 ‫א‬‫א‬‫א‬

òîubbnÛa@pýý—Ûa
 
‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬


َْ ٓ ْ ٓ َ ْ َ ْ ْ ْ ُ َ ّ ‫َﱣ‬
ِ ْ
‫ א َא ِء َوא َ َא ِء َوא‬tِ ‫ َدא ِא‬ "ِ P)%tَ ‫ ِאق َوא‬Lَ Mُ ‫ َ)( ِאحح َو א‬%ْ Wِ ‫ ِ] א ﱠא ِح َوא‬N‫< ِא‬$ ،*ٍ f‫ ﱠ‬ee e db c Z ‫א َאא‬²˜ْ r‫ّ ِ* َא َ َو‬,ِ -$ :;ٰ lَ Kِ <$ {t{‫ ُ¾½ ﱠ‬P¥‫א‬
ْ ْ ََْ ‫ﱠ‬ ٌ ُ ُ ْ I ‫ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ٌ ﱠ ْ ُ ْ ٌ ﱠ‬ ََ ْ ْ
 "t "ِ t$ %tَ ‫ َ)( ِ' َوא‬%tَ ‫ّ ِ* א‬,ِ -$  "ِ P
‫ ْ ِح َوא‬P¥‫€ א‬x ‫س‬I ¡ْ
\ „ْ r‫„“ \
ْ¡ ٌع ﱠ‬ \ r ‫ع‬t‘” ' ©‫כ‬r„ hHJ‫ ِא‬ " "ِ ‫א‬²‫ ِص َوא‬D (َ Wَ ‫َوא‬
َ ْ ُ ْ
./ِ 0/ ْ ‫כ‬،‫ ٰ*ى‬0ُ 6‫א‬778ِ 9 ،:;)ٰ %tُ ‫א‬7ِ *ْ <$ ،=>ٰ @A‫א‬7 ‫א ﱡ‬7*ْ َ ،=Bٰ EFCD ‫א‬GHْ J$I ‫ َ…(م‬dَ †‫] َو ْא‬t vt ,ْ َ ‫€ ْא‬7ٌ 8©‫ َ„ ﱠ‬r‫ ٌ¶¶ ﱡ‬0‫· ﱠ‬qَ r‫¶ ﱡ‬Qٌ R¹¸ %„َ r‫ َ¬
ﱠ* ٌس ﱡ‬rُ hُ Wُ “ ْ Nِ
ِ ِ ِ ِ x
ُ َ ‫د َو ْ א‬ª ْ ُْ $ َ ّI ْ َ َ ‫ﱡ‬ ْ
KLْ, ِ Mْ Nِ ‫ َو‬،hٗ iُ jِ ‫א‬lَ mno‫א‬ ُ ‫ َو‬ ‫כ َ( ِم‬ ‫ ِد‬dُ †‫ ِ] א‬N‫<א‬ ِ <$  "„ِ rَ ‫א‬²‫א‬² ِ ْ,
\ِ -I ،"t "ِ v, Šِ ‫ א‬Kِ , Hِ³  "ِ PQRFD ‫ َ ِאح א‬Eqْ rِ ،‫ى‬ ‫ ٰرى‬8َ ‫א‬
ُْ ْ ُْ َ _ َ َ ٗ ُ َ َ ٰ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ٗ ُ َ $ ُ َ ْ ْ َ ٗ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ٗ ُ َD
'O ْ PQRSTَ ‫ َوא‬،hٗ ُ ْ PQRqrَ Yِ M,ْ s$ tْ '‫א‬ a‫ و‬ hƒ‫¬ 
א‬r =­wW ‫**رة א‬sِ ‫ و‬،‫\ 
(ه‬- ‫)(א ح‬%Wِ ‫ وא‬،ht ‫אق ”‘כ‬ ‫ق‬LM ‫ و א‬،hƒ‫} ِאد‬
Vٍ WN َ Nْ‫ َر‬،Yَ M,ْ w yْ, ()%t) َD ‫ ْא‬Gtv,ْ ِ ‫ َא‬،Yَ M,ْ w yx zْ Wُ ‫ْ ْא‬,
\ِ -$I ،Yَ M,ْ w ّ, tv ‫َ} َא| ِ{ א ﱠ‬D ،Yَ M,ْ P x s$ (ْ Wُ ‫ّ ِ** ْא‬, -$  ‫ ُد ٗه‬ªْ Á À ˜ْ rَ ‫ ْ© ُد‬EÂÀ

ْ Tَ ‫ َو ْא‬،‫ ْ© ُد ٗه‬EÂ
E À
¬ْ rَ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ُ َ ْ
]ِّ ^ِ Z ،Yَ M,ْ ِ (‫ \
ﱠ‬Tُ ‫ َ ِאح א‬Eqْ rِ ،Yَ M,ْ ‫ ِכ‬x ‫ ِ’ َ‘א ِح א Šא‬،Yَ M,ْ a‫)אر‬ ِ %tَ ‫ ْא‬GHْ J$I ،Yَ M,ْ a‫ْ“ َ ِ א‬I Wُ ‫ ُ” َ‘ ِאد ْא‬، Yَ M,ْ
\ ِ -‫ِ)א‬I %tَ ‫ ْא‬Vِ }‫ َر َא‬،Yَ M,ْ Hِ•)َ %tٰ Pْ – x
ِ ِ
'‫א‬ _ ‫א‬aَ ] N‫< ِא‬$ ،~ْ,‫@ َאر‬A‫א‬ ‫א€ ﱠ‬wَ Pَ ْ, -ِ ‫ َو‬،YM,ْ َ Pَ ْ
ِ ‫ ِא َƒא‚ ْא‬،YM,ْ r„ (…َ َ dَ †‫‡ ّ=א ْא‬yَ ،YM,ْ P َ
\َ \‫ﱠ‬I ‫ّ*א‬, -$ Yَ M, ‫Šא ِכ‬$ Wَ ‫ َ)( َ ٓא ِء َو ْא‬%tُD ‫
َ ٓ((א ِء َو ْא‬/َ
ُ ‫ْא‬
ِ ِ x ِ ِ ِ ِ ,ِ ِ ِ ِِ
ُ َْ َ ََ‫َ ﱠ‬ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َ
*ِ f‫ ﱠ‬e e ebdc Z ˆِ -‫ א
ِא‬:™ِ ‫א‬Yِ M,ْ P
\ I ‫א‬:—˜ْ r‫א َ َو‬wَ ٰ ˜ْ rَ ،Yِ M,ْ Š$ ^ُ †‫Š ِ~ َوא‬$ ^^†َ †‫ َ} ِّ*א‬،Yِ M,ْ َ ()ِ %D Wَ ‫ َوא‬Yِ M,ْ aÅ ِ ÆI Wَ ‫ ِ' َر ِّ'א‬tْ vُ ^ْ Z ،Yِ M,ْ s$ tْ 
َ ْ ُ ّ › َ َ ْ َ َ ٰ َ ْ َ َ ْ ‫› ﱡ‬ ُ ُ َ ْ I ُ ْ َ ‫ َ ﱡ‬È ُ ُ
  ‫א‬W, Px Š‹‫¡א‬¢£ِ e e-
ً ْ ْ š ‫و‬hٖ ِ ‫ ٖŸوאžא‬Aِ ‫وא‬hِ , Pl‫א‬ e e¯ َ $ ْ َ
š ،Ÿٖ Aِ ‫א‬WN °ِ 8©8wyِ ‫ن‬t‫“א‬WW ‫אא‬0 ,µ‫|אא‬,  mno‫א‬ ِ ‫ ِر‬8ْ 9 ~„ْ rِّ °ِ 8ْ 9 ،mno‫א‬ ِ *ِ ْ Í َ ~ِ ْ
The Salutattion of tthe Cro
owning Adornm
A ment
By the hon our of creattion, our maaster and gu
uide, Ḥabīb Abū Bakr b in Sālim 
In the name
n of Allahh, the Univerrsally Mercifu ul, the Singullarly Compasssionate
O Allah, bestow bblessings upon our masterr and patron, Muhammad;; the owner of o the crown, the ascent, the t Burāq, and the
standard. [He is] the thwarteer of affliction n, disease, drrought, illnesss, and pain. His name iss written on high, served, and
engrraved in the T Tablet and thee Pen. [He is] the leader off all – Arabs and
a non-Arab bs. His body iss sanctified, fragrant,
f puree, and
illum
mined in the house and th he sanctuary. [He is] the suun of brightn ness, the full moon in darkkness, the foremost one in n the
highhest fields, thee light of guid
dance, the cave of refuge foor mortals, thee lamp that diispels the nighht. [He is] thee best-natured d one,
the intercessor
i off nations. [Hee is] the owneer of munificeence and generosity. And Allah A is his Prrotector, Gab
briel is his serrvant,
the Burāq
B is his mmount, the Ascent
A is his voyage,
v the LLote-Tree of the
t Furtherm most Boundaryy is his statio on. And two Bow-
Lenggths or nearerr is his desiree; his desire iss his goal; andd he has reach
hed his goal. [He is] masterr of the Messengers, seal of o the
Propphets, intercessor for sinneers, bosom friiend of stranggers, mercy to o the worlds, respite of thoose who burn n with love, go oal of
those who yearn n, sun of Gnostics, guiding g lamp of seeekers, illumin nation of thosse in close prroximity, belloved of the poor,
stranngers and desstitute. [He is]] master of hu umans and jin nn, Prophet of
o the two san nctuaries, leadder of the two o Qiblas, our means
m
[to salvation] in thhe two abodes, owner of “ttwo Bow-Lenggths or nearerr”, beloved off the Lord of thhe two Easts and a the two Wests,
W
granndfather of al--Ḥasan and all-Ḥusain, our patron and th he patron of humans
h and jiinn. [He is] Abbu l-Qāsim MU UḤAMMAD, son s of
‘Abdd Allah, a radiiant light from the Life-Giiving Luminoosity of Allah.. O you who yearn for thhe radiance off his beauty! Send
blesssings and utmmost greetingss of peace upo on him, his fam mily and companions.

Ṭarîqatu
u-l ‘Arûsiyyatu--l Qâdiriyyah Worldwide
W Association (Singappore) www.ttaqwa.sg


 ‫א‬‫א‬‫א‬

òîubbnÛa@pýý—Ûa
 
‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬


َْ ٓ ْ ٓ َ ْ َ ْ ْ ْ ُ َ ّ ‫َﱣ‬
ِ ْ
‫ א َא ِء َوא َ َא ِء َوא‬tِ ‫ َدא ِא‬ "ِ P)%tَ ‫ ِאق َوא‬Lَ Mُ ‫ َ)( ِאحح َو א‬%ْ Wِ ‫ ِ] א ﱠא ِح َوא‬N‫< ِא‬$ ،*ٍ f‫ ﱠ‬ee e db c Z ‫א َאא‬²˜ْ r‫ّ ِ* َא َ َو‬,ِ -$ :;ٰ lَ Kِ <$ {t{‫ ُ¾½ ﱠ‬P¥‫א‬
ْ ْ ََْ ‫ﱠ‬ ٌ ُ ُ ْ I ‫ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ٌ ﱠ ْ ُ ْ ٌ ﱠ‬ ََ ْ ْ
 "t "ِ t$ %tَ ‫ َ)( ِ' َوא‬%tَ ‫ّ ِ* א‬,ِ -$  "ِ P
‫ ْ ِح َوא‬P¥‫€ א‬x ‫س‬I ¡ْ
\ „ْ r‫„“ \
ْ¡ ٌع ﱠ‬ \ r ‫ع‬t‘” ' ©‫כ‬r„ hHJ‫ ِא‬ " "ِ ‫א‬²‫ ِص َوא‬D (َ Wَ ‫َوא‬
َ ْ ُ ْ
./ِ 0/ ْ ‫כ‬،‫ ٰ*ى‬0ُ 6‫א‬778ِ 9 ،:;)ٰ %tُ ‫א‬7ِ *ْ <$ ،=>ٰ @A‫א‬7 ‫א ﱡ‬7*ْ َ ،=Bٰ EFCD ‫א‬GHْ J$I ‫ َ…(م‬dَ †‫] َو ْא‬t vt ,ْ َ ‫€ ْא‬7ٌ 8©‫ َ„ ﱠ‬r‫ ٌ¶¶ ﱡ‬0‫· ﱠ‬qَ r‫¶ ﱡ‬Qٌ R¹¸ %„َ r‫ َ¬
ﱠ* ٌس ﱡ‬rُ hُ Wُ “
 ْ Nِ
ِ ِ ِ ِ x
ُ َ ‫د َو ْ א‬ª ْ ُ ْ ْ $I َ ّI ْ َ َ ‫ﱡ‬D َ ْ ْ
KLْ, ِ Mْ Nِ ‫ َو‬،hٗ iُ jِ ‫א‬lَ mno‫א‬ ُ ‫ َو‬ ‫כ َ( ِم‬ ‫ ِد‬dُ †‫ ِ] א‬N‫<א‬
ِ $
<  "„ ِ rَ ‫א‬ ²‫א‬
² 
\ -
ِ,ِ ِ, ِ ِ ,ِ،"t" v Š ‫א‬ K H ³  " ِ PQ RF ‫א‬ ‫אح‬ 
ِ ِEq r ،‫ى‬‫ى‬ ‫ر‬ ٰ 8َ ‫א‬
O' ْ PQُ RSْ Tَ ‫ َو ْא‬،hٗ ُ ْ PQُ Rqْ rَ YM,ْ s$ tْ َ '‫א‬ _ a‫ َ َو‬ hٗ ƒ‫ َ¬
ُא‬rَ =­ٰ wَ ْ Wُ ‫*رة ْא‬ ُ َ ْ َ ٗ ُ َ $ ُ َ ْ ْ َ ٗ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ٗ ُ َD
*sِ ‫ و‬،‫\ 
(ه‬- ‫)(א ح‬%Wِ ‫ وא‬،ht ‫אق ”‘כ‬ ‫ق‬LM ‫ و א‬،hƒ‫} ِאد‬
ِ
َ ْ َ َ ْ ْ َD ْ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ $ I َ ْ ّ ‫َ َ ﱠ‬D َ ْ $ ْ ُ ْ ّ $ ٗ ُ ْ À ْ َ ُ ْ À ْ َ ْ َ ٗ ُ ْ À ْ َ
Vٍ WN N‫ ر‬،YM, w ِ y, ()ِ %t) ‫ א‬Gtِ v, ِ ‫ א‬،YM, w ِ yx zW ‫ ِ א‬,
\ِ - ،YM, w ,ِ tvِ ‫ }א| ِ{ א‬،YM, P x s(W ‫ ِ** א‬,ِ -  ‫ده‬ªÁ ˜r ‫©د‬EÂ

T ‫ وא‬،‫©ده‬EÂ E
¬r
ّ] ^ِ Zُ ،Yَ M,ْ (‫ َ\
ﱠ‬Tُ ْ ‫ َאح א‬Eqْ rِ ،Yَ M,ْ ‫ ِכ‬x ‫ ِ’ َ‘אح א Šא‬،Yَ M,ْ a‫)אر‬ ِ %tَ ‫ ْא‬GHْ J$I ،Yَ M,ْ a‫ْ“ َ ِ א‬I Wُ ‫ ُ” َ‘ ِאد ْא‬، Yَ M,ْ
\ ِ -‫ِ)א‬I %tَ ‫ ْא‬Vِ }‫ َر َא‬،Yَ M,ْ Hِ•)َ %tٰ Pْ – x
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
_'‫א‬ َ $ ْ َ ‫ﱠ‬ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ّ َ ْ َ َ ‫ ﱠ‬I ّ $ َ $ َ ْ َ ٓ َ َ ُD ْ َ ٓ َ َ ُ ْ
 ‫א‬a ]ِ N‫< ِא‬،~ِ ,‫@אر‬A‫€א‬x ‫א‬wِ P, -ِ ‫و‬،Yِ M, P
ِ ‫ ِאƒ ِא‚א‬،Yِ M, r„ (…d†‫=אא‬,ِ ‡ِ y ،Yِ M, P
\\ ‫ ِ*א‬,ِ -Y M, ‫Šא ِכ‬W ‫)( א ِءوא‬%t ‫
((א ِءوא‬/
‫א‬
ُ َْ َ ََ‫َ ﱠ‬ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َ
*ِ f‫ ﱠ‬e e ebdc Z ˆِ -‫ א
ِא‬:™ِ ‫א‬Yِ M,ْ P
\ I ‫א‬:—˜ْ r‫א َ َو‬wَ ٰ ˜ْ rَ ،Yِ M,ْ Š$ ^ُ †‫Š ِ~ َوא‬$ ^^†َ †‫ َ} ِّ*א‬،Yِ M,ْ َ ()ِ %D Wَ ‫ َوא‬Yِ M,ْ aÅ ِ ÆI Wَ ‫ ِ' َر ِّ'א‬tْ vُ ^ْ Z ،Yِ M,ْ s$ tْ 
َ ّ › َ َ ْ َ َ ٰ َ ْ َ َ ْ ‫› ﱡ‬ َ ‫“ َ ُא‬W ْI ُ ْ َ ‫ َ ﱡ‬È ُ ُ
  ‫א‬Wً ْ, Px Šْ ‹‫ ْ¡א‬¢ُ £ِ e e- š ‫و‬hٖ ِ ‫ ٖŸوאžא‬Aِ ‫وא‬hِ , Pl‫א‬ e e¯ š ،Ÿٖ Aِ ‫א‬Wَ N $ °ِ 8©8ْ wُ yِ ‫ن‬t W ‫אא‬0 ,µ‫|אא‬,  mno‫א‬ ِ *ِ ْ Í َ ~ِ ْ
ِ ‫ ِر‬8ْ 9 ~„ْ rِّ °ِ 8ْ 9 ،mno‫א‬

ஸலா த் தாஜ் ஜ் / தாஜ ஜுஸ் ஸலவா ஸ ாத்
ம ஹா
ான் ஹபீ அ பக்ர் பின் ஸா
ஸ ம்  அவர்
ர்கள
அலகிலா அ ம் அளவிலா
அ அன்
ன் ம் இலங்குே ேமா ாிைறயின்ன் இனியேபர் ே ேபாற்றி
இைற றவா! எங்கள் ெப மானார் ஏந்தல் ஹம்ம நபிமீ குைறயா ேத தாங்கும் ஸலவ வாத்ைதக் குன்
ன்றா ெதன் ம் ெசாாிந்த ள்வ வாய்!
மாண்
ண் கழ் ெகாண் ண்ட ெமய்ஞ்ஞ ஞான மணி சூட்டப் ெெபற்ேறாராம் வான் கழ் மிஃராஜ் ராாக்குடேன வாேனார் ெகா ா ம்
ண்ேடாராம்.
ண் ன்
ன்பம், பிணிகள்
ள், ெகாள்ைள ேநாய், யரம் ம், பஞ்சம், ெப ங்கவைல என் ன்பைவ ேபாக் க்கி எல்ேலார்க்கும் ஏற்றம் ேசசர்க்கு
ம ந்தவராம்.
ந் அண்ண்ணல் நபியின் ன் தி ப்ெபயே ேரா அ மைற ற களிேல உை ைறந் ள்ளதாம் ம் எண் ம் ெ ெலௗஹி ம் கலத்தினி
க ம் ஏற்றி
எ தப்
த பட் ள்ளத தாம். அரபிக் அஜமிகள்
அ யாவவர்க்கும் அவேேர தைலவர், அவ அ டலம் மரர டன் ய்தாாம் கஃபாவில் மாண்பார் சூழ ழ ல்
ஒளி சும். காைலயில் ேதான் ம் பாிதியவர் கங்குல்
க மிளி ம் மதியாம் ம் ஞால மீதில்
ல் உயர்தைலவ வர் ேநர்வழி கா ாட் ம் ஒளியா ாவார்.
பைட டப் க் ெகல்லாம் அைடக்கல லமாம் பக ம் இ ளில் விள ளக்ெகாளியாம் ம் நைட ைற இயல் கள் அ அைனத்தி ேம ம நலமார் எழிைலக்
ெகாண்ேடாராம். ே ேநர்வழி யாளர்க் கிைறயின்பால் ேந ம் ஷ ஷபாஅத் ெசய்பவராம் சீர்ெப பா ள் அள்ளிக்க் ெகா ப்பதிே ேல சிறந்த வண்ண்ைம
ண்ேடாராம்.
ண் மன்
ன்னான் அவா ாின் காவலன னாம் வானவர்ர் ஜிப்ாீல் ஊழ ழியராம் மின்ேேனர் ராக்ேக க வாகனமாம் ம் மிஃராஜ் னிதப்

பயணண மாம். ன் ன்தஹா மரத்த தின் தானத்ேத த ெமாழி ம் காப கவ்ைசனில் அந்ேத னிைறையக் காண்ப ேவ அவாின் நா ாட்டம்
குறிக்
க்ேகாளாம். இ
இைற தர்க்கவ வர் அதிபதியா ாம் இயல்நபி ம மார்க்கவர் த்திைரயாம்
த் கைைறயார் பாவம் ம் ாிந்ேதார்க்க
காய் காவலன் ன் பால்
மிக ேவண் வார். எளிேயார்க்க் குத ம் எந்த
தலவர் எவ் ல லக குக்கும் அ ட்ெகாைடய யாம் அளிேயாா டன் ண்ேடாாின்
ண் அக கத்தில்
அைமதி ெபாழிேவ வாராம். கா ம் ஆவல் ண்ேடார்க்குக்
ண் க
கனி ம் நாட்டம் ம் ஆனவராம் ேப ம் ஆத்ம ம ஞானியர்க்குகுப் ெப ஞ்சுடட ரான
பகலலவனாம். வழிிச்ெசல் ேவார்க்கவர் சுடராவ வார் வல்ேலா ான் இைறயின் ன் அ கி க்க விைழேவார் தமக்கு விளக் க்காவார் வறிே ேயார்
எளிேேயார்க் க ள்ே ேநயர். ேபாிை
ைற பக்தர்க் கவவர்தைலவர் ன னிதத் தலங்கள ளின் நபி மவா ாட ஏாி கிப்லலா இரண் னிமாம்
னி ஈ ல கில்நம்
கி
காப்பாளர். சீாிய காப கவ்ைஸ ஸனின் சிறப் க் குாிய ேதா ழரவர் பாாின் ன் இ கீழ் ேமற்குகைளப் ப பைடத் க் காப்ேபான் ேநய யரவர்.
மன் ம் ஹஸ ை ைசன் தி ப்ப பாட்டார் ம ஜின் இைறய யின் ஒளியாவ வார் கமதில்
ல் இலங்கும் ே ேபெராளிைய ைனந் க
காண
விைழேவாேர! அண்ணல் மீ ம் அவர்கிைளஞ ஞர் அ ைமத் த் ேதாழர் மீெதல்லாம்
த வண்
ண்ணம் ெசறி ம் ஸலாத் ஸலாம் ஸ வாேய கமழ
ெமாாழிந்தி ேவாம் ம்

Ṭarîqatu
u-l ‘Arûsiyyatu--l Qâdiriyyah Worldwide
W Association (Singappore) www.ttaqwa.sg

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful