KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1 BORANG BPPIJP 111

SAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELlDIKAN PENDIDIKAN

ARAS 1 - 4, BLOK E8

KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E

PUSAT PENTADBJRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62604 PUTRAJAYA.

Telefon: 03-68846591 Faks : 03-68846579

PERINGATAN KEPADA PENYELIDIK

1. Tiap-tiap permohonan hendaklah menggunakan satu salinan Borang BPPDP 1.

2. Satu salinan eadangan penyelidikan yang lengkap hendaklah juga disertakan.

3. Satu sahnan instrumen kajian dan satu salinan senarai sampel hendaklah juga dilampirkan sekiranya eadangan penyelidikan tidak mengandungi perkara-perkara tersebut. Penyelidik tidak digalak melibatkan kelas-kelas peperiksaan dalam penyelidikan ..

4. Sila sertakan permohonan bersama TIGA sampul surat (21.5 em x 10.5 em) bersetem 50 sen tiap-tiap satu.

5. Satu naskah disertasi/tesis/laporan kajian ini hendaklah dihantar kepada Pengarah, Ba hag ia n Pera neangan da n Penyelid ika n Dasar Pend id ikan I Keme nteria n Pelajara n Malaysia sebaik sahaja ia siap.

6. Kernenterian Pelajaran Malaysia berhak menalak sebarang permohonan untuk menjalankan penyelidikan di institusi di bawah Kementerian Pelajaran dan membatalkan kebenaran yang telah diberi tanpa memberi apa-apa sebab.

SENARAI SEMAK

1. Disertakan satu saiinan Barang Penyelidikan BPPDP I. DYa DTidak
2. Disertakan satu saiinan eadangan penyelidikan yang DYa DTidak
lengkap.
3. Disertakan satu salinan instrumen kajian sekiranya DYa DTidak
eadangan penyelidikan tidak mengandunginya.
4. Disertakan satu salinan senarai sampel kajian DYa DTidak
sekiranya eadangan penyelidikan tidak mengandunginya.
5. Sampel kajian melibatkan pelajar yang akan DYa DTidak
mengambi! peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM.
6. Disertakan tiga sampul sural (21.5 em x 10.5 ern) DYa DTidak
bersetem 50 sen tiap-tiap satu. L 8263445989

_j

Pengarah

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

Aras 1 - 4, Blok E8

Kompleks Kerajaan Parcel E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604 PUTRAJA Y A.

Permohonan Untuk Menjalankan Penyelidikan OJ Sekolah-Sekolah, Maktab-Maktab Perquruan, Jabatan-Jabatan Pelajaran dan Sahagian-Bahagian di Sawah Kementerian Pelajaran Malaysia

Borang BPPDP 1 --,

(Diisi dalam satu salinan saja) ... I

II I I I I I

Tarikh Diterima:

SAHAGIAN A: Butir-Butir Dir! Penyelidik (Untuk diisi o/eh pemohon)

1 Nama Penyelidik: (EncikJPuan/Cik/Or.)

I 1 1 1 1 1··1.1 1.1 I I I II I 1 1 I I r I ill I I I. I I I I 1 I II I I I.! I

2. No. Kad Pengenalan I I I I I I 1 I I IIII ! I

3 Alamal sural menyurat

II I I I I I I.! J I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I ! 1111 I I I 1

Poskod Bandar Negeri

I I 1 I I] I I I I I I I I I I III I I I I I II r--T I--'--Iu --'--1 '---'1 1----'1--'--1 "'--1 T""""""TI 1""""-1 ---'--1 "----'11

4. No. Telefon I I 111II11111 5.No.Te,efonBimbitllllllllllll

6 .. Alamat emei I I1I1 I 1 II I III I I I I I I I I II I I I I I I I I

7. Pekerjaan (Untuk mereka yang berkerja)

SAHAGIAN B: Maklumat mengenai !nstitusi tempat anda belajar

8. Nama Institusi I III I I L I II II lUI [ I I I I I I I I I I I I III I I I I

9. Alamat Institusi

1 o NoT elefo n I I I I I I I I I I I I

11. FakultilJabalan/Tahun Pengajian

SAHAGIAN C: Maklumat MengenaiPenyelidikan 12. Tajuk Penyelidikan

1_j

L 6619453914

13, Peringkal Penyelidikan (Tandakan X di dalarn kalak yang berkenaan)

DOiP,oma

l~u_1 B,A/B.Se

14, Tarikh rnenjalankan kajian rintis:

15, Tarikh penyelidikan sebenar:

D M,AJM.E.d'/M.Se

D Ph.O/E.d.D

o Kajian Am

. Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun
Dari I I I I I I I hingga I I I I I I I

Dari I I I I I I I hingga I I I I I I I 16 Tarikh laporan/tesis/disertasi dijangka siap I I I I 1'1 I

17, Dengan ini saya mengaku bahawa saya akan

mematuni seqala syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Saya memberi jaminan bahawa satu naskah disertasiltesis/laporan yang berkenaan akan dihantar kepada Bahagian Peraneangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kernenterian Pelajaran Malaysia melalui Kelua JabatanlFakulti saya sebaik sahaja ianya siap.

Tarikh

Tandalangan Penyelidik

SAHAGIAN D:, Untuk Oiis! oleh Ketua JabatanfFakulti Penyelidik

Permohonan ini D Disokong

D Tidak disokong

Ulasan (jika ada)

Penyelidik telah membuat pengakuan bahawa satu salinan disertasi/tesis/laporan akan dihantar kepada Sahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia apabila ianya siap melalui Ketua Jabatan.Fakutti.

Tarikh

----------------

L 0000453912

Tandatangan Ketua Jabatan/Fakulti Nama

Cop Rasmi:

r

BAHAGIAN E: Ringkasan Cadangan P·enyelidikan (Untuk tills! ofeh pemohon) 1. Objektif Kajian

2. Kepentingan kajian kepada Kementerian Pelajaran

3. Tempat kajian akan dijalankan (Senaraikan nama sekolah, maktab perguruan, Jabatan Pelajaran atau 8ahagian-8ahagian di bawah Kementerian PelaJaran di mana kajian akan dijalankan_l

4. Sampel kajian (Nyatakan bilangan murid, Guru 8esar/Pengetua/guru/pensyarah/pegawai-pegawai yang akan dijadikan sampel dalam kajian ini. Sekiranya menggunakan pelajar-pelajar sekolah sila nyatakan Tahun/Tingkatan mereka belajar.)

5. Instrumen kajian

L 7165453911

BAHAGIAN F: Penilaian Cadangan Penyelidikan (Untuk kegunaan pejabat)

1, Masalah penyelidikan - kesesuaiannya dengan keutamaan Kementerian Pelajaran.

D Sangat Sesuai

D Sesuai

D Tidak Sesuai

2. Kaedah penyelidikan - data yang dikumpul dan kaitannya dengan dasar kerajaan

D Tidak Bercanggah

D Bercanggah

3, Sampel kajian - kesesuaian sampel dari sepi tidak mengganggu perjalanan sekolah/Jabatan-Jabatan Pelajaran/Bahagian-Bahagian di Kementerian PelaJaran,

o Sangat Sesuai

D Sesuai

D Tidak Sesuai

4 Hasil penyelidikan - faedah penyelidikan kepada Kementerian Pelajaran.

D Sanga! Sesuai

D Sesuai

D Tidak Sesuai

Ulasan dan Pandangan

Kelulusan Permohonan

D Oiluluskan

D Diluluskan dengan bersyaral

D Tidak diluluskan

Disediakan oleh:

(Tandatangan Pegawai Penilai)

b.p Panel Penilai Cadangan Penyelidikan

Sahagian Perancangan dan Penyelidikan Oasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

Hari Bulan Tahun

Tarikh I III I I I

L 5609453912

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful