolsku moć. Posebice je, međutim, zanimljiv slučaj prirodnog monopola. Prirodni monopol, podsjećamo, etablira ekonomija razmjera ili rastući prinosi razmjera. Zahvaljujući tome što ukupni proizvod raste brže od angažiranih inputa prosječni ukupni trošak bilježi pad. Jedan je veliki proizvođač u stanju opskrbiti tržište nekim dobrom ili uslugom uz niži prosječni ukupni trošak nego veći broj malih proizvođača. Proizlazi da je prirodni monopol poželjna tržišna struktura kada je u pitanju proizvodnja određenih dobara i usluga (proizvodnja i distribucija električne energije, vode, plina, poštansko-telefonsko-telegrafskih usluga, itd). Razbijanje monopola, kada je o ovom specifičnom obliku monopola riječ, nije najbolje rješenje. Ono, naime, znači i gubitak pozitivnih posljedica ekonomije velikih serija - ekonomije razmjera. Ako nije dobro “demontirati” prirodni monopol onda, rješenje se nameće samo po sebi, je potrebito regulirati cijenu njegovog dobra ili usluge. Pokušajmo, između nekoliko opcija, pronaći optimalni način reguliranja cijene.

70

"Monopol rijetko može biti formiran unutar zemlje bez očite državne pomoći u obluku carina ili na neki drugi način". Friedman, M., Friedman, R.: Free to Choose, Avon, 1981., str. 45.

233

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Slika 101.

Ukoliko ne bi bilo uplitanja države, prirodni bi monopol, uvažavajući pravilo maksimaliziranja profita (granični trošak = granični prihod), zahtijevao monopolsku cijenu CM, a proizveo output KM. Pri tomu bi, dakako, realizirao monopolski profit. Prirodni monopol neće dragovoljno, u datim okolnostima, povećati vlastiti output budući da to povećava granični trošak u odnosu na granični prihod i smanjuje profit. Država jest, međutim, u stanju nametnuti cijenu, te prirodni monopol pretvoriti u preuzimatelja cijene. Idealna, društveno poželjna situacija znači ukupni proizvod količine KI i cijenu CI. Pri toj (KI) razini proizvodnje je granični trošak jednak cijeni dobra (granični trošak = cijena), odnosno granični trošak jednak graničnoj koristi (granični trošak = granična korist). Ovaj način određivanja cijene (koji znači jednakost graničnog troška i cijene), nažalost, u našem primjeru, nije moguće primijeniti. Zamjećujete zbog čega. Cijena je, određena presjecištem krivulja potražnje i graničnog troška, manja od prosječnog ukupnog troška. Ovakva politika cijena vodi proizvođača u gubitak i stoga nije održiva.

234

realizirat ćete i relevantni dohodak. a prirodni monopol realizira tek normalni profit. Ukratko. DRŽAVA I PRERASPODJELA DOHOTKA Čak i kada bi tržište bilo alokacijski efikasno. kada otkazuje određivanje cijene pomoću graničnog troška valja. Država određuje cijenu CR (Prosječni ukupni trošak = Cijena). proizvedena količina je KR. bogatstvo ono što posjedujete.2. Država. primijeniti pravilo prosječnog ukupnog troška. ovise o količini inputa kojima raspolažu. dakako. Nažalost. Ukoliko. posjedujete značajne količine kapitala i zemlje. DRŽAVA I TRŽIŠTE Međutim. izuzetno delikatnu zadaću preraspodjele ukupnog dohotka nastojeći pronaći pravu mjeru između savršeno jednake raspodjele i tržišne raspodjele. 235 . predstavlja novčanu vrijednost cjelokupne imovine umanjene za obveze.10. ne znači efikasnu alokaciju resursa (ona podrazumijeva jednakost cijene ili granične koristi i graničnog troška) ali je najbliže onom optimalnom. kao kompromisno rješenje. preuzima. Ovakvo rješenje. Nije upitna potreba da se dio dohotka preusmjeri siromašnima i onima koji nisu u stanju brinuti o sebi. Lorenzova krivulja Dohoci vlasnika čimbenika proizvodnje. Bogatstvo.1. u još većoj mjeri. na primjeru zamišljene ekonomije. To. vrijedi za raspodjelu bogatstva.2. nejednaka je i raspodjela dohotka. osim visokokvalificiranog rada. dakle. Budući da je raspodjela čimbenika proizvodnje odnosno vlasništva nad njima doista nejednaka. Raspodjelu ćemo dohotka i bogatstva. 10. kada bi uspijevalo realizirati Pareto optimalnu alokaciju resursa postojala bi potreba da se proizvedeni output distribuira na ujednačeniji i pravedniji način. između ostalog. 10. vrijedi i obrnuto. dohodak je ono što zaradite. prikazati pomoću Lorenzove krivulje. te cijenama čimbenika proizvodnje.

U našem primjeru najbogatijih 20% obitelji posjeduje čak 85% ukupnog bogatstva. dakle. 60% obitelji ostvaruje 35% ukupnog dohotka. dakle. 40% obitelji realizira 15% dohotka. Sljedećih 20% obitelji realizira 20% dohotka. Još je dramatičnija situacija (a to je sveprisutna ekonomska činjenica) što se raspodjele bogatstva tiče. Prva petina obitelji. realiziraju 5% ukupnog dohotka. a to su one s najnižim dohocima. Druga petina. Pretposljednjoj petini pripada 25% dohotka. 236 . a oni sa najvišim dohocima (posljednja petina obitelji) zahvaća čak 40% ukupnog dohotka. Kumulativno. Kumulativni postotak obitelji 20 40 60 80 100 Kumulativni postotak dohotka 5 15 35 60 100 Kumulativni postotak bogatstva 0 0 5 15 100 Sve su obitelji podijeljene u pet jednakih grupa.10. sljedećih 20% obitelji ostvaruje 10% dohotka. DRŽAVA I TRŽIŠTE Tablica 34.

Dakle. Lorenzova krivulja pokazuje otklon aktualne raspodjele dohotka ( i bogatstva. u našem primjeru) od savršeno jednake raspodjele. Crta koja iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o predstavlja savršeno jednaku raspodjelu. 40% obitelji 40% dohotka itd. 20% obitelji realizira 20% dohotka.10. Veća udaljenost crte jednakosti i Lorenzove krivulje zorno ilustrira veće nejednakosti u raspodjeli dohotka. Što je uzrok ovih značajnih razlika u dohocima? Spomenusmo već nejednaku raspodjelu čimbenika proizvodnje. Ljudi 237 . jest jedan od značajnijih razloga nejednakih dohodaka. također. Obrazovanje. Valja spomenuti i nejednaku distribuciju sposobnosti. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 102. Što je Lorenzova krivulja bliža crti savršene jednakosti. to je raspodjela dohotka i bogatstva ujednačenija.

: Basic Economics. a nije jednaka niti raspodjela šansi. N. Ukoliko se. Raspodjela nakon poreza i transfera Država. država može smanjiti jaz između aktualne i savršeno jednake raspodjele. U tom smislu ona korigira tržišnu raspodjelu dohotka. Oporezujući visoke dohotke. Zanimljiv je način izračunavanja granice siromaštva u Sjedinjenim Američkim Državama:72 (trošak jednog obroka x 3 obroka x 4 osobe x 365 dana) x 3 Neka istraživanja pokazuju da najsiromašnije američke obitelji troše jednu trećinu svog dohotka na nabavku hrane.10. Zagreb. raspravlja o raspodjeli dohotka. Otuda ovaj faktor 3 na kraju formule.. makar i na sažeti način..2.. Na veličinu dohotka može utjecati i mjesto življenja.. godini.. te pomažući posredstvom transfera (socijalna skrb i pomoć nezaposlenima) ugroženim skupinama stanovništva. Dyal. nastoji pomoći siromašnima i ujednačiti raspodjelu dohotka. Tržišna je raspodjela dohotka raspodjela bez ikakvog državnog uplitanja i korekcija.D. 10.. str. 1985.A. "Mate". 238 . 2000. nije moguće zaobići problem siromaštva. npr. str. 71 72 Samuelson. Macmillan Publishing Company.: Ekonomija. igrajući više ili manje uspješno ulogu suvremenog Robina Hooda. Raspodjelu po obavljenoj državnoj korekciji (država vrši preraspodjelu dohotka posredstvom poreza i transfernih plaćanja) nazivamo raspodjela nakon poreza i transfera. Nordhaus.2.. granica siromaštva. Karatjas. J. P. Siromaštvo predstavlja onu veličinu dohotka koji nije u stanju pokriti troškove života na egzistencijalnoj razini. 343. pa čak i sreća. DRŽAVA I TRŽIŠTE doista nisu jednaki. Tako je. W. odnosno dohodak jednak egzistencijalnom trošku za četveročlanu američku obitelj bio procijenjen na 14335 $71 u 1992. New York.A. 362.

Slika 103. DRŽAVA I TRŽIŠTE Učinke je redistribucijske politike države moguće prikazati Lorenzovom krivuljom tržišne raspodjele i raspodjele nakon poreza i transfera (slika 103). 239 . država porezima i transferima može značajno smanjiti jaz između aktualne (stvarne) raspodjele i savršeno jednake raspodjele. Dakle.10.

.

jednostavno. te veličina bruto nacionalnog proizvoda. New York. 176. određivanje cijena inputa. formiranje cijena dobara i usluga u različitim tržišnim strukturama. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Naše je dosadašnje izlaganje bilo mikroekonomske provenijencije. Makroekonomika.. vrijedni su pokazatelji "zdravstvenog stanja" ili makroekonomske performancije svake ekonomije. U studij makroekonomike uvode nas pojmovi poput inflacije. stopa nezaposlenosti. Karatjas.: Basic Economics. kako to slikovito vele Dyal i Karatjas73. Macmillan Publishing Company.potrošača i poduzeća. 1985. N. inflare .11. Pojava suprotna inflaciji naziva se deflacija. Proučavajući mikroekonomiku upotrebljavali smo. Kako bismo istražili funkcioniranje ekonomije upotrijebit ćemo "teleskop". Deflacija predstavlja pad opće ili prosječne razine cijena. određivanje veličine outputa pojedinih dobara. str. 11. "mikroskop" kako bismo objasnili ponašanje individualnih ekonomskih subjekata . stopa inflacije. Naime. razina cijena miruje. proučava posebni ekonomski entitet . nadimati) jest rast prosječne razine cijena u nekom društvu. odnosno stopa ekonomskog rasta.ekonomiju u cjelini. međutim.1. INFLACIJA Inflacija (lat. 73 Dyal. nezaposlenosti i bruto nacionalnog proizvoda. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. a stabilne cijene postoje tada kada prosječna razina cijena ili. J.naduti.. A.. 241 . itd.

R.. 293...+ C1n K 0n · 100 b C0a K 0a + C0b K 0 +. n označavaju pojedine artikle košare dobara. Dakako. 242 .H..b.. Standardna košara dobara obuhvaća i sastoji se od najrazličitijih ali i izabranih artikala (u SAD oko 400 dobara i usluga) čije se cijene kontinuirano prate i uspoređuju. posredstvom kojega se prati i mjeri fluktuacija razine cijena. McGrawHill. Možda će sljedeći primjer eliminirati eventualne nedoumice.. odnosno baznom razdoblju pomnožen sa sto.... str. 74 Vidjeti: Mabry. New York.CPI). Ulbrich. H..: Introduction to Economic Principles. Inc. indeks potrošačkih cijena u baznom razdoblju iznosi 100... Indeks potrošačkih cijena jest kvocijent vrijednosti standardne košare dobara u tekućem razdoblju i vrijednosti iste košare dobara u prethodnom. a 0 baznu godinu.. jest indeks potrošačkih cijena (Consumer Price Index .+ C0n K 0n gdje 1 označava tekuću godinu.H. a a. 1989.11.. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Najpoznatiji indeks cijena. Vrijednost košare dobara tekuće godine ⋅ 100 Vrijednost iste košare u baznoj godini Indeks potrošačkih cijena = ili Indeks potrošačkih cijena74 = b C1a K 0a + C1b K 0 +..

5. stopa inflacije jest postotna promjena.5%.Razina cijena u prošloj godini • 100 Razina cijena u prošloj godini Godišnja stopa inflacije = ili Indeks potrošačkih cijena u . u odnosu na petu godinu.11.87%.Indeks potrošačkih cijena u tekućoj godini prošloj godini • 100 Godišnja stopa inflacije = Indeks potrošačkih cijena u prošloj godini Prema tomu. treća je godina bazna godina.9 137.3 100 112. Kako. u našem će slučaju godišnja stopa inflacije zabilježena u šestoj godini. 2. U četvrtoj godini. iznositi 11. Vrijednost košare dobara 18000 20000 24000 27000 29500 33000 Indeks potrošačkih cijena (CPI) 75 83.5%. 4. 3. Prema tomu. 6.9% a u šestoj godini 37. u petoj 22. povećanje prosječne ili opće razine cijena. Indekse potrošačkih cijena izračunasmo dijeleći vrijednost tipične potrošačke košare svake godine s njenom vrijednošću u baznoj godini.5 Zamjećujete.5 122. međutim. Godina 1. u odnosu na baznu godinu. izračunati godišnju stopu inflacije u šestoj godini u odnosu na petu? Razina cijena u tekućoj godini . OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Tablica 35. 243 . zabilježena je godišnja stopa inflacije od 12.

mjera inflacije.11. svih finalnih dobara i usluga koje neka ekonomija proizvede tijekom. 244 .9 Postoji.5 − 122 . Pretpostavit ćemo. novčana. realni bruto nacionalni proizvod vrednuje output u stalnim cijenama.9 · 100 = 11. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Godišnja stopa inflacije = 137 . jedne godine. dakako. da neka ekonomija proizvodi tek četiri dobra. reprezentativnih dobara i usluga deflator bruto nacionalnog proizvoda registrira promjene cijena svih dobara i usluga koje čine bruto nacionalni proizvod. bruto nacionalni proizvod (Gross national product GNP) jest vrijednost.87% 122 . u pravilu. Naime. jednostavnosti radi. Riječ je o deflatoru bruto nacionalnog proizvoda. Ukratko. Nominalni bruto nacionalni proizvod • 100 Realni bruto nacionalni proizvod GNP-deflator = Nominalni bruto nacionalni proizvod mjeri vrijednost outputa (svih finalnih dobara i usluga proizvedenih tijekom godine) u cijenama tekuće godine. dok indeks potrošačkih cijena prati cijene tek nekih. Deflator se bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-deflator izračunava kao kvocijent nominalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda pomnožen sa 100. Nasuprot tomu. još jedna. međutim. odnosno cijenama baznog razdoblja ili godine. sveobuhvatnija.

24%. u odnosu na baznu godinu. GNP . njegovo pretvaranje u realni bruto nacionalni proizvod čija je veličina oslobođena utjecaja promjene cijena. prosječna razina cijena svih finalnih dobara porasla za 18. odnosno stopa inflacije iznosi 18.5 2500 29600 Budući da je nominalni bruto nacionalni proizvod 35000. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Tablica 36.24%.deflator 100 Deflacioniranje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda.11. Nominalni bruto nacionalni proizvod = Realni bruto nacionalni proizvod • GNP . realni bruto nacionalni proizvod moguće pretvoriti u nominalni i nominalni u realni.deflator 245 . GNP-deflator = 35000 · 100 = 118. Dobro A B C D Tekuća godina Količina Cijena Ukupno 1000 2 2000 4 2000 8000 20 1000 20000 5000 1 5000 35000 Bazna godina Cijena Ukupno 1.24. obavit ćemo na sljedeći način: Realni bruto nacionalni proizvod = Nominalni bruto nacionalni proizvod • 100 . a realni 29600 deflator bruto nacionalnog proizvoda iznosi 118.5 1500 1900 7600 900 18000 0.24 29600 U tekućoj je godini. Gornja formula upućuje na to da je. upotrebom GNP-deflatora.

prije svega. ekonomisti (oni monetarističkog usmjerenja) ustvrditi kako inflacija jest.1. cost push teorija) koja uzroke inflacije vidi u rastu plaća i(li) drugih troškova proizvodnje. biti posljedica kombinacije različitih uzroka. primjerice. Kvantitativna teorija novca Različite teorije pokušavaju objasniti inflaciju i uzroke inflacije. Mnogi će. međutim. razmotrimo temelje ovakvog shvaćanja inflacije i njenih uzroka.1. a njezin je najpoznatiji današnji pobornik nobelovac Milton Friedman. monetarni fenomen. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. Spomenut ćemo troškovnu inflaciju (tzv. te psihološkim teorijama inflacije. Novac. stoljeća. najvažniji. nije jedini uzrok inflacije ali je. David Hume i David Ricardo. Riječ je o kvantitativnoj teoriji novca. "krivci" mogu biti i kupci odnosno njihova prevelika (u odnosu na ponudu) potražnja. Riječ je o inflaciji potražnje (demand-pull teorija). dakako. Međutim. 246 . Korijeni kvantitativne teorije novca sežu sve do 17. reći će oni. Suštinu kvantitativne ili količinske teorije novca moguće je predstaviti sljedećom jednostavnom formulom: P= M Q P = prosječna razina cijena M = količina novca u optjecaju Q = realni bruto nacionalni proizvod. Upotpunimo ovaj kratak pregled i teorijom o strukturnoj inflaciji. Budući da ovo mišljenje držimo relevantnim. Inflacija može.11. Poznati su stariji zagovornici ove teorije. svakako. U ovom su slučaju prodavači "krivi" za pojavu inflacije. odnosno količina novca u optjecaju.

Vrijedi. međutim.11. uz ostale neizmijenjene uvjete. udvostručit ćete i razinu cijena. i obrnuto. Poveća li se količina novca doći će do razmjernog povećanja prosječne razine cijena. Ovo se jednostavno tumačenje jednadžbe prometa (koja vjeruje u stabilnost Q i v) naziva "sirova" kvantitativna teorija novca. Na lijevoj strani jednadžbe prometa (P · Q) nalazi se nominalni bruto nacionalni proizvod. fiksne veličine. Ukoliko pretpostavimo da su Q i v stabilne. Već je sada moguće zaključiti da povećanje količine novca ne mora značiti razmjerno povećanje razine cijena. povećanje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda rezultat povećanja ne samo prosječne razine cijena. povećanje količine novca mora izazvati razmjerno povećanje razine cijena odnosno nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. Ukoliko pretpostavimo da je realni bruto nacionalni proizvod promjenljiva veličina koju tangira promjena količine novca. tada povećanje količine novca u nekoj ekonomiji (uz neizmijenjenu brzinu novca) izaziva razmjerno povećanje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda.u stanju smo formulirati jednadžbu prometa: P · Q = M · v. "cambridge-ska jednadžba": P= M ⋅v . već i realnog bruto nacionalnog proizvoda. Isti će zaključak vrijediti ukoliko i brzinu novca pretvorimo u 247 .prosječni broj godišnje uporabe novčane jedinice (v) . OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Prema kvantitativnoj teoriji novca prosječna razina cijena ovisi (pretpostavimo da je Q fiksna veličina) o količini novca u nekoj ekonomiji. U tom je slučaju. dakako. Možda će to jasnije predočiti tzv. Uvedemo li u naše razmatranje i brzinu novca . Q Udvostručite li količinu novca.

1. Ovo povećava brzinu novca. znatnog utjecaja na brzinu novca ima veličina kamatne stope. ekstremnog keynesijanskog viđenja jednadžbe prometa. Ona je izvrsna slika onoga što očekuje one ekonomije koje neodgovorno povećavaju količinu novca u optjecaju. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI promjenljivu veličinu. umjerene interpretacije jednadžbe prometa (suptilnije varijante kvantitativne teorije novca). M·v 200. M = 50. a time i manju brzinu novca. predstaviti već naznačene razlike između ekstremnog monetarizma ("sirove" kvantitativne teorije). posredstvom jednostavnog primjera. Naime.000 = P·Q 200.1.000. viša kamatna stopa potiče nastojanje da se "besposlena" gotovina plasira kao zajam. Niža kamatna stopa znači i manji oportunitetni trošak posjedovanja (inaktivne) gotovine. Različita tumačenja jednadžbe prometa Pokušat ćemo. rast nominalnog bruto nacionalnog proizvoda i prosječne razine cijena ne mora biti razmjeran povećanju količine novca.11.000 . Ovaj odnos između kamatne stope i brzine novca slabi pozicije "sirove" kvantitativne teorije novca.1. poruke kvantitativne teorije novca valja shvatiti vrlo ozbiljno. imati udvostručenje količine novca? Ekstremno će monetarističko objašnjenje poći od pretpostavke da je brzina novca stalna i stabilna veličina. po veličinu nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. Pretpostavimo da je nominalni bruto nacionalni proizvod (P · Q) 200. Prema tomu. Kakve će posljedice. te brzina novca opada. Budući da veća količina novca u nekoj ekonomiji. u pravilu. te kompromisne. Ukratko. v=4. Iako je tvrdnja o razmjernom rastu količine novca i razine cijena upitna.000. znači i nižu kamatnu stopu. te će rast nominalnog bruto 248 . 11.

000 · 4 P·Q 400.000 · 3 P·Q 300. Postoji. rasta nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. neposredna veza između promjene količine novca i promjene nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. Međutim. kompromisno objašnjenje računa s time da će udvostručena količina novca izazvati pad kamatne stope čija će posljedica biti i određeno smanjenje brzine novca. M·v = 100. M·v = 100.000 249 . dakle. ne i razmjernog povećanju količine novca.11. taj pad brzine neće u potpunosti neutralizirati rast količine novca. Doći će do izvjesnog. Razlog je tomu odgovarajući pad brzine novca izazvan padom kamatne stope.000 I konačno. M·v = 100.000 · 2 P·Q 200.000 Prema ekstremnomu keynesijanskomu stajalištu povećanje količine novca ne tangira veličinu nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nacionalnog proizvoda biti razmjeran rastu količine novca.

koje. Riječ je o osobama koje nemaju zaposlenje. S tim u svezi. te je. pak. valja spomenuti kategoriju tzv.2. budući da su prestali aktivno tražiti posao. stoga. moguće razlikovati četiri osnovna oblika nezaposlenosti: frikcijsku nezaposlenost.2. sezonsku nezaposlenost. Zaposlenost je predstavljena brojem onih odraslih osoba (osoba u radnoj dobi) koje imaju posao. obeshrabrenih radnika. Radna snaga ili ukupni radni potencijal neke ekonomije jest zbroj zaposlenih. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. obuhvaća sve odrasle osobe koje nemaju posao i koje aktivno za njim tragaju. Stopa nezaposlenosti jest postotak nezaposlene radne snage. niti kao dio radne snage. kada ekonomist govori o nezaposlenosti tada. Nezaposlenost. ali i nezaposlenih radnika. NEZAPOSLENOST 11. Međutim. Stopa nezaposlenosti = Nezaposleni ⋅ 100 Radna snaga Stopa nezaposlenosti jest izuzetno važan pokazatelj "zdravstvenog" stanja neke ekonomije odnosno uspješnosti makroekonomske politike. misli na nezaposlenost rada. prije svega. 250 . ali su prestale aktivno tražiti zaposlenje. žele raditi. Različiti su uzroci nezaposlenosti. Valja napomenuti da se obeshrabreni radnici.1.11. ne smatraju nezaposlenima a. stopa bi nezaposlenosti bila znatno veća. Kada bi se prilikom izračunavanja stope nezaposlenosti vodilo računa i o ovoj kategoriji radnika. Stopa i oblici nezaposlenosti Svaki čimbenik proizvodnje može biti nezaposlen. s tim u svezi. strukturnu nezaposlenost i cikličku nezaposlenost. međutim.

Ukoliko makroekonomska politika uspije spriječiti fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda. Uzrokuje ju pad agregatne ili ukupne potražnje. Potražnja postoji. s tim u svezi. tzv. Ovaj tip nezaposlenosti. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Frikcijska nezaposlenost obuhvaća one osobe koje prvi put traže zaposlenje. ukoliko uspije osigurati stabilan rast realnog bruto nacionalnog proizvoda. Osobe koje obavljaju sezonske poslove moraju. većina poduzeća smanjuje potražnju za svim inputima uključujući i rad. pad realnog bruto nacionalnog proizvoda. frikcijska. obuhvaća radnike "između dvaju zaposlenja" ili osobe pred prvim zaposlenjem. Strukturna se nezaposlenost javlja zbog nepodudaranja potražnje i ponude radne snage. Zbog općeg pada potražnje za dobrima i uslugama. a povećati potražnju za drugima. međutim. Ruku pod ruku s općim padom poslovne aktivnosti i realnog bruto nacionalnog proizvoda ide i povećana. ali ne i odgovarajuća ponuda. ciklička nezaposlenost zaslužuje njezinu punu pozornost. Cikličku nezaposlenost uzrokuje. tada uspijeva eliminirati i cikličku nezaposlenost. Žrtve ovako promijenjenih odnosa ponude i potražnje pripadaju strukturnoj nezaposlenosti. Sezonska se nezaposlenost javlja zbog sezonskih promjena. sezonska i strukturna nezaposlenost nisu i ne moraju biti predmetom makroekonomske politike. Naime. Sve osobe koje. ciklička nezaposlenost.11. dakle. sezonska i strukturna nezaposlenost nastaju iz prirodnih i moguće neizbježivih uzroka u dinamičnoj ekonomiji. 251 . ne treba posebice zabrinjavati. turističkih radnika. zbog sezonskih promjena periodično ostaju bez posla (poput krznara. pad agregatne potražnje i.) čine sezonsku nezaposlenost. Njen je osnovni uzrok činjenica da je potrebito izvjesno vrijeme kako bi se uskladile želje i potrebe onih koji traže i nude posao. Dok frikcijska. računati s time da izvjesno vrijeme neće imati posla. te osobe koje su izgubile ili napustile stari posao. Promjene ukusa potrošača i tehnološki razvitak mogu reducirati potražnju za nekim zanimanjima. nažalost. koji. Ciklička se nezaposlenost javlja u kontrakcijskoj ili recesijskoj fazi poslovnog ciklusa. pa su u potrazi za novim (boljim) zaposlenjem. građevinskih radnika itd. dakle.

252 . Ukratko. strukturna i sezonska) mora postojati i nije ju moguće izbjeći. odnosno prirodna stopa nezaposlenosti ne znače da je nezaposlenost. M.). nezaposlenost izaziva i niz posrednih problema (rast siromaštva.pad realnog bruto nacionalnog proizvoda.: Economics. Njegova vrijednost predstavlja onaj novčani iznos koji. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Ukoliko se nezaposlenost sastoji samo od frikcijske nezaposlenosti. 76 Ljudski kapital je vrijednost čovjekovog obrazovanja i potrebitih vještina. itd.11. donosi isti dohodak kao i osoba određenih znanja i vještina. pri datoj kamatnoj stopi. odnosno prirodne stope nezaposlenosti. Osnova ovakvog tumačenja pune zaposlenosti i prirodne stope nezaposlenosti jest mišljenje da rast agregatne potražnje neće smanjiti niti strukturnu niti sezonsku nezaposlenost. smanjivanje vrijednosti tzv. 1990. kriminala. Neki će ekonomisti ustvrditi da puna zaposlenost ili prirodna stopa nezaposlenosti postoji tada kada je prisutna frikcijska. AddisonWesley Publishing Company. Makroekonomska politika usmjerena na povećanje agregatne potražnje može eliminirati jedino cikličku nezaposlenost. New York. Osim one neposredne . Izvjesna nezaposlenost (samo frikcijska ili frikcijska. a stopa nezaposlenosti se. Vidjeti: Parkin. Ova različita tumačenja pune zaposlenosti. međutim.75 Brojne su štete koje gospodarstvu nanosi nezaposlenost. u tom slučaju. upućuju na jednostavnu činjenicu da puna zaposlenost. odnosno stopa nezaposlenosti svedena na nulu. riječ je o punoj zaposlenosti. 75 Neka istraživanja pokazuju da prirodna stopa nezaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama iznosi između 5 i 6%. ljudskog kapitala 76. ali i sezonska i strukturna nezaposlenost. naziva prirodna stopa nezaposlenosti. prirodna stopa nezaposlenosti ili puna zaposlenost postoji onda kada egzistiraju samo oni oblici nezaposlenosti kojih uzrok nije ciklička fluktuacija realnog bruto nacionalnog proizvoda.

Dakako. Slika 104. Uspije li makroekonomski autoritet suzbiti inflaciju. cijena uspješnog reduciranja nezaposlenosti jest visoka stopa inflacije. međutim. Obrnuto. Phillips-u) tvrdi kako između inflacije i nezaposlenosti postoji obrnuto razmjeran odnos. Phillipsova krivulja Phillipsova krivulja (prema britanskom ekonomistu A. ima se pomiriti s velikom nezaposlenošću. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. Ovakvo je objašnjenje odnosa između inflacije i nezaposlenosti doista uznemiravajuće. ustvrditi kako izravni. vrijedi i obrnuto.2. naime. U dugom će se vremenskom razdoblju stopa nezaposlenosti stabilizirati na razini prirodne stope nezaposlenosti neovisno o promjeni stope inflacije.W.11. Suvremena će ekonomska pozicija. 253 .2. Proizlazi. Većoj (godišnjoj) stopi inflacije odgovara niža (godišnja) stopa nezaposlenosti. da smo tek u mogućnosti birati između dvaju zala. obrnuto razmjerni odnos između stope inflacije i stope nezaposlenosti (predstavljen Phillipsovom krivuljom) vrijedi tek u kratkom vremenskom razdoblju.

11. u kratkom vremenskom razdoblju. Ponovimo. Podudaranje očekivane i aktualne razine cijena znači postojanje prirodne stope nezaposlenosti (slika 105). a vrijedi i obrnuto. U dugom roku aktualna razina cijena jest jednaka očekivanoj stopi inflacije. prirodnoj stopi 254 . stopa inflacije manja od očekivane (2%). OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Slika 105. stopa je nezaposlenosti veća od prirodne stope (Nc). jednaka očekivanoj. Nasuprot tomu. niža razina cijena od očekivane znači veću nezaposlenost od prirodne. U dugom vremenskom razdoblju. kada posloprimci i poslodavci imaju dovoljno vremena prilagoditi se neočekivanim promjenama cijena. Ukoliko je stopa inflacije. stopa inflacije veća od očekivane (6%) značit će stopu nezaposlenosti manju od prirodne stope (Nb). Naša je kratkoročna Phillipsova krivulja napravljena na osnovi očekivane stope inflacije od 4%. pak. te je nezaposlenost na razini prirodne stope nezaposlenosti. (4%) stopa je nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti (Na). odnosno postoji puna zaposlenost. Ukoliko je.

BRUTO NACIONALNI PROIZVOD Ponovimo. Na taj način izbjegavamo pogrešku tzv. Finalna dobra i usluge su ona dobra i usluge koje nemaju karakter inputa. dakle. Intermedijarna dobra i usluge su dobra i usluge koje se. koriste u proizvodnji drugih dobara i usluga. Slika 106. ne koriste u proizvodnji drugih dobara ili usluga i koje kupuje njihov konačni potrošač.3. Prilikom izračunavanja bruto nacionalnog proizvoda. 11. kao inputi. najčešće tijekom jedne godine.11. bruto nacionalni proizvod (GNP) jest novčana vrijednost svih finalnih dobara i usluga koje neka ekonomija proizvede tijekom određenog razdoblja. koje se. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nezaposlenosti mogu biti pridružene najrazličitije stope inflacije (slika 106). dvostrukog računanja. vrijednost se intermedijarnih dobara i usluga ne uzima u obzir. odnosno izbjegavamo mogućnost da se vrijednost 255 .

. unatoč većim ili manjim oscilacijama. dakako. Realna stopa rasta u 1996. Potencijalni bruto nacionalni proizvod jest dugoročni trend realnog bruto nacionalnog proizvoda. Upravo stoga. bilježi tendenciju rasta. mjeri vrijednost finalnog outputa u stalnim cijenama ili cijenama baznog razdoblja te eliminira utjecaj promjena prosječne razine cijena. dakle. kao što znamo. Ona.11.77 Ovo nas obilježje realnog bruto nacionalnog proizvoda. . Poslovni ciklus uzrokuje devijacije aktualnog realnog bruto nacionalnog proizvoda u odnosu na potencijalni bruto nacionalni proizvod. Jaz između potencijalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda može biti pozitivan i negativan što. može biti prezaposlena (stopa nezaposlenosti manja od prirodne 77 Realni GNP u 1996. promjena prosječne razine cijena itekako utječe na veličinu bruto nacionalnog proizvoda. On predstavlja onu vrijednost finalnih dobara i usluga koju neka ekonomija može proizvesti pod pretpostavkom da je stopa nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti odnosno da postoji puna zaposlenost. Razlika između potencijalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda jest jaz bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-jaz. Pojava GNP-jaza znači da ekonomija ne funkcionira na razini pune zaposlenosti.godini = ____________________________________________________ · 100 Realni GNP u 1995. upozorismo na razliku između nominalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda. GNP = K1 · C1 + K2 · C2 + K3 · C3 + . dakle. koje. Realni bruto nacionalni proizvod. izračunava kao umnožak proizvedene količine finalnih dobara i usluga i njihovih cijena. ovisi o fazi poslovnog ciklusa.Realni GNP u 1995. vodi po pojma potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda.+ Kn · Cn Dakako. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI pojedinih dobara ili usluga javi više no jednom u računu bruto nacionalnog proizvoda. dakle. 256 . Realni bruto nacionalni proizvod. Bruto nacionalni proizvod se. znači ekonomski rast..

257 . značiti isti rezultat. i nezaposlena (stopa nezaposlenosti veća od prirodne stope). Slika 107.1. 11.11. dakako.3. Oba će pristupa. Bit pristupa trošenja (expenditure approach) i pristupa dohotka (income approach) objasnit će sljedeći jednostavan grafički prikaz. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI stope) ali. Obratimo pozornost na gornji kružni tok. izabrali smo pristup dohotka. Odlučimo li se za donji kružni tok. Mjerenje bruto nacionalnog proizvoda Mogući su različiti pristupi kada je u pitanju mjerenje bruto nacionalnog proizvoda. On omogućuje mjerenje bruto nacionalnog proizvoda na osnovi pristupa trošenja. nažalost.

Pristup trošenja Ovaj pristup. ceteris paribus. za razliku od uobičajenog poimanja. poslovnih i tvorničkih zgrada) od strane poduzeća. alata.1. Ova. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Agregatno trošenje = Agregatni dohodak = Vrijednost finalnog outputa (GNP) 11. hladnjaci. 258 . kategorija trošenja ne obuhvaća kupovine novih kuća i stanova. Veličinu ove vrste trošenja tangiraju. finalnih dobara i usluga. ponovimo. međutim. pak. međutim. državnih obveznica i slično nemaju tretman investicija. Dakle. mlijeka.Im) Potrošnja (C) obuhvaća sve kupovine finalnih dobara i usluga od strane domaćinstava neke ekonomije.3. poluproizvoda. Postoje četiri kategorije trošenja te je strukturu vrijednosti bruto nacionalnog proizvoda moguće prikazati na sljedeći način: GNP = Potrošnja + Bruto privatne domaće investicije + Državna potrošnja + Neto izvoz GNP = C + I + G + (EX . Važno je istaknuti činjenicu da financijske transakcije poput kupovine dionica. zalihe gotovih (ali ne i prodanih) proizvoda. najrazličitijih uređaja i opreme. i investicije. automobili itd. tako i outputa. poluproizvoda i sirovina smanjile su se. te trajnih potrošnih dobara (čiji je vijek trajanja duži od godine dana) kao što su televizori. Riječ je o najrazličitijim dobrima poput kruha. Bruto su privatne domaće investicije (I) ona vrsta trošenja koja znače nabavku realnog kapitala ili kapitalnih dobara. te sirovina (tijekom promatrane godine) povećane su i investicije. Povećaju li se zalihe gotovih proizvoda.11. Uključimo ovdje kupovine kapitalnih dobara (strojeva. Smanje li se. olovaka itd. ali i kupovine novih kuća i stanova od strane domaćinstava.1. investiciju shvaća kao kupovinu finalnih dobara radi njihove uporabe u proizvodnji ili zbog povećanja zaliha. mjeri bruto nacionalni proizvod kao zbroj svih trošenja učinjenih radi kupovine novih. ekonomist. i promjene zaliha i to kako inputa.

Ukoliko poduzeće investira u inozemstvu. istrošenog. Dakako. međutim. njegovo investicijsko trošenje nema obilježje domaće investicije. događa se to onda kada je uvoz veći od izvoza. Transferna su plaćanja razlog što je državna potrošnja.11. naime. Neto izvoz (Ex . kao dio bruto nacionalnog proizvoda. Zamjećujete. neto izvoz može biti i negativan. Transferna plaćanja nisu. Ove posljednje predstavljaju čisti dodatak postojećoj zalihi realnog kapitala. Oduzmete li amortizaciju od bruto privatnih domaćih investicija. 259 . Državna potrošnja (G) obuhvaća onaj dio bruto nacionalnog proizvoda koji znači nabavku različitih finalnih dobara i usluga od strane države. manja od proračunskih sredstava koja državi stoje na raspolaganju. Naime. provedbu zakona. funkcioniranje obrazovanja itd. kupujući kapitalna dobra proizvedena u inozemstvu. ih ne uzimamo u obzir prilikom izračunavanja bruto nacionalnog proizvoda. transferna plaćanja. I konačno. Jednostavno stoga što ova kategorija trošenja isključuje državno investiranje. dobit ćete neto privatne domaće investicije. Domaća investicija jest ona koja znači nabavku domaćih kapitalnih dobara. radi se o domaćim investicijama. stoga. Riječ je o onom trošenju koje ima osigurati obranu zemlje. namijenjena kupovini finalnih dobara i usluga i.Im) predstavlja razliku između vrijednosti izvezenih dobara i usluga (Ex) i vrijednosti uvezenih dobara i usluga (Im). Isključena su. Riječ je i o privatnim investicijama. državne su investicije dio državne potrošnje. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Zbog čega bruto investicije? Zbog toga što ukupne ili bruto investicije uključuju sva novonabavljena finalna kapitalna dobra od kojih neka imaju poslužiti za zamjenu ostarjelog. amortiziranog dijela realnog kapitala.

naime. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. jedan njegov dio može biti namijenjen štednji (S) i. Tri su moguća načina njegova korištenja. a ne dohodak domaćinstava odnosno vlasnika čimbenika proizvodnje.11. Stoga ih. 260 . kamata i profita kojima valja dodati i dvije nedohodne komponente amortizaciju i neizravne poreze. valja dodati dohodnim komponentama bruto nacionalnog proizvoda. Neizravni porezi su porezi koje potrošači plaćaju prilikom kupovine dobara i usluga. bit će oporezovan. svakako. dijelom biti potrošen (C). dakako. Bruto nacionalni proizvod jest zbroj plaća. a da bismo izjednačili agregatno trošenje i agregatni dohodak. Amortizacija nije dio profita budući da je namijenjena nadoknadi utrošenog realnog kapitala. Zbog njihova postojanja potrošači plaćaju više nego što proizvođači prime za prodano dobro ili uslugu. Agregatni dohodak će. Neizravni porezi predstavljaju.1. na koje se to načine zarađeni dohodak može upotrijebiti. dohodak države.2. Ona predstavlja svojevrsnu štednju poduzeća i važnu nedohodnu komponentu bruto nacionalnog proizvoda. GNP = Plaća + Renta + Kamta + Profit + Amortizacija + Neizravni porezi dohodne komponente nedohodne komponente Postoji i alternativni način korištenja pristupa dohotka.3. Pristup dohotka Pristup dohotka predstavlja bruto nacionalni proizvod kao zbroj svih dohodaka koje tijekom određenog razdoblja realiziraju domaćinstva neke ekonomije. Zapitajmo se. prema tomu. renti.

pristup dohotka nudi i sljedeću jednadžbu: GNP = C + S + T C = Potrošnja S = Štednja T = Neto porezi 78 (Bruto porezi .1. imovinu) poreznih obveznika.bruto nacionalnog proizvoda. Neto porezi su bruto porezi umanjeni za transferna plaćanja. Jednakost pristupa Pristup trošenja i pristup dohotka dva su različita mjerenja iste veličine .11. Neizravni porezi neizravno terete poreznu snagu poreznih obveznika kroz smanjenje potrošnje. To je dohodak koji domaćinstvima neke ekonomije stoji na raspolaganju za potrošnju i štednju. Prema tomu. Budući da se potrošnja (C) javlja na obje strane jednadžbe vrijedit će da je I + G + EX .3. 11. prihode.Transferna plaćanja). 78 Zbroj neizravnih i izravnih (osobnih) poreza predstavlja bruto poreze. C + I + G + EX .Im = S + T.Im = GNP = C + S + T. Raspoloživi dohodak jest agregatni (ukupni) dohodak umanjen za neto poreze. Izravni (osobni) porezi izravno terete poreznu snagu (dohotke. 261 . Povećamo li obje strane jednadžbe za iznos uvoza (Im) jednadžba će glasiti: I + G + EX = S + T + Im.3. Naznačimo već sada kako zbroj potrošnje i štednje (C+S) predstavlja raspoloživi dohodak. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Prema tomu.

1989. rast će njena razina.2.GNP) i bruto domaćeg proizvoda (Gross domestic product .: Economics. Od bruto nacionalnog proizvoda do raspoloživog dohotka Na početku pokušajmo uočiti razliku između bruto nacionalnog proizvoda (Gross national product . Pri tome. I = S "Zadaća je makroekonomske teorije razumjeti ekonomske sile koje utječu na ta curenja i ubrizgavanja kako bi mogla predvidjeti promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda i razviti politike koje stabiliziraju fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda. Pretpostavimo li da je neto izvoz jednak nuli (vrijednost izvoza jednaka vrijednosti uvoza) te da je državna potrošnja jednaka neto porezima proizlazi da štednja mora biti jednaka investicijama.. Rekosmo ranije da bruto nacionalni proizvod jest novčana vrijednost finalnog outputa koji neka ekonomija proizvede tijekom jedne godine.. 262 . 548. Pretpostavimo da je veličina realnog bruto nacionalnog proizvoda predstavljena razinom vode u posudi u koju s jedne strane voda dotiče a. Boston . državnu potrošnju i izvoz sa aktualnom štednjom.3. D. na drugoj ističe."79 11. istovremeno. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Poruka je jednostavna. Dodajmo i to da bruto nacionalni proizvod jest vrijednost 79 Hyman. Stabilnu razinu vode. str.. N. odnosno povećavat će se realni bruto nacionalni proizvod. stabilni realni bruto nacionalni proizvod osigurava jednakost "ubrizgavanja" (I + G + EX) i "curenja" (S + T + Im) vode. Ukoliko je dotok vode veći od njenog otjecanja. Inc.11. U obrnutom će slučaju realni bruto nacionalni proizvod opadati. Valja izjednačiti aktualne investicije. lijeva strana jednadžbe (I + G + EX) predstavlja dotok vode.GDP). neto porezima i uvozom. a desna je strana jednadžbe (S + T + Im) odgovorna za gubitak vode. Irwin.

Dakle. valja razlikovati zarađeni od primljenog dohotka. Nasuprot tomu. razlika između bruto i neto nacionalnog proizvoda jest amortizacija. neto nacionalni proizvod (Net national product NNP) obuhvaća samo ono investicijsko trošenje koje znači stvarno povećanje zalihe realnog kapitala. dakle. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI finalnog outputa proizvedenog čimbenicima proizvodnje koji su vlasništvo neke zemlje i njezinog stanovništva. Bruto domaći proizvod (GDP) mjeri vrijednost finalnog outputa proizvedenog u nekoj zemlji. Prema tomu. mjeri vrijednost finalnog outputa proizvedenog čimbenicima koji su locirani u nekoj zemlji bez obzira na to tko ih posjeduje. GDP ± Neto investicijski dohodak = GNP Bruto nacionalni proizvod (GNP) računa s onim investicijskim trošenjem koje ima i zadaću nadoknaditi utrošene.Neizravni porezi = NI Da bismo mogli učiniti sljedeći korak k raspoloživom dohotku. 263 . razlika između GNP-a i GDP-a jest neto investicijski dohodak (profiti i dividende koje stanovnici neke zemlje primaju iz drugih zemalja umanjene za profite i dividende koje zemlja plaća stranim investitorima).Amortizacija = NNP Oduzmete li od neto nacionalnog proizvoda (NNP) neizravne poreze dobit ćete onaj dio bruto nacionalnog proizvoda (GNP) koji se isključivo sastoji od njegovih dohodnih komponenti. On. Taj dio bruto nacionalnog proizvoda nazivamo nacionalni dohodak (National income NI) NNP . Riječ je. dakle. amortizirane elemente realnog kapitala. o bruto privatnim domaćim investicijama. Riječ je o neto privatnim domaćim investicijama.11. GNP .

pokušava poboljšati položaj ugroženih dijelova stanovništva. primjerice. kamate na javni dug. ali su primljeni. ali ne i primljene dohotke.DI) preostaje samo jedan korak. valja oduzeti osobne poreze.11. itd). u obliku dividende. kao što mu i ime kaže. ne i primljeni dohodak + Transferna plaćanja = PI Zamjećujete. o doprinosima za socijalno osiguranje. raspodijeljeni dioničarima itd. Poslovni ciklus predstavlja periodične ali i nepravilne fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda i ostalih makroekonomskih veličina kao što su zaposlenost i cijene. mirovine. predstavlja onaj dohodak kojim domaćinstva raspolažu i koji mogu namijeniti potrošnji i štednji. ali ne i primljen. o korporacijskim profitima koji nisu. Događa se to. Istovremeno. posredstvom transfera. dobit ćete osobni dohodak (Personal income . te dodate nezarađene. Radi se o transfernim plaćanjima (naknade na ime nezaposlenosti. neki dohoci nisu zarađeni u tekućoj proizvodnji. ali primljene dohotke. 264 . POSLOVNI CIKLUS Usporedba realnog i potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda ukazuje na cikličku narav ukupne ekonomske aktivnosti. Od osobnog dohotka (PI).4. Do raspoloživog dohotka (Disposable income . u pravilu.Osobni porezi = DI Raspoloživi dohodak (DI). OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Neki dohodak može biti zarađen.PI). NI -Zarađeni. dohotka koji su primila domaćinstva neke ekonomije. Ukoliko od nacionalnog dohotka (NI) oduzmete zarađene. osobni dohodak može biti veći od nacionalnog dohotka. Riječ je. 11. u razdobljima visoke nezaposlenosti kada država. PI .

O ekspanziji govorimo kada realni bruto nacionalni proizvod raste. Vrh znači da je realni bruto nacionalni proizvod najviši u odnosu na potencijalni output.. Kontrakciju možemo označiti kao recesiju . Riječ je o fazi koja se javlja nakon što je dotaknuto dno poslovnog ciklusa (često se ekspanzija koja slijedi nakon snažne kontrakcije naziva oporavak) i traje sve dok ekonomska aktivnost ne dosegne vrhunac odnosno vrh.11. vrh. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Poslovni se ciklus sastoji od četiriju faza koje. To su ekspanzija. kontrakcija i dno. naravno. Kontrakcija je faza poslovnog ciklusa u kojoj realni output (GNP) bilježi pad. 265 . ali ih je lako uočiti. Spomenimo i depresiju koja se najčešće definira kao snažniji oblik kontrakcije negoli je recesija. Moguće je najbolje objašnjenje razlike između recesije i depresije sljedeća konstatacija: ". Slika 108. nije lako predvidjeti..razdoblje od najmanje dva uzastopna tromjesečja u kojima realni bruto nacionalni proizvod bilježi pad. Vrh predstavlja i prekretnicu ciklusa budući da nakon njega slijedi kontrakcija.

80 Kada. Kada je realni bruto nacionalni proizvod jednak potencijalnom stopa je nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti. Pad realnog outputa ispod potencijalnog GNP-a izaziva pojavu i cikličke nezaposlenosti. A.1. str. u kontrakcijskoj fazi. kada vi.4. 1970. jest nezaposlenost. D. američkog ekonomiste Arthura Okuna81. Poslovni ciklus i nezaposlenost Realni bruto nacionalni proizvod nije jedina veličina koja varira tijekom poslovnog ciklusa. s tim u svezi. Macmillan Publishing Company. izgubite zaposlenje tada je to depresija". Okunov zakon. međutim. The Brookings Institution. New York. te postoji puna zaposlenost. čije nas promjene zanimaju. Okunov zakon tvrdi da svakih 2% pada realnog bruto 80 Dyal. zakon se bavi pitanjem odnosa između stope nezaposlenosti i realnog bruto nacionalnog proizvoda. J. 266 . Ponovimo. U fazi kontrakcije stopa nezaposlenosti raste. N.. govorimo o dnu.: Basic Economics. te dno poslovnog ciklusa znači najveću stopu nezaposlenosti. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI kada vaš susjed ostane bez posla tada je to recesija. Karatjas.: The Political Economy of Prosperity. A. 192. 1985. M.. Jedna od važnijih.11. ovaj otklon (pozitivan i negativan) realnog bruto nacionalnog proizvoda u odnosu na potencijalni predstavlja jaz bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-jaz..C. Između pojedinih faza poslovnog ciklusa i nezaposlenosti postoji jasna i pravilna veza. realni bruto nacionalni proizvod pokaže najveći otklon od onoga što je moguće proizvesti. Washington. 81 Okun. Vrh poslovnog ciklusa znači najmanju nezaposlenost (stopa nezaposlenosti pada ispod prirodne stope. Nazvan prema prezimenu autora. 11. U fazi ekspanzije stopa nezaposlenosti bilježi pad. Spomenimo. a zaposlenost je veća od pune zaposlenosti)..

s visokim stopama inflacije. ruku pod ruku. Ekspanzija znači višu stopu inflacije. iznimno. u odnosu na potencijalni. 267 . Slampflacija je gospodarsko stanje čije je bitno obilježje pad realnog bruto nacionalnog proizvoda i visoka inflacija. eventualno i negativnu. dakle o kontrakciji koju. valja napomenuti i to da prije rečeno pravilo poznaje i.11. njezine promjene ne ovise o pojedinim fazama poslovnog ciklusa? U pravilu. prati inflacija.2. U takva "aritmična" stanja ubrajamo stagflaciju i slampflaciju. znači povećanje stope nezaposlenosti za 1%.4. ne tako rijetke. pa čak i nulte. stope rasta realnog bruto nacionalnog proizvoda idu. tijekom vremena. 11. a kontrakcija nižu. Riječ je. Poslovni ciklus i inflacija Kako se inflacija ponaša tijekom poslovnog ciklusa? Ovisi li stopa inflacije o poslovnom ciklusu ili. Niske. postoji signifikantna veza između stope inflacije i faze poslovnog ciklusa. pak. Naime. moguće su promjene stope inflacije koje ne prate ritam poslovnog ciklusa. Stagflacija je gospodarsko stanje koje je obilježeno istovremenim postojanjem stagnacije i inflacije. stopu inflacije. Međutim. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nacionalnog proizvoda. izuzetke.

.

nezaposlenosti i inflacije. odnosno veličina realnog GNP-a koji su kupci voljni i u mogućnosti kupiti uz danu razinu cijena. inozemni kupci) radi kupovine različitih finalnih dobara i usluga. između ostalog. kontrakcije.1.Im) pri danoj razini cijena. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ključni su pojmovi makroekonomskog modela koji ćemo predstaviti agregatna potražnja. 12. Krivulja agregatne potražnje Podsjetimo.1. GNP = C + I + G + (EX .1. zbroj svih trošenja različitih ekonomskih agenata (domaćinstva. poduzeća. odnosno makroekonomska analiza ponude i potražnje ima olakšati razumijevanje pojave ekspanzije. AGREGATNA POTRAŽNJA 12. bruto nacionalni proizvod (GNP) jest. Ili. država.Im) Agregatna je potražnja pojam koji koristimo kako bismo objasnili odnos između agregatne potraživane količine (potraživane količine realnog GNP-a) i prosječne razine cijena. agregatna ponuda i makroekonomska ravnoteža. Model. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12. agregatna potraživana količina 269 . Agregatna potraživana količina dobara i usluga jest planirano realno trošenje tipa C + I + G + (EX .12.

Kao i krivulja individualne ili. Slika 109. mjerene GNP-deflatorom. Naime. pak. krivulja je agregatne potražnje opadajućeg oblika zbog triju ključnih razloga: 270 . Krivulja agregatne potražnje pokazuje promjene agregatne potraživane količine. Objašnjenje je ovog obrnuto razmjernog odnosa između razine cijena i potraživane količine realnog GNP-a znatno složenije negoli objašnjenje obrnuto razmjernog odnosa između cijene i potraživane količine nekog dobra koji postoji kod individualne i tržišne potražnje. mjerene realnim bruto nacionalnim proizvodom. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA predstavlja zbroj finalnih dobara i usluga potraživanih od svih kupaca. izražen kao realni GNP. većem GNPdeflatoru odgovara manja agregatna potraživana količina odnosno manja potraživana količina realnog GNP-a.12. uslijed promjene razine cijena. Višoj razini cijena. tržišne potražnje i krivulja je agregatne potražnje opadajuća krivulja.

za 25%. 82 83 Količina novca u optjecaju ostaje neizmijenjena. I ostali će koristiti blagodati veće količine realnog novca što će imati za posljedicu veći potraživani realni GNP. smanjit će se količina realnog novca koji posjedujete za 25%. izaziva kretanje uz krivulju agregatne potražnje. 1000 ⋅ 100 = 800 125 271 . pad razine cijena znači. Ukoliko razina cijena raste. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 1. ceteris paribus. što depozitnog novca. Pad kupovne moći. Izračunava se kao kvocijent nekog novčanog iznosa i razine cijena. povećanje kupovne moći budući da se povećala količina realnog novca kojim raspolažete. smanjuje se kupovna moć stanovništva odnosno smanjuje se količina realnog novca kojim stanovništvo raspolaže. Vaša je novčana aktiva u stanju pribaviti više dobara i usluga negoli je to bila u stanju prije pada cijena. Pretpostavimo da posjedujete 1000 novčanih jedinica. Obrnuto. uz ostale neizmijenjene uvjete 82. smanjivanje količine realnog novca. odnosno izaziva smanjivanje agregatne potraživane količine.12. Dakle. Dodatna će kupovna moć. dodatna količina realnog novca povećati vašu potrošnju. Učinak realnog bogatstva Rast cijena može umanjiti realno bogatstvo nacije i reducirati potraživanu količinu realnog GNP-a. što gotovog. Ukoliko razina cijena poraste. vaših je 1000 novčanih jedinica sada u stanju kupiti ono što ste prije mogli kupiti za 800 83 novčanih jedinica. Realni novac predstavlja količinu dobara koju određeni novčani iznos može kupiti.

smanjuje količinu realnog novca i. naime. Potrošači će skuplja domaća dobra supstituirati atraktivnijim. smanjiti agregatnu potraživanu količinu. Povećana kupovna moć znači veću ponudu kredita i njihovu manju potražnju. dakako. Smanjena kupovna moć znači manju ponudu kredita . Pad cijena.12. jeftinijim inozemnim dobrima. i obrnuto. s tim u svezi. Ovakva situacija znači pad izvoza. "Skupi krediti" smanjuju potrošnju domaćinstava. "Jeftini krediti" povećavaju agregatnu potraživanu količinu. pad deflatora bruto nacionalnog proizvoda (pad cijena) ima za posljedicu rast izvoza i pad uvoza. obara kupovnu moć stanovništva. te se povećava agregatna potraživana količina. Rast potražnje izaziva rast realnih kamatnih stopa. ceteris paribus. Rezultat su niže realne kamatne stope. Obrnuto. dakako. te rast uvoza.zajmovnih fondova . Učinak vanjske trgovine Rast razine cijena u nekoj zemlji učinit će domaća dobra skupljim u odnosu na strana. Rast cijena. Učinak realne kamatne stope Rast GNP-deflatora može povećati kamatne stope i. te investicijsko trošenje. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 2. Ovo ima za posljedicu pad potraživane količine realnog bruto nacionalnog proizvoda. Potrošači. 3. Rezultat je smanjenje potraživane količine realnog GNP-a. skuplja inozemna dobra supstituiraju jeftinijim domaćim dobrima. 272 . povećava količinu realnog novca i kupovnu moć stanovništva.i njihovu veću potražnju. ceteris paribus. Vrijedi.

Slike 110. u sprezi s učinkom realne kamatne stope. izazivaju promjene agregatne potraživane količine.2. Brojni su.1.12. Promjene agregatne potražnje Promjene razine cijena. čimbenici koji izazivaju promjenu agregatne potražnje. odnosno pomicanje (ulijevo ili udesno) krivulje agregatne potražnje. Navest ćemo neke od najvažnijih uzroka povećanja ili smanjenja agregatne potražnje: 273 . AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12. Riječ je o promjenama koje znače kretanje uz ili niz krivulju agregatne potražnje. međutim. te učinkom vanjske trgovine.

vrijedi i obrnuto. Porezi Rast poreza će. znači i veću potražnju za hranom. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 1. znači pomicanje krivulje agregatne potražnje udesno rast agregatne potražnje. Očekivani profit Očekuje li poslovni svijet rast profita u budućnosti tada raste i agregatna potražnja. Pad poreza. pak. 4. Veće stanovništvo znači i veću agregatnu potražnju pri svim razinama cijena. Očekuju li potrošači povećanje cijena različitih dobara i usluga u budućnosti tada. Pesimistička će. Državna potrošnja Veća državna potrošnja. 3. pad agregatne potražnje. vrijedi i obrnuto. a time i agregatne potražnje. 274 . Dodajmo. Dakako. naime. ceteris paribus. Rast poreza. 2. ceteris paribus. Naravno. raste njihova spremnost da kupuju u sadašnjosti. izazvati pad agregatne potražnje. 5. znači i povećanje agregatne potražnje. ceteris paribus. vrijedi i vice versa. Očekivana inflacija Očekivani rast cijena u budućnosti izaziva povećanje agregatne potražnje. te brojnim drugim dobrima i uslugama. pod pretpostavkom da se ostale okolnosti ne mijenjaju. Naime. izaziva pad raspoloživog dohotka.12. odjećom. znači i rast agregatne potražnje. praćen rastom raspoloživog dohotka. uz ostale neizmjenjene uvjete. Veličina stanovništva Povećanje broja stanovnika neke zemlje. optimistička očekivanja glede realiziranog profita u budućnosti povećavaju potražnju za novim kapitalnim dobrima. stanovima i kućama. očekivanja izazvati. ceteris paribus. Veći broj ljudi.

dodatni. Kao što ćemo imati prilike vidjeti. Promjene količine novca izazivaju. 8. pad novčane mase ili količine novca izaziva pad agregatne potražnje. Rast količine novca izaziva tendenciju pada kamatnih stopa. Novčana masa ili količina novca Većoj količini novca u optjecaju odgovara veća agregatna potražnja. odnosno količinu novca u optjecaju utječe monetarna politika koju provodi centralna banka. Vrijedi i obrnuto. 7. Rast transfernih plaćanja. ceteris paribus.12. znači i manju agregatnu potražnju. uz ostale neizmijenjene uvjete. S druge strane. na novčanu masu. izazivaju rast ili pad agregatne potraživane količine. sekundarni impuls promjeni agregatne potražnje. a time i na agregatnu potražnju. Pad raspoloživog dohotka. Međutim. međutim. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 6. i odgovarajuće promjene kamatnih stopa i. izaziva rast raspoloživog dohotka i agregatne potražnje. izazvan padom državnih transfera. koje su posljedica promjene razine cijena. stoga. 275 . Pomoću određenog instrumentarija (instrumenata monetarne politike) centralna je banka u stanju povećavati ili smanjivati količinu novca u optjecaju. povećati agregatnu potražnju. promjene kamatanih stope nezavisne od promjena GNP-deflatora izazivaju promjene agregatne potražnje pomicanje krivulje agregatne potražnje. Transferna plaćanja Poput poreza i transferna plaćanja neposredno utječu na veličinu raspoloživog dohotka. kamatne stope zabilježe rast. Pad će kamatnih stopa. Agregatna će potražnja pasti ukoliko. uz ostale neizmjenjene uvjete. Kamatne stope Ranije ustvrdismo da promjene realnih kamatnih stopa.

s druge strane. Valja razlikovati dugoročnu i kratkoročnu agregatnu ponudu. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Promjene su količine novca u optjecaju i. Agregatna ponuđena količina jest količina realnog GNP-a ponuđena od strane proizvođača u nekoj ekonomiji pri danoj razini cijena.2. 12.2. Puna zaposlenost.12. Stoga je krivulja dugoročne agregatne ponude okomiti pravac jednak krivulji potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda. AGREGATNA PONUDA 12. postoji i samo jedna. isključuje cikličku nezaposlenost. Dugoročna agregatna ponuda jest ona ponuđena količina realnog GNP-a koja znači da svaki proizvođač koristi upravo svoj kapacitet i koja pretpostavlja punu zaposlenost. odnosno znači postojanje prirodne stope nezaposlenosti. promjene kamatnih stopa jedan od najvažnijih uzroka rasta ili pada agregatne potražnje. s tim u svezi izazvane. Budući da za svakog proizvođača postoji samo jedna veličina ukupnog proizvoda koja minimalizira njegov prosječni ukupni trošak i budući da postoji samo jedna prirodna stopa nezaposlenosti. mjerenog realnim GNP-om. predstavljene GNP-deflatorom. Krivulje dugoročne i kratkoročne agregatne ponude Agregatna ponuda jest odnos između agregatne ponuđene količine i razine cijena. jedinstvena razina dugoročne agregatne ponude.1. pod utjecajem promjena razine cijena. Iskorišteni kapacitet znači onaj output pri kojem je prosječni ukupni trošak sveden na minimum. Krivulja agregatne ponude pokazuje promjene agregatnog finalnog outputa. 276 .

Kratkoročna je agregatna ponuda odnos između agregatne ponuđene količine dobara i usluga (realnog GNP-a) i razine cijena (GNPdeflatora) koji pretpostavlja da su cijene inputa. a posebice cijene rada (plaće). AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 111. Naime. Primjerice. Dakle. Krivulja kratkoročne agregatne ponude registrira promjene ponuđene količine realnog GNP-a uslijed promjene GNP-deflatora. 277 . u dugom vremenskom razdoblju postoji značajna felksibilnost i međusobna prilagodljivost cijena. njegov output ostaje neizmijenjen.12. promjene cijena outputa praćene odgovarajućim promjenama cijena inputa ne tangiraju veličinu realnog outputa. Očigledno. dugoročna agregatna ponuđena količina ne reagira na promjene razine cijena. Dugoročna je agregatna ponuda savršeno neelastična. konstantne veličine. poveća li se cijena outputa nekog poduzeća za 5% uz istovremeno povećanje cijene inputa od 5%.

a cijene inputa ostaju neizmijenjene. 278 . Pri tome se angažiraju i suvišni. uz neizmijenjene cijene inputa. navodi proizvođače na povećanje outputa kako bi u novim. Rast cijena finalnih dobara i usluga. Naglasimo činjenicu da su u kratkom vremenskom razdoblju cijene inputa (rada.12. Daljnji rast cijena dovest će realni GNP na razinu potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda. do tada neiskorišteni kapaciteti. zapošljavaju novi radnici te smanjuje nezaposlenost. Zbog čega je krivulja kratkoročne agregatne ponude rastućeg oblika? Zbog čega višoj razini cijena odgovara veća agregatna ponuđena količina? Pretpostavimo da rastu cijene finalnog outputa (GNP-deflator). U takvoj situaciji rast cijena finalnih dobara i usluga izaziva povećanje proizvodnje i smanjenje nezaposlenosti. sirovina) gotovo fiksnog karaktera. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 112. odnosno izjednačit će kratkoročnu i dugoročnu agregatnu ponudu i stopu nezaposlenosti svesti na prirodnu stopu nezaposlenosti. izmijenjenim uvjetima maksimalizirali profit i izjednačili granični trošak s novim višim cijenama dobara i usluga.

a s njime i agregatna ponuda.2. strojevi. dakako. zbog razumljivih razloga. 12. 2. Promjene dugoročne i kratkoročne agregatne ponude Navest ćemo najznačajnije čimbenike koji izazivaju promjene kako dugoročne tako i kratkoročne agregatne ponude odnosno pomicanje krivulja dugoročne i kratkoročne agregatne ponude. 1. Zbog toga daljnje povećanje cijena finalnog outputa ima za posljedicu malo ili nikakvo povećanje realnog outputa. Više kompetentnih. obrazovanih ljudi značit će i veću agregatnu ponudu. Radna snaga Poveća li se ukupni radni potencijal povećat će se. Proizvođači prelaze granicu vlastitih kapaciteta i približavaju se granici vlastitih fizičkih mogućnosti.12. Važna je. Zaliha kapitala Poveća li se zaliha. Riječ je.odnosno postoji zaposlenost veća od pune zaposlenosti. i agregatna ponuda. odnosno fond raspoloživih kapitalnih dobara (zgrade. sva proizvedena dobra koja se mogu upotrijebiti u proizvodnji) povećat će se i agregatna ponuda. i kvaliteta radne snage. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ukoliko cijene i dalje rastu ponuđena količina realnog GNP-a jest veća od potencijalnog GNP-a. o "pregrijanoj ekonomiji".2. 3. Mora li se posebice napominjati da vrijedi i obrnuto? 279 . Stopa nezaposlenosti je manja od prirodne stope . Sirovine Otkriju li se novi i bogati izvori sirovina povećat će se proizvodni kapacitet ekonomije. oprema. ceteris paribus.

Rastu agregatne ponude pogoduje. ali razvitak koji zahvaća široku lepezu dobara i usluga znači i rast agregatne ponude. Naravno. 5. ceteris paribus. u pravilu. klimatski uvjeti imaju naročiti značaj kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja. Promjena nekog od navedenih čimbenika imat će za posljedicu jednaku i simultanu promjenu dugoročne i kratkoročne agregatne ponude. Promjene sastava realnog GNP-a Dramatične promjene sastava agregatnog outputa. 280 . Tehnološki napredak Tehnološki razvitak. Klima Povoljni klimatski uvjeti značit će. dakle. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 4. značajno povećanje udjela neke ili nekih grana uz dramatično smanjenje udjela druge ili drugih sektora u realnom outputu ekonomije znači. postupna i sporija promjena sastava realnog GNP-a. 6.12. povećanje agregatnog outputa. povećanje stope nezaposlenosti i pad agregatne ponude. tj.

1.3. 12. ceteris paribus.2. povećava ukupni trošak proizvođača i smanjuje njihov output pri svim razinama cijena. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 113. Rast plaća. 281 .12. Promjene kratkoročne agregatne ponude Dva su čimbenika u stanju utjecati na promjene kratkoročne agregatne ponude ne tangirajući pri tome dugoročnu agregatnu ponudu. Vrijedi i vice versa. Cijene rada Promjene plaća neposredno utječu na ukupni trošak proizvođača i na veličinu njihovog outputa.

Dakle. ne tangiraju dugoročnu agregatnu ponudu.12. Rast cijena sirovina. smanjuje troškove proizvodnje i povećava kratkoročnu agregatnu ponudu. promjene cijena inputa. Pad cijena sirovina. Slika 114. koje imaju sposobnost pomicanja krivulje kratkoročne agregatne ponude. u dugom 282 . Zamjećujete. znači pad kratkoročne agregatne ponude. Zaključimo kako smanjenje cijena inputa (rada i sirovina) potiskuje krivulju kratkoročne agregatne ponude prema dolje i udesno dok povećanje cijena inputa gura krivulju kratkoročne agregatne ponude prema gore i ulijevo. ceteris paribus. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 2. pak. Podsjećamo da dugo vremensko razdoblje računa s fleksibilnim (prilagodljivim) cijenama. Cijene sirovina Promjene cijena sirovina imaju isti utjecaj na kratkoročnu agregatnu ponudu kao i promjene cijena rada.

MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Makroekonomska ravnoteža znači jednakost agregatne ponuđene količine i agregatne potraživane količine.12. Slika 115. Presjecište krivulja agregatne ponude i agregatne potražnje određuje ravnotežnu razinu cijena i realnog GNP-a. Međutim. 283 . makroekonomska ravnoteža znači da u prosjeku agregatna ponuđena količina odgovara agregatnoj potraživanoj količini. Makroekonomska ravnoteža ne znači ravnotežu na svim pojedinačnim tržištima. Pojedina tržišta (tržišta nekih dobara i usluga) mogu biti nebalansirana.3. Na njima može postojati nejednakost tržišne ponuđene i potraživane količine. 12. Rezultat je neizmijenjeni agregatni output. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA vremenskom razdoblju promjene cijena inputa praćene su adekvatnim promjenama cijena outputa.

i rast nezaposlenosti. 284 . Rezultat ovog usaglašavanja ponuđenog i potraživanog GNP-a je.3. Prilagođavanje agregatne ponuđene količine i agregatne potraživane količine ima za posljedicu rast cijena. podiže razinu cijena. povećanje outputa i smanjenje nezaposlenosti.1. Agregatni višak dobara i usluga "gura" razinu cijena prema dolje. te rast cijena omogućava proizvođačima povećanje outputa.12. između ostalog. Neplanirano povećanje zaliha prisilit će proizvođače da prihvate niže cijene i smanje outpute. agregatna potraživana količina premašuje agregatnu ponuđenu količinu. Agregatni manjak dobara i usluga. U takvim je okolnostima stopa nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti. Kada je razina cijena niža od one ravnotežne. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ukoliko je razina cijena viša od one ravnotežne ponuđena agregatna količina premašuje agregatnu potraživanu količinu. 12. Neplanirano smanjenje zaliha. poput plime. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima pune zaposlenosti Makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti postoji kada je ravnotežni realni GNP (određen presjecištem krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude) jednak potencijalnom GNP-u.

12. i stopu nezaposlenosti manju od prirodne stope jest situacija u kojoj je ravnotežni realni GNP veći od potencijalnog odnosno od dugoročne agregatne ponuđene količine. 285 .3. odnosno inflacijski jaz bruto nacionalnog proizvoda. Presjecište krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude nalazi se desno od krivulje dugoročne agregatne ponude. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 116. odnosno potencijalnog GNP-a. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima zaposlenosti veće od pune zaposlenosti Makroekonomska ravnoteža koja znači zaposlenost veću od pune zaposlenosti pa. 12. dakle.2. Razlika između većeg ravnotežnog realnog GNP-a i manjeg potencijalnog GNP-a jest inflacijski GNP jaz.

odnosno recesijskog jaza bruto nacionalnog proizvoda. znači postojanje stope nezaposlenosti veće od prirodne. nastaje kada se presjecište krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude nalazi lijevo od potencijalnog GNP-a. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 117. odnosno od krivulje dugoročne agregatne ponude.3. 12. Makroekonomska ravnoteža se uspostavlja pri onoj veličini realnog GNP-a koja je manja od potencijalnog GNP-a.3. Recesijski GNP jaz jest razlika između većeg potencijalnog GNP-a i manjeg ravnotežnog realnog GNP-a. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima nezaposlenosti Makroekonomska ravnoteža koja uključuje nezaposlenost i koja. Ovo znači pojavu recesijskog GNP jaza. dakle. 286 .12.

prekomjerne nezaposlenosti. Isti uzrok. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 118. kamate i novca (The General Theory of Employment. plaće rigidne. Keynesijanski model makroekonomske ravnoteže polazi od pretpostavke da su cijene inputa. dakle. da se makroekonomska ravnoteža može realizirati i u uvjetima velike. 84 John Maynard Keynes (1883-1946) poznati britanski ekonomist i najpoznatije ime suvremene makroekonomske teorije. and Money) objavljeno 1936. godine 287 . nefleksibilne. rigidnost plaća te nefleksibilnost drugih troškova onemogućuju brzo uspostavljanje makroekonomske ravnoteže pri punoj zaposlenosti u uvjetima "pregrijane ekonomije" (kada rast agregatne potražnje ravnotežni realni GNP učini većim od potencijalnog GNP-a). Keynesa je Opća teorija zaposlenosti. 12. te da zbog toga samokorigirajuće snage tržišta nisu u stanju samostalno (kada agregatna potražnja padne) realizirati punu zaposlenost.3. Keynesijansko 84 objašnjenje makroekonomske ravnoteže Keynesijanska ekonomika tvrdi.12. Najznačajnije životno djelo J.4. prije svega.M. kao što smo na prethodnim stranicama imali prilike vidjeti. Interest.

a u drugom ne rastu dovoljno brzo i snažno kako bi omogućili relativno brzu i jednostavnu restauraciju makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti. prije svega. Prema Keynesovu dictumu potrebita je državna intervencija kako bi se spriječile dramatične posljedice. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA U prvom slučaju. pak. plaće i ostali troškovi (cijene inputa) ne opadaju. te osigurati visoku razinu zaposlenosti i proizvodnje.12. Posredna. pada agregatne potražnje. Neposredno stimuliranje agregatne potražnje znači povećanje državne potrošnje (G). intervencija znači smanjivanje poreza kako bi se iniciralo povećanje privatnih komponenti agregatne potražnje . Državna intervencija. U obama slučajevima državna terapija ima povećati agregatnu potražnju.potrošnje (C) i investicija (I). može biti neposredna i posredna. Slika 119. u smislu povećanja agregatne potražnje. 288 .

Macmilann and Co. Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže Klasično objašnjenje čije je podrijetlo u učenju Smitha.3.12. Prema tomu. Spomenimo. tvrdi da ekonomija gotovo uvijek funkcionira na razini potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda odnosno u uvjetima pune zaposlenosti. 85 Harrod. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Keynesovu teoriju. jedno od poznatijih imena klasične škole političke ekonomije... jednostavna tvrdnja znači da: a) ukupni dohodak zarađen proizvodnjom nekog outputa mora biti jednak vrijednosti tog outputa b) u ekonomiji ne postoji gubitak kupovne moći . R. Ricarda.85 zovu ekonomika potražnje. 12. Keynesovo učenje akcentira značenje i ulogu agregatne potražnje. odnosno izjednačiti agregatnu potraživanu količinu i potencijalni bruto nacionalni proizvod. Poznat i kao "francuski Adam Smith".: The Life of John Maynard Keynes. Ova. s tim u svezi. str. 86 Jean Baptiste Say (1767-1832) francuski ekonomist.ljudi štede samo u onoj mjeri u kojoj i investiraju i c) pojedinci proizvode različita dobra i usluge samo zbog postojanja njihove potražnje za dobrima i uslugama . London. kao što ranije naznačismo.F. 121. Sayov 86 zakon tržišta koji kaže da ponuda stvara vlastitu potražnju. te su stoga u stanju osigurati punu zaposlenost. Povećanje je agregatne potražnje izazvano odgovarajućom fiskalnom politikom (povećanje državne potrošnje i/ili smanjenje poreza) u stanju promovirati punu zaposlenost.5.. prirodne su snage tržišta (u obliku međusobno prilagodljivih cijena) u stanju ekonomiju (bez državne asistencije) uvijek iznova vraćati punoj zaposlenosti. Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže polazi od pretpostavke da su plaće i cijene ostalih inputa fleksibilne. Vrijeme je vraćanja tržišta u ravnotežu toliko kratko da ga je čak moguće i zanemariti. Saya i drugih. budući da on drži (rečeno u jednom pismu Rooseveltu) "apsolutno najvažnijim povećanje nacionalne kupovne moći". 1951. 289 .svi prodavatelji se pojavljuju kao kupci i svi se kupci pojavljuju kao prodavatelji.

s tim u svezi. 623. Učinak smanjenja agregatne potražnje Klasični model makroekonomske ravnoteže pretpostavlja da će. str. pad cijena inputa. uslijed pojave nezaposlenosti.3. kada makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti biva poremećena zbog pada agregatne potražnje. 87 Vidjeti: Hyman.1. Slika 120. MA 1989. D. Postojeća ravnoteža pri punoj zaposlenosti (R1) biva poremećena budući da dolazi do pada agregatne potražnje. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12. Richard D..5.12. Inc. N. vraćanje ravnotežnog realnog GNP-a na razinu potencijalnog. Boston.87 Proces restauracije makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti moguće je opisati na sljedeći način: 1. omogućiti rast kratkoročne agregatne ponude i. privremena makroekonomska ravnoteža (R') znači pad realnog GNP-a (on postaje manji od potencijalnog) te rast nezaposlenosti.: Economics.Irwin. 290 . 2.. Nova.

AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 3.2. 4. D.Irwin. Richard D. naime. N. Rast nezaposlenosti .3. vraćanje ravnotežnog realnog GNP-a na razinu potencijalnog. omogućiti pad kratkoročne agregatne ponude i. Kao posljedica pada plaća i pada cijena drugih inputa raste kratkoročna agregatna ponuda i realni GNP. Boston. Realni GNP raste sve dok ne dostigne razinu potencijalnog.. MA 1989. str.javlja se.12.. Inc. 291 . s tim u svezi.5. uslijed pojave zaposlenosti veće od pune zaposlenosti. uzrokuje pad nominalnih plaća i cijena ostalih inputa. kada makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti biva poremećena zbog rasta agregatne potražnje. Učinak povećanja agregatne potražnje Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže tvrdi da će. i ciklička nezaposlenost.88 88 Vidjeti: Hyman.: Economics. uspostavlja u točki R 2. Slika 121. rast cijena inputa. u uvjetima pune zaposlenosti. 12. te se ravnoteža. 624.

a zaposlenost veća od pune zaposlenosti. Realni GNP pada sve dok se ne izjednači s potencijalnim GNP-om. Nova se ravnoteža (opet u uvjetima pune zaposlenosti) uspostavlja u točki R2. proces ponovnog uspostavljanja makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti moguće je opisati na sljedeći način: 1. Postojeću ravnotežu u uvjetima pune zaposlenosti (R1) remeti rast agregatne potražnje 2. Zaposlenost veća od pune zaposlenosti (stopa nezaposlenosti je manja od prirodne) izaziva rast nominalnih plaća i cijena ostalih inputa. 292 . Nova. Kao posljedica rasta plaća i ostalih čimbenika proizvodnje smanjuje se kratkoročna agregatna ponuda i realni GNP. privremena makroekonomska ravnoteža (R') znači da je ravnotežni realni GNP veći od potencijalnog. 4. 3.12. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Samokorigirajući proces.

utjecaj promjena realnog bruto nacionalnog proizvoda na sastavnice agregatnog trošenja.Im). na sljedećim stranicama. kao što rekosmo ranije. raspoloživi je dohodak temeljna odrednica ne samo potrošnje već i štednje domaćinstva. Ona. dakle. državnu potrošnju (G) i neto izvoz (Ex . Prema tomu. odluka o tome koliko štedjeti. istovremeno. itd. Našu ćemo pozornost. Naime. usmjeriti na pojedine komponente agregatnog trošenja: potrošnju (C). POTROŠNJA Potrošnja predstavlja najveći i najstabilniji dio agregatnog trošenja. Na potrošnju domaćinstava utječe čitav niz čimbenika: kamatne stope. Svakako najvažnija odrednica potrošnje domaćinstva jest njegov raspoloživi dohodak. 13. Uvodeći novi model makroekonomske ravnoteže . SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13.model agregatnog trošenja . obuhvaća sve kupovine (osim kupovina novih kuća i stanova) finalnih dobara i usluga od strane domaćinstava neke ekonomije. investicije (I).13. držeći razinu cijena stalnom veličinom. životna dob članova domaćinstava. zadaća istražiti koje su komponente agregatnog trošenja funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda. odluka je o tome koliko raspoloživog dohotka namijeniti potrošnji. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Na prethodnim smo stranicama imali prilike vidjeti kako agregatna ponuda i agregatna potražnja određuju agregatni finalni output (realni GNP) i razinu cijena. Naša je. očekivani (budući) dohodak. ono što određuje veličinu potrošnje istovremeno određuje i veličinu štednje. 293 .istraživat ćemo.1. odnosno bruto nacionalnog proizvoda. Međutim.

ali ne u onoj mjeri u kojoj dohodak raste. upravno razmjerni odnos. u pravilu i u prosjeku. Funkcija potrošnje počiva na pretpostavci da ljudi. odnosno povećanje potrošnje kao posljedica jediničnog povećanja raspoloživog dohotka. Taj odnos između potrošnje i raspoloživog dohotka nazivamo funkcija potrošnje.1. Potrošnja Prosječna sklonost potrošnji = Raspoloživi dohodak Granična sklonost potrošnji jest potrošnja koja proizlazi iz dodatne novčane jedinice raspoloživog dohotka. Funkcija potrošnje i funkcija štednje Između potrošnje i raspoloživog dohotka postoji pozitivni. 294 . Ili.13. povećavaju svoju potrošnju kada njihov dohodak raste. Prosječna sklonost potrošnji jest kvocijent potrošnje i raspoloživog dohotka. Granična sklonost potrošnji = ∆ Potrošnja ∆ Raspoloživi dohodak Rast raspoloživog dohotka izaziva rast ne samo potrošnje već i štednje. Prosječna sklonost potrošnji pokazuje prosječni udio potrošnje u novčanoj jedinici raspoloživog dohotka. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. granična sklonost potrošnji jest promjena.1. Ovaj temeljni psihološki zakon potrošnje podržat će i prosječna i granična sklonost potrošnji.

Prosječna sklonost štednji jest kvocijent štednje i raspoloživog dohotka. Ili. proizlazi da je štednja jednaka razlici raspoloživog dohotka i potrošnje. odnosno povećanje štednje uslijed jediničnog povećanja raspoloživog dohotka. Kada je potrošnja veća od raspoloživog dohotka. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Funkcija štednje jest odnos između štednje i raspoloživog dohotka. granična sklonost štednji jest promjena. štednja je negativna. O pozitivnoj štednji govorimo kada je potrošnja manja od raspoloživog dohotka.13. Štednja Prosječna sklonost štednji = Raspoloživi dohodak Granična je sklonost štednji štednja koja proizlazi iz dodatne novčane jedinice raspoloživog dohotka. Granična sklonost štednji = ∆ Štednja ∆ Raspoloživi dohodak Funkciju ćemo potrošnje i funkciju štednje prikazati na primjeru jednog pretpostavljenog domaćinstva: 295 . Budući da je raspoloživi dohodak jednak zbroju potrošnje i štednje. Prosječna sklonost štednji pokazuje štednju po novčanoj jedinici raspoloživog dohotka.

3.7 ∆ Raspoloživ i dohodak 10 296 .93 0.16 Izvjesna potrošnja domaćinstva postoji i tada kada je raspoloživi dohodak jednak nuli.13 0. Zbroj potrošnje i štednje jednak je raspoloživom dohotku. Granična sklonost potrošnji = ∆ Potrošnja 7 = = 0. a zbroj prosječne sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti štednji iznosi jedan. Raspoloživi dohodak 0 10 20 30 40 50 Potrošnja 7 14 21 28 35 42 Štednja -7 -4 -1 2 5 8 Prosječna sklonost potrošnji 1.40 1.7.13. Uzrok je tomu granična sklonost potrošnji i granična sklonost štednji.84 Prosječna sklonost štednji -0.05 0. U tom je slučaju štednja negativna.87 0.05 0. U našem primjeru granična sklonost potrošnji iznosi 0.  DI   DI   DI  Rast raspoloživog dohotka izaziva pad prosječne sklonosti potrošnji i rast prosječne sklonosti štednji. a granična sklonost štednji 0.40 -0. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Tablica 37. Potrošnja (C) + Štednja (S) = Raspoloživi dohodak (DI) Podijelimo li obje strane ove jednadžbe s raspoloživim dohotkom (DI) rezultat će potvrditi naš gornji navod: C + S = DI / : DI Prosječna sklonost potrošnji  C  S   DI    + Prosječna sklonost štednji   = 1   .07 0. Ona takvom ostaje sve dok je potrošnja domaćinstva veća od raspoloživog dohotka.

Prema tomu. Baš kao što je zbroj prosječne sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti štednji jednak 1 tako vrijedi i da je: Granična sklonost potrošnji + Granična sklonost štednji = 1 . Upravo stoga.3 ∆ Raspoloživi dohodak 10 Granična je sklonost potrošnji (0. odnosno Granična sklonost štednji = 1 . pak. rast raspoloživog dohotka znači i rast prosječne sklonosti štednji. Trećega nema. rast raspoloživog dohotka izaziva pad prosječne sklonosti potrošnji. Podsjećamo. Naime. Dakako. ušteđena. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Granična sklonost štednji = ∆ Štednja 3 = = 0.Granična sklonost štednji.7) manja od prosječne sklonosti potrošnji. 297 . dodatna novčana jedinica raspoloživog dohotka može biti potrošena ili. Granična je sklonost štednji (0. Ovakav je odnos između granične sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti potrošnji. kada granična veličina jest veća od prosječne ova posljednja raste.3) veća od prosječne sklonosti štednji i. Granična sklonost potrošnji = 1 . stoga.13. te granične sklonosti štednji i prosječne sklonosti štednji u skladu s nama već poznatim odnosom između graničnih i prosječnih veličina. vrijedi i obrnuto.Granična sklonost potrošnji .

povezuje sve točke u kojima je potrošnja (mjerena ordinatom) jednaka raspoloživom dohotku (mjerenim apscisom). U slici 122. 298 . SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slike 122. Taj pravac. naime. a) uveli smo pravac koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o.13.

Ukoliko je funkcija potrošnje C = 7 + (0.0. Ovaj dio potrošnje. Nakon točke izjednačenja (Potrošnja = Raspoloživi dohodak) potrošnja je manja od raspoloživog dohotka što omogućuje pojavu (pozitivne) štednje. b) prikazana je funkcija štednje i to kao pravac čiji je kut jednak graničnoj sklonosti štednji. vrijedi i obrnuto. dakle. Na slici 122.7 ⋅ DI).7 DI S = .7 . korespondirajuća funkcija štednje.3 DI . Domaćinstvo uspijeva (pomoću zajmova ili trošeći staru štednju) održati određenu razinu potrošnje čak i tada kada privremeno ostane bez dohotka.7 ⋅ DI) Umnožak granične sklonosti potrošnji i raspoloživog dohotka izražava utjecaj raspoloživog dohotka na potrošnju. prikazati i na sljedeći način: Potrošnja (C) = Ca + (Granična sklonost potrošnji ⋅ Raspoloživi dohodak) C = 7 + (0. 299 .13.7 + 0. dakako. Većoj graničnoj sklonosti potrošnji odgovara veći kut a. jest autonomna potrošnja (Ca). Odnos između potrošnje i raspoloživog dohotka moguće je.C. Jedan dio potrošnje postoji i tada kada je dohodak domaćinstva jednak nuli. glasi: Štednja (S) = DI . SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Prije točke izjednačenja potrošnja premašuje raspoloživi dohodak te je štednja negativna. Nameće se zaključak da veličina granične sklonosti potrošnji određuje kut funkcije potrošnje. budući da je S = DI . čija veličina ne ovisi o veličini raspoloživog dohotka.

stabilan dio bruto nacionalnog proizvoda.2. odnosno bruto nacionalni proizvod raste. Raspoloživi dohodak predstavlja stabilan dio bruto nacionalnog proizvoda. također. GNP = C + S + T. Raspoloživi dohodak (DI) jest razlika između agregatnog dohotka (GNP) i neto poreza (T). SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. dakako.1. Vrijedi. Razlog tomu je činjenica da su neto porezi (T). Budući da između raspoloživog dohotka i bruto nacionalnog proizvoda postoji stabilan odnos.13. odnosno zbroj potrošnje (C) i štednje (S). 300 .8 raspoloživog dohotka. odnosno bruto nacionalnog proizvoda znači pad transfernih plaćanja. potrošnja svih domaćinstava predstaviti kao funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP-a)? Podsjetimo. Dakle. Dakako.funkcija agregatne potrošnje Na primjeru jednog domaćinstva pokazasmo kako potrošnja domaćinstva jest funkcija njegovog raspoloživog dohotka. Naime. Potrošnja i realni GNP . i obrnuto. gotovo svi porezi rastu ukoliko naš dohodak. moguće je govoriti o funkciji agregatne potrošnje . Može li se.ukupnog raspoloživog dohotka. vrijedi i da je agregatna potrošnja (potrošnja svih domaćinstava neke ekonomije) funkcija agregatnog . rast bruto nacionalnog proizvoda znači i rast neto poreza. 1 Pretpostavimo da realni raspoloživi dohodak zahvaća realnog 2 bruto nacionalnog proizvoda te da granična sklonost potrošnji iznosi 0. rast dohotka. međutim.odnosu između realne potrošnje i realnog bruto nacionalnog proizvoda. Istovremeno.

5 Realna potrošnja (u milijardama) 0.4 novčane jedinice. graničnu sklonost potrošnji izračunavamo na sljedeći način: Zamjećujete. Kada je u pitanju funkcija agregatne potrošnje. Slika 123. 301 .5 2 2.13. budući da je realni raspoloživi dohodak Granična sklonost potrošnji = ∆ Realna potrošnja 0.8 realnog raspoloživog dohotka.8 1.4 = = 0. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Tablica 38. odnosno 0.2 1.6 2 1 realnog 2 bruto nacionalnog proizvoda granična sklonost potrošnji iznosi 0. Realni GNP (u milijardama) 1 2 3 4 5 Realni raspoloživi dohodak (u milijardama) 0.5 1 1.4 realnog bruto nacionalnog proizvoda.4 ∆ Realni GNP 1 Svaka dodatna novčana jedinica realnog bruto nacionalnog proizvoda znači dodatnu realnu potrošnju od 0.4 0.

Podsjećamo.13. Kupovina. kada. Ono što vrijedi na mikro razini vrijedi i na makro razini. Slika 124. Upravo stoga je krivulja potražnje za investicijama neke ekonomije opadajućeg oblika. najrazličitijih uređaja i opreme). 302 . poluproizvoda i sirovina). dakle. INVESTICIJE Druga komponenta agregatnog trošenja jesu investicije.2. Investicije razumijevaju kupovinu kapitalnih dobara (zgrada. strojeva. će biti realizirana ukoliko je granična efikasnost kapitala veća ili jednaka kamatnoj stopi. kada individualno poduzeće odlučuje kupiti neko kapitalno dobro. te promjene zaliha (gotovih proizvoda. alata. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13.graničnu efikasnost kapitala. odnosno investicija. odlučuje o investiranju ono uspoređuje kamatnu stopu i graničnu stopu povrata kapitala .

veličina amortizacije. Nižoj realnoj kamatnoj stopi odgovara veća potraživana količina investicija. Ukoliko. dakle. primjerice. Međutim. 303 . veličina realne kamatne stope determinira potraživanu količinu investicija. ceteris paribus.profitabilan. dakako. Razlog je tomu jednostavna činjenica da pri nižoj (realnoj) kamatnoj stopi veći broj investicijskih projekata postaje isplativ . npr. pesimistička očekivanja će smanjiti potražnju i krivulju potražnje pomaknuti ulijevo. veća kamatna stopa (nominalna) koči investiranje. U tom slučaju raste potražnja za investicijama. općenito. Međutim. neki su čimbenici (očekivani profit. i obrnuto. Prema tomu.). ceteris paribus. ekspanziju sljedeće godine te rast profita. u stanju izazvati povećanje ili smanjenje potražnje za investicijama. i obrnuto. veličina amortizacije. pri datoj realnoj kamatnoj stopi. Obrnuto. Ukoliko je veći dio kapitala amortiziran. Potražnja za investicijama u velikoj mjeri ovisi o poslovnim očekivanjima.13. 89 Realna je kamatna stopa nominalna kamatna stopa umanjena za stopu očekivane inflacije. Slično djelovanje na potražnju za investicijama ima. krivulja potražnje se pomiče udesno. Učinak inflacije na razinu investiranja je suprotan učinku nominalne kamatne stope. poduzeća očekuju. očekivani pad profita. optimistička očekivanja povećavaju potražnju za investicijama i pomiču krivulju potražnje udesno. Vrijedit će. ova dva suprotna utjecaja moguće je svesti na zajednički nazivnik i ustvrditi da na potraživanu količinu investicija utječe realna kamatna stopa. njihovo će planirano investicijsko trošenje biti veće pri svim veličinama realne kamatne stope. veća su i ulaganja potrebita da se nadoknadi utrošeni kapital. Vrijedi. Prema tomu. Veća očekivana inflacija potiče investiranje. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Krivulja potražnje za investicijama pokazuje odnos između realne kamatne stope89 i potraživane (realne) količine investicija.

budući da investicijske odluke u velikoj mjeri ovise o “pogledu u staklenu kuglu budućnosti” . zadovoljit ćemo se tvrdnjom da investicije ne ovise o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. budući da na potraživanu količinu investicija utječe realna kamatna stopa. ovisiti o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. Upravo stoga.13. odnos između investicija i realnog bruto nacionalnog proizvoda izuzetno složen i teško predvidljiv. Možda očekujete da će investicije. Činjenica je. suvišnih kapaciteta.očekivanom profitu. dakle. Investicije ćemo. međutim. 304 . povećanje realnog bruto nacionalnog proizvoda ne mora značiti i rast investicija. tretirati kao autonomnu komponentu agregatnog trošenja. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 125. dakle. Budući da je. Autonomnu zbog toga što njihova veličina nije ovisna o veličini realnog GNP-a. da kapitalna dobra traju znatno duže od ostalih finalnih dobara i da se često koriste na način koji znači pojavu neiskorištenih. baš kao i potrošnja.

Državnu potrošnju. određuju političke odluke nadležnih skupština. itd.3. 13. Zbog toga ćemo i državnu potrošnju smatrati autonomnom komponentom (nezavisnom o promjenama realnog GNP-a) agregatnog trošenja. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 126. DRŽAVNA POTROŠNJA Država svojom potrošnjom nastoji osigurati obranu zemlje. pa. i državni proračun i proračune nižih teritorijalnih jedinica. dakle. Ustvrdimo kako između državne potrošnje i realnog bruto nacionalnog proizvoda ne postoji sustavna i lako uočljiva veza. zdravstva. provedbu zakona. 305 . funkcioniranje školstva.13.

NETO IZVOZ Neto izvoz (Nx) predstavlja posljednji dio agregatnog trošenja. 306 . 13.13. I autonomna su funkcija državne potrošnje i autonomna funkcija investicija predstavljene kao vodoravni pravci koji ilustriraju činjenicu da državnu potrošnju i investicije ne tangiraju promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda. Neto je izvoz negativan kada vrijednost uvoza premašuje vrijednost izvoza.4. Neto izvoz (Nx) jest razlika između izvoza (Ex) i uvoza (Im) neke zemlje. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 127.

Izvoz nije funkcija domaćeg. veći izvoz. Tečajevi. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13.13. Pad vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (devalvacija) povećava izvozne mogućnosti zemlje. ceteris paribus.smanjuje izvoz. Obrnuto. naravno. Odnos domaćih i inozemnih cijena istih ili sličnih dobara 3. revalvacija . Raste li agregatni dohodak u Mađarskoj. već inozemnog bruto nacionalnog proizvoda. Ukoliko su cijene domaćih dobara niže u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara. izaziva pojeftinjenje izvoza izraženog u stranoj valuti. Njemačkoj itd. i obrnuto. Odrednice izvoza Nekoliko čimbenika determinira veličinu izvoza: 1. Devalvacija. Inozemni realni bruto nacionalni proizvod 2. izvoz će biti veći. Izvoz jest funkcija brojnih čimbenika ali ne i (domaćeg) realnog bruto nacionalnog proizvoda.1. izvozne mogućnosti Hrvatske. Vrijedi. Veći inozemni realni GNP značit će. rastu i primjerice. Posljedica je revalvacije poskupljenje izvoza izraženog u stranoj valuti.4. Austriji. nepovoljni odnos cijena domaćih i stranih dobara značit će manji izvoz. naime. 307 . Valja ustvrditi da izvoz jest autonomna komponenta neto izvoza. Suprotno tomu.rast vrijednosti domaće valute u odnosu na strane .

2. veći uvoz. Uvoz će. 308 .13. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 128. ceteris paribus. ima za posljedicu rast uvoza. veličina uvoza ovisi o veličini domaćeg bruto nacionalnog proizvoda odnosno realni je uvoz funkcija domaćeg realnog bruto nacionalnog proizvoda. Odnos domaćih i inozemnih cijena istih ili sličnih proizvoda 3.4. biti manji ukoliko su cijene domaćih dobara niže od cijena istih ili sličnih inozemnih dobara. Odrednice uvoza Veličinu uvoza određuju sljedeći čimbenici: 1. ceteris paribus. Prema tomu. 13. Više cijene domaćih dobara u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara znače. Veći domaći realni GNP znači. uz ostale neizmijenjene uvjete. međutim. Rast domaćeg agregatnog dohotka. Tečajevi. veći uvoz. Domaći realni bruto nacionalni proizvod 2.

međutim. uz ostale neizmijenjene uvjete. odnos između realnog uvoza i realnog bruto nacionalnog proizvoda (funkciju uvoza) moguće je prikazati na sljedeći način: Slika 129. Zaključujemo. Uvoz. (domaći) realni bruto nacionalni proizvod. Revalvacijom se. 13. Pretpostavimo li da se povećava. Funkcija neto izvoza Funkcija neto izvoza jest odnos između realnog neto izvoza i domaćeg realnog bruto nacionalnog proizvoda.3.13. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Pad vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (devalvacija) smanjuje uvoz. Podsjećamo da je izvoz autonoman u odnosu na promjene (domaćeg) realnog bruto nacionalnog proizvoda. naime. On je funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda. dakle.4. da je i neto 309 . budući da rast realnog bruto nacionalnog proizvoda izaziva rast realnog uvoza. postiže pojeftinjenje uvoza izraženog u domaćoj valuti. Obrnuto. Devalvacija izaziva poskupljenje uvoza izraženog u domaćoj valuti. rast vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (revalvacija) povećava uvoz. reagira na promjene (domaćeg) realnog GNP-a.

13. Slike 130. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA izvoz (razlika između izvoza i uvoza) funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda. 310 .

rast će izvoza. Slika 131. izaziva rast uvoza pri neizmijenjenom izvozu. devalvacija. Nasuprot tomu. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Kada je izvoz veći od uvoza. b) može biti pomaknuta prema gore i udesno ili.. 311 . npr. neto je izvoz pozitivan. povećati neto izvoz i funkciju neto izvoza pomaknuti prema gore i udesno. više cijene domaćih dobara u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara) smanjuje neto izvoz i pomiče funkciju neto izvoza prema dolje i ulijevo. Neto je izvoz jednak nuli kada je izvoz jednak uvozu. uz ostale neizmijenjene uvjete. Rast će inozemnog realnog bruto nacionalnog proizvoda ili. rast će uvoza. sve ono što povećava uvoz (revalvacija. Obrnuto.13. smanjiti neto izvoz i funkciju neto izvoza pomaknuti prema dolje i ulijevo. ceteris paribus. ceteris paribus. te neto izvoz postaje negativan. pak. nadolje i ulijevo. povećati neto izvoz pri svim razinama domaćeg realnog GNP-a. Kao što je već rečeno. Funkcija neto izvoza (predstavljena je na slici 130. Rast realnog bruto nacionalnog proizvoda.

.

1. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. a potom pomoću krivulje agregatnog trošenja. 14. pri datoj razini cijena. Sada smo. Taj odnos između realnog GNP-a i agregatnog trošenja. međutim. te kako promjene agregatnog trošenja izazivaju i određuju promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda. Funkciju ćemo agregatnog trošenja predstaviti ponajprije tablično. 313 . nazivamo funkcija agregatnog trošenja. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Do sada smo odvojenu jednu od druge proučavali komponente agregatnog trošenja.14. FUNKCIJA AGREGATNOG TROŠENJA Postoji sasvim određeni odnos između realnog GNP-a i planiranog (realnog) agregatnog trošenja. u stanju analizirati kako svi sastavni dijelovi agregatnog trošenja zajednički određuju agregatno trošenje.

Agregatno trošenje jest zbroj svih sastavnih dijelova agregatnog trošenja (C+I+G+Nx). U pretposljednjoj koloni tablice 39. Ostale komponente agregatnog trošenja (investicije. pa. nalazi se trošenje tipa C+I+G+EX. stoga i neto izvoz. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 39. rast uvoza od 20 novčanih jedinica te. Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Potrošnja (C) 100 170 240 310 380 450 520 Investi -cije (I) 60 60 60 60 60 60 60 Državna potrošnja (G) 60 60 60 60 60 60 60 Izvoz (Ex) Uvoz (Im) Neto izvoz (Nx) 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 C+I+G+EX Agregatno trošenje (C+I+G+Nx) 50 50 50 50 50 50 50 20 40 60 80 100 120 140 270 340 410 480 550 620 690 250 300 350 400 450 500 550 Kao što zamijetismo ranije. potrošnja su i uvoz. Stoga se njihove veličine mijenjaju s promjenom realnog bruto nacionalnog proizvoda. 314 .14. pad neto izvoza od 20 novčanih jedinica. Kada od ovog trošenja oduzmete uvoz. državna potrošnja i izvoz) ne ovise neposredno o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. dakako. funkcije realnog bruto nacionalnog proizvoda. Stotinu novčanih jedinica rasta realnog GNP-a izaziva rast potrošnje od 70 novčanih jedinica. dobit ćete agregatno trošenje. te su predstavljene kao fiksne veličine.

onaj dio potrošnje koji ne ovisi o veličini realnog GNP-a. Ovdje valja ubrojiti investicije. iznosi 200 novčanih jedinica. potrošnja postoji i kada je realni GNP jednak nuli. pri svim razinama realnog GNP-a. izvoz. Izvjesna. Autonomno trošenje je trošenje čija veličina ne ovisi o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. naravno. Prvu skupinu čine autonomna. Inducirano ili izazvano trošenje je trošenje čija veličina ovisi o veličini realnog GNP-a. Autonomno trošenje (Ca+I+G+EX). AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 132. ali i (autonomni) dio potrošnje. Gornja nas slika upućuje na zaključak da komponente agregatnog trošenja valja podijeliti u dvije skupine. iznosi 30 novčanih jedinica (200-170). Ono obuhvaća inducirani dio potrošnje i uvoz. Autonomna potrošnja. 315 . To je. državnu potrošnju. u našem primjeru.14. samosvojna trošenja. naime.

od C+I+G+EX trošenja uvoz dobit ćete agregatno trošenje (C+I+G+NX). 316 . odnosno povećanje uvoza uslijed jediničnog povećanja realnog GNP-a. ponavljamo. Ili. bilježi rast od 20 novčanih jedinica. Uvoz.2 novčane jedinice. to je promjena. Granična sklonost potrošnji = ∆ Realna potrošnja 70 = = 0. Granična sklonost uvozu = ∆Uvoz 20 = = 0.7 0.2 ∆ Realni GNP 100 Dodatna kuna realnog GNP-a izaziva povećanje uvoza za 20 lipa.7 novčanih jedinica.7. Dakle. svaka dodatna kuna realnog GNP-a znači dodatnu potrošnju od 70 lipa. između granične sklonosti potrošnji i granične sklonosti uvozu jest granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga.2 = 0.14.Granična sklonost uvoz Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga = 0. Ili.2.7 ∆ Realni GNP 100 Granična sklonost potrošnji. pak. upozoravamo na to. pri svakom povećanju realnog GNP-A od 100 novčanih jedinica. jedinično povećanje realnog GNP-a izaziva rast uvoza od 0. iznosi 0. određuje kut C+I+G+EX krivulje. U situaciji smo ustvrditi da granična sklonost uvozu iznosi 0. Razlika. po jediničnom povećanju realnog GNP-a. granična sklonost potrošnji iznosi 0. Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga = Granična sklonost potrošnji . Prema tomu.5. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Inducirana potrošnja. Oduzmete li. Granična sklonost uvozu predstavlja dio dodatnog realnog bruto nacionalnog proizvoda koji društvo namjerava utrošiti na uvoz.

Promjene induciranog trošenja su istovremeno i promjene agregatnog trošenja. agregatno trošenje je zbroj induciranog i autonomnog trošenja. u zemlji proizvedenih dobara i usluga) određuje kut C+I+G+NX krivulje.5. sada možemo ustvrditi da granična sklonost trošenju (isključivo domaćih. skraćeno. granična sklonost trošenju.5 kuna porasta induciranog. odnosno agregatnog trošenja. Dakle. Poveća li se realni GNP za 100 novčanih jedinica inducirano trošenje (inducirana potrošnja . AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga 90 predstavlja dio dodatnog realnog GNP-a koji društvo namjerava utrošiti na domaća dobra i usluge.14. svaka kuna porasta realnog GNP-a znači 0. 91 Ukoliko smo ranije ustvrdili da granična sklonost potrošnji (domaćih i inozemnih dobara i usluga) određuje kut C+I+G+EX krivulje. odnosno krivulje agregatnog trošenja.uvoz) reagira porastom od 50 novčanih jedinica. dakle. 90 91 Ubuduće. izračunati i na sljedeći način: Granična sklonost trošenju = ∆ Inducirano trošenje ∆ Realni GNP 50 = 100 = 0. Ne zaboravimo. međutim. Graničnu sklonost trošenju moguće je. 317 .

14. MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA . Tablica 39. pokazuje da ova jednakost odnosno makroekonomska ravnoteža postoji pri realnom GNP-u od 400. u svakoj svojoj točki izjednačava agregatno trošenje i realni GNP.RAVNOTEŽNO AGREGATNO TROŠENJE O makroekonomskoj ravnoteži ili ravnotežnom agregatnom trošenju govorimo tada kada planirano agregatno trošenje (C+I+G+NX) jest jednako realnom bruto nacionalnom proizvodu. Taj pravac. 14. Grafički prikaz makroekonomske ravnoteže zahtijeva uvođenje pravca koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutem od 45o. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 133.2. naime. 318 .

U točki su ravnoteže realni GNP i agregatno trošenje izjednačeni. Prije presjecišta. osim u točki ravnoteže. te krivulje agregatnog trošenja određuje makroekonomsku ravnotežu odnosno jednakost agregatnog trošenja i realnog GNP-a.2. odnosno njihove promjene imaju smatrati investicijom. zalihe se. 319 . Podsjećamo. Nakon točke ravnoteže realni je GNP veći od agregatnog trošenja. Makroekonomska ravnoteža . prije izjednačenja agregatnog trošenja i agregatnog outputa agregatno je trošenje veće od realnog GNP-a.14. Ove će disproporcije. izazvati neplanirane promjene zaliha ili neplanirano smanjenje ili povećanje investicija. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 134.1.neplanirana promjena zaliha Presjecište pravca koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o. 14.

Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Planirano agregatno trošenje (C+I+G+NX) 250 300 350 400 450 500 550 Neplanirana promjena zaliha -150 -100 -50 0 +50 +100 +150 Slika 135. Neplanirano smanjivanje zaliha (kada je agregatno trošenje veće od realnog GNP-a) potaknut će proizvođače na veću proizvodnju i. Realni će agregatni output rasti sve dok se ne izjednači s agregatnim trošenjem. stoga. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 40. povećanje realnog GNP-a. Zalihe (gotovih proizvoda. niti rastu.14. niti padaju kada je agregatno 320 . poluproizvoda i sirovina).

konstruirajmo model čija je pretpostavka da razliku između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka čine fiksni neto porezi . neplanirano povećanje zaliha (kada je agregatno trošenje manje od realnog GNP-a) imat će za posljedicu smanjivanje proizvodnje i realnog GNP-a.2.I + G + EX = S + T + Im Makroekonomsku ravnotežu. Makroekonomska ravnoteža . nama već poznatog koncepta "ubrizgavanja" (I + G + EX) i "curenja" (S + T + Im). ravnotežni realni GNP. 321 .2. Tablica 41. Obrnuto.tzv. Realni će GNP padati sve dok ne završi na ravnotežnoj razini. moguće je objasniti i pomoću. Stabilni. paušalni porezi (lump sum taxes).14. i ravnotežni realni GNP osigurava sljedeća jednakost . AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA trošenje jednako realnom bruto nacionalnom proizvodu. Koristeći podatke iz tablice 39. 14. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Štednja (S) Uvoz (Im) 100 200 300 400 500 600 700 20 20 20 20 20 20 20 80 180 280 380 480 580 680 100 170 240 310 380 450 520 -20 10 40 70 100 130 160 20 40 60 80 100 120 140 Sada smo u stanju uspoređujući (I + G + EX). pa. te (S + T + Im) pri različitim veličinama realnog GNP-a odrediti ravnotežni realni GNP. Povećanje zaliha signalizira proizvođačima da valja reducirati proizvodnju.I + G + EX = S + T + Im. O njima je moguće razmišljati kao o autonomnim porezima budući da njihova veličina ne ovisi o veličini realnog GNP-a. dakle.

AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 42. 322 . stoga. ravnotežni realni GNP iznosi 400.14. Realni GNP I G EX Ukupno S T Im Ukupno 100 200 300 400 500 600 700 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 170 170 170 170 170 170 170 -20 10 40 70 100 130 160 20 20 20 20 20 20 20 20 40 60 80 100 120 140 20 70 120 170 220 270 320 Makroekonomska ravnoteža postoji kada je planirano "ubrizgavanje" (I + G + EX) jednako planiranom "curenju" ( S + T + Im). Obje su navedene veličine jednake (170) pri realnom GNP-u od 400 te. Slika 136.

T) = S . neto poreza i uvoza. Dakle. makroekonomska ravnoteža može značiti (kao u našem primjeru) postojanje proračunskog deficita (državna potrošnja je veća od neto poreza) i deficitarnu.(Proračunski deficit) .I .30 = 70 .Im) + ( G . Makroekonomska ravnoteža koja znači deficitarnu trgovačku bilancu (negativni neto izvoz) razumijeva da je : . Posljedica je rast zaliha. Jednadžba I + G + EX = S + T + Im može biti predstavljena na sljedeći način: (EX . državna su potrošnja i izvoz (I + G + EX) veće od štednje. Makroekonomska ravnoteža ne razumijeva jednakost pojedinih stavki "ubrizgavanja" i "curenja".30 Dakako. aktualni realni GNP veći od ravnotežnog. te proračunskog deficita. zbroj investicija.I .60 . Kada je realni GNP veći od 400.14.NX = S . 323 . inozemna štednja popunjava jaz između domaće štednje i zbroja investicija. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Prije točke ravnoteže. Promjene zaliha izazivaju odgovarajuće promjene agregatnog outputa koje aktualni realni GNP guraju prema ravnotežnoj razini. Deficitarna trgovačka bilanca = S .(G . određene presjecištem (I + G + EX) i (S + T + Im) pravaca.I . neto poreza i uvoza. državne potrošnje i izvoza manji je od zbroja štednje.30 = . Ova situacija ima za posljedicu pad i smanjivanje zaliha. negativnu trgovačku bilancu (negativni neto izvoz). kada je. investicije.T) .40 . dakle.

Promjene autonomnog trošenja (investicija. Tablica 43. ali i agregatno trošenje pri svim razinama realnog GNP-a. ali koje ne mijenjaju njen kut.1. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. Neka se planirane investicije.3. Agregatno trošenje i autonomno trošenje Promjene autonomnog trošenja izazivaju takve promjene agregatnog trošenja koje znače pomicanje krivulje agregatnog trošenja. Posljedica je rast ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. došlo do povećanja jedne od komponenti autonomnog trošenja. izvoza i autonomne potrošnje) djeluju na agregatno trošenje poput plime ili oseke.14. PROMJENE AGREGATNOG TROŠENJA I RAVNOTEŽNOG REALNOG GNP-A Veličinu agregatnog trošenja određuju dva čimbenika: autonomno trošenje i granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga. povećaju za 100 novčanih jedinica. a zbog očekivanja viših profita. Ovo će povećanje investicija povećati autonomno.3. Na svakoj razini realnog GNP-a one izazivaju jednako povećanje ili smanjenje agregatnog trošenja. državne potrošnje. Pretpostavimo da je u odnosu na model predstavljen u tablici 39. 14. I=60 Realni GNP Inducirano trošenje Autonomno trošenje 0 (I+G+EX+Ca) Agregatno trošenje 0 (C+I+G+NX) I=160 Autonomno trošenje 1 (I+G+EX+Ca) Agregatno trošenje 1 (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 50 100 150 200 250 300 350 200 200 200 200 200 200 200 250 300 350 400 450 500 550 300 300 300 300 300 300 300 350 400 450 500 550 600 650 324 .

5. Rast autonomnog trošenja povećava agregatno trošenje i pomiče krivulju agregatnog trošenja ulijevo i prema gore. naravno. Naglasimo činjenicu da je rast ravnotežnog realnog GNP-a (200) veći od rasta autonomnog trošenja (100). Krivulje su agregatnog trošenja paralelne jer je. Također. granična sklonost trošenju ista i iznosi 0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 137.14. Pad će autonomnog trošenja smanjiti agregatno trošenje i njegovu krivulju pomaknuti prema dolje i udesno. Novi ravnotežni realni GNP iznosi 600. 325 . pad autonomnog trošenja uvijek ima za posljedicu veći pad ravnotežnog realnog GNP-a. u obama slučajevima. i obrnuto. Vrijedit će.

3. pa. uz ostale neizmijenjene uvjete. i kut krivulje agregatnog trošenja određuju sljedeći čimbenici: 1. dakle. izaziva pad granične sklonosti trošenju. 326 . Rast granične sklonosti uvozu. Ovo. granična sklonost trošenju = granična sklonost potrošnji . Agregatno trošenje i granična sklonost trošenju Veličina granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga. znači pad granične sklonosti trošenju. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. uz ostale neizmijenjene uvjete. Vrijedi i obrnuto.granična sklonost uvozu.14. granična sklonost uvozu 3. Vrijedi i obrnuto. dakako. manju graničnu sklonost trošenju. uz ostale neizmijenjene uvjete. Granična porezna stopa pokazuje udio poreza u dodatnoj novčanoj jedinici realnog GNP-a. Raste li.2. Odnos je između granične sklonosti trošenju i granične sklonosti uvozu. ceteris paribus. granična porezna stopa. znači manji raspoloživi dohodak. granična sklonost potrošnji povećat će se i granična sklonost trošenju domaćih dobara. Utjecaj nam je prvih dviju determinanti granične sklonosti trošenju poznat. granična sklonost potrošnji 2. manju graničnu sklonost potrošnji i. ceteris paribus. Granična porezna stopa (t) = ∆ Porez ∆ Realni GNP Povećanje granične porezne stope znači veći udio poreza u dodatnoj novčanoj jedinici realnog bruto nacionalnog proizvoda. pad granične sklonosti potrošnji. Naime. Obrnuto. obrnuto razmjeran.

7  . Granična 5 20 = 0.875  .7 realnog bruto nacionalnog proizvoda  ∆ Potrošnja  70   ∆ Realni GNP = 100 = 0.2.) inducirane poreze i pokažimo kako promjene granične sklonosti trošenju izazivaju promjene ravnotežnog agregatnog trošenja. Ravnotežno agregatno trošenje.   ∆ Potrošnja 70   ∆ Raspoloživi dohodak = 80 = 0. Međutim. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Uvedimo u naš izvorni model (tablica 39. možemo izračunati i na sljedeći način: 327 . Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Investicije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (NX) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 20 40 60 80 100 120 140 80 160 240 320 400 480 560 100 170 240 310 380 450 520 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 250 300 350 400 450 500 550 Ovo je situacija koju poznajemo. Uvođenje induciranih (razmjernih) poreza nije poremetilo makroekonomsku ravnotežu. odnosno ravnotežnog realnog GNP-a. istovremeno granična    sklonost potrošnji je 0. Tablica 44. odnosno ravnotežni realni GNP iznosi 400. kada je riječ o funkciji agregatne potrošnje. Neto 1 porezi predstavljaju realnog GNP-a ili 20 % realnog GNP-a.875 raspoloživog dohotka. porezna stopa = 100 Granična sklonost potrošnji iznosi 0. te graničnu sklonost potrošnji.    Uzrok su ove razlike inducirani porezi.14.

0. Potrebito je.875 (1 . ∆ Realni GNP ∆ Realni GNP 100 Smanjimo. ponoviti da je C = Ca + (GSP ⋅ DI).875 ⋅ 0.15 548. Granična porezna stopa neka iznosi 0. dakle.9143 = 0.875 ⋅ 0. stoga.8 = 0.43 182.86 274.t)] ⋅ Realni GNP.7.2) = 0. Ili.28 42.0857.57 17.58 640.85 51.14.5.00 91.14 25.8 328 .71 34. graničnu poreznu stopu i.875 ⋅ (1-0.t) ⋅ Realni GNP. Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga (GST) iznosi 0. Tablica 45. Izračunavamo je kao razliku između granične sklonosti potrošnji i granične sklonosti uvozu (0. vrijedit će da je C = Ca + [ GSP ⋅ (1 . [ GSP ⋅ (1 . međutim.t)] = 0.5).72 457. Budući da je DI = (1 .0857) = 0. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Investicije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (Nx) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 8.00 110 190 270 350 430 510 590 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 260 320 380 440 500 560 620 Obratimo pozornost na (C) kolonu. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost potrošnji (GSP) ⋅ (1-t) = 0.57% realnog GNP-a. udio poreza u realnom GNP-u.29 365.5. možda. Neto porezi su. 8.7-0. ∆ Inducirano trošenje ∆ Agregatno trošenje 50 = = = 0.2=0.42 60.

8 ⋅ Realni GNP. a zbog rasta potrošnje. C = 30 + 0. Provjerimo i drugu formulu: ∆ Inducirano trošenje ∆ Agregatno trošenje 60 = = = 0. Nakon pada granične porezne stope granična sklonost potrošnji.8.8.GSU (0. ∆ Raspoloživi dohodak ∆ Potrošnja Drugačije je.2) povećava se granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga.8) . u obama slučajevima. ali i odgovarajućim povećanjem potrošnje.6. bilježi rast i iznosi 0. povećava se agregatno trošenje (C+I+G+NX) i ravnotežno agregatno trošenje. ∆ Realni GNP ∆ Realni GNP 100 Koje su. 329 . ∆ Realni GNP 100 Prema tomu. međutim. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Prema tomu.7 realnog GNP-a.6. 0.2) ]. Promjene granične sklonosti trošenju ne tangiraju veličinu autonomnog trošenja. ravnotežno agregatno trošenje. Zbog toga kvocijent ∆ Potrošnja ostaje isti.dakle.8 realnog GNP-a.6 [ GSP (0. ∆ Potrošnja 80 = = 0. stoga.5 ona skače na 0. stalna veličina (0. Uočili ste. Ili.875 raspoloživog dohotka. S prvobitnih 0.14. s . u prvom slučaju. granična sklonost potrošnji iznosi 0. odnosno ravnotežni realni GNP. To je tako budući da je smanjenje poreza (zbog pada granične porezne stope) praćeno s povećanjem raspoloživog dohotka. Raste. Budući da granična sklonost uvozu jest. kut krivulje agregatnog trošenja. Granična sklonost trošenju (GST) iznosi 0. posljedice smanjenja granične porezne stope (t)? U obama slučajevima granična sklonost potrošnji iznosi 0. Granična sklonost potrošnji ∆ Realni GNP iznosi. ravnotežni realni GNP iznosi 500.

1143 realnog GNP-a. Što će se. Vaš će dohodak porasti budući da ćete na svoju štednju. 14. Funkcija potrošnje je bila C = Ca + [ GSP ⋅ (1 . AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 138. uloživši je u banku.14. Granična je sklonost štednji iznosila 0. međutim. PARADOKS ŠTEDNJE Štedeći. Pretpostavimo da ste.875 raspoloživog dohotka.4. pri neizmijenjenom raspoloživom dohotku. naplatiti odgovarajuću kamatu.125 raspoloživog dohotka odnosno 0. pojedinac ili domaćinstvo povećava svoj dohodak.realni bruto nacionalni proizvod? U prethodnom primjeru (tablica 45) granična sklonost potrošnji bijaše 0. dogoditi ukoliko svi postanemo štedljiviji? Hoće li rast štednje na razini neke ekonomije povećati njen agregatni dohodak . smanjili potrošnju i povećali štednju.t) ] ⋅ Realni GNP odnosno C = 30 + 330 .

0857)] ⋅ Realni GNP.2344 raspoloživog dohotka. U tom će slučaju funkcija potrošnje glasiti C = 30 + [ 0. a funkcija štednje S = . Predstavimo novu situaciju. korespondirajuća funkcija štednje glasi: S = .Ca + [ GSŠ ⋅ (1 .42 60.0857)] ⋅ Realni GNP.0.85 51. ∆ Štednja 11. Provjerimo navedene tvrdnje.7656 ⋅ (1 .125 ⋅ (1 . dogoditi ukoliko se.14 4. ceteris paribus. poveća granična sklonost štednji i. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA [0.30 + [ 0.71 34.0.0857) ] ⋅ Realni GNP.0857) = 0. Prema tomu.0. = = 0. Što će se.t) ] ⋅ Realni GNP odnosno S = .43 Naime.00 110 190 270 350 430 510 590 -18.875 ⋅ (1 .125 ⋅ 0. 331 .58 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 260 320 380 440 500 560 620 Granična sklonost štednji doista iznosi 0. stoga. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Štednja (S) Investi -cije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (Nx) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 8.9143 = 0.43 182.14.1143.0857) ] ⋅ Realni GNP.1143 ili ∆ Realni GNP 100 0.125  .15 38.57 17.43 ka   ∆ Raspoloživi dohodak = 91. međutim.28 42. štednja? Povećajmo graničnu sklonost štednji na 0.1143 realnog    bruto nacionalnog proizvoda.0.30 + [ 0.00 91.14 25. Tablica 46.125 ⋅ (1 . odnosno 0.58 640.125 raspoloživog dohot  ∆ Štednja 11.57 -7.29 15.43 = 0.2344⋅ (1 0.72 457.72 27.15 548.29 365.86 274.

7656 ⋅ (1 − 0.00 Raspolo -živi dohodak (DI) 91.7656 raspoloživog dohotka.86 274.15 548. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 47. Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Neto porezi (T) 8.85 51. iznosi 0.00 Potrošnja (C) 100 170 240 310 380 450 520 Štednja (S) -8. ceteris paribus.58 120 Investicije (I) 60 60 60 60 60 60 60 Državna potrošnja (G) 60 60 60 60 60 60 60 Neto izvoz (Nx) 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 250 300 350 400 450 500 550 Rast štednje je.9143 = 0.57 17. a ravnotežni realni GNP 400.29 365. kao što ranije rekosmo.0857) = 0.58 640.86 34. Granična sklonost trošenju iznosi 0.57 12.71 34.5.43 182.   ∆100  Pad granične sklonosti potrošnji znači i pad granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga.15 98.7 ili 0. Rast štednje ima.7 . odnosno 0.42 60.72 77.7 realnog GNP-a  ∆ 70  = 0. Granična sklonost potrošnji.14. izazvao pad granične sklonosti potrošnji i pad potrošnje. za posljedicu pad agregatnog dohotka odnosno ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda.7656 ⋅ 0.14 25.72 457.28 42. 332 . uz ostale neizmijenjene uvjete.29 55.

naziva se paradoks štednje. a kada je u pitanju ekonomija znači pad agregatnog dohotka. Do paradoksa. ceteris paribus. Pad ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda zbog.14. Riječ je o paradoksu budući da rast štednje. U tom slučaju pad kuta krivulje agregatnog trošenja biva kompenziran rastom agregatnog trošenja i pomicanjem krivulje agregatnog trošenja ulijevo i prema gore. znači rast njegovog dohotka. kada je o pojedincu riječ. međutim. U našem se modelu ovaj paradoksalni rezultat javlja zbog toga što je autonomno trošenje stalna veličina. povećanja štednje. ne bi došlo kada bi rast štednje bio praćen odgovarajućim rastom investicijskog trošenja. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 139. 333 .

Multiplikator autonomnog trošenja ili. podsjetiti da rast autonomnog trošenja pomiče krivulju agregatnog trošenja prema gore i ulijevo i to upravo za iznos povećanja autonomnog trošenja. Usredotočimo se iznova na odnos promjene autonomnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog GNP-a. Vrijedi. Povećanje je ravnotežnog realnog GNP-a veće od povećanja autonomnog trošenja. Slika 140. da je i smanjenje ravnotežnog realnog GNP-a uvijek veće od smanjenja autonomnog trošenja. multiplikator. pokazuje kvantitativni odnos koji postoji između promjene autonomnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. te promjene granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga izazivaju promjene agregatnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. dakako.14.5. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. jednostavno. Pogled će nas na sliku 140. 334 . MULTIPLIKATOR AUTONOMNOG TROŠENJA Do sada otkrismo da promjene autonomnog trošenja. Posljedica je toga povećanje ravnotežnog realnog GNP-a.

granična je sklonost trošenju broj između 0 i 1. 1 .Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga Multiplikator je broj veći od jedan. pokazuje da je: ∆ Ravnotežno agregatno trošenje = ∆ Ravnotežni realni GNP. multiplikatorski učinak.14. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Multiplikator je broj kojim valja pomnožiti promjenu autonomnog trošenja (∆ Autonomno trošenje) kako bi se izračunao tzv. moguće izračunati i na sljedeći način: Multiplikator92 = 1 . Prema tomu.GST ⋅ ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje ∆ Ravnotežni realni GNP ⋅ (1-GST) = ∆ Autonomno trošenje / : ∆ Autonomno trošenje ∆Ravnotežni realni GNP • (1 − GST ) = 1 ∆Autonomno trošenje ∆Ravnotežni realni GNP 1 = ∆Autonomno trošenje 1 − GST 335 . ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje + GST ⋅ ∆ Ravnotežni realni GNP ∆ Ravnotežni realni GNP . Tek kada bi granična sklonost trošenju bila jednaka nuli multiplikator bi bio jednak jedan. odnosno promjena ravnotežnog realnog GNP-a (∆ Ravnotežni realni GNP). Naime. međutim. U tom bi slučaju 92 Ravnotežno agregatno trošenje = Autonomno trošenje + GST⋅Ravnotežni realni GNP ∆Ravnotežno agregatno trošenje=∆Autonomno trošenje+GST⋅∆Ravnotežni realni GNP Prethodna slika 140. Multiplikator = ∆ Ravnotežni realni GNP ∆ Autonomno trošenje Prema tomu. ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje · Multiplikator ( Multiplikatorski učinak) Multiplikator je.

2).14.5 U ovome će slučaju jedna kuna povećanja autonomnog trošenja značiti dvije kune rasta ravnotežnog realnog GNP-a.5 (budući je granična sklonost potrošnji 0. a granična sklonost uvozu 0. Pretpostavimo li da je granična sklonost trošenju 0. Ukoliko se investicije (ili bilo koja druga komponenta autonomnog trošenja) povećaju za 100 novčanih jedinica ravnotežni će realni GNP porasti za 200 novčanih jedinica. 1 − 0 .67. Multiplikator će biti veći ukoliko je veća granična sklonost trošenju. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA promjena ravnotežnog realnog GNP-a bila jednaka promjeni autonomnog trošenja. Manja granična sklonost trošenju znači i manji multiplikator.67) x ∆ Autonomno trošenje (100)=167 (Multiplikatorski učinak) 336 . Multiplikator = 1 − 0 . multiplikator će iznositi: Multiplikator = 1 = 2.4 ∆Ravnotežni realni GNP=Multiplikator (1.4 (bilo zbog povećanja granične porezne stope ili rasta granične sklonosti uvozu). ∆ Ravnotežni realni GNP = Multiplikator (2) x ∆ Autonomno trošenje (100) = 200 (Multiplikatorski učinak) Smanji li se granična sklonost trošenju na 0. multiplikator će biti: 1 = 1.7.

14.5. 337 . U tom će slučaju. granična sklonost potrošnji od raspoloživog dohotka biti jednaka graničnoj sklonosti potrošnji od realnog GNP-a. Pretpostavimo nadalje da je. kao što zamjetismo ranije. o ekonomiji koja poznaje tek paušalne (autonomne) poreze.Granična sklonost potrošnji 1 Multiplikator = Granična sklonost štednji. autarkičnom gospodarstvu. unatoč postojanju (fiksne) razlike između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka. otvorimo ekonomiju i pretpostavimo postojanje granične sklonosti uvozu. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. budući da je riječ o zatvorenom. granična sklonost uvozu = 0. te da je granična sklonost potrošnji + granična sklonost štednji = 1.5.14. Međutim. U takvoj će ekonomiji vrijediti da je granična sklonost trošenju jednaka graničnoj sklonosti potrošnji. Multiplikator autarkičnog gospodarstva Pretpostavit ćemo ponajprije da je riječ. U ovim jednostavnim uvjetima multiplikator se može izračunati na sljedeći način: 1 Multiplikator = ili. kako bismo model učinili sasvim jednostavnim. 1 . . Multiplikator otvorenog gospodarstva Ostanimo pri pretpostavci da naša hipotetička ekonomija računa i dalje s paušalnim porezima.2.1.

Granična sklonost trošenju . 14. Koristeći sljedeće formule. Dakle. u stanju smo izračunati multiplikator otvorenog gospodarstva. primjerice.14. Varirajući veličinu vlastite potrošnje država je u stanju kompenzirati promjene ostalih komponenti autonomnog trošenja. 1 Multiplikator = 1 . nešto složeniji uvjeti značit će da je: (Granična sklonost trošenju + Granična sklonost uvozu) + Granična sklonost štednji = 1 Granična sklonost potrošnji Prema tomu. . multiplikatorski učinak državne potrošnje isti je kao. Granična sklonost štednji = 1 . dakle. multiplikatorski učinak investicija ili izvoza. Budući da je državna potrošnja komponenta autonomnog trošenja. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Novi. i ravnotežnog realnog GNP-a) posredstvom promjena državne potrošnje i promjena poreza.6. FISKALNA POLITIKA Fiskalna je politika pokušaj države da ublaži fluktuacije agregatnog trošenja (pa.Granična sklonost trošenju. njene promjene izazivaju iste posljedice po ravnotežni realni GNP kao i promjene ostalih komponenti autonomnog trošenja. Država može 338 .Granična sklonost trošenju 1 Multiplikator = Granična sklonost štednji + Granična sklonost uvozu ili.Granična sklonost uvozu Granična sklonost štednji + Granična sklonost uvozu = 1 .

o graničnoj sklonosti potrošnji. Vrijedi.14. dakako. Promjena autonomne potrošnje ovisi. raspoloživi će se dohodak povećati za 10 novčanih jedinica. autonomnim porezima. Porezni multiplikator Porezni je multiplikator broj kojim treba pomnožiti promjenu (paušalnih) poreza kako bi se izračunala promjena ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. efikasnost državne potrošnje. Obrnuto. rast autonomne potrošnje i rast agregatnog trošenja. Pojava će recesijskog GNP-jaza ponukati državu da poveća svoju potrošnju kako bi povećala agregatno trošenje i realni GNP. država na veličinu ravnotežnog realnog GNP-a može utjecati i posredstvom poreza. Pretpostavimo da je riječ o paušalnim. bitno smanjena budući da je često za donošenje (političkih) odluka koje mijenjaju državnu potrošnju potrebito izuzetno mnogo vremena. porezni multiplikator izračunavamo kao umnožak negativnog multiplikatora autonomnog trošenja i granične sklonosti potrošnji. kao instrumenta makroekonomske stabilizacijske politike. promjena autonomne potrošnje neće biti jednaka promjeni raspoloživog dohotka koju je izazvala promjena paušalnih poreza. Međutim.9). država će smanjiti svoju potrošnju kada je ekonomija pregrijana kako bi smanjila i možda eliminirala inflacijski GNP-jaz. Upravo stoga. posredstvom državne potrošnje. i obrnuto. Porezni je multiplikator negativan broj budući da smanjenje poreza izaziva rast raspoloživog dohotka.6. Koje su posljedice državne odluke da poveća ili smanji paušalne poreze? 14. Međutim. 339 . a autonomna potrošnja za 9 novčanih jedinica (10 ⋅ 0. Neka granična sklonost potrošnji iznosi 0.9. nažalost.1. Ukoliko paušalni porezi padnu za 10 novčanih jedinica. U praksi je. naime. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA pokušati. korigirati promjene agregatnog trošenja i osigurati onu razinu realnog GNP-a koja znači punu zaposlenost.

porezni je multiplikator (zanemarimo na trenutak njegov negativni predznak) manji od multiplikatora autonomnog trošenja. varirajući veličinu paušalnih 340 . granična će sklonost potrošnji od raspoloživog dohotka i granična sklonost potrošnji od realnog GNP-a biti jednake veličine. Kao što zamjećujete. autonomnim porezima.33. a granična sklonost uvozu 0. Naime.2. dakle. a porezni multiplikator 3.9 = − ⋅ 0 . Multiplikator autonomnog trošenja iznosi 3. već samo onim dijelom koji je određen graničnom sklonošću potrošnji. ne ide. Koje su posljedice odluke države da smanji paušalne poreze za 10 novčanih jedinica? Porezni multiplikator = - 1 1 1 ⋅ GSP = − ⋅ 0 . Valja zaključiti da država jest u stanju. koja je rezultat smanjenja autonomnih poreza.3 ∆ Ravnotežni realni GNP = Porezni multiplikator (-3) ⋅ ∆ Autonomni porezi (-10) = 30 (Multiplikatorski učinak) Smanjenje autonomnih poreza od 10 novčanih jedinica izaziva rast ravnotežnog realnog GNP-a od 30 novčanih jedinica.realnog GNP-a.14. Budući da je razlika između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka fiksna. dok jedna kuna investicija ili državne potrošnje ide neposredno i u cijelosti u povećanje agregatnog trošenja .9 = −3 1 − GST 1 − 0 . AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 1 Porezni multiplikator = 1 .9. Neka granična sklonost potrošnji iznosi 0.Granična sklonost trošenju Pretpostavimo. postojanje ekonomije s ugrađenim paušalnim.7 0 . u cijelosti u potrošnju. dotle dodatna kuna.Granična sklonost trošenju ⋅ Granična sklonost potrošnji Granična sklonost potrošnji Porezni multiplikator = 1 . Multiplikatorski je učinak autonomnih poreza manji od multiplikatorskog učinka komponenti autonomnog trošenja.

45 341 .5). i veličinu induciranih poreza. iznosi 0.2.5) − 0. U naš ćemo model uvesti inducirane poreze i. utjecati na veličinu multiplikatora autonomnog trošenja. 14.Granična sklonost trošenju Granična sklonost potrošnji od realnog bruto nacionalnog proizvoda [GSP( ) ] = GSP GNP (DI) (1 . dakle.2] 1 − [0. odgovarajuću graničnu poreznu stopu.5 (t=0. Multiplikator će autonomnog trošenja doživjeti dramatičnu promjenu. s tim u svezi.9(1 − 0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA poreza. kao u prethodnom primjeru.0.9 (1 . (GSU = 0. mijenjajući veličinu granične porezne stope pa. Novi je element granična porezna stopa veličine 0.9 raspoloživog dohotka [GSP(DI) = 0.5 = 0.2. Međutim. Multiplikator i granična porezna stopa Granična sklonost potrošnji i dalje iznosi 0.25 0.33 1 − [0.14.6.9 ⋅ 0. Granična sklonost uvozu.9]. neposredno utjecati na veličinu agregatnog trošenja i ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. Multiplikator je moguće izračunati na nekoliko načina.2] 1 − 0. Multiplikator = 1 − GSP( DI ) (1 − t ) − GSU [ 1 ] Multiplikator = 1 1 1 1 = = = = 1.t) = 0.5) = 0. država može.45 − 0.2).75 Do istog ćemo rezultata doći ukoliko koristimo nama već poznatu (opću) formulu: 1 Multiplikator = 1 .

t) = 0. U našem modelu otvorene ekonomije s induciranim porezima vrijedi da je: (Granična sklonost trošenju + Granična sklonost) uvozu + Granična sklonost štednji + Granična porezna stopa =1 Granična sklonost potrošnji Granična sklonost štednji+Granična porezna stopa = 1 . odnosno reakcija ravnotežnog realnog GNP-a na promjene autonomnog trošenja znatno slabija. odnosno pojava induciranih poreza bitno smanjila veličinu multiplikatora.33 1 − GST 1 − 0 . GSŠ(GNP) = GSŠ(DI) (1 .Granična sklonost trošenju Prema tomu.25 0 .2 0 .75 Međutim. veći inducirani porezi.05.33 0 .GSU = 0. Stoga je i multiplikatorski učinak. postoji još jedna mogućnost.25 Multiplikator = 1 1 1 = = = 1. Multiplikator = 1 1 = = 1. dakle.1 ⋅ 0.0.14. 1 Multiplikator = GSŠ + t + GSU Provjerimo gornju formulu.Granična sklonost trošenju . što su. to je uspješnije neutraliziranje udaraca koje ekonomiji nanose promjene autonomnog trošenja. Inducirani se porezi javljaju kao amortizer koji prigušuje fluktuacije autonomnog trošenja.5 = 0.Granična sklonost uvozu Granična sklonost štednji + Granična porezna stopa + Granična sklonost uvozu = 1 .9 tada je GSŠ(DI) = 0.1. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost trošenju (GST) = GSP(GNP) . 342 .05 + 0 .2 = 0.45 .5 + 0 . Što je veća granična porezna stopa.75 Pojava je granične porezne stope. Ako je GSP(DI) = 0.

NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. odnosno odrediti oportunitetni trošak svake naše kupnje. Novac se javlja i kao standard odgođenih plaćanja. podmirite u 343 . obračunska jedinica posredstvom koje izračunavamo cijene ne samo tekućih već i. odgođenih. Ljudi koji nešto prodaju uvijek su spremni primiti novac u zamjenu za svoje dobro ili uslugu. a ljudi koji kupuju uvijek nude novac u zamjenu za dobro koje žele.15. obračunska jedinica. Novac olakšava razmjenu budući da osigurava tzv. Prije pojave novca razmjena je imala oblik trampe-neposredne razmjene dobra za dobro. Razmjena se mogla odigrati tek kada su se jedna nasuprot drugoj našle osobe koje potrebuju upravo ono dobro koje druga posjeduje. U Hrvatskoj obračunska jedinica jest kuna djeljiva na 100 lipa. u stanju smo izračunati relativne cijene dobara i usluga. Kao što rekosmo. međutim. On olakšava i ubrzava razmjenu. bez obzira kako nastali. služi da bi se utvrdile cijene dobara i usluga.1. Novac je. budućih transakcija. Vaši će vjerovnici očekivati od vas da svoje dugove. Zahvaljujući tomu. Novac kao obračunska jedinica. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. U ovakvim uvjetima dvostruko podudaranje želja doista bijaše problem. te su cijene svih dobara i usluga izražene u kunama i lipama. u uvjetima novčane razmjene dvostruka koincidencija želja uvijek postoji. dvostruko podudaranje želja. FUNKCIJE NOVCA Da biste znali što novac jest potrebito je poznavati njegove funkcije. a osigurava je upravo novac kao sredstvo razmjene. standard odgođenih plaćanja i zaliha vrijednosti. Novac je opće prihvaćeni ekvivalent koji je svatko spreman primiti u zamjenu za dobro ili uslugu koju prodaje. Funkcije novca su: sredstvo razmjene. Novac kao sredstvo razmjene posreduje u razmjeni dobara i usluga.

trajnost. zlato su i srebro najpoznatiji predstavnici naturalnog novca. U takvim će se vremenima ljudi rješavati novca tražeći boljeg konzervatora vrijednosti (nekretnine. novčane zalihe mogu biti obezvrijeđene.zlato i srebro. OBLICI NOVCA Naturalni ili robni novac bijaše prvi oblik novca. svoje interese zaštititi odgovarajućom kamatnom stopom. poput stoke. itd. Razlog držanja novca. prije svega. krzna. Prednosti su plemenitih metala. potrebita mjera predostrožnosti kako bi se prebrodila moguća nestašica novca.2. istovjetnost kvalitete. 15.15. Međutim. Naturalni novac je novac koji posjeduje vlastitu. novac je ono što funkcionira.). a sama funkcija novca kao zalihe vrijednosti dovedena je u pitanje. ukoliko se očekuje pad vrijednosti novca zbog inflacije. u najgorem slučaju. upotrebljavane kao sredstvo razmjene. služi i kao zaliha vrijednosti . Marx će ustvrditi da novac nastaje tek tada kada ulogu općeg ekvivalenta preuzmu plemeniti metali . Štednja je.konzervator vrijednosti. standard odgođenih plaćanja i zaliha vrijednosti. kao novca. tako je i funkcija novca kao zalihe vrijednosti vezana s izvjesnim rizikom. bile očigledne: laka prenosivost. 344 . a potom i kao obračunska jedinica. Dakako. njegovog povlačenja iz optjecaja jest činjenica da se on u svakom trenutku može pretvoriti u odgovarajuću količinu dobara i usluga. Prema tomu. duhana. Najrazličitije su stvari. pšenice.. kao sredstvo razmjene. Definirati novac mimo njegovih funkcija nije moguće. Kao i prethodna. NOVAC I MONETARNA POLITIKA novcu. pri tome će. Riječ je o tržišnoj vrijednosti koju naturalni novac može realizirati mimo svoje funkcije kao sredstva razmjene. djeljivost. Sredstvo razmjene. U vremenima inflacije. taj opće prihvaćeni medijator svih transakcija. unutarnju vrijednost. npr.

godine. 92 Klasični je zlatni standard (gold specie standard) novčani sustav u kojem se u optjecaju nalaze zlatnici i papirni novac i koji je značio potpunu konvertibilnost papirnog u zlatni novac. Pristalice “currency teorije” smatraju da papirne novčanice (banknote). Banknota. Trajao je sve do I. odnosno dugovječnost klasičnog zlatnog standarda92 (gold specie standard) imala je i teorijskog traga. Papirni novac. taj drugi oblik novca. baš kao i u slučaju zlatno deviznog standarda. Zlatno je polužni standard značio da se u optjecaju nalazi papirni novac (zlatni novac je. dotle su je zlatno-polužni standard (gold bullion standard) i zlatno devizni standard (gold exchange standard). svjetskog rata. Riječ je o mjenici koju izdaje banka. 345 . Konvertibilnost je ograničena utoliko što su vlasnici novca mogli u zlato pretvoriti tek onu količinu papirnog novca koja je odgovarala vrijednosti jedne zlatne poluge. moraju u cijelosti imati zlatno pokriće. povučen iz prometa) koji ima zlatno pokriće i to u obliku zlatnih poluga. U tom smislu spomenimo metalističku (kao jednu od robnih teorija o novcu) teoriju te “currency teoriju”.44 kg. funta). u početku bijaše konvertibilan. Zlatno devizni standard nije razumijevao obvezu konvertiranja domaćeg novca u zlato. ipak ograničavali. imala je zlatnu podlogu. naime. u kojoj je zlatno polužni standard uveden 1925. drži da tek plemeniti metali mogu biti novac budući da posjeduju vrijednost neovisno o funkciji novca koju obavljaju. svjetskog rata. U Engleskoj je. te može i sama biti upotrijebljena kao novac. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Dugovječnost naturalnog novca. Konvertirati su se mogle samo devize koje su glasile na tzv. koja glasi na donositelja. a koja je zamjenjiva za gotov novac (zlato). težina jedne zlatne poluge iznosila 12.15. ukoliko postoje uz ili umjesto zlatnog (kovanog) novca. Metalistička teorija. etablirani nakon I. taj prvi oblik papirnog novca. Dok je klasični zlatni standard jamčio konvertibilnost novčanica. rezervne valute (dolar.

Riječ je o novčanim sredstvima koja deponent može. Fiat novac je novac bez ili gotovo bez unutarnje vrijednosti koji obavlja funkcije novca zahvaljujući državnoj odredbi. ovisi o količini novca u optjecaju. dakle. M1 ili novčana masa (money supply) obuhvaća najlikvidnija novčana sredstva. Novčani se agregat M1 ili novčana 93 Likvidnost označava unovčivost neke aktive. NOVČANA MASA Ukoliko likvidnost 93 upotrijebimo kao kriterij moguće je novac definirati na nekoliko načina. žiralni ili skripturalni novac) je novac koji. Unatoč nekim lošim iskustvima. 15. Javnost može izgubiti povjerenje u fiat novac ukoliko njegovu kupovnu sposobnost erodira stalna i snažna inflacija. ona sredstva koja se neposredno mogu upotrijebiti kao sredstvo razmjene. I konačno.3. dakle. o novcu koji nije konvertibilan za zlato. Nominalistička teorija novca vidi u novcu simbol. Ona pokazuje u kojoj je mjeri neka imovina sposobna pretvoriti se u sredstvo razmjene ili gotovi novac. Riječ je. jednostavnije. ceteris paribus. povući u gotovinu ili prenijeti na drugi način. bez zapreka i bez prethodne obavijesti banci. 346 . Ranije smo govorili o kvantitativnoj teoriji novca prema kojoj novac ne posjeduje vlastitu vrijednost i koja tvrdi da njegova vrijednost. spomenimo posljednji oblik novca . radi se o svim kratkoročnim potraživanjima ili potraživanjima “po viđenju”. Ili. te se danas u optjecaju nalazi fiducijarni (lat. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Tijekom i nakon velike ekonomske krize (1929-1933). Današnje su valute (papirni i kovani novac) primjeri fiat novca. Depozitni novac (knjižni. nominalistička će teorija novca podržati fiat novac i njegovu uporabu. ne posjeduje materijalni oblik. depozitni novac.15. apstraktnu računsku jedinicu koja je lišena svakog materijalnog sadržaja. a nalazi se na računima banaka. fiduciapovjerenje) ili fiat novac. za razliku od papirnog i kovanog novca. zlatni se standard napušta.nevidljivi.

smanjenje rezervi banke ili neka druga pojava. valja ubrojiti štedne depozite bez roka (po viđenju. str. a vista). namijenjena štednji. “Near” novac ili kvazi novac sredstva su izrazite likvidnosti koja su. Šokman. “near” novca. prije svega.: Monetarno-kreditna politika. 94 Perišin. NOVAC I MONETARNA POLITIKA masa sastoji od gotovog novca (kovanog ili papirnog novca) i depozitnog novca. Zagreb. Banke su u stanju kreirati novac zahvaljujući upravo postojanju depozitnog novca.štednja diskvalificira. Impuls umnožavanju novca može biti povećanje depozita. Novčani je agregat M2 šira mjera novca. međutim. 60. Banka je depozitna ustanova koja prikuplja novčane depozite te ih plasira u obliku kredita. A.”94 15.4.. njihova ih namjena . Pokušajmo objasniti cijeli proces. bez obzira radi li se o štednim depozitima bez (a vista) ili kratkog roka. M2 predstavlja zbroj M1 i tzv.SEKUNDARNA EMISIJA NOVCA Financijske su ustanove ili financijski posrednici ustanove specijalizirane u prikupljanju novčanih fondova i njihovom (profitabilnom) plasiranju. Naime. Gruba će podjela financijske ustanove podijeliti na depozitne i nedepozitne ustanove. kao komponente novčane mase (M1). Novčani je agregat M3 zbroj M2 i ograničenih depozita. 1992.. te depozita s rokom kraćim od jedne godine. BANKE I STVARANJE NOVCA . Informator. 347 .15. I. Ovdje. Međutim. “Danas gotovo sve monetarne statistike vode analize na osnovi tih triju osnovnih monetarnih agregata.

5 dolara. Zagreb. 1992. po sili zakona. str. Ne ulazeći u detalje ustvrdimo kako banka mora. “Visina rezerve likvidnosti koju svaka banka ima na svom računu kod centralne banke zakonska je obaveza banke da stalno održava određeni iznos sredstava u likvidnom obliku. minimalna likvidnost banke i utvrđuje se visinom stope tzv. minimalni postotak depozita banka ima držati u likvidnom obliku.: Economics. manje od 2. obliku rezerve likvidnosti. u svakom trenutku.97 Prema tomu. Svaka deponirana kuna iziskuje rezervu od 40 lipa. rezerve likvidnosti koju propisuje centralna banka”. Prema Parkinu96. No. Slikar će 60 novčanih jedinica deponirati u svoju banku. nadalje. New York. str. stvoriti višak rezerve ili dodatni kreditni potencijal od 60 novčanih jedinica. na svakih 100 dolara depozita. Addison-Wesley Publishing Company. drži.. te je 100 novčanih jedinica deponirao u banku A. da je jedan od klijenata banke A odlučio smanjiti iznos gotovine kojom raspolaže.rezervu likvidnosti. imati pokrivene sve obveze likvidnim potraživanjima95. bankari znaju reći da je nelikvidnost banke isto što i požar u tvornici za preradu pamuka. 96 Parkin. Pretpostavimo da rezerva likvidnosti svih banaka iznosi 40% depozita odnosno 0.4 na jedinicu depozita. I. Osoba A će 60 novčanih jedinica potrošiti kupivši dugo željenu umjetničku sliku. mjesta panici nema budući da je ova rezerva dostatna za osiguravanje likvidnosti banke. Pretpostavimo. A. Šokman. budući da banka A upravo udovoljava pravilu rezerve likvidnosti. M.. Iznos ovih sredstava je neophodna. određeni. Osnovno će načelo bankarskog poslovanja reći da banka ne mora. Ukoliko je ukupna rezerva banke veća od rezerve likvidnosti banka je višak novčanih sredstava (višak rezerve) u stanju plasirati u obliku kredita. posjedovati određenu rezervu . Banka B će 95 Ali. Neka banka A odobri kredit od 60 novčanih jedinica osobi A. tipična američka banka. 39. 97 Perišin. Informator. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Iskustvo je pokazalo da banke ne moraju imati 100%-tno pokriće svojih obveza.: Monetarno-kreditna politika. 717.15. Ovaj će depozit. 1990. banku B. u obliku rezerve. 348 .. minimalne likvidnosti ili tzv.

6 novčanih jedinica. Osoba B će odobreni kredit upotrijebiti kupivši osobno računalo. Pokušajmo proces stvaranja novca posredstvom kreditne ekspanzije prikazati na sljedeći. možda pregledniji. Krediti koje banke mogu odobravati bivaju sve manji budući da rezerva likvidnosti iznosi 40% depozita (0. Banka A B C D Ostale Ukupno Novi depoziti 100 60 36 21.64 12. itd. Neka bivši vlasnik osobnog računala primljeni novac deponira u banku C. Dio pologa će banka C plasirati na način da odobri kredit osobi C od 21.96 19.44 150 Nove rezerve 40 24 14..15. način: Tablica 48.6 32.6 12.4 250 Novi krediti 60 36 21. Proces će trajati sve dok novi depoziti proizvode višak rezervi. itd.4 na jedinicu depozita).96 100 349 . NOVAC I MONETARNA POLITIKA osobi B odobriti kredit od 36 novčanih jedinica (60-24).4 8.

za 150 novčanih jedinica..98 Nakon što se slegla prašina multiplikatorskog procesa. 249.5 98 Prema: Dyal. moguće je zaključiti da je depozit od 100 novčanih jedinica izazvao povećanje depozita za 250 novčanih jedinica. iznosi 2. odobrenih kredita za 150 novčanih jedinica. 4 = 2. kako ga još zovu. N. u našem primjeru. novčani multiplikator se izračunava na sljedeći način: Novčani multiplikator = 1 Rezerva likvidnosti na jedinicu depozita( r ) = 1 r = 1 0. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slika 141. str.5.: Basic Economics.A. Macmillan Publishing Company. dakle. a rezerve su povećane za 100 novčanih jedinica. New York. 350 . potencijalni) novčani multiplikator. Karatjas. J.15. Naime. 1985. Zašto? Zato što (jednostavni ili. Novčana je masa (količina novca u opticaju) povećana za iznos novih kredita.

depoziti su povećani za 250 novčanih jedinica (100 ⋅ 2. kao u našem primjeru. može teći i u suprotnom smjeru.5 ⋅ 60 = 150 ∆M = 0 .4). Istina. u obliku gotovine. ali od njih valja oduzeti izvorni depozit (100) koji je stvorio višak rezerve. novčani multiplikator iznosi 2. Razlog je tomu jednostavna činjenica da se krediti koje su banke odobrile (zahvaljujući višku rezerve) ne moraju vratiti. tada se novčana masa (količina novca u optjecaju) može maksimalno povećati 2.5 puta u odnosu na inicijalno povećanje viška rezerve (∆VR).4 Promjena novčane mase (∆M) = Depozit je od 100 novčanih jedinica stvorio višak rezerve od 60 novčanih jedinica (budući da je r = 0. Oni mogu biti zadržani.5 ⋅ ( − 60) = −150] . doći će do smanjenja viška rezerve (-60) te će multiplikatorski učinak značiti da je novčana masa smanjena za 150 novčanih jedinica [2. Banke stvaraju novac odobravajući kredite. Dakle. U pravilu je stvarno povećanje novčane mase manje od potencijalnog. Proces. tek novi depoziti stvoreni kreditnom aktivnošću banaka povećavaju novčanu masu. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Kada. u banke stvarajući novi višak rezerve.5. u obliku depozita.5 = 250).15. Povećanje je količine novca (150) jednako povećanju odobrenih zajmova-kredita. U tom slučaju multiplikatorski proces biva prijevremeno završen. izvan računa banaka. maksimalno mogućeg povećanja odnosno povećanja koje omogućava novčani multiplikator. Ukoliko 100 novčanih jedinica bude povučeno iz bankarskog sustava. te potencijalno (teorijski moguće) povećanje novčane mase iznosi 150 novčanih jedinica. 351 . dakako. 1 ∆ VR x ∆ VR ili r r 1 x 60 = 2. odnosno količinu novca.

Šokman. 1992. u svezi toga.. 178.: The Money Market. Zagreb.. str. itd. U obavljanju svojih poslova Hrvatska narodna banka je samostalna i odgovorna Hrvatskomu državnomu saboru. 26. U međuvremenu je Narodna banka Hrvatske dobila novo ime. te je sada Hrvatska narodna banka. utvrđuje opću likvidnost banaka. svibnja 1995. 101 Vidjeti: Stigum. Hrvatska narodna banka samostalno utvrđuje zadatke monetarne i devizne politike te.”100 Riječ je o anticikličkoj monetarnoj politici. odnosno da se ona potiče kada ekonomija zapadne u recesiju. Hrvatska narodna banka odgovara za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstvu. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. domaće i međunarodne likvidnosti zemlje. podržava ciljeve ekonomske politike Republike Hrvatske.: Monetarno-kreditna politika. 100 Perišin. Konkretnije. utvrđuje količinu novca u optjecaju.. riječ je o nastojanju da se realizira puna zaposlenost i stabilnost cijena na način da se ograničava posrednička aktivnost banaka kada ekonomija ekspandira. S razlogom je nazivaju banka banaka budući da ona obavlja (primarnu) emisiju novca. Dow Jones-Irwin.99 Centralna banka je “posebno respektabilna zbog značenja funkcija koje obavlja i odgovornosti da na najbolji mogući način monetarnu politiku i funkcioniranje kreditnog aparata uskladi s općom ekonomskom politikom. te odgovara za realizaciju monetarne politike.101 Vidjeti: Zakon o Narodnoj banci Hrvatske. CENTRALNA BANKA I MONETARNA POLITIKA Centralna je banka središnja monetarna ustanova svake zemlje. 99 352 . I. kontrolira banke. M. Illinois. Informator.5.15. Narodne novine. broj 35. Homewood. A. Ona. izdaje novčanice i kovani novac. 1983. pri čemu ta podrška ne smije ugroziti stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu. Centralna banka Republike Hrvatske je Hrvatska narodna banka. svojim djelovanjem.

Prikazat će ga sljedeća slika: U ekonomistovom rječniku izrazi novčana masa. Instrumenti monetarne politike Monetarna je politika pokušaj centralne banke da kontrolira razinu cijena i outputa posredstvom promjena novčane mase ili količine novca u optjecaju.1. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. 102 353 .5. rezerva likvidnosti i eskontna stopa. količina novca pa i novčana zaliha imaju isto značenje.15.5. 15.102 Monetarna baza ili novčana baza (poznata i kao primarni novac ili “high-powered money”) jest zbroj gotovog novca (novčanica i kovanog novca) u optjecaju i ukupnih rezervi banaka. Riječ je o kupovinama i prodajama državnih vrijednosnih papira koje obavlja centralna banka kako bi utjecala na monetarnu bazu i posredstvom nje djelovala na količinu novca u optjecaju.1. U tom smislu su centralnoj banci na raspolaganju sljedeći instrumenti: operacije na otvorenom tržištu.1. Postoji sasvim određeni odnos između novčane baze i novčane mase. Operacije na otvorenom tržištu Operacije su na otvorenom tržištu najsnažniji i najčešće korišteni instrument monetarne politike.

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

Slika 142.

Prodaja državnih obveznica od strane centralne banke ima za posljedicu “prorjeđivanje”, odnosno smanjivanje novčane mase. Kupovinom državnih obveznica banke smanjuju vlastite rezerve. Primjerice, kada banke kupe državne vrijednosne papire u iznosu od 100 novčanih jedinica njihova se ukupna rezerva, ali i višak rezerve, smanjuje za isti iznos. Dolazi, očigledno, do kontrakcije monetarne baze (smanjuju se ukupne rezerve banaka), ali je moguća kontrakcija novčane mase znatno veća. Ukoliko je r=0,2, tada smanjenje viška rezerve od 100 znači potencijalno smanjenje novčane mase od 500 novčanih jedinica. 1 100   = −500 . Pad ukupnih rezervi banaka reducira  ∆M = ⋅ ∆VR = −   r 0 ,2 sposobnost bankarskog sustava da, posredstvom kredita, stvara novac. Međutim, kupac državnih obveznica može biti i javnost uopće. Pretpostavimo da ste upravo vi kupili državne obveznice vrijedne 100 novčanih jedinica. Plaćanje ste u cijelosti obavili pomoću depozita koji posjedujete u vašoj banci. Smanjenje depozita stavlja banku u gotovo isti položaj u kojem bi se našla da je sama kupila državne obveznice. Fina razlika ipak postoji. Ukupne rezerve banke i depozit bilježe isti pad - 100 novčanih jedinica. Pad depozita, međutim, izaziva pad rezerve

354

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

likvidnosti i to za 20 novčanih jedinica. ∆Depozit (100) ⋅ r (0 ,2) = 20 . Zbog toga smanjenje viška rezerve iznosi 80 novčanih jedinica.

[

]

[∆Ukupne rezerve (100) - ∆ Rezerva likvidnosti (20) = ∆VR(80)] .
U ovom je, dakle, slučaju smanjenje viška rezerve manje nego u slučaju kada se banke javljaju u ulozi kupaca državnih obveznica. Do smanjenja viška rezerve neće doći ukoliko kupljene vrijednosne papire platite gotovim novcem. U tom se slučaju, doduše, smanjuje monetarna baza, ali samo onaj njezin dio koji obuhvaća gotov novac u optjecaju. Prema tomu, prodaja državnih obveznica uvijek smanjuje novčanu bazu (bilo njezin gotovinski ili rezervni dio) i, stoga, ima za posljedicu smanjenje novčane mase. Centralna će banka kupovati državne obveznice kada je, po njenoj procjeni, potrebito povećati novčanu bazu odnosno novčanu masu. Neka centralna banka kupi od banaka državne obveznice u vrijednosti 100 novčanih jedinica. Prodajom državnih vrijednosnih papira banke povećavaju ukupne rezerve i višak rezerve za 100 novčanih jedinica. Ako je, kao u prethodnim slučajevima, r=0,2 i ukoliko su banke spremne ovako nastali višak rezerve plasirati u obliku kredita tada moguće povećanje novčane mase iznosi:

∆M =

1 100 ⋅ ∆VR = = 500 . r 0 ,2

I javnost se može pojaviti u ulozi prodavatelja državnih obveznica. I opet pretpostavimo da ste upravo vi centralnoj banci prodali državne obveznice u iznosu od 100 novčanih jedinica. Deponirajte dobiveni novčani iznos u vašu banku. Ukupne rezerve banke i depozit banke rastu za isti iznos - 100 novčanih jedinica. Međutim, vaš depozit povećava rezervu likvidnosti i to za 20 novčanih jedinica.

355

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

iznosi 80 novčanih jedinica

[∆Depozit(100) ⋅ r(0 ,2) = 20] . Zbog toga povećanje viška rezerve banke
∆Ukupne rezerve (100) - ∆ Rezerva likvidnosti (20) = ∆ VR (80) .

Povećanje je viška rezerve manje nego u slučaju kada banke neposredno prodaju državne obveznice. Naime, jedan dio vašeg depozita (20) ima poslužiti kao rezerva likvidnosti. Zbog tog je razloga i mogući multiplikatorski učinak manji u usporedbi s onim koji se javlja kada banke jesu u poziciji prodavati državne obveznice centralnoj banci. Do multiplikatorskog učinka neće doći ukoliko novčana sredstva, dobivena prodajom državnih obveznica, zadržite, u obliku gotovine, izvan bankarskog sustava. U tom će se slučaju povećati samo gotovinska komponenta i novčane baze i novčane mase. Valja zaključiti kako operacije na otvorenom tržištu izazivaju, u pravilu, multipliciranu ekspanziju odnosno kontrakciju novčane mase. Novčana jedinica koju centralna banka utroši kupujući državne obveznice povećava novčanu masu za nekoliko novčanih jedinica. Isto tako, novčana jedinica koju centralna banka primi prodajući državne obveznice smanjuje novčanu masu za nekoliko novčanih jedinica.
15.5.1.2. Rezerva likvidnosti

Centralna je banka u stanju utjecati na veličinu viška rezerve, te veličinu (jednostavnog) novčanog multiplikatora posredstvom promjena rezerve likvidnosti. Dosada smo pretpostavljali da postoji jedna stopa rezerve likvidnosti. Dakako, u stvarnosti postoje različite stope za različite vrste depozita. Povećavajući rezervu likvidnosti odnosno stopu rezerve likvidnosti centralna banka reducira višak rezerve unutar bankarskog sustava, smanjuje njegov kreditni potencijal, smanjuje veličinu novčanog multiplikatora i, konačno, smanjuje količinu novca u optjecaju.

356

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

Smanjenje stope rezerve likvidnosti izaziva, naravno, suprotne učinke. Pretpostavimo da banke raspolažu sa 100 novčanih jedinica depozita. Ukoliko je r=0,4, tada rezerva likvidnosti iznosi 40 novčanih jedinica, a višak rezerve 60. U ovom se slučaju novčana masa može povećati za 150 novčanih jedinica.

∆Μ =

1 ⋅ 60 = 2 ,5 ⋅ 60 = 150 0 ,4

Što će se dogoditi ukoliko centralna banka, ceteris paribus, smanji r? Neka on sada iznosi 0,2. Ukupne su rezerve banaka ostale neizmijenjene. Smanjila se, međutim, rezerva likvidnosti, a povećao višak rezerve. Rezerva likvidnosti iznosi 20, a višak rezerve 80. Pad stope rezerve likvidnosti nije omogućio samo rast viška rezerve, već i povećanje novčanog multiplikatora. Zahvaljujući tomu, maksimalno mogući rast novčane mase iznosi 400 novčanih jedinica.

∆Μ =

1 ⋅ 80 = 5 ⋅ 80 = 400 0 ,2

Promjene su stope rezerve likvidnosti relativno rijetke. Riječ je, naime, o vrlo snažnom instrumentu monetarne politike (njegove promjene utječu ne samo na veličinu viška rezerve, već i na veličinu novčanog multiplikatora) čije male promjene izazivaju snažne reakcije novčane mase. Uostalom, česte bi promjene stope rezerve likvidnosti bankarsko poslovanje učinile sasvim nesigurnim i nepredvidljivim.
15.5.1.3. Eskontna stopa

Eskontna ili diskontna stopa jest kamatna stopa na kredite koje centralna banka odobrava ostalim bankama. Povećavajući eskontnu stopu centralna banka može takvu vrst zajmova učiniti skupima, te može obeshrabriti banke da na taj način povećavaju svoje rezerve. Ovo, 357

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

dakako, smanjuje kreditnu sposobnost banaka. Valja dodati da rast eskontne stope djeluje i u smislu povećavanja aktivnih kamatnih stopa poslovnih banaka. I ovo pridonosi smanjenju kreditne aktivnosti. Kada, pak, želi povećati novčanu masu centralna će banka sniziti eskontnu stopu, pojeftiniti kredite i povećati kreditnu ekspanziju. Promjene su eskontne stope poruka centralne banke o tome kakvu monetarnu (ekspanzivnu ili restriktivnu) politiku namjerava provoditi u budućnosti. Viša eskontna stopa signalizira da je plan provoditi tvrdu, restriktivnu monetarnu politiku čiji je cilj smanjenje novčane mase. Niža eskontna stopa upućuje na provođenje ležernije, ekspanzivne monetarne politike čija je zadaća povećanje količine novca u optjecaju. 15.5.2. Ekspanzivna monetarna politika Recesijski GNP jaz postoji kada je ravnotežni realni GNP manji od potencijalnog. Ekonomiju, u tom slučaju, opterećuje određena, veća ili manja, ciklička nezaposlenost. Na koji način eliminirati recesijski jaz odnosno realizirati punu zaposlenost? Potrebito je, dakako, povećati agregatnu potražnju. U tom će smislu monetarne vlasti nastojati smanjiti aktualne kamatne stope. Ovo će učiniti na način da povećaju količinu novca u optjecaju. Rast novčane mase moguće je realizirati povećavajući višak rezerve kojim raspolaže bankarski sustav. Centralna banka to može učiniti na jedan od, nama poznatih, načina: kupujući državne obveznice, smanjujući rezervu likvidnosti ili snizujući eskontnu stopu. Cijeli se proces može prikazati na sljedeći način:103

103

Vidjeti: Dyal, J.,A.,Karatjas, N.: Basic Economics, Macmillan Publishing Company, New York, 1985., str. 253.

358

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

↑VR → ↑ M → ↓ k' → ↑ I → ↑ AP → ↑GNP . Rast viška rezerve (VR) povećava novčanu masu (M). Povećanje količine novca u optjecaju izaziva pad realnih kamatnih stopa (k’). Pad kamatnih stopa ima za posljedicu rast investicija (I) i agregatne potražnje (AP). Rezultat je, dakako, rast realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP). Zadaća je ekspanzivne monetarne politike vratiti ravnotežni realni GNP na razinu potencijalnog GNP-a. Podsjećanja radi obratimo pozornost na sljedeću sliku. Slika 143.

Ekspanzivna monetarna politika povećava ne samo ravnotežni realni GNP, već i razinu cijena. Prema tomu, valja voditi računa da povećanje novčane mase i, s tim u svezi, pad kamatnih stopa ne izazove prekomjerno povećanje agregatne potražnje i, kao posljedicu toga, ozbiljan i zabrinjavajući rast cijena. Ova će opasnost biti to veća, što je

359

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

recesijski jaz manji odnosno što je ekonomija bliža svom potencijalnom bruto nacionalnom proizvodu. 15.5.3. Restriktivna monetarna politika Pojava će inflacijskog GNP jaza aktivirati restriktivnu monetarnu politiku kako bi se smanjila agregatna potražnja i ekonomija “ohladila”. Potrebito je smanjiti višak rezerve (VR) kako bi se reducirala količina novca u optjecaju (M). Prodaja državnih obveznica, povećanje rezerve likvidnosti i rast eskontne stope dovest će do smanjenja novčane mase. Reducirana će novčana masa izazvati rast kamatnih stopa (k’) što će potaknuti pad investicija (I), pad agregatne potražnje (AP) i ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP).

↓ VR → ↓ M → ↑ k ' → ↓ I → ↓ AP → ↓GNP

15.5.4. Monetarizam Upravo opisasmo bit Keynesovog učenja o utjecaju novčane mase i njezinih promjena na agregatnu potražnju. Naime, prema Keynesovu učenju promjene novčane mase utječu na agregatnu potražnju isključivo posredstvom promjena kamatnih stopa.

360

ljudi će jedan dio povećanih likvidnih novčanih sredstava.15. Kupovat će. a potom. vrijednosne papire kao što su. kao što već rekosmo. Ljudi su voljni višak likvidnog novca ustupiti drugima i. primjerice. Međutim. posredno. dakle. angažirati na način da zarađuje kamatu. njihov je stav da promjene novčane mase imaju i neposrednog utjecaja na agregatnu potražnju. naplatiti kamatu. obveznice. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slika 144. te je potraživana količina likvidnih novčanih sredstava (gotovina i depozitni novac .drže da promjene novčane mase doista tangiraju kamatne stope. i agregatnu potražnju. pri kamatnoj stopi (k’0). Ovo će dovesti do pada kamatne stope (k’1) i. dakako. 361 . Ukoliko centralna banka poveća novčanu masu (kao što je učinila na prethodnoj slici). do rasta investicija i agregatne potražnje.M1) veća što je kamatna stopa manja.monetaristi . Neki ekonomisti . Kamatna je stopa oportunitetni trošak držanja novca. Potražnja za novcem označava količinu novca koju stanovništvo želi držati u obliku gotovine ili depozitnog novca pri različitim kamatnim stopama.

. Milton Friedman. već će jedan njihov dio biti namijenjen kupovini različitih (trajnih) dobara. povećanje novčane mase povećava agregatnu potražnju čije povećanje izaziva rast nominalnog GNP-a. Cincinnati 1988. Ukoliko. uz pretpostavku da se v ne mijenja.15. M poraste za 5% tada će. nominalni GNP. 104 Vidjeti: McEachern. 362 . ↓ k' Monetaristički pristup: ↑ M ↑I ↑ AP →↑ GNP Najpoznatiji predstavnik i otac suvremenog monetarizma. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Razliku između keynesijanskog i monetarističkog učenja pokušajmo prikazati na sljedeći način:104 Keynesijanski pristup: ↑ M →↓ k ' →↑ I →↑ AP →↑ GNP .: Economics -A Contemporary Introduction. Monetaristička se filozofija oslanja na kvantitativnu teoriju novca. ovisi o obliku krivulje kratkoročne agregatne ponude. SouthWestern Publishing Co. primjera radi. Kao što znamo. Ovo će neposredno povećati agregatnu potražnju. Prema tomu. str. 337. U kojoj će mjeri rast razine cijena (P) odnosno rast realnog GNP-a (Q) pridonijeti povećanju nominalnog GNP-a (P ⋅ Q). porasti za 5%. smatra da rast novčane mase neće dovesti samo do kamatonosnog angažiranja viška likvidnih sredstava. A.. također. Prema monetarističkomu je učenju količina novca najvažnija odrednica agregatne potražnje. W. kvantitativna teorija novca tvrdi da ukoliko je brzina novca relativno stabilna i predvidljiva tada jednadžba prometa (M ⋅ v = P ⋅ Q) pokazuje utjecaj promjena količine novca (M) na nominalni GNP (P ⋅ Q).

naime. kaže da količina novca (pod pretpostavkom da je brzina novca stalna) mora rasti istim tempom kao i realni GNP. U obrnutom je slučaju rast nominalnog GNP-a u većoj mjeri posljedica rasta realnog GNP-a. kojega se valja pridržavati da bi ekonomija bila zdrava i stabilna. pratiti promjene realnog GNP-a. ako se v mijenja. količina novca mora. Njezin je. povećanje je nominalnog GNP-a u velikoj mjeri posljedica rasta razine cijena. Rast će realnog GNP-a u tom slučaju biti praćen stabilnom razinom cijena. utjecaj na agregatnu potražnju tek posredan (preko kamatnih stopa) i stoga manje učinkovit i teško predvidljiv. Zaključimo kako pristalice Keynesovog učenja daju prednost fiskalnoj politici kada je u pitanju upravljanje agregatnom potražnjom. Ključno monetarističko pravilo. 363 . nakon potrebitih prilagodbi. Njihov je stav da je monetarna politika znatno manje efikasno oruđe makroekonomske politike. Kada ekonomija funkcionira na granici vlastitih fizičkih mogućnosti. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slike 145. Ili. a te je promjene moguće anticipirati.15.

praćen ili padom osobne potrošnje (C ) ili padom privatnih investicija (I). Statistike pokazuju da niti jedna od ekstremnih pozicija nije u pravu. i monetarna i fiskalna politika jesu u stanju utjecati na agregatnu potražnju. Rast je državne potrošnje (G).15. Monetarizam fiskalnoj politici dodjeljuje tek drugorazrednu ulogu. rast državne potrošnje rezultat državnog zaduživanja ono može izazvati rast kamatnih stopa i. monetaristi favoriziraju monetarnu politiku budući da ima. Svakako. Glavni prigovor koji on upućuje fiskalnoj politici jest tzv. učinak istiskivanja. Ukoliko je. po agregatnu potražnju i realni GNP. Rast državne potrošnje “istiskuje” privatne investicije ili biva kompenziran. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Nasuprot tomu. Pad osobne potrošnje neutralizira rast državne potrošnje. Ukoliko je rast državne potrošnje financiran iz povećanih poreza. stoga. Učinci rasta državne potrošnje. i jedna i druga imaju svojih prednosti i nedostataka. padom privatnih investicija. tada državna potrošnja smanjuje ili “istiskuje” osobnu potrošnju. Naime. u velikoj mjeri. bivaju minorizirani padom osobne potrošnje ili padom privatnih investicija. pak. 364 . snažan i predvidljiv utjecaj na agregatnu potražnju i nominalni GNP. u pravilu. pad privatnih investicija. prema njihovomu dictumu.

Dragičević. Richard D. Coase. T. 1987. 1991.. Friedman. Clarendon Press. New York. vol. Bilić.. Irwin. J.Irwin. 1988. 4. L. Boston.. Oxford.A. R.LITERATURA LITERATURA 1. d.. Journal of Law and Economics. A.3. Homewood. 1995. N. M.: Tržište. Houghton Mifflin Company. Zagreb. Zagreb. and the International Sector.: Macroeconomics.: Basic Economics. 5. Zagreb. and the Market. Black. BPI. "Naprijed". Baily.: Kapitalistička revolucija. Split. Bronfenbrenner. 1996.P. 1985. P.: Politička ekonomija. Sichel.. 365 . D. Gardner. 10. 1991. Baban. I. Homewood. Efficiency. M..: The Problem of Social Cost. W. 7.: Ethics. Lj.: Money and Banking.. Školska knjiga. Informator. W.: Ekonomski leksikon.. Daniel. Dyal. Berger. N.d. A. Inc. 1985. 1991. 6. Financial Markets. Karatjas.: Macroeconomics. 3. Buchanon. 8. Pravni fakultet u Splitu. 9. Macmillan Publishing Company. October 1960.. 2..

: The Life of John Maynard Keynes. 1983. 1958. 1991. 1984.LITERATURA 11. Macmillan and Co. Globus .. Kultura.: Almost Everyones Guide to Economics.: Macroeconomics-Theories and Policies. 12. Zagreb.: Anatomija moći. V. The Dryden Press.. C.o. Dornbusch. R. R. Heyne. R.. 18.. Zagreb. Norton & Company.. Eckert. J. T. 20. Friedman.C. Leftwich. Fischer. R. Stvarnost.: Ekonomija za svakoga.. Mc Graw-Hill Book Company. 1995. Macmillan Publishing Company. Schmalensee. Hilferding. R. Beograd. J. Lexington..K. Hall.. L. Harrod. 1986. Poole. P.: Principles of Macroeconomics. 1992. 14. R. Friedman. 13.o..: The Price System and Resource Allocation.: Introduction to Macroeconomics. 366 .. K. Thurow. M..: Macroeconomics . London. R. Zagreb.. K. Performance and Policy.. M. Galbraith. 1981. F.. L. Stvarnost. W.: Kapitalizam i sloboda. Galbraith.W. R. Macmillan Publishing Company. J.: The Economic Way of Thinking. "Mate" d.. New York. S. Avon. New York. Penguin Books Ltd.Theory. 21.. 16. E.: Financijski capital.: Doba neizvjesnosti.. 1981. H. 15.B... 23. W. 17.: Free to Choose. J.Školska knjiga. R. Galbraith. 1988. Henderson. Harmondsworth. 22. 1987. New York. J. R. New York. New York. 19. Friedman. D. 24. Froyen. 1986... Heath and Company. Taylor. Zagreb.. 1988. Inc. 1951. D. Heilbroner..

: Počela političke ekonomije. Norton & Company. Irwin. Mansfield.LITERATURA 25. Zagreb. Zagreb. Marshall. Zagreb. Družba "Braća hrvatskog zmaja" i MATE d. Boston.. Hyman. 1989. New York. MED.: Economics. New York. 1979.. Addison-Wesley Publishing Company. 1990. tom 19.: Opća teorija zaposlenosti. 367 . H..: Microeonomics. W.o. South-Western Publishing Co. Zagreb. K.: Osnovi kritike političke ekonomije I. 1988. Lorković. 37.: Economics .. Parkin.W. A. The Dryden Press.H. 35. Beograd.o. M. Inc. Inc. 1994. B.: Monetarno-kreditna politika.: Introduction to Economic Principles. Prosveta. A. Boston. 1989. Perišin. 1992. kamate i novca. M.A Contemporary Introduction. N.: Uvod u ekonomiju. B.G. 29.. H. Centar za kulturnu djelatnost. Mankiw.o. Mc Graw -Hill Book Company.: Economics. Ulbrich.. N. Marx. "Mikrorad" d. Irwin. Zagreb. E. I. . W.Ekonomski fakultet Zagreb. Centar za kulturnu djelatnost. 27. (reprint). 1987. Keynes. 1987. 1993. D... New York. Cincinnati. J..: Principles of Economics. Informator. 26..: Modern Microeconomics . A. 36. 30. N. 32. 1998. R. 1989.. 1991. McEachern.: Načela ekonomike.o.. Hyman. 33. D. Inc.Analysis and Applications. 34. 28. Mabry. Kovačević. New York. Šokman.. 31..

Truett. 26. J. Zagreb. 1996. Zagreb. L. New York.: Načela političke ekonomije. Globus. D. Zagreb. broj 35. M. 39. New York. Times Mirrox/ Mosby College Publishing. New York.: Ekonomija. Zagreb.1995. Schelling.. Zagreb. Zakon o trgovačkim društvima.05. D.: Economics. Centar za kulturnu djelatnost. Kultura..: The Strategy of Conflict. Louis 1987. 2000. Wonnacott. 48..LITERATURA 38. 44. Informator. 1983.: Treći put. 1947. B. Wonnacott. P.: The Political Economy of Prosperity. A. 1983. 49. M. Sammuelson. Okun.C. R. P. Washington. 1992.. W. 40. 42. Truett. Nordhaus. Masmedia. Šik.. 1990. Narodne novine. 43. D. 46. O. 50. J. McGraw-Hill.. . Schiller. 1983. 41.: The Money Market. Dow Jones-Irwin. Beograd 1970.. Oxford University Press.: Microeconomics. Stigum.: Istraživanje prirode i bogatstva naroda. 1993. 51. Zakon o narodnoj banci Hrvatske.A. 1970. 47. Ricardo. Socialism and Democracy.. Schumpeter. St. The Brookings Institution. T. Homewood.B. Zagreb. New York 1960.: Essentials of Economics. 368 Poslovni rječnik. R. A. Smith. John Wiley & Sons. 45.: Capitalism. "Mate".

181 369 . 187. 6-7 decentralizirana. 347 Bentham. 11 darvinizam (socijalni). Ronald. 63-64 alokacijska efikasnost. 221-222 pareto suboptimalna. 260 nacionalni. 9. 255-257 mjerenje. 307. 7-8 pareto optimalna. agregatni. 264 raspoloživi. 222 normalna. 258 komplementarna. 348 sekundarna emisija novca. 94-101 ravnotežna. 258. 244 potencijalni. 10 bogatstvo. 45 intermedijarna. 58 čišćenja tržišta. 45 privatna. 117-118 crta proračuna. Jeremy. 241 deflator bruto nacionalnog proizvoda. 189 Coase. 255 inferiorna. 222 slična. 222 kapitalna. 51 bruto nacionalni proizvod. 65 vlasnika čimbenika proizvodnje. 26-27 relativna cijena dvaju dobara. 46 miješana. Charles. 265-266 devalvacija. Eugen. 228-231 amortizacija. 224-227 Č čimbenici proizvodnje. 166-169 dno.226. 266 dobra. 223 B banka. 222 crta izotroška.223. 232 dominantna strategija. 153. 256 deflacija. 27 dionice. 181 dominantna strategijska ravnoteža. 264 realni. 347 centralna. 10 antimonopolno zakonodavstvo. 303 analiza. input. 255 javna. finalna. 256 realni. 244. 6 centralizirana. 244 depresija. 257-261 nominalni. 235 Böhm-Bawerk. 203 output.POJMOVNO IMENSKO KAZALO POJMOVNO I IMENSKO IKAZALO A alokacija resursa. 187-188 D Darwin. 263 osobni. 120 dohodak. 173 C cijena. 232 Coaseov teorem. 259. 114 diskriminacija cijena. 202 troškova i koristi. 309 disekonomija razmjera. 67 relativna cijena inputa.

minimalni. 328 granična sklonost štednji. 305-306 duopol. Thomas. Hermann Heinrich. 316-317 granična sklonost uvozu. 193-194 granični privatni trošak. 17 keynesijanska. 326 granična sklonost potrošnji. 243 G Gossen. Milton. 7-8. 16. 233 ekonomika. 47-49 potražnje. Friedrich. 229 pozitivne. 133-134 granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje. 227 negativne. 362 I indeks potrošačkih cijena. 294. 114. 213 granična korisnost. 241 godišnja stopa. 223 granična porezna stopa. 33-34 ekonomija razmjera. 9 socijalistička. 295. 37-47 eskontna stopa. 171. 9. 274 funkcija. 316 granična stopa supstitucije dvaju dobara. 5 Hume. 289 laissez faire. 229. 60. 194 gubitak. David. 124 granični društveni trošak. 224 granična efikasnost kapitala. 301. 228-229 granični prihod. 33-34 oskudica i. 6-7 tržišna. ponude. 6. 265 eksternalije. 227. 16 ekonomska renta. 103-104 granični trošak. 51 Gossenovi zakoni. 259 funkcija. 143-144 elastičnost. 154. 246 F fiskalna politika. 109-110 granični trošak čimbenika proizvodnje. 143-144 prosječni. 116. 357 H Hayek.187-188 investicije. 228 granični proizvod. 8. 228. 6-7. 304-305 370 .POJMOVNO I IMENSKO KAZALO država. 51 inputi (vidjeti: čimbenici proizvodnje). 190-191 ekspanzija. funkcije. 241-242 inflacija. 9. 9 ciljevi. 230 granična korist. 9 kapitalistička. 72-73 granična stopa supstitucije kapitala radom. 56 granična društvena korist. 258-259 bruto privatne domaće. 331 granična sklonost trošenju. 53. 181 E ekonomija. 16 Hobbes. 338 Friedman. 221 državna potrošnja. 13 definicija.

Karl. 173 monopson. 360 monopol. 51-52 Malthus. 284-285 zaposlenost veća od pune i. 118-119 jednadžba prometa. 276 kapital. William Stanley. 241 makroekonomska ravnoteža. 347 M3. 70-72 Keynes. 247 različite interpretacije. 346-347 M2. 263 potražnja. 285-286 recesijski. 154 monopolistička konkurencija. 198 monopsonistička konkurencija. 187 karta izokvanti. 51.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO neto privatne domaće. granična. 125-126 karta izotroškova. 287 klasično objašnjenje. 121-122 karta preferencija. 283. 303 kapacitet. Thomas Robert. 352 ekspanzivna. 215. 362 monetarna politika. 275 korisnost. 64-65 Jevons. 15. 187 realni. John Maynard. 222 L Lorenzova krivulja. 214. 256. 154 prirodni. Karl. 153. 12-14 Marx. 266 inflacijski. 272. 222 čista. 201 371 . 286-287 M M1. 289 nezaposlenost i. 265. 246 J javna dobra. 246. 60 izvoz. 308 odrednice. 51 K kamata. 275 kontrakcija. 275 realna. 237 jaz bruto nacionalnog proizvoda. 180 Menger. 10 Marshall. 51 mikroekonomika. granična. 60-223 ukupna. 347 makroekonomika. 302 korist. 285 jednadžba izotroška. 241 monetarizam. 318 agregatno trošenje i. 307 kvantitativna teorija novca. 216 kamatna stopa. 154. funkcija. 217. 360-362 keynesijanska ekonomika i. 187 financijski. 11 matrica isplata. 358 instrumenti. 53 ukupna. 14. 287 koeficijent koncentracije. 183 količina novca u optjecaju. 222 miješana. 353 restriktivna. 233 zakonski. 248 jednadžba proračuna. 286 puna zaposlenost i. Alfred. 318 keynesijansko objašnjenje.

306 funkcija. 23 kratkoročna agregatna. 339 poslovni ciklus. 277-278 tržišna. 23 agregatna. 354 novčana masa (vidjeti također: količina novca u optjecaju). 176 diferencirani. 251 prirodna stopa. 53. 259. 19-20 oligopson. 58 potrošačeva ravnoteža. 264 faze. 300-301 novčana baza. 20 agregatna. 205 neto korist. 266-267 oligopol. 251 stopa. 9 osobni dohodak. 260. 19 agregatna. 309-310 P paradoks štednje. 251 poduzeće. 188 suzdržavanja. 264 neizravni. 337 granična porezna stopa i. 24 agregatna. 19 zakon potražnje. 276 dugoročna agregatna. 330 Phillipsova krivulja. 181 nesavršena konkurencija. 269 elastičnost. 346. 23 zakon ponude. 176 čisti. 265 potopljeni trošak. 250 strukturna. 7-8 nezaposlenost. 341 otvoreno gospodarstvo. 250 ciklička. 343 oblici. 342 izravni (osobni). 269-270 O Okun. 321. 264 N nacionalni dohodak. 226 neto nacionalni proizvod. 276 novac. 187-188 ponuda. 61. 261. 251 frikcijska. 334 autarkično gospodarstvo. 350 porezni multiplikator. 252 sezonska. 87 poduzetništvo. funkcije. autonomni. 354 novčani multiplikator. 60. 201 potrošački probitak. 266 Okunov zakon. 263 Nashova ravnoteža. 337-338 operacije na otvorenom tržištu. 176 potražnja. 344 porezi. 173 neto investicijski dohodak. 263 neto. 253-255 plaća. 326-327. 37-47 individualna. 19 tržišna. 23 ponuđena količina.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO multiplikator autonomnog trošenja. Arthur. 263 "nevidljiva ruka". 353 oskudica. 47-48 individualna. 75 372 . 276-277 elastičnost. 146 potraživana količina. 263 neto izvoz. 339 inducirani.

309 rezerva likvidnosti. 101 u kratkom razdoblju. 53. 56. 264 ravnoteža. 88 ekonomski. 177 subvencija. 307. 205 Š štednja. 9 Stagflacija. 315 agregatna. 238 raspoloživi dohodak. 230 supstituti. 328 inducirana. 163 prinosi razmjera. 131-133 savršeni konkurent. 183 tržišna. 267 Smith. 235-237 dohotka. prekidanje. 222-223 profit. 144 u dugom razdoblju. 294 nakon poreza i transfera. "milo za drago". 162 normalni. 283. 104-105 ukupni. 133-134 prosječni. 153. 101-102 proizvodnja. 132 sindikat. 267 strategija. 46 R rad. Paul Anthony. 318 Nashova. 295 radna snaga. 258. 246 problem slobodnog jahača. 238 granica. 316 prosječna sklonost.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO potrošnja. 114. 235-237 373 . David. Adam. 221-222 prijelomna točka. 293-301 autonomna. 210 siromaštvo. 300-301 funkcija. 356 Ricardo. 238-239 tržišna. 101 slampflacija. 152 prosječni. 116 recesija. 76-77 suradnička. 150-151 maksimalni. 301. 136. 114. 103-104 prosječni. 298 granična sklonost. 209. 295. 265 renta. 10. 37. 298 granična sklonost. 187 ponuda. 238 proizvod. 221-222 država i. 142. bogatstva. 331 prosječna sklonost. 294. 134 ukupni. 116 rastući. 116 stalni. 181 potrošačeva. 140-141 S Samuelson. 114. 26-27 preuzimatelj cijene (vidjeti: savršeni konkurent) prihod. 294. 133 realokacija resursa. granični. 250 raspodjela. 61. 181 makroekonomska. 17 savršena konkurencija. 295 funkcija. 183 strategijska interakcija. 88 monopolski. dominantna strategijska. granični. 114 opadajući. 295. 188 revalvacija.

271 supstitucije. 23 zakon potražnje. 79. 177-178 tehnika proizvodnje. 314-315 autonomno. 151 fiksni. 132. 67.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO T tajni sporazum. 364 X x neefikasnost. 316 odrednice. 315-316 ravnotežno. 126 tehnološki efikasna. 351. 316-317 inducirano. 89 realne kamatne stope. 345-346 U učinak. 197 trošak čimbenika proizvodnje. 131 ravnoteža. 232 vodstvo u cijenama. 187 dobara i usluga. 354 vlasnička prava. 171 374 .209. 89. 177 vrh. 272 realnog bogatstva. 179. 179 zemlja. 206 vanjske trgovine. 7-8 višak rezerve. 230. 190 trošak. 106-107 zakon ponude. 232 ukupni.53 zakon opadajućih prinosa. 194 prosječni. 259 transferna zarada. 309 granična sklonost. čimbenika proizvodnje. 215-217 zakon opadajuće granične korisnosti. 272 teorija granične korisnosti. 177 tržište. 345 oblici. 206 istiskivanja. 110-111 transakcije. 151-152 prosječni. granični. 308 V "vidljiva ruka". 26-27 zatvorenikova dilema. 155. agregatno. 115 eksplicitni. dohotka. 265 vrijednost. 187 zlatni standard. 19 zaposlenost. 108 granični. 89. 51 teorija igara. 252. 109-110 implicitni. 313-315 granična sklonost. 151-152 oportunitetni. 284-285 tržišna moć. 318-319 Z zajam. 315 funkcija. dugoročni. 171 transferna plaćanja. 107. 179 teorija krivulje indiferencije. funkcija. 194-195 trošenje. 151 varijabilni. 89 ekonomski efikasna. 250 puna. 63 traganje za rentom. 108 ukupni proizvod. 58 vrijednost graničnog proizvoda čimbenika proizvodnje. 250 uvoz. 101-102 ukupni radni potencijal (vidjeti: radna snaga).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful