...

-

~t OOSll1JW\!t'AN

Gensligin Birieltiritesi

.q;:Kurtu.l~a 1113 kadar imkan kalnu_-isQ, ana gore' son. 'bi1" hamleY0 gir~li.men]n saati 'cally-or.:.,. (1) Bu bir niYBt~ tem:en.n;i ve'Ya 11i~birjnd8 dilvamlzm. ig'ti[~bal ve istik:amil,&t'im mYLn. ewe ehliye'ti ~)b:nadltl anlaiue;n parti! dernek v.e: ziiimrele.re lsma:!tlanan ok j~ ve 'UY~l ,die-gil. :r~Ul1',®:t]edmi-' zt kendisine 8,6':('.6 a.ya,r]audlgun.lZ ver.Umi$ bir kararm tfadestdrr, t~;t.e bn kar,a,;["ln l~J.gmda> ~ButUn ytiUan"r sokakh~f'll meydsu]art k..tt.Pl1a:~l bir ba.mled.e., tu..ta.cak. ve e?Jsld. ruhi

(traiik) nizamiru dtl.Jl"IDrulag- n edip yenisin! .ge,tmceK 'Va yeri.ne pSI'Qinle-yece,kbiI" dej'rnitli. d.aVlfMlij ve ,iahla.= ms, ,.~" . nn .hi;l.rel;;;0tinhl W d-egil ,±~ namind@j ~na~n.l!O rm gO-stet"Dl.'Bnm hazlI"hgl w,arai..k 'V0 kendim.iz4 ifa,cde·ye geQebilme ... nln dl:9 ~al"t1a.\rda;;, ·~uk stihip olunan i9 inlkl.nlarlll d~geI"lGneUr(lmes.iD.'e bath oldugunllIn ~'Illu,tlJl.,yia, gaJD.'CUgiD bir:l€<imest mese[emni ceijitli y.5nleriy.]~, ele' aJma.k i$t~yO.ruz,

Btrle.iMedJ.en. ba;[)sede'rk.~n b1rl~st.itici ~artlar.l ]lAzu .. Iamakta;n habarslz vel ~neye karril~, .IlDQinbirle!lIDlek?!i!O soru,Ji.al''Jlua. yeteri-noe a.Qlklama ge'tirmed.en, ,~~h$m.dla bh·le,H~ memanin. ~tla:nm ya'1a:tan da\-rr&nl~I' ger~klelimeyeook kuru b:~[' my,etirn. o:te,sindie bir .miD,a., ifa-de. etmez. Oyle.~ .,JTfrf'ldye,J'y,I, devie.t ·ehramll't ~ de:mJr ,a.Ue, d,emird.,(ID bir ella 'kaidesi uze'line.' otur~C-3'k VIe. aslJ. ondan SOIlTa inKllip ca:pmda, ya:pdma,81 d:il:~,fin.Ol~b.,:iJir iEil~' Udim a~cak yeui v~ dina:mik bit suhnr» 1(3) iyln g·e.ru;1tg-ln b:irleim,esi :me.seles~.~

III ,s.le ahr, bt5Jt5.D ;atJJ]s ve :zUmreJle.ri .Kendi km.dllerinl hesalb.a dawt eder:keB, ,gown:fin.de bUlundurulmlm1 gereken ,b,u:Jl1ls]au i~Rretllemek 'Vil1J k.U1ti!J.11a"cak lI,encil ~ 'b3ip;iJAbwm etrMlnda g'eI'Qe,kl~~t.irill.ebil~c.ek, Idlll11"WD\lD ~mdliden :lilldimi·, nt ha~r1ama.k ~:rund~y1Z.

ITAlian j~n b~ v.e. Al]ah .iQl,n Eliiik. m~fine' urgun p,kiJde, b~ nefret kutbu U~ 'ba~ mtllbabbet kll'tbuDiU t~~n €lItmB~ 4~ ~u.W"Una ,~8ilu SU1Ia.rak. bidjg,'jj~. be,lden.en nssUn vasrflaoru tems.U etme liyaka.t.in,e mU,p olmanm. sana1- SUll oeken, bunu tiktr 'Vie lij haltnde ,g6s:ternn. biit gen~l~ baik~ etr'fl~.flnd!a ,g,@!~k[e!jttrm,e geI'e!:,gim i·~-e·Uerse.k, mese]J9iy;e y,aJdaipl@ 6l~.t}.z1li~ m neadelentn g·a!.ye&i tJJ'i ~ inLkin olal'i.k bidifiJ§ebilmenin ~a.rtlIn ve btr tfirltl M~Ilma;ya.n 11llsuluRD:~zfi d,e be']irtmi§ oluruz,

Alla.h i~ln b'llgz V~ Allah i~m a$k ·o,l~sUyrue, bu oll~ye ya]nn davralllan "''8 ZIt ola:.nll.en i~t'lernek: H,~ .dUny2lt. g6TiUl:$"UnEi' day tDld1tl y.l a datU d43' hang! CIlu_n.ya. gOroifine netNt duydlug-lly]a maJ,uJn ,nili kdku:mu~u 'k:urumcfIl C.H~P., 1b.~, Befrnt ku~b\:lm\J_Zu ne.UrlJr. A'j;]ach,g~ ruh]a klUelerden bu I'M. adme. Jm:m.et edBbilece-k olardal".!. yati§t1nrn bir «k.uf'ilr IOCi\gJ!D dfizooiy.le· ~h~anu patti. art]K ~~Ddjs[yl,~ i~a.n~ maz, · ... da~ijnO_r ,gibI olan1a.l"tyla. sola saPJl'laktan batk,SlI ~ra bulama:ya.n!i> (~;)i nesU10ri d.o~rur.ik'fJin, ketru:U k~rtdlD1 yeB' nHtl'fU :ID19'Jl d,e sola ka:Pl .~a_kta. b111du. Onun (oIkiiiur IOC~l;1;> old.ugu UIUJ.tUlm.U$S& ''iri'le' komtini5~lel"tn h.elm, dng~ ma~annda, hem au.n..anla"ijm.~l~~d& sehep lo~dugu .gorijiJm,llyorsa" ·",biUnme]idir hi" 0111. d,a. yin¢. ona 'bajh te:rtip1srln. va bu :amd.a .fnS9;u keyHY'9·tm.l ~dellami~ o1m.e.Ls~nm netice:&id 1 r, 0 bir ~aD:a;Jl'elid1r.iJ' un

Ba~ m'ld:ulb~t ku t'bun.u tayin olt;rfisu ve pazarhblz j slAm e9afil He' n.~hiet kutbunmzdaktlere kMil ,o.~an]aI1n dnrumueu deger.leBdiri:rken, aynl zamanda ofilara.! ka'r,$i oJ.

• Hf~lk P~'rtjEi~n mAfias:m.Da. Zl.,t ,o'l~,-n~a~ On..;r, p,a;'fand..a\~' hk etmi$ elan V~ bUlla! ha'ljtt" oldusul11Jl, h'el'" fuooltai g6\300... :reD. M,S.P.~ 003 ~:I.'thln:n ~:t v1cda.n.W!']D s.B~iD!el OOI'C1im~[l[ 01- mara, yiikseltrnl$ ancak ,~b:h." .ihti'[iU '~.ddeJ ,~~pbe~in~, ,wit waJdarla. onleuilJED:in ::tu.hc~~iMsine 'teal!" ~tm,ey.~oaiij ruhWl mut1fitk~ hmcml ,i9l1maya, 'b~k~eaSl v~! bUl1Ull ba'ban~ Jie'ri'rmi kQ~a.ylC'a, bt:El~a~l, hal{ik$'t:m'H1· ('{') pe d~VI"Q,~?~, U'Lak V@' -enu a.kSl~'tUm.D. Byna I(gibil 'baZl :andJl'[~i~arl 'we' m;ii~terek 'b~g:llhk1a_1l'~" no'kwutditin, Adaill.(f~ ParUsi .. ,,'~ (8')1., CHP ve kmn,iinist'lerin OIDliiJirittdf3i ~k e-npl O:~~;l'Bk ~uklerl va b~p 'biroefi s;a"ldu~'Cb1da'r-l"" MHP .. ,. Bu, p~]l0r', k6tuyU ~~~e.Th 1l"[~ ,ge't1nrnli,e~ni VB :muthlk ebfji;, dj,o!Iut V9 €'dze11> i temsil kldltl-suHiayl~~n dlvaYl M'tl~l'yl~ 'b1rukte" CHJ?'nm mAJlI~ ve komu.]]lstter kJar~s~nd~, 'ii't.eZ1+:E. d.e'g:·U reaJ!$~yo.n,u ,~f,ade ederler,

AClkya bellirt-irS'9ik; z],t1~rm] si1i:p ~purQcO: ml!Jb;£~m biir M~ haJinde, 'l[f,e].FdJjn ve cem.iye,ti'R iitJJ.~lU:lnd:fiklJ. :bu,tijp, e$~']a"n. 'VeN(Q, flklrl,er :m,an'z.unle~~n'f;~ n~,) gOsteren Id.'oo]fl;C~m,1!Z yatu,nd&i: tUI pattile:nn, ,~an ',,"19 !opIum. IljI~esB'lelerhrl ~, it'i;e1~ 'bi.T. yana., q(]~ij,h3'Cfik 'meselel!iU"d~, b[le, 'h~b~,~ ,j!Do',ld:", r.in~ 'lie <!I;Go([iiii~ le:r-]nin mahiyetl, s~:ra':," ID'hilirJJari$[rli~ ni$b~le: ~e~koitld;u hUe de,gildir.,

P .. ,_UI"",""'11 ao" om. t..u 4'6 - 'r""".· g gr.;.," 'ini""~ -- . .4.I'.lI, tu ;jI .. ,~ 'ii'.. ...... - .t11:~ 'i"'iI - ,.:iI,!lj '1l"o\ILI~U""",~",,, ;""'11;,., !;J1!rI!, I,i~SIIJli!."l l'p";,<e",.,!I,,lI.ir1U! .... ~;","",~!!;.',~~ [el!,.j,a. ... ~i;;.i,"'~:nUg,

nalkWaBIDlJ!¥ 'V~ ha,[kalaDJi];a .. m~~ ge:n~]Jk 2u.mi~r.~el",b1.i d~!e~'

110 :d' ·'PW~k·,~· T' ~1;;'''''1-,'''''''''''''''' ,I~'<'i .... .;.'t H~'r:.Ga;:t,"i<j"'Il 'b9hS~1 ,~I.e.liiome~.

i,'D,n l~,u,i:lI""'.. ,"""IIJ~ ~~.l!J. Jl.1J'(;iI,~'I,;i'. ~ _ '9~~ ~~ ~'I,';.i ~..,.~ ;;;;;-..

A.krnJ,e~1a.:r. Olkfic-ulet ve' ",,g'e:n~]ik kellarmm taJilll,Cner1 ,ola.,-;, :r-al~[, ha.~ls ve dar- Qf!:!IVeivelwde kamp kU!l1W'iJ8..zke:ll~ (""J i(l~ pO!I"sttk],fl'k ve :misldnHkte biMren ~ ,~r,a'8a;nda ise, :h~C'_' 1o.il" [n;unase'b~t v,e daY,:MUpna. oi[ma.dlt!! Bib]., m(ibitind.a II b.irligoc~ g'@:tt"Q!9kle,lli,eb.ileoalii: fikir Vf)' g:W1:r d~ yl~li;'tult'.

o ,~ld,e, q;nliQjn m~cooe'h~'?,~, SOI'Ul1UD'J1!m; c'€!IV'Qhu:n: T@!l'"-'

kiye v·e· ·Dfuly.atun be'kledtgi illtilaE-i!lkua.bJll (ildr plAnl'if'lda.k& [fadesi Bu.'yuk Doll]! orural( b el:irtlrk.en~ ge:n.cliftin brrle~ti r.1lecegi ve yogurlila·ca~l tekneyi die belirtmi~ ,01 uyornz .. ~Ortad.a. bulunan butfln ·t-e~kiiUe:t .. dernekler, ·tUrIn ya. ~ tslar •. it,ek: bN~]ita gozle g5,ru.nmeyen Buy(il{ Do.ill. .ma.:YMul~ dan Q~nt ahms v.arhklu» HOI)old.uguna.. g'orell blde~ebnmetlJ~n mumkun olacagl flIk.ir ""e l!:iJlm.ainda meikez]nin anoak kendli 6:.t te~k[h\t]llll'Z olabHeceji de a~]ktIl".

_ Dog:nl bi f siY·a1si d zgid en, uygu'll. 'bir mucadale bi~lminden~ a.akeri hit, di:Mp1in. iQlnde 'kuvvetla:ri ta.un\"r1!lf etroe zih.n~.7eti vie· 've:rlmlendirme fi1kr.jnde:n mahrum O];i~l\rak,. ill. adundan ,$anta nM1_~ bir adim ai.l8icagmll.bil..nJerz ve sonuca git1n.ek.ten uzak ClIP],n]~Ia:r i'Cindl8 kl vranan ge.nt=U .. gin flazj,z d:! va ,str,aflnd.a saflarrm ha1k~Jayabi]n:'tes! ilcm mu.t1aka l.k] nraesslre .in tiyac "Vardlf.'~

RUM V~ ON UN' E~j:NDE KOL,~ (11)

• Masaley.i her oephBsiJ'h~1 ka:vr·aYl.i(~l 'bi]!" fikillr V"e. kumenda metrkezi ,etrMludJa va ]uu~ iki m uessirln y·er!lml,endirlleca·gjl '&efldli 1 kurma y,o.hl_nda" bunun ruY8..S1m, .g.ofeJnlerin ta.kip· edec9S'l US1[Ue gelinG6; m.a00 S.lD.1J. uzerine ~J!;;rao·ta:bHdl~:i ka.dar' % bil~bb·· patti vei dernek gor!l,tln.nn k.uyrukcusu 00 emaks[zJ.n <'!~s.,a,iu:rrUYw8;~ uy-gun her davra.lllW]· deste'lk..lemelt .. tir" Ancak hunlae <IE'Uns'Urla~n k,~'rd~~, olsa da hi·~'b\i:r dar .. . n.egin. ku.lubiln. pa_rtinJ.n l"'s:ngini OJz,eurin'e ~m;:t,a.tam.a.z. Onu sat ·va· lufllis ;g5rdiigu ."erde benimser~- ya.rdlmrUQ, 'kJi)~E[lr LJ g'enCUk kollarlnm t&Umcileri' olaralc hasts 'W'e dar C€~eve.lrie kamp kuramaz, O~. Mug! yaluM!\. i~kliy~ce!m.1 bH.oo nil' Jl(i!womot~f·ti.]f'. V Hlg'O(I]. lolama~,» {*]I

T.am 40 yd umit gtJilf'dugu. her ka.plYl usanmadan t;:alart.; mina~UiIJl SlCl"·a, ta.J~" ancak hlcbir roAn.~YI u.zerin.e ·Sl¥r.:at-. llUlnIU, B·uyl)k Dogu mucadelesi, ro:ucadelen:in usul .o.[a,ra.k ( nasal- Ina. da i bre.t almmasr ge·mken misaJ.djr.

• Sist~sizlik ~'e s:lswm1i hanke,t ~:nlay-I~mn, ·Jokhlglll~ ,nun, i1§lsr ZD1']~ibk,C~ ve Q]~'Yle;r g~,u~,tH{,~'e' dana. Qo,k 8i~~a ,91ktIgl. s:orfil1[jYQ1''Sa~ b~$it 11ktr- VIe h,~def,sl~, har~lt~tlerili o:r~ ,gtt tl'0, V'e iuurl u hare"k!~tin y,erim, tu tmM~gl ,9;rd~1~Jy~~ m:ij!Cad~l.etiljn ~)I\o\bitcttO!larim, 'gOZi60a:k~, d©iga,n, yeni l~lan de,g,e:tle:n.diI1e'b:Heoek ve ve(t',]ml.el1di'~billeook, 'bit'" fikl1"' V'e: ku-, m:±U1Jda, nl'e:r.:ke:zintn ku_rulma.$l va OOUl1 I(stra.tejj:kl p]$una .1;0.1"$' har-e]r,e1 ,adllm~'si g,are,ji de~ ,6I,\:nlal~JJbr..

G'Lm,QJigm, b:irle~m'Bsilll,~i ~emm, hazlrlam~ ~w!\'(nda, Uze~ rtnd..e en. ©ok d urulmasr ,gereken. :hUSUiS,,; :l)~\Z:a.rlIk~llZ olara'k AUalh Vii;! Re~.uhld:iy~n zUlD'T,elerin dar 'Qe.rve~'Veler.tm, tape,~e'ye:b1llmele:ri ve bil"le3m~ye' engel ge'Qlll~' ,t~tu_mJa.r~:ttUiJl yii~ zun'8 t6.kUl\eibilnl.eleri. ,za.ml'l~tmiD, ldra~ 'lrt"t.hrihlle:sidir. Bugun B,uyim, Do,iu ,,. Rapor iQIDde 'va topW,aSlm ·~'gekiM,ek ln~..dro~ i.c·inde bulunu~umu~" da'M onc.e, k-~d~ ~!9 ol~$umumuz l,gin y,QpmarrU2: ge,:rebn ha'rek,~U0i'!i y~pmllJ oldugUM'1l'ZU gOst~e~hle, r~,e\DJ~ [kil, bUD,U. lia,p nr 7~de ,Hes:~pla'~ ba~h:!.E altltlM ]ZM e'tUkJ biz Slec;m.i.~b":rdlJe tGkijr.m.ekw'o, korkmlxyo.:r ve dav,~:run b~lY'a ulail1'1a& ,j,ogin k'endi, ge~"', nrl;q,limizle' bn~ u21ailt\lJoru~. R~~pot 7"'de yayul~.a~mJ~, Dekler'MY'Qll ~'a :imm, ,~'tabilecek '!J~lmi1i ve ~llmrelerii b~k:~ nsn nl~sU ~'hnaya. 'taJip, oncWle:r ,alar-alt. te'g tell[: m.n:m:mak ih.r tiyamnM:ylZ.

,H NFK.. Kapur a f'ii~ap8Libk ,AzablJ I' s, ,5.,

2,~ NFK~ :Bi.'y'!ilt Dog~ i'd~ob)~yacsiL ~U:s.um.) s, 1'7,5 - )78.., :~O NFK.,,~;por ] 1~.Ve Da .. valarl, ,S~ 514.

!on NFK., )la'poOr 8, ~:GeH}n)iEmar'JI ~ :S~ 111),.,

,51 N,FK. Rap 01" ,8 '(Ar:adlk'hu:ru. Sill)., s, 7'"

fn NFK~ Ra;pOF' S (.CHP~yi, N,e S~:yrorlal")' S. 15~, 7~ NF.K~ ~JiJ,tUM, s, l,a'l.

~.l NF-'K, R1Itp'ol'" 8 ~'A'~iMa:l'11llda :Ne' Fark VQ\I"'?')I, 's.. ,"~

;&)1 N,FK., Bahte KaJ!tr,~ar' ~islWD. ''FjIS O'b~:rl'6ri), s, lUUIL,

10)1 NFK. Raporr 7 (Ge~ek GenQUkJ, s, 11.

II)! NFK.. Rapor, 3 (M,ahsup ve M,e'nsup:J" s, 5,4. *], NFK. Bapor 3 (Hitabe), s~5:2 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful