You are on page 1of 6

Elektronicznie

podpisany przez
Jaroslaw Deminet
Data: 2011.03.28
Dziennik Ustaw Nr 64 — 4070 — 18:37:44 +02'00' Poz. 336

336
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

l
z dnia 10 marca 2011 r.

v.p
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia nia, zwane dalej „LGD”, które będą uczestni-
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej- czyły w jego realizacji i zostały wybrane do
skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu realizacji LSR na podstawie rozporządzenia
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następu- 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych
je: kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy
działania do realizacji lokalnej strategii roz-
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo- woju w ramach Programu Rozwoju Obsza-

.go
ju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegóło- rów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U.
wych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty Nr 103, poz. 659), zwane dalej „LGD krajo-
pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie wymi”, i przyczyni się do osiągnięcia celów
projektów współpracy” objętego Programem Rozwo- wszystkich LSR;
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U.
3) projekt ten uzyskał co najmniej 60% maksy-
Nr 128, poz. 822) wprowadza się następujące zmiany:
malnej liczby punktów, jaką można przyznać
1) w § 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: w ramach oceny zgodności projektu współ-
pracy z kryteriami wyboru określonymi
„4) kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczno- w załączniku do rozporządzenia;
ści, inne niż wymienione w art. 47 ust. 1 rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 4) w ramach tego projektu wskazano osobę
15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegóło- koordynującą oraz nadzorującą wdrażanie,
we zasady stosowania rozporządzenia Rady finansowanie, promocję i monitorowanie
projektu współpracy, zwaną dalej „koordy-
rcl
(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwo-
ju obszarów wiejskich przez Europejski Fun- natorem”, a w przypadku gdy żadna z LGD
dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej- krajowych uczestniczących w realizacji mię-
skich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, dzynarodowego projektu współpracy nie
str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporzą- jest koordynującą LGD, o której mowa
dzeniem nr 1974/2006”, w przypadku wystą- w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006
pienia których nie jest wymagany zwrot pomo- — również osobę koordynującą oraz nadzo-
cy.”; rującą wdrażanie, finansowanie, promocję
i monitorowanie tego projektu ze strony jed-
2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: nej spośród LGD krajowych, zwaną dalej
„koordynatorem krajowym”;
„2) spełnia warunki, o których mowa w rozporzą-
w.

dzeniu nr 1698/2005 oraz w rozporządzeniu 5) cele tego projektu są mierzalne, określone


nr 1974/2006; w czasie i możliwe do osiągnięcia w okresie
jego realizacji.”;
3) nie przewiduje finansowania z udziałem innych
środków publicznych.”; 4) w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmie-
niu:
3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„3a. W przypadku gdy zdarzenie powodujące po-
„1. Pomoc jest przyznawana na operację polegają- niesienie kosztów kwalifikowalnych:
cą na realizacji projektu współpracy, jeżeli:
1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym
ww

1) projekt ten spełnia warunki określone w § 3 systemie rachunkowości albo


ust. 1 pkt 2 i 3;
2) do jego identyfikacji nie wykorzystano od-
2) projekt ten jest zgodny ze wszystkimi LSR powiedniego kodu rachunkowego
realizowanymi przez lokalne grupy działa-
— o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i
1)
rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podle-
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini- gają refundacji w wysokości pomniejszonej
stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
o 10%.
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 3b. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunko-
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
wości albo korzystanie z odpowiedniego ko-
poz. 1599).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. du rachunkowego, o których mowa w art. 75
z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005,
poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg
poz. 490 i Nr 148, poz. 993. rachunkowych.”;
Dziennik Ustaw Nr 64 — 4071 — Poz. 336

5) w § 6: c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:


a) w ust. 1: „4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 16,
z wyłączeniem kosztów podróży służbowych,

l
— w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: przekraczające w przeliczeniu na pełen etat
dwuipółkrotnie kwotę przeciętnego wyna-

v.p
„a) podróży lub pobytu osób zaangażowa-
nych w przygotowanie projektu współ- grodzenia w gospodarce narodowej ogła-
pracy ze strony LGD ubiegającej się szanego na podstawie przepisów o emery-
o przyznanie pomocy na operację pole- turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
gającą na przygotowaniu projektu współ- Społecznych w drugim roku poprzedzają-
pracy oraz innych LGD będących partne- cym rok, w którym złożono wniosek o przy-
rami projektu współpracy,”, znanie pomocy, nie są kosztami kwalifiko-
walnymi.”;
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„2) badań, analiz, opracowań, studiów lub
„§ 7a. 1. Przyznanie pomocy na operację polegają-
planów wykonalności, planów rozwoju
cą na realizacji jednego projektu współ-
gospodarczego lub planów rozwoju
pracy może być przedmiotem wyłącznie
przedsiębiorczości oraz przygotowania
jednego postępowania, niezależnie od
dokumentacji technicznej;”,

.go
liczby LGD krajowych uczestniczących
b) w ust. 2: w jego realizacji.
— w pkt 1: 2. Postępowanie w sprawie przyznania po-
mocy na operację polegającą na realiza-
— lit. a otrzymuje brzmienie: cji projektu współpracy wszczyna się na
„a) podróży osób zaangażowanych ze stro- wniosek o jej przyznanie złożony przez
ny LGD krajowych w realizację projek- LGD krajową uczestniczącą w jego reali-
tu współpracy,”, zacji, która jest umocowana do działania
w imieniu pozostałych LGD krajowych
— dodaje się lit. c w brzmieniu: uczestniczących w jego realizacji w toku
postępowania w sprawie przyznania tej
„c) pobytu osób zaangażowanych ze stro- pomocy.
ny partnerów projektu współpracy bę-
dących LGD, w tym również innych niż 3. Do działania w imieniu pozostałych LGD
rcl
LGD krajowe;”, krajowych uczestniczących w realizacji
projektu współpracy w toku postępowa-
— pkt 10 otrzymuje brzmienie: nia w sprawie przyznania pomocy na
„10) zakupu, opracowania, przygotowania, operację polegającą na realizacji takiego
druku lub powielenia oraz dystrybucji projektu jest umocowana LGD krajowa:
materiałów promocyjnych i informacyj- 1) będąca koordynującą LGD, o której
nych, w tym audiowizualnych, dotyczą- mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia
cych projektu współpracy, zakupu lub nr 1974/2006, albo
wynajęcia powierzchni reklamowych,
zakupu czasu antenowego oraz zamiesz- 2) której pozostałe LGD krajowe uczestni-
czące w realizacji projektu współpracy
w.

czenia materiałów prasowych w pra-


udzieliły pełnomocnictwa w tym zakre-
sie;”,
sie, zwana dalej „krajową koordynują-
— pkt 13 i 14 otrzymują brzmienie: cą LGD” — w przypadku gdy żadna
z nich nie jest koordynującą LGD,
„13) przygotowania projektów stron interne- o której mowa w art. 39 ust. 1 rozpo-
towych dotyczących projektu współpra- rządzenia nr 1974/2006.”;
cy oraz prowadzenia i aktualizacji tych
stron; 7) w § 8 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
14) wynagrodzenia za wykonanie umowy „2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się
w urzędzie marszałkowskim albo samorządo-
ww

o dzieło, umowy zlecenia lub za świad-


czenie usług, w celu zapewnienia spraw- wej jednostce samorządu województwa, na
nej realizacji projektu współpracy, oraz którego obszarze znajduje się siedziba LGD.
inne koszty ponoszone przez LGD krajo- Wniosek składa się osobiście albo przez upo-
we na podstawie odrębnych przepisów ważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną
w związku z zawarciem takich umów;”, nadaną w placówce pocztowej operatora pub-
licznego.
— dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
3. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy osobi-
„16) wynagrodzenia i innych świadczeń, ście albo przez upoważnioną osobę bezpośred-
o których mowa w przepisach Kodeksu nio w urzędzie marszałkowskim albo samorzą-
pracy, związanych z pracą osób, o któ- dowej jednostce potwierdza się na jego kopii.
rych mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, a także in- Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku
ne koszty ponoszone przez LGD krajowe oraz jest opatrzone pieczęcią urzędu marszał-
na podstawie odrębnych przepisów kowskiego albo samorządowej jednostki i pod-
w związku z zatrudnieniem tych osób.”, pisane przez osobę przyjmującą wniosek.”;
Dziennik Ustaw Nr 64 — 4072 — Poz. 336

8) § 9 otrzymuje brzmienie: 10) szczegółowy opis zadań planowanych


do realizacji w pierwszych dwóch eta-
„§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera pach operacji, zawierający w szcze-

l
w szczególności: gólności określenie miejsc, terminów
1) numer identyfikacyjny, o którym mowa i zakresu ich realizacji oraz wysokość

v.p
w przepisach o krajowym systemie ewi- poszczególnych kosztów kwalifiko-
dencji producentów, ewidencji gospo- walnych planowanych do poniesienia
darstw rolnych oraz ewidencji wnios- w związku z realizacją poszczególnych
ków o przyznanie płatności, nadany zadań;
LGD, a w przypadku operacji polegają- 11) oświadczenia lub zobowiązania LGD
cej na realizacji projektu współpracy — dotyczące pomocy;
nadany każdej LGD krajowej uczestni-
12) informacje o dołączanych do wniosku
czącej w realizacji projektu współpracy;
załącznikach.
2) nazwę, siedzibę i adres LGD, a w przy-
padku operacji polegającej na realizacji 2. Szczegółowy opis zadań planowanych do
projektu współpracy — wszystkich LGD realizacji począwszy od trzeciego etapu
krajowych uczestniczących w realizacji operacji, jest przedstawiany samorządo-
projektu współpracy; wi województwa i akceptowany przez ten

.go
samorząd na warunkach określonych
3) tytuł operacji; w umowie.”;
4) planowane cele operacji;
9) w § 10:
5) terminy realizacji operacji;
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
6) wskazanie partnerów projektu współ-
pracy; „1. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza
się dokumenty niezbędne do przyznania
7) wskazanie: pomocy, których wykaz zawiera formularz
a) imienia i nazwiska koordynatora, wniosku o przyznanie pomocy, w tym umo-
a w przypadku gdy żadna z LGD kra- wę o wspólnej realizacji projektu współpra-
jowych uczestniczących w realizacji cy zawartą ze wszystkimi partnerami projek-
międzynarodowego projektu współ- tu współpracy, zwaną dalej „umową part-
pracy nie jest koordynującą LGD, nerską” — w przypadku operacji polegającej
rcl
o której mowa w art. 39 ust. 1 rozpo- na realizacji projektu współpracy.”,
rządzenia nr 1974/2006 — również b) uchyla się ust. 2,
imienia i nazwiska koordynatora kra-
jowego, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
b) kwalifikacji i doświadczenia koordy- „3. Umowa partnerska zawiera w szczególno-
natora, a w przypadku gdy żadna ści:
z LGD krajowych uczestniczących 1) dane identyfikujące partnerów projektu
w realizacji międzynarodowego pro- współpracy;
jektu współpracy nie jest koordynu- 2) opis celów i przewidywanych rezultatów
jącą LGD, o której mowa w art. 39 projektu współpracy oraz głównych za-
w.

ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 — dań objętych tym projektem;


kwalifikacji i doświadczenia koordy-
natora krajowego 3) określenie grupy podmiotów, do których
projekt współpracy jest skierowany lub
— w przypadku operacji polegającej na których udział założono w jego realizacji;
realizacji projektu współpracy;
4) określenie roli każdego z partnerów pro-
8) plan finansowy operacji zawierający: jektu współpracy w realizacji zadań obję-
a) planowane terminy zakończenia rea- tych tym projektem;
lizacji poszczególnych etapów opera- 5) wskazanie koordynującej LGD, o której
cji, mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia
ww

b) wysokość kosztów kwalifikowalnych nr 1974/2006, a jeżeli żadna z LGD krajo-


planowanych do poniesienia w ra- wych uczestniczących w realizacji mię-
mach poszczególnych etapów opera- dzynarodowego projektu współpracy
cji, nie jest koordynującą LGD, o której mo-
wa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia
c) wysokość kwot pomocy planowa- nr 1974/2006 — również krajowej koordy-
nych do uzyskania za realizację po- nującej LGD;
szczególnych etapów operacji;
6) wskazanie koordynatora, a jeżeli żadna
9) zestawienie rzeczowo-finansowe opera- z LGD krajowych uczestniczących w reali-
cji zawierające w szczególności wskaza- zacji międzynarodowego projektu współ-
nie zadań planowanych do realizacji pracy nie jest koordynującą LGD, o której
i wysokość kosztów kwalifikowalnych mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia
planowanych do poniesienia w związku nr 1974/2006, również koordynatora kra-
z realizacją poszczególnych zadań; jowego;
Dziennik Ustaw Nr 64 — 4073 — Poz. 336

7) okres realizacji projektu współpracy; 6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się, jeżeli za-
8) harmonogram realizacji projektu współ- chodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nie-
pracy; przyznania pomocy.

l
9) wskazanie obszaru realizacji projektu 7. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie mo-
współpracy oraz miejsc realizacji po- że być zmieniany przez LGD w zakresie planu

v.p
szczególnych zadań objętych tym pro- finansowego operacji, zestawienia rzeczowo-
jektem; -finansowego operacji lub szczegółowego opi-
10) tytuł projektu współpracy; su zadań, z wyłączeniem:
11) akronim tytułu projektu współpracy; 1) zmian wynikających z wezwań właściwego
12) budżet projektu współpracy uwzględnia- organu samorządu województwa;
jący wkład finansowy poszczególnych 2) jednej zmiany, dokonanej za zgodą właści-
partnerów, a w przypadku międzynaro- wego organu samorządu województwa,
dowego projektu współpracy — dodat- w zakresie planu finansowego operacji, ze-
kowo budżet indykatywny tego projektu stawienia rzeczowo-finansowego operacji
w euro; lub szczegółowego opisu zadań, jeżeli zmia-
13) postanowienia dotyczące trybu zmiany na ta nie spowoduje zmiany celów operacji
lub rozwiązania umowy, w tym określa- wskazanych we wniosku o przyznanie po-

.go
jące, w jakich przypadkach i w jakim za- mocy.”;
kresie można dokonać zmiany lub roz-
wiązania umowy; 11) w § 15 w ust. 1:
14) zobowiązania partnerów projektu współ- a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
pracy dotyczące w szczególności:
„1) wniosła prośbę w terminie 45 dni od dnia
a) aktywnego uczestnictwa i współpracy
ustania przyczyny uchybienia;”,
w realizacji projektu współpracy,
b) wspólnego opracowania wskaźników b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
monitorowania, procedury monitoro- „3) uprawdopodobniła, że uchybienie nastąpiło
wania oraz ewaluacji projektu współ- bez jej winy, a w przypadku operacji polega-
pracy, jącej na realizacji projektu współpracy — tak-
c) terminowego wywiązywania się z re- że bez winy LGD krajowych uczestniczących
rcl
alizacji zadań, za które partnerzy pro- w jego realizacji.”;
jektu współpracy są odpowiedzialni,
d) informowania pozostałych partnerów 12) w § 16:
projektu współpracy o przeszkodach a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
w realizacji zadań, w tym o ryzyku
przekroczenia ustalonego terminu na „1a. Dokonanie przez LGD zmiany, o której mo-
realizację zadania, wa w § 11 ust. 7 pkt 2, wydłuża o miesiąc
e) stosowania przyjętego systemu prze- termin rozpatrywania wniosku o przyzna-
pływu informacji i komunikacji mię- nie pomocy.”,
dzy partnerami projektu współpracy, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
w.

f) gromadzenia i archiwizacji dokumen-


„2. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku
tacji projektu współpracy.”;
o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyska-
10) w § 11 ust. 3—7 otrzymują brzmienie: nie dodatkowych wyjaśnień lub opinii inne-
„3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera go podmiotu lub zajdą nowe okoliczności
inne niż określone w ust. 1 i 2 nieprawidłowo- budzące wątpliwości co do możliwości przy-
ści lub braki, właściwy organ samorządu woje- znania pomocy, termin rozpatrywania wnios-
wództwa wzywa LGD, w formie pisemnej, do ku o jej przyznanie wydłuża się o czas nie-
ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia dorę- zbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opi-
czenia wezwania. nii, także w związku z zajściem nowych oko-
ww

4. Jeżeli LGD pomimo wezwania, o którym mo- liczności, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące,
wa w ust. 3, nie usunęła nieprawidłowości lub o czym właściwy organ samorządu woje-
braków w wyznaczonym terminie, właściwy wództwa informuje na piśmie LGD.”;
organ samorządu województwa wzywa LGD,
13) w § 17:
w formie pisemnej, do ich usunięcia w termi-
nie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. a) w ust. 2 pkt 1—4 otrzymują brzmienie:
5. Jeżeli LGD pomimo wezwania, o którym mo- „1) osiągnięcia celów operacji, a w przypadku
wa w ust. 4, nie usunęła nieprawidłowości lub zadań inwestycyjnych realizowanych w ra-
braków w wyznaczonym terminie, właściwy mach operacji — również ich zachowanie
organ samorządu województwa rozpatruje
przez okres 5 lat od dnia przyznania pomo-
wniosek o przyznanie pomocy w zakresie, w ja-
cy;
kim został on prawidłowo wypełniony, oraz na
podstawie dołączonych do niego dokumen- 2) niefinansowania realizacji operacji z udzia-
tów. łem innych środków publicznych;
Dziennik Ustaw Nr 64 — 4074 — Poz. 336

3) ograniczeń lub warunków w zakresie: przedstawienia dowodów na potwierdze-


a) przenoszenia własności lub posiadania nie tych faktów w terminie 21 dni od dnia
rzeczy nabytych w ramach realizacji ope- doręczenia wezwania.”;

l
racji lub sposobu ich wykorzystywania, 15) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

v.p
b) sposobu lub miejsca prowadzenia działal- „§ 23a. 1. Innymi, niż wymienione w art. 47 ust. 1
ności związanej z przyznaną pomocą rozporządzenia nr 1974/2006, kategoria-
— do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia mi siły wyższej lub wyjątkowymi oko-
przyznania pomocy; licznościami, w przypadku wystąpienia
których nie jest wymagany zwrot całości
4) umożliwienia przeprowadzenia kontroli
lub części pomocy, są:
związanych z przyznaną pomocą do dnia,
w którym upłynie 5 lat od dnia jej przyzna- 1) wywłaszczenie części nieruchomości
nia;”, związanej z operacją, jeżeli takiego
wywłaszczenia nie można było prze-
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: widzieć w dniu zawarcia umowy;
„2a. Zobowiązania, o których mowa w ust. 2 2) katastrofa naturalna powodująca
pkt 1 i 3, LGD krajowe uczestniczące w rea- trwałe uszkodzenie nieruchomości
lizacji projektu współpracy podejmują soli- lub obiektów będących przedmiotem

.go
darnie.”, operacji;
c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 3) wypadek lub awaria skutkujące znisz-
czeniem budynków, budowli lub in-
„3. Umowa zawiera również postanowienia do- nego mienia w stopniu uniemożliwia-
tyczące: jącym ich dalsze używanie zgodnie
1) warunków i sposobu pozyskiwania przez z założonym celem operacji;
właściwy organ samorządu województwa 4) kradzież mienia będącego przedmio-
od LGD danych, o których mowa w art. 7 tem operacji, z wyjątkiem kradzieży,
ust. 3 pkt 1 ustawy; która nastąpiła na skutek niezacho-
2) sposobu realizacji zadań określonych wania należytej staranności przez
w zestawieniu rzeczowo-finansowym LGD.
operacji.
2. Sposób postępowania LGD i samorządu
4. Zmiana umowy w zakresie zobowiązań be- województwa w razie wystąpienia oko-
rcl
neficjenta, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, liczności siły wyższej lub wyjątkowych
jest nieważna.”, okoliczności, w przypadku wystąpienia
których nie jest wymagany zwrot pomo-
d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
cy, określa umowa.”;
„5. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
stanowi załącznik do umowy.”; 16) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Poza okolicznościami siły wyższej i wyjąt-
14) § 21 otrzymuje brzmienie: kowymi okolicznościami, o których mowa
„§ 21. 1. Jeżeli wniosek o płatność jest wypełniony w art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006
nieprawidłowo lub zawiera braki, właści- oraz § 23a ust. 1, LGD nie jest zobowiązana
do zwrotu pomocy w części dotyczącej ope-
w.

wy organ samorządu województwa wzy-


wa LGD, w formie pisemnej, do ich usu- racji, która została zrealizowana zgodnie
nięcia w terminie 21 dni od dnia doręcze- z warunkami, o których mowa w § 19 ust. 1,
nia wezwania. jeżeli cel operacji został osiągnięty i zacho-
wany.”;
2. Jeżeli LGD pomimo wezwania, o którym
mowa w ust. 1, nie usunęła nieprawidło- 17) w załączniku do rozporządzenia:
wości lub braków w wyznaczonym termi- a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
nie, właściwy organ samorządu woje-
wództwa wzywa LGD, w formie pisemnej, „3. Cele projektu współpracy są zgodne z więcej
do ich usunięcia w terminie 21 dni od niż jednym celem szczegółowym LSR przy-
ww

dnia doręczenia wezwania. najmniej jednej LGD krajowej uczestniczącej


w realizacji danego projektu współpracy:
3. Jeżeli LGD pomimo wezwania, o którym
1) tak — 3 pkt;
mowa w ust. 2, nie usunęła nieprawidło-
wości lub braków w wyznaczonym termi- 2) nie — 0 pkt.”,
nie, właściwy organ samorządu woje- b) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:
wództwa rozpatruje wniosek o płatność „8. Zarządzanie projektem współpracy — kwali-
w zakresie, w jakim został on prawidłowo fikacje i doświadczenie koordynatora istotne
wypełniony, oraz na podstawie dołączo- z punktu widzenia realizacji projektu współ-
nych do niego dokumentów. pracy, a jeżeli żadna z LGD krajowych uczest-
4. W trakcie rozpatrywania wniosku o płat- niczących w realizacji międzynarodowego
ność właściwy organ samorządu woje- projektu współpracy nie jest koordynującą
wództwa może wzywać LGD, w formie LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozpo-
pisemnej, do wyjaśnienia faktów istot- rządzenia nr 1974/2006 — kwalifikacje i do-
nych dla rozstrzygnięcia sprawy lub świadczenie koordynatora krajowego:
Dziennik Ustaw Nr 64 — 4075 — Poz. 336

1) w przypadku międzynarodowych projek- § 2. W sprawach o przyznanie pomocy finansowej


tów współpracy — udokumentowana w ramach działania „Wdrażanie projektów współpra-
znajomość co najmniej jednego języka cy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

l
roboczego Unii Europejskiej (angielski, skich na lata 2007—2013, zwanej dalej „pomocą”,
niemiecki lub francuski) lub języka kraju, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia

v.p
z którego pochodzi partner projektu w życie rozporządzenia, jak również w sprawach
współpracy: o przyznanie pomocy na operacje polegające na reali-
a) tak — 5 pkt, zacji jednego projektu współpracy, w przypadku gdy
co najmniej jedno postępowanie w sprawie przyzna-
b) nie — 0 pkt;
nia pomocy na operację polegającą na realizacji tego
2) udokumentowane doświadczenie w za- projektu współpracy zostało wszczęte przed dniem
rządzaniu projektami o zakresie podob- wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy
nym do zakresu ocenianego projektu dotychczasowe.
współpracy:
a) powyżej 2 projektów — 4 pkt, § 3. Do pomocy przyznanej przed dniem wejścia
b) 1 lub 2 projekty — 2 pkt, w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepi-
sy dotychczasowe, z tym że do zwrotu tej pomocy
c) brak doświadczenia — 0 pkt. stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego

.go
9. Budżet projektu współpracy zakłada propor- w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządze-
cjonalny podział wydatków między partne- niem.
rów:
1) tak — 2 pkt; § 4. Przepisy § 5 ust. 3a i 3b rozporządzenia wy-
2) nie — 0 pkt.”, mienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporządzeniem stosuje się od nowego roku obroto-
c) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu: wego w rozumieniu przepisów o rachunkowości wy-
„10. Budżet projektu współpracy odpowiada łącznie do refundacji kosztów poniesionych na realiza-
planowanym zadaniom: cję operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy
złożonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie ni-
1) tak — 4 pkt; niejszego rozporządzenia.
2) nie — 0 pkt.
11. Projekt współpracy jest projektem: § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
rcl
1) zintegrowanym — 4 pkt;
2) symetrycznym — 2 pkt;
3) żadnym z wymienionych w pkt 1 lub 2
— 0 pkt.”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
w.
ww