Hanukkah Re-conceptualized

Rabbi Philip R. Ohriner

When do we recite Hallel?
Tosefta sukkah 3:2 ‫שמונה עשר יום בשנה ולילה אחד קורין בהן את ההלל ואילו הן שמונת ימי החג ושמונת ימי חנוכה ויום‬ ‫טוב הראשון של פסח ולילו ויום טוב של עצרת‬ During 18 days of the year and one evening we read Hallel. And these are the eight days of Sukkot, the eight days of Hanukkah, the first day of Passover, and the evening of Passover. Why do we recite Hallel? Babylonian Talmud, Tractate Pesachim 117A ‫אמר רב יהודה אמר שמואל: שיר שבתורה - משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן הים. והלל זה מי‬ ‫אמרו? נביאים שביניהן תקנו להן לישראל, שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא‬ ‫תבא עליהן, ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן. תניא: היה רבי מאיר אומר: כל תושבחות האמורות‬ ‫בספר תהלים - כלן דוד אמרן, שנאמר +תהלים עב+ כלו תפלות דוד בן ישי, אל תיקרי כלו אלא, כל‬ ,‫אלו. הלל זה מי אמרו? רבי יוסי אומר: אלעזר בני אומר: משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן הים‬ .‫וחלוקין עליו חביריו לומר שדוד אמרו‬ Rab Judah said in Samuel's name: The Song in the Torah was uttered by Moses and Israel when they ascended from the [Red] Sea. And who recited this Hallel? The prophets among them ordained that Israel should recite it at every important liminal event and at every misfortune — may it not come upon them! and when they are redeemed they recite [in gratitude] for their redemption. It was taught, R. Meir used to say: All the praises which are stated in the Book of psalms, David uttered all of them, for it is said, The prayers of David the son of Jesse are ended [kallu]: read not kallu but kol ellu [all these]. Who recited this Hallel? R. Jose said: My son Eleazar maintains Moses and Israel said it when they ascended from the [Red] Sea, but his college disagree with him, averring that David said it. What makes a holiday worthy of the recitation of Hallel? Babylonian Talmud, Tractate Arachin 10A-B ‫אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל: שמונה ימי‬ :‫החג, ושמונה ימי חנוכה, ויום טוב הראשון של פסח, ויום טוב )הראשון( של עצרת; ובגולה עשרים ואחד‬ ‫תשעה ימי החג, ושמונה ימי חנוכה, ושני ימים טובים של פסח, ושני ימים טובים של עצרת. מאי שנא‬ ‫בחג דאמרי' כל יומא, ומאי שנא בפסח דלא אמרינן כל יומא? דחג חלוקין בקרבנותיהן, דפסח אין‬ !‫חלוקין בקרבנותיהן. שבת דחלוקה בקרבנותיה לימא! לא איקרי מועד. ראש חודש דאיקרי מועד לימא‬ ‫לא איקדיש בעשיית מלאכה, דכתיב: +ישעיהו ל+ השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, לילה המקודש‬ ‫לחג טעון שירה, ושאין מקודש לחג אין טעון שירה. ראש השנה ויום הכיפורים דאיקרו מועד ואיקדוש‬

Then let Hallel be said on the New Year and on the Day of Atonement. Jehozadak: There are eighteen days on which an individual completes the Hallel: the eight days of the Feast of Tabernacles.e. the eight days of Hanukkah. התניא: משנכנסו לארץ . Simeon b. R. To this R. אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע‬ ‫מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביום הכפורים? אמר להן: אפשר. Isaac demurred: But there is the exodus from Egypt. הללו עבדי ה‬ :‫ולא עבדי פרעה.לא הוכשרו‬ . מתקיף לה רב נחמן בר יצחק: והרי יציאת מצרים דנס שבחוצה לארץ הוא. answered: The reading of the Megillah! That is its [Purim's] Hallel. on which neither one nor the other condition applies (i.. which constitutes a miracle that happened outside the Land. and on the Passover Festival we do not do so on all of its days? — The days of the Feast of Tabernacles are differentiated from one another in respect of the sacrifices due thereon.‫להיתירן הראשון‬ R. with the books of those destined to live and destined to die before Him. ואמרינן הלל‬ ‫כדתניא: עד שלא נכנסו ישראל לארץ . and Israel singing a song before Me? But there is Hanukkah. הכא הללו עבדי ה' . In the exile one praying individually completes Hallel on twentyone days: the nine days of the Feast of Tabernacles. Nahman b. Johanan said in the name of R. But what of New Moon which is called a festival. Then let it be said on Purim. let the complete Hallel be said on it? — The New Moon is not sanctified through the prohibition of labor. Isaac: It is not said because no song [Hallel] is said for a miracle that occurred outside the [Holy] Land. however. the first Festival day of Passover and the Festival day of the Feast of Weeks. it is due to the fact that it was taught: Before Israel entered the [Holy] Land.הוכשרו כל הארצות לומר שירה. all the lands were considered fit for song to be sung if a miracle had occurred in their boundaries. מלך יושב על כסא‬ ‫הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה לפני? והא חנוכה דלא הכי ולא הכי‬ ‫וקאמר! משום ניסא.‫בעשיית מלאכה לימא! משום דר' אבהו. it is not called a festival and labor is not forbidden) and the Hallel is said? — That is due to the miracle. דאמר רבי אבהו.לא הוכשרו כל ארצות לומר שירה! כיון שגלו חזרו‬ .. . and the two Festival days of the Feast of Weeks. the eight days of Hanukkah. too. Nahman. ולר"נ דאמר‬ ‫קרייתה זו היא הלילא. Abbahu. and yet we say Hallel? — There.ולא עבדי אחשורוש? אכתי עבדי אחשורוש אנן. both of which are called Festival and are sanctified by the prohibition of labor?— That is not possible because of R. משנכנסו לארץ . פורים דאיכא ניסא לימא! אמר רבי יצחק: לפי שאין אומרים שירה על נס שבחוצה‬ !‫לארץ. Why this difference that on the Feast of Tabernacles we complete Hallel on all the days. whereas the days of Passover are not differentiated from one another in respect of their sacrifices. a miracle occurred? — Said R. A Better Reason? 2 Maccabees 10:5-8 On the anniversary of the day on which the temple had been profaned by the Gentiles. Abbahu said: The ministering angels said before the Holy One. for R.'‫כל ארצות לומר שירה.. no other countries were considered fit for song to be said. רבא אמר: בשלמא התם. the two Festival days of Passover. once Israel had entered the Land. the King sits on the throne of Judgment. on which. רב נחמן אמר: קרייתה זו היא הלילא. blessed be He: Why do the Israelites not sing a song before you on the New Year and on the Day of Atonement? He answered them: Would that be possible. Let it then be read on the Sabbath which is distinguished by its sacrifices? — The Sabbath is not called a festival.

that is. and to Joshua son of Jehozadak. By public edict and decree they prescribed that the whole Jewish nation should celebrate these days every year. the governor of Judah. they sang hymns of grateful praise to him who had brought about the purification of his own Place. Carrying rods entwined with leaves. the twenty-fifth of the same month Kislev. the high priest: Thus said the Lord of Hosts: These people say.. from this day forward—from the twenty-fourth day of the ninth month. “The time has not yet come for rebuilding the House of the Lord. this word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel son of Shealtiel. The Jews celebrated joyfully for eight days as on the feast of Booths.Take note.” . from the day when the foundation was laid for the Lord’s Temple—take note.. a little while before. Hagai 1:1-2. remembering how. . the purification of the temple took place. green branches and palms. they had spent the feast of Booths living like wild animals in caves on the mountains. 2:18 ‫)א( בִשנת שתים ל ְדר ְי ּוש הַמל ֶך ְ בַחדש הַששי ביום אֶחד ל ַחדש הּיה דבר י ְקוק בְיד חגי הַנ ּביא אל ז ְר ֻבּבל‬ ֶ ֶ ִ ַ ַ ַ ּ ֹ ַ ְ ּ ֶ ֹ ּ ְ ִּ ִּ ֶ ֹ ֶ ֶ ּ ַ ְ ַ ְ :‫בן שאל ְתיאל פ ַחת יהודה ו ְאל יהושע בן יהוצ ּדק הַכהן הַגדול לאמר‬ ֹ ֵ ּ ֵ ֹ ּ ְ ֶ ַ ֻ ְ ֶ ּ ְ ַ ֵ ִ ְ ֶ :‫)ב( כה אמר י ְקוק צ ְבאות לאמר הּעם הַזה אמרו לא עת בא עת בית י ְקוק ל ְהִבנות‬ ּ ּ ֹ ֵ ֶ ֹ ֶ ֹ ְ ֶ ּ ֹ ֵ ּ ּ ֹ ַ ֹ In the second year of King Darius. on the first day of the sixth month.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful