You are on page 1of 6

Osman Sarıbelli

(Qazak, 1905 - Bakû,982)

Asıl adı Osman Gurbanov'dur. 1905 yılında Çağdaş halkçı ve milli lirizmin, şiirde çevreci
Qazax şehrinin Şıxlı (Sanbelli) köyünde doğdu. Ba- düşüncenin kurucularından biri ve en büyük tem-
basının adı Abdulla'dır. Orta tahsilini Qazax öğ- silcilerindendir. Eserleri eski Sovyet halkları ile
retmen okulunda almış, Göyçay'm Garameryem ve bazı başka ülkelerin dillerine tercüme edilmiştir.
Bığır köylerinde öğretmenlik yapmıştır (1926- Kendisinin şiir tercümeleri; Sofokl'un "Antiqona",
1929). Moskova Devlet Üniversitesi Filoloji Fa- Xaqani'nin "Töhfet'ül İraqeyn", Puşkin'in "Su Pe-
kültesi'nde tahsilini devam ettirmiştir (1929-1932). risi" eserleridir. "Azerbaycanın Halk Şairi" un-
Baku Pedagoji Yüksek Okulunda öğretmen (1932- vanıyla taltif edilmiştir. (1982). Bakü'de vefat et-
1935), Baku Yüksek Tiyatro Okulu'nda müdür miştir.
(1939-1940), Tebriz'de çıkan "Veten Yolunda" ga-
zetesi idaresinde yazı işleri müdürü (1941-1942), Başlıca eserleri:
Nizami Adına Dil ve Edebiyat Enstitüsü'nde Demir Setirlerim. Bakı, 1934; Benövşe. Bakı,
müdür muavini, "Edebiyat Gazeti"nin redaktörü, 1940; Şairin Hediyyesi. Bakı, 1943; Getir Oğlum
"Uşaqgençneşr"de redaktör, Azerbaycan Sovyet Getir. Bakı, 1943; Seçilmiş Eserleri. Bakı, 1958; İq-
Yazıcılan Ittifakı'nda şiir danışmanı görevlerinde limden İqlime. Bakı, 1963; Ömrün Geçer Günleri.
bulunmuştur. Sovyet Yazarlar Birliği'nin III. Ku- Bakı, 1964; Seçilmiş Eserleri. Bakı, 1971-75; Her
rultayında, Taşkent'te düzenlenen Asya Ve Afrika Kim Yüz İl Yaşamasa. Bakı, 1976; Men Sabaha
Yazarlar Konferansında temsilci sıfatıyla yer al- Ge-direm. Bakı, 1979.
mıştır. Sovyetler birliğinin çeşitli yerlerinde dü-
zenlenen edebi etkinliklerde yer almıştır. Türkiye, Kaynakça:
İtalya, Yunanistan, Senegal, Merakeş, Fildişi Sa- 1. Azerbaycan Sovet Edebiyatı Tarixi. I-II cilt
hilleri gibi ülkelere seyahat etme imkanı bul- ler. Bakı, 1966-1967.
muştur. Doğu Almanya ve Leypsik'de resmi he- 2. Azerbaycan Sovet Edebiyatı Tarixi. Bakı,
yetlerle incelemelerde bulunmuştur. 1988.
Edebi faaliyete, 1928 yılında, "Genç İşçi" ga- 3. Caferov M. Osman Saribelli ve Aşıq Ya-
zetesinde yayınlanan "Ayaqsız" şiiri ile baş- radıcıhğı. Bakı, 1981.
lamıştır.
ŞİİRLER

(Osman Sanvelli. Seçilmiş eserleri. 2.ci cilide, c.l, Bakı, 1958, s.119-123,243-245,123-130).

BU YER ONUN YERİDİR GÖNAH ONUN ÖZÖNDEDIR

İpek, şal donlarımı açıb tökdü önüne Dostum, ince barmaqların


O geyinmek istedi, lakin düşündü yene: Sedeflerin üzündedir.
- Men hansmı2 geyinim... qaramı, qırmızımı? Menim meylim bir sazında,
Gelin xeyli düşündü, geyindi qırmızmı. Bir de şirin sözündedir.

Axşam güllü, çiçekli qonaqlar3 töküldüler... Qarayazı meşesinde,23


Tanışlar mehribanca danışdılar4 güldüler; Cavan ovçu24 hevesinde,
Yer verildi her gelen eziz yara-yoldaşa, Qulağın maral sesinde,
Doldu bezekli otaq5 qonaqla başdan-başa. Gözün ceyran izindedir.

Men görürdüm, ortada birce6 boş yer qalmışdı, Tarixi var her daşm da,
Hanı onun sahibi?.. Bu derd meni almışdı. Terlanm25 on beş yaşında,
O qonağı düşündüm, üreyim dincelmedi:7 Be'zen qarlı dağ başında,
Hamı8 geldi yetişdi, bes9 o niye gelmedi? Be'zen Muğan düzündedir.26
Belke aranı kesenio uca zirveli dağdır?
Belke indi o yoxdur... Belke indi o sağdır?.. Baxan kimi serraf gözün,
Niye istin xöreyil2 soyudu, buza döndü? Temtereqli27yalan sözün
Niye qızm gözleri sönen ulduza döndü?.. Canı yoxdur, dedin özün,
Me'na sözün düzündedir.
Süzüb şekli,l3 gelinin qutuldu qaş-qabağı,l4
Gözlerine apardı ısüzü güllü yaylığı.16 Zaya getmez alın terin,
Bir gün biter şah eserin,
Sanki bize deyirdi o, dodaqaltı arabir: Arzuların, dileklerin
"Kimse burda oturmasın, bu yer onun yeridir". Hele senin gözündedir.
Tez men dedim üreyimde, hele deyilmemiş tost:i7
"Yerin me'lum, eziz qardaş, yerin me'lum, eziz dost!.." Söz şairin üreyinde,
Zor binanın direyinde,
Hamı durdu ayağa,i8 qaldırıldı badeler, Güc pelengin 28bileyinde,
Cehbedeki esgerin sağlığına içildi. Pehlivanın dizindedir.
Süzüb şekli, gelinin tutuldu qaş-qabağı,
Gözlerine apardı üzü güllü yaylığı. Heç eline alma esa,
Sonra da qonaqlarm qelbi sınmasıni9 deye, Yetmişinde batma yasa,
Düşünceler içinde yaxmlaşdı süfreye:20 Her kim yüz il yaşamasa
Dodaqları titredi... eşitmedik sesini, Günah onun özündedir.
Sahibsiz piyaleye2l vurdu piyalesini...

Bakı, Qazax, 1955


Bakı, yanvar,22 1943

1. şal elbiselerini 2. hangisini 3. misafirler, konuklar 4. sevgiyle konuştular 5. süslü oda 6. yalnız, sadece 7. dinlenmedi 8.
hepsi, herkes 9. peki 10. engel olan 11. sıcak 12. yemeği 13. yüzü süzüldü, üzüldü 14. somurttu, yüzü asıldı 15. götürdü
16. başörtüsünü, mendili 17. şerefe kadeh kaldırma sözü 18. ayağa kalktı 19. kırılmasın 20. sofraya 21. kadehe 22. Ocak ayı
23. ormanında 24. genç avcı 25. doğanın, doğan kuşunun 26. ovasındadır 27. görkemli, gösterişli 28. kaplanın
MENE ÖMÖR VERİN Sevine ümidlerim gözümde sönür...
Eve dönen zaman qaşqabaqlı8 men
Uzun yaşamağa filin haqqı var, Ferehle üstüme atılıb hemen
Onun qüdreti çox, emeyi çoxdur, Köksüme qonardın... Qemim vardımı?
Lakin, bu dünyada ala qarğalar Qollarm boynuma dolanardımı?
Filden çox yaşayır, filden çox durur... Soruşdum,9 dinmedin,ıo mene söyle sen,
Belke bu eksindir, özün deyilsen?..
Ebedi olsaydı, - deyirem be'zen, -
Ömrümüz-günümüz, olmazdı derdim. II
Yaradan olsaydım canlıları men, Men kenddell doğuldum,12 sen de seherde,
Tülküye bir günlük heyat vererdim. Sen beşikde yatdın, men de yeherde.13
Yatdım boz otlaqda boz dovşan kimi...
Hökmdar istese toplayar her gün Gözümüz dünyaya açılan kimi
Tabaqla gövheri,l çanaqla dürrü;2 Men çomaq götürdüm, sen kağız, qelem,
Feqet bir böceyi derk etmek üçün Çomaq bir alemdir, qelem bir alem...
Ona kafi deyil min insan ömrü.
Dolandıi4seneler, dolandı aylar,
Her dilekle dolu qelbin telinde, Gah dondu, gah coşdu-bulandı çaylar.
Ne fereh az deyil, ne keder azdır; Zaman hökm eyledi... Bir qerib axşam
Kama yetmek3 üçün öz menzilinde Yolun meskenime düşdü nagahan.15
Bir ömür, insana ne qeder azdır!.. Seni oğul kimi, o yerde, mensiz
Bağrına basdımı ana kendimiz?
Her derdin öz sirri, öz elacı var; Xoşuna geldimi Kürün kenarı?
Her bitki melhemdir bir xesteliye. Gördünmü, gördünmü göy çinarları?
Yeniden düşünsün böyük dühalar,4 Mahnıl6 deye-deye menim tek,i7 her gün,
Ömrümüz, günümüz uzansın deye! öşrüne çıxdmmı Qızıl-körpünün?**
Oradan Xramı*** süzdünmü meğrur?
Hekimler, bir elac düşünün yene, Deli burulğanlaris vurhayi9 burulur,
Böyükdür serveti, ne'meti yerin. Odur, hey dolanır, bayaqdan beri,
A dostlar, çox deyil, çox deyil, mene
Bir ala qarğanm ömrünü verin! Girdablar içinde saman çöpleri.
Onları seyr edib düşününce sen,
Batıb burulğana itir gözünden...
GETİR, OĞLUM, GETİR! Heyatm da bele girdabları var:
Qerq olur üzmeyi bacarmayanlar!..
Balacas Babeke
III
I Deme uzaqdasan, qaçdm gözümden,
Düşündüyüm zaman otağımdaö tek, Her zaman kendimin içindeyem men.
Mene hey7 baxırsan gülümseyerek.* Görürem, sefalı bir yaz axşamı,
Bilmedim, ey körpem, me'nası nedir? Çinarın dibine yığışır20 hamı.2l
O şeytan gözlerin gözlerimdedir. Oğlanlar gümrahdır,22 qızlar taze-ter,23
İsterem şefqetle her seher, axşam Bayram paltarını24 geyib gelinler.
Esmer saçlarını sevem, oxşayam. Bu saz meclisinden olanlar halı -
Tumbul ellerini eline almaq,
Baxıb gözlerine xeyala dalmaq Kendin ağsaqqalı, qarasaqqalı
Şirin olmazdımı şair atana? Oraya toplanıb... Sen de bu axşam
Quş kimi üstüme qanadlansanaü! Orda uşaqlarm arasmdasan.
Meclis maraqlıdır... ne semir,25 ne ses...
Öpmek isteyirem yanaqlarmdan, Oturub maraqla dinleyir her kes.
Titrek dodaqlarım lakin her zaman Ortada vüqarla aşıq gezinir,
Soyuq bir kiğıza toxunub dönür, Danışır 26ara bir, deyir ara bir.

* Uşağın divardaki şekline işaredir. ** Qedim adı Sınıq körpüdür. *** Xram: Çay adıdır.
1. cevheri, mücevheri 2. inciyi 3. saadete ulaşmak, mutlu olmak 4. dehalar, zekalar 5. küetücük, ufacık 6. odamda 7. her
zaman, durmaksızın 8. kızgın, sinirli, suratı asık 9. sordum 10. konuşmadın, söz söylemedin 11. köyde 12. doğdum 13. eğerde
14. geçti 15. ansızın, birden 16. şarkı, türkü 17. gibi 18. girdaplar, göğe dönerek yükselen toz dumanlar 19. devamlı 20. top-
lanır 21. hepsi, herkes 22. gürdür, taşkındır 23. taptaze 24. giysisini, elbisesini 25. ses, gürültü 26. konuşur
Bir qoca yerinden seslenir bu an: Xalqın ezemeti, fikri, xeyah,
- Aşıq, bir nağıll de, sesine qurban! Onun hissi, zövqü, ağlı, kamah
Hamı2 vecde gelir... Bu mesleheti3 Sanma bir qılıncda, bir hünerdedir,
Beyenib deyişir aşıq sohbeti; Onlar bu sazlarda, bu sözlerdedir!.
Bir dastan başlayır coşqun hevesle, Bu günün qelbine girmek istesen,
Min yerde xal vurur4 yamqlı sesle. Durduğun pilleden25 hele bir az en.
Aşıq urekleri sime bağlayır;5 En! Uçan alçalar, enen ucalar,
Perdeler gah gülür, gah da ağlayır. En! Yerin terkinde26 xezineler var.
Tellere deydikce yanıqh mizrab Deme "köhne sözün me'nası nedir?"
Sineler göz olur, ürekler kabab. Her söz, anlayana bir qerinedir!..27
Aşıq sedeflerdeö bükdükce simi,7 Bir günün hökmünden yararur28 min il,
Meclis dalgalanır bir deniz kimi... Bir kiçik qetreden töreyir bir fil.
Yaydıqca neğmeni çöllere rüzgar Her fikir mülkünde zerrin29 tac yatır,
Xeyal alemine uçur xeyallar... Her meyve tumunda30 bir ağaç yatır.
Qaranlıq qarışır... gözünde be'zen, Her kiçik bayatı3l xalqm sesidir,
Şehirli sehneler yaranır,8 birden, Kamal dünyasının xezinesidir.
Bax odur, qullara qatırlar seni, Heyl göylerinde uç terlan32 kimi
Zenciler yurdunda satırlar seni... ... Nağıllar derindir, bir umman kimi;
Qürbetde her kesden ezizdir ana - "Boş efsaneler"de heqiqet axtar!
Qaçmaq isteyirse doğma yurduna, Sen axtar, çekinme, axtaran tapar33L
Biri qollarından tutub sürüyür...
Birden yamaçları yangın bürüyür, IV
Alovlar dilini uzadır sene, Durma qonaq34 kimi doğma elinde;
Qaçırsan... dalmdan9 yetişir yene. Odur, görürsenmi, dağın belinde
Melek nazil olurl0 bu anda göyden, Tekce35 bir ağaç var - armud ağacı.
Gerib qanadını yerlere hemen Onun yarpağıdır başımın tacı.
Sene bir efsunlu tilsim yetirir... Onu men basırdım öz ellerimle -
Denizler kükreyib odu keçirir. Suvardım,36 bitirdim emeUerimle37.
Lakin, ejder olur suda her yosun, Onunla yanaşi38 bir şitiİ39 basır,
Seni ejdahalar isteyir udsun, Qoyma gelen ile, get bu il basır!40
İldırırri qılıncın qmından çıxır, Günbegün boy atıb göylere uzun,
Göyler guruldayır, şimşekler çaxır, Onlar bizim kimi4l yanaşı dursun!..
Gözlerinde alov, başında duman
Yolun bir meşeyelı düşür nagehann... V
Tökülür üstüne qaplan, pelengi3, şiru. Her kiçik böceyin adı var, quzum,
Ağaca çıxırsan... Ağacda didirıs Her meyvenin ayrı dadı var, quzum!
Meşe yapalağı,i6 meşe bayquşu. Ana tebieti duyub derinden,
Yetir harayınal7 tez humayquşu. Bu qoca dünyanın sinini öyren!
Gelir dar gününde kömeyinis, gelir... öfüqler al geyse, şefeqler elvan,
Seni şehperinei9 alıb yükselir: Yaxşı bax, seçe bil rengi boyadan.
Quzum! Nağıllan dinledikçe sen, Harda42 qırov43 durur, harda şeh44 durur.
Söyle SDaldınmı bu sehnelerden? Göyün qurşağında45 nece46 zeh47 durur?..
Xeyir, laqeydsen20 görürem bir az, Ne zaman qar yağır, ne zaman dolu?
Sen ucuz gelir bu sohbet, bu saz. Ne zaman sel qopur, uçurur yolu?
Çekilib durursan gülümseyerek... Aşıqlar ne zaman aşıb-daşırlar?
Saz oyun deyildir, düşündüyün tek!.. Ne zaman yarpaqlar pıçıldaşırlar48...
Onda "keremi"2i var, onda "cengi"22 var,
Her simde23 bir esrin öz ahengi var, VI
Titreyen her ağ sim, çınlayan her ses, Bahar geceleri enib sahile
Her şirin zengüle24, her şirin nefes Uçan Iepelerin49 sesini dinle!
Bize yadigardır ecdadımızdan, Gümüş dalgalarda ay axan zaman
Ellerin qelbinden qopduğu zaman Düşün, gör ne deyir çay, axan zaman?
O be'zen yükselir, be'zen alçalır; Onun da dili var, quzum, damşdırso!
Her perde bir dövrün derdini çalır... O çayda her damla mene tanışdır;
1. masal 2. herkes, hepsi 3. hususu, durumu, işi 4. nakşeder, terennüm eder 5. saz teline bağlıyor 6. sazın perdelerinde 7. saz
telini 8. meydana gelir, oluşur 9. peşinden, arkasından 10. iner 11. ormana 12. ansızın, birden 13. kaplan, panter 14. aslan
15. gagalıyor 16. baykuş cinsinden yırtıcı bir gece kuşunu 17. gürültüsüne, bağırışına 18. yardımın 19. kuş kanadının en uzun
tüyüne, kanadına 20. ilgisizsin, kayıtsızsın 21. Aşık Kerem'den kaldığına inanılan aşık havası 22. cenk, savaş havası 23. telde,
saz telinde 24.çıhgırak, zil 25. basamaktan, kademeden 26. altında 27. ipucudur, işarettir. 28. meydana gelir 29. altından ya-
pılmış • 30. tohumunda 31. mani 32. doğan kuşu 33. arayan bulur 34. konuk, misafir 35. yalnız, sadece 36. suladım 37. ha-
reketlerimle, arzumla 38. beraber, birlikte 39. fide, fidan 40. ek 41. gibi 42. nerede 43. kırağı 44. çiy 45. gökkuşağında 46.
nasıl 47. kuşak, şerit 48. dalgaların 50. konuştur
Her zerre dünyam dövr edib, inan, Gümüş qantarğah,23 gümüş yeherli,24
Gelib milyon defe keçmiş yanından. Yahnanı köpüklü, sağnsı terli
Belke o sahili mesken ederken Boynunda kalağay,25 döşünde nemer,
Min defe içmişem her damlanı men... Çıdır26 meydanında süzen bir keher27
Deli dalgaların belinden aşdım, İnan ki, çıxmamış hele28 yadımdan.
Özen gemilere üzüb yanaşdım, Oğul, bu yerlere döndüyün zaman
Qanadım çaylardan aldı hüneri, Şerefli ad qoyub elinde qayıt!29
Ay, duya buseydin bu hikmetleri!.. O deli köhlenin30 belinde qayıt!
VII IX
Kendini kenarında seher çağlan, Günler keçirmişem ağlı-qaralı;
Meni bir anlığa andmmı, barı, Be'zen güler üzlü, be'zen yaralı.
Girib araşma yaşıl otların?.. Yazı qem çekmişem, qışı eziyyet,
Odur, görünsenmi ağ bulutların Mene qesd eyleyib be'zen tebiet
Beyaz yanağında qara xaİ2 süzür, Donmuş ellerimi oda vermedi;
Xal deyil, vüqarlı bir qartal süzür. Kaşane istedim, oda vermedi.
Qelbin qoy hesedle etmesin qubar,3 Simü zer3l diledim, axça32 vermedi,
Qartaldın yüksekde uçanlar da var; Gülüstan diledim, bağca vermedi.
Onlar öz ilhamım, öz xeyalımdır - Mal-dövlet istedim, mene vermedi,
Bu menim güneşle ilk vüsalımdır!4 Bir ne'met istedim, yene vermedi.
Quzum, könlüm kimi uçmaq istesen Birce33 könül verdi mene o yerler,
Ezel yaxşı bağlan bu torpağa sen!.. Odur ki, adıma şair deyirler -
Şe'r meclisinde sevirler meni...
Bunlar xatiredir... Qızarırdı dan... Lakin, ne ad meni, ne hüner meni
Yarıb naxırları,5 qonşu naxırdan, Esir eylemedi... Esir olma heç!
Hayqıra-hayqıra dırmaşıb dağa, Sen adı, şöhreti ayaqlayıb34 keç!
Torpağı başına sovuran6 buğa, Birce könül getir dönüb gelende,
Hampıllı 7bir kelle8 üz-üze geldi; O böyük qelbinle fexr edim men de!..
Tez buynuz-buynuza, diz-dize geldi.
Ele bil, yerinden oynadı her yan, X
Yerlerden od qopdu, göylerden duman, Bir gün bu yerlere dönüb gelerken
Bulandı gözleri gur bulaqlarm,9 Topla xumar35 gözlü benövşelerden36!
Ekildi şumlO kimi döşü dağların. Bir az kecikdinmi, nane, üzerrik,37
Getdikce tepelimi buynuzu qızdı - Özekli38 baldırğan39, çiçekli emlik,40
Qızdı qara kelin, buynuzu qızdı, Kişniş,4l keklikotu, çobaneppeyi,42
Bir kelle endirdi, çekmeden bir an Lale, xoruzgulu,43 qaymaq çiçeyi,44
Buğa yuvarlandı boz qayalıqdan. Qulançar,45 quzqulaq, tere, göbelek,46
Quzum, bu misaldi, başa düş meni,l2 Albalı,47 qarağat,48 moruq,49 çiyelek,
Döyüşe girmemiş yoxla kelleni!!! Bunlar şirin ne'met, şirin dilekdir,
Sevmeyen sevmesin, mene gerekdir!..
VIII
Ele senin kimi I3uşaq idik biz, XI
Gelin köçürürdüi4 bir gün kendimiz. Her yerin öz gücü, öz qüdreti var,
Qelbi döyünürdü bütün elatın...15 Bir ovuc torpağın min ne'meti var.
Sindi yalmanmal6 cavanlarl7 atm; Qara qoç, boz qoyun, göy tepel quzu...50
Buraxıb cilovuis ne qeder ki, var, Ağ ceyran dimağı, maral buynuzu,
Quş kimi yanaşıi9 uçuşurdular. Qırqovuİ5i quyruğu, tovuz leleyi,52
Lakin almmışdı toyun nemeri,20 Bir aslan pençesi, bir şir53 bileyi,
Bizim qonşu kendden azacıq beri İti qırğı54 gözü, terlan55 qanadı,
Tozanaq2lgelirdi, xeyir, yeqin bil,22 Min bir çiçek adı, min bir gül adı...
O bir atlı idi, tozanaq deyil. Ötürme56 bunları, quzum, sen getir,
Bilmez bu ne'meti her yeten, getir!!!

1. köyün 2. ben, yüzdeki ben 3. üzüntü 4. kavuşmamdır 5. sürüleri 6. savuran, fırlatan 7. güçlü, kocaman 8. erkek man-
dayla 9. pınarların, kaynakların 10. sürülmüş toprak veya tarla 11. alnı ak lekeli hayvanın 12. anla beni 13. gibi 14. gelin gö-
türüyordu 15. halkın, ahalinin 16. yelesine 17. gençler, delikanlılar 18. gemi, dizgini 19. birlikte, beraber 20. misafirlerin
düğün sahibine verdikleri armağan veya parayı 21. toz, toz fırtınası 22. kesin olarak bil 23. gemin atın ağzına geçirilen kısmı olan
şeyli 24. eğer 25. büyük ipek başörtüsü 26. at yansı, cirit 27. doru at 28. hala 29. geri dön 30. küheylan altın 3L gümüş ve
altmın32. akça, para 33. sadece, yalnız 34. ayaklar altına alıp, çiğneyip 35. mahmur , sarhoş 36. menekşelerden 37.
üzerlik otu 38. çekirdek! 39. baldıran otu, geniş yapraklı uzunca zehirli bir bitki 40. yemlik otu 41. maydanozu andıran bir
bitki 42. bir bitki ismi 43. koyu kahverengi renkli, kısa köklü, iri salkımlı, sarı çiçekli bir bitki 44. kırlarda, ormanlarda biten ağılı,
san bir ot. 45. üzüm kurusu 46. mantar bitkisi 47. koyu kırmızı renkli, sulu meyve, vişne 48. ufak üzüm gibi salkımlı, ekşi, siyah ve
kırmızı meyvesi olan çalı ile onun meyvesi 49. ahududu, ağaç çileği 50. alnında ak leke olan kuzu 51. sülün 52. tavus
tüyü 53. aslan 54. aladoğan 55. doğan 56. geçirme
XII
Kömürden almaz l çek, yarpaqdan ipek,
Daşdan gövher çıxart, bulutdan şimşek,
Getir, ildırımm meğrur sesini,
Qumru bulaqlarm2 zümzümesini3,
Zemilerden4 sünbül, bağçalardan bar5,
Derelerden vüs'et6, dağlardan vüqar7...
Özünle çiçekli, güllü yaz getir,
Bir aşıq mahnısıS, bir de saz getir!
Getir, yollarına müntezirem men!
Getir, bu fürseti verme elinden!
Ana yurdumuzun neyi var getir
-Mehebbet, sedaqet, e'tibar getir!..

Bakı, aprel 9,1943

1. elmas 2. pınarların, kaynakların 3. mırıltısını, melodisini 4. tarlalardan 5. meyve 6. genişlik, bolluk 7. temkin, ağırbaşlılık
8. türküsü, şarkısı 9. Nisan ayı