1

longtkt.tk

bµi tËp ch­¬ng II
Bµi 2.1

GT

Bµi 2.2

GT

Bµi 2.3

Gäi X lµ sè cÇu ®­îc lÊy ra

P (X = 1) =

Bµi 2.4

→ 1, 2, 3

3
2 3
2 1
= 0, 6; P (X = 2) = · = 0, 3; P (X = 3) = · .1 = 0, 1
5
5 4
5 4
X

1

P

0,6

2

3

0,3

0,1

GT

Bµi 2.5

a) Gäi X lµ sè chÝnh phÈm ®­îc lÊy ra tõ hép 2

Hi

→ X = 0; 1; 2

= "sè chÝnh phÈm chuyÓn tõ hép 1 sang hép 2 lµ i" (i=0,2,3)

1
C81 C21
16
C80 .C22
= ; P (H1 ) =
= ;
P (H0 ) =
2
2
C10
45
C10
45
H0 , H1 , H2 lµ nhãm ®Çy ®ñ c¸c biÕn cè vµ

C82 C20
28
P (H2 ) =
=
2
C10
45

C70 C52
10
C80 C42
6
C90 C32
3
P (X = 0|H0 ) =
= ; P (X = 0|H1 ) =
= ; P (X = 0|H2 ) =
=
2
2
2
C12
66
C12
66
C12
66
⇒ P (X = 0) =
P (X =

2
X

P (Hi )P (X = 0|Hi ) =

i=0
C 1C 1
1|H0 ) = 5 2 7
C12
2
X

⇒ P (X = 1) =

=

190
1 10 16 6 28 3
· + · + · =
= 0, 06397
45 66 45 66 45 66 2970

35
C 1C 1
32
C 1C 1
27
; P (X = 1|H1 ) = 8 2 4 = ; P (X = 1|H2 ) = 9 2 3 =
66
C12
66
C12
66

P (Hi )P (X = 1|Hi ) =

i=0

1 35 16 32 28 27 1303
· + · + · =
= 0, 43872
45 66 45 66 45 66 2970

⇒ P (X = 2) = 1−P (X = 0)−P (X = 1) = 1−0, 06397−0, 43872 = 0, 49731
X
P

0
0,06397

1

2

0,43872

0,49731

b) Hµm ph©n phèi x¸c suÊt cña X lµ

F (x) =
0
0, 06397


0, 50269
 1

víi

x60

víi

0<x61

víi

1<x62

víi

2<x

2

longtkt.tk

Bµi 2.6

GT

Bµi 2.7

E(X) = −5.0, 4 + 2.0, 3 + 3.0, 1 + 4.0, 2 = −0, 3
V (X) = (−5)2 .0, 4 + 22 .0, 3 + 32 .0, 1 + 42 .0, 2 − (−0, 3)2 = 15, 21
p

σX = V (X) = 15, 21 = 3, 9
b) Gi¸ trÞ Mèt m0 lµ gi¸ trÞ cã x¸c suÊt lín nhÊt ⇒ m0 = −5
a)

Bµi 2.8

a) Sè xe trung b×nh b¸n ®­îc mçi tuÇn lµ

E(X) = 0.0, 05+1.0, 12+2.0, 17+3.0, 08+4.0, 12+5.0, 2+6.0, 07+7.0, 02+8.0, 07
+9.0, 02 + 10.0, 03 + 11.0, 05
= 4, 33
V (X) = 02 .0, 05+12 .0, 12+22 .0, 17+32 .0, 08+42 .0, 12+52 .0, 2+62 .0, 07+72 .0, 02
+82 .0, 07 + 92 .0, 02 + 102 .0, 03 + 112 .0, 05 − 4, 332
= 8, 3411
p

σX = V (X) = 8, 3411 = 2, 8881

b)

σX

®¸nh gi¸ møc ®é ph©n t¸n cña biÕn ngÉu nhiªn theo ®¬n vÞ ®o cña nã

Bµi 2.9

E(X1 ) + E(X2 ) + E(X3 )
= 0, 8;
3
V (X1 ) + V (X2 ) + V (X3 )
= 0, 12;
V (X) =
9

E(X) =

Bµi 2.10

E(X) = 20.0, 2 + 25.0, 3 + 30.0, 15 + 35.0, 1 + 40.0, 25 = 29, 5
V (X) = 202 .0, 2 + 252 .0, 3 + 302 .0, 15 + 352 .0, 1 + 402 .0, 25 − 29, 52 = 54, 75
p

σX = V (X) = 54, 75 = 7, 3993
Bµi 2.11

(3X − 2Y )
3
2
3
2
⇒ E(Z) = E(X) − E(Y ) = .3 − .2 = 1
5
5
5
5
5
3 2
2 2
3 2
2 2
35
V (Z) =
V (X) +
V (Y ) =
.3 +
.2 =
= 1, 4
5
5
5
5
25
Z − E(Z)
Z − E(Z)
Z −1
E(Z) − 1
b) T =
⇒ E(T ) = E(
) = E(
)=
=0
V (Z)
V (Z)
1, 4
1, 4

a)

Z=

Bµi 2.12

→ X = 0; 1; 2; 3
P (X = 0) = 0, 7.0, 6.0, 4 = 0, 168

Gäi X lµ sè lÇn b¾n tróng bia

P (X = 1) = 0, 3.0, 6.0, 4 + 0, 7.0, 4.0, 4 + 0, 7.0, 6.0, 6 = 0, 436

3

longtkt.tk

P (X = 3) = 0, 3.0, 4.0, 6 = 0, 072
P (X = 2) = 1 − 0, 168 − 0, 436 − 0, 072 = 0, 324
X

0

1

2

3

P

0,168

0,436

0,324

0,072

E(X) = 0.0, 168 + 1.0, 436 + 2.0, 324 + 3.0, 072 = 1, 3
V (X) = 02 .0, 168 + 12 .0, 436 + 22 .0, 324 + 32 .0, 072 − 1, 32 = 0, 69
Bµi 2.13

a) B¶ng ph©n phèi x¸c suÊt cña X: sè nh©n viªn b¸n hµng ë cöa hµng lµ
X

2

3

4

5

P

0,192

0,231

0,308

0,267

Hµm ph©n phèi x¸c suÊt cña X lµ
0


0, 192


F (x) = 0, 432

0, 74
 1

víi

x62

víi

2<x63

víi

3<x64

víi
víi

4<x65
x>5

E(X) = 2.0, 192 + 3.0, 231 + 4.0, 308 + 5.0, 269 = 3, 654
V (X) = 22 .0, 192 + 32 .0, 231 + 42 .0, 308 + 52 .0, 269 − 3, 6542 = 1, 1483
b)

Bµi 2.14

P3 = 1 − P1 − P2 = 1 − 0, 5 − 0, 3 = 0, 2
8 = E(X) = 4.0, 5 + 0, 6.0, 3 + x3 .0, 2 ⇒ x3 = 29, 1
Bµi 2.15

0, 1 = E(X) = −1.P1 + 0.P2 + 1.P3 ⇒ −P1 + P3 = 0, 1
0, 9 = E(X 2 ) = (−1)2 .P1 + 02 .P2 + 12 .P3 ⇒ P1 + P3 = 0, 9
⇒ P1 = 0, 4; P3 = 0, 5; P2 = 1 − 0, 4 − 0, 5 = 0, 1
Bµi 2.16

P1 = 1 − 0, 7 = 0, 3
2, 7 = E(X) = x1 .0, 3 + x2 .0, 7 ⇒ 3x1 + 7x2 = 27
0, 21 = V (X) = x21 .0, 3 + x22 .0, 7 − 2, 72 ⇒ 3x21 + 7x22 = 75
⇒ x1 = 2; x2 = 3
Bµi 2.17

4

longtkt.tk

a) X lµ sè phÕ phÈm cã thÓ gÆp ph¶i

Ai

→ X = 0; 1

= "lÇn thø i lÊy ®­îc phÕ phÈm" (i=1,2)

4 3
P (X = 0) = P (A1 A2 ) = P (A1 )P (A2 /A1 ) = · = 0, 6
5 4
P (X = 1) = 1 − P (X = 0) = 1 − 0, 6 = 0, 4
X

0

1

P

0,6

0,4

→ E(X) = 0.0, 6 + 1.0, 4 = 0, 4
V (X) = 02 .0, 6 + 12 .0, 4 − 0, 42 = 0, 24
c) Y lµ sè chÝnh phÈm cã thÓ gÆp ph¶i → X + Y = 2 → Y = 2 − X
b)

d)

Y

1

2

P

0,4

0,6

E(Y ) = 2 − E(X) = 2 − 0, 4 = 1, 6; V (Y ) = V (Y ) = 0, 24

Bµi 2.18

X lµ sè xe ®­îc b¸n trong 1 tuÇn vµ

E(X) = 4, 33

Doanh thu b×nh qu©n hµng tuÇn cña cöa hµng ®ã lµ

12.E(X) = 12.4, 33 = 51, 96 triÖu

®ång
Bµi 2.19

Gäi a lµ gi¸ vÐ quy ®Þnh th× a ph¶i tháa m·n

a.E(X) = 200 + 100 ⇒ a =

300
300
=
= 10, 17
E(X) 29, 5

Ph¶i quy ®Þnh gi¸ vÐ lµ 10,17 ngµn ®ång.
Bµi 2.20

a) X lµ sè s¶n phÈm ®­îc 1 kh¸ch hµng mua
Y lµ sè tiÒn hoa hång mµ nh©n viªn b¸n hµng ®­îc nhËn tõ mçi kh¸ch hµng

→ Y = 110.X.10% = 11X ⇒ E(Y ) = 11E(X)
E(X) = 0.0, 5 + 1.0, 1 + 2.0, 2 + 3.0, 2 = 1, 1 → E(Y ) = 11.1, 1 = 12, 1 (ngµn ®ång)
2
2
2
2
2
2
b) V (Y ) = 11 V (X) = 121(0 .0, 5 + 1 .0, 1 + 2 .0, 2 + 3 .0, 2 − 1, 1 ) = 180, 29
p

σY = V (Y ) = 180, 29 = 13, 427
Bµi 2.21

a)

P

c)

P (X > 20) = P (X = 30) + P (X = 40) + P (X = 50) = 0, 2 + 0, 1 + 0, 05 = 0, 35

Px = 0, 1 + 0, 2 + 0, 35 + 0, 2 + 0, 1 + 0, 05 = 1
b) E(X) = 0.0, 1 + 10.0, 2 + 20.0, 35 + 30.0, 2 + 40.0, 1 + 50.0, 05 = 21, 5

5

longtkt.tk

Bµi 2.22

X lµ tæng sè chÊm thu ®­îc

→ X = 2, 3, ..., 12

a)
X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1
36

2
36

3
36

4
36

5
36

6
36

5
36

4
36

3
36

2
36

1
36

b)

F (x) =

F (x) =


c)

0

;

x62

1
36

;

2<x63

3
36

;

3<x64

6
36

;

4<x65

10
36

;

5<x66

15
36

;

6<x67

21
36

;

7<x68

26
36

;

8<x69

30
36

;

9 < x 6 10

33
36

;

10 < x 6 11

35
36

;

11 < x 6 12

1

;

x > 12

m0 = 7

Bµi 2.23

P (X > 12) = P (X = 12) + P (X = 13) + P (X = 14) + P (X = 15) =
0, 2 + 0, 15 + 0, 1 + 0, 05 = 0, 5

a)

E(X) = 9.0, 05 + 10.0, 15 + 11.0, 3 + 12.0, 2 + 13.0, 15 + 14.0, 1 + 15.0, 05 = 11, 75
2
2
2
2
2
2
2
c) V (X) = 9 .0, 05 + 10 .0, 15 + 11 .0, 3 + 12 .0, 2 + 13 .0, 15 + 14 .0, 1 + 15 .0, 05 −
− 11, 752
= 2, 2875
p

σX = V (X) = 2, 2875 = 1, 5124

b)

Bµi 2.24

X lµ sè ®Ìn ®á cã thÓ gÆp

Ai

→ X = 0; 1; 2; 3

= "ng­êi ®ã gÆp ®Ìn ®á ë ng· t­ thø i" (i=1,2,3)

P (X = 0) = P (A1 A2 A3 ) = P (A1 )P (A2 )P (A3 ) = 0, 8.0, 6.0, 5 = 0, 24

6

longtkt.tk

P (X = 3) = P (A1 A2 A3 ) = P (A1 )P (A2 )P (A3 ) = 0, 2.0, 4.0, 5 = 0, 04
P (X = 1) = 0, 2.0, 6.0, 5 + 0, 8.0, 4.0, 5 + 0, 8.0, 6.0, 5 = 0, 46
P (X = 2) = 1 − 0, 24 − 0, 46 − 0, 04 = 0, 26
X

0

P

0,24

1

2

0,46

0,26

Gäi Y lµ thêi gian ph¶i dõng trªn ®­êng do ®Ìn ®á

3
0,04

→ Y = 3X

E(Y ) = 3E(X) = 3(0.0, 24 + 1.0, 46 + 2.0, 26 + 3.0, 04) = 3, 3
Bµi 2.25

GT

Bµi 2.26

E(X) = 1.0, 3 + 4.0, 1 + 8.0, 6 = 5, 5
P (|X − E(X)| < 4) = P (|X − 5, 5| < 4) = P (5, 5 − 4 < X < 5, 5 + 4)
= P (1, 5 < X < 9, 5) = P (X = 4) + P (X = 8) = 0, 1 + 0, 6 = 0, 7
Bµi 2.27

f (x) =


k(30 − x);
0 ;

x ∈ (0; 30)
x∈
/ (0; 30)

a) Do f(x) lµ hµm mËt ®é x¸c suÊt cña 1 biÕn ngÉu nhiªn nªn

3
R30
1
x2 
1=
0 = 450k ⇒ k =
f (x)dx = k (30 − x)dx = k 30x −

2 0
450
−∞
0
12
2
12
12
R
R 1
1
x 
b) P (X 6 12) =
f (x)dx =
(30 − x)dx =
30x −
= 0, 64
450
2 0
−∞
0 455

3  30
+∞
R
R30 1
1
x
= 10
15x2 −
c) E(X) =
xf (x)dx = x
(30 − x)dx =

450
450
3
−∞
0
0
+∞
R

Bµi 2.28

F (x) =

0

;

x60

ax3 − 3x2 + 2x
; 0<x61
1
; x>1

⇒ f (x) = F 0 (x) =


0

3ax2 − 6x + 2

x∈
/ (0; 1)

;
;

x ∈ (0; 1)

a) Do f(x) lµ hµm mËt ®é x¸c suÊt cña 1 biÕn ngÉu nhiªn nªn

7

longtkt.tk

1=

+∞
R
−∞

b)

R1

1
f (x)dx = (3ax2 − 6x + 2)dx = (ax3 − 3x2 + 2x) 0 = a − 1

⇒a=2

0

E(X) =

+∞
R

xf (x)dx =

−∞

R1
0

1 1
3
x(6x2 − 6x + 2)dx = ( x4 − 2x3 + x2 ) 0 = = 0, 5
2
2

c) X¸c suÊt ®Ó 1 ng­êi nµo ®ã xÕp hµng ph¶i chê qu¸ 0,5 phót lµ

P (X > 0, 5) = 1 − P (X 6 0, 5) = 1 − F (0, 5) = 1 − (2.0, 53 − 3.0, 52 + 2.0, 5) = 0, 5
X¸c suÊt ®Ó cã kh«ng qua 2 trong 3 ng­êi nµo ®ã xÕp hµng ph¶i chê qu¸ 0,5 phót

Pc = 1 − 0, 53 = 0, 875
Bµi 2.29

a)

P (0 < X < 1) = F (1)−F (0) =

b)

f (x) = F 0 (x) =

Bµi 2.30; 2.31 

1 1 
1 π
1 1
1
+ arctg1 − + arctg0 = ( −0) =
2 π
2 π
π 4
4

1
1 1
1
(arctgx)0 =
=
π
π 1 + x2
π(1 + x2 )

GT

Bµi 2.32

Ta cã

R1

f (x)dx = P (−∞ < X < 1) = 1 − P (X > 1) = 1 − 0, 3 = 0, 7

−∞
Bµi 2.33
0


F (x) = (1/2)x − 1 1

;

x62
;

;

2<x64
x>4

a)

P (X < 3) = F (3) = (1/2).3 − 1 = 1/2

b)

P (2 6 X < 3) = F (3) − F (2) = 1/2 − 0 = 1/2

Bµi 2.34
0


F (x) = sin2x 1

 0
0
f (x) = F (x) =
2cos2x

;
;

x60
0 < x 6 π/4

;

x > π/4

;
;

x∈
/ (0; π/4)
x ∈ (0; π/4)

8

longtkt.tk

Bµi 2.35

GT

Bµi 2.36


acosx
f (x) =
 0

x ∈ (−π/2; π/2)

;
;

x∈
/ (−π/2; π/2)

a) Do f(x) lµ hµm mËt ®é x¸c suÊt cña 1 biÕn ngÉu nhiªn nªn

f (x) > 0, ∀x ⇒ acosx > 0, ∀x ∈ (−π/2; π/2)
⇒a>0
π/2
π/2
+∞

R
R
= 2a ⇒ a = 1/2
+ 1 =
f (x)dx =
acosxdx = asinx
−∞
−π/2
−π/2
π/4
π/4


R
b) P (0 6 X < π/4) =
(1/2)cosxdx = (1/2)sinx = 2/4
+

0

c) E(X)

+∞
R

=

0

π/2
R

xf (x)dx =

−∞

−π/2

π/2
π/2

R

(1/2)xcosxdx = (1/2)xsinx
−(1/2)
sinxdx =
−π/2

−π/2

π/2

= 0 + cosx
=0
−π/2

Bµi 2.37

F (x) =
0

1/2 − kcosx 1

;

x60
;

;

0<x6π
x>π

a) Do F(x) lµ hµm ph©n phèi x¸c suÊt cña 1 biÕn ngÉu nhiªn nªn nã liªn tôc tr¸i

⇒ lim+ F (x) = F (π) ⇒ 1 = 1/2 − kcoxπ ⇒ k = 1/2
x→π

b)

P (0 < X < π/2) = F (π/2) − F (0) = [1/2 − (1/2)cos(π/2)] − 0 = 1/2

c)

⇒ E(X) =


 0
0
f (x) = F (x) =
(1/2)sinx
+∞
R
−∞

Bµi 2.38.

xf (x)dx =


0

x∈
/ (0; π)

;
;

x ∈ (0; π)

π

x.(1/2).sinxdx = (1/2)(−xcosx + sinx) = π/2
0

9

longtkt.tk


1 − (x /x)α
; x > x0
0
F (x) =
 0
; x < x0 ; α > 0
Gäi a lµ møc thu nhËp sao cho nÕu lÊy ngÉu nhiªn 1 ng­êi trong vïng ®ã th× thu nhËp
cña ng­êi nµy v­ît qu¸ a víi x¸c suÊt , nghÜa lµ

P (X > a) = 0, 5 ⇔ P (X 6 a) = 1 − P (X > a) = 1 − 0, 5 = 0, 5
⇔ F (a) = 0, 5 ⇔ 1 − (x0 /a)α = 0, 5 ⇔ a = x0 /(0, 5)1/α = x0 .21/α
Bµi 2.39


(2/π)cos2 x
f (x) =
 0
;

x ∈ (−π/2; π/2)

;

x∈
/ (−π/2; π/2)

X¸c suÊt ®Ó trong 1 phÐp thö bÊt k× X nhËn gi¸ trÞ trong kho¶ng

Zπ/4
P (0 < X < π/4) =

2 2
2
cos xdx =
π
π

0

Zπ/4
0

(0; π/4) lµ

π 

1 + cos2x
2 x 1
1 1
dx =
+ sin2x 4 = +
2
π 2 4
4 2π
0

Theo c«ng thøc Bernouuli ta cã x¸c suÊt ®Ó trong 3 phÐp thö ®éc lËp cã 2 lÇn X nhËn gi¸
trÞ trong kho¶ng

(0; π/4) lµ
P () = C32 .

1 2
1
1
1
+
1− −
= 0, 297
4 2π
4 2π

Bµi 2.40

f (x) =


x2 /9
0

x ∈ (0; 3)

;

x∈
/ (0; 3)

;

a) Hµm f(x) tháa m·n

f (x) > 0, ∀x
3
+∞
R
R3 2
x3
+
f (x)dx = (x /9)dx = = 1
27 0
−∞
0
+

VËy f(x) lµ hµm mËt ®é x¸c suÊt cña 1 biÕn ngÉu nhiªn nµo ®ã.
b) X¸c suÊt ®Ó trong 1 phep s thö nµo ®ã X nhËn gi¸ trÞ trong kho¶ng (1;2) lµ

Z2
P (1 < X < 2) =

Z2
f (x)dx =

1

1

2
7
x2
x3
dx = =
9
27 1 27

10

longtkt.tk

X¸c suÊt ®Ó trong 3 phÐp thö ®éc lËp cã Ýt nhÊt 1 lÇn X nhËn gi¸ trÞ trong kho¶ng (1;2) lµ

P () = 1 − (1 − P (1 < X < 2))3 = 1 − 1 −
Bµi 2.41

F (x) = c + b.arctg

x
a

víi

7 3
= 0, 594
27

(−∞ < x < +∞); a > 0

a) Do F(x) lµ hµm ph©n phèi x¸c suÊt cña 1 biÕn ngÉu nhiªn nªn nã cã tÝnh chÊt

F (−∞) = 0; F (+∞) = 1


c = 1/2
0 = F (−∞) = c + b. −π
2

b = 1/π
1 = F (+∞) = c + b. π
2
2
1
1
a
0
b) f (x) = F (x) =
.
= 

π 1+ x 2
π(x2 + a2 )
a
Bµi 2.42


1/20
f (x) =
0

;
;

x ∈ (5; 25)
x∈
/ (5; 25)

P (|X −10| > 2, 5) = 1−P (|X −10| 6 2, 5) = 1−P (10−2, 5 < X < 10+2, 5) =
12,5
R 1
1
dx = 1 − (12, 5 − 7, 5) = 0, 75
=1−
20
7,5 20

25
+∞
R
R25 1
1 2
b) E(X) =
xf (x)dx = x dx = x = 15
20
40 5
−∞
5
25
25

R25 2
R
1
1
V (X) = x f (x)dx − (E(X))2 = x2 dx − 152 = − 225 = 33, 33
20
60 5
5
5

a)

Bµi 2.43. biÕn ngÉu nhiªn ph©n phèi ®Òu


k
f (x) =
0

;

x ∈ (a; b)

;

x∈
/ (a; b)

a) Do f(x) lµ hµm mËt ®é x¸c suÊt cña mét biÕn ngÉu nhiªn nª +f (x)

+∞
R

Rb

1
>0
b

a
−∞
a
+∞
R
Rb
1
1
x2 b
a+b
b) E(X) =
xf (x)dx = x
dx =
·
=
a
b−a
b−a 2
2
−∞
a
+∞
R 2
Rb 2 1
a + b 2
2
V (X) =
x f (x)dx − (E(X)) = x
dx −
b−a
2
−∞
a
+

1=

f (x)dx =

b
kdx = kx a = k(b − a) ⇒ k =

> 0, ∀x ⇒ k > 0

11

longtkt.tk

b
(a + b)2
(b − a)2
x3

=
=
3(b − a) a
4
12


0


x − a
F (x) =

b−a


 1

c)

;

x6a
x ∈ (a; b)

;
;

x>b

Bµi 2.44

f (x) =


Csin2x
0

;
;

x ∈ (0; π/2)
x∈
/ (0; π/2)

Do f(x) lµ hµm mËt ®é x¸c suÊt cña 1 biÕn ngÉu nhiªn nªn

f (x) > 0, ∀x ⇒ Csin2x > 0, ∀x ∈ (0; π/2) ⇒ C > 0
π/2
π/2
+∞

R
R
C
Csin2xdx = − cos2x = C ⇒ C = 1
+ 1 =
f (x)dx =
2
−∞
0
0
+

Bµi 2.45

f (x) =

k
; (−∞ < x < +∞)
ex + e−x

Do f(x) lµ hµm mËt ®é x¸c suÊt cña 1 biÕn ngÉu nhiªn nªn

k
> 0, ∀x ⇒ k > 0
ex + e−x
+∞
+∞
+∞
+∞

R
R
R d(ex )
k
π
x
f (x)dx =
=
k(
+ 1 =
dx
=
k
=
karctg(e
)
− 0)

x + e−x
2x + 1
e
e
2
−∞
−∞
−∞
−∞
2
⇒k=
π
+

f (x) > 0, ∀x ⇒

Bµi 2.46

Gäi X lµ sè tiÒn c«ng ty b¶o hiÓm nhËn ®­îc khi b¸n 1 thÎ b¶o hiÓm.
X cã b¶ng ph©n phèi x¸c suÊt nh­ sau:
X

10000

-990000

P

0,995

0,005

Lîi nhuËn trung b×nh khi b¸n 1 thÎ b¶o hiÓm lµ

E(X) = 10000.0, 995 − 990000.0, 005 = 5000 ®ång
Bµi 2.47

a) X¸c suÊt ®Ó gi¸ ®­êng vµo 1 ngµy nµo ®ã Ýt nhÊt 0,8 (USD/fao) lµ

P (X > 0, 8) = P (X = 0, 8) + P (X = 0, 81) + P (X = 0, 82) + P (X = 0, 83)

12

longtkt.tk

= 0, 25 + 0, 4 + 0, 15 + 0, 05 = 0, 85
b) X¸c suÊt ®Ó gi¸ ®­êng vµo 1 ngµy nµo ®ã thÊp h¬n 0,82 (USD/fao) lµ

P (X < 0, 82) = P (X = 0, 78) + P (X = 0, 79) + P (X = 0, 80) + P (X = 0, 81)
= 0, 05 + 0, 1 + 0, 25 + 0, 4 = 0, 8
X1 , X2
cã b¶ng ph©n phèi x¸c suÊt gièng nh­ X. Ta cÇn t×m x¸c suÊt P (X1 > 0, 8; X2 > 0, 8).
P (Xi > 0, 8) = P (X > 0, 8) = P (X 6 0, 8) − P (X = 0, 8) = 0, 85 − 0, 25 = 0, 6

c) Gäi

X1 , X2

lÇn l­ît lµ gi¸ ®­êng cña ngµy thø nhÊt vµ ngµy thø hai. Khi ®ã

P (X1 > 0, 8; X2 > 0, 8) = P (X1 > 0, 8).P (X2 > 0, 8) = 0, 6.0, 6 = 0, 36
Bµi 2.48

m0 = 2
b) E(X) = −2.0, 1 − 1.0, 1 + 0.0, 2 + 1.0, 2 + 2.0, 3 + 3.0, 1 = 0, 8 > 0
a) Møc lîi nhuËn cã kh¶ n¨ng nhiÒu nhÊt khi ®Çu t­ vµo dù ¸n ®ã lµ

§Çu t­ vµo dù ¸n ®ã cã hiÖu qu¶.

V (X) hoÆc ®é lÖch chuÈn σX
V (X) = (−2)2 .0, 1 + (−1)2 .0, 1 + 02 .0, 2 + 12 .0, 2 + 22 .0, 3 + 32 .0, 1 − 0, 82 = 2, 16
p
σx = V (X) = 1, 47
c) §o møc ®é rñi ro b»ng ph­¬ng sai

Bµi 2.49

Tõ b¶ng ph©n phèi x¸c suÊt ta t×m ®­îc

E(XA ) = −500.0, 2 − 100.0, 3 + 100.0, 2 + 500.0, 2 + 700.0, 1 = 60
V (XA ) = (−500)2 .0, 2+(−100)2 .0, 3+1002 .0, 2+5002 .0, 2+7002 .0, 1−602 = 150400
p

σA = V (XA ) = 150400 = 387, 81
E(XB ) = −200.0, 1 + 50.0, 6 + 100.0, 3 = 40
V (XB ) = (−200)2 .0, 1 + 502 .0, 6 + 1002 .0, 3 − 402 = 6900
p

σB = V (XB ) = 6900 = 83, 06
a) NÕu ®Çu t­ 10 triÖu ®ång th× lîi nhuËn k× väng khi ®Çu t­ vµo c«ng ty A vµ c«ng ty B
lÇn l­ît lµ

E1 = E(10XA ) = 10E(XA ) = 10.60 = 600 (ngµn)
E2 = E(10XB ) = 10E(XB ) = 10.40 = 400 (ngµn)
b)

σA
387, 81
.100% =

CVA =
60 .100% = 646, 36%
E(XA )

σB
83, 06
.100% =
.100% = 207, 7%
CVB =

E(XB )
40

13

longtkt.tk

Nh­ vËy ®Çu t­ vµo c«ng ty A rñi ro cao h¬n.
Bµi 2.50

Gäi (triÖu ®ång) lµ sè tiÒn luËt s­ nhËn ®­îc theo ph­¬ng ¸n 2 vµ p lµ kh¶ n¨ng th¾ng
kiÖn (do luËt s­ ®¸nh gi¸) cña ph­¬ng ¸n nµy.
X

15

P

p

0,1
1-p

Ta t×m ®­îc

E(X) = 15.p + 0, 1.(1 − p) = 14, 9p + 0, 1
Do luËt s­ ®· chän ph­¬ng ¸n 2 nªn theo ®¸nh gi¸ cña luËt s­ th× ph­¬ng ¸n 2 cã lîi
nhuËn trung b×nh cao h¬n ph­¬ng ¸n 1 nhËn 5 triÖu. NghÜa lµ

E(X) > 5 ⇔ 14, 9p + 0, 1 > 5 ⇔ p > 0, 329
Lu¹t s­ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng th¾ng kiÖn tèi thiÓu lµ 0,329.
Bµi 2.51

Gäi X lµ sè tiÒn ph¶i båi th­êng cho 1 kh¸ch hµng do mÊt hµnh lý
X cã b¶ng ph©n phèi x¸c suÊt nh­ sau:
X

600

P

0,005

0
0,995

E(X) = 600.0, 005 + 0.0, 995 = 3 (ngµn ®ång)
gi¸ vÐ ph¶ t¨ng thªm 3 ngµn ®ång
Bµi 2.52

a)

P (4 6 X 6 7) = P (X = 4) + P (X = 5) + P (X = 6) + P (X = 7) =

0, 3 + 0, 1 + 0, 1 + 0, 05 = 0, 55
b)
0


0, 2


0, 4
0, 7
F (x) =


0, 8


0, 9


0, 95
1

;

x62
;

2<x63

;

3<x64

;

4<x65

;

5<x66

;

6<x67
;

;

7<x68
x>1

14

longtkt.tk

c)

P (X 6 6) = P (X = 6) + P (X < 6) = P (X = 6) + F (6) = 0, 1 + 0, 8 = 0, 9

P (X 6 6) = P (X < 7) = F (7) = 0, 9
d) m0 = 4
HoÆc

e) Sè thuyÒn trung b×nh ®ãng ®­îc trong 1 th¸ng lµ

E(X) = 2.0, 2 + 3.0, 2 + 4.0, 3 + 5.0, 1 + 6.0, 1 + 7.0, 05 + 8.0, 05 = 4, 05
Chi phÝ b×nh qu©n hµng th¸ng lµ

P = 25 + 5E(X) = 25 + 5.4, 05 = 45, 25 (triÖu ®ång)
Bµi 2.53

P (X 6 4) = 1 − P (X > 4) = 1 − P (X = 5) − P (X = 6) = 1 − 0, 1 − 0, 1 = 0, 8
2
b) Sè s¶n phÈm mµ ng­êi c«ng nh©n ®ã ph¶i lµm bï trong 1 th¸ng nµo ®ã lµ X
a)

Sè s¶n phÈm ph¶i lµm bï b×nh qu©n mçi th¸ng lµ

E(X 2 ) = 02 .0, 01 + 12 .0, 09 + 22 .0, 3 + 32 .0, 2 + 42 .0, 2 + 52 .0, 1 + 62 .0, 1 = 12, 39
Bµi 2.54

P (X > 4) = P (X = 4) + P (X = 5) = 0, 3 + 0, 1 = 0, 4
p
b) Chi phÝ cho ho¹t ®éng cña ®¹i lý trong 1 tuÇn lµ Y =
E(X).3
pE(Y ) = 3E( E(X)) = 3(0.0, 1+1.0, 1+ 2.0, 2+ 3.0, 2+2.0, 3+ 5.0, 1) = 4, 66
a)

Chi phÝ trung b×nh mçi tuÇn lµ 4,66 triÖu
Bµi 2.55

a)

E(X) = 400.0, 05 + 500.0, 15 + 600.0, 41 + 700.0, 34 + 800.0, 04 + 900.0, 01 = 620

V (X) = 4002 .0, 05 + 5002 .0, 15 + 6002 .0, 41 + 7002 .0, 34 + 8002 .0, 04 + 9002 .0, 01−
−6202 = 9000
p

σX = V (X) = 9000 = 94, 8683
b) NÕu cöa hµng ®Æt mua 600 chiÕc th× x¸c suÊt b¸n hÕt lµ

P (X > 600) = 1−P (X < 600) = 1−P (X = 400)−P (X = 500) = 1−0, 05−0, 15 = 0, 8
X¸c suÊt cßn thõa l¹i lµ

P (X < 600) = 1 − P (X > 600) = 1 − 0, 8 = 0, 2
c) §Ó ch¾c ch¾n tíi 95% sÏ ®ñ b¸nh b¸n th× cöa hµng ph¶i ®Æt mua a c¸i b¸nh tháa m·n

P (X 6 a) = 0, 95 ⇔

X
i:i6a

P (i) = 0, 95 ⇔ i = 700

15

longtkt.tk

Cöa hµng ph¶i ®Æt Ýt nhÊt lµ 700 chiÕc b¸nh.
Bµi 2.56

Gäi X (ngµn ®ång) lµ sè tiÒn l·i nhËn ®­îc khi mua 1 vÐ sè. X cã b¶ng ph©n phèi x¸c
suÊt nh­ sau:
X
P

49995

4995,0

20
900000

995,00

150
900000

-5,0000

1600
900000

898230
900000

Sè tiÒn l·i trung b×nh lµ

E)X) =

1
(49995.20 + 4995.150 + 995.1600 − 5.898230) = −1, 278
900000

Cø mua 1 vÐ sè th× trung b×nh lç 1278 (®ång)
Bµi 2.57

Gäi X lµ l·i suÊt khi ®em tiÒn ®Çu t­ vµo c«ng ty
x lµ biÕn ngÉu nhiªn liªn tôc ph©n phèi theo quy luËt ®Òu trªn ®o¹n [4;14]
Ta cÇn t×m x¸c suÊt

P (X > 8)

Do X ph©n phèi ®Òu trªn ®o¹n [4;14] nªn nã cã hµm mËt ®é x¸c suÊt d¹ng


 0
f (x) =
 1
14 − 4

x∈
/ [4; 14]

;

x ∈ [4; 14]

;

14
Z+∞
Z14
1
x
⇒ P (X > 8) =
f (x)dx =
dx = = 0, 6
10
10 8
8

8

Bµi 2.58

Gäi i lµ sè kg thùc phÈm nhËp vµo vµ j lµ sè kg thùc phÈm theo nhu cÇu.
Lîi nhuËn hµng ngµy phô thuéc vµo i, j, gi¸ b¸n (4), gi¸ mua (2,5) vµ gi¸ b¸n nÕu bÞ Õ
(1,5) nh­ sau:

LNi,j =


4j − 2, 5i + 1, 5(i − j)

;

j6i

4i − 2, 5i = 1, 5i

;

j>i

16

longtkt.tk

Khi ®ã ta cã b¶ng lîi nhuËn nh­ sau:
j

30

31

32

33

34

35

Ei

Pj

0,15

0,2

0,35

0,15

0,1

0,05

(ngµn)

30

45

45

45

45

45

45

45

31

44

46,5

46,5

46,5

46,5

46,5

46,125

32

43

45,5

48

48

48

48

46,75

33

42

44,5

47

49,5

49,5

49,5

46,5

34

41

43,5

46

48,5

51

51

45,875

35

40

42,5

45

47,5

50

52,5

45

i

Trong ®ã

Ei

lµ sè tiÒn l·i k× väng khi nhËp i kg thùc phÈm

Ei =

35
X

LNi,j .Pj

i=30
Nh­ vËy ®Ó cã l·i nhiÒu nhÊt th× nªn nhËp 32 kg thùc phÈm.
Bµi 2.59


−x
xm e
m!
f (x) =

0

;

x>0
;

x<0

Sö dông hµm Gamma ta cã

Z+∞
xn e−x dx = n!
0

Z+∞
E(X) =
−∞

Z+∞
V (X) =

2

Z+∞
1
xm+1 e−x dx =
(m + 1)! = m + 1
m!

1
xf (x)dx =
m!
2

0
+∞
Z

x f (x)dx−[E(X)] =
−∞

(m + 2)!
xm+2 e−x
dx−[E(X)]2 =
−(m+1)2 = m+
m!
m!

0

Bµi 2.60


3

1 − x0
x3
F (x) =

 0

3

 3x0
⇒ f (x) = F 0 (x) = x4

 0

;

x > x0
;

; x0 > 0

x < x0
;

x > x0
;

x < x0

17

longtkt.tk

+∞
Z+∞
Z+∞
3x0
3x30
3x30
=
E(X) =
xf (x)dx =
x 4 dx = − 2
x
2x x0
2
−∞

x0

+∞
Z+∞
Z+∞
3
9x20
9x20
3x30
3x20
2
2
2 3x0

=−
=
V (X) =
x f (x)dx − [E(X)] =
x 4 dx −
x
4
x x0
4
4
−∞

Bµi 2.61

x0

GT

Bµi 2.62

Gäi A = "trong 3 giÊy lÊy ra cã Ýt nhÊt 1 giÊy ghi sai"

Ai

= "giÊy lÊy ra thø i bÞ ghi sai" (i=1,2,3)

Ta cã

P (A) = 1 − P (A) vµ A = A1 A2 A3

3 2 1
P (A) = P (A1 A2 A3 ) = P (A1 )P (A1 /A2 )P (A3 /A1 A2 ) = · · = 0, 1
5 4 3
⇒ P (A) = 1 − 0, 1 = 0, 9
Bµi 2.63

Gäi X lµ sè giÊy ghi sai trong 3 giÊy rót ra

→ X = 0; 1.2

P (X = 0) = P (A) = 0, 1
P (X = 2) = P (A1 A2 A3 + A1 A2 A3 + A1 A2 A3 )
= P (A1 )P (A2 /A1 )P (A3 /A1 A2 ) + P (A1 )P (A2 /A1 )P (A3 /A1 A2 )
+P (A1 )P (A2 /A1 )P (A3 /A1 A2 )
2 1 3 2 3 1 3 2 1
= · · + · · + · · = 0, 3
5 4 3 5 4 3 5 4 3
P (X = 1) = 1 − 0, 1 − 0, 3 = 0, 6
X

0

1

2

P

0,1

0,6

0,3

E(X) = 0.0, 1 + 1.0, 6 + 2.0, 3 = 1, 2
Sè tiÒn thiÖt h¹i trung b×nh cã thÓ x¶y ra ®èi víi c«ng ty do ph¶i tr¶ nî qu¸ h¹n lµ

T = E(5X) = 5E(X) = 5.1, 2 = 6 (triÖu ®ång)
Bµi 2.64


 0
f (x) =
100/x2

;
;

x 6 100
x > 100

X¸c suÊt ®Ó ®Ó 1 van ®iÖn bÊt k× bÞ háng (ph¶i thay thÕ) trong 150 giê ho¹t ®éng ®Çu tiªn

18

longtkt.tk

Z150
P (X 6 150) =

Z150
f (x)dx =

−∞

100

150
1
100
100
=
dx
=

x2
x 100 3

Bµi to¸n tháa m·n l­îc ®å Bernoulli víi n=5; p=1/3
+ Coi viÖc ho¹t déng cña mçi van ®iÖn lµ 1 phÐp thö

⇒ cã 5 phÐp thö ®éc lËp

+ Trong mçi phÐp thö chØ quan t©m tíi viÖc van ®iÖn háng tr­íc 150 giê (biÕn cè A) hay
kh«ng (A)
+ trong mçi phÐp thö

P (A) = 1/3; P (A) = 2/3

X¸c suÊt ®Ó cã 2 trong sè 5 van ®iÖn bÞ háng trong 150 giê ho¹t ®éng ®Çu tiªn lµ:

P5 (2) = C52 .(1/3)2 .(2/3)3 = 0, 3292
Bµi 2.65

f (x) =


ke−x/100

;

x>0

 0

;

x<0

T×m k:

+∞
Z+∞
Z+∞

= 100k ⇒ k = 1/100
1=
f (x)dx =
ke−x/100 dx = −100ke−x/100
−∞

a)

0

0

P (50 < X < 150) =

100
R

f (x)dx =

50
−1/2

150
R
50

150
= −e−x/100 50

−3/2

≈ 0, 3834
+∞
+∞
R
R 1 −x/100
b) P (X < 100) = 1 − P (X 6 100) = 1 −
f (x)dx = 1 −
dx
100 e
100
100
+∞
= 1 − e−x/100 100 = 1 − e−1 = 0, 6321
=e

−e

1 −x/100
dx
100 e

Bµi 2.66

a) NÕu ®Çu t­ vµo ngµnh A th× møc l·i k× väng lµ

E(XA ) = 20.0, 3 + 80.0, 5 + 120.0, 2 = 70 (triÖu)
NÕu ®Çu t­ vµo ngµnh B th× møc l·i k× väng lµ

E(XB ) = −30.0, 3 + 100.0, 5 + 140.0, 2 = 69
Nh­ vËy ®Çu t­ vµo ngµnh A sÏ cã møc l·i k× väng cao h¬n.
b) Møc ®é rñi ro khi ®Çu t­ lµ

V (XA ) = 202 .0, 3 + 802 .0, 5 + 1202 .0, 2 − 702 = 1300

19

longtkt.tk

V (XB ) = (−30)2 .0, 3 + 1002 .0, 5 + 1402 .0, 2 − 692 = 4429
§é rñi ro cña ngµnh A thÊp h¬n !!!
Bµi 2.67

• NÕu chän h×nh thøc 1: Gäi X1 lµ sè ®iÓm cã thÓ ®¹t ®­îc → X1 = 0; 5; 10
P (X1 = 0) = 0, 25.0, 25 = 0, 0625
P (X1 = 10) = 0, 75.0, 75 = 0, 5625
P (X1 = 5) = 1 − 0, 0625 − 0, 5625 = 0, 375
E(X1 ) = 0.0, 0625 + 5.0, 375 + 10.0, 5625 = 7, 5
• NÕu chän h×nh thøc 2: Gäi X2 lµ è ®iÓm cã thÓ ®¹t ®­îc → X2 = 0; 5; 15
P (X2 = 0) = 0, 25
P (X2 = 5) = 0, 75.0, 25 = 0, 1875
P (X2 = 15) = 0, 75.0, 75 = 0, 5625
E(X2 ) = 0.0, 25 + 5.0, 1875 + 15.0, 5625 = 9, 375
Chän h×nh thøc 2 ®Ó sè ®iÓm ®¹t ®­îc trung b×nh cao h¬n.
Bµi 2.68

C©u hái: Cã nªn thuª thªm 1 c«ng nh©n n÷a hay kh«ng?
a) NÕu 5 ng­êi c«ng nh©n cò chØ ®ång ý lµm ®óng 40 giê/tuÇn

• NÕu kh«ng thuª thªm c«ng nh©n: Gäi Y lµ lîi nhuËn thu ®­îc
⇒ Y = 30X − 5.800 = 30X − 4000
Sè giê tèi ®a mµ cöa hµng ®¸p øng ®­îc lµ 5.40=200 giê.
Khi ®ã ta cã b¶ng ph©n phèi x¸c suÊt cña Y nh­ sau:
Y

1550

1850

2000

P

0,03

0,09

0,88

⇒ E(Y ) = 1550.0, 03 + 1850.0, 09 + 2000.0, 88 = 1973 (ngh×n)
• NÕu thuª thªm 1 c«ng nh©n: Gäi Z lµ lîi nhuËn thu ®­îc
Z = 30X − 6.800 = 30X − 4800
Sè giê tèi ®a mµ cöa hµng ®¸p øng ®­îc lµ 6.40=240 giê.
Khi ®ã ta cã b¶ng ph©n phèi x¸c suÊt cña Z nh­ sau:
Z

750

1050

1350

P

0,03

0,09

0,12

1650

1950

0,15

0,22

2250
0,21

2400
0,18

E(Z) = 750.0, 03 + 1050.0, 09 + 1350.0, 12 + 1650.0, 15 + 1950.0, 22 + 2250.0, 21+

20

longtkt.tk

+2400.0, 18
= 1860 (ngh×n)
Nh­ vËy chñ cöa hµng kh«ng nªn thuª thªm 1 c«ng nh©n n÷a.
b)

• NÕu kh«ng thuª thªm c«ng nh©n: Gäi T lµ lîi nhuËn thu ®­îc

30X − 4000
;
⇒T =
30X − 4000 − 25(X − 200) = 5X + 1000
;

X 6 200
X > 200

Trong ®ã X lµ sè giê theo nhu cÇu, 4000 (ngµn) lµ l­¬ng cøng cña 5 c«ng nh©n, (X-200)
lµ sè giê lµm thªm ph¶i tr¶ l­¬ng 25 ngµn/giê.
Sè giê tèi ®a mµ cöa hµng ®¸p øng ®­îc lµ 5.40+5.5=225 giê
Khi ®ã ta cã b¶ng ph©n phèi x¸c suÊt cña Y nh­ sau:
T

1550

1850

2025

P

0,03

0,090

0,120

2075
0,150

2112,5

2125

0,110

0,50

⇒ E(T ) = 1550.0, 03+1850.0, 09+2025.0, 12+2075.0, 15+2112, 5.0, 11+2125.0, 5
= 2062, 125 (ngµn)
• NÕu thuª thªm 1 c«ng nh©n: Gäi S lµ lîi nhuËn thu ®­îc

30X − 4800
⇒S=
30X − 4800 − 25(X − 240) = 5X + 1200

;

X 6 240
;

X > 240

Sè giê tèi ®a mµ cöa hµng ®¸p øng ®­îc lµ 6.40+5.5=265 giê
Khi ®ã ta cã b¶ng ph©n phèi x¸c suÊt cña S nh­ sau:
S

750

1050

1350

P

0,03

0,09

0,12

1650

1950

0,15

0,22

2250
0,21

2425

2475

0,13

0,05

E(S) = 750.0, 03 + 1050.0, 09 + 1350.0, 12 + 1650.0, 15 + 1950.0, 22 + 2250.0, 21+
+2425.0, 13 + 2475.0, 05
= 1867 (ngµn)
Nh­ vËy kh«ng nªn thuª thªm 1 c«ng nh©n.
XÐt chung c¶ 4 tr­êng hîp th× c¸ch kh«ng thuª thªm ng­êi míi vµ ®Ó 5 c«ng nh©n cò
lµm thªm giê lµ cã lîi cho «ng chñ cöa hµng nhÊt.
Thø tù do «ng chñ s¾p xÕp: T > Y > S > Z !!!^!!!
Bµi 2.69 √ 1
f (x) = π a2 − x2

 0
;

;

x ∈ (−a; a)
x∈
/ (−a; a)

21

longtkt.tk

Z+∞
Za
xdx

=0
E(X) =
xf (x)dx =
π a2 − x2
−∞

−a

Bµi 2.70

F (x) =

a)

0

1 1
x
+ arcsin

2 π
21

x 6 −2

;

−2 < x 6 2

;
;

x>2

1 1
1
1 1
−1
P (−1 < X < 1) = F (1) − F (−1) = [ + arcsin ] − [ + arcsin ]
2 π
2
2 π
2
1 π −π
1
= [ −
]=
π 6
6
3

b) Tõ bµi 2.69, víi a=2 ta cã

f (x) = F 0 (x) =0
1

 √
π 4 − x2

x∈
/ (−2; 2)

;

x ∈ (−2; 2)

;

Bµi 2.73

Gäi a lµ gi¸ vÐ cÇn quy ®Þnh ®Ó gi¶i th­ëng trung b×nh cho mçi vÐ b»ng nöa gi¸ vÐ.
Tæng tiÒn th­ëng lµ

n
P

mi ki

i=1
Khi ®ã a thá m·n

n
P

mi ki

i=1

N

a
= ⇔a=
2

2

n
P

mi ki

i=1

N

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful