Faithe Wempen

Faithe Wempen

Sams Teach Yourself Microsoft® Access 2000 in 10 Minutes

Authorized translation from the English language edition published by Sams Publishing. Copyright © 1999 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or by any informaton storage retrieval system, without permission in writing from the Publisher. Croatian language edition published by Strijelac d.o.o. Copyright © 1999 Preveo s engleskoga: Berislav Jedna~ak Izdava~: „Strijelac“ Zagreb Urednik: Goran Jedna~ak Lektura: Mladen Jedna~ak Korektura: Rada Fedor Priprema za tisak: Grafi~ki studio „MI[“ Tisak: Tiskara “Kasani}” CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, Zagreb UDK 004.42 Access 2000 (035) WEMPEN, Faithe Vodi~ kroz Microsoft Access 2000 / Faithe Wempen; [preveo s engleskoga Berislav Jedna~ak].– Zagreb: Strijelac, 2000. – 242 str.: ilustr.; 21 cm. – (10 minuta do uspjeha) Prijevod djela: Sams Teach Yourself Microsoft® Access 2000 in 10 Minutes. – Kazalo. ISBN 953-210-006-7 400117050
Copyright © za hrvatsko izdanje STRIJELAC, Zagreb, 1999. Sva prava pridr`ana. Niti jedan dio knjige nije dozvoljeno upotrebljavati ili reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji na~in, niti pohranjivati u bazu podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodne pismene dozvole izdava~a, osim u slu~ajevima kratkih navoda u stru~nim ~lancima. Izrada kopija bilo kojeg dijela knjige u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona. Izdava~ i autor ulo`ili su najve}i mogu}i napor u kvalitetnom pripremanju ove knjige. Izdava~ i autor objavom ove knjige ne pru`aju nikakve garancije, izravne ili posredne, za bilo koji dio sadr`aja knjige, proceduru, postupak, radnju ili navod koje se nalaze u ovoj knjizi. Izdava~ i autor ne snose nikakve posljedice koje bi mogle nastati uporabom ove knjige, niti se smatraju odgovornim za bilo kakvu {tetu ili gubitak uzrokovan izravno ili posredno ovom knjigom.

SADR@AJ
UVOD 1 [to je Microsoft Access 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 [to je serija knjiga “10 minuta do uspjeha?”. . . . . . . . . . 2 Pravila koja smo upotrijebili u ovoj knjizi. . . . . . . . . . . . 2

^EMU

SLU@E BAZE PODATAKA?

4

Kako Access sprema podatke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kako objediniti sve dijelove baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . 5 Izvje{taji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Upiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 kako dijelovi odgovaraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Accessov ~arobnjak olak{ava stvaranje baze podataka. . . . . . . . 8

PLANIRANJE

BAZE PODATAKA

10

Planiranje je va`no! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Izbor tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Koju formu upotrijebiti?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kakve izvje{taje `elite stvoriti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

POKRETANJE

I NAPU[TANJE

ACCESSA

18

Pokretanje Accessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dijelovi prozora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Napu{tanje Accessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

UPOTREBA

POMO]I U

ACCESSU

23

Vrste pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pomo} putem Office Assistanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Upotreba prozora Microsoft Access Help . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ^itanje tema pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Pronala`enje i popravljanje gre{aka u programu . . . . . . . . . . 32 Ostala obilje`ja pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

STVARANJE

NOVE BAZE PODATAKA

34

Odabiranje dobrog na~ina za stvaranje baze podataka . . . . . . 34 Stvaranje prazne baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Stavaranje baze podataka pomo}u ~arobnjaka . . . . . . . . . . . . 37

iv

10 MINUTA

DO USPJEHA!

VODI^

KROZ

ACCESS 2000

SPREMANJE,

ZATVARANJE I OTVARANJE

BAZE PODATAKA

41

Spremanje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zatvaranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Otvaranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Promjena pogona ili mape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pronala`enje datoteke baze podataka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

STVARANJE

TABLICE UZ POMO}

TABLE WIZARDA

50

Za{to stvoriti tablicu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Stvaranje tablice uz pomo} Table Wizarda . . . . . . . . . . . . . . . 51 [to sada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

STVARANJE

TABLICE BEZ POMO}I

~AROBNJAKA

56

Za{to ne upotrijebiti ~arobnjaka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Stvaranje tablice u prikazu Table Design . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Shva}anje vrsta podataka i formata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pode{enje primarnog klju~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Prijelaz iz prikaza Design u prikaz Datasheet . . . . . . . . . . . . . 62 Stvaranje tablice uno{enjem podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

UNO{ENJE

PROMJENA U TABLICU

65

Ure|ivanje polja i njihova svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Dodavanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Skrivanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Brisanje tablice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

STVARANJE

ODNOSA IZME|U TABLICA

71

Za{to stvarati odnose izme|u tablica?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Stvaranje odnosa izme|u tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 [to je referencijalni integritet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Ure|ivanje odnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Uklanjanje odnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 [to sada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

UNO{ENJE

PODATKA U TABLICU

78

Uno{enje sloga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Neke mogu}nosti unosa podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Umetanje novog sloga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Stvaranje forme uz pomo} AutoForme . . . . . . . . . . . . . . . 87 Pomicanje i kopiranje podataka . . . . . . . . . . 89 Mijenjanje {irine stupca i visine retka. . . . . . . . . . . . . 81 URE\IVANJE PODATKA U TABLICI 83 Promjena sadr`aja u }eliji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Odabiranje slogova . . . . . . . . 92 STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 94 Za{to stvarati forme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Koje vrste kontrola upotrijebiti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SADR@AJ v Pomicanje po tablici. . . . . . . 108 Dodavanje oznaka . . . . 111 Promjena reda pomicanja pomo}u tipke Tab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Zatvaranje tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Stvaranje forme od samog po~etka. . . . 95 Stvaranje forme uz pomo} Form Wizarda . . . . . . . . . . 89 Promjena pisma . . . . . . . . 104 Pomicanje kontrola . . . . . . . . . . . . . . 113 STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 116 Za{to upotrijebiti posebne kontrole za unos podataka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 UNO{ENJE PROMJENA U FORMU 104 Uljep{avanje forme: Pregled . 117 Stvaranje okvira za popis ili kombiniranog okvira. . 87 FORMATIRANJE TABLICE 89 Za{to formatirati tablicu? . . . . . 107 Prikazivanje zaglavlja i podno`ja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Neovisno pomicanje kontrola i njihovih oznaka . . . . 80 Ispisivanje tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Formatiranje kontrola . . 106 Promjena veli~ine kontrola. 86 Brisanje slogova . . . . . . . . . . . 98 Uno{enje podataka u formu . . . . . . . . . . . . . . . 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163 Dodavanje prora~unskog polja. . . . . . . 139 SORTIRANJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Filtriranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Umetanje Clip Arta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Stvaranje indeksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Stvaranje upita pomo}u Simple Query Wizarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Dodavanje gumba za naredbu . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Umetanje slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 155 Rad u prikazu Query Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 Stvaranje grupe opcija . . . . . . . . . . . . . . . INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA141 Pronala`enje i organiziranje podataka . . 129 Promjena veli~ine slike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Prikazivanje rezultata upita. . 125 DODAVANJE SLIKA U FORMU 127 Za{to dodavati slike u formu?. 130 Stvaranje nove slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Umetanje ActiveX kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Ostali Query Wizardi . . . . . . . . 137 Ostali na~ini za pronala`enje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 . . . . . . 162 Prikazivanje ili skrivanje polja. . . . 131 PRONALA`ENJE PODATAKA 134 Upotreba opcije Find . . . . 146 STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 148 [to zapravo upit radi?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Ispis rezultata upita . . . . . . . . . 155 Dodavanje polja upitu . . . 141 Sortiranje podataka . . . . . 134 Upotreba opcije Replace . 161 PRILAGO\AVANJE UPITA 162 Sortiranje polja u upitu . . . . . . . 158 Dodavanje uvjeta . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Upotreba prozora Print Preview . . . . . . . . . . . . . . . . 194 UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 195 Osnove Interneta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Stvaranje dijagrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 [ifriranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . 201 DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 204 Za{to dijeliti podatke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Suradnja s drugim korisnicima na bazi podataka . . . 183 Stvaranje vi{etabli~nih formi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Umetanje hiperveze u Accessove objekte . . . . . . . 175 Rad s kontrolama u izvje{taju . . . . . . . . 194 Spremanje izvje{taja s dijagramom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Prikazivaje i ispisivanje izvje{taja u prozoru Print Preview . . . . 187 STVARANJE DIJAGRAMA 189 Prednosti dijagrama . . . . . . . . . . . 204 Otvaranje baze podataka u ekskluzivnom na~inu rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Stvaranje mde datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Stvaranje izvje{taja pomo}u Report Wizarda. . 197 Data Access Pages. . . . . . . . . . 176 RAD S POVEZANIM TABLICAMA 181 Za{to povezivati tablice? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Upotreba AutoReporta za stvaranje izvje{taja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Stvaranje vi{etabli~nih izvje{taja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 . . . . . . . . . . . 204 Pridjeljivanje lozinke datotekama baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Spremanje kao Web stranice. . . . . . . .SADR@AJ vii STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE{TAJA 168 Za{to stvarati izvje{taje? . . . . . . . . . 181 Prikazivanje povezanih podataka u prikazu Datasheet . . . . . 205 Sigurnost na razini korisnika (samo za mre`e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Stvaranje vi{etabli~nog upita . . . . . 210 Za{tita podataka u formi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 PRILAGO\AVANJE IZVJE{TAJA 175 Promjena postoje}ih izvje{taja . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 221 Popravljanje o{te}enih datoteka baze podataka . . . . . . 219 SIGURNOSNA POHRANA PODATAKA 221 Stvaranje sigurnosne kopije datoteke baze podataka . . . . . . . . . . . 213 Uvoz podataka iz drugih programa. . . . . . . . . .viii 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 UVOZ I IZVOZ PODATAKA 213 Za{to uvoziti i izvoziti podatke? . . . . 222 KAZALO 225 . . . . . . . . 213 Izvoz podataka u druge programe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

marketingu i prodajnom timu tvrtke “Macmillan Publishing” za jo{ jedan dobro obavljen posao. stru~nom osoblju. .O AUTORU Faithe Wempen je autorica vi{e od 30 knjiga o ra~unalima. Ostatak pripada urednicima. Moje zahvale idu urednicima. POSVETA Knjigu posve}ujem Margaret. Vlasnica je tvrtke “Your Computer Friend” u Indianapolisu koja se specijalizirala za obu~avanje i pomo} korisnicima za rad na PC-u. uklju~uju}i i odli~no prihva}enu “Microsoft Office 97 Professional 6-in-1”. koji zajedno uobli~uju knjigu kako bi se ona {to bolje prodavala. upravi i ljudima zadu`enima za prodaju. ZAHVALE Ve}ina ljudi ne zna da je knjiga manje od 50% autorskog rada.

.

Brzo stvoriti izvje{taje i pripremiti ispis naslovnih naljepnica za pisma upotrebom svih ili samo dijela podataka. Evo nekoliko stvari koje mo`ete uraditi s Accessom: l Utipkati podatke izravno u bazu podataka ili podatke uvoziti iz drugih programa. l Potrebna vam je knjiga “10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Access 2000”! [TO JE MICROSOFT ACCESS 2000? Microsoft Access je sustav za upravljanje bazama podataka. Bilo da je potreban jedan slog za ku}ni inventar ili potpun upraviteljski informacijski sustav va{e tvrtke. No. spremanje i organiziranje informacija kao i stvaranje izvje{taja koji vode do poslovnih odluka. indeksirati i organizirati podatke na na~in koji `elite. Vjerojatno se bez pomo}i ne}ete mo}i upustiti u rad s Accessom. Izbje}i dugotrajno studiranje teorije baza podataka. on nije jednostavan program. da biste se sna{li. l l . a ujedno je i najpopularniji. Ova verzija ne}e raditi na 16-bitnim verzijama Windowsa (Windows 3. ve} biste htjeli: l l Jednostavan uvod razumljivim jezikom.x). Iako se Access instalira s mnogobrojnim opcijama pomo}i za po~etnike. Ova knjiga obja{njava Microsoft Access 2000 – verziju koja je dizajnirana za rad s Windowsima 95/98/NT. Brzo stvorenu upotrebljivu i profesionalno dizajniranu bazu podataka. svakako ne}ete `eljeti pro~itati neku debelu knjigu. Access }e obaviti posao. Sortirati.UVOD ^estitamo na odabiru knjige 10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Access 2000! Access je jedan od najsna`nijih i najprilagodljivijih programa za stvaranje baza podataka. Access omogu}ava skupljanje.

10 minuta do uspjeha! Vodi~ kroz Microsoft Access 2000 pomo}i }e vam u savladavanju osnovnih znanja potrebnih za rad s programom. No. Stvoriti upite koji }e pro~istiti va{e podatke ovisno o uvjetima koje postavljate. . knjige poma`u pri u~enju osnovnih opcija programa. Bez obzira na va{e profesionalne zahtjeve. tada ste vjerojatno s Officeom instalirali i Access. logi~an i sna`an program mo`ete nau~iti u kratkom vremenu. l Instaliranje Accessa Ako je Access dio instalacije Microsoft Officea 2000. Sljede}i okviri pomagat }e vam cijelim putem: Savjeti koji {tede vrijeme Pro~itajte ove savjete jer se u njima nalaze zamisli kojima izbjegavate zbrku. ako na taj na~in niste instalirali Access.2 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 l Prilagoditi forme kako bi manje stru~ni korisnici mogli unositi nove informacije u bazu podataka. KNJIZI PRAVILA KOJA SMO UPOTRIJEBILI U Svaka vje`ba u ovoj knjizi uklju~uje instrukcije “korak-po-korak” za odre|eni zadatak. Ovaj prekrasan. umetnite instalacijski CD u ra~unalo i slijedite upute na zaslonu. Nau~it }ete raditi s ovim izuzetnim programom mnogo br`e nego {to biste to ina~e u~inili. [TO “10 JE SERIJA KNJIGA MINUTA DO USPJEHA”? Serija ovih knjiga na novi na~in poma`e pri u~enju ra~unalnih programa. Umjesto obja{njavanja cijelog programa.

Posebna pravila u knjizi olak{avaju u~enje Microsoft Accessa: l l l Ono {to trebate odabrati napisano je slovima u boji. . Gumb za uzbunu Ova ikona ozna~ava podru~ja u kojima novi korisnici nailaze na probleme. a savjeti su obi~no prakti~na rje{enja tih problema.UVOD 3 Jednostavnim jezikom Novi ili nepoznati izrazi su opisani (to ste shvatili) jednostavnim jezikom. Imena izbornika. Ono {to trebate utipkati napisano je masnim slovima u boji. polja i tipki po~inju velikim prvim slovom.

.

(Poneki po{tanski servisi zahtijevaju da presortirate pozivne brojeve kako biste platili ni`u cijenu. kao i datoteka Rolodex te katalog kartica korisnika u knji`nici. . mo`ete uraditi jedno od sljede}eg: l Ispisati sve kupce koji nisu obavili kupovinu u proteklih 60 dana. kako biste mogli nazvati jedan od ispisanih brojeva. s pripadaju}im telefonskim brojevima. ^EMU SLU@E BAZE PODATAKA? @elimo li izravno odgovoriti na pitanje {to je baza podataka. S pomo}u baze podataka izra|ene na ra~unalu s Microsoft Accessom mo`ete spremiti informacije te uraditi jedan od tri primjera obra|ena u ovoj vje`bi. va{a telefonska knji`ica je baza podataka. Na primjer. Na primjer.1. l l Ovi primjeri su samo jedan mali dio onoga {to mo`ete uraditi s Accessom. Me|utim. Vje`ba [TO JE BAZA PODATAKA? U ovoj }ete vje`bi nau~iti neke osnovne koncepte baze podataka i vidjeti kako Microsoft Access rje{ava zadane probleme. imajte na umu da mo`ete uraditi i mnogo vi{e.) Stvoriti jednostavanu formu niza unosa na zaslonu kako bi va{a tehni~ka podr{ka mogla jednostavno upotrijebiti bazu podataka. Sortirati kupce prema pozivnom broju grada i ispisati njihove podatke za kuverte. mo`emo re}i da je to skup informacija. ~uvate li popis svih va{ih kupaca u Accessovoj bazi podataka. teoretski gledano mo`ete uraditi gotovo sve {to za`elite.

Tablica je vrlo sli~na radnoj stranici u Excelu. mo`ete uraditi odvojene baze podataka za svaki posao. Slika 1. svaki radnik ili element inventara) u zasebni redak koji nazivamo slog. Access sprema svaki unos baze podataka (na primjer. TABLICE Srce svake baze podataka je tablica. datum ro|enja i datum zaposlenja tvore jedan slog (slika 1. Sva prezimena u cijeloj tablici smje{tena su u polje Last Name. Svaki redak je slog Svaki stupac je polje Dio retka ili stupca je }elija SLIKA 1. Ako radite vi{e poslova istovremeno. sve informacije o Nancy Davolio. izvje{taje i indekse.[TO JE BAZA PODATAKA? 5 KAKO ACCESS SPREMA PODATKE? U Accessu je najprije potrebno stvoriti datoteku baze podataka. a njegovo prezime drugo. zaposlenikov identifikacijski broj je jedno polje. . Na primjer. uklju~uju}i titulu. Na primjer. Svaki detaljniji opis je sadr`an u svom stupcu koji nazivamo polje.1). Tako stvorena datoteka ~uva sve {to }ete uraditi za tu bazu podataka – ne samo sve podatke ve} i forme.1 Accessova tipi~na tablica.1 prikazuje tablicu baze podataka (ili kra}e tablicu). Svaki slog je skup informacija o jednoj stvari – u ovom slu~aju zaposlenik.

@elite li prikazati i raditi na sljede}oj kartici.1948. Svaka datoteka baze podataka sadr`i mnogo tablica.2 prikazuje podatak u formi koji }e Access spremiti u tablicu kao {to je prikazano na slici 1. Na primjer. VJE@BA U dijelu polja ili retka nalazi se jedinstveni podatak za odre|eni slog. jednostavno je kliknite. i 8. IZVJE{TAJI Dok su forme stvorene za upotrebu na zaslonu.3). mo`da }ete `eljeti stvoriti izvje{taj o svim karakteristikama zaposlenih u va{em poduze}u (slika 1. Access povezuje formu i tablicu te informacije koje ste unijeli u formu neposredno sprema u tablicu. Kako stvoriti formu nau~it }ete u 15.12. Pomalo je zamorno i dosadno unositi podatke izravno u tablicu. slika 1. izvje{taji se stvaraju za ispisivanje. 8. vje`bi. Na primjer.6 1. u }eliji gdje se preklapaju stupac Birth Date i slog Nancy Davoilo prona}i }ete datum ro|enja Nancy.2 sadr`i dvije kartice. a to podru~je nazivamo }elija.1. Tre}a tablica koju stvorite mo`e sadr`avati informacije o zaposlenicima i njihovim karakteristikama. Kako stvoriti tablicu nau~it }ete u 7. Forma koja je prikazana na slici 1. dok sljede}a tablica koju stvorite mo`e sadr`avati podatke o proizvodu koji prodajete. pa stoga ve}ina ljudi stvara posebnu formu na zaslonu kako bi lak{e unosili podatke. FORME Svi podaci koje unesete u bazu podataka zavr{avaju u tablici i spremni su za spremanje. Vi{e tabli~ne forme Formu mo`ete upotrijebiti da biste jedan podatak unijeli u vi{e tablica. vje`bi. Izvje{taji su posebno formatirani skupovi podataka koji su organizirani ovisno o va{oj specifikaciji. Na primjer. . mo`ete stvoriti tablicu popisa svih kupaca. Forma omogu}ava stvaranje stranice “popuni praznine” kako biste kasnije unosili `eljene podatke na najjednostavniji na~in. {to }ete nau~iti kasnije u vje`bama. Na primjer.

[TO JE BAZA PODATAKA? 7 SLIKA 1.3 Ovako stvoren izvje{taj mo`ete ispisati i podijeliti svojim zaposlenicima. . Forme ~ine unos podatka mnogo lak{im i pregled- SLIKA 1.2 nijim.

3. forme i upite. Slika 1. a da biste informacije koje `elite prikazati vidjeli {to jasnije. U sljede}im vje`bama vidjet }ete odnos svakog dijela prema cijeloj bazi podataka. izvje{taje. izvje{taj. Vi{e o prikazu i ispisu u 24. VJE@BA Print Preview Za vrijeme stvaranja izvje{taja koji `elite ispisati. u 21. a upiti poma`u pri pronala`enju informacija koje `elite upotrijebiti u tablici. ^arobnjak je mali program koji postavlja pitanja o izgledu baze podataka. . ACCESSOV ^AROBNJAK OLAK[AVA STVARANJE BAZE PODATAKA Kroz cijelu knjigu upotrebljavat }ete Accessovog ~arobnjaka. vje`bi }ete nau~iti kako stvarati jednostavan upit. uvjet ili maska.8 1. KAKO OBJEDINITI SVE DIJELOVE BAZE PODATAKA Dok stvarate tablice. upit ili ne{to drugo prema va{im `eljama. UPITI Upit je na~in skrivanja informacija koje ne `elite vidjeti. forme olak{avaju unos podataka. a ostaju samo podaci koji vas zanimaju. morate imati na umu da su svi povezani. Mnogi ljudi se boje upita jer ih sam naziv podsje}a na ne{to poput: vrijednost. O tome mo`ete razmi{ljati kao o spilji u koju }e pasti va{i podaci. prikaz na slici 1. Ranije smo ve} napomenuli da su tablice osnova svih aktivnosti – svi ostali objekti rade ili u ili s podatkom u tablici. Podaci koji vas ne zanimaju propast }e u spilju. mo`ete ga prikazati na zaslonu pomo}u opcije Print Preview. No nemojte brinuti. vje`bi. Izvje{taji organiziraju i sumiraju podatke.4 prikazuje ~arobnjaka na zaslonu. Nakon toga uz pomo} va{ih odgovora stvara tablicu.

Svaki put kada stvarate novi objekt. a druga je pomo}u ~arobnjaka. imate dvije mogu}nosti. ljudima koji imaju puno slobodnog vremena. kao {to je rad u prikazu Design. Preporu~am da svaki po~etnik upotrebljava ~arobnjaka koliko je to mogu}e. kao {to je tablica ili forma. Ne preska~ite 2. U 2. vje`bi nau~it }ete kako planirati bazu podataka. vje`bu. . U ovoj ste vje`bi nau~ili neke osnove o bazama podataka u Accessu. jer malo vremena koje }ete potro{iti za ~itanje mo`e kasnije u{tedjeti sate rada. Prva je stvaranje od samog po~etka u prikazu Design.[TO JE BAZA PODATAKA? 9 SLIKA 1. Ja ih upotrebljavam jer je rad br`i i kra}i. Ostavite te`e stvari.4 ^arobnjak olak{ava stvaranje bilo kojeg objekta baze podataka.

l l . Koje informacije `elim znati o statusu posla ili hobija? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor izvje{taja i upita. za vrijeme rada ste vjerojatno bilje`ili {to }ete sljede}i puta uraditi druk~ije. S ne~im {to je va`no poput baze podataka ne mo`ete si priu{titi eksperimente i gre{ke u radu. bilo da je va{e znanje slabo ili ra~unalo lo{e. pa ste stoga sljede}i puta bili br`i i u~inkovitiji. Prije nego zapo~nete sa stvaranjem baze podataka postavite si nekoliko pitanja: l Koje podatke `elim spremiti i kako ih je najbolje organizirati? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor tablica koje trebate. Vje`ba BAZE PODATAKA PLANIRANJE U ovoj }ete vje`bi nau~it osnovne principe dobrog izgleda baze podataka koji }e vam kasnije pomo}i u planiranju rada. U ovoj vje`bi poku{at }emo vam pribli`iti principe planiranja koje mnogi ljudi u~e na te`i na~in. Koje akcije unosa podatka `elim ovisno o mom poslu ili hobiju? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor formi koje trebate. Va{ prvi poku{aj je vjerojatno bio jadan.2. No. PLANIRANJE JE VA@NO! Koliko ste se puta za vrijeme rada uhvatili u razmi{ljanju da ne znate {to zapravo radite.

To je vrlo glupo i lo{e ura|eno. Access je program koji ~uva odnose u bazi podataka. mo`da }ete ponavljati ime kupca i njegovu adresu u svih osam tablica kako bi vam te informacije bile uvijek dostupne. najve}a gre{ka je u tome {to mnogi ljudi u jednu tablicu unesu mnogo razli~itih informacija. Jednostavnije je stvoriti izvje{taj ili formu koja uklju~uje te informacije kad god su potrebne. {to zna~i da jednostavno ~uva mnogo tablica i stvara vezu izme|u njih.PLANIRANJE BAZE PODATAKA 11 IZBOR TABLICA Tehni~ki. No. Odre|ena pravila govore kako tablice moraju biti spremljene u bazu podataka. slijedite naredne tablice: Kupci Narud`be Uvjeti pla}anja Prodava~ Vrsta kupca Na~in otpreme Proizvod Planirajte tablicu Planirajte tablicu prije stvaranja baze podataka jer su promjene u strukturi tablice nakon popunjavanja vrlo te{ko izvedive (ali ne i nemogu}e). a prikazane su u samo jednoj tablici. . ako `elite stvoriti bazu podataka koja ~uva informacije o narud`bama kupaca. NORMALIZACIJA BAZE PODATAKA Kada je baza podataka lo{e organizirana. Na primjer. Na primjer. Ta pravila nazivamo pravila normalizacije podataka. znalci ka`u da nije normalizirana. za stvaranje baze podataka trebate stvoriti jednu tablicu. Sljede}a velika gre{ka je poku{aj da tablica izgleda poput izvje{taja.

^arobnjaci za normalizaciju Na svu sre}u. Ako }ete te informacije smjestiti u jednu tablicu. U ovoj vje`bi objasnit }emo prva dva pravila normalizacije koja bi trebao savladati svaki po~etnik da bi shvatio kako izbje}i osnovne pogre{ke. sve tablice bit }e normalizirane. Sve to postaje jo{ ve}a no}na mora ako se promijeni adresa kupca. jer morate promijeniti adresu u svakom slogu transakcije za kupca. ako stvarate baze podataka pomo}u Access Database ~arobnjaka (5. VJE@BA Normalizacija podataka Stvorite tablice tako da budu {to preglednije i kompaktnije kako biste izbacili mogu}nost gre{ke i nerazumijevanja. IZBJEGAVANJE PONOVLJENOG UNOSA INFORMACIJA Pretpostavimo da `elite sa~uvati informacije o kupcu zajedno sa slogovima svih transakcija.12 2. vje`ba). . vjerojatno }ete morati ponavljati ime kupca. Postoji pet pravila normalizacije. no posljednje tri su toliko slo`ene da ih upotrebljavaju samo stru~njaci pri izradi baza podataka. njegovu adresu i telefonski broj svaki puta kada unesete novu transakciju. Uklju~ite ID broj u tablicu koja sadr`ava imena i adrese i tada upotrijebite isti ID broj kao vezu s odvojenom tablicom koja sadr`ava transakcije. Jednostavniji na~in je pridjeljivanje identifikacijskog broja (ID). 1.

[to ako jedan zaposlenik koji je poha|ao predavanja napusti tvrtku? Kada izbri{ete slog tog zaposlenika.PLANIRANJE BAZE PODATAKA 13 Tablica kupaca Tablica narud`bi 2. Jedan na~in pra}enja je stvaranje tablice Personnel. predavanja i vrijeme predavanja. koje izgledaju poput: . Ima mnogo zaposlenika i mnogo raznih predavanja. izbrisat }ete i informacije o cijeni sata predavanja. IZBJEGAVANJE UNOSA SUVI[NIH PODATAKA Pretpostavimo da `elite pratiti koji zaposlenici poha|aju odre|ena predavanja. {to }e se dogoditi ako jedan zaposlenik poha|a vi{e od jednog predavanja? Morat }ete dodavati jo{ jedan redak u tablicu i tada }ete imati isti problem opisan u prethodnom odlomku – vi{e slogova s istim unosima u poljima. koja izgleda ovako: Ali. Jednostavniji je na~in stvaranje odvojenih tablica za zaposlenike.

Dobro organizirana tablica sadr`i nekoliko osnovnih principa: l Svaka tablica mora imati temu – na primjer. VJE@BA Tablica zaposlenika Tablica predavanja Tablica vremena predavanja ZAKLJU^NO: DIZAJNIRAJTE TABLICU Ne optere}ujte se svim ovim informacijama o normalizaciji baze podataka. planirajte tako da podijelite informacije u vlastite tablice. takve informacije spremite u vlastite tablice.14 2. Ako znate da }ete tijekom rada morati ponavljati podatke. Employee Contact Information ili Customer Transaction. l l . kao {to je spremanje telefonskog broja u svakoj transakciji. Ako `elite sa~uvati popis referentnih informacija (imena ili cijena predavanja). Nemojte se truditi imati vi{e od jedne teme za tablicu.

. l KOJU FORMU UPOTRIJEBITI? Kao {to smo opisali u 1. Sljede}i popis opisuje neke aktivnosti koje bi mogle zahtijevati formu: l Zapo{ljavanje djelatnika (i uno{enje informacija o njima u bazu podataka). Polja iz nekoliko tablica mo`ete slo`iti u formu i na taj na~in olak{ati unos podataka u ta polja na zaslonu. forma narud`bi kupaca mo`e uklju~ivati informacije iz tablice narud`bi i tablice proizvoda (slika 2. brojeve socijalnog osiguranja. Kada razmi{ljate koja vam je forma potrebna. na primjer. Ako za odre|ene unose ve} imate uniformirane brojeve. Na primjer.1 Forma mo`e biti veza izme|u tablica. pitanje je {to `elite uraditi.1). no u slu~aju da to nije tako upotrijebite AutoNumber polje kako biste automatski generirali uniformirani broj za svaki slog.PLANIRANJE BAZE PODATAKA 15 l [to ~e{}e upotrijebite ID broj koji }e vam pomo}i pri povezivanju tablica i izbjegavanju gre{aka pri utipkavanju duga~kog teksta (imena). upotrijebite ih. forma je alatka pri unosu podataka. vje`bi. Iz tablice narud`bi Iz tablice proizvoda SLIKA 2.

Na primjer. VJE@BA l l l Prodaja roba i usluga. Izra~unati i prikazati trenutnu vrijednost opreme. vje`bi. za potrebe osiguranja. popis va{ih stvari ~ija vrijednost prelazi 50 USD. koje forme trebate. Prikazati popis svih ~lanova kluba koji nisu podmirili ~lanarinu. Izdavanje narud`bi. Naj~e{}e }ete ih ispisati (za razliku od tablica i formi koje se upotrebljavaju na zaslonu). izvoditi prora~une nad podacima (zbrajanje ili prosje~na vrijednost) i prikazati ih na lijep na~in. mo`da }ete `eljeti stvoriti izvje{taj o svim ljudima koji nisu platili ~lanarinu ili svima onima koji su du`ni vi{e od 1000 USD. a vi{e o toj temi u 21. (Ove podatke mo`ete prona}i i pomo}u upita. prije po~etka rada. l Ne mogu predvidjeti koje forme trebam? Svakako je va`no imati stvorene efektne forme.16 2.) Izvje{taji su naj~e{}e namijenjeni osobama koje ne sjede s vama za va{im ra~unalom. Stoga ne morate znati. Pra}enje poslovanja. Skupljanje informacija o imenima i osobama za kontakt volontera. mogli biste ispisati izvje{taj za nadzorni odbor koji }e vam pomo}i da zadr`ite mjesto direktora. KAKVE IZVJE[TAJE @ELITE STVORITI? Izvje{taj zadovoljava va{e potrebe za informacije o podacima. Vi{e }ete o stvaranju forme nau~iti u 15. Izvje{taj mo`e istovremeno povla~iti podatke iz mnogih tablica. vje`bi. Evo nekoliko primjera koje mo`ete uraditi pomo}u izvje{taja: l Ispisati. l l . Na primjer. no mo`ete uraditi promjene u formama u bilo koje vrijeme i vrlo lako (suprotno tablicama).

ako znate kakav }ete izvje{taj trebati. U ovoj ste vje`bi nau~ili planirati tablice baze podataka. mo`ete dizajnirati svoju tablicu u formatu koji }e biti efektniji pa }e tako i izvje{taj bolje izgledati. . Novi izvje{taj mo`ete stvoriti u bilo koje vrijeme i ne morate ga planirati prije izrade baze podataka. forme i izvje{taje. Naravno.PLANIRANJE BAZE PODATAKA 17 l Ispisati popis provizija za svakog od 50 najboljih prodava~a u posljednjem kvartalu u usporedbi s prosjekom prodaje cijele tvrtke. Sljede}om vje`bom }ete nau~iti kako pokrenuti te kako napustiti Access.

upotrijebite osnovnu metodu obja{njenu u prethodnom odjeljku. Jedan je na~in upotreba gumba u izborniku Start. Prikazuje se popis programa s odvojenim popisom aplikacija Microsofta. Ako vas zbunjuju.3. 2. Access. Prikazuje se izbornik. . Vje`ba NAPU[TANJE ACCESSA POKRETANJE I U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pokrenuti te kako napustiti Microsoft Access. POKRETANJE ACCESSA Access mo`ete pokrenuti na nekoliko na~ina ovisno o tome kako ste program instalirali. U popisu prona|ite i kliknite na Microsoft Access. OSTALI NA^INI POKRETANJA ACCESSA Ostali na~ini pokretanja Accessa zahtijevaju ve}e znanje u radu s Windowsima i Microsoft Officceom. 3. Pokre}e se Pomicanje programa u izborniku Start Ako `elite Access smjestiti u neku drugu grupu programa. otvorite izbornik Start i povucite element Accessa na `eljeno mjesto. Ozna~ite mi{em Programs. Slijedite naredne korake: 1. Kliknite na gumb Start.

Da biste stvorili ikonu pre~ice. Tada dvostrukim klikom na ikonu pokre}ete Access.POKRETANJE I NAPU[TANJE ACCESSA 19 l U mogu}nosti ste stvoriti ikonu pre~ice za Access koju }ete smjestiti na radnu povr{inu. Tada kliknite opciju Find Now. Otvorite popis Look In i odaberite My Computer.1). dvostruko kliknite bilo koju Accessovu datoteku kako biste pokrenuli Access i otvorili ozna~enu datoteku. (U ovoj vje`bi ne}emo raditi s bazama podataka. prvo {to }ete vidjeti je okvir za dijalog koji o~ekuje da se izjasnite `elite li stvoriti novu bazu podataka ili otvoriti ve} stvorenu (slika 3. dvostruko je kliknite kako biste pokrenuli Access ili je ozna~ite desnim klikom mi{a i povucite na desktop kako biste stvorili pre~icu za Access. l l Kada pokrenete Access.) SLIKA 3.mdb ekstenziju i malu ikonu pored imena koja odgovara ikoni Microsoft Accessa u izborniku Programs.exe. Ako ne mo`ete prona}i Access. Za sada kliknite Cancel. Kada pregledavate datoteke u Windows Exploreru. Accessove datoteke imaju . Kada se datoteka prika`e u popisu na dnu prozora Find. . Kliknite gumb Start i odaberite Find. mo`ete ga potra`iti. povucite element Accessa iz izbornika Start na radnu povr{inu. odaberite Files or Folders i u okvir za tekst Named utipkajte msaccess.1 Okvir za dijalog Microsoft Access prikazuje se svaki put kad pokrenete Access.

2 Access sadr`i iste elemente kao i ostali Windows programi. VJE@BA DIJELOVI PROZORA Access kao i ve}ina ostalih Windowsovih programa. no to je stoga {to niti jedna datoteka baze podataka nije otvorena. Slika 3. vidite da se ni{ta ne nalazi ni u radnom podru~ju.20 3. statusnu traku i ostalo. Accessov prozor postaje mnogo zaposlenije mjesto u sljede}im vje`bama kada budete zapo~eli rad s bazom podataka. . Tako|er. alatne trake. Primijetit }ete na slici 3.2 da je ve}ina gumba alatne trake u sivoj boji ({to zna~i da ih trenutno ne mo`ete upotrijebiti). Alatna traka Traka izbornika Statusna traka Radno podru~je SLIKA 3. Tada i gumbi postaju dostupni. sadr`i izbornike. a va{a baza podataka prikazuje se u radnom podru~ju.2 prikazuje dijelove Accessovog prozora.

Ako na alatnu traku kliknete desnom tipkom mi{a. forma itd. @elite li saznati {to odre|eni gumb ~ini. Ponekad se prikazuju i neke druge alatne trake ako radite posebne aktivnosti. Iz popisa mo`ete odabrati koje alatne trake `elite prikazati ili mo`ete kliknuti opciju Customize kako biste otvorili okvir za dijalog gdje mo`ete prilagoditi bilo koju alatnu traku. postavite pokaziva~ mi{a iznad gumba i prikazat }e se ime gumba uz pokaziva~ (slika 3.3). Ime gumba Gumb Close SLIKA 3. prikazat }ete izbornik pre~ica. vjerojatno ste upoznali alatne trake i gumbe na njima koji predstavljaju uobi~ajene naredbe za upotrebu. te {to `elite s objektom. Prilago|avanje alatnih traka U bilo koje vrijeme mo`ete odabrati koje alatne trake `elite vidjeti. mo`ete napustiti program kako biste oslobodili memoriju za naredne zadatke. Alatne trake Accessa se mijenjaju ovisno s kojim objektom baze podataka radite (tablica.). na primjer crtanje.POKRETANJE I NAPU[TANJE ACCESSA 21 ACCESSOVE ALATNE TRAKE Ako ste ve} radili s Windowsovim programima. Access mo`ete napustiti na nekoliko na~ina: . Ovu mogu}nost nazivamo ToolTip (ili ScreenTip) i mo`ete je upotrijebiti i kada gumbi nisu dostupni (oza~eni sivom bojom).3 Da biste saznali {to gumb ~ini. te mo`ete dodavati i skrivati gumbe na alatnoj traci. NAPU[TANJE ACCESSA Kada zavr{ite s radom u Accessu. Gumbi na alatnim trakama su pre~ice naredbama u izbornicima. postavite pokaziva~ mi{a na njega.

U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti pomo} u Accessu. zna~i da trebate pritisnuti i dr`ati pritisnutu tipku Alt i pritisnuti tipku F4. zatim glavne dijelove Accessovog prozora uklju~uju}i gumbe na alatnim trakama. Exit. Kada ugledate Alt+F4. Exit? U ovoj knjizi upotrijebit }emo odre|ene pre~ice kako bismo vam rekli koje tipke pritisnuti ili koje naredbe u izborniku odabrati. VJE@BA l l l Pritisnite tipke Alt+F4 Odaberite File. Kliknite na gumb Close (X) prozora Accessa (slika 3. Exit. Alt+F4? File. . Kada odaberete File.3).22 3. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pokrenuti te kako napustiti Access. zna~i da trebate kliknuti na rije~ File na traci izbornika i kada se izbornik prika`e odabrati i kliknuti na naredbu Exit.

Uz pomo} alatke What’s this? dobiti potrebnu pomo} o elementu koji je prikazan na zaslonu. Mo`ete: Postaviti pitanje Office Assistantu. VRSTE l l POMO]I Svaka osoba je druga~ija pa stoga i Access nudi nekoliko vrsta pomo}i. Nemojte misliti da se netko {ali s vama jer se iza te sli~ice nalazi vrlo sna`an sustav pomo}i.4. Spojiti se na Internet i pomo}u obilje`ja Microsoft on the Web prikazati stranice Weba koje se odnose na pomo}. . Izabrati iz serije tema pomo}i onu koja vas zanima. l l POMO] PUTEM OFFICE ASSISTANTA Vjerojatno ste se ve} susreli s Office Assistantom – njegovom sli~icom. koja iska~e i nudi savjete. Vje`ba UPOTREBA POMO]I U ACCESSU U ovoj }ete vje`bi nau~iti vi{e o razli~itim vrstama pomo}i dostupnim u Accessu.

Da biste isklju~ili opciju.1 Accessa. Odaberite drugog Assistanta Primijetite da u izborniku pre~ica (slika 4. odaberite Help. VJE@BA PRIKAZIVANJE ILI SKRIVANJE OFFICE ASSISTANTA Prema osnovnim postavkama Office Assistant je uklju~en i nalazi se nad svim otvorenim prozorima. kliknite desnom tipkom mi{a i odaberite Hide (slika 4.1).24 4. Office Assistant je smje{ten na vrh prozora @elite li ponovno prikazati Offce Assistant. ne svi|a uredski pribor koji govori). . Show the Office Assistant ili kliknite na gumb Microsoft Access Help koji se nalazi na alatnoj traci. jednostavno ga mi{em povucite na neko drugo mjesto zaslona. Ako vam Office Assistant smeta. Office Assistant SLIKA 4. primjerice.1) odabirom naredbe Choose Assistant mo`ete odabrati druk~ijeg Assistanta (ako vam se.

UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 25 VRSTE POMO]I KOJE NUDI OFFICE ASSISTANT Kada kliknete na Office Assistanta. ili odabirom Help.2 Office Assistant kao va{ servis postavlja pitanja o pomo}i koju trebate. (Vi{e o ovoj opciji malo kasnije. ili klikom na Office Assistant.) Kliknuti izvan balon~i}a i na taj na~in zatvoriti balon~i} (no i dalje se Office Assistant nalazi na zaslonu). mo`ete ga ponovno prikazati u bilo koje vrijeme klikom na gumb Help koji se nalazi na alatnoj traci Standard. Microsoft Access Help. ili pritiskom na tipku F1. l l SLIKA 4. . U mogu}nosti ste uraditi jedno od sljede}eg: l U okvir za tekst utipkati pitanje i na taj na~in re}i Office Assistantu koju vrstu pomo}i trebate i tada kliknuti Search. Ako zatvorite balon~i} pomo}i. (Kasnije u vje`bi vi{e }emo se pozabaviti ovom mogu}no{}u.2).) Kliknuti gumb Options kako biste prilagodili na~in rada Office Assistanta. prikazuje se balon~i} koji postavlja pitanje o vrsti pomo}i (slika 4.

jednostavno je kliknite. Da biste vidjeli sugestiju. . utipkajte How do I print. To zna~i da Office Assistant ve} ima spremnu sugestiju za zadatak koji se spremate uraditi. jednostavno u okvir za tekst utipkajte pitanje kao {to je prikazano na slici 4.2. Na primjer. 2. a table? kako biste dobili pomo} o ispisivanju podataka. Ako se balon~i} Office Assistanta ne prika`e. Na primjer. VJE@BA Poseban znak Ponekad }ete iznad glave Office Assistanta vidjeti svijetle}i znak. slika 4. 3. U okvir za tekst utipkajte pitanje. kliknite Office Assistant ili pritisnite tipku F1.26 4. POSTAVLJANJE PITANJA OFFICE ASSISTANTU Ako vam je potrebna pomo} o odre|enoj temi.3 prikazuje odgovore Office Assistanta na va{e pitanje: “How do I print. Pritisnite tipku Enter ili kliknite gumb Search. Office Assistant nudi neke teme koje odgovaraju onome {to tra`ite. a table?” SLIKA 4.3 Office Assistant postavlja pitanje {to to~no `elite saznati kako bi vam ponudio najbolju mogu}u pomo}. Slijedite naredne korake: 1.

kliknite na pomo} koju tra`ite. Ako niti jedna opcija ne opisuje ono {to `elite. odabrat }u opciju Print the datasheet of a table. Tada zatvorite prozor Microsoft Access Help (gumb X) ili kliknite ponovno na Office Assistanta kako biste potra`ili sljede}u pomo}. Microsoft Access Help itd. u Accessu mo`ete upotrijebiti Office Assistant. naredba Help. Ako ste se prepoznali. Ako se prika`e sljede}i popis tema.3. Kliknite desnom tipkom mi{a na Office Assistanta i odaberite opciju Options. kliknite na strelicu See more kako biste prikazali jo{ opcija ili utipkajte novo pitanje u okvir za tekst. Neki ljudi jednostavno ne mogu razgovarati s nacrtanim znakovima ili `ele sna`niju i prilagodljiviju upotrebu pomo}i. Prikazuje se prozor Help s uputama o odre|enom zadatku.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 27 4. Ako `elite saznati vi{e o ovoj temi. umjesto njega sve normalne aktivnosti (tipka F1. or form. query. Na primjer. Pro~itajte instrukcije koje su prikazane. Kliknite OK. Kliknite opciju koja opisuje {to `elite uraditi. 6.) odnose se na opcije prozora Microsoft Access Help. Kada isklju~ite Office Assistanta. 2. 3. ISKLJU^IVANJE OPCIJE OFFICE ASSISTANTA Svaki put kada potra`ite pomo}. 5. Prikazuje se okvir za dijalog Office Assistant i u njemu isklju~ite opciju Use the Office Assistant. prikazanu na slici 4. mo`ete isklju~iti Office Assistant upotrebom sljede}ih koraka: 1. pro~itajte odjeljak “Upotreba prozora Microsoft Access Help” kasnije u vje`bi. .

Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica prikazane na slici 4.4). 3. Ako upotrebljavate Office Assistant. no u pone{to izmijenjenoj formi. jedini na~in da u|ete u glavni sustav pomo}i je postavljanjem pitanja. Ako pomo} upotrebljavate pomo}u upita Office Assistantu. vjerojatno ste upoznati s mehanizmima Contentsa. 2. stoga }emo ga u daljnjem tekstu nazivati gumb Show/Hide. kliknite gumb Show koji se nalazi na alatnoj traci. . Prona|ite mapu koja opisuje koja vam je pomo} potrebna. CONTENTS Stranica Contents je serija mapa koje mo`ete otvoriti. Ako ste ranije upotrebljavali prija{nje verzije Microsoft Officea. Ovaj gumb postaje gumb Hide kada su prikazane kontrole pomo}i. 4. mo`ete pretra`ivati sustav pomo}i prema va{im `eljama. kliknite na gumb Show (posljednji gumb s lijeve strane) koji se nalazi na alatnoj traci prozora Help kako biste mogli upotrijebiti kontrole koje }e vam kasnije trebati. Kliknite na karticu Contents. Indexa i Finda. a izgleda vrlo sli~no panou mapa u Widows Exploreru. Slika 4. Popis pomo}i prikazuje se ispod mape (slika 4. kao {to smo ranije objasnili. VJE@BA UPOTREBA PROZORA MICROSOFT ACCESS HELP Dok je prozor Microsoft Access Help prikazan (uz pomo} Office Assistanta).4 prikazuje stranicu Contents. slijedite naredne korake: 1. Dvostruko kliknite na mapu ili kliknite na znak plus (+). No ako isklju~ite Office Assistanta da biste izravno u{li u sustav pomo}i. Ovi mehanizmi su dostupni i u programima Officea 2000 kao {to je Access. morate odabrati Help. Da biste odabrali temu pomo}i iz prozora Contents.4.28 4. Microsoft Access Help. Svaka mapa sadr`i jednu ili vi{e tema pomo}i.

Potpuno je isti kao i kazalo u knjizi. kliknite gumb Show na alatnoj traci. Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica. INDEX Index je abecedni popis svih dostupnih tema pomo}i. Otvorite karticu Index.4 Prozor Contents je skup mapa koje sadr`e informacije pomo}i. prika`ite i pro~itajte sljede}u temu ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X). slijedite naredne korake: 1.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 29 5. Nakon {to ste pro~itali pomo}. Da biste upotrijebili Index. dvostruko je kliknite ili kliknite na gumb plus (+) Kliknite ~lanak kako biste ga prikazali. 6. Gumb Show/Hide Ovdje se prikazuje ~lanak pomo}i da biste ga mogli pro~itati Da biste otvorili mapu. 2. SLIKA 4. . Kliknite na ~lanak pomo}i kako biste ga prikazali u panou s desne strane.

Uz pomo} Indexa pretra`ujte teme abecednim 5. Kliknite temu kako biste je prikazali.5 redom. . prika`ite sljede}u ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X). te mu stoga jednostavno mo`ete postavljati pitanja. Prikazuje se popis tema koje uklju~uju odabranu rije~ (slika 4. ANSWER WIZARD Answer Wizard je potpuno jednak Office Assistantu osim {to nema nacrtani znak. Nakon {to ste prou~ili temu. 4. Utipkajte rije~ Popis odlazi na mjesto ({to je mogu}e bli`e) utipkane rije~i Prona|ene teme SLIKA 4. Kliknite gumb Search ili pritisnite Enter. Popis indeksa sko~it }e na `eljenu temu.30 4. 6. VJE@BA 3. Utipkajte prvih nekoliko slova teme koju `elite prona}i.5).

Ovdje mo`ete pro~itati informacije prikazane na zaslonu ili uraditi jedno od sljede}eg: l Kliknuti na rije~ ozna~enu plavom bojom kako biste vidjeli njezino obja{njenje.6). Vratiti se na prethodnu temu klikom na gumb Back. 3. prika`ite sljede}u ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X). slijedite naredne korake: 1. Kliknuti na gumb >> ili podcrtanu rije~ i tako prije}i u sljede}i prozor pomo}i. 4. (Ako niste pregledali ostale teme pomo}i gumb Back nije dostupan.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 31 Da biste radili s Answer Wizardom. Contents.) Zatvoriti prozor Help klikom na gumb Close (X). 2. jednako kao temu u desnom panou slike 4. l l l l l . U okvir za tekst What would you like to do? utipkajte pitanje i kliknite Search ili pritisnite tipku Enter. Ispisati kopije informacija pomo}i klikom na gumb Print koji se nalazi na alatnoj traci.6. ^ITANJE TEMA POMO]I Bez obzira na koji na~in ste odabrali temu pomo}i (Office Assistant. Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica. kliknite gumb Show koji se nalazi na alatnoj traci. Index ili Answer Wizard). 5. Pretra`ujte teme koje su prikazane u donjem okviru i odaberite onu koja vas zanima (slika 4. Nakon {to ste prou~ili temu. Kopirati tekst u Clipboard (za uljepljivanje u Word ili Notepad). Kliknite karticu Answer Wizard. tako {to }ete ozna~iti tekst i pritisnuti tipke Ctrl+C. mo`ete je pro~itati.

6 Upotrijebite opciju Answer Wizard kako biste locirali sve teme pomo}i za odre|eni subjekt. pa ga nemojte pokretati ako doista nemate problema.32 4. PRONALA@ENJE I POPRAVLJANJE GRE[AKA U PROGRAMU Novi alat u Officeu 2000 je Detect i Repair kojim se identificiraju problemi samog Accessa kao {to su o{te}ene programske datoteke ili pogonski programi. VJE@BA Utipkajte pitanje Gumb Print Gumb Options SLIKA 4. 2. Ako se Access po~ne pona{ati ~udno. najbolje je zatvoriti program i ponovno pokrenuti Windowse. te kojim se problem otklanja upotrebom originalnih instalacijskih diskova. Postupak popravka mo`e zahtijevati dulje vrijeme (30 pa i vi{e minuta). Detect and Repair. Prikazuje se okvir s obja{njenjem. Odaberite Help. slijedite naredne korake: 1. Kliknite Start. Ako i dalje imate problema. .

Microsoft on the Web. 2. obja{njenje elementa. jedna od mogu}nosti na drugoj stranici rezultata (prikazana tek kad kliknete na SeeMore) je None of the above. Kliknite na element za koji `elite dobiti pomo}. bez odre|enog pitanja odaberite Help. Odaberite Help. ZA ELEMENTE PROZORA Ako se pitate za {to je namijenjen odre|eni gumb ili alatka na zaslonu. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti razli~ite prikaze koje nudi Access za stvaranje baze podataka. U ovoj ste vje`bi nau~ili na koje sve na~ine Access nudi pomo}. Kada se prika`e poruka da restartate sustav. Da biste oti{li na Web lokaciju. Prikazuje se POMO] PUTEM WEBA Kada upotrijebite Office Assistanta. What’s This? ili pritisnite Shift+F1.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 33 3. look for more help on the Web. Budite strpljivi jer treba mnogo vremena za provjeru. morate biti spojeni na Internet i Internet Explorer }e oti}i na Web lokaciju gdje mo`ete prona}i vi{e informacija koje trebate. jednostavno slijedite naredne korake: 1. Ako odaberete ovu opciju. 4. kliknite Yes. OSTALA POMO] OBILJE@JA POMO]I Zavr{imo ovu vje`bu pregledom nekih opcija pomo}i koje ne}ete upotrebljavati ~esto. Sa~ekajte da se sve Accessove datoteke usporede s originalnim datotekama na CD-u kako bi se prona{le eventualne gre{ke. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u pokaziava~ sa znakom pitanja. ali mogu biti korisne. .

{to }emo objasniti kasnije u vje`bi. izvje{taje i forme koje trebate. ODABIRANJE DOBROG NA^INA ZA STVARANJE BAZE PODATAKA Prije stvaranja baze podataka donesite va`nu odluku. ako `elite posebnu namjenu baze podataka koja nije sli~na niti jednom ~arobnjaku ili jednostavno `elite provjeriti svoje znanje.) Odgovor ovisi o tome koliko ~arobnjaci zadovoljavaju va{e potrebe. Ako ~arobnjak zadovoljava va{e osnovne potrebe.5. Vje`ba STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti praznu bazu podataka. ^arobnjak za stvaranje baze podataka Access se instalira s nekoliko ~arobnjaka. izvje{tajima i formama. (Naravno. a onda promijeniti odre|ene dijelove. (Podatke }ete kasnije sami unositi. No. br`e je upotrijebiti ga za stvaranje baze podataka.) Ako ste u `urbi. mo`ete stvoriti praznu bazu podataka. upotreba ~arobnjaka u{tedjet }e vam mnogo vremena. te kako pomo}u ~arobnjaka stvoriti bazu podataka s ve} stvorenim tablicama. . To su zapravo mali programi koji vas intervjuiraju i na taj na~in prikupljaju odgovore potrebne za stvaranje baze podataka. ne znate koji su ~arobnjaci dostupni dok ne otvorite popis ~arobnjaka. ili }ete upotrijebiti ~arobnjaka koji sadr`i sve te elemente. @elite li stvarati bazu podataka od samog po~etka i ru~no stvarati sve tablice.

Access stvara novu bazu podataka i sprema je prema pode{enju u mapu My Documents. Prikazuje se okvir za dijalog New (slika 5. Kada zatvorite inicijalni dijalog.STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 35 STVARANJE PRAZNE BAZE PODATAKA Stvaranje baze podataka je vrlo jednostavno jer u prvom koraku stvarate samo vanjsku ljusku. Kliknite opciju Blank Access database. U okvir za tekst File Name utipkajte ime nove baze podataka (ne{to opisno). Kliknite OK. u okviru za dijalog Microsoft Access mo`ete brzo pokrenuti novu bazu podataka. 3. ne mo`ete ga vratiti sve dok ne napustite i ponovno ne pokrenete Access. New ili kliknite na gumb New na alatnoj traci.1 Kada pokrenete Access. formi ili ne~eg drugog. 3. Utipkajte Kennel Records. Access stvara novu bazu podataka. Ako ste tek pokrenuli Access i okvir za dijalog Microsoft Access je jo{ uvijek prikazan (slika 5.1). Otvara se okvir za dijalog File New Database. Dvostruko kliknite ikonu Database i prikazuje se okvir za dijalog File New Database. bez tablica. Odaberite karticu General. U okvir za tekst File Name utipkajte ime nove datoteke i tada kliknite Create.2). ne trebate ga za stvaranje nove baze podataka jer u bilo koje vrijeme mo`ete upotrijebiti sljede}e korake: 1. SLIKA 5. slijedite naredne korake: 1. Odaberite File. 2. . Me|utim. 2. Tada kliknite Create.

3 Prozor nove baze podataka. U ovom trenutku va{a baza podataka je potpuno prazna i vidite je u prozoru baze podataka te je otvorena prema sekciji Tables (slika 5. vje`ba).36 5. SLIKA 5. vje`ba) i izvje{taje (23.2 Razli~ite kartice u okviru za dijalog nude opcije stvaranja razli~itih vrsta baza podataka. vje`ba). VJE@BA SLIKA 5. vje`ba). Svaki element popisan u podru~ju Objects slike 5.3). .3 predstavlja razli~itu vrstu objekta koji mo`ete stvoriti u bazi podataka. upite (20. i 8. Kasnije }ete nau~iti kako stvoriti tablice (7. forme (14.

pages and projects i tada kliknite OK. Ako ste tek pokrenuli Access i na zaslonu je prikazan okvir za dijalog Microsoft Access. 6. jedino trebate odabrati ~arobnjaka koji }e zadovoljiti va{e potrebe. 2. kliknite opciju Access database wizards. odaberite File. New. 5. Prikazuje se popis tablica koje mo`ete stvoriti (slika 5. Tablice su prikazane s lijeve strane. U oba slu~aja prikazuje se okvir za dijalog New. No. forme i izvje{taje koje }ete `eljeti u bazi podataka. kliknite OK. Kliknite na karticu Databases kako biste prikazali popis ~arobnjaka.4). a odabrana polja tablice s desne. Kliknite jednog od ponu|enih ~arobnjaka (ikona s ~arobnim {tapi}em). U ovom }emo primjeru odabrati Contact Management. ako ste zatvorili okvir za dijalog. Ako ste umorni od pre~ica i `elite ostaviti prostora za vlastito stvaranje objekata u bazi podataka. Utipkajte ime za bazu podataka i tada kliknite Create kako biste nastavili s radom. Slijedite naredne korake: STAVARANJE 1. Kliknite Next kako biste nastavili s radom.STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 37 Pre~ice Objects Pre~ice za objekte (kao {to je Create table u prikazu Design) nisu neophodne – da biste jednostavno stvorili objekt baze podataka kliknite na gumb New. Kada odaberete ~arobnjaka kojeg `elite. 4. isklju~ite pre~ice odabirom Options iz izbornika Tools i isklju~ite opciju New object shortcuts. Prikazuje se okvir za dijalog File New Database. BAZE PODATAKA POMO]U ^AROBNJAKA Uz pomo} ~arobnjaka mo`ete automatski stvarati gotovo sve tablice. Pokre}e se ~arobnjak i neke informacije se prikazuju obja{njavaju}i {to ~arobnjak radi. 3. .

4 ^arobnjak automatski stvara tablice i polja. Ako su tablice i polja potpuno neprihvatljive. SLIKA 5. Kada odaberete stil. U popisu kliknite stil prikaza i pregledajte prethodni pregled prikaza koji se prikazuje. VJE@BA Polja u ozna~enoj tablici. Pro~itajte 9. Kliknite Cancel i poku{ajte ponovno. Polja Optional napisana su nako{enim pismom. ^arobnjak postavlja pitanje koji stil prikaza `elite. Polja Optional (nako{eno pismo). . to je cijena koju morate platiti ako `elite raditi s ve} stvorenim ~arobnjakom. postavite oznaku (kva~ica) u okvir za potvrdu. kliknite ga i tada kliknite Next. 9. vje`bu kako biste nau~ili brisati polja ili cijele tablice. Nakon odabira stila prikaza kliknite ga i tada kliknite Next. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. 8. Kliknite tablicu i pregledajte popis polja.38 5. Da biste uklju~ili i polje Optional. ^arobnjak sada postavlja pitanje o stilu ispisa izvje{taja. Kliknite na stil izvje{taja i pogledajte njegov prethodni pregled. ali mo`ete izbrisati tablice i polja koja vam ne}e trebati. vjerojatno ste upotrijebili krivog ~arobnjaka. 7. Sva polja mo`ete isklju~iti osim polja Optional. Ne `elim ove tablice i ova polja Ne ljutite se.

11.5 Unesite naslov za bazu podataka i ako je potrebno odaberite sliku za logotip tvrtke. 10. (Mogu}nost) Da biste uklju~ili sliku u forme i izvje{taje (na primjer. I’d like to include. Naslov }e se prikazati i na izvje{tajima i mo`e biti razili~it od imena datoteke. prikazuje se prozor Main Switchboard (slika 5. Klikom na ovaj gumb mo`ete pregledati izbor slika. Stoga planirajte pozadinu ovisno o va{em pisa~u. Tada kliknite gumb Picture. Kliknite kako biste uklju~ili sliku. Kada otorite bazu podataka. logotip tvrtke) potvrdite opciju Yes.6).STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 39 Pozadina izvje{taja Pozadina u boji upotrijebljena za neke izvje{taje izgleda sjajno. kliknite Finish da biste otvorili novu bazu podataka. Unesite naslov (slika 5. automatski se otvara i Switchboard. . Slika 5.5). ali na crno-bijelom pisa~u nikako. ^arobnjak sada postavlja pitanje o naslovu baze podataka. odaberite datoteku slike (ako je potrebno promijenite pogon ili mapu) i kliknite OK kako biste se vratili natrag u ~arobnjaka. 12.) Kada je baza podataka zavr{ena. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. (Mo`e potrajati nekoliko minuta. ^arobnjak stvara bazu podataka. Kada stignete u prozor Finish. a picture.

Mi u ovoj knjizi ne}emo raditi s Main Switcboardom pa stoga kliknite gumb Close (X) kako biste zatvorili prozor Main Switchboard. Startup. mo`da }ete htjeti pro}i kroz vje`be u ovoj knjizi kako biste nau~ili vi{e o stvaranju i promjenama objekata. Ako je trenutno na najmanjoj mogu}oj veli~ini (u donjem lijevom kutu prozora). forme i izvje{taje koje ste `eljeli. odaberite Tools. Me|utim.6 Prozor Switchboard je bonus koji nudi ~arobnjak. Kliknite Tables kako biste vidjeli nekoliko tablica koje su stvorene. te kako je stvoriti pomo}u ~arobnjaka. Mrzim Switchboard @elite li sprije~iti otvaranje Switchboarda svaki put kad otorite bazu podataka. Nakon {to ste zatvorili prozor Switchboard na zaslonu vidite prozor va{e baze podataka. ako ste u `urbi da unesete podatke.40 5. prije|ite na 11. zatvarati i otvarati bazu podataka. Zatim otvorite padaju}i popis Display Form i odaberite [None]. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako spremati. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti bazu podataka od samog po~etka. Sve baze podataka stvorene s ~arobnjakom uklju~uju opciju Main Switchboard koja nije ni{ta drugo nego lijepa forma s ugra|enim programima. VJE@BA SLIKA 5. Kliknite OK. vje`bu gdje govorimo vi{e o formama. Ona omogu}ava da uradite uobi~ajene zadatke s bazom podataka klikom na gumb. Sada kada imate stvorene sve tablice. dvostruko kliknite na traku naslova. . Klikom na ostale objekte vidjet }ete kako su ostali objekti stvoreni. vje`bu gdje }ete nau~iti kako podatke unijeti u tablice ili na 14.

1.1 Kada promijenite strukturu objekta. Access }e postaviti pitanje da li `elite spremiti promjene. Vje`ba ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako spremiti bazu podataka. Bazu podataka spremate tako da joj pridijelite ime (5. Access ne}e dopustiti zatvaranje objekta ili cijele baze podataka bez potvrde da li `elite spremiti ura|ene promjene. . forme ili nekog drugog objekta. Nau~it }ete i kako prona}i zagubljenu datoteku baze podataka. SPREMANJE BAZE PODATAKA Nakon {to isklju~ite ra~unalo ili napustite Access morate spremiti va{ rad kako ne biste izgubili informacije koje ste utipkali. SPREMANJE. (Vi{e o unosu slogova u 11. kako je zatvoriti. Kada promijenite strukturu tablice. Vidjet }ete okvir za dijalog poput onog na slici 6. vje`ba). Access automatski sprema va{ rad kada unosite svaki pojedini slog. kliknite Yes. vje`bi. te kako je ponovno otvoriti.) SLIKA 6. Ako ura|ene promjene `elite spremiti.6. (Ako radite s uklju~enim Office Assistantom ista pitanja se prikazuju u balon~i}u iznad njegove glave.) Stoga nije potrebno spremati rad sve dok ne odlu~ite zatvoriti bazu podataka.

42 6. zatvorite je. vje`ba) i baza podataka }e se zatvoriti zajedno s programom. Ozna~ite tablicu u prozoru Database i odaberite Edit. Paste. mo`ete odabrati i append podatke u postoje}u tablicu. kao {to je tablica. l Pritisnite tipke Ctrl+W (ako je prozor baze podataka aktivan). naredbe Save As i Export postaju dostupne. uradite jedno od sljede}eg (slika 6. . l Kliknite gumb Close (X) (u gornjem lijevom kutu) prozora baze podataka. Prikazuje se okvir za dijalog koji nudi opcije uljepljivanja samo strukture tablice ili strukture s podacima. Tek kad odre|ene objekte ozna~ite u prozoru baze podataka. ZATVARANJE BAZE PODATAKA Kada zavr{ite rad s bazom podataka. napustite program (3. VJE@BA Primijetite da naredbe Save i Save As u izborniku File naj~e{}e nisu dostupne. Upotreba tablica u ostalim programima @elite li kopirati tablice u drugu aplikaciju ili drugu bazu podataka mo`ete to uraditi pomo}u naredbi Copy i Paste. Tada otvorite `eljenu bazu podataka ili aplikaciju i odaberite Edit. ozna~ene su sivom bojom. l Kliknite gumb Open prozora baze podataka kako biste zatvorili trenutnu bazu podataka i otvorili novu. Tako|er. Kada zavr{ite s upotrebom Accessa. Naredbu Save As mo`ete upotrijebiti da biste tablicu spremili u nekom drugom formatu (kao {to je spremanje tablice kao izvje{taja). naravno ako odgovaraju polja. Ako pak `elite zatvoriti bazu podataka i tada otvoriti sljede}u. Naredba Export omogu}ava spremanje objekata u sli~nom formatu datoteke koje mo`e pro~itati neki drugi program (na primjer. Excel).2): l Dvostruko kliknite na ikonu izbornika Control (u gornjem lijevom kutu) baze podataka. l Pritisnite tipke Ctrl+F4. l Odaberite File. Close. Copy.

ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 43 Odaberite Close u izborniku File. Ako je va{e ra~unalo kratko s memorijom (manje od 16MB). vje`ba) ve} }ete `eljeti otvoriti onu koju ste ve} stvorili. Mogu li otvoriti vi{e od jedne baze podataka? Naravno da mo`ete. ne}ete `eljeti stvarati novu (5. OTVARANJE BAZE PODATAKA Kada pokrenete Access da biste upotrijebili bazu podataka. Kliknite. primijetit }ete da Access radi mnogo br`e kada zatvorite sve nepotrebne datoteke. Zapravo. SLIKA 6. mo`ete otvoriti nekoliko baza podataka i premje{tati podatke iz jedne u drugu.2 Postoji nekoliko na~ina da zatvorite bazu podataka.SPREMANJE. .

Dvostruko kliknite datoteku kako biste je otvorili. @elim vidjeti vi{e datoteka? Da biste pove}ali broj datoteka koje }e se prikazati u popisu. Odaberite File. Otvorite izbornik File. 2.3). odaberite broj do 9 u padaju}em popisu Recently Used Files na kartici General okvira za dialog Options (Tools. Open ili kliknite na gumb Open koji se nalazi na alatnoj traci. Slijedite naredne korake: 1. Ako se datoteka ne nalazi u trenutno prikazanoj mapi. 2.44 6. 3. Vi{e o tome govorit }emo u odjeljku “Promjena pogona ili mapa”. Ako baza podataka koju `elite otvoriti nije u popisu. . Prikazuje se okvir za dijalog Open (slika 6. Kliknite bazu podataka koju `elite prikazati.3 U ovom okviru za dijalog otvorite datoteku baze podataka. promijenite pogon i mapu. Na dnu izbornika prikazuju se imena devet baza podataka koje ste posljednje upotrijebili. SLIKA 6. Options). VJE@BA Najbr`i na~in otvaranja baze podataka koju ste nedavno upotrijebili je odabir njezinog imena u izborniku File. slijedite naredne korake: 1.

Accessa 2000. Okviri za dijalog Open i Save As zahtijevaju malo privikavanja. Svaka od ovih opcija poma`e ~uvanju od ne`eljenih promjena u bazi podataka. prona}i }ete gumb Open koji nudi odabir (uz standardne mogu}nosti) opcija Read-Only.4 pogon. Opcija Open Exclusive onemogu}ava rad drugog korisnika u bazi podataka dok je vi dr`ite otvorenu. Opcija Open Read-Only ~uva promjene koje su spremljene u bazu podataka.SPREMANJE.) Slika 6. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 45 Novi alat U okviru za dijalog Open. Upotrijebite padaju}i popis kako biste odabrali . PROMJENA POGONA ILI MAPE Okviri za dijalog za otvaranje (i spremanje) datoteka u programima Officea 2000 su razli~iti od onih u Windowsima 95/98. (Ime se mijenja ovisno o tome spremate li ili otvarate datoteku.4 prikazuje padaju}i popis u okviru za dijalog Open. morate otvoriti padaju}i popis Look In ili Save In. Da biste promijenili pogon. a opcija Open Exclusive Read Only radi oboje. Ovdje ste u mogu}nosti odabrati pogon koji sadr`i datoteku koju `elite otvoriti. SLIKA 6. Open Exclusive ili Open Exclusive Read Only.

VJE@BA Nakon toga morate odabrati mapu u koju `elite spremiti datoteku (ili iz te mape otvoriti postoje}u). Uz gumbe koji se nalaze na vrhu okvira za dijalog Save As i Open. ako takva postoji. Bri{e odabranu datoteku.46 6. Vrlo je sli~na popisu Recently Used Documents koji se nalazi u izborniku Windows Start. Rename itd. . koji se nalaze u okvirima za dijalog Save As i Open. Kada odaberete pogon. TABLICA 6. Stvara novu mapu. Otvara popis opcija prikaza za popis datoteke (List. Properties i Preview) kao i podizbornik Arrange Icons gdje mo`ete slo`iti ikone prema imenima.). Vra}a vas na mapu iznad one koja je prikazana u okviru Save In (mapa u kojoj je trenutna baza podataka spremljena). Ina~e je gumb nedostupan. Tablica 6. Dvostruko kliknite mapu koju `elite odabrati. Neki korisnici }e u te mape spremiti datoteke ili pre~ice datotekama: l Mapa History Sadr`i pre~ice za sve datoteke koje ste nedavno upotrijebili. Details. veli~ini ili datumu. vrsti. Otvara Internet Explorer kako biste datoteku mogli potra`iti na Webu.1 obja{njava gumbe i ostale kontrole.1 GUMBI ZA DIJALOG WINDOWSA 95 KONTROLA PROMJENU POGONA I MAPA U OKVIRIMA ZA NAMJENA Vra}a vas na prethodnu pregledanu mapu. Otvara izbornik naredbi koje mo`ete upotrijebiti za odabranu datoteku (Find. Delete. prikazuje se popis mapa u tom pogonu. s lijeve strane se nalaze i ikone pre~ica.

mdb kako bi Access prona{ao sve datoteke koje po~inju tim slovom.5). iz padaju}eg popisa Files of type odaberite vrstu datoteke. (Mogu}nost) Ako `elite prona}i odre|enu vrstu datoteke. . Na primjer. 4. (Mogu}nost) Ako znate dio imena upotrijebite opciju Wild Cards.) Mapa Favorites Sadr`i pre~ice svih datoteka koje `elite ovdje spremiti. 3. mo`ete utipkati P*. Upotrijebite ovaj gumb kako biste se vratili iz mapa koje ste mo`da pretra`ivali. Odaberite File. Access }e vam pomo}i. a oznaka pitanja (?) jedan odre|eni znak. Slijedite naredne korake kako biste prona{li datoteku: 1. Opcija Wild Cards Ovu opciju mo`ete upotrijebiti kada ne znate cijelo ime datoteke. Otvorite li izbornik Tools u okviru za dijalog Save As ili Open i odaberete Add to Favorites dodat }ete pre~icu u mapu Favorites. Mapa Web Folders Sadr`i pre~ice va{ih mapa na Webu. l l l PODATAKA PRONALA@ENJE DATOTEKE BAZE Ako imate problema u pronala`enju datoteke. Kliknite gumb Tools kako biste otvorili njegov izbornik i odaberite Find. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 47 l Mapa My Documents Osnovna mapa za spremanje Accessovih baza podataka. Zvjezdica (*) zamjenjuje bilo koji znak ili skup znakova.SPREMANJE. Prikazuje se okvir za dijalog Find (slika 6. Open ako ve} nije prikazan okvir za dijalog Open. (Ovdje je bolje ne spremati datoteke. ako znate da datoteka po~inje slovom P. 2. Mapa Desktop Sadr`i sve pre~ice koje se nalaze na radnoj povr{ini Windowsa.

uradite sljede}e: a. U podru~ju Look In. Ako ste sigurni da se datoteka nalazi na odre|enom pogonu. utipkajte John Smith. Ako `elite odrediti neka druga svojstva. u padaju}em popisu Look in odaberite My Computer. U okvir za tekst utipkajte odgovaraju}u vrijednost. Vrijednost mora biti u odnosu na odabrano svojstvo. Va{ odabir ovisit }e o svojstvu koje ste odabrali. potvrdite je. Ako nije. Otvorite padaju}i popis Condition i odaberite uvjet. l l 6. VJE@BA SLIKA 6. Otvorite padaju}i popis Property i odaberite svojstvo. suzite podru~je tra`enja {to je vi{e mogu}e upotrebom ovih tehnika: l Ako ste sigurni da se datoteka nalazi u odre|enoj mapi. b. Provjerite je li potvr|ena opcija Search subfolders. 5. 7.5 Upotrijebite okvir za dijalog Find kako biste odabrali mapu ili pogon gdje `elite tra`iti. .48 6. Na primjer. Ako ne znate u kojem pogonu se nalazi tra`ena datoteka. ako `elite prona}i datoteku koja sadr`i ime John Smith. u okvir Look in utipkajte stazu (kao {to je primjerice C:\WINDOWS). c. kao {to je File name ili Creation date. u padaju}em popisu Look in odaberite taj pogon. na dnu okvira za dijalog Find.

Da biste otvorili `eljenu datoteku. zatvoriti i otvoriti bazu podataka. 8.SPREMANJE. . Niz koji ste upravo stvorili pojavljuje se na vrhu popisa u okviru Find Files that match this criteria. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 49 d. ako neka postoji. Ponovno se prikazuje okvir za dijalog File Open i prikazuje datoteke koje odgovaraju uvjetima tra`enja. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako spremiti. 9. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu upotrebom ~arobnjaka (Table Wizard). Kliknite gumb Find Now. Kliknite gumb Add to List. dvostruko je kliknite.

7. Vje`ba STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu upotrebom Table Wizarda (~arobnjak za stvaranje tablica). sada je vrijeme da stvorite tablicu koja }e slijediti plan obja{njen u 2. dok je sve ostalo samo uljep{avanje. ^ak i ako ne prona|ete sva polja koja trebate. Ako ste u 5. vje`bi stvorili praznu bazu podataka. vje`bu da biste nau~ili kako mijenjati i prilagoditi tablice. ili oti}i na 9. vje`ba pokriva manje automatiziranu metodu. upotrijebite Table Wizarda kako biste u{tedjeli vrijeme stvaranja i kasnije dodajte polja koja vam nedostaju (9. Tablicu mo`ete stvoriti od samog po~etka ili upotrebom Table Wizarda. U 8. dok 8. Access je instaliran na va{e ra~unalo s mnogobrojnim ve} stvorenim poslovnim i osobnim tablicama iz kojih mo`ete odabrati onu koja zadovoljava va{e potrebe. . Table Wizard vam mo`e u{tedjeti mnogo vremena pri stvaranju i formatiranju polja koja su vam potrebna. vje`ba). }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu od samog po~etka. mo`ete stvoriti nove tablice kako biste prethodno stvorene zanemarili. Ako ste me|utim upotrijebili ~arobnjaka. U ovoj }emo vje`bi govoriti o stvaranju pomo}u Table Wizarda. vje`bi. ZA[TO STVORITI TABLICU? Tablica je osnova cijele baze podataka i ~uva va{e podatke. Odabrati i uzeti mo`ete sva polja u svim ve} stvorenim tablicama kako biste stvorili tablicu koja odgovara va{im `eljama i potrebama.

U prozoru baze podataka kliknite objekt Tables i tada dvostruko kliknite opciju Create table by using wizard. Iz popisa Sample Tables odaberite tablicu. Na taj }ete na~in odabrati popis preglednih tablica koje }e se prikazati. STVARANJE TABLICE TABLE WIZARDA UZ POMO] Ako su polja koja `elite stvoriti ista kao polja u Accessovim ve} stvorenim tablicama. U prvom okviru za dijalog Table Wizarda (slika 7. 2. Ostale metode Umjesto prvog koraka mo`ete kliknuti gumb New ili odabrati Insert. Ako tada shvatite da tablica ne odgovara va{im potrebama. a njezina polja 4.STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 51 Kako znam koja polja sadr`i tablica? Naravno da ne znate koja polja Access nudi u ve} stvorenim tablicama dok ne pokrenete Table Wizarda i ne pregledate popis polja. prikazuju se u popisu Sample Fields. Table kako biste otvorili okvir za dijalog New Table. Table Wizard }e vam u{tedjeti mnogo muke i vremena. odaberite ga i kliknite gumb > kako biste . Tada u okviru za dijalog New Table mo`ete odabrati Table Wizard i kliknuti OK. Ako ugledate polje koje `elite uklju~iti u tablicu. vje`ba). Pregledajte popis Sample Fields. Slijedite naredne korake kako biste stvorili tablicu uz pomo} Table Wizarda: 1.1) kliknite opci- ju Business ili Personal. 3.Uz pomo} Table Wizarda mo`ete kopirati polja iz bilo koje ve} stvorene tablice. kliknite gumb Cancel i zapo~nite stvaranje vlastite tablice (8.

Utipkajte {to 7. set a primary key for me kako bi ~arobnjak odabrao polje primarnog klju~a ili opciju No. kliknite gumb <<. U sljede}em koraku morate utipkati ime tablice. kliknite gumb >>. Na taj na~in polje mijenja ime samo u va{em popisu. I’ll set the primary key kako biste sami odabrali polje. SLIKA 7. (Ako ste odabrali Yes. Ponavljajte korake 3 i 4 da biste odabrali polja iz vi{e preglednih tablica i na taj na~in kompletirali svoju tablicu. (Da biste uklonili sva polja i zapo~eli ponovni odabir. utipkajte ime i kliknite OK. 5. kliknite gumb <. i 4. 6. kliknite Next kako biste nastavili s radom. @elite li ukloniti polje iz tablice. korak). Kliknite opciju Yes. Ako `elite pomaknuti cijeli sadr`aj pregledne tablice u svoj popis. Promjena imena polju Ako vidite polje koje odgovara va{im `eljama.) Kada zavr{ite s odabirom polja.1 Iz ve} stvorenih tablica odaberite polja koja `elite uklju~iti u svoju tablicu. jasnije ime kako biste zamijenili ponu|eno. Tada kliknite ime polja kako biste ga odabrali i nakon toga kliknite gumb Rename Field.52 7. korak.) . najprije ga dodajte u popis (3. a u originalu ostaje pod starim imenom. VJE@BA polje pomaknuli u popis Fields in my new table. ali vam se ne svi|a ime polja. prije|ite na 10.

Naj~e{}e je to ID broj jer ostala polja ~esto imaju iste unose za vi{e od jednog sloga (na primjer. ^arobnjak }e sljede}e pitati – koje polje }e biti primarni klju~ (slika 7.STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 53 Primarni klju~ Polje koje za svaki slog mora imati jedinstven unos. 8.2 Podesite primarni klju~ za tablicu. Consecutive numbers Microsoft Access assigns automatically to new records. Odaberite vrstu podatka za polje primarnog klju~a: l l l . 9. Numbers and/or letters I enter when I add new record. Ovaj odabir je odli~an radi li se primjerice o ID brojevima. ako polje primarnog klju~a sadr`i identifikacijski broj kota~a za automobile. Na primjer. SLIKA 7. Numbers I enter when I add new records. Odaberite ovu opciju ako sami `elite pridijeliti broj slogu (Access ne}e dopustiti unos bilo kojeg slova). kao {to su voza~ke dozvole. dvije osobe mogu imati isto ime). Odaberite ovu opciju ako `elite uklju~iti i brojeve i slova u polje.2)? Otvorite padaju}i popis i odaberite polje. Odaberite ovu opciju ako `elite da Access automatski pridijeli broj slogu koji ste unijeli. morat }ete unijeti i brojeve i slova.

l l 13. a vi{e o odnosima izme|u tablica pro~itajte u 10. . Kliknite Finish kako biste pre{li u opciju koju ste odabrali u prethodnom koraku. prije}i }ete u prikaz Table Design. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. VJE@BA 10. 12. Prije}i }ete u prikaz Table Datasheet gdje mo`ete unositi slogove u retke tablice. stoga ako `elite u~iti po knjizi. Stvorili ste tablicu. Odaberte li ovu opciju. prikazuje se prozor koji nudi stvaranje odnosa izme|u tablica.54 7. vje`bi. vje`ba). Ovdje ste u mogu}nosti unijeti promjene u tablicu prije njezine upotrebe. Odabirom ove opcije preska~ete dijelove ove knjige i odlazite neposredno u Form Wizard (14. Enter data directly into the table. U prozoru Finish kliknite jednu od sljede}ih opcija: l Modify the table design. Slika 7. kliknite gumb Close (X) prozora koji je prikazan. 11. Za sada kliknite Next. Kliknete li na karticu Tables u prozoru baze podataka. koji ste upoznali ako ste polja stvarali sami. a form the wizard creates for me. Enter data into table using.3 prikazuje dvije tablice. Ako ve} imate stvorenu najmanje jednu tablicu u bazi podataka. u popisu }e se nalaziti i va{a tablica. Ako se odlu~ite da za sada ne}ete raditi s tablicom (bez obzira {to ste odabrali u 12. Ako ste zadovoljni izgledom tablice odaberite ovu opciju. zanemarite za sada ovu opciju. koraku).

vje`bu “Uno{enje podataka u tablicu”. pro~itajte 9. . Da biste stvorili odnos izme|u tablica.) l l l l U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti novu tablicu uz pomo} Table Wizarda. (Ne odlazite na ovu vje`bu ako u tablici `elite uraditi odre|ene promjene. pro~itajte 12. nastavite s 8. Da biste unijeli promjene u tablicu koju ste tek stvorili. pro~itajte 10. Da biste stvorili formu za unos podataka. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu bez pomo}i ~arobnjaka. pro~itajte 15.3 Sada imate barem jednu tablicu na kartici Tables. vje`bu “Stvaranje odnosa izme|u tablica”. vje`bom “Stvaranje tablice bez pomo}i ~arobnjaka”. vje`bu “Uno{enje promjena u tablicu”. vje`bu “Stvaranje forme”.STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 55 Ovo nisu tablice ve} pre~ice za akcije. [TO l SADA? Sada mo`ete oti}i na mnoga mjesta: @elite li nau~iti kako stvoriti tablicu od samog po~etka. Tablice SLIKA 7. Da biste unijeli podatke u tablicu.

. ali ne nude veliku prilagodljivost kao stvaranje tablice od samog po~etka. STVARANJE TABLICE TABLE DESIGN U PRIKAZU Slijedite naredne korake da biste stvorili tablicu u prikazu Table Design: 1. U otvorenom okviru za dijalog odaberite Design View i kliknite OK. ako `elite stvoriti tablicu koja sadr`i posebna polja koja nisu dostupna u ~arobnjacima. Table ili kliknuti gumb New i na taj na~in otvoriti okvir za dijalog New Table. Vje`ba STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu u prikazu Table Design. U prozoru Database dvostruko kliknite opciju Create table in Design view. U ovoj vje`bi nau~it }emo vas kako da stvorite tablicu od samog po~etka. koraka mo`ete odabrati Insert. bolje je stvoriti tablicu u prikazu Table Design. Na primjer. Otvara se prikaz Table Design (slika 8. Ostale metode Umjesto 1.1).8. ZA[TO NE UPOTRIJEBITI ^AROBNJAKA? Accessovi ~arobnjaci su vrlo korisni.

simbola naglaska (‘) ili uglatih zagrada ([ ]). Tako|er nije lo{e izbjegavati oznake poput $. (Ako ne uradite odabir. Otvorite padaju}i popis Data Type i odaberite vrstu polja. prikazuje se strelica pada- Pravila pri dodjeljivanju imena polju Ime polja u Accessu mo`e biti duga~ko do 64 znaka. pro~itajte odlomak “Shva}anje vrste podatka i formata”.1 U prikazu Table Design mo`ete kontrolirati cijeli proces stvaranja tablice. Utipkajte ime polja u prvi prazan redak stupca Field Name. Vjerojatno }ete `eljeti upotrijebiti {to kra}a i lak{e pamtljiva imena.) Ako vam je potrebna pomo} pri odabiru vrste polja. 4. ju}eg popisa. oznake uskli~nika (!). % ili # jer svaki od tih simbola ima odre|eno zna~enje u Accessovu kodu. 3. polje }e po osnovnoj postavci biti tekstualno polje. Kada se pomaknete u stupac Data Type.). Tada pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u stupac Data Type. . mo`e sadr`avati razmake i bilo koje simbole osim to~ke (.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 57 Ovdje po~nite s utipkavanjem imena polja. SLIKA 8.

OK. Uradite `eljene promjene. kliknite Yes.2 polja. Kada ste upitani `elite li spremiti promjene za tablicu. Podru~je Field Properties se mijenja ovisno o vrsti 7. Ako imate vi{e polja za unos. 10. U donjem dijelu okvira za diajlog nalazi se podru~je Field Pro- perties za vrstu polja koje ste odabrali (slika 8. ponavljajte korake 3 – 6. 8. Pritisnite Tab kako biste pre{li u stupac Description i utipkajte opis polja. Za pomo} pro~itajte odlomak “Shva}anje vrste podatka i formata”. VJE@BA 5. 9.58 8. Kliknite gumb Close (X) prozora Table Design.) 6.2). Svojstva polja SLIKA 8. (Ovo je samo mogu}nost jer }e tablica raditi i bez opisa polja. Prikazuje se okvir za dijalog Save As. U okvir za tekst Table Name utipkajte ime tablice i tada kliknite .

nastavlja se Svako polje mora imati vrstu kako bi Access znao kako se odnositi prema sadr`aju polja. Prije nego {to prije|ete u prikaz Datasheet mo`da }ete biti upitani `elite li spremiti svoj rad. Polje Text mo`e sadr`avati do 255 znakova. Obi~an broj (ne valuta ili datum). Datasheet ili kliknite gumb Datasheet View na alatnoj traci. Datum ili vrijeme.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 59 Prijelaz iz prikaza u prikaz Nakon {to ste unijeli prvo polje mo`ete prije}i u prikaz Datasheet kako biste vidjeli izgled tablice. Nema primarnog klju~a Kada zatvorite prikaz Table Design. kliknite Yes. Obi~an tekst kojem niste odredili duljinu. mo`da }ete vidjeti poruku da primarni klju~ nije pridijeljen. pa stoga prakti~ki nije ograni~en u broju znakova (64000 znakova). Evo popisa vrsta iz kojih mo`ete odabirati: Memo Number Date/Time . O vi{e informacija pro~itajte odlomak “Pode{avanje primarnog klju~a” kasnije u vje`bi. unesite ime i kliknite OK. Access ne dopu{ta unos bilo kojeg teksta. slova i simbole. Odaberite View. Ako se pitanje pojavi. SHVA]ANJE Text VRSTA PODATAKA I FORMATA Obi~an tekst koji mo`e uklju~ivati brojeve.

Padaju}i popis dostupnih formata za odre|enu vrstu polja. vje`bi. Format Decimal Places Default Value . Sadr`avati mo`e jednu od dvije vrijednosti: Yes ili No. Access automatski popunjava slijedne brojeve za svaki slog. Veza s drugom bazom podataka ili datotekom. uvijek se prikazu je u novom slogu i mo`ete je izbrisati i utipkati novu vrijednost kada ona ne odgovara sadr`aju. vje`bu. Za polja broja mo`ete podesiti broj decimalnih mjesta koja }e se prikazati. Ove opcije su prikazane u donjem dijelu okvira za dijalog u podru~ju Field Properties. (Za vi{e informacija pro~itajte 27. Opcije formatiranja se mijenjaju ovisno o vrsti polja i ima ih toliko mnogo da }emo nabrojati samo neke: Field Size Najve}i mogu}i broj znakova koje korisnik mo`e unijeti u polje (mo`e se pridijeliti samo polju Text). unestite vrijednost uz ovu opciju i u{tedjet }ete na vremenu. Ovu opciju ne pokriva ova knjiga. mo`ete stvoriti i korisni~ke formate. za sve zaposlene isti pozivni broj grada). Ovo je nova opcija o kojoj }emo vi{e govoriti u 16. True ili False ili On ili Off. Tako|er. Veza s lokacijom na Webu. VJE@BA nastavak Currency AutoNumber Yes/No Format broja kao valute. Odgovor na pitanje. Vrijednost unesena uz pomo} ove opcije. OLE Object Hyperlink Lookup Wizard Uz vrstu polja svako polje ima i opcije formatiranja koje mo`ete podesiti. Ako }e polje naj~e{}e sadr`avati odre|enu vrijednost (primjerice.60 8.) Omogu}ava stvaranje popisa za odabir vrijednosti iz neke druge tablice ili popisa vrijednosti u kombiniranom okviru za svaki slog.

Primary Key ili kliknite gumb Primary Key na alatnoj traci. Polje primarnog klju~a Polje koje za svaki slog mora sadr`avati jedinstveni unos. PODE[ENJE PRIMARNOG KLJU^A Gotovo svaka tablica mora sadr`avati barem jedno polje koje ima jedinstvenu vrijednost za svaki slog. 2. Odaberite Edit. u tablici pasa mo`da }ete `eljeti svakom psu pridijeliti njegov ID broj i na taj na~in imati ID # polje u tablici ili mo`ete odabrati da upotrijebite registracijski broj svakog psa.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 61 Required Odaberite Yes ili No kako biste Accessu rekli kada ovo polje mo`e ostati prazno kod uno{enja novog sloga. Slijedite naredne korake kako biste podesili primarni klju~: 1.3. Naj~e{}e je to ID broj jer ostala polja mogu sadr`avati iste unose za vi{e od jednog sloga (na primjer. Ako tablica bude jedna strana relacije jedan-premamnogo. Takvo jedinstveno identifikacijsko polje nazivamo polje primarnog klju~a. . Prikazuje se simbol klju~a lijevo od imena polja kao {to je prikazano na slici 8. Na primjer. tada ona mora imati primarni klju~. Accessu morate re}i koje polje `elite upotrijebiti kao primarni klju~ i kako bi Access sprije~io uno{enje istih vrijednosti za vi{e od jednog sloga u tom polju. U prikazu Table Design odaberite polje koje `elite za primarni klju~. dvije osobe mogu imati isto ime).

62

8. VJE@BA

Simbol klju~a

SLIKA 8.3 klju~a.

Polje primarnog klju~a je ozna~eno simbolom

PRIJELAZ IZ PRIKAZA DESIGN PRIKAZ DATASHEET

U

Dva prikaza su dostupna kada radite s tablicama, prikaz Design i Datasheet. Najlak{i na~in prijelaza iz prikaza u prikaz je klikom na strelicu koja se nalazi uz gumb View na alatnoj traci (slika 8.4) i tada odaberite prikaz iz padaju}eg popisa.

SLIKA 8.4

Odaberite prikaz koji `elite iz padaju}eg popisa.

Sljede}i je na~in prijelaza:

1. Otvorite izbornik View.

STVARANJE

TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA

63

2. Odaberite Table Design ili Datasheet, ovisno o prikazu u kojem
se trenutno nalazite.

3. Ako iz prikaza Table Design prelazite u prikaz Datasheet, mo`da

}ete biti upitani `elite li spremiti svoj rad. Ako se pitanje prika`e, kliknite Yes.

4. Ako ste upitani da pridijelite ime tablici, utipkajte ime i kliknite
OK.

PODATAKA

STVARANJE

TABLICE UNO[ENJEM

Neki korisnici `ele stvarati tablice u prikazu Datasheet no Microsoft je dizajnirao prikaz Datasheet za unos podataka i njihov pregled, a ne za promjene u strukturi tablice. Ne preporu~amo stvaranje tablice na ovaj na~in jer mnoge opcije dizajniranja nisu dostupne kao u prikazu Table Design. Slijedite naredne korake kako biste stvorili tablicu u prikazu Datasheet:

1. U prozoru baze podataka dvostruko kliknite opciju Create table
by entering data. Otvara se prazna tablica (slika 8.5).

SLIKA 8.5 Stvaranje tablice u prikazu Datasheet daje vam brzu, obi~nu tablicu.

64

8. VJE@BA

2. Pridijelite poljima imena. Stvarate li tablicu u prikazu Datasheet

polja imaju obi~na imena kao {to je Field1. Da biste promijenili ime polja, kliknite trenutno ime kako biste odabrali stupac. Tada dvostruko kliknite ime stupca, utipkajte novo ime i pritisnite Enter. Drugi je na~in odabir Format, Rename Column ili desni klik mi{a na ime stupca i iz izbornika pre~ica odabir opcije Rename column.

3. Uradite promjene u izgledu tablice (obja{njenje u 9. vje`bi). 4. Zatvorite tablicu klikom na gumb Close (X). 5. Access postavlja pitanje `elite li spremiti promjene u dizajnu.
Kliknite Yes. OK.

6. Access postavlja pitanje o imenu tablice. Utipkajte ime i kliknite
U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti tablicu bez pomo}i ~arobnjaka. Prije nego li zapo~nete unos podataka morate biti sigurni da tablica izgleda to~no onako kako ste `eljeli. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene koje su potrebne u va{oj tablici.

9. Vje`ba
PROMJENA U TABLICU
U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene u tablici dodavanjem i uklanjanjem polja i skrivanjem stupaca.

UNO[ENJE

URE\IVANJE

POLJA I NJIHOVA SVOJSTVA

Sada kada ste stvorili tablicu mo`da }ete `eljeti zapo~eti unos slogova. O tome }ete vi{e nau~iti u 11. vje`bi. Prije nego {to zapo~nete unos slogova uvjerite se da tablica izgleda to~no onako kako ste `eljeli kako se kasnije ne biste morali vra}ati i mijenjati strukturu tablice. Tako|er, pro~itajte i 10. vje`bu u kojoj govorimo o stvaranju odnosa izme|u tablica. Bez obzira na na~in kojim ste stvorili tablicu (sa ili bez Table Wizarda), mo`ete unijeti `eljene promjene u tablicu u prikazu Table Design. Ako ste tablicu stvorili bez pomo}i Table Wizarda, prikaz Table Design }e vam izgledati poznato. Uradite jedno od sljede}eg ako `elite u}i u prikaz Table Design:
l

U prozoru Database kliknite na podru~je Table, odaberite tablicu na kojoj `elite raditi i kliknite gumb Design. U prozoru Database kliknite na podru~je Table, odaberite tablicu na kojoj `elite raditi i pritisnite tipke Alt+D. Ako je tablica prikazana u prikazu Datasheet, odaberite View, Design View. U prozoru Database kliknite desnom tipkom mi{a na ime tablice i iz izbornika pre~ica odaberite Design View.

l

l

l

3. mo`ete urediti bilo koje polje na na~in koji ste nau~ili u prethodnoj vje`bi. 4. VJE@BA Ne zaboravite da mo`ete brzo prelaziti iz prikaza u prikaz klikom na gumb View koji se nalazi na lijevom kraju standardne alatne trake (slika 8.4 u prethodnoj vje`bi). Kada se nalazite u prikazu Table Design (slika 9. 2.1). Ako `elite. . Svojstva polja Kliknite kako biste prikazali popis razli~itih vrsta podataka.1 U prikazu Table Design mo`ete promijeniti osnovna svojstva bilo kojeg polja. Ponavljajte prva tri koraka za svako polje koje `elite promijeniti. Kliknite ime bilo kojeg polja u stupcu Field Name. kliknite polje u podru~ju Data Type i iz padaju}eg popisa odaberite novu vrstu podatka.66 9. Neki okviri za tekst sadr`e padaju}e popise koje }ete aktivirati klikom na okvir za tekst. Kliknite gumb sa strelicom prema dolje i iz popisa koji se prikazuje odaberite prikaz. SLIKA 9. Evo osnovnih koraka: 1. U panou Field Properties (donji dio prozora Table Design) kliknite u bilo koji okvir za tekst kako biste promijenili vrijednost.

Polje mo`ete dodavati u prikazu Table Design ili prikazu Datasheet. Na tipkovnici pritisnite tipku Insert. Kliknite oznaku sloga (sivi kvadrati} lijevo od imena polja) kako biste odabrali polje gdje `elite prikazati novo polje (cijeli redak je ozna~en crno). BRISANJE POLJA Ako ste shvatili da vam odre|ena polja koja ste stvorili nisu potrebna. Za{to? Ako kasnije budete dodavali polja u tablicu. vje`bu kako biste ubrzali svoj rad. (Ako je potrebno. ponovno pro~itajte 8. Unesite ime. Tako|er. Najprije probajte u prikazu Table Design jer se trenutno nalazite u tom prikazu: 1. . vje`bu. Stoga pro~itajte ponovno 8. kliknite gumb Insert Rows 3. sada je vrijeme da ih se rije{ite. DODAVANJE POLJA Prije uno{enja podataka u tablicu (11. morat }ete unositi informacije u svaki slog. vje`ba) uvjerite se da ste uklju~ili sva polja koja su vam potrebna. koje vam nikada ne}e trebati. mijenjat }ete {irinu polja i tako se izlagati riziku nenamjernog brisanja ili zagubljivanja podataka.UNO[ENJE PROMJENA U TABLICU 67 Potrebna mi je ve}a pomo}? Ako ste tablicu stvorili bez pomo}i ~arobnjaka (8. Ako to ne uradite. vje`ba). vrstu. prethodni koraci }e se sami objasniti.) 2. na alatnoj traci ili odaberite Insert. morat }ete se vra}ati i unositi vrijednosti u ta polja za svaki slog koji ste ve} unijeli. Row. no ako ste tablicu stvorili pomo}u Table Wizarda vjerojatno ste se sada izgubili. opis i ostalo za novi redak. U popisu Field Name prikazuje se prazan redak.

a prednost je prikaza Datasheet {to }ete vidjeti i podatke koje ste unijeli u polje koje `elite izbrisati. Delete Rows. kod brisanja vam je potpuno svejedno. 1. Delete Column. Odaberite polje. VJE@BA Ne bri{ite va`na polja Budite vrlo pa`ljivi ako bri{ete polja nakon {to ste ve} zapo~eli unos podataka. Ako `elite. Kliknite gumb Delete Rows na alatnoj traci. 3. Za razliku od dodavanja polja kada je bolje biti u prikazu Table Design. 3. sve informacije nestaju zajedno s poljem. Kada izbri{ete polje. Tipka Delete ne radi U prikazu Datasheet tipka Delete nije dostupna pa stoga morate upotrijebiti opcije iz izbornika. Uradite jedno od sljede}eg: l l l Pritisnite tipku Delete na tipkovnici. Slijedite naredne korake da biste izbrisali polje u prikazu Datasheet. 2. 2. Slijedite naredne korake da biste izbrisali polje: 1. Polja mo`ete izbrisati u prikazu Table Design ili u prikazu Datasheet. . Odaberite Edit. Prije|ite u prikaz Datasheet. Odaberite Edit. polje mo`ete izbrisati i u prikazu Datasheet. Prije|ite u prikaz Table Design. Kliknite naslov stupca kako biste odabrali cijeli stupac za polje koje `elite izbrisati (cijeli stupac ozna~en je crno). ako ve} niste u njemu. Stoga je najbolje brisati nepotrebna polja prije uno{enja podataka.68 9.

Hide Columns. Svojstva polja koja ste podesili pri stvaranju polja bit }e sa~uvana i kasnije ne}e biti potrebno ponovno pode{avati odre|ena svojstva. Da biste polje sakrili. Odaberite polje (polja) koje `elite sakriti. Odaberite Format. bolje ga je sakriti nego izbrisati. Prije|ite u prikaz Datasheet. Slijedite naredne korake: 1. Stupac vi{e nije vidljiv. morate upotrijebiti prikaz Datasheet. ali }e vam trebati kasnije u radu. zna~i da je polje skriveno. Odaberite Format. sa~uvat }ete sve podatke u polju. Slijedite naredne korake kako biste ponovno prikazali skriveni stupac: 1.2 Pomo}u okvira za dijalog Unhide Columns mo`ete skrivati ili ponovno prikazivati polja. 2.UNO[ENJE PROMJENA U TABLICU 69 SKRIVANJE POLJA Ako polje trenutno ne `elite upotrijebiti. Polja s oznakom kva~ice u okviru za potvrdu nisu skrivena.2). . Unhide Columns. ili kliknite desnom tipkom mi{a u stupac i odaberite Hide Columns. a ako oznaka kva~ice nije u okviru za potvrdu. 3. a pomo}u prikaza Table Design ne}ete mo}i sakriti polje. Prikazuje se okvir za dijalog Unhide Columns (slika 9. Skrivanje polja ima dvije prednosti: l l Ako ste ve} unijeli slogove. Skrivena polja SLIKA 9.

Odaberite tablicu koju `elite izbrisati. BRISANJE TABLICE Sada kada ste odre|eno vrijeme radili s tablicom koju ste stvorili. Naredba Cut nasuprot Delete Tablicu mo`ete i izrezati. Office 2000 omogu}ava spremanje 12 razli~itih elemenata u Clipboard koje kasnije mo`ete ulijepiti u ostale aplikacije. Skrivena polja su i dalje dijelovi baze podataka. Kliknite u okvir za potvrdu i promijenite status polja. Prikazuje se poruka koja pita `elite li stvarno izbrisati tablicu. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti o stvaranju odnosa izme|u tablica. a neke vam nisu potrebne. 3. VJE@BA 2. jednostavno mo`ete izbrisati cijelu tablicu. mo`da otkrijete da ste uradili toliko gre{aka da je bolje zapo~eti rad u nekoj novostvorenoj tablici. (Ne uzrujavajte se. 2. skrivanjem polja i ure|ivanjem informacija u svakom polju. Iz Clipboarda tablicu mo`ete ulijepiti u neku drugu bazu podataka ili neku drugu aplikaciju. U prozoru baze podataka kliknite na podru~je Tables. Bez obzira na razlog. . Slijedite naredne korake: 1.70 9. Delete ili pritisnite tipku Delete na tipkovnici. Izrezivanje tablice je zgodnije jer je tablica jo{ uvijek dostupna i prelazi u Clipboard.) Ili mo`da shvatite da ste stvorili nekoliko tablica. Klikanjem u okvir za potvrdu polje mijenja status iz skrivenog u ponovno prikazano. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako unijeti promjene u tablicu dodavanjem i uklanjanjem polja. Kliknite Close. Dokaz tome je prikaz Table Design u kojem }ete i dalje vidjeti skrivena polja. Odaberite Edit. to se svima doga|a. 4. Kliknite Yes. 3.

Na ovaj }ete na~in biti sigurni da ste svakom psu pridijelili dobru boju. Obje tablice sadr`e isto polje. mo`ete na jednostavan na~in povu}i informacije iz vi{e od jedne tablice. narud`be. STVARANJE STVARATI ODNOSE IZME\U TABLICA? 2. ZA[TO . sadr`i njihova imena i adrese. Kada stvorite forme. a druga. Svi slogovi u tablici Orders odgovaraju slogovima u tablici Customers.) Sljede}i primjer je baza podataka pasa. vje`ba vam je preporu~ila stvaranje odvojenih tablica za informacije koje nisu neposredno povezane. Customers. Vje`ba ODNOSA IZME\U TABLICA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako povezati dvije ili vi{e tablica kako biste s njima mogli raditi kao s jednom. upite i izvje{taje. Jedna tablica. (Ovo se naziva relacija jedan prema mnogo jer mo`e biti vi{e narud`bi za jednog kupca.10. Stvoriti mo`ete odnos izme|u tablice Dogs i tablice Dog Coloring kako biste boju dlake psa povezali s istom u popisu boja dlake tablice Dog Coloring. Customer ID. Orders. No ovaj rad je koristan tek kada je definiran odnos izme|u tablica. Pretpostavimo da smo stvorili dvije tablice koje sadr`e informacije o kupcima. Stvorili ste tablicu koja popisuje sve boje dlake psa. Imamo nekoliko tablica koje opisuju pse i njihove aktivnosti.

automatski }e se prikazati okvir za dijalog Show Table (slika 10.2. Kliknite tablicu koju `elite upotrijebiti za odnos i tada kliknite gumb Add. odaberite Relationships. Slijedite naredne korake: 1. Relationships ili kliknite gumb Relationships na alatnoj traci kako biste otvorili prozor Relationships. Ako ste znati`eljni i `elite vi{e nau~iti o odnosima izme|u tablica. kao {to je prikazano na slici 10. Ako se okvir za dijalog ne prika`e. VJE@BA Slo`eniji odnosi U ovoj knjizi objasnio sam samo jednostavne primjere.1 Uz pomo} ovog okvira za dijalog dodajte tablice u prozor Relationships. Ponavljajte tre}i korak kako biste odabrali `eljene tablice i tada kliknite Close. Show Table ili kliknite gumb Show Table na alatnoj traci. 2. 4.72 10. otvorite prozor Relationships i dodajte odnos. pregledajte Accessovu dokumentaciju ili pro~itajte knjigu Using Microsoft Access 2000. Ako do sada niste odabrali niti jednu tablicu. U prozoru Relationships svaka tablica je prikazana u svom okviru. STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA Da biste stvorili odnos izme|u tablica. 3.1). U bazi podataka odaberite Tools. . SLIKA 10.

Kliknite polje u jednoj tablici koje `elite upotrijebiti kao vezu s drugom tablicom. povu}i }emo polje Coloring na polje Color ID u tablici Coloring. Ispustite kvadrati} na polje koje `elite. Na slici 10. 6. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u kvadrati}. povezati polje Coloring u tablici Dogs s poljem Coloring ID u tablici Dog Coloring. Polja AutoNumber su broj~ana polja Long Integer. povucite rub tablice i tako je pove}ajte kako biste vidjeli sva `eljena polja. Na primjer. 5. Na primjer.2 pove}ali smo tablicu Dogs kako bismo vidjeli sva polja tablice. . Va`no je znati vrstu polja Polja koja }ete povezivati moraju biti iste vrste podatka (datum.). stoga kliknite polje Coloring u tablici Dogs.STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 73 SLIKA 10. Jedina iznimka je povezivanje polja s AutoNumber formatom i polja s formatom broja. Uve}ajte tablicu Ako ne vidite sva polja u tablici. broj.2 Za ovaj primjer dodane su dvije tablice u prozor Relationships. Polja AutoNumber su tipa Long Integer. Odabrano polje povucite mi{em. tekst itd.

SLIKA 10. Odaberite bilo koju opciju referencijalnog integriteta (pro~itajte sljede}i odlomak) i tada kliknite Create. 7.4).3).3 Okvir za dijalog Relationships tra`i obja{njenje odnosa koji stvarate. SLIKA 10. .74 10. shvatit }ete da je najlak{e povezivati polja ako im pridijelite ista imena u razli~itim tablicama. Ne}ete vidjeti simbol ¥ i simbol 1 ako niste uspostavili referencijalni integritet.4 Crta predstavlja odnos izme|u dva polja. Odgovaraju}a imena polja Iako nije zgodno. VJE@BA Prikazuje se okvir za dijalog Edit Relationships (slika 10. Odnos }e biti stvoren i vidjet }ete crtu koja spaja dva polja u prozoru Relationships (slika 10.

Na primjer. u polju Coloring baze podataka Dogs imate broj koji odgovara polju Color ID tablice Dog Coloring.STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 75 Simboli odnosa Na slici 10. Ovi se simboli prikazuju u odnosima kada je uklju~ena opcija Enforce Referential Integrity. [TO JE REFERENCIJALNI INTEGRITET? Referencijalni integritet vas ~uva od gre{aka pri unosu podataka. [to ako netko ipak poku{a unijeti krivi broj? Access }e reagirati ovisno o tome koja je od dvije opcije potvr|ena u okvirima za potvrdu vidljivim na slici 10. Evo {to dobivate s okvirima za potvrdu: l Opcija Cascade Update Related Fields marked. Oznaka beskona~nosti ozna~ava mnogo slogova {to zna~i da mnogi slogovi u ovoj tablici odgovaraju jednom slogu (otuda i znak 1) u tablici Dog Coloring. a uz tablicu Dog Coloring simbol 1. Ako je ova opcija potvr|ena. Zapravo ka`e da sve informacije u dva polja moraju biti odgovaraju}e. Sada Access ne}e dopustiti unos bilo ~ega u polje Coloring tablice Dogs (strana mnogo) osim jednog od brojeva koji se nalaze u polju Color ID tablice Coloring (simbol 1). a ne `elite da va{i djelatnici budu u mogu}nosti slu~ajno unijeti broj u tablicu Dogs koji ne}e odgovarati niti jednoj boji u tablici Coloring.4 primijetite da se pored tablice Dogs nalazi oznaka beskona~nosti ¥ (¥). Tablica Coloring ispisuje sve dopu{tene boje dlake psa. a vi uradite promjene u vezanoj tablici (u na{em primjeru tablica Dog Coloring).3. promjena }e biti ura|ena i u . Stoga potvrdite opciju Enforce Referential Integrity.

vjerojatno }ete vidjeti poruku gre{ke prvi puta kada poku{ate. Sada mo`ete upotrijebiti iste kontrole koje ste upotrijebili za stvaranje odnosa. URE\IVANJE ODNOSA Kada je odnos stvoren. VJE@BA drugoj tablici (tablica Dogs).2). . a vi uradite promjene u 1 tablici (na primjer. Dog Coloring) tako da unosi u vezanoj tablici vi{e ne vrijede. Da biste to uradili. (Vjerojatno ovu opciju ne}ete upotrebljavati. l Najbolje je podesiti referencijalni integritet prije unosa bilo kojih podataka u tablice. dvostruko kliknite na crtu odnosa. vje`bi) tako da ste spremni za pode{avanje referencijalnog itegriteta. (Ba{ me briga {to ste unijeli brojeve u polje Text. ako odlu~ite promijeniti broj boje iz 7 u 8 i u tablici Dog Coloring uradite takvu promjenu (simbol 1). a drugo Number. svi psi iz tablice Dogs koji imaju broj boje 3 bit }e tako|er izbrisani. mo`ete ga ure|ivati tako da ponovno prika`ete prozor Relationships (slika 10.) Nije potvr|ena niti jedna opcija. pretpostavimo da jedno polje upotrebljava vrstu podatka Text. Ako je ova opcija potvr|ena.76 10.) Vrlo pa`ljivo pro~itajte prikazanu poruku gre{ke i poku{ajte ju otkloniti promjenama u dizajnu tablice (9. sve sedmice u tablici Dog mijenjaju se u osmice. Access pokazuje poruku u kojoj od vas tra`i vezani slog u odre|enoj tablici i ne dopu{ta vam unos podataka. Ako niti jedna opcija nije potvr|ena. vje`ba). ako izbri{ete slog u tablici Dog Coloring za polje Coloring ID broja 3. l Opcija Cascade Delete Related Fields marked. Access }e izbrisati unose u vezanoj tablici. Ako poku{ate stvoriti odnos s referencijalnim integritetom nakon {to ste ve} unijeli podatke u jednu ili obje tablice. Na primjer. Na primjer. Ako ovu knjigu ~itate redom. Na primjer. onda za sada jo{ niste unijeli podatke (o unosu vi{e u 11.

upita i izvje{taja. morate imati malo vi{e znanja. Kao prvo morate nau~iti unositi i urediti podatak u tablici te kako podesiti verzije jednostavne tablice formi. Tek tada }ete biti spremni. . Access }e tra`iti potvrdu. vje`ba. ure|ivanje i brisanje odnosa izme|u tablica. jednostavno ga kliknite u prozoru Relationships (crta izme|u tablica ozna~ena je masno) i tada pritisnite Delete. upite i izvje{taje koji su mogu}i zbog stvaranja odnosa. Kliknite Yes i odnos je izbrisan. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti podatak u tablicu.STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 77 UKLANJANJE ODNOSA Da biste odnos izbrisali. Ova vje`ba prikazuje stvaranje. da stvorite vi{etabli~ne forme. 25. [TO SADA? Kako iskoristiti prednosti nakon {to ste stvorili odnos izme|u tablica? Da biste shvatili odgovor.

vje`bi “Stvaranje jednostavne forme”. kako ispisati tablicu te kako je zatvoriti. Tada slijedite naredne korake kako biste unijeli slog. Vje`ba UNO[ENJE PODATKA U TABLICU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako dodavati slogove u tablicu. Do{lo je vrijeme da unesete slogove. Kako stvoriti formu nau~it }ete u 14. Zapamtite. vje`bu (nadam se da jeste). da biste otvorili tablicu. jednostavnije je stvoriti formu za unos podataka. i 2. nije uvijek najbolji na~in. Ako imate mnogo slogova za uno{enje. a zatim kliknite Open. ili ne~em drugom. Unosit }ete vrijednosti za svaki slog u svako polje (stupac) u tablici. mjestu. onda ve} znate da je slog zapravo redak u tablici. . UNO[ENJE SLOGA Kona~no ste stvorili strukturu tablice i uradili pode{enja prema svojim `eljama. Najprije morate otvoriti tablicu. Ako ste pro~itali 1.11. dvostruko je kliknite u prozoru Database ili je kliknite jednom. Stoga otvorite tablicu i zapo~nite s radom. Ostali na~ini za uno{enje slogova Uno{enje slogova izravno u tablicu. On sadr`i informacije o odre|enoj osobi. {to }ete nau~iti u ovoj vje`bi.

Pritisnite Tab kako biste pre{li u sljede}e polje i utipkali njegovu vrijednost. Kliknite u prvo prazno polje prvog praznog stupca. 5. 4. ]elija Dio retka i stupca. 1. . to~ka umetanja prelazi u prvo polje sljede}eg retka gdje mo`ete zapo~eti novi slog. Nastavite uno{enje slogova sve dok ih sve ne unesete. 3. To je mjesto gdje }ete unijeti podatak za polje odre|enog sloga. vidjet }ete titraju}u okomitu crtu koju nazivamo to~ka umetanja i koja ozna~ava mjesto gdje }e se prikazati utipkana vrijednost. Utipkajte vrijednost za polje. a zapravo rije~ polje stvarno zna~i cijeli stupac.UNO[ENJE PODATKA U TABLICU 79 U prvom stupcu nalazi se broj! Ako ste prvo polje podesili na na~in da mu se automatski unose podaci (na primjer. Ponekad se rije~ polje upotrebljava da ozna~i unos u polje za jedan slog. Nastavite pritiskati Tab sve dok ne stignete u posljednje polje. 2. To~ka umetanja Kada kliknete u polje. ]elija je ime za pojedini blok. uz pomo} opcije AutoNumber) zapo~nite s radom u sljede}em polju. Kada u posljednjem polju pritisnete Tab.

80 11. no postoje i druk~iji na~ini pomicanja koji }e vam vjerojatno trebati. a za unos vremena pritisnite tipke Ctrl+: (dvoto~je). Tablica 11. pritisnite tipke Ctrl+. mo`ete kliknuti u bilo koje polje i tako u `eljeno polje postaviti to~ku umetanja. pritisnite tipke Ctrl+’ (apostrof).1 POMAKNUTI Sljede}e polje TIPKE ZA POMICANJE U TABLICI SE NA… Tab PRITISNITE TIPKU… Prethodno polje Posljednje polje u slogu Po~etno polje u slogu Isto polje u sljede}em slogu Isto polje u prethodnom slogu Isto polje u posljednjem slogu Isto polje u po~etnom slogu Posljednje polje u posljednjem slogu Po~etno polje u po~etnom slogu Shift+Tab End Home ¯ ­ Ctrl+¯ Ctrl+­ Ctrl+End Ctrl+Home .1 obja{njava tipkovni~ke pre~ice za pomicanje u tablici. ali }emo vam otkriti i neke mogu}nosti kako biste ubrzali rad: @elite li unijeti datum. Na primjer. l POMICANJE PO TABLICI U ranijim koracima pritiskali ste tipku Tab i na taj na~in se pomicali iz polja u polje. VJE@BA NEKE l MOGU]NOSTI UNOSA PODATAKA Sve podatke mo`ete unijeti samo pomo}u tipke Tab i utipkavanjem. @elite li ponoviti vrijednost iz polja u prethodnom slogu. (to~ka sa zarezom). TABLICA 11.

pa }ete stoga stvarati izvje{taje za ispis koji sadr`e podatke koje trebate (23. Tada kliknite OK. te u okviru za dijalog Print podesite opcije ispisa. Pode{avanje ispisa Neke opcije ispisa mo`ete podesiti prije samog ispisa. . Ikona izbornika Control Gumb Close SLIKA 11. Tablica je obi~na mre`a oko redaka i stupaca. ili pritisnite tipke Ctrl+F4 ili dvostruko kliknite na ikonu izbornika Control (slika 11.1). Tablica se ispisuje. Kliknite gumb Print na alatnoj traci. vje`ba “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”). U tom slu~aju slijedite naredne korake: 1.1 Zatvorite tablicu na isti na~in kako zatvarate i ostale prozore. kliknite gumb Close (X). Otvorite tablicu (dvostruko ju kliknite ili je odaberite i kliknite Open). Umjesto da kliknete gumb Print. 2. ZATVARANJE TABLICE Do sada ste ve} vjerojatno otkrili da tablica nije ni{ta drugo do obi~an prozor.UNO[ENJE PODATKA U TABLICU 81 ISPISIVANJE TABLICE Naj~e{}e ne}ete `eljeti ispisati tablicu jer ne izgleda ba{ lijepo. odaberite izbornik File i tada Print. Da biste tablicu zatvorili. ponekad }ete ipak `eljeti ispisati sirove podatke u tablici. Naravno.

.82 11. kako tablicu ispisati te kako je zatvoriti. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako ure|ivati podatke u tablici. VJE@BA U ovoj ste vje`bi nau~li kako unijeti slogove u tablicu.

SADR@AJA U ]ELIJI ZAMJENA SADR@AJA ]ELIJE Ako je stari sadr`aj }elije potpuno krivi. vje`bi) ili je jednostavno kliknite. najbolje je unijeti novi podatak od samog po~etka. Utipkajte novi podatak.1) i tada kliknite mi{em. Novi podatak zamjenjuje stari. Kada ste unijeli podatke u tablicu. Slijedite naredne korake kako biste zamijenili stari sadr`aj u polju: 1. Na taj na~in odabirete cijeli sadr`aj }elije. .) Da biste odabrali }eliju pomo}u mi{a.12. automatski ste odabrali i njezin sadr`aj. [to je bolje? Ovisno o tome kakve moraju biti promjene – na vama je da odlu~ite. Ure|ivanje sadr`aja }elije je vrlo jednostavno. 2. Odaberite }eliju pomo}u tipkovnice (tablica 11. Stari sadr`aj mo`ete zamijeniti ili ga urediti. kako odabrati slogove te kako umetnuti ili izbrisati slogove. Vje`ba URE\IVANJE PODATKA U TABLICI U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako promijeniti informaciju u polju. PROMJENA Samo neke stvari uspiju od prve. (Ako }eliju odabirete pomo}u tipkovnice.1 u 11. mo`da shvatite da trebate uraditi neke promjene. postavite pokaziva~ mi{a na lijevi rub }elije kako bi pokaziva~ promijenio izgled u oznaku plusa (+) (slika 12.

Slijedite naredne korake: 1. Postavite pokaziva~ mi{a u }eliju tako da on promijeni izgled u I-oznaku.1). Pomi~ite se po }eliji na mjesto gdje `elite zapo~eti ure|ivanje (tablica 12.2 umetanja. . URE\IVANJE SADR@AJA ]ELIJE Ako promjene koje `elite uraditi nisu velike. 2. Pritisnite tipku Backspace kako biste izbrisali znak s lijeve strane to~ke umetanja ili tipku Delete za znakove s desne strane. Kliknite.84 12. nema razloga da zamjenjujete cijeli sadr`aj ve} jednostavno uredite sadr`aj }elije. VJE@BA Pokaziva~ mi{a SLIKA 12. To~ka umetanja Pokaziva~ mi{a SLIKA 12. Utipkajte promjenu. Kliknite u }eliju kako biste u nju postavili to~ku 3. To~ka umetanja prikazuje se u }eliji (slika 12.2). 4.1 Da biste odabrali cijeli sadr`aj }elije. budite sigurni da pokaziva~ mi{a ima izgled oznake plusa (+) prije nego li kliknete.

kliknite sivi kvadrati} lijevo od sloga. Cijeli slog }e se prikazati ozna~en (bijela slova na crnoj pozadini) kao {to je prikazano na slici 12. Odabrati mo`ete i grupu slogova (odaberite prvi i prtisnite i dr`ite tipku Shift dok odabirete sljede}e slogove).3 Ozna~eni odabrani slog. Odabrati mo`ete samo kontinuirane slogove.3. Da biste to uradili. ponekad }ete `eljeti raditi s cijelim slogom.1 DA POMICANJE U ]ELIJI Jedan znak desno Jedan znak lijevo Jednu rije~ desno Jednu rije~ lijevo Na kraj sadr`aja Na kraj }elije BISTE SE POMAKNULI… ® ¬ PRITISNITE TIPKU… Ctrl+® Ctrl+¬ End Ctrl+End Home Ctrl+Home Na po~etak sadr`aja Na po~etak }elije ODABIRANJE SLOGOVA Kao {to ure|ujete }elije u slogu. .URE\IVANJE PODATKA U TABLICI 85 TABLICA 12. Podru~je odabira sloga Trokut ozna~ava odabrani slog SLIKA 12. a ne ih uzimati iz cijelog popisa.

ve} ga morate smjestiti na dno tablice. vje`bi “Sortiranje. Novi slog niste u mogu}nosti umetnuti izme|u postoje}ih. .86 12. no svi su jednako odabrani. Kada zapo~nete s utipkavanjem sloga. [to ako `elite slogove poslo`iti drugim redom? Lako je sortirati slogove u red koji `elite. u podru~ju odabira sloga prikazuje se trokut (slika 12.3). VJE@BA Odabiranje svih slogova Sve slogove mo`ete odabrati odjednom na nekoliko na~ina. SIMBOLI ODABIRA SLOGA Kada odaberete slog. a mo`da }ete ugledati i ova dva simbola: Uno{eno ili ure|ivano Prazan redak za sljede}i novi slog Samo jedan trokut Ako ste odabrali vi{e slogova istovremeno.3. novi redak se prikazuje ispod njega i ~eka sljede}i slog. indeksiranje i filtriranje podataka”. UMETANJE NOVOG SLOGA Novi slog se ume}e automatski. prikaz na slici 12. samo prvi koji ste kliknuli ima oznaku trokuta. Vi{e o tome pro~itajte u 19. Kliknite u prazan okvir sjeci{ta naslova redaka i stupaca ili pritisnite tipke Ctrl+A ili odaberite opciju Select All Records iz izbornika Edit.

Uradite jedno od sljede}eg: l l l l l Kliknite gumb Delete Records na alatnoj traci. Odaberite Delete Record iz izbornika Edit. Copy i Paste kako biste podatak premjestili ili kopirali. pa stoga budite vrlo oprezni u brisanju sloga. Kliknite desnom tipkom mi{a na slog (slogove) i odaberite Delete Record. Odaberite Delete iz izbornika Edit. Kliknite na gumb Cut ili Copy na alatnoj traci. PREMJE[TANJE I KOPIRANJE PODATAKA Kao i u ostalim programima Windowsa i ovdje mo`ete upotrijebiti naredbe Cut. a naredba Delete Record na cijeli slog. slog (slogove). 2. l .URE\IVANJE PODATKA U TABLICI 87 BRISANJE SLOGOVA Ako shvatite da jedan ili vi{e slogova nisu potrebni u tablici. u slu~aju da cijeli slog nije odabran. Zapamtite da nakon brisanja sloga nije mogu}e poni{titi naredbu. U isto vrijeme mo`ete izbrisati i nekoliko slogova. Odaberite slog (slogove) koji `elite izbrisati. No. naredba Delete odnosi se na tekst. }eliju (}elije) ili tekst koji `elite premjestiti ili kopirati. Slijedite naredne korake: 1. onda nema razlike izme|u ove dvije naredbe. 2. Delete nasuprot Delete Record Ako ste odabrali cijeli slog. Pritisnite tipku Delete na tipkovnici. Odaberite polje (polja). lako ih je izbrisati. Uradite jedno od sljede}eg: l Otvorite izbornik Edit i odaberite Cut (za premje{taj) ili Copy (kopiranje). Slijedite naredne korake: 1.

upit itd. Pomaknite se na mjesto gdje `elite smjestiti tablicu (primjerice druga baza podataka) i upotrijebite naredbu Paste. U prozoru Database odaberite tablicu. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako ure|ivati podatak u polju. izvje{taj. Uradite jedno od sljede}eg: l l l l Odaberite Paste iz izbornika Edit. l 3. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti vi{e o formatiranju tablice. a ne samo odre|ena polja i slogove. . Postavite to~ku umetanja na mjesto gdje `elite umetnuti odrezani ili kopirani materijal.88 12. Kliknite gumb Paste na alatnoj traci. Pritisnite tipke Ctrl+X za premje{tanje ili Ctrl+C za kopiranje. VJE@BA l Desnom tipkom mi{a kliknite na slog (slogove) i iz izbornika pre~ica odaberite Cut ili Copy. 4. koje `elite premjestiti ili kopirati. Premje{tanje i kopiranje cijele tablice Premjestiti i kopirati mo`ete cijele objekte. Tada upotrijebite naredbe Cut ili Copy. Kliknite desnom tipkom mi{a na mjesto gdje `elite ulijepiti materijal i iz izbornika pre~ica odaberite Paste. kako umetnuti i izbrisati polje te kopirati i premje{tati podatak s mjesta na mjesto. Pritisnite tipke Ctrl+V kako biste ulijepili materijal.

Polja naj~e{}e ~uvaju vi{e podataka koji stanu u {irinu stupca.13. promjenom pisma i odabiranjem razli~itih poravnavanja. ZA{TO FORMATIRATI TABLICU? Ve}ina ljudi ne formatira svoje tablice jer ne brinu o izgledu tablice i nemaju je potrebe ispisati. Upotrebljavaju forme unosa podataka (14. Nakon toga mo`ete je upotrijebiti za sve preglede i ispise {to rezultira privla~nijim formama i izvje{tajima. vje`ba “Stvaranje jednostavne forme”) kako bi slogove vidjeli na zaslonu i izvje{taje (23. Na primjer. . vje`ba “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”) kako bi ispisali slogove. Ako kasnije odlu~ite upotrijebiti formu i izvje{taj. mo`da }ete `eljeti dodavati formate i na taj na~in njezin izgled uljep{ati. a tablice im slu`e kao tankovi za spremanje sirovih podataka. ako je va{a baza podataka jednostavna te sadr`i jednu tablicu. pa podaci u tablici nisu vidljivi u cijelosti. MIJENJANJE [IRINE STUPCA I VISINE RETKA Uobi~ajeni problem u tablici je nemogu}nost da vidite cijeli sadr`aj polja. Stvaranje formi i izvje{taja u ovom trenutku je vrlo zahtjevan posao s kojim se za sada ne `elite susresti. Vje`ba TABLICE FORMATIRANJE U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled tablice pode{enjem veli~ine redaka i stupaca. vjerojatno }ete `eljeti dodati malo formatiranja tablici kako bi ona bila preglednija.

Druga mogu}nost je dvostruko kliknuti okomitu crtu stupca kada je prikazana dvoglava strelica i stupac }e se automatski pove}ati/smanjiti na du`inu podatka. VJE@BA Ovaj problem mo`ete rije{iti na dva na~ina.1 stupca.1). PROMJENA [IRINE STUPCA Access nudi nekoliko na~ina za pode{enje {irine stupca u tablici pa stoga odaberite na~in koji `elite. Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva imena polja (naslovi stupa- ca) kako bi pokaziva~ promijenio izgled u okomitu crtu sa strelicama okrenutim lijevo i desno (slika 13. Pro{irite stupac kako biste vidjeli vi{e podataka ili pove}ajte redak kako biste prikazali vi{e od jednog retka podataka.90 13. Slijedite naredne korake: 1. Slijedite naredne korake: . Kliknite i dr`ite lijevu tipku mi{a i povucite rub stupca desno ili lijevo kako biste smanjili ili pove}ali {irinu stupca. a desni stupac }e mu napraviti mjesta. @elite li precizniji na~in promjene {irine stupca. Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva naslova 2. Jedan od najlak{ih na~ina promjene {irine stupca je povla~enje naslova stupca. Podesit }ete stupac s ljeve strane. Otpustite tipku mi{a kada je stupac `eljene {irine. Pokaziva~ mi{a SLIKA 13. 3. upotrijebite okvir za dijalog Column Width.

SLIKA 13. Odaberite opciju Standard Width kako bi {irinu stupca vratili na izvornu postavku.2). Prikazuje se okvir za dijalog Column Width (slika 13. Iz izbornika Format odaberite Column Width ili kliknite desnom tipkom mi{a i iz izbornika pre~ica odaberite Column Width. Uradite jedno od sljede}eg: l Klikom na Best Fit podesite stupac na {irinu najdu`eg podatka. Jedan na~in promjene visine je povla~enjem. Koji redci se pode{avaju? Bez obzira koji redak odaberete. 3. a i dalje `elite prikazati vi{e sadr`aja. . U okvir za tekst Column Width utipkajte vrijednost za broj znakova u polju. Odaberite stupac (stupce) kojem `elite podesiti {irinu. jednako kao i kod stupca.FORMATIRANJE TABLICE 91 1. l l 4. Kliknite OK kako biste potvrdili promjene. mo`ete podesiti visinu retka. 2.2 Ovdje precizno podesite {irinu stupca. Jednom retku nije mogu}e podesiti visinu. PROMJENA VISINE RETKA Ako ne `elite promijeniti {irinu stupca. Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva retka u podru~je odabira retka i povucite mi{em gore (smanjenje) ili dolje (pove}anje). svi }e prihvatiti novo pode{enje.

Iz okvira za popis Size odaberite veli~inu. Iz padaju}eg popisa Color odaberite boju. Da biste promijenili izvornu postavku pisma u prikazu Datasheet. . PROMJENA PISMA Za razliku od ostalih Accessovih objekata (kao {to su izvje{taji ili forme) ne mo`ete formatirati odre|eno polje ili unos u tablici. 4. VJE@BA Drugi na~in je uz pomo} okvira za dijalog Row Height. Iz okvira za popis Font style odaberite stil. Iz okvira za popis Font odaberite pismo. ali }e se ono automatski pridijeliti cijelom tekstu u tablici uklju~uju}i i naslove stupaca. 2. ili iz izbornika Format odaberite Row Height. upitima ili formama. ali bez opcije Best Fit.92 13. Ili }ete mo`da pove}ati pismo i tako tablicu bolje i jasnije vidjeti. U izborniku Format odaberite Font. odaberite Tools. Options i uradite promjene u okviru za dijalog stranice Datasheet.3). 1. unesite novu visinu i kliknite OK. Slijedite naredne korake kako biste promjenili pismo za stranicu podataka u tablici: Za{to mijenjati pisma u prikazu Datasheet? Ponekad }ete `eljeti smanjiti pismo i na taj na~in omogu}iti prikaz vi{e polja i njihovog sadr`aja na zaslonu bez mijenjanja {irine stupca. Promjene pisma koje uradite u prikazu Datasheet ne}e se prikazati u izvje{tajima. Za prikazivanje na zaslonu mo`ete odabrati neko drugo pismo. 3. Ovaj okvir za dijalog radi na istom principu kao i okvir za dijalog Column Width. Kliknite desnom tipkom mi{a na stupac i odaberite Row Height i unesite novu visinu. 5. Promjene su vidljive samo u prikazu Datasheet. Prikazuje se okvir za dijalog Font (slika 13. a da pode{enje ne prihvate i ostala polja ili unosi.

FORMATIRANJE TABLICE 93 SLIKA 13. Mogu}nosti promjena izgleda }elije Drugi je na~in mijenjanja izgleda tablice pomo}u okvira za dijalog Datasheet Formatting (odaberite Format. U podru~ju Sample vidjet }ete izgled promjena. kliknite OK. 6.3 Okvir za dijalog Font omogu}ava pode{avanje pisma za cijelu tablicu. Kada ste zadovoljni s promjenama. Datasheet). 7. . Promijeniti mo`ete posebne efekte. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti jednostavnu formu za unos podataka. boju pozadine. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako formatirati tablicu. boju crta mre`e izme|u svakog retka ili stupca te svugdje gdje su crte prikazane. potvrdite opciju Underline. (Mogu}nost) Ako `elite podcrtati tekst.

Opcija Form Wizard poma`e vam u stvaranju forme putem okvira za dijalog i odabirom polja i stilova za formu. Izbje}i }ete i glavobolje koje se pojavljuju kada poku{avate otkriti s kojim slogom tablice radite. ali nudi najve}u kontrolu. Stvaranje forme od samog po~etka nudi mre`u u koju }ete postavljati polja. ili }ete odre|eni podatak morati unijeti u nekoliko tablica. l l . i 12. Uz pomo} forme mo`ete ostaviti dovoljno prostora za svako polje i unijeti informacije u nekoliko tablica istovremeno. Ovo je najte`i na~in. no ponekad to nije najbolji na~in. svaka forma u odre|enom trenutku prikazuje samo jedan slog. ZA[TO STVARATI FORME? Kao {to ste pro~itali i nau~ili u 11. vje`bi. Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti formu sa ili bez Form Wizarda (~arobnjak za stvaranje forme). sve poslove unosa i ure|ivanja podataka mo`ete uraditi u tablici. Jednostavniji i br`i na~in je stvaranje forme. mo`da }ete stupac toliko ra{iriti da ne}ete biti u mogu}nosti vidjeti sve {to utipkate u polje. op}enito. osnovnu formu koja sadr`ava sva polja u tablici. Na primjer. pa }ete morati otvarati tablice jednu po jednu i unositi podatke.14. Postoje tri na~ina za stvaranje forme: l Opcija AutoForms nudi brzu.

a kliknete li AutoForm: Datasheet. Ova opcija jednostavno prebacuje polja iz tablice u formu. Da biste formu izbrisali. Ova opcija stvara formu koja va{a polja smje{ta u stupac od vrha prema dnu. 2. 4. Kliknite OK. 3. Otvorite padaju}i popis na dnu okvira za dijalog i odaberite tablicu ili upit koje `elite upotrijebiti kao izvor podataka za formu. Slijedite naredne korake: 1. kliknite No. Kliknite AutoForm: Columnar da biste stvorili formu stupca (naj~e{}e upotrebljavana). vrlo je prilagodljiva. ali i prikladna. U prozoru Database kliknite podru~je Forms. zatvorite je i kada se prika`e pitanje `elite li spremiti promjene.1). forma }e imati izgled tablice.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 95 STVARANJE FORME UZ POMO] AUTOFORME Najlak{i na~in stvaranja forme je uz pomo} opcije AutoForm. Kliknite gumb New. 5. Ako niste zadovoljni s radom izbri{ite formu i uradite je ponovno uz pomo} opcije Form Wizard. . Prikazuje se forma koja je spremna za unos podataka. forma }e izgledati poput stranice baze podataka. Prikazuje se okvir za dijalog New Form (slika 14.1 Odaberite na~in stvaranja forme. Oznake polja }e vjerojatno biti isklju~ene i polja se mogu nalaziti vrlo blizu jedno drugom pa stoga ni forma ne}e izgledati privla~no. SLIKA 14. Kliknete li opciju AutoForm: Tabular. Forma koju }ete stvoriti uz pomo} opcije AutoForm mo`da ne}e izgledati lijepo.

Otvara se okvir za dijalog Form Wizard (slika 14. . U popisu Available Fields kliknite polje koje `elite uklju~iti u 5. Ponavljajte 4.) formu i tada kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields.2 Form Wizard omogu}ava odabir polja koja `elite uklju~iti iz razli~itih tablica. VJE@BA STVARANJE FORME UZ POMO] FORM WIZARDA Form Wizard nudi odli~an kompromis izme|u automatizma stvaranja i stvaranja od samog po~etka. SLIKA 14. Ako `elite uklju~iti polja iz neke druge tablice ili upita. Dvostruko kliknite opciju Create form by using wizard. korak sve dok ne uklju~ite sva polja koja `elite u formi. 4. 3. Slijedite naredne korake kako biste stvorili formu uz pomo} Form Wizarda: 1. U prozoru Database kliknite podru~je Forms. (Prema osnovnoj postavci uvijek je odabrana tablica koja je na prvom mjestu abecednog reda {to vjerojatno nije ono {to `elite. vratite se u 3.96 14. 2.2). Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu ili upit iz kojih `elite odabrati polja. korak i odaberite neku drugu tablicu.

3). ali upotrebljivu formu. U formi se prikazuje prvi slog iz tablice. 9. Bit }ete upitani da odaberete izgled: Columnar.3 Form Wizard }e stvoriti ovu grubu. kliknite Next da biste nastavili s radom. 6. Tada kliknite onu koju `elite i kliknite Next.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 97 Odabir svih polja Da biste sva polja iz popisa Available Fields pomaknuli u popis Selected Fields. Tabular. Datasheet ili Justified. kako biste vidjeli prethodni pregled stila i kada odaberete `eljeni stil. Kliknite gumb Finish. SLIKA 14. . kliknite gumb < kako biste ne`eljeno polje iz popisa Selected Fields vratili u popis Available Fields. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. Ako pak pogrije{ite. Prikazuje se forma koja je spremna za unos podataka (slika 14. Kliknite svaki stil iz popisa 8. Kliknite svaki gumb kako biste vidjeli pethodni pregled odre|ene vrste (opcija Columnar je naj~e{}a). kliknite gumb >>. Fali prijevod 8 koraka. Sada }e vas upitati da odaberete stil. 7.

Vi{e o pomicanju polja pro~itajte u 15. 4. U ovom }ete prikazu sami odre|ivati to~no mjesto svakog polja i njegov format. vje`bi. VJE@BA Ako su odrezna polja oznake u formi. kao ona na slici 14.) 5. Ne upotrebljavajte pre~ice Ako u ovom trenutku dvostruko kliknete na pre~icu Create form in Design view koja se nalazi u popisu Forms. uredite formu tako da polja imaju vi{e mjesta. Kliknite gumb New. 2. Kliknite opciju Design View. a vi{e o prikazu pro~itat }ete u 15. STVARANJE FORME OD SAMOG PO^ETKA U prikazu Form Design mo`ete stvoriti formu od samog po~etka. vje`bi. Kasnije }ete mo}i odabrati tablice iz svojstva forme RecordSource. ali i najte`i na~in stvaranja forme.3.1). (Kasnije }ete mo}i promijeniti tablicu u svojstvu RecordSource u svojstvima stranice forme. Prikazuje se prozor Form Design (slika 14. U prozoru Database kliknite podru~je Forms. Prikazuje se okvir za dijalog New Form (slika 14. Sljede}i koraci upoznat }e vas s prikazom Form Design. Kliknite OK. 1. ne}ete imati mogu}nost odabira tablice. Spremni ste za stvaranje forme. . 3.98 14.4). Iz padaju}eg popisa koji se nalazi na dnu okvira za dijalog odaberite tablicu ili upit. no ako ste po~etnik dr`ite se na{ih koraka. Ovo je najsna`niji.

. Nakon zatvaranja Query Designera vidjet }ete polja iz obje tablice u popisu polja. U Query Designeru mo`ete dodati novu tablicu u gornji pano i ako je potrebno podesiti odnos s osnovnom tablicom.) desno od svojstva RecordSource kako biste otvorili Query Designer. kliknite gumb Build (..4 Prikaz Form Design prikazuje praznu povr{inu na kojoj mo`ete dizajnirati formu.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 99 U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvarati ostala podru~ja osim Detail.. Field List Povucite rub radnog podru~ja da biste podru~je pove}ali. Dodavanje sljede}e tablice formi Ako kasnije trebate dodavati neku drugu tablicu kao izvor podataka za formu. Toolbox SLIKA 14.

4. Na po~etku rada jedino vidljivo podru~je je Detail. ono }e se prikazati kao okvir za tekst. Kliknite gumb Field List ili odaberite opciju Field List u izborniku View. Osnovna namjena prozora Form Design je jednostavna. DODAVANJE KONTROLA FORMI Kontrole i polja Kada radite s tablicom.100 14. a u kasnijim vje`bama nau~it }ete kako dodavati ostala podru~ja. Povucite polje iz opcije Field List u podru~je Detail (slika 14. korak kako biste dodali sva polja koja `elite u . Ako nije prikazan. informativni tekst (kao {to su naslovi i oznake) ili ~ista dekoracija (kao {to su crte i pravokutnici). radite izravno s poljima podataka. Jednak je osvijetljenoj tablici ili plo~i za uljepljivanje gdje }ete smjestiti elemente forme. Polja koja }ete dodavati formi prikazat }e se kao kontrole u podru~ju forme Detail. U slu~aju formi i izvje{taja radite s kontrolama.5) i 3. kliknite na gumb Toolbox ili gumb List na alatnoj traci. VJE@BA Toolbox i Field List @eljet }ete upotrijebiti alatni okvir Design i Field List koji su prikazani na slici 14. formi. {to nije ni{ta drugo nego prikaz forme podatka u polju. prika`ite Field List. 2. Ako ih ne vidite na zaslonu. Slijedite naredne korake kako biste dodavali kontrole prikaza polja u formi: 1. Ponavljajte 2.

@elite li odabrati sva polja u popisu. ovaj problem }ete rije{iti ako pro~itate sljede}u vje`bu. ona postaju kontrole koje prikazuju podatak iz tog polja. dvostruko kliknite na naslovnu traku Field Lista. u sljede}ih nekoliko vje`bi pro~itat }ete i nau~iti kako unijeti promjene i pobolj{ati izgled forme. l l Objekte mo`ete pomicati po formi nakon {to ste ih smjestili. @elite li odabrati vi{e polja koja ne tvore grupu.5 Iz Field Lista povucite polja u mre`u. Ne brinite ako trenutno va{a forma ne izgleda lijepo. U 2. Vi{e od jednog polja mo`ete istovremeno povu}i u formu. Na taj }ete na~in odabrati grupu polja. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled kako bi vam pokazao polje koje ste smjestili. koraku umjesto da povu~ete jedno polje. Kada iz Field Lista povu~ete polja u formu. Vi{e o pomicanju polja pro~itajte u sljede}oj vje`bi. uradite jedno od sljede}eg prije povla~enja: l Kliknite polje koje `elite i tada pritisnite i dr`ite tipku Shift dok odabirete posljednje polje grupe.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 101 Ne brinite se o preklapaju}im oznakama. SLIKA 14. . pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok klikate svako pojedino polje koje `elite.

Otvorite formu: l Ako se va{a forma prika`e u prikazu Form Design. Pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u sljede}e polje. Kada stvorite formu slijedite naredne korake kako biste unijeli podatke: 1. 3. Kada ste upitani `elite li spremiti promjene kliknite Yes. Ako je potrebno vratiti se u prethodno polje. Ako pak `elite unijeti jo{ neke promjene. Kliknite gumb Close (X). oti}i }ete u prvo polje novog praznog sloga. Form View kako biste pre{li u prikaz Form ili odaberite Form View pomo}u gumba View. l 2. odaberite opciju ponovno kako biste je isklju~ili. ostavite formu otvorenom i prije|ite na 15. Kliknite u polje gdje `elite zapo~eti rad i utipkajte podatak. Forma radi kao atraktivna “maska” koja vas {titi od obi~ne tablice. odaberite View. U sljede}i okvir za tekst koji se prikazuje utipkajte ime za formu i tada kliknite OK. kliknite karticu Form u prozoru Database i tada dvostruko kliknite ime forme ili kliknite gumb Open. vje`bu. . Ako ipak `elite sami poravnati polja. Ako se forma uop}e ne prika`e. Ako ste zadovoljni izgledom forme. mo`ete odabrati opciju Snap to Grid iz izbornika Format kako biste pored naredbe smjestili oznaku. krenite naprijed i zatvorite formu. Kada stignete u posljednje polje pritiskanjem tipke Tab. pritisnite tipke Shift+Tab. UNO[ENJE PODATAKA U FORMU Smisao stvaranja forme je lak{i unos podataka u tablicu. VJE@BA Upotreba opcije Snap to Grid Ako otkrijete da je te{ko poravnati polja.102 14.

U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti jednostavnu formu te kako unijeti podatke u nju. Ove pre~ice rade jednako dobro u formama i tablicama. korak da unesete sve slogove koje `elite. 4. kliknite gumb sa strelicom okrenutom lijevo ili desno koji se nalazi na lijevom kraju trake za navigaciju na dnu prozora. Oni }e se automatski spremiti ~im ih unesete. Pre~ice za unos podataka Pro~itajte odjeljak “Trikovi unosa podataka” u 11.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 103 Da biste se pomaknuli u sljede}i slog prije nego {to stignete u posljednje polje ili u prethodni slog. vje`bi kako biste nau~ili neke trikove pri unosu podataka. Ponovite 2. . U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene u formi da bi ona odgovarala va{im potrebama. i 3.

odlomak “Prikazivanje zaglavlja i podno`ja”. odlomak “Formatiranje kontrola”. odlomak “Promjena veli~ine 4. 3.15. Evo pregleda {to trebate uraditi da va{a forma bude {to privla~nija: 1. vje`ba). 5. U ovoj vje`bi }ete nau~iti kako pobolj{ati izgled forme. odlomak “Dodavanje teksta”. Dodavanje teksta za obja{njenje. . ali ne izgleda privla~no. masni znakovi ili razli~ita pisama za oznake ili ve}i tekst za zaglavlje). odlomak “Pomicanje kontrola”. kontrola”. Pomaknuti kontrole kako bi izme|u njih bilo vi{e prostora. Formatiranje teksta u formi (primjerice. odlomak “Neovisno pomicanje kontrola i njihovih oznaka”. Promjena veli~ina kontrola i oznaka. Dodavanje zaglavlja i podno`ja. 6. 2. ULJEP[AVANJE FORME: PREGLED Forma koja se nalazi na zaslonu vjerojatno je funkcionalna. Vje`ba UNO[ENJE PROMJENA U FORMU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti promjene u formu bez obzira na koji ste na~in stvorili formu (14. Pridjeljivanje razmaka izme|u kontrola i njihovih oznaka.

UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 105 POMICANJE KONTROLA Naj~e{}a je promjena u formi pomicanje kontrola po njoj. 5. Otpustite tipku mi{a kada je kontrola na `eljenom mjestu. najprije je odaberite i tada je povucite kada pokaziva~ mi{a promijeni izgled u ruku. Slijedite naredne korake: 1.1). vje`bi. Vi{e prostora Ako `elite stvoriti vi{e prostora na dnu kontrola kako biste imali vi{e mjesta za pomicanje. Kliknite ime kontrole kako biste je odabrali. . otvorite prikaz kao {to ste nau~ili u 14. 3. ozna~ite sve kontrole i povucite ih prema dolje kao grupu. Hvataljke odabira Pokaziva~ mi{a SLIKA 15. 4. Oko kontrole prikazuju se hvataljke odabira. Ako pak `elite vi{e prostora u gornjem dijelu forme. Kontrolu mo`ete povu}i okomito ili horizontalno s bilo koje strane ili dijagonalno iz bilo kojeg kuta. Kliknite i dr`ite pritisnutu lijevu tipku mi{a dok kontrolu povla~ite na `eljeno mjesto. Postavite pokaziva~ mi{a na mjesto gdje }e promijeniti izgled u ruku (slika 15. Nekoliko kontrola }ete mo`da `eljeti spustiti kako biste ostavili vi{e prostora za umetanje nove kontrole ili }ete jednostavno `eljeti ponovno poslo`iti prikazane kontrole drugim redom. Ako pomi~ete vi{e kontrola istovremeno pokaziva~ mi{a mo`ete postaviti na bilo koju odabranu kontrolu. Ako niste u prikazu Form Design.1 Da biste pomaknuli kontrolu. 2. povucite panel Form Footer prema dolje da bi podru~je Detail bilo ve}e.

) Da biste to uradili.1). kontrolu mo`ete povu}i bilo gdje.2). . mo`da }ete `eljeti produljiti okvir za oznaku polja kako bi ime polja bilo prikazano u cijelosti. Uvjerite se da je pokaziva~ promijenio izgled u ruku (slika 15. Ako vidite da je pokaziva~ promijenio izgled u ruku s podignutim prstom. Postavite pokaziva~ mi{a na gornji lijevi kut iznad hvataljke odabira kako bi pokaziva~ promijenio izgled u ruku s podignutim prstom (slika 15. Kliknite na kontrolu koju `elite pomaknuti. no iste metode rada mo`ete upotrijebiti radite li s kombiniranim okvirima ili slikama. Da biste odabrali vi{e kontrola.106 15. slijedite naredne korake: 1. kliknite na jednu i zatim pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok odabirete ostale. (Sljede}i odlomak obja{njava kako promijeniti du`inu kontrole. Na primjer. Vi{e kontrola mo`ete povla~iti istovremeno zadr`avaju}i odnos izme|u njih tako {to }ete odabrati sve kontrole i onda ih povu}i. Da biste pomaknuli okvir za tekst ili njegovu oznaku neovisno. Okviri za tekst. VJE@BA Tekst oznake se pomi~e bez pridijeljenog okvira za tekst Budite oprezni kada postavljate pokaziva~ mi{a iznad kontrole da biste je pomaknuli. NEOVISNO POMICANJE KONTROLA I NJIHOVIH OZNAKA Ponekad }e biti potrebno pomicati kontrolu okvira za tekst ili oznaku polja neovisno jedno o drugom. 2. naj~e{}e upotrebljavane kontrole Okviri za tekst i njihove oznake su obja{njeni u ovoj knjizi. morate najprije pomaknuti kontolu okvira za tekst u desno i na taj na~in stvoriti prostor za pove}anje oznake.

3 Povla~enjem mo`ete promijeniti veli~inu podru~ja za unos.2 Uz pomo} pokaziva~a mi{a povucite kontrolu ili oznaku neovisno jedno od drugog.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 107 3. 3. slika). Povucite rub kontrole na `eljenu du`inu i tada otpustite tipku Pokaziva~ mi{a Hvataljke odabira SLIKA 15. Povucite kontrolu na novo mjesto.3). mi{a. PROMJENA VELI^INE KONTROLA Nakon {to ste pridijelili razmak izme|u svakog okvira za tekst i njegove oznake (prethodni odlomak). 2. Odaberite oznaku i pritisnite tipku Delete. Oko nje se prikazuju hvataljke odabira. Brisanje razina Ako odre|ena kontrola obja{njava sama sebe (primjerice. Postavite pokaziva~ mi{a na desni rub kako bi pokaziva~ promijenio izgled u dvoglavu strelicu (slika 15. slijedite naredne korake kako biste promijenili du`inu kontrole: 1. Kliknite kontrolu kako biste je odabrali. vjerojatno }ete `eljeti izbrisati njezinu oznaku. . SLIKA 15.

l Kada stvarate formu pomo}u Form Wizarda. Zatim postavite pokaziva~ mi{a izme|u traka (pokaziva~ mijenja izgled u dvoglavu strelicu) i povucite prema dolje. PRIKAZIVANJE l ZAGLAVLJA I PODNO@JA Za sada radite u podru~ju Detail. kliknite njezinu traku kako biste podru~je odabrali. pa stoga nije potreban duga~ak okvir za prikaz cijelog teksta. . Podru~je Form Header se nalazi ispod podru~ja Detail pa stoga podru~je nema odre|enu visinu. ako `elite prikazati podru~je.4). Mjesto za tekst koji }e se ponavljati na vrhu ili dnu svake stranice forme kada je `elite ispisati. ali mo`ete upotrijebiti i ostala podru~ja: Podru~je Form Header and Form Footer. pove}ajte kontrolu povla~enjem donjih hvataljki odabira. Mjesto za tekst koji }e se ponavljati na vrhu ili dnu forme. ali su prazna.108 15. VJE@BA Oznake u vi{e redaka Ako je tekst koji je prikazan u okviru za tekst ili kontroli oznake preduga~ak da bi stao u pridijeljenu du`inu. Tako }e se tekst mo}i prelomiti i prije}i u novi redak. Ovo podru~je nije prikazano po izvornim postavkama pa stoga. odaberite View. Page Header/Footer. kao {to je naslov forme na vrhu ili ime osobe koja je izradila formu na dnu. podru~ja Form Header i Form Footer se prikazuju u prikazu Design. Podru~je Page Header and Page Footer (rijetko upotrebljavano). Da biste stvorili mjesta za rad u podru~ju Form Header (slika 15.

Naslove i stale osnovne informacije dodajte u zaglavlja i podno`ja. Nako {to ste prikazali zaglavlje i podno`je mo`ete dodavati kontrole u ta podru~ja. Slijedite naredne korake: 1. podnaslova. DODAVANJE OZNAKA Sljede}a stvar koju ve}ina korisnika `eli je dodavanje teksta u formu.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 109 Podru~je Detail sadr`i kontole ~iji se podaci mijenjaju za svaki slog. SLIKA 15. odre|ene informacije u zasebne kontrole podru~ja Detail. odaberite opciju Toolbox iz izbornika View ili kliknite gumb Toolbox na alatnoj traci. Ako Toolbox nije prikazan.4 Povucite traku Detail dolje kako biste stvorili prostor za dodavanje teksta zaglavlju. teksta za obja{njenje itd. u formu kontrola oznaka za prikazivanje naslova. . Podru~je Form Header sadr`i tekst koji `elite ponavljati na svakom prikazu forme.

korak. Pokaziva~ mi{a Alatka Label SLIKA 15. Prikazuje se tanki okvir.5 Odaberite alatku Label u Toolboxu. 5. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u veliko slovo. a s oznakom plusa pored slova (slika 15. Kliknite alatku Label u Toolboxu (ona s nako{enim slovima Aa).) 4. Kliknite bilo gdje u podru~je kontrola ili pritisnite tipku Enter kako biste zavr{ili s radom.110 15. 3. Utipkajte tekst. Morate utipkati tekst Ako ne utipkate tekst prije nego {to prije|ete na 5.5). . VJE@BA 2. (Okvir raste kako bi mogao ~uvati tekst koji }ete utipkati. okvir }e nestati ~im kliknete izvan njega. Kliknite na mjesto u formi gdje `elite stvoriti novi tekst.

FORMATIRANJE KONTROLA Nakon {to ste u formu smjestili sve informacije (to su kontrole koje `elite uklju~iti i oznake kako biste prikazali naslove i tekst obja{njenja) sljede}i korak je pobolj{anje izgleda va{e forme.1 prikazuje alatke. Oznaku kasnije mo`ete pomicati kao i ostale kontrole.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 111 Povla~enje oznake Ne brinite se o mjestu oznake za vrijeme stvaranja. Tablica 15. postavite pokaziva~ mi{a tako da njegov izgled bude poput ruke i povucite na `eljeno mjesto. Da biste formatirali kontrolu.1 ALATKE ALATKA NA ALATNOJ TRACI FORMATTING Popis dostupnih pisama Popis dostupnih veli~ina odabranog pisma Masni znakovi. TABLICA 15. kliknite je kako biste je odabrali i tada kliknite `eljenu alatku formatiranja kako biste kontroli pridijelili `eljeni format. Sve alatke za formatiranje nalaze se na alatnoj traci Formatting (druga alatna traka od vrha u prikazu Form Design). Svojstva kontrole Desnim klikom mi{a na bilo koju kontrolu prikazat }ete izbornik pre~ica iz kojeg odaberite Properties. Kliknite je. Prikazuje se okvir Properties koji sadr`i polja koja kontroliraju sve opcije formatiranja i ostala pode{enja za kontrolu. uklju~eno/isklju~eno nastavlja se NAMJENA .

mo`ete promijeniti vrijednost. dok neke sadr`e spoj gumba i padaju}eg popisa. Kliknite strelicu pored alatke i tada iz popisa odaberite `eljenu opciju. uklju~eno/isklju~eno Podcrtani znakovi. Neke druge alatke su gumbi.112 15. uklju~eno/isklju~eno Lijevo poravnavanje teksta Centriranje teksta Desno poravnavanje teksta Popunjavanje odabranog okvira odabranom bojom Boje za tekst u odabranom okviru Boje strukturu odabranog okvira Dodavanje rubova odabranom okviru Dodavanje specijalnih efekata odabranom okviru Neke alatke.1 NASTAVAK ALATKA Nako{eni znakovi. VJE@BA TABLICA 15. kao {to je alatka za boje ili rubove. kao {to su pisma i veli~ine. NAMJENA . su padaju}i popisi. a ako kliknete strelicu padaju}eg popisa. Ako kliknete na gumb. pridijelit }ete trenutnu vrijednost. uklju~ivanje/isklju~ivanje masnih ili nako{enih znakova.

AutoFormat Evo pre~ice za formatiranje forme. pritisnite Tab kako biste se pomaknuli iz kontrole u kontrolu redom kojim su prikazane. Kada pomaknete ili ponovno slo`ite kontrole.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 113 Promjena boje pozadine Promijeniti mo`ete i boju pozadine forme. redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab }e ponovno. redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab se ne mijenja automatski. Ovo ote`ava popunjavanje forme. Tada kliknite desnom tipkom mi{a i odaberite opciju Fill/Back kako biste promijenili boju pozadine. ako imate deset kontrola slo`enih u stupac i tada ih ponovno slo`ite. Detail) kako biste odabrali cijelo podru~je. Bit }ete upitani da odaberete iz nekoliko ve} obojanih i formatiranih shema. pa naravno `elite pridijeliti redoslijed koji se odnosi na novu strukturu forme. Kliknite zaglavlje podru~ja gdje `elite uraditi promjenu (na primjer. kliknite Ctrl+Z kako biste se vratili na prethodno stanje. sada prvu kontrolu prihvatiti kao desetu. Kretanje izme|u kontrola nazivamo redoslijed kojim se pomi~ete pritiskaju}i tipku Tab. Na primjer. Kada stvorite formu. REDA POMICANJA POMO]U TIPKE TAB Nakon {to unesete podatak u formu. redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab zapo~inje od vrha prema dnu. Ako vam se nakon pridjeljivanja forma ne svi|a. PROMJENA . AutoFormat. Odaberite Format. ali tako da deseta kontrola postane prva. bez obzira {to se ona sada nalazi na prvom mjestu.

Prikazuje se okvir za dijalog Tab Order (slika 15. Da biste promijenili redoslijed kliknite kontrolu i povucite je gore ili dolje u popisu. . 3. Odaberite View. 2. Tab Order ili desnim klikom mi{a kliknite kva- drati} u gornjem lijevom kutu forme i odaberite Tab Order iz izbornika pre~ica. SLIKA 15. Na primjer. Izvorna postavka je podru~je Detail. ako 90 posto va{ih slogova trebate unijeti u samo nekoliko kontrola. Odaberite podru~je u kojem `elite podesiti redoslijed. Slijedite naredne korake kako biste pridijelili redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab: 1. VJE@BA Mogu}nosti redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab Ponekad }ete `eljeti promijeniti redoslijed pomicanja pomo}u tipke Tab iz strukture gore-dolje.6 Upotrijebite okvir za dijalog Tab Order kako biste odredili redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab koji `elite upotrijebiti u formi. Prikazuju se kontrole i njihov trenutni red. mo`da }ete `eljeti smjestiti te kontrole na kraj redka kako biste jednostavno sko~ili u njih. u neku drugu radi lak{eg unosa podataka.114 15.6).

. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti o nekim zgodnijim kontrolama koje mo`ete dodavati formi. 5. Brisanje kontrole iz redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab Ako `elite izbrisati kontrolu iz redoslijeda pomo}u tipke Tab. dodavanjem teksta. kliknite na karticu Order u svojstvima stranice i odaberite No za njezino svojstvo mjesta na koje }ete do}i pritiskaju}i tipku Tab. ne mo`ete je izbrisati u okviru za dijalog Tab Order ve} pomo}u opcije Tab Order u svojstvima stranice kontrole. ali nije dostupna pomo}u tipke Tab. Kontrola je i dalje prikazana u okviru Tab Order. Odaberite kontrolu. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pobolj{ati izgled forme pomicanjem kontrola. Kliknite OK. formatiranjem i pridjeljivanjem redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 115 4. kliknite gumb Auto Order. Da biste brzo podesili redoslijed tipke Tab zasnovane na trenutnoj poziciji kontrola u formi (od gore prema dolje).

Smanjenje mogu}ih gre{aka pri utipkavanju za pouzdane podatke. malo vremena treba odvojiti kako bi se podesila jedna od posebnih kontrola za unos podataka u formi. . Slika 16. Ve} sada mo`ete vidjeti kako ove kontrole ~ine formu mnogo privla~nijom i lak{om za upotrebu. Evo nekih obja{njenja za{to to uraditi: l l l ZA[TO Izgled va{e forme bit }e profesionalniji. Vje`ba STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI U ovoj }ete vje`bi nau~iti o nekim posebnim kontrolama koje mo`ete uklju~iti u formu. UPOTRIJEBITI POSEBNE KONTROLE ZA UNOS PODATAKA? Kao {to }ete vidjeti u ovoj vje`bi. grupom opcija i gumbima za neredbe.1 prikazuje formu s kojom }ete raditi u ovoj vje`bi s ve} stvorenim okvirima za popis.16. Smanjenje du`ine utipkavanja za uno{enje slogova.

uradit }ete neku aktivnost. Option group. kao {to je zapo~injanje novog programa. Mogu}nost odabira iz razli~itih opcija (mo`ete odabrati samo jednu opciju). U Accessu 2000 mo`ete smjestiti ActiveX kontrole kao i sve ostale. spremanje sloga ili ne{to drugo. Kao i okvir za popis. no mo`ete utipkati i druge unose osim onih u popisu. Na primjer. KOJE l l VRSTE KONTROLA UPOTRIJEBITI? Upotrijebiti mo`ete nekoliko vrsta kontrola: List box.1 Posebne kontrole za unos podataka. Ostale kontrole. Command button. ispisivanje izvje{taja. mo`ete za svaki slog uklju~iti video-isje~ak. l l l . Combo group. Predstavlja popis iz kojeg mo`ete odabrati element. uklju~i/isklju~i gumbe ili okvire za potvrde. Kada kliknete gumb.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 117 Grupa opcija Okvir za popis Gumbi za naredbe SLIKA 16. Upotrijebiti mo`ete gumbe za opcije.

mo`da }ete zaklju~iti da je lak{e stvoriti okvir za popis. Na primjer. OKVIRA ZA POPIS ILI KOMBINIRANOG OKVIRA Okvir za popis ili kombinirani okvir mogu biti korisni ako shvatite da odre|ene vrijednosti ~esto utipkavate u polje. Access ove kontrole mo`e stvarati sa ili bez ~arobnjaka.2). Da biste Accessu rekli da `elite upotrijebiti ~arobnjaka. mo`ete upotrijebiti kombinirani okvir. STVARANJE . kliknite gumb Control Wizard u Toolboxu (slika 16. S okvirom za popis osoba koja unosi podatke je ograni~ena na odabir iz ve} utipkanih podataka koji se prikazuju. ako ve}ina va{ih kupaca dolazi iz jedne od {est dr`ava. koji sadr`i imena grana ureda. ako trebate unijeti jednu od va{ih dvanaest grana ureda svaki put kad upotrijebite formu.2 Odaberite gumb Control Wizard kako biste mogli upotrijebiti ~arobnjake. ali je mogu}e da }e biti potrebni i neki drugi unosi. Za vrijeme unosa podataka mo`ete odabrati dr`avu iz popisa ili utipkati novu dr`avu ako je u popisu nema. Na primjer. i iz popisa odabrati `eljeno ime. VJE@BA Access }ete instalirati s ~arobnjacima za ve}inu ovih vrsta kontrola {to }e olak{ati upotrebu kontrola. Kombinirani okvir je koristan kada je okvir za popis odgovaraju}i.118 16. a mogu}e je da se pojavi kupac iz neke druge dr`ave. Okvir za popis Control Wizard Kombinirani okvir Grupa opcija Gumb za naredbu Vi{e kontrola SLIKA 16. pa }emo se u ovoj vje`bi pozabaviti ~arobnjacima. Stvaranje korisni~kih kontrola bez upotrebe ~arobnjaka je malo te`e.

tada odaberite opciju I want the list box to look up the values in a table or query. Odaberite tablicu ili upit umjesto utipkavanja vrijednosti.3) i nakon svake pritisnite tipku Tab. Na primjer. Prikazuje se va{ novi okvir za popis koji odgovara polju koje ste izabrali u 6. pridijeljene oznake). Utipkajte naslov koji `elite prikazati kao kontrolu (to je tekst 8. Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat. Kliknite na gumb List Box ili Combo Box u okviru za alat (slika 16. Na mjestu u mre`i gdje `elite novu kontrolu povucite mi{a kako 4. pa stoga odaberite polje Title i kliknite Next. Tada kliknite Next. Utipkajte vrijednosti (slika 16. Bit }ete upitani da utipkate vrijednosti koje `elite prikazati u popisu. Kada otpustite tipku mi{a. ~arobnjak zapo~inje s radom. koraku. Tada kliknite Next. 5. Odaberite opciju Store that value in this field i odaberite koje polje }e prihvatiti podatak. biste nacrtali okvir. 9. . in the values that I want.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 119 Slijedite naredne korake kako biste stvorili okvir za popis ili kombinirani okvir u prikazu Form Design: 1. (Mogu}nost) Ako okvir za popis sam sebe obja{njava i nije potrebno prikazati njegovu oznaku. 2. Kliknite Finish. unijet }ete razli~ite naslove koje pas mo`e dobiti na izlo`bi. 3. U prvom okviru za dijalog ~arobnjaka kliknite gumb I will type Drugi na~in unosa vrijednosti Ako `elite mo`ete stvoriti odvojenu tablicu koja sadr`i vrijednosti koje `elite upotrijebiti u polju. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled kako bi vam pokazao koju vrstu okvira ste odabrali.2). 6. 7. odaberite oznaku i pritisnite tipku Delete kako biste oznaku izbrisali.

Sada mo`ete prije}i u prikaz Form kako biste se uvjerili da je sve u redu. Gdje su vrijednosti? Ne uzbu|ujte se ako se va{e vrijednosti ne prika`u u okviru. ova opcija je vrlo korisna. Vrijednosti }ete vidjeti u prikazu Form kada otvorite padaju}i popis. ako unosite rezultate kviza. no vratite se ponovno u prikaz Form Design. C ili D – nikada ni{ta drugo. STVARANJE GRUPE OPCIJA Ova je opcija korisna kada }ete iz nekoliko mogu}nosti uvijek odabirati unos polja. Na primjer. SLIKA 16.3 Utipkajte vrijednosti iz kojih `elite odabirati u okviru za popis ili kombiniranom okviru. odaberite opciju Change to i odaberite novu vrstu kontrole. a odgovor na 5. VJE@BA Naj~e{}e se upotrebljava jedan stupac. U prikazu Form Design desnom tipkom mi{a kliknite na kontrolu. Povucite kako biste promijenili {irinu stupca.120 16. Odabrali ste krivu vrstu? Vrlo je jednostavno prije}i iz okvira za popis u kombinirani okvir. pitanje je uvijek A. B. .

Grupa opcija mo`e uklju~ivati gumbe uklju~i/isklju~i. Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat. morate stvoriti nekoliko obi~nih okvira za potvrdu i obuhvatiti ih pravokutnikom. No u ovom slu~aju oni su samo stil gumba opcije. Ovo nije uobi~ajeni rad okvira za potvrdu To~no. U grupi opcija mo`ete odabrati samo jednu opciju. prva se automatski isklju~uje. Kliknite gumb Option Group u okviru za alat (slika 16. ali rezultat je isti. U ve}ini Windowsovih programa okviri za potvrdu nisu isklju~ivi. Slijedite naredne korake kako biste stvorili grupu opcija: 1. a kada odaberete drugu. C ili D no mo`e upisati i “ostalo”. gumbe opcija ili okvire za potvrdu. Ovo su razli~iti stilovi. upotrijebite kombinirani okvir jer on dopu{ta novi unos. . 2.2). La`na vi{eodabiru}a grupa opcija Ako `elite prikazati grupu opcija u kojoj mo`ete istovremeno odabrati nekoliko opcija. B.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 121 [to ako je odgovor u kvizu “ostalo”? Ako imate pitanja na koja natjecatelj mora odabrati A. Mo`ete odabrati nekoliko njih istovremeno. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u ikonu Option Group.

122 16. tada kliknite Next. odaberite Yes ili No. SLIKA 16. Unesite naslov za grupu opcija (na primjer. svakoj opciji. Kada ste upitani `elite li izvorni odabir. Na primjer. unijeli ste razli~ite boje za {etlandskog psa pa stoga odaberite polje Coloring i kliknite Next. 6. Kliknite kako biste odabrali vrstu kontrole (gumb opcije. Finish i stvorili ste grupu opcija.4). 4. Tada kliknite Next. Nije potrebno mijenjati pridijeljene izvorne vrijednosti. okvir za 9. Kliknite opciju Store the value in this field i odaberite koje polje }e primiti podatke iz padaju}eg popisa. tada kliknite Next. izvorni odabir odaberite iz padaju}eg popisa (ovaj odabir prikazuje se automatski kada upotrijebite formu). potvrdu ili gumb uklju~i/isklju~i) i stil za kontrolu. 5. 8. Kada ste upitani da odaberete vrijednost koju `elite pridijeliti 7.4 Ovdje unesite oznake za svaku opciju. Kada otpustite tipku mi{a. Coloring). Povucite pokaziva~ mi{a u formu kako biste nacrtali okvir gdje `elite prikazati grupu opcija. kliknite Next da biste nastavili s radom. ~arobnjak zapo~inje s radom. Unesite vrijednosti i nakon svakog unosa pritisnite tipku Tab. Kliknite . Ako odaberete Yes. VJE@BA 3. Bit }ete upitani da unesete vrijednosti za svaki gumb (slika 16.

Gumbe mo`ete dodavati kako bi se korisnik mogao pomaknuti na sljede}i. svaka opcija je potvr|ena kako bi vidjeli da grupa opcija radi. Ako u 5. Gumbi mogu slu`iti za ispis izvje{taja. slanje izvje{taja u datoteku.1 forma ima gumbe kojima pokre}ete naredbe Save. koraku niste odabrali izvornu opciju. na slici 16. Access nudi razli~ite varijante funkcija koje mo`ete uraditi s gumbima za naredbu: l Record navigation. mo}i }ete potvrditi samo jednu od ponu|enih opcija. udvostru~iti. Print ili Delete za trenutni slog. prvi ili posljednji slog. Application. pokretanje makroa. Gumbi mogu slu`iti za ispis forme. slanje izvje{taja putem e-po{te ili prethodnog pregleda izvje{taja. sve dok ne odaberete jednu od ponu|enih. Miscellaneous. prethodni. l l l l l . zatvaranje forme itd. Kada prije|ete u prikaz Form i upotrijebite formu. Gumbi mogu slu`iti za napu{tanje Accessa ili pokretanje nekog drugog programa. Na primjer. Gumbi mogu slu`iti za ispis tablice. sve }e biti prikazane u sivoj boji (niti odabrana niti ne odabrana) za slog. pokretanje upita ili upotrebu AutoDialera. Form operations. Record operations. spremiti ili poni{titi prethodnu naredbu. Gumbe mo`ete postaviti kako biste slog mogli izbrisati.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 123 Sve opcije su potvr|ene Kada ste u prikazu Form Design. Report operations. To su zapravo gumbi koji omogu}avaju izvr{enje odre|ene akcije kada ih kliknete. otvaranje stranice (u formi s vi{e stranica). DODAVANJE GUMBA ZA NAREDBU Ve} ste se vjerojatno susretali s gumbima za naredbe. ispisati.

7. unesite tekst koji `elite. Kliknite u formu na mjesto gdje `elite prikazati gumb. Ovisno o vrsti akcije mogu se prikazati novi prozori opcija. Ako odaberete opciju Text. 6. Kliknite Finish. 8. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u ikonu Command Button.124 16. Otvara se 4. 2. Tada SLIKA 16. Odaberite kategoriju akcije i tada samu akciju (slika 16. 3. ~arobnjak Command Button. kliknite Next. popunite dodatne informacije i kliknite Next.5 naredbu. Za izgled gumba odaberite ili opciju Text ili opciju Picture. U formi se prikazuje gumb i mo`ete ga pomicati kao i sve ostale kontrole.5). Odabirom opcije Picture iz popisa odaberite sliku.2). Odaberite akciju koju `elite pridijeliti gumbu za 5. Kliknite gumb Command Button u okviru za alat (slika 16. Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat. Ako je potrebno. . VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste u formu smjestili gumb za naredbu: 1. Tada kliknite Next. Utipkajte ime gumba.

Slijedite naredne korake kako biste kontrolu ActiveX smjestili u formu: 1. U formi se prikazuje kontrola. Ako se kontrola koju `elite ne prika`e u prethodnom popisu. Odaberite vrstu kontrole. ispisat }e se poruka Registry not loaded kada prije|ete u prikaz Form. . Ve}ina po~etnika ne}e upotrebljavati ovu opciju. Kliknite desnom tipkom mi{a na kontrolu i odaberite Properties kako biste podesili svojstva kontrole. on uklju~uje nekoliko kontrola ActiveX koje mo`ete upotrijebiti u svim Officeovim programima. Povucite je na `eljeno mjesto. uklju~uju}i gotovo sve dostupne vrste ActiveX kontrola. Otvara se okvir za dijalog Insert ActiveX Control. Za{to kontrole ActiveX ne rade? To {to su ActiveX kontrole prikazane u popisu ne zna~i da ih mo`ete upotrijebiti u Accessu. 3. Kliknite OK.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 125 UMETANJE ACTIVEX KONTROLA ActiveX kontrole su nova vrsta kontrola OLE koja se upotrebljavaju za dijeljenje informacija izme|u Officeovih programa te za dodavanje funkcionalnosti formi. ali se ipak upoznajte s njom kako biste je jednog dana ipak upotrijebili. 4. probajte u popisu More Controls. U izborniku Insert odaberite opciju ActiveX Control. samo mali dio kontrola radi u Accessu. Kliknite gumb More Controls u Toolboxu kako biste vidjeli cijeli popis kontrola koje mo`ete uklju~iti u formu. Ako imate Office 2000 Developera. Uradite odabir i kliknite u formu kako biste kontrolu smjestili. Ako ste umetnuli onu koja ne radi u Accessu. 2.

grupu opcija. gumbe za naredbu i ostale kontrole za formu.126 16. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled forme dodavanjem slika. kombinirani okvir. VJE@BA U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti okvir za popis. .

Vje`ba DODAVANJE SLIKA U FORMU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled forme dodavanjem slika. Umetnuti mo`ete dio Clip Arta koji je instaliran s Microsoft Officeom i slike iz ostalih programa (u varijantama formata). kao {to su Word ili PowerPoint. One nisu za{ti}ene pa stoga ne morate pla}ati prava kako biste ih mogli upotrijebiti. Ili. ako `elite. prora~unskim tablicama itd. ZA[TO DODAVATI SLIKE U FORMU? Nije samo fraza da slika vrijedi tisu}u rije~i. Nekoliko vrsta slika mo`ete uklju~iti u formu. mo`ete upotrijebiti program Windows Paint kako biste sami nacrtali `eljenu sliku. Clip Art Ve} nacrtane slike koje mo`ete upotrijebiti u bazama podataka.17. Izgled va{e forme bit }e puno profesionalniji i ljep{i ako upotrijebite Clip Art (crte`ni isje~ak) ili ostale slike. dokumentima. bit }ete vjerojatno razo~arani kada saznate da Access izravno ne upotrebljava program Clip Gallery kao ostali pro- . UMETANJE CLIP ARTA Ako ste radili s nekim drugim Microsoft Officeovim programima.

Prikazuje se prozor Clip Gallery. . Kliknite na kategoriju Clip Art koju `elite (na primjer. Insert Clip (slika 17. 5. Otvara se okvir za dijalog Insert Object. Prikazuju se dostupni isje~ci. 7. Iz popisa vrsta objekata odaberite Microsoft Clip Gallery. Ako je potrebno promijeniti veli~inu slike. 3. U prikazu Design odaberite podru~je u formi gdje `elite smjestiti sliku (Form Header. mi{em pomi~ite isje~ak na `eljeno mjesto u formi. Ako je potrebno. Detail. mo`ete ga upotrijebiti i u Accessu. Odaberite Insert. Kliknite OK. Kliknite OK kako biste zatvorili Clip Gallery. Kliknite na video-isje~ak koji `elite umetnuti i tada kliknite gumb Gumb Insert Clip SLIKA 17. Slijedite naredne korake: 1. 6.1 Odaberite Clip Art iz Clip Gallery.1). 4. Form Footer). 2.128 17. Object ili kliknite alatku Unbound Object u Toolboxu kako biste umetnuli nevezanu kontrolu u formu. pro~itajte odlomak “Promjena veli~ine slike” kasnije u vje`bi. No ako je program Clip Gallery instaliran s ostalim programima Officea. 8. VJE@BA grami. Animals ili Business).

vje`bu). Slijedite naredne korake kako biste u formu umetnuli sliku iz datoteke: 1.2). Ako u popisu `elite vidjeti samo odre|enu vrstu datoteke. mo`ete umetnuti u formu.2 U ovom okviru za dijalog odaberite sliku koju `elite umetnuti. ponovno pro~itajte 6. 3. datoteke rasterske slike (stvorene programom Windows Paint) itd. promijenite pogon ili mapu kako biste prona{li . `eljenu datoteku slike. Kliknite u podru~je gdje `elite smjestiti sliku (Form Header ili Detail). SLIKA 17. Prikazuje se okvir za dijalog Insert Picture (slika 17. otvorite padaju}i popis Files of type na dnu okvira za dijalog i odaberite vrstu datoteke koju `elite. 2.DODAVANJE SLIKA U FORMU 129 UMETANJE SLIKE Bilo koju sliku. 4. uklju~uju}i Clip Art. Prema izvornoj postavci prikazuje se Graphics Files koja u popisu uklju~uje sve vrste datoteka slika. Prika`ite formu u prikazu Form Design. (Ako vam je potrebna pomo} pri mijenjanju pogona ili mapa. Ako je potrebno. 5. ne samo Clip Art. Picture ili kliknite alatku Image u Toolboxu kako biste u formu umetnuli kontrolu Image. Odaberite Insert.

Prikaz se mijenja kako bi prikazao trenutno odabranu datoteku (slika 17. 7. Povucite mi{em sliku na `eljeno mjesto. Ako ne pritisnete tipku Shift. Kliknite razli~ite datoteke kako biste vidjeli njihov prethodni prikaz i tako odaberite `eljenu. Access dozvoljava da sliku suzite ili pro{irite dok joj mijenjate veli~inu. . Kada prona|ete `eljenu sliku kliknite OK. Gumb Views Pano Preview SLIKA 17. Ako ne `elite da slika promijeni oblik za vrijeme povla~enja. pritisnite i dr`ite tipku Shift dok povla~ite da biste sa~uvali osnovne omjere (odnos visine i {irine).130 17.3). VJE@BA 6.3 formi. Slika se prikazuje u 8. kliknite gumb Views u okviru za dijalog dok se ne prika`e pano Preview. povucite jednu od hvataljki. Prije umetanja slike mo`ete pregledati. (Mogu}nost) Ako niste sigurni koju datoteku `elite. PROMJENA VELI^INE SLIKE Da biste promijenili veli~inu slike.

nije je pode{eno na Clip. slijedite naredne korake kako biste promijenili svojstva: 1. U stranici Format kliknite svojstvo polja Size Mode. Uz pomo} Painta mo`ete stvoriti jednostavnu sliku no ovaj program nije namijenjen stvaranju profesionalnih crte`a. Ako je potrebno stvoriti “umjetni~ko djelo”. U padaju}em popisu Size Mode odaberite opciju Stretch (slika 17.51 i mla|im. promijenite opciju Size Mode u opciju Stretch. Upotrijebiti mo`ete program Windows Paint kako biste stvorili crte` bez napu{tanja Accessa. probajate s CorelDRAW ili Freehand programima. SLIKA 17. Paint Jednostavan program za crtanje koji se instalira s Windowsima 95/98 ili Windowsima NT verzije 3.4 Ako ne mo`ete promijeniti veli~inu slike. 2. 4.4). STVARANJE NOVE SLIKE Drugi na~in smje{tanja slike u formu je crtanje. Kliknite desnom tipkom mi{a na sliku i odaberite Properties. Prikazuje se stranica svojstva objekta. .DODAVANJE SLIKA U FORMU 131 Ako se slika svojom veli~inom ne prilago|ava promjeni veli~ine okvira. Kliknite gumb Close (X) u kutu stranice svojstva. Najvjerojat3.

5. 6. Upotrijebite alatke Painta (obja{njene u dokumentaciji Windowsa) kako biste stvorili crte`. slika 17. Upotrijebite program Paint kako biste stvorili 5.5 sliku. Prazan prozor Painta prikazuje se u va{oj formi.132 17. . Otvorite formu u prikazu Form Design. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste radili s Paintom: 1. Odaberite Insert. Alatke Painta Podru~je za crtanje SLIKA 17. 2. U popisu Object Type odaberite Bitmap Image. 3. 4. Kliknite OK. Object. Prikazuje se okvir za dijalog Insert Object s alatnim okvirom Paint s lijeve strane i paletom boja na dnu. Kliknite u formu. izvan podru~ja Painta. Zatvara se prozor Paint i va{a forma vra}a se u normalan izgled.

DODAVANJE SLIKA U FORMU 133 7. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako umetnuti slike u Accessovu formu. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako prona}i podatak u Accessovoj bazi podataka. no vi{e o tome u 23. Vidjet }ete da ista pravila vrijede i za izvje{taje. Ako ponovno `elite urediti sliku. vje`bi “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”. . te kako upotrijebiti program Paint u Accessu da biste sami nacrtali sliku. dvostruko je kliknite kako biste ponovno pokrenuli program Paint.

Ako znate. prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace (slika 18. Bolja alatka za pronala`enje vi{e slogova je filtriranje podataka. mo`da }ete `eljeti brzo prona}i slog kupca. ili pregledajte njezin sadr`aj upotrebom forme. 2. Kliknite alatku Find na alatnoj traci. kako biste provjerili njegovu adresu. Bez obzira koja od ova tri na~ina upotrijebite. odaberite Edit. u prikazu Datasheet. Oba prikaza podr`avaju opciju Find. kliknite polje koje sadr`i podatak koji `elite prona}i. indeksiranje i filtriranje podataka”. mo`ete brzo prona}i slog za psa ~ije ime je Sheldon kako biste provjerili njegov datum ro|enja. Pronala`enje vi{e slogova Ako je potrebno prona}i vi{e slogova istovremeno.1) sa stranicom Find prikazanom na zaslonu. ako radite s bazom podataka kupaca. . Vje`ba PRONALA@ENJE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti osnovne na~ine pronala`enja podataka u bazi podataka upotrebom okvira za dijalog Find and Replace. nastavite li raditi s bazom podataka pasa. opcija Find nije najbolje rje{enje. no vi{e o tome u 19. Potra`ite u tablici. 3. vje`bi “Sortiranje.18. Ili. Slijedite naredne korake kako biste prona{li odre|eni slog: 1. Na primjer. kada je spreman naru~iti robu. Find ili pritisnite tipke Ctrl+F. UPOTREBA OPCIJE FIND Opcija Find je korisna za pronala`enje odre|enog sloga koji ste prethodno unijeli.

U padaju}em popisu Match odaberite jednu od sljede}ih opcija: l Whole Field. 8. tra`enje po odre|enom slovu ili odgovaraju}em formatiranju. 5. “Smithsonian”. l l 7. Ova opcija pronalazi polja koja po~inju s odre|enim tekstom. 4. Start of Field. . U okvir za tekst Find What utipkajte tekst ili brojeve koje `elite prona}i. 6. Ako `elite potra`iti podatak od trenutnog sloga prema naprijed. Tra`ite li “Smith”. U okviru Look In nalazi se polje koje ste odabrali u 2. prije|ite na 11. Any Part of Field. otvorite padaju}i popis Look In i iz popisa odaberite ime tablice. tra`ite li “Smith” prona}i }ete “Smith” i “Smithsonian”. prona}i }ete “Smith”. ali ne i “Joe Smith”. ali i “Joe Smith”. Ako `elite tra`iti u cijeloj tablici.2). Ako vam to nije `elja. koraku. Izvorna postavka je All prema kojoj }e se pronala`enje izvr{iti u svim slogovima. otvorite padaju}i popis Search i odaberite Down. Ako pak `elite potra`iti unazad. kliknite gumb More kako biste odredili dodatne kontrole (slika 18.PRONALA@ENJE PODATAKA 135 SLIKA 18. odaberite Up. Ova opcija pronalazi polja koja sadr`e odre|eni tekst bilo gdje u polju. Na primjer.1 Upotrijebite okvir za dijalog Find and Replace kako biste prona{li podatak u slogu. Ako `elite odrediti smjer tra`enja. tra`ite li “Smith” ne}ete prona}i “Smithsonian”. Na primjer. korak. Ova opcija pronalazi polja gdje je odre|eni tekst jedino {to se nalazi u polju.

Ako potvrdite opciju Search Fields As Formatted.2 Kada kliknete gumb More. ako `elite prona}i “Smith”. Potvrdite opciju Match Case ako `elite pronalaziti unose s istim slovima (velika ili mala). bez obzira {to se radi o istom datumu. 11. samo polja s istim brojem i datumom formatiranja za uneseni tekst.136 18. Nakon potvr|ene ove opcije. VJE@BA SLIKA 18. @elite li prona}i “12/12/95”. prikazuju se dodatne kontrole. kako biste vidjeli prona|eni slog. Kliknete li gumb Less ponovno }ete ih sakriti. . pomaknite okvir za dijalog Find and Replace. povla~enjem mi{em za naslovnu traku. ne}ete prona}i “12-12-95”. Access }e ozna~iti unos polja koji sadr`i tra`eni tekst (slika 18. ne}ete prona}i “SMITH” ili “smith”. prona}i }ete Ne usporavajte rad Ne upotrebljavajte opciju Search Fields As Formatted ako je ne trebate jer }ete pronala`enje samo usporiti. 12. Kliknite Find Next kako biste zapo~eli pronala`enje. Ako je potrebno. 9. no formatiranje je razli~ito. 10.3).

PRONALA@ENJE PODATAKA 137 SLIKA 18. Replace ili pritisnite tipke Ctrl+H. . Na primjer. u primjeru pasa. kliknite Cancel kako UPOTREBA OPCIJE REPLACE Ova je opcija vrlo sli~na pronala`enju. rije~ mo`ete zamijeniti s ispravno napisanom. 14. Ako Access ne prona|e vi{e niti jedan unos.4). Odaberite Edit. jedan po jedan. Da biste nastavili s pronala`enjem. Kliknite OK kako biste zatvorili poruku. 13. mo`ete prona}i psa pod imenom Sheldon i zamijeniti ime u Sherman.3 Access pronalazi slogove koji sadr`e odabrani tekst. ako prona|ete lo{e napisano ime brand va{eg inventara. Slijedite naredne korake kako biste prona{li i zamijenili podatak: 1. Ili. re}i }e vam da tra`eni element nije prona|en. kliknite Find Next. biste zatvorili okvir za dijalog Find and Replace. Prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace s prikazanom karticom Replace (slika 18. ali uz mogu}nost pronala`enja mo`ete i zamijeniti prona|eni tekst. Kada zavr{ite s pronala`enjem podataka.

povucite mi{em naslovnu traku okvira za dijalog Replace kako biste vidjeli prona|eni tekst. . Access pronalazi prvi tra`eni tekst. Odaberite bilo koju opciju koju ste nau~ili u prethodnom odlomku. Kliknite Find Next kako biste nastavili pronala`enje i tekst zamjenjujte klikom na gumb Replace. 2. Ako je potrebno.138 18. U okvir za tekst Find What utipkajte tekst koji `elite prona}i. Odre|eni tekst mo`ete prona}i i zamijeniti ga Prona|ite kako biste zamijenili Ako je na zaslonu prikazan okvir za dijalog Find and Replace (iz prethodnih koraka).4 novim. 7. VJE@BA SLIKA 18. 4. U okvir za tekst Replace With utipkajte tekst za zamjenu. 6. Kliknite gumb Replace kako biste zamijenili tekst. 5. Kliknite Find Next. 8. mo`ete prije}i u kontrolu Replace klikom na jaha~a kartice Replace. 3.

ne}ete `eljeti zamijeniti “will” u “would” ve} samo “willfully” u “wouldfully”. Pro~itajte 19. mo`da ne}ete zamijeniti sve rije~i koje `elite. vje`bu. Filtriranje. Ponovno slaganje podataka na zaslonu kako biste lak{e pregledali popis i prona{li `eljeni podatak. Kanaliziranje popisa kako biste izbacili podatke koje ne `elite vidjeti. ali postoji i nekoliko sofisticiranijih na~ina za pronala`enje podataka u bazi podataka {to }ete nau~iti u sljede}im vje`bama. Indeksiranje. Pro~itajte 19. l l . indeksiranje i filtriranje podataka”. Na primjer. Kada zamijenite tekst. Pro~itajte 19. Ovo je sigurno br`i na~in nego upotreba gumba Find Next i Replace. vje`bu “Sortiranje. Ovdje nemate mogu}nost opcije “Whole Word”. 9. Budite oprezni. osim polja primarnog klju~a. To su: l Sortiranje. Odre|ivanje polja. Oprez Za razliku od Worda u Accessovom okviru za dijalog Find and Replace nemate mogu}nost opcije “Whole Word”. kliknite Cancel. Indeksiranje }e pronala`enje i sortiranje ubrzati u velikim bazama podataka.PRONALA@ENJE PODATAKA 139 Replace All Ako ste sigurni da `elite zamijeniti tekst cijele tablice kliknite gumb Replace All. u kojima }e Acccess pronalaziti podatke. vje`bu. OSTALI NA^INI ZA PRONALA@ENJE PODATAKA Opcija Find and Replace radi odli~no s individualnim slogovima.

i 24. Stvaranje filtera za pronala`enje sa slo`enim uvjetima koje mo`ete spremiti i ponavljati. . Pro~itajte 23. Izvje{taji. filtriranje i indeksiranje. l U ovoj ste vje`bi nau~ili kako prona}i i zamijeniti podatke u bazi podataka. sortiranje. vje`bu. Stvaranje izvje{taja za ispis koji sadr`e samo slogove koji vas zanimaju. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti ostale na~ine pronala`enja podataka. VJE@BA l Upiti. Pro~itajte vje`be 20.140 18. – 22.

1-10) ili silazno (Z do A. ali je ponekad potrebno slo`iti ih nekim drugim redom. Kao {to ste nau~ili u 17. a svaki je dobar za odre|enu situaciju. mo`da }ete kasnije `eljeti pregledati popis prema datumima ro|enja od najstarijeg prema najmla|em. SORTIRANJE PODATAKA Slogove ste u bazu podataka unijeli nekim logi~nim slijedom. ako ste pse unijeli redom njihovih registracijskih brojeva. Uz pomo} naredbe Sort slogove mo`ete slo`iti redom kojim `elite. no prikaz Datasheet je ne{to bolji jer prikazuje vi{e slogova u isto vrijeme. Ova vje`ba obja{njava ostale na~ine pronala`enja onoga {to trebate. PODATAKA PRONALA@ENJE I ORGANIZIRANJE Access sadr`i mnogo na~ina za pronala`enje i organiziranje podataka. Koji prikaz? Sortiranje mo`ete uraditi u prikazu Form ili Datasheet.19. Na primjer. 10-1). . Naredba Sort je najbolje rje{enje ovog problema. Sortirati podatke mo`ete uzlazno (A do Z. Smith. Vje`ba SORTIRANJE. vje`bi opcija Find and Replace je odli~na ako radite s individualnim slogovima – primjerice kada je potrebno brzo prona}i slog Mr. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako prona}i podatke uz pomo} sortiranja i filtriranja te kako ubrzati pronala`enje putem indeksiranja.

vje`ba). 3.1 Access je sortirao ovu tablicu Ascending redom u stupcu Birthdate. Kliknite bilo gdje u polje gdje `elite sortirati. ako vam je lak{e. [to je ve} odre|eni red? Ako odredite polje primarnog klju~a pri stvaranju baze podataka (7. SLIKA 19. . Slika 19. red sortiranja postaje dio objekta. slogovi su sortirani uzlazno u odnosu na to polje. Da biste se vratili na ve} odre|eni red. odaberite Records. Ako spremite stranicu podataka bez poni{tenja sortiranja. korak). Sort i tada odaberite Ascending ili Descending.1 prikazuje tablicu pasa sortiranu pomo}u opcije Ascending prema datumima ro|enja. U taj red }ete se vratiti kada poni{tite sortiranje (3. Ili.142 19. 2. Kliknite gumb Sort Ascending ili Sort Descending na alatnoj traci. odaberite Records. Remove Filter/Sort. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste sortirali slogove: 1.

(Kasnije u vje`bi }ete nau~iti da je mogu}e filtriranje spremiti kao upit. Tre}a opcija je za naprednije korisnike Accessa. najprije morate prona}i slogove koji sadr`e `eljeni uvjet. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 143 FILTRIRANJE PODATAKA Uz pomo} ove opcije mo`ete sakriti podatke koje ne trebate kako biste vidjeli samo neke s kojima `elite raditi. Tada }ete filtriranje zasnovati na tom slogu. OPCIJA FILTER BY SELECTION Ova opcija je najlak{a metoda filtriranja. Filtriranje nasuprot upitima Upiti tako|er skrivaju slogove. . Vrlo je lako sortirati filtrirane podatke sa znanjem iz prethodnog odlomka. no prije njezine upotrebe potrebno je odrediti vrijednost prema kojoj }e se slogovi filtrirati. Sortiranje i filtriranje Niti jedna opcija koju }ete nau~iti u ovoj vje`bi ne dozvoljava istovremeno sortiranje i filtriranje podataka.SORTIRANJE. Prve dvije opcije su naj~e{}e upotrebljavane. {to }ete nau~iti u 20. Na primjer. pa }emo se stoga njima i pozabaviti u ovoj knjizi. Filter by Form ili Advanced Filter/Sort. ako `elite prona}i sve pse koji su zaradili naziv CD (Companion Dog). Filtriranje trenutno skriva odre|eni broj slogova ovisno o uvjetu koji odaberete. vje`bi.) Filtriranje mo`ete pridijeliti na tri na~ina: Filter by Selection (ili Filter Excluding Selection). ali je filtriranje br`e i jednostavnije. No zapamtite da filtriranje nije mogu}e spremiti kao odvojeni objekt za kasniju upotrebu.

l l 3. Filtriranje uz vi{e uvjeta S opcijom Filter by Selection mo`ete filtrirati slogove samo s jednim uvjetom. Access filtrira tablicu prema ovom stupcu.2 prikazuje filtriranu tablicu Dogs koja prikazuje samo pse s nazivom CD. no nakon uspje{nog rada i filtriranja preostale slogove ponovno mo`ete filtrirati po nekom drugom uvjetu. Odaberite dio unosa polja koja zapo~inju prvim znakom ako `elite prona}i sve slogove ~ija polja zapo~inju odre|enom vrijednosti.144 19. . Filter.2 Samo slogovi koji odgovaraju uvjetu prikazani su na zaslonu. Prikazuju se slogovi koji odgovaraju postavljenom uvjetu. Filter by Selection. 2. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste slogove filtrirali prema odabiru: 1. Odaberite vrijednost: l Odaberite cijeli unos polja ako `elite prona}i sve slogove kojima je vrijednost polja identi~na odabranoj vrijednosti. U polju prona|ite odre|enu vrijednost koju `elite da sadr`e svi filtrirani slogovi. Kliknite gumb Filter by Selection na alatnoj traci ili odaberite Records. Slika 19. Odaberite dio unosa polja koja zapo~inju nakon prvog znaka ako `elite prona}i polja koja sadr`e odabranu vrijednost bilo gdje u polju. SLIKA 19.

vje`bi). Kliknite u polje gdje `elite podesiti uvjet. Filtriranje mo`ete otkazati klikom na gumb Toggle Filter ili odabirom Records. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 145 Filtrirati slogove mo`ete i po poljima koja ne sadr`e odre|enu vrijednost. Slijedite naredne korake kako biste filtrirali slogove po formi: 1. U prikazu Datasheet ili Form kliknite gumb Filter by Form na alatnoj traci ili odaberite Records. Unesite koliko `elite uvjeta u razli~ita polja. utipkajte vrijednost izravno u polje. Slika 19. Remove Filter/Sort. Kliknite kako biste stvorili uvjet “or”. no u 3. Filter by Form. dva uvjeta. 2. Slijedite iste korake.3 prikazuje SLIKA 19. uklju~uju}i upotrebu oznake “manje od”. Kliknite strelicu kako biste prikazali popis i odaberite vrijednost iz popisa.SORTIRANJE. Ili. Prikazuje se prazna forma koja sadr`i praznu stranicu podataka i jedan redak sloga. OPCIJA FILTER BY FORM Ova je opcija mnogo sna`nija od prethodne. Filter Excluding Selection. Uz pomo} ove opcije mo`ete filtrirati slogove prema vi{e uvjeta istovremeno. Unijeti mo`ete i logi~no obja{njenje (kao {to je “vi{e od odre|ene vrijednosti”). ako `elite. matemati~ki operator (obja{njenje u 20. Tako|er mo`ete podesiti filtriranje “or” kako biste prona{li slogove koji odgovaraju jednom od odre|enih uvjeta. padaju}i popis. Filterr. . Prikazuje se strelica za 3. koraku odberite Records.3 Ovaj upit pronalazi sve pse ro|ene prije 1/1/93 i imaju naziv CD (Companion Dog). Filter.

mo`da }ete `eljeti stvoriti indeks za to polje. sortirate ilil filtrirate prema nekom drugom polju. Access postavlja pitanje o imenu upita. Ovako spremljeno filtriranje uvijek je prikazano u popisu Queries u prozoru Database. vje`bi. Odaberite File. 5. SPREMANJE FILTRIRANIH PODATAKA KAO UPITA Filtriranje je prikladna alternativa za stvaranje jednostavnog upita od samog po~etka. 2.146 19. Polje primarnog klju~a je automatski indeksirano. STVARANJE INDEKSA Indeksiranje ubrzava pronala`enje stvaranjem kataloga sadr`aja odre|enog polja. Filtriranje mo`ete spremiti kao upit i kasnije kada je potrebno upotrijebiti ga kao upit. Utipkajte ime i kliknite OK.) Slijedite naredne korake kako biste filtriranje spremili kao upit: 1. 3. kliknite na jaha~a kartice Or na dnu prozora i unesite alternativni uvjet. Prikazuju se va{i filtrirani podaci. Samo odre|ene vrste polja Nije mogu}e indeksirati polja ~ija vrsta podataka je Memo. Access sprema filtriranje. Save As Query ili kliknite gumb Save as Query na alatnoj traci. (Primijetite da se sljede}a kartica Or prikazuje kada prvu popunite kako biste mogli unijeti vi{e uvjeta “or”. Hyperlink ili OLE Object. Ako ~esto pronalazite. (Vi{e o upitima nau~it }ete u 20. Ako `elite podesiti uvjet “or”.) alatnoj traci. VJE@BA 4. . Nakon {to ste unijeli `eljene uvjete kliknite gumb Apply Filter na Kao i kod opcije Filter by Selection i ovdje mo`ete ukloniti filtriranje klikom na gumb Remove Filter ili odabirom Records. Remove Filter/Sort. Prika`ite filtriranje u prikazu Filter by Form.

6. 2. 5. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako sortirati. Odaberite polje koje `elite indeksirati. SLIKA 19. baze podataka ili upita. podesite njegovu vrijednost Indexed u jednu od ponu|enih opcija. no neovisnih funkcija nema. S indeksom ne mo`ete uraditi ni{ta posebno. Kada ste upitani `elite li spremiti promjene.4). U sljede}oj }ete vje`bi zapo~eti u~enje o upitima koji su sofisticiraniji na~in izoliranja i organiziranja informacija. . Iz padaju}eg popisa polja Indexed odaberite opciju Yes (Duplicates OK) ili opciju Yes (No Duplicates). U kartici General kliknite polje Indexed. kliknite Yes. Otvorite tablicu u prikazu Design. Indeks zapravo nije objekt poput tablice. Indeksiranje radi iza scene kako bi ubrzao pronala`enje. 3. 4. Koju }ete opciju potvrditi ovisi o tome je li sadr`aj tog polja jedinstven za svaki slog ili nije (slika 19.4 Da biste indeksirali polje. filtrirati i indeksirati bazu podataka. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 147 Slijedite naredne korake kako biste indeksirali polje: 1. Zatvorite prikaz Design.SORTIRANJE.

U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako unijeti promjene u upit i na taj na~in ga u~initi sna`nijim. vje`ba) Spremanje filtriranja Kada je osnovna namjera upita filtriranje informacija. vje`bu. . Namjera ove vje`be je prikazati kako stvoriti jednostavan upit. Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA U ovoj }ete vje`bi stvoriti jednostavan upit.20. uklju~uju}i sortiranje i filtriranje. Upit je zapravo formalniji na~in sortiranja i filtriranja informacija. Pro~itajte 19. [TO ZAPRAVO UPIT RADI? Kao {to ste nau~ili u prethodnoj vje`bi Access nudi nekoliko na~ina kanaliziranja informacija koje tra`ite. vje`ba) Niza kojim `elite sortirati pojedina polja (19. mo`da vam je lak{e stvoriti filtriranje i spremiti ga kao upit. Upit omogu}ava odre|ivanje: l l l l Polja koje `elite vidjeti Niza kojim }e se polja prikazivati Postavljanje uvjeta filtriranja za svako polje (19.

4. Zatim kliknite gumb . ali i dalje `elite vidjeti svaki slog. sortirajte ih. 2. Odaberite slogove. Ovaj okvir za dijalog vam je poznat – isti je kao i prvi prozor Form Wizarda o kojem ste u~ili u 14. Prikazuje se prvi okvir za dijalog Simple Query Wizarda (slika 20.1). Dvostruko kliknite opciju Create Query by Using Wizard. filtrirajte i uradite jednostavne izra~une na rezultatima (kao {to je zbrajanje i prosje~na vrijednost). Na primjer. odabrat }emo tablicu Dogs.) Ova vrsta upita je korisna kada `elite weed out extraneous polja. Slijedite naredne korake kako biste stvorili lagani Select query uz pomo} Simple Query Wizarda: 1. Ponavljajte prethodnu radnju kako biste pomaknuli sva `eljena polja ili. vje`bi. Ne}ete morati pode{avati uvjete za uklju~ivanje pojedinih slogova ili odre|ivati niz sortiranja. 3. U popisu Available Fields kliknite ime polja. Query Wizard ^arobnjak za stvaranje upita postavlja pitanja i tada stvara upit zasnovan na va{im odgovorima. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu iz koje `elite odabirati polja. vje`bu. > kako biste odabrano polje pomaknuli u popis Selected Fields.STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 149 STVARANJE UPITA POMO]U SIMPLE QUERY WIZARDA Najlak{i na~in stvaranja upita je pomo}u Simple Query Wizarda. Odabiranje upita Upit koji }ete stvoriti uz pomo} Simple Query Wizarda je osnovna verzija Select queryja odnosno naj~e{}e upotrebljavana vrsta upita. koji }e vam omogu}iti odabir polja koja `elite prikazati. (Pro~itajte 21. Otvorite bazu podataka na kojoj `elite raditi i kliknite karticu Queries. ako `elite. Access sadr`i nekoliko dostupnih ~arobnjaka – vi{e o njima u nastavku vje`be. kliknite gumb >> kako biste pomaknuli sva polja u isto vrijeme.

No. Odbijen odnos Ako biste upotrebljavali dvije ili vi{e tablica. ovaj upit je jednostavan i ne prikazuje niti jednu sna`nu mogu}nost opcije upita. kliknite Next. izme|u njih mora biti postavljen odnos. Kada zavr{ite s dodavanjem polja. Slika 20.1 Simple Query Wizard najprije postavlja pitanje koja polja `elite uklju~iti. 7. 6. U okvir za tekst What title do you want for your query? unesite ime za upit. (Mogu}nost) Ako `elite.2 No. 5.150 20. prije toga pro~itajte neke osnovne postavke koje su pridijeljene svakom upitu. VJE@BA SLIKA 20. . prikazuje rezultate na{eg primjera. vje`bu da biste nau~ili kako stvoriti odnos izme|u tablica. Isti rezultat mo`ete prikazati skrivanjem odre|enih stupaca u prikazu Datasheet. Pro~itajte 10. iz popisa Tables/Queries odaberite neku drugu tablicu ili upit kako biste dodavali i njihova polja u popis Selected Fields. kasnije }ete u vje`bama nau~iti vi{e o slo`enijim upitima i sna`nijim rezultatima. Kliknite Finish kako biste vidjeli rezultate upita. Na svu sre}u. U ovom primjeru utipkajte Dog Names.

2 Rezultati upita iz primjera. Access }e ga automatski spremiti. Dvostruko kliknite upit koji `elite ponovno pokrenuti. Zatvaranje upita Da biste zatvorili prozor upita kliknite gumb Close (X u desnom gornjem kutu) kao i kod bilo kojeg drugog prozora. promjene }e prikazati u sljede}em pokretanju upita. Slijedite naredne korake kako biste ponovno pokrenuli upit: 1. SPREMANJE UPITA Kada spremite upit. Nije potrebno uraditi ni{ta osim zatvoriti prozor upita i pogledati na karticu Queries u prikazu Database. 3.3). Otvorite bazu podataka koja sadr`i upit. U prozoru Database kliknite karticu Queries. PONOVNO POKRETANJE UPITA U bilo koje vrijeme mo`ete ponovno pokrenuti upit. Va{ upit prikazat }e se u popisu. 2. Ako ste promijenili podatke nakon posljednjeg pokretanja upita.STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 151 SLIKA 20. ili kliknite njegovo ime i tada kliknite gumb Open (slika 20. .

Ili. Budite sigurni da je prozor rezultata upita aktivan. SLIKA 20. uklju~uju}i kopiranje i brisanje slogova te uno{enje promjena u unose polja. Slijedite naredne korake kako biste ispisali upit: 1. Ovdje mo`ete uraditi sve kao i u normalnom prikazu Datasheet (12. bilo bi jednostavnije sortirati slogove prema polju pitanja.152 20. no Simple Query Wizard ne}e vam omogu}iti sortiranje. RAD S REZULTATIMA UPITA Rezultati upita prikazuju se u prikazu Datasheet (slika 20. Recimo da `elite a`urirati bazu podataka prodaje kako biste promijenili polje Last Contacted (datum) u dana{nji datum za svaki slog. ISPIS REZULTATA UPITA Prozor rezultata upita nije samo pogodan za ure|ivanje ve} i za ispisivanje upita. vje`ba). . Naravno. U 21. U prozoru rezultata upita mo`ete izbrisati slogove i oni }e nestati i iz tablice. VJE@BA Dvostruko kliknite upit Dog Names kako biste ga pokrenuli.3 Iz kartice Queries ponovno prika`ite bilo koji upit. mo`da `elite izbrisati sve slogove za kupce koji nisu naru~ili robu u posljednje dvije godine. vje`bi }ete nau~iti ja~e Query Wizarde koji omogu}avaju odabir vi{e opcija.2).

STVARANJE

JEDNOSTAVNOG UPITA

153

2. Odaberite File, Print ili pritisnite Ctrl+P. Prikazuje se okvir za
dijalog Print.

3. Odaberite opcije ispisa koje `elite (11. vje`ba) i kliknite OK.
Ako ne `elite pode{avati opcije ispisa, kliknite gumb Print na alatnoj traci kako biste ispisali rezultate ispisa i presko~ili okvir za dijalog Print.

OSTALI QUERY WIZARDI
Accessova opcija upita je sna`na i pomo}u nje mo`ete uraditi slo`ene izra~une i komparacije izme|u mnogo tablica istovremeno. Stvoriti mo`ete upite s vlastitim okvirima za dijaloge za unos posebnih uvjeta, vezanje upita na vanjske baze podataka (baze podataka u drugim programima) i jo{ mnogo toga. Na `alost, stvaranje takvih upita je vrlo slo`en postupak. Stoga }emo se u ovoj knjizi dr`ati osnovne vrste upita Select, koja zadovoljava svakog prosje~nog korisnika. U Accessu su dostupna jo{ tri ~arobnjaka za stvaranje upita. Slijedite naredne korake kako biste pokrenuli jedan od njih:

1. U prozoru Database kliknite karticu Queries kako biste prikazali
popis Queries.

2. Kliknite gumb New kako biste otvorili okvir za dijalog New
Query (slika 20.4).

SLIKA 20.4 U okviru za dijalog New Query mo`ete odabrati nekog drugog ~arobnjaka za stvaranje upita.

154

20. VJE@BA

3. Kliknite na ~arobnjaka koji `elite upotrijebiti. 4. Kliknite OK. 5. Slijedite Wizardova pitanja.
Evo pregleda ostalih vrsta upita:
l

Crosstab Query Wizard prikazuje izra~unate vrijednosti, kao {to su zbrojevi, prebrojavanja ili prosjeci jednog polja. Vrijednosti se grupiraju jednim njihovim skupom uz lijevu stranu (zaglavlja redaka) i drugim skupom iznad prikaza (zaglavlja stupaca). Find Duplicates Query Wizard, suprotan opciji Find Unmatched, uspore|uje dvije tablice i pronalazi sve slogove koji se nalaze u obje tablice. Find Unmatched Query Wizard uspore|uje dvije tablice i pronalazi sve slogove koji su razli~iti u obje tablice (zasnovano na uspore|ivanju odre|enih polja).

l

l

U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti jednostavan upit, kako ga spremiti, ure|ivati te kako ispisati rezultate upita. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti promjene u upit koji ste stvorili.

21. Vje`ba
VLASTITOG UPITA

DIZAJNIRANJE

U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako upit otvoriti u prikazu Design, kako odabrati polja koja `elite uklju~iti te kako odrediti uvjete za filtriranje slogova.

RAD

U PRIKAZU

QUERY DESIGN

U 20. vje`bi stvorili ste jednostavan upit pomo}u Simple Query Wizarda koji odabire i prikazuje polja iz tablice. Mnogo vi{e od toga mo`ete uraditi s upitom ako ga unesete u prikaz Query Design. Query Design je vrlo sli~an prikazima Table Design i Form Design, o kojima smo govorili ranije u knjizi. U prikazu Query Design mo`ete promijeniti pravila koja odre|uju rezultate upita.

OTVARANJE

UPITA U PRIKAZU

QUERY DESIGN

Slijedite naredne korake kako biste otvorili postoje}i upit u prikazu Query Design:

1. Otvorite bazu podataka koja sadr`i upit koji `elite ure|ivati. 2. Kliknite podru~je Queries na traci Object. 3. Kliknite na upit koji `elite ure|ivati i tada kliknite gumb Design.
Slika 21.1 prikazuje upit stvoren u prethodnoj vje`bi u prikazu Query Design. U ovoj vje`bi nau~it }ete kako ga ure|ivati.

156

21. VJE@BA

Ovaj upit upotrebljava samo jednu tablicu.

Svako polje u upitu ima vlastiti stupac.

SLIKA 21.1 U prikazu Query Design mo`ete ure|ivati stvoreni upit.

POKRETANJE NOVOG UPITA U PRIKAZU QUERY DESIGN
Umjesto upotrebe Simple Query Wizarda za stvaranje upita (20.vje`ba), upit mo`ete stvoriti od samog po~etka u prikazu Query Design. Kada se upoznate s Accessovim upitima, mo`da }e vam ova metoda biti br`a i lak{a od upotrebe ~arobnjaka. Slijedite naredne korake kako biste stvorili novi upit u prikazu Query Design:

1. Otvorite bazu podataka u kojoj `elite upit. 2. U prozoru Database kliknite podru~je Queries. 3. Dvostruko kliknite opciju Create query in Design View. Prikazuje
se okvir za dijalog Show Table ispisuju}i sve tablice u bazi podataka (slika 21.2).

4. Kliknite tablicu s kojom `elite raditi i tada kliknite gumb Add.

Ponavljajte za svaku tablicu koju `elite dodati. Prije dodavanja tablica bolje je stvoriti odnos izme|u tablica upotrebom prozora Relationships (10. vje`ba). se prozor prikaza Query Design, kao na slici 21.1, jedino {to jo{ nije odabrano niti jedno polje.

5. Kada zavr{ite s dodavanjem tablica, kliknite gumb Close. Otvara

2. Evo prve metode: 1. Kliknite Close kako biste se vratili u prikaz upita. Metode su jedostavne pa probajte svaku kako biste se odlu~ili za najprihvatljiviju. Kliknite u redak tablice u prvom praznom stupcu. Tako|er. indiciraju}i da je padaju}i popis dostupan.DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 157 SLIKA 21. Kliknite gumb Show Table na alatnoj traci ili odaberite Query.2 Odaberite koju tablicu `elite uklju~iti u upit. Prikazuje se gumb padaju}eg popisa. popisu su identi~ne prozorima tablice koje se prikazuju na vrhu prozora dizajniranja upita. Dodavanje vi{e tablica Tablice mo`ete dodavati u upit u bilo koje vrijeme. prvo {to trebate uraditi je dodati polja s kojima `elite raditi. Show Table. DODAVANJE POLJA UPITU Ako ste upit stvorili od samog po~etka (prethodni koraci). mo`ete uz iste korake dodati polja i ve} stvorenom upitu. Tada odaberite tablicu (tablice) i kliknite gumb Add. Otvorite padaju}i popis i odaberite tablicu. Tablice dostupne u . Tri su na~ina kako dodavati polja u upit.

Delete Columns. presko~ite prva dva koraka.158 21. Postavite mi{a iznad stupca kako bi pokaziva~ promijenio izgled u crnu strelicu okrenutu prema dolje. Ime polja prikazuje se u retku Field. VJE@BA Samo jedna tablica? Ako upotrebljavate samo jednu tablicu. Pri- kazuje se gumb padaju}eg popisa. Kliknite ime polja i povucite ga mi{em u redak Field prvog praz- nog stupca. Otvorite padaju}i popis i odaberite polje. Evo druge metode za dodavanje polja: 1. Tada kliknite kako biste odabrali cijeli stupac i pritisnite tipku Delete ili kliknite gumb Cut na alatnoj traci. u stupcu koji ste odabrali. Na taj se na~in polje smje{ta u prvi dostupan slog u mre`i upita. Ime polja prikazuje se na mjestu gdje ste ga povukli. 3. Tre}a metoda je jednostvano dvostruko kliknuti ime polja u popisu polja. BRISANJE l l POLJA Dva su na~ina brisanja polja iz upita: Kliknite bilo gdje u stupac i odaberite Edit. 2. Kliknite izravno u redak Field iznad imena odabrane tablice. Ova polja su ispisana iz tablice koju ste odabrali za upit. indiciraju}i da je padaju}i popis dostupan. 4. Kli`ite kroz popis polja `eljenog prozora tablice na vrhu okvira Query Design dok ne prona|ete polje koje `elite dodati. .

mo`da }ete prvo `eljeti stvoriti filtrirane informacije. Kasnije mo`ete otvoriti upit u Query Designu i uraditi dodatne promjene. vje`bi. Uvjeti omogu}avaju odabir slogova koje `elite prikazati u rezultatima upita.DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 159 Naredba Cut nasuprot Delete Ako stupac uklonite umjesto da ga izbri{ete kasnije }ete ga mo}i ulijepiti u upit. mo`ete limitirati popis pasa na prikaz samo onih koji su ro|eni prije 1/1/94.3). U prikazu Query Design kliknite redak Criteria u `eljenom stupcu polja. Stoga odaberite prazan stupac ako ne `elite zamijeniti postoje}i. DODAVANJE UVJETA Uvjeti su vrlo sli~ni obja{njenju u 19. 2. Paste. Utipkajte uvjet koji `elite upotrijebiti (slika 21. Slijedite naredne korake kako biste podesili uvjete za polje koje ste dodali upitu: 1. Budite pa`ljivi jer }e se stupac ulijepiti preko postoje}eg stupca. Tablica 21. vje`bi gdje smo govorili o filtriranju.1 nudi neke primjere koje mo`ete unijeti u sliku 21. Na primjer. Filtriranje nasuprot upitima Ako je osnovni cilj stvaranja upita filtriranje.3 i dobivene rezultate. upotrebom neke od metoda obja{njene u 19. . te tako filtrirane informacije spremiti kao upit. Odaberite stupac gdje `elite ulijepiti i kliknite gumb Paste ili odaberite Edit.

Za ostale vrste uvjeta Access }e dodavati ostale simbole.3 Unesite uvjet u redak Criteria odgovaraju}eg stupca polja. Operatori < i > (prije i poslije) su pridjeljivi i tekstu. VJE@BA Redak “or” Access automatski dodaje simbol # SLIKA 21.3 Access je dodao simbol # jer smo unijeli datum.1 UNESITE… 1/1/93 <1/1/93 >1/1/93 >=1/1/93 <=1/1/93 Not <1/1/93 Not >1/1/93 NEKI UVJETI ZA UPITE BISTE DOBILI SLOGOVE KOJI ODGOVARAJU… Tom datumu DA Prije tog datuma Poslije tog datuma Na taj dan ili nakon Na taj dan ili prije Ne prije tog datuma Ne poslije tog datuma Tako|er i tekst Tako|er mo`ete unijeti i tekst kao uvjet. Na primjer.160 21. . A ili B. kao {to su navodnici oko teksta ili broj~ani niz. Na slici 21. <C pronalazi tekst koji zapo~inje slovima. TABLICA 21.

Kada uvjet unesete u redak “or”. Na primjer. U redak Criteria utipkajte >12/1/93 And <12/1/95.4 Rezultati upita zasnovani su na datumima ro|enja pasa. kako sakriti odre|ena polja te kako uklju~iti prora~unsko polje.3? Upotrebom ovog retka mo`ete postaviti vi{e uvjeta. SLIKA 21. [to s rije~i And? Kada imate dva uvjeta i oba moraju biti zadovoljena. mo`ete ih postaviti u isti redak Criteria i povezati rije~ju And. . Prikazuju se samo slogovi ro|enih poslije 1/1/94. prikazuje se novi redak “or” u koji mo`ete unijeti novi uvjet. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako sortirati slogove u upitu. Run. Upit }e pronalaziti slogove kojima je bilo koji uvjet istinit.DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 161 Jeste li primijetili redak “or” ispod retka Criteria na slici 21. mo`da `elite prikazati ro|ene izme|u 12/1/93 i 12/1/95. PRIKAZIVANJE REZULTATA UPITA Kada ste spremni vidjeti rezultate upita. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako odabrati polja za upit te kako podesiti uvjete. kliknite gumb Run ili odaberite Query.4). Rezultati se prikazuju u prozoru koji odgovara stranici baze podataka (slika 21.

Otvorite padaju}i popis i odaberite opciju Ascending ili opciju Descending (slika 22. SORTIRANJE POLJA U UPITU Ve} ste vidjeli da mo`ete sortirati slogove u tablici pomo}u naredbe Records.1). ali u popisu odaberite (not sorted). Va{i rezultati upita bit }e prikazani u formatu tablice i mo}i }ete ih sortirati na isti na~in. 2. Slijedite naredne korake kako biste to uradili: 1. Prikazuje se gumb padaju}eg popisa. U prikazu Query Design mo}i }ete odrediti djelomi~no sortiranje tako da sortiranje pokrenete automatski s upitom. Kasnije kada budete `eljeli otkazati sortiranje za odre|eno polje. Vje`ba PRILAGO\AVANJE UPITA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako sortirati rezultate upita uklju~uju}i skrivanje polja u upitu i dodavanje prora~unskog polja. Kliknite u redak Sort polja koje `elite sortirati.22. vje`bu. Sort ili gumba Sort koji se nalazi na alatnoj traci. . ponovite prethodne korake. O vi{e informacija o sortiranju ponovno pro~itajte 19.

SLIKA 22. Na primjer. najprije uklju~ite to polje u upit i tada uklonite oznaku potvrde iz retka Show kako biste polje sakrili (obja{njenje u sljede}em odlomku). .PRILAGO\AVANJE UPITA 163 Odaberite na~in sortiranja. PRIKAZIVANJE ILI SKRIVANJE POLJA Neka polja su uklju~ena samo zato da biste mogli uraditi sortiranje ili filtriranje na osnovu tih polja. Sortiranje prema skrivenom polju Ako `elite sortirati slogove prema polju koje nije dio upita. Ponekad ne}ete biti zainteresirani da ta polja vidite u rezultatima upita.1 Odaberite opciju Ascending ili Descending kako biste sortirali slogove za odre|eno polje. mo`da }ete `eljeti limitirati upit na sve pse ro|ene prije 8/5/93. ali ne}ete `eljeti prikazati datum ro|enja svakog psa u upitu. Access }e ih sortirati s lijeva prema desno po~ev{i od prvog polja s lijeve strane u prozoru Query Design. Sortiranje vi{e polja Ako odaberete niz sortiranja za vi{e od jednog polja u upitu.

2). VJE@BA Da biste isklju~ili polje iz prikazivanja u rezultatima upita. 2. izra~unati trenutnu starost svakog psa u odnosu datuma ro|enja i trenutnog datuma. Slijedite naredne korake kako biste dodali prora~unsko polje. . Na primjer. Na primjer. Okvir za potvrdu Show SLIKA 22. u primjeru pasa. kliknite u okvir za potvrdu. postavite uglatu zagradu oko imena. kao {to je polje koje izra~unava porez: 1. mo`da }ete `eljeti izra~unati 5 posto poreza na osnovi cijene svakog elementa prodaje. uklonite oznaku potvrde u retku Show (slika 22. U prazan stupac utipkajte izraz u redak Field.2 Koja polja }e se prikazati u rezultatima upita kontrolirate pomo}u okvira za potvrdu Show u svakom stupcu.164 22. `elite li pove}ati vrijednost polja Price za . Ili.05 utipkajte [Price]*. Da biste polje ponovno uklju~ili. DODAVANJE PRORA^UNSKOG POLJA Prora~unska polja su korisna kada `elite izra~unati vrijednosti u bazi podataka tako da uradite neku matemati~ku operaciju za sadr`aj jednog ili vi{e polja.05. Ako izraz uklju~uje ime polja. Otvorite upit u prikazu Design.

operatore ili neke druge elemente. Kategorije funkcija prikazuju se u popisu u sredini. konstante. Na primjer. 4. 4. Kliknite u prazan stupac }elije Field. U desnom panou kliknite Now. Ova formula oduzima vrijednost polja Birthdate od dana{njeg datuma i tada rezultat (u danima) dijeli s 365 kako bi vam dala broj godina. kao {to je Expr1. 3. slijedite naredne korake: 1. Ovo je slo`eniji izraz jer uklju~uje upotrebu ugra|ene funkcije: Now () . 6. U popisu s lijeve strane dvostruko kliknite gumb Functions kako biste prikazali funkcije. U popisu kliknite Date/Time. Kliknite ponovno u }eliju i ozna~ite ime izraza (na primjer. Kliknite gumb Build na alatnoj traci kako biste otvorili Expression Buildera. O vi{e informacija pro~itajte Accessov Help sustav. Pritisnite Enter kako biste se pomaknuli u sljede}u }eliju.05. Tada kliknite opciju Build-In Functions. Utipkajte vi{e opisno ime kao {to je Tax. 2. . izraz }e sada izgledati Expr1:[Price]*. Expr1).3).[Birthdate]/365. 5. Access automatski dodaje ime za izraz. Iz prikazanog prozora odaberite funkcije. Da biste ovu formulu podesili upotrebom opcije Expression Builder. Pogledajmo sljede}i primjer – izra~unavanje starosti svakog psa u bazi podataka pasa. Kliknite gumb Paste i na taj na~in ulijepite funkciju u popis Expression na vrh prozora (slika 22. 5. 3. kliknite gumb Build na alatnoj traci kako biste otvorili prozor Expression Builder.PRILAGO\AVANJE UPITA 165 Expression Builder Da biste upotrijebili funkcije (iste kao u Excelu) u izra~unu.

(Zna~i “podijeli”). . korak je vrlo va`an. 10. 12. Va{a formula }e sada izgledati ovako: (Now () [Dogs] ! [Birthdate])/365 Redoslijed matemati~kih operacija U izrazu. 13. 13. 9. 11. Utipkajte 365. U srednjem popisu odaberite polje koje `elite upotrijebiti. Dogs). VJE@BA Ulijepljeni elementi prikazuju se u popisu Expression Kliknite Paste kako biste odabrali funkciju Odaberite funkciju SLIKA 22. U izrazu utipkajte obi~ne zagrade oko dijela koji oduzima datum ro|enja od trenutnog datuma. Stoga da biste bili sigurni u to~nost izra~una. mno`enje i dijeljenje imaju prednost pri izra~unavanju pred oduzimanjem i zbrajanjem. Kliknite gumb Paste kako biste polje dodali u izraz. 8.3 Zapo~nite izraz uljepljivanjem funkcije Now (). Utipkajte / ili kliknite gumb /. U popisu s lijeve strane dvostruko kliknite mapu Tables i kliknite ime tablice koja sadr`i polje (primjerice.166 22. Utipkajte crticu ili kliknite gumb oznake minusa (–). 7.

Tako|er.PRILAGO\AVANJE UPITA 167 14. te kako isklju~iti odre|ena polja iz prikaza rezultata upita. Kliknite OK kako biste zatvorili Expression Buildera. 20. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako sortirati slogove u upitu. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti jednostavan izvje{taj dobrog izgleda koji je prikladan za ispis i predaju drugima. 19. Zatvorite stranicu svojstava. 15. Kliknite u izraz kako biste postavili to~ku umetanja u njega i tada uredite tako da Expr1 promijenite u Age. SLIKA 22. 17.4 Podesite novo polje za odre|eni broj decimalnih mjesta i podesite taj broj na nulu. Na kartici General otvorite padaju}i popis Format i odaberite opciju Fixed. Na ovaj na~in polje ima logi~nije ime. 16. Kliknite desnom tipkom mi{a na izraz i izaberite Properties. . Pokrenite upit kako biste provjerili svoj rad.4). nau~ili ste kako u upit umetnuti prora~unsko polje. 18. U polje Decimal Places utipkajte 0 (slika 22.

mo`ete se vratiti na ovu opciju i provjeriti njezine mogu}nosti. Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti izvje{taj u Accessu upotrebom opcije AutoReport ili pomo}u ~arobnjaka Report. formu ili upit.23. ali za sada smo se ograni~ili samo na metode prikaza na zaslonu. Izvje{taji. Opcija izme|u gore navedenih je pomo}u Report Wizarda koji nudi odre|enu prilagodljivost i relativno jednostavan na~in rada. su stvoreni posebno za ispis i kao mogu}nost da informacije podijelite s drugim ljudima. ali rezultati ne}e biti profesionalni jer alati nisu stvoreni za ispis. Izvje{taj mo`ete stvoriti na nekoliko na~ina od lako-ali-limitirano (AutoReport) do te{ko-ali-vrlo prilagodljivo (prikaz Report Design). Ispisati mo`ete bilo koju tablicu. Forma poma`e pri unosima podataka na zaslonu. UPOTREBA AUTOREPORTA ZA STVARANJE IZVJE[TAJA Opcija AutoReport je odli~na ako `elite obi~an izvje{taj zasnovan na jednoj tablici ili upitu. s druge strane. Kada pro~itate 24. . ZA[TO STVARATI IZVJE[TAJE? Vidjeli ste mnoge na~ine organiziranja i prikazivanja podataka. vje`bu i nau~ite o prilago|avanju izvje{taja. a upiti poma`u pri pronala`enju informacija i prikazivanje njihovih rezultata na zaslonu. Pomo}u izvje{taja dobit }ete profesionalni rezultat na koji }ete biti ponosni bilo da ga ispisujete ili objavljujete na Internetu.

Obje mogu}nosti je jednako lagano stvoriti. . Kliknite OK. SLIKA 23. a izvje{taj u stupcima bit }e vrlo sli~an formi. pro~itajte odlomak “Prikazivanje i ispisivanje izvje{taja iz prozora Print Preview” kasnije u vje`bi. Vi{e tablica? Opcija AutoReport mo`e upotrijebiti samo jednu tablicu ili upit. Da biste nau~ili {to dalje. U prozoru Database kliknite podru~je Reports i tada kliknite gumb New. @elite li stvoriti izvje{taj pomo}u opcije AutoReport zasnovan na vi{e tablica. Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit iz kojeg `elite stvoriti izvje{taj.1 Iz ovog prozora odaberite jedan od ponu|enih AutoReporta. 4. najprije stvorite upit na osnovu tih tablica i tada stvorite izvje{taj pomo}u AutoReporta zasnovan na tom upitu. Izvje{taj u redcima izgledat }e poput stranice podataka. Prikazuje se izvje{taj u prozoru Print Preview. Slijedite naredne korake kako biste stvorili izvje{taj pomo}u AutoReporta: 1.STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 169 Stvoriti mo`ete izvje{taj u redcima ili stupcima. 2. 3. 5.1). Prikazuje se okvir za dijalog New Report (slika 23. Odaberite opciju AutoReport: Columnar ili AutoReport: Tabular. Iz padaju}eg popisa na dnu okvira za dijalog odaberite tablicu ili upit na kojem `elite zasnovati izvje{taj.

Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit na kojima `elite zasnovati izvje{taj. 4. U prozoru Database kliknite jaha~ kartice Reports. STVARANJE IZVJE[TAJA POMO]U REPORT WIZARDA Opcija Report Wizard nudi odli~an odnos izme|u lagane upotrebe i prilagodljivosti. VJE@BA Izvje{taj stvoren pomo}u AutoReporta nije ni{ta bolji od ispisa tablice ili forme. Dvostruko kliknite opciju Create report by using wizard kako biste pokrenuli Report Wizarda (slika 23. 3. U popisu Available Fields kliknite polje i tada kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. Ponavljajte radnju kako biste pomaknuli sva `eljena polja ili kliknite gumb >> kako biste sva polja odbrane tablice pomaknuli u popis Selected Fields. probajte ga stvoriti pomo}u Report Wizarda. 2.170 23. 5. . Stvarate li izvje{taj pomo}u ove opcije mo`ete upotrijebiti vi{e tablica i upita i odabrati izgled i format va{eg izvje{taja. SLIKA 23. @elite li bolji izgled va{eg izvje{taja.2). Slijedite naredne korake kako biste stvorili izvje{taj pomo}u Report Wizarda: 1.2 Prvi okvir za dijalog Report Wizarda. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu ili upit iz kojih }ete uklju~iti polja.

Tablice koje ste odabrali moraju biti u me|usobnom odnosu kako bi podaci koje }ete prikazati u izvje{taju bili odgovaraju}i. 7. U izvje{taju mo`ete podesiti grupiranje bilo koje grupe. Grupiranje Prema izvornim postavkama ne postoje grupe podataka. Ako upotrijebite polje prema kojem }ete grupirati podatke. Ako `elite grupirati slogove prema bilo kojem odabranom polju. 8. Da biste grupirali podatke.3). kliknite polje i tada kliknite gumb >.4). Prikazuje se sljede}i okvir za dijalog (slika 23. morate odabrati polje i kliknuti gumb >. odaberite neku drugu tablicu ili upit u popisu Tables/Queries i ponovite prethodni korak. Odabrati mo`ete nekoliko razina grupiranja redom koji `elite. Kada zavr{ite s odabiranjem polja. Sada }ete biti upitani o na~inu sortiranja podataka (slika 23. kliknite Next. @elite li sortirati slogove. gumb Grouping Options postaje aktivan i omogu}ava pode{enje opcije grupiranja. . Tada kliknite Next kako biste nastavili s radom. Ako `elite. otvorite padaju}i popis i odaberite polje prema koje `elite uraditi sortiranje.STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 171 6. SLIKA 23.3 Podesite grupiranje podataka u izvje{taju. Iz padaju}eg popisa odaberite do ~etiri vrste sortiranja i tada kliknite Next.

. U sljede}em okviru za dijalog (slika 23. Kliknite gumb AZ kako biste na~in sortiranja promijenili u silazni.5 Odaberite izgled izvje{taja. Kada kliknete gumb opcije. VJE@BA SLIKA 23. zna~i od A do Z.4 Podesite na~in sortiranja. 9. Uzlazno ili silazno Prema izvornim postavkama sortiranje je pode{eno uzlazno. prethodni prikaz se mijenja kako bi vam prikazao va{ odabir.172 23. od Z do A. SLIKA 23.5) odaberite opcije izgleda u podru~ju Layout.

Odaberite orijentaciju ispisa izvje{taja. bit }ete ograni~eni {to se ti~e izgleda na tri opcije: Columnar. Prikaz na slici 23. U sljede}em okviru za dijalog ~arobnjaka upitani ste za stil 12. Nekoliko ih je popisano i kliknete li na jedan vidjet }ete njegov prethodni pregled. kliknite Next. izvje{taja. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. 11. Upitani ste za pridjeljivanje naslova izvje{taju. U okvir za tekst .STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 173 Gdje su svi ti izgledi? Ako ne odaberete niti jednu opciju grupiranja podataka u izvje{taju. Portrait (ispis kra}om stranicom papira) ili Landscape (ispis du`om stranicom papira). Report utipkajte naslov i kliknite Finish kako biste vidjeli izvje{taj u prozoru Print Preview (slika 23. 10. Tabular i Justified.6). Kada ste zadovoljni s odabirom.5 je jedinstven za izvje{taje s grupiranim podacima.

SLIKA 23. njenja. ili mo`ete prije}i u prikaz Report Design kako biste unijeli `eljene promjene.6 Jednostavan izvje{taj bez grupiranja podataka. Design View. dvije ili ~etiri stranice. Odaberite Napustiti postotak po. Kliknite kako biste ispisali izvje{taj. (Vi{e o promjenama u 24. izvje{taj se prikazuje u prozoru Print Preview (slika 23. Iz ovog prozora mo`ete ispisati izvje{taj. ako ste zadovoljni izgledom.6). @elite li prije}i u prikaz Report Design. odaberite File.) Ako `elite ispisati izvje{taj i podesiti opcije ispisa (primjerice broj kopija). Ako `elite brzi ispis.prozor Print ve}anja/sma. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako raditi u prikazu Report Design da biste prilagodili svoj izvje{taj. VJE@BA Kliknite kako biste pre{li u prikaz dizajniranja.174 23. odaberite View. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti i ispisati jednostavan izvje{taj. Pove}anje/smanjenje prikaza izvje{taja. PRIKAZIVANJE I ISPISIVANJE IZVJE[TAJA U PROZORU PRINT PREVIEW Bez obzira stvarate li izvje{taj pomo}u Report Wizarda ili AutoReporta. Pregled izvje{taja na jednoj. kliknite gumb Print koji se nalazi na alatnoj traci.Preview. vje`bi. . Print.

2. i 17. Gotovo sve {to ste nau~ili o ure|ivanju formi u 15. Izvje{taj se prikazuje u prikazu Design. PROMJENA POSTOJE]IH IZVJE[TAJA Kada zavr{ite pregled upravo stvorenog izvje{taja. slijedite naredne korake u prozoru Database: 1. Prikaz Report Design vam se vjerojatno ~ini poznatim. Kao {to vidite na slici 24. . U prozoru baze podataka kliknite podru~je Reports. Vje`ba PRILAGO\AVA- NJE IZVJE[TAJA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako raditi u prikazu Report Design kako biste svoj izvje{taj u~inili {to privla~nijim. vrlo je sli~an prikazu Form Design. Kliknite izvje{taj koji `elite mijenjati.24. Kliknite gumb Design. Ako se kasnije `elite ponovno vratiti u prikaz Report Design. vje`bi. kao {to je prikazano na slici 24.1. a podru~je Page Footer sadr`i formulu za ispis trenutnog datuma i vremena. Podru~je Detail popisuje polja koja ste odabrali za ispis. 3. Kao i prikaz Form Design tako i Report Design sadr`i okvir za alate s naj~e{}im alatkama za ure|ivanje u koji mo`ete dodavati sve specijalne elemente koje ste nau~ili u 16.1 podru~je Report Header prikazuje naslov izvje{taja dok Page Header prikazuje oznake stupaca u izvje{taju. zatvorite prozor Print Preview kako biste zatvorili i izvje{taj ili prije|ite u Design View iz izbornika View. vje`bi mo`ete primijeniti i na ure|ivanje izvje{taja.

176 24. vje`bu. RAD S KONTROLAMA U IZVJE[TAJU Rad s kontrolama u izvje{taju u prikazu Report Design potpuno je jednak radu s kontrolama u prikazu Form Design. Najbolje je da se dr`ite okvira za tekst. vje`bu ili slijedite kratki pregled: l Odabiranje kontrola. vratite se na 15. primjerice gumbi za naredbu ili kombinirani okviri. VJE@BA SLIKA 24. . Gumbi za naredbe u izvje{taju Access omogu}ava postavljanje bilo koje vrste kontrole u izvje{taj. oznaka i grafika u izvje{taju. ~ak i one koje izgledaju silly.1 Prikaz izvje{taja stvorenog u prethodnoj vje`bi u prikazu Report Design. @elite li obnoviti znanje. Hvataljke odabira (kvadrati}i u kutevima) prikazuju se oko kontrole. O vi{e detalja pro~itajte 15. Kao i u prikazu Form Design kliknite na kontrolu u izvje{taju kako biste je odabrali.

Odaberite kontrolu i postavite pokaziva~ mi{a iznad hvataljki za odabir i povucite mi{em kako biste pove}ali/smanjili kontrolu. zatim kliknite naslov podru~ja gdje `elite objekt pomaknuti i pritisnite Ctrl+V kako biste ulijepili objekt u novo podru~je. Field List ili kliknite gumb Field List na alatnoj traci. Izvje{taju mo`ete dodavati slike i crte`e kao {to ste ih dodavali i formama.PRILAGO\AVANJE IZVJE[TAJA 177 l Pomicanje objekata. @elite li podesiti posebne efekte. l Formatiranje okvira za tekst. Da biste pomicali kontrolu. Pomicanje kontrola izme|u podru~ja Bilo koji objekt mo`ete povu}u u drugo podru~je. . no isto tako mo`ete kontrolu izrezati i ulijepiti je. Vi{e o dodavanju slika i crte`a govorili smo u 17. upotrijebite gumbe Bold. no ako spremate izvje{taj u Wordovom formatu hiperveza mo`e biti aktivna kada otvorite dokument u Wordu. vje`bi. DODAVANJE I UKLANJANJE KONTROLA U bilo koje vrijeme mo`ete u izvje{taj dodavati vi{e kontrola. Prikazuje se plutaju}i okvir popisuju}i sva polja u tablici ili upitu koje upotrebljavate. Tada kliknite i povucite kontrolu na novo mjesto. Da biste odabrali pisma. Odaberite objekt i pritisnite Ctrl+X kako biste objekt izrezali. vje`bi. Slijedite naredne korake: 1. Hiperveze nisu korisne pri ispisu. l Access na Webu Formama i izvje{tajima mo`ete pridjeljivati hiperveze za objekte {to }ete nau~iti u 27. najprije je odaberite i zatim postavite pokaziva~ mi{a na rub kako bi pokaziva~ promijenio izgled u otvorenu crnu ruku. Promjena veli~ine kontrola. Italic i Underline. odaberite View. upotrijebite padaju}e popise Font i Font Size na alatnoj traci. Ako ne vidite popis polja.

Smjestite kontrolu bilo gdje u podru~je Detail. Ovo je znak da okvir za tekst mo`ete povu}i odvojeno od oznake.178 24. naj~e{}e kao okvir za tekst. Da biste promijenili oznaku. Tekst oznake mo`ete promijeniti bez obzira na okvir za tekst. kasnije }ete u vje`bi nau~iti kako rije{iti ovaj problem. Povucite polje iz popisa u izvje{taj gdje ono postaje kontrola. Ova dva elementa su povezana – oznaka opisuje okvir za tekt. Primijetite da je kvadrati} u gornjem desnom kutu najve}i. Ne brinite se ako kontrola nije na `eljenom mjestu ili preklapa drugu kontrolu. Odvojeno pomicanje oznake mo`e biti korisno ako ne `elite prikazati . odaberite je i pritisnite tipku Delete. RAD S NOVIM KONTROLAMA Kada dodajete kontrolu u izvje{taj. Brisanje kontrole iz izvje{taja ne zna~i i brisanje polja iz tablice. Prema izvornoj postavci kada pomi~ete okvir za tekst pomi~ete i njegovu oznaku. a okvir za tekst predstavlja polje koje ste trenutno upotrijebili (slika 24.2). mo`ete pomicati okvir za tekst odvojeno od njegove oznake. mo`ete promijeniti oznaku polja Coloring u Dog Color a da ne mijenjate sadr`aj okvira za tekst. Da biste kontrolu izbrisali. Na primjer. Dakako. Postavite pokaziva~ mi{a na najve}u hvataljku kako biste objekt pomaknuli odvojeno Okvir za tekst Oznaka SLIKA 24. Postavite li pokaziva~ mi{a na rub okvira za tekst. naj~e{}e dodajete dvije stvari – oznaku i okvir za tekst. jednostavno je kliknite i utipkajte `eljeni tekst. on mijenja izgled u otvorenu ruku i to je znak da }e oznaka slijediti pomicanje okvira za tekst.2 Okvir za tekst i njegova oznaka. Kada pokaziva~ mi{a postavite iznad tog kvadrati}a on mijenja izgled u ruku s podignutim prstom. VJE@BA 2.

PRILAGO\AVANJE

IZVJE[TAJA

179

oznaku na uobi~ajenom mjestu – desno od okvira za tekst. Na primjer, mo`ete oznaku smjestiti iznad okvira za tekst.

DODAVANJE

OZNAKA

U prethodnom odlomku govorili smo o dodavanju para kontrola – okvira za tekst i pridijeljene oznake. No, oznaku mo`ete dodavati i zasebno uz neki ekstra tekst koji nije nu`no povezan s odre|enim poljem. Na primjer, op}eniti tekst o izvje{taju. Kliknite gumb Label u okviru za alatke. Tada kliknite bilo gdje u izvje{taj i po~nite s utipkavanjem. Kada zavr{ite, kliknite bilo gdje izvan oznake.

DODAVANJE

PRORA^UNSKIH OKVIRA ZA TEKST

Okviri za tekst naj~e{}e prikazuju podatke iz polja, no mogu imati i drugu namjenu – mogu prikazivati prora~un zasnovan na vrijednostima iz razli~itih polja. Stvaranje prora~unskog okvira za tekst je ne{to slo`enije. Najprije morate stvoriti nevezani okvir za tekst (onaj koji nije vezan za odre|eno polje) i tada unijeti kalkulaciju u okvir za tekst. Slijedite naredne korake:

1. Kliknite alatku Text Box u okviru za alate i kliknite i povucite u
izvje{taj da biste stvorili okvir za tekst.

2. Promijenite oznaku kako bi odra`avala sadr`aj okvira za tekst. Na
primjer, ako se radi o izra~unatom porezu promijenite i oznaku u Porez. Nakon toga smjestite oznaku na `eljeno mjesto. (Vodi~ vam je sljede}i odlomak.)

3. Kliknite u okvir za tekst i unesite formulu koju `elite izra~unati. 4. Kada zavr{ite kliknite bilo gdje izvan okvira za tekst.
Formule koje unosite u prora~unske okvire za tekst upotrebljavaju standardne matemati~ke kontrole: + – * / Zbrajanje Oduzimanje Mno`enje Dijeljenje

180

24. VJE@BA

Sve formule po~inju znakom jednakosti (=), a sva polja moraju biti u uglatim zagradama ([ ]). Evo nekoliko primjera:
l

Da biste izra~unali ukupnu cijenu mno`enjem vrijednosti polja Quantity s vrijednosti polja Price, unesite =[Quantity]*[Price]. Da biste izra~unali popust od 25% na vrijednost u polju Cost, unesite =[Cost]*.075. Da biste dodali zbroj vrijednosti u tri polja, unesite =[Field1]+[Field2]+[Field3].

l

l

Vi{e prostora Ako vam ponestane mjesta u okviru za tekst pri unosu formule, pritisnite Shift+F2 kako biste otvorili okvir Zoom gdje ima vi{e mjesta.

U ovoj ste vje`bi nau~ili kako prilagoditi izvje{taj dodavanjem i uklanjanjem objekata, pomicanjem istih po izvje{taju i stvaranjem izra~una. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram zasnovan na tablici ili upitu va{e baze podataka.

25. Vje`ba

RAD

S POVEZANIM TABLICAMA

U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti povezane tablice u formama, upitima i izvje{tajima.

ZA{TO

POVEZIVATI TABLICE?

Kada ste na po~etku knjige zapo~eli stvaranje baze podataka, predlo`ili smo vam da stvorite odnose izme|u tablica. (U 10. vje`bi ste stvarali odnose izme|u tablica.) Vjerojatno ste se tada pitali koji je razlog stvaranja odnosa – ~emu je to uop}e potrebno. U ovoj vje`bi }ete pro~itati kako tako povezane tablice mogu pomo}i u organiziranju podataka. Odnos izme|u tablica povezuje dvije tablice spajanjem odgovaraju}ih polja. Na taj na~in mogu}e je izbaciti unos ponavljanih i perifernih informacija u novoj tablici, dok i dalje upotrebljavate te informacije u glavnoj tablici. Na primjer, na slici 25.1, tablice Titles i Dog Coloring podr`avaju glavnu tablicu (Dogs) nude}i popise valid vrijednosti za odre|ena polja. Tablica Titles sadr`i popis svih mogu}ih imena pasa, a tablica Dog Coloring sadr`i popis svih dozvoljenih boja dlake psa.

182

25. VJE@BA

SLIKA 25.1 Da biste vidjeli trenutne odnose izme|u tablica, otvorite prozor Relationships (Tools, Relationships).
U slo`enijim bazama podataka mo`ete imati vi{e odnosa izme|u tablica. Pogledajte sliku 25.2 i probajte pratiti i shvatiti sve odnose u bazi podataka Sales.

SLIKA 25.2 Posao s kupcima, dobavlja~ima, inventarom i zaposlenicima mo`e imati slo`eni sustav odnosa.

(Ovo je jedna od sjajnih novih mogu}nosti Accessa 2000. Kliknete li na oznaku plusa. Kada su prikazani povezani slogovi. Tako povu~ene informacije mo`ete upotrijebiti u izvje{tajima. mo`ete brzo prikazati informacije iz povezanih tablica. formama. drugim upitima ili ih pregledati u prozoru rezultata upita.3 Prika`ite povezane slogove u vezanoj tablici klikom na oznaku plusa uz slog.RAD S POVEZANIM TABLICAMA 183 PRIKAZIVANJE POVEZANIH PRIKAZU DATASHEET PODATAKA U Kada pregledavate tablicu u prikazu Datasheet. STVARANJE VI[ETABLI^NOG UPITA Vi{etabli~ni upiti se upotrebljavaju za povla~enje informacija iz vi{e tablica u isto vrijeme.1) u prikazu Datasheet. oznaka plusa mijenja se u oznaku minusa. Ovi slogovi iz tablice Dogs sadr`e vrijednost 0 u polju Title. Kliknete li oznaku minusa.3).) Pretpostavimo da pregledavate tablicu Titles (slika 25. ponovno }ete sakriti povezane slogove. prikazuje se mala tablica koja ispisuje sve slogove iz povezane tablice s istim vrijednostima (slika 25. S lijeve strane svakog sloga primijetit }ete oznaku plusa (+). . SLIKA 25.

umjesto tablice Dogs. kao {to su Titles i Dogs iz slike 25. a ne opisno ime. To je zapravo forma koju }ete kao objekt umetnuti u drugu formu. STVARANJE VI[ETABLI^NIH FORMI U prethodnom odlomku nau~ili ste kako stvoriti upit koji uklju~uje polja iz vi{e tablica. prvo stvorite novi upit pomo}u prikaza Design (21. te{ko je re}i kako se zove svaki pas. kao {to ste nau~ili u 10. . osim polja Titles. vje`ba). stvorite privremenu vezu izme|u njih povla~enjem polja iz jedne tablice na odgovaraju}e polje druge tablice.1. vje`ba). Na taj na~in imate vi{e tablica iz kojih mo`ete povu}i informacije. a to je ujedno i najlak{i na~in stvaranja vi{etabli~ne forme. No. Stvorite upit i jednostavno stvorite formu koja je zasnovana na upitu. vje`bi. da biste stvorili forme i izvje{taje. Ako za sada tablice nisu povezane. Da biste formu prikazali kao podformu. Podforma Podforma je jo{ jedan objekt baze podataka. prije nego kliknete Close. odaberite vi{e od jedne tablice. To zna~i da se broj. S obzirom da nismo zapamtili sve ID brojeve imena pasa.184 25. Tada normalnom procedurom zavr{ite upit (21. mo`ete stvoriti upit koji uklju~uje sva polja tablice Dogs. Na slici 25. i polje Title iz tablice Titles (polje sadr`i opisni tekst). prikazuje u tablici Dogs za svako ime psa. polje Title ID u tablici Title je povezano s poljem Title u tablici Dogs.1. U okviru za dijalog Show Table. naj~e{}e ih povezujete po broju polja. povucite je u neku drugu formu koja je otvorena u prikazu Design. Upiti nad vi{e povezanih tablica Kada ste povezali dvije tablice. VJE@BA Da biste stvorili vi{etabli~ni upit. Tada mo`ete upotrijebiti rezultate upita.

kliknite jaha~a kartice Forms i tada dvostruko kliknite opciju Create form by using wizard. . odaberite drugu tablicu ili upit iz padaju}eg popisa Tables/Queries i iz njih tako|er odaberite `eljena polja (slika 25. Zapo~nite stvaranje nove forme pomo}u Form Wizarda. Form Wizard }e u ovom trenutku ispisati upozoravaju}u poruku. Umjesto da nastavite s radom. a zatim i `eljena polja ({to ste nau~ili u 14. u formi Customers mo`ete uklju~iti podformu koja }e ispisati sve narud`be kupca.RAD S POVEZANIM TABLICAMA 185 Drugi na~in je stvaranje forme s umetnutom podformom. Podforma mo`e sadr`avati podatke iz bilo koje povezane tablice.4). upit. U prvom okviru za dijalog Form Wizarda odaberite tablicu ili 3. Tablice moraju biti povezane Ako odaberete dvije tablice koje nisu povezane. a nakon odabira polja iz jedne tablice. SLIKA 25. odaberite drugu tablicu i iz nje tako|er odaberite polja. 2. Primjerice. Da biste to uradili. Tada napustite Wizard i podesite vezu izme|u tablica koje `elite upotrijebiti. vje`bi). Slijedite naredne korake kako biste stvorili formu s umetnutom podformom: 1. u prozoru Database.4 Prije nego {to kliknete Next.

Odaberite opciju Tabular (jednaka tablici u Wordu) ili Datasheet (jednaka prora~unskoj stranici u Excelu) i kliknite Next. Nastavite odabirati tablice/upite i iz njih odabirite polja koja su vam potrebna. Tada zavr{ite rad s ~arobnjakom kao {to ste nau~ili u 14. 6. no vi }ete mo`da `eljeti stvoriti dvije odvojene forme koje ~uvaju podatke iz dvije tablice ili upita. kliknite gumb Linked Forms u okviru za dijalog ~arobnjaka (slika 25. Povezivanje formi Ovi koraci pokazuju kako stvoriti formu s podformom.6).5 Odaberite na~in prikaza podataka iz tablice. Ako je to ono {to `elite. . 7. Unesite naslov forme i podforme. Prikazuje se forma (slika 25. Kada ste uklju~ili sva polja. Iz popisa odaberite jednu tablicu koja }e biti osnovni izvor podataka za formu. dok }e druga biti izvor podataka za podformu. 5. vje`bi. kliknite Next. 8. Kliknite Next. (Forma i podforma se spremaju kao odvojene forme u bazu podataka. Odaberite stil forme i kliknite Next.5). VJE@BA 4. ^arobnjak postavlja pitanje o formatu podforme.186 25.) Kliknite Finish. ^arobnjak }e vas upitati kako `elite prikazati podatke. SLIKA 25. 9.

Evo brzog pregleda: 1. Odaberite polja iz prve tablice koju `elite upotrijebiti. Stvorite odnos izme|u tablica (10.) 3. Tada i iz njih odaberite polja. kliknite Next. 2. Kliknite Next.6 Ova forma sadr`i polja iz jedne tablice u osnovnoj formi i drugu tablicu u podformi. (U prozoru Database kliknite jaha~a kartice Reports i tada dvostruko kliknite opciju Create report by using wizard. Zapo~nite stvaranje novog izvje{taja pomo}u Report Wizarda. vje`bi. Kada zavr{ite. vje`ba).5). odaberite jednu tablicu. Ove radnje su iste kao i kod formi (slika 25.RAD S POVEZANIM TABLICAMA 187 Osnovna forma Podforma SLIKA 25. {to ste nau~ili u 23. Kada ste upitani kako `elite prikazati podatke. 6. 4. Stvaranje je gotovo jednako stvaranju izvje{taja zasnovanog na jednoj tablici. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite drugu tablicu ili upit. STVARANJE VI[ETABLI^NIH IZVJE[TAJA Kao i forme tako mo`ete stvoriti i izvje{taje koji upotrebljavaju vi{e tablica ili upita.4). 5. . Ova radnja je potpuno jednaka i kod formi (slika 25.

8. forme i izvje{taje zasnovane na vi{e tablica me|usobno povezanih. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram iz va{ih podataka. sortiranje itd. Kada do|ete na kraj.188 25. dodajte grupiranje. ponovno pro~itajte 23. . U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti upite. Nastavite raditi s ~arobnjakom. VJE@BA 7. kliknite Finish da biste stvorili svoj izvje{taj. Ako je potrebno. vje`bu.

PREDNOSTI DIJAGRAMA Jeste li primijetili kako ljudi ne vole brojke? Pomo}u dijagrama }ete informacije prikazati na puno jednostavniji na~in. Jednostavno slijedite ~arobnjaka. u organizaciji prodaje mo`ete stvoriti dijagram vrijednosti prodaje za svakog kupca u mjesecu ili dijagram koliko ste pojedinih proizvoda prodali u mjesecu (ili tjednu ili godini).26. Primjerice. Jedan pogled na dijagram mo`e zamijeniti stotine stranica podataka. no okviri za dijalog su pone{to razli~iti. U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti izvje{taj s dijagramom. a zatim prebrojati koliko je boja i tada broj boja podijeliti s brojem pasa. Tako }ete dobiti postotak za svaku boju. Vje`ba DIJAGRAMA STVARANJE U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram zasnovan na podacima iz va{e baze podataka. Najprije }emo stvarati jednostavan kru`ni dijagram zasnovan na upitu. . Dijagrami su tako|er dobri za pra}enje informacija. Chart Wizard radi potpuno jednako za svaki dijagram. a tada stup~asti dijagram. Ispisati mo`ete popis svih pasa i njihovih mogu}ih boja. Recimo da `elimo saznati koje su boje naj~e{}e kod na{ih pasa. Mnogo je lak{e stvoriti dijagram koji prikazuje postotak svake boje. STVARANJE DIJAGRAMA Dijagram mo`ete umetnuti u formu ili izvje{taj.

Prikazuje se okvir za dijalog New Report. sva polja ne}e biti vidjiva u dijagramu ili }e dijagram biti nepregledan.1 Odaberite polja koja `elite uklju~iti u dijagram. Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit iz kojih `elite stvoriti dijagram. 4. Na dnu okvira za dijalog otvorite padaju}i popis i odaberite tablicu ili upit koji sadr`i `eljene podatke za dijagram (dobar odabir je upit Employee Sales by Country iz Northwinda). Kliknite kako biste pomaknuli odabrano polje u popis Fields for Chart. Odaberite opciju Chart Wizard. Ina~e. Slijedite naredne korake da biste stvorili kru`ni dijagram: 1. .1). 3. 2. Ne odabirite previ{e polja! Odaberite to~no dva polja za kru`ni dijagram (jedno za oznaku. VJE@BA STVARANJE JEDNOSTAVNOG KRU@NOG DIJAGRAMA Kru`ni dijagram je dobar kada treba sve dijelove prikazati kao cjelinu. a jedno za podatak) ili dva i vi{e za ostale vrste dijagrama. SLIKA 26. Kliknite OK i pokre}e se Chart Wizard (slika 26. U prozoru baze podataka kliknite jaha~a kartice Reports i tada kliknite gumb New.190 26.

. Dijagram se prikazuje u prozoru Print Preview (slika 26. 7. 8.2). Display A Legend ili opciju No. Vidjet }ete okvir za dijalog koji je va`an za slo`enije dijagrame. Zapamtite da svaka vrsta dijagrama ima trodimenzionalni ili dvodimenzionalni prikaz. U popisu Available Fields i kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Fields for Chart.STVARANJE DIJAGRAMA 191 5. Kliknite opciju Yes. Za sada stvaramo kru`ni dijagram pa odaberite samo dva polja i to polje Coloring Country i Sale Amount.) Kliknite Finish. Kada ste zadovoljni s izborom. 6. (Preporu~amo Yes ako ne znate koju izabrati. SLIKA 26. kliknite Next.2 Odaberite vrstu dijagrama. kliknite Next.3). Kliknite jednu od sli~ica kru`nih dijagrama i pro~itajte obja{njenje koje se prikazuje. 9. Da biste natavili s radom. Don’t Display A Legend. a kako stvarate kru`ni dijagram u kojem ne mo`ete puno uraditi kliknite Next da biste nastavili s radom. Odaberite vrstu dijagrama (slika 26. Unesite naslov dijagrama.

Kliknite jednu od ponu- .3 Zavr{eni kru`ni dijagram. Primjerice. VJE@BA Legend SLIKA 26. Linijski i stup~asti dijagrami prikazuju podatke proteklog vremena. slijedite korake: 1. 3. 2. Iz padaju}eg popisa odaberite tablicu ili upit s kojima `elite raditi. Vidjet }ete sljede}i okvir za dijalog. |enih mogu}nosti stup~astih dijagrama i kliknite Next. polje Country i Sale Amount).2). Kliknite OK i prikazuje se prvi okvir za dijalog Chart Wizarda. Odaberite vrstu dijagrama (slika 26. isto 4. kao i kod kru`nog dijagrama. mo`ete prikazati prodaju proteklih godina. Slijedite prva tri koraka stvaranja kru`nog dijagrama (obja{njenje ranije u vje`bi) sve dok nije prikazan okvir za dijalog u kojem }ete odabrati Chart Wizarda. Da biste to uradili.192 26. U popis Fields for Chart dodajte polja s kojima `elite raditi. Odabrati morate barem dva polja jer stup~asti dijagram ima dvije osi (primjerice. Iz baze podataka Northwind Traders odaberite Employee Sales By Country. Kliknite Next.

U sljede}em okviru za dijalog unesite naslov i odaberite `elite li 7.4).STVARANJE DIJAGRAMA 193 5. . Ovisno o tablici ili upitu koje ste upotrijebili mo`da }ete morati unijeti dodatne informacije. upotrijebiti legendu i tada kliknite Finish. Kada je sve ispravno. Unesimo stoga 1/1/97 kao po~etak i 1/1/99 kao kraj. SLIKA 26. Ako polja nisu dobra. kliknite Next. Nakon {to ste odgovorili na sva pitanja prikazuje se va{ dijagram (slika 26.4 Prikaz stup~astog dijagrama u Accessu stvorenog iz baze podataka Northwind Traders. u na{em primjeru potrebno je unijeti po~etak i kraj prodaje. 6. povucite ih iz dijagrama u desni dio okvira za dijalog kako biste ih uklonili i zatim povucite ispravna polja natrag u dijagram. Primjerice.

194

26. VJE@BA

UPOTREBA

PROZORA

PRINT PREVIEW

Rad s izvje{tajem s dijagramom u prozoru Print Preview je jednak radu koji ste nau~ili u 23. vje`bi. Izvje{taj mo`ete ispisati klikom na gumb Print ili mo`ete zatvoriti prozor klikom na gumb Close.

SPREMANJE

IZVJE[TAJA S DIJAGRAMOM

Da biste spremili izvje{taj s dijagramom, zatvorite prozor Print Preview klikom na gumb Close. Vidjet }ete pitanje da li `elite spremiti promjene koje ste uradili u izvje{taju. Kliknite Yes i bit }ete upitani za ime izvje{taja. Utipkajte ime koje `elite da se prika`e na kartici Reports u prozoru Database i tada kliknite OK. Access }e prije}i u prikaz Design gdje mo`ete unijeti promjene u izvje{taj. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti, ispisati i spremiti izvje{taj s dijagramom. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti Access na Internetu.

27. Vje`ba

UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU
U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako iskoristiti mogu}nosti Accessa 2000 da biste svoj rad povezali s Internetom.

OSNOVE INTERNETA
Internet je brojna kolekcija spojenih mre`a ra~unala, a njezin najpopularniji dio je World Wide Web. Ve}ina Web datoteka je spremljena u formatu HTML – Hypertext Markup Language. Access nudi dva na~ina interakcije s Internetom: dolazne i odlazne. Drugim rije~ima, mo`ete ponuditi Accessove informacije ljudima koji koriste Internet ili Internet informacije ljudima koji koriste va{u bazu podataka. Da biste ponudili informacije dolaznim korisnicima (posjetitelji na Web stranici), morate dijelove baze podataka u~initi dostupnim, tako {to }ete spremiti tablice u HTML formatu i kopirati ih na poslu`itelj na Internetu (ra~unalo koje je direktno spojeno na Internet). Ako se va{a tvrtka povezuje s Internetom preko lokalne mre`e (LAN), tada vjerojatno ima i ra~unalo na koje izravno mo`ete spremiti HTML datoteke. Ako upotrebljavate modem za spajanje s Internetom, va{ doma}in mo`e ponuditi prostor na poslu`itelju za va{e HTML datoteke. Tako|er mo`ete podesiti hiperveze s ostalim URLsovima s bazom podataka tako {to }e korisnici imati izlazni pristup Web stranicama. Kada korisnici kliknu hipervezu za vrijeme rada na bazi podataka, njihov Web pretra`iva~ }e se otvoriti, u odvojenom prozoru, i prikazati odre|eni URL.

196

27. VJE@BA

Uniform Resource Locator (URL) URL je Web adresa. URL je jednak broju telefona za spajanje na Internet. Ve}ina ih zapo~inje s http:// i nakon toga slijedi ime stranice – primjerice, http://www.mcp.com. Neki URLsovi sadr`e odre|eni direktorij i imena datoteka: http://www.mcp.com/Pub/index.htm. U ovom primjeru Pub/ je direktorij, a index.htm je ime datoteke. Hiperveza Hiperveza je dio teksta ili sli~ica koju mo`ete kliknuti i tako brzo pristupiti odre|enom URLsu. Kada kliknete na hipervezu, va{ Web pretra`iva~ se otvara (ako je pode{en) i odre|eni podaci URLsa se prikazuju.

SPREMANJE

KAO

WEB

STRANICE

U HTML format mo`ete spremiti razne objekte Accessove baze podataka. Naj~e{}e }ete u HTML format spremati va{e tablice. Tablice sadr`e podatke, a njih korisnici Weba naj~e{}e i pregledavaju. Access 2000 se prema HTML odnosi kao i prema drugim formatima podataka pa je stoga lagano spremiti rad u HTML format. Slijedite naredne korake:

1. U prozoru Database odaberite objekt koji `elite izvoziti. 2. Odaberite File, Export. Prikazuje se okvir za dijalog Export. (Ime
okvira za dijalog je razli~ito ovisno o objektu; za tablicu, ono je Export Table “Ime tablice” To.)

3. Unesite ime za izvoznu datoteku. Ponu|eno ime je ime objekta. 4. Iz padaju}eg popisa Save as Type odaberite opciju HTML
Documents (slika 27.1).

5. (Mogu}nost) Ako `elite upotrijebiti predlo`ak formatiranja

HTML (drugim rije~ima, izvozni format zasnovati na postoje}oj datoteci HTML-a), potvrdite opciju Save Formatted.

6. Kliknite Save.

UPOTREBA ACCESSA

NA INTERNETU

197

SLIKA 27.1 Za vrstu datoteke odaberite opciju HTML Documents. 7. Ako ste potvrdili opciju Save Formatted, prikazuje se okvir za
dijalog HTML Output Options (slika 27.2). Unesite ili potra`ite ime postoje}e HTML datoteke na kojoj }ete zasnovati novo formatiranje (ako `elite) i kliknite OK.

SLIKA 27.2 Ako potvrdite opciju Save Formatted, mo`ete odrediti HTML datoteku na kojoj }ete zasnovati formatiranje.
Nakon spremanja u format HTML-a mo`da }ete `eljeti otvoriti spremljenu stranicu na Web pretra`iva~u kako biste vidjeli svoj rad.

UMETANJE HIPERVEZE ACCESSOVE OBJEKTE

U

Postoje dva na~ina dodavanja hiperveze Accessovoj bazi podataka. Prvi je stvaranje polja u tablici i pode{enje vrste podataka kao Hyperlink. Tada bilo koji tekst koji unesete u polje postaje hiperveza, a klikom na

3 Pode{enjem vrste podataka kao Hyperlinka.4 Bilo koji uneseni podatak u polje vrste podataka Hyperlink postaje hiperveza. SLIKA 27. unijeli smo URLs u to polje i ono automatski postaje polje podcrtanih hiperveza. na slici 27. Primjerce. SLIKA 27. Access bilo koji podatak unesen u to polje shva}a kao URL. .4. VJE@BA nju otvarate odre|enu Web stranicu. Kao {to vidite na slici 27.198 27.3 podesili smo polje Breeders Home Page u tabici Dogs da ~uva URLs za po~etnu stranicu uzgajiva~a od kojih ste kupili psa.

c:\mydocuments\contract1. Drugi na~in je postavljanje hiperveze u formu ili izvje{taj.5 U okviru za dijalog Insert Hyperlink odredite URL za hipervezu. Otvorite formu ili izvje{taj u prikazu Design.doc). 2 Kliknite gumb Insert Hyperlink na alatnoj traci. Da biste postavili hipervezu. 3.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 199 Ne samo za upotrebu na Webu Ako `elite. mo`ete unijeti stazu za dokument u polje hiperveze (primjerice. SLIKA 27. imate li dokument koji podr`ava slog (ugovor u Wordu). mo`ete hipervezu postaviti za dokument na tvrdom disku ili va{em LANU umjesto s Web adresom. Primjerice. Ovaj na~in nije pridijeljen bilo kojem slogu ve} cijeloj formi ili tablici.5). . U okvir za tekst Type the File or Web Page Name unesite ime datoteke ili URL-a za hipervezu. Prikazuje se okvir za dijalog Insert Hyperlink (slika 27. slijedite naredne korake: 1.

2. 3. Na stranici svojstava kliknite jaha~a kartice Format. Kliknete li sliku ili gumb. @elite li prona}i datoteku koja nije na Webu (datoteka na va{em tvrdom disku). Slijedite naredne korake kako biste stvorili sliku koja }e imati funkciju hiperveze: 1. Kliknite desnom tipkom mi{a na sliku ili gumb i iz izbornika pre~ica koji se prikazuje odaberite opciju Properties. Kliknite OK. kliknite gumb Web Page kako biste pokrenuli Web pretra`iva~ i prona|ite stranicu. pokre}ete hipervezu. 4.6) ili kliknite gumb Build kako biste otvorili okvir za dijalog Insert Hyperlink i odabrali URL. 5. @elite li ne{to zgodnije. Prethodna metoda ume}e jednostavni tekst hiperveze koji ispisuje URL. mo`ete stvoriti sliku i njoj pridijeliti funkciju hiperveze. kliknite gumb File. 4.200 27. Access ume}e hipervezu u aktivno podru~je. Umetnite sliku ili gumb za naredbu u izvje{taj ili formu kao {to ste nau~ili u 17. vje`ba). Zatvorite stranicu svojstava. . vje`bi. U okvir za tekst Hyperlink Address utipkajte URL (slika 27. Kao i sve druge objekte tako i hipervezu mo`ete pomicati na `eljeno mjesto u formi (15. vratite se u Access pomo}u trake sa zadacima i adresa stranice je automatski unesena. Kada prona|ete `eljenu stranicu. VJE@BA Pronala`enje Web stranice Ako ne znate adresu Web stranice.

Stvoriti vlastitu data access page (nije preporu~ljivo za po~etnike). Data access pages su posebno dizajnirane Web stranice koje povla~e podatke iz baze podataka i nude ih na Internetu. Postoje}u Web stranicu upotrijebite kao data access page. Data Access Pages su posebno dizajnirane Web stranice koje povla~e podatke iz baze podataka i nude ih na Internetu.6 U okviru za tekst Hyperlink Address odredite URL i slika postaje hiperveza. Ova kartica se koristi za stvaranje data access pages.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 201 SLIKA 27. DATA ACCESS PAGES Ako ste koristili ranije verzije Accessa. sada ste mo`da primijetili novu karticu ili gumb u prozoru baze podataka koja se zove Pages. Pomo}u ~arobnjaka. izgledu i formatiranju i stvara stranicu na osnovi va{ih odgovora. l l l . Data access page mo`ete stvoriti na ~etiri na~ina: l Pomo}u opcije AutoPage. ^arobnjak postavlja pitanja o izvorima. poljima. Odaberite izvor sloga i opcija AutoPage }e stvoriti stranicu koja koristi sva polja iz odabranog izvora.

2. Zatvorite prozor stranice. U okvir za tekst File name utipkajte ime i odaberite Save. . 6.7. 1. Kliknite OK. Kliknite opciju AutoPage: Columnar. Kada prebacujete datoteku HTML na Web poslu`itelj. Prikazuje se okvir za dijalog New. Tada Internet korisnici mogu pretra`ivati va{e podatke pomo}u vlastitih Web pretra`iva~a (slika 27. VJE@BA Najbolja je metoda za po~etnike stvaranje data access page pomo}u opcije AutoPage kako biste vidjeli o ~emu se zapravo radi. 3. U prozoru baze podataka kliknite Pages. SLIKA 27.8). Prikazuje se stranica. Kliknite gumb New.202 27. Odaberite Yes. (Na ovaj je na~in mo`ete spremiti kao odvojenu datoteku od baze podataka za objavljivanje na Internetu. Prikazuje se okvir za dijalog Save As Data Access Page. 4. Slijedite naredne korake kako biste upotrijebili opciju AutoPage. uvjerite se da prebacujete i pridijeljenu mapu.7 Accessu. 7. Iz padaju}eg popisa odaberite tablicu ili upit koji `elite upotrijebiti. 5.) 8. prikaz na slici 27. tako|er sprema i mapu koja sadr`i podatke. Jednostavna data access forma stvorena u Kada Access sprema data access page. Prikazuje se okvir s pitanjem `elite li spremiti promjene.

.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 203 SLIKA 27. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako sigurno podijeliti podatke s ostalim ljudima. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako podatke iz Accessa povezati s World Wide Webom.8 Va{i podaci se pretra`uju obi~nim Web pretra`iva~em.

BAZE PODATAKA U EKSKLUZIVNOM NA^INU RADA Za va{u bazu podataka mo`ete podesiti lozinku (pro~itajte sljede}i odlomak) ako je ona otvorena u dijeljenom na~inu rada. No svakako ne `elite podatke izlo`iti drugim korisnicima bez odre|ene za{tite. a ujedno sa~uvati sigurnost va{ih podataka. ali uz odre|enu za{titu. ali ako `elite bazu podataka mo`ete otvoriti i u ekskluzivnom na~inu rada – odabirom opcije Exclusive u okviru za dijalog Open pri otvaranju datoteke. Vje`ba BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako podijeliti podatke s drugim korisnicima. OTVARANJE . mo`e se desiti da odre|eni korisnici namjerno ili slu~ajno uni{te va{ kompletan rad.28. Ako ne za{titite svoje podatke. Mnogi }e ljudi imati pristup va{im podacima. Sljede}a vje`ba }e vas nau~iti kako podijeliti podatke s drugi korisnicima. Ovaj na~in rada omogu}ava istovremeni rad vi{e korisnika u mre`i na istoj bazi podataka. DIJELJENJE ZA[TO DIJELITI PODATKE? Vjerojatno niste stvorili bazu podataka za osobnu upotrebu. ve} ste je vjerojatno namijenili kao alatku cijelom timu stru~njaka ili ~ak i cijeloj tvrtki. Prema izvornoj postavci baze podataka se otvaraju u dijeljenom na~inu rada.

svakako upotrijebite naredbu File.DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 205 Slijedite naredne korake kako biste podesili da se sve baze podataka otvaraju izravno u ekskluzivnom na~inu rada: 1. BAZE PODATAKA Najlak{i na~in u spre~avanju drugih ljudi. Open. Prikazuje se okvir za dijalog Set Database Password. 2.1). U okvir za tekst Password unesite lozinku koju `elite upotrijebiti i tada istu lozinku unesite i u okvir za tekst Verify (slika 28. Odaberite Tools. 3. ona se otvara prema ranijim pode{enjima. Bazu podataka morate otvoriti u ekskluzivnom na~inu rada (pro~itajte prethodni odlomak) da biste bili u mogu}nosti pridijeliti lozinku. Prikazuje se okvir za dijalog Options. Kliknite jaha~a kartice Advanced. 3. 2. Kliknite OK. PRIDJELJIVANJE LOZINKE DATOTEKAMA PODE[ENJE LOZINKE Slijedite naredne korake kako biste podesili lozinku za bazu podataka: 1. Za{to? Kada bazu podataka otvarate putem njenog imena u izborniku File. Prije nije bila pode{ena na ekskluzivni na~in rada pa ne}e biti ni sada. Set Database Password. Kliknite OK. . Otvorite bazu podataka koju `elite za{tititi. koji `ele unijeti promjene u bazu podataka. U podru~ju Default Open Mode kliknite opciju Exclusive. Options. je pridjeljivanje lozinke bazi podataka. Security. Odaberite Tools. Ne odabirite bazu podataka iz donjeg dijela izbornika File. Za{to nije ekskluzivan na~in rada? Ako nakon pode{enja u opciju Exclusive ponovno `elite otvoriti bazu podataka. Oni koji ne znaju lozinku bit }e sprije~eni u otvaranju datoteke. 4.

2. VJE@BA Znakovi koje utipkavate prikazuju se kao zvjezdice. Unesite trenutnu lozinku i kliknite OK. Security. User and Group Permissions kako biste dali dozvolu za pristup svakom objektu u otvorenoj bazi podataka. SLIKA 28. Sljede}i puta kada budete `eljeli otvoriti bazu podataka. User and Group Accounts da biste stvorili profil korisnika ili grupa. Upotrijebite Tools. UKLANJANJE ILI PROMJENA LOZINKE Promjena lozinke je proces u dvije faze. Na taj na~in ste lozinku uklonili iz baze podataka. . a nakon toga podesiti novu lozinku. a zatim Tools. Te opcije nisu namijenjene za jedno ra~unalo ve} za ra~unala u mre`i. Utipkajte lozinku i kliknite OK. kontaktirajte svog mre`nog stru~njaka.1 Lozinke su osjetljive na velika i mala slova – utipkajte je dva puta kako biste bili sigurni da je ispravna. Unset Database Password. Slijedite naredne korake kako biste staru lozinku uklonili. Security. prikazat }e se okvir za dijalog u koji }ete morati unijeti lozinku. Najprije morate ukloniti staru. Ako je potrebno. Otvorite bazu podataka u ekskluzivnom na~inu rada. 3.206 28. Prikazuje se okvir za dijalog s pitanjem o trenutnoj lozinki. Security. Odaberite Tools. SIGURNOST NA RAZINI (SAMO ZA MRE@E) KORISNIKA Access je stvoren za rad vi{e korisnika pa stoga ima i jake opcije koje kontroliraju pristup bazama podataka. a zatim upotrijebite prethodne korake kako biste podesili novu: 1.

Security. Mail Recipient (as Attachment).2 prikazuje jedan okvir za dijalog tog ~arobnjaka.2 Opcija User-Level Security Wizard omogu}ava lagani na~in pode{enja kontrole pristupa. S DRUGIM KORISNICIMA NA BAZI PODATAKA Nekoliko je na~ina za suradnju na bazi podataka: l SURADNJA U mre`i mo`ete dijeliti datoteke baze podataka spremaju}i ih na glavni svima dostupni pogon i mapu. Send To. odaberite Tools. SLIKA 28. Svaki korisnik ima pristup i mo`e unijeti promjene. kao {to je tablica. mo`ete poslati putem e-po{te i pridijeljenog dijela. User-Level Security Wizard i slijedite upute na zaslonu. Objekte baze podataka.DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 207 Tako|er mo`ete upotrijebiti i opciju User-Level Security Wizard. zapravo je udvostru~uje i poma`e u pode{enju dozvole za radnu grupu. odaberite tablicu ili neki drugi objekt i tada odaberite File. l l . Slika 28. koja osigurava bazu podataka. Da biste to uradili. Da biste upotrijebili ovu opciju. Upotrijebiti mo`ete i opciju NetMeeting za odr`avanje online sastanaka.

ali ne mogu promijeniti dizajn baze podataka ili njezinih objekata. Korisnici mogu otvoriti. Mde datoteka je baza podataka bez kôda i nije dozvoljen pristup prikazu Design. VJE@BA Promjena formata datoteke Kada putem e-po{te {aljete objekte baze podataka. Tako|er svi istovremeno moraju imati pokrenutu ovu opciju. U stvari bolje je da krajnji korisnici nemaju pristup prikazu Design kako ne bi mogli promijeniti izgled baze podataka. U ovim sastancima ostalim sudionicima mo`ete prikazati Accessove datoteke te u odvojenim prozorima porazgovarati o datotekama. ali ne mogu promijeniti dizajn baze podataka ili njezinih objekata. pregledavaju informacije pomo}u upita koji ste stvorili ili ispisuju izvje{taj. morate biti sigurni da je ova opcija instalirana na va{e ra~unalo. ali i na ra~unala ostalih sudionika sastanka. mijenjati pa ~ak i brisati podatke.208 28. Prije slanja otvorite izvezenu datoteku kako biste vidjeli odgovara li ona originalu i isplati li se poslati je drugom korisniku. Sve {to im treba je pristup podacima prikazanim u kontrolama. Korisnici mogu otvoriti. . Kada krajnji korisnici unose podatke u datoteku baze podataka. Online Collaboration. ne trebaju pristup alatima za promjenu stvorenih objekata. Tada odaberite Tools. mijenjati pa ~ak i brisati podatke. STVARANJE MDE DATOTEKE Mde datoteka je baza podataka bez kôda i nije dozvoljen pristup prikazu Design. alata za vo|enje sastanaka na mre`i. oni mijenjaju format (u TXT ili RTF). Nakon toga upotrijebite okvir za dijalog Call kako biste odre|ene suradnike pozvali na sastanak. Da biste zapo~eli sastanak pomo}u opcije NetMeeting. pa korisnici mo`da ne}e primiti ispravne datoteke koje ste poslali. Meet Now. Access 2000 omogu}ava upotrebu opcije Microsoft NetMeeting.

tablice. izvje{taja ili tablica spremljenih kao mde datoteke. Otvorite bazu podataka koju `elite spremiti u mde datoteku. Open).mde). Korisnici ovih datoteka mogu upotrijebiti sve forme. jedino {to u padaju}em popisu Files of Type odaberite MDE Files (*. ali ih ne mogu prikazati i mijenjati u prikazu Design. uraditi promjene i ponovno ih spremiti kao mde datoteke.) Make MDE File. Na ovaj na~in ne posti`ete samo sigurnosti ve} se s bazom podataka lak{e radi. Ako `elite promijeniti izgled formi. itd.DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 209 Kada stvarate mde datoteku iz datoteke baze podataka. prvo morate otvoriti originalnu bazu podataka. Slijedite naredne korake kako biste datoteku baze podataka spremili kao mde datoteku: 1. 3. Bilo koji unos podataka u mde datoteci mora biti ponovno spremljen u novu mde datoteku. Prikazuje se okvir za dijalog Save MDE As. slijedite istu proceduru koju ste nau~ili u 6. vje`bi (File. Ova verzija izgleda potpuno isto kao original. Database Utilities. zapravo stvarate reduciranu verziju baze podataka. Make MDE File. Nema povratka Budite sigurni da struktura objekata baze podataka izgleda to~no kako ste `eljeli prije stvaranja mde datoteke. Tako|er ne mogu stvarati nove forme ili izvje{taje. Odaberite Tools. . ali ne postoji pristup kontrolama za dizajn. (Isti kao i obi~ni Save As okvir za dijalog. U okvir za tekst File Name unesite ime za mde datoteku i kliknite Da biste otvorili i upotrijebili mde datoteku. 2.

ne mo`ete {ifrirati otvorenu bazu podataka.) Kliknite Save. Ako mislite da za{tita pomo}u lozinke nije dovoljna. (Ovaj okvir za dijalog jednak je okviru za dijalog Open. Nakon {ifriranja morat }ete upotrijebiti Windows Explorer kako biste prona{li i izbrisali originalnu datoteku baze podataka na kojoj je zasnovana {ifrirana kopija. (Ovaj okvir za dijalog jednak je okviru za dijalog Save As. VJE@BA [IFRIRANJE BAZE PODATAKA [ifriranje “promije{a” sadr`aj baze podataka tako da je ona potpuno ne~itljiva. Encrypt/Database. Prije sljede}e upotrebe bazu podataka }ete morati de{ifrirati. . kao {to je slu~aj u mre`i. samo osoba koja je stvorila datoteku baze podataka mo`e je {ifrirati.) Kliknite OK. Zapamtite. Original ostaje netaknut. 3. Ovo je vrlo va`no. Korisnici Accessa }e i dalje mo}i otvarati i mijenjati objekte baze podataka (ako nije za{ti}ena). Slijedite naredne korake kako biste {ifrirali bazu podataka: 1.210 28. Oprez [ifriranje spre~ava samo ljude koji koriste druge programe. 4. [ifriranje stvara novu kopiju baze podataka. mo`ete {ifrirati bazu podataka kako biste je dodatno za{titili. 2. mo`da }ete imati pristup datotekama koje niste stvorili. U okviru za dijalog Encrypt As utipkajte novo ime za {ifriranu datoteku. Odaberite Tools. U okviru za dijalog Encrypt/Decrypt Database odaberite datoteku baze podataka koju `elite {ifrirati. Samo vlasnik Ako radite s dijeljenim datotekama. ~ak i za uslu`ne programe kojima bi neki stru~njak poku{ao ~itati bazu podataka izvan Accessa. Security. a stara (originalna) ostaje i dalje dostupna. Zatvorite sve baze podataka (ali ostavite otvorenim Access).

ZA[TITA PODATAKA U FORMI Ako `elite. slijedite naredne korake kako biste formu za{titili od nezadovoljnih zaposlenika koji mogu imati pristup va{oj formi: 1. 2. Slijedite naredne korake kako biste za{titili polje prikazano u kontroli forme: 1. Kliknite jaha~a kartice Data. a u 2. U 4. 3. Za{tititi mo`ete i cijelu formu od promjena i u~initi je samo za ~itanje i pregledavanje. Kliknite kvadrati} u sjeci{tu dvaju ravnala (gornji lijevi kut) kako biste odabrali cijelu formu. Decrypt. koraku odaberite Tools.3 Za{itite pojedinu kontrolu u formi. SLIKA 28.3). Promijenite svojstvo Locked u Yes (slika 28. Kliknite desnom tipkom mi{a na kontrolu i odaberite opciju Properties. Security. Primjerice. mo`ete za{tititi polje AKC Registration # u bazi podataka pasa. 4. Primjerice. ali je procedura ista. 5. Otvorite formu u prikazu Form Design. mo`ete za{tititi pojedine kontrole u formi. Zatvorite stranicu svojstava. ponovite korake.DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 211 Da biste de{ifrirali bazu podataka. koraku okvir za dijalog se naziva Decrypt As. odnosno pretipkavanja va`nih brojeva. Otvorite formu u prikazu Form Design. . kako ne bi do{lo do ne`eljenih promjena. 2.

podesite opciju Allow 7. Da biste sprije~ili dodavanje slogova. podesite opciju Allow Edits u No (slika 28. 5. Odaberite karticu Data.4). Additions u No. SLIKA 28. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uvoziti i izvoziti podatke. Da biste sprije~ili brisanje trenutnih slogova. Properties. VJE@BA 3. Da biste sprije~ili promjene u trenutnim slogovima.4 Kontrole ure|ivanja za cijelu formu. 4. Zatvorite stranicu svojstava. U ovoj ste vje`bi nau~ili nekoliko na~ina za dijeljenje baze podataka s drugim korisnicima. Allow Deletions u No.212 28. Kliknite kako biste odabrali cijelu formu. . Odaberite View. Podesite opciju Allow Edits u No. podesite opciju 6.

mo`da }e va{ poslodavac `eljeti kopirati popis kako bi ga sam pregledao. Vje`ba UVOZ I IZVOZ PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti nekoliko na~ina da podatke koristite u drugim programima.29. podaci lagano prelaze u Access bez gubitka produktivnosti. Naravno. i sada }ete `eljeti takve baze podataka prebaciti u Access. Slijedite naredne korake kako biste uvezli podatke iz drugih programa: 1. kao {to je dBASE ili FoxPro. ali }ete ponekad `eljeti ili }e vam biti potrebno upotrijebiti podatke spremljene u Accessu u nekom drugom programu. Otvorite Accessovu bazu podataka u koju `elite uvesti podatke ili stvorite novu. . predat }ete mu tablicu u Excelu i kada zavr{i s radom ponovno }ete tablicu vratiti u Access. praznu bazu podataka posebno za te podatke (5. Tada mo`ete podatke uvesti i spremiti ih u formatu Accessa. ZA{TO UVOZITI I IZVOZITI PODATKE? Access je odli~an program. Pretpostavimo da ste upotrijebili razli~ite programe za izradu baze podataka. Primjerice. vje`ba). UVOZ PODATAKA IZ DRUGIH PROGRAMA Access prihva}a podatke iz mnogo drugih programa baza podataka. a ujedno je zaljubljenik u Excel i ne `eli u~iti Access.

a zatim kliknite Import. na sredini okvira za dijalog.1 Iz razli~itih izvora mo`ete uvesti podatke. VJE@BA 2. Get External Data. U okviru za popis. Otvara se okvir za dijalog Import (slika 29. ili ste u krivoj mapi ili pogonu. 5. Pro~itajte sljede}i odjeljak. ili ste odabrali neodgovaraju}u vrstu datoteke. Otvorite padaju}i popis Files of Type i odaberite vrstu datoteke iz koje podaci dolaze. SLIKA 29. Import.1). 3. Odaberite File. Ovisno o vrsti datoteke iz koje uvozite podatke mnoge se stvari sada mogu dogoditi. ponovno pokrenite instalacijski program Microsoft Office i instalirajte `eljene filtere uvoza/izvoza. prikazuje se ime datoteke. Ako vrsta koju trebate nije ispisana.214 29. . 4. Nema imena! Ako se ne prika`e ime datoteke. Dvostruko kliknite ime datoteke ili kliknite jednom. Pomaknite se u pogon ili mapu gdje je datoteka spremljena.

Nakon {to kliknete Import (5.) U okviru za dijalog prikazuje se prethodni pregled stranice. Kliknite Next. korak u prethodnom odjeljku) Access radi pauzu i nakon toga prikazuje poruku Successfully imported file name. Uvezena tablica prikazuje se na kartici Tables va{e baze podataka. . UVOZ PODATAKA IZ PRORA^UNSKE STRANICE Nakon {to kliknete na Import otvara se Import Spreadsheet Wizard (slika 29.2). a oni sadr`e formate datoteka koji pribli`no odgovaraju Accessovim pa nema problema. Slijedite naredne korake kako biste zavr{ili uvoz: 1.3 vidite tri stranice.2 Import Spreadsheet Wizard }e vas provesti kroz korake kako biste uvezli podatke iz radne stranice. U prvom okviru za dijalog Import Spreadsheet Wizarda kliknite radnu stranicu koju `elite uvesti. SLIKA 29.UVOZ I IZVOZ PODATAKA 215 UVOZ PODATAKA IZ PROGRAMA BAZE PODATAKA Access podr`ava uvoz podataka iz svih programa baza podataka (Paradox i dBASE). ako ih vi{e i postoji. (Na slici 29. Kliknite radnu stranicu koju `elite uvesti kao tablicu.

2. Ako prvi redak sadr`i imena polja. Upotrijebite vodoravnu kliznu traku na dnu okvira za dijalog kako biste se pomaknuli i vidjeli sljede}a polja i tada ih kliknite. Odaberite imena za polja koja uvozite (slika 29.216 29. kliknite Next. . Ako odaberete opciju In an Existing Table.3 Ako `elite mo`ete promijeniti imena polja. Odaberite gdje `elite spremiti podatke. Ponovite prethodni korak. iz padaju}eg popisa odaberite tablicu. Kliknite Next. Kada pregledate i odaberete sva polja. 4. opcije In a New Table ili In an Existing Table. SLIKA 29. 5. Ako `elite. 3. VJE@BA Slo`ene radne stranice Ako radna stranica sadr`i bilo {to drugo osim stupaca podataka (kao {to je elaborirani naslov ili slika). Kliknite Next. u okvir za tekst Field Name utipkajte razli~ito ime za prvo ime polja i iz padaju}eg popisa Indexed odaberite ili opciju Yes ili No. uvoz mo`da ne}e biti ispravan.3). potvrdite opciju First Row Contains Column Headings. Odaberite opciju Do Not Import Field (Skip) ako uop}e ne `elite polje u uvezenoj tablici.

Kliknite OK. koji odvajaju polja. a drugo po~inje i gdje jedan slog zavr{ava. Ako prora- ~unska stranica ima jedinstveni stupac koji `elite upotrijebiti kao primarni klju~. Kliknite Next nakon odabira opcije. morate se osloniti na razmake pa odaberite opciju Fixed Width. Kliknite Next. 7. odaberite opciju Choose my own Primary Key i iz padaju}eg popisa odaberite `eljeno polje.UVOZ I IZVOZ PODATAKA 217 6. kao {to su zarezi ili tabulatori. a drugi po~inje. Unesite ga i kliknite Finish. ako tekstualna datoteka sadr`i podatke u stupcima. Sada vidite uvezenu tablicu na kartici Tables prozora Database. Ako vam je svejedno. U ve}ini takvih tekstualnih datoteka za ozna~avanje kraja retka koristi se pritisak na tipku Enter. Polja pojedinih slogova su naj~e{}e odvojena ili tabulatorima ili zarezima. Access 1. U prvom prozoru Import Text Wizarda odaberite opciju Delimited ako tekstualna datoteka ima odvajatelje. odaberite ili opciju Let Access Add Primary Key ili opciju No Primary Key. a polja odvojena zarezom nazivaju se Comma-Delimited. . slijedite naredne korake: 1. UVOZ PODATAKA IZ TEKSTUALNE DATOTEKE Uvesti mo`ete podatke iz tekstualne datoteke ~ija su polja na neki na~in odvojena. Drugim rije~ima. Bit }ete upitani za ime tablice. Ako nema. Tada je svaki slog u vlastitom retku. Bit }ete upitani da podesite polje primarnog klju~a. Odvajanja Polja odvojena tabulatorom nazivaju se Tab-Delimited. postoje neki znakovi koji se upotrebljavaju kako bi pokazali gdje jedno polje zavr{ava. slijedite korake s po~etka vje`be. }e uvesti prora~unsku stranicu u bazu podataka kao tablicu. ispod podnaslova “Uvoz podataka iz drugih programa”. Tako|er mo`ete uvesti podatke iz datoteka s fiksnom {irinom polja. Ako uvozite podatke iz tekstualne datoteke. Kada se otvori Import Text Wizard.

218 29.4). a odre|eni unos sloga zauzima 10 znakova. Va{ izbor mo`e biti Tab. Kliknite Next. Bit }ete upitani `elite li informaciju spremiti u novu ili postoje}u tablicu. potvrdite opciju First Row Contains Field Names. Kliknite Next. 4. 3. zna~i da do sljede}eg unosa ima 10 razmaka. bit }ete upitani da odaberete znak odvajanja. Ako ste odabrali opciju Delimited. 5.4 Odaberite znak odvajanja i pogledajte da li je Access ispravno slo`io tekst u odgovaraju}e stupce. SLIKA 29. u okviru Field Options mo`ete promijeniti imena polja za svako polje. Unesite promjene i kliknite Next. Semicolon. Space ili Other (slika 29. Comma. Ako `elite. VJE@BA Opcija Fixed Width Ova je opcija za tekstualne datoteke gdje su polja pode{ena u stupce pritiskom na razmaknicu. 2. U okvir za tekst Other mo`ete utipkati bilo koji znak. Ako prvi redak sadr`i imena polja. . ako je svako polje {irine 20 razmaka. Kliknite gumb In A New Table ako informaciju `elite spremiti u novu tablicu ili gumb In An Existing Table i iz padaju}eg popisa odaberite ve} postoje}u tablicu. Primjerice. 6.

4. @elite li da Access stvori novo polje primarnog klju~a. Kliknite karticu Tables i ozna~ite bazu podataka koju `elite uvoziti. To je stoga {to Accessove baze podataka nisu jedna datoteka – mdb datoteka uklju~uje razli~ite objekte baze podataka (kao {to su tablice. IZVOZ PODATAKA U DRUGE PROGRAME Cijelu Accessovu bazu podataka ne mo`ete izvoziti u druge programe.5). `elite li izvoziti podatke. 5. kliknite opciju Let Access add Primary Key ili podesite jedno od postoje}ih polja kao polje primarnog klju~a ili odaberite opciju No Primary Key. 7. upiti. . Kliknite gumb Save. izvje{taji i makroi) koje nije jednostavno prebaciti u drugi program. 6. Osim toga. U okvir za tekst File Name utipkajte ime kako biste stvorili novu datoteku u koju }ete spremati. Export. Unesite ime pod kojim `elite spremiti tablicu i kliknite Finish. zapravo `elite izvoziti tablicu. odaberite neki drugi pogon ili mapu. Kliknite Next. Ako `elite. Access sprema tablicu u odre|enom formatu. 3. Odaberite File. Otvorite padaju}i popis Save As Type i odaberite vrstu datoteke (slika 29.UVOZ I IZVOZ PODATAKA 219 7. 8. Otvorite bazu podataka koja sadr`i `eljenu tablicu. Slijedite naredne korake kako biste izvozili tablicu: 1. forme. Tablica se prikazuje na kartici Tables. Tablica u Accessu sadr`i sve va{e podatke. 2. Prikazuje se okvir za dijalog Export Table.

U ovoj ste vje`bi nau~ili kako uvoziti i izvoziti podatke.5 Izvezite tablicu spremaju}i je u razli~iti format. VJE@BA SLIKA 29. U sljede}oj i posljednjoj vje`bi nau~it }ete kako pohraniti sigurnosnu kopiju va{e datoteke podataka kako ne biste ostali bez nje ako do|e do problema s ra~unalom. .220 29.

Upotrijebite naredbu File. Vje`ba POHRANA PODATAKA SIGURNOSNA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti sigurnosnu kopiju va{ih podataka iz Accessa i kako popraviti o{te}ene datoteke.mdw. l l . morate periodi~no stvarati sigurnosne kopije datoteka. koji se instalira s Windowsima 98. Stvorite li sigurnosnu kopiju.) Barem jednom tjedno upotrijebite ovaj program kako biste pohranili sigurnosne kopije va{ih podataka. STVARANJE SIGURNOSNE KOPIJE DATOTEKE BAZE PODATAKA Da biste originalne datoteke baze podataka sa~uvali od nepredvidljivih problema va{eg ra~unala. (Bit }e vam potreban i originalni CD Windowsa 98. tako|er mo`ete pohraniti kao sigurnosnu kopiju. Mogli biste: l Upotrijebiti Windows Explorer i kopirati datoteke baze podataka (mdb datoteke) na diskete. va{i }e podaci biti dostupni ~ak i u slu~aju da va{ ured zahvati po`ar ili ra~unalo napadne odre|eni virus. Ovaj je program smje{ten u mapu Programs/Accessories/System Tools u izborniku Start. Upotrijebiti Backup program. Ako ne prona|ete ovaj program. Stvoriti kopiju baze podataka spremaju}i je pod drugim imenom datoteke. Save As. Datoteku s informacijama o radnoj grupi. Postoji nekoliko na~ina da biste pohranili sigurnosnu kopiju va{ih podataka na drugi disk. upotrijebite mapu Control Panel i opciju Add/Remove Programs kako biste `eljeni program instalirali.30. System.

2. . Pokrenite ovaj program kako biste sustav datoteka odr`avali u dobrom stanju. ako je baza podataka o{te}ena. a Access ne prona|e kvar. Jedna tablica Ako `elite pohraniti sigurnosnu kopiju samo jedne tablice (ili nekog drugog objekta). Database Utilities. One se stvaraju svaki puta kada otvorite bazu podataka. vjerojatno je ne}ete mo}i otvoriti. Access }e prona}i kvar i ponuditi popravak baze podataka. POPRAVLJANJE O[TE]ENIH DATOTEKA BAZE PODATAKA Baze podataka se mogu o{tetiti na nekoliko na~ina. a naj~e{}i je na~in gre{ka na va{em disku. VJE@BA LDB datoteke Ove datoteke nisu potrebne. Compact and Repair Database. praznu bazu podataka i tada pohranite kopiju samo nove baze podataka. No. Program ScanDisk Windowsa 98 pronalazi i ispravlja neke gre{ke. U ve}ini slu~ajeva. izvezite je u novu. Ako je va{a baza podataka ozbiljno o{te}ena. slijedite naredne korake kako biste otklonili kvar: 1.222 30. Zatvorite sve baze podataka. Bazu podataka mo`ete urediti (u~initi kompaktnom) i popraviti odabirom Tools. Database Utilites. Odaberite Tools. kada zapo~nete rad s o{te}enom datotekom. Compact and Repair Database.

Ako se baza podataka ure|uje i popravlja sama. SLIKA 30. U okviru za dijalog Database to Compact From odaberite bazu podataka koju `elite popraviti i tada kliknite Compact (slika 30. ^estitamo! Pro~itali ste i posljednju vje`bu u knjizi i sada ste spremni za upotrebu Accessa 2000.1).1 Odaberite bazu podataka za ure|enje i popravak. Open. 3. Kada se ispi{e Ready. ona zauzima mnogo manje mjesta na tvrdom disku. Tada mo`ete otvoriti bazu podataka upotrebom naredbe File. Access uklanja prazan prostor koji izbrisani slogovi. tablice i drugi objekti zauzimaju i ponovno organizira ostale objekte baze podataka. U Accessu 2000 ure|ivanje i popravljanje baze podataka je istovremeno. Unesite ime za novu datoteku u koju }ete spremiti popravljenu i ure|enu verziju i kliknite Save. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pohraniti sigurnosnu kopiju i popraviti bazu podataka. 4. dok su u ranijim verzijama to bile odvojene operacije. na statusnoj traci }ete mo}i vidjeti napredak u radu. .SIGURNOSNA POHRANA PODATAKA 223 Ure|ivanje Kada je baza podataka ure|ena. postupak je zavr{en.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful