LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

1.0 PENDAHULUAN. Laporan teknikal ini disediakan bertujuan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang maklumat yang dikumpul ditapak bagi dianalisis untuk mengenalpasti potensi pembangunan bagi tapak kajian. Laporan ini akan menumpukan aspek kajian daripada beberapa sektor yang utama iaitu, sektor gunatanah, sektor lalulintas dan pengangkutan awam, sektor lanskap dan rekreasi, sektor kemudahan dan utiliti, sektor reka bentuk bandar, sektor pelancongan, sektor perniagaan dan sektor ciri-ciri fizikal dan alam sekitar. Bagi peningkatan imej sesuatu bandar pengindahan semula bandar Perlulah diambil kira semula berdasarkan tema pembangunan Rancangan sedia ada yang telah lumut ditetapkan –Serai didalam
iv.

1.2 Objektif 1.2.1Objektif Keseluruhan Projek i. ii. iii. Mengenal pasti elemen pusat bandar yang terdapat di dalam Bandar Lumut. Mengemukakan pelan cadangan pembangunan bagi peningkatan imej bandar lumut sebagai bandar lumut. Mengenalpasti pasti kawasan-kawasan dibandar lumut yang berpotensi dalam peningkatan imej dan fungsi bandar Lumut. Mengenalpasti isu dan masalah mengenai senario dan keadaan semasa bandar yang menjejaskan imej bandar lumut.
1.2.2

Tempatan

Daerah

manjung.Bagi

peningkatan imej bandar elemen –elemen warisan hendaklah dikekalkan supaya suasana baru yang akan dibentuk pada masa akan datang tidak menghilangkan identiti dan keunikan bagi bandar Lumut khususnya. 1.1 Matlamat 1.1.1 Matlamat Kajian Keseluruhan. Mengekalkan dan meningkatkan karektor imej bandar Lumut sebagai Bandar Pelancongan dan Maritim.

Objektif Analisis dan menganalisis maklumat dengan teperinci.

i. Menyusun

ii. Merekabentuk pelan potensi dan halangan
iii.

Mengenal pasti kawasan baru yang berpotensi untuk dibangunkan dengan Bercirikan konsep Bandar Maritim. unjuran keperluan gunatanah untuk pembangunan masa hadapan.

iv.

1.1.2 Matlamat Analisis Mengenal pasti isu dan masalah serta potensi dan halangan yang terdapat di dalam bandar Lumut bagi mengekalkan fungsi dan imej sebagi Bandar Maritim.

v. Membuat

vi.

Mengenal pasti elemen -elemen pembangunan yang terdapat dikawasan tapak dan sekitarnya
1

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

1.3 Skop Kajian 1.3.1Skop Kajian Keseluruhan
i.

Merangkumi proses mengumpul maklumat mengikut sektor-sektor yang telah ditetapkan Menganalisis maklumat yang telah di kumpul . Mengenal pasti potensi dan halangan di tapak bagi tujuan analisis dijalankan. Membentuk lumut. cadangan peningkatan imej bandar

1.4 METODOLOGI KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT Metodologi kajian dibentuk berdasarkan aliran projek Reka bentut bandar.iannya merangkumi tiga peringkat.iaitu peringkat pertama ialah pembentukan matlamat dan objektif serta melakukan kajian ilmiah.Peringkat cadangan. yang kedua pula ialah peringkat analisis dan yang ketiga ialah peringkat

ii. iii.

iv.

1.3.2 Skop kajian Analisis. i. Menghasilkan pelan Potensi Pembangunan.Menyusun dan menganalis maklumat mengikut sektor. ii. Mengenalpasti isu dan masalah yang timbul di tapak kajian iii. Menentukan elemen Rekabentuk bandar.
iv.

Menentukan

imej

sedia

ada

dengan

tema

pembangunan berdasarkan Rancangan tempatan.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

2

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Peringkat yang kedua ialah peringkat bagi memastikan setiap ahli yang terlibat dengan kajian awalan mengenal tapak dan tren pembangunan semasa bandar- bandar di Malaysi dan luar Negara. c) PENGUMPULAN DATA MENGIKUT SEKTOR. Didalam peringkat ini,setiap ahli dibahagikan kepada beberapa kumpulan sektor tertentu bagi memastikan setiap data yang ingin dikumpul dapat diambil dengan sistematik serta dapat memudahkan tugasan semasa analisis dijalankan.Antara sektor – sektor yang terlibat ialah sektor guna tanah,sektor Perniagaan,sektor lalulintas dan pengangkutan awam.sektor alam sekitar.sektor landskap dan rekriasi,sektor perlancongan dan rekabentuk bandar. i. Data Primer Merupakan data yang diperolehi melalui sesi temubual dan borang soalselidik kepada responden atau kumpulan sasaran yang telah ditetapkan atau individu yang terlibat dalam kajian yang dijalankan. Kaedah soal selidik yang digunakan adalah
Rajah 1.0 :Carta alir kerja

mengambil data secara rawak dan sampel diambil bagi mewakili sesuatu kumpulan. ii. Data Sekunder Data yang didapati daripada bahan-bahan bacaan atau data yang telah diolah sama ada bahan bercetak atau elektronik daripada tempatan. jabatan-jabatan teknikal ini dan Pihak berkuasa daripada
3

a) PEMBENTUKAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF. Kajian pusat bandar Lumut dimulakan dengan pembentukan matlamat dan objektif kajain.pembentukan matlamat dan objektif adalah peringkat yang amat bagi memastikan segala aliran kerja berjalan dengan lancar sekali. b) KAJIAN ILMIAH DAN KAJIAN AWALAN.

Sumber-sumber

diperolehi

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

perpustakaan, web atau dalam bentuk audio visual. Maklumatmaklumat yang berkaitan dengan kajian diekstrak dan disusun bagi menghasilkan kajian yang lengkap serta menyeluruh. a) PERINGKAT ANALISIS Peringkat analisis adalah peringkat dimana setiap data yang telah dikumpul disusun dan dianalisis untuk mengenal pasti isu masalah serta potensi yang terdapat ditapak kajian bagi menentukan tindakan yang dapat dikenalpasti.didalam peringkat ini data dianalisis dalam bentuk diagram gambarajah tentang penemuan –penemuan yang diperolehi.Penyediaan Teknikal juga bertujuan untuk menerangkan analissi dan gambaran sebenar tapak kajian.

Rajah1.1:Rajah carta alir Kerja Peringkat analisis

b) PERINGKAT CADANGAN. Di dalam peringkat cadangan penyediaan pelan konsep dan pelan cadangan pembangunan hendaklah dihasilkan berdasarkan hasil daripada diperoses penemuan dan peringkat yang analisis.dlam Setelah data adalah analisis, cadangan peringkat seterusnya

mengemukakan serta menyeluruh.

bersesuaianbagi

mengatasi

masalah yang wujud dan memberikan justifikasi yang berpadanan

2.0 SEJARAH DAN LATAR BELAKANG LUMUT
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 4

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

2.1 Pengenalan Bandar Lumut Pusat bandar lumut merupakan sebuah bandar yang
Foto 2.1 :Titik ketibaan (Sense of place)

bekonsepkan bandar pelancongan dan maritim ini adalah kerana Lumut merupakan sebuah lokasi yang strategik darisegi maritim.Bertepatan dengan konsep pembangunan sebagai bandar pelancongan dan maritim ciri -ciri dan komponen pembangunan bandar lumut ini adalah menjurus kepada penarikan pelancong untuk kebandar ini.Kekuatan bagi sesebuah bandar bukan sahajabergantung kepada sektor ekonomi semata -mata namun ciri -ciri dan karektor utama sesuatu bandar harus diambil kira bagi mewujudkan keistimewaan dan keunikan yang tersendiri

2.2 Sejarah dan Perkembangan Bandar Lumut a) SEJARAH PEMBUKAAN Lumut adalah merupakan sebuah bandar kecil yang

dahulunya dikenali sebagai ‘Tanah Merah’“Tanah Merah ”dahulunya telah dibuka oleh seorang anak Raja Selangor yang benama Raja Engku Busu pada abad ke-17.Setelah beberapa tahun membuka Tanah Merah ,baginda serta pengikutnya telah diserang oleh lanun yang datang ke kawasan tersebut.dengan demikian ,Tanah merah hanya tinggal nama dan tidak berpenghuni. Namun begitu makam bagida tidak dapat diketahui akan lokasinya,oleh kerana bagi mengingati jasa baginda Bukit yang terletak dibelakang bandar lumut diberi nama bukit Engku Busu.

Foto 2.0 :Pandangan Udara tapak kajian (bird eyes View)

b) ISTIADAT PENYERAHAN DAERAH DINDING
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 5

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Pada 16 februari 1935,di bandar Tanah Merah telah berlaku istiadat menandatangani penyerahan daerah dinding kepada kerajaan negeri Perak dan bersempena dengan peristiwa itu Tanah Merah digantikan nama sebaggai bandar Lumut.Bagi memperingati tersebut telah Lumut ,masjid di sebagai tanda dibina peristiwa Al-Adly bandar

dengan perlancongan dan maritim.Terdapat banyak kawasan yang menarik terletak dikawasan Bandar lumut antaranya ialah Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM),Pantai Teluk Batik, Esplaned,Teluk Rubiah,Teluk Muroh dan Marina Island Pangkor.

melambangkan kesyukuran diatas

penyerahan jajahan Dinding kepada kerajaanv negeri Perak.

Foto 2.3:udara 1970-an

Foto 2.4:udara 1990-an

2.3 Lumut Dalam Konteks Rancangan Tempatan Di dalam Rancangan Tempatan Lumut -Seri Manjung pekanLumut adalah terletak didalam kawasan Blok Perancangan 1.(BP1 Lumut) .keluasan BP1 Lumut adalah 1620.41 Hieraki Pusat bandar Lumut adalah pusat Pusat Bandar Kejiranan dengan jumlah penduduk seramai 700 orang pada tahun 2001.(sumber Jabatan Perangkaan)
Foto 2.2 :masjid Al-Adly

c) PERKEMBANGAN Pembangunan perlancongan bagi Bandar Lumut bergiat aktif sekitar akhir tahun 1990-an dengan tema pembangunan adalah berkonsepkan `Bandar Maritim’.Oleh kerana kawasan ini bertemakan pembangunan bandar Maritim maka kebanyakan aktiviti yang pembangunan dikawasan ini adalah berkaitan

Blok Perancangan BP 1 BP2 BP 3 BP 4

Luas 1620.41 2961.91 2038.99 1785.66

Peratus % 19.28 35.23 24.25 21.24
6

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Jumlah

8,406.97

100.00

Jadual 1.1 :Keluasan dan Peratusan Mengikut Blok Perancangan

Rajah 1.3

:blok perancangan Kecil Rancangan Tempatan Lumut –Seri Manjung.

2.3.1 VISI RANCANGAN TEMPATAN LUMUT-SERI MANJUNG Membangunkan kawasan Rt sebagai pusat perlancongan dan
Rajah 1.2 :Blok Perancangan Rancangan Tempatan Lumut –Seri Manjung.

perindustrian Maritim yang utama serta pengukuran fungsi bandar Lumut dan Bandar Seri manjung sebagai bandar maritim dan pusat pentadbiran Daerah 2.3.2 STRATEGI PEMBANGUNAN NEGERI PERAK Strategi pembangunan negeri Bermatlamat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat,pengunaan penglibatan tenaga sektor program kerja sepenuhnya dalam dan ,meningkatkan swasta penswastaan

pembangunan,mengalakkan

pensyarikatan dalam perlaksanaan projek pembangunan serta

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

7

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

memastikan penglibatan aktif kaum bumiputera dalam sektor perladangan dan perindustrian.

ii.

Memiliki kawasan kawasan yang menarik seperti ,Marina

wing,Esplanade iii. Mempunyai kawasan -kawasan yang menarik di dalam dan

2.3.3 IMEJ DAN IDENTITI BANDAR LUMUT Bandar Lumut berimejkan bandar pelancongan dan maritime Bandar yang dicadangkan harus menonjolkan ciri-ciri setempat disamping menjurus kepada imej bandar maritim. Binaan mercutanda-mercutanda yang bermotifkan elemen laut dan layar sebagai contoh, akan membantu mencorakkan imej bandar marina dengan lebih berkesan.Pembinaan jeti serta pembangunan promenade di pesisiran muara sungai akan turut menyumbang kepada visual persekitaran marina disamping menggalakkan aktiviti-aktiviti yang menghidupkan lagi suasana marina.

sekitarnya.seperti Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM),Pantai Teluk Batik,Teluk Rubiah,Teluk Muroh , Marina Island Pangkor 3.0 LATAR BELAKANG TAPAK Lumut merupakan bandar tepi laut yang menghadap Selat Dinding dan Selat Melaka di negeri Perak. Lokasi bandar ini bersetentangan dengan Pulau Pangkor dan dikenali ramai sebagai pintu masuk ke pulau tersebut. Sebuah pelabuhan atau pangkalan dibina di Lumut bagi kemudahan sesiapa yang ingin berkunjung ke Pulau Pangkor. Lumut berada di bawah pentadbiran daerah Manjong yang merupakan nama baru bagi daerah Dinding. Bandar ini terletak kira-kira 84 km ke selatan bandaraya Ipoh, ibu negeri Perak

3.1 Perihal TapakLokasi a) Diantara komponen pembangunan adalah seperti:1. Hotel dan resort2. Gerai Cenderamata3. Pejabat penerangan pelancongan4. Pusat Makanan Laut5. Restoren Makanan Laut6. terminal jeti7. Mercu tanda.8. Stesen bas bandarLumutKeluasan : : LumutDaerah : :

:

Pusat

177.62 ekarMukim ManjungKawasan

Majlis Perbandaran ManjungPentadbiranJarak Tapak Lumut - Ipoh : 84kmBandar Utama : Perdagangan,Perkhidmatan, pengangkutan, rekreasi dan lain-lain

Kajian Ke : Gunatanah

b) Keistimewaan Tapak kajian:i. Merupakan laluan Utama Ke Pulau Pangkor.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

8

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

3.1.1 PELAN KUNCI Pelan Kunci menunjukkan Laluan jalanraya utama ke

kawasan bandar lumut sengan melalui Lebuh raya Ipoh Lumut. Lebuh raya Ipoh Lumut dibina dari Ipoh ke Lumut bagi memendekkan perjalanan dari ibu negeri perak ke bandar Lumut.Jarak perjalan antara Bandar Ipoh dengan Bandar lumut adalah sejauh 85 km. Bandar yang terdekat dengan Lumut ialah Manjong, Sitiawan, Pantai Segari, Pantai Remis dan Bota Kanan serta Seri Iskandar

Rajah 1.4 :Pelan Kunci

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

9

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

3.1.3 3.1.2 PELAN LOKASI Berpandukan Pelan lokasi ,Bandar lumut terletak didalam

PELAN TAPAK. Keluasan gunatanah tapak yang kajian adalah seluas 102.8 ekar.Bagi lumut

terdapat

dalam

pusat

bandar

daerah Manjung iaitu salah satu daerah yang terdapat didalam negeri Perak.Lokasi bagi Bandar lumut ini ialah berhadapan kekawasan dengan Sungai Dinding.Laluan utama Bandar lumut ialah dengan melalui Jalan

ialah,Perumahan ,perniagaan,m

Iskandar shah iaitu melalui Jalan Ipoh Lumut.

Rajah 1.6

Pelan Tapak kawasan Kajian

Rajah 1.5:Pelan lokasi

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

10

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

4.0

ANALISIS GUNATANAH 4.1 Matlamat Analisis Gunatanah. Matlamat utama analisis corak gunatanah gunatanah ialah untuk

ii. Menganalisis bandar.

corak

pembangunan

semasa

pusat

iii. Mengenalpasti potensi bagi Pusat Bandar Lumut
iv.

mendapatkan

keadaan

semasa.Bagi

mengenalpasti kawasan – kawasan yang tiada sebarang pembangunan untuk di jadikan pembangunan pada masa hadapan.Serta Mengenal pasti potensi – potensi pada pusat LUAS GUNATANAH TEPUBINA 1.Kawasan Kediaman. 2.Kawasan lapang 3.Kemudahan 4Perniagaan 5.Institusi. JUMLAH 30.39 10.95 33.08 5.49 belum 29.56 10.65 32.17 5.34 3.22 3.13 ( EKAR) PERATUS (%)

4.3 Gunatanah. Gunatanah secara umumnya adalah sebarang pembangunan yang di bangunkan pada muka bumi.Gunatanah dipecahkan kepada 2 bahagian iaitu gunatanah tepubina dan gunatanah bukan tepubina. 4.3.1Gunatanah TepuBina. Gunatanah tepubina merupakan tanah yang telah

dibagunkan oleh individu atau badan – badan tertentu sebagai penggerak kepada aktiviti – aktiviti harian dan sebagianya. Bagi pusat bandar Lumut gunatanah tepubina atau pembangunan yang terdapat ialah kawasan

perniagaan,kediaman,kemudahan masyarakat,institusi dan kawasan lapang. Serta lalulintas merupakan gunatanah tepubina lain yang terapat di bandar Lumut.Keluasan keseluruhan kawasan bandar Lumut ialah :-

bandar Lumut agar imej bandar Lumut sebagai Bandar Lumut.
4.2 Objektif Analisis Gunatanah.
Jadual 1.2 : Gunatanah Tepubina

i. Mengenalpasti ciri-ciri fizikal dan rekabentuk Bandar Lumut.
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 11

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

kawasan kediaman ini meliputi sebenyak 3.22 ekar iaitu 3.13 % dari keseluruhan kawasan tapak. 4.4.2 Perniagaan. Kawasan perniagaan merupakan kawasan yang paling utama pada tapak kerana ia merupakan aktivti yang membekalkan keperluan harian kepada penduduk serta meruapak sektor yang membantu dalam menjana kemajuan bandar tersebut.Kawasan perniagaan meliputi kawasan yang paling 4.3.2 Gunatanah Bukan TepuBina luas iaitu 33.08 ekar ( 32.17 % ) dari keseluran kawasan tapak.Dari pemerhatian yang dilakukan kawasan perniagaan luas adalah kerana Bandar Lumut merupakan Bandar Maritim iaitu bandar yang berasakan laut serta mempunyai terminal pelancongan iaitu jeti bagi pelancong pergi ke Pulau Pangkor.Di sebabkan itu kawasan bandar Lumut ini lebih tempat banyak menyediakan Fizikal kemudahan pada tapak untuk Kawasn pelancong mendapatkan bekalan serta kemudahan tinggal.Secara kediaman.Terdapat 2 kategori perniagaan ini terletak berhampiran dengan terminal pelancongan dan kawasan rekreasi serta berada di tengah pusat bandar bagi kemudahsampaian kepada orang ramai.Antara jenis perniagaan yang dijalankan pada tapak ialah rumah kedai, penjaja statik,kedai makanan serta pasaraya 4.4.3Kemudahan Awam dan institusi. Kemudahan awam memberikan perkhidmatan kepada orang ramai serta ianya juga mempunyai
12

Gunatanah bukan tepubina adalah tanah yang tidak di lakukan sabarang pembangunan pada tanah tersebut.Pada kawasan bandar Lumut gunatananang ynag bukan tepubina ialah kawasan tanah lapang dan rekreasi dan tanah kosong yang tiada sebarang pembangunan
4.4

Kategori Gunatanah Tepubina 4.4.1 Kawasan Kediaman. Kawasan kediaman merupakan gabungan sekumpulan rumah didalam sebuah kawasan perumahan iaitu perumah terancang dan perumahan yang tidak terancang Berdasarkan permerhatian yang di jalankan,kawasan tapak mempunyai perumahan yang tidak terancang terdiri daripada rumah – rumah kampung serta kuartes kerajaan.Perumah ini terletak belakang rumah kedai yang tidak tersusun.keseluran

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

kepentingannya yang tersendiri.Selain itu juga kawasan bandar Lumut ini juga menempatkan bangunan – banguanan kerajaan seperti Balai Polis dan dibuat Kastam.Berdasarkan pemerhatian yang

kebandar didalam

Lumut. pusat

Bagi

sistem turut di

Sirkulasi sediakan

atau

lalulintas

merupaka akses keluar masuk kenderaan,selain itu juga laluan bnadar memudahkan pergerakan orang ramai untuk melawati Bandar Lumut. 4.5Gunatanah Bukan Tepubina. 4.5.1 Kawasan Lapang. Tapak Kajian ini merupakan Lumut yang berfungsi sebagai bandar Maritim,disebabkan itu kawasan Bandar Lumut ini banyak elemen –elemen landskap diserapkan serta terdapat kawasan lapang rekreasi di bina disepanjang gigi air Sungai Dinding.Ini adalah bertujuan untuk menarik perhatian penduduk yang datang untuk beriadah selaras dengan imejnya

Kemudahan awam yang terdapat pada tapak terletak di sekitar kawasan tapak bagi memastikan penduduk mendapat keselesaan serta bagi memenuhi keperluan.antara kemudahan yang terdapat pada tapak ialah Sekolah Kebangsaan Methodist yang terletak di Jalan Sultan Yusuff Izzudin. ( ACS ) serta Lumut,yang Selain dengan tokong. Kemudahan pendidikan terdapat juga kemudahan untuk keagamaan pada kawasan iaitu Masjid dan tokong.Pada kawasan juga terdapat tempat meletak kenderaan berpusat serta tempat meletak kenderaan secara terbuka.Keluasan keseluruhan kemudahan awam ialah 10.95 ekar (10.65 % )manakala institusi ialah 5.49ekar ( 5.34 % ). Sekolah Jenis Kebangsaan China Eng. terletak di jalan Titi Panjang bersebelahan

sebagai Bandar Maritim dan Jeti yang merupakan terminal Pelancong untuk pergi ke Pulau Pangkor. Pada tapak ini juga terdapat kawasan lapang yang dijadikan sebagai tempat meletak kenderaan bagi pengunjung secara terbuka bagi penyokong tempat letak kenderaan berpusat. Pada tapak ini juga dapat dikenalpasti kawasan lapang yang kosong dan tidak lakukan sebarang pembangunan yang terletak di bersebelahan dengan Orient Star Hotel serta kawasan yang bersebelahan dengan Sekolah Kebangsaan

4.4.4

Pengangkutan Awam dan Sistem Lalulintas

Pengankutan awam penting dalam kawasan bandar Lumut ini adalah kerana ia menyediakan kemudahsampaian kepada penduduk kawasan begitu juga penduduk di luar kawasan ,terutama bagi Pelancong yang ingin datang berkunjung

Methodist( ACS ).Keselurahan kawasan lapang meliputi tapak ini adalah 30.39 ekar ( 29.56 % )merupakan kawasan kedua yang luas selepas gunatanh perniagaan iaitu 33.08 ekar ( 32.17 % ).
13

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

4.5.2Badan Air Badan semulajadi air dan adalah air kawasan ynag berasaskan tasik sumber air yang di kategorikan kepada 2 iaitu air buatan manusia seperti rekreasi,kolam buatan dan sebagainaya.Didalam tapak ini dikenalpasti hanya terdapat badan air semulajadi iaitu sungai Dinding

gunatanah sekitar ini dapat atau tidak menampung kepadatan gunatanah di kawasan bandar berdasarkan potensi dan halangan yang dibuat melalui analisis yang jalankan. Sekirannya didalam kawasan kajian mempunyai kepada masalah yang kawasan

bandar

seperti

terdapat

kawasan

menyebabkan

permasalahan

kajian,dengan adanya analisi gunatanah sekitar ini 4.6 Analisisi Gunatanah Sekitar 4.6.1 Pengenalan Analisis gunatanah sekitar adalah penting bagi dapat membantu dengan mengalihkannya ke kawasan sekitar setelah lokasi yang bersesuai dikenalpasti.Analisis gunatanah ssekitar ini juga dapat membantu dalam perkembangan bandar,ini adalah kerana jika analisis dilakukan dengan baik,perancangan perkembangan bandar pada masan hadapan juga dapat berkembang dengan baik dan teratur. Secara kesimpulannya,analisis ini adalah penting agar kajian yang dilakukan pada kawasan kajian lengkap dan dapat memcapai segala matlamat dan objektif.

mendapatkan corak gunatanah sekitar kawasan kajian serta kesesuaian penggunaann dengan kawasan kajian. Sepanjang 1 kilometer adalah jejari linkungan gunatanah yang perlu dikaji.

4.6.2Analsis Gunatanah Sekitar Bahagian Utara dan timur

Didalam angain

analisis iaitu

gunatanah

sekitar,kajian dan bagi timur.

yang Kajian
14

dilakukan dibuat berdasarkan kepada empat arah mata utara.selatan,barat sekitar ini penting gunatanah memastikan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Foto 2.6 Foto 2.5 : Gunatanah Sekitar Bahagian Utara

: Gunatanah sekitar di bahagian selatan tapak.

Pada bahagian selatan sekitar bandar Lumut adalah kawasan yang dijalankan,pada hijau hutan simpan yang dipelihara dari sebarang pembangunan.Kawasan hutan simpan ini dipilihara oleh pihak keraajan dari sebarang penerokaan untuk apa sahaja pembangunan.Merujuk kepada Rancangan Struktur Tempatan Lumut – Manjung kawasan hutan simpan ini dicadangkan sebagai kawasan pelancongan sebagai tarikan kepada Bandar Lumut. 4.6.4Analisis gunatanah sekitar bahagian Barat.

Berdasarkan

pemerhatian

bahagian utara pada kawasan kajian. Gunatanah sekitarnya adalah bukan tepubina iaitu terdiri daripada air Sungai

Dinding sekitarnya.Sungai ini menjadi laluan Kapal – kapal laut penumpang yang menghubungkan bandar Lumut Pulau Pangkor serta laluan kapal lain.

Foto 2.7

: Gunatanah sekitar bahagian barat.

4.6.3Analisis Gunatanah Sekitar Bahagian Selatan

Sekitar kawasan ini terdapat kawasan kediaman perumahan jenis pangsapuri, serta terdapat bangunan mahkamah sekitar kawasan tesebut.kawasan ini berhampiran dengan balai polis pada kawasan kajian pusat Bandar Lumut. 4.7 Kompenan Gunatanah.
15

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

4.7.1

Penemuan Analisis gunatanah yang dijalankan adalah untuk

mendapatkan keadaan gunatanah semasa dan

gunatanah

sekitar.Berdasarkan keadaan gunatanah tersebut terdapat penemuan yang diperolehi iaitu serta potensi dan halangan yang terdapat pada pusat bandar Lumut.Analisis gunatanah ini jaga dapat memastikan perletakan bangunan bersesuaian dan tidak akan memberi sebarang permasalahan kepada sistem sirkulasi dan orang ramai.dengan adanya potensi dan halangan pada pusat bandar Lumut,ia dapat menentukan sebarang pembangunan imej dapat atau pembaikpulih Maritim Bandar yang dapt ini meningkatkan bandar sebagai bandar 4.7.2 Pelan Potensi pusat Bandar Lumut. Berdasarkan analisis yang dijalankan di Bandar Lumut tiada sebarang halangan yang terdapat pada pusat Bandar,kerana Lumut yang secara dikaji keseluruhan adalah kawasan yang Bandar boleh kawasan

Maritim.Sekaligus

menjadikan

Lumut

destinasi pelancongan menarik pada masa akan datang.

dibangunkan.Pelan potensi yang dibuat adalah untuk mengenalpasti sebarang kawasan – kawasan lapang yang tiada untuk dijadikan kawasan pembangunan

pembangunan masa akan datang,kawasan lapang yang mempunyai pembangunan masa hadapan dan kawasan lapang kawasan menkaji yang sudah mempunyai yang pada pembangunan.Bagi mempunyai adalah tersebut untuk untuk lapang potensi sudah dilakukan kawasan

pembangunan,pemerhatian

meningkatkan lagi keadaan kawasan terbabit.

.
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 16

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

yang beridentitikan Bandar maritim - Penyediaan kemudahan tambahan pada kawasan. 2. -Kawasan rekreasi yang aktif . -Menyediakan memancing
Rajah 1.7: Menjukkan kawasan lapang yang terdapat pada pusat bandar Lumut

kompleks serta kerana

sukan terletak

penyewaan

bot.Bersesuaian 3. Kawasan

Kawasan lapang yang terdapat pada kawasan lapang ini adalah kawasan –kawasan yang berpotensi untuk pembaikpulihkan.terdapat tiga jenis warna yang berbeza pada kawasan lapang adalah untuk memebezakan fungsinya,Terdapat 3 jenis kawasan lapang yang terdapat pada pusat Bandar Lumut iaitu kawasan lapang rekreasi,kawasan lapang untuk meletak kenderaan serta kawasan lapang kosong yang tiada sebarang pembangunan.

jalan masuk utama. yang berhampiran utama sukan dengan jeti.Kawasan ini berpotensi untuk dengan dijadikan tarikan menyediakan

memancing kepada pengunjung.

Bi Potensi l. Kawasan lapang Rekreasi 1. - Merupakan kawasan hijau yang menjadi pengunjung. - Penambahbaikan dari segi elemen – elemen seperti replika dan arca pusat tumpuan utama 7

Kawasan Lapang Tempat Letak Kenderaan. 5,6, Merupakan kenderaan. Penambahbaikan dari segi cirri – cirri keselamatan. Kawasan Lapang yang tiada sebarang pembangunan.
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 17

kawasan

tempat

letak

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

8.

Kawasan pasif.

lapang

ini

sesuai

untuk

dijadikan sebagai kawasan rekreasi 9. Merupakan kawasan komited yang tidak bercanggah apabila pembinaan baru di jalankan. 10. Kawasan latihan golf,berpotensi untuk menambahbaikan kemudahan golf
Rajah 1.8 : Pelan Gunatanah Semasa Bandar Lumut.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

18

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Rajah 1.9 : Pelan Hak Milik Tanah.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

19

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Rajah 2.0 : Pelan Kawasan Lapang.

5.0 ANALISIS REKABENTUK BANDAR. 5.1 Pengenalan
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 20

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Rekabentuk bandar adalah bidang pelbagai disiplin yang meliputi seni bina, perancangan bandar, seni bina landskap, kejuruteraan pembangunan awam dan pengangkutan, yang psikologi, lain-lain hartanah, undang-undang

sama ada bangunan di Pusat Bandar Lumut berada dalam keadaan baik ataupun sebaliknya.

kepakaran (Shirvani, 1985). Kajian reka bentuk bandar merupakan antara perkara yang penting untuk dikaji di sesebuah bandar. Ini kerana kajian ini melihatkan kepada seni visual yang mampu menarik perhatian orang ramai untuk ke bandar tersebut. Bandar dibentuk dengan pelbagai elemen rekabentuk dari pejalan kaki, lanskap sehinggalah kepada bangunan dan mercu tanda. Salah satu aspek yang dapat memberi gambaran kepada pemerhati adalah berkaitan pengamatan visual bandar berkenaan terhadap sesuatu elemen. Pengaruhpengaruh terhadap sesuatu kawasan seperti pengaruh sejarah, bangunan warisan, karektor fizikal, aktiviti dan gelagat serta makna bagi sesuatu kawasan perlu diketahui dalam elemen rekabentuk bandar Banting agar pembentukkan imej bagi rekabentuk bandar Banting tidak bercanggah dengan pengaruh-pengaruh tersebut. Kajian keadaan bangunan pula perlu melihat sejauh mana struktur keadaaan bangunan yang terdapat di tapak kajian. Antara kepentingan kajian adalah untuk melihat latar langit bangunan disamping elemen-elemen yang unik dan dapat diketengahkan. Disamping itu, fasad yang menarik turut menjadi perhatian. Elemen ini perlu dilihat bagi memastikan

Elemen-elemen ini secara keseluruhannya, membentuk imej dan karektor bandar Lumut Dalam usaha untuk mewujudkan ’sence of place’ atau suasana tempat, kesepatuan gabungan elemenelemen ini perlu bergerak diatas landasan yang baik.

5.2 Matlamat Kajian Menganalisis dan mengenalpasti keunikan yang terdapat di Pusat Bandar Lumut yang membentuk imej visual bandar tersebut agar dapat dijadikan kekuatan yang mampu menarik perhatian orang ramai.

5.3 Objektif Kajian

Membuat kajian ilmiah tentang kajian yang perlu dibuat secara terperinci apabila di tapak kajian iaitu Pusat Bandar Lumut.

➢ Mengenalpasti perkara yang perlu dianalisis berdasarkan pengkelasan skop yang lebih terperinci. ➢ Membuat analisis di tapak melalui teknik mengambil gambar, menandakan diatas pelan dan teknik pemerhatian.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

21

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

5.4 Skop Kajian Kajian tertumpu kepada 2 skop utama : Kajian Reka Bentuk Bandar – Kajian tertumpu kepada elemen fizikal bandar yang
Pengumpulan Data 5.5 Carta Alir

membentuk imej bandar tersebut. Antara penumpuan kajian adalah seperti Jalan Protokol, Pusat Tumpuan, Pembahagian daerah, Mercu tanda dan sebagainya. • Kajian Keadaan Bangunan.
Data Primer

Bagi kajian ini pula, kajian tertumpu untuk melihat keadaan bangunan sama ada berada dalam keadaan baik ataupun sebagainya. Disamping itu, elemen lain, seperti fasad bangunan, latar langit, ketinggian, keseragaman warna juga perlu dilihat.
Analisis Data Data Sekunder

Penemuan Isu ,Masalah Dan potensi

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

22 Cadangan

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Sebanyak 71 unit lot kedai yang diklasifikasikan sebagai bangunan kekal kerana bangunan-bangunan ini diperbuat daripada konkrit batu dan pasir serta tidak menggunakan kayu sebagai bahan binaan . Jumlah ini merangkumi 57.25% daripada jumlah keseluruhan. Lot-lot kedai ini terletak di sepanjang Jalan Sultan Idris Shah dan Jalan
Rajah 2.1 : Carta Alir Analisis

Iskandar Shah .

1.ANALISIS BAHAN BINAAN BAGI FASAD BANGUNAN Analisis bahan binaan merupakan salah satu analisis penting perlu dilakukan di Pusat Bandar Lumut. Ia adalah untuk mengetahui jenis bahan binaan sama ada ia dikategorikan sebagai bangunan kekal, separa kekal atau sementara. Tujuannya adalah untuk mengenalpasti bangunan yang mempunyai bahan binaan yang sesuai untuk mewujudkan satu imej baru di Pusat Bandar Lumut. Terdapat sebanyak 124 buah unit lot kedai yang telah dikenalpasti untuk menjalankan analisis bahan binaan. 1. Bahan Binaan Kekal Iskandar Shah 2. Bahan Binaan Separa Kekal Sementara itu, bangunan yang diklasifikasikan sebagai bangunan separa kekal ialah bangunan yang dibina menggunakan separa papan dan separa konkrit. Contohnya dinding bagi rumah kedai di kawasan Lumut separuh kayu separuh konkrit. Terdapat 30 unit lot kedai yang dikenalpasti sebagai bangunan separa kekal yang merangkumi 24.19% daripada jumlah keseluruhan bangunan. Unit-unit lot kedai ini terletak di Jalan Sultan Idris Shah . Foto 2.9 : Menunjukkan binaan bangunan kekal di Jalan Foto 2.8 : Menunjukkan binaan bangunan kekal

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

23

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Foto 3.1 : Menunjukkan binaan sementara yang berada di jalan Raja Muda Musa

5.6

Pendahuluan Analisis Fasad BangunanAnalisis fasad bangunan meruapakan antara analisis utama yang perlu dilakukan dengan tujuan untuk melihat keunikan yang terdapat pada sesebuah bangunan. Ia juga merupakan analisis contoh bangunan bagi mewujudkan imej di Pusat Bandar lumut. Fasad ialah rupa bentuk sesuatu bangunan yang berbeza dan ia dapat dilihat dengn jelas dan nyata. Ia

Foto 3.0 : Menunjukkan bangunan binaan separa kekal . 3. Bahan Binaan Sementara Di samping itu, terdapat juga kategori bahan binaan bangunan yang sementara. Ia diklasifikasikan sebagai sementara kerana bangunan ini dibina menggunakan papan sepenuhnya. Terdiri daripada dinding , tingkap dan pintu diperbuat daripada kayu atau papan. Hanya terdapat 23 unit bangunan sahaja yang dikenalpasti sebagai bangunan sementara. Iaitu di Jalan Raja Muda Musa dan Jalan Titi Panjang. Jumlah peratusnya meliputi 18. 75 % daripada jumlah keseluruhan lot bangunan. .

boleh dilihat dari segi ketinggian bangunan, rupa bentuk bangunan dan lain-lain lagi keadaan fizikal bangunan. Terdapat beberapa jenis bangunan yang telah dikenalpasti mempunyai nilai warisan seperti early shophouse, 1st transition shophouse, 2nd transition shophouse dan art-deco shoph Analisis fasad bangunan mengikut jalan 1. Jalan Sultan Idris Shah terdapat 2 jenis fasad iaitu fasad modern dan fasad warisan atau lama .

Foto 3.2 : Menunjukkan plan yang mempunyai fasad. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 24

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Dijalan sultan Idris Shah didalam fasad warisan dan lame juga terbahagi kepada beberapa jenis fasad lama. 1. EARLY SHOPHOUSE 1. Early shophouse merupakan gaya seni bina awal. Rumah kedai ini di bina pada tahun 1840-1900. Gaya seni bina bangunan ini banyak persamaan dari bentuk tingkap, pintu dan bumbung. Dari bentuk tingkap, persamaan yang dapat dilihat adalah dari bahan binaannya iaitu daripada kayu dan dibina memanjang ke bawah. Tiang rumah kedai ini pula adalah ringkas dan menggunakan tiang konkrit yang besar. Selain itu, bumbungnya yang mempunyai rekabentuk yang ringkas dan menggunakan atap genting. Di lumut mempunyai satu buah sahaja rekebentuk jenis earlyshop houses. 2. 1ST TRANSITION SHOPHOUSE 2. 1st transition shophouse merupakan gaya senibina peralihan yang pertama. Terdapat sebuah sahaja kedai yang dikenalpasti mempunyai ciri-ciri seni bina ini iaitu di Jalan Sultan Abdul Samad. Keunikan bangunan ini dapat dilihat pada seni bina tingkap bangunan ini yang masih mengekalkan ciri-ciri gaya seni bina awal. Selain itu, keunikan pada bumbung bangunan ini adalah mempunyai sistem pengaliran udara. Pada masa tersebut, penduduk gemar membina tingkap seperti ini untuk menyejukkan ruang dalam dan tengah kedai tersebut. Perbezaan gaya senibina antara senibina awal dan peralihan pertama adalah terdapat ukiran tulisan pada dinding di hadapan kedai.
Foto 3.3 : Menunjukkan fasad bangunan bagi Early Shophouse yang berada Dijalan Sultan Idris Shah

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

25

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Foto 3.4 : Menunjukkan fasad bangunan bagi 1st transition shophouse yang berada di jalan Sultan Idris Shah. Foto 3.5 : Fasad bangunan 2nd transition shophouse yang ada di kawasan Lumut.

3. 2ND TRANSITION SHOPHOUSE 2nd transition shophouses pula merupakan gaya senibina peralihan yang kedua yang berada di kawasan Lumut . Keunikan senibina bangunan ini dapat dilihat dari binaan tingkapnya yang berbeza dengan senibina peralihan pertama. Senibina tiang bangunan ini turut 4. ART DECO SHOPHOUSE 4.Art-deco shophouse pula merupakan gaya senibina yang mementingkan nilai-nilai kesenian pada sesuatu bangunan yang di bina pada tahun 1930-1960. Nilai kesenian ini termasuk tiang, bumbung dan tingkap di lumut fasad bangunan jenis merupakan paling banyak sebanyak 10 buah .ada yang diantara telah dibaikpulih dan diubahsuai. Selain itu keunikan tiangnya yang menggunakan konkrit telah melambangkan senibina Art Deco.

berbeza dengan senibina bangunan lain.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

26

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

tebar layar berbentuk Jack Roof yang diperkenalkan oleh pihak British dari India . Di kawasan lumut Straits Eclectic juga terkenal kerana Lumut juga merupakan pelabuhan maju dari abad terdahulu sehingga
Foto 3.6 : Menunjukkan jenis fasad Art Deco yang berada dikawasan Bandar Lumut .

sekarang . Ia berada di Jalan Sultan Idris Shah .

Foto 3.7 : Menunjukkan senibian fasad bagi Straits Eclectic yang berada di Lumut

5. STRAITS ELECTIC 5. Straits Eclectic bermula di Malaysia pada abad ke 15 hingga awal abad ke 20 . Struktur bangunannya merangkumi pelbagai stail seni 6. REKEBENTUK FASAD MINNAN bina dan fasad yang menggabungkan beberapa stail berdasarkan sejarah . Di Malaysia iaia mula dikenali apabila pedagang –pedagang Cina berhijrah ke Melaka yang mereka bentuk mengikut kesesuaian keadaan dan iklim tempatan . Senibina dan fasad bangunan ini juga dipengaruhi oleh senibina Melayu dan Eropah iaitu Portugis, Belanda dan Inggeris. Dipertengahan abad ke 18 dan sebelumnya Straits Eclectic di reka bentuk dengan ringkas . Namun selepas pertengahan abad ke 18 , ia dihiasi dengan bentuk –bentuk berplaster dengan hujung
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 27

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

6. Stail dan rekebentuk fasad Minnan juga terdapat dikawasan Lumut. ia merupakan rumah keagamaan kaum cina . Dikenali juga sebagai tokong . rekebentuk ini merupakan rekebentuk yang datang dari tanah besar cina .ia disebabkan masyarakat cina yang datang ke Melaka untuk berdagang dan membina tokong tersebut. di bumbung dan dinding terdapat ukiran lama seekor naga.ini kerana mereka mempercayai bahawa haiwan tersebut merupakan haiwan paling ganas dan kuat. Bandar islam . Keunikan kubah yang dibina adalah melambangkan senibina islam dan bercampur senibina melayu dahulu.

Foto 3.9 : Menunjukkan fasad bangunan Saracenic yang terdapat di Lumut.

Foto 3.8 : Menunjukkan rekanbentuk fasad Minnan di kawasan Lumut.

8.STAIL DAN REKABENTUK FASAD MODERN 7. Stail dan rekebentuk modern .Ia diilhamkan oleh stail antarabangsa dan selepas perang dunia ke-2 .Ia berasaskan teknologi yang menekankan aspek efisien, fungsi dan ekonomi yang menghala kepada kepada stail utilitarian tetapi ala antarabangsa . Tradisi hiasan pada bangunan -bangunan lama tidak lagi penting dalam stail modern ini tetapi di Malaysia bangunan –bangunan modern ini masih lagi menggunakkan motif – motif tradisional memandangkan kepada penekanan identiti Malaysia . Ia diperkenalkan pada tahun 1950 -1980

7. STAIL DAN REKEBENTUK FASAD SARACENIC Stail dan rekebentuk fasad Saracenic merupakan stail fasad bangunan rumah ibadat orang islam atau dikenali sebagai masjid . kedatangan islam di Malaysia bermula di Melaka apabila pedagang pedagang islam dating berdagang ke Melaka pada kurun ke 14 semasa pemerintahan Parameswara lagi lalu mengembangkan agama islam ke seluruh Malaysia . Ia merupakan senibina yang dating dari Negara Arab . Senibina ini juga terdapat di kwasan Lumut kerana Lumut merupakan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

28

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

dan terdapat banyak bangunan yang mempunyai fasad modern di kawasan Pusat Bandar Lumut.

Foto 4.0 : Menunjukkan jenis fasad modern yang terdapat di kawasan Lumut.

Foto 4.1 : Menunjukkan jenis fasad bangunan sederet kawasan modern.

rumah kedai jenis modern

di

5.7 Analisis Fasad Bangunan Analisis fasad bangunan meruapakan antara analisis utama yang perlu dilakukan dengan tujuan untuk melihat keunikan yang terdapat pada sesebuah bangunan. Ia juga merupakan analisis contoh bangunan bagi mewujudkan imej di Pusat Bandar Lumut. Fasad ialah rupa bentuk sesuatu bangunan yang berbeza dan ia dapat dilihat dengn jelas dan nyata. Ia boleh dilihat dari segi ketinggian bangunan, rupa bentuk bangunan tindakan dan yang lain-lain perlu lagi keadaan seperti fizikal bangunan.Ia , boleh diklafikasikan kepada bahagian iaitu baik sederhana dan buruk dan diambil dikekalkan dibaikpulih, dirobohkan , dibina semula dan sebagainya.

LOKASI

KEADAAN BANGUNAN

TINDAKAN

1.Rumah kedai dijalan Sultan Idris Shah
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

Kebanyakan bangunan baik dan

Rumah perlu

kedai

disitu

diselenggara
29

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

masih digunakan diketegorikan keadaan baik . .

boleh Ia dalam

dan untuk imej

dibaikpulih Bandar

ini

dijumpai pengunjung memasuki Lumut. 5. Kuaters dan pejabat kastam serta Jabatan Laut. Di jalan Titi Panjang. Berda dalam keadaan buruk dan Usang

oleh sebelum bandar

menonjolkan Lumut

seperti di cat semula dan sebagainya.

Bagi kuaters kastam dan jabatan laut , ia perlu dirobohkan dan dibina bangunan lain . Ini kerana kuaters tersebut terlalu buruk di Bandar Lumut. Bagi pejabat perlu kastam ia diselenggara

2.Hotel Oriental Star

Berada keadaan baik

dalam

Tidak perlu dilakukan apa dan perlu dijaga dan sahaja . diselenggara

3.Balai Lumut

polis

Bandar

Berada

dalam

Perlu

dibaikpulih

. ini

keadaan sederhana

Bangunan kerajaan kerana boleh . Ia

merupakan bangunan perlu 6. Rumah kedai papan dijalan Musa. Raja Muda Berada keadaan buruk dalam dicat semula kerana warnanya dijadikan telah pudar . Dan ia sebagai mercutanda. 4.Masjid Lumut Muda Musa. Bandar di jalan Raja Berada dalam Perlu dibaikpulih dan diselenggara contohnya seperti di cat semula dinding dan 7.Pasar awam di Jalan Titi Panjang Berada keadaan usang dalam buruk dan masjid masjid bangunan tersebut

dan dibaikpulih . Ia dan perlu dirobohkan dengan

dibina

bangunan baru kerana kawasan kedai papan tersebut titik merupakan bagi ketibaan

keadaan sederhana

Bandar Lumut selain Masjid. Ia dan perlu dirobohkan semula pasar
30

merupakan mula-mula

dibina

kerana

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

merupakan tumpuan menyusahkan penduduk keadaan tersebut keadaan begitu mencemarkan bandar Lumut.

pusat bagi

1.

Isu yang pertama yang boleh dikemukan di kawasan Lumut ialah dari segi ketinggian fasad bangunan yang berbeza -beza di kawasan Lumut .Ini akan mencemarkan vista permandangan menarik bagi kawasan Lumut .

penduduk . Ia akan kjika pasar dalam dan imej

Foto 4.2 : Menunjukkan ketinggian fasad bangunan kawasan Lumut.

yang berbeza

di

Jadual 1.3

: Jadual Analisis Fasad Bangunan

2.Isu yang kedua yang boleh dibangkitkan di kawasan Lumut ialah Jenis fasad dan rekebentuk bangunan yang berbeza dan tidak diselenggara serta dijaga dengan baik . contohnya bagi unit lot – lot kedai peniaga atau pemilik kedai tersebut tidak mengambik kisah tentang kedai mereka. Mereka lebih mementingkan wang ringgit semata –mata daripada penyelenggaraan bangunan .

5.7 PENEMUAN ANALISIS ISU DAN MASALAH BAGI FASAD BANGUNAN

Foto 4.3 : Menunjukkan isu fasad bangunan yang tidak dijaga

.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

31

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

5. Isu yang kelima dalam untuk

yang boleh diutarakan ialah dari segi keadaan

bumbung bangunan dan pintu bangunan tidak dijaga dan dibiarkan keadaan buruk serta usang.bumbung adalah elmen penting unit lot rumah kedai jika ia tidak diselenggara akan

membahayakan pengguna atau pembeli . dari segi pintu pula ia
Foto 4.4 : Menujukkan isu fasad yang berbeza.

merupakan salah satu elemen penting bagi sesuatu rumah kedai ini kerana pintu merupakan elemen pertama yang dilihat oleh pengunjung untuk memasuki sesuatu rumah kedai.

3. Isu yang ketiga ialah keadaan bangunan yang buruk dan tidak dijaga serta ada diantara bangunan yang terbengkalai. Ini akan memburukkan imej Bandar Lumut . 6. Isu yang keenam Dari segi keadaan tingkap dan dinding bangunan tidak diselenggara dengan adalah penting kerana ia baik serta member dibiarkan buruk . Tingkap pengudaraan dan memberi

pencahayaan bagi sesuatu rumah kedai.

5.8

Analisis Potensi

Foto 4.5 : menunjukkan keadaan bangunan yang buruk serta tidak dijaga Di kawasan Lumut.

4.

Isu yang keempat yang boleh ditimbulkan ialah dari segi bahan bangunan tidak diselenggara dengan baik walaupun 1. Potensi yang pertama ialah kawasan kuaters kastam berdekatan tidak lagi sesuai dengan dijadikan kawasan kuaters kerana Lumut merupakan Pusat bandar dan kawasan perniagaan. disamping itu kawasan itu merupakan kawasan yang strategik kerana berdekatan
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 32

binaan

kebanyakkan bahan binaan bangunan terdiri daripada bahan binaan kekal seperti simen dan pasir. Ia dibiarkan berlumut dan buruk.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

dengan jalan utama dan taman rekreasi. Cadangan yang boleh menggantikan kawasan kuaters itu ialah membuat medan selera bertingkat dan bercirikan bandar Lumut sebagai bandar Maritim .

akan memburukkan imej Pusat Bandar Lumut. Cadangan

untuk

menggantikan kawasan kedai tersebut ialah kawasan perniagaan seperti pembinaan medan selera yang berkonsepkan secara terbuka. Disamping itu pembangunan secara bercampur juga sesuai dilakukan dikawasan ini.

Foto 4.7 : Menunjukkan kedai Papan di Jalan Raja Muda Musa.

3.Potensi ketiga ialah kawasan gerai sedia ada dan kawasan stesen bas dan tempat letak kereta yang berhadapan tokong .Ini kerana gerai
Foto Menunjukkan kawasan kuaters kastam di Jalan Titi Panjang. 4.6 :

sedia itu terlalu burk dan usang ,ini akan mencemarkan imej bandar lumut . Disamping itu tapak stesen basjuga perlu dinaiktaraf kerana ia terlalu usang . Dicadangkan menyediakan ruang lantai yang

2.

Potensi yang kedua ialah

sistematikbagi kawasan perkedaian dan perniagaan . bagi tapak stesen bas dicadangkan stesen bas bertingkat . ini akan memberi gambaran pembangunan perdagangan yang komprehensif dan menarik dan boleh dijadikan mercutanda bagi Bandar Lumut.

kawasan kedai papan yang berdekatan dengan masjid di Jalan Raja Muda Musa . Lokasi kawasan kedai tersebut merupakan kawasan yang strategik kerana merupakan kawasan mercutanda ke pusat bandar. Disamping itu kawasab kedai papan tersebut telah usang dan buruk ini
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 33

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Foto 4.8 : Menunjukkan kawasan gerai sedia ada , kawasan stesen bas dan tempat letak kereta di jalan Raja Muda Musa.

Foto 4.9 : menunjukkan hotel damai laut di jalan Titi Panjang.

4. Potensi yang keempat ialah kawasan hotel Damai Laut di jalan Titi Panjang . lokasi hotel ini strategik tetapi tidak digunakan lagi sebagai hotel . Dicadangkan kawasan hotel ini dijadikan bangunan pentadbiran atau bangunan kerajaan bagi pusat bandar Lumut. ini akan menghidupkan kawasan titi panjang dan menggunakan bangunan tersebut daripada terbiar. 5.9 Pengenalan Perabot Jalan. Perabot jalan merupakan salah satu elemen yang boleh mewujudkan suasana dan visual ke atas sesuatu bandar menjadi lebih menarik. Papan tanda yang banyak akan menonjolkan keistimewaan bandar tersebut

menghidupkan lagi suasana bandar tersebut terutama pada waktu malam.Perletakan perabot jalan di dalam bandar dapat memberikan suatu imej ke atas bandar disamping dapat menarik tumpuan pengunjung. Selain itu perabot jalan juga digunakan untuk panduan untuk tujuan keselamatan,tunjuk arah, tanda arahan dan amaran. 5.10 Tujuan Analisis Perabot Jalan.
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 34

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

1)

Menganalisis

perabot potensi

jalan imej

mengikut jalan selaras

jenis untuk

-jenis.2) tujuan konsep

Mengenalpasti penambahbaikan

perabot

FOTO PERABOT JALAN

CIRI -CIRI REKABENTUK LAMPU JENIS 1

FOTO PERABOT JALAN

CIRI -CIRI REKABENTUK LAMPU JENIS 2

dengan

pembangunan Bandar Lumut3) Menentukan ciri-ciri istimewa perabot jalan di bandar lumut.4) Menentukan taburan perabot jalan di tapak kajian 5.11 Imej dan Karektor Imej Bandar Sesuai dengan konsep pembangunan bandar lumut sebagai bandar pelancongan dan maritim.ciri-ciri perabot jalan yang berkonsepkan maritime perlulah dititik beratkan bagi mewujudkan suasana yang menarik dan lain daripada bandar-bandar lain. Penyediaan perabut jalan hendaklah *Struktur Rekabentuk yang elegen dengan batang tiang yang bengkok. LAMPU JENIS 5 *Struktur Rekabentuk yang sama dengan perabut jalan dikawasan lain PASU BUNGA *Rekabentuk yang tiada ciriciri bandar maritim *Tiada keunikan yang ditonjolkan. yang menarik dan sesuai dengan imej bandar marina yang inginditonjolkan.Perabot-perabot jalan seperti lampu jalan, pondok telefon, pasu bunga, tempat duduk, serta tong-tong sampah hendaklah memaparkan lagi ciri-ciri yang Ini boleh boleh membantu mengukuhkan imej marina. *struktur reka bentuk yang berkonsepkan bunga raya (bunga kebangsaan)den gan satu lampu LAMPU JENIS 3 *Struktur rekabentuk yang berkonsepkan kapal layar.

LAMPU JENIS 4

dilakukan dengan menggunakan elemen-elemen seperti bumbung layar, tali kapal, sauh, replika binatang laut seperti kerang dan siput serta perahu. Di antara contoh-contoh perabot jalan adalah seperti berikut

*struktur reka bentuk yang berkonsepkan bunga raya (bunga kebangsaan)den gan satu lampu

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

35

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

PAPAN TANDA *Membantu pengguna jalan raya untuk menuju ke destinasi tertentu.

BANGKU JALAN KUMPULAN A. *Rekabentuk berkonsep-kan ‘U’.*memberika n ciri kesatuan. LOKASI 1.Jalan Titi Panjang

CIRI-CIRI ISTIMEWA

i.Terletak di jalan utama. ii. Menjadi Laluan pengunjung ke kawasan rekreasi dan pusat penginapan

ASPEK
Jadual 1.4 : Rekabentuk perabot jalan bandar lumut

PENILAIAN

5.12 Analisis Perabot Jalan Bagi analisis perabot jalan ,taburan perabot jalan dibahagikan kepada 5 kategori jalan .kategori jalan ini dibahagikan mengikut taburan jenis perabot jalan yang seragam bagi setiap kumpulan.

i. Ketepatan Konsep rekabentuk dengan tema pembangunan

ii. Perletakan lokasi Perabot jalan.

iii.Fungsi dan Kesan kepada pengunjung

PERABOT JALAN LAMPU JALAN PAPAN TANDA TEMPAT DUDUK PASU

Baik Sederhana Kurang baik

Baik Kurang baik Baik

sederhana Kurang baik Baik

Kurang baik

Baik

Kurang baik

Jadual 1.5 : analisis jalan Titi Panjang JALAN KUMPULAN B. LOKASI 1.Jalan Iskandar Shah
36 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

ASPEK CIRI-CIRI ISTIMEWA i.Kawasan yang berhampiran Pusat Tumpuan ii. Mempunyai sistem sirkulasi jalan yang baik PERABOT JALAN LAMPU JALAN PAPAN TANDA PENILAIAN

i. Ketepatan Konsep rekabentuk dengan tema pembangunan

ii. Perletakan lokasi Perabot jalan.

iii.Fungsi dan Kesan kepada pengunjung

ASPEK PENILAIAN

i. Ketepatan Konsep rekabentuk dengan tema pembangunan

ii. Perletakan lokasi Perabot jalan.

iii.Fungsi dan Kesan kepada pengunjung

Baik sederhana

Baik baik

sederhana sederhana

Jadual 1.6 : analisis Jalan Sultan Idris Shah dan Jalan Sultan yusoff Izzudin

PERABOT JALAN LAMPU JALAN PAPAN TANDA TEMPAT DUDUK PASU

Baik sederhana

Baik sederhana

Baik Kurang baik

JALAN KUMPULAN D. LOKASI 1.Jalan Sultan Idris Shah (Hadapan Balai Polis)

Baik Kurang baik

Baik Baik

Baik sederhana

CIRI-CIRI ISTIMEWA

i.Laluan utama ke pengkalan TLDM Lumut. ii. Kedapatan tanah yang luas untuk tujuan Peningkatan imej Perabot jalan. i. Ketepatan Konsep rekabentuk dengan tema pembangunan ii. Perletakan lokasi Perabot jalan. iii.Fungsi dan Kesan kepada pengunjung

JALAN KUMPULAN C. LOKASI 1.Jalan Sultan Idris Shah 2. Jalan Sultan yusoff Izzudin CIRI-CIRI ISTIMEWA . Menjadi laluan masuk utama ke pengkalan TLDM Lumut. ii. Merupakan laluan istimewa bagi bandar lumut.

ASPEK PENILAIAN

PERABOT JALAN
37

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

LAMPU JALAN

Kurang Baik

Baik

sederhana

Setelah menjalankan analisis perabot jalan terdapat beberapa isu dan masalah dapat digariskan mengikut kumpulan jalan yang telah dibahagikan.disamping itu juga terdapat beberapa kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan mengikut jalan – jalan yang telah ditetapkan.

Jadual 1.7 : Jalan Sultan Idris Shah (hadapan Balai polis)

JALAN KUMPULAN E. LOKASI 1.Jalan Raja Muda Musa 2. Jalan Pegawai. CIRI-CIRI ISTIMEWA i. Menjadi laluan masuk utama ke Pusat Bandar Lumut. ii. laluan masuk utama baske stesyen bas.

1.JALAN KUMPULAN A (Jalan Titi Panjang) Isu dan Masalah i. Pasu bunga disepanjang tidak mempunyai ciri-ciri maritim. ii. Papan tanda yang terlindung oleh pokok-pokok besar. iii. Ciri-ciri rekabentuk tempat duduk tidak ditonjolkan dengan baik. Potensi i. Papan tanda diletakkan dikawasan yang tidak menghalang penglihatan kepada Pengunjung. ii. Menyediakan pasu yang lebih kepada corak marin disepanjang jalan titi panjang. 2. JALAN KUMPULAN B DAN C ( Jalan Iskandar Shah ,Jalan Sultan Idris Shah Jalan Sultan yusoff Izzudin) Isu dan Masalah Baik Baik baik sederhana sederhana i. Pasu bunga disepanjang jalan tidak mempunyai ciri-ciri maritim. ii. Kurangnya papan tanda yang bersifat informasi. Potensi
Jadual 1.8 : Jalan Raja Muda musa dan Jalan pegawai.

ASPEK PENILAIAN

i. Ketepatan Konsep rekabentuk dengan tema pembangunan

ii. Perletakan lokasi Perabot jalan.

iii.Fungsi dan Kesan kepada pengunjung

PERABOT JALAN LAMPU JALAN PAPAN TANDA

sederhana

5.13 ISU ,MASALAH DAN POTENSI

i. Papan tanda yang bersifat informasi kepada pengunjung di sepanjang laluan pejalan kaki. ii. Menyediakan pasu yang lebih kepada corak marin disesetengah kawasan.
38

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

iii. Papan tanda yang bersifat informasi kepada pengunjung di sepanjang laluan pejalan kaki. iv. Menyediakan pasu yang lebih kepada corak marin disesetengah kawasan. 3.JALAN KUMPULAN D (Jalan Sultan Idris Shah (Hadapan Balai Polis) Isu dan Masalah Kurang Perabot jalan yang menarik disediakan,kerana struktur rekabentuk sama dengan bandar–bandar yang lain Potensi. i. Menukar lampu jalan sediada kepada lampu yang bercirikan maritim. i.

4. JALAN KUMPULAN E.(Jalan Raja Muda Musa, Jalan Pegawai). Isu dan Masalah. i. perabot jalan tidak menonjol dengan baik untuk menonjolkan Suasana (sense of welcome) ke bandar Lumut. Potensi. i. Mencadangkan menaik taraf deretan lampu jalan di Jalan raja Muda sepaya menjadi lebih menarik dan sesuai dengan pembangunan bandar Maritim. Mencadangkan perletakan pasu yang lebih menarik dan bercorak Maritim.
RAJAH 2.2 : Pelan Perabot Jalan

ii.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

39

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

6.0 ANALISIS PERNIAGAAN 6.1 Pengenalan Perniagaan bermaksud apa-apa aktiviti perniagaan,
6.4

pekerjaan atau lapangan termasuk penawaran barangan atau perkhidmatan penyimpanan atau pertukaran apa jua jenis barangan untuk tujuan perniagaan. Terdapat pelbagai jenis bahagian perniagaan dan ianya mempunyai fungsi tertentu pada sesuatu kawasan dan diadakan mengikut keperluan penduduk sesuatu kawasan. Terdapat perbezaan kategori perniagaan bagi kawasan pusat bandar dan pusat perniagaan di Lumut iaitu rumah kedai, gerai, pasar, bangunan free standing, kiosk dan bazaar. 6.2 Matlamat Mengkaji dan membaik pulih sektor perniagaan di bandar Lumut bagi meninjau keberkesanan ekonomi di pusat bandar bersesuaian dengan konsep bandar Maritim 6.3 Objektif i. Mengkategorikan bangunan perniagaan di bandar Lumut
ii.

Jenis Bangunan Perniagaan 1. Rumah Kedai Rumah Kedai di bandar Lumut terbahagi kepada dua rekabentuk iaitu rekabentuk lama dan baru. Lokasi bagi kawasan rumah kedai utama ialah di Jalan Sultan Idris Shah. Anggaran bagi saiz lot rumah kedai ialah 20 ’ x 65 ’, 20 ‘ x 70’ , dan 20 ‘ x 80’.

Foto 5.0 : Deretan rumah kedai

2. Bazaar Sebanyak dua buah bazaar dibina di bandar Lumut iaitu Bazaar D’ Mara dan Waterfront Promenade. Bazaar ini terletak berdekatan antara satu sama lain.Walaubagaimanapun, bazaar ini menjual produk yang berbeza di mana D’ Mara menjual pakaian dan kraftangan manakala Waterfront Promenade menjual barangan hasil laut seperti makanan yang telah diawet sepenuhnya.
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 40

Mengkelompokkan jenis perniagaan kepada kelompok perkhidmatan, runcit dan borong. Mengenal pasti kawasan bangunan istimewa di bandar. Mengetahui kegunaan setiap ruang lantai bagi setiap bangunan perniagaan.

iii. iv.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Foto 5.1 : Bangunan bazaar D’ Mara

3. Kiosk Kaunter tiket di stesen bas dan bistro merupakan bangunan perniagaan berbentuk kiosk di bandar Lumut. Lokasi bagi stesen bas ialah di Jalan Raja Muda Musa manakala bistro terletak di Lumut Esplanade. Anggaran bagi saiz lot kiosk ialah 20 ‘ x 32’.

Foto 5.3

: Gerai makan berdekatan stesen bas

5. Pasar Pasar awam di bandar Lumut terletak di Jalan Titi Gantung dan berketinggian 1 tingkat. Anggaran bagi saiz lot pasar ialah 30 ‘ x 80 ’.

Foto 5.2

: Kiosk bistro di Esplanade Foto 5.4 6. : Pandangan hadapan pasar

4. Gerai Gerai terletak di Jalan Raja Muda Musa iaitu bersebelahan stesen bas utama.Bilangan gerai ialah sebanyak 12 buah dan menjual makanan dan minuman kesemuanya. Anggaran bagi saiz lot gerai ialah 20 ‘ x 30 ‘.

Bangunan Free Standing Bangunan free standing kebanyakannya terletak di

Taman Awam Lumut (Lumut Marina Wing) dan berfungsi sebagai restoran. Bangunan ini mempunyai reka bentuk yang menarik bersesuaian dengan konsep bandar Lumut
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 41

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

sebagai bandar maritime. Walaubagaimanapun terdapat juga bangunan ini yang berfungsi sebagai hotel terletak di hadapan esplanade.

menggunakannya untuk aktiviti perniagaan. Kiosk bistro di Esplanade pula menggunakan kedua-dua lantainya untuk aktiviti perniagaan tetapi ada juga yang menggunakan lantai kedua untuk stor menyimpan barang – barang pemilik. Kegunaan lantai pertama dan kedua bazaar dan bangunan free standing juga serupa dengan kiosk di mana lantai pertama dijadikan tempat aktiviti perrniagaan berlansung manakala lantai kedua mempunyai fungsi lain sebagai stor.

Foto 5.5 awam.

: Restoran di taman

6.5 Ketinggian bangunan 1. Bangunan satu tingkat. Bangunan perniagaan yang berketinggian setinggi satu tingkat di Lumut ialah beberapa buah rumah kedai, gerai, pasar dan bangunan free standing . Bangunan – bangunan ini menggunakan ruang lantai semaksimumnya untuk aktiviti perniagaan dan stor untuk menyimpan stok barang – barang jualan.
Foto 5.6 : Rumah kedai berketinggian satu dan dua tingkat

2. Bangunan dua tingkat Bangunan perniagaan yang berketinggian dua tingkat ialah rumah kedai, kiosk, bazaar, dan bangunan free standing. Bagi rumah kedai, lantai pertama digunakan untuk aktiviti perniagaan perkhidmatan, runcit, dan borong manakala lantai kedua pula digunakan sebagai stor, kediaman pekerja yang disewa oleh pemilik bangunan tetapi ada juga yang

3. Bangunan 3 tingkat atau lebih Bangunan perniagaan yang berketinggian tiga tingkat di Lumut ialah rumah kedai yang telah diubah suai bagi free menambah ketinggian oleh pemilik, bangunan

standing seperti hotel dan restoran di Taman Awam Lumut. Kegunaan setiap lantai adalah sebagai tempat berjalannya aktiviti perniagaan tetapi ada juga yang
42

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

menggunakan lantai kedua atau ketiga dengan fungsi lain seperti stor.

kraftangan, barang-barang basah dan kering, cenderahati dan cenderamata. Jumlah unit bangunan yang menjual barangan runcit ialah 43 unit daripada 223 unit bangunan. Oleh itu, Peratus bagi kelompok runcit ialah 19.3 % daripada jumlah keseluruhan. 3. Kelompok Borong Kelompok perniagaan borong meliputi bangunan di Jalan Titi Panjang, Produk yang diborong ialah makanan hasil laut yang telah diawet, pakaian dan cenderamata. Oleh itu, Jumlah unit bangunan yang menjalankan perniagaan secara

Foto 5.7

: Hotel setinggi 3 tingkat di Jalan Sultan Yusoff Izzudin

borong ialah 43 unit daripada 223 unit bangunan. Oleh itu, peratus bagi kelompok borong ialah 19.3 % daripada jumlah keseluruhan

6.6 Kelompok Perniagaan 1. Kelompok Perkhidmatan Kelompok perniagaan perkhidmatan meliputi bangunan

6.7 Bangunan Istimewa Bangunan istimewa ialah bangunan yang mempunyai reka bentuk yang unik, klasik dan bersejarah. Bangunan ini mempunyai identitinya sendiri berdasarkan tingkap, pintu, atap bentuk bangunannya. Antara reka bentuk bangunan yang telah digunakan di bandar Lumut ialah ‘early shop houses’ , ‘ 1st transition shop houses’ , ‘ 2nd transition shop houses’ , ‘ art deco shop houses ’ , dan ‘ straits electric ‘. Bangunan istimewa ini terletak di sepanjang Jalan Sultan Idris Shah dan sebanyak 43 buah rumah kedai.
43

sekitar Jalan Sultan Idris Shah seperti hotel, pusat cucian dobi, bank, dan salon rambut. Jumlah unit bangunan yang menawarkan perkhidmatan ialah 137 unit daripada 223 unit bangunan. Oleh itu, peratus bagi kelompok perkhidmatan ialah 61.4 % daripada jumlah keseluruhan. 2. Kelompok Runcit Kelompok perniagaan runcit meliputi bangunan di Jalan Sultan Yusoff Izzudin. Produk yang dijual adalah pakaian,

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Foto 5.9 : Bangunan pasar yang tidak beroperasi

Foto 5.8 : Pandangan sisi dan hadapan bangunan istimewa

6.7.1Tindakan Bangunan memastikan disebabkan istimewa ia ini perlulah teguh ini diselenggara Hal ini

2. Hotel Damai Laut di Jalan Titi Panjang menimbulkan konflik kepada pengunjung bandar Lumut kerana walaupun luaran bangunannya dalam keadaan baik tetapi ia tidak menjalankan aktiviti perniagaan sepenuhnya.

dengan berkala serta dijaga dan dibaik pulih bagi terus berdiri. bangunan membawa memori

selain memberi

identiti kepada bandar Lumut. masih dapat
Foto 6.0 : Hotel Damai Laut yang tidak beroperasi walaupun bangunannya dalam keadaan baik.

Pengekalan bangunan istimewa ini juga bagi memastikan generasi akan datang klasik. 6.8 Isu dan Masalah 1. Pasar di Jalan Titi Panjang tidak beroperasi sepenuhnya walaupun bangunannya masih dalam keadaan baik. Hal ini menyebabkan berlakunya pembaziran pada fungsi bangunan dan tanah. melihat dan menghayati reka bentuk bangunan

3. Deretan kedai usang di Jalan Raja Muda Musa mencacatkan pandangan pandangan di bandar Lumut. Bangunan ini memberi persepsi negatif pada bandar Lumut daripada pancaindera pengunjung.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

44

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Aliran

lalulintas

disesuatu lalulintas

kawasan yang

seharusnya tidak teratur kepada

berfungsi dengan baik bagi menjamin kelancaran dalam pergerakan. Sistem sememangnya
Foto 7.0 : Deretan kedai usang yang tidak dipelihara

mendatangkan

masalah

pengguna seperti kesesakan lalulintas dan kemalangan jalan raya. Selain itu hirarki jalan juga adalah faktor melancarkan sesuatu pergerakan. Di kawasan bandar
4.

Restoran ( bangunan free standing ) di Taman Awam Lumut (Lumut Marina Wing ) tidak menjalankan aktiviti perniagaan walaupun mampu menarik pengunjung disebabkan reka bentuknya yang menarik. Tuntasnya, ruang hadapan bangunan dipenuhi sampah sarap

misalnya, hirarki jalan dalam bandar tersebut mestilah teratur dan seragam agar dapat memberi kemudahsampaian yang tinggi kepada pengunjung untuk tiba di bandar tersebut. Secara amnya laporan arah ini disediakan trafik, untuk isipadu

menerangkan keadaan sistem lalulintas, hierarki jalan, rekabentuk jalanraya, aliran lalulintas, laluan pejalan kaki dan juga pengangkutan awam. Isu dan masalah yang timbul di tapak kajian akan dinilai dan diambilkira bagi mewujudkan satu
Foto 7.1 : Restoran yang tidak beroperasi walaupun berada di lokasi yang strategi.

rasional cadangan pembangunan yang efektif dan sistematik. Oleh yang demikian, kajian sektor lalulintas ini sekaligus memberi kesan positif kepada penduduk dan pengguna jalanraya dalam meningkatkan kualiti keselesaan mereka.

ANALISIS SISTEM LALULINTAS DAN PENGANGKUTAN AWAM

7.0 ANALISIS JALANRAYA DAN LALULINTAS 7.1 PENGENALAN Lalulintas merupakan satu sistem utama dalam

menghubungkan satu kawasan ke kawasan yang lain.
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 45

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Jalan Utama berukuran 66’, Jalan Sekunder berukuran 50’, 7.2 Matlamat Meningkatkan tahap aksesbiliti dan mengemukakan cadangan bagi mengatasi sistem laluan pejalan kaki menerusi sistem penyeragaman semula laluan pejalan kaki secara berkesan. 7.3 Objektif i. Mengkaji sistem rangkaian jalanraya dan sistem dan Jalan lorong belakang berukuran 30’. Hierarki ini penting bagi menentukan sistem aliran lalulintas supaya lancar berdasarkan kemampuan isipadu kenderaan yang melalui jalan tersebut. Beberapa nama jalan di Bandar Lumut ini telah diklasifikasikan mengikut hierarki jalan yang telah ditetapkan. Diantaranya ialah; 7.4.2Jalan Protokol (66’) Jalan protokol yang terdapat di Bandar Lumut ini adalah Jalan Titi Panjang, Jalan Raja Muda Musa dan Jalan Sultan Idris Shah. Jalan ini merupakan jalan masuk utama penduduk dan pengunjung untuk memasuki Bandar Lumut.

pengangkutan awam yang beroperasi. di kawasan kajian. ii. Membuat kajian isipadu lalulintas untuk mengetahui

kadar kesesakan kawasan kajian. iii. Mengkaji kemudahan sistem pengangkutan awam yang

terdapat di kawasan kajian. iv. Mengenalpasi isu dan masalah trafik lalulintas dan

laluan pejalan kaki. 7.4 ANALISIS PENGANGKUTAN 7.4.1Hirarki Terdapat jalan Bandar yang LALULINTAS DAN AWAM Jalan beberapa dikenalpasti hierarki di
Jalan Titi Panjang Jalan Sultan Idris Shah

Lumut ini antaranya
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 46

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

kemudahsampaian yang tinggi bagi pengunjung untuk tiba ke Jeti
Jalan Raja Muda Musa
Foto 7.2 : Jalan Protokol

Lumut. Selain itu, ia mempunyai panorama tebing sungai yang indah dan satu satunya jalan sehala dan berbata terdapat di tapak kajian.

7.4.3Jalan Sekunder (50’) Jalan sekunder yang terdapat di Bandar Lumut ini adalah Jalan Sultan Izzudin Shah dan Jalan Pegawai. Jalan ini merupakan jalan kedua terpenting selepas Jalan Protokol. Jalan sekunder ini juga membantu mengurangkan kesesakan lalulintas di tapak kaiian.
Jalan Istimewa

Foto 7.4 :

7.5 Arah Alran Trafik Bandar Lumut mempunyai arah aliran trafik yang baik kerana terdapat jalan sehala dan dua hala. Walaubagaimanapun, arah aliran sehala di tapak kajian sedikit sebanyak telah menimbulkan kesesakan lalulintas di tapak kajian.

7.5.1 Jalan Sehala Melalui analisis yang di jalankan di tapak kajian ini, Jalan Sultan Yusuf Izzudin (jalan istimewa) telah dikenalpasti sebagai jalan
Jalan Pegawai Jalan Sultan Izzudin Shah
Foto 7.3: Jalan Sekunder

sehala. Konflik lalulintas timbul di jalan sehala ini kerana pertembungan mendadak diantara jalan sehala dan dua hala secara tiba-tiba.

7.4.4 Jalan Istimewa Jalan istimewa di Bandar Lumut ini merujuk kepada Jalan Sultan Yusuf Izzudin. Jalan ini menjadi istimewa kerana mempunyai

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

47

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

7.6 Persimpangan Persimpangan adalah pertemuan di antara dua jalan yang
Foto 7.5 : Jalan Sehala

berbeza. Terdapat 4 jenis simpang yang dikenalpasti melalui analisis yang dijalankan ini, antaranya ialah Simpang Empat, Simpang Tiga,Simpang Bertangga (Staggert) dan simpang Y. 7.6.1 Simpang Empat

Hanya terdapat satu simpang empat di tapak kajian iaitu pertembungan diantara Jalan Sultan Idris Shah dan Jalan Sultan Yusuf Izzudin Shah. Konflik lalu lintas sering berlaku di simpang ini kerana tidak mempunyai lampu isyarat

7.5.2Jalan Dua Hala Jalan dua hala yang terdapat di tapak kajian ini adalah Jalan Raja Muda Musa, Jalan Titi Panjang, Jalan Sultan Idris Shah, Jalan Pegawai, dan Jalan Sultan Izzudin Shah. Sistem jalan dua hala ini mengurangkan kesesakan lalulintas Bandar Lumut.

Foto 7.6 : Simpang Empat

7.6.2Simpang Tiga
Foto 7.5 : Jalan Dua Hala

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

48

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Terdapat lima simpang tiga di kenalpasti di tapak kajian. Kebanyakan pertembungan jalan di simpang tiga ini adalah melalui jalan dua hala. Secara tidak langsung konflik lalulintas jarang berlaku di simpang tiga ini.
Foto 7.8 : Simpang Bertangga

7.6.4Simpang Y Simpang Y yang ada di tapak kajian ini juga berbahaya kepada pengguna jalan raya kerana mempunyai risiko yang sama dengan simpang bertangga untuk berlaku kemalanga jalaraya.
Foto 7.7 : Simpang Tiga

Foto 7.9 : Simpang Y

7.6.3Simpang Bertangga (Staggert) Terdapat satu-satunya simpang bertangga atau staggert di tapak kajian. Simpang jenis ini amat berbahaya kepada pengguna jalanraya kerana mempunyai risiko tinggi untuk berlaku kemalangan. 7.7 Isipadu Lalulintas Kajian isipadu lalulintas ini dibuat di tiga stesen utama. Tujuan kajian ini di jalankan adalah untuk mengetahui kadar kenderaan yang datang di Bandar Lumut dan memperolehi maklumat berkaitan tahap kesesakan tapak kajian.Stesen 1 mewakili Jalan Titi Panjang, Stesen 2 mewakili jalan Raja Muda Musa, manakala Stesen 3 mewakili Jalan Sultan idris Shah.
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 49

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Masa kajian ini dibuat adalah pada waktu pagi, tengahari, dan petang. Waktu pagi bermula pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Waktu tengahari bermula pada 1.00 tengahari hingga 3 petang. Manakala waktu petang bermula dari pukul 4.30 petang hingga 6 petang. Berikut adalah hasil kajian isipadu yang di jalankan :7.7.1 Stesen 1 7.7.2 Stesen 2

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

50

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

7.7.3

: Stesen 3

Rajah 2.3

:

Graf Isipadu Lalulintas

7.8 Kemudahan Jalan Penyediaan kemudahan jalan juga penting di dalam penyediaan jalanraya dan memenuhi elemen lalulintas. Terdapat dua jenis kemudahan jalan yang disediakan dalam tapak iaitu Laluan Pejalan Kaki dan Kemudahan Tempat Letak Kenderaan 7.8.1Laluan Pejalan Kaki Laluan pejalan kaki berukuran 5’ disediakan di tapak kajian. Ia penting kerana dapat mengurangkan kesesakan lalulinta diantara pemandu kenderaan dan pejalan kaki. Selain itu, laluan pejalan kaki ini dapat menjamin keselamatan pengguna.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

51

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Foto 8.0: Laluan Pejalan Kaki

7.8.2Tempat Letak Kenderaan (TLK) TLK merupakan satu keperluan penting pada pengunjung untuk meletakkan kenderaan mereka. Setelah dianalisis, sebanyak 3 jenis TLK telah diketahui, iaitu TLK On Street, TLK Off Street dan TLK Bertingkat.

Foto 8.1 : TLK On Street

7.8.3Stesen Bas

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

52

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Terdapat sebuah stesen bas di tapak kajian yang memudahkan pengunjung dari luar negeri tiba di Bandar Lumut. Stesen bas ini berjalan mengikut jadual.

8.0 KEMUDAHAN AWAM DAN MASYARAKAT 8.1 Matlamat Matlamat kajian ini ialah menganalisis kemudahan awam dan masyarakat sedia ada yang terdapat di Bandar Lumut bagi mengenalpasti dan potensi menaik dan taraf halangan semula untuk bandar membangunkan

berdasarkan konsep Bandar Lumut sebagai bandar maritim. 8.2 Objektif Bagi mencapai matlamat kajian, beberapa objektif telah digariskan iaitu : a. Mengenalpasti strategi pembangunan Pihak Berkuasa Foto 8.2 : Stesen Bas
b.

Tempatan ( PBT ) terhadap Bandar Lumut. Mengenalpasti tahap keperluan, unjuran kemudahan danpotensi untuk tujuan penambahbaikan kemudahan selaras dengan konsep pembangunan Bandar Lumut.
c.

Mengenalpasti kemudahan awam dan masyarakat yang sedia ada terdapat di Bandar Lumut berdasarkan konsep bandar maritim

d. Mengenalpasti isu dan masalah berkaitan dengan kemudahan awam dan masyarakat.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

53

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

sekolah agama kebangsaan ( Sek. Agama Rakyat ) berada 8.3 KEMUDAHAN SEDIA ADA Di Bandar Lumut terdapat beberapa jenis kemudahan yang disediakan di kawasan pusat tumpuan, perniagaan dan juga kawasan kemudahan perumahan. Kemudahan-kemudahan yang disediakan boleh dikelaskan kepada beberapa jenis seperti pendidikan,keagamaan,perkhidmatan, keselamatan dan kerajaan. Kemudahan yang disediakan ini berdasarkan piawaian dan mengambil kira aspek dan peranan berdasarkan konsep Bandar Lumut sebagai bandar maritim. 8.3.1Kemudahan Pendidikan Institusi pendidikan yang terdapat dalam kawasan kajian adalah sekolah rendah kebangsaan, sekolah jenis cina kebangsaan (S.R.J.K) dan sekolah agama kebangsaan.Secara keseluruhannya, kawasan tapak kajian memiliki 3 buah sekolah di mana dua daripadanya merupakan sekolah rendah. Dua daripada kemudahan ini terdapat berhampiran kawasn perniagaan dan satu lagi bersebelahan dengan masjid. Bagi sekolah rendah kebangsaan (Sek.Keb. Methodist) bangunan sekolah ini berdekatan dengan jalan utama iaitu Jalan Sultan Yusoff Izzudin dan bangunan sekolah ini mempunyai satu blok sahaja. Sekolah rendah jenis kebgsaan (SRJK) pula berada bersebelahan tokong dan berhampiran dengan kawasan Lumut Waterfront. Manakala
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 54 Foto 8.4 : Sek.Agama Kebangsaan Foto 8.3 : Sek.Keb. Methodist

bersebelahan dengan masjid. Sekolah ini juga mempunyai satu blok bangunan sahaja.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Foto 8.4 : Balai Polis

: Pejabat Pos

Foto

8.5

8.3.2 KEMUDAHAN PERKHIDMATAN DAN KESELAMATAN Di dalam tempat kajian tapak terdapat kemudahan

keselamatan dan perkhidmatan yang disediakan seperti sebuah sebuah balai polis dan sebuah pejabat pos.Balai polis terletak bersebelahan dengan Jalan Protokol iaitu Jalan Sultan Idris Shah. Balai polis ini terletak di kawasan berhampiran pusat bandar dan bersebelahan dengan kawasan perniagaan. Manakala pejabat pos pula terletak di tengah pusat bandar berhadapan dengan jalan utama iaitu Jalan Sultan Idris Shah dan bersebelahan dengan deretan kawasan perniagaan. Pejabat pos ini berada pada kedudukan yang agak strategik kerana berada di pusat bandar dan berdekatan kawasan tumpuan orang ramai iaitu jeti. Ini memudahkan pejabat pos ini mudah dikenalpasti lokasinya dan ia merupakan bangunan sesebuah. 8.3.3KEMUDAHAN KEAGAMAAN Di kawasan kajian terdapat beberapa kemudahan

keagamaan yang disediakan untuk kegunaan penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Bagi umat Islam, sebuah masjid disediakan di jalan masuk utama ke bandar Lumut iaitu Jalan Raja Musa. Perletakan kawasan masjid ini amat sesuai kerana berada berhampiran dengan tempat letak kenderaan bertingkat dan dapat mengelakkan kesesakan apabila pada waktu tertentu seperti sembahyang jumaat dan pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh pihak masjid. Luas masjid ini boleh menampung penduduk di beberapa kawasan perumahan yang berdekatan. Selain itu, tokong juga terletak berhampiran dengan Jalan Raja Musa dan berhampiran dengan persimpangan jalan antara Jalan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

55

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Raja Musa dan Jalan Iskandar Shah. Keadaan persekitaran kawasan ini berada dalam keadaan yag memuasakan kerana dijaga rapi oleh orang-orang yang tertentu yang ditugaskan di kawasan tersebut. Kedua-dua bangunan keagamaan ini melambangkan ciri-ciri keagamaan masing-masing.

yang hampir roboh bangunannya. Ini memberi pemandangan yang kurang menarik kepada bangunan ini.

Foto 8.7 : Pangkor Island Beach Resort

Foto 8.5 : Masjid

: Tokong

Foto 8.6

8.3.4 KEMUDAHAN INSTITUSI KERAJAAN Kemudahan institusi kerajaan yang disediakan di tapak kerajaan adalah Pangkor Island Beach resort. Kemudahan ini disediakan disebabkan Bandar Lumut merupakan bandar pelancongan. Kedudukan kawasn ini mudah dikenalpasti kerana berada di jalan masuk utama ke Bandar Lumut. Kemudahan ini disediakan bagi memudahkan pelancong mendapatkan perkhidmatan yang disediakan oleh kemudahan ini. Bagi segi fizikal bangunan ini keadaanya adalah tidak memuaskan. Bangunan ini berderetan dengan bangunan kedai 8.3.5KEMUDAHAN MASYARAKAT Antara kemudahan masyarakat yang terdapat di kawasan kajian adalah seperti tandas awam, jeti dan pusat informasi pelancongan. Bagi tandas awam yang dikaji di tapak kajian berada dalam keadaan yang bersih dan dijaga dengan sempurna. Kemudahan yang baik dapat memberikan keselesaan kepada pengunjung di kawasan terbabit. Kemudahan jeti yang disediakan
56

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

pula berada dalam keadaan yang memuaskan. Ini kerana kemudahan ini menjadi pusat tumpuan ramai untuk pergi ke pulau Pangkor. Dari aspek fizikalnya pula bangunan ini mempunyai design yang menarik dan dapat menarik perhatian orang ramai untuk datang ke kudahan ini. Selain itu, pusat informasi pelancongan pula merupakan kemudahan yang penting bagi pelancong mendapatkan perkhidmatan di bangunan ini. Lumut merupakan bandar pelancongan dan kemudahan ini semestinya penting kepada para pelancong. Bagi keadan fizikal bangunan ini pula berada dalam keadaan yang sangat memuaskan kerana dijaga rapi oleh pihak yang berkenaan.

merangkumi masalah keadaan fizikal dan permandangan persekitaran kemudahan.

8.4.1Sekolah Rendah Kebangsaan (Sek.Keb. Methodist) Masalah yang terdapat di kemudahan ini adalah dari segi aspek fizikalnya. Dari aspek fizikal sekolah ini, mengandungi hanya satu blok bangunan sahaja. Ini akan menyebabkan masalh kesempitan menampung jumlah pelajar yang meningkat pada masa sekarang. Selain itu, bangunan ini tidak dicat kerana keadaan warna bangunan ini telah luntur.

Foto 8.8

: Terminal jeti

Foto 8.9

: Tandas awam

Foto 9.0

: Sekolah Rendah Kebangsaan

8.4 ISU DAN MASALAH Hasil daripada pemerhatian di tapak, beberapa masalah yang terdapat di tapak kajian telah dikenalpasti di mana ia 8.4.2 Pangkor Island Beach Resort
57

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Masalah yang terdapat pada kemudahan ini pula adalah dari segi fizikalnya. Kemudahan ini diletakkan dengan deretan rumah kedai lama yang hampir roboh. Ini mencacatkan pemandangan kemudahan ini kerana hanya kemudahan ini yang berada dalam keadaan yang baik. 8.5 POTENSI

Foto 9.2 : Balai Polis Kawasan Kajian.

Kawasan-kawasan yang berpotensi juga telah dikenalpasti di mana kami mendapati Bandar Lumut boleh berkembang maju sekiranya sistem pengurusan kemudahan di uruskan dengan sebaiknya. 8.5.1Terminal jeti Terminal jeti yang terdapat di tapak kajian terletak di kawasan yang agak strategik di mana ia terletak betul-betul di kawasan pusat tumpuan iaitu kawasan pinggir Sungai Dinding. Kawasan orang kemudahan yang ini merupakan pergi ke tempat pulau tumpuan ramai hendak

Foto 9.1

: Pangkor Island Beach Resort

8.4.3Balai Polis Masalah yang terdapat pada kemudahan ini adalah dari segi permandangan terhadap aspek fizikalnya. Dari segi rekabentuk bangunan ini adalah rekaan lama. Selain itu, cat bangunan kemudahan ini telah luntur dan tidak di cat baru. Ini memberikan pemandangan yang kurang menarik terhadap bangunan ini.

peranginan iaitu Pulau Pangkor. Orang ramai boleh bergerak dengan mudah ke kawasan tumpuan ini sekiranya sistem pengurusan di sini menyediakan khidmat yang efisyen serta berkualiti dan sekali gus mampu memesatkan lagi perkembangan ekonomi kawasan ini.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

58

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Foto 9.3

: Terminal jeti yang menjadi tumpuan pengunjung.

9.2 Matlamat. Mengenal pasti kawasan-kawasan yang berpotensi untuk 9.0 ANALISIS PELANCONGAN 9.1 PENGENALAN Pelancongan merupakan satu aktiviti ekonomi di mana ia mampu membawa rezeki dan kebaikan kepada masyarakat setempat.Peranan Keindahan alam semulajadi terutamanya di kawasan pantai dan pulau-pulau dapat menarik kedatangan ramai pelancong dari dalam dan luar negeri. Pelancongan merupakan salah satu daripada sektor yang perlu diambil kira dalam pembangunan pusat bandar yang juga merupakan sektor utama dalam sesuatu pembangunan yang terancang. Sektor pelancongan juga menerangkan berkenaan produk pelancongan semasa yang merangkumi penganalisian terhadap sumber tarikan pelancongan serta dasar-dasar Rancangan Struktur bagi setiap pembangunan yang dijalankan. Dengan secara tidak langsung sektor pelancongan dapat ditingkatkan dengan lebih intensif dan produktif. konsep Sektor bandar ini perlu diberi dapat penekanan dikekalkan agar dalam pemeliharaan sumber-sumber alam semulajadi, identiti dan tersebut menghasilkan suatu pusat bandar yang menarik dan menjadi tarikan pengunjung dari seluruh pelusuk dunia selaras dengan tema pembangunan Daerah Lumut.
i.

dibangunkan sebagai kawasan penarikan pelancongan bagi bandar lumut.

9.3 Objektif I. Menganalisis keperluan pembangunan aktiviti pelancongan II. Menganalisis corak pembangunan semasa III.Menganalisis potensi pembangunan di kawasan kajian

9.4 Skop Kajian

Mengenalpasti Mengenalpasti

tempat-tempat

pelancongan di pusat

sedia

ada

di

kawasan kajian dan kawasan sekitar.
ii.

kawasan-kawasan

bandar

yang

menjadi tarikan utama pelancong. Mengenalpasti produk-produk pelancongan semasa.
iv.

Mengkaji serta menilai sumber pelancongan sedia ada samada semulajadi ataupun buatan. Mengkaji aktiviti yang dijalankan serta produk pelancongan di kawasan pusat bandar.

v.

Mengkaji kesesuaian kemudahan yang terdapat di pusat bandar.
59

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

vii.

Mengenalpasti isu dan masalah kawasan pelancongan di dalam dan luar pusat bandar.

yang dikenali sebagai Medan Dato’Ishak.Dataran Terminal ini mempunyai ruang landskap yang berkonsepkan maritim dan amat sesuai untuk aktiviti santai.

9.5 Analisis Mengikut Aspek Kajian Analisis profil pelancongan domestik dan pelancong asing :DESTINASI PULAU PANGKOR TAHUN 2006 2007 LUMUT 2006 2007
Jadual 1.9

DOMESTIK 378,006 454,493 203,054 230,890

ASING 314,544 334,009 230,890 121,522

Foto 9.4

:Terminal Jeti.

2. Taman esplanade. Taman Esplanade dibuka kepada umum bertujuan untuk menarik tumpuan pelancong yang berkunjung ke bandar Lumut,Selain kedudukan yang terletak berhampiran dengan jeti serta faktor landskap yang cantik juga menarik disediakan perhatian oleh Majlis pengunjung.Pelbagai kemudahan

: Analisis Profil Pelancong

9.6 Kawasan-kawasan Yang Menarik Dikunjungi. 1. Terminal Jeti Lumut. Terminal Jeti Lumut meliputi kawasan Seluas 3.8 ekar yang merangkumi kemudahan plaza seperti jeti yang dilengkapi ,gerai dengan pelbagai dan hasil restoran kraftangan

Perbandaran manjungdi taman ini iaitu Pusat kraftangan ,Geraigerai menajamu selera dan sebagainya

laut,kauter tiket tandas awam dan pejabat operasi.selain itu juga ia dilengkapi dengan Plaza Promenade yang mengandungi 2 unit restoran makan segera ,10 unit gerai hasil laut dan 3 unit kiosk
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 60

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

9.7 Kemudahan Pelancongan Terdapat kemudahan dari segi mendapatkan informasi dan maklumat tentang maklumat pelancongan di bandar Lumut dengan adanya Pusat informasi pelancongan.kemudahan perhubungan juga perlu diambil kira bagi memastikan

Foto 9.5 :Taman Esplanade

3.Marina Wing. Kawasan yang terletak di sebelah timur tapak kajain.Merupakan kawasan yang menarik dari segi vista.mempunyai kemudahan dan elemen-elemen kemudahan seperti taman permainan,restoran dan sebagainya.
Foto 9.7 : Pusat informasi Perlancongan

9.7.1

Jenis Produk Pelancongan i. Agro pelancongan-hasil-hasi Pertania ii. Ekopelancongan - ekosistem & ekologi - Taman Bandar

Foto 9.6

: Marina Wing

iii. Pelancongan Budaya - kebudayaan penduduk setempat
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 61

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

- hasil-hasil seni penduduk iv. Taman Rekreasi & hiburan dan sukan air sukan air

Elemen cadangan Taman rekreasi Tempat Letak Kenderaan Kedai Sistem Pengangkutan

bilangan 13 20 9 13 30 15 100

peratus 13.0 20.0 9.0 13.0 30.0 15.0 100.0

9.8

ISU DAN MASALAH. 1. Kawasan yang kurang menarik merencatkan dari segi pemandangan dan persepsi pelancongan ke bandar lumut terutama dideretan rumah kastam.
Rajah 2.4

Surau lain-lain Total

:Carta Pai Penambah baikan elemen kemudahan.

9.9 POTENSI 1. Menaik taraf .ini Perkhidmatan adalah kemudahan untuk kepada memberi

pengunjung

bertujuan

perkhidmatan yang baik

terhadap pengunjung datang ke

bandar ini.Kemudahan yang baik adalalah dapat membantu memudahkan dan memberi keselesaan kepada pengunjung.
Foto 9.8 :Deretan rumah kastam yang usang

2. Menaik taraf kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai produk perlancongan.

2. Kurangnya kemudahan –kemudahan disediakan dikawasan rekriasi.Ini dapat dibuktikan dengan soal selidik yang telah dilakukan terhadap penggunjung yang datang ke kawasan Lumut.
Penambahbaikan aspek lain

Taman rekreasi Tempat Letak Kenderaan Kedai Sistem Pengangkutan Surau lain-lain

10.0 ANALISIS SEKTOR CIRI-CIRI FIZIKAL DAN ALAM SEKITAR. 10.1 Pengenalan Secara amnya, analisis tapak adalah suatu kaji selidik yang di buat secara fizikal di atas tapak yang ingin di kaji. Analisis
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 62

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

ini dilakukan untuk menghasilkan satu pelan keindahan Bandar di Bandar Lumut sebagai Bandar Maritim. Aspek fizikal dan alam sekitar juga dilihat begitu penting dalam menyediakan suasana yang ceria dan harmoni di dalam sesuatu bandar itu sendiri terutama sebuah bandar yang telah mempunyai ciri –ciri serta berkonsepkan sebuah Bandar Maritim.Di dalam merancang sesuatu pembangunan yang sistematik, aspek ini perlu ditekankan kerana dalam usaha dunia untuk mengatasi pemanasan dunia yang semakin serius.Pembangunan yang cemerlang adalah pembangunan yang seimbang di antara pembangunan fizikal dan alam sekitar. Pada keseluruhannya, laporan teknikal ini bertujuan untuk menerangkan tentang ciri-ciri fizikal yang terdapat ditapak dan keadaan alam sekitar. Penilaian terhadap isu dan masalah yang wujud di tapak kajian juga diambilkira sebagai langkah untuk mewujudkan suatu kawasan yang berpotensi dikekalkan. Seterusnya, kajian ini dapat meningkatkan kualiti dan imej bandar serta keselesaan bagi pengunju

Mengenalpasti dan mewujudkan kualiti fizikal serta alam sekitar di kawasan kajian bersesuaiandengan konsep Bandar Maritim.

10.3 OBJEKTIF Antara objektif yang dapat dikenalpasti bagi mencapai matlamat yang telah dibentuk ialah :i. Mengenalpasti ciri-ciri fizikal yang terdapat

dikawasan kajian. ii. Mengenalpasti kawasan kajian. iii. Mengenalpasti kawasan yang berpotensi masalah visual alam sekitar

dikekalkan di kawasan kajian. iv. Memahami konsep Bandar Maritim untuk

membuat kesinambungan dengan ciri-ciri fizikal kawasan kajian.

10.2 MATLAMAT
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 63

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Permandangan menarik yang terdapat di kawasan kajian adalah 10.4 Ciri-Ciri Fizikal Kawasan Kajian. Aspek ciri-ciri fizikal yang terdapat di kawasan kajian adalah seperti sungai,benteng dan juga arah tiupan angin. Sungai yang terdapat di kawasan kajian merupakan sungai Dinding yang memberikan kesan / impak menarik kepada pengunjung. Selain itu juga pada dasarnya sungai Dinding ini berada pada tahap yang sederhana dari segi pencemarannya. Selain itu, pemandangan yang menarik juga terdapat di kawasan rekreasi kawasan Esplanet. rekreasi Oleh yang demikian, agar selari peningkatan diwujudkan
Foto 9.9 : Esplanet. Permandangan yang menarik dari

berhadapan

dengan

Sungai

Dinding

kerana

terdapatnya lanskap kejur dan lembut.

dengan konsep Bandar Maritim.

Benteng yang terdapat dikawasan kajian merupakan jenis batuan yang berkonkrit. Oleh yang demikian, pada dasarnya kelihatan baik dari segi peningkatan paras air pasang dan surut. Seterusnya, arah tiupan angin. Daripada hasil kajian, arah tiupan angin tenggara dan barat daya.
pengunjung. Foto 10.0 : Permandangan yang member kesan yang menarik kepada

10.5 Permandangan yang Menarik
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 64

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Seterusnya, permandangan yang menarik dari Marina Wing. Oleh yang demikian, pengekalan dan penambahbaikan kawasan ini sebagai Bandar Maritim.
Foto 10.2 : Menunjukkan kesan kerosakkan pada pejalan kaki.

10.4.2 Potensi kawasan kajian Berdasarkan potensi yang diperolehi jalan pejalan kaki harus penambahbaikan jalan tersebut di tingkatkan.

Foto 10.1

: Pemandangan yang menarik dari Marina Wing.

Foto 10.3

: Gambaran ilustarsi mengindahkan kawasan bandar.

10.4Penemuan Komponen Isu Alam Sekitar PERSINT 1 10.4.1 Isu Permandangan yang Tidak Menarik. Isu permandangan yang tidak menarik di barat daya kawasan kajian adalah keadaan system pejalan kaki yang telah rosak. Ini akan mencacatkan pemandangan imej bandar.(Lihat foto 8.5) 10.4.3 Isu Permandangan Yang Tidak Menarik Isu permandangan yang tidak menarik di kawasan kajian adalah jalan raya utama ke tempat menarik retak dan berlopak.Ini akan membahayakan keselamatan pengguna.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

65

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Foto 8.7

: Menunjukkan jalan raya rosak.

10.4.4 Potensi kawasan kajian Oleh yang demikian, penambahbaikan jalan raya lebih berturap adalah potensi yang dapat di hasilkan berdasarkan kajian yang dibuat. 10.4.6 Potensi Kawasan Kajian
Foto 8.9 : Kerosakkan yang memburukkan pandangan

Oleh yang demikian,penambahan ruang rehat serta penggunaan menarik supaya karektor sebuah bandar Maritim lebih menyerlah.

Foto 8.8

: Keadaan jalan yang dicadangkan serta menarik.

PERSINT 2 10.4.5 Isu Pemandangan yang Tidak Menarik 10.4.6 Isu Permandangan yang Tidak Menarik

Permandangan yang tidak menarik di persint 2 adalah keadaan tembok yang pecah akaibat kesan vandalism yang memburukkan keadaan imej kawasan yang yang menjadi kawasan rekriasi kepada pengunjung.

Permandangan yang tidak menarik adalah keadaan sampah dan daun-daun kering yang tidak dijaga rapi serta tiada proses penyelengaraan yang sepatutnya.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

66

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

10.4.8

Isu Permandangan yang tidak Menarik

Isu pemandangan yang tidak menarik di persint 3 ini kerana terdapatnya kawasan slum ataupun kawasan setinggan yang mencacatkan pandangan.
Foto 9.0 : Foto yang menunjukkan keadaan tiada menyelengaraan dibuat.

10.4.7 Potensi kawasan kajian Berdasarkan kajian yang dibuat kedaan tersebut perlu ditingkatkan proses pungutan dan prasarana yang perlu di kawasan rekreasi.
Foto 9.2 : menunjukkan kawasan slum

10.4.9 Berdasarkan

Potensi Kawasan Kajian hasilan yang terdapat di kawasan

kajian,penanaman pokok yang berfungsi sebagai penghalang untuk melindungi imej bandar maritime.

Foto 9.1

: kawasan yang menarik daripada ilustrasi yang dicadangkan.

PERSINT 3
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 67

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

10.4.10

Kawasan Yang Berpotensi Untuk Dikekalkan

Berdasarkan kajian yang di buat kawasan yang berpotensi dikekalkan adalah seperti di persint 2 iaitu di kawasan tapak meletak kederaan bertingkat. Ia memudahkan pengunjung disamping sistematik.
Foto 9.4 Bistro patut dikekalkan.

menjadikan

kawasan

pusat

bandar

yang

Seterusnya, kawasan rekreasi Esplanet menjadi tempat aktiviti pasif dan riadah kepada pengunjung dan patut dikekalkan.

Foto 9.3

: Tempat letak kenderaan bertingkat.

Selain itu, kawasan yang patut dikekalkan adalah Bistro kerana ia manjadi tarikan kepada pengunjung terutama pada waktu sebelah malam iaitu terdapatnya aktiviti karaoke terbuka dan patut dikekalkan.
Foto 9.5 Kawasan Esplanet yang menarik.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

68

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Rajah 2.5 : Pelan Natural, Isu dan Potensi Tapak

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

69

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

11.0

ANALISIS LANDSKAP DAN REKREASI 11.1 PENGENALAN Landskap dihasilkan secara luaran dari umum atau bermaksud permukaan semulajadi bumi atau suatu yang binaan

pemandangan

keadaan

Landskap didefinisikan suatu pemandangan luaran atau permukaan bumi di atas daratan yang dihasilkan dari keadaan semulajadi atau binaan.Perlandskapan usahausaha supaya manusia dapat untuk hidup dan memelihara dengan ini persekitarannya puas dan yang merancang, selesa,

harmoni.Usaha-usaha membangun

termasuk

menyelenggara.Proses

melibatkan perancangan merekabentuk melaksanakan dan mengurus landskap.Rekabentuk landskap memilih dan menyusun yang atur elemen landskap atur untuk mewujudkan ruang di kawasan luaran.Pelan Senitaman landskap dan menunjukkan yang telah susun landskap Majlis lembut dan landskap kejur yang mengikut spesifikasi piawaian ditetapkan oleh Perbandaran di suatu kawasan perumahan, kawasan perdagangan, kawasan perindustrian dan kawasan perniagaan.Landskap kejur meliputi unsur-unsur binaan seperti siar kaki, tempat duduk, tong sampah, papan tanda, lampu taman, arca dan elemen fokal yang lain. Landskap lembut merujuk kepada unsur-unsur tanaman
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 70

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

sama ada pokok utama, renek, memanjat, herba atau penutup bumi. Landskap merupakan aspek penting dalam

bahawa

mereka

lebih

menumpukan

landskap

di

kawasan perkuburan. Tamadun di Babylon pula dibina khas untuk kepentingan keagamaan. Ini jelas terbukti dengan adanya Taman Tergantung yang merupakan taman pertama yang dapat dikesan sehingga kini. Kita dapati pula di Jepun mereka lebih menumpukan rekabentuk landskapnya diatas kepercayaan ’Shinto’ mereka. Rekabentuk landskap di Malaysia pula lebih menumpukan kepada elemen-elemen persekitaran dan mengambil kira fungsi sesuatu landskap itu dibina. Elemen air, batu, tumbuhan dan arca selain memberikan pandangan menarik, ia juga menjadi titik tumpuan kepada keseluruhan landskap yang terdapat di sesuatu bangunan. Bagi mewujudkan sesebuah bandar itu sempurna perancangan landskap amat penting dalam perancangan bandar bagi mewujudkan satu kawasan pembangunan yang seimbang, harmoni dan ceria antara aspek pembangunan dan landskap 11.1 MATLAMAT Matlamat kajian ini ialah memberi panduan, arah tuju serta pelan tindakan yang jelas bagi pembangunan landskap dan rekreasi untuk Bandar Lumut. 11.2 OBJEKTIF KAJIAN Bagi mencapai matlamat dalam projek ini beberapa objektif ditentukan iaitu :71

pembangunan sesebuah bandar. Hal ini adalah kerana lanskap ini berfungsi sebagai membentuk sesuatu imej sesebuah bandar justeru menonjolkan identiti sesebuah bandar tersebut. Sektor lanskap tidak tertumpu hanya semata-mata pokok tetapi ia juga meliputi 2 bahagian iaitu lanskap kejur dan lanskap lembut. Bagi lanskap kejur ia meliputi arca, monumen atau pun sesuatu binaan manakala bagi lanskap kejur ia meliputi kepada tumbuh-tumbuhan seperti pokok palma, pokok bunga kekwa dan sebagainya. Dalam melakukan kerja-kerja lanskap pelbagai aspek perlu diambil kira seperti Iklim setempat juga mempengaruhi rekabentuk landskap. Jenis-jenis pokok yang digunakan adalah bersesuaian dengan iklim. Pengaruh cuaca juga memainkan peranan. Kolam dan punca-punca air digunakan dengan meluas di kawasan yang panas seperti di kawasan gurun bagi menyejukkan kawasan dan taman selain memberikan ‘view’ atau pandangan yang menarik kepada sesuatu bangunan. Keperluan landskap dan rekabentuknya adalah

bergantung kepada cara hidup sesuatu masyarakat, keagamaan, sosio ekonomi dan keadaan atau iklim. Adalah dipercayai dalam Tamadun Greek didapati

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

a) Mengenal

pasti

kawasan

yang

berpotensi

untuk

memenuhi keperluan rekreasi bagi penduduk tempatan dan pelancong b) Mengkaji rekabentuk lanskap yang terdapat di kawasan tapak iaitu Bandar Lumut. c) Mengenalpasti isu dan masalah utama pembangunan landskap yang terdapat di kawasan kajian serta jalanpenyelesaiannya. d) Menganalisis ciri-ciri landskap semasa seperti landskap lembut dan kejur,kawasan lapang dan taman rekreasi. e) Mengenalpasti keserasian lanskap dengan kawasan persekitaran f) Melakukan pemerhatian dan mengamatan terhadap perletakan lanskap di tapak

11.3

LANDSKAP Dalam lanskap terdapat dua jenis kategori iaitu lanskap lembut dan lanskap kejur. Lanskap lembut menerangkan elemen-elemen lanskap lain lagi. kejur tanaman meliputi utama elemen seperti binaan jenis seperti renek, arca, menjalar, teduh memanjat dan tadahan bumi. Manakala monumen, tempat duduk, tong sampah, siar kaki dan lain11.3.1 KEADAAN SEMASA a) LANDSKAP LEMBUT

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

72

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Rajah 2.6

: Pokok utama di kawasan kajian

Kawasan kajian telah dipecahkan kepada tiga zon untuk mengenalpasti karektar Landskap yang terdapat di Bandar Lumut untuk menentukan kesesuaian sama ada karektar yang ditonjolkan sesuai dengan fungsi sesuatu zon itu.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

73

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Zon A adalah zon yang merangkumi pusat Bandar Lumut,Esplanade,Terminal jeti Bandar Lumut.Karektor yang ditinjolkan zon ini adalah lebih kepada landskap yang cuba mengelak konflik dengan isu traffic.Di hadapan kedai menunjukkan penggunaan pokok tinggi yang tidak mengunakan banyak ruang.Supaya ruang meletak kenderaan dihadapan kedai tidak terjejas berbanding penggunaan pokok yang besar saiz lilitan.

Zon
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

B

adalah

zon rekreasi

yang serta
74

merangkumitaman

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

kawasan

perniagaan

dan

kawasan

dikekalkan kerana ia seakan menjadi identiti kepada Bandar Lumut walaupun sedikit tidak bebrsesuai dengan tema maritime.Namun begitu terdapat dua Pokok TPO yang disarankan dibuang kerana bercabang kerana ia

perumahan.antara karektor penanaman landskap lembut wujudnya dapat konflik dikawasan ini adalah pokok bersaiz di di penanaman

boleh mewujudkan masalah.

lilitan yang besar.pokok-pokok saiz ini dipraktikkan dengan penanaman kawasan ini kerana ia tidak menimbulkan traffik.Suasana perasaan pemandan sepangjang sepanjang jalan Titi Gantung seolah-olah mewujudkan mewujudkkan mahogani menuju kerana yang jalan Bandar

berterusan.ini terjadi kerana pokok besar ditanam kepusat

Lumut.Dipinggiran Sungai Dinding pula didapati pokok ru sumatera ditanam di sepanjang Sungai.Ia dapat menonjolkan imej Bandar lumut sebagai Bandar Maritim kerana Pokok Ru adalah pokok yang biasa tumbuh secara semulajadi di tepi pantai atau dimana-mana kawasan yang berdekatan air masin.Pokok Ru Sumatera place”dapat pegunjung. Zon c adalah merangkumi Taman Marina Wing serta Jalan Titi ini dapat diwujudkan haruslah kepada dikekalkan supaya perasaan “sense of

Jenis pokok –palma Lokasi-depan balai polis Lumut Visual kepada Bandar-tidak menarik Peyelengggaran - diselenggara Jenis pokok –palma Lokasi-depan balai polis Lumut Visual kepada Bandar-tidak menarik Peyelengggaran – diselenggara

Gantung.Pokok TPO diperhatikan paling banyak terdapat disini.Ia memberi suasana redup serta mewujudkan pemandangan yang berterusan.Dari segi usia Pokok TPO ini,ia pasti telah lama wujud dan akan mewujudkan “sense of place” kepada pengunjung yang pernah datang kesini.Pokok TPO haruslah
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 75

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Jenis pokok –pokok palma Lokasi-terminal jeti Lumut Visual kepada Bandar Peyelengggaran - diselenggara

Pudding(codiaeum varigatum)
Asam jawa Jenis pokok –pokok besar Lokasi-terminal jeti Lumut Visual kepada Bandar-menarik Peyelengggaran - diselenggara

Jenis pokok –pokok sederhana besar Lokasi-kawasan perniagaan Visual kepada Bandar-menarik Peyelengggaran – diselenggara

Kelapa sawit(elaeis guineensis)
Serdang daun bulat

Jenis pokok –pokok palma
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 76

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Lokasi-lot permaiann esplanade Visual kepada Bandar-menarik Peyelengggaran - diselenggara

Jenis pokok –pokok renek Lokasi-kawsan perniagaan Visual kepada Bandar-tidak menarik Peyelengggaran - Tidak diselenggara

b. LANDSKAP KEJUR

i. Kerusi taman

Payung Indonesia(hura crepitan) Jenis pokok –pokok sederhana besar Lokasi-lot permainan esplanade Visual kepada Bandar-tidak menarik Peyelengggaran - diselenggara

Cempaka putih(michelia alba)
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN. 77

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Foto 9.6

: Lanskap kejur di Kawasan Kajian

ii. arca/mercutanda

Foto 9.7

: Arca yang menarik di kawasan kajian

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

78

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

79

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Foto 9.8 : struktut binaan –konkrit dan besipenyelenggaraan-diselenggara visual kepada Bandar-menarik

RAJAH 2.7

: kawasan yang mempunyai isu di kawasan kajian

11.4

ISU DAN MASALAH Jika dilihat dari sudut perancangan,Bandar Lumut ini masih mempunyai kelemahannya dari segi penyediaan landskap.Berikut merupakan isu dan masalah yang terdapat di dalam kawasan kajian ini;

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

80

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

1.Pintu Masuk(a) Isu/Masalah - persempadanan bandar lumut sukar dikenalpasti kerana papan tanda kurang menonjol dan papan iklan berhampiran pintu masuk lebih menonjoldan menganggu visual ke tanda papan masuk.Potensi - beberapa jalanraya ke Bandar Lumut dimanfaatkan untuk penyediaan landskap pintu masuk yang dapat menonjolkan persempadanan Lumut

Foto 9.9

: Gambaran kepada pintu masuk ke tapak

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

81

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

2.Pinggir Jalan (a) Isu/Masalah - kebenyakkan ruang tepi jalan yang diperuntukkan sewajarnya. tidak cukupuntuk landskap penyediaan pinggir landskap utama yang dapat Potensi jalan

mewujudkan koridor visual yangmenarik serta mengukuhkan imej bandar Lumut.(b) Isu/Masalah - di laluan pejalan kaki tiada wujudnya pengadang dengan jalanuntuk menambahkan ciri keselamatanPotensi diwujudkan pengadang antara jalan dan pelajan kaki bagi mengurangkanrisiko ragut serta mengelak pejalan kaki melintas sesuka hati

Foto 10.0

: Pinggir jalan yang berpotensi untuk keunikkan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

82

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

3.Institusi/Kemudahan

MasyarakatIsu/Masalah

-

kawasan

sekolah berhampiran jalan tanpa penyediaan tanaman adangan yang wajar akan menjejaskan kualiti suasana pembelajaran di sekolahkerana bunyi bising kenderaan. Potensi - landskap yang wajar serta menarik perlu disediakan untuk keselesaanmasyarakat

Foto 10.1

: Kemudahan masyarakat yang perlu terdapat ditapak kajian

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

83

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

4.Pusat bandarIsu/Masalah - ruang lapang sedia ada tidak ditanam pokok teduhanuntuk suasana redup dan selesa.Potensi - ruang lapang perlu disediakan elemen landskap kejur sertapokok teduhan untuk keselesaaan.

Foto 10.2

: Keadaan pusat bandar yang dicadangakan

5.

Hortikultur(a) Isu/masalah - rekabentuk penanaman kurang karektor dan yang jelas dan menarik,pemilihan kawasan dan dan laluan

menonjolkan mengukuhkan

rekabentuk pokok yang tidak konsisten di hampir setiap jalan.Potensi menonjolkan karektor utamamenurut konsep landskap dan penanaman yang konsisten. (b) Isu/Masalah - pemilihan pokok yang tidak sesuai seperti pokok yang mempunyaibuah dan berduri di laluan awam kerana membahayakan pejalan kaki.Potensi - memelih pokok yang sesuai dari semua sudut seperti kecantikan,keselamatan.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

84

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

11.6 Rekreasi
Foto 10.3 : Keadaan yang menarik pada pusat bandar

Hierraki riekrasi kawasan ini adalah taman tempatan dengan keluasan kira-kira 17.97 ekar.Didalam kawsan rekreasi ini 10.5 ANALSIS SWOT (a) Kekuatan-kepesatan ekonomi Bandar Maritim dan dan status Bandar Lumut sebagai haruslah disertai dengan wujudnya aktiviti pasif dan aktif,seperti jogging,memancing, atau pun sekadar berkelah.fungsi utama taman tempatan ini adalah kawasan rekreasi.

perlancongan

meningkatkan imej dan pembangunanlandskap di Bandar Lumut (b) Kelemahan-kepesatan pembangunan yang membentuk landskap Bandar Lumut belum sepenuhnya dapat menonjolkan identiti yang dikaitkan dengan konsep maritim. (c) Peluang-laluan berkenderaan dengan rizab landskap dapat menyediakan vista menarik kepada orang ramai. (d) Ancaman-pembangunan komited yang tidak melalui penilaian prosedur yang ditetapkan akan menjejaskan kualiti persekitaran Bandar Lumut.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

85

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

Rajah 2.8

: Pelan kawasan rekreasi kawasan kajian

12.0 KESIMPULAN Melalui penyediaan Laporan Teknikal Pusat Bandar Lumut ini analisis tapak adalah suatu kaji selidik yang di buat secara fizikal di atas tapak yang ingin di kaji. Analisis ini dilakukan untuk menghasilkan satu pelan keindahan Bandar di Bandar Lumut sebagai Bandar Maritim.Cadangan pembangunan yang baik adalah cadangan yang meningkatkan kualiti dan sosio-ekonomi penduduk setempat. Pembangunan negara yang semakin pesat dari semasa ke semasa memerlukan bandar yang mampan, berfungsi dan selamat. Oleh yang demikian, penyediaan laporan teknikal ini dapat membantu dalam perancang pusat bandar sebelum mengahasilkan sebuah cadangan pengindahan bandar yang baik. Perancangan yang baik akan menerapkan sebuah imej bandar yang membangun dengan pengekalan sebuah konsep yang sediada tanpa menjejaskan imej sebuah bandar maritim di Lumut.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

86

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

LAMPIRAN 1 CARTA ALIR KERJA BAGI KAJIAN PUSAT BANDAR.

T GS N U AA
3 1 Pr e ia na a d n e ea g n a i k s luu a po k es d a wl a p n r n a b g e e r h n r je Pr e ia u t kb r n s a s l ikd n a s lid es d n nu oa g o l e id a k ji e ik Pr e ia nu tu L wt nt p k es d a n k a aa a a Ss kitb g b r n s a s lid s b lu k t p k e i r a i oa g o l e ik e e m e a a L wt nta a aa a pk Pn u p la d tad nk ji s lid e g mu n a a a e ik s s kit a h b g Kjia A a n e i r k ir a i a n wla Pr e b h nb g k j na a n es ma a a i a ia wla Pr e b n a b g Aa ist p k ek ma g n a i n lis a a s s kit b g A as t p k e i r a i n li is a a Pr e b h nb g a a ist p k es ma a a i n lis a a

J NA I A UR
1
1 2 3 4 5

Mgu in g 2
6 7 8 9 1 0

M g u3 i g n
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 7 8 1 9

M g u4 i g n
2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

M g u5 i g n
2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

F B AI E UR

T GS N U AA
Pr e b h n a i a as t p k es ma a b g n l i a a i s Pr e b h n p r n a p r e b h n a l m es ma a la oa d n es ma a mk a u t Pr e i nbg p l n o s pd n e ns s na r es d a a i e k ne a p l a a uu t u Ss Kt b gp la k n e d np l ns s n tu ei r a i e n os p a e i a uu a r Pr e i nut k ea e t kCd n a es d a n Rk b n u u a a gn Pr e b h n a Pr i c n a u t k e ae t kCd n a es ma a d n e n a g n nu Rk b nu a a g n b Pr e i nAh b gP l ns s n tu es d a k ir a i e a uu a r Pr e b h n n kRk b n kCd n a es ma a u tu ea e t u aa gn Pnea a Rk b nu Cd na e yr hn eaet k aagn

M g u6 in g
1 2 3 4 5 6 7 8 9

M g u7 in g
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

M g u8 in g
1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3

M g u8 in g
2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

87

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN

LAMPIRAN 2
PENYELIA PROJEK DR.SITI NORLIZAIHA BT HARUN CIK ZAHIRAH

KOORDINATOR MOHD IRWAN BIN OMAR

SETIAUSAHA NUR SYAZANA BT MOHD ARIFIN

BENDAHARI SITI AMALINA BT MOHD KAMAROL BAHARI

EDITOR MOHD FIRDAUS B. JALALUDDIN

PENOLONG EDITOR NORSHAFIQA HAZWANI BT ABDUL AZIZ NOOR ZAWANI BT MOHAMED ABDUL QAYUYUM B. ABDUL RAHMAN

AJK PERALATAN MOHAMAD ZUL FEKA B. KAMRI NADZIRAH BT DAHLIN

AHLI –AHLI SEKTOR

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAKBIN ABD RIDZUAN.(KETUA) ABD QAYYUM DARUL RAHMAN
LYEZA BT. ISMAIL MOHD AFFIRUDDIN B. MOHD YUSOF WAN YUZUKHAIRI B. WAN YUSOFF MOHD SHAHRIL B.MOHD SUHAIMI

SEKTOR GUNATANAH.

SEKTOR LALULINTAS DAN JALAN R

88

LUQMAN NULHAQIM BIN MUHAMAD (KETU MUHAMMAD ZULKIFLI B. MUHAMMAD FADZI MUHAMMAD SOLEH B. MOHAMED RAMLI

SEKTOR PERNIAGAAN.

SEKTOR LANDSKAP DAN REKRE FAKHRUL ASYRAF BIN ABDULLAH NOOR ZAWANI BT. MOHAMED NUR SYAZANA BT. MOHD ARIFIN

LAPORAN TEKNIKAL KAJIAN PUSAT BANDAR LUMUT,PERAK DARUL RIDZUAN MOHD FIRDAUS B. JALALUDDIN
SITI NOR NADYA BT. AHMAD

MOHAMMAD AFIQ ZAKWAN B. MOHD ROSOLIZA (KETUA)

(KETUA

SEKTOR PELANCONGAN. MOHAMAD ZUL FEKA B. KAMRI (KETUA) ALIFAH AMANINA BT MOHD ZAKI SITI AISYAH BT. KAMARUDIN

SEKTOR KEMUDAHAN AWAM DAN MAS

MOHD TARMIZI B. ABDUL KADIR (KETUA) SITI NUR FATIHAH BT KAMAL SYARIFAH ABIDAH QAMRUNISA BT. WAN MO

SEKTOR REKABENTUK BANDAR. MUHAMMAD ZIKRI B. ABDUL RAZAK (KETUA) NADZIRAH BT. DAHLIN NORSHAFIQA HAZWANI BT. ABDUL AZIZ SITI AMALINA BT. MOHD KAMAROL BAHRI

SEKTOR CIRI-CIRI FIZIKAL DAN ALAM S NORWANI BT. AHMAD NURUL ASHIKIN BT. MABAHWI SAUFY ABADI B. ABD. YADI

(KETUA)

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH, UITM PERAK KAMPUS SERI ISKANDAR,PERAK DARUL RIDZUAN.

89

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful