Handleiding Afstudeeronderzoek

2010-2011

p.

1

Handleiding Afstudeeronderzoek

p.

2

september 2010 Coördinator Afstudeeronderzoek Hans de Bruijn

Inhoudsopgave
Voorwoord Inleiding Doelstellingen afstudeeronderzoek: Hbo-niveau en beroepscompetenties Procedure & fasering Taken en rollen AO-prijs Begrippen en definities Aanbevolen Literatuur Bijlagen p. 11 15 17 18 19 20 5 7 9

3

Voorwoord Het opzetten en uitvoeren van een afstudeeronderzoek is de kroon op je studie Facility Management. Een regelmatige check is belangrijk! Den Haag. zal gepubliceerd worden op het AO-platform. procedures en beoordelingscriteria. te vinden op Blackboard. de vorm waarin de afstudeeropdracht kan plaatsvinden. komt tot uitdrukking wat je tijdens je studie aan kennis. De handleiding Afstudeeronderzoek is bedoeld om je te informeren over hoe je het laatste studieonderdeel van de opleiding Facility management succesvol kunt afronden. het schrijven van een rapport. de afstudeerprocedures en belangrijke tijdstippen / deadlines. september 2010 Hans de Bruijn Coördinator Afstudeeronderzoek 4 . Het onderzoek geeft je de mogelijkheid je te verdiepen in een facet van het vakgebied dat aansluit bij je persoonlijke belangstelling en/of voortbouwt op een thema van een van de door jouw gevolgde minoren. Door deze verdieping kun je je profileren en de eerste stap naar een succesvolle carrière zetten. het te realiseren Hbo-niveau. Het geeft informatie over de te realiseren competenties. Veel actuele en relevante informatie met betrekking tot het doen van onderzoek. De handleiding behandelt alle facetten van het afstudeertraject vanaf de start van de intervisiegroepen in september 2010 tot en met de publieke presentatie van de uitkomsten van je onderzoek in juni 2011. In je rapport dat je hierover schrijft. inzichten en vaardigheden hebt verworven en welke waarde je als young professional hebt voor het beroepenveld. p.

Het afstudeeronderzoek bestaat uit het zelfstandig. beroepscompetenties en Hbo-niveau de procedure rond het afstudeeronderzoek proces. Het begrip “onderzoek” kun je ruim opvatten.en onderzoeksbegeleiding de beoordelingscriteria van afstudeerrapport en reflectieverslag de beoordelingscriteria voor de publieke presentatie 5 De handleiding is geschreven voor vierdejaars Facility Management studenten (zowel voltijd als deeltijd). Deze handleiding informeert je over de volgende zaken: • • • p. die in het studiejaar 2010-211 hun afstudeeronderzoek willen uitvoeren. maar wel onder begeleiding. Het kan gaan om zowel een empirisch als een literatuuronderzoek en zowel praktijkgericht als theoretisch zijn. op basis van persoonlijke belangstelling.als inhoudelijke begeleider. de medebeoordelaars. Het onderwerp dat je kiest om op af te studeren moet in elk geval facilitair gerelateerd zijn. in opdracht van een van de FM-minoren. Met het schrijven van een adviesrapport laat je zien dat je Hbo-gekwalificeerd bent en beschikt over de negen landelijke beroepscompetenties.Inleiding De major van de opleiding Facility Management wordt in het vierde jaar afgerond met het opzetten en uitvoeren van een afstudeeronderzoek. Je kan ook zelf het initiatief nemen tot het formuleren van een onderzoeksvraag. opdrachtgevers en bedrijfsmentoren. . facilitair relevant en zich op beleidsmatig en strategisch niveau afspelen. • • de te realiseren leerdoelen. Dit houdt in dat het onderzoek uitgevoerd kan worden in opdracht van een facilitaire organisatie. opzetten en uitvoeren van een onderzoek en het schrijven van een rapport naar aanleiding van de uitkomsten ervan in de vorm van een scriptie. En voor zowel proces. of een opdracht van een (groep) docent(en). In het onderzoek staat een facilitaire beleidsvraag centraal en de uitkomsten ervan leiden tot beleidsadviezen voor de opdrachtgever óf tot een verdieping van kennis en inzicht op een specifiek deel van het facilitaire domein.

Je bewijst dat je over de vereiste Hbo-kwalificaties en beroepscompetenties beschikt door: • • • • • het opzetten en uitvoeren van óf een praktijk of een vergelijkend literatuuronderzoek. op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een verbeteradvies te formuleren en hierover op een correcte wijze schriftelijk te rapporteren. normatieve en maatschappelijke vragen samenhangend met de (toekomstige) beroepspraktijk. analyseren van de financiële en juridische aspecten. tot het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten. inzichten en vaardigheden te verwerven. analyseren van beleidsvraagstukken. inrichten. te integreren en te gebruiken. zelfstandig en ondernemend. ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties.of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten en het leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche. om zelfstandig gericht (wetenschappelijke) kennis. vertalen in beleidsdoelstellingen en –alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. ten behoeve van een organisatie. tot creatief denken en handelen in situaties waar geen standaardtoepassingen voorhanden zijn. interne processen en de bedrijfs. tot het functioneren binnen een arbeidsorganisatie. beheersen en verbeteren van bedrijfs. implementeren en evalueren van een veranderingsproces. tot het stellen van realistische doelen. samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie en organisatieintern te communiceren op alle niveaus. uitvoeren en rapporteren over de uitkomsten van een onderzoek laat je zien dat je voldoet aan de algemene Hbo-kwalificatie en in staat bent: • • • • • • • • • • p. 6 Verder laat je zien dat je over de volgende landelijke beroepscompetenties beschikt en daarmee in staat bent tot het: • • • • • • • • • initiëren en creëren van facilitaire producten en diensten. planmatig aanpakken van werkzaamheden en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen. tot het zelfstandig uitvoeren taken van een beginnend beroepsbeoefenaar. het verzorgen van een publieke presentatie over de uitkomsten van het onderzoek. internationale en/of multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan de eisen die het participeren in een arbeidsorganisatie stelt. om verkregen kennis en ontwikkelde vaardigheden integraal in een beroepssituatie toe te passen. het realiseren van de FMcompetenties. tot het ontwikkelen van begrip en betrokkenheid met betrekking tot ethische. door middel van een verslag te reflecteren op het behalen van het vereiste Hbo-niveau. ontwikkelen. netwerken en ketens. als wel de persoonlijke ontwikkeling tot een breed inzetbare beginnende professional. toepassen van Human Resource Management in het licht van de strategie van de organisatie. nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen. tot communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele.Doelstellingen afstudeeronderzoek: Hbo-niveau en beroepscompetenties Door middel van het opzetten. op basis van dit onderzoek beleidsmatige aanbevelingen te formuleren. tot het ontwikkelen en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit hiervan. . het plannen c.q.of organisatieprocessen.

In het tweede semester komt de intervisiegroep in blok drie een keer bij elkaar om het werkplan met elkaar door te nemen en in blok vier om de publieke presentatie voor te bereiden. praktijkbureau en afstudeercoördinator. 1 december als peildatum voor een check op de instapdrempel.Procedure en fasering Om te kunnen afstuderen moet je op eerste peildatum 10 september 2010 voldoen aan de volgende voorwaarden: • • moet je 90% van alle studiepunten uit jaar twee en drie behaald hebben inclusief de oriëntatie. door jou aangepast. Deze intervisiebijeenkomsten worden ingevuld volgens het tienstappenplan. na een check door zowel het examenbureau.en strategisch niveau te formuleren? is er sprake van urgentie? hoe vernieuwend is het onderwerp? 7 Binnen vijf werkdagen geeft de startcommissie uitsluitsel of het voorstel is goedgekeurd. het herkennen van facilitaire trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op je afstudeeronderwerp. Deze intervisiegroep wordt begeleid door een procesbegeleider en komt viermaal in het eerste semester bij elkaar. bij wijze van uitzondering. De Academie voor Facility Management realiseert zich dat kennis met betrekking tot de verandering van de instapdrempel voor velen te laat komt. waar nodig.en externe stakeholders. . bestaande uit maximaal twaalf studenten. ingedeeld in een intervisiegroep. De rol van de procesbegeleider is vooral gericht op het begeleiden van de eerste vier stappen die je moet nemen om tot een goedgekeurd afstudeervoorstel te komen en het stimuleren van de uitwisseling van ideeën. De definitieve versie van je afstudeervoorstel lever je uiterlijk op 10 februari 2011 in bij het praktijkbureau. volledig gebruik te maken van de eerste herkansingsperiode. Voor het studiejaar 2010 – 2011 geldt daarom. De procesbegeleider beoordeelt ook je reflectieverslag dat je inlevert samen met je afstudeerrapport. het formuleren van een afstudeervoorstel. het acquireren van een opdracht. Dit definitieve voorstel wordt door de startcommissie beoordeeld op de volgende aspecten: • • • • • • is het onderzoek op Hbo-niveau? biedt het onderzoek de student de gelegenheid om de FM beroepscompetenties te realiseren? is het onderzoek FM-gerelateerd en FM-relevant? biedt het onderzoek de student de mogelijkheid om verbeteradviezen op beleids. november 2010. van Piet Kempen en Jimme Keizer (zie aanbevolen literatuur). Op uiterlijk 3 januari 2011 lever je een voorlopig voorstel afstudeeronderzoek in bij je procesbegeleider. Met deze goedkeuring ben je gerechtigd aan je afstudeeronderzoek te beginnen en krijg je een inhoudelijke begeleider toegewezen. oriëntatie op mogelijke externe opdrachtgevers of facilitaire thema’s.en managementstage Wanneer je aan deze instapdrempel voldoet word je. Het doel van deze intervisiegroep is het stimuleren van het realiseren van je doelen ten aanzien van afstudeeronderzoek en het komen tot een afstudeervoorstel. Het succes van de intervisie bijeenkomsten wordt bepaald door de actieve inzet van alle studenten. jezelf te presenteren aan mogelijke opdrachtgevers. ervaringen. Daarom adviseert de Academie met klem diegenen die een grotere achterstand hebben dan de genoemde 90%. Eerder mag ook. p. Daarbij gaat het in het eerste semester om: • • • • • • • helder te krijgen waar je belangstelling en interesses liggen om mogelijkerwijze op af te studeren. inzichten. TSP. Dit wordt in de laatste intervisiebijeenkomst van het eerste semester besproken en. het voeren van interviews met in.

Je kunt dan echter pas in oktober/november 2011 afstuderen. inclusief de bedrijfskundige consequenties Je concept wordt gelezen en beoordeeld door je inhoudelijke begeleider en een medebeoordelaar. Dat kan dus zowel veld en/of desk onderzoek zijn. 24 mei 2011 lever je vier exemplaren van het definitieve verslag en een PDF versie in bij het praktijkbureau. het adviesrapport met minimaal een 6. krijg je vanuit de opleiding een inhoudelijke begeleider toegewezen. verbetersuggesties. met dien verstande dat het resultaat voldoende is. dat minstens een 6. waarvoor je een cijfer krijgt. Hierbij hebben de beoordelingen van de drie beoordelaars een gelijk gewicht. inhoudelijke begeleider.0 moet zijn.Mocht de startcommissie twijfels hebben over een van de bovengenoemde punten. gebeuren dat je er niet in slaagt om voor 10 februari een definitief afstudeervoorstel in te leveren. Dit verslag wordt beoordeeld door je procesbegeleider. De medebeoordelaar stemt dit af met je p. Het reflectieverslag lever je tegelijk met je afstudeerrapport in viervoud in bij het praktijkbureau. 8 . die in de eerste week van april aan je wordt gekoppeld. Voor diegenen die dat betreft is de tweede datum ook 15 april 2011. Verder kun je voor nog meer specifieke kennis ook een beroep doen op docenten die betrokken zijn bij een minor of op docenten die doceren op een speciaal aandachtsgebied of deelnemen aan een expertisekring. waaronder de inhoudelijke begeleider. Zij beoordelen het niveau en geven je. Op basis van het onderzoeksthema.0 beoordelen. Het kan. Daarnaast is hij/zij ervaren op het gebied van het begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek. ben je gerechtigd om opnieuw een afstudeervoorstel in te leveren op uiterlijk 15 april 2011. Dit concept bevat de volgende onderdelen: • • • • • • aanleiding en achtergrond van het onderzoek de context waarin dit onderzoek is uitgevoerd de probleemstelling van het onderzoek de beschrijving en uitkomsten van het onderzoek de voorlopige resultaten en conclusies en een schets van de aanbevelingen. De bedrijfsmentor beoordeelt op dezelfde criteria als je inhoudelijke begeleider en medebeoordelaar je afstudeerrapport. Tussen 7 februari en de laatste week van april 2011 ben je bezig met het opzetten en uitvoeren van je onderzoek. Op uiterlijk 26 april lever je een concept afstudeerrapport in bij je inhoudelijke begeleider. om andere reden. die kennis heeft van het onderwerp.0 of hoger is en minimaal 2 van de 3 beoordelaars. wanneer nodig. als het gemiddelde van de 3 beoordelingen 6.

Daarna heb je 30 minuten om in te gaan op vragen die je inhoudelijke begeleider. De publieke presentatie vindt plaats in groepen van vier studenten. krijg je na drie weken een uitnodiging voor een publieke presentatie over de uitkomsten van je onderzoek. context. 9 .met als resultaat een conceptverslag (2 intervisiebijeenkomsten) . De laatste vijf minuten zijn voorbehouden aan de vragen van mensen uit het publiek. Daarna wordt je dit persoonlijk medegedeeld.mei 2001 .0 beoordeeld zijn.Twee weken na het inleveren van je afstudeerrapport en reflectieverslag worden je cijfers aan je bekend gemaakt en. Je hebt maximaal 15 minuten de tijd voor een presentatie waarin je aanleiding. urgentie.gericht op het verwerken van onderzoeksresultaten en formuleren van adviezen . volgend na de laatste publieke presentatie en is gebaseerd op de volgende onderdelen: • afstudeerrapport (60%) • reflectieverslag (20%) • publieke presentatie (20%) Samengevat kan gezegd worden dat het afstudeerproces bestaat uit vier fasen: • voorbereidingsfase . mits rapport en verslag beide minstens met een 6.gericht op het formuleren van een voorlopig afstudeervoorstel (4 intervisiebijeenkomsten) .januari – april 2011 . Na de laatste presentatie trekken je inhoudelijke begeleider.september – december 2010 .geschatte tijdinvestering: ± 560 uren • afwerkfase . Bij deze publieke presentatie zijn aanwezig: • • • • • • • • je inhoudelijke begeleider medebeoordelaar een lid van het College van Toezicht je opdrachtgever/bedrijfsmentor je procesbegeleider belangstellenden uit het werkveld studenten uit de hoofdfase en mensen die je zelf graag wilt uitnodigen De publieke presentatie duurt 50 minuten. uitkomsten van je onderzoek aangeeft en wat je verbeteradviezen zijn.geschatte tijdinvestering: ± 80 uren • werkfase . de medebeoordelaar en het lid van het college van toezicht je stellen. Je wordt aangeraden om dat wat je onderzocht hebt vooral ook in een breder maatschappelijk perspectief te plaatsen en de bredere toepasbaarheid van je adviezen aan te geven.gericht op het opzetten en uitvoeren van onderzoek op locatie .geschatte tijdinvestering: 160 uur p. de medebeoordelaar en het lid van het College van Toezicht zich terug om het cijfer voor dit onderdeel te bepalen. achtergrond. Het definitieve cijfer van het afstudeeronderzoek wordt vastgesteld in een bijeenkomst van de grote examencommissie.met als resultaat een definitief afstudeerrapport .

geschatte tijdinvestering: 40 uur Gedurende het afstudeerproces wordt door de Academie minimaal op de volgende beslisdocumenten gestuurd: • afstudeervoorstel • concept afstudeerrapport • definitief afstudeerrapport • reflectieverslag p.• presentatiefase . 10 .juni 2011 .gericht op het voorbereiden van presentatie .

bewaken procesmatige voortgang afstuderen .FM beroepscompetenties .en denkniveau en heeft een beslisfunctie op minstens tactisch niveau .beoordelen reflectieverslag (TSP stap 10) .feedback geven .helpen formuleren persoonlijke interesses.is aanwezig bij de publieke presentatie • competenties . aanwezigheid wordt geregistreerd p.vernieuwend zijn van onderwerp • in de startcommissie hebben de vier minorcoördinatoren en de afstudeercoördinator (= voorzitter) zitting. belangstelling (TSP 0 t/m 4) .motiveren.formuleren onderzoeksvraag Rol intervisiegroepen • intervisie • van elkaar leren door middel van informatie uitwisseling • elkaar steunen.helpen formuleren afstudeervoorstel .FM-relatie en FM-relevantie . bijsturen.en strategische aspecten .urgentie van onderwerp .Hbo-niveau . helpen en motiveren • intervisiebijeenkomsten zijn verplicht onderdeel van afstudeerproces.helpen opzetten acquisitieplan .Taak en rollen Taak & rol procesbegeleider • taken .beleids. Zij reageren binnen vijf werkdagen op een ingediend definitief afstudeervoorstel Taak & rol bedrijfsmentor • is een vertegenwoordiger van een organisatie uit het FM-werkveld • verstrekt de student een onderzoeksopdracht die past binnen de doelstellingen van het afstuderen • bespreekt met student en inhoudelijke begeleider probleemstelling en opzet van het onderzoek • begeleidt de student bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek en voorziet hem van relevante informatie • evalueert regelmatig de voortgang van het onderzoek • beoordeelt de kwaliteit van het afstudeerrapport aan de hand van het beoordelingsformulier • functioneert op minimaal Hbo werk. 11 Taak & rol startcommissie • vooraf inhoudelijk beoordelen niveau afstuderen .na goedkeuring afstudeervoorstel helpen formuleren werkplan .helpen formuleren onderzoeksvraag en een voorlopige probleemstelling . coachen .

concept en definitief afstudeerrapport • onderhoudt contact met opdrachtgever (in. neemt deel aan het gesprek en is een van de beoordelaars • beoordeelt concept en definitief afstudeerrapport Taak & rol medebeoordelaar • beoordeelt concept en definitief afstudeerrapport als onafhankelijke partij • is aanwezig bij de publieke presentatie. neemt deel aan het gesprek en is een van de beoordelaars • komt bij voorkeur uit het werkveld en wordt gezocht in het alumninetwerk en stagenetwerk Taak & rol college van toezicht • toezicht houden op procedures en gang van zaken tijdens publieke presentaties • vooraf lezen van afstudeerrapporten ter beoordeling van Hbo-niveau • beoordelen algemeen niveau van alle afstudeerrapporten • evalueren van procedures en niveau en adviseren van examencommissie ten aanzien van realisatie Hbo-niveau p.Taak & rol inhoudelijke begeleider • adviseert bij opzet en uitvoering afstudeeronderzoek (TSP 5 t/m 10) • adviseert bij het selecteren.of extern) • verwijst bij specifieke inhoudelijke vragen door naar vakdocenten • is aanwezig bij de publieke presentatie. 12 . ordenen en verwerken van onderzoeksdata • beoordeelt werkplan.

Deze prijs wordt tijdens de juli-diplomering uitgereikt en bedraagt €500. voorzien van een toelichting op de bovenstaande criteria. De voordracht vindt plaats door schriftelijke aanmelding. minor of docent) moet te kennen hebben gegeven dat de uitkomsten van het onderzoek van invloed zijn op bestaand beleid of een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het vakgebied. voor de prijsuitreiking. bestaande uit drie leden van de Beroepenveldcommissie. De voorzitter van de jury zorgt tijdens de diplomering. indien het afstudeerrapport voldoet aan de volgende criteria: • het cijfer moet een 8. 13 . Een onafhankelijke jury. na presentatie van het jury rapport. beoordeelt de genomineerde afstudeerrapporten en wijst de uiteindelijke winnaar aan. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door hun inhoudelijke begeleider of door leden van het College van Toezicht.AO-prijs Ieder jaar wordt door de opleiding een prijs uitgereikt voor het beste afstudeerrapport van dat studiejaar.0 of hoger zijn • de aanpak moet multidisciplinair zijn en getuigen van originaliteit en creativiteit • het onderzoek moet voldoen aan alle voor het afstudeeronderzoek geldende doelstellingen (zie pagina …) • de opdrachtgever (externe. Na een eerste globale selectie worden de voorgedragen kandidaten genomineerd. p. Bovendien wordt onderzocht in hoeverre het rapport mogelijkheden tot publicatie biedt. De prijs is ingesteld om goede studenten een kans te geven zich naar het werkveld te profileren en de opleiding in staat te stellen met kwalitatief goede afstudeerprojecten naar buiten te treden. bij de afstudeercoördinator. -.

p. 14 . Beoordeelt (mede) het Afstudeerrapport en de Publieke presentatie.Begrippen en definities: Begrip Procesbegeleider Intervisiegroep Inhoudelijke begeleider Definitie Begeleider van de Intervisiegroepen. Hoofdbegeleider. Afstudeerrapport Publieke presentatie Het adviesrapport waarin verslag wordt gedaan van de uitgevoerde opdracht. Bedrijfsmentor Begeleider die optreedt als of namens de opdrachtgever. Groep van 12 studenten die procesmatig begeleid worden. Medebeoordelaar Doorgaans afkomstig uit het werkveld. dus niet werkzaam bij de Academie FM. werkzaam bij de Academie FM. Beoordeelt (mede) het Afstudeerrapport. Mondelinge presentatie met verdediging van het onderzoek en het Afstudeerrapport door het beantwoorden van vragen van de Examencommissie en van het publiek. Beoordeelt (mede) het Afstudeerrapport en de Publieke presentatie. Beoordeelt het reflectieverslag.

: Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen.: Schrijfwijzer.Aanbevolen literatuur Baarda B. 15 Trietsch. en Feijen. Haagse Hogeschool. tweede druk. Academic Services. Handleiding bij het voorbereiden en verzorgen van informatieve en overtuigende presentaties. essays en papers. H. Gids voor het schrijven van scripties. de Goede M. Coutinho. Keizer J.: Leesbare scripties..V. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek.R. W. tweede druk. Academie voor Facility Management. handboek voor duidelijk taalgebruik. 1995 Oosterbaan. : Hoe schrijf ik een betere scriptie? . Boom. 2005 p.: Competent afstuderen. Prometheus. Uitgeverij Contact.. vierde druk. P. 2006 Baarda B. vierde druk.: Basisboek kwalitatief onderzoek. derde druk 2006 Oost. 2003 Kempen J.. H.: Handleiding schriftelijke rapportage. 2009 Renkema.: Snel afstuderen! Stap voor stap naar een geslaagde scriptie. Vriens J: Professioneel presenteren.. 2008-09 Boeije. 2010 . Stenfert Kroese. Teunisse J. 2005 Hilgers F.F. de Goede M. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. J. Stenfert Kroese. E. SDU. 2005 Bouter R.: Basisboek Methoden en Technieken. Noordhoff Uitgevers..

Beoordelingsformulier publieke presentatie Overzicht belangrijke data Verzekeringen 33 35 37 Beoordelingsformulier reflectieverslag 31 Beoordelingsformulier afstudeeronderzoek 27 Overeenkomst afstudeeronderzoek 25 Uitwerking FM beroepscompetenties te realiseren in afstudeeronderzoek Formulier afstudeervoorstel 23 21 16 Bijlage 9: Voorbeelden afstudeeropdrachten 39 .Bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Bijlage 7: Bijlage 8: p.

a.v. strategisch facilitair beleid • Ontwikkelt voor opdrachtgever innovatieve facilitaire concepten en brengt deze op de (interne) markt • Adviseert t. • Incorporeert internationale ontwikkelingen in deze visie Ontwikkelt en onderhoudt een in.en extern communicatiebeleid • Communiceert met en adviseert alle hiërarchische niveaus in de organisatie.a. marktpartijen en klanten Competentie 3: Analyseren van beleidsvraagstukken. een verandering Competentie 2: Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties.en extern draagvlak voor veranderingen van facilitaire concepten en dienstverleningsprocessen • Formuleert voorstellen t.a.v. zelfstandig en ondernemend.v.en extern netwerk • Behartigt zo goed mogelijk de belangen van de eigen organisatie • Ontwikkelt zelfstandig een in. het inzetten van personeelsinstrumenten en gebruikt deze zelf • Geeft op motiverende wijze leiding aan team van medewerkers ter optimalisering van hun inzet en professionele ontwikkeling • Reflecteert kritisch op eigen stijl van opereren en kan daardoor eigen leidinggevend gedrag optimaliseren 17 • . ten behoeve van een organisatie • Onderzoekt effectiviteit en efficiency van facilitaire dienstverlening in het licht van organisatie-interne en maatschappelijke trends & ontwikkelingen • Formuleert voorstellen t. netwerken en ketens • Ontwikkelt een visie op facilitaire trends in relatie tot de organisatie en haar omgeving • Ontwikkelt een visie op facilitaire producten/diensten en facilitaire processen p.Uitwerking FM beroepscompetenties In deze bijlage vind je een overzicht van de landelijke beroepscompetenties. vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming • Ontwikkelt strategisch facilitair beleid op basis van wensen en behoeften van (interne) klanten en opdrachtgever • Implementeert of draagt zorg voor implementatie van nieuw facilitair beleid • Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van klantonderzoeken • Ontwikkelt criteria ter beoordeling van effectiviteit en efficiency van facilitaire dienstverlening Competentie 4: Toepassen van HRM in het licht van de strategie van de organisatie • Implementeert sociaal en HRM beleid van de organisatie in eigen afdeling en geeft hier uitvoering aan • Stemt uitvoering HRM beleid af met en vakdeskundigen P&O afdeling • Adviseert t. Competentie 1: Initiëren en creëren van facilitaire producten en diensten. Deze geven een indicatie op welk niveau jij moet kunnen denken en handelen en daar in je afstudeerrapport en je publieke presentatie blijk van geeft. introductie van innovatieve facilitaire concepten • Draagt zorg voor in.v. Onder elke competentie vind je een zestal uitwerkingen op strategisch niveau.a.

Ambitie 18 • .a.a.v.Reflecterend vermogen .a. • Managet (deel)projecten ter implementatie van nieuwe producten/diensten Initieert en coördineert veranderprocessen • Motiveert betrokkenen tot invoering van (complexe) veranderingen • Ontwerpt een structuur ter optimalisatie van kwaliteit van sturingsvermogen en besluitvorming van betrokken management • Ontwikkelt een plan ter evaluatie van succes van geïmplementeerde veranderingen Competentie 8 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk.Assertiviteit en zelfstandigheid .Collegialiteit . offertes. de keten “input-throughput-output” • Ontwikkelt en stelt kwaliteitseisen en –criteria van dienstverleningsproces vast • Ontwikkelt criteria t.Motiverend en stimulerend vermogen . interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken • Ontwerpt een systeem t.v. standaardisatie van werkprocessen • Implementeert maatregelen ter realisatie van optimalisatie van productiviteit en efficiency • Adviseert t. beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen • Ontwerpt proces t. het opstellen van kwalitatieve en kwantitatieve prestatie indicatoren • Formuleert adviezen t. het opstellen van een kosten/batenanalyse • Adviseert t.b.Flexibiliteit .Analyserend en adviserend vermogen . financiële haalbaarheid van facilitaire beleidsplannen • Adviseert t.v.a.en communicatiestructuren • Geeft leiding aan projectteam of heeft daar een verantwoordelijke positie in Competentie 6: Analyseren van de financiële en juridische aspecten. contracten en contractbeheer • Formuleert bedrijfskundige consequenties van veranderingen in facilitaire producten/diensten en/of facilitair dienstverleningsproces Competentie 7: Ontwikkelen.v.Ondernemingszin .Creativiteit FM Competentie 9 Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk.a. organisatie).v. beroepsbeoefenaar of professional): • Zet onderstaande persoonlijke kwaliteiten effectief in: .Stressbestendigheid .Competentie 5: Inrichten.Verantwoordelijkheidsbesef . • Zet onderstaande persoonlijke kwaliteiten effectief in: .v.v. implementeren en evalueren van een veranderingproces • Ontwikkelt een infrastructuur voor continue vernieuwing van producten/diensten p. de coördinatie van de uitvoering van facilitaire processen in het licht van planning & control • Ontwerpt en implementeert interne informatie.b.

verstrekt door een externe organisatie. hiërarchische positie.contactgegevens .De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Formulier afstudeervoorstel ± 1600 woorden (4 – 5 A4) Inleverdatum voorlopig afstudeervoorstel 3 januari 2011 bij procesbegeleider.korte aanduiding in welk FM-segment het onderzoek zal plaats vinden (huisvesting.afstemming met opdrachtgever. Algemeen • gegevens student .A.gegevens minorcoördinator / docent • in geval eigen opdrachtgever .afzonderlijke afstudeerrapporten • in geval van een afstudeeronderzoek in het buitenland .korte toelichting waarom eigen opdracht • in geval van een coproductie (twee of meerdere studenten. opdrachtgever en afstudeercoördinator .) .gevolgde minoren • in geval van externe opdrachtgever .vooraf melden bij afstudeercoördinator . logistiek.gegevens minor . een van de minoren of op eigen initiatief) . branche eventueel afdeling naam. opleiding . FM consultancy.A.W.is de opdracht gerelateerd aan een van de gevolgde minoren? in geval interne opdrachtgever (minor) .W. etc. (groep) studenten en afstudeercoördinator .gegevens opdrachtgever / begeleider  p.vooraf melden bij afstudeercoördinator .afstemming met (groep) studenten.een gemeenschappelijke hoofdprobleemstelling . functie. .N.individuele subprobleemstelling . Definitief afstudeervoorstel bij Praktijkbureau 10 februari 2011. services. 19 • .gegevens afstudeerorganisatie    N. die werken aan een opdracht. inkoop.

marktpositie.t.is de opdrachtgever bereid volledig inzicht in aanleiding en achtergrond te verschaffen .mogelijke subprobleemstellingen. diensten.vorm en omvang van begeleiding en contactmomenten (inclusief publieke presentatie) . leveranciers.wie zijn betrokken .wat is volgens opdrachtgever het probleem .hoe urgent is het probleem .b.faciliteiten Voorlopige probleemstelling • analyse van tot dan toe verzamelde informatie • formuleren knelpunten m.wat is de facilitaire relevantie van de onderzoeksopdracht • welke eisen worden door opdrachtgever gesteld en mogelijke afspraken . organisatiestructuur. onderzoeksvraag • formuleren voorlopige probleemstelling . concurrenten. 20 Relatie met FM-competenties • zijn de negen FM beroepscompetenties door middel van de onderzoeksopdracht te realiseren • in welke mate zijn deze te realiseren Voorlopige werkplanning • beschrijving te hanteren methoden van onderzoek • literatuurstudie & voorlopige literatuurlijst • vergelijkende interviews en bedrijfsbezoeken .informatie betreffende onderzoeksopdracht .ontwikkelingen en mogelijke problemen binnen sector • informatie betreffende bedrijf . afdeling waar opdracht zich afspeelt .voor wie is het een probleem .producten. organisatiecultuur.zijn er middelen om probleem op te lossen .Verslag oriëntatiefase • informatie betreffende sector waar organisatie actief is . maximaal tien p. klanten.verwacht eindproduct: vorm & inhoud .

De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Overeenkomst afstudeeronderzoek Op Blackboard (AO-platform Nieuwe Stijl) is de overeenkomst te downloaden. 21 . p.

o v rv g u nvt tot creatief denken en handelen in situaties waar geen standaardtoepassingen voorhanden zijn. o v rv g u nvt in staat te zijn tot het ontwikkelen en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit hiervan. normatieve en maatschappelijke vragen. inzichten en vaardigheden te hebben verworven. o v rv g u nvt in staat te zijn tot het stellen van realistische doelen. o v rv g u nvt zelfstandig complexe probleemsituaties uit de beroepspraktijk te hebben gedefinieerd en geanalyseerd op basis van p. o v rv g u nvt tot het zelfstandig kunnen uitvoeren taken van een beginnende beroepsbeoefenaar. het plannen c. 22 relevante kennis en (theoretische) inzichten. o v rv g u nvt tot communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele. te hebben geïntegreerd en te hebben gebruikt en toegepast in de beroepssituatie.De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Beoordelingsformulier afstudeerrapport (60% eindcijfer) Naam inhoudelijke begeleider Naam medebeoordelaar Hbo-niveau (30%) van eindcijfer De student geeft blijk zelfstandig gericht (wetenschappelijke) kennis. internationale en/of multidisciplinaire omgeving. o v rv g u nvt tot het ontwikkelen van begrip en betrokkenheid met betrekking tot ethische. samenhangend met de (toekomstige) beroepspraktijk.q. . planmatig aanpakken van werkzaamheden en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen.

o v rv g u nvt Deelcijfer Geef per beoordelingsaspect een kwalitatieve toelichting in maximaal 20 trefwoorden. 23 .o v rv g u nvt tot het kunnen functioneren binnen een arbeidsorganisatie. p.

NB 1: NB 2: De HRM competentie wordt in de afstudeeropdracht niet getoetst. o v rv g u het ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties. interne processen en de bedrijfs. o v rv g u Deelcijfer Geef per beoordelingsaspect een kwalitatieve toelichting in maximaal 20 trefwoorden. p. o v rv g u het analyseren van de financiële en juridische aspecten.of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. dat is gebeurd in jaar drie middels de module LMV De sociaal communicatieve competenties (8 & 9) worden apart getoetst in het reflectieverslag . 24 o v rv g u het ontwikkelen en implementeren van een veranderingsproces.of organisatieprocessen. o v rv g u het analyseren van beleidsvraagstukken. beheersen en verbeteren van bedrijfs. vertalen in beleidsdoelstellingen en –alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. o v rv g u inrichten.FM beroepscompetenties (30% van eindcijfer afstudeerrapport) De student is in staat tot het initiëren en creëren van facilitaire producten en diensten. zelfstandig en ondernemend. netwerken en ketens. ten behoeve van een organisatie.

(20%) vormtechnische + communicatieve aspecten • omslag • titelpagina • auteursreferaat • samenvatting • woord vooraf • inhoudsopgave • inleiding • indeling hoofdstukken en paragrafen • geraadpleegde bronnen • lay-out • taalgebruik • lezergerichtheid • 10% van eindcijfer afstudeerrapport o v rv g u Deelcijfer p. doelgroep.F. 25 inhoudsaspecten (30% van eindcijfer afstudeerrapport) • introductie.personeel . Bouter. urgentie • probleemstelling • onderzoeksverantwoording • organisatieanalyse • probleemanalyse • theoretisch kader • veldonderzoek. achtergrond. externe oriëntatie • gewenste situatie • conclusies • aanbevelingen • argumentatie • implementatieplan • bedrijfskundige consequenties .Rapportage (10% van eindcijfer afstudeerrapport) Het afstudeerrapport is geschreven conform de richtlijnen zoals die verwoord zijn in de “Handleiding Schriftelijke Rapportage” van R. inleiding • aanleiding.organisatiestructuur o v rv g u Deelcijfer Gemiddeld cijfer: ≥ 6 .financieel .

Het evaluatiegesprek met de opdrachtgever en de inhoudelijke begeleider vormt input voor het reflectieverslag. Maak hierbij gebruik van ondersteunend materiaal zoals de evaluaties van eerdere praktijkmodules en het resultaat van feedbacksessies. Beschrijf bij welke competenties jouw talent ligt en welke nog een uitdaging voor je vormen. Bouter en richt zich op drie thema’s: • het beeld dat je je tijdens de opleiding en je afstuderen hebt gevormd over het beroep. Geef een beschrijving van je eigen profiel op competentie 8 en 9. gelijktijdig met inleveren definitief onderzoeksrapport. Geef ook aan welke ervaringen van belang zijn geweest voor jouw ontwikkeling op elk van deze competenties.niveau beheerst. van je afstudeeronderzoek hebt geformuleerd.beroepscompetenties een tot en met zeven. Geef in het verslag een beschrijving van je ontwikkeling op FM. die je voorafgaande aan de start p. 24 mei 2011 In het verslag toont de student aan dat hij/ zij de 9 beroepscompetenties op Hbo. Het reflectieverslag wordt geschreven volgens de richtlijnen verwoord in de “Handleiding Schriftelijke Rapportage”. Beschrijf tenslotte waar je je verder in je ontwikkeling op wilt richten. • je persoonlijke ontwikkeling gedurende de opleiding en je afstuderen.De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Beoordelingsformulier reflectieverslag (20% eindcijfer) Procesbegeleider: ± 1600 woorden (4 – 5 A4) Inleveren bij praktijkbureau en te beoordelen door procesbegeleider. . • de gerealiseerde leerdoelen aan de hand van de landelijke beroepscompetenties 8 en 9. R. Geef zo concreet mogelijke voorbeelden van de ontwikkelingen die je hebt doorgemaakt.F. Waar liggen voor jou de uitdagingen in het werkveld en wat heb jij het werkveld te bieden? o v rv g u 26 Cijfer: ≥ 6 In geval van een onvoldoende kan een herziene versie op 14 juni ingeleverd worden. Geef zicht op je eigen kwaliteiten en talenten die van belang zijn binnen het functieprofiel van een beginnende ME’er.

• zelfstandig complexe probleemsituaties uit de beroepspraktijk te hebben gedefinieerd en geanalyseerd op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten. voorhanden waren. 27 • • op welke wijze hij in staat is geweest tot creatief denken en handelen in situaties waar geen standaardtoepassingen . • op welke wijze hij in staat was geweest tot communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele. • in hoeverre voor hem sprake was geweest tot het ontwikkelen van begrip en betrokkenheid met betrekking tot ethische. vertalen in beleidsdoelstellingen en –alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. internationale en/of multidisciplinaire omgeving. inzichten en vaardigheden te hebben verworven. normatieve en maatschappelijke vragen. • in staat te zijn geweest tot het stellen van realistische doelen. samenhangend met de (toekomstige) beroepspraktijk.De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Beoordelingsformulier publieke presentatie (20% eindcijfer) Inhoudelijke begeleider: Medebeoordelaar: Lid College van Toezicht Hbo-niveau De student geeft de presentatie blijk over het vereiste Hbo-niveau te beschikken door toe te lichten • zelfstandig gericht (wetenschappelijke) kennis.of organisatieprocessen. planmatig aanpakken van werkzaamhep. • in staat te zijn geweest tot het ontwikkelen en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit hiervan. • inrichten. den en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen.of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. reflecteren op en verantwoording nemen voor eigen handelen. beheersen en verbeteren van bedrijfs. het ontwikkelen van een beroepshouding en het leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche. • het ontwikkelen en implementeren van een veranderingsproces. netwerken en ketens. om verkregen kennis en ontwikkelde vaardigheden integraal in een beroepssituatie toe te hebben gepast. interne processen en de bedrijfs. • het analyseren van beleidsvraagstukken. het plannen c. te hebben geïntegreerd en te hebben gebruikt. • nadenken over.q. zelfstandig en ondernemend. • het analyseren van de financiële en juridische aspecten. • het ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties. • het samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie en organisatie-intern te communiceren op alle niveaus. ten behoeve van een organisatie. FM-competenties De student laat tijdens de presentatie zien in hoeverre hij in staat is geweest tot • het initiëren en creëren van facilitaire producten en diensten.

kern .conclusies • presentatietechnieken .ontspannen presenteren • hulpmiddelen .PowerPoint .aantrekkelijke verpakking .taalgebruik .non-verbaal gedrag .nieuwswaarde .slot . beoordelingscriteria Presentatie technieken • doelgroepgerichtheid • informatie . .inleiding .structuur .hand-outs p. 28 o Presentatie inhoud v rv g u • kennis en beheersing van de inhoud van het onderzoek • Hbo-niveau • relatie met de FM-competenties • inzicht in bredere toepasbaarheid van het eindproduct • formuleren van toegevoegde waarde van het eindproduct o Discussie • beantwoording van vragen met betrekking tot presentatie en rapport • Hbo-niveau • relatie met de FM-competenties • reflectie op onderzoeksproces en eigen functioneren • het ontwikkelen van een visie op beroep • plaatsen van opdracht in bredere context o v rv g u v rv g u Cijfer Presentatie: ≥ 6 .degelijke argumentatie.aansprekende persoonlijkheid • presentatieopbouw .duidelijkheid • overtuigen .Publieke presentatie.

De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Belangrijke data met betrekking tot afstudeeronderzoek 2010 – 2011 10 september 2010 16 september Eerste peildatum instapdrempel Introductie afstudeeronderzoek Eerste bijeenkomst met procesbegeleider Week van 25 oktober Week van 29 november 1 december 3 januari 2011 Week van 3 januari 10 februari Tweede bijeenkomst met procesbegeleider Derde bijeenkomst procesbegeleider Tweede en laatste peildatum instapdrempel Inleveren voorlopig afstudeervoorstel bij procesbegeleider Vierde bijeenkomst procesbegeleider Inleveren definitief afstudeervoorstel praktijkbureau Vijfde bijeenkomst met procesbegeleider (in combinatie met expertise bijeenkomst) 17 februari Week van 14 februari Medio april 26 april Uitsluitsel startcommissie Toewijzing inhoudelijke begeleider Toewijzing medebeoordelaar Inleveren concept afstudeeronderzoek bij inhoudelijke begeleider en medebeoordelaar Week van 23 mei 24 mei 2011 Zesde en laatste bijeenkomst met procesbegeleider Inleveren definitieve versie afstudeerrapport (in viervoud en in PDF file) bij praktijkbureau Inleveren reflectieverslag bij procesbegeleider in viervoud 20 juni tot en met 6 juli 8 juli 2011 Vaststelling cijfer afstudeeronderzoek door grote examencommissie Diplomering (voltijd) Publieke presentaties p. 29 .

en materiële schade toegebracht door stagiair(e)s tijdens de stage. moet een beroep worden gedaan op de (eventuele) verzekering die door de student is afgesloten. Schade door diefstal. 30 c.000 per gebeurtenis en met een eigen risico van EUR 250. Schade veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen. b. De dekkingen van sub a en b gelden uitsluitend wanneer de schade niet gedekt is op een andere polis. met uitzondering van de VS en Canada. in bewaring of ter behandeling onder zich heeft. p. zoekraken en verduistering.Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering De Haagse Hogeschool heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het eigen risico bedraagt in dit geval EUR 125.a. De belangrijkste condities van deze polis zijn: Gedekt zijn: • Letsel. Deze verzekering geldt ook voor studenten van de hogeschool voor hun stages in Nederland en in het buitenland. Daarnaast is het raadzaam de eigen ziektekostenverzekering gedurende de stage te handhaven. bereikbaar onder telefoonnummer: 070-4458012 (strip 1. Vervanging van een ondeugdelijke prestatie. Wanneer blijkt dat deze verzekering in het voorkomende geval niet voorziet.500. Je dient dus zelf een ongevallenverzekering af te sluiten. Goederen onder opzicht zijn bijvoorbeeld zaken die de stagiair(e) in gebruik. dat kan een beroep worden gedaan op de door de Haagse Hogeschool afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Niet gedekt zijn o.000 per gebeurtenis en met een maximum van EUR 100. In het geval van het aanbrengen van schade door de stagiair(e) zal in eerste instantie een beroep moeten worden gedaan op de verzekering van het bedrijf. De polisvoorwaarden prevaleren te allen tijde boven deze tekst. Voor stages in de VS en Canada dient een aparte aansprakelijkheidsverzekering te worden afgesloten. vermissing. dan kan contact worden opgenomen met de afdeling beheersondersteuning van het Facilitair Bedrijf van de Haagse Hogeschool. • In afwijking van sub a geldt voor materiële schade aan zogenaamde goederen onder opzicht een verzekerd bedrag van maximaal EUR 50. met een maximum van EUR 2.: a. Ongevallenverzekering De Haagse Hogeschool heeft geen ongevallenverzekering voor studenten en stagiairs. . in beheer. Mocht ook dit niets opleveren.000 per jaar. Mochten er nog specifieke vragen zijn over verzekeringen.nl Tot slot Bovenstaande opsomming is maar een korte samenvatting van de feitelijke polis.57) of een email sturen naar: verzekeringen@hhs. Voor onjuistheden of vergissingen aanvaardt de Haagse Hogeschool geen aansprakelijkheid.

Op welke wijze kan de grote hoeveelheid openstaande werkopdrachten van de afdeling Medische Instrumentatie van het Sint Franciscus Gasthuis gereduceerd worden naar een acceptabel niveau en hoe kan dit in de toekomst beheerst worden? 8. van Johnson Controls. gesteld door Rabobank Nederland. Op welke wijze kan de Facilitaire dienst van de GGZ in Geest het negatieve imago wat er op dit moment heerst ombuigen naar positief imago binnen een tijdbestek van een half jaar? 4. waarbij. . Op welke wijze kan de afdeling Projects. met betrekking tot duurzame investeringen. Welk huisvestingsbeleid past het best bij de ontwikkelingen van de Reinier de Graaf Groep. bij toekomstige ontwikkelingen en veranderingen. waarbij de flexibiliteit van de dienstverlening op een voor de organisatie acceptabel niveau blijft en er een antwoord wordt gegeven op de vraag of de postkamer en de reprokamer uitbesteed wordt of in eigen beheer blijft 9. 31 6. In welke mate is BREEAM In-Use een bruikbare methode voor de huidige Nederlandse markt om duurzaamheid van bestaand vastgoed. kostenefficiëntie en klanttevredenheid behouden blijft voor Rabobank Gouwestreek? 5. 7. Hoe kan Sodexo Altys op de locatie Shell in Den Haag haar contracten optimaal bewaken zodat er efficienter gewerkt wordt en er financiele voordelen behaald worden waarbij ook de afgesproken SLA (service level agreements) meegenomen worden. inspelen op de behoefte van de (potentiële) klanten. te doorlopen om te komen tot totale uitbesteding van haar diensten. Hoe kan de afdeling interne ondersteuning van de gemeente Leidschendam-Voorburg meer inzicht en grip krijgen op het energieverbruik binnen de huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg? 10. zodat efficiënter omgegaan kan worden met het beschikbare aantal vierkante meter? p. Op welke wijze kunnen de processen binnen de postkamer en de reprokamer van Flora Holland effectiever en efficiënter ingericht worden om kostenreductie te realiseren.Voorbeelden probleemstellingen afstudeeronderzoeken 2009-2010 1. Op welke wijze dient het Facilitair Bedrijf van Rabobank Gouwestreek de fasen van het volwassenheidsmodel. rekening houdend met het rendement op korte en langere termijn? 2. het beheer ervan en de organisatie die gebruik maakt van dit vastgoed te classificeren en op welke wijze kan BREEAM In-Use een toegevoegde waarde worden voor Nederland. In hoeverre is regie in de zorg toepasbaar? Deze vraag wordt opgesplitst in de volgende twee delen (zodat ieder van ons een eigen hoofdprobleemstelling heeft): Op welke wijze wordt er momenteel gedacht over het regiemodel in de zorg? Wat zijn de succesfactoren van het doorvoeren van regie in de zorg en waardoor is dit haalbaar? 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful