Universitatea ³Lucian Blaga´,Facultatea de Stiinte Economice,Sibiu

PUBLICITATEA,SUFLETUL COMERTULUI

Student/a: BODALCA LAVINIA IULIA Specializare: ECTS Anul: 3 Grupa: 1

2011

ci ca intermediari între Äanuntatori´ (firme. Din aceasta definitie rezulta urmatoarele : publicitatea. ca de exemplu campaniile pe teme sociale sau politice). Majoritatea lucrarilor care se refera la originile publicitatii considera ca aceasta este la fel de veche ca si civilizatia însasi. pentru anunturile publice în orase se foloseau Ästrigatori´.announcer) identificat´. despre diverse produse si servicii sau recompense oferite pentru prinderea sclavilor fugiti . publicitatea nu se refera doar la promovarea de produse si servicii (comerciala) ci si la idei (publicitate noncomerciala.) si publicurile lor (consumatorii). datorita inventiei lui Guttenberg. altfel avem de a face cu publicitate Ämascata´. hanurilor. de catre un anuntator ( engl. afisat pe usile bisericilor (ce poate fi considerata prima forma de publicitate de afisaj . în antichitatea greaca existau persoane care strigau sau cântau prin orase. un magazin de uleiuri. ceea ce este neetic. bunuri sau servicii. cu implicatii de ordin social si nu numai. pe care o putem numi Äpreistoria´ publicitatii. ce se comunica în cea mai mare masura pe suport mediatic. în strânsa legatura cu societatea de consum.Perioada pre-marketing:caracterizata de modalitati Äprimitive´ de comunicare. constituie un punct de referinta în dezvoltarea publicitatii. spatiul de emisie la radio. la jumatatea secolului al XV-lea. datata în jurul anilor 3000 î. reviste. tiparul fiind cel dintâi si singurul medium Äde masa´ ce va fi utilizat de publicitate. o lunga perioada de timp. însotite de simboluri vizuale. exista doi factori principali ce au favorizat-o : pe de o parte existenta si dezvoltarea activitatilor comerciale iar pe de alta parte aparitia si evolutia mass-media . ce anuntau oferta unor pravalii. marci. organizatii etc. altul care se ocupa de copierea documentelor. Se disting trei etape în evolutia publicitatii : 1. Astazi se poate vorbi despre publicitate ca o industrie. fie ca e vorba despre spatiul european . cei care realizeaza publicitatea fac o promovare Änonpersonala´. ca un fenomen aflat în continua evolutie. cu un rol important în economia oricarei tari. reclamele. respectiv produsele acesteia. aflând radacinile acesteia înca în antichitate. trebuie platite (spatiul de tiparire în ziare. facea cunoscute un atelier de încaltaminte.Publicitatea : definitie si scurt istoric Publicitatea (sinonima termenului englez advertising) este definita astfel de Asociatia Americana de Marketing : ÄOrice forma platita de promovare nonpersonala de idei. în ruinele vechiului oras greco-roman Pompei. vechii egipteni scriau anunturi . arheologii au descoperit inscriptii în piatra sau teracota. în evul mediu european. În ce priveste aparitia si evolutia publicitatii. Conform autorilor citati. ca un domeniu specializat al comunicarii. aparitia tiparului cu litere mobile. tv). fie cel extraeuropean. Chr. în perioada Pastelui. anuntând sosirea corabiilor cu diferite produse . în Anglia a fost tiparit un ghid de comportament pentru prelati. pe papirusuri. deci nu în nume personal. în 1472. O tablita de lut babiloniana.. existau firme pictate ale pravaliilor.

au ap rut o serie de reglement ri legale. fie muzic . mai pu in imaginilor. servea ca reprezentant al editorilor de ziare.exterior .Inc. cea mai mare parte a publicit ii era în mod grosier exagerat iar ca reac ie la aceasta au ap rut proteste din partea cump r torilor i a diferitelor organiza ii. a aparut în 1525 în Germania. prima reclama. zgomote. În propria agen ie. în 1614. pentru a proteja trecatorii. Anii 1920 au fost marca i de apari ia radioului. pentru a interzice folosirea firmelor care depaseau o anumita distanta de la fatada cladirilor. a înfiin at primul serviciu de publicitate i. care presupunea adaptarea crea iei publicitare la specificul acestui mijloc de comunicare extem de popular i care utilizeaz doar sunetul. Lasker a r mas interesat de publicitatea tip rit i a acordat o mare importan textelor mai ales.s American Newspaper Directory .Ayer & Son . pe m sur ce tirajele ziarelor i revistelor cre teau i ap reau noi progrese tehnologice în ce prive te tiparul. În 1869. Palmer. Deoarece nu exista o list oficial a respectivelor publica ii i nici un mjloc de a verifica tirajele pe care ele le declarau. dup propria sa defini ie. 2. prima reclama tiparita si distribuita prin presa. Agentia acestuia . agen ii aveau posibilitatea s manipuleze dup bunul lor plac cump rarea i vinderea de spa ii publicitare. ca si cele care i-au urmat în acea perioada. cump ra spa ii publicitare în folosul clien ilor iar în 1880 a început s . a pie ei. În acea perioad . la sfârsitul secolului al XIX-lea si începutul secolului XX. George Rowell a început s publice Rowell. Începând din 1911. s-au îmbun t it metodele de analiz a produselor. tot în aceasta tara au aparut primele legi privind publicitatea . sloganurile publicitare. Äp rintele publicit ii moderne´.i publice anuarul tuturor periodicelor.outdoor). Foarte curând. un nou medium pentru publicitate. unde figurau i tirajele acestora.W. Äîntr-o forma asemanatoare cu cele folosite si în prezent´. a aparut într-un ziar englezesc din anul 1625. în jurul anilor 1840. Pe la 1860 existau în jur de 30 de agentii care vindeau spatii publicitare pentru circa 4000 de publicatii americane. care cereau reglement ri legale i asumarea anumitor responsabilit i din partea celor care se ocupau de publicitate. o list complet a publica iilor din SUA. În acela i an. într-o brosura. constând în liste cu produse de vânzare în Äarta de a vinde prin scris´. netiparind ea însasi anunturi publicitare. Perioada comunicarii de masa: Publicitatea moderna îsi are radacinile în SUA. pentru un medicament considerat miraculos. La începutul secolului XX. firma N. a transformat publicitatea insipid . Prima agentia de publicitate americana a fost creata de Volney B. De i exista deja radioul. De asemenea. împreun cu colaboratorii s i a inventat titluri i sloganuri Äacro ante´. fie prin texte rostite. publicitatea american i-a pus la punct noi sloganuri. a contribuit la . În acea vreme a început s se dezvolte reclama ilustrat . tiparita si distribuita la nivel de masa. au ap rut copywriteri i desenatori profesioni ti. Albert Lasker. au ap rut alte agen ii având ca scop planificarea i achizi ionarea de spa ii publicitare pentru clien ii lor. având ca scop protejarea consumatorilor dar i prevenirea concuren ei neloiale. În anii 1910.

Emery . prin compararea direct între m rci. În Europa . ca i ast zi. În SUA. E. Anii 1950 .a. în care s-a impus tendin a. când publicitatea era focalizat pe latura ei informativ ( tot mai numeroase noi produse i servicii trebuiau s fie cunoscute de c tre poten ialii consumatori). este caracterizat .Agee. 3.a. posibilit ile oferite de calculatoarele din ce în ce mai sofisticate i-au pus amprenta asupra în loc de a cita Ämarca X´.1988). apari ia i dezvoltarea f r noului medium. Ph. televiziunea. considerându-se c . perioada a fost caracterizat de c utarea unor formule simplificate. pie e etc. de a combina cuvintele cu imaginile. precum vânz rile de prob .K. spre deosebire de SUA.dezvoltarea unor noi procedee comericale. cei care lucrau în acest domeniu nu se mai puteau baza numai pe fler. reglement ri juridice care pedepsesc publicitatea mincinoas Publicitatea a devenit una dintre componentele Ämixului de marketing´. management. inaugurat de William Bernbach. pentru aceast tendin . pentru a scoate în eviden pozi ia unic a unui produs sau serviciu. se dau informa ii suplimentare consumatorilor . gen slogan. Autorii americani Agee. De asemenea. este interzis numirea m rcilor sau produselor concurente. la recomandarea Comisiei Federale de Comer informatice. introducerea de i în el toare. Ault. precum i de Äinventarea´ unor personaje-simbol ale produselor (cow-boy-ul de la Marlboro este exemplul clasic. sociologie activit ii din agen iile de publicitate.între altele. i azi. inspira ie i calit i native de comunicare. ( W. 3. favorizând concuren a. unde la mijlocul anilor . Anii 1960 ± era imaginii. 2. pentru fiecare produs. precum în perioadele anterioare. psihologie.. munca de cercetare tiin ific privitoare la consumatori. Aceast metod . Ault i Emery eviden iaz câteva direc ii distincte ale publicit ii din SUA. implicit a publicit ii destinate acesteia. începând cu anii 1950: 1. Progresele industriei multidisciplinare. Perioada publicit ii tiin ifice A început cu anii 1950 precedent a i pân în prezent. e antioanele . existent i în publicitatea actual ).cre terea importan ei acordate consumatorului.de:dezvoltarea agen iilor de publicitate specializate. Activitatea profesionist de publicitate a f cut necesar . de marketing.emblem pentru un produs sau serviciu . Äde pozi ionare´ a ap rut în i const în numirea produselor concurente 1972. utilizarea rezultatelor unor cercet ri .era produsului . a corespuns inten iei fabrican ilor i comercian ilor de a c uta s defineasc produsele lor în compara ie cu altele din aceea i categorie. Anii 1970 ± era publicit ii comparative.

cafea decofeinizat .zonelor de mare înteres turistic etc.flexibilitatea satisf c toare .a. interviuri cu consumatorii.tirajul. bazate pe teste.tot mai frecvent aceste flme au o dubl folosin :cinematograful i televiziunea. respectiv conturarea publicului.\"media\"principal de trasmitere a mesajelor publicitare.Principalul lor dezavantaj const în coeren a mesajului publicitar.categoriile socioprofesionale ale publicului. de natur psihologoc .de psihologia celor carora se adreseaz .menite s stimuleze vanzarea unor produse sau servicii.În decizia de alegere a presei ca \"media\"de publicitate se ine cont de caracteristicile de baz ale acesteia. Publicitatea Äcu tez ´se refer .în func ie de tipul produsului sau serviciului. vârst .i doar o imagine par ial i numai de moment asupra obiectului mesajului.Împresia de contact cu destinatarul mesajului . în viziunea autorilor cita i.Ea asigur o combina ie unic a sunetului i mi c rii .momentul apari irei . i dezavantajul c mesajul nu poate fi prezentat decat sonor.Aceste suporturi au avantajul de a comunica idei simle i concise. prin care organiza iile sau firmele însele î i fac reclam . sex. Tehnici i mijloace publicitare Mesajul publicitar care urmaez a fi difuzat se exprim în forme extrem de variate . Anii 1980 ± era Ä intelor´ i a publicit ii Äcu tez ´ a fost cotinuarea metodei Äpozi ion rii´.posibilitatea difuz rii repetate la ore de maxim audien reprezint avantajele efectuate prin televiziune.combina ie irealizabil de alte suporturi. a dat na tere la o serie de controverse i chiar procese între diferi i produc tori.el costituie \"fructul\"unor activit i dopotriv creative . Publicitatea exterioar înclude utilizarea în scopuri publicitare a afi elor.m. la cea corporatist . 4.calitatea împrim rii etc.în. Radioul constituie un alt\"media\" de publicitate care acoper îmn mod rapid i cu regularitate cea mai mare parte a publicului.pre ul de vanzare al spa iului. Anun torii au încercat s î i individualizeze produsele sau serviciile în func ie de modurile de via diferite ale consumatorilor mai degrab decât s insiste asupra caracteristicilor propriu-zise ale produselor (spre exemplu.de imagina ieetc.d. Punctul de plecare al unor asemenea campanii publicitare îl constituie studiile aprofundate. venituri.utilizarea acestui suport nu trebuie neglijat întrucat.Exist îns . b uturi nealcoolizate.Limitele acesteia privesc selectivitatea în general sc zut a destinatarilor mesajelor i costurile relativ ridicate de realizare i difuzare a programelor publicitare.prezent .Între avantajele oferite . Cinematograful ocup un loc modest în asamblul mijloacelor publicitare.80 reclama comparativ reprezenta 35% din ansamblul pubicit ii televizate.s men in înteresul publicului pentru o marc sau firm i sunt considerate ca fiind eficiente în aglomer rile urbane cu o întens circula ie pietinal sau auto specific centrelor comerciale . se pot men iona:selectivitatea. . Ä intirea´.între care:difuzarea teritorial .panouri publicitare i însemnelor luminoase. anchete. Presa-atat cea cotidian cat i cea periodic -reprezint .care vasigur o îmbinare eficient a unui ir de elemente socio-economice .De i costurile de realizare i difuzare a filmelor publicitare sunt relativ ridicate .ascult tori facandu.costurile moderate . Televiziunea reprezint suportul publicitar care a cunoscut expansiunea cea mai rapid în zilele noastre. automobile de diverse tipuri corespunzând unor necesit i i consumatori diferi i).int ine cont mai ales de date psihografice ± valori i mod de via .flexibilitate i mobilitate.

Una dintre ele define te campania publicitar ca Äacea activitate prin care se urm re te exercitarea unui anumit grad de control asupra unor ac iuni viitoare´.utilizand ca suport de comunicare expedierea unei scrisori personale . Problema care apare în cazul acestei strategii este aceea a intervalului de timp dintre dou expuneri publicitare i.. de obicei. fie el i compania Coca-Cola. Publicitatea direct împlic ac iunea de comunica ie avand ca obiectiv înformarea i atragerea clientului poten ial sprea un produs sau loc de vanzare . Agendele i calendarele .iar oferirea lor este legate de anumite evenimente. Orange.Campania de continuitate:const în gestionarea cheltuielilor de publicitate astfel încît s se ob in o expunere regulat .Catalogul constituie un suport publicitar . dar care pot intra repede în declin. Ariel etc.ca mijloace publicitare . abordarea umoristic este cea mai folosit ). concuren a este prea mare pentru ca un produc tor. Acest tip de campanie este cel mai potrivit pentru produsele a c ror marc are o mare notorietate.repartizarea cu regularitate a ocaziilor de expunere la mesaj în timpul desf ur rii sale.folosit ca înstrument de prezentare a activit ii unei firme. În acest caz.prin distribuirea de pliante în locurle de vanzare etc.o întreprindere sau o unitate comercial sau prestatoare de servicii etc. cu un grad mai mic sau mai mare de generalitate. Ar fi o grav gre eal de strategie s consider m c un produs este destul de cunoscut pentru a nu mai fi nevoie de promovare. schimb rile în stilul de promovare sînt binevenite ( i. bro ura i prospectul reprezint alte suporturi publicitare încluse în sfera publicit ii realizate prin tip rituri i utilizate pe o scar larg în activit ile promo ionale ale firme moderne. Potrivit unei alte defini ii.prin stabilirea unui contact telefonic .a unei mari unit i comerciale .de dimensiuni variabile .un serviciu . 2. Ceea ce trebuie accentuat oricum este faptul c nu exist produs care s poat rezista mult vreme în mintea consumatorilor f r publicitate.în majoritatea cazurilor au semnifica ia de cadou publicitar. a a cum îi spune i numele.dar nepl tit de agentul respectiv. campania publicitar este Äac iunea de determinare a elurilor i obiectivelor de atins.zone sau sta iuni turisticeetc.Campania de impulsuri regulate:presupune.concretizat în orice form de noutate cu semnifica ie comercial în leg tur cu un produs . Exemple de campanii de acest tip sînt cele de la Coca-Cola.de lucru i de prestigiu.trasmiterea la sediul sau domiciliul unui poen ial client a unor bro uri sau prospecte. hot rîrea modalit ilor de ac iune i alocarea resurselor necesare pentru atingerea acestor obiective´. de obicei. Campaniile publicitare Exist o serie de defini ii ale unei campanii publicitare. se pot identifica mai multe tipuri de campanii publicitare: 1. Într-o economie de pia . acesta variaz în func ie de produsul care trebuie promovat. s poat rezista un timp prea lung f r publicitate. în cazul c rora nu se mai sper la cre teri spectaculoase de vînz ri.Dup caracteristicile sale esen iale catalogul se prezint în trei variante:de prospectare. Tipul acesta de campanie este potrivit pentru m rcile cunoscute. Pliantul.Unireaet etc. Tipuri de campanii publicitare Dac dorim s trecem dincolo de generalitatea acestor defini ii. . Exemple de acest gen sînt reclamele la Smash. În sistemul comunica iei promo ionale se înscrie i publicitatea gratuit .

avînd imprimate pe spate o emblem care combin dou simboluri foarte cunoscute ( arpele. cu atît cheltuielile vor sc dea. este acela al promov rii Coca-Cola ca produs Äs n tos´. prin cupoane. O modalitate de promovare deosebit . Un caz mai pu in obi nuit. mezelurile. 4. ig rile. detergen ii. Dacia Logan. prin intermediul unor mesaje apropiate de cele de Rela ii Publice. împingînd o targ i invitînd trec torii. atît prin campanii publicitare. Dots. este cea la Colgate.Campania promo ional :este o variant a celei precedente i const în lansarea. a promov rii prin reclame în locurile de vînzare. redirec ionate c tre consolidarea pozi iei ob inute. nevoie de campanii de lansare.3. Vodafone sînt numai cîteva dintre produsele sau serviciile care au avut. .Tuborg. destul de frecvent în rîndul unei anumite categorii de public. în paralel cu o campanie publicitar . 5. Cu cît cota de pia a acestuia este mai mare. purt tor alpharmakon-ului. De asemenea. Mesajul este transmis prin intermediul unei echipe de tineri îmbr ca i în halate albe. încol cit în jurul binecunoscutei sticle de Coca-Cola).i verifice starea de s n tate. cît i prin campanii promo ionale. compania dore te s contracareze impresia de Änes n tos´ asociat produsului. Exemple sînt reclamele la Goldenbrau.Campania de impulsuri neregulate:este recomandat mai ales în cazul produselor sezoniere. s . la momentul apari iei lor. cosmeticele sînt doar cîteva dintre produsele care sînt promovate. Diferen a fa de precedenta este dat de intervalele neregulate dintre mesajele publicitare. reduceri sau e antioane. diversele creme de plaj etc. prin mesaje de Rela ii Publice. ele fiind. O astfel de campanie presupune sc derea cheltuielilor de publicitate. ce apare în sigla farmaciilor. a c rui companie produc toare sponsorizeaz mesaje care promoveaz igiena oral .Romtelecom este o companie care utilizeaz intens i mesaje de Rela ii Publice. bineîn eles. care cutreier str zile unui mare ora (Bruxelles). În acest fel.Campania de lansare:este potrivit în cazul promov rii unor produse noi. în paralel. prin intermediul unei portavoce. pe m sur ce cresc vînz rile produsului.

Bibliografie: http://facultate.referatele.com/doc/19071511/Proiectarea-campaniilor-publicitare .ro/cursuri/mass_media/publicitate_si_semiotica_vizuala-6880.php http://www.com/referate/noi/marketing/tehnici-i-mijloace-p12116122416.scribd.html http://www.regielive.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful