1.Tko je modificirao Reineckeovu podjelu željeznog doba – Frey, Stare,Tischler, Hoerneb 2.

Podjela starijeg željeznog doba – HaC1(700-650), HaC2(650-600), HaD1(600550), HaD2(550-500),HaD3 (500-450) 3. Trajanje grupe Martijanec-Kaptol – 750-550(HaB3/C1-HaD1) 4. Tri glasinačka lokaliteta – Romaja, Ilijak, Rusanovići 5. Gdje se nalazi Dalj – istočna Slavonija kod Vukovara 6. Sofronijevo – Bugarska, kraj 7. st. 7. Tri lokaliteta daljske grupe – Dalj,Batina,Vukovar 8. Osnovni grobni ritual grupe Martijanec-Kaptol – incineracija pod tumulom 9. Gdje se nalazi donja Dolina – sjeverno od Bosanske Gradiške na bosanskoj obali Save 10.Gdje se nalazi La Tene – u Švicarskoj 11.Lokaliteti grupe Martijanec-Kaptol –Kaptol, Goričan, Donja Dubrava, Kotoriba, Jalžabet,Martijanec 17. Daljska grupa približno traje – 11-3.st.p.K 18. Što je Vergina, gdje se nalazi i kako se datira – glavni grad makedonskog carstva u sj. Grčkoj 19. Osnovni grobni ritual na Glasincu 20. Središte kulture Histra -Nezakcij 21. Navedite dva nalazišta na kojima su pronađene grčko - ilirske kacige – Kaptol,Glasinac 22. Gdje je pronađen mač s jabučicom u obliku muške glave- Kupinovo 23. Koje su godine Skordisci poraženi kod Delfa – 279.g.p.K. 24. Gdje se nalazi Trebenište –sjeverna obala Ohridskog jezera,Makedonija 25. Što je Hallstatt – rudnik soli u Austriji i eponimno naselje po kojem je dobilo ime… 26. Gdje se nalazi ''Epulonova grobnica'' - Nezakcij 27. Navedite dva nalazišta gdje su pronađeni askosi –Dalj, Goričan, Kaptol 28. Što je Goričan, gdje se nalazi i kako se datira- nalazište grupe KaptolMartijanec u Međimurju,HaC2,7st.p.K. 30. Tko su Skordisci – ostaci Kelta poraženih kod Delfa koji naseljavaju Srijem i j. Slavoniju 31. Navedite dva nalazišta gdje su pronađene korintske kacige – Kaptol i Glasinac ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------32. Dva rudnika soli – Hallstatt, Durenberg, Tuzla 33. Dva kneževska groba s Glasinca – Arareva gomila, Brezje, Ilijak 34. Žare s prikazom tkanja – kultura Kalenderberg, lokalitet Sopron u Mađarskoj 35. Keltsko pleme u Sloveniji – Taurisci 36. Podela i kronologija slovenskog hallstatta – Dolenjska (Podzemelj, Stična, stupanj zmij. 1

cipele.Brončana posuda iz Hochdorfa s lavovima 7. Dva japodska groblja .49) 4.Što je Kapiteljska njiva.Fibula tipa Štrbci 8. Gdje postoji trojna gradina – Trovrh kod Plaškog 16.36) 5.bronč.maska i rukavice iz Kleinkleina. Banat i S.jantarne glavice iz kompolja(26) 6..Vukovar-Lijeva bara 13. Kronološka podjela mlađeg željeznog doba – Lt A(450-350).? 38.Fibula s Beotski štitom 2 . Hochdorf – Njemačka. žare i inhumacije u ravnim grobovima. Pecsz Jakabhegny – skupina tumula u mađarskoj Baranji 20. 9 rogova za piće… 5.Fibula.Što su Ošanići – 21. 18. Posuđe(krater s lavovima).54) 3. Basarabi 19.tumul u Ilijaku (sl. Vix – središnja Francuska. Datiranje fibule tipa Jezerine-? 23. HaD/LtA(sredina 4. ženski grob 6/5st. LtC (250-100). Što je «makedonska bronca» i datacija . 2a-c) Notranjska (I-VI) 37. Jezerine 15. Budinjak i ritusi – inhumacija pod tumula. Žumberak 8. Vrebac. datacija i objašnjenje: 1.) 2. Bačka. muški grob s kolima.Srednjolatenski oblici fibula.Srijem 17.. LtB1 (350-300). Fibule s nogom u obliku Beotskog štita – Glasinac IV c-1 40. Tri nalazista broncanog brusa – Kaptol.LtD 11.Bimet bojna sjekira iz kaptola(sl.lokalitet u Novom Mestu od kpž do latena 1. Datacija kacige Novo Mesto .(sl. LtB2 (300250).69.Kompolje. Latenska naselja istočne Hrvatske – Orolik.Latenski nalaz iz Velike-? 22.Grobni ritus daljske grupe – inhumacija u ravnim grobovima i žare 4.Kronološka podjela istarskog željeznog doba – I-VI 10. Gdje je u Sloveniji grob s kacigom i mahiromSlike-lokalitet. Gdje je Kupinovo . LtD(100-1) 2.skupina brončanih predmeta koji se javljaju na području Makedonije 8-6/5st. Nalazišta sa korintskim i grčko-ilirskim grobovima – Kaptol i Glasinac 9.Trebenište (sl. Negovski horizont) Svetolucijska (1a-c. krater i kola 7. Privlaka (telovi) i donja Bebrina na Savi (kružni bedem i palisada) 39. st). kaučem. žare pod tumulom. Datacija fibula tipa Nauheim-Mokronog – Lt D 6. Ranolatenski oblici fibula – ? 3. Kojoj kulturi pripada Rifnik – Kaptol-Martijanec 12. Bosutska kultura – Srijem. Srbija (HaB1-LtA) 14. stupanj certosa fibula. Glasinac.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful