ÎNTREPRINDEREA / UNITATEA

…………………………………………………..........................................

Atenţie!
Nu vor putea si angajaţi cei
care nu şi-au însuşit
cunoştinţele prezentate la
Instruirea IntroductivGenerală

FIŞĂ DE INSTRUIRE
INDIVIDUALĂ
privind securitatea şi sănătatea
în muncă

NUMELE Şl
PRENUMELE ............................................................................................
..........................
LEGITIMAŢIA, MARCA.........................................................................
GRUPA SANGUINĂ.............................
DOMICILIUL ............................................................................................

g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. (2) Completarea fişei de instruire se va face cu pix cu pastă sau cu stilou. cu indicarea materialului predat. b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii. f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru. 96. (1) se aplică. lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta. lucrătorii au următoarele obligaţii: a) să utilizeze corect maşinile. conform modelului prezentat în anexa nr. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie. potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară. precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului. i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. Obligaţiile lucrătorilor prevăzute în Legea nr. alin. în domeniul său de activitate. pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate. ucenicilor şi altor participanţi la procesul de muncă. în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent. 98) Această fişă de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă a fost realizată în conformitate cu Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare. (3) După efectuarea instruirii. . substanţele periculoase. Intervalul între două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru şi nu va fi mai mare de 6 luni. cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană. 81) Instruirea introductiv generală se face la lucrătorilor angajaţi definitiv. f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi. c) la reluarea activităţii după accident de muncă. în special ale maşinilor. Art. a duratei şi datei instruirii. c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune. uneltele. după caz. 319/2006 Art. (2) Obligaţiile prevăzute la alin. 319 / 2006. fişa de instruire se semnează de către lucrătorul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi verificat instruirea. imediat după verificarea instruirii. g) să coopereze. uneltelor. (2)) Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri: a) când un lucrător a lipsit peste 30 zile lucrătoare. atât timp cât este necesar. atât timp cât este necesar. h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii. şi să utilizeze corect aceste dispozitive. la modificarea. (Art. (4) Fişa de instruire va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi însoţită de o copie a fişei de aptitudini. 23 (1) În mod deosebit. (Art. studenţilor şi elevilor în perioada efectuării stagiului de practică. d) la executarea unor lucrări speciale. astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană. completată de către medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare. instalaţiilor tehnice şi clădirilor. inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate.Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea. aparaturii. (Art.…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa. aparatura. 22. după utilizare. 319 / 2006 precizează următoarele: (1) Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală. precum şi lucrătorilor de la o întreprindere şi/sau unitate la alta. lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar. 22 . echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. şi celorlalţi participanţi la procesul de muncă. d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. 11.

......... angajatorul are obligaţia: a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor............................................................. Conţinutul instruirii ..........ore............. Calificarea ... în zonele cu risc ridicat şi specific........... a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor........................... având funcţia de............................................................................ măsurile de prevenire...................................................... accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate...... ........... . de către................................ (1)............................. 7 (1) În cadrul responsabilităţilor sale....... .................. de condiţiile şi mediul de muncă.................. (4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi..................................... .a..................................... determinate de alegerea echipamentelor..... Autorizaţii (ISCIR. 319/2006 Art.............................................................. ...................................... atunci când îi încredinţează sarcini....................................................................................... Instruirea la angajare 1) Instruirea introductiv generală...................................................................... (2) Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin.............................. Conţinutul instruirii .......... ....................................... .........................Obligaţiile angajatorilor prevăzute în Legea nr.............................. a fost efectuată la data ............................ de către......... Numele şi prenumele: …………………………………………………………………… Data şi locul naşterii ..... a fost efectuată la data ........... Locul de muncă ............................................................................................................................................ Funcţia ................ c) informarea şi instruirea lucrătorilor... d) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor............................ inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă............ ulterior evaluării prevăzute la lit.............................. Semnătura celui instruit Semnătura celui care a efectuat instruirea Semnătura celui care a verificat însuşirea cunoştinţelor 2) Instruirea la locul de muncă..................................... a) şi dacă este necesar.......................................... (3) Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului...........) ...... (2) În cazul în care un angajator apelează la servicii externe......................................... c) să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă................................................................................... acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu................................................................................................... e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca....................... timp de............................. Semnătura celui instruit Semnătura celui care a Semnătura celui care a verificat însuşirea .....................................................................ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate.................................................................................................. .. ............... b) ca.......... ................... precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice........................................... ............................................................. ..................... a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă...... angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru: ................. Art............................ Traseul şi durata de deplasare la/de la serviciu .... timp de..... şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente..................................... ş............................................ ţinând seama de modificarea condiţiilor. b) prevenirea riscurilor profesionale. având funcţia de.................. ................ 6 (1) Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de munca....................ore.............. d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă......................................... ......................

..... şantier etc........ ......................efectuat instruirea cunoştinţelor 3) Admis la lucru Numele şi prenumele ..........................................) ............. atelier. ............................................................................................................................. .... Data şi semnătura ............................................... Funcţia (şef secţie..................................

.............................................................. ............................ .......... .. .................................................................. .................................Instruirea periodică instruireaverificatcare a instruitcare a Materialul predat instruit Ocupaţia Durata (h) instruiriiData Semnătura celui Testarea psihologică periodică Apt psihologic pentru: * ...... .................................... Semnătura Data psihologului Apt psihologic pentru: * ........................................ ................... ....... .......... .......................................... ................. .......................... ......................... .... ................ ................................................. Semnătura Data psihologului Semnătura psihologului Data Apt psihologic pentru: * ....... lucru în condiţii de izolare....... .. ...... .......................................................... ........................... ..................... Semnătura Data psihologului * lucru la înălţime................................. ........... Semnătura Data psihologului Apt psihologic pentru: * ............................. ......................... conducători auto................................. . .. etc....................... ... ........................... .............. ......................... ......................... ............................................................................... ... Semnătura Data psihologului Apt psihologic pentru: * ..... ................................................................... ....................... ........................ ............................... ............ Apt psihologic pentru: * ... .................... ........... ..... ........... ........................................................................................................................ ..........

.

.... ......................... ........................................................................................................................................... ......... .. ........................................................................................... ...................................................................... ........ Semnătura şi Data vizei parafa medicului de medicina muncii Observaţii de specialitate ............ ......... ....................... .................. ......... ........................................ ....... .................. .................. ............................. Semnătura şi Data parafa vizei medicului de medicina muncii .. ........................................ .......................................................................................Control medical periodic Observaţii de specialitate ............................... ..... . .................... Semnătura şi Data vizei parafa medicului de medicina muncii Observaţii de specialitate .......... ... ... .. .................................................................................. . .... .................... Semnătura şi Data parafa vizei medicului de medicina muncii Observaţii de specialitate ................................... .................................... ............................................................................................ ...................................................................... ................ ...................... Semnătura şi Data parafa vizei medicului de medicina muncii Observaţii de specialitate ................ ...................................... ................ .................. ........................... ............................... Semnătura şi Data parafa vizei medicului de medicina muncii Observaţii de specialitate .......... ... ............... .... ......

Ocupaţia Durata (h) instruiriiData Materialul predat instruireaverificatcare a instruitcare a instruit Instruirea periodică Semnătura celui .

şi data deciziei . şt data PV de cercetare a evenimentului Nr.Instruirea periodică instruireaverificatcare a instruitcare a Materialul predat instruit Ocupaţia Durata (h) instruiriiData Semnătura celui Accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale suferite Data producerii evenimentului Diagnosticul medical Nr. zile ITM Sancţiuni aplicate pentru nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă Abaterea săvârşită Sancţiunea administrativă Nr.

Materialul examinat Calificativ Admis / Respins Examinator Data Rezultatele testărilor .

Instruirea periodică suplimentară Data instruireaverificatcare a instruitcare a instruit Ocupaţia Durata (h) instruiriiData Materialul predat Materialul examinat Calificativ Admis / Respins Examinator Rezultatele testărilor Semnătura celui .

Materialul examinat Calificativ Admis / Respins Examinator Data Rezultatele testărilor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful