UNIVERSITATEA ”AL. I.

CUZA” FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

PROIECT LA DISCIPLINA:

Bazele contabilitatii

Student: Avădănei Loredana An: I Seria: 3 Grupa: 2

2007 - 2008

A. După încheierea tranzacţiei în aceste condiţii şi livrarea produselor comandate către client. a pus bazele primei societăţi specializate pe leasing denumită United State Leasing Corporation. leasingul.U. managerul societaţii de produse alimentare.al cererii şi ofertei al progresulu tehnic care implică decizii şi investiţii imediate. chiar şi in condiţiile in care: • Nu dispuneau de mijloace financiare necesare. Prima formă de leasing născută din necesitatea obţinerii unei finanţări. au orientat comercianţii catre gasirea unor soluţii cât mai echitabile . dar care nu aveau posibilitaţi financiare. încurajat de beneficiile şi avantajele pe care le realizase prin metoda folosită. • S-a găsit astfel. dând astfel satisfacţie agenţilor economici care nu doreau să apeleze la credite bancare sau să-şi gireze bunurile mobile sau imobile prin construirea unor gajuri sau ipoteci.. că e eficient. Leasingul a reprezentat un pas deosebit de important în finanţarea întreprinderilor care doreau să îşi achiziţioneze utilaje şi echipamente. ce depaşesc uneori posibilitatea de autofinanţare ale comerciantului si capacitaţile de creditare de care acesta dispune. 2 . care să le permită accesul la procedeele moderne şi eficiente de lucru. Progresul tehnic. însă nu deţinea fondurile necesare pentru achiziţionarea echipamentelor necesare onorării comenzii. a apărut in 1950 în S. în special în cadrul relaţiilor comerciale internaţionale. menegerul în cauză s-a adresat unei instituţii financiare solicitându-i acesteia achiziţionarea echipamentelor necesare şi închirierea imediată a acestora către firma sa. În această situaţie. producţia şi comercializarea. operaţiune ce reuneşte finanţarea. în vederea desfaşurării unei activitaţi productive. când directorul unei fabrici de produse alimentare din California a primit o comandă profitabilă. precum şi nevoia de a beneficia in procesul de producţie de avantajele pe care le oferă utilizarea unor tehnologii avansate.CONTRACTUL DE LEASING Aparitia operaţiunilor de leasing a fost determinată de ritmul alert al comerţului.

leasingul a fost pentru prima dată reglementat. în special pentru închirierea unor echipamente. leasingul a fost definit ca fiind o operaţiune de finanţare la termen. odată cu înfiinţarea U. nr. cumpărat sau 3 . având ca suport juridic principal un contract ce conferă unei persoane posesia şi folosinţa unui bun. astfel că. nr. Leasingul a mai fost definit ca fiind operaţiunea prin care o parte denumită finanţator se angajează la cererea unui utilizator să-i asigure posesia spre folosinţă a unui bun. contractul numit ( ease desemna o locaţiune a unor bunuri imobile. delimitând şi unele elemente specifice ale leasingului imobiliar cu cauza irevocabilă de vânzare. 51/1997 au existat autori care au definit conceptul în cauză. sau ca operaţiune juridică prin care o persoana fizică sau juridică (o societate specializată) cumpără un anumit bun .L.C. pentru ca în prezent acest termen să definească orice modalitate de închiriere. Doctrina juridică romanească a început relativ recent definirea noţiunii de leasing din prisma dreptului comercial roman. societaţile de leasing.După anul 1952. Astfel. Actele normative adoptate ulterior au făcut aplicaţia contractului de leasing. puternic susţinute de companiile de asigurări. odată cu reglementarea acestui tip de operaţiune în sistemul de drept de la noi din ţară.U. leasingul a început să fie folosit pe scară largă. închirierea de drept comun ori vânzarea afectata de un termen. prin O. ulterior extinzându-se şi asupra unor bunuri mobile. însa şi sub forma operaţiunilor de SALE AND LEASE-BACK.51/1997 privind operaţiuniile de leasing. cum ar fi: locaţiune-finanţare. locaţiune de capital sau credit. În S.U. avându-se în vedere dispoziţiile Codului Comercial Uniform al S. promovată de către stat ca formă de privatizare. în prezent 80 % din firmele americane au apelat la ea. însa mai există legislaţii care folosesc alte denumiri.G. Termenul leasing a fost preluat treptat şi de alte ţări. însă acest lucru a fost făcut din perspectiva dreptului comerţului internaţional ori având ca element de bază legislaţiile stetelor în care acest tip de operaţiune era reglementat. cum ar fi..locatiune.în vederea închirierii unei alte persoane – societate care utilizează bunul respectiv.. Menţionăm însă că şi înainte de adoptarea O. precum şi de extindere la alte operaţiuni asemănătoare ca mod de functionare.S. locaţiune de capital. În Romania. Etimologia noţiunii de leasing Termenul de leasing este susceptibil de mai multe înterpretări.G. Această alternativă de finanţare a crescut constant de-a lungul timpului.de regulă – maşini sau utilje .A.A.

88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale. contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare mai este reglementat de H. este cel prevazut în contractul de leasing.26 din 3 februarie 1995. după ce a suferit două modificări.G. nr. care prevede în 1 M. Potrivit art.U. Anterior consacrării legislative a operaţiunilor de leasing în România. nr. iar ulterior a fost din nou modificată. nr. nr.G.realizat finanţator. În prezent. începând cu O. 88/1997. nr. iar la finalul perioadei de leasing convenite. termenul în care bunurile introduse în ţară urmau a fi restituite sau a primi o noua destinaţie vamală.Of nr.72/1993 privind regimul vacual al bunurilor importate ce fac obiectul tranzacţiilor de leasing.G.2 Leasingul ca fomă de privatizare După apariţia O. 577/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.Of.90/1998 pentru aprobarea O.2. Ordonată a permis pentru prima dată aplicarea regimului vamal de import temporar.G.G.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing.3 din Legea nr.59/1995 (M.G.U. nr. sau regiilor autonome. materiilor şi componentelor folosite în producţia proprie a unor agenţi economici. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al maşinilor. dar nu mai mult de 36 luni. 44 din 26 februarie actul normativ reglementa aplicarea regimului de import temporar pentru bunurile intrate în ţară în baza unor contracte de leasing. pieselor de schimb. nr. introduse în ţară în baza unor contracte de leasing (art. 4 . 51/1997.nr.124/21 iunie 1995) şi abrogat împreună cu H. să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a dobândi proprietatea bunului la un preţ rezidual sau de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale. actele normative au legiferat aplicaţii ale contractului de leasing.G. fară garantarea taxelor vamale.1 Aceasta a fost urmată de O.Of. utilajelor şi instalaţiilor importate în cadrul tranzacţiilor de leasing. nr. nr. a fost republicată în Monitorul Oficial al României în forma sa finală. ultima modificare fiind adoptată în 2006. precum şi la regimul vamal al materiilor prime. 2 M.G.1). Reglementarea leasingului în România Reglemental la noi în ţară pentru prima oară prin O.G.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societătile de leasing. contra unei redevenţie. nr. însă cu obligaţia utilizatorului de a achita o sumă de bani. Acest act normativ a fost aprobat prin Legea nr. 72/1993 şi art. care. care reglementa posibilitatea încheierii unor contracte de leasing imobiliar cu clauze irevocabile de vânzare având ca obiect active aparţinand socetăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administarţiei publice locale este acţionar majoritar. primele referiri de leasing s-au făcut în H.U.

şi are ca obiect bunul pe car efinanţatorul l-a cumparat de la furnizor. precum şi de Legea nr. care au dus (sau vor duce) la naşterea unor alte rapoarte judiciare între ele si terţe persoane (în cadrul). de promisiunea unilaterală de vanzare asumată de finanţator sau de dreptul de opţiune al utilizatorului. Este vorba de dreptul de acţiune directă a utilizatorului împotriva furnizorului. Contractul de leasing propriu-zis (stricto-sensu) se încheie între finanţator şi utilizator. definim contractul de leasing ca fiind acele raporturi contractuale.obiectul contractului (bunuri imobile sau mobile de folosinţă îndelungată) . La baza definirii contractului de leasing propriu-zis stau urmatoarele elemente: . cu drepul utilizat omului de a opta pentru cumpărarea bunului. chiar dacă până la momentul semnării acestuia (sau după semnare) au existat (sau vor exista) demersuri ale celor două părţi. denumită locator/utilizator. care poate îmbrăca forma unei clauze excreratoare de răspandire pentru finanţator în contractul de leasing (pentru nelivrarea bunului de catre furnizor). Acesta este contractul principal.concret elementele pe care trebuie să le conţină un astfel de contract.dreptul de opţiune al utlilizatorului cu cele trei variante ale sale În ceea ce ne priveşte. contra unei plăţi periodice. în jurul căruia se formează celelalte contracte accesorii.Contractul de leasing este un contract bilateral. transmit pentru o perioadă determinată de timp dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este (bun pe care l-a produs ori l-a achiziţionat de la un terţ furnizor) unei alte părţi. denumită locator/finanţator.existenta a două părţi (locator/finanţator şi utilizator) . Îgnorarea acestor demersuri este utilă numai pentru a delimita exact întinderea obligaţiilor pe care părţile şi le-au asumat prin semnarea contractului de leasing propriu-zis. desi au natură legală. denumită rată de leasing. conform specificaţiilor utilizatorului. sunt apte să producă raporturi juridice obligaţionale specifice. care se încheie între un proprietar (finanţator sau locator) şi utilizator. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii. în baza cărora o parte. care dau naştere la alte raporturi juridice specifice ce definesc caracteristicile operaţiunii de leasing în ansamblul ei. clauze care. Contractul de leasing cuprinde însă clauze particulare.preţul leasingului (rata de leasingului) . 5 . restituirea sa ori continuarea folosirii acesteia. Contractul de leasing este o tranzacţie bipartită (şi nu tripartită ca operţiunea de leasing) întrucat el se încheie între cele două părţi. având ca obiect un bun pe care proprietarul îl deţine sau pe care l-a cumpărat de la un furnizor cu scopul de a-l da in lasing utilizatorului.

valoarea reziduală a bunului convenită de părţi.perioada de utilizare în sistemul de leasing al bunului . iar închirierea aparţine de fapt celor ce au furnizat facturile de investiţii .valoarea totală a contractului de leasing Iar în cazul leasingului financiar.societăţi de leasing de intermediere – fiind de fapt o societate de mijlocire a produselor.valoarea avansului . În ceea ce priveşte capacitatea de a contracta a finanţatorului.Condiţiile esenţiale de validizarea a contractului de leasing sunt: .locatorul / finanţatorul . contractul trebuie să cuprindă.rata de leasing 6 .un obiect determinat .părţile într-un contract de leasing .denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing şi caracteristicile de identificare a acestuia .locatorul / finanţatorul .societăţi de leasing integrate – constituite de mari unitaţi producatoare ce beneficiază de avntajele financiare rezultate din tranzacţiile de leasing. persoană juridică română sau străină. din textul legii rezultă că această calitate o poate avea doar o societate de leasing. Contractul de leasing trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele elemente: .valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată al acestora . când este cazul .clauze privind obligaţia asigurării bunului .consimţământul valabil al părţii ce se obligă .capacitatea parţilor contractate (capacitatea de cantractare a utilizat) Capacitatea de a încheia acte juridice.capacitatea de a contracta .o cauză licită . Societăţiile de leasing pot fi: . ce constă în aptitudinea subiectului de drept de a deveni titularul de drepturi şi oligaţii civile prin încheierea actelor de drept civil.clauze privind definirea contractului de leasing ca leasing financiar sau operaţional . pe lângă elementele de mai sus menţionate şi următoarele elemente: .valoarea de intrare a bunului .societăţi generale de leasing – care optează pe baza specificaţiilor date de beneficiari cu o gamă largă de produse .

În oferta societaţii de leasing vor fi menţionate bunurile ce pot fi puse în baza contractului de leasing. Momentul încheierii contractului de leasing între părţile prezente este şi momentul încheierii consimţământului.7 din ordonanţă. valoarea dobanzii practicate. iar locul în care se găsesc părţile este locul încheierii contractului. acord care se realizează prin ofertă şi acceptare.În ceea ce priveşte durata contractului de leasing. numarul ratelor de achitat si garanţiile cerute). dar considerăm însă că iniţiativa poate aparţine şi finanţatorului. atunci când părţile nu sunt de faţă iar acceptarea şi oferta sunt trimise prin scrisoare sau alte mijloace de trimitere la distanţă.G. Efectele contractului de leasing 7 . contractul se consideră în momentul în care ofertantul – utilizator primeşte acceptarea ofertei lui de la finanţator în termenul hotarârii de utilizator. a ratelor de leasing. iniţiativa îi va aparţine utilizatorului. nu se va încheia pe o perioadă mai mare de 7 ani pentru leasingul internaţional. nr. constând în trimiterea unei oferte catre potenţiatorul utilizator. A doua parte a consimţământului o constituie acceptarea ofertei. Încheierea contractului de leasing Orice contract ia naştere prin acordul de voinţă al părţilor asupra clauzelor contractuale. Din textul legii reiese că pentru a se încheia un contract de leasing. Încheierea contractului mai poate fi şi inter absentes. împreună cu actele din care să rezulte situaţia sa financiară. însă pentru un contract de leasing cu restituirea bunurilor ce formează obiectul contractului. ofertă care va fi acceptată de catre acesta. orice persoană fizică sau juridică va formula unei societăţi de leasing o cerere fermă. condiţiile de acordare a creditului (valoarea bunului. Articolul 4 din O. specifică faptul că se va încheia pe o perioadă de cel puţin un an. în care se va preciza bunul care va constitui obiectul contractului. conform art. care reprezintă manifestarea de voinţă a destinatarului ofertei de a încheia contractul de leasing. actele necesare pentru închierea contractului şi eventual termenul de livrare. 51/1997 prevede că pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing.

Obligaţiile locatorului / finanţatorului Acesta este obligat faţă de utilizator prin încheierea contractului de leasing. ori de a înceta raporturile contractului. bunurile oferite în leasing.să respecte dreptul de obţiune al locatorului de a cumpara bunul.să încheie contractul de leasing cu utilizatorul şi să-i transmită.Ca operaţiune tripartită. Obligaţiile utilizatorului sunt: . după caz.să asigure. Astfel furnizorul are obligaţia să livreze utilizatorului bunurile contractate. leasingul crează obligaţii în sarcina tuturor părţilor implicate.să îi garanteze utilizatorului folosinţa liniştită a bunului. drepturile ce derivă din contract. conform specificaţiilor date de utilizator şi să asigure asistenţă tehnică a personalului care va exploata aceste bununri. şi anume a furnizorului. Obigaţiile derivă. în contractul de leasing propriu – zis. şi de asemenea va trebui să asigure piesele de schimb necesare pentru reparator şi să efectueze reparaţiile echipamentului dacă acestea nu au fost cauzate din vina utilizatorului. . . obligaţiile sale fiind corelative şi în strânsă interdependenţă cu drepturile utilizatorului. finanţatorului şi utilizatorului. de a prelungi contractul de leasing. acestea vizează aspectele privind livrarea şi calitatea bunului obiect al contractului de leasing. 8 . în termen contractul de leasing. dar mai ales din contractul de leasing propriu – zis încheiat între societatea de leasing şi utlilizator. . În ceea ce priveşte obligaţiile furnizorului terţ. să transmită dreptul de utilizare asupra programului pentru calculat către utilizator. prevazute în lege.să contracteze bunul cu furnizorul desemnat de utilizator. fară a-şi mai putea exercita acest drept pe perioada contractului de leasing. printr-o societate de asigurări.să efectueze recepţia şi să primească bunul la termen şi în condiţiile de livrare agreate cu furnizorul. potrivit intereselor sale.să respecte dreptul locatorului / utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri. dacă nu s-a convenit astfel prin contractul de leasing. încheiat între furnizor şi societatea de leasing. iar în cazul programelor pentru calculator. din contractul de vânzare – cumpărare. pe de o parte. în condiţiile expres formulate de către acesta sau. . în condiţiile respectării clauzelor contractuale. fară a schimba natura leasingului. să dobândească dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator. . iar acestea sunt: .

să exploateze bunul conform instructajului elaborate de furnizor şi să asigure instruirea personalului desemnat să îl exploateze.să îl informeze pe finanţator. Dacă utilizatorul optează pentru cumpararea bunului. . în general în derularea contractelor comerciale.să îşi asume pentru întreaga durată a contractului totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusă. impozite. fară acordul finanţatorului. Un contract de leasing mai poate fi reziliat pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor de catre una din părţilor.să suporte cheltuielile de întreţinere precum şi alte cheltuieli aferente bunului sau din contractul de leasing.. despre orice tulburare a dreptului de proprietate. . 969 alin. asigurare. alin(1)). în timp. în sensul restituirii bunului luat în leasing la data specificată în contract duce la încetarea contractului de leasing prin ajungerea la termen.să permită finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului şi a modului de exploatare a bunului – obiect de contract .cazul în care utilizatorul refuza să primească bunul la termenul stabilit (art. . . 9 . contractul încetează din momentul transferării dreptului de proprietate de la finanţor la utilizator prin achitarea valorii reziduale.să achite toate cheltuielile datorate conform contractului – rata de leasing. în conformitate cu prevederile contractuale.să nu aducă modificări bunului şi să nu schimbe locul declarat în contract. Contractul de leasing va înceta în momentul în care bunul ce formeaza obiect al contractului este restituit de utilizator finanţatorului la sfarşitul contractului.să restituie bunul. .(2) C. taxe – în cuantumul şi la termen.14. .civil. util. venită din partea unui terţ. decât cu acordul finanţatorului.să nu graveze de sarcini bunul ce face obiect al contractului de leasing. inclusiv riscul pierderii distrugerii sau avarierii bunului utilizat din cauza fortuirii şi continuarea plaţii ratelor pâna la achitarea integrală a valorii contractului. Contarctul de leasing îşi poate înceta efectele şi prin consimţământul părţilor în condiţiile art. Contarctul de leasing se va rezilia în: . Aşadar exercitarea dreptului de opţiune al utilizatorului. . fiincă aceasta prezintă ceea mai mare importanţă şi este situaţia cea mai frecvent întalnită.

8544 din 17.sau alte cauze. declară că este de acord cu Condiţiile Generale şi că-şi asuma toate obligaţiile prevazute de acestea. Avgal s.Drobeta . Bacău.2007 Prezentul contract de leasing financiar se încheie între: 1. şi care au fost aduse la cunoştinţă utilizatorului.000 km pentru autoturisme.35.F. În cazul în care O. Utilizatorul: Denumire/nume: s.cand utilizatorul se află în starea de reorganizare judiciară şi / sau faliment (art.L. Dacia.R. Iaşi Reprezentat de: Avădănei Loredana CUI/CNP: RO 6478294 Telefon: 0232412107 Telefax: 0232412002 CUI 23983002 (atribut fiscal R) Telefon: +40527899403 Telefax: +40527898253 • Denumiţi în cele ce urmează ”Părţile” în bază şi în conformitate cu Condiţiile Generale de Leasing Financiar seria 008 (denumite în cele ce urmează „Condiţiile Generale”).C.L.C4.. este descris în detaliu în anexă . partier. . nr.L.5.16 din orbonanţă). Utilizatorul trebuie să respecte o limită anuală de kilometri parcurşi în cuantum de maxim 20.ap.15 din ordonanţă). FIAT Doblo 1.000 km pentru camioane (prezenta clauză se coroborează cu prevederile din Condiţiile Generale) 10 .cazul în care finanţatorul nu respectă dreptul de opţiune al utilizatorului (art. Finanţatorul: S.ro 2.14.sau în cazul în care utilizatorul nu îşi executa obligaţia de plata a ratei de leasing timp de două luni consecutiv (art. care fac parte integrată din C.L. Aplicaţie practică: Contract de leasing financiar Nr.c. teza a II-a). . 3.11.2. nr.L. bl. RO – 325690 Cont bancar: RO 22 RZBR 0000075024709123 E-mail: office@brd-leasing.9 D Locul de instalare/pasare: IAŞI • O. . Sediu social: Bd.r.l. Utilizatorul prin semnarea prezentului C. este un vehicul.F. Obiectul leasingului (denumit în cele ce urmează OL): Descriere: 5 buc. respectiv 120. Sediul social/adresă: Iaşi.jud.Bd. Banca Română pentru Dezvoltare Leasing S.

acestea fiind scadente în prima zi lucratoare a fiecărei luni.I. E-mail: Şi/sau: Denumire/nume: Reprezentat de: Sediu social/adresă: E-mail: 6. în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Condiţii contractuale: Durata leasing-ului: 120 luni Moneda contractului: euro Preţ de achiziţie: 60. înregistrarea / modificarea / stingerea în/din Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare se va factura utilizatorului separat. pâna la sfârşitul perioadei de leasing.A. după avans este scadentă în prima zi lucratoare a lunii urmatoare celei în care se efectuează importul O. Factura fiscală aferentă primei rate de leasing. Toate plăţile către finanţator se vor efectua prin transfer bancar în contul bancar al finanţatorului. Taxa nu include: prestaţiile vamale aferente importului O.V.P. ÎN CAZ DE NEEXECUTARE A OBLIGAŢIEI DE RESTITUIRE A OBIECTULUI LEASING-ULUI.Voievozilor.F. dacă părţile nu convin altfel.. este importat pe teritoriul României de către finanţator. taxă ce include serviciile de înmatriculare şi radiere. Odata cu taxa şi avansul de administrare.A.L. jud. fară T.. finanţatorul acordă utilizatorului un termen de graţie de 10 zile calendaristice. Fidejusorul Denumire/nume: Avădănei Loredana Sediul social/adresa: IAŞI. înscrierea C. Iaşi. în cazul în care furnizorul este din România. Pentru executarea obligaţiilor de plată.L. finanţatorul va face utilizatorului şi o taxă fixă 120 € + T.000 euro Valoarea reziduala: 20 % Taxa de administrare. T5. Facturile fiscale aferente următoarelor rate de leasing se succed lunar. şi cu omologarea individuală (dacă este cazul). 102.I.: 20 % • Toate plăţile se efectuează în lei fară a fi diminuate de taxe şi impozite. în cazul în care O. ap. respectiv plata integrală a O.N.A. Biletele la ordin: Indiferent de celelalte garanţii stabilite în anexa prezentului C.: 632. str. 5. deduceri sau reţineri. costurile cu R.V.A. bl. să emită în favoarea finanţatorului: C..L.: 2860918225906 Telefon: 0743229653 Telefax: 0232546773 Cont bancar: C.C.. fară T. În cazul echipamentelor. FINANŢATORUL POATE FOLOSI MIJLOACELE PROPRII PENTRU LUAREA ÎN POSESIE A ACESTUIA 5./C.5 euro Avans.L. nr.: Telefon: Telefax: Cont bancar: 11 ..U.U.L.L.F.4.V.

angajaţilor utilizatorului 10.L.L.L.B. 7. Declaraţia utilizatorului: Utilizatorul declara că la sfârşitul duratei leasing-ului va cumpara O.Leasing ...R. şi după achitarea de către utilizator a tuturor obligaţiilor sale rezultînd din C.F. utilizatorul confirmă că a primit.factura proformă. la cererea acestuia. 8. cu menţiunea „fară protest” şi cu scadenţa la o zi fixă. Dreptul de proprietate asupra O. din ziua încasării acestora.L.D. la care se adaugă un procent de 0. -scadentarul preliminar/scadentarul/scadentarele ajustate.. părţile pot înlocui anexa cu o nouă anexa ce corespunde noilor înţelegeri.R. finanţatorul mandatează prin prezentul C. Alte garanţii: Celelalte garanţii pe care utilizatorul trebuie să le constituie în favoarea finanţatorului sunt stabilite în anexa ataşata prezentului C.F. Finanţatorul va completa aceste bilete la ordin cu toate elementele necesare.c.Două Bilete la ordin cu menţiunea „făra protest”. finanţatorul va returna utilizatorului. Prin semnarea prezentului C. astfel emise. inclusiv cu suma datorată de catre utilizator în cazul în care utilizatorul nu-şi respectă oricare dintre obligaţiile sale pecuniare rezultand din C.procesul -verbal de acceptare. Scadenţa fiecărui bilet la ordin va fi fixată într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii. în 3 (trei) exemplare originale. Dreptul de folosinţă al O. Biletele la ordin. Fiecare bilet la ordin va fi completat în euro. . iar încasarea sumei se va face in lei la cursul B.L..5% .F.F.L.L. Utilizatorul Avădănei Loredana 12 Fianţatoru s.F.F. inclusiv fidejusorul a primit cîte un exemplar original.L.F. Asigurarea: Asigurarea în conformitate şi cu prevederile Condiţiilor Generale. prin acordul lor scris.L.F. .F. citit.F. şi anexa ataşată. se extinde şi asupra: . Fiecare parte la prezentul C. pe utilizator să încheie pe numele finanţatorului poliţă de asigurare împotriva tuturor riscurilor pentru toata perioada derulării contractului.rudelor şi afinilor de gradul I şi II . prin intermediului unui asigurator agreat de finanţator. se va transfera asupra utilizatorului de la finanţator numai în urma plăţii ultimei rate şi a valorii reziduale urmate de confirmarea scrisa a finanţatorului cu privire la îndelinirea de către utilizator a tuturor obligaţiilor contractuale. Dispoziţii finale: Anexa constituie parte integrantă a prezentului C. Părţile au încheiat prezentul C. Anexa cuprinde: .N.garanţiile . În cursul duratei leasing-ului părţile au dreptul să renegocieze şi să modifice conţinutul anexei. 9.L. 11.L.Biletele la ordin.F. vor fi investite cu formula executorie şi vor fi puse în executare de către acesta potrivit legii.L.L.L. în conformitate cu planul de plăţi prevăzute în anexa din prezetul C. biletele la ordin nepuse în executare. După încetarea raporturilor rezultând din C. Astfel. Biletele la ordin astfel completate de către finanţator vor fi puse în executare potrivit legii. înţeles şi acceptat prezentul C.

Avgal s. leasing-ul fiind un avantaj pentru ei deoarece nu include contractarea unui credit bancar şi condiţii impuse • leasingul este o operaţiune flexibilă ce oferă mai multe opţiuni din punct de vedere al evoluării şi obţinerii unor avantaje financiare cu posibilităţile: . punct de vedere al cererii şi ofertei la momentele actuale ele fiind cu succes implementate de către bănci ca un mijloc / mijlocire între producele de care au nevoie societătile producătoare şi lichidităţile acestora • programele de leasing sunt orientate către.returnării obiectului leasing-ului la termenul prestabilit în contract şi încetarea plăţii ratelor lunare de leasing .l. • contractele de leasing au fost folosite la scară largă de către americani influienţând mai toate pieţele în curs de dezvoltare dându-le o alternativă financiară la cererea utilizatorilor. fiind puternic susţinute de societăţile de asigurări.c. unul dintre dezavantajele pe care le întalnim într-un contract de leasing ar fi interzicerea comercializării obiectului leasingului contractat de catre utilizator pâna la achitarea 13 . • acestuia.plata integrală a contravalorii obiectului leasing-ului pentru obţinerea proprietăţii acestuia. producători. Fidejusorul prin: prin: dir. . .r. comercianţi ce deservesc la rândul lor servici dar sunt depăşiţi de puterea lor financiară. gen.prelungirii contractului de leasing sau alte clauze contractuale prestabilite.prin: s. Burlacu Ion Fidejusorul prin: Concluzii generale: • • de-a lungul timpului contractele de leasing au luat diferite denumiri iar în prezent operaţiunile de leasing au fost pe piaţa economică o tranzacţie bancară benefică din ajungând la o utilizare de peste 80% din piaţa financiară.

. Voinescu – Aspecte juridice. editura Lumina Lex. II. I.Formarea contractelor. fiscale şi contabile privind leasingul. I. Bucuresti 1998 14 . Clocotici. Bucureşti 2000 o Bucureşti 2000 D.Beck. Bucureşti 1996 Gabriel Tiţa Nicolescu – Leasingul. Pop – Contractele comerciale. Gh.H. L. Hamangiu. Ialomiţeanu. editura C. editura Ecran Magazin. o o Mona Lisa Belu Magdo – Contracte comerciale. Rosetti –Bălănescu. L. editura ALL BECK. editura Lumina Lex. Bucureşti 1991 o I. Bucureşti 1997 o Ch. Gheorghiu – Operaţiunile de leasing. Al. Băicolanu – Tratat de drept civil român vol. Formare şi executare.BIBLIOGRAFIE: o Bucuresti 1997 C. Turcu. editura Tribuna Economica. tradiţionale şi moderne. editura Lumi Lex.

editura Fundaţiei Chemarea.o o Ghe. editura Ancarom. editura Universitară 15 . Lupu. Magda Volonciu. Iaşi 1998 D. Camelia Stoica – Drept comercial pentru învăţământul economic. Iaşi 1996 o Smaranda Angheni. Drept comecial. Macovei. Drept civil – Contracte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful