IZVESTAJ O NOVCANIM TOKOVIMA

Razlikujemo dve metode za sastavljanje izvestaja o novacnim tokovima: 1) direktna 2) indirektna Direktna metoda Prati bruto tokove gotovine.Primena ove metode podrazumeva uspostvaljanje veze izmedju pojedinacnih prihoda i rashoda i njima odgovarajucih priliva i odliva. Bolja je za interne svrhe i interne korisnike;koristi se u procesu operativnog planiranja. Zahteva siru informacionu osnovu od indirektne metode-BU,BS,napomene+dodatne informacije. Detaljnija je od indirektne metode u delu izvestaja koji se odnosi na novcane tokove iz poslovnih aktivnosti. Zahtevnija i kompleksnija za primenu od indirektne metode. U Srbiji se moze koristiti samo ova metoda,dok u vecini zemalja postoji izbor izmedju ove dve metode.

Indirektna metoda Polazi od neto dobitka i nastoji da ga prevede na novcani tok.Kaze se da prati neto tokove gotovine.Treba da utvrdi vezu izmedju neto dobitka i novcanog toka. Informaciona osnova za upotrebu ove metodu su BS,BU i napomene. Narocito je korisna za eksterne korisnike,a i jednostavnija je za primenu od direktne metode. Za izradu izvestaja o NT po ovoj metodi su nam neophodne informacije za najmanje dve godine. Razlikujemo 3 segmenta: 1) NT iz poslovne aktivnosti(2 dela-deo iz BU i deo vezan za promenu obrtne imovine i kratkorocnih obaveza) 2) NT iz investicione aktivnosti 3) NT iz aktivnosti finansiranja

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 1) Uplate akcionara za upisani neuplaceni kapital 2) Povecanje(smanjenje) dugorocnih kredita 3) Povecanje(smanjenje) ostalih dugorocnih obaveza 4) Povecanje(smanjenje) kratkorocnih kredita 5) Dividende 6)NOVCANI TOK IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA( ∑ 1-5) D.12. 66480 38800 9300 (17800) (550) 96230 (38600) (16800) (1300) 1000 3200 19100 1500 1100 (14380) (45180) 51050 (69800) (1500) 900 550 (69850) 15000 13600 5600 (19600) 14600 (4200) 9000 4800 11) Povecanje(smanjenje) primljenih avansa 12) Povecanje(smanjenje) obaveza prema dobavljacima 13) Povecanje(smanjenje) ostalih poslovnih obaveza 14) Povecanje(smanjenje) PVR 15) Ucesca menadzmenta i zaposlenih u dobitku 16) PRILIV(ODLIV)GOTOVINE PO OSNOVU PROMENA NA POZICIJAMA OBRTNE IMOVINE(∑ 7-15) 17)NOVCANI TOK IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI(∑ A6+A16) B.EKVIVALENATA NA KRAJU PERIODA Napomene .EKVIVALENATA NA POCETKU PERIODA F. TOKOVI GOTOVINE IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI 1) Povecanje(smanjenje) nematerijalnih ulaganja 2) Povecanje(smanjenje) osnovnih sredstava 3) Smanjenje(povecanje) dugorocnih finansijskih plasmana 4) Smanjenje(povecanje) kratkorocnih finansijskih plasmana 5) Prihodi od kamata 6)NOVCANI TOK IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI( ∑ 1-5) C. SALDO GOTOVINE I GOT. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI 1) Neto dobitak posle poreza 2) Troskovi amortizacije 3) Troskovi rezervisanja 4) Iskoriscena dugorocna rezervisanja 5) Prihodi od kamata 6) NOVCANI TOK IZ BILANSA USPEHA ( ∑ 1-5 ) 7) Smanjenje(povecanje) zaliha 8) Smanjenje(povecanje) potrazivanja od kupaca 9) Smanjenje(povecanje) ostalih poslovnih potrazivanja 10) Smanjenje(povecanje) AVR 01.-31.IZVESTAJ O NOVCANIM TOKOVIMA ELEMENTI A. SALDO GOTOVINE I GOT. NETO NOVCANI TOK ( ∑ A17+B6+C6) E.01.

Troskovi kamata?Oni su sastavni deo neto dobitka i njih ne izvlacimo iz ovog segmenta iz prostog razloga sto se krediti uzimaju zbog poslovne aktivnosti i zato su te kamate vezane za ovaj segment.kratkorocnih kedita i kratkorocnih HOV i isplata dividendi **Obracun upotrebeljenog dobitka vrsimo na isti nacin kao i kod tokova NOK-a .pa ih iskljucujemo u ovom segmentu.gotovine i gotovinskih ekvivalenata i smanjenja kratkorocnih obaveza izuzev kratkorocnih kredita i kratkorocnih HOV **Odlivi u ovom delu izvestaja nastaju i po osnovu mogucih ucesca zaposlenih i menadzera u dobitku. Odlivi: povecanje pozicija u okviru stalne imovine i kratkorocnih finansijskih plasmana 1)Promene na poziciji nematerijalna ulaganja utvrdjujemo na isti nacin kao i kod tokova NOK-a C) Prilivi: emisija akcija. 4)Obracunavaju se na isti nacin kao i pri pripremanju izvestaja o tokovima NOK 5)Prihodi od kamata.gotovine i gotovinskih ekvivalenata i povecanja kratkorocnih obaveza izuzev kratkorocnih kredita i kratkorocnih HOV.uplata akcionara za upisani.3 troskovi koji ne zahtevaju odlive gotovine Trosak amortizacije umanjuje neto dobitak i zato da bismo neutralisali taj efekat ove troskove dodajemo.a 19600 na dividende. *U slucaju da nam nisu posebno dati prihodi od kamata uzimamo celokupan iznos finansijskih prihoda.smanjenja dugorocnih obaveza.a neuplaceni kapital.A) 2.ucesca u dobitku drugih preduzeca i dividendi. Drugi deo izvestaja o tokovima gotovine iz poslovne aktivnosti Prilivi i odlivi vezani za obrtnu imovinu i kratkorocne obaveze.povecanje dugorocnih obaveza i kratkorocnih kredita i kratkorocnih HOV Odlivi: otkup sopstvenih akcija.dividendi i ucesca po osnovu udela-nastaju po osnovu ulaganja u finansijske plasmane i zapravo predstavljaju investicionu aktivnost. Priliv:smanjenja pozicija obrtne imovine izuzev krtakorocnih gotovinskih plasmana. 15) Pretpostavljeno je da od ukupnog dobitka na ucesca menadzera i zaposlenih se odnosi 14 380.krtakorocnih finansijskih plasmana i prihoda od kamata. Odliv:povecanja pozicija obrtne imovine izuzev krtakorocnih gotovinskih plasmana. B) Promene vezane za stalnu imovinu+ korekcija vezana za prihode od kamata Prilivi:smanjenje pozicija u okviru stalne imovine.

Ove rezultate potvrdjuju racia likvidnosti i solventnosti zasnovana na NT.dozvoljene su kratkorocne oscilacije.sto nam ukazuje da u ovom preduzecu postoji rast obima aktivnosti i da je taj rast jednim delom finansiran i na teret dobavljaca. 4)Iz drugog dela izvestaja o NT iz poslovnih aktivnosti mozemo zakljuciti da preduzece ostvaruje vece odlive od priliva.Na ovom mestu mozemo sagledati kakve efekte mogu imati pojedinacne racunovodstvene politike na iskazani dobitak preduzeca.Komentar izvestaja tokovima gotovine 1)Omogucava nam da sagledamo sposobnost preduzeca da stvara pozitivne NT.Ovaj NT bi trebalo da bude pozitivan.Sagledavajuci odnos NT iz poslovnih aktivnosti prema obavezama preduzeca mozemo zakljuciti da je visina ovog Nt zadovoljavajuca.Verovatno najvaznije na ovom mestu je izvodjenje zakljucaka o sposobnosti preduzeca da podnese investicionu aktivnost(da ih finansira).da vraca dugove i placa dividende.a ako je negativan u dugom roku onda to sugerise da se preduzece krece ka likvidaciji.u dodatna finansiranja kupaca 16800 i u ucesca menadzera i zaposlenih u uspehu-14380. 3)NT iz poslovnih aktivnosti se sastoji iz dva dela: a) NT iz BU b) NT koji je posledica promena na obrtnoj imovini(sem kratkorocnih finansijskih plasmana i gotovine i gotovinskih ekvivalenata) i kratkorocnim obvezama(sem kratkorocnih kredita i kratkorocnih HOV) U prvom delu na osnovu naseg primera zakljucujemo da preduzeca ostvaruje znacajan pozitivan NT od 96230 dinara. 2)NT iz poslovnih aktivnosti predstavlja najvazniji deo ovog izvestaja.servisira obaveze.On pokazuje sposobnost preduzeca da stvara pozitivan NT.Tu sposobnost procenjujemo prvenstveno iz odnosa izmedju NT iz poslovnih aktivnosti i NT iz investicionih aktivnosti i zakljucujemo da preduzece u .kao i o efektima poslovnih i investicionih odluka na finansijsku strukturu preduzeca. RLNT=51050/109700=0.Odlivi u ovom delu izvestaja su posledica dodatnih ulaganja u zalihe u iznosu od 38600.NT i prinose za vlasnike.profitabilnosti zasnovanoj na NT.finansira investicije iz sopstvenih izvora.23:1 6)Tokovi gotovine iz investicione aktivnosti pokazuju sposobnost preduzeca da investira u stalnu imovinu i kratkorocna finansijska ulaganja i u isto vreme pokazuje kakav je odnos menadzmenta preduzeca prema investicionoj politici.47:1 RSNT=51050/226400=1.Neutralisanjem efekata amortizacije i rezervisanja na NT jasno vidimo da je NT iz BU znacajno veci u odnosu na dobitak iskazan u BU.Nova ulaganja bismo mogli tumaciti i kao ulaganja u buduce dobitke. Na osnovu informacija iz ovog izvestaja mozemo izvoditi zakljucke o likvidnosti. 5)Da bismo ocenili kvalitet ovog NT potrebno je da njegovu visinu testiramo sa tri aspekta-sa aspekta likvidnosti.Na drugoj strani.glavni prilivi nastaju kao posledica rasta obaveza prema dobavljacima 19100.U ovom delu je iskazan negativan NT od 45180. Nase preduzeca preduzima znacajna investiciona ulaganja i to prvenstveno u materijalnu imovinu.solventnosti i sa aspekta odnosa sa NT iz investicione aktivnosti.Ovakva kretanja u ovom delu izvestaja uslovila su korekciju NT iz BU na 51050.

Ukoliko je ovaj odnos manji od 100% to ne mora da znaci Da se finansijska situacija pogorsava.U ovom delu izvestaja pretimo prilive po osnovu emisije akcija i zaduzivanja i odlive po osnovu otkupa sopstvenih akcija.da rezultate poredimo sa desavanjima u grani i sa konkurentima.isplata divideni i ? Ostvaren je pozitivan NT od 14600 uprkos isplacenim solidnim dividendama 19600.da produzimo analizu na 3-5 godina.celini investicije finansira iz interno stvorenih izvora sto je znak da dolazi do jacanja finansijske strukture preduzeca.vec treba da pogledamo i ciljanu strukturu kapitala. 8)Za potpunije zakljucke potrebno je da putem karakteristicnih racio brojeva povezemo neke pozicije iz izvestaja.Upravo zbog ovoga intezivne investicione aktivnosti nisu pracene znacajnijim zaduzivanjem sto znaci da nisu znacajnije ni poremetile finansijsku strukturu preduzeca.Ovo je zbog toga sto je preduzece ostvarilo prilive po osnovu uplata ranije upisanog. 7)NT iz aktivnosti finansiranja generalno nam pkazuju kakve efekte imaju poslovne i investicione odluke na finansijsku strukturu preduzeca. .a neuplacenog kapitala i prilive po osnovu dugorocnog kredita 13600 i kratkorocnog kredita 5000.