ENGLISH

TURKCE

ANASAYFA

D:\M Oguz Çol\ayasofya\Untitled-2.gif
jhg

YAZILAR

RESIMLER

HAKKIMDA

HOMEPAGE

ABOUT

PICTURES

ABOUT ME

AYASOFYA HAKKINDA
‡ Ayasofya'n n bulundu u yerde daha önce de ayn ad ta yan iki kilise yap lm , ancak bunlar yang n nedeniyle yok olmu lard r. mparator ustinianos, Roma mparatorlu unu'nun eski siyasal bütünlü ünü sa lamaya çal rken, bu iddial planlar na uygun ekilde, görülmemi büyüklükte bir kilise yapt rmaya giri ti. Matematikçi Tralles'li Anthemius ve geometri bilgini Miletus'lu sidoros'u kilisenin mimar olarak görevlendirdi. Tamamland ktan k sa süre sonra bir k sm depremde çöken kilise, destek duvarlar ve onar mlarla eski haline getirildi. yap m süresince, imparatorlu un dört bir yan ndan esirler getirtildi ve in as nda 100 ustan n emrinde, 10.000 i çi çal t . Binan d görünü ünden çok, içinin etkileyici ine önem verilmi tir. Yüzölçümü 7570 m.kare, uzunlu u 100 metreyi geçer.imparatorlar n taç giyme törenleri, zafer kutlamalar hep burada gerçekle mi tir.1204'te, Dördüncü Haçl Seferleri s ras nda da büyük bir ya maya sahne olmu tur. fatihin kenti fethinden sonra Mimar Sinan, restorasyonunun yap lmas yla görevlendirildi. Minare, mihrap, minber gibi slami elementler eklenerek camiye çevrildi, Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin levhalar as ld , resimlerin ve moziklerin üzerine çekilen badana koruyucu i lev gördü. 916 y l boyunca kilise olarak kullan lan Ayasofya, 481 y l boyunca da cami olarak kullan ld ve 1935 y l nda, baz Müslümanlar n cami ve Ortodokslar n kilise olarak kullan lmas n isemelerine ra men, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle müzeye çevrildi.

ABOUT HAGIA SOPHIA
‡ Hagia Sophia, (the Church of) Holy Wisdom, now known as the Ayasofya Museum, is a former eastern orthodox church converted to a mosque in 1453 by the Turks, and converted into a museum in 1935. It is located in Istanbul, Turkey. It is traditionally considered one of the great buildings in history. Its conquest by the Ottomans at the fal off Constantinapole is considered one of the great tragedies of christianity by the greek orthodox faithful. The name comes from the greek name , a contraction of , meaning "Church of the holy wisdom of God It is also known as Sancta Sophia in Latin and Ayasofya in Turkish Although it is sometimes called "Saint Sophia" in English, it is not named after a saint named Sophia ² the Greek word sofia means "wisdom.³

‡

Ben Bilfen ilkö retim okulunda okuyorum. 3 senedir bilgisayar kulübündeyim. Resimler tamamen benim taraf mdan düzenlenmistir.

I am studying in Bilfen Schools ISTANBUL- TURKEY I am attending computer club for 3 years Pictures were edited by me.