You are on page 1of 5

T.C.

EGE ÜN VERS TES


FEN FAKÜLTES
K MYA BÖLÜMÜ

DETERJAN VE SABUN ÜRET M

STAJ RAPORU

NECDET KÜÇÜKBAY GIDA TEM ZL K AMB. N .SAN.T C.A. .

Hazırlayan: M. Hilmi EREN

ZM R
Ocak, 2005
T.C.
EGE ÜN VERS TES
FEN FAKÜLTES
K MYA BÖLÜMÜ

DETERJAN VE SABUN ÜRET M

STAJ RAPORU

NECDET KÜÇÜKBAY GIDA TEM ZL K AMB. N .SAN.T C.A. .

Hazırlayan: M. Hilmi EREN

E-Mail: mhilmieren@yahoo.com
Web: http://www.geocities.com/mhilmieren

ZM R
Ocak, 2005
III

LETMEN N TANITIMI

Necdet Küçükbay Gıda Temizlik Amb. n .San.Tic.A. . zmir Atatürk


Organize Sanayi Bölgesinde deterjan ve temizleme malzemeleri üretmektedir.
Firmanın ürünleri arasında; banyo ve çama ır sabunu, tuvalet sabunu, sıvı ve jel
deterjan, sıvı sabun, çama ır suyu, tuz ruhu, kireç çözücü, yumu atıcı, cam
temizleyici, toz deterjan, yüzey temizleyici, mineralli sıvı temizleyici, mekanik
toz.ve di er temizlik malzemeleri bulunmaktadır.

Firmanın Adres ve Telefon Bilgileri:


Telefon : 90.232 328 25 77 - 78
Faks : 90.232 328 25 77
Adres :100032 sk.No:12 AOSB - Çi li- ZM R P.K.:35620
ÖNSÖZ
Türkiye’nin kimya sektörü ihracatında en çok yüzünü güldüren temizlik
malzemelerinden sabun ve deterjanın önemi oldukça fazladır. Temizlik malzemeleri
sektörü ihracatının yüzde 59’unu sabunlar, yüzde 34’ünü ise di er yıkama
malzemeleri olu turmaktadır. Deterjan üretiminde üretim kapasitesi 785 bin ton,
sabun sektörünün toplam kapasitesi ise 250 bin ton. Türkiye’de 200 firma deterjan
sektöründe, 110 firma sabun sektöründe faaliyet gösteriyor. Sabun sektöründe 114
yıldır üretim yapan firmalar da bulunmaktadır. Sabunun geçmi i çok eskilere
dayandı ı için köklü firmaların var olması oldukça do aldır. Deterjanın geçmi ine
baktı ımızda sabunla kıyas edilmeyecek kadar yeni bir temizlik maddesidir. Deterjan,
ilk olarak 1917 yılında Almanya’da üretildi. Deterjanın Türkiye’ye geli i ise
1960’lara rastlar. 1970’de 5 bin ton üretimi olan deterjanın 1995 yılında 250 bin ton
üretilmesi sektörün hızla ihtiyacı kar ılar duruma gelmi oldu unun kanıtıdır.
Sabun, Roma mparatorlu u döneminde eytan i i olarak nitelendirilip insan
hayatından çıkartılmı ; sonra da hastalıklar, salgınlar önlenememi tir. Sabunun tekrar
kullanımı 8. yüzyılda talya ve spanya, ardından 13. yüzyılda Fransa ve sonrasında
ngiltere’de ortaya çıkıyor. Türkler 11. yüzyıla kadar sabun yerine sulardaki soda,
çöven, saparma, süt kökü, ka ık otu, herdemtaze, tav ankula ı, hintkestanesi ve kül
gibi maddeleri kullanmı tır.
Bilimsel olarak sabun yapımı 18. yüzyılda Michel Eugene Chevreul’un gerekli
kimyasal formülleri ortaya koymasıyla ba lıyor. Buhar makinesinin bulunmasıyla
sabun yapımı endüstriyel bir sektöre dönü üyor. Sabun, sert sularda eritildi i zaman
yeterince köpürmedi inden, 1930’larda ABD’de ilk deterjanlar ortaya çıkıyor. O
günden bu yana da deterjan yapımı ba lı ba ına bir sanayi dalına dönü üyor.
Günümüzde sabun üreticilerinin büyük bir ço unlu u 1800’lerden kalma
metotlara ba lı üretim yapmaktadır. Hala sabun üretiminde hayvansal ya lar
kullanılmaktadır. Ancak tamamen bitkisel ya lardan üretilen sabunlar da vardır.
Ç NDEK LER

LETME HAKKINDA .................................................................................... III


ÖNSÖZ ............................................................................................................. V
Ç NDEK LER.................................................................................................. VII

1. Deterjan Üretimi............................................................................................ 1
1.1.Yüzey Aktif Maddeler ............................................................................................... 1
1.2.Köpük Düzenleyiciler.............................................................................. 3
1.3.Yardımcı Maddeler ................................................................................. 4
1.4.Katkı Maddeleri ...................................................................................... 4
2. Toz Deterjanlar.............................................................................................. 5
2.1. Likit Hammaddeler ................................................................................ 5
2.2. Solid Hammaddeler................................................................................ 6
2.3. Toz Deterjan Üretimi.............................................................................. 8
2.3.1. Sülfonasyon Ünitesi ........................................................................ 9
2.3.2. Atomizasyon Ünitesi....................................................................... 10
2.3.3. Paketleme Ünitesi ........................................................................... 12
3. Sabun ............................................................................................................ 12
3.1. Üretimde Kullanılacak Ya ın Seçimi ..................................................... 13
3.2. Sabun Üretimi ........................................................................................ 14
4. Güvenli i ................................................................................................... 18
5. Çevresel Etki De erlendirme ......................................................................... 19

KAYNAKLAR.................................................................................................. 21