~o

-

~ ~ ~~ h-JX)_/U_ ~CA'cuI-€__d ~r·tt-... o,

~~ 1F.,<Jvt X=:_x'(~) ~ y,:_y(-!_)

.

e.s

r·V· ~

(0\. • ) ~

L t '::} J I L :-. t I 2-, e- - • ('f) I r- r

~ ..

~i3

~u...a...h R'V iu~

~ 'P('X::'X~ r 8~~~)~PLj ~ PLj lA ~

~ M'('. <t t" ;-nr-f ') ~ C~ r'i) rvolA~ .cu»:

tD~ o.NL A~~ Q..o\

,.". 'I \ '. • "l,.

~ f/\. t ( tj' h . ·3 L ~ ( t 2" r- -r">') I r- -r- - i ~ , t 'L. __ .n I - ~ ~

l' J r YLJ ' , -

p-.--o 'o'd/.. olMhJ). e:J' C>( \ '1 ~ •

~·~l.~ t'_ ~

~tt& .. ~~ " ' t ~,.Lteu-R ': :.,,\.t.j '; ~~~,

~ C}(\ Lf)

A-vttJA ~

t1 ~dJ4 ~ '-I ~ ~f~l

:;2--- ;;1-/

":: -s (' 01 d:f)J. ~ ~ (~t~)! ~~

,

~ a.

'~ ?t

FC~ttl) c. S f &ct)\t~)&'>\~

!\

Q) p-C--t>OcB) ~ z, F-(~ I ~~) S2... F(D0700)-:..-1

\t'v) P [Q.. < X c. b I c L'I ~d ) ~ Fe b,d) ~F~CI d) - gCb I c?/. Fltl ,Q)

'.J J"~.'" -.

LV) A-+ pM;. ~ l.D~~"~ ~ ~r?\!y)

~ '2 f s: _fCf')1! ~ )

6),.,., b)~

~~~~.l- pe.o8'i/.. ~t;.

,FOR . !>fS~ R'V~

PCx'~?t1' C- :2... p~. cs ~ tw-- ~~ ~lr ~toJ'><

J L-J

~ ~ iJ. ~ ~ p~.

~ ?t ~ I P l.~ 5 t":... I I Q, 3 ~

~B'. . ~'v'r>1.. ~ ><

(l ~

pC't ~~j):: . ~ Plj -

L

'tJ ~

~ ~NUOUj R'"V:

ofj

~)(_ CQ\ )::- f ~C 'i\ \ ~') c1 ~ -fI,.)

" .'1. ~.

) ;~

~

J ~ t'i} ') ~ S Jf'>l t~)d'>l

-0()

, " I. .~ ... , .~

b

PC D, 5 K< b) ~ f J'f", leA'll

o:

i ~

PCC\~'1~)~ :r~C~)d!j "

b 1 ~ 1?1~ CR81's P. ~ V

CD f\I1:> m« N ~ PR.JOs,"'ft, PNr. Dr- ;,(

I

p 1 X~?t ~ /Y ~:Jj] r- P ~x~~~ / 'i~:J; 3

p rtj~~~]

" .,.. •
p~j ..
.._
-
P~j ~ po--\ vs I 1 '" L I ~: 1 ~'''-l, ~ s , - -.

co ~ h'-ovt.oJ fOv'O blj j.. ~ hJ I. ~ ¥-- ~

\J.._ u ~

{ - JJ .

IfttJ

U)~h~ p--voro~ ~( .. ~ '1, ~/ .. _ ~ X~Clt~ p, y ':-- 'j j / v: ~ '>t ~ J ~ PLj I r:> 'oj(-

(O~ N veVI R"V'~ t:

Col\fb tttTONPrl- ~(7'i-( 0 r: Y tJr7VlS"'1V)( r.

,

l> tsU? en;- f<_ .. V !

Cr- t y) ~rP '2- --t>~

PLJ- -:- Pc * v: Pj~

/.1 ') 27)({

~S&) ttl

'" It. tf /A.U..- ~ r .. V'~ ~\'\-~ .f-k.L JDM4' 6(.e_~'~ 10/,..

eft",-\. 'd ~ ~ ..L l"A -t-~U' w\l\t.rQ. ~ IZ... ~ c.A-\. ~ .~ ~ tli\~

.,...... y

Vo tuU <0 I ' rL ~. A'WlI .fkt- ~f\AJ ~""""t· ~ #t~ ttu_

~

~~ J.M"" /. ~ "f 8" /.. )( ~ f)4. ,

»: D " .!l- f'ttt )
.
- "
0 01').-1- YZ1- .z_h~ 3/')_!:}-
, 2-(2-':1- 2>/2--'+ 4/')...':f- C\ h'J,-
i- ~'--
,;).. 4-/ 2-~ f?{?-?- 6(:2-~ .
r-------- 'f:5j'~ ; .
. '-.;.' .. ~'.-
pc x) b(~9- q /'.';f- '~2.9 I o

o

p ('ii ~ <;-0 ') ':: P ( 'I ~::J ,X'!:-D) Plx~)

%9-
~ ::.0
6/~
~ '::)._
6/-L7 .]
1 »» :::..3,_
1 3
[, / '1.%1- p( '1<:::-0 ,X~) ....

-

P(X'~)

\!"', 19 ( Y -:.. r I X ':.-O),_ P (\.f c , I X~)

P(~~) (JJl) P l tt ~ ~ (X'::.o ') ""- pC ~ :. 2 I X ~ ') P()( ~)

dloM! ..

.

~ t..te~~ gO/..- x s-o I.D

o

o

. ~ .

..

81'1 t. !Jt ~ 1· _~ &-e

pC"! ~':J I X ~ , ) PCX'~' )

y p('f-:-tjl>i2,)
0 pC'-t~, ~~ I) - Y:l- '+ ~~
- .-
Pc'X' s: , ') ~r~
v: '1"=- I ,)(~1) ~ '3(')..9- :: ..L
- ct,('J-'.1- -3
PC)<'~' )
P (_ '1 ~ :t I X ~,'~ ) ~ 5/'2- ~ -=-2:-
-
PCX<;_! ") Q(2.':I- '1 pC'1c..y,x<:'2.) P(X~.2. )

p('-Ic-~ I )(r:.~)
0 PlY::.D, )(':-~) - 7'2!:) Y6
- - ~
pc.x ~ '). ) '"'12-':f pC \.j -:::'l, X~~) P(~ ~:2)

P CI.f ;:: '2.. t X ';:. '2-') P Cx~ ?-.- )

-,~'.'

! ,j

r ... •

~ r :L .3 <f-
} .' -
F 0 k 2-'" ~k Ie.
~il. . ...
. 41< )k_ : .. ;
")0\ f k.
i'"
'':,~ '>1:"" ''":~ ,.J <" !
,_.
2- £c.. 2Jc.. aLe.. 4-k
! __:j.' - t
, ~ ..
701 .~4. - ,.

p(,>l::: a., 't '::. 0 )~k.~ ...l ~

P l)( -:. , I '-I c') of p ( )( c, ~ , ''I -::.0 )::: ~ k + '2. k ':.s k e, s,;_ b

b

\.

fy

p;.D)j9)~ . ·~~.·/·~~nd .. ::,.Jbu- ~ ~;;.-

~M7 ... k..

~ r :L 3 it-
) . ~ ~
F 0 k 2-1t. ~k Ie.
2>il. . ~
. tt.k "k. :.,,;
'lo\ f k
~
'>l ( .... ~ .... ,0 .~. i !
~}
2-- k 2.Jc.. 3k.. 4-k
I ~. - t
. ~ , .
~ "" , . b ~ ~/ ..

~ .. •

"

p()l ~ '\ , 't o;:_ 0 )~k..:: .J_, 2-6

P ()( -:. , I '1 r;_.,) t P ()( r;_. 2- , ,'" ~ ') z: 3 k + '2... k ':.-s tc e, ~ &

b

SSa) ,Crt~ '»)~ ~k.

~ . ~, , ft
l '''' ,_.
't 2- .3 ~ s-
~ ...l( , ~ '. ~
A
2- 3k._ $'"k.. Ie. -. .+k
~;J!.J' "
4- 0 ~k.. 6k 5k IL.
: ," ~"~. ,,r " ..•. .-", o

"tI-

, .",~ <.

~ '; 2- 3 ,.4:- '. s: v-b
, ~ .....
P6L~ \ tf!~3 Q/.2>3 9S3 0/33 4j~3 .J>h3
r e
(!') ~~~ !>tS1'N"l, DJ:- '1 :;
V: 2- 4 b
\'
~)'.. (2- t~ .s,
- ~3
33 ~3 ,,') )T)~

.. /"'

:::s-k - 5"'

- ----

33

- 13

~ -

33

-- p (_X~ r r't~?- ') + 19(X'o:: 2, '-I'":: 2. ) +P (X'"::-, ,,-!~") -f- p(_)( ':._"Lf Y ~)

CV) PLt< 'f__, ('1~4) ":- pC~~t () 'i~~'

P('1~'\ )

P L~~, t ~ ~ tot) ~ p ( X ~ I I '-f ':_ 2 ') + P C >< -: I ,~ ~ ')

== I:::> (~ ~ I I '-1 ':- 2") + e (X :: , I~ ')

PLX~liLf~~) P('f~ 4)

-

--

..

W' ') P(,)('-\- "f ~ 4 ) :::_ p (~~ 'i ~ 2> ) + P(~ +'-1 ':: ~ )

::: P LX ~ 1 r'-f r::_ .2) + P (~ '"::_':l.t'-1 ~.2)

[jZ 0 f 2-
0 &,"02- D .. e3- 0·,
f ~~()~ 0"2 t>,.:l.S-
2-
t)r03 t!) • f2- e·(~ .. ~ ,,\( ,

"

~ 0 t ~. t pry)
., D~o:J.. 0 .. 04- 0-, e ~.2..
, e"'. 1) .. 2. C .. 2.~ .t).&-
2- e tC)~ o- • .2- 0" Is- O·~
Plf)() 0-' Or-Cf O·s- . J
: V:

o

p(X'~!r~) ::.- P ( )C co f Y '";..fJ ) r- 0.0.2- ::.0 ~ r
~-
P('-Js..Q ) 0,2-
PlY::-I' '-f co 1 ~ p( ~c-tt'l<;..o) ~ o·os
f? ( '-I r:::.o 1 ::c D"~
o- !2
P U~ z. /'1'>0 ') ::.. r(_-tc2f'-f~) ::::- 0·1 O'S',
.........
P('-f ~) 0'.;2- liZ 0 ( .2-
'-
0 o- I D,.°4 e .. 02
I e .oiJ- 0-2- 0·0'
2- D"O~ o t/lf Ot~ O"l::.>-

p(?\ )
~ ~
s, ck..4..t..lL. ~.f )f~
~. ~~N~ ~/.. op fJl :
&l: 0 2
pCx?~ D .. r b 0'34 o .r;) O'ocr

,,~

o

::: p Cx.::-o / '1 r::-o) + P LX ~ r " 'fPO) {- PCX:...o,'1~I)TrC)(~r /'f~r)

~ o· I 1- () ·08 + 0 ,04 + 0-2-

- D '~2--

-7 peX =::.0 ( Y ':-0 ) -:: pCX' ~ ') pc ~ ~ ) O' I I p./b) (",2(,)

- (

Io~ llUt..L. ~,..,

~,.,~ u)fl~ "lS

o.Jt- ~ m c..C)r~u-t-- ~ug rYUUI

!2.. W'W'~, 3> ~ 2. 4 bb.a.k h&tLo

wlult-k ~ ~ & 'I

V'CL..tu...Q/.) D , , , 2_ 2. 3

:2/

P f . . ~ w~~kl

LX '::-0 l ...., t. t-):;:_ P [(~; I/L 3 .3 b ~ t.-&t.u" c4?:' VL.D'7 ~ /

.

~ (_~ ~ J .:0 I /oo..J1_;.. tNUu cJA. LA ~ ~)

- p (_ ~1Lj' (!-'~. t:

3(, ~ c,_ , q c3 ~xfr3 s;

~(4

- .~ " .~

(0

PCX~r"",=-3) r;_P(~~

.... 3 ~.3

'1C~ ~ .-L

6'4 .

p Lx ~ r ('-f:: t) ::. P ( I ~ # I r'k-a..ol ( l b to. c..b) :::. ~ C_, 3 c!, 4 c.., ttc~

, . .,

PCx'2-t,'1~:L) ~plt"'" ,-p_) ~."_c,3~:J.. ...

'4 ('6

- p(X::-2- ,'1 co ) ::_. p C~ \N I r f3 } '=- 2... ('~ 4:,c., .... .!L. ~l L:

~('~ - ~ 21

P ()( ~ 2. ( '-1 ":- r) c. P (..2- W', It<. ) ~ ·.?-C:2. '3 c, "::- ~ -=- r-l

0, c '0 $4 2.l}-

C~ ~"b<t_

PLx~2/,,,,,~~ )(~ POt~, '1~3 ') J .._.1~ , ~

l) D -
~ 0 I 2- .3
0 ..L. .3 , ,
2/ "'i"i; --.
~ Slf
r ~ :L ,
~ -. 0
'4-
2- r .i.
.:2-, »e (S) 0 @

for..u. bN~ jh'ObJl,.. ~),. ~ tPtl'l) 5"/,,~' Ii~.

f ()( ~ r') I P ( tI ~ ~ ') I pC )t ~ r ,.., !. ~', pC_ X ~ t I "I -s. ~', p ( "I ~ A ')( ~,)

~ " .. --""'- - - .. ,,~~.-. ~- ... ~
( a. 3 4- ~- (,
______ '_r'_·'·' __ .- ... _-_._- f--
0 o 0 '/'32 --/J,- ~/aJ.\ l/j'-
'!tb -t---._ ... - -
, t/,,, tit l/, 1/, i Ila
i
i
2 y~,_ '(l'- '/6q. Y'4- \ =t. 64-
0 I
I I
~~_~, __ ._..J__~ .. ____ . __ -----i------1-------- /'\

~ f') pc \.f ~.> ") ~ ~':::e,'}c!- P( \j ~ t ') + 'pt ~ <;: '2 ') + pC \.f '2 2»

= T pu <;_ 0 I 't r;__ r) t- P (X' ~ I ,..., ~ I) T Pl.)(~ r'1~')--) -+- p(;(d ,";C2 ') +

Ptx~ t'-l ~'!>i+PCX'-=-.;'f~~')l

(? Lx. ,,-0 I 't~1 + p is; r, 'I. 0:.... ~,+ .

P(x;.o y~ ~ peX':...I, cS~

, "-.

P('(oo I ~~) + p~~·ll.f~6)S

.,

..

q/'3c_ 2-'!>/ fttt 2-

~L9

r-- .

:l.3

v ;

, .

"

...

r ~

c_ V~ P L><-+Y 5: 4 ")::. P t.'X -y1?V '> + p&,«-'1 ~f) ~ p(~+'-f ':.'l-) +P(~~);-

., ...;"" PC~ ~'f:"'<f )

::- ~ rCx!:Ot 'f ~ ~ rflx"!:>o I '-I ~ 2._ ) +- P 0<'':-1 it ~f ") J

+- ~ r Lx ~ I y,:-- 3} -+ P(x. ~~ I Y :::l- ).Y~~-r ~t) l~~~) t i pCx<'O. '_'"-4 ) .f'P C,. ~, ,Y':-3) -t. p(,i" ~~ ~ ~~) ~ •

. ,

, 'I

~ ~ JO~"'*' ~b~~. ~ Itl/..

t::>l~,~1 e, k.f""_"'~~) f ")t '>0, f ,2. " ~?l,2./?

~ eo~~ y.vob~ e1io'rt)J.~. MNo

~ x +'1 .

&J t«. 'i) ~ g"J b~

· pY\ d tJ.U ~ ~no.I &""a! ~ PVO~l ~~J..

X f 2- .3
0 ~IL .t>~ ~IL
, ~ a-lt. f\k
2,,- _..",~ . _. . - @

.....

for ~ blv~ f-vO~/'* ~),. ~ (pc,,..,) B t,>/,. ~. 1f'rJ

f (~ ~ r') I P { C/ ~ ~', pC )l' « t ,'I £ ~'I pC X ~ t I "I .~ ~', p ( .., ~ A 1)( ~,)

.2D~ ~2

~ " '- .. _--,._ - .. -.~-"'. -~-~
( 2- 3 4- ~- 6
.- .~- .. -~.-~ .. - ----_ f--
0 o o '/'32 ~/J'_ '-/a:J.1 l/ j ':)._
'Itt, -,---_.- - ..
f tit' t/, y, lIe j II,
!
2- Y~2- till- l/t,q, Y'4 0 I :)_[61f
_______ L ---._-f-------i __J_ ____ .3 32--

/'\

\' ') vt Y ~3") '::. f"f-¥-~~ P('1 ~t ') + 'pt '1 <;. '2 ) + pC '1 ':::: 0)

.~ +..a.. +-" ..... _6 + II

":2 =:. _.23

cJ~ 3"_' b 4- - 0 ~ -:;;;.

-r 6q...

= I p(x-:..o I..,~r) t-p(X'~II'1~t) + Plx~ ,"fc')_) + pL)(d r~C2) + Pt)C~ t'1 ;~~r+ PCX',: "; 'f~~)1

Pix"Dt~. ",.,-+ P ix~'1. ~-. "'+

f?~~1 y.~~P(X~,I~cs\-

p(xco , ~~) + p~!:.O \ ~c.6? 5

"~

W~\.,<_ ~

:?-2- ~~) :- I

rx t 2- .3 R'l)(,
0 .J__ Ib ~~ re-
~~ ~ !l- "S"""2-
( f) s II ~
--
~:2- -0'). -;:-')_ =t'J--
2- 'i:f ~:2-- r2> 30
""5_'l. ~ -:=ll-
P(~) _r£ ~ 3~
';f-l- t}-2- .---- I
8-').- M~~ ~'rY)1 ~ X
X'. 0 2._
pc,x,),: \& ':2-4- 30
---- ..----,
':1-Z- ':1').... ,---.
~2... Pt~)~ !2. 72-

A "'". "

_.

o :

X

PlX ~ t'-l~-t") _ PLY~I ")

p v.<:. I ~ 'f ~I ) PL\..f~ ')

r ~ ':: 2., Y ':-, ) Pt'-f~' )

... , »< ., ' ..

.-; _ n \I~'- -.

t:sr '7 ,__

'"' ~

?-t{I9-r;.. - ~

7t~2

'.Ll{ r,._?--- ":. ~ c.,

- _.,

\.._~ .,.,-~---

rj"--',- __ ... I

o

p (}(~' ,'\..f~ 2-) . Pl'f~'l-)

PCx";: t , 't~?-) (?l 't~'ij

ply -;_~ r '1 ':.. 'l_) P(""~'2- )

b('J!,

L ";-~

!>3/'¥-- 32

9:(0'2-

vr. '::: e(33

~/f').

'lfr~')_ ... (0

- --

2>~/9?-- 33

p( 'f ... _ \ , 'It ':-0) _ p()f~)

p ( ,(!:O l 't~ ':1-)

'I" PV~')

r L'I.~ I 'it;.. ~)

Plx co)

, 31?-')... t.

----,,- . C !~ [~~"J-

b/~ ')_

te-(':f-'_ ~ 1,

CfI:t-1- If.r~'l---

3

pC)(~t ,'f':::l) I?Ut~~) .

p~<;_ , ,. \f':;.~) P(,(,~ )

'\

pL i':-t :c (('".;.'2-). _

p(_~ ~ ')_ ')

3

p(_ )( ~ ?-, yo: ?-) P(,x~ 2- ')

P l~ ';. '2(' 't :- '2» ru:_ 2-)

" \.1 - /3

r (_~ =: 2 t ~ ~ :,):. .!]:!_ ~2-

qVo) It ~ehJ ~ ~ ~ i-e'L 0. ~~ Solo:~

~ ~V\ ~ ~ o, olA'Cff' ~Ob ~ ...£b,A. ~.

~ )O\~ ~b~ ~m" ~ 6c. \ ~) J ~ ;( g. '-I

~ itA-O- .,.pf. ~ ~~ 'tlv- o.AD-~ £n.e.g..w cJJtv.A..

, ~.!".a. _ ...J\~. \ ,

c.AA wtlAA ~e"" ~M ~ a.~t.A...£)O&I\ "-'1'-0' ~~,~

" ....__ '_LQ. ~ ~ ~ ~.r ,.., n u oJJl t ~S.\..DI~UA

f'fl ~ ~(. T-"" "J /,"'''

f2-rV

.~ D f 2-
0 e ~ ( O,OCr O.O~
-
, t)~2- bC"09- 0' ,~
2- 0'1- D· qt &,~
--_ (V)

t? ( r " ):: PC '. ') p ( , ) :.

0.0;' ::: Co ' 4) CO·:2 )

,

'- "':~;~~I"~ &. i oJv._

'4-. >< .2.. l.j CJ\.M!__ I ~

P lC')t,lJ) '::- p (")1 ) P {'d )

~ 0 ( 2- p('JI )
.
o e 'J O'°lt o-oe a·2._
_ .. _---
, ".'_ ~.oe f)'lZ-. 0-4
2- 0·'). (f),oll D'/~ f)."
P{~) 0"'0 0'2- 0'3 I ~') pto I 0 ') :: P ( D) P L 0 } o ., = CO':2-) (0 .£)

"

~Il ") P (2 , D '):: P( ~ ') P( 0)

D·"'_ :: lo ~ )(0 oS)

Orr ':..0-'

"

\!( ') p (0 , () ~ P( 0') PCr)

O·ott ~ ~.Z.)(_D''_)

(,!,'.", J P L 2. t , I ";.. pl z, ) p( r )

() ,0 e ::: (0 .. tt) (0· 2-) o . C') ~ c. 0 • 0 [l-

,,\

C! I \ ') \~ ( 0 t;_ ')::. 'P ( o ') P( 1-) .

o .e s ~ tD'~CO'3) D..c6 s: 0-06

I"

\._t'}(} . pC?,)_ I::' pC2- )PC2.)

0'(,.2 :: ~·t.r)(O"3)

p ( \ to'):: P( I) pC 0 )

- -

D . i- ;:\0' f:\) (0 .s)·:,., 1-

• ,:' \

." .: f.~ ...... ,''). ,

,

.... ..,

p (~ r ~,c'':- P( ')\ ") P(~)

.'~ :,.JJ-~ ~

'"

(v( ') PC 1,2-") ': PCt') pc;))

(:) '11. :: CO'V (0'3)

::...0'1)...

!J!JrJ.)'.tJf- 'J.,'. - .• "' y (-ht... :hoo

~C'" , 'j ):. r :<J

@

u/) ~~ J 0 j." ..... p~

d 1 ¢~ .b.lL ~no..t fM>fo'd/ ... ~~ ~~ ~ ~ 2. "1

~) ~ p (_)( ~ ~~ I ~?- ~ '1 ~ ~/,," )

~~

Q t I J \IeJri ftj

liV' Pncl

"X~'f~ Et"f)

~ (l')~~n~ ~ ~~ ~'r <1 ~

of)

1'c",1= f j'1'>1,,;:))cI:1 --:0

(.1,) M.~l1oJ ~~/.. d..4MMhj St,A oj Y

A

§--c Y)':- S -5c ~ I ~)&x -0()

- f ~?\ j & '" '0 I?j (_:f::)~ 0' O"::J C ~ - ~) "if ':J ( ':1'>-)= 4~

D

r L~ ~ ~ / n I' II!).. ~ 'I ~ ~) r[r~S'f ~~4)

.. .,

_00 ' f, .,"

.~ ~~

el:« ~ !-q. I) y~ ~'t ~~/C!- ):: S S d'r"" ,y ) d ';:j ~ '"

o Y'2-

. .,

z: ~ C /(b)

~~ r~

31ft -*'4

P ( Y?- ~ 'i ~ 0/" '):_ S j (':J) d ~ ~ J 4 :r J 'j

y~ y"

~ [~) ~ ~f$J 4 .

-

256

" . @

P ( K ~ ~ r v,_ ~:,'-;_ 0/", ') ~ ,0 i p ('i~ J{ n ):.:_1:e:.., ~~ 1~

~ .~. t.: " .0", '." ",' ,,~c_,~ ~.~,-)

II-

~ "..... ""~ ; .. ~ -'.i,.-J:,,-' ',

-

-

,,' 1

.)

.

r '

cft~ ~..,) e, Grl)\ 'l~C'<J)
&71 ~ i 4-'" C t~'>'I' ) 4-~ 3
<t) ...
h k S '>I :ft-tl"d~
-.(J
I
• S 'll "t '" (.1-"'''-') (i->t
-
0
-. .It J (:>t .. -",4~d ..
-
~4 [~~ ~J I
3 s- D
:: 4 [t-t]
z ttl~)
E&.) := !_
(~ ,II()

st» ? =- J ' B.ft 'j)d !J

-tI.J

S8-) 41v'ltA ~ ~/ .... · JO~ ~~ M ..
, . ~. ~ "- ~ "" ..,
- >. • ~ >,~
ift~c ' ?\~ t ~f)I\ ~~ ~.2
-11oL- t
0;>. ~ (r-')::J
t!) ~,~
A " I
~, c.o~ ...,t::w... ~tlJ...Q '1-"-

<b) ~lAd ~ ~~ ~~
~I) ,J""";, • ~h-t ~1. ~ S~~ Y
f:1~ ..Jx.LA.. ~ IX: G.1rl!~ "fff?), Y ) ,~ D.. p·~;~f. * ,

~

0<3" " ... ~ ."

J J -J ('>\ t Ij! d ')\ c!:I ::-:"~ '~,

-d-J_,u

.. •

.. -

2-

~) * J ~(~2.~,)dI';I""

l

2._

0» ~ S(3~-'j)J'd =-1

i,

..>--) 4- f~ ___ ~':l_ J 2::_,
-
k ')..- I
>-) ~ [(3/ -tB !::)
"'C ~ -y~)_
~) 4 [ tt ",1- ~ J =- I
k 1-
..Y) c( [~ J;: ] ~I ~ ';> [k <;_ 9J
k
@ 2 f)IO
I
..,~ tff'QI t. ~ ) .:. I 'tf?1 ~ . , r ~~ ~j~~
, .
":,~
0 ~t~
t-l~ ~ts Pn,,.-- o:f ?t :
~(~ ) c, ~
S J-(~ ,'j')d:1
-rt..J
2-
~ r 4f?1~ d':J
~ .' ~ ,~. '

~

J1:~ ;ff "1 t ~)d ')\ & 'j ~ I

I I-:j

SS -4 C (-'">I .Aj)e!",,-d'j ~I

o D

?'l+~ <I

'-d >0 tl>~ ~

= "

'>\ -l'~"':~ ~) 11. -: t ~4-

-:) "Y\ « - 3 <::. I

:) 1")//

""> A S lCI-,nCr-':l) _C~')2_) aI'j "I

c)

':::-~ <'" .2_
tr-'j) ol~ ~I
2-
0
~> ~C\-j))11 -==-(
- Q c)
~> A [0 - IJ -::...1
-
-b A b

~~ ~~ ~~~

~

-j'h)::: J <fr01I';l)d~

,-~ l-~

~ I bCr-.." -'j) "'_:j o

, ~'X

" b (8-~'Yt -y'-)

r, --,: 0 c I _'" 1"J

- b Ll (~'")\") - (__ r,._ '">\ ') ">\ - ~ 2-

r 2_ I' .- 'n '\::lj __ ~:3 ( r ~ .., ') ~ 0 C ">1 < I

..._ 6 It - ?\) - L !~ ) - 7-

~

o(!)

1Cj):_ S Jrr">1I,:),)d'")\ ~oU

D

To ./~~ X ~'t ML ~:

cf('I1 t '-j ') ~ ff'>\ 1-1 (y )

bLI-'>,~'::J)1 - ~ X ~ '1

'~

2])1

\ "'; i

,

~ ; s~",2Ct_.,,')+-"Y\ Ct~:{) {hi

o

\

- i S (3"''_ - 3"''' + '"" ~'" 'y."

o

,

t: ~ S l!=>'" z, - b '" 3 +." -t-",,3- :2 .", ''-} z, d'>\

o

!

~ * f C 4-'" '> ~ '? ')'\ 3-t "') 0"V

, "

,2-

'Pc'll, S'{-" '5 ~\-e."'P)'6 r: ".·-~~ 1~~~1~;>0

.l.) 0 ,~~,"'~'

..

~\ j~~~.~ .t; ..l ..•. ~ ." ,. ',~L . ~ x., ;.Il... '" ',' .... k.' j ,",

if ~-.",,-\} V 'Tl......

:;:_ ~~ 1 C 1 - e") C 1_';-':1)] - B C \ .s ?\) (~'j)

§;.

CfiIiJ)

:» ~. (y~ ") ~1 :» P~-~tt {

.

saP) .~~ ~ pod1f ;::,..: ~ t"_ ~',=, J 'Z.

~i' ~Orsi ('l(;.t'~~) '., 0., ~ ~ ~." L' } ~ 7tJ ~ I

( ~~

Db~' _'..lM..L ~f~ ,~·,,··"'tctr+"1;1 )(_;-i1y

~~ Pl~~'f~~)

~~ p~cI~( ~ o(~

0.1

~t,.,,_ ') =- J fr'>l !~)d J

--0

I

~ S· brs-C">\ ~ y2)d~f

D<:l

-si':}J~ S &(f)?I':OJ')t

-t;<.J

,

z, f '7s- ('1\ ~ ·i-) d.1'M..

o

o

+ t~JJ

Q._ .3 -I"lI.

ill) P ( X' +'-/ .: 3) t: S S -st-. ,;)1 oI~ J '"

o 0

'2

:c ~ [r0 C 2>_0;) _." r :>/,,) -I ~ -; ') '" ') - (r"__-"2'" -"- ~ J""

o

~i t ~).

P CK-+'1 C_:3) t: _!___ .J-tr-

--

Q l._,

) _-

I It

~r' ~ (rS) 26

(t" P ( ec c I o "f c A ) {t, P(~-t'f <:::3) G}) p(_~<:..\I\.f ~3)

, _g

(1 '-l L.3 ):c S S tC'll !';)ld:r cho J--

, .3

:: S S -t ( b ~ 71 - ':l )01 :r d."

o y

o

- P(XC_'I YC_3) PC'-t.c_~)

f..t~~.ht~. pdf 01 '1 ~

o{J

J(~):_ f fr~f 'j)d'>t -0</

3

Pl'l <"!, '):._ S -j' ~)"'_j ~ '. p ( X « I h 0)

-3

~ f t l(Or-2-~)o£j

2-

t: e(X~I,'1('5) p('1c';)

@ 2 .. 'i), S...c l~

2.~ f2..", ~ 1'1) ~,~"'.' ~

~rf'J( t ~) ':. fA ~.I.+ ~ " ~ ~ ~ 2 , 0 ~ ~ ~,

e

t;.!) "'--Pub. PUt> I), f> ('t c Ir:a. ) I ,,(0( > I /'i L'I,,) • p (yo:: It~ I J( >,)

ptx ~ "f) f P(~~'1..t.,)

~

p (_,r '> I) :: S ofr'>l.' d ?

00

~f)\ ? z, f ~rt")l \ ~ )& ~ -~

\

~ S (~1+~)d~

e

'1

• L

2.-tJ +..1. e

'> )(

-,
,
so . ~ .. ~ .. "t f~ ;
r ~'?I)' d~ r I
(' ) P LX > ,') t,
-v0
2-
- S~+~) ,l", ,
. 'r . -
i
. , ......
t .. :., , _ .-.Iott ~ . .
,
- C~~ :2)'- ''<\
- 7-4 r
"
-l_T +~ ) , - .... ..,.
- r:-T~) (; z_~
-
b ?-~
-- 1.t-.3:-. /r'-I
--
b ?-ct
- ,.;. 1~
_.
~lf t J
e: ~~ ~
~ ~ t;....--- 1')(
ci,) (~ ~) f ~~lolj II
.., \II
.-
-~
'1~ \
S e-l + -i )c:l:J o Y,_ ( 2.. ~~ ~ .1_:L )
.- "c- _:Q_ +.l~ )
~ ::
<; 2. t!> b 3:2-
0
-== .L -t-..L
('- b
':: 3
-
\2-
- , 1\
- _..,
4,
y~ 2- "
Q~,) rex> ( I "i ~ ~,,_) ':::: S S s. .. I';l )h&(J
l
0 , ~~ '(r
I.:::_
j2 ~ 0 I V
- . St'd'-t-'f) ~ .. J_'j \V
-
o I I-?- c-:

~ ~ai\J'_T ~J - (_('3'+~q) ) d~

-=-- p C x >- , I"" L y_,__) p( I.f L y,,- )

p (_)( ~ r I 'j ~ Y;z- )

P(.x >1 )

_57'1 _ 57

- - ~. I'~

('1 (o/f

/ (

I

~ S L 8: -+~ ) olj

o

x

t

::c_ f 1:JS" +~~)

\(0 ~b 0

- _!__ +_'

(0 <1b

I !~j

ell:) p ['" +'1 < \ ) ~ IS ("'j\ ~ ) hJ~

o 0

I ~

'- ~ lC \";J) '<)2 + c\·

, sl ~'j)'_ { "- + ~)

o

z. fll 8. +':/' ~~)lJ'-+ ( I - 3~ +3,j'- -:J 3) ) dj

o ~)..-. :2- tt

."'

j'l '"

::~r Oz- C \ + 'j '-_'l-<;J] ~ 0- + L 1 - 3~ t-3~ ':_!:j3) J ~

r--

t)

I

- ~ f ~ 12 (j?-t- \ 'L ~ 'r_2-1> ~/ + I -3:1 4-3~ 'L -~,,) oI~

o

,

- ?4 S C12(j 'f. -2 S::J~+ I s::f"--3j + I) J ~

o

)

~J

. '

' ..

::~r 02- CI +j "-"4J ~,_ + II - 3~ t-3~ ':..~3) J ~

t)

I

- ~ f l12::J ~t- t z. ~ 'r -2-,," :l + I -3:1 f-3:J ~ _:J3) .,I~

o

,

- ?'1 SCI '>- C:J 't - '>- S::J ~ + I s::t?- -3 'j + I ) cI ~

o

)

;tJ

Jo;~ l'4 ~ iW- ~.~ -(')(~ (-) tf r f')t t 'd ') e, 1c_ f)( ';j ~

,pu..t ~ \::& .2'">\oJ."Y..~d t e?\ol'(_~dt)_

le, C 72 ) (_ ~) » [~ ~ yJ

o4'J

Sr'>,) ~ f ffr')1 \ ~f)J j

-oJ

')\)0

.Q

f (~) :: S j:r", \ ~ )d~

-.,0

~ If-~.e 4 1-- (_ y?---)

2_

-f{~) z: 2-~.e_~~ I tj>o

~ G,ry;,.. &-t'>t t j ) '!. C f)l t ~ 4"-~) I e e. ~ ~ ~ I - ')t e ~ e 'I J2- t!J

~ a) .e.vi!llucX4. c, k) ~(I')() c..) Sy/;< (';j/'U)

~ ) ('ft~)

IN' k .,

7

..,.'

.1'

.

( ?\ If -t:" ,3')\ 'of ) Q_ ~ ,

.._ LI2- ~ c:; t; 0

Lr 4-

s Yz- (_ if; +3~ ) r:_ J

, rotJ

lll.1'-r~. ~~ .: J -jr", I B) d ~

-~

f7\

::: S i ." (<>1 .~ )cI:J

"'>t

~ )g J1 C·>1~ -?(~) dtJ ~

-")\

~ ):: [ ~ + 2> ')\~J

& ;l..-"",5:-

- _L,!t '>'\ ) -;;... 7"13

I~ ct

....

~~.

-.

2-

~r~) " S ~ '>I 1"1 ",:))d",

j :_

2k

- ~ s ~2_~~y)d~

j

~. I

·8

2...-

:f'C:t).o. S ff'>l,~:f)"'~ .-~ L

""' \~ fC? Q_-~ ~) a\~ -tj

T . "

• r;>< -0) Ij -4 :L

(r, 8 '. o ~')2

Ci I ) F-{ - ot.J)::--D II- F-to(J ) ~ I

(~.' )

'-.: I •

~ Fe?\) :::-fr~) ph;.. ~

''D 2-

-~.

c:.o~W'lln" ~o r~ ~~

~ D.It- ~. ~'htA

~ ~ b.e. ~,

sa. £It.,. 8'r~ ~I

...t:uL ~~ 1AD1_.

:2 '"). P( '" ')

DC~) + \C~)+~C~)

e~ tAJlOf. ~

g::16!31~'-l]

b b~ cJM~ &. ~ ~ e(,v.'pa

""tffA ~ ~ . ~W ~

~o.u..~""

pc~ ')

t'i 2,.1l~ ( 7d Q_'J} 'I 18 2..'Ti'13
~ &T)
1'f2.l1B
0
3=- )t ::r- 6 ~fl + ~ ?( 6 , b x b
~ {3
\~ 13 --- --
r:?> r.:?> (3 (3 ·~. , .

.' J

~A-D

~ i s;r,

- ---?

{69 "

fb

'Ie

o

e

...

~~ =~ .

( -3

n 2.-7( .-t ?,"):_ 2_ &Lx ") f 2> "> 2- c\) t3 ::~

U -: U (01, t tj ) V: ~Cr"Y1 t Ij)

I~ \A 2. sr: ~ U>vvH~~ ~\--Jf'.e_ ~/. ~

wtJ- ~ .J:;t-v- ~ c-: M h " Ovv\, t1 ~~ ~

Jo~

U~ v

I

I.)!,

'if v: 2... '1 ~ ~ Go~\~tAO

Y _ v 't& -ti-uAA A-u- peLf -eif U ~x -+ y ~ 31') b_:;

ol:) .

"(u.)~ J -:1'.,. ev-)d'y CL\~V-)""v' .

-of-.,

IA:JV-~4yl-

'l. ,_ L

V ":.v-f'j

_\ ~ l-

-I tJ ~.r

-> tA~~'

~/< .

U!:.J 7\'2.+;')..

I V-';:'O .

-L _ rr

9C~ tV-'> GC~ t 'd) ~

?\
~
- J7\~~2-
-
~ 0
- ..."..
J ?\!L-f~'_ , '- ~ :J
- -
J" J",~'j L
{ '0\ 1~~1 ~ ~
- ~ '::.. ~2- y~o.

p,df ~

8 C y , ,,'):::_ f rt}l , :1) , T I -('1\')+~ ~)

4- ~ ~ Q._ \ J '?\ ~~l_

" s

- \

0()

8 Cf4 ) :c_ Jsct.t t v-) J v_00

. ,

\_ ::.~ -:...::__, - .

. \ L-

o

..

u. c;_ ?\. of ~ r1-- ~ LA.-~ ')\_ ::_ u - v-

O~U_\J"'L?-

u) U-:~~ \~.

0" ~ 8(f)I t '~) <0)")1 ~".,
__.,.
- ez; G\J
~
0CtI,u-) B~ 9\J
-GM Bv=- ~ I

13"1 ::-,

B t~ \ if) o;_ ff fY\ ! 'j') l J I - ..L?\;-~ d

.!l--

\-

":t'. v-,;,p~ U I v- ~ t;.A; 4

tA'.o4~ 7(..1

u : l.~

v-:61 ..... ~~ u \- ~..i}oe,

3(~ )

oC

3 (t..\ ) ~ S Btu., v--- ) d v~O<J

l.\

- J -t ('-\ ~V') .". J.;--

~-~

" .!;:_ 1 (u~,,) c_.e-v-) -(-\)(+,,-"')1:,_

_ ± ~ _ t « -~)(?_-~-I<"-v-l4-: ~ t~ ~_~).>v-+~V-Su:

~ - (~~2-) - (0. ~~') IJ

~ .' k_ ~ (f) + c, -C\ )~ - d/ - ~ - ,_)) e_ + c. J .

t:

'"'~ ., re4_2 ,_,_ ') e -U+; ~Uf'J}

z: +- Q_-'-I [t- I _ (~e.:f2".~

a ) -u J2.)

0~ s, ±_e. LJ-+(t

o

CM Ir u: o;:_ ?\ ..t 'd ')( .. :~ u. - \J

0-= Qr~ I~) ~ \ e~ e .
gi:{ :l ~)
~C(!J I if ') ~ 0
Bct.t l u-)::.. .f~'h\ y) lJ) - r I

. ::_ I

~ ~~ 1: \/: --t ......::> y u.: -\ ~ U

cD

:.9 (~')= S B (u I V' ')d v-

-f.J

~~-,~u LA ~ -, -) ,

\

.~ ~2'~ v--:__,~, u ~ I -) o(j

s

-\

\f'-J 1

r e_ _I

'-3r ? ~ )'

., q L

~~~ ~p~

'P J'\~ ~ P ~ d ~rF- ~ tJ '::- ~ -...,

&;h' ~ ..

-y

! fC 'j ) ~ e , 'd ~ 0

~">I -~

::_.e_ • e_

- ('")\ .of- y ") ::::e.-

em I. tJ.-;_ x '--:1

?\ ~_ U + v---

J ~ tD(~t':j) r;;J (u , If' )

"'-I

. l:t I

~I

3ru,u-).: fr~\\:)) 1:;1 ~ c ...... rt \j)

Q oCr j

,., '"',

, ~ U: 0 ---7o<J ( u > o ) 9Iu')" r:§I'-1,U')Jv-

-c<J

'0

u'::>o

u>o

-4 Q

8(01t~)

~

Q(~ ,if)

g (t..t t o- '):: -j? till t '3) rr 1

::: ((}'..,.-f ) • .J_ ~

t..-\ L) if -

::0 ')E ~ II]

V /r\

~--~------------~

v--;..o

LA

9ct...\J::

:: C:- u -+ I ") - ( ~ r +u. ) ~( u ) ~ 2. _ 2- U

~~~) ~ Jo~'" p~ ~ 8f1')\ l ~ ,::. (2... ~'>1 ~~)

?\ "> 0 t ';:f> 0 (

u':::.."'~v?-

?\ ~ z.u- v-

to)~ 6('0It':3) \~ ~ ( \~ -'\

Qru ,V) '0 ~ ~ \ ~ 0 I

~ (~ f v- ) ~_ 1-(0'1 I y') I 'J, '::._ ..e: b-u ~t/' +u-') 2-

=2-

u>o

\/->0

~eA > vu>v--

-

?--

\J: 0 -'> :2-U t_)'..o~c><J [tJ.>o)

~1$C

00-,\ (2:-"( v-);')

,v.>o.

u>O I

~. 'Y"V'6

~ p~cl ... t ~ £. ~ !lX rt ~'1

.5r n''-t~ '):_ :9\<"'1\ 1 ~C tj)

e_ ~ ~ Ig . ___L__

\

----

~ ":.- 2">\ +.3uJ ? <;_..l@ -3LO )

-:v

~ ~.P),:- erl")\,~~ bJ(!CftY}

~;_ l

t .

0-1 3 {_ ~ lW '0:- f rrv.. \ ':j ') \ j 1
.-- ('">1~'d 2-.)
--
- t Q__ s
~ -- ,
g-n ~
'l--
- ~(".2>uJ~t + "',_ ]
1
- e- fj-
- -
:a< &iT
- t_x- Ce:2+qW!l--b~) ~ {8
4- +l.P2...
- e,
4-81T
-t ~ 2-t q~2_6 ~ ~4.,.j } f 3 'L
.,_ , e
-_
~ff ~ ,_ l_r 2:,oJ ')._ - b ~ ~'Z; 2) /32-

--- e_

u..g-n

_ 12:, ( uJ!l-_J:;_ ~-+~ ) !jL

, r'6 13

::~ e~",~ ~-~)2--t~9c~J /3>.

.. ,

- -

,

-

(6n

,

-..

r6~

_ l'6 { w - ~ ).2.

3~

~
f ~ :z--2-
- -
- e. rOlf
-.l.J l.b 'IT f

~ 19- .;- 1:-tr r;_ xI2-

~ ~Jrr- ~r~

. .

flJ9.) 1& I< s, 'I IWL ~ t'Q~ ~

~. ( o I t? ,..,v..d ..t;t...4. tIlMmf, bf ~.

XcV tJ (0,,) -) d'r,,)o;_ 1

o

0" '::.- 8cf')<. t ~) ~

G)( t.l r \.I '}

- v

o.£.u..r~, e-« 0 <:~, (DuV-> f)

~>Cii09J

@ uv-~,

~/~

\V

...0,

• '. .3lt-\ '\ ':. f 9(t..1 I ")d,, ~O<.J

/-..\

~ S v-cJv-

o

,

:2 tJ 2-

1 ~ -::_L-I ~ I
3(u.),:- ~
~ , ')_
t U>, .
-
2-tA2.- ~)

..

(0 I ,) • h~ 4b..L.

Xr--1UC~I')

r ~ O<">1t'j<l O~">1 c r 0<:' ~ <:\
- -
~ cs « .!:!_ e: , ~
~,'~
~ ~
!:'>~+ .
,J-k- "1l.:1 if~ v->o V-- ~,
-===-
4>0 -===-
'")l.::: ~ u..::.._ ,
,
v: ~,DCL\c,.
D('f")., t YJ [ &~ 0")1 ) I _L _u
J'::- ~ ~ ~ I
~ - V v-':l--- ~
~ - -
9(tJ.t,.r-) 8'::} 8_:j v-
~ ~ 0 /'

\ I

I

I

= () _JDs L1

~ ( c..\) z. ~..lD3 LA

~) ~ x ~ '-I ().NQ_ ,~~ (<.,v'A o.)i~

o!i ttl);; 3~a!llr"::f) , -Jlnd -Gl2c) ~ ~ ~ -9- .

!2 ~ ~

J

?\ ':' p.J

-s ~«- ()( 1>1 c ~ )

8c~(C_»')

~ 't 3 (_'"b ( uJ ') ~ ~. ~ t Ij ') 11' _ ~(_ q.w+ s~

-6Q_. W

~ ~o <d ;: 0

~~o W-?D

'uJ--' """-,......0

~ ~(~ t'j ) c, -f-t? )-f\y )

-:: e -, '" e; .":1.

~C ~ --t t.j ) fr~ t tj) ~ e

J c, rae 'Y\ t 'j) ~(~ ,,,,,)

<r- ';.... ')II~.:J ~ ~ sr: - "'A

::_. V' -u \I"

"cJ- ~\r(t-u)

~\~\\I

~':J -s.r

~

~~v--~o a,""et v..~> 0

!)..) v-~o •

( 0 ~u ~ 1 l \I' ~ 0 •

c0

- ~ ~tu'),:- S 9l'-t,v---)Jv-

-fI,J

V"~

;:::::Ir ~ (_ I --u. ') ~o

\~----

:;::)O~t...\ ~,

~(LA) - 1

·1 v-:>/o

I

___J

1~~ )~. t.~

'.I ._v-

~(v- \~ V--t~

~ ttl. ,0- " ~ , .. ~~~~~)

, .,

'"' ...t ')' g:'"

v

Gi.tf; ~ . ..t.

. y+)(t~ v'?

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.