You are on page 1of 210
= SSS SS roa io oe ne rs od a7 Raed Ro Cd ae" c em a SPIS TRESCI Przedmowa 1 Rodzaje rysunk6w 2 Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego 21, Formaty.arkusey 22 Line i epee 35 Pamo wchitene 2 2 LL the 3k Poueaus : : 33 Feblceki qauskowe 26. Napisy i tablice oa rysunkach 3 ___...__ .Konstrukcje geometryczne 3.1. Zassdy wykonywania, podstawowych Konstrukeji geometrycanych 32, Brayklady vastonowad konstruke}i geometzycangch w rysunku maszynowy - 4 Rzutowanie prostokatne 441, Rewtowanie prostokgine meteda_cuxopeiska — E 42, Reutowanie 2 dowolaym rozmieseczeniem ratw 43: Reatowanie meteda amerykaiska — A : Widoki, przekroje i klady Polosenie prasdaioty ne ryunk eee eee Zanyty 1 krawedzie widokw | proekrojow oraz cogici preyleglych Staten stows perojow ; Widokt i przekroe pomocnicze oraz czgstkowe. ? Lot Wid rc eae ras niktorych’prasdmiot6w © Ksiaackobrotomyeh Beeline pits + rane rei pena sect Recs ee a fp ESS SE AIRS nin ih Gara sean ek tg ; TE ewan arto arate tora sin CEM EREE EE 2 2 6 Wymiarowanie ome 83 Apri sag Se gsc ie: winciny i Garey geen to fe Pancras ea eer Sk Wrosronane inatownlow w koueahgace Salowyeh reaeie i Sincoat aawrtenepeaue 7 Tolerowanie wymiaréw oraz ksztaltu i polozenia I, Tolerowanie wymiarow liniowych (atugoiciowyeh) 72 Tolerowanie wymiarbw atowych 73, Tolerowanie storkow 7a, Tolerowanie Ksztattu 1 polodenia : 8 Oznaczanie chropowatosci i falistosci powierzchni oraz obrébki ciepInej i powtok 41. Omncranie cropowatosci i £2 Sanacranis Tastoss powershot 8.3, Oznaczanie obrobki ciepine). 84, Ounaczanie powok 9 Wyznaczanie przekrojéw bryt, linii przenikas\ i rozwinigé powierzchni bry! 94. Prakroje, bp paseryenani 93 Line premiera 33, Rorwinects powers 94. Wheelie vromzonych ia peatsikinia: Poy pasa rowing na rysunkach expel maszynowyeh Se eet 10 7 Rysowanie-polgczeirezeéci maszynowych; sprezyn i uszczelnieti Ho 101, Stopnie uproscea eyrunkowyeh czici maszymowych 03, Ryrowantpoigert nerortacaych 103, Ryowane pokwsen ookczych 103, Rysowanle Ueeztnicd i Rysowanie osi, watow, tozysk, sprzegiel i hamulcow HE Boban” 113. Spree j bari” 2 Rysowanie przekladni oraz mechanizmow zebatkowych i zapadkowych ere ce ere ee prea teed ree 121. Prosktadnie pasowe _ 122) Prasktadnie fancuchowe 123. Praekladnie agbate 1254, Mechanizmy zapadkowe