RAD!ON!

CA

AKT!vNO TRAZEN]E POSLA

RADNA SvESKA

ZA UCESN!KE

Nacionalna sluzba za zaposljavanje
Republike Srbije

Projekat Promocija zaposljavanja

UPUTSTVA I MATERIJAL ZA IZVOÐENJE RADIONICE

AKTIVNO TRAZENJE POSLA

Radna sveska za ucesnike

Autor: Ray Lamb Radna grupa NSZ

Visi projektni anaIiticar Ivana Damnjanovic

WorIdwide Strategies, Inc Nevena Letic

Branka Tarbuk

1
SADRZAJ

I Orijentacija

A. Uvod

B. Trziste rada

C. Nacionalna sluzba za zaposljavanje i filijale Nacionalne sluzbe za
zaposljavanje

II Samoprocena

A. Ìnteresovanja

B. Vestine, znanja i sklonosti

C. Sposobnosti

D. Obrazovanje, obuka i radno iskustvo

E. Stavovi i vrednovanje posla

III Pisanje biografije (CV), propratnog pisma i prijave za posao

A. Biografija

B. Saveti za pisanje propratnog pisma

C. Prijava za posao

IV Aktivnosti usmerene na trazenje posIa

A. Umrezavanje i kontakti u lokalnoj sredini

B. Ìstrazivanje i informativni intervju
C. Kontakti postom i telefonski kontakti

D. Ìntervju sa poslodavcem
(1) Priprema za poslovni intervju
(2) Kako se izboriti sa teskim pitanjima
(3) Nakon intervjua

V Kako sacuvati posao

A. Kako postati uspesan zaposleni

B. Saveti - Kako zadrzati posao

VI Rezime radionice i zakIjucak

A. Pitanja, odgovori i otvorena diskusija

B. Zavrsni rezime

C. Evaluacija radionice

DODATAK

Kako se izboriti sa gubitkom posIa

A. Upravljanje finansijama

B. Medicinska, zdravstvena i porodicna pItanja
C. Stres

Pogovor

1
I DEO

ORIJENTACIJA

Uvodni deo Radionice ima za cilj da:

obezbedi kratak pregled sadrzaja Radionice

informise vas o duznostima koje imate kao polaznik Radionice

pruza vam informacije o trzistu rada i

informise vas o uslugama koje su vam dostupne u ovoj Filijali

A. UVOD

DobrodosIi u Radionicu za trazenje posIa koju organizuje NacionaIna sIuzba
za zaposIjavanje!

U zavIsnostI od toga kojI tIp FadIonIce je predvIden za vas, Imacete specIfIcan vremenskI
raspored prIsustva I ucesca. Sta cete naucItI I ponetI sa sobom zavIsI najvIse od vas samIh.
|I

cemo vam stavItI na raspolaganje nIz metoda I tehnika koje su se pokazale uspesnim u
mnogIm podrucjIma I okruzenjIma za trazenje posla.

Prevazilazenje problema nezaposlenosti je veoma tesko. Bilo da ste nedavno izgubili posao
ili ste nezaposlenI vec neko vreme IlI ste se uhvatIlI u kostac sa promenom posla, pred
vama je Izazovan zadatak. 8Ice vam potrebna pomoc I podrska porodIce, prIjatelja I
InstItucIja u lokalnoj zajednIcI, kao sto je ova. Ìpak, najvIse vremena I energIje ce se
zahtevatI od vas kojI trazite posao. Vi ste najodgovorniji za pronalazenje posla. Alatke I
tehnIke koje naucIte tokom ove FadIonIce ce vam u tome znatno pomocI.

Mi zeIimo da vi uspete!

Vas uspeh je i nas uspeh!

1
B. TRZISTE RADA

Kako bIste se upoznalI sa stanjem na trzIstu rada I steklI uvId u okolnostI sa kojIma cete
se suocavatI dok budete trazIlI posao, prIpremIlI smo za vas korIsne InformacIje I
materIjal. TrzIste rada u SrbIjI I Crnoj CorI karakterIse sledece...

0a bIsmo IzostrIlI slIku trzIsta rada, pokazacemo vam sa cIm se suocava ova fIlIjala NSZ:

Stopa nezaposlenosti

Oblasti rada u opadanju

Oblasti rada u ekspanziji

Zanimanja za kojima opada potreba

Zanimanja za kojima raste potreba.....

D. NSZ I FILIJALE NSZ

8Ilo da ste dugo korIsnIk usluga NSZ IlI ste novoprIjavljenI, korIstIce vam kratak pregled
razlIcItIh programa I usluga koje su na raspolaganju osobama koje traze posao I
poslodavcima. Pretpostavljamo da ste upoznati sa procedurom prilikom prijavljivanja, kao i
sa ostalim procedurama u ovoj filijali NSZ. Ponovimo te informacije i porazgovarajmo o
mogucnostIma koje su vam dostupne.

Dva fIlIjala NSZ je organIzovana na sledecI nacIn: ....

8rosure koje se dele tokom FadIonIce obezbedIce vam detaljnIje InformacIje o programu I
uslugama koje pruza NSZ.

2
II DEO

SAMOPROCENA

Samoprocena je proces sagIedavanja sopstvenih mogucnosti u raznim obIastima.

Vazno je da uradite samoprocenu kako biste dobiIi jasniju sIiku o tome kako se vi
kao osoba koja trazi posao mozete ukIopiti u svet rada. Neka od podrucja koje cete
mozda zeIeti da istrazite jesu:

Sta voIite da radite?

Sta umete dobro da radite?

Koja znanja iIi vestine cete morati da razvijete?

Sta je za vas vazno u nekom posIu?

Neke od kIjucnih obIasti koje treba sagIedati su:

Interesovanja

Vestine, znanje, skIonosti

Sposobnost

Obrazovanje, obuka i radno iskustvo

Stavovi i vrednovanje rada

3
A. INTERESOVANJA

Ispitajte svoja interesovanja vezana za posao!

DbIcno je najbolje zapocetI trazenje posla tako sto cete se "pogledatI u ogledalo".
Ovo samoispitivanje vam moze pomocI da otkrIjete mnogo razlIcItIh poslova koje
bIste volelI da obavljate. PocnIte odgovarajucI na sledeca pItanja:

. Moj najveci uspeh je ________________________________________

__________________________________________________________

2. U protekIih par godina bio/Ia sam zainteresovan/na za

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. Kada imam sIobodnog vremena, voIim da

__________________________________________________________

__________________________________________________________

4. Da mogu da imam posao iz snova, bio/Ia bih

__________________________________________________________
__________________________________________________________

. SIedece stvari me uopste ne interesuju ________________________

__________________________________________________________


6. Moji hobiji i interesovanja su ________________________________

__________________________________________________________


7. Najvise voIim da radim sa (Ijudima, masinama, brojevima)

__________________________________________________________

8. Tri reci koje bih voIeo/Ia da drugi koriste kada me opisuju

__________________________________________________________
__________________________________________________________

9. Dve stvari koje dobro radim su

__________________________________________________________
__________________________________________________________

4
Sistem procene karijere i posla Ministarstva za rad SjedInjenIh drzava, kojI je dobro
proucen I sIroko prImenjIvan u mnogIm zemljama u svetu, je jedan od nacIna da bolje
sagledate Interesovanja I ostale elemente kojIma cemo se bavItI u ovom odeljku. U sferI
Interesovanja korIstIcemo sIstem |InIstarstva za rad Sjedinjenih drzava O*NET¯, koji
predstavlja Izuzetno selektIvan Instrument za proucavanje karIjere. Dvaj sIstem moze da
se poveze sa teorIjom lIcnostI I radne sredIne 0zona Holanda (Making Vocational Choices;
A Theory of Careers, Englewood Cliff, NJ; Prentice-Hall [1973]). Prema Holandovoj teoriji
postoji sest tIpova lIcnostI I sest tIpova radnIh sredIna koje Im odgovaraju. Sto je veca
uskladenost Izmedu tIpa lIcnostI I radne sredIne, vece je zadovoljstvo poslom I
produktIvnost na radu.

Sledi kratka definicija ovih tipova:

Realisticni

Ljudi sa reaIisticnim interesovanjima su skloni radnim aktivnostima koje obuhvataju
praktIcne probleme I resenja. DnI uzIvaju da rade sa bIljkama, zIvotInjama I prIrodnIm
materijalima, kao sto je drvo, sa alatima i masinama. Uzivaju da rade napolju. Ljudi sa
realIstIcnIm InteresovanjIma cesto ne vole zanImanja koja podrazumevaju papIrologIju I
blisku saradnju sa drugima. Vole konkretne pristupe resavanju problema koji se zasnivaju
na akciji, pre nego apstraktne i teorijske.

Istrazivacki

Ljudi sa istrazivackim interesovanjima vole radne aktivnosti povezane sa idejama i
razmIsljanjem, pre nego sa fIzIckom aktIvnoscu. DnI vole da tragaju za cInjenIcama I
resavaju probleme, vIse nego da ubeduju IlI predvode ljude. NIsu mnogo okrenuti drugim
ljudima.

Umetnicki

Ljudi sa umetnickim interesovanjima vole radne aktivnosti koje obuhvataju
umetnIcku stranu stvarI (oblIcI, dIzajn I crtezI). DnI vole da se Izrazavaju kroz svoj rad,
na sebI svojstven nacIn. 7Ise Im odgovara rad bez pracenja jasnog skupa pravIla I sklonIjI
su Ispoljavanju osecanja od drugIh.

rustveni

Ljudima sa drustvenim interesovanjima odgovaraju radne aktivnosti kroz koje se
pomaze drugIma I unapreduje znanje I lIcnI razvoj drugIh osoba. 7ise vole da rade sa
ljudima nego sa predmetima, masinama ili podacima. DnI vole da poducavaju, da daju
savete, da pomazu I budu od pomocI drugIm ljudIma.

Preduzetnicki

Ljudi sa preduzetnickim interesovanjima su skloni radnim aktivnostima koje
podrazumevaju InIcIranje I Izvodenje projekata, poslovnih poduhvata. DnI vole da ubeduju
I predvode ljude i donose odluke. Spremni su da rizikuju radi profita. Orijentisani su ka akciji
i cene prestiz i status.

5
Konvencionalni

Ljudima sa konvencionaInim interesovanjima odgovaraju radne aktivnosti koje
slede ustanovljene procedure i rutinu. Oni vise vole da rade sa podacima i detaljima nego
sa idejama. Vise vole posao u kom postoje precizni standardi nego posao u kome sami
kreiraju resenja. Odgovara im situacija u kojoj su jasne granice autoriteta i daju veliki znacaj
samokontroli.

StrucnjacI kojI se bave radnIcIma I drugI kojI rade u ovoj oblastI su sklonI da korIste
skracenu verzIju ovIh kategorIja I nazIvaju ljude "U" tIpom (UmetnIckI) IlI nekI posao "F"
(FealIstIcnIm).

Ipak, svaka osoba, posao iIi radna sredina su mnogo sIozeniji i predstavIjaju
kombinaciju ovih atributa.
Dvaj sIstem pruza Interesantan uvId u razlIcIte tIpove lIcnostI I njIhov posao. CovorIcemo
o ovIm razlIcItIm kategorIjama tokom cele FadIonIce I bavIcemo se praktIcnIm vezbama
koje
ce nam pomocI da se sa njIma bolje upoznamo.

Kao sledecI korak u procesu samoprocene, razmotrIcemo jos jedan Instrument kojI ce bItI
od pomocI za nastavak IspItIvanja Interesovanja. To je Iista interesovanja koja stavlja
interesovanja u kontekst konkretnih radnih aktivnosti i poslova.

Pored toga, moguce je povezatI neke od ovIh elemenata rada sa R-I-U-D-P-K strukturom
kojIu smo upravo proucIlI.

7oda FadIonIce ce vas uputItI kako da korIstIte ovaj Instrument.

6
Lista interesovanja

Ministarstvo za rad SAD Sektor
za zaposljavanje i obuku
Sluzba zaposljavanja SAD
1979

Ime __________________________

Adresa __________________________

___________________________

__________________________

Datum ___________________________

SvIma nama je vazno da se osecamo dobro
na svom poslu; ako je to slucaj, nase sanse
za uspeh su vece.

Dva LIsta Interesovanja pomocI ce vam da
odlucIte kakve bIste poslove volelI da
radIte.

ProcItajte pazljIvo svaku tvrdnju. Ako
mIslIte da bIste ,volelI" da se bavIte
odredenom aktIvnoscu stavIte znak
ispod slova V, ako ,ne volite¨ tu aktivnost
stavite znak ispod slova N, ako niste
sigurni da li biste to voleli stavite znak
ispod upitnika (,?¨).

Ako ste oznacIlI sve aktIvnostI, vratIte se
na pocetak I sa dva znaka oznacIte
najmanje aktivnosti koje biste najvise
voleli da radite.

|ozete oznacItI neku aktIvnost cak Iako
nemate obuku ili iskustvo za nju, ukoliko
smatrate da bIste uzIvalI radecI je.
DznacIte upitnik (,?¨) samo ako ne mozete
da odlucIte da lI bIste volelI da se bavIte
odredenom aktIvnoscu, IlI ako ne znate sta
neka aktivnost podrazumeva.

Ne postoje tacnI I netacnI odgovorI.
DznacIte svaku aktIvnost u skladu sa vasim
interesovanjem. |ozda uocIte neka nova
podrucja rada u kojIma bIste moglI da
nadete buduce zaposlenje.

krenite stranicu i pocnite.

7
ProcItajte svaku od tvrdnjI I pokazIte kakav odnos Imate prema svakoj od opIsanIh aktIvnostI tIme sto

cete stavItI znak ispod :

V (voIeo/Ia bih) ? (Nisam siguran/na) N (ne bih voIeo/Ia)

0
1
.
0
1

0
1
.
0
2

0
1
.
0
3

0
1
.
0
4

0
1
.
0
5

0
1
.
0
6

0
1
.
0
7

0
1
.
0
8

0
2
.
0
1

0
2
.
0
2

0
2
.
0
3

V ? N
PIsem kratke prIce IlI clanke
.............................. ___ ___ ___
Uredujem tekstove pIsaca
................................. ___ ___ ___
Pisem kritike za knjige ili pozorisne komade ..... ___ ___ ___
Drzim predavanja o slikanju uljem na platnu ..... ___ ___ ___
Rezbarim figure ljudi ili zivotinja ........................ ___ ___ ___
FadIm umetnIckI dIzajn za casopIse
................. ___ ___ ___
Reziram pozorisne komade .............................. ___ ___ ___
ÌzvodIm madIonIcarske trIkove u pozorIstu ........ ___ ___ ___
Najavljujem radio ili televizijski program ............ ___ ___ ___
Dirigujem u simfonijskom orkestru .................... ___ ___ ___
Komponujem IlI pravIm muzIcke aranzmane ..... ___ ___ ___
SvIram nekI muzIckI Instrument ........................ ___ ___ ___
PravIm koreografIje za profesIonalne plesace ... ___ ___ ___
Plesem u varijeteu ............................................ ___ ___ ___
Poducavam ljude modernom plesu
................... ___ ___ ___
FestaurIram ostecena umetnIcka dela
.............. ___ ___ ___
Rezbarim drvene blokove ili dizajniram
stampane cestItke
............................................. ___ ___ ___
Dizajniram i slikam znake ................................. ___ ___ ___
AnalIzIram rukopIs I procenjujem lIcnost
........... ___ ___ ___
Najavljujem tacke u cIrkusu
.............................. ___ ___ ___
Pogadam tezInu ljudI na vasarIma................ ___ ___ ___
PrIkazujem odecu musterijama kao maneken ... ___ ___ ___
Poziram za modnog fotografa ........................... ___ ___ ___
Zamenjujem TV zvezdu na snimanjima ....... ___ ___ ___
Razvijam hemijske procese kako bi se
resIlI tehnIckI problemI
...................................... ___ ___ ___
Analiziram podatke za vremensku prognozu ..... ___ ___ ___
FazvIjam metode za kontrolIsanje zagadenja
vode ili vazduha ................................................ ___ ___ ___
Proucavam uzroke bolesti zivotinja ................... ___ ___ ___
FazvIjam metode za povecanje
kvalitetnijih useva ... ___ ___ ___
Razvijam nove tehnike za obradu hrane ........... ___ ___ ___
Pregledam zube I lecIm probleme zuba I usta... ___ ___ ___
Postavljam dIjagnozu I lecIm bolesne zIvotInje
.. ___ ___ ___
LecIm ljude ................. ___ ___ ___

0
2
.
0
4

0
3
.
0
1

0
3
.
0
2

0
3
.
0
3

0
3
.
0
4

0
4
.
0
1

0
4
.
0
2

0
5
.
0
1

0
5
.
0
2

0
5
.
0
3

V ? N
Pripremam lekove prema receptu ...... ___ ___ ___
Proucavam uzorke krvI pomocu mIkroskopa .. ___ ___ ___
Testiram sadrzaj primeraka rude u pogledu
zlata ili srebra ................ ___ ___ ___
Vodim farmu goveda ili proizvodnju mleka ........ ___ ___ ___
Vodim komercijalni ribnjak ................................ ___ ___ ___
Upravljam korIscenjem I razvojem zemlje pod
sumom ........................................................... ___ ___ ___
Nadzirem radnike na farmi ................................ ___ ___ ___
NadzIrem tIm za secu
suma................................. ___ ___ ___
Nadzirem tim za odrzavanje parkova ................ ___ ___ ___
Treniram konje za trku ...................................... ___ ___ ___
Hranim i brinem se o zivotinjama u zoo vrtu ...... ___ ___ ___
Kupam I cesljam pse
......................................... ___ ___ ___
8erem povrce na farmI
...................................... ___ ___ ___
LovIm rIbu kao deo rIbolovacke ekIpe ..... ___ ___ ___
Potkresujem grane drveca
............................... ___ ___ ___
Usmeravam aktivnosti policije ........................... ___ ___ ___
Pisem kazne vozacIma za prekoracenje brzIne ___ ___ ___
SprovodIm zakone o rIbolovu I lovu na dIvljac ... ___ ___ ___
Cuvam zatvorenIke u zatvoru
............................ ___ ___ ___
Cuvam novac u oklopnom vozIlu
....................... ___ ___ ___
Gasim pozar ..................................................... ___ ___ ___
Planiram i projektujem puteve i mostove ........... ___ ___ ___
0IzajnIram elektrIcnu opremu ............................ ___ ___ ___
Pravim plan konstrukcije fabrike za preradu
vode .................................................................. ___ ___ ___
Upravljam radom elektrane ............................... ___ ___ ___
Upravljam izgradnjom mostova ........................ ___ ___ ___
Nadgledam radove u rudniku uglja ................... ___ ___ ___
Premeravam zemljIste I odredujem granIce
...... ___ ___ ___
PravIm crteze opreme za tehnIcke prIrucnIke
.... ___ ___ ___
Upravljam radom radio predajnika .................... ___ ___ ___
Projektujem i crtam detaljne skice automobila .. ___ ___ ___
Usmeravam vazdusnI saobracaj sa kontrolnog
tornja na aerodromu .......................................... ___ ___ ___
SprovodIm testIranje zagadenostI vode
............. ___ ___ ___
V ? N

17

0
5
.
0
4

0
5
.
0
5

0
5
.
0
7
0
5
.
0
6

0
5
.
0
8

0
5
.
1
0
0
5
.
0
9

0
5
.
1
2
0
5
.
1
1

0
6
.
0
1

0
6
.
0
2

Pilotiram komercijalnim avionom ...................... ___ ___ ___
Upravljam malIm brodIcem
............................... ___ ___ ___
Radim kao kapetan tankera za naftu................. ___ ___ ___
CradIm kuce sa drvenom konstrukcIjom
........... ___ ___ ___
Ìzradujem I popravljam zubne proteze .............. ___ ___ ___
Pripremam i kuvam hranu u restoranu .............. ___ ___ ___
Pravim planove, postavljam i popravljam
elektrIcne InstalacIje
.......................................... ___ ___ ___
Popravljam i servisiram automobile .................. ___ ___ ___
Sklapam i radim sa opremom za stampanje ..... ___ ___ ___
Upravljam generatorima u elektrani .................. ___ ___ ___
Rukovodim radom kotlarnica za grejanje u
zgradama .......................................................... ___ ___ ___
Fukujem opremom za precIscavanje vode
........ ___ ___ ___
Proveravam vatrogasnu opremu ................... ___ ___ ___
Proveravam mehanIcku bezbednost avIona .. ___ ___ ___
SortIram debla prema velIcInI I kvalItetu
............ ___ ___ ___
Vozim kamion sa prikolicom ............................. ___ ___ ___
Upravljam lokomotivom ..................................... ___ ___ ___
Upravljam motornIm brodIcem za prevoz
putnika .............................................................. ___ ___ ___
Pripremam posiljke za otpremanje i vodim
evidenciju .......................................................... ___ ___ ___
Primam, skladistim i izdajem robu .................... ___ ___ ___
EvIdentIram kolIcInu I vrstu tereta na brodovima ___ ___ ___
Razvijam filmove za izradu negativa ili slika ...... ___ ___ ___
Popravljam male elektrIcne aparate
.................. ___ ___ ___
KrecIm kuce
...................................................... ___ ___ ___
Upravljam buldozerom za uklanjanje zemlje ..... ___ ___ ___
Upravljam dizalicom za pomeranje materijala
..... ___ ___ ___
Upravljam busilicom na naftnim busotinama ..... ___ ___ ___
Popravljam automobilske gume ..................... ___ ___ ___
Radim na masini za kopiranje ili umnozavanje .. ___ ___ ___
CIstIm I odrzavam poslovne zgrade
.................. ___ ___ ___
|ontIram I rukujem strugom za secenje I
oblikovanje metala ............................................ ___ ___ ___
Busim sitne rupe u industrijskim dijamantima ... ___ ___ ___
Fucno polIram optIcka socIva
.......................... ___ ___ ___
Radim sa busilicom ........................................... ___ ___ ___
Rukujem elektrIcnom pIlom u fabrIcI za preradu
drveta ................................................................ ___ ___ ___
Sklapam frizidere i sporete u fabrici .................. ___ ___ ___
FadIm na elektrIcnoj sIvacoj masInI za Izradu
odece .............................................................. ___ ___ ___
Radim na masini za mesanje testa i pravljenje
hleba ................................................................ ___ ___ ___
Sklapam elektronske komponente .................... ___ ___ ___

V ? N

0
6
.
0
3

Pregledam flase radI moguceg ostecenja ......... ___ ___ ___

SortIram voce prema velIcInI
............................ ___ ___ ___

Testiram elektronske delove pre otpremanja ___ ___ ___

Radim na masini za mlevenje u fabrici .............. ___ ___ ___

FadIm na fabrIckoj lInIjI za sklapanje
................. ___ ___ ___

0
6
.
0
4

Rukujem masinom koja puni kontejnere ........... ___ ___ ___

Fucno pakujem materIjale I proIzvode
.............. ___ ___ ___

Sklapam delove pri izradi venecijanera ___ ___ ___

Vozim viljuskar za pomeranje materijala u

fabrici ................................................................ ___ ___ ___

Pisem po diktatu, kucam i zavrsavam poslovne

0
7
.
0
1

beleske ............................................................. ___ ___ ___

Pretrazujem podatke radi overe

vlasnistva ___ ___ ___

Vodim evidenciju o prodaji nekretnina ............... ___ ___ ___

7odIm evIdencIju o zaduzenjIma na racunu ...... ___ ___ ___

0
7
.
0
2

Vodim evidenciju o vremenu dolaska i odlaska

sa posla na osnovu kartica ............................... ___ ___ ___

Ìzracunavam prosecnu nedeljnu proIzvodnju na


osnovu dnevnih podataka ................................. ___ ___ ___

0
7
.
0
3

PrImam I Isplacujem novac u banci ................... ___ ___ ___

Prodajem karte na mestima za zabavu ............. ___ ___ ___

Radim na kasi u prodavnici ___ ___ ___

0
7
.
0
4

Odgovaram na pitanja na salteru za informacije ___ ___ ___

Radim kao operater na telefonskoj centrali ....... ___ ___ ___

ÌntervjuIsem osobe koje zele da otvore racun ___ ___ ___

0
7
.
0
5

Lektorisem kucani materijal .............................. ___ ___ ___

Sakupljam i odrzavam evidenciju o zaposlenima

.................................................... ___ ___ ___

Ìsporucujem postu na kucne I poslovne adrese ___ ___ ___

Kucam pisma i izvestaje ................................... ___ ___ ___

0
7
.
0
6

Rukujem kompjuterskom masinom za kucanje

radi primanja i slanja podataka ......................... ___ ___ ___

FadIm na masInI za Izdavanje racuna radI

prIpreme racuna za musterIje
............................ ___ ___ ___

0
7
.
0
7

Fajliram poslovnu korespondenciju.............. ___ ___ ___

Lociram i menjam knjige na policama u

biblioteci ___ ___ ___

Rucno stavljam pecate sa adresama na koverte ___ ___ ___

0
8
.
0
1

Prodajem telefone i drugu komunikacijsku

opremu ............................................................. ___ ___ ___

Prodajem oglasni prostor u novinama ............... ___ ___ ___

8Iram I kupujem voce I povrce za preprodaju .... ___ ___ ___

0
8
.
0
2

Prodajem automobile ........................................ ___ ___ ___

Demonstriram proizvode na prodajnoj izlozbi ... ___ ___ ___

Prodajem artikle na aukciji ___ ___ ___

18

0
8
.
0
3

0
9
.
0
2
0
9
.
0
1

0
9
.
0
3

0
9
.
0
5
0
9
.
0
4

1
0
.
0
2
1
0
.
0
1

1
0
.
0
3

1
1
.
0
1

1
1
.
0
2

1
1
.
0
3

V ? N
Prodajem robu «od vrata do vrata» ................... ___ ___ ___
Prodajem slatkise i kokice na sportskim
utakmicama ...................................................... ___ ___ ___
Ubedujem posetIoce nocnIh klubova da pozIraju
za fotografije ........................................ ___ ___ ___
Nadgledam aktivnosti dece u letnjim
kampovima ___ ___ ___
0ocekujem I smestam musterIje u restoranu .... ___ ___ ___
ServIram obroke I pIce putnicima u avionu ........ ___ ___ ___
Sisam ljude ....................................................... ___ ___ ___
Stilizujem, farbam i uvijam kosu ........................ ___ ___ ___
Ìzvodim tretmane za odrzavanje koze glave ...... ___ ___ ___
Vozim autobus .................................................. ___ ___ ___
Vozim taxi ......................................................... ___ ___ ___
Poducavam voznju automobIla
......................... ___ ___ ___
Posluzujem za stolovima u restoranima ............ ___ ___ ___
Parkiram automobile ......................................... ___ ___ ___
Unovcavam cekove I dajem InformacIje
musterijama ...................................................... ___ ___ ___
Proveravam prtljag putnika ............................... ___ ___ ___
Pomazem gostIma hotela da nadu taxI
............. ___ ___ ___
Rukovodim voznjama na vasarima ___ ___ ___
Planiram i izvodim religiozne obrede ............ ___ ___ ___
Radim sa mladima na probnom stazu .............. ___ ___ ___
Pomazem ljudIma sa lIcnIm I emotIvnIm
problemima ....................................................... ___ ___ ___
Pruzam bolnIcku negu pacIjentIma ................... ___ ___ ___
PlanIram I pruzam fIzIcku terapIju pacIjentIma
... ___ ___ ___
UcIm slepe da cItaju 8rajevo pIsmo
.................. ___ ___ ___
Zadajem testove za proveru sluha .................... ___ ___ ___
Brinem o deci u nekoj instituciji ......................... ___ ___ ___
Pripremam pacijente za pregled kod doktora .... ___ ___ ___
Planiram i pisem kompjuterske programe za
resavanje naucnIh problema
............................ ___ ___ ___
Planiram sakupljanje I analIzu statIstIckIh
podataka ........................................................... ___ ___ ___
PrImenjujem znanje Iz statIstIke za utvrdIvanje
stopa osiguranja ............................................... ___ ___ ___
Predajem u srednjoj skoli .................................. ___ ___ ___
Predajem strucne edukatIvne kurseve
.............. ___ ___ ___
Rukovodim radom biblioteke u lokalnoj zajednici
............................................................ ___ ___ ___
Sprovodim istrazivanje radi razvijanja novih

metoda nastave ................................................ ___ ___ ___
Sprovodim istrazivanje radi razumevanja
drustvenih problema ......................................... ___ ___ ___
Pregledam i analiziram ekonomske podatke ..... ___ ___ ___

V ? N

1
1
.
0
4

Radim kao sudija u sudu ................................... ___ ___ ___

Dajem savete klijentima o pravnim pitanjima .... ___ ___ ___

Fesavam sporove u vezI sa platom Izmedu

radnika i uprave ................................................ ___ ___ ___

1
1
.
0
5

Upravljam nekim sektorom velike kompanije .... ___ ___ ___

Planiram i rukovodim radom neke vladine

kancelarije ........................................................ ___ ___ ___

Kupujem opremu i potrebne stvari za veliki film ___ ___ ___

Pregledam finansijsku dokumentaciju radi

1
1
.
0
6

utvrdIvanja poreza
............................................. ___ ___ ___

Odobravam ili odbijam zahteve za zajam od

banaka .............................................................. ___ ___ ___

Kupujem i prodajem deonice i obveznice za

klijente .............................................................. ___ ___ ___

1
1
.
0
7

Upravljam administracijom velike bolnice .......... ___ ___ ___

Radim kao direktor skole .................................. ___ ___ ___

Rukovodim radom muzeja ___ ___ ___

1
1
.
0
8

Pisem vesti za stampu, TV ili radio ................. ___ ___ ___

Emitujem vesti preko radija ili televizije ............. ___ ___ ___

Rukovodim radom neke novInske kuce ___ ___ ___

Planiram reklamne programe za neku

1
1
.
0
9

organizaciju ....................................................... ___ ___ ___

Rukovodim prikupljanjem fondova za neprofitnu

organizaciju ___ ___ ___

Lobiram za ili protiv predlozenog zakona .......... ___ ___ ___

Upravljam istragom u sklopu primene zakona

1
1
.
1
0

koji se odnose na rad banaka ........................... ___ ___ ___

Ìspitujem radnu sredinu radi otkrivanja uslova

za rad koji nisu bezbedni ................................... ___ ___ ___

Pregledam teret kao deo primene carinskih

propisa .............................................................. ___ ___ ___

Vodim hotel ili motel .......................................... ___ ___ ___

1
1
.
1
1

Upravljam aktIvnostIma fIlIjale osIguravajuceg

drustva .............................................................. ___ ___ ___

7odIm prodavnIcu mesovIte robe, odece IlI


drugih proizvoda ............................................... ___ ___ ___

Ìstrazujem i resavam zahteve za naplatu

1
1
.
1
2

osiguranja ......................................................... ___ ___ ___

Pribavljam zakupe za reklamiranje na javnim

mestima ............................................................ ___ ___ ___

Angazujem zabavljace za rad u pozorIstIma I na

koncertima ........................................................ ___ ___ ___

1
9

1
2
.
0
1

1
2
.
0
2

V ? N
Vodim profesionalni sportski tim ....................... ___ ___ ___
Sudim na sportskim utakmicama ...................... ___ ___ ___
Vozim trke automobila ................................... ___ ___ ___
Nastupam kao umetnik na trapezu u cirkusu .... ___ ___ ___
Radim kao dubler za filmske ili televizijske
scene ... ___ ___ ___
Ìzvodim zonglerske tacke
.................................. ___ ___ ___

SADA SE VRATITE NA POCETAK I SA DVA ZNAKA
OZNACITE NAJMANJE AKTIVNOSTI KOJE

BISTE NAJVISE VOLELI DA RADITE

Brojevi koji se pojavljuju u svakom bloku pitanja na Iisti interesovanja, odgovaraju faktorima
interesovanja i oblastima u kojima su grupe poslova koji su ovde dati.

. UMETNICKO

Interesovanje za kreativno izrazavanje osecanja iIi ideja

01.01 Literarna umetnost

01.02 Vizuelna umetnost
01.03 Umetnost nastupanja: drama
01.04 Umetnost nastupanja: muzika
01.05 Umetnost nastupanja: ples
01.06 Primenjena umetnost
01.07 Osnovna umetnost
01.08 Modeliranje

2. NAUCNO

Interesovanje za otkrivanje, sakupIjanje i anaIizu informacija o svetu prirode i primena
rezuItata naucnih istrazivanja na probIeme u medicini, biomedicini i prirodnim naukama

02.01 Prirodne nauke

02.02 Biomedicinske nauke

02.03 Medicinske nauke
02.04 Laboratorijska tehnologija

3. BILJKE I ZIVOTINJE

Interesovanje za aktivnosti koje ukIjucuju biIjke i zvotinje, obicno napoIju.

03.01 Menadzerski rad: biljke i zivotinje

03.02 Opsta supervizija: biljke i zivotinje
03.03 Dresura zivotinja i usluge
03.04 Osnovni rad: biljke i zivotinje

20
4. BEZBEDNOST

Interesovanje za upotrebu vIasti radi zastite Ijudi i imovine

04.01 Bezbednost i policija

04.02 Sluzbe obezbedenja

. MEHANICKO

Interesovanje za primenu mehanickih principa u prakticnim situacijama, koristeci
masine, rucni aIat iIi tehniku

05.01 Ìnzenjering

05.02 |enadzerskI rad: mehanIckI

05.03 Ìnformaciona tehnologija
05.04 Upravljanje vazdusnim i vodenim prevoznim sredstvima
05.05 Zanatska tehnologija
05.06 Upravljanje sistemima

05.07 Kontrola kvaliteta
05.08 Upravljanje drumskim i vodenim prevoznim sredstvima
05.9 Kontrola materijala

05.10 Zanati

05.11 Rukovanje opremom

05.12 DsnovnI rad: mehanIckI

6. INDUSTRIJSKO

Interesovanje za repetitivne, konkretne, organizacione aktivnosti u fabrickom okruzenju

06.01 Tehnologija proizvodnje

06.02 Proizvodni rad
06.03 Kontrola kvaliteta
06.04 Osnovni rad: industrijski

7. POSLOVNI DETALJI

Interesovanje za organizovane, jasno definisane aktivnosti koje zahtevaju tacnost i
paznju usmerenu na detaIje u kanceIarijskom okruzenju

07.01 Administrativni detalji

07.02 |atematIckI detaljI

07.03 Finansijski detalji
07.04 Usmena komunikacija
07.05 Procesiranje podataka

07.06 Upravljanje uredajIma u admInIstracIjI

07.07 CInovnIckI rad

21
8. PRODAJA

Interesovanje za dovodenje drugih do odredene tacke gIedista kroz Iicno ubedivanje,
koristeci tehnike prodaje i promocije

08.01 Tehnologija prodaje

08.02 Prodaja
08.03 Kupovina

9. USLUZNE DELATNOSTI

Interesovanje za izIazenje u susret zeIjama drugih, obicno po principu jedan-na-jedan

09.01 Ugostiteljske usluge

09.02 Usluge berbera I kozmetIcara

09.03 Putnicke usluge
09.04 Rad sa musterijama

09.05 Opsluzivanje

. HUMANITARNO

Interesovanje za pomoc drugima u skIadu sa njihovim psihickim, duhovnim, socijaInim,
fizickim i profesionaInim potrebama

10.01 Socijalne sluzbe

10.02 Sluzbe za pruzanje medIcInske nege, terapIje I specIjalnog poducavanja
10.03 Nega dece i odraslih

. PREDVOÐENJE-UTICANJE

Interesovanje za predvodenje i uticanje na druge kroz aktivnosti koje obuhvataju visoke
verbaIne iIi numericke sposobnosti

11.01 Matematika i statistika

11.02 Obrazovne i bibliotekarske sluzbe
11.03 Socijalno istrazivanje

11.04 Zakon
11.05 Poslovna administracija
11.06 Finansije
11.07 Administriranje usluga

11.08 Komunikacija
11.9 Promocija

11.10 Sprovodenje pravIla
11.11 Poslovni menadzment

11.12 Ugovori i tuzbe

22
2. FIZICKE AKTIVNOSTI

Interesovanje za fizicke aktivnosti koje se izvode pred pubIikom

12.01 Sport

12.02 Sportske vestine

|oguce je, takode, povezatI 12 faktora Interesovanja I kategorIje grupa poslova koje smo gore
proucIlI sa HolandovIm R-I-U-D-P-K klasifikacionim sistemom. Dok ova veza ne vazi za svako
zanImanje, uocljIvo je da postojI logIckI zasnovana veza koja nam pomaze da razumemo ove
poslove i radne sredine koje im odgovaraju:

RealIstIcnI 03.0
Biljke I zIvotInje; 04.0 ZastItnIckI; 05.0 |ehanIckI; 06.0
ÌndustrIjskI
IstrazIvackI 02.0NaucnI
UmetnIckI 01.0UmetnIckI
Drustveni 04.0Sigurnost (bezbednost); 10.0 Humanitarni
PreduzetnIckI 08.0Prodaja; 09.0 Ugostiteljske usluge;
11.0Predvodenje-UtIcanje; 12.0 FIzIcke aktIvnostI
Konvencionalni 07.0Poslovni detalji; 09.0 Ugostiteljske usluge

Nakon ovIh InformacIja I praktIcne vezbe koju ste upravo zavrsIlI, sledI prImer lIste sa pojedInacnIm
zanImanjIma koja ce vam pomocI da fokusIrate paznju na specIfIcne poslove, a ne samo na grupe
poslova i kategorije interesovanja. Poslovi su grupisani prema radnim zonama.

Radna zona je odredena u skladu sa kolIcInom prIpreme koja je potrebna da bI se obavljao nekI
posao:

Radna zona 1 - ala priprema

Radna zona 2 - Izvesna priprema

Radna zona 3 - Srednja priprema

Radna zona 4 - nacajna priprema

Radna zona 5 - Obimna priprema

23

Radna zona
Radna zona 2
Radna zona 3

Radna zona 4
Radna zona

Radna zona
Radna zona 2
Radna zona 3

Radna zona 4

Radna zona

Radna zona
Radna zona 2
Radna zona 3

Radna zona 4
Radna zona

Radna zona
Radna zona 2
Radna zona 3

Radna zona 4

Radna zona
REALISTICNI POSLOVI

vozac traktora; ratar; armIrac

vozac autobusa; ratarsko-povrtarski tehnIcar; tehnIcar nIskogradnje
operatIvnI tehnolog drumskog saobracaja; ratarskI operatIvnI tehnolog;
operatIvnI tehnolog niskogradnje

tehnolog drumskog saobracaja; ratarskI tehnolog; tehnolog nIskogradnje
IstrazIvac drumskog saobracaja; tehnolog za proIzvodnju zIta -
specijalista;
IstrazIvac gradevInarstva

ISTRAZIVACKI POSLOVI

rasadnIcar u sumarstvu; babIca; rukovalac hemIjskIh uredaja I
masIna tehnIcar uzgoja suma; pedIjatrIjska sestra; hemIjskI
tehnIcar

operativni organizator lovstva; medicinska sestra ginekolosko-akuserske zastite;
hemijski operativni tehnolog

tehnolog pripreme proizvodnje u sumarstvu; lekar opste medicine; hemijski
tehnolog proizvodnje
IstrazIvac sumarstva; specIjalIsta pedIjatrIje; hemIjskI tehnolog-specijalista

UMETNICKI POSLOVI

biletar-redar; prIkazIvac fIlmova
artista-plesac; scenskI
rasvetljIvac

operatIvnI muzIckI producent; realIzator programa radIja I televIzIje; scenskI
dekorater

reziser; reditelj radio emisija; slikar
IstrazIvac scenskIh umetnostI; IstrazIvac masovnIh medIja; IstrazIvac lIkovnIh
umetnosti

DRUSTVENI POSLOVI

kuvar jednostavnih jela; portir
kuvar; mIlIcIoner; vaspItac

kulinar; operativni inspektor sluzbe unutrasnjih poslova; nastavnik razredne
nastave
organizator ugostiteljsko-hotelijerskog poslovanja; inspektor sluzbe unutrasnjih
poslova; profesor razredne nastave

IstrazIvac ugostIteljstva; magIstar krImInalIstIke; projektant vaspItno-
obrazovnog sistema

24

Radna zona
Radna zona 2
Radna zona 3
Radna zona 4
Radna zona

Radna zona
Radna zona 2
Radna zona 3

Radna zona 4
Radna zona

PREDUZETNICKI POSLOVI

barmen; prodavac

stjuardesa; komercijalnI
tehnIcar supervizor;
komercijalista

menadzer srednjeg novoa; komercijalista unutrasnje trgovine
menadzeri viseg nivoa; IstrazIvac trgovInskog poslovanja

KONVENCIONALNI POSLOVI

evIdentIcar utrosaka; unosIlac podataka za racunarsku obradu;
admInIstrator knjIgovoda; racunarskI operater; admInIstratIvno-tehnIckI
sekretar

knjIgovoda I bIlansIsta; operatIvnI programer automatske obrade podataka;
poslovni sekretar

organIzator racunovodstvenog poslovanja; programer InformacIonog sIstema
analItIcar za racunovodstvene poslove - specijalista; projektant za informacioni
sistem - specijalista

2
5
B. VESTINE, ZNANJA I SKLONOSTI

Vazan deo procesa samoprocene jeste I sagledavanje vestIna, znanja I sklonostI. 7estIne se stIcu Iz
razlIcItIh Izvora, ukljucujucI radno Iskustvo, hobIje, obuke I sve ostale uloge u kojIma ste ImalI
prIlIku da budete. Dok su neke vestine uzeg obima, kao one stecene na specIfIcnoj profesIonalnoj
obucI, druge su sIre I prImenjIve na vecem broju razlIcItIh poslova. Dve vestIne su posebno
znacajne jer se mogu "prenosItI" na druge poslove I radne sredIne I obezbedItI vam vIse mogucnostI
za zaposlenje.

Na slIcan nacIn, znanje koje ste stekli tokom formalnog i neformalnog skolovanja, radno iskustvo,
Iskustvo Iz vojske, samozaposljavanje I druga Iskustva takode se mogu prImenItI u mnogIm radnIm
sredInama. Jedan od nacIna procene ovIh elemenata jeste kako se vI odnosIte prema poslu u tri
oblasti:

Rad sa ljudima

Rad sa podacima i informacijama

Rad sa stvarima

Lista vestina

1. FazmIslIte o onome sto zelIte da radIte I sto ste vec radIlI. Pregledajte listu vestina na
sledecIm stranIcama. DznacIte one koje posedujete I koje ste na nekI nacIn korIstIlI.

Dopisite druge vestine koje posedujete, a koje nisu na listi. Stavite znak "X¨ pored onih
vestina koje rado koristite.

2. Ìnteresantno je i korisno videti kako drugi vide vase vestine i sklonosti. Napravite kopiju
ove liste I dajte je drugIma: porodIcI, kolegama, prIjateljIma. ZamolIte Ih da oznace
one vestine za koje smatraju da ih posedujete. Zamolite ih da stave znak "XX¨ pored
onih vestina za koje misle da ste u njima izuzetno dobri.

3. Koje vestine vi rado koristite? Koje vam pruzaju najvise zadovoljstva? Sta ste
zainteresovani da radite?

4. Sada ponovo pregledajte listu. Koje biste vestine voleli da unapredite i/ili usavrsite?

Koje bIste vestIne volelI da steknete: 0a naucIte: DznacIte te vestIne na nekI vIdljIv
nacIn (podvucIte Ih, zaokruzIte).

5. Porazgovarajte sa prijateljima, kolegama, porodicom, savetodavcima u lokalnoj
kancelarIjI NSZ I drugIma o razlIcItIm oblastIma u nekIm karIjerama, zanImanjIma I
poslovima u kojima se vase vestine cene.

26
Rad sa ljudima

Vestine upravIjanja Vestine pomaganja/meduIjudskih odnosa

_____ odgovornost _____ briga o drugima, osetljivost

_____ delegiranje odgovornosti _____ empatija

_____ organizovanje i koordinisanje drugih _____ aktivno slusanje i razumevanje

***** planIranje, predvIdanje _____ savetovanje, vodenje

_____ osmisljavanje i razvijanje programa
_____ saradnja sa drugima, timski rad

_____ uspostavljanje procedura,

organizacionih struktura _____ zagovaranje, pregovaranje za druge

_____ usmeravanje i nadgledanje drugih
_____ motivisanje drugih

_____ revizija, evaluacija

_____ selekcija kadrova, izgradnja tima _____ organizacija skupova

***** sprovodenje polItIka _____ kreiranje prijatne sredine

_____ razvijanje potencijala u ljudima

27
Vestine pruzanja instrukcija/obrazovanja

_____ izvestavanje, objasnjavanje ***** poducavanje

_____ savetovanje, informisanje ***** obucavanje

***** vodenje, facIlItIranje _____ kreiranje sredIna u kojIma se ucI

_____ ohrabrivanje ***** osnazIvanje, obucavanje drugIh

_____ osposobljavanje drugih da pomognu sebi

***** Ilustrovanje koncepata pomocu prImera

Liderske vestine Vestine komunikacije/odnosa sa javnoscu

_____ iniciranje _____ komuniciranje

_____ samoinicijativa _____ pisanje izvestaja, pisama, belezaka

_____ upravljanje vremenom _____ promovisanje ideje/proizvoda

_____ istrajavanje _____ konverzacija

***** suocavanje sa problemskom sItuacIjom ***** obracanje

_____ upravljanje konfliktima ***** uredIvanje pIsanog materijala

_____ planiranje i promovisanje ***** cItanje

____ aktivno resavanje problema ***** prevodenje

_____ preuzimanje rizika _____ rezimiranje

_____ donosenje teskih odluka _____ pisanje - kreativno, promotivno

***** predvodenje drugIh _____ nastupanje u javnosti

_____ motivisanje drugih _____ javni govor

_____ inspirisanje drugih _____ demonstriranje

_____ predsedavanje sastancima ***** korIscenje humora

***** ubedIvanje _____ pravljenje radio i TV prezentacija

_____ uticanje na druge

28
Rad sa podacima i informacijama

Numericke/organizacione vestine

_____ finansijski knjigovodstveni izvestaji

_____ upravljanje budzetom/novcem

_____ dodeljivanje sredstava

***** proracunI/operacIje sa brojevIma

_____ finansijsko planiranje

_____ statistika

_____ analiza troskova

_____ postovanje rokova

_____ prihvatanje odgovornosti

***** organIzovanje podataka/klasIfIkacIja/sredIvanje

_____ zavrsavanje poslova

_____ pravljenje aranzmana, kontakata

***** obracanje paznje na detalje

***** sprovodenje odluka

Vestine opservacije/anaIiticke vestine Vestine resavanja probIema

***** osecanje, slusanje, svest o necemu _____ prikupljanje informacija

_____ testiranje ideja _____ istrazivanje/anketiranje

_____ posmatranje, razmisljanje _____ razjasnjavanje problema

(ljudi/podaci/stvari) ***** predvIdanje problema

_____ prepoznavanje potencijala u drugima _____ organizovanje/klasifikacija

***** brzo ucenje _____ analiziranje/disekcija/razbijanje na delove

***** rasudIvanje, apstrahovanje, _____ revizija/kritika/ocenjivanje

_____ procenjivanje/ocenjivanje _____ postavljanje dijagnoze/

pronalazenje korena problema

_____ resavanje problema/otklanjanje smetnji

29

Rad sa stvarima

Fizicke/mehanicke vestine

***** fIzIcka koordInacIja

_____ navigacija

***** fIzIcka IzdrzljIvost

_____ atletika

***** cIscenje, usluzIvanje

_____ ples

***** tehnIcke vestIne

***** mehanIcko rasudIvanje

_____ prostorna percepcija

_____ dizajniranje, oblikovanje, sastavljanje

_____ rukovanje opremom

***** korIscenje alata

_____ popravke

_____ sklapanje/instaliranje

_____ izgradnja, konstrukcija

_____ podizanje, balansiranje, kretanje

_____ precizni poslovi

_____ proizvodnja

30

Rad sa ljudima, podacima i stvarima

Kreativne/mastovite/inovativne vestine

***** zamIsljanje/korIscenje IntuIcIje

_____ improvizacija/inventivnost

***** uvodenje novIna/stvaranje Ideja

_____ eksperimentisanje

_____ razvijanje/formulisanje

_____ sinteza/integrisanje

***** predvIdanje/prognozIranje

***** prIlagodavanje/unapredIvanje

_____ pronicljivost

_____ osmisljavanje novih programa/materijala

_____ postavljanje pozorisnih komada/reziranje

_____ dizajniranje

_____ ekspresivnost, verbalna/neverbalna

_____ stvaranje muzike/slika/fotografija/skulptura, itd.

_____ vizualizacija boja/oblika/pojmova

***** sImbolIcno predstavljanje recI/slIka/pojmova

***** pIsanje poezIje/pozorIsnIh komada/prIca

_____ gluma

31
C. SPOSOBNOSTI

Sposobnost je vasa predIspozIcIja da postIgnete strucnost u nekom zanImanju IlI vestInI daljIm
treningom i iskustvom. Ona se moze posmatrati i kao vas potencijaI da obavljate neku profesiju i
zanImanje. NajboljI nacIn da se procenI sposobnost je kroz valIdan I pouzdan test sposobnosti.
|oguce je dobItI InformacIje I napravItI vrlo sIroke procene sposobnostI pazljIvIm preIspItIvanjem
sopstvenog obrazovanja, obuka, hobija i iskustva u proslosti. One stvari u kojima ste pokazali snagu
ili slabosti u proslosti, mogu pruzItI uvId u vas potencIjal za slIcnu aktIvnost u buducnostI.

RADNI LIST ZA PROCENU VASIH SPOSOBNOSTI

U tekstu kojI sledI je nabrojano 9 glavnIh sposobnostI. 0atI su I nekI bItnI cInIocI radnog okruzenja
kojI mogu zahtevati ove sposobnosti. Posto vi sami najvise znate o svom prethodnom iskustvu,
sklonostima, vestinama i sposobnostima, mozete da procenite stepen u kom posedujete pojedinu
sposobnost kao Visok (V), Srednji (S) i Nizak (N).

Na primer, ako ste bili uspesni u skoli i imali dobre ocene, zaokruzIcete (7) kao vasu procenu
stepena sposobnosti za psu sposobnost ucenja. ZaokruzIvanje slova (S) bI znacIlo da smatrate da
ste bIlI prosecnI, dok bI zaokruzIvanje slova (N) pokazIvalo da ste ImalI poteskoca sa predmetIma u
skolI I u razumevanju slozenih zadataka i funkcija.

UPAMTITE, OVO JE SAMO VASA OPSTA PROCENA I NE TREBA JE POSMATRATI KAO KONACNU
SPOSOBNOST ILI NESPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE BUDUCIH ZADATAKA U NEKOJ PROFESIJI.

Ljudi imaju uspeha u onim stvarima za koje imaju pozitivo interesovanje i obrnuto. |edutIm, samo
strucno napravljen test sposobnostI daje tacnu meru vaseg stepena sposobnostI za nesto.
UpotrebIte sledece InformacIje samo kao deo vaseg celokupnog procesa samoprocene I kao deo
InformacIja koje ce vam pomocI da sagledate sebe, gde ste bili, sta ste radili i kuda mozete usmeriti
vase napore za pronalazenje posla.

ProcItajte opIs svake sposobnostI I sItuacIje na poslu pojedInacno. ProsudIte najbolje sto mozete
kako biste odredili vas stepen sklonosti i zaokruzite V, S ili N.

V= visok stepen razvijenosti sposobnosti

S= srednje razvijena sposobnost
N= nizak nivo razvijenosti sposobnosti

32
I Opsta sposobnost ucenja (V) (S) (N)

Sposobnost da se razumeju uputstva, da se sagledaju odnosi, seme i osnovni principi, da se
logIckI razmislja i da se resavaju problemi. Povezana je sa uspehom u skoli ili na poslu.

Primeri u situacijama na posIu:

8rzo ucenje posla I osmIsljavanje nacIna da se unapredI efIkasnost na poslu; kvalItetna
prezentacija i razumevanje usmene i pIsane komunIkacIje; racunanje I provera
numerIckIh stavki.

II VerbaIna (V) (S) (N)

Sposobnost razumevanja recI I razlIke u znacenju recI. 7azna je u oblastIma kao sto su
komunIkacIja, obrazovanje, pravo, literarna umetnost i prodaja.

Primeri u situacijama na posIu:

Savladavanje tekstova kojI se korIste na obukama; razumevanje prIrucnIka kojI se korIste
na poslu; prezentacija i razumevanje usmenih i pisanih uputstava.

III Numericka (V) (S) (N)

Sposobnost korIscenja brojeva prI resavanju problema I vrsenju arItmetIckIh proracuna, brzo I
tacno.
Ova sposobnost je vazna u oblastima kao sto su inzenjering, finansije, matematika, fizika i
tehnologija.

Primeri u situacijama na posIu

Evidencija vremena ili proizvodnje, pravljenje geometrijskih nacrta, merenje tezine,
uzimanje tacnIh mera, pravljenje I kontrola numerIckIh stavkI.

IV Prostorna (V) (S) (N)

Sposobnost sagledavanja trodimenzionalne predstave objekta pri gledanju jednodimenzionalnih
crteza; sposobnost uvIdanja odnosa Izmedu jednodImenzIonalnIh I trodImenzIonalnIh objekata. Dva
sposobnost je vazna u oblastima kao sto su: arhitektura, stolarski posao, inzenjerska tehnologija,
vIzuelna umetnost, dIzajn enterIjera I dIzajn odece.

Primeri u situacijama na posIu

Ìzlaganje, pozIcIonIranje I redanje objekata; posmatranje kretanja objekata, kao sto su
masIne koje rade; shvatanje kako kretanje utIce na pozIcIju; postizanje uravnotezenog
dizajna.

V Percepcija forme (V) (S) (N)

Sposobnost da se brzo I tacno uoce razlIke u detaljIma Izmedu objekata I formI. 7azna je u
oblastIma kao sto su: zanatska umetnost, zanatska tehnologija, izrada nakita, tehnologija
proizvodnje, proizvodnja i kontrola kvaliteta.

33
Primeri u situacijama na posIu

ÌspItIvanje povrsIna u smIslu uocavanja ogrebotIna, gresaka, ujednacenostI boje,
granulacIje I teksture, uklapanje sara, prepoznavanje malih delova.

VI KanceIarijska percepcija (V) (S) (N)

Sposobnost da se brzo I tacno uocI razlIka u detaljIma Izmedu stampanIh prImeraka. Vazna je u
oblastima kao sto su administracija, procesuiranje zahteva, bibliotekarske usluge, kontrola materijala,
korektura teksta i obrada podataka.

Primeri u situacijama na posIu

CItanje radnIh naloga, specIfIkacIja, skala, brojcanIka I Instrumenata za merenje.

VII Motorna koordinacija (V) (S) (N)

Sposobnost brze I tacne koordInacIje ocIju I ruku sa pravljenjem precIznIh pokreta. Dva sposobnost
je vazna u oblastIma kao sto su: popravka aparata, kozmetIcke usluge, rukovanje kancelarIjskIm
masinama, pakovanje i kucanje.

Primeri u situacijama na posIu

Postavljanje predmeta u neku poziciju, sklapanje delova.

VIII Spretnost prstiju (V) (S) (N)

Sposobnost da se brzo I precIzno manIpulIse malIm predmetIma korIstecI prste. 7azna je u
oblastIma kao sto su sklapanje, berberski posao, knjigovezanje, zubarstvo i izrada i popravka satova.

Primeri u situacijama na posIu

Fad sa zavrtnjIma I srafovIma; korIscenje malIh alata; rukovanje uredajIma za kontrolu
masIna; svIranje muzIckIh Instrumenata; fIno podesavanje Instrumenata I masIna.

IX ManueIna spretnost (V) (S) (N)

Sposobnost da se brzo i precizno koriste ruke u pokretima postavljanja i okretanja predmeta. Vazna
je u oblastima kao sto su slikanje, popravka automobila, rukovanje opremom, proizvodnja, upravljanje
vozilom i obrada drveta.

Primeri u situacijama na posIu

KorIscenje ruku I zglobova za postavljanje I okretanje, guranje I vucu predmeta, alata I
opreme.

Sada se vratite nazad i ponovo pogledajte one sposobnosti koje ocenjujete kao najizrazenije kod
sebe i zamislite one profesionalne oblasti i poslove gde su takve sposobnosti potrebne. Povezite ovu
InformacIju sa drugIm cInjenIcama I Idejama koje ste razvIlI kroz proces samoprocene.

34
D. OBRAZOVANJE, OBUKA I RADNO ISKUSTVO

Obrazovanje koje ste stekli, formalne i neformalne obuke koje ste prosli i vase radno iskustvo su
veoma vazna dostIgnuca koja ce utIcatI na vasu potragu za poslom, kao I na uspeh na radnom
mestu.

U oblastI obrazovanja I obuke ste vIdelI razlIcIte vrste poslova povezane sa FA0NÌ| ZDNAMA, koje
su u odredenom odnosu sa nivoom obrazovanja, obuke i pripreme potrebnim za svako od zanimanja.
Ìpak, imajte na umu da vas sadasnji status definise vase kvalifikacije za neki posao u ovom
trenutku, alI vI Imate I mogucnost da se dalje obrazujete, da se upIsete na dodatne casove obuke I
steknete nova I drugacIja radna Iskustva. Neke od vezbI I aktIvnostI u ovoj FadIonIcI za trazenje
posla su vam vec dale Ideje I podstIcaje u ovom smeru. SledecI korak ce vam omogucItI da
sagledate gde ste bili i sta ste postigli.

Radni Iist posIova i radnog iskustva

PosIovi

PosIovi na kojima sam Vestine i sposobnosti Od ovih vestina Vestine koje treba da se

radio najduze koje su potrebne najboIji sam u poboIjsaju

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

PosIovi iIi zanimanja za koje su potrebne Vestine i sposobnosti u kojima sam najuspesniji,

vestine koje sam stekao koje su mi najvaznije

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

35
Samoprocena obrazovanja i obucenosti
Nivo obrazovanja
Srednja skoIa bio uspesan/na imao poteskoca sa
u ovim predmetima ovim predmetima

FakuItetska dipIoma iIi
dipIoma neke strucne skoIe

ProfesionaIna obuka

Seminari u vezi sa posIom

Predmeti i informacije:

. koje sam stekao kroz
samoobrazovanje

2. hobi i aktivnosti u
sIobodno vreme

Koje dodatno obrazovanje/obuka vam je potrebna da biste ostvariIi svoje ciIjeve u karijeri?

36
E. STAVOVI I VREDNOVANJE POSLA

LIcnI I profesIonalnI stavovI koje donosImo na svoje radno mesto, Imace velIkI utIcaj na nasu
uspesnost u poslu. Ako uzIvate u svom poslu, osecate da ste produktIvnI I dobro se slazete sa
kolegama, vas stav ce se pozItIvno odrazItI na obavljanje posla. Ako se pak ne osecate tako,
to ce se odrazItI na vas ucInak.

Inventar stavova ce vam pomocI da procenIte neke od tIh karakterIstIka.

Inventar stavova

Dva lIsta sadrzI tvrdnje koje Imaju veze sa vasIm stavom. ProcItajte svaku tvrdnju. DdlucIte
kolIko cesto se ta tvrdnja odnosI na vas. Zatim:

1. Zaokruzite ako je odgovor nikad.
Zaokruzite 3 ako je odgovor retko.
Zaokruzite ako je odgovor nisam siguran-na.
Zaokruzite 7 ako je odgovor cesto.
Zaokruzite ako je odgovor uvek.

2. Napisite broj koji zaokruzite na liniji na kraju reda. Na primer, ako zaokruzite u
prvom redu onda napisite na liniji. Obavezno ovo uradite u svakom redu.

3. Saberite sve brojeve na linijama i napisite rezultat na poslednjoj liniji.

Nisam
Nikad Retko siguran/na Cesto Uvek
- Volim da radim 0 3 5 7 10 1. ______
- Volim da pomazem drugima 0 3 5 7 10 2. ______
- Slazem se sa drugima 0 3 5 7 10 3. ______
- 7olIm da ucIm nove stvarI 0 3 5 7 10 4. ______
- Kada ne mogu nesto
dobro da uradim 0 3 5 7 10 5. ______
iz prvog puta, pokusam
ponovo
- Ako pogresim, priznam gresku 0 3 5 7 10 6. ______
- Kada mi neko ukaze na 0 3 5 7 10 7. ______
moje greske, ja saslusam
i pokusam da ih ispravim
- Kada nesto ne znam 0 3 5 7 10 8. ______
da uradIm, trazIm pomoc
- Kada neko pokusa da mi 0 3 5 7 10 9. ______
pomogne, prIhvatIm pomoc
i zahvalim se
- Trudim se da budem tacan/na 0 3 5 7 10 10.______
- Cuvam stvarI koje mI 0 3 5 7 10 11.______
drugi ljudi dozvole da koristim

37
Nisam
Nikad Retko siguran/na Cesto Uvek
- Kada znam sta treba 0 3 5 7 10 12.______
da uradIm, pocnem I
uradim to
- Trudim se da odrzim 0 3 5 7 10 13.______
svoja obecanja I uradIm ono
sto sam rekao/la da cu uradItI
- Ako imam neki problem 0 3 5 7 10 14.______
pokusam da poprIcam sa
nekim ko bi mogao da mi
pomogne
- Trudim se da sledim pravila 0 3 5 7 10 15.______

Ukupno_________

2- OdIican
9-2 Dobar
6-9 ZadovoIjavajuci
- 6 Los

Vas ukupan zbir za inventar stavova.

Kakav je vas stav?

______ DdlIcan

______ Dobar
______ ZadovoljavajucI

______ Los

38
Kada smo govorili o interesovanjima vezanim za posao, pre svega smo se bavili radnim
okruzenjima koje volite ili ne volite. Vrednovanje posIa, sa druge strane, povezano je
sa onim sto nam je vazno i onim sto nam nije vazno u nekom poslu ili radnoj sredini. Sto
je vecI sklad Izmedu onoga sto jednoj osobI treba i sto ona pozitivno vrednuje u nekom
poslu IlI radnoj sredInI, to je vece I zadovoljstvo na poslu. Zato je ono sto u poslu
cenite veoma vazno, kako za izbor samog posla, tako i za dobro obavljanje tog posla.

Sledeca procena ce vam pomocI da blIze odredIte te vrednostI.

Procena sopstvenog vrednovanja posIa

Odredivanje stepena zadovoljstva poslom

Dva lIsta opIsuje spektar razlIcItIh aspekata posla kojI mogu bItI uzrok zadovoljstva IlI
nezadovoljstva poslom. Pogledajte definicije i odredite stepen vaznosti koji biste vi
prIpIsalI svakom aspektu posla, korIstecI ovu skalu:

3 ako vam je to veoma vazno za vasu karijeru/posao

2 ako je umereno vazno
ako je nevazno iIi nepozeIjno

___ Fizicki: Da radim posao koji postavlja __ MeduIjudski odnosi: Da razvijem

fIzIcke zahteve, u kom mogu da prijateljske odnose sa kolegama i drugim

korIstIm svoje fIzIcke vestIne
ljudIma koje srecem u
toku

mojih aktivnosti na poslu.

___ Unikatnost: 0a osecam da je posao __ Donosenje odIuka: 0a Imam moc da

kojI radIm jedInstven, nov, drugacIjI od
odlucujem o polItIcI, radu u preduzecu
Itd.

ostalih poslova .

___ Status: Da imam poziciju koja

donosi postovanje kod prijatelja, __ Lokacija: Da zivim u sredini koja je

porodice i u lokalnoj zajednici. u skladu sa mojim stilom

zivota i u kojoj mogu da radim mnoge

___ Mogucnost veIike zarade: Da radim posao
stvari u kojima uzivam

kojI donosI profIt, sto ce mI omogucItI

luksuzan zivot.

___ Vremenska sIoboda: Da imam __ MoraI/Duhovnost: Da

slobodu da planiram i upravljam sopstvenim je posao koji obavljam vazan i u skladu

rasporedom; sa moralnim principima u koje verujem.

mogucnost da sam kreIram

svoje radno vreme.

39

___ Strucnost: Da budem postovan i
trazen zbog svog znanja i
vestina u datoj oblasti.

___ Integracija: 0a Imam mogucnost

da uskladim svoju karijeru sa privatnim
zivotom.

___ PredvidIjivost: Da imam stabilnu i
relativno nepromenjivu radnu
rutinu i duznosti na poslu.

___ Produktivnost: Da proizvodim
opipljive stvari, stvari koje mogu
da vidim i dodirnem.

___ Mir na posIu: Da izbegnem
pritisak i "frku¨.

___ Takmicenje: Da testiram svoje
sposobnosti u situacijama u kojima
neko pobeduje a neko gubI.

___ Fizicko radno okruzenje:

Da radim na mestu koje mi
je estetski prijatno.

___ Zajednica: Da radim na poslu
gde mogu bItI ukljucen u
aktivnosti u lokalnoj zajednici.

___ Nezavisnost: Da mogu da budem
direktan i kontrolisem tok svog rada,
odredujem njegovu prIrodu, bez
mnogo direktiva od drugih.

___ Priznanje: Da mi se dodele priznanja za
kvalitetno obavljen posao

___ Odgovornost: Da budem odgovoran za
planiranje i sprovodenje

mnogih zadataka i projekata,
kao i za ljude koji su u njih
ukljucenI.

___ Sigurnost: Da budem sIguran da necu
IzgubItI posao I da cu ImatI dovoljno
novca za zivot
___ Zabava: Da na radnom mestu mogu da
budem spontan, saljiv i zabavan.

___ InteIektuaIni status: Da budem priznat kao
osoba sa visokim intelektualnim
potencijalom; kao neko ko je autoritet u
datoj oblasti svojim znanjem i/ili vestinom.

___ Kreativnost: Da stvaram nove

programe, sisteme, formulisem nove ideje;
razvijam originalne strukture i procedure.

___ Pomaganje drugima: Da pruzam usluge
koje ce bItI od pomocI pojedIncIma
grupama.

___ Pripadanje: Da budem priznat kao
prIpadnIk odredene organizacije ili
grupe.

___ Rizikovanje: Da imam posao koji

od mene zahteva da cesto
preduzimam rizike i odgovaram na
izazove.

___ Koriscenje kompetencija: Da se
angazujem u onim oblastima gde osecam da
Imam vIse talenta nego prosecan radnIk.

___ Baviti se naucno-istrazivackim radom:

0a budem ukljucen u nauku koja se bavi
istrazivanjem; da radim u kompaniji koja
se smatra jednom od najboljih u nekom
poslu i trudi se da dalje napreduje.

___ Kreativno izrazavanje: Da imam
priliku da izrazim svoje ideje,

i opservacije o poslu i o tome kako
mogu da ga unapredim.

___ Resavanje probIema: Da mi radno mesto
nudi izazove i probleme za resavanje

i da nema stalne rutine.

___ Raznovrsnost: 0a Imam razlIcIte
radne zadatke, da se oblik i sadrzaj

mojIh odgovornostI na poslu cesto menja.

40
___ Da sam potreban: 0a osecam da je
ono sto radim potrebno za
dobrobit drugih.

___ Pomoc drustvu: Da dajem
doprInos unapredenju I
razvoju lokalne zajednice.

___ Pritisak: Da imam posao

kojI ukljucuje postovanje
vremenskIh rokova i/ili gde drugi
ocenjuju kvalitet mog rada.

___ Kontakt sa Ijudima: Da imam
svakodnevnI kontakt sa
javnoscu.

___ Autoritet: Da imam kontrolu nad
radom drugIh I da mogu
delImIcno da utIcem na njIhove
sudbIne.

___ Da radim sam: Da sam radim na
projektima i zadacima.

___ Rad sa drugima: Da budem
deo radnog tima.

___ Napredovanje: Da imam priliku da naporno
radim i napredujem u svojoj organizaciji.
___ Ucenje: Da mogu kontinuirano

da stIcem nove vestIne I nova znanja.

___ MaIa zahtevnost: Da obavljam poslove
koji zahtevaju malo energije ili
angazovanja.

___ Uticaj: 0a sam u mogucnostI da utIcem na
ponasanje i misljenje drugih

___ NadgIedanje: Da sam direktno
odgovoran za rad koji obavljaju drugi,

cIjI sam ja pretpostavljenI.

___ Lepota: Da imam posao koji
obuhvata estetsku procenu
stvari, ideja ili ljudi.

___ Umetnicki: 0a budem ukljucen u
kreativan rad u muzici, knjizevnosti,
drami, dekoraciji ili drugim oblicima
umetnosti.

__ Urednost okoIine: Da radim u sredini
gde sve ima svoje mesto

i uslovi se malo menjaju.

Pet vrednosti iIi zadovoIjstava koje treba da ispunjava moj buduci posao:

1. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________

Pitanje: Zasto su ove vrednosti vazne za mene? Sta treba da uradim da bi one postale
deo mog zivota?

41
Rezime samoprocene
|oja najvaznIja postIgnuca:
1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.

Moje omiljene vestine - vrste vestina koje najvise volim da koristim:

1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.

Vrline koje posedujem - one koje me najbolje opisuju:

1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.
Stvari koje najvise volim da radim:
1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.

Najvazniji aspekti posla/vrednosti posla za mene:

1.

2.

3.
4.
5.

Moje trenutne prioritetne potrebe:

1.

2.
3.
4.
5.

42
III DEO

PISANJE BIOGRAFIJE (CV),

PROPRATNOG PISMA I PRIJAVE ZA POSAO

A. BIOGRAFIJA (CV)

Biografija je prvi kontakt trazioca zaposlenja sa potencijalnim poslodavcem. Zato je
vazno da bude dobro napisana kako biste ostavili utisak na poslodavca. Osobe
zaduzene za primanje biografija najpre ih samo povrsno pogledaju (10-20 sekundi),
onda odbace one koje izgledaju neorganizovano ili suvise opsirno, a ostale stave u
evidenciju. U proseku, samo nekoliko od 100 biografija koje se posalju postom
rezultiraju pozivom na intervju. Poslodavci, ipak, traze biografije i dobra biografija
obezbeduje konkurentnost u vecInI strucnIh, admInIstratIvnIh IlI menadzerskIh
zanimanja. Biografije se sve vise koriste i u drugim zanimanjima, nizeg nivoa
kvalifikacija.

ta se postize biografijom?

Biografija govori potencijalnom poslodavcu sta ste sve postigli u proslosti, sta sada
mozete ucInItI za njegovu kompanIju, kao I kakve su vam profesIonalne ambIcIje.

Clavna uloga bIografIje jeste da jasno, brzo I efIkasno posreduje Izmedu vasIh
talenata, vestina i poslodavca. U izvesnom smislu, vi nudite svoje usluge poslodavcu, a
biografija je vasa reklama. Njena namena je da zainteresuje poslodavca da vas pozove
na intervju.

U kojim situacijama se biografija koristi?

Masovno sIanje pisama. Dsobe koje traze posao cesto korIste bIografIju da bI
ostvarIle kontakt sa potencijalnim poslodavcima. Koristi se kada ne znate da li
kompanija ima upraznjeno radno mesto, ali zelite da im stavite do znanja da ste
slobodni i da vase iskustvo i talenat mogu predstavljati dobitak za tu firmu.

Masovno slanje biografija moze biti skupo, a sanse za dobijanje nekog posla su male.
Sanse da vas pozovu na Intervju mozete povecatI tIme sto cete sastavItI bIografIje
koje su prIlagodene potrebama razlIcItIh kompanIja. Predlazemo da razvrstate vase
cIljne kompanIje po grupama sa slIcnIm karakterIstIkama I napIsete bIografIje u
kojIma IstIcete vestIne odgovarajuce za svaku grupu.

Odgovor na ogIas za radno mesto. Najefikasnije biografije su one namenjene
odredenom poslodavcu. Ako su uslovI za posao navedenI u oglasu nejasnI, pokusajte
da se dodatno informisete. Potrudite se da dobijete jasnu sliku o duznostima na tom
poslu, potrebnom obrazovanju i iskustvu.

Korisno je obaviti informativni razgovor sa nekim od zaposlenih u firmi kako biste
prikupili sve neophodne podatke. Dobro je pripremiti pitanja unapred. Saznajte na

43
pocetku sa kIm razgovarate. Takode, pokusajte da saznate Ime I tItulu osobe kojoj
cete poslati biografiju. Ako razgovarate sa nekim ko je nadlezan za primanje novih
radnika i ostavite dobar utisak, pokusajte da zakazete intervju. Ne zaboravite da se
zahvalite onome ko vam je dao informacije.

Intervju. Biografija sluzi kao scenario vama i poslodavcu. Kada sastavljate biografiju ne
zaboravite da vam ona daje priliku da precizirate teme o kojima zelite da razgovarate
tokom intervjua. 8udIte spremnI da prIcate opsIrnIje o postIgnucIma koja ste nabrojalI.

7ezba sa prIjateljIma I otvorena krItIka mogu bItI od pomocI.

ta biografija treba da sadrzi?

Budite pripremljeni da ulozite izvesno vreme i trud u pisanje dobre biografije. Potrebno
je da ukljucIte dve vrste InformacIja:

1. O vama. Potrebno je da imate jasnu sliku o vasim talentima u vezi sa
odredenIm poslom, defInIsanu radnu bIografIju, obrazovanje I cIljeve
koje postavljate sebi u karijeri. (Pogledajte listu koju ste popunili u
poglavlju ÌÌÌ o samoproceni.) Korisno bi bilo imati informacije o
zanimanjima u Srbiji i CG kako bi se obezbedili uopsteni opisi poslova
koje ste obavljali ili onih koje bIste volelI da radIte u buducnostI.

2. O posIu. PrIkupIte sto je vIse moguce specIfIcnIh InformacIja o poslu za
koji se prijavljujete. Vasa biografija bi trebalo da pokaze da vase vestine,
obrazovanje, uspesI, radno Iskustvo I prethodna postIgnuca na poslu
odgovaraju zahtevima tog posla.

de potraziti dodatnu pomoc?

Postoje mnogi izvori informacija o tome kako napisati dobru biografiju.

Knjige. Postoji onoliko varijacija u stilovima i formama biografija koliko ima
knjIga na trzIstu. 7ecIna knjIga detaljno opIsuje ove varIjante I daje brojne prImere.
NekI su specIfIcno namenjenI odredenIm podrucjIma rada IlI specIfIcnIm grupama ljudI
kojI traze posao. Mozete ih potraziti u gradskoj biblioteci ili knjizarama.

Racunarski programi. PostojI nekolIko programa kojI vam mogu pomocI da
napisete biografiju u stilu kakav vi izaberete. Ovu informaciju mozete potraziti na
internetu.

Radionice. |noge radIonIce koje vode javne I neprofItne organIzacIje pomocI
ce vam da napIsete bIografIju. Takode, u tome vam mogu pomocI I prIvatne fIrme
koje te usluge naplacuju.

Kada zavrsite sa ovim delom, mozete konsultovati neke od navedenih dodatnih izvora
kako biste proverili da li ste dobro napisali biografiju.

44
Tipovi biografija

Postoje razlIcIte forme bIografIja. Dne se uglavnom bazIraju na varIjacIjama I
kombinacijama dve forme: obrnuto hronoIoska i funkcionaIna. Za pisanje uspesne
biografije vazan je izbor pravog stila za vas - onog kojI IstIce vase dobre strane, a ne
IstIce vase slabostI. KojI god stIl bIografIje da Izaberete, obavezno IstaknIte svoje
pozitivne rezultate koji su doneli dobrobit prethodnom poslodavcu/poslodavcima.
Poslodavci vole da vide dobre i merljive rezultate.

Priprema za pisanje biografije

elite da se prijavite za posao. Da li vam treba biografija? To zavisi od vrste posla za
koji se prijavljujete.

ZAHTEVA SE strucnI, tehnIckI, admInIstratIvnI I

BÌOGRAFÌJA: menadzerski poslovi,
poslovi u prodaji,
sekretarskI, cInovnIckI I drugI

kancelarijski poslovi.

PONEKAD SE ZAHTEVA poslovi za kvalifikovane radnike (npr: pekar,

BÌOGRAFÌJA: hotelski sluzbenik, elektrIcar,
zavarIvac) I

polu-kvalIfIkovane (cuvar,
montazer, domar/vratar, itd).

NE ZAHTEVA SE poslovi za nekvalifikovane radnike (posluzitelj brze hrane,

BÌOGRAFÌJA: fIzIckI radnIk, lozac,
radnik u fabrici konzervi, itd.)

Saveti za pisanje dobre biografije

. Informacije o vama. Precizno definisite svoje vestine, radnu istoriju, obrazovanje i
ciljeve u karijeri. Da li ste popunili listu o prethodnom iskustvu? Ako jeste, imate sve
informacije koje su vam potrebne da pripremite svoju biografiju.

2. Informacije o posIu. PrIkupIte specIfIcne InformacIje o poslu za kojI se
prijavljujete.

Evo sta vam je potrebno:

Opis zadataka i duznosti na poslu za koji konkurisete (vase vestine
treba da odgovaraju vestInama koje se traze za posao). PronadIte
opIs duznostI u oglasu za posao. Ako je oglas suvIse neodreden,
pozovite firmu i pitajte za opis duznosti.

45
Obrazovanje i iskustvo koje se trazi (vase formalne kvalifikacijetreba
da odgovaraju onome sto posao zahteva).

Koliko ste radnih sati radili i u kojim smenama?

Sa informacijama o sebi i o poslu za koji se prijavljujete,
spremni ste da napisete biografiju.

IzgIed biografije

8IografIja se pIse na papIru dobrog kvalIteta, prI cemu velIcIna fonta ne treba da bude
manja od 10. |argIne moraju da budu odgovarajuce, a sama bIografIja treba da
Izgleda profesionalno. Kada saljete vasu biografiju/CV, uvek koristite veliku kovertu
kako se hartija ne bi savijala.

va tipa biografija

OBRNUTO HRONOLOSKA biografija stavlja akcenat na poslove koje ste obavljali i
vase radno iskustvo. Vas poslednji posao je prvi koji navodite, zatim sledi posao koji ste
obavljali pre toga i tako dalje, do prvog zaposlenja. Za svaki posao navedite period u
kome ste ga obavljali i detaljno opisite zadatke i duznosti koje ste imali na tom poslu.

KorIstIte ovaj tIp bIografIje ako je vas odgovor na sledeca pItanja "0A":

Da li je vasa dosadasnja karijera isla uzlaznom putanjom i sada zelite da
napredujete u odnosu na posao koji ste prethodno obavljali?
Da li imate radnog Iskustva u vIse kompanIja/fIrmI/preduzeca:

0a lI su vremenskI razmacI Izmedu vasIh zaposlenja kratkI:

46
Primer hronoIoske biografije

0ragan 8orIcIc

Krusevacka 12

11000 Beograd
tel. 011/327-555

RADNO ISKUSTVO

2. PosIovi: lIcnI sekretar u firmi Eko Produkt;
sekretar direktora personala.
Opis zadataka i duznosti: pisanje po diktatu, pisana
korespondencija i zakazivanje sastanaka.
1996-2001 PosIovi: poslovni sekretar u firmi Energoprojekt.
Opis zadataka i duznosti: pisana korespondencija i
popunjavanje formulara, rukovanje masinom za
fotokopiranje i slanje poste.
1993-1996 PosIovi: daktilograf u firmi ILEK.
Opis zadataka i duznosti: popunjavanje formulara, slanje poste,
uspostavljanje i odrzavanje sistema za evidenciju.
1991-1993 PosIovi: recepcioner u firmi edix.
Opis zadataka i duznosti: javljanje na telefon, zakazivanje
sastanaka, docekIvanje klIjenata, prIprema I obrada
racuna.
OBRAZOVANJE
1986-1990 Srednja Pravno-bIrotehnIcka skola
Steceno zvanje: pravnI tehnIcar

DODATNA ZNANJA I VESTINE

Engleski jezik: srednji nivo
Spanski jezik: osnovni nivo

Poznavanje rada na racunaru; sertIfIkat za |Icrosoft DffIce

47
FUNKCIONALNA BIOGRAFIJA opIsuje vase vestIne, sposobnostI I postIgnuca koja su
povezana sa poslom za koji se prijavljujete. Ìstorija poslova koje ste obavljali je manje
detaljna nego u hronoloskim biografijama.

KorIstIte ovaj tIp bIografIje ako je vas odgovor na sledeca pItanja "0A":

0a lI ste vI gradevInskI radnIk kojI radI van svog mesta stanovanja:

Da li ste radIlI u vojscI I hocete da povezete obuku koju ste u vojscI
dobIlI sa civilnim poslovima?
Da li ste bez radnog iskustva u struci?

Ìmate li duze prekide u radnoj biografiji?

0a lI je posao za kojI se prIjavljujete drugacIjI od onog kojI obavljate
sada ili koji ste nedavno radili?

0a lI zelIte da Istaknete vase radne vestIne I postIgnuca umesto da
opisujete vase duznosti na poslu?

FunkcionaIna biografija. ProucIte radne zadatke I duznostI u okvIru posla za
koji se prijavljujete. Ìdentifikujte opste vestine koje su vazne za taj posao. Ponovo
pogledajte vasu listu prethodnog iskustva. Pronadite vestine i sposobnosti koje
se dobro uklapaju.

NavedIte talente I postIgnuca Ispod poslovnIh vestIna sa kojIma supovezani.

Koristite jednostavne, kratke, jasne recenIce.

48
Primer funkcionaIne biografije
osobe sa radnim iskustvom

|arko |arkovIc

Dunavska 23
21 000 Novi Sad
tel. 021/233-456

CiIj zaposIjavanja: Radno mesto poslovnog sekretara koje zahteva samostalnost i
dInamIcnost u radu, kao I sposobnost kontInuIranog ucenja I usavrsavanja.

Sposobnosti i vestine: DrganIzacIjske sposobnostI, osecaj za red, Iskustvo u radu sa
ljudIma I u admInIstracIjI, marljIvost, sIstematIcnost, precIznost, odgovornost.

Radno iskustvo: Administracija: svi poslovI u okvIru pIsarnIckog poslovanja I poslovne
korespondencIje, vodenje evIdencIje prIsutnostI zaposlenIh, pravljenje baze podataka
o zaposlenIma na racunaru, organIzacIja poslovnIh sastanaka, pIsanje zahteva I
obavestenja, kao i naredbi direktora, kontakt sa strankama (domacIm I stranIm), brIga
o inventaru, organizovanje seminara za zaposlene.

Facunovodstvo: knjIgovodstvenI poslovI, mesecne nabavke, statIstIka prIhoda I
rashoda preduzeca.

PregIed dosadasnjeg zaposIenja:
1990 - 1994 poslovni sekretar NÌS Jugopetrol, Novi Sad
1998 - 1990 administrativni referent Net West, Novi Sad
1984 - 1988 radnik na telefonskoj centrali Zavod za statistiku

Obrazovanje:

Srednja ekonomska skola

Posebna znanja:

Zavrsen kurs InformatIcke obuke (WIndows, Word, Excel, Ìnternet)
Visi nivo poznavanja engleskog jezika
Edukacija iz poslovne komunikacije

EdukacIja Iz racunovodstva I vodenja poslovnIh knjIga

49
Primer funkcionaIne biografije
osobe bez radnog iskustva

Predrag PopovIc
AleksInackIh rudara 75
11000 Beograd
tel. 011/387-543

CILJ ZAPOSLJAVANJA:

Ddgvoran posao, sa mogucnoscu napredovanja.
CenIm prIlIku da pokazem ono sto znam I strpljenje da naucIm sto vIse Iz onIh oblastI
koje me Interesuju, narocIto o nacInu funkcIonIsanja velIkIh poslovnIh sIstema.

OBRAZOVANJE

.
2 - 2 Ekonomski fakuItet u Beogradu
smer: fInansIje I racunovodstvo

U toku studIja Izabran sam Izmedu 100 kandIdata u tIm od 5
clanova, gde sam razvIo osecaj za vaznost saradnje kao uslova za
postIzanje najboljih rezultata.

99 -999 Gimnazija u Novom Sadu

smer: prirodno-matematIckI

Projekti na kojima sam radio u okviru studentskog tima

Ocenjivanje nivoa organizacije ,Termoplast" Beograd po metodi
procesnihfunkcija.
AnalIza sIstema upravljanja I rukovodenja u ,Termoplast" 8eograd

Strateska analiza ,Clevex"

DODATNA ZNANJA I VESTINE

EngIeski: konverzacijski nivo; sertifikat Ìnstituta za strane jezike u

Beogradu

Spanski: srednji nivo; sertifikat Ìnstituta Servantes u Beogradu

Kompjuterski programi: Word, Excel, PowerPoint, Corel,
Photoshop
Vozacka dozvoIa: B kategorija

50
Svetlana PerIc

Cara Dusana 21
11000 Beograd
tel. 011/533-222

PROFESIONALNA INTERESOVANJA I KVALIFIKACIJE

ProfesionaIna interesovanja vezana za pravo

- cItanje transkrIpta sa starIh sudenja (Iz pravnIh knjIga u
bIblIotecI)

- gledanje pravnih/edukativnih programa na televiziji

Iskustvo na sekretarskim posIovima

- azuriranje i odrzavanje sistema evidencije

- Izrada dokumenata na racunaru
- evidentiranje i isporuka poste

- komunikacija telefonom i zakazivanje sastanaka sa klijentima

Vestine

- kucanje

- pisanje po diktatu


Akademsko obrazovanje

1994- Pravni fakultet
1990-1994 Pravno-bIrotehnIcka skola

steceno zvanje:
bIrotehnIcar

PREGLED DOSADASNJEG ZAPOSLENJA

1997- Pravna sekretarica PHARMANOVA CO.
1995-1997 Recepcioner Hotel "Palas¨
1993-1995 Posluzitelj hrane Restoran "Aragosta¨

DODATNO OBRAZOVANJE I OBUKA

LINK group - Kurs za poslovnog sekretara dva semestra, 1994

Megatrend -- Biznis kurs tri semestra, 1995
Radnicki univerzitet srednji i visi nivo engleskog jezika, 1993, 1992

51
EVROPSKI FORMAT BIOGRAFIJE/CV

E U R O P E A N

C U R R I C U L U M

V I T A E

F O R M A T

LICNE INFORMACIJE

Ìme i prezime
[ Drugo prezime ]

8roj kuce, nazIv ulIce, postanskI broj, grad,
drzava]

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Drzavljanstvo

0atum rodenja [ Dan, mesec, godina ]

RADNO ISKUSTVO

· Datumi (od do) 0odajte nove unose za svakI relevantnI perIod, pocevsI sa najskorIjIm ]

W Naziv i adresa poslodavca

W Vrsta posla ili sektor

W Zanimanje ili pozicija

W Glavne aktivnosti i

odgovornosti

OBRAZOVANJE I

OSPOSOBLJAVANJE

W Datumi (od do) 0odajte nove unose za svakI relevantnI perIod, pocevsI sa najskorIjIm ]

W Naziv organizacije

obrazovanja ili
osposobljavanja

W Pravac obrazovanja

W Kvalifikacije

W Nivo u drzavnoj kvalifikaciji
(NSS, SSS, VSS, VSS)

52
LICNE SPOSOBNOSTI I

KOMPETENCIJE

ivotno iskustvo, nesto sto
nije bazirano na Vasim
kvalifikacijama.

MATERNJÌ JEZÌK

DRUGÌ JEZÌCÌ

· CItanje

· Pisanje

· Ìzgovor

SOCÌJALNE SPOSOBNOSTÌ

Ì KOMPETENCÌJE

ivot i rad sa drugim ljudima u
multikulturalnoj sredini, pozicije
gde je komunikacija veoma
vazan faktor, kao i situacije gde
je timski rad neophodan (npr.
kulturni dogadaji, sport .)

OGRANÌZACÌONE

SPOSOBNOSTÌ Ì

KOMPETENCÌJE

oordinacija i administracija
osoblja, projekata, budzeta.

dnosi se na posao ili
dobrovoljan rad.

TEHNÌCKE SPDSD8NDSTÌ Ì
KOMPETENCÌJE
oriscenje racunara i druge
specificne opreme.

U|ETNÌCKE SPDSD8NDSTÌ

Ì KOMPETENCÌJE

Muzika, poezija, dizajn, itd.

DRUGE SPOSOBNOSTÌ Ì
KOMPETENCÌJE

$posobnosti i kompetencije koje
nisu nigde pomenute.

VDZACKA 0DZ7DLA

DODATNE INFORMACIJE

DODACI

[ NaznacIte maternjI jezIk ]

[ NaznacIte jezIk ]

[ NaznacIte nIvo: odlIcan, dobar, osnovnI
] [ NaznacIte nIvo: odlIcan, dobar,
osnovnI ] [ NaznacIte nIvo: odlIcan,
dobar, osnovnI ]

[ Opisite sposobnosti i kompetencije ]

[ Opisite sposobnosti i kompetencije ]

[ Opisite sposobnosti i kompetencije ]

[ Opisite sposobnosti i kompetencije ]

[ Opisite sposobnosti i kompetencije ]

[ Ukoliko posedujete pismo preporuke, to navedite ovde ]

[ Navedite sve dodatke koje nameravate poslati uz CV ]

5
3
FORMULAR PRIJAVE ZA ZAPOSLENJE
za osobe sa nizim nivoom kvalifikacija

Mogu ga koristiti osobe sa nizim nivoom kvalifikacija i/ili na poslovima gde se ne trazi
bIografIja (gradevInskI poslovI, poslovI u metalskoj IndustrIjI, tekstIlnoj IndustrIjI...)

ZAGLAVLJE

Ìme i prezime: __________________________________________________

Adresa: __________________________________________________
___________________________________________________
Broj(evi) telefona: ___________________

POSLOVI ZA KOJE SE PRIJAVLJUJETE

Navedite nazive radnih mesta za svaki posao za koji zelite da se prijavite. Na primer,
ako zelite da se prijavite u fabrici tekstila, navedite "tekstilni radnik¨ kao jedan od
poslova. Ako hocete da korIstIte vasu bIografIju u restoranu brze hrane, navedIte
,radnik na spremanju brze hrane¨ kao jedan posao.
__________________ __________________ __________________

__________________ __________________ __________________

__________________ __________________ __________________

__________________ __________________ __________________

POSEBNE VESTINE

Na lInIjama navedIte sve uredaje, tehnIcku opremu, masIne, alat, Itd. sa kojIm umete
da radite.

__________________ __________________ __________________

__________________ __________________ __________________

__________________ __________________ __________________

__________________ __________________ __________________

OSTALE VESTINE I HOBIJI

__________________ __________________ __________________

__________________ __________________ __________________

__________________ __________________ ___________________

54
B. SAVETI ZA PISANJE PROPRATNOG PISMA

Saveti za pripremu propratnog pisma

Napisite za svakog poslodavca posebno propratno pismo.

NaslovIte pIsmo na osobu sa kojom zelIte da kontaktIrate, po mogucnostI
onu koja je zaduzena za zaposljavanje.

Otkucajte pismo na kvalitetnom papiru.

Pazite na gramatiku, pravopis i interpunkciju.

Pokazite da ste zainteresovani za posao.

Neka vase pismo bude sazeto.

Elementi propratnog pisma

Uvod. Objasnite zasto pisete. Navedite poziciju za koju ste zainteresovani i izvor
iz kog ste saznali da je raspisan konkurs za to radno mesto (npr. oglas u novinama,
strukovna organizacija, kolega).

Razrada. Ìstaknite vase kvalifikacije i povezite ih sa onim sto je toj firmi potrebno.
Pokazite da znate nesto o toj firmi i da ste zainteresovani za njene proizvode ili usluge.
Objasnite zasto ste izabrali bas tu kompaniju. Na primer, poznajete nekoga od
zaposlenIh, upoznatI ste sa njIhovIm proIzvodIma IlI ste culI za njIhovu dobru
reputaciju.

ZakIjucak. ZakazIte Intervju. PredlozIte odredenI datum I vreme. Na primer:
"Pokusacu da vas pozovem u ponedeljak da vIdIm da lI bIste moglI da se sastanete sa
mnom.¨

Obavezno navedite ime i prezime, adresu i broj telefona.

ZahvaIite poslodavcu za njegovo/njeno vreme i trud.

Nakon slanja pisma

Napravite evidenciju svih poslodavaca kojima ste poslali biografije i pozovite ih. Ankete
pokazuju da samo 2 procenta biografija koje su poslate postom rezultira pozivom na
intervju. Ako nakon slanja biografije postom, pozovete telefonom, stopa uspeha raste
na 20 procenata.

55
Primer propratnog pisma

8ranko 8rankovIc |IlIca PetrovIc

- direktor personalnog odeljenja - Gandijeva 42
Alfa osiguranje Novi Beograd
Zaplanjska 22

Beograd

PostovanI gospodIne 8rankovIcu,

Zainteresovana sam za radno mesto ,izvrsne sekretarice¨, za koje ste nedavno objavili
oglas u "Politici¨.

Biografija koju prilazem daje prikaz mog 12-godisnjeg iskustva u sekretarskoj profesiji.

Tokom poslednje cetIrI godIne, kao lIcna sekretarIca dIrektora personalne sluzbe
kompanije "Olympus¨, razvila sam svoje sekretarske vestine do nivoa koji Vi trazite.

Ukoliko ste zainteresovani za moje kvalifikacije, molim Vas da predlozite vreme i mesto
za intervju.

Zahvaljujem Vam na izdvojenom
vremenu. S postovanjem,

|IlIca PetrovIc

__________________________

56
Primer propratnog pisma osobe

sa radnim iskustvom

Podravka d.o.o. Jovan JovanovIc

Simina 15 dipl.ekonomista
Beograd Beograd

Postovani,

Dbracam 7am se povodom javnog oglasa u lIstu «8lIc· od 1. novembra 2002. godIne.

Zainteresovan sam za poziciju regionalnog menadzera za podrucje 8eograda.

Smatram da svojim sposobnostima, znanjem i iskustvom mogu u potpunosti odgovoriti
zahtevima navedene pozicije.
Kao sto cete Iz radne bIografIje zakljucItI, posedujem veliko profesionalno iskustvo u
distribuciji robe siroke potrosnje na nasem trzistu. FadecI kako za domace, tako I za
strane kompanije ostvario sam sirok krug poslovnih kontakata korisnih za ovu oblast
trgovine. Tokom svoje karijere radio sam na poslovima direktne prodaje maloprodajnim i
veleprodajnim objektima, upravljao timovima prodavaca i bavio se strategijskim
planiranjem i organizacijom prodaje. Smatram da stecena znanja I Iskustva na najboljI
nacIn mogu prImenItI u 7asoj fIrmI.

Na osnovu poslovne strategije i renomea Podravke, stekao sam utisak da bi rad u Vasoj
fIrmI predstavljao Idealnu prIlIku za poslovno usavrsavanje I Ispunjenje mojIh
dugorocnIh ciljeva.

U prilogu Vam dostavljam radnu biografiju, kopije diplome i profesionalne preporuke
bIvseg poslodavca. CenIo bIh prIlIku da razgovaramo lIcno kako bIsmo detaljnije
defInIsalI nacIn na kojI bIh mogao da doprInesem razvoju 7ase fIrme.
U nadI da cemo ostvarItI uspesnIju saradnju,

S postovanjem,

Jovan Jovanovic

_____________________________

57

Primer propratnog pisma osobe

bez radnog iskustva

Podravka d.o.o. Jovan JovanovIc

Simina 15 dipl. ekonomista
Beograd Beograd

Postovani,

Dbracam 7am se povodom javnog oglasa u lIstu «8lIc· od 1. novembra 2002. godIne.

ZaInteresovan sam za pozIcIju regIonalnog menadzera za podrucje 8eograda.
|Isljenja sam da moje kvalifikacije u potpunosti zadovoljavaju zahteve navedene
pozicije.

Tokom svojIh studIja ucestvovao sam u raznIm projektIma, ukljucujucI IspItIvanje I
analizu trzista. FadecI na projektIma stekao sam kako teorIjska, tako I praktIcna
znanja iz ove oblasti. Pohadao sam sledece semInare:

TehnIcke procene u fInansIjskoj analizi

Upravljanje grupnim modelima

Pravna i poslovna etika

Motivisanje zaposlenih,
kao I medunarodno prIznate kurseve Iz:
|enadzmenta malIh preduzeca I

Primenjenog marketinga

Pored kvalifikacija i sposobnosti navedenih u radnoj biografiji naveo bih jos neke svoje
karakteristike:

sposobnost uspesne organIzacIje I mogucnost rada sa osobama razlIcItIh
profila,

kreativnost i inventivnost,

zelja za daljim napredovanjem i usavrsavanjem.

|oj lIcnI cIlj je jednostavan: zelIm da budem deo organIzacIje koja se izdvaja od
drugih u InventIvnom I organIzacIonom smIslu. Smatram da bI prIlIka da saradujem sa
7ama predstavljala veliki uspeh u mojoj profesionalnoj karijeri.

U prilogu Vam saljem radnu biografiju, sa napomenom da sam spreman za razgovor
kad god to Vama odgovara.

U nadI da cemo ostvarItI uspesnu saradnju

Jovan JovanovIc

____________________________
58
Primer posIovne preporuke

MKC

Beograd, Palih boraca bb
Stevan |arkovIc

- generalni direktor -

Predmet: preporuka za gospodina SImu 0aka

Postovani,

Gospodin SIma 0ak je bio zaposlen u Euro trade-u Beograd od avgusta 2000. do aprila
2004. godine. S obizirom da sam mu za to vreme bio dIrektno nadreden, za obavljanje
zadataka odgovarao je meni. FadecI u fIrmI Euro trade SIma 0ak je promenio nekoliko
pozicija: od tehnIckog sekretara, strucnog saradnIka u Ddeljenju za medunarodnu
saradnju, do rukovodioca ovog Odeljenja. Sve duznosti koje su mu dodeljene je
obavljao besprekorno, sto se moze videti iz napredovanja u firmi. Posebno se Istakao
kao rukovodIlac Ddeljenja za medunarodnu saradnju, gde je pokazao dobre
organizatorske sposobnosti. Posebno bih izdvojio:

- samostalnu organizaciju baze sa kadrovskim podacima I uvodenje programa za
obradu ovih podataka;

- ucesce u pregovorima sa firmom Onix koji su kao rezultat imali sklapanje ugovora i
prosirivanje delatnosti firme Euro trade;

- uspesno rasporedIvanje zaposlenIh na druga radna mesta, cIme je znatno
unapreden rad u fIrmI.
SIma 0ak se pokazao kao efIkasan menadzer, sposoban da uspesno komunIcIra sa
razlIcItIm tIpovIma ljudI. NjegovI glavnI kvalItetI su IzrazItI profesIonalIzam, kao I
fleksibilnost u ponasanju I ophodenju.

Preporucujem ga kao dobrog saradnIka I dobrog poznavaoca posla.

S postovanjem,

0ura LalovIc

_____________________

59
C. PRIJAVA ZA POSAO

PrIjava je formular u kojI cete, pored lIcnIh podataka, unetI I podatke o svom
obrazovanju, aktivnostima, radnom iskustvu. Ìmajte u vidu da je ovo standardna forma

PrIjave sa kojom cete se srestI u vecInI kompanIja gde konkurIsete.

Primer prijave za posao

LICNI PODACI Datum ____________

Ìme i prezime

___________________________________________________________________

Adresa

___________________________________________________________________

Ulica Grad Drzava

Telefon ________________________________ Drugi kontakt detalji

___________________________________________________________________

Drzavljanstvo _______________________________

ZELJENI POSAO

PozIcIja/posao ****************************** 0atum pocetka

___________________________________________________________________

Trenutno zaposlen(a) ______________________________________

Ako je odgovor DA, mozemo li kontaktirati vaseg poslodavca?

___________________________________________________________________

OBRAZOVANJE

NAZIV/MESTO DATUM POHAÐANJA

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

60
OPSTE INFORMACIJE

Posebne vestine

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Civilna/vojna obuka

Cradanske aktIvnostI/aktIvnostI u lokalnoj zajednIcI

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Nagrade/priznanja

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

RADNA ISTORIJA

Naziv firme Pozicija Period rada Razlog odlaska

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PREPORUKE

__________________________________________________________________

61
IV DEO

AKTIVNOSTI USMERENE NA TRAZENJE POSLA

A. UMREZAVANJE I KONTAKTI U LOKALNOJ SREDINI

Planirajte svoju potragu za poslom.

Naravno, najboljI nacIn da se IzborIte sa nezaposlenoscu jeste da sto pre nadete novI
posao. Za planIranje I sprovodenje uspesne potrage za poslom potreban je prIlIcan
trud.
To nije poduhvat u kom se sve na brzinu resava. Aktivnosti u okviru trazenja posla treba
da budu u centru vasih dnevnih aktivnosti. Vas novi posao je da nadete posao.

Obavezno obavestite svoje prijateIje i koIege da trazite posao ali budite precizni u
pogledu onoga sto trazIte. Sto jasnIje opIsete svoj cIlj u vezI sa poslom, to ce lakse
bItI drugIma da IdentIfIkuju moguce poslovne putokaze za vas. Ìmacete vIse Izgleda da
vam ljudi pomognu oko trazenja posla ako im date jedan primerak vase azurirane
biografije. MnogI ljudI saznaju upravo putem lIcnIh kontakata I prIjatelja za posao kojI
se nudI. Stoga, nemojte ogranIcItI obIm vaseg trazenja tIme sto cete cutatI o tome.

Pokusajte da povecate broj vasih poslovnih kontakata. 0obar nacIn da ostvarIte
kontakte jesu manifestacije koje organizuju zanatska ili profesionalna udruzenja.
|ozete saznatI za neka upraznjena mesta koja nIkada nece bItI oglasena. Pored toga,
prImetIce vas ljudI kojI znaju za slobodna radna mesta IlI kojI samI zaposljavaju nove
kadrove. Vazno je odrzavatI kontakte sa ovIm ljudIma I Izmedu susreta. PoslovnI
kontakti ove vrste vam mogu obezbediti korisne informacije o politici kompanija i
poslovnoj fIlozofIjI pre Intervjua, tako da cete bItI prIpremljenI, InformIsanI I sIgurnI.

Na kraju, morate istrajati. Nakon svake inicijative za posao napravite jos jedan
korak. Pozovite telefonom posle intervjua, pa i kasnije, iako znate da je neko drugi
prImljen na posao. U pojedInIm slucajevIma moze se dogodItI da osobe koje su
primljene ne odgovaraju za tu pozicIju, pa mogu bItI otpustene IlI otIcI ubrzo nakon sto
su angazovane za posao. Mozda ste vi bili drugi na listi, ili se mozda upraznilo jos neko
mesto. UkolIko vas se osoba koja je zaduzena za prImanje novIh zaposlenIh seca, vase

sanse za dobijanje posla su znatno povecane.

62
B. ISTRAZIVANJE I INFORMATIVNI INTERVJU

Pretrazivanje skrivenog trzista poslova

Nova trzIsna ekonomIja je mnogo dInamIcnIja nego sto se to cInI na prvI pogled.
7ecIna poslova koji se nude su deo skrivenog trzista rada.

$kriveno trziste rada se sastoji od radnih mesta koja jos nisu oglasena. Pod tim se
podrazumevaju radna mesta koja nastaju kao rezultat skorasnjih penzionisanja,
otpustanja, sIrenja kompanIja, alI I radna mesta koja ce se tek otvaratI, ukljucujucI I
ona koja ce bItI formIrana za odredene osobe koje traze posao. 7ecIna radnIh mesta
nIkada I ne stIgne do oglasa IlI agencIja za zaposljavanje, vec se popune ljudIma kojI
korIste metode dIrektnog kontakta. PoslodavcI korIste formalne nacIne samo kada se
mesta ne popune neformalnim putem.

Da biste istrazili skriveno trziste rada, morate koristiti neformalne metode. 7ecIna
poslova se pronade preko lIcnIh kontakata IlI dIrektnIm kontaktom sa poslodavcIma.

SledecI odeljcI opIsuju kako pocetI korIstItI neformalne metode da biste istrazili
skriveno trziste poslova.

Odabir kompanija koje ce vam biti ,mete"

Prvi korak jeste sastaviti listu kompanija "meta¨ firmi gde biste voleli da radite.
Kompanije na listi mogu poticati iz raznih izvora. Oni obuhvataju:

informacije dobijene istrazivanjem trzista poslova,

lIcno znanje o nekoj kompanIjI,

informacije dobijene kroz umrezavanje.

Sto vIse saznajete o ovIm fIrmama, lIsta se moze menjatI; neke fIrme cete mozda
izbrisati, a druge dodati. Kada ste napravili malu listu kompanIja na koje cete se
usredsrediti, spremni ste da krenete u akciju.

Istrazivanje kompanija koje su vase mete

Saznajte sto vise mozete o svakoj od vasih ,meta¨ kompanija. Potrebne informacije
ukljucuju I odgovore na sledeca pItanja:

Koji su proizvodi ili usluge kompanije?

Kakav je status kompanije u industriji? Da li je kompanija velika ili mala,
da li raste ili se smanjuje?

Sta mozete saznati o poslu koji zelite (duznosti, plata, beneficije, radna
sredina)?
Kakav je imidz firme i koji tip osobe se tu "uklapa¨?

Koji su neki od sadasnjih problema firme?

KojI ljudI Imaju moc da vas zaposle:

63
Izvori informacija o kompanijama koje su vase ,mete"

Novine, posIovni casopisi, trgovacki iIi profesionaIni magazini.

Pretrazite ove izvore radI clanaka kojI pomInju vase ,mete". Ne
zaboravIte specijalizovane novine kao sto je list ,Poslovi¨. Trazite
informacije o novim proizvodima, sirenju, konsolidaciji, promeni lokacija,
promocijama kompanIja, clanke koje pIsu IzvrsnI dIrektorI, podatke o
godisnjim zaradama I tekucIm problemIma kompanIja.

Pregledajte stara izdanja novina zbog starih oglasa za posao. Oni vam
mogu pruziti vazne informacije o duznostima na poslu, plati i beneficijama.

|ozda cete nacI I nekI oglas za radno mesto za koje ste zainteresovani.
Mozda to mesto nije nikada ni popunjeno ili je osoba koja je prethodno
angazovana vec otIsla sa tog mesta.

Same kompanije. Pozovite odeljenje za ljudske resurse ili odnose sa
javnoscu u fIrmI. NabavIte brosure, godIsnjI Izvestaj, opIs relevantnih
poslova i bilo sta drugo sto opisuje kompaniju.

Informativni intervju. PravIte mreze tako sto cete se sastatI sa nekIm Iz
firme da biste dobili detaljnije informacije o samoj kompaniji i mozda neko
obavestenje o slobodnom radnom mestu.

ProfesionaIna i strukovna udruzenja. 7ecIna radnIh oblastI Ima svoja
strukovna udruzenja. Ova udruzenja odrzavaju redovne sastanke i
stampaju perIodIcne casopIse, a sve su to dobrI IzvorI unutrasnjIh
InformacIja o kompanIjama clanIcama.
|nogI strucnjacI su clanovI jednog IlI vIse profesIonalnIh udruzenja. Ako
se nIkada nIste uclanIlI u vase IlI ako vam je clanstvo Isteklo, ovo moze
bItI dobar trenutak da se aktIvIrate. Dve organIzacIje cesto Imaju
dIrektora clanstva, sto je odlIcan Izvor InformacIja za umrezavanje.

ProfesIonalne grupe obIcno Imaju redovne sastanke gde se slobodna
radna mesta mogu objaviti. Udruzenje mozda ima i bazu sa biografijama ili
pruza pomoc svojIm clanovIma prI zaposljavanju. Ako vasa grupa nema
takve aktivnosti, predlozite im da otpocnu sa njIma I ponudIte Im svoju
pomoc. Tako cete bItI prvI kojI ce cutI za Interesantne poslove kojI se
pojave.

64
INFORMATIVNI INTERVJU

Jedan od najboljih izvora za prikupljanje informacija o tome sta se desava u okviru
nekog zanimanja ili industrije jeste razgovor sa ljudima koji rade u toj oblasti. Ovaj
proces se zove INFORMATIVNI ili ISTRAZIVACKI INTERVJU. Ìnformativni intervju vi
inicirate vi postavljate pitanja. Cilj je dobiti informacije, a ne posao.

RAZLOZI ZA INFORMATIVNI INTERVJU:

da saznate vIse o karIjerama zaposlenIh I ucInIte vas cIlj u karIjerI
jasnIjIm

da otkrIjete mogucnostI za zaposlenje koje nIsu oglasene

da prosirite vasu poslovnu mrezu

da izgradite sigurnost koja vam je neophodna za intervju za posao

da identifikujete svoje jake i slabe profesionalne strane

PRIPREMA ZA INFORMATIVNI INTERVJU:
Korak Identifikujte zanimanje iIi obIast rada o kojoj biste zeIeIi vise da
saznate
Procenite sopstvena interesovanja, sposobnosti, vrednosti i vestine
i ocenite uslove i trendove rada kako biste identifikovali najbolja
polja za istrazivanje.
Korak 2 Pripremite se za intervju
ProcItajte sve sto mozete o odredenoj oblastI pre Intervjua.
Definisite koje informacije biste zeleli da dobijete o nekom
zanimanju/sferi biznisa. Pripremite listu pitanja na koje biste zeleli
da dobijete odgovor.
Korak 3 Odredite Ijude za intervju
PocnIte od lIste ljudI koje vec znate - prIjatelja, rodaka, kolega
studenata, sadasnjih ili bivsih kolega na poslu, supervizora,
komsija, itd... Profesionalne organizacije, telefonski imenik,
dIrektorIjumI organIzacIja su takode dobrI IzvorI. |ozete pozvatI I
neku organizaciju i zamoliti da vam daju ime osobe koja je na

odredenoj
pozIcIjI.
Korak 4 Ugovorite intervju
Kontaktirajte osobu da biste ugovorili intervju:
telefonom,

pIsmom Iza koga ce usledItI I telefonskI pozIv, IlI

neka vam neko ko poznaje tu osobu zakaze intervju.

65
Korak Obavite intervju

DbucIte se prIgodno, dodIte na vreme, budIte uctIvI I
profesIonalnI.
Pogledajte svoju listu pripremljenih pitanja; drzite se teme, ali
dozvolite i spontanu diskusiju. Pre nego sto odete zamolite vasu
kontakt osobu da vam kaze sa kim biste jos mogli da stupite u
kontakt. Zatrazite i dozvolu da se pozovete na njeno ime prilikom
prvog susreta i predstavljanja.

Korak 6 Nakon intervjua

Odmah nakon intervjua zabelezite informacije koje ste sakupili. U
roku od nedelju dana obavezno posaljite pismo u kom se
zahvaljujete vasoj kontakt osobi.

NAPOMENA: Uvek proanalizirajte informacije koje ste sakupili. Prilagodite svoju
potragu za poslom, biografiju i cilj u pogledu karijere, ako je to
potrebno.

66
INFORMATIVNI INTERVJU - PITANJA

Pripremite listu pitanja za informativni intervju. Neka od sledecIh pItanja vam
mogu biti od koristi.

Sta radIte tokom jednog uobIcajenog dana na ovom radnom mestu:

Kakva obuka ili obrazovanje su potrebni za ovu vrstu posla?

KojI lIcnI kvalItetI IlI sposobnostI su vaznI da bI covek bIo uspesan u
ovom poslu?

Koji aspekt ovog posla vam pruza najvise zadovoljstva? A najvise
izazova?

Kako ste dobili posao?

Kakve mogucnostI za napredovanje pruza ovo polje rada:

KojI pocetnI poslovI su najboljI da bI se sto vIse naucIlo:

KojI je raspon plata za razlIcIte nIvoe u ovoj oblastI:

Kako vIdIte da ce se poslovI u ovoj oblastI menjatI u buducnostI:

Da li postoji potraznja za ovim zanimanjem?

Koji biste poseban savet dali osobi koja ulazi u ovu oblast?

Koje vrste obuka kompanIje nude ljudIma kojI zapocInju da rade u ovoj
oblasti?

Koji su osnovni preduslovi za obavljanje posla u ovoj oblasti?

KojI profesIonalnI casopIsI I organIzacIje bI mI pomoglI da naucIm vIse
o ovoj oblasti?

U kojoj meri mi dosadasnje iskustvo pruza mogucnost da se snadem u
ovoj oblasti?

Koje probleme vi vidite u ovoj oblasti?

Ako bIste moglI sve Ispocetka, da lI bIste opet IzabralI IstI put: Zasto?

1
Sta biste promenili?

S obzirom na informacije koje imate o mom obrazovanju, vestinama i
Iskustvu, koje druge oblastI IlI poslove bIste mI preporucIlI da dalje
IstrazIm pre nego sto donesem konacnu odluku:

Sta mislite o mojoj biografiji? Vidite li neke probleme u ovoj oblasti? Sta
biste mi predlozili da promenim?

Sta vi mislite sa kim bi trebalo da poprIcam: Kada da ga/je pozovem,
mogu li da se pozovem na vas?

2
C. KONTAKTI POSTOM I TELEFONSKI KONTAKTI

TrI uobIcajena nacIna da stupIte u kontakt sa poslodavcem su putem poste,
teIefona i Iicnom posetom iIi intervjuom sa posIodavcem.
Na odredenIm trzIstIma rada I kod nekIh poslodavaca kontakt se moze ostvarItI
I putem e-maIla. PojedInI poslodavcI Imaju I svoj vebsajt kojI omogucava
kontakt I informisanje putem e-maIla. PoslodavcI, takode, mogu korIstItI e-mail
adresu osobe koja trazi posao, navedenu u biografiji ili prijavi za posao, kako bi
naknadno kontaktIralI kandIdata. NacIn kontaktIranja kojI je najbolje prImenItI
za odredenu kompanIju zavIsI od InformacIja do kojIh ste doslI tokom svog
istrazivanja i od toga koliko vam svaki od nacIna kontakta odgovara.

Pre nego sto se opredelIte za bIlo kojI metod, postarajte se da dobIjete tacno
Ime poslodavca, kao i ime osobe koju planirate da kontaktirate.

Ako vas je neka osoba uputila ili vam dala informaciju koju osobu da kontaktirate,
pitajte posrednika da li smete da se pozovete na njega. Uvek je korIsno recI: ,C-
da ... mI je preporucIla da vas kontaktIram."

Vazno je da budete razumni i ne preterate u kontaktiranju jednog poslodavca.

Dvakav prIstup bI mogao da stvorI jaz Izmedu vas i poslodavca, sto bi ugrozilo
vase sanse za intervju ili posao.

Kontakti postom

KontaktI postom ostvaruju se slanjem bIografIja IlI pIsama unapred odredenIm
firmama. Ako se opredelite da posaljete biografiju, prilagodite je svakoj kompaniji
pojedInacno. Uvek sastavIte I odgovarajuce propratno pIsmo. (7IdIte poglavlje
o pisanju biografije i propratnih pisama.)

Biografiju ili pismo posaljite osobi u firmi koja je nadlezna za zaposljavanje.
Ukoliko ne dobijete odgovor u roku od sedam dana, pokusajte da pozovete tu
osobu.

3

Kontakti teIefonom

Dobro se pripremite pre telefonskog poziva. Napravite scenario, napisite sve ono
sto zelIte da kazete. Predlazemo sledecI redosled u Izlaganju:

1. PredstavIte se. FecIte osobI sa kojom razgovarate cIme se bavIte I
na kojI nacIn mozete da budete od pomocI u fIrmI.

2. Fazgovarajte o svojIm dostIgnucIma. SpomenIte, na prImer, vas
doprinos prethodnIm fIrmama, IlI nacIn na kojI ste povecalI
produktivnost sto je dovelo do rasta profita.

3. Navedite razlog zbog kog se javljate (da biste zakazali sastanak).

Primer:

obro jutro, g-do Petrovic. oje ime je Nenad Popovic. Imam veliko
iskustvo kao marketing menadzer i zamolio bih vas da mi posvetite malo
vremena, ako mozete. Procitao sam dosta o vasoj kompaniji i imam
nekoliko ideja kako da prosirite trziste. ahvaljujuci svojim
sposobnostima u prethodnu firmu sam doveo nekoliko velikih klijenata.

a li bismo mogli da zakazemo sastanak i detaljnije popricamo o idejama
koje imam?

8udIte kratkI. 7as cIlj je da zakazete Intervju, cak Iako nIje bIlo nIkakvog
oglasa za posao. PotrudIte se da ubedIte poslodavca da ste mu potrebnI,
oslanjajucI se na svoje znanje o fIrmI I IznosecI nacIne na koje mozete da joj
doprInesete.

8udIte spremnI na negatIvan odgovor poslodavca I prIpremIte sta cete recI u
tom slucaju. NekI od mogucIh odgovora su:

4

PosIodavac: "Nemam vremena za razgovor.¨

Vas odgovor: "Shvatam da ste veoma zauzeti. Kada bi bilo
najbolje da vas kontaktiram?¨

UkolIko poslodavac nIje u mogucnostI da precIzIra vreme, pItajte ga da lI
mozete da mu posaljete biografiju da je pogleda kada bude imao vremena.

PosIodavac: "|oracete da se obratite nekome iz personalnog
odeljenja."

Vas odgovor: "U redu. Kome tacno da se obratIm I da lI treba da
pomenem neku odredenu pozIcIju:"

Upotrebite iskustvo iz ovog telefonskog razgovora i zapisite sta vam je
poslodavac rekao, potom sastavIte dIjaloge kroz koje cete vezbatI razlIcIte
odgovore. Na ovaj nacIn ce osobe koje traze posao ImatI prIrucnIk sa nIzom
razlIcItIIh sItuacIja karakterIstIcnIh za telefonske razgovore I znace na kojI
nacIn je najbolje da reaguju u datoj situaciji.

5
D. INTERVJU SA POSLODAVCEM

PregIed

Sve sto budete preduzImalI u okvIru akcIje trazenja posla bIce uzalud ukolIko
intervjue ne pretvorite u POSLOVNE PONUDE! Osnovni cilj svakog intervjua
je da ubedite potencijalnog poslodavca da treba da vas zaposlI. TakmIcIcete se
za IstI posao sa mnostvom drugIh ljudI. NIjedan poslodavac vas nece zaposlItI
samo zato sto vam je posao potreban.

a vreme intervjua

Kljuc uspesnog Intervjua lezI u vasoj sposobnostI da prenesete pozItIvan stav o
sebi i potencijalnom poslu. Morate pokazati entuzijazam, fleksibilnost, spremnost
da odgovorite na izazov, zelju za napredovanjem i samopouzdanje. Pored toga,
budIte spremnI da odgovorIte na pItanje: "Zbog cega bI trebalo da vam
ponudIm posao?¨

Sta posIodavci ocekuju

Posedujete li sposobnosti za obavljanje posla?

- 7estIne (obucenost, trazeno Iskustvo IlI neko slIcno)

- Stepen obrazovanja

- Hobiji (stvari koje radite iz zabave, a koje se mogu primeniti u
poslu)

- Sposobnosti (dobra sposobnost ucenja, dovItljIvost)

- Ìnteresovanja (cItanje knjIga, casopIsa IlI materIjala Iz vase
oblasti)

Da li ste pouzdani?

- Lojalnost (ljudi na vas mogu da se oslone)

- Redovnost na poslu (redovan dolazak na posao)
- Tacnost (dolazIte na vreme, IlI jos bolje, pre vremena)
- Motivisanost za posao (posedujete samoinicijativu i nije vam uvek
potrebno govoriti sta da radite)

Da li ste upoznati sa poslom ili firmom?

- Bliska vam je terminologija koja se odnosi na domen vaseg posla.

- Postavljate pitanja iz kojih se vidi da poznajete posao i firmu.

Koliko se dobro slazete sa drugima?

6
- Umete da pokazete razumevanje za druge.

- Kooperativni ste.

- Umete da prIhvatIte nadredenog.
- Spremni ste da ucestvujete u drugIm aktIvnostIma npr. da
budete clan tIma za kuglanje.
- Ne svadate se, ne prenosIte traceve, ne zalIte se.

Umete li da stvorite pozitivnu sliku?

- Odajete utisak da vam je zaista stalo do posla.

- Budite spremni da radite prekovremeno.

- 8udIte optImIstIcnI SMESÌTE SE.
- Budite sto samouvereniji.

- Obucite se shodno poslu za koji se prijavljujete ili malo bolje.

- 8udIte urednI I cIstI.

Umete lI da se IzborIte sa eventualnIm problematIcnIm segmentIma:

- Ìzbegavajte da govorIte o problemIma; moze se protumacItI da
ce imati negativan uticaj na obavljanje posla.

- Ako poslodavac ukaze na neki problem, budite spremni da
ukratko objasnIte nacIn na kojI cete se IzborItI sa tIm problemom,
kao I to da on nece utIcatI na posao. Neki od tih problema mogu se
odnosItI na zdravstveno stanje, prevoz do posla, cuvanje dece,
godine starosti, radno iskustvo, zavisnost od lekova, postojanje
emocIonalne bolestI, bracne probleme, Itd.

avrsna faza

Tokom zavrsne faze Intervjua bIcete pitani da li imate jos nekih pitanja. Ako
imate, postavite relevantno pitanje na koje niste dobili odgovor. Ìstaknite svoje
jace strane o kojIma nIje bIlo recI. Ukoliko je u planu jos jedan intervju, saznajte
sve potrebne informacije. Ako se radi o finalnom Intervjuu, raspItajte se kada ce
odluka biti doneta i kada mozete da pozovete. Zahvalite se sagovorniku
oslovljavajucI ga po Imenu I pozdravIte se.

7
NeprikIadna pitanja

Tokom intervjua vam mogu biti postavljena pitanja koja se smatraju nezakonitim
ili neprikladnim. Na primer, smatra se neprikladnim da poslodavac postavlja
pItanja u vezI sa polom, rasom, verskom Ispovescu, nacIonalnIm poreklom IlI
bracnIm statusom, IlI zadIre u vas prIvatnI zIvot zarad InformacIja koje nIsu u
vezI sa poslom. Sta mozete ucInItI ukolIko vam je takvo pItanje postavljeno:
Sacekajte trenutak kako bIste procenIlI sItuacIju. PostavIte sebI sledeca
pItanja:

U kojoj merI je ovo pItanje doprInelo da se osecam nelagodno:

Da li mi izgleda da sagovornik ne zna da je pitanje neprikladno?

0a lI ce sagovornIk bItI moj sef:

UkolIko odlucIte da odgovorIte na pItanja budIte kratkI I pokusajte sto pre da
vratite razgovor na prikaz vasih vestina i sposobnosti. Na primer, ako vam je
postavljeno pitanje o vasim godinama, mozete recI: "Ìmam preko cetrdeset
godina i bogato iskustvo koje u velikoj meri moze doprineti vasoj kompaniji.¨ Ako
niste sigurni da li zelite da odgovorite na pitanje, trazite da vam pojasne na koji
nacIn je dato pItanje povezano sa vasIm kvalIfIkacijama za posao. Odgovorite
na pItanje ukolIko dobIjete razumno objasnjenje. Ako osecate da pItanja nIsu
opravdana, mozete recI da ne vIdIte nIkakvu vezu Izmedu pItanja I vasIh
kvalifikacija za posao i da biste radije da na njega ne odgovorite.

Nakon intervjua

Jos uvek niste zavrsili. Ubrzo nakon intervjua vazno je da ga ocenite. Kada se
Intervju zavrsI, trebalo bI da uradIte sledece:

ZapIsIte tacno Ime I tItulu sagovornIka/IspItIvaca.

PonovIte sta posao podrazumeva I zapIsIte kojI je sledecI korak.

Ìznesite svoj utisak o intervjuu; zapisite sta je bilo dobro, a sta ne.

DcenIte sta je ono sto ste naucIlI Iz ovog Iskustva I kako mozete
poboljsatI svoje ponasanje I Izlaganje na buducIm IntervjuIma.

8
() PRIPREMA ZA POSLOVNI INTERVJU

Ìmajte na umu sledece savete dok se budete prIpremalI za odlazak kod
poslodavca na intervju.

DA

4Cledajte poslodavca u ocI.
4Smesite se.
4Pazljivo slusajte.
4Govorite razgovetno.
4Dopustite sagovorniku/poslodavcu da vodi intervju.
4Tretirajte poslodavca sa postovanjem.
4Budite prijatni, ljubazni i otvoreni.
4Odgovarajte na pitanja iskreno i u poslovnom maniru.

4UkazIte, ukolIko je moguce, na vasu pouzdanost, redovnost
naposlu i sigurnost.

4Priznajte svoja ogranIcenja.
4SkrenIte paznju na svoju fleksIbIlnost I spremnost da ucIte.
4 Ne produzavajte trajanje intervjua onda kada bi trebalo da se
zavrsi.

NE

4Ne pusite.

4Ne pokusavajte da vodite ceo intervju.
4Ne pominjite platu, doprinose ili radno vreme na pocetku
Intervjua.4Nemojte biti isuvise ozbiljni.

4Ne dopustite da se kod vas primete znaci depresije ili
malodusnosti.

4 Nemojte u negatIvnom kontekstu govorItI o bIlo kome, IlI bIlo
cemu, ukljucujucI I prethodne poslodavce.
4Nemojte gledati u sat.
4Nemojte praviti opsirne beleske.

9

Pitanja koja mozete postaviti za vreme intervjua

Vazno je da saznate sto vise o firmi i o poslu za koji se prijavljujete. Razmislite o
pitanjima koja zelite da postavite poslodavcu pre nego sto odete na intervju.

PRIMERI:

1. Kakva je priroda posla i koje su duznosti neophodne za radno
mesto za koje sam se prijavio/la?

2. Gde bih radio? Kakvo je radno vreme?

3. Da li su za posao potrebne neke posebne vestine?

4. KolIko vremena je obIcno potrebno da se naucI posao: Da li se
vrsi neka obuka?

5. 0a lI posao nudI mogucnost za napredovanje:

6. Kakva je politika firme u pogledu obrazovanja i obuke?

7. Da li je radno mesto i ranije postojalo ili je tek otvoreno?

8. Zbog cega je dat oglas za posao:

9. Ko ce bItI moj nadredenI:

10

Kakvo ce bItI vase drzanje i ponasanje tokom intervjua?

Dva lIsta vam moze pomocI u prIpremI.

Nisam
Da siguran Ne
1. Ddeca vam je cIsta I opeglana ___ ___ ___
2. Odeveni ste odmereno i prikladno ___ ___ ___
kada se prijavljujete za posao
3. CIstI ste I urednI ___ ___ ___
4. Kosa vam je cIsta, uredna I ocesljana ___ ___ ___
5. Dbuca vam je cIsta I Izglancana ___ ___ ___
6. Pozdravljate se sa IspItIvacem smesecI se ___ ___ ___
I oslovljavajucI ga po prezimenu
7. Dostojanstveno se predstavljate ___ ___ ___
8. PrI rukovanju, cvrsto stezete ruku IspItIvacu ___ ___ ___
9. Sedate samo kada vam se kaze ___ ___ ___
10. Cledate IspItIvaca u ocI ___ ___ ___
11. Pazljivo slusate ono sto vam govori ___ ___ ___
12. Razmisljate pre nego sto odgovorite na pitanja ___ ___ ___
13. ÌstIcete ono sto mozete da ucInIte za fIrmu, *** *** ***
umesto onoga sto fIrma moze ucInItI za vas
14. Govorite pozitivno o prethodnim
poslodavcima i saradnicima ___ ___ ___
15. Ìzbegavate raspravljanje se poslodavcem ___ ___ ___
16. Pokazujete zelju da radite ___ ___ ___

11
(2) KAKO SE IZBORITI SA TESKIM PITANJIMA

Cilj poslodavca na intervjuu je da o vama sazna vise od onoga sto vasa prijava
za posao ili biografija otkriva. Ne postoji standardan set pitanja koji prati osoba
koja vas intervjuise. Ako se niste pripremili kako treba, pitanja vas mogu zbuniti.
Budite oprezni i spremite se za "teska¨ pitanja.

Predlozi odgovora na 'teska pitanja" koja vam postavljaju na
intervjuima

Sta mogu da ucinim za vas danas?"

Poslodavac ne zelI zaIsta dIrektan odgovor na ovo pItanje. Dn vec zna da se
prijavljujete za posao. Predlozeni odgovori, stoga, treba da ukazu poslodavcu na
to sta vI mozete da ucInIte za njega. Pa, ja sam ovde da bih vam rekao nesto o
razlicitim obukama koje sam prosao i iskustvu koje imam u izradi nacrta." ili
osao sam da razgovaramo o vasoj potrebi za vozacem."

Koju vrstu posIa trazite?"

8udIte sto je moguce odredenIjI sa ovakvIm poslodavcem. Ako se prIjavljujete
za odredenI posao, recIte to. Ako ne, mozete da odgovorIte: eleo bih posao
na kome bih mogao da pruzam nesto kompaniji i da se razvijam zajedno sa
njom." ili Ja sam oduvek bio dobar u poslovima spremanja hrane, pa bih voleo
da popricam sa vama o takvom poslu ili potencijalnoj karijeri u toj oblasti."

Zasto se okoncao vas prethodni posao?"

Ako ce odgovor prIkazatI neku pozItIvnu situaciju, ne oklevajte da date potpuno
objasnjenje. |edutIm, ako ce odgovor IzazvatI negatIvnu reakcIju poslodavca,
budIte selektIvnI u onome sto cete recI I IzostavIte detalje. DbjasnIte samo
osnovne cInjence: secao sam da je moj radni potencijal ogranicen u toj
kompaniji, pa sam otisao da bih potrazio posao u kom ima vise prilike za
napredovanje." ili moj poslodavac i ja smo smatrali da cu biti srecniji u nekom
drugom radnom okruzenju".

,Mozete Ii da objasnite zasto ste toIiko dugo bez posIa?"

Nema problema ako Imate valjan razlog, npr. podIzanje porodIce IlI vracanje u
skolu. |edutIm, ako ste samo putovalI IlI dugo nIste ozbIljno trazIlI posao, to je
vec teze.

Nisam imao priliku da nadem odgovarajuci posao, ali sam vreme iskoristio za
ucenje."

12
"Da Ii vam je bivsi posIodavac dao dobre preporuke?"

Nema problema ako ste otisli sporazumno, ali ako personalno odeljenje ima
generalno negatIvan Izvestaj o vama, mozete zaobIcI losu preporuku tIme sto
cete recI novom poslodavcu koga da zove I sta da pita.

Pa, siguran sam da ako pozovete mog neposrednog rukovodioca, Gorana

Jankovica, i pitate ga za moj rad, on ce vam reci da sam konstantno kvalitetno
obavljao veliki deo posla." ili Moj poslodavac je bio narocito zadovoljan mojim
redovnim dolascima na posao. Retko sam izostajao i nikada nisam kasnio.

Generalni menadzer, Brankica Preradovic, moze vam to potvrditi."

Kako ste se sIagaIi sa bivsim sefom i koIegama?"

Nikada ne ogovarajte prethodnog poslodavca ili ljude sa kojima ste radili. Novi
poslodavac zelI da osetI da cete se dobro slagatI sa ostalIma I da cete bItI odan
radnik.

To je odlicna grupa ljudi. $vi smo se bas dobro slagali. To je bila radna sredina
u kojoj su svi saradivali i pomagali jedni drugima." ili Pa, ja zasigurno nemam
nikakvih primedbi, a siguran sam da nemaju ni oni."

Da Ii znate nesto o nasoj kompaniji?"

7I cete, nadamo se, prethodno uradItI domacI zadatak I saznacete nesto o
kompaniji, ali ako to ne uradite, morate biti spremni da kazete nesto drugo
umesto "ne¨ i pokazete interesovanje da saznate vise.

KoIiku pocetnu pIatu ocekujete?"

NIkada ne pomInjIte cIfru pre nego sto se zna raspon kojI nudI poslodavac.
UcInItI to znacIlo bI IlI precenItI IlI potcenItI sebe. Pregovaranje, ako ce ga I
bItI, treba pokusatI nekolIko dana kasnIje, kada "ravnoteza snaga" Izmedu vas I
poslodavca preteze u vasu korIst I kada je okoncan prItIsak Intervjua. Najbolje
je sacekatI da dobIjete ponudu za posao pre nego sto budete suvIse kategorIcnI
u pogledu cIfre. Pokusajte da izbegnete sumu Izrazenu u dInarIma, ako ovo
pItanje dode suvIse rano u toku intervjua.

Ja sam vise zainteresovan za mogucnost razvoja poslovne karijere nego samo
za trenutni posao, pa bih zato bio voljan da razmislim o bilo kojoj plati koju vasa
firma obicno daje novim zaposlenima u ovakvoj situaciji." ili Voljan sam da
prihvatim sta god politika vase kompanije nalaze."

Sta misIite da cete raditi za pet iIi deset godina?"

Pokazite ambicije i sigurnost u svoje sposobnosti, ali budite oprezni da ne bi
izgledalo da pretite da ugrozite i radno mesto samog poslodavca.
Nadam se da cu biti na nekoj visoj stepenici u karijeri nego sto je ovaj posao,
mozda u delokrugu nadzora ili osmisljavanja." ili Nadam se da cu i dalje biti
zaposlen ovde, na nekom visem radnom mestu na kom cu iskoristiti svoje
znanje, sposobnosti i iskustvo."

13
Pitanja koja Vam mogu biti postavIjena na intervjuu

Navedena pItanja mogu bItI od pomocI osobI koja se prIjavljuje za posao kako
bI se pripremila za intervju. Ove informacije ne sluze poslodavcima za pripremu
pitanja za intervju. Poslodavci su odgovorni za postavljanje pitanja koja
obezbeduju InformacIje o sposobnostIma neke osobe da obavlja odredenI
posao.

Opsta pitanja

1. Recite mi nesto o sebi.

2. Sta zaista zelite da radite u zivotu?

3. Zasto ste izabrali ovu oblast?

4. Koje su vase prednosti? Slabosti?

5. Zasto bi trebalo da vas zaposlim?

6. Sta mIslIte koje kvalIfIkacIje ce vas ucInItI uspesnIm na ovom poslu:

7. Kako odredujete I ocenjujete uspeh:

8. Sta mislite kako mozete doprineti ovoj kompaniji?

9. Koje kvalitete treba da poseduje uspesan radnik?

10. Sta ocekujete od svog pretpostavljenog:

11. Koja dva IlI trI postIgnuca su vam prIcInIla najvIse zadovoljstva:

12. U kakvom radnom okruzenju se osecate najprijatnije?

13. Kako podnosite rad pod pritiskom?

14. Zasto zelite da radite ovde?

15. Sta znate o nasoj kompaniji?

16. Na osnovu kojih kriterijuma procenjujete kompaniju za koju zelite da radite?

17. Ìmate li zelje po pitanju (geografskog) mesta gde zelite da radite? Zasto?

18. Sta mislite o premestaju u drugi grad?

19. Koje odluke donosite lako? A koje tesko?

20. DpIsIte sebe u 5 recI.

21. Sta bi Vasi prethodni pretpostavljeni/nastavnici rekli o vama?

22. Sta mislite kako bi vas opisali ljudi iz vaseg okruzenja?

23. Kakvu platu ocekujete:

24. Koliko radnih dana ste propustili prosle godine? Koliko ste puta kasnili? Zasto?

25. Sta mislite sta ovaj posao obuhvata?

26. Sta bIste prvo uradIlI na poslu kada bI pocelI da radIte:

27. Ako vas zaposlImo, kolIko ce vam vremena trebatI da postanete produktIvnI:

28. Ìmate li vi neko pitanje koje zelite nama da postavite?

29. Kako biste opisali vas idealni posao?

30. Svi mi imamo oblasti u kojima moramo da se usavrsavamo. Sta mislite koje
oblasti vI treba da usavrsIte da bIste unapredIlI vas ucInak:

31. Zasto mislite da ste vi kvalifikovaniji od ostalih kadidata koje sam intervjuisao/la?

32. Kako reagujete kada vam neko nesto naredi?

33. Da li imate pouzdan prevoz do posla?

34. Da li ste (kreativni, fleksibilni, samoinicijativni, organizovani i sl.)? Navedite mi
neki primer.
35. Sta mIslIte koje lIcne karakterIstIke su neophodne za uspeh u ovoj oblastI:

36. KojI rodItelj je Imao jacI utIcaj na vas: DbjasnIte.

37. Ova radna oblast se stalno menja. Kako ste se ranIje prIlagodavalI promenama:

38. Sta ste vI ucInIlI za vas profesIonalnI razvoj u poslednjIh par godIna:

39. Sta cInIte da ostanete u toku sa dostIgnucIma u okvIru svoje profesIje:

40. Ova pozicija zahteva odgovornu, pouzdanu osobu na koju se moze osloniti.
Dokazite mi da vi posedujete sve ove kvalitete.

14
41. Kako planirate i organizujete glavne projekte?

42. Koje su najvaznIje nagrade koje ocekujete u svojoj karIjerI:

43. Sta je vaznije za vas: tip posla kojim se bavite ili novac koji dobijate za taj posao?

44. Sta vas najvise motivise da ulozite veliki napor?

45. Sta ste naucIlI Iz vasIh prethodnIh gresaka:

46. Kako se slazete sa ostalima?

47. Sta volite da radite u slobodno vreme? Ìmate li neki hobi?

48. Da li vise volite da radite sami ili sa drugima? Zasto?

49. 0a lI smatrate da ste vIse lIder IlI tImskI Igrac:

50. Sta mislite sa kojim tipom ljudi je lako/tesko raditi?

51. Koje knjIge, casopIse, fIlmove volIte:

52. Koju knjIgu ste poslednju procItalI: Pre koliko vremena je to bilo?

53. Koliko inicijative preduzimate?

54. Sta cInIte da bIste se zabavIlI:

55. Kakvu ulogu igra porodica u vasem zivotu?

56. Opisite vase najbolje prijatelje.

57. Koliko vam je tesko da budete tolerantni prema ljudima iz druge sredine ili drugih
interesovanja?
58. Ìnteresuje me kako upravljate svojim vremenom. Opisite mi sistem koji koristite
da organizujete vreme i odredite prioritete.
59. Sta vas cInI jedInstvenIm:

60. U kojim profesionalnim grupama ili grupama iz lokalne zajednice ste aktivni?

61. DpIsIte vasu lIcnost.

62. Opisite mi situaciju kada ste morali da koristite aktivno slusanje i komunikacione
vestine u resavanju problemske situacije.
63. Navedite mi primer kada je trebalo da koristite vestine za skupljanje podataka u
resavanju problema, a potom mi recite kako ste analizirali ove podatke da bi dosli
do resenja.

64. Opisite mi situaciju u kojoj ste imali pozitivan uticaj na aktivnost drugih.

65. Navedite mi primer kada ste morali da postupite van opisa vasih duznosti da bi
uspesno zavrsili posao.

Pitanja usmerena na ciIjeve

1. KojI su vasI kratkorocnI I dugorocnI cIljevI u karIjerI: Kada ste I zasto postavIlI
ove ciljeve? Kako planirate da ih dostignete?

2. Sta zamIsljate da cete radItI za 2 godIne od sada: Za 5 godina? Za 10 godina?
Za 25 godina?
3. Kakva ocekujete da ce vam bItI plata za 5 godIna:

4. Koliko dugo planirate da radite?

5. Koliko dugo planirate da radite ovde?

6. Koje specIfIcne cIljeve, pored onIh kojI su u vezI sa vasIm zanImanjem, ste
postavili sebi?

15
Pitanja usmerena na obrazovanje

1. Da li imate planove da nastavite studije? Da steknete neku visu diplomu?

2. Sta vam se dopadalo/nije dopadalo u skoli?

3. Nikada niste diplomirali. Zasto?

4. Opisite mi vase obrazovanje.

5. Opisite mi vase najdragocenije iskustvo u obrazovanju.

6. Koji predmet u skoli (ste) najvise voleli/volite? Zasto?

7. Koji predmet u skoli (ste) najmanje voleli/volite? Zasto?

8. U kojIm vanskolskIm aktIvnostIma ste ucestvovalI/ucestvujete: Sta ste na njima
naucIlI:

9. Koje ocene ste imali/imate u skoli? 0a lI mIslIte da su ocene tacan pokazatelj
onoga sto mozete da ucInIte: Zasto:

10. Sta je presudilo da izaberete vasu studijsku grupu? Vasu skolu?

11. Kako je finansirano vase obrazovanje?

12. 0a lI osecate da je vase obrazovanje bIlo vredno: Zasto?

Pitanja usmerena na radno iskustvo/radni status

1. NavedIte mI specIfIcan prImer problema kojI ste ImalI na poslu I kako ste se
izborili sa njim.

2. Ìzvesno vreme niste radili. CIme ste se bavIlI u meduvremenu:

3. Sa kojim masinama, alatima ili opremom znate da radite?

4. Zasto ste napustili vas poslednji posao?

5. Sta vam se dopadalo/nije dopadalo na vasim prethodnim poslovima?

6. Zasto zelite da promenite karijeru?

7. Da li ste ikada bili otpusteni? Zasto?

8. Zasto ste menjalI posao tako cesto:

9. Navedite mi jedan primer kada se niste slagali sa politikom poslodavca. Sta ste
ucInIlI u toj sItuacIjI:
10. Sta vam se dopadalo kod vaseg sefa? A sta nije?

11. Dko cega se nIste slagalI sa pretpostavljenIm:

12. Ova pozicija nudi manje odgovornosti i manju platu nego vasa poslednja pozicija.
Zasto ste zainteresovani za ovu poziciju?
13. U vasoj prijavi za posao pise da ste prIvremeno otpustenI. Sta cete uradItI ako
vas bivsi poslodavac pozove na posao?

14. DpIsIte mI tIpIcan radnI dan u poslednjoj kompanIjI u kojoj ste radIlI.

15. Sta ste naucIlI Iz poslova na kojIma ste radIlI:

16. Ìmate li nesto protiv ako mi proverimo preporuke vaseg bivseg poslodavca?

17. FecIte mI nesto o povIscama, unapredenjIma, bonusIma IlI specIjalnIm
zadacIma kojI su vam dodeljenI na osnovu vaseg ucInka.

18. Koje dodatne odgovornosti u poslu ste preuzeli na sebe?

19. Da li ste ranije radili ovaj tip posla? Opisite.

20. Opisite u kakvom je odnosu bio vas posao prema zaduzenju vaseg odeljenja i
vase kompanije.
21. Koje aspekte posla smatrate najprioritetnijim?

22. Opisite mi poslednju situaciju kada ste bili ljuti na poslu.

23. Recite mi kako ste napredovali u organizaciji.

24. DpIsIte najznacajnIju prezentacIju/Izvestaj/dokument kojI ste napravIlI.

16
Pitanja usmerena na menadzment i pretpostavIjene

1. Koja je vasa filozofija/stil upravljanja?

2. Opisite proces koji ste koristili da zaposlite radnika. Da li ste imali ikakvih
Iznenadenja IlI razocarenja koja se tIcu zaposljavanja: DbjasnIte.

3. Kakva su vam iskustva sa masovnim zaposljavanjima ili smanjenjem broja
radnika?
4. Koliko zaposlenih ste otpustili? Zasto? Navedite mi primer kako ste otpustili
zaposlenog.
5. Kako bi vas opisali vasi radnici?
6 Da li strogo kontrolisete radnike ili im dajete vise slobode? Zasto?
7. Kakva su vasa osecanja povodom "polItIke otvorenIh vrata":

8. Definisite upravljanje totalnim kvalitetom.

9. Sta mislite koje stvari su doprinele vasem uspehu kao
pretpostavljenog/menadzera?
10. Sta mislite koje stvari mogu da ometu vas uspeh
kao pretpostavljenog/menadzera?
11. Sta mIslIte na kojI nacIn ste se usavrsIlI kao pretpostavljenI/menadzer tokom
poslednjih par godina?

12. Kako motivisete zaposlene?

13. Definisite participatorni menadzment. Opisite svako iskustvo koje ste imali u
korIscenju ovog menadzmenta.
14. Definisite "teske¨ radnike. Kako izlazite na kraj sa teskim radnikom? Dajte mi
odredenI prImer.

Pitanja koja bi trebaIo da postavite na intervjuu

1. Sta se dogodilo sa osobom koja je radila ovaj posao?

2. Koje bi kvalitete ili sposobnosti trebao da ima idealan kandidat za ovo radno
mesto?

3. Da li biste opisali duznosti u okviru ovog posla?

4. Koliko je ljudi bilo na ovom radnom mestu u poslednje 2 godine?

5. Sa kakvom cu opremom, masInama I alatIma radItI:

6 Ìma lI nesto sto bIh mogao da radIm IlI da naucIm kako bIh brze savladao ovaj
posao?

7. Kakvo ce bItI moje radno vreme ako dobIjem posao?

8. KojI je uobIcajen opseg plate za ovo radno mesto:

9. 0a lI cu radItI sam(a) IlI sa drugIm ljudIma:

11. Kome podnosim izvestaj...direktno ili indirektno?

12. Kakve su sanse za napredovanje u ovoj kompaniji?

13. KojI su najvecI problemI sa kojIma bI, po vasem mIsljenju, mogao(la) da se
suocIm u ovoj kompanIjI:

14. Koji su glavni zadaci i odgovornosti na ovom radnom mestu?

15. Kako vasa kompanija planira da se siri/raste u narednih nekoliko godina?

16. Mogu li da vidim prostor u kome bih radio?

17. Mogu li da porazgovaram sa jednim ili dvoje zaposlenih?

18. Zasto je dobro raditi u ovoj kompaniji?

19. Da li imate neku literaturu o kompaniji koju bih mogao poneti sa sobom?

20. Postoji li period probnog rada?

21. Kako ce moj ucInak bItI ocenjIvan:

22. Sta mI mozete recI o novIm proIzvodIma/uslugama koje kompanIja planIra da

17
uvede?

23. Kakva je pozicija ove kompanije na trzistu u ovoj oblasti?

24. Sa kakvIm IzazovIma se ova kompanIja suocava: A odeljenje:

25. DpIsIte jedan tIpIcan radnI dan.

26. Gde se ovo radno mesto nalazi u okviru organizacijske strukture?

27. Kako biste opisali radnu atmosferu u vasoj kompaniji?

28. 0a lI vasa kompanIja podrzava ucesce u projektIma u lokalnoj zajednIcI:

29. Sta mislite da bi osoba koju zaposlite mogla da unapredi?

30. Zasto trazite osobu za ovo radno mesto van kompanije?

31. Da li je ovo novo radno mesto?

32. Kako biste okarakterisali vas liderski stil?

33. Mozete li mi opisati u kakvom je odnosu ovaj posao sa opstim ciljevima ovog
odeljenja ili kompanije?
34. Koji su vazniji ciljevi koje biste voleli da vidite ostvarene na ovom poslu?

Pitanja koja mogu biti nepriIicna iIi protivzakonita

|ogu vam bItI postavljena I pItanja o vasem lIcnom zIvotu IlI zdravlju koja nisu
nuzno povezana sa poslom. Ovo su neka pitanja sa kojima treba biti oprezan:

1. Da li ste udati/ozenjeni, razvedeni, ili neudati/neozenjeni?

2. Koliko imate godina?

3. Kakvog ste zdravlja?

4. Da li redovno idete u crkvu?

5. Ìmate li finansijskih dugovanja?
6 0a lI ste podstanar IlI vlasnIk kuce/stana u kom zIvIte:
7. KojIm verskIm, polItIckIm IlI drustvenIm organIzacIjama prIpadate:

8. 0a lI prImenjujete kontrolu radanja:

9. Da li planirate da imate jos dece?

10. Da li ste ikada bili hapseni? Zbog cega:

11. Koliko imate kilograma?

12. Koliko ste visoki?

13. Kako vas suprug(a) zaraduje za zIvot: A vasI rodIteljI: DpIsIte.

14. Kako ste organIzovalI brIgu o detetu: 0a lI Imate pomoc za brigu o detetu? Da li
gubite od radnog vremena zbog problema sa decom? Objasnite.

15. Da li ste nekada bili ozbiljno bolesni ili imali tezu povredu? Opisite.

16. Postoje lI neke lIcne, porodIcne IlI zdravstvene okolnostI koje bI ogranIcIle vasu
sposobnost da funkcionisete na ovom radnom mestu? Objasnite.

18
(3) NAKON INTERVJUA

Neka svakI Intervju bude Iskustvo Iz koga cete nesto naucItI. Kada se zavrsi,
postavite sebi ova pitanja:

Sta je od onog sto sam pomenuo izgledalo interesantno
zaposlodavca?

Da li sam dobro predstavio svoje kvalifikacije? Da li sam prevideo
neke kvalifikacije koje bi bile vazne za posao?

Da li sam saznao sve sto je trebalo da saznam o poslu?

Da li sam postavio pitanja koja sam o poslu imao?

Da li sam prIcao suvIse: ÌlI premalo:

Da li sam bio previse napet? Previse opusten?

Da li sam bio previse samopouzdan? Nedovoljno samopouzdan?

0a lI sam bIo prIgodno obucen:

Da li sam efektivno zavrsio intervju?

NapravIte spIsak odredenIh nacIna na koje bIste moglI da poboljsate vas sledecI
intervju. Upamtite, "vezbom se postize savrsenstvo¨ sto vIse Intervjua prodete
bIcete sve boljI na njIma. Ako pazljivo planirate i ostanete motivisani, mozete
"prodati¨ vase poslovne talente. 0obIcete posao kojI zahteva vase vestine i koji
je dobro placen.

ZahvaIite se u roku od 24 casa. Nakon intervjua treba poslati pismo u kom se
zahvaljujete na intervjuu. Ne propustite da to uradite, jer vam to moze dati
prednost. Vase pismo u kom se zahvaIjujete treba da bude:

otkucano,

na papiru dobrog kvaliteta, bele ili krem boje,

jasno i kratko,

da IzrazI vasu zahvalnost za vreme koje vam je posvetIo IspItIvac,

da pokazuje entuzijazam za posao,

uveri da zelite posao i da ste u stanju da ga obavljate.

19

Primer pisma u kom se zahvaIjujete

20. jul 1997.

PostovanI gospodIne PetrovIcu,

Zaista sam zahvalan sto ste izdvojili vreme da se sastanete sa mnom
ovog popodneva. Uveren sam da bi se moje iskustvo u radu sa novim
proizvodima dobro uklopilo u Vas marketinski plan. Veoma sam
zainteresovan za rad u Vasoj kompaniji.

Prema nasem dogovoru, javIcu 7am se narednog cetvrtka.

S postovanjem,

Nenad Popovic

__________________

TeIefonski poziv nakon intervjua

Ako vam tokom intervjua nisu rekli kada ce bItI doneta odluka o tome ko ce bItI
primljen na to radno mesto, pozovite nakon nedelju dana.

Ako vam kazu da odluka jos nije doneta, saznajte da li ste jos uvek u konkurenciji
za taj posao. Pitajte da li ima jos nekih pitanja koje bi osoba koja vas je
IntervjuIsala zelela da postavI o vasIm kvalIfIkacIjama I ponudIte se da dodete
na jos jedan intervju, ako je potrebno. Ponovite da ste veoma zainteresovani za
posao.

Ako vas obaveste da nIste dobIlI posao, pokusajte da saznate zbog cega.

Mozete se raspitati i da li osoba koja vas je intervjuisala zna nekoga kome bi
mogao biti potreban neko sa vasim sposobnostima, bilo u drugom odseku ili
drugoj kompaniji.

Ako vam ponude posao, morate odlucItI da lI ga zelIte. Pogledajte odeljak o
pregovorima za vasu nadoknadu u ovom prIrucnIku.

20
REZIME LISTE ZA TRAZENJE POSLA

Popunite pitanja 1- na ovoj lIstI pre nego sto pocnete da trazIte posao.

Popunite pitanja 4-5 svakog dana u toku vase potrage za
poslom. Popunite pitanja 6-9 kada imate intervjue.

. IDENTIFIKUJTE ZANIMANJA

- Napravite spisak prethodnih poslova i iskustava.

- Pregledajte informacije o poslovima.

- Ìdentifikujte poslove za koje su potrebne vase vestine.


2. IDENTIFIKUJTE POSLODAVCE

- ZamolIte rodake, prIjatelje da vam pomognu u pronalazenju konkursa
za nova radna mesta.

- Stupite u kontakt sa poslodavcima da biste dobili informacije o kompaniji
i poslu.
- KorIstIte druge Izvore kojI ce vas odvestI do poslova.
- Nabavite oglase za poslove i njihove opise.

- DbratIte se za pomoc NacIonalnoj sluzbI za zaposljavanje.


3. PRIPREMITE MATERIJALE

- Napisite biografije (ako je potrebno). Koristite oglase za posao da biste

,uklopili¨ svoje vestine u zahteve za posao.

- Napravite komplet za trazenje posla: olovke, notes, plan grada, uredne
primerke biografija i prijava, listu prethodnih zaposlenja i iskustava, radnu
knjIzIcu I lIcnu kartu.


4. PLANIRAJTE SVOJE VREME

- UstanIte rano da bIste pocelI potragu za poslom.

- NapravIte lIstu onoga sto cete uradItI da biste nasli posao.
- Radite ceo dan da biste nasli posao.

- Nagradite sebe (bavite se hobijem ili sportom, posetite prijatelje, itd.)

21
. USPOSTAVITE KONTAKT SA POSLODAVCIMA

- PozovIte poslodavce dIrektno (cak I ako se nIsu oglasIlI).

- Razgovarajte sa osobom koja bi vam bila pretpostavljena.
- Ìdite u kompanije da biste popunili prijave za posao.

- PozovIte vase prIjatelje I rodake da vIdIte znaju lI onI za neka slobodna
radna mesta.

6. PRIPREMITE SE ZA INTERVJU

- Ìnformisite se o kompaniji u kojoj imate intervju.

- Pogledajte jos jednom tekst oglasa za posao da bIste vIdelI kako ce
vam vestIne koje Imate pomocI u obavljanju posla.
- Prikupite na jedno mesto biografije, prijave, itd. (pobrinite se da je sve
uredno).
- Dogovorite se sa bebisiterkom, ugovorite prevoz, itd.

- Dajte sebi mnogo vremena.

7. OCENITE INTERVJUE

- Posaljite pismo u kom se zahvaljujete osobi koja vas je intervjuisala, u
roku od 24 casa nakon Intervjua.

- Razmislite kako biste mogli da poboljsate intervju.

8. RADITE TESTOVE

- Saznajte kakve cete testove radItI.

- Obnovite svoje vestine.
- Opustite se i budite sigurni u sebe.

9. PRIHVATITE POSAO!

- Treba da razumete koje su vase duznostI I sta se od vas ocekuje na
poslu, kakvo je radno vreme, plata, beneficije, itd.
- Budite fleksibilni kada razgovarate o plati (ali nemojte se jeftino prodati).

22

V DEO

KAKO SACUVATI POSAO

A. KAKO POSTATI USPESAN ZAPOSLENI

DakIe, nasIi ste posao. CestItamo! Evo nekolIko saveta kojI ce vam pomocI da
sacuvate posao I zastItItI vas od buduce nezaposlenostI.

Radite vredno i savesno na svom radnom mestu.

Odvojite vreme svake nedelje da radite na stvarima koje su povezane sa
razvojem vase karijere.

DstanIte u toku sa vasom oblastI rada tako sto cete provodItI Izvesno
vreme u cItanju I ucenju.

Organizujte se tako da mozete da prihvatite vise obaveza.

Upoznajte svog sefa. Vasa je duznost da brinete o vasem odnosu:

4Saznajte koji su ciljevi kompanije.

4Saznajte na pocetku sta se ocekuje od vas.
4Otkrijte koliko je vas sef tolerantan na suprotstavljanje i kritiku.
4Postujte vreme vaseg sefa.
4NaucIte kada najlakse mozete da prIdete vasem sefu.
4 8udIte taktIcnI, samouverenI I rasudujte zdravorazumskI.
PrevazIdIte ono sto vas kocI I preduzmIte InIcIjatIvu. Ne delujte
pretece.

4Saznajte da li vas sef rizikuje.

4Saznajte kolIko je prIstupacan za nove Ideje.

Ocenite sebe.

Da Ii?

Fesavate probleme pre nego sto onI dodu do stola vaseg sefa:

Samostalni ste?

Preduzimate inicijativu?

Ìzlazite na kraj sa krizama i donosite teske odluke?

Ìmate perspektIvu I vIzIju, razumete dugorocne cIljeve kompanIje: Kako ste pomogli
u dostizanju tih ciljeva?

23
Znate lI da ucIte Iz sopstvenIh gresaka:

Spremni ste da preuzmete nove odgovornosti?

Gledate i potrebe kompanije, a ne samo svoje?

Odrzavate redovan kontakt sa svojim sefom?

Sada kada ste uspesno prosli kroz proces trazenja posla, ne dozvolite da vase
vestIne ostanu neIskorIscene. NastavIte da Istrazujete trzIste poslova u vasoj
oblasti i uspostavljajte kontakte sa potencijalnim poslodavcima.
Upamtite, unapredenja se ne dobijaju da bi se nagradio trud u prosIosti vec
da bi se resavaIi buduci probIemi. Neka porast vasih odgovornosti na posIu
uvek bude ispred povecanja vase pIate.

B. SAVETI - KAKO ZADRZATI POSAO

. Budite tacni pri doIasku i odIasku sa posIa.

Na pocetku smene prIjavIte ranIje svoj dolazak. Ne ostavljate to za
poslednji momenat. Budite spremni da krenete sa radom kada smena
pocne. Kraj smene ne treba da bude Izgovor za ranIje napustanje radnog
mesta. Ostanite na poslu dok ne dode druga smena IlI dok ne Istekne
radno vreme. Kasni dolasci i rano napustanje radnog mesta, bez
opravdanja, mogu se u nekIm slucajevIma smatratI kradom. Krada
vremena Isto je sto I krada novca: placa vam se za posao kojI nIste
odradili.

2. UkoIiko ne mozete da stignete na vreme, iIi ukoIiko uopste ne mozete da
dodete na posao, pozovite firmu i obavestite ih.

8olje je da razgovarate sa sefom IlI nadredenIm. Svakodnevno
funkcionisanje posla zavisi od odgovornih radnika koji na vreme dolaze na
posao. Nastojte da u slucaju zakasnjenja IlI ranIjIh Izlazaka Iz fIrme za
to dobIjete odobrenje nadredenog. U vecInI slucajeva, predugo
Izostajanje sa posla je neprihvatljivo. Povremeno izostajanje se moze
tolerisati, ali nedolazenja koja se ponavljaju mogu ugroziti vas posao.

24
3. Kada ste na posIu treba da radite.

0ruzenje sa kolegama je nesto sto se ocekuje, alI budIte umerenI.

Ponasati se previse opusteno u prostorijama firme je neprihvatljivo. Ìsto
vazI I za obavljanje nekog lIcnog posla IlI telefonskih poziva. Ne dopustite
da u mislima ,odlutate¨ za vreme posla.

4. Uvek uradite ono sto se od vas trazi.

"To nIje moj posao" je nesto sto vas sef ne zelI da cuje. 0a su smatralI
da niste u stanju da obavljate posao ne bi vas ni zaposlili. Mozda to
predstavlja neku vrstu testa kako bi se videlo da li ste sposobni da radite i
nekI drugI posao, da budete unapredenI I da zaradIte vIse novca.

. Nastojte da budete dobri u svom posIu.

DnI kojI dobro obavljaju svoj posao nece lako bItI zamenjenI ili otpusteni.
Sto profesIonalnIje obavljate svoj posao, kolege ce vas vIse postovatI.
Takode, povecavate svoj potencIjal da zaradIte novac, narocIto u
proizvodnim delatnostima. Gledano na duze staze, konstantna obuka i
poboljsanje vestIna ce se sIgurno Isplatiti.

6. Obucite se adekvatno za posao.

PravIte razlIku Izmedu odece koju nosIte kod kuce I odece koju nosIte na
posao. Nakit, ukoliko ga uopste stavljate, treba da bude sveden na
mInImum. Dpasnost od krade (ukolIko se zahteva da nakIt odlozIte u
kutiju IlI ormar pod kljucem) I bezbednost, predstavljaju razloge da nakIt
ne nosIte na posao. Neka vam kosa, brada I brkovI uvek budu cIstI I
podsIsanI. LjudI procenjuju radne navIke na osnovu lIcnIh navIka. Ne
zaboravIte da Iz svog lIcnog Izgleda Izvucete maksimum.


7. Obavite sav posao koji je potrebno uraditi.

NIste zavrsIlI sve dok ne obavIte sav posao. Ne ustezIte se da zasucete
rukave. CIscenje predstavlja deo svakog posla.

25
8. Budite Ijubazni prema svima.

Ne zaboravite da primenite to zlatno pravilo, koje uvek vazi. Neuljudnost
drugIh ne treba da utIce na vas. Ne dopustIte da vas pogode uvredljIvI
komentari ili bockanja. Zapamtite da ono sto jednom kazete zauvek
ostaje. Dno sto budete reklI ce vas stalno pratItI.


9. Uvek tacno sIedite uputstva.

Postavite pitanja ukoliko vam uputstva nisu jasna. Nema glupih pitanja,
Ima samo glupIh odgovora. Cak I ako osoba koja daje uputstva nIje vas

sef, ona rukovodi i njena uputstva u potpunosti morate slediti. Nemojte se
praviti pametni i odmah krenuti sa preispitivanjem metoda za obavljanje
zadatka. Prvo dobro proucIte zadatak, a potom korIstIte prave kanale da
biste izvrsili promenu.


. Na posIu ocekujte kritiku.

Pri obavljanju nekog zadatka, bezbednost je na prvom mestu. Mozda
osoba koja upucuje krItIku pokusava da vam spase zIvot. Uvek Imajte na
umu da krItIka nIje upucena vama lIcno vec se odnosI na nacIn na kojI
nesto radIte. Nemojte uzvracatI komentarom. Cak I ako krItIka dolazI od
kolege, on to cInI u vasem Interesu. Pokusajte da Iz krItIke Izvucete
nesto konstruktivno.

26

VI DEO

REZIME RADIONICE I ZAKLJUCAK

A. Pitanja, odgovori i otvorena diskusija

7oda radIonIce ce otvorItI dIskusIju posvecenu vasIm pItanjIma o
materIjalu kojI je obraden u radIonIcI I pokrenuce dIskusIju za sve
ucesnIke. |olImo vas da se ukljucIte I Iznesete svoje stavove, IlI
po potrebi, razjasnite neka pitanja.


B. Zavrsni rezime

7oda ce pruzItI rezIme o radu radIonIce, kao I InformacIje I savete
o opcijama i koracima koji vam stoje na raspolaganju. Kancelarija je
tu da vam pruzI podrsku u vasem trazenju posla. Takode se
mozete upisati u Klub za trazenje posla koji postoji u okviru lokalne
kancelarije NSZ-a.


C. EvaIuacija radionice

SvakI prImerak FA0NE S7ESKE ZA UCESNÌKE sadrzI stranu

Evaluacija radionice. Molimo vas da popunIte ovaj formular sledecI
uputstva vode radIonIce. 7asI komentarI ce bItI od pomocI za
koncIpIranje buduceg rada radIonIca na temu trazenje posla.

ZAHVALJUJEMO VAM SE NA UCESCU

27

UTISCI O RADU RADIONICE

2Kakav je Vas utisak o radionici?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

____

Kao dodatak vasim komentarima, ocenite Radionicu pomocu petostepene skale:

() (2) (3) (4) ()
NEPRIHVATLJIVO PRIHVATLJIVO PROSECNO DOBRO ODLICNO

2KojI deo radIonIce vam je bIo od najvece pomocI:

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

2Molimo vas da date predlog za izmenu ili poboljsanje radionice.

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

28
DODATAK

KAKO SE IZBORITI SA GUBITKOM POSLA

Dvaj deo FadIonIce pruza InformacIje I praktIcne vezbe koje treba da vam
pomognu da shvatite pritisak koji nastaje usled gubitka posla i tokom perioda
nezaposlenosti. Dve presudne oblasti su: finansije - kako se snacI sa manje
prihoda i zdravstvena iÌi porodIcna pItanja koja ne utIcu samo na vas, vec I na
clanove vase porodIce.

A. UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

Nezaposlenost, gubitak posla, bez obzira na razlog, moze uticati na
pojedInca emotIvno, fIzIckI I fInansIjskI. Najcesce je smanjenje IlI
odsustvo prIhoda prva vIdljIva promena u domacInstvu.

Ukoliko se period nezaposlenosti produzi, emotivni uticaj i stres koji se
javlja kao posledIca mogu postatI velIko opterecenje. ZajednIckI, svI ovI
faktorI mogu ugrozItI stabIlnost porodIce I lIcne odnose. Fazumevanje
negativnog efekta nezaposlenosti i preduzimanje neposrednih akcija da bi
se on kontrolisao jeste fokus ove celine.

Preduzimanje akcije

PreduzImanje akcIja ce zahtevatI adekvatno planiranje ukoliko zelite da
budete uspesni. Ovo planiranje treba da bude zasnovano na temeljnom
ispitivanju i samoproceni. Treba ga uraditi u saradnji sa onim osobama
koje najbolje poznaju vasu sItuacIju IlI onIma koje ce bItI najvIse
pogodene ovIm odlukama. |edutIm, velIkI deo planIranja I odlucIvanja
morate obavItI vi. Dajte sebi dovoljno vremena za razmisljanje i
prikupljanje informacija.

Isplanirajte budzet

CIm postanete svesnI da cete ostatI bez posla, treba brzo da se suocIte
sa novonastalom fInansIjskom sItuacIjom. 7as prIhod ce se smanjItI.
TIme sto

cete to ImatI u vIdu, mozete predupredItI IlI potpuno IzbecI ostrIje
smanjenje troskova. Kada napravIte svoj plan troskova, mocI cete da se
usredsredite na aktivnosti oko trazenja posla. Stavise, preduzimanje ovih
akcIja moze vam pomocI da smanjIte anksIoznost I stres.

29
PrI planIranju budzeta, sledece stavke se moraju uzetI u obzIr:

Gotovinska primanja

|esecnI troskovI zIvota

Ìzvori prihoda

Troskovi trazenja posla

Utvrdite gde ide vas novac. Procenite vase potrebe u odnosu na vase
zelje. Poredajte troskove po prIorItetu, ozbIljno uzImajucI u obzIr
osnovne potrebe, kiriju, komunalije, porez na imovinu, hranu i troskove
prevoza. Na prvi znak gubitka posla smanjite ili ukinite troskove onoga sto
zelite, a sto vam ne treba, npr. zabava, nova odeca, Itd. Ìznad svega
nemojte ulaziti u nove dugove osim ako to nije zaista neophodno.

Utvrdite plan dnevnih aktivnosti

Kada Izadete Iz procesa rada, vrlo je lako protracItI svoje vreme.

Planiranjem ciljeva u vasem dnevnom rasporedu aktivnosti, izbecI cete
opasnost da nanesete stetu svom samopostovanju. Treba da napravite
dnevnu i nedeljnu listu ciljeva. Kada zavrsite neki zadatak, treba da ga
oznacIte na vasoj lIstI. Na ovaj nacIn cete organIzovatI vreme I postatI
svesni onoga sto ste postigli.

B. MEDICINSKA, ZDRAVSTVENA I PORODICNA PITANJA

Sacuvajte zdravlje

7ase telo ce bItI napregnuto do granIca IzdrzljIvostI dok IzazovI kojI su
pred vama budu testirali vasu snagu i izdrzljivost. Vazno je ostati zdrav i
odrzatI formu. Pokusajte sledece:

PraviIno se hranite. PravIlna Ishrana vam moze pomocI daostanete
zdravi i u formi. Navike vezane za ishranu mogu uticati na vas
Izgled I osecanje samopostovanja. Ìzdvojte vreme da isplanirate
obroke i uzinu tako da oni budu dobro izbalansirani i hranljivI.
PravIlna Ishrana ce pomocI da sacuvate dobar stav kojI vam je
potreban tokom trazenja posla.

Vezbajte. UkljucIte nekI oblIk vezbanja u svoje
svakodneveaktIvnostI. Fedovno vezbanje smanjuje stres I
depresIju I sprecava osecaj bezvoljnostI. To vam moze pomocI da
prebrodIte teske dane.

30
Odvojte vreme za reIaksaciju i uzivanje. Kada planirate svoje
vreme, obavezno uvrstite zabavu i relaksaciju u svoje planove.

0opusteno vam je da uzIvate u zIvotu, cak I ako ste nezaposlenI.

Napravite listu aktivnosti ili zadataka koje zelite da obavljate, kao

sto su popravke oko kuce IlI bavljenje hobIjem. Kada budete ImalI
vIsak slobodnog vremena mozete pogledatI lIstu I Imacete mnogo
stvari koje mozete da radite.

Porodicna pitanja

Nezaposlenost je stresan perIod za celu porodIcu. 7asa porodIca ce
prolazItI kroz oprecne reakcIje na vas gubItak posla. Za njIh vasa
nezaposlenost znacI gubItak prIhoda I strah od neIzvesne buducnostI.

NekolIko saveta za bolje funkcIonIsanje porodIcnog zIvota:

Nemojte pokusavati da se sa probIemima nosite sami.

Pokusajte da budete otvorenI prema clanovIma porodIce Iako je
to tesko. FazgovorI o trazenju posla I vasIm osecanjIma
omogucavaju da porodIca funkcIonIse I da se medusobno
podrzava.

Pricajte sa svojom porodicom. Recite im svoje planove iaktIvnostI.
KazIte Im kako cete provodItI vreme. PoprIcajte o dodatnim
obavezama koje biste mogli da preuzmete na sebe kada zavrsite
dnevne aktivnosti na trazenju posla. Pridodajte ove aktivnosti u svoj
raspored.

SIusajte svoju porodicu. Saznajte koje su njihove brige i predlozi.

|ozda postoje nekI nacInI na koje vam onI mogu pomocI.

Sacuvajte dobro raspoIozenje i duh u porodici. Trebace vam
puno podrske od porodIce u mesecIma kojI su Ispred vas, alI ce I
njima trebati vasa podrska.

31
Pomoc deci

0eca mogu bItI duboko pogodena nezaposlenoscu rodItelja. 7azno je da
onI znaju kako ce vasa nezaposlenost utIcatI na porodIcu. |edutIm,
pokusajte da ih ne opteretite sa suvise emotivnih i finansijskih detalja.

Razgovarajte otvoreno sa decom. Dd presudnog je znacaja da
Im kazete sta se stvarno dogada. 0eca Imaju obIcaj da zamIsljaju
najgore kada samI ,pIsu scenarIo", pa zato cInjenIce mogu bItI
mnogo manje strasne nego njihove misli.

Pobrinite se da vasa deca znaju da to nije nicija krivica. Deca
mogu da pogresno shvate vas gubitak posla i pomisle da se to
desilo jer ste vi nesto pogresno uradIlI. Takode, mogu osetiti da su
oni krivi ili da predstavljaju finansijski teret. Potrebno je da ih
razuverite, bez obzira kog su uzrasta.

Deci je potrebno da osecaju da su od pomoci. Oni zele da
pomognu I tIme sto cete se dogovorItI sa njIma oko smanjenja
njIhovog dzeparca, odlaganja skupIh kupovIna, ucInIcete da se
osecaju kao deo porodIce.

PostojI mogucnost da ce deca imati problema u skoli, nastalih kao
posledica vase nezaposlenosti. Ukoliko se to desi, obratite se skolskom
psIhologu za pomoc.

C. STRES

Postoje razlIcItI nIvoI stresa sa kojIma se suocavaju trazIocI posla u procesu
trazenja posla. Na prImer, samo ucestvovanje u ovoj radionici, u novom
okruzenju, sa drugIm ucesnIcIma koje ne poznajete, moze bItI stresno. Dvo su
razumljIva osecanja koja mogu pratItI svakI novI poduhvat. 7oda vase radIonIce

ce o ovIm pItanjIma razgovaratI sa vama I vasIm kolegama. Za ostale trazioce
posla zIvotnI dogadajI mogu bItI stresne prIrode, tako da ce bItI potrebno
provestI dodatno vreme radecI na nacInIma upravljanja stresom I na njegovom
redukovanju. 7oda radIonIce ce IdentIfIkovatI I obezbedItI pomoc za one
ucesnIke koji bi mogli pripadati ovoj kategoriji.

32
POGOVOR

Kada je rec o gubItku posla IlI potrebI da se napravI Izbor u poslu IlI
karIjerI, proces promene I prIlagodavanja moze bItI vrlo tezak. On zahteva
energiju da bi se prevazIsao lIcnI stres povezan sa ovIm vaznim promenama, kao
i potrebu da se nastavi dalje sa novim poslom i zivotnim aktivnostima. Najbolji
"lek" za gubitak posla jeste nacI novI posao. Odluka o tome da li treba izabrati
novi posao ili karijeru, odnosno odluka da se ostane pri starom poslu moze
predstavljati veliki izazov. Dvaj Izazov ce zahtevatI pomoc I podrsku porodIce,
prIjatelja I InstItucIja kao

sto su lokalne kancelarije Nacionalne sluzbe za zaposljavanje (NSZ). NajvIse ce,
ipak, zahtevati vremena i preduzimljivosti od onoga ko trazi posao osobe koja je
najodgovornija za definisanje staze za novu karijeru i pronalazenje novog posla.

DvIm naporIma moze pomocI I ucenje tehnIka I vestIna za trazenje posla, koje
ce omogucItI osobI da se IzborI sa ovIm prIvremenIm perIodom nezaposlenostI.
To je glavna svrha ovih Smernica i materijaIa za izvodenje obuke za trazenje
posIa da se obezbede resursI za zaposlene u lokalnIm kancelarIjama NSZ, da
obuce I nauce osobe koje traze posao kako da se nose sa gubItkom posla I
nauce nove vestine za trazenje posla koje ce Im skratItI perIod nezaposlenostI I
datI Im konkurentnu snagu, dok traze posao u okviru nove trzisne ekonomije
koja se razvija.

Osnovna uputstva i materijaIi namenjeni su zaposlenima u lokalnim
kancelarijama NSZ koji rade sa nezaposlenim licima, ali oni su samo predlozeni
sadrzaj koji ljudi iz prakse mogu modifikovati, prilagodavati ili mu po potrebi nesto
dodavati, tako da bude koristan i aktuelan u lokalnoj sredini i institucijama.

Osnovna uputstva i materijaIi su prIlagodenI polaznIcIma radIonice u formi
"Radne sveske za ucesnike¨. Pored toga, poseban set Osnovnih uputstava i
materijala kombinovan sa Prirucnikom za trening i uputstvima za vode
radionice" namenjen je vodI radIonIce kao pomoc prIlIkom sprovodenja
aktIvnostI radionice. Uputstva I prIrucnIk za trenIng sadrze nekolIko "uvodnIh"
komentara, kao i delove pod nazivom "Predlozene aktivnosti¨ koji prate svaku
lekciju i namenjeni su za rad sa ucesnIcIma Iz lokalnIh kancelarIja.

U materIjalIma su u velIkoj merI korIscena Iskustva Sluzbe za zaposljavanje iz
Severne Karoline, Kolorada i Viskonsina, zatim Uprave za zaposljavanje i obuku
amerIckog |InIstarstva za rad, kao I Sluzbe za zaposljavanje pomenutog
ministarstva. U znacajnoj merI sam se oslanjao I na moje cetrdesetogodIsnje
iskustvo rada u Sistemima za zaposljavanje i obuku u SAD, kao i na iskustvo u
pruzanju tehnIcke pomocI I obuke u brojnIm drugIm drzavama.

Takode bIh zeleo da Iskazem prIznanje I zahvalnost Fadnoj grupI Iz NacIonalne
sluzbe za zaposljavanje i njenih lokalnih kancelarija iz pilot opstina, koja je
pregledala, dala predloge I pomogla da se zajednIckIm snagama uoblIcI
konacna verzija ovog materijala, tokom sastanka na kom je izvrsen pregled
materijala i tokom zasedanja Radne grupe polovinom novembra 2004. godine u
Beogradu. Ovaj materijal je tom prilikom bio prvi put predstavljen i podeljen. Ova
dopunjena

33
verzIja, sacInjena u decembru 2004. godIne, obuhvata predloge I Izmene
napravljene tokom tih sastanaka. Kao sto je istaknuto u pregledu materijala,
najvazniji "model¨ za uspesno Izvodenje redIonIce treba da bude takav da vodI
radionice daje slobodu i resurse da selektivno razvija radionicu koja se kreativno
oslanja na sve resurse ovaj materIjal o trazenju posla kojI je sacInIla
konsultantska firma WSÌ, paket za obuku "Aktivno trazenje posla¨ NSZ, kao i druge
relevantne materijale koje poseduju ili su same razvile lokalne kancelarije NSZ
kako bI ta radIonIca u potpunostI odgovarala potrebama ucesnIka I realnom stanju.

Ne postoji pravilo za uoblicavanje I Izvodenje FadIonica na temu trazenja posla
koje kaze da one moraju biti jednoobrazne.

Ray Lamb

7IsI projektnI analItIcar

Worldwide Strategies, Ìnc.
oktobar 2004., dopunjeno u januaru 2005

Materijal prevela

Gordana Stankov

34

              

&!&%$%'%#' l# 

%' %# ! $

#,/3,8;08,,: 0830 

:947#,,2- ' 574093,3,9 ,7 47//0$97,9008 3. 

          

#,/3,7:5,$ ;,3,,23,34; 0;03,09 7,3,%,7-: 

  

$# 7039,.,  &;4/  %7 907,/,  ,.43,3, 8: -, , ,54 ,;,30 1,0 ,.43,30 8: -0 , ,54 ,;,30 

 $,24574.03,  3907084;,3,  '0 930 3,3,843489  $5484-3489  -7,4;,30 4-:,7,/348:89;4  $9,;4;;70/34;,30548,  !8,30-47,10 ' 57457,934582,57,;0,548,4  47,1,  $,;09,58,3057457,934582,  !7,;,,548,4 '9;3489:82070303,97, 030548,  &270 ,;,30439,9:4,34870/3  897, ;,3031472,9;33907;:  439,954 9429001438439,9  3907;:8,5484/,;.02  !75702,,5484;33907;:  ,480-4798,90 259,32,  ,433907;:, ' ,48, :;,9548,4  ,45489,9:850 ,3,54803  $,;09 
,4,/7 ,9548,4 '#0207,/43.0,: ,  !9,3, 4/4;4749;4703,/8:8,  ,;7 37020  ;,:,.,7,/43.0  % ,480-4798,:-942548,  &57,;,3013,38,2,  0/.38, /7,;89;03,5474/j3,59,3, $9708 !44;47   

2 54970-3.903.:j9543098./43.0497 9:7.84-42..0 57: .54803 .84:8:.90 4 4/.70203.02.90.473 ..834894/94. 90 548..8 2.4/3/04#.:85090 '. 030548.9..90. 570/ ..2:94203./43. 03070 h0 80 ..#./.854.97... ..3#..0#.:j9094424..h0903.3:0.. : 4.0:850 32: 234254/7:j2..4 890 30./43.7.9345424h   024/.4. 030 548.4:47..3 . .0 57.43.4 ' 890 3..89030/. 5474/.88.1j.8: -.../.90 9030403.30 &.408:8054.h090850.97.. :850          ..54 . 030574-02. 5424h 54/7 .. 5743.. :85003.85470/578:89.  !70.2. 31472 0.5700/8.90.30..00570/.2  h024.k03.:j0 h.. 030548. h0 .0/3.:.9 4/ .3.0h 304 .83.702038 7.2...8 4 97. 0 ..495#.454. 3./43.. 5.. 0 ...93.289.4 94 0 4.3032094/./43..9...4.408:. 04/..548034890. 8. 57420342 548./.231472. 9.0h0. .4/4.../43..3.9 : 4 9. 3899:.34 .402.    &.34:-548.7020 890 80 :.  #% 4-0-0/7...042.47: 032.2/489:530:4./7 ..    &' 4-74/4 :#.0 31472 0..84/: 34892.

 .

04-0-0/h0. 548.42.97 9:7.80/0h3.. : 4.4057: .24/.907. .././:4434898.8.3..2 574..27..3:  -.3.2. 40 97.98.42.457.7. !7095489.9 /4 -:/090 97...j3  74 :704080/009442#.0 547..54803489  -. $ !434.42. 7.890:..:45..2...3: 484-. .:$7-73447.32..45.2/09.854./.2: :8:.4 8. .0/:7.9./.32.89..890:543.$  $945.2. 40 8: 3.$890 34.2..5700/ 7.897..890/:44783 :8:. 489.7.h024.7.30.24 90 31472. 54.3  .4.897./.././.2.28.89054970-..045747.-8244 978:97 9..4 1.408:.3.34....$             .7.0/:742574257.0 2./43./.  ..h090 80 8:4j.03 4789h0 .3023..907 080/0h0  ...24 4 24:h34892.$047.4-89080:543.4.3. 0 548..:085.8 47830 31472.4 575702 824 .2/489:530  .4 5484/.j2808:4j.j9 5747.1.3031472.54970-. :8:.1...3.     %# %#  $$  4/.. %7 907.574.

4484-..7..7... 34:3042548:  004/: 34-. .7. 548.83: 8: 4 9420 .307.  '0 930 3. 4/54/7: .0/.09 7.$ !#    $.4 24 090 :459 : 8.70/34.0 930 090247.  '..30 4-:.84589.4.897.                    .7. 40 090 24 /..9/.24574.892.088.:2090/4-74/.3./90 8. :7.03: .4 -890 /4- ./90  9.24574.. 4..3..3.3.30 843489  $5484-3489  -7.8.090  9..8./.8940970-.0.03..4.97..0574.4  $9./348:89.4 80 . 9008:  9.0324: 3489:7.98:  3907084./. 009/.490/.324-. 34 0 /./90  4.0/.. 0.

3...3.908.40/.4 8.4 .-40.9:40/...80/0h.548.0 :8500**************************************** ********************************************************** &574905..2 24 0 5424h /..24859..59.74/3. 030548.4. 497090 2344 7.30 .9.  43.j9 5484.4 94h09080 540/.. 40 -890.54j0997.-4.4-.7. %#$ '  859.:h3.3..0.4 -j3403.3907084.90 !4j3904/4..

2..3907084..3.8.

2. ********************************************************** ********************************************************** ..284-4/34./.70203.24:/.4834.3. ********************************************************** ********************************************************** ..2. -4.2548. .42/.

7.8:******************************** ********************************************************** . 0.42/. 3. 2.. -740.720:45 9030390708::************************ ********************************************************** 44-3907084. ********************************************************** %770 40-.2./28....2.- ********************************************************** ********************************************************** $0/0 089.3.404. :/2.

/./28: ********************************************************** **********************************************************                           ..740/4-747..089.20458:: ********************************************************** ********************************************************** ./7:47890./.

70078 3044/ 11  !7039. % 4 570/89. 54/7..3 .40 .4 94 0 /7.89 3 :/8.. j303.0 .: /. '40 43709305789:5070 .489.7::7.. .0h0 0 .3 : 2342 02. & .354/:.9j30 574-020 70 03.4 /7: 484-.03057089 89.4 8.7070 548..7.h03.7.03 :/2.2..3. 54/:j.:-0k:: 570/./32.9./ $0/303 /7 .:748. 7.4/0:/0 8:23444703:9/7:2 :/2.32.574:j.9. ./30 .8:8437.8348:5.4 7./-057.: 7. /7:2.3. 3.3:89. /.4.9... 3..404-:..7.:3..3 4/ 3.2.542./0.897. 23907084. 2.83./3: 8.70.407. 4..  !70/:093  :/ 8..9./30.80-8. ..:-0k::570/. :8..3.34 h: 3 .: .. :3.. 40 54/7./ 3.9.9. 7.40/..   &2093  :/ 8./ $0/303 /7 ... . 70 .033.9..032 3907084.7./57419. 54/.30../:  $0/7.9.2. ..0.32. 5484.2..30 j3 7..954. .54: :/ 8. 8.. 97./32 .2 ..: 94 0 .789. .943...4k0305740.7 4-.:20.308. 4 0 /4-74 574:j03 744 57203..807.40 /.. j0894 30 ..2.424/0: &8107 3907084.32.3/.4/0:/0/434804/:0 $570238:/.:574-020 . 570/:093 2 3907084.090 /. 70398. j3489 7. /./30 .j3.302 570 304 8.3/4.09: 0 0/.  #0. :2093 2 3907084.32. 7.: /. /.$8902 574... 0 /7:2.08 %047 41.../30870/30 43.8890224 0/. 7.3: 574-02.2.9:4.4 54842 574/:9.h02480-.570k:0 3.89 323907084.32.38:.40 7. ( !702... 0304/. 4789h024 88902 389.0/.j3 ' 024/4.9..4 9047 54894 089 954. :-:/:4/5424h/7:2:/2.34892. .3489 74 40 80 542. ' 0 .4../013..30..5744: -8: 8.0002039042..2. 4/4.7.. 4.92..2.843 8:854.9.40/.3.:20.903907084.904742j34897. ... 4 80 ... :/2. 1j42 ./0 8. 389.: 8. -.0h. 304 8.k03489 20k: 95.34893.348954.  :/8. .3'4.40 /.. -40 8. 3 ..: /.030 .7.89j32 3907084.9.34892. 7../0 3. : 8...930904780  897.. 3...33897:2039. .. /7: 9..493. 7. 8: 843 7.790  3. 7./4.:09348009. 2. 40 2 4/4. 70..32. 8054.32.. 5774/32 2.489.. 3 : .40 /.4//7:  7: 9.: 57.7.2.. 570/2092. 570304...: :2093j:897.789.907.4.: 5.3489 40 4-:./30 870/30 ../0 8.0 08.7070 . j3489 089 954.57.9:8   .3:480h.489.5897.: 3./3 870/3.

 .

#.0-. 89. 40 h03.34.:947909.. ' 0 .480-.870/3.289:.390708.9047.03. 4.-40:543.4 4.8307.4/. 24:h0054.:4.:4390894370937.:574...00#.25424h/..9.8:5:99..44-.0h0.4574:j  '4k.8:234484 03570/89..2443974   $97:j3. 3907084. 0./0:4.9442.j92.2 707..54/..  !470/94.3:.3/.: 7./7:47.3.# & ! 897:9:742 4:824:57.89j32 5.47.08:8.030 7.030574.2. 4/4.:.2.3489 40 80/0:89./3...3897:2039     43.898:843/.33897:20394h0-9 4/ 5424h ./09./08..0.2./3.0 -./43.0/:707:93: 3.548.3 89. %4 0 89..2.. 3./.j..2.2.j90954.7.3.9j32.8.484-.: 42-3. 859.4 : 420 8.7/ 304 548.4 #  #0.3..32.7..h0248057..43.0../30 .47h024 44.7.00203.03.4789904.97-:9. 8.34895484.3 .24                ..9.39.8890257: .h03:.43...47890 87.. /0. 43. /4./43..40 548.3.7.32.9047.2497h0244 0/. 8./:7.304 8.24574.07.808..40/. 8.07:4.3.93004/4.03.:/2.89.480/0h47..3. 548.../.32 3907084.0j348934.::/0 & 9542 &2093j 30548.27.:70 03. 3907084. 3907084../3. ..9.4 : 42 548940 570.:448:...

 .

7/3: 4 2890 /. .9.. 80 -.30 .90 3..40948:j..302 4 /. 389.9. : 42.3489 .90 3.4 8..2..  ./0h 0 3..97.34 h: 89.24/4-74 3.4 302. 80 -.0h0  .3.3. 854/ 84..380 .7. 0 .7..9:2*************************** $. 34.2/./$$0947 .90 3.2.3. 3..4.2.9..4303.. 854/ 84.j3 4/4..3489 40 -890 3. /.5424hh0. -890 94 . 4/:j90.j90 3.:8508:..4 3890 8:73 /.40 /.. 7. 854/:593.0.40 /./.7.4 ..j3 309.8.90 5..490 9: .j908.40 89.. -890 . 7.9.54 .3..3489:8. 3.: . :4j90 30..47 3.42548:..j90 :593  8.:20./90                .: 9..40/..4 30 24 090 /.**************************   4 890 43.40/. 43.  4 090 43. 7.348954/7.j 8. -890 .3489 89.548030  70390897. 30. 2 3907084.0 ./:8..3.54 .. .9. 54/7:j. 4/:j90 /.9. ' . 34/..24 ...0.90 4/70k0342.9.304-:: $: -.. 3..3907084.789. 0 . 54j09..  0 548940 9.k090-:/:h0.4 30 .9.0-8905484.90 4-:: 8:89.80480h.90 /.3489 j.90 9. 8. -890 : .:./90 !74j9.:54 390    .990 80 3.90 4/70k0342 .. 3: :44 82.3907084.$               20  ************************** *************************** ************************** /708. -890 24 /.89.34 .89.j9 30: .

 .

7/354.4/3482.93. !74j9.404....3.9..8.905702.3489920 94 h09089.908..44/458. 854/  ' .:4/9. 90.

10.203:02%'.4930 *** *** ***                           7:02:82143842470897: *** *** *** 42543:0257.30508.0h..7.0:5447 9: *** *** ***            8..k03..2:-00j2574-020:-.3.30j08990 ..4-80 70 903j574-02  3..09030.30 *** *** *** $./2:2093j/.24 90h03.27:458574.2 9..254/.3.7. .k.93: #0-..780974...48.k43j.30 &70k:0290894.84580 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  .9057j0j./0..7:8: !4.0/.30 .439748.:027.4-7.3.7..7090: !4/:j.72.:024/0h:2: 907. *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  #0-...30...:77./4900.37.22094/0.0 3.:2093j.34:0j2-40830 . .2. !7. #.247047.  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***    #.234. #./0 7 2570/.57410843..493. #.03:02j3489 ..3 2.90.  ! 02790.:029.28. *** *** *** !489. . !74:j.../0 *** *** *** ...23.4/22.2.24/3414947.3003 !47./:.2302:j3897:2039 *** *** ***    #0 7.28:7.j0:.2 *** *** ***  !7.54.j.25447 3042.....2:740-4089 .4/0..j0 *** *** *** !0 02:.85747.305447 3042.058.22094/0.0/:3.030-44.3::023.30 !700/./:7.080.42.2/.72/7.32.493.290 3::/3..37..7.721:70:/ ...1.22:j0.2:/024/07342508: #089.702038:57434: #..9093:80..5..20280574.832.:89..-                  ! 027.25.

3.404.  0j2:/0 '   *** *** ***  30-.

 *** *** *** ..

.0 *** *** *** *** *** ***  i:.  !75702.9..2/09.4397434 *** !.574.4/2.0 ..0. *** *** *** &8207.28./420097.4: !7.4/047-44.247 h03027.2:4707.7:/0:540/: :5..27.348954...:9424-.202 904/70k:027.9.j0050 '4/24207. &57.72:4.493./: 38.2j0 .70.37.43047-44.9..57047.1..4/290897./7 .80j:  $574.790 0457020.4/3:20. *** *** *** '  *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** :2.074/742: *** *** $574.9./34224894.37./303. *** !49708:027.4/0 !7.257409:025:90..3..j030-730 ..2./0/..j2..97: !74:j.72 *** ! 02.:44./:   *** *** *** ..20097j3:45702: *** *** *** *** 9473.2...-70.30/7.2430..72 '4/21.3.. *** 7.5424h:274845.:3.57207.32-7302804 .. *** *** *** i:./70292.  *** *** *** *** *** *** !7409:02.2...74.4/0 *** *** *** '  &57.343897:.:445342..27.2.0h./7027.27...4-7.1.903j0577:j30  *** *** *** *** *** *** .30..30 &57.0/..:4./.47030:.40202054/  :242 *** &8207. .j .234.7h03..h../4.2580 ./4570/.30.05702.4.01./427.37-3.024894.79: %0897.308..870-7.25.204.2.27-:.47: !70207. *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** *** ***  .8.059: *** %7037.3.7 &57.. *** 070254.4/7 .79.0  *** *** .8254 ../70292.0:7:/3::. *** 4.305..27...k03489.5707..

2.4/0 !74.22494732-74/h02./23.42 7.307.25./ 92/.../:  $.302.. #.0274-: .0..254 0.2438...25484.  : 289307:50:3/:89782/.2/.8.-74/4.5..:..2459j..570j h..42 /7./23.2/0-.423. #..4342 &57.30./2:h08.457.87../0397.030 0-.39.2. !457.4/27./28..:0097..       !497.-7.25457.217 /070 547090:1.  *** *** *** *** *** *** . #:j34547.57.h42..5../28.73..84j.80j030 4-4.2. #::024570242..30:234 ..7.3.4570242./: *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***     #::020097j342542:1.9472..3..5702.789:90709.90 70j2:h0 &57..2.570.3..2 0097j30389.27::02897:42..30.5.07. 3.0 5489..30 &57.907./03..-7.27./.30209..2:-30574900 !75702.3::708947..24j3:.3 #:4..42.  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***             &57.4..70.34..2-74/h02  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  $.2../2.3j:-0-0/3489.20 .392.54207.:9424-0 $.2.4  5:93.24207.22.....19: 7..20307.2-: .220./4249.32./23.574...0 !457.42 *** *** *** &57./7.4/2 *** *** ***   0. !457..2...k:025457.5.0097j34 .42  &57.2124.7.43.30: 7.22..244249.0j3...495702.307.5707.25. 3.2 8.2..309089.2...07.2:.200974380425430390 *** *** ***    #.. 3. $4797.:9424-80:20 #.509....974.3.2-:/4 0742.30020 &57.:  !72.7.3: !7....00097j30. 4/0h0 #. 9.30 i8924/7 . !75702./0 4397..-: .09...9.1932-: 493.909: '42.27../:30.034243897:. #..83:45702:       !74.2807.

 '42.4/3:3.0790 *** *** ***    !74/..2. 3.907.3070933./572.574/...0 #::02425:9078422.3.30 -00 0 !7097.8.j:3..2:5:02.:/30../03./7080 :..024.20../23.: 4. 3907.2574../.02.9.02. 342./23.25484.354/.7903..030.30.: *** *** ***  --490.907..-7..: 02484-040 00/.:022.j:3./03.: #.h:0234.2582.  *** *** *** *** *** *** *** *** ***      *** *** *** *** *** ***       *** *** ***  .59.8: 45702:   !74/.-7j43.907..7h0.7903./.30 #::022. 02438977.3.2.: . *** *** *** $4797.4.2/04.j:3 /4.2./23.44507./03.54207.: *** *** ***  *** *** ***   !74/.250j.8..5.2.:..79..25484..83 9. *** *** ***      *** *** ***    '4/20.907.4707.8.70203:/4.4h054.: *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** ***    1.907:. 8547:j:0254 9:3.4/03.3..4/0 $../4.-7.23.8.54.1. *** *** ***    #. #..20892.307./2. .257480j3:30/03:574.5:343903070 #:j345..4h05702. *** *** ***  *** *** ***    '4/20.7.90014384. 07.:5.:h305484.070 .9: :.3.200974380/04.:.7.344 - *** *** *** *** *** *** *** *** ***   .j:3: *** *** *** '4/20. *** *** ***      *** *** ***   !72.4/./708.0 *** *** *** *** *** *** *** *** ***    0947 02:. 4834..908.0570495702.7 .0577. *** *** *** *** *** *** *** *** ***    #.0574..0j3   *** *** *** '    %0897.:4. 3424.0 9.570574/.:-.285.3. !74/.3.7...030:1.2.:.31472.3..7.835748947:34.7.548..54/.:4574/...21.0397.:4. ! 0254/9.2.3:4708543/03...3.32./ 57570207./24:h04 90h03.2: 9070 7./03.49.9.029001430/7::42:3.   !700/.  $.-..5.:4.. 3.9073..j:3.3.7..307.30 #.. *** *** *** #:j3489.8:574/.24/7 .548032. 8.3.302. *** *** *** 7..2303./23.4834.02./: 032.  7.2.:9424-0 !74/. :0254/.3..2203..20.

24-7405h05:93.2579. *** *** *** &j28050/.3.7k..3.28.30:780.3.0  #:4.2.574-34289.43: *** *** *** .. 70 .25 02425:907805747.4/2897.02:870/34 4 !70/.4/27./7.02897:j300/:.20.. !4/:j.30     !70/.21j:907.:7..0290894.j.j9.2.9890.248: . !42.8.2:/0 *** *** *** *** *** *** *** *** ***      $9:02 1.0392. .4 3.2.0274-: 4/..2.2.303.7.03./0/.07.254.9 04. $574.0392.0  *** *** ***   . 02:/2./28.2.0231472. *** *** *** !..4/7 . *** *** *** *** *** *** *** *** *** 73024/0.      *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  !7203:023.9.. !75702.2.304 0.034h3:-4.48:7. : 574-022.37. .2j04. $574. #:4.77.2.3.34.490..30...03574-02. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***   !48: :02..45824 *** *** *** . .547..307.           !7: . 8945./42--4900:4..      !74/.4/2.4/297092.25.2..028.../.90 *** *** *** *** *** *** &-0k:02548094./4.:9424-.3089..k:9.:9424-0 &34.3.2. 024892.0 *** *** *** '42.4 3:.4/2704304-70/0 !42...4/2897..7-.5:93.0390. 2094/.:94-:8 '429.  !74/.:20.7.:9./2.2:. !700/..30.32.2. !74.:89.7.989j 54/.574. ..22: 9070:708947.2..10 .3.3489/0. *** *** *** *** *** *** *** *** ***   '  /7: 9../.0/. !.7.5700/4//4947.37.9.72. !.0/3.3.9.89.37.0:0932 ./..14947.34.32 #.307.37.:j3574-02.0 2: 907.:.0.2-43j:30:5.8944.:3043899:. !.9.:5.:    4j0:02820 9.../7.3.9.:708947..2043428054/.2.      !.j320249.5:5.257: .8547982 :9.3..0.3: *** *** *** $07.07:8:.

0 #.:57./.5.5749. '4/24902490 /7: 9.94220k: 7.43..0.24/ *** *** *** *** *** ***    *** *** ***  *** *** *** *** *** *** *** *** ***    ! 02.0..3259.23028094742. *** *** ***    *** *** ***  *** *** ***    4804/34803.-.37.27:4.24/-./3:870/3:7.0...4/27.0 &57..303. *** *** *** *** *** ***          -.3.25: %'7..  *** *** ***      3.j0.7.7.3.:h0  *** *** *** *** *** ***     *** *** ***    48:7.3.:84.30 !. :5:02574/.4/27..2.5.02/043../497.285474. :0270 .42:845:572030...570/4 034./ :9. #0 .028.048:7.012 !700/.:20 4..7.70.738 . '4/2574/..0900392.30574193: 4-7.3./:5447 92...3.../4 #:4..9074-0 4/0h0 /7:574. 43..7k.37..32.457. *** *** ***      *** *** ***  .4/257:5..00425. !7-.27.42.3.43.04-.9:  *** *** ***     *** *** ***   *** *** ***    &57.3.32 20892./422:0./4230034.7.0.2.: #:4.08./42300.3.2897. &57.48:/. 897./-..: 47.70  *** *** *** *** *** ***  '   *** *** ***    *** *** ***  :5:0245702:54970-3089./2.00-43...08957047.4/70947 40 #:4.388:/4:2039...4/04572030...0 *** *** *** *** *** *** *** *** ***     47.2305747..270.03. !700/.4/.5470... 9./30 .3./438:-0-0/3 57458.. 859:027.90.../2.30: 29:02.3./23897.0792.2..2.4/27.. /4-7../3..0:..213.. 0390 &57.   #.20.290709.3..:50..1.34892.900.90.380:h0 !..2.302143/4.089.:8:/: .2..9. :02..:7.

4930   $$'#%%! %$'  %%' $%  $%' ' #%  .9.:0  420/.4/:-07.  907.:8:0  834. .893907084../0./-0 .j0    740.2.9  &%  3907084.48:4.9.97.89:5.7:8: #.:.:::8.42-4:59.3.3.8547982:9..030 .30.37.4/2 4307809.3803.3.:2093489 &20934893.493.-0 .30 8.2. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  '   .: 3897.:0  0/.347.8:507..9472..3.3.3.-47. .30480 ./7.48054.2..3803.3.50::.2:.90344.48.574-020:20/..3../0/. &20934893. .385479892 '42970.:2093489 4/07.:2093489  ':03..4930 708:7./-0 .497.:0 .89:5.:5.80 8.  !774/303..     '4/257410843./ 0787.348940:: ::-0 .35774/323..8:7:505484.. 70:9.30..3.3 -420/.70.3.508 !720303.:1.   ' % 3907084.:42..4930  5 9.89:5.73../2.3..2.9.3. &20934893.:9424-.. 3907084.7. $:/23.2..89:5.9478. 4/4.:31472.30.3.4930 4- 343.4:20933..09:5774/057203.1280900.:2093489  834.4-.30  &  3907084.30.892.54:  03.

 $% 3907084;,30,:54970-:;,897,/, 990:/24;30  0-0/348954.,  $: -04-0-0k03,    3907084;,30,57203:20,3 573.5,:57,9 3289:,.,2, 47890 2, 30 7: 3,,9903:  3 03073  03,/ 0787,/20,3j  31472,.43,90344, &57,;,30;,/: 32;4/032570;432870/89;2, ,3,98,90344, &57,;,30889022,  43974,;,909, &57,;,30/7:282;4/032570;432870/89;2,  43974,2,907,,   ,3,9  #:4;,304570242  834;37,/20,3j  &$%#$  3907084;,30,705099;30 4370930 47,3,.430,9;3489:1,-7 4247: 03:  %0344,574;4/30  !74;4/37,/ 43974,;,909,  834;37,/3/:8978  ! $ '% 3907084;,30,47,34;,30 ,834/0138,30,9;348940,90;,:9, 3489 5, 3::820703:3,/09,0:,3.0,784247: 03:  /23897,9;3/09,  ,902,9j/09,  3,388/09, &8203,42:3,., !74.087,3054/,9,,  &57,;,30:70k,2,:,/23897,.  i34;3j7,/   

 !#  3907084;,30 , /4;4 030 /7: /4 4/70 030 9, 0 0/ 9, 74 34 :-0 ;,30 47890 9030574/,057424.0  %0344,574/,0  !74/,, :54;3,   &$& % $% 3907084;,30,, 030:8:8709 0,2,/7: 4- 3454573.5:0/,3
3, 
0/,3  &4899080:8:0  &8:0-07-07,4209j,7,  !:93j0:8:0 #,/8,2: 907,2,  58: ;,30   &%#  3907084;,30,5424 /7:2,:8,/:8,34;258 2 /:4;32 84.,32 1 257410843,3254970-,2,  $4.,308: -0  $: -0,57: ,3020/.380300 907,50850.,3454/:j,;,3, 0,/0.04/7,8   !#' l
&% 3907084;,30,570/;4 030:9.,303,/7:074,9;3489404-:;,9,:;840 ;07-,303:207 085484-3489  ,902,9,89,989,  -7,4;30--490,7808: -0 $4.,34897, ;,30  ,43 !484;3,,/23897,., 3,380 /238977,30:8:,  42:3,.,  !7424.,   $574;4k03057,;,  !484;3203,/ 2039  &4;479: -0   

  %' $% 3907084;,30,1 0,9;34894080;4/0570/5:-42  $5479  $547980;0 930     4:h0 0 9,4k0 54;0,9 1,947, 3907084;,3, ,90470 7:5, 5484;, 40 824 470 574:j 8, 4,3/4;2 # 

& 

! 
,81,.432 8890242 4 4;, ;0, 30 ;, , 8;,4 ,32,30 :4j;4 0 /, 54894 4j ,834;,3, ;0, 4, 3,2 542, 0 /, 7,:2024 4;0 5484;07,/30870/304024/4;,7,: 0 ;4930 , 993j 0,3j  #0,89j3 3/:8978 

897, ;,j &2093j 7: 9;03 !70/:093j  

,:j3 &2093j $:73489 -0-0/3489 :2,39,73 !74/,, &4899080:8:0 !70/;4k030
&9.,30 j0,9;3489 

!484;3/09, &4899080:8:0  ,434;31472,.,57,9j30;0 -04:890:57,;4,;7 80/572078908,540/3,j32 ,32,32,4,h0;,25424h/,14:87,905, 3:3,850.1j305484;0 ,308,243,7:50 5484;,,904703907084;,3, !484;8:7:58,35702,7,/3243,2,  #,/3,43,04/70k03,:8,/:8,4j34257570204,054970-3,/,-804-,;,430 548,4  #,/3,43, 
,,575702,  #,/3,43, 
;083,575702,  #,/3,43, 
$70/3,575702,  #,/3,43, 
3, ,3,575702,  #,/3,43, 
-23,575702,     

43;03.43,3

 .

 #,/3, 43, #,/3, 43, #,/3,43, #,/3,43, #,/3,43,    #,/3, 43, #,/3, 43, #,/3,43, #,/3,43, #,/3,43,    #,/3, 43, #,/3, 43, #,/3,43, #,/3,43, #,/3,43,    #,/3, 43, #,/3, 43, #,/3,43, #,/3,43, #,/3,43,

#$% ! $ ' ;4,j97,947,7,9,7,727,j ;4,j,:94-:8,7,9,784
54;79,78903j,7903j,73847,/30 4507,9;390344/7:2848,4-7,h,,7,9,784507,9;390344 4507,9;3903443847,/30 90344/7:2848,4-7,h,,7,9,7890344903443847,/30 897, ;,j/7:2848,4-7,h,,90344,574;4/3: 9, 
850.,89, 897, ;,j7,k0;3,789;,  $%# ' ! $ ' 7,8,/3j,7: :2,789;:-,-.,7:4;,,.028:70k,, 2, 3,903j,7:4, :2,50/,978,80897,028 903j,7 4507,9;347,3,9474;89;,20/.38,80897,3044 4
,: 0780, 990 0284507,9;390344 903445757020574;4/30: :2,789;:0,745 9020/.30028 90344574;4/30 897, ;,j :2,789;,850.,89,50/,97002890344
850.,89,  &% ! $ ' -09,7
70/,757,;,j124;, ,7989,
508,j8.038 7,8;09;,j 4507,9;32:j574/:.03970,,9475747,2,7,/,900;08.038 /047,907 70 80770/907,/4028,8,7 897, ;,j8.038:2093489897, ;,j2,84;320/,897, ;,j4;3 :2093489  #& %'! $ ' :;,70/3489,;30,54797 :;,72.4307;,859,j :3,74507,9;338509478: -0:3:97, 35484;,3,89,;37,70/30 3,89,;0 47,3,947:4899084 
49007845484;,3,38509478: -0:3:97, 3 5484;,574108477,70/303,89,;0 897, ;,j:4899089;,2,89,7723,89057409,39;,85934
4-7,4;3488902, 

 

  #,/3, 43, #,/3, 43, #,/3, 43, #,/3, 43, #,/3,43,    #,/3, 43, #,/3, 43, #,/3,43, #,/3,43, #,/3,43, 

-,7203574/,;,. 89:,7/08,4207.,3 903j,78:507;47 4207.,89, 203,/ 07870/3034;4,4207.,89,:3:97, 30974;30 203,/ 07; 03;4,897, ;,j974;3845484;,3,   ' ! $ ' 0;/039j,7:974 ,,:348,.54/,9,,,7,j:3,78:4-7,/: ,/23897,94734;4k,7,j:3,784507,907,/23897,9;34
903j 80709,7 34;4k,-,3889,4507,9;35747,207,:942,9804-7,/054/,9,, 5484;380709,7 47,3,9477,j:34;4/89;0345484;,3,5747,20731472,.43488902, ,3,9j,7,7,j:34;4/89;0305484;0 
850.,89,57409,39,31472,.43 88902 
850.,89,                   

!#&% ! $ '

  .

 7.9045: 4. 890 2.843489 '0 9308089j: 7...j9 . 548: : 97 4-. -:/090 4 8: 300 .  #..89.40280/. 024:h3489 ./34 8:89./90  $../32 870/3.30/7:./7:05484. 890 .j9 5484..4 80 ./8.31472.0 930 .8.3907084.303.0 930./8.9089: 40-890.4 4-0 4-:0 8.3 3. 0890 . 5480/:090 .2490/.  89.570/90. .9.3/. . .1j3457410843.30./90 94890..0 3.3/04574./4.3934047834.3..2 57: ..: /.489.850.3..j3. 3...45700/.07./. 57.0 930405480/:090 . 40.../8.47../0.3.4038:3.:3.0h7.0 3.j.5474/.54 .0 93.0 930843489 .4k08024:572039:23427.0/.2890443420 94 090/. 574.30078024: 5703489 3.4/7:.4./4478990   390708.j34789  45 90/7:0.72... 89. 40 82.902.0 93.890:32.0 93.0h02 -74: 7.40/.4 430 890j0303.  #.9089:..30 40 890 890 9442 1472.0 930 : 0 4-2. .j90430405480/:090408903.407.030 4. 9.: 3. ::j::h 7.5434. 0./4 478990 40 .3.0 93. 4/34890 5702.903.0 :40 : 42. 3.900/7:2. .:/2./34 8:89.2.j0 430 .  '...43. 0/. 00203.2.480 8.0 930 .3 4/ 3.24. 57:/.  #.34 4-:.7.4 8:89.03008908.0 930 8: 5480-34 3.:0934/4-7   40 .57..2.34 44.7.08.2. 8j.j3 3.0 93.2490 /.0890/.89  #./09.9.24574.  5470/ 43. 5470/43 .2.0 .54/. 80/0h2897.2..34 301472./30870/304-0-0/9. 0 .548030  .97.89 $9..0 489.. 7.8:89./ !700/. /7:0 8: 70 57203..

3.j9090. 4 7. ..j92 4-.2. 5484.4.0 9303. : 302 . : 4.j3 54/.0 930.892.:42.7 90 40-890.47: 90   !47.:8.:. 0..32.30.34 .902.80. 57.2./.42 8.0 930. 3.030       ' % $ $% .40/..0.. 5474/.90 .:j90 3.707.7..7 $ /7:2.8903090 .2.094/.32.90 8.2. 40..3.

 .

30/7: *****5.30/7: *****70.30447/38. 47.. 0./0/.307. *****:85489... *****8574..3.../3. *****800..30574.0/:7. *****:8207..30 570/.305747..303..37..92.30 *****482 ../8..3.473489 *****47.304/4. *****7... *****4/4..4k030549. #..:.3054903.43897:9:7. 7.../74.:/2..3.2.             '0 930:57.34. '0 930542..::/2.473489 *****/007.k....

4k030 *****8.30 *****8. *****-7.7.:20./3.30 5704.. 4809.3. *****.7..930870/30        . 9287.9.30/7:       *****47.9....8.307.30.4/7:2.094.20 ::/84/348.. *****707..8:54.7./ *****./7:0 *****249.4./7:2.8.3057.348: .30 .489 *****025..

.'0 93057: .3.3897:.

.4k030 1.30 *****4-:j.30 *****8.0. .. *****.30 4-:j.97.4-7..094.4...   /0780..:42.30 314728.30 *****483.9.30 *****.30 *****707..5424h:57207.-7.80:j *****47.30/7: *****485484-.. 3..3043......30 4-..30 *****54/:j.05...30/7:/.3..0 9..30870/3.54243:80- *****:8974.0 930 '0 93042:3..

30 *****42:3.30/00. *****:57.30.8.4/348.243..2.30 *****8. 58.0 9.....7.7. -00 .8..7020342 *****57424.34  *****3..9. *****58..30.

3057424.4k030/7: *****3...30 ****.89:5..4k030 *****570:2..30 *****/434 03090 4/:.3058..37.../7:0 :    . *****:-0k.34 *****570/.907.30/7: *****... *****:9.0307.9.8..30 *****57.30574-02.89.342...42*****4-7.h.47 *****38578.30:. *****570.9.30 70.2.303.307.308.308.30 *****j9..574-0284289:.34 574249.. *****47 h030:247.4/.30/7: *****/02438977. *****58.574.8.3489 *****249./4%'570039.30 *****43.. *****5..30 *****570/80/. *****:70k. *****8:4j. *****897.3... *****7027.30 *****:57.34.07..3470 .3043192.....

2.54/. :207 0./8.31472..             #..2..

.30-:/ 0942.47.4/89...430.38834.03. *****:57.0 9.0 930 *****13.3.

.30870/89.02 *****/4/0... *****5747.34..j:3.

3054/.304/4.4507.30 *****89.2... *****. *****13.38845.473489 *****47.08.9..34.. *****54 94.974 4.989..9.30744..3.37.. *****57.-740..

...81.

870k.030..0 *****8574..h.9. 303.. *****57.../09.4k0304/:.  '0 93045807.0.3. *****4-7.. 439...305484.7.7 .3 2.30 *****..305.

0 930 *****480h.97.30 :/.30 7.089430j02: *****90897.3.30/0.9 0.30 8: ..2 .30 8. *****5482.

54/...

.4..5897.30 .30..:/7:2.30  *****574.. *****-74:j030 *****7.8:k.89.03.3054903...7  *****570543...

574-02..4. *****57:5..3.30  '0 93070 .03. *****897..30.3031472.. ...

.k.30..30574-02.30 *****7. *****47.3097. 3.34.... *****570/.30574-02.

30. *****.81.3.7....

/80..

.-.303.0 *****70./04.7.

79.

.30/...340.4.30 *****5489.03.

.574-02.. 5743.30574-02. *****70 .. 0304703.

49.3082093          .3.

5.30 4-4./8.304570242 *****47 h030.3j47....89. *****/.30. *****3.8:k...0 930 *****20..30 *****7:4...30 8.05.507. *****5457.909.30 *****508 *****903j0. *****j h030 :8: .30 *****57489473..9... *****1j.447/3.37. *****1j...489 *****...72.             #./7 .0 *****8.89..

./3.4/3.30 709. *****54/.35484.30 *****7.389.30 *****570.7.387. 43897:..        0.30 -. *****574.

20.0 930  .3 0.

2 ./8. 54/..2.30.            #.. *****.72.89.:/2.

47 h03039:...0 *****2574..

3.3.4k03034.3489 *****:.039.

..30 *****7.7.30/0.30..89. *****0850720398.

1472:8.30 *****8390.

k.30.30 *****570/.39078.

30.4k.30 *****57.574347...

2.30 *****5743....570k.489 *****482 .:3.3034..5747.

.305447 342../.2.907.. *****5489.

07-.70 7.30 *****085708.3489 .37.30 *****/.3.

07-.7.302:0.. *****89.30.3.

8.

14947.1.

-4.8:59:7... 9/  *****..:.

4-.

.. *****82-4j34570/89.3070j.5424..

8.

.5424.305400. *****58.

5447 342./.

 *****:2.57j.30.         70.9.

94.2.90.

0 930 .9.30..34.

4.. 54903.98:30-93j34.47: h090 ' .9.0 93.. 54903.03.34. 5 :85484-3489: 03. 4-.08.0344-7..03085484-34895.4 /04 .030 .82.0/.8902.0 9.030 . /4-70 4....9080-0 /0890- 9.: 4:7.24574.90 30: 574108: ./3447: 03.4 .. ./...: 8..42 3.0 93 /.. 890-57480j3 /4-.85484-3489.5470.8.83..72.385484-3489 . 80 24 0 5482.. .j3: 207: .-4 3./.3.5490 4h. .8907. 0 890503.. 30 94 &54970-90 80/0h0 31472.90/.8.89054.4-8904/70/.. 030548.40h0.9 ..4 /04 31472../:/.. /. 85484-34892.47: .0 85484-3489 !4 94 .. 0 ...  !74j9.. 03.3 9089 85484-3489 4:h00/4-931472...0348985484-3489 $870/307.24 090:82079 .97. /.2 3..04:534 574.-74. $5484-3489 0 .32. .5743. 85484-3489 . 54..848905037.548:540/3..570/2092.4 890 - :850 3 : 4 2.-40 9424 090 ..2 9703342 8:89. 4-:..32. 8.3084.90.74 740574.03.2570859.4/.97.9 .57.085484-348989:..7:42.3084. : 574. $ -3.03: 890503. : 432 89.24 .8j3:.47: 90' $  '.03 9089 85484-3489 /..25424h/... 80 574..47.03 85484-3489 0 74 .j34 !748:/903.  .:20. 54893090 897:j3489 : 3042 .24 897:j34 3.-489:574 489 24:57: 9:. 570/854.4'84 ' $70/3 $ . 574..90 4 8..8:89.9..30 4-73:94 0k:92 8.j3 /.2. 24 090 /..4 3907084..3489:-:/:h3489   #$%!# &' $! $ $%  &9089:480/03.3 54:/. 4 24: ..:574 489 3089. 890503843489.1:3.03..30 .  :/ 2..47: .: 8434892.9 4.0348985484-3489        &!%% ' $ ' ! %!# %#! $%#%  & $! $ $%$! $ $% '&& %& !# $  $! $ $% .. .: 549..0 8.. 40 2.3:84 03.85484-3489 3.: :850.. 4-.904588.3: .57.7./:.4 . 57207 .42 57094/342 8:89.302 84589. 0 3. 8..0390 890503 : 42 5480/:090 540/3: 85484-3489.3.j4/.

   .97.:03..482 ..892./.:20..4 907.7. 3.3573..2.0/.30 570/89.7.3070k.34-0. 574.380 2.909.43974.70203. 974/20343.4 94 8: .790 .303. ' $  5 9.548:  !7207:89:.30 54.3.-740..07.79.4 94 8: .480478903. 1......85484-3489:.:85042: 43.85484-34890. 894.07.4 948: 2.14720 $5484-3489 /.807. 3.j03:70j '. 7.304-0.3.  ' $ '07-.30709.3.902..4709.08.3.2 .3.. 3. 570039.....9.k..4/30 57.834893.892.30:820358.:20.3. 90344. 3.3.54.892...4 948: 42:3.80:3.7909:7..548: ..309.3042:3./.0/. 20703090 30 :2..:20::5:989.48047890 3.548:570039.. $5484-34897. 57 0/.j:3.3...85484-3489: 03..574.8070 . :2093489 ..20k:0/34/20343. /.:20.3:5:989..34/0h0  !7207:89:.  !7207:89:.98.3090894. ./.0:3..9. : 4-... 0 : 4-./08..548: 74:j030548.80 4j7.548: .:4/348 0204834.30 57.3:207j89.4/348.  ' $ '!07...2.9. 90344. ' $  $5484-348947 h03...892. 3:207j89.4/30 574..03004209783.30390707.30574..3.4 3 03078.4.9.j3.3.2..j3207. .:2093489574/.78 548. .9.:5489.. ..9. 85484-3489 0 . 57.  !7207:89:.30:8203058.  :207 ...570/01.79209j5747. 1472 '.0:4-.548:..2.5770 ...j:3. 20k: 4-0..9093...5482..4-:..3.98. 80 -74 9.437. 90344.4-0.548: $../.3490 034 /..  '!7489473.j34 :4j0 7.30577:j3..3: 0/34/20343.73.70j7.2.7 03:./. ' $  $5484-3489 8.808.03043974.:574-02 !4.3:574-02.5 /.3974/20343../03.0.:2093489 /. $5484-3489/. 4-7. 90344.j34 . 3.7.30.3.4/3....30:9j03.05. 30407.0 : /09.3 .9.30:7.4 948:3 03073 13.:20.0 4-09.. ..2. -74 9..3.:4-.

 .

 .7.2.. : 4-..30 5457.  !7207:89:.80-74570./.30 :7..4 94 8: 5457.4 948:8.9......5457.30:70k..4 3.548: 859.2.. 3.03:090 .302.789.47.1.2.302:j3897:203..2..j03489-40 7. 3.. :0/3.7932... ' $  $5484-3489 /..3.:828::4j..447/3.. 570543...13454/0 .30 ..90.:j:570/209.5.3.7.34478907:0:547092.  !7207:89:. 70 .3897:203.907.24574.:9424-.3.:30:54.30.14.7. '.3..289043057410843.2..78.30570/209.30 :-./23897.548: 47 h0307::4-4. 0 : 4-. 80 -74 9..548: !489..3.895484..30 -07-078548.0 904.25.3:03..548: i9.0302570.3.8...304570242 574.  '$570934895789: ' $  $5484-3489/.04j:7::8...30  !7207:89:. 20k: 9..408907..354709..2.3./ 5434.780:8:0 43974.2...4-7.!7207:89:./33.4. 4709:7.4 34.... -74j..4..2.  .35: 02..2.94.892.30..30 . 030 4/ 80-0. --490.9. 80 .  !7207:89:./0..3.: 8. $5484-3489-709.507..47 h0302.30:.470-493...782 2..05..3. 7.9. 5. 8..0..8.47890h57890 '.990 3. 3.:8..3:..030    .0/08:9. '.2.. 4209j0 :8:0 7:4.7..5.0: 4-. 457020  $.088.../8. 7:4.2570/2092.9..7 3.2..30/04. 3. 850.892.5489. .570/209.43974: 2. : /09..307... :57.././.857093489 ' $  $5484-3489/.304-. 3.9.303897:203.892.09.4 948:8./.4 540/.. 574.5.0. ..j30447/3.3.085484-348954970-30 !4.3054..80-74570.5./7.09089:70 :. 0:4-.2.4424-7./04..: 31472.3 57207.304709.9. 3.4709.892.9089.7.57...3.4/3.54/.  '.85484-3489 0 .9.342... . 3.74574..207030  ' $ '49473..4 948:..0.08:7..90 430 85484-3489 40 4.7:4.548: #./7:2j303.j34 :4j 7..30 .5489.2.

 .

2. 8: ./43.... .9024:h3489/..8.. :2: /.3./: 0 ************************************************************************************************************************ ************************************************************************************************************************ ************************************************************************************************************************ ************************************************************************************************************************* *************************************************************************************************************************  '0 93085484-3489:42. h0 :9.80/.78905484.4..44/.32. 7. 7.. 30 548./342 2089:  &4-.9:8 /013 0 ./3.0 930408.42 9703:9: .4 3.4 : 4.4..8.8905489  #. 0 .0 - .: ./3895484..2: 54-4 ..-48.90/0890- 9.2890.30 301472.3./34 8:89. . 4-:0575702054970-32./348:89. : 5497.4.0.54.0/.0 93. 3.30 40 890 890 1472. 8.80 !484.042./07.30 4-:0 40 890 574  .894-7.. 0 7.0 : 4.42 8207: $0/0h 47.3. 5.4 ************************************************************************************************************************* ************************************************************************************************************************* ************************************************************************************************************************* ************************************************************************************************************************* *************************************************************************************************************************    .90 3..32.. h0 .3.4 #..:850 3  !484.3..:090 /. :850 3. 54842 . 3 89..2 408:54970-30 3. . 8.. 4.23. ./.308.4 8: .  !484.3489 : 4. 2..2 424:h9 /.408:54970-30 408:23. 97. 030 548.9. 00 4/ .04-7./43. 30 .8..9 3..4424-7./.j90.1.../4/.j.84.# 40 8::4/70k03424/348:8. '0 93040970-.4-:0890.80:5 0903. /7:.2 .7. # ' &# $&$%'   -7.04-:0 8903090 34.42. 8:89. '0 93085484-3489 /4.3...930j. /4893:h.0 ..0 /00 54/89.: 7..0h /.

 .

3.$.4.3..4..4-7.03.  -4:850 . $70/3.3.4-: 03489 .24574.44-7. 4.

 4.. $023.2570/2092.3./542.30.:9098.4-:. 2. :4. /542..54842 !70/20931472..2890.08.8.4.4.7:.45490 4 .9344-7.3489 : 84-4/34.                .9.244-7.2570/2092.474 8.7020        40/4/.0  408.30 4- .300897: 30 40 !7410843.3.

707 .4-:..2054970-3.-890489./...78.0.40.0:.

42548: 480h. 289.0344.4.3.908./90:8.33..3.7/30402..890574/:9.30548.93.57207 .404/4.4270/:43/.7/3: /:j90 44j0894809.389.4/3483. .3..789.4-.404/4..7.47: 90.2.3..0-740.h080549.42 !74j9.5 9070:9.7/3.   .h0.:.90:8.9.90/.4738.0   .47: 90: 57.4.5 903./7 9. : :850 3489:548: 4: .8 . 0908. ./  #094 8:7.7.h0...3 -.47: 90 .47: 903.2.4.404/4..40/4348243. $%' ''# '! $ j357410843.93..574.-07908.03903004/9.404/4.4 94h0804/7..8.3/4-74808.. .. .47: 90 .4..30480h.5 90-744.. :j3.4270/:   $.909.407..89.8.0:9.3.3..:70/.3 3.  3.344/7.4:7. 40.47: 90./ ...47: 90.28:7.47 0894 .03..90789.404/4.789.039.008. 4805.039.:9. 89..47:.../3420894 2.92  .5480/343  3.477094 .93..25424h/.473.

/. 02/7:2./2 97..2 /./.7.8: .:7.280          ****** ******          ****** ******          %7:/280/.3./.2/. 54: . 02808.542.7 .4                ******    45470 2 573..2 0894 &.:7.089.3.30454: .j..3024:30 94 /4-74/. 24070 0 .270 : ./../.45:9.2 542430 57.:j234.857.0        ****** ****** ****** ******  '42/.2 54: ./2 '42/. '42/.2 .-:/029.2304:. 8. 03.2 5434./2 57.8.30 94303../7:2. 25424h .925424h . $.

.3.7402 /7:://4.289.  i:.47892         ****** ******   ..40/.

/ #094 8:7.3.  .

 8.2 0894 &.:7./2434 948.0     ./2 54j302 :7.3. /.3.970-./294     ******    %7:/280/.4-0h.4/7 2 8./.4.3.4.2 9.:7.270.

4/. ::5..230574-02 54: ./9 42./4. 3024-24.2/.  ..4..3 4-....0.7 .5457j./4.: 4            . ****** /j.. 89.h::7.3-7.2 542430 %7:/280/..3 ****** 4-...039.:h ****** 4       / .80/257./.        ******           ******          ****** &:534*********  '..4.4...3.789.28.7 ****** .

8..54842 . :.489..458:08509.8509:548.432 943.034. 47890h4. 548: . 54842 !40/.0390..3094548.90 /013..8./4.-478. 940/34484-970-..424:-9:74.84589./4.03.4 5708../20k:434.4.:  ..j9.40.549..707:./4-744-..4 3.. 34:3042548:7.0 4/70/90 890503 .4.30 548.489.548...32. 34 . 3489 4 -890 .34.0h0 .30 54.340 8.3.. 5758..489.9./7:0897.574../4...77.49030..70/34..7.4.230.70/3489   !74./..489.0h8.  $0/0h.850.20. 34432 943.2094.:8..- 04/70/9090..490 '70/34. 9443./4./34 870/3 94 0 .03. 9./32 47: 032.42.25424h/.32. 34.0.   /70 . 30.0.h0.70/3:0:3042 548: 7.0.8244../34870/3 94 0..94 0 434 94 : 548: .4743907084.548..24548.30890503..042.82480-.042.548.89.

.5.4030.93489.032 7. 34 . .7:42.40.480h.j4/ 489.40870h02: 94: 24. 7./7:2   478928.90804/34808.407./20/389.2 84-4/:/. 343054 034  *** .9:8.49.445489. ** 0 ::/84/348. 5474/.00../34....  **434 0304/:./22340  89.224h/.2.0:4.0 :4224:/./2548.2 : 870/3 4. 57.401j0.548.2428942   ..2                     ***   **47.37./:8. /434854 94.7.304/57.2.34.0 930   :/2./0./2548.. 4/:j:024549. ..: ..4 4/434857419 94h02424:h9 :8:.2..7.:4424:/.8..2:57.7.85470/42  24:h3489/.40:207034.2/.0548./::570/:0h: 9/        ***   $9.:4..5484.49  '702038..34893.90.. /7:.284589.2.4 47. 0 :8.9.7020  ** 4.548:     *** &3.02  1j0.2 8.2707.4  .254.3 .7.03 34.90.7..84-4/..  ***  4: 3489.0/3.

247.07:02            ..:40.444-.3 :8.32573.2.52..3489.. .  0548./: 8.:4.

      .

3 97. -:/0285439.9:8..***$97: 3489../3422089:24:/.-:/0254 94.423.898.944-..89 ***..3.0 93.42.43. .3  ***3907.84239009:...8.3..-.4 484-.-. 03-48.:/.2.302.3 ..9.7.944-.-:/02573...224:h3489   ***39009:..430440.:947909: /.389..32 54903..

... 30454-0k:0.30/7:2. 7:5.0  .0  5747.7.2.089..28.3/..2.47./3   ***0.909344-.30457480j.548:j0894203.: 34 897.90897.40/00  45807.9.4/2 455.2.h:2.30.4 575.57: .30.4942  ***!70/..4734893..89.2548.3489.3.4.2704/4.2.2.548: /024:-9::j03: .932 .2./. 5.20 889020 1472: 0234.-0302 5798. 8082.2 57:/.. .574.0/3.04548:49420...30574-02.37.34.2089:402 008909857.:42.804-8.80 ./.40 85484-3489:89:.57.570/2   *** /4..30 /. .   *** 47..27.548:.4/.280/4/00573.473489.3489:4.28.302.23.7 89.:8./.30897:9:70574..::4..-3: 70./23./30.0/3424/3.0  7:50 ***#4..0 9342 /. 244/4./7 .  ***.:7.9./2/4/7302  ***!42.89.3..4 ***70. 27.9./..308574.7..234.0/3./2:425.30h: :-9548...4//7: ***!73../3 4/70k030 47./28.83489. 17: ***%.2:8:0 40h0-94/5424h540/3.9.783489.. 897./3447: 030  ***!75. .3.3489.-:/02::j03:3. 2.347...90.03. 09.0574-020... :02:4324-./.9/4.934 ***.44 4/2030.892.9.80-.:5774/: -0 2344/709.9.47.343974 02948.7.34...2 030.4k030 234...0/:70 ***73..90 /..9803.570/:0 ***47 0304250903.307:930  ***$:73489...2473.-:/028:7../42 .289.:/048::3 ::j03  ***#0 .-:/02 /709. .7.2.-:/02573..30./.302/.7.-:/024/4./23..489.548:  ***70.74024: /.37.97.34. 4/70k:02304.2.3430574203.4. .:3.j90 7../0480h./3420894 3:/.-4:3042 548:97:/80/. .3.03548.9.30.304:-  ***!74/:9.039./.49 ***#..24:/.4:.707:8.4.4 24:/..0/00 7..5740./3: 7:93:/: 34893..27.j0894 570/:2.2/..7.434 34.70 .      . .

 .

2/.254970-.:2. 4..90.3.3489..4  ***!424 /7: 9...3.3.90.0 434 947.2548.570k03: 7.24:4393:7..8.4:4..34 /.2. /4-74-9/7:   ***!798.0 4...403070 .30 .  4::j:054 94.0..:.3.0 93034.0 ***.3.480h.  ***& 030.0/3.702038744.02 /457348:3.89j0234...4-.***.30./.25484../254970-34.

4  ***************************************************************  *************************************************************** *************************************************************** ***************************************************************  *************************************************************** ***************************************************************  *************************************************************** *************************************************************** ***.47.03: 89.3489 /7./28..3.98...40970-.:   ***#.8.. .2/70934 4/4.2.-4305489./4. 34.. ...257:/. 3 0.30.  **&70/34894430.44 4-:.8.3.2.37.4203.2.9..909247.4/30.85:3.2030 9.570/4.27.:9j023. :9j02 3.2./8.0.7../44-.489.03::.7 /0.2./42 /7: /.0 8:/-30  ***.03   ***0549...   !09. ..2 8.    *************************************************************** !9.../7:24-...8.089098:574. :2093489 *** :947909 ./0/.98.970-.570/:02:8./3492.7.2 /047..4020894 :84. 948:4. 574092.:7./0/7: 4.../2:870/3 /08.30.:/7:  ***&9.70/3489./. ***.2. 2. 543..9.49.:/2.8.2.34 h:  j8.2548./ 7../:2:.57095489.-:/02 /047.54734 7.302 030/7: ***439.2:24:h3489/./.2 43974: 3.-:/02::j03: 70.70/3489.02.:/ ***&2093 .3.7. 24: /02j34 /.802./23.0 /0424 .4447../././2/./23..24-:/: 548. 30.30./7:2..3439.

 .

 0.-40458::              $9.0 93.. 0. 3.3.403.8509548..24574.030 4.47892          '730405480/:02 43040203..0 930 .42/. 3.7890.54893:h..42/.7.           4042030.7403.../2      ..#0208.

.70/3489548..2030        409703:93057479093054970-0        .

0 430 40 0/.24 0-98:54 .0  .. 0 .834 54870/:0 20k: .02 .30 54 7:5. /.. 090 /.2.380 /.90 .3:8:89. 80 /4/.40:8:05484/. 0 548.: 54 942 70:97.34 8.: 3.10 0890 /.10 80 8. 572.. :57.8.3./34 20894 .4. 8j32 . 03./.10 /4-7. 890 84-4/3/. .     !$ # ' !# !#% !$!#'! $  # '  47. 84-0 40 97. -47. -:/0 /4-74 3.: & 57480: 8.: !484/.94 0 ..3:/908. .203030 4/70k0342 5484/.8: 30. -47.34 8:. ..1.304.42 3.0..0 3.32.1.8:2. 7..30 -47.0/03 : 4. 40 80 54 . 5..70.4...10 40 8: 57..  9..:425.903.4789 ..10 8: 430 3.. .8 . 7..03.4 3.:  4783404-..8 544.01.4k030 54970-. /4-090 .0 . 9. -47. 942 548: 54970-3424-7.32 5484/.4-890 57:58.90 4-740575702959. 7. :98. 8.7 34 540/./ 078 .1.5 090 -47. 548.10 : 42.32 5484/.2. 97.: .0 93.834 -74 01. 5484/.83 54: .1.380. 4.. . 0 45 734 .8.3.... .7.4754903.924:570/89..90789.34.3.0h.9.1..3. 4.9/4-9.:  80:3/ 43/... 0 47890 : /7:2 ..2-.30 58.30304548.83: 8: 4 /: 34892.3.2.08342828: . 4/-...08:.03..9 97.37.3.47 3.24 54.:3..3907. 0 57.478.89j090....390708:05484/.30 425. 4-0-0k:0 43:70393489 : .54803:172.: 24 090 54.2./.2.934 31472 090 !497:/90 80 /..1..2./23897.90 /.9 920 94 h090 8. 8......1.0 ..: 4 8: :84.830 -47. 0 -47.. 08:89.80-47.0h3 897:j3 . 425. 489.32.3: .49. 47.030454/3054/. 54903.9:172:  . 3./. 54903../: 030 ../4-.89.0 89.: 54.32. 3907.3. 3034 7. .3. &.4.257410843.84..7.3 203..0 9304/4.:h0.90 /4 3.1: /.0/...805489 0-47.4 -890 489. 2.5484/.. 30 3. . 3..30-47.348. 34 /.: 9..3425484/.9.1.24 3044 4/  -47..4. 24 090:j39. !70/.570 8.70 439.931472. 4789 80 .3024/. - 489. 3..4 j0894 47890 -47.789. 2 89.j9 425.203.570/ $.8544.. .1.: 3047..9 -47.58. :4.:7:5:  /4.:  &4289:.142 47.0 : 0.2.90 /. 3./34 20894 .3. 024 /. 3907. 84-0 .05489:574 489 9...54803.30. 3 0 3. .9.84. 439..4..8908..9 8./03.

 .

890/4-743.:4 90..3.4.0.90 8..0 8.34458:04. 090 3907.8.4. : ./. 0. 54893:h.90 /4-.4-890574./90:-:/:h3489   548: !7:590 940.-47. 1472.7.20/.90 94423907.30 :8508 7..707 !40/.3030574193047..9 -47.7 :98. 44 2.4 - 80 4-0-0/ :45 903 458 5484./0 ..431472.3.57j.3 . !4970-34 0 /.4.2. 7.0834..9 31472.24574.47.2.702097:/:58.30 34.4k0 : 9420 .040. 2 7.-47. 3.0 4 .8: .49420.. 548: 4/4. 0/.90 .03. 489.0./7  :/9057570203/.902..4 4 0905497.1:    ..789031472. . 48057.0 930 4-7. 4 .90 9020 4 42.4340-890.24:-94/5424h  9.40/..9045 730454893:h2.h::  .. 3.-47.83: 8: 4 .1..93004/3. 3907309:  #......2.:. 4/70k032 54842 /0138..203034/70k03254/7:j2.7.1j343...:/ 497.2/042 24 090438:94.1.4.74.3.. 2.32.49.30/4-70-47.0./09.97 9: '0h3. 7..: 47..4731472.4703.93:5424  !48940234..48.8.90 /.-970-.  /05497.  #./43.0/03/4/.  '0 -.0 57: /..7. 408904-.7.90 /./34 8:89..850.0392.: 0 ./3: -47..30 ...89.1: : 89: .05424h h0 .90 /.5. .-74.5 090 -47.79.. 80 .2 !4894 3044 5747.   .3.4. 024:h0850...03 47834 - -4 2. 3.. :/90857023/./84--490.1:  30 !4894 4344 .9/4-7:-47./.2.0-7430572070 08:850.. :3...2.1. .1: 4 7.3 .90 %.43. 2 9.2 /.54.5484/../3.7.-47.3: 7. ..1. 0548.94548. : $7-  . -47.10 !4970-34 0/.390/.4 57094/3.970-.: 4 8./43..8903.78 5747. 570. 8...90 80- : ..5 090 -47.4/0 ..58. : 894.4.32. 9 3.4548:. .. 302 4 0 3.93. /.1: 4-7.1:30 .2 43. .:.4.7.. 572.930 1720 4090:8:03..0  3907./.90434204. 9:7.7..7...57.58.4/.54j09: 8..7 908. 090 /.07/.-47..2..: 31472.: ./.8.-07090 . 9/4/.90 /.0 3407.7.1j327:5.: 24 090 5497.7.90 89: 4: 890 545:3 : 54.::j90/..90 20 99:: 484-0 44 h090 548.:090 '.1: %.. 3..90-47.4k0 54: .2 24: 5424h /.0 40 5489.2.90.1j331472. 54: .2.2 24: 5424h 57.

.1..3..30 70:9.-07090 4-. 0 8..8 434489j0.43.30 89j0 .390 8.3 0 -47 57..:.1.40 549.034 89.: 3.%54.10 .0 14720 4-73:94 74344 . 42-3. 58. 30 80 :.4 89.10 /...-489 4 4/ 89 -47. /..30 :850 30 -47.2.-47. 0/4-70897.342 -...7.2. . .30 . 1:3.7..90 4 8: /430 /4-74-9 57094/342 5484/. . .j90 14720 -47.... . !48940 7. .

5484/,;.2, !484/,;.;40/,;/0/4-70207;070:9,90   !75702,,58,30-47,10 090/,8057,;90,548,4 ,;,2970-,-47,1,%4,;84/;7890548,, 48057,;:090  %'$ 897:j3 903j ,/23897,9;3  # 203,/ 0785484; 5484;:574/, 80709,78 j34;3j/7: ,3.0,785484;  ! $%'5484;,;,14;,307,/30 35750,7  #49088: -03 0097j,7 ,;,7;,j  54: 
;,14;,30 j:;,7 2439, 07 /42,7

;7,9,7 9/  %'$5484;,30;,14;,307,/30 548: 90-707,30  # 1j7,/3 4 ,j 7,/3:1,-7.4307; 9/  $,;09,58,30/4-70-47,10  31472,.04;,2, !70.34/013 908;40;0 930 7,/3:8947: 4-7,4;,30 .0;0 : ,707 , 890 545:389: 4 57094/342 8:89;: 4 0890 2,90 8;0 31472,.0408:;,254970-30/,575702908;4:-47,1:   31472,.04548: !7:590850.1j3031472,.04548:,480 57,;:090  ;4 9,;,2054970-34  58,/,9,,/: 34893,548:,443:7 090 ;, 0;0 930 970-,/,4/4;,7,:;0 93,2,408097, 0,548,4 !743,k90 458 /: 3489 : 4,8: , 548,4 4 0 4,8 8:; 0 304/70k03 544;90172:59,90,458/: 3489  970-.4408097. 4 80- 4 548: .10 47..1..  -7.4/4.2.97. ..805 03.730 247..2.34 .090 ..1:.308:89.0970-. 4 80 57. 4/  . /.:h0 .. -:/: 4/4./38.3. 0/. 01472.: /.5 090-47.909.30970-..1.7.4.90.:090 857023890/.-:/0 2.57:/4-74. 8. /.5.  448907. : -47. $.1439.1:   0/-47..0j3./.4.1.30. 57j02:./:428203. .3. -47. 31472.2.:43420 94548..7../... 57410843.

   .0/90 5074/ : 420890./09.3. .1.3..' :.  .4057.4-. 570 94.0 40 890 4-.4 '..03.570/:090:4/348:3./348:89..942548:  4789904./348:89. ./.342 5:9.2.40. /48.95.473.59.3445 90.4 . 0 .0: 4.907.079: ..4 3. .. ..548.90/: 3489408902.95-47. 07..10.54803. 89.0 478990 ./...3. 3. 0425.. 9./.. . 5480/3548.9280/548.480.9 3.30-8.. 548..:.707.79.... 4/4.. :.4489057094/344-. .342 8..44890 4-..4 /.0 /4 57. 8.43.-47.. 090 /..1. #&% #  -47. 5484.  ..4/90 . 3.80/0h..

172.

20k:.54803.2..7020387. ..9              .  .7.570/:0h.8:.

!720774344 0-47..7/70947. 047.347jh 7: 0.507843.7:1724!74/:9 80709.j./ 90 .j380709..   7..10    # $&$%'    !484.

..3./03.         # '     %' % 3080870/33./: 348958..307.34 -74903j.7.89.380709.7:172307457409 58. 7:4.4 5.3.05.3.3088902. 545:3..0 $70/3..4307:1720/ 58./. 8.4-7.304/7 .302..3057...3804834.7.3903j.0. $90j034. 4708543/03.3003. 58./. 575702.j:3./...9. 1494457../.5484.9.30 8.. 4.4 !43.301472:./...308.: !484. !484..9.303.748419 11./.!7...3054/9.7.301472:.4708543/03..3054 90 :85489.7   ..3.7:80791.33./: 348958./: 3489.. 342...3054 90 !484.. 7.70..3.9..89. /4j0.947.9: 58.j:3.././: 3489545:3..900143 ...308.9.1:172 58.....9..

90 . 0 548. 0 7.43.10.40.0 930 85484-348954893:h...  2.k0.2. 54.3090 ./.1..3. -47.0/909. : 89: 57094/34 8:89. . 458:090.854/5484.:090 /0391:9045 90. /4-8. 4h090 /.. 30.387.347.3...:090 8947...3.95-47.4 .& #458:0.. 090 /. 4 80 57..1.48../348:89.4 !434. !74:j90 7.039054893:h. 48057../. 890 7./347.0                  . 4/4.4 540/.30 /09..3.1  ..:090 /7:.90/: 0570/0:7.8. !743.9.  4789904. 0..4.0 930 54893:h.0 93.548:  :3./30 . .59.54842 .90 /: 3489 : 4.0.  .890.48. 4 80 57.   ./  .0 930408:..304:74344 2-47..3  4789900/3489. 8./.:897:.473.0...2.42.42089.80/0h. :20894 /.890-07.0 930 85484-3489 40 80/4-74:.34. 89.8: 54.7..5.:  .83070j03./34-47.489030/.8:54. 0 2..3.j 4/ 434 4 4-. 40 890 4-.325484.38.0 090 4-:: 4: 890 : .90 .. 5484.7: 548../30 .548..3./ : . 0/: 34893.89.30 7.90 .90 8.

 2..10 484-08.4/89.54803.0578:93489.7. 30.4./23897.043428. .h2897.$.3.7 03:7831472.5484. 7..3489 4/4.34.98..370107039 09089 4.2.3.054/... 439...0 3907309 ' 3.035484. 5484..4543.030840./348:89.8085484-3489 480h..3.j:34.30 .j:3.43..$.  !700//48.7.90... /:.0 930 7..4k03.308023.. /42.  !480-3..434.5484.9..:4..3042:3. .3. 7..4:7.70/-/70947.3./03.3 8./  .7.0 /:..473489  #./:8. 4-.7.-..89.74..989.34:j03.70/ 8:89.43..  $5484-3489.3.32 -7./...#.4/89.:..039.42    .. 3.54 .3.3480709.548030  #..0397. 4.8.3.30-47.30 4708543/03./ 90 .7: 47. 43.   5484.489 88902.7:58.90014384. 58.3489 /3.90./34208945484../23897.2489.8.84/.33.548032.030-. ..:8. 4 .0 89..4k0300...74./: ./328:89.485484-34894393:7.89.3.0 .       .9j04-:0 3/48 47/ .989:  -7.40.2j3489:7.4/23897. :/2.54803 57.4/.9.570/:0h.7 $:450974 4./  7.4/89./33.$..5484.j:34..7.. 2080j303.73j45484.8.897.7 .7: 47.h :3.574/.0 903.3.380709.5484.!72071:3. 4.9j3489 570..30 $70/3.

 .

.3.. 047.05484.3807..89 047.-7.4/89..303. 5489.42.-470:9.3.34.4.42$./4:4.438.0831:3.74j9443./  97..0 $ !70/7.10 484-0-07..   ! ' /.90 .:4.:j2 94.3... : 92 4/ j..:909:047.47.47.3. /0 8.:57. 02434 943.0 %07245.2 20k:  .4:84./30....27.7:89:/0398492. 34898..3548..570/4.4 & 94: 89:/./542094/ 574.j:34.902.7:4.9j  !74093.9.   # '   434281.89 047.. .h 083. 0434-./:  82075774/34 2.!72071:3.4480h.: %07245.3//.388902.303.89 4020390708:: 3.  3.3..  23.28975030/.30-47.3.  .7../348:89. 0./: 820713.43./ 90 . 03257:/.24:h34 h:3..2 7.54.7.9.4k03.j7:/.03.88902..j3:1:3.8.3 8.!454.4 8.

897.93899:9.3908:047.0 !407!439 470 !494845 '4./:  5...07.2 47/ .4.480791.93899:9.9047./:  425:9078 5747.    %' %  30843..   ./4.3000: 047.480791.$07. .83..38870/33.

3057. 89..7 8:k03.3.3.3907084.3.4  j9.. : --490..  0/. 8.  !# $ %#$ ''  !7410843. 57...38759.3.57..3 3.30 97.0.

34 -74903j.3.. /.!07h .9:  .3.900..4./03.2.308.30  !7.8.31.0/:.89.9703/ 38:78 978020897. 047. !# '  #0..4030840.. :77.: .09.:909  !7..8020897.7825484..   % # ' & 74:5 :78. 4. 8:89./0397.9.7  !# $ ! $  !7.3. #.3.0 7.  0.7.  .7.35747.30 -74903j.0392.  $.4307 490 !.. '0 930  :..7..43.3054/9..304/7 .3.80709./4:203.3 7. 3...3..3088902.489.2.7.30 #08947.80709.05.5484.9.3480709.07909 870/3. 890j034.30 58.90014342../ 90 ..8  !48: 907..54 90 42:3.7: 0././3 :3.0.308547:..j:3./02844-7.

    .

 .

      '# !$ #% #.

.3.0:3480..3054. 4/3.1. W..3./708.0 54 9.548.30..9:2 4/ /4 4/.0 4-7.4   .8472( W.4.... .389.8. 2...3935074/ 54j0. %00143 .( # $&$%' W.3 2080.9034..34 .9:274k03.700.3.38-74 7..' &##&& '% #% &# !  # 2057020 /708.. W!7.9.80947 W..5484/...47...1. W'789.3. 8... 7:457020( 74:h0 3.3489 4/4..0:3480.3935074/ 54j0./ /7 .4-7..3..4...9:2 4/ /4 4/.473489    # ' $! $ ' W..9034..8. W.(      7 ..4 : /7 . $$ $$$ '$$ ' $      .:.32. 8... 485484-..3.0 W.700.8472( W.

0/0 09287.30 W!8.     $  $! $ $% !% .j90 3.. .3.47 $! $ $% !%    .1 30457020 $ $% !% 5 9085484-34894250903.7./23897.0( $5484-34894250903.0/908.3 ( .0/4/.37.3 ( . /.34870/3 54.j900(  5 9085484-34894250903..4 /4-74. . 5740. .7 4834../7:2:/2.040 38:3/054203:90   ' i ' % #  &445480/:0905824570547:0 943.'. :3.497.207...3 /4-.31.343.3 /4-. -:/ 09.7.7 4834.9:'( ...30 W4.3. /348803.0 /0042:3.0( :./ # $! $ $% !%                     5 9085484-34894250903. %# #& Wi9.4 30 94 94 30-.. 2 .90548..3 /4-.90730( ..489:. 540.44/j..0( #&$! !% 5 9085484-34894250903./0( .. 85479 447/3.3 9/ $ $% $ $% !% 5 9085484-34894250903.947 .j902.j90 3.4 4/j.0(    .2.3(  .042.49348:89.: 2:9:9:7.0/904./7:0 850...3 357 :9:73/4.548...3.1.7 4834.3.4 4/j. 484-.j903.3.9./8..90403./30454/.0( %i$! & %i$!   47 0307.4.

 .

 4:.3 23.442..1...47899484-08..

0/908. 4 090 /. .:209.2..9 9/ 8. 548.k0. -47.. 5484.3548./90  ****************************************************** ****************************************************** ****************************************************** ******************************************************  $%' %  ****************************************************** ****************************************************** *******************************************************  #&#!#'! $ .3.1. ************************************************** *************************************************** 74 0.3.30 3.. 9089.843/:897 9089343/:897  ' 2057020************************************************** /708.90 . 900143. 30 ..4 090 /. : -47.3:-707.3 4/ 5484.-7..0/90 90893 7.4 0/.40/. 4 4h090 /. 3. 8.0 7. 80 57..484-08.. 478990 .3 23.3: -70 7.3.90 : 1..5484.1: : 708947../3 . 80 57.0/90 3..385484..*******************  ! $ ' $!#'&% .442.0/90 7.1.0:70k.. 7.42:2090 /./0803097.4 ****************************************************** ****************************************************** ****************************************************** ******************************************************  ! $' % .7.0 903j:45702: 2./33./3 2089.30 .2..4 .. 57207 .85702. .

/2/. 57207 !4: . 90/.484-:8.. 0203957457.5480-3457457.3.858.3.47 4 890 8.3.54 .09. 34.: .3 43:78 ..9: 57.0/9054.54803 :543.8..:  ..: . 9: 425.3...-89024/.2.. /. 05824-:/08.903..0 908...3907084.575702:57457.. 0 7. -.1.3030574..905484/./708:-74900143.-7.4/ -.2 574..h:/..57: $. 890 j: .808..5 90.442 090/.. 40.8 : 34.0/902057020 .8390 ./34 20894 357 4./.47.9:2 .8390.4/0:8:0 -. 90 3907... 945 090 ./.02:5430/0. 89..090 304.054. 0..4/2.. 34.390. 57207 543. 94 890 .: /4-7: 705:9.432 9409417254970-34 !4..890.  #.9 890 8. 094 !4.:.90 5424:h3489 43:4.7.: !70/4 90 4/70k03 /.45484/..3907084. 4/ ..9058243.. 94 7..84.2.4:890.934582.  .934582..30  9:.9345824 . . $'%!$!# !#% !$        0.3..9058243.30908.9093425.:...4 !..304.4.3907084.3.3: ./: 03.0.89.0343.7.548..3..7020 .97. 897:4.3.45839075:3. &.9030 94494172/. 90/.439...8544.890. 2342  -.

3034.9. :850.10544.890 3.-47.57. -47.5484/.... 7.582.3.42.438.1..3. -47. 40 8: 548.10 54 942 544.702097:/  .039. 8.42 3.890548.: 4 3. .     . 3907..:8.:: /./03. 574.90 54 942 70:97.24 574.90 3090 54.03.43 8.900.090 90014342 8945. 54.

 .

70203: $54 94. 02/..../.0 242'.3./   !4 94.h 7.8..3.1...7. .:  . 90  &44890.4.057.4089030/.784574108  %4425480/30j0974/30 .240.8.7 3080709.h /70947507843.344/003.4j3.308: -0 425.302             ./70947.30 4./ .1.23.28.0 .24 4/ 308:89.507843.934582.0 930/43.!0974..7.3907084.:80709.30 25:8 7.38.80709.h ************************** ..3907084.:02'.40342 .34.3907.7.....780. 4.3/0.48:7.4'97.4:57.344-.2.34.!720757457.702020894 .8/.570/4 90.047.347..!0974..4080709../3420894 . 1.34854/307.5.    .. 047.8: !49.h:  .  47..

.2'../ 07.3.  & 574: '.j324:572039:'.30897../48.8.. 4.38..34.30 489.24 j34 ./.: 4-.34.97. 3.934582.4 -824 /09. /5 0434289.90..34...9082 5.34203.4 .3.89 974... 7.8:89.4/.h *****************************        !720757457.3.348:89.3 439.4.2.8...//.j33.302    4.4285484-34892.479 .-4 3. :57..4 /0.30 570547:0 -.70707.2 /489.0..0 $2.3907084. 5484..4:'../ 4 4 4.28054.0/03054.00574/. 0 5484/.. 4172  . 4 172 570/89./3:  $54 94.40.2 7.32 .7 ..02.2.2/...7.5484.37. /42. 047./3: -47.4224::5495:34894/4.900703420.h..2.2:98..4 924.3028:89..2..42   !4/7.4 94h0907.../70930574/..3.02-7.h0 9.3: 57: .32 4-092.30 85:3030 24 /:474j3./   !4 94./.30247.!4/7./ 047.-7.. 897. 02 97 9: #.3./0h ..4/42.h024489.:j9 5480/:02 .:5484.30 425.30 %4428.2 74 7: 5484..:7043.  $2.484-0 ..30 /0138..54/7:j0047.3.4574/. 4/ 34.34 :8.23..3...:89: .34.8.4 80 897. 74-0 740 54974 30 3./457308027.79:850 3:8.97.1: 450 /5420 57410843.890j03.0 890.4834.10./30-47./328:89.0 . 4783 ./:'.7.3   -7. 4/30 .4 . 574/.h $23.2/.54..42574/.7.344.4 : /897-:.4-24. 3.74 8.9.04 57410843..48. 034 - 57: /.. -. 01720 &3.

09.907890  85484-3489:850 3047.02-7.32 574092.2 .570/:0h.3   -7.89 !4..1.2'./0h 3.8..3.  !7. 4/ /7::3. 0 0/3489.04-4 3008.2.40 . '.1: 8..:.4/4./.7.-57.47 .484-.: 97 9.. 047.3.7.h024489.2.302:8.:89: ./4.1.484-0 -07.0/03:7.  !72030342. ::j::h 859..2 : 7./4/94'.97.024:h34897..  !4 94.570/4.4/42.90:780.30 .2.j9 5741.h..302  4 j3 .0/030 54./.4.3 02 /.8.027..5484.030:13.3.3489  0. 9.2/..04-.0 03.  70.  49.3./348:89. 4/ 34.3.  &57.3..7...280/0h08023.48.. 574092./ .4.//.28054../ 4 4 $23..8.570/89..4.h /5 0434289.79:850 3:8.3..90.34893. 3...9j3.k:028.240..0:5495:3489.23.30...74/34573.34203..9. :j089./.5420342/./ 4.4 8./3:-47./.934582..  03. #..8. 80 /.2 .3.344.03.039.34..3907084.54.70  %03j0574.4 57.4 90478.38....285702.307:53224/02.2/../ 2039.     !720757457.54803 .8..7.8.2..34. 047./3: 4.3.7093.85484-34893... 890..  &3.4342828: $2.4..:7043..k.7 .3. -:/02 /04 47.54/7:j0047.4 8. !470/.h **************************** !4/7... 4/30 .2.420k:3.0 4..7..34.../ 07.0:850:24457410843.34.4 89:/.13.7.34247./34-47.0  %442 8..3884.707  &574:'.039.34.

 .

/4/. 897:j34 8.2.8254/.4/4./0 :850 34 7...7. 574 7./4-74543.74.$2:o./3: /4 7:4./3: /0 0 54../ 07 85484-.3.3 /.:89.3.. :850 34 42:3. 4/ 903j4 80709.7. 20k:3.0-4..2./74.570k037.!72075484. :/ 04. . 7.472.8.-47.4 -085704734 94 80 24 0 .47../3.9.4 01. /4..4854/3.17242 348:. : /003: . 80 54.4/..74/3: 8./0$2.-- $90.8.94./3.7.934891720:7497...:-./. /003..3 ...7.08.057420343044 54. 4-7..3.44 8.54/./0h:172:7497./0 :047.30 ..o. j20 0 3.40203 #..909 8: 7./ !. 8.  4/30 $4-742/.9... : 172 !480-34 8089...85470k.570/4.9 57410843.2..30/0. $.57.0 /: 3489 40 8: 2: /4/0030 0 4-. o.8..4-.4/4-748.92.4 ../70k03 . 4..7.j92 954.3:454k03:  !70547:j:02.8.. . 7.7./3.4./09 3.548.3:47..o.30570547:0     047.7020-4/709343.. ..4 7:4.3.54803::7497.3 203.302   o:7.   !4 94.3  4854/3$2.. 2089.2 .4.4k0305747.4 /003./:172 $2..470:9.9478085484-3489 !480-34-/.:./:4. 20k:3.4 108-3489:543.30 ..934 :3.4 /4-70 47. :j0 h0:5704.h *********************     .22:..30:4.4 . /7:..  $54 94..5..4/4.2489.7.74/3: 8.3/70947   !70/209570547:.54803 3.h 0307..

.442h0908087089:.1472. !7.0../043:7 090    !720757.9. ******************************************************************* &.: 2.0h3425.. !7..489../ 7 .01472:.4 !  !#'! $ .3: .08..9048.7/3..42 4-7. 7./:/.9:2************ 2057020 *******************************************************************  /708..  %00143********************************7:439. :30954/..389.4.548. 7..4******************************* ! $  !4.. ******************************************************************* 7 ./3428:89.3/.3.90:.7:4h090 5470/j354/..9/09.9.34892.04.

54803 . ******************************************************************* %703:934..548.47 24 024439. 05484/.9:254j09.. **************************************  404/4.4******************************.97.9.. *******************************************************************  # ' '..

$% %&! l  ****************************************************************************** ****************************************************************************** ****************************************************************************** ****************************************************************************** ****************************************************************************** ****************************************************************************** ******************************************************************************   .

0 930 ****************************************************************** ****************************************************************** ****************************************************************** .! % # !480-30.3.

9.380.    7.k.43.4-:.3489..

.3489:4. ****************************************************************** ****************************************************************** ****************************************************************** .0/3.34./0.9.7.

1720 !4.44/. #..8. !074/7..573. ****************************************************************** ****************************************************************** ******************************************************************   #$% # ./. ****************************************************************** ****************************************************************** ****************************************************************** ****************************************************************** ****************************************************************** ****************************************************************** ******************************************************************  !#! #& ******************************************************************       .3.

9008:2. 9497.9:54.3414415703907.3 97:/ %43054/:..970-.0. 03.9. 03.. 0 .4  -..0h.920 94h090h:9.4/.3 57207.30 -47. 4-. 34 0 4/7 ./3.. 9.5480380h..90/.31089.-73:70 .305:94.4 & 540/32 8:j.90 897.3. 03.790 439.98.3. !470/94. 4 0908.:.0 . 03. 30249047.0 3.54.-43. 0 .83045 0908.j3/..:/7: 03. .3489:4.5./74.949420  !4: ...4 . 548.2089.4. 9.2 :/ 54243: 44 97..0 ./. 5484.380.3 47.9..57410843..4 2 /.572.2 :/2.9.90-74..9:42808.9 .84-4/3.90 /. 0 -9/7:2.10 34:/8.:57.54 ./4-.-:/90570.8:3.548.j3/. 484-0 40 8: 572030304/4.3034.: 5. 0 304 /7: 57203 3. 097.4k030:850 305497.3.:..30      &# ' %%& $# . !484. 548.h090-957570203 314728.3489 '.90 90014342 5480 3907..9.9 439.830 .37. .7:97.k09034. 4.548034 h:0890/..4057.308574. 548. 425..2./.3057j.3.30548..40/.80-47908..04047.57.3::.90 4 0/... /30.:.9.489.54842  ..3439.37.4 4 /.2.8 2.900400/.0 '.2 24: 4-0-0/9 47830 31472.890. /.24:-9495: 903049h:-743.2089.3: 540/: 434.30h0-94.93454.08.344 304 20894 &44.0 ./: 03..:.0. 24 0 80 /44/9 /.7890 .43 8.3..57..3.h090.3 439.908.30.548.::57./0391::24:h05484. 90 94.5484254970-.: 247. 945703.44 803:/ $94.0 . . 00/..:34..7. 7..38:73  ./.. 4.45:902j3439. 548.3.03.0.-/7:3. 34..48. 303.43 94 8:.90 8. 90548.54842 94h0. 20k: 8:8709.30. !44.0 4 549.0.8:/43.:.. 5484. 57209h0. 5..:57.97.089908. 090548.7..3.4 3.73.30.3j94-2.     ' %' $%&$#%# ! $   !. .7.4:5497.548.89 8024 /.4 3.548.0397:. :77.90 0/.9 4.880484-.90..34 3..4.3..:. .4.0344-..-:/::.4 .

 .

 2. ..03497 9../3.989:425.3:0  9. 24 090 8.9.30297 9. .. 80 8. -0301./.478901472.03497 905484.4/:8:0425..0h80545:30:/2. 3.  j343.9.3.5.3.303.40 0.425.4 '0h3.7..5484.9047899301472..h0-914727.44/.24.30545:30301472. 209.../3. 425. /7:0 /4/.  .. 4. 4.302094/0 '0h3. 024 09048..j308. -78. 2089.090 4 4..:  31472. 209./.k05704j3439.08908. .3.30425. 0 425.90 94.30 : 3/:897 .-890897... 3.80/0h.40/.80 2089.308930/44.:24h/./90 425.... 247... 2..: 7.3087. 0 8.3.59..02344/3.0.8./.9.7.4.97 3. 87.3. 0548.540/ '0h3../3 2089.  $7.0 7. 34-:.703090:. 3.9 .54 . !484/.3.57.  48:574..89. 703. 4 38: 4.304304425.3.8.4 70:9... $%# ' #%'%#'&   !7097.5480   ..7.04342. !4970-3031472..89.3.2.8908082.5484.3.. 02090 $.  $0/0h4/0..9 847..7. 172/0-890.9:8 425. 89.3.30 .302094/0/..5484.034 97 90 7.97. . 0 89.-7425.-890897. 870/3..0/4-03074:270 .. 3 503438.2-9 2090  !7.:20.3.3.2089. 87.304 948094j33.  48:304/8./.2.408:.30  . 5484..02/ 1720495484-0809: :. !4/ 92 80 54/7.3. 4. /.30  94 .9 300 1720 h090 24 /.805743...:  897.2j3.: .7.3  31472.894 4/ 7././.0 ::j::4/4./70932439.03.9.325:902  .47.57.. 80 24 0 203.8924:549. 3574-02.4. 40 h090 80 :870/870/9 857023890/....9428.03497 9.47. .1720  4:/2.2 172.3.4/70k030484-04097.5484/.  /./32089. 890 3.9 ::j::h 43.303. 495: 9.0/4-030897..454j0947899301472. 03./3./.03497 907...4 478902094/0/70934439.: 89: 425..4703.h0809049.4803:/08:/0487.9 .7.3.458::..9 4 548: 4 090 /: 3489 5.

.98.0 8: 94 /4-7 ..9.. /.7 4.3890:j..1.20j.: 70/4.30 40 5 : .. 390708..3 4 /.3.0 .4 94 0 89 !484..-890/4-/09.32. 4 h0 j:9 .4: 5424h %.4./3 4-..:8. 0 57094/34 .2 24:57: 9.j./.. j.  4 /.7.3: 4 ... 5424h 8..9.425. %7. 57: .0 j0894 2. 34897:j3./3.8:j. 574203 4.048..: !7.. 4.3.8.... 0.389.30 5484.424 0 -9 /4-. 0 2090  4.25.0 9. 7:5.4. 80 .89 2. 57 .7.30 34.-47.:70/4.3./ j.3 ./3422089:  !7410843.30 7:50 4-j34 2.89.89.48904 4. 8. 9404/j.47 :3:97.0 4 34.0 47.h0903. 3 545:3034 0 484-.4/2. 548.7 9703:9. 57424.h304..9-0301. 3031472..3..3:.20 425..-47. 3 31472.90 .3.3. :/7: 03.90 850...308..3930 5484.3.30 /0 80 84-4/3. . 90 31472.3 3907.0 9030484-4/3427.4 94h090808..3.2 574. 0 2090 0 ..30 9... 897:4. 4 5423: .90 -74 :70 4/ 3 . 7..30 8.0 .7.7 3 /70947 54/.0           .4425.:/7: 03..4.  !700/.3:  31472. 425.3907084..3031472.3 !7097. 32.54 . 543:/90 2 8..90 89.408:..3.4 h090 -9 57.2..8.-..30  !7410843.470 7.3. 57410843.. . :/80 708:780 4/3480 8.90 4/0030 . /.4731472. .: /70947.2.8.324 /. '0h3.34 h: : 172 .-.42 j.. 90 4. 9.  $.2.4 3 ...942089.j. 4.. -4 89. 7.548: 5.0h49 .2.90:h2574-022.2. 4 803. 94 20894 30 3.9.2.2. 458 700./3420894. 703: 4384/.3:/7: 03.3..3.24425.89..3489 570/4 90 2 /.9 &/7: 03024 /.24:4-.: 5074/j30 j.. 057410843.7...2089.04/: 34892..3. 34.3.30 !44. 302./.30 .:270 .40890.4425.84580 .4731472....4/7 ./7:4 94458:0425.0/34..2.-4 9.304 4-.. 8.2.8458 974.90270 09.0 4 80 54.34.3.302 1720/. . 4954j3: 8./..393 5484.:/7: 03.34.90 4 4/ 32. 897:4.389.3.

 .

7.0 ./0 : 94 4-.548.897..707 ... 0/4-931472. 0/. .-057410843.32./908:734894.47 8./.90 .3907084.. .4. : .304-.9059.3.0 9424 09044/70k0344-.:  !74j9..0-890 00/./4-09043042 .3 3907.3.3.08. 8.08 80 4. :5484.3 4/ 3.039084589.30  !#!# #%'%#'&   47. 3/:8970 0890 7.4  /.574 790.40./0391:0908.09703/4.3..: .30   !757029080.5480304038:4.2.832  /.. 574. :/2.0 930 4. 8..9. ..897.. 54. 0 4 .707.90 .4-890/03914. 4 7.70/3489..7.:. #%'%#'&   0/.2030454/3... 030  /.908.5489. : 4.3..07. ..3.30897.. 3.54803 :j390 .3907. 80 /0 .4  # #%'%#'&  /.30548.32...444-890 00.32. 013 904031472.:...89 ./.03.49709024:h3489.895703907.3907. 85484-3489 .3:. 57:5.47.0 #%' $%# ' %#'& 31472.     /0391:90.0390:84.90   !74.-4 .-4.30 31472.7: 304 . 4 9420 9.3:270 :  /.

:20484-04..:  90014342  58242.      .47903907. 40.8107-38../. 9/ !7410843. 03907.03.:  !4j3904/890:/40.3. 40.. !757029089:59.h0:80/9900143854./4-0904/4. 8..9 30:47.3. 42 .09:484-:...4.0h3.3.:.473907. 74k.3.548: 8:507. 89:/03...90 57.47 4 09054.     47.23044543.8:9.   &4. 4/70k034 54.-890:4.3.47.90484-:/..2/.       47.  30.97.40-890 00 /.4k0/4-7.47   /70/90:/0.90.3907.0 9001438 203 /70947:247.:  439.: 47..249/..9. 3-.3.30 47.

 .

4439.490 85439.3.. 90 /4.: -:.97. 2 -890 4 24 /.1:. 3034 20 5742 57.3.7070 .. /7 90 80 9020 .:5 !7.3 !40/.090 3.90 5824 : 42 80 .4094 54970-34                         ..9 .034 54 ..4: /. : 439. 4-.9 484-: /. -..7.9080574/34 /4k903..  47.:5 & 74: 4/ 30/0: /.:090.:. 80 544. /4. .2 . 47.7020 -:/90:j9. .9484-  ! &. 57410843. 0 8.4: 89: 57570203 59.-00 90 31472. .0574..903907.570/89.:.4: 5497..9031472. 89:590 : 439.90 8..54842 -47.:.3: /8:8: !70 304 94 4/090 .43 3907.. 3.3.2490 .3. /2.48:8709..0408908.0 40 890 8.433907.:540/:..4/908.

 .

:4-./3422089: .-4/.4..302 4-8905480-..89 40.89 40574-020.4.4-:.4. 30 8:89.845847.909 85484-3489 8: .3.4890/4-548.:j4 407. 3.45407.-7../90:4..4.40:4../.7. 0 .3.484-4. 0 44. 4 j3 . - j4.09/.89203.:.548945497.457: ../90/.9:-:/:h3489 .4/80/0h59.44-.89 & 44 207 2 /48.44-. 03.38.7./0:4.4..4 4-..8509 4..85435.4..:4. .0854j09.3057: ..89 4-890248.:4.3.3.:j2.:. 3.. 3 /.895:9./4.3.3.44-. 454j0935484.425./9094420/34:4-j.8:3.h0805484.3 : 4.789:548.4.89 457410843.2.. 0 .7.78904-:.44-..89 .-8904509.: 0.54j3:/.9. #%'%#'& !%  !757029089:59.2 57: .31472. /.j903.44-.0-25424/.2 24:-94/4789   9.034/..k02: 4.0 -4 :850 ./.024:h3489...427.44-.30548.308:54970-3.570/4....4-. 3.33907.42548: 4 . 94    .4.8083.9.:4.3.-80 94.489.24:h3489/. ..303:/0:/2.89 48:4834.4 548.3j..4 .32.4-7..3570/:84.

 . 31472.5742032 9.89 5484. 2570304 94/43080243.90 4 242 4-7.-890574203 $ 4-742 3.2 . 2890 8.: 40 /7:0 4-.0 40 2.28904244-47. /./.9..3: . 8:89.4.1'/90300574-020:4.4 /. /.0 -890 2 570547:j /. 2 - 970-.j3:4/::  9..89 9. .0 93. -8902570/4 /.0 897. 5457j.44-.2.

8                           ..02 24:/.80544.0 544.023..

.1057457.2..31472.98.9.4/94. /4 4 890 /4 9442 8..2/. 54: .3: .4- 3.090-47.8030..4 897.-442094/ 5489.4/..90  4. .1: 5824 54 ./4-0909./34439.439.j3439.305:9020 2...08. !484/.98024 0489.090 9: 484-:      .....47 : 74: 4/ 80/.97../708:484-04.954 942489.7::808.570/4/70k032 172.20k:./.4 .  47.4425. 4804570/090/..-40572039 .4/70k03297 92.0 458. .82090/.7.90 484- : 172 4.9080/.j3. .4/9008.9314728.1.0903.3907..90/.380.j34 &.904/4.03.2  '. .30.3 540/3. 0 3.4       439.3. !40/3 5484/.89.89:590:439.9 4 424:h. 34254809423907.8439..954 942 439../.90 /.97...  !70304 94804570/090... 340/.548..4k0 24:478990 2.:548.028:5:90254 90 900143.3.403..j3.: 8.90:439.47.2.:3..37... 20570547:j...9..3:0/345484/.85484/.54 .97.../.....02 .97.439.5484/...  .4/305484/. 4/70k03: 425.. 94-:744 . 0 .420484-04:5..3:-47. 2..9054870/3.4/4....2.0/03::-47.439.3.7.90 59.:5:9.. .2 /..30 &44 30 /4-090 4/4.28....4 3. %%! % % $ %%   %7:4-j.439..8 4/ 31472.80544..89.97.-:/0907.:h057457. 548.3//.3.4/3.7.:4:484-:/.j34 205484/.:2330570907. 544.44.. 9.3. 439.1: 57../.004783470h  k.302-47.484-.9358.0-8./0 3. ..58.79 5:902 0 2.7.5484/..157..54 ...97.:428. &.5789:5-24.4 .97.9345824 '/9054.

.42 /4893:h2.89..2548. .42. .04 8:89.03.9. 0 /..4.8.47.3..0434 94 090/.70203.:57094/3:172:8..4427.7.. 4 425.043044. .8. .2.   . 2.34/4.3.4-4480.3489 940/4.9080 #0.3041723480h3.: j.09902.003. 57207 .57419.-890.4 /..j324 090/.4 4.8/.3.-:/0904/5424h:172   #.4024 090/... 090 3907./ 07.2 /489.: 04/24:h4/4. $5420390 3..0h.2 .j30 3.8:    .42 85484-34892.04/47.:: 8. 090 !70/..5 908..403. 4 890 54. 02480/0h70/480/:.        439.8.9 '.89.90 4 8.89. ..7.2 3044 /0.57570290 9.2 :/90 7..4 .57.-82424/.4 24 090 !74 9.30.4 !497:/90 80 /. ..90 3...2..305457 ...7093203. 574/:9.9.0/907.2/4..4... 40 20 0 03.74 3. 548.244/0. ..990014342 4-7480575702905709001438454. :-0/90 5484/../ !454. 574 790 97 90 .h09070h: 9428:j.4 30 -4 3.43. /..:h803. 890 2: 54970-3 48. 4 .90j2080-.475484/.244-. 0248.4 8. ...4.90 /.  3.3:   !70/89..90484-8.j3 3.908.3 2. /457348 57094/32 172. 402.4 /457308090  :/908570233./09.  !7207 4-74 :974  4 !0974.

 .

.970-.7020 59. 4/4.5 90 9.j9 89:.804-7.  !484/.h0 3.-40/.042.2/...4 4.090-47.7.j34/.-:/02.2 0 5484/.2.9. 24 090/.4..890. 0 548.40 74 40 h090 .97.70203.90789j3 .2 .70203.0540/././...9489:..2:54 .7. 70. .. 4/4..570./.47  &445484/.:  &54970-90 8:89.  '....9 577:j3 8. .--4 3.30:24:h3489/.j90 4/4..4 54942 8.:09 . 02. !484/. 47.j3 h0 484-0 40 97.                    '.804-7.h090/.4....470 .. 3..1:/.47. 342 7.0 -. 4 3..4. 90014380 7..9 7.70. 542030230:4/70k03:54.8439.470 3.34 4/003.4 90014384 7.47 &70/: 4209... 4.99030420507843.4.-40/.90.7.92/.90 /../.:::/.89. .j303.47 $.4 2...

.... 49.8048430  #0/4.43048j34  $905034-7..2454:/.209072344.408024:572039: 548:  $5484-3489 /4-7...:...98..9054.970-..:-0/9054903.:30.3 4.3.. 03.804/3483.7407.89054:/.7.548. .489  3907084.24. :j:850 343907.342548: 47./4203.3.. j.548: 70/4. 0548. 89 548. .3../..:/ :44 3907.42 /7: :/ 0/..9..4172:  4480/4-748.0 :..30 !470/94.30548.3/4.479 9. /4. j9. 0 4-. 4/4./90..4.....0 ...454970-.548.89  .3  .090548.8.4   9.7: .43907.9.. 548.:0 30 5709.4790 3.:.5484217242 8...243.543.5489 8.  !489.3028. : 4. 0348:89. -h0 :.4/4..4790 : ! $ ' ! & 834.4 80-54903..903.70203..4...2jh09080 ./7:2.3./90  ...4.94 94.-.3 .548 %. 59.j3489 /4./.570308090549.303..30 -4 j0.3 5484/.85484-3489:j03.2.3.8.907...5484/..4 0:: !480/:09085484-3489. 485484-3489/.0 97.9039:.0 94 -:/090 570/:2.. - 970-.3489.//.389. 234 9.70203907..9059..2 543:/2548.4-.4 5480/:0908.345484/. -:/90 857023 /.570/4.824:/.8 30h0 .4 /.0 54970-344.480.890:543.. 8. 0/.  4- 89. 0:.34893.20548. '0 930 4-:j03489 97.47903..   .4 8. 0908./.7020 4 -40 570...2:.8458.4  %. %#'&$! $ ' !700/  $.2 108-3489 857023489 /.:.3489 :/3.

/7:0 44507.48057....3./.9080.30548.039:..390 8.3934 59.0 4/30 89.j33. -0.090 .  &2090/..0..:090 : /7:2 .859.548. :j089...034 89. :7. -9 /4309. 4 2. -h090 59. 357 /.90 5489.4 .:..392.89.0 3907.90 700.30 570.:h.054970-3031472..32574-02.9903.0 4807.9080           &2090/.4 /4 548.  :/90857023/..9j328020392.43./905704..3:9. j:.89.h0 4/:. 30 574-02 -:/90 857023 /.3..54..0703  -:...7 3. .473: 484. 54894.93.34892.702034  :/90459289j3 $ %$ :/90 948.30442.3.4-.4330h0:9.7489 7.4790 4 574-022./.20.090:98.83489 4/ 04.83903.30-470j &440:5.k./413.908084/34548:. 40 3890 /4- 4/4.3 /.9. 544.90 8.:20.30 /0.57.30 024.0 30 ... 2.30 08.90 4 30 59./70k034  $57023 890 /.944-..89..4790549.30 3...3:8:  /.24:80 4/3489 3.. 24 090 /..47 89. 0907.9.930.89.4/4548.j30574-020 9/   .30.33907.:.54203:54/7. :.. %442 .j0.4 04/9574-02.4..40 .90 /.9080 305703489097.9.1..30-4089 -7.494/... -:/090j.9080 .4h09080-4798..j0897. h02.3890 &2090/.. /7.7 30 1.:0902..90 80 8./34 8:89.3423907. 4.80-47908./.3:4 0/.4-40  :/90:70/3j89  &2090/. 0 3.7.92574-0242 .. 24 0 80 5749:2.j9 /.: 8.24:.:: 7.  4 5484/.

94 59..4/4.:.254. 5484/.30 5489. 57207 .990 7.3.59.3 4 38908:73/.4392 3057.3..4/34  ..8082.2..30/457304/.548.80480h../.842 .8.057./31472. .:7.30 54..7 &-743.224:-95489./34  . 2 .2 0 9. 24 090 :j39 :44 ../.: .4/4.90/..3.30 4 ..059..47903.j342099::8.j3 0 /.0 8.3.h08.:2344-.90 80- 80/0h. 54842 9.4..90 9703:9. 57207 82.3./9080/0h0  . 2 4/3.433907. %4423907.3../0/.2.. 5489.43.4.230.30.473.0 h: 3.4 . .8303.0390 .4 /4.. 548. .4790   ..: !489.034 $.-:/907.5 909.3.459.03.7..4790 3.07842 854.0. .59.440:. 57. 4425. 24 090 70h 2.. 090/./.j3289.30:44/4-0907.30 97..1.:.2 5704 j097/0809 4/3.34 8..3. ..59.4.034 59.-8907.473303. . .03890.4 3.03 89:.433907... 4 :....47903.47 3...59.473-924 01  &444/:j90/.4-/.4/.97.3..4 -890 574..j0./70:.0 93. 30 .93 . 90/. : ./32 /.2 0 5489.... 59./32 .. 5442 7./90 3.49.4.32 547042 -7.7.303057. 340/. 24 090 70h /. 59.90 94570/..0: 20k: 59..4038:: .59.59..0420724 0/457309.  &4420704.:.0 8./3.:. 3030 4 480h..954: .:30.97. .4..948:89.20/..7 970-./..304/4.9:842 .4.4 59. 80 3057.38: 457.-4.1..80 3907. 57. 85484-3489 .

30  .  !434.48:89.5 904080/0h47.90 9.859.4:98.30..:20.454/7.. .         .548.5 90 9.j. 9.0-4/4-74 .98. ..424 090 54-4 ..0434 94890 3.-:/:h23907.:j4.:2.::.0390 9..40543.303.  308908.43907.

 .

..090/480-:/090575702.:2:80/0h08.473:. !#!#! $ '%#'&        2..90 44.4/.3907..903. ...3.905484/.:4j 4$20 9080 4!.0934 445:89908.:   40/.4/ 5484/..4...47907.4.48: .

3:3.548:8:73489  4!73.945 730-00 0   ....4/90.70203..: 405423905.3489 70/4.479 4 -4 420  -4 j02: ::j::h57094/305484/.903.-970-.908.4.....342 439089: 4.4/3907.9:8..303907. 4$703905.905484/.9: /45734807..349..:..54j09: 3907.85720903./..37:  4&./34.7..302 4:/9057.80 ..9 40249057.043907.4703 4 /4.0 4024900/./057080 2. 90 :44024:h0 3.9.9097.8...4/. 402490-98:.. 04-3  40/45:8990/.:j90 4 0574/: .3j03.4/: 3489  4 02490 : 30.47.87034:5484.3422.93 :-.3.54 94. :54:/.90/.5484/.3489 3.:.4:108-3489857023489/..7    405: 90  4054: ..804/..43/.:/.: 4%7097.8..59..

408.28057..9.:  !##  .90 94. 340/.4. 548.5489. !9.32. 041724548:.4.905484/.3.28904 59..3907. 0 5774/. 40 8: /: 3489 30454/30 .4..70203907.8./34 20894...:..24 0905489.48057..3. '...:090 #. 7. 090/.:570304 944/0903.

3.. 0 4-j34 54970-34 /.7020  .0 930  44 .4.407.548.548.8:.7 30..8.3.0549.70203.30  .409049./34208947.4 .570/4.4-:.07..3054894.  /0-7.:j 548.4  4h0-9243../70k03                ./4./34.. 80 .43:/24:h3489.94.47034  -4j0.1720:540/:4-7.  .548. 80 3..4-:0  .454970-303005480-30.0/.

02 !4./34 ..3.90570304 944/4..8057.20j89.... .3...4j0 .857...2 .:090 0:/./.30543.89..908..3 0   /0h.548.24.30805484/.59.224 05424h:575702     8..8... -:h... :70/3. !4/7.:090..907.90434 94.2 ..:.3.7894890 0907::859..34457094/32 5484/.3.7. 0/7 .172: :20894434...20j89./3..2.450. .3: j.48: .....24 0:j39...20j89.47  #.. 0 0/. . .47903...4h0-9./90  .03480570/89.4790549..859..3094423907.8 4.:j390.*** 89j090434 9424 090/.:4j !..389. 94172.90         *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** !77:4.3.54570203: 4894.. 8:7..2.24.7.4 i89890:70/3   *** ***  *** *** *** ***      *** *** *** *** ***   *** *** *** *** *** *** *** 48./.:h.j: $0/.038904/20703457.90859..j02820 0h80 484. /0.90808.280..j.   *** *** ***  *** *** *** *** *** *** *** *** ***         -0.

 94 9.34.30. 04/434.42548:54903. 90 ..8390.90 /09...3 : 43420 94 h090 70h 489.548..25489. 0 24 7.2...4970-.7.::0/.4 -47.0 -....24:/. 4 57.89  . 548. 0 54894 89..49.30 3 ..47.. 4 548..2 .2 /.:3.59. 3.:2.7.8..244.9 484-.4 .570/4.305474/.:090 .-. 9...47 894...7/.3 809 59./.48.824:-:39 :/9045703857029080. 4.7.42.930:549. 497. - 5497.8390 8.7020847894..3.90.905495:34 4-.2 30 94 425../3 54903..47 3.4/70k03548.2.3.:j390.0/34 8.4 357 54/. 80 57. 3907.4  4h04/4.3.: 32.4-.404 /.2.: 0 4803890575702.1..24/:./34247: 03:  4 090/.2/.3 03 : 94 425. /709. 970-.22.: 548.7.48908.24.4 8.2574 .4 70.0-4/4-.457:/. /.270.3:89:.h.2. $ #%$% !% 5484/. 57094/3548.30 5..47.. 90 .48:89..4 : 42 2.79.. :-9870 3:3042 /7:427.3 4/4..2. 4.4.8/./:438904-3497.408.4..30 245484/. 548.4 /.4.83907.89...-..4790 004 - 548.. .:402..3 /..:3.. 59.9094 430 24 090/.. 3030 0k:92 .:.02 48057..0h90 0  8. !.789:548.. :5484/.  02..3.: 3040. 454970-.574-02.4 !70/4 034/4.4.4 /. 4. 4 ..8./0/..707:944-.3/.. 420 - 24.0 80 .  !70/44/4.3907.4/4.8.430 944 7.2 49 . 57: .57. 924-:..30 j303..8  !484/.25484/.7.4h04/4...3..9.0.. 94.4 3..2:7.3:70. : 030        .82482.28.0h 3. 59.7:5484... 94890944/:4-0548..... ../.24 090/./3.24 4834.930. 90  :/90 94024:h04/70k038.:090.3. 024/4. 30 0 .5457 .:5484/..4. 80 7.90/.3. .4 940 .. 02  4:.. 8.4757.245:94. .97. -:/90 8009.3...3.3. 47.37...85702.3 5. 9480443 . 342  .97.8.30: 4: 0k:92 .4 59../. 0 570 .

.82480-.4/549./9. : 4. 42 : 847899 8.90 57094/34 5484/./.3.h09080/4-748.2 4389./.83.2../.. 5484/..4/. 890 7. 7. 42.. : /.7. 0  4:54 093:5. 574-02..039 80-0 !704. 482 . 090 30 94 /7:4 :20894 30 54. 30 542390 .. 8:7.98.039 549.9703:93548.2/../3.7.7:5. -9 970-.3203.:234 .3. ..548.-40 08..4.4..9/. 0 . 30 44.3.  '4./342 2089: 3.4 59.30/.2 . 02 7.8543 4 3:/ 5484/.  59.7./ 07 7.4 .h .43..4.834  0307..92 9.35798.. &j39 94 3. 47.170 !4: .-:/9045703/./3  %404/ 3. 8.34 30.0 9. ..9. 24 0.7/9  .... 57.. 2 014240.294549.:74907.24 80 57094/34 :7./4./..90 -9 857023 /. .93044/.509/08094/3.4 h0 ..:.  !4.90 .24 ..2-. :/0 8.3.2890/. : 44 8: 8.  !...548032.:343  .8 5484/.4     ..3/.40 3.70703048..3.!707. .4-h 4 : 570547:: 920 94 h09070h34. 0  9.24: 34897.5484.j4 - 570.94-4.72...2. . .:/ $.38. ./47. .0 -9 .8:7./.9.3.32/4. ..08:73489:8. 8./ 43 0 .74 94 ./9 /42..707 304 94 0 4.3. : ... -03090 8:2: 7..830 .../..3 8.0443j../.54: .548.17: 570 304 94 80 3.4/4-70570547:0  02.4 890 49 8547./.38..30- 0/.0 /04 548..  .  !.870/3.9:4 0:090  .3 .34:94:3907. 0425..3 7.h090-94/. :4789.h090 30 94 4 425.j0.4 24 /.4570304 94-:/0908:.7..34./.8:734 302. 0903907084. 172.4 5.38..90934 4-./90 247. 4425. 0/3 /7:2.4 4.4544.9030 9443. 8.9047j3 : 540/: .2.57090 0:. 0/. . .:.8.4 507843.94:.2.2489.4809/./4-090543:/:.3 ..3 242 70/4.59../.2. 24 090 . .570990/...2 3.. 0 -4 3.7./ 4.2..4/4. 24 7.425484/.3. 4 .3  ' h090 3.245484/.090243054870/347:4.30/4k08:..54803 4. 07. : /047:: 3.5720/- .34 4/0030 2./0 3..3490 . ... 5484/.:4. 20k:. %40-.4890808. 7..2/.303.  .2824-4445.2 /.30 85484-34898:89.8. 3042 .8.0 34.302. : -9 3. 0307.3907084. 304 . 4- 34 /.3907. 03: : /3. 0907. 90./34208948.4 89:.30.8.4 #0948.2 70 /...0 9.30 ...-.. 542./.  4 5484/. /4-748.2 80 /. 548.3.90 /.4085484-3489 .4. 0.2 80 /. 4 890503.20-.  ..90.../.489./4.-./.. ...3934 .4 94 30 :7.

: !484/..903.....0h0.9754893:h.4425./0 9../90 2. 3907.:0.44/70k:0904.4.184 2089./904.5482 9.7. 4/70k03 548..4 -80575702./0 090/. &....4.2890457020 9.3907.034 4.427.3..8:.3.3 40. 5489..4  5 9.1.-7..3:.03:090:850 9.::/7:7.0 308: 05484/..59..37..89 408:.224:-95489./ 404/:0/434890.03:090425..3: 047./.454/348907.2.489..89.4: 090/. 94890.473 .8:j39:850 323./4.0 4 85484-34892.031472.4.5480/:0:850 .8.548. 0570/3489$.30 59.. 4./54/579842 .90 005459.2890. .3. 57094/357095489.3.7.3.:: .:47907:2.24:-94/5424h484-4.0/03.7.. 94 9. 94-970-.7. 090/.:4-.8057..'../34247: 03:80480h.3..4/.9090970-.42548: ...575702: 59. 300 484-0 /.                                                          #0./90.3907..4834.59.9043. 4425.574.-'.3 ./3 9.57. 8: 4/4.289040..3.!9..90230 94480- 9.3.4j0:0904/8.. 4-./90: .44090 4 5 9080-0:70j 9.930 . 0.49: .-489 ./.4.03.424 090/4573094.. 94 090/.257j3.03. 4-0-0k:: 31472.457095489.: .

7 90/.4-890458.9.2.90. 047: 03.89.. 942890/.7./3. ..89./. 2 2..570/..70203.8458.3 2.. /0.:8.7 .34/489.:/..8905745:89574 04/30448905:9../. .-89057.14...5489.30459.5489.24 4-.8.548:.2.24 /.23907.3090574/:9.4..-890:3.83..890.2890 9.89 : 42..-54j0/. 247..4-.54824 44h0.:5./90 4.4..2890. 9.3548.24 9./3/. :j3. 80 :8. 94 9.4:7..9/.:8.90 ..3.408.704.970-.3040 0903.970-. 2890 40 4-..548./.9:4j0:090 447.3..4 $.44-:. 9...2..//.9..3.

3 108-3 8.8 -.:090.230430 943.9. 4/4.4.489. 9. 9.7. 890 70.3: 484-: 3.2./3.. ..3.4k.3 8 .4:5480/35.34203.5480/:0908.470...898089.74/3.90.243.j:9.473: 54:/.04. 902/.9090     .9.4/4548.. .. 57410843. .0/90 2 3057207 9.4890807..44-.. 4: 80 24 0 48439 4.9078908:30454/30...7:8..890.0.70/ .89 474/9002..9054:/. 54..8390 ..7.j390/.34.3090:94:8..:850:4..405741080 .3 47.3057.574203. ..289040j30.:j3.37.:4.3570./../4893:h2.2.4-...

 .

895548.707 9./90:84-4/34... 0/.7.. 0.3.4808./7:2..9.37.3. 57094/370 ..489..4280-.:j.490/..:4 90.28.8903. . 94 .0        .:820703. 9... 30.9047.3:090.44.. 0908.0..548.90.82..2.4/4-. 303.45.890.03.4.490/.4 9..7..7..j 9./908.547 9.                                      !9. 0/079287.0..90/./0404j0:090:8.83.90304- . 0249..28908.97.70202.429542:/0.9034.30574090 408:3..

3042:3. .302 890 5489.4/.84580 124.9474j3/:474j3.. 390708:0 20 .9..0/90257207./7:0870/30/7: 3907084.7 548.49: 5 90.0890.-.::4:7.4/304/8...478990.90 47.0570/:2. /.90.. 890247.9./..90/.3.490 4:3:8905480/3:574j9.90/..45.j390/.37...4/3.549.9.0.5474/.42 . ..0.890.4/3.::448902.478990.707..... 5489:590.37.094-4 443.70203./9 4030 j..8j30/389./904.:.032 &4257410843.4..0 8.../.0.3054/.0 930:70 .h0..2.9.. 44/:45./.3:9. 5 90289:..47../.!7044.327:5./.430 .3. 02 ..348: .90/.890247.. /: 3489 /. 03.32..3:574-02.2 .: 70 .0970-. .0 .. 2 . 4/3.0. .3:574-028089:.7:5..3.0..0 930.4/3.70204/70/9057479090 9./.2090 4/.2-95.8:5.054/..-4057.4890....900 44.80-      .4 :57.4   48:.9.. ../90 44/:45.-:/0909407.../0 40 850.7..90 8.:/2.9.:.90 9.3489/7: ..-89080.3 5 90.0/3.0/902 57207 .90/.-/4 /470 03.1j30 .3458./9.3:090.. :j3489 5 90289:./4893090 9. 7.2.3935702. - :850 34.0.h0907..4. 4.37..30.90/. 945489.7.7020342 5 90 2 88902 4 478990 /.54942270..4j0:090/.:.7.0 5470/ 43 4 8: : .

89.3.905.280/45.3.4.4-7.3..!9.0/.9089:/0..2... :/542: 9.34./.30                   .890309030:.4.:820703.

94 5 902. 0. 04-7.4./.0308:89./7.30 5 902. 03..4:4-7... ..4.4..40.3: 4570/209: 4 890 3./.3890/5427.4: 4 .30/45.

40.490.. 94 4570/209: 4 890 3.2.30.

3 482. 94 &42....9.490..890:j089.4.34892.

:090 9.030 890 2..8903.32.:j 40 4. 3.:j089.

4.. 04-7.4.-07090. 94 9.90/.387.05708:/4/.70/34. :89:/8:7:5:'.3..30-4. 2890 /.4.4013.30 ..:j390.3.34.7.90 434.030 9. 9424 090/. 94   !9..0.j./348:89.3 54.:820703. : 4: .90 : 4 ...480h. 8: 4.. 04-7.2.

. 948903.45702423.5:89.0/90 2 850.280/45.. . 5480/3548./90 ./ i2089080-.2.7.3 57207 574-02. 548: .90/./389.4 9.70203: $. 4 890 2..32 . 3.0834.422.9:8                                   .702038907. 3.:20k:..92.1j.7.4 890 80 -478../.4..

 -43:82.32 . ./4./ 2. 8.903../3/.80-0 .37.4834.8907. 257094/325484.42574.3:570039...548: #0..902.8-. 850. 890 :j3:9489:..2.280/45.:..:. 94 .032 ./.5480/3...3:5480/34425..702034495: 903 9.48:./: 03: .. 05484/. 54942 5484/.307..3 57207 ..54./.89057.3...../.4j0894 ../ 9...890-:93..548..42.4 .8038908.97.9304/4.. 94890.-495: 903...... .95548. 9. 9.48903...3:/2. 457.0/9020/.4 5702.43.. 94890203.42 0 4/348: -4 .. 5484/.30/45.:j5484.54. 9.. 80 3890 8.. 0:j3...8903.3. 94 090/./. .. 5 903..:54. 0 01. :3.548.707: .574790932 5 9025480/3:89:. 548.0724570547:0.30 40.:47.890.548.. #0.570k032..57420390.3907084.45 0/.570/4.9030 945749.3. .544.3:5.: &.2/4/0033.:..44/. 0 4/003.3.4.304/4.j././9.3:448907. 40/4/. 0-.90 2 30 94 4 54.82..49./.473489:548:890570:03. 5 90 5 90 : .h090:7..8.85090548. ..30 4j0.57095489.2.8907.03.2..9:304.4 5 90295j.4734892. .. 0425.

.0 9..

/4:203948903..57.   .

.1441.:820703.030                 4.203.0.3.!9..3../ 203957095489.

 013 90:57..480h.3.4 57095489.4 890 495:89 . 890 2.7.32.4703.090.54 ..809j:./3.89:57. 303. 5 90 574..54 . -..30949.034. ..7..0/90 2 57207 .4-. 94 ..90942 9.28904089... ./3.54.. ... 44 .54890 7.3.3.32.8390 . 2...9.08 4 890 4789 /..4/42 549049.8974443974 0907... 94 . 7.k03.. 8: ..54803 890 495:89 .32 .. 82.8458.548034 . 8..703. .4.30302 -74./302/. ..2 8:89../3.84. 7.4j.8:.. 084-4/0. 02:850:.78:/457300.

 2890 40 89.7 24: /. :850 .203.034.457095489./ 07. 9.... 4209: .

4 57095489./ 07. 2890 3..j3 890 80 :8. 9.03.. 4 3.203.7 .

/. 3.::                                9.90 3.3 .548030 013 90 5.3 48:.2 .74/3. 42054/3482.548.4203. /0.4 40 - ./2/...9473 203.80 7. /./ 2039 5 90 8. : 47 h03:4.4 ./30 .90.4 .4.7..3 4 8: 3./: 3489:4.44../.3.425./3422089: .h:7. 02 2 03: 24.4 /./9 2.4/4.4.90 2 4/70k0357207   !9..4 8:89.4/.. 8. - 54 .5.08: .4/...0h 574-02 8./ 2039.3907.37.42h:4570242 2. 7.0 9.4h0-92407.07. 548./3422089::5480/304/30 $. 090.80/44/48./98.4 7.3.4 40 890 2..4/4-02548./. 013 90 90 0 7.4425.:j2.3..4.7:4.903. 90 2 7.9090 85484-3489 970-.92..4 ./7:2:/2.. 42.4734893. . 2. . /709343/70934 . 8.4.3//./342 .4--7 08. 80 8:4j2:4.30 94 94-24.4249.570/4..9 .4..79. 4.7020.3.427.427.5...484-424./34./34 20894 .4548..7.-970-.2.203./.0345805../3420894 .380.4425.3./ 07 9442 5480/35...47. 440:/-43.4.-890458.30:4.4 40:4-j.5489.

4.890:3.7.84-42 !48945074/574-347. 4:/.4425.70/330444/3.4543098. 940/4-747./9:4.-94.2.3 9.54803 ..40.4/2.9030:907.547.4h024:j3..9:7:4425.7.34:-24.28.2574./25748947:420-7. .0/32/../.224 09070h434./4 4:/.3 .03.

  ./.40425.3.37.2.:8:.5.

.:4.8:4j.48:30.4.303.-484-.40/. 02j342 .2.47./3/.8.34.2.7.3.70303.3. 9.9248107::.:4.4.3. 4:.0.2.38: 3: 3454.439.42 0 4/348: 4.47.42.3425.-94570../3420894 . 3.9.97 9::4..0.3 .. 9497. 4.80897:9:70 .804.4-8904..42548:       .5489024.2890/.                   !9.:4..24:-93057 3.:3.0.425.0/3.0425..:j0 h0:574092.4 8.7:47.890:/.3                  :.54/7 .3.3. 548.054.59..3.9 : ./34208943.4.4/0030 5 900/.3 /0804..30 .../90489...2-95489.54842 ..4. 45 92 ...9078.. 4425. ..970-..89 $.434.570/ .4.40-890./../3420894.0/0 .4-890458.8.03..04.4.59.395j.425.425...4:. 90484-:./3:.4 4/003..7.. /07889 4 090 2 458..47.49:/7.5749..37..44-.3.30 48:.

9.0/03 30:/.4 0303 7..

34/090:.4890/7.: 2.304 0303 442. ..388/:4.3.7.83:h0.3.89054/89... ...70/4. .904/3.9013.7.

49.427...70203.1:3.03044348940-47.2.70/: 5 90 !48940300j30 5474/j30/7.42 -./.43 0903.-./.904 /0.-7:4/0909:.0782 549j2/7: 9.489047.3.-7:4/0909:.9047.57203:09043974:7.8./.4.8390         .90/. 442.575.84 .0 .03247.89.k.905424h. 74/90 5 90 .3j0.:42 ..7.89030..-4-34-40832.34.-4574-02.2.3. 8:57: .5 03-4j0.5./3422089: -.3. .2.89.37.90 . .k:0..90 :54.4.2. 44890.8390 .90 42../34. . : 85484-3489/../0. :-904/7.890.

90858. .890:89.2-4570.95824:4280 .040--0.433907.30 9.3.: .57:/4-74.24548:2...h03  ...5484/.3 24 090 574/.3090 249.j  /. :.4 5.0 -4 3.30/4.. 30. 05824:4280...4-.8. 08.2.3.57.:.7  5489.2 570.28.48.:j9 ./90 07 ..3489..20109.574k090 -h090 8.8.0 -42805489 08.8.8...8.257j.548./04 300.8.3.4 8.59./.:. 8.8..0 930 4 0/4-745.  9..2 94 24 0 /.8.40 . .:-:/08:89.: &5.702040.509!70.34  3.3934 ..2-4570.-:/0  49:. 4 5.90           .37.44.90 80 : 74:4/ ..9 570/3489 '.80.094859.h09030 943.7 0389.4  ..7 43907.34..3907.. 03. 0 .40-89024/...:090 3.:090970-.0 940970-..8. 045: 903  .:: 0 5745:8990 /.1.5.90 489.0390 4-h090548.4  :.. .4/70k033. %#'& 0../.9 .2454:/.94  /.48:.  .9080-4.4  ..4  .3.2-4574/344-:j03  .4390708.8. 0 5484.44 . -00702-40  ...4  94.90.7.. 80/0h 3907..4/.4348.07/.3  ..0 ..1..... 03907.54. 05702.8.3:/.:0039:.8.909.2990 .970-. 3907. 090548.54-4 . 94 :7.3. 32.j3..20548.4/.04/434 948.4..25489.2 /4-74 570/89.90..2454:/.459.8347.. 8..254203:40/..548..548.24548:  .

3..3 304 8.42577:j3:         ...302 03.2 . 00.79.7093 5.3./::4.433907./43.8 0 3907.. 4..h0-9/4309. 80 8. 3././3420894 544.2 . 548.042.890.4  4.904/0..  4 090 80 7. - 80 240 8:89.2.4/:. :/.543:/9080/. 8..90/.. &. 02/44.  !7207582.5489.4054970-34 !434. 34. 090 !40/..90-4j0.4/:.4 -9 54970-. 548.294423907..90/.859. 4.0:43:703.0890/. 8.70/34j09. 2..84-.4 .4 30/4309./:'.90 /..:8..472. 2. -4 : /7:42 4/80: /7:4425.47: . .1. 304.h:'. 420 - 24.34854/30!0974.3.2803.8..33907.:4280.38:70.  4. 2342 4.904/:j9/. 9. .3890/4-548..:090 : !4 94. 484-.494204h0-9 572033./4k090 3. 4 30 59..7.903.3.0703 8.3...3907084.2 574.4 !9..4 0/.3 '042..3.89. .: .3907084.3.3090 8.8904 :. $54 94.4..h ******************      %00143854.4/2.:8.4 54: .947. 40 - 484-.. 8. :3. 2 85484-34892.3.89. /4-74 :454 : './: 8..4 5454/30.2..8 0 3907..:.3 94 890 /.h: ./!454..4 : 7.4 5704.4330/0:/./.2 /.9 /.7020 /.... 2. .4 247.90/. 4425.. 4..:.3  4.2543:/0548.3 !702.

-890/4-31472.3./3..44.-89054j05497.37.5 90-47.0.34/.84/.489570304 9454j3090/.-8903.:0 %&% .3.0.30 !#!#%%# .79: !#%$' '# &89.         #$%%# ! $ !45:39059.34.54 .9089:434.903907.2..0 930 %&%! $ ' ./. ..57.4 #.348: -.2.2490 74k. 05497.:j3:..2 54243: : 5743.. 94h090:7.548.90.900 /.-890 :45 8.. .. 548.3.408:54970-30.548.-8903./9080-0 -.4704h0./.5484.2089. 030548.97. 0.04425.9042509.4 .4 ...:94:.80...57.3 548: 478990/7:0..4...99080.900 9/                 .57094/35484.-.8:89.04580  -7.9031472.90804-028547942 548099057. 54842 !45:39059.4054970-34 4789904. 3.4/.90858.43..2. .089/45484. 7. 548.4/.. 8.04/. $9:590:439. 89:57094/3..0.57.7..3./3: 3 . :70/30 572070-47.:.904. /0391:905484.045484.8:89. 03: 43:78..57.80.. ...4 !45:39059./9/..97.. !700/..3/.0 34908 5.1.0 930:.5484/.5424h.54842 .0 57.7.. 90548.3907../.034..98.10 ./90.54803.40.

 0/34 20894 -47..4790570.30.4 9/ .54-4 .905484/. .2089.903907.0/70934 j.908. !#!#%$%#'& 31472 90804425.. 548: .2. /90:425.8.03..4..90 4 0/342 9089 4.908.07.3.9                      .:090 484- 4.4  !44.:8.40.903907./..0 930402./0 ./9  -34.8.:2090 40 8: .4-89024/.0 930  5:899080-:/908:73:80-0 !#'%%! $  %70-..7020 5... #.70203.. .9.7.4 h0 .3..3:548.90074k. -0301. 80 4/ .90. %%#'& !4 .48038:4. -890 ... 0 /: 3489 9..4790808.57095489.4.9045..0h09090894. 057.0 :70/34 44. 7.0/.3:442.: !40/.:.  !7:590 3.0 9/ :/90108-3.-.90./34.30/.84-4/3.7.484-424.:43... 0 8.8 0 3907.9080-2344...3024908001934574/.-890545:357.433907..: #%%$% ' $.7.. 7.      &$! $%'% %%$! $ ' !44.4 /.2890.407.90 5824 : 42 80 .905424h:4-.9 ./3.2-..10 57.8 #. 548.0.0 9/ 54-7390 80 /..548.8 4j0:0 3.-0-890742 :4./903. : 74:4/j. /.

    '  $ &'%! $  .0834 .8:574989.8 4 9790440..904405789:5.. 019407.8... # .308.9048:.0425.0/: 3489/.430448. 0..:28 !70.54j09: 9./.4 01. 024 090/.08343. '.804j0:04/..8:k:90/7.34.905078509.903.47.. 8.09./90..39.402.408:54.24 090/.:2090/:474j30. .8.3890 $ 70/:2.4 94 h090 574..4.7020:j9..: 7..9. 0 01.24..7. 024/348: 4$.j:. 02 01: 4 :/909.90548..90/.0..  &543.30  4$.4/9 .2489..3..57k090.490. 0 01.4h0.4/.89 7. 9.  ! $%%&$! ! $   .3079: 4!4 9:90..57.24:...    0 . 04-.48905424 :/489.7070  89.70/348..427.0.990./43489090 04/:0  2. 4.3..07037.-730904.3.908.: 0/0:90 57090h0  4$..3.3:90809.0.903.j.039080-0  .7020./903.3::j03:  7.0.3:9.425.0/00  .72./..030/00/.. 890548.70208..9j3 8.k90434 94.:j90.0./3422089:   /.: ! .. 999.3.84j570/:2903.2.390 : 94: 8.9.25424h/..90574-020570304 9443/4k:/4894.4 i0899..30.7. 017:0  4$.0 3.903.33.3.. 7.89. .84/-:/:h030..7.:..54803489  #. 42 4-..

/. /4 0903.8. :090 97 90 5484.-8070 ./42 .0h3 8:j..2. 94 /4-090 4/4-7030 3.30 7..7020 ./..47.908. 548. 894 0 94 7..307.90 7.. : .438..-:/: 574-02 0..30 .4 !4.0 /. 548.7020 :44:45 903024 090/.97.90    $'% # %! $   :/909.8:4/..:8:j.89.0..0370 .30548.. 7.4       . 357/4. 703090 8.03. 570/:4 489.2.:/.  57023890/./70k034 & .3.04/4.325484/. /4 30 89030 7....3439..490 /.8930903. 54j30 7.7..8... 8203.548..2990 :3.40  /7 ./3.08990  40 0 /. 303.7./34 .248. 1720. 8203.34 1:3../34 2089./34 2089.4734893.7.570:209034.9 . 05. 0 . 548.54903.80543. . 5...0 930 489.30 8.90/. 897.98.42 0142 $..5: 9.548.8:8.4. 7.303.89:85489... 7. .-:/04.473489 $ 0/. 24: 80 : 302 8:j.3: 30847 h030 .. 03.90 /.89.k.. 0142 3.570 03./.90 8.8030/4-..9070/4. &5.308..90 94 ../   &443024 090/..70203. 4 4-././70k032 $.4.43.08 97.90172:4-.h.  3.3. 5480/3 24203. 30 /4.9054970-0425.9 7.:.84/4/4.7.4/30... 4/4..89490/.4 .30/4.548: :.8203030970-.30 80 24 0 94078.90439. 34. 890 :850 34 574 74 574.9 :/90 857023 /.30 8.547.0 .k.9.k42 7..4737.2 80 .4 544..390 3. . 0 489. 03.. 548: /4 30 /4k0 /7:.83 /4.5: 9.0. -0 457. 548.4 4 3890 4/7.4 /4. 82..-803.3.. 54j09: 82030 57.:24::749.7020/4../497:/:574 489. 89../..702034 489. .. 548. 0 3057..0-:/08570/54.34 3.  .:j9084589.

 .

908..0 4389.570k03/.            .789:9089. :45 90 89..8:j090 7:..393.. 232:2 5. 4/:9.548..-:/90:20703 !43.548.83489 4/ 7.4-9.8. /. -7. /./90. .7.3 :/ 574..0 /4 30 4-. /.89490/./90 34. :..7.0:7.4 /.:20k:4/0h04:348904/:h04/0h04:348903. 0130 0/./90 7: 0308./9 890 ..././04/.k0 :44 80 .. 54-4 . 0 45: 9034 : 5748947..4 030 94 94.4j340/./048.. -74.4k0 54.90 970-..4548.. 4-./..754/:j02 -0-0/3489 570/89.8 3 .30 4-.....4 30 - .2. 034. 4-:.40...2 48.0 -:/: j89 54/ .30:.74j94 : 574.4 548. .3. 0/45:8990 /.897..9 %.90 8..90 8./90 30/7:548.30.4 0.: j3 3..90.. 3890 : 89...934.-:/090/4-7:8.030 94 94804j0:0 .j:0 ../.. 94 570/89.90/.9 :44 .4 400 h0 . 548.34 3.97.7020548../90434 94804/. 3..03:: 7...40/.  .30304j34548. 0/..7.4-.9080..90 .4548. 0 .:282.8 .4-80.548:970-.h0808:73485. ..430h0.90 8. 548.9 80 570.900143854.. /: 0 89..8:82.8903.       %43024548.0 93../0./30 3.3: /..907.4/32 /0.548 4 /..44054970-34:7. 4834.20303495: 903 94 57410843.-47.. 3.82:2 -.4 894 .934892.90 548. &..99 -:...0h.4 !7.4 ..9.42548: 34/4-744-.7. /.9 30 34890 3..0 i h030570/89.0/03 3. 1720 0 3057.4 54903.89085484-3/. .7 8.:8.4 0 :890 90 80 /.9 4/4 90 : :9:472. 0 54 94.2.:7.:j0902.-:/090:3... 548.. .0 3. . -:/0 8.

 ..90 /.4.49 &.5..302 2094/.09.80 .2093 4/2. !489. :2: /.3.3.8. 3480/90:5:989.4/ 400 43 94 j3 : . -0-0/3489 0 3.3.8 0 /45:8990 /.9.285..9080/9 0249080 57.2 :5:989.34                       ./. 434 94 0/342 .-47.942039.... i. 38: . 570859. 79.0 .742 i.7.70/. 790 .:j090 30 9443897:9..:5495:3489247. -890.. 01 43. 57. .90 59..42 2089: 4 /../4..479... 484-. !7.h.. 02.889.3457.5494247899057.02.4/4-74574:j90.:5:h:079:54: .4/303. 4-.3: 304 .2.3.4.4484-.30 . 703:9 8.9. 42039.9.30. 0 .8 544/0 :././90 02490:. j34 ... .47.90 /.0 34 94-:/09070h0.0h 80 4/348 3. 30 :5:h03.. .2.83. :44 .4 40 :.. 4 30 947..0.35702. 02 390708: !4: .7:4..0 489.9 5.7 -4../.934 57./.j3 3.  0::/3489 /7: 30 970-..7 574203: .:5:989. ./. 2. :9j0 3.2990 /.903..0/... /.0:5:989....548:4 0:9079: !7 4-.24:54/4. :5 59.8.99 &. 090 .. .  :/90:-. 5720390 94 . 3.:.

 .

02 97.0h03: .:.090 445../:7.545:3904./43.      ' ## &    !9. %..9::-.0 424..70$ . 4 2.3./.4703. .:404-7./8:8.0 :j0830 424 ./43.839030.8/./43. 03: 548.32. 7..454894:4.59.431472.k03:7.3.2. 030548. 43.0 '..7.7.479 /8:8: 548.7.57.854.7.4./7 897. 2 59.780/0h :5:989.902:97. '4k.0 h0 49.. 4/4.. 42039.289403.               '& '$& & ...0 $. .0  5454970- 7.3: ..907.h057: 9702047.8.0 9: /.0 ..3: .3..97./43.3..30-:/:h07. .4k0 7.57207..2 57: 54/7 : : ...30 .7..:.4749.0...8 /.2.. .. 030548.7 37020 '4k.0./43.08.7 h0 -9 4/ 5424h ..4.#$'$&i$8.1472:.7:4./43../43.47..3.54703:h0/8:8:.40 89. 80 ::j90 308090 8.4k0 80 24 090:58.

.4/4/.:5424 :509489050308.47.9.0. :98../43./43.0'.0  **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** ****************************************************************    . 4...0    !#'%' !#'%' !# $  #   24/047.&%$ #&#   2.. 242039.203:54-4 .307./43..0390#.8/. **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **** .20-44/3.72./43..0h05424h **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** ****************************************************************  2424.90570/4./.

 540/3./3 8.h389. -:/090 :850 3 ...947 24: :749 89.24574.30.h 8.25424h/.3030974 4.90 80- /4.30 30.7.. . 7.574203. .2 54243: /.0/3j 8..89 8: 13.0.3.083/.../0.30..4213. . /04 #.54803489 574/:  0249. .90 4-./: 24 090 570/:570/9 5495:34 -0h 4 970 82.89.0 /04 5. 24hh090/.8 ./.9-0548. : 89:./.24 0.4.388 . 2.3031472. 4 3.9.303054870/3.9 : .. 247.0 57: ../9 : 8. 0 570/:2..2.  85.2..3884289:.9 3. 3.30:9j:8.. 9442 5074/.90. .0.9345.90-:/ 09 i25489.57.30 970-.30908. . 1.34.4 5..380 . -0 4-7.3 :9. 03./.h090489. 4/:j. 31472. /.3..34 1j 13.4574/.-74/. /7.57.243. j.37. -:/0 . 8.9j30 . 432 484-..2 4/:.. 970-.03.3: 8..908..04459070h030 .: 432..30 57:5.434 .. 05474/.340109.39 %20 94 h090 94 2..30.54803489 .43.34 3.59.3974 4.37.4 24 0 :9... 40 h0 -9 3.030  !70/:2..390. 548.. 0k:92 .. 548.0 :80/ :-9..54803489 :-9.3.4089014:84.70203. 89708 4 80 .54803489570/:2..990 5798.. :7.834.30 574/. 9. 574/h08082.9.   % $ #%$&% ! $ ..37.0 !70/:2.. 548.. 5474/j3.34.9.0 -0 40 970-.3030 4/8:89.j0 h0 0 82.:/42.30 4..:20.42 '. 40 3.-3489 5474/..0    &!#'$ 0.4 80 83. 7. .30:44 090/.0 5708:/30 4-. 0 544k030 4. 0249.384348989708    .9.82..03 %70-.0 j30 4/3480 #../43.0 57.0h 3.9 .808:4j90 8.2 .89.24:5489. 9020342 859. 30.-40 543.:  &44 80 5074/ 30.37..- 8043439748...89.3489 44 97.45.h0...80 :870/870/90 3.3. /.: ...4.45480/.

 .

57.3.2 24 0 5424h /. 94 090 .4. .34.489 /4 .. 970-. . /.  080j3974 4. 4 8: 570/ . 3..37.3: %70-.3: 24: :9. /7 .97.43489 %4.90 /30. 43 -:/: /4-74 -.47574/.30 54970-0 7: 42:3.457497.3489 #0/4.9 /7.38.3489 . 24.390:390974 4.40. 02 /30..740.. : 8. 0 904 h0 -9 3. 4 89 ..  .. : 1472 . 3.9.0482. .30 8.5703:94 /4 7.2 30 970-.89. 570-74/9090 0/.4 /../.3.k090574...7020 5489.h98.0 54 5747909: 4-34 :2. 4. .::09:4-7  494.91472: !4: .387.7020  !. /. '0 -..34 80 7.342 7. 302490:.:h : 4-7 4834.!75.3.90 974 4..j:..3..83489 /.3: 30/03: 89: . 03.2.82. 4/0h. 0 54970-0 : 4/348: 3.0 570.9..3090 /7.. &9.  %74 4.:/7 .3/30. 85.. 87.. 0/ 480h.3489 -0h h090 45.. ... -:/: 90897.3...90 &:j90 30 4- .0 -.548.302 . /.. . 34..489. 80/0h089.37.0390 .-.548.3.0 -.0 '..40 8.30 82. 948905489   $ #'$%'! # !% $.0 .30      . 0 00 !470k.9. 357 . 34 0 489.37.4/30.548..080247.. 3.85470/: .. 34.0 5470 3. : 83. . 87..2 0 54970-.. 4 . 4/7 ..4.9 3.34 .j90 3.0.49430.224 05424h/. ..9 .. 94 ..0.49. 9/ 3.-0. : ..9:34.9 8.308090 909: 8..7 89.3.9./ 8.90/7. 43.0.30454/34  &9.3:-:/ 09. !7.57.:-9.3 7...3944297. .08..9080/0h0 !7.390 !7.3.7020 /. h0 5424h /.3: 7.j3 h090 47.490 . 03../.083434.489 '. 87.3.0/:4.7/905./. 8.0../.3.7/90 /0 /0 .90 /4-.7 90 30 ...3.0434.2454 94.7.2454 94.42 8.3: 974 4.30 .572.90 4-740 : 3: 9. !74.480h.3:0 89708 /05708:8570j.0. :. . .

 .

03: 548. 80 20k:84-34 54/7 . h0 574. !7/4/.405./.0 .305474/j34 ./. 424:h. .-:/0902...9. 548.989:2. 80-0 .-.4-.90 8.34. 90 2 .0830-:/:h3489  0448. -:/090 49.34.7 90 /30.0 3..904.574-022.9089:.490 .30 .90 8.9...54/7 .. 5474/.0:2080. 5.7020 .34893.442 5474/..59.3..90 /. 5474/..2.70203.548034893.4 7.30.78990.24 090540/.2  !4: ..-401:3.3489:8. 5474/.438.4 h090 574.034:.0.9..8 .32..: .24324:5424h  $. 70. :../90 !474/ 3./.0304-02 .37.0 45: 9034.4/30.j33..405..9028. 03:548.808..20/...: $.40.489030.4:5474/.7020 4-. %70-.: /.970-.h0902344 89...97.9. ..90 /4-74 7.90: .4/9 ..574/. . .3489 .4 948:5457.0.49.7020 !457j.2.84-4/34.3 5074/ . ..8544 030 /: : 5474/.348908..40 090/.::8.8.90408:34. 30.43 0 /...932 4-.47 4 97.9. 40 -890 24 /.4 0 94 90 4 #.: '.90 .2. .42 #0.74024 090/..          ..4703 5702.90 4 /4/. .    /. 0249054: .85470/  $: .:70.2 5:3454/7 04/5474/..0.4.908.h0 .48:8570/ .: : .0-70570/4  4 /.9.3489.9/./.. 570:2090 3.49: j.09.0: 5474/.897.....54803 . .. 2 480h.044:h0-.548940303.3.8.34.  !7 .40 . 8. .j:-9.h0 32. 0. j.9 74 4570j30 70. 1:3. 3 . :-9.57.54803489 0 89708.7.. .

 .

 5470 34 8.4 5480/.028 !4-7390 80 /.. 03..3: '4k.90/. . 340/. 0 30. 8: 4/ 5424  3 00 /.0 h0 4 4..j. .: 13. 3030434. 7..090 24 0-98970834 ..54803489 :9. 0....2.:.3. 3..4. ..8089./ %.  #.303. 8.. 34. . 00249./43.74 5./..42 / 5708:/34 0 3.k. 489. 57207 8.54/:.304.470 .89.89..4 / 05. 32. 0.4k0 24:48099/. 548.:.30.: 0k:92 54: . 2.94.388 90709 !4970-34 0 /..42 70/:4.4.7.9 574-02.48: 7.3. 7.2 59..548034 h:74/90.32.479 8.0     !4894 24:h3489 /..30 945470 34:7. : 574..: 97.: /. 24: /.9 3.54803489 &44 80 94 /08 4-7. 5474/.30 : 4..90 . 42. h0 -9 54970-34 574.08: 97.493 /4.0790 -04-7.388/09. 54280 /.7./43.90 49.4 7.:2.03.313..4030543.j9 3.2. 7.89708423.. 8:5 :54.42 47: 03: 8. : 4 3. 80 94 /08407890.8: 43 7. 8.734/4.990 80 4842 5844:.2 5 : 8.. h0 /0. 0.2...304590709908. 090 9.9047        .. 7.. 2 40.24:-9/:-44544k03..5424h  $%#$ !48940 7./43.0 548..9 4-0-0/9 5424h .480h. .. 4. 480 .4 89708../.7. 548.0 24: -9 23442. . :-9.4. 80 480h.9 8.3.8:. :j3h090 /. /0.70207..4.. .4. 07.4/045474/... 570/89../7:2:j083. 43 3.: 3.30897. /. 4/.: ..2 .9 '4k./. 2.24:57.48::7.. 54243: 920 94 h090 80 /44.j32. 430 :j08304-24575. '. 548. . : 34.3. 0.:4-j.4 /. 80 8:4j.089/4/.4 h0 . . . /0. 30.: /.:57. 24: -9 8970830 5774/0 9.47034 8.k. 94 30 3 .94 j303.998.3. 44 82. /..34.2.!424 /0.24 :j089. 4.0 97. ..934. 0 54970-34 /.0 h0 /03914./0h3.

4.0354/003 .4 0304-:0. 97033 :5:989.907..32 .24 05424h:j030903. 9442 8.3.789....3.2.. & 3.$ /.3. 2.. 32574203.0730.h34.92:5454970-30 94 /4/.2.. 42 0 ..07../ .08 5742030 57. 8: 57..9 34.907. 030548.7. 548. 5480-.548030:4.2.92&57.3489 7.  %. 40 h0424:h9484-/.473..34870/33899:.497.9 9.9 .4k03 54.2..0/3j2 83. :-9.54 .20303 8: .89.3899:.54803489 /. 030 548. !77: 342 .0 3. .707 574../43.438:8.0 57.0.:. 34. 4/30: 047.8:89.34234.. 4-:j0 3. 3 ...-4 0 .4 3..9:0.3489#. ..4 ..0. h0 .. :-942 548./43.0. 8: : .2.47.34892.203038:. 24 0 -9 .3:903j05424h4-:0:-7432/7:2/7 .54803489 %40.90.43.2 54842 ./30 8.30.30 .0.3:4.0. 4.4548.2.3489 4 57.97./..'84383.907. ...4 54970-: /.4 94 8: 4.  &2. 3.7 03 5700/ 2.7.. 02573.7.09425742-457.907.0 93.54 .. -47 : 548: .20303 0 . .9.38.7.3. : 4.70203.3..4894/434.4:/57..707: 4/34834 4/:.. /.5472. 03034.  834...0 8.3.4/. .0420747 h03.548032....7430 447.304-:::$ .0 3.2..5:9570/89..548.54 .0 .9 5424h 54/7 : 5474/. $: -0..3./.43.57.707:5743.24570/4 03 8.304-:: . 0 70j 4 :-9: 548.. /.:3. 2.4k 7.2. 7. 80 3480 8.8.43. 80 3.90 8. 549 45 93.7: 34.4.570/:2...j. 4.3 809 834.-7.4 : 4.7.4 $: -0 . 3..8:89.54 .3089.4 2.0890 3...30 54203:94 2389./347:5.3. .4 .. :5:989. .30 8: -0 ..80-478. 80 3. .30 57 89. .97...4k0- 004/.#.4/3 42039.89.3. ..907./: . 3.080 . 2.30...:j034.2..3.2. . :5:989../43.90. .4.30 $ .:j083..30 8: -0 . .907. .$47.804-0-0/0708:78.7.742 548: 24 0 570/89.3 :5:989.3.30 $0...0 54/ 3.4 /.4 . 0307:/.8.4 5424h 5742 8574.2.02-7./307:50544.995074/30.4 484-04.$2073.23..9..9../.2 80 48.0.9 2 43:70393: 83.907.3. 970-.  ! ' # ..34 207 8../43. 570/40 5424. 970338.4: 57: . 42-34.3..3. 80 ..74 90 .4/4. ..3...j3.9. : 0830 !470/ 94.4k03.0 : 1472 #.. :4-j 43.0 97 30 043420 4./08.40h0287.80/.: 0.0. 54970- /.4.207j4 389.0 .3 . 0 h0 5.:$89022.2..  834. .. 577:j3.9 57. /45:303.70 .548032.42 !70/4 030 . 548.3 8.4j38970854. .4k.90.: /4 97.. /.2.4 0 7.90.2..807.. 0 548.-:/04789.0.0 &5:989. . /. .:j0 484-0 40 97.4 /:. 80 489.907. 548.9442..34.0 930.54 .7. 240 j097/080944/ 30 8:89.. 030548..32.-80570./7 03044 :. 0 5700/.257.30 303 4./8.4 /04.54 . 0 548./7 ..4.4932 . 4 9420 /.4.0.789.  .8024:24/14. 7. /.97.../0138.7020325074/4230.

 .

430247.0 84-4/: 708:780 /.172...907.4-:: 9..$9. 494-. 03: 548.4/7:0 700. 570/40 2030 3.0 708:780 4.70 $ .3497.3. 0/...                     .7:  .3./43.89...0.$ 5.30  #.9.30 .4-9.7 47//0$97.398. 3. 47/. 8.3:...570. 7.4k 7. 4 0 8. 80 70.907./43.7.907.548. $ . 03.3:  05489457.: 4..20 7.02-7:  4/30 4-:. /. 438:9..:-90/344-7.7. 2..902:97.34.0 4.09.0 /.3.7 /45:3034:..0.3.9.j303. 030548.907.. /.0 970-.j3.:4-j. .4. 3 24/0 . 8. : /0..3. 4 97..3.0 40 5480/:: 8: 8.4k030 70/43.3:94 : 5700/: 2.34 7.30.4 94 0 89.2- ' 574093.57..3930 2.2./43..54970-.70./43. :850 34 .:j083.07. 40...34289.9008 3.:5495:34894/4. 3.030 9442 9 8.34 48...9j. 8009. -:/0 9.4k030#. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful