Gravitaciona odvodnja

7

Cijevni sistemi

Odvodnja fasada

Odvodnja balkona i terasa

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

Gravitaciona odvodnja

Sadržaj

Gravitaciona odvodnja

ACO Spin slivnici za ravne krovove za gravitacionu odvodnju

Sadržaj

Gravitaciona odvodnja

Krov je gornja granica zgrade. Hidroizolacija krova je od posebne važnosti zbog velikog opterećenja uzrokovanog oborinama, veoma promjenjivim klimatskim utjecajima i različitim prometnim opterećenjima. Krovna izvedba se u odnosu na hidroizolaciju dijeli u dvije grupe: Izvedba ravnog krova sa jednim slojem hidroizolacije Izvedba ravnog krova sa dva sloja hidroizolacije Spin slivnici za ravne krovove mogu se zahvaljujući svom modularnom sistemu koristiti za sve krovove. Kod krovova sa dva sloja hidroizolacije, tijelo slivnika se veže za parnu branu dok se hidroizolacija veže za nastavak krovnog slivnika. Slivnici i nastavci su opremljeni flanšom za uklještenje hidroizolacije koje omogućavaju vezivanje na sve standardne hidroizolacione trake.

Sifonska odvodnja

Slivnik od inoxa za odvodnju ravnog krova za dvije hidroizolacijske trake

Posebno kod termo-izoliranih ravnih krovova, zelenih krovova ili platformi za parkiranje slivnici se ugrađuju u odgovarajuća termoizolovana tijela kako bi se spriječilo stvaranje kondenza na

Cijevni sistemi

Odvodnja fasada

Odvodnja balkona i terasa

Odvodnja platforme za parkiranje

tijelu slivnika. Projektovanje mora biti u potpunosti u skladu sa normom BAS EN 12056-3, kao i prema smjernicama za ravni krov i, gdje je primjenjivo, smjernice za projektovanje zelenih krovova i parkirnih ploha.

Ravni krov sa zaštitnim slojem od šljunka

8

Gravitaciona odvodnja

Smjernice i norme Kako kod planiranja tako i kod izvedbe krovne odvodnje potrebno je obratiti pažnju na smjernice i norme. U nastavku slijede najvažnije smjernice:

Smjernice za ravni krov Izdanje Oktobar 2008 Krovna odvodnja 1. Krovna odvodnja može se izvoditi sa krovnim slivnicima ili putem ovješenih krovnih kanala (oluci) sa odgovarajućom nadstrešnicom. 2. Krovne površine koje su napravljene sa odvodnjom prema unutrašnjosti moraju imati najmanje jedan krovni slivnik i najmanje jedan preljev ili odvod za hitne slučajeve. Krovni slivnici 1. Tvornički prerađeni krovni slivnici moraju odgovarati DIN EN 1253 „Slivnici za objekte“ 2. Kod unutrašnje krovne odvodnje slivnici se moraju poredati na najnižim tačkama krova i moraju biti vodonepropusno priključeni na krovnu izolaciju. 3. Krovni slivnici moraju po pravilu imati najmanje 30 cm razmaka od ostalih instalacija na krovu, spojeva ili drugih prodora kroz krovnu hidroizolaciju. Moraju biti ugrađeni na takav način da ne prave termički most na krovnoj konstrukciji. Ovo ne vrijedi za Attika slivnike. 4. Krovni slivnici su zaštićeni od začepljenja lišćem ili šljunkom. Slivnici moraju biti pristupačni kako bi se mogli održavati. 5. Tijela krovnih slivnika pričvršćuju se na podkonstrukciji. 6. Prirubnice krovnih slivnika trebale bi biti upuštene u konstrukciju ispod hidroizolacije (Napomena: Kod termički izolovanih krovnih konstrukcija sa parnom branom trebaju se koristiti dvodijelni krovni slivnici. Ako se neposredno ispod krova nalaze prostorije koje će biti stalno korištene i grijane,

onda se moraju koristiti termički izolovani krovni slivnici). 7. Priključak hidroizolacije na krovne slivni ke izvodi se sa fiksnom i slobodnom prirubnicom, prirubnicom za ljepljenje hidroizolacije ili integriranim priključnim trakama. Priključne trake moraju se uskladiti sa krovnom hidroizolacijom. Prefabricirani krovni slivnici moraju biti u skladu sa BAS EN 1253 U slučaju zelenih krovova, biljke se ne smiju saditi u neposrednoj blizini slivnih mjesta. Odvodnja u nuždi Sistemi odvodnje ravnih krovova moraju uvijek biti konstruisani prema referentnim, lokalnim količinama padavina. Referentna količina, kod obilnih padavina, može biti premašena, što dovodi do previsokog uspora na ravnom krovu. Stoga je prema DIN 1986-100 i BAS EN 12056-3 potreban neovisan sistem „odvodnje u nuždi“ za ravnoe krovove, koji će odvoditi kišnicu na slobodne površine; priključak na postojeću odvodnju nije dozvoljen. Zaštita od požara Za odvodnju ravnih krovova su shodno građevinskom pravilniku potrebni slivnici za odvodnju ravnog krova sa protupožarnom zaštitom kada je razmak između krovnih slivnika i uzlaznog zida (zidovi sa otvorima ili bez zaštite od požara) manji od 5 metara. U ovom slučaju mora se ugraditi krovni slivnik bez protumirisnog uloška sa odogovarajućom protupožarnom zaštitom. Time se sprečava dalje širenje vatre i dima u susjedne objekte. Posebno se treba obratiti pažnja na razred otpornosti na vatru krovnog pokrivača. Shodno tome, krovni slivnik mora odgovarati najmanje istom ili višem razredu otpornosti na vatru.

Cijevni sistemi 9

Odvodnja fasada

Odvodnja balkona i terasa

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

Gravitaciona odvodnja

Sadržaj

Gravitaciona odvodnja

Proračun broja potrebnih slivnika i slivnika u nuždi za gravitacionu odvodnju ravnog krova
Sadržaj Za proračun količine potrebnih slivnika za odvodnju ravnog krova potrebni su, shodno DIN-u 1986-100 (Izdanje maj 2008), Poglavlje 14.2.1, slijedeći podaci: Veličina efektivne krovne površine u kvadratnim metrima (A) Vrsta krovne površine – koeficijent otjecanja (C) Lokalna referentna količina padavina u litrima u sekundi po l/(s*ha) (r(D,T)) Efektivna krovna površina Shodno DIN-u 1986-100, poglavlje 14.2.4.1, kod dimenzioniranja efektivne krovne površine potrebno je koristiti krovnu površinu projiciranu u tlocrtu. Koeficijent otjecanja Koeficijent otjecanja (C) zavisi od vrste krovne obloge . Bira se iz tabele 9 iz DIN-a 1986-100. Slijedi kratak izvadak:

Gravitaciona odvodnja

Vrsta krovne površine Hidroizolacijska traka Betonski krov Krov sa šljunčanim pokrovom Ekstenzivno ozelenjavanje ispod 10 cm debljine Ekstenzivno ozelenjavanje ispod 10 cm debljine Intenzivno ozelenjavanje

Koeficijent otjecanja (C) 1.0 1.0 1.5 1.5 0.3 0.3

Sifonska odvodnja

Referentna količina padavina Varijabilna referentna količina padavina r(D,T) obuhvata dva parametra: D = Trajanje padavina u minutama T = Anuitet referentnih padavina Referentna količina padavina za odvodnju ravnog krova je određena trajanjem kiše od 5 minuta i anuitetom od 5 godina. Stoga se također govori o količini padavina r(5,5). Odgovarajuća referentna količina padavina za odvodnju kišnice kod Proračunata količina padavina r(5,5) Trajanje kiše 5 minuta

gravitacione odvodnje r(5,5) može se, zavisno od mjesta, preuzeti iz KOSTRA-DWD 20001. Pri tome se ne smije koristiti vrijednost odvodnje u nuždi r(5,100). Značenje kratica je slijedeće:

Odvodnja platforme za parkiranje

Anuitet kiše Svakih 5 godina Svakih 100 godina

Primjena Otjecanje kišnice za gravitacionu odvodnju Otjecanje kišnice za odvodnju u nuždi

Odvodnja balkona i terasa

r(5,100)

5 minuta

Dimenzioniranje cjevovoda Odvodnja fasada Vertikale Shodno normi DIN 1986-100, tačka 14.2.7.2 silazni vod ne smije imati manji nazivni promjer od priključnog nazivnog promjera pripadajućeg slivnika za ravni krov ili sabirnog priključnog voda. Silazni vod za kišnicu smije se dimenzionirati za nivo punjenja od f = 0,33. Silazni vodovi sa padom ≥ 10°, ne uzimaju se u obzir pri određivanju kapaciteta otjecanja. U slučaju silaznih vodova sa padom < 10°, dimenzioniranje se vrši koristeći stepen dijela u padu i nivo punjenja prema h/d1 = 0,7. Pojedinačni i sabirni priključni vodovi Shodno DIN-u 1986-100, tačka 14.2.7.1, dimenzioniranje pojedinačnih priključnih vodova vrši se kao kod sabirnih vodova. Ipak, nazivni promjer cijevi ne smije biti manji od nazivnog promjera slivnika za ravni krov. Osim toga, sabirne priključne cijevi moraju se dimenzionirati kao priključne linije. Priključne linije i ukopane cijevi Shodno DIN-u 1986-100, tačka 14.2.7.3, najmanji promjer podze-mnog voda mora iznositi DN 100. Prilikom proračuna podzemnih vodova izvan objekta mora se uzeti u obzir najmanja brzina v = 0,7 m/s i maksimalna brzina od v = 2,5 m/s. Najmanji nagib iznosi 1:DN. Dozvoljeni stepen punjenja h/d1 iznosi 0,7. Potrebno je obratiti pažnju na to, da se unutar objekta sabirni i osnovni vodovi dimenzioniraju za stepen punjenja od h/d1 = 0,7, uzimajući u obzir najmanji nagib od 0,5 cm/m.

Cijevni sistemi 10

¹ KOordinierte Starkniederschlags-Regionalsierungs-Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes - koordinirane procjene oborina njemačke vremenske službe. Preuzimanje: CD-Rom o ITWH*, Hannover. U dodatku A norme DIN 1986-100 nalazi se izvod sa količinom padavina za bitne njemačke gradove. * Njemačka kratica Instituta za tehničko-znanstvenu hidrologiju

Gravitaciona odvodnja

r(5,5) 452

x x

C 0,5

x x

A 1.300

/ / 10.000

= =

Q 29,38 l/s

Otjecanje kišnice Q 29,38

/ /

Sposobnost otjecanja odabranih slivnika 5,6

= =

Broj potrebnih slivnika 5,246 kom.

Objašnjenje rezultata Izračunata vrijednost 5,246 se zaokružuje. Potrebno je šest slivnika za kvalitetnu odvodnju krova; ipak, mora se obratiti pažnja na kapacitet odvodnje korištenog cjevovoda (vidi ovdje sliku 26 norme DIN 1986-100 ili tabelu 8 norme BAS EN 12056-3).

Silazni vodovi DN 100 se prema ovoj tabeli smiju opteretiti stepenom punjenja od f = 0,33. To daje koeficijent otjecanja od 10,7 l/s po pojedinačnoj cjevi.

11

Cijevni sistemi

Odvodnja fasada

Odvodnja balkona i terasa

Pred-razmatranje o odabiru slivnika za ravni krov S obzirom da se silazni vodovi mogu direktno priklučiti na slivnike ravnog krova, koristiti će se vertikalni silazni vodovi. Za optimalno odvođenje kišnice preko šljunka potrebna je kuglasta rešetka. Odvodna tijela trebaju imati samo jednu prirubnicu za uklještenje hidroizolacije, jer se radi o ventiliranom krovu sa samo jednom hidroizolacionom trakom.

Na osnovu ovog pred-razmatranja odabran je ACO slivnik za odvodnju ravnog krova Spin DN 100 iz nehrđajućeg čelika sa hvatačem šljunka iz nehrđajućeg čelika. Prema tabeli učinka (vidi str. 15) slivnik ravnog krova ima kapacitet odvodnje od 5,6 l/s. Broj potrebnih slivnika za ravni krov dobija se dijeljenjem količine otjecanja kišnice i kapaciteta odvodnje krovnog slivnika:

Odvodnja platforme za parkiranje

Sifonska odvodnja

Proračunata količina padavina

Koeficijent otjecanja

Efektivna krovna površina

10.000

Otjecanje kišnice

Gravitaciona odvodnja

Primjer proračuna Slivnici ravnog krova za gravitacionu odvodnju One su: Za veliko skladište u Rosenheim-u planirana je gravitaciona odvodnja ravnog kroEfektivna krovna površina (A) = 1.300 m2 va. Efektivna krovna površina će iznositi Koeficijent otjecanja (C) za krov sa šljunča1.300m, pri čemu će predviđeni krov sa nim zasipom iz tabele 9 prema normi šljunčanim zasipom biti izveden kao venDIN EN 1986-100 = 0,5 tilirani krov. Krov raspolaže sa šest Količina kišnice r(5,5) za Rosenheim pre priključaka osnovnih vodova za odvodnju. ma KOSTRA DWD-u = 452 l/(s*ha) Šest ukopanih cjevovoda su na raspolaganju da odvedu vodu sa krova. Shodno Ove vrijednosti su uvrštene u slijedećoj podacima, biraju se potrebne dimenzione formuli proračuna otjecanja kišnice: vrijednosti za otjecanje kišnice.

Sadržaj

100). postignuta je maximalna usporna visina na slivniku za odvodnju u nuždi. Dakle. Maximalna usporna visina kod slivnika za odvodnju u nuždi.000 ( r(5. Za nazivne promjere DN 70 – DN 150 vrijede slijedeće tlačne visine: Nazivni promjer DN 70 DN 100 DN 125 DN 150 Maaximalna usporna visina 35 mm 35 mm 45 mm 45 mm Primjer visine uspora vode Kod slivnika za odvodnju ravnog krova DN 150 maximalna visina uspora vode iznosi 45 mm. ako se dostigne ukupna visina od 90 mm. tabela 2). tabela 10. prema tabeli 10 norme BAS EN 1253-1. u slučaju kada je potrebna posebna mjera zaštite objekta ( vidi BAS EN 12056-3:2001-01. Sistem odvodnje u nuždi se aktivira kada se ovih 45 mm prekorače.5) x C) x = QNot Odvodnja fasada Potrebno je obratiti pažnju na to da se proračunata količina kiše r(5.5) prvo množi sa koeficijentom otjecanja C. Sistem odvodnje u nuždi mora moći odvesti kišu kakva pada jednom u 100 godina. Gravitaciona odvodnja Slivnik za odvodnju u nuždi sa Max.100) – r (5. prije nego se ovaj rezultat oduzme od referentne količine kiše za kišu koja padne jednom u sto godina (stoljetna kiša) r(5. Cijevni sistemi 12 .Gravitaciona odvodnja Odvodnja u nuždi Sadržaj Potrebna ugradbena visina slivnika ravnog krova pri gravitacionoj odvodnji i pripadajućih slivnika za slučaj nužde je regulisana normom BAS EN 1253-1. usporna visina prema normi BAS EN 1253-1 prekoračena Sifonska odvodnja Usporna visina prema normi BAS EN 1253-1 (ovisno o promjeru cijevi) uspornom cijevi ili uspornim prstenom Odvodnja balkona i terasa Odvodnja platforme za parkiranje Referentna količina padavina za odvodnju u nuždi QNot određuje se slijedećom formulom: A 10. iznosi ponovo 45 mm.

pri čemu će predviđeni krov sa BAS EN 1986-100 = 0. Kako bi se količina vode odvodnje u nuždi mogla sigurnim putem odvoditi na površine predviđene za to.100) za Rosenheim pre rani krov. Potrebno je 14 slivnika za odvodnju površine u slučaju nužde. Kapacitet ovog slivnika prema DIN-u iznosi 6.58 se zaokružuje.0000 = 81. biraju se potrebne dimenzione Ove vrijednosti su uvrštene u slijedećoj vrijednosti za otjecanje kišnice.78.Gravitaciona odvodnja U ovom primjeru. Koeficijent otjecanja (C) za krov sa šljuEfektivna krovna površina će iznositi nčanim zasipom iz tabele 9 prema normi 1.5 šljunčanim zasipom biti izveden kao ventiliKoličina kišnice r(5.51 l/s Gravitaciona odvodnja Primjer proračuna Slivnici za slučaj nužde za gravitacionu odvodnju Za veliko skladište u Rosenheim-u planiraEfektivna krovna površina (A) = 1. 13 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Objašnjenje rezultata Dobivena vrijednost 13. 0174. svaki Atika-slivnik se zasebno spaja na odvodnu cijev.51 / / Kapacitet odabranih krovnih slivnika 6.0 = = Broj potrebnih krovnih slivnika 13. za odvodnju u nuždi će biti odabran Atika-krovni slivnik Spin DN 100 iz nehrđajućeg čelika (Artikl br.0 l/s.58 kom.24). Broj potrebnih krovnih slivnika dobije se dijeljenjem količine otjecanja kišnice za odvodnju u nuždi QNot i kapaciteta odabranog Atika-krovnog slivnika: Otjecanje kišnice za odvodnju u nuždi 81. Krov raspolaže sa šest priključama KOSTRA DWD-u = 853 l/(s*ha) ka osnovnih vodova za odvodnju.300m2.300m2 na je gravitaciona odvodnja ravnog krova. Shodno podacima. One su: formuli proračuna otjecanja kišnice: Sadržaj .300 1. Odvodnja balkona i terasa Odvodnja platforme za parkiranje Sifonska odvodnja ( 853 – 452 x 0.5 ) x 1.

0 l/s l/s l/s l/s 8.5° 1.2 15.7 l/s l/s l/s l/s Nasadni element iz LŽ Art. 7000. korištenih rešetki.10. nagiba cijevi i da li je na tijelu slivnika postavljen još jedan gornji dio sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije.00 12.42.0 l/s l/s l/s l/s 14 .0 11.00 7000.0 9.5 l/s l/s l/s l/s Art.6 7. 7000. 7000.6 12.2 6.00 5.00 7000.28. br.89.6 11. Nazivni promjer DN DN DN DN 70 70 70 70 Izvedba bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom Art.2 10. 7000. 0 l/s 12.00 6.00 10.6 7.5 13.0 l/s Kuglasta rešetka 10.00 7.7 5.7 10.2 18.2 10.42.6 7.4 4.28. br.Gravitaciona odvodnja Kapacitet protoka ACO Spin slivnici za odvodnju ravnih krovova Sadržaj Kapaciteti slivnika za odvodnju ravnog krova zavise od nazivnog promjera tijela slivnika.00 15.2 l/s l/s l/s l/s Art.5 7.7 10.5 l/s l/s l/s l/s 5. br.00 12.00 7000.28. br. 7000.5° 90° 90° Izvedba bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom Kuglasta rešetka Ravna rešetka Nasadni element Art.6 12. br.00 12. Obratiti pažnju na ispravno dimenzioniranje korištenog cjevovoda! Opširne dijagrame sposobnosti otjecanja možete naći u našem online katalogu: www. br.20.6 l/s l/s l/s l/s Nasadni okvir sa rešetkom Art. Art. 7000.2 6.6 7.00 7000.00 5141.00 4. br.2 21.5 14.20.4 16.2 l/s l/s l/s l/s Nasadni element iz LŽ DN 70 Sifonska odvodnja Odvodnja platforme za parkiranje DN 100 Nazivni promjer DN DN DN DN 100 100 100 100 Nagib odvoda 1. Art. br.09.7 10.40. br.0 15.19.6 7. 0 l/s 12.6 7.6 7.4 6.6 12.81.4 l/s l/s l/s l/s Art. 7000.5° 1. 7000.6 7.8 4.00 14.4 8.41. 7000.4 6. br.87. 7000.00 7000. 7000.aco-haustechnik.2 10. br.6 12.10.40.6 l/s l/s l/s l/s Art.1 15.0 l/s 12. br.5 18.41.00 7000.00 7.0 l/s l/s l/s l/s Nasadni element iz LŽ Art. br. 7000.1 12.83.0 6.2 4.00 16. br.8 5. br.20.5 13.00 5141.5° 90° 90° Izvedba bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom Kuglasta rešetka Ravna rešetka Nasadni element Art. Art.de/katalog Gravitaciona odvodnja Iz lijevanog željeza Kuglasta rešetka Nagib odvoda 1.5° 90° 90° Izvedba bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom Ravna rešetka Nasadni element Art.8 3.40.5 l/s l/s l/s l/s 12. 5141. br.7 l/s l/s l/s l/s 5141. br.4 16.5° 1. br.0 l/s l/s l/s l/s Odvodnja fasada DN DN DN DN 125 125 125 125 DN 150 Cijevni sistemi Nazivni promjer DN DN DN DN 150 150 150 150 Nagib odvoda 1. 7000.0 5.0 15.2 l/s l/s l/s l/s Odvodnja balkona i terasa DN 125 Nazivni promjer Nagib odvoda 1.6 l/s l/s l/s l/s Nasadni element iz LŽ Art. Art. br.2 5.10.42.0 8.00 7.41.0 15.5° 1.8 l/s l/s l/s l/s Nasadni okvir sa rešetkom Art.00 21.6 l/s l/s l/s l/s Nasadni okvir sa rešetkom Art.00 9.6 7.4 16.0 8.5° 90° 90° Ravna rešetka Nasadni element Art.00 7000.

9 l/s 8. 0174.00 7000.5 l/s l/s l/s l/s Pjeskolov od nehrđajućeg čelika Art.6 2.62 2.0 2.8 l/s l/s l/s l/s Sifonska odvodnja 15 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Odvodnja platforme za parkiranje DN 100 Pjeskolov od plastike Nazivni promjer DN DN DN DN 100 100 100 100 Nagib odvoda 1.7 3.46. br.42.40. br.46.5° 90° 90° Izvedba bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom Art.4 8.66 4.7 5.5° 90° 90° Izvedba bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom Art.6 5.0 l/s Iz nehrđajućeg čelika DN 70 Nazivni promjer DN DN DN DN 70 70 70 70 Nagib odvoda 1.28.59 0174. 0174.5 2.66 2. br.9 8.5 l/s Nasadni okvir sa rešetkom Art. 0174.59 0174. 7000.00 Sadržaj .5° 1.46. br.7 8.46.00 7000.66 8.8 l/s 11.46.46.7 l/s l/s l/s l/s Pjeskolov od nehrđajućeg čelika Art.5° 90° 90° Izvedba bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom Pjeskolov od plastike Art. br.7 4.7 l/s 4.0 4.46.1 l/s l/s l/s l/s Pjeskolov od nehrđajućeg čelika Art.46.7 l/s Pjeskolov od nehrđajućeg čelika Art.8 l/s DN 100 Nazivni promjer DN 100 DN 100 7.00 6.8 2.00 8.9 8. 0174. 0174.62 5.Gravitaciona odvodnja Iz lijevanog željeza sa protupožarnim umetkom Kuglasta rešetka Nagib odvoda 90° 90° Izvedba bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom Ravna rešetka Nasadni okvir sa rešetkom Art. br. br. 0174.3 8. br.66 5.7 l/s Gravitaciona odvodnja Art. br. Art.00 11.46.46. br.62 4.8 l/s 6. 7000.3 5. 0174.5° 1.7 l/s 4. 0174. 7000.6 2. 7000. br.46.5° 1.4 l/s 7.46.41.62 9.59 0174.10.7 l/s l/s l/s l/s DN 125 Pjeskolov od plastike Nazivni promjer DN DN DN DN 125 125 125 125 Nagib odvoda 1.5 l/s Nasadni okvir sa rešetkom Art.59 0174.5 8.9 5. br.20.3 l/s 7. br.4 l/s 7.4 l/s l/s l/s l/s Iz nehrđajućeg čelika sa protupožarnim umetkom DN 100 Pjeskolov od plastike Nazivni promjer DN 100 DN 100 Nagib odvoda 90° 90° Izvedba bez gornjeg dijela sa gornjim dijelom Art.

šikara. ovisno o izvedbi. postiže prosječno godišnje zadržavanje vode do minimalno 50 %. Intenzivna ozelenjavanja Intenzivna ozelenjavanja obuhvataju zasađivanje grmova. Razlikuju se dvije vrste ozelenjavanja krovnih površina: Ekstenzivna ozelenjavanja Ekstenzivna ozelenjavanja se općenito mogu izvesti uz mali trošak. travnjaka kao i stabala. Pomoću zelenih krovova relativno se jednostavno stvaraju ekološke kompenzacijske površine te se maksimalna otjecanja padavina smanjuju u odgovarajućem obimu. Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Odvodnja platforme za parkiranje Sifonska odvodnja Gravitaciona odvodnja Ekstenzivno ozelenjavanje Cijevni sistemi 16 . Ovdje je bitna dobra drenaža u podlozi Za siguran i stručan odvod kišnice koja se procijedila kroz zemlju ACO je konstruirao novi program sa dodatnim elementima koji je prilagođen postojećem programu slivnika za ravne krovove.Gravitaciona odvodnja ACO Spin krovni slivnici za odvodnju zelenih krovova Sadržaj Zbog sve veće urbanizacije postojeće se ekološke površine sve više vodonepropusno zatvaraju. Ovoj vrsti ozelenjavanja potrebna je intenzivna njega i redovita opskrba vodom i hranjivim tvarima. To su prirodi slični oblici vegetacije sa osobitim prilagođavanjem ekstremnim uslovima lokacije. Danas se kod zelenih krovova. S tim povezani brži odvod kišnice dovodi do poznatih poplava i katastrofa zbog visokog vodostaja.

Preporučuje se šljunčani rub od najmanje 50 cm širine. koje ipak ne smije onemogućavati odvodnju. u svrhu zaštite od nečistoća.5.Gravitaciona odvodnja Smjernice i norme Kako kod planiranja tako i kod izvedbe odvodnje krova moraju se poštivati smjernice i norme. poglavlje 6. U nastavku djelomično slijede najvažnije smjernice: Smjernica krovnog ozelenjavanja Izdanje 2008/DIN 1986-100 Krovni slivnici u područjima vegetacije Slivnici ravnog krova trebaju u svrhu zaštite od onečišćenja i uraslih biljaka biti opremljeni kontrolnim oknom. regulisana zaštita slivnika od raslinja.2). Sistem odvodnje u slučaju nužde ne smije biti priključen na postojeći sistem odvodnje.3. Cijevni sistemi Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Krovni slivnici izvan područja vegetacije Odvodnja platforme za parkiranje Gravitaciona odvodnja Sadržaj . Slivnici se mogu zaštiti putem pojasa od šljunka i/ili ploča (Smjernice krovnog ozelenjavanja. Slivnici u slučaju nužde također moraju biti oslobođeni od raslinja.5. Normom DIN 1986-100 (odjeljak 5. pri čemu se. moraju opremiti pjeskolovom (Smjernice krovnog ozelenjavanja. već mora imati mogućnost slobodnog otjecanja.8. Za odvodnju u nuždi zelenih ravnih krovova vrijede ista načela kao i za konvencionalne ravne krovove. poglavlje 6.1). također.3) je. koja je obuhvaćena i smjernicama o zelenim krovovima. Sifonska odvodnja 17 Intenzivno ozelenjavanje Ekstenzivno ozelenjavanje Slivnici za ravni krov izvan područja vegetacije raspoređeni su po šljunčanoj stazi.3. Odvodnja u nuždi Potrebno je osigurati da struktura sloja krovnog ozelenjavanja ne utječe na dovod do slivnika u nuždi.

Važno je osigurati da se fiksna prirubnica postavi ispod gornjeg ruba betonske površine. Kako bi se tijelo slivnika moglo tačno pozicionirati u lim za montažu potrebno je. Fax 07334 4323 . Povezivanje lima za montažu i trapeznog lima mora se izvoditi u skladu sa normom DIN 18807. Tel. postaviti odgovarajući izolator za krovni slivnik. Pričvršćivanje lima za montažu na trapezni lim izvodi se na slijedeći način: Dva spojna elementa na poprečnom rubu gornjeg pojasa Po jedan spojni element pored svakog prekrivenog utora Spojni elementi na uzdužnom rubu. nije moguće postaviti izolacionu foliju prema normi DIN EN 18195 sa nagibom prema tijelu slivnika. Sifonska odvodnja Gravitaciona odvodnja Betonski krov: Kernovanje Kod kernovanja bitno je da se izvodi sa dva različita promjera i dvije različite visine. razmak: 120 mm Važno je napomenuti da svako pravljenje otvora smanjuje nosivost. nudi limove za montažu uobičajene za ACO slivnike za ravni krov. osim toga. Krovni slivnik Odvodnja balkona i terasa Izolator Cijevni sistemi Odvodnja fasada Covecta lim za montažu 18 *Firma Covecta. Dokaz o nosivosti spoja pokrivnog i trapeznog lima može biti izrađen samo od strane statičara. Øa b Odvodnja platforme za parkiranje Øc Trapezni krov Lijevani slivnici ne mogu se direktno postavljati u trapezni lim. Za to je potreban lim za montažu*.Gravitaciona odvodnja Ugradnja ACO Krovni slivnici Spin iz lijevanog željeza Sadržaj Betonski krov: Ugradnja Slivnici za ravne krovove mogu na licu mjesta biti ugrađeni za vrijeme betoniranja. da bi se putem hidroizolacione trake napravio nagib ka odvodu. Ø a x b: Dimenzije kernovanja za prirubnicu Øc: Dimenzija kernovanja za tijelo slivnika U slučaju da se ne izvodi kernovanje za prirubnicu. Dimenzije kernovanja nalaze se na stranicama proizvoda. Deggingen. 07334 8012.

tako i visokopolimerne hidroizolacione trake. Međuslojevi se također mogu praviti na licu mjesta od iste hidroizolacione trake. Uz gornje dijelove za slivnike ravnog krova iz lijevanog željeza uvijek se isporučuje i brtveni prsten. Kod upotrebe visokopolimernih hidroizolacionih traka sa malom debljinom potrebno je prije uklještenja hidroizolacije postaviti međusloj ispod i preko hidroizolacione trake. Kod dvodijelnih Spin slivnika za ravne krovove iz lijevanog željeza. Time se sprečava da kod povratne otpadne vode iz cjevovoda dođe do oštećenja termoizolacije.00) i termostatom (ugradnja na licu mjesta) Nakon postavljanja slobodne prirubnice matice se moraju pričvrstiti unakrsnim redoslijedom.Gravitaciona odvodnja Dvodijelni Spin slivnik za ravne krovove sa grijačem (Art. Gornji dio Brtveni prsten Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Hidroizolaciona traka Na prirubnicu za uklještenje hidroizolacije Spin slivnika za ravne krovove iz lijevanog željeza mogu se priključiti kako bitumenske trake.3. Kako bi se spriječila nepotrebna potrošnja električne energije.1. grijač se uvijek ugrađuje na tijelo slivnika (ispod najdublje hidroizolacione razine). potrebno je slivnike dodatno osigurati termostatom. 7000.7. Odvodnja platforme za parkiranje Sifonska odvodnja Gravitaciona odvodnja Grijači Slivnici za ravne krovove mogu se također ugraditi i sa pomoćnim grijačima u svrhu zaštite od smrzavanja. Time se izjednačuju eventualne nepravilnosti fiksnih i slobodnih prirubnica.br. koji se stavlja između tijela slivnika i gornjeg dijela. poglavlje 5. Tijelo slivnika 19 Cijevni sistemi Primjena elementa za povišenje tijela slivnika ( = gornji dio) Prema normi DIN 1986-100. Sadržaj . dvodijelni slivnici za ravni krov moraju imati vodotijesan spoj između slivnika i elementa za povišenje (gornji dio). Preporučljiva je ugradnja Fl – prekidača (30 mA).85.

14.26 Sa prelazima Prikladna za priključak na SML –cijev bez spojnice CV-spojnica DN 70 Spin slivnik za ravni krov iz lijevanog željeza DN 70 HT-cijev sa spojnicom DN 100 HT/SML-cjevna spojnica DN70/DN 70 Sifonska odvodnja GM-X.cijev sa spojnicom CV-spojnica DN 100 Prelaz 0174.14.27 Spin slivnik za ravni krov iz lijevanog željeza DN 100 SML –cijev bez spojnice CV-spojnica DN 100 Odvodnja platforme za parkiranje HT-cijev sa spojnicom DN 125 GM-X.cijev sa spojnicom Gravitaciona odvodnja CV-spojnica Prelaz 0174.cijev sa spojnicom HT/SML-cjevna spojnica DN100/DN 100 Direktno se uklapa Odvodnja balkona i terasa SML –cijev bez spojnice CV-spojnica DN 125 Spin slivnik za ravni krov iz lijevanog željeza DN 125 HT-cijev sa spojnicom DN 150 GM-X.Gravitaciona odvodnja Cijevni priključci ACO Spin slivnici za ravne krovove iz lijevanog željeza Sadržaj Vrsta cijevi DN 70 GM-X.cijev sa spojnicom HT/SML-cjevna spojnica DN125/DN 125 Direktno se uklapa Odvodnja fasada SML –cijev bez spojnice V-spojnica DN 150 in slivnik za ravni krov iz lijevanog željeza DN 150 HT-cijev sa spojnicom Cijevni sistemi HT/SML-cjevna spojnica DN 150/DN 150 20 .

Ø a x b: Dimenzije kernovanja za prirubnicu Ø c: Dimenzija kernovanja za tijelo slivnika U slučaju da se ne izvodi kernovanje za prirubnicu. Važno je osigurati da se fiksna prirubnica postavi ispod betonske površine. Dokaz o nosivosti spoja pokrivnog i trapeznog lima može biti izrađen samo od strane statičara. Sifonska odvodnja b Gravitaciona odvodnja . Sadržaj Øa Øc Krovni slivnik Izolator 21 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Povezivanje pričvrsnog i trapeznog lima mora se izvoditi u skladu sa normom DIN 18807. Pričvršćivanje pričvrsnog lima na trapezni lim izvodi se na slijedeći način: Dva spojna elementa na poprečnom rubu gornjeg pojasa Po jedan spojni element pored svakog prekrivenog utora Važno je napomenuti da svako pravljenje otvora smanjuje nosivost. nije moguće postaviti izolacionu foliju prema normi DIN EN 18195 sa nagibom prema tijelu slivnika. jer se putem hidroizolacione trake pravi nagib ka odvodu. Priključni lim Odvodnja balkona i terasa Trapezni krov Slivnici iz nehrđajućeg čelika ne mogu se direktno postavljati u trapezni lim.Gravitaciona odvodnja Ugradnja ACO Spin slivnici za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika Betonski krov: Ugradnja Slivnici za ravne krovove mogu na licu mjesta biti ugrađeni u beton. Za to je potreban pričvrsni lim. Odvodnja platforme za parkiranje Betonski krov: Kernovanje Kod kernovanja bitno je da se izvodi sa dva različita promjera i dvije različite visine.

potrebno je slivnike dodatno osigurati termostatom. Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Odvodnja platforme za parkiranje Cijevni sistemi Dvodijelni slivnici koji se sastoje iz tijela slivnika i donjeg dijela Prema normi DIN 1986-100 dvodijelni slivnici za ravne krovove moraju imati gusti spoj između slivnika i elementa za povišenje (tijelo slivnika). Preporučljiva je ugradnja Fl – prekidača (30 Ma).32) i termostatom (ugradnja na licu mjesta) Hidroizolaciona traka Na prirubnicu za uklještenje hidroizolacije Spin slivnika za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika mogu se priključiti kako bitumenske trake.84. Uz tijela slivnika za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika uvijek se isporučuje i brtva koja se stavlja između tijela slivnika i donjeg dijela. Kako bi se spriječila nepotrebna potrošnja električne energije.br. Tijelo slivnika Brtva Donji dio 22 . Time se izjednačuju eventualne nepravilnosti fiksnih i slobodnih prirubnica.Gravitaciona odvodnja Sadržaj Sifonska odvodnja Gravitaciona odvodnja Grijači Slivnici za ravne krovove mogu se također instalirati sa pomoćnim grijačima u svrhu zaštite od zamrzavanja sistema. Kod Spin slivnika za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika tijelo slivnika (ispod dublje hidroizolacione razine) u dvodijelnoj izvedbi mora uvijek biti opremljeno sa grijačem. Dvodijelni Spin slivnik za ravne krovove sa grijačem (Art. 0174. Kod upotrebe visokopolimernih hidroizolacionih traka sa malom debljinom potrebno je prije uklještenja hidroizolacije postaviti međusloj ispod i preko hidroizolacione trake. tako i visokopolimerne hidroizolacione trake. Time se sprečava da prilikom začepljenja cjevovoda dođe do oštećenja pregradnog sloja. Nakon postavljanja slobodne prirubnice. matice se moraju pričvrstiti unakrsnim redoslijedom. Međuslojevi se također mogu praviti na licu mjesta od iste hidroizolacione trake.

12.12.95 Direktno se uklapa SML –cijev bez spojnice Priključni komad Art. 0174.br.13. 0174.00 .98 Direktno se uklapa SML –cijev bez spojnice Direktno se uklapa HT-cijev sa spojnicom Priključni komad Art.12.br. 0174.br.Gravitaciona odvodnja Cijevni priključci ACO Spin slivnici za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika vrsta cijevi DN 70 GM-X.86 Spin slivnik za ravni krov iz nehrđajućeg čelika DN 100 HT-cijev sa spojnicom DN 125 GM-X. 0174.cijev sa spojnicom Direktno se uklapa Gravitaciona odvodnja 23 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Odvodnja platforme za parkiranje Spin slivnik za ravni krov iz nehrđajućeg čelika DN 125 Sifonska odvodnja sa prelazima prikladna za priključak na Sadržaj SML –cijev bez spojnice Priključni komad Art.82 Spin slivnik za ravni krov iz nehrđajućeg čelika DN 70 HT-cijev sa spojnicom DN 100 GM-X.12.cijev sa spojnicom Priključni komad Art. 0174.cijev sa spojnicom Priključni komad Art.br.br.

: +49 (0) 7334 8012 Odvodnja balkona i terasa DN 70 DN 100–DN 150 Odvodnja fasada 195 75 Cijevni sistemi Odvodni nastavak tijela slivnika dopušteno je na licu mjesta skratiti max. 7000. 24 230 95 .Br. 35 mm. 7034.10. Visine u mm Odvodni nastavak tijela slivnika dopušteno je na licu mjesta skratiti max. 90 ° Art.Br.10.00 2 Slivnik za ravni krov iz lijevanog 3 Izolator Art.10 4 Lim za montažu Isporučitelj: Covecta Vertrieb Burgsteige 35 73326 Deggingen Germany Tel.Br.21.Gravitaciona odvodnja Primjer ugradnje Trapezni limeni krov Gravitaciona odvodnja sa ACO Spin slivnikom za ravne krovove iz lijevanog željeza Sadržaj 1 Gravitaciona odvodnja 3 2 4 Hidroizolaciona traka Sifonska odvodnja Trapezni lim Odvodnja platforme za parkiranje 1 Kuglasta rešetka Art.00 željeza DN 100. 44 mm. 7040.

25 Art.00 5 Kompenzacijski element lijevanog željeza DN 100. 7000.10. 7040.Br. 44 mm Visine u mm Odvodni nastavak tijela slivnika dopušteno je na licu mjesta skratiti max.Gravitaciona odvodnja Primjer ugradnje Topli krov Gravitaciona odvodnja sa ACO Spin slivnikom za ravne krovove iz lijevanog željeza Sadržaj 1 2 4 3 Hidroizolacija 5 8 Termoizolacija 6 7 Hidroizolacija (parna brana) Nosiva ploča (debljina prema statičkom proračunu) Art.Br.01.Br. 7040.10 8 Izolacijsko tijelo Art.Br.00 DN 70 DN 100–DN 150 100 120 195 230 Odvodni nastavak tijela slivnika dopušteno je na licu mjesta skratiti max.10.Br.10.00 2 Nasadni prsten Arti.00 Art. 7040.21. 35 mm 25 Cijevni sistemi Odvodnja fasada 70–200 50–200 Odvodnja balkona i terasa Odvodnja platforme za parkiranje 1 Kuglasta rešetka 4 Izolacijski prsten 7 Slivnik za ravne krovove iz Sifonska odvodnja Gravitaciona odvodnja Nasip šljunka .00 6 Grijač Art. 7034. 7000. 90° Art. 7000.11.35.Br.Br. 7044.00 3 Gornji dio Art.85.Br.

51.10 6 Izolacijsko tijelo Art.Br. 44 mm.Gravitaciona odvodnja Primjer ugradnje Zeleni krov (ekstenzivno ozelenjavanje) Gravitaciona odvodnja sa ACO Spin slivnikom za ravne krovove iz lijevanog željeza Sadržaj 1 Gravitaciona odvodnja 2 3 6 5 4 Zemlja Geotekstil Drenažni sloj Hidroizolacija Nosiva ploča (debljina prema statičkom proračunu) Sifonska odvodnja Odvodnja platforme za parkiranje 1 Okvir sa rešetkom iz lijevanog 3 Prijelazni okvir 5 Slivnik za ravne krovove iz željeza Art.13. 26 230 60 60 26 .Br.00 Odvodnja balkona i terasa DN 70 DN 100–DN 150 26 60 Odvodnja fasada 195 60 Cijevni sistemi Odvodni nastavak tijela slivnika dopušteno je na licu mjesta skratiti max.Br.00 4 Posuda od nehrđajućeg čelika lijevanog željeza DN 100.00 Art. 7000. 7040.Br.Br. 90 ° Art.55.52.10. 35 mm. 7000.00 2 Međuelement Art. 7000.Br.00 Art.21. 7034. Visine u mm Odvodni nastavak tijela slivnika dopušteno je na licu mjesta skratiti max. 7000.

7000.11.00 Međuelement 2 Art.55. 7040.00 3 Korpa Art. 90° Art.01.Br.Br.21.54.00 Izolacijsko tijelo Art.00 9 Kompenzacijski element Art. (visina: 250 mm) jedan preko drugog. 7040.Br.Br. 7000.00 4 Art.53.00 željeza DN 100.00.10.10.Br.25 7 Slivnik za ravni krov iz lijevanog 10 Art.Br.54.Br.52. 7034.51. 7000. 7044.00 6 Gornji dio Art. Visine u mm 27 Cijevni sistemi Odvodnja fasada 60 Odvodnja balkona i terasa Art.br. 7000. 7000. 7040.Br. Art.Gravitaciona odvodnja Primjer ugradnje Zeleni krov (intenzivno ozelenjavanje) Gravitaciona odvodnja sa ACO Spin slivnikom za ravne krovove iz lijevanog željeza Sadržaj 1 2 4 3 Zemlja 5 8 9 10 6 Hidroizolacija 7 Termoizolacija Hidroizolacija (parna brana) Nosiva ploča (debljina prema statičkom proračunu) željeza Art. 7000.10 Odvodnja platforme za parkiranje 1 Okvir sa rešetkom iz lijevanog 5 Prelazni okvir 8 Izolacijski prsten Sifonska odvodnja Geotekstil Drenažni sloj Gravitaciona odvodnja .Br.00 DN 70 60 26 60 26 DN 100–DN 150 250 250 70–200 195 230 50–200 60 Za veće visine ugradnje sa ozelenjavanjem može se postavljati više međuelemenata.Br.

90° Art. Visina u mm 28 370 110 . Odvodnja balkona i terasa Pjeskolov od nehrđajućeg čelika Odvodnja fasada Cijevni sistemi Visina ugradnje od 110 mm je identična za pjeskolove od nehrđajućeg čelika (desna polovica slike) i od plastike (lijeva polovica slike).Gravitaciona odvodnja Primjer ugradnje Betonski krov sa protupožarnom zaštitom Gravitaciona odvodnja sa ACO Spin slivnikom za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika Sadržaj Gravitaciona odvodnja 1 3 Sifonska odvodnja Hidroizolacija 2 Nosiva ploča (debljina prema statičkom proračunu) Odvodnja platforme za parkiranje Kompletan slivnik Art.59 2 Slivnik za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika DN 100.47. 0174. 0174.br.60 se sastoji od: 1 Pjeskolov iz nehrđajućeg čelika Art.15 Pažnja: Kod primjene protupožarnog umetka ugrađivati samo pjeskolove iz nehrđajućeg čelika.20. Pažnja! Protupožarni umetak je dostupan samo za vertikalne slivnike ravnih krovova Spin DN 100.br.br. 1119. 7034.10.16 DN 70–DN 125 Pjeskolov od plastike Oprema: 3 Protupožarni umetak Art.br.46.

67 Art.16 Art.46.47.Gravitaciona odvodnja Primjer ugradnje Trapezni limeni krov.31 4 Donji dio iz nehrđajućeg čelika Art.br.br. 0174.47. 0174.66 3 Gornji dio DN 100 5 Izolacija sa stiroporom DN 100 Sifonska odvodnja Hidroizolacija (parna brana) Gravitaciona odvodnja .br.19 7 Priključak za trapezni limeni krov 2 Priključak za pjeskolov DN 100. Visina u mm 29 Cijevni sistemi 370 Odvodnja fasada 25–200 Odvodnja balkona i terasa Odvodnja platforme za parkiranje Kompletan slivnik Art.br.46.br. 0174.46. 0174.19 Oprema: 6 Izolacija sa stiroporom DN 100 Art.br.47.61 DN 70 Pjeskolov od plastike DN 125 – DN 150 Pjeskolov od nehrđajućeg čelika 110 Visina ugradnje od 110 mm je identična za pjeskolov od nehrđajućeg čelika (desna polovica slike) i od plastike (lijeva polovica slike).br.25.br. 1119. 90° Art. izolirani Gravitaciona odvodnja sa ACO Spin slivnikom za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika Sadržaj 1 2 3 6 Hidroizolacija 7 Termoizolacija 5 4 Trapezni limeni krov Art.10 se sastoji od: 1 Pjeskolov od plastike Art. 0174.47. 0174. 0174.

Gravitaciona odvodnja Modularni sistem ACO Spin slivnici za ravne krovove DN 70 iz lijevanog željeza Sadržaj za gravitacionu odvodnju Kuglasta rešetka Ravna rešetka Nasadni okvir sa rešetkom L 15 Nasadni okvir sa rešetkom M 125 Nasadni element Gravitaciona odvodnja Nasadni prsten Sifonska odvodnja Slobodna prirubnica Pjeskolov Gornji dio Međuelement za povišenje Hidroizolacijski prsten Element za slivnike za slučaj nužde (preljev) Odvodnja platforme za parkiranje Izolacijski prsten Odvodnja balkona i terasa Element za niveliranje Odvodnja fasada Slobodna pripubnica Tijelo slivnika Cijevni sistemi Grijač za ravni krov Izolacijsko tijelo 30 .

7 Artikl broj 5169.Gravitaciona odvodnja ACO Spin slivnici za ravne krovove iz lijevanog željeza DN 70 / DN 80 Tijelo slivnika DN 70/DN 80 u skladu sa BAS EN 1253 Iz lijevanog željeza.4 7.20.00 5169.5 kg Sadržaj Øa b Øc Ø290 Ø150 195 54 DN70 87 225 DN70 Odvodnja platforme za parkiranje Dimenzije otvora slivnika sa izolacijskim tijelom Cijevni sistemi 31 320 x 530 mm 320 x 320 mm Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Izvedba sa vertikalnim izlivom 76 Izvedba sa horizontalnim izlivom Izvedba Sa vertikalnim izljevom Sa horizontalnim izljevom Težina 7.40. 7.20.40. sa zaštitnim premazom Sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije i procjednim otvorima Mogućnost priključka na SML-cijev prema normi DIN 19522/BAS EN 877 Težina ca.20.00 5169.00 Za slivnike bez izolacijskog tijela DN 70 300 150 Za slivnike sa izolacijskim tijelom DN 70 315 220 Dimenzije otvora Nazivni promjer DN 70 DN 70 Vrsta Spin Spin Nagib 1. materijal klase A1.5° 90° Artikl broj 5169.00 Dimenzije kernovanja Nazivni promjer Øa Øc b [mm] 30 45 Artikl broj 5169.00 5169.20.00 Dimenzije otvora slivnika bez izolacijskog tijela 230 x 530 mm 230 x 320 mm Sifonska odvodnja Ø290 Gravitaciona odvodnja .

34.22.00 32 .10.Gravitaciona odvodnja Dodatni elementi ACO Spin slivnici za ravne krovove DN 70/DN 80 iz lijevanog željeza Sadržaj Dimenzioni crtež Ø290 Ø150 Ø142 Opis proizvoda Gornji dio slivnika Iz lijevanog željeza. iz pjenastog stakla 7040.25 DN100 40 250 Sifonska odvodnja Ø145 Izolacijsko tijelo Za slivnik ravnih krovova sa vertikalnim izljevom. iz pjenastog stakla 7040. procjednim otvorima i brtvenim prestenom Izvedba Artikl broj Gravitaciona odvodnja 70 sa premazom 7047.02. sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije.00 Odvodnja platforme za parkiranje 270 316 290 40 80 60 140 237 Izolacijsko tijelo Za slivnik ravnih krovova sa horizontalnim izljevom.12.00 Cijevni sistemi 50 300 Ø145 Kompenzacijski element za slivnik ravnih krovova – gornji dio DN 70. iz pjenastog stakla 7040. DN 70 za hidroizolaciju sa dvije hidroizolacione trake.00 Odvodnja balkona i terasa 300 140 300 200 Odvodnja fasada 300 60 Izolacijski prsten za slivnik ravnih krovova – gornji dio DN 70. iz pjenastog stakla 7040.

Gravitaciona odvodnja Dimenzioni crtež Opis proizvoda Posuda iz nehrđajućeg čelika.03.5 m G 1.00 11 Ø136 105 7033.00 Sadržaj .5 Sifonska odvodnja Ø93 5170.85. odgovara slivnicima za ravne krovove DN 70 iz lijevanog željeza Izvedba Artikl broj Ø124 8 Ø83 25 Gumeni komad DN 70/80 za priključak podnih slivnika DN 70 na SML-cijev DN 80 7000.80 Gravitaciona odvodnja 55 7000.10.70.50 33 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Ø160 Ø110 35 Cijev za slivnike u slučaju nužde Visina 35 mm. Razred zaštite: I Vrsta zaštite: IP 67 Priključni vod: SIHF 3 x 1 mm2. Nazivna snaga:25 W.4301. 1. mrežni priključak: 220-240 V AC. za jednodijelne i dvodijelne slivnike Odvodnja platforme za parkiranje Grijač slivnika ravnih krovova Spogodan za sve slivnike ravnog krova DN 50 – DN 150. materijal 1.

08. pogodna za sve slivnike ravnih krovova Spin DN 70.43. L15 7000.00 Odvodnja platforme za parkiranje 21 Ø152 10 Rešetka iz lijevanog željeza. pogodan za sve rešetke sa brojem art. M125 7000.5 Sifonska odvodnja Ravna rešetka iz lijevanog željeza.5 7000.43. vanjska dimenzija: Ø 138 mm Kl.00 7000. pogodna za sve slivnike ravnih krovova Spin DN 70. 7000.Gravitaciona odvodnja Nasadni elementi.05.00 Odvodnja balkona i terasa Ø150 Ø142 25 Nasadni prsten Iz lijevanog željeza.00 Cijevni sistemi 200 Nasadni okvir sa rešetkom iz lijevanog željeza 10 45 Kl. M125 7000. H1. L15 Kl.00 7000.06.00 34 .19.00 7000.00 7000.00 7000.00 .00 7000. pogodna za sve slivnike ravnih krovova Spin DN 70.44.09. 7000. vanjska dimenzija: Ø 170 mm Izvedba Artikl broj 14 Gravitaciona odvodnja Ø139 73 84 14 Ø138 10 10 14 Kl.19. pogodan za sve rešetke sa brojem art. vanjska dimenzija: Ø 152 mm Kl.09.00 Odvodnja fasada Ø150 21 Ø152 Nasadni prsten Iz lijevanog željeza.08. rešetke i nasadni okviri ACO Spin slivnici za ravne krovove DN 70/DN 80 iz lijevanog željeza Sadržaj Crtež u mjerilu Ø170 Opis proizvoda Kuglasta rešetka iz lijevanog željeza.44.

00 148 Ø125 8 otpornost na klizanje 5141.80.00 Sadržaj . M125 5141. pogodan za nasadni element Art.00 Gravitaciona odvodnja Kl. Nasadni element i rešetka iz lijevanog željeza.78 35 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Nasadni element sa procjednim otvorima Dimenzije okvira: 148 mm Nasadni element i šlic rešetka iz nehrđajućeg čelika 138 6 Odvodnja platforme za parkiranje Nasadni element iz nehrđajućeg čelika. Sa rešetkom sa rasporom iz nehrđajućeg čelika. Izvedba Artikl broj 116 48 Ø125 13 197 46 Nasadni okvir Iz lijevanog željeza. Kl. Dimenzija okvira: 197 mm.83.89.55. sa vijčanim zaključavanjem.89.br.00 115 Sifonska odvodnja 5095.83. K3.Gravitaciona odvodnja Dimenzioni crtež 240 197 Opis proizvoda Nasadni element Iz lijevanog željeza. Dimenzija okvira: 148 mm bez otpornosti na klizanje 5141. 5141.11 10 148 DN 133 142 0154.

Gravitaciona odvodnja Modularni sistem ACO Spin slivnici za ravne krovove DN 100-DN 150 iz lijevanog željeza za gravitacionu Sadržaj odvodnju Pjeskolov Kuglasta rešetka Nasadni okvir sa rešetkom L 15 Ravna rešetka Nasadni okvir sa rešetkom M 125 Rešetka sa rasporom MEKU Pjeskolov Gravitaciona odvodnja Nasadni prsten Element za izjednačavanje visine Sifonska odvodnja Nastavak za slivnik u slučaju nužde Gornji dio sa slobodnom prirubnicom i brtvenim prstenom Odvodnja platforme za parkiranje Izolacijski prsten Odvodnja balkona i terasa Nivelirajući element Odvodnja fasada Slobodna pripubnica Tijelo slivnika Grijač za ravne krovove Grijač za ravne krove Cijevni sistemi Izolacijsko tijelo 36 .

10.10. sa zaštitnim premazom Sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije i procjednim otvorima Mogućnost priključka na SML-cijev prema normi DIN 19522/BAS EN 877 Sadržaj Ø351 10 35 10 35 Ø275 230 Ø351 10 35 Ø351 Ø275 Ø275 230 DN 100 DN 125 DN150 Ø360 Ø200 Ø360 Ø200 Ø360 Ø200 151 310 310 330 176 Sa horizontalnim izljevom Nazivni promjer Težina Artikl br.10 DN 125 13.10 7036.4 kg 7036.6 kg 7035.10.11.10.10 76 100 118 113 Sifonska odvodnja 124 124 124 Ø182 Ø182 Ø182 230 Gravitaciona odvodnja .10.10 7034. DN 100 13.10 7056.11.1 kg 7034.2 kg 7054.10.10 37 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Nazivni promjer Øa Øc b [mm] Artikl br.10.10 7055.10 7034.10 7036.10. materijal klasa A1.2 kg 7056.10 7035.Gravitaciona odvodnja ACO Spin slivnici za ravne krovove iz lijevanog željeza DN 100 .10.DN 150 Tijelo slivnika DN 100-DN 150 u skladu sa BAS EN 1253 Iz lijevanog željeza.10 DN 150 14.10.10 Øc Dimenzije otvora slivnik bez izolacijskog tijela 290 x 670 mm 290 x 700 mm 290 x 750 mm 290 x 410 mm 290 x 410 mm 290 x 410 mm Dimenzije otvora slivnik sa izolacijskim tijelom 500 x 670 mm 500 x 700 mm 500 x 750 mm 450 x 450 mm 450 x 450 mm 450 x 450 mm 7054.11.11.5° 90° 90° 90° Artikl broj 35 35 35 65 65 65 7034.10 DN 125 15.5° 1.5° 1.10 7035.10 DN 150 18.10 7036.11.10.7 kg 7055. b Øa Odvodnja balkona i terasa Odvodnja platforme za parkiranje Sa vertikalnim izljevom Nazivni promjer Težina Artikl br.10 7035.10.11. Dimenzije kernovanja DN 100 15.10 Za slivnike bez izolacijskog tijela DN 100 380 200 DN 125 380 200 DN 150 380 200 Za slivnike sa izolacijskim tijelom DN 100 430 270 DN 125 430 270 DN 150 430 270 Dimenzije otvora Nazivni promjer DN 100 DN 125 DN 150 DN 100 DN 125 DN 150 Vrsta Spin Spin Spin Spin Spin Spin Nagib 1.

00 265 60 420 Izolacijsko tijelo Za slivnik ravnih krovova sa horizontalnim izljevom.00 7040.32. za hidroizolaciju sa dvije hidroizolacione trake.33. iz pjenastog stakla 7040.00 270 316 Odvodnja platforme za parkiranje 290 80 14 Ø1 Odvodnja balkona i terasa 470 Toplinski štit M 8 x 16 za Spin slivnike ravnih krovova DN 100 iz lijevanog željeza i nehrđajućeg čelika sa termoizolacijskom i zaštitom od požara 440 7034.31.00 38 .20. DN 100 – DN 150.Gravitaciona odvodnja Dodatni elementi ACO Spin slivnici za ravne krovove DN 100 – DN 150 iz lijevanog željeza Sadržaj Crtež u mjerilu Ø360 Ø200 Opis proizvoda Gornji dio slivnika Iz lijevanog željeza.23.21. procjednim otvorima i brtvenim prstenom Izvedba Artikl broj Gravitaciona odvodnja sa premazom 7044. visina: 240 mm 7040. sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije.00 h Cijevni sistemi 125 335 x 250 7040. iz pjenastog stakla DN 100. visina: 170 mm DN 125. visina: 215 mm DN 150.17 70 Ø115 Odvodnja fasada Izolacijska ploča iz pjenastog stakla 265 x 265 mm za Spin slivnike ravnih krovova DN 100–DN 150 iz lijevanog željeza sa termoizolacijom i zaštitom od požara 7040.25 275 40 Sifonska odvodnja Ø145 Izolacijsko tijelo za slivnik ravnih krovova sa vertikalnim odvodnim nastavkom.10.

00 7034.15 39 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Ø220 62 42 182 Košara Od nehrđajućeg čelika.00 Sadržaj .13.5 Ø127 Zaštita od požara -umetak Pogodan za Spin slivnike DN 100 sa nagibom nastavka od 90°. materijal 1. iz pjenastog stakla Izvedba Artikl broj 100 450 Ø220 50 450 Kompenzacijski element za slivnik ravnih krovova Gornji dio DN 100-DN 150.20.4301 Pogodna za slivnike ravnih krovova DN 100-DN 150 iz lijevanog željeza Grijač za ravni krov Primjenjiv za sve slivnike ravnih krovova DN 50 DN 150. mrežni priključak: 220-240 V AC. Razred zaštite: I.01. Nazivna snaga: 25 W. iz pjenastog stakla 7040. Priključni vod: SIHF 3 x 1 mm2.00 Odvodnja platforme za parkiranje 7000. Napomena! Kapacitet slivnika je smanjen ugradnjom umetka (vidi stranu 15) 127 Gravitaciona odvodnja 7040. Vrsta zaštite: IP 67.00 Sifonska odvodnja 7000. 1.11.85.5 m G 1.Gravitaciona odvodnja Crtež u mjerilu Opis proizvoda Izolacijski prsten za slivnik ravnih krovova Gornji dio DN 100-DN 150.

H1. sa šlic rešetkom .00 7000. -K PA 40 75 20 282 Nasadni okvir iz lijevanog željeza.00 Cijevni sistemi 10 M l.20.35.39.Gravitaciona odvodnja Nasadni elementi.00 15 Ø185 Sifonska odvodnja Ravna rešetka iz lijevanog željeza.00 200 Odvodnja balkona i terasa Nasadni okvir iz lijevanog željeza.40.25. rešetke i nasadni okviri ACO Spin slivnici za ravne krovove DN 100-DN 150 iz lijevanog željeza Sadržaj Crtež u mjerilu Ø225 Opis proizvoda Kuglasta rešetka iz lijevanog željeza.42. pogodna za sve Spin slivnike ravnih krovova DN 100-DN 150.46.40.00 7000. L15 7000.00 Ø180 .00 7000.00 10 Odvodnja fasada 296 16 Nasadni okvir iz lijevanog željeza. bez vijčanog zaključavanja Mjera okvira: 300 x 300 mm 300 Kl. sa šlic rešetkom Mjera okvira: 200 x 200 mm 40 Kl.41.10. M125. pogodan za sve artikle br. L15 7000.20. 7000.10. pogodna za sve Spin slivnike ravnih krovova DN 100-DN 150. vanjska dimenzija: 225 mm Izvedba Artikl broj 90 12 Gravitaciona odvodnja 168 186 Kl.00 Odvodnja platforme za parkiranje Ø200 Ø189 H Nasadni prsten iz lijevanog željeza.00 7000. sa vijčanim zaključavanjem 7000. sa šlic rešetkom Mjera okvira: 296 mm 80 44 bez vijčanog zaključavanja sa vijčanim zaključavanjem 7000. vanjska dimenzija: Ø 185 mm Kl.00 7000.00 Visina: 25 mm Visina: 35 mm 7000.5 7000.

00 Ø198 5084. sa vijčanim zaključavanjem Odvodnja platforme za parkiranje Prijelazni prsten Iz lijevanog željeza.50 45 mm.41.10. sa šlic rešetkom Dimenzija okvira: 200 x 200 mm Izvedba Artikl broj Kl.81. Nasadni element od plastike Okvir i šlic rešetka iz nehrđajućeg čelika.00 Visina: 24 mm Sifonska odvodnja Nasadni prsten Iz lijevanog željeza.42.10.28.46.31. L15 7000.00 8 Ø210 Ø135 35 35 mm. 7000. jednodijelna 7035.00 7000.50 45 mm.39.Gravitaciona odvodnja Crtež u mjerilu 200 40 Opis proizvoda Nasadni okvir Iz lijevanog željeza.4301 sa brtvenim prstenom za Spin slivnike za ravne krovove iz lijevanog željeza 35 mm. potreban prijelazni prsten 158 Kl. dvodijelna 7045. materijal 1. K3.50 41 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Nastavak za slivnik u slučaju nužde iz CrNi.00 Ø113 Ø199 Ø189 45 7000. pogodan za nasadni element Art.00 15 Ø 211 Ø 203 Ø 184 196 46 7000.10. jednodijelna 7034.81.00 7000. DN 125/150. DN 125/DN150.br.10.00 7000. 5084. DN 100. dvodijelna 7044.00 Gravitaciona odvodnja 10 Sadržaj . DN 100.50 130 Odvodnja balkona i terasa MEKU nasadni element Dimenzije okvira: 196 mm.45. Pogodan za artikle br.

visina: 60 mm Kl.54.Gravitaciona odvodnja Nasadni elementi za zelene krovove i platforme za parkiranje ACO Spin slivnici za ravne krovove DN 70 – DN 150 iz lijevanog željeza Sadržaj Crtež u mjerilu 26 300 Opis proizvoda Okvir sa šlic rešetkom Sa bezvijčanim zaključavanjem. Otvori mreže 31 x 17 mm Dimenzija okvira: 300 mm Kl.00 60 282 Odvodnja balkona i terasa Međuelement Iz polimerbetona. pocinčan.52. L15/M125 7000. L15/M125 7000.00 282 254 Odvodnja platforme za parkiranje Međuelement Iz polimerbetona. L15/M125 7000. iz lijevanog željeza.51. visina: 250 mm 250 254 Kl. od čelika. Dimenzija okvira: 300 mm Izvedba Artikl broj Gravitaciona odvodnja Kl.50.00 26 300 31 17 Sifonska odvodnja Okvir sa mrežastom rešetkom Sa bezvijčanim zaključavanjem.00 Cijevni sistemi 42 Odvodnja fasada . Sa zaštitnim premazom. L15/M125 7000.

za izvedbu iznad 180 mm u kombinaciji sa Art.13.00 Ø124 8 Ø83 Posuda iz nehrđajuđeg čelika za izvedbu do 180 mm.br. za slivnike za ravne krovove DN 70 55 7000.00 332 40 100 25 550 Kl.Gravitaciona odvodnja Crtež u mjerilu 280 60 40 Opis proizvoda Prijelazni okvir od polimerbetona.55.00 Ø216 Posuda od polipropilena. za izvedbu do 180 mm.00 43 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Odvodnja platforme za parkiranje Sifonska odvodnja Prijelazni okvir od polimerbetona visine: 100 mm Gravitaciona odvodnja Sadržaj . 7000.50.03.51. za slivnike za ravne krovove DN 100 – DN 150 7000. visina: 60 mm Izvedba Artikl broj 25 311 Kl.00 i 7000.00 62 42 182 Posuda od nehrđajućeg čelika.56.53.00 150 7000. L15 7000. M125 7000.

Gravitaciona odvodnja Modularni sistem ACO Spin slivnici za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika za gravitacionu odvodnju Sadržaj Pjeskolov Usporni prsten Nasadni pjeskolov Nasadni pjeskolov Sifonska odvodnja Gravitaciona odvodnja Element za pričvršćenje pjeskolova od plastike Tijelo slivnika sa slobodnom prirubnicom i dihtungom prirubnice Odvodnja platforme za parkiranje Slobodna prirubnica Dihtung prirubnice Odvodnja balkona i terasa Tijelo slivnika Donji dio Odvodnja fasada Grijač za ravne krovove Grijač za ravne krovove Cijevni sistemi 44 Termoizolacija/ Izolacijsko tijelo iz: Stiropor Stiropor Kamena vuna Stiropor .

broj 1179.17.15.17.0 6. kamena vuna.60 1179. sa grijačem Izolirani.4 5.17.15.stiropor.2 D 73 73 73 73 73 103 103 103 103 103 133 133 133 133 133 Neizolirani Izolirani.17.Gravitaciona odvodnja ACO Spin slivnici za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika sa vertikalnim izljevom DN 70 – DN 125 Slivnici za ravne krovove DN 70 – DN 125 sa vertikalnim izljevom u skladu sa normom BAS EN 1253 Iz nehrđajućeg čelika . kamena vuna sa grijačem Neizolirani Sa grijačem DN 100 Neizolirani Izolirani.9 6.60 1119.60 1129.2 5.9 3.40 1129.1 4.0 6.15.15. stiropor Izolirani.15.4 5.15.40 1119.40 1179. kamena vuna Izolirani.10 1179.4 D 73 73 73 73 73 103 103 103 103 103 133 133 133 133 133 Artikl.60 1129. kamena vuna Neizolirani Sa grijačem DN 125 Izolirani. materijal 1.15.5 4.60 1129.17.10 1129. vidi str.2 5.15.90 1119.10.9 5.10.90 Težina 3.10. stiropor DN 70 Izolirani.15.10.15.10 1119.17.7 3.9 4.1 5.4301 Sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije za hidroizolaciju sa jednom hidroizolacionom trakom Napomena! Nakon montaže vertikalnog slivnika nije više moguće uvođenje druge hidroizolacione trake! po izboru dostupan sa košarom za pjeskolov od plastike ili nehrđajućeg čelika po izboru dostupan neizolirani.10 1119.60 1179.17. sa/bez grijača direktan priključak na ACO cjevni sistem GM-X.17.40 1119.10 1179.2 5.60 1179.10 1129. 162 i 163 za priključak na druge vrste cijevi sa prijelaznim elementima Košara za pjeskolov od plastike Odvodnja platforme za parkiranje 45 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Artikl broj 1179.90 1119.10. Sa grijačem Neizolirani Dimenzije kernovanja Nazivni promjer Øa Øc 370 110 Øa b [mm] 10 10 10 10 10 10 za slivnike bez izolacijskog tijela DN 70 340 90 DN 100 340 130 DN 125 340 160 za slivnike sa izolacijskim tijelom DN 70 340 290 DN 100 340 290 DN 125 340 290 Dimenzije otvora Nazivni promjer DN 70 DN 100 DN 125 Vrsta Spin Spin Spin Nagib 90° 90° 90° b Øc Dimenzije otvora slivnik bez izolacijskog tijela 120 x 260 mm 150 x 290 mm 190 x 300 mm Dimenzije otvora slivnik sa izolacijskim tijelom 230 x 360 mm 230 x 360 mm 230 x 360 mm .60 1119.40 Sadržaj Sifonska odvodnja Gravitaciona odvodnja 250 ØD 205 Nazivni promjer Košara za pjeskolov od nehrđajućeg čelika Izvedba Težina 4.90 1129.2 5.10 1119.7 4.4 4.2 4.90 1129.40 1129.1 4.10 1129.0 5.15.15.10.2 6.90 1179.0 5. izoli rani sa stiroporom ili kamenom vunom.7 4.17.1 4.9 4.17.10 1179.2 4.9 4.60 1119.17.17.

10 1119.3 8.7 6.6 8.90 1119.27.Gravitaciona odvodnja ACO Spin slivnici za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika sa vertikalnim izljevom DN 70 – DN 125 Sadržaj Slivnici za ravne krovove DN 70 – DN 125 sa vertikalnim izljevom u skladu sa normom BAS EN 1253 iz nehrđajućeg čelika .40 1129.0 9.60 1129. sa/bez grijača direktan priključak na ACO cjevni sistem GM-X.23 Sifonska odvodnja ØD 205 Odvodnja platforme za parkiranje Nazivni promjer Košara za pjeskolov od nehrđajućeg čelika Izvedba Težina 7.27.40 1119.4 8. kamena vuna sa grijačem neizolirani izolirani.8 D 73 73 73 73 73 103 103 103 103 103 133 133 133 133 133 Artikl broj 1179.20. stiropor DN 125 izolirani.25. kamena vuna izolirani.2 8.0 Øa D 73 73 73 73 73 103 103 103 103 103 133 133 133 133 133 Artikl. vidi str.9 8.25. stiropor DN 100 izolirani.6 9. stiropor sa grijačem izolirani.10 1179.40 1119.90 1129. kamena vuna sa grijačem Dimenzije kernovanja Nazivni promjer Øa Øc Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa b [mm] 10 10 10 10 10 10 Cijevni sistemi Za slivnike bez izolacijskog tijela DN 70 340 90 DN 100 340 130 DN 125 340 160 Za slivnike sa izolacijskim tijelom DN 70 340 290 DN 100 340 290 DN 125 340 290 Dimenzije otvora Nazivni promjer Vrsta Spin Spin Spin Nagib 90° 90° 90° b Øc Dimenzije otvora slivnik bez izolacijskog tijela 120 x 260 mm 150 x 290 mm 190 x 300 mm Dimenzije otvora slivnik sa izolacijskim tijelom 230 x 360 mm 230 x 360 mm 230 x 360 mm 46 DN 70 DN 100 DN 125 .10 1129.5 9.20.5 6.25.4 6.40 1129.0 7.27.10 1179.8 8.25.25.40 1179.27.6 8.25.10 1129.60 1179. materijal 1.25.2 8. stiropor sa grijačem izolirani.27.25.27.4 8. stiropor DN 70 izolirani.40 neizolirani izolirani.27.10 1119.6 9.90 1129.60 1119.60 1119.27.27.7 7. 162 i 163 za priključak na druge vrste cijevi sa prijelaznim elementima Gravitaciona odvodnja 251.27.8 9.25.10 1129.broj 1179.60 1179.10 1179.3 7.60 1119.1 7.20.20.1 7.4 8.20.10 1119.90 1179.60 1179.4301 Sa dvije prirubnice za uklještenje hidroizolacije za hidroizolaciju sa dvije hidroizolacione trake po izboru dostupan sa košarom za pjeskolov od plastike ili nehrđajućeg čelika po izboru dostupan neizolirani.90 370 25-200 110 Košara za pjeskolov od plastike Težina 6. kamena vuna izolirani.60 1129. stiropor sa grijačem izolirani.8 9.25.60 1129.27. kamena vuna sa grijačem neizolirani izolirani.4 9.3 8.5 6.25.6 7. izolirani sa stiroporom ili kamenom vunom.25. kamena vuna izolirani.27.20.90 1119.

15. Sadržaj 47 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Nagib 1.4 4. Sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije za hidroizolaciju sa jednom hidroizolacionom trakom. po izboru dostupan neizolirani. izolirani sa stiroporom ili kamenom vunom. kamena vuna izolirani.1 5.15.2 4.5° 1.17.15.9 5.40 D h1 h2 h1 h2 h3 l1 DN 70 DN 100 neizolirani izolirani.3 Košara za pjeskolov od plastike Težina 3.6 4.3 5. iz nehrđajućeg čelika.17.10 1115.90 1175.60 1175. kamena vuna sa grijačem neizolirani izolirani.10 1175. materijal 1.1 4.60 1115.6 4.10 1175.17.7 3.17.8 4.60 1175. stiropor izolirani.10. sa grijačem izolirani.17.60 1115. po izboru dostupan sa košarom za pjeskolov od plastike ili nehrđajućeg čelika.10 1115. stiropor izolirani.15. vidi str. sa grijačem izolirani.40 1115. stiropor.40 1115. kamena vuna izolirani. sa/bez grijača.2 4.4301.10.90 1115. direktan priključak na ACO cjevni sistem GM-X.90 1115.9 4.15. stiropor.10 1115.1 5.60 1175.9 3.17. 162 i 163 za priključak na druge vrste cijevi sa prijelaznim elementima.5° Dimenzije otvora slivnika bez izolacijskog tijela 120 x 360 mm 150 x 400 mm 190 x 400 mm Dimenzije otvora slivnika sa izolacijskim tijelom 220 x 360 mm 260 x 430 mm 260 x 430 mm Odvodnja balkona i terasa Odvodnja platforme za parkiranje Sifonska odvodnja L x B = DN 70: 260 x 190 DN 100/125: 280 x 230 110 h3 ØD l1 LxB Nazivni promjer Izvedba Košara za pjeskolov iz nehrđajućeg čelika Težina Artikl broj 1175.15.1 4.Gravitaciona odvodnja ACO Spin slivnici za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika sa horizontalnim izljevom DN 70 – DN 125 Slivnici za ravne krovove DN 70 – DN 125 sa horizontalnim izljevom u skladu sa normom BAS EN 1253.17.10.4 Artikl broj 1175.40 1175.15.10.4 4.60 1115.15. kamena vuna sa grijačem 73 73 73 73 73 103 103 103 103 103 95 95 95 95 95 104 104 104 104 104 118 118 118 118 118 148 148 148 148 148 140 140 140 140 140 170 170 170 170 170 213 213 213 213 213 226 226 226 226 226 Dimenzije otvora Nazivni promjer DN 70 DN 100 DN 125 Vrsta Spin Spin Spin Gravitaciona odvodnja .90 4.5° 1.17.1 4.10 1175.8 4.

60 1125. kamena vuna izolirani. sa/bez grijača direktan priključak na ACO cjevni sistem GM-X.27.7 6. vidi str.6 7.25.27.4 9.40 1115. stiropor sa grijačem izolirani.10 1175.6 8.4 8.9 6.10 1175.25.27.60 1175.25.60 1175. stiropor izolirani.27.20.4 9.40 1115.20.20.90 1175.Gravitaciona odvodnja ACO Spin slivnici iz nehrđajućeg čelika sa horizontalnim izljevom DN 70 – DN 125 Sadržaj Sifonska odvodnja LxB l1 L x B = DN 70: 260 x 190 DN 100/125: 280 x 230 Slivnici za ravne krovove DN 70 – DN 125 sa horizontalnim izljevom u skladu sa normom BAS EN 1253 Iz nehrđajućeg čelika.2 8.25.5 7.27.5 6. materijal 1.27.27. 162 i 163 za priključak na druge vrste cijevi sa prijelaznim elementima Gravitaciona odvodnja 110 25-200 h3 ØD h2 Odvodnja platforme za parkiranje Nazivni promjer Izvedba neizolirani izolirani.25.1 8.40 1125.6 7.90 1115.10 1175.10 1125. kamena vuna sa grijačem Košara za pjeskolov Košara za pjeskolov iz nehrđajućeg čelika od plastike Težina 7.25.9 8.60 1115.10 1125.90 Težina 6.10 1115.25.6 9.25.4 7.5 8.25.25.3 7.7 6.10 1115.25. stiropor izolirani.6 Artikl broj 1175.40 h1 D 73 73 73 73 73 103 103 103 103 103 133 133 133 133 133 h1 95 95 95 95 95 104 104 104 104 104 124 124 124 124 124 h2 118 118 118 118 118 148 148 148 148 148 178 178 178 178 178 h3 140 140 140 140 140 170 170 170 170 170 200 200 200 200 200 l1 213 213 213 213 213 226 226 226 226 226 230 230 230 230 230 DN 70 Odvodnja balkona i terasa DN 100 DN 125 Odvodnja fasada Dimenzije otvora Nazivni promjer DN 70 DN 100 DN 125 Vrsta Spin Spin Spin Nagib 90° 90° 90° Dimenzije otvora slivnik bez izolacijskog tijela 120 x 360 mm 150 x 400 mm 190 x 400 mm Dimenzije otvora slivnik sa izolacijskim tijelom 220 x 360 mm 260 x 430 mm 260 x 430 mm Cijevni sistemi 48 . kamena vuna izolirani.40 1175.60 1125. stiropor sa grijačem izolirani.8 Artikl broj 1175.20.20.8 8. kamena vuna sa grijačem neizolirani izolirani.27.27.10 1115.27.25.60 1115.2 7.60 1115.27.60 1125.20.3 7.10 1125.90 1115.1 8.27.40 1125.4301 Sa dvije prirubnice za uklještenje hidroizolacije za hidroizolaciju sa dvije hidroizolacione trake Po izboru dostupan sa košarom za pjeskolov od plastike ili nehrđajućeg čelika Po izboru dostupan neizolirani. kamena vuna sa grijačem neizolirani izolirani. izolirani sa stiroporom ili kamenom vunom.2 9. stiropor izolirani.4 7.90 1125. stiropor sa grijačem izolirani.6 8.60 1175.2 9.1 7. kamena vuna izolirani.9 7.90 1125.

30 DN 100 (d= 103 mm) DN 125 (d= 133 mm) 0174. sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije.31 0174.32 DN 70 (d= 73 mm) DN 100 (d= 103 mm) DN 125 (d= 133 mm) 0174.47.47. Ø133 124 191 DN 125 (d= 133 mm) 116 184 178 0174. 124 118 Ø73 DN 70 (d= 73 mm) 0174.04 Ø233 230 Tijelo slivnika/donji dio za jednodijelne ili dvodijelne slivnike za ravne krovove sa horizontalnim izljevom iz nehrđajućeg čelika. Vrsta Artikl broj 0174.47. materijal 1. materijal 1.16 Odvodnja platforme za parkiranje 49 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa 0174.11 Sifonska odvodnja d Gravitaciona odvodnja DN 70 (d= 73 mm) 370 Sadržaj .4031 sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije.4031 sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije.47. materijal 1.48.03 Ø233 102 104 155 226 Tijelo slivnika/donji dio za jednodijelne ili dvodijelne slivnike za ravne krovove sa horizontalnim izljevom iz nehrđajućeg čelika.47.4301.4031 sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije.4031 sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije. Ø103 DN 100 (d= 103 mm) 153 147 0174. materijal 1. materijal 1.47.Gravitaciona odvodnja Dodatni elementi ACO Spin slivnici za ravne krovove DN 70 – DN 125 iz nehrđajućeg čelika Dimenzioni crtež Ø332 Ø233 Opis proizvoda Tijelo slivnika za jednodijelne ili dvodijelne slivnike za ravne krovove sa vertikalnim i horizontalnim izljevom iz nehrđajućeg čelika. Napomena! Nakon ugradnje ne može se postavljati prelazni element za drugi hidroizolacioni sloj! Donji dio za dvodijelne slivnike za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika.48.17 d Ø233 87 95 131 213 Tijelo slivnika/donji dio za jednodijelne ili dvodijelne slivnike za ravne krovove sa horizontalnim izljevom iz nehrđajućeg čelika.48.15 370 0174.

46.66 Cijevni sistemi 20 17 Ø12 2 Element za pričvršćenje pjeskolova od plastike Ø10 0174.73. iz nehrđajućeg čelika.42. debljina: 5 mm PVC-soft.5 220 8 13 0153.46.01 Ø23 2 Odvodnja balkona i terasa Kontrolno okno iz nehrđajućeg čelika.Gravitaciona odvodnja Dimenzioni crtež Opis proizvoda Klizna prirubnica sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije.67 Ø190 233 50 . debljina: 4 mm EPDM.54 Gravitaciona odvodnja 30 3 Zaptivač prirubnice EPDM. visina: 120 mm. debljina: 4 mm NBR/SBR. materijal 1.46.46.95 0174.97 Sifonska odvodnja Ø271 4.4031.42.5 Bez grijača 0174. za donje dijelove DN 70 Spin serije Vrsta Artikl broj Sadržaj Ø332 Ø232. materijal 1.5 Pjeskolov Iz nehrđajućeg čelika. razred opterećenja H 1.59 0174.4031.60. primjenjiv samo u kombinaciji sa dole navedenim elementom za pričvršćenje 0174.46. materijal 1.42.42. pogodan za sve Spin slivnike iz nehrđajućeg čelika Visina: 75 mm Visina: 225 mm 0174. dimenzija: 400 x 400 mm.05 Ø170 Odvodnja fasada Pjeskolov od plastike Pogodan za sve Spin slivnike za ravne krovove.5 80 120 0153. razred opterećenja H 1.46.4031. debljina: 4 mm 0174.53 Sa grijačem 0174.62 h 40 Odvodnja platforme za parkiranje Ø323 Pjeskolov za obrnuti krov iz nehrđajućeg čelika.92 0174.87 0174.

5 0174. PS 30 Za vertikalna tijela slivnika Spin i donje dijelove 5 105 5 DN 70 DN 100 DN 125 0174.46.5 m G 1.20 110 Odvodnja platforme za parkiranje Sifonska odvodnja Element za povišenje za Profiline nastavak za dimenziju okvira 400 x 400 mm Visina: 30 mm Visina: 60 mm 38685 H Gravitaciona odvodnja A Nastavak profiline Iz čelika. nazivna snaga: 25 W. materijal 1. 280 x 230 x 200 20 0174.07 Odvodnja fasada Termoizolacija kamenom vunom.47.Gravitaciona odvodnja Dimenzioni crtež Opis proizvoda Usporni prsten za slivnike u slučaju nužde (preliv) iz nehrđajućeg čelika.46.21 Odvodnja balkona i terasa Termoizolacija stiroporom. 1.77 38801 C 38687 Visina: 120 mm Grijač za ravne krovove Primjenjiv za sve slivnike za ravne krovove DN 70 – DN 150.48.32 205 150 Ø74 Ø154 H Termoizolacija stiroporom. IP 67.48.46. Podesiv po visini od 78 do 108 mm (rešetke vidi str.47. AC.47. Visina: 45 mm Artikl broj 0174. pocinčan 0174. razred građevinskog materijala A1 za sva vertikalna tijela Spin i donje dijelove 250 DN 70 DN 100 0174.4301 Vrsta DN 70/DN100. vrsta zaštite.18 0174.57 0174. 260 x 190 x 140 DN 100.19 0174. Dimenzija: 400 x 400 mm. PS 30 za bočne Spin donje dijelove 0174.84. mrežni priključak: 220 – 240 V. 137 i 138) Sadržaj 35 Ø323 .76 78-108 5. 280 x 230 x 170 DN 125. razred zaštite: I.48.06 0174.61 51 Cijevni sistemi DN 70. priključni vod: SIHF 3 x 1 mm².46.08 620 500 Ø2 92 Priključni lim za trapezni limeni krov Od čeličnog lima.5 38689 0174. Visina: 35 mm DN 125. pocinčan.47.

Za Spin slivnike za ravne krovove DN 100.Gravitaciona odvodnja Zaštita od požara – oprema ACO Spin slivnici za ravne krovove DN 100 iz nehrđajućeg čelika Sadržaj Dimenzioni crtež Ø127 Opis proizvoda Umetak za zaštitu od požara Pogodan za Spin slivnike za ravne krovove DN 100 sa nagibom nastavka od 90° Napomena! Ugradnjom umetka se smanjuje kapacitet protoka (vidi str. 15).77.20.94 52 . Toplotni štit Iz nehrđajućeg čelika.17 Sifonska odvodnja 470 Odvodnja platforme za parkiranje 345 Ø370 205 341 Ø1 20 Izolacijsko tijelo od pjenastog stakla za Spin vertikalna tijela slivnika i donje dijelove 0174.96 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Ø105 Izolacijska čahura od pjenastog stakla za Spin vertikalna tijela slivnika i donje dijelove za izjednačavanje dužine (visina: 150 mm) 0174.77. sa otvorima za vijke M 8 x 16 Vrsta Artikl broj Gravitaciona odvodnja 127 7034.15 440 14 Ø1 7034.20.

59 DN 70 – DN 100 DN 70: 165 DN 100: 190 90 Odvodnja fasada 110 Odvodnja balkona i terasa Odvodnja platforme za parkiranje 1 Atika slivnik iz nehrđajućeg 2 Izolacijsko tijelo 3 Prodor kroz atiku DN 70 Sifonska odvodnja .66 4 Pjeskolov iz nehrđajućeg čelika Artikl br. 1.78. 0154. 0174. 0174.Gravitaciona odvodnja Primjer ugradnje Gravitaciona odvodnja sa Atika-slivnikom i prodorom kroz atiku iz nehrđajućeg čelika Sadržaj Hidroizolaciona traka Termoizolacija Hidroizolaciona traka (parna brana) Gravitaciona odvodnja 53 Cijevni sistemi Visine u mm 3 4 1 2 Nosiva ploča (debljina prema statičkom proračunu) čelika DN 70. 0174.02.5° nagib nastavka za hidroizolaciju sa bitumenom.46. Artikl br.48.22 Artikl br.94 Artikl br.

0 Stvarna vrijednost kod usporne visine 16. vidi str.78.4301 Sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije Direktan priključak na ACO cijevne sisteme GM-X.5° Ø233 35 70 6 6 90 510 Za plastične hidroizolacione trake Nazivni promjer Artikl broj DN 70 0174.22 Artikl broj Ø102 90 90 280 75 DN 100 0174.78.23 90 4 280 Odvodnja balkona i terasa DN 100 0174.78.25 Koeficijent otjecanja Nazivni promjer DN 70 DN 100 Potrebna vrijednost prema DIN-u kod usporne visine 35 mm 5.9 22. materijal 1.Gravitaciona odvodnja Atika slivnici za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika DN 70 – DN 100 Sadržaj Tijelo slivnika DN 70 ili DN 10 Iz nehrđajućeg čelika.78.5° 250 Ø233 10 70 5 35 6 45° 6 45° .5° Sifonska odvodnja 510 Za bitumenske hidroizolacione trake DN 70 Nazivni promjer 0174.0 Cijevni sistemi Odvodnja fasada 54 1.5° 35 70 75 250 1.7 6.24 Odvodnja platforme za parkiranje 105 4 Ø102 105 Ø233 1. 162 i 163 za priključak na druge vrste cijevi sa prelaznim elementima Gravitaciona odvodnja 10 70 5 35 4 Ø233 4 1.

87 0174.46.97 0174.67 Sifonska odvodnja Ø12 2 Ø271 4. 1.46. iz nehrđajućeg čelika.42.48.46.66 0174.42.4301 promjer: 324 mm visina: 35 mm Izolacijsko tijelo od pjenastog stakla 178 355 DN 70: 450x450 DN 100: 500x500 68 BitumenAnschlussmanschette DN 6 50 376 10 Prodor kroz atiku DN 100 sa tvornički stegnutom bitumenskom priključnom manžetom Gravitaciona odvodnja Visina: 75 mm Visina: 225 mm 0174.94 DN 70 DN 100 0174.Gravitaciona odvodnja Dodatni građevinski elementi Atika slivnici za ravne krovove DN 70 – DN 100 iz nehrđajućeg čelika Dimenzioni crtež Opis proizvoda Pjeskolov od nehrđajućeg čelika pogodan za sve Spin slivnike za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika Vrsta Artikl broj Sadržaj 55 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Odvodnja platforme za parkiranje EPDM PVC-meki NBR/SBR 0174.46.66 20 17 Element za pričvršćenje pjeskolova od plastike Ø10 0174.42.48.76 DN 70 DN 100 0154.59 0174.5 Ø170 Pjeskolov od plastike pogodan za sve Spin slivnike za ravne krovove iz nehrđajućeg čelika 0174.5 35 Ø323 Usporni prsten za preljev u nuždi.02.92 0174.67 Ø190 233 Zaptivač prirubnice promjer: 303 mm debljina: 4 mm 30 3 DN 431 5.02.95 0154.46.62 80 h .

0174.05 DN 100 DN 150 Odvodnja fasada 870 40-250 Cijevni sistemi 100-300 Visine u mm 56 100-300 40-250 880 .Gravitaciona odvodnja Primjer ugradnje Multiflex izvedba prodora kroz ravne krovove iz nehrđajućeg čelika Sadržaj Gravitaciona odvodnja 1 Nasip šljunka Sifonska odvodnja Hidroizolaciona traka Termoizolacija Hidroizolaciona traka (parna brana) Trapezni limeni krov Odvodnja platforme za parkiranje 2 1 Multiflex prodor kroz ravni krov 2 GM-X cijev Odvodnja balkona i terasa DN 100.43. sa zaštitnim šeširom i dvije prirubnice Artikl br.

0174.br.15 332 233 80 870 830 410 300 90 10 x M8 880 840 **Za provodnik DN 125 potrebno je naručiti slijedeće komponente: Provodnik DN 150 prema gornjoj tabeli + GM-X redukcija Art.4301 Termoizolaciona izvedba Po izboru sa jednom ili dvije. 162 i 163 za priključak na druge vrste cijevi sa prijelaznim elementima Sadržaj d3 = vanjski promjer prirubnice d4 = promjer vijka.09 0174. 0174. vidi str. podesive po visini.43.71 Sifonska odvodnja Gravitaciona odvodnja .12.43.07 0174.43. 0174.br. materijal 1.14.13 0174.br.73 + GM-X brtveni prsten Art. prirubnice za uklještenje hidroizolacije Po izboru sa ili bez zaštite od kiše Direktan priključak na ACO cijevne sisteme GM-X.43.43.br.43.01 0174.43.76 + GM-X brtveni prsten Art. z minus broj vijaka d2 = vanjski omotač minus promjer d1 = vrh minus promjer Ø 280 d3 H1 H2 750 d4 Odvodnja platforme za parkiranje 57 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa d3 d4 L z 8x M8 H1 H2 Težina 6 8 5 7 8 11 7 10 Artikl broj 0174.03 0174.Gravitaciona odvodnja Multiflex prodor kroz ravne krovove iz nehrđajućeg čelika DN 100 or DN 150 Izvedba za ravne krovove DN 100 ili DN 150 Iz nehrđajućeg čelika.12. 0174.43.11 0174.05 0174.74 d2 L d1 Nominalni Broj prirubnica promjer DN 100 ili DN 70* 1 2 1 2 1 2 1 2 Izvedba sa zaštitnim šeširom sa zaštitnim šeširom d1 d2 102 133 DN 150 ili DN 100** sa zaštitnim šeširom sa zaštitnim šeširom 159 192 *Za provodnik DN 70 potrebno je naručiti slijedeće komponente: Provodnik DN 100 prema gornjoj tabeli + GM-X redukcija Art.14.

6 Cijevni sistemi Odvodnja fasada Odvodnja balkona i terasa Sifonska odvodnja Sadržaj Gravitaciona odvodnja Odvodnja platforme za parkiranje Gravitaciona odvodnja .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful