COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI SIBIU SIBIU, STR. MITROPOLIEI, NR.

2 Telefon: 0269/218272, 210482, int 47, 48 Orar: Luni şi Miercuri
930 – 1400- depunerea actelor

Marţi şi Joi
830- 1200 – eliberare certificate

În scopul expertizării şi încadrării în grad de handicap a persoanelor adulte care prezintă un handicap, la nivelul consiliilor judeţene şi al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi denumite în continuare Comisii, cu avizul pentru conformitate al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Comisiile se organizează ca organe de specialitate în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipului Bucureşti, cu activitate decizională în domeniul încadrării în grad de handicap pentru adulţi. Comisia judeţeană este coordonată de Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap care are şi rol metodologic. Comisia are următoarea componenţă: - un preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne sau de sănătate publică, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durată de cel puţin un an; - doi medici specialişti, propuşi de direcţia de sănătate publică judeţeană, cu următoarele specialităţi, în funcţie de afecţiunea care produce handicapul: interne, chirurgie – ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie;

Certificatul de încadrare a unei persoane în grad de handicap atestă gradul de handicap. întocmesc şi urmăresc. faptul că persoana necesită sau nu necesită protecţie specială şi că beneficiază sau nu de drepturile conferite prin lege. solicită persoanelor examinate să efectueze investigaţii medicale care să conducă la stabilirea unui diagnostic concludent. cu ocazia revizuirii. În acest scop este obligatorie efectuarea unei anchete sociale de către autoritatea . . În situaţia în care diagnosticul şi evaluarea clinică nu susţin încadrarea persoanei într-unul din gradele de handicap. . Pentru persoanele cu handicap grav se va face menţiunea în certificatul de încadrare că pot beneficia de un asistent personal. conform modelului prezentat în anexa 1.uşor. emite certificatul de încadrare a persoanei într-un grad de handicap sau de respingere a cererii persoanei. - - - Comisiile au următoarele atribuţii: examinează persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap. îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege. Gradul de handicap ce se atestă prin certificat poate fi: . .un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap. profesional şi medical a persoanelor cu handicap. se va motiva soluţia de respingere a cererii.mediu. asigură îndrumarea şi consilierea în plan social.grav. . cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.un psiholog sau un asistent social. realizarea programului individual de recuperare. Respingerea cererii se face motivat.accentuat. readaptare şi integrare socială a persoanei şi sesizează autorităţilor locale competente cazurile în care asistenţii personali nu duc la îndeplinire aceste programe. analizează documentaţia medicală şi orice alte alte documente relevante prezentate de solicitant. Aceste drepturi vor fi înscrise nominal în certificatul de încadrare în grad de handicap.

în structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap care are seiul în Bucureşti.anchetă socială (primăria de domiciliu). senzoriale.documentaţie medicală şi examinările complementare (bilete de ieşire din spital. str.decizie pensie. de . adeverinţă de salariu (după caz). sociali. factorilor materiali. . Documentele prevăzute la articolul precedent vor fi prezentate secretarilor comisie care au obligaţia să primească dosarul şi să sprijine persoana solicitantă pentru a produce actele necesare care lipsesc şi fără de care comisia nu poate realiza expertizarea. . Cererea de a fi examinat de comisie în vederea eliberării certificatului de încadrare în grad de handicap va fi însoţită de următoarele acte: . necesitînd măsuri de protecţie specială în sprijinul integrării lor sociale şi profesionale. care le împiedică sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa socială. După primirea dosarului.copie buletin. cupon de pensie. . Se pot prezenta la comisie şi au dreptul să fie examinate în vederea încadrării în grad de handicap persoanele care prezintă deficienţe fizice. Cezar Bolliac nr. . alte examinări). .pentru cazurile de reexaminare.referat de la medicul specialist (pentru cazurile cu tulburări psihice şi buletin de exaninare psihologică). psihice. carte de identitate. sexului. În vederea rezolvării contestaţiilor la certificatele de încadrare în grad de handicap funcţionează Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi. poate solicita prin adresă la unităţile sanitare teritoriale ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi recuperare a Capacităţii De Muncă examinări clinice.adeverinţă medicală (medicul de familie). certificatul de persoană cu handicap anterior în original. potrivit vîrstei. preşedintele comisiei examinează clinic solicitantul şi. . în funcţie de afecţiune şi de documentaţia medicală prezentată.tutelară competentă din care să rezulte motivele care determină angajarea unui asistent personal. 42. mentale. sector 3. şi culturali proprii.

. readaptare şi integrare socială este întocmit în scris de către subcomisia de specialitate şi va fi înmînată fiecărei persoane cu handicap împreună cu certificatul. Programul individual de recuperare. dacă poate beneficia de un asistent personal. deficienţă funcţională uşoară. 2. c) programul individual de recuperare. au obligaţia de a examina solicitantul şi de a stabili: a) diagnosticul clinic.1.m planificarea se va face în ziua prezentării documenteleor medicale. După primirea informaţiilor. La întocmirea programului individual de recuperare. deficienţă funcţională accentuată. Subcomisiile de specialitate. readaptare şi integrare socială (model anexa 2). corespunzătoare unui „handicap grav”. preşedintele comisiei planifică solicitantul pentru a fi examinat şi a i se stabili gradul de handicap în care se încadrează la una din subcomisiile de specialitate în funcţie de deficienţa preponderentă. corespunzătoare unui „handicap mediu”. 3. 4. subcomisia se va consulta în mod obligatoriu cu persoana cu handicap sau după caz cu reprezentantul legal şi/sau cu reprezentantul organizaţiilor neguvernamentale. aşa cum au fost organizate de preşedintele comisiei. deficienţă funcţională medie. înscriind totodată drepturile corespunzătoare de care acesta beneficiază. comisia va examina dosarul şi va decide cu votul majorităţii membrilor. eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap. În cazul solicitării examinărilor medicale prevăzute la alin. readaptare şi integrare socială. După caz.. coresunzătoare unui „handicap accentuat”. deficienţă funcţională gravă. gradul de handicap în care va fi încadrată persoana. secretarul si operatorul dsate al acesteia va întocmi certificatul de încadrare în grad de handicap a persoanei. Cu această ocazie. b) diagnosticul deficienţei şi gradul de handicap după cum urmează: 1.laborator sau spitalizare pentru stabilirea sau completarea diagnosdticului clinic. În baza hotărîrii comisiei. Informaţiile prevăzute la anterior vor fi înaintate comisiei în termen de 24 de ore de la data examinării.

instruirea şi reintegrarea socială a persoanei cu handicap. în funcţie de care se va face o nouă evaluare care să conducă la modificarea gradului de handicap. expertizarea se va face fie la domiciliul acestora. 29/1990. fie în baza referatului întocmit de medicul de familie sau de medicul specialist la care sunt luate în evidenţă şi a unei anchete sociale întocmite de organele în drept din care să rezulte că persoana este nedeplasabilă. 1 atrage decăderea din dreptul de a contesta certificatul. Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare. i se vor face recomandări în scris cu privire la investigaţiile şi examinările necesare unui diagnostic concludent. readaptarea. readaptare şi integrare socială cuprinde acţiunile mediacale. .Programul individual de recuperare. secretarul comisiei va înainta contestaţia. împreună cu dosarul persoanei. persoanei i se aduce la cunoştinţă gradul de handicap în care s-a făcut încadrarea. cu unităţi aparţinînd ministerelor de resort. Dacă persoana formulează obiecţii cu privire la acesta. care are obligaţia de a osoluţiona. În cazul persoanelor nedeplasabile. Susţinerea programului individual de recuperare. Principalele elemente ale acestui plan sunt înscrise şi în certificatul de încadrare în grad de handicap. la Comisia superioară. persoana va fi îndrumată să revină la aceeaşi comisie cu rezultatele investigaţiilor şi examinărilor suplimentare. readaptare şi integrare socială vor fi nominalizate persoanele fizice sau instituţiile implicate în realizare. Pentru fiecare acţuine cuprinsă în programul individual de recuperare. educative. la comisie putînd participa un reprezentant al primăriei de domiciliu. readaptare şi integrare socială se va face prin protocol încheiat prin grija directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. profesionale şi sociale necesare pentru recuperarea. Contestaţia se va depune la comisia care a emis certificatul. Odată cu înmânarea certificatului. cu modificările şi completările ulterioare. Depăşirea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. În termen de 5 zile de la înregistrare. Deciziile emise de către Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. Totodată.

urmărind: . 726/2002 al Ministrului Sănătăţii şi Familiei. . comisia de expertiză medicală pentru adulţi va respecta întocmai criteriile medicale de expertiză stabilite prin Ordinul nr.respectarea normelor metodologice de lucru. Comisia superioară are drept de control cu privire la activitatea comisiilior judeţene. Comisia superioară va prezenta şi concluzii referitoare la persoanele vinovate precum şi măsurile legale ce pot fi luate faţă de acestea. La încadrarea persoanelor în grad de handicap.corectitudinea stabilirii deficienţei funcţionale şi a încadrării în grad de handicap.În exercitarea atribuţiilor de coordonare a comisiilor judeţene. Comisia superioară emite îndrumări cu caracter obligatoriu şi metodologic. . În situaţiile prevăzute la aliniatul precedent. situaţie în care va emite o decizie în condiţiile prezentului regulament.respectarea prevederilor legale privitoare la încadrarea în grad de handicap a unei persoane. Comisia superioară se poate sesiza din oficiu cu privire la corectitudinea încadrării unei persoane în grad de handicap. .

................. . deficienţă funcţională gravă: ... et.......... 3..... Acuitate vizuală: OD ........... 4................**) Motivare ......... cu pensie de limită de vârstă............. F... 2..... domiciliat(ă) în . salariat....... deficienţă funcţională medie.. ................ str........................... Programul individual de recuperare.................... OS ... nr.......... şi al/a . ........................*) Diagnosticul deficienţei funcţionale: 1...... readaptare şi integrare socială însoţeşte prezentul certificat.......................... ........... OS ............ ... născut(ă) la data de .......... deficienţă funcţională accentuată........... ...... 4....... ..... în localitatea ................ C.......... are gradul de handicap ..................... 6........ câmp vizual: OD ... ........ B...... .poate beneficia de asistent personal..... seria ................ sectorul ..................... 5... 3.... examinând pe domnul/doamna………………………....... fiul/fiica lui ......... ..... E...cu indemnizaţie de însoţitor (Hotărârea Guvernului nr.......... nr.... ....... Documentul . fără deficienţă funcţională......................... sc..................... D......... ............... cu pensie de urmaş. necesită protecţie specială şi beneficiază de următoarele drepturi: ........ constituită în temeiul Legii nr............. cu pensie de invaliditate.... Diagnostic clinic ......***) Data ivirii handicapului ..... bl........................ .............. 610/1990) Cod handicap .. act de identitate . fără venit...COMISIA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI CERTIFICAT de încadrare în grad de handicap Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi.......... .......................... Prezentul certificat atestă că domnul/doamna . ap......... 2.....fără asistent personal........................ altele stabileşte următoarele: A...... CNP .... statut social: 1...... 519/2002...

... boli rare.. mental.........permanent (conform anexei nr..........6 luni ... 3... ............. vizual....... ..... Termen de revizuire .. 9....... 47 din Legea nr.... .. 10. asociat.. **) Se completează în cazul respingerii cererii... 8. Data . Membri: ....... ..... 4 la regulament) H.......... ________ *) Se anulează ceea ce nu corespunde.. somatic.. Certificatul obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea lui în concordanţă cu convenţiile internaţionale şi legislaţia internă. neuropsihic... fizic (locomotor)... Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute de lege corespunzător gradului de handicap stabilit..G... altele...... NOTĂ: Se va completa cu majuscule sau la maşina de scris. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale............... 6.... ***) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art........... auditiv. 2..... Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi.*) Valabilitate: .... Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire . 5.... Secretar.. Preşedinte........ 4......... cu modificările şi completările ulterioare.. 7...........................12 luni ..... ..... . Cod handicap: 1. HIV/SIDA.....

.... ortopedic... 2 la regulament COMISIA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI PROGRAM individual de recuperare.......................................................... ............................................................................................................................................................................. readaptare şi integrare socială Acţiuni medicale (dispensarizare cu tratament medical............................... Data........... ........................................................................................................................................ Acţiuni sociale (internări în centre de tratament şi reabilitare.............. şcolarizarea în unităţi specializate) .............. Prezentul program individual de recuperare... Acţiuni educative: ......................................... chirurgical.................................................................. .......... asistenţă socială prin consiliile locale............................ readaptare şi integrare socială însoţeşte certificatul de încadrare în grad de handicap al persoanei ............................................... ..... ................... ......................................................................................................................... ..................................... încadrarea în unităţi economice sau ateliere protejate conform restantului funcţional.................................................................................... ...... Acţiuni profesionale (unităţi protejate/centre de integrare prin terapie ocupaţională...... în funcţie de afecţiunea care a produs handicapul): ...................................................... organizaţii neguvernamentale): ...................................................................................................................................... Preşedinte.................................................................................................................. .....ANEXA Nr................................................... ...................................

afecţiuni psihice care determină punerea sub interdicţie. oligofrenia. braţ. tumorile inoperabile cu metastaze. 6. 10. schizofrenia. coapsă şi bilateral. 3. demenţele arteriosclerotice în formele avansate. 2. amiotrofia degenerativă de tip Aran-Duchenne şi Charcot-Marie. B.membrul superior: antebraţ. amputaţii: . bilateral. La a doua examinare: 1. 8. 8. 4. . formă avansată cu tulburări funcţionale mari care nu cedează la tratament şi confirmată anatomopatologic. 2.ANEXA Nr. 5. 4. bonturi neprotezabile. forma hebefrenică. 3. boala Parkinson. formă avansată. coree cronică. epilepsia cu crize frecvente. forma catatonică. demenţa senilă. 5. forme cu imbecilitate sau idioţia: QI sub 33. formă avansată. cu tulburări psihice interaccesuale. 7. 6. 9. . boala Alzheimer. nevăzători cu handicap grav. lipsa membrului inferior prin dezarticulaţie coxofemurală. paraplegia. scleroză laterală amiotrofică. cretinismul. distrofia musculară progresivă. 3 la regulament SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP COMISIA SUPERIOARĂ DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI LISTA afecţiunilor care creează handicap permanent A. 7.membrul inferior: gambă. lipsa membrului superior prin dezarticulaţie scapulohumerală. La prima examinare: 1. formă avansată cu tulburări funcţionale mari care nu pot fi influenţate de tratament. formă gravă.

localitatea________________ strada________________________nr. → acte de proprietate – copii xerox după actul de proprietate asupra locuinţei. următoarele:: → dosar cu şină → anchetă socială – efectuată de primăria de domiciliu care va cuprinde date completate şi detaliate referitoare la solicitant şi la toate rudele de gradul I indiferent de domiciliul acestora. relaţiile dintre solicitant şi susţinătorii legali.____________ap. sau după contractul de închiriere . pentru următoarele motive: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Anexez la prezenta cerere. starea mentală şi de sănătate a tuturor celor specificaţi în ancheta socială. → acte de identitate – copii după BI/CI ale solicitantului şi ale rudelor de gradul I.Admiterea într-un Centru Rezidenţial pentru adulţi CERERE DE INTERNARE Subsemnatul__________________________________________________ domiciliat(ă) în judeţul__________________._______legitimat cu BI/CI Seria___________Nr___________eliberat de Poliţia____________solicit internarea într-o unitate de protecţie specială pentru persoanele cu handicap. date referitoare la locuinţă şi starea acesteia.

C . VDRL. Mitropoliei. ajutoare sociale/speciale. antigen HBS.→ acte doveditoare ale veniturilor – decizie de pensie. 2. dacă este cazul → certificatul de încadrare într-un grad de handicap şi planul de recuperare individuală – dacă este cazul → copii ale hotărârilor judecătoreşti care stabilesc obligaţia de întreţinere în favoarea sau obligaţia solicitantului – dacă este cazul → aviz epidemiologic. aviz TBC. adeverinţă medicală Dosarul se depune la sediul DGASPC din str. nr. examen coproparazitologic. cupon de pensie. test HIV/SIDA. → declaraţia autentică (dată în faţa notarului public) – din care să rezulte lipsa susţinătorilor legali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful