Tema 1 : Noţiuni generale despre dreptul afacerilor 1. Noţiunea şi caracteristica generală a dreptului afacerilor 2.

Relaţiile juridice care fac obiectul de studiu al dreptului afacerilor 3. Izvoarele dreptului afacerilor 4. Subiecţii dreptului afacerilor =1= Dreptul – normă de comportare care sunt elaborate de stat, care reglementează relaţiile din societate pentru executare, iar în caz de necesitate pot fi aplicate sancţiuni. Sistema dreptului oricărui stat numit dreptul pozitiv se împart în 2 categorii: drept public şi drept privat. Drept public – totalitatea de ramuri ce reglementează relaţii care apae în legătură cu interesul societăţii în general şi interesul statului. Dreptul public include: - drept constituţional; - drept administrativ; - drept penal; - drept internaţional public. Drept privat – totalitatea de ramuri ce reglementează relaţii care apar între persoane particulare, unde fiecare îşi are interesul său privat. Include: - drept civil - drept comercial; - drept familial; - dreptul muncii; - drept internaţional privat; - drept economic - drept comercial internaţional; - drept bancar. Dreptul economic este o subramură a dreptului civil, adică este de natură privată, care în acelaşi timp, nu are o independenţă totală, deoarece conţine elemente din mai multe ramuri de drept, inclusiv publice. Dreptul economic este o ramură interdisciplinară, adică conţine norme din mai multe discipline juridice. În acelaşi timp, dreptul economic mai mult se evidenţiază ca o disciplină de studiu şi nu ca o ramură de drept. Pentru a realiza o afacere comercială orice persoană este nevoită să intre în diferite relaţii de natură diferită, atît publică, cît şi privată. Spre exemplu pentru a desfăşura o afacere economică este necesar de trecut mai multe etape printre care: - mai întîi se înregistrează la Camera Înregistrări de stat – relaţii de natură administrativă bazate pe subordonarea agenţilor economici faţă de organul de stat. - încheierea contractelor cu viitorii parteneri care este o tranzacţie civilă, de natură privată. - executare condiţiilor contractuale prin livrarea mărfurilor (încheiem contract de transport, executare de lucrări şi achităm contravaloarea mărfurilor prin bănci. Sunt obligaţiuni de natură privată.) - achităm impozitele şi salariile la salariaţi. Dreptul economic este o disciplină de studii interramurală care conţine norme juridice ce reglementează relaţiile de natură privată din domeniul comerţului în sens larg în special relaţii ce ţin de organizarea, activitatea şi lichidarea întreprinderilor, precum şi relaţii privind încheierea tranzacţiilor economice şi altor relaţii cu organe statale şi persoane fizice.

1

=2= Obiectul de studiu al dreptului economic constă din totalitatea de relaţii ce sunt reglementate şi studiate de această disciplină. Toate relaţiile din dreptul economic trebuie să posede următoarele particularităţi: - relaţia se caracterizează prin egalitate juridică a părţilor (nici una din părţile contractate nu se supune celeilalte.) - în unele cazuri în dreptul economic este prezent principiul subordonării în faţa organelor de stat . - scopul tranzacţiilor economice este obţinerea profitului . - în cadrul tranzacţiilor din dreptul economic este prezentă echivalenţa prestaţiilor (fiecare parte dă şi ia ceva în loc.) Relaţiile care fac obiectul de reglementare a dreptului economic sunt: Relaţii dintre asociaţii, întreprinderi privind organizarea, activitatea, gestionarea şi lichidarea întreprinderii. Relaţiile dintre toate categoriile de agenţi economici ce ţine nemijlocit de activitatea comercială privind încheierea contractelor şi executare lor. Aceste relaţii sunt reglementate de dreptul civil şi se bazează pe egalitatea juridică a părţilor. Relaţiile dintre agenţii economici şi organele statale în ceea ce priveşte necesitatea înregistrării, obţinerea licenţei, autorizaţiei ect. Se bazează pe subordonarea în faţa organelor de stat . Relaţiile dintre agenţii economici şi organele de control fiscale în legătură cu necesitatea achitărilor impozitelor şi altor plăţi, prezentarea dărilor de seamă, efectuarea controalelor etc. Aceste relaţii la fel sunt bazate pe subordonarea şi se reglementează de dreptul fiscal, vamal. Relaţiile dintre agenţii economici şi persoanele fizice în ceea ce priveşte tranzacţiile civile dintre acestea (contracte de vînzare-cumpărare, împrumut, arendă), precum şi relaţiile ce apar în legătură cu încălcarea drepturilor consumatorilor. Relaţiile ce apar între administraţiile agenţiilor economici şi salariaţi, în legătură cu încheierea şi desfacerea contractului de muncă, reglementate aceste relaţii de dreptul muncii. =3= Prin izvor de drept se înţelege forma de exprimare a normelor juridice. În dreptul afacerilor sunt următoarele categorii de izvoare: a) Legile. b) Acte subordonate legilor. c) Obiceiul juridic. d) Uzanţele comerciale uniforme. e) Practica judiciară şi arbitrală. Legile sunt izvoarele principale-n dreptul afacerilor şi sunt următoarele: - Codul civil întrat în vigoare în 2003. - Codul fiscal,vamal. - Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. - Legea cu privire la leasing, - Legea cu privire la Societăţile pe acţiuni, - Legea insolvabilităţii. - Legea cu privire la contractul de vînzare a mărfurilor. Actele subordonate legilor: hotărâri de guvern, parlamente, decrete, regulamente, instrucţiuni care sînt elaborate, în concordanţă cu legile în scopul executării şi interpretării legilor. a) Obiceiul juridic – constă din nişte norme de comportare statornicite pe un anumit teritoriu şi aplicate de o anumită populaţie în virtutea utilizării îndelungate şi repetate (periodic) şi care reglementează nişte relaţii din societate (“batem palma”). Obiceiul (cutuma) – cel mai vechi izvor de drept nescris.

2

Uzanţele comerciale uniforme au apărut în rezultatul studierii diferitor obiceiuri juridice din diferite localităţi şi care din necesitate au fost unificate(au devenit unice pentru toţi). Uzanţele au fost unificate de către organizaţii comerciale speciale -“Camera internaţională de Comerţ de la Paris.” Ea a elaborat uzanţa ca INCOTERMS. Alt organ este “Institutul internaţional pentru unificarea Dreprtului Privat”. Uzanţele uniforme ca izvoare au următoarele particularităţi: - nu sunt obligatorii pentru părţi, înafară de cazul cînd părţile indică aplicarea acestora direct în contract. - cînd este nevoie părţile pot modifica conţinutul uzanţei în dependenţă de necesitate. b) Practica judiciară – un izvor de drept suplimentar care include hotărârile judecătoreşti, adoptate de către instanţele uni stat. În republica moldova practica judiciară apare sub forma de hotărâri explicative ale Curţii Supreme de Justiţie, pe anumite categorii de cauze. Hotărârile au apărut în rezultatul existenţei divergenţelor la înţelegerea legislaţiei, mai ales când se referă la cazuri similare cu hotărâri finale diferite. Astfel, Curtea supremă explică modul de aplicare şi interpretare al legislaţiei şi dă recomandaţii cum ar trebui să se procedeze. În sistemul de drept american-englez, practica judiciară, numită precedent juridic, este obligatoriu, adică la emiterea unor hotărâri de judecată judecătorul se bazează nu numai pe legi scrise, ca la noi, dar şi pe hotărâri de judecată pronunţate anterior pe cazuri asemănătoare. Subiectele dreptului afacerilor În Dreptul afacerilor sunt subiecte toate pesoanele care participă la relaţii juridice economice. Cunoaştem următoarele categorii de subiecte ale dreptului economic: 1. 2. 3. Persoana fizica ca subiect individual; Persoana juridică ca subiect colectiv; Statul ca subiect special prin intermediul organelor şi organizaţiilor sale;

1. Persoana fizica este omul, privit individual. Ca persoane fizice sunt: cetăţenii RM, apatrizii, cetăţenii străini. Conform Codului civil al RM – pentru ca să fie recunoscută ca subiect al dreptului orice persoană fizică trebuie să posede capacitate juridică, care include capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice este posibilitatea acesteia de a avea drepturi si obligatii economice. Ea apare din momentul naşterii şi îl însoţeşte pe om toată viaţa, înceteaza odata cu moartea. Capacitaea de folosinţă include dreptul la viaţă, dreptul de proprietate asupra bunurilor, dreptul de a se deplasa liber, dreptul de a se ocupa cu orice activitatea ect. Nimeni nu poate fi lipsit de această capacitate, dar poate fi limitat numai în condiţiile legii şi de organele competente în cazul: - privării de libertate şi nterzicerii de a se ocupa cu o profesiune (după legea penală sau administrativă) , şi lipsirea de drepturi părinteşti (după legea civilă). Capacitate de exercitiu este aptitudinea persoanei fizice ca prin acţiunile sale să obţină drepturi economice, şi să-şi asume personal obligatii. Aceasta include posibilitatea de a semna acte juridice economice (de valoare importantă), inclusiv contracte de orice gen şi alte acţiuni care generează drepturi şi obligaţii. Capacitatea deplina de exercitiu survine la virsta de 18 ani. În cazul căsătoriei minorul poate dobîndi capacitate deplina de exercitiu din acest moment. Desfacerea casatoriei nu afecteaza capacitatea deplina de exercitiu a persoanei. Persoanele care au împlinit virsta de 16 ani poat fi recunoscute ca avind capacitate de exercitiu deplina daca lucreaza în baza unui contract de munca sau, cu acordul parintilor, adoptatorilor sau curatorului, practica activitate de intreprinzator. Minorii in virstă de la 14 ani pot încheia acte juridice cu incuviintarea parintilor, adoptatorilor sau a curatorului. Ei au dreptul fara consimtamintul acestora:
3

sa dispuna de salariu, bursa şi de alte venituri proprii; sa exercite dreptul de autor asupra unei lucrari stiintifice, literare sau de arta, asupra unei inventii sau unui alt rezultat al activitatii intelectuale aparate de lege; sa faca depuneri in bănci si sa dispuna de ele conform legii; Limitarea persoanei fizice in capacitatea de exercitiu poate avea loc, în urma consumului abuziv de alcool sau consumului de droguri si de alte substante psihotrope, care înrautatesc starea materiala a familiei sale. Această limitare se face la fel de catre instanta de judecata. Asupra acestei persoane se instituie curatela. Această persoana are dreptul sa incheie acte juridice cu privire la dispunerea de patrimoniu, sa primeasca si sa dispuna de salariu, de pensie sau de alte tipuri de venituri doar cu acordul curatorului. Persoana fizică poate fi lipsită de capacitatea de exerciţiu (declarata ca incapabila) numai de către instanţa de judecată în urma unei tulburari psihice (boli mintale sau deficiente mintale) cînd nu poate constientiza sau dirija actiunile sale. Asupra ei se instituie tutela, care are grijă de persoană şi gestionează bunirile sale. Actele juridice in numele persoanei fizice declarate incapabile se incheie de catre tutore. Orice persoana fizica are dreptul la numele stabilit sau dobindit potrivit legii. Numele cuprinde numele de familie si renumele, iar in cazul prevazut de lege, si patronimicul. În acelaşi timp persoana are dreptul la respectul numelui sau. Cel care utilizeaza numele altuia poartă raspundere de toate prejudiciile care rezulta din aceasta . Domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta îsi are locuinta statornica sau principala. Se considera ca persoana isi pastreaza domiciliul atita timp cit nu si-a stabilit un altul. Resedinta persoanei fizice este locul unde isi are locuinta temporara sau secundara. Domiciliul minorului in virsta de pina la 14 ani este la parintii sai sau la acel parinte la care locuieste permanent. Persoana fizica poate fi declarata disparuta fara veste daca lipseste de la domiciliu cel putin un an din ziua primirii ultimelor stiri despre locul aflarii ei. Disparitia se declara de instanta de judecata la cererea persoanei interesate. În cazul cînd persoana lipseşte mai mult de 3 ani de la domiciliul sau lipsesc stiri despre locul unde se afla sau dupa 6 luni daca a disparut in imprejurari ce prezentau o primejdie de moarte sau dacă sunt motive a presupune ca a decedat in urma unui anumit accident atunci ea poate fi declarata decedata la fel prin hotarire a instantei de judecata. Persoana fizica are dreptul sa practice activitate de intreprinzator, fara a constitui o persoana juridica, din momentul inregistrarii de stat in calitate de intreprinzator individual sau in alt mod prevazut de lege. 2. Persoana juridică este considerat în esenţă un subiect colectiv al dreptului economic, cu toate că în legislaţie deja este reglementată posibilitate înfiinţării persoanelor juridice unipersonale, adică ca unic fondator şi proprietar este o persoană fizică. Persoana juridica este organizaţia care are un patrimoniu distinct si raspunde pentru obligatiile sale cu acest patrimoniu, poate sa dobindeasca si sa exercite in nume propriu drepturi patrimoniale si personale nepatrimoniale, sa-si asume obligatii, poate fi reclamant si pirit in instanta de judecata. Din definiţie putem deduce elementele constitutive ale persoanei juridice şi anume: - are un patrimoniu distinct de cel al proprietarilor - în relaţiile cu alte persoane pentru obligatiile sale poartă raspundere cu întreg patrimoniul, adică activitatea o desfăşoară pe riscul şi contul propriu;
4

-

activează din nume propriu (sub denumirea sa de firmă) obţinînd drepturi şi obligaţii patrimoniale si personale nepatrimoniale, poate fi reclamant si pirit in instanta de judecata.

Se cunosc mai multe categorii de persoane juridice: - de drept public, la care se referă organele stataele şi alte organizaţii cu caracte public sau - de drept privat, la care se referă societăţile comerciale şi orgsanizaţiile obşteşti Toate acestea in relaţiile economice, sint situate pe pozitii de egalitate. Persoanele juridice de drept privat pot avea: - scop comercial si - scop necomercial. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice se dobindeste la data inregistrarii de stat si inceteaza la data radierii ei din registrul de stat. Persoana juridica cu scop comercial poate desfasura orice activitate neinterzisa de lege, chiar daca nu este prevazuta in actul de constituire. Persoana juridica cu scop necomercial poate desfasura numai activitatea prevazuta de lege si de actul de constituire. Capacitatea de exercitiu a persoanei juridice este exercitată de la data constituirii, drepturile si isi executa obligatiile prin administrator. Au calitatea de administrator persoanele fizice care, prin lege sau prin actul de constituire, sint desemnate sa actioneze, in raporturile cu tertii, individual sau colectiv, in numele si pe seama persoanei juridice. Persoana juridica activeaza in baza contractului de constituire sau in baza contractului de constituire si a statutului, sau doar in baza statutului. Persoana juridica se considera constituita in momentul înregistrării ei de stat. In actul de constituire al societăţii comerciale trebuie sa se indice: a. numele, locul si data naşterii, domiciliul, cetatenia si datele din actul de identitate al fondatorului persoana fizica; denumirea, sediul, naţionalitatea, numărul de înregistrare al fondatorului persoana juridica; b. denumirea societăţii; c. obiectul de activitate; d. participatiunile asociatilor, modul si termenul lor de varsare; e. valoarea bunurilor constituite ca participatiune in natura si modul de evaluare, daca au fost facut f. e asemenea aporturi; g. sediul; h. structura, atribuţiile, modul de constituire si de funcţionare a organelor societatii; i. modul de reprezentare; j. filialele si reprezentantele societăţii; k. alte date, stabilite de lege pentru tipul respectiv de societate. Persoana juridica participa la raporturile juridice numai sub denumire proprie, stabilita prin actele de constituire si înregistrată in modul corespunzator. Persoana juridica nu poate fi inregistrata daca denumirea ei coincide cu denumirea unei alte persoane juridice inregistrate deja. Persoana juridica are un sediu, indicat in actele de constituire. Stabilirea si schimbarea sediului sint opozabile tertilor din momentul inregistrarii de stat. Adresa postala a persoanei juridice este cea de la sediu. Persoana juridica poate avea si alte adrese pentru corespondenta. Persoana juridica raspunde pentru obligatiile sale cu tot patrimoniul ce ii apartine. Statul si unitatile administrativ-teritoriale participa la raporturile juridice economice pe pozitii de egalitate cu celelalte subiecte de drept.

5

orice persoană juridică sau fizică. societate pe acţiuni.09. Organizarea şi procedura înregistrării întreprinderilor 6.Lege cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor 1265/ 05.01.grupuri de cetăţeni .LEGE Nr.11. intreprinderea-persoană juridică şi întreprinderea-persoană fizică au aceleaşi drepturi şi obligaţii.2000 Monitorul Oficial 31-34/109. c. 22. Încetare activităţii întreprinderilor 7. 6 . . Activitate individuală de antreprenoriat 3.1994. cooperativă de producţie.LEGEA RM cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi Nr.Tema 2: Activitatea de Antreprenoriat în RM 1. Procedura de insolvabilitate =1= Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei. Noţiunea şi caracteristica antreprenoriatului în RM 2. f. desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent.03.2001 . Întreprinderile cu statut de societate comercială 4.10.05.orice cetăţean străin sau apatrid . conform legii menţionate. Formele organizatorico-juridice ale înreprinderilor: a. Întreprinderea. d.statul şi organele administraţiei public locale sînt antreprenori speciali. în numele lor. executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor. din proprie iniţiativă. Activitate de antreprenoriat e reglementată de: .2008 . 184-187 art Nr : 711 Data intrarii in vigoare : 30.Codul Civil din 2002 întrat în vigoare la 12. are statut de persoană juridică sau de persoană fizică. Forma organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat este întreprinderea.10.orice cetăţean al Republicii . Însă Codul Civil nou nu mai conţine această clasificare şi denumeşte toate formele de întreprinderi (înafară de întreprinderile individuale) – societăţi comerciale.2007 în Monitorul Oficial Nr. e.1991 . cu excepţia răspunderii patrimoniale pentru obligaţiile lor.2003 . societate cu răspundere limitată. societate în nume colectiv. pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri. societate în comandită.845-XII din 03.02. Alte forme de întreprinderi 5.Regulamentul societăţilor economice aprobat prin Hot Guv nr 500 10. întreprindere individuală. 220 din 19.06. b. Antreprenor poate fi: .2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali: 30.2/33 din 28. Codul civil defineşte societatea comerciala ca o organizaţie comerciala cu capital social constituit din participatiuni (cote părţi) ale fondatorilor (membrilor).92 Monitor Oficial nr.

Deoarece Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi poate fi aplicată în măsura în care nu contravine Codului civil.  să procure de la alte persoane bunuri în scopul desfăşurării activităţii comerciale.g. Antreprenorul poate transmite.relaţiile de ordin financiar . în continuare vom analiza esenţa juridică şi formele de întreprinderi prevăzute de această lege cu concretizările făcute de Cod Întreprinderea devine subiect de drept din momentul înregistrării de stat în Registrul comerţului. Întreprinderea individuală are statut de persoană fizică. =2= Întreprinderea individuală este întreprinderea care aparţine persoanei fizice.  să fie agent al relaţiilor economice externe. Întreprinderea este obligată:  să asigure calitatea cuvenită a mărfurilor fabricate (a lucrărilor şi serviciilor prestate). se formează pe baza bunurilor cetăţeanului si este inseparabil de bunurile persoanele ale antreprenorului. 1964). nu pot fi urmărite. întreprindere de stat şi întreprindere municipală. Patrimoniul Î. dar este subiect deplin al activităţii de antreprenoriat. Pentru obligaţiile sale Î. are dreptul:  să practice orice activitate de antreprenoriat cu excepţia celor interzise de lege. exceptându-se acele bunuri care. răspunde cu patrimoniul său.  să asigure condiţii normale de muncă. nu fac obiectul urmăririi (anexa 1 din Codul de Procedură Civilă redacţia an. întreprinderea răspunde în mărimea profitului realizat în timpul cît a durat această încălcare şi i se aplică amendă în aceeaşi mărime. iar Fondatorul răspunde nelimitat cu averea personală. pe bază de contract atribuţiile de gestionare a întreprinderii managerului-şef (director) Contractul dintre aceştia conţine: .  să încheie contracte de muncă cu angajaţii.I.I. Pentru desfăşurarea activităţilor interzise pe teritoriul RM sau a activităţii fără licenţă de stat. sau membrilor familiei acestuia. Întreprinderea. cu drept de proprietate privată.. creditorii.drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. angajaţii. respectarea tehnicii securităţii. Membrii familiei antreprenorului dacă sunt fondatori ai aceste întreprinderi răspund nelimitat si solidar pentru obligaţiile întreprinderii cu întreg patrimoniul lor. 7 . după caz. cu excepţia bunuri care. cu drept de proprietate comună.  să obţină.  să se achite cu bugetul public naţional. licenţe de stat pentru genul de activitate. . conform legislaţiei în vigoare. etc.  să efectueze asigurarea socială şi alte tipuri de asigurare obligatorie a lucrătorilor angajaţi.  să deschidă conturi la bancă  să angajeze în bază de contract şi să concedieze lucrătorii.răspunderea pentru ne executarea obligaţiilor asumate.

Persoana fizică ca antreprenor particular poate desfăşura activitate de antreprenoriat şi fără înregistrarea de Stat.98. – numele. precum şi numele fondatorului. al carei asociat cu raspundere deplina este el sau careva dintre membrii familiei sale. d) data înfiinţării întreprinderii. sa incheie tranzactii cu intreprinderea individuala al carei fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale. cetăţenia. . În relatiile legate de activitatea sa titularul patentei actioneaza în numele sau şi raspunde pentru obligatiile sale cu averea personală. domiciliul. Patenta contine urmatoarele elemente: – seria si numarul patentei. tinerea evidentei contabile si financiare. Titular de patenta poate fi orice persoană fizică cu capacitate de exercitiu.I.". .M. autentificata de notar. este un certificat nominativ. domiciliul cetăţeanului-fondator. Deţinătorul patentei este obligat: . normele de protectie contra incendiilor. ea trebuie să includă cuvintele "întreprindere individuală" sau "Î. . e) genurile principale de activitate a întreprinderii(de obicei se indica cinci genuri). – cuponul. – genul de activitate. Durata activitatii desfasurate in baza patentei se include in vechimea in munca a titularului patentei.93-XIV din 15. in baza contractului de activitate in comun.72-73 din 06.08. efectuarea operatiilor de casa si decontarilor. se constituie şi activează în baza Deciziei de fondare a întreprinderii. si are dreptul sa desfasoare activitate de intreprinzator. Titularul patentei nu este in drept: sa angajeze lucratori. adică poate activa în baza patentei de antreprenor.sa aiba documentele primare de provenienta a marfii: factura de expeditie. locul de desfasurare a activitatii. Doi sau citiva titulari de patente se pot asocia in scopul desfasurarii in comun a activitatii de intreprinzator.sa respecte normele sanitare.Î. Titularului patentei nu prezentă darile de seama financiare si statistice. semnată de către fondator. . c) sediul întreprinderii. nr.1998 Patenta de intreprinzator.07. b) numele. ca dovada a achitarii taxei pentru patenta. codul fiscal şi fotografia titularului patentei.sa activeze numai în locurile permise. f) condiţiile reorganizării şi lichidării întreprinderii. MO al R.I. 8 . prenumele data naşterii. intr-un loc vizibil la locurile unde activeză.sa respecte drepturile si interesele consumatorilor. Patenta se elibereaza pentru unul din genurile de activitate indicate în lege şi este valabila numai pentru titularul ei si nu poate fi transmisa altei persoane. Activitaea dată este reglementată de LEGEA cu privire la patenta de intreprinzator Nr. ce atesta dreptul de a desfasura genul de activitate de intreprinzator indicat in ea in decursul unei anumite perioade de timp. Hotărîrea trebuie să conţină: a) Denumirea de Firma a întreprinderii. chitanta de percepere a taxei vamale sau actul de achizitie a marfurilor. cu societatea in nume colectiv ori in comandita. – durata patentei si mentiunile despre prelungirea ei. Activitatea în baza patentei nu necesită inregistrarea de stat si primirea licentei.sa afiseze patenta sau copia ei.

societate cu răspundere limitata (S.N. modul de constituire si de funcţionare a organelor societăţii. constituire încheiat între Actul de constituire conţine: • numele. • denumirea societăţii. • răspunderea membrilor pentru încălcarea obligaţiilor de depunere a aporturilor. Impunerea fiscala a titularului patentei se efectueaza sub forma de taxa pentru patenta. • sediul. sediul. la dorinta solicitantului. precum si defalcarile in bugetul asigurarilor sociale de stat. • genurile de activitate. societate pe acţiuni (S.) 4. În categoria societăţilor se atribuie: 1. domiciliul fondatorului persoana fizica şi/sau denumirea. Societatea în nume colectiv SNC reprezintă o întreprindere fondată de două şi mai multe persoane juridice şi (sau) persoane fizice care şi-au asociat bunurile în scopul de a obţine profit. taxa pentru dreptul de a presta servicii la transportarea calatorilor.A.) 1. • structura. 9 . Taxa lunara pentru patenta este prevazuta in anexa la prezenta lege si se percepe in cuantumul stabilit pentru localitatea unde se va desfasura activitatea de intreprinzator.) 2. • procedura de admitere a noilor asociaţi. Patenta se elibereaza pe o durata de o luna sau. pe o durata mai mare. În anumite cazuri pentru desfasurarea unor genuri de activitate este necesara autorizatia autoritatii administratiei publice locale.R. =3= Deoarece Codul civil numeşte întreprinderile societăţi comerciale vom analiza statutul acestora.C. In anumite cazuri solicitantul depune cererea la primaria respectiva. numărul de înregistrare al fondatorului persoana juridica.L. termenul lor de vărsare. • procedura de adoptare a hotărârilor de câtre asociaţi. atribuţiile. • mărimea şi conţinutul capitalului social al societăţii si modul depunerii aporturilor. Alte impozite. • valoarea bunurilor depuse în capitalul social în natura şi modul de evaluare. societate în comandita 3. • temeiurile si procedura de retragere si excludere a asociatului din societate. pentru activitatea ce necesită cunoştinţe speciale solicitantul prezinta copii de pe certificat. diploma. • mărimea şi modalitatea de modificare a cotelor de participare a fondatorilor. dar cu referire la Legea privind întreprinderile şi antreprenoriatul.Solicitantul patentei depune cerere la inspectoratul fiscal teritorial unde isi are domiciliul sau la locul activitatii preconizate. taxe si incasari se platesc de titularul patentei pe principii generale. societate în nume colectiv (S. impozitul pentru folosirea resurselor naturale taxa pentru amplasarea unitatilor comerciale. care include impozitul pe venit. Împreuna cu cererea. alte acte ce confirma nivelul de calificare. taxa pentru amenajarea teritoriului. Societate in nume colectiv se fondează si activează în baza actului de fondatori.

Actul de constituire al SC conţine aceleaşi menţiuni ca şi actul Societăţii în nume colectiv. în conformitate cu legislaţia în vigoare. domiciliul. Acţiunea preferenţiala nu da drept de vot proprietarului ei. d) mărimea capitalului social. Acţiunea ordinara conferă proprietarului ei dreptul la un vot in adunarea generala a acţionarilor. Particularităţile înfiinţării. Pentru obligaţiile societăţii comanditaţii poartă răspundere solidară nelimitată cu întreg patrimoniul lor. Societatea pe acţiuni (SA) este întreprinderea capitalul social al cărei este împărţit pe acţiuni. iar comanditarii răspund cu numai cu capitalul investit. funcţionării şi încetării activităţii societăţii în comandită sînt reglementate de legislaţia privind societăţile comerciale (Regulamentul societăţilor economice 10. Ca document de constituire ale societarii este actul de constituire al societăţii care va cuprinde: a) numele fondatorilor. cu exceptia bunurilor care. tipul si sediul ei. Veniturile si pierderile SNC se repartizeză între membrii ei proporţional cotelor depuse.04. b) sa cunoască dările de seama financiare etc.09. Societatea în nume colectiv nu poartă răspundere pentru obligaţiile asociaţilor care nu sînt legate de activitatea acesteia. Societatea este în drept sa desfăşoare orice activitate ne interzise de legislaţie. Societatea în comandită are în componenţa sa cel puţin un comanditat şi un comanditar. 2.1991). Acţiunile societarii care se înfiinţează vor fi plasate numai intre fondatori. 10 . nu fac obiectul urmăririi. precum si o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia. Societatea în comandită (SC) reprezintă o întreprindere fondată de două şi mai multe persoane juridice şi/sau persoane fizice care desfăşoară activitatecomercială în baza actului de constituire. c) scopul si genurile de activitate al societăţii.97 Pentru obligaţiile sale SA poartă răspundere cu toată averea sa iar acţionarii răspund numai în limitele acţiunilor la care s-au abonat.Pentru obligaţiile societăţii toţi asociaţii poartă răspundere solidară şi nelimitată cu întreg patrimoniul lor. Conducerea SNC se exercita de către comanditaţi. e) clasele si numărul de acţiuni plasate la înfiinţarea societăţii. Comanditarul are dreptul: a) sa primească venituri proporţional cu cota investită. cetăţenia b) denumirea societăţii. Acţiunea este documentul. nu poate fi mai mic decit 50. 3. daca statutul nu prevede altfel. Acţiunile pot fi: ordinare si preferenţiale. Numărul acţionarilor societăţii. Dreptul de a reprezenta societatea in nume colectiv îl au toţi membrii ei unul sau mai mulţi. Obligatarii apar in calitate de creditori ai societăţii. Obligatiunea atesta dreptul proprietarului lui (obligatarului) de a primi suma depusă si dobînda fixa în mărimea si în termenul stabilit. Conducerea societăţii în nume colectiv se exercită prin acordul tuturor membrilor. Comanditarii nu au dreptul sa participe la conducerea si administrarea SNC. dreptul de a primi o cota-parte din dividende si o parte din bunurile societarii in cazul lichidării acesteia. Acţiunea preferenţiala da proprietarului ei drepturi (privilegii) de a primi dividende fixate. Activitate SA este reglementată de Legea RM privind societăţile pe acţiuni Nr. Codul Civil precum şi de actul de constituire (de societate). de a primi dividende. În procesul de activitate SA emite hîrtii de valoare: acţiuni şi obligaţiuni.. ce atesta dreptul proprietarului (acţionarului) de a participa la conducerea societăţii.1134-XIII din 02.

Consiliul societăţii este subordonat adunării generale a acţionarilor. c) aproba regulamentul consiliului. comisia de cenzori sau cenzorul. consiliul directorilor sau consiliul observatorilor. Capitalul statutar (social) subscris al societăţilor este divizat în cote (părţi) ale asociaţilor. modul si termenele de plata a acţiunilor achiziţionate de fondatori. Consiliul societăţii reprezinta interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale si. n) temeiurile si modul de reorganizare sau lichidare a SA. Consiliul societăţii are următoarele atribuţii : a) decide convocarea adunării generale a acţionarilor. inclusiv plata dividendelor anuale. f) hotărăşte repartizarea profitului anual. care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării în comun a unei activităţi de antreprenoriat. Drept documente ce confirmă drepturile asociaţilor asupra cotelor subscrise sînt – adeverinţa cotei de participaţie. folosirea capitalului de rezerva si a celui suplimentar. l) modul si termenele de pregătire si tinere a adunării generale a acţionarilor. sub aceeaşi firmă. SRL poartă răspundere pentru obligaţiile asumate cu întreg patrimoniul său. cu excepţia chestiunilor ce ţin de competenta adunării generale a acţionarilor sau ale consiliului societăţii.f) suma. deciziilor consiliului societăţii Comisia de cenzori a societăţii exercita controlul activitatii economico-financiare a societăţii si se subordonează numai adunării generale a acţionarilor. exercita conducerea generala si controlul asupra activităţii societăţii. Adunarea generala este organul suprem de conducere al societarii si se tine cel puţin o data pe an si are următoarele atribuţii exclusive: a) aprobă statutul societarii sau modificările si completările b) hotărăşte cu privire la modificarea capitalului social. organul executiv. 4. În SRL numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50. 11 . j) structura. Organul executiv al societăţii asigura îndeplinirea hotaririlor adunării generale a actionarilor. e) decide in orice alte probleme prevazute de prezenta lege si destatutul societăţii. g) hotaraste reorganizarea sau lichidarea SA ect. atribuţiile. m) modul de creare si de utilizare a capitalului de rezerva. Asociaţii societăţii poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii numai în limitele cotelor care le aparţin. comisiei de cenzori şi alege membrii lui d) confirma organizatia de audit e) aproba darea de seama anuala a consiliului si a comisiei de cenzori. b) confirma registratorul societăţii c) decide repartizarea profitului net. in limitele atribuţiilor sale. De competenta organului executiv ţin toate chestiunile de conducere a activităţii curente a societăţii. g) modul si termenele de pregătire si de tinere a adunării generale h) clasele si numărul de acţiuni. d) aproba fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului societăţii. a) b) c) d) Organele de conducere ale SA sint: adunarea generala a acţionarilor. i) drepturile si obligaţiile acţionarilor. Societatea cu răspundere limitată (SRL) este întreprinderea fondată de una sau mai multe persoane juridice şi/sau persoane fizice. modul de constituire si de funcţionare a organelor de conducere k) modul de luare a hotărârilor de către organele de conducere ale societăţii.

c. obiectul de activitate si scopul. El reprezinta suma tuturor participatiunilor membrilor cooperativei in conformitate cu statutul ei. modul de reprezentare. structura. domiciliul (sediul) lor. Cooperativa poate fi înfiinţată de cel puţin 5 membri. In statutul cooperativei trebuie sa se indice: a. scopul si genurile de activitate al societăţii. atribuţiile. drepturile si obligaţiile asociaţilor. precum si natura si valoarea acestor prestaţii. modul si termenul de vărsare a acestora. sediul. denumirea. alte date stabilite de lege. a intereselor lor economice si a altor interese legale.- Documentul de constituire ale societăţii este actul de constituire al societăţii. Calitatea de membru de cooperativa o poate avea persoana fizica de la vârstă de 16 ani si persoana juridica. prestaţia in bani sau in alte bunuri la care pot fi obligaţi membrii. In cooperativa cu peste 50 de membri poate fi creat un consiliu de observatori. Organul suprem de conducere al cooperativei este adunarea generala a membrilor ei. atribuţiile. temeiurile si modul de reorganizare sau lichidare a SRL. aporturile membrilor in capitalul social. Membrul cooperativei poartă răspundere materială pentru obligaţiile COOP în limita cotei de participare deţinute în patrimoniul ei. Cooperativa are un capital social variabil. d. Actul de societate va cuprinde: numele. regulile de convocare a adunării generale a membrilor. modul de constituire funcţionare şi luare a hotărîrilor la organele de conducere modul si termenele de pregatire si tinere a adunarii generale modul de creare si de utilizare a capitalului de rezerva. prin acţiunile comune ale membrilor săi. i. mărimea capitalului social. c) comisia de cenzori sau cenzorul d) SRL este obligata sa formeze un capital de rezerva de cel puţin 10% din cuantumul capitalului social. modul si termenele de plata a cotelor de participare. suma. organizata pe principii corporative in scopul favorizării si garantării. Capitalul de rezerva al SRL poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social. si sediul ei. modul de constituire si de funcţionare a organelor de conducere ale cooperativei. b. care va exercita controlul asupra activitatii 12 . e. Organele de conducere ale societăţii sunt: a) adunarea generala a acţionarilor – fiecare asociat votează cu numărul de voturi proporţional cu cota de participare b) organul executiv – director – reprezintă interesele SRL în relaţiile cu terţii. =4= Cooperativa este asociaţia benevola de persoane fizice si juridice. filialele si reprezentantele societăţii. (fondatorilor. f. h. Cooperativa se înfiinţează şi activează în baza contractului dintre cooperatori şi statutului. cetăţenia denumirea SRL. g. structura. inclusiv partea nevarsata. j.

potrivit actului (bilanţului) divizării. Membrii consiliului de observatori nu au dreptul sa activeze in numele cooperativei. De competenta exclusiva a adunarii generale tin: a) modificarea statutului. la întreprinderile înfiinţate în urma divizării trec. toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii asociate. semnată de către fondatorul (fondatorii) întreprinderii. 13 . divizare. transformare. Reorganizarea întreprinderii se efectuează prin fuziune. repartizarea pierderilor. La divizarea întreprinderii. Pentru înregistrare întreprinderea prezintă următoarele acte: a) cererea cu informaţia necesară pentru înscrierea în Registrul de stat al comerţului. filialele şi reprezentanţele (denumite în continuare întreprinderi). Aceste întreprinderi nu poartă răspundere pentru obligaţiile autorităţilor administraţiei publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale. Organele executive ale cooperativei . atribuirea si ridicarea imputernicirilor organelor executive ale cooperativei. Întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală sînt persoane juridice şi poartă răspundere pentru obligaţiile asumate cu întreg patrimoniul lor. în conformitate cu actul de transfer. b) formarea consiliului de observatori si ridicarea imputernicirilor membrilor lui. Întreprinderea de stat se înfiinţează şi se dotează cu bunuri de Guvern sau de organul administraţiei de stat împuternicit pentru acest lucru. potrivit actului de transfer. asociere. Decizia privind înregistrarea sau respingerea înregistrării întreprinderii se adoptă în termen de cincisprezece zile de la data prezentării tuturor actelor şi se comunică fondatorului (fondatorilor) în scris în termen de trei zile. b) documentele de constituire a întreprinderii. la întreprinderea înfiinţată în urma fuziunii. Întreprinderile se înregistrează în mod obligatoriu la organele fiscale pentru a li se atribui coduri fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare.exercita administrarea curenta si se subordoneaza consiliului de observatori si adunarii generale. c) aprobarea darilor de seama anuale si a bilantului contabil anual. =5= Antreprenorul este obligat să înregistreze întreprinderea. c) documentul care confirmă achitarea taxei pentru înregistrare. =6= Reorganizarea întreprinderii se efectuează la decizia fondatorilor (asociaţilor) ei. separare. Competenta organelor de conducere ale cooperativei si modul de emitere a deciziilor se stabilesc de lege si de statutul cooperativei. drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii reorganizate. la cea din urmă trec. Întreprinderile se înregistrează de Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale la locul unde se află sediul acestora. La fuziunea întreprinderilor. Autorităţile administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii de stat şi ale întreprinderii municipale.organelor ei executive.consiliul de administratie si presedintele cooperativei . pînă la începerea activităţii lor economice. La asocierea unei întreprinderi cu alta. toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile fiecăreia din ele trec. înfiinţate de către acesta pe teritoriul Republicii Moldova. d) deciderea asupra reorganizarii si lichidarii cooperativei.

termenul limită de înaintare a creanţelor de către creditori. la fiecare din acestea trec. Fondatorii iau Hotărîre de lichidare. numiţi de fondatori sau. . În caz de insolvabilitate întreprinderea se lichidează prin hotărîre a instanţei de judecată în conformitate cu Legea cu privire la insovabilitate. să informeze în scris despre aceasta creditorii întreprinderii. termenul de înaintare a creanţelor de către creditori. procedura şi termenele în care se va efectua lichidarea. b) instanţei de judecată în caz de: 1) insolvabilitate al întreprinderii 2) declarare a documentelor de constituire ale întreprinderii ca fiind nule. părţile respective din drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii reorganizate. din momentul înregistrării de stat a întreprinderii recent înfiinţate.evaluează activele întreprinderii (bunurile şi toate obligaţiile patrimoniale faţă de întreprinderea care se lichidează). potrivit actului (bilanţului) divizării. Lichidarea întreprinderii Întreprinderea se lichidează prin hotărîrea: a) fondatorilor (asociaţilor). La transformarea întreprinderii în întreprindere cu altă formă juridică de organizare. . Procedura de lichidare benevolă a întreprinderii 1. precum şi . şi repararea prejudiciilor. Creditorul întreprinderii reorganizate este în drept să ceară încetarea sau executarea înainte de termen a creanţelor întreprinderii.stabileşte creanţele creditorilor. fondatorii (asociaţii) sînt obligaţi să acţioneze în judecată cu privire la deschiderea procedurii de insovabilitate . Ea conţine: procedura şi termenele în care se va efectua lichidarea. Antreprenorul sau organul care a luat decizia de reorganizare a întreprinderii este obligat. Dacă în procesul lichidării întreprinderii se stabileşte că datoriile acesteia depăşesc activele. comunicîndu-le acestora despre lichidarea întreprinderii. Lichidarea întreprinderii se efectuează de comisia de lichidare sau de lichidator. ca debitor. 3) încălcare a cerinţelor. cu excepţia cazurilor de reorganizare prin asociere. privind desfăşurarea unui anumit gen de activitate. Actul de transfer sau bilanţul divizării aprobat de către persoana(organul) care a luat decizia de reorganizare va cuprinde prevederi referitoare la succesiunea de drept asupra tuturor obligaţiilor întreprinderii reorganizate faţă de toţi creditorii şi debitorii ei . 14 . după caz. Comisia de lichidare (lichidatorul întreprinderii) . Întreprinderea se consideră reorganizată. . precum şi rezultatul examinării lor care se aprobă de către fondatorii întreprinderii şi se aduc la cunoştinţa fiecărui creditor. din care cauză întreprinderea nu este în stare să execute creanţele creditorilor. (nu mai mic de 6 luni din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului despre lichidare). inclusiv obligaţiile contestate de părţi.publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova informaţie d espre lichidarea întreprinderii. 4) expirare a termenului pentru care a fost înfiinţată întreprinderea respectivă 5) neprezentare a dărilor de seamă contabile. de instanţa de judecată. prin care se explică lichidarea întreprinderii.La separarea din întreprindere a unei sau a cîtorva întreprinderi. stabilite de legislaţie.după expirarea termenului de înaintare a creanţelor. comisia de lichidare (lichidatorul întreprinderii) prezintă spre aprobare organului care a înfiinţat-o Procesul-verbal de evaluare a activelor întreprinderii. la întreprinderea recent înfiinţată trec toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii transformate. ia măsuri pentru perceperea datoriei de debitor. fiscale şi statistice privind activitatea întreprinderii pe o perioadă ce depăşeşte un an. cu o lună înainte de reorganizare. lista creanţelor înaintate de creditori şi suma acestora.

Bunurile rămase după executarea creanţelor creditorilor se utilizează conform indicaţiilor proprietarului sau persoanei împuternicite de acesta. c) actul de confirmare a achitării în întregime cu bugetul public naţional.M nr. proprietarul. după executarea tuturor creanţelor creditorilor. fondatorilor (asociaţilor) acesteia.2001. Creanţele faţă de întreprinderea persoană fizică ce se lichidează şi faţă de cooperativa de producţie se execută de către fondatorii (asociaţii) întreprinderii în modul stabilit de lege.11.Creanţele creditorilor faţă de întreprinderea ce se lichidează se execută din contul bunurilor acestei întreprinderi în următoarea ordine: a) creanţele cetăţenilor faţă de care debitorul este răspunzător de prejudicierea sănătăţii lor sau în legătură cu moartea. b) creanţele lucrătorilor din întreprinderea ce se lichidează privind plata salariului pentru perioada de pînă la 6 luni precedente luării hotărîrii de lichidare. e) documentele de constituire (în original). Executarea creanţelor creditorilor din rîndul următor se face după executarea în întregime a creanţelor creditorilor din rîndul precedent. Procedura de insolvabilitate este reglementată de Legea insolvabilităţii din 14. instanţei de judecată. va prezenta organului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale următoarele documente: a) cerere cu privire la radierea întreprinderii din Registrul de stat al comerţului. Comisia de lichidare (lichidatorul întreprinderii). f) actul despre predarea spre nimicire a ştampilelor întreprinderii. b) certificatul de înregistrare a întreprinderii (în original). creditorii si alte persoane.139-140/1082 din 15. pe calea capitalizării plăţilor respective pe unitate de timp. eliberat de organul de poliţie în a cărui rază îşi are sediul întreprinderea. pentru efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat al comerţului. h) documentul eliberat de arhiva de stat privind predarea spre păstrare a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova şi a documentelor personalului scriptic. în termen de 3 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare şi închiderii conturilor bancare ale acesteia. În toate cazurile de reorganizare şi lichidare a întreprinderii. conform nomenclatorului =7= Insolvabilitatea este situaţia financiara a debitorului caracterizata prin incapacitatea de a-si onora obligaţiile de plata. prin a căror decizie a fost înfiinţată. eliberat de banca (băncile) deserventă. întocmeşte bilanţul de lichidare şi îl prezintă. Creanţele neexecutate din cauza insuficienţei de bunuri ale întreprinderii persoană juridică (cu excepţia cooperativelor de producţie) se consideră stinse. d) alte creanţe ale creditorilor. Procesul de insolvabilitate se intentează în Curtea de Apel economică doar in baza cererii de intentare a procesului de insolvabilitate denumita – cerere introductiva Dreptul de a depune cerere introductiva il au debitorul. c) achitarea cu bugetul public naţional pentru perioada de pînă la un an precedent luării hotărîrii de lichidare.2001 MO R. odată cu predarea bunurilor rămase ale întreprinderii. Creanţele creditorilor asigurate prin gaj se execută indiferent de rîndul stabilit pentru executarea creanţelor altor creditori şi de termenul de înaintare a creanţelor. Executarea creanţelor creditorilor din fiecare rînd se face proporţional cu suma creanţelor fiecărui creditor din rîndul respectiv. 15 . eliberat de inspectoratul fiscal din teritoriu. d) actul de confirmare a faptului că întreprinderea şi-a închis contul (conturile) bancar. g) copia de pe avizul publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova despre lichidarea întreprinderii.11.

La cererea introductiva a creditorului se anexează: documentele ce adeveresc existenta obligaţiilor debitorului fata de creditor. 16 . Prin încheierea de admiterea cererii introductive. k) lista creditorilor si debitorilor. În baza aprecierii temeiului insolvabilităţii instanţa de judecata hotărăşte asupra intentării procesului de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. (adresa) si alte date . mijloacele băneşti si creanţele lui. debitorul prezintă instanţei de judecata referinţa la cererea introductiva. b) suma creanţelor creditorului. În cazul in care cererea introductiva este înaintata de creditor. In cererea introductiva a creditorului (creditorilor) trebuie sa fie indicate: a) denumirea creditorului si a debitorului. titlurile executorii. suspenda executarea silita asupra bunurilor debitorului.bilanţul contabil la data ultimului raport financiar. b. d) suma datoriilor la bugetul public national. c) temeiul creanţelor si termenele de executare a acestora. . c. Instanţa de judecata publica dispozitivul hotaririi de intentare a procesului de insolvabilitate in termen de 10 zile din data adoptării. Creditorul va depune cerere introductiva numai după notificarea prealabila a debitorului informat despre pretenţiile creditorului. d. b) valoarea creanţelor creditorilor. instanţa de judecata ia toate masurile necesare pentru a preveni modificarea stării bunurilor debitorului: a.Debitorul este in drept sa depună cerere introductiva in situaţia in care exista pericolul intrării lui in incapacitate de plata cind nu-si va putea executa obligaţiile la scadenta. dispune ca toate deciziile de administrare sa fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu. instanţa de judecata este datoare sa-l audieze pe debitor.copia de pe contractul şi statutul debitorului. dobinzi si penalitaţ. g) lista bunurilor debitorului. h) documentele care atesta valoarea bunurilor debitorului persoana fizica i) datele din registrele publice despre bunurile debitorului. f) date despre acţiuni de judecata a debitorului. sediul. . înlătură debitorul de la gestionarea patrimoniului. i.lista membrilor debitorului. inclusiv dobinzi si penalitaţ. pune sub sechestru toate bunurile debitorului. e) motivarea temeiului insolvabilităţii. numeşte un administrator provizoriu. c) temeiul creanţelor si termenul executării lor. La cererea introductiva a debitorului se anexează: . Cererea introductivă a debitorului cuprinde: a) codul fiscal si conturilor bancare ale debitorului. inclusiv despre bunurile lui gajate. Daca cererea introductiva este admisa spre examinare. Debitorul este obligat sa pună la dispoziţie administratorului provizoriu documentele activitatii economice si documentele de evidenta contabila. dovada notificării prealabile a debitorului de către creditor. j) ultimul raport de audit si/sau al cenzorului referitor controlului activitatii financiare a debitorului. cu specificarea datoriilor. În hotărîre e necesar sa se contina apelul catre creditori de a-si depune creanţele pina la adunarea de validare.

care poseda cunostinte si experienta pentru cazul respectiv. îşi înaintează in scris creanţa instantei de judecata şi anexeaza copiile de pe documentele din care confirmă creanţa. valoarea si rangul ei. b) solicita instantei de judecata aplicarea fata de debitor a procedurii planului. La adunarea creditorilor. Administrator – persoana numită de instanţa de judecata pentru supravegherea si administrarea patrimoniului debitorului in cadrul procesului de insolvabilitate. administratorul are dreptul la remuneraţie ce se calculează in cuantum de cel mult 3% din sumele distribuite creditorilor in contul executării creanţelor si la restituirea cheltuielilor aferente. Masa debitoare – toate bunurile debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate. c) supravegheaza activitatea administratorului examinind rapoartele lui. inclusiv proprietatea soţilor. c) administrarea intr-o banca a unui cont bancar special pentru acumularea sumelor de bani obtinute in procesul de insolvabilitate. b) colectarea datoriilor fata de debitor si recuperarea bunurilor debitorului aflate in posesiunea unor terti. Administratorul înregistrează intr-un tabel special fiece creanţa înaintata. Debitorul răspunde pentru obligaţii doar cu partea sa din proprietatea comuna in devălmăşie. e) prezintă catre judecata. Administratorul are următoarele atribuţii principale: a) inventarierea patrimoniului debitorului.Prin hotarirea de intentare a procesului de insolvabilitate se desemnează administratorul insolvabilităţii care are dreptul de a administra bunurile incluse in masa debitoare. 17 . g) asigurarea integrităţii bunurilor. f) tine registrele de evidenta a datoriilor creditoare si debitoare. adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor rapoarte lunare despre indeplinirea atributiilor sale. este înregistrata in calitate de întreprinzător individual si este independenta fata de creditori si debitor. informaţii sau rapoarte despre starea de lucruri si despre administrarea masei debitoare. Interesele tuturor creditorilor sint reprezentate de adunarea creditorilor si de comitetul creditorilor. urmind ca instanţa de judecata sa separe cota corespunzătoare din proprietatea comuna. In sedinta de validare se examineaza creanţele conform cuantumului si rangului lor. Executarea creanţelor creditorilor chirografari poate incepe doar dupa sedinta generala de validare. Daca creditorul are o creanta fata de debitor la data intentării procesului de insolvabilitate. d) elaborarea proiectului de plan la solicitarea adunarii sau a comitetului creditorilor. domiciliata in Republica Moldova. i) sesizarea instanţei de judecata despre orice alte probleme care apar pe parcursul exercitării atribuţiilor sale. dispun de drept de vot numai creditorii care au creanţe chirografare. precum si cele pe care el le dobindeste si le recuperează pe parcursul procesului. conform prevederilor prezentei legi. In calitate de administrator provizoriu se desemnează o persoana cu studii superioare. Creditorii chirografari de rang inferior nu au drept de vot. j) distribuirea către creditori a sumelor de bani rezultate din valorificarea masei debitoare. Adunarea creditorilor poate cere administratorului explicaţii. h) contestarea in instanţa de judecata. indicind temeiul. O creanta este considerata valabilă daca in şedinţa de validare nu a fost contestata de administrator sau de un creditor chirografar. a creanţelor creditorilor si a oricaror tranzactii sau transferuri. Pentru îndeplinirea funcţiilor. Adunarea creditorilor are urmatoarele atributii: a) alege si dizolva comitetul creditorilor.

Sint satisfacuţi prioritar creditorii garantati – cei care au dreptul de gaj asupra unui bun din masa debitoare în mărimea capitalului imprumutat. distribuirea bunurilor in cadrul aceluiasi rang se efectueaza proportional. Daca creditorii sau un tert achita cheltuielile procesului de insolvabilitate. 2. creanţele pentru impozite si alte obligaţii de plata la bugetul de stat. creanţele chirografare de rang inferior care au următoarele clase: a. Comisia de lichidare (lichidatorul) intocmeste bilantul de lichidare a debitorului si il prezinta instantei de judecata spre aprobare. incetarea procesului nu se dispune. Creanţele chirografare se executa conform rangului acestora. Camera inregistrarii de Stat radiaza imediat debitorul din Registrul de stat al intreprinderilor sau din Registrul de stat al organizatiilor la data emiterii hotaririi.Achitarea cu creditorii are loc în următoarea ordine: 1. la momentul intentării procesului de insolvabilitate. Daca. dobinda la creanţele creditorilor chirografari calculata dupa intentarea procesului. instanta de judecata hotaraste incetarea procesului de insolvabilitate. responsabilitatea debitorului încheierea procesului de insolvabilitate pot fi reglementate printr-un plan. creanţele fata de angajaţi si remuneraţia conform drepturilor de autor. e. Administratorul prezinta Registrului de stat al intreprinderilor si Registrului de stat al organizatiilor hotarirea instantei de judecata care serveste drept temei pentru radierea debitorului din aceste registre. Aceştia se împart in următoarele ranguri: 1. Creanţele urmatorului rang se executa numai dupa executarea in totalitate a creanţelor rangului precedent. 4.1. cheltuielile unor creditori chirografari suportate in procesul de insolvabilitate. Satisfacerea creanţelor creditorilor garantaţi si chirografari. dupa intentarea procesului de insolvabilitate. creanţe din dăunarea sănătăţii sau cauzarea morţii. creanţele din prestatiile gratuite ale debitorului. inclusiv a celor cauzate de neexecutarea obligatiilor sau din executarea lor necorespunzatoare. o creanta patrimoniala fata de debitor. 2. Instanta de judecata aproba bilantul de lichidare si adopta o hotarire de lichidare a debitorului. remunerarea si cheltuielile administratorului provizoriu si ale administratorului. penalitatile si recuperarea prejudiciilor. d. 5. c. a dobinzii si a cheltuielilor aferente din contul bunului gajat. 2. instanta de judecata respinge cererea introductiva si hotaraste lichidarea debitorului. daca au fost prevăzute 3. In caz de insuficienţă a mijloacelor. 3. Dupa terminarea distribuirii finale. Trebuie acoperite în prealabil cheltuielile procesului de insolvabilitate care includ: 2. b. amenzile. se stabileste ca masa debitoare nu este suficienta pentru a acoperi cheltuielile procesului. după 18 . instanta de judecata trebuie sa inceteze procesul. Dupa ce primeste hotarirea instantei de judecata. cheltuielile de judecata. In cazul in care se constata ca debitorul nu dispune de bunuri sau ca bunurile lui nu permit acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate.2. al carei dispozitiv se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova in termen de 10 zile din data adoptarii. creanţele legate de rambursarea creditelor de capitalizare ale unui asociat si alte asemenea creanţe. alţi creditori care nu sint de rang inferior. Creditori chirografari sunt creditorii negarantaţi care au.

nu pot fi executate. Planul poate sa prevadă: a) restabilirea solvabilităţii si continuarea activităţii debitorului.Procedura a planului – procedura aplicabila debitorului in cadrul procesului de insolvabilitate. In acest caz. Dupa confirmarea planului. printr-o hotarire. b) despagubirile ce urmeaza a fi oferite tuturor claselor de creditori in comparatie cu ceea ce ar primi prin distribuire in cazul lichidarii. Creanţele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sint modificate conform prevederilor planului.bunurile debitorului. b) lichidarea patrimoniului întreprinderii. care va avea ca efect lichidarea patrimoniului debitorului fara a mai fi necesara dovada insolvabilităţii lui. Procedura planului se aplica de instanta de judecata in temeiul hotaririi adunarii creditorilor. Dupa acceptare de catre creditori si debitor. Intr-un termen de cel mult 30 de zile din data depunerii planului. De la data hotaririi privind incetarea procesului de insolvabilitate. debitorul nu respecta prevederile lui sau planul nu este realizat in termen. Transmiterea intreprinderii catre un nou titular are loc in baza unui contract de vinzare-cumparare sau de arenda. separat sau in bloc . c) modul si persoana careia vor putea fi vindute . Debitorul reintra in dreptul de administrare a masei debitoare. incetarea procesului de insolvabilitate. Debitorul este obligat sa efectueze fara intirziere schimbarile de structura preconizate in plan. activitatea debitorului se reorganizeaza in modul corespunzator. Daca. 19 .partial sau total. conform parţii organizatorice a planului depus de catre debitor. ori intr-o cerere expresa adresata instantei de judecata pina la sedinta de distribuire. Instanţa de judecata nu va admite aplicarea procedurii planului daca este evident ca creanţele creditorilor. instanta de judecata dispune. noului proprietar sau arendas i se transmit si obligatiile debitorului. pe parcursul derularii procedurii planului. planul trebuie sa fie confirmat de instanta de judecata. Planul poate fi depus de catre debitor o data cu cererea introductiva sau cu referinta la cererea introductiva a creditorilor. fiecare creditor poate inainta o noua cerere introductiva. inceteaza si atributiile administratorului si a membrilor comitetului creditorilor. instanta de judecata convoaca adunarea creditorilor pentru examinarea si votarea planului. prin realizarea unui plan complex de masuri de remediere financiara si economica a debitorului în scopul de satisfacerii creanţelor creditorilor . Proiectul planului de lichidare va prevedea in mod expres: a) masurile de stingere sau compensare in alt mod a creanţelor creditorilor. c) transmiterea întreprinderii sau a unei pârti din ea câtre un alt titular. efectele obtinute prin aceasta. Dupa ce hotarirea de confirmare a planului devine definitiva.

contractul de asigurare. Clasificarea contractelor În imensa varietate a contractelor se pot desprinde unele categorii mai importante. . depozitul. Dacă o convenţie este legal întocmită.Tema 3 Contractul –principalul izvor de obligaţii în dreptul afacerilor 1. educă oamenii în sensul disciplinei contractuale. 1 Contractul reprezintă principalul izvor de obligaţii. care da nastere la un raport juridic de dreptul economic şi prin care se stabilesc drepturile si obligatiile reciproce ale acestora. Contractul este o intelegere dintre doua sau mai multe persoane -. fără să mai fie nevoie de vreo formalitate sau vreo formă specială de manifestare a voinţei părţilor. 2. După conţinutul lor. scopul urmărit de către părţi. schimbul.: vînzarea-cumpărarea.: împrumutul. 3. care presupun obligaţii numai pentru una din părţi. Condiţiile de valabilitate a contractelor. După momentul valabilităţii şi modul lor de formare. de la cele mai fireşti şi mai simple activităţi ale oamenilor (Ex: cumpărarea celor necesare traiului). adică după felul obligaţiilor la care dau naştere. locaţiunea. modul de formare. Însemnătatea contractului. 20 . care dau naştere la drepturi şi obligaţii reciproce între părţi. Noţiunea. 4. avem: a) Contracte consensuale. donaţia. Clauzele (conţinutul) contractului în dreptul afacerilor. precum: conţinutul. b) Contractele unilaterale. el introduce în relaţiile dintre oameni simţul răspunderii pentru îndatoririle ce le revin şi promovează relaţii de colaborare. ca mijloc de stabilire a celor mai variate relaţii între persoanele fizice şi juridice este evidentă în toate domeniile. ea are "putere de lege" între părţi.numai o parte se obligă. caracteristica generală a contractelor şi clasificarea lor în dreptul afacerilor 2. pentru a căror valabilitate este suficient simplul acord de voinţă al părţilor. Procedura încheierii contractelor în dreptul afacerilor. mandatul gratuit. Ex. Contractul are un puternic rol educativ în viaţa societăţii noastre. pînă la conducerea economiei naţionale şi la stabilirea relaţiilor internaţionale. modul de executare. cealaltă parte are numai drepturi . pot fi: a) Contracte sinalagmatice. a căror clasificare se poate face după mai multe criterii (asemănătoare cu cele privitoare la actele juridice).Ex.

: donaţia. contractul de gaj. pe lîngă acordul de voinţă. pentru a cărui validitate. în care una dintre părţi urmăreşte un folos. Persoana juridică are capacitatea de exerciţiu exprimată de către reprezentaţii acesteia (conducătorul) care poate încheia acte din numele persoanei juridice.Ex. dar obligaţiile specifice lor nu iau naştere decît în momentul transmiterii lucrului. de locaţie. În calitate de vicii pot fi Eroarea . obligaţiilor respective. 4. 2.acestea sînt în fond contracte consensuale. actele de înstrăinare a imobilelor. . avem: a) Contracte cu titlu oneros.: contractul de transport pe calea ferată. Contractul de adeziune. pentru a cărui valabilitate şi întrare în vigoare.Ex. constituie un dol). gajul. 21 .Ex. acord de voinţe care constituie însuşi contractul şi dă naştere. iar reprezentantii ce semneza contractul trebuie sa posede imputernicirile corespunzatoare (in baza statutului sau a procurii). Consimţămîntul trebuie exprimat liber şi fără vicii (piedici). o contraprestaţie. transportul 3. deoarece încheierea lor nu este supusă de lege unor forme speciale. b) Contracte cu titlu gratuit. contr. c) Contractele reale. Ex.: împrumutul.După scopul urmărit de părţi prin încheierea lor. fără a da ceva în schimb).b) Contractele solemne. ori se obligă să o facă în favoarea celeilalte părţi.:contractele de binefacere. autentificare notarială şi înregistrare la organele competente . 5. prin care una dintre părţi procură celeilalte un folos. Aceste contracte se pot naşte în acelaşi timp cu contractul principal sau numai după încheierea acestora din urmă. înainte de acest moment fiind doar o promisiune de a contracta. avem: a) Contracte principale. Ex. care au o existenţă de sine stătătoare. Persoanele juridice trebuie sa fie inregistrate in modul corespunzator in Registru Comercial al tarii de resedinta. (sau: una din părţi primeşte o prestaţie. Condiţiile de validitate ale contactelor sunt acele cerinţe formale stabilite de lege sau de părţi respectarea cărora face ca contractul să aibă efecte juridice.înţelegerea inexactă a realităţii (greşala) la încheierea unui contract: Dolul (înşelăciunea) . adica pentru persoanele fizice este nevoie ca acestea sa posede capacitatea de exercitiu deplina care survine de la virsta de 18 ani in RM. . Condiţiile de validitate ale contractului sunt: • capacitatea de a contracta. • consimţământul părţilor . • cauza forma Capacitatea de a contracta a partilor . ci numai facultatea să le accepte ca atare (adică să adere) sau să nu contracteze. Consimţămîntul .participanti la contract trebuie sa aiba capacitatea de a incheia acest contract . pe lîngă acordul de voinţă. ale cărui clauze sînt stabilite numai de către una dintre părţi. . contr.:vînzarea. schimbul. b) Contracte accesorii. Numai din acel moment contractul respectiv poate purta denumirea sa. depozitul.o parte este indusă în eroare prin acţiunile viclene ale celeilalte (de pildă fapta unui vînzător care furnizează date false asupra valorii obiectului pe care îl vinde. ca atare. în schimbul aceleia pe care o face. de asigurare. mai este necesară şi prezenţa unui lucru (res) transmis de către una dintre părţi către cealaltă. fără a primi ceva în schimb. După existenţa de sine stătătoare sau nu a contractelor. cealaltă parte neavînd putinţa să le discute.înseamnă acordul de voinţă a părţilor unui contract. care sînt contracte a căror încheiere depinde de existenţa altui contract. • obiectul. mai este necesară îndeplinirea unor formalităţi impuse de lege: forma scrisă .

22 .scris. determinat si sa fie in circuitul civil (să circule liber pe piaţă). In acest caz pârtile se afla in aceeaşi localitate. cataloagelor.posta electronica etc).calitate. Nerespectarea formei autentice atrage nulitatea contractului.impunerea unei persoane pentru a-şi dada consimţămîntul la încheierea contractului prin: • mijloace de constrîngere fizică. pret..obiectul contractului: caracteristice de cantitate . autentic. Actul juridic ce are ca obiect bunuri imobile urmeaza sa fie inregistrat in modul stabilit prin lege u valabilitatea acestuia.Violenţa .modul si termenii de executare a contractului. Leziunea poate duce la nulitatea contractului cînd partea lezată încheie contractul în rezultatul unor împrejurări grele. * Ferma . expozitiilor etc.ea este indreptata unui numar determinat de destinatari si trebuie sa contina toate prevederile esentiale ale contractului si intentia de al incheia. • I etapa: Trimiterea ofertei din partea vanzatorului sau comanda din partea cumparatorului. -modalitatea si termenii de achitare -termenul de valabilitate a ofertei. Forma scrisă este o conditie de valabilitate a contractului numai in cazurile expres prevazute de lege. iar in cazurile prevazute de lege.) . scopul contractului trebuie sa fie ferm. . indiferent de valoarea obiectului.facuta asupra unor destinatari nedeterminati. b) prevazute prin acordul partilor. prin intermediul reclamei.determinarea partilor. 2) intre absenţi. • ameninţare cu asemenea mijloace su cu altele de natură morală. În majoritatea cazurilor forma scrisa este mai mult o condiţie necesara la probatiunea (ad probationem). scrisori. iar cealaltă parte cunoaşte şi profită de situaţia creată acordînd o despăgubire neiechtabilă (neiechvalentă). adica partile trebuie sa urmareasca scopul de a incheia contractul si a obtine rezultatele lui nu de a face o intelegere fictiva fara a avea scopul de executare de facto. telex. moral. fax . Incheierea contractului intre absenti presupune mai multe etape: partenerii in acest caz duc negocieri si incheie contractul prin intermediul mijloacelor de telecomunicatii ( telegrame. . Ca rezulatat al leziuniii contractul poate declarat nul de judecată sau partea vinovată va despăgubi pătimitul. Încheierea contractului intre prezenţi are loc prin negocieri directe dintre coparteneri si se perfectează cu semnarea contractului in forma convenita. Continutul ofertei ferme: . Oferta poate fi: * Libera sau publicitara . Cauza. Nu poate fi recunoscut ca valabil un contractul fictiv (de formă ) sau simulat (care acoperă altă tranzacţie) Forma contractului impusa de lege trebuie sa fie respectata (oral . Nerespectarea formei scrise a contractului face sa lipsească părţile de dreptul de a dovedi existenţa contractului prin proba cu martori. chiar daca legea nu cere forma autentica. Existenta obiectului contractului care trebuie sa fie legal. telefon. Ea nu presupune obligatii ferme din partea ofertantului si nu implica efecte juridice in caz de refuz de a incheia contract. Forma autentica a contractului este obligatorie in cazurile: a) stabilite de lege. Necesită sa fie încheiate în scris contractele la care valoarea obiectului depaseste 1000 de lei. dovedirea contractului dar nu si pentru valabilitatea lui. -3Contractele de dreptul economic pot fi încheiate prin doua metode: 1) intre prezenţi.

Timpul si locul incheierii contractului este stabilit atunci. .legea aplicabila contractului (lex loci actus). Japonia (sistemul anglo-saxon) se utilizeza teoria emisiei sau cutiei postale in baza careia locul si timpul incheierii contractului este acela.jurisdictia teritoriala.inaintea ofertei .deschiderea acreditivului . Oferta poate fi revocata. . in caz contrar acceptantul trimite o contraoferta. dupa 2 criterii: * in Anglia. 23 . 9) modalitatile si termenii de plata. 14) solutionarea litigiilor sau clauza arbitrala.etc. 2) data si locul incheierii. in caz de conflicte de legi in timp. . Locul si timpul in contractele internationale are o mare importanta. 11) raspunderea partilor. 15) alte conditii in care pot fi indicate: modul de reziliere si modificarea contractului. 5) calitatea si specificarea modalitatilor de slabilire a ei. 7) datele privind ambalajul si marcarea. ca contractul a fost incheiat: .dreptul aplicabil. * II etapa: Acceptul. 12) receptionarea marfurilor (obiectului contractului).inaintea expedierii acceptului. deoarece in dependenta de locul incheierii se stabileste: . termenii si forma de prezentare a pretentiilor. 3) identificarea partilor. alte mentiuni in dependenta de contractul concret la dorinta partilor. acitarea platii.odata cu oferta . 8) modul de garantare a calitatii. Acceptul trebuie sa fie neconditionat. Denumirea trebuie cunoscuta de ambele parti. se utilizeaza teoria receptiei. cand acceptantul a expediat acceptul ofertantului. 6) cantitatea cu indicarea volumului total si unitatile de masura. Stabilirea locului si momentului la incheierea contractului intre absenti se face in diferite tari diferit. -4Orice contract de dreptul economic trebuie sa cuprinda urmatoarele conditii: 1) denumirea contractului (de ex: vanzare-cumparare).pretul contractului (care se coteaza la bursa). daca revocarea a ajuns: .organul ce va solutiona litigiile In dependenta de timpul (momentul) incheierii contractului se stabileste: . adica daca ofertantul refuza de a incheia contract el este obligat sa restituie destinatorului daunele cauzate. acceptul tacit exprimat prin unele actiuni concludente. sau alta instiintare de asa fel. cand partile au ajuns la un acord comun privind principalele prevederi din contractul dat. adica in tara lui. care dau de inteles.pretul si modul lui de stabilire (a unei unit. 17) limba autentica intrepretarii contractului. de marfa si costul total). 4) obiectul contractului ce trebuie indicat precis.incarcarea marfii. . SUA.manifestat prin expedierea unui exemplar de contract semnat de acceptant. 13) modul de prezentare a pretentiilor.Oferta ferma presupune efecte juridice. 16) numarul de exemplare a contractului. cu mentiunea de calitate si cantitate. care are aceeasi procedura ca si oferta.momentul aparitiei drepturilor si obligatiilor partilor. • in majoritatea tarilor europene. inclusiv Moldova. cand ofertantul a primit acceptul in tara lui si timpul cela.adica acordul de vointa a destinatarului ofertei poate fi facut prin doua metode: acceptul expres. adica contractul se socoate incheiat atunci. 10) termenii si modalitatile de executare a contractului (conform INCOTERMS).

inselarea clientilor .vinovatia . Raspunderea contractuala in dreptul economic presupune o serie de masuri de constringeri in cazul cand unul din parteneri nu si-a onorat obligatiunile contractuale. participantii la relatiile economice pot fi atrasi la raspunderea juridica. numele si semnaturile reprezentanţilor. * raspunderea disciplinara apicata fasa de angajatii intreprinderilor care incalca disciplina muncii * raspunderea materiala la fel se aplica fata de salariati dar in cazurile de cauzarea de catre angajat a unei daune matriale intreprinderii. juridica. care este principala forma de raspundere in dreptul economic. * raspunderea administrativa care survine pentru comiterea unor contraventii din domeniul economic prevăzute de Codul administrativ. si care cunoaste doua tipuri: -raspunderea contractuala ce rezulta dintr-un contract economic -raspunderea civila delictuala. 24 . Modalitatile de raspundere pot fi indicate atit in contract si suportate benevol de vinovat sau stabilite de organul jurisdictional si executate in mod silit.legatura cauzala dintre fapta savirsita si daunele suportate. Conditiile survenirii raspunderii juridice in dreptul economic 3. sub ce numar este inregistrata pers.intentie directa sau indirecta . Exconerarea de raspundere in dreptul economic -1Pentru nerespectarea normelor juridice. sau pentru incalcare anumitor obligatiuni contractuale. rechizitele bancare. . este necesara prezenţa a patru premize juridice (conditii): -fapta elicita (ilegala) care poate fi exprimata prin actiune sau inactiune din partea debitorului.survenirea consecintelor (pagubelor) care trebuie sa fie reale si concrete. Raspunderea juridica in dreptul economic costituie totalitatea de relatii care apar intre participantii la operatiunile cu caracter economic in legatura cu neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiunilor asumate prin contract sau sabilite de lege. 2. adica trebuie sa fie dovedit ca daunele au survenit in urma faptei persoanei impli .imprudenta 3. Poate fi exprimata prin: . Pentru ca raspunderea juridica sa survina . Raspunderea juridica contractuala 4. Tema 4 : Răspunderea juridica în dreptul economic 1. . In dreptul economic se cunosc urmatoarele forme de raspundere jruidica: * raspunderea juridica civila .18) rechizitele partile: adresele juridice.atitudinea psihica a persoanei fata de fapta sa si consecintele ei. etc. Notiunea si formele raspunderii juridice in dreptul economic 2. codurile fiscale. . cere se aplica fata de persoana vinovata de cauzarea unei daune materiale * raspunderea juridica penala care fiind cea mai grava forma de raspundere in Dreptul economic survine pentru comiterea infractiunilor cu caracter economic: evaziune fiscala. folosirea neconform destinatiei si nerambursarea creditului.

care trebuie sa fie reale si sa aiba dovezi. * de a refuza executrea contractul ( de a-l rezilia).În dreptul economic persoanele care nu i-si indeplenesc obligatile contractuale pot fi atrase la urmatatoarele modalitati de raspundere: executarea in natura. Ea se utilizeaza mai frecvent in dreptul anglo-saxon. incebtii.adica inscrierea in contract a unor penalitati. * Impreviziunea . Repararea daunelor si achitarea penalitatii nu-l impiedica pe creditor executarea in natura a contractului. enbargo etc. Cea de natura subiectiva: greve. -4Clauzele de exonerare de raspundere contractuala in dreptul economic. Cea de natura obiectiva: inundatii. independente de vointa partilor. În caz ca debitorul nu si-a instiintat partenerul el va purta raspundere in mod general. La survrnirea unui astfel de eveniment persoana ce nu-si poate onora obligatiunile trebuie sa-si avizeze partenerul in termenul si modul prevazut de contract despre survenirea fortei majore. adica creditorul are posibilitatea sa ceara executarea intocmai a conditiilor contractului. In asa caz partenerul are posibilitatea: . dar foarte costisitoare pentru debitoe. 25 . clauza penala . suma de bani calculate in % ( de obicei 10% max) din suma contractului nepplatit pentru fiecare zi de intarziere. care presupune survenirea unui eveniment imprevizibil la data incheierii contractului. extraordinar.de a stabili noi termeni si conditii. daca acest eveniment este de lunga durata. epidemii. Acest aviz trebuie sa fie autentificat la Camera de comert sau organele locale a tarii date. amenda .este o circumstanta de exonerare de raspundere. ce consta din interventia unui eveniment imprevizibil la momentul incheierii contractului care nu face imposibila executarea acestuia. razboi. De obicei partile indica in contract forme de raspundere. Impreviziunea este constatata de de instanta juridica sau judecata si poate avea ca rezultat modificarea sau anularea contractului. Forta majora poate fi de natura obiectiva sau naturala si de natura subiectiva sau sociala. La repararea daunelor se adauga de obicei si castigul ratat 10% din suma contractului neindeplinit. . care au dus la imposibilitatea executarii contractului. repararea daunelor .suma fixa indicata in contract pe care o suporta debitorul. rascoale. cutremure de pamint.de a amina executarea contractului. . sint: • Forta majora. imposibil de inlaturat de catre debitor.

2. juridice (agenţi economici) şi organele statale şi litigiile corespunzător sunt diferite în dependenţă de aceste subiecte. 2. organe judiciare obşteşti (nestatale) numite arbitraje comerciale sau judecătoria arbitrarilor aleşi părţile singure aleg judecata şi arbitrii prin acordul său. concidierea nelegitimă). 4. etc. În acelaşi timp pot apărea litigii în dependenţă de obiectul conflictului. Organele jurisdicţionare competente să soluţioneze litigiul economic: structură şi competenţă. Sînt 2 categorii de organe judiciare: a. Acestea se numesc litigii de contencios administrativ şi se soluţionează corespunzător de judecătoriile de contencios administrativ folosind o procedură specială. litigii care apar între agenţi economici în legătură cu încheierea. b. 4. pe cale amiabilă a negocierilor cînd partenerii se străduie să-şi aplaneze conflictul prin negocieri directe sau cu reprezentanţi fără a apela la careva organe de drept. Acestea sînt cele mai frecvente şi clasice litigii economice şi de obicei pot fi soluţionate de judecătoriile economice sau arbitrare. Procedura soluţionării litigiilor în judecătoriile economice 1 În procesul desfăşurării tranzacţiilor economice în legătură cu încheierea. precum şi din alte motive între părţile contractante apar diferite neînţelegeri care se pot dezvolta în conflicte patrimoniale (au o valoare economică) pe care le numim litigii economice. executarea sau revilierea (desfacerea) contractelor. Litigiile date se soluţionează de judecătoriile raionale sau orăşăneşti. 1. părţile prin înţelegerea lor pot să-şi aleagă organul de judecată la care îşi vor soluţiona litigiile.) precum şi în legătură cu încălcarea drepturilor consumatorilor. prin intermediul organelor jurisdicţionale (judiciare) de obicei. litigiile date la fel sunt soluţionate de judecătoriile raionale. executarea sau neexecutarea obligaţiilor contractuale. 3. 26 . De multe ori încercarea de a soluţiona litigiile pe cale amiabilă este o etapă obligatorie cerută de lege.Tema 5: Soluţionarea litigiilor în dreptul afacerilor. arenda. Soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă. organe judecătorşti statale care formează sistemul judiciar al Republicii Moldova. În dreptul economic pot fi aplicate mai multe modalităţi de soluţionare a litigiilor: 1. 2. litigii ce apar între administraţia agentului economic şi angajaţii săi în legătură cu încălcarea ligislaţiei muncii (neplata salariilor. litigii dintre agenţi econimici şi organele statale în legătură cu lezarea drepturilor şi interesului agentului econiomic de către acest organ prin emiterea hotărîrilor şi actelor administrative ce contarvin legii. În dreptul economic deosebim următoarele categorii de litigii : 1. litigii ce apar între agenţi econimici şi pe de o parte şi persoana fizică pe de altă parte în legătură cu încheierea diferitor tranzacţii dintre acestea (contarcte de împrumut vînzare-cumpărare. Deoarece în calitate de subiecte ale dreptului economic cunoaştem persosne fizice. Noţiunea şi soluţionarea litigiilor economice. 3.

litigii patrimoniale dintre persoane fizice. ca instanţă superioară. dosare cu caracter patrimonial unde valoarea cerinţelor este mai mare de 500 mii lei. În Republica Moldova judecătoriile economice de prim nivel (I-a instanţă) trebuie să fie în toate circumscripţiile din ţară. Cahul. Cele mai multe judecătorii sînt cele de drept comun care se află în raioane şi oraşe. Aceste decizii. Hotărîrile Judecătorilor Economici de circumscripţie pot fi atacate cu cerere de apel în Curtea de Apel Economică. care ezaminează în ordin de I-a instanţă toate categoriile de litigii cu caracter economic (în afară de cele atribuite Curţii de Apel Economice) unde ambele părţi trebuie să fie agenţi economici sau persoane juridice. Deciziile Curţii Supreme de Justiţie sînt definite şi nu pot fi atacate. B. judecătorii de contencios administrativ 2. Curtea de Apel examinează şi ea deja în instanţa a II-a dosarele şi pronunţă decizii prin care admite sau respinge cererea de apel. Judecătorii statale la care se atribuie: a. Inspectoratul de Stat etc. cauze şi cereri privind recunoaşterea executării silite a hotărîrilor şi arbitrajelor judecătoriilor străine. Judecătoriile economice sînt instanţe judecătoreşti specializate. precum şi cauze penale şi contravenţiiadministrative precum şi litigiile privind protecţia consumatorilor. În acelaşi timp Czrtea de Apel are în competenţa sa anumite cauze pe care le judică în ordine de I-a instanţă: 1. Tighina (Căuşeni). departamente. pot fi atacate cu cerere de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în Colegiu Economic. Bălţi.). judecătorii de drept comun (raionale) b. După examinarea cazurilor civile în ordinea de primă instanţă hotărîrea judecăţii poate fi atacată în instanţa a II-a numită Curte de Apel. la fel. inclusiv organe statale. 2. de muncă. dosare de contencios administrativ împotriva actelor organelor de stat republicane (Ministere. În competenţa Curţii de Apel Economic pe lîngă examinarea cererilor de apel mai sînt şi cauze care se judică în I-a instanţă. Judecătoriile obşteşti la care se atribuie arbitrajele comerciale. Acestea se referă la: 1. atribuţiile precum şi structura organelor judecătoreşti statale. 27 . judecatorii economice c. Curtea de Apel examinează legalitatea hotărîrii primei instanţe şi pronunţă decizii. Primării. dar real funcţionează numai cea din Chişinău. Comrat. care sînt circumscripţiile din ţară: Chişinău. A. Aceste judecătorii judică majoritatea litigiilor în ordine de primă instanţă unde în calitate de părţi cel puţin una trebuie să fie prsoană fizică (cetăţeni).3 Sistemul judiciar competent să soluţioneze litigii economice cuprinde 2 categorii de organe: 1. Sistemul judiciar în republica Moldova e reglementat de „Legea cu privire la sistemul judiciar” unde sînt stabilite funcţiile. În competenţa acstor judecătorii întră soluţionarea litigiilor de familie. Al III-lea nivel al instanţelor judecătoreşti unde deja se examinează în ordine de recurs deciziile Curţii de Apel este Curtea Supremă de Justiţie.

în . Procedura de examinare a litigiilor economice este identică cu procedura judecării în instanţele de drept comun cu unele abateri. 4. primeşte cererea spre examinare. 4. La fel se anexează şi taxa de stat. • se formulează concret cerinţele. Union Finoza etc) Hotărârile Judecătorie de contencios administrativ se atacă la Judecătoria de Apel are numai 2 instanţe. înştiinţează părţile despre data şi locul examinării. 5. cereri de declarare a insolvabilităţii cauze privind constituirea. documentele pe care se bazează cerinţele înaintate precum şi dovada expedierii pretenţei. reorganizarea şi lichidarea acenţilor economici contestarea hotărîrilor arbitrajelor comerciale apărarea reputaţiei profesionale C. Activitatea acestor judecătorii este reglementată de Legea Contenciosului Administartiv unde se stabileşte competenţa procedura de examinare şi exxecutare a deciziilor acestei instanţe. • numele şi identificarea perţilor (aduse. Se dispun atîtea copii de documentele cîte părţi sunt. în Judecătoria Economică se aplică următoare etape de soluţionare a litigiilor: -I etapa prejudiciară sau extrajudiciară cînd în mod obligatoriu părţile unui litigiu economic trebuie să întreprindă măsuri pentru soluţionarea litigiului pe cale amiabilă. întart în vigoare la 12 iunie 2003. Judecătoriile de contencios administrativ la fel sînt nişte specializate care judică plîngerile împotriva actelor (deciziilor) emise de organele de stat care încalcă şi lizează anumite drepturi şi interese ale persoanelor Juridice sai persoanelor fizice. coduri bancare. iar hotărîrile organelor statale şi municipale se atacă în organe de I-a instanţă în Curţile de Apel. fiscale etc. În acest sens reclamantul (creditorul) trebuie să înainteze o reclamaţie părţii opuse unde să-i propună soluţionarea amiabilă (executarea de bună voie) a litigiului: Dacă această cale nu recunoaşte.II etapă .contencios administrativ se examinează plîngerile împotriva actelor emise de agenţi economici ce prestează servicii publice (Apa canal. • denumirea acţiunii şi valoarea ei (din valoarea acţiunii se va plăti taxa de stat) în mediu 3% din suma cerută. .înaintarea cererii de chemare în judecată: reclamantul depune la instanţă economică o acţiune (cerere de chemare în judecată) împotriva pîrîtului (debitorul) prin care solicită instanţei pronunţarea hotărîrii prin care pîrîtul să fie forţat să-şi execute obligaţia. atunci reclamantul se poate adresa în instanţa de judicată. III etapă Judecătorul verifică toate documentele şi acţiunea dispusă şi dacă conţinutul acţiunii corespunde cerinţelor înaintate. 28 . Cererea de chemare în judecată trebuie să conţină: • numele instanţei.2. Procedura examinării dosarelor în judecătoriile statale precum şi competenţa acestora se reglamentează de legislaţia Republicii Moldova special de „Lodul de procedură civilă” adoptat la 30 mai 2003. se atacă în judecătoriile Administartive raionale.). Această etapă nu e obligatorie la litigiile examinate în judecătoriile de drept comun. • se aduc argumente în fapt (trimiteri la contarct) cu descrierea circumstanţelor şi trimiterea la probele (dovezile) pe cauză. Astfel. Inclusiv. 3. Instanţele de contencios administrativ se află pe lîngă Judecătoriile de drept comun de toate nivelurile (în afară de Judecătoria Economică) Hotărîrile organelor locale (sate). • argumentarea în drept (se face trimitere la legea ce reglementează problema) la acţiune se anezează toate probele.

pîrîtului are posibilitate într-un termen stabilit de judecată (30 zile) să scrie o referinţe (răspunsul sau la pretenţiile înaintate) sau poate să înainteze faţă de reclamant la fel cu argumentările şi probele necesare. dar uneori în complet de 3 persoane examinează litigiul în fond se ascultă declaraţiile şi argumentele părţilor: • se pun întrebări. • se fac expertize dacă este necesar. • se ascultă martori. IX etapă Hotărîrea se pronunţă public. VI etapă la data stabilită are loc şedinţa de judecată unde judecătorul. inclusiv achitarea taxei de stat. VIII etapă judecătorul ascultă părţile şi se duce în camera de chibtuire şi chibzuieşte unde emite hotărîrea. Părţile fac concluzii asupra celor examinate în instanţă cu înaintarea cerinţelor concrete. La această şedinţă pîrîtului i se înmînează copii de pe documentele înaintate şi i se face cunoştinţă cu acţiunea.Dacă acţiunea nu corespunde cerinţelor indicate mai sus sau nu este de competenţa judecătoriei judecătorul restituie cererea de chemare în judecată. de obicei singur. IV etapă la data numită de instanţă se prezintă părţile la prima şedinţă de înfăţişare şi pregătirea mai nemijlocită. adică în scopul garantării şi executării hotărîrii judecata la cererea înaintată poate emite încheiere prin care pune sechestru pe conturi bancare în limita sumei cerute. VII etapă Se trece la etapa susţinerilor orale. • se examinează alte probe din materialele dosarului. interzice pîrîtului sau altor persoane să săvîrşească cu obiectul litigiului careva acţiuni juridice. După 15 zile hotărîrea întră în vigoare şi poate fi executată sau dacă careva din părţi nu este deacord cu hotărîrea ea dipune cerere de apel la instanţa superioară. (Judecătoria economică – Curtea de Apel Economic) 29 . sechestrarea bunurilor imobile şi alte bunuri ale pîrîtului. În acelaşi timp sau odată cu înnainatrea acţiunii reclamantul poate înainta cerere de asigurare a cerinţelor înaintate. V etapă Primind copia acţiunii.

ele pot recurge la rezolvarea acestui litigiu la Arbitrajul comercial Internaţional.solutioneaza litijii intre comercianti din intrega lume . * secretul dezbaterilor judiciare la dorinta partilor. • add-hock (institutii pentru solutionarea unui caz concret . • arbitraje universale . * specializarea j udecatorilor. adica este aleasa de parti prin contract..organ specializat de solutionare a litigiilor. si este destinata sa solutioneze litigiile aparute intre acestea.ocazional).In dependenta de structura organizatorica arbitrajele pot fi.care solutioneaza toate tipurile de cazuri (Curtea permanenta de arbitraj de la Haga. 30 . -In dependenta de competenta materiala arbitrajele se impart in: • arbitrajele de competenta generale .Moldova. Convenţia de arbitraj (clauza arbitrală ) constituie o înţelegere a părţilor indicată în contract (clauză compromisorie) sau -încheiată separat de contract la apariţia litigiului (clauză de compromis) prin care acstea convin să-şi soluţioneze litigiul într-un anumit organ jurisdicţional care poate fi un arbitraj comercial.În dependenta de normele utilizate se imaparte in 2 tipuri: • arbitraje de jure care la solutionare respecta normele materiale si procedurale de drept strict. de natura contractuala. Convenţia de arbitraj 3. * este relaţiv mai ieftin (cheltiielile si taxele). * legea aplicabila la solutionare. • arbitraje bilaterale ( Camera arbitrala franco-germana). partile incheie o conventie arbitrala sau indica acest lucru nemijlocit in contract. • permanente (institutionalizate). * numarul si procedura de alegere a arbitilor. . 2. 1. Curtea de arbitraj de pe linga Camera Internaţionala de comerţ de la Paris). si nu utilizeaza normelejuridice de drept strict. Arbitrajul comercial internaţional de pe langa Camere de Industrie si comert a R.In functie de competenta teritoriala se deosebesc: • arbitraje regionale (Comisia Arbitrala Scandinava examineaza litigii dintre taril scandinave). 2. Solutionarea litigiilor prin intermediul Arbitrajului comercial. Procedura solutionarii litigiilor prin arbitrajul comercial intrentaional. -1 Cind partile nu ajung la un numitor comun in cadrul solutionarii amiabile. Conventia arbitrara trebuie sa cuprinda: * denumirea arbitrajului. În practică se cunosc mai multe categorii de arbitraje: . Arbitrajul ca organ de solutionare a litigiilor in comerţul Internaţional are anumite avantaje fata de solutionarea litigiilor din cadrul judecatoriilor din drept comun si anume: * se utilizeaza o procedura simplificata alesa de parti.Tema 6 . * locul de examinare. * termeni de solutionare redusi. Arbitrajul Comertului Internaţional este o instanta jurisdictionala nestatala. • arbitraje specializate (Curtea Arbitrala de la Bremen -solutioneaza litigii aparute din contractele de livrari de bumbac). Referitor la arbitrajul care va solutiona litigiul. Arbitrajul comercial interntional . 4. * procedura de solutionare utilizata. • arbitraj de echitate care solutioneaza in baza principiilor de echitare . * limba de solutionare.

Arbitri ascultă părţile şi examinează probele prezentate. inclusiv dovada existenţei clauzei arbitrale. De obicei examinarea litigiilor în arbitrajul comercial presupune următoarea procedură: • Prima etapa . . înştiinţănd corespunzător despre aceasta părţile. atunci el este numit de presedintele arbitrajului. anexind probele şi documentele corespunzatoare. Fiecare din parti are posibilitatea sa-şi aducaargumentele şi dovezile sale. inştiinţindu-1 că daca nu-şi va onora obligaţiunile. care argumenteză poziţia lor. Hotarirea se pronunţă public şi in scris partilor. Dacă în termenul indicat debitorul refuză executarea datoriei sau nu reacţionează la pretenţie. Astfel partea (creditorul) care are careva pretenţii faţa de debitor se adreseaza în prealabil cu o reclamaţie scrisă (cu dovada expedierii) faţa de acesta. şi alte probe ce dovedesc că cerinţele sunt întemeiate ) şi de drept (referire la actele normative materiale şi proceduratâle ce întemeiază cererea). Daca acestea nu au posibilitatea. el este numit de presedintele arbitrajului. Hotarirea este definitiva. Executarea este dificila intr-o tara straina. În anumite situaţii Hotărîrea poate fi revizuită (reexaminată) • YII etapa. atunci litigiul va fi predat spre solutionare arbitrajului.  Legea cu privire la arbitrajul comertului Internaţional 21. La data indicata are loc şedinţa unde se examineaza cauza în fond. Geneval961. Executarea hotararii poate fi facuta benevol de debitor sau in mod fortat. • Y etapa. atunci creditorul numit reclamant. Daca in termenul dat acesta nu-si alege arbitrul.  Regulamentul Arbitral al UNCITRAI/76 modificat in 1982. Primind acţiunea (cererea de chemare în judecată) secretariatul arbitrajului expediaza o copie a cererii si documentelor anexate piritului (reclamatului) cu lista arbitrilor.Prin incheierea conventiilor de arbitraj partile se obliga sa respecte hotarirea emisa de acest organ si sa o execute binevol. Completul de arbitri împutemicit examinează documentle depuse asupra cauzei şi fixează o dată pentru şedinţă. Statele membre la Conventiile de la New York si Haga se obliga sa execute hotaririle arbitrale straine aplicind procedura interna.arbitrii nu au fost alesi conform intelegerii.1985. . La inceput taxele si cheltuielile se achita in masura egala. daca statul dat nu o recunoaste. iar in hotarire se mentioneaza care parte suporta cheltuilile totale.  Conventia de la New York "Cu privire la recunoasterea sentintelor arbitrajelor straine' 1958. Totodata din partea sa el işi alege un arbitru din lista propusă. 31 . dacă este cazul pun întrebări soicită documente numesc expertize etc. în baza conventiei arbitrale se adreseaza cu o cerere de chemare în judecată (actiune) în arbitrajul Convenit de contract în care trebuie sa indice toate motivele de fapt (trimiterea la contract. informîndu-l despre natura datoriei. • III etapa. Hotaririle pot fi reexaminate numai in cazuri: .s-a dat mai mult decit s-a cerut. Doi arbitri numiti de parti trebuie sa-1 aleaga pe al treilea care va fi presedinte şedinţei. mărimea şi termenele de achitare. • II etapa. • lYetapa. In calitate de izvoare ce reglamenteaza activitatea arbitrajului de comerţ internaţional sint:  Conventia Europeana privind arbitrajul comertului Internaţional. -3Procedura solutionarii litigiilor în Arbitrajul comercial care de obicei poate fi şi internaţional este stabilita în contract la intelegerea partilor sau de Regulamentul de functionare a arbitrajului concret. VI etapă După examinare arbitrii se duc în camera de chibzuire unde fără nici o influienţă din afară emit Hotărîrea.  Conventia de la Haga "Cu privire la recunoasterea si aplicarea sentintelor arbitrale straine in materie civila si comerciala" 1971.partea care a pierdut nu a fost instiintata despre timpul si locul desfasurarii procesului. daca este cazul.06. În termenul indicat (de obicei 30 zile) piritul trebuie sa scrie referinşă (dă raspuns la cerere) si sa aleaga arbitrul din partea sa.aşa numita procedura prejudiciară care nu întotdeauna este obligatorie dacă părţile nu au convenit în contract sau regulamentele Arbitrajelor nu prevăd aceasta expres.

Contractul de vanzare-cumparare este o intelegere bilaterala prin care una din parti . in general. Legea reglementeaza relatiile de vinzare a marfurilor.Tema Contractul de vanzare-cumparare în dreptul economic. intreprinderile si organizatiile cu diverse forme organizatorico-juridice. dar sunt ca un fel de indrumator pentru cei care il folosesc. ce se formeaza in temeiul unor forme juridice (contractuale). bucati. îl au uzantele comerciale uniforme.12. uzantele uniforme.genereaza drepturi si obligatii reciproce intre parti. "contractul-model de vinzare a marfurilor se aplica la incheierea contractelor economice privind vinzarea productiei cu destinatie tehnica de productie si marfurilor de consum popular intre intreprinzatori. Conform prezentei legi contractele se incheie in forma scrisa printr-un document. casnica sau familiala.93 privind aprobarea Regulamnentului Contractului-model de vinzare-cumparare. Contractele-model (contracte-tip). hectolitri.06. In anumite contracte se vor folosi unitatile 32 .este bunul transmis de catre vanzator cumparatorului. structurii si continutului contractelor.Obiectul si continutul contractului de vanzare-cumparare. care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2000. 3. perechi etc. a) Cantitatea este exprimata in unitati de masura specifice naturii marfii: tone.). Contractul de vanzare are urmatoarele elemente caracteristice: este un contract – a) cu titlu oneros urmarind ca finalitate obtinerea unui profit. . tratatele internaţionale .Caracteristica generala si reglementarea juridică a contractului de vinzare.preluind denumirea de "INCOTERMS-2000") care are o larga aplicare in contractele comerciale internationale de vinzare-cumparare. numita CUMPARATOR.753 -822 * Legea vinzarii de marfuri (Nr. se obliga sa livreze ceilalte parti. c) consensual este valabil din momentul simplei înţelegeri dintre părţi. care isi desfasoara activitatea in RM. . numita VANZATOR.Reguli Internationale pentru Interpretarea Uzantelor de Comert.1980.04. Printre actele normative principale sunt: * Codului Civil al RM art. Viena -2Obiectul contractului de vanzare-cumparare . 1. Pe plan international principalule izvor de reglementare este: * Conventia ONU privind cumparare-vanzare internationala de marfuri din 11. Cele mai importante uzante comerciale uniforme internationale au fost standartizate sub egida Camerei Internationale de Comert din Paris. un bun determinat calitativ si cantitativ. care s-au format prin folosirea repetata a unor clauze contractuale. 798 din 27. in conditiile convenite. in tarile europene. 2. printr-un schimb de scrisori (telexuri. nu pun restrictii asupra formei. 4. Izvoarele de drept ce reglementeaza contractul de vinzare sunt: legile. 1. El trebuie sa satisfaca caracteristicilor de calitate si cantitate.Garantiile si raspunderea partilor in contractul de vinzare-cumparare. metri cubi. O deosebita importanta in formarea si definirea contractelor comerciale. cu exceptia marfurilor pentru folosinta personala. metri patrati. sau cu utilizarea mijloacelor electronice de calcul.Conditiile livrarii conform INCOTERMS-ului. intr-un loc anumit.Ultima editie a acestora au fost aprobate la finele anului 1999. 134-XIII din 03.94) Prezenta lege stabileste principiile fundamentale de reglementare a relatiilor comerciale intre subiectii economici. telegrame. b) sinalagmatic . independent de destinatia lor. cunoscute sub denumirea de INCOTERMS (International Rules for the Interpretation of Trade Terms . metri liniari. telefonograme etc. contra unui pret. * Hotarirea Guvernului Republicii Moldova Nr. Prin acest Regulament a fost stabilit ca.

de necesitate si de cost. Formularea acestora se face sub ingrijirea vinzatorului care isi asuma si obligatia de a le transmite cumparatorului pe caile stipulate in contract. in functie de natura marfii si de intelegere. * mijloacele de transport. 8 Intocmirea si transmiterea documentelor Documentele care se refera la transport. In contract se va stipula obligatia vinzatorului de a asigura un ambalaj corespunzator. scrisoare de trasura etc. tona scurta (907 kg). Se vor indica adresa de destinatie. dovedind expeditia si indeplinirea obligatiilor asumate de vinzator. a unei tranzactii de vinzare-cumparare trebuie specificate in inscrisul contractual. Clauaze economice 1 Obiectul contractului il constituie marfa. ordin de plata. conditii de tranzit. cum ar fi cele care atentioneaza asupra fragilitatii marfii sau asupra necesitatii manipularii cu mare atentie a aparatelor de precizie si materialelor explozive. La fel trebuie inclusa valuta de plata. 4. certificate de origine etc. si pentru realizarea transportului. originea marfii etc. 9 Receptia marfii Partile prin contract trebuie sa indice modalitatile de receptie a marfii si de control.complexe specifice uzantelor locale. * partea care se obliga sa asigure mijloacele de transport.).telle quelle (asa cum este)-cind vinzatorul nu poarta raspundere pentru calitatea marfii.sunt acele conditii esentiale. Alegerea unui sau altui tip de plati numerare depinde de caracterul afacerii. Data livrarii marfii se considera data transmiterii acesteia catre transportator sau cumparator. b) Calitatea . .vazul placut.organoleptic. In numeroase cazuri transportul va fi combinat. fiind dovedita prin certificate de calitate. durate tranzitului . asigurare. 6 Modul de efectuare a transportului Transportul unei marfi se va efectua terestru. fluvial sau aerian.. 3 Conditiile de plata conţin modalitatea si tipul decontarilor de obicei plati cu ajutorul cecurilor. in functie de pozitia geografica a vinzatorului fata de cumparator. yardul (0. conditii tehnice.(incercare. felul marfii si diferite mentiuni specifice. tehnic si calitativ.914 m) etc. La fel calitatea se determinain baza principiului: . Continutul . Aceste documente sunt necesare pentru incasarea pretului marfii. cumpararorul find obligat s-o primeasca "asa cum este". In contract se va stipula: * caile (ruta) de transport. maritim. care poate varia in functie de transport. Vinzatorul se va obliga sa marcheze ambalajul in scopul inlesnirii manipularii marfii si publicitatii comerciale. Aceasta data trebuie sa fie indicata in documentele de transport sau actul de primire / predare. Ea trebuie sa fie indicata in contract si trebuie sa corespunda unor standarde. .). calitatea marfii.016 kg). in functie de intelegere. * documentele de transport (conosament. prin care se stabilesc drepturile si obligatiunile partilor. Ea trebuie sa existe sau sa poata exista in viitor. se recomanda de inclus si modalitatea de formare a pretului (pretul de cost. Conditiile livrarii conform INCOTERMS-ului. Contractului de vinzare-cumparare trebuie să conţină: Iidentificarea partilor. plata pretului. Marfa trebuie sa fie determinata sau determinabila cantitativ. In contract se va stipula locul unde se va face receptia. degustare). taxe. Această clauză va cuprinde: * modul in care se face controlul si receptia . El trebuie sa includa pretul unei unitati de marfa si pretul total. acreditive si incaso documentar.este insusirea produsului de a satisface unele necesitati ale oamenilor. precum: tona lunga (1. Se utilizeaza la vinzarea fructelor produselor agricole etc. 7 Ambalajul si marcarea. 33 . 5 Termenii de livrare sunt date calendaristice sau perioade de timp in decursul carora vinzatorul trebuie sa livreze marfa. 2 Pretul marfii in contractul de vinzare-cumparare este valoarea marfurilor care trebuie achitata de cumparator vinzatorului. accize etc.

• multivalutare bazate pe un cos valutar stabilit de parti (de regula 3-5 monede. Se cunosc urmatoarele clauze de asigurare impotriva riscurilor valutare: * clauza aur • clauzele valutare (inclusiv clauzele de indexare : • monovalutare . In cazul marfurilor cu termen de garantie. * documentele prin care se atesta calitatea marfurilor (certificat de calitate. Riscurile valutare constau in modificarea cursului de schimb (al paritatii monetare) al monedei de plata fata de moneda (monedele) de referinta. determinate de vicii ascunse sau de alte cauze generate din neglijenta vinzatorului. 34 . 17. pe oferta si acceptare (expresa). proces verbal de receptie etc. pot afecta obligatia cel putin a uneia dintre parti (mai ales pretul). Clauaza de exonerare a răspunderii 18 Clauze suplmentare si mentiuni finale In afara clauzelor mentionate mai sus. in principiu. penalitati. Litigiile si solutionarea lor In contract partile trebuie sa prevada aparitia unor eventuale litigii si modalitatile de solutionare a lor. vinzatorul continua sa fie raspunzator pentru remedierea defectiunilor.). el are dreptul sa reclame defectiunile constatate. 11 Asigurarea marfii în contract este prevazuta in urma intelegerii dintre importator si exportator şi se numeste CARGO. formele şi mărimea raspunderii contractuale (amenzi. buletin de analiza. 16. raspunderea in natura etc. la cele incheiate intre absenti semnaturile. Contracul se perfecteaza prin eliberarea unei polite de asigurare care trebuie sa contina: 12 Asigurarea impotriva riscurilor valutare si nevalutare Instabilitatea permanenta pe unele piete comerciale si alte conditii specifice in care se desfasoara operatiunile comerciale internationale impun partilor sa includa in contracte clauze asiguratorii impotriva riscurilor valutare si nevalutare. * modul de lansare a reclamatiilor si modul de rezolvare. Reclamatiile (pretentiile) Daca dupa preluarea marfii. partile sunt libere sa includa in contracte orice prevederi speciale. In final. care reprezinta obligatiile vinzatorului de a livra marfa cumparatorului care poseda anumite calitati pe durata termenului de garantie. chiar daca transferarea riscurilor de la vinzator la cumparator a avut deja loc. In perioada de garantie. certificat de garantie. in cazul cind se realizeaza.) . * obligatiile partilor in perioada de garantie . determinate de particularitatile marfii ori serviciului si/sau de conditiile executarii contractului. despagubiri a daunelor.* documentele ce trebuie intocmite pentru atestarea receptiei . riscuri care. perturbind echilibrul stabilit la incheierea contractului. 10 Garantiile vinzatorului In majoritatea contractelor incheiate sunt incluse garantiile de calitate. * solutiile ce se impun in cazurile in care receptia nu poate avea loc si controlul nu poate fi efectuat din vina partilor. Aceste reclamatii trebuie sa fie facute in termenele stipulate in contract 14 Raspunderea pentru neexecutarea contractului Aceasta conditie va stabili temeiurile. ) • multivalutare bazate pe un cos valutar (unitate de cont) DST Se cunosc urmatoarele clauze de asigurare impotriva riscurilor nevalutare: • clauza de revizuire a pretului (de indexare nemonetara) – • clauza de postcalculare a pretului – • clauza ofertei concurente Clauzele strict juridice 13. cumparatorul constata unele abateri cantitative sau calitative de la prevederile contractului. contractele incheiate intre prezenti trebuie sa contina semnaturile partilor sau ale reprezentantilor lor. prin contract se va indica: * inceperea termenului de garantie si durata lui .

Acesti termeni stabilesc: * modalitatea de transportul utilizat la livrare. daca acesta nu a fost indicat de cumparator. * cine achita taxa vamala.Ex Works (..Free Alongside Ship (. cheltuielile si riscurile se transfera cumparatorului.Free On Board (. Este conditia de livrare cea mai comoda pentru vanzator. Franco la bord (... * modalitatea de asigurarea a mărfurilor in transport. formalitatile. named port of destination) Cost si navlu la (. Acest document poate fi o recipisa de depozit sau un document de garantie. Marfa.. named place).. cheltuielilor. portul de destinatie convenit).. in ultima editie din iulie 2000. * drepturile si obligatiunile ambelor parti. portul de incarcare convenit). numite INCOTERMS. named port of shipment). named port of shipment). obligatia lui de livrare fiind indeplinita din momentul predarii. Cumparatorul este obligat sa incarce marfa pe cheltuiala sa si sa o transporte la destinatie...Free Carrier (.. din necesitati practice. vamuirea marfii la export se face de catre vanzator. Vanzatorul este obligat sa aduca marfa in port si sa o plaseze pe chei de-a lungul navei sau in barje de-a lungul acesteia. este predata de exportator primului caraus. Vanzatorul este obligat sa aduca marfa pe bordul navei. Prin aceasta. FAS . In consecinta. dupa ce a fost vanduta. CFR . Vanzatorul poate conveni cu carausul locul de predare in custodie. 35 ... din momentul in care marfa a fost incarcata. adoptate de catre Camera Internaţionala de Comerţ de la Paris. Din acel moment.. locul convenit). in traficul aerian si in cel feroviar). In anumite cazuri.. vanzatorul se poate implica in acordarea de asistenta la incheierea contractului de transport. la locul convenit. Franco caraus (. locul convenit). insa numai pe spezele cumparatorului si din mandatul acestuia (de exemplu. in locul din uzina si la termenul convenit.. informindu-l din timp pe vanzator de data precisa a sosirii navei la locul respectiv si despre dana la care va fi trasa. FCA . * momentul transferului riscurilor fortuite (distrugeri intimplatoare ale marfii). cumparatorul este obligat sa angajeze nava si sa o aduca in portul de incarcare la termenul convenit.. port de incarcare convenit). cumparatorul este obligat sa indeplineasca formalitatile vamale la export. Scopul uzantelor unificate INCOTERMS este de a stabili o serie de reguli privind interpretarea termenilor comerciali utilizati in comertul exterior.. Franco uzina (. named place). partile pot conveni ca vanzatorul sa efectueze incarcarea si formalitatile de vamuire la export pe cheltuiala cumparatorului.. Transferul marfii. De asemenea. INCOTERMS. formalitatilor si riscului se face din momentul in care marfa a trecut de balustrada (copastia) vasului. * cine indepleneste formalitatile privind trecerea frontierii. numit de cumparator.-3Conditiile de livrare a marfîi in contractul de vanzare-cumparare Internaţional sint stabilite prin uzantele comerciale. FOB . * repartizarea intre parti a cheltuielilor in contractul de vanzare-cumparare * preturile de livrare.. Franco de-a lungul vasului (.. Din considerente practice. el este obligat sa indeplineasca toate formalitatile. EXW . Prin aceast termen cumparatorul se obliga sa angajeze nava si sa respecte termenul de aducere a navei la locul de incarcare. deoarece el nu este obligat decit sa puna marfa ambalata (dupa caz) la dispozitia cumparatorului. Vanzatorul poate sa predea marfa in custodie unui tranzitar in baza instructiunilor cumparatorului. pe cheltuiala si riscul sau. contine 13 termeni. marfa. la data si in portul convenit.. Vanzatorul va primi din partea cumparatorului un document curat care sa ateste ca a primit marfa.Cost and Freight (.

. Livrat franco chei . fluviala.. vanzatorul se obliga sa angajeze nava.. named port of destination).. Vanzatorul suporta toate cheltuielile si riscurile aducerii marfii in portul de destinatie convenit si indeplineste toate formalitatile necesare. Marfa.Marfa calatoreste neasigurata. inainte de frontiera vamala a tarii invecinate. prin aceasta conditie de livrare. in portul de expeditie.. din momentul in care a trecut de balustrada navei.. Livrat la frontiera (.. economisind. riscului. named place of destination). cheltuielilor si formalitatilor catre cumparator se face in momentul in care marfa. Transferul marfii. locul de destinatie convenit). 4 36 . Vanzatorul se obliga sa duca marfa... cheltuielile.Delivered Duty Paid (... contra riscurilor minime de avariere si pierdere. aceasta conditie de livrare este una dintre cele mai utilizate in transporturile maritime. Se deosebeste de conditia DDP prin aceea ca vanzatorul nu suporta taxele vamale in tara cumparatorului si alte taxe si speze necesare. Prin aceasta.. locul de destinatie convenit). din momentul cind marfa i-a fost predata la destinatie. cumparatorul poate sa asigure marfa in tara sa. portul de destinatie convenit).. in contrast cu obligatia minima pe care si-o asuma cind utilizeaza conditia de livrare EXW.. pe riscul cumparatorului. Transferul marfii. in acest mod. sa o incarce si sa o duca in portul de destinatie convenit. DAF . CPT . aeriana sau printr-o combinatie a acestora). Daca se convine ca vanzatorul sa indeplineasca formalitatile vamale si sa suporte taxele de vamuire. riscului.. Livrat vama neplatita (.. locul de destinatie convenit).Delivered Duty Unpaid (... Cost. DES . Vanzatorul are obligatie sa procure pentru cumparator un contract de asigurare impotriva riscurilor maritime de avariere sau de pierdere a marfii in timpul transportului. a fost pusa la dispozitia cumparatorului pe bordul navei..Carriage and Insurance Paid To (. named port of destination).duty paid (. named place). poate fi folosita pentru orice mod de transport.Carriage Paid To (. In multe cazuri. portul de destinatie convenit).. vanzatorul este obligat sa asigure marfa in numele si pe contul cumparatorului. maritima. Vanzatorul plateste prima de asigurare pe contul cumparatorului. DEQ . contractul trebuie sa prevada acest lucru.. Orice cheltuiala care apare dupa ce marfa a fost livrata la bordul navei va fi pe contul cumparatorului.. indeosebi pentru marfuri in vrac. valuta forte. pe cheltuiala si riscul sau. vanzatorul se obliga sa plateasca transportul pina la destinatie. Dupa cum se observa. named port of destination). Insurance and Freight (. actioneaza in vederea efectuarii transportului pe cale ferata.Delivered Ex Quay . nevamuita pentru import. DDP .. locul convenit). Transport platit pina la (. locul de destinatie convenit).. Vanzatorul este obligat sa puna marfa la dispozitia cumparatorului la frontiera convenita. port de destinatie convenit). named place of destination). Vanzatorul este obligat sa efectueze formalitatile vamale la export. Transport si asigurare platite pina la (. Vanzatorul va indeplini formalitatile de vamuire la import. in plus. DDU .Delivered Ex Ship (...vama platita (. vanzatorul isi asuma o obligatie maxima. Livrat franco nava (. desi nu transporta direct. CIF . se face catre cumparator. formalitatilor si cheltuielilor.Cost.. Livrat vama platita (.. formalitatile si riscul se transfera cumparatorului din momentul in care marfa a fost predata carausului (prin caraus se intelege si persoana care. Se deosebeste de conditia CPT prin aceea ca. CIP .Delivered At Frontier ( .. asumindu-si toate riscurile si toate cheltuielile care intervin.Prin aceasta conditie de livrare. la locul convenit. pina la cheiul (debarcaderul) portului de destinatie convenit si sa plateasca vama pentru import in tara cumparatorului. Ca si conditia de livrare CPT.. asigurare si navlu (. named place of destination).. Alaturi de FOB.. rutiera. precum si riscurile rezultind din aceasta operatiune. Vanzatorul se obliga sa duca marfa la destinatie in locul convenit. named place of destination).

Primind pretentia in termenul stabilit.desfacerea contractului.marfa nu corespunde calitatii sau cantitatii.cand vanzatorul face greseli in documente de transport.Prin contract vanzatorul trebuie sa garanteze calitatea marfii. In comerţul internaţional mai mult de 50% din tranzactiile ce privesc schimbul de mărfuri sint efectuate de intermediari. • intermediarii sint profesionisti si tin legatura cu producatorii. Tema 8. Daca sint neajunsuri . . Cerintele pot fi: .persoane fizice sau juridice. modul si termenele de prezentare a pretentiilor. presteaza servicii in urma carora sau care au ca scop. .Noţiunea şi importanţa intermedierii. 1. documentele ce atesta calitatea si garantia. Pot participa reprezentantii din partea vanzatorului.schimbarea marfurilor necalitative. Reglementarea şi formele juridice ale intermedierii 2. neajunsurile si cerintele cumparatorului.Contractul de mandat în dreptul economic 3. vanzatorul este obligat sa dea raspuns recunoscind-o sau sau respingind-o cu motivatii. In cazul respingerii sau neexaminarii pretentiei cumparatorul are posibilitatea de a se adresa in Arbitraj. termenii si forma stabilita in contract va trimite o pretentie vanzatorului. In cazul neajunsurilor cumparatorul in modul. se face trimitere la actul de receptie. . • desfasurindu-si activitatea acestea presteaza servicii suplimentare de 37 . .reducerea pretului. Raspunderea la contractul de vanzare-cumparare se aplica fata de vanzator in urmatoarele cazuri: . cu consumatorii si cu piata. Contractul trebuie sa prevada modalitatile si persoanele ce vor efectua receptia. In pretentie se indica: date despre contract. Receptia marfurilor trebuie sa se efectuieze intr-un termen cat mai scurt de la primire ei.intoarcerea banilor deja achitati etc. care fiind independenti atat de producatori.Contractul de comision şi consignaţie -1Intermediarii . Reglementarea juridică a intermedierii în dreptul afacerilor.se va mentiona suplimentar. Alte marfuri sint puse in functiune (utilaj tehnic) si au nevoie de un termen de garantie in perioada caruia vanzatorul va purta raspundere pentru defectiuni. satisfacerea intereselor atit a unuia cat si a altuia prin mijlocirea acestora. cumparatorului si o persoana necointeresata. In baza receptiei se intocmeste un act unde se se fac mentiuni privind rezultatele receptiei. Cumparatorul raspunde pentru: neachitarea pretului la timp si pentru neluarea in primire a marfii in timpul si locul stabilit. obligatiile partilor pe aceasta perioada. partile contractante . cauzele de prelungire sau incetinire a garantiei.inlaturarea defectelor din contul vinzatoruli. . Sint marfuri ce necesita certificat de calitate sau buletin de analiza. lichidindu-le din contul sau. Avantajele intermedierii: • cresterea operativitatii desfacerii mărfurilor ce contribuie la circulatia monetara si cresterea benficiului.cand marfa nu este livrata la timp. Fata de vanzatorul necuvincios se pot aplica toate formele de raspundere.. . Aceste clauze contractuale trebuie sa contina inceputul si durata termenului de garantie. care le va determina calitatea si termenul de pastrare. cat si de consumatori.

care consta m faptul. reprezentarea in negocierea si incheierea contractului. piese de schimb.reprezentanta generala. 3. In dependenta de imputernicirile acordate de catre mandant. Altfel spus. 38 . dar nu pentru actiunile lui. mărfuri de larg consum. 4. cu titlu oneros. contract de comision si consignatie . contractul de mandat comercial in dreptul economic este o intelegere prin care o persoana-mandatar. El are dreptul sa retina din sumele incredintate pentru executarea mandatului ceea ce i se cuvine. anglo-saxon.mijlocitorul actioneaza din numele sau. • mandatarul are dreptul: . sau cu .sa cedeze indeplinirea obligatiilor sale altei persoane cu consimtamintul mandantului raspunzind in acest caz pentru alegerea tertului.. -sa faca studiul pietii de desfacere. daca mandatarul initial nu-si asuma increderea deplina (delcredere). Totodata in contract poate fi prevazut si clauza de garantia contractuala privind achitarea comisionului (remunerarii). -crediteaza consumatorul. de folosire indelungata. iar aceasta. dar din contul clientului. se obliga sa actioneze in numele si pe contul mandantului. sinalagmatic (bilateral). Obiectul contractului de mandat il constitue indeplinirea actelor si faptelor de comert ce se exprima prin acordarea serviciilor de: vanzare de marfuri catre consumator . contraactul de curtaj . arbitraj etc. .reprezentanta speciala. Intermedierea in dreptul economic este reglementata de: Codul civil al RM -2Prin contractul de mandat o parte (mandant) imputerniceste cealalta parte (mandatar) de a o reprezenta la incheierea de acte juridice.sa retina din sumele pe care trebuie sa le remita mandantului ceea ce mandantul ii datoreaza pentru executarea mandatului. Continutul contractului :. apararea intereselor clientului in organele statale. ca mârfnrile se afla la dispozitia consignatarului serveste drept aceasta garantie. 2.-deservirea tehnica.producatorul cedeaza dreptul de vanzare a marfii sale pe un teritoriu dat distribuitorului care actioneaza din numele si contul sau. pretului * drepturile si obligatiile mandatarului: * mandatarul este obligat: -sa infaptuiasca insarcinarea mandantului conform dispozitiilor lui.identificarea partilor. -reparatia curenta a mărfurilor. -studiu de marketing.adica este destinat pentru indeplenirea unei tranzactii aparte. Este un contract consensual.se utilizeaz in sistemul. mandatul poate fi cu : . Vanzarea la consignatie este utilizata mai des Pentru aparatj electrix.intermediarul sau curtieml ce ocupa cu mijlocirea incheierii contractului prin punerea m contract a vanzatorului si cumparatorului care singuri incheie contract si ii platesc un comision. -sa informeze perodic despre mersul executarii si la urma sa-i prezinte clientului rezultatele (marfa-bani) si un raport. 5. prin acceptarea mandatului. contract de distributie . * obiectul contractului -serviciile acordate de mandant * ce reprezentare are mandatarul (speciala sau generala) * produsele ce trebuie puse la dispozitia mandatarului cu detreminarea cantitatii. Formele juridice ale intermedierii internaţionale sint: 1.pentru executarea mai multor tranzactii intr-o ţară.intermediarul desfasoara activitate din numele si pe contul clientului (vanzare sau cumparare). contract de agentie . -sa nu se angajeze sa vanda produsele concurentilor. anglo-american si intruneste elemente a contractului de mandat si comision. calitatii. cumpararea de la producator. se obliga sa efectueze fapte de comert sau diferite actiuni comerciale din numele si pe contul celeilalte parti mandant Mandatarul actioneaza din numele si pe contul clientului (mandant). contract de mandat comercial .

Daca.sa coopereze cu mandatarul in scopul exercitarii mandatului. * durata contractului. informatiile necesare pentru indeplinirea actiunilor comercaiale . Imputernicirea de a incheia alte acte urmeaza a fi formulata numai printr-o clauza expresa. -sa platesca amenzi sau penalitati. prin uzante sau in dependenta de valoarea serviciilor acordate.- sa se abata de la indicatiile clientului dar instiintindu-l despre aceasta sau daca are tot temeiul sa se gandeasca ca mandatul va accepta. sint desemnati mai multi mandatari. Pentru executarea obligatiilor asumate ei raspund solidar. Mandatarul poate incheia toate actele care pot fi deduse din imputernicirile lui si care sint necesare pentru indeplinirea mandatului. * Obligatiunile mandantului: -sa-l aprovizioneze pe mandant cu materialele. in baza legii. -sa restituie daunele cauzate. mandatul produce efecte numai in cazul in care este acceptat de toti mandatarii. pentru incheierea unui act juridic. Mandatul formulat in termeni generali nu confera decit imputernicirea de a incheia acte de administrare si conservare. In cazul in care o cer interesele mandantului. Imputernicirile şi obligaţiile mandatarului nu se limiteaza la prevederile exprese ale mandatului. Acceptarea mandatului este expresa sau tacita. Acceptarea este tacita daca rezulta din actele sau chiar din tacerea mandatarului. Daca transmiterea mandatului catre un tert este permisa. din cauza unor circumstante imprevizibile. mandantul este obligat sa plateasca mandatarului retributia stabilita prin contract. Imputernicirile date unei persoane pentru a incheia acte care tin de profesia sau functia pe care o exercita si care rezulta din natura lor nu trebuie sa fie stipulate expres (spre exemplu: contractul de acordare a asistenţei juridice). mandatarul trebuie sa transmita imputernicirile catre un tert daca. * remunerarea mandatului. cu exceptiile privind mandatul în termeni generali. Mandatarii urmeaza sa incheie impreuna toate actele vizate in mandat daca altfel nu este stipulat sau nu rezulta cu certitudine din mandat. -sa primeasca rezultatele insarcinarii. In cazul mandatului oneros. Mandatarul este obligat sa actioneze in interesul mandantului cu prudenta si diligenta si sa evite aparitia conflictelor intre interesele sale personale si interesele mandantului. mandatarul raspunde ca pentru actele proprii. Mandatarul este obligat sa execute mandatul personal daca nu i se permite prin contract transmiterea mandatului catre un tert.comisionul poate constitui un anumit % din suma tranzactiilor realizate sau o suma fixa * raspunderea partilor in cazul neindeplinirii contractului. . * solutionarea litigiilor. mandatarul raspunde doar pentru vina ce-i revine in privinta alegerii tertului si pentru modul in care i-a transmis instructiunile. Pentru actele persoanei careia i-a transmis mandatul fara a fi autorizat. Mandatul profesional este prezumat cu titlu oneros. ci se extind asupra a tot ce poate fi dedus din cuprinsul si esenta acestuia. -sa restituie cheltuielile si sa plateasca comisionul. * clauza dreptului aplicabil. Se permite atragerea de ajutoare pentru a-l asista pe mandatar in exercitarea mandatului. cu exceptia mandatului autentificat notarial si dat in avans pentru incapacitatea mandantului. 39 . Mandatul poate fi special pentru o operatie juridica sau pentru anumite operatii determinate (pentru o afacere sau pentru anumite afaceri) ori general (pentru toate afacerile mandantului). nu poate exercita mandatul si nu are posibilitatea sa-l informeze despre aceasta pe mandant in timp util. Mandantul are in toate cazurile dreptul de a intenta actiune persoanei care l-a asistat sau l-a substituit pe mandatar.

in cadrul executarii obligatiilor contractuale sau care i-au fost transmise de mandant pentru executarea mandatului sint considerate. sa-l informeze neintirziat si sa prezinte darea de seama. cu exceptia cazului cind uzantele sau cunoasterea de catre mandanti a dublei reprezentari il exonereaza de aceasta obligatie pe mandatar. mandatarul isi depaseste imputernicirile. Bunurile dobindite de catre mandatar. Obligatia de pastrare a confidentialitatii subzista si dupa incetarea mandatului. Mandatarul este obligat sa transmita mandantului toate informatiile necesare. Mandantul care nu este in masura sa cunoasca dubla reprezentare poate. Dubla reprezentare Mandatarul care accepta sa reprezinte. o chirie corespunzatoare. Mandatarul este obligat sa indeplineasca indicatiile mandantului. trebuie sa plateasca mandantului pentru folosirea informatiei o suma echivalenta cu imbogatirea sa datorita folosirii ei. acesta le considera necesare trebuie compensate de catre mandant. Cheltuielile pe care mandatarul le efectueaza pentru executarea obligatiilor contractuale si pe care. mandatarul. Numai mandantul poate cere declararea nulitatii actului juridic incheiat cu incalcarea regulii indicate mai sus. iar la executarea acestuia. in raport cu creditorii mandatarului. in cazul in care a suferit un prejudiciu. o obligatie de dezvaluire sau dezvaluirea nu este permisa de mandant. Pe linga compensatiile la care este tinut pentru prejudiciul cauzat. poate presupune ca mandantul. avind cunostinta de situatia creata. Pina la abaterea de la indicatiile mandantului. mandatarul va actiona fata de fiecare mandant in mod impartial. Mandatarul este in drept sa se abata de la indicatiile mandantului daca. sa dea lamuririle cerute de mandant asupra executarii mandatului. Daca executarea de catre mandatar a indicatiilor date de mandant duce. mandatarul trebuie sa execute indicatiile doar dupa ce a comunicat mandantului dezavantajele posibile. ar fi aprobat o asemenea abatere. in baza dispozitiilor legale. cu exceptia cazului cind este autorizat expres sau cind mandantul cunoaste faptul si nu obiecteaza impotriva lui. la dezavantajarea acestuia din urma. mandatarul este obligat sa-l notifice despre noile circumstante si sa astepte decizia lui. mandantul este obligat sa plateasca acestuia un avans pentru cheltuielile necesare executarii mandatului. La cererea mandatarului. cu exceptia cazului cind incheie actul juridic in conditii mai avantajoase pentru mandant decit cele convenite. 40 . Mandatarul nu are dreptul sa foloseasca in avantajul său informatia pe care o obtine sau bunurile pe care le primeste ori pe care este obligat sa le administreze in exercitarea mandatului daca nu are consimţămintul mandantului sau daca dreptul de folosinta nu rezulta din lege sau din mandat. Mandatarul este obligat sa remita mandantului tot ceea ce a primit pentru executarea mandatului si nu a utilizat in acest scop.Daca incheie singur actele juridice pe care a fost imputernicit sa le incheie impreuna cu o alta persoana. bunuri ale mandantului. Mandatarul este obligat sa nu divulge informatia care i-a deveni cunoscuta in cadrul activitatii sale daca mandantul are un interes justificat in pastrarea secretului asupra lor si daca nu exista. persoane ale caror interese sint sau ar putea fi in conflict este obligat sa informeze fiecare mandant. In cazul dublei reprezentari. pentru incheierea aceluiasi act. sa ceara declararea nulitatii actului incheiat de mandatar. Daca foloseste pentru sine banii pe care trebuie sa-i remita mandantului ori sa-i utilizeze in favoarea acestuia. precum si tot ceea ce a dobindit in executarea obligatiilor sale contractuale. in cazul folosirii informatiei sau bunurilor fara autorizatie. in mod vizibil. chiar si prin reprezentant. in functie de circumstante. mandatarul va datora dobinzi din momentul cheltuirii banilor. cu exceptia cazurilor cind aminarea prezinta un pericol pentru executare. iar in cazul cind a folosit un bun. in functie de imprejurari. in numele sau dar pe contul mandantului. Mandatarul nu poate incheia acte juridice in numele mandantului cu sine insusi. iar acesta insista asupra indicatiilor.

mandatarul va raspunde doar pentru actele sale intentionate sau pentru culpa grava. Mandatarul poate denunta mandatul doar in asa fel incit sa fie posibil pentru mandant sa se ingrijeasca in continuare de actele asupra carora s-a contractat. Intre comitent si comisionar exista aceleasi drepturi si obligatii ca intre mandant si mandatar. mandatarul trebuie sa continue executarea obligatiilor contractuale in cazul in care aminarea ar fi legata de pericolul unor pierderi pentru mandant sau pentru succesorii lui. Daca a denuntat. pentru o afacere comuna. Contractul dat este un contract sinalagmatic. Daca raporturile contractuale inceteaza prin decesul sau prin incapacitatea mandantului. Comisionarul trebuie sa respecte indicatiile primite de la comitent si sa execute obligatiile pe care si le-a asumat in conditii cit mai favorabile pentru acesta. cu următoarele deosebiri: 1. Daca mandatul este cu titlu oneros. iar aceasta sa plateasca o remuneratie (comision). cu titlu oneros si consensual Ca si la mandat obiectul contractului il constituie acodarea seviciilor legate de vanzareacumpararea marfurilor. cu exceptia cazului cind exista motiv intemeiat pentru a denunta. Daca raporturile contractuale inceteaza prin decesul ori prin incapacitatea mandantului. fata de mandatar contractul se considera valabil pina in momentul in care acesta ia cunostinta ori trebuie sa cunoasca motivul incetarii. Este nula clauza prin care se exclude dreptul unei parti de a denunta mandatul. 41 .Mandantul este obligat sa repare si prejudiciul produs fara vina sa pe care mandatarul l-a suferit in executarea mandatului daca prejudiciul este rezultatul unui pericol legat de obligatia contractuala ori s-a produs in urma executarii unei indicatii a mandantului. Raporturile contractuale nu inceteaza prin decesul sau prin incapacitatea mandantului daca nu s-a convenit altfel sau daca aceasta nu rezulta din continutul obligatiei contractuale. Mostenitorul mandatarului trebuie sa informeze neintirziat mandantul despre decesul mandatarului si sa ia masurile necesare pentru protectia drepturilor mandantului. mandantul este obligat fata de mandatar la compensarea tuturor cheltuielilor aparute in executarea contractului. iar fată de terţele persoane. Daca indeplineste mandatul cu titlu gratuit. o parte (comisionar) se obliga sa incheie acte juridice in nume propriu. În fond. drepturile si obligatiile partilor si continutul contractului sint similare contratului de mandat. chiar si in cazul in care comitentul este numit sau a participat la executarea actului juridic. comitentul apare ca agent economic independent. dar pe contul celeilalte parti (comitent). Executarea mandatului continua pina cind succesorul sau reprezentantul legal al mandantului poate lua toate masurile necesare. cu care incheie contractul. au numit un mandatar. -3Prin contractul de comision. mandantul trebuie sa plateasca mandatarului remuneratia convenita. Actul juridic incheiat de comisionar cu un tert da nastere unor drepturi si obligatii numai pentru comisionar. Comisionul este o varietate a reprezentantei indirecte unde intermediarul actioneza din numele său dar pe contul clientului. Comitentul are calitatea de intermediar numai faţă de comitent. contractul de comision este o conventie in baza careia comisionarul se angajeaza sa efectuieze contra plata acte de comert din insarcinarea si pe contul comitentului dar din numele său. cu exceptia faptului ca intermediarul actioneaza independent de clientul sau. Raporturile contractuale inceteaza prin decesul mandatarului daca nu s-a convenit altfel ori daca din obligatia contractuala nu rezulta altfel. Raporturile contractuale sint considerate in aceasta privinta ca fiind valabile. Cind mai multe persoane. fiecare dintre ele raspunde solidar pentru toate efectele mandatului. Altfel spus.

dar pe contul comitentului. Cheltuielile de pastrare a bunurilor comitentului. dacă comisionarul cumpara un bun la un pret mai mare decit cel indicat. In cazul in care a reziliat contractul sau a fost notificat despre rezilierea contractului de catre comisionar. in cazul inexistentei posibilitatii de a executa obligatia asumata sau in cazul in care comitentul nu executa obligatiile contractuale. il informeaza imediat pe comisionar despre vicii si il elibereaza de toate obligatiile pe care si le-a asumat fata de tert in executarea contractului de comision. de regulă. Spre deosebire de comitent. comitentul trebuie sa declare ca renunta la actul juridic incheiat de comisionar imediat ce este instiintat despre incheierea actului juridic.daca o cer interesele comitentului sau . pentru actele juridice deja incheiate. Comisionarul este in drept sa se abata de la indicatiile comitentului în următoarele cazuri: . comitentul este obligat sa plateasca comisionarului. In cazul in care exista obiectii in legatura cu darea de seama. Comitentul receptioneaza tot ceea ce a executat comisionarul in baza contractului de comision. 42 . In cazul rezilierii contractului. In schimbul garantiei. Comisionarul trebuie sa execute toate obligatiile si sa exercite toate drepturile care rezulta din actul juridic incheiat in numele său. Comitentul are dreptul sa rezilieze contractul in orice moment. comisionarul trebuie sa acopere diferenta daca nu demonstreaza ca nu a putut vinde bunul la pretul indicat si ca prin vinderea la un pret mai mic a evitat un prejudiciu mai mare. indicatii privind bunurile aflate la comisionar. se considera ca a acceptat conditiile cumpararii. comisionarul preda tot ceea ce a primit in baza contractului si prezinta o dare de seama. In cazul in care a vindut bunurile la un pret mai mic decit cel indicat de comitent. examineaza bunurile. comitentul este obligat sa-l informeze pe comisionar in termen de 15 zile de la primirea darii de seama daca contractul nu prevede un alt termen. In scopul garantarii creantelor ce izvorasc din contractul de comision. comisionarul are dreptul la o remuneratie speciala. E de menţionat faptul că comisionarul poate pretinde plata comisionului chiar si in cazul in care executarea actului juridic incheiat de el nu a avut loc. comisionarul poate rezilia contractul de comision numai: in cazul prevazut de contract. În privinţa obiectului actului juridic comitentul are drept de proprietate asupra bunului predat comisionarului sau primit de acesta pentru comitent. beneficiile se impart egal intre el si comitent daca in contract nu este prevazut altfel. In caz contrar. În situaţia în care comisionarul declara ca acopera diferenta de pret. comitentul este obligat sa dea. Dupa executarea obligatiilor sau dupa rezilierea contractului. cu exceptia cazului cind a garantat in fata comitentului executarea obligatiilor de catre tert. le suporta comisionarul.2. Însă. remuneratia stipulata si sa repare prejudiciul cauzat prin rezilierea contractului. comitentul nu are dreptul sa renunte la actul juridic. in termen de o luna.dacă nu a primit raspunsul in timp util. In cazul in care comisionarul incheie acte juridice in conditii mai avantajoase decit cele stipulate de comitent. Comisionarul nu raspunde pentru neexecutarea obligatiilor de catre tert. dar faptul acesta se datoreaza vinovatiei comitentului sau se afla in legatura cu personalitatea lui. Comitentul este obligat sa acorde comisionarului remuneratia stabilita de contract sau de uzante. Comisionarul este obligat sa asigure bunurile primite de la comitent sau pentru comitent numai in cazurile in care faptul acesta este stipulat in contract sau rezulta din uzante. Comitentul este obligat sa compenseze toate cheltuielile utile suportate de comisionar in executarea contractului de comision. numită provizion. inclusiv a celor primite de la terti. sau . comisionarul este in drept sa retina bunurile care trebuie sa le predea comitentului sau persoanelor indicate de acesta.daca nu are posibilitatea de a cere aprobarea prealabila a comitentului.

Notiunea trasaturii si reglementarii contractului de transport maritim.In cazul in care comitentul nu executa obligatia menţionată. caraus. Tema . -asigurarea marfii si obligatiunea de a le pastra din partea consignatarului. Vanzatorul-consignatar trebuie sa ia toate masurile de precautie pentru pastrarea si realizarea marfurilor. Este o modalitate a contractului de comision.Contract de transport feroviar. de folosire indelungata. destinatar. -1Transportul este deplasarea marfii si a pasagerilor dintr-un punct geografic in altul. ca marfurile se afla la dispozitia consignatarului serveste drept aceasta garantie.. -obligatiunea consignatarului de a procura singur o cantitate anumita din marfurile nerealizata in termenii stabiliti. Contractul de consignatie continee elemente contractului de comision in afara de aspectele specifice ale celui deconsignatie si anume: -perioade de livrare a marfii la depoz. Contractul de consignatie . In dreptul economic sint cunoscute mai multe tipuri de contracte de transport in dependenta de formele de transport utilizate: * contractul de transport maritim * contractul de transport fluvial * contractul de transport feroviar * contractul de transport auto * contractul de transport aerian * transortul mixt. Contractul de transport este un contract sinalagmatic. 43 . In contract trebuie sa fie prevazut dreptul consignantului de supraveghere si control permanent al desfacerii marfurilor Totodata in contract poate fi prevazut si clauza de garantia contractuala privind achitarea comisionului (remunerarii). marfuri de larg consum. 4. Din punct de vedere juridic contractul de transport se exprima printr-o intelegere dintre transportator (caraus) care se obliga sa transporte o incarcatura la locul de destinatie si expeditorul care se obliga sa puna marfa la dispozitia carausului si sa achite taxa de transport.Conosamentul. din numele sau dar pe contul consignantului.este un contract prin care consignatarul (comisionarul) se angajeasa sa preia la depozitul sau marfurile consignantului (comitentului) spre a le vinde treptat contra unui comision calculat in % din suma tranzactiilor. 6. adica comisionarul activ. piese de schimb. cu titlu oneros si in majoritate cazurilor real.transportatorul care poate fi o companie de transport. -raspunderea pentru pierderea sau distrugerea marfurilor. Vanzarea la consignatie este utilizata mai des pentru aparataj electric.Contract de transport auto. Subiectii contractului: expeditorul -persona ce transmite si incarca marfa. -limitarea min si max a pretului de vanzare.Notiunea si caracteristica generala a contractulu de transport 2. consignatarului. 5. Obiectul contractului de transport se manifesta prin acordarea serviciilor de transportare a marfurilor sau pasagerilor.Categoriile de transport maritim. 1.. care consta in faptul. Contractul de transport in dreptul afacerilor. 3.persoana carei este adresata marfa. comisionarul are dreptul sa predea bunurile comitentului in depozit pe contul acestuia ori sa le vinda la un pret cit mai convenabil pentru comitent.

avizul de angajament utilizat la transport cu nave de linie. Conosamentul la fel serveste ca dovada a incheierii contractului de transport maritim in lipsa acestuia. * time charter . Contractul de transport maritim apare sub forma unei intelegeri prin care o parte numita Armator (transportatorul) se obliga sa transporte o anumita marfa in portul de destinatie.-2Transportul maritim . * denumirea si caracteristica tehnica a vasului. iar cealalta parte numita NAVLOSITOR (expeditorul) se obliga sa puna la dispozitiea armatorului marfa in stare ambalata si sa achite navlul-frahtul ( taxa de transport maritim). * Conventia ONU "Cu privire la transportul maritim international de incarcatura " a 1978 la Hamburg. 2. * modul de determinare a frahtului. * moneda si modalitatile de achitare a . tehnica etc).1968. -3Contractul de transport maritim este cunoscut sub doua forme: charter party . acestia fiind angajati si se afla in subordonarea navlositorului. Atat contractul prin aviz de angajament. * locul si timpul incheierii. * ruta de transport.inchirierea navei impreuna cu echipajul. Contractul de transport cu aceste nave apare sub forma de cerere de rezervare in spatiu la care se anexeaza avizul de angajament (booking hout). Pe linga avizul de angajament contractul se confirma cu un consonament.penalitati achitate de navlositor pentru intirzire la incarcare-descarcare. descarcare.inchirierea navei fara echipaj . * bareboat charter . care suporta tote cheltuelile de intretinere a nave si echipajului (combustibil.taxa de tranport. Avizul de angajament . efectuind transportul unor partizi mai mici de marfa. deserv.se utilizeaza pentru procurarea navelor cu plata in rate. 44 . * demize charter .cel mai raspindit mijloc de transportare a marfii deoarece este mai ieftin si econom. * demurage . provizii. * daily . carbune petrol minereu de fer etc. * voyage charter -inchirierea navei pentru o singura calatorie sau mai multe calatorii consecutive. * navlul. * portul de incarcare-descarcare (locul si timpul. care a intrat in vigoare in 2001. Charterul se foloseste la transportul marfurilor fungibile (care au aceeasi calitate de gen: lemn.a inchiria navele. adica nu asteapta rindul la incarcare. calitate). * ziua cind incep staliile (timp normat pentru incarcare-descarcare). frahtul.. La expirarea termenului de chirie nava devine proprietate a navlositorului.se utilizeaza in transportul cu nave de linie care circula pe o ruta determinata. Comparativ cu navele tramp acestea au prioritate: sint mai mobile. Contractul de transport maritim este reglementat de: • Codul navigatiei maritime comerciale a RM` 1999. 1.) Charterul este contractul de inchiriere a navei sau a unei parti a ei cu scopul transportarii incarcaturii contra unei plati.inchirierea de catre navlositor a navei pe o perioada de timp pentru transportarea incarcaturilor in orice directie.inchirierea navei pentru deplasarea pe rute necunoscute. * Conventia de la Bruxells "Cu privire la unificarea unor reguli despre consonament" `1924 si completari a .contractul prin care armatorul se obliga sa transporte o cantitate determinata de marfa intr-o perioada de timp determinata. cheiul).. cat si charterul trebuie sa cuprinda urmatoarele mntiuni obligatorii: * datele despre partile contractante. Categoriile contractului de charter: * charter general . regulat dupa grafic. * caracteristica marfii (cantitatea.

* descrierea marfii cu mentiune despre starea ei. * data si locul emiterii . * forta majora. 45 . * este un titlu de valoare negociabil .poate sa fie instrainat (vindut. In dependenta de acest fapt sint conosamente: -nominative . Conosamentul are urmatoarele functii: * este un titlu de proprietate..consonament curat. Girul este o operatiune de instrainare a titlurilor de valoare si a instrumentelor de plata prin care posesorul lor le transmite altei persoane facind o inscriere pe dosul (andosament) documentului indicind numele noului psesor si punindusi semnatura. Asa tip de consonament se numeste clean bill of leading . adica dovedeste ca posesorul acestuia este proprietarul marfii. Daca capitanul depisteaza ca marfa nu corespunde ambalajului sau calitatii.etc) liber.nu contine numele destinatarului si cine il detine acela e si posesorul marfii. Navlul pentru contractele de transport maritim se stabilesc: * la transportul cu navele de linie .sumele care trebuie sa le achite armatorul navlositorului pentru economia de timp la incarcare. suma lui. * dreptul aplicabil. In contractul de transport maritim partile au anumite obligatii: Armatorul este obligat : * sa puna la dispozitia navlositorului nava in starea tehnica navigabila.care contin numele posesorului si pot fi vindute numai prin intermediul cesiunii de creanta notariale -la ordin .unclean bill of leading (conosament murdar). * solutionarea litiigiilor.la bursele de navluri in dependenta de cerere si oferta se stabileste navlul.poate fi transmis liber prin gir. * sa incarce marfa daca e prevazut in contract * sa intocmeasca documentele de transport instiintindu-l pe armator de conditiile vamale * sa-l preintimpine pe armator despre caracterul periculos al marfii. * raspunderea partilor pentru avariere. in locul si timpul prevazut de contract . adica confirma ca marfa a fost incarcata pe nava in buna regula.* despatche . in conditiile de cale maritima si viteza stabilita in contract . portul de descarcare. * identificarea partilor in contract. circulind prin intermediul girului (andosamentului). * este unica dovada de existenta a contractului de navlosire ( de transport maritim) intre armator si navlositor la transportarea marfurilor cu nave de linie. Navlositorul este obligat * sa achite navlul. . * sa puna la dispozitia armatorului marfa in stare transportabila in locul si timpul convenit. marfii. * navlul.de ruta de transport. pierderea marfii. * la transportul cu navele tramp .volumul si cantitatea. Marimea navlului depinde de: .dovedeste cand (data) si unde au fost livrate marfurile. * portul de incarcare. modul de achitare. Conosamentul trebuie sa contina: * denumirea navei maririme cu toate caracteristicile tehnice si proprietarul ei. . -4Conosamentul este documentul eliberat navlositorului de catre armator care dovedeste ca marfa a fost incarcata sau a fost predata spre incarcare . (eliberati marfa la ordinul "numele persoanei" .prin tarife fixe. . * sa anunte destinatarul despre sosirea marfii si s-o descarce daca este prevazut in contract . atunci el face o semnare despre aceasta in consonament care se numeste .la purtator . * este un titlu probator.caracteristicile navei. care sint coordonate de conferintele armatorilor.natura marfii. . * sa transporte marfa avind grija de ea.modul de asigurare a navei si marfii. donat.

Regulamentul privind transportul mărfurilor periculoase 1996. mica . Codul transportului feroviar 2003 2.. . din acest motiv ţara noastră e încă într-o perioadă de slabă dezvoltare legislativă în domeniul dat. certificat de calitate. transportul feroviar este un element indispensabil vieţii. În Republica Moldova se folosesc numeroase acte normative care reglementează activitatea de transport. marcarea si ambalajul. modul de achitare. a percepe şi a asimila cît mai mult din ceea ce le pune la dispoziţie civilizaţia umană. * statia-incarcare. . . Regulamentul privind transportarea încărcăturilor. polita de asigurare etc. Majoritatea acestor acte sunt încă de pe vremurile URSS.* numarul de exemplare originale -3 si copii -3. obligatiile si raspunderea partilor in contractul de transport feroviar sint aceleasi ca si in contractul de transport maritim cu exceptia faptului ca marimea raspunderii carausului este limitata la 100 franci elvetieni pentru fiecare kg de marfa pierdut.viteza de deplasare a bunurilor relativ mare. * numarul vagonului. deoarece el oferă oamenilor posibilitatea de a cunoaşte. statia-descarcare. * penalitati pentru intarzieri. careva noi documente normative pînă cînd nu au fost adoptate. Scrisoarea de trasura trebuie sa contina: * numele si adresa expeditorului. prin intermediul cărora se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor în vederea satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale agenţilor economici în societatea modernă.condiţii sporite de păstrare a integrităţii bunurilor de transport. * documente de insotire (certificat de origine.capacitatea mare de transport. -5Transportul feroviar reprezintă un domeniu important al activităţii economico sociale. revazuta in 1961 si care cuprinde 2 compartimente speciale: • Reguli privind transportul de calatori si bagaje. Mărfurile se socot pierdute daca nu au ajuns la destinatie timp de 30 zile de la data livrarii. Principalele documente care sînt folosite în prezent în relaţiile de transport sînt: 1. 1983 3. cum ar fi: . • taxa de transport. 46 . După cum se ştie transportul feroviar este considerat una din cele mai rentabile modalităţi de a deplasa bunurile pe distanţe mari. * denumirea marfii.a destinatarului. de primire a lor. caii ferate . La fel acest cntract se reglementează de acte normative internaţionale ca: • Conventia referitoare la transporturile feroviare internationale COTIF incheiata la Berna`1896. m 1978.trimiterea la CIM (in 5 exemplare) . Prin contractul de transport înţelegem convenţia prin care o parte.) * viteza de deplasare ( viteza mare-400 km/24 ore. factura. cărăuşul profesionist se obligă. * cine suporta cheltuieli de descareare-incareare. cu un mijloc de transport corespunzător.nu mai putin de 300 km/24 ore).si alte mentiuni Drepturile. Perfectarea contractului de transport feroviar international se face prin semnararea unei scrisori de trasura feroviara rail waybill care se elibereaza la predarea marfii spre incarcare. în schimbul unei remuneraţii. de expediere a mărfurilor. -7Contractul de transport auto este reglementat de urmatoarele acte normative : .Conventia referitoare la transportul auto din Geneva' 18 mai 1956simodif. să efectueze o deplasare de bunuri sau mărfuri pe o anumită distanţă. Instrucţiunea privind activitatea comercială a staţiilor 4. • Reguli uniforme privind contractul de transport feroviar international de marfuri (CIM) cu ultima redactie din 1980.

pentru 1 kg marfa. 3. • Conventia de la Cicago privind aviatia civila internaţionala din 1944.Conventia privind circulatia rutiera si protocolul privind semnele si semnalmentele rutiere. 2. Geneva' 59 cu modificari'75.116-XIV din 29. norme tehnice.pentru destinatar si insoteste marfa . social-economici s. Reglementarea juridica a asigurarilor in dreptul afacerilor.Conventia vamala referitoare la transporturile internaţionale de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR. raspunderea sint aceleasi. Contractul de transport internaţional aerian se pefecteaza prin semnarea si eliberarea unei scrisori de trasura aeriana (Air Waybill) m 3 exemplare. Cauzele asigurarii sint necesitatile de a recupera anumite daune suferite din survenirea unor factori naturali. -1Asigurarea comerciala este activitatea intreprinderii specializate de asigurari. 8. . 3. Forma juridica de perfectare a relatiilor de asigurare este contractul de asigurare ce se numeste polita de asigurare sau certifcat de asigurare. Tema .Contract de asigurare a mijloacelor de transport CASCO. ca marfa se socoate pierduta daca nu a ajuns la destinatie in termen de 7 zile de la data expedierii.. instituita la Haga' 1933 . Deosebirea consta m faptul.Contract de asigurare de marfuri in transport CARGO.Asigurarea de raspundere civila. reguli privind transportul internaţional de mărfiiri. Aceste doua conventii au fost adoptate de catre Organizatia Aviatiei Civile Internaţionale (ICAO): • Conventia de la Haga din 1970 privind combaterea actelor de terorism si violenta m aviatia civila. Nr. • Acordul cu privire la tranzitarea aeriana internaţionala.In R. iar raspunderea carausului se limiteaza la 250 franci elv.Moldova – Codul transportului auto. Deosebiri: . 4.97 • Organizatia internaţionala ce tine sa reglementeze desfasurarea transportului aerian de mărfiiri este Asociatia internaţionala a transportului aerian (AITA).1237-XIII din 09.raspunderea carausului se limiteaza la 25 franci elvetieni pentru fiecare kg marfa bruta pierduta. Este un contract cu titlu oneros.07.07. care in schimbul unei sume de bani compenseaza daunele suferite de catre clienti in urma survenirii unor riscuri independente de vointa patilor. drepturile si obligatiile partilor sint aceleasi ca si la transportul feroviar. 1. mentiunile din scrisoarea de trasura ca la contractul de transport feroviar. Transportul aerian este reglamentat de: • Conventia de la Varsovia privind unificarea unor regului ce tin de transportul internaţional aerian de mărfuri din 1929. Geneva'49 .Notiune si tipurile asigurarilor in dreptul afacerilor . : 1-pentru expeditor. Mărfurile se socot pierdute daca nu au ajuns la destinatie timp de 30 zile din data livrarii. un contract bilateral si de regula real.ea elaboreaza proiecte de conventii. Drepturile si obligatiunile. Scrisoareai de trasura aeriana confirma existenta contractului de transport aerian si transmiterea mărfurilor spre incareare. 47 . 2. Scrisoarea de trasura trebuie sa contina aceleasi mentiu ni ca si cea feroviara cu unele mentiuni suplimetare: Raspunderea.a. • LEGEA aviaţiei civile Nr.transportator.98 Contractul de transport auto se perfecteaza printr-o scrisoare de trasura auto internaţionala aleatuita in 3 exemplare.

si care o va primi asiguratul in caz de pierdere totala a bunului. furt.vanzatorul sau cumparatorul care incheie contractul de asgurare. Polita de asigurare poate fi: * generala .asigurarea unei singure tranzactii pe o perioada de timp detreminata si pentru o categorie speciala de riscuri.CARGO * asigurarea mijloacelor de transport CASCO * contract de asigurare de raspundere civila (carta verde). Suma de asigurare .este acel eveniment care deja a survenit. Contractul de asigurare se întocmeşte sub forma unei poliţe de asigurare. Subiecti ai contractului de asigurare sint: asiguratorul. Prima de asigurare . asiguratul . * contractele de reasigurare cind o companie mai mica de asigurare se asigura ca o companie mai mare contra riscurilor de plata. cutremur de pamint. in semn ca contractul s-a incheiat.). La pierdera totala a bunului ea constituie 100% din suma de asigurare . fenomen de survenirea caruia se face asigurarea (incendiu. Contractul dat este oneros. iar la deteriorare partiala se calculeaza in dependenta de daunele real suferite de asigurat. etc. * Legea cu privire la asigurarea in R. Cazul asigurat . In dreptul afacerilor sint cunoscute urmatoarele forme de asigurare: * asigurarea marfurilor in transport. adica la survenirea acestui caz asigurat care a fost inclus in contract apare dreptul asiguratului de cere despagubirea de asigurare si obligatia asiguratorului de plati despagubirea.etc.suma care trebuie achitata de asigurator asiguratului la survenirea cazului asigurat.In baza contractului de asigurare.06. -2Contractul de asigurare CARGO se utilizeaza la asigurarea marfurior aflate in procesul de transport in cadrul contractului de vinzare-cumparare de marfuri si are ca subiecti: asiguratorul. iar asiguratul se obliga sa achite o prima de asigurare in raport cu natura riscurilor si valoarea bunului asigurat. asiguratorul se obliga sa recupereze asiguratului in limita unei sume.suma de bani la care se asigura bunul.este o companie de asigurari. * asigurarile constructiilor si asigurarea instalatiilor. inundatie. In cadrul relatiilor de asigurare apar unele notiuni specifice care caracterizeaza aceste relatii: Riscul asigurat . temenul de asigurrare.persoana care are nevoie de a-si asigura burile Obiectul contractului de asigurare il constituie serviciile de asigurare a unor riscuri.93. Contractul se perfecteaza prin eliberarea unei polite de asigurare care trebuie sa cuprinda: * Identificarea partilor cu adresele precise a asiguratorului si filialelor lui * descrierea marfii asigurate cu indicarea pretului (suma de asigurare) * enumerarea riscurilor acoperite prin aceasta polita 48 . Ea constituie un anumit % din costul bunului asigurat.o suma de bani pe care trebuie s-o achite asiguratul asiguratorului. daunele ce s-ar putea produce ca urmare a declansarii riscurilor mentionate in contract.Moldova` 15.acel eveniment. Despagubirea de asigurare . care este o companie specialzata de asigurare. Contractul de asigurare se incheie prin semnarea unei polite de asigurare ce confirma prezenta relatiilor contractuale. In dreptul economic asigurarea este reglementata de izvoarele interne ale RM.asigurarea unor bunuri pe o anumita periaoda de timp si cu o anumita totalitate de riscuri. * speciala . asiguratul. * asigurarile multiple (de mai multe companii). sinalagmatic si consensual. in dependenta de categoriile riscurilor asigurate. Fara includerea in contract a riscurilor asigurate contractul esate nevalabil.

* naufragiul sau avaria navei.reprezentantul asiguratului. uneori.All risks. -449 .cheltuielile de exloatare. * daunele cauzate de bunurile tertelor persoane. Asigurarea navelor aeriene este asemeni asigurarii navelor maritime cu aceleasi riscuri si sume de asigurare. -riscuri specifice: * Prima de asigurare si modul de achitare asigurarea ei * Termenul de asigurarea (de la depozitul de incarcare pana la depozitul de descarcare) * Locurile si modurile de instiintare a asiguratorului in cazul survenirii riscurilor (adrese. aeriene.Pot fi riscuri: .pretul navei . * Componenta comisiei de asigurare: . princ. navele aeriene se asigura : . uzante uniforme in domeniul asigurarii aeriene CASCO. El se incheie intre compania e asigurare si proprietarul mijlocului de transport prin eliberarea unei polite de asigurarea. Uniunea internationala asigurarea asigurarilor de aviatie din Londra`46 . * Mentiunile privind dreptul asiguratului de a transmite polita de asigurare prin gir (andosament).toate riscurile. * -sa pastreze bunul in bune conditii. Suma de asigurare include: . -FPA (free of particular average) . . taxa de transport * Data eliberarii politei * Semnatura asiguratorului .sa ia toate masurile pentru salvarea lui. La achitarea despagubirilor asiguratorul primeste dreptul de regres cea ce insemna.de la decolare pina la aterizare.care include valoarea marfii plus cistigul ratat (10%) si. -WPA (with particular average) .cu avarie particulara . Asiguratul se obliga: * sa achite la timp prima de asigurare. Asiguratorul este obligat sa achite despagubirile de asigurare daca nu dovdeste ca daunele au survenit in urma actiunilor vinovate ale asiguratorului. Asigurarea navelor maritime CASCO se face de urmatoarele riscuri asigurate: * pierderea navei.frahtul . * -sa respecte conditiile contractului de asigurare. -3Contractul de asigurare CASCO are ca obiect de asigurare mijloacele de transport: navele maritime. La fel este obligat sa intocmesca actul despre distrugerea bunurilor. ca el are dreptul sa se adreseze vinovatului survenirii daunei pentru a-si restitui cheltuielile.pe timpul stationarii pe sol. care elaboreaza reguli. automobilele. telefoane etc) * Suma de asigurare. * .comisar de avarie . * -sa anunte imediat asiguratorul despre cazul survenit.fara avarie particulara.reprezentantul companiei de asigurare/ In baza actelor de examinare semnate de parti si in baza politei de asigurare asiguratorul plateste despagubirile de asigurare reesind din daunele real produse. De obicei. * daunele suferite din masuri de salvare. .

iar pe de alta parte e menita sa protejeze interesele persoanelor care au de suferit din urma accidentelor .Asigurarea de raspunderea civila este un contract prin care asiguratul achitind o prima de asigurare urmareste sa-si acopere cheltuielile (total sau partial) pe care le-ar suporta drept consecinta a actiunilor sale ce cauzeaza daune tertelor persoane. care in dependenta de suma ei si categorie poate permite deplasare prin mai multe sau toate tarile Europei R. In zona europeana asigurarea obligatorie de raspunderea civila este reglementa de Conventia intrernationala Carta Verde ( Green card).01. In dreptul economic asigurarea de raspunderea civila se utilizeaza cel mai fregvent in calitate de asigurare obligatorie de raspundere civila a proprietarilor de automobile. pentru toti proprietarii de automobile care circula pe drumurile Europei este obligator sa se asigure de raspunderea civila procurind Carta Verde. iar asiguratorul s obliga sa acopere aceste cheltuieli.M inca nu este parte la Carta Verde. Adica . aprobata la Consiliul Asiguratorilor de automobile la Londra in 1951 participanti al carui sint asiguratorii (companiile de asigurare ) din toata Europa.94 care a stabilit modul de asigurare obligtorie de la 01.95 a proprietarilor de automobile. 50 . Acesta forma de asigurare este destinata pe de o parte sa acopere eventualele pierderi care ar trebui sa le suporte asiguratul (proprietarul de automobil) . Pe plan intern asigurarea obligatorie de raspunderea civila a proprietarii de automobile este prevazuta de Hotarirea Guvenului "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspunderea civila adetinatorilor de autovehicule si vehicule electrice urbane" din 28 12. atunci cind persoana vinovata in cauzarea daunelor nu are de unde restitui paguba.

Codul civil (Art 1256-1258) aduce reglementările OP în concordanţă cu practicile internaţionale. Ordonatorul poate revoca sau modifica ordinul de plata atit timp cit banca nu l-a executat. Cambia si biletul la ordin."contul nostro" în valuta straina. Acest sistein presupune deschiderea centrului de clearing pe lăngă BNM (prin băncile centrale) care urmează sa efectueze compensaţiile reciproce care rezulta din transferul plaţilor interbancare . Mecanismul decontarilor interbancare 2.1995 № : 12003-39 Evidenta decontarilor interbancare in Banca Nationala se efectueaza in conformitate cu Planul de conturi al evidentei contabile a Bancii Nationale a Moldovei din 27 iunie 1995 În p 1-10 din Regulament este expus principiul de funcţionare a sistemului de decontări interbancare şi anume: aceste decontări se efectiuiază prin intermediul BNM . incasou. cînd incasarea sumei nu este condiţionata de prezentarea vreunui document privind scopul platii. care prevede deschiderea în altă banca a unui cont special de corespondent . etc). Ordinul de plată 3. acordul pârtilor sau practicile bancare. acest sistem este analogic cu Sistema clearingului interbancar. . Ordinul de plata (dispoziţie de plata) este dispoziţia data de o persoana (ordonator) unei banci (banca ordonatoare) de a plati o anumita suma in favoarea unei alte persoane (beneficiar) pentru stingerea unei obligaţii banesti a ordonatorului fata de beneficiar. Atunci cind întreprinderea din RM doreşte prin banca noastră să transfere o suma de bani partenerului străin care are cont in banca de peste hotare . Regimul juridic al deconărilor interbancare în RM se reglementează de : -Regulamentul privind decontările interbancare pe teritoriul RM aprobat de BNM la 05. cambii. Sistema conturilor de corespondent . in cazul in care încasarea sumei este condiţionata de prezentarea de catre beneficiar a unor do ordonator. 6. 51 . care au scopul de a ordona sistema de plati intre agentii economici. Iar nemijlocit între bănci se utilizează sistema contuirlor de corespondent. 2. Ordinul de plata poate fi: . Banca ordonatoare executa ordinul de plata prin transferul sumei indicate din contulrdonatorului in contul beneficiarului in aceeaşi sau in o alta banca (banca plătitoare). toate operaţiunile fiind înregistrate în contul „Nostro” al băncii comerciale deschis şi gestionat de BNM .Tema .presupune încheierea unui acord de cont de corespondent dintre doua banci comerciale din aceiaşi ţară sau din tari diferite. Banca va executa ordinul de plata in termenul stabilit prin lege.05. In aceste acorduri se stipulează tipul de instrumente de plata acreditiv . banca din RM creditează "contul loro" al băncii străine din banca noastra si da o dispozitie de a debita "contul nostro" din banca straina m valuta necesara transferind-o pe contul firmei străine.simplu. modul de acoperire asigurarea soldului negativ etc. pentru ce servicii sau tipuri de contracte. 4. Achitarile prin cec. si a unui cont de corespondent al băncii străine m banca noastră "contul loro" in lei. Reglementarea juridica a decontarilor si creditelor in dreptul afacerilor 1. . Acreditivul documentar. Decontările interbancare pot fi efectuate prin doua modalităţi principale: Sistema clearingului bancar care presupune încheierea unor acorduri atit bilaterale cit si multilaterale intre bănci de Banca centrală. 5.documentar. Incasoul documentar -1Decontarile interbancare sint un sistem de realizare si reglare a platilor fara numerar conform obligatiunilor aparute in urma afacerilor dintre clientela bancilor sau nemijlocit intre banci.

donat) liber oricarei persoane.).2 C.. codul si adresa băncii ordonatoare. c) denumirea. g) indicaţia documentelor care trebuie prezentate de beneficiar (la OP documentar). el pierde dreptul de regres fata de trăgător. Revocarea cecului este valabila doar dupa expirarea termenului de prezentare pentru plata. • . • domiciliul plătii (locul platii.beneficiarul este indicat pe cec si il poate transmite altei persoane prin andosament sau gir. • semnătura trăgătorului.Ordinul de plata cuprinde: a) numele. .contin numele beneficiamlui . El poate fi transmis (vindut. 1263: • .adresa băncii). adresa si numărul contului bancar al beneficiarului. Termenul incepe sa curga din momentul emiterii cecului. • ordinul simplu si necondiţionat de a plati o suma de bani determinata ( platiti suma de __ $ • numele băncii trase (banca plătitoare). adresa si numărul contului bancar al ordonatorului. RM presupune că termenul de prezentare a cecului pentru efectuarea platii este de 8 zile. adica atunci cind doreste beneficiarul. sau la ordinul acestei persoane. Orice mentiune in cec referitoare la accept. e) suma in cifre si litere.C. 52 . Fiind un titlu de valoare si un instrument de plata supus unor condiţii de forma cecul trebuie sa aibă următoarele rechizite : • denumirea de cec. -3Cecul este un titlu de valoare si un instrument de plata supus unor condiţii de forma plătibila la vedere si care reprezintă un ordin necondiţionat al trăgătorului (emitent) dat trasului (banca plătitoare) de a asigura plata unei sume de bani beneficiarului acestui cec. trasul poate efectua plata si dupa expirarea termenului de prezentare pentru plata. in unele tari este prevăzuta si răspunderea penala. Cecurile pot fi de mai multe feluri Art. Decontările internaţionale se reglementează de "Legea unificata a cecului" adoptata prin Convenţia de la Geneva '1931. Art. Termeni de incasare a cecului conform Legii unificate a cecului este de: . cuprinzind ordinul necondiţionat dat de emitent ( trăgător ) către plătitor (tras) de a plati la vedere o anumita suma beneficiarului de cec. Cecul este platibil la vedere. Daca cecul nu este revocat. 1271 al. si pot fi transmise (înstrăinate) numai prin cesiunea de creanta efectuata notarial. i) semnătura ordonatorului. b) numele. la dobinda sau la exonerarea trăgătorului de raspundere pentru efectuarea platii se considera nescrise. Derularea cecului intern se reglementează prin: Codul civil (nou) art. Daca beneficiarul nu se prezintă sa încaseze cecul. • cecuri nominative . h) data emiterii. • data si locul emiterii. f) motivul efectuarii platii.8 zile in interiorul unei tari-20 zile in tari diferite. si incasarea o poate face persoana care detine cecul. d) ordinul de plata. Cecul trebuie sa fie acoperit adică emitentul cecului trebuie a aiba mijloace de unde plati cecul. altfel daca se eliberează intenţionat un cec fara acoperire ( nu-s bani pe cont).cecuri la ordin .M.1259-1282.Regulamentul cu privire la decontările prin virament ( 25 iulie 1996 R.cecuri la purtator -nu este indicat numele beneficiarului cecului . Conform codului civil nou (Art 1259) cecul este un titlu negociabil ce reprezintă o creanţa scrisa. -70 zile pe continente diferite.

Fără chemara părţilor şi fără şedinţă de judecată. . Convenţia internaţională în materie de cec . • scadenta (temenul de plata).) şi Regulamentul cu privire la decontările prin virament ( 25 iulie 1996 R. Adică prin aceasta el investeşte cecul protestat cu titlu executoriu care-i permite beneficiarului de a incasa prin executare silită sumele indicate. • domiciliul platii (locul platii). Acţiunea iniţiata împotriva unei din persoanele obligate conform cecului nu constituie obstacol pentru iniţierea acţiunii contra celorlalti debitori solidari. In cazul refuzului de achitare a cecului. adică o persoana sau o banca solida poate garanta achitarea cecului prin semnatura pusa pe cec (verso) sau pe alonja. 53 . cecuri de calatorie. beneficiarul poate exercita dreptul de acţiune impotriva trăgătorului. sint obligati fata de persoana in a carei favoare este avalizat cecul În sistemul bancar internaţional sint cunoscute mai multe varietati de cecuri: . Partial sau integral cecul poate fi garantat prin aval (garant).chetuielile legate de protest. împreună cu cecul neplătit se depune la judecătorie împreună cu o cerere de emitere a ordonanţei judecătoreşti. in a doua zi lucratoare după expirarea termenului de prezentarea Beneficiarul cecului trebuie sa informeze girantul si trăgătorul cecului despre refuzul de plata in decursul a 4 zile lucratoare dupa ziua protestului.dobinda medie bancara ( 6% ) pentru perioada neachitarii cecului. avalistul respectiv despre refuzul plăţii. Circulatia cambiei in cometul interrnaţional este reglementata de: Legea unificata a cambiei . -4Cambia este un angajament neconditionat supus unei reguli de forma . precum si fata de cei care.Protestul de neplată notarial. adoptata prin Conventia de la Geneva v 1930. 1279... în termen de 5 (cinci) zile judecătorul emite o ordonanţă (care nu poate fi atacată) jprin care dispune incasarea incontestabilă a sumei pe cec şi a cheltuielilor de la debitor. iar în RM se reglementează de Legea cambiei a R.suma indicata in cec. . conform cecului. Cambia trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni: • denumirea de "cambie". Fiecare persoana care a achitat acete sume poate in ordine de regres sa ceara de alta persoana obligata prin cec restituire tuturor cheltuielilor.suma $ . şi legislaţiile interne ale altor state prevăd o procedură simplificată de incasare a cecului în caz de neplată şi anume: . Girantul răspunde pentru neplata cecului în mod solidar de rănd cu trăgătorul. avalistul dobindeste drepturile care decurg din cec fata de cel pentru care a garantat. girantul precedent (de la care a primit cecul). Fiecare girant la fel avizează. • numele trasului (platitor). N 1 iulie 93. Titularul cecului poate cere persoanei împotriva căreia este intentata acţiunea judiciara achitarea: . Cecul nominativ poate fi transmis printr-o cesiune de creanţă simplă (prin notar). prin care trasul se obliga la insarcinarea tragătorului sa achite o suma de bani la scadenta beneficiarului cambiei. . girantului si celorlalţi obligaţi (Art 1274 CC ) daca cecul prezentat in termen legal nu este platit si refuzul de plata este probat prin : . cecuri platibile in cont etc. 1277 CC ). semnatura" Avalistul răspunde solidar ca si toate persoanele obligate prin cec. " El se exprima prin mentiunile ca aval .un protest notarial despre neplata direct pe cec.Cecul la ordin este transmis prin gir Art.cecuri barate.M.). Codul Cvil (Art. Cind plateste cecul.M. Toate persoanele obligate prin cec sint debitori solidari îm faţa beneficiarului (Art. in termen de 2 zile lucratoare. 1264.printr-o declaratie despre neplată făcută de tras Protestul sau orice alt act similar trebuie intocmit înainte de expirarea termenului de prezentarespre plată a cecului. "bill of exchange" • ordinul simplu si neconditionat de a plati o suma de bani.

• semnatura trîgatorului (emitentul). Prin aval o persoana terta .dobinda bancara pentru periuada de neplata. Scadenta. Persoana care a achitat acasta suma poate inainta actiunea de regres fata de celelate persoane obligate prin cambie. solidar cu debitorul principal (trăgător sau girant). Ea se indica in textul cambiei si poate fi: • la vedere .drepturile si obligatiile partilor precum si avalul. care permite posesorului cambiei de intenta o actiune cambiala directa fata de tras si o actiune de regres impotriva girantilor si trăgătorului. Trasul care a acceptat cambia devine debitor principal. avalistii si trăgătorul poarta raspundere solidara in bata beneficiarului. ca aceasta sa o cumpere (sconteze). • data si locul emiterii. care este caleulata in dependenta de termenul de plata (scadenta) si dobinda medie bancara de creditare. In cazul refuzului de a plati cambia acceptata.beneficiarul cambiei este indicat si el poate transmite cambia altei persoane prin andosament sau gir. Ea poate fi transmisa (vindut. sint aplicate sint asemeni cu cambia . . cu 54 . Prologarea cambiei . Forma .este o procedura prin care beneficiarul cambei se prezinta la tras pentru ca acesta sa recunoasca datoria (accept). Persoana care a achitat cambia neaceptta are dreptul sa ceara restituirea tuturor cheltuielilor efectuate . avalistilor care au semnat cambia . si incasarea o poate face persoana care detine cambia. trăgătorului. si pot fi trasnsmise (instrainate) numai prin cesiunea de creanta efectuata notarial. Fiecare debitor din cambie poate avea un avalist care va fi obligat sa achite suma din cambie daca trasul nu va plati la scadenta.la un anumit termen dupâ data emiterii (platiti la 6 luni de la emitere). Cambii sint de 3 feluri. Avalul sau cautiunea cambiala este un mecanism de asigurarea a obligatiunilor asumate prin cambie.operaţiunea prin care banca comerciala vinde (sconteaza) cambia deja scontata Bancii Centrale incasind suma indicata minus o dobinda de rescont. Incasarea banilor se face prin investirea cambiei protestate cu titlu executoriu la judecata care da posibilitate de a urmari bunurile debitorului si al obliga sa plateasca: -suma indicata in cambie."avalist" . El este un titlu care cuprinde obligatia asumata de emitent (trăgător) de a plati in calitate de debitor la scadenta o suma de bani determinata Aici apar numai doua persoane: emitentul(tras) -care se obliga fata de benefîciar de a plati banii.se obliga sa plateasca total sau partial suma de bani indicata m cambie . restituindu-si cheltuielile. • cambii la ordin . benefîciarului are posibilitate de a face un "protest de neacceptare55 la notar apoi sa intenteaza o procedura de regres impotriva girantilor.contin numele beneficiarului . Daca banca are incredere in beneficiar sau persoanele nominalizate in cambie ea sconteaza cambia platind-ui beneficiarului suma din cambie minus o dobinda de scont. Se foloseste formula "acceptat" urmata de semnatura trasului pusa pe fata cambiei. -cheltuielile de protest. Acceptarea cambiei . • cambii nominative . acestea fiind obligati sa-i achite beneficiarului suma din cambie si cheltuielile aferente. girul. Biletul la ordin .plata se face la prezentare cambiei in orice moment cind doreste beneficiarul: .termenul cind trebuie onorata plata cambiei. -la un anumit termen de la vedere ( platiti dupâ 3 luni din momentul acceptarii) -la o data precisa (platiti la Imartie 1998). putind fi obligat la executarea silita Daca trasul refnza sa accepte cambia.• numele beneficiarului. • cambii la purtator -nu este indicat numele beneficiarului. se adreseaza la o banca sau o companie de factorinf cu rugamintea . la scadenta . Scontarea cambiei este operaţiunea prin care beneficiarul acesteia dotrind sa primeasca suma indicata in cambie inainte de scadenta.scontarea etc.posibilitatea de prelungire a scadentei cambiei prin acordul partilor. Rescontaea . donat) liber oricarei persoane. Andosamentul (girul) este modalitate de instraina un titlu de valoare negociabil prin inscrierea si confirmarea inscrierii prin semnatura detinatorului cambiei (girant) a acestui fapt pe partea dorsala(pe dos) a documentului. Plata cambiei se face la scadenta de catre tras.cel carui sau la ordinul carui trebuie facuta plata . beneficiarul face un "protest de neplata" la notar. Dupâ aceasta banca singura se prezinta la scadenta pentru a incasa banii de la beneficiar. Toti girantii.este o cambie simpla.

Vînzătorul se prezintă la banca sa si verifica condiţiile acreditivului cu condiţiile contractului si daca sint întocmai accepta acreditivul. oricum ar fi denumit sau descris. Sub egida Camerei de Comerţ de la Paris in 1993 au fost elaborate "Reguli si uzante uniforme privind acreditivele documentare " ultima editie . 2. Acreditivul documentar este un contract separat de actul juridic care sta la baza lui. debitindui suma indicata din cont lui. 10. Cu aceste documente de transport (.. sau autorizează o alta banca sa efectueze o astfel de plata ori sa accepte si sa plătească asemenea cambii”. avind ca confirmare documentele de transport. Banca vânzătorului (avizatoare ) il avizează pe acesta despre faptul ca pe numele lui a fost deschis un acreditiv. care trebuie sa prezinte un set de documente determinate.deosebirea. -plata la un termen -acceptarea de cambii Acreditivele documentare sunt de mai multe tipuri: .. acreditivul este considerat irevocabil (art 1281).... In caz contrar. Banca cumpărătorului (emitenta) deschide un acreditiv pe numele vînzătorului m banca acestuia (la dinsul m tara)... acţionând la cererea clientului sau (ordonatorului) si conform instrucţiunilor acestuia sau in nume propriu..o modalitate de plata.acreditive confirmate . 3.Primind documentele banca cumpărătorului le controlează si le transmite cumpărătorului. prin care o banca (banca emitenta). se confirma de o banca terţa şi constituie un angajament ferm al bancii conformatoare. 6. 55 .Achitand suma indicata banca vizatorului remite documentele băncii cumpărătorului si debitează contul corespondent al acesteia... Codul civil al RM defineşte acreditivul documentar ”ca un aranjament.. Intre cumpărător si vînzător se încheie un contract de vinzare-cumparare unde se specifica ca plata se va efectua prin acreditiv documentar... Etapele derulării plaţii prin acreditive documentare: l. care este utilizat deja de băncile din RM pentru deservirea acreditivelor.. In RM in calittae de act normativ se utilizeaza "Regulamentul cu privire la decontarile prin virament55 din 25 iulie 1996 aprobat de BNM. termen.. 8.. .. 9. Banca plătitoare examinează toate documentele si daca acestea sunt m regula achita plata in dependenta de condiţia de plata stabilita ( la vedere. efectuează o plata către un terţ (beneficiar) ori la ordinul acestuia sau accepta si plăteşte cambii trase de către beneficiar. Toate procedurile actiunii cambiale se atribuie la biletul la ordin. servicii sau alte prestaţii la care documentele pot sa se refere. 4. Codul Civil (Art1280-1284). si nu necesita acceptare.. adăugat la cel al băncii emitente.. -5Acreditiv documentar (letter of credit). 11 primind documentele vânzătorul se prezintă la transportator de unde i-si primeşte mărfurile.). acceptarea.. ca biletu la ordin este emis de tras . Acreditivul poate fi utilizabil (plătit)prin : -plata la vedere. 7. Acceptind acreditivul vînzătorul livreaua marfa la transportator conform termenilor si condiţiilor din contract. Cumpărătorul (importatorul) da ordin (cerere de acreditiv) băncii sale ca sa deschidă un acreditiv de o anumita suma ..-.acreditive revocabile (care pot fi rechemate de plătitor) si irevocabile Acreditivul trebuie sa indice clar daca este revocabil. la anumite condiţii pe numele vînzătorului.. ce reprezinta un angajament al bancii de a plati din ordinul clientului (importator) in condiţiile stipulate în cererea de acreditiv o suma de bani beneficiarului.... ca o garanţie suplimentară de plata (art 1283). Definiţia dată este mai completă şi reflectă majoritatea elementelor şi funcţiilor AD. Toate pârtile implicate (băncile mai ales) operează cu documente si nu cu bunuri.publicatia 500. 5..) vînzătorul se prezintă la banca pentru a incasa preţul mărfii..

d) documentele anexate si numarul de exemplare pentru fiecare document. Incasoul documentar este un contract separat de tranzactia c are sta la baza lui.. conosamentul maritim sau scrisoarea de trăsura. automat reinoinduse(completinduse) pentru urmatoarea transa după fiecare plata. deoarece -vinzatoml este sigur ca marfa nu va nimeri la cumparator fara ca acesta sa achite pretul ei. banca vânzătorului creditează (transfera pe) contul cumpărătorului Cererea de incasare trebuie sa contina informatii cu privire la: a) emitent si tras b) banca de la care s-a primit incasoul si banca prezentatoare . polita de asigurarea etc. 7.acreditive transferabile . packing list. si daca acestea sunt in ordine accepta dispoziţia de încasare adică achita plata ..acreditive reînnoibil (revolving) . si depune documentele de transport (factura comerciala. 5. iar incasoul documentar este deschis de cel care primeşte banii Beneficiar. 4. dar se plateste in rate proporţional cu volumul marfii livrate. . va prezenta la banca documentele necesare m regula . de neacceptare Bancile nu isi asuma nici o obligatie ori responsabilitate pentru autenticitatea documentelor primite. 9.Achitand plata cumpărătorul i-si ia documentele si se duce la transportator unde isi primeste marfa ....Banca cumpărătorului transfera suma achitata băncii vânzătorului pe contul corespondent.se considera cea mai sigura modalitate de plata utilizata in comerţul internaţionalal. c) suma si valuta incasoului.cumparatorul vine la banca controlează documentele.se folosesc la livrarea mărfurilor m transe si acreditivul se deschide pentru intreaga suma . certificatul de analiza..Banca cumpărătorului il avizează pe cumpărător despre sosirea documentelor. e) termenele si conditiile de efectuare a platii si acceptarii..acreditivul documentar este deschis de cel care plă teşte (plătitor).... iar atunci cind vînzătorul livrind marfa in conformitate cu pevederile contractului.Vanzatorul se prezintă' la banca sa si da o dispoziţie (cerere) de încasare care trebuie sa conţină . Plata poate fi efectuata prin acceptarea unei cambii. Etapele de derulare a incasoului documentar: l. 6. încheierea unui contract de vânzare-cumpărare intre pârtile contractante unde se specifica achitarea plătii prin incaso documentar. care confirma ca mărfurile sunt livrate m conformitate cu prevederile contractului. 56 . -6Incasoul documentar este o modalitate de plata . g) metoda de plata si forma avizului de plata.cumpărătorul este convins ca banca va achita preţul mărfii numai după ce va controla documentele prezentate. care dovedesc livrarea mărfurilor in conformitate cu condiţiile contractului.Banca vânzătorului expediază băncii cumpărătorului documentele de transport si dispoziţia încasare. certificatul de origine si de calitate . care consta dintr-o însărcinare data unei bănci spre a se incasa o anumita suma de bani pentru anumite servicii prestate sau mărfuri livrate contra unor documente determinate. 5.primind banii pe cont. 8.vanzatorul livrează marfa la transportator si ia la mina documentele de transport semnate de transportator. . Derularea incasoul documentar in comerţul internaţional este reglementata de "Reguli uniforme privind incasourile documentare55 aprobate de către Camera Internaţionala de Comerţ de la Paris.. 2. f) cheltuielile care trebuie suportate. Acreditivul documentar . Ultima ediţie din 1995 se numeşte "Publicaţia 522" Deosebirea dintre acreditivul documentar si incaso : . instructiunile in caz de neplata.care la solicitare beneficiarului pot fi transferate parţial sau integral pe contul altor persoane.banca este obligata sa platesca indiferent de alte circumstanţe.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful