1.

0

Pengenalan Profession perguruan atau bekerja sebagai guru adalah antara beberapa jenis

pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia, masyarakat dan negara. Profesion perguruan merupakan profesion paling utama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat. Dalam era globalisasi sekarang, peranan guru menjadi semakin kompleks dan mencabar. Golongan guru hendaklah memastikan martabat keguruan sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati seterusnya dapat merealisasikan misi nasional kerajaan. Bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan beserta Wawasan 2020, pelbagai program pembangunan pendidikan yang telah dan akan dilaksanakan oleh kerajaan bagi merealisasikan teras-teras serta cabaran yang telah diutarakan. Tidak dinafikan bahawa pembangunan di dalam sektor pendidikan berupaya mengangkat martabat negara di peringkat antarabangsa malah membolehkan modal insan kita bersaing setara dengan negara-negara maju namun, isu-isu berbangkit tidak dapat ditepis dalam melaksanakannya. Antara isu yang harus kita kaji dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan ini ialah pembangunan pendidikan melonggarkan perpaduan, meningkatkan masalah sosial, menyebabkan pembaziran sumber serta menjadi pusat perniagaan.

1

2.0

Konsep

Konsep Pendidikan I. Tokoh Islam Menurut Imam al Ghazali, proses pendidikan adalah berterusan sejak lahir hinggalah ke liang lahad. Pendidikan juga merangkumi pemupukan budi pekerti yang mulia, sifat berani, sabar, hormati orang lain serta kecergasan jasmani.

II.

Tokoh barat Menurut Plato, beliau menegaskan bahawa pendidikan ialah sesuatu yang mampu atau berkeupayaan membentuk individu agar bersifat mulia.

Konsep Peranan Pendidikan I. Sufean Hussin ( 2002 ) Beliau menjelaskan dalam bukunya bahawa untuk menghadapi cabaran khasnya cabaran globalisasi dan pembangunan ICT iaitu Information And Communication Technology atau teknologi informasi dan maklumat, Malaysia perlu membangungkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan. Seiring dengan itu, sektor pendidikan khasnya pendidikan sains dan teknologi akan memainkan peranan penting dalam merealisasikan objektif tersebut.

II.

Dasar ± Dasar Pembangunan Malaysia Di bawah rancangan Malaysia Ke Enam, ( 1991 ± 1995 ) program pendidikan dan latihan akan dipertingkatkan untuk melahirkan tenaga kerja yang berpendidikan, mahir dan terlatih. Keutamaan yang lebih diberikan kepada pendidikan dan latihan, kerana ia akan membantu kepada pencapaian Dasar Pembangunan Negara.

III.

Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman ( 2003 ) Di Dalam buku mereka ada menyatakan tentang melahirkan individu yang berilmu, berbudi pekerti yang tinggi, sopan bertanggungjawab, berketerampilan, dan

2

Dalam Rancangan Malaysia Ke Enam juga memberi keutamaan kepada tenaga kerja yang berpendidikan. Menyentuh peranan pendidikan dari dimensi sosial.dan taraf ekonomi yang setanding dengan negara ± negara maju. Kamal Hassan ( 1988 ) pula menekankan tentang peranan pendidikan serta pengalaman dalam mempengaruhi pembangunan sesebuah masyarakat dan juga negara. Pembangunan ekonomi berasaskan pendidikan dan pembangunan ICT di lihat mampu mempengaruhi pembangunan sesebuah negara. pendidikan bukan hanya penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran. penguasaan ilmu dan teknologi.memperkembangkan potensi individu. pendidikan sering kali dikenal pasti sebagai jentera dalam proses untuk menyediakan tenaga kerja yang terlatih dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan dan kemahiran di pelbagai peringkat untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat dan juga negara. Peranan pendidikan menurut kedua ± dua tokoh di atas secara umumnya boleh dilihat dari 2 dimensi iaitu dimensi instrinsik dan dimensi sosial. 3 . pada hari ini. Abu Bakar Nordin ( 2003 ) juga berpendapat pendidikan sebagai satu jentera dalam menyediakan platform pekerjaan dalam pembangunan negara. Pengertian Sufian Hussin ( 2002 ) juga menekankan tentang peri pentingnya pengetahuan dalam menghadapi cabaran yang bersifat globalisasi. Tenaga kerja yang berpendidikan di lihat dapat memberi sumbangan terhadap pembangunan negara. kerana tenaga kerja ini amat penting dalam menghasilkan sesuatu produktiviti yang berkuantiti dan berkualiti. IV. Mohd Kamal Hassan ( 1988 ) Menurut beliau. tetapi mencakupi pengalaman ± pengalaman yang didapati di luar institusi formaliaitu sekolah. Objektif segera yang harus dicapai dalam konteks pembangunan ummah seperti kesatuan politik. Penyataan ini adalah berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. etika dan pengurusan sosial yang mulia.

Mereka juga menjelaskan dalam buku mereka bahawa pendidikan membantu dalam membangunkan teknologi tertentu di mana teknologi mampu menjadi pemangkin dalam pembangunan sesebuah negara. latar belakang. tidak dapat tidak. Mereka berpendapat bahawa. pendidikan berperanan dalam melahirkan seta membentuk individu atau seseorang yang bersifat mulia.1 Isu Pembangunan Pendidikan Melonggarkan Perpaduan Memandangkan masyarakat di negara kita ini tergolong dari pelbagai golongan etnik. pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan negara kita iaitu negara Malaysia. Mereka berpendapat pendidikan memainkan perana penting dalam melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam menjalankan prodiktiviti bagi pembangunan sesebuah negara. Namun di dalam sistem pendidikan pada hari ini memperlihat pengasingan etnik berlaku di setiap tahap perkembangan pendidikan di Malaysia. maka perlu ada usaha untuk menggalakkan interaksi antara etnik di negara ini bagi memupuk persefahaman dan perpaduan dalam kalangan mereka. selain menekankan ekonomi berasaskan pengetahuan bagi memenuhi matlamat tersebut. Secara ringkasnya bolehlah dirumuskan bahawa kesemua tokoh ± tokoh di atas telah menjelaskan tentang peranan pendidikan itu sendiri dalam mempengaruhi pembangunan sesebuah negara. Oleh yang demikian. terdapat persamaan antara pendapat mereka. budaya dan agama yang berbeza dan ditambah dengan taburan penduduk terutamanya penduduk bandar dengan luar bandar yang memperlihat pengasingan etnik yang jelas.Rumusan Melihat dari pandangan kedua ± dua tokoh Islam dan Barat iaitu Imam Al Ghazali dan Plato tentang konsep pendidikan. Tokoh ± tokoh lain pula menjelaskan tentang konsep peranan pendidikan itu sendiri dari pelbagai aspek. Di peringkat sekolah rendah 4 . 3.0 3. bahasa.

sekolah rendah jenis kebangsaan Cina (SJKC) untuk etnik Cina dan sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil (SJKT) untuk etnik India. (KPM) yang bertanggungjawab dalam soal pendidikan di negara ini.sebagai bukti.1 Peringkat Pendidikan Sekolah Rendah Di dalam pengenalan telah menyentuh tentang isu pengasingan etnik sejak pada peringkat pendidikan rendah lagi. misalnya muwujudkan sekolah bestari dan sekolah wawasan. pasti tidak dapat lari dari cabaran dan halangan yang tertentu yang bakal menuntut jalan penyelesaian yang berkesan. Pada peringkat ini. 3. terdapat juga sekolah rendah vernakular. Persefahaman dan perpaduan perlu dipupuk sejak awal lagi memandangkan di negara ini mempunyai masyarakat yang berbilang kaum atau masyarakat majmuk. Isu pengasingan etnik ini perlu dilihat dan dinilai secara serius oleh pihak berwajib terutamanya kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelbagai langkah dan pendekatan diambil kerajaan dalam mengatasi isu atau masalah pengasingan etnik ini.1. misalnya sekolah kebangsaan (SK) untuk etnik Melayu. Kewujudan beberapa jenis sekolah di peringkat sekolah rendah lagi menyebabkan penerapan persefahaman dan perpaduan tidak dapat dipupuk sejak dari awal lagi. SK telah menjadi sekolah rendah yang diikuti terutamanya oleh murid Melayu (Tan Yao Sua. Isu ini sebenarnya telah menjadi bahan bualan oleh banyak pihak terutama kementerian pelajaran. Bilangan pelajar bukan Melayu yang memasuki SK begitu 5 . yang sering kali dilihat mengambil pelbagai inisiatif bagi memuaskan kemahuan semua pihak terutama ibu bapa di negara ini. Walaupun SK merupakan sekolah aliran perdana yang diharapkan kerajaan menjadi agen sosialisasi atau penghubung kepada penduduk berbilang kaum di negara ini. namun secara amnya. wujud beberapa sekolah rendah mengikut etnik atau bangsa. Hal ini menyebabkan SK dianggap oleh masyarakat umum di negara ini sebagai sekolah Melayu. Namun harus diingat bahawa setiap langkah mahupun pendekatan yang diambil oleh KPM . iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina SJK( C ) dan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJK( T ) yang menawarkan pendidikan bahsa ibunda kepada golongan etnik minoriti di negara ini. selain sekolah kebangsaan (SK) yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. 2007).

Hakikatnya. Pada hakikatnya. 18 November 2006). dan dikenali sebagai sekolah agama rakyat (SAR).1. yang merupakan sekolah aliran perdana.2 Peringkat Pendidikan Sekolah Menengah Di peringkat ini pula. Realitinya. Jika bukan kerana persaingan daripada SMJK yang kebanyakannya 6 . SMJK masih dianggap oleh orang Cina sebagai sekolah Cina. walaupun pola pelajar tidak meunjukkan pegasingan etnik yang begitu ketara seperti di peringkat sekolah rendah. bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi pilihan utama mereka (Loh Kok Wah 1984). dan SJK( T ) terdapat juga sekolah rendah agama negeri yang dikhususkan untuk pelajar beragama Islam.kurang. mengajar dan mensosialisasiskan generasi muda daripada umur 6 tahun sehingga 12 tahun di bawah bumbung yang memperlihatkan tiga persekitaran yang berbeza kaum. kebanyakan ibu bapa Cina di negara ini. berikutan pertukaran sekolah tersebut ke aliran Melayu pada tahun 1970-an. 3. Jasbir dab Mukherjee (1990) mendakwa sistem pendidikan rendah di negara ini. masalah pengasingan etnik tetap wujud dan tidak boleh di pandang ringan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Banyak sekolah agama dibina oleh kerajaan negeri menerusi jabatan agama. Namun bilangan murid bukan Melayu memasuki sekolah ini semakin berkurangan. SJK( C ). terutama dalam kalangan ibu bapa Cina. kira ± kira 80 peratus hingga 90 peratus murid Cina belajar di SJK( C ) dan kira ± kira 50 peratus murid India belajar di SJK( T ). 2003). Sebaliknya SJK ( C ) yang terletak di kawasan bandar dengan kemudahan dan guru yang baik serta peluang mempelajari 3 jenis bahasa. Kekurangan sekolah rendah bercampuran etnik di negara ini begitu ketara. dan yang kedua adalah SMJK yang merupakan bekas sekolah menengah vernakular Cina yang bertukar kepada aliran kebangsaan pada tahun 1960-an. terdapat 2 jenis sekolah menengah aliran kebangsaan di negara ini. iaitu bahasa Cina. Pertama SMK. Sekolah agama ini dikenali sebagai sekolah agama negeri (SAN). Sementara itu sekolah agama juga dibina oleh individu atau komuniti. (Young. lebih mengutamakan SMJK daripada SMK ternama yang terletak di kawasan yang sama (Nanyang Siang Pau. Berdasarkan pola enrolmen ini. Kebanyakan sekolah ini merupakan sekolah rendah aliran Inggeris yang terletak di kawasan bandar. Selain SK. Ekoran dari pertukaran tersebut. sekolah tersebut hilang tarikannya.

Akta Universiti dan Kolej Universiti (pindaan 1996) oleh kerajaan pada tahun 1996 telah mendorong penubuhan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) di negara ini (Tan Yao Sua 2010). Selain SMK dan SMKJ terdapat beberapa aliran alternative pendidikan menengah lain yang cuba memenuhi kepentingan etnik yang berbeza. jelas sekali mengapa pengasingan etnik masih berlaku di peringkat sekolah menengah. dengan jumlah pelajar kira ± kira 130. Justeru. Misalnya.terletak di kawasan bandar. Walau bagaimanapun. perlu ditegaskan bahawa pengasingan etnik di SMK campuran tetap berlaku . sekolah menengah berasrama penuh (SBP). terutama dari segi penglibatan pelajar dalam sesetengah aktiviti kokurikulum (Tan Yao Sua. Keadaan ini jelas menunjukkan wujudnya pengasingan etnik menengah.1. telah menjadikan pendidikan tinggi swasta sebagai satu aliran pendidikan tinggi alternatif kepada pendidikan awam yang sebelum ini merupakan aliran pendidikan perdana negara ini. Akta Lembaga Akredetasi Negara 1996. jumlah pelajar bukan Melayu di SMK ini akan lebih meningkat. Dalam sesetengah aktiviti permainan pula. dan oleh itu tidak dapat mengikis tanggapan umum bahawa ia ditubuhkan khas untuk pelajar bumiputera. 000 orang (Cheah See Kian. 2007). Bilangan IPTS yang begitu banyak. penggubalan dan pemindaan beberapa akta seperti Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. bola takraw dan bola keranjang. namun bilangannya agak kecil. Fenomena ini membuktikan berlakunya pengasingan etnik turut berlaku di SMK campuran ini. Persatuan Bahasa Cina dan Persatuan Bahasa Tamil rata ± ratanya dianggotai oleh ahli dari satu ± satu kaum sahaja. 2007). Walaupun sekolah berasrama penuh ini turut menerima masuk pelajar bukan Melayu. 3. Hampir semua SMJK ini terdiri daripada pelajar Cina lepasan SJK (C). Terdapat 78 buah SMJK di negara ini.3 Peringkat Pendidikan Tinggi di peringkat sekolah Pada peringkat pendidikan tinggi. 7 . pola penglibatan pelajar mengikut kaum juga begitu ketara. Sebagai contoh. seperti bola sepak. iaitu sekolah menengah sains dan Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) yang didirikan khas untukpelajar bumiputera.

terdapat peningkatan dalam kalangan guru dan murid. kos membiayai pendidikan di IPTS yang begitu tinggi. maka wujudlah pelbagai sumber seperti LCD.Perkembangan pesat IPTS sejak pertengahan tahun 1990-an telah menawarkan peluang pendidikan tinggi yang begitu banyak kepada pelajar di negara ini. Terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan kurangnya pelajar Melayu di IPTS. pengurus dan pelaksana di setiap peringkat perlu mengenal pasti punca utama kelemahan. dasar pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) di semua sekolah diseluruh negara. 3. Ketiga. Dari segi profisiensi bahasa Inggeris. Guru-guru juga semakin mahir mengintegrasikan bahan ICT dalam pengajaran termasuk bahan dari pelbagai sumber luar darjah. perlu mengelakkan dari mengadakan program baru bagi mengurangkan risiko pertambahan beban 8 . Dengan ini tindakan yang khusus dapat dirancang untuk menyelesaikan kelemahan tersebut. 1998). Pertama. Sebagai contoh. ia telah mewujudkan masalah pengasingan etnik yang merungsingkan kerana ³lebih 90% pelajar IPTS terdiri daripada pelajar bukan Melayu´ (Lee. computer dan alatan teknologi yang lain bertujuan memperkukuhkan lagi dasar yang ingin dilaksanakan itu. Kedua. Rentetan dari pelbagai dasar yang direncanakan itu. Kedua. Bagi memastikan perlaksanaan PPSMI ini telus dan mengikut perangkaan awal. Dari segi pelaksanaan di sekolah.2 Pembangunan pendidikan menyebabkan pembaziran sumber Pelbagai dasar pendidikan telah dirancang dan dilaksanakan bertujuan memainkan peranan penting kearah meningkatkan pembangunan Negara. kebanyakan pelajar Melayu berjaya memperoleh tempat di IPTA dan sebilangan besar mereka terdiri daripada pelajar kolej matrikulasi. secara umumnya terdapat beberapa pencapaian positif. pelajar Melayu terutamanya mereka yang berasal dari kawasan luar bandar. lemah dalam penguasaan bahasa Inggeris dan kelemahan ini menghalang mereka daripada memasuki IPTS yang menggunakan bahasa pengantar Inggeris. Antaranya ialah keyakinan dan kesungguhan guru dalam melaksanakan perubahan. maka pelbagai strategi awal dan rangkaan rentetan disusun. Pertama.

keadaan sekolah dan penerimaan pelajar mengenai dasar ini membuktikan terdapat pembaziran sumber yang akan berlaku. Kaedah ini boleh memberi lebih impak kerana pihak sekolah lebih mengenali aspek yang perlu dimantapkan serta dapat merancang dan melaksanakan tindakan yang lebih bersifat spesifik. Guru juga perlu meningkatkan keupayaan dan amalan pengajaran mereka untuk terus meningkatkan pencapaian murid. Namun begitu ia menjadi tanggungjawabsemua pihak khususnya Pengurus Sekolah untuk memastikan proses ini berlaku dengan berkesan. Mereka perlu memastikan pelaksanaan setiap program akademik di sekolah berjalan lancar dan mencapai sasaran yang ditetapkan. merangka strategi pelaksanaan berpandukan garis panduan yang diberikan.tugas dan pertindihan program di sekolah. Dari segi pelaksanaan PPSMI. Oleh itu. guru dan murid perlu diberikan ruang untuk membiasakan dengan perubahan. Sumber yang dimaksudkan bukanlah berunsurkan 9 . Tugas melaksanakan pengajaran di bilik darjah sememangnya menjadi tanggungjawab guru mata pelajaran. Ketiga. Dengan ini sekolah diberikan tanggungjawab sepenuhnya untuk merancang serta mengambil tindakan sewajarnya. tetapi tidak boleh ditinggalkan bersendirian tanpa bimbingan dan sokongan. Namun begitu dapatan pemantauan juga menunjukkan wujud beberapa kelemahan. Sebaliknya usaha dibuat untuk memantapkan pelaksanaan program yang sedia ada. pengurus dan warga sekolah berdepan dengan suasana kerja yang baru. serta menggerakkan guru dan pihak-pihak berkaitan dalam melaksanakan perubahan tersebut. Keempat ialah memberi tanggungjawab sepenuhnya (ownership) kepada sekolah dalam menentukan pencapaian serta kemajuan sekolah masing-masing. Beberapa kompetensi dan amalan yang relevan dengan PPSMI turut dicadangkan untuk rujukan pengurus dan guru menghadapi cabaran yang belum pernah dihadapi. Cabaran pengurus ialah memastikan kelancaran serta keberkesanan dasar baru tersebut. Pengurus Sekolah selaku pemimpin instruksional perlu menjadikan pembelajaran murid terutamanya keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah sebagai fokus utama. Bantuan perlu diberikan kepada guru dan murid apabila diperlukan. serta pencapaian guru dan murid terus meningkat. Pengurus sekolah perlu memahami kehendak perubahan.

Salah satu dasar yang 10 . tindakan penambahbaikan dilaksanakan pelaksanaan PPSMI di sekolah. merokok. Pembaziran sumber dapat di buktikan apabila sesuatu teknologi itu mengalami usia usangnya.3 Pendidikan Lebih Banyak Meningkatkan Masalah Sosial Secara umumnya masalah sosial merangkumi berbagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara.wang semata. Apabila penyediaan alatan teknologi dari kerajaan yang berbentuk computer. masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah hanya berkisar di sekitar kenakalan mereka merosakkan harta benda awam. serta pencapaian dan kemajuan yang berbeza antara sekolah. Masalah sosial dikaitkan dengan pendidikan yang semakin lama semakin membangun dan maju namun membawa kesan yang kurang baik kepada pelajar. maka penambahbaikkan atau susut nilai perlu dibuat. LCD dan sebagainya mencapai tahap usang. Pelbagai tahap pelaksanaan. Bagaimanapun tindakan perlu dibuat bagi membaki kelemahan serta mengelakkan fenomena ini berlanjutan. Seperti mana-mana perubahan atau reformasi. Ia menyebabkan pihak sekolah terpaksa menaikkan harga yuran PIBG bagi menampung kos susut nilai barangan tersebut. penambah baikkan alatan teknologi itu tidak di laksanakan. oleh KPM Oleh itu. Pada lazimnya. Mereka semakin berani melakukan pelbagai perbuatan yang bercanggah dengan norma masyarakat dan undang-undang negara. Pelaksanaan dasar PPSMI disemua sekolah secara serentak diseluruh Negara memaksa kerajaan memperuntukkan sejumlah wang yang besar bertujuan penyediaan alat bantuan mengajar berbentuk computer (ABMBK). Beberapa kelemahan ini telah dijangkakan terutamanya dalam di peringkat awal pelaksanaan. kemorosotan dari segi pencapaian dan produktiviti akan berlaku semasa tempoh transisi. Tiada Peruntukkan kewangan khas oleh kerajaan kepada pihak sekolah bagi membaik pulih alatan teknologi tersebut. melepak dan seumpamanya. Seandainya. maka perkakas-perkakas teknologi itu akan luput dan musnah dimamah hari. beberapa dan JPN ke arah memantapkan 3. tetapi ia meliputi aspek teknologi serta infrastruktur yang terdapat di sekolah. ponteng sekolah.

pelajar menjadi lebih seronok untuk bergiat aktif dalam sukan sehingga tidak mahu tumpukan dalam bidang akademik dan ada juga pelajar sanggup melawan guru kerana guru tidak izinkan pelajar terbabit untuk bergiat terlalu aktif dalam sukan. Aktiviti sukan merupakan sesuatu bidang yang baik untuk pelajar bukan sahaja dapat meningkatkan stamina tetapi pelajar juga dapat melepaskan bebanan kerja di sekolah.rohani. Melalui dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan mungkin memberi impak yg positif namun di zaman era yang semakin maju ini menjadikan pelajar lebih agresif daripada yang dahulu.diperkenalkan oleh kerajaan ialah dasar ³ 1 murid 1 sukan ³. dan sukan dan permainan. 11 .emosi dan mental. unit beruniform. Namun. Dasar yang lain menyebabkan berlakunya masalah sosial ialah ³Dasar dan Penunjuk Pelaksanaan Kokurikulum di Sekolah´. Dasar ini mewajibkan semua murid harus terlibat dalam aktiviti sukan dan markah 10 . Masalah sosial yang sering dilakukan seperti ponteng. Matlamat dasar ini ialah pelajar wajib untuk melibatkan diri dalam kokurikulum yang dibahagikan kepada 3 iaitu kelab dan persatuan. Sikap itu dianggap tidak bermoral dan tidak menepati matlamat yang diinginkan oleh dasar ini. Selain itu. merokok. terdapat dasar lain yang dilakukan oleh kerajaan namun memberi impak negatif kepada pelajar dengan peningkatan masalah sosialyang semakin meruncing.15 peratus dikira dalam kurikulum dan salah satu syarat kepada pelajar yang ingin melayakkan diri untuk menyambung pengajian di Institut Pendidikan Tinggi ( IPT ) turut diambil kira. Dasar ini diperkenalkan oleh kerajaan untuk melahirkan insan yang cerdas dan cergas bagi memperkukuhkan pembangunan sukan. Sekolah mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi diri masing-masing dalam bidang-bidang kokurikulum yang mereka minati ke peringkat yang lebih tinggi sehinggalah ke peringkat antarabangsa.melawan guru dan pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan tanpa batasan. Melalui dasar ini menggalakkan pelajar menjadi seperti agresif kerana mereka lebih mementingkan sukan daripada akademik. Dasar ini merupakan dasar utama iaitu kegiatan kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan yang menekankan aspek jasmani.

pengurusannya adalah bercorakkan budaya korporat. jika diteliti melalui kelab ini juga menjadikan pelajar lebih agresif seperti mempunyai kumpulan sendiri seperti kumpulan samseng. namun ada kalanya ia dibuat seolah-olah mendadak menyebabkan para pelajar. Contoh yang kita dapat lihat dalam kelab dan persatuan taekwando atau silat merupakan seni mempertahankan diri yang amat baek untuk pelajar. pendidik dan orang ramai terkejut dan berasa bimbang.dan membuli pelajar lemah dengan kebolehan yang dimiliki. kawalannya adalah mementingkann kawalan mutu menyeluruh dan bermacammacam lagi. Sikap pelajar mudah berubah apabila mereka sudah minat kepada sesuatu dan perubahan itu berlaku bergantung kepada minat mereka itu ke arah kebaikan atau keburukan. Hal ini tidak boleh dipandang ringan dan salah satu punca berlaku pergaduhan kerana pelajar terbabit mempunyai asas dalam seni mempertahankan diri. dikatakan perkembangan pendidikan hari ini adalah berasaskan pencapaian.dasar yang ada mendatangkan kebaikan bagi sesetengah perkara dan perlu diteliti dengan masalah sosial yang semakin meruncing dan boleh mendatangkan masalah pada Negara akan datang kerana pelajar-pelajar ini yang akan menjadi pemangkin kepada Negara pada masa hadapan.Wujudnya dasar ini memberi peluang kepada pelajar untuk memilih bidang yang mereka suka supaya minat mereka itu dapat diperkembangkan ke peringkat lebih tinggi. Namun. Beberapa ungkapan baru digunakan untuk menggambarkan perkembangan yang berlaku itu. tidak kita sedar bahawa akan timbul isu-isu berbangkit yang mana bakal mempengaruhi masa depan pendidikan negara kita.antara yang lama dengan yang moden. Namun. maka sistem pendidikan pernah dihuraikan sebagai berada di persimpangan jalan.4 Pendidikan Merupakan Pusat Perniagaan: Sistem pendidikan negara mengalami perubahan yang sungguh pesat. Walaupun dasar ini memberi kebebasan pelajar untuk memilih namun ini membawa musibah kepada guru. 3. dalam kita sibuk mengejar pembangunan di dalam pendidikan.Umumnya perubahan itu dibuat secara terancang. Lantaran pesatnya perubahan itu berlaku. Namun. 12 . memeras ugut pelajar lain.

melonjakkan kecemerlangan sekolah menerusi lonjakan saujana dalam aspek modal insan dan kepimpinan. sekolah ini berupaya membangunkan modal insan cemerlang minda kelas pertama yang dapat bersaing pada peringkat global seterusnya menjadi show case di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. mengangkat sekolah yang boleh dijadikan role model dalam kelompok yang sana dan membantu sekolah lain di luar kelompok serta dijadikan contoh di peringkat antarabangsa dan mengembangkan sepenuhnya potensi institusi pendidikan sehingga membolehkan pengetua. Sekolah ini juga mempunyai kebitaraan (niche areas) yang dapat menyerlahkan watak sekolah. Selaras dengan Wawasan 2020 dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP 2006-2010). hubungan dengan pihak luar. bertanggungjawab.Objektif pewujudan sekolah kluster ini dapat dilihat memenuhi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu ³melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara´. Hasrat ini adalah bertepatan dengan idea yang telah disuarakan oleh YB Menteri Pelajaran Malaysia pada 3 April 2006 semasa Persidangan Pegawai-Pegawai Pelajaran Daerah di Langkawi.3. Berdasarkan elemen di atas.4. Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) ialah sekolah-sekolah yang cemerlang dalam kelompoknya berasaskan aspek akademik. berakhlak mulia.guru dan pelajar mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Antara tujuan pewujudan sekolah kluster kecemerlangan ini ialah untuk membangunkan modal insan cemerlang minda kelas pertama. kokurikulum. pengurusan sekolah. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. budaya. pembangunan modal insan dan sumber. 13 .Kementerian Pelajaran cuba merealisasikan cabaran serta teras yang ada di dalam dasar-dasar berkenaan dengan mewujudkan sekolah kluster. sahsiah.1 Sekolah Kluster: Pelaksanaan Kluster Kecemerlangan Institusi Pendidikan adalah satu fokus dalam Teras Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan sebagai usaha menyemarakkan kecemerlangan institusi pendidikan ke arah memupuk pelajar minda kelas pertama.

Bahagian Kewangan juga telah meluluskan peruntukan bagi penyelenggaraan sebanyak RM 200. Disamping itu.1 Cabaran Ditalu dengan identity masing-masing Usaha untuk menghapuskan pengasingan etnik adalah satu cabaran besar yang perlu dipikul oleh kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia ( KPM ). Realitinya. 1992 ). Antara 14 . Pada hakikatnya. Bahagian Kewangan turut menyediakan peruntukan sejumlah RM 5. Hal ini kerana. usaha tersebut mungkin akan menjadi lebih berat dan membebankan. Malangnya.000 bagi setiap 30 Sekolah dalam Mesyuarat Peruntukan Khas Sekolah Kluster Tahun 2008 bertarikh 17 Mac 2008 yang jumlah keseluruhannya ialah RM 6 juta.890.00 untuk penyelenggaraan tandas bagi 60 buah sekolah kluster. kewujudan aliran alternatif di samping aliran perdana telah memberikan pelbagai pilihan aliran persekolahan kepada pelajar di negara ini. Di negara yang mempunyai masyarakat majmuk. 4. Dasar yang dilaksanakan kerajaan sudah tentu menimbulkan ketidakpuashatian sesetengah etnik atau kaum di negara ini dan bakal menimbulkan isu yang semakin sulit untuk diselesaikan. pola enrolmen pelajar dalam aliran alternatif ini memperlihat pengasingan etnik yang begitu jelas. Pengasingan etnik dalam sistem pendidikan negara ini berpunca daripada dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengurangkan jurang perbezaan sosioekonomi antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu terutama orang Cina. Punca berlakunya jurang perbezaan ini boleh disusur galur kepada dasar pecah perintah yang diamalkan oleh penjajah Inggeris.Peruntukan yang begitu besar telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu yang mana telah meluluskan peruntukan berjumlah RM 30 juta (Ringgit Malaysia Tiga Puluh Juta) untuk 60 buah Sekolah Kluster dalam pembentangan Bajet Tahun 2008 pada 7 September 2007.000. segala usaha yang bakal diambil dan dilakukan perlu memuaskan kehendak semua etnik dan bangsa di negara ini.0 4. memang tidak dapat dielakkan bahawa tindakan alternatif yang memihak kepada sesuatu kumpulan akan menyebabkan kumpulan atau etnik lain menganggap dirinya didiskriminasi oleh langkah tersebut ( Bullivant.

ancaman dan permusuhan etnik 4. Tambahan lagi pemasangan awal peralatan teknologi itu memakan masa yang lama.2 Terdapat Tenaga pengajar tidak memanfaatkan BBM yang sedia ada pelbagai kaedah atau teknik pengajaran yang boleh merangsang minat pelajar untuk menguasai sesuatu kemahiran. satu daripada kaedah yang ingin diterapkan yang dalam kalangan bahan pelajar-pelajar bantu ialah pengajaran iaitu dan pembelajaran menggunakan mengajar penggunaan perisian komputer yang dibangunkan sendiri iaitu µPowerpoint¶ dan µExcel¶ serta penggunaan LCD. Oleh yang demikian. Seperti yang ditegaskan oleh Chai Hon-Chan ( 1971 ). ini mengukuhkan lagi pendapat guru-guru mengenai penggunaan LCD dan computer amat menyusahkan dan membazir masa. tenaga pengajar atau guru itu sendiri tidak memanfaatkan BBM yang sedia ada menjadi cabaran utama seterusnya merungkai isu pembaziran sumber. 2005 ). Ketidakpuashatian pelbagai pihak menjadi 1 cabaran besar kepada kerajaan dalam menjalankan dasar ± dasar pendidikan yang melibatkan kepentingan pelbagai etnik dan bangsa di negara ini.aliran alternatif ini. Guru seharusnya memikirkan pelbagai kaedah atau strategi pengajaran dan pembelajaran. mampu memuaskan hati semua etnik supaya tidak ada sebarang tanggapan bahawa diskriminasi kaum berlaku dalam pelaksanaan dasar dan sistem yang dilaksanakan di negara ini. Namun begitu. 15 . agar kelemahan belajar oleh pelajar ini dapat diatasi. penasingan etnik dalam pendidikan memperkukuh prasangka. Punca utama guru tidak memanfaatkan BBM yang sedia ada ialah kurang mahir dalam mengendalikan peralatan teknologi seperti LCD dan sebagainya. Komputer dan LCD hanya menyusahkan dan sebenarnya tidak memudahkan pengajaran dan pembelajaran. sistem pendidikan vernakular rendah sering didakwa sesetengah sarjana Melayu sebagai punca polarisasi perkauman di negara ini ( Sia Keng Yek. Cabaran lebih besar terpaksa ditanggung KPM untuk memastikan perjalanan dan pelaksanaan dasar yang diambil mencapai matlamat yang ditetapkan dan yang paling penting.

kursus bahasa Inggeris secara on-site (dengan manafaatkan BISP) sesi profesional meningkatkan kemahiran penyampaian. Tindakan pengurus sekolah ialah. Namun begitu. meninjau perkembangan bahasa Inggeris guru. Walaupun tugas pelaksanaan dan tindakan diagihkan kepada guru atau panitia mata pelajaran. Antaranya ialah. pergantungan guru semata-mata kepada Kursus ETeMS yang diberikan secara one-off boleh menjejaskan usaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. menjalankan pemantauan.menjalankan pencerapan pengajaran dan pembelajaran. penyeliaan dan penilaian program. Penggunaan serta penguasaan bahasa Inggeris guru perlu terus ditingkatkan supaya guru-guru dapat menyampai menggunakan bahasa yang betul. membuat persediaan awal sebelum sesi pengajaran serta membanyakkan pendedahan kepada bahan-bahan dalam bahasa Inggeris. perbincangan perlu dibuat di peringkat Jawatan Kuasa (JK) Kurikulum atau JK PPSMI sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua atau Guru Besar. membudaya penggunaan bahasa Inggeris di sekolah mengamalkan team teaching pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan. peranan Pengurus Sekolah yang seterusnya adalah lebih kritikal untuk memastikan pelan tindakan dilaksana sepenuhnya dan dengan berkesan.Selain itu. Di samping itu beberapa inisiatif yang digerakkan oleh Pengurus Sekolah boleh membantu guru meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Inggeris. Untuk itu guru-guru PPSMI telah diberikan Kursus Bahasa Inggeris (ETeMS) serta beberapa bentuk bahan bahasa Inggeris dan program sokongan. Jika sekolah dijadikan sebagai tempat masalah sosial berlaku akan menjejaskan lagi imej sekolah yang dahulunya 16 . jelas dan berkesan. 4. Bagaimanapun. Untuk merancang serta melaksanaan mana-mana inisaitif tersebut. guru tidak harus dibiarkan bersendirian tanpa bimbingan penyeliaan dan penguatkuasaan. Peranan Pengurus Sekolah ialah memastikan guru menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran.3 Setiap Pelajar Mempunyai Minat Yang Berlainan Sekolah merupakan cabang ilmu kepada pelajar untuk mendidik mereka menjadi seseorang yang mempunyai ilmu serta modal insan yang seimbang. Inisiatif ini perlu disokong melalui usaha guru secara kendiri terutamanya dengan membiasa menggunakan bahasa Ingggeris.

1 Pelajar Menyalahguna Kelebihan Yang Ada Pada Diri Dasar yang diperkenalkan kerajaan sudah lama dilaksanakan namun masalah sosial masih tidak dapat dibendung malah semakin meningkat. Pelajar mempunyai pilihan masing-masing dan jika pelajar terlalu didedahkan pada sukan mungkin akan berlaku masalah sosial seperti merokok dan memonteng kelas dengan mengikuti latihan sukan semasa waktu pembelajaran dan ini akan menyebabkan pelajar akan tercicir. Dasar ini merupakan satu bonus kepada pelajar yang aktif sukan kerana bagi mereka ini peluang yang baik untuk mereka menonjolkan diri di khalayak.banyak melahirkan pelajar-pelajar yang Berjaya.3. Namun. Jika kita mewajibkan semua pelajar terlibat maka pelajar-pelajar ini akan memberontak kerana mereka boleh membuat pilihan tanpa perlu dipaksa untuk memilih. Moral itu penting namun jika pelajar itu tidak dipupuk dan dibentuk dengan baik akan memberi kesan yang mendalam terutama dalam bidang pendidikan. Sesetengah pelajar lebih suka terlibat dalam kokurikulum atau bidang akademik kerana itu merupakan minat mereka. 4. Apabila diteliti ada sesetengah aktiviti melibatkan sukan atau kokurikulum merupakan aktiviti yang boleh dikaitkan dengan masalah sosial. Ada setengah pelajar yang suka dan aktif pada bidang sukan tetapi kurang dalam akademik dan ada juga pelajar yang aktif dalam akademik dan kokurikulum tetapi kurang dalam bidang sukan. kita sedia maklum bahawa pelajar yang aktif sukan pasti akan timbulkan masalah di dalam sekolah dengan melanggar disiplin sekolah serta etika moral yang patut ada dalam diri semua orang. Setiap pelajar mempunyai minat pada sesuatu bidang yang berbeza. Cabaran yang perlu dihadapi apabila melaksanakan dasar ³ 1 murid 1 sukan ³ iaitu mereka tidak mempunyai minat yang sama dalam sukan. 17 . Masalah sosial yang pada awalnya dianggap kecil namun menjadi impak yang besar apabila seorang demi seorang mula terjebak. Begitu juga dalam melaksanakan sesuatu dasar perlu ada cabaran yang perlu dihadapi terutama apabila melibatkan masalah sosial di kalangan pelajar yang turut dijadikan salah satu alasan pendidikan menyebabkan masalah sosial meningkat.

Namun pernahkah terlintas di renungan bahawa infrastruktur ini mempunyai tempoh luputnya? Peralatan komputer yang berkualiti juga pasti akan mengalami tempoh luput yang mana memerlukan sistem penyelenggaraan yang juga berkualiti. 4.dasar yang diwujudkan memberi impak yang baik kepada pelajar namun jika tidak dipupuk dengan cara yang sempurna serta tiada pengawalan yang baik akan menjejaskan matlamat dasar itu. membuli dan memeras ugut kepada pelajar bawahan dan mula terjebak dengan ponteng. Ini merupakan masalah yang amat serius kerana ini melibatkan nyawa pelajar lain yang dalam bahaya. Seperti yang kita sedia maklum.Apakah pihak sekolah sentiasa diberi peruntukkan berjuta-juta ringgit oleh pihak kerajaan bagi membolehkan infrastruktur ini di selenggara? Tidak mustahil jika ada segelintir pihak pembekal yang 18 . Oleh itu.alat bantu mengajar dan lain-lain lagi.Kelebihan yang dimiliki seperti mempunyai nama yang kuat di sekolah kerana kecemerlangannya terlibat dalam sukan atau kokurikulum akan membuatkan seseorang itu mula melakukan masalah sosial seperti mempunyai kumpulan yang digeruni oleh pelajarpelajar lain. Pelajar ini bertindak sebegitu apabila mereka mempunyai banyak kemahiran yang diajar dalam kokurikulum atau sukan sehingga mereka mampu untuk bertindak agresif sehingga ada sesetengah pelajar berani melawan atau memukul guru dan ini merupakan masalah sosial yang perlu ditangani. Pelajar-pelajar ini telah menyalahgunakan kelebihan yang mereka miliki untuk kepentingan sendiri. Aktiviti kokurikulum seperti seni mempertahankan diri merupakan sesuatu aktiviti yang baik untuk pelajar namun disalahguna sehingga berlaku pergaduhan daripada yang kecil kepada yang besar sehingga menggunaka benda keras untuk melawan.4 Teknologi usang Namun pelaburan yang begitu besar ini ada risikonya yang perlu diambil kira oleh pihak kerajaan. peruntukan yang dibekalkan oleh kerajaan kepada pihak sekolah kluster ini akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan melengkapkan infrastruktur sekolah dengan kelengkapan pembelajaran yang canggih dan berkualiti seperti komputer.

bukankah ini akan melibatkan kos kewangan yang lebih tinggi kepada sekolah kluster? Guru-guru juga terpaksa menampung kos perbelanjaan bagi menghadiri kursus tersebut lantaran terpaksa mengejar arus kemajuan dalam pendidikan. Lebih-lebih lagi pada masa yang sama. 5.0 5. Selain itu.1 Pendekatan Penubuhan Sekolah Integrasi Pendekatan atau langkah kerajaan dalam menyelesaikan isu ± isu pengasingan etnik dalam sistem pendidikan di negara ini dapat dilihat melalui usaha penubuhan sekolah integrasi pada peringkat sekolah rendah yang dilaksanakan pada tahun 1980-an.namun tidak beerti mereka harus menggadaikan segala yang ada demi mengejar kemajuan dalam pendidikan. Ini menyulitkan proses pembelajaran yang sepatutnya menjadi lebih mudah dan cepat kepada guru dan para pelajar. Bukankah ini akan menjejaskan standard alatan yang bakal digunakan oleh pelajar sekolah kluster? Berkemungkinan ibu bapa terpaksa menghulur yuran lebih bagi menampung kekurangan kewangan yang dialami oleh pihak sekolah dengan berlandaskan demi pembelajaran anakanak mereka. buku-buku dan peralatan lain untuk keperluan anak-anak mereka mengikuti pelajaran dalam kelas.berlumba-lumba untuk mendapatkan tender membekalkan alatan pembelajaran di sekolahsekolah kluster. Dianggarkan secara purata setiap ibu bapa perlu memperuntukkan tidak kurang RM300 untuk menyediakan keperluan lengkap bagi seorang anak mereka yang bersekolah dan bertambah mengikut tahap. rata-rata para ibu bapa terpaksa menyediakan perbelanjaan untuk pakaian sekolah. Penubuhan 19 .kemahiran mengendalikan alatan canggih ini seharusnya disedari pihak kerajaan bahawa tidak semua tenaga pengajar memilikinya. Seharusnya sekolah kluster diwujudkan bagi meningkatkan lagi taraf pendidikan di Malaysia. Namun dikhuatiri pihak pembekal ini tidak menitik beratkan soal kualiti alatan tersebut dan hanya mementingkan pulangan yang bakal diterima dari pihak sekolah.Sekiranya pihak sekolah ingin mengambil inisiatif dengan mengadakan kursus kemahiran kepada tenaga pengajar yang kurang berkemahiran.

20 . namun langkah tersebut rata ± rata ditolak oleh pendidik Cina. Mereka khuatir penubuhan sekolah integrasi akan mengubah ciri SJK( C ) ( Li Yun Xi. sekolah yang terlibat ditadbir secara berasinagn tanpa kehilanagn identity sekolah asal.integrasi dan pelaksanaanya membabitkan enam bidang (Pendidik. iaitu akademik.sekolah integrasi ini diumumkan oleh menteri peljaran pada masa itu. namun di bawah konsep sekolah wawasan. iaitu menggabungjalinkan tiga jenis sekolah rendah disatu tapak yang sama. Pada peringkat awal. Biarpun pelbagai langkah di ambil oleh kerajaan untuk menangani masalah pengasingan etnik. iaitu sekolah wawasan. interaksi etnik menerusi sekolah wawasan hanya terhad kepada aktiviti luar bilik darjah. Sebaliknya. pada 5 Ogos 1985. kokurikulum dan sukan serta e. Biarpun komuniti India secara amnya tidak membantah usaha kerajaan menubuhkan sekolah integrasi. Walaupun penubuhan sekolah wawasan didasari oleh konsep yang agak sama dengan sekolah integrasi. SK. Kini. SJK( T ) yang terletak berdekatan atau di kawasan sama digabung untuk dijadikan sekolah integrasi. 2004 ). Pelajar tetap belajar di bawah bumbung yang berlainan yang memperlihatkan pengasingan etnik yang begitu jelas. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. 1987 ). Julai 2007). namun memandangkan usaha tersebut ditentang oleh pendidik Cina. maka ia tidak mendatangkan hasil yang diharapkan oleh kerajaan. Walaupun sekolah wawasan dapat memberikan peluang kepadapelajar pelbagai kaum untuk berinteraksi dan berkongsi pengalaman demi memupuk persefahaman dan toleransi dalam kalangan generasi muda di negara ini ( Ramasamy. kerajaan melancarkan 1 lagi usaha untuk mengintegrasikan pelajar sekolah rendah di negara ini. Namun hakikatnya. kerajaan bercadang menubuhkan 18 buah sekolah integrasi sebagai sekolah perintis ( Lim Fong Seng. Di bawah rancangan ini. Pada tahun 1990-an pula. SJK( C ). mereka lebih menyokong Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) yang menggalakkan interaksi etnik menerusi penglibatan bersama dalam aktiviti diluar bilik darjah tanpa melibatkan penggabungan sekolah. rancangan ini merangkumi tiga komponen. 1987 ) Namun usaha kerajaan untuk menubuhkan sekolah integrasi tidak disambut baik oleh pendidik Cina.

menilai dan membuat penambahbaikan dalam aspek pelaksanaan kurikulum. sebahagian besar sekolah didapati telah menyediakan pelan tindakan masing-masing. ini dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Keanggotaan JK PPSMI adalah menyeluruh meliputi panitia Sains. Perancangan dan pelaksanaan perlu dibuat secara berpasukan kerana ia melibatkan pelbagai elemen yang boleh mempengaruhi pelaksanaan. Perancangan strategi pelaksanaan PPSMI ini tidak boleh dibuat oleh pengurus sekolah secara bersendirian. tugas ini masih tidak boleh diserahkan (delegation) sepenuhnya kepada Bidang Sains Matematik. strategi dan pelan tindakan. memantau. pemantauan dan penguatkuasaan. Menyediakan dan Melaksanakan Pelan Tindakan Keberkesanan sekolah membuat perubahan dan penambahbaikan kepada program akademik di sekolah boleh dinilai berpandu kepada perancangan dan pelaksanaan pelan tindakan sekolah. manakala Jawatan Kuasa PPSMI perlu merancang dan menguruskan tindakan khusus untuk pelaksanaan PPSMI di sekolah. µeven scientists rarely work alone. behind every discovery is a team and collaboration¶. panitia mata pelajaran atau guru. Namun begitu terdapat beberapa aspek yang perlu dimantapkan dalam pelan tindakan sekolah untuk memastikan ianya berfungsisebagai dokumen rujukan utama. Setiap keputusan mesyuarat difahami guru dan dilaksanaka. Berasaskan pemantauan PPSMI. Aspek pertama. Bagi memastikan kedua-dua Jawatan Kuasa ini wujud dan berfungsi dengan pengurus sekolah perlu berkesan dalam memantapkan program akademik di sekolah. Jawatan Kuasa Kurikulum berperanan untuk merangka hala tuju. memastikan bahawa kedua-dua Jawatan Kuasa Besar. Pusat Sumber dan ICT mesyuarat JK diadakan tetap dan secara berkala perbincangan berfokus kepada meningkatkan keberkesanan pengajaran keputusan mesyuarat didokumentasi untuk rujukan. Dalam hal ini. Seperti disebutkan oleh Osborne (1998).5. melaksana. bahasa Inggeris. Matematik. memberi penekanan terhadap faktor dan tindakan bagi memantapkan 21 . Seterusnya.2 Merancang dan melaksana secara berpasukan dan melalui kolaborasi Untuk menggerak dan membuat penambahbaikan mana-mana dasar atau program baru yang diperkenalkan oleh KPM (termasuk PPSMI) masih memerlukan perancangan rapi diperingkat sekolah. Walaupun ia berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan pengajaran sains dan matematik.

Pelajar perlu didedahkan subjek kerohanian seperti pendidikan Islam dan pendidikan Moral dalam membentuk insaniah pelajar. 5. penyelesaian dirangka untuk mengatasi setiap kelemahan tersebut Keempat. rohani. Pemulihan serta peningkatan prestasi murid hendaklah dimulakan di peringkat lebih awal darjah tanpa menunggu tahun peperiksaan atau program khas. maka perancangan pelan tindakan hendaklah dibuat lebih awal. kelemahan atau kekangan yang sedia ada dalam pelaksanaan kurikulum dikenalpasti secara berterusan. teknologi dan dikenalpasti Seterusnya tindakan pedagogi. pengurusan program. Tiga aspek ini memainkan peranan penting dalam membentuk pelajar yang berilmu. berpengetahuan dan bermoral. Pendekatan yang dipilih ini berdasarkan matlamat setiap dasar iaitu ingin membentuk pelajar yang berilmu dalam aspek jasmani. Fungsi dan kandungan pelan tindakan tersebut perlu jelas dan boleh difahami oleh setiap guru. Sasaran ini perlu dijadikan sebagai akujanji untuk pelaksana. melaksanakan sesi peningkatan profesional untuk guru dari masa ke semasa bagi membolehkan guru mengikuti perkembangan ilmu sains. emosi dan mental. aktiviti yang dirancang perlu bersifat menyeluruh untuk setiap peringkat dengan tidak memberi fokus hanya kepada kelas peperiksaan. pedagogi. Dan aspek ketiga pula.pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Ini termasuk aspek profesional guru.3 Menekankan Subjek Kerohanian Pendekatan yang cuba diketengahkan bukan untuk membubarkan dasar yang sedia ada tetapi membaikpulih apa yang patut ada dalam membentuk modal insan pelajar. penggunaan bahan sumber luar dan infrastruktur.Aspek-aspek pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan boleh melalui pencerapan pengajaran serta maklum balas daripada guru. Selama ini subjek ini tidak ditekankan pun walaupun banyak masalah sosial berlaku namun apa yang ditekankan tidak kepada insaniah 22 . Oleh kerana ia perlu diterjemah dan diaplikasikan apabila bermula sesi persekolahan. Aspek kelima menerangkan matlamat dan sasaran dalam pelan tindakan hendaklah dinyatakan dengan jelas. boleh di capai (realistik) dan dinilai. keperluan bahan sokongan. Kedua.

pelajar. Kebanyakan dalam aspek sukan atau kokurikulum banyak menekankan aspek jasmani dan kurang penekanan pada rohani. rohani. Subjek pendidikan Islam untuk pelajar islam dan subjek pendidikan Moral untuk pelajar bukan islam merupakan subjek yang tidak digemari oleh mana-mana pelajar dan perlu ada penekanan untuk menarik minat mereka kepada subjek itu. Melalui subjek ini pelajar didedahkan mengenai nilai-nilai murni yang perlu ada pada diri seseorang seperti kejujuran. Subjek pendidikan Islam dan Moral dipandang ringan oleh sesetengah pihak yang menganggap subjek ini sebagai subjek teras bukan subjek wajib lulus. 5. Seperti dasar lain juga subjek ini perlu dilakukan sebagai subjek wajib untuk pelajar lulus dan syarat untuk menyambung pelajaran di IPT. Media massa perlu berganding bahu dengan pihak sekolah ( pendidikan ) dalam menjalankan sesuatu pogram yang melibatkan pengaruh yang besar kepada pelajar. Dalam membentuk rohani diri pelajar perlu adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani. hormat-menghormati dan sebagainya yang menekankan ciriciri keperibadian yang baik. 23 . Subjek ini perlu ditekankan dalam membentuk insaniah pelajar dan jika ditekankan aspek jasmani namun rohani pelajar itu kurang tidak dapat menjamin masa depan pelajar terbabit kerana mungkin kalau pelajar itu berubah hanya dalam jangka masa yang pendek dan selepas tamat sekolah pelajar terbabit akan melakukan aktiviti lamanya seperti melepak dan melakukan perkara yang tidak berfaedah. emosi dan mental.3. Media massa bukan sahaja media eletronik tetapi berkaitan media media cetak juga kerana masyarakat terutama pelajar mudah terpengaruh dengan media massa terutama melibatkan eletronik. Penekanan harus diberikan kepada mereka kerana melalui media massa pelajar lebih tertarik kerana media eletronik pandai menarik pelajar untuk mengikuti pogram yang ditawarkan oleh sekolah dan pogram ini pasti akan mendapat sambutan oleh pelajar.1 Kerjasama Daripada Media Massa Seperti pendekatan yang lain juga peranan media massa merupaka salah satu alternatif terbaik dalam menyelesaikan sesuatu masalah kerana apabila Negara semakin maju maka alternatif dalam membentuk insaniah pelajar adalah melalui media massa. Ini adalah salah satu pendekatan yang cuba diterapkan untuk membentuk pelajar yang baik dari segi jasmani.

Pendekatan ini mampu mengurangkan bebanan yang terpaksa ditanggung segelintir ibu bapa yang tidak berkemampuan. Pihak sekolah juga harus berusaha mencari inisiatif lain dalam menampung kos penyelenggaraan alatan pembelajaran di sekolah selain dari menaikkan kadar yuran tambahan. matlamat dan objektif Negara pada Wawasan 2020 akan Berjaya jika pelajar-pelajar ini diberi peluang dalam membuat pilihan yang terbaik untuk diri mereka. Semua pihak memainkan peranan yang penting dalam membentuk individu yang Berjaya serta berakhlak mulia seperti yang sering diberitahu oleh kerajaan mengenai matlamat mereka. Seseorang tidak akan Berjaya jika tiada pertolongan daripada orang sekeliling.4 Kaedah pengawasan dan pemerhatian Terdapat beberapa pendekatan yang boleh ditekankan dalam membendung isu yang jarang terlintas di fikiran ini antaranya ialah dengan melantik badan khas yang berperanan memerhati dan mengawasi perjalanan keluar masuk kewangan bagi setiap sekolah kluster. Kerajaan tidak boleh memandang ringan kepada kebolehan media massa kerana perubahan pada Negara yang maju menjadikan media massa merupakan ejen penyampai yang boleh dipercayai oleh orang ramai terutama pelajar yang mudah tertarik dengan benda-benda baru. 5. kerjasama dari pihak kerajaan amatlah diperlukan supaya pihak sekolah tidak merasa mereka tidak dipedulikan. Dalam merealisasikan Dasar Globalisasi Pendidikan. Oleh itu. Badan khas ini juga seharusnya diberi kuasa untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang cuba untuk menyeleweng dana atau bantuan kerajaan atau pihak yang cuba mengambil kesempatan mendapatkan komisen dengan menjual tender pembekalan alatan pembelajaran di sekolah kluster. 24 . Namun pihak Kementerian Pelajaran juga tidak harus berpeluk tubuh sahaja.Mungkin pada awalnya pogram yang ingin dilakukan tidak mendapat sambutan yang baik oleh pelajar namun jika pogram ini dijalankan dengan baik mungkin pogram ini akna Berjaya seperti yang diharapkan oleh kerajaan. Tidak keterlaluan jika badan ini dianggap sebagai mata-mata pihak kerajaan agar amanah dan tanggungjawab yang diserahkan kepada pihak sekolah dijalankan secara telus dan jujur.

Pendekatan yang seterusnya ialah dengan melahirkan budaya organisasi yang cemerlang di sekolah. 25 . Isu-isu disiplin dan masalah moral dan akhlak di kalangan warga organisasi pendidikan seharusnya ditangani secara tegas dan bijaksana. disemaikan Kesibukan dan dibajai supaya warga dengan projek-projek pembangunan pendidikan seharusnya tidak menjadi alasan untuk lari dari tanggungjawab ini. Kesedaran pihak-pihak berwajib amatlah penting dalam merealisasikan penghasilan modal insan cemerlang kelas pertama. Nilai-nilai murni iaitu nilai ia teras subur dan menjiwai kembangan setiap hendaklah organisasi.

mengkaji kesan baik dan buruk sebelum melaksanakan sesuatu dasar atau sistem pendidikan. setiap sistem yang telah dan akan dilancarkan oleh pihak kerajaan mempunyai kebaikan dan kelemahannya tersendiri. Semua ini harus dilihat dari aspek-aspek teminologi dan wacana. guru. jelaslah kepada kita bahawa setiap usaha yang diambi luntuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam pendidikan ternyata mempunyai banyak cabaran. pencapaian dan kekurangan dan kesan-kesan sampingan. pejabat pendidikan. Kejayaan sesuatu sistem yang dijalankan bukan sahaja bergantung kepada pelaksanaan yang telah difikirkan dengan teliti. Antara perkara-perkara yang perlu diberi pertimbangan semasa memikirkan semula tumpuan sesebuah sistem pendidikan ialah apa yang mendorong dan menghalang perubahan. Sudut penentangan dan institutionalisasi juga harus diambil kira dalam melaksanakan sesebuah sistem pendidikan. aktiviti dan amalan. jabatan pelajaran negeri dan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.0 Kesimpulan Berdasarkan isu-isu pendidikan yang dikemukakan. 26 . tetapi juga bergantung kepada penyelarasan dan pengawasan setiap sistem dengan baik. Ini bukan sahaja bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem malah untuk merealisasikan objektif yang cuba dicapai oleh pihak kerajaan. pihak pentadbir sekolah. dan perhubungan sosial dan bentuk organisasi.6. Pihak kerajaan seharusnya menjalankan kajian sedalam-dalamnya. Intihanya. Cabaran ini boleh dilihat dari segi pelajar.

Utusan Publication and Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur. Penerbit USM. Prof Dr. Pendidikan dan Pembangunan. Falsafah Pendidikan dan Kokurikulum.7. Sufian Hussin. Dasar Pendidikan Progresif. Quantum Books. Robiah Sidin. Kuala Lumpur. Pemikiran Dalam Pendidikan. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Fajar Bakti Sdn.Mohd Kamal Hassan. 1998.. Bhd. 1988.0 Bibliografi Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. 1994. Perspektif Makro dan Mikro. 2010. Nurin Enterprise. Etnik dan Pembinaan Negara Bangsa dalam Sistem Pendidikan. Tan Yao Sua. Isu Bahasa. 27 . 2002. Dasar Pembangunan Malaysia. Lans Resources Sdn Bhd. Satu Perspektif Bersepadu. Selangor Darul Ehsan. 2003.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful