I.

OBIECTUL ŞI VOCAŢIA SOCIOLOGIEI

La întrebarea frontală „ce este sociologia?” un răspuns categoric, în termenii unei definiţii limitative, este dificil de formulat. A pretinde că sociologia se ocupă cu studiul societăţii (sau societăţilor) umane este un prim punct de plecare, necesar dar nu suficient. Societatea a reprezentat dintotdeauna o temă de reflecţie obsedantă, din antichitate până în zilele noastre. Este oare sociologia un substitut modern pentru filosofia socială, antropologie psihologie, istorie, ştiinţa politică sau alte ştiinţe care descriu şi explică diferitele aspecte ale existenţei umane, individuale şi colective de-a lungul timpului? Sau din contră, ea este un produs teoretico-metodologic, istoriceşte determinat, al unei viziuni care şi-a croit calea în ultimele două secole? Termenul însuşi de „sociologie” pare un artificiu lingvistic. În general se consideră că sociologia începe cu Auguste Comte, gânditor francez din prima jumătate a secolului al XIX, autorul unui monumental „Curs de filosofie pozitivă” (apărut între anii 1830-1842) şi al unui „Sistem de politică pozitivă, sau tratat de sociologie, instituind religia umanităţii” (1851-1854), Lui i se atribuie paternitatea termenului de sociologie, termen hibrid, jumătate de sorginte latină, jumătate de sorginte grecească. Dar ar fi hazardat şi contraproductiv din punct de vedere intelectual să considerăm sociologia – ca ştiinţă – exclusiv invenţia sa. Ambiţia lui Comte de a realiza o sinteză totală, un gen de antropologie filosofică a omului şi a societăţii revendicând pentru aceasta statutul de ştiinţă „pozitivă”, aidoma ştiinţelor exacte sau ştiinţelor naturii, este meritoriu, dar aceasta constituie doar o premisă, între altele, ale naşterii şi evoluţiei sociologiei, aşa cum o înţelegem azi. Nici o ştiinţă nu se naşte pe un teren gol şi nu evoluează într-un sens predeterminat, emanând dintr-o singură minte, oricât de genială ar fi aceasta. Sociologia are o ereditate intelectuală prodigioasă şi o geneologie onorantă. Platon şi Aristotel, Cicero, Sf. Augustin şi Toma din Aquino, Jean Bodin, Hobbes şi Machiavelli sunt doar câteva figuri de iluştri antecesori. Sociologia este, dintr-un anumit punct de vedere, indisociabilă de rădăcinile sale istorice, iar condiţia ei fundamentală este dată şi de istoricitatea contextului în care s-a plămădit. Spre deosebire de ştiinţele naturii, ştiinţele sociale – şi în

1

particular, sociologia – se definesc prin contextul lor sociocultural specific. Dacă ştiinţa clasică îşi propunea să atingă un ideal de raţionalitate, o raţionalitate absolută şi impecabilă, atribuind secvenţele de ignoranţă şi îndoială ale demersului teoretic imperfecţiunilor modelului de raţionalitate asumat, ştiinţa modernă şi, implicit, cea contemporană este mai curând ataşată de ideea aproximării raţionalităţii, prin accederea la adevăr, de-a lungul unui proces laborios, pe parcursul căruia cetitudinile sunt problematice şi incertitudinile sunt depăşite rând pe rând. Ştiinţa clasică opera în termeni de evidenţă şi necesitate, având caracter net descriptiv şi veleităţi normative. Ştiinţa modernă, sociologia nefăcând excepţie, operează mai degrabă în termeni convenţionali şi probabilistici. Conceptului metafizic şi dogmatizat de „lege” îi succede cel de „ lege tendenţială”, în sens probabilistic. Ştiinţa modernă reclamă o metodologie pe măsură, se vrea o expresie nemijlocită a rigorii, pozitivităţii, cu care trebuie acroşate faptele exterioare conştiinţei văzute ca „lucruri”, ca realitate „obiectivă”. Sociologia se afirmă deci ca o ştiinţă ancorată în social. Ea a fost dintru început un răspuns calificat la problemele şi nevoile societăţii. Ea a apărut într-un moment de ruptură istorică, când societatea tradiţională, paleotehnică şi preindustrială a intrat în criză şi au început să se manifeste simptomele industrialismului iar societatea „vechiului regim” (de care vorbea Alexis de Tocqueville – un alt părinte fondator al sociologiei) lăsa loc societăţii industriale. Societatea tradiţională, statică, încremenită în cutume, cu o economie de subzistenţă, subordonată unui încorsetant principiu al autorităţii divine şi monarhic-absolutiste, o societate ciclică şi perfect previzibilă nu avea nevoie de sociologie. Societatea industrială însă, o societate în care rolul individului devenea primordial, în care emergenţa grupurilor evidenţiază forţa interacţiunii umane şi substratul structural al fenomenelor şi proceselor sociale, în care producţia solicită consumul şi modelează comportamentul individual şi colectiv al oamenilor, reprezentările lor, generând noi constelaţii de valori şi norme, reclama cu necesitate o ştiinţă cu o vocaţie nouă şi diferită de a tuturor celelalte, similare, afine (istorie, economie, antropologie, psihologie etc.) sau a ştiinţelor exacte, prin excelenţă „pozitive”. O definiţie demnă de reţinut, din această perspectivă, este posibilă, aşa cum remarcă sociologul italian Franco Ferrarotti, întrucât din punct de vedere formal sociologia este o ştiinţă ce

2

recurge la observarea faptelor sociale, procedează la o analiză empirică orientată conceptual, ghidată de ipoteze de lucru verificabile inductiv, interprezează critic orice asociere umană aşa cum se exprimă aceasta în multitudinea relaţiilor interindividuale, constatate în aspectele lor de uniformitate, repetabilitate şi previzibilitate, în procesele de schimbare ce fac evidente mecanismele de inovare şi autoreglare de care dispune orice structură socială Sociologia întreţine cu celelalte ştiinţe sociale raporturi fructuoase multidisciplinare şi interdisciplinare. Obiectul său de studiu nu este conceput în sens exclusiv ci disputat sau mai bine zis împărţit cu alte discipline, fiecare dintre ele ocupându-se de aspecte şi faţete ale aceleiaşi realităţi – sociatatea – din unghiuri diferite de abordare. Resursele lor teoretice şi metodele proprii sau de împrumut oferă o multiplicitate de optici; are loc o potenţare a acestora şi o integrare problematică selectivă. Sociologia se diferenţiază de celelalte ştiinţe sociale prin aceea că se „autonomizează” şi se „revendică” în calitate de ştiinţă socială fundamentală pe de o parte, ca sociologie generală ca ştiinţă a totalităţii sociale, a ansamblului faptelor, fenomenelor şi proceselor sociale, a multitudinilor formelor de asociere şi interacţiune umană. Dar sociologia nu se complace doar în această postură generalistă. Ea s-a înscris încă de la debut într-un accentuat şi accelerat proces de diferenţiere a câmpului său intern de exercitare. Aşa au apărut ramurile sociologiei sau sociologiile de ramură (sociologia economică, sociologia politică, sociologia culturii, sociologia mass-media etc.) şi deschiderile spre câmpurile teoreticometodologice ale altor discpline (psihosociologia, sociolingvistica, antroposociologia, sociobiologia etc.). Ştiinţă cu valenţe preponderent „pozitive”, sociologia este în egală măsură o ştiinţa cumulativă, pe coordonate atât cantitative cât şi calitative. Devenind obiect de cercetare, faptele sociale intră în registrul sociologiei prin determinaţii specifice, ca fapte de interes teoretic şi metodologic, esenţialmente de ordin sociologic. Sociologia îşi asumă o sarcină descriptivă şi expozitivă a realităţii dar ea tinde să-şi adjudece şi un statut complementar de ştiinţă normativă, prin recursul pe care îl face la legi şi norme, ca sisteme coerente de orientare şi reglementare a conduitelor şi relaţiilor socio-umane. Totodată, sociologia, dând o configuraţie aparte raportului

3

a unui anumit tip de orânduire socială – chiar dacă aserţiunile ei au funcţionat în anumite circumstanţe ca argumente în favoarea unei anumite ordini. utilizează tehnici îndelung rafinate (chestionarul. matematică. Sociologia nu are doar o funcţie constatativă ci şi una comprehensivă explicativă relevând nu doar „ce este” ci şi „cum este” societatea. între teorie şi metodă. a politicilor de reformă socială. Recurge la metode specifice (ancheta sociologică). Sociologia are dincolo de ambiţiile inerente în sfera teoriei şi importante implicaţii de ordin practic. Sociologia poate contribui la critica socială şi la fundamentarea practicii. 4 . interviul) dar nu se poate dispensa de instrumente şi procedee de analiză logică. de rang mediu (pentru a folosi formularea sociologului american Robert K. mijloace de diagnoză asemănătoare celor folosite în marketing şi publicitate etc. Ea nici nu poate fi învinovăţită. Ea este în măsură să furnizeze elemente explicative pentru înţelegerea împrejurărilor în care oamenii trăiesc şi acţionează pentru a-şi atinge obiectivele urmărite. Merton). statistică. a unui comportament sau a unei instituţii el pune în valoare şi face să prevaleze un criteriu de raţionalitate care clarifică implicit şi raţiunile profunde ale practicilor sociale. Sociologia uzează de metode verificate în câmpul altor ştiinţe (observaţia.fundamental în cazul oricărei ştiinţe demne de acest titlu.). proiectivă. În momentul în care sociologul întreprinde analiza unui fenomen social. slujind progresului societăţii. nu se cantonează nici în zona abstracţiilor teoretice ipostaziate. Putem vorbi de o „sociologie cogitans” dar şi de o „sociologie militans” (pe urmele distincţiei operate de marele sociolog român Dimitrie Gusti). de anumite tehnici de intervenţie la nivel micro şi macrosocial (sondaje de opinie. experientul). le dezvoltă şi le diversifică. de partizanat ideologic aprioric: o sociologie – ca ştiinţă justificativă a ordinii sociale. Sociologia ajunge astfel să-şi onoreze în final vocaţia sa inalienabilă socială. nici în planul empirismului contingent. aşa cum a făcut marxismul. De la empiric la teorie şi invers trecerea se face prin teorii limitate. Acestea pot deveni repere ale politicilor şi modalităţilor de control al acestor politici.

ordonate cronologic. Galilei şi 5 .II. Momente semnificative ale istoriei sociologiei Istoria gândirii sociologice – ca în cazul oricărei alte ştiinţe – este în măsură să furnizeze indicii şi repere epistemologice. care individualizează obiectul sociologiei şi vocaţia sa. Istoria sociologiei este de fapt cronica unor căutări şi eforturi teoretice şi metodologice care se înscriu pe linia raţionalistă şi analitico-inductivă deschisă de Bacon.

care să marcheze abandonarea moralei teologice pentru o nouă morală industrială. constituind un factor social determinant într-o societate în care tehnologia productivă. El consideră că sociologia este răspunsul ştiinţific. autorul unor lucrări precum „Memoriu asupra ştiinţei omului” (1813). de Saint-Simon. pozitiv – în care explicaţia atinge un nivel ştiinţific prin apelul la o metodologie de observare a faptelor sociale în înlănţuirea lor cauzală. în care oferă premisele trecerii de la studiul problemelor umane de o manieră conjuncturală la ştiinţa „pozitivă”. metafizic – în care entitatea divină antropomorfică este substituită de idei fixe ce ambiţionează să dea o explicaţie rigidă şi definitivă a fenomenelor umane. Dilemele în faţa sociologiei industriale ilustrate de Saint Simon vizează: metoda prin prisma căreia va fi abordată şi interpretată realitatea socială. filosofice şi industriale” (1825). Comte distingea trei mari stadii în istoria omenirii: teologic – în care faptele sociale se referă la universul uman prin recurs la o entitate divină şi supramundană. Auguste Comte (1798-1857). de 6 . pozitiv. „Organizatorul” (1819-1820). „Catehismul industriaşilor” (1823-1824). Un prim moment semnificativ. Jonas – ea nu este un suport ci un nou proiect teoretic. El este interesat de problemele pe care le ridică societatea industrială in statu nascendi. despre care am amintit.Newton. de întemeierea unei ordini sociale raţionale întemeiate pe ştiinţa producţiei şi industriei. Montesquieu. punea la baza progresului uman ştiinţa – ca principiu organizator al societăţii. „Sistemul industrial” (1821). Rousseau sau Condorcet. Ea devine baza consensului social şi noul temei al legitimităţii deciziilor colective importante. la cerinţele epocii industrialismului. Voltaire. distributivă şi comunicativă ocupă un rol dominant. „Opinii literare. El distinge între statica socială – care se ocupă de condiţiile constante în care se desfăşoară existenţa umană. „Noul creştinism” (1825). Don Martindale şi F. a meditaţiilor asupra istoriei datorate unor gânditori ca Vico. Dacă sociologia apare la Saint Simon ca un derivat al filosofiei – aşa cum remarcau doi sociologi contemporani. funcţiile elitelor industriale şi ale maselor muncitoare în noua societate. raportul între forţele culturale şi economice în istorie. determinaţiile organiciste şi conflictuale ale studiului sociologic. al începuturilor sociologiei îl reprezintă reflecţiile teoretice despre om şi societate ale lui H. considerat fondatorul sociologiei.

Herbert Spencer (1820-1903) este principalul reprezentant al curentului evoluţionist în sociologie. economici ai devenirii umane. Un al patrulea moment semnificativ pentru constituirea sociologiei ca ştiinţă îl reprezintă concepţia despre praxis a lui Karl Marx şi Friedrich Engels. fenomenele societăţii umane sunt fenomene de viaţă specializată ca urmare a agregării grupurilor în împrejurări ce rezultă din acţiunea mediului extern asupra omului. îmbrăcând o formă deliberat profetică. cunoscuţi ca întemeietori ai materialismului dialectic şi istoric şi a ceea ce avea să devină ulterior. Un al treilea moment este legat de tentativele unor reprezentanţi ai şcolilor istorice franceză şi germană din secolul al XIX-lea A. Lorenz von Stein şi Gustav Schmoller de a utiliza interpretarea sociologică în analiza instituţiilor şi factorilor culturali. pentru studiul fenomenelor sociale. Thierry. Pentru Spencer. Un al doilea mare moment al perioadei clasice din istoria sociologiei l-a reprezentat conştientizarea problemei măsurării faptelor sociale. Viziunea lor sociologică. metodele interviului şi clasificării parvenind la numeroase generalizări empirice în serviciul filosofiei sociale. Foustel de Coulange. introducând metoda de analiză cantitativă în studierea datelor realităţii empirice. Principalele sale lucrări sunt: „Statica socială” (1850). de acţiunile şi reacţiile întrepătrunse ca părţi ale unui sistem social – şi dinamica socială – care are ca obiect studiul legilor progresului. operează prin exacerbarea determinaţiilor economice ale vieţii sociale.ordinea socială. „Principiile sociologiei” (1877-1896). doctrina marxistă. legile şi cauzele sale” (1857). „Studiul sociologiei” (1873). „Progresul. Fréderic Le Play (18061882) a elaborat. un discipol belgian al lui Saint-Simon are meritul de a fi transformat „fizica socială” în „statistică socială”. A Quételet (1796-1874). asociate unei structuri politice democratice. Bazându-se pe principiile funcţionale ale corespondenţelor şi diferenţierilor între instituţiile sociale. utilizarea tehnicii şi diviziunea muncii. prin aplicarea unei 7 . din acţiunea omului asupra mediului extern şi din acţiunea reciprocă a oamenilor. Spencer distinge două tipuri fundamentale de societate: cea militară – dezvoltată pe organizarea atacului şi a apărării în care domină tradiţia şi guvernarea despotică – şi cea industrială – în care prevalează problemele satisfacerii necesităţilor indivizilor prin producţie.

Curentul mecanicist interpreta fenomenele sociale în termenii fizicii privilegiind fie modelul geometric. Reprezentanţi: H. Ostwald. generalizării şi corelării datelor statistice despre familie. a avansat în direcţia cuantificării. C. A. darwinistă. antagonismul dintre acestea în jurul proprietăţii asupra mijloacelor de producţie fiind cheia înţelegerii tuturor celorlalte raporturi sociale dintre oameni. plecând de la 8 . cel sintetic. identificate de Pitirim Sorokin. Reprezentanţi: A. în direcţia perfecţionării schemelor de clasificare. Vacher de Lapouge. N. S. Geddes. Reprezentanţi: P. fie modelul energetic. sunt: cel mecanicist. a relaţiilor politice şi funcţionării ideologiilor. una antroporasială şi o alta conflictualistă. H. W. Principalele şcoli naţionale sunt cea franceză. Curentul geografic supralicitează rolul ambientului geografic asupra vieţii sociale. La sfârşitul secolului al XIX-lea sociologia cunoaşte un intens proces de sistematizare: apar şcoli sociologie naţionale. M. fie pe cel matematic. Reuss. Schäffle. F. Kovalevski. A de Gobineau. R. Curentul psihologist este divizat în trei tendinţe: „comportamentistă” (behavioristă). cel biologic. cel sociologist. Solvay (întemeietorul Institutului de cercetări sociale din Belgia ce-i poartă numele). Lilienfeld. E. cel psihologist. cea germană şi cea anglosaxonă. C. Pearson. T. metode şi modele preeminente. cel biosocial. proprietate. E. O. Gini. J. Novicow. fie modelul mecanic. Galton. curente de gândire structurate potrivit unor opţiuni intelectuale pentru concepte. atribuind familiei un rol central. Coste.matrici a dezvoltării istorice având în centrul ei lupta claselor sociale. P. cel geografic. instinctivistă şi introspectivistă şi în interiorul său se încearcă. de Tourville. Chamberlain. Ammon. unul dintre cei mai importanţi sociologi al secolului al XX-lea. Curentul biologic include o componentă bioorganicistă. Worms. Reprezentanţi: H. Curentul demografic sau biosocial consideră factorul demografic o „variabilă” primară şi interpretează fenomenele sociale ca „funcţii” ale mişcărilor de populaţii. Carven. A. Demolins. Curentul sintetic – avândul ca magistru pe Le Play – a pus bazele unei nomenclaturi socio-statistice precise. G. K. Iar principalele curente de gândire. cel psiho-sociologist. Carey.

Don Martindale consideră că sociologia este împărţită în 5 şcoli principale cuprinzând 12 curente: 1) cea mai veche – cea organicist-pozitivistă. M. între drept şi economie. W. Espinas. Giddings. P. W. A. Stammler. F. Pareto şi M. Sorokin avansează următoarea definiţie a sociologiei: studiul. Cooley. A. al relaţiilor şi corelaţiilor între diferitele clase de fenomene sociale (între economie şi religie. Granet.3) cea formalistă. biologici etc. interpretarea fenomenelor sociale ca derivaţii sau manifestări ale acestora. C. Drăghicescu. Într-o lucrare monumentală consacrată corifeilor sociologiei. H.) pe de alta. H. L. M. Oppenheimer. Vierkandt. 5) funcţionalistă (ultimele două foarte bine reprezentate în SUA). Veblen. E. Gumplowicz. M. Ross. Kidd. asumate ca variabile. Ratzenhofer. între familie şi morală . R. Subdiviziunile acestui curent: 1) nepozitivismul – de Roberty. G. E. T.caracteristicile psihice ale individului.). E.. A. von Wiese. Ward. B. C. Trecând în revistă toate aceste şcoli şi curente sociologice. 2) cea conflictualistă. Bouglé (succesorul lui Durkheim la catedra de sociologie de la Sorbona). A. I. Levy-Bruhl. Sumner. Burgess. Reprezentanţi: S. 3) L. L. Park. „Etapele gândirii sociologice” (1967). Thomas. studiul relaţiilor şi corelaţiilor între diferitele clase de fenomene sociale pe de o parte şi diferitele clase de fenomene non sociale (geografici. 4) comportamentistă. Tönnies. Aceştia trei din urmă au meritul de a fi ridicat teoretizarea sociologică la cele mai înalte cote de abstractizare şi de a fi fixat canonul metodologic al abordării empirice. Gernet. Keller. W. Durkheim. Freud. D. Tarde. Le Bon. Mauss. Curentul sociologist situează interacţiunea socială şi constructele acesteia ca factori fundamentali ai tuturor expresiilor vieţii sociale. Comte. Halbwachs. 9 . 5) şcoala de sociologie urbană de la Chicago – R. V. A. G. Curentul psihosociologist particularizează simultan factorii sociali şi psihici în cele mai diverse situaţii sociale – G. L. A. Raymond Aron se ocupă de precursorii acesteia – Montesquieu. Alexis de Tocqueville şi Karl Marx – şi de maeştrii gânditori ai sociologiei clasice – E. E. Izoulet. 2) şcoala durkheimiană: E. Durkheim. Weber. între mobilitatea socială şi faptele politice etc. G. Simmel. înainte de toate. N. G. F. studiul în fine al caracteristicilor generale comune tuturor claselor de fenomene sociale. 4) şcoala formalsistemică a raporturilor sociale – F. G.

Aceasta a înlocuit treptat religia ca element de coeziune socială. El situa la baza schimbării sociale diviziunea muncii. A fost însă nu mai puţin un reputat economist şi teoretician al politicului. Principala sa lucrare este „Tratatul de sociologie generală” (1916) în care îşi expune pe larg. Pentru Durkheim important era. Vilfredo Pareto (1848-1923) este cel mai de seamă reprezentant al şcolii italiene moderne de sociologie. de disperare care poate conduce chiar la sinucidere. căutând fundamentele sociale ale conştiinţei religioase. normelor şi credinţelor pe care membrii ei le împărtăşesc.Ceea ce Durkheim numea gândirea ştiinţifică întemeiată pe faptele sociale văzute ca lucruri. creând interdependenţe umane. Rapiditatea schimbărilor în lumea modernă generează fenomene de criză pe care sociologul francez le explică prin conceptul de anomie – o stare de abandon şi inutilitate. cu erudiţie. „Formele elementare ale vieţii religioase” (1912). subiectului cunoscător. iar pe de altă parte. restituind legilor caracterul lor regulator intern la nivelul indivizilor şi grupurilor. să utilizeze cercetarea sociologică în calitate de instrument critic pentru renovarea şi reconstrucţia ordinii sociale. exterioare individului şi având o putere de constrângere în virtutea căreia se impun”. „Sinuciderea” (1896). Sociologia trebuie să se raporteze la acestea ca la obiectele şi fenomenele naturale exterioare omului. sfera reziduurilor biopsihice şi cea a luptei politice 10 . a gândi. Durkheim a studiat totodată formele vieţii religioase. Este de remarcat tentativa sa de a plasa acţiunea umană într-un cadru sociologic unitar cuprinzând sfera intereselor. Faptele sociale sunt definite de către Durkheim ca „moduri de a acţiona. a simţi. Emile Durkheim (1858-1917) este considerat întemeietorul şcolii franceze moderne de sociologie. făcând din ea o ştiinţă autonomă din punct de vedere al cercetării şi al intervenţiei operaţionale. Durkheim considera că o societate este ceea ce este datorită valorilor. Principalele sale lucrări sunt: „Diviziunea muncii sociale” (1893). pe de o parte să individualizeze sociologia de celelalte ştiinţe sociale. „Regulile metodei sociologice” (1895). Pareto avea în vedere ca gândire logico-experimentală iar Weber ca gândire „raţională de scop”. principiile şi viziunea cu ajutoul cărora îşi construieşte sistemul teoretic şi îşi fundamentează metoda logico-experimentală. aceea a derivaţiilor – sfera culturii –.

sociologiei politice. Max Weber (1964-1920) este cel mai important sociolog german şi probabil cel care a înrâurit cel mai mult sociologia secolului al XX-lea. subdivizate în teorii fizicalist-mecanice şi cantitativatomistice postulează că realitatea socio-culturală este constituită din fenomene separate. teorii dihotomice. istorie. 1) Teoriile singularistatomistice. economie. disparate. industrie. ştiinţe politice. Alte lucrări: „Economie şi societate” (1922) – apărut postum. În secolul al XX-lea sociologia a înregistrat o dezvoltare impetuoasă. Cercetările sociologice în diferite domenii s-au intensificat şi au proliferat. etică. Lazarsfeld. În multitudinea de fenomene socioculturale există 11 . prin intermediul căreia reconstituie procesul de raţionalizare a comportamenttului social. psihiatrie. armată. În sociologia contemporană mai multe tipuri de teorii îşi exercită hegemonia intelectuală. consultanţi în politică. Lewin. aceştia îndeplinind funcţii importante în calitate de experţi. Sociologia a devenit obiect de studiu în universităţi. nonunificate – din punct de vedere cauzal sau semnificativ. Rolul sociologilor a crescut în societate. 2) Teoriile sistemice. „Ştiinţa ca vocaţie” (1919) şi „Politica – o vocaţie” (1919) în care a elaborat criteriile autonomiei gândirii ştiinţifice şi acţiuni politice faţă de prejudecăţile de valoare ce orientează responsabilitatea către raportul mijloace-scop fără ca prin aceasta să pretindă că inaugurează o etică universală. marcate de agresivitate sau calcul. S-a impus lumii academice prin cercetările sale în domeniul sociologiei economice. Criteriile şi interpretările de ordin sociologic au penetrat în biologie. F. K. Au urmat apoi o serie de studii consacrate elaborării metodei ideal-tipice de interpretare a faptelor istorice. drept. supersisteme culturale sau civilizaţii: teorii totalitare. teorii tipologice. Alte lucrări paretiene: „Sistemele socialiste” (1902). comerţ. medicină. subzistând independent unele de celelalte. Principala sa lucrare este „Etica protestantă şi spiritul capitalismului” (1904-1905) în care el expune fundamentele sociologiei comprehensive aplicate în analiza originilor capitalismului. teorii nontotalitare. subdivizate în patru macrosociologii ale sistemelor.între elitele. Principali reprezentanţi: P. sociologiei organizaţiilor şi birocraţiei. Prestigiul academic şi cultural al sociologiei ca ştiinţă a atins cote înalte. contrapuse maselor. educaţie. „Fapte şi teorii” (1922). urbanism. sociologiei religiilor.

E.mari sisteme culturale. Toynbee. păstrarea „identităţii” dar şi existenţa unor mutaţii la nivelul părţilor. K. realizează şi schimbă între ei. W. R. Acest tip de sistem a fost asumat de P. O atenţie aparte a fost acordată de pe liniamentele acestor teorii sistemice fenomenelor de criză. mental. semnificaţiile – valori-norme (numite de aceea simboluri sau imagini) care sunt supraimpuse fenomenelor anorganice şi organice transformându-le în realitate supraorganică. Ortega Y Gasset. Mills. Riesman. 3) Teoriile sistematice ale sistemelor sociale. 4) Sistemul integral al sociologiei structurale şi dinamice – are în vedere trei componente distincte ale fenomenelor socioculturale: indivizii umani interacţionând semnificativ ce creează. Aceste supersisteme se caracterizează prin realitatea părţilor lor. Reprezentanţi: H. G. P. Mayo. Tipice pentru o astfel de propensiune teoretică sunt prestaţiile unor gânditori precum E. Malinowski. Ogburn. Aceste fenomene socio-culturale prezintă trei nivele diferite de realizare: un nivel semnificantideologic. naţiune). În genere ele transcend frontierele oricărui sistem social. N. trans-obiective ale indivizilor interacţionând şi un nivel material. supersisteme sau civilizaţii ce funcţionează ca unităţi reale neidentificându-se cu niciun grup social (stat. taxonomiile (mixte) ale sistemelor sociale (grupuri). T. teoriile dialectice. interdependenţe generale şi diferenţiale între părţi. Levy-Strauss. Homans. E. 12 . în cadrul acţiunilor şi reacţiilor lor semnificante (interacţiuni) semnificaţii-valori-norme. Merton. prin intermediul mijloacelor biofizice. rupturilor dintre epoci. W. în interiorul sistemului şi în interiorul părţilor. K. Spengler. obiectivat. reconsiderărilor valorice. D. mijloace biofizice în care şi prin care indivizii interacţionând obiectivează. M. Sorokin. C. Sorokin. Benedict. Lynd. Reprezentanţi: O. materializează şi schimbă semnificaţii-normevalori imateriale (simbolice). individualizare. C. Cassirer. Gurvitch. Mac-Iver. Berdiaef. Mannheim. W. R. Horkheimer. teoriile (mixte) ale mutaţiilor sociale. teoriile (mixte) pseudocomportamentale. subdivizate în şase clase principale – teoriile acţiunii sociale şi analitice. Marcuse. R. Fromm. teoriile funcţional-structurale şi nomenclaturale. Adorno. G. R. B. un nivel comportamental realizat prin acţiuni şi reacţii semnificative „deschise”. S. A. C.

teoria se prezintă ca un ansamblu de concepte care evidenţiază între ele anumite conexiuni logice şi care au drept scop interpretarea realităţii sociale. METODE ŞI TEHNICI DE CERCETARE ÎN SOCIOLOGIE Ca orice teorie. Din punct de vedere sociologic. generalizare şi predicţie. relaţiilor. tipologizare. pe care am încercat să-l recuperăm trecând în revistă succesiunea doctrinelor sociologice. cu directă referinţă la teorie. cea sociologică este şi ea un produs al cunoaşterii umane. de tentative de explicare şi interpretare. de perspective în orientarea analizelor sociale. clasificare. Există un nivel sistematic superior al teoriei sociologice ca rezultat al pretenţiilor sociologiei de a analiza şi valoriza diferitele imagini desprte societate pentru a releva coerenţa internă a acesteia.III METODOLOGIA SOCIOLOGICĂ. gradul de corespondenţă cu realitatea şi capacitatea interpretativă pe care sociologia şi-o revendică. Se construieşte o imagine practică a societăţii. structurilor sociale. un răspuns sistematic la nevoia imperioasă a omului de a găsi semnificaţii convenabile ale comportamentelor. contexte şi sisteme de valori care-i determină şi circumstanţiază demersul. Există totodată un criteriu de istoricitate al conceptelor şi teoriilor sociologice. fomelor de asociere şi interacţiune. de eforturi de conceptualizare. Dar nu unul eminamente abstras de realitatea socială. Teoria sociologică este un construct raţional. de scheme conceptuale mai mult sau mai puţin coerente şi consistente. Este vorba. 13 . mediată însă de apartenenţa sociologului sau cercetătorului social la grupuri. a şcolilor şi curentelor dominante în sociologie.

acumulărilor teoretice şi metodologice interne sau în sfera altor ştiinţe socio-umane sau exacte. Termenul de metodologie nu are o semnificaţie univocă şi accepta unanim. în vreme ce tehnica este o procedură specifică cu care sociologul culege şi ordonează datele ce-l interesează. concepte. apartenenţei la o şcoală sau curent de gândire. Resursele sociologiei pot fi astfel clasificate la cel puţin trei niveluri: 1) al studiilor ce vizează conţinutul ştiinţelor sociale. marea sinteză teoretică. Metoda – după părerea unor sociologi precum Goode şi Hatt – ar fi ceva mai general decât tehnica. Acestea pot fi numite paradigme (Phillips). propoziţii şi teorii. potrivit formaţiei (filosofice sau mai puţin filosofice) a metodologului în cauză. curpinde paradigme. Există multe idei neexplicitate care totuşi sunt prezente în activitatea de cercetare sociologică. Metodologia poate fi definită ca studiul sistematic al metodelor utilizate de o ştiinţă. precum sociologia. pe anumite coordonate constante dar care sunt în măsură să înregistreze variaţii datorate progreselor şi dezvoltărilor conceptuale. Prin metoda sociologică se înţelege aplicarea principiilor fundamentale ale ştiinţei în câmpul sociologiei. Limbajul unei ştiinţe. oscilaţiile sunt când spre un pol când spre celălalt. alţi autori preferând să le trateze prin 14 . 3) cel metodologic ce reconstruieşte modul în care procedează ştiinţa socială ca atare în confruntarea cu realitatea. Unele abordări în domeniu situează metodologia într-un veşnic balans între epistemologie – ca teorie generală a cunoaşterii ştiinţifice – şi tehnicile de cercetare socială. protopostulate (Braga). Se impune deci din start o distincţie netă între metodă şi tehnică în sociologie. 2) al cercetării care coincide cu un modus operandi analitic al sociologiei. tradiţiei culturale. a interacţiunilor acestora şi a deschiderii lor spre experienţă se întemeiază pe o concepţie a sociologiei ce vrea să-şi afirme opţiunea pentru un mai mare grad de aderenţă la problemele reale ale societăţii şi pentru o mai mare „vizibilitate” istorică.Analiza substratului naşterii teoriilor sociologice. incluzând analiza logică a procesului de cercetare şi de evaluare critică a achiziţiilor sale fundamentale. elemente apriorice (Demarchi). privilegiindu-şi propriul câmp problematic şi diversificându-l continuu. discursul teoretic sistematic.

uşor de utilizat în cercetare dar care conduc la rezultate insignifiante din punct de vedere teoretic (Mills). Dacă în general se poate spune că conceptele pe care le utilizează sociologia trebuie să aibe şi o pronunţată sarcină empirică. Hatt) etc. între conceptualizări destul de abstracte şi altele cu sarcină empirică extrem de limitată se va reduce în chip notabil. Parţial conexă extensiei sau cuprinderii conceptelor este claritatea lor. claritate. fie pentru că o cercetare empirică. o atare conexiune există doar atunci când sistemele sociale sunt unităţi analizate la nivelul componentelor lor individuale sau microgrupale. va tinde să devină o ocazie de a teoretiza pe marginea constatărilor la care ajunge. în vreme ce ar fi de preferat niveluri de abstractizare intermediare care ar permite elaborarea teorii de rang mediu (Merton). Din acest punct de vedere regruparea fenomenelor într-o categorie sau concept nu este nici adevărată nici falsă ci mai mult sau mai puţin utilă (Phillips). O altă distincţie ce decurge de aici este cea între macrosociologie şi microsociologie. depăşindu-şi limitele inerente. ambiţionând să propună concluzii de mai mare anvergură. Socioloogul american Shils remarca faptul că diferenţa dintre teorie şi metodă. Este de notorietate în sociologie polemica privind inadecvarea nivelurilor de abstratizare a conceptelor sociologice în raport cu dezvoltarea unei ştiinţe empirice: de la concepte foarte abstracte greu de utilizat în cercetare (marile teorii) se trece la concepte cu sarcină empirică limitată. respectiv precizia delimitării corelatelor lor empirice. simboluri ale fenomenelor (Goode. construcţii logice. sunt abstracţii ce constituie bază însăşi a gândirii umane. aceasta înseamnă că ele nu trebuie să fie atât de abstracte încât să nu poată fi folosite în cercetarea concretă sociologică. dacă menţionatele corelate empirice sunt precise sau diferă de la un 15 .referinţă la ceea ce s-ar chema cultura comună. Dacă există un deficit de claritate conceptuală. dar pentru a fi folosite în demersul ştiinţific trebuie să răspundă unor exigenţe determinate: extensie. cuprinderea sa. Conceptele definite ca „moduri de percepere a fenomenelor” (Phillips). fie pentru că o teorie care nu va face anumite referinţe empirice nu va mai avea de acum credit. chiar dacă la rigoare. amplitudinea clasei de situaţii cărora el se aplică. relevanţă sistematică (Hempel). Gradul de abstractizare al unui concept defineşte într-o anumită măsură sarcina sa empirică.

Există deci riscul ca sociologia să trateze probleme irelevante cu concepte relevante sau să trateze probleme relevante cu concepte irelevante. Vârsta. cultura generală. Sociologia – ca orice ştiinţă – nu se limitează doar la a defini concepte ci procedează şi la observaţii. Între variabile pot fi stabilite anumite relaţii. Hatt). sursele acestora fiind ştiinţa. Există anumite variabile ce le influenţează pe altele. calitatea rezultatelor va avea de suferit. Variabilele care sunt influenţate sunt variabilele dependente. fără a fi acordat atenţie relevanţei lor teoretice (Hempel). respectiv variabilele independente. Modurile prin care pot fi formulate ipoteze în sociologie sunt diferite. Procesul prin care se verifică imediat claritatea conceptelor este măsurarea. Variabila a fost definită ca o caracteristică sau trăsătură ce se schimbă sau are valori diferite în condiţii diferite (Goodman).sociolog la altul. Relevanţa sistematică a unui concept este greu de apreciat în sociologie unde teoria empiric controlată este relaţiv puţin dezvoltată. Pentru a fi empiric controlate ipotezele trebuie să fie clare inteligibile. de a fi maximizat doar măsurabilitatea conceptelor. susţinute de tehnici accesibile şi având termeni de referinţă empirici (Goode. definirea conceptului izomorf printr-un procedeu de măsură (Hempel). Un al treilea parametru de bază în evaluarea relevantei unui concept este centralitatea acestuia într-un sistem teoretic. Pe această cale se poate trece de la luarea în considerare a conceptelor izolate la examinarea conceptelor în inter-relaţionarea lor. Dacă valoarea unei variabile creşte (sau descreşte) în timp ce valoarea celeilalte creşte (sau descreşte) avem de-a face cu 16 . sexul. doar aparent radicală este operaţionalizarea. Conceptele trebuie să fie astfel transformate în variabile măsurabile. Dacă variabilele se schimbă împreună ele sunt corelate. fie ca propoziţii supuse controlului empiric (ipoteze). clasa socială sunt tipuri de varibile frecvent folosite de sociologi în investigaţiile lor. le pune pe acestea din urmă în raport cu conceptele. fie ca propoziţii ce nu au putut fi neconfirmate pentru a fi falsificabile (legi). experienţa personală etc. Pentru a rezolva problema corespondenţei între concept şi realitatea empirică o soluţie. Mulţi sociologi care utilizează în cercetările lor metodologii de lucru rafinate au fost acuzaţi de a fi exagerat. Stabilirea corelaţiei este primul pas pentru a afla dacă o variabilă o „produce” sau o influenţează pe alta.

Cercetarea sociologică este un demers ce cuprinde mai multe etape: 1) definirea problemei. Unii autori fac o distincţie între metodele uzitate având în vedere gradul lor de formalizare. Celelalte pun în relaţie mai multe variabile. explicaţii. 2) examinarea bibliografiei aferente temei de cercetare. Acestea pot rămâne la nivelul unei simple constatări empirice sau din contră pot aspira la a furniza previziuni. 7) formularea de concluzii şi propuneri în cadrul unui raport destinat unui beneficiar sau care va fi dat publicităţii. stabilirea reperelor teoretico-metodologice şi identificarea conceptelor-cheie. 6) analiza datelor. O primă categorie este reprezentată de metodele informale care valorifică tradiţia descriptivă generală a ştiinţelor şi a căutărilor de început ale sociologiei (metoda 17 . înregistrarea informaţiilor. cele două variabile sunt corelate negativ. tehnicilor care vor fi aplicate. dacă valoarea unei variabile creşte (sau descreşte) în timp ce valoarea celeilalte descreşte (sau creşte). 5) colectarea datelor. pârghii de control al fenomenelor sociale. dacă se iau în consideraţie nu o singură dimensiune ci mai multe aspecte. În prima situaţie este posibilă o abordare tipologică. se impune să arătăm că acestea pot fi descriptive şi relaţionale. Sociologia se ocupă cu precădere de ipotezele relaţionale. analiza factorială etc. verificarea ipotezelor de lucru. formularea acesteia într-o terminologie ştiinţifică adecvată. Conexiunile între variabile pot evidenţia corelaţii simple sau complexe (analiza multivariată. Revenind la ipoteze. interpretarearea rezultatelor cercetării. După cum uşor se poate remarca. 3) operaţionalizarea conceptelor folosite. de investigare delibertată a unei probleme sociale în vederea obţinerii de date relevante despre aceasta cu ajutorul unor metode şi tehnici ştiinţifice proprii sau împrumutate. acest demers – cercetarea sociologică – este un proces de identificare.variabile corelate pozitiv. 4) elaborarea unui plan de cercetare şi alegerea metodelor.). avansarea de ipoteze şi prefigurarea eventualelor relaţii între variabilele avute în vedere . Exemplu de corelaţie negativă: între numărul de oameni ai unui grup şi numărul de oameni din grup care îşi exprimă clar opiniile (Goodman). un spaţiu de atribute (McKinnecy). delimitarea temei de cercetare. Exemplu de corelaţie pozitivă: între aparteneţa la o clasă socială şi gradul de şcolarizare. Primele se referă la distribuţia unei variabile sau la determinarea valorii ei.

participarea observantă şi participarea completă. sociometria. Observaţia într-un sens mai larg este o metodă de obţinere a datelor despre o situaţie. chestionar) tehnici de eşantionare. Gusti. studiul documentelor sociale. Între acestea pot fi nominalizate: analizele statistico-demografice. pentru a descrie sistematic şi obiectiv un obiect de studiu (mediu. o manifestare de viaţă socială prin intermediul simţurilor. Duverger considera că observaţia faptelor sociale se poate prezenta ca: observaţie documentară. F. L. studiile privind comunităţile umane. persoane. cercetătorul rămâne exterior şi străin grupului studiat. experimentele). produse ale activităţii materiale şi spirituale ale indivizilor şi grupurilor umane). observaţia participantă. analizele proceselor de interacţiune dezvoltate de R. Avantajul cercetătorului de a trece neobservat de către cei pe care-i observă poate fi însă contracarat de „codurile” interne şi modelele de comportament disimulate sau simulate la care grupul recurge pentru a se proteja. studiile pe teren realizate cu ajutorul interviurilor şi chestionarelor sociologice asupra unor eşantioane de populaţie. un tip aparte de cercetare sociologică de teren îl constituie sondajul de opinie publică. M. Plecând de la distincţia de principiu între metodă-sistem de reguli şi principii de cunoaştere a realităţii sociale – şi tehnică de cercetare – ansamblu de prescripţii pentru ca activitatea de cunoaştere ştiinţifică a realităţii socială să-şi atingă scopul –.etnografică. O altă categorie include metodele formale. experimentul. acţiuni. Gold distinge între: observaţia completă. ancheta sociologică. Park. Bales şi colaboratorii. observaţie directă extensiva şi observaţie directă intensivă. Există şi o observaţie cvasiparticipantă – în care rolul 18 . şcoala monografică de la Bucureşti condusă de D. comportamente. cu scopul de a verifica anumite ipoteze de cercetare. În cadrul anchetei sociologice îşi dau concursul mai multe tehnici interogative (interviu. S. White („Street Corner Society”). F. În cazul observaţiei complete nonparticipante. R. tot la acest capitol este inclusă observaţia coparticipativă exemplul clasic fiind cercetarea lui W. Chelcea inventariază următoarele metode: observaţia sociologică. După gradul de implicare al cercetătorului (observator) în viaţa grupurilor umane studiate. s-au ilustrat şcoala de la Chicago condusă de R.

sunt mai sincere şi conforme firii. există însă riscul inevitabil ca aceştia să furnizeze răspunsuri neformalizate în cantitate mare. aşteptări şi motivaţii ale subiecţilor. Lewin în „laboratoarele sociale”). 2) date de comportament – referitoare la modul în care subiecţii acţionează şi reacţionează în raport cu anumite cauze. 2) 19 . Participarea observantă se distinge de observaţia participantă prin aceea că respectivul cercetător este deja membru al grupului dedicându-şi cea mai mare parte a timpului rolului ce-i revine în cadrul grupului (cazul fidelilor unei mişcări sau ex-membrilor unui grup „trădători” – ce pot furniza informaţii altfel inaccesibile unei persoane străine de grup). complementar. Această metodă uzează de tehnica chestionarului şi. situaţii. ceea ce îngreunează prelucrarea. Observaţia participantă are drept caracteristică faptul că un cercetătorobservator reuşeşte să se facă acceptat ca membru al grupului pe care intenţionează să-l studieze.fundamental al cercetătorului rămâne observaţia. dar însoţită de participarea la anumite activităţi de grup. Conţinutistic vorbind. O chestiune de prioritară importanţă este formularea întrebărilor. 3) date referitoare la opinii. implicându-se total în viaţa grupului. nivelului de pregătire şi stilului de exprimare ale subiecţilor. Tipurile de întrebări folosite în mod frecvent sunt: 1) deschise – se lasă subiecţilor libertatea de răspuns. Ancheta sociologică este o metodă de cercetare a realităţii sociale bazată pe tehnici de culegere a datelor cu ajutorul întrebărilor puse de cercetător şi răspunsurilor furnizate de subiecţii interogaţi. forma pe care acestea o îmbracă. răspunsurile au însă un grad sporit de spontaneitate. În accepţiunea sa cea mai la îndemână chestionarul poate fi definit ca un formular standardizat ce cuprinde un număr de întrebări dispuse într-o anumită succesiune vizând acele aspecte de interes pentru investigator care au legătură cu ipotezele de cercetare avansate şi pe care tinde să le verifice din punct de vedere cantitativ. de cea a interviului. Un tip special de observaţie este cel în care aceiaşi subiecţi de studiu realizează o autoanaliză colectivă (vezi tehnica utilizată de K. Participarea completă se distinge de participarea observantă prin faptul că membrul grupului secretizează complet rolul de cercetător. chestionarele cuprind trei mari tipuri de întrebări în verderea obţinerii de date: 1) factuale – referitoare la caracteristicile socio-demografice ale subiecţilor interogaţi.

2) posibilitatea de a avea după terminarea studiilor o funcţie bine remunerată sau prestigiu. da. care sunt motivele pentru care v-aţi înscris la Facultatea de Administraţie Publică? 1) materiile de studiu interesante. publice cu competenţă. ce marcă (tip)?. dacă da. Aveţi automobil? 1. pe de altă parte se verifică gradul de colaborare şi nivelul de aşteptare al 20 . 6) pentru a-mi pune bazele unei cariere. 8) pentru că nu-mi solicită prea mult timp faţă de alte activităţi. pe care subiecţii au interes să le completeze şi să le remită autorităţilor. întrebări structurale – având răspunsuri alternative fixate ce oferă celui interogat posibilitatea de a alege dintr-o serie de răspunsuri impuse în chestionar pe baza unor cunoştinţe deja acumulate ce permit o previziune a tuturor variantelor probabile şi focalizarea mai bună a obiectului sau obiectivelor de interes ale cercetării (ex. După modul de completare a chestionarelor. 2. sex: masulin sau feminin etc..închise – răspunsurile sunt prestabilite iar subiectul poate doar să aleagă între alternativele propuse pe aceea care-i convine sau crede el că exprimă cel mai bine punctul său de vedere. 9) alte (care. cele mai bune rezultate sunt obţinute prin chestionarele cu conţinut „administrativ” ce conţin multe date factuale. da sau nu. dezavantajele – imposibilitatea verificării dacă răspunsurile date au fost completate efectiv de către subiect şi gradul lor de returnare scăzut. 3) dorinţa de a mă ocupa de probleme sociale. care cuprinde şi instrucţiunile de completare. 2) interviu pe bază de chestionar – administrat de un operator de teren sau investigator calificat.).. există întrebări cu răspuns dichotomic (ex..) şi cu variante exclusive sau care nu se exclud. această tehnică garantează identitatea celui intervievat şi permite prin intermediul intervievatorului eventuala clarificare a întrebărilor mai dificile şi aprofundarea temelor mai importante. acestea pot fi: 1) autoadministrate – în cazul în care completarea răspunsurilor la întrebări revine în totalitate subiectului fără nici o intervenţie din afară. nu. avantajele acestui tip de chestionar – poate acoperi un eşantion de populaţie dispersat pe un teritoriu extins.. aceste întrebări dichotomice pot servi ca întrebări filtru pregătind trecerea la alte întrebări care se adresează doar subiecţilor care au dat un anumit răspuns (ex. 7) mi s-a părut cea mai interesantă facultate. cel mai uzitat mod este chestionarul expediat poştal. 5) pentru a nu fi recrutat în armată (în cazul subiecţilor de gen masculin).). 4) pentru că nu mi-am găsit o slujbă. 3.

Un prim tip poate fi pus în legătură cu calitatea stimulilor la care este supus cel intervievat. această tehnică necesită costuri ridicate cu plata operatorilor şi implică pericolul unor distorsiuni datorate chiar celui care intervievează. capacitatea discreţionară a intervievatorului este maximă iar evoluţia discuţiei poate releva aspecte neprevăzute iniţial. Tehnica interviului – se întemeiază pe o conversaţie între două persoane. Caracterul non-structurat este legat de faptul că întrebările din chestionar de care intervievatorul se serveşte sunt în mare parte „deschise”. o marjă de plus sau minus 3 la sută este considerată îndeobşte acceptabilă. aşteptărilor. În cazul interviului non-structurat (sau semi-structurat) caracterul discreţionar) al muncii intervievatorului este mult redus. Interviul este iniţiat şi condus de cel ce îndeplineşte rolul de intervievator cu ajutorul unui ghid de interviu sau al unui chestionar. un al doilea tip vizează modul de tratare a răspunsurilor sale. Există diverse procedee de eşantionare: 1) eşantionarea aleatorie – se stabileşte o marjă de eroare sau reprezentativitatea eşantionului (corespondenţa dintre structura eşantionului şi cea a populaţiei în ansamblu). care se apropie de o situaţie informală. Interviul „liber” este condus pe baza unui simplu ghid de interviu ce precizează temele urmărite. volumul minim al unui eşantion este de circa 21 . respectiv grupul de subiecţi studiaţi să fie tipic pentru populaţie în ansamblul ei. În primul caz. stimulii asociaţi întrebărilor şi aplicaţi diferiţilor intervievaţi pot să nu fie aceiaşi. credinţelor şi valorilor celui intervievat. de la un subiect la altul. stimulii nu pot varia de la o situaţie la alta. Pentru ca rezultatele obţinute pe baza răspunsurilor primite de la subiecţii cuprinşi în eşantion să aibă relevanţă şi acurateţe eşantionarea. O problemă de cea mai mare importanţă în cercetarea sociologică o reprezintă eşantionarea – prelevarea unui procentaj mic de populaţie dintr-un grup de ansamblu asupra căruia sunt aplicate tehnicile de investigare. În cazul interviului structurat – există o succesiune fixată în prealabil a întrebărilor iar întrebările sunt în mare parte „închise”. trebuie să fie reprezentativă. Acesta solicită răspunsuri şi obţine informaţii asupra comportamentului. Potrivit modalităţilor în care interviul este condus de intervievator se disting două tipuri.celui intervievat.

pe o listă de persoane cu numere întâmplătoare se aplică un pas statistic rezultat din raportarea totalului populaţiei la volumul eşantionului. Exemple de asemenea documente: statistici.1. în mediul de existenţă natural al oamenilor (în clasă. O altă metodă la care sociologia recurge este experimentul. în instituţii publice).100 de persoane şi selecţia se face probabilistic. Studiul documentelor sociale are în vedere obiecte sau texte ce oferă informaţii despre viaţa socială trecută sau prezentă a colectivităţilor umane. reviste. În cazul experimentelor de teren sunt urmărite date relevante pentru performanţa grupului experimental (la care se introduce variabila independentă) cu performanţa grupului de control (la care nu se introduce variabila independentă). biografii sociale –. Experimentul constă în analiza acţiunii unor variabile independente asupra unor variabile dependente într-o situaţie aflată sub control în vederea verificării de ipostaze cauzale. 22 . recensăminte ale populaţiei. legislaţie. 2) eşantionarea pe cote – presupune stabilirea criteriilor de eşantionare (caracteristicile cele mai relevante ale unităţilor sociale) şi includerea în eşantion a persoanelor sau unităţilor sociale proporţionale cu structura populaţiei de ansamblu potrivit criteriilor de eşantionare fixate. pe stradă. documente neoficiale – scrisori. cărţi poştale. În sociologie se realizează atât experimente de laborator (desfăşurate în condiţii artificiale) cât şi experimente de teren. ziare. fotografii. ilustrate. timbre etc. jurnale intime. beletristică. Această metodă apărută iniţial în biologie şi a fost utilizată şi descrisă de savantul francez Claude Bernard (1865). afişe.

a căror subzistenţă este posibilă graţie interdependenţei lor mutuale în funcţie de întreg. trecându-se la anatomia organismului uman să desemneze o vizi une a realităţii care vedea în tot ceea ce era creat un construct. termenul de suprastructură cuprinde 23 . pentru ca mai târziu. coexistând între ele. H. E. Ansamblul este mai complex decât elementele constitutive ale întregului. iar rezultatul său este însăşi structura.IV. plasat într-un univers ordonat. Durkheim considera că structura este substratul de norme constante şi generale prezente în societate. Thomas Hobbes folosea termenul de „structură socială” pentru a descrie statul ca un organism artificial. În antiteză. În viziunea marxistă termenul de structură este rezervat ansamblului raporturilor de producţie care subîntind şi relaţiile sociale. Spencer considera că structura este rezultatul unui proces de diferenţiere a părţilor constitutive ale unui organism social global în organe individualizate. Procesul prin care devin funcţionale părţile unui întreg este numit organizare. În lucrarea sa Leviathan. Există astfel o structură globală şi mai multe structuri parţiale. „structura” este nu mai puţin un concept-cheie al sociologiei. STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIE ÎN SOCIOLOGIE STRUCTURA SOCIALĂ. Originile sale pot fi identificate în zona arhitecturii („edilizia” – în Italia Renaşterii). CLASELE SOCIALE ŞI STRATIFICAREA SOCIALĂ Termen extrem de disputat în ştiinţa contemporană.

precum W. nefiind nici disfuncţionale nici eufuncţionale. R. face distincţia între funcţiile manifeste – consecinţe obiective ale unui sistem. Merton şi R. Parsons a relevat faptul că raportul status-rol subzistă prin cel dintre structură şi funcţie. O altă distincţie posibilă: între eufuncţiuni sau funcţii pozitive şi disfuncţiuni sau funcţii negative. În ceea ce priveşte conceptele-cheie de status şi rol. el îndeplineşte un rol. Diferitele poziţionări 24 . Din punct de vedere social individului îi este asociat un status pe care el îl deţine în relaţiile cu alte statusuri. O dată cu Max Weber care a avansat termenul de „ordine legitimă” şi care poate fi considerat un echivalent al structurii sociale. Pe urmele lui Weber. în lucrarea sa „Teorie socială şi structură socială”. Merton. culturală şi societate. J.ansamblul instituţiilor politice. Linton. de la organismul unicelular la cea mai elevată civilizaţie umană. Un alt sociolog american. juridice. la a căror definire un aport substanţial au înscris Parsons. în cadrul unui sistem de interdependenţe centrate pe personalitate. în prim plan apare interacţiunea între indivizii purtători de statusuri şi roluri constitutive. voite şi recunoscute de participanţii la interacţiune (un exemplu: ritul de iniţiere) şi funcţiile latente – cele care nu sunt vizibile. se cuvine să menţionăm că abia acestea au permis sociologiei funcţionalist-structurale să ofere un model explicativ şi operaţional la nivelul cercetării structurii sociale. prevăzute. K. care împreună cu Parsons a pus bazele şcolii funcţionalist-structurale contemporane. culturale prin care clasele sociale ce deţin mijloacele de producţie manipulează în interes propriu masele deposedate de mijloacele de producţie. Statusul desemnează poziţia într-un sistem social ce implică aşteptări reciproce de acţiune din partea celor care ocupă alte poziţii în aceeaşi structură. Funcţionarea unei societăţi sau unui grup depinde de existenţa unor relaţii structurale între indivizi şi grupuri. Alţi sociologi. (având deci funcţii neutre sau nule). Când acesta uzează de drepturile şi îndatoririle ce constituie statusul. şi care nu sunt recunoscute ca atare. prevăzute şi voite. sociologul american T. Pentru Parsons conceptul de funcţie este unul fundamental pentru înţelegerea tuturor sistemrlor vii. Goode a definit şi o altă serie de activităţi ce nu comportă în particular consecinţe asupra stării sistemului. câmpul şi substanţa relaţiilor sociale. a unor modele bine definite de conduită reciprocă. Rolul reprezintă aspectul dinamic al statusului – spunea Linton.

religia. sexul. oportunităţilor sau opreliştilor întâlnite în viaţă. C. activităţi. fiecare categorie de indivizi. Indiferent de numărul şi calitatea poziţiilor pe care un individ le deţine în societate în diferite faze ale existenţei sale. Linton opera distincţia între statusul prescris – cel care este ocupat de un individ fără legătură cu caracteristicile sale ce-l diferenţiază de alţii sau cu abilităţile de care dă dovadă. Referindu-se la modul în care un status poate fi obţinut R. 5) nevoia de protecţie a integrităţii persoanei. Fiecare individ. altele se schimbă potrivit împrejurărilor. identificate. el ocupă un status sau o poziţie generală distinctivă în comunitate sau în societate (Hiller) – status-cheie. fiecare grup are o poziţie socială şi un punct identificabil de localizare la nivelul unui model de organizare societală. fie vârsta. şi poate fi apropriat prin competiţia cu alţii şi sforţări proprii. El este. Orice status este parte a unui sistem funcţional al sistemului. misiuni. I. mai mult. fie rudenia. nu este legat de caracteristicile native. Barnard a stabilit cinci tipuri de diferenţe şi nevoi care formează condiţiile în care se originează sistemele de status: 1) diferenţele între abilităţile indivizilor. existenţa sa într-un sistem social se manifestă prin diversele funcţii ale sistemului. norme şi idei conexe unele cu altele. Unele statusuri rămân aceleaşi (rasa. 2) diferenţele între dificultăţile inerente unei sarcini. Criteriile pentru atribuirea statusului sunt într-o societate: fie sexul. atribuindu-i acesteia un status care să fie la înălţimea capacităţilor sale. exersate şi cultivate. Obiectiv. Orice status implică trei tipuri generale de comportament la care ne putem aştepta de la individul ce deţine respectivul 25 . fie diferiţi factori sociali. Semnificaţia sa este distinctă. psihologică şi socială. 4) dorinţa unui status oficial ca instrument de acţiune socială sau organizatorică. Fiecare individ ocupă de-a lungul existenţei sale mai multe statusuri. poziţia în familie).sociale ale invidizilor datorită statusurilor pe care le deţin şi rolurilor pe care le îndeplinesc au o semnificaţie fundamentală în organizarea şi funcţionarea societăţii. 3) diversitatea importanţei diferitelor tipuri de muncă. poate fi anticipat şi pregătit încă din momentul naşterii – şi statusul dobândit – cel ce presupune calităţi speciale. Statusul este complet diferit de o localizare ecologică sau spaţială. credinţe. o expresie a scalei de valori a societăţii. Există în plan subiectiv în mintea indivizilor sub formă de atitudini.

Ca atare. va trebui însă să avem în vedere o anumită matrice care evidenţiază principiile structurante. căsătoria. De exemplu separaţia între structura culturală şi cea economico-socială. şi prestigiul atribuit acestuia poate fi scăzut. Apare deci şi un conflict între statusurile unei persoane (un profesor ce predă unei clase în care se află fiul său) şi un altul intrastatus (ex: statusul adolsecentului). Un status deţinut la un moment dat are asociate unele roluri corespunzând acelui status. statusul semnifică şi un loc. titulatură. persistenţa. opoziţia dintre infrastructură si suprastructură apare cu atât mai pronunţată când dezvoltarea şi structurarea culturii (elaborarea de norme. Depinde de personalitatea fiecăruia modul în care abordează şi depăşeşte conflictele legate de sistemul rol-statusurilor sale. eticouniversale. simbolice. originea etnică. puterii şi autorităţii într-un sistem. apartenenţa naţională. limbaje) se îndepărtează de problematica interacţiunii umane şi/sau se suprapune fără a mai se ţine cont de caracteristicile lor concrete. În tradiţia sociologică. în special la Weber.. respectiv familia. Când un status este comun mai multor indivizi şi uşor accesibil. locuirea. şi prestigiul dobândit va fi mai ridicat. politice. iar îndeplinirea rolului asociat statusului respectiv solicită anumite calităţi care nu sunt la îndemâna oricui. o poziţie cu trimitere la distribuţia prestigiului într-un sistem social. 3) permis. Unele statusuri sunt exprimate simbolic prin vestimentaţie. Aceste activităţi specifice – economice. colectivităţile. simboluri. la distribuţia drepturilor şi îndatoririlor. privilegii. Oamenii desfăşoară o multitudine de activităţi în cadrul cărora ei se relaţionează şi-şi definesc status-rolul. altele care sunt interzise şi altele ce sunt permise. naţiunea.status: 1) solicitat. Definind structura socială a unei societăţi prin ansamblul relaţiilor (interacţiunilor) dintre oameni. Formele de convieţuire umană apărute pe baza unor principii structurante precum rudenia. culturale – sunt tributare unor modele de structurare diferite. 26 . credinţa etc. Adeseori nivelul prestigiului poate fi determinat şi prin modalitatea potrivit căreia un status este considerat necesar vital sau cel puţin benefic socialmente. juridice. grupul etnic. există doar puţini indivizi disponibili să acceadă la acel status. tehnico-pragmatice. 2) interzis. însemne exterioare. poporul. Când din contră statusul este apreciat şi greu accesibil. stabilitatea acestui ansamblu de relaţii.

În sens strict sociologic termenul de stratificare semnifică procesul prin care structura oricărei regrupări se diversifică şi se ordonează în straturi potrivit unor grade diferite de prestigiu şi/sau proprietate şi/sau putere. ierarhic ordonate pe o scală verticală. generând astfel forme de stratificare socială. ca o consecinţă a unei distribuţii diversificate a privilegiilor sau a unui sistem de discriminare şi conştientizarea propriei poziţii în ierarhia claselor constituie deci elemente fundamentale pentru studiul şi individualizarea stratificării sociale. Dispunerea pe verticală a straturilor sociale.comunităţile religioase sunt tot atâtea configuraţii ale structurii sociale. Criteriile de distribuţie pot varia în raport cu diferite sisteme de valori şi de evaluare. de clasă şi de stratificare socială care presupun diferenţieri inegalităţi şi ierarhii. Dacă avem în vedere un alt plan al organizării activităţilor desfăşurate de către membrii societăţii în cadrul comunităţilor umane pot fi distinse o multitudine de sisteme sociale cu structuri aparte între care se detaşează cele ocupaţionale. Marx care a formulat o definiţie a claselor sociale în termenii antagonici ai posesiei şi controlului instrumentelor de producţie în societatea capitalistă. După cum luarea în considerare a altor factori şi criterii structurante de factură demografică. prezentă sau viitoare distribuie în mod inegal resursele de care dispune. chiar şi în cele pretins „egalitare” sau fără clase. economică. cum se revendicau cele din ţările cu regim comunist. Premisa de la care pleacă studiul stratificării sociale constă în faptul că societatea umană se caracterizează. istoriceşte vorbind printr-o marcată creştere a inegalităţilor instituţionalizate. având caracteristici comune determinate de-a lungul unui continuum de poziţii sociale. culturală indică alte elemente de structură socială sau influenţe resimţite la nivelul structurii sociale de ansamblu. Un prim punct de vedere autorizat în teoria stratificării aparţine lui K. existenţa de categorii inferioare şi superioare în poziţii sociale. Există doar două clase determinante în evoluţia istorică. proprietarii mijloacelor de producţie şi proletariatul care îşi vinde forţa de muncă în condiţii de cruntă exploatare. Orice societate trecută. În orice societate organizată există un minimum de diferenţiere. Marx considerând că 27 . politică. Stratificarea socială în sens larg se referă la procesul de dispunere a indivizilor şi grupurilor. Această viziune a fost extinsă la scara întregii dezvoltări istorice.

Aceste din urmă sisteme se carac terizează deci prin mobilitate socială. politică.soluţionarea conflictului antagonic de clasă prin revoluţia anticapitalistă crează premisele apariţiei unei societăti fără clase. Aceste straturi sunt uşor identificabile deoarece caracteristicile lor accentuate sunt măsurabile şi încadrarea indivizilor în diferite straturi se efectuează cu concursul indivizilor înşişi care se recunosc şi se identifică pe un nivel determinant al scalei sociale. Weber distinge trei ordini în sânul societăţii. Stratificarea socială prezintă mai multe forme: casta – sistemul care nu permite trecerea dintr-un strat într-altul şi care se caracterizează printr-un unic criteriu de atribuire. privilegiată sau nu în sfera prestigiului. respectiv trei fenomene diferite de distribuţie a puterii în interiorul unei comunităţi. 28 . situaţia ţinând de apartenenţa la o categorie sau pătură socială. utilizând concepţia weberiană despre status. Parsons. au un anume status. O perspectivă polemică şi complementară în acelaşi timp. Mobilitatea care se manifestă pe parcursul vieţii unei persoane poartă numele de mobilitate intrangeneraţională. împărtăşesc aceleaşi standarde de valori. într-o astfel de optică este sinonim cu clasa socială. reflex al unei valorizări sociale. Acestora le corespund clasele. 2) sistemele deschise – în care nu există frontiere între un strat şi altul iar trecerea se face de-a lungul unei scale sociale. Membrii unei societăţi se găsesc în trei situaţii diferite: situaţia de clasă – determinată de modul de procurare a bunurilor economice. socială. respectiv naşterea. oferă M. ce generează comportamente şi aşteptări comune. situaţia de partid – dată de acumularea de putere politică şi determinată de cerinţa influenţării direcţiei politice a guvernării la nivelul societăţii. fie în sens descendent. economică. El consideră clasa socială ca o asociere de indivizi având acelaşi status dar refuză stricta determinare economică completând-o cu cea politică. putere şi prestigiu. Weber. oferă o viziune despre stratificarea socială în cadrul căreia indivizii şi grupurile sunt discriminate pe baza unor elemente precumpănitor sociopsihologice. Stratul social. deţin cote apropiate de venit. categoriile sau păturile sociale şi partidele. Dacă Marx recurge la o analiză preponderent economică. în raport cu tentativa marxiană. fie în sens ascendent. Societatea este compusă din straturi ordonate cuprinzând indivizi şi grupuri care ocupă poziţii sociale similare.

Spre deosebire de societăţile tradiţionale care sunt închise şi stagnate. paternitatea. straturi. Rockefeller. În cadrul acesteia se conturează o elită aristocratică. 2) criterii folosite pentru ordonarea straturilor (bogăţia. Clasa mijlocie – salariaţii. cu pondere în politică şi în viaţa comunităţilor. cu venituri între 29 . 9) distanţa între sistemul efectiv de stratificare şi modelul ideal de stratificare.Dacă aceasta se manifestă în succesiunea generaţiilor. clasa superioară cuprinde 3-4 la sută din populaţie şi este constituită din oameni foarte bogaţi şi influenţi. Plecând de la definiţia weberiană a statusului şi alţi cercetători au căutat să identifice care ar fi dimensiunile prestigiului social. „gulerele albe”. restul de 2-3 procente fiind formate din cei cu averi de dată mai recentă. care reprezintă doar 1 la sută. Vandebilt. 6) prezenţa sau lipsa unei conştiinţe de clasă. Clasa mijlocie superioară. 5) conţinuturile ideologiei ce justifică scala ierarhică făcând referire la autopercepţia şi valorizarea altuia. clase). un cerc închis (familii precum Kennedy. 4) difuziunea sau contracţia consecinţelor subdivizării în clase alternative şi stiluri de viaţă. 25 la sută din populaţie îşi schimbă statutul de rezidenţă şi profesia. în schimbare. 8) examinarea comparativă a gradului de ostilitate şi a conflictului între diferitele straturi şi a tendinţelor de consens şi integrare. În SUA. Caracteristicile ce pot face distincţia între sistemele de stratificare socială sunt următoarele: 1) gradul de deschidere sau de închidere (caste. societăţile industrialiste.000-100. În SUA. Este însă important dacă această mobilitate este verticală sau orizontală. Pentru Warner acestea pot fi date de informaţii concrete referitoare la ocupaţia indivizilor. ea poartă numele de mobilitate intergeneraţională. Mobilitatea orizontală poate constitui însă doar un factor iluzoriu al accesului social într-un alt strat sau clasă. respectiv 5-10 la sută din populaţie este formată din afacerişti şi profesionişti cu venituri relativ mari (între 50. grupul etnic de provenienţă. 3) modalitatea de încadrare într-un strat (perscripţie sau dobândire). sunt deschise şi cu mobilitate socială accentuată. 7) consensul privind raţiunile în măsură să justifice stratificarea în interiorul diferitelor instituţii sociale (gradul de reuşită în sfera economică şi cel obţinut în familie). potrivit statisticilor oficiale. în fiecare an. du Pont. tipul lor de locuire. Bogăţia se transmite adesea de la o generaţie la alta. veniturile obţinute şi zona de rezidenţă. rudenia.000 dolari anual).

beneficiind de serviciile asistenţei sociale. aşteptări. câţiva copii jucând fotbal. Abordarea 30 . BIROCRAŢIE Termenul de grup. precum şi grupuri minoritare etnic. V. întâlnit atât în vorbirea curentă cât şi literatura sociologică sau psihologică prezintă o accepţiune „nediferenţiată” – ca să-i spunem aşa – o multitudine de persoane care se află undeva. salariaţi în servicii.20. locuitorii unui cartier. GRUPURI SOCIALE. (un număr de pietoni sau oameni ce aşteaptă trenul în gară. reprezentanţi comerciali). funcţionari inferiori evidenţiază între 15.000 de dolari anual – reprezintă cam 30-35 la sută din populaţie Imici afacerişti. au o anumită caracteristică. nevoi înmpărtăşite. Grupul are însă şi o realitate psihologică – o sumă de trăsături comune. fac ceva. motivaţii. manageri. chiar cetăţenii unei naţiuni).000 dolari anual. sub 15.00025. profesori. Clasa de jos reprezentând 20 la sută” din populaţie se mulţumeşte cu venituri inferioare. şi cuprinde săraci. ORGANIZAŢII. Clasa muncitoare (40 la sută din populaţie).000-50. o categorie profesională.000 dolari anual.

politice. dar mai ales pentru că ele contribuie la formarea naturii sociale şi a idealurilor individului. Colley în lucrarea sa „Organizarea socială” (1909) a oferit formularea clasică pentru grupurile primare. Grupurile secundare se configurează în antiteză cu grupurile primare. în aşa fel încât în anumite privinţe eul propriu al fiecăruia se identifică cu viaţa şi scopurile comune ale grupului. Acestea sunt primare în mai multe sensuri. K. Individul trăieşte simţindu-se parte a totalităţii. raţionale. Societatea este studiată prin intermediul grupurilor ce o compun. grupul de prieteni. comunitatea religioasă. cetăţenia). caracterizate prin asociere şi cooperare intimă. este o anumită fuziune a individualităţii într-o totalitate comună. grupul profesional. este cea dintre grupurile primare şi cele secundare. Sociologul american C. Grupurile primare sunt forma de asociere umană cuprinzând un număr redus de persoane care prezintă un înalt nivel de interacţiune. teoretică şi aplicativă.). sunt reglementate de forme formale. Aceste grupuri sunt sursă de viaţă nu numai pentru indivizi ci şi pentru instituţiile sociale. ce induc o anumită impersonalizare la nivelul relaţiilor între membrii lor. rezultatul unei asocieri intime. banda de tineri etc.). Merton – face. în lucrarea sa „Teoria socială şi structura socială” (1949). ea oferă indicii preţioase pentru decelarea nivelurilor de aspiraţii la care se raportează indivizii atunci când se orientează spre anumite grupuri de referinţă. cu mare valoare operaţională în cercetarea sociologică. Primele sunt grupurile cărora le aparţinem. aflându-şi scopurile principale ale voinţei în modul de a fi al grupului. fie ele primare sau secundare (familia. ele având un rol comparativ sau normativ. un partid politic. O altă dihotomie tipologică este cea referitoare la grupurile de apartanenţă şi grupurile de referinţă. Aşa cum remarca Olmsted grupul este văzut din afară. faţă în faţă. o naţiune. grupuri economice. Această distincţie este utilă în analiza unor fenomene precum devianţa sau subculturile. O primă distincţie. Există şi o altă tipologie uzitată în literatura de specialitate anglo-saxonă: 31 . etnice etc. Exemple: o asociaţie profesională. Comunicarea interpersonală este superficială şi sporadică. implică o anume simpatie şi o mutuală identificare care se exprimă în cuvântul „noi”. Celelalte sunt grupuri la care ne raportăm.sociologică ţine cont mai cu seamă însă de caracteristicile externe ale entităţii numite grup uman. grupuri de interese. Modul cel mai simplu de a descrie această totalitate este de a o defini „noi”. o puternică solidaritate reciprocă între membrii săi. Iese în evidenţă astfel o întreagă tipologie a grupurilor sociale (voluntare – nonvoluntare. având produnde rădăcini afective (familia. grupuri teritoriale. dintro perspectivă exterioară. Pe de altă parte. disticţia între grupurile de referinţă pozitive – ale căror norme şi valori sunt preluate de către alte grupuri şi persoane – şi grupurile de referinţă negative – ale căror norme şi valori sunt respinse. Din punct de vedere psihologic. ca o celulă a organismului social. R. Au dimensiuni ample. H.

înpărtăşirea a ceva în comun. respectivii membri ai grupului ajung să stabilească între ei relaţii frecvente. 32 . când prevalează un spirit de într-ajutorare şi nu există preocupare pentru supremaţia unora asupra altora. Abordarea dinamică a fenomenelor vieţii sociale implică referirea la obiectul situaţiei în cazul specific dat. 6) când un grup de indivizi doreşte să iasă dintr-o situaţie de izolare. Fiecare dintre aceştia ocupă o poziţie determinată în interiorul grupului. la comportamentul indivizilor şi la comportamentul de grup în contextul respectiv. Pe măsură ce timpul trece gradul de structurare şi organizarea internă a unui grup devin mai stabile. 4) când cunoştinţele unui individ din cadrul grupului sunt mai mult sau mai puţin echivalente cu ale celorlalţi. când nu sunt diferenţe individuale în materie de capacitate decizională. 3) când competitivitatea între membri este scăzută şi colaborarea este strânsă. Ansamblul poziţiilor acestora formează „structura” grupului. sexul. metodă care se inspiră din „teoria câmpului” potrivit căreia elementele cuprinse într-un câmp de forţă se caracterizează în funcţie de forţele câmpului însuşi. ce indică relaţiile pe care le întreţine cu ceilalţi în raport cu o dimensiune dată. privind dimensiunea puterii. Condiţiile facilitante constituirii unui grup sunt următoarele: 1) un număr de persoane relativ redus – între 8 şi 20. Tehnica folosită pentru a evidenţia structura informală a unui grup poartă numele de socio9metrie. Alte criterii ce operează în tipologizarea grupurilor (vârsta. Termenul „dinamica de grup” a fost avansate Kurt Lewin în 1944. o clasă de indivizi. Primele de remarcă printr-un puternic sentiment de identificare şi loialitate al membrilor lor. confesiunea).grupuri interne (ingroups) şi grupuri externe (outgroups). Cum se formează un grup? Un grup este în ultimă instanţă un „agregat”. profesia. are anumite determinaţii. privind dimensiunea afectivă. etnia. 2) concursul pe care acestea şi-l dau pentru atingerea unui obiectiv comun şi convingerea că acesta reprezintă un beneficiu pentru toţi. este rezultanta acţiunii unor factori care favorizează apariţia unei componente de grup. 2) verticală. la care se poate asocia şi un sentiment de manifestă ostilitate faţă de gruprile externe. rasa. specifică unui context social anacronic. Structura unui grup poate fi reprezentată grafic printr-o organigramă. mai mult sau mai puţin stabile. opţiunea politică. Fiecare grup are însă pe lângă momentele sale statice în care structura sa poate fi „radiografiată” şi o dinamică proprie. Alături de structura formală a unui grup există şi o structură informală care exprimă orientarea şi intensitatea relaţiilor afective între membrii grupului. După o anumită perioadă de timp. în legătură cu o metodă specială de studiere a fenomenelor ce se desfăşoară în grupurile mici. raporturile de dominaţie-supunere. 5) când este foarte probabil să existe simpatii şi ataşamente reciproce şi comune. o categorie socială. de existenţă în comun. Pot fi distinse două tipuri de structură: 1) orizontală. o „colectivitate”.

nu are încredere în ceilalţi. lasă altora maximă libertate de acţiune. nici efort comun. discută asupra a ceea ce este de făcut. autoritar şi „laissez-faire” (dezinteresat sau permisiv). Când conducerea este tributară stilului permisiv. Este o modalitate socială care în circumstanţele date 33 . de referinţă. nu controlează. refuză orice raport de comunicare în legătură cu modul în care ia deciziile. grupul apare dezbinat. alta de apatie. nu admite sfaturi şi sugestii din partea membrilor grupului. nu stimulează şi nu ajută pe nimeni. predeterminte şi oportun coordonate de către un subiect sau grup în vederea atingerii unei finalităţi. aşteptarea este marcată de inerţie şi lipsă de coeziune internă. una agresivă. noi înşine. Prin organizaţie se înţelege. un ansamblu de instrumente (organe) alese. prin raportare la ceilalţi. cooperarea este accentuată şi interesul comun evident. ci apar forme de raportare şi la alte grupuri. Faptul organizaţional este o exteriorizare concretă a solidarităţii umane. acceptă critici şi sugestii de la alţii. În cazul conducerii democratice. În sens sociologic organizaţia este un ansamblu sau sistem operativ caracterizat. răspunde exigenţelor convieţuirii în cadre naturale sau culturale şi exprimă însăşi durata şi formula unei societăţi date. contingente. spre deosebire de socializarea primară la care ne vom mai referi în cele ce urmează. bazată pe interese istoriceşte determinate. conştiinţa de grup este cvasiinexistentă. Liderul autoritar exercită puterea de manieră despotică. agresivitatea între membri în confruntarea cu liderul este minimă. identificarea cu ceilalţi şi cu scopurile urmărite în comun. Grupurile formale şi cele secundare evidenţiază o sumă de caracteristici ce permit înţelegerea mecanismelor prin care în lumea modernă anumite structuri se instituţionalizează şi dau naştere acelor entităţi pe care cu un termen generic le denumim organizaţii. Liderul „laissez-faire” sau permisiv dă dovadă de dezinteres şi indiferenţă în relaţiile cu membrii grupului. Când atmosfera de apatie domină. mai presus de toate. A aparţine unui grup presupune a accepta normele şi valorile acestuia.Lippitt şi White în lucrarea lor „Autocraţie şi democraţie” (1960) au studiat comportamentul liderilor de grup şi au identificat trei stiluri de conducere: democratic. Efectele produse de exercitarea celor trei stiluri pot fi astfel rezumate: conducerea autoritară provoacă două tipuri antitetice. Dar indivizii nu rămân prin aceasta „captivi”. ne conformăm acestora şi devenim. unii membri se pot uni împotriva liderului sau a unui pericol extern. Merton sesiza chiar că aspiraţia unui individ de a deveni membru al unui grup de referinţă poate fi caracterizată ca o formă de socializare anticipată. nu există colaborare între membrii săi. Organizaţia se originează ca raţiunea de a fi a unei ordini finalizate. În viaţă aparţinem unui număr imprecis de grupuri. Liderul democratic caută şi oferă maximă colaborare. Când domină atmosfera agresivă în grup există o stare de aşteptare încordată. cu propensiuni spre rebeliune. favorizează dialogul cu toţi şi între toţi membrii grupului. de interacţiunea între subiecţi care au acceptat formalizarea părţilor şi rolurilor ce le revin în plan executiv. nu colaborează. în genere.

organizează eforturi umane, urmăreşte rezultate, segmentează activităţi, conferind interacţiunilor dintre indivizi, mai multă rigoare şi eficienţă. Teoriile sociologice clasice ale organizaţiei îşi au punctul de plecare în concepţia lui Max Weber ale cărei liniamente au fost fixate în lucrarea „Economie şi societate” apărută postum, în 1922. Pentru Weber birocraţia este sinonimul fenomenului organizaţional. Birocraţia este o distribuţie de sarcini ce reclamă o subordonare necondiţionată, asigurându-se şi prevăzându-se o perfectă atingere a scopurilor unei organizaţii eficiente. Izvorul supunerii este autoritatea legii. Normele şi cele mai minuţioase prescripţii dobândeau un rol atât impersonal cât şi imperativ care mobilizează indivizii în mod mai eficient, sunt direcţionate şi nemijlocite în vederea atingerii scopurilor stabilite. Birocraţia face astfel posibilă dominaţia legal-raţională, pe de o parte prin forţa principiului autorităţii, şi pe de altă parte, prin ştiinţificitatea competenţelor pe care însuşi mecanismul organizaţional le solicită. Merton este tentat să vadă birocraţia prin prisma dimensiunii publice (administrative a statului în diferitele sale articulaţii) în vreme ce alţi autori se arată atraşi de dimensiunea privată a acesteia. Structura administrativă a unui stat sau a unui mic birou local are o constantă birocratico-organizaţională care nu este altceva decât raţionalitatea aplicată. T. Persons consideră că orice sistem social organizat este structural diferenţiat. Sociologia înregistrează şi interpretează sursa şi funcţionarea organizaţiilor formale şi complexe, constituite formal şi normativ din membri ce decid regulile activităţii prestate unice şi colective, în vederea atingerii unor scopuri preastabilite sau convenite prin intermediul distribuţiei de sarcini şi rolul ierarhiilor şi funcţiunilor (vorbim de Biserică, Armată, Şcoală, Firmă etc.). După cum se poate vedea, sociologia organizaţională studiază în plus dinamica faptului asociativ şi structurat deja în act, cât şi ipoteza-proiect a unui fapt încă posibil, făcând sinteza acelor momente. Modelele organizaţionale – care au un important rol euristic în explicarea fenomenelor organizaţionale se relevă după cum urmează: 1) modelul clasic al conducerii ştiinţifice – reprezentat de F. W. Taylor, autorul lucrării „Principiile managementului ştiinţific” (1903), se întemeiază pe o riguroasă ierarhie a funcţiilor de conducere şi execuţie, graţie specializării şi segmentării sarcinilor 2) modelul birocratic weberian, căruia i se pot asocia sociologii şcolii italiene G. Mosca şi R. Michels; primul vede birocraţia ca o caracteristică organizatorică a statului în vederea raţionalizării instrumentelor de formare a clasei politice şi de selectare a reprezentanţilor ei cel de al doilea accentuează „legea de fier” a oligarhiei, propensiunea funcţionarilor – în acest caz a funcţionarilor de partid – de a-şi perpetua poziţiile-cheie în structurile organizaţionale, eludând principiile democratice pe care le confiscă în folosul lor în aceeaşi familie de spirite merită să fie menţionat şi sociologul american C. W. Mills, cu lucrarea sa de referinţă „Elita puterii” (1959); 3) modelul relaţiilor umane – o versiune moderată a taylorismului care scoate în evidenţă factorul uman a accetuat inerent latura
34

psihosociologică a fenomenului organizaţional (vezi cercetările lui E. Mayo efectuate la Wesrten Electric Company, Hawtorne-Chicago; 4) modele derivate cum ar fi: a)modelul de inspiraţie clasică – având în centruul preocupărilor tema deciziei organizaţionale (vezi H. A. Simon – J. G. March „Organizaţiile” (1958); b) modelul de inspiraţie weberiană, insistând asupra disfuncţionalităţilor birocraţăiei – R. K. Merton, A. Gouldner, M. Crozier; c) modelul de inspiraţie al relaţiilor umane – o psihologie organizaţională, având ca reprezentanţi pe R. Likert, C. Argyris; d) modele monografice sau „prisma variabilelor”; e) modelul sintetic sistematic (structural funcţional) T. Parsons, L. A. Coser, R. Dahrendorf, A. Etzioni. În definirea şi aprofundarea modelului ideal – tipic al birocraţiei M. Weber abea în vedere că organizaţia se întemeiază pe autoritatea legal-raţională presupunând: 1) o reglementare a drepturilor astfel încât acceptarea sa să fie generalizată; 2) esenţa drepturilor constă în reguli abstracte între care administraţia garantează urmărirea raţională a intereselor grupului; 3) deţinătorul puterii legale trasează ordine celor ce i se subordonează pe baza unui comandament abstract; 4) cei care trebuie să se subordoneze o fac doar pentru că sunt membri ai unei asociaţii anume 5) obedienţa este datorată nu unei persoane, ci ideii de drept pe care o reprezintă. De aici se prefigurează şi caracteristicile fundamentale tipice ale organizaţiei monocratico-birocratice ideale: 1) funcţionarii sunt ţinuţi în subordine de reglementări ale organizaţiei, ei fiind personal liberi; 2) oficiile au un regulament ierarhic, fiecăruia fiindu-i precizată competenţa specifică; 3) asumarea sarcinilor se produce pe baza unui contract şi a selecţiei personalului funcţionăresc pe criterii de calificare profesională care se verifică prin examen şi este certificată de o diplomă; 4) recompensarea prestaţiilor corespunde cu o stipendie stabilită în bani, diferenţiată potrivit treptei ierarhice a sarcinii; 5) funcţionarii consideră activitatea în propriul oficiu ca profesiunea lor unică, principală; 6) avansarea în carieră vine odată cu vechimea în funcţie, avându-se în vedere prestaţia, sau prin combinaţia ambelor criterii şi depinde de aprecierea superiorului; 7) prestaţia este complet separată de „mijloacele administrative”, fără aproprierea resurselor; 8) toţi funcţionarii sunt supuşi fără deosebire unei discipline riguroase şi controlului 9) funcţionează principiul conformităţii documentelor; propunerile, dispoziţiile şi prescripţiile de orice tip sunt menţionate în scris. Potrivit previziunilor lui Weber, secolul al XX-lea ar fi urmat să stea sub semnul unei inevitabile ascensiuni a birocraţiei, ca urmare a accentuării raţionalizării relaţiilor sociale. Consideraţiile lui Weber asupra fenomenului birocratic nu sunt pătrunse de un optimism necritic şi chiar dacă nu consacră mult spaţiu problemelor legate de ineficienţa şi rigiditatea procedurilor administrative, el notează totuşi disfuncţionalităţile la nivel politic care ar putea conduce la o excesivă birocratizare a sistemului social. Mentalitatea pe care o încurajează o astfel de situaţie nu ar fi alta decât deresponsabilizarea în grad înalt a noilor generaţii care vor manifesta tendinţa de a se descărca de
35

răspundere pe seama superiorilor ierarhici. S-ar produce astfel o diminuare progresivă a ariei de recrutare a liderilor politici a căror caracteristică ar trebui să fie capacitatea de a gestiona responsabil propriile decizii. Teoria birocrartizării a cunoscut şi o dezvoltare post-weberiană K. Mannheim în lucrarea „Ideologie şi utopie” a acordat între altele şi o atenţie deosebită chestiunii conservatorismului birocratic, care într-o epocă de raţionalizare intensă, transformă orice problemă politică într-o simplă chestiune administrativă, ceea ce face ca să apară un refuz miop din partea funcţionarilor al oricăror tendinţe de schimbare socială. Această viziune, excesiv de negativă avea ca sursă experienţa biografică a autorului, confruntat în anii ‘20-’30 ai veacului al XX-lea cu birocraţia germană a Republicii de la Weimar. Ajuns la începutului celui de al doilea război mondial în Anglia, el îşi revizuieşte poziţiile sesizând că birocraţia britanică nu era o entitate monolitică şi insensibilă la presiuni sociale, ci o instituţie ce depăşise vechile prejudecăţi structurale, fiind în măsură să se adapteze cerinţelor epocii, să planifice viaţa socio-economică a ţării pentru a pune bazele unui stat al bunăstării. În SUA modelul weberian a suscitat interes în special în deceniile 3 şi 4 ale secolului trecut, J. Burnham, autorul lucrării „Revoluţia managerială” a evidenţiat mai ales faptul că specializarea crescândă a categoriilor profesionale reprezentate de manageri şi lucrători în cadrul diferitelor oficii va face inevitabilă o redimensionare a raporturilor între sectorul public şi cel privat. Viitorul societăţii va fi marcat de emergenţa unei elite tehnocratice, omogenizată şi solidarizată de interese comune, care va avea o mobilitate pronunţată în plan vertical ajungând să înrâurească în mod determinant deciziile puterii politice. O problemă importantă abordată în sociologia americană de orientare structural-funcţionalistă a fost cea a raportului (conflictului) între autoritate şi competenţă şi autoritate în interiorul structurilor birocratice, astfel încât funcţionarii vor oscila în subordonarea lor ierarhică între cei care sunt competenţi şi cei care deţin autoritatea administrativă directă. A. Gouldner, unul dintre exponenţii radicalismului sociologic din SUA, reluând problema acestui raport conflictual între autoritate şi competenţă, a sesizat apariţia a trei tipuri de aşteptări în conformarea la normele birocratice: 1) aşteptarea punitivă, ca urmare a faptului că regulile sunt suportate ca o imixtiune a unui grup exterior şi receptate de o manieră constrângătoare; 2) aşteptarea reprezentativă, în cazul celor pentru care normele sunt acceptate ca necesare şi utile interesului comun; 3) aşteptarea indiferentă sau pseudobirocratuică în cazul celor pentru care normele nu sunt considerate serioase şi demne de interes de către membrii organizaţiei. O contribuţie însemnată la dezvoltarea sociologiei birocraţiei a adus P. Blau care a valorizat în mod semnificativ importanţa relaţiilor umane în funcţionarea mecanismului birocratic; el a pledat pentru participarea tuturor membrilor la procesul decizional în cadrul organizaţiei şi a evidenţiat
36

VI. normele. ceea ce duce la o ruptură între vârful ierarhiei şi baza acesteia. Învăţarea nu se încheie niciodată cu absolvirea unei şcoli şi nici nu este limitată doar la perioada copilăriei ori adolescenţei. aşteptările şi comportamentele ce vor fi împărtăşite cu ceilalţi în cadrul vieţi a de grup. Procesul de socializare se întinde practic pe parcursul întregii vieţii unui individ. N. Eisenstadt care a surprins tendinţa birocraţiei de a exercita presiuni asupra grupurilor sociale pentru controlarea fluxurilor resurselor. Interesant este şi punctul de vedere al sociologului american S. Pentru înţelegerea esenţei procesului de socializare sunt 37 . ceea ce ar contribui la o birocratizare a structurilor puterii politice. Această situaţie poate fi depăşită recurgându-se la procedee de elasticizare a structurilor şi accentuare a imparţialităţii controlului subordonaţilor. Concentrarea puterii în organizaţiile de tip birocratic a fost atent examinată la nivel microsociologic de sociologul francez M. dezavantajate fiind acele sectoare în care nu este necesară înalta competenţă tehnologică. Crozier în lucrarea sa „Fenomenul birocratic”. limitându-se arbitrariul superiorilor ierarhici. care a demonstrat că normele şi regulamentele pot fi utilizate în avantajul celor ce deţin poziţii privilegiate la niveluri discreţionare maxime. SOCIALIZAREA Termenul de socializare desemnează procesul prin care un nou membru al unui grup social îşi însuşeşte valorile.posibilitatea ca o parte a funcţionarilor să interpreteze normele în raport cu mutaţiile survenite într-o împrejurare sau alta.

nu există. respectiv nu există argumente solide pentru un algoritm de „socializare ştiinţifică” standardizată şi infailibilă. Socializarea anticipează cumva comportamentul ulterior al unui individ. Analizând sumar cele două viziuni putem spune că modul social de a fi al individului uman este preformat încă de la naştere şi este 38 . la agenţii socializării – părinţi. funcţiile şi rolurile pe care le va îndeplini în grup. şcoala. până în prezent. prietenii de aceeaşi vârstă. omul devine o fiinţă socială. pentru a deveni. În opoziţie cu această viziune care supralicitează importanţa factorilor aşa-zis „culturali” sau „social-ambientali”. sunt însuşite. clasa socială de apartenenţă. printr-o serie secvenţială de schimbări. instrumente valide de cercetare care să permită măsurarea influenţei şi aportul fiecăruia dintre aceşti factori la modelarea omului. Manifestările sale vitale se datoresc unor combinaţii de impulsuri nervoase şi instincte de supravieţuire şi nu conştiinţei în măsură să manipuleze o formă primitivă chiar de limbaj.necesare mai multe contextualizări. într-o măsură ce variază de la o persoană la alta. pe parcurs maleabil. Unii teoreticieni consideră că omul trebuie privit ca fiind o entitate disponibilă pentru socializare. dar care este „tabula rasa” iniţial. Inserţia socială a unui individ este pregătită. educatoare. mass media. caracteristicile genetice ale individului având rol preeminent pe parcursul procesului de socializare. învăţători. la grupul celor de aceeaşi vârstă. Care sunt acei factori care determină efectiv dezvoltarea personalităţii umane rămâne o problemă deschisă. diferitele grupuri sociale. 2) prin „referire orizontală”. pe baza unor acumulări de cunoştinţe şi îmbogăţirii experienţei de viaţă. status sexual etc. În definirea noţiunii de socializare un inevitabil punct de plecare îl reprezintă rezolvarea tensiunii dihotonice între natură şi cultură. diverşi autori în domeniu pun accent pe ceea ce s-ar chema „natura umană”. De-a lungul unor încercări şi erori. Socializarea poate fi raportată la perioada învăţării într-o primă etapă biografică: 1) prin „referire la altul”. influenţabil la acţiunea concertată sau disparată a unor agenţi de socializare şi factori ambianţi – familia. 3) prin „referire cronologică şi longitudinală” cu trimitere spre viitor. când socializarea produsă într-o anumită perioadă îşi va fi arătat roadele. La naştere omul nu este automat o fiinţă socială. acele valori şi aşteptări care fac trimitere la viitoarele roluri de îndeplinit ca adult.

o reacţie iniţiată în concordanţă cu stimulul. Teoria „întăririi” sociale a acţiunii stimulilor în procesul socializării. lua în considerare atât factorii înnăscuţi. evocă şi întăreşte comportamentul individual. teorie avansată de Thorndike. genetici. în raport cu anumite aspecte comportamentale. Există două categorii de stimuli: discriminanţi şi întăritori. Dar problema care rămâne este modul de internalizare a seturilor de valori. angoase. mai direct spus. Unele cercetări tind chiar să pună în evidenţă condiţionarea socială a factorilor interni. geneticii. Hall şi Skinner pleacă de la studiile experimentale ale psihologului rus Pavlov. biofizicii. în fundamentarea teoriei psihanalitice.independent de experienţa la care este expus în contact cu ambientul socio-cultural. biochimiei. chiar şi la nivelul instinctului de supravieţuire. se realizează prin interacţiuni simbolice. Guthri. cum aprecia Durkheim. Freud. în cadrul căreia ne-am născut şi trăim. internalizarea culturii unei societăţi. de factorii sociali şi că anumite comportamente apar doar atunci când succesive acumulări cantitative fac loc unor prefaceri de ordin calitativ. norme. modul în care mecanismele de învăţare funcţionează la scară individuală şi socială. Pe de altă. chiar dacă prin terapie psihanalitică unele manifestări nevrotice. Lucru dovedit de o serie întreagă de cercetări ştriinţifice în domeniul biologiei. S-a dovedit ştiinţific faptul că stimulii hormonali sunt influenţaţi de experienţa socială. Experienţa primilor ani de viaţă condiţionează comportamentul viitor. Primii privesc conţinutul răspunsului. simboluri. prin abilităţi de comunicare cu ceilalţi. adult. chiar dacă poate fi corectă până la un punct. Stimulul este un element ambiental contingent care sugerează. Stimulii întăritori sunt reprezentaţi de anumite evenimente recurente care fac posibil un răspuns ce 39 . atunci când nu neagă explicit posibilitatea unei socializări sau resocializări la o vârstă matură. embriologiei etc. refulări pot fi atenuate sau vindecate. parte conceperea dezvoltării individului doar în termeni cvasimecanici. aşa cum consideră Parsons. Indiferent de conţinutul procesului de socializare. indică probabilitatea ca răspunsul să fie conform unui „program”. nu explică specificul procesului de creştere şi schimbare socială. comportamente. cât şi pe cei ambientali. de răspuns reflex la stimulii externi. Freud nu-şi ascunde rezervele pledând într-un fel pentru o anume inflexibilitate a naturii umane. sau prin presiunea conformismului social.

sunt pozitivi când accentuează forţa răspunsului sau negativi când o diminuează. 2) puterea provenind din controlul resurselor sociale apreciate. Acceptând această poziţie teoretică. Teoria imitaţiei sau identificării pretinde că indivizii învaţă unii de la alţii prin intermediul observaţiei şi că experienţa directă a întăririi nu este relevantă pentru modificarea comportamentului uman. în cel de-al doilea caz. grupul de apartenenţă. în cazul imitaţiei personale. potrivit „modelului personal” şi „modelului poziţional”. s-a demonstrat de asemenea că efectele gratificante sau inhibitorii ale expresiilor de aprobare sau dezaprobare variază în raport cu sexul. În special în perioada copilăriei.succede sau precede. Subiectul uman este văzut ca un organism pasiv sub controlul unui agent de socializare care distribuie recompense şi pedepse. ar trebui să opereze în mod uniform şi constant. Teoria dezvoltării cognitive pleacă de la premisa că individul creează valori care au funcţia de a reprezenta realitatea. în vreme ce ignoră acei factori interesaţi în procesele de maturizare şi care nu cad sub controlul forţelor ce acţionează din exterior. potrivit teoriei întăririi stimulilor. şi astfel să perceapă evenimentele lumii exterioare în mod subiectiv şi dependent de câmpul relaţiilor şi 40 . clasa socială. profesie etc. Identificarea cu un model personal este funcţie a familiarizării cu modelul însuşi. procesul de socializare apare ca un produs de întăriri secvenţiale pe care individul le-a primit sau le primeşte în situaţii particulare. indivizii vor adopta ca modele de comportament persoanele care se bucură cel mai mult de afecţiunea lor (Sears). Cele două tipuri de imitaţie se bazează pe două tipuri de putere: 1) puterea unei ameninţări personale. în cazul imitaţiei unui model de poziţie. este vorba de puterea directă a modelului asupra individului. vârsta. În cazul primului. pentru care. vârstă. Identificarea cu modelul poziţiei sociale este funcţie a percepţiei din partea subiectului a poziţiei modelului în sistemul social. imitaţia are în vedere atributele inerente poziţiei sociale definite de sex. O altă ipoteză avansată are în vedere faptul că un comportament se modelează după cel al indivizilor ce ocupă poziţii care sunt asociate recompenselor dorite (Whiting). imitaţia are în vedere atributele persoanei admirate. el fiind în măsură să articuleze şi să asambleze aceste simboluri. Procesul de imitaţie se produce în două modalităţi.

Altfel spus. Elias. imediat perceptibil. ce pot avea un potenţial distructiv asupra vieţii sociale.interacţiunilor între simbolurile pe care le produce. socializarea este o operaţie normală la nivelul sistemului social pentru a fi evitate comportamentele deviante şi pentru ca acesta să-şi menţină configuraţia şi coeziunea. Reprezentarea cognitivă este relativ limitată şi focalizată pe un aspect al realităţii. a culturii care determină limitele experienţelor socializante. un simplu receptacol de stimuli. Pentru Freud. modelele culturale prevalente transmiţându-se din generaţie. reflectând astfel însuşirea unor norme culturale şi a simbolurilor necesare comunicării cu ceilalţi. Din punct de vedere sociologic. ce face posibilă” acomodarea la cerinţele mediului. Dacă se cunosc normele şi sancţiunile impuse de o structură socială se pot anticipa comportamentele indivizilor fără a se acorda o atenţie specială detaliilor ce ţin de procesul învăţării. reprezentarea cognitivă se separă progresiv de ambient şi tinde să devină neutră. Dacă antropologia culturală integrează problema socializării într-o perspectivă mai amplă. ci în interacţiune cu ambientul său. a rolurilor pe care membrii grupului le au de îndeplinit. permiţând formarea grupurilor umane şi apariţia de relaţii şi sentimente interumane eliberate de agresivitate. Lewin şi J. Studiile sociologice întreprinse de Parsons şi colaboratorii săi au scos în relief o distincţie între socializarea primară – care se înfăptuieşte în primii ani de viaţă şi în care se constituie structura de bază a sistemului personalităţii fiecăruia – şi 41 . Aici se relevă importanţa factorilor „civilizării” de care vorbea sociologul german N. socializarea este un proces prin care aşteptările şi comportamentele indivizilor trebuie să fie conforme cu normele sociale. Finalitatea socializării se suprapune conformităţii sociale. subiectul înscris în procesul de socializare nu este pasiv. Menţinerea sistemului social se realizează printr-o recrutare şi selecţie socială adecvate. Piaget. organizarea socială reclamă ca instinctul sexual să fie sublimat. codificată. Noile experienţe. Structura cognitivă suferă un permanent proces de reorganizare. mesajele recepţionate sunt asimilate într-o structură cognitivă existentă. Potrivit teoriei dezvoltării cognitive. prin definirea normelor şi sancţiunilor. Reprezentanţii de seamă ai acestei teorii sunt psihologii K. în psihanaliza freudiană socializarea este tratată în termeni de „domesticire” şi „canalizare” a instinctelor şi pulsiunilor înnăscute ale omului. Pe măsura dezvoltării individului.

. dar menirea ei fundamentală pentru individ este de a stabiliza într-o mai mare măsură dezvoltarea cognitivă şi achiziţia de informaţii cu privire la normele şi valorile comunităţii şi adjudecarea unor comportamente sociale care să fie acceptate de către comunitate. afecţiune. îmbrăcămintei. ceremoniale şi experimentarea unor practici participative care ulterior se vor desfăşura în însuşi câmpul relaţiilor sociale. Şcoala consolidează acţiunea exercitată de alte instituţii ale comunităţii prin instruire. valorilor şi modelelor de comportament care acţionează asupra indivizilor astfel încât aceştia din urmă să se conformeze exigenţelor ce funcţionează la nivelul grupurilor sociale. de exemplu şcoala. de aceeaşi etate şi status. la interacţiunea socială. pe parcursul vieţii. Un alt agent de socializare. Primul în ordine temporală şi nu numai între agenţii de socializare se numără familia. în piramida trebuinţelor. Agenţii de socializare sunt elementele responsabile cu transmiterea normelor. Mare parte dintre aceste nevoi sunt satisfăcute în familie. 3) stimă” de sine. Aceşti agenţi de socializare acţionează fiecare în parte dar şi în concordanţă unii cu alţii. sentimentul dreptăţii şipropensiunea spre reciprocitate în raport cu ceilalţi. nu 42 . ţinând de asigurarea hranei. Maslow. cu incontestabilă relevanţă. 4) autorealizare referitoare la valorificarea potenţialităţilor. dar şi mai târziu. care vizează construirea unei identităţii proprii. Piaget a demonstrat că mai cu seamă copiii ajung la un înalt nivel de „conştientizare morală”. care ocupă o poziţie privilegiată în structurarea personalităţii individului. dar procesul de socializare solicită şi acţiunea altor agenţi. este grupul de prieteni. În primii ani de viaţă individul este complet dependent de familie. Pe această cale individul devine apt de a participa. protecţiei etc. În cadrul acestui grup ei descoperă respectul şi solidaritatea. înţelegere de către ceilalţi. J. la maturitate influenţa părinţilor este substanţială.socializarea secundară – care constă într-o orientare şi o specializare în vederea asimilării rolurilor pe care individul le va îndeplini succesiv. stabilea patru nevoi fundamentale: 1) fizice. Rolul instituţional al şcolii tinde să se substituie în anumite privinţe familiei. 2) sociale. mai mult sau mai puţin conştient şi profitabil. dovedind o propensiune spre adoptarea unor poziţii de cooperare sau de autonomie cu cei de aceeaşi vârstă şi având acelaşi status.

este parte şi faţetă a socializării de ansamblu a indivizilor. pornografie etc.) pe care le oferă. G. respectiv transmiterea la nivel individual a conţinuturilor culturii politice a societăţii. strict controlată. instituţiile. nesistematică datorată şi familiei şi mediului apropiat dar şi cu o socializare deliberată. de o educaţie civică. partidele politice. în grupurile sociale. Un alt agent de socializare. Alţi agenţi de socializare cu influenţă notabilă şi diferenţiată sunt Biserica. extrem de expansiv. Dacă în familie prevalează orientarea particularizantă. În cazul copiilor şi tinerilor influenţa sistemului mass media este covârşitoare şi cu efecte adeseori negative prin modelele superficiale şi contaminante (formele facile de succes social. aşa cum se întâmplă în regiunile nedemocratice de tip totalitar. 43 . în ultimele decenii se dovedeşte a fi mass media care exercită o funcţie de întărire a aşteptărilor preexistente la nivelul indivizilor.însă în raport cu grupul de adulţi. predomină orientarea universalizantă şi cu finalitate conştientizată. atât cu o socializare incidentală. asociaţiile voluntare. a unor aşteptări şi valorizări ale acestora pe baza cărora se produc opţiuni şi se manifestă anumite preferinţe politice. în special în cele profesionale. Socializarea politică. Avem de-a face aici. sindicatele. funcţiile şi procesele politice. Socializarea în grupul celor de aceeaşi vârstă este un complement indispensabil al socializării în familie. cum se întâmplă în regimurile democratice sau de o îndoctinare politică. Mead sublinia faptul că în grupul de afinităţi cu cei de aceeaşi vârstă apare necesitatea internalizării sistemelor de valori şi norme comunitare dar şi ale subculturii căreia tinerii îi aparţin. a informaţiilor privind structurile. violenţă. H. sistematică. Un aspect important al procesului de socializare priveşte acumularea de cunoştinţe şi internalizarea de norme şi orientări activale referitoare la sistemul politic.

VII. Interacţiunea se păstrează atunci când ambii participanţi (dacă este vorba de o diadă acţională) obţin efecte dezirabile. observă cum reacţionează ceilalţi la toate aceste aspecte şi. La începutul unei relaţii. fiecare participant îşi relevă diferitele faţete ale personalităţii sale. Interacţiunea are loc când o entitate ce acţionează. concomitent. ci acţionează în comun cu ceilalţi. contextul având un rol stimulativ. având fiecare responsabilitatea desfăşurării relaţiei. Dacă există probe 44 . Putem spune că oamenii nu acţionează doar în prezenţa altora. Interacţiunea este condiţiafundamentala pentru dezvoltarea psihică a individului. difuz şi imponderabil asupra lor. competiţie. Eubank a identificat două mari tipuri de interacţiune: 1) cea care conduce la opoziţie (conflict. Interacţiunea este forţa internă a acţiunii colective văzută din perspectiva celor ce participă la viaţa de grup sau activitatea unei organizaţii. de egalitate şi asemănare între protagonştii procesului ce asigură stabilitatea grupului în ansamblul său. 2) cea care conduce la acord (combinaţie. se eschivează de la acţiune. aceasta din urmă îşi întemeiază efectele pe un grad de continuitate. generează un stimul de acţiune răspuns din partea altei entităţi. satisfacţii. INTERACŢUNEA SOCIALĂ ŞI REŢELE SOCIALE Interacţiunea socială este procesul prin care indivizii şi/sau grupurile se influenţează reciproc printr-un transfer permanent de idei. suspendând sau anulând interacţiunea. Avem de-a face cu o co-acţiune. când unii dintre protagonişti se derobează de răspundere. comportând riscuri. subiecţii acesteia influenţând şi fiind influenţaţi la rândul lor de către cei cu care sunt implicaţi prin similaritate între relaţie ce poate fi definită ca biunivocă. fuziune). reacţii. Există însă situaţii de criză. sentimente. Interacţiunea este însăşi substanţa vieţii sociale. un grad sporit de securitate personală. Prin intermediul interacţiunii ambele părţi învaţă sau împărtăşesc stiluri fundamentale de reacţie una faţa de cealaltă. pentru socializarea sa şi învăţarea de către acesta a rolurilor sociale. valorizează trăsăturile personalităţii celorlalţi.

Interacţiunea reciprocă a persoanelor este cea care le leagă pe acestea într-un sistem social coerent şi articulat. în disimetria raporturilor de putere. Bales. indiferent că se are în vedere personalitatea. Această constatare implică determinarea unităţii de acţiune şi elaborarea unui cadru de referinţă care să permită identificarea şi clasificarea conexiunea unei acţiuni cu celelalte. reciproc convenabile.gratificante. într-o situaţie dată. Alte situaţii conflictuale la nivelul interacţiunii sociale îşi au sursa în poziţii divergente de clasă de apartenenţă a indivizilor. O interacţiune este gratificantă dacă participanţii primesc „recompense” superioare „preţului” plătit prin investiţia de afectivitate şi încredere în partenerii cu care au de-a face (exemplul tipic: o asociaţie regrupând prieteni). Studiile asupra interacţiunii sociale examinează cu precădere comportamentele umane în contexte de grup. De ce? Pentru că doar comportamentul. El a 45 . sistemul social sau cultura. rezultanta fiind o co-acţiune pe parcursul căreia protagoniştii devin parteneri şi-şi ajustează permanent poziţiile şi aşteptările. ale reacţiei celorlalţi se răsfrâng asupra sa. consideră că atenţia cercetătorilor trebuie să se concentreze pe actiune – ce cuprinde de fapt interacţiunea – şi pe situaţia în care se desfăşoară acţiunea. Interacţiunea constituie un proces circular. în sensul că activitatea lor devine interdependentă. interacţiunea continuă. dă măsura unei intenţii materializate prin acţiune şi evidenţiază modul în care efectele propriei acţiuni. ceea ce el numea definirea situaţiei. la scară microsociologică. dacă nu ea se întrerupe. Parsons şi de la o sumă de observaţii empirice pe baza unor experimente. O interacţiune negratificantă poate deveni conflictuală. orice acţiune stimulează o reacţiune ce moderează sau modulează acţiunea iniţială. ea nu se produce doar între doi indivizi ci şi între individ şi grup sau între două ori mai multe grupuri. O astfel de situaţie apare atunci când se manifestă dorinţi egoiste de satisfacere doar a propriilor interese (potrivit expresiei latineşti „homo homini lupus”). sau apar din poziţii divergente datorate rolurilor pe care indivizii le ocupă în grup. De fapt Bales reia într-un fel ideea lui Thomas (1931) potrivit căreia în orice interacţiune simbolică se consumă un act de atribuire de sens în context social. plecând de la aserţiunile lui T. În lucrarea sa „Analiza procesului de interacţiune” (1953) R.

prin similitudine cu lumea teatrului şi spectacolului. Eul se prezintă celorlalţi într-o anumită ipostază. Atribuie diferite sensuri aspectelor mediului lor de viaţă pentru ca apoi să acţioneze asupra acestor aspecte în lumina sensurilor atribuite. Elementul cel mai important pentru interacţiunea socială este organizarea imaginii. abordarea dramaturgică este o tentativă de a concilia punctul de vedere structural al interacţiunii sociale. o acceptă. O perspectivă incitantă care s-a bucurat de interes deosebit în comunitatea intelectuală sociologică este cea propusă de E. o prezintă celorlalţi iar aceştia. dacă indivizii cred în identitatea pe care şi-o asumă. acestea sunt reale prin consecinţele lor” (de exemplu: o persoană paranoică obsedată de convingerea că este ţinta unei conspiraţii va acţiona automat de o manieră defensivă). Goffman (1959). Prezentarean unor identităţi diferite în situaţii diferite nu este expresia unei lipse de onestitate. O persoană adoptă o identitate sau conferă altora anumite identităţi. Există un spectacol pentru public şi culise. oamenii sunt capabili să improvizeze în situaţii noi şi neobişnuite. pe această cale influenţând rezultatul interacţiunii sociale. Thomas făcea următoarea constatare: „dacă oamenii definesc situaţiile ca fiind reale. Aşa cum remarca Goodman. De aceea viaţa socială 46 . Ea a fost denumită. De modul în care oamenii definesc situaţiile care-i privesc depinde maniera în care vor interacţiona unii cu ceilalţi. Interacţiunea presupune nu mai puţin reajustarea strategiei mutual convenite şi acceptate pentru atingerea obiectivelor prin încercări şi erori. Adecvarea reciprocă a comportamentelor lor va urma anumite obiective. Deşi structura socială asigură scenarii care fac viaţa socială ordonată şi predictibilă. cu abordarea mai flexibilă a interacţiunii simbolice. ca fiind o abordare dramaturgică.subliniat că sensurile pe care oamenii le atribuie lumii din jur îi determină să acţioneze în anumite feluri. Indivizii joacă roluri diferite în situaţii diferite. într-o anumită lumină şi încearcă să câştige acceptarea sa de către ceilalţi sau acordul acestora pentru un gen de acţiune. Publicul ia cunoştinţă doar de ce vede pe scenă nu şi de ceea ce se petrece în culise. Totul se desfăşoară ca şi cum ar fi o punere în scenă. linii de acţiune pe care ei şi le impun interacţionând. Conceptul central de rol social trimite la ideea de dramă. la rândul lor.

Nici o interacţiune nu se produce la întâmplare. Alte perspectiva asupra interacţiunii sociale se datorează aplicării analizei cost-beneficiu în câmpul relaţiilor interumane. Întrucât indivizii deţin statusuri diferite şi multiple şi ocupă roluri ce conferă relaţiilor interumane anumite semnificaţii. haotic ci previzibil. urmărind anumite beneficii. Altminteri. O altă perspectivă fructuoasă în privinţa interacţiunii sociale propune etnometodologia – un curent în sociologia americană care se axează pe modalităţile cu care oamenii se străduiesc să înţeleagă realitatea socială pe baza ipotezelor fundamentale graţie cărora ei înşişi îşi reglează comportamentul într-o situaţie dată. aducea completarea că oamenii au relaţiile pe care le merită. Blau. Dacă indivizii vor să menţină o relaţie specială. calchiindu-se pe anumite aşteptări de la aceştia (de exemplu: pietonii se aşteaptă ca şoferii să se oprească la culoarea roşie a semaforului).este un amestec de ordine predictibilă şi inovaţie flexibilă. un preţ ce trebuie plătit socialmente vorbind. interacţiunea este invalidă. cooperează sau se contrapun unii altora. Este o altă formulare pentru ceea ce vrea să însemne reciprocitatea în schimbul social. În cazul în care aşteptările normale sunt contrazise sau violate interacţiunea socială realizată trădează existenţa unui alt ansamblu de reguli ce o guvernează şi care doar astfel se devoalează. schimbul social. ceea ce fiecare dă şi ceea ce primeşte în cazul unei interacţiuni reprezentând conceptul-cheie şi miza înţelegerii raţiunilor pentru care indivizii intră în contact. ei trebuie să fie în măsură să ofere partenerilor lor de interacţiune ceva echivalent. P. normele sociale cerând ca beneficiul să fie bazat pe o valoare similară. Interacţiunea este un stabilizator al relaţiilor sociale dar şi un multiplicator al acestora. în 1964. generatoare la rândul lor de consecinţe ce înrăuresc percepţiile şi autopercepţiile respectivelor statusuri şi roluri. Homans a avansat în 1961 conceptul de „justiţie distributivă” potrivit căruia oamenii se aşteaptă să primească beneficii de pe urma interacţiunii sociale. relaţiile ca atare dobândesc consistenţă şi configuraţii stabile ce se dezvoltă independent de interesele imediate ale protagoniştilor interacţiunii. Interacţiunea socială este posibilă pentru că modul de a reacţiona al oamenilor nu este aleatoriu. Tot în aceeaşi ordine de idei. beneficii proporţionale cu costurile implicate de o astfel de situaţie. Noile relaţii 47 .

în principal. având preeminenţă asupra indivizilor. în care legăturile cu alţii sunt intense şi consistente. reţelele au tendinţa de a prescrie roluri sociale. Atunci când. Cu cât o reţea este mai densă. organizarea şi valorificarea resurselor respectivei comunităţi au de suferit. întrucât într-o reţea cu densitate mai mare există mai multe legături pentru fiecare individ decât într-o reţea cu mică densitate. de a impune standarde acţionale. mai impersonale. Ele au la bază postulatul că modelele structurale ale relaţiilor sunt mai importante decât caracteristicile personale. altele – mai distante. altele sunt mai efemere. Reţelele sociale sunt constituite dintr-o multitudine de relaţii având intensităţi şi extensii diferite. 2) Accesibilitatea – vizează numărul de legături între grupuri de doi indivizi dintr-o reţea. neomologate pe parcursul funcţionării reţelei respective. 48 . altele – mai superficiale. socio-demografice ale indivizilor implicaţi. în număr de trei. 3) Sfera de cuprindere a reţelei este dată de numărul de contacte directe pe care fiecare individ le are în cadrul unei anumite reţele. altele – mai laxe. studiile consacrate relaţiilor sociale configurate în reţele au cunoscut o proliferare spectaculoasă. În sociologia contemporană. 1) Densitatea unei reţele este dată de procentajul legăturilor posibile ce ar putea fi create între membrii efectivi ai reţelei. reţelele sociale sunt independente. odată constituite. sporadice. O astfel de textură de relaţii sociale ale unei persoane la nivelul grupului sau în afara lui poartă numele de reţea socială. Cu cât densitatea este mai mare. Unele relaţii sunt mai strânse. mai personalizate. unele relaţii sunt mai intime. Sentimentul de comuniune şi intensitatea trăirii apartenenţei de grup depind de gradul în care indivizii sunt implicaţi şi integraţi în reţele . fragmentare şi nu comunică între ele.sociale se ţes şi intreţes între ele. unele relaţii sunt trainice în timp. Pe de altă parte. Există o serie de caracteristici definitorii ale reţelelor. la nivelul unei comunităţi. unele relaţii sunt profunde. poziţia în reţea fiind precumpănitoare în raport cu alte calităţi şi atribuţii. cu atât mai mare este probabilitatea ca un individ să aibă o sferă mai largă de relaţii. Goodman consideră că acestea ar fi. cu atât mai mare este accesibilitatea.

Interacţiunea funcţionând la scară microsociologică poate furniza modele de difuziune. intimitatea (încrederea mutuală) şi serviciile reciproce care caracterizează relaţia. aceasta depinzând de cantitatea de timp. mobilitate socială şi organizare politică şi coeziune la scară macrosociologică. Reţelele slabe lasă oamenilor o mai mare libertate de acţiune decât relaţiile puternice care exercită presiuni sociale mai pronunţate asupra individului şi sunt mai restrictive. în 1973. care se pot ulterior răsfrânge asupra funcţionării grupurilor mici. 49 .Indivizii importanţi din punct de vedere social sunt cei cu un câmp extins de relaţii. intensitatea efectivă. Reţelele sunt structuri sociale complexe care servesc ca verigă de legătură între micro şi macroniveluri de analiză. Reţelele sociale reprezintă însăşi cheia înţelegerii diferitelor aspecte ale funcţionării mecanismelor vieţii sociale. Granvetter. a oferit elemente preţioase cu privire la „puterea” relaţiilor în reţele.

50 .

Pentru Roncek şi Warre controlul social poate fi echivalat cu „toate procesele de mediere prin care societatea şi grupurile ce o compun influenţează conduita membrilor lor în conformitate cu normele colective”. Este vorba de modul în care societatea şi mecanismele sociale funcţionează pentru reglarea. tehnici. CONTROLUL SOCIAL Ordinea. se referă la condiţiile ce marchează regularitatea şi previzibilitatea conduitei umane. factorilor psihologici interni şi externi. la menţinerea echilibrului elementelor constitutive ale societăţii. adaptarea. Această limitare în plan comportamental a indivizilor se înfăptuieşte prin activarea unor funcţii ale sistemului social – manifeste şi latente – ce impun preeminenţa şi dominaţia normelor graţie cărora viaţa colectivă devine posibilă.VIII. Există condiţionări datorate forţelor şi proceselor fizice din natură. Studierea acestor mecanisme şi forme de determinare a comportamentelor individuale în raport cu exigenţele convieţuirii sociale furnizează indicii revelatoare despre orientarea dezirabilă. a acţiunilor indivizilor în context social. Controlul social priveşte nemijlocit problema ordinii sociale. circumstanţelor spaţiotemporale şi contextelor socio-culturale în care acţiunile indivizilor şi grupurilor se înscriu. frânează sau obstaculează pe de altă parte conduitele indezirabile din punct de vedere social. educaţie). prin intermediul unor procese. în raport cu criterii de oportunitate. Indivizii umani sunt actori liberi în relaţiile pe care ei le dezvoltă de-a lungul existenţei lor sociale. persuasiune. Dealtfel prima definiţie dată controlului social 51 . instruire. programe şi aparate instituţionale adecvate (sugestie. Societatea prescrie şi restricţionează. Accentul cade deci nu atât pe mecanismele controlului social ci pe funcţiile pe care acesta din urmă trebuie să le onoreze în confruntarea cu indivizii ce fac obiectul controlului în cadrul grupului. constituţiei biologice şi manifestării instinctelor naturale. dar libertatea de care dispun nu este absolută şi nici aflată sub zodia arbitrariului. şi organizarea conduitei sociale a indivizilor şi grupurilor. direcţionarea. echilibrul social spre deosebire de ceea ce se întâmplă în regimul animal se realizează prin raţionalitate şi controlul exercitat asupra condiţiilor geografice.

internalizarea. structurilor de îndoctrinare şi încadrare strictă a indivizilor. Dar susţinerea nu este necondiţionată.A. Parsons. reductibil originar la tendinţele de conformare sau de devianţă la care în mod conştient sau nu indivizii subscriu. Ea este pregătită şi devine posibilă datorită modelelor normative instituţionalizate care sunt în măsură să permită conformitatea sau devianţa socială. Mead. acestea din urmă decurgând din modelele urmate şi împărtăşite. controlate de partidul mic şi statul totalitar. o reacţie defensivă – ca răspuns la acţiunile distructive şi agresive ce vin din exterior. reprezentat de K. Wolff accentuează asupra faptului că mecanismele controlului social.de către E. H. Parsons are ca element de referinţă procesul de socializare. funcţiile sociale ale controlului sunt reduse până la dispariţie fiind transferate instanţelor politice. Aspectele de prevenire sau de anticipare ale mecanismelor de control social constau. ajutorul şi înţelegerea pe care pacientul le primeşte din partea terapeutului). paradoxal. Conservarea Eului prin intermediul unei relaţii de solidarizare cu ceilalţi conduce la o minimizare a insecurităţii (dragostea maternă resimţită de copil. Ross. o teorie a controlului social trebuie formulată în raport cu o stare de echilibre a unui sistem sau subsistem. mai mult decât orice. procesul de socializare. care furnizează într-o situaţie de anxietate un fundament de siguranţă de sine. unde. Homans. Acestei viziuni i se alătură o întreagă pleiadă de sociologi şi psihologi americani: Burgess. având de îndeplinit o funcţie precisă la scara sistemului social. în învăţarea a ceea ce nu trebuie făcut şi în ceea ce trebuie făcut în sensul pozitiv al socializării. Un alt curent sociologic. ale limitărilor şi condiţionărilor impuse indivizilor sunt de natură socială. Pentru a fi validă. manipularea simbolurilor. Permisivitatea faţă de individ este riguros limitată. T. În analiza pe care o face mecanismelor de control. Un prim aspect fundamental surprins de Parsons la acest capitol este „susţinerea”. Forme extreme ale controlului social sunt prezente în toate regimurile dictatoriale. influenţând acţiunile acestora: utilizarea sancţiunilor. Există deci un echilibru între 52 . are în vedere acest caracter de „dominaţia socială”. Motivaţiile Eului sunt mai mult sau mai puţin controlate pentru a se vedea în ce măsură modelele normative sunt respectate sau nu. un sociolog american de la începutul secolului al XX-lea.

Gurvitch. Sociologul american T. membrii lor depăşesc tensiunile. În ceea ce priveşte formele controlului social acestea variază independent de tipuri. Deşi în viaţa socială sunt dificil de separat. impunându-se luarea în considerare a rolului stereotipurilor şi simbolurilor culturale. cunoaşterea. a actelor prin intermediul cărora acestea sunt cultivate şi aplicate şi cu ajutorul cărora societatea globală. fantasmele. ştiinţa.ariile de permisivitate şi cele de restricţionare. Bottomore distinge între tipurile de control social. sentimentul 53 . opinia publică poate să degenereze în violenţa mulţimii. autoreplierea şi autoapărarea generează un simţ al restricţionării. Din această perspectivă controlul social trebuie departajat de sistemul de reglementare a comportamentului prin mijloace de forţă. dreptul. moderne. În fapt sancţiunea ultimă în drept este constrângerea fizică. religia sunt definite ca tipuri de control social. grupurile parţiale. bisericile şi instituţiile religioase. tipurile şi formele de control. şcoala. partidele şi sindicatele sunt mijloace ale controlului social. familia. religia. Un alt punct de vedere demn de interes în teoria controlului social aparţine sociologului francez G. este ceea ce Parsons numeşte „limitarea reciprocităţii”. agenţii şi mijloacele ce permit aplicarea sa. Refuzul transferului de ostilitate este un moment decisiv în procesul controlului social. Pentru Gurvitch factorul central al tuturor proceselor de integrare socială este controlul social. El distinge între mijloacele. Morala. Astfel. cunoaşterea. Biserica. datorită refuzurilor arătate de ceilalţi. educaţia. Îl regăsim sub forma religiei şi magiei în societăţile primitive şi extrem de diferenţiat în societăţile complexe. Aceste trei elemente fundamentale ale controlului social – susţinerea. alte organizaţii specializate. asociaţiile. Ostilitatea generată de către Eu nu va fi modificată de către celălalt prin refuzul acesteia ci prin supunerea şi dominarea Eului. opoziţiile şi conflictele. controlul social poate fi definit ca esenţa tuturor modelelor şi simbolurilor sociale. familia – unde se realizează socializarea iniţială a noilor generaţii –. morala. Tipurile principale sunt obiceiurile şi opinia publică. dreptul. sistemul de instruire şi sistemul politic. educaţia. Aştepările nesatisfăcute ale Eului. suspiciunile legate de posibila ostilitate care ar putea să vină din exterior. permisivitatea şi limitarea reciprocităţii reprezintă tot atâtea funcţii latente ale sistemului social în care se înscriu indivizii.

în mod individual sau colectiv. legi emanate din parlament. propagandă. academice. Constrângerea fizică. Controlul conştient – înţeles ca atare de către indivizii sau grupurile sociale care îl manipulează. reclamă uniformitate de conduită. decizii ale tribunalelor. în grupul religios în politică. 6.religios în persecuţie religioasă şi arderea pe rug a ereticilor. este cazul unei dictaturi militare în care grupul conducător. este mai curând o reacţie spontană la stimuli ce provin de la persoanele din jur. pentru a-şi păstra dominaţia. Există forme de control bine organizate ce folosesc tehnici moderne de publicitate de care chiar persoanele controlate au cunoştinţă. tradiţiilor. pentru a fi eficientă. regulile de castă funcţionează. religioase). 2. revelaţiilor etc. Controlul inconştient – manifestat la nivelul indivizilor controlaţi. Controlul formal. contractuale. militare. sportive. economice etc. neorganizat. fără intervenţia sau iniţiativa sursei stimului ce evidenţiază o conduită complacentă. politice. 3. Este un control real. profesionale. are nevoie de a fi justificată în termeni de valori unanim acceptate. realizându-se în prezenţa lor sau operelor lor vizualizate. 4. Este de asemenea cazul folclorului. codurilor morale. utilizarea unor mijloace de persuasiune şi manipulare. obiceiurilor. Scopul său este de a obţine de la indivizii controlaţi un anumit nivel de conformitate. 5. Se recurge la o gamă extinsă de modalităţi de acţiune: publicitate. politice. dincolo de recursul la forţă. neoficial şi neinstituţional îmbracă diferite forme (imitarea adulţilor 54 . O formă elementară este sugestia. Controlul situaţional – caracterizează anumite situaţii sociale. convenţiilor. în familie. necesită. atunci când normele convenţionale. Controlul de grup – acţionând atât la nivelul grupurilor primare cât şi secundare: religioase. dar cauzal. alte manifestări – reacţia gregară la anumiţi stimuli în psihologia mulţimilor. solicitări ale organizaţiilor. venind din trecut sau din prezent. Controlul personal – exercitat de persoane vii sau moarte (cum ar fi marile figuri istorice. Modalitătile controlului social sunt următoarele: 1.

aluzii. La un nivel mult superior. pedagogice. vorbe. încurajări. de ameninţare cu forţa şi servere sancţiuni care pot culmina cu pedeapsa capitală. prin stabilirea de standarde fizice. Statul este suprema organizare instituţională în sfera civilă. gesturi. drept cutumiar etc. mituri. simbolizări. convenţii. idealuri.de către copii. se pot transforma în artefacte simbolice pentru a suscita emoţii. 7. fie uzând de forţă de presiuni fizice şi psihice mergând până la ameninţarea cu moartea. satirizare şi. comenzi. incitare. exemple. sloganuri. stereotipuri. nu neapărat organizate. structuri sociale consolidate în timp de tipul: legende. proverbe. alteori se recurge la forme intenţionale. sentimente (precum în cazul expresiilor artistice. interese sublimate ale puterii grupurilor. convenţii sociale. forme socio-culturale şi subinstituţionale. stabileşte legi constituţionale şi produce reglementări juridice. la un anumit nivel. de persuasiune. promisiuni care. universale ale acţiunilor bazate pe considerente morale imperative şi utile în vederea obţinerii unui consens general. acuzare. tradiţii. simbolurilor religioase. mai presus de toate. etico-religioase. interese. sugestii. fără vreo presiune fizică sau psihică. dispunând totodată de organele şi de forţa necesară pentru a le aplica. matrimoniale. insinuare. a căror conduită este dăunătoare. Controlul social se exercită fie de o manireă cvasiimperceptibilă. inhibă sau interzice forme de comportament antisociale.). Aceste forme de control sunt realizabile cu ajutorul instituţiilor. acţionând direct asupra indivizilor antisociali sau incomplet socializaţi. cărţilor). Între cele două extreme există o întreagă gamă de mijloace de control combinate: sugestii. lezând drepturile şi interesele celorlalţi. Natura controlului se relevă a fi: 1) negativă – procesele care. principii. discutare. politice. Controlul instituţional – ansamblul de consemne sociale constituite şi organizate în timp pentru menţinerea ordinii sociale şi funcţionarea fiecărui sector al vieţii sociale. economice. parabole. Este vorba de instituţiile familiale. în mod deliberat. limitându-se la aluzii. frânează. controlul social uzează de abstracţii ce se manifestă prin credinţe sociale. comprimă. simbolurilor şi funcţiilor. sfaturi. ridiculizare. 55 . dogme. promisiune. moravuri.

există multe astfel de forme de control intelectual. dezirabilă şi sănătoasă. prădătoare – care vin în contradicţie cu interesele celorlalţi indivizi şi ale grupurilor. violând normele legale şi morale. cu caracter conflictual: controlul exercitat de către unele asociaţii profesionale. 56 . clientele. al speculatorilor.2) pozitivă – procesele intenţionale de persuadare. slujesc unor indivizi. clici. vizând restructurarea societăţii. propagandă. cenzură. 2) controlul reglator de menţinere – folosirea de tehnici şi instrumente de control în interesul societăţii. inducere. intimidare. publicitate. menţinerea ordinii sociale la un minim nivel. Obiectivele controlui social sunt de mai multe feluri: 1) profitoare. corupţie. revoluţionare din punct de vedere social. reformării ordinii sociale: mişcările sociale reformiste. practic toate tipurile de control pot fi utilizate în scopuri antisociale. monopol. 3) control reorganizator – în scopul reorganizării. al elementelor insuficient socializate ce constituie o ameninţare pentru ordinea şi bunăstarea societăţii. fraudă poltiică. exercitare şi motivare a indivizilor şi grupurilor. controlul paraziţilor sociale. dictatoriale. generând o conduită acceptabilă. maşina politică a statului ce uzează de violenţă. criminalilor. speculative. sindicate. stimulare. teamă.

Din contră. îmbrăcând forma unei idei-forţă. rupţi de ceilalţi. militează pentru schimbarea unor circumstanţe naturale şi sociale. modul de a fi al acestuia la incidenţa contactelor şi relaţiilor cu ceilalţi. să coexiste unii alături de alţii. Instinctul de agregare al omului este elementul de bază al comportamentului colectiv. prin care un individ intră efectiv în relaţie cu ceilalţi. prin aceea că se generalizează. solitari. fiind la rândul său influenţată. în situaţiile informale relevându-se ceea ce sar numi un comportament social elementar. Indivizii nu se limitează. a comportamentului colectiv. Aceasta din urmă este modalitatea prin care o persoană influenţează pe alta. dorinţe. Astfel. prin dinamica existentă între grupuri şi situaţiile de masă. comportamentul colectiv trebuie privit prin prisma modului în care acesta este ghidat de credinţe. Definiţia avansată de către sociologul american N. în conformitate cu caracterul şi poziţia grupurilor 57 . COMPORTAMENTUL COLECTIV Procesul de interacţiune socială are ca principală ipostază predilect comunicarea umană. tind să conserve anumite condiţii. judecăţi referitoare la situaţii sociale. Smelser este edificatoare în această privinţă: „definim comportamentul colectiv ca o mobilizare pe baza unei credinţe ce redefineşte acţiunea socială”. energizante.IX. Aceste credinţe se deosebesc radical de altele ce ghidează diferite tipuri de comportament uman. cu o încărcătură aproape „magică”. ca membri ai unui grup. Alţi autori tratează problematica aceasta. aşteptări. ei acţionează şi reacţionează în interiorul unor grupuri organizate diferit. Unii autori în domeniu sunt tentaţi să atribuie comportamentului colectiv zona manifestărilor individului în grup. proiecţii mentale.

Termenul de devianţă se referă explicit la orice variaţie a comportamentului. de opinii. au demonstrat că este posibil ca o normă să se formeze chiar în absenţa unor presiuni sociale directe şi vizibile. rezistenţă la devianţă şi agresivitate potenţială. sentimente. Modelele respective slujesc la menţinerea structurii verticale a acestor grupuri. Apar manifestări de conformism. 58 . În grupurile instituţionale. care nu este doar simptomatic. de la excentricităţile unor indivizi bizari la manifestările de cruzime ale criminalilor. asistăm la apariţia progresivă a normelor colective şi a procesului de conformizare. precum Asch. Unii cercetători. Orice comportament care se abate de la normele colective poate fi definit ca deviant. aceste modele iau forma unui consens acceptat. a fiecărui individ din grup. Un factor fundamental al determinării comportamentului indivizilor în grup şi al grupului ca atare este coeziunea (înţeleasă ca legătură a indivizilor dintr-un grup) care se manifestă prin intermediul unui comportament colectiv împărtăşit. Operaţiunea prin care normele sunt promovate şi impuse poartă numele de transfer normativ. ci reprezintă un element dinamizator. Se poate identifica deci o cauzalitate circulară: direct marcate de un gen de presiune internă. pentru a se integra în respectivele grupuri. în raport cu norma. direcţionată spre exterior. Procesul de transmitere a normelor cuprinde mai multe componente (faze): 1) definirea aşteptărilor şi comportamentelor în cauză. 2) controlul gradului de conformitate. dar variaţiile specifice sunt situate în afara câmpului comportamentelor tolerate în mod curent în grup şi care sunt în conformitate cu normele acceptate. limbaj. există o întreagă gamă de manifestări ale devianţei. în curs de constituire. în raport cu care noii veniţi trebuie să adopte o atitudine de supunere.cărora le aparţin. printr-o uniformitate comportamentală. mai mult sau mai puţin spontană. Conformismul se traduce prin prezenţa sau emergenţa unor norme şi modele colective specifice. pe axa dominaţie-obedienţă. aceste comportamente individuale în colectivitate contribuie la întărirea acestei presiuni şi la cristalizarea grupului. Funcţia colectivă a conformismului se exercită simultan asupra resorturilor operative şi afective ale coeziunii. 3) aplicarea de sancţiuni (premiale sau punitive) comportamentelor conforme sau deviante. În grupurile spontane.

În afara factorului „coeziune” pot fi identificate şi alte elemente: cunoaşterea normelor de grup şi identificarea cu liderii. parte limitele participării nu sunt prea clare. Nici normele ce ghidează comportamentul colectiv ca atare nu sunt atât de bine reprezentate. Unii autori au ajuns la concluzia că factorii care influenţează norma de grup sunt forţa şi claritatea mesajelor emanate de la lideri şi receptarea acestora de către membrii grupului. dacă o comparăm cu aceea a organizaţiilor sociale. Cea mai importantă şi încărcată de dramatism formă de comportament colectiv este mulţimea – o adunare spontană. O altă dimensiune a comportamentului colectiv. este dinamica fenomenului de masă. Fenomenologia masei este actualmente extinsă asupra unor vaste câmpuri problematice. În această situaţie. 3) expresive – se manifestă în raport cu evenimente ce au încărcătură emoţională. 4) active – adunări de indivizi marcate de pulsiuni. pasageră şi neorganizată de indivizi aflaţi în raporturi de contiguitate şi care se raportează la un centru comun de interes. un grup de grevişti). fiind uneori slabe sau de dată recentă constituite. 5) protestatare – cuprind atât elemente caracteristice ale mulţimii convenţionale cât şi ale celei active. studiată de psihologi şi sociologi. existând o anumită ambiguitate între cei ce participă şi cei ce asistă la un eveniment intrând în categoria comportamentului colectiv. agresivitate şi spirit distructiv (ex. Comportamentul colectiv presupune o interacţiune în care angajarea participanţilor este temporară. mulţimea ce priveşte un accident). acţiunile indivizilor ce le compun se supun unor norme sociale. spectatorii unui film). Pe de altă. prezintă un grad un grad moderat de organizare (ex. Există mai multe tipuri de mulţimi: 1) întâmplătoare – formate în mod spontan. legate de un eveniment oarecare ce atrage atenţia mai multor indivizi. nu întotdeauna conştientă şi limitată ca amploare. 2) convenţionale – constituite pentru atingerea unui scop precis. între care există slabe legături şi care arareori se finalizează cu o acţiune colectivă coerentă (ex. iar interacţiunea participanţilor este redusă (ex. Se vorbeşte de societatea de 59 . coeziunea însăşi apare ca o identificare a indivizilor cu grupul şi ca acceptare de către aceştia a liderilor. sunt mulţimi mai puţin organizate decât cele convenţionale (ex. o mulţime care linşează o persoană). suporterii unei echipe de fotbal).

Le Bon sesizează faptul că „mii de indivizi separaţi pot la un moment dat şi sub influenţa unor certe emoţii violente. aglutinaţi în masă influenţează direct asupra acţiunii de masă. a credinţelor religioase. să dobândească numite caracteristici. rezultantă în mare parte a progresului ştiinţei şi industralizării. Conştiinţa sa sucombă. procesele sociale în act trebuie înţelese în modul în care raporturile proprii indivizilor izolaţi. cauza acestui proces ce pare irezistibil şi care ameninţă să facă superfluă orice etică trebuie căutată în substituirea izvoarelor inspiratoare ale societăţii. nelegate de semnificaţia termenului de viaţă singulară”... Configuraţiile de grad secund. Masele sunt apropiate naturii specifice. de omul-masă. subiect al legii unităţii mentale. 60 . Tema motivaţiilor inconştiente ale masei a fost abordată şi tratată de gânditorul francez G. El analizează sensul curent al termenului de mulţime – o reuniune de indivizi oarecare – contrapunându-l celui sociologic şi psihologic care presupune o anulare a individualităţii în favoarea unui „suflet colectiv”. După opinia sa. de partide de masă. politice şi sociale de către noile condiţii de viaţă şi de gândire. Aceste colectivităţi sunt gândite şi simţite ca purtătoare de valori durabile. finale.. predomină starea de inconştienţă orientată prin sugestie şi contagiune emoţională iar tendinţa ce se manifestă este transformarea imediată în acte a ideilor ce au fost sugerate. adică principalelor dorinţe ale oamenilor ce le compun.masă. el devine un automat lipsit de voinţă proprie care se lasă contaminat de emoţiile stârnite într-o situaţie dată. grupurile. ale procesului de socializare. El anticipa emergenţa unei „ere a maselor”. sunt mai îndepărtate de jocul variabil al raporturilor individuale prin aceea că fac ca organizaţia să-şi impună indivizilor regula sa de acţiune. Configuraţiile supreme. colectivităţile sau entităţile abstracte se bazează pe o ideologie susţinută de componente şi care formează colectivităţile într-un mod cu totul impersonal. Individul în mulţime îşi pierde identitatea. Individul îşi pierde autonomia acţională. de cultura de masă. ale unei mulţimi psihologice (masa)”.. von Wiese consideră că „în cazul masei. cum ar fi de exemplu un mare eveniment naţional. Le Bon în lucrarea sa „Psihologia mulţimilor” (1895). de comunicarea de masă. Sociologul german L. cât mai depărtat posibil de individul singular empiric.

Pentru moment. în lucrarea sa „Psihologia de masă şi analiza eului” insistă asupra profundelor schimbări psihice pe care individul le suportă în mulţime. impulsurile sadice. în care coeziunea reclamă chiar o coerciţie exterioară. masele provoacă prăbuşirea acestuia. 3.Spre deosebire de Marx. deviată conform unui caracter originar. 2. Biserica şi Armata sunt. Plecând de la constatarea că fascismul a fost o mişcare „difuză şi susţinută de masele umane”. Un discipol al lui Freud care a căutat să concilieze teoria maestrului cu marxismul într-un hibrid intelectual ce avea să fie denumit freudo-marxism. Freud distinge între masele tranzitorii şi durabile. maltratate şi potrivnice insignifiantelor amabilităţi ale falsului liberalism. capacitatea intelectuală se diminuează. Le Bon consideră că „masele acţionează ca microbii ce accelerează disoluţia corpului bolnav sau a cadavrelor. pulsiunile. Reich crede că principala cauză a ascensiunii acestuia o reprezintă căderea la scară socială a primului stadiu superficial. senzualitatea lascivă). Sub influenţa lecturii cărţii lui Le Bon. stratul intermediar de pervesiune (inconştientul freudian. „în rebeliunea maselor de animale umane. capacitatea de a iubi şi de a urî raţional). cooperare şi tot ceea ce este fructul educaţiei). O contribuţie importantă la înţelegerea fenomenului de 61 . mase artificiale. potrivit considerentelor freudiene. ambele tendinţe având efecte egalizatoare asupra celorlalţi indivizi din sânul masei. socialitatea înnăscută. şi mase neomogene. stratul profund biologic (tendinţele înnăscute. forţa oarbă a numărului devine singura filosofie a istoriei”. La originea mentalităţii de masă. W. care vedea în mase substratul clasei care dobândind conştiinţă de sine determină o profundă mutaţie socială. între masele omogene – compuse din indivizi asemănători. cruzimea. Freud. Freud plasează sugestia-mecanism prin care în individ se produce o translaţie inconştientă de energie libidinală. Reich a avansat în lucrarea sa „Psihologia de masă a fascismului” o schemă de interpretare ce face trimitere la trei straturi ale fiinţei umane: 1) stratul superficial (reprezentat de socialitate. se dezvăluie stratul caracterial al pulsiunilor secundare”. Când edificiul unei civilizaţii este fisurat. părintele psihanalizei S. între masele naturale şi masele artificiale. Afectivitatea sa înregistrează cote de exaltare.

Alături de aceste teorii clasice asupra fenomenului de masă –teoria contagiunii lui Le Bon. Pretenţia omului-masă de a fi perfect nu derivă din convingerea unei finalităţi euristice ci din cotropirea conştiinţei sale de locuri comune. Minorităţile sunt indivizii sau grupurile de indivizi particularmente calificaţi. Trecând de la dimensiunea cantitativă la cea calitativă. ura – scăpate de sub constrângerile sociale care leau ţinut sub control). O altă teorie demnă de atenţie. Allport) care au căutat să explice comportamentul colectiv ca fiind rezultatul acţiunii unor indivizi cu aceeaşi stare de spirit. Iar revolta maselor este nu un protest faţa de o civilizaţie revolută ci manifestarea gregarităţii care aspiră să ia locul vechilor elite culturale. „Societatea – spunea el – este întotdeauna o unitate dinamică a doi factori: minoritatea şi masa. care sunt atraşi într-o situaţie şi acţionează în comun. Ele se impun atunci când apar şi nu apar atunci când se impun. Ortega Y Gasset operează cu două entităţi sociologice: minorităţile şi masele. impulsurile emoţionale. datorită asemănărilor prexistente la nivelul personalităţilor lor (ex. stăpâniţi de patimi şi împinşi să acţioneze de anumite predispoziţii. Masa se identifică astfel. teoria psihanalitică a lui Frud şi teoria masificării lui Ortega Y Gasset – s-au dezvoltat şi altele precum teoriile convergenţei (Martin. Masa este ansamblul de persoane non-particularmente calificat”. pretinzând că pe această cale pot fi soluţionate toate probleme sale. prejudecăţi. deformări de idei sau vocabule lipsite de conţinut. ci tinde să repete în sine un tip generic. privitoare la comportamentul colectiv. Comportamentul lor colectiv se datorează normelor sociale care apar din interacţiunea participanţilor la un eveniment colectiv. putem deci deduce că aşa-zisul om-masă nu se diversifică în raport cu alţi oameni. Formele de comportament colectiv sunt următoarele 1) zvonul – o informaţie ireală din surse anonime care se propagă 62 . El atrage atenţia asupra pericolelor ce pândesc societatea contemporană datorită procesului de masificare. numită şi teoria normei emergente. este cea avansată de Turner şi Killian la sfârşitul anilor ’50 – începutul anilor ’60 ai veacului trecut. Mulţimile nu sunt conglomerate de indivizi iraţionali.masă în lumea modernă a adus Ortega Y Gasset autorul celebrei cărţi „Revolta maselor”. în politică în primul rând cu statul.

anemie. Aceste sfere şi niveluri de identificare teritoriale vor varia de la individ la individ. Comuna – ca nivel de bază al organizării politicoteritoriale – nu este o formă tradiţională de „organizare” şi „dezvoltare” a comunităţii. „controlul social”. „organizarea” şi „dezvoltarea” comunităţii nu reprezintă altceva decât o manifestare a modului de operare a puterii politice în sistem. este adevărat sau fals dar originea şi validitatea sa sunt greu de stabilit. diviziune a muncii. comportamentelor implicate în „dezvoltarea” şi „organizarea” grupurilor sociale. de un aparat tehnic – căruia să i se încredinţeze gestionarea problemelor localităţilor care să se înscrie realmente într-un proces de „specificare instituţională” corespunzător etapei actuale de dezvoltare. dezorganizare. Oamenii politici tradiţionali. autarhie) constituie din punct de vedere logic şi istoric o formă intermediară prin care sistemul se serveşte pentru a raţionaliza controlul la scară locală. Ea este gestionată nu de sociologi. o profesionalizare corespunzătoare exigenţelor managementului public modern. generând reţele de infrastructură. ci de „autorităţi locale” şi politicieni. care nu vor coincide cu necesitate. consilierii locali nu deţin în genere pregătirea socio-psiho-pedagogică necesară pentru a rezolva probloemele de percepţie a valorilor. oficii) constituie un exemplu de „specificare instituţională”. Unele dintre aceste sfere pot funcţiona doar dacă se concretizează în teritoriu. masificare ce caracterizează ambientul urban-industrial occidental în faza de maximă dezvoltare şi în care se manifestă fenomene legate de efectele migraţiei dinspre rural spre urban. tehnocraţi. tehnicienii „comunali”. experţi.în mod informal. Este nevoie de o nouă clasă politicoadministrativă. diferenţiere funcţională. Ce ne rezervă însă viitorul în privinţa raportului dintre individ şi comunitate? Probabil că individul îşi va împărţi sentimentele de identificare şi apartenenţă comunitară între o diferite sfere teritoriale sau de alt gen. a instituţiilor specializate (agenţii. În viziunea sistemică. În al doilea caz este vorba de depăşirea stării de dezagregare. Instituirea de nivele de autonomie locală (autoguvernare. „şocul cultural”. „organizarea comunitară”. administratorii. Accentul studiilor consacrate acestor fenomene cade pe ceea ce se cheamă „patologia socială”. în „noduri” de servicii 63 . individualism. Există aici o diferenţă de ordin profesional dar şi funcţional. de comunicaţii. Emergeţa profesioniştilor şi a organizaţiilor comunitare. aşteptărilor.

sociale. Construirea unei astfel de infrastructuri. Experienţa Uniunii Europene este cât se poate de edificatoare în această direcţie. cu aureola lor de unicitate. SCHIMBAREA SOCIALĂ PROCESUL DE MODERNIZARE Ca ştiinţă ataşată rigorilor studierii totalităţii sociale văzută ca un ansamblu de relaţii. alimentând nostalgii să se coaguleze în forme şi organisme socio-teritoriale deschise spre contacte şi modernizare. sociologia este prin 64 . XI. vechiul cartier – şi comunitatea naţională. forme de asociere umană şi activităţi ce solicită eforturi conjugate şi concertate ale indivizilor şi grupurilor. statul care tinde să transfere o serie de prerogative altor organisme de guvernare teritorială se vor dezolta noi nivele şi structuri intermediare de tipul regiunilor subnaţionale sau transfrontaliere. interacţiuni. organizarea teritoriului reclamă ca entităţile izolate ale comunităţilor de apartenenţă. dincolo de frontierele lor convenţionale. Între comunitatea locală tradiţională – mica aşezare rurală.

4) schimbarea socială finalistă (scolastica. Tönneis. pitagoreicii. Comte vorbea de trei stadii în cursul istoriei omeneşti: teologic. L. orientată spre surprinderea stării dinamice a societăţii. fie stadii sau faze ale schimbării sociale. A. progresive. Ogburn). 7) schimbarea socială în spirală (Ibn Khaldun. pozitiv. Bardis grupează 8 orientări teoretice ale căror origini se pot regăsi chiar în gândirea filosofică precomtiană: 1) evoluţionismul sau schimbarea socială uniliniară (reprezentată de Hegel. Spengler. Indiferent de terminologia uzitată. Cicero. H. O. – schimbarea a reprezentat o miză teoretică şi o provocare permanentă pentru sociologie. în gândirea sociologică. Nietzsche). Schimbarea este o componentă intrinsecă a existenţei sociale. la servajul feudal. Marx). M. societatea industrială şi. Un tablou sinoptic al teoriilor schimbării sociale. 2) evoluţionismul discontinuu (având drept scop schimbarea pentru înfăptuirea unei utopii. V. Toynbee. la sclavagism. de la un comunitarism primitiv. C. L. progres. Comte.excelenţă. Există acumulări cantitative şi prefaceri calitative. Heraclit. Sorokin). Gumplowicz. Ward. Ca atare. F. Platon. de sinonimele imaginate – evoluţie. Durkheim. Varietatea interpretărilor asupra conţinutului şi semnificaţiilor conceptului de schimbare socială este de-a dreptul deconcertantă. 8) schimbarea socială ciclică (Anaximandru. dezvoltare. principal exponent – K. Park). Gini. Democrit. Pareto. Dacă facem o scurtă incursiune în istoria sociologiei vom constata că mai fiecare dintre gânditorii proeminenţi a imaginat fie o schemă. F. 5) schimbarea socială în zig-zag (R. la exploatarea capitsalistă pentru ca pe baza revoluţiei socialiste să se ajungă la societatea comunistă. Spencer). modificări de durată şi graduale sau brutale şi profunde la nivelul realităţii sociale. în 65 . K. C. modernizare etc. A. F. Marx identifica fazele schimbării prin treceri succesive. J. metafizic. obsesiv am putea spune. fără clase sociale antagonice. R. Dewey). întocmit de sociologul P. 3) şcoala dihotomică (ce fixează un punct de plecare şi unul de sosire (E. Aristotel. Cooley. Weber. problematica schimbării sociale a fost prezentă. stoicii. Spencer propunea o paradigmă a schimbării ce avea în vedere societatea militară. Vico. încă de la începuturile sale. 6) schimbarea socială neregulată (în care spre deosebire de cea precedentă variaţiunile nu se repetă ci sunt graduale şi cumulative (W. Babson). A. P.

caracterizată de o solidaritate organică. Perspectiva structural-funcţionalistă (Parsons. Pentru H. Noile structuri pot remedia disfuncţiile structurilor precedente. H.final. Tönnies schimbarea socială consta în trecerea de la comunitate la societate. societatea se prezintă ca o structură cadrilată. ce presupune totodată o reconstrucţie instituţională în lumina unor principii raţionale şi etice. la o fază a controlului deliberat şi administrativ. societăţii moderne. având o solidaritate mecanică. Maine credea că schimbarea se produce ca trecere de la societate bazată pe status la una bazată pe contract. în special prin trecerea de la o fază în care prevalau consecinţele imprevizibile ale comportamentului. societatea etică. Pentru F. După cum uşor se poate remarca. respectiv o dominaţia a raţiunii. Dimensiunea istorică a procesului este net marcată. Durkheim contrapunea societatea tradiţional segmentară. El consideră că schimbările (revoluţionare) prevalează asupra integrării orizontale realizate în virtutea interdependenţei şi solidarităţii organice a diferitelor organizaţii funcţionale. Într-o manieră similară W. la depotism şi cetăţenie iar M. Ward conceptualiza schimbarea având ca repere stadiul tradiţional şi cel modern. ale cărei dimensiuni ortogonale sunt stratificarea verticală (ierarhia socială) şi stratificarea orizontală (organizaţiile funcţionale). Galtung) propune conceperea schimbării sociale ca un proces de ajustare a unei matrici structural-funcţionale în vederea eliminării disfuncţiilor. la rândul lor alte disfuncţii. L. Sumner propunea pentru schimbarea socială o perspectivă în termenii trecerii de la dominaţia instinctelor şi obiceiurilor. dar pot genera. Schimbarea apare deci ca o solicitare neîntreruptă de soluţionare a disfuncţionalităţilor unui sistem dinamic. Giddings identifica trei stadii evolutive: militar-religios. Janne. la moravuri şi instituţii intemeiate pe legi. Acesta este un proces continuu. E. Funcţiile pozitive pot să se estompeze în vreme ce funcţiile negative pot provoca acumularea de frustări. elementele comune ale conţinutului procesului de schimbare socială vizează trecerea de la o societate preponderent tradiţională la una preponderent contractuală şi raţională. Weber ca trecere de la tradiţional la raţional. Hobhouse vedea schimbarea ca trecere de la sistemul de rudenie. H. G. L. Adesea valorile şi cultura ierarhiei verticale sunt şi cele ale societăţii globale pe care aceasta o 66 . liberal-legal şi economic-etic. Merton.

O schemă demnă de interes este cea propusă de Boskoff: schimbarea socială se întemeiază pe identificarea surselor valorilor şi comportamentelor inovatoare (surse externe. Etzioni dinamica socială poate fi analizată din mai multe unghiuri de vedere. 3) inovaţii impuse din exterior în sisteme sociale ale căror grupuri instituţionale sunt inapte să controleze efectele inovaţiilor. tehnice şi manageriale). 4) schimbarea planificată. Există. biunivocitatea sau univocitatea comunicării între diferitele niveluri de organizare. în interiorul sistemelor sociale caracterizate de prezenţa unor grupuri instituţionale incontestabile. unificând abordarea istorică a schimbării sociale cu cea structural funcţională. Între izvoarele valorilor şi comportamentelor inovatoare sunt menţionate: specializarea rolurilor pentru satisfacerea nevoilor funcţionale. compoziţia şi permeabilitatea elitelor sunt totuşi variabile ce pot explica facilitarea sau nu a inovaţiei în faza de control. Pentru A. o susţin şi o promovează drept criteriu unificator. Boskoff propune chiar o tipologie a situaţiilor de schimbare socială.controlează prin mijloace juridice şi politice (drept şi stat). Avem de a face cu schimbări produse în sistemul social pentru menţinerea de către acesta a propriilor limite şi modele (homeostaza). Există însă şi o perspectivă sistemică referitoare la schimbarea socială. în fine. schimbări ce derivă din 67 . Există. Ea furnizează un cadru conceptual mai vast. percepţia ineficienţei (disfuncţii). schimbări în mecanismele înseşi de homeostazie şi ultrasensibilitate în vederea creării unei noi unităţi. secularizarea. acţionând la nivel societal. Gradul de birocratizare. pe procesul de filtrare şi control al anumitor inovaţii (la nivel instituţional) şi pe reverberaţiile lor structural-funcţionale (adaptarea structurilor la inovaţii). de asemenea schimbări structurale produse de către sistemul social pentru garantarea supravieţuirii lui în faţa unor sfidări externe sau interne (ultrasensibilitatea). 2) tensiuni structurate în sisteme sociale cu bariere rigide de îndiguire sau suprimare a inovaţiei din partea nivelurilor instituţionale dominante. cu valenţe pragmatice: 1) o schimbare graduală şi ordonată în sistemele sociale caracterizate de relativă izolare şi prezenţa unor grupuri instituţionale stabile. ce dezvoltă ele însele inovaţia. cantitatea resurselor destinate fiecăreia dintre acestea din urmă. cvasi-complet. conflictualitatea între ariile funcţionale de satisfacerea nevoilor. competiţia pentru dominaţie la nivel instituţional.

Caracteristicile acestei strategii sunt: implicarea beneficiarului schimbării în elaborarea programelor de schimbare şi colaborarea între agentul schimbării şi beneficiarul acesteia (soluţia este rodul concertării unor eforturi pe baza lucrului în echipă. Prima dintre ele decurge din discursul iluminist şi liberal. morale) chiar dacă formele de manifestare sunt diferite. F. politice. atât la nivelul pesonalităţii umane cât şi la nivelul sistemelor sociale. Chin identifică trei strategii fundamentale de schimbare: 1) empirico-raţionale. cercetarea aplicată asupra difuziunii inovaţiilor. Strategiile schimbării pot fi de mai multe feluri. Dar nu mai puţini importante sunt: valorificarea consultanţei oferite de experţi în probleme organizaţionale. Moreno. L. Rezistenţa la schimbare la 68 . mergând de la nesupunerea civilă. 2)normativo-reeducative. Ward – care pledau pentru dezvoltarea ştiinţei şi generalizarea instruirii. Alţii. focus-grup etc. utilizarea instituţiilor politice. Comte. independent de sfidările ce provin din mediul exterior (transformabilitatea). Watson a căutat să depisteze principalele izvoare ale rezistenţei la schimbare. terapie de grup. recursul la achiziţiile în domeniu al ştiinţelor socio-umane (sciologia. reorganizarea perceptivă şi conceptuală prin intermediul clarificării limbajului. Strategia normativo-reeducativă mizează pe faptul că schimbarea modelelor de acţiune se va realiza doar dacă individul îşi va modifica propria sa orientare normativă nefiind întrutotul suficientă acumularea de cunoştinţe şi informaţii. pliindu-se planurilor acestora. Benne şi R. Postalatul ei este că oamenii sunt raţionali şi îşi urmăresc interesele lor în mod raţional. Puterea este o componentă a oricărei acţiuni umane. psihologia). dacă în strategia empirico-raţională puterea derivă din cunoaştere iar în strategia normativ-reeducativă provine şi din elemente noncognitive (valori. K. precum J.capacitatea sistemului de a proiecta. În această linie de gândire se înscriu A. Strategia fundată pe impunerea puterii presupune că indivizii având mai puţină putere se supun celor ce au mai multă putere. considerau că importantă este plasarea omului potrivit la locul potrivit. publice (magistratura) până la restructurarea elitelor puterii. D. norme) în strategia bazată exclusiv pe impunerea puterii se are în vedere doar aplicarea de sancţiuni (economice. 3) bazate pe impunerea puterii (în formă politică sau socială).). G.

Ogburn sesiza pe de altă parte faptul că procesul schimbării se produce mai rapid în cazul culturii materiale (obhiecte. secundar şi terţiar. Unicitatea procesului de modernizare este subliniat de principiul său dinamic. în percepţia selectivă şi memoria selectivă. în obişnuinţe. în dependenţa de alţii. unul de plecare şi altul de destinaţie ale modelului analitic-dihotomic cu ajutorul căruia a fost îndeobşte abordat procesul de modernizare. sistemul economic. se referă la disonanţa sau discrepaţa cognitivă. tensiuni dificil de rezolvat. Galtung. arte. organizarea socială. a lucrurilor „sacre” şi în refuzul elementelor alogene. productivitatea agricolă. Lumea tradiţională şi lumea modernă reprezintă două puncte. distribuţia populaţiei active în sectoarele primar. precum cea oferită de J. Variabilele pe care acesta la relevă sunt: structura socială. Studiile asupra tehnicilor pe care strategiile schimbării şi le asociază sunt multiple şi diverse: vizează modul de difuziune a inovaţiilor. religie) producându-se astfel disproporţii. comunicarea de informaţii. evaluarea acţiunii colective în comunităţi sau a tehnicilor puterii a formelor de manipulare a tehnicilor proiective şi de elaborare a proiectelor de schimbare socilă. La nivelul sistemului social rezistenţa la schimbare rezidă în: conformitatea cu normele (ce garantează colaborarea. obiceiuri. pentru a se ajunge la societatea industriaiă modernă a fost indicat de sociologul G. circulaţia bunurilor şi persoanelor. în insecuritatea resimţită difuz şi în manifestări regresive. consum de produse) decât în cazul culturii non-materiale (organizare socială. neo-moderne uzează de anumite scheme. Descrierea societăţilor umane fie ele primitive. filosofie. de persuasiune şi propagandă. tradiţionale sau moderne. esenţial al ansamblului de condiţii necesare dar nu şi de suficiente de dezvoltare. Principiul dinamic şi nucleul universal. venitul pe cap de locuitor. producţie. în existenţa unor interese ascunse. clivaje. comunicarea). în coerenţa sistematică şi culturală. al străinilor. Germani în 69 . de manifestările procesului conex de industrializare dar şi al altor procese prin care se poate parveni la stadiul modernităţii.nivelul personalităţii subzistă în tendinţa de menţinere a echilibrului obţinut (homeostaza). amploarea demografică a acesteia din urmă – care toate stau la baza distribuţiei rolurilor sociale.

apariţiei unei stări de „disponibilitate”. tehnocrat. Ulterior. iar procesul schimbării cuprinde mai multe momente: 1) un stadiu de „integrare” socială în interiorul unui model structural specific. organizarea politică şi socială. participarea unor mai largi categorii de populaţie creşte şi aceasta nu numai în planul vieţii politice ci şi în planul culturii urban-industriale. „inventat” în ţările industrializate din Europa occidentală. 4) un răspuns la acest transfer care se poate manifesta sub forma „distanţării”. instituţiile. nu constituie însă singura paradigmă. Spiritul capitalist iniţial cumulativ-ascetic îşi pierde importanţa şi apare un nou tip de întreprinzător. 6) o „reintegrare” care poate surveni de-a lungul unei „absorbţii”. aşteptările individuale au suferit ele însele modificări. deşi atractiv şi proliferant. 2) un proces de „ruptură” sau de „dezintegrare” ce are incidenţă asupra anumitor părţi ale structurii existente sau afectează în mod semnificativ gradul de adaptare între diferitele niveluri de integrare. manager. grupurile. dezvoltarea economică. Acest lucru poate fi evidenţiat comparând fazele iniţiale şi cele terminale ale procesului de modernizare a societăţilor occidentale. cum s-a dovedit după prăbuşirea blocului comunist. câştigate de principiile egalitariste ale „justiţiei sociale”. Aceasta este definită ca un proces complex ce cuprinde trei modificări fundamentale ale structurii sociale şi care implică tipul de acţiune schimbarea socială. Acest model secvenţial. 3) o „dislocare” sau un „transfer” de indivizi. „asimilări” ca urmare a „schimbării structurii precedente”. grupuri şi sectoare sociale. În primele faze participarea politică este limitată doar la activitatea unor grupuri (vezi explicaţia dată de Weber ascensiunii capitaliste ca urmare a comportamentului ascetic propriu protestantismului). Organizarea statului şi a proceselor de producţie se datorează unei birocratizări difuze şi care pătrunde printr-o capilaritate socială la nivelul tuturor grupurilor sociale. Problema schimbării sociale este legată la Germani de mobilizarea resurselor materiale şi umane. Expansiunea economică face posibilă potenţarea consumului de masă. 5) o „mobilizare obiectivă”. de „mobilizare psihologică”. Modelul asiatic de dezvoltare prezintă alte caracteristici şi ritmuri chiar dacă 70 .lucarea sa „Sociologia mdernizării” prin noţiunea de secularizare. în faza de maturitate a capitalismului şi de modernizare occidentală. În tranziţia de la societatea tradiţională la cea modernă.

Rostow. alfabetizarea. În economie se impune diferenţierea instituţiilor specifice – proprietatea. Nu poate fi vorba de un simplu transfer de strategii manageriale şi tehnici de organizare. Bendix. R.G. Black). Eisenstadt. social propriu-zis. Lerner considera cam în aceeaşi perioadă că modelul de dezvoltare occidental este valid şi poate fi exportat în bloc în ţările în curs de dezvoltare în scopul stimulării progresului printr-o abordare difuzionistă. Alţi sociologi au evidenţiat însă limitele şi inadecvarea modelului occidental pentru alte arii teritoriale în care lipsesc factorii strategici de dezvoltare (P. politic. Tipurile de relaţiile sociale difuze în societatea tradiţională se diferenţiază în societatea industrială. secularizarea de care vorbea Germani trebuie să se extindă asupra câmpului ştiinţei.Baran. indispensabile producţiei). condiţiile prealabile pentru „decolare” (dezvoltarea ştiinţei.N. S. Parsons avea în vedere cinci cupluri de variabile: afectivitate – neutralitate. al tehnicilor productive şi instituţiilor economice. antreprenoriatul. În plan social dinamica modernizării se originează în difuziunea unui model ce acoperă intreaga activitate umană. munca. La începutul anilor ’60 ai secolului trecut era în vogă teoria stadiilor de dezvoltare elaborată de W. difuziunea mijloacelor de comunicare de masă şi participarea politică (electorală). „decolarea”. G. D. este vorba de aspecte de ordin intelectual. sistemul economic. economic şi psihosocial (C. A. Aspectele sociale definitorii ale schimbării se grupează în jurul unui nucleu central comun societăţilor industriale moderne – raţionalitatea structurilor tehnologice şi economice. grupul de rudenie. religia au funcţiuni încreucişate. E. Elementele acestui model sunt urbanizarea. Myrdal). educaţia. perioada marelui consum de masă. Se deschide astfel calea pentru o „instituţionalizare” a schimbării sociale. trecerea spre faza de maturizare.valorifică anumite elemente strategice manageriale şi practici deduse din experienţa occidentală. Alte mutaţii trebuie să se înregistreze la nivel psiho-social. Frank. motivaţional şi expectaţional. 71 . comunitatea locală. Pentru ca o societate să devină modernă. schimbul. Trebuie să se producă o profundă transformare a instituţiilor care se caracterizează în societatea tradiţională prin nediferenţierea lor funcţională (familia. Aceste stadii erau identificate ca fiind: societatea tradiţională de plecare. în plan comportamental.

autodirect (Riesman). boem. atribuirerealizare. de ordin ocupaţional. Procesul de globalizare modifică în parte unele date dar el nu este esenţial altceva decât poate prin amploarea şi rapiditatea transformărilor petrecute. difuziune-specificitate. competiţiei pe piaţa muncii. senzitiv. Toate aceste simptome şi efecte ale tranziţiei sociale şi modernizării pot fi constatate şi în cazul României. prin extensiunea la scară mondială a circulaţiei bunurilor. Alfabetizarea şi şcolarizarea primară permit accesul la cultură şi mass-media. creativ (Znaniecki). Mobilitatea geografică generează o criză a sistemului parental extins şi provoacă o ruptură în raport cu modelele tradiţionale. într-un nou stil de viaţă. „Tipurile ideale” de personalitate. ideatic (Sorokin). Familia suferă importante transformări. atât în perioada emergenţei modelului industrialist – capitalist. heterodirect. cât şi. reconfigurări de raporturi între clase datorate schimbărilor economice. favorizează formarea unei conştiiţe sociale şi naţionale dincolo de limtele localismului comunitar tradiţional. Creşte participarea straturilor populare în sfera politico-instituţională iar aceasta determină o mai mare raţionalizare a administraţiei publice. ceea ce duce la dezorganizarea familiei. după 1989. Secularizarea produsă pe parcursul trecerii la modernizare favorizează aparuiţia de noi tipuri de personalitate. mai recent. În plan demografic încep să se facă simţite tendinţele de restructurare. filistin. total diferit de cel partiarhal din comunităţile locale abandonate. noii configuraţii a raportului între cererea şi oferta forţei de muncă. informaţiei şi persoanelor dar şi a sistemelor de valori ale 72 . tehnologiei. Raporturile între soţi încep să se elibereze de sub tutela strictă a autoritarismului paternalist tinzând spre recunoaşterea egalităţii de statut. Are loc nu numai o emancipare a tinerelor generaţii ci şi a femeii. ulterior. Stratificarea socială. Urbanizarea face ca mari mase de indivizi să migreze dinspre rural spre urban.particularism – universalism. teoretizate de către sociologi au o varietate notabilă: idealist. capitalului. de la rate mari ale natalităţii şi mortalităţii la controlul naşterilor şi modificări ale speranţei de viaţă. înregistrează de asemenea profunde modificări. la sfârşitul secolului al XIX-lea. tradiţional. polarizări. în perioada interbelică sau. pe această filieră producându-se un proces rapid de inserţie în mediul industrial. orientare spre ego-orientare spre colectivitate. cerute de noua situatie.

Bucureşti. Elemente de sociologie juridică. 1974 73 . Editura Ştiinţifică. 2001 3. Bucureşti. Bădescu Ilie. 1997 5. Editura Ştiinţifică. Metode cantitative şi calitative. 2001 4. Chelcea Septimiu. Tratat de sociologie. ale multiculturalismului şi universalismului.capitalismului. Bucureşti. Istoria sociologiei. Boudon Raymond (coord). BIBLIOGRAFIE 1. Metodologia cercetării sociologice. 2001 6. 1991 2. Editura Economică. Editura Economică. Bucureşti. Introducere în sociologia urbană. Bucureşti. Durkheim Emile. Regulile metodei sociologice. Editura Humanitas. consumerismului liberalismului şi pluralismului politic. Bucureşti. Abraham Dorel. Banciu Dan. Editura Lumina Lex.

Editura Economică. Mills Wright Charles Imaginaţia sociologică. 1993 Vlăsceanu Lazăr 18. Bucureşti. Mihăilescu Ioan.. Milca Mihai. Sociologia. Proiectarea cercetării sociologice. Editura Universităţii Bucureşti. Editura SNSPA. Giddens Anthony. 2001 15. ed. Zamfir Cătălin. Sociologie. Geneza teoriei elitelor. Bucureşti 13. II. Teoria generală a vieţii sociale. Voinea Maria. Bucureşti. 1975 14. Iaşi. Editura All. Editura Humanitas. f. 1993 16. 1993 17. Weber Max. Bucureşti. Mărginean Ioan. Bucureşti. Editura AGER.7. I 2001. ed. Goodman Norman. Introducere în sociologie. Editura Politică. 2001 Mihai Milca Identitate românească şi europeană. 2000 8. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. Editura Polirom. Editura Babel. Bucureşti. 9. 2006 Chelcea Septimiu 74 . 2000 11. Bucureşti. Editura Universităţii Bucureşti. Provocarea neomachiavellienilor.a. Sociologia (manual) Editura Economică. Stahl Henri H. Bucureşti. Sociologia familiei. Sociologie generală. 1982 10. Editura Lider. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Herseni Traian. Dicţionar de sociologie. Tehnica monografiei sociologice. Zamfir Cătălin. Bucureşti. 2000 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful