rT) 'TC''flo C :.' ", ,". CU' " ~," .. '.": D,n'T " bJ. .< .l ~~_"i .' SA'IU' ",". LEG'·.' ERE _. ,-.·ll ~ 'S",'...i~J:UL,l~ 11'1JI"El FlN'T1T oa P.A.RlNTII CARE A.Rt\T.

A CUM BE POATE O'rvIDL
1,

C=UR-:':':", 'A'~

rt

.. ~ . '.

=LUlPi;.!1iI·N': ,'lV.W. ..

·A:.

~.cII ..•

iQ'lI

D"'=.L ',Ao!';.','v,'-A~~ i1S' ' '" :.IJi"i..!:i?'.

sr

1\ A .~."'J.

A" 'X-~.[-M' ·-M·A R'..... " .!v;._ .• " "ill.\.. 'U- L .' C'" .C ~ :... .. :- .... "-T"U D)'S'lT' "0' >. uvant ascetic, Capete
'iii)
?I.;

despre dragoste, Capete teologice, .~~lllTebAd, nedumeriri ~d raspunsun, lakuire la Ta.t~.la.OS~TU ..
Tradueere, introdueere ~j note 1I[]i'1~ plt"o.n.f·· Durnitru 'S"n'lJj ]'''n t . D ... Jr... .!r."'
;Q

.l....... ...'

;U,I

.~, JI. U

"

,.(J, ...

~.ILlla.1U

n,a;"",

APOLOGETlliCUM 2005

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

V

'h. I]' O!LJblLm.U

...,. poate ,iP:: ·d'- ,"r' "b· IIJ"b Sf,-,,-- -1"(-'1 u .,']s,,,n ,UJ, ,. pen ru
it,.,

·:,1., ~

U··-'· persona ] ,. ' Z .. ,.

Aceastii Iucrare este destil1~Ut, tuturor iubitorilor de spiritualirate erestina ortodexa. E~,:poo're Ii utilizata, eopiata s:i disiriibu['ta L[BER..

Edipa ,~:~~ Tipografia Arnidlecezan~~, Sibiu, '1947 Ja ,Ed:i,pa,.r! Ia ed~mr.a Harisma, Bucuresti, 1993 Il-a Edi,pa, a Ill-a la edib.lD Humanitas, Bucaresti, 1999

http :/fi:],PO ] egeticum, net http://www· ..anb.we·[fi:r.e·.co]]v8]j\8tce2J.cart\i{

e 2005 AJrOL'OGEfrCUM,.

,2

Sfinh;d Maxin] Mijrrulis:iotQruJ

Nor,A ASllF'R1\ EDffIEl
Cu ajutorul 111i Dumnezeu, A,PO:lOG:ETIC'UM: a reusit
~ermhWLitfle~, editarii acestui velum ce cuprinde c!~{~vadin scrierile Stin'tului Maxim Marturisitorul. CIIJ acest velum am l]1ICeput urma cu do] ani

BmU:O'TECA
llL lUI " ~IUU.ll '" "..

JEOLOGillCA. DIGlITA.LA in ~or.ilTh'ta noastrs de a veni in sp'fijinul nrtumr crestinilor ortodocsi rom'1~'ti'II;1 .C:- 'u ajutoru ..Il 1i lui, Dumnez ~'·I c g;5;'ndu] ,",:~a' ,.. ,U T!' , .-« , ... ,
~ ... lbli..1 .Il.I:.IJ:.Il.I,~ 'BU, ,~U, ~I] 'IL , !b.'i

m

osteneala

va :r.~mfi.til.efhd rod ~il1iJ suflesele cititorilor nestri, ne-am angajat la munea titanica de digitalizare a scrierilor de s]J~dm,a]it~.t,e ,~ ~ istorie crtodoxa,
noastra nu

",1:..1' ~ :r " di unei ":V' mouotec: "~ ~eol!.og1Ce ",~, 'I ",!:g'b(;]',r.es-a cri stalizat i'm, timp, in decurs de peste 1. 0 ami, chiar inainte
-1-d! ~ . neea crearu""

r.~spitndit asa Idle' mult ~i In ~aJlraJ ·nOaJs.tr~t Accesul tot mai greu Ia in fOr.nl~~B de calitate ne-a fficut sa" ne gindim la noi [uodaJi!~a4] de mediatizare $i ca]iuz.;ir'e a, cercetatorilor c~&reinformatia de calitate, Desi traim i'ntr-o era a intormetiilor, totusi VOIUIllllUJ imens de ".t': f'" d ~l d ~d litatii si fici of.,.," U1JI0r,I:m.a%,Ua ,. 'Ij],S ," ., nee 'I sea erea CaLJ H,l[ ~l 81. e', ].'C:Lem,~~, ra in sortarea ~i filtrarea acestora, Teoretic acoesul la informatii este Iibera 1izat $1 "garantat" prin lege; ""'n (apt citHo[u] ~,~ cercetatorul (Icautatorul)! este blocat de: vnlumul de informatii mJr,gj" valoare sau die proa:~rfra,calitate, E~ti liber sa caJJuli. ce vrei, it'll schimb nici 0 lege nu-ji garan'teazi prelungirea vietii ~.i. a timpului necesar lccalizsrii itr.lfor.rrU;Il~j de care ai , ilor
1]:
,

ea :in~,er.rne;tul ga, se

nevoie,

3

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

rat! unul din }'not.iwle;' penttu care ne-am gandic sl venim in ajutoml cau,ta,torUor de, "comori" spiri tuale $i
duhovnicesti, creatine ortodoxe, A l dotleo motiv ar fi saracia ]ll CaJEe am ajims S8J.traim dupa l5 ani de "demoerarie", Chiar ~i 'm conditiile in care apar c~rlti bune ~i de valoere, de eele mai multe ori si pentru tot. mai 'multi, cresrini, ele sunt 'i mposibil de

nu ne mai ajunge, ,A~a, Sf: face ca pentru multi erestini interesati timpul nu le mai permire sa, eonsulte bibliotecile,

achizitionat dim h:ps~,de beni, _ ,AJ treilea motiv. at fi timpul, In ciuda dezvo]lMilor tehnice ~,[infonnarice, pe zi ee treee constatsm ,,~a,timpul

librariile sau an tic ariat ele, acolo unde cred ci ar putea gNsi ,As'tfe], cu in dol ani am realizat ,~ioferir gratuit peste 70 o!lirtl U~ ~,~;']~t"iIi"£'i;lI:"~e 0' 'v'a"': c''''' mo·' it fl' ortod de. ,.... 'lri, ,~k..., spiritualitate it!" , ~~.u. .1 If.-" desearcete din orice co~t al ~lJHllii de [a. adresa http://apologeticum .net
toJi, J II,.U,r;,i.ll, 'l;"~

evenmslele lucrari car-e n interesesza.
'ilt'!'iuo,II!,.Il,

.....

,,"v,

",,,,.,

!,

""

La acestea se mai adauga alte c ire¢"II, 1. 00 de vol nme scan ate ce ~t~aJ.]Jlra,,sa, fie coreetate ~ipuse lo fermat [pdf,

4

Sfinh.d Maxin] Mijrrulis:iotQruJ

Pre/ala
Ia prima edf{ie din J947

Cu vrerea :!?it cu ajutorul milostivului ~i atotputernicului Dumnezeu, putem dla la lumina tiparul 1U.~: a] doilea velum din Filoealla, euprin zand miteva din sceierile Sfdntuluj 'M,ax]m Mictu[]sitorul,,,
l[U'llljl11]re'!, aeestei fapte, in ,grelJltts'p]e tiropului de fa~,~

se detoreste dragostei oe ;8-3, trezit in poporul nostru faJ~a de aceasta carte. E <0 dragoste care a cuprins p1tl:na. ~i .lJe vrednicii ~~,p o~afi ai Tipografiei Arhidiecezane din, Sibiu, care cu mare If"ll'i's~:r[]'erln;~~ indoln du=~J puterlJ,e de 'munca ~i

lucrand chiar

$,i

peste orele de serviciu, au reu$1t s,a,
CM~

clII,leflga acest volum

acestui velum ~n, Tip ogra fia A]"hjdiece~a.n~, i- cu larga tn~,elegere 00=0' ~,u¢ll.tl,necontenit ~ oricarei fapte de {:.u~tu:ra- a promi s angaiarea ,8Jj eel ,putin
a aceeptat ~~piri:re~,

In, timpul recor-d de 0 luna de' zile, ..:II " ...ll· ~ I1l11nOuspecia ] , sunt dator sa. HiJU'ltumese: ,LP.S. Mitropolit ~d,Ardealului Dr. Nicolae Balan,

300 exemplare

din acest

'V'O~:IlIDl,

pentru

bibliotecile
'QU

parohiale; P",S. Episop al Oradiei Dr, Nicolae Popovici, care, entuziasmul ~i en promptitudinea ee-l caracterizeaza,

a

ajutat efectiv la :t[pdri:reaacestui vohnn prin suma ce mi-a :(trimis+o deodsta penrru 200 exemplare dim vol, I~ ed. H~ datorita careia rut) putut pUil.ti. 00 parte din hartie, ~j 'prim

F·~ '. r· ~LQCfL]f],

aconml apreci abil ce ufll I-a pus lao dispo~i~~e eotru 2.50 p exemplare din volumul de 'fa1l:; (;lJJ aj'U.'~orul dlmiu am.
achitat 0 parte dim eheltuielile tiparului, ~P";' " '•..i;i ~ .nn ~s]gurarea ce me-a dat,'-Q ca va merge cu acest 2 numsr de exemplare pana, la ti.paJirea. completa a operei, P. S, Sa, imi va fi '[In. indemnator ~;[un sustinator principal
L

1a '[jp~.drea.tururor vo lum el or"

Ajutorul hotiriitor la ,tipirbea acestui velum l-a dat
ins,a. iar~] bunul meu fost student; ieromcnabul Arsenic de: la Iua.[]3stlF,ea Br.fll1Lcoveanu. Datorita abonamentelcr masive ee le-a procurat P, C", Sa" film, putut face f3,~aunor grenllt3,li ce se ridicau ca. muntii ~n calea tiparirii ecestui vohnn, P .C, Sa poate fi numir :pe drept cuvsnt ctitor de frunte ,8)] Filocaliei romsnesti. Du_pi. fmbokiul ice mi l-a dat aecontenit 161 traducerea acestei opere, aeum :S1l~$t[n,e cu. putere neslabita lucrarea de tiparire, Daea Dumneyeu va ajuta sa, apaJilJ intreaga opera ]u romaneate, acest act va ,r"amikUl:e lega0frintr+o mare :mas'UI,a_ de numele P C, Sale ~:i. - ::-.~ tl:;:.:, • ,.,' d e rmscarea re '1"");· _. ,. rgroasa .1CH~ care a trezit-o rn JUl1J ] . m.~:n~s't~.[[U de '[a, Si.miblca de' Sus, ]:i'e cele mai autentice baze ale

traditiei

ortodoxe

~i ell. mijloacele

cele

mai curate

duhovnicesti, ale iIlI.vi'taturii staruitoare ~i aile' dragostei de

suflete, Fericit ca, am putut da la iveala acest al Clones' velum, FOg: '1'6 bunnl Dumnezeu sa-mi ajute :s.~ pornesc ImdaJta, ine;a, In vara aceasta, la '~i:p!'r,i.r[e~. cehlj de al treilea velum, care va cuprinde mares scri ere a Sf Max lm Maj'ttHlsitOttl.~ ~ ~JRf]spuRsurile c~tre Talasie". O' parte din hil1:im, necesara este asignrata, fiind o'btinuta, de 'La fabrica inainte de recentele urcari, prin nilVI1a P.'C., Parinte Joan Csrpinisan de la Petresti ~ Alba, care mi-a pus pe deasupra 'ro.. chip gratuit <0 cota la dispoyirie . ... 'T ... , fata minunii care se Fea· )"1;;;_ . Pi[' ~,~Hir"lI~i'[~, acestei liveava rin -~k"---]" ea-JJ!.A ~_.~~ clr~i 'in Vre11JJ1uri de grele, am simtit cu. adevarat ceea atlit
"'--= .. ]_ ~..... _ ~.~

..1'-

-,0

_'I"",,,,,iJ'.

~

6

Sfinh;d Maxin] Mijrrulis:iotQruJ

cea spus ,Apostolul: ~C imd, s]3besc,~, atunci sunt tare" (n Corinteni ~2!, 10)., Cu. adevarat puterea lui Dumnezeu rutty
aeputinte se arata, Drept aeeea, bineeuvantat fie Dnmnul pentru to-ate.
~j

lm'Ud~Jtsa,

aceasta carte.
Bueuresti,

Preamareasca-L .

nrin viata lor toti eei ce vor oiti t' ~
:I

" I[]~11area Domnului, '[9"4\7 t

Prot, Dr, Dumitru StinHoae'

Pre/ara traducatoruiu:
la eduia a doua a primelorpatru volume Intrucat primele patru volume din Filocelia s-au dp~ill'ii'~ S ~,bhl. in anii '1947 -194,8 in:tif:~ll.n. numar de la exemplare restrml$ ~ide. aceea s-au epuiyat curr£tnd mi-am
.~" .... .. ,-" ,I, ,. ~ ..

dat acordul editurii Harisms sa lie tipareasca intr-o tlj, dona ..:a". . "I ".... ii • .~. . ~ '" ~ edipe, S cnerue euprmse In, eolecna 'P·llocau Ell ~Ju]];sapana ,~1. la volumnl ,].2,au fost foarte cautate prim. fa,ptuJ ca, descriu un dru m 'p,~ .... iv al ',," cu reeom andJa , n;'r'l .·lL -ietii duhovnicesti l.ll,u .; dirn. , ~ mat:" COJ'il.'C1e re, 'D;" ,"" -.c.t.· ._ru.m.u. l acesea es re ceti: aJ.'I CU!l~!L;~.rUII. ace j,,,,, ,,~, . . ' ...x.~,- .'," . _J cere _.
II.:..
= _.

t

I .'.",

,(tli"iiJo'P '~'-Ub"~' ~O.l!

1f. ,~l~!l,.

lL_.~. ~~·IL.Il., U

......

.!1 pVli..-U,

, , }~_1.1,

omului de 1i'1!artmlile ee-l inchid ill eg oismul 'satisfa:cUUo(
..~. II

'.

bogate ~i vesnice, Si el nu este un drum inventat de om ei este ea lea :hlm,t]~at8i, de viata lui Iisus Hristos si iu care Y' . .''it, ';". ",- t ",' 'I. ce ""'~I ,,;,,, 1;;('1 H'..,ristos ~ -. ,.:' e;5.11J® : " to dlS1J]~,~. . -f ponte main a C~. crece .1.0 .c.. .•. personificarea aeestei ({C~j)} sau, mai bine ~p1!1S~ lns.u~:i, E], este «calea» ~j a, tlli£l]nta, in ea e' una eu a ina]D:ta In EI spre '~]B'ta desav~ijJr~irii1a care .a nllalfat Eli umanitatea asumata
=,OIl. '~ __

tr-ecitoare!1 ]ndl[S orizonmlui vietii spirituale mereu mai

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

:~:H1niruirea cu r;~fbda)F,e ,~, sU~.bfcr nitor ~ipatimil or noastre b u primite de bunavoie ~i a suportarii cu. iubire a dusmanilor
,~Jina la rastignire avind, ca rezultat invingerea mortii ~i vesnicia ca V] ali, ferieita a Lui 'ca. 0.n11 '~i a celor care se vor
alipi Lui prin credinta.

Pregramul vietii descrise i:1:1J. Filocalia este un ~ program fun stologic, Este tmire~ ']u,]Hrisros din puterea lui Hnstos pe eare i] au. triHori"[ in e] prin rugaciune 'tot mai deoo.~.,Este calea SP["e cea mai tnalti, noblepe omeneasca
,

unirea eamenilor ]]1tr.e ei in Hristos, opusa, dezbinarilor care aduc ala,ta, :sufor.i:n:lJta omeneasea. Separarea operei lui Hristos die lucrarea Lui ca urnl ...unH~ colaborarea om ul ui - a inoeput sa fie ~[lcL1jti, 'C'u. mal u§irziu, de scolastiea :P'ITlJJ iro.pfu\irea prea StriCt8;, in
S]]:1l,gUI'El.

este

eale care promovesza

ea ceea ce face' omul nu face singur, ci face bl'llI:rit de Frdstos ~i de. ])~llini1l Lui ce] S'ratnt 'De, aeeea ttl sensul teologic apusean nu exista, niei un fel de scrieri care, sa

ice e Dumnezeu in, S ine ~:i, e a. faeut E [ pentru c om iar Morala ce are de fiicut omnl, S... trecut peste fa,ph.:l~ a

sa reprezinte

Teologia Dogmatica $1 Morala, S-a, spus

lea Dogmatica are:

gruparile neoprotestante, Dupa eatolicism Hristos ne-a nlal:ll.tldt, daud prin cruee satisfaetie lui Dumnezeu pentru jignirea ,achJl51a Lui de pacatele aamenilor, ~er.IJ1~Euin.du-~:i em aceasta lucrarea ma:ntuitoare ~i :oo'traga:ndu,-se In cer, Hi:sal1.d

mainteze tot mai mult in Hristos, Desnre o astfel de v:i.~t1 , in Hdstos nu se vorbeste nici in Reformati. une ide] ill ~~
,~

descrie asemeaea celor Filocaliee, drumul omului ]"n Hristos sau al lui Hristos in om, de feln [ Filocalie, in . .lC.lSl11 ," ... . rJL~m:eata a lui '[1 . ~ nn rrstos eato r " UU, se \W~],~ d e o e:llleF:g,~,e lucrsnd In om, ~dInta:dlld lucrarea omului spre al-l face s.a,
""I

pe 'p~.mint un i1il,~,ocu:i,tor are c i'm,pa.rtl oamenflor meritele_ c?i'~[~"Or:ate ,. H' ristos ]J~.J] sarisfactia adusa,!U! ~_=. 'l~rri<1 __ , ~ _,_J!i ., ~_~~_, __ de U! _[ .. "' ,~"',~_,_ !!liU __ de E]_ ,L,
,,'I;.~iill!

sa

8;

Sfinh.d Maxin] Mijrrulis:iotQruJ

In Reformatiune se merge mai departe n ega nduse aproape complet Tainele in C;61[le cetolicismul nu 1n31
vede luerarea necreata a, lui Hr I.stos " Iar []1 grupsrile uenprntestante se neaga ehiar crucea ~ E ristns Cat In]j loc ui de mantnire si de birnire a 1110l1ii, ba ] se refuza lui Iisus chiar numele de' Hristos contrar faptului ca ~] Lsa dat HI ins.u~i (M~. l6~16=~: nume care-I .. ,aJ,r.atl, ca Piul lui 1)

A

De aceea tnate aceste forme apusene ale crestinismuhii Sit: multumesc sa. laudepe fsus ca pe cineva distant care le-a adns Sa."111e va aduce iertarea de pac,~Ite, l mra g,a vada tn E1 P e lueratorul mantnirii si al sfi ntirii in Ell! 'h",!it tntr-o unire tot mai mare prin ru,g,id:Tt:l:neji dar ~i prin efortul lor de a se asemana tot mai tnl]lt Lui prin ~tUU'~a]0'· de a felosi puterea Lui spre a creste in. unite $1 '
, ~?

Dumnezeu,

aseman are' cu E,[.

Preot Prof

Dr,

D. Staniloae

Sf. Pasti ale anului 1992

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

],0

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

S'~:"it:IP] lHJ)I,; U",
I

'M'.··.· 1"",.' ,•

.'1' aXJm. ;M···l7' n' ri.;~~ ]~" ar!;.-!.lrrush;olll,

Sf, Ma xi m Mill1urrnsilnnl I, S-!, nasem la ,fU1U] 580 iu Constantinopol, dintr-o familie nobila ~:i. a avut part~ de 0 educatie aleasa, Pe la anul 6 I0 lm,p~r:1tul Eraclie '~'"\a chemat la curte, inc:redjntil;ndu~i slujba de prim secretar. Dar mc!, dJJpli rrei sau patru 1¢i111, a parasi't postul ,~i a imrat

In 'Mallastirea Chrysopolis (azi Scutari) de pe '~;u].
al Constantinopolei,
flo -:;,11.11'111

opus

" " 'U' £:32 ~. -IIi " mcepuml ~'~:a.~,1l1lL1U se g&sea "A;' Atnca, f.' til unpnetemt
u

Mai tirz.iu
tf'! U., '~,~ .

EJ

cilit,orit: mult. Pe la

mi,u,uu;U!!.d Sofron .[~,Y: 'I,!blluJI, 11'1 patri,[(1.11 al Ieru .... 'u: !l1l.1L1!:, :~,'" .," ii.,.~~ Ilili ~;fl:... . Q'1.. A;' ., .... ;:'•.•11.•:~~ ''':'JI,i::!ia ali mului incepuse Elllpt~tmporriva noii erezii monotel ite ce-si :facea, apanpa 1 . rt "~onzont,
~,,e..
''1:1

leu

,t'!!"

,

oi"'oB01tolJl

"'It.

Patriarhul Sergie din Constantinopol diiduse sfatul iUlpara.tului Eraelie si: caute sa, <c~~tige pe ]]"]'oIrlofiziti] de
"la granita I,isa:riteani ,8., imperi ului, pentru at se putea •• , " " ~.,' .'~ 'ffi' ~ S,PrlJ nu, pe e]' ...'l:n:np • otnva amenmtarn persuor, unpacarea trebuia sa, Sf: HU:i8J,pe baza ILU1Ui compromis care, Jisand.pe

31 doi lea plan problema celor doua firi il"trl Hristos, obliga cele doua partide s11admim 0 singuri lucrare in Et Dintre episcopii 0110dOC$~ a fest ci.~,t1~gwt entru oceastii idee p

Cyrus din Phasis, care la 6~lOa fost ridicat pe scaunul de patriarh a[ Alexandriei, La ,~a3se incbeie pactul formal lin acest sens intre ortodocsi ~imonofiziti,

F·~ '. r· ~LQCfL]f],

duse 'la paDtrl arhul Sergie din Constantinopol, de la, care :u...,lh.' ici u ol~tinu,ca cei'I putin sa n.u se vorbeesca mer de 0 '~: IlillJCl'.lf1e met de doua in Iisus Hristos, Potrivit acestei invoieli, Sergie
'i'-

publica la 634 0 epistola sinodala, fJ1dat~,dupa aceasta Sofronie ajunse parriarh Ia Ierusalim, Sergie se adresa papei Onori 1IJ~ cerandu-i 'Sa. consimta C1Ll epistola lui

sinodala ~,i iCU rrecerea sub racere a chestiunii de este o lucrare sau doni, in Iisus Hristos. Papa se declara de acord CU, Sergie adi[nitdnd ca un Iisus Hristos este 0 singulfi
(Vezi; Dr,. Heinrich Straubinger, Die Chri stologie des Maximus Confessor, Bonn, 1906, p, 7).
VO]Jlti.

Ind~:tl i~i pub]ici, Insa ~.]Sofronie epistola sa sinodala (634}, 1],1care in fond face d~sdnc~h~ ar,~,intre cele doul, cl .lucrdJri III Hristos, mr'a s11 S~llu:]a, apriat ca sum doua, in urmatorii patru ani a domnit 0 relative liniste, Frhnanta:dle incep eu putere abia [a 53,,8,,cand lmparatu I, Emelie publica

." ~~ 'In E]

Hriseos, diseune ea tori s!l m ~,tFtl!l:ri seascs
~ i:I

~ hesti t~iJooreasupra cr esnunu";1 ue este

3~al

,. .

, ., ,,., E. h··· , ....' '. '.... .". nurmta ·1 Bcn '6818" pnn. care,

pO]]lnC]Jl:..

,......

0

," OJ de asemenea ~ d·' rucrare san •.oui in
...
,c,' ,..' , ...... ..
! ' ..

Q'

$irD.~itl,tli, VQin,iji
~;t!

lupta pe 'care' ederentii dreptei eredinte 0 pomesc acum impotriva acesmi decret i'mparfl,tesc se angajie~za, ca tostlta
, . 'iI- .. .. , ,"PlAl' '"'''' "'t ' I /' , ' 'I S:orrome IPUl~[ ~"ea ~[l.V,lIlaJxun.B'·" ~ ",' '.a mrrucat pa ,t!],a.n.ILU,'. ··,··f ,.,.

in

,moare .. ,

tocmai in anul 1m care apall'e «Ecthesis», Maxim devine ... condneatorul acestei Iupte, Imre ,642 645' el dezvolta in: a 'Iii L~~ de ~~~ ~ ..... episcopil or u .... __ .... A fri ea .-'.. cti vitate intensa ,k' e,nfru_ ~tl~~i'rl.tPa acolo impotriva ereziei, ,(fBI este sufletul In~$carim, CMe ~ ...!I' '. porneste ...!II· A' L'"rca pentru ,pa,stra:rea curata ,at creamter» rnn ·'·,..Jl[ (Straubinger, op. cit: p,,, .8).
=
~~ _"-' _. V

Ili!!..,.. = . .!I .. II-!- _.....

=11._ ...... U!:ll _

JY~,;y"",II,JI, ,

=

'U

.~

.

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

mai mulre sinoade ln A fdca!~ eon vocate ]a i[ldetlljn,u[ luJ
pentru os§ndiffiiea monetelismului. La s,fM~itulianului ,646 e in, Roma, unde :riiJ]],a:nf';pina la 64~l,determinand pe papa Martin s,~, convoace sinodul din. Lateran, prin care de
asemenea se condamns monotelismul.
,';'G.

'Lo:'.il :6,AP 'i'~"ii"-p,,:;O;;~I't.'Ii'I; 'C; onstantin 0 d.l. alJ~._ .IJ-1
~ ~.,~.ll" ~1, " ~ l_(l.I:~.IL~ .

,

n I(
, ..

,{:N,~

,":AI,~m tIlV (J,. ;jiX;lil~IP;~ ~t;;~,Q,N UUU~¥.;Jf~

un ~.,

nou decret, prim care oprea sub, grea pedeapsa de-a. se mal
discuta d~tdi in Hristos este una {Ill doui], 1uCFM] $] vointe
3J."e5~a~

, ,,'r ",." , 65'j1 ,,'. " aeestei . d"spoznn, =L a·;·, ,,l M=aXIITTheste

(Typos), Maxim si: papa, M"aI1]J:1l. au fost primele vietime ale'

;" ~l. atd 'Ui8 ],a

Ccnstantinopol, unde, fiind condamnat, la 655 e exilat la Bizija in T racia. 0 noua sudiere inca in acelasi an ],a Bizija

are ca urmare trimiterea ltd LoPerberis, La, 662 fu adas din nou eu Atanasie apocrisiarul roman ~i cu un a]t Atanasie,
ueenic al
Constantinopol pentru 0 audiere, Intrucat nu V]'OiaJLl sa toca" ,MUp1'~ chesti unii de este in Hristos una san dOlaa lucrari si vointc ~iso ta.i,~::in,fata multimii Iimba ,,. din ,[,ada(~:inij, i mana dreapta, ,ca, sA nu mai poara connmica ~
'Sa.1Ll.~, la
~,~

a,{[.ev[irurnniei en graiul ~ nic] in scri s, Astfel se adev eri din nou ca, fiecare pirticica dill dogmele Blsericii S:=,flj, impus
'"I

prim sangele celor ce aI,U fost gata si,~~]dea viata pentru marturisirea ei, fiind .0 chestinne de v~ali, nu 9' simpla ..,'p.... '\ (I;@;; trei ~r]J~' trim 0"1 !'2'"l o:Jl '1f"I'.n, ~'~'ltr' u I)' I o .. cul>'!it~"'"' 'il-E';i"'j;""'Il'Io11]"""';U; ~.-. 1.~'" treilea exil in l~ra Lazilor, pe coasts rasi1:rite;ana ,~ :~~]Iijr.H ·N:·, egre ,~" unde "" ,~J'io,lu.ll, ramas S~~"'1',p,',I;nmonah ':I~_ ,I, 'pPo:,ii'rI'~ ii:),c~'~i:","1111" 'la I 9~ " ,_ ' __" h,n., ''''~''' i!l.n~, vietH ttec~~, ll ,acella~i an, 1'n zi tit! de 13 august, ]a Domnul i J:l], urma chinurilor suferite, in, virsta venerabila de 82 ani.'
JU!l~~lL~
tI.~UJl.'wl~
,~VI."'m .

~.Il.

. JJJ\~.,

~~l

IJ,JJdl.'

I" I. '~'

Wr,U,'

tLJL

- .. ~ .

I

o:Ji
~~

,

'IM·.····. "'lI .....

41 ~"D,,;:II

"".U-I'i;1L~"e.

iI;l!, ~

iill,

Illl~,

~ Pcntru aCBast~ s~U!rb"i. tbO'ta biQ,grn.fiid,

BIiU :!frllONI'ft: V

_OnL'l11i1~1 d1rI'~ .. ,Ma..

de' ChrysopoUs
,Notes

o\u ,MaJfi,~fll~ le

COJY€S:fI?Ur.1

rh60k],_gie' ca'[hn:~i:cuu~~ tont, X,

p:n.,"1:In~.'@t¢ ,~!ltt1ie:~'p.448

ira Dietionnaire de ..45fj,; A!D!2:J,SJ~i'i

d"hlsto.[t-e e/" elf.! ehr{J,'fI{)l(Jgi~ S'l1,I" la N4e de Saini ,M(lXbn~' 1& CoNj'ed's,ettr, Eehos d'O[ie:n.'~:~ 2:6{l926) :p.24~32.; 1 ... Devreese . La In;e de St. ,MGxi"'~iB'Ie C{.mf~-...eur e,~~e.iS recension»; Anal Boll, 19.23 s P'. 5-=49~ Acelasi, Lrf! texte grec ,d rflypo:mnesUcoJi de l'hetJt101',e Slj(}.tlde.r~;, Anal.

13

~LQCfL]f], F·~

"r'

Serierile Sf: Maxim $1ordinea lor,
;, . 0' ,',1:1"mea crone [ og~ca,a scnen or"S-l" ~M'.axnn ,aproape ,,[ ,.,,', ca, n-a format un obieet pentru cercetatorii 'vi,eri] lui, p~:n-l,a la Hans Urs von. Balthasar, care ,a\ stabilit ell oarecare .. d. ' ]aproxunape- .:_,at'e1-e '~,a care au, fost. a]'"c!'" ,'__tune U]l!e,]- d"" ~n:n:e ,e,!e~ ,e '- t In studiul s.lu: Die «,gnostischen Cemurien» des Maxi,nu;s Confessor (Fr. L Br.~ Herder, 1941; p, ]49= 156).
!
l',' ~" ' .. I
.,.'

=

..

'.If

.'

"'[

.

_J','

I'

."

'

, ..

"

-'

,.

"'

.".,

'.

-

...,

.

. h i1

.

'.

~:

.

,"

,'

"I

~.

.

'.

_

_

ri

J

-",...

1-'

-

-

'".

. ,",

j

2. Aecsteia ~i urmeaza imediat «Cele 400 capete despre

d~c~go.u'e}>,~dresate. amsndoua a

aceluiasi Elpidie,

3

eel

Boll, 5:3 (1935)~ po.. 49-8.0; .Dr .. Heinrich Straubinger, Die C.hrisl:ologi,;g. des Alc-aimlls C(H~fessor Been, ]9:(}6; lJ,EIJHS Urs VOJ1[ ,B~]]th~s~l"~, ,KosmischfE' ,Liturgi,e~, P]'" L Br, (Herder] 1941; P Peitz, Mewtin I tmd

Geschichte des MON'Othelll:e.nslreite3 in den Jabren 645 -648 01 Hlstorisehes J @lublu;;::n 38 {1~}7) 213[
Maxtm1-lS COJ1{:eSSeQT,!J,ettr:d;gr!.' Eur .
I . ~ .... ' . -

t

236,429458;, V. Gl['lJ.l:mrl~ R.echerche5 Slrr rlwiNtoire d:tt m(j)notJ~ntis'm3,~ in Echos d.'Oriem~ 29' (1929) j.] erm.; It. Devreese, La lin IJu?tJite .a1~IJ~elesre de. Sabd M'cL1(ime~· '" ba.pim~e forc« des J'Uijs el:' des U ,'Sa,~~'u::wit:CJI:tlgS ~ Clu]rlage eo 632 ~ 1U Rev, de Sciences Religieuses 193 7~ 2:3""3:1.fu special prm ['l)j!cr~Ji]e lui, Gnnnel ~i Devreese ~ fost dep~i'~ lucrarea lui E M~Dt~sOlll, Chl"O'ROiogk de 10, vie de Saif'jt ,Maxim'€ le COJifesseu:r, 'Bcbo~ ~iOri,gn.t ~:3 (], '9' 1. ~)) ] 4.5 -154_ Am mai CIl)iil$,U,'~hl~0- Ba,menh~wer'i (;es:ehidrJg der altkirdil Llte:r.ai;ur .. Fr. 'i_ Br., Herder.i V B!Jnd p" 28 -36" ::!: ~I"11 '.1,'"',1 ,.,1',·i'b""e 'p _ G"", 1111"~ j"1I'I' '1- -YJ ~ ,,',' A ,~~,O~, ....,,,·,.,'11 1 lati][10,:;......... ~rL',',! &FfI;' n..: Q. Il.:LIliu.e Ii1Ii - • rt !j, lh,~UI.: -_ 7!U1, '._, ,. ~'l{J'I1r
-0

o:ll:

/:'';;,.1'''

AS,r;e.'t1f;'lIIS'i"i" ,f'!. oea ,1::1

",,;.l, '" .. ' -, '," ',' ',~,., ~, pag, tl!, greaca '\I'~ -I ",6d .,J[' pe care 0 am ell 'I"a. diISpOZ~, ~'::I!,-', 2h'l ,= ot. l ~.Ie.~ 232)., ~ a d,QU8, din aoest volum, 0 tradncere ,g.emlafo£i 8, ~:ll1iLiber Aseeticus 8, dat Garbas, B~S!£il1 1925-_ ,Eu n-am ,aV:~It=o'~a,1:nd:e:m.tlniL 'II, ,. ,iii: ..-II. .;!' ,llJ'e'asemenea nu :n:U~8, parvemt P9!i1iiL aeum, iUe~1 am 001l1l1:l11li'hJlat..Q,~ met,

0. d~imr::a,:rJru~m ]0 a(.'IL;::st'v(J:lum_ 1 ln, :M.i~ne ~I. G" 90" 9:5.'9-1013 Cill titlul Caj},ito: de€. Ch~rita,t,tJ, ~i i'[J
'it."I' "I~

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

dirl'~tH este

pledoarie scru.rift ~i simpl~ pemru nevoinpele ascetice, scrisa ca pentru niste 'inc1eputori. Felul simplu in
0

care e sen s~. aici nu

,[JJC

lasa sa. bannim .~nacm:·pe adsncul

P. Viller a greslt cand 1~~J udeeat pe Sf. Maxim numai pe baza unor texte scoase din aceste «eapete», declarandu-l lipsit de; originali .. t~t'e,,,4 Ele de fapt tride8lZ3, 0 auumita depend.e,rJ!~,verbals de Evagrie Ponticul, dar nu dupa ele ~nibuie judecat Sf Maxim, De altfel chiar ~j ~:n acestea, dincolo de:' apropieri lie verbale, se -reveleaza liniile unei conc,ep--dide mares personala.' Tot din acest timp. dal'eaJzi~ ~ dupa 'B althasar:
, ~, ,

giind itor' ~..i. sistematizator diu serierile de mai tarzi u. Iar «Capetele despre dragostei sunt dupa cum martnriseste l.ns,u~i Sf, M:ax:i:m. in introducere, exeerpte dim scrierile Parintilcr anteriori, sti lizate ~:iordonate persona 1•. De aceea

3 . :,',uaesnones Q", -'.

" et D' hi 6- ;?] ,,'llJ,a

tradncerea irancel@. reeents: Ce11tW'iiBS sur Ia cna:ri't'e;, ]:rn,u'·od. et l:l'~d . '[ 1"1..111""" I., l7~' pg, ~Pa ,. 'CA"" ..1 C J' oe . ".r.egmJi, ,'j.,*.)~ :l111--:l"':,. : -oJ -ans, .a..:;.;Ultu![ms,ou uerr, q. P. Viller, Au:r, Sources de -la spirir:t,laliS:ri de S. Maxtme.·~ Revue d'Aseese et de M::y~li_que (] 9.30)!, 13·6·-184.. 23-9-.26~., 331-J3':i, La fel susliue J. Hsashen ~tll art IIl~1J10'm1[oe Infinie", dill,Orieotalia Christiana Per, ]'936,; p" ,157 urm, c-~,.Sf" Maxim e C~, lotl;il tdJt;~l!3!r lui Evagrie slOco,tiJd 'ca. ~i aeela (~ ea Origen] cj. mintea uu trebaie ~ ]~sa din sine C~. 8~, cunoesca pe Dumneeea, cum s.u~1llne D1UOllll sie A,['eo:pagit~l. dil!!plll! Ca11:: UI,H1!IDezeru e mai presus de minte ~i, de ]e1dle de fu'~leb~re 1:l.'marndlU-!'le: ']0 tenebrele unui ,e](.la,z· 's!Ulpr:a:[[i)ii]t8!~" al ·1).!l.FiI~i '~jJl1:1Cll1li'u)~te-rii' 00 G ~'r'~ a:farri de O'ric¢ cl,i.geta:rre.. 'DI!<Tpa Hausherr, Ia baza ~~c~i~uhLli Sf. Maxitti ar sta :pe ·~tJ.a'tlt luniiill ·il:'infdlilJeM~'f3ml).!l:l ~~, n a!l:urniLli srnul -minrlaJ ~i [ar~iOlrnal .:3J~. ~ ui Ev·a~li'ie" n~[) D:u(liiJi'$i~nu are d~cl~ .a:d!8![H';IUiii 'v'~rb;ftl~~ nea~i:JJnUarl,e ii] fOr:idlliLl ,cu.~~6jlI-j:~. Dar lLU .:'1{" Balthasar a evid.Gntiaf hli. to ~rKo-smi,r;;ch,e- Litrwght; ~r sm'u:j,teza ori!gulila~Hi.pe Care a :f§:ClJt-Q S[ MaKh'n f.llrlU' lliV9:,grl.{~~iA~gitld. i .A~81 dec.la.tii. de p,Hd!1, H~.nbB Urs VOn, .BaJhhaSMit DIe rrg~~rostiselren Cen't11rie:n p, ~~ oClt8! 1" G .P.G,:90.~ ·785..;856~, :it 4 ...11 din aeese volum, E
.:II
'Jr.i; ]
j

fI',!

Piloc .tz , ~hQCf.h]f],

4" Talcuirea

psal mului 59,7 intllllcfH '1U,c~t j[] ele nu se observa niei 0, urma din disputele hristologice.

5. ~Ba[h9S81I' considers {(eele 10f) capete gnostice»; editate t de Epiphenovici ~ll «Materiale Ja vi9.la "~:i, operele lui :M:3xim, Marturisitorul» (Kiev 1. 917 :]. ~3 3.3 6)" d.up~ un, manuseris din Moscova, chiar mai vechi dectt:rr scrierile nomenite ..poate ca ,!t:'~ -,!!II, sene.['~a lui 'M··,·. ,'a"""~m---· 'Vntru·c·',S:[ n-ar lI1ii'1lD1"" J!.I!.!!-_ __,,;;.~, "' __ ~ i:'ll_ ~_ tridtll, lIuea nici 0 influienta a scrierilor areopagitiee, ceea ce nu m.. e CIZlJ.] eu nici una, din celelalte scrieri ale lui Sf. ai MM,]tU. fro, schimb ea n-ar trada 00 int1uet]~a evagriana mai mare decart celelalte,
,~VA~ ~~_""', ,. _.~ .... _.

Iii!!

.;J! _

=

~""",

o;.!U

ilnpr,euni cu eeilalti monahi, din faI:l~, n,~.vinh~;ij persilor,

Scrierile de p~nl aici par .sti, fi .f08[ a.i,c.li.tadte '11] in$e de' 62'6~ ~ cand f'u,ge dim lu§nisdrea sa (poate Chrysopol is ).

6. lrItre 626 si 632: { cando se ana, ,CU, Sofronie in. Africa ) trebuie s.il 6, fost scrise cele .4 epistole earre Joan, epi soap al C~icu]u~",s prin care U roaga sa, adune la sine pe mon aJh'U tri\pr,~~,tj din :m.§].n.lstirea;. sa ~i. pe fostiU.l egnmen ~:tj

.'..eorge, M·e....','-- e. d eparte , pes,,~. ~m~n'. ,e I'0:&0.• axrm . -""-"·1' '- .. _ ._- r,'" d· .. ,'e G' .. .... ......
l. ,a" ~e

...

d . 'l li.A " poete ea ceva "'" U131nte •. e aceste epistn e! lVlIlaxU!ll .HI. c.;ijJatori:iI;!; sale Sa, :fi petrecut calva timp la Ioan ~isa, fi citit [ .... ," ,.:lI"", ,. ,,,. - • ,., ~" ,., .. ~[ arscutar '"I .... mn.preun~ ,pe . .r;;.., :'" ... '., d'·· N·:"aztanz, m urma, ungo:ne ',.e
A

,,;i;~j,

.!I,

acestei ]ecttu'] comune 'Maxim, ,~ plecat, iar '~o~n,-a rugat l din departare sa... tfdcui~sc~, locurile U:illtmneooase din i
«Ambigua»

Grigorie de Nazianz, Asa s-a nas·cu,! partea a dona din

(P, ,G. 9:],~ .l061-]4,17)~ cea cu mult mal extinsa decal prima (P. G", '91" 1032-]0(1) ~i care a. fost scrisa inainte de' prima, aJviud 11111 caracter exclusi v asceticm:i$UC~ spre deosebire de partea prima (ulterioara), care

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

dezbate problema tucranlor din Iisus Hristos, Partea ,~,
doua, mai veche, trebuie sit dateze de pe '~a 630~ la 'inceputul petrecerii Iui Maxim Africa, inainte de izbucnirea disputei 1110note ti.'ve '" -P"f';""IFII narte ","',"""a de 'm" ~,i:1i'1!jJJ., \.,. r't,~. ~ a o::IIF"h,C"iI-,~,il o".,.~·~;;1;11"1 L",U adresata egumerrului Torna, un prieten al lui Talasie .. Din

rn

,

i'.!i ".II.U.llt'L'

";1,

ui!..,.";;;i.JollA;i,u

i;;I"""iL IL~

,.,

""" ....ilI,

' \.,.

'1:Ji ~

j;j,lL

'iI-.~

iLdlL

jZ'

epistola 40 se vede eli aceta ]] rugase pe 'Maxim sm alcatuiasca aceasta parte a scrierii si cererea liui fusese sprij ~Jlita ~i de Talasie, ba poate fusese chiar imsapta, de (I '. . .. .ai.JJ.aS1C. A-' scnsoare a. ].1JH T'~ . Aceas *:=;; pal~~,e a scneru se ocu'pa. en
KII, if". • ~ -

_.

9

firii ,si chiar defineste firea, totlJ~.:inu vorbeste apriat de
d.....
11
'lll,a lVuil;~,

Iuerari le din. Ii S1L1S Hri stos, Se vede ca. ea d.a-It.eaJ2'l, de prin 634, du.pa, ee izbucnise dispute m}OtlOileki:Ut.. Dar faptnl c~, Maxim, d-e~,isustine em. luererea apartine i[1 'mod neeesar
'1111'1,~ir'~~~; ';':n ly·r;...Ji."'!I<.L. u. IL!II.I
·I"L;;:',...... I~ .11., .::! t.UiU< ... ,~
;('I'~I
Q , ,',',

I doer d. e ILI'''' «lu .... IU:.... JJ. ""I,~;1,"")l:Ii iad ,1!"1;].,.;:i. ....\, .Wn (dittin energeian ].056D); ara:w. c~. a. fost scrisa in. timpul
,0 ,"-'IIJI..... II.!ILl, V

vorbi simplu de 0 lucrare in. Hristos (I,057'B), dar cele dous luerari se intn~p~UFund~i ]u'cn~az~. nitar (laS2B)~ 1n sen sul u termenului areopagiric: lucrare teandrlcl (1057 A).,
13felul in care scriu si Sergie ~i Sofronie ~n epistolele ~ lor sinodale din 63 4~ in. urma scordului din aeel aTI. de a nu vorbi nici de, doual .1uc'r..~[i~ nici de una. Altfel V~,scrie Sf 'M'I" r, d-,u.p@ '63 0 C:!3);]lu,w..!.Vt hesi " ,_.",axnn. __ -~, ,'.~ 0', ~ - A 'IIL' ",' e-'.:)],S--l!b~,'''', ,-);, '" '-IULl E raC~I,e ."in ]m,p~1J!,~tlID, - '_ - ',' , ~I", h erovoeca la lup~ta ne fata, Dec! aceasta artie din «Ambigua» trebuie s~ .fl fost scrisa ]3 scurt timp dJupa 634~ in nici un caz I1lU inainte de 638.,
'-

ermistitiufui dintre ,634-638,,, El snune ~
~.

3 ici

,ca, rm

S~

"noate
,~

!

.~

~-

•-

--

,'.

-

-

.;~

':111

-

-

-

-

- --

-

--

,•

,p-,c

-

--

-

~

11

F·~ '. r' ~LQCfL]f], ' ad ,U __ '!J, _' '_" . '"1j'4J: ~2 ) --7 (Q'!I,!L~WI'.'O~,~vhv;~ Ii;'L" Thala sinm ~ P 'G' ;, 7, ~ ;;"_', :-: Q6'_'",~ H) h,M vr;.~~,1;;,.. '1::0'-- .. --."Ii-,'u""S -, mistic .. ,...t1c-·£:.5;~ '!lJO ['ocun gee', e, pe care '~'I:' rel -.' zar tamureste m sens mist c-ascer C i le t]']rillises~ prietenul sau egumenul l'alasie. Aceasts 3 ~'if\3Tf:1<) n opera tnmrte In rasp,,"~ n 'P' G" ,j':i-'"D ",,[3. un ]...J • partea a. OGdm
(j~,,".<:!I;""'~~.r"Ii'"',,",'''
~,_,i), >:!o'Ii"i, .J",'-'!j[T<lI

no

\jI'"

=

"

'"

~

I~

.•••

",

doua din Ambigaa (B 89-]3 92:[)),,, Deci e scrisa dupa aceasta. Pe de slt[t pane i.neil, nu cuprinde nici o aluzie Ia disnute le monoteliste, ceea ce ~ arata Ie IDa] veche ca nartea int~Hdin Amb! zua Opera, ".e; ,--. ,F ' aceasta, care are acelasi earacter fundsmental ca *'] partea a do ..:II,·, 'bo,'!l:J' , ·.f'::-:r SCllsa .' ,_,. ~11ll,Pf.lj, ~' . r91. ]lU1Ul .',e , Qua t.d.J],· lUu]:e;liI,a aJ. llO\SI~ .' , '"" ,= 'deC,I. ,.-:III'" ":'J 6,3"0 ,..,' ....... ,'I[,~e d .
"

-- - --

,_

ca
-

_

-"

"~

_

',I[-"'

--

~

,~

"~

,-

.

A':_"

,

1'·

6:33~probabil pe la 63 :].-6.33.

J

~.'5'-7'~'~7· '] ~M),],
u

dateze tot diD, anii 6.3] =634~ n]i~cindu,-'se' in acelas! cere doe idei C~, si in «Ambigua» ~i Raspunsurile catre Talasie,

sn =9] OJ,

. ~a

rS~~~Os"g!~,~:;T;·s~:I· ~a~~~:,LI-1N';~o~,gs-":~'~:~ ,{'ilijel~,·:~e'H~a~:r.T' a
,~I ,,(

,II;,.-Ui ..

trebuie

sa

II,.-.;l!.

""II._H.

~. _ ,__ "'~"

.

~'I!,

~J)t... ,W".,

s:
"
e

~'O']:7 ..

d' .'es.pre cnnoasterea ,~lU . .. . .... '~" , ., .. Dumnezeu ~i:~ conomia ]tiIttl~!p~]"~'i Fih;"'[u~:hd Dumnezeu»,
'],,.,. ,(~ e!Le doni 'I r .,~,Otllfj, ..... ,
0

.... sute

.... cspete

sau cum
CSt

in;tih.wleaza, alte manuserise: capetele gnostice
CIIupa ~
-

(P. G'" 90:! ],084= 117 6}, 12 sunt considerate de le Balthasar

«Ambigua» ~i «Quaestiones ad 'I~~l d t0t;Jll~1 . nu mai " tarzm de r .s= '" E[ e r ezvn l tat " . d 634 d ~ .:,,:Ul J" S:[um» ., 8.Jr }8J anumite teme din cele dona, ope.re mari ale lui Maxim, dar alcaruite
jo;.

HI Ope:~, ,f,IL(;:~~stava,
t:l

'Jranusa~ , -A
._~. {"

, w;t;.'; '[I}ii"Ji~, HlI-oM R' ,!;;:v~:Sta,
~II .. ';;'
iii .. '

{}~(~:p;a vel.Il l dil~ Fi~o~~,n~,"

T 't;:;o~,oglca"'j! it' -iI-. • ']""'."r-"'t~ 'N"- '::t -4' '; 6.... •..... ~ . -"-"o i:..,;IIJ':ill,l, l"V2' ii [,'r",,~ . -0 '0 i
,.:!.' .. - ~, ,.. _'.1 'I '. -I!!! . '. . ' 'I ..

tradliiDere ]11 'italD~;ti~l da 'R.. C<:lj]hln:·,~'d~.a, .. cm ,M:a.~..."im'{J Co.ules~i:ore"LtfIJ, (} ~ ·s~g- ~ ~dJ- sltr se 1. [J] ",' isti ,.'Ii ,ml1.'1l%! -' M' ~" ~1[]g·a" ... a in • ,r.u,·t' ·1'- i·T-G$;t·I C-h' [I. ,Ianl ' 'F' _.. w '19-3-'] _ ]'ar,} ;f .' ,.
, .''I I .~ ~ . ., 'I -.

tradueere fraIlceza, e ,pl,JjM:i¢at~, ]] I~ ~:reliJ~'kO:mi .~ 1 i! '9,15 .. 'n2 Un S"[Ud:UUl t.etLfilct,rualb,il ,al ~{J(r,. i'un,pr£111'n,ffiJ CIU 0 tru.d:uce:re rozaJma1iv'a i3J fiecaru:i cap" ne-a dat H,9flS Urs von ,Balthasarl ENe ~gn():Slle,hen Cen'li'tw.ien fI des ,Mar.'lnltiiS Confessor. Fr..LSI'.~Herder, 194] _ .0 ed.it~.'e c~i~'icrt lor a promis in 1928 (BY28tU. ,Ze:i~oolhri!]: ,2.8 (191,8) 67), F. 8, Skul ella. Ned .0 d!lm tn aeesr volom ea a treia de la p, l2S_

],8

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ nu

ail' tr3da ~io imf]ue·nt! mai mare a '~lU:i o1f]geru: ceea ce ar arata e,~.au fose sense m timpul sederii lui Maxim la
i
,"';I-

Alexandria, cin.d va fi citit dim. nou operele aceluia, Despre aceasta O]Je!r3,. Balthasar zice ca. e una «d in cele ~TIJai. 3(lanc], '" ..:lI .~:" " rca ~,[mat"" impot 1"" t ?lll. care 3, prouus T eorogia nus ti ~ ,a oID.:e. AI· . " greer""1.OE: peste tot», ~~
i

;to .;J~~J~,

12. A lui Maxim trebuie fie ~j seurta scriere «Ad Theopemptum Seholasticum» (P .. ·. 9;0, 1393= 1400}~caG::'i. G d Qua '. U1 cere trer.,. ]ocnn . evang 'laence exp 1'" ~. d . ~ I. ·[c~!t,e'" ea Sl:U]~ in .... ieri a; sr, :;;,..r:~. m C' '1 exp 'I· J.'cate ~'I m a 'lte scnen al e Sf .~.YlltX'1 (r {(..eun. ce te Ioveste peste obrazul drept., ,,» 'in Quaest. et Dubia; Inter, 24; P.G'. 90~ 8'[)4; «Nu 'rnA atinge;) in Capit, gnost, Il, 45;:. :P'_ G,. 90, '1 :[ 4,5). Celelalte opere ]iJl forma de sentime care circula sub . aumele Sf, Maxim, 111;0. sunt ale lui, Astfel nu sunt ale lui «Loci communes» (P .'0" 9]" 721-10'1:8)..:1.4. <<:C a.pita, alia» I'll,numar de 243 F.f:l .P. G" ~lO~1.401-1462) au fost dovedi ~,e de Disdier ca ~vand. de autor pe Ilrue Elcd:i.r.u']. din sec" X] 5 '.!iii "I 'X'" "]-r 1. .,r ..... ~~V" .. · ~il<1!i/~!L.~·- 'ii'O,;i?'r.:.;iIi': toare ta Ib.'~v "flO· eanete teol ':::1' '\~~!~ 1~
,

sa..

,

,.,',

U"1-

...

!.I!1~t!~~

~,_~Iv

:_

~~.

ifiI'Qr~.a. V~II~

~_'

dJi,eseB W'el"k zum Tieferen [uld theologiseh Bedeutssmsteu gd10I~, was die sp~.tere mystisclre Theologie dew Grieehen Iiliherlu:liUpl bervorgebracht hat", op• cis: p" 4. UII dJ a -..:iI ~'i.. 'J, "A se'V'6_ea. l'lD D;i:!ll-lkliel!!JleWer'I op," eit., [),,~.'J'J. .
VJ
I!

u.sAce~~;~ a demonstrat-e 'ilJltai 'W'" S01J[)@., Di,e divers« c'OpUa lfnte.r d'e:~~Sc.hrtf ften de« luii.tige~ Memimu8 Conjessor hw de~tscher
q~elt:(~nkl"itis'chey .Bellftlf:'(;ht~ng (IJUsd,EffiI, '1922; Uis.<i)< iar 'lima:u ~~[,Zhl 'ilJild.epeffilde:1l1i1: e'l)' 'M:. Th, Disdi~t .. UTI€; oeuv.re dcmt:eu,'S(J: de de' SL ,MC}x.i~e le CiO'nfe:s.'fI(l,LI~', hi. 'ECh,[);_"il d.~Orue.tlt· 34 (i.94'~) h~O-l7~. ACG35tli (]'P~rii ~iite .() co:mpila~k~ din ~]~"G'~criGd ale 'Iu] M::SX]M. ,a.vand L iL.."] A" x~' . :utila[,~ parte (:3. ,i!I!utur :pro',l;;IaJLJ:U, pe n.ntO'ItIIB· M',~i,Ul" lS:;?J,U~,[I,sec. ,',' ~,_ ca '11113.1 ,'. ' din a,ee;fij.'t:G' Ciiipe~ ~lul.'text[,a~e ma~. tnult .qau tiJi~:i t~u~i:)]. '~it'~m:J:redin
Bearl;f$Hl'I:)'1g un'll
.!;. •

ad Thaltlslum ~~, in seoliile ee ill En sO{e:sc, care nn par 5~ d fle ale lru~, axim. De pHd! de 18.Cent, l! cap, 49 :p!'n!l ~,8J Cent V cap" M 61. :~Iildrus:~v opera, aminti.'~~.Cent. I~'Calp. '7A 7 sunt ¢o:m.pil8Jte din din Centnria ,gnostk..rn.de la ,MO!SCOV8 C9.P'~ 1~7.;Cent. IlJcap.If din Mareu
Ql,IQe:.'Iitio,I(lID'
j

19

F"~ '. r' ~LQCfL]f],

economic, virtute ~i :~I,ca.b>(P .0'.90" l .:~7-1392.) SU[1'~ in 7 cea mal mare parte 0 compilarJ~iedin operele Sf. Max 1m de ' " - - - 'X'" ~,6 " i' ,' ... ' lui .',: .... , , ' ,~-'- .,., ],.. ',',"," -" C ,.1, pnn sec", 'I .'. 'N" U.~] apar',.'1' ]J.]. nn M" axnn mci cere .C U:UJ] ._'- ~mt'
" ' . ",' . 'I .

4.xDe trinitate» (P ,0" 28; 6~:]285), trataml <<De anima» ·1' 4)1 (P' 'G-:''9' n ']:(l;_'~ '] 7--'1lUi ,r :0" mare ~'I"ii-,i<)!11.... d ~'"11"'1' scoliile 'L"lI, Dionisie ,l . u, ~m~, ,u, . ..~,.~ Areopagitul ~i «Capita Practice», editate de Epifancvici,
• ,OI,

,ro

,',

.. ,

'I~

~

.~"

DO.

"

,,,~-llt,:.Ii.....

~.~ .•

,!L,~,

i;J/ -

'IYI

, LIl·,

.

01'.

crt, ~Pj' '- '["~;=~JlV.

.,

sc.

£111.

a[t~, gru.])&, de scrieri ale Sf: Maxim 0 constituie tratatele dogmatie-polemice, unele impotriva, moncfizitisnmlui altele i"n'lrpotriv,a, monotelismului. Ultimele 3JL], fost alcatuite in, .r. nartea din urrna a vietii Sf ~ Maxim, dupa 64JO.. '0 serie din aeestea a, fest edi~~:ta de Combetis so.-.b :t~ft.:] «O p, _u'"-- theoloeica et P' =_ E - - .oolemica» ., _. U _ LJ:L , ouscula (P "G'., 9 n '" 9=2.8,6}, De mare im:portal]ti este «Discutia cu. Pyrrhus» (P,,,G, si, 286~3.54}.
=,~_ --

o

:M11]tur,is.i~Otl.di'i'D, scrierile sale, este mai mult dec at intr-o pri vhlL'~ cutmes ~i bilaatul cugetarii greoe~d9' iWti!t a celei

"Viziunea

lumii

JH:~ care

ne-a

lasat=o

Maxim

20

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

teologice "I mistiee, edt ~i. a celei fi'~,of8oficer!' (Hans Urs von Balthasar, Kosmische Litiegie; p, l ]1, Serisul lui este ,0 "; '~'~'~ smteza,~, mdi graneioasa~,~l personam a marnor cnrente 'fil fIce; uoso
ale ~]lticbita'~[isi at principalelor idei patristice, ' . "vllgl1e, t, ceea ce au u~JP!l"O;la.l~~ se " ireerosabil Orrgen ~I[ =E" m l.nJE§t1uesc ell Dionisie Areopagi tul ~,i 'C1)l Grigorie de 'NYS8~, ~;i de Nazianz elementele aeceptabile din platonism en cele din artstotelism, topite Intr-e larga v iziune proprie, dominata de Logosul care a coborat prin Jtn:tftt1~["e p al1l ii, in ode mai de jos ,~i a strabi;trLY~' prin ]llal~8l[\e, C1'!IJ omenitatea Lui dincolo de to ate, cuprinzandu-le pe toate; ca pe iO'~i cei CI,n;· .a .'JaSC6L') dumnezeuu du-t. :1jj:-' . " C!I3 VIeau. om -1 man tni :IU

nemicsoraea omului i Iumii ,~'i lui Dumnezeu Propria zis tern» Sf. 'M,ax]m este ureusul (anabasis) omului spre ~i:llJdullInezeire"n OS1' urcusul acesta nu se poate face dec~t
prin curatirea de patimi ~i prin cunoasterea in duh at .r.,ati tor lumii, care sunt primele doua trepte ce nni " :;.;: • an tlCliP.'6~ZL1 pe u]:ll~1iLa~:1 trera: ururea ell. ''D'.• mnezeu ~l a u c(Jrn,eJS],p;larea in lumina lui dJrectfi; a, r,¢lr~bu:_ni~,()r tuturor
iI-' ';;. ,"

fn sinteza Sf: Maxim se d~

0 :i mportanta

lucrurilor,
'I N 11 ~ n, "., I~ sensun "'l e ~c:np turn er ie r,apo.. eaza ra VUl~3, 'iauntnca a. insului, ,n:f;aba.tftndu~8Ie nici 0 CH.p:Rl de la taJ"cu:i,re~ antropologica sau ascetie-mi stica a, Scripturii, Bl revine
,("I • -if '" 11-0", " ~

Omul are a:mta, valoare 13. .Sf. Maxim

incat toate

necontenit la deserlerea fa(:ulta'~i]orsutletesti ale omulu], a funetiunii ]01" eonforme cu firea sau contrara firii, ,~,
ispi telor de la duhurile rele ~j a sugestiilor bune de lac Dumnezeu ~:i.ingeri, care patrund in. viata sufleteasca, a starilor ~i deprinderilor laul;lntrice; de toare nuantele 0[': S~ nasc in urma l'mJi,u:ri:rilor ce 81e J~' nroduc '-/ a, functiunii intrsi
iI

F·~ '. r· ~LQCfL]f],

un '~e SaJU ahul a puterilor sufletesti, :R,Is.punsrild le catre 1. Thalasie ne dam. sub acest raport un material psihologic
considerabil. Dar v Ea:ta, aceasta UJliIutri.c~, a OI1l11l:l111:i, nu se desB~o8j]:,a iu U1CKi izolat, C] intr- un contact san 1:Uitr-'UD report neeontenit 31 omului cu Iumea, Dupa cum, ia omul .0 atitudine sau alta -:[f;a,~~ de Iume, se 'modi fk:~, functiunea faC'~litaUlor lui sune'~,e~ti '~i starile lui launtriee, care la dindul lor se manifests apoi ill atitudinile lui ulterioare,

-.

.
~

. ~;. :1· nunte, ea ce ]e dous oreane 'LlB sesizare a reantatu. ,lnS,U!>21 ., :O'~la, "F :fallP,tu] ell e d{)~aJ,tt eu acestea arata ,c~ omul nu e ~rnCU[ ca. -0
~:j."'.
=-

Omul e dotat cu perceptie sensibila (simtire) si en
.r
I~

Normal este. ca simtirea sa, 'fie numai un prile] prin care: ]"a,uti unea ea funetie discursive a mintli sa, ]3, C1Lullo~tin,a, de ratiunile divine ce se as C1J.:W d m, lncruri, Asadar simtirea treb ,. 84 srea in s:'~II."~b· mJ[1j~lt_ C~ano 'nu . 816 ... ,tt::.· , . ]~ .., !IJlm.m,p, ~ 'ILOO JLUe ,)(, ~r'. in UJ _3. ...', ·1,"~.. ·.a.~;jl ...JI ,a.. easta Si:lm~Jt\ea, uereaza s.~ c ~ ,','". .....]-' [i,gw, ~~ nepreec upandu-se d'· .., oecat de aspectul y,izut frumos ][a vedere $1 gustos h...1ilaUCaFe~ al lueruril or; sau i~j subordoneaza nli'lill.[[]ea~care ]In']oc dea, stnmi simtirea, de-a 0 c8i.la.Jl]Z],ii :mure~t,e argumente t~' pretms t apunale peatru aeeasta eomportare, l., §], nascocesee moduri de satisfacere a dorintelor ei, Lumea devine astfel , .. " .' '.' ..'.'~~, ',. ,I,' -f . ,-;e 'pur matertaia. "I' ", tacut'n",;;;;: "·"1· S1Ll,fl'l eL'e~J, S-,~U '~"'tnt d . ]ra tar ,c: ~~~, .. te ~
, ~ :I

'fHD:~~ noate '~raj seearat de orice a'~:tlrealitate, Prin ~.~ ce ]~ slm,1ire~ sesizeaza cele vazute, prin minte cele nevazute,

l(

..

.'."

·1

1

"

..

,,.,.""

'"

.

.

,.iIi!

~

.~

-.

c -,

$i;,

P,;c",

-e

':1

'~"

1 ..... 1

.....

"

..... ;-

:,'

J"

I:

I

'1.

I

'.'

',"~

... -.,"

~

"_.'1

Ir·l·r.

",

"

I

".1

- ti

~

;,.~

..

':"

. _'.,

.....

.

~..

,~II:;I~

,j,

'pRO

" "..,' ," •• A· energia '~ '1, uJsp0:Zlllal S:I.m'~U"]~: 1 ,astre 1 ormu1 poneste tor ~a .:iI " ~ ,, ell. t~Iie ceea ce place simlidi ~i U'rn'~~ecu. tOI&[i puterea ceea ce e !UI m..... ne ntru sim Hil''':;;.~ ,~~.]ll_ __ ~ adiU..... d du reros n -,("~'n· ~'V"" b .... rati mea a~ .. argumente pentru ,tiu.tme8 pllic\e.r.H ~:i fuga de durere ~i
t';
~~ ~. !i;;.'~ _
,~;'

firea lor, Astfel simtirea n..a mal ramas 'pc erceptie sensibila c])iectiv.i; ci a devenit ~. imtire" afectata in mod exagerat s de placere ~] durere, Puterile sufletesti ale poftei ~j :il~!lhiBH~ " ~d .. " ~] .... r 'I" memte sa ..creases~ ce [e spu itua '[e ~\[sa upte pentru e'[e, l~l
! .

j~~

J

,'1

",

',,'1.-

.'

I

','

:

,'"

...

,

'E',

..

I"

.',

'I

.-

'"

..

:

...

-1 ...

,.'

'.

]]!!.J,

__

i-lY!=

i!

i!

!l'!! __

.22

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

nascoci nd modali t3t! pentru aflarea placerii si evitarea ~ . ~ durerii, Dar efectele acestei ori.eor§r] sunt multiple: pe de ,0
,

parte' lumea se ingusteaza pentru om numai la cele V8:zute " ~ .-!II t;' ...iI." ~,[ marena 'l'e, tar nemarvazanon-se rapum "'1 divi e '. rvme I~Ul lueruri, nu S~ mei stJatvede nici Dumnezeu; pe de; alta parte In, om, totul reduesndu-se la lucrarea sirntirii sau ,tt" nunanduse 'in slujba ei, ernul se unilateralizeaza deveaind in tre 2: If mai s:~,-mi:r;l're;,_ P'V;UI~ -.C n~lir'~ si m- A .... ie, .(;;':;,.-1-, '[;1]1'-; mai Pc:.!!-LUMl!- ~i -C;::'I'&] -en;; LW:~!l;!!~ 'JI] miL. ""c:.!!1jJ _)!J irationalitate, Cu alte cu vinte ansamblul lume-Durrmezeu In, continua Iargire, se reduce pentru om, lewitJLua aeestuia. CU, el se slabeste ~,i, iOlplU-tineazi, :bnpu'ltiua-nd'u.-se ~i viata 'se lui launtrica. Cu edt uita mai mult de Dumnezcu, cu 'cilt 'l!le~lijeazl mai mult lumea, ell hl~elesul ei larg, cu .[d~;t~, se
u

f-=

A

.

:'IJ

_~U.L

-".

l'

_d..Ml!-li

'jI=

s.lrliee~t€ ~'i se deoamreaza ~l vi.tl'~a.om 111lu:L Pacatul. departs de-a insemn~.,0 afirmare ~,[o largire a omului ~:ia

legaturilor lui cu lumea, e o diminuare ;8" omului si 0 ingustare a lumii, lair mantnirea din pacat departe de-a insemna O~ju'oocupar[,'e' at omnlui exclusiv de sine ~i de Dumnezeu ~] eventual 0 ingustftle a omului, e 0 Ulrgire a hJ]i prtn activarea lega,'tU;TUor eu 'I nmea eliberata §t repusa ']'n orizonturile ei tat mai UtJgirtt: $j prin aceasta, Iume cu Dumnezeu, Omul pooamje~te si se nlalTtu.~,e~tt,e devenind duh, ad,~'ca pri vind lumea din. adancul unei v~qi strahatu;ve

de ~D'uhuli, , ,t._~.!l.. ·..lI~I'II"1ifII;tli !"']!',,,,,,"I ~
,~ ". IL .iL _ :1.["':IJL'~£j~,

,I~i:lf~l"

~O.f'l;

rs

u~ N"(ill, ~ IOCIJl:1 8J~,dd~:-a ilu~tra, acea&'~
C:~la!h~_

~1!J11l111i, :~Z't;"Ult~l~
'ttjj;j.t~;

Dam rU:Lm~:i unul care ,cl]ptind.c:
(HiD,

'idei~e' de :p£ttdi a:~ci:

la

Itot

:f~a&l!il.lell

!i'Primu,l,

p'](;lt.z~m:J mi~~G3r.,-e~ ~pm

soup

a f3cl;Ii:lt;a:~i](J[ 'ljla:~l!il;ru:~G:8! ..

sa.. Astfcl. ,CrTtiJ:C3fid porlJl;l]c,.a ~i igHi,OriJnd ,re niIJmiffilgZ~U ~i aln~:i;tec~.t1iId.u-,~i'kl~ta pu[e!t.(,a 'm:i,nti:l!~,~ loa.ta ~imltirea, 3: 1mb[,atti;~al iT:il CIil[lO~ti:r.t!!;a C'Ompus~, ~i gnic~cio:aJ:~ma cetor sensibile ee duce la ,P8!timi!iJ ~;i ",SJasemar.t!8Jt dobltoaceler n.ec~gelar.CIi,a:re.,_,., ~i e~zand la 'inlJ~io:Ulla!:i.t81e~ S a scltr~fi1ilh£u: :f(~nc~:ia, cea dl1lp!l, fire a :ral\iruni'i l,[i.t.r~lma, COntrRti, :uri:i. Introd_ la Q.~ltrest eMii T1.u~laS'. .G. 90, .253., P
t;auZSJ,

igfi.(l~:t

.23

F'~ '. r' ~LQCfL]f],
A-

de lume, se msnifesta caracterul larg, cosmic a'~ viziunii sr Maxim,
·...:I Rieacarea
1•

Im aceasta legare
OLllU,JlU
'~

11

fiecarul 'Pas a] destinu lui omenese
D
'Il,.' ~ 11~ •

provine totdeauna dimr-o despartire a voii de ']:at~,unea firii, Iar virtutea din restabilirea aoo1[ldl!J tntf1e vole ~ira'~lUlne~, 1ui 6rH, ,1.'9 ,({!C!ci nimic nu este irational in ratiunea firii» 2,0 , Dar, "lIn,.,.:1!atoI- ce~ voia se 'ho't"'''''I''cOl!i!'Ij-,e 'DJi lucre eze s» onform '.... ' r» u ~"IUiy. ' "'"' "-,,,:~, Iv.
IJI., !1.;(!I.JI.Y''f,!I-" llIiloI. ,ell,,,,,, ,'. Li .. '........

rm~i uni, Numai patima e ]raf,ion:alli,~ pentru ca n-a facut-o :Dumn 621eu Poruncile divine l~,i alii. ratiunile lor, pacatul ..

]:ecA~t~gefermitatea ei (j.],iecHvl., Din tot sistemul Sf Maxim se deserinde 0 mare Incredere in fire ~.] Tn rariunea J~ ~ ~ fireasca. Totul e :f"ocntde Dumnezeu conform unei ratiuni si to ate se inl,.eleg ~i se sa.v,M~escnormal conform unei

'tremne sa. treaca [pnn faza unei reveniri it lu i la starea de natura, Simtirea trebuie sja devina ,pura perceptie sensibila, i~['nt~[lllnea~rebuie~sa,~~i
.'~

,u,81, .mmnezeu

:>

ex] sta i'n coneeptia orrodoxa. «lar da.ca nimie '~ratio~1al ~, se a:f1~, rariunea nrit 'l.1I.~ drep t cu.v~nt n hi ne , ·indatU ee voia se nn~.c~, conform Jnl~iuldi firii, primeste
dumnezeiese,
iI J.I

]"a,uti unea firi [, nu H'JJai, si]1gur8i,~ are band dumnezciesc in, e ci 3] utor. De eceea o stare a narurii p1llre~, se:_PaJ1r.,a,vt2i., hand de;
:n-1!J.
"

:!!

i:'!

~

luerarea lui Dumnezeu inb~-aju,t:on}.2:1 E ~,~ firesc sa fie ~a.. t' ...a"" ~ "~ t~' o ,d ara ce ranuru"'1 nru STU]ji~'de ong]ne orvma ~] [1J]C,[Url"1 e e f .. '" e orini .. sunt purtate in miscarea lor naturals d~ energiile pmniatoare ale ~U]Dunmezeu,

Astfel In conceptia Sf~ Maxim, miscarea ']'i,atu['aM, care tnsufleteste intregul univers si flec'are Bptuill",i e un im,I~Njlls dat firii ~:i s.ustinu,t in ea. de Dumnezen in calitate de' caruna,
si -:t'. ei M,'··'i;l,CaIifld:Jj In 11 "'" 'UWIi efect ,... ,,..:;li,,f'II;:r;:""; ;i.-!liL~_'_' 'I;:!II '; .. A lL'i' iL14, Dumnezeu ca in. conceptia Ini Origen, ci 'line de i.l1sa,~i
lit~'1!'l'j-,:=::... ,~:.JL.I!J,t.a

fin al OJ
lL.J11.l1:U."

a,
~J

• ••

,.H

'Wi(JIJ

,ILY

~

.IL , ..

!\rl~lL

!!.?~IIj._.~-'_',l ,I.JJ

p,

,l~

.24

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

firea eel or create, man ifes.'tfind, ,asJ)~ratia acestora de 'Ia, existenta sim~la, la existenta fericita ~i la existenta fericit~,
11-,'
S"

. . _" ~ AI " f M':' .,' aezvo rarea vesnrca, 21 ,A"~'li- ee pozi"'1' pnvesre ',,',"" axnn - d - , 'I'""", ' ',"wjl, JV creatiunii in ausamblul ei, ]l'n:cat d~J(Jpla.E~,nsu~] DU]Ill.uezeu i care nu e pentru ~.i.in Sine, mid. inceput, niei '~inta finals, nici interval mi~c~Uor. intre acestea dout1t~ ca unul ce nu se dezvolta spre 1!1 imic, fiind nel imitat din veci; se face pentru lume aetiune be mij loceste intre in ceput si ~[]]ta fi]}jallii~ sporind ~] adapt~ndu=se' potri vit en drferitele faze pe <care le parcnrge lumea, '1.0 sallul lumii, dar totu~i neidentifieate .." • ion; -I: '1i'1P!' :&: *,; • "n CU, natura et creata, S.uULI aseunse lea ,JJ.o~~ eree nve energiue divine; tr,~cdndprin toate fazele de dezvoltare ale ei.
:Ii•

Aceasta e Providenta divina: «Dumnezea nu este pentru Sine, pe cdt :eutefrn, noi cnnoaste, rue] trnceput- nici mijloc,
'~ ,

me[ SmIr~it." Inceputnl

sfll:~;futu.llor este DU]]1neZ;eUI eft eel ee le face pe aeestea, nu ca eel ce le
~j

existentelor ~mlj local

90, ,]_084~ l088).. Dunmezeu ].e conduce dinlauntru ca putere ,e'lid:entti ~d din afara ca ,!-h]~~J aJ,tr;a'edvl pe toate 1'0 dezvoltarea lor spre indumnezeire si El fiind Unul, toate
sunt legate prin E~[intreob.1Jlta. «Teate exists in impreunare '

sufera, Caci e inceput ca Facator mij loc ea Proniemr si s:far§l:itea eel ee le circumscri .. (Cap, gnost, I, l, 10; P'..G. e»

cu to ate', 'rnrRl oonfuzie, in. temeiul legaturii unice ~i indisolubile in cam Ie ~irn~inceputul si Cauza unica ~i

ocrotitoare, caci legatnra

Cjovii'~€fte si acopera toare relatiile particulare vlzub~ in toate dupa firea fiecarui hJC1U:; nu alterandu-le ~i des.Uwtllnd:uc-l,e $i :m,cind~-le si nu mai fie, ci eoplesindu- lie ~i ara,Ulndu.=],e R13'W presus de' toare,
aceasta
;Q
Ii' ~ ~~_ ,-" _ ,,'O~~,o[,}1" "_" rna, U[,9m,:;ii." _ 'il~""_ :"II18!ila a m~'~Il;::;iI:r:u: -~ ee ~ "" n;rlta mi~r;::aI, ste ilmfl,.i~,ioe~ ce se ai1H, 1[i ex'is~Ulta, 'v~ilic t6riCirt~, precum e Acela €' ~i Inc~pUlh].'iei, iJdi.~ii Dumn.€iLie;u, eare e a't,al diUi:toml ii

.. " ,l]~c.a:~

M'

".

-

-

e ]JI!J:~~:

-

'.......

_-

- ,[

,~~

existenrei
~ ~ • \

C§:~ ~;i .8irM:iwnd D
,f"!:;i, ,

\:S:~:.:tl1i:~:J_ i~i:liC:U

ul.'rli

..:I'

g;;1 ,IL avem

din tfiCeplit (prlneipii), Amhig,lI]s P _G;, 9001, .I. 07.3.

• A ' ~I, 'til'l.r~.e:irei1l. ce-a :mI.C misca si fdu~.cum rr.e''mi~c!'m.
r

e::d,s~erll,e~, fericite, ca

]t.'aceplUt

si !irn.ta. :finaJi!U
•• ~

ea C8J '~:~[it~ fhl,a~!",.
J:HJ!' ~<1 SUl.1Pl,U:

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

cum apare In.tre'gu] fata de p~rU S9!:1!J mai bine z~:seauza '"""t, -T," /~7 -,' : ti:r, '",'r' . u·~t "'1imregu 11'ui, in temenu careta se a]',a,~ ~] exrsta ,a_~!nnregu c,at ~i :pat1He: in:treg[dui», (Mistagogia P .'0., 91, 66.5; Trad,
(ir 'I" ;"'~, '~-,'--. ';'I'~
"r .'.' ,"",;,j.-.

in Revista Teologica, 1944~ NT" 3-4" P ,,,170).

planul mai general al Providentei,

eel ee le line toate tal un Ioe ~i le calauzeste atit pe

Srunt, adica Ratiunea divina ca Ratiunea 'eel, mai generala ee 1nib.rali,~eazfL toate ratiunile r~turi~or ~,ivialfl divina, • '" ,"" '~ •. ,. ... " :2.3, '"'rIIJI.care se sustme st se ntaj,~, C3litati v vista nnuror, It"'' ,Y ~... De aeeea lhalta:r.ea splre treaeta cea rnai lm:alm a ,t1. existenjei, sere 'i:nd.l!'u:1Jlrneze:i:re nu se Pioate face dedit prin ~ ~ . ..
.!I ,

Cl1t ~] pe p~anu.1 mai speclal al mfint~]rH este Dumnezeu prin Logosul ~i Duhul

=-

Logos, El este substanta sau '~~da ce luereaza tn virtuti. este calea omului i[Jr~idt in. virnni, ore nu se abate niei la
-. tI :I.

cunoasterea ra.'~iuni.],(}r ine ,Olin ] ume, 'W'[ \t:n mediul div Logosului mmn'leazu, []1trucat aceste r.a:puni sunt razele

dreapta nici la 'Stt1ng,~,,:24. .. E~'[ este usa eare d~··..:11 . esemae ] umea CIU'.IJO~tUll'~,el ce ] or ce au ~L~ "'I di -ItS.rufI!JuMut bi CaJ'I virtunlor," 25 '.'.e'I, ce se Illt:ih'ta~ ··.·ID. taza .. une ,ea . ,,,,,~ C , -:,,[, ';ii-:iil.' , ,.' fj-" d-:::;,-'" paJ,lL1.m.l ~,I, a ~OIl;J\~Hl_11:]1 vn,• ...", .•• ~, .'.,' la r!j' '. ,',,' .. .i!.,."', d ,'i, ,',' . ~d.~hO.r~ "a "riJ11!.i1L,I,a 'p1un.",I,CaJU e
,J;:, ,,' ,~I
c,

Ratiunii. Ratiunile acestea nu pot fi v~zrnJte lITIsa decat In duh; d:ulPa,luerarea de purifieare, deed este 0 eunnastere tJ.., '~'. "." nanca ~l ca atare art: ¢ ea ceva mnu trv, ·C·'~ 'I vede ,]l~ in .; ~[ ce ie ele vede ~i dincolo de ele, HIe sunt «ogfinzi» ale

n ,;,Cyv.antUJ~,dumnezeiesc e ca apa oe 8trah,a:~1tl :fehu:rim¢.a :plall1i:tte'I(~t ~i i:n ,Brni'[nal::i';1 hi cell G(;i: se ada:p8J .Ji'rrn E'I p~ Illtl'ill,u:a 'rufteri i lnr'i 1:rn Ghip a(:tuv ~:i gt1f~[~;~:UC; adirl8r[i,dlllJ-S~ In virtJUti ca un [udi durpii C~lit~11"J$!:I!, 'Ii"~rtl!!l,t:ui ~,i cuno~ti.hrt¢i :fi:~c~rui.ai'i. ]m.trodL la Q'Jl~tl~st,Q4 Thalas. 'P-G- 90, 24K ~i'][)uh[LI S'fin:~ till. Upse~t~ dhlJ nidi {) f:'ijJpfur.ai n-tai ales ditll, celc ee ~ 1\-, , ,x ;;,. ",'~ ... ".! - '" 'T'I" ,J!., ' :lrn,pmrtill:}esc 'd,e rn1H:un~ • Q:'.>U,[,I'e'.!l ,[,1'_d. ,I. ~ilhfil~.aS.", q_, I' 1fi;, r=, r,.i'i "",tI,...._ 1[] .. ' ,11.~'U!;:. L.~ J v,eZl
Jj;,~i

'j'. ,J; j

;,Ii,JI.

15 .I!'vl,(,t" n_ '..J' .

s,i 1't1h::Mite fa 'Fatal tM1:s.tru, P .G_ 90, 892. iil ...... ." gnr'os,t" 11. U'O,~ ,I, e= yU'~ 'I ,J',6 ~ r». ,,( 0" 0, I'\i'i '-I ,e ap_ '" 'i
fir!I.~ LIl"'II , U:i!.'.
"Ii,JI'.

Sfinh,d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

Logosului, Ratinnea discnrsiva $~ pn vtrea intuif 1l1ltime8c ~i.se ,anno,mzeaza.26 .
' ~~ D31 pe masnr a ee
... ~ -. '. ". ' ". ','"

va
,.',

se

Ol1JlU
." 1

] progffiie:seaza:; pn]1 pun "£1'ieare, ... m
""", , ' ' ' ,,'

=

, '"

'

"

'-,'

[ •.

,

'.

'

eunoasterea

:l.'a~]lIIni~or zot mai generale

a]!~ hunii, el se
ell ansamblul

sinne intr-o armonie rot mai deplina

Universului. Caei '],ll[Uint'eazt1. lin cunoasterea Ratiunii I .~ supreme, din care pomesc tosre Ituti~nHetuturor *] careia li sunt subordonate toate. in primal rMld el se ridica dill dezbinarea fala, de oameni, reutcal1Jd. unitatea firii
=

. ~. ~ . ~ ~ ,,8, .. omenesn,,", Sla.~.I,a,ta,pnn pacat, 2,' 'A· . JUIlsa 'I prrvtrea .-:11· l.dl~Cma Lo gosul U[, mintea vede toate fapturilc in, mod unitar ~:i,
I " '~'" simptu Ul,"E'!.2.B ~ ..

Dec]

,]:)~;llij.

In Dumnezeu e mso'ti"ti, mintea individuala
"1 ',,' 'I iI-o ••.. ,' .,' ":'

de ansamblul creatiunii, '~]_ atunci aceasta Il!U dispare, ei nici ', ,., ...• .usmnoaa, asa CIL.Un. mcnm '"'Ie emu -0 camera, 'I"" ".,., .'., "~ nnI ....a,." .. d ,eV,I1],e mai ~\~. cand vine lumina soarelui peste ele, se vad mai clam decat atnn ...··!cand snnt scufund. ~'t"ilh~li'f'I"e'.-r·! c u.•.. ]
!I:]; _''';1:,

I.~,~"

!ElI.~._.I!.:.._

-

IY.I.lLl. 1~~l.bI..l,

'''lI'''"'::;; al~

~'i"1i ,1.I,JlII!.U~_lI_Jt: ,~oIJL

.,.:..

~r;;

Daca totusi Sfi! .Maxim afirma. ifn acord eu intreaga
mistica r,isidteana~ ca mintea trebuie devina t\goola.)~de ··t·ote , valurile hnpresiilor si ideilor din. Iume, pentru Hi a
...11· '.-,' veaea
.'c· ..

sa

CI ;J,ll .L..ihjo

imbolurllor

; _...,_.. pC:

L'Oi!;JOSIUl. 1 . 'g '.]
reate r ~a. ~, .29

.'," ] . ~<gO » eesta

,!I..II.) ... "';...1'.[

i1I,""" 1fIIU ,a,.;,eiiJiQl; . U

tm

[l'.::J"a, msea m':1,!DtiL .. it1j.i(!j

,' ..\'", * ne .[I,,~a,cop,er.h d .
e •

d'io:<~~[L~ea """",;\1j '"
.' """,)Ii;

,~']. ,·11 va urne
;i,']j,f"';a.c,;i,.5o:J, CI!b.~611.~;i~,

2fI 'T'~.!'

' if 7" '~~ i aiC'l~We~a :at.a~ .It nose», '1IJi G ;,0".1, 8,....,;l.'., JL'·r:i:. n.n. O.!:i:"'D··

.11

Firea omeneasea P1"-OP1'ix~ e 'lII1a, oamenii se deosebesc prin zis ~ .~ opiniile ~i tnc~,i:r!iar~U.e '~.oli(Y\ilWI-Ul). Cind voia fieesruia se pune ill voii a.co-rJ Cu. firea din el s~ ro~'fiabi'~~~t,~ a~h'L~i fe~ df;: veire cu to~i-;dGd se [.~:taoL;: l\.).'Hfritatea tlrii T&lc1'Ilre' la TatiU n,();'"'itl"U~ ~\.G_ 90, 9() I. V e.z;il ~i lu:i:~d b~,Qua,e~£. cNJ; T·hala.i(;;~,!P'.G.90~ 2,:§i6,.,
2:2
'C"

, -, -" .... ,~ ' 1 ap. gn'O~,~.i.r"'~. "t.-:" .iI .1~' .~D··"'''''!.'. lj're'Il..,;, !",~,x ilL.....:. !u., t;<i, .j' .,~lufL'L ":'9, :::JiU;:II 'b,~,~·I::· :~UI!II,] :~~.iI!. lIIJ:n"'o " ....-L.I ,"-" ,'.' IL!'I.:!I:h,I,till, ..I """ m'~I a ~,t"" Ii'i,..,:-l ",,'" ~ • ...x : !ilI.~iit.'~~!IJI. ..... ""!' ~....t"j!l;l"~' 'V , ' .. ...1 --, t

i"" ~.U
,!'-

'UI!j

)J~.

,-', ~.~, :11, -, ..1,".- :!. 7. a.co[pieJ. ....x. :'-- '.' ,1,,e Cl!!1;;"rIt.l'Le·.~o:[ uun ~l~l,'~ !lItilli n",'e " ill

'C"

iLl'" i!I[1JLlD~,Mn~ SIll
r;c
a,

~JJi:.~;

.~-"~

.

'V1[;!UI,e:m,
,~"lI "

j','" ,CUI mimea
, "

gO::l!Hiipe Oi1,V'{jnulIJ. eurat stil'nd de S:~li1e·',Cap

,6:r:1'l()st", J].~ 71,

.27

~LQCfL]f], F·~

"r'

:~rebo.'i s~,se deplaseze din. ceotml prtvirii spre peri feri e~ e spre a fi vUzut In centra Logosul §1 numai pe laturile lui, in, lum ina, rispindim, de E] ~ ratiunile legii ~j ale firii,
f

MP-ii.,...o!'i,i:'!oQ...x, .Itl,V~~ ..

Dar 'p,', e urma ele "It!" anarea ~] anar de fapt, fl1f',il .,'-p' erico1. pot • J:" " scaldate In Ium 'taa clvdi~Hoare~i unificatoare a Lo gosului,
Dar ridicarea de pe treapta f1j, doua, 3, co:mt,eH1J!p.larii lui Dumnezeu ]:1], ,IDOd indirect prin ratiunile lumii la treapta a tre~a, a eontemplarii directs a lui Dumnezeu, 'On SH3 mai

reprezentate prin Moise ~i Ilie, C,8, pregatire pentru seoarerea lui Dumnezeu pe primul plan all vederii e 0 mtel r lu rnri ~ r .... .".JJ,-itIl~ pentn .~, .. ,I.~·,I,;'.LI,~, U' 1L!i...,.Jl~QL~Ul..Il ,
,

11 !I.J!.I~lJ,

." "."

~~~'i"<:1!Ii""'P-ii

'y.

';'~oI!il1i'IZil'.'li !I.-IJ.,i!'~JJ. ~(J.

.It •.

o:l!,[!'II111i'~i'~ ....

[v

,. II,,"J. 1L.r~JI,.lllL!I..i.

1 ....

,.1.

face prin puterile naturale ale :m:in~]i ~i vointei omenesti, ajurate de bar, A,ceasti ridieare nu se poate realiza decit prin energia excltlsiv,a. a h.d Dumnezeu, d.upti. oprirea
paterilor UIUM}.e;3!D Aeeasta este iLl.dlunnezeh"e~. omului, d.u.pa moartea m1Sllca a putemor 'U· namra 1 ~I A" :.ceasta ~ , ." ~ '''! , nn e. ,,' este Dominica vielii indumnezeite, d1l1.pa, Sinlba:ta ndihnei de puterile naturale ~i dupa cele <6 zile de lucrare naturals ,a
.f,.

'ii"~ ¥~,rgl

de puterile namrale, instl~,i Dumnezeu se odihneste de aetivitatea creata pe care 0 sustine 'in Hoi, de ~l!l.'ciraJ'ea
prcniaroare, ca suslil1la~oare: ~i ,e3Hi.uzi~oare' a acti v.i~a.·~i:i. naturale a lumii Cr.~:a:IE, :i.3I' prin ridiearea noastra la aetivitatea necrears, ale ,cire:i,subiecte devenim, iDS.lII.~i EI revine la activitatea Sa. exclusiv necreaia dinainte de a fl. lumea, 32 Mai bine zis nu exact la aceea, d,ei atunci nu

etii de ,,.. "Il~ ...., ~""']'~ ~
~ .. ''':'' ~,~v
~

[:"',I"llllJ

'I..'ii';::;i;, ... 'OIi'"8"", ' ~ly~,¥U,~If~"

n".... '~ a..r;.. ,~~_.~I!.lt-~,

~'i'iI ,~,IU,

"Thl'J1 ~lL~l~

01!1 ~

7' a a "'~_. ~

n A]'\L'i'lI'£iI'~ 'Y'U'J~~.m,~IJ'i;ill,

ffJ .... ,cIJJ.,..J' 'l".-.~il:ar", "I"m'en r' ,a,eo r~~ "~i ,!;J\L; 11 .Cap. gnO$i; 11 g:H," ~iN umai 'Dl!Ji.nn[)j~z:e1,.l ai :3-l']IS.'1i"e' m

~;i:v:r.untrup, I:l!is[l~iri'le' ltarhi:ru:le; ~h][}d b;u[u;,;~ prim 'C01{,mrr~J;[¢a! ~da ", vei 3\2 CCfP. gnaNIi. l l, 47 ~ M()d.ihna. de S~:lrtJ]b~:~.a ]u~ Dumnezeu ieH[~ a adJl.lt.liSlr,t'!:3i tuturor celor create la ~L AtlUl.'!.:,;i aerlvirarea ·~u~, atotd~lm!ilezeiagc!:i. e a. creat-e tn ,c'h~:p c negli:i.t se odibne~te de lucrarea
[iatl]ral~. dim. ele, Cli,c~.D:umrre2e':lil. se opreste din luerarea :n;flH1i:rao~A, d:~n fieeere f3.ptur.i3J" :p:r,~11 care se :mi~lt fieca're lueru i:n.mod natural, ·C§rild

.atar pri:n

:fH;I!t1e:~c~t

18

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

eX1stau subiecte create d1J~pli :natillf,~~la nivelul carora trebuie oricum sa se trill activitatea dumnezeiesca pe care
ele
0

vor aves anmci, identica calitati V'I' dar

'lIU, $:1 canti

tativ ~

cu activitatea
,....

lui DULlll1ie21eU insusi.
aJ,

activitatii neereate divine, noi suntem 'msctiti au numai de Lozosul providential, cafe duna ce a creat lumea si a ~ ~'~,~ y dezvoltat-o pina ];a limita puterilor ei, aeum se odihneste
::!I ~

In, aceasta onrire tt:'

ae1bivlt~tii noastre create ~i primire ,~
:! ~ ~'

iI

'II

(;$1,

'~ Sa. rev .' ma

'II.~

J1it

~ '. "", ,eXII:US1VfU..{ilictrvttat e neereata, =·"der :l?l. e

Lcgosul intrupat, care moare cu no]" rSlna.nan.d asa in ziua Sdn:ibetei ~,[ invie en noi In Duminica tl:ra de :dli.Lf~it. JJ, 'p-- -- I:' -". da Logosu ' 'I ~,_ ,- n mrrupat " ropnu I ZI.S,)_sea 'L',,,,, '8,-" '1- nu" s ar ,t:::' ~'I'" 1'-'j,X sa moara ~] sa tnvie Itl].p~Ie-~lnlC:U, oi ca em, n-am ,t] putut ajumg,e nici la n
l(
j. "~ ;.

i(

"~....a '~d ~ mcneierea '" moe :.rI:Clt ....:II fe . ., de-a ~ rrece I.3. aceasta om") ina, .':upa '" '~. m a luerarii Sale in 1!~Pl,3:ttIIa ell creatiunea, Loaosul 1 i desi\v~,r~e~1eopera in '[e,gatura, 'eu lumea ca Hristos, Prin Hriseos ne tmp ]jUjU1 d,esdn:uJ nostru, ne fmdumruezebn; Mistica Sf. Maxim este 0 ntis'tic! hristologica, fi[~isa 'inceteze de' a fi un sistem atotcuprinzetor ,. to. care 11J.U[l}ea in,tra ~i se valorifica pentru veci mm, tOaJEa. amploarea ei, ~4
,t) .,
!(l
I~ ~

Sabatnl ereetiunii ~i la ziua a g,=a a. indumnezeirii, fHnd opriti de pa.'ca.t,,, 31' Dnmnezeu n-ar fl putut avea satisfactia

pri:mnhld :f1ec;a:re~ Pi;::]ma~l!.!I.m.S:!I!, 'hilt:~Lraf~a, dll,lmi'fIil~:zeli8ifSC.ai''I,I-a, pune lu'Grii'rii sale tII&tlJt.-ail,t;:; 1,1] j urul 'Iu~ Dutnnezeu",
~~ 'C' _gn,'-o.'s,r, ,_]- u~.; 'i'O"1 ~ap, ,_; '(';'I':)-. . _e
3" -;;;t "'~ C-e:s...a 'IlTIP~!I"~:a1fihA ·'l,;Lti
'j'

CaJpat'
!,

(It.!J.'u~]na: !j,llii.'i Zll]!aJ,
!

,J.I.~•. ,

,;~

, ••

,1i:I!

7 "iii ii:iI. 'Im .-

~'~de luerarea Lui d:~[1ZiLUfiIJ. a 8--.ai adi.ca, d~ Stlj'!{~,ereacea '[I'ili~t:~c~ 'Ifu~and ~~ el in m.ru,rnalf.it !iu:~giuri:~G' DU!m~!ilez-¢[~ cea pGT.i[tl!Ii, :mlo.:l-;se
V~. 'lrm.pirtii~:i

~:i ~h;lt~;:I!rI;n:1 ~~ :~ Oa:Pi pe care, c~. S"",8! seulat Domnul",
l~

'OY

~bj.t1Id.u-!iI;i reun r'e~:I:U v ,~au.~:()iltti;, ct~d

prezentare ata~ de' Sl1:frlaril e d)eparr~t-; e-a reda b(l.g~\i8J d s\isl:emli.du~, S:f. ,Ma!xi:rt't Peate ,DUnt:l!leWIlJi. ne va ajlu;a ,s~ It'i.j]li~ti:m, cand.va intr-un S~l]~~,1l;1. amplu conoeptia :~uL
10

Desigur

29

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

30

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

Ale. celui dintre ' sfinti, Parin tele nostru l!!!..!IiJI!1_
~ , ~ _,i![

=

;,11'=

~"

= g_~

I~~,

,

=VQo-.!.

'!J..-~

Maxim Marturisitorul
Cuvant Ascetic Prin Intreb ari '~:iraspunsuri tel sa _,., ... F rate e- B" 'tr anul :}5·
mi spui, care
Fratele a 'fD:trebat lPe ba,trau1l11 zicand: rogu-te, Parinte, sa3.

f08,1

scopnl i:n~rn.pi~h-,Ei Domnului?

a raspuns b i:trnnu 1:: Omnl fiind faeut la ~]]ce'put de Dumnezeu si asezat fi]lld in Rai, a calcat pO]"lllnc~ ~i prin fiiip,,," ~, ' ' ,", '.. ," ,,.,, , .. ,','", aceasts " a caznt' " stncacrunea",' morpr, _.e "I"·' Ina." fii " d 1111. UI. .un , Car.m,u'it prin Providenta felurita a lui Dumnezeu 'OlPin,ern,tJ..e ~- ~ A ",', '" te, a. ·,'X," "l ~O d' ,-,,~ genera! ,~:, , starun ,I· ~u~nsa sporeasca rn r ~1l.tl~n ~:n,~ aupa dus de feluritele patimi ale trupului, piin.a, la (J,etz[lad~j ea d de vi&'~&L Din aeeasta pricina F iul eel 'Unul Nascut al lui Dumnezeu, CIUlv,antul eel mai dinainte de veci, care este lvietii ~l .. .. ,," ~',' D lIUlnelieu Tat:a!L~ ,. ~~. lZVOirU. vretu si ,a'I IU~]]]mrl.ru, IU. s-a aratat 'F:10Ua eelor ce sedeam in. ~lltJJne~ricul si ~ll umbra mortii. '" Intrupandu -se din. Duhul S mnt ~i din, Feeioara Msria. ne-a ararat chioul utu~ivi etuiri de forma damnezeiasca.
~ ~ • 'J:..:I II ...

~ Sj

,!

,'~

iIh-

''-. ,~

"-,'

"

' ",.,;0-,:

~.,

,~"

-

,~:\-

,t,"'"

iI

F·~ '. r· ~LQCfL]f],

d'i -f. porunci '"nnte ~l raga nunc l'-'" ;~'n'"'f ", S~' ::'Id'- ,;, " ..u me ImpUI apa cerurilor celor ce-si 'VOl" rEJ]1dui viata dupa ele ~i iL1fiie~and, cu chinurile vesnice pe cei ce le vnr ciUca~iar msi pe urma suferind patirna. .IIJi1:n~]:i:toaL]"e ~'] 'fnviil],d din morti ne-e OO111[t 'n:ad~jdea 1:n.vieri[ si a vietii vesnice.
il;F ...IFo;..l ~:ll nan
"".,;':1" -,:'""

-,j-,

: ,"

~.-

-,,;lI

~ 'Prin sceasta a dezlegat o.sa.fiI.da pacatnlui stdt~no~e5G al -- .' (' -'-l'i);-'F ,"] ." destlintat "',:"--moaH" s~p~n1[',eaJilOJl.!-1X .,,@_ ...+:" net!!Scru 'mLl a u ..s.j[~]=,..... pan - ,', · ca «precum in Adam b'ri mor, asa ill El toti s~,se fac8t, vib}.36 Suindu-Se apoi la cer si ~eziiD.dde-a dreapta Tatalui, a trimis pe Duhnl Sfant, eft arvuna, a v~,eti,i~] spre luminarea "~' . .. ~ §,[ snntema suflete'] noastre, eel~'l sp:re ajutorui 11 ceror ce se ,: or
'~,'~"';"-~I-"''':' .. '~ -, .
~\!C

j

".. ",', ,/ ..

Acesta este scopul tntn[p~r:H Domnului, spus pe scurt.
.2" ~,~ fratele a zis: Ce porunci trebuie asadar sa implmesc, Parinte, ca sa, nla mantuiesc prim.ele? A~l dori sa and, sceasta pe; scurt, Iar biih:amulI.l a raspuns: 1J:nS:1l1~:i. Domnul a. spus dU,1Pi i:nviers ,A,p 0stolil or: «mergsnd ].nv~,'~·3.1i toate

neva rese' .... - ',- " ..., ~" +. pentru rnannnrea '1 ,pnn pazirea ror
."h·.···'
1.,..,,-,

-I'

.... i'I! ... :,.",:.,

'- ..

' fl' '.':~ ,··-·'L .P01l'L'lJriC] tor . tIL,

'meaJ,m:uri]ec botezandu-le
POl1JIThClt'VOiUa!)'
• =

Sfiintl!llui Duh, ~nvaldnd,u.=l~ s~, pszeasca
.37
'.

tn numele T~,~lhd~ia.l Fiului ~] tal

toate cite v=,a:m
II I,,;'! II ~

,,',' " -' ......', P .. "" "~'. -. .,.. ." omm, care . s-a botezal '"- numete nIT [umare tot '," l .. ..otezat in I' . ] b T .m ':,:['eJ u .:--D".umnezeresn ~l d v~:at.a* ~ ae taeatoarc, U,e'1lJJ.e sa '~n:u)t
Ilil ll. II • II ~

toate cste a po rune it Domnul, Din aceasta pricina Domnul

a. impreunar ~iizirea tuturor porunei lor cu dreapta ,credin~;!,
': .. id ~ D ,",','. ·v' ano ,'.....,"u:ta cea d.reapts, ~, ZlS catre D':1"··'·· aNI.,~ at .. '" d ere di -"',:"',,, .rnmnezeu: · .~ 'I ..;JI.,~ ~ 'II «Spre toate ponm,c:1te T'are m-am ]ll,tUJ:ep' tat; toatJta caiea cea nedreapta atr urat m . rai-u» 38 ·C· (];c~toate lIf'I om" neuea .0"'" m.nului c 1l~-!!!I;:lJ.~~:f."._."., .. nci 'I ·.U:",JJ.,. ,U
·.··1': .. '1
,;0;.

e:tHnd, eli nu e cu 'puti11fia 81..1 ,aJducii Ol1UJl]-U] n1itfi~uitoo numai una. dintre ele, des!Jart.jtru de' celelalte, De aceea $:l
~,':.
fl

'."'j ~

.-,

,·1'·'

.

'JJ.li~.JJ,IG~J;.:.l.~.

j'lj

;('j;~~

,I]

",

{J,

1,1J,

,IJ,

'IfI; ~ JU~l

36 ,~,'L.>OfliilJte m -.""
!.

-,,~

1'1 M' ,,~,

. ' :' "fi!'I.el . o~ ,,:5''',~U'_ 3~ Q S8i~.llIl~ l' ,0 '~.... -L" ,co·, 1" ," ]. ,p i, ~'::.o':o' ,""":' r .. .l1C8!

'2,0; '-I;;,,~.,;i\

,I ~' ,b,£.

"ii.,

III,. ~,'!.lI

i

1- ,3". ,Il)

32

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

s-au dam.it WlOU~. i~potr]v~. a ~oa;t~. calea cea nedreapta, De vom nesoeoti ~adar fie ~J.numai una, ni se va deschide
indati. calea picatUllui; opuss ei,

3"

<1.'.

~.I.

'.' a

Zl S
u .

..

·./IM ..."," JI.lli

implineasca toate poruneile, care sunt asa de multe? .A

,ruble.'1-· '.-D" ~ Cloe· poaJb,e~ =p:::" ""- t· . sa :e. ·.·31 ,., ..... ...... if . ,ann .c,. ....
<

riis.pu.ns lbitdlnul: Cel ce ]mit!. pe Dcmnu 1 ~i merge pe urmele Lui, ~Si~ zis fratele: Si cine peste :sa. imite .pe Domnul? Dear DO]]1Juu:L a fost Dumnezeu, chiar dac~. s-a m-cut OUI. Jar eu BUIlt 0111. ]}a.catot-s~ rohit de zeei de mii de patimi, Cum pot asadar sa. imit pe Domrml? Si a raspuns 'b~' ... '1 N-' d ,. d ia nmn . "<atnulU.,,,,unenea c m eel" ro biti " e matena lumii nu poate ,,~.~l 8.1 imite pe Domnul. Dar cei ce pot zice: «lata no i am lasat
... , ,. . ". _.',.", " . ,'],-' '. ' ',' .. ,. ...',. "I '" , . '... ; ." .,., ',

pe En ~] s.a. implineasea toate pcnmcile Lui, Zice fratele: 'fowti puterea? Raspunse bfltdinu.]: Auzi-L pe El zicand: <data, V-\RHl dat voua putere sa, caleati peste' serpi si seorpi i. ~i peste toate puterea vriijln3;~ului.; si nimic IlJ!lI. vi va

'uoate ~1am urmat rh;mc acestia primesc puterea sa-L imite

vatat]]J~.pe

V'Oi~>3~.

j~

Lc, 10, ]9.
, .. ',

.

.

.

M11-"'[.nGio"". , • :u .~,:t"""'I.n
4]
R_'
U~£II

o...... ani

r; .,:I',

]-7 _
'''ii~1

:~

0 '~ O,~ ,L, .o!."'Ii'.

42 G'

s, • J, , illii.te:n:l, ,e

4J

Galateni 6, .24.

33

F"~ '. r' ~LQCfL]f], ,",,' 'D;' ,..,'.'" r') ,.. ,j,j('pk" ,r ,4: !!!,..'aVl" ,; '. ',_es:pre a,c,eaSMl s.!.,~~nl~, $1 aJtil.or 'p1fOO[OC~,]lu 1f', , "d a zis: «Cel ce Iocuieste mtru, ajutorul Celui Preainalt se va odihni sub acoperamdntnl Dumnezeului cerului, ~:i va zice
",.-j~

'!';;t.::;,

I;,.-

"~

,

'~"

,j,

'"

,"

",-

." ," , " ''''. '-I '., ..,... . ~ D omnu I''I""'"" 3J1UtO.l11.,[ D1JeU "" ~,I,scaparea mea, D"rumnezeu ] , U,L, esn , ..',,"'" meu, ~i intru El voi n:adaj dU,]»),44" - Iar pu~in d,u.pil, aceea; «Peste aspida. si vasilisc vei pasi ~i vei caica peste leu ~i balaur, cl!ci Val. porunci in~e:ri]0:[ Sai pentru tine, ca sa te :pize'ast~, pe tine In reate ca]',arHe tale));45'" Iar cei ce se lipese de b:IJI~~i iubesc materia lumi JL! asculta, ce aud de la Ac,e]J)I,:«Cel ce iubeste pe t:ltaJ sau, san pe mama sa, mai ~ .,ecat 'fi;/I'" d -" mult d - pe ,U,~]..I.ne;, nu este vre dni de Minel -» 46 T.~...1~ uupa lUC ,U1r
f' .. ,..., , ..

" .: '. ..,','," '. ~"'M" ,. .', putm:" .'«C··:·~· ,., FlU ,ia ',',.' e'I" ce crucea sa ca sa-nu," urmeze ,,' ' .. ,"nu este vne '.

vrednic de Mine» (Luca ,]4~. 33).. ~i: «Cel ce nu se

V,~,

(Luca 14, .3 3), Asadar eel ce "Ireta sa, se fae! ueenicul Lui $.1 s,a se afle vrednic de, Bl si S3, primeasca de Ja E]' putere impotri va duhurilor ,ra,utawt[i se desface de toata ~,egilUlJj]",a. , trupeasca ~:i, se goleste de toata 'lil:nJ~~HI]i1irea dupa cele .e "'! ).(• • materia 1· $1. ~~,a ra lupta cu vr4Jma~u,• nevazun pentru
,:C;: """ "

lenada de, 'ware a vuti He sale nu '~~oajt,e s5 1mi file ucenic» .~ ~ .~

,'.

"1~' ·.. ., porunci;1· Lui, e IL' . ,~'

,pikUl; ]spitit Bind ill pus-tie de dUre eapetenia lor, iar diu,pi. ceo a. venit in lume, de caitre eei $tinallJi~i de ecela, ~~ ~~
'D' ·....m'i'Ii'~ '?~' si ihri:
",U
1 ,. ,

~,'" precum ,- '_ .....

.... _-

]JiI.s1il~~] '.

~

·D·.. ' .. ul nr S . ~ r.~,.pe omn U' " ; s-a ~,·9tCut -

r;j+-.

i..l

m,e

6,,, Si a zis fratele: DI~u 81L111.t mnlte,
l.lL!L¥ ' ,t!,

Parinte, ponmcile
"!iitt!i;

,

C'~:'1fIIt1ii .. !llJ,liv

1I"J;no'I' """' .:'1:5 ,~~ J~'UiD' ~~ ~a, '11",",

f.~i'T1I';;'::' ;~.Il,IIJIJi1l

llL,I.~.!.I!,I,~

minte 'p'o.~I' to '1 . .u~~lldv,

'Co:il ~ii1 . ilJl fI:! X

CI D< ~~J!i:.I

nevoiasca pentru toate? ~i mai ales eu, care sunt putin la minte? 'De aceea as vrea si, aud un cuvant scurt ca, #]n~ndU=lna, de' el sa rna. nlW1tu.iesc prin el. ~i a, r,as'P:~]rlS
bi§.tranul:'

en toate ci

sunt multe, frate, ele sunt euprinse

in~r-un singur C uv aut: ~HSa, iubesti pe Domnul Dumnezeul tau din toata puterea ta ~\l din tot cugetul tau: ~i pe
,~
,~~ ':::'fIl ~••

lJ'o;'",,"~'i'ii'I":

,u.~ ::;i' IJJ,~ ,~, b.
1

iI"I.r'i1

'~~~'

4$ illS,~, .,"iI"I.r'i o!> ,~~ 8i ~.ni.t~ IIJ ::;i' 4ti

,I, i, = . ~ •

~'~

]-

""

Matei 111' 3,7.

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

aproapele

dupa eele materiale, :DU. poete sa, iubeasea cu adevarat, nici .P~ Dumnezeu, aiel pe aproapele. Cac], este en :nre'pUltruntii, ca cineva g,a se liperafSica si de cele materials si sa inbeasca ~:i.
= -

tine InSl!lli»"~7eel ce se srraduieste s! '~m.a.acest cu vant mpJ aeste toate pcruncile .. Dar eel ee 11'u. s-a desfacut, preeum s... . lis mai-naiute, de :bl1lJpi'ltimirea. a
0'

t~.Uca. pe

pe Dumnezeu,

..'... .... .' 'r-~~ . Mamona» 49 , 'c·" ,~(~C! ",to, masura ,B1CM"'e ]]]U1J'Llea. noasrra se alipeste de ~.u:c:rud.lelumii, e robita de ele ~] nesocoteste po:rnnca Iui Dumnezeu, c~Jcal1':l.d~o.
I. ,=. 'I '" .,", ... ". 1fT . '.' .'. "

«Nimenea nu poate, .sa. ~lujea~ca la doi DOIRW! >~4g Sau: «Nimeni nu poate sa.. sluJeasca lui Dumnezeu ~i lui

Aeeesta este ceea ce zice Domnul:

De nlgj:ncari~ de bani de avutii, de slava, de rudenii $i asa mai departe, S:i Zi~:H:~fratele: Dar
R1i'S.[~ilU~Sle·bii.tr.@!nl!l]:
I'

7.. Si a ris fratele: de care «lucruri» zici. Parinte?
D1iI11U1ieZieU le-a

Parinte,

oameni ,,·t OF.'

UU.

le-a dat ~ . slp:re'4;'1.. s? .,.~lI:n porunceste anmci . sa. nu se Ulr31. ro o '?C

m..cut pe acestea?

Si uu

Ingrijeasca ernul Idle- ele? Raspunse ba.tli,inu'~:Sigur ca Dumn ezeu le-a rimcu.t ~j le-a d3J,'~ oamenilor spre. ·il1Ittebuill'~are.$i bune sunt toate cele fl,cute' de Dumnezeu,
folosindu- ne bine de: ele, sfi~ multnmim lui Dumnezeu, i Dar ]10]. fiind slahi ~i trupesti lao in.l-e..legelie, 3U1 ales mai mn lt cele materials in ~.()C ponmlc~ iubirii, ~:i.l1gr.ij indude i ne de ele, ne Eazlboim en eamenii, Se cuvine deci sri, pUll.,em
OR

:iubir,ea,de orice em rnai presus dectt,'~cele ,razuJt'e ~;~,decat insu~.i tFUP'U]. Caci ea este semnnl ·h.ib'~tBde Dumnezeu,
p'feCU1l11 insu~d Domnul arata lin Evanghelie:
''Pi;)I[

.b "1 50'r nmeste [tJe M'" e, zice, pi.i2le~te ]),O[lU1Cl e IV.W.,e I O~·" . ar care: ...... m este POfUl1,ca pe care pazind-u i] vorn iubi pe El, anzi de ]:8..
47 .4:E

«Cel ce [u[i.

·49 Luca
"

M8Jrm;l: 12 3 O. 1i. 'i'~ "'4.L:.... L8Jtel '!J~ .i' _
j

j

tlm

,

'

...,1lI,

]',L!',~ ~ '3 0: l ,,'
.=

.~.ilJiafi 1"+.~ ~ ..).,

if

'.ill"

F"~ '. r· ~LQCfL]f],

unii pe altii» 51 Vezi cit iubirea i'nweolaJt! futemeia~a,
'r

'131 c3!m.d ztce: «Aceasta esre porunea Mea, ca

sa, v~, iubiti

iuhirea de Dnmnezeu, care este plinirea a t,oati perunca lui Dumnezeu? De aoeea porunceste S9J, UJU se hrgrij ea~sca, de ~.. avutii, ci :si), e lepede de toate ale lui, 'tot eel ce doreste S3;s
-

1fie

ucenic,
r L!..:tI~f~~

~ra;~elle, ~ 8,' Q'I zise JI...1 ~ .. ': Fiind ;r"'; y~ ~
t

U

~~

,~~
~&

zis.. P,~~I:nte:- c'; trebute s!l1-~ ~4!-..-AJL!_, I;._lt _ ~~ __
&~~,., ~
-;I ~

panem iubirea fa;1~,de tot

mai presus decat teat ecele vi,zute si d,eca,lt trupul nostril], msu~i~um pot sa, iubesc pe c eel ce m[i,urr,a~tepe mine ~:ise lrn.IDM,ce de '[a [nine? $,:j, cum ~' 'I . 1!.. ....a""" ~. " • ~... .~, • not sa- , :!,TLIIlJ~H3IC ufllc.a ma ,~~ ptzmtueste ~'~. a fn,leap'ft, ell],ocan m r ~,~: 'intinde vicfesuguri ~], imj pregateste curse? 'M'-[ se imi pare, Parmte. cd acest lucru este prin flre ell neputin~ins.i$.i supararea silindu-ne lin chip firesc sA ocolim pe eel ce Fl""''-'!!I' sunarar R: ,;J.s:'pu'l'lise Gi'Jtl.!i·f"ii'u'l'· T',6; '[.,ijj ""'J'Ii"e lor si v fiare [or, purtate 'incolo ~i llll'co;a.ce de 'fire" Ie este ]111.'[[:" adevar cu neputinta sa nu se fereasca de eel ce le aduce durere, Dar celor fi'jCU~] d.1!J,p~, 'chipul lui Dumnezeu §:i,
0]]].1111
I.:i I.:i •

. ~~

L ~~

Q

--~'i;-!'W.J, H·I-'Il

, .. ~~.

, ..

"LII.L!I

1.'., IL!'5]Ij"'-i1L

..

'11

. ~ •.

'.',n, il-~~~;..

Ij: .

carn:ruJU' de, r.~,~]une~] rnwed.tl~:d:,] de. cunoasterea
~I ,~~. sa, nu ocoieasca.... pe cei'" ce-i'" supara
=

l1)l.l
""

". -,', . . nu "~ poruncit. ca ,pe ]l~~,le. ,lucruri eu nepuun~a" CI ca pe te-a uernn unele eu puHn~i., 'C~,cru altfel nu ar pedepsi pe eel ce calc! aceasta porunca. ~i insusi Domnul ne aI,~.ffa, aceasta prin fspte, ca ~,[ ucenieii Lui, car-e toti s-an sttdduit pentru iubirea aproapelui p'ana, ];a, moarte §<] s-an rugar cu cij,]d,u]""i_ N. ~ [lib" . pentru cer ee I-8m UC1S ei, xmuu putem sa HI un P e eel pe ce ne Ur3SC., fiindca suntem inbitori de materie ~i de
.. ," .',',.',',.' ," -. . .. ,." ' ,,.', " '. . 'I .,. ','.' ',. .'" . I'
0'1

'~·b ..... sa lUI.•.easca pe eel ce-i ~D " 10'omnu I, spuuanc: <u'll]'I[Hll pe VlaJn:D:@)~n ! "'...:II.T UfIllSC", , . e ,810ee'3, l ~ vostri ,lL~~~,[ iL,..,; n~ 'w~,[\..i, .... .. :o, urase «», ""'t; Ior ..,.' ~ voi ).... .... elel alte ,!<::,~ v.~,
~I
1!,." • ~"
_. ~ lL,l,.

Dumnezeu, C8!n~ primit legea de la E]· Ie este cu ]1utin~ii au.

,;j!'"":1,

lL'bl131,.~

JI"!o

'b-~

V!f.IlI

!J., _,l (If''~

'If1;,J1"I' r'W

-.,.

JJ ••

'"

.:§

y,lI.

~,.~c

.IL-t~,

,

.

-,..

II

I"

..

II

_',

.-',

II

" ..

" "_.

"

"

••.

_.

.""J

I

,"_',

",

placere ~i le punem acestea mai presus de' porunca, B a de multe ori ocolim din pric ina, acestora ~'i ~e eel ce ne
::;;] - .. "2 ,~,i[!ian 1,:)", '" I

36

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

iubesc, fhnd mai

neputand cunoaste niei scopul Lui, Cal. Sa primim puterea,
famitie ''"'':j .U.!U; ;. l.tI"lJ viata _';&l(1
I. ;[, ~'iI"I,
'lJ.

ca. fiarele ~i ttlratOaJre'l e. De aceea, pi.~;i pe urmele lui Dumnezeu, nu putem
'f!j

9.. :$ i. zise fratele: IfIllft~ Parinte, en am lasat toate,
"3'!j'l"II'~lr;'~ 1;01.y.' 1l!I:1~!L"""~

..-iI"", ....~<i [U~~.tIl,~

slava '1'II'1i'n·'I]~ "iI"i11!1 'm~I'~1 nimic ,q~ am .l .• .II"'" a;. #1i'"11"ip-·tIi..]'D:"a'r-ne· fratele ""'""re '1""1'''':: ur·,1l'"1~'~ ,q:~ rn-,0 K [l,u~,._",

d
.

1,,",~;I&i::I!.liilJ! .. ~. ;:';I\U.

1Zi!I'l"~1l:~'Ii"1j

I);!';'
,

)[..(.,,!tIL

.. UJ

;

,.. 'il

.!U.

. ;;.~...

Illm'~'"II~_~.,o!,

"'.

,1:"'::"

<_

~,

.. _

lL,I.~'d.

__

X~'~001

r"{,1l

"

ocoleste nu-l pot iubi, de$i lua. silesc ~n ~3pt si. nu ]',as:]J]~i'tesc raJl!.:d cu :rau.. Spune-mi deci ce trebuie s~. fac, C~.
sa-l iubese din inima, chiar dfrci n:nJinecajeste si-mi il".iJJt~:ndJ,e·o·tt felul de curse" Rsspunse 'Ibrntrm1ful::: Este Cl1J t
]:lep1!lt:ln~i9J3, mneasca emeva S

s.a pot

pe cell C~~. n·eca.Je~te:~ cruar daca se ara.tl. a. se f~. llepiidaE de' materia. lumii, daca IlU
~I ~ ...,_"

. ~ - iub

~.

.tt.. •.

cunoaste cu aderv;!rat scopul Domnului. Iar daca din darul
Domnului va putea sa-l cnnoasca ~.i se va sili sSJ. umble
.~ ·1'rQ~··,= -] ne .... ieste 'I, 1nI!..-.:> .......um si A·--:·.. ,~.~ O; \ora~ r.l~~" ~. posto
I!I_, ••

potrivit cu el, va putea s~. iubeasca din inima pe eel ee-l
!t-II~~ "!I,ll . ,11.11. ~L:j IJ)" 'UioJl.

'~1·'~ l!I·!·]o""LI;" .... ·a"" ....- V~.:J!I!gr . [_jL [.Il, V.
llL.,

nd I'! - I ],I.

-111

~

au iubit,
~i1 ~. i. V

"D"" ec~. z~,g·e.lLrateJJe~: T- l"iOg~ ,• ... c." .~! • .", ..e - -

Parint ' Si5L.=·nrn . :~.nn~le~
;IIi: -,.

,i,':

t;aCl,

eunoscut care a fest scopul Domnutui? Raspunse bfttr.inrnd.:
'De vrei eunosti scopul Domnnlui, asculta cu luare aminte. D'OU11l1lJ.l l aostru Iisus :~ Iristos, fiind Dumnezeu prin .c;:' ". ~ .if: ~ iubi .ure ~l• prrun.ul d s-a se taca o.ID. pentm ~ umrea d e oamem,. .u 'na.scindu-se din femeie, s-a coborat sub lege, d.upa."
o

sa.

; um nezereseni .., PO!hO~,~Cal. p~.2Ul_ po rUJi.Ca, ;}.·i rocmai : C.I.'~ A-- ,j,:n ,. 'd'- - "-·1. d__. --,--- , ,.-.-.•. .,' .. n
-)It -.

om, sa desfiinreee oS~fida cea veche a ] ui Adam. Stiind • y ~ad~r Domnul oi" toata legea ~].proorocii aUilna in aceste
doua porunci ale legii;
1• •

ca. un
.

pd-n.tI. a s:m.r~it Dar diavolul, care a aJ,mlgit de la ItlH:;e:pui pe l
.~,'!'

pe DOnU1fiLd. Dumnezeul Uku.d in. to~U~ inima ta ~:i.p e aproapele tan ca pe' tine insuti», s-a grli!1b/it sa le .pamaJsica i:n~oc:m;a] ca 'I,;Ul 0:111. de la ineeput
~'

·(<sa. inbesf

om 'l~-- avea-- de aeeea-- s:~W'tiinirea. mortii vrizfi'-;du-L . ~-.---it"" -~--~.~~" ril'~]1 . __ __ ,,-,, I]:.1i.! martu]risi'~ la botez de Tat~U ~;i primind ca em pe Duhul

31

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

irunrdit din cemri ~i.mergand in pustie ca
"

a pornit Impotriva Lui 'lot raiboiuI- doar va 'nutea cumva ., ,~si~,L m,ci], §i pe lE!, Sa, pU]1i materia lumii mai presus de • '16.' ~'D ...lI" ~ , mmrea ~:U[ _ .•umnezeu, ~ ". d pnn IJl1l1HI'e uJl2L'VO,[ n 1J] ~[ ca trei ~tnn, ori
~\

Sa fie ~~pitit Ed ~ de

sunt lucrurile in,jurul earora se invarteste tot ce-i omenesc, a!il']cimJ :miltl.cari le, avutia ~i slava .~ prin care a 11:riv,:m.~1i t ~ ~o~dea;u.na pe om. in prapastia pierz~lfii,~ell sceste trei ']=,a

is.p,idt ~ipe E] hi pustie, Dar Domnul nostru, an}titnd:u.~se mai presus ca ele, a poruneit diavolului s~.pleee 1tndrur.iU.
11. .Neputand deci S3,-L fflJci sa ealce porunca iubirii de' Dumnezeu, prin cele ce 1. le-a :fiiI,g:a.duitt, s-a straduit :]le ,-.- .?J, d'- ,-:t;;. .. -,,,. urma uupa ce a. venn r. lume sa- 'L ,~.:--.: sa ca]'.ce ,', ,- -in mme .x raca .:.;: . ..' porunca
_ II;}~_ I;"i!! ., .V~_ _ _ .. _. """

iubirii de ap',oanele ""::. nrin to ...~.e cate ... uneltit, luc n~ftl.d~.~U] r r L _V--.k"" 'p=J] un =_~'.' =U~m~ , prin .. nelegiuitii iudei. in acest scop, tn vreme elf Acela ]U'yi~~. caile vietii ~:i.zugravea prin fa-pte chipul vietuirii ceresti, vestea invierea mortilor §;] mgiduia v.iata, vesnica si
l .,' c . ,,'

~, .~ ".. :.

i'mpara,tia cerurilor celor ee cred iar P.• cei necredinciosi U:i e , .,.., I' 'd ,.... VI~~il1i.I.Ci1 :~.I,~ s]),re -:'.i-:?l, ••. - , . spusesor ... x ." .,' mtanrea .', n1J.~cosa cu pe'.,MpS[1J. .. n . ti .. . . '·1 .,,,':,., - -, Sale, a.r~il.~a. '. unatele serene dumneze Ie~h~ ebenn. -nd, mU1J multmlUe ']21. credin~~diavolul ·indelnna pe nelegiuitii F arise], ,~i Carturari [a feluritele mestesugiri Ilnpotri va Lui, d , ~'I!......lI'.... .~ "II ..:II 'l ~.... CSt nepntan .. l"fIj;lQu,a mcercarne, ,ClUU creaea e , sa meeapa :a
"';jl'
Co ,, ',. , '. ,,' •• ,. .,:'.. ", ".. :, •

I

A

'w'

url pe cei ce-i intindean viclenii ~i asa sa,-§-l ~iu]1ga~ "'·"-"1· il ._.1"- .. :' .~ ' ' ·d·' 'ill' ~ '1 ~ .... ' ., 'it.. ~'."'.A, UCaJ, ,08U . scopu .. nn, ditCaJ~j'l u-a, sa caice PO:nLl.flCa. :I.Il]tJn:'U. ue

aproapelui ,

38

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ
'Q,'I'···'· . 4: ,0 ,eSl,e:ma,~ e u
I"

"nod.' se. .' arata mgiduitor ~i l,e arata toate faptele iubirii, Isr pe eel ce
-~' . I'"rt'" C1!l e~,se;,'pU _'¢l ,'-I ~~, 'd:',·· ·'I~'" M r@JlJly~,fe~,:r,:,jc\' e X1n~, '):hA I" ,-panmr

u,

lucra prin ei balta cu iubirea de e ameni [alii de' cei p'l~11a'lide el.D, minunat razboi! j:lJJ, loc de uri ar9l.t~, iuhirea ~,irap:LuJi:e, pe tata1 :rf'u,utati,:i rin bunarate, in, acest seop, p r,,[ibdaJn.d atatea rele de la ei, sau mai ad.eWr11',aJ~ orbind v nentru "';"'~'ji S S~)j!U-I~' :It'''itl',:I(1 la '.j:.;_~~,~, "n '~],I'~:tt/ .... menesc ;<,:1i..~ifiI y" "'.;,..,!t!..... 'tt-.c'" a'~ ..:!b n~'nl"i: I' rno arte i.:J!..... pentru porunca iubirii si, dobandind b]ruil'l'~a deplina 'imp 0tri va diavolului, a, primit cununa invierii pentru noi. Astfel Rout Adam a innoit pe eel veohi, Aeeasta este ceea ce zice dumnezeiescul Apostol: «Aceasta sa, 0 cugeta:ti, '" . oeea. oe ~l ~ 'H"·' . :rn, , ristos ,]"" •• ,.») ;iJi,~ :IUIEnl VOl. JSUS .~ ~.,aJll.n.
I:
£11=i;.!!,
0;:;,

n.

IL~:

,_I,

,

l3. Acesra a 'lost ~ooar SOOPl!l~ Domnu lui, C,B. pe de, 0 parte sa ,aJS!CJUlb! de T8!Jt~H :pan8J, la.moarte, C~,'00 om, pentru
="

no]! pazind porunca iubirii, iar pe de alta sa bizuiasca pe diiavo 1 ind .•e ,121, l P]]]1 c~ " "'r:':' " " ~'p.rl1tnnul d 'I e~,~ '" '. arturaru" ~1r-ansen, " ~lU~]] a 'I' deel A' stfel pnn ,[atffiJ'tJl!.llL s-a ](jj, r : e b",,';Q, ,. ,", 4~. iucru ue e ," "Sh\J,~ Co, asat d ,',[J.DirII,Y01!L:!i Invins, ·a invins pe' ce~ ce ]lad~ dnia sJi=l.. ]:llvinga", ~.i a SiC~'P@:t umea de stap~nirea lui, In felul acesta "Hristos a l fast rasti'gl1it din neputinla~~~B, nep,utth1'ta prin care a onlQirtlt moartea ~(i '(Q surpat pe eel ce avea sm:~JlaBi'ea lllOrtih>,54;. fu'iL felul acesta era ~i Pa vel slab P[~U el insusi '~i «se lauda ''''[' neputi nte [;1;10 i:I:aJl,l~, sa O'b~sa a~" :"l"=IJ..:'''''':O; 'f'i @'] puterea ~ ~u, ntrn ',t~~, .to 1I,n '~a, cr; ,~I"" .."a;] cr; slu ~' ,IA---:" ea ~"I;
'h"~.:O; ..
, ' ,JJ~L~l ~ , . I~ ~~. _. ~

<'Ii

,,-.Q!I:!

,~~~!t:JJ

t1i ,~LlI. ~.

I.

~.

~,'Il·

' ". ,H" .nstos» ;)5 ,.

Efesenilor: -({[IU este lupta noastra impotriva singelui ~i ,a 56 trupulul ei iimpotriva ]nce:pito[~i]or! ,stjpinH [or, ~!<~.n1."dH W
~ fl.) 1C"'''1' r':U,l:penm.:2.\., ,ii;;' :';;'.

i4. Cunosednd chipul acestei bbuin~e- el aicea seriind

'[I c-, .' - ., ," , .. on, nrem~ 1- ,j<iIi .:J,

"'Ii'.

~ ~:o:?.....' ,,_ ]-~_ IO\,I,'L,.I, L., , J.

~'ill ,iD:u!esetu ,ilj,,~ '~2 ~c. ." e ~, ."

~3 ,~'" ..,.. Oi1,[j,IL"",nl, ~ J, s 1f1 C' '. ',,'. 't.",,- '12

,i':i,

~.

39

F·~ '. r· ~LQCfL]f],

poarta 'razibo]-uJ. ca v[,ijr]1a~,Huev8lzu;l] sa :poat§, stinge toate . ';"". t··]e cere apnllse.., . '~I" \I]C ],eanu Iui, A'" ratana CIUl C~:Ij" ta ,.. ," " ;; ~,t'" 'd '. RII,P s,ag.e~l " "~", ..,"".,., aie ,:.," .. '[.." 'I ~ !Lc.. ".,," ~ " C.LIIJpu.raZ'IL;rO]:fU zice: «Eu deei al~aJ. aierg ~,~nu or b este, A' ,'.~,a, u ~C.I, .• :
I

~i ]e porunceste -<<si. ']m.'bra>c;e :p:~ato~al. :r'eplt~.'jjt coHhl d midej dii, pa vaza credinjei *i ssbia Duhnlui», en cei ceo

'roa Iupt, 0.1!1 'b!at,frnd vazduhul, ci strunesc ~:i supun trupul meu, ca nu cumva vestind altora eu [nsumi s~, ,ajung de l,epidat») 57,.. S,f iarasi: <d?'mrt in ceasul de fa'~~Uiminzim ~i
ins!eto~anl, goi .umbl ~m ~i primim b~,t~:b,5&.Sau iM',a~:i:«in osteneala ~] ]]1 munca, lu privegheri prea adesea, :ill frig ~i
1!...~' -'] ~ .... I d.e,z!JJ.l'3cfl.l~]!asam d,[3.

00 parte

-,~

.::II· ~'~ cere, uU1 arara» 59 .

1.5. Astfel lLlpti impotriva dracilor, care lucreaz! in trun placedle, alun ~!!:.·n,d,u-i~ prin n ;::iop:ll~'hitatr~p,'--]ui sau, '13'1 ~n . .!!Ja""..... ~~~. IUn. 4! ... ,I~' , , I~ n..... , , ".U, ~,_. _~t.j, llL_.~ ;]1""_. , ae arat& in_s~,prin fapte ~;i ehipul biruintei Imp otri va dracilor care mupta, ca Sfl, aduca pe credinciosi la llUii ~] de' aceea starnesc irnpotri va lor pe oamenii mai .n.eb3,gatoF'~de isoititi ,. ",,; seama, ca ,1,SPru fiind ',::, aces"if:· " ~:...,_,., urasca ,~,I ,t" .', Joe ]'~1,lUI... p,nG ..... d.a, sa ,[ sa ea ce porunca iuhirii, Zice asadar Apostoful: <<Ocarati, fiind, binecuvsntam; p·wfoonid ~ '001 'ri1bd;ri'm;.huliti,.. noi "mfj,n"a-tl.fem~ e ~ ca niste l,epidilrRlu] ale lumii ne-am fih;;u.t~ (,')'6], gunoiul tuturor pina .. astazi», so Dracii au pus la cale oci:rare81c; hu 11: si ~P""[",irIII"'I.lI'1""I'[""il!I' 'l'I'111· e« c'O; 'I "0'1"·1 ~1hCl; l:. ura celui ce '1 ~a ti,f' . -, [~ oci:]j",a~te;", n huleste si-], prigoneste, a.vand. ca scop sa-,[ f3;c;a~
l' "__ g,:

=

'.I~,,'

.:~

:,'

I····~: ."~

;,'.

Ij'y ..

1Ii'\,::'''o:Il ,U.l!IJ ~~~,

.lt

6V,lJJ.

~. ~Ul

,lbIj

,

~~

di

.:lI~I'-,

.JJ.I.JJ~,~

~~,

!V'."

t-_~lJJ

.

.' -"

,ga:ndurile lor. binecuvanta

sa

calee

po.runea

inbirii,

Iar

ee-l ocarau, rabda pe eel ee-l prigoneau §\~ mdngit~a per eel ee-J huleau, ca s.i, departeze pe dracii care, lncrau aeestea ~isa se uneasca CLl

]:H;~ eei

Apostol ul,

eunoscand

bunul Dumnezeu. far pe draeii care lucrau aces-tea ii batea . d ~]" pI1U aeestt cbin al Iurr . 'Lo" c ),I,P al uptei, !O]lU •1.0: p1[U1lJI"e~Ji. raui pnu IL...' mne,
~j! -

~,•.' or,gn~eiIU ':.";!'jo

'j1;

'7Ioo(l,

LoU

«T]:

--

~ n. Corinteni 4~ 'I L ~' n. Corlnreni 4~ '11.
(;if! ,n,

Corinreni 4~ 12 ,= 14.

40

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

dupa asemsnares MaJ.ntu:i:'ttofulud. A~r~fe:~ ~;'I bozit toa.t! ao lumea de sub puterea dracilor ~i a uni t -0 ell Dumnezeu el
~;[ceilalti Apostoli, biruind prin i:nfrdnge-rea lor pe cei ce nidiij duiau S.aJ invinga, Daeil dec], ~] tn, frate, vei urmari aeest scop vei putea sa, iubesti pe eei. ee te urasc, Iar de au,

este

ell

n.epu.tin~;a,~
j•.. ] .' 'I'

'S·~·~, ;. trare e: 'C-; :a,evar:[,a,~·~FUL . , a~a esre .~l nu ·P);,··';· - te ..... t ,zise ,~'.-., '. U '" d .... altfel, [[),e ace ea. Domnul hulit fiind $] ]Jrlhnuit ~] celelalte pi:tinJJ.iudlU.-Iei! dite le-a patinlKt de la mdei, a :r.rubdrut~ compati m indu ; pe ,.,.1·,0:]' 'C"Ji nestii ~'tnil:"~ ~'·I '1:"5Jt51i"";'~~' D,.,,; aceea l<m .al~'. u, ~" a ~i ~pus pe cruce: «T at@,iarta-le lnr, C3J nu stiu ce .f3!CX.t. Jar
'Lt: !LV. -]
~ . • JL .,. I.
s •

1Il.~.11LlI - ,~, •.

"3 .... ,~!i,.I~1k.I

!

,p;_,g,

••

~lIL~'U.l1,

ll,ltt .toI.~

ll~lI:.

:

Ik.i -t_q_}:

~lrml

moarte, iar biruinta Lui inlpotriva liar dOOlau.=ne".o ]l,oua. Si dara.uland stiipa:nirea mortii, a dW':uit invierea Lui, spre viata, ']11ltreg~·i. Iumi, Dar roaga-te pentru mine, Parinte, Cal g·a [pot lUlE:lege desav3:r.~:it scopul Domnnlui ~i 31 .. postolilor 'S_[tiIi. ~i s~, pot veghea .til. vremea ispitelor ~i s1~. A nu nu. nestiuter cu. privire .~ ]J,lanu,r:He diavo 1ului ~'i ale a dracilor lui.
b~ 11'.... raspunzau d ,a~ra;n~.h ~. zise: D" ~ te vel lngnJll .aea mereu de eele SpilIS~; mai -nainte, vei putea D1:.1. filii 'ue~Hut.Q[,. Iar de vei it1i~e:l.ege~, vei da seama ca." p:r.ecum lIB iti e,ti. ispidt~ '~afel ~i frstele tiu se ispiteste ~i vei iena pe eel
.~"ji

viclenia si amagirea diavolului si a. capetenii lor lui le-a biruit pe cmce, ]uptind ell ei pentru porunca iubini pan! 1:0\

.[ t,

~ .~.

yi'_]

'"

-if

...

:sa

ispitlt; iar eenU] ce vrea si te ispiteasca, ifacdudu-te s.&. urasti pe eel ispitit, U vei sta tn1lJpotriva! nesupundndn-te
lui, Aceasta

uneltirii

vo~!>·)(jlDaca, preeum

este ceea ce spune Iacob, fratele Domnului, Fll Epistolele Sobornicesti: «Snpuneti-vs lui. Dumnezeu, sta~~:,[npotr~va diavo lulu i, ~i va fugi de la i

8=3:zis, "lei avea neincetat, C1] 'mare

veghe, 2rij!. la cele mai-nainte spnse, vel putea s~.cunosti

F"~ '. r· ~LQCfL]f],

scopul Domtm lui ~j a] Apostol n or S~.i *1 81 iubesti ]Je "'r- -r-" ~l" sa surert pen t ' ei_ cane gresesc, ·d'tar sa. _uPl1 -. lu -" oamenr . _IU, -'1 ~~.--Al·~.. ......
.)0" -.-"..jf. ,,"' ·· .. "l!"

aeincetat impotri V~, draeilor vieleni prin iubire, Dar d~tdi. .'" b= ~ ~" "". suntem mo 't e~;]tl nel-'s'ga.to]]"d c e seama '~l nsurancr ~] ne scu fund ij'm, cugetul ~tl p]a,ce;riJ.e trupesti U'I]. mai combatem pe draci, ci pe noi tn~in~ si pe frati, mai bine zis sluj irn 'n;r-h'll oI!I...estia . (prin ,t;.oI!I'.~) k~':'" ,U u~~,~ ']u'n",,;ir'ii'io'~ 'C'1'j 0'" amenii l~"pen 1n:e,:,-r~r-:!i ""~ draci,
It'-r,I,~llL ·000~._~IIL]J(jL . "U"lJl_~, ,U.lJ.:l~~~~'. '_l~lJ..illl.Il.lu
._I~~

~I

.

·itlt

""_"

j'"i':j"li ~ILI,ILI,~II,

1s.. 6;] zise fratele; A~,SL. este, Pij.r]ll'te" De {apt din neb ii.gare a, Olea de seama ian dracii totdeauna prilejuri
im,potr.iva mea, Dar te rog, Parinte, sa-mi spui cum pot gil dobandesc trezvia atentiei? Si raspunse bilUr~,nul: Negrija ~ ¥ .. ,~~' ,tt,~ru:aJl~, .e cele .[y'AUI;!;ilL ...... __ "i~,! fi.C· ~-,'.' area netmreruup llU C'~-', d .. _~_ ~!'ii~''''''''~''l'~''"~t;, v up ~ -v._ _,.~_, . y ,;,1. [ ~ !l Srnnta Scriptura aduce sufletul '[a idca hii Dumnezeu. ][af frica [U[ Dnmnezeu aduce trezvia atentiei, Atunci sufletul incepe sa, va,da pe dracii C.aA~1], razboiese prin gtblduri si
.= _._. _ ..... _
~'I~

:0, . id ~JC.1." :,nc_epe Sill se .ape.re. ,D. esptr'e. aceasra a .2;1,8 D'av:~; .:::(;y.l. a. .• 8;t[.~batat ochiul men J!JJ v.rajma,~H, mei» 62., Spre aceasta ""[ .
if-"

sa

'f~lPt~, indem]1,~'nd Petru, ,corif'eU] Apcsrolllor, pe ueenici, ~.i le-a zis: ,(wi'p '~rejl; priveghiati, potivnicul vosnu, diavolul, urnbla [,ac;u]nd ca. un leu, c"iutand, pe cine sa " "",,,']..," ~ '\ ~ " .' ... ..:a '" ~ 63 D' UlgJ~, .. [~a;, anna St8iJthU, ,,., c ~ " '."" Ul1pOtj]V.~ V3:l1Q§] m credmta», ,Ie Domnul ne spmne: -fJ~pfl1"~V'''''{'Jl~11.~Q'*;i 'V' ~ ru ba~t, Q'"I sati o.;li'b-~ u rm intrati '1:0 m8p:i.ta~}.'6~,Ecleziastul iudi ziee: «Daca se va

ca

Q,I:');i'Ii']U·@It"I,;i'Ii'<"Ii K ,,\-'-I~.IJ,~~

,

....\_j, ..I!.LLLL

,

..

i~

0

"IL· .I.U,I~ ~

"!.,,'

0ll,;,

~ ",'

!~t)Jl,IJl(]l~lJl

~"

.,',UP " I

.

;('I',,", ~[:L,

,~rca Res~~ ~i_n.'~ dU'~~J_,!,~.tlpin'i,~.?~~U~ 8~" n.~-ti~:~~"rls:e~~'~~, '[o:cu~,
talU)),. fur

locul

mm~u este

Apostol luptend ,cu, mare trezvie $:l vitejie, ziee: «Umbland in trup, nu ne osthn trupeste. Caci n ~..... -. armeie C1U, care luptam nu 'suraltrupesn C~ putenice mamtea

vututee, cunosnnta

$1 :[n(::~ lui

Dumnezeu.

Minunaml

[I

II

~

II

4.2

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

lui Dumnezeu Cal. sa d!dhne ]:1] tltritu'riJe~ ~no~ surpsm cugetarile si orice 'inM'wr-e care se ridica impotriva
cunostintei lui Dumnezeu, ~:i tot g€indul il robim spre
ascultarea lui Hristos; ~i gata suntem so. pedepsim orice neaseultare», 66 D3tC~L aJ~.adiu~ imita si ~ pe ,gfi'rtti. ~.i. vei ju de s:faJca-ndll ~te de; toate vel. sluji ell os~en.eaJla numai lui Dumnezeu, vei dobandi trezvia aJten~]ei 19. ~i zise fratele: D.E]Ji ee trebuie sa. fac~i.cineva, C:~. sa poata. si. se ncupe ueincetat numai de Dumnezeu? Si r,[spunse' batrannl: Bste cu neputinta ca. mintea sa-se ocupe
r;nu "'-" ·rill;(!;!l:' :tir'!l1'.i ~], 'IQIr;;:;oinh' iN!. ()h

fj,~:::~")!L,.: _

,i""e'" te trei IL,,_:lL

·]'lfnnJ'1!;·z.... t da .... ~ ·d.-..b,a'nd' ',; '. 'u .u. ~Ar;i'1i ti,. ~~'i'-b~re' ~,,",,~Ii..':r.!::·nare'''li ,r.,,'i ",,~,~ ~ ~.~ oj( lU"""'" ,C'j( "":1' ll~,"_.,! "._ ,~lL.I.[_l iU.., _ ~r,lI. ,ibl~,
. .._, ',.. '!i ~ I..I!.!J[!M, . :.....

ire 'nu't"ii'll de
,.!o

'n. .. " .....··0U ~ ,ULJI · ' '1
J

II;.iI:'!:

'I"i,'ll ,I.IL.. i,

'~~\i::ll

'~.U

'.

'!LlI..

"

'\':ILIJ,llU~

"Ii i;lL-~

_1~.

,1,U'e'~~,II,I~:~.

I~~I~

._.

iubirea irnbl~nze~,tej u:~h~]ea;,'nfrdna:rea v,e~:tej ste pofta; i e
iar rugilchmea

~i:l1Jfa:ti~eaza,goala lui Dumnezeu. Asad flill aceste wei virtuti
poete ocu.par, de Dnmnezeu slobozita de toate celelalte.
:P',!'[~,tl'te(".s1i 'Jrna.
J

des face,

mintea de teste 'hli:eliesll.:riJe

*~o

" .. ~lI.~[~eaza +, vlrm~L]e ~] rara d e]e mintea ]1U se ~ toate •.• 'II ".t'::;:.~ '. un bn~ '" '.e

In.vetii cum lrnbUlili1ze~'t~ ]ubirea iutimea? Si r,as.punse ~itrftnul:: F lindca
are puterea ~s;ise milosti veasca ~i sri,facio bine aproapelei ~:i = ...lI. ~ ~ .J ~...l . sa 'fie cu .,;. 'lu]1,ga raoeare .lfarta, e.. ~l sa "" ..:Ii mae ae 'I· ~ ]UUilII'e' ce ] e ce ,... " u
'I).. . .;h
..

20. ~1zi se fratele: Rogu-te,

. d '''A'''d I" e ['~CUIIll. am spus ,a. eseorr, .'wan u l_ ie pnn urmare. ,', bire ,'. aces te .''.''" ea, :"'. b'1:,i!l:, . to, ... ee ,,' .... . ,IU urea IH:~ lm,R1ln~IL,e 1upmea ..... '-IHI. ce a
o
1_ . .... . ," • I' " _ •

VUl del . e ,a

I'.

"

'.',

.,.

~'..

II

",'" ',', -

.

I'"

'

",

I'

1_

'"

I

_

.•..

[

,\::!;'

,,""

,:',

dobandir-o. ~i zise fra.te:'1e: Nu sunt mici f~pte~,e ei, dar fericlt este eel 00 po ate sa. 0 dobandesscs .. Eu i'nsa intr, adevar sunt departe de e81."Dar rogu-te, Parinte, spune-mi
ee iusemneaza ~.avea inde hll1ga, rilbd.a:re?

'$i raspunse biUr,~'rllI.~: sta neclintit tn imprejurari A. aspre ,~j a rlbdaJ, relele a sstepta s'm.t.~ituJtncerearii ~i ~ Ii.U
21.
!;.i!!

da drum ul iutim ii la ]'i1I:bi"rrirp"] are: a ,_.l.'U vorb .. cuvsnt n~ . i ==_. ~I!J,.=~.!.I!.J!.~ _'"" ~ '~~",
_.
.!l;.!!= _, _.

'V~

_

_ '1j.!I

.

__ ~

..

4.3

F"~ " r· ~LQCfL]f],

neintelept, nici a, gindi eeva din eele ce nu se cuvin unui in,chm,i~()r 3,] lui Dumnezeu. Caci zice Scripture: {~P'a.nala
~ ~'~'" " va raS[p'latl 1~ ~ cu b m oucune;
u

o vreme va [,ibda ole] ClJ]. ~]]delung.i, [,ibd~u'1e pe u:nl1U i se ~:i
PaJJJl3. ia 0 vrerne VOl

...

=

~

...iIi va 8JSCU]}l;U,e

euvintele lui, si buzele rnnltora ~ A] lui• ~....,
,~~.I'I!!I~ 'U

spune intelepeiuaea

22. Acestea sunt semn ele tndelungjj r.ibdirL Dar n 11, nnmai aeestea, C] propriu ,1lndJellllngH ili:Jibdi-ri mai este ~] a se socoti poe sine prieina lucercarii, $[. poate 'ca, fIJ~,ai este s de fapt, Fiindce multe dintre cele ce ni se int31.UpKa" ,[,[] se intar.npla, s.p:re indrumarea noastra san :spr,6 stingerea pacatelor trecute, sau spre tndreptarea n,ea~,el!lti:ei prezente,
'. . Ai . e 'Iovn, mai a ,es. caea e cons t],;",,,.0 f de e ~ .,,..n san :tHO] nu ... '~' "" '~tl la uri care i-a " pa'cal.Y[ lIJJVU1.0vat~IUe pe: ace a p:nn venit ¥ll:ce:l"Careah ,eaci 'fie prin aceta fie prin altu], ~:i, avut a s,a bea paharul judecarilor dumnezeiesti, Ci el priveste spr'6

sau spre ocolirea jacatelor viitoare. eel ce socoteste asadar ci, pentru una din acestea i-a 'venit ill(;erC~T,ea!,nu se
]',I!ZVl"a'Wy:!J.'e C~Jl'l;.!I!
= = t'pt;'+

...

A'

iI-

.,].

=

d

!I,

,.

iI-.

Dumnezeu

care a foga.duit ]n!cerca;re~~ ~:[~e mv[moval~t~ pe SIDe~i primeste eenarea .cu. hrbni
~'i,~'~ mu'~,i~lVme$t,e lu1

buna, pudindlu=se ce David ell Semei, seu ca Iov CR.], 801m sa, N ebuaul 'rnsa" rna.,ga, pe Dumnezeu sa-l miluiasca; dar mila nu 00 primeste, fiind-ca nu a venit lP:r~CtHl1 voit eJ" ci a precum doctorul snfletelor a socotit ca, e de folos, ~,i de aceea se face n!e'pls~t:or si se t~dbur;~~i uneori se razboieste aprins cu drac ii, alte n"hi buleste i)j,A Dumnezeu: "!i,""'tt'~:~ Y1y:, =~" ''"''!L'I;.o¥_'.....!t:-v iWjJ!_.!I.1;,..1t
~" M!>J' ,_. "'" ~='~V.!LlJ, =
'1;,M~_!;;i,iSr_,

!'

aTdtfuldllJ,=se
,

nemultumit,
,].~"U:IL, ,.... ,

nn
'!;.-

primeste decat batao
oQ

fratele: Bine q,[ ~:If'I;n~' ~p','13r'"1 i; ~t!I dar ro Q'I'~-;it,,,,,, !"13_ D, lliUifI 'Il..... mi spui ~] cum ve~t~j.e~te' itlft~.tU~lreapofta? '~i bactra:llJLll ras,p.umse: Intrucat te face s~ te retii de la '10\&[,6 care nu , tmetinesc"'" 0.' treb iinta, c:i adluc 0 placere; si te tndeamna~~.,.~ ;;:;l, ~=~".p~ "" _. ~!l,)lL~",.~.~ ~~ ~,U...., p~_,r;.; .~ ~ _n_"",_~~
. .::;1"

'2:-':Ii,

'~I; '?-'"I~~ <[p,1L

,L!, ,Q'l;.<

LII;,"!,!

n

t'li;iI','" ".uJL,I;.;o,

,'L!'51l!L

<2'0,

,,

l'

')/_'

_""

Sfinh,d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

nu tie i"mp~rt!~e~tide: nimic deci.t. de cele trebuinct oase vietii nici sZiJ, urmaresti cele dulci, ci cele de £010$,; ,~,rs,~,
ell trebuinta :rnil1JCarUe ~;] bauturile; de asemenea i.tll,tl1J,'C.~~jt indeamna sa, nn lasi trupului must de prisos, ci te sa ilItrelii numsi viata trupulni ~i sa-i pazestl netulburat de pornirea spre impreunare, Astfel V'~:teJe.~te ~t.lftfiJmJa!i('ea

miso]']

pofta, C.le!, plaeerea ~.i s~tr~].¢titieade 'm,armc!ri ~i bauturi mciJtze§\te, stomacul ~i aprinde dorin~~ pofti. de ru~in~~ spre irnpiDgind. lntreg' animalul spre amestecare 11e[eghdti.,
Acesta nu mai este ~,tUlnc], deca,t ochi 'llelU$inatj" ,[uana de s.fl·arliata, limba vorbitoare de Iucruri care desfata anzul,
urecne n care
!;J ~ -

'pr:U:]1i~~lb'e

':t-

:t,Ai t "if-....iI' 1h' .iICUVU1i:IJ.,eiiLUe~a[Jf,e, :mJUIJ,etJlJ!~pre'~.L]:hoalie
U

de Dumnezeu ~] suflet care dlesfhll'~,eaza cu 1.n.tele,ge-rea~i s,t:t"neste t~Jll!:,.,' 11.L,It""~ faota ne('no:!,dhiIlJ~:i • T _ ~~, sore p' t~. _,m ,e. ' ~,-'
"t,' - -, -- - ~

zise fratele: en adevsrat, rM~nte!, asa este, Dar rogu-te si, l1Ji.81 inveti ~i despre rugaciune, cum desface mintea de toate hllele:snrD le? S,i r,a,s,pUFlse;, 'ba.tranu']: '" Intelesnrile n __ intelesuri ,~JI,!9 lucruril or Iar d,;ntre lueruri snnt , iI,i'::i! "_ ~ unele cad sub :gimlu,ri~ iar unele sunt kn:te']1gibi le, Ocupandu-se asadar mintea cu. ele, pOaIrti U1 sine lnr:lelesudle lor. Harul rugaciunii ins~, uneste mintea cu Dumnezeu. Iar llJUi11Uj-,O cu Dumnezeu, 0 desface de teste ilJJ,~ele8u:illn~LAtuaci mimea, intretirlJand.lfJ:-iSle en Dumnezeu d.eibra.c~\[imJ, de toate, aJjlLJn:l~~:esa ](1 forma dumnezeiasca, o-.ii'"d' a tfel ;roeli'\e v!;;;' '!;;;' '!;,.<b,'!;;;' , ~'I:!i;~,~ MU' gn:a<;;;!,;::iil:! te """ 0 Ui;i~;l!ii;ll, cele 11~1I:!i;n,i 'to I, -I'",,' ;g,,,:!! A "I'''''''-I''''j'~. I!.,I ,,,..,.1,_

.24.

Si

.. u.[ ~ ~,~,.'1loL"

'.'IUi

1.~,lb ,l

"i>u[,,~

:,JU,

'1!1

""',I,'!,.o~.~,,~,U,!UI,,~ "

",

U.I,

,'9

"II,.-~

,,1,II;,JI.i,,~,

in ceea ce cere. De aceea Apostolul ponmceste ~a ne rugam [lleincetatiS:B ca av,a!Jud mintea continuu unita eu
Dumnezeu,
materiale,

,J!I,i~Ue{lL~,1 "';;"I~,I,""" _~

':'i

~I'ii'i;

('I

....'

~!_

,I"if"

I,I~'~

'u".

fi!.)(

sa

0

Jupena cile: pu'tin de la pofta

eelor

250 Si zlse fratele: Dar cum poate mintea 'sa se mage n.eincetat? Clew c~Jl1tand ~l citind, 1ntilnindu'-ne mai rUiU l'ti

F·~ '. r· ~LQCfL]f],

]rut§J.mpta~tama CU, 1] ldejdea de Dumneze u De aeeea '[QU a Sfintii cand se aflau runnecazuri se rugau neincetat, .ca sa. dobandeasea aptitudinea dragostei, Si de aceea zicea
Apostolul: «Deci (:U duleeata ma voi lauda intrll neputintele mele, C3i sa, locuiasca intru ,[l1']U'~ puterea lui Hristos»," Jar putin mai departe: «Cand, sunt slab, atunci

de dispozitie aflsndu-se Apostolul, neineetat se :ru,ga. Caci in, toate cele ce fi.\cea ~] i S~
.26. In estfel
.-. ~ '" I il •

suo! 'ta.re»,,?l Dar vainoua, netrebnicilor, cd 8.1111 a.r~sit p

calea S,fm~n()I'Parinti *i de aceea suntem pustii de' orice
rod duhovnicesc.

69' ,Il'!!.Onrn3l11:u "8 ';:. n ... '.
'7(J

7.1

n lfll..'AI e... l...... mi tI! to u!.

.. ' 4' ~ ,(;, '-1,('1; ,[I " C' o:n.nl'L<nI, " . o'~ !!l_ [I C' O:t:'1,[j,l'L<nI, '-I'" ,I"i '" . .,'. '/':',::1'.
"I\",,-!! 'I\",,-!!

'1,(; .j J

_

46

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

27. ~,izise fratele: DIe ce, Parinte, rn,l am, strapungerea inimii? ~i raspunse b&tr~nu]: Fiindca nu este [rica. lui Dumnezeu itnaillltea. nchi ]01' nostri, N e-am rncut groapa
tuturor r8!Juta:p ]01" ~[ de aeeea am disprepiit ca pe-o simpla vorba pedeapsa infricosata a lui Dumnezeu ,. Caci cine .l:11U

s-ar simti s:trar(pu:ns, auzind pe Moise graind "innurnele lui '0' urn ezei desnre .. p:x..... ......'IIi:::'.,....",. '_ iesi t, .__.']\'i'II m ~'n"a'M" ea ';::1a ~~. d ,lIJ' ~~ va arde pina Ia iadul eel 11laJJ de ]os, lVIlnca,,-va pim~ntlll ~i H)d.mri]~ Iui; ar.de=v.:a teln.e!~He. '[nuntH~r. ~"fa'[~~~li=~~i asupra bn rele ~l VOl rupe sa,ge'lJle Mele U1 ei» . S~,l~Ia~[: «Voi ascu~~ ca fulgerul sabia Mea si va incepe ,~nfb:naMea 'Iii d .:tt, 'b ~" .. '1\ ~ •• • ~ ~ ,5 ~• rue ecara ~l ma voi raz nma pe vraJlma~:IJ, v.~,el~1VO] .raS]?',[ad, I
~.,:~\ i' 'i'fI .1~J~L.;'~'lly. 'ii . :.._1,':..' Ci,JJ~' ,~ ,j( ~""",,:;::,~. ,:. it1~i:.lLIl:.-V~?\lI, ~ '...

,IU.

i

~,,_

_

I..... ~~~' ,,: __

ih

:;;;

celor ce ml, tl!1ri!SC)}_7~' S~ auzim ~:i. pe Isaia 8trii~t4,nd:: «Cine va vesti voua c~. focal arde, cine va vesti voua focul eel vesnie, Merged En lUJ11iDa focului VOSb:\I, ~i :hl 'ftac~n~, are, c alj ,al~S)?~j:,,, S:i. :iu.i,~i ,(~] 'VO] iesi ~,ivoi vedea starvurile
name nil 0]" care s-au razvratit impotriva Mea, Caei viermele lor lllU, va muri ~.i,focullor .IlU se va stinge, ,~:iVP'l:' fi spre vedere pentrn tot trupul», 7'6 Auzi ~.i,p'e Jeremia care zice: «Dati 'D\O:~1.1r~~1r~dJ!li Dnmnezeelul vostru s']av'a., 'p,.;dmli nu se in:tulD.'eca $1 pan! MIU se poticnesc picioarele voastre prin munti intuneeo..~i);." ~:i ima$i: «Ascultati popor nebun ~:i rn:[~$tde inima: oehi au ~,[nu vad, urechi au ~i nu aud, Au nn va, veti teme d~;Mine, zice Domnul, ~i .II1.1Jl v~ti, tremura de fa~a .Mh~a?,De eel ce 3 pus ltli&WU1_ :~:ot;a!r._ marii _~i ~,anit~~; ve~~nc:l'peste care nu va treee», . $1 ~ar3~l::«Pedepsi-te-va
~I ~ ••

.ci amar ijj este lie dj 'M=ai 'pidis:it pe Mine, zice Domnul.
11 D' ~IlI~; 3''''' ,-'.L;
"I,." LL "';']; ., £"J

necredinta ta §\i mutate a, ta re va

TOJ,IStra.

C unoaste

~~vezi

i'" '
"~l'

-" D~~d 3.2j 4,1;

- _- _ ~;

-

i.:l- ,~,S£lia,-' j ~ ! 66 i"I

""h . is.:3")' I-.1'1"!I'; ,)U'~ 1L :.::1',

.... .t..4_

let. B" 'I 6. 7:E Ier, 5 i ,2 I, 22..

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

Bu te-am sldit vi'ta rodhoare, 'b]ati ,¢\d.ev~J'aLtl~.C1U~mte-al IflIt{f.fS Ia anutra(~iutlej, v~:~~, strltinl?)} 79 $1 iar,a$i: «Intru adunarea celnr Cole rid n-am sezut, 0] m-am temut de" f;a!Jp1,
amaracnme», 8' '$ ~ cme 'ri.111 va tremura auzind pe Iezechii [ s.tIr~ga'!l1.d:: «Voi varsa ma:llia Mea peste tine, cheltni-voi urzia mea asupra tat", Si te voi 1J!, iudeea p.. tine ru'n, caile taJle si e .'~ "..., ~
nla:~~,~]," a e .~l~ln

A'l'lT]

.

. ~e.zut SU[_gUI', ,COC] En~, SMl].r,~,Senl" ~].~
I] , ..... 1] ' .... ' ~ ~

voi

MU1l'iCa.

peste tine ticrH()~Hle tale;

~j

ochiul Men nu te va

~t'iiit1.l~i '~wij ,r-'~ -!Ii ..... iI..-.:" ,CJ.,r.-,', eurat,' ca, '~F.''''a, i scaueul Lui '"IW, __ de v,,_\t.""U.!J.ll.U !JIiill!U" _l,]"g; __ ~a.tL. S y_ , IlJ..!.!IU~ __ ,~ p. ');tA __

cru:~t!l'j lnil, voi milui de' tine", $1 atune] vei cunoaste ci wei em sunt Domnnl», s,~ Dar cine nu se c;fi.~e~te auzind pe Daniil deseriind limpede ziua mlfT]CD~atei judeeati, ca:l1d ziee: (£U, Daniil am privit pat]:lft ft]F,ri asezate scaunele. ~,:i. 8ta asezat eel vechi de zile, Hain a Lui, a~,'ba: (:(1, zarp~da:> iar foe, tar ]1otHe scaunului foe arzator, Un diu de~1(10 se varsa ~~iesea inaintea Lui, MH de mii Ii sluje au: Lui si zeci de' rd ~torul ~ .... •.'I f run."t'~'ateau _ s, HtaU:JJteaL· J'tl.· ecatoru se aseza §,[. cMtl..:e . ura~ ur, :' _ S1 .. A'I,;;jl d escchi,1,Se})," - asnca fantel "e ,.a ..'''' ,"~,.., iarasi: «"V:,:,~ ,~,3pL!e :S:!l;II,var~], i~'· ", ' -~.,,"•. .... "tjJ,[ e. , azur-am
-." ., . '. ., I I~ A· "" I ']1'" 'I

I•.

," . ~

•..

'

'

!.

,"'.'

..

.

'.

. ...

'

I

I.

'I

I" .

f.,

Lau adus in aintea Lui, '$1 T-au dat Luj sm:panirea~ e instea
... ~ ~ . vesmca, ~'l ~u]],p.ara.l1,e . ~ e' m-am cutremurat
=,

.:"[,'. de .,'. de m.oavpe,. , ' " +>i: pe, IlO!F.'H cern ] ui", venea .cmeva . ' . ,.. t ~1. iara ' -.. :'.,' ... . '.,.. " ,.D ve erne :e , ,-- " ]u a ' '!;!' . ,:'r.' ,~. ,to ta :-;~. _. ,']...' ae zile ; ea un F:-.., ]'1-omu "Iur, '".11 ~, aj 1!J.J],s pana '~. cer veei I~, ·d . zt ,e ~l ~i i~ll:[Jariitia,si toete neamurile, semintiile ~i HI[1b~h~' ver ii ~ ,. ,L'· ~,,]sta,p~_L[['eaL·' stapamre vesmca ~l nnpara.tJ,a ~. '~';::,~ . ,U:I ~ '" SlllJJJ 1 ui,
A • • ~ •
,f'; ~,~.

'CU, '.

dut u nII meu, eu, h

Daniil, §,[ vedeniile din capul meu m au t1ll.lburab),,&J

"'"'-..... ,····d"', ,.A" ~ 4' ",,~ '0·· ... zican _.' ,«.. ~~1J '0 cara "..umnezeu ~,~am auzi:to acestea dona: eft puterea esre a lui Dumnezeu ~j a Ta este mila.
,l!I:',j" l. .,.
1i

.28. $:i. cine rm se ·lnfr.ico~eaza anzind ~,i, pe David,
1'·"" . ":
J' . ,••

'L

'k

1

'~~''':;''

M1[rer, 15,~:~t. -'7
3'j -,
'

u,,..f'. ~'~ ~ 7,.
-,
"

,

Ull

,~ ~ U,,;

82 11"11,;,;, ,~,~ II lW\nn,u~

,~,ez"7~4'~ .
,_z:::;J , •

9

-]'

,,!:;i'=,,!!.!'.

11"'1, '-I {~

~ D\8;ni:H 7.~ is. 1::;:'

48

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ
'0",cam " d"I,;' , .. " "' itlJ.e~ ~, T lv, \ .f e~,t ~~pAl:l!n ,1~,ec:~]l.n,a,)u.p~,~~t])(e~,e. g.4, ~,~ I, c , Co ~',~" ; .'I"~'~·1Iil' . ,:;0:. .. -Co: ,,, il ! Ul)}. y
a, ~

l(

~

" .;I,

~

]""".

iari~i: s~. auzim pe Ecclesiastul carle
.• ' ',"
;0;."

cuvantu m: ,8jSiCU poruneile Ln i, Acesta este tnt omul, Caci Dumnezeu va aduce tot ee S-3, faeut '1:lltnl aseuns IfIJ, judecata, 'ClI], lUCJ1.i1, tot treeut ell vederea, fie bun, fie mU)} ,ss .
. 'I
]

".'

.'

I ' "I'

'['

" t81, tot, teme te d D' .. I' "; de ..-,umne.zeu. , I'
~ " ''',' '.

Z:>

..

"

1",'1 .

ce: «Sfi~ttul .' ~" "." §J, pazeste
'I ' ',' '. '.." .

,b

"']'n:'alr'le'~scaun ului lui Hristos ....ca sa is fieeare din ~Vl!!! eele 1f1"""] Ir" .~_ ~tJ.l_ flJ~_V~~ ~ __ ~_ ~ ~JJ.VV~~ ~ w"cute prin trup, fie bine fie l;iu.~)o Cine no va plfiinge ..&6 , asedar necredinta noastra '~E: orbirea sufletului aostru ci,~
l!!! __

:1,UC:f.!u:r1, asemanaroare: {(C~,c'i noi trebuie s~ ne ir!l'l~ti,~m ,Q ~~ _ _ ~ .._I.!"!:
~ __ .\'!! ~~

'19'. ,: .:ar ci nu tremurs auzmo pe Dar elms "':;';:.' d

.ill ,1."i.pQS[Q,

]

] '" ru spunandd

'II" nu p,~a:D:gel:]l 'C1[I. amar, pentru mares noastra 1tlegrijifiJ u~m[]lta. Acestea vaza:l1dJl!.l§i le oe mar ..namte, .W!erem,~a ztcea: ,(" ",eSl,em,a~ce ee ;81" ,.,,'"'' e AI . .,',. slviL~!e~:te ']U(~§l1tile D 01nnu,'[ul CL], ])le~jl})}~"1 C,!ci daea ,~U11 avea grIJ;i de tnantllJ.'iriea sufletelor noastre, am tremura de cuvdntul Domnului ~i ne-am grabi 88J, tIn;ptinhll pomncile Lui, prin care ne ~:i mautu]:[[1. Dar noli auzind pe' Domnul zicand; <,(in'trali, prin poarta cea strfl;m,t~t, care dupe 130 V,i.3t3)}~ ss am ales ne OOaJ lata ~i lifU1(',~~~ duce la pierzare ce .r '"' rg:r , 'De aceea vom ~lIJZ] cand va veni din eeruri sa judece 'Vii i $1. ~ mcrtii: «Dueeti -,vi de la Mine, blestematilor, tn foeu] eel vesnic, care este gjth diavolului ~i ingerilor ]U]:);)'," &9

. auzuxd , toate aeestea nn ne
Ii" .~' '.' ...

calm

'U'·

~]

,"

•"

d".

'r"

..

,]

"

1

:I

,

],0. 'S:J] vom auzi acestea, nu 'flimdca am fi1lcut f~ite rele, ci fiindca de cele bune a-am grij it: ~i pe aproapele n-am
:i ubit,

:E~t. daea ant
,,"

:lL'OOlll.t

rele,

'C1l.U])

vom indura

Z[U,BL

aeeea,

00

~,.

PSI1l!I ,

~ "-"

it'l

:!lJ
t7;!is

[I C'· -' , " ,. .on,rtru:if11

E-Gil;: ~... Mifl"!L[Ud,. ..... ,,,"'Ii,., '·!~'6~' I~
"1\",,- ~

nu <61 '; ~ l.
]- ') ,'~,.~,

'~3',-.,'14·-

M . .... ,:, 8Jte1 '7~ '-I ,!!.i!. ~ M8Jtei 25 41..
j'I; l,

• -iD' -0 ~:e:remllill,4~j :~ ....

,Ii; ]- i"i. .J', , 'U'.

4.9

F"~ '. r· ~LQCfL]f], uara
.::!!i!!,

,,,,1, ... ',i'!: . ,'.

~.; n--'Ill furi- i"'~, TiI'U
'!PI' j' _ Ji
'-'!'!i,!!,

ce "am ,.II:' ... ,', rosr
. ]ll

." 1'~,I;;I'" "', CU, ~,~~,~aJ, ",~,,",J!? ',e , .'~ ,~.t'! .]-, ]1,e,gnJu" D'" amer

mult decat a Carrurarilor ~~, :Fariseilor, nu veri intra Intru a ~ . - ....'-,,., cerun..ilorx '9'0 "e aceea ~,noruneit. - cu once .. tm ..et .. ..or». 'D' . ',,"'. ... . ... .. . .'-~ '-I'.Ifrtrp·a.tlii,ba,
, iI ~r

stiindcs ]1U al] unge Cal " .aJl crestmn 1U~,numai pazirea acestora spre oesa varsrre a .lIS: «Arnin zic voua, ca de nu va prisosi dreptatea voastra mai
II ~II
,,";, ,-::", U1S8J., smnc
·1,"¢r1
--.A ••

".'.'.-,.',.:].... . ," M,·oise ce Ole d ..· demult,~.,'D.:·-- -",11 Jl emu omnu

,Ui .. '

,1f1lm-"rOID··_»), V ,

si celelalte 'S'l ........
c;.!!

I!..,

I;::',JU, ~ ..

',': X, «sa ':',' curvesu, OilJ· , ~ -, ..... ,' ,j.: fost "",p. prin Iv;]!_ .;),:
,11I,;-;,e' Y""'.
..

,J!

drago stea, cur,~:ta, fUliil. de toli oamenii, prin care putem sa dobandim si iubirea fa'ta de' El; iar pe Sine ai S,_~,d~lt pi]da p~n3, ],a moarte, ea si pe ucenieii Sa,]; pr,eCIU1], s..a zis adeseori,
,""',L~ ,.1i

sfintirea sufletulni - pentru care se sfinteste. si trunul, si Yv. -~ .. It"'' -~,. ~:J=
~~ ill . -.

,I~

;.,II

=

.=.~

,,'

-.

-

- -~

..

';r

ziua a'ceea, a'll/;;:n,1..li, 01 ..... ~ _ '""i a..h!UI asemenea pHdil si fiind eu atata '0 egrij a:: PMi'ngal1du,=ue Ieremia pe noi cei ce ne.... invrednicit de alita, har, dar am ... ""~ ."IDe' ZlS 31n .:h p I" i d e " ne-am purtat cu ateta negnJa, mar i bi tost nu c
if!i ""
_ po. ~
"

.·· c. a'

~ir~'iI',,,,",v~_ _ avea ~'sadar ~ "" vom . ~~ _~ . . ~ _...~

1''11 J[)

,..,.] !I;!l U

.

~.If

'V

i,;i"j,oI::Jot:iJ: ,!:.u,tJ, itl,
'n .].

raura 17:1.,...8;0:;," "I:IC';'n' va da capului meu U'y""~' si, ,!l<iGLLl. ...,: ,al •• .JI 1,ocnmJ." CaJsa IP'l~:I]"g,pe' r~opo:ru, 'I acesta .. ~. '~'::: OC~11 met izvor lJj,e or
,~, !I.'],

;i-.I1'l!"::II . 1L,[)l,I:I';';;;;;1 ,

,L,

.i,. oi"!! ,,;i

.'

'ld!iU,

I'

U

.

.

"JI.U.~

"::II'rrii

o"T"'II'~ >l:,!'" n ifi.... njc6;'!i'ry,· ...::..~,:~i;'~' ,I ~:'!.!.qJ~ ~I!O;'~,;

», 9]

Dar eu ;l.ud ~ipe Moise zk~and. espre noi: (~H a luancat: d Iacob ~i 'S~81, saturnt ~i -s-a rncut inda:rabIic eel '~ubit, il1gr,~~~tu-s-a~ingro~atu,-~s-;a~i S-aJ lapt ~i 3. palflsit pe Dumnezeu care l-a mICILl,t p~ el ~i, s-a departat de la Dumnezeu MJ4n:hIrtond lui»,~ Iar MH1!8aJ pl~ng,e ~:i. zice: :V" -. fl'l t -i! :~ ,-' ~(. all SU, e_]lJlJUW .... ea a '_",:. _-,j, .. cei 'I' ev 1 -.' d . ,- .... ' ..R~, mea, .~, ptent '. avios ue pe M pamsnt §,i 11u ~e mai intre oam eni eel ce tdi v'~!e$'lei virmtea. Fiecare :necaj:elt-e cu. necaz pie aproapele; spre Iiu, t~~ ga.teSic Ps almistul zi ce ....!I1p;,~nl!',:::>" no ~ asemenea; D]tI;'; ,.",,;'Ie lu~)~11l ':'i.aI\ ':·ltV."

ana,

. ~"-l~,I.~",.

'~...:'ii!'- \

~,.

'lI['cn' 1Il~1i.

.. ,'

II. ~

~

dI-,

!U~,~.IJ,'W

~. ,Y!,lI.

~w.JU,]r'_;,

•. :·

_.:.

00 Matei .5~20. 9:i ,~:""'J.-' .. (11IlL '5', "_ ~""...." "m!"",('~ ]. "
~ 11"11 ~ ,-,

Qll ,-

M"h" '''~. ,e~a'71 "l, i...

ILi.f':!LU"

·"2- '-I,J'. ii:; J ";, '

50

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

«'M'dn,tl~iet1l'e~mllj' Doamne, c~, a ]ipsH eel euvios; c~, s-au Imputinat ade'v;m;nu'He dintre fiii oamenilor ..,J.) ,~icelelalte. 94
32. Dar ~i. Apostolul pliID1ge pentru noi en. PlDOrOC1rl~, zicand; «Nu este oel C~ 'face bunatate, nu este pa:na la unul, :M:o!1ln~n,tdeschis este ga~[~jul lor en limhile lor graiau viclesuguri, 'Venin de aspide este s11111 limbile lor, gura lor e
•.!.=.

" plina de blestem $i de anrUhti(~june.Intristare ~ineeaz este 1:ru cane' lor, ~i calea p~cii nu au cnnoscut-o. N 1lJ. este frica "D' umnezeu; '" "., ocm or ior», '95 D. e aeeea, prevazann iI!,:l ~ ; ~":.-iI' ]lW1 mamtea " ~.... ~ d' ce ]e V]·"i uoare, sene dtespre purrarea noas t m cea rea '. e '_.

de apoi se vor ivi vremuri ;i:n:frk:o~at'e;ea VOl:' fi oamenii iu.lb-:,,;t,ff·W[4:ai' sine, iubitori de- areint, l~'~d:-l(rr'~l-trufasi. u~ "V~_ _ ~~_~ _01 v~_ ._~
~. _V~ _ !JI_~ _ ~ ~~
-J ~ __~

aeum, catre Timotei: «Cunoaste aceasta,

ca

in zilele cele
~~_._';(I~]!

l1ulfH).~r[,neascultatori . " '.; - ".,'., lit ,',,_" .,.,a cucenucie, ,]PS\~~.lne.
ne]lllfrauBliti,

....'I ~. u[

de ,pidnU~ nemultumitori, WJJl:,~, trte .TI'ell7JJ. up ecap, cteven .: , ".' -"'''d' .]. ·-"t· . ,11- , etito ages ..~ n
-c'

urma dintre rele, mci spune-mi mie care dintre noi rm e p?lr~a~ al relelor p'QrilemJ~e? Nu Sr~, l'm.plhll'~ la noi procrocia? Nu suntem t(~~[ lacomi eu stomaeul? Nu suntem ~Ot] iubi tor i, de plaeere, l1U toti nebuni pentru :pi:nlant ~:i :i:~:bito[i de materie? N u 'b.)ti, p1]111] de: rnani,e? Nu toti " ~ ... '1 ~ ~ I? ,,'U suntem ton. IIJJ,tar,aJL,at[~; N" tmem ton." mmte ,[,au. N U ~ ,
,I ....

neimblanziti, neiubitori de bine, vDnzii:tori, obraznici. ..J) ~,. a, m, d.96 Vai nona, ,ca, am ajuns [3, cele din, ~

. '. tOll]'~
iI

de .',? .. bi ""',": -; ,'(h,l, morton- de SU_d'-,a]-,me. "'N: '_ - (,. ·,t-1 onrszmci. nu '.,.,.,'uraron ,U to' de, na:ti? Nu to,ti ingil'ilLfap? Nu top till'uf1l6i? N'~, toti
,., 'il..:"
'Oi

-;i;: -, .,-

a-

~:O.~

U]JUdr1l1o~:i? Nu toti mtarnici? Nu toti
: 111, Il.il~~ l ,IL. ,;i-......
]:"IL

iubitori de slava
II).:~~" .'

desarta? N u ~Ol]vieleni, nu to~~: izmasi? 'Nu toli nesupusi? p 1t'!i,;:I;}p;1]I',:d;:rh -or; N~'] toti ,1,Ji;;"'di:lo.:JL~, 9 Nu',"" Wt~,'it; ..u' stat ...... ici? N' 11'1 toti usn rati""·1 <. oto,,,V, '[·1fIj lL,.·· '"" ii,;.", ;F:U] toti fii!'ra~ grij.~ ]3. poruncile M}~ntJLl:i:~onduj'?Nu totj, plini
';i'!L[U ' ~ 'iji\['-

i~ ",,~~~.I,UU

!i,~, .....

,i:

,

1-]-" '~ ~,,',

93 Romani .3.; l2 ~ 1S~, salmi P 9PIl ,[1 T"U1!1I,ote1:",",,'~;iI, ~, ~ ~_ '" ;" ,:;l.~

13'l 3;,Psalmi 5" 9~Psalmi 35, 'I.

F·~ '. r· ~LQCfL]f],

I--'iem',:'i ,~,~'!ilI,':ifUL ele ''m D"" .....'e'l"'I" u. temp,~u .0 't' idolilor? ".1l1. I' .;,un _ _' _;;;;;--,];::'';;;:'' ,~: .... unrnz .... _- --,.)" a].iI;J!. :r 'N" duburilor rele, in loc sa fim ,8Ji Duhnlui smut? Nu numim
,fi

de tOal,tl 'r,au.'~al.'~ea? u ne-am flc.ut 1'0 Joe de blsenca a. lui. N

pe Dumnezeu Ta:tii.~ chip mincinos? N ln ne-am faeut, i11, in
'

loc ·de fij ai ,]Xl~ Dnmnezeu, 'iii ali gheenei? Nu ne-arn facut mai l~i decsr mdeii, :1]01. oei ce ,purtam azi numele lui H:1f']SL'OS? Nimenea 8~. nu se :ra.ILv:r:j:teasc~, au~dndadevaru L , flindca ~i acela, n,el,egiuiU, flind; ziceau: «Noi avem un singur T'ata~, pe D'lUIDTh ezeu», 97' Dar au auzit de la Mint~lito]'ul:: <iVei sunteti din ta:li] vostru diavolu [ ~i
noftele tatalui vostru diavnlul vreti sil Ie faceti», 9~ It'" "

pe eei purtati de' Duhul 1:=3, numit fii ai 'Lui Dumnezeu: «C§i.p, sum, zice, purtati de, Duhul, acestia sunt fii ai lui ,~".. D umnezeu», ~'D' cum, putem sa 3.UZ[ID, 1I10], cei pnrtap i de .'. ",uar •. ','"...... e, ca SJUB!A;-,m, tu ,aJJ ~.lLU "'D" .' '-, .? , «."C'~'''' cU~,elJLl ronant ..~, .,. . umnezen 8.C] trupmlui este moarte», ~ Cei nurtati de Dubul se fac aratati 00 ~ ~
,
"

:3 3 _ Cum deci, fiind ~l noi d1RcauTIori. ai poruncilor Lui, au vom auzi de '[a El aceleasi cuvinte? C5ei ~~ APOS'IDOlu l.

,;I-""

.

'~'."

,.

'~,

,.

.,.(f

...., '[

d,hrJ roadel e Duhului, S~, vedem asadar roadele Duhului, ~(Caci roaoa Duhului este, zice, iubirea, bucuria, pacea,
r

,~

'indelnuga Ii,bdare, faeerea de bine, bunatatea, credinta, b ian.. etea " fr" ~.... d ... r 'S' m ranarea», HH" O· .::I,arr,evem aeestea 'U11 nor"'o.',atH a ''' ' ·,IT.'''v'/ nu cumva ie avem p~ roare ce' 1,e 'po. ,~,_ ce,1) c· "', .,PUIX--lll m .'.um
, ", '.',', " '~.•. '." , iT·· .. ,'.'.= of"",,',

da x, '.",.. a~1aJ,:it]' sa auztm

C~,

.,-~ r' .'

'I' '.' suurem

,.ii-"::', ,]J[

~i.\I, ,,11,],1.

"·'1 ,. 'r" , .., .' .', rmr ,'" ,~ urumnezeu, ~], mar

degraba ai celui potrivnic? Clici, eel nascut din cineva este asemenea eelui care l-a n~stCut Mat! aceasta ~ Domnul zicand: «Cel 111Uscut din Duhul, duh este» . .l 02 Noi il1S~t ne91 ~' . - ,- .... ..Ii'~ ~,(li ~lJ] i;.l '. "f'~,,.,

Sol; " . "

~,(mlJ] 5,~44",

.

~'ROr.ffiU.Ul:U

8..~ l4", ~[Jij ,PLoma:rIJ~,8, 6. IIItI~ Ga:~a~eni ~ s 22. II[J~; loan 3,- 6,.. " "I' -

~."

J£i,

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

zice, P oate, cineva: Dar am ,c:r.,edi]1ta~~:i·=mi ~:r ai unae credinta 1'0 'E'I nentru mamuire, t] va .risp:unde acestuia Iacob, ricind~: ·«(em. ~i diavolii ered ~] se ~. '11(1'4 ~.... ~. ,r'i di . ~ ....--If. ' eutremura»; .~] :ur~~]: ·~'<';'.re tn~a.,tara tapte mearta este, ... ~ D" "...:I '" preeum ~l• &: "! 'Jlatf,aere diUl!3})',,, los _ ,.31" cum ~;].C.I:'OIJI"elU taptete . II] :61, sau cum ii eredem Lui in privinta celor viitoare, noi care nu-l credem in nrivinta celor vremelnice si prezente, ~ ~ suntem __ stecati CF:~.,.e'[:~· . aceea i)'_.L_ ..... am' "e',;,').""~~ ~ r c __ )jj,,)II;fn~.nte.•"J ~·1 .....!'4~~!!I~~_ .. $f ,_ traim !!d,,=i!1~ ~;i'~ de ~ " trupului, ostindu-ne Im.!pZYtri.vaDuhului? Cei ore au. crezut cu oo,evarat lui Hristos '$1L-au. 'sala~]u]t intreg in ei prin POllU\jj,C t, ziceau asa: ((I~ u mat traiesc eu C.I. Hnstos traieste
VEL
:f

34·_ Dar
.~

-;j

-~,~..,

_

::1_

~L!!

::!.:i:B;~

,]-",

_lL

__

~~=

,.. _~~

'I

-

-

-

,,-~~

=

.t:';::

~

,~

~'

.

-

.

,;"','"

,

~.

'fi(_:l'

,~",

'"

• ,~I ~. In. mme .. iii ce tra'H'!:.8C aar acum .n.. rrup, ]:1:1

KU1.lU~;SC p.n.n

~."

ere dim l[til~a

06 rn-a iubit pe mine ~is-a S,·, pe:ntm. ·mlnle'}}.. 1.06 "D' Ie aceea :p~.~]mUlud" ,e it;,,[ra~u._. . .,', -Co .' '" ., :.t,~"l: " +. A ,ACol' yat. :p,e '.,;]ru~ r Lui, pentru nmrntuirea '~ut~.uo.r~ niste urmstori tntocmai ai ca Lui ~.iCal niste :~Jazitori. adevarati ai poruncilor Lui, zicean: «Oca.ril1i, noi binecuvantam; prigoniti, ]].'0], ra,bdihn; huliti, ]'10] :I:nangaj!eln),~.·j 7' Aceasta 0 :f~anu pentru ca-L auzi&~r,it 0 i([;"'n '~;.~ [. b .. , :;;: ., vostn,. taceti hi cetor ce . ~ ne E. [ :Z:I!C~ll-tJJ: « u .rti '1"1:13 v,ciJn:'H:a~:u rune r 1-. ~. ,

Fiului lui Dumnezeu, al Celui
;I .. ,'

(!_.

v~ urssc pe voi, bin ecuvantati :p.e eel ce
, .. _ .. AI

:I

- - '1 fUg:a'U-v,a pentru cei ce v,a.,~()S~'d'esc ]Je voi» $1 cele 1a'l' ~08 .. te, , Prin cuvintele ~j faptele: lor se ardlta luciind. in ei Hristos ...

va

blestema,

53

F·~ " r· ~LQCfL]f],

Dar not. fi i:ndcli 'lucrlm imp otri v a tuturor poruneil 0]" Lui. ,"-,-~~",:,1:-' ,', d to a ]1' -,', ,.. 1'; ne am UIDJJI, ["1' t_ oe ",("t;r ra nee Wn':;f·-1. y], ce.• aceea am 3J uns,_ ill, ,[I, apa. !I;;r ';:JI; -~,"
loc de biserica a lui Dumnezeu, casa de negustorie $:i in loc ~ de ~" '~' ~ ra n, • '" I ~' d e casa '.', rugacmne, pestera ae +" Lnan; in roc ae neam sfant, neam paca,t,os ~i in Joe de popor ail, lui Dumnezeu, popor plia de p8.cate; in loe de sa.'m!iirnji1, smll,ta., s,an'1~lmla,rea ~;i.in loc de fii ai 'lui Dumnezeu, fi 1 a] neleginirii, fiindea am parllsh poruncile Domnului ~.islujim dtihudlor viclene 'prim patimile necurate, In~niind pe SffitltU] lui Israel, 35. De aceea, phh'agiil'n!d1l],-,:ne marele Isaia si v:u:.fkn(]. sa ne "~.:iI ~. n ~,"" ~ ... ; ~. ajute In caderea noastra, ZI,C~:, «De ce va mar ranl~[ iarasi, adllU.~~nd.'[Jride:le,~,e?'Tat capul este spre durere ~itD,@,ta, inima spre ]'I]tris:~¢lre,.De '~apieioare ,pini la cap, nu este in ' e[ lee intreg, Totul 'este numai ran~~numai "v,inataie $.1 nnmai bube pline de ]J1WFOi. Nu se mai 'P,' nate pane plasture, . ~l . ~ ~ I~Q' A ruci. untde emn, mci. 0 'n[egautur.aJ>. ""pen. urmeaza:~

v,a

'~;i;li~Ui:~'l;~~" ;"[[~~~~~ W~~'~a;~e.u~ ~';;;,dIHtiri' in~~r~s~u;~t~::,., ~~
<:J'p9'~C!;rt~
'"",,0:11
{0:I11I-0:I1
;;"''Zil
'11'1'1''11

fi

Sionului

0,', .....,.~,·I'b:Q,intr-o ;'V""·I''=' ~~'

c >Ill

0

A,ceastli, pusriire a sr~,:fl,~~'~],or noastre a ;~~,tat=;o ~i. Apostolul, zicand: «Si precum n-au gisit ell. calif sa-L cunoasca pe Dumnezeu, i-a lifusatpe ei Dumnezeu In II1Jll1te aetrebnics sa. fa;ca Dele ce' nu trebuie; plini fiind de toa.m nedreptatea, rau1tam'ca,. viclenia, laeomia, plini de p~zl]1l~ de ueidere de cearta, de im'seladune,) de 'pUl'itar.i ur.at.e, ~ """."~.,.,,.'i!..~ ,~,~:.' "",~'",-. d D'Ii' ' .... t· ~{)P IihO'rI ~ U}al'.I,I,!LQn~ ut~t~on ._e um,nezeu, 0 CQ1rall'Or:~'jI .se:n,.e~J.
,

Il-,.'·'j(,·"';",.-

,

-,

,I

"

'~ruffi'~i de rete nestmu .~~ narintil or, beemeticl, -= -~~~~, ~nascocitori ,k"' si 1:--'"· neiubirori, diicitori de, cuvant, nemilcstivi, .care desi
=. .__ ~~~ . ~ -~' ~ _.

!!I

~,

-

~:t

Dumnezeu spre patimi de necinste, ca sa,=~i necinsteascs
11il111'~,I~S_ 'I , , IHli ~
t: ,_
oJ

eel ce fa.. aeestea c sunt vrednici de moarte, nu numai ca, fac acestea, ci ~i ineuviinteeza. p.'e eei ce le fac, De aceea i-a dat p e ei . .,
ClJIUQ\sc dreptatea lui ,DUI1L1l1,ezeu,!

ca, ad:ici

6"

Is, II 8.,

Sfinh,d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

este w; .~.;:; ·S~ •. ~ descopera 1":Uti'nialui Dumnezeu din ceruri peste to.at~i.
'i~ril'il,eH,t'-a;; '~d,. ~~ii" ~ e ._.VJ!.· . pl,.~l~. ....... -, ]- h~Il[\;,; 'I;,;>

ei )j.ru Iar Ul~ .~li;l~r ~. ..~._ '""m '-.6....
ol!I 'I;;,;~.

.'i"i,...... g.V~~·,-"0: •.~
'-:;;r"';:!ii~

";;',j!lJ'

V"oi'\'

;I

aecredinta

~j

uedreptatea oamenilor»,

I. 1.2

~i celelalte,

~i n-ai vrut? I~t~. casa
ISmtl"V3zm.]:c1!I1.J-[Jie pe • .~ "iI.... '0 -I; ". numai st 1L1JIUJ'e.llel~P~t[
~ ru' ] I

:3 6. Aceasta pustiire a' snflemlui, vestind-o si Domnul, zice: «Ierusalime, Iemsalime, care ucizi pe prooroci si omori en pietre pe cei trimisi la tine, de cste on n-am vrut sl s.tr~ir1 po' e f ii tal - cum ~i aduns -,~oaJna- :. ui ~ .stU sub arini, a l.!jI~ - _.. - 'P-' 1 .-~ l""~ll
~.-. -~," ~~ -, . J!f"-=o

VO$\s.fta se V~, ']1$3 pustie», 1.1 Iar 3, noi asa zisii monahi, s,mv3r~io_,d di ,. ...lI ] dul . . ~l " rsprenund pe ce e 'Ill]OV]]jl,ce~.tI,
-:II

si de aceea aUandu-ne Pilini de: trufie, a zis: «Ascultati , . Jl:. . I' .~ r , ,~ :!; ' CU.Vall1. _. '[l\ mnn.'lLhU~.~.i.m[ha:~u a~ .S:·····_ orne] '~i .. a.~J. .am.1nrI!!e .,a, . 0-d . .~. u I ·':r .-.:if.. 1
'!i.j,.:' ,
'1-

'" ] sangeie n O'1' ~~ n ta 1111'"1 lor C: ~q;·;f'··1 f"']. n' cerut acestea din l~L~ ~. [ ~ 'm,aillil,e voastre? Nu mai cij]c~~]_ in curtea templului Men. 'D' e=nu. -,', [I' . .. '.' . ve~[ ¢t;d'lIlce ._.0 are a .~,U:l:U,Z~,d ,8Mt:Il]Ceste, l'.aln·i" 6aJ .1 :~e:[ voastra imi f¢jJ,ce sc!rb!; :ltlnUe nQul~ S@Umlb·e~lele §.i ziua cea ~
~ ner .: el or ~l ali; L beciler si nu e
I *(!I1~11·1"]· !i1rLW!J,..... , .[
.

legea Domnului, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie Mie mul}]nlea jertfelor voastre? M=,am saturat de arderile de tot
mai

. VIeau, grasnnea ~ .,'
.' rUr-'V., IW. ..,."..
pi,

"J' UIU!l :OIL ~l
llUl

1I(1L

9 l~l,lL

[~~'

.. ,IL'.

"t,p;~Gl

.·WOII)

. Uj.

'.'

lL:IlJ,

••

".

~

,

D'

•••

'fi'j' ,,'

- ""

_

••

.

"

~:

....

• ~t.....:i' . ". : .... ·~I u]al. pot. :ralLflJJift C';'"-d ,.... . d }e~[. nlalnlJJe S.pl"t: M·· te',..E- .unl. .. au. ' ]]1tU:l ,.".'. u -U '" '" 1 .. dJ ~,. •. ". .., ~" ~ llJJ;toreOC.1U ".~ ..'[ 3. VOL• :y ~ d,e v!~~~ ..mmu '} . :n;lgaLC['11I[[~a", rtiiU, va 'tJ,

-"-;o;.or.i!ii. ]' mare, nu- 1-,!!I; mac ,p'v_ ,;:;UJ. en. _Ui!J.l. jt'Jlet-I U_. 'M' 'u. "" --",," not ",.-,..jl'_ -' S : 'I;,;,U dihna'.' ~l. Sal]' '.. .."e. '.,'. '"''b~' l voastre, _,' am I satuHilt 'M: . ~··II· .·.. 11.1,··1 o ,n ". aton
,I',: ",: ",,\' .. .
~.1.

---~'~t,;;; -- .......'Ii'-1 ""' urdiil'-''''-'posna, d '.,' ",", ,. nu V,'. ... " '.e vo L, . _~,

De ce? «Penrru ,eal mainile voastre sunt pline de sange», J.15 Caci «Cel ce urA$te pe fraiele -s~,u ud,ga~ este de, oa.lu,em}),116 De aceea '~oata, nevoiata (asceza) care nu art' iubire e stT,iin~ de Dumnezeu ..
VO] 14,
U it R- ',bmarlJim 'I ., ? 0 "'J . -. - - -. -' _,il;j.-..Ji __

anzi».'

ujl 'ini ..... _"'. - ~'I " ,i:'i;.hIDdlJiI

1.;)'

111 ~ Iii'

il:j._

11 G -

1.14 .I;..s_ 1 'il 'U'~ .. :l,. ,.~ (\ 1-'" I'I~ ,1,l!)lu, '~5 ill..·"m ~,:.

"'i" 'j. -. - ,0 .I.V]:;ll.~el .,t.,.::i j j] ~3ij,.,
. •

Ioan - '~.1:5_ .

._

3 .-_

F"~ '. r· ~LQCfL]f],

o"J; ,J "

7 D''''''' 'JlCO(.:!I;£1 m e-tr···!:lMrd' d_." il>.!!.o;..,~'i.4JL. .. ' ¥ ' ,~,tr~,1!'M'l ci ,"'11'1 .' .u..u. . e ;fI eoarte 'Ii'.:!]'
'V
"-'!, .. , ..... ~j,

~i:lI

~

~'I 'FI' ......t'I ' j1j:il:!:,~I;,.!!JLLJI..!'''''' I!i.!!, uv"""",

st r~ '!Oi!.:I'
[I;

lor "c'~c]""J,t""" cete ,at
,IL,II,JJ

zice: «Poporul
,.=000&0::>, ~~ I)J U-~~'QlL.

,IA;;.

ci nste'Irf. ~w"l-, !;::"I, ~i[,,,,,~,,,. 'J.' U7-C·'·"~···· cere '." .' ", ,[)C. .r., pe C1!tre,OtlllllJtl~.. ' •. ""I!"~ .' ,"', ,,£ltC I, nosrru"'I te-a . spus,
'~,,,,"'If'I,g;
~

rte

acesta cu bnzele lui nni"cinsteste; dar inima
Ul.

..:a e ~M"':' ,.• ,Jl,~ ine

si

IJ:~'

~]·11. ,

~...!I ,i1.UJ~

z

"",'II'" "- )~ 'ITI(!i,

W 1I..::l

,if,

n;~ . _,lILI,~,1l,:I! .s'ng'-~H,,.:;II It" ~,ill.I.1L
,iIi)(',

,_

pe
'Io;i

'1IF'~[1f'~:!I:l ,I[' ,~.J!"iI!~""',

ei

"""

,iZi1L1

'~,Q,

~ .. '~.' .a., ~,{1I:~ajfI'ilJcn!!Jle

!a~u~

~'..

.C8J'e

_. n e,.. m, ]tlV1i,e c .. fUCh a . 'ji'- - . . d- - i '~,j, de ~,e

1......

0011,,11 i[.l, d,

,",,0'lI

.... u

!I:l'P."1,'H:",a a 'l;.oIf"1o",,.

.,j,$i:,'". atara
p'"

pentru
,_ "",I.]'," ."

,Ii'II, .....

,u,u

'1-... - .

suntem.IL _.

mal 'ra], C~, aeeia Oare n u.. ]e~im si noi , overi sre 1e -- ~,... --.. .,,~ -~ "1'- . ~ ;,\:;'" -

lar

~1.

iI J!"

~'[anevoie de purtat :$] Ie punem pe umerii oamenilor, iar no] uu vrem sa, le miscam nici CU, v.fill degetului? Dare nu f3,'CeU],~j noi toate faptele noastre spre a fi v.fiJ_zut:[de , ... "~~' are nu U1.. .,", .' sa ede Hi " run - mesei ia ._," oamenn Oare , "I .. birm ~I, .1:101.",''"I '~...aem .." fru tlea '- _ 'I . ospete ~] pe seaunul de frunte in adu1]lr.i~ ~i s~ fim chemati

de oameni: «Rabi, rabi», iar pe eei care nu ni le dau acestea i~urmarim pana la moarte? Oare n-am lu~t ~i noi
" " lU'IkOO,.
.

cheia cunostintei si inchidem inl'parijia. cerurilor inaintea oamenilor, neintraad nici noi si nelasandu-i nici pe altii sa

'"

oeoli _ 1Il!: . .,.;: 0-re nu ,iJ,.i ........
o:iJ

~eH, ,,/,[L -I '.~.I,lIi, If;!;: :1,!Ii :, m

no

]ntj;n~pll! aeeasta U fa cern, :flu] gheenei ~ indoit decit noi? Oare nu suntem ~] noi pova't~:li~ori orbi, strecurand 't&n~an]] si 'ingllilind camila? Dare, 11lU curatim ~i Hoi partea din. afi=u1i, a, paharului, cea de
~j
.::11 _ "
,i

un prezelir,

cand. se

marea rea

i!;!~' ~'lI:

p;o.;:··m·lI; tul ';il.'I!., la:I,!L~;M,!L,
i'1i

CoI.'1IJj, .... Ji

i:"~' .,.,;fie

facem , ,:~,irli!;;JI8,.

'I 'V~iLU~r~! eea tuU1!tluntm,Lnes . ..lI" ~ '~" ~ '. ~" ,18! tar nostru e "~ll1a de rn,pu~ ~l" 'IS!eomte, mal , bi'Ul,e ZIS .•. neC11J[, a" ?. " isd e .Jf:~e '

~i trecem em. vederea judecata si iubirea lui Dumnezeu?
Oare nu suntem
II II Il

'OaJTenu zeciuirn ~i=D izma *i 'mArarul ~i oriee leguma,
'r." ~

~l nm 111~te'mormmte mtunecoase 3Jfl,t~ndllu-n.euamenilor [pe dinafara drepti, iar p"e dinauntru fiind plini de toata 'fii:tanl~,cia" nelegi uirea ~i necuratia? Oare 'On zidim ~,l noi rnormintele mucenicilor ~i
?rio ] , ~,~~,9:te:uc, ,0 . 3' "'.'" Is, ,..;,',~..; flioii 1 ib"

1:17 -

56

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

tmpodobim momnnenrele ~ ...: l....,i:!I'!;.ia C u 1!J~~ci~ n lor? asen -~eisesii 'V;[ '.

Apostol ilor,

dar'

sun~em

Cine nu ne va pHU1,g:easadar pe noi pentru 6 astfel de; simtire? C"[]1,e u va p]a:nge 0 asemenea rnbie 8.l noastra? Die n aceea :1],01., cei ce suntem :fi i !Cil1sti~i ai lui Dumnezea, suntem socotiti ea niste vase de Jut De ac 003. s-a litl.1l:egr]1 aurul ~j s-a stricat argintulcel 'bun- De aceea noi, Nazareii Sionului, care luminam mid 'rraJ]',e ca ztl!pada am ,aj uns ca. liIi ste Abisinieni ~ noi, care eram mai albi ca laptele, ne-am 'innegrit mai 'tare C~, cerneala ..De aceea s-a 'intunecat chipul nostru 111aitare ea funinginea, Cei ee ne hraneam cu nuci de cocos ne ta.v;aJb:n aeum 'in, :1,ai.tUJi 8,g'(lU, marit nelegiuirile 'noastre mai mulr decst neleginirile Sodomei. 'Noi ~ cei ce
j,

il1J~unericululj. iar din fii ai ]w,piJf.il![e,ili ne-am facut fiii gheenei, De aceea 110i.~ fiii Celui Preainalt, murim ca. niste d a ." e, ,,~ ~ ~. "'I .~ ,;.,. ·11 P1r.'e- tl m manu..U~ vr..aJm,a~l.,.orrnelegnn t~l, di sea 3_'1,e; nraeuor a ~ .:11 cumpliti ~i ale 'jj:mpi8Jr,a;tuluinedrept ~i atetviclean al ]rll~re,gr~lui pAn1:ant. a] clpet:en1lei ']Qf adik.:~- C~, tJn.H ee am ., pa.,ca'tiult ~i am savfu'$it mtade:iegle~ nesoconne J}oruncile
'

eram fli:i zj'[ei ~i fhi leminii am aiuns fli j nontii ~1 ai ~ ~ ~
,~~

nameni

"

~l

caaem en
::::,.,:1

itUIU

1 dmtre b .:II" boien. 'I Hi D aeeea am ~ "'e tost
0 •

Domnului Dumnezeulni nostru, si am ealcat in picioare pe

F iul lui DUUiineZe19,~ am socotit 'S311gele Testamenta lui ~j
Sau lucrn de lin.ct

Dar s~, nu ne predai '[P,an:8J 1m,:!rralll'~:i.t, pentru numele Tau

.eel din ceruri, ~[ pentru mila Sfantnlui tau Duh,
" '+..,. U1J3Ulffi8i..

Doamne; ~,i a:i\, nu rupi Tesramentu 1 Tlu.~ ~i s~ nu departezi de, Ia no] willa Ta, pentru milostivlrlle Tale, Ta.tru nostru
(~U

pomeni IiradelegHe noastre cele vechi ci degraba s~, vie
~ "1 rvrrue noast ra rm osti . oJ
.-:il I'

''TIl'"
jJJ,

are, ca am
~ ~
r.11i'~

foarte. ,Aj'tlta-Ile nous, Dumnezeule,
.~~~

eentru_. i:..Jd!._ '~, numelni slav . "IL" ,UJ
,~.,I_ ' " , ,~,

'jIi'....,1i .. .lIJ.dUj!'

Doamne mil
"'~(J. . ,I.~~

~" SM,a-Cl :M:a:nmito:rul nostru

3JU.nS.

.u

".,,~ llY'~"~V[l~-',I-~,~

~Jl:l'I""_'i'II:i! <

''i§''

~1',_,~_ltll,!L4 _ii'iI,r.:i3 '1 .o::il-r,i( -,~,I,~

p~catele noasne, pentru numele Tau, Doamne
Il~ -

adu- Ti

;(1;'-·7 .Ps;.,o.l.,.

51

F·~ '. r· ~LQCfL]f],

eeruri, C;Q sa ne daruiasea nadejdea tare a manturii ~i RU, devenim din deznad.. ejde mai raj. Mamtuie~te-D:e pentru I d,"" m' '1'1 , ... ' ',', , -' ,: , _. ,,'i' t mmu, ., cmsu r" o::!:ilIl'QeweLU W"pe care.,'~ ,[ a. varsa t, pen truI' V]:8I.a . '~'" .. .. '.~.Jj,:ln~uq,QJ:I,·,POS.tO,ll." ~J, uoesuci, care' ~:I:au varsat '~ .. ... ~ peruru S..t:." . it'!:iIi:.. A .
c." ,'.
n,

care, lU~j!ld~o dimre noi, pentru iub ire a de oameni, Unui N&scut Fiul Tau 0. tiue pentru noi in,
am inre de ]ldr,g~ pe

sa

11II.

'I,Qij"~~;"

~I

;, ,

f.

_, , ,I s~ nge]-]- ,or preprru pen tru nume]- '[;u- penau [.~ 1""" .'_ e ,e ,', r, .~, ,~,m~n
.' ',,', " '", I'"'
1 :' • -• ~ ._. --. .' -

ri - - -,

I

.

"

I'.'

I'

.

~ ..

, . -...

'.

I -,

JJ."

I-'

I j',.-

," 1' ......=1 ' ,,'" ~:~:,:"', :""' "~ noasn a, D",," - ,', ~l. nu ne paras; pana la S,l,aE'fj,h..·,C>',c"" nuI',ne ."oamne, ,," I a · (Po -'.'11- aca in,cl"edem in. dreptatile no a SITe;, ci h'm" mila Ta" prin care' p011i go1('ija,de tot neamul nostru, Cersim si rugam bunatatea ,[1:0..: fa 'c;";' ~,1i,:;.;: ""ii"Jjil'\e 0"(1 ~~;II~, taina 'm'.I ,;!u,u.l, __!u ],"i'~ .i:lil"ii'll,j,u'; i,;:. ... T"a' ."d, ,u,l,lL " ...... I,;j_ 'jfU, .u:"'J!'I;.I~ .;:!i',F ' 'If)''' ..' 2:J:I nOlt.a". _e U' rUl 'N'~",C .lL 'F' 'I T'; '. ~_ S, :-ro-]'Ie 'Ie ::I'io'i-a~]"~ t = iu 'fi ,a~ • - ~ d'.' trn _ ..•. "~l!._ .as ~U_ ~..u~ . U llIU,". ,~_pez:tpe noi de la fata Ta, Nu U; sclrhi de nevrednicia neastra, ei ne miluieste pe noi dlllpR mare mila T a; ~i. dupa rnultimea ind nran or T'I' sterge faradelesile noas aril iind .. ll:l aie dU'3i1JL'e, e noastre, ea ,arpropun 111 ,egt ne 'mra, de osa:l]d3, inaintea sfintei Tale slave,, sa, ne Invrednichn de [toopem,ma:ntu.] Fiului Tau eel Unul nascnt i'·";~--li~ .• ' netre ,~rl ate pacatu-'11"" .. ~,~, 8ii:1J, nu nm n l~,epiluu~i!l~' :ru§!.te S ~ug~, rebnice al ,-~" ca r,'·'n tee ut,
, , _.:;.
"lj

Prooroci, f',irintl ~~dPatriarhi, care- s-au nevoir sl :faci, ~,..' 11 nucune numenu ';"~ au.,. N'U treee cu venerea rugaciunea " ',1
'!or •

i;>I.

ii'i'U .u,1I,!I.

'ii'I!~'

'i:'io:ll,

'i'1I .....

I' ~

~;;'U,I,'UI,ii'~,

~ol:Uil!,I._

"

I; -

I?]'~

I~::~

,

'c~;i,j,;'"

.

Da, Stipane,~ Doamne atotputernice,
.'. .• • ..:•• -[' ~" ._: " ~ .• " ,: ....

auzi rugaciunea
A ••

Nu ne pedepsi pe

ne pre no], ca, de Ia Inceput este peste noi numele T.all] eel s:fiut ~j al Finlu i, Tau eel Unul N,&scut ~i al S:fii ntulU] 1 au 'o···t.. 'D'" ce ne-at• ~,~ ... :"~ ,_.. nor, '0'" -'.-., ue· '1JJa ca '-I:'ea T ? .... - .'.- ,1,a1,IL~,Ch pe -.. , ·UI.IL" ,e ...oamne. ·d'· 1 ' " ra:
'DO] C:U

nostru, fllnd.ca Avram nu ne-a cunoscut pe 110i ~1 Israi [ ]].1J .....,., ,'.... . "".'."u' '.'1 . "II ne-a "'1 .' ut '.'pe Il~L, C' T D .", ' . ',' sn ' .'.1 .u, '.oamne ata l' nostru, maunuesteI' , . 1 " I .' ..

noastra, ,ct} ~.faI,a,de Tine pe altul 1](1. cunoastem. Numele " ~ ,U -I':' ' '" T~ munun caci . T esn. C' l ce ~ . ,,", _.",":~ :to'~'ate ]111 au ',' e UCTefllZ81, ". ' .' "':.' totl, .. ' ~,I, iut ~ " ~'.~I· • aJ~lnru 'l..:il ~ T·me ... cerem tot],. {{'C aJu,ta our cer, '-D ue ta ]~, .. ' .soamne ~l priveste din casa sfintei Tale slave. Uncle este ravna ~:i, ~ria Tan Unde este multimea milei Tale' si a, 'j]nd,u.didlot ~ Tate, ,ea ai t!bdat csderea O.o®..stifd,?caei Tu esti T~,'Hll
I . ,

,II!.

"

il1vil"tD~a.'~ inimile noastre, 'CRsa nu se te~uni, e Tine? N ed

toiagul jude,c!tilor Tale, 'De ce.,td

58

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

ai pdttisit pe not ]'n prl)p~~Ja'lege a. rat!·cirH noastre? Intoarce, Doamne, EH~ro bn Tat pentru s:mnta l'a Biserica ~i
A __ _ _ _

pentru toti sfintii Til. din veac, ca sa.mostenim putin din . 11-,;:,;] .. =j ,...~ ])]JUU8A.- e T~"''''' cet srant, V ~,' '.au: l t"t: t ",:rajmasn nos t n" au C8. ca t..l ocu ]. ran

eel sm.l].!.. ~ ~~an.n.fii~ut ca 13. incepll~~ cand ,n.~ sta,p3:u:eai peste :00:1, met nu se chema numele Tbt. peste no],,)}]i9

59

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

l~bda~ Doamne, ~,~:Zll tacut
afam»).1:21

jjl

ne-at smerit din

CSt le

.""'.... .,~ 1.L..' 3i'1l .oate acestea 1 s-an mtamp 1'" ~. ,a~poporu 'IHI, "au vecru prin preinehipuire, dar acum is-ail]' rump~init CU, aiGtev,arat la ,b «, 'fa" cum,,...ne am, ._ ocars vecim or nostn, ,', db 1,aVQ~.. ~1. de ri inil il' U" • no]. I : .., .
'_ ~,

' . .' . j

,,'f,

·1 '.

f=l

"

.

.1

:':'1

I,

.;'

... ~1:-- ", ..

'I'

.

I',·

-I

":"'1

':

II

.' . .'.'

I, ~

;

.... ""~daT , '. i;·,· . . ." ,I.nv'lnge.rn reo'I,9 C~ ne V1.nImpotrrva, ..I'""[ ,,,u esn pusermc. sa... ne :m"intuie~t~,de toli vrl~ima~:i], :~:UitD.t.u]e§te'-ne .Pe noi,
r," ""1'
'.
I~ '1' .,~ 1:,... ~

de ball ocura. ~l de r~s celor ce srau in J urul ]lOS tru», Ci c:au.'rr~,din leer ,~i vezi $.1 ne mantufe~te' pe noi pentru numele T au cei s·mnt. [fa ne sa, cunoastem mestesugirile vriiljmasilor nostri ~i ue mdntuieste de 'Dueltiri le lor, Nu departa de la noi ,ajuttor.ul Tau, (;3,aoi nu suntem FU stare sa
=
'i
.'.= '.:.

' .. - .. ,-

"~,.:,,

_.~ .,'. ,-_, .'

'_

... :~_ ,_"

, .. ,-_ '. 112'"'-

"j'

, ..

'j"

... ;;

1:1,','"

.'

I'

..::

1;,,-='1'

I'

[',

~.~.

'DO\&"l]'t1Je- t _J ~=

din ,e~ J '" ,k lumii acesteia d up__ bunatatea-, Ta. ctrfeD,1tif'le I[L~~ , .,' UL~_", '"
-·-c ~

ea in, OUF~ta,oo.ru;tdm,i~~ trecand marea vietH ~[ im:mli~dnd.llI.= ne lntregi ~i 'mm, pati tnaintea scannului lnfricosat, si, ne invrednicim de vista rea vesnica,

mare
~. n~

40. Auzindu-le toate aeestea fratele ~,i, uprins fiind de c
Ii:( C~.H:Mr~," "

- :j(,'_.

Domnul, n~,«sa iesim

idn1aS, niei 0 n adej de, de msnmire, «Caei dl t 'u:'''l'e mete au, COVaI1jlit c , . 11 ,'meu», 1:23 C'-." rogu-re sa, ~"." '.',' ,'" , c,aplll.w,. )") rat aceregr . .i " ... te "~':' mi spu ice' trebuie sa, fac? Iar 'bELtra:nul ]',aspumzihtd zise: 'Pi. ~ ~,'r"lr.,"; ~1'Il1i. ,W em il"'iiQ'I~""IIJJ'·1 11. lor ... 'l1i.... 'Ii'!I·U·iI-~']]jil-Q L>'!i ·U I'\IJ.L~ .. l;U,li..JJ !Uri.. u.~ Dumnezeu h:t8:l~ toate-s ell puti.n:laL precU'm a zis 1:nSl.u~:i.
I"

Parinte, nu mi=ti

.

ztse
+

. -CtJ[

].

racnmr
"'-. ,-

"

~-'.iIi: ',..k-

ul t , ,.,Tn. .:;:;; )";;AI -, Illt4b~,nu,ur: 'D' cate V~Q

m

'I!''''''Q

~al

£10 .... 11-;;:.;

~~!L~

'!l,. _

,

11,.

u,l·

.'

IU(I;

~~IL1~, .,

.. ,II.,

'V"'.

~

,.

IL~l1.

l~'!~~I'

,

s,a ne inchinrunl;

Domnului, care ne-a facut pe noi, caci El este Dumnezeul nostrn», ~ Sa, auzim ceea ce spline El prim glasnl lui Isaia: 2:5

inamtea ~fe1e-i Lui lnrru, m,liI1t~:risire~ 8ft Cade'ln ~i sa pl3ingem inaintea

ii

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

«Clild te vei [nL'O~uce §,'i: vel suspina, atunci te veil: mantU]}L 126 Sj iar~i.:: -({N e putemica mana Dorrarului ca u
si. ne ~nintu.~asti? S.~.l(I, S=8J. Ingreunat l!.H"eJC he 8].. Lui; ca. si nu .~. if] . ·....iIi " .... N ....iI.• au d'~ D'.ar 'Paca~e:e PUlTh ZllJ~.'mn e nor". ~l .LJ1!.l'mllezeu~,[" I~Ul a. . prieina pi'C3.te[or noastre si-a t'UtOI8 falfll. Lui ea :sa .rut!ne

mi ]u~asc,a)~, De aoeea zice: ·(:(Spllat~=v8., f~ceti;;-v3. curari, 127'

ochilor Mei, n.fi·-"·j-~·_·:·.,r d~"'II1I I. all!._il;i!:·~L"'" voastre....,. e-ii'iiv~ltaf ''''~'. .L~ .....'-:'.•~ -t~rJ1'U~ . O~I!;.! _ LIlA. faceti .t."U~ va . binele, eereti judecata, sci.pa.1i pe cei nedreptatit, faceti dreptate orfannlui ~;[ 3,pa:ratl. pe V~dUV3,. Si veniti s~..ne judecam, zice D0]11nul :$ i de vor "fi paeatele voastre ca purplira"~ea zapada le voi albi; ~i de vorf stacejii ea focul, ca. W:na le voi albi, De' ve~ivrea S.a :00,3.aseultati bunatatile
.... _, 'U' .,;.0;7;'¢'!!, __ ,]
Q(I

smul e , r3ut~dle: din sufletele a"let] •

voastre inaintea

_pi'[n~ntmlilli veti maoca.
a,cester)j})·;.128, ~.]_ ],aa'a~iprin

~

caci gnra Domoului
=

11

Ioil:

«lntoarceti v.i. la 'Mine din
voastre,

a .ga-li'~
~.. i.

..

·toata inirna 'Voa.stra,.

]R I)ClSt!,

'run plangere si jelanie, Sfi~i'l!l]_-

"n "1 .~ ~..:ii] ~ ] .~ Ind•. rat. este Domnu .. si-I plfl.['erau UtO ceo e rete»."79· Iar ~atl!"!e Ezechiil: «Fiul omului, spune casei lui. Israil: aJ~81 a~livorbit

vi, inimile voastre I~i u hainele n

effie i milostiv

~dcand:: -rlU;n·ci-dlie noastre .~] 'airldeleg] le noastre asupra noastra SLUlt ,~iin ele ne topim, ~i cum VOID ttld? Spune ]01":
zice Domnul; nu voiese moartea ci S8J se ]utoM{;a, de .~3 calea ~1J] i ~i sa, fie ... .," 11 ~ mtorceu-va ~ de ta CRIJ.ea. oastra; pentru v 1.l®. . 1I1t'lu~11asa lui Israil» ..~". Iar Cartea a. treia a. Regilor, c
~i
I',
I; • , .

ce sa a.ri1.tin.d covarsitoarea bunatate a ·]u~ Dumnezeu, zice Ilie, ca sa. auda Ahab, cafe se in via lui Nabot pe 0. mostenise omorandu- I prin Izabela: «Acestea DCUllI1Ul:: ai ucis ~j ai 1110l?teIJlJ.it. in locul in. care au
.,

Viu sunt Eu, neeredinciosnln i, . C '"' VIU. ,.,T] mtoarcere

Il"

..

~

Il

'

ana

j.

care zice
lins

prin

[26 il27

'1'. 3 ~l_.~.0;;: _ .fi, _ v~~ ..;,1.
i.",. '""lio .i;.:,_ ..J Yj ·A.~ "'I,
.U. L..
{ij

.- 1~',. L .s, 1,.~'U~ .. ~2r.; - ~I "'.i . 2' ..... ,1.01 .~, l,~~. 3.,

112~ I

Il3w .E:,zec.I.~~.i."!<J.j~ '.~.v~l ~ I.:' I "j; 11 .rt . 4 : ...

F·~ '. r· ~LQCfL]f],

cainii s!luge]e luI N,®J'JbQtj acolo vor linge ,cfi"inH ~§.figel e ta,u., ~i pe Izabela ciinn -0 VOl" mam,ca la marginea zidului '~ll.d ind Ahab " 'c..' ~ . iQ. . Israe I ~l ' auzmn .'. JJlillU aceste cuvmte ~l ~a,rupt JJL8l1Ue,te SaJ 1e
'. " I I' ,,:' ti t' " 'I '.ornu t ... sac, .,~a .' in ~[ ,~ '.' .". sac pe t ru.pu ~sana, ~]. fIJ, '.'pOSI~ ~,].a d' pus . . ~" " .
n

C'.·

,

:'

'.

"II'

,

C

.

I'"

.'

"'.'

:. 'S'

',I

'

"

fost cuvantul Domnulu i catre [I.ie zieand: lata di. s-a ~~.:i.n~tAhab de fa.la Mea, Nu..voi mal aduce rete in. z~lel~~ lui: ~ b I ,IL'.'" 'D'~'"'' .....I,~,:;: (';.![' ,i;olil UU ~'C;~;~. 'm ea am 'i;...'I;:!I.III~j.,~J,1l ';::1Iar "I!~,,.,.~,,, ce: d ii'X delezea )~]k ...,;. iii... .""Inn oscut 'fi'
PjO'

',,"IIC")(

picat[l], meu nu l-am acoperit, Zis-sm: marrrUF~S]t~.~~n impotriva mea ml~ad.ele·gea. mea DOIUlJiU[oi; ~i Tu ai ']e[1at neered inta inimii mele, Pentru ea se va ruga lie tot
riindl],~t~,;insa 111. potop de ape mul~,ede '[" '!"r' C,,·· . 't··· 't,· tar m ,Co V,aJ~lg te .H~Sziee ,'0·····..]· . . omnu ~;{Pocl'i't:i,~v~ . .81-a apropiat imp~1.r,ltt]a ,cenu1'[oD).'13J, ']:ar lui <::1 , ,~lV,:! Peu1Wl_ eat00' . 1"-; ere aba: «De c_. __ ori if\~ ~~i va sresi _'- ........ e· . tru ," JJ!l,y .... IUI.:::!!. tV"", "'ite .D-"""" z_ im ~]". _. ~""''il frssel _ meu ~,i lli voi 'rena, 'lui? A~~ doara p§Jna la §,a,[J'teori?» n
c:U.V:i.08U:~18] vrerne
.€';[r .nu '. se." . vor .. ,. '. aprop],a». 'I ;),1
<> ,. 'V=
'!'

sante», ]34 \ 'l'-[;l.t'"' ......

rasp:unde Cel ce e prin fire bun ;?] neasemanat 1mbunatate: ·NU . " '. .. '" ~ ta . . «.....ZI:C ~[e d e I~apre on, cr panal, ~ saptezec; " ae on care
..:11 • "'~

ne Jnt08.1ICenl din toata, inima ]]0Mtrn. De ce sa pierim, 'II .' S' ~ , " • ·11 ". ' trantor E)' ..'\~ne spa l'waU1InmI11~~ ,,~~ .noi, p:iHJato~KL .:a ne cu:ra:tul~l ,. " ,., .. :11" .H1m.,C~l C1U sunereie~_.~, ·d··..··,·if, S":,.0 ,. 'r"\", " .. ,'I" .' ,~ ,,1(11. ' i'".el mum .~, ].I]} .. CH.I~~::" ~~, ne [:angtuln~ sa jelim §i sil.pl~ng,~m peatru picatele nosstre, 8~ incetam ·,',· ··:11·· . d_.~,iFl rsntan.. ,~enoas tre, S··)L creaem ~d'il~,nu"i~ . j: -, ""I e -0:"omnu 'I"~: .'.~."' .. ;,a .. tcsuvm '." ,-'" - ua,
.;h •
'W

iubirea Lui de oameni, din Vechiul ,~iNoul Testament, sa.
's' ~. ~ .
'II ,.

4 l , Cl]n()SC~1ild asadar fdcaJ. de Dumuezeu, bunatatea ~i.

n,

·'0

,,"

"

".

,-:t(.

-,·' ....

#.'

~.Jl,Ii ,I, lll n32: ILH

IlJ4 - -

•. M:t=!I.'rrel] 10 "'2' o'~ L.

.... ,D.-egl, ,l;,].. ]...... 23 2'-'~L.:~'" ~\ . " J -'1"i!"i I ""tI ,- ~ _ Psa rtu .:J' ,I" "5 ~"] " - -, ~.oi ,', _ ,M!t:!I.~,e:1 ...'~ 17 .. 'fii .•

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

Lui, 8~, d~m iertare unii altora, noi, cei ce ne-am 'i~')pit~:'~ unul pe altul en unii ce am; fosr r~zboi~~ de 'Vr~] asul 'to~~ m
comun, Sa stain impotriva gindu[ilor noastre chemand pe Dumnezeu Cat aliat ill lupta noastra ~:i, S3, ahmgam (UU nni dnhurile rele ~i necurate, Sa. S1J.lf!.unem, trupul ,,~1:;lbului, chinuindu ~:I. ,~:i tarali(1IJtl= l robit, I~;),prin tot felul de s:tJ~.mtor!arL({8~,ne curatim .II: no 1 de [O~d~, tfil:tinlie:i,uitle~ ne
P

trupul 0.1 ~i a duhului». Sa, ne .st§Jmim unii pe aJUl la sporirea 'in iubire (ll1L text: paroxismul iubirii) $i fapte bune.

:I'

bdrfim unii pe altii, nici sft nu ne batjocerim unii pe altii,

'illltl"e noi, :0],(;] piZD1FlrI iudu-ne sa, ne ~J''b·~"'·· I " ~"-M'-" A '~~~~' n·"'~ sa ,',3dClID ',1ft "uuma, ,,: at '1J1:,eil!l]'3,gj,asa avem nu.]~a 11.U oe a ltii 'I,U, ~ , ~\i sa, :116 t~!km.a.duim unii p~ 31t.~i prin srnerenie. Sfk l1LU, ne

S~, nu

ne pizmuim

negrija ~~.] usurima ~,[s~,stam bMb~lte~~t,e~ lUlptand, ilupotdv,a, duhurilor [,fllJu.tit1j ~ caci ,~Jll 8'V'e]1'] pe Iisus Hristos "'- .....;.,... drept mangaiemr •.. 11-] 'R l' t~ I" §o]"E] ne es te ispasrre pen tru "a.a ,,...
.jj.," ~"

caci suntem un H altora madulare,

sa lep~dli'm de

la noi

p<iea-t:e'[e noastre», ~ 8i9J ne rngsm Lui ell :in:iJ;la cur.~tiEJ, din 36 ~O~ sufleml nostru, si ne va ierta pacatele noastre, «Cad, aproape esre Domnul de t:Q~lcei ee-L cbea;ml pe E], In.tfll
rugiciu:nil'e tale. S] uti, eheama pe Mine ~]1 zJU8I< eeazului tan :~ite voi scapa ~iU],8l n vei sl'ivi, p~ Mine». i;JB Iar Isaia zice: «Rupe toa~j, [egitUllF,a 'uedn~p:ta'l]i)dez~eagajugul :1!ega..rnintelor silnice, di drnmul

adevio).,~131 De aeeea zice: ~dertf~te lui Dumnezeu jewtB
de 1and i, ~i da, Celui Preainalt

t~. De vezi pe '0 ineva gnl, itnbrac.a,~l si 11.1U. trece cu vederea pe cei din .sal1i.lirll'~a, neamului tiu. Atune] lumina ta va • L" .~" t~' ~...:II' . id '11.,::;: 'Q" lZ!8!U:C]U Cat zorue, ~~.amacuirea ta va rasan ..,egra!J.J<IL, y.l va
j-." ~' ~

serisearea 'nedre~p!'t3", Prange celui fliu:ndnd painea ta ~.i,]1e s8JlacH 6ltd salla~ adu-i ill casa celor asupriti ,~i rupe
tQ[ttti

ujt;:I, Corinteni 9, 27. , U36 I ~ ""ii - ., " ~,iD8n.6,~ 1. ~L.",
li.:U I '.1'1;;"1; .PS:HI, mr "!I'll,

llJr PSi!I.lmi 144, :~ . 9
'~-: ,i

51 lu"

-,~

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

umbla inaintea ta dreptatea ta, ~i sla \1'11 Domnalui te va inCOt1jura», 139 Iar d.'[lp~,acestea zice: «Atunci vei striga $i
,Du11Lme2Jeu, e va auzi pe tine, Iudi' graind tu, va zice: hti, t aiel sunt, Atunc] va [,as3,d in ]utlJll1Jedc Iumina ta si :in,tun~ri"c1U~, tau va '6 ca. 3J11.[32]3,. S] Dumnezeu va fl en tine i.n~o~de'au.roa te va samra precum pofteste sufietui~ tau»., ~40 si

Dumnezeu ~ eliberandu-ne de toata nesti inta; iar irn~a.ndu.~ ~i . ~ ~ "L]j.e Hristos, suntem al~zf~i ~:i -Lavern pe Dumnezeu ell noi pururea $.1 ni se s~,t,ur,a,dorinta du.]l~Dumnezeu
"
'

aprospelni din tot sufletul, aj ungem sa, fin] Inconj ~r,ati de lumina ennostintei ~:i. ne 'slebozim de patimile de nCMa, umplandu -ne de '~oataivirtutea, luminandu-ne de slava lui

lata asadar c~, rupand toata, [e,2:MUilla med.re.pt~:tjidin mima noastr,a, ~i dezJe,gfu.ncl,tot j ugul ~e,gam-li'll'~elorsilnice, adJca at '~]n.eTmi minte a raului, *'] grabindu- Die S8J facem bine

l!tsp]lHm raul cu 'rau ,~i: nu vCiOO, 'prh;:nj' dupi p~,c¢lJ1L'e]e aoastre..'C~ci iertarea greselilor uosstre ;0 afi~h11L iertarea in
I. II • .... II II ...... ~[) ".

42. Sa, ne iubim asadar unii pe altii ~,~, vom fi, ,i,ub~tjde Dumnezeu, 's,it' fim Gl1.:rnd.ehlI1Rii, ']f.,abdare i:'mtr,eoialm si va fi ~ §.i EI cu :linde'lunga1. rabdare :r.a:l~de' pij,eate'le noastre, sa. :HlU
~.

f.ratj,] or, Iar .l11Ha,lui Dumnezeu e ascunsa ln milostivirea no.EllstJ.iJJ fat~lde aproapele, De: aceea a. zis DO:IIl.l1U:l:' '~de11ati, 14,1 ~ ~[ V~, S~ va ierta VOU3M'",' ',' ~,:~ ]3111.~1 ~(ue v~~l~, ::: ierta 'Ieie [O'f~]' . T' atd,[ vostru cet ,u:l:rJJ ceeun" Val, ~il· oamem "1or .g:r.e~a,1 '~: I, .:a;:iI ierta VQui1, gresalele voastre», ~42 Sau: «'f.erid~~ cei mi ]os'Uvi~ ,ca aceia se vor mi luh,l41J San: ,~{CU, ce nlMUJili,
J '111

veti
bSi"

]11

a.surn" co. aceea se va mssura

VG'ldt»),.! 44

lata ne-a

,'. ". l:s~na,.5 8,. ,.!.. !IJ..g_ '~.;(tI '~'I!o.,~A i"1I 'In ,1,~J,lillI,;, ~~- ,~J_

1~I'

,

1);;1: - -

~ M!HI.'rrel u, , "'Ii'. l~~ - • _: , ." ,M!HI.'~,e:1 1~4 - • '7 ., - M!HI.'rre:1 . ~ ,.:l".

Luca 6-~ 3.7. -

•£

t.ili

,5~"'.

Sfinh,d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

dllrVJ.hnona :Vomnu], eh]p de manniire $1 ne-a d~t noua putere ve~niciiJ. de a ne face fii ai lui Dumnezeu, "fin
urmare in voia noastra sUi ]}lantuite'a noastra ..
, '1. • ' I .. , .) •
°f f '.
u'

dJ~ ..... . .[ m . '." ... ' .~ , 4'3' -])' reptl aceea sa ne. cam pe nO,I.msme v- OnU'1f:l!J.'I"U~.. l.njtre,g~m.e,ca 81·~:L primim pe :81. intreg, Sa ne facem
I _ .. ", I

II ...

.,

_

.

~',

~

1<

H

... I,'

dumnezei pentru El ·Cad. 'p'. entru sceasta s-a :fZi,cut m, o .. flind Dumnezeu si Stip,§n prin fire ..sa ascultam de El ~ivia.
,

birui Bdi. greutate asupra 'vrijn];a~Hllr nostri, <d)a,ca poporul Men ar ill ascutat de Mime, ziee, daca. ISI'si] ar fi umblat in caile Mele, fIl~, f umilit psn.a ]3. nimicire pe vriij:ma~]i lor ~i as fl. pus m31u3. M:,6a pe C~~ ce-i neca jesc pe
~~;)~, .r;.~. ., O!.

oJI.; \.' ~ 45·

~".' "11tll. . .._. 1t_'!U'lI,,~~I,~,I,

s

)l,

ne

'~1~

rI"i,oCv.i"it'io

'~""'o:1;1:.t :tI. IWU~: _'i!1J. it"j,xd";::;'1 ...j1,c"ol!I ~;JI~,0.q
.Ij(IJ._
e

:I.~:V(J.I~I : " 1.1tIJ.

'i'!I""'lQ

"t',..!:I!:, numai,Il. "'f~fli .lIGll -t', 'u ,I • I' _ " ••1L 1Ji] ~ ~-I
=_ !ill!

arunc....'1\1"111. 't0~':~au'~;"'-a n ..... ~, numai~~ asunra~L·.u.~'!if'" ne 'V'~" _~~ l!!I :~ tL ~,r~J ~~ 3!"'·j',r~. ".,.y ~~IUD . ~~p~, ~;\, si mantld pe noi de tot necazul si toata ·~rial~· va hrani EI ne
~Vl[;!l, ~~

'IV

~i:l1Jsu~.i, iubim pe tot '0]]111[:11 dED suflet; dar sti nu ne punem Sa, ~'d ide81 '" .. HUll] dmtre 081nel"JJl. na' ..ej .. ' Ul11l1C],
..;!I" •
.. , "

Caci caUi vrerne ne sustine Domnul, ne ~11i.Co:rnjoalf,a toti fa"i ." ~- -. .. pnetenu ~l to!1 VFaJntl;a~u nostn Bunt . :,rl. putere, Cand i.nsa
a;

. I',' [ ~.

-

II ...

ill!;!;;

.

. i"I"/

. a, \

".! ..

I

..

..

iI;;

Iii

.

"

.. .

I'

~."

'. .

.

,-

O

'. .

,n

f

-[

.

,L

~

0

-:..

I

,.

~
0

0

0

']'U~

'to'tii si 'U)'ti vtatj masii dobandesc putere Impotrivs n08Js,tta.,
'Dar ~i eel ce iruirizne~te bizuindu-se pe sine
...!II " ,,;.

pal~se~.te Domnul, anmci fie parasesc ~l 'Prie~:e[1'i] C'L~.
•, t' •

~d . 'I . ~ .... ~ ca ere jaunca. C· ll ce seteme ~ .~de D OHUlI.U 1 se va "'"~'I e msa . ulaL~..a., " .DI,avm: (d .... 'VOl. :nallJJ3Julu. m arcui'I rneu ~l. .d N III ~...l:~ •. . .... D e aceea a 2];8 .
CI ~:~

VaJ.

cadea ou

abi

I., .~~I

0:11

'm"""Q '
"I~q.

r1I .1.11. ,~,

l"

em:;'la. Vo:'Il 'm' d''H·;h·,;j ;:
.I
"0

itlil,

. I irJIJi.ll,IJ.J,!IJ..

C'·' ":

';:Iii: n

T'U' ,ll1.

Tli,,""

JLI.~'"

ai
0

Jl

~¥II,ffi11T'1";""~';1i 11"1 -c""' lL.I-lIClh.l.!.I, l'l!J.tL"1L

t~ noi ',. de ,.
0

!~

cei ce ue .... un';,;:'! 14.6 ~r;,,;.,.

necajesc

.~j

ai :flcut de :f1lJ~:~:n.ee cei ce rie p

44. Sa uu staruim in ginduri care ne prezinta pacatele 1~ noastre rmcsorate ~;[care ne spun. ca mste 01'3,00 e 'Cal, ,a)Kl'11 ~ primit iertarea, ItrltiRlr~:ndJLl-ne.i:m.po triva lor, :OCH:nnu:1 a zis: <iP~z~li=:v,I, voi de prooroci mincinosi care vor veni la pe
II II ..

.

.

' PSiHI. mm O!Uj 146 I . 0'II"i; ,PS:HI. mr "Ij>j',
1 ~~ ij)1fi;

I.

":I '.,. ,~,,t.,=Ij
.' {\

'.

~'.

Piloc .tz , ~hQCf.h]f],

voi in piele de oaie, iar pe dinluntru, sunt lupi '[,iplto:r:b(.l, ~41 Caci cat! vreme raintea noastra este m,e! tulburats de 'p~icat~inca u-am primit :1 rtarea Lui, fiindca n-am faeut e
=~..J.I .~" t~~· ..J.I, =. 11· esce mea roaoe vre dni nice d poca Ul~a.. ql roaoa caU],t,e:1 ae nepatimirea sufletulni; ~iarnepatimirea t'nseSl'mna, stergerea ,pl,ca.m,l~l11i, :D',~1(' 111,111avem bl.ca desava:r~:i.ta nepatimire, d3ca aic i: suntem tUllbu.]':,a,:~] patirni aici nu, Deci n-am orimit de It:Inei deslivtlt1jlt mel iertarea ,piicatelor+ De ,pa'catul stramosesc ne-am slobozit prin Sf. Botez, d~r de eel pe care am indraznit sa-l sav.§,r~]nl dupa Botez ne slobozim "
it'
'O!!
r

prin

ca,]:rD.'[a"

patimi, s~.dobaudim iertarea paeatelor. Sf( disnret~uhrncele ~ ~
,~

45_:D~~[ aceea .'~: ,ea
l1.U

sa ne

c~Li CU, m

adevarat ca, slobozif, de

vremelniee,

CllJU1Va~ ]'IlJ.pt~nd ~peDtru. ele cu. oamenii, s,a calcam porunca iubirii ~i sa eadem din dragostea lui Dumnezeu, «Sa umblam 'El1i duh si ]1U VOIU mai implini pofta trupului».' 48 Sa, veghem S3, fim treji .sa, lepadem somrm ~ usuratatii .S_.,~ 1('~'V' ,I=~im a ,~~i.1~, "p,.e., urrn t:i<1,v sf rt·i"ij"~'~ n; . cIl -. .. ~,'I , ~; or ~!V~ " 11'~JU. 1l._d.::.~":11 i
,I !L.~, .~. ._ '1i'JI

IJt.l.

'''lI

'in':';:

_J~JULlU.!Q,

Qo

Q ... ~.Il,~.Il ~.!UI',. .

uitand oe cele dindru:rat ~d mt~nzand:u=ne spre eele dinainte, S~lJ,mita;!'l1 i
atleti ai M·~.nlJUJ~OnJ]ui;Sa ]miCltn lUin!tele ~
~,~

'],OT"

,;;., emngu ,[,ail(J!" ~L';' dr ;"~':',.,.,nli.IL~l ne'I'mourarea b'],ti]l 'd", tii id , In. ~,,],",0·" ,~~t...d" .' mosta ',/~-':' , " n.. " " . ~I' ern, S!'F.~ caldura [,~v.lu~:i,? :ne:fl.t-~.miciaJ, iubirii, 11131~]mJBaJ smereniei, neprisosinia s~[Aci.e'i, b~rba,tia} bU]'ilta"tea<~ ]"n.o~duit'~,ta" sn\,
,,:II

100m: neodihnit, m:vna. lor aprinsa, staruinta in " -!h'" ~ • "i!...~ • ." " ~'~...lI,~ '''' unranare, g:lflJltenla .nepnualUrlJ, vrtej."ia :ra.'!J:;i;dm.'U, nee linti mnrea

drumul

au ne inrdn~mlconstiinta.
'nnnea ~l s'JL]nJ~,e[ua~ tara I '.I!':::'..I!";: ~
~,"!, ~

flu ne

dedam plaeerilor;

sa. nu 'fie molesim
:I

~

..

({Sri

urmarim pacea cu
t)'

in cugetari; si.
tOt].ta.

,..:II ." ...:II oe care nunem nu va venea pe 'I» ~p ' ...II l ""'I D OlIDUU. ,14'9' ,, e ~a:ng:a aeestea, sa ft',lgnn ne nnne, 'aaJ~[ .or., ~\i d~ stapannl lumii, Sa ,pijrilsim. trupul §l-i ,eet€'; trupesti, s.a
~

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ :pii~inl lnt~n's spre cer; acolo V(Hl1. vedea cetatea n.oas.tri., 'S,! imitam pe dumnezeiescul Apostol, s~,primim pe C,ipeteni8!, vietii, sa, .tIe bucuram de izvnrul vietii, Sa, c.€tnt~nllin cor cu
'"

U1Jgen]~
.'n

'l~ A IIL'],ang hiI,eIii pe D'!OH1JHlU 11J01Stlll, r· II ": 'n, .U ' w , 181[1:8 Hristos, caruia I se cuvine slava ~i:st~pift'[]jll~:EIi., '1:m,preu1l3. ell Tatal ;$1. cu Duhul S:flin.t~ scum §i pururea ~iTn vecii vecilor,
..!I:~ sa , 8l.lndfll]l1. cu,
~

Amin,

F"~ '. r· ~LQCfL]f],

Ale celui dinrre sfinp, Parintele nostru

Maxim Marturisitorul
Cele patru S11J1te ere despre cap dragoste :15{~
Cuvant inainte catre Elpidie
lata am trimis Cuviosiei tale, Parinte Elpidie, pe linga '" " "~,, C uvantut ~,..:iI uespre. viata ascenca, ~] •..uvantu Uesp],e '. dra zoste 'ir'li"ltot 'a''''':;';:oIJl sute d' pete "",.6i~ "',""1"'" natru ~a. Evanghelii, Peate nu este m ele nimic vrednic de:. astentarea_.. --" DarI._ 3),t@i],ta. ., -- fost . ,r -- [! .. Pe h1:"'p:~,aceasta ta. """'Y' - P . -- . -- ne-a - nuterea .11~~_ - - -~ afle 'i:!,~ ,;, T.a Cit mel acestea nu sunt ro au e'le ,.,. ~I ca sa 8~,]]1'~m cugetarii mele, Ci, 5~ra.b8J,tiIDd serierile Sfintilor PariJ]~~ ~i. clIIJ,egBn.dde aeolo cele ce stan] in ],e,gHllLra, cu tema noastra am. indesat lucruri mul te '111 cuvinte putine, ea 8,a fie usoare de 't~,nut minte, $'1. ,a~a le-arn trimis Cuviosiei Tale,
C· .. · .... ] ~ " ,':III~ , .• ~ ~~,~ JJJ:IL ,.

I,

'it'B . l4!1.~jl.~

i;3.1 IL.~

"~ B

('10.:11 '~!tJl"

......L'U' I

~jl;~-Il

~

~

\~.IJ,;,.Ij,

=.

~-

'''!I

'1"

'ru~ftnd]J.~'b~ le citesti ell ingldulntJ ~i sa seotl numai 8;1 folosul din ,elle~ Ear Iipsa de frumusete a cuvintelor sa to
• ~ ;1-."",

treci cu vederea ~i ~hii. te rogi pentru smerenia mea, eea pustie de tot folosul duhovnicesc, Mai rogn-te inca, ~i penrru aceea ca sa rm SQCO'~~ ~J cat te-am, sons aceseea ca sa te eonturb. c~c:~, implinit 0 Porun am, 0 S,pun, aceasta, :fiind·ci1 mul ~.isunrem ast~zi: care conrurbam nrin cuvinte, ~ iar ee care m va'tt1r1J, 'f~,p~tesau se 'I agi, WV0J:[~,d, S'Ul1J'tt'rQaI1k.e 'p., dn = putini. Dar mai ales ~,ereg si iei aminte ell multa :St[]:Jfuitl~a, la fiecare dintre capete, Caei socotesc ca, nu sunt toate usor de ~·n't, ... 1:"II'Ii,,'~'i' ' ..:r;. 11:'"lPS<.iiI...:lI;;;o, "" "'1'mp'II"""~'II~;;zj ~~~~.3 detoti.ci cele . ~ '... ,.:aLI,U,,~ 'iL_U~ u
iT" ~ ~ , '" ~

ca.

,~

L::~"

-

~

-

-!

-- " ~

"-,'

._.

....... -- .~-

--!ii

- II

_.....

-

..:..J

-

-

cuvant.

, " '~" ~ "'I ccrcetare di partea mnnora, desi pare ca SUIlt'sum,p, uupa~ .In '..~l eA

,~

!Il •

~Ip.1!'l

I ~ .... .,

[.

.'

.~,

~

It'lf1i,oI:JI"1 'lI.-.I.~~~,

,o:Jj'lm ~_~l~

~.

.,'

L~,

1

.'

~'

_'.IJ.IuiI!l,.

:1IJt:L-

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

suflet, Si cu siguranta prin harul lui Dumnezeu va [,~sari
ceva folositor celui ce eiteste fira girJdll.lri, iscodi toare! ei cu frica lui Dumnezeu ~] cu dragoste, Dar eelui ee nu citeste pentru folosul duhovnicesc aceasta lucrare san oricare alta, .ci pentru a aduna cuvinte spre a batjocori pe

Poate dim, ele va iJ;~~1a iveala eeva f'blositor pentru l

scriitor, ca sl Be 1nfi1ti seze pe sine, vezi Doamne, mai mtelept deci,'tt acela, ea unul ce e plin de 1ncbipuire:,; 'DU,-1 Via, ]',asad de nicaieri niciodatanici un folos,
tao";' • 1 ddt mara su taOaa cape teior oespre : ragos e
'- .. \ _. . ,-'. .,:,," "!I;-.-. . _.", --. --."iI,' . --.'. .' ~. ':Ii

]....

tm,palim,~tde ceva din, cele .p~'ma:n,te~tL
de nadejdea
.1~dU.·

L Dragostea este o dispozitie buna ~i afectnoasa .st, sufletului datorita careia el nu cinsteste l1]C] unul dintre Iueruri mai mult decar cunostinta lui, Dumnezen. Dar este CU, neputin;~~ si'4,stjunga la deprinderea dragcstei eel ce e ,

2,. Dragoseea este nusc Illtil" de n.ep~"it]nti~e; nepatimirea,
Dumnezeu; nadejdea de rabdare ~:i indelu 11,nr:1;i rabd iar 'p'e eestea .1l.-_' 1t'1i':u;;!"'j:>, "'I'~'1i'f'ioai'lni'1:ii1.."...:1, cea :lle Lil~1:i~t-'_: .lL ~ O";.!IJ . <" ~"L ".: ranar V atot-cuprinzaroare. infl·anaru, la :r.a:ndlul ei, e mit8Cu.t~ de frica '[ni Dumnezeu, in .sa'~it frica de credinta in "D', omnul • ~ 51 n,_ ~ in
(]II

'l:Ji'I~" ~t~.\r.~

(JI11~.

I:Ji

iJllJ."

![,],

:~:I.

\r.-W

(:II

'_ ,(.!',!U

I '~ se teme be Chi nmm;. cet ce se teme de ehinuri se ~nfrinef.llza, de lao patimi; eel ere se '." ·'1 'II '~...:rl~ inrraneaza ~'...lI UI:e II" panmi ra 'b..:ll~ neCaJZI1r!, e; ce~, ce raeaa ta "U.a . ·]:16Ca.Z1Lllih~ va avea lladej de ~?:n Dumnezeu, iar ,mad~dea in Dumnezeu desface mintea de ~oat! ~mpiti,mjre:5ld'u,]ji cele
:.0.

~ C' ':~ ~".• e'~ ce •..

...,A, crede

'D' UlL.\O~mlU['

...

&; '"

~LQCfL]f], F·~

"r'

:pdn.tairlb~"$ti~ ~n. ~f.j:r~tt inrea d.es~cutl de acestea va avea m

iubirea .tittle Dumnezeu,
.ill "-t" ',"
,

C"e'I ce mbeste pe 'D inb " . It;Ul1ilUeZeU prepueste cunostmta Lui mai mult decat toate cele facute de El si staruieste pe
~ = ..

,:~~.IJ.I.~.d

'1.@(iIi'IIO-:;(

~

.:I!,"lj

,llLI~.Il_IJI,ILI~.

neincetat (JIll

'-;;1111 ~~,

'03

ma',~ ·I.~
_

,:;II .... l.UIU,

;r
"I

Dumnezeu au fost ticu.te~! ~:i. dSAdfu, Dumnezeu este '[TIm bun
d€lea ce l e ce "'t
"':l"' • _ , . 'I . ...: ,".,

:;'. 'D,acu toate cele ce sunt, prin DUn1tD ezeu *1 pentru
~,[I,
~." .' .

6' t fa: te oe E1," ce,] ce paraseste pe ........ t ros racu d Dumnezeu, care. e neesemanar mai bun, si se ocupa ell cele mai rele, se arataoe sine ,r:oremind mai mult cele 'm,cu,te, de Jl:'"
I

~I"

"

.'

"

-;..

_:,"'

",

,'l

.

I

(.",

_

c

Dumnezeu deeit pe Dumnezeu.
6" Cel

c,e are mintea pironita

till dragostea

de

Dumnezeu dispretuieste san! ca pe' eeva strain ..

toate eele vrlzute ~] ·]nsll.l:~i uupul

Dumnezeu, care a :[acu't Iumea, e neasemanat mal bun decst lumea, eel ce cffinst,e$t,e trupul mai mult dedit sufletal
~i lumea ziditi de Dumnezeu mai mult decal pe Dumnezeu b ."..:11 nu se deosenesre nun] 11L1HJlJ,C oe "" L' ~t .. ]3, ioon, mcnma ;ern. ....!i....
iI-'"

7.. Daca sufletul e mai bun dec{u,t; trupul ~i d~c;a

8'. C [ ',e,
. ,

," " ',".

l)13

preocuparea

mnlt decdt sufletul si eele mcute de Dumnezeu mai deeat :pe Dumnezeu, care le-a f"acu:it.

ceva din eele ce cad su';bs~mturi~acela cinsteste trupul mai

,',' d . irea ~] ne 'd aes:t3cut rmntea ',),~ iubi si1.l'lJit1J~l',ee Dumnezeu ~i 0 are [e,g~,m de d
"." .~. ~
'

'd sr-a

."f

.".

"

..

;

.

.,'

.,'

"

..,'

1

U1U],t

70

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

l o. ~Car1fldminree porneste In focul d!lt',ag:o,st,ei spre Dumnezeu, nu se mai simte nici pe sine, nici vreun lucru oarecare. Caci luminata fiind de lumina dumnezeiasca cea
nemarginita, 'pa:rase~te simtirea fa~a,de toate cele fiicillte de Dumnezeu, preeum $] OC~l iul sensibil nu mai: simte stelele,

m'nd. raaare soarele.
l '1. Toate virtutile aj"llJ.ta mintea s~, ea~.tige dragostea dumnezeiasca, Dar mai mult Cal reate, rlJgac,~l[Illea, cur,ali., Caci prin aceasta zbt]],flrnd ,cl[JtreDumnezeu, lese aftldi din
toate cele ce sunt,

:[3. eel ce iubeste pe' Dumnezeu (4) [1[,1[1, poate sa nu . bieasca ~l p~ 'tot omui~I ca pe :SUD,e:' msust, d " lTI;J(J are ~. ...... iu ,,!e~,~, "'1 ' po'~ cer,e e panmue ee',Lor oe uu ,s...,a~1l1ri''1t, ~ ~ D' a.ceea. ..ad.' ell, ·. Ul,~3" .'e ."
o •

j'

"

'.

.,"

,"

.

. .. ,'

'""

.·1

I!

."

.

'.

.'

,".'

~.

..'J

.

...

"'" ;T;:'Hd; ~~"E~_,
,'m

'il

·¥-\."Y:..

rede

b ~~ ~~ ~~ mare ¥~ t:!J;O!iI'gralil':5 ~'(.<li'.'ri,;:::. =~ ~i
y ~=Iir. ~ ~!ll;.~

'iln,ll ..j.~i;l~l'~:.."I,~, __ ,Q~ ~'n;o!!I1i''''eli'\l:ift y,lj,
l~'

~'i'rI

,'-I.~, _=~,I~ltJI'lJ.Iil,~~~

drentarea

'I; ;".JI,~. ;(\11"

ii:'!;:!ii

~~

bucurs U) 1~~I,'I;l,

'CU~I ._._~~

I;. r

l 4. N ecurat este sufletul pathn.a~,! care e plin de :fLd·d ~ gaD. un •.e po ft'~ ~i d e lJl11L 1\, ,[.'

152, ~

Js, 6, 5.

.

-

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

stJ~ln de iubirea de Dumnezeu, deoarece iubirea de Dumnezeu nu S'urfera catUJ~i de putin ura fa'la de, om,
16. «Cel ee Ma, inbeste pe Mine, ziee DOll]UlUJ ~ va pazi ., - .-, ., i:5-] ,~ '- , ;.., poruneile Mele».': {do:... ~or.u]lca ,M;~aaceasta este, ca sa .p
.t,~

va iubiti unii pe altii».' ~4 Cel ce nu iubeste asadar pe aoroaoele nu ,,'"i ·p·~ze~:teporunca. lcrtr eel ce rru ,I~ zeste Til;' tlrl" "( porunea n'.ci pe Domnul nu-L poate iubi.
1. 7. Ferieit este omul care lafel,
> .. ,
• ,i, ," ,-

,POt1lt,€ ~,

iubeasca pe tot ernul d __ -

.lB, Fericit "'_<'" ,>".' I care nu se ' ipeste ue n,I,C,I, lucru I este omul un st]']C~C sau vremelnie. los
'[' _

1- .....

,' ..

',.'

I·.···

-:'

.

,".

"-.

,_.~i,,·

[ ......

','

".

I

-

1g. F ericita este mintea lucrurile ~[ se desfateaza durnnezeiasca.

tare a trecut peste toate neincetat de frumusetea

211 Cel ce preface grija de tru_p.,Tn ~po'Ai ~) pentru lueruri vremelnice 'tine minte raul de la aproapele, aceta
slujeste zidirii
ill. locul

Ziditorului,

ee fuge de eoate poftele lumesti se a~ead ].'H~ sine mai presus de t;oat8!.intdsta.rea lumeasca .
22. Cel iubeste ~.i. pe aproapele. Iar unnl C~, acesta nu poate pastra banii, ci-i

.23,.CeJ. ce iubeste pe Dumnezeu

ell]

SiglJll'3Irttii,

72

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

24. eel ce face mi lostenie imitand [pe Dumnezeu 11lJU. cuncaste deosebire iatre ran si bun, intre i~kept ~j nedrept, m'nd. e verba de cele ce sunt de tJ.''ebuintfilmpului, ci t imparte ruturor la fel, duna '[[ebu:~,illtdj , ,I: iIl~r chiar date! cinsteste

mal mult, pentru buna apleeare a voii, pe eel virtuos, decsr
pe

Jenes,

25. Precum patima, iubeste

orin a- lecarea~ voii, iar pe ce.]- lenes tl mihneste nentru tt-'"=----p~- - -- ..... """-=-'rj/ ~ Jr-_l!:--Lw" .P-~- ll_ bunatatea Sa ~i ll mtoarce i'~1 veaeul acesta prin certare, ~,ot· ~a, ~i eel bun ·mr~, at~In3]]1 aplecarea voii sale iubeste poe p ~Oti oamenii la fel: pe eel virtues pentru fire ~,i entru buna p apleeare at voii lui, iar :~lecel lenes U m:iJuiil3~,t:e pentru fire
,-e

virtues

n

Dumnezeu, fiind prin fire bun ~] rn:rr,a_ :~etoti 13. fel ca :mpt~n]ale sale, darpe eel sl i1ve§,te) ca pe, unul ce ~~~~ jns:u~:itc'um.o~,tjn~ ~i
=~l ---, ......

1!;l.;..i~,1'11 s». TiL '!JLU.IL. ";_"'",!U,Il,

ompatimire a.t.. .I irurunedc;
IL .
.II..

c)

""a ,ltJl(;i
'1;;1.

'~""D;

pT1i '~.1.I1

liosit I~ 0,.11.
,.I ..

.~lID'

u~ minte ,~.,.u.lI."",

..... umbla ~ "u. _ ,4,
11;,.<'9 '

~'i'1i

,~.I.iL

27. Cel ce s-a '~:ep~d~f~adevarat de lucrurile lumii $1 ell slnieste neRHantic aproapelui ,,~ iubire se sloboeeste nrin F ~~ de grab a de oriee paHom ~i. se face pfuta~, de iabirea ~:i
jI'if;
II •

cunostinta dumnezeiasca .. 28. Cel ce a do band~t m, sine drag 0ste a dumnezeiasca, " A, " : ',' 'l' ' , ,,11 'j ,1;umllileze:u, ,. x' O$Il!e.n,e~~eurm40 d- ,,' .; : . 'D'omn.u~.u~ D' r.: ,':" .. " ] U~ SQ1l7
,$;:,.,

, lilU

asemenea diUmnezejescu lui Jeremia
I S~ -

t 5.3

ci sufera

ell v ]'h~je i

. ,1ere:uru:lII, 1. 7 -:0 ..

,-.-

s:
~,.

73

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

orice osteneala, 'hatjio:c()~. ~i oears, nel ~;dnd.it] seama catu~i de ,u.. (~ ra.'u[de la nimeni, nutin

30. 'C~nd vei suferi pentru vreo ocara sau necinste, s.i stii
tEfl,eslava dJ~miL

ca te alegi ell
- -:

IU:U,

folos, Cid prin ocara e alungata de la
-

lumina soarelui atrage oehin l eel saniUos, 3~al ~:i,cunostinta lui Dumnezeu atrage s.pre SiUl'!3, in chip firesc mintea ,cnrtUfiita, .1~ drazoste (5). orin ~ , 32.
PreCUFI1
:'!

33. Minte cu.ratii. este aceea care s-a desoartit de
,~. [I'

ne~Hinti ~i e ~ uminata de lumina dumnezeiasca,
34. Suflet 'C~II1).t este acela care s-a eliberat de' patimi ~:i, bucnra neincetat de .dilr.agoS)tea dumnezeiasca, .3 5.

SI!3

firii,

P,atbna de ocara este miscarea s ufletului iln,potriva.

36. N epath:n.ireaJ,este .0 stare pa~nica, ,rEi, sufletn lui, care face ca sufleml sa, se ril~]~t~n anevoie spre rautate, e

74,

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

de rele, Si te incredjnteze despre aceasta ~tefanliucenicul lui Hristos, si cei ea el *'] insu~i Mantuitorul care se ruga Tatalui peatru cei ce- L u ci de au, ~j cerea iertarea de, [a E]" ca pentru unn ce l1U snau De rae,
III'! 'II ~

40_ Roadele iuhirii SoUDE: a face bine aproapelui din ~oatainima, a rn,bda, jflde']ung~ a :11c-u. inglduio~~, ~i a folosi lucrurile ca ,d!reapt~, udecata, j 41. eel ce iubeste pe Dumnezeu
""'

:l1U, I[]]ltristeHz3. pe

mtristat 'p;ecorintenl ,

~i nu se ]:rntristeaz8. pentru cele vremelnice, Intristeeza ~i se ~tltris~eaz3, Im:s~ CI1 singura intristare manruitoare ell. care ~i ferieitul Pavel s-a fntristat ~i a nimeni

42. Cel ce iubeste pe Dnmnezeu traieste :pe pinlant " ~ ... ~ "" . ",,,", ., . vlala. .Lnge:re~s;(;.a, postnu d ~l pn,veg hi d.,. cantan d ~l ~ In
ruga:ndu-se si gal1di'nd pururea numsi Iucruri bune de tot
omul,

1,% ~

Jeremia 7,~"'t.,
0-

_.'

.'I

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

..;a • dl "+ vrecmc ce dorn este D Dumnezen .. 'C'...~ sa:rgtHutanu snntem 8i.ta. 3;~ad~ir datori ,sfiJ.aratanl ca 'sa. dob~nd]:I]]], acest lncru bun ~i , d . ae t ont "'.b':" vrecme :d dori pnn nre {
A ,,~

Dar dintre to ate bunurile ~j" 1uerurile vrednice de poftit, eel falii. asemsnare mai bun $,i. [11ail.
dobandeascs,

43

1

,

'nste5 pofleste cineva ceva, 81e ]upt3

Gil

s~ $1.

-4 '7. Cel C~ UIU a ci~ti:g3Jt]!];C3. cunostinta dumnezeiasca Lf (6)" care S~ agoniseste prin dragoste, cugeta, lucru mare despre cele ;;~.var~jtede el dupa voia lui Dumnezeu, Jar eel ce S-aJ. Invrednicit de ea ziee din suflet cuvintele Patriarhului Avraam, pe care le-a $]YUs. can.d s-a lnL'vr,edni.cit
J~ ~

:.'I

de ar,iiru:,ea. dumnezeiasca: '.. :1E.u lSUnt' pilnint

~[ ceuusa». t 5,7
CaJ

. ,..'i~-" :,,,. D'-,-- , .~',mltl!l'~llJmlrea ,c~:u:Fle , umnezen..
,}l.,j,'-'

smerenia, ~i prin ,gaoll.duf11eacesteia vine la dragestea f~i ].1
'C'~' .' .. -aC]

48. Ce1 ce se teme de Domnnl are pururea

tov.~m~a

~,~ ~lmHlI~-e~ '. e ," .. 11"·'..e ·d"·, I~,~

76

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

~oate acestea l-a izhavit pe el Domnnl ~i 1~a.stramutat de la viata pathna~a, Ja viata ·Cllup,aDnmnezeu, l.m felul aeesta dob3:nd~~ pe Uimlga temere si dragostea, multnmind pururea ell smerenie multa, F3c~i'IDm]ni de bine si Carmuitorului vietii noastre, ,

purtarea ']umeasea de mai-nainte ~i de felw:'lttele greseli, CaJ, ~i de ispitele ce [ s-an "mtlmplat din tinerete, ~i cum din

50. Mintea cade de la indrlznirea. cea ciUre Dumnezeu amnci csndse illns(r~e~te ~ cu ~ftnduri'[e viclene ~1spurcate, ~~ ~ .
,

'1b ~... " de ..... '~.~ ~ ~.d ~~ tlt, oura ]Inputs ,,:' marne, se .!raoe~.te .iL;curlt Jll ecata S11 ocoleasca pe :frat]~iar cand. e aprins de :pnfta\ riaJzgandinduse, fuge sa-i 'i:ntdJ:neascl. Iar eel lj],te~epn: :~'ucm-Ieaza in a:n:1@;ndoua, h:n:p]"1eju]",I.rne cu torul d.lmpotdv~,; c~(':;~: vrerne ]tiI: de niJame~ tiUnd pricinile tulibu[,irH; se seutura de scarba
[alta,de frati, iar In vreme de pofta, se retine de la pornirea s.pre tntiLnirea nesocotita .

51. Cel

'rnm.

de minte fiind purtat de patimi,

caud se

deznadejidH ~i ale moleselil (acedia). Cool asa fiind probat .cu bun rost prin necazuri, vei dobilldi 0. ]l&d.ej e ~:i mai d '" .~ "."""m Dumnezeu, 1', de-o vei . pmras..s., ~,e vern a, lac =~" "fl U1JJtM"~ta, L tar • -. nepro bat, 'II· it .,.e Il:Jar!!JIa;Jt~e~l nestatorme. ]ipsrt d L~ 'I!-.. ~..

, ,e~, C U. 1,ILleJe SUl fe -.~ '-- v :,j, ,,~'~ d r

'~'2' J ..

. ~

'Hi, ,W:"II! '~rt!"l9om,a"cr; ¥.Ii ,I~n

]

I,.. :,

C 'isp ire lor ':'4 :u u ~11t'I.' d,i:I;~ylL.!L '·m""nolot·1 :!L 'Viii!, 1i''!i "",~' !L",,:: ,. ~].:'IL, CI':<!; t'1il] in(i;r:"i. '!~~;;;:j"~ " 11[1, , ii.b.. t"<,""GJ iL,iiI!~ ";;;!L , ]-. ,I!"ra, ril .= ml&l!la"1- pe cere1-' a e 11' vaum =] ,e ~n."d:-' uruor '~l "1· tes ,- "

53. De vrei sd nu cazi din dragostea eea d.upl Dnmnezeu, sit nu ].a~;i:nJc] pe fratele t!u sa se culee mmstat impotriva taJ~ nici tu si 11:Ute culci sca'rbit irrrpotriv3 lui; ei

71

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

Hristos,~ au con fJf ~ eurata, ,~.. ~t]in'B"i nrin darul dragnstei,

«m"er,g] ~~ tt,e nnpaca CU' ,t:l, ,~,.'~. rratete
.'• .'~ '. .-:'(. . ' .:.0,; .
r.

'i>.X~.

~U>},

~.:1S:

~l

:

. A d un ven ..me, sou~ 'I' ":

Ll'acilU.11e Fltc

sti1ruitcHa!l:ie~

5'4. Daca eel ce are' toare darurile Domanlui

dar

dragoste nu are, nimica '011. foloseste, dupa dumnezeiescul A"pus'rrol~15.9 c~.t~, 8~.r,~u:i:n¥~, trebuie ~I aratri'm,ea s~. .0 dobandim pe aceasta.
55. D~,ca «dragostea nu face ra;rn, ,ap'r!lJ3:pell!li>,)~,I60 eel ce pizmuieste pe fratele ~..i. 86 intristeaza de binele Iui ~i lntineaza nnmele. lui eel bun CU, de faimari, san ~i intinde
_ _' ';:::.0

niscai curse spre a-I atrage 18. rele, cum nu se va face pe si ne strain _ _ .,,~IDJ _ ." _~ _,~~ dle d. ragoste ~j vinovat de' '0'ssnda ,\le~.·fi~'c;I?
A~
-_"

'V

_

.. _ Y",AJI
,

"'" _,

"'_ ,!!U.

"'"

,_ , l!I.!= _ .. _

'~, ,"'. este lU!J.lu'ea) :1.61 ceI. ce' se .,' 'I!..'" iegn g3:nde~t'e la IEilU hnpotri V3, fratelui ~i unel teste viclesuguri irnpotriva lui ~i doreste c~de.reallui ~i se bueura de ea, cum '~IR fii ..... :w.l]j"i,:;.;;."" ..... ':, .._j '1!PO<> 'f~ de JL""'\ti!io;. .q;; lL,'lgUiJ!:.:lL ic '_,~ ""it.. inuri lie ~r~~n ~ • de J!.',!!.'l W !!';i:lI!'V,":, .' "I"~':"'ryl, :ice? ,it..
t;
.".111 'ii' .. : "i. tT' 'iUiI".6 ~1iM

~ ~... 5,u., D' aca «pumrea

''If

I!;,.oWllL1

, .II.L

:;:8~ Nu da urechea ta limbii celui ce defaims, met limbe ta urechii iubitorului de ponegrire, ascul tr§Jndsao
gr.wind. ell placere cele rele [1l11~lotriva aproapelui, ca

sa ]].1J

h.5a: ,'M·'.-'II..",· i!;iI,~1
i Sill ,I, ~
II{;I] C'

,10;:

J; ,_..'91"
0 '·

1

iii,

0. ....;...,'•• J. ~.I.I.~,

~~.1 I.:J,

11f!" ~ ,It;i.O:i:'i:laillm,"'-13 ff1; .',
II(.~' .
L)I ,'-

ltoma:n:9, 1

ii'_t
iI;i'L
,i,

,•

, '-.... . ('I. j', ] ,'-''.

v.

Jacob .... I,]. '
I .. ""lS'

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ
~ .. '(j'I.l!..!.lL .... vesmca
-i'

VI 101; •.

60. fuc,hid.e guru celui ce bMf~,te Ia nrechile tale, ell nu sa:vm'~.e~ti 'Pac~.t illd,o~t lIDpr.,eunii CU, acela: 'De .tine obisnuindu-te cu patima pierzatoare, iar pe acela

sa

neoprindu-l de a flecari 'i:m.potriva aproapelui.

ce]li],aJt; ~.Ji celui ce vrea
i"!I ... n ..:[ \Ji ,,~.l:

62. (d}~:rEu zic voua: s1i nn staJ!i Impotriva celui ran, e:i celui ce te V~, lovi peste obrazul drept, ]'ntoaJr'ce'-:~ ~,~ pe

sta di ~'~, merzi en el :··.v~u,~·,. 'De '''''''e1C· ~~~ ti ne !:la, te "'" dll"'iiuii).... 65 ,",", ~.: 1 a ~I ~"_ OJ 1f'i;:::> e pa.zeasca ]}Ie~n§u.]o~~netulburat ~,i e in tri stat; iar jp,e aeela n
.JL,-:C~l _."' -Jl.
I. 'II' -._

haina, l~&,~llui ~i camasa; ~ieel ill ce te sileste sa mergi cu
iL~J,··
,a-~l

sa se j udece cu time- ca ~m~:jiia
\..1,"

IlilB M-' .-.".,UIU. , ~,.:i.<! IlilJ$ M. . !IlI,~!U• ." ~,.:i.<! ,

..::

11G4 ,I, T' - "UliI.otel '~2~ 3 . .•
..:: _

..J

j

..iiI.iiI,

-Il"'li.,

..J,

,:):;;0.,

~~"1,

79

~LQCfL]f], F·~

"r'

s,!-l tndrepteze prin rabdarea ta, ~ipee amsndoi 81 vi aduca, ca un 'Bun; sub j ugul dragostei.
fa;ta, de care am simtit vreodata vreo . '~'I ~ d ""' '" IptUn. pauma~ ue fac sa ,.e p nliamn, '"upa aJceea. Ule hi ""'I ,e ,plti:ma~e. Cel ce 3 biruit asadar Incbipuir,iJ.,e patimase d'-"" -, " .' - ", ",- d'" "'i" " ~] t., .." .--]", aII,e "x", '" '"",: -h :-, - -,.' ]" : ~,s.pre~lue~~e '_estgur ," tucrun e carer mcnrputrr ie purta Caei la,pta cu ,aJmint~rue e CU, ,aJti;~mai anevoioasa, ca lupta ~llJ lucrurile Insie~i, cu ,cat este mai ~oa'["d :pacitl]il~, cu cugetul, C81. cea cu. fapta .. 63. Lucrurile
. [, I '. ... " .'
i ,,' ,

I'

[i

0'[

'I'

[.

.

.

.'_.'

"!.-.

,[

.

I,

'I

I

I

'

'j'

64 ..Dintre patimi, unele sunt trupesti, altele suflesti (7)., Cele trupesti i~:i. ian prilejurile din trup, iar cele sufletesti "[' ue d'; f- 'A ,. 1 ]1 e ie W'" "I 'in iucrurne d- am atara, D';ar ~'I pe uneie ,~] ]J,e ane '[" 'I

des.lIfHnteazil d]',agos~,ea, *i i'nJfr.~lnarea, cea dintai pie cele sufletesti; eealalta pe eele' trupesti,
6~:Jim' U1'1i,;80:~,;]o,
.1£J.i>'&.-~.l~"_ _ .IU.

dintre

~

,r~[;llblr..

'1f"I"li't-;,

mi sunt
•.

a'LLL .. 1;[1

1[,.(,

'!i1'I,"'" ,w

intimi
,.

""lLJl..

..~, "

:;i

'ms',1'liiei) .o:J,'[r.8!'I"'"
1!;;.J"IJLJl~.JJ.,~ !t:~, IL0Ig,

,I.....

ale 'n~\"rti].~t'i oftitoare a sufletului. Dar ~[ unele $1 altele se ]~' ,1 _. stsmesc prin simturi, Se .s:t~rnec :unsil, ,atlJtnc~,c1:nd, sufletul .~ ~ se aHa in afatd, de dragoste "$i de ]nftaBaIrt\
de biruit sunt patimile :i,uitiInii {8) decat ,1tI1,i't. 'p~~-+J. ,H,'iL toare -D:"" ~"""":'vil:ll.. ;[], yJ!i dat ~D"". ~ 'a'll., ~ :;:,p....A~ u.u· ~.., r« ,""'~,1'Ji C.o:JJ"... ',t: ",:1 ~ !loU"J,", 1, .'n. u doctorie mai tare Impotriva ei, ponmn,c3j dragostei,
'I;.:;i'

66. Mai anevoie
,J!!!J

o!J!

Q

~

O~"Ii'1i'1I'111~'1 ~ U.II.II.]'"

67. 'f oate paJchnUe ~]fi sau
S;MU,

numai de partea poftitoare a lui,

numai de hr!l'mea sufle,tuloide cea 'rnJi,o]la]i~ DaT moleseala (acedia),
SaJ;tI.

ClJInJie uitarea sau nestiinta, meanrllB:-Sle sta,pai]];[i peste toate puterile sufletului, starne~te

deodata aproape toate patimile, :DI~aeeea este ~i eea mai grea dintre toate celelalte patimi, :Bin e zice asadar

80

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

Donmul ~ eand d! doctoria hnpQi.riva e]:: ~(]ntru, rab dare a voastra veti dobdndi sufiew]e voastre», ,166,
68. S'a n1J],nvesti vreodata pe vreunu [ d intre :ft,EIIp., in ai l ales ~fii:[~, pricina ~i :t3X3, judecata, ca :t.]JL] cnmva, rle:lfi,hdal1d j ignirea, sa, plece ~i g_a, fin, 'mali scapi niciodata de mustrarea

censriintei, y ~ tugac]unH
i:l1Jddi~zllire.

sducaedu-ti~ ,k~ nururea ~j eltp]lUdu,-ti: mintea

mtristare

1'n vremea

de la dumnezeiasca

say
egl"

69. Sa nu suferi banuieli, sau maear oameni care i~i, • if ..;;;':;". . 3uUC. smmta 'I,], [m:100'IL,nv3a 'I~ rora, C i:IlC~, cer ce pr.uuesc ',_ smintele in orice chip, fa;~a,de cele ce se inta,mpla cu voie
.A
'<.to' if-. •

vole, nu cunosc calea p~,ck;- care duce prin dragoste la C1LlI~o~,tl'lJi~~l Dumnezeu pe cei ee 0 iubese pe lui
~A

lara

d' ~ '" . ~ • are ,,],ag'O\$[j~ d,~sav.ar-?J.ta cetn' ce se mar" HIJ, .' du:p~,parerile osmenilor, de p.]ldl pe' unul iubindu-l, iar pe altul urandu-l pentru pricina aeeasta SaJU ac ee a! SaJ,'Ill pe
'lU'.

J~ ~ nea

.I],iU,

acelasi

0

data Iubindu-l, ~ltadata umndlu='];pentru aceleasi
..::II ~ .... ,,~ ~.

pncnn,

'u~a.:van~da nu siLla~l~nrea eea umca a. """, ":"1,',' oameni or, ].=,_ ,-41 _'. se' nupa pl:1~ren,u~] UlC man""I,,6 dif ,_,.',,' uanau ~ nrente
,,A ",~"" ,~'~..::. "
f"_ ,]"" ~

7_,]-n-' ,,.ragostea
VQi~

e:

" ,~.

rivind 'po ururea 1a ea, iubeste pe toti ~ . ~ oamenli la fel: pe cei buni ~] stradalin1d ca pe prieteni, iar pe cei lenesi, ca pe dil!J~lUaui~fiic{]ndu=le' bine, "tabdbd,
ale '[o,r" Ci
"

p"

j

.~~

pentru ei dacs vremea '0 cere, ca sa si-i f3C~, ~i pe ei orieteni de este cu puti'llta; iar de nu se poase, eel nutin 91 nu cada din dragosree proprie f~~t e: ei, llF.3ttl'nd pururea, d
,.. ~ I

indel ,'[9 ng ~] suferind cere ce-i V.I11 ,.:II ia er, ,~81" I]U HI! m i surennd I •• ""lIE:' ,,.. 111 e ae ~ seama cltu.~,i,de putin ra,lJ] [ de la acestia, C] chiar slllife:r,a

IliIlG

s, . Luca 2'- ,. I, ,I,~_
('IJ

~LQCfL]f], F·~

"r'

a d~,)~indirrdragostea des2il.vi~]ta eel ()e nu dispretuieste slava ~i. ocara, bogi~ia ~i. satdc~a,plaeerea ~i
'011

72. Inca

lLlI,tr.i,starea. Ba dragostea

desi;vi;1r~iti fin le dispret~t:tiec~te nnmai pe acestea, c] ~[ i.nsa~i vif1l~a vremelniea ~i 11L1.0aJ'EreaJ" 73 - A'scu,hl pe cei ,ce s-au Invrednicit de dragostea

desa.v~~i[~t cum graJesc ~ «Cine ne Val despdr~]pe noi de dragostea lui Hristos? Oare necazul, ori s;tdlinUlH~'il.l-rea~, ri o prigoana, or], foametea OI] go]atatea , orru primejdia, ori
sahia? 'C~C~precum este SC:ri5:: pentru Tine sunteru onJi:cm,~ti in fiecare Z];, socotitu -ne-am Cal niste (Iii de junghiere, C~:in , A ~"'b" " . . ,', '~ ~oa:le acestea suntern mai""~ mud deeat .,]1IL1UO~'1 p:nn A ceia s care ne-a iubJ~pe noi, Pennu c! s.unt inC'red!lnt~U c~ nici moanea, ~t[ci viata, wei ingerii, niei st'a,p~mine, niei puterile, nici cele ee sunt aeum, niei eele ce VOI' fi, nici
,

.

111[[ ~jI:n.e~,nici adaacimea, nici vreo aIm, mpttui], l1.1Ll V,~ putea siaJne desparta de' dragostca lu i DlL11nne2)~U cea 'rrntm ,I

Hristos ~:is.us, Domnul no stru»,

1fi.'(

74. lar despre dragostea catre aproapele, ascult~, iara$i .ce ~pUl1J: «Adever zic voui itll Hristos, nil]'mint, marturisind
Caci ,a~, rea v

'" . , ',. ... D nn ·.:uu'IDt, ~ impreuna~ ,emmme ~l consrunta mea m L,u h 'I S"~'·' oa '" ., ~"",. "~ . . "" mmstare mu ']ta, um este ~[ aurere neeurmata ~ U1Un]~,me ]e.

sa fiu en i:ns1!.1:mi anatema

de la Hristos pentru

0."

o,~

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

fratii mei, a rudeniitor mele d1JJ.p~, ttllP~ care sunt israelitii»

~i~elehil'te;,~,68La Iel
•• I.

*~Moise ~i'tceilaip Sfin~~,.
i, ~, '] ~

'

di b" ..II 75 C; 1 ee nu crsprenneste ssava, P aoerea ~],IUr rrea ne e argint, care Ie spoeeste pe aeelea ~i sta ]:0 slujba lor, nu poate UH3 de la sine prilejurile de msnie, lar eel ee nu le ~a;ie acestea nn poate ajunge la dragostea d.es!vtlnjit~,. pe
'" •

76. Smerenia ~] reaua patimire slobozese pe om de tot pa;catuL Cea dint§j taie patimile snfletului, eea de-a doua pe ale trupuhii, Aeeasta se Mati fii!candi-o si fericitul
David, eand se roaga Iui Dumnezeu zicand: «Priveste la

smerenia mea ~i la osteneala mea, ~.l iarJrtli toate pacasele mele ' h!!_ ,·t";":)},. l-GS!

despre cele vazilte fJi nevazute, sau des-pre ~P~uvlden~ $i judecata aritata. ill acelea,

78. Teate dogmele sunt

sau despre Dumnezeu, sau

Imm~.-,, ,- ':i'''' 0 I l 00, ,~,.JI,~", 11"'11] - - . • - - "iiil"i M:a,~.el] ] ..i1.'~',.
11;j!~ -

IlilJ~ .[\.!L!I. ; (J;ui,·.fI. ,. nl; oma ... , :5' PSi!I.

~ ,,: ~,~J,.,

!

83

F"~ '. r' ~LQCfL]f], 'netuJbuJF~,t!, ian" smerenia slobozeste mandriei ~ide slava de~arta.,
.,<', ." ",
'I

mintea de '[tnDul

".. , ..... "'Ie null. 1or" " iceasra t1'ace sa se nasca I..., .. il A ~ ~m no]I]" diIn ~m,el1lrnta[~. c hi .' no] pe :ra'nd:: 11tl:fif,at.lare~~ ld~tbdarleaj nsdejdea 1:0 Dumnezeu si
'I ..
f·.·· [ -"' ",',. _

D " 8'] T emerea de "unillue.zeu este '" d mta, Una se naste :111, m "~ "
..;iI'
II_" .... ..:_ .... "... . .' .._ " [.'[
u
"

nepatimirea,

Impreun.ati

dim. care rasare dragostea,
CU,

dlrago6~ea.Ea sustine pururea ln suflet sfiala

Iar cealalta e dragostei, s.i

ev laviei, ca. nu cumva, pentru lndtizueala aj unga Ia nesocotirea 11urn Dumnezeu,

'~eme de__ chinuri. ~ dona... eemere este 'illm-~~rerw"lla'tlnururea. ___ ~,. , ~_= u _. A _~___ " __ ~P= ------ ,pu= -" -,., cum s-a spus, cu dr®:gnstea. Celei dil1Jt~i temeri i se
potriveste cuvantul: «De frica Domnului se abate 'tot ernul

82. Prima temere este scoasa aftu:i de dragostea desav~J~:itaa sufletulni, care a dobadit-o ~i care nu se mai

d e 'la rau»;" 'I':n ~ ···;,." h ,", ,D,C,IInU] i». 172 u
"

S3.U::

'D'··.... ,Ii'1rt-1i·i'!i'.
, ,.1Iill

" 1l"II',I.!lU.U.U,

~I'-I'I'/I i""iZioft ~ ,II,.-!!. VI8 _
'il '~.:;,

·"~N' 'i:'Im;';'" m .]'!i~"

curataI~j]. "':;';:m· u.I, il1!- .. I';:::;'i'II
_ .II,

Celei . eiei

fUWlCe;P'lIl,tu

»:

]

A

de-a ue a
il.ll'lLO

d oaa, '.. ... ,'
tem

Co • ]]Jlte .epc,[ 1111] este mea 1l
] " ." .

f.!i!

"i'ii'II ~'!',~o:Jl ~.u. '.... ""iIJ!~II,.Ii.,

«r nca. e« 'I·~I]- ''!l,!',t:;;o::iICIl ~I'-I'I'~!'·I ';(3 ~",J "lI'~". 'V;;,1!:
,'I'" "" .... , '~" CUVflWltILllL"
''i/
,'U.

,., .~,.:"

,II,!L, ,~)" j'

<1I'i;.VL,1.•

o[!

Ii;,.-

,,,,~, h:; ~;','

'~':I'p··"";::;;;l';'[·)tlI, ,~_ ~.v. ('\0 ;Q;::;; ~.... .., 'ill.", A.::i i,J'''''O:;' C'' ' ' eel or V"" "''''' ,

!JC.,~,j)o';

il[T~'~ 174...

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

dumnezeiescul Apostol sl. le omoram, ca. pe niste mw:i'l.]lafe ale cngetului trupesc,
..:I ... ,"' n" ". 84 '. 'M '".... ammnrea aauee ga:ndu ] S[nlp~ m nunte; •" .' ..at nrtii] , u acesra zabovind, se stsmeste patima, Aceasta, la ,rn:ndu~. ei, nefiind SOO3:simJ, ,a:fara, lneovoaie mintea la invoire; int~,mplti.nldllU.~se aceasta, 81e ajunge, in ErmJ'~it~ pacatul cu la fap·ta.. Prea ~hllte~ephd 'postol~ sedil'l.d eitre cei dim neamuri A porunceste assdar ca mai ill/tiil s~ desplqim rezultaful pa;catulul, apoi, pa~]ncl,pe lih~d.spre mnce'purt, sfij, s:fihl,b([1J. CU pricina pilcaltului. Iar prieina este, cum. s-a zis mai ina~f]te, 'I.....· " ,~lJcon:ua~ care Fla~il:e ~,i :Jl3,C6 sa creasca panma, ~'[ socot ea. aiel este ,ar~\t-at;Nl~oomia pantecului, care este maica ~i
Ji. " '". • ~.
_ ., ~. L.:J ' ',,-, '

,il:

~

~,..~.

~

doica eurvlei, Caci laeomia '~1U este rea numai cand se il1Jdre'aptra.s]Jte avutie, ci ~J.C~llil.dse in.d.rea:p,'li spre l[1il1cliri~
precnm
"'~.

~j

i']].fr,§,Jna:l'e~, e buns numai cand se retine de la ]1'11:
• '" ... ...:l •

]]]3U'Can" cr ~.[eand se repne r e .a avutre,

d 'I

,",

~'~·n, sarea ,.... 4i ~1-"~"I'CJ"'iMI~(!x !",!!iiI......... 'iIf'i,"li .iZi,H IAt1id ~,lt~~ pieiorul legale 'firas1i la pa.m[irn de $foaJtl~ ,a~a~]mintea care n-a dobandi t mea nepatimirea (] 1) daci1. vrea s~. zboare
85"
_ ~. Oil ,:

'po

ti'<Jo .... ·l .IL'~~~!l..

~

,~~\ai:)-n ,

OI.~

\;..IirlhlUJ!JI

' .U.Jt _.

~:a.

,Liblv.~\Il, ~

o:l1'ti'Oi

'a' "I: .' 'If.~dl,!I.:..

spre cunostinta celor ceresti, e trasala pirnarllt de patimi, d,eSaV,M§J.t de patmu . ~ ... . ...• " r inabf},t:eazii filra. sa. se ru·m:bJ\~r.c~,liL1daJrat in contemplarea
_ ('~JL 2."),~,

~ .'. . ,iAn. 86 C· d' mmtea

s-a e ]' it.... iberat

Iucrurilor, :m,ca.ndl1.=~i c~la1,tor~aspre cuno~,('inta Sf. T'[e~'f1J.1i
87 Dac8J.mintea e
CtlI]"',a;tj

cind primeste il1t'~ieJ..eslllrlle :1.lJLCI'iLIr.iloI', aeestea II) stirn,esc spr,e cornemplarea dubcvniceasca a. lor, Dar dac~ dim, tr3J1d.8,V]'e' 8,"8. faeut

necurata, ri.mfine simplu la ~nl'e']esuri~ cand e verba de alte luemri; iGtl c§Jnd e verba de: cameni, le preface In. ~nd.uri,
spurcate "$i viclene
0';:;' iDJ .....1 J

~LQCfL]f], F·~

"r'

88" Cltmd. ai ajuns en niciodata ill vremea rugaciunii s,a, nu;~'r.j mai tulbnre mintea vreo idee din cele ale lUI[]H~ sa, ~t[i fl" '" ,..:II ~.'" .'" ca nn e UHlil a:~rntn arara oe hrr mtare le nepanrmrn.
= '] • C; ~

89. !C~trl.d sufletul tncepe
,'-II

8a,~~;[8im,n~,S~~latate~ proprie,
C~,

incepe s~, vada ~,iltl~Jucirn e dim visun C ,- - - .-." ,U1Jl~,. d, esane ce DU, 'IDa[ .- I"b- i1

]l:i~te Iucruri

90. Precum ochiul sensibil e arras de frumusetea celor ","'' 'it'":' ,Jf, '~, ~ ,: ti 1'r·1·, C vazute, 'I '&'_:.'11 mtmea eurata e arrasa ce , CUU'!LO~ tr.lI.~a e.10I ~ ia l,el ,,'1,,;10.:., nevaznte, Iar nevazute socotesc pe cele netrupesti,
... ,':',.. of.,..
I

9 I. M:aJre lucru este M, 'l1U 'fH cuorins de, p"atuna, fa,1ti de I . ~ .lueruri, Dar ell mult mai '[UaIDe este sa raln.~j m'ra, J)~n]mi $.1
fa1¢a, de ualueirile
~ " ...

lor, Caci razboiul dracilor impotriva " 'I" ~ b "nl . noastra pru:ll ganuUlJ] ," e ]:na~,C1JllllP,d ca raznonn cei 'II pnn lueruri,
...!I

92, Ce'] ce a dobandi t vir-tru.'~i ~,i S=,aJ, iID fu:02ali t ]n te cun(}~Untij,privind de- aici ]n,airut,e Iuerurite in chip natural, pe toate le face ~i le spuae dupa, dreapta 5111.d,eC8.\m~ aeahmecand nicidecum de 130 aeeasta. Cac j, dnpa cum ';;.[' b . '" dr~apL"',], JIUiLuecalli8! S-tIU 1LM,a~ ':ho; "...'ll ,n,t,l~UIU~aJ]n iucmn e ell '.'
11~ '[ .]. 11:.' ~ ~

judecats

j

devenim vrufJtu.o~;i sau rai,

'~o~d.e'auna, urea [a im]nli numai ]D'~elie$.urne simple se

9]" Semnul celel mal depline nepatimiri sci In aceea ca,
ale

'I ilorvfie m h ' IIJe... nrcruruor, te i vrernea d vegne a trupu 1ui, .t"::' in vreme ne de somn,
94, Prin tmrnJ:~,:iniroo,poruncilor,

mintea

se dezbraca de

paumi: prin eontemplarea duhovniceasca a celor vazlllte~ se '" dezbraca $i de in:teles~,lrile- :puthuru?e ale' hrcrurilor, 111
86

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

s,fall1.~~prin cunoasterea celor nevszure (1.3)~ leapada si contemel ~,.-.~ elor V.;IZI ue'· Iar ·d: eceasta ""'e-"d ezb '~~~ nrin _ {lIolL._ e' ('.~,,iF .u..:!1. .!I..l!..!IF'1!. eunostinta Sfintei Treimi (13}
....VIL!l ~ lAl ... g
"" ''''',11.. • ~ ...... !.<!_..
ij,!!.'I;.f, __ y.;]I.!il!-

.;Ji..

_ ""''''"''

_]L.g'!.---!;;!;.

arata si pe sine ~i aratA ~j lucrurile laminate de :E].~ tot aJ~,a ~;i SQaJn~e d.reptA'~j~ rlisldn.d. mintii curate, se ,a-["uttl. ~'] pe l
sine, dar arata §,j 'r,~'~~urnile futuror ce lorce au fost s.81U VOl" fi :mcute de HI.

95. Preeum soarele, :disarind ~~i luminand lumea, se

'licut,e

96. Nu cun,Q/a~fi,em pe Dumnezeu dill fiinta Lui, ci dill ]:na:r'6lia. faptelor ~i dill purtarea de sri] a, ce-o are pentru . . ·.'H·. ". ,.." ::0:: .. ,. _._ ..• '. ,., .. ' .... . "-i- n1~Il~e cere ce sun u, c'.: .aci pnm aeestea ""'' ' ,'1 egem, ca_ _pnn ,.-,",f., "n~e- ".'

oglinzi, nemargin] ta bunatate, j-nr~,e]e.pchil1ie

~j putere

a LuL

97. Mintea eurata petreee sau in inleh!:slu'He: simple ale
lucrurilor omenesti, SEULl in contemplarea naturala a celor vazute, san m. eea a celor nevazute, sau in lumina :S fintei .~. reirm.
!'i['J • •

98. Mintea, petreeand in contemplarea eelor v,izute, sau cerceteaza :[.a.~]linHe naturale' ale lor, sau pe cele indicate prin ele, san caJUt[ insa~.i Cauza lor. 99. P'leitrecaJnd ~'[I_S~in centemplarea celor nevaznte,
c.a'~J.'~~, ~ 'r~~hlrdle
l::;ri, 'j~
C.' ¥~~

ele

~.

naturale ale ~Qr 81 Cauza facerii lor, ;ryrecum. ~ ~ ~'e'urm ,;:!i;azii d in acestea De asem en ea Provid ""'n~l'a..si
. J:"it
~_.~ __. _~~ ~~_
__Il . ~~~

c=Iir~~

_" 11.[ =Y

_Jl.U~~'~

__ ~]=

Jude cata ,m~:tatim ele, i
t-lo:' , . _/""d . ..or,~'. ati ,_.... ,. ]:D31. n:llU, ::Ilr.,zan·. d e. de ra:,IHUt.e
,~ :"1

l 00.

In :smr~].t-;ridicarnau-.se mintea
,F,' ~

.

nep~atinlL~ ''If oerit iWkeodi firi create, deopotriva; ci se si manglie' cu cele dimprej urul Lui, adica cu. cele prl vito are
, i!

dar nu a.tl~. ceea ce este Bl tn.S1Ll~i ca.cj aeesta e un luoru ell
,

lIU Dumnezeu cauta ,.," Vt~Oaree ,a,l ',..U'.,I:l"Cl ,LJI"U "'.''''''' l fi'; , t I' pn
1 'I ,.'

F·~ '. r· ~LQCfL]f],

'pn)vruden~j;atoare' ~i judecatnare a celor

la vesmcta, la lle~:f3,;r§;hea ~'] 'I~, nehotarnicia Lui, la bunatatea, Ia mlt;~epciuDJ~a *'t la puterea ereatoare
ce
S:l!I:L1t

N umai

aceasta se poate cuprinde din cele ale Lui: u.'e~da:l~hea.Iar 3. nu CIL]]lO~~:t~ din El nimic inseamna a CIU1J08.~t,e eo e mai presus de minte, C1Un. au, spus euvsntatorii de Dumnezeu bii']~od.e~] Dionisie,

2", Mintea, care zaboveste in vreun lUCI'iIJ supns sirrnp_.]:dtor, e s.ta:panita: eu sigursJ.'ll1t3, de vreo p~~~:r:na, de fata '~ "]dx_.j' . d ~" et, ca d e pI" a ce vreo ])0:fi··"x d-e vreo ~. ' ,.,'-1'1j .. In.tr,[s;tare,,, e ronnie" sau de amintirea vreunni rm,u. :~'!de nu di spn~tuie~t;eace'[
" m

lucru, no.;se poate do bozi de patima aceea ..

de Dum Jnezeu rL ,', ..... .. .... u dezleaga de. ]eg~tu]'He: Ior, Induplecand-o sa d:is.pre~:-ldascJ, 1-"1-" mai Y•• I\L.~ _ ce ofO:~,AI sob.. nu num~ lu ..... rile c" ..,.~!iJ.! ~U s:ri'mt-'tl .. C] ~~ iriJ~~ii;:J V] ta " _~"U~ "_ "'j y .
'L

3,,,Ca:nd patimile st'apanestC mintea, :0 .~efllga, lucrurile de materiale ~i despartind-o de Dumnezeu, o rae sa, se ocupe
"'1I'~ ". ~"...A!L" LIL acel
J .. Q!.Q

C·:, "... ".'a"il

a'·'" nd

'~t1i ...

G JI:u£~i11I,;·. 0

CI't,~p·;:::'1i ""'~+''''''" :i,LlLIUf.'·fJ9;oG' i ;1 n iI..., "I ...;;;;~ o"a.';t]:I,!L~1'u:.;;

,ll!.).'!-L'

.•

1;""',L,1O:i

!.~

_>J' ..

="",".Ii!,

roil

n()ElJS:t.r,~, vrem,e ]nic~ ..

88

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ
4
,Eo

0 .:JIL_,~ .l~YllL-~_.E!,~ :~v~ ~~_/~ ~4, ~-~~~~ r '~ R" "" ~T.Il.J~II nornnci ll..... este ~:1'( f~.... simele p~'
u ' .

.;JlJ.. ~

~]'i'jI,j~~'I,;::;.""i"'lr; ,_.l!I,I~~1! !ip!OIYI ~:J~

le

luerurilor; irs iar a] citirii '~i al contemplsrii s~,faca mintea aepamanteasca ~i rata, forma, Aeeasta n dii], .putinta de a se
rus,a far~, irnp;r~tie:re.
~"N''', u ,a.J unge ,~ 'i!1."i, .r., "l oJ',., ,];ict!iP'l'U.tr,ea" mora "I:;("~ pentru a se s 0lb''02.1.• d mintea ell des~tvfi;~hede patimi I(:~ ca sA "[ioat~.sli se 5)j roage l1e·lmpra~tt.att da(~a.nu vin in lea. unele d_!lpa. altele
1

contemplatiile dnhovnicesti, 'Caci aceea slobozeste mintea

numai de ]1!e],ufraJl~rie ~i die 'Ilr,fi"pe c§ind contempletiile duhovnicesti 0 izbavesc '~,i.de uitare '~i de [],~tii[]jlfL $.i. nurnai ~~at va puteasa se :r.oag,e cumtrebuie. u na],' --li 01_W _~ _ __ JL 6,- Do"~ s.. ~t'IIt ~('t"rti,':]e cele .... inalL'~e ale_ ru :D'lcluIL curate. Die una au parte cei ce se iadeletnieesc cu mptuire'a~ de alta cei tie se ].ude,[etn'[oesc CUI contemplstia. Cea dintai
• _ i(;. 'Vu,@ _ _ U!J!i!il!-~
_I!.~ __ _I!,!!.~__ ,'"c.
,'c_i

." ..a"::h . I· " nm ~..a'"d se naste HI suot1' et am mea nn ,D.'umnezeu ~\~..a" [1l31Uej •.•ea cea 'L, ' x, cea de a aoua '~'·'I,,,1I_'Q,\,:t. ssea ·d· umnezeiasca ~I. IJL,UU nuna; ...e ado mn lllJl"tloO . euratia cea mai denlina. Semnele ,. prin care CUD(.~I~~i(te~l1 c~ ~ ~
'I ",-,._~·,,;al"· ,~,."

, arm, ~U,1]J3 ra 'nl~sura ce ]' el • ] -

.~~.

'(,4]f~,I~~:d

A'"

j,;;;:']

e avem in aceea ca. mmtea
A -",

se aduna din toate ideile lumii

~i:-~]

face rugaciunea

ne]liL1.p:ri:~t]ata nesuparata de parca insusi Dumnezeu ar fi ~i in, fata ei, ]J'I'eCU]]l. ~[ est-e. IaJ],' semnele celei de-a dona stan ,"'" aceea ea rmnrea este ,"~,..·,t\~' ':"., avannu 11 ,1.'l1gac,luIUI,ne te ~S. e lap.!., a in "',';;', ':, ,~" ,., ,.,"',. '-:-;,' IIJJ. """.'""-,' Iumina dumnezeiasca §,[ nemarginita, si nu Si13 rnsi simte .-} r : ' ";-.' - .. ,- ltce , dl-' .. e . .,,' n i,C·~,]:H~ sme ]'I ~,C~"a, tceva '!;il n ce le ce_., .."I, d , ,:!::,~, ,-numai _'-', sunt uecat pe
'h

"',' "'II' • ~~ '" " Dumnezeu, pnmeste curate ~] ,uull[pezlaratan '~; en pnvme ~e l~EL

Cel ce' Eu(\['eazi, in ea prin ,dlr,agost,e acessa iluminere. Atune] ~ mi~caJti, fiind ~i in J urul ratiunilor despre

(ntre1es,l.dsimplu al lucrului {~l v611~,a} ]m.lean1[1~1' duptt Sf. M~xim~desfaeerea aeestui in~e:~e& once' gfLnd :p~~:im8J~, de
W1iS

mv

89

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

iubeste clneva, aceea ~] ~mbr3'~~e~zaU, C toata puterea, disprejuind toate eele Cafe ']1 tmpiedic& de la acel lucru, O$}. sa nu fie ]ipsit de' eL Cine iuheste ,a~a,t~a:r pe
7,. Ceea ce

Dumnezeu staru ie in rugaciunea cur,am, ~,i,MUll1C~, din sine .. . di ~ ne . toara~-.pauma C'C-,'l Jm,p:I,le:rca d ]a aceasta.

8'f Cel ce a lepadat de la 3']11.'e pe maica patimi lor, ad 'Ie! I iubirea trupeasca de sine (fi ],aU,:tJia).i l1~(M' leapada, CIJ, ajutorul lui 'DUII1Jl!e.Z"eu; ~i pe celelalte, ca nliniu;; lLlI,tr.i,stale3,~ pomenirea di:uluj ~] eele ce urmeaza, Iar eel ce e st3,pal1l1lt de eea dintsi e ranit si de-a dona, cbiar ds:c£l :n1U vrea, ID:n iubirea trupeasca de sine este patima i."m.dreptaJta
spre trup, '9"

Oasnenii se iubese unii pe altii, fie 1mchip vrednic de

ccmi~ fie

cum
" ..

pentru aceste cine] pricini; S~.1J.], pentru Dumnezeu, C1L1Ul iuheste eel virtnos pe toti, arn.t pe eel v.i,rIJ1108at ~ipe eel ce irlLca, nu este virtues; ~~HlU c pentru fire ." b1 I' 'i'
rill, _esc
, ; ,',

desarts- ,I, 1j.~1!iI " 'i.!'i

pannm pe copu
c,""'1
;;...0 ""

,I,,.

c',;,

.",

,

....

$.1.
,C

Iii.,

crn'I'N!j _,!!,l~~ u

-,Ii-.;O;'l J u!IJI......:!iIl;::O ""'"",_ '!!i"~'.... "'''1'''']
0_

,,,'I eel ee-l ~''il,~' i!!i' ;::O .i:,.1:y!!, p';::;; ......... '''''''''--,_ ,;:!'] ,;:'ly· eQ'"~",,~, e :!;'
!;ii, )Il;''il,11''~'' Q!

invers; sau pentru s ava
'.' ,. , , •.

ti

"

,-.

,

,

I

..... OJ! ,!!,4,

·a"i1l'

pentru a primi bani; sau pentru p]ace-re'" ca eel ce-si ieste ·111· ul Irf. ' eele ..~.J..... '... stomac si 1J,~ .!II;=< sub ~ll'~W'~Irf.'~. ." Dragostea cea d:intii este vrednics de htudii; a doua IS
c ~)1'1
'1;':;10' ..... !lJj1L-U.,.

pentru iubirea de argint, cum lu,b;e~t,ecineva pe eel bogat
el.... 'LIl-\;r~
_~lc"

!w ..

~'lv, JI. ~_~}~

I]

,

.''''l " "i" ( ~, . m,I)I,oeie; ce1e'~ I'te suntpanmase. ,8
'1'" ", _"." ""~'
I"~ _' , " 'I

:J """

~":,.

I

I

"!.,

"I

" " '"

~

'90

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ Hl. b ]:ne .el)·, n7 ad'.,. -r~z>li.-jI'cue~:te pe .. " ]C;~. '~'j;. • vraimesy ca 8i -ti micsorezi atimile apoi tine-te treaz ca s~. :J ~ y." "~ HU. creases. S,i. i.(]dl~:i: lu~Ui ca si]. dobande$.tj virtutile, ~.:i. dupa aoeea tine-te treaz ca sa. ~.e; pastrezi, Aceasta ~
.~

AI ):. ~ 'm '~{rU~l• iue r.~u. ~] ..~. 'C'o

,,"':0;

'1'

l(

'p'"

,....

" ,' .. ~f" " mseamna~ a ~ncra

~.

.~1 a
."

pastra,
.,~
,if,

I 2_Cei ce ne j ~w~i~esc hl~dUin;ta. lui Dumnezeu. sau cu &~ IE .. mciJtzesc partea poftitoare sau ~ulburi h"Umea~ sau
t

il1ltu!Jl1eca partea t~l~ionu18!; invelese trupul 1.n dureri, sau san ne jefuiese de cele trupesti .
...' 3~': .JLII.I. ." :', SalU" [ _., '1i"1I, '" acu 'u'

ne

" ... ;,.1f.".. . .1.Sp~IlJSC

.

_P:[. •.•. .e:~ 1.ItJ~~~] san marmeaza m '~'i
'''*", ;', .' .. .. ",., , . .' .. j

...,.

impotri va noa.s:trA ]le cei ce nu se tern de Domnnl, Prin e~ lOi~i~] e j spiresc ctlnd vietuim despir~jU· de oameni ~ Cat pe n Domnul in pustie; prin oameni, canJd. ne aflam i:[nprelJJn~. cu.
oamenli, ca. pe DORlnuJ prin Farisei, [)~U· o]" ca,]J.tmul la n eel ce ne este pilda, sa-i respingem din amnalldoua :pa.r~iJe. '['4' " ·C,·,f,:·d ~. .', . .n:'D.Eril..' .,' ...an ].Ilce·pe .' - t:ea.
c.

l:t..... '. . '" .,'. .A. Si;1l, .u:l,alI1ILieze ''=''[ ura,gos .1.11. . .'..

te ue e~ A .

ispll:'~ea'Sc!J ~:[="i ~o:ptle~te as~fe'[de' gind:mi, pe care nu I.e poate nasoocl nici 'urn on] num 1!tI]" di avolul , tat yJL ~~.i I~l"""'0::1"""",,~ ...·t·a 0 1~'~· a'~ ~ ... W 'r 4=;~ ce .JI.y,._,'v. ~ .. . bttor .. D' pentru ,ca pizmuieste p:e oe I. .1.1LIl '~., die'lUTilnezeu.. E~vrea ' l.
0
i l~,l
~J.
,I '~

Dumn ezeu, ,~r~nc~~j d~.~cuJ hulirii tncepe sA
;('!,~' lL ,_ ~ JJ~ ~,lIJ.

__

'r.

,

iIA'~"';~.J.-·

_"

~

U"

aceasta, venind Ia dte211l~dejde,~ perrtru a cugctat unele ca acestea, si, nu mai Indraznesses s~ se avante catre "D',· - . - ._ .. " pnn . rugacrunea O._·l~]'U.u ..~,- D" ,.C1!J. ".-I'C ,: - - ,to,] os ob : ,--'i,j·}i. ,aJ.'r ,c'· .. '_,,~lt!l:ln.ez:eu . -, - .... rIJ I, un (foealeae din sta ~fl;"":,fU....su_,!L~ 'P' ~AOnn 11 '" ~ ~ 1 si u.~. ;b~ ' . ~M-Jl mai trn.i ne face. Caci 'dizboj-~i fiind de ei ~ir.iz"boindllJ.~ne '" " .., d~ unpomva ...lui ne a.fl~ mar, cerean ~] [RaJ],. 81 evaran.,.. UJ, tam m
00
)1;:. ,, "
.e

ca.
~~

'Ifill ~ ~_.!~

WI

',I

'_~Jd!'

.:i f"'::;,t'i! ul~~~!Ji'

1!J.~~__ ~~I!.i!3

,j:iI1fiI'~'ri 'II '1I;rI1,!.~Y[Y,

'II CH"~I;)~:;'

.... ~IL

~]~

...

'.

...

'.'

"

,"','

,

.

' ..

',.

_:.

_"·,""r

1.1

.'

I

.

,",_

i

. uumnezeu .. ,~ar sama lui va intra d '!..." ." drago stea. lLU.I. D rn ~'I ut se ~Q!.~.... . D}. ~ d g~g'e~t.e1.. ,"'_":~'.:z· 10bi» ~'7R
a, , ,..::. . ~.

111

.. imma lui lJU

~1~

11'''/'' _

PSiHI. .PS:HI.

11j!~ _

Imm. "fI,£' . iU I . "i! £'
mr

.,-.
j ,~

_j'!U1

'7 _ ]:5.
,-

F·~ '. r· ~LQCfL]f],

Mintea, aplecandu-se spre cele vazute it1'~e&eg,e lucrurile potrivit cu fires, prin nl~jlocirea simturilor. ~,i.nici mintea nu e rea, nici in.l,elege:reaJ,eea dup& fire, mel lucrurile, nici simturile, Caci aeestea S,"[U1lU luen .. nile lui
15"

Dumnezeu,

C5e, este l',~U, atnnci? Vadit este ei patima asociata '[a i]]te~es1!ll eel dup8: fire, ~;i: deci ea. poate sa

din privegheaza,
11
.11, '.. "iI-' '," ".

ljpseasca

cugetarea

~'iJl;~eles:u:uil,or7 dac!
','ii-rI . ,t",,:' v' a su 'fl.em'·11 ,'~, unpomva ui
.

mintea

f " fi' . ." , ]TU ne " spre 0 inbire nerationala, fie spre 0 'u:r,a, CM,a 0 judecats a vreunui lueru, san din pricina vrennui Iucru dim, cele supuse sim:~Il]ri~.or+ De :p:iJ.d~, e 0 miscare spre inbirea
6 FJ, , ,3,II,.Ul:l:aS!1Ar e '.,.:::> 0
".. '.' nuscare
r-na ,

nerationala a msncaruri lor, sau a femeii. sau a ,~,Vutiei - sau a slavei trecatoare, :SaJ,'I!J, a altai lucru din cete supuse
~. --:Ii"""

-=

-=--

-

~

-

._ -

-

~~

-~'

--

-

~

~.

~~:i!!

-

-

--

-

-:II~

~:r

-_.-

simturilor, san din pricina aeestnra, San e. 0 miscare spre d ..l. di 'UTa .l.ara JIU.'ecata~ a ceva atn cel e spuse mai. "''' U13JUre) san ,.'m
.t:::;: ~ •

P

1r'"'~,f">JIt'.1.!llit,_I, I i'o:JJ .

,

'-

l[;l~'b"~

'Ii "",G;",,~

.... t"oti, lLu,~.jl.1J

..

~, , staru 1arT,!~.].pa,c~:to~ieni este o Jhldecart\ gre$h"li ell. 7 a,
privire

la unle1.esurile lucrurilet, eareia U urmeaza re au a,

i:l1f!trebuin.t.~Ie' lncrurilor (abuzul de lucrnri), De pilda cdnd a ., ",1:.,.", e vorea de e: .. .". Jill;de '- ,t~[[·ea,!:"q,u,. cu '.' ~.".... '.e remere, .' ecata ..:II ,~, pl1vire ]'",.ai, ... unpreunare tre bui SaJ, V3i1J1,aJ,80QPUw'~:' ... nasterea de pnllJjCl. " uie ~ ~~ ei ,[n '.,!'

Deci eel
SOCQt ind

acesta face rea bltJie'buhl'~ate (abuzeazs) de femeie, impreunsnduse cu. ea, Tot asa este.ca celelalte lueruri ~i l1nteles.uri..
C~,

ceea ce nIll. e bine ca bine, ,A~ad¢%runul

ee tllmlre~te plscerea gre~e.~~,e 'im judecata,

Fltc~lld asa, veri ti nfi!ntu:i"t
11'9 _

18. iCimd dracii Boot mintea ta din neprihanire, l:n,vaJuind,-o in gand.uri, de eurvie, std,ga, ell lacrimi catre ',omJiI,U 11'" ,<~co ~atDluu.-m,~,arat,..:x "1 " m-an '1- '.' ',- '. urat», ~79 D" .- ,-' ."iC'J'" ..... ~'-,.jr -_' ~~ acum "_ Ul,ccmJ " .
,+ i":.. ,~' 'ik,'

Psa m~ l!u~,~ :3 1, '7. ,u;

I . ,£:

" 11

_. ,-

::-

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

este dracut curviei §i ,ni:pr,a~n]c'n~;va'[~b~ asupra celor ce li. .. hrmotriva patimii '1IUpiJ'~ ales ,,-,,;j'I''11'd nu ..,I1.... "t:"!U' ulL,,<]3 .... sunt eu bagare de seama Ia felnl de br,ana, ~j in ~l1ti1ni['He ' ""I 1J1I1Ul" , '00 t "e . CUI. ,ffie,me~ ,e,. F- ... d pe nee gate d seama~"t nun I deal. " vrra~,a pnn placerii, pe urma :n:~,va]e~te prin amintire asupra isibasmlui ~aprinzandn- j trupul ~;~; hrfr'rj:!i ~and mintii felurite forme fudemnitndu-l astfel slt, consimta la pacat Daca nu vrei sa, zaboveasca acestea 1n tine, 8llp'Ufa=te de post, de
1.9"Apisiiv)f
,l~ ....
,!!;,o

""".. , '

!l>I.1I"

_l .. 'ifQ

.. t'I!-

.,Jl.U

.. ,

~I'rilla;'; ~~J:Ul

GILIL-,

.

, __ '

:f'

,

!-

".

',1

lIIII"."·'

_"'_,

,",'

"'"'.

'.','

'.

_._'

_",",

"

'1"

"'

~.

'

,1'_

".'

:

I'

'I

, . ostenea 1'" d pflve~ I].,ere a, '.e rugaciune stsruitoare;
t .
1" . . .. ". I ('," ":

',0

'I

"

.',

.'

"d ~ ~~, '.,'e bUina ]31 '[],e . I ~ ""1' I
I . . . I·'

'" ~ unrta
'
f.

Ct~,
.I I

gUndllJ.'~~ ']a eel C'U luerul, Deci cind 'lor vedea C"~,mintea sau nu-l primeste, se V'!lJ[ rusina; iar cand 0 vnr giisi ocupata cu
contemplatia duhovniceasca,
~,oIl'

r .'" ,jill, , ," I'~ , '~,ii: ~e],'j ce cauta P ururea 8UI,~,erU:h ," "-, ~il,' caura " _-,-, nosuu, ,I:U ,PITC n ~O,",lt~;ri "~d' nase "1'1 dC"~,~' ]--- p CU-!::::i ......_W - P --"[Ji ~- - 'i/- \. ~ '6"'),- ca ,,-a. 1 1rm--~noi 1~, n~,catil"] C-UI,
bV "1i fIj,
_,",)!, ,~, _ ," J -, -~9~ -~~

,]:",I;'i!i - -" _",Ii,,!._

--

se vor ]lll.'tom'ce si se "lor

Iu~,i,1JiUI si dernaJba.. tare 'i 1t

22-"_Dra "...._= ~lab"esc ,(.a'rid.' prin im;--r~iHfld'M!iI;iili noruncilor se cii _ __ ,It.-'" ,It", _ micsoreaza patimile in noi; ,~ipier cand, soot stinse cu total
.:iI~_", ;;)'1;.0' ""I!.M.~" IW! ~ _

_~~~A

'1;.0

9!-

!j,M:!J"" ~

V~

;.:II,,",

prim nepstimirea
rII,'T-]' t1i, r ' ~LIJ
",,(Ii~"'"

sufletului,
~n 0 ·;~,tL~,~!L IT! ,~~lI!J,

nemaiaflsndu-le pe acelea,
-;OJ JL"

~(:]~u.~

!"l""" ~~

~,o.,,-",VIl'L..,

a:l:ii sean

suflet si

razboiau _A',· ceasta trebuie
alLIU!
,!J.j~J ,"' .. ;I \

aIliIL-;~

I~ ...,~.'

"~

,'!..,.I

'93

F·~ '. r· ~LQCfL]f],

"3 ., ..41" d 2,'>.' Urut amtre oamem se tie t· de 'I par;~,nnl e mea I,U ,3, omcneasca, ,aJ-ri.i pentru slava d~~al1a~ ,~ltii de dragul f'oirnnEUllii,; si vn 8flir~;it a]'!i~ se izbsvesc d~ ele de teama judecatilor dumnezeiesti.
iI-.., • iff"· &;,.."

24. Cuvintele Domnului cuprind aceste patru lueruri:

necinstiri, ocari, chinuri, omoruri ~.] cele asemenea, «Pentru " cuvin tele bu ......o r Tal e, zice _ ~''''1 'p····~zhcai el
asp,re ~!:>} I,82
~ - --Y.. _ _. _ ....,..., .
.N _ ~ '" - _. :l! ~~ _~ ~~ "-_ ~_ ~

an.1.el1J.l[lflirij'e,'wgidLDinlele. Pentru acestea rabdam toata: asprimea V',i,e~uir.i.:i: posturi, privegheri, calcarea pe j os, osteneli ~i gT.'e;ut3,li i:n s hujbe,

P011UTh,cile,

dogmele,

'.

.25. Plata ].L1i.fi.'51~atii, este ne:p[jtimirea,~ iar a eredintei cunostinta, N'epalli]l:nirea la dinduJ, ei naste discernamantul;

ier cunostinta dragostea catre Dumnezeu,

Sfinh,d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

dar nici pe ale altei existente de d.up[i Dumnezeu, ci II ~ ...:II" • ""t ~I cerceteaza-te pe cere om JlUU" 'I L' ata C8V1. se poate; oe " ur, ,pilda, pe cele pri vitoare la vesnieie, nemarginire ~.i. nehotamicie, la bunatate ~i 1:n,tele:pc:iune~ C~, ~;i pe cele privitosre la puterea creatoare proniatoare ~i judecatoare a 'rl'-t_unl ~ C;.. ll',"'i cela e. ,~t,~l'ilf1i"roo··.'A,;:;'m'le' 'fiJl~""" ilor, '1,1 m'e"rA t~,{'j;]~O' C~ =ap ',-: a",,_ ""'L_ ail' ~ 'I:"""tt~"I"'IiI]"~,,,,,,,t ..... stora flil'·+""'~I""'~'h-.r~ ace
11: = 11: "';j. iI'M ..... iQ!.
!JI,,,", ~~Iy'

27.V j',§:nxi. sa, c:uno~t] pe Dumnezeu, s~, nu cauti F,8;'lthurile in, El (cae· nu le va afla vreo minte omeneasca), d

V'~

_!l;.iV,_v.,~

,.·~~'tre: ",

Q

i:iI;,

iIl"!OiI!11L ,IL .......

,!I;I!.....

0::1' ,'J.~,

,IL'

,~Jl Y.!io.oQII,.Y'~·.

....i1J~"[rw--e· ~~;::;; '-I'~ 'I;,;;_.lIilLvV 't _""opr""
ii;!'-~

"8····B. ,M' b at 'P urei me este ce ce.'., '. '~1UUO~t..In ~a. CD .... el . UJ]1~~ '''",.11." mptuirea. Prin cea dim. urma ve~:te5e~tt,~ partea poftitoare ~i dornoleste iutimea, iar prin cea dintai jna:ripeaz~,mintea ~i
,,,".' r,
"';I-,-=<II,",

,t, '.

'iI-..:I;

-'

'.'

.'.

Dumne i"-"'aiffi'l _ '[ SAl, - ~- -~-~""'~-

,i:) .:::;

~II.J

F·~ '. r' ~LQCfL]f],

fi nei"[1I~,e]esu~dacJi. unirea $1. ~ despartirea Fiului ~i a Tatalui at: f] 'asa cum, este uni rea ~i despartirea dintre om ~i om ~i n-ar mai consta ln, nimic
UiJ3J

unirea, Dar unde ar

altceva?

t "'e '. mar esre tn ell elin ,~i iudeu, nici b~tJ1i'bat i femeie nici rob sau slobod, ci ~ 'tt.oatesi 11'[ ~od este Hristos, ~ 87 ~ ,
"2,[ '# "

31.1 Cel d~8ava:~i~ to. iuhire ~:i. ajuns la culmea nepatimirii ]'Ill mai cunoaste deosebirea In:trrea'] 8lu, ~i 3.1 alniia, sau lntre a sa ~i a alteia, sau Intre credincios ~i necredincios lintre'rob ~.islobod, sau peste tot. intre b~J.bat si femeie; ci, ridicat mai presus de tirania patimilor ~i cii;tY1tmd. ];a fires cea una ,ft oamenilor, priveste pe toti [a fel
are
t: ,,"~..li :~,~IL;a.

:-.

if :if' ce ton aceeasi ....a;ora ~QiS'II.)I3., TJ ~
if:!

'

C·'

act
~ •

'[11,1).1

,.

31.. Dracii ian prilejurile de-a stami in noi gandud1:e pi.tin1Ja~e' diu patimile atlatOlan~ in suflet, Pe urma, ~ . .. " " . d ·'1 raz b om dU -ne mmtea prul aceste ganft un, 0. Sol, esc ',!'.30 consimtirea cu ~ m,acatll[. Asrfel biruitor fiind, 0 due la pl,calll,l en cugetul, Iar acest pleat s! vtl.~'~:Wldu-$e(" due In 0
._"_" , ,,_".' ,1-

'!:J

I

_.

"

1-

..

,

.

"_'

.'-

l

_"

I'

i';

,-

"I

a

_"

_.

.

.

S:far$it!, ca pe

0<

roaba, l,a, fa:pt~t Dup~: aeeasta ceru ce an

pustiit sufletnl prin g,8JIldur] se depideaz3 'bupreu.na cu ele "~" m id I ~ ~·...:II " ~[,ramane "''' mmte nama; " ], om 1P'2j,'ea:m['1JU, uespr.e' care zice . ..... .,,"" ....d in D omnu 1::: ~<]' · d V~ll, ve dea uracnmea pULS:tH]]:~, stand ... C ano , .•. locul eel sfsnt, eel ce citeste sa, tn,t:e'[eaga»),~1.8~ ca loc stant'
'.-,,0;.

,~;

dracii, d:[lp~, ee au pustiit su.fletu] prin ,g~l[hdud :pilt~hfia$e; au asezat idolul paeatului. Tar cj, acestea s-an petrecut $:l
." .' .::II ~ istoneeste, cree ca. nn se va ...

".' bi senca a 'un" ''D:'rum nezeu este ,'.. ;, "tea: omtuui '--."~' I' ,." ., ,.,',. m,1 ,- ', ,. '~".' ._J
U1 0], ,])1C:[U]]U

:""... care,' 1,0 ,...

d " ""

] dint eel. ce au .. mtre

L:i;7

L:e~ - -

Ga:~a~enj, 18. 3,
M:t1I.'rrel '~"~

"'fI iii

1;).,

'=

Sfinh;d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

citit c~;Fti].e ~u~ To~jf:.J ,89 'U':nH ins~, zruc ,eli acestea se vor " 1l1ltimpla ;~ipe timpul lui Antihrist,
"2' T . sunt cere ce ne nusca pe 1101 S:P:["e cere eune: ] ,,~. 'II 'I!-. .J!". ,F,e:1 ~ ~ Se[lll]Il'~],1© naturale, Sfintele Puteri ~i h)l)t3:r~:reacea bnna. Semintele naturale, de pilda :aJttnm,c:i cand ceea ce vrem sa ne faca noua oamenii fa-cern, .~i noi lor asemenea sau ,"1.t!UT\i~o'J- .... ~~id'v!iZ~aJJLU pe cin,~V,~. 1"~;i stram .... _ ....AI, ,_ .] .....; , i !JI'!l.!d~ uorare ~, neve..e, ne v~Y-.! .... si
__ ;ct!!. .... II;.<:~L -I _~
Q!,

"'

_I!,A

l:!; ....

"-I.!!._"

JL!!, .....

mi ~o$t]v~md,e el in chip natural. Sfintele Puteri, de pHd'i atunci ciTId~miseandu-ue noi spre un lucru bun, aflam un I lilJ utor oun ~,~, 'b "... II:1iJ. [Z -u,tU]], aeest '"UC,nJ" liI~ b otararea. cea b ~ mr : ~ "', nuna, amnci cand, deosebind binele de ran, alegem binele,
" '!,. • '"

34. :Rtts,pUttUe osteneli lor pentru virtute SU~lt nep ~Hnfiirea '~i Y~l!....!V'1:"'~~~j. ~'jlh~~i;:n'!'~ ]i'iTi'~]"" ceru rilor ¥~ .r!l.!~ '""d"II'" jom'lii .... ~" _,~,V :...~t .. v~;
~_.!:. " ~,_~~~~'I;f. . ","'1 !T·~i"i'"lU,"!!'iii,';; '~YJ.v. . ~-=;.__,VQ.!~lI=J~' '._'
"=~

(eel ee le cauta [primurmare pe acestea pentru slava de' ],3, nameni ~i nu pentru binele in8,:u~:i., aude Scripture zicand: <~C~[,e~i nu primiti, pentru c~tcereti ~ta:u)~", '~:i, 190

p'feCU1l11

patimi le ~li ne~ti~ll'ta,ne adue ehinurile vesnice.

F·~ '. r' ~LQCfL]f], 35, Sunt mnlte lucruri bune prin fire facute de oameni. De :~H,dapostal ~j privegherea, rugaciunea ~i caJItal"e~, de psalmi fl1Jj lostenia ~j, primirea de stra.ini sunt fapte bune prin fire, Dar ,C3J1rl se fac pentru slava desarta, .0111 sunt
II

bune
ItJ!UI._ ..
~;I

.3 6. Dumnezeu caura ];a, scopul tuturor celor sA vfinjite de noi, en sa, vada, de le facem pentru El, sau pentru alta pricina. 31. 'C~nd anzi Scriptura zicand: f.~C~, u "lei rasplati T flecaruia dupa faptele ].uhll) J. sA ~tii ca Dumnezeu :11111)]. va disp]ld cu bine cele filclll,te film, un scop drept, C,ici judecata lui Dumnezeu nu priveste la cele facute, ei la

scopul celor 'CiCute (11}.
. .~,' id .. e Jll d ~. ]J1CuOua .~~ 11j·rft, _. -'~ ",. ~.. ,. 3:8'. D'·,racur~ rnam nei: ... ,p,.'1,",'. " e 0 ;~ ',ll~,·,;t(jj ~autase: caci sau I :. '" Ind.up:I"ecl pe monah s~ puna to socoteala sa ispravile ~d m.u

le aeeasta, jill insufla ,gfuldul sa, dispretuiasca pe eel mal praliD desa:var~i~i d intre frati, Iar tel ce primeste acest giilld, ~. I AI nu-st " d~ seama ca ~l pe er "'I '1i1!Ce se iepeee de ai ., }a. ~" sa ..e ajutorul ~,
.t'.;... ~ ]

"Cd este ~ld~,t~.'~Qru] celor bnne ~i. aj'utatotu] spre lzburirea in ele, 8,'aJl1U., .nepu,tM.du~llndupleca in ale '~,~JDumnezeu,

soeoteste pe sine
d_ "u· lLf-1 -mri . IJ, pro
riJ
~.I., ¢o ~ ~;' y

lui Dumnezeu. Cad dlaca, dispretuieste ~j"ihe sceia, C:EJ ne ULnH, ,x-, -'~ '~, :i'i:d'· -, , '., . ~ ce nu sum m stare u,e tspra V~te un, va ,IU este ea se,
~ ~ l ~ ]~

'.'

,_.

'"

-

,j,

-:;0-

-.

-',

.. ,J! .

:'

,- .

nutere
.. ,l~.

CaJ,

C~aJ, ]fi'taptu]t asemenea isp]',l.vi lD·"a-'~· aeeasta 1ni .n ,:P' A'tiil-,6, '0- im P['iiIP<Y i~~Jir.'1 i"'!';;,~,: , .. It UY.'. ilA-P.:.'I'. Yo JdJ;~v. ' O~Ij...\r.,:.!JllrM,

unul

I

_

,~,

I .. d C8; 8., ncrunea noastrs, nilJ~e:atasp[e oe 1e .I ~ ," _ .~ msmc:», -un .. ~ 'I~ffib'·· bune nu poare a~uru.g'~ !~nta, ara ,DS,[3,[ond celor bUID,e. la t
"
[0"11

insusi

Domnul
19'2
~ [','

'3.

zis; «F~kr8J, e Mine, d
.'. t··,
'I' . [. 'T'

[1IlJJ.
1,,'1'"

puteti face
,'-~ .. _

.-

~II,'

i

·\··t·

.R.oma:[iJ~, 2, 6. 1'92 loan 'I 5- :519'~
,..
, "

:;

'98

Sfinh.d Maxin] Mijrru:ris:iotQruJ

39. Numai cine a cunoscur slabiciunea .flrli bmem.e~IU a faeut exnerienta nuterii dumnezeiesti, IaJ]" unul ca acesta ,I:""" Y izbutind prin ea 111 unele lucruri, 'lamin altele silindu-se sa.
II ,[-""

izbuteasca, nu va disprejui nicindata poe nici nn CUll. Caei stie ·ca, precum i-a ajutat lui ~.i l-a slobozit din multe ~.i. grele patimi, poate 'S3J. ajute tuturor d~ca vrea, ~i mal: ales celor. ce se nevoiesc de dragul 'Lui) d~i pentru anumiee
j udecati miU izb~tve~t,epe b)tl deodars de patimi ~ c i, ca. un doctor bun ~:ide' oameni iubitor, vindeea pe fiecare dintre eei ce se strsduiesc, la timpul S~1J.l..

4'1.. Aproape tot palcatul se face de dragul plaeerii, Iar
desfiintarea lui se face prin reaua patimire ~i intristare, fie die 'bunavoie, .fi fa ~i. d e vote, p' mn P ~.. ~ san pnn vreo ~ . ie .JIiE. ,; . ·.ocan]t,:a, . .• , ,r ,,;1 d'P A. .•. C)!' ....'. ..... certare aausa:;(..•'e ..roviid enta dumnezerasca.~ {('i::1C~ d acane-'-, . arm.judeca J:- noi tn,qirn.e.. n-am fl. judecati '.. Iar judecati f ~:n.d re y,~
, ~ I

I.'

:>;l

-

--

-

-

-

-

-

-

-

--:!i'.

-

-

ea», ~9.3

de Domnul ne pedepsim ca 5!a. nu tim os~nditi impreuna cu.

I

':1

43. Daca ai purtsri rele, nu ocoli reana patirnire, ca smerindu-te plio. sa, sa, versi frufia dim. tine,

1'9.1 ~

'.1.

c-" . _. ' C11'11:ntemu]], .3'1..
'99

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful