Proses pembinaanjalan Proses pembinaanjalanmelibatkanbanyaktahap yang berbezadansetiapsatunyamelibatkanalatandancarakerja yang berlainan. Tahappembinaanjalanituadalahbermuladengankerjaukurdanpenjajaran, pembersihantapakdankerjatanah.

Setelahkerjatanahselesaiataupadamasa yang samakerjaperparitanturutdijalankandiikutikerjajambatan. Kemudiankerjaturapandilakukansebelumkerjakemasandijalankansebagaipenutupkepada proses pembinaanjalan.

Kerjaukurdanpenjajaran Padaperingkatawalkerjaukurpeninjauanbagikawasancadangandilakukan.Inilahadalahunt ukmembuattinjauanawalkawasan yang dicadangkandanmengumpul data berkaiatankeadaanrupabumisupayaanggarankosbagisesuatupenjajarandapatdibuat. Kemudianukurpeninjauanbagialternatif-alternatiflaluandijalankan.Padatahapini, tinjauanlebihterperincidanlebihdekatdilakukanterhadaplaluan-laluan yang telahdikenalpastiuntukmenentukanlaluanterbaik. Selepaslaluanterbaikditentukandaripeta, ukurpermulaansecaraterperincidilakukan.Biasanyainidilakukandengankaedahukur di tanahatautapakpembinaan.Tertentu, rekabentukgeometripelan, sertakeratanrentasdanmemanjanglukisanperincidapatdihasilkan.Selepasukurpermulaanbagilalu anterbaikdilakukan, kerjaukurdanpenandaan di tapakdijalankanuntukmenentukanhakjalanatauhakmiliktanah.Kerjaukurasas, penjajaran, penandaangaristengah, dantitikgentingsepertititikpersilangandanlurangbagikerjapembinaandibuat di tapakbina.Semuakerjaukurinimemerlukanpengesahanolehjuruukurberlesenkeranaianyamelibatk anpertukaranhakmiliktanah.

Pembersihantapak Pembersihantapakmerupakanlangkahpertamasebelumkerjapembinaanlaindijalankan. Tapakjalanmungkinberada di kawasan Bandar atauluar Bandar.Pembersihantapak di kawasan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful