Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6

FORMAT PENYELIAAN PROJEK
A. TAKLIMAT PROJEK 1. Pembahagian kumpulan Pelajar menentukan ahli kumpulan masing-masing mengikut kesesuaian projek. Rujuk PKK-PK-PPP-15. 2. Objektif Projek Penyelaras menerangkari objektif projek berdasarkan sukatan mata pelajaran. 3. Skop Projek Menentukan tahap dan bidang kajian berdasarkan kehendak sukatan mata pelajaran. 4. Prosedur Perlaksanaan dan Penilaian 4.1 4.2 Rujuk PKK-PK-PPP-15 Setiap projek mesti disertakan dengan laporan bertulis. Lima (5) laporan bertulis perlu disediakan dan diserahkan kepada Penyelia Projek secara berperingkat pada semester 5 dan 6seperti Jadual 1berikut: Jadual 1 : BIL 1 2 3 4 Peringkat Penyediaan Laporan Bertulis PERKARA Cadangan tajuk Projek Proposal (tajuk, objektif, skop dan sinopsis projek) Draf Pertama Laporan Projek (maklumat yang diperolehi 50 %) Draf Kedua Laporan Projek (maklumat yang diperolehi 75 %) Laporan Serahan Sempurna (maklumat yang diperolehi 100 %) E4006 (SEM 5) √ √ √ BAB I,II √ BAB I,II,III √ BAB I,II,III √ + BAB IV √ + BAB IV,V √ + BAB IV,V,VI dan Kandungan Keseluruhan Nota : ‘+’ sambungan daripada BAB I, II dan III E5006 (SEM 6)

5

®DiQiN/Jul08

1

7.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 5. ®DiQiN/Jul08 2 . 10.3 Penyelaras menyenaraikan nama penyelia yang terlibat mengikut bidang masing-masing.2 Pelajar memilih penyelia mengikut bidang pengkhususan dan kesesuaian tajuk. Memberi panduan membuat perancangan dan proposal termasuk Carta Gantt.1 7. Menyerahkan borang cadangan tajuk projek Pelajar mengisi borang cadangan tajuk projek dalam dua salinan untuk diserahkan kepada penyelia satu salinan satu lagi disimpan oleh pelajar. 6. Menyenaraikan nama penyelia mengikut bidang 7. Takwim aktiviti mingguan disediakan dan diserahkan oleh penyelaras kepada pelajar dan penyelia. 8. Pensyarah kelas merekodkan kehadiran di dalam buku Rekod Kehadiran Mingguan. Format laporan mesti mematuhi format yang disediakan (rujuk Panduan Penulisan Buku Laporan Semester Akhir. Proposal mestilah dibuat mengikut format yang disediakan. Serah takwim kepada pelajar. 9. Nama dan bidang penyelia hendaklah dipamerkan di papan kenyataan pada minggu ke.Penyerahan borang • • Penyelaras Menyerahkan Borang-Borang Penilaian Kepada Penyelia: Borang PKK-PK-PPP-15 o o o o o o Rekod Kehadiran Projek (RK-PK-15-06 …) Borang Penilaian Proposal Projek Borang Markah Pembentangan Projek (RK-PK-15-07(a) … ) Borang Penilaian Laporan Projek Borang Penilaian Hasil Dapatan (PraDemo / Demo) Rekod Markah Projek (RK-PK-15-07(b)…) Nota: Kehadiran pelajar direkodkan di dalam Rekod Kehadiran Pelajar.2 7.

Penyelaras menyediakan surat kebenaran untuk mendapatkan maklumat dan kemudahan penggunaan peralatan. 3. Penyelia menerima dan menyemak proposal. Tetapkan tarikh untuk perjumpaan susulan. Kaedah atau Metodologi e. Bimbingan dan perbincangan berdasarkan proposal yang dinilai dan mengenal pasti masalah. Merekod kehadiran pelajar. 2. 2. PENYERAHAN TAJUK PROJEK 1. D. Jika cadangan tajuk tidak sesuai.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 B. Kaedah Perolehan. PENYERAHAN PROPOSAL 1. Penyelia harus memulangkan kembali satu salinan kepada pelajar setelah dinilai pada minggu tersebut. Penyelia menerima borang tajuk cadangan projek daripada pelajar. Penyelia hendaklah memberi cadangan /panduan serta bimbingan. ®DiQiN/Jul08 3 . BIMBINGAN DAN PERBINCANGAN 1. Bahan b. pelajar dikehendaki menghantar semula cadangan tajuk dan proposal pada ininggu ke empat. Diantaranya ialah berkaitan dengan: a. Penyelia juga membantu dan membimbing pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi. C. Borang-Borang Penggunaan Peralatan d. 2. Membuat penilaian berpandukan kepada Borang Penilalan Proposal Dan Borang Kehadiran Projek (Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek). Penyelia mengisi rekod kehadiran mata pelajaran. Pemilihan perisian untuk paparan hasil dapatan seperti kaedah peratusan. 3. Peralatan c.

Menerima draf pertama laporan daripada kumpulan projek pada tarikh yang ditetapkan didalam takwim menggunakan Borang Kehadiran Projek (RK-PK-15-06 …). Penyelaras menguruskan keperluan dan tempat untuk pembentangan seperti OHP. Penyelaras mempamerkan cara jadual pembentangan di papan kenyataan dan menyerahkan satu salinan kepada pensyarah penilai. • • • • • • Kumpulan Masa Tempat Tajuk Pensyarah penilai Penyelia projek. KEMAJUAN KERJA PROJEK DAN DRAF KEDUA LAPORAN 1. Menilai kemajuan kerja / projek sehingga tahap 50%. 2. 3. 3. Menerima draf kedua laporan daripada kumpulan projek pada tarikh yang ditetapkan didalam takwim menggunakan Borang Kehadiran Projek (RK-PK-15-06 …). LCD dan sebagainya / Bergantung kepada keperluan.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 E. Merekod kehadiran di dalam Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek. G. komputer. PERSEDIAAN PEMBENTANGAN KEMAJUAN KERTA PROJEK DAN PENYERAHAN LAPORAN AKHIR 1. Penyelaras menyediakan jadual pembentangan yang merangkumi maklumat tentang. KEMAJUAN KERJA PROJEK DAN DRAF PERTAMA LAPORAN 1. Menilai kemajuan kerja /projek sehingga tahap 75%. 2. ®DiQiN/Jul08 4 . 2. F. Merekod kehadiran di dalam Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek. 3.

Pensyarah penilai membawa borang-borang penilaian pembentangan projek (RK-PK-15-07(a)…) 2. ®DiQiN/Jul08 5 . Penyelia merekod kehadiran di dalam Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek. 5. H. 3. Penyelia memberi bimbingan tentang konsep pembentangan contoh power point. 6. 7. Pelajar membentang projek di hadapan pensyarah penilai. Penyelaras projek menyerahkan borang-borang penilaian pembentangan projek (RK-PK-15-07(a)…) kepada penyelia projek masing-masing. Penyelia merekodkan markah di dalam rekod kehadiran projek (RK-PK-15-06 …). Penyelaras projek mengumpul markah untuk penyelarasan. 6. 5. PEMBENTANGAN PROJEK 1. Pensyarah penilai akan melengkapkan kesemua borang-borang penilaian. rekod markah markah projek (RK-PK-15-07(b)…) untuk tahap 100%. Penyelia projek merekodkan borang pembentangan projek ke dalam borang Markah Projek (RK-PK-15-07(b)…) untuk diserahkan kepada penyelaras projek. 4. Menerima dan menilai laporan akhir mengikut borang penilaian laporan projek. Pensyarah penilai menyerahkan borang pemarkahan yang telah diisi kepada penyelaras projek. carta dan sebagainya.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 4. 7. slaid.

PENYERAHAN PROPOSAL PROJEK • Dokumentasi yang lengkap dan sedia untuk dinilai oleh pemeriksa (bukan draf). • Jabatan menyediakan tempat untuk persembahan dan kemudahan peralatan perlu memohon • Pelajar dikehendaki berpakaian formal. Catatan pemeriksa hendaklah diambil tindakan oleh pelajar. PEMBANGUNAN & PENULISAN • Pertemuan antara pelajar-penyelia. PEMBENTANGAN PROPOSAL PROJEK • Pelajar perlu membuat pra-pembentangan terlebih dahulu kepada penyelia. – – – Pelajar dan penyelia berbincang tentang masa dan tarikh temujanji. AKTIVITI PENYELIAAN. – – – Menggunakan perisian persembahan (ppt.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 PANDUAN DAN PERSEDIAAN AWAL PROJEK / PROPOSAL A. C. • Persembahan dibuat secara formal. Pertemuan mengikut takwim yang disediakan. – Penilai/Penyelia mengsahkan bahawa proposal telah dibuat pembetulan (jika ada). • Telah diperakukan / disahkan oleh penyelia untuk layak dibentangkan. Pertemuan mesti diadakan setiap minggu untuk mengetahui perkembangan dan kehadiran. ®DiQiN/Jul08 6 . • Penggunaan buku log: – Segala komen dan cadangan penyelia diambil tindakan oleh pelajar. flash dan lain-lain mengikut kesesuaian masa dan tempat) Urutan persembahan adalah mengikut tatacara persembahan penulisan akademik. B. • Penyelia telah mengesahkan proposal projek untuk dipersembahkan kepada penilai.

Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 D. RINGKASAN PANDUAN DAN PERSEDIAAN AWAL PROJEK / PROPOSAL Bil 1 Perkara PEMILIHAN TAJUK PROJEK • Antara perkara yang pertama perlu difikirkan dalam pemilihan tajuk projek – Kenalpasti masalah – Jenis kemungkinan penyelesaian kepada masalah – Metod pembuktian kepada penyelesaian – Apa yang perlu dituliskan dalam dokumen / penyediaan laporan PENULISAN CADANGAN PROJEK • Pengenalan • Penyataan masalah • Matlamat/Objektif • Skop • Sorotan Penulisan Kajian (Jika perlu sebagai sokongan) • Metodologi / Kaedah penyelesaian (Carta Alir / Jadual Kerja) • Jadual perancangan (carta gantt) • Litar-litar. Draf Rekabentuk Projek • Komponen dan Kos (Jika Perlu) • Lampiran (Jika Perlu) • Rujukan Catatan Laporan Penulisan Pertama 2 Laporan Penulisan Kedua ®DiQiN/Jul08 7 .

(RK-PK-15-07(a) … ) Dinilai dari aspek-aspek berikut: 1. 5. Merujuk kepada Buku Rekod Mingguan Perlaksanaan Projek (PKK-PK-PPP-15) Mengikut format proposal. Markah di ambil dan Borang Penilaian Pembentangan. PENILAIAN KESELURUHAN Merujuk kepada kehadiran kelas projek. Keselamatan. 3. Markah di ambil dan Borang Penilaian Laporan projek. 2. Berfungsi/ kajian berjaya.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 PANDUAN PENILAIAN LAPORAN PROJEK A. 4. KEHADIRAN PENGLIBATAN PROPOSAL LAPORAN AKHIR PEMBENTANGAN HASIL DAPATAN - KESELURUHAN - Markah dikumpul pada Borang Rekod Markah Projek (RK-PK-15-07(b)…) ®DiQiN/Jul08 8 . Kualiti kesudahan. Faedah kepada masyarakat / sekeliling. Dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan projek.

Mencapai Objektif . PANDUAN PENILAIAN SEMASA PEMBENTANGAN PROJEK 1. Keterampilan .Penggunaan alatan yang membantu pembentangan. Bahan dan alat bantu . eye contact. 8. 6. Kemampuan menjawab soalan . 9. Demonstrasi . 5. 2.Penggunaan Bahasa Inggeris ®DiQiN/Jul08 9 . Kerjasama . Bahasa Inggeris . 3.Kreativiti dan inovatif 7. 4. Pengurusan masa .Projek yang berfungsi / hasil dapatan.Penglibatan semua ahli dalam kumpulan. keyakirian diri.Intunasi suara.Penggunaan masa yang ditetapkan. Idea dan konsep .Dapat menjawab soalan dengan baik.Memenuhi pencapaian projek.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 B.

Dapatan dan analisa data/ masalah dam penyelesaian (BAB IV) 7. Rujukan mengenai kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan projek. 2.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 C. MARKAH AM BUKU LAPORAN PROJEK 1. Kaedah/Metodologi (BAB III) 6. Cara susunan laporan yang kemas dan segi rajah. Abstrak Menerangkan secara ringkas mengenai projek yang dibuat. Gaya bahasa yang digunakan dan merangkumi penggunaan. Kajian ilmiah/ literature (BAB II) 5. Susunan persembahan laporan/format 3. Perbincangan (BAB V) 8. Mengenai projek yang dibuat. Bahasa laporan ®DiQiN/Jul08 10 . Bahasa Inggeris. Mematuhi format laporan yang disediakan. Kebersihan dan Kekemasan 4. Ulasan hasil projek. Menerangkan tujuan projek dan apa yang dicapai. Kaedah perlaksanaan projek dibuat Cara-cara penyelesaian di buat dengan projek. KANDUNGAN BUKU LAPORAN PROJEK 1. 2. Kandungan laporan Merujuk kepada isi kandungan samada memenuhi kehendak objektif tajuk projek. Cadangan dan kesimpulan (BAB VI) (Keseluruhan penilaian perlu merujuk kepada format penulisan laporan) D. gambar dan lain-lain. Objektif/Skop (BAB I) 4. Pengenalan mengenai projek serta masalah yang dikaji dalam projek. Pengenalan dan penyataan masalah (BAB I) 3.. jadual.

maka 3 skop perlu ada). • Membangunkan perisian permainan multimedia berdasarkan model … • Mengubahsuai litar asas penerus kepada tiga peringkat litar … Contoh: Penulisan objektif yang TIDAK BETUL: • Meningkatkan pengetahuan tentang menyambung litar …. (Jika 3 objektif. • Sekurang-kurang 3 objektif perlu dilaksanakan. • Menjimatkan kos.Proposal dilaksanakan. • Masalah mestilah masalah sebenar.. • Penyataan ringkas yang menerangkan apa akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. • Merujuk kepada objektif projek. • Menyatakan kepentingan. • Menerangkan had-had / batasan projek (Setakat mana ®DiQiN/Jul08 11 . bukan masalah yang diada-adakan atau andaian.Laporan • Penerangan ringkas / sinopsis projek terdiri daripada: Projek • Kenapa projek dilaksanakan • kepentingan projek • kaedah penyelesaian • ringkasan dapatan dan kesimpulan menyeluruh hasil projek • Lebih kurang 100 patah perkataan PENGENALAN . tenaga dan sumber manusia • Meningkatkan kemahiran diri …. kenapa projek tersebut perlu . ii) OBJEKTIF • Penyataan ringkas yang menerangkan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. • B • Mengaitkan pengetahuan sedia ada dalam menangani AB I masalah tersebut. iii) SKOP • Batasan projek yang hendak dilaksanakan. Projek i) PENYATAAN MASALAH • Menjelaskan masalah dengan terperinci. • Mesti disertakan dengan rujukan atau sorotan penulisan.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 Bil 1 2 PANDUAN PENULISAN PROPOSAL PROJEK (E4006) DAN BUKU LAPORAN PROJEK AKHIR (E5006) Perkara Catatan ABSTRAK .Laporan • Menerangkan secara umum masalah yang wujud Projek disekeliling untuk dikaitkan dengan projek yang dilaksanakan. • Objektif mesti bersifat spesifik dan boleh capai: Contoh: Penulisan objektif yang betul: • Menghasilkan prototaip alat pengawal kecerahan lampu automatik.

• Jadual perancangan sepanjang tempoh untuk satu semester. • Gambarajah.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 2 3 kemampuan kajian). jadual dll. surat khabar. Dapatan kajian atau data.Laporan Projek • BAB IV Peneranga n alat-alat tangan dan komponen biasa tidak perlu.Laporan Projek • BAB III . internet dll. • Penerangan ringkas blok-blok kaedah penyelesaian (jika perlu). . • Merumuskan jangkaan dan harapan daripada hasil projek 5 . • Kaedah yang digunakan mestilah dirujuk dari buku.  Penerangan punca-punca masalah yang wujud berkaitan dengan projek yang dijalankan. majalah.Laporan Projek • BAB II . jadual. KAJIAN LITERATUR / HASIL PENULISAN  Menerangkan segala teori atau penulisan yang berkaitan dengan projek yang dijalankan. • Merumuskan keseluruhan cadangan projek. . surat khabar. • Mengaitkan pencapaian objektif projek dengan projek yang telah dihasilkan. • Mesti diselaraskan dengan tarikh penting yang dikeluarkan oleh jabatan.Laporan Projek • BAB V 6 ®DiQiN/Jul08 12 . • Perlu ada penerangan ringkas setiap rajah. PERBINCANGAN / RUMUSAN • Membincangkan hasil dapatan projek dan mengaitkan dengan rujukan kajian literatur/hasil penulisan.Proposal Projek (Jika Perlu) . hasil projek dll.(Rujuk Takwim) DAPATAN DAN ANALISIS PROJEK • Penerangan perjalanan dan hasil projek yang dilaksanakan: • Senarai komponen yang penting. . • Rajah dan penerangan langkah-langkah untuk melaksanakan projek (jika ada).Proposal Projek * Bukan Jadual perancangan projek semester @ takwim projek.  Penulisan mestilah merujuk sumber-sumber rujukan (buku. majalah. artikel. internet dll) dan perlu ditulis pada hujung perenggan / ayat. litar skematik. rajah. (yang lain-lain senaraikan pada lampiran) • Kos projek (jika perlu) – yang lengkap boleh disertakan pada lampiran. METODOLOGI • Metodologi lazimnya melibatkan metod pembangunan sedia ada biasanya digambarkan melalui carta alir. layout litar PCB.  Penerangan peralatan penting / kaedah / isu-isu semasa untuk tujuan sokongan panghasilan projek.Proposal Projek 4 JADUAL PERANCANGAN • Menghasilkan carta Gantt yang menunjukkan aktiviti yang dilakukan dalam menjalankan projek. artikel.

Laporan Projek • BAB VI * bukan masalah berkaitan duit. jadual yang berkaitan dengan isi laporan projek. LAMPIRAN • Berkaitan dengan Kajian / Projek sahaja. perlu dikaji semula dll. mencari komponen. • Sebarang cadangan / masalah projek mestilah berkaitan dengan projek yang dibuat. rajah. gambarajah.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 7 KESIMPULAN DAN CADANGAN • Menyimpulkan hasil dapatan projek yang dilaksanakan samada berjaya. • Sebagai rujukan pada penerangan laporan projek. jurnal tersebut lengkap dengan maklumat. • Rujukan mesti ditulis mengikut format laporan. tidak berjaya. • Senarai lengkap komponen. . (Jika Perlu) • Kos perlaksanaan. perlu diperbaiki. tiada kerjasama kumpulan dll. • Kesimpulan mestilah berdasarkan dapatan kajian. (Jika Perlu) 9 Laporan Projek ®DiQiN/Jul08 13 . (Jika Perlu) • Litar-litar. perlu dimurnikan. • Menjelaskan kelebihan cadangan penyelesaian terhadap masalah. • Rujukan daripada sumber Internet / Web (tidak digalakkan) KECUALI artikel. Laporan Projek 8 RUJUKAN • Minimum 5 rujukan buku/majalah/surat khabar atau • Rujukan daripada jurnal / Artikel.

Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 CARTALIR PERLAKSANAAN PROPOSAL / LAPORAN PROJEK E4006 / E5006 TAKLIMAT PROJEK MENGENAL PASTI MASALAH CADANGAN TAJUK TIDAK YA PILIH TAJUK PROPOSAL PROJEK (E 4006) DAPATKAN MAKLUMAT KAJIAN / PENULISAN RANCANG KAEDAH PENYELESAIAN / METODOLOGI MELAKSANAKAN PROJEK / KAJIAN LAPORAN PROJEK (E5006) TIDAK YA PENGUJIA N PRADEMO PEMBENTANGAN PROJEK HANTAR LAPORAN PROJEK ®DiQiN/Jul08 14 .

Ia merupakan satu kawalan gelung tutup dan masa nyata sistem. Selain itu. Isyarat PWM akan dihantar kepada pemacu motor untuk mengubah voltan yang dibekalkan kepada motor supaya ia dapat dikawal pada kelajuan yang ditetapkan. 2002 http://www.Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 CONTOH PENULISAN ABSTRAK Contoh Abstrak 1 Panduan menulis tesis UTM. Projek ini tertumpu kepada rekaaan satu sistem kawalan kelajuan motor arus terus dengan menggunakan mikropengawal PIC 16F877A.pdf Motor arus terus telah menjadi satu komponen yang penting untuk aplikasi dalam julat kuasa dan kelajuan yang tinggi. Kawalan motor arus terus yang mudah dan prestasi yang baik akan menjamin motor arus terus untuk digunakan secara meluas pada masa depan. ia juga memaparkan satu graf kelajuan motor melawan masa untuk membolehkan pengguna mengkaji prestasi sistem tersebut.pdf Penggunaan pengairan menitis sejak dua dekad yang lalu telah menarik minat para penyelidik dan petani terutamanya dengan lebih banyak kawasan yang kering dibuka untuk pertanian tetapi menghadapi masalah kekurangan air. Keputusan menunjukkan bahawa bacaan daripada pengekod optik yang dibina adalah boleh dipercayai. Kaedah berangka digunakan untuk menganalisis alirannya.utm.UTM. 2005 http://psm. Contoh Abstrak 2 Dc Motor Speed Control Using Microcontroller Pic 16F877A Ea Ai Choon .0 untuk memudahkan pengguna memasukkan kelajuan yang dikehendaki di komputer dengan pengantaramuka grafik pengguna (GUI). di mana pengekod optic(yang dibina dalam projek ini) yang dipasang pada rotor akan menghantar isyarat kelajuan suapbalik kepada pengawal.my/psm/forms/thesis_sample.psz. Penggunaan pemancar jenis orifis bukan sahaja menjadi keadah pengairan ini lebih ekonomik tetapi juga telah memudahkan proses penggunaanya.utm. Teknik Pulse Width Modulation (PWM) digunakan di mana isyarat ini dibekal oleh mikro pengawal. Namun. P di dalam projek ini.my/TESDIG/panduan%20tesis.fke. Johor Darul Ta’zim. Kajian tesis ini tertumpu kepada penganalisaan ciri hidraulik aliran dan nyahcas di sepanjang garisan pengairan. Lengkungan reka bentuk disediakan bagi mendapatkan aliran yang diperlukan untuk setiap tanaman yang berlainan. Cuma sedikit ciri-ciri aliran yang diketahui daripada beberapa kajian yang dilakukan. Mikropengawal berperanan sebagai pengawal gandaan. Pekali keseragaman merupakan parameter utama untuk mengawal keberkesanan penggunaanya kerana ia mempengaruhi keseragaman nyahcas yang disebabkan oleh perubahan tekanan di sepanjang garis aliran. Satu program ditulis dalam Visual Basic 6. Melalui ®DiQiN/Jul08 15 .

®DiQiN/Jul08 16 .Panduan Pengurusan Projek Pelajar Semester 5 & 6 projek ini. boleh disimpulkan bahawa mikropengawal PIC 16F877A dapat mengawal kelajuan motor pada kelajuan tetap walaupun terdapat perubahan beban.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful