This presentation deals with ten important Mudras that can result in amazing health benefits.

Aceast prezentare ofer 10 Mudre importante poate aduce beneficii de s n tate uimitoare.

Your health is, quite literally, in your hands«. S n tatea ta este ± literalmente ± în mâinile tale....

Method:

Touch the tip of the thumb to the tip of the index finger, with the other three fingers stretched out.

Atinge i varful degetului mare cu varful degetului index, inând celelalte trei degete întinse. Specialty:
As it is a mudra of knowledge, it enhances the knowledge. The tip of thumb has centers of pituitary and endocrine glands. When we press these centers by index finger the two glands work actively.

Pentru c este o Mudra a cuno tin elor, îmbun t e te cuno tin ele. Vârful degetului mare este centrul glandelor pituitar i endocrin . Când ap s m cu indexul (degetul ar t tor) ace ti centri se activeaz cele dou glande. Time duration:
There is no particular time duration for this mudra. You can practice by sitting, standing or lying on bed whenever and wherever you have time.

Nu exist o anumit perioad pentru practicarea acestei mudra. O po i practica ezând, staând în picioare sau lenevind în pat, oriunde i oricum ai timp. Benefits:
Increases memory power and sharpens the brain Enhances concentration and prevents Insomnia If we practice it regularly, it will cure all psychological disorders like Mental, Hysteria, Anger and Depression

Cre te puterea memoriei i ascute creierul (gândirea) Spore te concentrarea i previne insomnia Dac practic m cu regularitate vom vindeca toate tulbur rile psihice cum ar fi cele mentale, isteria, furia i depresia.

Method:

Tip of the ring finger touches the tip of the thumb, with the other three fingers stretched out.

Atinge i cu vîrful degetul inelar vârful degetului mare, inând celelate trei degete întinse. Specialty:
It reduces all physical weaknesses.

Reduce toate deficien ele fizice. Time Duration:
It has no particular time duration. You can practice it any time you want.

Nu exist un timp anume pentru practicarea Mudrei. Aceast Mudra o po i practica oricând vrei. Benefits:
It helps to increase the weight for weak people It improves the complexion of skin and makes the skin to glow It makes the body active by keeping it healthy

Ajut la cre terea în greutate a oamenilor slabi. Îmbun t e te aspectul tenului i face ca pielea s str luceasc Face ca organismul s fie activ men inându-l s n tos.

Varuna Mudra (Mudra of Water):

Mudra apei Method:
Tip of little finger touches the tip of thumb, with the other three fingers stretched out.

Atinge i cu vîrful degetului mic degetul mare, inând celelalte trei degete întinse. Specialty:
It balances the water content and prevents all diseases which come due to lack of water.

Echilibreaz con inutul de ap din cauza lipsei de ap . Time Duration:

i previne toate bolile care apar

It has no specific time duration and one can practice it according to their time.

Nu este specificat o anume durat de timp pentru practic , fiecare acord timp în func ie de timpul s u. Benefits:
It retains clarity in blood by balancing water content in the body Prevents the pains of Gastroenteritis and Muscle Shrinkage

P streaz claritatea sângelui prin balansarea con inutului de ap în organism. Previne durerile de gastro-enterit i contrac iile musculare.

Vayu Mudra (Mudra of Air): Mudra aerului

Method:

Keep the index finger on the base of the thumb and press with thumb keeping the other three fingers straight.

Men ime indexul pe baza degetului mare i ap sa i cu degetul mare, inând celelalte trei degete drepte. Specialty:
It prevents all the diseases that occur due to the imbalance of the air.

Previne toate bolile care apar în urma dezechilibrului de aer. Time Duration:
The practice of this mudra for 45 minutes reduces the severity of the disease in 12 to 24 hours. For better results practice it for two months.

Practicarea acestei mudra timp de 45 de minute reduce severitatea bolii. Pentru rezultate mai bune se practic timp de dou luni. Benefits:
It cures Rheumatism, Arthritis, Gout, Parkinson's disease and paralysis without any medicine It is useful for Cervical Spondilytis, paralysis to face and catching of nerve in neck It corrects the disorder of gas in the stomach

Vindec reumatismul, artrita, guta, Parkinson i paralizia f r alte medicamente. Este folositoare în spondiloza cervical , paralizia fe ei i prinderea nervului în gât (asta nu tiu ce înseamn , de aceea i-am scris boldit). Corecteaz flatulen a.

Shunya Mudra (Mudra of Emptiness): Mudra golului Method:
Keep the middle finger at the mount of Venus and press it with thumb.

ine i degetul mijlociu pe muntele lui Venus (din palm ) i ap sa i-l cu degetul mare. Specialty:
It reduces the dullness in our body.

Reduce triste ea, lâncezeala din corp. Time Duration:
One can practice it for 40 to 60 minutes daily until to be cured from the disease.

Poate fi practicat timp de 40-60 de minute, zilnic, pân vindecarea de boal . Benefits:
It relieves an earache within 4 or 5 minutes It is useful for the deaf and mentally challenged, but not for inborn ones.

la

Elibereaz durerea de urechi în decurs de 4-5 minute. Este util pentru surzi i cei cu probleme mentale, dar nu i pentru cei înc nen scu i.

Surya Mudra (Mudra of Sun): Mudra soarelui Method:
Bend the ring finger and press it with thumb.

Îndoaie inelarul i apas -l cu degetul mare. Specialty:
It sharpens the center in thyroid gland.

Ascute centrul glandei tiroide Time Duration:
Practice it daily twice for 5 to 15 minutes.

Parctica i zilnic, de dou ori pe zi, 5 pân la 15 minute. Benefits:
It reduces cholesterol in body and helps in reducing weight It reduces anxiety It corrects indigestion problems

Reduce colesterolul din corp i ajut la reducerea în greutate. Reduce anxietatea. Corecteaz problemele legate de indigestie.

Prana Mudra (Mudra of Life): Mudra vie ii Method:
Bend ring finger and little finger and touch the tip of thumb with their tips keeping the remaining two fingers stretched.

Îndoaie degetele inelar i cel mic i atinge-le vârfurile cu degetul mare, inându-le pe celelalte dou întinse. Specialty:
As it is the mudra of life, it improves the power of life. Weak people become strong. It reduces the clamps in blood vessels. If we practice it regularly, we will become active.

A a cum este i denumit , mudra vie ii, îmbun t e te puterea de via . Oamenii slabi devin puternici. Reduce îngro area vaselor de sânge. Dac practica i aceast mantra cu regularitate ve i deveni mai activ. Time Duration:
No specific time duration. One can practice it any time.

Nu este specificat timpul. Poate fi practicat oricând. Benefits:
It improves immunity Improves the power of eyes and reduces eye related diseases It removes the vitamin deficiency and fatigue

Îmbun t e te imunitatea Îmbun t e te puterea ochilor i reduce bolile legate de ochi Elimin deficitul de vitamine i oboseala.

Apana Mudra (Mudra of Digestion): Mudra digestiei Method:
The tips of middle finger and ring finger touch the tip of thumb while the other two fingers are stretched out.

Atinge i cu degetul mare degetele mijlociu i inelar care sunt îndoite, inând celelalte dou degete întinse. Specialty:
It plays an important role in our health as it regulates the excretory system .

Joac un rol important în s n tatea noastr sistemul excretor. Time Duration:

reglementând

Practice it daily for 45 minutes, but practice for longer time yields more benefits.

Practica i zilnic pentru 45, dar practicând mai mult aduce beneficii mai mari. Benefits:
It regulates diabetes It cures constipation and piles It helps excreting the normal waste regularly

Rglementeaz diabetul. Vindec constipa ia i hemoroizii. Ajut ca procesul de excre ie a de eurilor s se produc regulat

Apana Vayu Mudra (Mudra of Heart): Mudra Inimii Method:
The tips of the middle finger and ring finger touch the tip of thumb, while the index finger touches the base of thumb and little finger stretched out..

Degetul mijlociu i degetul inelar ating degetul mare, în timp ce indexul atinge baza degetului mare iar degetul mic este drept. Specialty:
It benefits the heart. It works like injection in the reduction of heart attack. It is as powerful as sorbitate tablet. It reduces the gas content in body.

Aduce beneficii inimii. Lucreaz precum o injec ie în reducerea atacurilor de cord. Este mai puternica decât o tablet de sorbitat (nu tiu ce pastil e asta). Reduce gazele din organism. Time Duration:
Practice it as many times as you can. Heart patients and BP patients can practice it for 15 minutes daily twice for better results.

Practica i-o de câte ori pute i. Pentru mai bune rezultate, pacien ii cardiaci i cu tensiune arterial pot practica 15 minute zilnic Benefits:
It strengthens the heart and regularizes palpitation It regulates excretory system It redeems gastric trouble

Înt re te inima i regularizeaz palpita iile Reglementeaz sistemul excretor Rezolv problemele gastrice.

Linga Mudra (Mudra of Heat): Mudra c ldurii Method:
Interlock the fingers of both the hands and keep the thumb of the left hand vertically straight and encircle it with the thumb and the index finger of the right hand..

Încle teaz degetele de la ambele mâini inând degetul mare al mâinii stângi drept i încercui i-l cu degetul ar t tor al mâinii drepte. Specialty:
It generates heat in our body. Take milk, ghee, more water and fruit juices in addition to practice of this mudra for much benefits.

Genereaz c ldur în corpul nostru. În plus, fat de practicarea acestei Mudra, este indicat s se bea lapte, ghee, mai mult ap i sucuri de fructe ± pentru mai multe beneficii. Time Duration:
Practice it any time you want. But don't practice it a lot as it produces heat in the body.. It can cause sweating even in winter if you practice it longer.

Practica i de câte ori dori i. Nu practica i atunci când ave i c ldur în corp. Pute i transpira chiar i iarna dac practica i timp îndelungat. Benefits:
It stops production of phlegm and gives power to lungs It cures severe cold and bronchial infection It invigorates the body

Opre te producerea de flegm i d putere pl mânilor. Vindec r celi grave i infec ii bronhice. Revigoreaz tot corpul.

You can do this anytime, anyplace ± in the bus, train, car, office or at home.

Po i practica oricând, oriunde ± în autobuz, tren, în ma in , la birou sau acas .
To believe it, you must try it. There is nothing to lose and much to gain.

Ca s crezi, trebuie sa încerci. Nu ai nimic de pierdut, ci doar de câ tigat.

And lastly, please do not hoard this presentation. Forward it to all your friends, colleagues and relatives so that a maximum number of people can benefit. Thank you.

i, v rog s nu tezauriza i acest prezentare. Transmite i-o prietenilor, colegilor i rudelor astfel încât cât mai multe persoane s beneficieze. Mul umesc.