USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.

z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904) ZMIANY: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 Dz.U.2002.126.1068 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 brak daty Dz.U.2002.197.1662 art. 14 art. 11 art. 1 art. 3, art. 1

Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego
Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). 2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), 2) plastyczne, 3) fotograficzne, 4) lutnicze, 5) wzornictwa przemysłowego, 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, 7) muzyczne i słowno-muzyczne, 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, 9) audiowizualne (w tym filmowe). 21. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. 3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną. 4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. 2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.

3. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi. 4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem. 5. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego. Art. 3. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów. Art. 4. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: 1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty, 2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, 3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne, 4) proste informacje prasowe. Art. 5. Przepisy ustawy stosuje się do utworów: 1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub 11) których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub 2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub 3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub 4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów. Art. 6. W rozumieniu ustawy: 1) utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie, 2) opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji, 3) utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został udostępniony publicznie, 4) nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy, 5) reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego programu do powszechnego odbioru, 6) wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie jego oryginału albo egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgodą, 7) najmem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego

czasowo korzystania w celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej, 8) użyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej, 9) odtworzeniem utworu jest jego udostępnienie bądź przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany. Art. 7. Jeżeli umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewidują dalej idącą ochronę, niż to wynika z ustawy, do nie opublikowanych utworów obywateli polskich albo do utworów opublikowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub równocześnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po raz pierwszy w języku polskim - stosuje się postanowienia tych umów.

Rozdział 2 Podmiot prawa autorskiego
Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. 3. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Art. 9. 1. Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej. 2. Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców. 3. Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców. 4. Każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu. Uzyskane świadczenie przypada wszystkim współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów. 5. Do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych.

w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej. Domniemywa się. przysługują producentowi lub wydawcy. na którym utwór utrwalono. z chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa własność przedmiotu. 2. nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia. że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu. jeżeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie.Art. chyba że umowa stanowi inaczej. 2. każdy z nich może żądać od pozostałych twórców udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie tak powstałej całości. 13. nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. na . w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu. 1. uważa się. Jeżeli twórcy połączyli swoje odrębne utwory w celu wspólnego rozpowszechniania. Jeżeli pracodawca. 11. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. 12. na którym utwór utrwalono. Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej. 1. 14. że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do tytułu. który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. której nazwisko lub nazwę uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach.ich twórcom. Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie. Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej. Pierwszeństwo opublikowania wygasa. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej. Strony mogą określić inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu. chyba że istnieje słuszna podstawa odmowy. że producentem lub wydawcą jest osoba. którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Art. Art. Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego. oraz udostępniać ten utwór osobom trzecim. 3. Instytucja naukowa może. korzystać z materiału naukowego zawartego w utworze. Art. Strony mogą określić inny termin. 9 ust. Art. jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany. instytucji naukowej przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika. Art. a umowa nie stanowi inaczej. Domniemywa się. a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie . twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem. 2-4 stosuje się odpowiednio. powracają do twórcy. 15. że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. o którym mowa w ust. 10. bez odrębnego wynagrodzenia. Przepisy art. 1. pracodawca.

1. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelności. 3. 20[1]. Art. a w szczególności prawo do: 1) autorstwa utworu. Art. albo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. 18. twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Do zapłaty tego wynagrodzenia jest obowiązany sprzedawca. 171. 2. 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 16. spadkobiercy mogą sprzeciwić się egzekucji z prawa autorskiego do utworu nie opublikowanego. dokonane przez legalnego użytkownika bazy danych lub jej kopii. nie wymaga zezwolenia autora bazy danych. o której mowa . niniejsze postanowienie odnosi się tylko do tej części. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 3. Autorskie prawa majątkowe nie podlegają egzekucji. art. Jeżeli użytkownik jest upoważniony do korzystania tylko z części bazy danych. Oddział 2 Autorskie prawa majątkowe Art. odpowiada z nią solidarnie. 19. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelności. Opracowanie lub zwielokrotnienie bazy danych spełniającej cechy utworu. Prawo do wynagrodzenia. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Rozdział 3 Treść prawa autorskiego Oddział 1 Autorskie prawa osobiste Art. dopóki służą twórcy. Sprzedawca jest obowiązany do ujawnienia osoby trzeciej. 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo. zbyciu ani egzekucji. o którym mowa w art. 2. Art. 20 ust. 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. chyba że sprzeciw byłby niezgodny z ujawnioną wolą twórcy co do rozpowszechniania utworu. 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. nie podlega zrzeczeniu się. Twórcy i jego spadkobiercom przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 5% ceny dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego oraz rękopisów utworów literackich i muzycznych.których utwór utrwalono. 17. Po śmierci twórcy. 1. a gdy działa na rzecz osoby trzeciej. jeśli jest ono konieczne dla dostępu do zawartości bazy danych i normalnego korzystania z jej zawartości. autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. 2 oraz art. 70 ust. art. 2-4. 30 ust.

stowarzyszeń twórców. Producenci i importerzy: 1) magnetofonów. producentów wideogramów oraz wydawców. opłat w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników. 3. określonym zgodnie z ust. 2. 2) 25% .twórcom.są obowiązani do uiszczania. Zrzeczenie się wynagrodzenia. 20.twórcom. 1. którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich. działającym na rzecz twórców. kierując się zdolnością urządzenia i nośnika do zwielokrotniania utworów. 1. o których mowa w ust. magnetowidów i innych podobnych urządzeń. jest nieważne. producentów fonogramów i wideogramów oraz wydawców. Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników przypada: 1) 50% .artystom wykonawcom. jak również ich przeznaczeniem do wykonywania innych funkcji niż zwielokrotnianie utworów.artystom wykonawcom. 1.twórcom.wydawcom. utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.producentom wideogramów. 201. Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników przypada: 1) 35% . artystów wykonawców. o którym mowa w ust. Posiadacze urządzeń reprograficznych. chyba że dotyczy wymagalnej wierzytelności. Art. 2) 25% . 2) kserokopiarek. 3) 25% . Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników przypada: 1) 50% . 1. 5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 3. Art. 4. w drodze rozporządzenia: kategorie urządzeń i nośników oraz wysokość opłat. artystów wykonawców. 5. sposób pobierania i podziału opłat oraz organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do ich pobierania. są obowiązani do uiszczania. organizacji producentów fonogramów. w zakresie własnego użytku osobistego. za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu. organizacjom zbiorowego zarządzania. 3) 40% .w ust. 2) 50% . 3) czystych nośników służących do utrwalania. przy użyciu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 . określa. Z obowiązku tego może się zwolnić płacąc należne wynagrodzenie. 1. opłat w wysokości do 3% wpływów z tego tytułu na . 1.producentom fonogramów. jak również organizacji producentów lub importerów urządzeń i czystych nośników wymienionych w ust.

22. Zrzeczenie to wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 1. wysokość opłat. Utrwalenia. powinny być zniszczone w ciągu miesiąca od dnia wygaśnięcia uprawnienia do nadania utworu. 3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Oddział 3 Dozwolony użytek chronionych utworów Art. stosuje się przepis art. o którym mowa w ust. Przepisu ust. 1. W przypadku sporów związanych z zawarciem umowy. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno dla własnych celów nadawczych utrwalać utwory. w drodze rozporządzenia. 1. Art. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno nadawać opublikowane drobne utwory muzyczne. słowne i słowno-muzyczne wyłącznie na podstawie umowy zawartej z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. po zasięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. a także opinii właściwej izby gospodarczej określa. 2. Operatorom sieci kablowych wolno reemitować w sieciach kablowych utwory nadawane w programach organizacji radiowych i telewizyjnych wyłącznie na podstawie umowy zawartej z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. sposób ich pobierania i podziału oraz wskazuje organizację lub organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do ich pobierania. stowarzyszeń twórców oraz wydawców. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom w częściach równych. 3. 108 ust. jeżeli zostają umieszczone w archiwum. uwzględniając proporcje udziału w zwielokrotnianych materiałach utworów zwielokrotnianych dla własnego użytku osobistego. 2 nie stosuje się do utrwaleń dokonanych przy przygotowywaniu własnych audycji i programów mających wyjątkowy charakter dokumentalny. 1. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz . o której mowa w ust. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Twórca powinien zostać niezwłocznie powiadomiony o umieszczeniu utrwalenia jego utworu w takim archiwum. na których nadanie uprzednio uzyskały zezwolenie. o których mowa w ust. 21. 1. o których mowa w ust. 5. Twórca może w umowie z organizacją radiową lub telewizyjną zrzec się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.rzecz twórców oraz wydawców. 2. 3. 2. 4. chyba że zwielokrotnienie odbywa się na podstawie umowy z uprawnionym. chyba że prawo do nadania utworów zamówionych przez organizację radiową lub telewizyjną przysługuje jej na podstawie odrębnej umowy. 23.

c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie. 24. chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione. korzystać z opublikowanych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego utworu. 2) krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów. Art. chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone. jeżeli następuje to w ramach równoczesnego. Art. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje krąg osób pozostających w związku osobistym. 1. 3) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych. Art. w szczególności pokrewieństwa. archiwa i szkoły mogą: 1) udostępniać nieodpłatnie. 5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów. radiu i telewizji: 1) już rozpowszechnione: a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach.danych spełniających cechy utworu. gospodarcze lub religijne. 2. 2. o których mowa w ust. Posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory. Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczać fragmenty utworów udostępnianych podczas tych wydarzeń. . Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie. jak i w tłumaczeniu. jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji. Art. 1. nie upoważnia to jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby. 3. 27. Za korzystanie z utworów. 3. w zakresie swoich zadań statutowych. b) aktualne artykuły na tematy polityczne. jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. 28. a) i b). 26. integralnego i nieodpłatnego rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorców znajdujących się w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 50 gospodarstw domowych. Instytucje naukowe i oświatowe mogą. 2. twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. b) i c). 1 jest dozwolone zarówno w oryginale. 4) mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach. Wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną drogą satelitarną albo naziemną. 25. Art. Biblioteki. o których mowa w pkt 1 lit. 1 pkt 1 lit. Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań. choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym.

egzemplarze utworów opublikowanych. jeżeli porozumienie się z nim. 2. 2. Art. promocyjnych i wyborczych. (8)Do baz danych spełniających cechy utworu nie stosuje się art. Wolno rozpowszechniać: 1) utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach. 2 i 3 i art. 30. 2. art. Art. 3. niedostępnych w handlu . o których mowa w ust. sale wystawowe. wynagrodzenia za odpłatne udostępnianie egzemplarzy fragmentów utworów. W razie podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego znajdującego się w miejscu publicznie dostępnym. nie większych niż jeden arkusz wydawniczy.stosownej dokumentacji. 301. z wyłączeniem jednak imprez reklamowych. 2) sporządzać lub zlecać sporządzenie pojedynczych egzemplarzy utworów opublikowanych. galerie. 1. szkolnymi. 29. jednakże nie do tego samego użytku. fragmentów opublikowanych utworów. właściciel jest obowiązany złożyć twórcy utworu lub jego bliskim ofertę sprzedaży. 32. Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie opublikowane utwory literackie. związanego ze sprawowaniem kultu religijnego. Właściciel egzemplarza utworu plastycznego może go wystawiać publicznie. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach. 1. 29 ust. w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem. ulicach. właściciel jest obowiązany umożliwić twórcy sporządzenie kopii bądź zależnie od rodzaju utworu . nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Ośrodki informacji lub dokumentacji mogą sporządzać i rozpowszechniać własne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze. 33. jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. Art. celem złożenia oferty. takich jak muzea. twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. uroczystościami państwowymi. Dotyczy to w szczególności okazjonalnego wykonywania na żywo. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości. jest możliwe. jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. placach lub w ogrodach. obchodami i imprezami powszechnie dostępnymi. analizą krytyczną. muzyczne i słowno-muzyczne. ochrony swoich zbiorów i nieodpłatnego ich udostępniania. 30. Art. o których mowa w ust. 31. Jeżeli sprzedaż nie jest możliwa. W przypadkach. Art. 2) utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach. 1. lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach . 1. Art. 28. Górną granicę ceny określa wartość materiałów. Twórca albo właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania od ośrodków.w celu uzupełniania. 2.

bieg terminu liczy się oddzielnie od daty rozpowszechnienia każdej z wymienionych części. Art. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła. 39. Art. 111. a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji. są obowiązani do przekazywania na rzecz Funduszu. 4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego . Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. którego twórca nie jest znany . 3) w encyklopediach i atlasach . 35.od daty rozpowszechnienia utworu. fotograficznych i kartograficznych. 36 i art. autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu: 1) od śmierci twórcy. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. 1. 40. Czas trwania autorskich praw majątkowych liczy się w latach pełnych następujących po roku.opublikowane utwory plastyczne i fotograficzne. 2) w odniesieniu do utworu. a utwór rozpowszechniono w częściach.od śmierci współtwórcy. 34. o ile nawiązanie porozumienia z twórcą celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. który przeżył pozostałych. autora scenariusza. autora dialogów.od daty pierwszego rozpowszechnienia. a od utworów współautorskich . Art. chyba że ustawa stanowi inaczej. 36. Jeżeli bieg terminu wygaśnięcia autorskich praw majątkowych rozpoczyna się od rozpowszechnienia utworu. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. a gdy utwór nie został rozpowszechniony . Art. odcinkach. fragmentach lub wkładkach. 3) w odniesieniu do utworu. Rozdział 4 Czas trwania autorskich praw majątkowych Art. Twórcy przysługuje wówczas prawo do wynagrodzenia. w którym nastąpiło zdarzenie.od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera. jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji. plastycznych. muzycznych. 37. do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca . od którego zaczyna się bieg terminów określonych w art. wpłaty . kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.publikowanych dla promocji tych utworów. chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość. 37. 38. Art. o którym mowa w art. niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych. Art. Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich.od daty jego ustalenia.

Jeżeli autorskie prawa majątkowe jednego ze współtwórców miałyby przypaść Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu. które są znane w chwili jej zawarcia. Przepis ust. wysokość procentu. chyba że umowa stanowi inaczej. o którym mowa w ust. 44. 1. za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 42. w którym uzyskano wpływy ze sprzedaży. w drodze rozporządzenia. Art. 1. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego. 1. Art. twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. część ta przechodzi na pozostałych przy życiu współtwórców lub ich następców prawnych. . 11. 1. stosownie do wielkości ich udziałów. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej. twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(11) określa. zwana dalej licencją . Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji. Jeżeli z umowy nie wynika.wynoszącej od 5% do 8% wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów. Art. Art. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. 1 stosuje się odpowiednio do egzemplarzy chronionych opracowań utworów. 45. 43. 2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby. których czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął. 3. 2. Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Producenci i wydawcy dokonują wpłat. 4. że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie. twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu. o których mowa w ust. 3. 2. Dotyczy to wydań publikowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy. 41.

na których utwór utrwalono . a cena ta ulega podwyższeniu. 2. Strony mogą przedłużyć ten termin. Art. Następca prawny. Art. a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób. 51. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej. 46. Art. Jeżeli wynagrodzenie twórcy zależy od wysokości wpływów z korzystania z utworu. 2. Wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarza utworu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrót takim egzemplarzem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. wyświetlenie. 3. mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych. Jeżeli w umowie nie określono sposobu korzystania z utworu. użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 1. powinien on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami. nie może. Dotyczy to odpowiednio utworów. 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 . 52. 1. bez zgody twórcy. których czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął. . Jeżeli umowa nie stanowi inaczej. Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu . 2. 47. czynić zmian w utworze. 1. zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej.wprowadzanie do obrotu.wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu. twórcy należy się umówiony procent od egzemplarzy sprzedanych po podwyższonej cenie. wystawienie. Art. 50. z wyjątkiem jego najmu lub użyczenia. Art. twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie. 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami.Art. chyba że są one spowodowane oczywistą koniecznością. twórca ma prawo do otrzymania informacji i wglądu w niezbędnym zakresie do dokumentacji mającej istotne znaczenie dla określenia wysokości tego wynagrodzenia. w tym techniką drukarską. 49.publiczne wykonanie. 48. 2. Jeżeli wynagrodzenie twórcy jest określone procentowo od ceny sprzedaży egzemplarzy utworu. choćby nabył całość autorskich praw majątkowych. przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić. 1. reprograficzną. aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Jednostronne obniżenie ceny sprzedaży egzemplarzy przed upływem roku od przystąpienia do rozpowszechniania utworu nie wpływa na wysokość wynagrodzenia. przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu. Art.

3. nie wyższej niż 25% wynagrodzenia umownego. 56. 2. w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego. nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie. Nie można jednak żądać zwrotu kosztów. a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia. 3. Jeżeli utwór ma wady prawne. chyba że usterki są wynikiem okoliczności. gdy zaniechanie rozpowszechniania jest następstwem okoliczności. o którym mowa w ust. 3. Twórca zachowuje w każdym razie prawo do otrzymanej części wynagrodzenia. 1. zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem odstąpienia od umowy. Jeżeli w ciągu dwóch lat od odstąpienia lub wypowiedzenia. . 1. Jeżeli twórca nie dostarczył utworu w przewidzianym terminie. 4. Nabywca oryginału może jednak domagać się od twórcy odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie. wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Przepisu ust. Art. zamawiający może od umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody. wygasają z chwilą przyjęcia utworu. Jeżeli odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie następuje po przyjęciu utworu. że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Art. Art. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. za które twórca nie ponosi odpowiedzialności. ma obowiązek zaoferować to korzystanie nabywcy lub licencjobiorcy. 1. Jeżeli zamawiający nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego przyjęciu.niezwłocznie po ukończeniu utworu. za które twórca nie ponosi odpowiedzialności. twórca zamierza przystąpić do korzystania z utworu. Twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć ze względu na swoje istotne interesy twórcze. Art. 53. Jeżeli zamówiony utwór ma usterki. Nabywca oryginału utworu jest obowiązany udostępnić go twórcy w takim zakresie. Strony mogą określić inny termin. 2. 55. skuteczność odstąpienia lub wypowiedzenia może być przez drugą stronę umowy uzależniona od zabezpieczenia kosztów poniesionych przez nią w związku z zawartą umową. zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni termin do ich usunięcia. 1. 4. a jeżeli termin nie został oznaczony . 54. audiowizualnych oraz utworów zamówionych w zakresie ich eksploatacji w utworze audiowizualnym. o których mowa w ust. Roszczenia. 1. 1 nie stosuje się do utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych. Twórca jest obowiązany dostarczyć utwór w terminie określonym w umowie. uważa się. a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. 2.

może on po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć. który zobowiązał się do rozpowszechniania utworu. a w jego braku . Jeżeli wniesione w związku z nadzorem zmiany w utworze są niezbędne i wynikają z okoliczności od twórcy niezależnych. 62.Art. 3. koszty ich wprowadzenia obciążają nabywcę autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcę. za wykonanie nadzoru autorskiego nie przysługuje twórcy odrębne wynagrodzenie. nie przystąpi do rozpowszechniania w umówionym terminie. 3. że wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu. Jeżeli wskutek okoliczności. za które nabywca lub licencjobiorca ponosi odpowiedzialność. 57. 1. chyba że postanowiono w niej inaczej. twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć i domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu. Jeżeli publiczne udostępnienie utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami. 63. Art. utwór nie został udostępniony publiczności. 61. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami architektonicznymi i architektoniczno-urbanistycznymi regulują odrębne przepisy. nie krótszego niż sześć miesięcy. Art. co ta otrzymała z tytułu umowy. Twórcy utworu plastycznego przysługuje prawo do sprawowania odpłatnego nadzoru autorskiego. 58. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej. 2. 5. . 59. 1 i 2 nie stosuje się do utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych. nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. Twórca może w zbiorowej publikacji swych utworów umieścić utwory. chyba że licencja jest niewyłączna. 2. 2. uważa się. 60. Art. Art. Art. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia określonego umową. o których publikację zawarł odrębną umowę. twórcy należą się egzemplarze autorskie w liczbie określonej w umowie. Jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie. Jeżeli ustawa lub umowa nie stanowią inaczej. Przepisów ust.w ciągu dwóch lat od przyjęcia utworu. Jeżeli umowa obejmuje sporządzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostępnienia publiczności. 1. Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca. którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić. Korzystający z utworu jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. podwójnego wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu. zamiast naprawienia poniesionej szkody. Art. 1. 4. twórca może się domagać. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. każda ze stron odstępując od umowy lub wypowiadając ją może żądać od drugiej strony zwrotu wszystkiego. Umowa o zbiorowe wydanie utworów nie obejmuje prawa publikacji poszczególnych utworów.

70. operator obrazu. w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. twórcy innych . o którym mowa w ust. udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna). Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa. 66. które wniosły wkład twórczy w jego powstanie. operator obrazu. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej. 69. 67. Art. 2. 1.Art. 5. Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę. 2. Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna). że twórca udzielił licencji. w zakresie objętym umową licencyjną. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się. Współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby. na koniec roku kalendarzowego. chyba że w umowie postanowiono inaczej. twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych. 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej. prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej. Art. Po upływie terminu. licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu. za udzieloną na czas nie oznaczony. Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 1. uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych. że producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości. 2. 68. W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa. 2. 64. 3. 1. Domniemywa się. prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji. chyba że postanowiono w niej inaczej. twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza. a w szczególności: reżyser. z chwilą przyjęcia utworu. Główny reżyser. Art. a licencji udzielono na czas nie oznaczony. twórca adaptacji utworu literackiego. Rozdział 6 Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych Art. a w ich braku na rok naprzód. 65. twórcy scenariusza. po upływie tego terminu. Art. uważa się. 4. miejsca i czasu tego korzystania. 1. Art.

nie podlegają ochronie. 72. 74. 3. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego. Strony mogą skrócić ten termin. po upływie pięciu lat od przyjęcia zamówionego utworu. 2 i 3. które stworzone zostały do utworu audiowizualnego lub w nim wykorzystane. stosowania. jeżeli w tym terminie nie doszło do rozpowszechnienia utworu audiowizualnego z jego utworem. zezwolić na rozpowszechnianie tego utworu w innym utworze audiowizualnym. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy. w którym dla wprowadzania. 4) stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego. za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Art. 2. w zakresie. obejmują prawo do: 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 1. 75 ust. Twórca utworu zamówionego do utworu audiowizualnego może.utworów literackich lub muzycznych. 4. Producent może bez zgody twórców utworu audiowizualnego dokonywać tłumaczeń na różne wersje językowe. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. o którym mowa w ust. oraz artyści wykonawcy są uprawnieni do: 1) wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach. 71. z zastrzeżeniem przepisów art. w tym podstawą łączy. Art. o ile umowa nie stanowi inaczej. Korzystający z utworu audiowizualnego wypłaca wynagrodzenie. 2) stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania. Stosowne wynagrodzenie za korzystanie z polskiego utworu audiowizualnego za granicą lub zagranicznego utworu audiowizualnego w Rzeczypospolitej Polskiej może być ustalone ryczałtowo. przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest . Prawo do nadzoru autorskiego może być wykonywane tylko w stosunku do ostatecznej wersji utworu audiowizualnego. o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie. Rozdział 7 Przepisy szczególne dot. 3. wyświetlania. 3) stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów. programów komputerowych Art. 73. 4. 2. Art.

3. 2 pkt 3. nie mogą być: 1) wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego. 75. 2 i 3 są nieważne. 75 ust. z zachowaniem praw osoby. jeżeli są niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem. wyświetlania. 76. Art. czynności wymienione w art. c) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego. Informacje. czynności te wymagają zgody uprawnionego. 49 ust. które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego: 1) sporządzenie kopii zapasowej. przystosowywania. 27. kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym. która legalnie weszła w jego posiadanie. . 16 pkt 3-5. o których mowa pod lit. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej. badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego. 74 ust. wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie. 4 pkt 1 i 2 nie wymagają zgody uprawnionego. będąc do tych czynności upoważniona. 30.jego zwielokrotnienie. 2) obserwowanie. 60 i 62. 28. Art. Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. Postanowienia umów sprzeczne z art. która tych zmian dokonała. 74 ust. 3) wykorzystane do rozwijania. 77. stosowania. 23. 4 pkt 1 i 2. jeżeli. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej. b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla osób. 2 oraz art. Art. 2) tłumaczenia. w tym do poprawiania błędów przez osobę. art. dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania. 20. przekazywania lub przechowywania programu komputerowego. 3) rozpowszechniania. 3) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 2) przekazane innym osobom. w tym użyczenia lub najmu. programu komputerowego lub jego kopii. 1. 56. zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym. jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego. chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego. a). jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi. o ile zostaną spełnione następujące warunki: a) czynności te dokonywane są przez licencjobiorcę lub inną osobę uprawnioną do korzystania z egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę działającą na ich rzecz. 2. o których mowa w ust.

771. uprawniony może się domagać. którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem. 3. uiścił odpowiednią sumę pieniężną z przeznaczeniem na Fundusz. 2. 4.Art. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli. wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej. Rozdział 9 Ochrona autorskich praw majątkowych Art. 2 są uprawnione w tej samej kolejności do wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego twórcy. dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. jeżeli działanie naruszającego było zawinione. rodzice. 2. która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe. aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Suma ta nie może być niższa niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści . a w jego braku kolejno: zstępni. sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub . ażeby sprawca zawinionego naruszenia dokonanego w ramach działalności gospodarczej podejmowanej w cudzym albo we własnym imieniu. Rozdział 8 Ochrona autorskich praw osobistych Art. może żądać zaniechania tego działania.na żądanie twórcy . zstępni rodzeństwa. 1. 1. aby osoba. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli. 2. z powództwem. 111. Twórca. która dopuściła się naruszenia. o którym mowa w ust. a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione. twórca może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody. Jeżeli naruszenie było zawinione. Twórca może żądać od osoby. potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia. osoby wymienione w ust. których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń programu.zobowiązać sprawcę. Niezależnie od roszczeń wymienionych w ust. W razie dokonanego naruszenia może także żądać. rodzeństwo. zaniechania naruszenia. 79. po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek. 78. która zarządzała prawami autorskimi zmarłego twórcy. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli. w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. o którym mowa w art. 1. choćby na cudzy rachunek. może również wystąpić stowarzyszenie twórców właściwe ze względu na rodzaj twórczości lub organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 772. Uprawniony może domagać się od użytkownika programu komputerowego zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych (w tym programów komputerowych). Art. Ochrona przyznana bazom danych spełniającym cechy utworu nie obejmuje programów komputerowych używanych do sporządzenia lub obsługi baz danych dostępnych przy pomocy środków elektronicznych.

3. a także zawinionego rozpowszechniania dzieł z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami. Sąd orzeka przepadek. 80. o których mowa w ust. od złożenia stosownej kaucji. wydając stosowne zarządzenie tymczasowe. 4. 4. 1. przy których użyciu dokonano naruszenia. po uprawdopodobnieniu. Sąd może orzec przepadek. autora. o ile zostały one dołączone do egzemplarza dzieła lub są przekazywane w związku z rozpowszechnianiem dzieła. 6. Na wniosek poszkodowanego. 1 pkt 1 i 3. określonej przez sąd. Sąd może uzależnić wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodów lub roszczeń. Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca. choćby zarządzenie tymczasowe zmierzało do zaspokojenia roszczenia. Art.odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia. Przepis ust. także przed wytoczeniem powództwa rozpoznaje. o których mowa w ust. przedmiotów służących do bezprawnego wytworzenia egzemplarzy utworów lub przedmiotów. podmiot praw autorskich do dzieła lub informacji o warunkach eksploatacji dzieła. jeżeli działania te mają na celu bezprawne korzystanie z utworu. bezprawnie wytworzonych egzemplarzy utworów. że niezabezpieczenie roszczenia może pozbawić uprawnionego zaspokojenia. 2. 79 ust. że przedmioty. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed dostępem. Rozdział 10 Ochrona wizerunku. bez potrzeby wykazania obawy. dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń. 3. zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu. 4. (3)Przepisy ust. sąd może orzec przyznanie poszkodowanemu przedmiotów. należą do naruszającego prawa autorskie. w którym sprawca prowadzi działalność lub znajduje się jego majątek. 3) o zabezpieczenie roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych. o których mowa w art. adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji . wniosek mającego w tym interes prawny: 1) o zabezpieczenie dowodów. 1. sąd rozpoznaje w ciągu 7 dni. że ich przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione. 7. na rzecz Skarbu Państwa. 5. o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upoważnienia jakichkolwiek elektronicznych informacji identyfikujących dzieło. 2) o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji i udostępnienia. nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia w sądzie. 4. Zażalenie na postanowienie sądu w sprawach. na rzecz Skarbu Państwa. 1 pkt 1-3. na poczet należnego odszkodowania. Domniemywa się. o których mowa w ust.

85. do której została skierowana.Art. wymaga zezwolenia małżonka. 1. 1. lub na podstawie postanowienia właściwego sądu. 1. Art. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej. rodziców lub rodzeństwa. dyrygentów. 1. 86. Jeżeli osoba. rozpowszechnianie korespondencji. w rozumieniu ust. jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych. zawodowych. do której korespondencja jest skierowana. 2. 2. jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. instrumentalistów. w granicach określonych przepisami ustawy. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. b) decydowania o sposobie oznaczenia wykonawcy. Art. przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Rozdział 11 Prawa pokrewne Oddział 1 Prawa do artystycznych wykonań Art. w tym zachowania anonimowości albo posłużenia się pseudonimem. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane. gdy pominięcie jest zwyczajowo przyjęte. 1. a wydawca lub producent na żądanie twórcy mają obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł informacji wykorzystanych w utworze oraz nieujawniania związanych z tym dokumentów. tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania. 2. roszczeń tych nie można dochodzić po upływie dwudziestu lat od śmierci tych osób. 82. Art. wokalistów. 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie. Twórca. krajobraz. 78 ust. z wyłączeniem przypadków. 83. 81. Artyście wykonawcy przysługuje. społecznych. 84. stosuje się odpowiednio przepis art. Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości. Art. w szczególności w zakresie: a) wskazywania go jako wykonawcy. w szczególności politycznych. są w szczególności: działania aktorów. publiczna impreza. a w jego braku kolejno zstępnych. przeinaczeniom i innym . Do roszczeń w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawionej oraz rozpowszechniania korespondencji bez wymaganego zezwolenia osoby. 1. c) sprzeciwiania się jakimkolwiek wypaczeniom. która powierzyła tajemnicę. Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodą osoby. recytatorów. nie wyraziła innej woli. w okresie dwudziestu lat od jej śmierci. Artystycznymi wykonaniami. wyłączne prawo do: 1) ochrony dóbr osobistych.

90. Art. c) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w lit. które miało miejsce wcześniej.od tego z nich. artyście wykonawcy przysługuje prawo do stosownego wynagrodzenia. Artyście wykonawcy służy prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania lub za rozporządzanie prawami do takiego wykonania określone w umowie albo przyznane w przepisach ustawy. zawarcie przez artystę wykonawcę z producentem utworu audiowizualnego umowy o współudział w realizacji utworu audiowizualnego przenosi na producenta prawa do rozporządzania i korzystania z wykonania. które: 1) dokonane zostały przez obywatela polskiego albo osobę zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 11) dokonane zostały przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przepisy ustawy stosuje się do artystycznych wykonań. na których artystyczne wykonanie utrwalono . Jeżeli umowa nie stanowi inaczej. lub 3) zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. użyczania lub najmu egzemplarzy. o którym mowa w art. Art. chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza. lub 2) zostały ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 89. na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji. 3. 87. a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób. w ramach tego utworu audiowizualnego. 88. wygasa z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku. Jeżeli jednak w tym czasie nastąpiła publikacja utrwalenia tego wykonania lub jego publiczne odtworzenie. 86 ust.wprowadzania do obrotu. aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Art. . w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. reemitowania oraz odtwarzania. w jakim ich ochrona wynika z tych umów. które mogłyby naruszać jego dobre imię. reemitowania lub odtwarzania artystycznego wykonania za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza.wytwarzania określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania. Prawo artysty wykonawcy nie narusza prawa autorskiego do wykonywanego utworu.nadawania. 2. 2) korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami do niego na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania .zmianom wykonania. w zakresie. 2. a gdy miały miejsce obydwa . w którym artystyczne wykonanie ustalono. lub 4) są chronione na podstawie umów międzynarodowych. b) . Prawo. b) w zakresie obrotu egzemplarzami. 1 pkt 2 oraz ust. W przypadku nadawania. okres ochrony liczy się od tych zdarzeń. Art.

Oddział 2 Prawa do fonogramów i wideogramów Art. niezależnie od tego. 3 i 4. 2) wprowadzenia do obrotu. chyba że nadawanie odbywa się na podstawie umowy z uprawnionym. 1. lub 11) których producent ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego miejsce zamieszkania lub siedzibę. 5. 92. Przepisy ustawy stosuje się do fonogramów i wideogramów: 1) których producent ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub siedzibę. Do fonogramów i wideogramów stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. Do prawa do artystycznego wykonania stosuje się odpowiednio przepis art. Wideogramem jest pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów. 951. 1. 47-49. 4) publicznego udostępniania fonogramu lub wideogramu w taki sposób. producentowi przysługuje prawo do stosownego wynagrodzenia. 94 ust. 93. 810. 18. 12. Art. 96. czy stanowi ono utwór audiowizualny. W przypadku nadawania. Do artystycznych wykonań stosuje się odpowiednio przepisy art. 21. Do fonogramów stosuje się odpowiednio przepis art. Domniemywa się. 1. reemitowania lub odtwarzania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub wideogramu. Prawo. Art. 4. Domniemanie to stosuje się odpowiednio do części artystycznego wykonania mających samodzielne znaczenie. Art. lub . Domniemywa się. 62-68. że kierownik zespołu jest umocowany do reprezentowania praw do zespołowego artystycznego wykonania. 71 i 78. aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Bez uszczerbku dla praw twórców lub artystów wykonawców. Art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 41-45. 94. w którym fonogram lub wideogram został sporządzony. 57-59. 3. 91. 21 ust. gaśnie z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku. 52-55. 2. producentowi fonogramu lub wideogramu przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z fonogramu lub wideogramu w zakresie: 1) zwielokrotniania określoną techniką. o którym mowa w art. że producentem fonogramu lub wideogramu jest osoba. z dźwiękiem lub bez. 3) najmu oraz użyczania egzemplarzy. pod której nazwiskiem lub firmą (nazwą) fonogram lub wideogram został po raz pierwszy sporządzony. 4 i 5. Fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych. Art. 2. 95.Art.

przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez okres dwudziestu pięciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia. w zakresie. 98. Przepisy ustawy stosuje się do nadań programów: 1) organizacji radiowej i telewizyjnej. 99. Art. Temu. 97. 50 pkt 1 i 2. kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe. . gaśnie z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku pierwszego nadania programu. 992. którego czas ochrony już wygasł. Bez uszczerbku dla praw twórców. który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór.2) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych. 2) zwielokrotniania określoną techniką. 6) odtwarzania w miejscach dostępnych za opłatą wstępu. przez okres trzydziestu lat od daty publikacji. 5) wprowadzania do obrotu ich utrwaleń. Art. organizacji radiowej lub telewizyjnej przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania ze swoich nadań programów w zakresie: 1) utrwalania. która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) organizacji radiowej i telewizyjnej. producentów fonogramów i wideogramów. artystów wykonawców. przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania takim wydaniem i korzystania z niego w zakresie. aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. w jakim ich ochrona wynika z tych umów. 97. w jakim ich ochrona wynika z tych umów. nie będące utworem. w zakresie. a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane. 3) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych. 3) nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną. Oddział 3 Prawa do nadań programów(1) Art. 991. która ma siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wydawcy. 4) reemitowania. Prawo. Oddział 31 (1) Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych Art. 7) udostępniania ich utrwaleń w taki sposób. Art. o którym mowa w art. o którym mowa w art.

art. Na każdym egzemplarzu fonogramu lub wideogramu umieszcza się. tytułami utworów oraz datą sporządzenia. 99[1] i art. Spory dotyczące praw pokrewnych należą do właściwości sądów okręgowych. Art. fonogramów. 995. 2. w zakresie. 23-35. podlega odpowiednio ograniczeniom wynikającym z przepisów art. które ze względu na czas ich powstania lub charakter nigdy nie były objęte ochroną prawa autorskiego. 99[1] i w art. Art. 1. 99[2]. 37 i art. Przepisy ustawy stosuje się do wydań naukowych i krytycznych. 6. 1 oraz ust. 103. w jakim ich ochrona wynika z tych umów. Oddział 4 Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych Art. 994. poza oznaczeniami dotyczącymi autorstwa i artystycznego wykonawstwa. nazwisko lub firmę (nazwę) producenta oraz. 4. lub 3) zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. art. 2. Przy wyznaczaniu czasu ochrony. nadań programów. Wykonywanie praw do artystycznych wykonań. a także pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych. 102. Art. 993. nadań programów. wideogramów. 22. w jakim ich ochrona wynika z tych umów. art. 80. . o którym mowa w art. w wypadku utrwalenia nadania. które: 1) zostały dokonane przez obywatela polskiego albo osobę zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) zostały ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. lub 3) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych. stosuje się odpowiednio przepisy art. nazwę organizacji radiowej lub telewizyjnej. 1 ust. Do artystycznych wykonań. w zakresie. 99[2] stosuje się odpowiednio do utworów i tekstów.Art. 100. wideogramów. 39. art. Domniemywa się. 39. 101. art. 1 zostały sporządzone bezprawnie. lub 4) są chronione na podstawie umów międzynarodowych. Art. 51. Art. 79 ust. fonogramów. 1. Przepisy art. 3 i 4 i art. że egzemplarze nie spełniające wymogów określonych w ust. pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych stosuje się odpowiednio przepisy art. Przepisy ustawy stosuje się do pierwszych wydań: 1) których wydawca ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub siedzibę lub 2) których wydawca ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego miejsce zamieszkania lub siedzibę.

o którym mowa w ust. 2. Na domniemanie to nie można się powołać. stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach. producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego zezwolenia. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(6) udziela zezwolenia. . Art. 1. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski . 3. których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy. minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(8) wzywa organizację do usunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie z zagrożeniem cofnięcia zezwolenia. Do organizacji. 105. w rozumieniu ustawy. 2 pkt 2. 1. Zezwolenie. 4. artystów wykonawców. Domniemywa się. 3) nadzór nad organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(4). z tym że: 1) członkiem organizacji może być również osoba prawna. 5. W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat. są stowarzyszenia zrzeszające twórców. organizacjom dającym rękojmię należytego zarządzania powierzonymi prawami. jeżeli organizacja: 1) nie wykonuje należycie obowiązków w zakresie zarządzania powierzonymi jej prawami autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony. Decyzja ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(10) o udzieleniu lub o cofnięciu zezwolenia na podjęcie wykonywania przez organizacje zbiorowego zarządzania uprawnień określonych w ust. że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem oraz że ma legitymację procesową w tym zakresie. o którym mowa w ust. 2) podjęcie przez organizacje działalności określonej w ustawie wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(2). może być cofnięte. 2 pkt 2. 2. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. o których mowa w ust. 6. zwanymi dalej „organizacjami zbiorowego zarządzania”. 2) narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia.Rozdział 12 Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi Art. 1. 104. gdy do tego samego utworu lub artystycznego wykonania rości sobie tytuł więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania.

107. odmówić podjęcia zarządzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym. a także wskazuje organizację właściwą w rozumieniu art. Jeżeli na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania. stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o . stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. organizacje zrzeszające podmioty zajmujące się zawodowo korzystaniem z utworów oraz organizacje radiowe i telewizyjne. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(12) powołuje Komisję Prawa Autorskiego.organizacja wskazana przez Komisję Prawa Autorskiego. bez ważnych powodów. 3. 21 ust. bez ważnych powodów. Organizacja zbiorowego zarządzania jest obowiązana do jednakowego traktowania praw swoich członków oraz innych podmiotów przez siebie reprezentowanych w zakresie zarządzania tymi prawami lub dochodzenia ich ochrony. 4. Art. 3. Do postępowania przed Komisją w sprawach. o których mowa w ust. 1. Art. Od orzeczeń Komisji wydanych w tym trybie służy odwołanie do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(18). w terminie wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(14). 3. Zarządzanie to wykonuje zgodnie ze swoim statutem. składającą się z czterdziestu arbitrów powoływanych w odpowiedniej proporcji spośród kandydatów. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może. producentów.Art. o których mowa w ust. zwaną dalej Komisją . zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia przedstawionych przez organizacje zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem. Jeżeli jedna ze stron nie wyznaczy arbitra albo arbitrzy nie wyznaczą superarbitra. 1. 108 ust. do której należy twórca lub artysta wykonawca. 6. 2. Komisja w składzie sześciu arbitrów oraz przewodniczącego jako superarbitra. a gdy twórca lub artysta wykonawca nie należy do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa . Informację o terminie ogłasza się w drukowanych dziennikach prasowych. 2. o których mowa w ust. odmówić zgody na korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań w granicach wykonywanego przez siebie zarządu. 5. Do postępowania przed Komisją w sprawach. o których mowa w ust. organizacją właściwą w rozumieniu ustawy jest organizacja. 1. wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(16) z grona arbitrów. Komisja w składzie trzyosobowym wyznaczonym z grona arbitrów po jednym przez każdą ze stron oraz superarbitra wybranego przez tak wyznaczonych arbitrów rozstrzyga spory dotyczące stosowania tabel. 106. 3. stowarzyszenia twórców. artystów wykonawców. 107. o której mowa w art. 2. zostaną oni wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(20). 3. 5. 108. o której mowa w art. Kandydatów na członków Komisji przedstawiają organizacje zbiorowego zarządzania. oraz spory związane z zawarciem umowy.

3) dobrowolne wpłaty. Wysokość wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania powinna uwzględniać wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i artystycznych wykonań. 3. zwany dalej „Funduszem”. 3. sporządzany na każdy rok budżetowy i zatwierdzany przez dysponenta Funduszu. Funduszem dysponuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(2). Fundusz jest państwowym funduszem celowym nieposiadającym osobowości prawnej. a ich miejsce zajmują odpowiednie postanowienia tych tabel. Rozdział 13 Fundusz Promocji Twórczości Art. o którym mowa w ust. Sprawozdania budżetowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza się w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. wysokość opłat za postępowanie przed Komisją oraz zasady ich wnoszenia. o których mowa w art. 110. Art. są nieważne. 2. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy. 2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego. 2) wpływy określone w art. wysokość wynagrodzenia. szczegółowe zasady i tryb działania Komisji. może w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wnieść powództwo do właściwego sądu okręgowego(22). Arbitrom za udział w posiedzeniach Komisji przysługuje wynagrodzenie. Art. 2. a także charakter i zakres korzystania z tych utworów i wykonań artystycznych. Art. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia Komisji. 108 ust. o którym mowa w ust. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(24) określa. 3. w drodze rozporządzenia. 8. 1. 1111. 111. Przychodami Funduszu są: 1) wpływy określone w art. Art. Roczny plan finansowy określa w szczególności: 1) przychody i wydatki. 7. 1. 8. 112. zapisy i darowizny. 109. 5. Tworzy się Fundusz Promocji Twórczości. 9. Postanowienia umowne mniej korzystne dla twórców. 79 ust. 4) inne wpływy. 40. .postępowaniu przed sądem polubownym. 2. niż wynikałoby to z tabel. 3) należności i zobowiązania.

19 ust. powołuje komisję opiniującą wnioski w sprawie dofinansowania wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej. 2) pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych. poz. Art. poz. 1452 oraz z 2002 r. poz. 1. . 40 ust. Nr 120. poz. artystyczne wykonanie. 475. stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. wydań dla niewidomych oraz o przyznanie stypendiów i pomocy socjalnej dla twórców.Ordynacja podatkowa (Dz. kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania. Tej samej karze podlega. fonogram. art. Nr 39. Nr 153. U. art. art. 1-4. artystyczne wykonanie. 1 lub 2. 3) pomoc socjalną dla twórców. 95 i Nr 92. 1271 i Nr 169. 97. Rozdział 14 Odpowiedzialność karna Art. 20 ust. 16. poz. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nr 89. Art. o których mowa w art. Nr 106. 1387). poz. 1189. Nr 113. 114. 116. 804. poz. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. Nr 110. z 1999 r. art. poz. Nr 94. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Nr 137. z 2001 r. poz. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania. 1131. uwzględniając konieczność właściwej realizacji zadań Funduszu. podlega grzywnie. 1 lub 2. art. 1368 i Nr 130. poz. jakim powinien odpowiadać wniosek. 2. poz. 984. z tym że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 18. wideogram lub nadanie. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 926 i Nr 160. podlega grzywnie. . po zasięgnięciu opinii właściwych stowarzyszeń twórców. 668. 17. 3. Art. fonogram. 115. 166. z 1998 r. 1216. Nr 42. 1. 1268 i Nr 122. poz. poz. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi. 94 ust. 1315. Nr 16. 4 i art. podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu oraz wymogi formalne. poz. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 459. Nr 11. 2. poz. wideogram lub nadanie. Do wpłat. poz. 113. 1037. poz. 1. 40. Środki Funduszu przeznacza się na: 1) stypendia dla twórców. artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór. z 2000 r. Nr 125. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania. Nr 116. 1083.Art. w drodze rozporządzenia. art. art. 1062. poz. poz. 86.

1. 2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1. 1181. . przechowuje lub wykorzystuje przedmioty. fonogram. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. o których mowa w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną. 1 działa nieumyślnie. 1 lub 2 powinien i może przypuszczać. określoną w ust. 1. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. podlega grzywnie. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. Kto wytwarza przedmioty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem. 1. podlega grzywnie. że przedmiot został uzyskany za pomocą czynu zabronionego. wideogram lub nadanie. organizuje lub nią kieruje. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 3. 3. 1.podlega grzywnie. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. podlega grzywnie. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. artystyczne wykonanie. 118. Art. albo dokonuje obrotu takimi przedmiotami. 1. wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu. Art. podlega grzywnie. 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania. podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5. 1. określoną w ust. organizuje lub nią kieruje. 117. 2. określoną w ust. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. podlega grzywnie. 2. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. fonogramu. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 4. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kto posiada. Jeżeli na podstawie towarzyszących okoliczności sprawca przestępstwa określonego w ust. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną. organizuje lub nią kieruje. przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworu. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną. artystycznego wykonania.

Art. 121. 2. 1221. 2) w zakresie korzystania z nich po jej wejściu w życie(7). 1. 117 lub 118. Art. 1. 2) do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych nie wygasły. 1. Skreślony Art. Przepisy ustawy stosuje się do artystycznych wykonań: 1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejściu w życie(5). pod warunkiem wzajemności. 2. 4.na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. może wyznaczyć sądy rejonowe właściwe do rozpoznawania spraw o przestępstwa. 117. 115. sprzeczne z przepisami art. 119 następuje na wniosek pokrzywdzonego. W wypadku skazania za czyn określony w art. podlega grzywnie. Kto uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu. jeżeli według . Postanowienia umów. 123. 1 pkt 3 stosuje się do utworów obywateli obcych stale zamieszkałych za granicą. 3) do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych wygasły. 47. 75 ust. 115-119 pokrzywdzonym jest również właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 124. Przepisy ustawy stosuje się do utworów: 1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejściu w życie(1). Ściganie przestępstw określonych w art. Art. 2 i 4. Rozdział 15 Przepisy przejściowe i końcowe Art. sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa. W sprawach o przestępstwa określone w art. art. a które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony. 116 ust. 117 ust. Przepis ust. 116. zawartych przed dniem wejścia w życie(4) ustawy. 115-119 . artystycznego wykonania. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ustawa nie narusza własności egzemplarzy utworów rozpowszechnionych przed dniem jej wejścia w życie. W wypadku skazania za czyn określony w art. Art. Art. o których mowa w art. 119. Minister Sprawiedliwości(15). 118 ust. 115. 3. chociażby nie były własnością sprawcy. art. w drodze rozporządzenia. art. 120. 1. 1. art.Art. chociażby nie były własnością sprawcy. 2 i 3 są nieważne. 115. 118 lub 118[1]. 122. z wyłączeniem okresu między wygaśnięciem ochrony według ustawy dotychczasowej i wejściem w życie(2) niniejszej ustawy. 116. fonogramu lub wideogramu albo odmawia udzielenia informacji przewidzianych w art. sąd może orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa. 125. 118[1] oraz art. 1.

dokonane przed dniem wejścia w życie(15) niniejszej ustawy czynności prawne odnoszące się do prawa autorskiego są skuteczne i podlegają ocenie według przepisów prawa dotychczasowego. Nr 34. 1 pkt 3. chyba że strony postanowiły inaczej. w drodze zarządzenia. które zostały nadane po jej wejściu w życie(10). U. 1271. 1. utworzy zespół do spraw przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz określi jego skład. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie(17) niniejszej ustawy nie obejmują praw pokrewnych. fonogramów i wideogramów nie będących filmami fabularnymi oraz spektaklami teatralnymi. 184 i z 1989 r.przepisów niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony. Z zastrzeżeniem ust. w odniesieniu do skutków prawnych zdarzeń następujących po tej dacie. 2. Art. Art. Ustawa wchodzi w życie(20) po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. poz. 124 ust. wideogramu lub programu radiowego albo telewizyjnego było według przepisów dotychczasowych dozwolone. artystycznego wykonania. który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia(21). poz. nie stosuje się do korzystania przez szkoły w celach dydaktycznych ze sporządzonych przed dniem wejścia w życie(13) ustawy nadań. Traci moc ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. pod warunkiem że uprawniony otrzymał stosowne wynagrodzenie. Ustawa nie narusza własności egzemplarzy. 126. które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony. Nr 35. . 4. z 1975 r. które powstały przed dniem wejścia w życie ustawy. Ustawę stosuje się do umów długoterminowych. na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przepisy ustawy stosuje się do: 1) fonogramów i wideogramów. 2. które zostały sporządzone po jej wejściu w życie(9). 2. Zasady. 3) fonogramów i wideogramów oraz programów radiowych i telewizyjnych. 3. 3. z wyjątkiem przepisu art. natomiast po tej dacie wymaga zezwolenia. o której mowa w ust. w odniesieniu do okresu następującego po tej dacie oraz do zobowiązań. Art. o prawie autorskim (Dz. nie związanych z istotą zobowiązania. które zawarte zostały przed dniem jej wejścia w życie(16). Nr 34. 129. odnosi się to również do zdarzeń innych niż czynności prawne. to może być ono dokończone. na których utrwalono artystyczne wykonanie przed dniem jej wejścia w życie(8). 1. 192). 2) programów radiowych i telewizyjnych. a także do korzystania z utrwalonych na fonogramach i wideogramach artystycznych wykonań. 128. 234. poz. Prezes Rady Ministrów. fonogramu. 127. Jeżeli rozpoczęte przed dniem wejścia w życie(14) niniejszej ustawy korzystanie z utworu. 3. zadania i tryb działania. Art. Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful