RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH) KEMAHIRAN HIDUP

Kelas : Tahun 5 Tarikh : 28 Julai 2010 Masa : 10.30 ± 11. 30 pagi Bil. Pelajar : 30 orang Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Tajuk / Topik : Jahitan Membaiki pakaian

Isi Pelajaran : 1. Definisi membaiki pakaian 2. Bahagian-bahagian pakaian yang boleh dibaiki 3. Senarai alatan dan bahan jahitan yang digunakan

Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid mempunyai pengetahuan asas berkenaan jahitan

Objektif P & P : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : 1. Menyenaraikan 2 bahagian pakaian yang boleh dibaiki 2. Menyenaraikan 2 kegunaan alat jahitan 3. Menyatakan 3 jenis jahitan asas yang digunakan

Kognitif : berfikir Afektif : Bahan / Sumber Pengajaran : i) Alatan dan bahan jahitan yang sebenar, ii) Pakaian yang rosak KBKK / KB / Nilai : Berdikari, rajin, bekerjasama, berkomunikasi dengan baik

LANGKAH DAN PERKEMBANGAN

ISI PELAJARAN

STRATEGI/ AKTIVITI P & P

ALAT BANTU MENGAJAR

y Set Induksi (5 minit)

Pengenalan Memberi pendedahan kepada murid tentang membaiki pakaian

i) Bertanyakan kepada murid sama ada mereka mempunyai pengalaman baju terkoyak dan bagaimana dibaiki ii)Murid melihat tayangan power point mengenai pelbagai jenis pakaian iii)Guru memperkenalkan tajuk pengajaran ³membaiki pakaian´

1) Power point gambar pelbagai jenis pakaian

PERKEMBANGAN y Langkah 1 (10 minit) Definisi membaiki pakaian i)Guru menyatakan kepada murid definisi membaiki pakaian ii)Guru menunjukkan kepada murid bahagian pakaian yang boleh dibaiki iii)Guru meminta murid menyebut apakah membaiki pakaian i)Buku Teks ii) Gambar bahagian pakaian yang rosak

y Langkah 2 (15 minit)

Bahagian-bahagian pakaian yang boleh dibaiki

i)Guru mengedarkan gambar yang mempunyai bahagian pakaian yang boleh dibaiki contoh butang tercabut, meretas dan kelim terbuka ii)Murid diminta menyatakan bahagian pakaian yang rosak itu

i) Gambar

y Langkah 3 (15 minit)

Alatan dan bahan jahitan yang digunakan

i)Guru meletakkan setiap satu alatan dan bahan jahitan di atas setiap meja ii)Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan kecil dan menamakan alatan jahitan yang diberi oleh guru iii)Setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan dan murid bersoal jawab tentang kegunaan setiap peralatan jahitan

i) Alatan dan bahan jahitan sebenar

-pita ukur, gunting, jarum peniti, jarum tangan dan benang

y Penutup (5 minit)

Rumusan pembelajaran

i)Murid membuat rumusan pengajaran ii)Guru menyediakan lembaran kerja yang mengandungi gambar alatan dan bahan jahitan

Ulasan Guru Pelatih : Ulasan Penyelia

LATIHAN a) Kamu dikehendaki mencari perkataan tersembunyi berdasarkan senarai perkataan yang disediakan.

P E N C U C U K B E N A N G L U S G 1. 2. 3. 4. 5.

E E V B E K E C X Z A S D F H K L U

M K N N P E M B A R I S L U R U S N

B Y Q E I R S A R A R A A G O A S T

A Z W M T T A R O S D T D A D I J I

R T E L A A G I A I F R A T A S A N

I A R K U S S S J T A E J L S L R G

S M T J K K V P D S B K A P U R U F

F P Y H U A N A A E E G J E R U M A

L A U G R R M N J R R N H N I K J B

E L I B A B O T T T I I Y S H U A R

K R O F J O J U R A K T P I T D H I

S T P D H N S N F S L N O L K A I K

I Y L S I T I N E P M U R A J K T E

B U K A S R O D E P S G A T R E B R

E I O P N B U N K O L H G F R T F E

L U K I S E S S I R A B M E P O Y G

Pita Ukur Pembaris Lurus Pembaris Fleksibel Kad Ukur Pembaris Sesiku L

6. Roda Surih 7. Kertas Karbon 8. Pensil 9. Kapur 10. Jarum Peniti

11. Gunting Fabrik 12. Gunting Kertas 13. Pencucuk Benang 14. Jarum Jahit 15. Penetas

b) Namakan alatan dan bahan menjahit berdasarkan gambar di bawah serta catatkan fungsinya.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALATAN DAN BAHAN

FUNGSINYA Digunakan untuk mengukur bahagian yang hendak digunting atau dijahit.

1. Pita Ukur 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

c) Perhatikan pakaian yang dinomborkan. Namakan bahagian tersebut dan nyatakan jenis mata jahitan untuk membaiki pakaian tersebut.

1

2

3

KEROSAKAN 1. 2. 3.

JENIS MATA JAHITAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful