ELA

" .. : Prolog.,. uvertira .,. -. predgovor _ , .. predigra .. -· tek po jedno raspolozenje, blesak, obecanje za nastavak koji sledi. Tako je to nekako. U kulinarstvu sa predj elima.

Francuzi kazu; hors d~oeuvTe_.. sto u doslovnom, ali vsrnom prevodu zneei nesto kao , .. van programa". Predjelo nile neizostavni, organski deo obeda, pa ipak, bilo hi steta odreci g'a se, jer je fino, [er.je lepo, jer omogueu]e da se domacica proslavi i kao sto je to nedavno naucno dckazano - blagotvorno delu]e na zdravlje. Nairne, aka neko gladan, kao vuk, navali na ~,.oibnjn.ije'l," jelo, neizostavno ce pokvariti stomak, doko predjelu zna da je to tek pocetak, pa samo okusi - ko b' hteo da se naj ede j os pre vee e.r'€ _ te ce na taj nacin iz be t i

~ . 'I

nocne more:

Dakle, zakusku j.~prethodn.icu~i, ~ pripremimo uvek U rnalim kolieinama da nam s€' ne desi cia tu.ajstorsko glavno jelo ostane n.01 tanjiru, pa da pomislimo d a gostima n iji e pri] ala v eeer a!

U NI ada rs..koj j e u post edn j im d ecenitj ama - iz opstepoznatih istorijskih razloga - izgleda predjelo privremeno izHHo iz mode, mada se 11 starirn kuvaricarna (u kojima recepti ,~esto pocmju sa. "I uzmi 10 tazana f,,)' mote naci nekoltko, naroeito u. sve~ animo ji elovnicima j rna da sui ti recepti fran = cuskog porekla ili prilagodeni madarskoj kuhifijli. I'o nas navodi na zakljueak da predjela nisu tipicno madarski specijaliteti, te stoga ovde ob[avljujemo same nekoliko takvih, tipieno madar.skih p redj ela .

. Za pocetak evo nekoliko dobrih saveta korisrucirna. ove knjige:

- kolicine namirnica naznacene u receptima vaze za 4 osobe, 1Ll protivnom napominjemo:

...... odredeni ukusi najbolje ee doci do izrazaja ako ozbiljno shvatimo uputstva j' sluzirno dok -, [e vruee" ili ~,dobro ohladimo" i jer to jie uglavnom kljuc uspeha,

_' naznacene kohcme sastojaka i tacan redosled radnji striktno sledimo,

- zaeinima svako mozei treba da se sluzi po sopstvenom ukusu i masti ~ Poznato je da velicanstvena [ela c'estQ nastaju slucajno :iIi ]2 nuzde. Ako nam je porodica preduzimljivog duha 1. stomaka, odmah rnozemo da krenemo u ~jzHcinsku avanturu ~., !

.~ jedan broj predj ela je ujedno i cdlieno samostalno ili dijetalno jelo,

_ urn ake, ci j ,e pri premanje izisku j e rnriog 0 VI'emena (sa izuzetkom majoneza), mozemo da pripremimo unapred i u vecim kolieinama, jer mogu da stoje ill zamrzivaeu i nekoliko meseci,

_ svako povrce, sem zelene salate, mozerno za.meniti zamrznu thn~ ali voce nij,e preporucljiivQ.

- ako je predjelo sadrzajnije, glavno jelo treba da je lagano (rib a.:!. perad) i obrnuto,

- zadatak predjela je d.a probudi apetit, zriaei, t eba da je ne sarno dobro vee i lepo i raznobojno, ~ star a je mudrost da se najbolja predjela pripremaju od malih kollcina raznovrsnih ostataka, Ova] kuvar nastao je ia radosti, svaki recept smo isprcbali, poneki iziskuje puno strpljenja i paz-

, I' d d ~ d ' .. ,:(' ...

11]8'; a 1 na: 'amo s€ .. ra ce ga s ra' . oscu iL uspesno

koristi t' :i one domaci C€, koj e su dosad je:]e samo

maminu i].1. tudu hran u _ e- ,

Verujerno da je kuvanje stvaralastvo ~ eak i ako j e ~~. delo A gotovo za pet mlnu ta, a, stvaran] e prtcinj a.va radost .. "

Puno sreee i debar apetit zeli Vam

I onaj koji je je]a probao, usavrsio .i fotografi sao

/

.'

.

).: ....

.

,

HL.ADNA rREDJELA Vise.sp ratn i sendvlc

pakovanje hleba za sendvlc (iJi' tosu

mesanl sir (s paprikom - vidfl sfr, 11)

rokfort·- kre m (vid i str, 1 0)

jstrena pasteta (krem ad di.igerice)

rotkvlcs

i sve drugoeega se jos setimo,

Kriske hle be. ~,o.lj ustimo (' , tj. 0 dstr animo koru, p.a.

~ t k All • -~ V]

ses .' _0111 a ua naizrneru cno n amazerno sremama

'.:'!. zli ::-;,. 'I·t- ., l . .r- , . M·'.=:.IT I' '..-11-· Po e. ,.,' to. - Co ~ t - .

raz ret og ukusa. ~. euu pOJeUlln(:;! ,~s'pra.ove s a~

vimo iseepkane Iistove salate, Kriske paradajza i svezeg krastavca, umotamo u alufoliju i dobro ohladimo. Pre serviranja n visespratnicu" dij agonalno presecem o na t:; etiri dela ~, sl uzimo na Iistovnna salate,

Sendvici su vrlc lepi, uspeh je zagarantovanl

Pilka.n' ni zallolgajci6i

tanks krisike razenog, francuskog iili hleba ad krornpira.

Koru cdstranimo, CaSO]D ·ili. modlom napravirno pogacice preenika .2,-3 em (rnogu posluziti i kifle, ali sa ko.rom.)

z to treha

pun 0 cackalica i jOeS vis.a rnaste

NaI1IEmer

bu tel[" j' sir ~ kol u t ,] aj a, 1 maslin a.,.

outer, bareni suvi vrat, kolut krastavca, malolju-

tog koneentrata od paradajza, .

z elen ii bu ter (vidi str. 5 9-) l ko b asiea, komad i C l~ u te

• ~ I I

papricice

buter, sir camember, 1 komadie oraha, .buter (umucen sa malo votke), ringlica, zrno kaprija,

buter, sunka, kolut jaja, kiseli krastavac,

puno mesanog narnaza od sira, rezanj paradajza, persun

, ~

narnaz od sir a sa belim 1 ukom,

okrugla pa pri ka ~

buter, sardelna pasta, 1 maslina,

Visespra'tni sran-dv:ic ; paprika p.un/ana .mesanim sirom

buter, 1. kohi t zimsk e salame U obliku fiseka sa

1· m a slin ·0'- m U'I aredi n .,

" _ 1 . .11 . iiI." ~ ~-.L H~ '~

buter, dinja, biber, dimljena sunk-a,

buter, kokosovo brasno, 1 rmglica i zrno kaprija, buter, sardina, ananas, 1 visn] a,

- da· 'llie "alb ~<:.: .• Co· d ~..,

..... 1 " ,= . n .:ra~,am . aJl]€ ....

"Jez"'; -- zaillo'gajcici

'1/2

~

sl ra em e ntalsr

mlade rotkvice

sltne gla vice ~u ka UJ sircetu

s~tne QII]ive

sunka

parizer

rnasllne

k i se I ~ krast avec.

i sve cega. se j08, setimo,

S . x , t' ll~ k . t I" -e "

k ve isecemo pOo mogucs 1,i'U na KOC. re is .e ve rcme,

a rotkvice, gljive i mashne ostavimo cele. Sv.aku prob odemo c aekali com, i st-o raznovrsnije mozeme ubcdemo u polovinu glavice It . pusa koju srno s ta vtli na tanjir, take da j e potpuno prekrf emo, Svoje goste mozemo obradovati najgustioznijim ~je·.zem~~ na svetul

(Kupus ne baeamo, kada gosti pojedu fine zaloga.j e sa nj eg~ll ~ izrib amo g'a, pa na pravim 0 salatu

sa kimom). ~

100 9

zur-vekna

100g

bare n e' sun ks'

100g

parlzera

4

kuvana jaj9.

100 9

butera

sa roe Ina. pasta

5,-6

manjih kisel~h krastavaca

ribancq slra

sent

so

biber

J ~ '" z"'OlJo'g~ ' ...... ; ~., ~., ..... d ;t;- -n° 1 .. ~.

~, ez .- > ci . • ,~jC'c~' I ro~.nlce ,!J'. ';:'U·.I\ e

Sunkul parizer, jezik i jaja sameljemo, penasto umutimo s buterorn, sardelncm pastom, ribanim sirom, 1 velikom kasikom senfa, posolimo i pobiberimo po ukusu. Z,u["~vekI:,lu uzduz rasecemo, izvadirno sredinu i izrnrvljenu dodamo masi (tnoze~ rno poprskati i sa malo votket ). Masom napunimo hleb, stavimo i krastavce, spojimo dva j.j tunela ~~ ~ evrsto urnotamo u alutoliju i stavimo nekoliko s ati u hladnj ak, J os je bol] e ako .spremimo dan

". S' .... II

ran.lJe ... ' erviramo naseceno na tanks kriske .. Mo~

zemo uz to sluziti rotkvi ce, kiselu salatu,

Va 'rijan. te . .-

- mozerno prrpremiti samo ad jetrene pastete,

- Hi od samlevenih ostataka peeenja (u torn slu-

caju ne tre ba stedeti za c i n e) ..

rnarimrane okruglre paprike

(kol icina. odgovara 4 kern, pap rika)

'15,0 9

ov¢i jeg s Ii ra

1,20'9

dlrnljens mesnats slantne

Ocedimo paprike, iseeemo na komadice vel ieine oko 3 x ,3 ern, N a. n] ill stavimo na mal 0' 111 anj e komadiee narezani sir, tanko premazemo ljutim senforn i stavirno u rolnice vrlo tanko narezane alanine 1 p a sve nro bodemo ,e a ckali com ..

" 11::""

Cj ,. I . ~ ., " . ".. .... - .

• tonru z8,ogaJclcl sa: p·i3PfJkom· .+. faslr:ane. kugllce

Momacka torta

Za teste

500g

brasna

100 9

bulera

3

zurnanca

so

20g

kvasca

rnleko

'100 gl

sardine u ul~u

250g1

25.0 g

butsra

10.0 g

2

kisel a kr astavca

3

tvrdo kuvana jaj.a

U rnlakorn mleku s a. malo secera s t a vimo kvas a c da se digne i sa ostahrn dodacirna umesimo meko testo, p a i SpG'C ern o· u k:al Ul pu z a tortu, namaz anom buterom i posutom brasnom, potom ohladimo .. Isecemo na 3, dela iste de blj i ne. Prvi sloj n am azem.o penasto umucenim buterorn 'Sa sardinom, drugi sloj namazemo buterom ;. stavimo snite barene 'sunke i kolu tove kiselih krastavaca. Prekri[erno trecinu sloiem i sve tanko premazemo ~a sardmama umucenim buterom, Ukrasirno sitno seckanorn barenom sunkom, propasiranim ili ribanim jajima, crnim kavjjarom. Okolo poslazelTIO Iistove salate, 1Pa dobro ohladimo, a aecemo kao tortu, nozern umoeenim u vrelu vodu.

Kug~ic:e odl slra sa I!esn~kom

1

K"utiij a masnoq sira za mazan]e

30g

1O'O·g

'100'g'

Sir izgnjecimo viljuskom, dobra promesamo sa buterorn i dodarno sitno sockane rnasline bez kosti .('10.::,

1 •• ::; '___.t-t,.

Napravimo kuglice velicine lesnika, uvaljamo u grubo nasecen Iesnik i do sluzenja drzimo na hladnom.

200g

ptkantnoq sira (ttipa roktort)

50g

ri ban ogl I UJ ka

1 veza

sitno seckanoq persuna

1-2

saml ravena. klse la krasta vea

slatke pavlake

70g

.grubo seokanoq oljllstenog, przenoq badema

ateva paprika.

Viljuskorn dobro izgnjeeimo sir, dodarno toliko pavlake da dobijerno gustu masu. Dodamo luk, persun i krastavce, dobro izmesarno, oblikujemo kuglice velieine oraha i uvaljamo ill u seckani badern s alevom paprikorn i. drzinlO na hladnom do serviranja.

8

reznjeva praske sunke

200lg

krem-slra

100 9

kase~og rena (u slrcetu)

1

sO'

biber

,glavica sal ate

1

.ki'ssl'.i krastavac

Krem-sir penasto urnutimo sa renom j. [abukom, posolimo i pobiberimo po ukusu, Duguljastu ili okruglu cinijiu oblozimo ocedernm listov rna salate, poslazemo rolnice sunke punjene gornjom masom. Pazirno da ostane malo mase i za dekoraciju rolnica, pri krajevima i na vrhu ukrasirno Izrnedu rolnica mozemo staviti sitno seckane, ocedene ktsele krastavce, iU po' zelji kolutove paradajza, reznjiee paprike, svezeg 'krastavca i kolutove jaja, Servirarno dobra ohladeno.

VARIJANT'E ZA IUIMAKANJIE

-

Krem za umak.anje ad

rlbane diigerice

200g

l'

mala g~aVJCElJ luka

aleva paprika

maJoran

ulje

200'9

krem-slra

1 dl

k i se i~ pavi ake

biber

Pripremamo od ostataka ribane dzigerice! a ako toga, nemamo, na malo ulj a staklasto prop "zinlo kockice Iuka dok ns omeksaju, pO·SP€.l'l1:0 aJevOITI paprikom ~ dodamo .na t -ake j1' kccke lsecenu dzig·eric.uJ proprzirno pospemo majoranorn, alevorn paprfkorn, pa sameljemo, kao i dirnljenu slaninu koju dodamo dzigerici, zajedno sa sirom, dobro promesamo sa pavlakom i solimo tek na kraju,

SOO 9

Jetrena pasteta za umakanje

2dl

1

rlb an i I u!k:

1 kaslka

Ij utog sen fa

SQ

brber

I

P- "''i\- t d l!...,. " ..... ' "1· sk d.il 1 k

as te u ._ ooro lzgnJ.€ elmo VI JUS,' 'om ~ • . 01U am 0 us

. ~ ... .. I

i mire CIi] u, S enf, so i bib er i sa pavlakorn penasto

umutimo Servirarno u malo] einiji sa prigodnim dodaetma za umakanje (kifla, j abuka, rotkvice, itd.]

,

P' I~ k I!! ,~

- 0 -JS,O J8Je za

k ,ii,

uma anje

6 tvrdo

(i I ~ 1 mala Qi~ av~ ca ~ ju b~6astoQl,

11 mala 'gl,a'v~ca obii6n(J'g "a .1105 Ibo~J€~ m II""" ...Jli"'lIg- III I ~'.;:'Ii'~

, ' I. 9L!U v ._ ,1"';;,c;AJ.

persun

vlasac

so

al eva pap r i ka

II" .

UJH

klsele pavlake

sok ad llmuna

SEHlf

Ja] a skuvarno, iseeemo na sitne kocke, kao :it luk, ko] i malo p osolimo ~ poprskamo s nekoliko ka pi Kim un ovog soka i ostavimo da 0 dsto j 1. aka 1 sat (limun ·ce- pomoci da narn sutradan dah bude

c_ -

~ j podnoslj iv ~ ~ za okolin u! ).

A d , l k d d ,. '. , 'I" " 1-

" .:- 'I - - . . ._ ... ",' ,-. -,' ~. , . - -I' I r. - .r.~ , . ,". -.', , .~ .'..' .

ce .rmo us, .. "O amo jajima, pre ijemo s rna 0

1- "" ,,- I k ko Co U Ja j izmes arne sa P ersunom 1 p av EL, om , OJ OJ

smo dodali so ~ malo bibera, senf i alevu papri ku ,PQ bicemo gustu masu, koj u posi parno si tno sec -s= kanim V led cern" (Sluzimo sa przerum kolutovima kifle).

Celerr aa umakanje

. .

, -

2

,200gl

,2: d~

klsel e pa v lake

so

kr-e'm a od ~ u ka

Celer d obro operemo (eetkom, pod mlazom 'vade), skuvamo u ekspres -Ioneu, olj ustimc i izgn] ecimo dok j e tQP ao. Penasto urn uti m 0 s krem- sirom, lukom i pav lakom, posolimo po ukusu i s tavimo u manju ali dublju staklenu tinij u i sluzimo uz kreker, C:l ps ili neki drugi &1 ani keks Z':81 uma ~ kanie.

Premaz od slra

200g

knav,ljeg stra

2 dll

kl s.~ [e pavlake

11 dl

malo 6il~Jia, {~'Ii Ijutog' konoentrata ad paprl I<,e)

slmo seekanl vlasac

persun

1

zeil ena papri ka

so

biber

Sir izgn] ecimo vil] uskom, dodam 0 p av laku i maj onez j sitno s eckarii v Iasac, persun i pol prj ku, cili 1

k I, biberi , ,

po u usu so. imo ~ '_ I. - errrno 1 pena 5tO urn utirno,

Serviramo U CY'l" niji ci -'CIa sl anirn kek 1!Jl.r.~1Ffi"t. l-l~ k- O· cki

~,.L~'.~,.L,~_ n.V ", ,_~:lL '_~" ~Ji _ ·,~C"'_'~H."'~ r~·_~_·_,~V,~;I.~J Jt :_···.-fi ~

cama zeleni (sarga.rrecpe, rotkviee, krastavci, 'itd.) i ·6 a ckalic ama.

Premaz sa rokfortom

250g

2 d'i

~ ri banii ~u k

5- 6 zrn a bi beret sveze sam leven i h

Rokfort izgnjecimo, dodamo luk (ih vlasac) bo .. , gato pospemo grubo mlevenim biberom, pa pe~ nasto umu tirno s kiselom pav lakom.

Penastl premaz sa sunkom

,300g

barene dom ate su n ke iii i barenoq dimljenog vrata

50g

50g

butera

1 d[

besarnela (v, str. 59)

2dl'

slat ke pa v lake

kajenskl blber (cili)

Sunku 'ili vrat sameljemo i glatko urnesamo s gustim, ohladenim besamelom, Dodamo prasku

, sunku isecenu na sitne kocke, rnekan buter zac~ ~ njen po ukusu, i na kraju pazljivo umesamo evrst sneg od slatke pa.vlake. Sluzim,o hladno, ali ne iz hladnjaka, Uz to sluzimo [abuku na kocke narezanu ili kisele krastavce debljine prsta.

Obicnl mesant sir ,,8 ~a Karoly"

200g

''i I. I ~

ovc IJ eg .811 ra

100 9

butera

1

ribana g!ilavica lulka.

kasika vlasca

strukova sitno sackanoq parsuna

2

kasike senta

sardel na pasta po uk u su

ervenl krem odp.aprike

aka tma, krem za guias

kim

k:apr~

nekoliko kapl eokaod limuna

plvo

Sastojke penasto umutimo rukom, a ne rnikserorn (redosled nije bitan, ali pivo dodajemo na kraju) i servirarno uz kol uti ce k.i,fle przen e' :~a masl a cu koj im smo d odali be B. I uk i zarn iris ali v otkom Hi vocnom rakijom, Priiozimo i. nekoliko rotkvica, paradajza i zelene paprike.

Paprika punjena

- .

mesanim sirom

_ -

311""'1;0 . _V,., 9

rnesanoq sira (v~di gore)

4--5

rnesn a ti h, po m oglu6stvu vecih zelsnih paprika

Izabe remo vece zelene paprfke, Operemo ih, odstranimo seme i zile, i napunimo (kao da pravimo s mesom) mesamm sirom, Stavimo u hladnj ak nekoliko sati, te tanko narezemo. Posluzujemo sa przenim zemickarna ih razenim hlebom.

Dinja i sunka

2

sredn]e dhnje

suve dirnllene sunke

beli biber

ILIlje (po moquestvu masllnovo)

Dobro ohladene dinje operemo, ob isemo, prepolovimo, izvad],mo, serne i isecemo ria xeznjeve. Ostrim nozem svakom j"'eznju zasecemo meso tako da ostavimo 2~3 em oko sredine, da ne ispadne iz kore. Poslazemo na jednu veliku okruglu ciniju U obliku zvezde, svaki rezanj prekrijemo sa :p 0 2-:3 v r.10 tanka. r:eznj a sunlr.e ~ po prska lTJ:.O ,u ljem :i pospemo sveze samlevenirn beIim biberom,

Pehari od dinje,

2

dinje ~rednJe ve~~c,ilfle (po m 09 ucstvu anan as-d i nj e)

m anj a pecen a CU re6a p rs.a i ~ i

2

P~IHca prsa

1- .

so

biber

_

1/2 d1!

votke

Pehari od dinje

Dinj e operemo, prepolovi roo j odstranirno seme unutrasnjost izdubirno kasikom, nabore zaseeemo. Kuglice koje smo izdubili pomesarno sa 'pe~ cenim mesorn isecenim na kocke. Napravimo preliv od ulja, soli, bibera i 1/2 dl votke, prelije-

1 t ti 1 tk d: " , '[ ... '

. rna sa a .u, vratrmo sve 'U po U -! e . 'lnJ~ 1 s. uzimo

dobro ohladeno.

Paradalz punjen slrom i kruskorn

paradajza

4.

kruske

tOOg

pixantnoq kremastoq sira (tipa gorgonzola il[i camarnbert)

3dl

slatke pavlake

~ istovl sa I:ate

za u krasavaojs

orasi

Paradajz op ererno , odseeemo vrhove, izdubimo, Kruske olj U 5 ti mo, is ecemo na is i tne kocke it p 0 ~ prskamo sa malo soka od limuna, Zreli six' pen.asto umutimo S pavlakom, dodamo konjak, kruske, i napunimo paradajz, Poslazemo na Iistove salate, dobro ohladirno, ukrasimo neljustenirn kriskama krusJ\:€ i orasima .. Pazl ,0 na efeka t ooja, to je vee pola uspehal

P d Ii II!

arac ·aJz puruen

zaelnjenom sa, atom ad krompira

8

paradajza

.5

krom p~ ra s red n je '18'11 i {; i ne

1·0-150

zrna kapriija

·6

ringlica

persun

2

jaja

ulie

112 dl belog vlna

so

biber

sent

rnasline

Paradajz priprernimo na uobicajeru nacin (vidi paradajz punjen pir'incorn, str. 32). Tvrdo kuvana .j aj a, olj ustrmo, krornpire, isecemo na si tne ko c = kice j~ skuvamo u slanoj vodi, ringliee ocedtmo i viljuskom izgnjecimo. Sa ll2 dl vina izmesamo 2

kasike senfa (ljutogl), dodamo sitno seckani per-sun ~ z.rn a ka prij a ~ ringlice f izgn] eeen a zuman e:a . penasto UTI(JlUtiU10 sa ;{-4 kasike ulja. Ovaj umak dodamo dobra ocedenom krompiru, napunimo paradajz, P ospemo ri ban im b elan eima j u rra.s· mo maslinama .

Dobra ohladimo i sluzimo.

Paradajz punlen V kremom ad sa - dlina

B

paradajza

SOD 'g

sardtna u ulju

buter

i dl

rnajoneza.

sok ad lirnuna

persun

so

biber

Priprcmimo paradajz na uobicajeni nacin (vidi paradajz punjen ph ineom, str, :3.2_) Sardine ocedirno, dobro izgnjecimo, dodamo toliko butera da do bijemo penastu k remu, Umesamo rnaj onez, so, biber i nekoliko kapi soka ad Iimuna, Napunimo paradajz, ukrasimo sitno seckanim persunom j, dcoro ohladirno.

Vat i] anta :

Gornjim nadevom mozerno napuniti i izdubljeni Iimun, u tom slueaju stavimo 'ih na hstove salute, ukrasimo maslinama, dobro ohladimo i sluzimo

U Z- Pl'1. eni ce

,:.... , . "1,\:=" II

Panadajz punJen ZElGinjenom sa/atom ad krornp,:ra

P dill. d

. "." ", . t- II "" :········I~I ..

ara-_a)2 u gne,z U

ve ~!i ka m esnata z rel a a~ i tvrd a. p aradajza

luk

2:

krastavca sredn]e velrcine

1

[uta zelena paprika

2

cena beiog tuka

ulie ·S·' 0'- blbe "r

. 1IV.':1 "'! U.-

zsmlcka POI osobl

Paradajzi krastavce isecerno na kocke, luk i pap= rrku na reznjeve, Posolimo, pobiberimo, pospemo origanom, po ukusu uljern i izgnjecenim belim Iukom: Dobro izmesarno. Ostavimo oko 1 sat na hladnorn da se ukusi sjedine, Prepolovimo zemteke, izdubimo, prernazemo buterom, .isprzirno u pecnie! da porumene, napunimo salatom, koju vadimo cediljkom 1. z soka i dobro ocedimo da SEY zemicke ne bi raskvasile.

Sluzimo odmah.

Paradajz u gnezdu

- ~

-: /. ,- -,~'. ~ -

.rz;;. .~..... ~_

. - ~

.. :;- .. ~ - .

Plavi patlidzan sa paradalzom

5009

plavoq oatlidzana

500g

zrel ~h par-ad aiza

,2

cesnla be,log ~uka

g!aViica luka

boslllak

so

biber

50 gl l ezqraod oraha

persun

Plavi patlidzan potopimo .n"01 rnomenat u vrelu vodu, oljustimo koru, posclimc i ostavirno pola sa ta. Obrisemo 1 proprzimo na malo ulja : ka da se ohladi pospemo ga grubo mlevenim biberom.

IT rneduvremenu spremimo umak od paradajza: ri ban i 1 uk i zgnj eeen i b eli 1 uk staklasto pro przi - mo na 2 kasike ulja, dodamo opran, oljusten ina

rezrijeve isecen paradajz, nekoliko listova bosiljka, sitno seckani persun i na jakoj vatri, poklopIjeno pirjanimo oko . 5 m: nuta. Viljuskom izgnjecimo, . gusto ukuvamo, uvaljamo reznjeve plavog

l'd~ k d '1" bib '" .

pat 11.-: zana, po u usu .'. 'OSO_LJmO, po" i c €i imo, 1 na

kraju pospe no grub 0' naseckan - m lor asirna 81 u~f rna. hladno, aU ne iz hladnjaka, ukrasenog kre ... cavim Iistovima francuskog persuna i jezgrima or-aha,

8 lk uvanl h ja.;a.

8 srednjlh, tvrdih paradajza

2 dl maloneza (v. str, 58)

1 gllavica salate

1 veza pe rsuna

~:imun

sent

so

blber

sk t I ~ ... 11 ,r

rnus ,:a,'nli orasoc

Jaja olj ustimo, sa Hdeblje ~~ strane odseeerno tanko. vrh da jaje moze da stoji na .,clniji~ zumance pazljivo izvadimo kasicicom, 'U maloj ciniji izgnjecirno viljuskom, posolimo, pobiberirno, dodamo senf . muslcatni orascit: poprskamo s neko'lik:o kapi soka od Iimuna, pospemo sitno seckanim persuriom :' penasto umutirno sa toliko majoneza da dobijemo masu za mazanje, i time punimo ja[a, Paradajz prepolovimo - koristimo same obliiu polovinu ~ izdubimo, blago posolimo .i ocedimol Celu glavi ell salate dobro operemo u vi~e voda, sri odseeerno, a Iistove pazljivo, da se ne izlome, rasporedimo, ~~,src@'~~ ostavimo u sredini. Stavimo na okruglu ciniju.~ poslazemo jaja, na ,eijie \;"'I'hQve uz porn 0.6 rnaj on eza prievrstimo ;,~ s esiri ce ~, od par adajza i stavimo tackice od majoneza j pospemo persunom .i sluzimo dobra ohladeno,

P:u1njeni patlson i cvekla

1

uktse~Jeni pauson

mala cvekla

baren e sunke

3

kuvana [aja

rnasnoq (skorupnog) slra

100 9

100 9

ribana.g rena u sircetu

50g

so

biber

sent

francuska satata ,vidi kod ruskoq jajeta, dole)

tartar - umak {vidii str, 58)

Cveklu skuvamo u Ijusci, oeistimo, ohladimo, odrezemo vrh, kasieicom izdubimo i 1-2 sata ostavirno u slanoj vodi sa limunovim sokom, potom dobro ocedimo. Izdubimo i. patison.

SunkU i jaja vise puta sameljemo, dodamo sir, krem i outer _ Posolirno, pobiberirno, dodamo senf .i sve penasto umutirno, te napunimo i patison i cveklu Na svaku cinifcu stavimo jednu veliku kasiku Irancuske salate na kOju poalazemo punjeni patison i eveklu, po ukusu ukrasimo kolutovima jaja, persunom kiselim krastavcem i dobra chladimo. U posebnoj ciniji sluzirno tartar umak,

Ovo predjelo je bogato vitarninima, ,a neobicnog ji e ukusa.

Ruska jaj~

4 tvrdo kuvana ja]a

8- ringlUca

aOg butera

4 dl umaka rernulade (v, str, 59)

vlasac

so

bioer

2

kasicice crnoq kavijiara

osncva francusks salate

Ilimunov sok

Jaja uzduz prepolovimo, zum,anca izgnjecimo, dodamo sardi ne ocis eene od kostij u, b uter, neko &0, liko kapi Iimunovog scka ~ ako masa nije dovoljno mekana, dodamo . malo ulja ad sardine ~·po potrebi dosolirno, te penasto umutimo, Vratimo u belanca, poslazemo na osnovu od francuske salate (u slanoj vodi bareni ,grasak, kockice sarga: epe, 1 krompir isecen na kockice, ] jabuka isto isecena na kocke, kiseli krastavac) , prelijemo umakom remulade, ukrasimo ringlicama, kavij a .. , rom i sitno seckanim vlascern, pa dobro ohladeno posluzujerno.

Jaja puniena kremom od 1,0508a

8

kuvanl h jaja

,2

konzerve ad lososa (40.0 g)

8

paradajza

qtavlca sa la te

rna jo neza (vid r str, ,58)

so

biber'

lim u nov sok

1/2 dll

votke

'1 veza

vlasca

rn a,1 0 ka vljara

persun

jogurt

Kuv a na j aja uzd liZ prepolovi mo, i zv adirno zu = manca, Losos ocedimo, tzgrrjecimo viljuskom, dodamo z,u.manca~ sitno seckani vlasac, posolimo i po bi berimo po ukus U,!, r azb lazimo sa malo scka od lnnuna i majonezorn zacinjenim votkom. Sve penasto umutimo, pa napunimo belanca, Plitku ;c:iniju oblozirno ocedenim Iistovima salate, kriskama paradajza i poslazemo napunjene polutke j aj a. Ukrasimo ,k avij arom 1 p ara d aj z pasp fIDO si t = no seckanim persunovim Iistom, Ostatak majonez a raz bl azirno sa malo j~ ogurta tU sla tkom pa vla ~ kom i posluzujemo u posebnoj einiji.

Pehar od rlnqttea

60'9

20

maslina

,2'0 zrna

konzerva rlnqlica

Jogurta

9 I a vica s alate

paradaiz, pe rsUl n

Luk isecemo na 4 dela, ocedene ringlice iscepkarna na sitne komadice, maslinama odstranimo kostice, paJ. zajedno sa jogurtom . kaprijem sve izmiksamo. Najlepsi 11 opranim i ocedenirn Iistovirna sa ate oblozirno case za sa.mpanja.c~ a preosta- 1e Ii st ave izrezemo na tra ke i urnesa mo u. j 0 gurt, napunimo case J. dobro ohladimo. Ukrasirno reznjevima paradajza 1. persunovlm Iistom. Sluzimo uz przenieu.

250g

50g

4

1

g'~avica salate

2 d~

jogurt.a

1/2 d~

sulhog be-log vlna iii sarnpanjca

50

biber

m u skatn if orascl C.

1 vela

vlasca

l~mLJnov sok

Sir narezemo na kockice, kao i jabuku, koju pospemo sa. malo 801r.a od Iimuna, te dodamo opranul' na trake .is'ecenu. salatu, Jogurt umutimo ;g,a vinom i sitno seck animo vlascem j posolimo, pobiberimo i dodamo muskatni orascic'~ te prelijerno salatu. Stavljamo u case ZH sampanjac oblozerie Iistovima salate, a na vrh neoljustenu krjsku [abuke navlazenu Iimunovim sokom Ukrasimo ribanim strom il- koluticem kiselog krastavea, kolutovima iaja ili paradajza. Serviramo dob 0 ohladeno.

Koktel od rak:ova

400g

rakova tz zarnrzlvaca il[ konzerve

Zamrznute rakove odmrznemo, a ako SlJJ. iz konz erve sok odl ijl eJDO i 0 stavirno na stran U.,

VarijaU'te Z8, umak l ..

2,dl

rnaloneza (v. str,,, 5,8)

20'g'

ke6apa

rl eke I ii ko ka.p~ vo rcester-um aka

3dl

konjaka

1 d:1

slatke iii ktsele pavlake

so

biber

1,

gll~vtca salate

Msjonezu dodamo sok od rakova i ostale sa-

t . ··k C';.... 11 l' t 1 bl ... - I" tovi 11 "

S /0] ['.e" : _ ~i:)€' za. ~;{.OJ;;, e 0' .oZlxno , IS' OVInla salate,

preostale listove isecene na trake dodamo smesi i napunirno cas.e. Sluzimo dobra ohladeno.

2,.

1 dl

beloo v,,:,', n 'a 1i.Jv.-I." .. ~ "

1/2 d~

ko n] aka.

1 1

I

h P d

n Q

il ~ miU nov sok

30g

rioanoq rena

20'9

kecapa

tabas ko-sos iii Ilj u t~ ko ncernrat od paprika

so

biber

Pripremimo majonez na uobicajen nacin, poselimo, pobiberimo, dodamo ren, Icecap .:ll tabasko-sos, razblazimo belim vinorn i konjakom, zakis€'limo po potrebi Iirnunovirn sokom i dodamo rakove, Sluzimo hladno

3,.

:2 dl

kii sele pavlake

nbsna jabuka

100 9

krastavaca

so

biber

lirnunov sok

t 9 lavroa

salate

5'--6:

, , '

st ru ka vii asca

iii rn ate ri banoq I u k .. a.

Ribani krastavac i jabuku, sitno seckani vlasac posolirno, pobiberimo po ukusu, dodamo malo soka ad limuna i penasto umutirno sa pavlakorn Pomesarno sa rakovirna ina trake naseccnom sa= Iatom ]. stavimo da se h adi bar jedan sat.

1 kon ze rva lososa (0 ko 200 g)

l' dis latke pavl aks

senf

limunov sok

rnasllne

50g

slanih przenih [esnika

:So

biber

1

k i se ~l kr asta vac

Loses ocedimo, rsecemo na sitne kornadice. Jednu kasiku preostalog ulja umutimo sa slatkom i krselorn pavlakom, po ukusu dodamo senf ~ po potrebi i malo limunovog soka - zakiselirno i dodarno sitno seckani iu mleverii kiseli krastavac, maslms i przeni gru be £M2C k ani lesnik, Sal atu operemo, nekoliko lepth listova ostavimo na stra-

11 u. 0 eedimo i i s.ec erno n a tr ake, S ve do bro promesamo i posol i 111.0 i P ob i b eri m 0 po uku su .. S ta vi ~ mo u dublju staklenu 'i~jniju ili case za sampanja C ob lozen e salato m, do bro ohladimo i slu ~

._." oJ'.

Z]mD uz przernce.

Ukrasimo grubo seckanim Iesnicima, kolutovima Urn un a Ili k iseli In kras ta vcern,

J - ff " salata

~" .'a a .. "\ .. _. _ ' .. ,-

1

krastavac

4,-5

1

mala g:lavic.a.luka

4·-5

kuvanih jaia

20'0g

_

kr avl jeg s i ra

2dl

jiogurta

1

9 I a v ica s alate

so

biber

Oprani, ob ·tsan.iJ neoljusteni krastavac, para~ dajz, paprike, pomoraneu Hi ananas 'isecemo na si tne kccke, .a jaja na cetiri dela. Salatu operemo, najlepse listove stavimo la stranu, a preostale Is eeemo na tr alee i d odamo '0 s t ali rn s astoi cima, Jogurt umu.timo sa sckom od pornorance, posolimo i po b i beri rno po uk usu, izrnrvimo st r i prelij emo salatu, pa. dobro izmesamo .. Dubcku staklcnu eini] u ilt ,c a S€ ze samp anj a C 0 blozim 0 lis tovima salate, usperno masu, pa ukrasimo po zelji. knlutovima jaja, krlskama pomorance, paradajza i ostavimo ' sat na hladnom a. sluztmo uz przeruce. N eobieno j e pikantno i lagano predj elo.

".Stalicni,j" salata

2509

krastavaca

150 g

100 9

pi ria n je n i h 9 !jiiva

kuvani krornpir

ra~ova

1

Za preljv

. ",".1 ',,'

2 dl

majoneza (vldl str. 58)

ko n ce ntrat ad parad aiza

1/2 all

so

sent

Pileca prsa, jabuku, neoljusteni krastavac 1, kuvani krornpir nasecemo na sttne kockice, salatu isecemo l'1;9J, trake - nekoliko listova ostavimo za ukrasavanje - dcdamo g']jiv-e i rakove, pa pazljivo sve prornesamo. Majonez glatko urnutimo sa koncentratorn ad paradajza j. konjakom, posolirno 'i pobiberimo, po ukusu dodamo senf i grubo seckani badem, Ako nam se C] .. 1.1. da je preliv gust"~ razblazimo ga sa malo vina, Dobro pro mesamo sa salatorn i povadirno u staklenu ~·iniju. oblozenu Iistovirna iIi cas,e. Ukrasimc przenim bademom. Dobro ohladirno.

Se'viilKiska salata od

II ". dV• II!!

!PI ece [~, zigerlc-e

300g

pi I ece d.t~g ertce

1

ri bana 9 I a vica I U:kH.

3

kaslke kcncentrata od paradajza

biber

so

lovorov Ilii st

1 dl

beloq vina

lirnun

kapri

ulje

persun

R i bani '1 uk sv e tJ 0 prop rzimo na malo ulj a J' dodarno koneentrat od paradajza . ohladimo, Dadamo rra sitne kockice isecenu dzigericu, btbe: 1'lovoI'oV

. list, rlbanu koru :i sok od lrmuna, zgnjeceni beli luk, 'kapri, dolijemo vina i pirjanimo dok ne omeksa, N a kraju dcdarno '1.] posebnoj serpi pirjanjerie gljivej prokuvamo, a so-limn tek kad je gotovo. S ervirarn 0 hladno (ali ne iz hla dnj aka) sa przenicarna,

Varij an ta:

Ako pripremamo kao posebno jelo, kao prilog sluzimo U Ijusci peeeni krompir ] rnesanu zelenu salatu.

400g

4. dl

9 ustcq tartar-u m aka (v j di st r .. 58)

1 ve-'iki celer

50 g rlban 09 rena U' si rcetu

2 vetke jabuke

limun

Meko skuvana pileca prsa iseeemo na sitne koc- 1{1. ce - O,ci§ e'en celer .i j a bu ku izren damo, preli j emo sokom ad Iimuna i s krernorn zajodno dodamo tartar-umaku. Pazljivo prornesamo sa mesom i ulijemo u dublju staklenu ciniju oblozenu Iistovirna salate ~ viljuskorn izravnamo i ukrasimo kolutovima lim una _ Do bro ohla dimo i s e rviramo UlZ przenice _

Melsna salata sa malonezom

500g

m esan Ogl -( sv i n j skog i govedeg ~ I ji p,i leceg) kuv an 091 i i j' pees n og mesa

4l dill

rnajoneza (vkf str . .58)

so

blber

sent

sok od llmuna

m al 0 estraqona

1/2 dl

koniaka

200g

barsnoq dimljenog goved'eg jszika u tan k!i m rei n jsvi rna

2

kuvana [aja

1-2

k~ 58 I a k rasta vca

ringlliice

kapri

gllavica. salats

rein j evi sail aim e za ukrasav an l~

Mesano mes a. (5 to jl e vi se vrs ta ~ to j e u kusni] e.! ) narezerno na tan ke tra ke ~ kao i oprans i oc edene Iistovo salate (najlepse ostavimo za ukrasavanje), Gush' majonez posolimo, pobiberimo, po ukusu, dodamo sent sok od Iimuna i malo estragona, dolijemo konjak i pomesamo s mesom i sa-

Iatom. Dobicemo gUlstu masu koja se dobro obliku.j t\ pa je u obliku p olulopte stavimo na jednu einiju .. ,J€zik nar ezerno na trake pribhzno iste du-

....... . "'. . bi V' I N' 'J:...:A'"

zine 1 srrme, pa 011 02U110 salatu. '.' a ruo emije

poslazerno listove salate i reznjeve salame. Na

1

,t,
'1
-
1
-
1
1
;[ ~
'I 1
I..
-
1 I

sva..ki re~anj salarne stavimo kolut [aja, kiselog krastavca ili ringlicu. Pospemo kaprijem n. dobro ohladimo e

Vise vrsta mesa daje izvanredan ukus Predlazc-

. , '.' d: ':".c.'" ""' 'O'a P' I''::''ZlAJ'' 11:>"0 '0'0 vtse dar "'" ier mo '. a se prlpr@ill,a z., ,!.' Q!, .,1, J" ",h.,~ ,.:. Q. \ I,::. .,.n'!:'!. J .1 T

eada ionako ostaje raznog mesa,

Havalska salata

1

o i justena k i ss Ilkasta jab u ka

1

9 lavica s a~ate,

100 9

Za,pl"eliv

100 9

roktorta

joqurta

'1 dl

SO~ biber

can

Pileee meso ~ ananas i ] ab uku ise cerna na sitne kocke ~ opr anu i 0 ceden u SClJ lat u i sitnimo na sitne kornadice ,- nekoliko lepih Iistova ostavirno za ukrasavanj e - dodamo polovinu ribizli i pazljivo

promesamo "

Rokfort izgnjccnno viljuskom, penasto umutimo sa j 0 gurto m i vinom, dod amo za cine po uk usu i

1·' - 1 t

'. :;; 'I' .... ",' I I

p,n., llJem,o sara .u.

D b'~" x: .. '1' ~ ~ ... .. b1' i/f." I'

uruju ciniju 1 1 case za ~a~pan]ac 0.:' rozuno :1=

stovima zelene salate, napunjmo sala tom i pospe-

, ' , t ,il' ib i. 1 ~ . r' ·S: ,'. r 1· . tr ... , ~". .'. '. d L"

rno preos anm ru 'JLl .. ama, ',-',a_ ,8., .u servrramo aooro

o hla Olen u.

Telecl rnozak sa, malonezom

500~ 600.g

telle6eg m oz·ga

3dl

majoneza (viidil str, S-8j

senf

sok od llmuna

11 dl

s tatk e p avl aks

klsel epa vl aka

kapri

,2 -.3.

1 veza

rotkvlca

buter

'I'elecl mozak operemo u vise voda, potopimo nekoliko minuta u V[UCU vodu ~ ods tra nimo opne, Kada s'€; ohladi iseeemo ga na kemadice, na bUt0- ru veli cine oraha sa malo vode pir] anim 0 dok n e omeksa-zatim opet ohladirno. Majonez periasto umutirno sa zacinima, slatkorn 1. kiselom pa vlakom, dodamo na vrlo ta.nk€' r-,eibJev,e' iseeene kiseIe kra stavce, rotkvice i k ap ri j' prelij emo komadiee mozga 'i pazlj iva promesamo.

Stavljamo u duboku staklenu ciniju Hi ,ca~e na listove salate, ukrasimo reznjevima rotkvica i persunom Servir aITIO hladno, ali ns previse ohladeno (everitualno S,2.I,. przenicama).

I '. d .- . <. ',,", .... k' - .. . ~ ita n •. aonezansxa sara a

od plrlnca

100'9

rnasllna (po rnoqucstvu crlj,iih)

ku v an a jaja,

1

zelsna ,i '1 lute masnata paprika (i ~ iJ pa rad aiz-paprlka)

Za preliv

2

kasiclce ka ri ja

s I a tke pavl ake

$'0

Pirinac skuvamo 11. puna slane vode, isperemo . h ladn om vodom i s ta vimo u stakl en u ciniju", Pa-

priku 0 cis tim 0 0 d semenki ~ narezemo na tanke trak e j polovin u s a malo ul j at. l.J,m,€ 8 amo u p j, rinac ~ a drugu polovinu sta vimo odozgo,

Ukrasimo kolutovima jaja i maslina. Pripremimo preliv: slatku pavlalru penasto umutimo S malo soli, nekoliko kapi soka od Iirnuna, karijern, ali, ne n .. lp·r .... .vimo penu ~·'fo.c" iznosi mo u poseb n im ci-

Ii._:, O.L '. ~..l."V "'. . _.·~).,L ~ V I.C. ,,~~ J'L VQl..!.!.·_,~· J t.:.'I.... l!. ,"-,

ni] ama da bi svako po sopstven om ukusu pri pre= mic sebi salatu,

Vltamlnska salata

d II ,II 'V

0_, pmnca

200-.'1 - g,

.• v

pmnca

1

m lad a, t~ kv i car

1

man j if krasta vac

1

veza rotkv i ca.

1,

llrnun

2-3

biller

I ii stovi s alate za u krasav a nle

Vita minska saJ'at£i. cd pirinca

'U· 1· d k ...... . "

_ puna s ane vo .. e s ruvamo plIJ:",llnaC 1: ispererno

hladnom vodom. Operemo zelenis, ocistimo (bkvicu i krastavae ne ljustirnol ) sargarepu i tikviell izrendisemo na treniei za bundevu, krastavac narezerno n a malo de bl] e ko 1 u to ve 1 .rotkvice isecem.o ria reznjeve, .a teller na trake. Iscedimo H-, mun, izmesarno 5 uljem i biberom, pornesamo sa. zelenisem ], pmn cern. D obro 0 hla dim D i! ukras i m 0 salatom Hi zelenim graskom_

Va'rijanta:

- umesto preliva od 'Ullia 1. Iimuna m,07.€m,Q koristiti i j ogurt

P'ehlar od plrinca k M

sa rasovrma

;2,00 9

,2:00 9

rakova {iiz, zamrzlvaca iii! konzerve)

1

'g lavlca sal ate

1/2' di

konjaka

c!, I .;1- ~ X'" bl ". v • _

Wla aru operemo, srpom (N3U-6.limO 1 0 . ozimo ClJ1l1-

j U za sala tu ili -4 c:ase' za sam p an] ftc. O,b arirn 0. pj ,rinae, u posebnoj zdeli pomesarno sa tartar-uma-

kern, konjakom i ne odvise ocedenim rakovima. .Nekoliko lepih kornada ostavimo za ukrasavanje, Sala tu od pirinca stavirno na Ii stove zelene salate, hladimo nekoliko sati, pre posluzrvanja ukrasimo komadima rakova j, tartar-umakorn.

Salata od pirlnba na

'U b v.

, m oertov ,n'aClln

200 g p r.r~ nca

200 9 spargl'i

:2 - 3, stru ka cEil era

,Za prefiv

2 kaslke l'j u tog 58 nfa

2 kuvana]~a

11 P resno z u man ce

1 Ilimun

2 - 3 ka,si,k-e u Ij a

blber

U pun D slan e vode ob arimo pi rinae i i speremo hladnom v adorn. Spar,gle oei stirno, te u blago slanoj vodi s malo secera plrjanimo dok ne omeksa[u. Celer (samo drskel ) sitno iseeemo i. sipamo na dno case za sampanjac. Na to stavimo .1- 2 vclike

k ~ ik ". x . . t 1 }'., 1 (V ti . 1

aSI' e pmnca 1. $1 ! no sec ranu sparg .u cetrrrg H-

vi ce ostavimo za 1,1 krasav all] e ). ..

Pripremimo prehv: u dubljoj cini.j1, glatko umutimo senf, ulje i sok od limuna s rendisanirn kuvanim j ajima, d odamo z urnance j solimo i biberirno po ukusu. Ovim penastim k' emastim p reliv om, prelijemo salatu, pospemo malo seckanog persuna, 'U sredinu stavimo glavice spargle i dobro chladimo.

IPoljski Ikoktel od ptrlnca

250g

plrlnca

10o.g

kuvanoq, dii m I je flOg. ,g Olyl"eaeg j e~ zlka

100 g

kuvanlh pllecih prsa

zelena I 1 zuta mesnata paprika

n e kol i ko I:;i stova svezeq bus i ~ j ka

nekollko strukova cetera

Za preliv

ullje

so

biber

11.2: d I votke

'U puno slane vode obarimo p.urln ac, isp eremo hladnom vodom .i dobro ocodimo. Jezik, 'piletinu li paprike bez semena isecemo na trake debljine palidrvca _

U duboko] cinij'i Sv€ to pazljivo izmesamo, pa dodamo usrtnjcni bosiljak: Stavimo u case, odozgo ukrassvamo celerovirn listom i ostavirno da se hladi 1-,2 sat a.

Pripremimo preliv: ulj€ iZn1€SalTIO sa solju i bibsrom, te kap po kap dodajemo sok od Iimuna, na kraju votku, zatirn ostavimo i tek neposredno pre posluzivanja preltvamo njime salatu.

Tattnska salata od harlnqe sa mlrodijom

250g

haringa sa I ukom ii slrcetom

11.50 9

krastav ac a"

... ~ ~~'~'" . v.L •••

barenl krompir

1

oljustenajabuka

u~Je

malo secera u prahu

blber

11 .dll be log vi n a

secka tl ami, rod i~ a

Haring€' dobra. ocedimo, ocistimo od kosti, 'iseceln 0 n a tanke tra ke d uz . n e P rsta, a marinira n i luk usitnimo. Dodamo n.a kocke isecene, neoljustene kr asta vee ~ b areni krom pi r j j, a buku, Malo s o~ ka ad Iimuna uljs - senf penasto umutimo sa se-

Ta/inska seiet» ad haringe' sa rn1rodijom'

cerorn u prahu, bibsrom, muskatnim orascicem i mirodijom. Prelijemo sala ttl, dobro izrnesamo, stavimo u dublju staklerru l'::ihiju iH u case za sampanjae, odozgo ukrasirno mirodijom 'i dobro

hl di ,

o arnmo.

R-lblrjj majonez (od tunlevlne)

tunjevl:ne u ullu

rnalonsza

1

krastavac

1

15

crnih maslina

1

kas I ka. rlbanogl lu ka

kas ika ran a

2' dill

slatke pavtake

2

so.

blber

sok od limuna

" .

Zelatm izmesamo s malo vode i sckorn od Iimuna,

otopimo ga. na laganoj vatri i skinemo So vatre. U majonez umesamo oeedene kornade ribe, sitno seckani krast avac, c,@'I€T; rtb a ni Auk i ~en I pos 0 li -

e b lberi kusu i ~l'" s" ci d

1 ," r- ~ . : ... "1- • '. '.' '.- . ' i I ••. 'J • 1 . r!·· '!' ,- . . ',' ',"'.

rna 1 PO:L erirno po U· USU 1 p,az, J:l~O mesajucr uo-

I damo CVl"S tom snegu ad sla tke pa v lake, N a kra j iJ1 dodamo otopljani zelatin .i promesamo.

Stavimo u kalup za kuglof dobro narnazan uljem i ostavirno da se hladt 4·~,5 sati,

(Preporueljivo je pripremiti dan 'ranijel)

Pre sluzenj a kalup stavi me na tren utak u vrelu vodu, .da bi se -tblji majonez lakse odvojio ad zidova kalupa - t izvrnemo na posluzavnik. Ukrasavamo listovirna zelene salate .. crnim maslmama

. '

i sluzimo uz przenice.

Kolktel od srnuda

400g

kuv.anog fHea smuda

2 dl

rna]o rl eza (vld r str - 5.8}

1 dl

1 dl

li'mun

so

blber

1/2:dll

konlaka

50g1

Ribu isecerno na srtne kocke, Majonez posolimo, pob i berirno j dodamo slatku i. kiselu p avl sku ~ eventualno dokiselimo sokorn od limuna - grubo seeena jezgra oraha (cetiri ostavimo za ukrasavanje) j konjak i pazlji vo izmesamo .sa ribom, Case za sampanjac oblozimo Iistovima salate, stavimo smesu sa majonezom, odozgo ukrasavamo kolutovima Iirnuna i orasima. Dobro ohladirno i sluztrna uz przenice.

Z:aloga"jcicl ad palente (kukuruzne kase)

Z.a 'pr ale tr , __ ." n u

Kukuruznogi brasna

1 I

so

Za ukrasavanie:

200g

4-5

kuvanth jaja

k.i: se I i krastavc Ii

50g

dimljene slantne

U jaee posoljenu kipueu vodu 11 tankom mlazu slparno kukuruzno brasnoi kuvamo na jakoj vatri, stalno mesajuci, dok ne orneksa, Kada brasno upije vodu, palenta prestane da se Iepi za zidove posude i dobije blago sladunjav miris, mozemo

biti sigurni da je skuvana, Ne solimo dok s€ kuval .J os dok je toplo, sipamo na mermernu plocu Ili izvrnutu tepsiju, razvucerno debljine prsta i pustimo da se oh.ladi.

Dimljenu slaninu isecemo na sitne kocke, ispecemo, i. sa mascu prem a 7: emo p alen tu 1 isecamo po.gacice i pecerno na. vrelom rostilju nekoliko minute. (kad okrenemo, opet premazujsmo maseu o d slaninel )

Odozgo mozemo staviti paree salame, kobasice, kol u t ku vanog j aj a. ~ de blj i kol u t kiselog kr as tav ~ ca .. Ukusno je i toplo i hladnol

V"arijanta:

- umesto "gore nabrojanlh sastojaka, mozemo ukrasrti i pikantnirn sir-om, sunkom il sardinama,

Pasteta od gUlscij'e dZ,igleric:e·

gus ti je dz i ge rlce

500g

5009

100 9

lulk

~

persun

3dl

so

bibsr

zaeini za pastetu [crni biber ~ bell biber, dumbirll majclna dusiJea)

'1/4

aspika (vidi sir. 6'1).

tartar-umiak (v~di str. 58)

Guscijiu dzigsricu ostavirno I sat da odstoji u mleku, po tom [e ob ris.el'Do. Sitne koeke svinjskcg i teleceg mesa ostavimo isto 1 sat u sledecern pacu: vino, so, biber, malo zaeina za pastetu, grubo

. seckani persun i luk. Zatim .. iz lueS.a odaspemo sok . i samcljemo meso 2-·3 puta zajedno sa persunorn i I uko m, Kal u p zap astetu ili diu blj u va trostaln u emiju (precnika oko .20-25 em) oblozimo vrlo tankim snitama slanirie, stavimo trecinu merne rnase, poslazemo dzigerieu, okolo i odozgo stavi-

t 1·' 1" 111'

m 0 pr.eos a u mas u 1 sve p rexrij emo s ianm om.

D no c inij e malo na tresem 0 da se ill a sa sto v i.s€, sabii e, Prekrijemo alutolijom. U sredini napravimo rupu, u nju stavimo fisek od papira, da bi se para. od pastete tokom peccnj a oslobodila. Kalup stavimo u tepsiju sa ·h.ladn(l.m vodom, pecemo 11.3 umerenoj vatri oko 2 sa ta, I z v adivsi ] z pe cui ce ostavimo u kalupu jos nekoliko sati da se sasvim ohladi zatim istresemo na ciniju i tanko P 'emazemo aspikorn. Serviramo dobra ohladeno, reze-

000 kao tortu. U posebrioj ciniji posluzujemo tartar ... umak,

Vatijartta:

- kalup mozemo da obloznno i testom od butera, a mesnoj masi dodarno nekoliko reznjeva. gljive gomoljike.

svinjskog mesa

250'g

goved'eg mesa

1

1/2

ze m.i c:k.e' n atop I je n e1 m ~e korn

so

biber

aleva paprika

persun

ulie za pecenje

Meso dva-tri puta sarneljemo, dodamo ribani Iuk, staklasto proprzen na malo ulja, rscedenu zemicku, [aje, pcsoli mo, pobibertmo dodamo alevu pa prik 11 po uku is U; pa sve do bro umesimo, [0 bliku.j emo lop U ce vel ieine oraha ~ u val ji arne ih u mrvice i ispecerno u dosta vrelog ulja (ne smeta ako u ulje stavimo i malo ruzmarina t ) Povadirno na upi] ajucu hartiju, ohladimo, u svaku ubodemo c·a.ckalicu. i servirarno hladno, na velikoj plitkoj

Y I , • .; , •

cmiji,

M'acka u dzakul

100 9

parizera

sira em entail era

gljiva

100 9

celera

100 9

k rastavaca

sarqarepa

sunka

lKol utovi kobas ice'

i sve ostalo po fHljij a sto se rnoze issei na kooks

tartar-umak (v, str .. 5·8)

esfraqon

Za przenje:

brasno sa alevom paprlkorn

jaje

so

stn.lg ana ko ra I Ii m u na

Ze.len i mesne proizvode iSeCeID,Q na kocke veltcin€ 2x 2 em, uvaljamo U brasno sa alevom paprikom, umuceno jaje u koje srno dodali so i biber, na kraju u mrvice sa. struganom kororn Iimuna, pa isprzimo u dosta vrelog ulja. Povadtmo na upijajuesu hartiju, da bi upilo visak masnoce, sve izmeearno, stavimo na povecu ciniju; ukrasimo Iistovirna zelene salate, u posebnoj ¢inijiei sluzrmo tartar-umak s est .agonom i prilozimo eackalice (poput viljuskica za umakanje) ,

~j U z budlj iva ) ~ j e a peri ti 'If - kliz aljka ill .lIZ vi no, j €'r se ne ostavlja lako, kao ni grickanje sernenki. Ne treba .ga pripremrti previae, jer ce se gosh brzo

ttit r :za~a . ..r "I.

Beleske

'T'OPL,A P'RIEDJELA, PUav sa kukuruzom

odj ednom ~ brzo j n a, resetki pecnic e r ) i. pa ih p relYU:1Zen:10 sa. rnasom sardina i but era."

'U' rneduvremenu, pripremimo uma k: nat. 3"0 15 butera svetlo proprzimo ,3..0 g brasna, razblazimo VOdOlD, glatko umutimo tako da se ZgUS1'1,@.; i ria kraju dodamo nekoliko kapi. vorcester-umaka, sok od pola Iimuna i sardelnu pastu po ukusu. Ovom masom debelo namazemo przeniee sa sar=' dinama, v r a timo u peeni cu na nekoliko min uta, ukrasirno kolutovima Iimuna, sa nekoliko maslina ilj ka prij a i odmah posl u:z'uj em o.

so

500g

d esert no g ku kuru za (iiz konzerve)

1

pakovanl e' rnesane zelen i

(sarna repa - oastrn ak k 01 e 'r,QI b '3-

~ , n-o-" - - ~ - v. - ~,. - .II

celer)

1

"'"

veza pe rsu tl a

l'

ma,la Qi!lavi'c.a luke,

S'p'8,r'g'la na flamanskl naeln

100 9

gljiva,

1 kom.

pa rada] l ~ pap ri ke

1 kg

sparg,!le

buter

80g

butera

so

3

tvrdo ku va n a jajl3

biber

'"

persun

Sf.tb.,ez· iseeemo, u 1 litar slane vode stavimo biber

u ZlY1,U~ dodamo si in ez i na laganoj vatri ku varno I dok ne cmeksa, izvadimo iz soka i ostavlmo. U , meduvrernenu, na malo ulja staklasto proprzirno rib ani. luk j doda ron S1 tno seekani p ersun i ze len

is eoenu na kolutove ili kocke, Solimo po UkU5U ~ ptrjanrmo poklopljeno dok ne omeksa (ako uvri sok, dohvarno sok od sitnezi), Zatim .izmesarno sa prethodno ocedenirn kukuruzom i sitnezom. Sve ~d.p amo u vatrostalnu cinij u namazan u bute ~ rom, odozgo stavimo buter velieme oraha _, ITIO,Ze

i 2 _ 3 kasike rib ana g sira ~ ina. umerenoj vatri dobro ugrejemo, N e pecemo, da se ne isusi.l

81 uzlmo do k j,e vru ce.

1l:arij a.n ta:

._ a ko pripremamo bez si tnezi, odli can ] e prilog uz. naglo pecena mesa ih P eceno p He.

blber

Breton

przenlca sa sardlnama

BTlzljivo ocHicene spargle pirjanimo U slano-slatkoj vodi z akiseljen oj lim un ovum S okom z aj edno sa, vezom persuria, p'a ohladimo. Na svaku snitu sunke stavimo po tanku krisku sira it urnotamo

50g

Ocisc:e.u.e spargle, evrsto vezane na sredini, U blago slanoj 1. [ednorn kockom secera zasladenoj vodi ku vamo u u spravnom poloza] u, dok ne omeksaj u, pa ih ocedimo, Kad se ohlade, stavirno ih u vatrostalnu {~i.nijtl namazenu buterom i prelijemo sle-

deeirn umakom: -

Tvrdo kuvana zuman ca izgnjecimo, pena sto umutirno S otopljenim buterom i persunom, osoli .. , mo i pobiberimo po ukusu, ·Bogato.PQspem"o ribanim strom, i u pecnici na umerenoj vatri pecemo dok ne porumeni, S:Iu.zimo doh: je vruee.

IT pose bnoj ci ni] i, pril azem 0 j to s ill alo urnaka .

. \'1 eorna Iagano predj elo ~ 'prep cru eu] erno ga pre i zdasnog glavnogjela,

Spargl,a, U ogrtacu

.6

~OOg

butera

400g

i§pargl!e

30g

brasna

!O: 2~ I

'~ u

vo-de

t2

1

voreester-uma k

1 koeka

.so

masl iine, i'li i z rna kaprlla

lirnonov salk

Sard.J.D.'e penasto umutnno sa sopstvenim ullem i 70 g bu tera, Ispecemo kriske hle ba (ispeeemo ih

4- d I besarn ela {vii d1i str. 59}

$pa.rgJ'a U ogrtacu

3-4 spargle, Stavimo u vatrostalnu ciniju namazanu buterom, prelijemo besamelom i pecemo u

P ecn 1· ci dok ne' po rumeni S''''l'u .}.;~)>o/i ,-.,. d ok J';;:::;, VT'!l C' .().

G'\.... ,: . ..: :, '"'" " I _l . .11.1, I J!... t • . ,t;_~.1IJ J Jl J/V .: I l.... ,~-;' J:'._ ~ ,.

~OOg

sarana {rae u n fa m 0 200 9 oC'i §6Sf1 og! sa rana po osobi)

,cesnj,a bs I,og 'I uka

so

umsk od sole

Ribu ocistirno i uzduz prepclovimo. U' odnosu na kicmu koso gusto zasecarno posolimo, B,eE luk narezemo na tanke reznjeve j isp uni me otvore .. Ostavimo da se )~odlnaT a" na hladnom bar 1-1 1/2 sat.

Za tim namazemo ulj em teps ij u ili va trostaln u 'c iniiu, pofozimo ribu, premazemo je uljem i u zagrej ann j pecrnci, na umereno] vatri parimo pod alutolijom 10 minuta, potom skinemo folrju, ribu premazemo umakom' od soj€ i przirno jos 5-10 minuta da porurneni.

Pri premirno ve cu p orcij u hle ba ], sccen 0 g na k 0 c ke i poprskarno vocriom rakijom, [er soli od ribe pro-

sto mami goste na umakanje, Mozemo priprerni ti r'ibu na rostilju, same pazimo da se pri premestanju na ci.nijiu riba koja 'joe mekana ne tzlomi,

J1aje IU gnezd1u od spanaea

11 kg

. ?

SpanaG3

4

jaja.

100 9

4

so

blber

mrvice

Spanac octstimo, kuvamo nekoliko minuta u. kipuc oj slanoj VOd3,~ ocedimo, si tno iseekamo, dobro iscedirno sok, te na malo butera s Izgnjeeenim be~ lim lukom i soli p res us." InD" Karla se smlaci, napra virno 4 zemi eke, malo i st an] irno ~ poslaz emo u vatro stalnu cinijiu namaza nu maslacsm i posutu mrvicama, jednu uz drugu, kutlacorn utisnemo

di , do i k b"

sre lUU, napravimo gnezo 0 1 U. svako razrujeno

jaje, namrvimo malo butera, posolirno, pobiberirno i u zagrejanoj peenici na umerenoj vatri pe,cemo oko 15, minuta, da porumeni.

500g1

plrinca

4°:9

2'dll

Igovet('e sups (od kocke)

3

mrvice

ulle illi mast ad slanine

1 n

gllavice luka

50g

_.

ribanog parrnezana

so

Za nadev

IP iirja,rl je n e gli j i V'8

pi rjan je n '9 rasak

plleci rag~ sa paprikorn, ttd,

N a buteru propirjanimo luk isecen na kocke, promesamo opran i oceden pirinac, nalijemo SU~ porn i pirjanirno dok ne omeksa Kada se ohladi urnesamo 2 [aja, ribani sir i napravimo loptiee velieine jabuke: Kasikom izdubimo sredinu - na= pravrmo korpice, uvaljamo u umuceno [aje i

mrvice, pa isprzimo u dosta vrelog ulja, da postan u hrska ve, J 0 S dok su to ple, korpi ce n apun i 111;?

'} .,:{. -

pirjanjenim gljivama, graskom, pr .ecim raguom,

rakovima, itd, po. ukusu. I za ~{orpi.ce n. za nadev odlicno t.e posluziti ostaci pirinca, zeleni i peeenja, Brzo se priprema i vrlo j'e' ukusno predjelo.

8

ve I:~ ki h parad alza

butera

na svaki p arad a. j z po ~c jaje

1 luk

20 9 rfbanoq d~m·lj6·nog slra

so

blber

mrvice

Uzmemo mesnate, ne suvise zrele paradajze, Opercmo ih sa oble strane (supremo od peteljke)

.$' I~ ~ J.J. ~L ~ _.... . ,

ods€cemo i5esiric debljine 1 ern, kasicicorn izvadirna jezgro psradajza. Stavimo 11 vatrostalnu cini~ [u namazanu buterom i na umerenoj va tri dopola lspec~mo_ Dodarno malo soli, bi bera i outer velicine oraha, na kraju u svaki pi;u:ad.a.jz. r.az~ij,'~mo po jedno jaje. Odozgo posipamo mrvicama 1 ribanim sirom, 'prelijemo sa malo otopljenog butera ili. slatke p avlake i vra timo 'u. pscnicu, ali sam Q na nekoliko mmuta, dok j.aje 1112 postane pihtijasto, 'U meduvremenu, od jezgra paradajza t se:s~rt~al' te od zeleni li zacina, na malo u.lja. napravimo urnak, Izgnjecimo i sipamo oko pecenih paradajza. Slu7;imo dok je. vruce,

Vctzno!

Ak 0 sl uzimo kao gla vn 0 J elo 1 pr'i laz erno pirina c' na engleski nacin tli krompir pire sa. slatkom pavlakom .. Veoma 'j.e ukusno i. lagano [elo,

Palra,dlaj.z punjen kukuruzom

4

veca, af tvrda paracaiza

2500g

de·1 i katesn og ku kuruza (iz kon ZIF3 rve ~

veza v lasca

si ra trap isla

2dll

jogt]rta

so

blb er

,III···:.G'

B ri.zlji V"O operemo celu gla vicu z elerie sale. te j

~ •... t x."'"

sredinu iseeemo ostrirn nozem, lS',OV€ rasirtmo 1

dobro ocedimo. Oprane paradajze poslazerno tako d a. ) i S edn u" na petelj ke ~ odseeemo 50£ liri c e;, po mogucstvu podjednako, 1. ostavimo .. Izduhimo p.aradajz, posohmo il okrenemo tako da tscuri suvlsni sok. U m eduvrernen u 1. Q<C eden 0 ill kukuruzu do ~ damo rtban i sir (osta v imo malo i za ukrasa v an] e) I sitno seekani vlasae t jogurt zacinjen sclju i biberem po ukusu, Ovirn riadevorn napunimo paradajz, vratimo sesmce.Iepo ih poredamo po salati i odozgo pospemo ribanim sirorn. Ako nan). -0 stane mal 0 n a deva, si pamo ga na lis tove sala te ~ .i ostavimo 1--2 sata da se hladi.

·V· :fl'l'';·fAon-· tet' u

'_ ~jl} ~ )" ~ } 'I

- Punjene paradajze stavirno u vatrostalnu cirdju i ispecerno u pecnici na umerenoj vatri, do. tarnnozlatne boje. Sluiimo dQ1I, je vruee kao prtlog uz n aglo peeena i kuv ana mesa,

Paradajz puruen kromplrom sa slatkorn pavlakom

zre I i h parad aiza sred njje ve I i6i n e

150 g

gllj"iva

.150 9

250g

kromplra

100 g

butera

t d.11

s.1 atke pav~ aks

1/2(H

kis·ellH pavlake

50 9

ribanoq S lira

so

P.ara··dajz punJen kukuruzom

I.

I'

V', 'h paradajza odseeemo debljih€ prsta, izdubimo ~ P osolimo D.. okrenemo take da iscuri vi gak soka. Na malo bu ter a uz doda tak soh, hi bera i persuna, pirjanimo )gjjive dok De' omeksaju, te sa. kocktcama ~uJ1k'e malo isprzirno, kada s e 011]21. di ~ Um€cSaITIO 11:2 dl kisele pavlake, Ovom masom napunimo paradajz tako da do tuba, ostane mesta s debljine prsta, U meduvremenu u slanoj vodi skuvarno kromprr, propasiramo g'a i penasto um utim 0 s but e rom velicine j aj a 1\ sl atkom pavla ~ kom, te dok ]e topao napunimo paradajz do vrha. Poredamo paradajz u vatrostalnu c]nij'u" prelijemo isto plj enim bu terom posp emo rib anim s irorn ] n '':'I, 'Ill m ere r 0-' \t" t"..· ..."~. 1 .... "2,n '. :;, 't-· '~'}- ." d k

. ~ I",!L_~"-:;:';' '.1 J- a rr pecemo 0.:rQ .'U mmu .a, [: 1 '.' 0,

. db' " , t ~ t bo: Sl' v " d 'k "

SIr ne'o IJe zra nozu .u ·O]U.-~U211mO- 0,,' Joe

VrH·,c·I~Q

, ~.J ~,~,

V ~. an-j'anta,:'

- mozemo pripremiti i Skr0I1U1i_je, od zeleni barene u slano j vodi - ili ku vane u gave a:o.] ,] uhi - ali [ada slobodnf e koristimo zaeine.

10 paradajza

40 gl butsra

rlban i parm eza n

,",'

persun

11 -'-, 2 stru ka ce I era

'1 sarqarepa s rednje va ~i cine

,2, tei§nj:a belog luka

bosillak

~'n

~iLi

blber

200 9 .P~ ri nc-a

Osam paradajza operemo) cdrezemo sesiriee, odstranimo s'reme i povadimo [ezgra. Pospemo so': lju, biberom, poprskamo uljem i ostavimo daodstoj] pola sata, U meduvremenu, od preostala dva paradajza i od povadenih [ezgara, na malo ulja, zajedno sa narezanom ze],e:ni" lagano kuvajuci pripremimo umak, kad omeksa izgnjecimo, dodamo s ok koj i j e p ustio p aradaj Z ~ za ti m ulj e i prokuvamo nekoliko rninuta, U meduvrernenu, u dosta slane vode obanmo ptrtnae, ocedtmo j fz.mesamo sa. umakom. Paradajz napunimo i pore-

Otamo u vatrostalnu ciniju namazanu maslacem, pospemo ribanim sirom, poklopimo ,ses iricim a. i ispecemo U vreloj pecnici, Sluzimo odmah, dok je vruee, sesirice ukrasavamo sa po [ednim listorn . kreea vo g fr ancusko g persun a.

Paprika punlena goveClim jeziil,ko,m

Za nadev:

1

zernlcka

20o.g

dim I je rlD~r 9 ?vedeg jez i ka

1

10~15

zrna ka.pr,I],a

blber

ulje

50 g ri banoq slra

mleko

Paprike operemo~ obrisemo, uzduz prepolovimo i o d str anim 0 p.etelj ke.

Mekano skuvamo [ezik (obtcno pripremamo od ostatka, tada prokuvamc), jos dok [e toplo skinemo kozicu, i dv a ~ tri pu ta sa melj emo, Mlakirn mlekom natopljenu zemieku iscedimo, dodamo j eziku, izrnesamo sa j ajem j rib anim strom i kaprijem, osolirno i pcbiberimo .pn ukusu, pa penasto umutimo. Ovim nadevom napunimo paprike koje pore da rno III v atro 8t a lnu ~inij' u ili tep sij u - n eka bude samo jedan sloj '! - uljem do bro prelijemo i. pecerno na umereno] vatri 25 -3 (} minuta, dok H@ p orumen e'" V elik a prednost ovog j ,eta J e u tome ,s,to. se moze unapred pripremiti,

Kao predjelo dosta je sito, pa. stoga predlazemo d a glavn o jelo bude Iak Q';,

P- - nile _ - k -ok'- t- - d' unjeru xro "e I 10"

ptrlnca na rlmskl nacln

3.50gl

2:00g

pli lie ce eliz i ge rli ce j fell u c a, s rca, I prsllu

2

rl bani slr

50g

gl]iva

1i

luk

50g

2

biber

m u s katn i 0 rasciic:

1 cH

be~og vina

2 dl

910'1 s'da supe

brasno

mrvlce

umak cd sarolna

iH tartar-umak (vidl str, 58)

Pirinae s buterom velieine oraha rneko skuvarno u slanoj vodi, zacinirno biberom t S malo muska tnog orascica, dodarno ribani sir, dobro izmesamo i ohladimo. U m eduvremen u pripremimo nad ev : na malo butera isprdimo na. sitne kocke iseceno meso od poradi i iznutriee, sunku, gljive i luk, pa dohjemo vino, a kad sok uvri, pospemo sa malo brasna, dobro izrnesamo, dolijerno supu i cesto mesajuci kuvarno do gurstine pudinga .. dok ne omeks a, Si pamo na. pli tku cinij u i osta virno de. se ohladi. Od pirinca p 'avirno Ioptice, umocimo prst u umuceno jaje i napravimo udubljenje, stavljamo nadev i vracamo pirinac tako da Ioptice budu ptavHnog oblika, Loptice uvaljamo U brasno, umuceno jaje i mrvice i u. dosta vrelog ulja isprzirn 0, tak 0 da bud u hrska ve.

Sluzimo v_t'ele~ uz umak ad paradajza ili tartar-umak,

1ht rij a-nta:

N adev rnozemo pripremiti i od 200 g barene sunke, i 100 g iseckancg na sitne kocke pikantnog sira, sa 2 cela jaja 1. sakom ribanog sira,

manjih celera

100 9

SOg

butera

2dl

rnrvlce

persun

rnuskatnl orasci6

so

blber

Opran i cljusten celer natrljamo (da ne potamni) sokom od Iimuna, unutrasnjost izdubimo .. Izdub- 1j eni cleo s i tno is eckarno, poprskamo s, nekoliko kapi soka ad Iirnuna, te posolimo, pobiberimo, dodamo persun .' na buteru velicine oraha, zajed .. no sa glavicama celera pirjanimo dopola .. Glavice ce] era odvojimo, okrenerno ih ria dole da se ocede, a sitnezi dodamo grasak'i dalje pirjanimo dok ne omeksa, Vrelom mesavinorn napunimo glaviee, poredamo ih u vatrostalnu ciniju .namazanu rnaslaeem i posutu rnrvicama, prelijemo posoljenom kiselorn pavlakom, kojoj SJ~O dodali j, malo HIU$=

katnog oraseica, Ispeeemo u pecniei na umereno] vatri da porumeni, sluztmo dok joe vruce, Ovo predjelo je lako, predlazemo ga pre obiln jeg glavnog jela.

1

zsmicka

kora ad llrnuna

.300g

-

ovciijeg sira (i1li rnokroq u

kriiska.ma)

1

veza psrsuna

mleko

6

le 19,8J8 oraha.

1/2 d~

kcnjaka

uilja

mrvice

r:ibani parmezan

.so

Tikvicu opererno, oljustirno, uzduz prepolovimo, odstranirno semenke j izdubimo kasicicom. Posol imo ~ 0 cedi rna i 0 bri semo,

U dublj o.j ciniji viljuskom izgn] ecirno ~,m'eso~' tikvice koje smo izdubili, dodarno grub 0' riarezan orah, ribanu kuru Iimuna, sitno seckani pc -~un., konjak, u mleku namocenu, pa iscedenu zemicku, nad parom otopljen sir, posolimo i sa jednim j'aje-

Punjena ;tikvica

torn dobro izmesamo. Napunimo abe polovtne tikvice, stavimo ih u vatrostalnu c'niju narnazanu uljern, pospemo ribanim sirom i rnrvicama, p.a peeemo u zagrej anoj peenici .na urnerenoj vatri oko 35 minuta. Sluzimo dok je vruee, ali je izvrsno i. ka d 'j ,e hladno.

500'9

gljiva

250 :g

kuvane sunke illi vrata

krsele pavlake

kaS·i c i ca, senfa

persun

so

bioer

buter

2 tvrd 0 kLJ van a jajeta

1 ka.s,j ka koniaka

50 g riibat!log' sira

rloan i I u k

Gla vic e g]j i va pop arimo u blago slano j j 0 ki selj e~ noj vodi oko 5 rninuta, te dobro ocedirno na situ. Sunku i jaja dva puta sameljemo, penasto izmesamo Sa r'ibanim Inkom, senforn, persunom, kiselom pavlakom, posolimo, pobiherimo po uku'su .ii na kraju dodarno malo konjaka, Ovom m,a,som napunimo glavice gljt\"a, poredamo ih u va tro s taln u einij u namazanu maslacem, posp·erno rJ b a.nim sirom 1. ispeeemo do tamnozla tne

b ,.

;oJe.

8009

kelja (mekane ·gi.avice1)

2

srednja kromplra

3509

kuvans sunke

2 d~

z.aci rB Z a je 110

3

ve I ~ ke jabu ke C~Jonatan" i;1 i kiselkastih)

butera

1

"cesa.n j be [o.g I u ka

so

blbar

vinsko sires

'1 jaje

Celu glavicu kelja skuvamo dopola zajedno sa kockama krompira u blago slanoj kiseloj vodi sa malo kima i belim lukom, pa ocedimo. Odstrarr ~ mo de bele file spo Ijasnjih Ii stova, Krom.pir izgnjeccimo~ umesamo sarnlsvenu sunku, dcdamo iscedenu ribanu sargarepu, poprskamo sokorn od limuna, malo zacina za jelo i bihera po ukusu u odnosu pola-'pol&~ i toliko slatke i kisele pavlake d a do bij emo p enastu rnasu koj a s e dobro rna z@_ Ostrim nozem izvadimo ,~srcen kelja, rseckamo ga i dodamo masi, Vecu vatrostalnu einiju narnaze ... mo buteromi pospemo mrvicama, stavimo l~elj u ciju sredinu smestimo Iopticu od nadeva, te ad unutrasnjosti prema spolja rastvorimo listove, svaki namazemo nadevom j, uvijemc 11 ob ik loptice, Svaki red namazemo slatkom pavlakom, umucenom kiselom pavlakorn, pa j:!.nadevam(/' sa ]. ~2 kriske o,lj ustene j: abuke, Posle dnj ired i tj, s polj a snje listov€ ne nadevamo ~ vee nj i rna 'N~~tQ prekrij emo ,~loptu ,. ~ u preostal u kiselu p,e vla ku sa slatkom pavlakom urmrtimo 1 jaje, premazerna kelj, pospemo sakom ribanog sira i ispecemo u pecmci da porumeni. ·Od preostalih kriski [abuke napravimo zvezdu na vrhu kelja.

y;r _ .

v arijasit«:

- mozerno pripremiti 1. od kineskog kelja ili zelene salate,

Jermenska punlena jabuka

5

vel tk i'h, k~ 5e I kast i h j abu ka

200g

kuva nog pil!eceg mesa

100 9

an an aSH (lz konz erve)

_100 9

pl ka nt nag si ra

buter

so

lim~nov sok

50 9 dlmljsne slanine

J abuke operem a, obrisemo, odseeemo ceti:rn S e~ sirica i izdubimo, pa natrljamo limunovim SDkom, Petu. [abuku iseeemo na sitne kocke, dodarno na koeke iseeeno pilece meso ananas i sir

Ioj • ~ . . ~I ' Id_ I~ J. ' " ,

osohmo i zabiberirno po ukusu, ispunimo jabuke,

vratimo sesirice, prekrijemo sa po jednom <l:an= kom kriskom slanineji pecemo u vatrostalno] ciniji, do tamnozla tne boje .. Posluzujemo dok [e '1op10 ..

Punlenl uk"IS ii racusa"

4

veli ke 9 la vice I uka

50 9 salame

50 9 r"banog ovcE]eg sira

,50 9

mrvlca

2 kom

sardine

1i

6e,s,anj beloq luka

ltmun

Iulje

so, biber

[aje

badem

Q,6iscene glavice luka, spikovane klincicima prokuvamo u blago slanoj, Iirnunovirn sokom zakiseljenoj vodi, na laganoj va tri oko 10 minu ta, ostrim nozern izdubimo sredinu i sitno isecemo: Gll.avice luka ostavimo i ohladimo.

Punjeni hsk - 11 sirscuee ,(.,'

Pripremimo nadev: u posebno] cinilji izmesamo sardine 'bez kostiju, mrvice - prethodno natopljene uljem ad sardina - ribani sir, salamu na kocke iseeenu, jaje, persun, usitnjeni luki Iimunov sok, Mas u dobra i zm·€ sam 0 ~ pos olimo i po bi he ri me po ukust .i napunirno glavice luka .. Poslazemo 1U vatrostalnu ciniju namazanu uljem, odozgo pospe .... roo ljustenim bademom j na umerenoj vatri p,e~ cemo ,25-:~O mmuta, do tamnozlatne bo]e, Posluzujemo dok [e vruce.

Zemicke punlene prokullcama (bulockl)

4

zemicks

·200g

prokuuca

100 9

rlbanoa, dimljenog sire.

buter

so

2,dl besamela sa bellm lukom {vidi str, 59)

Sveze, prepolovljene zemicke izdubimo, poprskamo s nekoliko kapi votke i ostavimo, Prokulice kuvamo u blago slanoj vodi dok ne omeksaju, occdtmo, pazljivo izmesamo s besamelom i napu-

u .. ,.. k 81" v '. trosi In >:. • ••

TIlmO z em'li c, _ e.,. __ - OZlmo u va: .rosta -, U ~.1.nl] una-

mazan u maslacern, na svaku zemieku stavimo buter velicine lesnika, dobro pospemo ribanim sirom ~ 'i u zagrej ano j p ecnici, na umerenoj vatri przimo do tamnozlatne boje.

'Va ·tij ani;a:

- umesto prokulica mozemo da koristimo gljive

.,; I' .... - 1·.... k '""

przene na outeru s persunom, zeieni grasa _~ sar-

garepu Ili b il-o kakvu naseceriu z elen, :i to obogacujemo kockicama kuvane sunke.

Mlus·aka od tlkvlca lll plavoq patliidzan,a na boronlskl naeln

8

rnlacih tikvlca

brasno

so

1 I besamela (vidi str. ,59)

·4 zurnanca

so·

biber

muskatn i orasctc

500g

bollonjskog rag:ua (v, str. 60)

300g

rl ban i sir t!i pa pa rm ezana

Tikvice op eremo (ne lj ustirno ), tanko n arezemo, blago posolirno i ostavirno pola sata, Uvaljamo U brasrio, naglo p roprzimo u dosta vrelo g: ulj a ~ p 0- vadimo na upijajucu h.artij u, pa ostavimo.

Kada se besamsl ohladi, umesamo 4 zumanca, dodamo SO~ biber, rnleveni muskatni orascic i S aku ribanog sira, (Ragu mozemo pripremiti i dan rani] e I j er 00 uzirna do sta v rem en a! )

U du boku va trostaln u ciniju .5 ta vimo red p ecen ih tikvica, premazerno raguom,~' pa besamelom, pospem D ri ban im si rom ~ stavirn 0 :n e ko liko kris kit emen tal era) pa red an] e po onemo iz poe etk a, do k n€ ponestane matertjala. Poslednji red neka je besamel i sir, Pecemo u zagrejanoj pecnici na umerenoj va tri ~ d 0 tamnozla tne b o j e. Pril aZeITIO ribani sir. Predjelo je neobieno, veorna sito i posle njega treba da sluzimo neko laganijs glavno jelo, Prcdnost mu je sto se moz€' pripremiti dan ranije, a do peeenja ga drzimo u hladnjaku.

V'a'rijanta.:

tik ' " "'I\-' I· ··l"d'"

- . 1 ' vice mozerno za.menl (.1 p avi m pat l' z anom,

ili tan ki m 81 anim palaein kama,

8

gllavic.a.luka sredn]s vellclne

400g

30g

ko n cs ntrata parada j za

50g

1,

tovo rov ,I ist

8"·0· blber

' ,.! lJIi k).'_cl

50 9

ri banog slra

sok ad ~im,una,

persun

crnoq vma

LuI;:: oeistirno, kuvamo na laganoj vatri 10 minuta u. blago slanoj vodisa Iirmrnom, ohladimo u hladno] vodi, te ostrim riozem izvadimo sredinu, tako da ostanu 2-3 listica .. Sredinu sitno iseckarno. Poredamo glavice rubom na dole u tepsiju namazanu bu terom i naglo prope cemo ne koliko min uta. u. z agrej anoj . pecnici, za tim 0 h.I a dimo.

U meduvremenu pripremimo nadev: staklasto proprzimo kockiee dimljene slanine, dodamo sitno seckanu sredinu luka, persun, koncentrat paradajza razblazen crnim vinom, usitnjene gljive, beli luk, lovorov list, posolirno .-. pobiberirno PQ ukusu, i pi [animo na Iagano] va trio U slanoj vodi obarimo pirinac dopola, dodamo masi, prosusirno i na punimo glav.itce luka. Poslazemo u. vatrostalnu ciniju narnazanu uljem, pospemo ribanim sirorn ina 'UID,e 'encj vatri peeemo (oko 25 mmuta) do tamnozlatne boje ..

Ornlet od spanaca punlen kukuruzorn

1

sredn]a glavica luka

8

2

6es n ja be log I' u ka

4

kasike ribanog sir-a

malo bute ra

4

k.a§~ ks ]0 g u rta

200g

kon ce ntrata spanaca (iz konzerve iii: lz zarnrzlvaca, m 0 ramo d obro ocedi ti])

500g

kukuruza (Iz konzerve)

so, biber

u Ije za p rzen je

N a malo ulj a proprzimo ribani luk, a jaja penasto umutimo, dodamo koncentrat od spanaea, beli luk, sir i j ogurt, soltmo i biberimo po ukusu. 'OViJ1 zelenu ITIaSU za ornlet sipamo na Iuk, t naglirn po~ kretima izmesamo .. Pecemo samo s jedne strane, druga strana treba da ostane pihtijasta. U meduvremenu, na buteru velieine oraha ugrejemo oceaen! kukuruz, solimo po ukusu i posipamo ribanim muskatnim oraseicem. Om et stavljarno n.8J veci, plitki tanjir, p9.spemo Hi punimo kukuruz om, .i posluzuj emo d ok j e vru c'e·,

Varij.anta:

- umesto pirea od spanaca, lTIOZemO koristiti pire ad kiseljaka .. , na kocke isecene pirjanjene sargarepe, gljive, praziluk Hi sunku,

Plavi pat· ildz,an na napuljski naeln

12

malih mladin plav~h patlldfana

60g

butera

100 9

urnak ad peradalza (vidl str. 60)

2'0'" g:,"

_," ':

susenlh g~jiva. (po moqucstvu sumskH~}

Oljustirno plavi patlidzan (ill pop arimo vrelom vodom, vidi patlidzan sa paradajzom, str, 14), isecerno na 6 k ,,' ski i kuvamo nekoliko minuta u kipucoj slan oj vodi, za tim stavimo u hladnu vodu, ocedirno, pobiberimo po ukusu i na malo butera na jakoj vatri naglo isprzimo S obe strane, V·a=· trostalnu c:iniju .pospemo rfbanim sirom, prelijeroo s malo umaka od paradajza u koji prethodno umutimo sitno seckane glJ ive, odozgo stavljamo plavi patlidzan i to ponavljamo sve dok nnamo ma t!eri,j ala, 0 dozgo i zmrvi m 0- masla C'r do bro p o~ sperno .ribanim sirorn i ispecemo 1.1 pecnici da po=

rumern.

o ko 1 kg' kart i oil a

4 dl

so

biber

serif

mrvice

2

.

zumanca

1

veza vi asca

Karfiol oeistimo od zelenih del ova i. 11 kipucoj slanoj vodi ceo kuvamo dok ne omeksa, Odmah

,

ispererno hladnom vodom, Sarneljemo kuvani

vr a tip arizer ~ dodam 0 si tno seckani persun, vlasac, senf, so i biber po ukusu Urnutimo sa rnalo kisele pavlake 1..1 masu koja se lake rnoze oblikovati. Vatrostalnu cini.ju. narnazemo buterom, pospemo mrvicarna, ~ karfiol pazljtvo rastavimo

~ (ok ......... d ll) St .

na TIJze ~o· renemo i pocmjemo 0" ozc 0 r, (', .avrmo

red. ruza od karfiola, ,8. od nadeva pravirno Ioptice velicine oraha, 1. stavljamo ih izmedu ruza, preli-

!i..! - f ..

... ' - ...

Piramida' Old k,a{fiola.

J emo 13 malo otopl j en 0 g bu tera. Za ti.m s Ie di tied ruza, U supljine stavljamo loptice, prelijemo otop]j enirn masl acem, ] ta ko dalj e" sve d ok ima = mo rna teri] ala. N a kr &J u dobij emo pirarnid U rS:pi-= kovanu 1 op tieama ~ otprtlike d va pu ta vecu od g]avic,e karf]~ola, U ostatak kisele pavlake umutimo ,zumancaj, s malo soli i rnlevenim muskatnim or as cit-em] pa time prelij erno karfi ol, Od o.zgo pospemo ribanirn sirom 1. mrvicama i peeerno u zagrejH.noj pecnici na umerenoj vatrt, dok ne porument,

Predjelp je ukusno, maze se unapred pri prerniti, pece S~' oko pola sata. Aka nudimo kao sa .. mostal-

...

no jelo, prilazemo pirmae s persunom,

Pii'ta sa lukom

- -- - - - -

5.0 9

butera

jaje

1

kuti,ja. sard i na

8,0

biber

10zrna

kaprija,

buter

testa od butera (v, s.t r" 61)

G Ia vice I uka (po mo gu cstvu man] e) Dei,sUm 0 ~ opererrio, obrisemo ina, buteru veltcine oraha, s malo soli - aka trebaI malo vcde, skuvamo sa-

. k . V f Vt d

svim mej an 0,. pa propas iram 0" """ ora Jm'Q: na s e" " _,

njak, dosolimo, pobiberimo j ukuvamo preostali

k -oJ ,; ~ - - ~...JI •

$,0 ,mesa..J U:Cl stamo aa lie z a.gO-TI.

U meduvremenu napravimo mekano testo od bu-

- d b - (savii 'v ta i "

tera " ronro urnesimo (savijemo vise PUi a 1 sasvim

Pita sa tukom

tanko .razvueemo. N Qz,en} i seeerno 2 jednako kra ~ ka trougla duzine oko ,25 em ... Jedan premazemo plreom od Iuka, utisnemo sitne kornadtce ocedenih. ringliea, vece komade sardine, pospemo kap rijern i seckan lim maslinam a " Rub ave- tro ugla tanko premaz e-rn 0 bela ncern ~ da ~Ie d obro 81 ep i sa drugim trouglom, kojim ga prekrijemo, rll.bove pritisnemo eta nadev ne iscuri, p.a stavimo na plocu. za pecenj e n arnazan II bu terom prem azem 0 zum81n.~em ,li '. u z agrej an 0 j pe cni eli;' ~ n.~' 'tUl~e;en~j

vatri ispecemo da porurneni. Sluzirno odmah, . Vazno!

Ko d pri premanj a pi re a. pa zimo na do datn 1Ll ko Iiiiin u soh, j er su ostali s asto j ci nad reV a dosta sl a ni t

~OOg

so

11 dl u[ja

veda

20g

k.vasca

1 dl

mlska

t kocka

Za nadev:

35'0g

mes at od buta

SOg

5

1

"7.nnJ' ...... c;.e ~ b I'~ u· . k

..!..l~ 0;:;;''';':'': nil I.e !:I ~U .

.senf

so

blber

k aje n slkj bi be r

(_i11'1 II.Iuta aleva paprika)

i ono I i ko z u marl aca kol i: ko lepl nj a pecemo.

Od sas to] aka urn esimo slan 0 ki selo tes to (vidi str. ~'l) . N a pravimo male cip 0 v ke it i zvucern 0 kao mekiks j a'U ne razv laeimo)

Pripremimo nadev: m.@SO dva-tri puta sarneljemo j izmes amo s b u terom, b elancima, persunom i s . dl~fu~~nl, z a cinima po zelj i ~ tako da' ,d 0 b i j e specifican ukus (u stvari, pripremimo tatarski biftek. )

U" meduvremenu, lepinje tanko premazemo uljem, na ploci posutoj brasnom peeemo UL zagrej an ojl pecniei, na umerenoj vatri, skoro do kraja", Tada namazemo nadevom debljme prsta, U sredini napravimo malo udubljenie, razbijerno jedno jaje, meso prernazemo ulj em, vra timo U P ecrucu i pe ~ cemo samo dck Jaje ll€ postane pihtijasto, UDUt-, rasnjost nadeva treba da j'e presna, Umesto jajirna ,. 'mozemo ukrasiti ]1 ITt unom i crvenim kavijarorn ..

Tata:rska tepinja:

Pitsv s prepeticsmt:

Pllav s prepellcarna

8

prepellca

150g

d lm I js ne stan i 11 e

1:2

prepellcjih jaja

400g

pirinca

. 250g

1 veza

persuna

r~ banoq si ra

so, bmber

buter ve I"i C 1 n e orah a

Ociscene, posoljene j pobiberene prepelice umotamo u tanke snite slanine i pecerno u pecniet dok ne porurnene, U meduvremenu, u puno slane ,.:O~ de obarimo pinnae, na maslacu s persunom pirjamo zeleni grasa.k\ pa ga zajedno sa ribanim strom dodamo ocedenom pirtncu. Prepelice ubodemo u rizoto, ukrastmo tvrdo kuvanim, prepo-

I' lovljenim preps :icjim jt)ima j, ·[l"ancu.slrim. persunom .. Posluzujemo dolt: j·e vruce .. Sluzimo sa zelenom salatorn.

Pohovane tikvice

8

.

m,:ladih ti'kvica

100g

barene sunke

2 dli

so, brasno

m rvice ~ b ute r

urn ak ad paradajza

Prepolovimo duzinom oprane i obrisane tikvice (ne ljustimo), Izvadimo meld sredisnji deo sa se~ menkama, posolirno ttkvice i okrensmo nadole i pustimo de odstoie pola sata. Opererno, obrisemo, u udubljenje stavirno kasiku besarnela, rolovanu sriitu sunke, prrtisnemo, stavirno ]OS [ednu kasiku

bes 1 .. d '1" tikvi p ....

'esame a~ a zatim · rugu po OVlnu . l.i;\Vlce.. .. az-

ljivo pritisnemo, uvaljamo U brasno, umuceno posolj eno j.aj e i mrvice .i. prz imo u puna vrelog 1~1.1ja dok ne postane hrska vo, Sluzimo do.k j e VTUee, S umakorn od paradajza Hi s nekirn pikantnim umakom,

P hovant sl

I 0 sovam sir

krisik.i .em·entallera ii~1! trapista

4

snlte praske sunke

4

2

jaj.a

rnrvlce

so

fa rtar- u rnak (vid i str. 58}

N II kri ~k . t ,. .X'.., k

a S'~;l~U~U,' risi .u sira s avrmo po snitu suns e~ pa

odozgo uzduz nasecene kisele krastavce, zatirn pokloptmo kriskorn sira, Malo pritisnemo da dobro nalegne gomja kriska, Umutimo jaja, stavi-

, .

rno malo soli, pa zamocimo sir 111 raZITIlJ],C€na jaja,

zatirn uvaljamo u mrvice, pa u jaja, pa opet u mrvice. Ostavimo da odstoji 15~20 minuta, te isprzimo S obe strane u. puno vrelog ulja, Paznja: okrecemo ga Iopaticorn, jer ako ostetimo panirani 810..], sir ce da iscuri!

Sluzimo odmah, sa tartar-umakom ..

Ako sluzimo kao sarnostalno jelo, :PI ilazemo nle~ sanu salatu i pirinae sa persunorn,

400g

m sopstvena prlprema (v, str, 61)

600g

11

2-d1

slatks pavlake

rnaslac

sO'

biber

ribanl sir

Testo tanko r azvu eemo i ob 1 ozimo kal u. p z a tort u namazan maslacem i posut brasnom, Oeis,cenu sparglu iseeemo na komade velicine palca, pa skuvarno u slanoj vodi s nekoliko kapi soka ad Iimuna, malo sec'~,ra .. zatim ocedimo. Glavice sparg e skuvamo posebno, Ocedimo i rakove, pa doda mo sp a: rglama Sla tku pa v Iaku i j aj a pen OJ sto umutimo, pazljivo im dodamo rakove i sparglu, posolimo, pobiberimo po ukusu i sipamo U kalup Uk r ''::' ;:;"1· m 0 0'11 '!.::I 'tJ ica rn a . spa rgle po s pern' 0 p no ri

,'_", r_ ... ., ",_. ,bJ.IU·¥.!:.· c ..... ~.~ ... rb'~,' t·', ~1- 'J :"",:. ,_ "IJ.,- ., U ~.i· .!l J_

banog sira i pecemo u zagrejanoj peenici na urnerenoj vatri oko .30 mlnuta. Serviramo toplo. Lagano j e i ukusn 0 .p redj elo.

Kroke't:i

od spanaca

500'9

spanaca iz zamrzlvaca

350g

(Hi slmo seckano kuvano ilii peceno meso)

1

buter

ulje

so g' nbancq slra

rnuskaml or,c;t,scii 6

rna]o nez s bellrn lukorn (v, st r.. 58)

lll urnak od paradajza (v, str. 60)

Iz pirea od spanaca dobro iseedimo vodu, Dod.a~, In 0 izrnrvlj ene ko b a sice (lift ii s eckano meso) 1 be-

~ -] ih ;. Io ml k

' ........ ". "I·... ."_ . fl', " • . ""'.',' "$ "" I _r I I' .,' . ," '"ii

S amei 1 h 1 rani 51 r 1 rna 0 m .ev en 0 g mu S' .OJ tnog or as=

IC' 63,. so, biber po. ukusu,

Umesimo s j ajima ali ne suvise meku masu (ako je meka, dcdamo malo sira ili mesa), pa od te mase napravirno valjke i u dosta vrelog ulja isprzimo s obe strans da porumene, Sluztmo toplo, ali su cdlieni .i kad su hladni. U posebnoj posudi sluzimo majonez s belim Inkom ill umak od para-

d""]-'Z3.

!C,:l ....1._

p1aprika na kreolski nacln

4

200g

rnlevenoq svinjskogl mesa

200g

mlevsnoq glovedeg ,mesa

. 1

u~je

maicina dusica

bosiijak

em

so, biber

1 dl

suhoq belog vlna

tartar-umak (v .. sir. 58)

orasno

mrvlos

kora ad lirnuna

Paprika .na kreolski niacin

Izaberemo Iepe, ve ike paprike, odstranimo pe~ telj ke i ocistimo seme, pa 0 barimo u slanoj vodi i n akon 15, min u ta 0 cedi mo.

U meduvremenu pripremimo nadev: no. malo ulja naglo isprzimo meso, zacinimo majeinom dusi~ com, bosiljkom, osolimo i pobi berimo po ukusu, dolijemo vine, poklopimo i pirjarno dok ne omek,sa. ~ ako uvri sok, dolijemo go-veaom suporn ili u V tVSO] vodi otopljenirn dodatkom jelima. OhladiInc, dodamo rna] 0 cilija i umesamo sa jajem. Pa~ priku napunimo i uvaljamo U brasno, urn ucena osoljena jaja i m: vice s rrbanom ko rom Iimuna:

Przimo u puna vrelog ulja, take da bude hrskavo, Sluzimo sa tartar-umakom,

J,aja "aurora" s gljivama~

Po osobi

isto iouko jaja

outer

brasno

s la Uca pavlaka

nbanl sir

ulie

..

so

u m ak od paradajza (vidi str. 60)

. '"

veze persuna

.ie 'a - H S g' ~/"~' ~ ~ ~ ~

~ T'. !.iaU'for.a s iunvem«

Uzmemo lepe velike gljive (po mogucstvu vrganj e), 1-2 koma da p o os ob i. - 0 peremo ~ -0 dstr animo drske, a glave izdubimo. Poprskamo sokom od H= rnuna i pirjanimo na malo butera poklopljeno oko 5 mirruta, U' preostali sok umesamo malo hrasna, nekoliko kasika slatke pay ake tako da dobijemo dosta gust krem, kojim .ispunimo gljive i drzimo na top], om ; i zna d pare. U me du vremenu pi. rj' ani =' mo na malo butera isecene delove i drske g]jiva

~ ., ...... ,', . d· k ,', .. ' ,.," k'v -, tak o· ,,.::11,. ~- ,(1 '1:>"

sa per.sunoffi, ' 0 . ne om,e s.a]U~ , .. " U.a UVI l ,.,0 ),.

Dck se hladi, odvojimo belanca, a, 21 manca uz pomoe kasike spustimo u blago slanu, kipucu vodu sa Iimunovim sokorn, tako da ostanu cela (svako jaje mozemo prrpremiti u posebnu casu) i kuvamo 2 minuta, Izvadimo cediljkom, ocedimo i stavljamo u gljive. N apravimo cvrsti sneg od be= lanaca, umesamo rtbani sir (na eetiri belanca 100 g sira) i veorna pazljivo masu od gljiva sa persunom .. Napravimo male kuglice, (uvaljamo u brasno i isprzimo res u puno vrelog ulja. Kuglice s ta vim 0 na sredin u c inij ~~\ okolo poslazemo glj i ve sa [ajima, U posebno] ,ciniji sluzimo vreli umak od paradajza,

300'9

ribs u ulju

2

1

zernicka

mleko

so, biber

...

veza persuna

1

mala gl avlca luka

maio 11 ez s be ll m .1 ukom (v, str. 58)

brasno

Jaje

ulje

Ribu ocedimo, odstranimo kosti i Izgnjecimo viIjuskorn, U mlako 1]]" osoljenom jnleku natopimo

"·;C"'J;>-C.I •.• d ,,', 1m' y ••...... ";]1 . r . 1 I sitnr

zem .. J .b.1U ~ isce: imo, 1U es arno L. ] 8J,J.a, \ ezu SI no

seckanog persuna, i rrbu, posolirno i pobibs h110. Naprav lmo manje pogaeice, uvaljamo u brasno, j aj! e i mrvi ce j isprzirno u do ste vrelo g ulj a _ Pova = . dimo na upijajueu hartij U)' sluzimo odrnah, pore-

dame na listove zelene salate, U posebnoj posudi sl u znno maj on ez zacin] en izgn j ec enirn be-Urn 1 u,ko.n:, even tu aJl1LQ pm n ac s p ersunom n a engleski naein

Qj.~ _ .';'

Koh ad kartlola

500g

karflola

5

3 dl

klsel a p avl aka

30 Qi

brasna

50g

butera

,30'g

mrvica

so, biber

50 9 dlmllene slanlne

Karfiol ocistimo od r stova i skuvamo u komadu, u blago slanoj vodi, pa dobra ocedimo, a kada se sasvim ohladi rastavimo ga na ruze. Umutimo 5 zumanaca, 30 g brasna, SO~ biber i kiselu pavlaku, te pazljivo dodamo c'Vrst sneg od belanacai ruze karfiola (nekoliko ostavimo za ukrasavanie). Ovu smesu ulijerno u kalup za kuglof Hi puding, namazan maslacem i posut mrvicama, stavi mo 1U tepsiju sa vrucom vodorn i ill pecnici, na laganoj vatri pustimo da ,~bujla'\ cko 1 sal. Izvadimo iz pecnice, sacekarno nekoliko minuta, da se Iakse odvoji od stranica kalupa, izvrnemo na einiju,

pospemo ruzama karfiola, przenim kockicama slanine i rn ascu ~ ukr asimo przenim mrvi cama, prelijemo vrelim buterom i sluztmo odmah. Lagano, hranljiv 0 predjelo,

30D[g

zelenoa gras,ka (ociiscenog}

100'9

barene sun ke

1

gllavica rlbanoq luka

mrv~ce

1/21

besameta (v, str. 59)

4

jaja

50g

ribanog sira

Na buteru velicine oraha pirjanimo luk dok ne omeksa, dodamo sunku isecenu na kocke, pro= przimo, pa dodamo zeleni grasak osuren slanom vodom 1. odrnah ispran hladnorn vodom, a zatim okap,an (t.~ko ce sacuvati svezu zelen'~ bojul ) Umesarno besamsl, nekoliko minuta ukuvavarno

d 1"

'_ a se zgusne, S smemo s vatre, umutimo 2 zuman-

ca, ribani sir i zaeinimo muskatnim orascieem,

d d . bib

' 0 amo so Iii er.

Ka d se ohladi pazljivo umesam 0 sneg cd belanaca, sve to stavimo u vatrostalnu einiju narnazanu maslacem i posutu mrvicama Ili kalup za kuglof (protresemo nekoliko puta einijom Hi kalupom 0 sto l da se m asa .do bro slegnel ) i pecemo u zagrejanoj pecmci na umerenoj vatri oko 25-30 minuta, da p orumeni. S acekamo 1-2 min u ta, izvrnemo na posluzavnik i odmah serviramo.

Pecnicu ne otvaramo ,20 mmuta, u protivnom ce koh splasn uti!

Varijant[e:

. _, zeleni grasak mozemo zameniti bilo kojiro drugiro povrcem (~argalrepom, ~ bor an' j om, karfiolom sparglom, gljtvama, prazilukom, vazno j,e sarno

d . ...- k

a rseeemo na tanks trake iii sitne kockel)

Koh od piJe6e dzig,erice'

Koh od pllece ,dziger1i'c,e

pi~ec.e dzrgerice (i~~ ad neke druge peradi)

40g

butera

3, dl

besarnela

jaja

SO~I blber

"

persun

zaliflija

Dzigericu isecsmo na sitne kocke, uvaljamo u malo vrelog butera, dodarno persun i malo zalfije. Izgnjeeimo jos dok je topla. Kada se ohladi, penasto umutimo sa ostatkam butcra, besarnelom, po~ solimo i pobiberimo ,po ukusu, dodamo zumanc ':!, a. kada ~~N~~' sasvim ohladi,' pazljivo dodamo cv' , ., sneg od belanaca, U spemo u duguljasti: rebrasti kalup namazan buterom i posut mrvicarna (mal~ Iupkamo da se masa dobro sabije), Peeemo u za- ' grejanoj pecniei na umerenoj vatri oko 20~,2.5 mi-

, .

nuta. Vrata peenice ne smemo otvarati, jer ce jelo splasnuti, Kada se ispeee saceh arno 1~,2 minuta da S~ koh odvoji. od ,zidova kalupa. Izvrnemo na ,c~nilu i sluzimo cdmah.

~

Akopripremirno kao samostalno jelo] prilazerno

mesanu zelenu salatu. Lagano j,e i dijetalno jelo. Varijanta:

- mozemo priprerniti i ad ostataka kuvanog ill pecenog mesa, sunke, a1i.--[ada-----13ce zacn imo!

~ " / ,)1 _'-...._

. A, /" \ ;::,are'l),i pudlnq \

- f, I

od povrca \

, .. ~---1- - -~ ----

3

120,9

,300.g-

Sareni 'puding ad povrce

so

bibet

beli ItJk:

brasno

TJ posebnim posudama na maslacu veltcrne Iesnika, u slanoj vo di barimo krom p ir ~ sarg¢lre'pu i spanac (kojem dodamo i malo izgnj eceno g b elcg luka), dole ne omeksaju, Posebno ih 'izgnjeeimo, penasto umutimo sa malo butera, 3,0 g ribanog sir a i po jednim j: ajetom, krompiru dodamo malo muskatnog orascica it mleko. Aka su sargarepa i spanac suvIs,€-, Jicorbastf\ pospemo ih brasnom i promesamo, U kalup za tortu iU kugloi namazan masl acem :i po sut m [vi cama uspemo re d krornpir-pirea, pospernc ga ko ekic ama ;snn.l(e, ri banim sir om, pa stavimo pire od sargarepe, opet pospemo sunkom t ribanim sirom, zatim sledi pi'r€ od

.. ]ro-- ib ' , . .

r7'1. ," . ," ,'. I . '. "". . .... ..... . I. - ~.;r.. - I ."- I 'I ' .' '. "1 ':r" '.'

bpa.naCEILi ,)1 'pospemo rmamm strom 1. mrv rcama

i namrvimo malo maslaca (redo sled. odredujemo po vclji). Pec:emb u zagrejanoj pecniei, ria umereno] vat!'! - dok ne dobije boju - oko 2.0 minuta, sacekamo 1/2 . minuta, izvrnemo na .cini.ju i odmah sluzimo, U manjirn 'einijarn;3 rib ani sir, Lagano '[e i vrlo dopadljlvo predjelo, ali je odlicno :i, kao prilog uz natur-sniclel

Musaka old omleta

S g. I-I!!!t!,- -:a'" m' - .

.. JIIV" . a

". _ ,'_ II',' . I,' . ::,

6

jaja

400'9

gdji!va

1QOg

40g

brasna

1/21

rnleka

butsra

ul]e

g oveda s u pa

3

paradajza

rnrvtce

Gljive operemo u vise veda, narendamo na tanke reznjeve, Luk is ecemo na kocke, proprzimo na buteru velicine oraha dodarno glji ve, poso imo, pobibertmo, dolijemo malo supe i prrjamo po ... klopljerio na laganoj vatri dok ne orneksa.

"(J meduvremenu napravirno besamel od 4.'0 g brasna, 40 g butera i 1/2 1 mleka, pa dodamo gljivarna. TJmutirno jaja i ispecemo 8 omleta iste velieine, Buterom namazerno vatrostalnu einiju, pospomo mrvicarna, na dnc stavimo jedan omlet, pam a su, opet jl edan omlet i rna SUI a treeim omletom pr ekrijemo. Ukrasimo kriskama paradajza

.... i kockicama sira .. Peeemo u zagrejanoj peenici nat umerenoi vatri dok se sir ne istopi. Sluzirno vruce,

Ako serv lramo kao sarnostalno jelo 1 prilazerno svezu salatu:

Omlet s Ilukom i kestenjem

40 korn ..

rnalih glavka luka

20 kern,

kestenla

buter

i':".F b.... '1

Za besame

50g

brasna

rnaslaca

1/21

mleka

so

Za omlct

8

.1iOOg

(banogl parmezana

Luk oeistimo, na malo ulja i sa malo vode skuvamo, pazeci de glavice ostanu cele. Kestenje skuvamo u ljusci, da bud€ sasv im mekano, olj u.s timo, izgnjeeimo dck j.e jo.s toplo, a 4 komada ostavimo za uk .asavanje Pripremimo besamel: istopimo butter ~ u njernu svetlo proprzimo brasno, malo-poma - 0, mesajuci stalno dolivarno vruce mleko, te energicnc mesajuci kuvamo - oko 1 O~15 .mir uta, dok se ne zgusne, Blago umesarno luki kestenje, posolimo i pobtberimo po ukusu. Urnutimo jaja s.malo soli i ribanirn sirorn, na malo maslaca i specern 0 4 omleta, na .1 edn u str an u b oga to stav i ~ mo nadev ~ donjom stranorn prek topimo, pospemo sec kanim persunom i uz pomoc cack.aliee prievrstim 0' kesten.

Serviramo vruce, ali je odlicno i kad je hladno.

8

[aja

100·' . 9

gl.jiva

1

veza v~ asca

persun

but-Sf

Za besamel

30g

brasna

30g

butera

3dl

3

so biber

rnuskam i orascic

mrvice

ribani sir

'I'vrdo skuvamo ja_j a1 ohladimo u hladnoj vodi, oljustimo i uzduz prepolovimo .. Povadimo zumanca j do bro i zm.e.s a UlO' sa persun om) n a bu teru p ir[anjenim gljivama i sa. vlascern posolirno, pobiberimo po ukusu i napunimo belanca ..

Sku va mo gu.s:ti besamel od v relog masl a ca ~ b ra ~ sna ]_ mleka, dod.amo 3 zum.anca~ so, biber, malo muskatnog orascica, a kada se ohladi :i sneg ad belana ca. ,.

o krugl u va tro.s t aln u cin i j u namaz emo maslacern, pospem.O mrvicama, uspemo 2/3 besamela, punjena jaja poredamo 11 obltku zvezde, prelijemo ostatkom besamela, pospem.o sa puno ribanog sifa i u zagrejanoj pecnici ispecemo, da porumeni,

'(" _, - 0

v ruce s.ervlram· e-

Ako sluzimo kao samostalno jelo, pri liaz emo piri ~ ,nac sa persunom Hi krornpir-pire sa slatkorn pavIakom,

~1 a'rij an ta:

-:- umesto glj!i\:ra U nadev mozerrio staviti i sardinu u ulju, pire od sunke Hi neko povree intenzivnog ukusa,

Palaeinke punjene siirom i sunkom

10.og

50g

baren og dim I]e no g vrata

150 9

kravl J~g s~ ra

mleka

malo butera

s la FlO testo za p a.llaci n1 ke (vidi str. 61)

Pri premi IT10 sl ane pal a ein k e.

Za nadev sitno iseeemo sunku, vrat, dodamo kravlji sir i kasiku po kasiku onoliko m~leka ko iko je potrebno da do bijemo rnek krern za mazanje, solimo '. biberimo po ukusu i umesarno nekoliko listova sitno iseckane mire Ctiji e. Palacinke namazemo kremorn, smotarno ih poput zavezlia[a, slazimo u vatrostalnu ciniju riamaxanu rnaslacern, odozgo namrvirno malo maslaca, pospemo ribanim sirom i drzimo nekoliko minuta III vreloj pecnici. Posluzujemo dok su vruce.

Palaclnke punjiene jiezikoml

100 9

dimljenog~barenogjgovedeg

jezika .

50 g

roktorta

,50 'g

1

uilJe

s~ ano teste za pa I ac i n ke (vidi str. 61} .

tartar-umak sa kre rnorr

_ . 1;;\_..,. m

(~vidi str. 58)

Na uobicajeni naci.n pripremimo slano teste za palaeinke, koje nadevamo na sledeci nacin: na sv~ku palacinku stavimo po tanku sllitu [ezika, pokrijemo tankim reznjern ementalera, premazerna ro ktortom umucenim s malo senfa ~ kr a jeve

premazerno belan cern, savijerno po put za vezlj aja, uvaljamo u brasno i naglo isprzimo u puno vrelog ulja: Izvadimo na upijajucu hartiju i odrnah pos li U.7,cUj erno. U pos e b noj ci.nij j, sluzimo ta rtar-umak:

Hortobadska mesna palacin.·, a

400g1

te ~eteg i II,j f1 elm as Flog 9 ovedeg mesa

velika ,giav:ica luka

1

zells'na paprika

1

paradajz

5Gg

d~m'llj-ene slanlne

al1eva pap ri ka

so

.

3dl

kisele i [I ii s I a tke pavlake

slano testa za paiacinke (vidi str. 61).,

Od 51 anog tes ta rsp eeemo tanke P al a tim k e, Pripremune nadev, odnosno perkel t; dimljenu slaninu is eeemo na tanke kocke " staklasto proprzimo. U' poklopljenoj posudi u masti pirj animo na kockice iseceni J uk doli ne omeksa, pospemo alevom p a prlkom i sta vi m 0. meso is ecen 0 n a kocke sred ~ nje velicine, Na jakcj vatri isprzimo meso, smanjirno vatru, dodamo zelenu paprrku, paradajz, so po ukusu i pirjanimo poklopljenc dok ne ome~

,Hortobadsk.a mesne, pa/aci.'nka

R.ola·t ad spana6a

ksa. Aka soli u. vri dopunj uj erno sa malo - 1. u vek sa po malo vode. Kad se meso skuva, izvadirno ga

. k 't .. ... k I ki 111

12- so.' 8J 151 no isecemo, a sos u cuvamo sa krserorn

pavlakorn. Mesu dodamo tohko umaka, koliko je potrebno da dobijerno kremastu masu za maza nje, kojom punimo palacinke, smotamo kao sarmu" stavimo u vatrostalnu cmiju. Prelijemo preostalim sokom sa. pavlakotn obogacenog per-

lo It ko i ,,1" ':'".' ., tk ." . ti '.' . I" b .. ·· h- :< . "

. e ,a~ a o Je suvise re . o, umu imo rna 0.1 asna,

ugrej emo u z agrej an oj pecnici j ali ne p eeemo. Ukrasavamo persunorn i sluzimo dok [e vruce. Racunajmo po dve palactnke po oscbi,

krornpira

.3-50g

brasna

150 gl

ri ba nog pa rm ezana

spanaca

maslac

3

jajeta

SOl. blber

11

lbolOrrljski raqu (v. str. 60).

Krompir skuvamou Ijusci, ocistimo, izgnjeeirno, umesimo sa malo soli, brasriom j jednirn [ajetom. Razvucemo na platneno] salveti posutoj brasnorn debli lne oko 1 em. U meduvremenu skuvamo spanac u blago slanoj vodi, ocedirno, iseckamo; poscli no, pobibertmo po ukusu, sa jednim iz-

gnj,e'cenim cesnjem belog luka . na malo butera susimo. Tada dodamo 100 g, ribanog sira, 2 [aja, dobro umesirno i razvueerno po testu, koje sada smotan 0 kao rolat. Stavimo na pla tnenu salvetu, cija oba kraja svezemo i kuvamo u puno kipuce slan e vode oko 2- 0 min uta." Potom :n . arezem 0' na komade dcbljine prsta, Iepo poredarno na ~jniju'j prelijerno mesnirn raguorn i posperno preostahm ribanim sirom ..

Sluzimo vruce, Vrlo je ukusno i sito jelo .. 'V' fl.'. ·z:.FO· t

!,k-" _.. .•

Mozemo i unapred pripremiti, ali tad a nareske poslazemo dopola jedne na druge, u vatrostalnu ciniju namazanu maslacem, racimajuci skoro dvostruku kolicinu umaka. Zagrejemo 11 zagrejanoj pecnici cko 1 O~ 15 minuta, dok sir ne po-rumeni,

lTari jan ta:

~ spanac mozemo zarneni ti bilo kojim drugim n:a.devorn (gJjj.ve~ sunka, obican meki sir, kiseljak, itd.). sarno paaimo da kontrasti boj a ostanu,

,Pa·11aCii:nke punjene kukuruzorn

200g

ne masn og svl n js ko g' buta

100 9

ku;pusa

1

zelena paprika

1

pa r adalz-pa prl ka

1'00 9

'g lavlca lu ka

sao 9

d 9,1 ikates n og k u ku ruza (lz konzerve)

SOi bilber

1

kas ·I·e ..... lea \~·C'I·g"""tal.1 .~' m ..... · -" ... -' ..• ' _iii, ."oi'6: i6 ~ hi n - i E:Lgg~

dod atka jsfima .

psenicno brasno il,j brasno od pmnea

slano testo La palacinke (vidl str, e 1 }

Z.a preliv

1 d~

1

Pripremimo slano teste rspeeemo dosta tanke

. ~

pa ~~l~inkei' i. ostavimo, N a malo ulja proprzimo ri-

bani luk e- stavimo na tanke trake iseeeno svinjsko meso, solirno 1. biberimo pO' ukusu, dolijemo malo vode i pirjanimo dok SkOTC) ne omeksa. U

meduvremenu narendisemo kupua (ne solimo unaprcdl) ~ paprtku iseeemo na tanke trake, n.a:rerzerno gljive . sve dodamo mesu, Pospemo dumbirom, dosolimo, i karl zelen uvri, sok dopunjujemo ostatkom gove.ct.e supe iIi vegetorn rastvorenom u vreloj vcdi. Pirjanimo poklopljeno dok ne omeksa i dodamo ocedeni kukuruz. Sve to posperno sa malo pirincanog brasna Hi sa ravnom varjaC'Ollll brasna, da upije sok, zatim ohladimo (preporueljivo je nadev priprerniti dan ranije, da preko noci odstoji u hladnjaku).

Palacinke napunimo smesom mesa i zeleni i smestimo u tepsij u ili va trostaln u cini] u n am azan 11 uljem, Pavl aku penasto umutimo sa jajern, solimo po ukusu, dodamo malo mlevenog rnuskatnog orascica i ravnomerno prel.ijemo palacmke. Peeerno u toploj pocnici oko 10 minuta, do tamnozlatrie boje. Posluzujemo vruce, kao predjelo - eventualno samostalno jelo za veceru,

V:arijanta,"

- umesto palaeinke, mozemo upotrebiti i kore za pite,

U tom s] ucaju isecemo koru 11.a eetm dela, uvijemo U originalne tasmce, iviee slepirno belancetom i isprzimo u puno vrelog ulj a. ,.

Tort.a od krompjra sa kobastcama

70.og

brasnastoq krompira

100 g

SVe-iiih kobasica za pecsnje

1

....

zurnancs

70g

1

srednja glravic.a ribanog luka

1

1-2 paradalza

so, biber

rlbanl sir

II· 4 - I'" .~........ .

IIS~OVI sa aile za ukrasavarue,

Oljustene, obrisane krompire narendlsemo, solimo ' pobiberimo po ukusu, dodarno izmrvljene kobastce, zuma.nce.i seckani persun. U duhljoj teflonskoj posudi na maslacu proprzimo sitno seckani Iuk, dohro izmesamo sa krornpirom, i cesto mesajuci pirjanimo poklopljeno dok 1'1e omeksa.

Tone oa krompira sa kob'asicama

Treba da je kasasto Jednu plitku vatrostalnu ciniju namazemo buterom, s.tavim.o m.a.su_ od l:Tom.~ pira U obliku polulcpte, pospemo ribanim SH:Om 1 przimo u zagrejanoj pecnici na jako] vatri, do tamnczlatne boje. U meduvrernenu veorna tanka narendisemo ] -2 krompira i Isprzimo u puno vrelog ulja (l:ips!), povadimo na upijajucu hartiju i solimo dok [e toplo, Pod tortu od krompira stavljamo Iistove salate po ukusu, okolo poslazcrno kris..ke paradajza posute persinom, ukrasavarno cipso.rn i posluzujemo dok je toplo. .

Odlicno je ne samo kao predjelo 'vee i. kao samestalno jelo, sa mesano m sala tom.

rn lad e sa rg a repe

1

ITa ala 9 lavica ka rf o~ a

100 g

1!2dll

mleka

krl sk i .81 ra e me nta I e ra Ii I i trapist a (tankiihl)

so

blber

brasno

mrvica

Sargarepu ocistimo, skuvamo u puno slane vode, ocedimo i izgnjeeirno. Stavimo na vreli buter, doIijemo 1;' 2 ell rnle ka i na lagano] va tri uz stalno mesanje napravimo pire srednje gustine, UrnutiIn.O 3. zuman c a, dodamo pireu ~ a kada se malo ohladi paz jivo umesamo i evrst sneg ad belanaca, posolimo, pobiberirno, dodamo mleveni .muskatni orascic po ukusu .. Stavimo u. kalup u obliku ven ca namazan maslac em i posut b ra snom i peeemo u zagrejanoj pecnici 10 minuta, U meduvremenu u slanoj 'vo di sku vamo celu glavicu karfi.ola1 pa je ocedimo, Zatim namazerno buterom i po spemo mrvicama pli tku vatrostalnu ·ci~i.ju., sta virno s ar garepu, a. u sredin u ven casta virno glavicu kartiola, prelijemo istopljenirn bu~e~o~ i sve prekrijemo kriskama sira. Premazemo jednim umucenirn zumancem, vratimo u pecnieu i na umerenoj vatri pec'emo dok ne porumeni, Posl U= .zujemo odrnah,

'Var'ija n to:

- u ~r-edinu venca, ispod karfioja 1l1.OZelnO staviti neko I iko kasi ka pirj anog gx as ka ~ rS unku ~ glj ive, ostatak perkelta, pa cak i peceno meso, Predjelo lepo izgl eda, lagan 0 j. e i hr a.nlj i vo j 0..1 0 -

Torta od prazlluka

Z.a testo

3'OOg

brasna

200g

so

veda

Za nadev

, kg

prazjluka

100 9

butera

150 9

so, blber

50g

nekol lko reznjeva zlrns ke salame

Praziluk operemo (upotrebirno samo beli deo, a zeleni deo c.e posluziti za salatu, ili za eorbu), stavimo na momenat u kipueu vodu, te uzduz prepoIovirno i ohladimo Pripremimo teste sa buterorn, napravimo oblik cipovke, stavimo na hladno da

Tone od p.razUuk.a

se ,;odmori'~ 1 sat, potom razvueemo. Oblozimo buterom namazan i brasnorn posut prstenasti kaIup za tortu, izbockamo viljuskom, premazerno otoplj en im bu terom i Ie po p oredamo praziluk u obliku zvezde. Posperno ribanlrn sirom, solju, biberorn.ipo ukusu origanom, staklasto proprzenim kockicama slanine, te opet sledi red praziluka, Seve dok Ima materijala. Odozgo treba cia [e ribani six] prelijerno sa. .puno otopljenog maslaca. Teste u kruznom obliku v 'atimo ria Iuk u sirmi od oko ,2 em, premazemo zumancem i pecemo u zagrejano] pecnici, n a urnereno] va tri ,_ oko 30-35 minuta, do tamnozlatne boj e. Oprezno odvojirno kalup za tortu i sa ploeom zajedno stavljamo na poluzavnik, posluzujemo dolt [e toplo. U'2 to sluzimo r e~ koliko ko' utova zacmjene (zimske) salame, Izvanredno je i kao predjelo i kao samostalno j'e~ lo, ukusan ,je prilog HZ natur-snicle.

z'a teste

brasna

75g

butera

voda

so

malo secera

Z a nadev

150 9

ba ren e 5IU n ke

[aja

3dl

malo butera

Brasnu i buteru dodamo malo soli i secera i. s rnaIo vcde umesimo testo s buterom, napravimo eipovke i stavimo na hladno da odstoji 1 sat Tada razvuc emo ~ oblozimo tes torn kal u p .za tortu j na-

._ ,,",.~ .. ,. l}....,j.. , .. dr .. zb od .... , = ~l' ,·~11~ ' .. ~ ..

mazan outerom, 'no 1% 0'" erne vr ,JUSKom I po-

spemo sunkom isecenom na kocke. Sa. slatkcm

'pavlakom umutirno 0' ja]a, S'OI].1110 i biberimo po ukusu, prelij em a. sunku ~ 0 dozgo namrvim 0 rna 0 butera, U zagrej anoj pecnici na umerenoj vatri p ecerno do tamnozla me 'b oj e" Skinsmo 0 brue z a tortu, jelo stavljarno zajedno sa plO,COlTI na poslu-

~ ik i d 1 111 y •

zavmk ] 0 Ina 1 posruzujemo,

Ak.o sluzimo kao samostalno jelo preporucujern zelenu salatu sa prelivom od zaeinjenog senfa. (U preliv mozete staviti i. rfbani ren u sireetu.)

1 kg

em OZIS i lz zam rz i'va:ca)

persun

ulje

buter

50.0 9

!lIe ba ,Z8; ee nd vii ce

fi~i suvoq hleba)

1

jaje

1

zurnance

3 dl

besarnela (vldl str, 59)

Kriske hleba isecemo na trouglove umoclmo u umuceno jaje i isprzimo u puno vrelog ulja, J edn u dublju valjkastu c'iniju tli kalup za tortu namazerna buterom, na dno poredamo kriske hleba u obliku. zvezde, oblozimo i zidove. U meduvremenu zeleni grasak pirjanimo sa Inkom u malo vode, dok ne omeksa, ocedimo uvaljamo u zagrejani hater s persunom, solirno i biberimo po ukusu. Besamel S olim 0'1' biberimo, zacinimo muskatnim orascieem, skinerno s vatre i umesamo ribani sir, mesamo sve dok se ne otopi, dodamo zu.m,ance,~ zeleni grasak i dobro umesamo, Masu sipamo u oblozeni kalup, prekrijerno S ostatkorn przeniea (bolje da imamo visel) i pecemo u zagrejanoj pecnici oko ,20 minuta Izvrnerno na einiju i od~ mah po sluzu] emo.

Dekorativno predjelo, sa salatom je lagano samostalno jelo, a odlican je prilog i uz naglo peeena mesa.

Torla od ;;::el,eno,Q' gr:a.Sk;9'

DODATAK UMAC,I~ TES,T,A,

Majon.ez I

Z,~ svaki dl majoneaa potrebno j e 'po 1 zumance, 1

dl U']J':"7I, 1 'k'<:'II''::;'~ .;:;,l "C1, 11" mun ovog - soka ," rr.:" al A soli

, _ q;.~ , . ,Pl:;J!,q.!J.L,!'< Q!", _'_,iLl· ,;_, Q __ ' . '= ; i_v C!'. JLJl.

1J dublju ciniju stavimo zumance, malo soli i 'nekoliko kapi soka od Iimuna, stalno mesamo i po= step e- n~-'" de ... daj ,om: - . ,i"-~ ulje p" -0' ;t'('~m" k a' da 'S'-" m' 'a' C'I ~ z'ou-

~. -'C;'.I~ .," . U . u·· I~ ~ ,U '". '_ Lll .. : }., ~ ',' . ~'l j~l "' •• _ ~I;-L, .. a .

sne u redak krem, dohva mo ulje u tankom mlazu i rnesamo dok 'se ne stvrdne i ocvrsne. Desava se

. .

do zum .... ince po en j ol.!. d a prska d a, majon 0··. 'P' olu-

1l.I1_ , . , , , _ ~, .... -;:, . , __ ,ro;;::; ' __ '. . ~l'~""'v!' j , , ~_,I.:!.."!.JI,"""Z ~~,. 0 _ 'liL,

, ,

di". Do toga dola zi iz 'vise r azloga: ih j aj e nij e bi- 1.0 sveze - iH je b ilo s uvi ~,~ hl a· d .no - a moz d -.., _. e. '

_ _ . l' . "'" _ v . ~ __ ,;::oo;;; u, __ v o;;!.. .z. a. ]. 1

ulje bilo prehladno, To ne treba da vas obeshrabril Ulje cdaspemo, dcdamo svese zum,ance i poeinj e..;,~ lTIO iz pocetka, Majoriez je osnova mnogih hlad-

. ih , 'i .... '0' d'" 'd-\rt;' , '. _, ;:::, - - .-. ,-, -,'!, " - ''Ii-" • , .. f.

mr umasa. '.le. nom mozemo prtpremm 1 veee

kolieine, jer u tegli sa poklopcem maze dla stoji 1--2 nedelje u hladni aku, Nije preporueljivo zamrzav anj e ~ j! er se ulj e odvaj a ~

K'~k-'o da prove --,"',-, 0 da 1'· ~" __ ~_ ,I!.V~ ~,lJ:'lID '. I. !;I!:, ,n

~ . 1!!I,t. .1 ._. ~'I .• , ~ .".?

]e jaje sveze:

Dublju cini,]u napunimo slanom, hladnomvodom i 'uz pornoc kasike spustimo [aje. Aka potone na dno eJn'ijle 1" ostane da st0j'i popreko, sasvim [e sigurno da je sveze; aka- se sllraj nblij a strana obrne nagore ali i dal] e est ane na dnu, st aro ] e oko 7 dana, ,a_ ako pliva oblijcm stranom navise, stare [e

. t 2-' <~ d. 1-" tb .-[" , d

,.1.""11" .,' ... : .J "I '. '; -.~. " [,...:: y' ", I:', '~" I ._ I ., I '~ .. ' r.~. ;-,-," "-I~

'\ erovs no ~. ne J,~ .J€ 1. najnon e J e a ga n€ upo

tre blja varno.

"

Malonez 1:1

(uz natur sparqlu)

'10. g

I'!- -t - . -If . ]u.og ssnua.

ulja

~ ~'a- tlk~· IP-' aV11 alk.n

r(J·ml I .. ~ 1'··!J·· ., '," ,G

10 9

kecapa

SO~ 1biiber ~

Razbij ,erno dva j aj a ~ um,e'samo senf; sok Qd Ii m:un.a :i polovinu ulja i i,z}1),iksamo da, d.obij€-ilTIO _gu.sti krem, P'o~t-epeno dodajemo ostatak ulj:a i kec,apj. solima i bib erim,Q po ukusu..

Posebno umutimo slatku pavlaku i pazljivo urnesamo u umak, To [e pikantan, neobican umak, -0 dlican .J.'e uz rt bu.

M;.aj:o,nez od kuvanlh jaja

P",--" '_,j' "'- .. -, .. -t·· . -,' II tc "--,_ ._, ('1" ,'" -.','~ , ..•

IIp rernamo is o, samo umes 0 pres! 1.0 g zuman c a

kortstirno -kuvano, Ova] majoriez ima [ednu veliku prednost, m,Q'ZE' da stoji mno go duze.

Ruz;i'casti majonez

Gotovom m.ajOTI@'ZUl d.odamo malo keeapa. Ovo [e ·0 snov a umaka z a. kok tel ad rakova,

O~ 2 '3' kuv . "li-._-. , ... ., - "'- bi ~ "_. ....,' .

u ,_-' .'. rvana zumanca, na uo oicajem nacm

pripremimo majonez, Naribamo jednu malu gla~ VI eu luka ~ fino iseckano j edn ill. 'V€Z~U persuna i d va kisela krastavca, zaeinimo solju, biberom i ]]utim

sentom I 'P'-'=" dobro 15 "r';:::; '''-. ,-,,,,,;.:'.0"' ,- - '0-

Q.~ •• '"g ....• v ,:>\ ~ l.Zffio;:;;:;am ..

Ma~ [one .. -.2 S··' :a"-·. S: ta .c· nkom

__ . ~ _._ . l __ ~ . __

I

pavlakom

'Gotov majonez zacinimo po U.kU5U i razblazimo ga tvrdim snegorn od malo zasoljene slatke pa~

. , '

ill 'k': via se,

Uz P 0 jedina j ela, iz es t,e tskih razloga, vise 0 dgo"!: ra' ra 0-' boj en 1" rna 1 on ez ~ ~ A'-·,· ko z~-e,ll- rn n. .-lI.<:i p' rri p1t"'.p.m, ii ~

-'Il'. ~ II'~ .' ".11 • " .. i2,~ . 'C. _ .. .r.:.' " ,-" "v U!~. ,.lL~ .. ,I~

rna zeleni majonez, tada gotOVOIl) majonezu dodamo 1-2 kasike pirea od spanaca i do br 0, izmesamo,

Maj_onez' 5, belirn lukom ('aioll)

4-5

....

ZIJmanc-a

3dll

Ii im unov .sOIk.

so

O'cisceni b@li. luk h:g;n j seimo i tJrne'E,amo u. maj Qne'z,

"1' b- ....,' . "",

prlprE~,m. 'len na 111.0 'iL,c:aJ-enl na'Cln.,

Zeleni buter

200g

butera

1 veza

vlasca

I lsta sstraqo n a

ilO zrna

kapr'[a

so, blber

~imunovsok

Buter ostavimo da omeksa da bismo laks€ radili s njirn. Svu zel en op ererno j ocedimo j ako sitno isecemo (ako spanac nije bas mlad, prethodno.gs osurimo], izgnjeeimo zrna kaprija i sve dodarno buteru. Solimo i biberimo po ukusu r penasto umutimo sa. nekoliko kapi Iirnunovog soka. Umotamo u alufoliju, napravtmo male rolnice i drzirno na toplom do posluzenja.

Obicno ide uz dopola peeena mesa [na engleski nacin), a moze da posluzi :i kao osnova za send vi,e. Po ukusu, mozemo ga dopuniti sa ribanim kiselim krastavcirna i 1-.2. tvrda zu.manca,.

Besamel-urnak

.J edino zlatno pravilo koje treba da zapamtrmo prilikom prtprernanja besamel-umaka srednje gustine je: koliko dl umak a zel imo da n apra vimo, toliko nam treba dl mleka, dkg butera i brasna. Tako, na primer, za 1/2 1 besamela treba:

5 dk,g

. '.

nutera

1/21

Istopimo buter, dodamo brasno i stalno.mesajuci, postepeno dolivamo vrelo mleko i fie-om za mucenje glatko umutimo. Na Iaganoj vatri .kuvamo oko 10-1.5 minuta, do zeljene. gustine, solimo i biberimo tek na kraju,

Nepomena:

- ovako pripremljen besamel se retko kad koristi, obicno se obogacu]e. Kada se smlaei, umesamo j., 2: 'zun1.anta~ 1-,2 velike kasike ribanog sira i muskatnog oraseica po ukusu.

Vfj "I"'lIJ' al~ 'ta- .

~i' (-',.! ... ,t-.~:.:.

~ umesto ,mleka rnozerno kOl'i:st.i'ti i jaku govedu Hi riblju supu ..

I za nadevanje kolaca (narocito terti) cesto umesto teskog krema od butera upotrebirno razredenij i bes amel .. krem t

lTaznol

Zavisno od zeljene gustine besamela, poveca vamo Ilt smanjujemo odnos mleka (H' supe) i brasna ~ U' manjim porcijama moze dugo da stoji u zarnrzivaeu, a nad parorn se otopi za pola sata, ukus ,j e is tovetan sa sveze pri preml j enirn uma ~ k01TI ..

Holandskl urnak

4

,zumanca

.2' d~

butera

ltrnunov sok

so

,Z,Ulnanca nad parom penasto umutimo sa slatkom pavlakorn, te postepeno dodajerno rnekani buter, a kad se zgusne dodamo so i sok od limuna po ukusu, S].uziIno uz kuvanu ribu, jela ad [aja i

, . .

sparglu.

1lazno.l'

Ako se umak zgrusa odmah skinemo sa pare, dodame jednu kasiku hladne vode i brzim pokretima urn utimo zicom za mucenje, Vracamo na paru i nastavljamo zgusnjavanje. Treba da je glatko penast. Pripremamo neposredno pre posluzivanja, U protivnorn ce splasnuttl

i

kas~ c~ ca vi ns ~ogl s i rceta

ul'je

so

persun

Ci:nij,u u kojoj cemo pripremati umak dobra natrIjaITIO belim Iukom: Stavimo zumance, malo soli i nekoliko kapi soka od Iimuna, te ria uobieajeni nacin, prvo kap po kap, pot01TI u tankom mlazu, stalno mesajuci, dolijemo toliko ulja, kolrko primi (aka 1 dl) i napravimo CVlrst majonez. Na kraju dodamo vmsko ili jabueno sirce, si tno seckani persun po ukusu i sve dobro izrnes amo Sl uii se uz 1".1 be ~ j €,la ad. ri be i j aja,

Sadrzaj

UIM'ESTO PRED(~'OV'ORA (3) HLADNA PRE,C\J'ELA (6),

V· ~ ",,' dvl ~ ('6~) isespratrn sendvic ,-,.

Pikantni zalog,ajcic:i. ([6) "J ez" ~ zaloq aJcli eii (6) ~jMii,kado~~ kriske ([6.)

Fila ti n i l,aJog ajtiti sa pap r'i ko m (8) Mom,acka torte (8)

K I" d sl I ~ "II... t ") n..lg Ice 0.>, S I ra se e sn ~ ~Olm 'i.. 6,'.

Ku g!li cs oo sira sa bade me m (9) Rol'ni'ce od sunke (9)

VA.R J,ANTE ZA UMAKANJE (9) K.rem za urnakanle ad ribane jetre (9) J etre n a p asteta za u rnaka nje (1 o)"

~ ,

Pol jsko jaje za u m akan] e (1 0)

Celer za umakanje (10)

Pn3 maz od si ra (1! O}

Premaz .sa roktortom (10)

Pe n astl prernaz sa ,SU n ko m (1 0) Qlbict!1ii rnesanl . slr j,a la Karo:ly(.[' (11) Paprika punlena rnesanlrn slrorn (11). Dinja ii sunka (11')

Pehari od din]e ('11)

Paradalz punjen strom i kruskom (12)

Paradaiz punlen zaclnjenom salatorn ad kromplra (12) Parad ajz p LI n j en kremom ad sard ina· .( 1 2)

Paradajz u g~elzdu (14)

P'~av~ patti ldzan sa pa radajzo m (1' 4)

J' ~ , - " "I'" - ,[e, ('1 5' '\ a,JEl-'"g jve ",',

Punjleni patlson I cvekla (15) Huska jaja (15) ,

,J-ajja punjena kremorn ad jososa ('16) Pehar od r~f1gilica (16·),

Kokte I ad sira (1: 6).

Koktel od rakova (116)

Kolkte I od lososa .( 17}

Ja.fffa salata (17)

~!,Slall:icnij~j salata (17)

Sevi I js ka salata ad p:i I ece dz'i ge r~ ce (1 8') Plleca salata sa majonezom (18)

, '

M1esn a sal ata sa mlajo nezorn (1: 18,.

HI ,elV a j ska salata (1 91)

Telecm muzak sa majonezorn (191) lndonezanska salata ad pirlnca (19) V~tam!inska s.a~ata ad pirinca (20)

P ehar 0 d piri riI ca sa rakov lma (20)

SEdat~ od pw'r~nIGa na Umbertov nacln (21' ~ Poljskl koktel ad plrmea f21i)

Talinska salata od harlnqe sa mirodilorn (21) Hi bl j.i m alo nez (ad fu nj ev:i ne) (23)

Koktell od smuda {23!}

Z,alioga]lcici ad palents (kukuruzns kase) (23) P asteta ad Q!lUs.ci je di j'ge r~ ce {24}

F as.i ra ne k.ug I lee (24)

[Vlack:a IJ dzaku (24)

'TOPlA PREDJE --A (28) Prlav s,a, kukuruzom (28)

Breton, przenica sa sardinarna (2·8) Sparg'~a na flamanski naclin (28) Spargh~ U oqrtacu (28)

Saran s bel',im lukom (29)

Jaje U ,glnezd1u od spanaca (2:9) Korpice co plri nca (29)

Paradajz ,,8. ta M'edic~'lj (30) Paradaiz punlen kukuruzorn (30)

Paradajz punjen krornplrorn sa slatkom pavlakom (30) Paradaj2 punjen plnncorn (32)

Paprika punlena ·govHdim j,ez~kolm (32) Punjent krokstl od pi rinca fila rlmsk~ nacin (32) P'unjeni: celer {3,3)

Puniena tlkvica (33)

Punjelle gl.j'ive (34)

Punjeni kH'lj (34)

Jcrrnenska punjena jabuka (34) Punjeni ~uk - HSiraCUs.a" (,36)

Zernicke punjsne prokulicama (bu~o6k~) (36) ,Musaka od tikvlca m plavog pattidzana na bolonjsk.ii rnacin (36·)

l.uk punjen glj~vama (37)

Omlet od spanaca punlen kutkufUZO'ITI (.3.8) Pfavi pathdzan na naputiskl nacin (38) Pirarnida od karnola (38)

Pi:ta s lukom (39)

Tatarska ~ep~nj,a (40)

P~lav sa prepehcarna (42)

Pohovane tikvice (42)

Pohovanl slir (43)

Hrskave sparg~e (43)

Kroketi od spanaca (43)

Paprika na knaolsk,j naein (43)

Jaje .aurora" sa g~Jivam.a (44)

Krokef Od ribs] ('44)

Koh od ka rf all a (46)

Koh od 9raska (46)

Koh ad pilece dfigeri'ce (.47)

,Sarenf pudfng od povrca {47} ~Musaka ad omlsta sa gl,l~vama (49) Ornlet s lukorn ~ kestenjern (49) Punjena ~aja (49)

Pa~.a6ink6 punjene slrom i sunkom (50:) Palac:i1nke punisne jezikom (50) Hortobadska mesna palaclnka (50) Holat ad spanaca (51)

PaJac~nke puniens kukoruzorn (52) Torta ad krornplra sa. kobaslcama (52) Torta ad saroarepe s karfloiom (54) Torts od prazuuka (54}

Torta. od 'sunk@ (56) •

Torta ad zelenoq gr~,ska. (56)

D01D,ATAK

UMAC;I, 'lEST A. (58,). M.ajone:z ~ (58)

Ma.jollez III (uz natur sparqlu) (58) ,Majonez ad kuvarnh ~aj.a (58) AUlic8Sti: malonez (58) Tartar-urnak (SH)

Majonez sa .slatkorn pavlakorn (58) Z!s'leni majonez (58)

Majonez sa. bsllm Ilukom (ai,o,lj') (58) Zs'le'na outer (59)

Besamel-umak (59) Holandskl-urnak (5-9) Rernoulade-umak (59)

Umak ad paradajza .1 {ad svezlh paradajza) (,SO) Urnak od paradajza III (od svezih paradajza) (6.0) Bolonrski ragu (60)

Aspik (611)

Slane palaclnke (61) Testo s buterorn (61) Slane kiseto teste ('61')

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful