Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (sec. XVIII-XIX) 2.A.

Proiecte politice în secolul al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea Proiecte politice în Principate, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. • • Instaurate în 1711 în Moldova şi în 1716 în Ţara Românească, domniile fanariote au repreze ntat o formă de manifestare a crizei Imperiului Otoman, interesat în accentuarea controlului s ău asupra teritoriilor deja deţinute direct sau dependente. În ambele Principate, regimul politic fanariot a durat până în anul 1821, având aceleaşi trăsăt uri caracteristice: − grecizarea domniei şi a altor instituţii laice sau ecleziastice (în defavoarea boi erimii autohtone), a culturii şi a învăţământului, − restrângerea autonomiei, − accentuarea presiunilor otomane asupra Principatelor, fiscalitatea excesivă (creşterea şi diversificarea dărilor de diverse tipuri impuse populaţiei), − sporirea obligaţiilor faţă de Imperiul Otoman. Totuşi, unii dintre domnitorii fanarioţi (Constantin Mavrocordat, Alexandru Ipsilanti, Ioan Cara gea), au iniţiat, sub influenţa iluminismului, o serie de reforme interne care au vizat sistemul fi scal, administraţia, învăţământul, situaţia ţărărnimii, inaugurând astfel un proces de moderniz are a statului. Boierii români au reacţionat faţă de noul statut politico-juridic al Principatelor prin redactarea unor memorii adresate puterilor creştine (precum cele din anii 1769, 1772, 1774, 1791, 1802, 1807), în care revendicau revenirea la domniile pământene, recunoaşterea privilegiilor boiere şti, limitarea dominaţiei otomane, libertatea comerţului etc. Memoriul din 1772, de exemplu, s usţinea unirea Moldovei cu Ţara Românească, iar cel din 1791 revendica unirea şi independe nţa Principatelor sub protecţia Rusiei şi a Austriei. În 1802, Dumitrache Sturdza elabora Plan ul de oblăduire aristo-democrăticească, care propunea un proiect republican de nuanţă aristo cratică. S-a conturat astfel aşa-numita “partidă naţională”, ce avea să se manifeste şi în secol ul al XIX-lea. De la 1821 la 1848. • Mişcarea condusă de Tudor Vladimirescu, desfăşurată în anul 1821 în Ţara Românească, a dat noi dimensiuni proiectului politic modern. În documentele Proclamaţia de la Padeş şi Cererile norodului românesc, se propuneau refor marea administraţiei, a justiţiei, învăţământului, economiei, respectarea autonomiei Principate lor şi instituirea principiului suveranităţii poporului. După înfrângerea mişcării, Imperiul Otoman a renunţat la domnitorii fanarioţi, fiind instituite, di n 1822, domniile pământene, reprezentate de Grigore Dimitrie Ghica (Ţara Românească) şi I oniţă Sandu Sturdza (Moldova). În 1822, mica boierime din Moldova îşi exprima punctul de vedere prin elaborarea Constituţie i cărvunarilor, redactată de Ionică Tăutul şi înaintată domnitorului Ioniţă Sandu Sturdza. Proie ctul cuprindea revendicări precum garantarea libertăţii persoanei, a egalităţii în faţa legilor sa u formarea unei adunări reprezentative – Sfatul Obştesc. În deceniul următor, Regulamentele Organice au contribuit la aplicarea în practică a unora di ntre principiile politice moderne (separarea puterilor în stat, reorganizarea fiscală, reforma jus tiţiei), domnitorul bucurându-se însă de prerogative largi. Programul politic elaborat de revoluţionarii de la 1848 şi prezentat în documentele revoluţiei a contribuit la trasarea principalelor obiective politice şi socio-economice pe care naţiunea rom ână urma să le îndeplinească. Printre ideile sale s-au numărat: − înlăturarea stăpânirii străine, a amestecului extern în problemele Ţărilor Rom


• •

Legea învăţământ ului (1864). • După abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza (11 februarie 1866) s-au creat condiţiile instalării pe tronul României a unui principe străin. S-a pus în discuţie cu ac est prilej şi problema unirii Principatelor. sub garanţia marilor puteri. − recunoaşterea şi garantarea libertăţilor cetăţeneşti. în decembrie 1861. documentul Prinţipurile noastre pentru reformarea patriei propunea unirea Moldovei cu Ţara Românească într-un stat independent. tratatul prevedea: înlăturarea protectoratului Rusiei şi a înlocuirea acestuia cu garanţia colectivă a celor şapte m ari puteri. care să exprime eventuala dorinţă de unire a românilor. Dezbaterile Adunărilor ad-hoc (1857) s-au finalizat cu adoptarea câte unei rezoluţii (cu conţin ut asemănător în ambele Principate). Adunările elective de la Iaşi şi Bucureşti au decis aleger ea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei (5/17 ianuarie 1859) şi al Ţării Româneşti (24 ianuarie/5 februarie 1859). • • • • • • • • • • În 1858. unirea Moldovei cu Ţara Românească. − regim politic constituţional. 2. programul revoluţionari lor din Ţara Românească. problemă care fusese adeseori invocată în viaţa politic ă românească şi cerută în mod special prin rezoluţiile Adunărilor ad-hoc din 1857. cuprinzând propunerile adresate marilor puteri: unirea P rincipatelor sub numele de România. meritul Convenţiei a fost acela de a fi deschis calea către unitatea Principatelor şi de a fi trasat principalele direcţii de modernizare a statului. Conferinţa celor şapte puteri garante a instituit Convenţia de la Paris. Moldovei. la Paris. • • Situaţia europeană creeată în urma războiului ruso-otoman din 1853-1856 (Războiul din Crim eea) a favorizat îndeplinirea idealului unirii Principatelor. De aceea. eliminarea amestecului Rusiei şi Tur ciei în problemele interne şi înlăturarea privilegiilor feudale. retrocedarea de către Rusia. Monarhia constituţională şi cucerirea independenţei României. principe străin. − rezolvarea problemei agrare . a trei judeţe din sudul Basarabiei. a unor Divanuri (Adunări) ad-h oc. afirma necesitatea întăririi autonomiei ţării. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Proclamaţia de la Islaz.emanciparea şi împroprietărirea ţăranilor. Anii următori ai domniei lui Cuza s-au caracterizat prin adoptarea unui număr mare de legi (re forme). iar unirea deplină a Principatelor. organizarea de alegeri pentru întrunirea. neut ralitatea noului stat. Deşi s tabilea o unire incompletă. Dubla alegere consacra unirea Principatelor. fără ca marile puteri participante să ajungă la un con sens în această privinţă. ca şi emanciparea şi împroprietărirea ţăranilor fără despăgubire. Astfel.âne. Recurgând la tactica faptului împlinit. la Iaşi şi la Bucureşti. provenit dintr-o dinastie europeană. Unitate şi independenţă în secolul al XIX-lea Constituirea statului modern român. . dacă Petiţia Naţională de la Blaj cuprindea revendicări specifice mai ales românilor din Tra nsilvania. Tratatul de pace de la Paris (1856) a consemnat înfrângerea Rusiei.B. Marile puteri au recunoscut dubla alegere ca domnitor a lui Alexandru Ioan Cuza în cursul an ului 1859. Legea rurală (1864). cele mai importante – în perioada guvernului condus de Mihail Kogălniceanu (1863-1 865): Legea secularizării averilor mănăstireşti (1863).

în 1881. România a participat la Primul Război Mondial cu scopul desăvârşirii unităţii sale naţionale. • • • În 1917 s-au întemeiat. După 1866. ca organ executi v. la începutul anului 1918). Wilson în declaraţia Cele 14 puncte. Reizbucnirea “chestiunii orientale” în Balcani. armata română. Preşedinte al Republici i a fost ales Ion Inculeţ. şi contribuind. • Bucovina s-a desprins de Imperiul Austro-Ungar în condiţiile destrămării acestuia în toamna a nului 1918. trupele ruse începând (pe baza unei Convenţii semnate cu noul guvern liber al. p roces îndeplinit în anul 1918 prin voinţa românilor din provinciile aflate până atunci sub stăpâ nire străină. care s-a implicat în favoarea popoarelor balcanice. 2. ca şi apartenenenţa la statul român a Dobrogei şi Deltei Dunării. declarată independentă faţă de Rusia la 24 ianuarie/6 februarie 1918. prăbuşirea Imperiului Rus în ur ma revoluţiilor din 1917 şi victoria Antantei au favorizat realizarea în 1918 a statului naţional u nitar român. prin tratatele de pace de la San Stefano (februarie 1877) şi Berlin(iulie 1877) a fost r ecunoscută independenţa României. la înfrângerea Turciei. a declarat război Im periului Otoman.• • • • • • • • La 10/22 mai 1866. A ctul Unirii fiind promulgat de regele Ferdinand I în aprilie 1918. În urma solicitărilor Rusiei. În aprilie 1877. . ca monarh al României (1866-1914). în Parlamentul de la Bucureşti. în condiţiile în care eforturile de a obţine acest statut pe cale diplomatică eşuaseră. luptând la Plevna. Brătianu) traversarea teritoriului României către Peninsula Balcanică. În 1878. a reprezentat c adrul extern favorabil cuceririi independenţei de stat a României. şi Consiliul Directorilor. Rusia.C. citea declaraţia de independenţă a României. ministrul de Externe. prin declanşarea răscoalelor antiotomane din B ulgaria şi Bosnia-Herţegovina şi a războiului dintre Serbia şi Imperiul Otoman. se ins tituia monarhia constituţională ereditară. a intervenit pe front ul de la sudul Dunării. Proclamarea regatului. a reprezentat consacrarea progresului statului român în a do ua jumătate a secolului al XIX-lea. cu preţul unor mari jertfe umane şi materiale. Partidul Naţional Moldovenesc. La 9/21 mai 1877. viaţa politică din România a trecut printr-o perioadă de instabilitate guvernamenta lă (1866-1871). Mihail Kogălniceanu. Griviţa. condus de Ion C. dublată de procesul consolidării treptate a monarhiei. Sfatul Ţării a proclamat autonomia Republicii Democratice Moldoveneşti. În decembrie 1917. Vidin. • • Recunoaşterea dreptului popoarelor la autodeterminare (afirmat de preşedintele american W. la Bucureşti. La 27 martie/9 aprilie 1918. Unirea Bucovinei cu România. condusă de principele Carol I. Prin Constituţia din 1866. condus de Ion Inculeţ. la Chişinău. Sfatul Ţării ca adunare re prezentativă în acest teritoriu. Sfatul Ţării a votat la Chişinău unirea Basarabiei cu România. principele german Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a depus jurământ ul solemn. Constituirea statului naţional unitar român Cadrul internaţional al Marii Uniri din 1918. Unirea Basarabiei cu România. Rahova.

a adoptat Declaraţia de la Oradea. a fost citită de Vasile Goldiş. pe plan local ordinea fiind asigurată de gărzile româneşti. În octombrie 1918 s-au format. în frunte cu Iancu Flondor. în data de 18 noiembrie/1 decembr ie 1918. În decembrie 1918. Regele Ferdinand I a promulgat Actul Unirii Bucovinei în decembrie . Consiliul Naţional Român Central (cu 6 membri din partea Partidului Naţional Român şi 6 membri din partea Partidului Social-Demo crat din Transilvania). la care urma să se decidă viitorul provinciei. În p lan internaţional. s-a luat decizia convocării. La eveniment au participat 1228 delegaţi aleşi prin vot universal de românii din aproximativ 5 000 de sate şi 80 de oraşe transilvănene şi peste 100 000 de alţi români veniţi din Transilvani a şi Banat. situaţie ce a necesitat intervenţia armatei române în provincie. cât şi din reprezentanţii altor naţionalităţi din provincie) a proclamat unirea necondiţionată şi pentru veci e a Bucovinei cu Regatul României. la Cernăuţi. regele Ferdinand I primea. organ reprezentativ cu rol legislativ format din 250 membri şi Consiliul Dirigent. unul dintre veteranii mişcării naţi onale româneşti din Transilvania. condus de Iuliu Maniu şi subordonat guvernului de la Bu cureşti. Partidul Naţional Român din Transilvania. la Alba Iulia. Aceasta a fost citită apoi în Parlamentul de la Budapesta de către deputatul român Al. • • • • • • • • La 29 septembrie/12 octombrie 1918. adoptată de Adunare. act ce marca încheierea procesului formării statului unitar român. noul statut politico-teritorial al României a fost recunoscut prin tratatele încheiate în c adrul Conferinţei de pace de la Paris (1919-1920). Rezoluţia unirii Transilvaniei cu România. Rezoluţia Unirii. prin care se proclama dreptul român ilor la autodeterminare. Congresul General al Bucovinei (alcătuit atât din români. Vaida Voevod. la Bucureşti. Negocierile purtate de Consiliul Naţional Român Central cu guvernul maghiar (noiembrie 191 8) au eşuat. Transilvania a fost condusă de Marele Sf at Naţional. În aceste condiţii. care şi-a relu at activitatea în 1918. a unei Mari Adunări Naţionale. ea s-a confruntat cu pretenţii de anexare din partea Ucrainei. La 15/28 noiembrie 1918. La 30 octombrie/12 noiembrie 1918 s-a format. Unirea Transilvaniei cu România. la Arad. la solicitarea autorităţilor de la Cernăuţi. Până la integrarea deplină în cadrul statului român. or gan executiv. Adunarea a fost deschisă de Gh. . Ungaria propunând doar un statut de autonomie pentru Transilvania. Adunarea Constituantă şi Consiliul Naţional Rom ân. Pop de Băseşti. format din 15 membri. în cadrul unei întruniri solemne.• • • Totodată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful