1.

0 Pengenalan
Secara umumnya, penyelidikan adalah tugasan saintifik yang membawa berbagai -bagai cabaran. Antaranya adalah menghasilkan dapatan kajian yang sesuai dan memperlihatkan keupayaan penyelidik mempersembahkan hasil kajian. Pada hakikatnya penyelidikan adalah bagi mencari jawapan atau menyelesaikan masalah dengan jawapan benar atau sekurang-kurangnya dapat mengetahui kebenaran yang logik melalui pemikiran yang mempunyai kesinambungan dengan fakta empirik. Penyelidikan juga mempunyai cabang -cabang yang amat luas dan tidak terbatas. Antara cabang cabang penyelidikan yang utama dan diberikan tumpuan ialah penyelidikan pendidikan, penyelidikan sains, penyelidikan sosial, penyelidikan sejarah dan sebagainya. Walaupun bidang -bidang penyelidikan tersebut kelihatan berbeza, namun konsep asas ilmu penyelidikannya tidak jauh berbeza. Justeru tumpuan khusus dalam perbincangan ini adalah mengenai langkah-langkah yang dijalankan dalam penyelidikan sejarah. Definsi penyelidikan sejarah ialah penyusunan sis tematik yang membabitkan kajian dan penilaian data yang berkaitan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Penyelidikan sejarah mengkaji punca, kesan ataupun corak (trend) peristiwa dan secara tidak langsung menganalisis apa yang berlaku pada masa kini, se terusnya membuat ramalan apa yang bakal berlaku pada masa akan datang melalui kajian. Kajian sejarah juga boleh dianggap sebagai suatu proses membina semula perkara yang berlalu secara sistematik dengan mengumpul, menilai, mengesah dan mensintesiskan fakta bagi menemukan rumusan yang dipertahankan. Penyelidikan sejarah merupakan salah satu aktiviti penting yang dapat menyumbangkan kepada penemuan dan penulisan sejarah terutama yang baru supaya ia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Penulisan dan jumpaan perkara sejarah amat bergantung kepada usaha-usaha penyelidikan yang dilakukan oleh para sejarawan. Kajian sejarah yang baik adalah melibatkan kajian secara sistematik, mempunyai objektif, kaedah pengumpulan data serta analisis, dan memastikan sumber yang dig unapakai adalah sahih serta terhindar daripada sebarang pemalsuan. Dalam erti kata yang lain penyelidik sejarah sewajarnya beretika. 1.1 Etika Penyelidikan Sejarah Penyelidikan sejarah adalah merupakan proses yang dinamik dan interaktif, ia berlaku berdas arkan kepercayaan dan kerjasama mereka yang terlibat dalam penyelidikan. Hubungan penyelidik, kumpulan penyelidik dan partisipan adalah penting. Mengurus hubungan ini secara bertanggungjawab ialah merupakan isu sebenar berkaitan dengan etika. Menurut Othman Lebar (2007), terdapat beberapa peringkat isu etika dalam proses penyelidikan. Antaranya adalah etika dalam penyataan masalah kajian, etika dalam penyataan tujuan dan soalan kajian, etika dalam pengumpulan data, etika dalam analisis dan interpretasi data , serta etika dalam menulis dan menyebarkan hasil kajian. Etika penyelidikan dalam penyelidikan sejarah penting bagi mengelakkan sesuatu penyelidikan itu dipengaruhi unsur -unsur bias, melakukan kesilapan, memalsukan fakta, melakukan penyelidikan separuh ja lan, kekaburan bukti, serta kekurangan bahan atau sumber. Justeru untuk memperteguhkan kedudukan hasil penyelidikan ini, etika yang ketat perlu dipatuhi bermula dari awal hingga berakhir penyelidikan tersebut.

2.0 Langkah-langkah Penyelidikan Dalam penyelidikan sejarah, terdapat beberapa langkah utama yang perlu dilaksanakan oleh seseorang penyelidik. Antara langkah-langkah penyelidikan tersebut, penyataan masalah, mengemukan hipotesis, membuat rujukan sumber, menentukan kaedah, menentukan strategi dan teknik, menjadualkan kerja, menganalisa dan menginterpretasi data, dan melaporkan hasilan. Oleh yang demikian berikut adalah huraian mengenai setiap peringkat atau disiplin yang perlu ditempuhi oleh setiap sejarawan yang menjalankan penyelidikan. 2.1 Penyataan masalah Penyelidikan sejarah bukan bermakna penyelidik menjalankan projek yang baru, lain dari yang lain dan penting. Tujuan penyelidikan sejarah adalah menghurai, menerangkan, menjelaskan dan membuat tanggapan dan bukannya mengemukakan yang baru. Begitu juga, jelas bahawa projek -projek penyelidikan tidak dimulakan daripada titik permulaan tetapi penyelidik telah diransangkan oleh idea -idea serta penyelidikan-penyelidikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Sewajarnya penyelidik memulakan penyelidikan nya dengan membaca penyelidikan-penyelidikan lain yang sama dengan lingkungan minatnya, lazimnya dia dapat sesuatu yang baru yang perlu dilakukan untuk memperbaiki penyelidikan sedia ada ataupun untuk memperbaharui penyelidikan lama. Bertitik tolak dari si tulah seseorang penyelidik menyatakan masalah kajiannya dan bertindak memulakan penyelidikan tersebut. Contoh penyataan masalah adalah mengenai teori kedatangan Islam ke Malaysia, sama ada penyebaran melalui mubaligh-mubaligh Islam yang datang ke Melaka, atau penyebaran Islam oleh pelayar-pelayar China melalui

Terengganu. 2.2 Mengemukakan hipotesis Hipotesis adalah saranan sementara bagi menjelaskan fenomena yang dikaji atau saranan sementara sebagai penyelesaian masalah. Hipotesis membolehkan penyelidik mengaitkan teori dengan cerapan. Bukti-bukti cerapan penyelidikan akan menentukan sama ada sesuatu hipotesis itu perlu diterima atau diketepikan. Antara tujuan mengemukakan hipotesis dalam penyelidikan adalah untuk memberi jangkaan atau ramalan sementara t entang fenomena yang dikaji, memberi kenyataan hubungan yang boleh diuji secara langsung, memberi panduan kepada penyelidikan kerana hipotesis mewakili objektif tertentu, menentukan kaedah penyelidikan yang harus digunakan, memberi rangka laporan dapatan serta kesimpulan kajian. Hipotesis kajian boleh dikemukakan dalam bentuk hipotesis induktif daripada cerapan, iaitu melalui cerapan penyelidik boleh menentukan susur-galur dan kemungkinan hubungan yang wujud dan membuat hipotesis bagi menjelaskan hubungan tersebut, atau hipotesis deduktif daripada teori -teori atau dapatan-dapatan penyelidikan terdahulu yang boleh memandu penyelidikan ke arah yang lebih umum. Penyelidik perlu mengemukakan hipotesis untuk memberi panduan bagi pengumpulan data dan infrensi data, selain itu hipotesis juga dapat menunjukkan sama ada penyelidik mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam sesuatu bidang yang membolehkan penyelidik menjalankan penyelidikan dengan berkesan. Seseorang penyelidik juga perlu mengemukakan hipotesis yang m emenuhi ciri-ciri tertentu bagi membolehkannya diterima sebagai hipotesis penyelidikan. Antara ciri -ciri tersebut ialah, hipotesis hendaklah dinyatakan dengan mudah, jelas dan tepat, hipotesis mestilah tekal dengan pengetahuan yang ada, yakni tidak bertent angan dengan teori dan hukum yang ada, hipotesis hendaklah mempunyai kuasa penjelasan iaitu keupayaan hipotesis menerangkan fenomena yang dikaji dengan logik, tepat dan jelas. Seterusnya hipotesis mestilah boleh diuji. Pengujian hipotesis membolehkan kepastian dibuat sama ada bukti-bukti yang diperolehi menyokong atau tidak menyokong hipotesis yang bersifat sementara itu. Contoh hipotesis dalam penyelidikan sejarah mengenai kedatangan Islam ke Malaysia ialah, Batu Bersurat Terengganu membuktikan penyebaran Islam ke Malaysia adalah melalui pelayar -pelayar China yang berurusan di Terengganu. 2.3 Membuat rujukan sumber Sumber merupakan suatu yang boleh menjadi punca kepada lahirnya sesuatu pemikiran atau penulisan. Sumber adalah berbeza dengan ilham kerana sumber tidak bersifat abstrak ataupun spontan tetapi sumber boleh dirujuk semula apabila diperlukan. Sebenarnya sumber sejarah telah wujud dalam pelbagai bentuk, ada sumber ditulis pada kertas, dipahat seperti batu bersurat, diukir pada kayu, buluh, tulang, t anduk, daun, kepingan logam dan sebagainya. Semua bahan bertulis ini disimpan sebagai sumber sejarah. Oleh yang demikian, sumber merupakan suatu unsur yang penting dalam bidang penyelidikan sejarah, kerana tanpa sumber maka agak mustahil untuk menghasilkan penulisan sejarah yang baik. Lazimnya sumber dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu sumber pertama yang disebut sumber primer dan sumber kedua yang disebut sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber yang biasanya belum ditafsir dan diperlengkapkan lagi. Contoh sumber primer adalah seperti surat tidak rasmi ataupun surat rasmi, catatan dan laporan harian, diari serta dokumen. Bahan-bahan seperti ini menjadi sumber primer disebabkan keadaannya sendiri yang merupakan sumber yang pertama mencatat sesuatu peristiwa yang berlaku. Sejarawan biasanya memilih dokumen -dokumen yang berupa sumber primer kerana sumber seperti ini memberi maklumat yang benar untuk dibuat penyelidikan. Manakala sumber sekunder adalah seperti tulisan atau buku yang ditulis oleh sejarawa n berdasarkan sumber primer atau sumber-sumber lain dan sebagainya. Sumber sekunder ini merupakan tafsiran, penyeluruhan, kesimpulan dan malahan andaian yang dibuat seseorang penyelidik terhadap perkara -perkara yang diselidiknya dengan bersandarkan sumber utama. Sumber sekunder digunakan oleh penyelidik sebagai rujukan, perbandingan, ungkapan bagi mengukuhkan pandangan serta tafsiran terhadap perkara yang diselidiki mereka. Antara contoh sumber sekunder seperti buku, majalah, surat khabar, latihan ilmiah, k arangan ataupun esei yang menganalisis sesuatu yang penting serta tesis. Walau apapun kategori sumber tersebut, yang nyata ia sangat penting dalam sesuatu penyelidikan sejarah. Seseorang penyelidik dalam usaha menghasilkan sesuatu karya sejarah mestilah b erusaha mendapatkan sumbernya, kemudian

memilih sumber tersebut, mana -mana yang berkaitan sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan penyelidikannya. Penyelidik juga harus mengkaji serta menganalisis sumber -sumber yang diperolehi untuk mendapatkan fakta-fakta dan seterusnya melakukan penulisan serta membuat tafsiran terhadap penyelidikannya. Tidak kurang pentingnya, sumber yang digunakan adalah sumber yang mempunyai kesahihannya, supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya pemalsuan sumber. Pemalsuan bukan sahaja bermaksud mengadakan apa yang tiada dalam sumber yang asli, bahkan pemalsuan juga merujuk kepada sebarang penambahan atau pengurangan serta kesilapan dalam menterjemah isi kandungan sesuatu sumber. Kesahihan sumber dalam erti kata yang la in, adalah bertujuan untuk memastikan fakta yang diaplikasikan dalam sesuatu penulisan itu sentiasa benar dan layak untuk berdiri sebagai sumber sejarah. Selain itu, kesahihan sumber adalah untuk memelihara sifat sejarah sebagai saintifik. Menurut Abdul Rahim Abdul Rashid (1998), terdapat empat ciri yang menyebabkan sejarah adalah sains iaitu berdasarkan penyelidikan, menunjukkan kebenaran, membantu dalam membuat ramalan dan perlu bersifat objektif. Oleh itu, dalam maksud untuk menjadi sejarah sebagai satu bidang saintifik, aktiviti kesahihan sumber perlu dilakukan.

2.4 Menentukan kaedah, teknik dan strategi Kaedah penyelidikan atau metodologi adalah merupakan kaedah yang digunakan bagi membuat penyelidikan sejarah atau peristiwa sesuatu perkara itu berlak u. Ia bermaksud menggunakan tatacara yang betul mengikut kaedah-kaedah yang ditentukan dalam menghuraikan sesuatu peristiwa yang berlaku. Kaedah penyelidikan sejarah lebih memberi tumpuan utama terhadap usaha mencari sumber sesuatu peristiwa dan sumber ter sebut haruslah mempunyai autoroti yang dapat dipertahankan. Sebarang andaian yang dibuat haruslah dibuktikan melalui sumber yang diperolehi. Secara umumnya terdapat dua kaedah asas persejarahan, iaitu kaedah persejarahan tradisi dan kaedah pensejarahan moden. Konsep dan kaedah pensejarahan tradisi ini telah dipelopori oleh Bapa Sejarah Dunia iaitu Herodotus dan Thucydides. Sejarawan ini telah mengaplikasikan kaedah pemerhatian, temuduga dan rujukan terhadap bahan bertulis dalam penulisan karya sejarah mereka. Herodotus dalam penulisannya yang berjudul Perang Parsi yang mengisahkan peperangan antara tentera Athens dengan Parsi yang berlaku pada tahun 478 SM, telah menggunakan kaedah temuduga dalam penghasilannya. Beliau juga telah melakukan kajian mendalam d engan melihat sendiri tempat tempat yang terlibat dalam peperangan, malah menemubual tokoh -tokoh yang terlibat dalam peperangan tersebut. Selain daripada menyaksi sendiri kesan -kesan peperangan di beberapa tempat yang telah dikunjungi dan menemuduga tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan, Herodotus juga telah menggunakan bahan-bahan bertulis dan kesan-kesan peninggalan lama seperti babad, puisi, epik, karya geografi, etnografi dan perubatan, dokumen kerajaan, inskripsi, batu bersurat, bangunan dan ruma h berhala dalam penulisannya. Melalui contoh penulisan sejarah Peperangan Parsi telah menunjukkan bahawa penyelidikan sejarah secara tradisi adalah dengan menggunakan kaedah pemerhatian, temubual dan rujukan terhadap bahan bertulis klasik. Kaedah pensejarahan moden pula dipelopori oleh Lepold Von Ranke, yang diberi gelaran Bapa Pensejarahan Moden kerana beliau telah membawa era baru dalam bidang pensejarahan sehingga dianggap sebagai pengasas pensejarahan Jerman di Universiti Berlin. Menurut Arba iyah Mohd Noor (2002), beliau dikatakan sejarawan Barat pertama yang telah menekankan kepentingan penggunaan sumber primer dalam penyelidikan sejarah dan membuat penilaian sumber secara kritikal demi pembangunan bidang sejarah sendiri. Selain itu, Ranke menyatakan secara jelas bahawa sejarah seharusnya ditulis dengan sebenar-benarnya tentang apa yang telah berlaku berdasarkan dokumen yang berkaitan dengannya. Ranke juga menyarankan agar sejarawan tidak melakukan spekulasi, tidak bersikap berat sebelah atau bias, mereka dan memasukkan unsur-unsur fiksyen ke dalam sejarah. Oleh yang demikian seseorang penyelidik sejarah boleh memilih untuk menjalankan penyelidikan secara tradisi yang menekankan aspek pemerhatian, temuduga dan rujukan bahan bertulis atau membuat penyel idikan secara moden yang menekankan penulisan yang jelas dan ditulis sebenar -benarnya tentang apa yang berlaku melalui sumber primer, tanpa spekulasi, bias serta memasukkan unsur -unsur fikysen. Secara ringkasnya kaedah pensejarahan moden menekankan penulisan sejarah secara tepat dan objektif. 2.5 Menjadualkan kerja Sesuai dengan sifatnya penyelidikan sejarah yang berbentuk sistematik, maka penyelidikan sejarah sewajarnya mempunyai jadual kerja yang tersusun. Sesuatu penyelidikan perlu dirancang dengan teli ti. Jadual kerja atau pelan

Menurut Arba iyah Mohd Noor (2002). tetapi kandungannya perlu dikaji. ketika menulis sejarah nabi-nabi beliau telah membuat penyelidikan secara lisan dengan bertanya kepada orang -orang yang boleh dipercayai dan mempunyai ingatan yang cukup kuat. Seterusnya penyelidik juga mengenalpasti kaedah kajian yang akan dijalankan sama ada secara tradisi atau secara moden. Kritikan luaran bertujuan menganalisis sumber sejarah untuk mengesahkan akan kebenarannya serta kesahihannya manakala kritikan dalama n bertujuan untuk menentukan ketepatan atau kerasionalan tentang sesuatu isi kandungan sesuatu sumber sejarah. kadangkala berlaku penyelidikan separuh jalan. sesuatu penyelidikan bertitik tolak daripada penyataan masalah yang dikemukakan oleh penyelidik. mitos dan lagenda untuk menyedapkan lagi peristiwa atau jalan cerita sejarah itu. dinilai dan diberi pengamatan yang kritis seterusnya untuk dijadikan panduan bagi generasi akan datang. Berikutan itu ramai intelektual Barat mula meragui kesahihan sejarah Barat yang selam a ini ditulis dengan mencampuradukan unsur-unsur dongeng. Justeru itu jika berlaku keraguan. kemudahan -kemudahan fikizal dan situasi pengkaji. Penyelidik boleh menghuraikan permasalahan yang utama dan permasalahan sampingan atau yang berkaitan. sumber yang telah diuji kebenarannya merupakan perkara yang amat penting dalam sejarah dan berbeza dengan penulisan sastera yang kreatif. Berlainan pula dengan sejarawan Barat yang mengatakan kritikan sejarah terutamanya sumber sejarah te lah bermula apabila muncul Bapa Pensejarahan Moden iaitu Leopold Von Ranke pada abad ke-19. penyelidik akan membuat laporan atau penulisan tersebut. 2. Ramai sejarawan tradisi pada peringkat awal tamadun menulis sejarah tanpa memberi perhatian terhadap aspek kebenaran dan kesahihan sejarah tersebut. Keadaan ini berbeza dengan tradisi pensejarahan Islam. Ranke merasakan bahawa penulisan dan pentafsiran sejarah secara kritikal dengan membuat kritikan terhadap perkara yang meragukan perlu berjalan seiring.6 Menganalisa dan Menginterpretasi data Sejarah bukanlah hanya sekadar kumpulan bahan-bahan sejarah lama semata-mata. Menurut Muhd Yusof Ibrahim dan Mahayudin Haji Yahaya (1988). mereka cuba memperkenalkan serta mempraktikkannya. Setelah semua sumber atau maklumat diperolehi. Kenalpasti sumber-sumber yang boleh membantu dalam penyelidikan. kerana penyelidik akan kehilangan arah bagai nakhoda tanpa kompas pelayaran. Menurut Arba iyah Mohd Noor (2002).tindakan akan membantu seseorang penyelidik dalam mendapatkan maklumat dan memudahkan kerja -kerjanya. Setelah menyelidiki kaedah yang digunakan oleh sejarawan Islam. Data-data atau maklumat yang diperolehi mesti dari sumber yang mempunyai tahap kebenaran yang tinggi serta tidak dipertikaikan lagi ketepatannya. Bagi sejarawan Barat kritikan terhadap kebenaran sejarah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kritikan luaran dan kritikan dalaman. Kemudiannya penyelidik melakarkan tuju arah penyelidikan melalui penyataan hipotesis supaya kerja -kerja penyelidikan tidak tersasar jauh atau sebagai panduan untuk memulakan penyelidikan sumber. Melalui jadual kerja yang mantap dan dipatuhi. dari awal lagi telah memberi perhatian yang sewajarnya terhadap aspek kebenaran dan kesahihan sejarah. Jadual kerja sebagai pengawal bisu yang sentiasa membimbing penyelidik dalam menyempurnakan penyelid ikannya. dan sekiranya sumber itu diterima bulat -bulat maka masyarakat tidak akan dapat menerima hakikat sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku itu sama ada benar ataupun tidak sebagaimana berlakunya pada karya Sejarah Melayu. Sekiranya penyampai sumber melakukan pembohongan maka sumber yang diberi itu adalah sumber yang palsu. kaedah yang dipilih. Kritikan amat penting bagi mencari kesahihan sumber dan penyampai sumber tentang sesuatu peristiwa sejarah. sama ada sumber primer atau sekunder atau kedua duanya. Namun jadual kerja yang disusun tidaklah bersifat rigid. At-Tarabi antara sejarawan awal selepas Hijrah yang membe ri perhatian terhadap kebenaran sejarah. . Sekiranya sejarawan tidak memandang sesuatu sumber itu dengan kr itis. Melalui usaha beliaulah sejarah telah menjadi suatu disiplin ilmu moden setanding dengan ilmu -ilmu lain pada abad ke-20. maka sejar awan akan cuba mencari bukti-bukti lain. Perlu ditegaskan penulisan laporan penyelidikan yang baik dan bermutu perlu melalui beberapa draf dan diulang sem ak serta dikemaskini setiap kali draf dibuat. Perancangan atau jadual kerja tersebut hendaklah selari dengan skop penyelidikan. Tabari mengikuti kaedah yang diamalkan oleh para muhadisun (pakar hadis) dalam mencapai sumber sejarah agar sejarah yang dihasilkan itu adalah sejarah yang benar benar jelas dan tepat faktanya. Sekiranya tanpa jadual kerja yang efisyen dan sempurna. Arba iyah Mohd Noor (2002). malah ianya tetap boleh diubahsuai mengikut keadaan semasa dan tempat. maka sejarawan itu belum lagi boleh dikategorikan sebagai sejarawan yang sebenar-benar sejarawan. Seperti yang telah dihuraikan. Jadual kerja yang rapi juga boleh membantu dari segi menjimatkan masa serta kos yang diperlukan. akan menatijahkan penulisan penyelidikan yang bermutu tinggi.

Ketiga Marco Polo tidak pernah membuat kenyataan tentang sahabat sahabat atau sesiapa yang ditemui s epanjang pelayaran ke negara China. Kedua. Kerasionalan dan kebenaran sesuatu sumber itu boleh diteliti bila dihubugkait kan dengan persoalan siapa. Ketepatan sesuatu sumber bukan sekadar yang telah dibincangkan di atas sahaja. Di samping itu pengorganisasian utama sesuatu penyelidikan pada kebiasaannya adalah disusun dalam bentuk kronologi atau tajuk. adalah menjadi kewajipan penyelidik untuk menulis berdasarkan kebenaran serta ketepatan fakta dan membuat penghuraian yang tepat tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Marco Polo seorang pelayar berbangsa Itali telah tiba di negara China sekitar tahun 1271 . Kebanyakan tajuk-tajuk dalam penyelidikan sejarah akan disu sun dalam bentuk kronologi atau susunan topik mengikut perkembangan masa. kita akan dapat melihat wujud perbezaan dari segi pendekatan. dokumen atau artifak dan sebagainya. Menulis laporan penyelidikan sejarah bukanlah sesuatu yang mudah seperti penulisan kreatif yang lain. matlamat. Bagi menjadikan ia bermutu tinggi. kandun gan sumber yang ditulis itu mestilah diuji terlebih dahulu untuk mengetahui kaitannya dengan fakta -fakta primer yang diketahui. 2. kenyataan Arnold Toynbee. bila dan di mana . Dalam hal kritikan dalaman ini sewajarnya sejarawan mengambil kira beberapa perkara penting sebelum memb uat penyelidikan rapi. Penyelidik yang bertanggungjawab akan melahirkan penulisan yang berwibawa dan dapat diterima sebagai sesuatu yang bermutu tinggi. Penyelidik perlu menyedari akan integriti yang diwajib kan. Selain itu. Toynbee juga menyebut Marco Polo akan singgah di istana Kublai Khan setibanya di China. disusun dan diinterpretasi dan mengelakkan unsur -unsur personaliti. Keempat. maka sumber itu tidak wajar dijadikan sumber rujukan sejarah. Umpamanya. Persoalan siapa berkait dengan diri penulis (subjek) sesuatu karya sejarah itu. penggunaan bahasa juga sentiasa berubah-ubah dari satu zaman ke satu zaman yang lain. Ji ka kita dapati penulis tersebut seorang pemerintah. ketua atau seorang sejarawan pada zaman yang sama serta mereka pernah tinggal di tempat atau negara yang sama. kenyataan tersebut dianggap tidak benar oleh sejarawan moden atas beberapa alasan yang agak rasional. Dengan mengetahui latar belakang penulis. Sejarawan boleh meminta pertolongan daripada pakar dalam bidang teknikal untuk memeriksa bahan yang digunakan pada masa pengeluaran dokumen tersebut.7 Melaporkan hasilan Setelah berjaya mengumpul segala sumber yang diperolehi sama ada secara tradisi iaitu melalui pemerhatian. Marco Polo gagal membuat kenyataan tentang budaya makan China dengan menggunakan penyepit. Seterusnya. bertanggungjawab terhadap bukti yang dipilih. Mereka memerlukan ahli filiologi untuk menentukan atau meni lai gaya bahasa daripada teks yang digunakan. maka langkah seterusnya penyelidik menghasilkan penulisan sejarah bagi sesuatu yang diselidiknya. penyelidik yang berwibawa akan mengelakkan kelemahan dalam . temubual atau bahan sejarah seperti teks. Contohnya bahasa yang ditulis lima atau enam abad yang lampau tentu amat berbeza berbanding dengan bahasa yang digunakan pada hari ini. dokumen-dokumen yang diperolehi mungkin berhubung dengan tanda-tanda tertentu. Namun kini. Contohnya.1295 melalui Laut Hitam dan Istambul. Antaranya. niat serta fikirannya itu sama ada sejarawan itu prejudis atau mudah terpengaruh dengan fakta -fakta lain atau menulis berdasarkan fakta sejarah yang benar atau pun tidak. Kedua. tradisi mengikat kaki atau teh sebagai minuman kegemaran orang China. Sebagai ahli sejarah yang terlatih. Maka akan wujudlah bias dalam pentafsiran idea yang sedia ada. serta idea menereusi kaca mata mereka sendiri. Mereka akan menulis mengikut konsep. Sekiranya bercanggah. Ia memerlukan perancangan yang teliti serta menulis dalam satu kerangka yang boleh disemak dan dinilai. tiada satu rekod pun kedatangan Marco Polo ke China. Walaupun dikatakan sumber itu mungkin mempunyai ke benaran serta kesahihan dari sudut kritikan luaran. mereka akan mengesan semula siapakah yang mengeluarkan sesuatu sumber tersebut. maka kita boleh mengetahui sama ada fakta yang diberikan itu benar ataupun salah. penyelidik meneruskan penyelidikan dengan kritikan luaran untuk memastikan kebenaran sumber serta kritikan dalaman untuk menentukan ketepatan serta kerasionalannya. Pertama. iaitu memahami bahasa. sejarawan yang menggunakan sumber dokumen tulisan tangan memerlukan satu kajian khusus untuk membuat keputusan sama ada sesuatu skrip itu benar dari segi masa dan tempatnya. Terdapat beberapa sumber dan fakta sejarah yang kurang kerasionalannya telah mula dipertikai oleh beberapa sejarawan lain. tepai jika kandungannya diragui ketepatan serta kerasionalannya. penyelidik sedaya upaya akan meminimakan campur tangan pandangannya dalam sesuatu cerita. Dari segi penulisan pula. pemalsuan dapat diketahui. keterangan dan tafsiran.menyenaraikan empat langkah-langkah yang boleh dilakukan sekiranya berlaku keraguan. tiada satu pun kenyataan dalam rekod China tentang kedatangannya ke istana Kublai Khai sebagai tetamu sepanjang ketibaannya di sana. maksud tulisan penulis dan mengetahui akan ragam.

Dalam bidang sejarah monograf merujuk kepada penerbitan sesuatu penyelidikan mengenai sesuatu kejadian atau peristiwa atau seseorang tokoh. analisis interpretasi data. jelas dan disampaikan dalam gaya yang menarik. penulisan yang berkesan perlu tepat. Oleh itu. Buku mestilah mempunyai tahap ilmiah yang tinggi. membuat kritikan luaran dan dalaman terhadap sumber yang diperolehi dan seumpamanya. mengandungi sumber rujukan yang lengkap serta membuat perbincangan mengenai sesuatu tajuk. Kerumitan juga disebabkan kuasa pengawasan penyelidik ke atas sampel adalah terbatas memandangkan pembolehubah bebas berada di luar jangkauan penyelidik dalam melakukan penilaian dan interpretasi. Di samping mematuhi langkah-langkah tersebut faktor etika dalam penyelidikan juga tidak boleh dipandang enteng oleh para penyelidik supaya hasil penyelidikan yang dihasilkan bersih dan tulen tanpa sebarang campur tangan penyelidik. tiada had maksimum jumla h halaman bagi penerbitan bagi sesebuah buku kerana ia bergantung kepada matlamat penulisan seseorang penulis. Contohnya jika ia memerlukan penjelasan. Biasanya monograf merupakan hasil kerja yang terperinci. Ketiga -tiga penulisan tersebut tidak mempunyai perbezaan dari segi kaedah. perhatian utama harus ditumpukan untuk mengemukakan bukti-bukti jelas. g olongan pembaca kepada penulisan sejarah adalah golongan terpelajar yang berminat dengan disiplin ini. pemilihan perkataan dan lain -lain yang berkaitan. Draf pertama biasanya panjang dan ianya akan melalui proses pemotongan dan pengeditan ayat. gaya penyampaian dan rujukan sumber. Seperti dinukilkan. bahasa dan ejaan akan mengurangkan minat pembaca untuk membaca laporan penyelidikan tersebut. Penulisan sejarah memerlukan kerja yang bersungguh-sungguh dengan memaksa diri untuk memulakan tanpa mengira minat atau inspirasi. Biasanya diterbitkan sekali sahaja dengan jumlah cetakan yan g terhad.pembinaan ayat dan perenggan. Sesuatu penulisan perlu mengemukakan bukti dan alasan yang ditunjukkan di dalam nota kaki. rumusan hipotesis yang perlu diuji. Penulisan laporan sewajarnya menggunakan bahasa yang mudah difahami dan ayat yang dibina biasanya pendek dan jelas. elakkan kesilapan-kesilapan kecil yang akan mengganggu konsentrasi pembaca. nahu. seperti pendefinisian masalah. Namun. minimumnya 5 bab dan juga mengandungi bibliografi serta indeks di bahagian akhir penulisan dan biasanya boleh dicetak atau diterbitkan berulang kali. perbezaan utama adalah dari segi saiz atau panjang sesuatu penulisan itu. kaedah cut and paste kadang kala digunakan bagi menjimatkan masa. kebiasaannya diterbitkan melalui jurnal ata u makalah. pengumpulan data yang sistematik. syabas kita ucapkan kepada sejarawan -sejarawan yang sentiasa bertungkus-lumus membuat penyelidikan demi penyelidikan yang menjadi bahan rujukan masyarakat. penyelidikan yang baik mesti melalui langkah -langkah yang telah ditetapkan secara umum oleh sejarawan terdahulu. menggali fakta -fakta serta menyusun dan menghuraikan hubungan atau kesimpulan berkaitan peristiwa masa lampau. Penulisan laporan yang berkesan hanya akan tercapai jika penulisan itu dapat difahami oleh para pembaca tidak kira latar belakang pekerjaan mereka. Panjang artikel pada kebiasaannya adalah sekitar 10 000 perkataan atau ditulis sekitar 20 halaman dengan langkau dua. kebiasaannya melalui dua atau lebih draf. Hasil penulisan sejarah yang baik. Penerbitan jurnal adalah dalam bentuk berkala atau tahunan. interpretasi jelas harus diberikan. Menurut Abdul Rahman Abdullah (1994). dokumentasi terhadap tajuk yang terhad atau mengenai seseorang. Penulisan sejarah adalah menekankan terhadap sumber dan pembuktian. Artikel merupakan sebuah penulisan ilmiah yang pendek. monograf atau buku. Sedangkan buku pula adalah merupakan satu penulisan yang dihasilkan daripada penyelidikan dan buah fikiran seseorang penyelidik mengenai sesuatu tajuk. berkeupayaan dalam penyaringan. Buku mengandungi beberapa bab. Tidak kurang pentingnya juga ialah bentuk penulisan laporan tersebut dikemukakan sama ada dalam bentuk artikel. Semasa menyemak draf. 3. Hakikatnya matlamat utama penulisan sejarah adalah untuk menyampaikan hasil penyelidikan dalam bentuk yang paling berkesan.0 Kesimpulan Penyelidikan sejarah merupakan satu bentuk penyelidikan yang ru mit kerana penyelidikan sejarah adalah untuk mempelajari. Ia merupakan hasil kajian yang tidak terlalu panjang tetapi mempunyai cukup maklumat. ahli-ahli sejarah bersetuju bahawa penulisan sejarah perlu memberikan perhatian terhadap memperkembangkan penjelasan. ejaan. logik dan konsisten dalam perbahasan adalah merupakan kualiti yang menyumbang kepada penulisan laporan yang berkesan. . tanda bacaan. Penyelidik perlu sedari. Dalam semua peringkat draf. Bagaimanapun. Ia diterbitkan dalam bentuk buku dengan mempunyai halaman yang tebal. Oleh itu kesalahan -kesalahan remeh dari segi nahu. Sementara monograf merupakan terbitan ilmiah dalam bentuk tidak bersiri atau berkala mengenai sesuatu tajuk tertentu atau tajuk yang berkaitan ditulis secara perseorangan.

buluh. contohnya dalam bidang perindustrian. Untuk itu saya nyatakan antara beberapa contohnya ialah dokumen. Kita boleh merujuk situasi ini dalam sesebuah perusahaan. Merujuk kepada sumber primer ianya merupakan sumber tulen atau asli yang belum mengalami proses penafsiran dan pengolahan. pembuatan dan lain semuanya memerlukan sumber barulah perusahaan itu boleh dijalankan. diukir pada kayu. Seperti yang kita sedia maklum. tanduk. sumber merupakan sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai punca kepada lahirnya sesuatu pemikiran atau penulisan dalam sejarah. Dalam bidang penulisan sejarah sumber merupakan satu perkara yang sangat penting kerana melalui sumberlah kita mendapat maklumat atau fakta yang diperlukan bagi menyokong kebenaran sejarah yang dihasilkan atau ditulis. maksudnya ianya adalah sumber yang asal. dipahat seperti yang terdapat pada batu bersurat atau prasasti. buku atau tesis iaitu bahan yang telah diolah.2. Walau bagaimanapun ingin saya tekankan di sini bahawa setiap sumber atau fakta yang digunakan atau diperolehi mestu diuji terlebih dahulu bagi membuktikan kesahihannya sebelum sumber itu disahkan sebagai benar kerana terdapat sumber yang palsu. kita memang tidak boleh lari daripada menyatakan bahawa sumber ialah perkara asas dalam penulisan sejarah. kepingan logam dan sebagainya.0 SEBAB-SEBAB SUMBER SEJARAH PERLU DIUJI UNTUK KESAHIHANNYA . Jika ianya dikatakan sebagai sumber semestinya di dalam sumber itu akan wujudnya fakta iaitu pernyataan tentang kejadian yang berlaku sama ada dalam akhbar atau sumber-sumber lain yang menjadi perkara pokok sejarah dan ia bersifat tetap. perpustakaan. terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang apakah dimaksudkan sebagai sumber dalam sejarah?. muzium. Fakta dan sumber adalah saling berkait rapat kerana daripada sumber lahirnya fakta. perkilangan. istana dan sebagainya. daun. Bahan-bahan ini boleh digunakan untuk tujuan penyelidikan. catatan atau laporan harian dan diari. apa yang dikatakan sebagai sumber sekunder adalah seperti tulisan atau buku yang ditulis oleh sejarawan tentang seseorang tokoh atau sesuatu peristiwa berlandaskan sumber primer misalnya surat khabar. tulang. Harus diingat bahawa sumber sejarah wujud dalam berbagai bentuk sama ada ada sumber yang ditulis pada kertas.0 Seterusnya. surat.0 Sebelum saya menjawab soalan tugasan ini dengan lebih mendalam lagi. Bercakap tentang sumber. 4. sumber terbahagi kepada dua bahagian iaitu sumber pertama atau dikenali sebagai sumber primer dan sumber kedua atau sumber sekunder. Merujuk kepada sumber seterusnya pula iaitu sumber sekunder. 5. Melalui buku yang saya baca juga menjelaskan bahawa sumber dikatakan sebagai sekumpulan bahan yang tersimpan di arkib.0 PENGENALAN 3.

pengisahan dan penyusunan semula. peristiwa pernah berlaku di Eropah apabila dokumen µDonation of Constantine¶ yang digunakan sebelum pertengahan kurun ke-15 untuk mengukuhkan satu teori pihak gereja yang menurut Paus agama Katolik mempunyai hak terhadap tanah di Eropah telah dibuktikan palsu oleh Lorenzo Valla yang telah menggambarkan bahawa tuntutan Paus juga adalah palsu atau tidak benar. Oleh yang demikianlah menyebabkan penceritaan semula peristiwa sejarah memerlukan pengolahan.0 Manakala sebab seterusnya ialah bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya penulisan dan penafsiran tidak berasas atau mengikut kemahuan sendiri oleh ahli sejarah.0 Sebelum saya masuk kepada langkah-langkah yang diambil oleh ahli sejarah dalam memastikan kesahihan sumber yang digunakan dalam kajian mereka saya terlebih dahulu hendak menerangkan tentang sebab-sebab sumber sejarah perlu diuji kesahihanya.0 Merujuk kepada sebab seterusnya. Sekiranya aspek-aspek ini diabaikan maka hasilnya nanti membuatkan pembaca atau generasi akan datang keliru dan kerana itulah fakta sejarah perlu diuji terlebih dahulu sebelum digunakan di dalam penulisan sejarah. penjelasan. Antara beberapa sebabnya mengapa sumber sejarah perlu diuji adalah untuk memastiakn kesahihannya seterusnya memastikan kebenaran fakta yang digunakan dalam penulisan sejarah. Situasai ini berlaku agar tidak wujud fakta yang ditokok tambah seperti mencampur adukkan fakta sejarah dengan cerita fiksyen atau rekaan mahupun dongeng untuk mengagung-agungkan seseorang tokoh. Misalnnya. 8. Oleh itu. Daripada peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya menguji terlebih dahulu sumber dan fakta yang diperolehi supaya tidak terjadi peristiwa yang sebaliknya. Untuk makluman sejarah bukanlah ilmu falsafah yang membenarkan sejarawan menerima kebenaran berdasarkan penghujahan mental . 7. namun begitu fakta sejarah tidak pernah muncul dalam situasi yang murni kerana sentiasa dihiasi berdasarkan pemikiran si pencatat itu. Kenapa? Sebabnya adalah bagi menghasilkan penulisan yang mempunyai fakta yang benar-benar sahih dan diterima umum. menurut Ranke penulisan sejarah sebenarnya adalah menceritakan semula peristiwa sejarah seperti yang sebenarnya berlaku. individu atau pihak-pihak tertentu. sama ada untuk mendapatkan kedudukan.6. hak milik mahupun tujuan lain yang tidak mustahil boleh menjatuhkan kerajaan. Keadaan ini perlu dielakan jika penulisan itu mengikut langkah yang betul. proses menguji kesahihan ini penting bagi mengelakkan lahirnya golongan tertentu yang memberi bukti palsu untuk mempengaruhi penulisan ahli sejarah. Sekiranya terdapat sumber sejarah yang dikemukakan oleh mana-mana pengkaji. ahli sejarah haruslah terlebih dahulu mengenalpasti atau menentukan kesahihannya. Kenapa? Ini bertujuan untuk mengelakkan sumber yang diketengahkan itu telah ditokok tambah atau palsu bagi kepentingan pihak tertentu.

sesuatu sumber itu perlu dikaji kesahihannya terlebih dahulu sebelum diguna pakai. pengadilan moral ditekankan oleh setiap ahli sejarawan supaya sikap ini tidak terjadi. pihak British diagungkan oleh ahli sejarawan kerana mengebom kuasa yang berkuasa di Asia Tenggara demi keamanan dunia. Kebanyakkan hal ini terjadi disebabkan oleh sikap penulis itu sendiri yang terlalu ingin mengagungkan bangsa. agama dan negaranya sendiri. memastikan sumber itu sahih juga penting dalam memastikan kesahihan fakta kerana terdapat penulisan atau sumber yang dihasilkan oleh sejarawan dahulu adalah bersifat mengagungkan sesetengah pihak sama ada raja dan sebaliknya. Oleh yang demikian sejarah yang dihasilkan mengandungi bermacam-macam unsure yang lebih bercorak saster sejarah.British telah mengebom bandar tersebut tanpa mempedulikan nyawa-nyawa yang tidak berdosa. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sikap Tun Seri Lanang iaitu sejarawan Melayu yang membaiki kandungan Sulalatus Salatin berdasarkan perintah sultan walaupun menerima tugas tersebut dengan perasaan yang berat. Padahal kedua-pihak saling berebut kuasa di Asia Tenggara dan bagi melumpuhkan kuasa Jepun. sejarawan juga bebas untuk membuat tafsirannya sendiri terhadap sesuatu peristiwa asalkan tafsirannya mempunyai sumber-sumber kajian yang mencukupi bagi mengukuhkan dan membenarkan penafsirannya. sastera dan politik akan tetapi. 9. Jika hal ini terjadi.0 Selain itu. namun mereka terpaksa akur terhadap titah perintah raja. Sekiranya kita merujuk sumber tersebut menggunakan berkemungkinan besar kita mendapat sumber palsu yang ditokok tambah oleh penulis berlandaskan kehendak pemerintah masa itu. 11. Walaupun seseorang sejarawan itu mempunyai kesedaran terhadap kepentingan sejarah itu ditulis. penulisan yang ditulis secara berat sebelah akan memburukkan sebelah pihak walaupun pihak tersebut tidak bersalah. ia untuk mengelakkan penulisan yang bersifat berat sebelah iaitu penulisan yang ditulis bertentangan dengan kejadian atau peristiwa yang asal berlaku. hasil karya sejarah itu bukan hasil karya sejarah tetapi boleh diklasifikasikan sebagai hasil karya falsafah. emosi dan imaginasi seseorang dalam menyuarakan kebenaran. Sekiranya sejarawan tidak jujur dalam pengkajian yang dilakukannya. pemikiran. 10. Oleh sebab itu. Hal ini dapat dilihat berdasarkan contoh iaitu peristiwa pengeboman Bandar Hiroshima dan Nagasaki di Jepun oleh British. sentiment.0 LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL OLEH AHLI SEJARAH UNTUK MEMASTIKAN KESAHIHAN SUMBER .0 Selain itu.yang logik sahaja tanpa perlu merujuk kepada bahan-bahan bukti yang sahih dan sejarah berbeza dengan ilmu kesusasteraan yang memberi kebebasan yang luas kepada akal. Oleh sebab itu.

ujian bahasa.0 Kesahihan atau sahih? Perkara ini adalah penting bagi sejarawan kerana sebelum sumber sejarah itu diterima umum mereka hendaklah membuktikan kesahihanya. Sebagai contoh ialah kertas yang digunakan tidak sama mengikut jenis yang berlain mengikut peredaran zaman.dakwat dan cop yang digunakan mengikut peredaran zaman. Memastikan kesahihan sesuatu sumber penting untuk mendapatkan sesuatu sumber yang asli. Antara langkah yang perlu diambil oleh ahli sejarawan adalah menggunakan dua langkah iaitu iaitu kritikan luaran dan kritikan dalaman. Pada pandangan mata kasar. kertas masa kini dengan masa dahulu sama saja tetapi dengan menjalankan ujian kimia kita dapat mengetahui umur kertas yang digunakan. rasional dan logik. Sumber yang telah diuji kebenaran atau kesahihannya barulah dikira sebaga sejarah berbeza dengan dengan penulisan sastera yang kreatif. Dalam proses ini.0 14. Kaedah ini penting kerana seperti yang kita sedia maklum dakwat yang digunakan iaitu dakwat masa kini berlainan dengan masa lampau kerana proses dan bahan pembuatan yang berlainan. . maka sejarawan tersebut belum lagi dikira sebagai sejarawan. Dengan merujuk kepada kritikan luaran ianya memerlukan kepakaran luar daripada bidang ahli sejarah seperti kepakaran ahli kimia dan ahli bahasa. Sekiranya sesuatu sumber itu diterima secara bulat-bulat maka masyarakat tidak akan dapat menerima hakikat sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku itu sama ada benar ataupun tidak sebagaimana yang berlaku pada karya ³Sejarah Melayu´. Langkah yang pertama adalah menjalankan ujian kimia bagi menentukan umur sebenar sesebuah dokumen atau sumber yang diperolehi. Manakala dalam kritikan dalaman pula adalah perlu bagi sejarawan memastikan kandungan itu benar. Sesebuah penulisan sejarah oleh sejarawan hendaklah menggunakan sumber dan fakta serta melahirkan pandangan kritis. Langkah kedua adalah penafsiran sumber berlandaskan lunas-lunas kerasionalan. 13. ujian tulisan tangan dan melalui bahan-bahan yang digunakan dalam sumber tersebut. Kritikan luaran yang diambil ialah dengan menjalankan ujian kimia. yulen dan fakta yang betul.12. memastikan latar belakang saksi kemudian harus bijak menangani masalah kewujudan bukti yang terang-terangan bercanggah dan langkah yang terakhir adalah memastikan situasi seseorang yang menyampaikan bukti. Ujian ini hendaklah dilakukan oleh pakar kimia kerana hal ini diluar bidang kuasa sejarawan dan sumber tersebut akan dihantarkan ke makmal kimia terlebih dahulu. Sejarawan yang tidak mematuhi syarat itu dan mereka tidak mengkritik sumber itu dengan kritis.0 KRITIKAN LUARAN Melalui kritikan luaran yang hendak dilakukan ialah keatas sifat fizikal sumber tersebut. ujian yang dijalankan ialah memerhatikan keadaan kertas.

Ujian bahasa ini perlu dilakukan kerana setiap gaya bahasa sentiasa berubah dari sudut nahu. tanda baca dan sebagainya. Sebagai contohnya ialah G. Selain itu juga kita dapat melihat karya ³Sulalatus Salatin´ melalui penggunaa ayat-ayat dalam bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat dahulu berbeza dengan masa kini. struktur ayat. sejarawan memerlukan kerjasama ahli fisologi untuk menentukan atau menilaikan gaya dan bahasa daripada teks atau sumber yang digunakan. Rasionalnya adalah supaya dapat ditentukan sesuatu sumber itu sama ada palsu ataupun tidak. kertas wujud pada tahun 1150 .0 Walau bagaimanapun. Seperti yang kita sedia maklum. Hal ini hanya akan dilakukan keatas sumber atau teks yang ditulis tangan bukannya yang ditaip atau dicetak. Jadi. Ujian ini juga memerlukan kepakaran dari luar bidang sejarah dan ini memerlukan kerjasama daripada ahli paleografi kerana mereka pakar dalam bidang ini. Kebayakkan sumber atau teks yang ditulis dengan tulisan tangan kerana pada waktu tersebut tidak lagi mempunyai mesin taip atau komputer. istilah. 16. Apabila ujian dijalankan dengan membandingkan tulisan di dalam dokumen lain yang ditulis Hitler sendiri didapati tulisan di dalam buku tersebut berbeza dengan tulisan tersebut.J. kesahihan atau keasliaan yang digunakan dalam bahasa dapat diketahui. Garraghan mengatakan bahawa ³tulisan tangan adalah mempunyai satu ciri yang tersendiri´ kerana setiap tulisan tangan penulis sumber atau teks tersebut berbeza-beza dengan tulisan tangan orang lain. Ujian ini amat mudah dilakukan kerana sebarang pemalsuan akan dapat dikesan oleh para pengkaji jika bahan yang digunakan tidak wujud ketika dokumen atau sumber tersebut dihasilkan.15. sejarawan juga perlu menguji bahan-bahan yang digunakan dalam mencatat sumber tersebut melalui orang-orang yang pakar dalam bidang ini. 17.0 Langkah yang perlu diambil oleh sejarawan lagi ialah dengan menjalankan ujian bahasa terhadap sumber tersebut. ejaan.0 Selain daripada menguji bahasa yang digunakan. Pemalsuan tulisan tangan telah berlaku pada masa kini iaitu kes pemalsuan Buku Harian Hitler oleh seseorang yang mempunyai kepentingan yang tersendiri. Apabila kita menggunakan orang yang pakar dalam bidang ini. Keadaan ini juga sama dalam bahasa Melayu kerana pada waktu dahulu terdapat abjab rumi yang menpunyai tanda dan bunyi yang berbeza tetapi pada masa ini sudah tidak terdapat abjab yang bertanda. Akhirnya kajian semula itu telah membongkar pemalsuan buku tersebut yang pada mulanya menggegarkan masyarakat dunia. ahli sejarawan juga akan menjalankan ujian keatas tulisan tangan yang digunakan. untuk menjalankan ujian ini. Kes pemalsuan Buku Harian Hitler ini dapat dibongkarkan apabila ada ahli sejarah yang sangsi terhadap buku tersebut dan meminta ahli paleografi membandingkan tulisan tersebut. Garraghan mengatakan bahawa gaya tulisan Latin oleh Livy yang bertarikh pada abab pertama tidaklah sama dengan gaya tulisan Latin Einhard pada abad yang ke-9.

Kritikan dalaman merangkumi banyak aspek seperti aspek kandungan itu benar atau tidak.0 Ahli sejarah akan melakukan kritikan dalaman dengan membuat penafsiran sumber berlandaskan lunas- lunas kerasionalan. Hal ini bagi memastikan sesuatu sumber yang diterima itu bebas daripada unsur-unsur mitos. Keadaan yang cuba dielakkan ialah wujudnya unsure sastera seperti teks pada masa dahulu banyak mengandungi mitos.0 KRITIKAN DALAMAN Kritikan dalaman juga penting di dalam kajian sesuatu sumber sejarah untuk menentukan kebenarnnya dan kerasionalannya tentang sesuatu isi kandungan sesuatu sumber sejarah tersebut. Setiap tindakan yang dikaji itu boleh ditafsir secara rasional dengan keterangan yang diberikan oleh si pelaku atau saksi. lagenda dan ghaib bagi mengangkat martabat seseorang tokoh atau menyedapkan jalan cerita. Hal ini kerana Gottschalk sendiri menyatakan bahawa wujudnya ³saksi-saksi yang berkepentingan´ seperti pegawai-pegawai dari sesebuah jabatan kerajaan ataupun sesebuah parti politik atau badan agama dan sebagainya yang cuba mempengaruhi sejarawan. Walaupun dikatakan sumber itu mungkin asli dari segi kritikan luaran. Ahli sejarah perlu berhati-hati dengan keterangan yang . Sebagai contoh pemalsuan yang dilakukan ialah pemalsuan Buku Harian Hitler terbongkar apabila benang-benang yang digunakan untuk menjilid buku tersebut hanya wujud selepas kematian Hitler. Ketika itu.0 19. Sebagai contohnya ialah Thucydides ketika menulis karyanya tentang Perang Poloponessia telah menolak cerita-cerita yang berunsurkan mitos misalnya yang menyatakan wabak penyakit pes yang menyerang negeri Athens adalah berpunca daripada tindakan tuhan semata-mata.M. Kritikan dalaman dilakukan oleh ahli sejarawan sendiri tanpa memerlukan kerjasama daripada ahli bidang lain tidak seperti kritikan luaran. ahli sejarawan perlulah mengkaji setiap peristiwa itu dengan fikiran yang rasional supaya fakta yang diterima tidak palsu atau rekaan semata-mata. logik dan banyak lagi. ahli sejarawan berhak menolak sebarang sumber yang dipercayai menyelitkan unsur-unsur tersebut yang sekaligus melanggar peraturan lunas-lunas kerasionalan pemikiran. tetapi jika kandungannya tidak munasabah maka sumber itu tidak wajar dijadikan sumber rujukan sejarah. kerasionalan.0 Di samping itu juga. 20. 21. lagenda atau ghaib. Jadi. jika terdapat sumber atau dokumen yang ditulis sebelum tahun 1150 T. kebanyakkan sumber atau dokumen ditulis hanya pada kulit kambing sebagai pengganti kepada kertas. Ini menunjukkan buku tersebut diwujudkan selepas kematiannya menyebabkan sama sekali buku itu adalah bukan buku harian yang ditulis oleh Hitler sendiri. 18. Jadi.T. sejarawan juga perlu memastikan terlebih dahulu tentang latar belakang saksi.M maka sumber atau dokumen tersebut adalah palsu.

ahli sejarah juga perlu bijak dalam menanggani masalah kewujudan bukti yang terang-terangan bercanggah dengan apa yang diketahui. didapati beberapa orang saksi telah didapati bersalah kerana memberi keterangan palsu dan akhirnya dipenjarakan. 22. selepas tamatnya perbicaraan tersebut. Biasanya ahli sejarah akan menolak bukti yang bercanggah dengan fakta yang sedia ada tetapi jika terdapat bukti yang baru diketahui itu benar-benar sahih barulah ahli sejarah akan membuat keputusan untuk menerima bukti berkenaan. ahli sejarah juga perlu melihat situasi seseorang saksi menyampaikan bukti iaitu penyediaan bukti-bukti kadang-kadang berlaku dalam keadaan yang agak luar biasa. ahli sejarah bukan sahaja perlu memilih bukti yang diterima atau ditolak tetapi harus mencari jalan tengah diantara bukti yang bercanggah ataupun menggantungkan keputusannya. pengakuan orang dalam tahanan dan lain-lain lagi.0 Akan tetapi. Luar biasa bermaksud penyediaan bukti biasanya dalam jangka masa yang panjang.0 Selain daripada itu. Kesangsian tentang bukti ini juga berpunca daripada keupayaan saksi-saksi untuk memaparkan dengan jujur peristiwaperistiwa yang sudah lama berlalu itu dan ahli sejarah perlulah bijak mengesan kejujuran dan kelayakan saksi itu. 23. Terdapat kesangsian tentang bukti-bukti yang disampaikan oleh saksi kerana sesuatu peristiwa yang ingin disamapaikan telah lama berlaku. Selain itu. Walau bagaimanapun. Saksi ini telah memberikan keterangan di mahkamah dan telah menyalahkan pihak lawan mereka kerana bertanggungjawab dalam kejadian yang berlaku. nama saksi tidak didedahkan oleh sebab-sebab tertentu.diberikan oleh saksi-saksi tersebut kerana kecenderungan mereka untuk mempertahankan pihak yang diwakili mereka.terdapat ahli sejarah yang mempunyai pendirian yang berbeza tentang perkara ini iaitu Voltaire menyatakan ahli sejarah harus menggantungkan pengadilan sekiranya wujudnya bukti yang bercanggah manakala Marc Bloch menyatakan ahli sejarah perlu membuat keputusan bukti yang diterima atau ditolak berdasarkan ketetapan fakta yang sedia ada. Contoh yang paling jelas adalah rusuhan kaum di Bandar Salem pada tahun 1882 yang mempunyai saksi-saksi yang berkepentingan seperti yang dikatakan oleh Gottschalk. Perkara sebegini perlu dperiksa dengan teliti oleh ahli sejarah sebelum mengambil sebarang fakta atau sumber dalam penulisan mereka supaya tidak berlaku kekeliruan kepada generai akan datang. Kita boleh mengambil contoh daripada pengakuan yang dibuat oleh orang-orang dalam tahanan kerana boleh menimbulkan keraguan sama ada pengakuan tersebut diperolehi secara sukarela atau paksaan . Jika keterangan palsu oleh saksi tersebut tidak bongkar dan jika ahli sejarah tidak memastikan terlebih dahulu latar belakang saksi maka penulisan sejarah adalah palsu dan memberi kesan negatif kepada pihak yang benar . maka ahli sejarah perlu bijak membuat keputusan tentang bukti yang harus diterima dan bukti mana yang harus ditolak. Melalui situasi begini.

. sekali lagi saya menegaskan di sini bahawa sejarawa perlu melalui langkah-langkah tertentu untuk memastikan sesuatu sumber itu sahih.0 25. Akhir sekali dalam tugasan ini. Hal ini menunjukkan ahli sejarah tidak boleh menerima bulat-bulat apa yang disampaikan oleh saksi-saksi sesuatu peristiwa tetapa ahli sejarah hendaklah menilai atau mengkaji terlebih dahulu keterangan tersebut supaya keterangan yang dibuat bukanlah palsu. Kesannya sejarawan pada masa akan datang dianggap menulis sejarah kerana kewangan semata-mata bukannya kerana sifat sejarawan itu sendiri. 24.kerana tentu sukar bagi seseorang itu untuk mendedahkan kesalahan yang dilakukannya sendiri. Dari isi yang saya nyatakan dalam tugasan ini. Kenapa? tujuannya ialah supaya penulisan itu tidak mengandungi unsur palsu yang menyebabkan sejarawan pada masa hadapan mengulangi masalah yang sama.0 KESIMPULAN Kesimpulannya di sini. ahli sejarah atau sejarawan adalah wajib menjalankan ujian atau mengalisis terlebih dahulu sumber diperlukan bagi membuat sesuatu penulisan sejarah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan sumber itu sahih dan diterima umum. Oleh yang demikia sejarawan hendaklah membuat kajian atau analisis terperinci yang merangkumi pelbagai aspek kritikan iaitu kritikan luaran dan dalaman. sumber-sumber sejarah yang diperolehi hendaklah diuji terlebih dahulu bagi menentukan kesahihan atau keaslian sumbernya.

meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan . terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah d apat dikemukakan sebagai berikut: 1. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. Maka dari itu. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. kendati tidak sama persis. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. Dengan dasar pemikiran ini. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. J. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. ahli sejarah G.Banyak orang yang menBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´.

dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. 1. dan rekaman suatu kejadian. 2. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumbersumber sejarah yang dapat ditemukan. naskah perjanjian. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). juga penting untuk memperoleh inspirasi dan sem angat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. dokumen-dokumen.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). Misalnya. Dalam penulisan sejarah. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. arsip nasional.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah. Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa interSejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 3. Meskipun demikian.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. 4. Sumbe tertulis merupakan sumber r . Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). dokumen.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. Ditinjau dari wujudnya. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. arsip (sumber tertulis). keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. perpustakaan.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan.makna edukatif dari sejarah. b. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. naskah.

terutama bagi masyarakat pra -aksara. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah bukuilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. tombak. dan sebagainya). Fosil. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. tugu peringatan. Dengan dasar pemikiran ini.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. gerabah.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata yakni orang . sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. 2. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. ahli sejarah G. perhiasan. J. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. Diantaranya banyak yangBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studiBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang stBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah.sejarah yang paling baik. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. kendati . bangunan. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. manik-manik. c. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan.

terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. . Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Maka dari itu.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past).Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 3. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. 4. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah.tidak sama persis. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah. Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. 2. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. Meskipun demikian.

bangunan. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah bukuudi sejarah. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. dokumen-dokumen. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. naskah perjanjian.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). dan rekaman suatu kejadian. Fosil. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. dan sebagainya). gerabah. yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. 2. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. 1. dokumen. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. arsip nasional. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. tugu peringatan. perhiasan. tombak. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. b. c. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. arsip (sumber tertulis). Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. naskah. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih . Ditinjau dari wujudnya. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. manik-manik.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. terutama bagi masyarakat pra -aksara. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya.Dalam penulisan sejarah. perpustakaan. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. ahli sejarah G. J. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Misalnya.

. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah.masa lalu bagi manusia. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. 3. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. kendati tidak sama persis. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. Maka dari itu.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah. Dengan dasar pemikiran ini.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. 2. masih diakui adan ya unsur-unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan.

yakni orang . terutama bagi masyarakat pra -aksara. dan sebagainya). dokumen. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. Fosil. Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam penulisan sejarah.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. naskah perjanjian.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. arsip nasional. 1. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. perhiasan. c. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. b.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. tombak. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. Meskipun demikian. gerabah.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. Misalnya. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. manik-manik. dan rekaman suatu kejadian.4. naskah. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. bangunan. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. perpustakaan. Ditinjau dari wujudnya. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. dokumen-dokumen. arsip (sumber tertulis). tugu peringatan. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. 2.

Dengan dasar pemikiran ini. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. Bahwa hanya apabila kita . sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. ahli sejarah G. kendati tidak sama persis. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. J. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif.yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Maka dari itu. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adala sejarah. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah.

dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. pada masa lampau. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. arsip nasional. arsip (sumber tertulis). semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. perpustakaan. dokumen-dokumen. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. 3. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumbersumber sejarah yang dapat ditemukan. 1. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. naskah perjanjian. Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). 2. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan).Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara . arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. Dalam penulisan sejarah. Ditinjau dari wujudnya. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Meskipun demikian.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. 4.bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh.

dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. tugu peringatan. b. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku tangan kedua dari penulis sejarah lain.langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. dan rekaman suatu kejadian. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. gerabah. tombak. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. Fosil. 2. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. terutama bagi masyarakat pra-aksara.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. c. dokumen. Misalnya. ahli sejarah G. manik-manik. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa . naskah. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa artBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. J. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. perhiasan. dan sebagainya). alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. bangunan. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah.

Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). Maka dari itu. 3. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. 2.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. kendati tidak sama persis. Ini .Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah.khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semang at bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapa dikemukakan sebagai t berikut: 1. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. 4. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. Dengan dasar pemikiran ini. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau.

Meskipun demikian. 2. b. terutama bagi masyarakat pra -aksara. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. tombak. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. ahli sejarah G. bangunan. manik-manik. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. arsip nasional. arsip (sumber tertulis). Misalnya. dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau .Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pan dangan mata.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti.biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari Banyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Ditinjau dari wujudnya. Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dalam penulisan sejarah. yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. perhiasan. perpustakaan. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. gerabah. dan sebagainya). tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. 1.i masa lampau itu bagi manusia?´. dokumen. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. c. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. Fosil. dan rekaman suatu kejadian. dokumen-dokumen. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). naskah. J. tugu peringatan.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. naskah perjanjian. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku tangan kedua dari penulis sejarah lain.

meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. Maka dari itu. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lam pau. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. J. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. kendati tidak sama persis.lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. . Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. ahli sejarah G. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. Dengan dasar pemikiran ini. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah.

. dokumen-dokumen.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. naskah perjanjian. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. Meskipun demikian. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. 3. Misalnya.2.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. 1. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. perpustakaan. arsip nasional. Ditinjau dari wujudnya. 4. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. Dalam penulisan sejarah. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. arsip (sumber tertulis).

meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. tombak.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. c. yakni ora ng yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. perhiasan. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku tangan kedua dari penulis sejarah lain. bangunan. gerabah. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. Maka dari itu. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. manik-manik. 2. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. tugu peringatan. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. naskah. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. terutama bagi masyarakat pra -aksara.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang . dokumen. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemu kakan sebagai berikut: 1. dan rekaman suatu kejadian.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. dan sebagainya). Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. kendati tidak sama persis. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. Dengan dasar pemikiran ini. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. Fosil. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya.b.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. kita´.

Dalam penulisan sejarah. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. 3. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ditinjau dari wujudnya.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. perpustakaan. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah. 1.mempelajarinya. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. arsip nasional. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. Sumber primer ini . Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). Meskipun demikian. 2. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. 4.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia.

dan sebagainya).Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. dokumen. gerabah. Disamping berupa kesaksian da orang ri yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. dokumen-dokumen. 2. dan rekaman suatu kejadian. tugu peringatan. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. tombak. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku .Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. perhiasan. manik-manik. c. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. arsip (sumber tertulis). b. naskah. Misalnya. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. Fosil. terutama bagi masyarakat pra -aksara. naskah perjanjian. bangunan. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut.dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). alat-alat atau benda-benda budaya (kapak.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful