,S,'; :-.-1 pfie_e,_- ~_I~_I)_a SL_ __ 'I_IJ_',e' B!iH,,kom,unis,l-I :~IC-,';"i, z1o,tvori l'9114'~-=:J,.. i 1.

'949", ,F"~¥~
,"VI
I 1

'ClP·_ Katalogizacija u publikaciji,
I

Nacionalna iuniverzltetska blbiieteka
Bosne iHercegovine, Sar,~jevtQ

'i

329. 73 (491' .1=163 ~43*) : 929
il KASUMAGIC,'" Ismet
Trinaest mladomusfunanskih sehida, /lsme.t.
i

Kasumagic .. Sarajevo :~ Mladi ,Muslimani! " 199 9. 16.0.str, : llustr , ; 21 em

COBISS/BIH-ID 67,8:27,26

STAMPAN"JE lOVE PUBLIKACUE SVOJIM DONACUMiA ~
OM""O' 'G~"U'C-ILI' 'SoU-'"~
.,', .', _,,:',' _:_ "'_". ..I __ I I .... ~,..

v

-

.

!,.

,_IOPCINSKi IZVRSNI 'OD'B'OR SDA - N'OVO SARAJEVO I
I

~

-.

J. D'O"M"
"';'" :,.' I,

ZD,-DA:trr ,: ,·.l"-l'1;Y' Ld: '_, -.
1_.

TAC"AZ" ',,'IN"
1,.~' .. I, ~ ~ .._

..

ISMET KA5U'MA,GI'C

~

MLAD10MUSL,IMAN.SKIH V

Kazivanje 0' borcima za islam i muslim ane, preteiama slobodne BiH" koje su svirepo ubili kon1'ltnisti,cld zlotvori 1945. i 1949. godine

ScwaJe}iO,~ 1999.

i ····L~,JfAl-"·N·"S··~·KI·· MLAD.,:.~" 'M' U""S' .,ll,VJ_" .. · .. c ·H·_,_ '-,:,._
Q'

Naslou d_jela~" TRINAEST
.

'.

_ .....

_._1

.. ,'

_1.,

'

SEHIDA Auto,.~~· .
Prof.Jsmet Kaaumagic

Izdavac.'"
Udru.ze:nje gra!dana _L . -__: .LlyJ,..t'1! ,,:1 ...... MLADI M'n_ JSLTl\.Jt A 1\."1
.

Recenzenti:

ESI~',efCampara" prof ..
Nusret Isanovic.prcf; Gra/ilki dizajn:'
Mustafa Ganovi6

Tehnicko uredenie: Muhamed Cic,al~
lor

"Dom iStampe" dd Zenica ~'. ... . Za stampa'N:lu.~ Edh . ar re]n S··lICIt gr-af'·1nZ''''' _U JO'' ' ....
:lraz._"' 1"·. .
'lor

2000 primjeraka

dr S8J_JrzaJ
V

Predgovor
UVQ·D

" ~.

+

..

~

~-~ .. ~ .. ~ ..

Strana 9 ,. 13
,0

1.0'SNfIVAC MIAD'OIMUSUMANSKOG POKRETA UBUEN PRI S,KIANJANJU
OD KOMUNISTA ~.' '" . ~ ~. .
,0 ••••

1"7

-Esad Karadozovic '.
,~

~.' ~ ~ "
..

.,

,..

.. 18

2~_ZVANIC:NI MLADO,MUSLIMANSKI

-

y

.

.

..

PRE.DSJEDNIK.OSIIDEN .NASMRT I UBIJEN 1945,~GODJ[NE ~ .. .' ~. ~ .. ~.' ' ._ Mustafa Busu.ladZi!c .. ~ I...
"

~.' ~ 27

.,' .. '. ~., . .. ~ . ~ ~28
. 46

3. :SEH1D'I U:BIJENI NIARTA 1945 ...GOD'~ ~ . . ~ . 41 '

- Nurudin Gackle

Ij

1111

!II!

'!II

~

if

I~

!!i

~

;j

i!!I

~

~SakibNisic , . ~ .. ~. .
~.Osman Krupalija '
"" ~

1!Ii!

,~

IIl!I

it

:514 6'0':"
.~ .

"' ~ .. ". ~
Vi .....

,4~ SEHIDI UHAPSENI PRJ POKUSAJU BI-···J·.'E.-~-VCT'r~u_ '.' OcS·••·~.T····'RAN;:···~·.·lcSTV·-c:-OI._. 1~ J. VA .. IN:.······ -' -' ._ - -.' . SPROVEDENIU SARAJEVO I N~ON ISlJEDENJA U CENTRALNOM ZATVORU UBIJENI BEZ SUDA
_ ' •• 1 __

II

ii,

.,

6

~

~.

73
8'0

"'.' ~7'8,
ii· ....

S~ ~1\J"MI.fADISEHID 'UBUENPOD ISTRAGOM ~OBNE 194,9~ G'ODINE

.,..

~

'II!

'91~ ..... ~--"v

" ~ .. .." 96

Strana

6. SE,HIDI NA SMRT' OS'UDE'NI I UBUENI1949. IGODINE '.' ~ . . ~ ~ . . ~ ... asan Biber H - HaHdKajtaz " ... usret Fazlibegovic N
.' 1111 iii I;

'\I

107
~ i, ..

..

.'

..

11,4'

ii

ill'

Ii

lit

. . . . " '. 1.25
... "
, [I; •

~.

Ii

;i)

II

I

136
146

~Orner Stupac . .. ., . " •

'..
Ii;

Biijeska '0 autoru . '. .. . . '. . . Izvoripodetaka '. . ,. .. ~,. '" . . '. . ., . ,",.
i I I ., I

.!II

.'

it

I. • 15'9

. . 16S

,

S
'

-

Predgooor

OVi3,1999'~ godlne' n,avrsQva se s6zdeset gOldJ~n,aad, . 11 osnioania Pokreta "Mladimus'limani ipedes'et,godin,a 0(1 kobnog o,,braifuna komunisti,c1teulasti so, MM~k,o'_ uodsioom. i' veli,kim brojij'm pristalica (1)',og Pokreta .. Naime, 1,949..:8U .Z!- Saraieoskoe« sudsk:o,m procesu 'PI"a . smrt osuldena 6e'ti~ri la,dica izVrhov'nog vods"tvaMM m To su .... Hasam ,~-' 61', HtJJidKari~taz, Nusret Fazlib~govi6 i OmerStupac; Isiooremenosu 'u,hapseni pri pokusaju biiega u inostranstvoAsim. Qt:tmdiic iFikret Plooo" kQji stepruo is'ljedlv'ani 'II: Bitolju, a ,zatim U ISarajevuip"ri t01'n,B ubijeniada i nisun"a.su,dizvedeni~ IUZ ooe [e J 1gtJ'disnjiucenik Omer Kov{l,cpotlvrgnu:t pri isljediv.unju
.

k·. .. l'a>.'4·0~'4pwessn« :"·"·V"'-~:..J,""_"-"~'~'''J~i
L,-,. "I~I, ,

,~'''''''''!I!i,
w

_','_ , , .s. ,~, ,,' mrcu aren.i.,» , d·a--;-J>4'; ··0' uileea.. ~ .~.. ' P ,~,,-,_} 0·· _·~l"'~·'.~,' .. bS-.I .'

~'~'-',.I,:J'~II.'

l'1,U

....,.,-",

II;!

~,.' ...

I, ...

_",'-+

A.··

,I

'I''''.·ob.r:,·:_'~·~'". ra 'v /_1#" __
'. ,:" __

~"'#o1!l'

kon'tunistasa

pnpadnicim,a

,MM--P,okre',ta ,p,o,c.eo}'e

pun,O'r:anije,~, Taka sit, As,af .Serdarevi',c"Nurudin 'Gt!-cki6,LS:a,kib NiIic i Osman Krupalija ubiJ~enisa , 11~kim slulbenicim~ MDD"Merhamet", kada~h}e presrela ,11.. &aisk,a brigadap',arli'zana u Janjit<ima
pri

ios

p.~IO'lJ.ya.j.';<u .
, ~ ~, I

1'l,amsrnt
...

9.

··h·· . .... ca nam,tl·enJe.,""'·,i mu. ··h· AZ:" .·tlu;;:;.i/rtma u S'~arateuu, . t' ., ... ,'", .. te ...
Ij ~

fftC.

~~7 1'.,o:ii:I,

Posauine, ~ ~<yitJ'J·•"·.·e11:dila·.'~., v~ ,r-, :za.I:.··,I:l;;. ~ ,~~ . . ~~ _
_ V _ ~.

fJ;c'i(.,~ .'1,a··~,Q'ifI'-,I--'-"S t;< u ~ v na

i,//. sc Vitezu strijeljala~

. Glav,ni osnivac MM1J,okr;eta,' Esad Karadozooic, tl.iie risikooao da doceka parliza,n,e' u Saraieo«, pa je poJeusao dap·reko' granice premaA,ustriji pre'bjegne u inostransioo. Kako su ,~~. -~-le%imasoono 1Jracali,k',ak:o ;V'ojnikeiako iS1!6' osial«, kojisu. se p(1).lai!ili ix NDH, i
_pr€lda'v,alip,a>rlizanima, to su,.sto [e poenato, p'a'riizani
9'

vdilimla.savna strijeljanJ~a.. Tako j'e nastradao i Esad. Karaaos'O'vic~iakojebiliJ i .drugihplrila, ,ali [e cinjenica

da

.56

nikad n-reje ratio, u 'A T -~; --t·n~:;n'." ·.d, .'.. .' ..·.l.r:.J. .... p,c-'n'.' > adn 4",'L.a,'" M' r,..,.~ LV a.l ~ 't:<6 ' " ".n;
fAt,ll'j'
0."
i

.p'

.,'Ut' "

,I'

I

•. .,.

J. :"'-.1~

.tr",ls-~a··r ~I'" D M<. ..".~. '"1:;14.#8' ~r.1':J
lfb

,ladZicaj,zvanicnogpredsjenika MMu toltu ,[I svjetskog rata, komunisti suodmah,uhapsili~ ,ci'm 514 stigli u Sarajeoo, tepo k:ratko1m .postupku na smrt os·udili i stri-

jeljali~ . Sill nav'·edeni Sit ,billi pravimudZahidi, borci za ,oluvanjeislama i muslimana u, oooi nasoj l'ljepoj' domovin.i' i zafJY8ili'kao sehidi. Ne zna se gdjeleze'trJ'-ihov6 kosti, pa [e odluce'no da im 58 nas(Jhidskommezarju na Ko'vaCima u Sarajem«, piJtiign6' zajednlc1e:i,'niSan nakoiem hi' bilaispisana nii.' hooa imena. Uiedno biim bila klanjan,a dZenaza. Time bi bilo trajnije obiljezeno javn10sti prlstupalnoj> mjestokoje .6e mla,dim generacijama uk'.azivati ka.kvil1 boraca je iznjedrila ooa naSa;" njiho·oom zasl'ugo'm~, konacn.o oslobotiena Bosna 'i Hercegouina. ,Josee mladepodsjecati nao1.1€ orle sehide inazivi ulica k:oje nose nj'i.hovaimena~~
J,
l l

l

.

l

,

1. 1t'()J7

.:r: ..-

··~.,·."",.'d.'~· r- ·r.··· "'

..lI'~I":

1. AsafaSerdarevica. 2~ Esada KlJractozO'v'i,Ca 3. Muslafo Busuladiica
r,

e :1\ :.' • 4.. 1. 'y'~I'·e•..ti6'tiP' r .~.
_I.'

'4.. 11."' ..

4'".

,.._."•......

:'FIl.'"""

" ~~' ..rf ".···l··.·,.,j'.··b·.·.'. D... ,.•. ~.'.' ·c· .. c · a, ~'J.'~.' ·n tI il'~" ~I ,p ,

,'I~bv

'0..' '

5, Fikreta ptrJl,ce v ,6~ As'imla Camdiica zu ,.dU tk.. . ,....c:1t1/:f",.'ai1.aJ ..a.za
B.· ~ .cJA.,~n . Has "a'-'""a"

B"-'; ,'l-ut~,~

LnN'rr.... ·

9~OmemStupca .10. Omera Kovala

dio Ulice FuatlaMi'dZi'ca dio Ulic'8.FuadaMldiica dio U1JceFuadaMi'dZiia dio uu« Fuada 'MitHica dio Ulice FuadaMidZica . die Ullce.Fuada MidiiCa Brodska Lou le "Izska, Zadrugina Brace' B'ajletic

10

. 11. Osmana KrupalijB ," ,,"'~la'.,tStlcla Sa 12~ k·b" M' 1,3. Nurudi'na Gac:k:ica
'·'V.,l'

,

RuiiteVelickt· Avde Karabego1!icr dio ulice'MrakuSa

Pored o'V'og,ime seh.ida ASt~ma CamdZica nosila [e [edna brigada muddahida, izazetno hrabrih, kilji su se najviSe istakli u toks« za,dnje srbo .. e'tni,CRe agresije osl ,.. 1o~~auaJucz v k' _ b A· vaznu kotu TJ: vO,Z'UCU. U najn,Dvije urijerne Klub l.je'k,ara~k,oji djeluje uor.• ,. •• T 'd v • fIJI A7 d 11K. I· ·11 .. gan'tzac'tJ~uarusemo rmuuu ...l.'.l"US,z,ma,n1; noss " naZZ1J
.i'

po sehidu Esadu Karadozooicu: Za one koji su lJ~ubiteljiknjige naplsasmo biogr:ajije lovih naS·ih sehlda. Ne treba saboraoiti da je' vise hatmi, kako zajedn'ic"kih taka i pojedinacnihpro:uc6'no ovi'm se'hidima .. T k:' • d·' '.,., ... J. aeo j'e gO:."tna'ma zma.m B" T,>O' uJGam'tj€' U S- .arateou. , d'"/;::
1

01<

I)

s'vakog' ramasana

p.o,kla·njaohatma-dovu ouim urlo zasluZnim borcima, iako je to sa ovog imama bilo orio rizicno. Posebnu blagu''taklono:s't prema 'cetvorici' s,ehida, ubije'nih 1,949~ godi'neJP,oka.zao J\e njihovprvi' saradnik Vahid Kozaric: On [e od tegodine, pa~sue do. sooje smrti 1997.. suakodneono, bez prekida, njima .
uClo 'i p,oklanjao ]asini-serlJ.' ., R'l:i/tmetullahi
. .

alejn.i!

Autor

11

Vrlo ,sloZen,a situacija prije II svj,etsko'g.:rata, spontano :izaziva mladiriaraStaj d,an,esto poradi ,sto bl o"cuv;alobosnjaCki identitet, To se moglo jedino ujed- . Injenjem muslimanau vraCanju rnuslimana 'SYOjiIIl tJtadicionalninl izvorima stifJZIlaCi da je ~tiebalo nes,e'bicno raditi na osvlescivanju svog faarodacukazi- . vanjem na nuZnost uskladivanja Zivota POI islamskim prmcipimabaziranirn na uputama Kur'ani-kerima i Hadiai-serffa. Da bi se to ostvarilo D,UZll'O je bilo elimlnisanje svega stQ nijeu, :s,kladu, sa, ovim princlpima, Ovog s'ubili ,svjesni zaeetnici mladomuslimanskog pokreta, koji su tada bili maturanti Prve 'ilk·1 rnus re rea In •• negrmnazue, .''"' 1"d..r» b ' O V1mtadict unrzo d 'v k ... '1-'1"s:v]etsu.-_,rat ,u k ~ c'o,cel~Ullt .11 '.': ki xojemOil .....

je najvecazrtvabio ona] dio b,osnJaCkog naroda na ko.j,eg su nasrnuli cetnickizl~tvo,ii.._Tak,o pripadnici MM, pored mtezivne ideoloske izgradnJe,do,Jaze u situaclju _Ida izlaZu 'svojie Zivote· spasavanjem muhadzlra Zato seoni 'uklj'ucuju it ,djelatn,ost MDD UMII'.·., erhamet" ,~,: A'-·'·da Ih n·e·. I-I: progan Ij·a·'·.']·.8' ustaska vlast b"' ~._.:_- __ /_.:_:~_., :_: ~':..:,::L, ',", . __._,--_-.... oni postaju Omladinska podruZnica,u okrilju Udruzenia Ilmije ~1!El-H:i:daje~t .. Po svrSetku rata i clolaaku vkorrnmieta no, vlaat spnnatann dolazi -dOl id,eoilo'ske konfrontaciie, pri cemu su U pocetku pripadnici MM-p,olkreta nepozelini, a zatim pr'o'glasavani nep'rijate1jiima, To r'ezultira hapsenjima, koja sukulminirala 19 4'9.. ,
l._:_
c I , '._._, ,_:-,_' .. ~_I','....:=.:_'.~

I

._~'-'1.'.

1

'_

"_-'.'

,-_~_"_,-_-I~-'_':,'I

• __

".~,,~

1

13

'godineTada SU, Cetvorica. r'ukovodilaca ,MM, nakon -surovih istraga osudeni nasmrt i pogubljeni, a okc 2000' omladinacaje proelo kroz zatvore i osudcno na visegodis,nje robijanje ill administrativno upucivano na prisilni rad igubitak gradanskih prava, pa inakonfiskaciju imovine, Posto aktivnostMM nijenikada prekidana, iako niie hila masovna, niti jedinstveno organizovana, tOI prip'i:lU ..... -l·:•M"..' 'M",." s-.. ,I,U- s'c·''a-·..,J~··o-,sv."",' n-·e. Islam rski o-.·n··..jen ti-'.". ..'k p.'.·a' .. :' '". ' '.. ," -.ki'·"ITI,' . -L1.sanim rnladim ljudima ponovno dolaze pod udar komunista 1983 ..godine.Dok :8j,l1194'9~g,odine pripad ... niei ,M'MproglaSavani terorlstima, 1983.. im je pripisano da su ZeIJeli "etnicki cistu Bifl", Komunistima, medutim, nikako nije bila POI Zelji ativnostom- ' ladine kroz okupljanja uTabaekom mesdzidu i za njih ubejita predavanja i napisiu stctmpi, iako 'pod pseudonimima, MM,--p1ripa,dnici odriavajupor,odicna, sastajanja i vrs,e uticaj na svoja pokoljenja, Kad vee komunisticka vlast nije mala snageda se odrzi, bila]e 1990.go dille prisiljena dapristane Jl18. de-mokratske .izbore ..Ideja 0 formiranju muslirnanske stranke poniklajeu robijasnici u Foci na prijedlog Alije Izetbegovi,caSticaj,eln okolnosti osudenici iz' 198,3..pusteni sulzzatvorapunoprije istekazaertane presude, Vrlo brzo po izlasku iz zatvora osniva s,le bosnjac'ka.·strankaSIDA u kojoj S,'U glavni akteri bili pripadnici MM ... pokreta iniihovipotomcl .. P,oIzborirna, SDA, skupa sa SDS i HDZ,dolazina vlast, Nezadovolietvo uacionalisticke stran'keS,DS dovodi do agresije, a kasnije im se pridruZuJe j HDZ .. _ Sarno zahvaljujuCi izuzetnoi hrabrosti bosnjackih bo__ • __ "__:_

,_:l(l11II"C> :.._-..

-

_,

',

..

-

"_",.'

,_

..

I

,

I.·'

-_._'

'" ...•

__

',1,_,_

I"

..

.

-

'

.

__

'.

i .:",

1

__ ._,_

. .'__

1

.

,

r

l

,

_.

l

14

raca ·BiHjeopstala, iakoje hila tendencija da se podi... ... '-1ii~:."' dio orr .. S'-·b- ..'..... Je:~ .' !_118to'C~1,--10prlpOJI '-~r!lJl"a zap adnl,.H", - . k .'" '. rvats _OJ .. I tk ..... d .'. _os _'-pOJ"J.x_ pnje pocetka agresije, pripacmct 'M-'M' k
'\I. _",
,Ii, I

c=

'.'Ii

V

,_i

reta, uspjeli su da. se okupe i registruju kaoUG n,Mladf Muslimani'' ..U toku agresije '~i1i su u ,siulaciji ' ...... .'.'.'.. "... Bi. .-~, d a pomazu b ... borcrma Bosnjacima, b I.ramoctma . B"~I:J prikupljaju sredstea zanaoruzanje, osnivaju Koordi.' nacioni odbor muslimanskih institucija i Obnoviteljski sabor Islamske zajie,dnice .. Djeluju kroz MD':D If Merhamet", kojeg su obnovilijos prije agreaije, kao i kroz KDM "Preporod" koji su takoder reaktivirali i '".+- .'. . 'N' v 1 .... ih institncija ~su~..l - pln''. . 'b''''li' r~glsu.ova,..la . oe:JU SVlh'.' IOVll~ i..... .......~.....
.-''11 .,

a,

-n'

~

1

.

.

--iadn -' M···· ._,)_"'p'OAl-,e: .ta, '. '1__ p' .... :lcl.' .: r-M··· .;. i'_J
·I._
I ---.-

'.r

"'-.'

,j

P'O prestanku agresije, posebno su doale do! .z '.aki .. ". '.' M, . k ' . lZl",3Zaj aaktivnosti-.._:_:'_:' -.,. .k-.'Q'11.- " 0 :se,k cjja ("~d" ejna, .....•.. ne .. . -"'k xros , ..,~,,,
..... .Y
-M-'.-:

11:_1

hurnanitarna, za dokumentaciju za mlade, te Zen,ska) i nekoliko klubova, medukojima seposebno istak .. -Kl'I(: - 'Ub ' "lW- -ka -- k OJI 0, l:~_~' zam ne kr ..""-- 1 '. -'·'·:--b--"'taze:· .--- sabitn - krajeve :"' -',taxao Jeara, 'b----, :' . 1·"-- " pruzaju Iiek -,-,k-··... -'--':l"-;~='1tI; ,__---v' "", ,." _esp--aIUIO -.,, neaarsxe U,S uge, vrio znacajan Je i Klub inzenjera. Poseb.no su Irrteresantne razne manifestacij e; oredavanja 1ribinekvizovi sportska .'v '" .-- Ik• · tak rmcenja, folk.l'or, razne revue, 1kursevistrani ih n jezika i~ada na kompjuteru, vjeronauke, pisanje . . Y'as'ipisa mla d--ih:·-· za mlade .'. "Bljesak" te c''¥a-s-'o-pisa "'.> U_:___:_:'___~_~.-=-I:;}..r;r:,. .:, C,;:O':_'.:c~
I, Y--.-. ,r-

i

c_·

.... _

_

_

__

_

_,

-..

'P'

-

.

. '.

=--, ~

__ _

__

_"

_,,

-

.

,"

..,

.._._'_

,w.

':"·1,

' __

-,I!<·:,

".<'1

:.,::,

· ".f!' ... ., U-' 'noYlJe V11J:erne je tormrran -M'-uzej genocic'.d ,3., o21vlj!en,o' Muslimansko drustvo "Trezvenost", 0,8110vano udruzenje ljekara BIrvlA (Bosnjacka islamska ....~ ).. k .. se k :me d'" - 1- as.o,c.g:a,Cl]8,'I_,::oJe priprema za u,,---" rcmsxa Iju'civanje u svjetsku asocijaciju ljek,ara FlMA ,"- '.··t· _')'M :-. , ala .' -.. AI ctivnost M' .. "'- se razgranan osnrvanjem Vise ogranaka u raznim mjestima BiH s tendenciiom daljeg sirenja
_. L _" -: '~ __ . .'. .1 _ . •

UG···

ilas M-""

-M-'

I

II

!!iii

,01,

.. I.

I .. ,... '

"0;

."'-'11

-5 1,-':' .

'-d>' ·-···J' 1-,rna-,,-.· g·'e·~n-·· ..J a.. ... -P·reuzeusre·'.D:I_' ·a·-', nlada ..-,:_.-. ··ecra-Cl··· ,>'·.-·- ·s·····a>'- u·-c~'·e,~·,6,c'a.m· ·0' d p.····o· ,70 .. 4'O,··~· Pr ed ,PPa:, n, ,_e. M-,'M'-p-'",·-kr·,,··-·ta-: '-", ··"a-"i,·--·,··O'V1····~'J· vrie, orioadnike -> 0, ~e ."C 's--':'-' 1:! n,~n- _' ..e ,I. ,e ,", - liai _, d '!if~"" Jern.epostavliaju slas~m~_~rugaClJl d ..k a 0'::: za.aCljt .''~.·i·,· - ... ~ .....•

Sada ,se o,drZava.ju tribine MM po razriimmiestima kakobl se javnost upoznala sa radom.Justorlia"' -'" .'..'" . . .....• \'.1'''·· ". d torn I ctU..evnna OViO'gU td'.'ruzenJ8, a sve s zenomna se . ,~ '. ~ ta . e borbu annntraju nove InJlad' anage d ziastave b .b' za aoe xra oc.uvanje bosnjaCkog' identiteta i drZave Bill .. Predstoji Skupstina u mjesecu julu ove godine kadase u ruk .... .,' v' _ adase u rukcvodstvu Udrllze:nla,.ze· -H'''' -.. - zadrzatt sarno 20% atarijih clanova, radi kontinuiteta, a OStalOI ice -.
-. . '. 'I' .'

"'V

'.

.

.

'

.'".

_i.

'\I

''II

.•

,-:-::...t.l-

'~I_-

•.....

_- ~Q'~,:--

.. I.J

.. ,.-

.

i

J.~

- Forsiranje ukljucivanja mladih, nenatrunjenih "'k . ..__ loglJom:,_ d a sto prtje zauzmu "1 .. ~.. . ... · k orrnnustickom ld le,o
! ." ot' ~,

. kIju,Cnepozicijeu svim oblastima dru,stv:eDi~ i ,PO-litickil"l aktivnosti, uzpotisldvanjebiv~lli clanova Komunisticke partije .. - Intenzivnoobrazovanjeuz odgoj, kako krQZ obu1·S"'· ·~ •. s·.v.-ki." ole i +'.'-:""'.1 ku ...ete tak Lk .roz r---azn···.---·.·····- .. ~.-- ,V1 .-l-t "'.'C.'. I.···O.····~. idov e·---., om"..l'iiI."l~ , '_~' '~:',. d Iadinskih sportskih idr'ugih udruzenja. .. R ....... .' _lcO'snJ,-a -'oN¥' < zb"~l".. " ' - 'B.·' or -b' r-' za ocuvanJe.....Jed mSLVa -BL .,lti·· .' iak -, raz·l,an~ . .'- __ , '.- .- v,_ '.. . ••. - .'''' '. .1-' ih, cestovr ,o,e:=,,'il n "'ICltraIll3 utica ..',a.. fi'__ , S___. d--I iI• .-J] -~l jemnepozeijm . _p_r
I

O,.T1IicC:U"!L.l'~I~

", .. ""~.,,, _;_,

I

IJL,,'_

'

I._

"

"

I,

_',_',

'.

__ ~~_

II

~

.

,"_'.

__

',_

.

'_'_'

"_'.'

I

'.

-

to¥

. :::'I-I~l=-

I

'i-I

I .'.

''11' ,'-:<.,-

.

']-

- ... Autor
'-

Q'SNNAC ML!\DOMU,S,LIMAN,SKOiG P'O'K-RErA UBUEN F'R! S,KlANJANJU OD KOMUNISfA

v

..I.... ~.
.

.

~_

-. _

.. ,.. :: :~ ..:. _

.:~:'
._

~ ~,'
'

I

~.:

"'-.
.

,

Esad Karadozovic

P,arije,k Lo Esad Karadozovic je rodenZd, novembra 1918,,~I I Sarajevu ..SinjeAdema iSerife rod ..Uzunic ..Porodica vuce lozu od Karadoz Reisa. iz Magnise u Anadoliji, koji je 1571..ueestvovao u zauzimanju Bara, gdje se nakon toga nastanio njegov sin JUSLlf~ Esadov djed Murtez ef, Karadozovicje bio drugi po redu muftija crnogorskih muslimana ...Kad je. s turskog preveo neki ilrnihal, odlikovao gaj e sultan, kao halifa, na prijedlog Sejhul-islama, nazivom Mula od Izmira, te zlatnim okovratnikom i zlatnim siritt)ln okoglave ..Njegov sin, a Esadov otac, Adem ef..je u toku I svj:etskog rata dosao u Sarajevo gdjeje ostaosve do smrti 1981.. Bio jie veliki ptijate]j sarajevs - -, .mesnevihana (prevodilaca i predavaca Rumijeve Mesnevije) ..Njegov dom je bio pravi rasadniktesavufske misli. Objavio je vise pisanih rad,IOV"8 u naso] islamskoj periodici ..Tako je Esad rastao U porodici prozeto] Islamskom duhovnoscu .. Esadova majkaje pasinskog poriiekla, Pored sestre Kimete, Esad .jepo majci imao jos polusestru Madzidu i polubrata Mufida, Madzida je bila privrzenija Esadu nego Mufidin ..Ona je svome sinu dala ime Esadovo, koji nastoji da bude Zlv,otnill pogledakao njegnv d,ajdZa, pa je imedicinu odabran i postao liekar, '8tO nije dajd_Zibilo sudeno Ida postigne ..Stanovali 6lU U SagrdZij.aUla. \.1 Sarajevu,
'\I
'itt
I

19

.. v

Skol!ovanje Po zavrsetku oanovne skale, [ednu g"o III dill pohada Gazi Husrevbegovu rnedresu, a tokom druge godine prelazi u Prvu rnusku realnu gimnaziju,gdje je m,aturirao 1939..Najboljj gimnazijs:ki drugovisu rnu bili Husref Basagic, Ernin Granov; Asaf SerdareviciAvdc Sidran ..Svi su bili odli,cni ttcenici i uvijek su nosilifes ria glavi. Na jesen l'9'39, odlazi ova druzina 'U B,eograd .. .. Esad upisuje studij medicine. Kad je izbio rat" vraca se u Sarajevo ujaroljece 1941..Na jesem iste godine . odlazi u Zagreb .. ,gdJe nastavlja, stlldij~, Posljcdnjl ubiljezen datumunjegovom indeksu je8~ VIII 1944... Najesen 1944. Ol~ postaje kandidatmedlcine, Tokom studija seoZenio kolegjcom, ali on vee riakorrpetnaeat diana biva rnobfiiaanI ocllazi na Ro-w rnanlju, 'U Sokolac ..
_ _

'

"

,SluZenjev,ojnoll Taka i 7ws:t,anak U Sokocu slluZikao vojni Iijecnik prieanitetskoj sluzblido"~o'brrulskevojsk'e·¥ Tuje obo1io od trbusnog· tifusa, pa je upuoen uSarajevo na lijec-eJije,,, Nakon opnravka sluZi U okolini SarajevaPred ~j ratase nastoji P'OVLICi iz zone koju kontrollse komunisticka vojska, pa se u sklopu saniteta pokusava prebaciti 11 inostranswo. Esadov bolnicar, neki Marl-die" prieao je kaenijenjegovoj r'odbiui da su zaje;dnodosli do Mur- , akeSobote u Sloveniji, blizu granice ..Kad Je Mandie presao naki most, taj most jesrusen avlonskim napadom ..Ttl je Mandicaodvojilo od .. sada i ne ZIl,a za E -. . . Ka" .... . .. de, ase njegovu dali SU dbi .:J!U .. "'1l1U.. 'Kasmjesu k I 1" prtce ,__ kolale ." Esad nalaziu Egiptul i da se tamo 'bavi mladomuslimansldmaktivnostima, ali :senije javljao,
''If
I •• ::~

20
1

: ad, ,·k; E ecusao .'1. ,;:

. Esada su krasile najljepse ljudske os obine, P),&~ rnenitost njegovog karaktera, liJepi Isfarnski odgoj j svestrana prirodna nadarenost odraZavali su ·g,e u svirn njegovim postupcima iaktivnostima Bio je milostiv prerna starijim.memocnim i bolesnirn (')8'0'barna, poVjerljiv :iprin'cipijelan,;o Za porodicu je bio jako vezan, a .naro cito je bio blizak sa majkom i se~&· trama, Od ocaje naalijedio energicnost, Volio je sport s zelj 0m da bude Iijepo razviien i u dobroj fiziekoj kondieiji .. Vrlo dullovit,sa visokorazvijenim estetskim osjecajem, posjedovao je sklonost i dar za knjizevnost, rnuziku i likovnu umjetnost, Pisao j.e pjesme (narocito je znacajna mladornusfimanskak oracnica, koju je kornponovao), prozne radove, strucna i idejna predavanja, svirao nekoliko muzickih instrumenata i lijepo crtao, Imao je i,zgraden fini osjeea] za ]lumO'l7, a lIZ to je znao j Iijepo gt)v(JI"iti, Cime je plijenio p,aZtlju shrsalaca; Bio je' 'sirc)ko obrazovan iteZi,o sto' dubliem i :sireln saznanju iz svihnaucnih oblasti, a poseban interes je pokazi'v VHf) za religiisku tradiciju ..Zelio je da ima saznanje 0 svirn religijama. Dok je hie) \1 vojscicstalno je nosio ,gralnatil~u arapskogjezika i cita·o'je..Srnatrao je daje malo jedan fakultet zavrsitl, navodeci jarimjer ka ... 1o lickih sveeenika, koji su pored teoloskog zavrsavali ji svjetovne fakultete da hi se stOI belie mogIi boriti za ~ ..dei B---·..· privrzen d ...... ~. svoju idetu, _~10IJe: · "" svomnaroctui ~:SV'OJOJ vjert, Njegovn duhovno 'i nacionalno osvjescenje u rnladalackim g'odinama bilo je iznenadujuce i za Iljeg(l,v,el1ajbl1Ze..1.0 se dcsilo odjednom, poputvulkanske erupcije ..
1

21

-. .~Ak tJV'HOS_ t-

U toku II svjetskog r'ata, u MKD II 'Trezvenost'' u Sarajevu okupliala se rnuslimanska omladiria, Tu je 1 na ......... dI - ,.. IJll . ", pooela d'] se rspisuje jeona 0:(_ naisvjet ]-1...1·' straniea
. y_

bosnj'acke Iustoriie.T! Ziv'otn~jdobi koju krase 11ajuzviseniji rnladalacki ideali, nekoliko islamski orijentiranih mladica, duhovno probuclenill i nacion.... ".]k_ , ,.. . k ·1 ·1··' ,f"~'9" lZ a In-'. osvnescemn maturanata skotske 19· .'3--8- /."''.a~_ . .. 0 Prve muske realne g'imnazije, razmialialo je i razgovaralo 0 tome kako da pomognu svom narodu i vrate ,ga, a izvore njegove dull.IOVDIO'SU_ o s,u hili oni, n T ... .' -: naprijen l' pomenuu 1"Q1 d'" U' a- uci. .rpravo u tom, k r ugu lila ,> tom rnjestu zazivjelaje idejabosnjackog mladomuslirnanskog pokreta, Esadu i njegovim r'azreclnirn kole, ikli """li .. . "",... gama. prilcljucif su se 1 d dr'ugientuzijasti, pa Slek :-,-l~Llg
oi,~' .

'I"

'.

Y

I...

~,-'

..

.-"It

l

-

arrro. Kasnije ce sa u toku velikih sudskih procesa 1949... kroz zapisnike spominjatl Esad Karadozovic i Ernin Granov kaczacetnici i prvi rukovodlocl Mlvl-pok,reta.. ~ Pokretaeka snaga MM-p'ripadllika izvirala je iz definicije ialama, koju je Esad posebno podcrtavao i - Je: -,is.am jerijesio ,sve prob ].eme ..I s.. ..,.- v --' nag 1 '" asavao, a to... 1-'1] lam nlie sarno religija Toj;£;:slstem Ziv()ta.u ~ Esad trazi Iiteraturu k()ja ce pomoci izgradnju omv ladine .. 011 je narocito _cijenio knjigu "Covjek 11e, "'"'c poznamca U c-oek ,- Ovai prsac-je 'tv rdi --1,- 17"a ovog ·,ap,e"a. - -va] ~,,,--- .. .vrr lit) c a ..,- '" -".--,bilO,O,SC('g covjeka mora (a postoji .. jertan saVI'Sel11 '1 k v·~ 11 ~ .. d v ~
.. I,
_-

'i'- It

-

,"

I,

-

-

--;

I

.

'\I

.-:- ' Bog_... Esad je govorio: U]\/Ii treba cla 'budemo na ispomoci muhadzirima, Ali, nemojte misliti da [e to samo n,aS,trenutni zadatak, te da se' II tome utopirno .. ' } · .N··":.. 11 Je:(:~.·~[!e'{,OSeznIJll b ~'. .. ' ".. as Cl J iedal .,. am.~-lcloznlJl n · 22 tl- " . __ m
9

'\1

~

'

Esad je bio nep()1<oleb1jiv u ~vojimuvjerenjilna i neumorno se zalagao za ostvarenje zacrtanih progr'amskfh ciljeva i un apredenja rada organizaeije .. , Njego1vpristup je bio demokratski, a OSllOVn() oruzJe snaga argumenata, 0 tome je cesto; 'govorio dok je imao Ideoloske knnfrontacije sa komunisticki orijentisanim s.tuden1ima u Gairetovom dornu u Beog'radu i kasni]e Ll Studentskom dornu 'U Zagrebu ..Dokaz demokraricnosti se dokazivao cinjenicom da Esadova dr uzina nije : k()munistepri.iavljivala ustaskim vlastima ill GESTAPOU'~ dok S11 boravili -u Zagr'ebu, Esadje govoriok:ako su komunisticki oriientisani stll[le'nti stalno pjevali: UDa nam Zivi~Ziviraclu 'i i~li 11a, svojesastanke, a Ilisu polagali Ispite. 'Ti su Esadu tada priietili: "Ako mi doderno rra vlaet, rni cerno tebe nakomadice.t'<To jl1ebio razlogda Esad nije Irtio cla bude u Sarajevu kada 'U njega udu partizani, Sa .;:.'tan·:· , .aka M·,. .. .. koji se po.minj " ..U·u . Ii ..'. uE··l<-H'···l--! I . .... S'·,Ul ~. ". sas '.' .. ,"MI"' ,. . '..I .. ", '. ,' . .· . -, ' daje" navodi g,e kakva je predavanja drZa.'o Esad: H() kvalitettl islamske Cistocer~~~ "Meclusobrri uticaji aisterna i naravi", "Maikasvil .. zala", "Snag'a i enorgija , Muharneda a.. .s.", "Problem nase,g pada", uTe~Jlija evolucije i islam'', Oblavliena St1 izmedu ostalih dva v l:' iffJ1C(lvjekatrel[)alTI(lfl., Kas:-' vrloznacaina clanka; I!fput nije je obradio i temu "Zasto :ne svinjetinu" i rrmoge dr'uge terne, koje su kako tada, za 11jeg()vaZi~ota~ tako i puno kasnije, za vriieme ilegalnflg rada, bile ()'sD{)'V za ide()losku izgradnju MM-p'l"ipadnil~a rrl) je flfl-' , .. pred odlazak iz Saraievaostavio kod Hasaria Bibera, kasnijegprvooptuzenog.kao organizatora, i 11a, smrt osudeuog kobne 194:9 godine ... ve obrudene terne .... S
i

....l~. 1-'·· · I""· su po sadrzaju nezastarfjrve 1vro Kt}rlSll,e,,,
,

--

Vii..

·

Esadje pornno pratin rad, svakog M'M-pripadnika, pa ih je podijelio tl dvije gr-upe, A i &-grupu... U A-gr'u.pu su odre,de:ninajakifivniji .. Oni ,s,ll·hili nosioci svih aktivnosti .. Drzali SU, prcdavanja i organizovali aktivnosti na pomaganju muhadzrrima, u .okviru djelatnosti M,D!D "Merhamet" .. Organlzovanirn radom A-grupe povecavaose broj prtpadnika &,g,ruple,~, Iznalazeni su razni naeini kako da sezainteresuiu mladi da sto vise rarle na.vlastitorn ideoloskorn izgradivanju i da kroz razne aktivnosti v 1 I '. M'"'M' snaze piak_~re-;.~ .. '

Za izgradnju rnladih, naivise preciavanja]e pripremao upravo Esad, Poaebno je insistirao ria dr uzenjirna ..Tako, pored okupljanja na predavanjima u pros' -torijama.Udruzenja 'ilmije "El-Hidaje", prostorijama MD'D "Mer'hamet" LUdr'uzenja zanatlija "Hurijet" ill :skoli ria Bendbasl, posebno zadovolistvo rnladirna je bilo i okupljanje u kuoarna, najlCesce u velikorn halvatu ill Cardaku kuce Nedziba Sa6irb,egllviCa 1.1 ulici Sumbul cesma br 2:.Tada. bi prvo Esad odrzao pre. davanje, a 011da bi ualijedio zabavni program .. Uz svirku i pjesmu-naiinteresantnije je bilo recitovanje tzv, "Vrapca" ~kojimse na saljiv nacin obiljezavalo propuste nekih od p'lisulni1[l~ Nezaboravna je i Nedzibova .svadba sa Azizorn Alejbegovic, kada je unatoc protestu nekihkornsinica, insistirao da zene I djevojke.budu u Cardak'u.,a rnladicl u Iialvatu sto j,e I aprovederro. Ne 'treba zaboraviti da on nije (102voljavao ni rukovanje mladica aa djevojkama Nastojao je da se i po odjeci razlik.ujemo od ostalih ... ako je T upor'no nosio fes ria glavi" C?tk i kad je bio ria studiju U Beogradu, u cemu su ga alijedili i dr1.~g·iMM-S~tl'"
,

,24

denti ..,Bio je sprernan id,a pocne dariosi tradicionalnu bosnjacku nosnju, to posebno radi toga sto mu je izgledalo besmisleno.da klanjaci nose pantole koie treba peglati, umiesto Caksira ..Veoma inter'esantni S,ll hili i zaiednieki Iftari, a.rarnazanorn je bill) uveldeIl() ill prak , "S"~-,..._ d_a,'····' _ '.svak ..:~ ·e.'· e'·cY-e- it" '~'I[TIJ'~af"', Ji:l.l=. t,; n" ekx Jel'l,' d r L.'[u •v' r 'kIJ;.,. nja . :s';e'·o 'v' __ . goj dZamiji.. I bez ramazana, praktikovano je ' ,oZivljavanje rada pojedinih dZam~ja,. dokje hila atalna praksa da se aksam klanja u Buzadzinoi IdZalniji u Logavinojufici, a dzuma u Car'evoj dzamiii, Pored naj razliciti] ill. aktivnosti iu pornaganju .. rnuhadzirima (izbavlienlm Iz cetnicl{f)g()krl~zenja, srnjeStaj i zbrinjavanje pristiglih u Sarajevo, te ispomoc onima koji se vracaju u podrucja oclakle su pr'otjerarri ceblicj),. foreirauaau clruZenja odlaakorn 11a Izlete (na Trebevic, 'Pale, Koran ili Vog'oscu) ,I;l,a pored igre fudbala, zajednicko klanjanje riapoljani .. , Za sve ove vidove okupljanja, Esacl je bio glavni inicijator i Inspirator; I sva SU, itnala veorna pozitivne '. odrazaje .. Sveusverrru, Esad jebio Iegerrdaran i osface u historiji Bosnjaka nezaboravan, .Pored, napisao njemu, Izmedu ostalih i OV{)g', mladirna 00:svracati pozornost naziv ulice u Sarajevu, koja se ranije zvala Fuada Midzica, asada jedan clio teeoma razgranate ulice nosi naziv UlicaEsad,a · ., dOZOVlca Karac . '" s krar : .1 prJ:: ,. kc ... D a ov,aJnas k fk.., ik az 0 'Esaclu zavrsrmo .. onstatacijom da se on posebno ovjekovjecio svojim sta.... vom .i vizijom iskazanom kroz Koracnicu Mlaclill Mualimana, koja glasi:
I
i,__ . _.. _ ' . __ .', '"'.

e,'

,"

ra:,

~'V~-'--. '.' ,__

_

_

1'"

",

_

-

~-_

".]1

I,

',"

__ -.'

,

'J~

25

Eva smo dosli Mladi Muslimani, Nek: s'€ sad eseade po sooj zemlji toi,
Necemo trpjef slabosti straha, n r."!" .. k---v!"-I1 du llr.lt cemo,- s, ,·7SI£· ausmccnsno; svog.
'101':_ "
'.e", ,. " ',-

ni

,,1'1,'-

Zbije'ni cvrstol naprijeld' idemo, Nosen,i S'nagom. islama soog,
[eka koraka ·naSih se Cuje',

Zeleni se bajrak nad nama oife.
Allahu ekber souda se C-uje,. Mladei se budi iz mrtvila svog,

Islam ce b'iti.stojen.ekad bio, Mladi ,(:'8 mjesec opet zasjati.

Ova Koracnica se recit.uje na svakom svecanom skupu MM, ali hi nju trebaloda nauce i sto &sce re'1 1 '0'-" ·,-.JaJe d k ICltuJ]U SVl nasr rma dl" •..... a d '. rruzan podstrek, n
"I. _, •

'iii'

R'a/1.metullahl alej}ti!

.J' Z·-Ni~rA·'-' ·C···~.··AJ·' ·N"I.
_, -I. I ,-', .. _

MIAD,OMUSLIMANSKI PREDS]EDNIK OSUDEN NA, S,MRTIUBUEN
1·9·-·4·5!
I !,I_"., . l

i_:.".

'"

·G·Oi,:D-" ·I·N,i······,··'-,"·· E
"---=--.' "_,'__ ', __ : ,' _.
_l

.J

':

_'

_"

I

._,-,..

1

:;~~<~~~,_:.
IJ~r.··~.'I. ,',
'J

Mustafa Busuladzic, sin, Smaila u Emine :rod.. Volle, rodenje l ..aprila 19'14~ Gorici k.od Trebinia, a u strijelian]e 29.juna 194,5,godine, sto~rlacidaje imao .. :svega 31 godinu kad,a je trbijen, U 'torn kratkom .Ziv'otuon je ipak izrastao u vrhunskog intelektualca. I _'0 :skOo': P zavrsenoj osnovnoj l:.11_ 1i'~' uprsao s,e U rnecrresu u 'Travniku, gdje je zavrSio tri razreda u Elci Ibrahimv ... .;., .... '" .~ .. v '}' H'pasmoj '~F" II'.'· a naS,ILdVIO ,8,-k otovanje~. 'U G-'" r-evzm, je ··.·azI., llS..m dresi 'S" ,., d ....... turi rev- b .~leg·ovoJ eureai u ~.arajevu, g,'JI,e irnarurrrao .. Je ,Joskao medresallia ,o'bjavljivao, je: Izuzetno cerele i kvalitetne radove u "Islarnakom svijetu'', "Novom Behar u'', "Islarnskom .glaSiuu, "Mushrnanskoj svijesti'', "Obzoru'l.: "Svijesti'', "Kalendaru Ialamskog svijeta", "El-Hidaii", f'GlasnikuV1,~atl'~, .fIKalendar1Ll Hrvata", ''VecernJoj posti", I'NaS.o~ domovini" i dr ug'im publikacijama, Nakon togaupisao se naVisu Islamsku serijats'kio-teo,losku skoltt u Sarajevu, g,dje je diplomiran 1940.. g'o,dine..Ka,o atuderrt 'bio Ie predsjednik Udruzenja sfudenata. Izatogu pr'oveo je dvije godine u Rirnu n,a,po's,tdip!loIDs,kolTI studiju iz orijerrtalistike. Jedno, je vrijerne ria racliostanici Rima bio spiker za Iuvatskijezik, 'Tadaje bio suradnik italijan skih eva.··· ssopisa UM'-· lon .d 0"',' Ar·~a···~·l~' Ori.. rrte Mo id ,b,··,o"U e ., er'no". ~ Bio je zaposlen u Sarajevu kao profesor ria Serijatskoj gtrrmaziii, a ho'no,rarno je radio, 'u Zenakojmedr'esi, Realn 'OJi1.'gu.IL.Il aziji i Srednj... t'~h' .... ·1~'IX11:-0;1 s~.ko]i.U ··-.. rnn ", .... ·;. oi .--_ m ~ ... '. .., •. J:\..!. ... •"', .....:JI J... - _ .. .
'II' • .. .' ...
<ii, ' ,"!

-1-

_;. ~" -I' ..',,:____, __._,_.,"'

"

'_"_'_ _:__,~.

'._>

.

~)~_:__.:...::__I_"_ .

'

__

I. ~ __ . _:, ~ '._.

"."

.

I,

'.

_-_~:I

_".

_

'

"

-' __

. _::

--=_ - ,_- _::.~;

~

_"r.~_:'

.'

' __

v

2'9

profesorskoj karijeri pokazao se odlienim pedagoglom i. metodicarem, Pored - prosvjetnog i pedagoskog rada mnogo je pisao i prevodio, Njegov je publicisticki rad obiman ..Pored oriJentalnih (arapskog i turskog) dobro je poznavao niemacki, francuski i italijanskijezik ..Bio je odlican govornik ... Mustafa Busuladzic jedan je od naivecih ovoviekih boraca za islam i muslimane na ovim prestorima, U svom kratkom Zlvotti ucinio je za muslimane u Bosni i Hercegovinivise 0,(1 mnogih kojisu znatno ,d,uie ,Zivjell,. Bio je pisac,prev,o'dilac,pllblici.st, kriticar i recenzent; govornik i mialilac, poliglot,-a nadasve borac i pregalac za islam, cijemje razvoju na OVOID tlu posvetio cio svoi .Ziv,otnivijek .. Dr..Muhamed HadZij~ic, (1918,~~ 19'86.) rekao je 0 .. ,}- : v .. , ,", ' v '-"-1 B lusu_ad2i~u_s 1"·.d ." I-M',: . Je aece: "Mene je poserb no CUdl,O' nje,go¥o~poznavanje ,jezikaMllstafa je tecno govorio svaki od tih iezika, i zatojemoja ocjenada smo izgu... bili d ]j"k covjoxa: h'a:ZJ. Mehrned-ef --H- d- v .. , 1 -k d'·....,..... h d 1• ovaveuaa Handzica .. r H". . ~:..!'!::,". ak 1c,__.")~av s,e .!,ustafu' B- , . Iad .:U:SU::~{_Z1lca .aIlt.iziC ]e ucenJ-_':- kak c_1-i M,,-,1 •

'Y

..

1

'11".'

.'fI

.. "

sto godina, vrlo je bio znaCajan za muslimane Bosne i Hercegovinevno ~ ··uS:U._<I r""' Y" smatram d aje B'·-· . 1 d ZICJOS 1znacajmji zato sto je, _pored velike ucenosti, p'OZ11.aVaO ievropske jezike ..'J -Prof. Hazim Saban'Qvico,du,sev1jenl) je prican o Mustafi Busuladzicu. "Znao je na njemackom stranice i stranice Spenglerovih djela naparnet, Pisao je Iahko, tecn,o" krlstalno - [asno i lnspirativno." Akademik ", diia Kresevhakovte, ,.. iak ." " H_,am,lJa Kr ~ Iiakovi k·,8'0u,cenJ-~" USlnJerava,o Je nije rodio u poaljednjih
Y'· V. • '•• ,,R
L'" , ",

.

I

j

'!I

Busuladzica i mnoge druge u znanstvenorn radu, kao i Mehmed-ef ..Handzic i drugi profesori, Mustafa Busuladzic [edan je od najplodnijih -pisaca rnualimanskog intelektualnog kruga kodnas ..

Bio je jedan od rijetkih rnuslirnansk:il-lintelektua,Iaca kojl je dobro poznavao filozofiiu Istoka i Zapada, a posebno materijalisticku filozofiiu i marksizam ..To .su isticali i 0 tome pisali teoreticari marksizma.ikonstatiraiuei dasuod musfimanakih intelektualacadobro poznavali marksizam i materijalisticku filozofiiu jedino Busuladzic i H usein-ef ..Dozo, Mustafu ... usuladzica upoznao sam kao ucenik B Serilatke gimnazije u Sarajevu, gdje mi je predavao italijanski jezik ..Istovremeno je mojoj sestri :i dvjema ,amidzicnama predavao filozofiju u Zen,s,koj m.edresi .. SjeCam se kakosu one, kao starije ad rnene, jako cijenileprofesora Busuladzica, 'OD,e eu bile,iznenaderie u kolikoj je InJeri on poznavaosvjetske filozofe Iucenjake i sebe postavljaou ravnopravan poloza] s njima kadaje iznosio njihova razmislianja I postavke, Tako je on, recimo, imao obicaikazati; "Filozof Kantmisfi tako .i tako, aja mislim ovako," To, jie 'tako tJvjer'ljivo, obrazlagao da suucenlce prihvatale njegove tvrdnje .. .Ia i moje razredne kolege ucili smo italiianski iz ljub,avipr'ema profesoru, jer $U nam dolaskorn 110VIe vlasti nametnuti niemacki i italijanski, pored arapskog i francuskog i, kasnije, turskog jezika, Busuladzic je bio pravi prijatelj uCe~ika, a ja sam ga osobito cijenio kao covjeka D'e samo :sirokog obrazovanja nego i primjernog Islamskogmorala.Dok su sleneki profesori ..da 1m ne spominjem imena, jer su kasniie uvidjeli da subili n;a p,o'gre,snoj strani ... lIO' parP 1ijskom zadatku bili ubacili medu nas, ucenike, kako bi nas ateizirali, dotle se rahrnetli Busuladziosvirn SyoJIm sn,agam~ ,a naJvlse li'" cn~In prrmjerom, tr-udi 0 _'~ ,'. .1
l ..

Y

.

"

,,"

,

",

'

!!I,<!'

.. '

"

'Iii

"til..

..'

~

.

31

da rras ~cini onim.a koji zavrjeduju ela ime ,MUSLIlV1AN" ..

DC"se pOI10Sn()

Svojepoznavanje Mustafe Busuladzica upotpunio SalTI 'tek kada sam aaznao dase II prnstorijama "Merhameta'' odrZavajuzanirnljiva pr'edavanja, te da rse ." tarno jsaatajuMladi Muslilnani., Cirn sam zato ttl() ~~)(1 :s,estre. ,ato je bflo U mjeseou ram,8-Z8l1.U 19 43... udne, g odmah sam shvatio da je rnoje mjesto tarno ..Otisao sam prvo u sk()lu, iza "Hurijeta" na Bendbasi, gclje eu se svakodnevno okupljali Mladi rnuslimani, Tamo sarn, izmedu ostalih, StlsreloMullira Gavrankape'tanovica i Jo's nek'e, rnedu kojima i nekolicinu onih koji su kasnije Ubijeni ..'Tada aarn saznao da, se Mladi rnuelimani nisu rnogfi regisrrirati kao samostalno drustvo, pasu 'usli U okr'ilje UdruZenja ilrnije t'EL-Hi-, daje" kao podruznica, 'Tadasnji predsjednik 11'EI-Hi--, daje" rallfl1et1i Mehrned-ef .. Handzic odredio je: ,za ZV811icD'Og predsjednika podr'uznice "Mladi mushrnani" prvo Kasim-ef. Dubracu, a vrlo brzo iza toga upravo M ustafu Buauladzica, Ranije 'S1110. ()bi]je#~ 5(}.goldls,njicu rnieteriozne amrti, poslije operacije jslijepog crijev~,naSeg' na~ jveoeg-allma lVle1~rned~ef-, Handzica, koji je preselio n,aahiretu 3,8 ..gOlclini Zivota~ Iicnosti koja sene rnda ni u svakih sto godina, OID,jebioonaj Irrabri prvopotpis"k '" 1 ~1 crna 1{C1Jl ·v" .. OIL P'(lZIIJ!l t·~e S-arajevstcerezo. 1.... t:LCI]e pro ti·iV z;~O ,'I . ." au vrseni nad Zidovitna, Snbirna i Cig'anirna u IIsvjetSklOlTI ratu, Mustafa Busuladzic tada je bio jedan od na7" jmladih clanlov,B "El- Hi~lajlel',!, a po svojim SPIQS'() nostib , ma pravi ucenik i slje,dbenik,veJikog alirna Mehrnedef ..Handzica, Pored svoga :siro}cog 10 brazovanja, obo. jica au bili: Izuzetno Iarabri, pravi ITluclZahidi. kao i
.'
,

lt'

1

l

I,

.

"'

.

.

3,2

.. rugi zvanicni predsjednici podr uznlce "Mladi d muslimani'': Kasim-ef .. Dobraca i hfz, Ibrahim Tl~ebinjac .. Svi s,u orii, po potrebi, drzali predavanja "Mladim rnuslimanima'', pored predavanja koja su drzali glavni organizatori "Mladih muslimana'', medu kojima su se isticali Esad Karadozovlc, Emin Granov; Asaf Serdarevic i drugi, Mustafa Busuladzic ruvilek je bio s,pr'eman da odrZi predavanje s temom koja zanima mlacle ..Njegova su predavanja hila ne samo vrlo poucna nego su razvijala i borbeni moral. Ako hi ee kad desil,o da lIemarno p:redavacaza,· najavljeni termin, moja je dum'o,stbila, da pronadem profesora i da ga 0bavijes'· '1' d' O···-b'·"'" '1' 11m (anam '. b a predavacv ..'.... tret I:lcno, samgallaazlO " U Zenskoj medresi; sacekao bih odmor, a ()D, eim,ITI;,e '\ vidi, samo je pitao kojaje tema.predvidenai dolazio [e spreman utemeljeno obraditi potrebriu rnateriju, sve potkrepljujuci ci1l:jeni1carna iIslamskim stavovima Isticao je: da se vjerovanje potvrduje djelima, navodeci obav,ez€:prema sebi, drugima i prema Bogu. Zato nije cueto sto BU "Mladi rnuslirnani" za vrijeme II svjetskog rata bill nesebicni pomagaci rnuhadzira, ..,. • . d brotvo: --M" angazirajucr roll' se U dobrotvorriom dru v . r-ustvu "_,.,~r-e l1atnet1t.. Tada nije bilo nekih stranih hum .. anitar'nih .. .'. ,.. ik l' ,'1 db" '1" orgaruzacija, .nego srno rniprrkupjjs iali uonrovoune prilogeu hrani i odjeci i tonoaili u izb~eglickelogore .na Ali-pasinom mostu, Koranu Lnekim centrima u gradu ..Iako jebilavelika opca glad i oskudica, nikada nam ni napametnije palo da od prikupljenog nestoza ,seb'ezadrZim'QI,. Obaveze prerna sebi vrslli SIIlO samosavladavanjem i krieposnim Zivototn ..Time se stjecalo B,o,fije zadovoljstvo. Ni u najteZim uvjetima
iii

i_

-c

33

nije se zanemarivao namaz, ni post, ni clruge obaveze prema Ailahu, koje su opet propisane za naSe dobrn, Citajuci bilo koji clanak Mustafe BusulaclZiCa,. primijetit cerno da jesvaka tema obradena -vrlo strucno, a stilje lagahan i zanimljiv, .Iedan od vrhunskill intelektualaca Zenice, ra1unetli akademik Kernal Kapetanovic, pitao meevolevrerneno ko se u, "Takvimu" potpi:suje kaoAinas. 'Toje bio rnoj prijatelj Esref Campara. Hvaleci napise t~plare, rekao rnije daga podsjecaiu naclanke Mustafe Busuladzica, jer da od onog doba kada je eita,) rasprave Busuladzica . nije nailazio na tako Iijepe clank e, iako je ,mJIQgIC) citao!t Usput rekavsi, tesko je bila predloziti Kapetanovicu d,a neSto proclta a, da on to nije vec procitao, '1'0 je Kemal koji je stizao da sve vrijedno procita, a aamo iz strucne Jiterature.pricao mi je, bila rnuje norma sedamnaest stranica casopisailStal1.1 und Eisen" svakog dania.. I to je bio jedan old nasih nezaboravnih velikana, ~ kao sto, vidirno, i on senapaj:ao clancimaMustafe· Buauladzica. .. Mustafa Busuladzic cio je svoj Ziv,ot posvetio borbi za napredak muslimana, Posto, su svi rnuslimani braca, nije rnogao a da ne opise tesko stanje rnualimana u carskoj Rusiji, koje s,ejo's, 'vise,pogorsaio kad su na vlast dosli kODlUlUSU .. A kakvo je bilo l ostalo stanie muslimana u tom boljsevick1o-k()munistiCkoln kazamatu, to sudonekje objelodanili sami jugoskrvenski kornunisti nakon rezolueile Informbiroa 19 48.. U nainoviie doba d:esavanja :S Cecenima upotpunosti su razotk:rlla krajnje surovl, beskruPOIO'Zlli" zlocinacki boljsievickireZim naocig'led ci"1, •. Je-og sV1J eta
.
1\1'
1

l

34
:~ -

I.

} .B·usu_adZlca, 8tO Je predao Iljego'VO]S,estll I SUprUZl .kad. eu dosle da lobidu grob}l a Sestra. i sLlprug,a r:all~m'etlije,ne zt}ajuli cla s:uvec pogu hiIiMustafu, 'd.Qslesu tntt u posjetu i ulnlesto, da
I

"

. v··"·"

'It...

-

..

...

........

..

im bar to :saopCe n,a prlmieren naein, osoro su Ihvratili,baS sudija, izj:avivSi: "Sta 11oCete? ! Pognjavifi SIInO ill kaopasCac:l!H Kadsu obilazile grolJ"co,ban irn je prica.o d:a je na. njego¥e 0,0 izvrsen.Qstrij,eljanje"ali. vjer'ovatno to .nije tacno, jer' je strijeljanje .izvrS·e.no,
.'IiI' _

nocu...

r

Taka SU". eto, postupali oni, koje SIU rieki nazivali ,osJobodio,cima Sarajeva N,eka Im Allah plati njihov zIQ,cin. d.Zellenelnsko'In vatrom, ·21 narna neka rasvijetli razum t~kaZena..- pravi put, I ueka sve nevine .. .1 ..._ -"'' ... _ .... .zctve, aposebno Jl~llm~etliMustaftlBus,u,la(lziCa, rtagradil1ajvisitn deredzama Dzenueta,
--

'.

.

....

.

~I lI!.

1

-

-

.

__

.

__

.

__

"0.:-

-

-.-

-

-'

'_'--

Por'ed rrmostva pr'ijatelja ipostovalac~ ostali au iza Muatafe posebno oZalo,sc,eni.supl"uga. Zehra rod ... v _ Sestic i dvoJe djeoe ..Njegov sill Muharned jeprofesor na Prirodno-matematickom fakultetu u Sarajevo.. Oba unuka (sinovi Muharnedovi) II dob.a agres.ije na .BiH bilisu na prvirn bor~benirn Iinjjarna ... Jeclan tmulr

noai djedovo Ime Mustafa, U znak trajnog sjecanja na ovog naseg velikana, na prijedlog Udruzenja "Mladi Musfimani" jednom dijelu veoma razgranate ufice Fuada MiclZiCa'dat je nazivUlica Muatafe Busuladzica,

37

PrilogiKnjige, clanci i prikazi Mustafe Busuladzica
' _- -,N-'a~·~~:-~,e·:II~F. S-.··.a-----r'-.~,J. -=-V··' o, .- '..• a __, ._ _ 1 .,Ebi u_ . -~[" ..- _ ---;-rl:-a···.--,bl':l~' _ 'U.J e ,v,", 1-.9"-.,,3.4',. 2..Jedna sj,ajn,astraniea islamske historije, Sarajevo, 19a5.. 3~Resulovic Osman ..pasa, Sarajevo, 19'38,. 4'.,fYlusJimanlu SovjetskoiRusiji, Sarajevo, 1943., 5~Problem derogacije' u islamskom pravu Sarajevo, 1944,., '6.,Prvi plijevodi Knr'ana u svijetu, Sarajevo 19 45 .. 7..,Muhame,d a.a- rukopieneobjavljenc knjige~1ciji]e obim blizu 400 stranica, a nalazi se uGazi Husrevbegovovoj biblioteci u
i

KNJIGE:

Sarajevu
'1' MIU" .'·S'T,I)\U'E-' 'B·--U,·'IIS-U'lAD- "-Z-""I"C-"A' CLAN,· ,C'· '~i:.', ":_'_, Y . '-B·.··.~.·J'A·-"'rr.~. .'. .... -r-E~I~-K-cr-L·.,K.·.·········.0' CASO'PISA I _ °Ei~I-N!I·I:' N ~o,'! ,_ o _,LV LJ __ _____ _ __
¥ . ,
•.. ':,_"~ __ ~. _I ._~~

u

-_---"-~-J~~

I~_:

_::~_.,I_,

__ ,

':::·.. _'.:_.I

__ ~---:-_,I~,"_>_

1,_"_,"'

',,'

",'

~'J

. KALEND,ARA U SARAJEVU
1. AI<:TUELNE TEME,

2~VAZ.OVl IPREDAVANJA
3..0'llCNOSTIIVlA
---

_.

'"

_.

4. PRIKAZ.ITUD1HRADOIVA

-AlITUEIJN"E~I1EJrvI:E
GI.ASNIKIVZ
1. Islamsko bratstvn

,2~Razrnisljanj.e

0

Bogu i religiji

,3,.Islam i sociializam 4..Putevi spasa

5~Islam i muslimani
6~Kut'an iuporedno proueavanje religij,e' 7..Vaz oradu
11"
I

8 'M- h d "". ...~ nase d,.'l';. ." .... . ~,., .',.. _'u. .·al~Zln t. :,UZD'Osttp'relna 11]iUna 'K'- It · 'Ii" ~ _. d Islam .. ~ - .ta ~ 9 ~.·'·U'_tn-De1politic "'} {e veze izmeuu I '1 sko,g sVljetal..'I" JIe L
Ii" .~.,

10~. Uzrocinapretka

prvih rnuslimana

ll,~ Odnos musllmana premanemuslimanlma 12:,~Trgovaeko poslovanie i privredlvanje u avjetlu islamskih
__

"D' EL· 'F-lij' -'Al' .-R'·'
~--=-, :__::_" __ ,_,__l_,·~'c
._', _','::, _::_,

vjerskih propisa

13.Zrake islamskog-svjetla
14~Harmoniia izmedu Muharneda a.s, ri~',ecii djela 15. Duznosti i njihov smisao u n:asoj sadasnjici 16~Osjeca,j odgovornosti

3,8

· 17'..Kult golotinje " v .. ' 18e. N' tas ztVOD1,].. put NO 'VI' ! B,E-'·•.'· .HA-~~,'.·'_:_',.R,
110'

j'

>-.

_.

_.,

-

- _.

'.' ,... 1 . 1-' ik .,'. . d: ~ -,'~"1jI,ec8J tstamske etike na nasu d'h 'QVllU Izgra...nju ,u~~ 2-4" U·
'Y

19~ Islamska kultura 20~Ornladina i zivot 21. Socijalni duh Islama 22,~ Prvi nosioei Islama u istocn'oj Evropi 23;,. Islam i muslimani
I;

GJ\JRET

25,., iali 0 sudbinio,a1~'od,aI zajednica U povijesti M 2'6~, Nekolikoprotuvjerakih o'bicaj.a kod rias

_

GAJRET~KALE'ND~ OSVIT 29. Muslimani u Sovjetakoj Rusiji -VAZOVI I SLICNO _.

,2:7~Muhamedova cOivjeka

ia.s. d,eld,aracija,Q

pravima i dUZlio,sthn,a,

2'8"Islarnski socijalizam

GLAS,NIK IVZ
1"Post u svjetlu misticne filozofije 2..Dani duhovne renesanse 3..Jedan vaz, Glasnik 4. Jedan Itadisi-serif 5. R;aZlnislja~i,a upovodu bairama
,

D EL' '~',I:JfI-; 7.0pce prifike u Islarnekom svijetu u doba Ibni Halduna , (akadomija) 8..Predavanje odrzano prilikom El-Hidajinog mevluda 9",P'oslt~kaol soeiialna ustanova
,,'~ .. , .. :AJE'" __ "I
j ~-

6.,Problem derogaciie u islamskom pravu
'

N'OVIBEHAR 12~. Heroegnovl

10..Bajram mllcsrda S--'" .. 11~1"I,zre 11' '-.nusao, ' hid
~i ..

'II

u dobaOsmanliia

13~Mualimani u bokckotorskcm dZe:matl" 14,~. Neste iz Slavneproslosti islama
15~ Islamske biblioteke OSVIT 16.,Hidzret, povijesni zna.caj i danasnjlsmisao NARO'DNAUZ,DANICA

39
,

T-M' -~ "~~I:' -~.-. __~ ,I '" _," __ LI_ . ,'__ ' ..: . ",,_ ;".' 1 P· 0- '!S··'E···B····N···'O·'j12' D·AN· I," ····J··E··M· 'U"S"-L" "!l, ·AN-·-·S-I:TC" ·KN·r ""JIZ'O;>~ARE' 18..Jedna sjajna atranicaielamske historiie ~ ._ UCNOST.IMA 0 GLAS"NIKIV,Z
r ' __ ; 'ro

17~ Prvi prijevodi Kur'anau
_,:i .. ~_'_";

svijetu j kod nas
_
I~"_ ~ " (_-:__ I.I~.~: ":1 1 _,' "-:-

,J

_':L_l.

r

-.

~

-

I ..Muhamed Rusdi EL-HID1\TE

2..Akademiia u Spomen Imami Azarna-Pozdravna ,
GuiseppeGabrieli (in memoriam)

l;jec

NO'

3..Zivotno djelo Dervisa A Korkuta ~I e. 4 - , Iandzic .{aDprolesor 1..1 d ,",'.
_."

"'tIT 1~ 'L_,I~' T.:.TA DII 1"1'1

E'"E·

GAJRET

5., 08111al1 Ibni Affan kao halifa i ,covjek 166 Ebu Nasr El... Farabi '7. Res.ulb'egovici 8:' Gandijev sin Abdulah 0 islanlu 9. Merhum JU5ufaga Mureel

NARODNA UZDAf\f'ICA- KALENDAR~ 11..Zivot i lOljizevlli rad Muharneda Rusdije
12:,. azalija kao pedagog G N OV1 BE,H.t\R.
f

GAJRET~,KALENDAl~.. 1O'~O srnan... Pasa -Resulbegovlc

13,~ Ebu Nasr EI... Farabi
PRll<AZI , ASNI'K - .' GT.i.L-i:_:,. ",_' ,-.',JV'ZI .'" .':.' ••• __

1~Pismo iz Egipta Govan Ducic

0 tslarnu)

2..DrvErrver (pia) Guadagro: .Islam i 1{OI'PoratiVizall1 (prijevod saitalijanskog)

3.,D'r~Georg' Stadtmtiler: Bosaneki islam ~ MostEvrope k IsIamskom svijetu (prijevod S nje-rnackog) EI~-,HIDJ\JE . 4..Gofferdo C\ldri:La filosofia deg'liArabi uel suo finri (prikaz) 5. Hazirn Sabanovic~ Muharned a.s ..u svjetlu evrupslce kritike
(I>ril(~), .

6. Ahdur'ahrnan Colric:: Muslimanski 'blagudani i kalendat ..(prikaz) __ NARODNA UZDANICA, lQ\LENDAR 7..At-apsld hlstoricar Mes'udi 0 Sfaverrima 8. Carlyle-ov sud 0 Muhamedu a.s ...

40

SEHIDI UBUENI _- ;1: 9~:!4-:-15--~~-· -, '1\ MART
_.~,~, _:_' ._ ..... ' II,' ... (,.

v

,

:

. , U.-toku II svjetskog rata osnovne preokupaclje Mladih Muslimana su bile ideoloska izgradnja i intenzivna svekolika pornoc muhadzirima kroz aktivnostiMl'il) "Merhamet" Muhadzirirna se pomagalo vrlo riskantnim "'. . '1·"1 -. b .. • Vk' kr... rzbavljanjem nejaci iz cetnickog . O:!,IUze~Ja" tr ansportovanjem do Saraieva, zbrinjavanjern raspodjelom u sabirne centre na Alipasinom Mostu, Koranu inekim obiek tim 'a sam iorn gra 'd"u'I"" 'sv:,l'{,:'o' ,,1'1- na Bendbasi ·S····I" .rotistu, "d,zamijiu Hrasnu i po kucarna. Djevojke su djecu bez roditelja kupale i oblacile u flanele, a mladici :suih razvodili po kucama. Neke porodice su primaleu svoje kuce po jednu iii vise muhadzirskih porodica, Tako je porodica Asafa Serdarevicaprimila tri muhadzirske porodice iz Ro,· iih dvanaestero. N"·· t I . dali 1 gaticer njih ••... ".luna SUI~",_:~_.1 na raspoiaganje cia sprat kuce imutvak u avliii, a sami su se zbili ujednu sobu ikuhinju u prizemlju, Po:eeb anproblem je predstavljala ioskudica u 11rani. Premalo je bilo one hrane sto se uz odjecn i druge potrepstine prikupljala od gradana, pa je bilo nuznonabavliati hranu i van Sarajeva, Tako ie jedna ekipa otputovala u Posavinu S ciljem danabavi Zito. U toj ekipi suprvobitno hili old Mladih Muslimana: Ismet Serdarevic, NurudinGackie, Sakib Nisic iKe .. .." U :z: u iih SIU,JOs. b dli Saf t S'····fti~···' . rna I K" . b rsnroegovrc. [IOj1 !!J~J:_rue'.-·'~IO~~'_:_C, 42
II

(1,'

V ..' !I

V

,"'

V

.!..

I."J ....

"~_.1 .•.

1.1.,"",'."

°U" I_,~,.·.'.:

,.'

.

I".'

,'."

.,1 ".J_~

".

'_'.'.".

"

".,

__

~.

'-';;";:"'~~;'_'

~.'._

.. ",

.',_.' ,

i

i.-

1

l

i-

lIOy

"" sluzbenik't M eshameta i Mehmed Landzo, Sakir Hal.iskadic iAlija Misirlija. Oni su prvo bili uDerventi, pa t-1 Slavorrskom Kobasu i uz prvukolicinu nabavljenog Eita i I1e,sto deka i odjece, otputovao je tibrzo u Sarajevo Kernal Kurbeg'ovic .. Ostali SU", medutim, pre.sli Ll Q,rasje i ' tarno nabavili jedanaest vagona zita i jo,sdeka i odjece, U stase S'U tada trazile rnito (novae) tvrdeci d,a, nisu P'QU,Z'd,aIli dokumenti kojirna su 'OVl rnladici raspolagali, U to' vriierne doslo je do sultob:amuslirnanske milicije i ustasa, pa je ~ torn njihovom prepucavanju, s jedne i," dr'uge strane Save, jedaJIIl1etalt S smrtonosno pogodio Mehrneda Landzu, Dabi _ rnogli da trans,po,rtuJun,abav~Jen,e ,n,;amirnie,e,rnladici su bifi priailjerii da odu u Sarajevo po dodatne uvjerljivii e dokumerrte. U tom cilju ot. v putovali su u Sarajevo Isrnet Serdarevic i 'Sakir HaliskadicvTrebalo im Je devet rlaria da ae probiju do , . 1'~ S·araJeva, ,a. ostali'};II' su ostali U O~· as..1uw ._. r Na riesrccu, u toku boravka u Sarajevu, u staskn racija je uhvatila Haliakadica, 'pa su ga Lubunicevi dzelati neduznog ubili, Ismetu Ser'darevicu je, medutim, nakon viselcratnogprelddallja, pocola riastava II Srednjo] tehriicko] sl~oli, pa jenjegov stariji brat Asaf, koji jevec bio zavrsio fakultet i forrnalno upisao Visu teolosku §J<:olu Sa,rajevu, sto ga je stitilo u od mobilizaciie, odluoio da 0 rnoguci Iametu pohadanje si{.ole, pa je sam prikupiop'otr'~·b'lll,e dokumente l otputovao U Orasje, Njemu se tada
_

,_

''V' •

1

pri,dl-ilZio rnan.
y_ --

Osman kr'upalija, takoder Mla,dlMu,sli .. ,

Bilo je predvideno da sa As afom otptrtuje i Edhem Sahovic, potpredsjednik Podr uznice MM" ali g:a zbog opste neeigur-nostisprijccio stariji brat Rasim,
-•
,

'

Asaf je u.spio [diadobije trazene "II ib . asn. ustaskih V'i·1'...
lII,

dokumerite

ad

'" Zito i ostalo sto sunabavili utovareno jeu 11 vagona teretnog voza, Icojimeu i oni, sada njih sest" putovali z;a Sarajevo. .

Nagodilisu se riekako a trstasama u Or,asJ~lt,a u, -putursu imali jos frelcoliko 'kontrola, kako ustaskih, 1 ·"h ... , at 1 k .. 1· tako 1 nJem,ac~{].•, 8 k oJtll1a se A s·.~=a"o s,po.raZUlTIl'Ii." "'"
=
c'

jevao.Tlspjeli SLI daae dovezu do Kalmja ..Kako jebio preklnutdalji saobracaiprerna Sarajevu, jer Je bio v :s,rlls,en rnostkod Catica, to se cijela kompozicija vra,tilad,o J anjica, Asaf S- d . Alii M'~'"" 1"~'· u se b ""}"!!O""]"'vrati 1 'U , ija :su se. '.,[lII " "a,' c-er;'·I,areVl,C l:_:IJa,'lSlr
..I'~.

Zcnicu, radi l{Ollsultacij,a.UvidJevsi tezinu eituacije, Alija se zadrzao i skrio u Zcnici, aAsaf a,e vratio u ··Jarijice'~, Zito, Irrana iostalo ·je pofiranjerio U obliznlu dZRlTIiju,ane sto razmiesteno i po kucama, Nijemci i uatase su se vecbili povukli, au J,anjice je dosla II. Kr~Jisl{a br'igada partizana, na celu koje jebio Zdravko Kuljanic a" drugi kornandant je 'bio Bulejman Repovac, Iako supartizanl sasvimjasno vidjelikornesu zito i ostalo narnijenjenlvpa su tre balidapornogrru dase' ana' transportuie do Sarajeva, ·IOlli SU, naprotiv, sve
44
'Y ., -_

zaplijenili ..Pa i to hi se moglo donelde razurnjeti, S .obzirom na opstuoskudicu, ali. se njihovdalii postupale nikako ne rnoze ni razurnjeti, a karnoli opravdati, Oni su ovih pet krasnih mladica, entuzijasta u pomaganju svorne narodu, od kojih 11.i jedan niiebio vojno Iice, niti je sluzilo ru bilo kakvoj formaciji NDH, sproveli do svoje kornandeu Vitezu i POi kratkorn postupku, IJOtpUll'O nevinevbez suda, likvidirali. "'k vf vrtezu su om• bif prrtvoreru.. suupa ea serorn 'til U Vi"t' v
Z1 , e.je'Zl1Jlc:e stamce ,anJICI,lg'a'.lJl'Om,.
ii'

y

"'

.'v'k'

,- '

JC""

'•• '

I'~

Z'"

AI' .... '
Ii'

,',

sa kojrm su

1-

.. ~.

bili u Istoj sobi, ledne noci, kako je pricao ovaj zeljez:nicar kojl je Igrom slucaia osloboden, nakon tri mieseca boravka u Logor u u Krus'cici, odveli Sll ih nocu u 23 sata prerna riieci Lasvi. Svjesni sta ce se zbiti, oni SU, prodornim gtasovima ucili tekbire.Zatim se ICUIO' rafal i nastao je potpuni muk iza tog,a., Pretpostavlja se da su strijeljani baceni u Lasvu .... OV'OI su hili prvi mladornualimanski sehidi.
Eva leo su bili ti mladici:

45

"

.

.~. . . :
'

,
"

~:: ~. ~ ~ '-.'-

,'

",

A, ..LlJ:'_

saf: SI···e·· arevic. t rd
':!.:. '.. 1.-

' .... -".'-:

,....

-=:__.:.

Parijek,lol
Asaf Serdarevic je rudert 192,0 ..go~dineu Ljubinju, Sin je' Mustafe zvanogMujage i Zibe rod ..Hadziselimovie.. Imao je tribrata i dvije sestre ..To su: Asifa , zvana Seka (1923), Is:met zvani Imo (1'925), Azijada zvana Zija (1928)" Izet zvani 120 (193,0) i NijBz zvani Nijo (1.9,32)~
1 1

Serdarevicispadc~lu u . jedrru od najstarijlh porodica u Heroegovini, .Iedan ogranak ove -porodice, izkoieg p1otlc,eAsaf, jako je polagao paznjn na obrazovanje, Sk,olovali su se n~jvise:u Istanbuht; pia S11 ill ostali Serdarevici interno nazivali Softici, Od nekih dedeset kadija Serdarevica, najvise je Softica, PradjedAsafovemajke je bio 11 tursko doba ajan, tji,.p'lVaIicnostu Mostaru, a.njegovi ainovi najpozna1ijivele,PQsj.edni.ci koii bdli i ,drustve'no ipoliticki aktivni .. ,

su
.'

.,

d-b-· h",' '., ..' ...... P· ,orio,;:'r..cnz. IOI}'IC'CIi/" "s·.·.~···_,ono8tl ' ',-.~¥ -l···lll:i·1 s._.'Iog arpsxog 10 cruzenja, U ,CJiJU"alTI._. '0"1",0 drzan -.."':"J'! rzanja, Zb." .'-':-_..sk ......······1'"~,···
II........

v.

....

c=

'.-

,"

-~

,.

.'.

O!"'

MUJ'~I ga je fcrsirao da seu kuci st10 vise citaJ'~u a rnusli.:-_ .._ . ','-.,~ - Asaf je man .ske junacke .:.._::J., e···slIl·'·'eo.·,a-:----'.,.-~-.'--' kao siroko obrav·.. lik zado . - .' ..~' bracrr ' zovan 'CIDIO' ve:~~~_o--{~-. 1-" ..... ovoljstvo svojoj braci .. ses_:__,I
'.'.-_1' ',_..

1_'

._._._

.._

~~,

....

_,,-

.'_

':_."_'

',_'_"

__

,'---=-,--::_

._

,.1

•••.

_.-.'.:_

.•.

,-

,.,._.

_,_"_'_-

'.:::_.-

'-:~_'

•.

' •• _

',

__

.1',"

:'.

,

,::

_

.' . .'~':_

~...:...,.:~

....

..:_.!

_, " '_

,':,-. _-,_ "-_"

-

p"

111:,

_I

,_'

'_'

~_

-:-1

.,.

__-'.

I

._ .•..

1; .•

'~_'.'

L__

."

•••

_.1

,_,~,

~

it

'tram
. . :_,1','

IR··:

' __

-

ne samo
',-: ,_"[
1.,_,,,

I,"

-v' . "".'. pricavanjem romana, nego je

.". .·1·" v' ." .. vr '1" in ter.. 10! "e,~:,s"an"'I',:' pricama" .. pr tn.irn 1 ....' . . '. .." .... -.. ..;;. tu. ..'" - - v ...
't ..•
'._ ," ,. ,._ .'_",,'/1'1-'-"_ ... - .. _,".".~.,._.I __ ,-_ . , ~ ",,::__,::____::"_,_. ::__II. .

.I.•. _~_,

,-,~- .:o.....~ ..

1 na

pris' paean riacm
1 -

47

, ..' "'. s-c: . '.' '" 1a,Zl saznanja 0 postojanju SvemogucegStvorite 'I~a do lit ..' t ~. O'--d o '.. ,,. , svega sloPOS1CcOJ1.",: ca S'UI ,on 1njegova braca nasur ". .. Ii'" ".' ",*, , --.,;. ',- - .-'. . -b'-,. , jeuu izuzemu S,OD;0'8'"st 1 SPOSO'LDO'S,st za ']i"'k"hi ,'. nxovnu J~ed ~"li~~···'······' -'.', skk .",'',
I .' s' .' . .
"c

~ib~asII1JavaC? pojave iz oblasti astronomije, Ici[n~ dose

umjetnost, Vrlo Impresivni su bili Asafovi crtezi, narocito kada je kao sfudentcrtaozbirke raznih insekara> cinilo se kao Ida ill,Zivevidirno, i aamo st,o nisu '",1"" "'1j"~ "HI' .. ,S'~~'_ '~, . -' .. --.". ..-- nraca ...." pax, rmau jnom cia ,.'. . 11·... rob '. pOI,ee, " ,S, ....li'" rta, ~N'" ~,'jegova b '., ," .' s'u" '.·...... :.... , . ali- -,~ 'h
~;J~
'i'

crtaju srripove, a Ismetje :8 puno smisla crtao zgode u , ..k k b' .... v '. A'" , .' to <U b ooravka urotujasruct Z·':·' .. Zemce.vssaafi crtao ,1 za ]e v .. v.· ,.. ne k e I" atove 1 casopise, sfo mu je csig'urava. 'I'0 izvjestan dZeparac. Asaf je imao ivrlo lijlep i rnilozvucan glas, pa je rado :pJevusio Ili pjevao aolo, ali je takoder '. uoesntk SI<O )" lcih l.~~ruglL., orova, C&.K 1 onin za ik k :8, ,"1< d~1 ,"h' '1'n _~·1,.... .. ,.]. b10 l,~ rnedunarodnu reprezentaciju. Uz sve Asaf je ibio ve1iki ljubitelj knjige ine'n,adtn.asan 'U, Intenzivnom , . stu d-:; ...~ ,v ,ern onrazovanju. .,'. o ~--."-;1~'ucen'J.U, 5, ......I.IJU.l, 'OPSt···,,· bra ... '.~'~'"
. --,-)' ,_'"

·Ii·· ....

;._-.-,

i

·

,."-,

,",

-,

~. 'I

.:, _,- .: -:, ,,-, .. ,

."

,,'"

-. < -,' :',

(::','-~:_' --,:-:-

.'

",'"

-

-

.. '--'"

", ". ,-":~

I

_-, ':.,

-,I_-.-',~.'

-.:,-,"

.'.~

.

n,---:

.

,

'V

.

\l

'I

.,.

y.

""',V'",_

.>

SkolovCfje
,

.....

KaOI odlicarruoenik Osn'0V11U skolu j,e zavrSio u Lju,binju" a Prvu m usku rea1nu girnnaziju uSarajevu .. Prve dvije godme u Sarajevu proveo J~ u GajeretoVO.ID konviktu, aaliedece dvije u kuci S ocern. Kad je: -,zavrSiOI rnalu matur u, 1'9'3,5.. godine, tada cijela .porodica preseljava u Sarajevo. Stanovali su prvo na Abdesthani, a 1939. s·u preselili u tlllCllZildZic Avdage ..Tu je bioAsafov dorn do njegovesmrti, Asaf - 'upisuj,eAgrOl"llo,miju '193,8/39.. skols.ke godine u Beogradu ..Tamo je 'bi,o smjesten u 'Gajreto'" vom. konviktu, U g'imnaziji je biou razreducza koji je direktor Kondic tvrdio daje najb,'olji 'U skoli_Asaf je bio rnedu
48

.. .·1·' ' ' '.. .. ·· nartalentovanuim '.. 0_d·likI tasrma, N'"J11. nle,k nlik SUo 0,8= .. -.-}' '.' "0,,, uco nivaci ,mladom.u,slitnanskogpo,kretaTo' au, pored njegn; Esad Karadozcvic, .Emin Granov j,H'us,ref· Basag.ic ..Oni su se naSli skupai na stdiju u Beog'radu, ..clie "', .~,·,-"rdl _ .~.,.'- 1, riersao.' Ina,.1.JM",·,·-"I'u ,IZ ., . '."',. "'t· .., -, iladi rrte "-' ,g. Je im s,e prtctr'uzio 'D' eIVI~eVIC,. "':t .. , ,i, Aprna 1-' g··i..4}·kad- a esu njemaci 1 avionr· b '"1 vk~ .. '" I", _'::; oez najave rata. blotnbard'ovaliBeograd,Asaf je uspio da 'sa '1.... -' , posue dmjrm vozom uskotracne pr ug'e preb·'"' ;-'aCIIZ'B~_,eo~ . grad:a u Sarajevo ..Iste godine ri,astavlja stuclije u Za. grebu ..Nije rnobilisan, jer mu je tada data prilika da zavrsi stuciij. Njegoviprijatelji nlsu irnali ttl arecu, pia ... d su InO b·li-'" _1'83111 U,iOInO "b' orane, . Kao student on odlazi nap~su u Aushljtl Ila neko polioprtvrednodobro ..Vee tada 011. kani i pocinie da sep:ripretna da po cliplorniranju radi doktorsku dieertaciju, Ternabi :se odnosrla na primienu d '1· .. LrubmI"'· ·ti-~h·· pia:t:u~uasan voc'ki··I,. k . -."'.. ,Jezeuo c a oplerneru L"' b~ "-,OJI01 .... v sko polje kod svog rodnog Lj'ubinja. Svorne Irratu . ,zetuje prepor'uca dta s'ttud'11'U sumarstvc U Iatom cr"'l~ .. '. I r JU ..'ta - ... tudi • '.. lOD1 I zet'.. zalS.I·.·· k'. aSDIJes,...,' IlrRO 1 's, ve -I"'ki!i uspje '-I je 1._, am S-' .k· fakult . 'S··.. 'c zavrsro Sumarsm -t:',..:,.1_ .ltet..u.--araJevu. AI'" S ti. aJem, :'_11, -__ .. nizanepogodnlh okolnosti i pog'iblleAsafa, ta njihova ze l'11a·' lie:' ostv ··ar~·I'et·•'l~"ac": '" d""' tku t·· d''... .0 oarajevo, g'_Je se P o zavrse tk sturnjavra 0·' se u S' krii o~-racije, a zatim upisuje VI' -"ST" , -'.1 '- ctivira se kak zati "".' v ,....•.... .. ~ '" a1 ..-rije draciio. .... :~'O id .. ts '.'0 1 ".,cyalna k ao rnladornualimanekt'k'" tc eo 1-og:, tak '..U ak ,~ Id Ii,;;, MDD "Mer'harnet", te u posljednjoj toj akciji postaje '" .uc eh 8'··.·id
..

.

V'~

.

I

_I,

~,

!II

'\I'

.

'li'

'"

.

,.f.,

,-y.

'it

I

...

-',

',',

-

"--',

. ',-:'

_:. ··r~.·,·

--,1-",

:.

"1

,-, _ _-.,-

,"

-.

,_

":,-"

__

-_

'-.

':-'1':

,-

-

_,-,

'.'

',,--, ': ..

'I

:-_

'_

- .-"_'--.

"_"

-,.-, , ,:

~.

,

Y

V"

.

'\1

'iI!!

...

IiJU

I.

nt·

'.-'

"

_'

_

1,,_:: . .'

_,.-

'_:_ .,'

,._-.

__

,

.•

'fI'

''Ir

i

.'

.

I

.. - -

'_.~

,I

_.'

..

~

Ide'o,loska ak,;tiv.nost· Uporedo aa ucenjem u tokuekolovania, d Es-c' k'--..... s·· . '.' '.. naJVlse:..rUZ10s,a·c-~'C- ad 'cOtnaraCtO,ZOVlcelll
11' •

Y

.

k.ada se .. ._iusr'e1 H .49

-

forn B,aS~gicern, Asaf ae. perrnanentno Ideoloski izgr,adivao i skupasa ostalim Mladlru Mualimanima . pozitivno djelovao na o,kolin,u.P,o,cetn,Q sastaj'anja au irnali U 'M'..·USJllIlat1.S--0'm" '.ru.sw'u -I'-'TFrezvenost"-- .. _. d v, rman .. ·• 11:_-k ".·· . u ':
l

l

Jdeolcska izgradnja je j,o,'svisedolazila do izrazaja u toku atudija, a propagtranje ialama "po njegovorn
povratku u Sarajevo ..
u

Upodlis1ktl Casopisa ihnijeJ'El-Hidaje", koji je predviden za napise Mladih Mualirnana, on pisevrlo seriozno pripremljene i poucne clanke .. Osim toga, on drZi vatrena preclavanja u prostorjjama t'El-Hi ... daje", u s -'~.MDD "Merhamet", uvelikoj saliDrustva zanatlija "Hurijet", kao i uprosforijarna MM II s.l~oli ne. Bendbaai .. Takoder je bio aktivan iza vrijeme zabavnlh pr'ogratn:B"UZ prigodna predavanja, na k1..lCniin" okuplianjima, n,{\jcesce u velikoin l~alvattl. kuce Nedziba S,acirb~,ovi~ ti. t.tliciSumbul ceslna br.. 2..'Tada ae isviralo i recitovalo saljive stihove, zvane "Vrabac", k,oji .sus1ekriticki csvrtali ria • prupustenokih odpriautnih .. ~. A. af bi · l·~· ..... d .. k .... · ._ K- lik-"l Je Asattncuvjerurvu S:V-O~11I1-~:S'US1Jama 1 O:~dO
l

kako je bio primjeronog vladanja, to je naibolje doslo do izraZaja kroz njegov 'uticaj na 'bracu iaestre.Bvi :S·U se ouiaktiviralikao pripadnioi pokrota MM ..Njegova Irraca, izuzev Nijaza,koji jebio suvise mlad, te i njegova. seetra.Azijada, kaanije suzbog svojih.aktivnosti u doba kornunistickevladavine, tj..kada njega vise . nije bilo rneduzivima, bifi, kaozatocenici savjesti, na ."'. d biianii Tako ie Ismet d vrsegocttsnjtm rO'~'lJanJiltna'L·f_~_O! je Isrnei . osuuen na ·43, sto je P(1' Zakonu svedeno rra rnakeimalnih 20 god:ina,n.a poznatorn audskorrr Sarajevsk.om prooesu
"'¥ ."'.

19 49 ..godine, kao petooptuzeni, iza Cetvorice .tria arnrt .osudonih. Aziiada i Izet au, pak, dobili maksirnalne kazne tzv..DKR-a (UDrustveno-korisnog rada''). dok je sestra Asifa hila vee udata i van njihove kuce, pa nije dopala zatvora.
1

Vojni odbra,nbeni' ,ang'azln,an ", tsk ta. ';8 _' Iuc .. ;;:'J Pr :ed kra..'11'svjetskog rata, Ic d se veo nastucrvao pad faSiZllla i kadse naziraloda tr riasim Icrajevirrra po svrsetku rata mogu dobitivlast kom.unisti, a i zbog toga sto, su partizani poceli Ida prrrnaju usvoje redove kolebljive loetnike, dok su se cetnicl(i eksternisti jlos vise okornili ,na muslirnanski Zivalj, koji par1izani nisu stitili, to se ukazala potreba odlaalca U SUlDU ouih koji ce svesrdno stiti1i rnuslimanska sela od zlokobnlh najezdl ce1nika. Tako se bafiz Muhamed ef~.Pandza, kao aktivista MDD IIMerlrtarnetu,.' odlucio da sa, nesebicnim Lpobor'nirn pripadnioirna mladornuslimanslcog pokreta ode U SUlllU. . Medu ornladincima koji su g,a Iiafizom Pandzom krenl1liu~rrn.ovo,. najstariji i najobrazovaniji je bin upravo Asaf Serdarevic, Uz njega se jos posebno isticao Vahid Kozaric, lcao izuzetno odvazan, pr'incipijelan i poduzetan. 0 torn. pohodu postoje pribilieake .. v Esrefa Campare, kojije takoder bio 11toj gr upi ornlad'" maca U' to vrijerne bilo je jos po sefima tzv.. Zelenog kadra, Hafiz je sa sovjim priatalicarna naisao u plan inskim selitna na jos dvije grupe M'usli:mana"k,oji su .. ali '·'1' ' 'a1iI'~ S . b"'li" ',' , ,_ ,, drnazd rman lste CIJJeVe.,~_; U'_llc,sprernnl '.. 1 na octmazde
I

1

."-"

I

,

-

-: I

"

_.

"_ :.•

... _ "_1 '::-r

'!Ii

p:reIna,Cetnicimais,rpsl-(Ol1lZivlju,stojeus~up'rotn,osti

'sa rnoralnirnnacellma Mu:slimalla -vlernik,a. 'T() su '" .• 'ed ITahrei "a:" bl-:U',";'s·:I-i b""e'::"T1'l'~C' "1'" uekog .I,'\...i:I.I.J.I .. Ceb·e-=· ,p' ause 1-I. riazivali _.1, i,,~'·_I-"'., '."~, 1.1_.·' "." v Kahrovci i Cebovci. . Na veliko iznen adenje Irafizove plernenite dla ali d a se sallJIIlla u]e. d"""'"- 'U, .. . druzmeccetnici S'ti 'pre_g~1 _- u _~ Ole d borbi protiv partizana, To Je La nase borce bilo potpU.n,oneprihvatljivo_Nasuprot tOlne"d{)n,eSella je odlulca [las,e sa partizanirna sklopi ugovor 0 rnoduaobnorn neriapadan]u, U tom cilju, hafiz Pandzajeoformio prcgovaracku ekipu.ria cijem celu. je bio Asaf'Ser-darevic ..Ovaekipaje uspjela Ida dodeu vezu $8 partizanima i da pregovara .. Medutirn, josl vece Iznenadenjeje prestavliao stay partizana, P'O ko ... " jem: HIli cete bin S narnac u nasim redovima i pod. nasornk,olnan,dofm. , ill cerno vas smatra1i n .nasim .-- .---" ' .. ,.. .- _. , -' _'. ...,.''.- ...-- --_.. .-_ -.m ne,prijate.Ijitna?!.I!tQv,akav stay je,naravirlo~. hi,() neprihvaljiv za 'hafizovepreguvarace. Uslijedilo j,e j1o.s niz nepovoljnih okolnosti za Irafizai njegove slj'edb,enilre,. .,. .. . ilh 1 prne .nego ae omasovio nunov pOllrr,et,pa su se
, "
.

_.'.

'-",:0)1

....

,..

_:.1..1:'_".:.."

,.'."'

•.:,

'CC'._...,'

..

...

'"

V~\;I'

'.

~.",

.

'II..

.-

..

I

postepeno p,ovlacili prvo imladici, a zatim Pandza, i vratili stl.s,e u Sarajevo .. ,
'"

i hafiz

Neki od ovih nadobuclnih rnladica, koii su zeljeli d,Q se dole iriaboi . l~ v~ ~ :_I~OII~'azu 'na __ 1 ,oJnOtnpOI~JU,soruzJem,uruCl, '" .nlY

kak.o nisu rnogli cla se odvoje od loruZja~ 'Tako j~) reoimo Nedzib SlaCi:rbegiovi.cdosao u Sarajevo n,ocu s automatom u ruci i r'edetricima oko vrata. Pandza i Asafeubili zatvurani ad ustaskevlasti; ali SU, riaintervencijur'ukovodstva Ilmiie pusteni .. Svirna iz ove ,grupe~koji su d,oCek,a1ikoinilnis1icku. ~ vladevinu, iako se nisu nieim ogrijesili, ovaj pOldu]lvat zru .". b' Je upisan u tezak gnjle'I" pa su Z:Llog'toga lostrlJe
,

.

<ii'

..

.

h'

'Ii

....

52

.,. .. ," ,-.' ," d 1,...:,._ ,." d SU enl· na k kasnijimmontirauim suusmrnprocesrma, .narocito 194'9..godine.ja hfz Pandzaje iskljuciv0, zbog d d-:J..·· b' ... ' .. toga 0 d m'~c'1__osuc ~,en Vls,ego',usnju r'OIJIU, paje u r'o__ ah~ na '"v biJaSnici u Zenici IdoCekao darnu se pridruze i neki .mladiciIz njegove cete., Medu nlimanije bi()Asaf.jer :S'U ,gapuno prijepogubih. Interesantno je pomenu1i da je jedan od atarijih :MM',Iiodza Izsela Serici kod Zenice, uspio d,a se sporazumi s partizanima 0 medusobnom . rienapadanju ... . 'Tada je i sam marsal Tito naS~abzaStitu i smjests] u . v kuci ovog pregovaraeaHimze ,Cel,enke ..Medutim, on i niegovi s,lJedb,enici su kasnije sudeni i po desetak . godina provodili u robijasnlclzvanoj KPDI "Zenica" ..
'*i
" _" ._. I

,53

'. • . • .,
411'

'

~

~

11

,

....
II.

., .' "
:!I!"

"I'
••

,o.

!I'

iii'

.. ... ..
.-

'"'
.

if

.-,_..
I

i

• 'f'
'0

..,

~


~

~ '"
'!io

" ,. .t.
" ... I
_"' -, """ -,

"It

~

c • ",._.,

,It:.>-.:.
'_:' ••

.-.:'. ..~.
of'.
'.'
'.....

:.•
.. . io

",

••

","

~

"'Iii ,. ~" .• '. .. ""," ~" 1It,."If:. II' '. .. - e", .. ,.'."'.: ,·.t- '. "

"

"
:

,tI, ,.~ III.... ,' .. .... ~'Ir. 'I"

ti!

,
'"
'•.

.'

:til ,.-...

~..
: ....

.
_ ~.,'

.. ~, . ",;.--. '.
' '""
II'
,.

...

L~

' .' , ~ iJ·..
.'. 'ti.

···iI

.,

.•

fT.
."

- ,~,.,

.,

....

,'~'!I __ ' ..
.'...

iIiJ

-!!

"'"
,~
&

, It'

.

:"'J '" '" ,~.II," .~
~
lot;

t._.

·-;'t
",

,j

'

I' ", . ~

<ii'

;

iII'_

• l!" ..•

.f..

't-.,.. ,.e
1" -

..

III!.., ~ .,. .,. .
'II'

11.

..

- •• '

,t

t,

f.

II!"

... '~. ~

'If!"

.. ""

.:,"';

"" :;i -It. ~ ~ ..

,,'-:,
"I,; ;.
•.

~__ .'

.til: ,. -:"",: -, "
-''f<

., .'. ' l'i'.
j...
• ,,_,'

,~>,_,.,
.. ,. , ~,
,~,
~;:

.
,.

".- .•
r _ ...

~~".'"

t '''';'[.- 't ;,
., ~~ ill' .. , ~•

~

~:. ". .

oJ.~. _,.'

..

"_,~",

,~'

tll....,.

'":.~ ', ",

i' •

.,

-. Gaci tc Nurudin G" kic

NurudinGackic

Porijeklo
Nur udin Gackic Je roden 1. aprila 1922' . 4,. Sara. jevu ..Sin je Saliba' imaike Zehr'e rod, Gurda. Oba ro-' ditelia su Sarajlije, Nurudin je naistarije dijete svojih ro,ditelja~,Nje-· glov brat Asim (1924) jo,s je jedini Xlv, a i on je pripadnik pokreta MM.. Sestra Munira (1'926) je umrla . 1984_ godlne..a najmlada rnuniba (19,28) podleglaje sa nepune dvije g'odine .. Otac je umro 13. marta 1941- u 48..godinizivota, talco d-;a·-'-·' JP e-'" bri g,··I·U 0'· Pi'0''r"'rodi C-'-'" p"'-'" .. 'lze·'···· 'N'ur··"u: din Is'>:a':~ - oJ'"-: -"-:l . 'r"'e- ' _.'0 '. ", T'O'"'' '] r" '-nepunih 19 godina, To je bilo nepun mjesec dana. prije pocetka II svjetskograta kod nas, Ratna si... tuacija je jos pogorsala Zivotne prilike ..Asim Je bio desna vuka Nurudina Otae n~jebio zaposlen, PIG;l porodica nije imala ni njegovu penziiu, ~,rnajka, kao domacica, nile privredivala, Otac je: bio redovan posjetilac dzamijeca svakog cetvrtka Je sa sinovima isao u Sinanovu tekiju ..To je uticalona sinove Idasu zavoljeli svoju vjer'u, a takvaje bila i njihova sestra Munira,
•. lI.. ',~ . _.:.._., .', . ',:'.' . '.' '.-, '.' . ,_
,,:1... ,-'

'.c::1,..

._.

__.,

II,_L_"

,- 'j -

"'-I

.:.

'.:.",~

,Skolov,anje' .
Osnovno obrazovanje je stekao 'U Saraievu u . Saburinoj skoli koju je zavriio 1933·.godine ..Iza tog'B. se upisuje u tzv.. Produznu skolu, koja se nalazila preko puta "Konaka".. Ovu skolu zavrsava vrlodobrim uspjehom .. 55
.

V'

j

'. 210 , v ik :1 I-ak' je bi natprosjecan ucerua po ocjenarna, vrro .'tesko ae uspio xrpisati u Zelieznicku industrljsku ."tk 1 Kriteri ..,'. ':10 . ~':·.O'IU U S" Sarajevu ..:~_', ..za upis Je bi atrog, k terlJ aao za upis u grmnaznu, a 1 D.lV·O nasitave i bi taaav da s\:,~ "aveje I~ 10 tak '_.,,' v ... icali 80_,.~,_1 0':',VUcetvero" ," . svrStenlCl sti-;_. "'" . Iidm znanj a 1prakau ..". na _
~C:'I-O
;Ii

V

e

-

..

-

'v

.,

'..

to

,,",,.

.....

"Ii'.

godisnju sk,olu zavrsava na SaInoInpocetlr'u rata , ' .. · >'~;., .: rune 1postaje vrs tan b ::~:.bravarslki zana flii • .. ,!~a 1941,",,goeli
-:f.,._..

. apo,sle,~_je Z Iako je rat ve:c, poceo, uspijeva s'e zapoaliti kao kvalifikovani 'bravar u Zeljeznickoj r'adionici. Vrlo 'brzo je regr'utovan u dorn obran Ie sa rrepurrih 20 godina, te biva rasporeden negdje u Slavoniju, gdje ostaje oko sest rnjeseci, kada ga rnajka uspiieva, kao Irranitelia, osloboditi clalje vojne shizbe. PIO' dernobillzaciji se ,zap:Qsljava u Voino-tehnickom zavodu tl Sara'Y ,

'" Jevu ..
liiIU"''V'·' "'f,J,I.t',J.·"C&Val'fJB t~i.

7'Tk"'Z',.
v

U' J.Y~,J'r~'mpone, t:.~ .:' ~""'A"' . - ' 'k'·· . '.,
.

Cim je aaznao za rnladornualimanske aktivnosti u akcijama M'DD],"Merbarnet" tOI'(JIIrn-" ee ukliucio u te ah . ,'.-'. . 'd· S......;. . .. ; haktitvnlostl ...-¥es-r~n.o, racu na z bormjavanju rnuna- dtzira, U tOIIl cilJu· odlazi u ist~cnuBos,nu:t obilazeei r __ Vl·s~,eg·-'.rad--;., ell.", Gorazde, ,._ Rogaticu ,. J.~.··O·Sieka sela __ . ... ,_ ,.. Fo '.' i::lZ\..l _ ..... ' .1-1_. .." Radi1ma lZ:.av_~anJuI,ernjestaju, te prucupjjanju Iarane, lzb '1· - '.. ..)J.. ik Ii .. . :.."_ __ odjece I obuce, kao i na raspodjeli rnuhadzira po , usli rnansski ,'.,'. rrrn '~,'__UcaIl1al sa orrmmcentrrma ,."S··"',,· k'-;'-" t."",,_.,_, -'!i."c. abir-r tri ., u oara'.rnusr jevu i okolini ..Svojoj kucije doveo jedno rnusko diiete Old ce1iri 'goidine, po Irnenu Jusuf ,Sehovic~Kasnije se Ispostnvilo da su InU 'u Sarajevo doprernlieni i rnajka, bratieestra, kojirna pridruzio, .. . Kada S'U Nijemci bombardovali AlipasinMQst" kao Zeljez.t'licki vaZan cvor~,tada je napravljen pravi . masakrpogadanjem lOgOI"B. U kojem su bili smiesteni
_. '_" __ ,_.",1 __ 1,_ J-t,_' I .. ·~ __ I_'-'·!'-'I. _.', __ ,L"I",."J_,_ , __ ,I , _._ . ,I':.L.'.:,' "-.' "

---'--'-;11-.

_; .:.:

__

'__

'J

-.,..::'1.

-.

OJ

v"· .,

1'"

:1..__

._

!

'

--

..

-

-

-1'

..

"',

,

I' ~l

se
,~

-

,

5,6

inuhadZiri .. Odmah se tamo naSla rnladomusliman, ska ekipa u kojoj jebio i N ur'udin, Ranjene je trebalo fran'-. · 'rt···o'"rati' '.. i" d'-":,0,'b. olnioe '~,..i'Jr~"l'rl'T'e",'r'as.k"~" - d ,anI"1-'}-' -U· :_. s 'P--O'I " '_ " "' -' (, -'_.. .... a d "l,e 0..,. ,OInca, •' "'lal aku I~"I' • .. koi . ' ...... v, ~,.'. jei -,-'.8_,: i_p;g:ati IpO.' .opavati, te~·,rus,evll1,e as' '~'.·:'<ClscavaU, a . preZivjelilIl traZiti. drugi sDljestaj.. ' . di k ."N , urudmov b t Asun Je zaV1 S10 tokarslkl zanat brat A '..' ·'·1 ko·dnekog Steve Grgtrrova u Bravadziluku .. 011 je ' , maia 19·44,.regrutoiVan u d,om.ob,ransku, Posadriu bojnu u ViSokOD1,.paje zbog' bfizine ce,sto dolazio Icuci u Sarajevo. Kao zantliia, 'bio je raspozeden na miesto ~w'k,_--, • .-:·-· ... ... .. "!,, ."' - "--.' k -' .. Y-ak···-' oruzar-puskar ,: I zardr uzen- za .opravxu- pus -~ -' 'u ,a Skladistu pusaka, gdje:je' ujedno bio j skladistar; Kad .. .. .. ovo, saznaouruflll, .d e , zaCIUZ!O je A·· .. ·· d a ,sv-, __ . ... 'N······ '. II' v.... ". Asrrna r: .... aki joe za ... '.... put kada dode rr Saralevo porrese po je,dnupuS1{u, kak . b" s'e d -}'__ d oruZja, porrermog' ce~'_,_'I_,a fiza .'. ~". . ··tr'· b'. v ti'" 'h __ :-,.0 i'/'1 .'. .'.'.0,8 I 0-_'0 Pandze, .Iednom prilikornje drmio ijedan pistoli~ koji je 'bio predao na opravku neki oficir PinioizTravnika, Kad je konstatovanuda pistolia n,elllR, ovaj oficir je ,,. . · toke. I~O __ ". Aairnazesto .,OU'd ... po g'I' tarro ~aVl, b10 4-_'1.. r~,aJC',en, daje A .. · . prijetecl DlU da cega predati Luburicu ..'Tako je Ina10 falilo da Asim nebude ubijenc Spasto ,ga neki drugi ofioir; koii je Pinjuukorio za ovako grub poatupak .. Kad su pitali Asimagdje je ,pisto1j, rolcao je cla ,ga je skk .. ~.,.u lle'l IO.1er" a 'k"'-d" Je Icomstarovar ',' 'cl ga, , -, ,',a,i:_ S'"'.OfilO U nek .. kofer ,--_'ons,~~_ _ OVaJ:1.01 '. ta As- · .,k k k' ':_0 a tarno neDl,a"..ssim.je tvrdio daga je ne_c····,o' u)~·rao~I:" k ·' .•. ne hi odao ,g,djejeoruZje nosio ..Uvidjevaidelikatnost .' "'' '!II .'. l' oojna d Situ aClJ llZ.. z jenasao 1 on .I01'cijeta b ~ . .' u tom.e ,- a su e, l'a se 8.. septembra 1,9'44~ pripojili partizanima, jer bi i 'tako blili mobilisani u jugoslovensku vojsku, ukoliko ne bi bili rnaltretirani kao bivsi dornobr'ani .. 'N'ur udm je nastojao d- sto vtse rad iU di '.... .. d ,:, ua 1_1.0-'
U" " - _ •... __" _
"Y .. ,
I ,

-"--11

i

',::.·

y;o

'Y".

4

Y' .'

1

- ,-',

."'f~_'_,

.'

.

v

1

oil,

\I

ii'

1

e

.

'!I,-

l'

"

'·'Y

...

II,

y'

.. "I'

brotvornirn akcijarna, pacla hi i u radno vriieme rnogao da 'bude od pornociron je jednorn, kao Inace
57

zdrav; dobio bolovanje zbog povreder'uke, koju je v,~ v -, ., , sam tzazvao, paje sa zavojern na saci ucestvovao u razrnj,estanju rnuhadzira, On je, n,aim.e', _~' 10111 rasjekno kOIZu izmedu ,p,alcai kaZiprsta, na des,,?-oj r'uci .. U, :f'anij:e pornernrtoj akciji nabavke ZiveZnih potrepstina u Posavini, on je,kako ae vidi iz jednog u 'r··e···b·- ' '0'" propu S-"., P P· I~S:'Dl'-' aa Nisica Sakib 8.," ... b 1·0' o'fi"""s\i'a"o" Zag... riicu, dokje Sakib dolazio u Saraievoprije Ismeta Ser-., .: ... ".'.'.' • .-.'...,.,....-ali·· ..... 1__ ...,. ' ,d,arevlC8. I Saeira Haliskadlca .. U povrai·tk-· •. Sll se, na "U ·,,~·-'~.Y:li: ; srdie .·····1 ')i'k , ': -Irani vee oplsanlnaztD, nas ,'",--.V,:,'.l -_ZU". ]e SU._I ..vl-:·····.·iid·····,--···· .. '" .. u ite g Asim je zadni! put vidio Nurudina 6"s,epterrlbra 19>4,14·····
jIJ ..."" I'~
1

.-

=

---

.'

,,_--.:,,'

I

!_

,

. --

:_~

:_c',

_'~"I_,_"

.

_~~':

-

__

._"._:.J,,<.

,

,

,.

__ -.,

.,

~._

I

"-

.. ',_'

~-

:

,

__

.)_.1.'

"

"" e-:

".

'. __ ._~.~: __:'~_"'.

'-.

__ .

I

_.:._l,·_~

.

.'-.

__

.;.:....,,~,~~'_'."

'I'

,

,,'

--'._'"

I

:__ .'.,

'I

__

-

'

i. __:_i

'I __ ,',

',; __ -

I

','

'__ ,,'

_..

'

y

,

I' ',--

,.'

,<,I'

I' •....

I;~c_,,'

oj:

~--'_'~.'

,,_.":;

Iii!!

Ide,oloB:k:,a i=g,~a,dnJa .,'Jako jakoangazovan ria zbrinjav:anju rnultadzira, on je vellkupazfnju posveeivao vlas1itoj Ideoloskoj Izgradnji, Skorocedovno je posjecivao mladomuslid ,.. ikuc d kak u, n-lansk a predavanja.rtribine I .. '·uen.a 1,'r~.nJa, ...'•.......•. ,;'0 ....... A~ tako '. l~l U·' Izn ,a-,1ID.-.:'---1-J.. eno_ "J.kU·IIC'-l- N,"e'-':dcIZI - Sacirb :·g··".'O''-V·'l''.~ ,I., ba-·' ..'-, ._---, -,, _":" -' '." . :!I' so bi u Faleticima, U Faletioimaje ova druZina slus,a1___a vijesti izLondona, PO:lll'OCU amaterskog .radi,o-prijleD1~ nika_ Na ova dr'uZenjaje Nur'udin vodio IbrataAsima,
: o.

'",-!iii

y

..

y

,'.'->

-

- '_',

Ie'

_'1_"

,_,i

"_-'

-

I.

j,:c .. ~.

UticaJ .naplorodi'(Ju Nuruclin je.po srnrti oca, sasvim ozbilino shvati6 svoju odgovorriostkako Irranitelja, tako i odgajatelja .CI'.~··.·V"O-, ;.g,.•' ~.,.a: ~brata 1~·~e·stre .•'.~_-. odnosu ____ b--,r,ata .' 1: .s·.·e- u.. 'bio J~'L .•e ·U."! .- 0 . ·,n.·~,.a."',"l .•• estr•.....- .... _ .'. a '.o_e jako strog, iako jebrat bio same dvije godine rnladi, ,a fizicld S'll djelovali kao blizanci, Na.jvis.e se brinuo Ida. se o':;'uvacestitost,. paje 'budno pratio s kitnesle. sestra ,drll~a bratajesitedio, dok su jos bili sasvimmladi, U '.. 1.... ima uk · je "", .. a ourmm vre"" tztaganjnna opasnostima u ~i:oJle u tint b
0< .' ~ . .... .. ..... .' ... ~. . .' '..
t= __

J!

_.

..

rnenrma SaIIl cestoupae id.ao, K" '. d- .lIe pr-ed_: ... t .~ ',ao '.' _, . ta .~ .. osjecao kakc ce ZlVO: t zavrsm, pa je rncunaoua 'bra" preuzme LY l!:. ~ tl .. ...v . .. d:;- ~I_: .'.f" ,--'<,0,
'", . .. 'V'.' '.'
iii .

brigu

,0, rnajci

i s,estri~

Nu.rudinove Qs,obine i sklono'sti
Nur'udln ~'nje,gov brat stl brli fizi,cki razvijeni ijaki, .• .,.. ]'1"" k pa su se mnogt~b ·'ali- prt' prlJatelg:s'-'OilTI ig'ranju noc:.OJ'~ . ·1 n"" . ."k" . L io. gome ta'.na lZ ~e ... ' . d'·· b . du uexrpt nasuprot ek'lpe u nmana our koj'oj ~SU"oni 'bifi, Bjezalo s,e od udaraca nogo n,eko,g old
!O '",
I

iii'.

.

..'

niih, jer su ti udarcl bili tako jakida je: Iopta letila od
jednog do drugo,g' gola, ,_!!']I 1 .' • ,_ . ] .. 10 Nuru d.' je ja {OVO.,l' i'"-10 ptaninarrti,.~paje aa ostahma isao na. izlete, najCes,ce na KoranI u Faletice, i obd'Iazio je ausjedne p'lanirie, ' Pored fizicke razvijenosti, Nur'udina je kr,asio,. Izuzetno lijep i rnilozvucan glas" ali, kad rreba, i vrlo, : prodo:ran ..·Prijai1eljim.aje ostao u sjeoanju po to'IIle, st~1: kad je on, ezan ucio uBuzadzinoj dZaJ,niji, gdjesuse: Mladi Muslimani r'edovno oltltpljali' na aksamnamazu, tada :se ezan s rnunare ICUO, do pola S,araj.eva '.. I.. ah" al- k ,-I d b' ah-" 0- nJe I U SVOJOJ rnaftalakoj.. .zannJlls,aonasa~_-,~_~ , paJe . prije ezana u,cio aalavate, koji suu 'toj jutarnjoj tisini Jos dalje odzvaniali .. Mfllrra je Irilo slusati N'urudina i kad pjeva..Kad je on pjevao" 'tada ,g'aje Zairn Imamovic pratio ria Iiarrnonici ..'Tek kasnije je poceo pjevati i Zai,ID, te poestao d .. 'd'" ·.-!'Lib""'·'· ·· ..be ·I"··h' . P -'-" v : . ... ... '1- ki'" . ,le,-an, 0··.· nilS: I n,aJ,.··,OI~lJ'·,j.-'~Jevacasev· d·a_ln:,:~.,. _
I ,
iii, •

\;I'

.' • '.

'!I'

'"

<!'

,

III

Neka je rahmet Allahoo n,a o'vog'v'eli,k:og i .nes'ebiCnog'·
islam '·rk':o.-'g·..,~'

***
,"

- -- _-

1,·-· - _. _"

_"

_-

l~"

-

-:

_,'_I.

... ~..

L-···--·IIU:~. --

b>O'""M:I'I!-Q'.",I

,5·9

\

',

:::\,::~ ;8~~~~t~~~i
.,.

Sakib Nisi{:

Sakib Nisic

'... ,~~, I'" P orIJ'e/e;'o

,

Saki.bNisicJer,oden23. ~1..1'92,5_u Sarajevu ..Smje Saliba, zemlioradnika, i rnajke ..N,se rod .. Jabucar~ domacice ..Zivio je u Sarajevuna Hridu, gdje' su Irnali veliki posjed, sa r,oditeJjirna i bracorn.Akiforn (19,2:9).i Halidorn (1931)i sestrama SubhiJo,1D (19'2:3)" Semjom (1'927),. Sabahetom (1933) i Fatimorn (1,~35)-,te amidzom ·Safe'torn. Otac i anrldZa Harnidsu bili zapoeleniu Banovini .. .Otp,us1ili,su S,allha SI tvrdniorn Idane. tllogubiti zaposlena dva brata skupa, pa se Safih bio prisiljen baviti zernlioradnjom .. Djed Muharemaga Nisic' je 'bio veleposjednik, 'a Muhamed Jab'u,Carpozriati ka71UldZija Tradicionalno su obje ove porodice bfle vjer'rriclce .. Sarno' naistarlja aestra, kao -bolezlj.iva" riije slcolovana, dok su ostali ill skolovani iliuCilizanat 'Troie je pohadalo rnedresu ijedno Serijatsku g'imanziju, .
. Y-

Skolova-nJe Sakib je hio odlican ucenik Gazi Husrevbogove rnedr-ese u Sarajevu, Kad jestradao bro Je pr'edkraj skolske godine osmog rnzreda, U rodu su ga zvali U b"~ • :-110 d v' b ._ 1',Jep'o .... ·,0' dli v ..n N ·,~jc,ni_-.',eO')lCno'jle b'" nauaren, -P ,losle.no je Ii·
ucio KU1-'an,~ Irnao Je krasan mekarn i sasvim k'oreJ<tan jasan izgovor, te znilozvucan glas .. NJegov profesor kiraeta, hfz, Dzemaludln ef..Hadzliahic, cijenio , je njega kao n,ajboljeg 'UICaCa rnedu svim uce:nicim.a
61

v

To·je bilou tolikoi mjeri izrazeno da muje povjerio mihrab, tj,.. da ,g,au njegovu odaustvu .zarnjenjuje kao Imam u Begovoj ·dZaniiji.. Njegovi ptlCajlu dasu prirnjeeivall lcako u:oi Kur'an Ali'''' .,. .' b" v ~ . 1spavajucr- Uarru., uimje Itn80 omcaj":d.a pjeva, "1.1: . ~ vrstan je bio kaligc_t·af i pricao je Ida :se U tojurnje1n Q,sti 'takrnicio sa Esreforn KovaclevicelIl .. . Bio jeveliki Iju'bite1ji knj:ige, a hobi mu]e bila plan-Inarenje.ipaje s' knjigo'1l1u ruci rndo isao D.aizlete .. Kad su ga pitali a,ta hi volio da estudira.ton je g'ovorio da hi najvisevo Iio da zavrsimedicinu. Nato ga je:, vjerovatno, navodilapodsvijest d~ 'bucle 8tO' bolii propagntor islam.a"jer su glavni osnivaci i pobor'nici -k ta :_1' -d clici rrua 1-'OnlUS Iirna 'k- potcren -bdli stuenti. ,,.rnecncme amana 'og lad i(·.· Es.... '''l'r..... 6,d-,1 -,d-,O· .,7;OV1i· ..:, ..,Cf_·l I'T"':...._~1- M,····: -U'- fti:"IC'''-)' .. .. .I..i::I...£~,., __ '. _
"

on

.

i!!J'

.;.

II;

I

,.

.

-

_--,ex)._.

~-I-

".

~'"

.

I

"

--

Lde'ol'o'sha aht:iv,no'B~

Pored pozitivnog u1icaja na bracu i sestre,.on je
odrzavao ~erep[e1icijleza uCe:nike rneclreee, jer je nastava cesto prekidaria ..Toje clnio i do kasno noeLl, iako ' je bio uvreden redarSw'eni s,at, iza kojeg je bilo zabranjeno k.retanje" a ceste su bile raclle ..Svaki susret aa 'U(~:enicitna'~bio Istovrerneno i njilrova Ideuloska ~ je

izgradnia, . ,Sakib, je, vr'lo radoorganizovaovrlo uspjesne rnevlude, Od 1943,, je aktivni clan rnladornualiman.. skog pokreta. Cak i u vrileme njeg,oivog kobrrog' bo. ravka u OlraSj~ kadje bio u akciji MDD "Mer'hamet'' Iiaiuci n . .'h" ad' k na b av~aJUC1amirruce za rnunac zire, O'DJe sL'u"pas,a oatalirnavraio ideoloski uticaj na Muelirnane, paje i tanto priredio veoma posjecen rnevlud, Redovan je bio posjetilac iuCesnik rra mladornuelimanskim preclavanjirna i 'tribinama,
V
fill . .."

6'2

. .. • D-~ b~ .:1::... D'·rot.f}iorn.e ":"ol"'e ~ --liI"POIred, vrlo interesantnih Inforrnacija, Icoie arno dobili old Sakibove ·sestre Senile, dobil! SID'O: nauvid nekoliko vrlo znaCajnih doktrmeriata lad njegove s,estre Fatime ..Ova dokumerita s,e~ odnose na odlazak u istoCnu B,OSDU radi Ispomoci rnuhadzirirna - povratnicima, a tri su (dva pisrna ijedna clopienioa )koj~ je Sakib pisao ukueanirna iz Orasja, gdje je boravio sa ostalima r'adinabevke namirnica za rnuhadzire ...

A. Bora;v'ak: uis·tocn'QJB'oBD:i Za odlazak bilo gclje· 'van Sarajeva rnoralose doblti
propusnicu old ustaSkih vlasti, ad-v .. '" dbv'o sa arzajajeune ~prupuamce. koi Jed'· bi Sak li~' L;QJU. ... "~OI_:tO '_~'I __ib , ; · ,v za 0'dlazak u istocnu B' .'- '-'~ ~',olsnu::
~"I!'~ . .~.....6 ...

I,.:,

. Propus'!DJ.ca ..... '· S'" 'a!t,·b • ~_i. .. ~,.. ,d ,~~_c.'tSIlIC~~~,.'.la i.i, ujeztnovtca iz ~Sarajeva, prrpae ..... 1M" M'·' '"'. .. . ~ ...,' .' s·," ~ · Z a N',' nika radne cete drustva UM'ERHAMEI'U, kQjise upucuju U ' .. kotarevee R():ga:fica"Visegr'ad" Cajrnce, Focal Gorazde radi materiialne i moralne pornoci izbjeglicama ovih kraleva, kao i radi obrade zemllista, Propusnica vriedi od :3. arpnja do 3'0 kolovoza 1943.. , godine uz osobnu iakaznicu za lcretaniema podr ucju nav;edenih kotareva, UUioljavqju se upravne oblasti, a dornobrartekirn se .. d ,~' ~ ' .. '·'1 zapovtjeua dia imenovamm iztaze \,1 S,1l1Sre" t ~
IV"" , , , ' -. , '. . ." 'I! . ." .,'.'
"II ... "

'Y'"

,

, , Yc'

"-

..

,.-

1

,.

m DOMOBRANSKOG

ZAPOVJEDNIS!vo
ZBORA

Glavnostozerni odjel GIst. br ..888; USar;ajevu, dne 3", srpnja 19'43.

. vlastorucni potpis
63

Prilikom jednog ranijeg boravka u C,ajnicu, u vrerneuu od 24. Inaja do 1[0 ..juna 19,43 .. Sakib je vodio duevnik. Iz tog dnevnika se vidi lela je ekipa iz Sara-, jeva uz POlllOC 28 rr :c- idica ~rnjestana za tlhosarnnaest dana, unatoc kis,nOIDVreD1en U, svakodnevno bfla u akciji, prilikorn cega au obavljali aljedeco poslove:
"

=

- Odlagali neeksplodiranu topovsku
CIJU;
'

..
'

i dr'ugu m.uni'," " .. -,,~,' " ",

li.,. 'ko':t"u' ZI"w','"I[c-,"e'~,. pa 'O"lgr' ,a'· 'd;-,lrll,~ . , ' r'-OI,,:;',Te'.', 'b':-'o~'dfiikave u' rnezarluk I olcistill ga; - Ugradili prozore i uevrsfili vrata na dvije dzamije; v " rtili d'v . "'-,." 'a -' C1~-'~ ozanuju 1 prsli' -,. d"v , .• Ice cill n azamusxe CIIIne; - Cistili harem ,dZanlije' ipopravili sadrv~~ - Rasporedili se po kvartovlma, pa evidentirali Icoje i u kojoj mjeri :SU, k'uce i poslovne zgrade osteCe:ne~, te uedostaje, - J e,dan,vakuf~kivrt prekopali, posijali Icrornpir i bodliikavom iiCOIn og'radili; ,_, Vrsili popis rieobradertog zemljismugradu i okolini (vrtove:, baSIC€;, vakufskeposjedei dr; )
- Razmotava ~~.lJl..l_ILCt.~.
I ,IV· • . ~y " I~,-

v.

sta

B..Nabavka ,nan&irnica u Po,sav'i,ni
Kad su njemacki vojnici zaposjeli zgradu Gazi

Husa-evbogove rnedreae uSarajevu, onernog'uceno je aki . v .-, odrzavanje nastave, pia Sakib pocettk.orn februara "1945.. odlazi rnedu prvima u Orasje radi riabavke namirriica za rnuhadzire .. Onje prijs:-: Isrneta Ser, darevica i Sakira HaliskadiCa dolazio u Sarajevo po .dodatne propuanice, N'aputu su DIU prornrzla stop a1a i'tesko je.Itodao ..Majka rnu je pokusala pepelorn i sni\I ,",-

'L

y,

l

64

jegornublaziti bolove, ali. ni za d,eset"al{ daria pri rom zadnjemboravku uSarajevu nije us,pio ozdraviti, Ukucanl i komsije au gaubjeclivali I rnolili da sle ne , ~--' v ~ ] vracau ·,.,ras]·e. ,:"" ,_" ,.o·n,···i.'·I'·',:'·,· ··P·'('-Ik Up Iiani '.,/ ",,'1.. ·:;··I·.11 ~anlapropus .. ,','JI" 1. " .. ., o'·.., .._-:, ali J'e ' __ ak ,,ll_on I~r••.. , ' IUCa" tjes,eci ih da ce se b~zovratiti, otputovao tvr'deci ,d,a od njegovog' povratka U OraBje zavisi .. ezbje:clan b~ povra ,~'. ostaiih koji su 'tarrio oatali, a i rnog'uenoet dovozenja nabavlje:nih ,nanlil'-Ilic,a, 'U' ."'~. . . atiti u 0'Or'asje I USVOJOJ_:,(JplS;n,I-Cl " ". doni "',"', .rspiosesr'e .. tn vrarn C'.,O
.

...

.

'II ,,,.

-

...

od 27,..febr'uara 1945,~ 1jlesi svoje ukuoane da rnu je neka tnJestanl~a oblozima raki]e i slr'ceta izlijecila prornrzlastopala, te cla se ne brinu. '{3 dopianici 11a~ toj vodiJsako .su nabavili Dlekolikov.agona 'kukuruza, rah brasna, Iuka l~ ostalo.......__ k..~ .. ...... ~ ~.1 .. _ '., _...::.g , Zatim'.' ~~';'z::t I.. Pis,enice.- " ··.".r·..,,~.,"'.~. lcakosu tamovec 13 dnna ..Vilesti slusaju preko kr-ugov,als na baterije, jeru Orasju rierna strtlje ..Celcaju naod'obrenje ge,nerala Gustovica, oj:i J~ u Vinkovcima, bez ciJe se d.ozvole ne rnoze l]i81:3 Izvesti, Tamo je otisao OS.I'D.a11 Krupalija..a Nuruclin Gackle '. s' '-. s·:·:' ~, .' jeaaSafetorn Softicern u 0'" slJe.~-u,. k ..!~1():t1 k .•.• "",_ k clok , ce',aLI Ornsju ..'Tu je,veli" i Melamed Selak sa svojirn dr-ugOln, koji nabavljaju narnirarice za sir'o1iste riaVratniku ...
g· •.

'.g ....

'\_"

l'

"'i1'

I""

Iz

Sakibovog

pisrna Old 27,.. februara 1945. iz
:sijed.ece:

'Olr,aSja ae razaznaje

.;Ve6je 21. Idan kako smona putu; - Ovamo s,u dosliAs,af Serdurevlc i IIlojsk()ls.kl lroleg,a Alija Misirlija, - Zali :se sto rnu ukucani rrisu poelalrpiarno POI OVI()j dvojici.ia 'onje njirna pisao vee pet puta;
65

- Kare da se ne treba d.a brinu, pa dodaie: "Strplien,
S
.p· -1

-~

r

asen ... In ~

-

- Namevluduje bdlo rnnostvo svijeta; - Nurudin je u Zagrebu da produziotprernnicu .. U pisrnu ad 5..rnarta 1945..Sakib navodi s1jede,ce: -Naputu sIllovec27. d.an,-a u OraSju 24 dana; - Stanje je kao u .mirno doba, duCanislu puni svega,. - Do·s1i Sill i neki predstavnici Sarajevske aprovlzaciie, pa iz svog magazina k.ane traneportovati u Sarajevo 28 vagona proklijalog kukuruza; - Partizani su dolazilieamo dva puta po dva dana, kako su p.ricali OraSjani- Nisupuno opljacka1i; "'"' 'Tamo suOBosanskl planinci (Z,eleni kadar ), koji :su i ied d '.' .. dob 1+,;..... s·ozmi spremnrje an,za.. 'r'ugog pogiriuti, auonro ... "'" S·U··' or'g" .am zovan'I~"" . .nurnarn r ponosm, 0801·_Ito orrr1 d"Ina. b"" . a~ O rasjam I. eu h . v· 'v·" N--.. "'k k" · ruti PlJanlce, a drze se or'uzja, V·' 10 au lSU xocaarr vr t . v ~d . P~lS tupacnr, trustveni i vaspitant .. - Nurudin je~ ponovno u Zagrebu, da. biod njihdobili odobrenje za transport, a OSll1811 I Safetsuotisli u Osijek da nabave vrecSe za Zito..
.'C .• ' ", '_~ .. C,_~' ... '

Y', ,--

1-,

. ,..:,1

\if •

Ii

'Ii'

.~.

I

Ii...

...

'.

,-

111

V'-

.. •

.

.. - ..

.~

1.:-_

~"V •.-. :~.-~~:_.:_ [. -.- > . ..~

Neke price na z..o··;n··c~ stradania Sakiba "'~U'i--~-"'fi!J""-' . - '.~ '_' :~-"'- .... -...:'-_' .....
ill

'-'-1'._,",

',l.'

'.. -n·"'·' • .' '...... sk. Alija Miairfija Je pncao da je on lS·OC:1'0 1Z voza . prije nego g,to je voz zaustavlien, 'te dase vrauou Zenicu gdje se krio. TOI je savjetovao i Sakibu, ali s,e a . ]-1 .. d 'li" S- kiib mje zeuo odvajati oc ostalih, nrti dozvoliti d .. amr "., ""n-'" - d '. '.. d da propadnu nabavliene namirnice .. 'T"~1"", '. J·e~'s-' -' os··tali~ac-;:e::,l.l.c;pJl sfrada ~ 0'- c~"es'" Saki S·· 3' 8"''':J''' OJ!: ,1 ··<,~ti''''ti'· .db -I""'jJ ..' ..L ~o " ..' ··a " ,- . __ :~
i' ,-... ..

Z

...

'. iIIh' -h' ,'"I. nJego1Jt,: vJernz- saP'utn.lka,
'V...

'

."..

'iI

.

."

V"

'"

'1'

.I.1.J.i

'..,:"c·'

I

.

.,.,

~

__

',

_I

.. ' .

_'_:_

_'

'..

,y

,'-', 19:·":-d·'.ID,a ~. rlee -s·e za ·b··, -l~:l-:tak,"~, svo,ga .naro d"_8.", ..... '·-- ...b o , --.,Ill! .~ =- ,-. go [0"' ..
~-C' c', ,-' ~,,~ .• -' . -, .:' -" I~ 1-" _
r

66

Osam Krupalija

Osman Krupalija

P-··k:l· or'IJ'e'

_'-1_0

Osman Kr'upalija]e rOld,en 151.. 08. 1922.'uSarejevu .. , Sin je Zejnila i ,Dlajke Sejdo.rod ..Br ufusvOdpe'tero di 0'--' . '. ,1'10: ,:r'ugl'.. plO atariru, iza eesrre 'F'a..... '", tr .. Jece,_::srnan l'e bi dl ; time, ,a ispredbrace Dzernaludina, Muhatneda iHaz- , .. tina .. Osrnanov ota.cjezavrsdo Gazi H us;revbeg'o'vu 1De-' dreau u Saraievu, a,bi,o je upbsao i Serijatsko .... suclacku, "'j'k',1'·' U, .... ··· :!t.... . .. 'y... '.. S,._O'iU S··· . "'... sarajevu, k··- c . mje ,zaVTSIO'- ...S'" .' ..... . ..... ra~, koju --i\TovnjleIneJe: dio,U, Rijas,etu Ielamake ,zajedniceu Sarajevu ..
Y ..
-

.

-

Djed Osman po kojem je i dobio Irne, ta.kodel'" je ... 1'4.1'" ··G· --~ ·1 ,u·:r -'--' ",:' .. .... .... eclr I"''bl"l ~.. .1.'0'1 ~__ v zav".o,0 -aza H·····'·-isrev b-'".Ieglovu IIl.e':res,u. ,:.11,10 J.'e: }'. d-'iza u .. a selu Dujrnovici, opstina 'Tr'novo. BiOI je izrazito kruk .. ki ,-:'3ZlV31.1JllTI,a rriog'ao je SJOClti k''':v~... plan covjek 1 po nexrm k -.'.....
, "'I'"
jIIo

ulazza uBegovu i '. - -_11 - d"'!II" -. 'YOd 110,.... Jiet rregrtje 1 zapisano .. LO'
sa sofe
". ',' .,:_=", ..::__.. ~.~,, __ : __

riaeofu
....
'_.1' __ ',',' I.

I·S-P! 'r---ec.,d,',,' 1'_,1,:,'" . ".""" __ '-.:)

'_",

,_"

_~

,_

,-

_

I'

_.

_-

__

:..'.-"=, ,"__

I

.',

dZarniJ~u Na,- __ __ ,_._" 1 .', '

_',1,1,

__

.

P'O ovorne s,e vidi da.je ova trarlicionalria por'odrca, Icoi mje b '·1' • .. ' 'k: .. b 1 ...oja nnavjermcxa eamo zasel":e, rieg'o ca su njl~
'.'s ."of

llovid,olnacini bdliodgajatelji dr ug'ihu duhu ialarna, _ -v Njegov brat Dzemaludin }epollada,QI Ser'iiateku grmnazijuu Sarajevu, S,k:ola:vanje' svogn Olea .i 'djeda i Osrnan Je zavraio Gazi Huerevbegovu rnedreeu ..Bio je skolski kOllega sa Sakibom Nis,icelll, sa Icojirn je tragi,cI10 izgubio ,svoj rnladenaoki ,Zilvlo!..
Slij:e-de,ci primjer
v

Dvije g,odine je obavljao praksu uSelu Godinja u podnoziu BjelaSnilce, gdj.e je klanja:o jaciju i te1 arvijU. Lietno ferlje je provodio kod dje'dau Dujrnovicirna, I 'tadabl rnu bila davana rnog'ucnost cla imami, sta, je on ~.".' ··liki'··*'·... IIOVIO'-b1S',',OIn pn-va:~o. a~ ·ll'.. sfvorr "'h"""-+~' :sa ve, . ,:tIl zad
4
"C"

"".'Y~"
N'

"A.Te·k-:. ·e 0'-" ........,~ .- .... ,- ";. 080,·,,,,7Ie. " .,··s.,., ....,nove -." ~'. "b······· '. '.' ~ ~ 1':1: 1'" ,. I': ...' - ... ,,-', J 1 _1,'0 rnogio vidjeti'", B..1.0 jevetno__:. kniilg·o.'gubac rtje tk g'a ~se .. bez kn'''· .:~:'11geurUCJ;
II! ,,;, ..

propagiranju .islam.a; TT,_. .. ,.. ,0 .... "" _. .:n.aO pojava d·' I .-~e ovao Je vr I" arrurerro, a lZ njega Je , zracila plemenitoet; - hnao je vrlo lijepe crte Ilea, a 1 inace' j.e bio vrlo .zgodan; .

- Sklonost

- Bio je ornilien i rado vi4enu, dr-ustvu;
- "1:,~~,-,
c-' ... -~'-' .. ·L' ..

... bno isticao; ''''k'' '1 .... _J!. ibf :t,__ ,_ - K· vrtokomunikativan vrro uspjesno seprtbtizavao ao 1 k mladim, a zaokupljao je i paznjustarijih,
.",'"I__ _I.-•• _·.--- I·... h-' .... k·····~v,; O·· ""t··~ .__....- ~ -:~ '_I...,... _£&P· ...~ .... __ ..". Ml'od'O'~'''''u'-:s~'' 'S""lD'" n]e kao n'··J·""e-·'g"0",·,kolega-..",,' ibN s.1"''C:, akti 0 "',--", -:"'.. ' liv ,.,'- . '.rtivan .. ' Saki . __ '. '. 0- '. an "!o/] d ... '1 '3' d· .. · c, Ian M'" ' k tv M ."ao arectnjosxo1"1'1 iac 10d 1!9"4' g'ocunec Pri..... .o« ,-., Pr iJ,e' svega, utioao je pozitivno na ucellike Gazi Husrevbegove rnedreae. dni v tvui ;'.;" d aetne . P oren v1- fite izgrac me, on uoeswuje kak '0' na ,. d .., tri h'· " .' arugtm M"M' .'.-oxu.. '.".'., k -svrm predavannma, '~:"'i:lnarna I d pljanjitn~ 'tako i u Iurmanitar-nirnaktivnostima Icroz djelovanje MDD "Merbamet", Aktivni je uceenik zbrtnjavanja rrruhadzira i bio je ria , ..'" "_ .. _'::akeijama .' .: 0'- ".'" stalima 'U~' Isto c n;-o,e!1 Bosn I'· 'To .'_'.. " radInim '."" ··.L , sa ...11.- .. 1'.··· ib '. Uz '. .' . :']:. Jeo'plS;atlQ'U izvjeatajirna Sak .ibar U= rto, on racn ria f '" L . 11'.' z. .... Iaa ,"':'l~··· '.' I'· d"~ .. lzuaV'JanJu 1 'smJes~JU InU-, ."u'zira, a k ao . ,pos"_Jei~llJa 1 :,:
~.&ttD:
Il0l ," .",'"

'., . ····t'··~lk' ·-·1-' .,: " . aln 'og p,ona&"'l1lJaJ,e. ',' ' -::,':. vazJ]os,,_ S"I,·O ovanJ3 1ll110T.. . -,-".-.-:.,- :'"..."'.,-,,;, po-se-

IW,

·ct- ~-'"

. '_."

.',

I

,-

I.,

'.,'

-

'.J

..•.

-I'

",'

',"'.

_~

••

c'~

,.

,.1.,

¥

I-,~

,'I'
I.

'.

r-

Ik.

II

,I':

V

Lit.l1.l..I!..l.:.~'

' ..

'.',.'-<.'

' ..

!b

'

'•.

... .

..,

..

~

y

,...

.!t'

"'

..

,

""

..

",.

01'

70

naj:vaZtl~ja je btla vee opiearra alccija riabavke 'k ... 'II'.. b ,nanurnlca .. p-c 1Z:,osaV1oe U ,oJ OjlJe Zlvo,tlZgu .'10 1postao Irid ' sel___'_~ '._. Sakib N·"·Y'~~ . .' .. ., 0"" .' idi 'kak······ .ISIC.USVODlPlSII1U lZ-:rasJan,avo·~1,-"-~_je .. ... o
'. 'to
'!II

OJ

"\1'.

..

,... L

.

'V

'~u'

']1

1

__ , .. '

.W·.

.

..'

Oarnan dobio jedan od n,ajd"elikatnijih zadataka, ~ to je cla clobiju odobr'enje o,d ustaekog gener,alaGus'Tnkovcl v ..•· 1 'tovica, 'k'OJ.11. je u,''l<I,'O¥C11D.8.,1 bez c,ije se, dozvole ne: .1 ru .. ... Toje 'b I,ol~' feb ·.r"·'ua,!·····~··,ra·;·-·~· ---' ·.·l":I' 19",45· :rno,·ze··.·\oi·,·····,;S·~·ta,:L:'l~~7e~:-s·-'ti,' Za vriJetne ferija, kao uo.enik,. on ·'nadzamijskim 'U'" vr··-e·-···rI"It"'Ie,n"'·'u od aksarna -do . jac .. 'l·J.e-····~ ..'-.. Icuplja , . '_/' ..... , so'· J ...... . 1::''' ','. . ';-" paznju ornladine, koioi govori 0 ialarnu ..
, • ,I'

V'

_. _ ", ..

, _' ,"

_....

,,_.c.w'¥

',._>E.-

'.

_-"'"

~

1_-

.

_".

'.

_

'.

'_"

~i.

._

_: _..

':

I..

.,.-,

_

••

< .. "

", -.'_ <It

~Or:'r"'l.'A _IL~1.1.~

.",

'. ' ..- ... JL..I,.cc

,1_

,-.',

·c. e&a.a.I.('.

,.C

.,"

170."0'

1

., d'~ Vtv P ... , r-&:nan~e'/I~rUS'.·.··.;'la

D1a bise s,acuvala 'uspoIllen.a ria d}elo ovog' neC'oe- n" o·-g'·' plome D' ito"g" rniIad OC-'g cvo·~vieka po r"od ica - je ·bl·l·C'V Y·,J.~,:----,~~, ,:_:_:_ sugerisala Kotnisiji Op stine: Centar u Saraievuckoja radi napreirnenovanju utica ria p,odru,ejiu ove o,pstln,e, d · .. .. .. d .. d , a jecmoj... '}-..' naziv .P'OI trnerru 1 prezrmerm ovoig UICI da s·ehid.a Prijedlcg je prfhvaoen, pa Je ulica Ruzice Velicki ( MZ Hrastovi II ) ,pireirnenovana u ulicu. Os~' ~_: ~'_-. __ -~"_.~ - ~.': - ,.~'.'._ -1= .:.
c _, .",~1.L..I..I... _.:, ._': ._.' "~~_, :,_'_,. .. !,,~. _,' _,._' _
1_.-,,', ~.t I •.• ~ -~

".~II, '_:,

".__ '

,

,-_.-_-

__-~

_.~_, ',_',

rnanaKrupaliie.

Na ovaj nacin, dr'us,tvena zajedrrioa je odala priznanje rahmetliji, aublaZila tugu njegovih prijetelja lrodblne ..Niegovi prijatelji su Izgubili velikog ,
sab,orca,

'N'- aziv U' Ii ~ ..,. A·e·· ainteresovati ice v_ ,~,~ __ ",re_c .c._"va',,·,-,rrilad'_'_ d _'a aazn aiu_' leo" z , ..···· "·,··1 i .. '--' _J.)_'_': __ -'--e" _:_-_;=,~J~.:_" '.-_:~ ,~ . je bio taj veliki blorac,~ islam i dobr'oblt MuslilTIana.. On je jedan.od preteea ovoga sto danas Irnarno, 1j,... , svoju drZavu B'OSDU i H,ercegovinu", u kojoj Ice' v .. Bosnjaci.' bi ..~SVO~l svorne. biti ria
-

<II""

d' .'.' d·.......' P loro·_-'~,J.lcna.tnege",-_"zJ" .... ~.-D··-'~"-···-·-'a1=-·- :tn" . __ _ ~~,...1 0··,'Snlanov b Ira,t··,~_..'zelI1 .'UId'· '- rO:1uen '15: 10"1 19-"2-'-·5' U ar"aievu.zavrsi 0' J""e'=· malu maturu i kasnije Trg·', " ovacku S-·
'C" ..

c'

'-'.'C

,-,c.·,A

-=.. ,'

c

_"I

..

.,'I~

•.

,:--:~._j'YI.!

.. ,~y..l:,'TQ

.. >'..'_.,
1

1

..

'1,

_:-_._'.'_':._

,I,

.... :._._1-.

__,"

1.:,.

.. :, .• :.)

",':

'.'

_

".'._~

...

""

I,.,_"",_.

C_._

71

'!IIk·····l N' ....•. ,s,._,o::u. - .. ' ..' ee cmnoua je uratnim '. '~-1" ovrma nesd-0rsjemu '. ··'){ ..··..1 ·d'· s . US.. .... voljna ide,olo:ska borba i Ispornoc rnuhadzirirna, 11eg'o . klti ".e ... ... ,-~.~ ,1 . d ,as,etre b ,aU'" ~U'Cl<' u vojne rurrnaetje, kak b'- se rno .... -,(0 glo braniti i stititi nas riaeod od cenlickih zloavora, '1"'...... 1_ 19'-' 3' b 1'· ;; I" H d'Y .L ako se ani c,4,~ ...dobr'ovo ~no JavlJa U: .. anc zar dtV1Z;... iju ..Medutim, kada su 'kraiem 1943..Nijernci odlucili .. di ,..·., '... al"' r. . I t· v +.. d a ovu c IVlZlJU po,s'~_-Jurausrocm . .. f trorrt, Je d tna grupa ovih dobro naoruzanlh rnornalsa dezertira.Txeke.od njihovih vodasu Nijernci strijeljali, zbog pobune, Za ostalimaje bdlapotjerndo Sarajeva Dzernaludi'nuspi~ al·· jeva d'ia se s:"'_i:a~IJe. . .~ ·b'· '. ifisa J'N'A 1 ras.. P o zavrSe·tk·'I:'urata.iva rnobifisan tl_J:':. .. d :1.' d N·].. S'"d 'cD lo~av,_e:d poteen, U -_OVI oac .. 0:creze.rti ara 1 v ...... tr'ii ali T.7'"'~TO·"J.} ta M' .. po k usava b·~'lJeg ,..MJUSI,,- : lJL1.~'_ ,g,a .b.i~1 ...'. rrvata u ~"""IanU A.. boru j vraca u NIOvl Sad, gdje na Vojnorn audubiva osuden na 15go dina zatvora, od oega '12godiua provodi u robijasnici Pozarevac (Zabela) .. Otac Zejrril riakon ,sazn;anja ,d,arnu je OSlTIan ubijen, a Dzerualuclin osuclen n,a 15g'orfina, preselio jena . all - . 1 uxopan :na rnezarju Harneb· ··_:,anna u S .. :'[ ·C· amret ,. 'k 111,a oarajevu. I oatali au Svip'oIllrli, tak.o daje od ov,ep'orodice oatao SaTIl.O DIZeInaludinov sin Zejnil, k,oji je dobio ime po evorne djedu ..
"! '" '.' '. 'Y.
-,0, ,_

\I

I,

1

.'

..

--.----:-J.

_'- .. '-.,

_-

.... -

",J

,-,

.'-~

',,-

,'-.'

'1-'""

_.--.

[

,-'-.

-I

,C':-

'_-,7:_-

,.'

.,'-~".--.--,

-,.-'

~.:

I

~

..

i

Neka [e rakmet Allah

0v

rus sue urnrle c1a'JItove'ave

porodice ..

72

SEHIDI UHAP,SENI ---P'A. U pRI-~-~·········-'O-- 'KU'--" '-5-·.LC-=\JI Tc-.,-'"-J -I B'--~J-'-E,--K-'S-··-·-···~T"I\ '_ 1.. V..l"'l..
'v
--

v

v

-

'

-

-

-

. "-

•.

,~

-.. '

c··-·

U
,,--,

,_

-N"' r-· .- .'0'- ,,'S- ' ' 'T'RAN' '_<-' - ,",
-,I ".

__

_---'

.

'_:_11

.L ,_

,-. .
.

s~ 1.. v'~o·-', ,_-,
.""T"'t.
c

SPRO!VE"DENI U SARAJEVO' I ---···-~o-·· N-'······-IS-TTE-'D- - _'.. . :.-,,""'_:.'.,'_. -'L.-U' . ~,_" -·E······N-··-J' A N------AK·'··-·
• 1.' •. _ _

U' C---·E,-,··N··'··,',"I"RAI
__ . _.' '_,__ ,_. _ _.

..J.'

N:·-·,·,··!·····M:·-··,,·'·· ,-" z········,J\,JlTV· .':',-"'0. 0-,'. ,'_, .. '~ ,1,

1 -.• ".

.

'R''····'U,'.•. '
----.

UB,UENI B,E,Z ,SIUDA-

, , Vee nakon masovnih bapsenja u Hercegovini, Orner Stupac i IS,11l,et Serdarevic, koji su bill u vrhovnom ,r'ukovo,d,stvuMM, pokusali S'U oktobra 1948,'tda se sklone biekstvom u inostranstvo.Zeljeli su daiz Pule, preko Italije, doduuTursku ..Utorne S'U .sprijeceni, uhapseni i osudeni na po sedam mjeseci .zetvcra. Iako ovaj pokusajbjekstva nije uspio.jsmatrano je :1 d" b k v' 'bi!· k tv ua je 'b ij'.' bi ,· sunen znog poxusajaojekstva, nego oone biti kaomladomuslimanski rukovod.ilac .. Iz tog razloga S'U i drugi MM rukovodioci poceli razmisljati 0 ' iznalazenju moguenosti bjekstva u inostranstvo, Tako, februara 1949..Fikret Ploco susrece u Sara·-ak·· S"al'ak S··Ik ' ·k· je d" jevu svoga rodaka .~:"[:~,a,:~;:a>,u,,:<OJl xtosao sluzbeno iz Brckog. Kako ee nisu odavno vidjeli, pricao je Salko kako je sluZio vojsku u Maidanpeku na granici Rnmunije ..Tamo se upoznao sa nekom porodicom iz Gostivara iz Makedoniie, koja se tu nas'tanila, Iz te porodice ozenio se Zarijom Veapovic, Na
rot
1 "
",I

[ll,}

·

.

I··"

'upit kako Salkoniie pokusao preci rumunskugra-

nicu; ovaj mu odgovara kakosu se neki rodaci njego,ve Zelle prebacilipreko Grcke u 'Tursku, te da nisu 'tamo zadovoljnizbog [ezicne barijere i drugih problema, pa on i ne razmislja [0 odlasku u inostranstvo, Kart se Fikretzainteresovao kako SU, ti Zenini rodaci presli granicu, receno mu je kako to Iahko izvode :neki Albanci iz Makedonije ..
74

razgovor-u sa Salkorn, Filrretje upoznao Hasana Bibera, kao svog ruko,vodioca Hassan je SDlatrao da bibilo korisno izvidjeti, pia .POI potrebi koristiti, rnog'ucnost prelaska granice, Fikretje uzeo obavezu . da na 'tome poradi ..Tako je prvo otisno u Brcko, pa s pismom Zarije na albanskorn jeziku, kao Salkin v ._"., _. rodak ode-u selo Cegrakod Gostivara It kucu hadZi Selima u kojoj je Zarija odrasla, U spontanorn razgovor u domacin je spornenuo kako Irnapetero djece old kojih rnu je jedan sin u Inoatranstvu, koil ie pobjegao p,oCetklom.1949 ..godine, Ovo je hila zgodna prilika da sle Fikret zainteresuie kako je "tL\lsin presaegxanicu .. , .Ovaj rnu odgovara da je on u grupi od petnaest Iica prebacen negdje kod Bitolja, 'bez opasnosti, 0 ~_:IJ_aJe, nanza Senm Iz razgovora s,emag 1 raza~1.a ti d .. '11·...:.11~, S Ii riezadovoljan 'komunistickom vladavinorn, paITIU je Fikret povjerio da postoji organizacija MM u BiH:; zamolivsf.ga da irn pomogne ako 'bucle potr'ebe za prelazak granice, plreDlaGrckoj .. Fikret InU Je cak predloZioda.dode u Sarajevo, te_,~,auspostavi vezu sa MM,~Ova] je to obecao i Fikretjeotputovao u Sarajevo i 10 svemu obavijes1io Hasana, Marta mjeseoa 19,49..'hadZi Selim je closao u Sarajevo i preko Fikreta atupio U vezu sa Has an ,0lTI " ... d v... d ...... ovog, H'. con Ltasan je zaciuzro F'lk . d odrzava I' ikreta aa N'a1 vezu s;a hadziSehmom, i Idag,a povrerneno posjecuje. Kad je uhapseno rukovodstvo MM u Sarajevu, na c,elu sa Hasanorn Biberorn, Fikret je nabrzinuoforrnio novu r'ukovodnu gr-upu, f4. aam.je otputovao u Zagreb da s,e dogovori aa zagrebacl'C<;Jrn .gr'uporn s'ta'da se radi ..Tamo se ausrece aa Tarikom Mufticem, koji je .P'O' hapsenju Isrneta Serdarevica bio iz zagrobacke grllpe clan_ oentralnog rukovodstva .. U zagre:bacl-t,oj ,
. .... I ~

o OV'OlD,

v

75

gr-upi eu jos; bili DIZevadCurCi6, SuleJ:matl Catndzic i .. .v_.._. v.. v '. Aairn Camdzic .. N akon V1JB'canJa odluce da Fikret , ponovo o,deuMa1{,e.doniju, te da utvr-di :raogucn1ost pr'elas,ka grnnioe .. Dolaskornu Makedoniju, h8:dZi SeJiul ga ujaucuje kc __ v.... bratai . 11'" ... .na riekog' N'--.-,., .armarp_.1 ... cijegbr'ara.jegoetiontcar S" 1 .I.,aJt'(l -'UI:eI '.' c·-.. ".
'.... .' .

F.

.. .

.'

-

oi,

\f

.

jman RuZdi ti Bitoljuprebacio ujednoj gr-upi u 'Gr,cku,~ RuZdi je rekao Fikretu da on pr'e'bacuje grul[J;e, a ne -.'.,' .~'.ed ince ..~,-,... jo , ....,- ... ·'·~'ru'"J'' '::: re 'd,':'-" l":~' ,",: .. 'e - " _ pojec ) ace, jer je -t'j- - srgur' mje, ",,",,-. '""a JB on p-" r-, eb aero dvanaest ,grupa, prije par fllJe'sleci.Takloder je rekao da se; suda :spreInana bjekstvo jedna grupa maked k' "'h A'l'b, d .", "dv·ti~ , OD:s1_,'.ij:Alb.arraca.vto cla rrn se rnoze plrl(rlI.Zl~-,_ Ruzd! je tvr'~lilo ,da je pr'elaz jzreko ,gl"atlice: bozbjedan .. __ Jl~ ' ··t· I .1-.'l.OJ a.vraca . ::_,_,agr'e: '., aV] esravazaF~kr- .. .~_ Sle: Z, B·'·t' . 1-' .' , 1.1Z··'· . 'h' .1 0 b.•. .. Vta: d" • ,greac "'ku ,grtlP'l:1IQ,_ogovOrlIIl8 aa R \ldl'·" jxuzcujcm, b .... Dorteaen.aje odluka da ne ide aam Fikr'et, nego ,d,a ""... .;{:rene,',ao starlJl, As' .. elY··'anl~· I'd'" k .....Asrm t ' d ZlC,ada ihprati .. ih sa njtm "1.1\" ." . . d·'ak 1."...". Asnnov' '. r~:--,·,--':" I· Sutejman Carndzic ..'Tako je l UCID]eIIO .. . . 'li'-'to ti ... " t'pU:IOV~-1 SU lS' ni VOZQI1l, ,a ' u raZ:".Cl_~;nl v,ag·OI'OlIIl,a ... 0- . ·t· ali . ~ti .: . . ]i'"' Fikrlet je pronasao, R,uzdija u njegovom res'toranu .. , R~nol rnu [e .da se negdj,e anadu za prenoclste, a da ee sutradan s;astanuD,avecer' p,.,rled Hotelorn J\1AKE.. DI'ONUA Nas1i ~u s,e u ugovoreno vrijeme ..RuZdi ihje b~ .. ' d· v..... '. obavijestio da s . ve,c' tu VO'jIC, za poe·'b· rtaje ' .. acrvanje, te d.a .odrnah ea njirn krenu ..¥o,dic Ih je lcekao u parkukod . Zeljeznicke atanicecgrfje ih je predao Ruzdi, Nakon 10-"151ninu~,'hoda uhvatili su ill organi UDB ivezane ill.doveli P-~IVOuGradsko odJ·elieoJ'·e 'U,D&e'u Bitolju, :J a zatirn. sproveli u Cerrtralni zatvor u Sarajevo, U Bitolju im jebio isljednik Blaze Zerevski, a zapisniCar Vera', Otam __ ... -V4. _,__ ".-_. :'_'-__·"II'O·.~':Tq ",.-.
Cl' ..... ''V "!.
Of

l

'lJ~

00'

."

..

'

.'V'_

y

,

'-"

.V''''~'"

v ..

r'

'

-.

.

,",'

,

'

.

--

~

,_."

,

.;JJ.

'V

IY,!I:&w

Posto j,e po prvorndogovor-u, v treba}() da' kren u d811 ' kas,l1.ijeu, 10' sati, Sulejrnan Carndzic je uzaludno ceka10 davidi da lice 8'e aastati ..Kako se oni nisu pojavili,vidjelo,s1e: d.a neSto nije ur,edu, pa, se ,Sulelman
l

vratiou Zagreb, Godine su prolazile adaniko nlle Zll,aO'Z8. nJihovu sUldbinll., Pretpostavljano je daauubijeni ria g'ranici, 'Tek po izlasku neklhmladornuallmanakoji aubili ad.,~JII"1'18.·.itr I-"~~'O-' •. ' ·k;uaZnJ"-~rul",-a-·,. -:'-~T_ I"d.lr··-·-u·.,s¥t· "-'1 e _ n. '~V.. ... _.'""r·e.·.n-· 0- ......ko - ·'r.;···l·is<.. .n". rad" (:DKR), saznalose da euAsimi Filrretdovedenl u Centralni zatvor, Naim.e, Mustafa Klico i Besim ,Skaljic"koji au kao MM-clan,ovi spr'ovedeni iZ ·L···' ~aneu.cce:ni_--~: ,I-!! 17..a:.t.vor u oarajevo, u oenn, g~IJe C fralnizatv S'. .., Iiii d' :~lt bli __ su bili sm.jest'eni, vidjeli jsu :na zidu klVlju Iaplsana irnena ovih dvojice s,'ellida .. Uz to je pisalo ,arapsltirn,
'--'
.

,.

,

-

-

JD.u!,.I.__

·.·ati_ . __ ~V.iloc£ .

. .'...

_

.

".

~¥_

_ I' .. '

...

'

'. .

__ ,

¥

",'"

-

.,

I

'"

.... . '·',.t.:A'!S-su-·.anu,I' tn'USiliJ[JlIl" i'...... 1:_"' A" .. t ,-,e,no P1SIl10,ID nvX '\I bs .. ·,.,,·--·.sve Je po::vr . d'

tek nedavno kadse doslo do' zapisriika sa islJed,enJa Ko zna kakvim Sll tnrturama izlagani ovr plemeniti rnladici, koji :su b,e:zs"tldske pl"esude ubiJeni?'!Na ovakve zloeinesu 'bill sprerrmisatn,o' be,zdusni kOIIlU:", rristi, Evo ko su bilata dvaned'uzna rnladica;

77'

~.. C· ""'- d. v.. A stm Camaztc

I"

8101 C-- am,dzi '_ ZlC A·
v
I

I

P'orijeklo Asim Catnd~6: je roden 20.. rnarta 1920.. u sel~ , " _unUZ01VlCl i,[o": ~ .. ,,--ln '. '..·>-,I'1.1II1a ~,zev ···· .. J. .. .. ..r» k d Lepca..S··"·, Je Jbra] .. '.' 1 D- v ah'smre (Dzehve) , Irnao 'je b,rac~ Ramiza i Saliha i sestl'U Rasem '--" 1"1Orac rou }e bio Irnarn u Zavidovi cirna, a i brat Ratniz.AmidZic: Ed'horn je~ bio glavni irnarn u Doboju, .. '1·d"" ," ..' .izovog .se' VII.·, d;,aJeova, por'odica jrurro paznje po"·1 .. "" . . orazovanju, . ~ A"· '. age I, .al:,alSiaInSit{0Il10 'bn . . . ., pia,Je Asrm . rsao jos .. ·,
'II
,Ii

--'

'i00i'''

'y.

"')4.,

dane, 1
v.

.Sk,ollavanJe Osnovnu cetver'ogodislljLl skoluAsitnje zavralou Zavidovicima, a osmogodisnju Gazi Husrevbegovu medreau u ~ar,ajevu zavrSava 1941. g'odine ..Na Vis,oj Ialamakoj selijatsl~,crteol~skoj s;koli je odaluaao g,est, sernestara, a,kad je upisao sedml aerneetar; 11a vlasf su 1945.,dosli kormmisti, koji ukidaju VI~l~ Odrnah biva. rnobilisan, ali se kao vojnik upiauje IlaPravni fakultet u Sarajevo, ,a zatirn predazi u Zagreb, Kacl jei vee pripremao diplomskirad,po·iSela :S,U rnasovna h ,3.;P>c __1_ a prrps 'l,_'-,.~L .... seni -,ripadnika p'__oicrera ItM-' ,.u::u...J;;, , M·'·, slimar ri" 01.... ,_-ta- "_" 14'3...:1'}·' ..... U-, __._-:-:'-': L 1,94:9 godine, Zato se' on odlucuje na audbonosrri bi.. , jeg ~ inostarnstvo, ali u tOITI,e ne uepijeva, Bio je odlican ucenik i student,. a POl prirodivrlo Intelj.gentan i marlilv, . Kad su seko;lllu,nis1i pokuaali infiltrirati u Medresu 1936,upravona. 400-godisnjicu OiV'e s,kole,. I .d \Ilk' IS cl_'Jerrl .'e ":. t·· .. di .. . ,'-'renu,_'.,s.ra]_, 1{a:a,su t·,· lse ' g,OI--- lne po··k '. . Vt'''k- .us:, 0 U""l'"''
'lit '1

.

-]i"

'79

...,. - .~. _.. njenog=poatojanja, Asi ." .. '-':·lIl1:atn· d'Z1C Je vleC C'-" r razbijanja .. k _.. . .. '. ·n; .-J ta da bIO sa ornrn ucerucrrna .·'.OJI su se aupros'fa'...VI to .. ..- " l ,
v·, I"
,
"._ -1"--":,

-"iI,

-,,_-

~

-'.":-:--

'!I

~--

~"

-,--

,,-

,",,-'-1'-

',1'1

-,--.]

-;-,-'~,-:,

--'~,.~',

,,-:-.-

Ie

ateistickoi nakani ..
Asi1n,O()

',th

Asirn etasava I dobiva svoju pravu fizionorniju '11 burnom vremenu, kad je hila potrebna ideoloske borba protiv fazizma in,adolazel;eg· Icorrrunizma, On je plav covjek:, p,07Vis0 'tankovijaet, ali vrlo Zilav i vik, talan,; g,ovorljiv i clobrooudan; veseo i uvijek raspokizen, sklon priatojnoi sali..U njega nije bilo tu.znih [dana Neka posebna euergija je njega pokre.... °k'l - ,,., '} 0'.....' 1a1 tako da mje nikad b,IO bespoalen, "nnlJe a .'.- d zmao potrebu da se odmara Ili opusta, neg() je stalno bio U pokretu .. Bio je skrornan i voljan pornoci dr'ugirna, .p,osebno u, nevolji, Rado je prihvatan Icako odrrilarljh, tako i ad starijih Ijudi ..Bio je posebno nadaren de s lakocom svoje rnisli ,s,tavlja,na papir .. Dusevno ,Cist i dob ro'-':c' udan kako rn-1··S']1" tal' .: TO 1· Pl""S'" N'·· -,:'-,:. d '.Uib o ki ,r,~ ,~e... 'J+egoi:'ty _ ,'[,,:,!, iman ,se prefijeva u duse ljiu,di sakojima kontaktira .. Govori rreuailieno, uvjerljivo i razuIll1jivifil narodnhn jezikorn..
,'i.'
I., _' '_ ;~, I ,;~,_ .... _
I

Drust've:ne'a,htivn,osti
.. '. .. '... A'"0'··.·rganr.,z,ac,r,o,ne' . P'orec:;l_,navedene konfrontaciie sa kornunistima v "k 'M' d .., .'d Y'I fi'· JQ~S ktao uceru '>I,er1es,e", on toeo l'O,S-Ici' uuce na ucenike 'j p.·~ise pouene napise, To vise dolazi do ~ izraiaja.. kadje bio student VIST-a ..Neki njegovi stariji 'kolege" koji ,su kasnije postali sveucilisni profesori.: znali su reei: ~1.;Asimje rneni bio uciteljU .. . ddi ., .... b" · S- ovazvtm precrnspozacuama SBIIl po set_IIje a ovakvi djelovao kao pristalica MM~pokveta. Mladi Muelirnani su napravili sporazum sa Udr'uzenjem ilrnije "El-Hidaje" .. Ova] sporazurn su u ' I·' _. __, _.'_

.

"

II

'\;1'

l

'V

I

"

'.

:

--

,

'--,

.:'

_'-,.I'_·I

.-,~."'---·-l-

-',

"'-'1.

'--'---"I'~

-;

_':-'_-_

,,",-'

1:,;"

.

:-_.

:':_'I

:_-'

.::~-:--,""-

F

"

:- ....

:1-,

' ..

,.".,-_.

~

-,:::"-.

,

Ime _'ElHidaie potpisali Mefrrned ef ..Hand,z;ic i Kasim ef, Dobraea, ,au ime MM' 'Tarik Muftic i Huaref Besagic.,Tu s,u bili prisutni jos Esad Karadozovic, Emir Granov, .Alija Izetbegovi6iNedZib SaCirberk ."" m. .•. . .. '"' k goVlc, .cao .~: .'k- k 1nel,.:OJI ,ran.le rusu b'"U'"oZV"anl0e111_ao · . pripadnici Mlvl, ali- je sa nilma k.ontaktirano, kao sa, zainfer'eeovanirrt zadje'latniostikoje vrie Mladi Muslimani. Malo je hilo urenik,a M,edrese;~,a JOB - 'C-'-'-'J-e-' '. I ..'. .._ ... +-. m.a:nl~ s·-ctu··- ·d··e·'n"a' ·ta· '.' V···'··l"S\!.·--: 1"'·-11-'-- ak ,-',e·xe·n- - ...'J·a--ts·····k:·...,. - ')'.,'Yk' e e .1_·SJ.C:U.l.};~, ,- s, 1-: ',-~t.elo OSI··.·· s,kole.. Meau stuldentitnasu bili n,aj.zainteres'ovani]-i ,v Asim. C8.mdZi6 i Orner Mas,eviC;, norazdvojni prijatelJi. k'ojii su prisustvovali potpiaivanju sporazuma s ':-"~"""""1'" .. ··.~lceu P ·d·--'lruzn·v~·"'l'" -.' M'"M·· ._ vIiorn ,._·_·e· so. '-'1· 8u. ... uk.}iiu ..; ' ".CU .ze ,~O'i, d'--·a' Konstituiraju6a sjednica Omladinske podr'uznice MM oldrZariaje ,5. maja 1943 Tadaje izab.ratl i Glavni ... odbor u sastavu: - predsjednik - .Kasirn ef, Dobraca - potpredsjednik - &them Sahov.i6 _, va sekretara- Asim v _ d _.' Camdzic i NedZib Sacir'begovic . - blagajnik -Abdulah Suko - bibhotekar- Orner Masovic - odbornici beizfunlccije; Hasan Bairaktarevic, Salih Loncarevic, DZeII1al Mubasdlovic iF'uad Se'i1,dic~te - zamjenici odborrrika; SafetSinanovic Kasim. MaEli6, "'.. r . D1aJ...:l~ anzrmuratovic, Izett .... ."" _M- -tun J S '. "'IH -1X-:_ '. t·· ..' ;0,' Ali" - '_~a zet b egoV1c;·~e:··-_;·:-ecl Mujezinovic, Malunut .Iarebica i Halid Kajtaz Odmah je odredeno da ICe riekolikozadnjih lista ·caspisa "El-Hidaje", kao poclliatak, bin na raspola• v''" ~ -: '-M" '" gatlju clan'ovuna M .. .' .. ", Aeirn CatndZilc, kao ,s~kret.ar;. ,angaZoiVao se u raznim oblastima djelatnosti MM ..'Tako je bio rnedu najaktivnijim u pisanju clanak;a, za podlistak MM u Casopisu t'll El-Hi,dajen .. Kao n,aj.efel<:tniji i. najsadrZajniji mogu ,s'e Sllloirati njegova dva clanka:
iii >

Y . '.'

r.

I

"'.'.1,

1-,

~:

'1-

'e

V

_.

[!IO'.

,.:_ ....... :

_'.,.L':",

"Y

'.

V

\I

,

"L,

·81

. -·1"-" .. ' 'M····l'-·h.' __ n"- . .....11' ;~estaJl 0 osnu.tk..·"ra"d1.1 ':_Lla:dlu~' M'" US'~.rnarra L~U I Iadinske sekcije uEl-·HidajeU i
Y "
1

'....•....

:t

OIn-'

O'sob,ine "Mla·do,g ,MuslilDana" Moto prvog clanka je: "Zivot jednog naroda bice onakav, velik i slavan iii Zalostan i srmnan:> kako ga stvori omladlna", a drugo'g': 't~es1ina. napr;e,d'ov81'lja sle :sastojiu. tofile da ,d,o bro ciniln,ol 8tO' rezumijemo, a, g···:a·' da" pored t···o· ne mlelimo ria s--'l'~a"rUI'IU Reprint ova dva CIanka, je uapravlien i II najnovije dob,3_,u vrernenu agreslje na BiH .. Misli iznesene u njirna suvizionarake i nezastarliive, teo rnog'u da 'buclu sanjer'nice svakorn rnladom c,ovjeku .. Pisao Ie i pjesme, ali je razvijao i druge vrste akfivnostl. Tako 'on, u toku II svjetskog rata, osniva ogranke MM~ prije svega \,1 svom rodnom mjestu Zavidovicima, g'dje se takoder prlhvatio duznosti sekretara, azatilll jOls u ZepCu" Maglaju, N,e:mili~ Doboju j Vlsokorn ..Svagdje je pri osnivanju, a i kasniJe drZao, vrlozapazena predavanja, Pun 0' kasnile, Za vrijeme komunisticke vladavine, onje pripadao Intelektualnonajjacoj gr'upi M·M.. oje T hila, gr'upa stu.den,am u Zagrebu .. Glavni zadatak te gr'upe jebio upravo pisanje clatlaka u ile,ga1nornlistu MM 11 MudZahld11!,.
Y . .'
: . " I_~· _,I.

,,J!. \.-:.~-_.,~

I

_"".',-

_~.:.__'_.,,':

-,

-

,~.

",:--

.

.'

__

J __ ._,.'

I'

,""

-

_.'.

_-,'

4. I._-~.

,_--'J~'V'

-_-_

I

-

...- r.

,B.Hu,rnanitarlze Uak:tivno's,tilna

.

v'cs,eniIDu organizaciil MDD "1M" .:1. 401' ..' '} ._1." .'.n'·.:-erl);,amet· D,apotnaganJu, rnunaetztrrma, As' ~_lm. e ...... J bion.eum,o,ran .. Pored prihvatanja I zbrinjavanja rnuhadzira u Sarajevu, od posebnog znaeaia su .n}~ govi odlasci t.'.stocnu B·.:.o····S-::'D·t·!· Njegovo vizionarstvo se osjefilo kad je vidio sta sve rnoze donijeti II svjetski rat, pa on 1~februara
11 ."
\!! ..

_ ".,1 '_'_-~I

-_.:.",.~

U' ,

".

:

r

,'c"-,I

' ..

' __ -".~'

.,.,1

.. ,,;

_L_'_

I._'r._-"

.. ~_.

1,'--;_1_

82·,'"
'--

1941.. aaziva, a 20..februara .19·41~osuiva u Butrnieu · Ze III 1-'. . d DIe,I·.'·u,.~ edrtnuzac d.r'u,g'u .. " ,J,oraL .'""Ilk Icr ·d...· Njegov ,najveCi obolje u po rnaganju iz~jeglicaDla, y... . .• ' '. k "'. .....,.. '" .... ·.v .... Bosnu na ternarocrto omma.kojreevracaju Uls,to,cnu 'B"' '" COJ ..' "'j'" ene izkoiil.n SU 'bili protjerani ,_ 4-'" "'..0···... 'U't.om Cl!:JU .~ 11 oemrcr ,--nJe ta tao b oravio tarno tr .. vise PU.;:'· 11 tok 1'1' .. k roxu svjetalcog' ra: raznim mjestima, On n,e sarno da je bio njaktivniji u ~"", coje su tu sprovocd· erie, nego]e.' on 0 sv>,Icorn ak ak cnma 1· 'k "'1" .' g:l . •. e . v , .- Icoii 1'" .. b oravxu jnsao vr 0 terne }I!O'''t-e lzv]iestaJe,'oJl S,U rnogn r druge Ida ponukaju Ida,slicno rade.. Vrlo je irrtereeantan, r'ecirno, niegov izvj~,taj iz v "" 2'·'2· 9'4'3-' dnosi .. F oce"plsan.~,- juna l'Is ,. , ao~ noai se na.pertocd njlego-' .. " V()g boravkatamo od 1..do 15.juna. Korrsno bi ga bilo obj.aviti u cjelosti, ,aukratkoae aastoji iz ,~e1iridijela:
e

'oj'

.., 'V

'1

I'

...

10

- Racl aka obrade eem.lje Tuje dobavljao sjerne, angazovao Old vojske Iconje za oranje, or'garuzovao oranje 1SlJaIIJe_
rllli _ .... ,.

i!IIi.

..

- Ra,d rui obnovi ojerehog i rnorcdnog zivota Obflazeci kuce i kafane ustanovio je da je njhov vjerski i rnoralni ZiVO,t na niskorn S1UP 11.jU. Tu ae rias..~ ki ali d dani Iili tanio seoss ,Z1V- J,_':'O·I>' k s,use gra_,-,3l11rasenu POl T",...,. .. U.ZIIOSI-- .. Je ·· ti · r,aznltn rnjeetirna, Izvraavanje wjeekfh d'· r: _ik Z" foi 10- rns poceo sa'Iclaniani 'Sk oro ru akv ao Je d ab' anjanjern U ..d d'C· arevoj ctzarmji, g~··JleJe trnarmo, Puno je bilo nernorala, paje upucivao djevojke na solidno ponasanie. Opasnost je prijetila ad vojnika, pa se aukob'[iavao i sa vojnorn kOlIlan,dorn.,
I

.'. . '. . "Ii .... .., .. .

'It...

......

.

. ,.

'.

'II.! ... . ..

·.c

I

.'.I>"-o

.. __

I.'

'V

V

,,;,..

ii!'

.,..

"',

~za i p,osnedstvo iem.edu. naroda i vlasti - d] " .. ,. 1· "I y .. ' U,pozlorava l8 U v as1i tIna pU.no - pijackasa 1 .... .. '. b·· sabotera ..:u,·o··. ·1~· , S· k· b ,~·avaose sa ornrna k . rreoe d poxojt ua rnognu napa6enom. naroduv Uz to, Aaim je pravio rnolbe i ,Zalbe j Isposlovaopotpore kod opcine i kotara itd u n,Oi\7CU zanajsrrornasrnje, it
I ...·,

Of..

..'

'Ii!

",.

....'

t,

,

'.

83

lnformativn,i rad. Vodioje evidencij,u 0, broju rnuslimanakoje au ,cet~ .. I' ' ' 1'- .. .., ih p' '0" krs -'11, " p'---;: ",..'e~-' ..1.... .).' 1·n'; d 'a' ." '-e'-'-' 1"-:--' ·u'" 'S'-~_,"U- "r',-'·o" -,'.IIU.~-'· ""'-m-',_. _,', '. ·Ii' . --,""""' ~'C'~' I -'Pl~ ..... ---:--:n·~'-, C-:-", 'Ql' 0po klati Z ti je obavjestavao 0 zvjerstvnna c··1 tan, Zatrm ieob . ,~ cetnika, koii- °UI 1''''d P' ,8-'-"-1" onsrjeca Ii '~ UIIS"·'l·'n--- r'u k '0""C-'l-~ U' deli Ili v lIUII·-··"e·~-···- ,,:~u rm os "'Ie·.__ '. -:1' !YI' _.' -'-_0-']"1 Zivim. vadili, Zene' I dj.evojke silovali pa ~azap injali, fin k I""' ,'" ~._ ... '" '. ,"' gUi_ ...I"~___c~IOZU " ,Judlma Navo,dio "Jle "bro]..' 1 nazrve plopalj,enih aela, Radnosposobnih je 90% izgirrulo, a i. ostalih 40--50%1;; Upozorava u koja aela se Zi,telji n.e ~ID~jllt vratiti ..Talijanisu sle ponasali Isto kao icetnici, ' Cak iV~aZiJadivizija je ostavila vrlo lo~ utisak,. jer su i .
.
J ..

11

'_c

'~'."

...•

':jI"'Y'.-

~~,.I!.""'_""_:"-'

"-'-'1

r-

,-,

c.'."

_, __

'1~1---I .*,.I:'.'c, ,t, - ~"""'_"._'._-_'-.
J"

'~,

I 'C,'

~.<."'-

"","

"''-'''_._,',

1-,

1-"--...,1--_·

"1

-0"

y".

•.

.~'

'0',--,

t,

' •.__

",1"

.,.'

...•

',c.'.'

..

c_·_·,"'

__ I •..

,

,1,,.'

..

-

',,-"

'!It,..

,'"

'

,'"

'-'.:,

..

c,

_.,

...• '-._-, _ _,

Y

onipokusali da riapasfuju djevojke ..Punt) je djeceu srpskimkucama, g'dj,e nose i arpska imena, Svu ovu djeou treba Izbaviti i u ne'ke dornove smiestiti,

Bapie"Je iistrCllla
'.' 'VJ·········

Pra1ilac Asitna i Flkreta, S'ulej:man Carndzic, kaZe da je prije njihovog r'astanlta 'Fikret Irio veseo" jer je erovao da ce u.""·nle's.·····n-,o-,.· .e ...l.··-r~gran.'1.,···.···· ,a A' "--1· .• '1 kac nr··.;--···C··· ..-: ..,· --g~J- -. Jt"" eu, "~. .slTI,ao stariji, bio je jako zabrinut, Nernamo pOld,atke, 0 njegovim Isljedivanjima, ali sasvirn sigux'no je isto tretiran kao Fikret, kornesu dus'u cijedili. da govori osvi.:m svojim aktivnosrima ~ organizacijiMM ..
-.. _. ~... ''If'
:I .. "" .. -." ,.
~'-~ . ,----___c-_

v'

.

_

I

,

,

A·· lJ':. t..nt..· '. '. -v-''-,I''i/I.·.:c-..... 1".',.'-t, ",."l.n.F :......,-.....-' ' . . . __ .._'_.~,"': ..,.. ..~I.I_' --:'. ."' ".' """. Veliki prij,atelji Aaimovi, koii su takodel~'st\ldir,ali pravolu Zagrebu, bill su Orner Mas:ovi6 .iBel{ir' Sadak. Njih ,dvo11casu zavrsfli pravo i. bili vrsni pravnici, Sadakcporijeklom Turcill. iz Makedoniie, oZeni9 s,e rnladomualirnankorn Enisom Karabeg, k,oja je takoderstudirala U ,Zagrebu,p·a au iotis1i u Tursku~_~.,jejeon radio u Orijentalnom institutuu Istanbulu, a ona hila profesor francuskog nanjihovim slc:,o]arna~ Asim je,opet, .upoznao esestru oIIIer'ovu, .NadziJu", jo:sdo]rsu, bili uSa,rajevu~ Doslo je i do
~. "Ii
W ....,.. ."C
-

l

84

zaruka ido tuznog rastanka, Iako se Nadza lcasnije za drugo'ga udala i djecu izrodila, uz puno .razumi-' je •. vanies •• o,gamu.za,., koii J"'- tak 'd":.,,'""'-,~, rikad ',',.. ~", ···'v··-I.··.·.,:' """, '~ "" ~,.e '".._.0. 'er tlDl,rO".n ,H..iJJ"'lan~le ' t A-'" -" '. '...-:'1: '. ~ 1,Ski nura prs :'ensa Aannovun rmcnatnna, jer .Ie an za. ' ,.... b .'. . . JU ostao' ... U '.. '... . nezaboravna .... andi '.' . li"'vnost,' grancuozna .. '. c
"

,

.,

'_I

y'g.&.~.·,C'

·';-c,

'

.-

_v._

c,

,I

I.' , A. . .. SJeoa:nJ", na ruJllltu:& J,e,dan rodak Asimov; Husein Murarovic, koji Ziviu Asimovim rodnim Zavidoviclma i koil je prodejednik SDA, U ovom mjestu sve od njegovog osnrvanja, isposlovao je da se jednoj naJborbe,nij'$lj brigadi u Zavidovicim d a naziv Brig.. da n~"S····l"m':T Camd Zl~·~c,l_n O-:"Vl'-:'C'~m,'" a pravim mUldZahidiina,. treba zahyaJi1i stOI au uz ostale hrabre borce uspJeli osloboditi vrlo vaZnu kotu ria Vozuci ..Tu -su Icetnici ,strasno potueeni po cici mIIL, gdje se je bilo tesko pro bijati krozduboklsniieg .. Ovisu se brigad.iri kasnije~interesovali dasaznaju vise detalja 10 Iiku c.o\Jjeka po ,eijern imerru jedobila naziv njihove brigada, Posto sain u to vrijem.e bio slt.tZbe.no uZenici, i.sao sam Im u dva navrata i. 0 Asimu pricao nesto slicnlo kao sto navodim tr ovom napisu, Oni su tek orrda postali prezadovoljni naZivom svoje br'igade, PUD'O kasnije, naprijedlo:g Udr uzenja "Mladi Ii '"' .. ' d M usnmanr- ~u: d ti nazrv po DJe:m,UJe",n,'O'Dl. d" 1 u Ii ··18.Je: .. ;)Je U (Ioe u Saraievu, kojajerani]e nosfla rraziv Fuada Midzica, Nadajm.o se da ce se mladi pitati 'ko je bio him v '. . Camdzic, te dace nastojati da budu poZr!v1ovni za svoj narod k,BOI sto je on, 'bio, pia rnakar i rizikuJuci da doZJ.rvreli'cnu audbinu, riadajuci 8e obecano] A11a11o~ s

uaVlza,
...

Jf!

.

'_

",'-,:

,

...

,

".',_'-_-'

-'.

:'

••

CI'a:"
_,.'-:-.

J

'

-_.

,,,_,~

_,

"0"_,1_

·._~·_,~IL

__

~._,

",'_:

~"_,

,_1,_'

,._

-'_'_'

i..

I

':-

-

,_-'

~

'_",_,':

''''11..

'_,:_ :-"_

:'.

__

. __ .,

1

'V-'-'0'.1,1 d.~.·LZ.·'/ .... n' :-.:. !_-.,:-..rad ..l..__ g\' .' , "',) .: '.::~-~~.J _ a·.·.gr· _,Q,.:.:_, '· ' ':'--_-'-

I!!IJ

Rahmetullahi alejh'i!
85

v , ·"'I- . ......." F ikret P·l,OCIO

p'o'·...1.. ... '~e.·~·h-','l:o~
.• '~d'!U'. .- .

Fikret Ploco je roden 23. aprila 1929.. 'U Sarajevu .. , v v Sinje Se.rifa iAhn ;""'8''::'-'8'e:, r',o-,dSetic Majka Fikretova je rodila jedanaeatero djece, Ta djeca su vrlo ran 0' umirala, 'tako da su odrasla sarno tri sina:Abdulah, zvani Harndo (19:24)" Seil<ijl;a (19:27) i, kao najmladi, Fikret (1'929 )~, Ploce su bile siromasna ali vrlo pobozna porodica, Djed je biojedan od svakodnevnihucaea Iiatme Ga.zi ...'Husrevbeguv u Begovoj ,ciZa.miji.,U tome ga je 1~917 .. , naslijedio Serifaga, a,ovogaje trebalo u tome da naslijedi Fikret, ~ NaFikreta 8!U imali velik uticaj atarija 'braca, 'tako daje on vee sa nepuni 14{godina (19 43,) pristnpio pokretu "Mladi Muslimani'' ~
" ,_ . _. t.. _:_ _ _ ~~ _ _ .. _' . _I, .'
I, -_ _ ,_,' _ ,_,' .... ',-

_1_

'_,'

,

_ ..•

'

., ,_

_

1

. P rOJ'c,I,'1 SU:--",.,:tna£ I,Nre'tove b'·· .... ' . ·· .'.Al .'.' .'d"b' '.. . E"U' ':1_ .. '. .... ...race.....

Hamdo je -,zavrSio Serijatsku gtmnaziju u Sara,. ., '" '. Jevu.. U-~ atn,0111'k_O~IIl~U Je IZ'b''~~·egavao S I!llZenJe ,vor~·_,. .. .!It jske, ali jepred kraj II svjetskog ram, pristupiopokretu Itafiza Muhameda Pandze ..Kao antikomunuista .... v li d S,-· dvk lazak parnzana.z.arot Zruje zeuo ua u oarajevu uocexa utaza .-"arti se dao u bjekstvo .. Porodica je obavijesteua cla je ··d······ . Becu, an se nucao nue javto ..p- .. v to'c:-: jepoznato ·n· Ika niiei · _OS .., .. . . ad . VI .en u 'B·'.' k b"" Ii·' . r .. da SU U t:o- .. b d onanexe grupe lz_~:eg'i;ca vraeane 1pre'.. 1davane partizanima, pretpostavlia se da je i on na tal. .. ie r rta nacm likv idi _..:L·.,-l:,-,,,tran •.
.

~

.

.1 .... '

v

;t

•.

,

II

-

-

;00

--

,

Y '.

oil,

,Ii

.'

V"'"

..87

Setkija je kao pripadnik pokreta MM ~~psen 1.1 , prvoj gr'upi, marta 1'946~kojQj Je bio na CeIuAlija Izetbegovic, B·' ,. su zatvoreniu Osman-pasinojvojarni, koja se u to doba zvalaKasarna "Marsal 'Tito" ukojoj je bio s_mje~tenVojni sud i zatvor.. KaQ vrlo ID.1ad,. Se,fkija,je odredenza redara, pa Je kao takav irnao uvida 0 onimakoji SU, nestajali .. Strijeljali su illU dvoristu, a nilhovim ljleSevimasu popunjavali zaostale rupe od bombi na Alipaslnom Mostu, v-e -'T ada S'U, k .ao sto Je poznato, osudeni: 'N' -iZlb '., . d .... . SaCirb,egovi.cna 4, Alija Izetbegovic na 3" Esref Carnpara na 2,. a AzizaSacjrb~g,ovi,6, Fahro Uzunovic I Murtez Dervisevic napol jednu godinu :strogog zatvora, Na sudu je tada osloboden jedino Sefkija Ploco, dok je ad optuzbe protivEsada Puskica odustao javni. tuZi]ac .. G1avni provokator ove grupe je bio Muhamed Muftic, koji se po zadatku infiltrirao medu Mlade Muslimane, Kad su pocelamasovna hapsenja M'M-p,ripadnika 1,949. godine, Fikret je blOU bJekstvuaSetkua]e uhapsen, Nakon strasnih ma1tre1iranja, kojima ,su ga izlaga1a trio lsljednika ( Risto Durovic, Salem Hasecic i j·os jedan), administrativno je kaZnJenna tzv.. Udrustveno-koris,ni radii ( DKR ), pa Je na raznim It.· .. .,.... 11 fizi '.., r ad_1.[." 's11tnasesnaest mjeseci vrsto teSl{e-_1 ZlC:IIxe pos_ -Ii' .. love ... , v '. Setkijaje ostao kao jedini sin kod roditelja, Kad su ga u ponce poveliu zatvor, roditelli su Istrcali i za. njima povikali; "Ostavite nam bar tog jednog ainal'' Ali se ovi nisu na to osvrtali sto ostavljaju same neonsk.-bljene ',' - ,u--"'- U' 'toi s itutaciii ,'~':_:>~: S·~r· ... -g"-' r roditel-lil"e se ..... ifa e ~psrJ'.~.", _~_CI~' ---~'_~-a ,pomirio sa podvornickim poslom u SIPAD-u ..Uvijek je djecu .savjetovao dauce, te dabudu b,o]ji od njega,
Ot, . 4!

"tI"

"JI

_.

.

-

.

.

.

.

.

''!!''

y

_. '_",

"_'"

*

-_.'

..

-

llilll

..

_,

_V'_.

.,-,'.''''

'.

Y '..

'.

.

0;

.

..

&

',oJ....

.

.\'1

-

.

r",jl

_'1;..11',-'

1-

88

Taj se savjet dubokourezao SeJkiji u sjecanje, pa je . .uspio da.mu i niegova djeca, sin i kcerka, orlujos dalje i od njega, te au zavrSili fakultete .... v .. .. . Sefkija je zavrsio .sestrazreda Prve muske realne ~, ghnnazije, a,zatim je, ida hi sto prije closao do hljeb'3; presao u Srednju tehnicku sk,olu, grat1evinski smjer .. d rnaturuje uhapsen..Po povranrurzzatv ora je usl' x 'p. - fkui ... Prei mat pioda maturira, Da hi ae oalobodio da]jih ueprijat,," VI' k nosti u SSarajevu, 011 se zaPOIS"Java na neicom g'radilistu U ,Foci. Tekkasnije je zaVrsio prvistepen Gradevlnskog fakulteta u Zagrebu .. Saela je zaposlen u Islamskoj zajednici i vrsi nadzor- riad svirn gradevinskirn 'radovirna objekata Islamske zajednioe, rnedu ostalirna, nadzirao je i restauraciju Begove dZamije_ Dr ustvo su r-nu stari' znanci, pripadniei Mlvl-pokreta ..
. .
I.. ~I

-

-

.

y

-.

.

.

Sholov1anje Fikret se skolovao u Sat"ajevu.. Pored ,cetvlero~ gudisnje osnovne ,skole, zavraio je cetiri razreda :Seri~ jatske gimnazije ( do njenog ukidanja dolaskom kornunista na vlast) i 'ce:1iri visa razre1da u iPrvoj
l

musko] realnoj gimnaziji, Zatirn je zavrsto emjer Iingvistike (tstranejezlke ) ria Vis oj pe(lagoskQj ,skoli" a ondaupisao pravo .. Ubijen je kao student" ,fi,euspijevsi ni da zavr,si.fakultet,

Nek,e Fikretove ollobine
Pored dubokog vjerskog ubjedenja, resile su ga 'K ·"'·1 ·.1 '1 d· 1"" mo '. rnor alne oso b · bme..-xao najm ,f)J.dill' k.····0(., r'odrtelja, 'bi je IjubilIlac u por'odici, ali Ionto niiekoristio, jernije bio .~.--. 1-¥-li1I-'·T _. _1.. ,ra.zII}aze:n, nego; napro ·fi''':. .. lZ!-1,zeulo paz_~,v·.' kak··0'1 IV, prema roditeliima tako 1 prema starijoj bract. Bio je
-

-

..

,--

..

I~···

-

···r·

.

.

I·e

:

--

r-

1'·····

.......

".,~

,.

, blagen.aravi i vrlo prijazan u dr ustvu ..Nadasve bioje , vrlo radin, volio knjigu, i sagorijevao je u ielji da .v'l ... za... d r'ugtma pomogne, da b' - k onstan cian sV10Je bude ", _. jednice .. Nije se odlikovao fizickorn jacinom, IGak je , I. ;1 1.......· ,. b-10 njeznog zd I·' ali' je b:i1'0vrlo pokretan I. veoma zcrav ~a,.a.. ,,",,:, .. , komunlkativanv Uz sve to, u vrijerne Ilegalne aktivnosti, kao pripadnik M,M-pokreta, je bio izuzetno .. ..k '.. eli· . Iin ____ sciptmovan Lkcnsplratrvan .. ,
I

V

,1

1

1I117_J I· ,.,__ '&vnos'" .iIY..I:£UUOlnUs'z.nu:r.nSnCJ a. kt'!IJ ,-

t
1

Fikretjesanepunih 1,4godina, 19 43 ..godine, pris ... tupio organizaciji MM- On kao ueenlk Serijatske .gimnaziie uvida negativnosti nadolazecegnapastnog komunizma, jer Sill sc perfidni komunisti Infiltrirali .. v •k k II svjets cog' .' -'.. ~ .medu ucennce u tIO·.U ,-', · k rata, da basu OVO] Yk- li-· ,x .... •. .' kih o ika, - d ' .. ~.·'O .., tuple ostricu vjersktn osjecanja ucenuca te ua atarije menu nj.ima vrbuju.za odlazak u partizane, On ~:s·'tada 0'·. r·· an iozovano ..·. bo 'rL-"'l- sk upa s· a J""o-,s"IJ. e.·' griekoliko nas mladomuslimana, protiv najezde ovih ateista, ili,.. pravilnije receno, antiteistav U ovo] borbi,me·du, .namaje najstariji bio Halid Kaitaz, Dolaskorn komunista l1a, vlast, nismosmatrali da ce oni postati 'tako ogorceni naSi neprilatelji.T'uno se bl f govo ril 0 10, :81·b d'·..· se,. eto, :S'UZ10 tazizam ..S'' jer Srna'0--01,. trali smo da se rnozemo i dalje slobodno sastajati, . . druZiti i.zajednicki ideoloski izgradivati ..Pored naSeg masovnog redovnog okuplJanja petkom u Itarernu Careve dZaillij1e:,gdje' bismo se: dr'uzili prije i iza dZutne namaza, kada bi i zasijedali na sofama, najcesce nase okupljanje je bilo upravo u kuci i u basci porodice Ploco. Oni SUo stanovali u Mandrinoj .i -1' 'v"'1 ,.UIi- , -·r_;_··_: 2 ... ,JLalTIO Cl b-' . 2' nas ]e najvise prrviact aogrornna 'biblioteka brace Ploco, a za prijatelievanje velika

v~c

"II

Ii

i.

.

'"'.f

V

,.

...

....._- '-._

.. ,"

..:' -.

1-

'.

-'

-.'

"y '- --.. '....

-.-

-' -"

_

,__:_ "

.

','

.

"

.

. .. "

.;'

,\;,1,""

.

1'i["\.

..

'. 'II

9'0

ib,aSCa, u hladovini i sa, lijepim. po,gle:dottl ria Saraievo, Tamo nas je Da.jvis;e okupljao Murtez Dervisevic.koji Je:kao profesionalni pedagog, a ideoloski 'Cvrst~znao da okupi paZnju nas mladih, Ova druzenja' S'U' uCvrscivrua Fikreta, kao .i ostale mlade, da uatraje na sirati rnustekimu ( pravom putu ). Od ovog vrernena on naglo izrasta u velikog pregaoca i Ideoloekog berea I sa svojih 19 rgodina postaje Clrul n,ajuieg rnladornuelimanskog; tzv.. rhovnog vodstva, V
,

'

Llegalni: rod
Plod Istragom U Bitolju 17, .maja 1'949 Fikret na ... . vodi da ga Je neki Mefrmecl Pirie, koji je studirac) veterinu u Ljubljani, ukljucio U .ilegalni radMM-pokreta rnjeseca Inaja 194:8" te' da se sa njirn sastajao, POI parkovima Ili u ljlemoj Icafaui Pod, Irrastovirna, On ga je lnstrulrao iz matematike, a ujedno rnu davao da leita, knjige opsteobrazovnog karaktera, kao: "Prolietne olujeU drTihornira Toha, "IIBez svrhe" Os'. '-]j:'ktll E-.' d -'.lj.al('" .. : mana N-· _.H"'ad ~Iun I,,", Iz],ca, u'A1ah Je v,e:,J,,,~'saL: 'bii r Sa ovim Piricem je, navodno, imao vezu do kraja :mjeseca oktobra 1948, kadje ovaj otisao u Ljubljanu, a njega predao na vezu Hasanu Biberu. Iz zapisnika 0 Isljedenju u Sarajevu 31... jula 1949, kad su vee, bila.pri kraj!u isljedenja za Sal~jev:sl~i IS'ud-, ski proces, pritisn,utcii1je~icama, Fikret d,ajlre druga~ije izjave..Isljedenja se nastavljaiu s preltidirna od 4.. do, 31.. augusta 19l49. dakle i u toku sudenja onima koji SU, na smrt ostrdeni, a. njega iAsilua ,A'a"rnd Zl~4'lcal"·,- nie izvod .e n a au d
1

1

:.

I

v'"'

I'

~'r_:

~~

_c

-

I'.

;1

~'_'.,

1'_._'

,":",

..

#1''

,'_c.:Jl..Lf·v·

.... _~_.:,.:

... ,-' .. -.·'·-._,·,.,.

'9"1'~~ ..~
',_

Treba naglasiti ,d,asu Ih. udbasl rnor'ali osposobrti cla rnog'u dociu sudnicu, jer su bili j.ezovito iscrpljeni nakon groznih rnaltretiranja, Zato S,U Ih otpitavali da se bar malo, oporave, a izvodili su ih i da prosetaju U dvoristu zatvora, -I po ··r·'e'd·' og 'n-Ia"~·u.·d-; S··~V·l" il"jl'l,,-:,'srli'~ "U"t· s S····UIjedi i ispijeni, a kod Ornera Stupcaje jedna ruka visila usahla, Kako li au tek izgled,ali Fikr'et i Aaim, koje nisu rnogJi ni izvesti na, aud,
" ,._.'." ~_: I.I_" , , ~'" .',_: . I_,~""""'"

i'D.

... ,1,

.. '"

.

I.,

"'"

_.. ,

..

.J....L,,;Q.;

,

.. . bl"-.c.'

Pored svih optuzbi s povodom. ill 'bez povoda, ..., puno ranije je, kako p'riCa njegov bira.t Sefkija, PI~Ocurila i Cariijolm, kolala Insmuacija da s,e Fikret apr'ernao ,da ubtje "r'eisa'' KelYIUrU zbog Izlaganja tor'ttrrarna Omera KovaCa, koji j.e podleguo 'plod is.., tragom. To je, kako veli Sefkija, toliko bezvezna pod....\II :1 '.. v ala lz vrse razioga, Prv ,'.·:":'0" 0'0' r aie zna baratati oaratatt s or'u.Zjem, niti je~ tqj tip Ida bi zriao nesto tako izvesti. Dr ugo, kotir'ao je U vodstvu atrauke tako visoko, ria se nikako ne hl iz O,PS1i11 inter'esa Izlaguo takvomriziku .. ; Stv ' btl tvarrre ak..... a ruvnos 'ti Filer t '. r-ucretove S'U-le-' takv e da bi cia m znog'Ie da posluZe Icao prirnjer svakorn rnladorn vjerniku rnuelimanu .. Zahvaljucinjeg'ovoj sposobnosti k.ornuniciranja s dr ugirna, on je dill,onima koji su 11 MM-pokret uklJucili .najvise riovifrpr'iatalica i koji su forrnirali 'vise g'rupa, sa kojirua Stl u pocetkuaarni r'ukovodili, a za~ . tim ,U.l. predavali , dr'ugrma,.. .._.1i·· rnedu_'_, njima old;---:,a:-b: drali" __ . '_ ._. ". ___:.- 1~' . _' .. , . .". ib ,',', - _. ... J· .__ . one koji ce 'tim gr'upama r'ukovoditi .. . Onje polovinorn 19148~ .ispliva1ol uVrl~ovno vodstvo u kdJeITI je ostao sve do hapsenja- Bio Je poaebrio zaduzen .zalstocnu Bosnu i Sarajevo,
I:"
;

me

.

-.--

_'

L

I...'

..

.',

_

.

_

.

.

.•

_

.

.'

'9:2

Posljednie Vrhovno vodstvo su cini]i:: Hasan . Biber, Hali.d ~jta~ Nusret Fazlibegovic i 'Fikret
-

,

P10CO ..

if

U istocno] Bosrii je forrnirao po vise grupa u : . . sljedecim - srezovima: Rogatici, F'oci,' Visegradu 'i . Gorazdu ..On se 1im,e ne zadovoljava, nego razvija ak-. tivnosti i u drugim erezovima; Brckom, B1Jeljini i Donjern Vakufu ..Uz sve 'to koordinira sa vise W"·up.a u Saraievu ..
-,

Kada su pohapseni pocetkom aprila 1949..svi iz Vrllovnog vodstva osim Fikreta Ploce, on je odrnah eamoinicijativno 14.·aprila 1949..formirao novo r'uko~-O,--I, ~ wu VO" . d, stv M:"', 'M' ' ' U--·sasta.. +HilrnljaM uftic, stu,dent tnedicilll·e u Saraievu, - Osman Dobraca, atudent agronorniie, - IdrizResic, student Vise pedagoske skole i - Esad Koji(::, cenikGazi Husrevbegove medrese u Sa ovom grupom je a9 samo jedan sastanak, . , oacxu navod eel rm da 'on 0 dlazi de obavijesti zagre b .xl . ., azi .... baviiesfi ,a gt'upu 0 11apSJenjim~ da izvidi da Ii bi Ise sa njirna te mogla oclriavati veza, a ako ne, da oni rade samoinicijativno, Za sebe je rekao da jako puno zna i daga mnogi znaju, te da je prisiljen da bjeZi u Inostranstvo .. _Prijetogaoblsao je~Josvisegr upa, obavjestavajuci ill da Ce se sa. njirna povezafi neko iz novog r ukovdstva, Dosao je i nasastanak moje grttpe, je~je moiom gruporn rukovodio Halid I<.ajtazlz Vrhovnog vodstva, koji je uhapsen Ll.. ,maja 1~949.. On je nasu gJ.'"U Pi1.1 priprernao za buduce ideologe. . N a r'astanku, pred odlazak uZagreb, rekao je ida niko 'Dle zna koliko je jiak dok ne (lode: u sake· UD'B-,e,
1
_~ .. "" • '_ N _ • '. __ ,

I

-, ..~

.•

-

,flY

.....I'"

,

odrz

I"

oI,'-

1_',

9'3

pia.. e on pokueati da izbjegne iskusenie, jer ne· hi C ,Zelio da iko zbog njeg,a strada.. Suclbinuje h1j'ela da g'e

ova njegova nakana i bjeksfvo rre ostvari l da prode upravo kroz one rnuke koje je najavio javni. tuZilac Krzic kadaje rekao: "Hoceteu dzenet, ali ·cete prije togaproci Kbd nas-kroz stoltinu dzeheriemal"

* '*
'M"

*'
II'

Tjesiti nas moze jedino cinjeni(!a daae tlista Die -1! X d d. '-1 id d aesava b oez Al~-'I'ah Auanova '(.(..Z;.S ... oorertcnja, .ali i rra semcte, a- i d " d' . ' .. Allaho d"" s .. ..... , jernke, ""ek' k ao O,'.I.a b ,rane,',' ,I .-.' aove ...z..v ..rm"1" "k' ,C -::a saSV1111 sigurn.o velika nagrada na ahiretu .. , "M"'j'ad'''' , nasrm. potorncima, ostace za sjecanje na v"'., . . ~. " .. "", acum, seltida. Fikreta Plocu, por'ed pisanih materiiala, jOiSt, i naziv Jednog ogranka b,ivse ulice Fuada Midzica, U Sarajevu, kojaje sad,a po njemu nazvana ulica Fikreta i1 v , PIoce.
'.iI'. 'I!I' I~ J" . .• ."
III

Rahmetulla,hi a.le;hi!

94

'Ni ".: 'AJ··' ~:'-'=~M'-LAD-·'
C '

,Ir,' ,

~.'

I

.'

_

i, -,-',' , .,_.

"\.

,."

..' i.

. I""~L'

',",'.

_ '",

III
I'
.

,',' ~ _.

MIADOMUSLIMASN'J(I 'SIE,HID UB,UEN P'OD -ISfRAG·OM-KOBNE 1949,. GO'DINE
v .

Omrer
r ,. .• .',_,',:.

K'·'O···· va
.

I.,

c ..

I, ".'

. ',.

.'..'

·elY
_ .'

k··Z , P 'olr&Je.";,,o
ill'·

Orner Kovac, zvani iOlnica,rodell je 1,'93,2,~ Godiu jenu kod Foce. Sin je Orneru i Fatime. Otac mu je bio dornar u Gazi Husrevbegovoji medrcsi u Sara ievu
. _-. I, . , '.. '/- ...:_,'_, "~ ~ '. _:, '. ',_
-.ii'

SkolovanJe

v

Mlado,lnuslim,.unsh:aaktivnost Organizacija :MM je imala jako uporiste:u Gazi .b ... H usr'evoegovoj~ m d meuresi, 11aJV'lSeanvanujuci 11as.... z 1-' .. 'l'~ '" tavniku Halidu Kaitazu, koji je bio-clan Vrhovnog vodstva MM. 'Usamoj Medresi rul~,ovodnu eugr upu cinili:' Esad KOj~C, Ferid Cickus,ic i Mehmed Alibeg'ovio. U aktivrrosti MMsu, tlkIjucivani b'olji i agilniji ucenlci.pa]c 19149~godine ovoj skoli Iz visih razreda U hila angazovano 0 1\:'0 4'0 ,clanova .. Predsjednik ru,kov'odnegrupe Esad Kojic je ujedno bio i. predsjednik "Narodne omladine" za ovu sl{,olu ..On je i u sekretarilat ornladlne ukljucio vecinu 97
'~'!o

V

..

l!··~

..

~

'v

1

,clanova' MM, tako da eu oni najvis€;J'; sastanaka .o!drzavaIi 'upravo, u Kur,g,umliji. KadjeVrhovno vodstvo M,M donijelo odluku daje ~ svaki clan duzan da u potpunosti savlada gradivo koje suimale ranijeskole, prije dolaska komunista na vlast, kao predmetvieronauke predviden za ucenike .visih razreda srednjih sklola; tada su ucerdcl visih '...... . 'Via" M'"M' zanuzrvaru d , . U',-d razre d a M"" dr Mertrese, CI.'110Vlii"i:, ua se k ljuce u grupe koje su djelovale van Medrese, 'te da VI"~ h k ,."",;nstruktori u 1'· clanovimati~"_., .. gr'upa b d k ~. budukao lle'I,akvi..." 'i
"

~-

-

:1

.

.

c-

'Y!!II

!III'

islamskoj ideolosko] Izgradnji .. Medu onima kojima je to hila, dato u zadatak, brio je iOmer Kovac .. M'"d M· duti ] ak trcemcirna Jv..e.·'rese, s 0b .. . edutim.Icako , bzarorn da je da i internatskog tipa, nisu bili dozvoljeni izlasci bez pismene dozvole, to je Esad KoJi,c, kao predsjednik "Narodne omladine" Irnao ovlastenje da daje izlaznlce, pa Je to' pravo uveliko koristio i ornugucavao svojim clan,o¥ilna MMd:a ucestvujuu radu vanjskih MM-grupa .. Ko su claIloviMM u skoli, to jeznala samo pornenuta r'ukovodna grupa.Ostall su bili podijeljeni u gr upe od 3-5, ,clano'va~ Iz konspirativnih razloga, svaka od ovih grupa nije imalauvid koje josgr'upc postoje, niti ko je sve u Medresi clan :MMlO Pored odrzavanja sastanaka ipreradivanja materijala do bivenih iz Vrhovnog vodstva, ovdjeeu ti pisani rnaterijali 1 umnozavaru na saplrog:rafu ..Skol· sko rukovodstvo MMJe pravilo takverasporede S(iS-'I ds konspirativnih ta naxa I umnozavanjamaterijala oa 1Z konsni ''. ih k razloga l1e dode do koliziie, te da dvije MM~grupe od-r··zv'a--·v· aiu ist ovremno sastan .. nke u 1"8-t'O',1 prostcriji ,I>.
Y ....
,

.

..

ill.

-

1111

;w

-.'

Ii:

-

,

V

iii!

Y'"

_

_- __ ~-

.11

. ..

."'.

. ~ ..

'.

....

. ,.. "..

iii

'.

,_. >1 ~ __

J'

:"',:11

~.'>:- __ _,_.,._" '~: -= ·'-...:.....~_l -

;,_",:,.".,

- ".'

-~._:_ ,_~-::_-

._~'__ "I.

~

li.r..'--.

' ..

,.:-'

l 'I,_-"'_",J

'.>_'1_

,._:..··_i~U,....:....:.~'

'---

.'1_.,.

98,

.' '. .' .'... . 1 ~ I .. v Sve t a Ictivnosti su senormamo 1 vrro uspjeSllO re ... odvilale, dok nije za direktora Medresepoetavijen pocetkom 1949~Sulejrnan Kernura.
P'oeebru»Ornicina ziuduzenja Ii id I "'k· d O "',. ruje b ·'1 d ~lnlel .... buadovojjna samlo rdeolosk .. lzgra-a nja, niti samo 'na torn planu porriaganje drugtma, id nego je nastojao d se ukli .aa -·guc1 1 U druge VI'·, ave .' mladornuslimanskfh aktivnosti. Tu ni.eg·ovu,rla~', t ,," .]-,.~ d "II'lIli-· Iionost, a 1. rnartjivost I PIOUZ'-Ianost, UQICl.,_- SIU njegovi .. d d' pre tp OS~V1elll.. J"'f"'a_,.{oJe "I_lOSv -1 d toga Ic.:_a S,U Inu J. 1-1. Q,QI' .. ta 1-... 1 -~ l"k tn· .' -Npovjeravam r vrio d .enxatm i rtzicru za d aiello,':" .r arme, U
'" 01'

v·,

'I.

'*

-

..

9

..

..

'II

iO'"

..

..

v

iii'

vrjjerne kad je u komunistlckorn ibloku doslo do _..kidra, ,na:(on, o'l~ave ·R'··: 'l~ ··-··1·.. _. bi: · '"" · ras .··azouC~Je· NIIFO-·'·RM· . -B"I-R'._c,":'0"A'" :lc·I',il-_:I, 1948.. 'odin,e,ocekivalo se' da hi moglo doci do ratnog g sukoba izmedu SS:SR-a i SFRJ-,a~Tada je, .nakon iz.....' ih . ... '!I·ta·· .... .' "" vjesrnn razrmmoi~1 azenja u progriozama S',~~ se rnoze desiti ako do tog sukobadode, prevladalo misljertje da tu situaciju ne hi smjeli doeekati goloruldne sarno '! .' ". .... ,..... . .. d·... cJ'-]"anovi- M' .-CoM· nego 1 opcenito M'- . 1'''· . ..• U ovom ' '~IlIii;)" ',-,IUS rrnam jelu Balkana, Zato je odlucerio da ·s,e pocne prikupliati vatreno, a i izradivati 'hladno oruzJe za odbranu. Uz . aaio I livati oornacke ..."" • , to, tre b~ '1·;; Je savia d'· ." b "1 'W'l' vjesttne, -te zavrsavati 'ku:rse¥e hitne pornoci, polagati vozacke . ispite i dr.. Prtkupljeno :Q,ruzj]e je tr-ebaloraapore divati i deponovati na sigurna miesta .. Pored obaveznogpohadanJa kursevai ,polaganja ispita Ornica jeucestvovao U nekolikoakcija: Od oca je saznao, po 'povra: tk uSarajevo sa 14 tnih · -i: '~::u S ~le'uil-'" ferija, Ida se u podrumu Medr'ese nalaze zakopane neke puske. To,je iznionaprvom sa stan ku, pa je odmah odluceno da ssete puske izvade i pr-erreatr rra sigurmje mjesto. 'P" 1ove vezane .za pn10k' .Up1'· '. :O'S tjanje oruzia Nueret Fazlibegovic iz Vrhovnog vodstva je
.,I .. '1'

'y..

......

.'

'.

'.

'.

1""

'I,

,I!!.

.•

99

~

povjerio Hilrnjji M,l-lftteu, kojernu je d"at na -vezu i raspolaganjeOmer Kovac. Zato je IQ'I11e,r 0 tome izvijestio HillTIU .. Odrnah se Hilmosa grupom, u kojoj . supo,red njega i Omice bili jo~s Duvnjak iVelija Fl~ljalr,uputi"onoc'uu Meclreeu. Orner iVeliJa au iz . . podr'urna ialcopali c,etiri puske,.,Svaitiodnjih je uzeo po jednu i odnijeli lh l~uci Mustafe Ju,sl.tfo'·vic,a~ A kal{!Qje Mustafa biokomplrOlnitovan zbo g iatupa 118 nekoj Iconferenciji, to jenjegov r-ukovodilac Duvjak zacltizio jedrru grupu koja Je te puskepre'ITljestila kodAli]e Imamovica, Ueestvuje ual'Ccijafll,a zauvjezbav'all}erazoruzav,allji,a naor-uzanihoficira, Ida hi se d,oslo do IOlruz~;la. Opet akcijorn r'ukovodl Hilmiia Muftic, 'koji je drzao na vezi 1 IQ'qli,CU.. U jednoj takvo] akciji, 110C$ Nove 1949. -dine, uc.estvuje tzv~Udarllagrupau sastavu:HillTlija Muftic, N azif Seta, HajrudillSer~ dar'evkr, Hasdb Brankovic, Alija Imamovicv Bosirn Mutapcic, zvani Bimbo, Ha1JdTrtak I, kao najmladi, v t "".~ ~ d' ~ O K· _1l1,erIOV~c~ AI' '... .. 'Olrne_clena, pa nile 1111zveJ'el'la ... _1_,{Cl]a]e ;; Koleg,a, Nusreta F'azlib-eg'ovica aa Medioirrskog fakultetaJ OV~IL Rolovicvbio je· ujedrio i slu,zbe'llilr UDB-e~Orl j~ nazirao da je Nusretsasviln drugacijeg Ideoloskog' opr-edjeljenja i dr'u,gaciJe,g P011. sallja " te d,a sebavi necim a sto ae vlastirnane svici:a.N'usretje z,elio dasazna kud se Rolovic lu~ece" sa ki1nsaradujle i 'korne opazanja dojavljuje, Zato je zaduzio Hilmiju Muftica, da organiz'uje da aeprati Rolovic, te (t.aga se 0bavjestava 0 njegovorn kretanju, Ova] zadatak je Hilmi]a povjerio IO~eru Kava,cu:,. Orner je sest dana pratio Rolovica iod Izlaska .iz kuce dcpovratka, nekada i do Icasno tr noc ..Podnioje izvj,e.staj pokojemjeRolovic staJndsa Istim Iicima, najvis'e ria Fakultetu i u Studerrtskorn ~ dorrua Bilo je prijedloga cla se Rolovic ne:.--dj·e pres.. .g =- II~- '.~
'
1

,

.,

,

\01-

.

,

.

-

.-

-

..

-

-

--

•.

-

!.

-

--

-

.-

.....-

.•...

.

_

.'

i"'"'

1,00

retne i Iikvidira, Tome se suprotstavio Halid Kajtaz, pa niie nlsta poduzeto ..Viiest 0 ovom priledlogu je
,
'

procurila pod istragoP1 prije vefikog Sarajevskog procesa, pa je zbog toga organizacija MM~ pro... glasena teroristiekom, ,NeZlia se rla li je.' mozda Rolovic saznao daga je prado Orner .KOV8'C" pa je mozda ba's zbog toga tako surovomaltretiran pod Istragorn daje i podlegao,
"

Povodhapslenju DirelctorM,eclr'ese:, Sulejman Kernura, jednog dana je sa upravnikom Inter nata " Vrebac Ibrahimom, obilazio spaVB:'OI111ce. U njirna se uce.nici nisu
smjeli zadrzavati vall propisanog spavanje i dnevni odrnor;
',>

vremcna

za

Tom prilikorn suu jednoj spavaonici zatekli Om... era Kovaca.kojije bio gripozan .. idjeli su dacita neki V materijal, pa se direktor zainteresovaosta to on c.ita~, Orner je odbio da pokaze, jerse zaista radilo 0 kornpromitiraiucem Mlvl-materiialu, Diego [e taimaterijal bacio ikroz od.§ktillUti prozor, Materilal je pao U procjep izrnedu zgrade Meclrese Lzgrade udvoristu Medrese, u lroJoj jebila smjestena garderoba uc,enil{a~
I~

,

.

.

.. I d b ,_trektor ·~'11' n,el~.ogposlao d am,u._I,onese_:acenl je D-· k materijal. Kad je vidio 0 kakvom se materijalu rad], a to je najvjerovatni}ebio PravilnikMM, ocito je 0,tome obavijestio nadlezne organe, pa je Omica pozvan n.a , informatlvni razgovor, Sutradan jep,olzvan Esad Kojic, kao prcdsjcdnik "Narodneomladlne'', u Gradski komitet omladine, koji se nalazio iznadKnjizareu zgradi s lijeve strane potoka, nasuprot Allpasine dzamlje. Do tada jsu predstavnici "Narodne vom...
Y ~

101.

Iadine" kontaktirali sarno sa Rejonskirn komitetom .. U' Gradskom kornitetu su Kojica pitali da Ii ista zna 0 djelovanju MM u Medr-esi, te lita zna 0 radu Kovaca i o_ incidentu koji [e mapravio presd direktorom: Od Esada, naravno, riisu rnogli nista saznati, jedino su ga ovim shicajem punukali da u Medresi pojaca konspirativnost, Zaduzili tsu Esada Kojica, kao predsjednika "Narodne ornladine", da poveca budnost ida, organizuje da se ,0 mica prati. .s po sebrrim osvrtom s kim 'se sastaje u Medresi i van nie. U razgovoru u Gradskorn kornitetu ornladine ucestvovao je IjedanKojicu nepoznatcoviek, Kasnije ga je dobro upoznao ..To Je bio por'ucnik Pero Popovic, s kojim ae, kad je kasnije i samuhapseu, susreo . , uCentralnoj UDB-i, ,gdje je bio glavni i po zlu c:uv'eni
• I ~

.. Je, ' ISI'll!dunik s;
~ • I -. ...

,

Po povratku iz Gradskog korniteta, Esadu Kojicu je bifo sasvirn jaSJIO da je direktor Sulejman Kemura uputio otkriveni materijal na "pravo'trnjesto. Kojic je odmah shva:tio da se povodorn ovog slucaja treba hitno alarmiratl na 'budno st ne sarno 'u Medresi, nego po svimmjestirna i u svim gr upama, narocitou onirn gr uparna u koje je~ bio Orner KO'v'8JC ukljucen. 0 tome je Kojic upoznao rie sarno Nusreta Fazlibegovica, koiem ie bio organizaciono podreden, .'H' Iid i'>aJtaza, k'__ ranlJeg pretpostavlienog I '",". '1-;jI nergo 1 Handa K'~' __ ao kao nastavnika Medrese, Poslije ovogajpoduzete su potrebne mjere da se Omica lzoluje, tie: da se ne sastaje ni sajednirn clal10m organiz:acijeMM.. Nije se moglo vjerovati da > ~.. ki ur .. pracenj.e' 0';"'..;" '. rrrnce nile !organlzov:ano 1. ne, _m d ugrm
r .~
·6 ..

1,02

kanalom, UD~,a ga sigurn:o nije odmah uhapsila, upravo Ida bi saznala sa kim je on povezan .. unB-aje hila pcsebno kivna na ucenike Medrese" koje je nazivala ideoloskim neprijateljima a samu -M" d I"' -_ovacnlca M'- dih M' 1I .... '"euresu su nazvan: flK rvuarun ,':.tI81mana" ..
Y"

. Rapsen,je
Nakon izvjesnog vremena, Omicaje ulaapsert. Pri odlasku porucuje svorne babi: "Omica i umrijeti, ali nece progovoriti'' ..Kasnije, kad je doslodo opste provale organizacije MM, uhapsen je i Esad Kojic i jos, neki ucenici Medrese, a i Halid Kajtaz i ostali iz

ce

Vrhovnog rukovodstva MM.,
Ietr ago:

Pod istragom se Omica drzao onog sto je babi porucio, Iz njega nisu mogli rzvuci nijednu rijec priznanja vezanih za njegovu mladomuslirnansku aktivnost, Isliednici su nastojali da ne zatvaraju u iste celiie vl . .. -1cianove M'M a1'"su na.to ne k ana bIli prisujenr,".rv M, j __d :':1_1 jer se povecavao broj pritvorenih MM-elallova. 'Tako su se '0/'1- .. '" .. .. · " 1''''·· povremeno nasn ne }I,0 1, sa o· . .... ,Iffilco:m U IStOJ cenjr .. Vi.Se pritvorenih j~ zbijeno u rnalorn pr,ostoru. Hrana [e vrlo slaba, Umjesto rucka i vecere zaslanjenavoda ..Isliednici muce hapsenike, Cuju se lni.c:i i jauci kroz dreku i povike mucitelia: "Priznaj, priznajl'Luvijek popracenogrubirn psovkama, Orner' je cvrst, nece pro govoriti, parna sta bjlo, Tuku .ga, muce, -ali on 5Uti1!' Pada u nesvijest, .Poljevaju ga kantarna vode da dode sebi, TOI 'traje
,
'

103