Handleiding Afstudeeronderzoek

2010-2011

p.

1

Handleiding Afstudeeronderzoek

p.

2

september 2010 Coördinator Afstudeeronderzoek Hans de Bruijn

Inhoudsopgave
Voorwoord Inleiding Doelstellingen afstudeeronderzoek: Hbo-niveau en beroepscompetenties Procedure & fasering Taken en rollen AO-prijs Begrippen en definities Aanbevolen Literatuur Bijlagen p. 11 15 17 18 19 20 5 7 9

3

zal gepubliceerd worden op het AO-platform. p. Het geeft informatie over de te realiseren competenties. het te realiseren Hbo-niveau. procedures en beoordelingscriteria. Het onderzoek geeft je de mogelijkheid je te verdiepen in een facet van het vakgebied dat aansluit bij je persoonlijke belangstelling en/of voortbouwt op een thema van een van de door jouw gevolgde minoren. de afstudeerprocedures en belangrijke tijdstippen / deadlines. de vorm waarin de afstudeeropdracht kan plaatsvinden. De handleiding behandelt alle facetten van het afstudeertraject vanaf de start van de intervisiegroepen in september 2010 tot en met de publieke presentatie van de uitkomsten van je onderzoek in juni 2011. komt tot uitdrukking wat je tijdens je studie aan kennis. Door deze verdieping kun je je profileren en de eerste stap naar een succesvolle carrière zetten. inzichten en vaardigheden hebt verworven en welke waarde je als young professional hebt voor het beroepenveld. Een regelmatige check is belangrijk! Den Haag.Voorwoord Het opzetten en uitvoeren van een afstudeeronderzoek is de kroon op je studie Facility Management. het schrijven van een rapport. De handleiding Afstudeeronderzoek is bedoeld om je te informeren over hoe je het laatste studieonderdeel van de opleiding Facility management succesvol kunt afronden. te vinden op Blackboard. september 2010 Hans de Bruijn Coördinator Afstudeeronderzoek 4 . In je rapport dat je hierover schrijft. Veel actuele en relevante informatie met betrekking tot het doen van onderzoek.

of een opdracht van een (groep) docent(en). Je kan ook zelf het initiatief nemen tot het formuleren van een onderzoeksvraag. En voor zowel proces. die in het studiejaar 2010-211 hun afstudeeronderzoek willen uitvoeren. facilitair relevant en zich op beleidsmatig en strategisch niveau afspelen. In het onderzoek staat een facilitaire beleidsvraag centraal en de uitkomsten ervan leiden tot beleidsadviezen voor de opdrachtgever óf tot een verdieping van kennis en inzicht op een specifiek deel van het facilitaire domein.als inhoudelijke begeleider. opzetten en uitvoeren van een onderzoek en het schrijven van een rapport naar aanleiding van de uitkomsten ervan in de vorm van een scriptie. • • de te realiseren leerdoelen. maar wel onder begeleiding. in opdracht van een van de FM-minoren. beroepscompetenties en Hbo-niveau de procedure rond het afstudeeronderzoek proces. opdrachtgevers en bedrijfsmentoren.Inleiding De major van de opleiding Facility Management wordt in het vierde jaar afgerond met het opzetten en uitvoeren van een afstudeeronderzoek. Met het schrijven van een adviesrapport laat je zien dat je Hbo-gekwalificeerd bent en beschikt over de negen landelijke beroepscompetenties. . Dit houdt in dat het onderzoek uitgevoerd kan worden in opdracht van een facilitaire organisatie. op basis van persoonlijke belangstelling. Het begrip “onderzoek” kun je ruim opvatten. Het onderwerp dat je kiest om op af te studeren moet in elk geval facilitair gerelateerd zijn. de medebeoordelaars. Het afstudeeronderzoek bestaat uit het zelfstandig.en onderzoeksbegeleiding de beoordelingscriteria van afstudeerrapport en reflectieverslag de beoordelingscriteria voor de publieke presentatie 5 De handleiding is geschreven voor vierdejaars Facility Management studenten (zowel voltijd als deeltijd). Het kan gaan om zowel een empirisch als een literatuuronderzoek en zowel praktijkgericht als theoretisch zijn. Deze handleiding informeert je over de volgende zaken: • • • p.

vertalen in beleidsdoelstellingen en –alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. tot het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten. om zelfstandig gericht (wetenschappelijke) kennis. het realiseren van de FMcompetenties. Je bewijst dat je over de vereiste Hbo-kwalificaties en beroepscompetenties beschikt door: • • • • • het opzetten en uitvoeren van óf een praktijk of een vergelijkend literatuuronderzoek. als wel de persoonlijke ontwikkeling tot een breed inzetbare beginnende professional. interne processen en de bedrijfs. netwerken en ketens. normatieve en maatschappelijke vragen samenhangend met de (toekomstige) beroepspraktijk. tot het zelfstandig uitvoeren taken van een beginnend beroepsbeoefenaar. het verzorgen van een publieke presentatie over de uitkomsten van het onderzoek. op basis van dit onderzoek beleidsmatige aanbevelingen te formuleren.of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. implementeren en evalueren van een veranderingsproces. 6 Verder laat je zien dat je over de volgende landelijke beroepscompetenties beschikt en daarmee in staat bent tot het: • • • • • • • • • initiëren en creëren van facilitaire producten en diensten. nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen. tot communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele. te integreren en te gebruiken. analyseren van beleidsvraagstukken. internationale en/of multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan de eisen die het participeren in een arbeidsorganisatie stelt. ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten en het leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche.q. tot het ontwikkelen en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit hiervan.Doelstellingen afstudeeronderzoek: Hbo-niveau en beroepscompetenties Door middel van het opzetten. uitvoeren en rapporteren over de uitkomsten van een onderzoek laat je zien dat je voldoet aan de algemene Hbo-kwalificatie en in staat bent: • • • • • • • • • • p.of organisatieprocessen. zelfstandig en ondernemend. analyseren van de financiële en juridische aspecten. het plannen c. samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie en organisatieintern te communiceren op alle niveaus. ontwikkelen. tot creatief denken en handelen in situaties waar geen standaardtoepassingen voorhanden zijn. ten behoeve van een organisatie. tot het ontwikkelen van begrip en betrokkenheid met betrekking tot ethische. om verkregen kennis en ontwikkelde vaardigheden integraal in een beroepssituatie toe te passen. ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties. planmatig aanpakken van werkzaamheden en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen. op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een verbeteradvies te formuleren en hierover op een correcte wijze schriftelijk te rapporteren. door middel van een verslag te reflecteren op het behalen van het vereiste Hbo-niveau. tot het functioneren binnen een arbeidsorganisatie. inzichten en vaardigheden te verwerven. . beheersen en verbeteren van bedrijfs. toepassen van Human Resource Management in het licht van de strategie van de organisatie. tot het stellen van realistische doelen. inrichten.

het herkennen van facilitaire trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op je afstudeeronderwerp. Voor het studiejaar 2010 – 2011 geldt daarom. volledig gebruik te maken van de eerste herkansingsperiode. inzichten. bij wijze van uitzondering. De rol van de procesbegeleider is vooral gericht op het begeleiden van de eerste vier stappen die je moet nemen om tot een goedgekeurd afstudeervoorstel te komen en het stimuleren van de uitwisseling van ideeën. Eerder mag ook. Daarbij gaat het in het eerste semester om: • • • • • • • helder te krijgen waar je belangstelling en interesses liggen om mogelijkerwijze op af te studeren. het acquireren van een opdracht. praktijkbureau en afstudeercoördinator. De procesbegeleider beoordeelt ook je reflectieverslag dat je inlevert samen met je afstudeerrapport.en strategisch niveau te formuleren? is er sprake van urgentie? hoe vernieuwend is het onderwerp? 7 Binnen vijf werkdagen geeft de startcommissie uitsluitsel of het voorstel is goedgekeurd. Het doel van deze intervisiegroep is het stimuleren van het realiseren van je doelen ten aanzien van afstudeeronderzoek en het komen tot een afstudeervoorstel. In het tweede semester komt de intervisiegroep in blok drie een keer bij elkaar om het werkplan met elkaar door te nemen en in blok vier om de publieke presentatie voor te bereiden. Dit wordt in de laatste intervisiebijeenkomst van het eerste semester besproken en.Procedure en fasering Om te kunnen afstuderen moet je op eerste peildatum 10 september 2010 voldoen aan de volgende voorwaarden: • • moet je 90% van alle studiepunten uit jaar twee en drie behaald hebben inclusief de oriëntatie. Op uiterlijk 3 januari 2011 lever je een voorlopig voorstel afstudeeronderzoek in bij je procesbegeleider. Deze intervisiegroep wordt begeleid door een procesbegeleider en komt viermaal in het eerste semester bij elkaar. het voeren van interviews met in.en managementstage Wanneer je aan deze instapdrempel voldoet word je. van Piet Kempen en Jimme Keizer (zie aanbevolen literatuur).en externe stakeholders. oriëntatie op mogelijke externe opdrachtgevers of facilitaire thema’s. waar nodig. door jou aangepast. ingedeeld in een intervisiegroep. Het succes van de intervisie bijeenkomsten wordt bepaald door de actieve inzet van alle studenten. Daarom adviseert de Academie met klem diegenen die een grotere achterstand hebben dan de genoemde 90%. TSP. Deze intervisiebijeenkomsten worden ingevuld volgens het tienstappenplan. bestaande uit maximaal twaalf studenten. De definitieve versie van je afstudeervoorstel lever je uiterlijk op 10 februari 2011 in bij het praktijkbureau. Met deze goedkeuring ben je gerechtigd aan je afstudeeronderzoek te beginnen en krijg je een inhoudelijke begeleider toegewezen. Dit definitieve voorstel wordt door de startcommissie beoordeeld op de volgende aspecten: • • • • • • is het onderzoek op Hbo-niveau? biedt het onderzoek de student de gelegenheid om de FM beroepscompetenties te realiseren? is het onderzoek FM-gerelateerd en FM-relevant? biedt het onderzoek de student de mogelijkheid om verbeteradviezen op beleids. p. . november 2010. De Academie voor Facility Management realiseert zich dat kennis met betrekking tot de verandering van de instapdrempel voor velen te laat komt. na een check door zowel het examenbureau. het formuleren van een afstudeervoorstel. jezelf te presenteren aan mogelijke opdrachtgevers. ervaringen. 1 december als peildatum voor een check op de instapdrempel.

Op uiterlijk 26 april lever je een concept afstudeerrapport in bij je inhoudelijke begeleider. De medebeoordelaar stemt dit af met je p. ben je gerechtigd om opnieuw een afstudeervoorstel in te leveren op uiterlijk 15 april 2011. 8 . die in de eerste week van april aan je wordt gekoppeld. 24 mei 2011 lever je vier exemplaren van het definitieve verslag en een PDF versie in bij het praktijkbureau. met dien verstande dat het resultaat voldoende is.Mocht de startcommissie twijfels hebben over een van de bovengenoemde punten. inhoudelijke begeleider. Dit concept bevat de volgende onderdelen: • • • • • • aanleiding en achtergrond van het onderzoek de context waarin dit onderzoek is uitgevoerd de probleemstelling van het onderzoek de beschrijving en uitkomsten van het onderzoek de voorlopige resultaten en conclusies en een schets van de aanbevelingen. dat minstens een 6. Je kunt dan echter pas in oktober/november 2011 afstuderen. wanneer nodig.0 moet zijn. Het reflectieverslag lever je tegelijk met je afstudeerrapport in viervoud in bij het praktijkbureau. Daarnaast is hij/zij ervaren op het gebied van het begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek. inclusief de bedrijfskundige consequenties Je concept wordt gelezen en beoordeeld door je inhoudelijke begeleider en een medebeoordelaar. De bedrijfsmentor beoordeelt op dezelfde criteria als je inhoudelijke begeleider en medebeoordelaar je afstudeerrapport.0 beoordelen. Verder kun je voor nog meer specifieke kennis ook een beroep doen op docenten die betrokken zijn bij een minor of op docenten die doceren op een speciaal aandachtsgebied of deelnemen aan een expertisekring. Op basis van het onderzoeksthema. Dat kan dus zowel veld en/of desk onderzoek zijn. waaronder de inhoudelijke begeleider. waarvoor je een cijfer krijgt. verbetersuggesties. die kennis heeft van het onderwerp. krijg je vanuit de opleiding een inhoudelijke begeleider toegewezen. om andere reden. Tussen 7 februari en de laatste week van april 2011 ben je bezig met het opzetten en uitvoeren van je onderzoek. Zij beoordelen het niveau en geven je. als het gemiddelde van de 3 beoordelingen 6.0 of hoger is en minimaal 2 van de 3 beoordelaars. Hierbij hebben de beoordelingen van de drie beoordelaars een gelijk gewicht. het adviesrapport met minimaal een 6. Het kan. gebeuren dat je er niet in slaagt om voor 10 februari een definitief afstudeervoorstel in te leveren. Voor diegenen die dat betreft is de tweede datum ook 15 april 2011. Dit verslag wordt beoordeeld door je procesbegeleider.

de medebeoordelaar en het lid van het college van toezicht je stellen. de medebeoordelaar en het lid van het College van Toezicht zich terug om het cijfer voor dit onderdeel te bepalen. Daarna heb je 30 minuten om in te gaan op vragen die je inhoudelijke begeleider. Daarna wordt je dit persoonlijk medegedeeld.mei 2001 . Na de laatste presentatie trekken je inhoudelijke begeleider.september – december 2010 .gericht op het verwerken van onderzoeksresultaten en formuleren van adviezen . volgend na de laatste publieke presentatie en is gebaseerd op de volgende onderdelen: • afstudeerrapport (60%) • reflectieverslag (20%) • publieke presentatie (20%) Samengevat kan gezegd worden dat het afstudeerproces bestaat uit vier fasen: • voorbereidingsfase . De laatste vijf minuten zijn voorbehouden aan de vragen van mensen uit het publiek.geschatte tijdinvestering: ± 560 uren • afwerkfase . 9 .Twee weken na het inleveren van je afstudeerrapport en reflectieverslag worden je cijfers aan je bekend gemaakt en. De publieke presentatie vindt plaats in groepen van vier studenten. krijg je na drie weken een uitnodiging voor een publieke presentatie over de uitkomsten van je onderzoek.met als resultaat een conceptverslag (2 intervisiebijeenkomsten) . Het definitieve cijfer van het afstudeeronderzoek wordt vastgesteld in een bijeenkomst van de grote examencommissie.geschatte tijdinvestering: ± 80 uren • werkfase . Je hebt maximaal 15 minuten de tijd voor een presentatie waarin je aanleiding. context.0 beoordeeld zijn.gericht op het formuleren van een voorlopig afstudeervoorstel (4 intervisiebijeenkomsten) .met als resultaat een definitief afstudeerrapport . urgentie. Bij deze publieke presentatie zijn aanwezig: • • • • • • • • je inhoudelijke begeleider medebeoordelaar een lid van het College van Toezicht je opdrachtgever/bedrijfsmentor je procesbegeleider belangstellenden uit het werkveld studenten uit de hoofdfase en mensen die je zelf graag wilt uitnodigen De publieke presentatie duurt 50 minuten. Je wordt aangeraden om dat wat je onderzocht hebt vooral ook in een breder maatschappelijk perspectief te plaatsen en de bredere toepasbaarheid van je adviezen aan te geven. uitkomsten van je onderzoek aangeeft en wat je verbeteradviezen zijn. achtergrond.gericht op het opzetten en uitvoeren van onderzoek op locatie . mits rapport en verslag beide minstens met een 6.januari – april 2011 .geschatte tijdinvestering: 160 uur p.

10 .geschatte tijdinvestering: 40 uur Gedurende het afstudeerproces wordt door de Academie minimaal op de volgende beslisdocumenten gestuurd: • afstudeervoorstel • concept afstudeerrapport • definitief afstudeerrapport • reflectieverslag p.• presentatiefase .gericht op het voorbereiden van presentatie .juni 2011 .

na goedkeuring afstudeervoorstel helpen formuleren werkplan .formuleren onderzoeksvraag Rol intervisiegroepen • intervisie • van elkaar leren door middel van informatie uitwisseling • elkaar steunen.urgentie van onderwerp . coachen . helpen en motiveren • intervisiebijeenkomsten zijn verplicht onderdeel van afstudeerproces.beleids.en denkniveau en heeft een beslisfunctie op minstens tactisch niveau .vernieuwend zijn van onderwerp • in de startcommissie hebben de vier minorcoördinatoren en de afstudeercoördinator (= voorzitter) zitting.bewaken procesmatige voortgang afstuderen . 11 Taak & rol startcommissie • vooraf inhoudelijk beoordelen niveau afstuderen .helpen formuleren onderzoeksvraag en een voorlopige probleemstelling .feedback geven .helpen opzetten acquisitieplan .FM-relatie en FM-relevantie .FM beroepscompetenties .beoordelen reflectieverslag (TSP stap 10) . Zij reageren binnen vijf werkdagen op een ingediend definitief afstudeervoorstel Taak & rol bedrijfsmentor • is een vertegenwoordiger van een organisatie uit het FM-werkveld • verstrekt de student een onderzoeksopdracht die past binnen de doelstellingen van het afstuderen • bespreekt met student en inhoudelijke begeleider probleemstelling en opzet van het onderzoek • begeleidt de student bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek en voorziet hem van relevante informatie • evalueert regelmatig de voortgang van het onderzoek • beoordeelt de kwaliteit van het afstudeerrapport aan de hand van het beoordelingsformulier • functioneert op minimaal Hbo werk. belangstelling (TSP 0 t/m 4) .motiveren.helpen formuleren persoonlijke interesses.Taak en rollen Taak & rol procesbegeleider • taken .is aanwezig bij de publieke presentatie • competenties .Hbo-niveau .helpen formuleren afstudeervoorstel . aanwezigheid wordt geregistreerd p.en strategische aspecten . bijsturen.

neemt deel aan het gesprek en is een van de beoordelaars • beoordeelt concept en definitief afstudeerrapport Taak & rol medebeoordelaar • beoordeelt concept en definitief afstudeerrapport als onafhankelijke partij • is aanwezig bij de publieke presentatie. 12 .of extern) • verwijst bij specifieke inhoudelijke vragen door naar vakdocenten • is aanwezig bij de publieke presentatie. neemt deel aan het gesprek en is een van de beoordelaars • komt bij voorkeur uit het werkveld en wordt gezocht in het alumninetwerk en stagenetwerk Taak & rol college van toezicht • toezicht houden op procedures en gang van zaken tijdens publieke presentaties • vooraf lezen van afstudeerrapporten ter beoordeling van Hbo-niveau • beoordelen algemeen niveau van alle afstudeerrapporten • evalueren van procedures en niveau en adviseren van examencommissie ten aanzien van realisatie Hbo-niveau p. concept en definitief afstudeerrapport • onderhoudt contact met opdrachtgever (in.Taak & rol inhoudelijke begeleider • adviseert bij opzet en uitvoering afstudeeronderzoek (TSP 5 t/m 10) • adviseert bij het selecteren. ordenen en verwerken van onderzoeksdata • beoordeelt werkplan.

minor of docent) moet te kennen hebben gegeven dat de uitkomsten van het onderzoek van invloed zijn op bestaand beleid of een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het vakgebied. p. beoordeelt de genomineerde afstudeerrapporten en wijst de uiteindelijke winnaar aan. bestaande uit drie leden van de Beroepenveldcommissie. -. De prijs is ingesteld om goede studenten een kans te geven zich naar het werkveld te profileren en de opleiding in staat te stellen met kwalitatief goede afstudeerprojecten naar buiten te treden. bij de afstudeercoördinator. Na een eerste globale selectie worden de voorgedragen kandidaten genomineerd. voorzien van een toelichting op de bovenstaande criteria. De voorzitter van de jury zorgt tijdens de diplomering. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door hun inhoudelijke begeleider of door leden van het College van Toezicht. voor de prijsuitreiking. na presentatie van het jury rapport.AO-prijs Ieder jaar wordt door de opleiding een prijs uitgereikt voor het beste afstudeerrapport van dat studiejaar. Een onafhankelijke jury. indien het afstudeerrapport voldoet aan de volgende criteria: • het cijfer moet een 8.0 of hoger zijn • de aanpak moet multidisciplinair zijn en getuigen van originaliteit en creativiteit • het onderzoek moet voldoen aan alle voor het afstudeeronderzoek geldende doelstellingen (zie pagina …) • de opdrachtgever (externe. Bovendien wordt onderzocht in hoeverre het rapport mogelijkheden tot publicatie biedt. Deze prijs wordt tijdens de juli-diplomering uitgereikt en bedraagt €500. De voordracht vindt plaats door schriftelijke aanmelding. 13 .

Bedrijfsmentor Begeleider die optreedt als of namens de opdrachtgever. Beoordeelt het reflectieverslag. dus niet werkzaam bij de Academie FM. 14 . Beoordeelt (mede) het Afstudeerrapport en de Publieke presentatie. Medebeoordelaar Doorgaans afkomstig uit het werkveld. Beoordeelt (mede) het Afstudeerrapport. Afstudeerrapport Publieke presentatie Het adviesrapport waarin verslag wordt gedaan van de uitgevoerde opdracht. Mondelinge presentatie met verdediging van het onderzoek en het Afstudeerrapport door het beantwoorden van vragen van de Examencommissie en van het publiek. werkzaam bij de Academie FM. p.Begrippen en definities: Begrip Procesbegeleider Intervisiegroep Inhoudelijke begeleider Definitie Begeleider van de Intervisiegroepen. Beoordeelt (mede) het Afstudeerrapport en de Publieke presentatie. Hoofdbegeleider. Groep van 12 studenten die procesmatig begeleid worden.

Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek.: Handleiding schriftelijke rapportage. de Goede M.: Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen. 2003 Kempen J. SDU. 2005 Bouter R. H. Teunisse J. tweede druk. 2005 Hilgers F.: Basisboek kwalitatief onderzoek. Gids voor het schrijven van scripties.: Schrijfwijzer. Keizer J. tweede druk. Boom.R. Vriens J: Professioneel presenteren. H.: Competent afstuderen. 15 Trietsch.Aanbevolen literatuur Baarda B. Uitgeverij Contact. 2010 . : Hoe schrijf ik een betere scriptie? . Coutinho. J. W.: Basisboek Methoden en Technieken. 2008-09 Boeije.: Leesbare scripties. vierde druk. Stenfert Kroese. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Handleiding bij het voorbereiden en verzorgen van informatieve en overtuigende presentaties.. Prometheus.... Academie voor Facility Management.F. 2006 Baarda B. en Feijen. vierde druk. Academic Services.. essays en papers. handboek voor duidelijk taalgebruik.V. 1995 Oosterbaan.: Snel afstuderen! Stap voor stap naar een geslaagde scriptie. Noordhoff Uitgevers. P. 2009 Renkema. de Goede M. derde druk 2006 Oost. Stenfert Kroese. Haagse Hogeschool. E. 2005 p.

Beoordelingsformulier publieke presentatie Overzicht belangrijke data Verzekeringen 33 35 37 Beoordelingsformulier reflectieverslag 31 Beoordelingsformulier afstudeeronderzoek 27 Overeenkomst afstudeeronderzoek 25 Uitwerking FM beroepscompetenties te realiseren in afstudeeronderzoek Formulier afstudeervoorstel 23 21 16 Bijlage 9: Voorbeelden afstudeeropdrachten 39 .Bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Bijlage 7: Bijlage 8: p.

Competentie 1: Initiëren en creëren van facilitaire producten en diensten. vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming • Ontwikkelt strategisch facilitair beleid op basis van wensen en behoeften van (interne) klanten en opdrachtgever • Implementeert of draagt zorg voor implementatie van nieuw facilitair beleid • Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van klantonderzoeken • Ontwikkelt criteria ter beoordeling van effectiviteit en efficiency van facilitaire dienstverlening Competentie 4: Toepassen van HRM in het licht van de strategie van de organisatie • Implementeert sociaal en HRM beleid van de organisatie in eigen afdeling en geeft hier uitvoering aan • Stemt uitvoering HRM beleid af met en vakdeskundigen P&O afdeling • Adviseert t.a. • Incorporeert internationale ontwikkelingen in deze visie Ontwikkelt en onderhoudt een in.a. ten behoeve van een organisatie • Onderzoekt effectiviteit en efficiency van facilitaire dienstverlening in het licht van organisatie-interne en maatschappelijke trends & ontwikkelingen • Formuleert voorstellen t. Onder elke competentie vind je een zestal uitwerkingen op strategisch niveau.a.en extern netwerk • Behartigt zo goed mogelijk de belangen van de eigen organisatie • Ontwikkelt zelfstandig een in.en extern communicatiebeleid • Communiceert met en adviseert alle hiërarchische niveaus in de organisatie. netwerken en ketens • Ontwikkelt een visie op facilitaire trends in relatie tot de organisatie en haar omgeving • Ontwikkelt een visie op facilitaire producten/diensten en facilitaire processen p.v. Deze geven een indicatie op welk niveau jij moet kunnen denken en handelen en daar in je afstudeerrapport en je publieke presentatie blijk van geeft. marktpartijen en klanten Competentie 3: Analyseren van beleidsvraagstukken. zelfstandig en ondernemend.v. strategisch facilitair beleid • Ontwikkelt voor opdrachtgever innovatieve facilitaire concepten en brengt deze op de (interne) markt • Adviseert t.en extern draagvlak voor veranderingen van facilitaire concepten en dienstverleningsprocessen • Formuleert voorstellen t.v.a. introductie van innovatieve facilitaire concepten • Draagt zorg voor in.Uitwerking FM beroepscompetenties In deze bijlage vind je een overzicht van de landelijke beroepscompetenties. een verandering Competentie 2: Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties.v. het inzetten van personeelsinstrumenten en gebruikt deze zelf • Geeft op motiverende wijze leiding aan team van medewerkers ter optimalisering van hun inzet en professionele ontwikkeling • Reflecteert kritisch op eigen stijl van opereren en kan daardoor eigen leidinggevend gedrag optimaliseren 17 • .

v.a.a.Motiverend en stimulerend vermogen .v.v.Competentie 5: Inrichten.Analyserend en adviserend vermogen . organisatie). offertes.Flexibiliteit . het opstellen van een kosten/batenanalyse • Adviseert t.Collegialiteit .v. beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen • Ontwerpt proces t. het opstellen van kwalitatieve en kwantitatieve prestatie indicatoren • Formuleert adviezen t.Creativiteit FM Competentie 9 Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk. de keten “input-throughput-output” • Ontwikkelt en stelt kwaliteitseisen en –criteria van dienstverleningsproces vast • Ontwikkelt criteria t. interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken • Ontwerpt een systeem t.a.a.en communicatiestructuren • Geeft leiding aan projectteam of heeft daar een verantwoordelijke positie in Competentie 6: Analyseren van de financiële en juridische aspecten. standaardisatie van werkprocessen • Implementeert maatregelen ter realisatie van optimalisatie van productiviteit en efficiency • Adviseert t. • Managet (deel)projecten ter implementatie van nieuwe producten/diensten Initieert en coördineert veranderprocessen • Motiveert betrokkenen tot invoering van (complexe) veranderingen • Ontwerpt een structuur ter optimalisatie van kwaliteit van sturingsvermogen en besluitvorming van betrokken management • Ontwikkelt een plan ter evaluatie van succes van geïmplementeerde veranderingen Competentie 8 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk.v.Ondernemingszin .Stressbestendigheid .Assertiviteit en zelfstandigheid . financiële haalbaarheid van facilitaire beleidsplannen • Adviseert t. contracten en contractbeheer • Formuleert bedrijfskundige consequenties van veranderingen in facilitaire producten/diensten en/of facilitair dienstverleningsproces Competentie 7: Ontwikkelen.Verantwoordelijkheidsbesef .v.Reflecterend vermogen .b.v. implementeren en evalueren van een veranderingproces • Ontwikkelt een infrastructuur voor continue vernieuwing van producten/diensten p.b. beroepsbeoefenaar of professional): • Zet onderstaande persoonlijke kwaliteiten effectief in: . de coördinatie van de uitvoering van facilitaire processen in het licht van planning & control • Ontwerpt en implementeert interne informatie.Ambitie 18 • .a. • Zet onderstaande persoonlijke kwaliteiten effectief in: .

vooraf melden bij afstudeercoördinator .vooraf melden bij afstudeercoördinator . FM consultancy.gegevens minorcoördinator / docent • in geval eigen opdrachtgever .contactgegevens . een van de minoren of op eigen initiatief) .De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Formulier afstudeervoorstel ± 1600 woorden (4 – 5 A4) Inleverdatum voorlopig afstudeervoorstel 3 januari 2011 bij procesbegeleider.korte toelichting waarom eigen opdracht • in geval van een coproductie (twee of meerdere studenten. functie.individuele subprobleemstelling . die werken aan een opdracht. . inkoop.A. opleiding . verstrekt door een externe organisatie. services. Algemeen • gegevens student .afzonderlijke afstudeerrapporten • in geval van een afstudeeronderzoek in het buitenland .gegevens opdrachtgever / begeleider  p.afstemming met opdrachtgever.A.een gemeenschappelijke hoofdprobleemstelling .gevolgde minoren • in geval van externe opdrachtgever . Definitief afstudeervoorstel bij Praktijkbureau 10 februari 2011.is de opdracht gerelateerd aan een van de gevolgde minoren? in geval interne opdrachtgever (minor) . 19 • .afstemming met (groep) studenten. opdrachtgever en afstudeercoördinator .gegevens afstudeerorganisatie    N.korte aanduiding in welk FM-segment het onderzoek zal plaats vinden (huisvesting.) . branche eventueel afdeling naam.W.gegevens minor . logistiek. (groep) studenten en afstudeercoördinator .W.N. etc. hiërarchische positie.

20 Relatie met FM-competenties • zijn de negen FM beroepscompetenties door middel van de onderzoeksopdracht te realiseren • in welke mate zijn deze te realiseren Voorlopige werkplanning • beschrijving te hanteren methoden van onderzoek • literatuurstudie & voorlopige literatuurlijst • vergelijkende interviews en bedrijfsbezoeken . marktpositie.vorm en omvang van begeleiding en contactmomenten (inclusief publieke presentatie) .faciliteiten Voorlopige probleemstelling • analyse van tot dan toe verzamelde informatie • formuleren knelpunten m.zijn er middelen om probleem op te lossen . concurrenten.verwacht eindproduct: vorm & inhoud . organisatiecultuur.informatie betreffende onderzoeksopdracht .b. maximaal tien p.wat is de facilitaire relevantie van de onderzoeksopdracht • welke eisen worden door opdrachtgever gesteld en mogelijke afspraken . onderzoeksvraag • formuleren voorlopige probleemstelling . diensten. afdeling waar opdracht zich afspeelt .wat is volgens opdrachtgever het probleem .ontwikkelingen en mogelijke problemen binnen sector • informatie betreffende bedrijf .producten.mogelijke subprobleemstellingen.hoe urgent is het probleem .is de opdrachtgever bereid volledig inzicht in aanleiding en achtergrond te verschaffen .Verslag oriëntatiefase • informatie betreffende sector waar organisatie actief is . leveranciers.t.voor wie is het een probleem . organisatiestructuur. klanten.wie zijn betrokken .

21 . p.De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Overeenkomst afstudeeronderzoek Op Blackboard (AO-platform Nieuwe Stijl) is de overeenkomst te downloaden.

q. het plannen c. planmatig aanpakken van werkzaamheden en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen. o v rv g u nvt tot creatief denken en handelen in situaties waar geen standaardtoepassingen voorhanden zijn. . o v rv g u nvt in staat te zijn tot het stellen van realistische doelen. inzichten en vaardigheden te hebben verworven. 22 relevante kennis en (theoretische) inzichten. samenhangend met de (toekomstige) beroepspraktijk. o v rv g u nvt tot het ontwikkelen van begrip en betrokkenheid met betrekking tot ethische. internationale en/of multidisciplinaire omgeving. te hebben geïntegreerd en te hebben gebruikt en toegepast in de beroepssituatie.De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Beoordelingsformulier afstudeerrapport (60% eindcijfer) Naam inhoudelijke begeleider Naam medebeoordelaar Hbo-niveau (30%) van eindcijfer De student geeft blijk zelfstandig gericht (wetenschappelijke) kennis. o v rv g u nvt tot het zelfstandig kunnen uitvoeren taken van een beginnende beroepsbeoefenaar. o v rv g u nvt zelfstandig complexe probleemsituaties uit de beroepspraktijk te hebben gedefinieerd en geanalyseerd op basis van p. normatieve en maatschappelijke vragen. o v rv g u nvt tot communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele. o v rv g u nvt in staat te zijn tot het ontwikkelen en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit hiervan.

o v rv g u nvt Deelcijfer Geef per beoordelingsaspect een kwalitatieve toelichting in maximaal 20 trefwoorden. 23 . p.o v rv g u nvt tot het kunnen functioneren binnen een arbeidsorganisatie.

o v rv g u inrichten.FM beroepscompetenties (30% van eindcijfer afstudeerrapport) De student is in staat tot het initiëren en creëren van facilitaire producten en diensten. netwerken en ketens. interne processen en de bedrijfs. o v rv g u het analyseren van beleidsvraagstukken.of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. NB 1: NB 2: De HRM competentie wordt in de afstudeeropdracht niet getoetst. beheersen en verbeteren van bedrijfs. o v rv g u Deelcijfer Geef per beoordelingsaspect een kwalitatieve toelichting in maximaal 20 trefwoorden. vertalen in beleidsdoelstellingen en –alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. o v rv g u het ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties. zelfstandig en ondernemend. ten behoeve van een organisatie.of organisatieprocessen. p. o v rv g u het analyseren van de financiële en juridische aspecten. 24 o v rv g u het ontwikkelen en implementeren van een veranderingsproces. dat is gebeurd in jaar drie middels de module LMV De sociaal communicatieve competenties (8 & 9) worden apart getoetst in het reflectieverslag .

achtergrond. doelgroep.financieel . urgentie • probleemstelling • onderzoeksverantwoording • organisatieanalyse • probleemanalyse • theoretisch kader • veldonderzoek. 25 inhoudsaspecten (30% van eindcijfer afstudeerrapport) • introductie. inleiding • aanleiding. (20%) vormtechnische + communicatieve aspecten • omslag • titelpagina • auteursreferaat • samenvatting • woord vooraf • inhoudsopgave • inleiding • indeling hoofdstukken en paragrafen • geraadpleegde bronnen • lay-out • taalgebruik • lezergerichtheid • 10% van eindcijfer afstudeerrapport o v rv g u Deelcijfer p.organisatiestructuur o v rv g u Deelcijfer Gemiddeld cijfer: ≥ 6 .F.personeel . Bouter.Rapportage (10% van eindcijfer afstudeerrapport) Het afstudeerrapport is geschreven conform de richtlijnen zoals die verwoord zijn in de “Handleiding Schriftelijke Rapportage” van R. externe oriëntatie • gewenste situatie • conclusies • aanbevelingen • argumentatie • implementatieplan • bedrijfskundige consequenties .

Geef in het verslag een beschrijving van je ontwikkeling op FM. Het reflectieverslag wordt geschreven volgens de richtlijnen verwoord in de “Handleiding Schriftelijke Rapportage”. • je persoonlijke ontwikkeling gedurende de opleiding en je afstuderen.F.niveau beheerst. Waar liggen voor jou de uitdagingen in het werkveld en wat heb jij het werkveld te bieden? o v rv g u 26 Cijfer: ≥ 6 In geval van een onvoldoende kan een herziene versie op 14 juni ingeleverd worden. R. Beschrijf tenslotte waar je je verder in je ontwikkeling op wilt richten. gelijktijdig met inleveren definitief onderzoeksrapport. Geef een beschrijving van je eigen profiel op competentie 8 en 9. Maak hierbij gebruik van ondersteunend materiaal zoals de evaluaties van eerdere praktijkmodules en het resultaat van feedbacksessies. Bouter en richt zich op drie thema’s: • het beeld dat je je tijdens de opleiding en je afstuderen hebt gevormd over het beroep. die je voorafgaande aan de start p.beroepscompetenties een tot en met zeven. • de gerealiseerde leerdoelen aan de hand van de landelijke beroepscompetenties 8 en 9. Het evaluatiegesprek met de opdrachtgever en de inhoudelijke begeleider vormt input voor het reflectieverslag. van je afstudeeronderzoek hebt geformuleerd. 24 mei 2011 In het verslag toont de student aan dat hij/ zij de 9 beroepscompetenties op Hbo. Geef zicht op je eigen kwaliteiten en talenten die van belang zijn binnen het functieprofiel van een beginnende ME’er. . Beschrijf bij welke competenties jouw talent ligt en welke nog een uitdaging voor je vormen.De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Beoordelingsformulier reflectieverslag (20% eindcijfer) Procesbegeleider: ± 1600 woorden (4 – 5 A4) Inleveren bij praktijkbureau en te beoordelen door procesbegeleider. Geef ook aan welke ervaringen van belang zijn geweest voor jouw ontwikkeling op elk van deze competenties. Geef zo concreet mogelijke voorbeelden van de ontwikkelingen die je hebt doorgemaakt.

27 • • op welke wijze hij in staat is geweest tot creatief denken en handelen in situaties waar geen standaardtoepassingen . planmatig aanpakken van werkzaamhep. het plannen c. het ontwikkelen van een beroepshouding en het leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche. inzichten en vaardigheden te hebben verworven. den en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen. • nadenken over. netwerken en ketens. normatieve en maatschappelijke vragen. • het ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties.q. zelfstandig en ondernemend. FM-competenties De student laat tijdens de presentatie zien in hoeverre hij in staat is geweest tot • het initiëren en creëren van facilitaire producten en diensten.of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. • zelfstandig complexe probleemsituaties uit de beroepspraktijk te hebben gedefinieerd en geanalyseerd op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten. • het ontwikkelen en implementeren van een veranderingsproces. • in staat te zijn geweest tot het ontwikkelen en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit hiervan. beheersen en verbeteren van bedrijfs. internationale en/of multidisciplinaire omgeving. ten behoeve van een organisatie. • op welke wijze hij in staat was geweest tot communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele. • het analyseren van beleidsvraagstukken. interne processen en de bedrijfs.of organisatieprocessen. • in staat te zijn geweest tot het stellen van realistische doelen.De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Beoordelingsformulier publieke presentatie (20% eindcijfer) Inhoudelijke begeleider: Medebeoordelaar: Lid College van Toezicht Hbo-niveau De student geeft de presentatie blijk over het vereiste Hbo-niveau te beschikken door toe te lichten • zelfstandig gericht (wetenschappelijke) kennis. • het samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie en organisatie-intern te communiceren op alle niveaus. samenhangend met de (toekomstige) beroepspraktijk. om verkregen kennis en ontwikkelde vaardigheden integraal in een beroepssituatie toe te hebben gepast. te hebben geïntegreerd en te hebben gebruikt. • inrichten. reflecteren op en verantwoording nemen voor eigen handelen. • het analyseren van de financiële en juridische aspecten. vertalen in beleidsdoelstellingen en –alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. • in hoeverre voor hem sprake was geweest tot het ontwikkelen van begrip en betrokkenheid met betrekking tot ethische. voorhanden waren.

ontspannen presenteren • hulpmiddelen . beoordelingscriteria Presentatie technieken • doelgroepgerichtheid • informatie .non-verbaal gedrag .Publieke presentatie. 28 o Presentatie inhoud v rv g u • kennis en beheersing van de inhoud van het onderzoek • Hbo-niveau • relatie met de FM-competenties • inzicht in bredere toepasbaarheid van het eindproduct • formuleren van toegevoegde waarde van het eindproduct o Discussie • beantwoording van vragen met betrekking tot presentatie en rapport • Hbo-niveau • relatie met de FM-competenties • reflectie op onderzoeksproces en eigen functioneren • het ontwikkelen van een visie op beroep • plaatsen van opdracht in bredere context o v rv g u v rv g u Cijfer Presentatie: ≥ 6 . .structuur .inleiding .aansprekende persoonlijkheid • presentatieopbouw .taalgebruik .kern .conclusies • presentatietechnieken .aantrekkelijke verpakking .PowerPoint .degelijke argumentatie.hand-outs p.nieuwswaarde .slot .duidelijkheid • overtuigen .

29 .De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Belangrijke data met betrekking tot afstudeeronderzoek 2010 – 2011 10 september 2010 16 september Eerste peildatum instapdrempel Introductie afstudeeronderzoek Eerste bijeenkomst met procesbegeleider Week van 25 oktober Week van 29 november 1 december 3 januari 2011 Week van 3 januari 10 februari Tweede bijeenkomst met procesbegeleider Derde bijeenkomst procesbegeleider Tweede en laatste peildatum instapdrempel Inleveren voorlopig afstudeervoorstel bij procesbegeleider Vierde bijeenkomst procesbegeleider Inleveren definitief afstudeervoorstel praktijkbureau Vijfde bijeenkomst met procesbegeleider (in combinatie met expertise bijeenkomst) 17 februari Week van 14 februari Medio april 26 april Uitsluitsel startcommissie Toewijzing inhoudelijke begeleider Toewijzing medebeoordelaar Inleveren concept afstudeeronderzoek bij inhoudelijke begeleider en medebeoordelaar Week van 23 mei 24 mei 2011 Zesde en laatste bijeenkomst met procesbegeleider Inleveren definitieve versie afstudeerrapport (in viervoud en in PDF file) bij praktijkbureau Inleveren reflectieverslag bij procesbegeleider in viervoud 20 juni tot en met 6 juli 8 juli 2011 Vaststelling cijfer afstudeeronderzoek door grote examencommissie Diplomering (voltijd) Publieke presentaties p.

moet een beroep worden gedaan op de (eventuele) verzekering die door de student is afgesloten. Vervanging van een ondeugdelijke prestatie. Voor onjuistheden of vergissingen aanvaardt de Haagse Hogeschool geen aansprakelijkheid. • In afwijking van sub a geldt voor materiële schade aan zogenaamde goederen onder opzicht een verzekerd bedrag van maximaal EUR 50. dan kan contact worden opgenomen met de afdeling beheersondersteuning van het Facilitair Bedrijf van de Haagse Hogeschool. Deze verzekering geldt ook voor studenten van de hogeschool voor hun stages in Nederland en in het buitenland.000 per jaar. Goederen onder opzicht zijn bijvoorbeeld zaken die de stagiair(e) in gebruik. dat kan een beroep worden gedaan op de door de Haagse Hogeschool afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Mocht ook dit niets opleveren. De dekkingen van sub a en b gelden uitsluitend wanneer de schade niet gedekt is op een andere polis. De polisvoorwaarden prevaleren te allen tijde boven deze tekst.a. Wanneer blijkt dat deze verzekering in het voorkomende geval niet voorziet. . in bewaring of ter behandeling onder zich heeft.000 per gebeurtenis en met een maximum van EUR 100. bereikbaar onder telefoonnummer: 070-4458012 (strip 1. Schade veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen. Mochten er nog specifieke vragen zijn over verzekeringen. De belangrijkste condities van deze polis zijn: Gedekt zijn: • Letsel. Voor stages in de VS en Canada dient een aparte aansprakelijkheidsverzekering te worden afgesloten.en materiële schade toegebracht door stagiair(e)s tijdens de stage. zoekraken en verduistering. In het geval van het aanbrengen van schade door de stagiair(e) zal in eerste instantie een beroep moeten worden gedaan op de verzekering van het bedrijf. Daarnaast is het raadzaam de eigen ziektekostenverzekering gedurende de stage te handhaven. Je dient dus zelf een ongevallenverzekering af te sluiten. b. 30 c. met een maximum van EUR 2. vermissing. p. in beheer.nl Tot slot Bovenstaande opsomming is maar een korte samenvatting van de feitelijke polis. Schade door diefstal.500. Ongevallenverzekering De Haagse Hogeschool heeft geen ongevallenverzekering voor studenten en stagiairs.: a.000 per gebeurtenis en met een eigen risico van EUR 250.57) of een email sturen naar: verzekeringen@hhs. Niet gedekt zijn o. Het eigen risico bedraagt in dit geval EUR 125. met uitzondering van de VS en Canada.Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering De Haagse Hogeschool heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

bij toekomstige ontwikkelingen en veranderingen. van Johnson Controls. Hoe kan de afdeling interne ondersteuning van de gemeente Leidschendam-Voorburg meer inzicht en grip krijgen op het energieverbruik binnen de huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg? 10. rekening houdend met het rendement op korte en langere termijn? 2. zodat efficiënter omgegaan kan worden met het beschikbare aantal vierkante meter? p. 7. het beheer ervan en de organisatie die gebruik maakt van dit vastgoed te classificeren en op welke wijze kan BREEAM In-Use een toegevoegde waarde worden voor Nederland. met betrekking tot duurzame investeringen. . inspelen op de behoefte van de (potentiële) klanten. Welk huisvestingsbeleid past het best bij de ontwikkelingen van de Reinier de Graaf Groep. gesteld door Rabobank Nederland. Op welke wijze kan de Facilitaire dienst van de GGZ in Geest het negatieve imago wat er op dit moment heerst ombuigen naar positief imago binnen een tijdbestek van een half jaar? 4.Voorbeelden probleemstellingen afstudeeronderzoeken 2009-2010 1. In welke mate is BREEAM In-Use een bruikbare methode voor de huidige Nederlandse markt om duurzaamheid van bestaand vastgoed. Op welke wijze kan de afdeling Projects. kostenefficiëntie en klanttevredenheid behouden blijft voor Rabobank Gouwestreek? 5. Op welke wijze kan de grote hoeveelheid openstaande werkopdrachten van de afdeling Medische Instrumentatie van het Sint Franciscus Gasthuis gereduceerd worden naar een acceptabel niveau en hoe kan dit in de toekomst beheerst worden? 8. Op welke wijze dient het Facilitair Bedrijf van Rabobank Gouwestreek de fasen van het volwassenheidsmodel. Hoe kan Sodexo Altys op de locatie Shell in Den Haag haar contracten optimaal bewaken zodat er efficienter gewerkt wordt en er financiele voordelen behaald worden waarbij ook de afgesproken SLA (service level agreements) meegenomen worden. Op welke wijze kunnen de processen binnen de postkamer en de reprokamer van Flora Holland effectiever en efficiënter ingericht worden om kostenreductie te realiseren. 31 6. In hoeverre is regie in de zorg toepasbaar? Deze vraag wordt opgesplitst in de volgende twee delen (zodat ieder van ons een eigen hoofdprobleemstelling heeft): Op welke wijze wordt er momenteel gedacht over het regiemodel in de zorg? Wat zijn de succesfactoren van het doorvoeren van regie in de zorg en waardoor is dit haalbaar? 3. te doorlopen om te komen tot totale uitbesteding van haar diensten. waarbij. waarbij de flexibiliteit van de dienstverlening op een voor de organisatie acceptabel niveau blijft en er een antwoord wordt gegeven op de vraag of de postkamer en de reprokamer uitbesteed wordt of in eigen beheer blijft 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful