0

EMIL MAXIM


DIAGNOSTICUL ŞI EVALUAREA ÎNTREPRINDERII


Suport de curs

20061
EVALUAREA ÎN ECONOMIE

1. CONłINUT ŞI NECESITATE


Evaluarea este, prin urmare, o succesiune de operaŃiuni prin care, cu ajutorul unor
metode, tehnici, procedee specifice şi în baza unor ipoteze credibile se stabileşte valoarea unui
bun economic sau a unei întreprinderi la un moment dat.
Reevaluarea constă în reluarea procesului de evaluare în alte condiŃii sau la un alt
moment temporal pentru a actualiza o valoare estimată anterior.


2. VALOAREA ŞI TEORIA EVALUĂRII

Teoria economică prezintă alternative multiple privind elementele care stau la baza
valorii bunurilor: munca încorporată, raritatea, utilitatea, moda, momentul schimbului etc. În
teoria evaluării întâlnim elemente specifice care Ńin de obiectivele vânzătorului şi
cumpărătorului, dar şi de teorii specifice care stau la baza fundamentării metodelor de
evaluare.

Valoare şi preŃ Valoare şi preŃ Valoare şi preŃ Valoare şi preŃ

Deosebirile principale sunt legate de:
- SemnificaŃie
- Nivel
- Mod de obŃinere
- Legătura cu bunul la care se referă
- InfluenŃa concurenŃei2
Teoriile evaluării Teoriile evaluării Teoriile evaluării Teoriile evaluării

Evaluarea nu se poate realiza prin efectuarea unor măsurători concrete şi din această
cauză se bazează atât pe aprecieri obiective cât şi subiective. Valoarea obŃinută are caracter
aproximativ şi este utilă partenerilor de afaceri dacă aceştia şi-o însuşesc, în sensul că o
consideră corect stabilită. Această acceptare presupune existenŃa unor teorii ale evaluării larg
recunoscute şi răspândite, a unor paradigme, în baza cărora se realizează convertirea unei
mulŃimi de caracteristici obiective ale unei entităŃi într-o valoare monetară. Din această cauză,
orice afirmaŃie referitoare la valoare trebuie să precizeze mai întâi teoria de evaluare care a
fost utilizată. Cum există mai multe teorii de acest gen, există şi mai multe niveluri ale valorii
pentru acelaşi bun sau aceeaşi întreprindere şi mai multe metode prin care se obŃin aceste
valori.
3. CATEGORII DE VALORI

În teoria evaluării, noŃiunea generică de valoare este prezentă doar atunci când se fac
unele comparaŃii cu alte categorii, cum ar fi: preŃul, costul, utilitatea. Mai frecvent întâlnite
sunt unele categorii sau tipuri concrete de valoare specifice entităŃilor de evaluat şi scopurilor
evaluării:
• valoarea de piaŃă;
• valoarea bazată pe venit;
• valoarea bazată pe costuri;
• alte tipuri de valori:
- valoarea de investiŃie;
- valoarea de utilizare;
- valoarea contabilă;
- valoarea de lichidare;
- valoarea lichidativă;
- valoarea de asigurare;
- valoarea de înlocuire;
- valoarea intrinsecă.
În majoritatea situaŃiilor în care se evaluează întreprinderi în întregul lor, se stabilesc
mai multe categorii de valori, utile în negociere, comparaŃii sau în alte scopuri.

3

4. CLASIFICAREA EVALUĂRILOR

Actele economice care au loc într-o economie concurenŃială sunt multiple şi în marea
lor majoritate se bazează pe elemente valorice, fiind exprimate în unităŃi monetare.
Cunoaşterea valorilor reale ale bunurilor tangibile şi intangibile impune efectuarea unor
evaluări. Pentru o mai bună sistematizare, se poate realiza o grupare a evaluărilor după mai
multe criterii:
a) După obiectul supus evaluării, avem:
- evaluări de bunuri tangibile, cum ar fi: maşini şi utilaje, clădiri şi construcŃii
speciale, instalaŃii şi elemente de automatizări, pământul cu destinaŃie agricolă şi
neagricolă, stocuri de materii prime, materiale, produse finite etc.;
- evaluări de elemente intangibile (care nu pot fi percepute prin atingere) care
contribuie la menŃinerea şi dezvoltarea activităŃii firmei;
- evaluări de active economice;
- evaluări de grupe de bunuri care pot îndeplini o funcŃie comună fără a se constitui
în activ distinct;
- evaluări de întreprinderi în totalitatea lor.
b) După metoda de evaluare utilizată, avem:
- evaluări patrimoniale, care vizează exclusiv latura patrimonială a întreprinderii;
- evaluări bazate pe capacitatea întreprinderii de a produce rezultate economice utile
pentru proprietar;
- evaluări bursiere;
- evaluări combinate.
c) După obiectivul sau scopul urmărit, avem:
- evaluări contabile;
- evaluări administrative;
- evaluări economice.

4
5. STANDARDIZAREA ACTIVITĂłII DE EVALUARE

O tendinŃă manifestată în ultimul timp în domeniul evaluărilor este aceea de elaborare
a unor standarde pentru evaluarea întreprinderilor, standarde necesare deopotrivă evaluatorilor
şi beneficiarilor evaluărilor. Aceste standarde au în vedere:
- terminologia evaluării;
- conŃinutul raportului de evaluare;
- metode de evaluare;
- analiza şi interpretarea informaŃiilor economico-financiare şi a rezultatelor
evaluării;
- responsabilitatea evaluatorilor;
- problema previziunilor în evaluare;
- evaluarea întreprinderilor neprofitabile;
- documentele evaluării.
La noi în Ńară ANEVAR are între obiectivele sale elaborarea unor standarde de
evaluare a întreprinderilor şi proprietăŃilor.
În 1995 este înfiinŃat, pe lângă ANEVAR, Institutul Român de Cercetări în Evaluare
(IROVAL) care are atribuŃia de coordonare în materie de evaluare în România şi de
armonizare a standardelor româneşti (SEV) cu Standardele Europene de Evaluare (EVS) şi cu
Standardele InternaŃionale de Evaluare ( IVS).


6. DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ ÎN EVALUARE

Majoritatea standardelor abordează, pe lângă problemele metodologice, şi pe cele
privind evaluatorul sub aspectul pregătirii profesionale şi a Ńinutei morale şi consideră că un
evaluator este o persoană care trebuie să îndeplinească mai multe cerinŃe:
- deŃine o calificare corespunzătoare obŃinută la o instituŃie universitară;
- are experienŃă profesională şi este în măsură să evalueze întreprinderi;
- este calificat în domeniul evaluărilor, calificare atestată printr-o diplomă acordată
de o instituŃie acreditată;
- are capacitate de analiză şi sinteză.

5
Un evaluator elaborează o lucrare în calitate de consultant, de arbitru sau de expert
neutru.
1


7. CÂTEVA PRINCIPII ÎN EVALUARE

Utilizarea standardelor
Abordarea sistemică
Valoarea afacerii
Continuitatea exploatării
Valori multiple
Ordinea temporală

NECESITATEA EVALUĂRILOR ECONOMICE


SituaŃiile care impun evaluări economice pot fi grupate în două categorii:
- situaŃii care Ńin de viaŃa curentă a întreprinderii;
- situaŃii excepŃie, care Ńin în principal de participarea întreprinderii la acte
comerciale şi juridice de importanŃă deosebită.
În categoria situaŃiilor curente care impun evaluarea, putem menŃiona:
◊ asigurarea condiŃiilor pentru realizarea funcŃiilor amortizării;
◊ aprecierea corectă a gradului de realizare a obiectivelor;
◊ participarea la bursa de valori;
◊ garantarea creditelor;
◊ aprecierea corectă a unor drepturi de capital;
◊ încheierea unor contracte de asigurare;
◊ relaŃii de parteneriat cu alte firme;
◊ vânzarea unor bunuri sau active;
◊ informarea terŃilor.

1
ANEVAR - Evaluarea întreprinderilor - curs - ediŃia a III-a, Biblioteca ANEVAR, nr. 1/1995, pag.19

6
În astfel de ocazii, considerate situaŃii normale deoarece Ńin de viaŃa curentă a
întreprinderii, se fac evaluări simplificate, de multe ori evaluări de componente structurale sau
bunuri.

SituaŃiile excepŃii sunt cele care nu apar în mod curent în viaŃa întreprinderii şi care
produc modificări structurale, organizatorice, patrimoniale sau legate de forma de proprietate.
Între acestea, mai importante sunt:
◊ modificarea capitalului social şi schimbarea structurii acŃionariatului;
◊ divizarea întreprinderii;
◊ lichidarea întreprinderii;
◊ privatizarea întreprinderilor de stat;
◊ exproprieri sau naŃionalizări;
◊ tranzacŃii cu firme.
În astfel de situaŃii, evaluarea este o activitate complexă şi este realizată, de cele mai
multe ori, cu aportul unor specialişti din afara întreprinderii sau cu firme specializate.
Astfel de situaŃii apar mai rar pentru bunuri economice, ele fiind specifice unor
întreprinderi sau componente ale acestora.

Modificarea capitalului social

Majorarea concretă a capitalului se poate realiza pe mai multe căi:
- aport în natură;
- aport în numerar;
- încorporarea diferenŃelor rezultate din reevaluare;
- încorporarea rezervelor;
- încorporarea primelor legate de capital şi a profitului cu această destinaŃie;
- conversia datoriilor în acŃiuni.
În majoritatea situaŃiilor este necesară mai întâi reevaluarea patrimoniului pentru a
calcula valoarea reală a acŃiunilor existente, astfel încât aportul nou pe acŃiune să fie
comparabil ca efort cu cel iniŃial.7
Divizarea întreprinderii

Evaluarea patrimoniului este necesară în acest caz pentru a stabili raportul de divizare
şi drepturile acŃionarilor la fiecare din societăŃile rezultate.
În urma divizării se poate modifica şi valoarea nominală a unei acŃiuni prin
încorporarea diferenŃelor din reevaluare.

Lichidarea întreprinderii

Lichidarea este operaŃiunea prin care o societate comercială se desfiinŃează pierzându-
şi calitatea de persoană juridică.
Lichidarea se realizează în două faze: dizolvarea şi lichidarea propriu-zisă.
Dizolvarea este decisă de acŃionari sau impusă de justiŃie şi constă în operaŃiuni care pregătesc
încetarea existenŃei societăŃii, timp în care se păstrează calitatea acesteia de persoană juridică.
Lichidarea constă într-o succesiune de activităŃi prin care se realizează valorificarea
elementelor de activ, plata creditorilor şi partajul activului net între acŃionari, după care
societatea se desfiinŃează ca persoană juridică.
Aceasta poate fi normală, când este decisă de acŃionari şi se face în interesul acestora
şi judiciară, când este decisă de organele de justiŃie şi se face în interesul creditorilor
societăŃii.
Evaluarea în cazul lichidării este necesară pentru respectarea dreptului de proprietate
al acŃionarilor.
Privatizarea întreprinderilor de stat

Privatizarea este considerată calea principală de accentuare a spiritului antreprenorial
şi de dinamizare a structurilor specifice întreprinderilor de stat. Aceasta s-a realizat în mai
multe moduri:
- alocarea gratuită a unei părŃi din proprietatea de stat;
- vânzarea de active;
- vânzarea de acŃiuni.


8
Pentru a intensifica ritmul privatizării, legislaŃia din Ńara noastră prevede utilizarea
unui raport de evaluare simplificat pe baza căruia se calculează preŃul de ofertă folosind
relaŃia:
PreŃul de ofertă pe acŃiune =
N
P k V k
nm anc
⋅ − + ⋅ ) 1 (
, în care:
k – este un coeficient specific sectorului de activitate în care se încadrează
întreprinderea supusă privatizării;

anc
V – valoarea activului net contabil;

nm
P

– media profitului net pe ultimii patru ani, corectat cu indicii de inflaŃie
comunicaŃi de Comisia NaŃională pentru Statistică;
N – numărul total de acŃiuni emise de societatea comercială.

Exproprierea pentru cauze de interes public

Exproprierea constă în deposedarea unei persoane de un bun al cărei proprietar de
drept şi de fapt este. Apărarea dreptului de proprietate impune ca o astfel de deposedare să
poată avea loc numai în situaŃii temeinic justificate şi cu o despăgubire corespunzătoare.

TranzacŃii cu firme

AchiziŃia este operaŃiunea prin care o persoană fizică sau juridică dobândeşte un
volum suficient de mare de acŃiuni la o companie şi obŃine un anumit grad de control asupra
acesteia. OperaŃiunea constă în cumpărarea treptată sau dintr-o dată a acŃiunilor vizate până la
obŃinerea poziŃiei dorite în companie. De cele mai multe ori se urmăreşte preluarea controlului
asupra companiei.
Declanşarea operaŃiunii are loc la iniŃiativa persoanei fizice sau juridice care doreşte
achiziŃia şi poate fi:
- achiziŃie amicală atunci când consiliul de administraŃie al firmei vizate este de
acord cu vânzarea;
- achiziŃie ostilă atunci când conducerea firmei nu este de acord sau nici măcar nu a
fost informată.

9
În cazul achiziŃiei amicale are loc mai întâi o evaluare a firmei pentru a stabili valoarea
reală a unei acŃiuni şi a pachetului care face obiectul tranzacŃiei.

Fuziunea este operaŃia prin care două sau mai multe firme se reunesc formând o nouă
companie. Aceasta poate fi de două feluri: absorbŃia şi fuziunea pură.
AbsorbŃia este operaŃiunea prin care o firmă achiziŃionează integral altă firmă.
Fuziunea „pură“ sau consolidarea este operaŃiunea prin care două sau mai multe firme
se unesc într-o companie nouă, încetându-şi existenŃa juridică anterioară. AcŃionarii vechilor
firme primesc acŃiuni la firma nouă, dar pot obŃine şi plăŃi cash în contul drepturilor de
acŃionari sau obligaŃiuni emise de noua companie.
După funcŃiile economice pe care le îndeplinesc, fuziunile pot fi:
- orizontale;
- verticale;
- de extindere a pieŃei;
- conglomerat.

10
ACTUALIZAREA VALORILOR ÎN CALCULELE DE
EVALUARE


1. MOTIVAłIA ACTUALIZĂRII

◊ utilitatea sau valoarea de întrebuinŃare a unor sume viitoare (privite ca efecte sau
încasări) este cu atât mai mică cu cât momentul obŃinerii lor este mai îndepărtat.
Nu este tot una „a avea o sumă“ cu „a obŃine o sumă“, în viitor. Valoare mult mai
mare are ceea ce ai sau poŃi primi acum decât ceea ce vei obŃine;
◊ valoarea unei sume viitoare este diminuată nu numai de utilitatea în scădere, ci şi
de efectele inflaŃiei. O sumă de bani disponibilă astăzi are o valoare mai mare
decât aceeaşi sumă disponibilă peste un anumit timp, ca urmare a faptului că
elemente de natură inflaŃionistă vor influenŃa valoarea;
◊ sumelor viitoare li se asociază şi un risc mult mai accentuat. Aceasta face ca orice
persoană să acorde o valoare psihologică mai mare lichidităŃilor decât
imobilizărilor de care sunt legate elemente de risc.

2. COEFICIENłI ŞI FACTORI


- valoarea unei sume în viitor (peste n ani):

(1 + r)
n
, factor de acumulare.
- valoarea prezentă a unei sume viitoare:

Factorul cu care se multiplică în acest caz suma este numit factor de scont.
( )
n
n
r
S S
+
=
1
1
1
( ) 0 , 1 f r r S S
n
n
+ =

11
- valoarea globală (cumulată) a unor sume egale obŃinute anual:
o peste n ani:

r
r
s S
n
n
1 ) 1 ( − +
× =

Suma s este înmulŃită în aceszt caz cu un factor de compunere.
o la momentul actual:

n
n
r r
r
s S
) 1 (
1 ) 1 (
1
+
− +
× =
Dacă n este suficient de mare (n→∞), ultima relaŃie devine:
r
S
1
1
=
Factorul cu care se multiplică suma în acest caz este numit factor de actualizare.
În evaluare se lucrează frecvent cu factorul de actualizare şi cu factorul de scont.
Pentru societăŃile necotate la bursă, aşa cum sunt în prezent marea majoritate a
societăŃilor din Ńara noastră, putem utiliza două grupe de metode:
- metode de estimare directă;
- metode de estimare indirectă.
Pentru estimarea directă, putem proceda în mai multe moduri:
• estimarea unei rate medii:
- pe baza ratelor folosite la un eşantion de societăŃi comparabile;
- pe baza PER (Price Earning Ratio) folosit la societăŃile comparabile cotate;
- pe baza ratelor folosite la societăŃile din aceeaşi ramură.
• utilizarea unei rate din tabele cu rate de actualizare pe clase de întreprinderi, atunci
când acestea există.
Pentru estimarea indirectă, se pleacă de la o rată fără risc la care se adaugă
prima de risc.
Rata de bază fără risc poate fi:
- rata medie anuală a dobânzii la obligaŃiunile de stat;
- rata profitului net la investiŃiile din domeniul imobiliar;
- rata medie fără risc a unor operaŃiuni anterioare;
- ultima rată cunoscută pentru domeniul din care face parte întreprinderea.

12
Rata astfel obŃinută se corectează cu influenŃa inflaŃiei şi se obŃine rata deflatată, la
care se adaugă riscul economic şi financiar:

r = r
r
+ riscul; r
r
– rata reală (deflatată).

Riscul poate fi evaluat global, plecând de la situaŃia întreprinderii, sau analitic, prin
luarea în considerare a componentelor acestuia, estimate în analiza diagnostic.
Pentru întreprinderile cotate la bursă, rata de actualizare corespunde costului mediu
ponderat al capitalului:


Ci Cp
Ci
k
Ci Cp
Cp
k r
i p
+
⋅ +
+
⋅ =

, în care:


p
k – costul capitalului propriu;

i
k

– costul capitalului împrumutat;
Cp – valoarea capitalurilor proprii utilizate;
Ci

– valoarea capitalurilor împrumutate pe termen mediu şi lung.

13
PREVIZIUNILE ÎN EVALUARE

1. NECESITATE ŞI ETAPE


Pentru efectuarea previziunilor necesare în evaluare, se parcurg mai multe etape:
stabilirea indicatorilor care vor fi previzionaŃi;
culegerea şi analiza informaŃiilor referitoare la trecutul şi prezentul întreprinderii;
alegerea metodelor de previziune şi efectuarea calculelor previzionale;
analiza calitativă a rezultatelor obŃinute şi stabilirea valorilor care vor fi utilizate în
calculele de evaluare.
În final, în cazul aceleiaşi metode de evaluare, se poate ajunge la una sau mai multe
valori, fiecare fiind caracterizată de o anumită probabilitate de apropiere de valoarea reală.


Tabelul nr.4.1. Sinteza principalelor metode şi tehnici de previziune

Grupe de
metode
Baza metodologică Metode şi tehnici
I. Metode
cantitative

1. Mărimi medii2. EcuaŃii de trend


3. Descompunerea
seriilor de timp

4. EcuaŃii de regresie
Metoda mediei mobile: simplă, dublă
Metoda lisajului exponenŃial: simplu, dublu, multiplu
Metoda filtrajului adaptiv
Metoda coeficienŃilor de elasticitate
Metoda ritmului mediu
Metoda indicilor

- trend liniar, polinomial, special: parabolă, hiperbolă,
putere etc.

- modele aditive, multiplicative, mixte


- regresie simplă sau multiplă


14

5. Modele matematice
complexe
- Metoda lanŃurilor Markov
- Metoda jocurilor strategice
- Modele speciale
II. Metode
intuitive
(calitative)
1. Opinii individuale
ale experŃilor


2. Opiniile grupelor
de experŃi
- Metoda opiniilor de ierarhizare
- Metoda comparaŃiilor
- Metoda opiniilor libere

- Metode euristice
- Metoda anchetei iterative
- Metoda discuŃiilor de grup
III. Metode
combinate
1. Metode de analiză


2.Metode de anchetă
- Metoda analizei fenomenologice
- Metoda analizei morfologice

- Anchete de piaŃă
- Sondaje de opinie


ANALIZA DIAGNOSTIC PENTRU EVALUARE
1. CONłINUT ŞI TIPOLOGIE

NoŃiuni referitoare la diagnosticarea organizaŃiilor

- analiză diagnosti
- diagnosticare
- diagnoză.

ConŃinut

Aansamblul mijloacelor şi procedurilor prin care se realizează investigarea
organizaŃiilor în vederea:
- identificării relaŃiilor cu mediul
- structurilor interne

15
- intrărilor şi ieşirilor
- factorilor care influenŃează funcŃionarea şi realizarea performanŃelor
dorite.

Necesitate

- identificarea posibilităŃilor de creştere a performanŃelor la o organizaŃie cu o
situaŃie normală;
- stabilirea alternativelor pentru organizaŃii aflate în dificultate;
- toate situaŃiile în care este necesară evaluarea;
- restructurarea organizaŃiei;
- informarea „părŃilor interesate“ cu privire la starea organizaŃiei, performanŃele
acesteia sau dificultăŃile cu care se confruntă;
- identificarea noilor surse de avantaje concurenŃiale;
- fundamentarea strategiilor pentru orice tip de organizaŃie.

Clasificare

După sfera de cuprindere, putem întâlni:
- analiza diagnostic globală (multifuncŃională);
- analiza diagnostic parŃială (funcŃională).

După realizatorul analizei diagnostic, putem întâlni:
- analiza diagnostic realizată de specialişti neutri (externi);
- autoanaliza diagnostic realizată de specialiştii sau managerii întreprinderii.

După frecvenŃa cu care se efectuează, există:
- analiză diagnostic permanentă;
- analiză diagnostic periodică;
- analiză diagnostic ocazională.

Perioada de referinŃă pentru analiza diagnostic are, de regulă, în vedere:
- trecutul: 2-3 sau 5 ani;

16
- prezentul;
- viitorul: 1-3 sau 5 ani, uneori chiar o perioadă mai mare.
Concluziile analizei diagnostic se sistematizează sub forma analizelor SWOT sau a
scalelor de evaluare.


2. ASPECTE METODOLOGICE

Instrumente specifice utilizate în analiza organizaŃiilor

- analiza economico-financiară
- analiza diagnostic,
- auditul
- controlul
- inspecŃia.3. NECESITATEA DIAGNOSTICULUI PENTRU EVALUARE

Analiza diagnostic este o activitate complexă care necesită echipe de specialişti şi un
volum mare de muncă. De altfel, specialiştii în domeniu apreciază că stabilirea
diagnosticului reprezintă 80% din munca evaluatorului şi doar restul de 20% reprezintă
calcule prin care se ajunge la diferite variante de valori, la care se adaugă munca pentru
redactarea raportului de evaluare.
În etapa diagnosticului se obŃin şi informaŃiile principale care stau la baza proiectării
viitorului întreprinderii, iar calitatea acestora este dependentă în mare măsură de priceperea
echipei de evaluatori, de capacitatea acestora de a sesiza situaŃiile care reprezintă alternativele
viabile.

17
4. ETAPELE ANALIZEI DIAGNOSTIC

Etapizarea acŃiunilor pentru realizarea analizei diagnostic diferă în funcŃie de
obiectivele urmărite şi metodele utilizate. Analiza diagnostic efectuată pentru studiile de
evaluare necesită parcurgerea cel puŃin a următoarelor etape:
- cunoaşterea preliminară ;
- pregătirea acŃiunii;
- stabilirea componentelor analizei;
- culegerea informaŃiilor necesare;
- prelucrarea şi analiza informaŃiilor;
- formularea concluziilor şi redactarea raportului de analiză diagnostic.
Resursele necesare şi timpul alocat fiecărei etape în parte diferă mult, în funcŃie de
dimensiunea organizaŃiei, specificul activităŃii desfăşurate, scopul evaluării.

Raportul de analiză diagnostic

• pagina de titlu;
• cuprinsul;
• rezumatul;
• introducere;
• obiectivele analizei diagnostic;
• prezentarea întreprinderii şi a mediului;
• metodologia de cercetare utilizată;
• rezultatele analizei;
• concluzii şi recomandări;
• bibliografie;
• anexe.


5. METODE DE CULEGERE A INFORMAłIILOR

Pentru obŃinerea informaŃiilor necesare, evaluatorul poate utiliza mai multe metode:

18
◊ vizite în întreprindere;
◊ fotocopierea unor documente;
◊ completarea unor tabele, fişe, diagrame;
◊ preluarea unor informaŃii din bazele de date ale întreprinderii;
◊ interviuri;
◊ utilizarea chestionarelor scrise;

6. SINTEZA METODOLOGIEI DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC

Stabilirea componentelor analizei

În general, orice metodologie de analiză diagnostic necesită mai întâi stabilirea
componentelor care pot fi:
- domenii, direcŃii sau grupe de indicatori;
- criterii sau indicatori de analiză şi evaluare;
- sisteme de punctaj şi coeficienŃi de importanŃă;
- grile de evaluare, scoruri, sinteze SWOT etc.

În evaluare se lucrează frecvent cu gruparea componentelor analizei diagnostic pe
domenii de analiză care vizează:
- diagnosticul general şi strategic;
- diagnosticul juridic;
- diagnosticul tehnic;
- diagnosticul resurselor umane;
- diagnosticul comercial şi de marketing;
- diagnosticul calităŃii;
- diagnosticul managementului;
- diagnosticul financiar.

Stabilirea importanŃei fiecărei componente pentru diagnosticul final Stabilirea importanŃei fiecărei componente pentru diagnosticul final Stabilirea importanŃei fiecărei componente pentru diagnosticul final Stabilirea importanŃei fiecărei componente pentru diagnosticul final

Se stabilesc pentru fiecare componentă coeficienŃi de importanŃă, de regulă, cu valori
între 0 şi 1, astfel încât suma lor să fie 1. Pentru stabilirea coeficienŃilor se utilizează

19
chestionare adresate managerilor, unor specialişti şi persoanelor din echipa de analiză
diagnostic.

Stabilirea indicatorilor care vor fi utilizaŃi în analiză Stabilirea indicatorilor care vor fi utilizaŃi în analiză Stabilirea indicatorilor care vor fi utilizaŃi în analiză Stabilirea indicatorilor care vor fi utilizaŃi în analiză

Pentru fiecare componentă a analizei diagnostic se stabilesc indicatori cu ajutorul
cărora se apreciază starea şi evoluŃia organizaŃiei. Aceştia vor alcătui un sistem de indicatori
compus din:
- indicatori care pot fi utilizaŃi în orice organizaŃie;
- indicatori specifici pe sectoare de activitate;
- indicatori specifici pentru organizaŃia analizată.

Stabilirea importanŃei indicatorilor Stabilirea importanŃei indicatorilor Stabilirea importanŃei indicatorilor Stabilirea importanŃei indicatorilor

Se pot utiliza mai multe metode:
- metoda notării;
- metoda repartizării punctajului;
- metoda comparării.

Stabilirea sca Stabilirea sca Stabilirea sca Stabilirea scalei de evaluare a indicatorilor lei de evaluare a indicatorilor lei de evaluare a indicatorilor lei de evaluare a indicatorilor

Punctajul repartizat unui indicator în funcŃie de importanŃă va fi alocat în urma
analizei, integral sau parŃial, luând în considerare starea şi dinamica acestuia.
Pentru starea indicatorului se utilizează, de regulă, o scală cu cinci niveluri:

N
1
– nesatisfăcător
N
2
– satisfăcător
N
3
– mediu
N
4
– bun
N
5
– foarte bun
20
Pentru evaluarea dinamicii se poate utiliza tot o scală cu cinci sau cu trei niveluri
T
1
– scădere bruscă
T
2
– scădere lentă T
1
– trend favorabil
T
3
– menŃinere sau T
2
– fără trend - menŃinere
T
4
– creştere lentă T
3
– trend nefavorabil
T
5
– creştere rapidă

Pentru indicatori se stabilesc ponderi sau coeficienŃi de alocare a punctajului astfel:

• pentru indicatori la care interesează doar nivelul sau starea:

Nivelul sau starea Coeficient de alocare a punctajului
N
1
– nesatisfăcător
N
2
– satisfăcător
N
3
– mediu
N
4
– bun
N
5
– foarte bun
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

• pentru indicatori la care interesează atât nivelul, cât şi dinamica se poate
proceda în mai multe moduri:
- se calculează indici ai dinamicii şi se atribuie punctajul în funcŃie de
natura indicatorului (de efort, de efecte, de eficienŃă) şi nivelul abaterii
de la 100
2
.
- se atribuie mai întâi anumite valori fiecărei stări şi fiecărei alternative
de trend. ÎnmulŃind valorile, obŃinem o matrice ale cărei valori se aduc
între 0 şi prin împărŃirea la valoarea maximă sau prin metoda
utilităŃilor
3
.
max
x
x
k
ij
ij
=
Dacă se utilizează metoda utilităŃilor, coeficienŃii din tabelul al doilea se obŃin cu
relaŃia:

2
Pentru detalii vezi: Ion Verboncu, Ion Popa – Diagnosticarea firmei, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001
3
Gh. Băileşteanu – Diagnostic, risc şi eficienŃă în afaceri, Editura Mirton, Timişoara, 1997.

21
min max
min
x x
x x
k
ij
ij


=
Se ajunge în acest fel ca pentru valoarea minimă a lui x să se atribuie coeficientul 0 şi
indicatorul respectiv nu mai este luat în considerare la calculul punctajului total.
Exemplu:Un indicator care este apreciat ca importanŃă cu 8 puncte, are nivelul bun şi tendinŃă
favorabilă va obŃine punctajul efectiv: 8 x 0,6 = 4,8

S SS Stabilirea nivelului sau tabilirea nivelului sau tabilirea nivelului sau tabilirea nivelului sau stării fiecărui indicator stării fiecărui indicator stării fiecărui indicator stării fiecărui indicator

Stabilirea punctajului efectiv al indicatorilor. Punctajul maxim al fiecărui indicator se
înmulŃeşte cu coeficientul aferent stării şi tendinŃei acestuia.
ij ij ij
k N p ⋅ = Calculul punctajului total pe fiecare componentă a analizei


=

=
i
n
j
i
ij ij
i
n
k N
P
1
Calculul punctajului la nivel de organizaŃie

i i
P P α ⋅ =


Concluzii:
- stabilirea stării organizaŃiei;
- stabilirea locului organizaŃiei într-o ierarhie etc.

CoeficienŃii de atribuire a punctajului (k
ij
) TendinŃa
N
1
N
2
N
3
N
4
N
5
T
1
0,2 0,4 0,6 0,8 1
T
2
0,15 0,30 0,45 0,60 0,75
T
3
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

22
Problemele esenŃiale în aplicarea metodologiilor de analiză diagnostic sunt cele
privind stabilirea indicatorilor şi evaluarea acestora.MODELUL ALTMAN

1. FuncŃia utilizată de acest model are următoarea formă:

2. Indicatorii care stau la baza stabilirii scorului:

3. Diagnosticul firmei se stabileşte astfel:
- pentru Z > 2,90 – firma este considerată sănătoasă fconomic;
- pentru 1,81 < Z ≤ 2,90 – firma se află în dificultate;
- pentru Z < 1,81 – firma este falimentară.


MODELUL CONAN-HOLDER


1. FuncŃiile utilizate de acest model au fost stabilite distinct pe sectoare de activitate.
Pentru întreprinderi industriale se utilizează următoarea funcŃie:
5 4 3 2 1
6 , 0 3 , 3 4 , 1 1,2X Z X X X X + + + + =
activ Total
circulante Active
X
1
=
activ Total
reinvestit ofit Pr
X
2
=
total Activ
impozit şi dobânzi de înainte Profit
3
= X
datorii Total
bursieră re Capitaliza
X
4
=
total Activ
afaceri de Cifra
X
5
=
5 4 3 2 1
24 10 87 22 16X Z X X X X + − − + =

23

Pentru întreprinderile din comerŃul cu ridicata forma funcŃiei este:

2. Indicatorii care stau la baza stabilirii scorului:


sau
3. Diagnosticul firmei:

Valoarea funcŃiei scor Probabilitatea de
faliment
Nivelul riscului
0122 , 0 0158 , 0 0185 , 0 0341 , 0 0136 , 0 0197 , 0 Z
8 7 6 2 1
− − + + + = X X X X X
scurt termen pe Datorii
Stocuri - circulante Active
X
1
=
scurt termen pe Datorii
itati Disponibil Plasamente Creante
X
1
+ +
=
total Pasiv
permanent Capital
X
2
=
afaceri de Cifra
financiare Cheltuieli
X
3
=
adaugata Valoarea
personalul cu Cheltuieli
X
4
=
adaugata Valoarea
exploatare de brut Excedent
X
5
=
total Activ
proprii Capitaluri
X
6
=
total Activ
i exploatari al brut Rezultatul
X
7
=
afaceri de Cifra
rulment de fond de Necesarul
X
8
=

24
Z < -4,5
-4,5 < Z < -2,5
-2,5 < Z < 0
0 < Z < 1,5
1,5 < Z < 4
4 < Z < 5
5 < Z < 8,5
8,5 < Z < 9,5
9,5 < Z < 10,5
10,5 < Z < 13
13< Z < 16
Z > 16
90%
85%
80%
75%
70%
60%
50%
35%
30%
25%
15%
10%
Foarte mare
Foarte mare
Foarte mare
Foarte mare
Incertitudine
Incertitudine
Incertitudine
Risc mediu
Risc mediu
Risc mediu
Risc redus
Risc redus


MODELUL CENTRALEI BILANłURILOR AL BĂNCII FRANłEI

1. FuncŃia modelului:


2. Calculul indicatorilor:
544 , 85 408 , 1 706 , 0 164 , 1 689 , 0 221 , 5 0,0824 003 , 2 1,255X - 100Z
8 7 6 5 3 2 1
4
− + + − − + − + = X X X X X X X
exploatare de brut Excedentul
financiare Cheltuieli
X
1
=
investite Capitaluri
permanente Resurse
X
2
=
totale Datorii
are autofinant de Cpacitatea
X
3
=
TVA) (fara afaceri de Cifra
exploatare de brut Excedentul
X
4
=
360
TVA) (cu ari Aprovizion
* comerciale Datorii
X
5
⋅ =

25

3. Diagnosticul firmei se stabileşte astfel:


Valoarea funcŃiei scor Probabilitatea de
faliment
Nivelul riscului
-1,875
-0,875
-0,250
+0,125
+0,625
+1,250
Peste +0,250
100
95,60
73,80
46,90
33,40
17,70
9,50
Foarte mare
Foarte mare
Foarte mare
Incertitudine
Risc mediu
Risc redus
Risc redus

* Furnizori de materiale, mărfuri şi produse în cooperare
** ProducŃia vândută – ProducŃia stocată + ProducŃia imobilizată

ANALIZA SWOT

Rezultatele analizei diagnostic pun în evidenŃă atât potenŃialul firmei, cât şi
constrângerile şi oportunităŃile mediului în care aceasta îşi desfăşoară afacerile. Aceste pot fi
rezumate sintetic într-o matrice cunoscută sub denumirea de „matricea SWOT“
4
sau
„matricea ASOA“
5
.


4
SWOT – Strengths (ForŃe, Puncte forte), Weaknesses (Slăbiciuni, Puncte slabe), Opportunities (OportunităŃi,
Şanse), Threats (AmeninŃări)
5
Atuuri, Slăbiciuni, OportunităŃi, AmeninŃări
100
VA
VA VA
adaugate valorii a crestere de Rata X
0
0 1
6


= =
* * Productie
exploatare din Creante clienti Avansuri - a neterminat productie Stoc
X
7
+
=
adaugata Valoarea
Investitii
X
8
=

26
DIAGNOSTICUL JURIDIC

o Investigarea raporturilor juridice şi a modului în care sunt respectate
reglementările legale în legătură cu activitatea întreprinderii sau cu activele supuse
evaluării
o Aprecierea situaŃiei juridice a întreprinderii în raport cu proprietarii, terŃii, salariaŃii
şi bugetul statului

1. ÎNFIINłAREA ŞI FUNCłIONAREA ORGANIZAłIEI

Se verifică:

- documentele care atestă înfiinŃarea societăŃii: statut, contract de societate;
- documentele care atestă înfiinŃarea şi funcŃionarea legală a sucursalelor, filialelor,
punctelor de lucru;
- documentele privind constituirea Consiliilor de AdministraŃie şi a Adunării
Generale a AcŃionarilor;
- obiectul de activitate al societăŃii şi eventualele acte adiŃionale ulterioare
înfiinŃării;
- registrele Adunării Generale a AcŃionarilor şi ale Consiliului de AdministraŃie;
- registrele acŃionarilor – existenŃa acestora, Ńinerea la zi, reflectarea corectă a
componenŃei şi structurii capitalului social;
- compatibilitatea acŃiunilor efectiv desfăşurate cu obiectul de activitate.

2. ACłIUNILE COMERCIALE ALE SOCIETĂłII

Dreptul de proprietate
Elemente de drept civil
Elemente de drept comercial
Elemente de dreptul muncii

27
ProtecŃia mediului
Litigii

DIAGNOSTICUL TEHNIC DIAGNOSTICUL TEHNIC DIAGNOSTICUL TEHNIC DIAGNOSTICUL TEHNIC


Analiza detaliată a mijloacelor care alcătuiesc baza materială durabilă a organizaŃiei,
urmărindu-se:
aspecte generale privind activele corporale şi necorporale:
utilajele şi echipamentele;
construcŃiile şi suprafeŃele de producŃie sau prestări;
terenurile;
procese de producŃie şi tehnologice;
activitatea mecano-energetică;
activitatea de investiŃii;
mijloace pentru protecŃia mediului ambiant;
activitatea de cercetare-proiectare.
Baza materială constituie potenŃialul tehnic de producŃie sau prestări al întreprinderii şi
trebuie cunoscută sub mai multe aspecte: ce poate realiza, ce realizează; ce ar trebui să
realizeze pentru a face faŃă concurenŃei şi a răspunde integral cerinŃelor beneficiarilor.

1. DIAGNOSTICUL POTENłIALULUI TEHNIC


Structura şi dinamica mijloacelor fixe

Cunoaşterea structurii mijloacelor fixe, prezintă importanŃă pentru evaluator din mai
multe motive:
- în concordanŃă cu obiectul de activitate şi perspectivele întreprinderii stabileşte
mijloacele necesare exploatării şi cele în afara exploatării;

28
- prin comparaŃie cu alte întreprinderi pot fi stabilite puncte slabe sau forte în ceea
ce priveşte dotarea tehnică (sub aspect cantitativ);
- în funcŃie de provenienŃa şi proprietatea asupra acestora, mijloacele vor fi tratate
diferit la stabilirea valorii întreprinderii.
Diagnosticarea structurii mijloacelor fixe trebuie să urmărească mai multe aspecte:
- rolul pe care îl au în întreprindere;
- natura lor;
- proprietatea (apartenenŃa);
- durata de utilizare;
- participarea la realizarea obiectului de activitate.
InformaŃiile privind structura mijloacelor fixe sunt analizate pe 3-5 ani punându-se
astfel în evidenŃă, în paralel, dinamica acestora.


Tabelul nr. 7.1. Structura mijloacelor fixe după rolul pe care îl au în întreprindere

Categorii de mijloace
fixe
Total mijloace
Grad de corelare
cu obiectul de
activitate
Mijloace
necesare
Valoare
(mii lei)
p
%
actual viitor Valoare
(mii lei)
p


%
Anul N-4
1. Mijloace de muncă
Mecanice

2. Recipiente pentru
păstrarea obiectelor
muncii + Depozite

3. Mijloace care
asigură condiŃii
materiale pentru
producŃie

4. Mijloace pentru
scopuri administrative

TOTAL

29
Anul N-3

:
Fig. nr. 7.1. Structura imobilizărilor corporale ale organizaŃiei

Analiza se poate face în mai multe moduri:


30
1. Pe baza ponderii fiecărei categorii în total mijloace:

2. Pe baza ponderii mijloacelor necesare din fiecare grupă în total mijloace
necesare:

3. Ponderea activelor necesare în total active reflectă proporŃia în care mijloacele
fixe pe fiecare grupă au fost necesare în anul analizat.

4. Pe baza coeficientului modificării structurii mijloacelor totale şi a celor necesare
Concluziile desprinse pe baza ponderilor menŃionate pot fi denaturate de preŃurile
mijloacelor achiziŃionate în perioade de timp diferite.

Natura mijloacelor utilizate Natura mijloacelor utilizate Natura mijloacelor utilizate Natura mijloacelor utilizate

Tabelul nr. 7.2. Dinamica şi structura mijloacelor fixe după natura lor

Existent la
începutul
perioadei
Intrări
(mii lei)
Ieşiri
(mii
lei)
SituaŃia la
sfârşitul
perioadei
Categorii de
mijloace fixe
Valoare
(mii lei)

%
Total din
investiŃii


Valoare
(mii lei)

%
Clădiri
Constr. speciale
Maşini , utilaje şi
instalaŃii de lucru

Aparate şi
instalaŃii de
măsurare, control
şi reglare

Mijloace de
transport

Unelte, disp.,
instrumente şi
aparatură de
birotică


31
Alte active
TOTAL


bs
ii
r
V
V
c =

c
r
- coeficientul de reînnoire a mijloacelor fixe;
V
ii
- valoarea intrărilor prin investiŃii;
V
bs
- valoarea brută la sfârşitul anului.
md
me
it
N
V
g =

g
it
- gradul de înzestrare tehnică;
V
me
- valoarea mijloacelor destinate exploatării;
N
md
- numărul muncitorilor direct productivi.


Proprietatea Proprietatea Proprietatea Proprietatea

Analiza după apartenenŃă (proprietate) este posibilă pe cele patru grupe dacă se cunosc
valori comparabile pentru mijloacele din fiecare grupă. În caz contrar pot fi făcute analize pe
subgrupe omogene în funcŃie de numărul lor sau pe total mijloace. Pentru stabilirea valorii
întreprinderii este foarte utilă cunoaşterea contribuŃiei mijloacelor străine la realizarea cifrei
de afaceri şi a profitului.

Durata de viaŃă Durata de viaŃă Durata de viaŃă Durata de viaŃă

Analiza după durata de viaŃă pune în evidenŃă gradul de noutate şi gradul de uzură
scriptic, pe categorii şi ca medie pe total grupă şi total societate. Analiza este utilă pentru
stabilirea valorii întreprinderii în măsura în care uzura scriptică reflectă situaŃia reală în ce
priveşte durata de utilizare consumată. Altfel, evaluatorul va analiza starea reală a fiecărui
mijloc fix şi va stabili durata rămasă de utilizare care corespunde situaŃiei reale.


32
Participarea la activitate Participarea la activitate Participarea la activitate Participarea la activitate


Mijloace active

În această grupă sunt incluse:
- mijloacele în exploatare;
- mijloacele în transport;
- rezervele de mijloace.

Mijloace inactive

Fac parte din această grupă:
- mijloacele în curs de montaj;
- mijloacele aflate în reparaŃie;
- mijloacele în aşteptarea reparaŃiei;
- mijloacele care nu mai sunt necesare;
- mijloacele propuse pentru casare;
- mijloacele în conservare.

1.2. Uzura

Uzura scriptică se stabileşte luând în considerare durata de viaŃă normată şi durata de
utilizare a unui mijloc fix.
Gradul de uzură scriptică poate fi estimat:
a) global:

100 ⋅ =
ic
c
us
V
A
G , în care:
A
c
– amortizarea înregistrată pe costuri până la momentul evaluării;
V
ic
– valoarea de înregistrare în contabilitate.

Un astfel de calcul, de cele mai multe ori, nu reflectă uzura scriptică reală ca urmare a
modificărilor în legislaŃia amortizării şi a unor reevaluări ale imobilizărilor corporale.

33
b) analitic:
pentru mijlocul fix i:
100 ⋅ =
i
i
ui
DU
DC
g sau 100 ⋅
+
=
i i
i
ui
DR DC
DC
g
o pentru toate mijloacele fixe de tip i:
o în funcŃie de numărul utilajelor de tip i:

∑ ⋅
=
ui
ui ui
i
N
N g
g
o în funcŃie de valoarea rămasă actualizată a utilajelor de tip i:


∑ ⋅
=
ui
ui ui
i
Vra
Vra g
g
o în funcŃie de valoarea de înregistrare în contabilitate a utilajelor de tip i:


∑ ⋅
=
ui
ui ui
i
Vic
Vic g
g

DU - durata normală de utilizare (luni, ani);
DC - durata de utilizare consumată (luni, ani);
DR - durata de utilizare rămasă (luni, ani);
Vra - valoarea rămasă actualizată;
Vic - valoarea de înregistrare în contabilitate.
DU DR DC = +
Gradul real de uzură este influenŃat de o mare varietate de factori a căror acŃiune diferă
de la o întreprindere la alta şi de la un utilaj la altul, aceştia putând fi grupaŃi în două categorii
după cum influenŃează uzura fizică sau uzura morală.

Uzura fizică Uzura fizică Uzura fizică Uzura fizică


Factori care influenŃează uzura fizică:
- condiŃiile concrete de mediu fizic în care funcŃionează utilajul;
- calitatea lucrărilor periodice de întreŃinere şi reparaŃii;
- pregătirea profesională a personalului de exploatare;
- măsura în care personalul de exploatare respectă cerinŃele specificate de
producător;

34
- gradul de folosire extensivă şi intensivă;
- calitatea materialelor prelucrate pe utilaj;
- calitatea materialelor, pieselor de schimb, carburanŃilor, lubrifianŃilor etc. utilizate
în exploatarea curentă;
- gradul de poluare a mediului înconjurător ş.a.

Pentru estimarea uzurii tehnice se pot utiliza diferite metode:
- aprecieri făcute de personalul care utilizează mijloacele respective;
- aprecieri făcute de specialişti şi muncitori din activitatea de întreŃinere-reparaŃii;
- măsurarea caracteristicilor tehnice principale şi compararea cu niveluri iniŃiale;
- analiza dinamicii cheltuielilor cu reparaŃiile pentru fiecare mijloc fix în parte.
- analiza productivităŃii de exploatare a mijlocului, respectiv:
Uzura tehnică se corectează parŃial prin lucrările de întreŃinere-reparaŃii şi
modernizare.

Uzura morală Uzura morală Uzura morală Uzura morală

- realizarea unor mijloace identice în ceea ce priveşte parametrii tehnico-funcŃionali
dar la costuri şi deci preŃuri comparabile relativ mai mici ca urmare a creşterii
productivităŃii muncii în întreprinderea (sectorul) care produce mijloacele
respective;
- realizarea unor mijloace cu caracteristici tehnico-funcŃionale superioare, ca efect al
progresului tehnic în sectorul producător de astfel de mijloace.

O estimare globală a uzurii morale se poate face cu aproximaŃie plecând de la nivelul
tehnic al utilajului analizat şi al unui utilaj similar nou:
100 1 ⋅
|
|
¹
|

\
|
− =
tr
ti
um
N
N
g


ti
N - nivelul tehnic al utilajului i;

tr
N - nivelul tehnic al unui utilaj nou, modern, de referinŃă.
Se poate estima uzura morală plecând de la cele două forme de manifestare:
- pentru prima formă a uzurii morale se poate utiliza relaŃia:

35

n
î
um
V
V
g − = 1
1
, unde:
( )
t
t
in î
w i
V V
∆ +
=
1
1
, în care:
V
î
– valoarea de înlocuire calculată;
V
in
– valoarea iniŃială ( din momentul achiziŃiei);
W
t
– productivitatea tehnică a mijlocului.
Valoarea de înlocuire calculată se compară cu valoarea de piaŃă a unui mijloc similar
dar nou. Dacă V
p
≤ V
î
, putem vorbi de uzură morală 1.
Acest grad de uzură se corectează în continuare cu raportul DR/DU, raport în care
DR trebuie să Ńină seama însă de folosirea efectivă a utilajului în perioada DU-DR.
Uzura morală 2 poate fi determinată pe baza pierderilor cauzate de menŃinerea în
funcŃiune a unui mijloc cu performanŃe scăzute sau de scoaterea acestuia din funcŃiune înainte
de expirarea duratei normale de utilizare.

Uzura economică totală va fi:

DU
DR
g g g
um uf u
⋅ + =
Pe baza informaŃiilor obŃinute se poate calcula gradul mediu de uzură pe grupe de
maşini, sectoare şi pe total întreprindere.
Aceşti indicatori pot sta la baza stabilii valorii tehnice a întreprinderii sau a unei valori
potenŃiale în funcŃie de înzestrare tehnică.2. DIAGNOZA FOLOSIRII UTILAJELOR

Folosirea extensivă Folosirea extensivă Folosirea extensivă Folosirea extensivă

indicele de activizare:
100 ⋅
∑ ⋅
∑ ⋅
=
i i
i i
a
Tc N
Tca Na
I , în care:

- indicele global de exploatare:

36
100 ⋅
∑ ⋅
∑ ⋅
=
i i
i
e
Tc N
Tce Ne
I , în care:

- indicele exploatării mijloacelor active:
100 ⋅
∑ ⋅
∑ ⋅
=
i i
i i
ea
Tca Na
Tce Ne
I
- numărul mediu al orelor de funcŃionare a unui utilaj:
i
fi
hi
N
T
N = , pentru o grupă maşini sau utilaje;

N
T
N
fi
h

= , pentru toate mijloacele de producŃie.Folosirea intensivă Folosirea intensivă Folosirea intensivă Folosirea intensivă

Folosirea intensivă este reflectată de productivitate şi de randament.

Pot fi calculaŃi prin echivalare indicatori la nivelul grupelor de mijloace de producŃie
sau pentru toate mijloacele aflate în exploatare.


3. DIAGNOZA CONSTRUCłIILOR

Analiza diagnostic începe cu identificarea tuturor suprafeŃelor construite sau amenajate
pentru desfăşurarea activităŃilor societăŃii.

Tabelul nr. 7.3. SituaŃia spaŃiilor construite


37
Natura
construcŃiei
sau
amenajării
SuprafaŃ
a de
teren
ocupată
SuprafaŃa
construită
desfăşurată
SuprafaŃa
utilă
Număr
încăperi
DestinaŃie
Actuală Posibil
ă


Total

Tabelul nr. 7.4. ConstrucŃiile speciale

Natura construcŃiei
SuprafaŃa de
teren ocupată
DestinaŃia
Actuală Posibilă


Tabelul nr.7.5. Starea tehnică a construcŃiilor

ConstrucŃi
a
Grad de
uzură
Starea
generală
PărŃi ale construcŃiei cu un grad
avansat de uzură
SpecificaŃii Grad de uzură
Distinct vor fi evidenŃiate construcŃiile în curs de execuŃie cu precizarea stadiului în
care se află, a posibilităŃilor de continuare a execuŃiei şi a termenelor de finalizare.


38
6. DIAGNOZA TERENURILOR

Terenurile reprezintă pentru multe întreprinderi baza de amplasare a activităŃilor iar
pentru altele şi mijloc de producŃie, respectiv obiect al muncii. Analiza va fi făcută diferit
după specificul activităŃii desfăşurate şi va urmări în principal:
- proprietatea asupra terenurilor;
- destinaŃia terenurilor;
- utilizarea efectivă a terenurilor.
Proprietatea asupra terenurilor va fi identificată pe bază de documente în etapa
diagnosticului juridic. În această etapă analiza se extinde asupra cheltuielilor şi riscurilor
legate de forma de proprietate.


5. DIAGNOZA PROCESELOR DE PRODUCłIE

Procesul de producŃie reprezintă ansamblul activităŃilor coordonate şi realizate de
oameni în vederea transformării obiectelor muncii, cu ajutorul mijloacelor de muncă şi al
factorilor naturali, în lucrări şi produse.
În analiza diagnostic interesează mai multe aspecte:
- componentele proceselor de producŃie;
- organizarea proceselor de producŃie;
- protecŃia şi securităŃii muncii în timpul proceselor de producŃie.

Diagnosticul componentelor Diagnosticul componentelor Diagnosticul componentelor Diagnosticul componentelor

Un proces de producŃie are două grupe de componente principale care trebuie avute în
vedere atât distinct cât şi în corelaŃie: procese tehnologice şi procese de muncă.
Aspectele care vizează direct procesele tehnologice şi care trebuie să fie urmărite într-
o analiză diagnostic sunt:
- gradul de mecanizare - automatizare - robotizare;
- flexibilitatea;
- nivelul tehnic în comparaŃie cu realizările de vârf sau cu cele ale concurenŃilor;

39
- gradul de poluare.
Aprecierile pot fi făcute în mai multe moduri:
- atributiv (flexibilitate scăzută, medie, ridicată);
- prin determinarea gradului de flexibilitate ca raport între timpul necesar adaptării
proceselor similare (la concurenŃă sau pe plan mondial) şi timpul propriu de
adaptare
- ca raport între timpul necesar pentru adaptare şi timpul cerut de consumatori sau
utilizatori;
- pe baza cheltuielilor necesare adaptării (scăzute, medii, ridicate);
- pe baza pierderilor generate de adaptare (utilaje care nu mai pot fi utilizate,
personal disponibilizat etc.).
Aprecierea poate fi făcută pentru fiecare utilaj sau grupă de utilaje, la nivelul secŃiilor
de producŃie sau servire şi la nivelul întregii întreprinderi.

Tabelul nr. 7.8. Evaluarea flexibilităŃii proceselor

Evaluare (n)
Criterii de evaluare FM
1
M
2
Med
3
S
4
FS
5
Coef.
de
imp.(k)
1. Timp necesar adaptării
comparativ cu concurenŃa
2. Timp necesar adaptării
comparativ cu cerinŃele
consumatorilor
3. Costul adaptării
4. Pierderi rezultate din
adaptare
*

*

**

k
1k
2

k
3


k
4


Flexibilitatea şi gradul de flexibilitate vor fi:

i i
n k F ⋅ = 100
5
⋅ =
F
g
f
F – flexibilitatea procesului de producŃie;
Nivelul tehnic al proceselor tehnologice se stabileşte prin compararea caracteristicilor
proprii cu cele mai bune realizări sau cu realizările concurenŃei.
Acest indicator are o sferă de cuprindere mai largă decât flexibilitatea incluzând-o.

40
În majoritatea situaŃiilor vom stabili nivelul tehnic al proceselor tehnologice pe baza
aprecierilor specialiştilor în domeniu, valoarea fiind astfel calculată încât 1 să însemne cel mai
bun nivel tehnic.
Gradul de poluare reflectă măsura în care procesele de producŃie sunt poluante şi
poate fi analizat distinct sau când se face analiza de ansamblu a poluării mediului prin
funcŃionarea întreprinderii.
Procesele de muncă vor fi analizate sub aspectul complexităŃii, al numărului de
participanŃi, al nivelului de calificare cerut ş.a.
Procesele naturale apar în anumite sectoare de activitate şi se pot suprapune sau nu cu
procesele tehnologice sau cu cele de muncă.

Diagnosticul organizării producŃiei Diagnosticul organizării producŃiei Diagnosticul organizării producŃiei Diagnosticul organizării producŃiei


În cazul unui diagnostic detaliat al organizării vor fi abordate distinct mai multe
aspecte:
1) analiza generală a proceselor de producŃie.
2) analiza detaliată a proceselor de producŃie.
3) analiza amplasării utilajelor şi a locurilor de muncă.
4) analiza metodelor de organizare a producŃiei.
5) analiza metodelor de programare a producŃiei.
6) analiza ordinii şi curăŃeniei la locurile de muncă ("metoda celor 5 S")

6. DIAGNOZA ACTIVITĂłII MECANO-ENERGETICE

Activitatea acestui compartiment are două componente:
- repararea şi întreŃinerea utilajelor;
- asigurarea resurselor energetice şi urmărirea utilizării eficiente a acestora.
Se va stabili:
diagnosticul organizării şi desfăşurării acestei activităŃi
1) Diagnosticul resurselor umane ale compartimentului;
2) Diagnosticul asigurării cu materiale şi piese de schimb pentru activitatea de
reparaŃii;

41
3) Diagnosticul dotărilor compartimentului mecano-energetic (clădiri, maşini şi
utilaje, echipamente şi aparatură ).
Diagnosticul activităŃii energetice va urmări:
- evoluŃia consumurilor de energie electrică ;
- ponderea cheltuielilor cu energia în total cheltuieli;
- evidenŃa consumurilor de energie pe utilizatorii principali (ateliere, secŃii, fabrici);
- programele de măsuri pentru reducerea consumurilor energetice.

7. DIAGNOZA ACTIVITĂłII DE INVESTIłII

Tabelul nr.7.9. Analiza surselor pentru investiŃii
(mii lei)
Surse pentru investiŃii
Anul
N-4
Anul
N-3
Anul
N-2
Anul
N-1
Anul
N
1. Existent la începutul perioadei
2. Sume din valorificarea materialelor
rezultate din dezmembrări

3. Sume din vânzarea activelor
4. Amortizarea imobilizărilor corporale
5. Sume din reducerea impozitului pe profit
pentru activitatea de investiŃii

6. Repartizări din profitul net
7. Alte surse
Total surse proprii
8. Credite pentru investiŃii
Total surse
9. Cheltuieli pentru investiŃii
10. Restituire credite
11. Existent la sfârşitul perioadei

Tabelul nr. 7.10. Analiza investiŃiilor realizate

SpecificaŃii
Anul
N-4
Anul
N-3
Anul
N-2
Anul
N-1
Anul
N
1. Cheltuieli pentru investiŃii
- total, din care:


42
a) InvestiŃii în active necorporale:
- brevete
- mărci
-know-how

b) InvestiŃii în active corporale:
- clădiri
- maşini, utilaje
- mijloace de transport
- tehnică de calcul

2. Ponderea investiŃiilor pe
destinaŃii în valoarea totală a
elementelor respective la
începutul perioadei

10. DIAGNOZA CERCETĂRII TEHNICE

Această analiză vizează:
- rezultatele obŃinute în cercetare;
- resursele utilizate;
- perspectivele privite prin prisma rezultatelor posibile în viitor.
Pentru a stabili diagnosticul activităŃii de cercetare-dezvoltare, trebuie să avem în
vedere în primul rând forma de materializare a rezultatelor:
- elemente tangibile, respectiv utilaje, echipamente, produse care încorporează
anumite cunoştinŃe tehnice;
- elemente intangibile, respectiv: brevete, invenŃii, know-how, care pot fi aplicate în
întreprinderi sau pot fi comercializate.

Tabelul nr. 7.11. Analiza tehnologiilor

La principalii
concurenŃi Criterii de performanŃă Întreprindere
C
1
C
2

Cel mai bun
nivel cunoscut
1. Nivelul tehnic al produselor
2. Costul realizării produselor
3. Costul exploatării tehnologiei
4. Costul întreŃinerii componentelor
5. Adaptabilitatea

43
6. Fiabilitatea
7. Productivitatea
8. Securitatea în exploatare
9. Poluarea mediului
Un indicator recomandat pentru aprecierea disponibilităŃilor de a face eforturi
financiare în vederea cercetării este raportul care reflectă ponderea cheltuielilor de cercetare-
dezvoltare în cifra de afaceri.
Tabelul nr. 7.12. Analiza elementelor intangibile

Principalii
concurenŃi Criterii de performanŃă Întreprindere
C
1
C
2

Cel mai
bun nivel
cunoscut
1. Imaginea elementelor
intangibile în rândul
consumatorilor
- marca
- numele de origine

2. Numărul mediu al elementelor
realizate în perioada de analiză
- brevete
- invenŃii
- inovaŃii

3. Valoarea elementelor
intangibile:
- brevete
- invenŃii
- inovaŃii11. PROTECłIA MEDIULUI AMBIANT

Factori poluanŃi Natura poluării
AcŃiunea
directă
Nivel
maxim sau
minim
admis
Nivel mediu
în
întreprindere
Nivel
maxim
înregistrat

44
1. Maşini, utilaje,
procese
tehnologice
- zgomot
- emanaŃii gaze
- căldură
- praf
- trepidaŃii
- aer
- apă
- om

2. Materii prime şi
Materiale
- emanaŃii
toxice
- praf
- acŃiune
asupra
utilizatorilor
- aer
- apă
- om
- produse
- teren

3. Aglomerări de
Personal
- zgomot
- aglomerarea
SpaŃiilor
- risc
- accidente
- construcŃii

4. Produse, deşeuri - noxe - aer
- apă
- teren
- oameni
DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE

În general, un diagnostic al acestor resurse presupune abordarea mai multor aspecte, şi
anume:
- asigurarea resurselor umane necesare organizaŃiei;
- calitatea resurselor umane;
- salarizarea personalului;
- participarea la activitate;
- utilizarea resurselor umane;
- protecŃia personalului;
- sindicate, conflicte, litigii.
Analiza acestor aspecte va fi mai restrânsă sau mai extinsă în funcŃie de scopul
urmărit.

45

ParticularităŃi

• resursele umane reprezintă factorul activ al organizaŃieio altă particularitate
esenŃială a resurselor umane constă în faptul că acestea nu se află în proprietatea
celui care le utilizează pentru realizarea obiectivelor;
• în cazul unei gestiuni corecte resursele disponibile la un moment dat se dezvoltă
calitativ în timp şi sunt supuse doar procesului uzurii fizice nu şi celei morale;
• costul unitar al acestor resurse este în continuă creştere;
• obŃinerea resurselor umane nu necesită sau necesită puŃine relaŃii cu furnizorii
acestora;
• în multe situaŃii, potenŃialul individual se multiplică, până la anumite limite, într-o
proporŃie mai mare decât creşterea numerică, prin apariŃia sinergiilor rezultate din
colaborare.


1.2. CorelaŃia nevoi-resurse disponibile

Vom pleca de la stabilirea necesarului de personal pe categorii în funcŃie de obiective
sau niveluri de referinŃă.

Necesarul de muncitori direct productivi

Se poate stabili prin metoda globală sau analitică.

Metoda globală


De regulă se au în vedere:
- productivitatea medie în cadrul sectorului;
- productivitatea medie la cea mai performantă întreprindere din sector;
- cifra de afaceri realizată şi obiectivul de creştere a productivităŃii muncii.


46
Metoda analitică


Necesarul de muncitori indirect productivi

Poate fi calculat pe baza unor coeficienŃi de dependenŃă de numărul celor direct
productivi.
Se poate avea în vedere şi o dependenŃă a numărului de personal indirect productiv de
volumul întregii activităŃi exprimat prin producŃia exerciŃiului sau prin valoarea adăugată.

Necesarul de personal auxiliar

Personal auxiliar - pază, curăŃenie, pompieri, lucrări de întreŃinere etc. necesarul poate
fi stabilit plecând de la activităŃile pe care le desfăşoară şi timpul de muncă necesar pentru
fiecare activitate într-o zi sau normative stabilite de instituŃii abilitate (poliŃie, pompieri etc.).
Necesarul de personal de specialitate şi administrativ

0 excedent de personal
0 situaŃie echilibrată
0 deficit de personal
i i
Np Ne
¦
¦
− ⇒ =
´
¦
¹
p
f

Concluziile vor fi:
Np
e
– Np
ws
> 0, excedent de personal
Np
e
– Np
ws
= 0, corelaŃie egală cu media pe sector
Np
e
– Np
ws
< 0, deficit de personal sau productivitate peste media pe sector.
Np
ws
- necesarul de personal calculat prin raportarea cifrei de afaceri a întreprinderii la
productivitatea muncii din cea mai performantă întreprindere din sector.


47

2. STRUCTURA PERSONALULUI


Tabelul nr. 8.2. Structura personalului pe categorii profesionale

Nr.
crt.
Categorii de personal Numărul şi ponderea în total personal
N-2 N-1 N
Număr % Număr % Număr %
1. Muncitori, din care:
- direct productivi
- indirect productivi

2. Personal tehnic din secŃii
3. Personal de altă specialitate
din secŃii

4. Personal de specialitate la
nivel de firmă, din care:
- ingineri
- economişti
- jurişti
- informaticieni
- alte categorii

5. Personal de servire generală
- personal de serviciu
- pază şi pompieri
- personal auxiliar pentru
lucrări de întreŃinere de
interes general


Dacă notăm cu x
j
mijlocul intervalului de vârstă j, se poate calcula:
- vârsta medie pe fiecare categorie de personal:
- vârsta medie pentru întregul personal:


48

Tabelul nr. 8.1. Structura personalului pe grupe de vârstă

Numărul persoanelor pe grupe de vârstă
Categorii de personal Sub
25 ani
26-30
ani
31-
35
.......
51-
55
56-
60
Peste
60 ani
1. Muncitori direct
productivi

2. Muncitori indirect
productivi

3. Personal de specialitate
cu studii superioare

4. Personal administrativ
cu studii medii

5. Alte categorii


Tabelul nr. 8.3. Structura personalului după vechimea în muncă

Numărul persoanelor pe grupe de vechime
Categorii de personal Sub 5
ani
6-10
ani
11-15
ani
16-20
ani
20-25
ani
Peste
25 ani
1. Muncitori
2. Personal de specialitate
cu studii superioare

3. Personal de specialitate
cu studii medii

4. Alte categorii

Tabelul nr. 8.4. Structura personalului după nivelul de instruire


49
Numărul şi ponderea în total personal
N-2 N-1 N
Nr.
crt.
Categorii de personal
Număr % Număr % Număr %
1. Personal cu studii superioare
2. Personal cu studii postliceale de
specialitate, din care:
- maiştri

3. Personal cu studii liceale
4. Personal cu studii gimnaziale
5. Personal cu studii primare sau
fără şcoală absolvită3. CIRCULAłIA PERSONALULUI

CirculaŃia numită şi mişcarea sau rularea personalului reflectă modificarea în timp a
numărului şi structurii acestuia din motive dependente sau independente de cei în cauză.
Pentru a aprecia circulaŃia personalului se utilizează mai mulŃi indicatori:

100 ⋅ =
m
i
N
I
k , unde
2
s i
m
N N
N
+
=
100 ⋅ =
s
p
N
P
k
100 ⋅ =
m
f
f
N
P
k
100 ⋅
+
=
m
m
N
P I
k
P
f
– reprezintă numărul persoanelor care reflectă fluctuaŃia, adică plecările
independente de voinŃa conducerii: demisii, transfer la cererea angajatului, trecere în şomaj,
concedieri pe motive disciplinare.

Tabelul nr. 8.5. Dinamica personalului întreprinderii

Indicatori Anul

50
N-2 N-1 N
1. Numărul personalului la începutul perioadei (N
i
)
2. Intrări în cursul perioadei (I)
3. Plecări în cursul perioadei (P), din care:
• din cauze naturale:
- pensionare
- boală
- deces
• în armată
• din proprie iniŃiativă
- demisie
- transfer
• trecere în şomaj
• concediaŃi disciplinar
• alte cauze

4. Numărul salariaŃilor la sfârşitul perioadei (N
s
)
5. Numărul mediu scriptic al perioadei (N
m
)
5. Coeficientul intrărilor (k
i
)
6. Coeficientul plecărilor (k
p
)
7. Coeficientul fluctuaŃiei (k
f
)
8. Coeficientul mişcării totale (k
m
)4. CALITATEA RESURSELOR UMANE

Resursele umane ale unei organizaŃii, ca factor activ în realizarea calităŃii, influenŃează
în mare măsură calitatea totală. Este şi motivul pentru care managementul japonez american şi
din alte Ńări dezvoltate pune un accent deosebit pe factorul uman şi obŃine succese remarcabile
tocmai dintr-o astfel de orientare.

Literatura de specialitate recomandă utilizarea următorilor factori
6
:
• îndemânare: cunoştinŃe, experienŃă, iniŃiativă şi ingeniozitate;

6
Vezi şi Robert L. Mathis, Nica Panaite, Rusu Costache, Managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti,
1997, p. 205-211.

51
• responsabilitate: pentru politica firmei, pentru fondurile băneşti ale firmei, abilitate
managerială, colaborare;
• efort: fizic, intelectual;
• condiŃiile postului: condiŃii de lucru, riscuri inevitabile.
Plecând de la aceşti factori se stabilesc punctaje în creştere pe diferite trepte sau stări:
scăzut – mediu – ridicat sau foarte redus – scăzut – mediu – ridicat – superior – specializat.

Participarea la activitate Participarea la activitate Participarea la activitate Participarea la activitate

Numărul persoanelor utilizate într-o organizaŃie este în puŃine situaŃii egal cu cel
existent în evidenŃele acesteia.
- unele persoane au contractul de muncă suspendat temporar
- ( concediu de maternitate, concediu pentru creşterea copilului, militari în
termen, îndeplinesc anumite funcŃii eligibile etc.;
- lipsesc o anumită perioadă de timp de la activitate: concedii medicale, concedii
fără plată, reducerea temporară a volumului de activitate etc.;
- unele persoane participă doar sezonier la activitatea întreprinderii;
- persoane care urmează cursuri cu frecvenŃă pentru perfecŃionarea pregătirii
profesionale, la solicitarea şi pe cheltuiala angajatorului.
Pe baza celor două categorii, se pot calcula:
- numărul scriptic al personalului total al întreprinderii;
- numărul scriptic al personalului utilizat.

5. SALARIZAREA ŞI MOTIVAłIA PERSONALULUI

Analiza cantitativă va urmări:
- salariul mediu în întreprindere comparativ cu media pe Ńară, media pe sector, sau
cu standardele (dacă există);
- corelaŃia dintre salariu şi productivitate;
- formele de salarizare practicate;
Analiza calitativă presupune utilizarea unor chestionare prin care să fie identificate
satisfacŃiile/insatisfacŃiile personalului legate de sistemul de salarizare utilizat.


52
Folosirea resurselor umane Folosirea resurselor umane Folosirea resurselor umane Folosirea resurselor umane

Utilizarea resurselor umane ale unei organizaŃii poate fi pusă în evidenŃă prin analiza a
două grupe de indicatori:
- indicatori de folosire extensivă;
- indicatori de folosire intensivă.

Folosirea extensivă

- indicatorul utilizării personalului:
100 ⋅ =
p
pu
up
N
N
I
Acest indicator reflectă procentul de personal utilizat din totalul personalul aflat în
evidenŃele întreprinderii şi trebuie să fie cât mai aproape de 100.
- indicatorii utilizării timpului de lucru:
1) gradul de utilizare a timpului maxim disponibil;
2) durata medie a zilei de lucru;
3) durata medie a lunii de lucru.

Folosirea intensivă

Se utilizează indicatori care reflectă productivitatea şi profitabilitatea muncii.

CorelaŃia dintre salariu şi productivitate

Reflectă măsura în care salariile plătite au în vedere aportul personalului la realizarea
obiectivelor firmei. Analiza poate fi făcută static şi concluziile vor fi desprinse prin
comparaŃii cu niveluri de referinŃă, sau dinamic şi concluziile vor fi desprinse prin compararea
indicilor de modificare.
Dacă sporul de productivitate se realizează prin creşterea intensităŃii muncii sau a
timpului efectiv lucrat, trebuie să avem şi o creştere corespunzătoare a salariilor.
Măsurile de cointeresare a personalului nu trebuie să se limiteze la salariu. Sistemul de
recompense are două componente: recompense directe şi recompense indirecte.

53
Tabelul nr. 8.7. Recompense directe pentru muncă

SpecificaŃie Anul
n-2 n-1 n
1. Fond de salarii
2. Număr salariaŃi
3. Salariul mediu
4. Salarii/gradaŃii de merit
- valoare
- pondere în total fond salarii
5. Sporuri
- fidelitate
- pentru lucrul în condiŃii deosebite
- pentru lucrul peste program
- alte sporuri
6. Participarea la profit

Total recompense directe
Ponderea recompenselor directe în cifra de afaceri

Ultimul indicator, „Ponderea recompenselor directe în cifra de afaceri“, reflectă mai
exact efortul pe care îl face întreprinderea pentru a cointeresa salariaŃii.
Recompensele indirecte au ca principal scop protecŃia socială şi condiŃiile pentru
refacerea capacităŃii de muncă.

6. PROTECłIA PERSONALULUI

- siguranŃa locului de muncă;
- condiŃii corespunzătoare de muncă;
- protecŃia socială.
Sindicate, conflicte, litigii Sindicate, conflicte, litigii Sindicate, conflicte, litigii Sindicate, conflicte, litigii

- cauzele care au generat conflictele;
- durata conflictelor;
- modul de manifestare (grevă, marşuri de protest etc.);

54
- modul de soluŃionare;
- pierderi de producŃie datorate conflictelor.
La baza conflictelor se pot afla mai mulŃi factori:
- comportamentul necorespunzător al managerilor (stil de management
neadecvat);
- interese de grup necunoscute de către manageri sau scăpate de sub control;
- lideri sindicali fără pregătire în activitatea sindicală;
- neadaptarea organizaŃiei la schimbările mediului extern.
O analiză a faptelor şi utilizarea unor chestionare vor permite identificarea factorilor
care au generat conflicte şi estimarea probabilităŃii ca acestea să apară şi în perspectivă.DIAGNOSTICUL COMERCIAL ŞI DE
MARKETING

1. DELIMITAREA PIEłEI


a) PiaŃa de referinŃă în funcŃie de natura ofertei întreprinderii:
b) Delimitarea ariei geografice a pieŃei
c) Perioada de timp avută în vedere trebuie delimitată pe scara timpului pentru trecut,
prezent şi viitor.
d) Delimitarea după relaŃia dintre cerere şi ofertă
e) În funcŃie de posibilităŃile întreprinderii de a pătrunde pe o piaŃă cu oferta proprie,
aceasta poate fi: piaŃă închisă, piaŃă deschisă, piaŃă protejată.


55

2. DIMENSIUNEA ŞI STRUCTURA PIEłEI

Dimensiunea pieŃei Dimensiunea pieŃei Dimensiunea pieŃei Dimensiunea pieŃei

Indicatorii dimensionali caracterizează piaŃa sub aspectul volumului şi ariei
geografice. Indicatorii de volum pot fi exprimaŃi în mărimi absolute sau relative şi, între
aceştia, mai importanŃi sunt: capacitatea, potenŃialul, volumul vânzărilor, gradul de saturare,
cota de piaŃă.

Structura pieŃei Structura pieŃei Structura pieŃei Structura pieŃei

În analiza diagnostic trebuie să avem în vedere dacă:
- întreprinderea se adresează unei pieŃe globale, unor segmente de piaŃă sau
individual fiecărui cumpărător;
- dacă segmentele de piaŃă sunt corect delimitate şi sunt bine cunoscute;
- dacă oferta este adaptată fiecărui segment de piaŃă;
- dacă acŃiunile de marketing sunt diferenŃiate pentru fiecare segment;
- dacă există segmente avute în vedere în perspectivă.
În cele mai multe situaŃii o întreprindere îşi cunoaşte segmentele de piaŃă aşa încât în
analiza diagnostic este necesară doar menŃionarea şi descrierea succintă a acestora pentru a fi
luate în considerare la calculele previzionale.

Tabelul nr. 9.1. Analiza globală a ofertei
Anul …
Întreprinderea „X“ Pe total piaŃă
Denumire
produs
/serviciu
UM
Cantitate
vândută
q
PreŃ
mediu
p
Valoare
qp
%
g
Cantitate
vândută
Q
PreŃ
mediu


Valoare

%
g′
A
B
….
TOTAL

p
p Q

56
g, g` – ponderea vânzărilor din fiecare produs în total vânzări la nivel de întreprindere
şi pe total piaŃă.
Astfel de tabele vor fi completate pe mai mulŃi ani (3-5 ani), iar informaŃiile vor fi
utilizate pentru:
• analiza structurii ofertei întreprinderii (g):
g
i
– ponderea vânzărilor din produsul i în totalul vânzărilor întreprinderii.

• analiza structurii ofertei pe piaŃa întreprinderii (g'):
g
i
’ – ponderea vânzărilor din produsul i în totalul vânzărilor pe piaŃă.
• dinamica ofertei întreprinderii şi a ofertei totale pe piaŃă de la un an la altul:

1 1
0 0
100
i i
pt
i i
Q p
I
Q p
= ×1 1
int
0 0
100
i i
i i
q p
I
q p
= ×I
int
– indice de modificare a vânzărilor întreprinderii;
I
pt
– indice de modificare a vânzărilor totale pe piaŃa întreprinderii.

Sezonalitatea vânzărilor poate fi pusă în evidenŃă în două moduri:
- direct, analizând producŃia vândută, încasările, profitul din exploatare pe luni sau
trimestre;
- indirect, analizând dinamica stocurilor şi a facturilor neîncasate.
100 × =
∑ i i
i i
i
p q
p q
g
100
'
× =
∑ i i
i i
i
p Q
p Q
g

57
Tabelul nr. 9.2. Dinamica indicatorilor de vânzări

Anul N-4 ...... Anul N…
Indicatori
I II III IV I II ….
ProducŃia vândută
Cifra de afaceri
Vânzări pe produse
- produsul A
- produsul B
Profit din exploatare


Tabelul nr. 9.3. Dinamica stocurilor şi a facturilor neîncasate

Anul N-4 ...... Anul N... Ani
SpecificaŃii I II III IV I II .....
1. Stocuri de produse,
total, din care:

- produsul A
- produsul B
2. Stocul de mărfuri
3. Facturi neîncasate
4. Cifra de afaceri
5. Ponderea stocului de
produse în cifra de
afaceri

6. Ponderea stocului de
mărfuri în cifra de
afaceri

Calculul coeficientului de sezonalitate se poate face utilizând mai multe metode:
metoda mediei mobile, metoda mediei aritmetice, metoda analizei trendului, metoda Calot ş.a.

3.3. Analiza noutăŃii ofertei

- produs nou pentru o firmă;
- produs nou pentru o piaŃă;
- produs nou pentru piaŃa naŃională;

58
- produs nou pentru un canal de distribuŃie;
- produs absolut nou, respectiv, noutate absolută pe plan mondial.
Tabelul nr. 9.5. Produse noi ce urmează a fi asimilate

Denumire
produs
Nivel de
noutate
Stadiul
Anul
lansării
(previziune)
t
p
s
PreŃ
estimat
Vânzări
previzionate
(unităŃi fizice)
t+1 t+2 .....
A

Descriere
sumară
P
PZ
PN
PM
CP
CPT
P
PT
SZ

B
Descriere
sumară
....
....
....
....
....
....

Notă: P – producător PZ – piaŃă zonală
PN – piaŃă naŃională PM – piaŃă mondială
CP – cercetare de piaŃă CPT – cercetare proiectare tehnologică
PT – prototip SZ – serie zero
p
s
– probabilitatea de succes P – proiect sau studiu de fezabilitate

Noutatea poate fi privită din optica producătorului, dar marketingul transferă
calificativul spre optica utilizatorului.

Tabelul nr. 9.6. Noutatea ofertei

Vânzări Produsul Anul
lansării
pe piaŃă
Nivelul de
noutate
la lansare
Cantitate Valoare
Pondere în
total
vânzări
Coloanele de vânzări pot conŃine:

59
- vânzări cumulate de la lansare până în momentul analizei;
- vânzări anuale, caz în care ultimele trei coloane se vor multiplica cu numărul
anilor de la lansare.

Analiza poziŃiei produselor pe piaŃă

O imagine globală a poziŃiei produselor pe piaŃă poate fi obŃinută cu ajutorul unor
modele şi procedee speciale de analiză: modelul B.C.G., modelul Mc Kinsey, modelul ADL,
hărŃile de poziŃionare ş.a.
Analiza adaptării ofertei la cerinŃele pieŃei

Tabelul nr. 9.7. Analiza onorării comenzilor în anul…….

Cererea pe
trimestre
Vânzări pe
trimestre
Gradul de acoperire
a cererii (%)
Grupe de
produse

Capacita-
tea de
producŃie I II ... I II ... I II ...
I. Contracte
- produs A
- produs B
...

II. ConvenŃii
- produs A
- produs B
...

III. Comenzi
ocazionale
- produs A
- produs B
...

Se va urmări:
- dinamica înnoirii ofertei;
- calitatea ofertei;
- diversificarea ofertei în funcŃie de cerinŃele specifice ale segmentelor de
cumpărători.

60

Tabelul nr. 9.8. Dinamica stocurilor de produse finite

Nr.
crt.
Categorii de stocuri Anul N-4 Anul N-3 ...
I II ... I II ... ...
1. Stocuri de produse
- produs A
- produs B
- produs C
.......

2. Stocuri de repere,
semifabricate,
subansamble
X
1

X
2

...
Y
1

Y
2
..

3. Facturi neîncasate
4. Cifra de afaceri
5. Ponderea stocurilor
în cifra de afaceri3.6. Diagnosticul clienŃilor
- diagnosticul cumpărătorilor de bunuri de consum individual;
- diagnosticul cumpărătorilor industriali;
- diagnosticul cumpărătorilor revânzători;
- diagnosticul cumpărătorilor publici.61
Tabelul nr. 9.9. Structura clienŃilor în anul …

Pondere (%)
Nr.
crt.
Categorii de
cumpărători
Valoarea
produselor
cumpărate
În cadrul
categoriei
În total
vânzări
I. Cumpărători individuali
- segmentul 1
- segmentul 2
...

II. Cumpărători
organizaŃionali
Societatea A
Societatea B
...

III. Cumpărători revânzători
Societatea V1
Societatea V2


IV. Cumpărători publici
Cumpărător P1
Cumpărător P2Tabelul nr. 9.10. EvoluŃia vânzărilor la export

Încasări din vânzări la export Nr.
crt.
łara
ClienŃi
i
Unitatea
Monetară N-4 ....... N-1 N
1. A E
11


E
12

lei
valută
lei
valută

2. B E
21


lei
valută


62
....
TOTAL lei
valută


Tabelul nr. 9.11. Dinamica vânzărilor la export pe produse

Vânzări la export
Nr.
crt.
Produsul
łara/
Clientu
l
UM
N-4 ....... N-1 N
1. P
1


A BucăŃi
lei
$

2. P
2
A

....
BucăŃi
lei
$

TOTAL Lei
ValutăTabelul nr.9.12. InformaŃii pentru analiza eficienŃei exporturilor

Vânzări la export Nr.
crt.
Produ-
sul
SpecificaŃie
Unitatea
monetară N-4 ...... N-1 N
1. P
1
Costul producŃiei
Cheltuieli
speciale la export
Consum materiale
importate
Consum materiale
exportabile
PreŃul intern al
produsului
PreŃul extern
lei

lei
lei, valută

lei, valută


lei
Valută


63
2. P
2
.
.

4. DIAGNOSTICUL APROVIZIONĂRII

Diagnosticul acestui subsistem al întreprinderii va cuprinde:
- diagnosticul activităŃii de aprovizionare;
- diagnosticul metodelor de fundamentare a planurilor şi programelor de
aprovizionare;
- diagnosticul metodelor de gestionare a stocurilor;
- diagnosticul strategiilor de aprovizionare;
- diagnosticul rezultatelor.
În evaluare interesează în principal concluziile diagnosticării furnizorilor.

5. DIAGNOSTICUL MARKETINGULUI

Diagnosticul activităŃii de marketing poate fi stabilit distinct sau în cadrul
diagnosticului comercial. În analiza diagnostic trebuie să identificăm activităŃile de marketing,
conŃinutul acestora în cadrul firmei şi influenŃa asupra rezultatelor obŃinute. O astfel de
analiză trebuie să aibă în vedere cel puŃin următoarele grupe de activităŃi:
- managementul activităŃii de marketing;
- cercetările de marketing;
- mixul de marketing.


DIAGNOSTICUL FINANCIAR64
În funcŃie de beneficiari, diagnosticul financiar diferă ca structură şi complexitate,
putând conŃine:
- diagnostic pe bază de rezultate;
- diagnostic pe bază de bilanŃ;
- diagnosticul rentabilităŃii;
- diagnosticul riscului financiar.
Fiecare componentă se finalizează cu concluzii care pot avea la bază mai multe
categorii de comparaŃii:
- comparaŃii pe baza structurii şi dinamicii indicatorilor;
- comparaŃii cu niveluri prestabilite;
- comparaŃii cu valori medii la nivelul sectorului;
- comparaŃii cu cele mai bune sau cele mai slabe niveluri cunoscute pentru firme
similare;
- comparaŃii cu niveluri recomandate de organisme financiare sau cu alt profil.
65
Principalii indicatori utilizaŃi în diagnosticul financiar

Indicatori RelaŃii de calcul
1. Indicatorii gestionării elementelor patrimoniale
Total activ A = Imobilizări + Active circulante + LichidităŃi
Ponderea
capitalului propriu CT
Cp
g
cp
= (CT – capital total)
SituaŃia netă Sn = Activ total – Datorii totale
2. Indicatorii activităŃii
ProducŃia
exerciŃiului
PE = ProducŃia vândută + ProducŃia stocată + ProducŃia
imobilizată
Cifra de afaceri CA = ProducŃia vândută + Vânzări de mărfuri
Valoarea
adăugată
VA = ProducŃia exerciŃiului + Marja comercială – Consumuri
externe (de la terŃi)
Număr personal Np = Personal de execuŃie + Manageri
Productivitatea
muncii

Np
VA
W = ;
Np
CA
W = ;
Np
Q
W =
Remunerarea
factorului muncă CA
C
R
s
m
= C
s
– Cheltuieli salariale
CI = Active fixe brute + Nevoia de fond de rulment +
DisponibilităŃi
Capitaluri
investite
CI = Active fixe brute + Stocuri + CreanŃe + DisponibilităŃi –
Datorii de exploatare
Capitaluri
permanente
CP = Capitaluri proprii (Cp) + Datorii pe termen lung (DTL)
(cel puŃin un an)
PotenŃialul de
dezvoltare a firmei
100 × =
FR
PPFD
P
d

PPFD - Prelevări din profit pentru fondul de dezvoltare
3. Indicatorii profitabilităŃii
Excedent brut din
exploatare
E
be
= Venituri din exploatare – Cheltuieli pentru exploatare +
Amortizări şi provizioane calculate
Profit din
exploatare
P
e
= E
be
+ Reluări asupra provizioanelor – Amortizări şi
provizioane calculate
Profit brut Pb = Profit din exploatare + Profit financiar + profit excepŃional
Profit net Pn = Pb – Impozit pe profit

66
Rata profitului
100 × =
CA
P
r
b
p

Randamentul
acŃiunilor
100 × =
a
a
P
D
r ; D – Dividende pe acŃiune;
P
a
– PreŃul acŃiunii
Productivitatea
capitalului investit AIN
CA
P
ci
=
AIN – Active imobilizate nete
4. Indicatorii îndatorării întreprinderii
Coeficientul
(rata) de
îndatorare globală

pasiv Total
totale Datorii
= g C
1
;
propriu Capital
totale Datorii
= Cg
2

Coeficientul (rata)
de îndatorare la
termen
CAF
termen la Datorii
=
Ct1
;
net Profit
DFTS
=
Ct2

DFTS – Datorii financiare pe termen scurt
Capacitatea reală
de autofinanŃare
CAF = Profit net (Pn) + Amortizări (A) – Participarea
salariaŃilor la profit (Psp) – Dividende (D)
Rata de acoperire
a creditelor
100 ×
+
− +
=
b
n
ac
D CS
D A P
r CS – Credite scadente;
D – Dividende;
D
b
– Dobânzi la credite.
l
Datorii pe termen lung şi mediu
=
Ci
Total activ

Coeficientul de
îndatorare pe
termen lung
l
Datorii pe termen lung şi mediu
=
Ci
Capitaluri permanente

Perioada de
rambursare a
datoriilor
365 × =
CA
O
P
rd
; O – ObligaŃii de plată
Capacitatea de
îndatorare
100 × =
CI
CP
C
î

Rata autonomiei
financiare CI CP
CP
r
af
+
=
5. Echilibrului financiar – apreciere generală
FR = Surse permanente – Datorii permanente Fondul de rulment
FR = Capitaluri proprii + Datorii financiare – Imobilizări nete

67
FR = Capitaluri permanente (CP) – Activul imobilizat net (AIN)
FR = Active circulante – Datorii pe termen scurt
Nevoia de fond de
rulment (NFR)
NFR = (Stocuri + CreanŃe) – Datorii de exploatare
Trezoreria
netă
TN = Fond de rulment – Nevoia de fond de rulment

Creşterea
trezoreriei nete
CF = TN
t
– TN
t-1


6. Indicatorii lichidităŃii
1
Stocuri +CreanŃe+DisponibilităŃi
=
Cl
Datorii pe termen scurt

Coeficientul de
lichiditate
generală
2
CreanŃe+DisponobilităŃi
=
Cl
Datorii pe termen scurt

Viteza de rotaŃie a
stocurilor
360
VM PV
Stocuri
V
r
×
+
= ; PV – ProducŃia vândută;
VM – Vânzări de mărfuri.
Durata medie a
creditului client
ClienŃi
Dcc = 360
PV +VM
×
Durata medie a
creditului furnizor
Furnizori
Dcf = 360
Cumpărări mărfuri
×
7. Indicatorii solvabilităŃii

datorii Total
pasiv Total
=
S1


datorii Total
proprii Capitaluri
=
S2

8. Indicatorii rentabilităŃii
Rata rentabilităŃii
economice
Nete
100
investite Capitaluri
P
=
R
e
en
×
Rata rentabilităŃii
economice brute
100
investite Capitaluri
Eb
R
e
eb
× =
Rata rentabilităŃii
financiare
100
proprii Capitaluri
net Profit
=
Rf
×

68
Rata rentabilităŃii
resurselor
consumate
100
exploatare de Cheltuieli
net) sau (brut exploatare din Profit
=
Rc
×

Rata valorii
adăugate
100
ui exercitiul Productia
adaugata Valoarea
= Rva ×

DIAGNOSTICUL CALITĂłIIDiagnosticul calităŃii ar trebui să răspundă la câteva întrebări:
- Care este situaŃia actuală?
- Care sunt cauzele situaŃiei actuale?
- Care este evoluŃia posibilă în cazul în care se păstrează condiŃiile actuale?
- Ce măsuri sunt necesare pentru a îmbunătăŃi eficacitatea şi eficienŃa funcŃionării
sistemului analizat?
Principalele preocupări ale diagnosticului calităŃii trebuie să vizeze:
- aptitudinea fiecărui compartiment de a răspunde exigenŃelor privind calitatea;
- calitatea resurselor utilizate de firmă şi acŃiunile întreprinse pentru creşterea calităŃii
acestora;
- calitatea ofertei organizaŃiei;
- calitatea în utilizare: fiabilitatea, mentenabilitatea, disponibilitatea, durabilitatea;
- neconformităŃile: nivel şi conŃinut; pierderile datorate neconformităŃilor; costul
calităŃii;
- efectele calităŃii.

69

DIAGNOSTICUL GENERAL ŞI STRATEGIC


Într-o primă fază nici nu sunt necesare prea multe informaŃii despre întreprindere.
Dacă ştim care este obiectul său de activitate, care sunt principalele componente ale ofertei
sale, vom putea trece direct la analiza mediului extern al acesteia.
Istoricul întreprinderii se va referi în principal la următoarele aspecte:
- anul înfiinŃării şi profilul de activitate la momentul respectiv;
- faptele şi evenimentele esenŃiale din trecutul întreprinderii;
- principalele etape de dezvoltare şi modalităŃile de realizare;
- schimbările care au avut loc în tehnologie şi în profilul de activitate;
- succese deosebite înregistrate, momentele obŃinerii şi faptele care le-au determinat;
- natura crizelor trecute, modalităŃi de soluŃionare, sechele rămase.

1. SECTORUL DE ACTIVITATE

O informare privind sectorul în care se încadrează întreprinderea prin conŃinutul
ofertei de bază a acesteia ne va permite ulterior să formulăm concluzii în legătură cu
perspectivele dezvoltării sale.
Sectorul în care firma îşi desfăşoară activitatea condiŃionează în mare măsură
rentabilitatea acesteia.


Pentru aprecierea evoluŃiei întreprinderii în cadrul sectorului şi a diferitelor sectoare în
cadrul economiei naŃionale, pot fi utilizaŃi mai mulŃi indicatori:
- Ponderea producŃiei sectorului în produsul intern brut, care reflectă rolul şi
locul acestuia în cadrul economiei naŃionale;
- Valoarea adăugată ce revine la 1000 lei resurse consumate;
- Productivitatea muncii la nivelul economiei naŃionale, a sectorului şi la nivelul
întreprinderii;
- Intensitatea energetică, respectiv consumul de energie pe unitatea de produs
sau la 1000 lei producŃie;

70
- Gradul de poluare a mediului;
- EvoluŃia indicatorilor menŃionaŃi anterior, apreciată cu indici, ritmuri medii sau
indici ai sporului.
Aceşti indicatori pun în evidenŃă aspecte structurale, nu şi factorii care determină
nivelurile şi dinamica sectoarelor.

Analiza factorilo Analiza factorilo Analiza factorilo Analiza factorilor care influenŃează concurenŃa în sector r care influenŃează concurenŃa în sector r care influenŃează concurenŃa în sector r care influenŃează concurenŃa în sector

Aprecierea concurenŃei şi a poziŃiei concurenŃiale actuale şi mai ales viitoare a
întreprinderii necesită luarea în considerare a factorilor care influenŃează concurenŃa.

Gradul de atomizare a industriei

Numărul firmelor care activează într-un sector diferă în funcŃie de dimensiunea
acestuia, dar şi în funcŃie de mulŃi alŃi factori. Cu cât numărul firmelor dintr-un sector este mai
mare, cu atât concurenŃa este mai puternică, mai ales dacă nici una dintre ele nu are o poziŃie
dominantă.
UşurinŃa pătrunderii în sector

Cu cât într-un sector se poate pătrunde mai uşor cu atât situaŃia firmei este mai
nesigură. Pătrunderea într-un sector de activitate este influenŃată de mai mulŃi factori:
• barierele la intrarea în sector, care permit întreprinderilor să se protejeze
contra concurenŃilor potenŃiali
• bariere la ieşirea din sector
formele de manifestare a concurenŃei, care determină intensificarea acesteia o dată
cu creşterea diversităŃii acestor forme;
potenŃialii noi veniŃi pe piaŃă, acolo unde se poate pătrunde uşor, contribuie la
intensificarea concurenŃei;
furnizorii de input-uri materiale, financiare sau de altă natură şi care preferă ca
numărul celor care vând să fie cât mai mic, iar al celor care cumpără cât mai mare
pentru a-şi spori forŃa de negociere;
clienŃii, care au o forŃă de negociere mai mare în cazul în care concurenŃa în sector
este mare;

71
produsele de substituŃie care apar la unele firme din sector sau în alte sectoare.


Factorii cheie de succes ai sect Factorii cheie de succes ai sect Factorii cheie de succes ai sect Factorii cheie de succes ai sectorului orului orului orului

EvoluŃia unui sector cunoaşte mai multe faze similare cu cele ale ciclului de viaŃă a
produsului.

Modificarea domeniilor de utilizare a produselor
Ritmul şi diversitatea inovaŃiilor în sector
Intrările şi ieşirile marilor firme din sector
Schimbări legislative sau în politica guvernamentală


2. ORGANIZAłIA

PoziŃia PoziŃia PoziŃia PoziŃia organizaŃiei în organizaŃiei în organizaŃiei în organizaŃiei în cadrul sectorului cadrul sectorului cadrul sectorului cadrul sectorului

- ProducŃia şi vânzările întreprinderii;
- Valoarea adăugată ce revine la 1000 lei resurse consumate;
- Productivitatea muncii la nivelul întreprinderii;
- Intensitatea energetică;
- Gradul de poluare a mediului;
- Ponderea indicatorilor menŃionaŃi:
în cadrul sectorului;
în cadrul economiei (pentru întreprinderile mari).
Amplasarea şi dimensiunea Amplasarea şi dimensiunea Amplasarea şi dimensiunea Amplasarea şi dimensiunea

Diagno Diagno Diagno Diagnoza mediului organizaŃiei za mediului organizaŃiei za mediului organizaŃiei za mediului organizaŃiei

72
3. DIAGNOSTICUL STRATEGIC

Diagnosticul strategic are mai multe obiective:
- analiza strategiilor anterioare şi a factorilor care au influenŃat succesul sau
insuccesul acestora;
- identificarea tendinŃelor de evoluŃie şi a posibilităŃilor viitoare de dezvoltare a
firmei;
- evaluarea potenŃialului firmei şi a influenŃei factorilor mediului extern asupra
acesteia;
- identificarea avantajelor şi dezavantajelor competitive ale firmei comparativ cu
cele ale principalilor concurenŃi;
- obŃinerea informaŃiilor pentru fundamentarea strategiei viitoare a firmei.
Diagnosticul strategic are caracter preponderent previzional şi se bazează pe analiza
orientării strategice a organizaŃiei. Prin urmare, stabilirea diagnosticului strategic necesită:
- analiza post-factum a orientării strategice;
- analiza prospectivă a orientării strategice.


EVALUAREA BUNURILOR ECONOMICE

1. BUNURILE ECONOMICE ŞI VALOAREA ACESTORA
Prin evaluare putem obŃine mai multe categorii de valori:
- valoarea de piaŃă a unui bun, numită şi valoare venală (care rezultă prin
cumpărare – vânzare pe bani), şi care este dată de preŃul mediu probabil care
poate fi obŃinut prin vânzarea bunului pe piaŃa concurenŃială;
- valoarea „din nou“, respectiv, valoarea unui bun similar produs la momentul
actual (cel al evaluării);

73
- valoarea de utilizare, dată de foloasele pe care le aduce bunul prin exploatarea
sa. Aceasta poate fi valoarea utilizării actuale, sau valoarea celei mai bune
utilizări;
- valoarea de asigurare, adică valoarea determinată de înlocuirea totală sau
parŃială a bunului în cazul unor distrugeri provocate de acŃiunea unor factori
externi;
- valoarea de randament, respectiv, valoarea dată de venitul net actualizat pe
care posesorul bunului îl poate obŃine prin utilizarea acestuia o anumită
perioadă de timp;
- valoarea de înlocuire, dată de cheltuielile de achiziŃie, transport, instalare a
unui bun similar în condiŃiile actuale;
- valoarea reziduală sau valoarea de lichidare, respectiv, valoarea obŃinută prin
dezmembrarea bunului şi valorificarea componentelor sau materialelor
rezultate.2. EVALUAREA BUNURILOR CORPORALE

2.1. Categorii de bunuri corporale şi caracteristici

În raport cu anumite particularităŃi ale acestora, bunurile corporale pot fi împărŃite la
rândul lor în mai multe categorii:
• terenurile, inclusiv, investiŃiile pentru amenajarea acestora;
• materii prime, materiale consumabile, piese de schimb etc.;
• mijloacele fixe, obŃinute în procesele de producŃie şi care la rândul lor sunt împărŃite în
sistemele de evidenŃă contabilă şi în prevederile legislative în mai multe categorii:
- construcŃii;
- instalaŃii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaŃii;
- mobilier, aparatură de birotică, echipamente de protecŃie a valorilor umane
şi materiale şi alte active corporale.

74
Caracteristica esenŃială a acestor bunuri constă în faptul că participă la mai multe
cicluri de producŃie, se uzează în timp şi îşi transmit valoarea treptat asupra altor bunuri fără
a-şi pierde forma fizică.

2.2. Evaluarea terenurilor

Criteriul esenŃial avut în vedere la clasificarea terenurilor în vederea evaluării este cel
al modalităŃilor de folosire. În funcŃie de acest criteriu, terenurile se împart în următoarele
categorii:
- terenuri agricole;
- terenuri silvice;
- terenuri folosite ca pajişti;
- terenuri cu ape;
- terenuri ocupate cu construcŃii şi construcŃii speciale;
- terenuri cu destinaŃie specială;
- terenuri neproductive.

Evaluarea terenurilor agricole Evaluarea terenurilor agricole Evaluarea terenurilor agricole Evaluarea terenurilor agricole

ParticularităŃile resursei pământ

- pământul este limitat ca întindere;
- este de neînlocuit ca mijloc de muncă special;
- imobilitatea;
- pământul devine mijloc de muncă numai în măsura în care omul acŃionează asupra
lui cu alte mijloace de muncă;
- dacă este folosit în mod raŃional, pământul nu se uzează, ci se ameliorează continuu;
- posibilitatea creşterii continue a productivităŃii prin alocarea suplimentară de
resurse.

Categorii de folosinŃă şi metode de evaluare


75
Modul de utilizare a pământului în agricultură este reflectat de categoriile de folosinŃă:
- terenuri arabile;
- păşuni;
- fâneŃe;
- vii şi pepiniere viticole;
- livezi şi pepiniere pomicole.
Preocupările legate de evaluarea terenurilor agricole au apărut din timpuri străvechi, în
principal, pentru stabilirea diferenŃiată a impozitelor.
Pentru evaluare se utilizează în principal două metode:
- metoda comparaŃiei;
- metoda venitului net actualizat.
Pentru operativitatea evaluării este de preferat prima metodă, dacă sunt îndeplinite
condiŃiile utilizării acesteia.


Metoda comparaŃiei

Etapele care se parcurg sunt următoarele:
1) selectarea informaŃiilor despre mai multe terenuri similare care s-au vândut în zonă
în ultimul timp;
2) identificarea caracteristicilor esenŃiale ale terenurilor respective pentru a compara
terenul de evaluat cu cele ale căror preŃuri se cunosc. Între aceste caracteristici mai
importante sunt:
- localizarea;
- clasa de calitate;
- amenajări speciale;
- suprafaŃa;
- condiŃii de plată;
- forma geometrică;
- alte caracteristici.
3) Între proprietăŃile comparate se identifică două ale căror preŃuri se cunosc şi care
diferă printr-o singură caracteristică. DiferenŃa de preŃ este pusă pe seama acelei
caracteristici;

76
4) se corectează preŃurile celorlalte proprietăŃi cu diferenŃa respectivă, aducându-se
toate la acelaşi nivel al caracteristicii;
5) se reia 3) cu alte două proprietăŃi, până când toate proprietăŃile au aceleaşi niveluri
ale caracteristicilor şi acelaşi preŃ. PreŃul astfel obŃinut reprezintă şi valoarea
proprietăŃii de evaluat.
Aplicarea metodei este condiŃionată de găsirea de fiecare dată a două proprietăŃi care
să difere doar printr-o caracteristică.

Metoda venitului net

Această metodă are în vedere venitul net actualizat pe care îl poate obŃine proprietarul
în condiŃii normale de exploatare. Aplicarea metodei necesită parcurgerea mai multor etape:
- determinarea calităŃii terenurilor agricole;
- calculul venitului net;
- corectarea venitului net;
- calculul valorii terenului.
Volumul de muncă este mai mare decât cel necesar evaluării prin metoda
comparaŃiilor dar, în unele situaŃii, metoda este singura aplicabilă.


Evaluarea terenurilor cu păduri Evaluarea terenurilor cu păduri Evaluarea terenurilor cu păduri Evaluarea terenurilor cu păduri


1. la venituri:
- veniturile anuale din tăieri masive sau progresive;
- venitul mediu anual din tăieri rase;
- veniturile din produse secundare şi din păşunat.
2. la cheltuieli:
- cheltuielile administrative: plata personalului de pază, amortizarea unor utilaje,
depozite, întreŃinere drumuri forestiere, poduri etc;
- cheltuieli de cultură şi exploatare: plantare, îngrijire, tăiere, transport, fasonare
etc.;
- cheltuieli pentru combaterea dăunătorilor, de replantare, îndesire etc.

77

Evaluarea terenurilor construibile şi a celor ocupate cu construcŃii Evaluarea terenurilor construibile şi a celor ocupate cu construcŃii Evaluarea terenurilor construibile şi a celor ocupate cu construcŃii Evaluarea terenurilor construibile şi a celor ocupate cu construcŃii


Principalele metode care pot fi utilizate pentru evaluarea terenurilor neagricole sunt:
- metoda preŃului pieŃei – metoda comparaŃiei;
- metoda rentei capitalizate;
- metoda recuperării terenurilor agricole;
- metode simplificate.
Se recomandă utilizarea cel puŃin a două metode pentru a putea face comparaŃii între
rezultatele obŃinute.
2.3. Evaluarea construcŃiilor

Principalele metode utilizate în evaluarea construcŃiilor sunt:
- metoda indicatorilor tehnico-economici;
- metoda comparaŃiilor;
- metoda evaluării tehnice;
- metoda evaluării economice.
Pentru fiecare categorie de construcŃii pot fi avute în vedere şi metode specifice de
evaluare pe componente constructive sau funcŃionale.

Metoda indicatorilor tehnico-economici

Cunoscând valoarea indicatorilor tehnico-economici şi dimensiunea construcŃiei, se
calculează valoarea acesteia:

V = Dimensiunea • It

Utilizarea acestei metode de evaluare necesită o serie de analize tehnico-economice
care să ducă la reducerea erorii estimării sub un anumit nivel (de regulă sub 5%).


78
În multe Ńări, indicii de preŃ se calculează la nivelul unor organisme specializate şi se
publică periodic.

Metoda comparaŃiilor


Pentru construcŃiile care fac obiectul unor tranzacŃii curente pe piaŃă se face
compararea imobilului care se evaluează cu imobile similare care au făcut obiectul unor
tranzacŃii de vânzare-cumpărare.

Metoda evaluării tehnice

Valoarea tehnică a construcŃiei este stabilită de către proiectanŃi în studiile de
prefezabilitate, studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice care se întocmesc pentru fiecare
construcŃie în parte.


Metoda evaluării economice

Această metodă este utilizată pentru determinarea valorii economice sau de randament.


Utilizarea metodei indicatorilor tehnico-economici


t u t
V g I S V + − ⋅ = ) 1 (
S – suprafaŃa echivalentă a construcŃiei;
I
t
– indicatorul tehnico-economic aferent, care în acest caz este costul pe metru pătrat
suprafaŃă construită desfăşurată;
g
u
– gradul de uzură a construcŃiei;
V
t
– valoarea terenului.
79
Evaluarea construcŃiilor anexă la clădirile Evaluarea construcŃiilor anexă la clădirile Evaluarea construcŃiilor anexă la clădirile Evaluarea construcŃiilor anexă la clădirile de locuit de locuit de locuit de locuit

Evaluarea construcŃiilor din această categorie se face pe bază de indici sau pe baza
unor devize estimative, Ńinându-se seama de tipul construcŃiei, funcŃiile pe care le îndeplineşte
şi materialele din care este realizată. Această valoare se corectează cu coeficienŃi de uzură
care, la fel ca în cazul construcŃiilor de bază, diferă în funcŃie de grupa în care se încadrează,
starea fizică şi vechimea construcŃiei.

Evaluarea construcŃiilor pentru producŃie şi servicii Evaluarea construcŃiilor pentru producŃie şi servicii Evaluarea construcŃiilor pentru producŃie şi servicii Evaluarea construcŃiilor pentru producŃie şi servicii

Aprecierea gradului de uzură se face prin luarea în considerare a mai multor elemente:
- uzura fizică;
- învechirea funcŃională.

2.4. Evaluarea maşinilor, utilajelor, echipamentelor şi
instalaŃiilor

Stabilirea valorii de înlocuire Stabilirea valorii de înlocuire Stabilirea valorii de înlocuire Stabilirea valorii de înlocuire

Valoarea de înlocuire sau valoarea „din nou“ este cea care corespunde unui mijloc
similar nou, existent pe piaŃă în momentul evaluării. Această valoare poate fi obŃinută direct,
prin culegerea de informaŃii de pe piaŃă sau indirect, prin calcule.

Metoda actualizării preŃului
V V
I
i
pe
= ⋅
0
0
100
/
sau V V
C
C
i
v
c
v
= ⋅
0
0

V
0
– valoarea mijlocului fix în momentul achiziŃiei;
I
pe/0
– indicele preŃurilor calculat în funcŃie de preŃurile din momentul evaluării şi cele
din momentul achiziŃiei;
C
v
0
, C
v
c
– cursul leului faŃă de valuta cu are a fost cumpărat mijlocul, în momentul
achiziŃiei ( C
v
0
) şi în momentul evaluării ( C
ve
).

80

Stabilirea valorii actuale Stabilirea valorii actuale Stabilirea valorii actuale Stabilirea valorii actuale
|
¹
|

\
|
− =
100
1
u
î r
g
V V

2.5. Evaluarea stocurilor

La multe întreprinderi, elementul de imobilizări „STOCURI“ are valori semnificative,
iar preluarea lor din bilanŃul exerciŃiului încheiat ar denatura considerabil valoarea
patrimonială a întreprinderii. Principalele elemente de stocuri avute în vedere de evaluator
sunt: stocurile de materii prime, materiale, piese de schimb, obiecte de inventar; stocuri de
producŃie în curs de execuŃie (neterminată); stocurile de produse finite.

2.6. Evaluarea imobilizărilor în curs

În această categorie se includ mijloacele aflate în execuŃie sau executate şi care nu au
intrat în funcŃiune. Ele figurează în evidenŃele contabile la nivelul cheltuielilor efectuate până
la momentul respectiv.
Evaluarea se va face în acest caz prin metoda costurilor pentru toate mijloacele la care
activitatea de punere în funcŃiune se desfăşoară normal.
În cazul obiectivelor sistate şi întârziate din lipsă de fonduri, ca şi în cazul celor sistate
din lipsa cererii faŃă de efectele acestora, se va lua în considerare gradul de uzură fizică reală
sau valoarea reziduală.

2.7. Evaluarea imobilizărilor necorporale

Numite şi active intangibile sau imateriale, activele necorporale sunt alcătuite din
mijloace imateriale, adică fără substanŃă fizică şi din cheltuieli care se recuperează în mai
mulŃi ani.
Cheltuielile de constituire

81
Cheltuielile de cercetare-dezvoltare
Concesiunile
Brevetele
Drepturile şi valorile
Programele informatice
Imobilizările necorporale în curs

3. EVALUAREA BUNURILOR NECORPORALE

Metoda comparaŃiilor
Metoda bazată pe profit

n
n
n
r r
r
V V
) 1 (
1 ) 1 (
+
− +
⋅ =
r – rata de actualizare;
n – durata de viaŃă rămasă elementului intangibil.
Profitul sau venitul net (V
n
) – unitar (anual) aferent activului poate fi:
- efectul încasărilor directe aferente activului respectiv;
- efectul creşterii veniturilor (încasărilor);
- efectul reducerii costurilor.

Metoda bazată pe costuri

Costul elementului intangibil are în vedere preŃul pe care îl va plăti un investitor pe un
astfel de element în alternativa achiziŃionării altuia nou.
Acesta se va stabili luând în considerare:
- costul de reproducere, respectiv, costul realizării unui element similar, dar nou;
- durata de viaŃă rămasă a elementului intangibil:
- până la expirarea protejării;
- reglementată de unele prevederi;
- înscrisă în contracte;
- tehnică.

82
( )
( )
d
d
n r
r r
r
P V
+
− +
=
1
1 1

P
n
– costul de reproducere a activului (preŃul unui activ similar nou);
d – durata de viaŃă rămasă a activului.


2. EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

Întreprinderea poate deŃine titluri şi creanŃe financiare sub forma împrumuturilor
acordate, cum ar fi:
- titlurile de participare;
- titlurile imobilizate în activitatea de portofoliu;
- lte titluri imobilizate;
- creanŃe imobilizate.
Aceste titluri diferă după intenŃia cu care au fost achiziŃionate.83

METODOLOGIA EVALUĂRII ÎNTREPRINDERII


1. ETAPELE EVALUĂRII ORGANIZAłIILOR
- informarea preliminară şi întocmirea documentaŃiei pentru participarea la licitaŃie;
- pregătirea acŃiunii;
- analiza diagnostic;
- evaluarea;
- redactarea raportului de evaluare.

2. REDACTAREA RAPORTULUI DE EVALUARE

I. Rezumat, concluzii şi recomandări
II. Prezentarea organizaŃiei sau activului supus evaluării
• amplasare
• reŃele
• relaŃii
• regim fiscal
• capitalul organizaŃiei – evoluŃie
• structura acŃionariatului
• obiect de activitate
• aspecte juridice
III. Prezentarea evaluatorilor
• C.V.- uri pentru persoane fizice
IV. Diagnosticul pentru evaluare
• Diagnosticul juridic
• Diagnosticul comercial
- poziŃia întreprinderii pe piaŃă
- riscuri legate de relaŃiile pe orizontală şi verticală
- riscuri legate de dependenŃa de anumiŃi furnizori

84
- riscuri legate de clienŃi
• Diagnosticul tehnic
- flux tehnologic
- grad de utilizare a echipamentelor
• Diagnosticul financiar-contabil
• Puncte tari şi puncte slabe identificate în analiza diagnostic
V. Bazele lucrării de evaluare
• Expertize şi studii proprii sau însuşite
• Bibliografia utilizată
• Ipoteze de evaluare
- macroeconomice
- microeconomice
- raportul de schimb la care s-a oprit evaluatorul
- preŃurile de referinŃă – luna
- structura producŃiei
- structura cheltuielilor
• Factori de risc
- interni
- externi
VI. Metode de evaluare aplicate
VII. Gama de valori – valoarea acŃiunilor
VIII. Opiniile evaluatorului


3. METODE DE EVALUARE

Principalele grupe de metode utilizate în evaluarea întreprinderilor sunt:
• metode de evaluare pe bază de active;
• metode bazate pe venit:
- dividende;
- profit;
- cifra de afaceri.
• metode bazate pe comparaŃii;

85
• metode combinate (goodwill);
• alte metode.
Alegerea grupei de metode şi a metodelor care vor fi utilizate se va face luând în
considerare mai multe aspecte:
- obiectivul evaluării;
- sectorul în care se încadrează rezultatele obŃinute de întreprinderea supusă
evaluării;
- dimensiunea întreprinderii;
- interesele persoanelor pentru care se face evaluarea;
- informaŃiile disponibile.86


METODE DE EVALUARE PATRIMONIALĂ

1. CARACTERIZARE GENERALĂ

Principalele metode de evaluare patrimonială sunt:
- metode bazate pe activul net al întreprinderii;
- metode bazate pe valoarea substanŃială;
- metoda capitalurilor permanente necesare exploatării.
Principalele avantaje ale evaluării prin metode patrimoniale sunt:
- elementele necesare evaluării se sistematizează după un model cunoscut – bilanŃul
contabil;
- se cunoaşte structura valorii firmei pe componente şi pot fi identificate
componentele cu o pondere mare în valoare;
- valoarea obŃinută poate fi un punct de plecare obiectiv în negociere;
- utilizează tehnici cunoscute ale metodei contabile de evaluare.
Metoda are însă şi destule dezavantaje:
- calculul activului net corectat este greoi şi de durată, acesta fiind de altfel
principalul inconvenient al metodei;
- de multe ori pentru evaluări sunt necesari şi specialişti în domenii distincte, cum ar
fi: terenuri, construcŃii, echipamente, anumite imobilizări necorporale etc.;
- în cazul în care echipa este formată din evaluatori prea exigenŃi, durata evaluării şi
costul acesteia pot creşte considerabil;
- durata mare a evaluării poate duce la întârzieri în raport cu oportunităŃile sau la
obŃinerea unei valori care să nu mai corespundă cu realitatea în momentul
tranzacŃiei.

2. METODA ACTIVULUI NET


87
Activul net este patrimoniul net al întreprinderii, adică partea din patrimoniu care
aparŃine de drept acŃionarilor. Acesta poate fi determinat direct din bilanŃul contabil, dar nu
poate fi utilizat pentru stabilirea valorii întreprinderii decât după efectuarea unor corecŃii şi
ajustări.
În vederea evaluării prin metoda activului net corectat se parcurg mai multe etape:
- obŃinerea bilanŃului contabil;
- separarea elementelor patrimoniale care compun activul în două grupe: elemente
în afara exploatării şi elemente necesare exploatării;
- reevaluarea elementelor de activ;
- elaborarea bilanŃului după reevaluare;
- calculul valorii matematice şi a activului net corectat.

CorecŃii în pasivul bilanŃului

Volumul corecŃiilor care se fac în pasiv este mult mai mic şi ele se referă la:
- provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli;
- credite pe termen lung;
- obligaŃiile în valută;
- alte corecŃii.
De asemenea, evaluatorul va identifica eventualele datorii viitoare condiŃionate pe care
le va înscrie în bilanŃ dacă nu sunt înregistrate.

Evaluarea activelor necesare exploatării

Activele care dau valoarea de piaŃă a întreprinderii şi care sunt necesare exploatării
durabile a acesteia vor fi luate în considerare la stabilirea valorii patrimoniale după
reevaluare, avându-se în vedere utilitatea lor efectivă.
Evaluarea se face distinct pe categorii de active: active corporale, active necorporale,
imobilizări financiare.
Pot fi unele active care nu figurează în bilanŃ, dar care pot spori considerabil valoarea
întreprinderii sau valoarea bunurilor în afara exploatării şi ele vor fi avute în vedere de
evaluator.

88

Evaluarea activelor corporale Evaluarea activelor corporale Evaluarea activelor corporale Evaluarea activelor corporale

La majoritatea întreprinderilor, volumul cel mai mare de muncă pentru evaluarea
patrimonială este cerut de evaluarea activelor corporale.

Evaluarea activelor necorporale Evaluarea activelor necorporale Evaluarea activelor necorporale Evaluarea activelor necorporale

Activele necorporale sunt alcătuite din elemente intangibile care, într-o proporŃie
redusă, pot fi găsite în postul de bilanŃ „Imobilizări necorporale“.


Evaluarea activelor financiare Evaluarea activelor financiare Evaluarea activelor financiare Evaluarea activelor financiare

Principalele imobilizări financiare care figurează în bilanŃul întreprinderii sunt:
- creanŃe imobilizate;
- titluri de participare (acŃiuni, părŃi sociale deŃinute în capitalul social al altor
întreprinderi);
- titluri imobilizate.

2.6. Calculul activului net corectat

ANC = VM – D, în care:
VN – valoarea matematică a activului;
D – datoriile totale ale societăŃii.
ANC = Suma capitalurilor proprii + Soldul rezultat din reevaluare


3. METODE BAZATE PE VALOAREA SUBSTANłIALĂ

- valoarea substanŃială brută;
- valoarea substanŃială redusă;

89
- valoarea substanŃială netă.
Valoarea substanŃială brută(VSB):
VSB = ANC +Bsi – Bn - Bpî + D

Valoarea substanŃială redusă (VSR):

VSR = VSB – D
e

D
e
– datorii de exploatare.
Valoarea substanŃială netă:

VSN = VSB – Datorii
Capitalurile permanente necesare exploatării Capitalurile permanente necesare exploatării Capitalurile permanente necesare exploatării Capitalurile permanente necesare exploatării

Capitalurile întreprinderii sunt imobilizate în active corporale, active necorporale,
stocuri, sau se află sub forma lichidităŃilor reprezentând, în fapt, activul economic al
întreprinderii. Capitalurile permanente necesare exploatării sunt cele care ar trebui să fie
utilizate pentru a crea o afacere similară la momentul evaluării.EVALUAREA PE BAZA PROFITULUI

1. CONłINUTUL ŞI ETAPELE EVALUĂRII PE BAZĂ DE VENIT


Principalele etape care se parcurg pentru evaluarea întreprinderii prin aceste metode
sunt următoarele:
- stabilirea ratei de actualizare şi a coeficienŃilor multiplicatori;
- analiza capacităŃii întreprinderii de a produce anumite venituri;
- previziunea veniturilor viitoare;

90
- corectarea previziunilor;
- previziunea unor elemente adiŃionale ale valorii întreprinderii;
- calculul valorii întreprinderii.

Evaluarea întreprinderii în funcŃie de profitul pe care îl poate realiza are la bază
următoarele elemente de calcul:
- profitul viitor;
- perioada de referinŃă;
- rata de capitalizare.
Stabilirea corectă a acestor elemente impune mai întâi o revedere a concluziilor analizei
diagnostic şi în special a celor referitoare la diagnosticul financiar.

Pentru analiza şi corectarea profitului net din exploatare, veniturile şi cheltuielile se
grupează după omogenitatea factorilor de influenŃă, astfel încât corecŃiile stabilite sub formă
de indici, coeficienŃi sau valori absolute să fie valabile pentru fiecare grupă în parte. Se pleacă
în acest scop de la tabloul « Soldurilor intermediare de gestiune », dar se utilizează prima
parte a acestuia până la rezultatul din exploatare, care reflectă capacitatea întreprinderii de a
realiza un profit anual reproductibil.
InformaŃiile SIG se sistematizează într-un tabel care va conŃine coloane pentru 3-5 ani
anteriori.
Tabloul va fi elaborat în trei variante:
- varianta cu valorile efective preluate din bilanŃuri;
- varianta care conŃine corecŃiile (cu semnul plus sau minus);
- varianta corectată obŃinută prin adunarea algebrică a primelor două.
CorecŃiile au în vedere concluziile analizei diagnostic şi sunt de două tipuri:
a) corecŃii structurale, făcute pentru fiecare an sau trimestru în parte prin
analiza modului în care au fost calculaŃi indicatorii din sinteza menŃionată;
b) corecŃii care vizează asigurarea comparabilităŃii indicatorilor de acelaşi fel,
dar care se referă la perioade diferite de timp. Comparabilitatea trebuie
asigurată ca natură, dar mai ales după timp.

Pentru a obŃine valori ale profitului care să caracterizeze mai bine capacitatea
beneficiară a întreprinderii, se recomandă previziunea distinctă a profitului net din

91
exploatare
7
, urmând ca profitul din activităŃi financiare sau excepŃionale să fie luat în
considerare separat.

Previziunea profitului Previziunea profitului Previziunea profitului Previziunea profitului

În calculul valorii întreprinderii trebuie să previzionăm profitul anual şi să vedem în ce
măsură valoarea relativă a acestuia se apropie de nivelul sperat, respectiv P.
Profitul avut în vedere la calculul valorii este profitul anual pe care întreprinderea
urmează să-l obŃină în perioada de referinŃă. Atunci când apar diferenŃe mari de la un
trimestru la altul sau când perioada trecută la care se referă informaŃiile utilizate în previziuni
este scurtă, se pot folosi informaŃii referitoare la profitul trimestrial.

Ipoteze

Ipoteza unui profit constant

Deşi simplificatoare, această ipoteză poate fi utilizată pentru întreprinderi ajunse la
maturitate şi în condiŃii de relativă stabilitate economică. Profitul mediu viitor va fi :
n
p
p
i ∑
= sau=
i
i i
a
p a
p , în care:
p
i
– profitul din anul anterior i;
n – numărul anilor anteriori pentru care se cunosc valorile p
i
;
a
i
– coeficient multiplicator al profitului pentru a acorda importanŃă diferită valorilor
din ani diferiŃi în raport cu poziŃia pe axa timpului.

Ipoteza unui profit variabil

Mult mai plauzibilă este ipoteza unui profit variabil, dar pune în faŃa evaluatorului
problemele menŃionate anterior privind previziunile în evaluare. Şi în acest caz pot fi avute în
vedere două ipoteze:
• profitul creşte cu un ritm constant pe întreg orizontul previziunilor explicite;

7
Marius Toma, Marius Chivulescu, op. cit. pag. 122

92
• în limitele orizontului previziunilor explicite sunt avute în vedere trei perioade în
evoluŃia profitului:
- profitul creşte o perioadă de timp cu un anumit ritm, mai ales dacă
întreprinderea acŃionează pe o piaŃă în plină dezvoltare;
- urmează o perioadă de creştere lentă, dar susŃinută, cu un ritm mai mic
decât cel precedent, care se concretizează în consolidarea unei anumite
poziŃii;
- o a treia perioadă poate fi staŃionară sau chiar de declin.
• dacă nu pot fi aduse argumente privind existenŃa celor trei perioade se pot realiza
previziuni explicite pentru fiecare an al orizontului stabilit, utilizând metodele
cunoscute.
Ipoteza unui profit variabil este mult mai plauzibilă dacă avem în vedere doar
rezultatele ce pot fi obŃinute de întreprindere în perspectivă cu mijloacele disponibile în
momentul evaluării.
2.3. Perioada de referinŃă şi rata de capitalizare

Perioada de referinŃă poate fi infinită sau finită, în funcŃie de natura întreprinderii şi
obiectivele avute în vedere de evaluator.
De cele mai multe ori se împarte perioada de referinŃă în două subperioade:
- perioada previziunilor explicite (cca. 5-10 ani) pentru care se stabilesc valori
anuale distincte;
- perioada previziunilor neexplicite care începe la finalul primei perioade şi durează
la infinit. Pe baza acesteia se calculează valoarea reziduală a întreprinderii.
Rata de capitalizare este stabilită diferit în funcŃie de indicatorul pe baza căruia se
măsoară venitul realizat de întreprindere: profit brut sau net, cash-flow, dividende. În cazul
evaluării pe bază de profit, aceasta trebuie să aibă în vedere rata rentabilităŃii aşteptate de
investitor. Cum capitalul pe care cumpărătorul îl investeşte este dependent de valoarea
întreprinderii nu putem determina rata de capitalizare în mod direct. Evaluatorul va fixa în
raport cu alte considerente o rată pe care o va utiliza în calcule, luând în considerare opinia
clientului sau a cumpărătorului şi metodele de calcul prezentate anterior.
2.4. Calculul valorii întreprinderii

93

Valoarea pe baza unui profit viitor constant Valoarea pe baza unui profit viitor constant Valoarea pe baza unui profit viitor constant Valoarea pe baza unui profit viitor constant

Această valoare se calculează prin înmulŃirea profitului anual previzionat cu un
coeficient multiplicator :
V = P⋅k
m
Coeficientul multiplicator poate avea mai multe semnificaŃii în funcŃie de care se vor
obŃine valori diferite: factor de actualizare, coeficient de actualizare bursieră etc.

Utilizarea factorului de actualizare pentru n→∞

k
m =
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) r r r r r r r r
r
r r
r
n n n
n
n
n
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1 1
=
+
− =
+

+
+
=
+
− +


Aplicarea metodei se justifică în cazul unei întreprinderi care va funcŃiona un număr
suficient de mare de ani, astfel încât raportul
( )
1
1 + r
n
să tindă spre zero şi care va realiza cu o
probabilitate ridicată un profit mediu anual P.

Utilizarea factorului de actualizare pentru n finit

În acest caz, se va utiliza relaŃia completă pentru factorul de actualizare:
( )
( )
n
n
m
r r
r
k
+
− +
=
1
1 1
şi valoarea întreprinderii va fi:


( )
( )
n
n
r r
r
P V
+
− +
⋅ =
1
1 1

La valoarea întreprinderii astfel calculată se va adăuga şi valoarea reziduală şi
obŃinem:
( )
( ) ( )
n
r
n
n
r
V
r r
r
P V
+
+
+
− +
=
1 1
1 194
Utilizarea coeficientului de capitalizare bursieră PER (Price Earning Ratio)

Se poate utiliza pentru k
m
şi coeficientul de capitalizare bursieră calculat cu relaŃia:
PER =
Cursul acŃiunii
Profitul net pe acŃiune

Această metodă poate fi utilizată în două situaŃii:
- pentru întreprinderile cotate la bursă, la care va fi luat în considerare PER
corespunzător momentului evaluării sau o valoare medie pentru ultimele luni;
- pentru întreprinderile necotate, dacă se cunosc valorile PER pentru mai multe
întreprinderi de aceeaşi dimensiune şi cu acelaşi profil. În acest ultim caz, valoarea
medie obŃinută pentru firmele cotate se corectează cu o serie de coeficienŃi care au
în vedere deosebirile dintre acestea şi firma de evaluat
8
:
- necotarea la bursă a firmei de evaluat (±∝
1
%)
- calitatea activelor (±∝
2
%)
- dependenŃa de clienŃi şi furnizori (±∝
3
%)
- dimensiunea întreprinderii (±∝
4
%)
- prima pentru control (±∝
5
%)
Calculul PER corectat presupune deŃinerea unor informaŃii despre firmele pentru care
s-a calculat PER mediu în vederea unei cât mai bune estimări a coeficienŃilor (∝
i
). După ce au
fost stabiliŃi, coeficienŃii se aplică în cascadă (şi nu la valoarea iniŃială) obŃinându-se PER
pentru întreprinderea de evaluat (PER
i
):

Valoarea întreprinderii pe bază de profit şi PER va fi :
V = P
i
⋅ PER
i
Ca nivel orientativ se consideră normale valori ale raportului PER, cuprinse între 10 şi
20. Desigur nu sunt excluse nici valori în afara acestor limite, mai mari pentru firme în
ascensiune şi mai mici pentru firme în dificultate dar care pot fi redresate după cumpărare.
Pentru majoritatea întreprinderilor de la noi, în condiŃiile actuale, valoarea coeficientului este
sub 10.

8
Sorin Stan - Evaluarea întreprinderilor, Editura Teora, Bucureşti, 1999, p.107
|
¹
|

\
|
± ⋅ =
100
1
i
i
PER PER
α
π

95


Valoarea pe baza unui profit viitor variabil Valoarea pe baza unui profit viitor variabil Valoarea pe baza unui profit viitor variabil Valoarea pe baza unui profit viitor variabil

Ipoteza unui profit viitor constant şi mai ales pentru o perioadă mare de timp este o
simplificare ce uşurează calculele, dar care, de cele mai multe ori, nu poate fi susŃinută prin
argumente credibile. Este utilizată totuşi în practică dacă avem în vedere că şi ipoteza unui
profit variabil poate fi contestată atunci când previziunile nu sunt suficient de convingătoare.
Valoarea întreprinderii va avea la bază în acest caz profiturile anuale pentru un orizont
de previziune finit pentru care se fac previziuni explicite şi valoarea reziduală
corespunzătoare ultimului an de previziune:
( ) ( )
n i
r
Vr
r
Pi
V
+
+
+
=

1 1

Apar mai multe probleme care trebuie să fie soluŃionate în acest caz : stabilirea
orizontului previziunilor explicite, alegerea metodelor de previziune şi efectuarea unor
previziuni cu o probabilitate ridicată de realizare, calculul valorii reziduale.
Modelul multi-periodic va avea în vedere:
- creşterea profitului cu o rată anuală k
1
, în perioada 1-s
1
;
- creşterea profitului cu o rată anuală k
2
, mai mică decât k
1
în perioada 1-s
2
;
- creşterea profitului cu o rată k
3
, care poate fi nulă sau negativă în perioada 1-s
3
.
Valoarea întreprinderii va fi:

( ) ( ) ( )

+
+ ∑
+
+ ∑
+
=
= = =
3
2
2
1
1
1 1 1
1
s
s i
i
i
s
s i
i
i
s
i
i
i
r
P
r
P
r
P
V

Evaluatorul trebuie să vină în acest caz cu o bună argumentare a ratelor de creştere a
profitului pentru fiecare din cele trei perioade.
La valoarea obŃinută se va adăuga valoarea reziduală actualizată, dacă orizontul
previziunilor explicite este mic.96
METODA FLUXURILOR DE DISPONIBILITĂłI


- previziunea cash flow-ului şi a valorii reziduale a întreprinderii;
- calculul ratei de actualizare care, de regulă, diferă de cea utilizată în cazul evaluării
pe bază de profit. Dacă în cazul profitului, rata de actualizare poate fi egală cu rata
de randament cerută de acŃionari, în cazul evaluării pe bază de cash flow, aceasta
trebuie să reflecte costul capitalului angajat pentru cumpărarea afacerii.
Metoda fluxurilor financiare actualizate (Discounted Cash Flow – DCF) este mai
apropiată de optica investitorului care îşi imobilizează un capital (o sumă de bani) urmărind să
şi-l recupereze şi să obŃină un anumit câştig tot sub formă de numerar. Realizarea acestui
obiectiv este mai clar pus în evidenŃă de cash flow decât de dividendele calculate ca parte din
profitul net repartizat în acest scop.


1. CONłINUTUL CASH FLOW-ULUI

NoŃiunea de cash flow este preluată din limba engleză şi utilizată ca atare sau sub
diferite denumiri : „flux de numerar“, „flux de disponibilităŃi“, „flux de lichidităŃi“, „flux de
trezorerie“. Mai corectă ar fi interpretarea indicatorului ca „flux de disponibilităŃi“ generat de
activitatea întreprinderii şi care se prezintă sub diferite forme: numerar, disponibilităŃi în cont,
depozite, plasamente financiare pe termen scurt şi care pot fi transformate rapid în lichidităŃi.
Putem avea un cash flow brut şi un cash flow net.
Cash flow-ul brut este alcătuit din profit net, amortizări şi provizioane neexigibile şi
mai este denumit în literatura de specialitate marjă brută de autofinanŃare.
Cash flow-ul net se obŃine prin diminuarea cash flow-ului brut cu: investiŃii,
dividendele de plată, pentru acŃiunile preferenŃiale, restituirea creditelor pe termen lung,
majorarea necesarului de fond de rulment, constituirea de rezerve şi majorarea provizioanelor.
La determinarea cash flow-ului brut pentru evaluare, provizioanele pot fi neglijate,
acestea fiind greu de justificat în previziunile pe termen mai mare de 2-3 ani. Ponderea lor
scăzută în totalul cash flow-ului brut nu afectează în mod considerabil valoarea întreprinderii
atunci când sunt neglijate.

97

2. PREVIZIUNEA CASH FLOW-ULUI

Pentru previziunea cash flow-ului, putem utiliza mai multe metode în funcŃie de
specificul întreprinderii, precizia cerută în evaluare, timpul disponibil pentru efectuarea
evaluării. În funcŃie de aceşti factori, putem utiliza :
metode globale de previziune: previziune simplificată, previziune pe
componente;
metode analitice de previziune.
În ambele situaŃii, orizontul de previziune se împarte în două perioade distincte:
- perioada previziunilor formalizate, obiective, sau explicite pentru care putem
face previziuni credibile utilizând diferite tehnici de previziune;
- perioada previziunilor neformalizate, care nu mai au la bază calcule, ci ipoteze
plauzibile. Valoarea aferentă acestor previziuni se înlocuieşte cu valoarea
reziduală a întreprinderii.

În funcŃie de informaŃiile disponibile şi exigenŃele impuse de beneficiarul evaluării,
cash flow-ul poate fi previzionat global sau analitic.
Se poate proceda în două moduri:
previziuni prin extrapolarea cash flow-ului corectat;
previziuni prin extrapolarea componentelor cash flow-ului.


Previziuni prin extrapolarea componentelor Previziuni prin extrapolarea componentelor Previziuni prin extrapolarea componentelor Previziuni prin extrapolarea componentelor

Se pot obŃine rezultate mai bune dacă se pleacă de la previziunea componentelor de
bază şi se calculează valoarea indicatorului prin însumare.
Dacă luăm ca bază pentru previziuni valorile din tabelul Soldurilor Intermediare de
Gestiune corectate pe verticală şi orizontală, vom obŃine valoarea viitoare, în preŃuri
comparabile cu preŃurile anului în care facem evaluarea.


98
2.2. Previziunea analitică a cash flow-ului

O previziune analitică a cash flow-ului este necesară în managementul valorii
organizaŃiei şi mai puŃin pentru evaluări făcute în scopuri comerciale.
Aceasta necesită calcule previzionale distincte pentru toŃi indicatorii care stau la baza
determinării cash flow-ului, fapt pentru care este mai puŃin utilizată în practică deşi conduce
la rezultate mult mai realiste. Principalele previziuni necesare sunt:
- previziunea vânzărilor şi a încasărilor;
- previziunea cheltuielilor pentru activitatea de exploatare;
- previziunea veniturilor şi a cheltuielilor financiare;
- previziunea veniturilor şi a cheltuielilor excepŃionale;
- previziunea necesarului de fond de rulment;
- previziunea investiŃiilor necesare pentru reînnoirea, modernizarea sau dezvoltarea
mijloacelor fixe ale întreprinderii.
Indicatorii economico-financiari şi în final cash flow-ul pot fi exprimaŃi în preŃuri
curente (care includ şi influenŃa elementelor inflaŃioniste) sau în preŃuri constante, respectiv,
preŃurile practicate în momentul evaluării. A doua variantă este de preferat în condiŃiile unei
inflaŃii ridicate.

Calculul valorii întreprinderii Calculul valorii întreprinderii Calculul valorii întreprinderii Calculul valorii întreprinderii

Orizontul de timp al previziunilor explicite pentru cash flow este de cca. 3-5 ani. Pot fi
şi situaŃii când se are în vedere un orizont mai mare, dar certitudinea realizării previziunilor
scade.
Dacă se cunosc valorile previzionate ale cash flow-ului, valoarea întreprinderii se va
obŃine cu relaŃia:
( ) ( )

+
+
+
=
=
n
i
n i
r
Vr
r
CFi
V
1
1 1
, în care:
n – numărul de ani corespunzători orizontului previziunilor finite;
Vr – valoarea reziduală a întreprinderii.

99
Dacă valoarea reziduală este estimată corect, valoarea întreprinderii nu este influenŃată
de orizontul previziunilor explicite. Cele două părŃi ale relaŃiei se modifică în sensuri diferite,
dar cu valori care se compensează între ele.
9

Atunci când orizontul previziunilor explicite este mare (peste 8-10 ani), se poate face
abstracŃie de valoarea reziduală care este nesemnificativă (mai ales în cazul în care rata de
actualizare este mare).
Pentru o astfel de situaŃie valoarea întreprinderii poate fi:
( )

=
+
=
n
i
i
r
CFi
V
1
1
, n>8 sau
Dacă se pleacă de la o valoare constantă pentru cash flow obŃinută prin metoda globală
de previziune, valoarea întreprinderii poate fi calculată în două moduri:
- în ipoteza unui cash flow care creşte cu o rată constantă în perioada previziunilor
explicite:
( ) ( )
n
n
i
i
i
r
Vr
r
g CF
V
+
+ ∑
+
+
=
=

1 1
) 1 (
1
1
, în care:
g = rata de creştere a cash flow-ului de la un an la altul.
Această ipoteză trebuie argumentată pe baza rezultatelor analizei diagnostic şi a
estimărilor făcute de manageri şi specialişti în planurile strategice.
RelaŃia utilizată (Modelul Gordon – Shapiro) are în vedere media anuală a cash flow-
ului şi creşterea acestuia de la un an la altul cu o rată g mai mică decât rata de actualizare
(g<r).
Pentru un n mare relaŃia devine:
( )
( ) ( )
g r
CF
g r
g r
r
CF
V
n n
n

=

+ − +

+
=
1 1
1

Cele două relaŃii conduc la valori cu atât mai apropiate cu cât diferenŃa dintre r şi g
este mai mare.
- ipoteza unui cash flow care creşte o perioadă mare de timp este în majoritatea
situaŃiilor nerealistă. O astfel de ipoteză poate fi acceptată pentru 3-5 ani, la
întreprinderi aflate în faza de dezvoltare şi în condiŃiile unui mediu stabil. Mai

9
Vezi Sorin V. Stan – Evaluarea întreprinderilor necotate, Editor Tribuna Economică, Bucureşti, 2000, pag. 98

100
realistă este ipoteza unui cash flow care se modifică diferit în cadrul orizontului de
previziune, respectiv, rate g
1
, g
2
, g
3
, de regulă, aflate în relaŃia: g
1
> g
2
> g
3
.
Rata de actualizare va fi dată de:
- costul capitalului propriu în cazul utilizării cash flow-ului net pentru acŃionari;
- costul mediu ponderat al capitalului, în cazul utilizării cash flow-ului net pentru
întreprindere.
În prima variantă, dacă întreprinderea are datorii, acestea se scad din valoarea
calculată a întreprinderii.METODE BAZATE PE GOODWILL

Goodwill-ul ne apare ca o diferenŃă între valoarea globală a întreprinderii şi valoarea
calculată pe baza activului net corectat.

GW = VG – ANC

DiferenŃa dintre cele două mărimi poate fi pozitivă şi este denumită goodwill sau
negativă şi este denumită goodwill negativ sau badwill.
Întrucât valoarea activului net corectat este dată în principal de valoarea elementelor
corporale, goodwill-ul se atribuie elementelor necorporale pe care întreprinderea le deŃine:

101
- calitatea superioară a managementului;
- calitatea resurselor umane;
- amplasament favorabil;
- reputaŃia întreprinderii;
- clientelă deosebită;
- produse de calitate superioară;
- atitudinea favorabilă a organismelor publice şi administrative faŃă de întreprindere;
- contracte cu valoare deosebită;
- marketing performant (promovare, relaŃii cu publicul, participare la târguri,
expoziŃii etc.), canale de distribuŃie performante;
- bonitatea şi solvabilitatea faŃă de terŃi;
- portofoliu superior de elemente tehnice necorporale (licenŃe, brevete, reŃete
chimice, specialişti cu calificare deosebită etc.), marcă recunoscută ş.a.
Goodwill-ul mai este explicat şi prin efectul de sinergie, prin faptul că pentru un
sistem, întregul valorează mai mult decât suma părŃilor. Această explicaŃie este valabilă însă
mai mult pentru profitul normal, supraprofitul fiind determinat de existenŃa în cadrul
sistemelor a unor elemente cu o forŃă de antrenare superioară.

CALCULUL GOODWILL-ULUI

Goodwill-ul poate fi determinat pentru o întreprindere care a participat la tranzacŃii pe
piaŃă şi a fost vândută în întregime, ca diferenŃă între preŃul acesteia, respectiv valoarea
înregistrată din vânzare (V) şi valoarea activului net corectat (ANC).

GW = V – ANC

Pentru evaluator, acest mod de calcul are doar valoare informativă, rezultatul putând fi
utilizat pentru comparaŃii sau pentru verificarea indirectă a unei previziuni.
Pentru determinarea goodwill-ului aferent unor întreprinderi care urmează a fi
evaluate, în practica economică se utilizează mai multe grupe de metode:
- metode bazate pe capitalizarea supraprofitului;
- metode directe;

102
- metode analitice.
Metode bazate pe capitalizarea supraprofitului

RelaŃia de calcul va fi:
( )

+
=
=
n
i
i
i
r
Sp
Gw
1 1
, în care:
Spt – supraprofitul previzionat pentru anul i.
Pentru calcularea supraprofitului se utilizează mai multe metode, în special metode
patrimoniale şi metode bazate pe profit.

Calculul supraprofitului pe baza elementelor patrimoniale Calculul supraprofitului pe baza elementelor patrimoniale Calculul supraprofitului pe baza elementelor patrimoniale Calculul supraprofitului pe baza elementelor patrimoniale

Pentru aplicarea acestei metode se pleacă de la una din valorile patrimoniale ale
întreprinderii, respectiv:
- activul net corectat (ANC);
- valoarea substanŃială brută (VSB);
- capitalurile permanente necesare exploatării (CPNE).
Pentru fiecare din aceşti indicatori ai valorii patrimoniale se utilizează indicatori
specifici care caracterizează aportul lor remuneratoriu
10
:
- capacitatea beneficiară (CB), pentru VSB, reflectată de profitul brut global;
- profitul net corectat (PN), pentru ANC;
- randamentul financiar (RF) pentru CPNE.
Dacă α
1
reprezintă rata neutră de randament calculată în funcŃie de dobânzile plătite de
stat la împrumuturile financiare, la care este adăugat un coeficient minim de risc, iar rata de
actualizare are în vedere aceeaşi rată neutră, dar şi un coeficient mediu de risc, rezultă:
În literatură apar şi unele abordări diferite în ceea ce priveşte capitalizarea
supraprofitului:
- perioadă nedefinită de capitalizare:
r
Sp
Gw= , unde r se obŃine din:

10
Tchemeni E., - L’Evaluation des Entreprises, Economica, Paris, 1993, p.16

103
( )
( )
n
n
n
r r
r
a
+
− +
=
1
1 1
pentru n→∞
- perioadă finită de capitalizare (3-10 ani)
GW = Sp× a
n


Calculul supraprofitului pe baza pro Calculul supraprofitului pe baza pro Calculul supraprofitului pe baza pro Calculul supraprofitului pe baza profitului net fitului net fitului net fitului net

Pentru a se evita calculul ratelor de randament, o serie de metode practice pleacă direct
de la profitul net capitalizat. Astfel de metode sunt utilizate mai ales în cazul societăŃilor mici
şi a unităŃilor din comerŃul cu amănuntul.

Metoda Retail
n a
PN
Gw ⋅ =
2
, în care:
PN – profitul mediu anual pe ultimii trei ani (în cazul societăŃilor foarte mici se adaugă
şi salariul patronului).

( )
( )
a
r
r r
n
n
n
=
+ −
+
1 1
1
, în care r, rata dobânzii la creditul comercial.
Metoda are în vedere ipoteza că profitul net este în proporŃie de 50% rezultatul
activului net şi 50% rezultatul goodwill-ului.
Valoarea întreprinderii va fi:
an
PN
ANC VG ⋅ + =
2

Metoda practicienilor

Această metodă este similară cu cea anterioară, cu deosebirea că pentru capitalizarea
profitului se utilizează o rată calculată plecând de la rata neutră la care se adaugă o primă de
risc de 25-30%.
r
PN
Gw
1
2
⋅ =

104
r
PN
ANC VG
2
+ = , relaŃie similară cu cea anterioară, dar pentru n→∞
În literatura de specialitate relaŃia mai este scrisă sub forma:
|
¹
|

\
|
− = ANC
r
PN
Gw
2
1

de unde rezultă:
r
PN
ANC
r
ANC
r
PN
ANC VG
2 2
1
+ = − ⋅ + =
O altă relaŃie utilizată (metoda practicienilor II) este următoarea:
2 1
2 1
k k
r
P
k ANC k
VG
+
⋅ + ⋅
=
k
1
, k
2
– coeficienŃi cu valori mai mici decât 1.
Singurele probleme mai dificile, atunci când se utilizează aceste relaŃii, sunt cele
legate de previziunea profitului net.


Calculul goodwill-ului prin metode directe

Metodele directe se utilizează atunci când se cunoaşte valoarea de rentabilitate sau de
randament sau atunci când se cunoaşte procentul de goodwill din cifra de afaceri pe tipuri de
societăŃi comerciale şi cifra de afaceri a societăŃii de evaluat sau un alt indicator.
În primul caz avem :
GW = VR – ANC
În al doilea caz :

I
ref
– indicatorul de referinŃă;
k
Gw –
coeficientul de goodwill aferent indicatorului de referinŃă.
Ultima variantă este utilizată pentru vânzarea goodwill-ului în regim de credit-bail
(leasing) pe o perioadă determinată i pentru unităŃi comerciale, de turism etc.
Exemplu : hotel – 2,5-4 ori cifra de afaceri anuală în funcŃie de zona în care este situat.
Gw ref
k I Gw × =

105
Utilizarea metodei presupune mai întâi stabilirea indicatorului de referinŃă care poate
fi :
- profitul anual;
- cifra de afaceri anuală, săptămânală sau zilnică;
- alŃi indicatori specifici: greutate, capacitate, număr de camere, număr de locuri,
număr de paturi etc.
În al doilea rând este necesară existenŃa unui barem care reflectă ponderea goodwill-
ului în indicatorul de referinŃă sau numărul cu care se multiplică indicatorul de referinŃă
pentru a obŃine goodwill-ul.


CALCULUL VALORII ÎNTREPRINDERII

Dacă se cunoaşte goodwill-ul, valoarea întreprinderii se poate calcula cu relaŃia:
V = ANC + GW
Prin urmare, folosirea acestei metode în evaluarea întreprinderii presupune mai întâi
calculul valorii patrimoniale şi este însoŃită de toate inconvenientele menŃionate la metoda
respectivă, la care se adaugă cele privind calculul goodwill-ului.
Plecând de la faptul că pentru calculul valorii se utilizează atât profitul, cât şi activul
net corectat, metoda bazată pe goodwill mai este numită şi metodă combinată de evaluare.


VALOAREA REZIDUALĂ A ÎNTREPRINDERII

Toate metodele de evaluare care au în vedere continuarea activităŃii întreprinderii
presupun estimarea previzională a unor indicatori de rezultate, cum ar fi: cifra de afaceri,
profitul, dividendele, cash flow-ul etc.
Previziuni corecte şi credibile putem face pentru un orizont finit, de regulă sub 10 ani,
în multe situaŃii pentru 5 ani. Dacă vom calcula valoarea întreprinderii doar pe baza
previziunilor explicite, vom ajunge la un nivel al acesteia care este mai mic decât cel real, ca

106
urmare a faptului că la finele acestei perioade, întreprinderea există şi mai are cel puŃin o
valoare patrimonială.
Valoarea pe care o are întreprinderea la orizontul de previziune aferent previziunilor
explicite se numeşte valoare reziduală. Această valoare se actualizează şi se adună la valoarea
calculată pe baza previziunilor explicite, obŃinându-se valoarea globală a întreprinderii. Pentru
a asigura unitatea metodologică de calcul, valoarea reziduală se va calcula pe baza aceluiaşi
indicator utilizat în previziunile explicite şi se va utiliza aceeaşi rată de actualizare.
Indicatorii de venit pe acŃiune pot reprezenta valori trecute sau previzionate.
O atenŃie deosebită trebuie acordată existenŃei legăturii dintre indicatorul de referinŃă
(profit, cifră de afaceri, cash flow) şi valoarea întreprinderii. Atunci când o astfel de legătură
nu poate fi demonstrată, metoda nu este aplicabilă.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE


1. Avram, V., - Managementul procesului de creare a valorii în contextul guvernării
întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2003
2. Băileşteanu, Gh. - Diagnosticul şi evaluarea firmei, Editura Mirton, Timişoara, 1995
3. Băileşteanu, Gh. - Diagnostic, risc şi eficienŃă în afaceri, Editura Mirton, Timişoara,
1997
4. Bottin., C. - Diagnostic et changement, Les Editions d’Organisation, 1991
5. Brilman, J., Marie, C. - Manuel d’évaluation des entreprises, Les Editions
d’Organisation, 1993
6. Cabariu, L. – Analiza şi evaluarea societăŃilor comerciale, Editura Expert, Bucureşti,
2002
7. Claude, J., Tournier, Baptiste J. – L’évaluation d’entreprise, les Editions
d’Organisation, 1997
8. Dănescu, T. – Conducerea afacerilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002
9. Deac, V., Bâgu, C. – Strategia firmei, Editura Eficient, Bucureşti, 2000
10. Deaconu, A. – Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii, Editura Intelcredo, Deva,
1998
11. Deaconu, A. – Evaluarea afacerilor, Editura Intelcredo, Deva, 2002

107
12. Dragotă, V., Dumitrescu, D. – Evaluarea întreprinderii, Lucrări aplicative şi studii de
caz, Editura Economică, Bucureşti, 2000
13. Dumitrescu, D, Dragotă, V, Ciobanu, A. - Evaluarea întreprinderilor, Editura
Economică, Bucureşti, 2002
14. Guatri, Luigi – The Valuation of Firms, Blackwell Publishers, Cambridge,
Massachusetts, 1994
15. Hada, T. – Diagnostic, restructurare şi perspective de privatizare, Editura Intelcredo,
Deva, 1997
16. IoniŃă, I., Bănacu, C., Stoica, M. – Evaluarea organizaŃiilor – Editura Economică,
Bucureşti, 2004
17. Işfănescu, A., Robu, V., Anghel, I. – Evaluarea întreprinderii, Editor Tribuna
Economică, Bucureşti, 2001
18. Maxim, E., - Diagnosticarea şi evaluarea organizaŃiilor, Editura Sedcom Libris, Iaşi,
2004
19. Mărgulescu, D. ş.a. – Analiza economico-financiară, Editura FundaŃiei „România de
Mâine“, Bucureşti, 1999
20. MereuŃă, C. (coord.) – Analiza diagnostic a societăŃilor comerciale în economia de
tranziŃie, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
21. Niculescu, M. – Diagnostic global strategic, Editura Economică, Bucureşti, 1997
22. Niculescu, M. – Diagnostic economic, vol. 1, Editura Economică, Bucureşti, 2003
23. Potie, Ch. – Diagnosticul calităŃii, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001
24. Stan, S. – Evaluarea întreprinderilor. Metode şi uzanŃe, Editura Teora, Bucureşti,
1999
25. Stan, S. – Evaluarea întreprinderilor necotate, Editor Tribuna Economică, Bucureşti,
2000
26. Toma, M., Chivulescu, M. – Ghid pentru diagnostic şi evaluarea întreprinderii,
CECCAR, 1996
27. Verboncu, I., Popa, I. – Diagnosticarea firmei – teorie şi aplicaŃii, Editura Tehnică,
Bucureşti, 2001
28. * * * ANEVAR – Culegere de standarde, IROVAL, Bucureşti, 2001
29. * * * Analiza proiectelor de investiŃii – Banca de Export-Import a României – DirecŃia
Politici , 1994
30. * * * Legea nr.31 privind societăŃile comerciale, Monitorul Oficial nr. 126-127, 17
noiembrie, 1990

108
31. * * * Legea nr. 15 privind reorganizarea unităŃilor economice ca regii autonome şi
societăŃi comerciale, Monitorul Oficial, nr. 98, 8 august, 1990
1

1. La o întreprindere se cunosc:
Total activ: 2500 mii lei
Datorii: 300 mii lei
Profitul net pe ultimii trei ani (mii lei): 200; 250; 320
Indicatorii inflaŃiei pe ultimii trei ani: 1,10; 1,09; 1,08
Profitul net pe primele 5 luni din anul evaluării: 150 mii lei
Indicele inflaŃiei pe primele 5 luni din anul evaluării: 1,04
Coeficientul specific sectorului de activitate: k = 0,3
Capitalul social 1500 mii lei
Valoarea nominală a unei acŃiuni 10 lei
CalculaŃi valoarea întreprinderii şi valoarea unei acŃiuni folosind metodologia rapidă de evaluare


2. Pentru evaluarea unui apartament se cunosc:

Apartamente comparabile Caracteristici Apartamentele
Întreprinderii 1 2 3 4
PreŃ – lei ? 90000 84100 86900 92500
Data vânzării(evaluării) Febr. 2007 Apr. 2006 Febr.2006 Ian 2006 Apr 2006
SuprafaŃa construită desfăşurată 125 100 90 100 100
Vechimea (ani) 5 15 12 20 10
Amplasare C C M C C


3. RealizaŃi fuziunea întreprinderilor A şi B prin absorŃie, A fiind societate absorbantă.
- lei -
Intreprinderea A Intreprinderea B ACTIV
Valori din
BilanŃ
DiferenŃe
din
evaluare
Valori din
bilanŃ
DiferenŃe
din
evaluare
1. Imobilizări -valoare brută 200000 +120000 130000 +46000
2. Amortizarea imobilizărilor 30000 20000
3. Stocuri 58000 +35000 58000 +8000
4. Debitori dispăruŃi - 1000 1000
5. DisponibilităŃi 15000 - 12000
PASIV
1. Capital social 225000 150000
2. Rezerve 5000 25000
3. Furnizori 13000 5000
4. Valoarea nominală a unei acŃiuni – lei- 2,5 2,5
AcŃionari cu 50 acŃiuni/ pers.
AcŃionari cu 100 acŃiuni/pers.
800
500
300
450EVALUAREA ÎN ECONOMIE

1. CONłINUT ŞI NECESITATE

Evaluarea este, prin urmare, o succesiune de operaŃiuni prin care, cu ajutorul unor metode, tehnici, procedee specifice şi în baza unor ipoteze credibile se stabileşte valoarea unui bun economic sau a unei întreprinderi la un moment dat. Reevaluarea constă în reluarea procesului de evaluare în alte condiŃii sau la un alt moment temporal pentru a actualiza o valoare estimată anterior.

2. VALOAREA ŞI TEORIA EVALUĂRII

Teoria economică prezintă alternative multiple privind elementele care stau la baza valorii bunurilor: munca încorporată, raritatea, utilitatea, moda, momentul schimbului etc. În teoria evaluării întâlnim elemente specifice care Ńin de obiectivele vânzătorului şi

cumpărătorului, dar şi de teorii specifice care stau la baza fundamentării metodelor de evaluare.

Valoare şi preŃ

Deosebirile principale sunt legate de: SemnificaŃie Nivel Mod de obŃinere Legătura cu bunul la care se referă InfluenŃa concurenŃei

1

Teoriile evaluării

Evaluarea nu se poate realiza prin efectuarea unor măsurători concrete şi din această cauză se bazează atât pe aprecieri obiective cât şi subiective. Valoarea obŃinută are caracter aproximativ şi este utilă partenerilor de afaceri dacă aceştia şi-o însuşesc, în sensul că o consideră corect stabilită. Această acceptare presupune existenŃa unor teorii ale evaluării larg recunoscute şi răspândite, a unor paradigme, în baza cărora se realizează convertirea unei mulŃimi de caracteristici obiective ale unei entităŃi într-o valoare monetară. Din această cauză, orice afirmaŃie referitoare la valoare trebuie să precizeze mai întâi teoria de evaluare care a fost utilizată. Cum există mai multe teorii de acest gen, există şi mai multe niveluri ale valorii pentru acelaşi bun sau aceeaşi întreprindere şi mai multe metode prin care se obŃin aceste valori.

3. CATEGORII DE VALORI

În teoria evaluării, noŃiunea generică de valoare este prezentă doar atunci când se fac unele comparaŃii cu alte categorii, cum ar fi: preŃul, costul, utilitatea. Mai frecvent întâlnite sunt unele categorii sau tipuri concrete de valoare specifice entităŃilor de evaluat şi scopurilor evaluării: • • • • valoarea de piaŃă; valoarea bazată pe venit; valoarea bazată pe costuri; alte tipuri de valori: valoarea de investiŃie; valoarea de utilizare; valoarea contabilă; valoarea de lichidare; valoarea lichidativă; valoarea de asigurare; valoarea de înlocuire; valoarea intrinsecă.

În majoritatea situaŃiilor în care se evaluează întreprinderi în întregul lor, se stabilesc mai multe categorii de valori, utile în negociere, comparaŃii sau în alte scopuri.

2

produse finite etc. avem: evaluări de bunuri tangibile. 3 . evaluări bazate pe capacitatea întreprinderii de a produce rezultate economice utile pentru proprietar. evaluări de elemente intangibile (care nu pot fi percepute prin atingere) care contribuie la menŃinerea şi dezvoltarea activităŃii firmei. c) După obiectivul sau scopul urmărit. se poate realiza o grupare a evaluărilor după mai multe criterii: a) După obiectul supus evaluării. CLASIFICAREA EVALUĂRILOR Actele economice care au loc într-o economie concurenŃială sunt multiple şi în marea lor majoritate se bazează pe elemente valorice. evaluări bursiere. evaluări de active economice. Cunoaşterea valorilor reale ale bunurilor tangibile şi intangibile impune efectuarea unor evaluări. fiind exprimate în unităŃi monetare. evaluări de întreprinderi în totalitatea lor. instalaŃii şi elemente de automatizări. pământul cu destinaŃie agricolă şi neagricolă. evaluări de grupe de bunuri care pot îndeplini o funcŃie comună fără a se constitui în activ distinct. avem: evaluări patrimoniale. evaluări administrative. Pentru o mai bună sistematizare. clădiri şi construcŃii speciale. evaluări economice.. evaluări combinate. cum ar fi: maşini şi utilaje. avem: evaluări contabile. b) După metoda de evaluare utilizată. stocuri de materii prime. materiale.4. care vizează exclusiv latura patrimonială a întreprinderii.

are experienŃă profesională şi este în măsură să evalueze întreprinderi. 4 . Institutul Român de Cercetări în Evaluare (IROVAL) care are atribuŃia de coordonare în materie de evaluare în România şi de armonizare a standardelor româneşti (SEV) cu Standardele Europene de Evaluare (EVS) şi cu Standardele InternaŃionale de Evaluare ( IVS). pe lângă problemele metodologice. responsabilitatea evaluatorilor. 6. pe lângă ANEVAR. interpretarea informaŃiilor economico-financiare şi a rezultatelor La noi în Ńară ANEVAR are între obiectivele sale elaborarea unor standarde de evaluare a întreprinderilor şi proprietăŃilor. este calificat în domeniul evaluărilor. conŃinutul raportului de evaluare. Aceste standarde au în vedere: terminologia evaluării. are capacitate de analiză şi sinteză. şi pe cele privind evaluatorul sub aspectul pregătirii profesionale şi a Ńinutei morale şi consideră că un evaluator este o persoană care trebuie să îndeplinească mai multe cerinŃe: deŃine o calificare corespunzătoare obŃinută la o instituŃie universitară. documentele evaluării. În 1995 este înfiinŃat.5. problema previziunilor în evaluare. evaluarea întreprinderilor neprofitabile. analiza şi evaluării. metode de evaluare. DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ ÎN EVALUARE Majoritatea standardelor abordează. calificare atestată printr-o diplomă acordată de o instituŃie acreditată. STANDARDIZAREA ACTIVITĂłII DE EVALUARE O tendinŃă manifestată în ultimul timp în domeniul evaluărilor este aceea de elaborare a unor standarde pentru evaluarea întreprinderilor. standarde necesare deopotrivă evaluatorilor şi beneficiarilor evaluărilor.

aprecierea corectă a gradului de realizare a obiectivelor. În categoria situaŃiilor curente care impun evaluarea. putem menŃiona: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ asigurarea condiŃiilor pentru realizarea funcŃiilor amortizării. care Ńin în principal de participarea întreprinderii la acte comerciale şi juridice de importanŃă deosebită. pag. participarea la bursa de valori.Evaluarea întreprinderilor . 1 ANEVAR . CÂTEVA PRINCIPII ÎN EVALUARE Utilizarea standardelor Abordarea sistemică Valoarea afacerii Continuitatea exploatării Valori multiple Ordinea temporală NECESITATEA EVALUĂRILOR ECONOMICE SituaŃiile care impun evaluări economice pot fi grupate în două categorii: situaŃii care Ńin de viaŃa curentă a întreprinderii. situaŃii excepŃie. vânzarea unor bunuri sau active. 1/1995. informarea terŃilor. Biblioteca ANEVAR. nr.ediŃia a III-a.19 5 . aprecierea corectă a unor drepturi de capital. încheierea unor contracte de asigurare. garantarea creditelor. relaŃii de parteneriat cu alte firme. de arbitru sau de expert neutru.curs .1 7.Un evaluator elaborează o lucrare în calitate de consultant.

În astfel de situaŃii. încorporarea rezervelor. organizatorice. exproprieri sau naŃionalizări. Astfel de situaŃii apar mai rar pentru bunuri economice. de cele mai multe ori. privatizarea întreprinderilor de stat. tranzacŃii cu firme. de multe ori evaluări de componente structurale sau bunuri. se fac evaluări simplificate.În astfel de ocazii. astfel încât aportul nou pe acŃiune să fie comparabil ca efort cu cel iniŃial. conversia datoriilor în acŃiuni. patrimoniale sau legate de forma de proprietate. lichidarea întreprinderii. încorporarea primelor legate de capital şi a profitului cu această destinaŃie. ele fiind specifice unor întreprinderi sau componente ale acestora. divizarea întreprinderii. evaluarea este o activitate complexă şi este realizată. considerate situaŃii normale deoarece Ńin de viaŃa curentă a întreprinderii. cu aportul unor specialişti din afara întreprinderii sau cu firme specializate. Între acestea. mai importante sunt: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ modificarea capitalului social şi schimbarea structurii acŃionariatului. SituaŃiile excepŃii sunt cele care nu apar în mod curent în viaŃa întreprinderii şi care produc modificări structurale. încorporarea diferenŃelor rezultate din reevaluare. 6 . Modificarea capitalului social Majorarea concretă a capitalului se poate realiza pe mai multe căi: aport în natură. În majoritatea situaŃiilor este necesară mai întâi reevaluarea patrimoniului pentru a calcula valoarea reală a acŃiunilor existente. aport în numerar.

vânzarea de acŃiuni. Lichidarea constă într-o succesiune de activităŃi prin care se realizează valorificarea elementelor de activ. Dizolvarea este decisă de acŃionari sau impusă de justiŃie şi constă în operaŃiuni care pregătesc încetarea existenŃei societăŃii. Aceasta poate fi normală. Privatizarea întreprinderilor de stat Privatizarea este considerată calea principală de accentuare a spiritului antreprenorial şi de dinamizare a structurilor specifice întreprinderilor de stat. Aceasta s-a realizat în mai multe moduri: alocarea gratuită a unei părŃi din proprietatea de stat. Lichidarea se realizează în două faze: dizolvarea şi lichidarea propriu-zisă. vânzarea de active. când este decisă de acŃionari şi se face în interesul acestora şi judiciară. 7 . când este decisă de organele de justiŃie şi se face în interesul creditorilor societăŃii. În urma divizării se poate modifica şi valoarea nominală a unei acŃiuni prin încorporarea diferenŃelor din reevaluare.Divizarea întreprinderii Evaluarea patrimoniului este necesară în acest caz pentru a stabili raportul de divizare şi drepturile acŃionarilor la fiecare din societăŃile rezultate. după care societatea se desfiinŃează ca persoană juridică. plata creditorilor şi partajul activului net între acŃionari. Evaluarea în cazul lichidării este necesară pentru respectarea dreptului de proprietate al acŃionarilor. Lichidarea întreprinderii Lichidarea este operaŃiunea prin care o societate comercială se desfiinŃează pierzânduşi calitatea de persoană juridică. timp în care se păstrează calitatea acesteia de persoană juridică.

De cele mai multe ori se urmăreşte preluarea controlului asupra companiei. Declanşarea operaŃiunii are loc la iniŃiativa persoanei fizice sau juridice care doreşte achiziŃia şi poate fi: achiziŃie amicală atunci când consiliul de administraŃie al firmei vizate este de acord cu vânzarea.Pentru a intensifica ritmul privatizării. corectat cu indicii de inflaŃie comunicaŃi de Comisia NaŃională pentru Statistică. Vanc – valoarea activului net contabil. achiziŃie ostilă atunci când conducerea firmei nu este de acord sau nici măcar nu a fost informată. OperaŃiunea constă în cumpărarea treptată sau dintr-o dată a acŃiunilor vizate până la obŃinerea poziŃiei dorite în companie. Apărarea dreptului de proprietate impune ca o astfel de deposedare să poată avea loc numai în situaŃii temeinic justificate şi cu o despăgubire corespunzătoare. legislaŃia din Ńara noastră prevede utilizarea unui raport de evaluare simplificat pe baza căruia se calculează preŃul de ofertă folosind relaŃia: PreŃul de ofertă pe acŃiune = k ⋅ Vanc + (1 − k ) ⋅ Pnm . în care: N k – este un coeficient specific sectorului de activitate în care se încadrează întreprinderea supusă privatizării. N – numărul total de acŃiuni emise de societatea comercială. 8 . TranzacŃii cu firme AchiziŃia este operaŃiunea prin care o persoană fizică sau juridică dobândeşte un volum suficient de mare de acŃiuni la o companie şi obŃine un anumit grad de control asupra acesteia. Pnm – media profitului net pe ultimii patru ani. Exproprierea pentru cauze de interes public Exproprierea constă în deposedarea unei persoane de un bun al cărei proprietar de drept şi de fapt este.

În cazul achiziŃiei amicale are loc mai întâi o evaluare a firmei pentru a stabili valoarea reală a unei acŃiuni şi a pachetului care face obiectul tranzacŃiei.

Fuziunea este operaŃia prin care două sau mai multe firme se reunesc formând o nouă companie. Aceasta poate fi de două feluri: absorbŃia şi fuziunea pură. AbsorbŃia este operaŃiunea prin care o firmă achiziŃionează integral altă firmă. Fuziunea „pură“ sau consolidarea este operaŃiunea prin care două sau mai multe firme se unesc într-o companie nouă, încetându-şi existenŃa juridică anterioară. AcŃionarii vechilor firme primesc acŃiuni la firma nouă, dar pot obŃine şi plăŃi cash în contul drepturilor de acŃionari sau obligaŃiuni emise de noua companie. După funcŃiile economice pe care le îndeplinesc, fuziunile pot fi: orizontale; verticale; de extindere a pieŃei; conglomerat.

9

ACTUALIZAREA EVALUARE

VALORILOR

ÎN

CALCULELE

DE

1. MOTIVAłIA ACTUALIZĂRII

utilitatea sau valoarea de întrebuinŃare a unor sume viitoare (privite ca efecte sau încasări) este cu atât mai mică cu cât momentul obŃinerii lor este mai îndepărtat. Nu este tot una „a avea o sumă“ cu „a obŃine o sumă“, în viitor. Valoare mult mai mare are ceea ce ai sau poŃi primi acum decât ceea ce vei obŃine;

valoarea unei sume viitoare este diminuată nu numai de utilitatea în scădere, ci şi de efectele inflaŃiei. O sumă de bani disponibilă astăzi are o valoare mai mare decât aceeaşi sumă disponibilă peste un anumit timp, ca urmare a faptului că elemente de natură inflaŃionistă vor influenŃa valoarea;

sumelor viitoare li se asociază şi un risc mult mai accentuat. Aceasta face ca orice persoană să acorde o valoare psihologică mai mare lichidităŃilor decât imobilizărilor de care sunt legate elemente de risc.

2. COEFICIENłI ŞI FACTORI

- valoarea unei sume în viitor (peste n ani):

S n = S (1 + r ) , r f 0
n

(1 + r)n, factor de acumulare.
- valoarea prezentă a unei sume viitoare:

S1 = S n

(1 + r )n

1

Factorul cu care se multiplică în acest caz suma este numit factor de scont.

10

- valoarea globală (cumulată) a unor sume egale obŃinute anual:

o peste n ani:
(1 + r ) n − 1 r

Sn = s ×

Suma s este înmulŃită în aceszt caz cu un factor de compunere.

o la momentul actual:
(1 + r ) n − 1 r (1 + r ) n

S1 = s ×

Dacă n este suficient de mare (n→∞), ultima relaŃie devine: S1 = 1 r

Factorul cu care se multiplică suma în acest caz este numit factor de actualizare. În evaluare se lucrează frecvent cu factorul de actualizare şi cu factorul de scont. Pentru societăŃile necotate la bursă, aşa cum sunt în prezent marea majoritate a societăŃilor din Ńara noastră, putem utiliza două grupe de metode: metode de estimare directă; metode de estimare indirectă.

Pentru estimarea directă, putem proceda în mai multe moduri: • estimarea unei rate medii: pe baza ratelor folosite la un eşantion de societăŃi comparabile; pe baza PER (Price Earning Ratio) folosit la societăŃile comparabile cotate; pe baza ratelor folosite la societăŃile din aceeaşi ramură.

• utilizarea unei rate din tabele cu rate de actualizare pe clase de întreprinderi, atunci când acestea există. Pentru estimarea indirectă, se pleacă de la o rată fără risc la care se adaugă prima de risc.

Rata de bază fără risc poate fi:
rata medie anuală a dobânzii la obligaŃiunile de stat; rata profitului net la investiŃiile din domeniul imobiliar; rata medie fără risc a unor operaŃiuni anterioare; ultima rată cunoscută pentru domeniul din care face parte întreprinderea.

11

Riscul poate fi evaluat global.Rata astfel obŃinută se corectează cu influenŃa inflaŃiei şi se obŃine rata deflatată. la care se adaugă riscul economic şi financiar: r = rr + riscul. Ci – valoarea capitalurilor împrumutate pe termen mediu şi lung. Cp – valoarea capitalurilor proprii utilizate. estimate în analiza diagnostic. sau analitic. ki – costul capitalului împrumutat. Pentru întreprinderile cotate la bursă. prin luarea în considerare a componentelor acestuia. 12 . plecând de la situaŃia întreprinderii. în care: Cp + Ci Cp + Ci k p – costul capitalului propriu. rata de actualizare corespunde costului mediu ponderat al capitalului: r = kp ⋅ Cp Ci + ki ⋅ . rr – rata reală (deflatată).

dublă Metoda lisajului exponenŃial: simplu. fiecare fiind caracterizată de o anumită probabilitate de apropiere de valoarea reală. polinomial.4.1. dublu. multiplu Metoda filtrajului adaptiv Metoda coeficienŃilor de elasticitate Metoda ritmului mediu Metoda indicilor . mixte 3. Tabelul nr. EcuaŃii de trend putere etc. Mărimi medii Metoda mediei mobile: simplă. în cazul aceleiaşi metode de evaluare. . special: parabolă.regresie simplă sau multiplă 4. Metode cantitative 1. Sinteza principalelor metode şi tehnici de previziune Grupe de metode Baza metodologică Metode şi tehnici I. se poate ajunge la una sau mai multe valori. hiperbolă. În final. 2. culegerea şi analiza informaŃiilor referitoare la trecutul şi prezentul întreprinderii.PREVIZIUNILE ÎN EVALUARE 1.modele aditive.trend liniar. multiplicative. Descompunerea seriilor de timp . EcuaŃii de regresie 13 . alegerea metodelor de previziune şi efectuarea calculelor previzionale. NECESITATE ŞI ETAPE Pentru efectuarea previziunilor necesare în evaluare. se parcurg mai multe etape: stabilirea indicatorilor care vor fi previzionaŃi. analiza calitativă a rezultatelor obŃinute şi stabilirea valorilor care vor fi utilizate în calculele de evaluare.

Metoda comparaŃiilor .Metoda lanŃurilor Markov 5.Metoda opiniilor de ierarhizare . Metode intuitive (calitative) 1.Metode de anchetă . Metode de analiză .Metoda discuŃiilor de grup III.Metoda jocurilor strategice .Metoda analizei morfologice 2. Metode combinate 1.Metode euristice ..Sondaje de opinie ANALIZA DIAGNOSTIC PENTRU EVALUARE 1.Metoda opiniilor libere 2.Metoda analizei fenomenologice . Opinii individuale ale experŃilor . Modele matematice complexe II. CONłINUT ŞI TIPOLOGIE NoŃiuni referitoare la diagnosticarea organizaŃiilor analiză diagnosti diagnosticare diagnoză.Anchete de piaŃă .Metoda anchetei iterative . ConŃinut Aansamblul mijloacelor şi procedurilor prin care se realizează investigarea organizaŃiilor în vederea: - identificării relaŃiilor cu mediul structurilor interne 14 .Modele speciale . Opiniile grupelor de experŃi .

putem întâlni: analiza diagnostic realizată de specialişti neutri (externi). stabilirea alternativelor pentru organizaŃii aflate în dificultate. funcŃionarea şi realizarea performanŃelor Necesitate identificarea posibilităŃilor de creştere a performanŃelor la o organizaŃie cu o situaŃie normală. există: analiză diagnostic permanentă. fundamentarea strategiilor pentru orice tip de organizaŃie. Clasificare După sfera de cuprindere. identificarea noilor surse de avantaje concurenŃiale. autoanaliza diagnostic realizată de specialiştii sau managerii întreprinderii. restructurarea organizaŃiei. toate situaŃiile în care este necesară evaluarea. informarea „părŃilor interesate“ cu privire la starea organizaŃiei. analiza diagnostic parŃială (funcŃională). 15 .- intrărilor şi ieşirilor factorilor care influenŃează dorite. După realizatorul analizei diagnostic. putem întâlni: analiza diagnostic globală (multifuncŃională). performanŃele acesteia sau dificultăŃile cu care se confruntă. de regulă. în vedere: trecutul: 2-3 sau 5 ani. analiză diagnostic ocazională. analiză diagnostic periodică. Perioada de referinŃă pentru analiza diagnostic are. După frecvenŃa cu care se efectuează.

-

prezentul; viitorul: 1-3 sau 5 ani, uneori chiar o perioadă mai mare.

Concluziile analizei diagnostic se sistematizează sub forma analizelor SWOT sau a scalelor de evaluare.

2. ASPECTE METODOLOGICE

Instrumente specifice utilizate în analiza organizaŃiilor

-

analiza economico-financiară analiza diagnostic, auditul controlul inspecŃia.

3. NECESITATEA DIAGNOSTICULUI PENTRU EVALUARE
Analiza diagnostic este o activitate complexă care necesită echipe de specialişti şi un volum mare de muncă. De altfel, specialiştii în domeniu apreciază că stabilirea

diagnosticului reprezintă 80% din munca evaluatorului şi doar restul de 20% reprezintă calcule prin care se ajunge la diferite variante de valori, la care se adaugă munca pentru redactarea raportului de evaluare. În etapa diagnosticului se obŃin şi informaŃiile principale care stau la baza proiectării viitorului întreprinderii, iar calitatea acestora este dependentă în mare măsură de priceperea echipei de evaluatori, de capacitatea acestora de a sesiza situaŃiile care reprezintă alternativele viabile.

16

4. ETAPELE ANALIZEI DIAGNOSTIC

Etapizarea acŃiunilor pentru realizarea analizei diagnostic diferă în funcŃie de obiectivele urmărite şi metodele utilizate. Analiza diagnostic efectuată pentru studiile de evaluare necesită parcurgerea cel puŃin a următoarelor etape: cunoaşterea preliminară ; pregătirea acŃiunii; stabilirea componentelor analizei; culegerea informaŃiilor necesare; prelucrarea şi analiza informaŃiilor; formularea concluziilor şi redactarea raportului de analiză diagnostic.

Resursele necesare şi timpul alocat fiecărei etape în parte diferă mult, în funcŃie de dimensiunea organizaŃiei, specificul activităŃii desfăşurate, scopul evaluării.

Raportul de analiză diagnostic
• • • • • • • • • • • pagina de titlu; cuprinsul; rezumatul; introducere; obiectivele analizei diagnostic; prezentarea întreprinderii şi a mediului; metodologia de cercetare utilizată; rezultatele analizei; concluzii şi recomandări; bibliografie; anexe.

5. METODE DE CULEGERE A INFORMAłIILOR

Pentru obŃinerea informaŃiilor necesare, evaluatorul poate utiliza mai multe metode:

17

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

vizite în întreprindere; fotocopierea unor documente; completarea unor tabele, fişe, diagrame; preluarea unor informaŃii din bazele de date ale întreprinderii; interviuri; utilizarea chestionarelor scrise;

6. SINTEZA METODOLOGIEI DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC

Stabilirea componentelor analizei

În general, orice metodologie de analiză diagnostic necesită mai întâi stabilirea componentelor care pot fi: domenii, direcŃii sau grupe de indicatori; criterii sau indicatori de analiză şi evaluare; sisteme de punctaj şi coeficienŃi de importanŃă; grile de evaluare, scoruri, sinteze SWOT etc.

În evaluare se lucrează frecvent cu gruparea componentelor analizei diagnostic pe domenii de analiză care vizează: diagnosticul general şi strategic; diagnosticul juridic; diagnosticul tehnic; diagnosticul resurselor umane; diagnosticul comercial şi de marketing; diagnosticul calităŃii; diagnosticul managementului; diagnosticul financiar.

Stabilirea importanŃei fiecărei componente pentru diagnosticul final
Se stabilesc pentru fiecare componentă coeficienŃi de importanŃă, de regulă, cu valori între 0 şi 1, astfel încât suma lor să fie 1. Pentru stabilirea coeficienŃilor se utilizează
18

unor specialişti şi persoanelor din echipa de analiză diagnostic. Stabilirea importanŃei indicatorilor Se pot utiliza mai multe metode: metoda notării. integral sau parŃial. indicatori specifici pe sectoare de activitate. Aceştia vor alcătui un sistem de indicatori compus din: indicatori care pot fi utilizaŃi în orice organizaŃie. de regulă. o scală cu cinci niveluri: N1 – nesatisfăcător N2 – satisfăcător N3 – mediu N4 – bun N5 – foarte bun 19 .chestionare adresate managerilor. Pentru starea indicatorului se utilizează. scalei Stabilirea scalei de evaluare a indicatorilor Punctajul repartizat unui indicator în funcŃie de importanŃă va fi alocat în urma analizei. metoda comparării. metoda repartizării punctajului. Stabilirea indicatorilor care vor fi utilizaŃi în analiză Pentru fiecare componentă a analizei diagnostic se stabilesc indicatori cu ajutorul cărora se apreciază starea şi evoluŃia organizaŃiei. indicatori specifici pentru organizaŃia analizată. luând în considerare starea şi dinamica acestuia.

Editura Mirton. Băileşteanu – Diagnostic. de eficienŃă) şi nivelul abaterii de la 1002. cât şi dinamica se poate proceda în mai multe moduri: se calculează indici ai dinamicii şi se atribuie punctajul în funcŃie de natura indicatorului (de efort. Editura Tehnică.menŃinere T3 – trend nefavorabil Pentru indicatori se stabilesc ponderi sau coeficienŃi de alocare a punctajului astfel: • pentru indicatori la care interesează doar nivelul sau starea: Nivelul sau starea N1 – nesatisfăcător N2 – satisfăcător N3 – mediu N4 – bun N5 – foarte bun Coeficient de alocare a punctajului 0. Bucureşti.0 • pentru indicatori la care interesează atât nivelul. ÎnmulŃind valorile.8 1.4 0. Timişoara. k ij = xij x max Dacă se utilizează metoda utilităŃilor. coeficienŃii din tabelul al doilea se obŃin cu relaŃia: 2 3 Pentru detalii vezi: Ion Verboncu. Ion Popa – Diagnosticarea firmei.6 0.Pentru evaluarea dinamicii se poate utiliza tot o scală cu cinci sau cu trei niveluri T1 – scădere bruscă T2 – scădere lentă T3 – menŃinere T4 – creştere lentă T5 – creştere rapidă T1 – trend favorabil sau T2 – fără trend . 20 . se atribuie mai întâi anumite valori fiecărei stări şi fiecărei alternative de trend.2 0. de efecte. 1997. 2001 Gh. risc şi eficienŃă în afaceri. obŃinem o matrice ale cărei valori se aduc între 0 şi prin împărŃirea la valoarea maximă sau prin metoda utilităŃilor3.

6 = 4.4 0.1 0.5 Un indicator care este apreciat ca importanŃă cu 8 puncte. Punctajul maxim al fiecărui indicator se înmulŃeşte cu coeficientul aferent stării şi tendinŃei acestuia.6 0.2 0. are nivelul bun şi tendinŃă favorabilă va obŃine punctajul efectiv: 8 x 0.k ij = xij − x min x max − x min Se ajunge în acest fel ca pentru valoarea minimă a lui x să se atribuie coeficientul 0 şi indicatorul respectiv nu mai este luat în considerare la calculul punctajului total.4 1 0.3 0.45 0. pij = N ij ⋅ k ij Calculul punctajului total pe fiecare componentă a analizei N ij ⋅ k ij ni Pi = ∑ ni Calculul punctajului la nivel de organizaŃie j =1 P = ∑ Pi ⋅ α i Concluzii: stabilirea stării organizaŃiei. 21 . Exemplu: TendinŃa CoeficienŃii de atribuire a punctajului (kij) N1 N2 N3 N4 N5 T1 T2 T3 0.8 0. stabilirea locului organizaŃiei într-o ierarhie etc.15 0.8 Stabilirea nivelului sau stării fiecărui indicator Stabilirea punctajului efectiv al indicatorilor.75 0.2 0.30 0.60 0.

pentru 1.90 – firma este considerată sănătoasă fconomic.2X 1 + 1.81 – firma este falimentară.6 X 4 + X 5 2. Pentru întreprinderi industriale se utilizează următoarea funcŃie: Z = 16X 1 + 22 X 2 − 87 X 3 − 10 X 4 + 24 X 5 22 .3 X 3 + 0.pentru Z > 2.90 – firma se află în dificultate. MODELUL ALTMAN 1. Diagnosticul firmei se stabileşte astfel: . FuncŃiile utilizate de acest model au fost stabilite distinct pe sectoare de activitate. .81 < Z ≤ 2.Problemele esenŃiale în aplicarea metodologiilor de analiză diagnostic sunt cele privind stabilirea indicatorilor şi evaluarea acestora.pentru Z < 1. FuncŃia utilizată de acest model are următoarea formă: Z = 1. . Indicatorii care stau la baza stabilirii scorului: X1 = X2 = Active circulante Total activ Pr ofit reinvestit Total activ Profit înainte de dobânzi şi impozit Activ total Capitalizare bursieră Total datorii Cifra de afaceri Activ total X3 = X4 = X5 = 3. MODELUL CONAN-HOLDER 1.4 X 2 + 3.

Indicatorii care stau la baza stabilirii scorului: X1 = Active circulante .0136 X 2 + 0.0185 X 7 − 0.0158 X 8 − 0.Stocuri Datorii pe termen scurt Capital permanent Pasiv total Cheltuieli financiare Cifra de afaceri Cheltuieli cu personalul Valoarea adaugata Excedent brut de exploatare Valoarea adaugata X1 = Creante + Plasamente + Disponibilitati Datorii pe termen scurt sau X2 = X3 = X4 = X5 = X6 = Capitaluri proprii Activ total Rezultatul brut al exploatarii Activ total X7 = X8 = Necesarul de fond de rulment Cifra de afaceri 3. Diagnosticul firmei: Valoarea funcŃiei scor Probabilitatea faliment de Nivelul riscului 23 .0122 2.0341X 6 + 0.0197 X 1 + 0.Pentru întreprinderile din comerŃul cu ridicata forma funcŃiei este: Z = 0.

0824X 3 + 5.164X 6 + 0.5 9.5 < Z < 0 0 < Z < 1.221X 4 − 0.5 < Z < 13 13< Z < 16 Z > 16 90% 85% 80% 75% 70% 60% 50% 35% 30% 25% 15% 10% Foarte mare Foarte mare Foarte mare Foarte mare Incertitudine Incertitudine Incertitudine Risc mediu Risc mediu Risc mediu Risc redus Risc redus MODELUL CENTRALEI BILANłURILOR AL BĂNCII FRANłEI 1.5 1.5 -2.5 < Z < 4 4<Z<5 5 < Z < 8.5 < Z < 9.5 -4.706X 7 + 1.255X1 + 2. Calculul indicatorilor: X1 = Cheltuieli financiare Excedentul brut de exploatare Resurse permanente Capitaluri investite X2 = X3 = Cpacitatea de autofinantare Datorii totale Excedentul brut de exploatare Cifra de afaceri (fara TVA) Datorii comerciale * ⋅ 360 Aprovizionari (cu TVA) X4 = X5 = 24 .1.544 2.5 < Z < -2.Z < -4.5 < Z < 10.408X 8 − 85.689X 5 − 1.003X 2 − 0. FuncŃia modelului: 100Z = .5 10.5 8.

Slăbiciuni.250 Probabilitatea faliment 100 95. mărfuri şi produse în cooperare ProducŃia vândută – ProducŃia stocată + ProducŃia imobilizată ANALIZA SWOT Rezultatele analizei diagnostic pun în evidenŃă atât potenŃialul firmei.125 +0. Weaknesses (Slăbiciuni.50 de Nivelul riscului Foarte mare Foarte mare Foarte mare Incertitudine Risc mediu Risc redus Risc redus * ** Furnizori de materiale.875 -0. Puncte slabe). AmeninŃări 25 .250 +0. Opportunities (OportunităŃi.90 33. Puncte forte). Şanse). Threats (AmeninŃări) 5 Atuuri. Aceste pot fi rezumate sintetic într-o matrice cunoscută sub denumirea de „matricea SWOT“4 sau „matricea ASOA“5. cât şi constrângerile şi oportunităŃile mediului în care aceasta îşi desfăşoară afacerile.Avansuri clienti + Creante din exploatare Productie * * Investitii Valoarea adaugata X8 = 3. Diagnosticul firmei se stabileşte astfel: Valoarea funcŃiei scor -1.70 9.X 6 = Rata de crestere a valorii adaugate = X7 = VA1 − VA 0 ⋅ 100 VA 0 Stoc productie neterminata .875 -0.250 Peste +0.40 17.80 46.625 +1.60 73. OportunităŃi. 4 SWOT – Strengths (ForŃe.

Ńinerea la zi. filialelor. reflectarea corectă a componenŃei şi structurii capitalului social. ACłIUNILE COMERCIALE ALE SOCIETĂłII Dreptul de proprietate Elemente de drept civil Elemente de drept comercial Elemente de dreptul muncii 26 . documentele care atestă înfiinŃarea şi funcŃionarea legală a sucursalelor. salariaŃii şi bugetul statului 1. contract de societate. registrele Adunării Generale a AcŃionarilor şi ale Consiliului de AdministraŃie. 2. compatibilitatea acŃiunilor efectiv desfăşurate cu obiectul de activitate. obiectul de activitate al societăŃii şi eventualele acte adiŃionale ulterioare înfiinŃării. ÎNFIINłAREA ŞI FUNCłIONAREA ORGANIZAłIEI Se verifică: documentele care atestă înfiinŃarea societăŃii: statut. registrele acŃionarilor – existenŃa acestora. terŃii. punctelor de lucru. documentele privind constituirea Consiliilor de AdministraŃie şi a Adunării Generale a AcŃionarilor.DIAGNOSTICUL JURIDIC o Investigarea raporturilor juridice şi a modului în care sunt respectate reglementările legale în legătură cu activitatea întreprinderii sau cu activele supuse evaluării o Aprecierea situaŃiei juridice a întreprinderii în raport cu proprietarii.

27 . activitatea de investiŃii. Baza materială constituie potenŃialul tehnic de producŃie sau prestări al întreprinderii şi trebuie cunoscută sub mai multe aspecte: ce poate realiza. activitatea mecano-energetică. activitatea de cercetare-proiectare. mijloace pentru protecŃia mediului ambiant. terenurile.ProtecŃia mediului Litigii DIAGNOSTICUL TEHNIC Analiza detaliată a mijloacelor care alcătuiesc baza materială durabilă a organizaŃiei. urmărindu-se: aspecte generale privind activele corporale şi necorporale: utilajele şi echipamentele. prezintă importanŃă pentru evaluator din mai multe motive: în concordanŃă cu obiectul de activitate şi perspectivele întreprinderii stabileşte mijloacele necesare exploatării şi cele în afara exploatării. construcŃiile şi suprafeŃele de producŃie sau prestări. 1. ce realizează. ce ar trebui să realizeze pentru a face faŃă concurenŃei şi a răspunde integral cerinŃelor beneficiarilor. procese de producŃie şi tehnologice. DIAGNOSTICUL POTENłIALULUI TEHNIC Structura şi dinamica mijloacelor fixe Cunoaşterea structurii mijloacelor fixe.

Recipiente pentru păstrarea obiectelor muncii + Depozite 3.- prin comparaŃie cu alte întreprinderi pot fi stabilite puncte slabe sau forte în ceea ce priveşte dotarea tehnică (sub aspect cantitativ). proprietatea (apartenenŃa). InformaŃiile privind structura mijloacelor fixe sunt analizate pe 3-5 ani punându-se astfel în evidenŃă. - în funcŃie de provenienŃa şi proprietatea asupra acestora. durata de utilizare. 7. Diagnosticarea structurii mijloacelor fixe trebuie să urmărească mai multe aspecte: rolul pe care îl au în întreprindere. Mijloace pentru scopuri administrative TOTAL 28 . participarea la realizarea obiectului de activitate. Mijloace care asigură condiŃii materiale pentru producŃie 4.1. mijloacele vor fi tratate diferit la stabilirea valorii întreprinderii. natura lor. Structura mijloacelor fixe după rolul pe care îl au în întreprindere Grad de corelare Total mijloace cu obiectul de activitate Valoare (mii lei) p % actual viitor Categorii de mijloace fixe Mijloace necesare Valoare (mii lei) p′ % Anul N-4 1. dinamica acestora. Tabelul nr. în paralel. Mijloace de muncă Mecanice 2.

Structura imobilizărilor corporale ale organizaŃiei Analiza se poate face în mai multe moduri: 29 . 7. nr.Anul N-3 : Fig.1.

speciale Maşini . Pe baza ponderii fiecărei categorii în total mijloace: 2. Dinamica şi structura mijloacelor fixe după natura lor Existent la Categorii de mijloace fixe începutul perioadei Valoare (mii lei) Clădiri Constr.2. 7. Pe baza ponderii mijloacelor necesare din fiecare grupă în total mijloace necesare: 3. 4. control şi reglare Mijloace de transport Unelte. Natura mijloacelor utilizate Tabelul nr. Ponderea activelor necesare în total active reflectă proporŃia în care mijloacele fixe pe fiecare grupă au fost necesare în anul analizat. instrumente şi aparatură de birotică % Intrări (mii lei) Total din investiŃii Ieşiri (mii lei) SituaŃia la sfârşitul perioadei Valoare (mii lei) % 30 . utilaje şi instalaŃii de lucru Aparate şi instalaŃii de măsurare.. Pe baza coeficientului modificării structurii mijloacelor totale şi a celor necesare Concluziile desprinse pe baza ponderilor menŃionate pot fi denaturate de preŃurile mijloacelor achiziŃionate în perioade de timp diferite. disp.1.

Analiza este utilă pentru stabilirea valorii întreprinderii în măsura în care uzura scriptică reflectă situaŃia reală în ce priveşte durata de utilizare consumată. Nmd . 31 . Vme . Vii . Proprietatea Analiza după apartenenŃă (proprietate) este posibilă pe cele patru grupe dacă se cunosc valori comparabile pentru mijloacele din fiecare grupă. pe categorii şi ca medie pe total grupă şi total societate.valoarea intrărilor prin investiŃii.gradul de înzestrare tehnică. g it = Vme N md git .numărul muncitorilor direct productivi. Vbs .coeficientul de reînnoire a mijloacelor fixe. evaluatorul va analiza starea reală a fiecărui mijloc fix şi va stabili durata rămasă de utilizare care corespunde situaŃiei reale. În caz contrar pot fi făcute analize pe subgrupe omogene în funcŃie de numărul lor sau pe total mijloace.valoarea brută la sfârşitul anului.Alte active TOTAL cr = Vii Vbs cr .valoarea mijloacelor destinate exploatării. Pentru stabilirea valorii întreprinderii este foarte utilă cunoaşterea contribuŃiei mijloacelor străine la realizarea cifrei de afaceri şi a profitului. Altfel. Durata de viaŃă Analiza după durata de viaŃă pune în evidenŃă gradul de noutate şi gradul de uzură scriptic.

rezervele de mijloace. Gradul de uzură scriptică poate fi estimat: a) global: Gus = Ac ⋅ 100 . Mijloace inactive Fac parte din această grupă: mijloacele în curs de montaj. Un astfel de calcul.Participarea la activitate Mijloace active În această grupă sunt incluse: mijloacele în exploatare. mijloacele în transport. mijloacele propuse pentru casare. în care: Vic Ac – amortizarea înregistrată pe costuri până la momentul evaluării. mijloacele aflate în reparaŃie. nu reflectă uzura scriptică reală ca urmare a modificărilor în legislaŃia amortizării şi a unor reevaluări ale imobilizărilor corporale. Vic – valoarea de înregistrare în contabilitate. mijloacele în aşteptarea reparaŃiei. mijloacele care nu mai sunt necesare. de cele mai multe ori. 32 . 1. mijloacele în conservare.2. Uzura Uzura scriptică se stabileşte luând în considerare durata de viaŃă normată şi durata de utilizare a unui mijloc fix.

DC + DR = DU Gradul real de uzură este influenŃat de o mare varietate de factori a căror acŃiune diferă de la o întreprindere la alta şi de la un utilaj la altul.durata de utilizare rămasă (luni. DC .b) analitic: pentru mijlocul fix i: g ui = DCi DCi ⋅ 100 sau g ui = ⋅100 DU i DCi + DRi o pentru toate mijloacele fixe de tip i: o în funcŃie de numărul utilajelor de tip i: gi = ∑ g ui ⋅ N ui ∑ N ui ∑ g ui ⋅ Vraui ∑ Vraui ∑ g ui ⋅ Vicui ∑Vicui o în funcŃie de valoarea rămasă actualizată a utilajelor de tip i: gi = o în funcŃie de valoarea de înregistrare în contabilitate a utilajelor de tip i: gi = DU . Uzura fizică Factori care influenŃează uzura fizică: condiŃiile concrete de mediu fizic în care funcŃionează utilajul. măsura în care personalul de exploatare respectă cerinŃele specificate de producător. ani). ani). Vic . aceştia putând fi grupaŃi în două categorii după cum influenŃează uzura fizică sau uzura morală.durata normală de utilizare (luni. ani).valoarea de înregistrare în contabilitate.durata de utilizare consumată (luni. pregătirea profesională a personalului de exploatare. calitatea lucrărilor periodice de întreŃinere şi reparaŃii. DR .valoarea rămasă actualizată. 33 . Vra .

nivelul tehnic al unui utilaj nou.- gradul de folosire extensivă şi intensivă. modern. - realizarea unor mijloace cu caracteristici tehnico-funcŃionale superioare. calitatea materialelor. măsurarea caracteristicilor tehnice principale şi compararea cu niveluri iniŃiale. analiza dinamicii cheltuielilor cu reparaŃiile pentru fiecare mijloc fix în parte. - gradul de poluare a mediului înconjurător ş. lubrifianŃilor etc. Se poate estima uzura morală plecând de la cele două forme de manifestare: pentru prima formă a uzurii morale se poate utiliza relaŃia: 34 . aprecieri făcute de specialişti şi muncitori din activitatea de întreŃinere-reparaŃii.nivelul tehnic al utilajului i. carburanŃilor. calitatea materialelor prelucrate pe utilaj. utilizate în exploatarea curentă. respectiv: Uzura tehnică se corectează parŃial prin lucrările de întreŃinere-reparaŃii şi modernizare. N tr . pieselor de schimb. Uzura morală - realizarea unor mijloace identice în ceea ce priveşte parametrii tehnico-funcŃionali dar la costuri şi deci preŃuri comparabile relativ mai mici ca urmare a creşterii productivităŃii muncii în întreprinderea (sectorul) care produce mijloacele respective.a. O estimare globală a uzurii morale se poate face cu aproximaŃie plecând de la nivelul tehnic al utilajului analizat şi al unui utilaj similar nou:  N  g um = 1 − ti  ⋅100  N  tr   N ti . ca efect al progresului tehnic în sectorul producător de astfel de mijloace. analiza productivităŃii de exploatare a mijlocului. Pentru estimarea uzurii tehnice se pot utiliza diferite metode: aprecieri făcute de personalul care utilizează mijloacele respective. de referinŃă.

Uzura morală 2 poate fi determinată pe baza pierderilor cauzate de menŃinerea în funcŃiune a unui mijloc cu performanŃe scăzute sau de scoaterea acestuia din funcŃiune înainte de expirarea duratei normale de utilizare. Dacă Vp ≤ Vî . unde: Vî = Vin . DIAGNOZA FOLOSIRII UTILAJELOR Folosirea extensivă indicele de activizare: Ia = ∑ Nai ⋅ Tcai ⋅100 .g um1 = 1 − Vî 1 . în care: ∑ N i ⋅ Tci - indicele global de exploatare: 35 . Aceşti indicatori pot sta la baza stabilii valorii tehnice a întreprinderii sau a unei valori potenŃiale în funcŃie de înzestrare tehnică. Valoarea de înlocuire calculată se compară cu valoarea de piaŃă a unui mijloc similar dar nou. sectoare şi pe total întreprindere. 2. Wt – productivitatea tehnică a mijlocului. Uzura economică totală va fi: g u = g uf + g um ⋅ DR DU Pe baza informaŃiilor obŃinute se poate calcula gradul mediu de uzură pe grupe de maşini. în care: Vn (1 + i∆wt )t Vî – valoarea de înlocuire calculată. Acest grad de uzură se corectează în continuare cu raportul DR/DU. Vin – valoarea iniŃială ( din momentul achiziŃiei). putem vorbi de uzură morală 1. raport în care DR trebuie să Ńină seama însă de folosirea efectivă a utilajului în perioada DU-DR.

3. SituaŃia spaŃiilor construite 36 . DIAGNOZA CONSTRUCłIILOR Analiza diagnostic începe cu identificarea tuturor suprafeŃelor construite sau amenajate pentru desfăşurarea activităŃilor societăŃii.Ie = ∑ Ne ⋅ Tcei ⋅100 . pentru o grupă maşini sau utilaje. în care: ∑ N i ⋅ Tci - indicele exploatării mijloacelor active: I ea = ∑ Nei ⋅ Tcei ⋅100 ∑ Nai ⋅ Tcai - numărul mediu al orelor de funcŃionare a unui utilaj: N hi = Nh = T fi Ni . ∑T N fi . 3. Pot fi calculaŃi prin echivalare indicatori la nivelul grupelor de mijloace de producŃie sau pentru toate mijloacele aflate în exploatare. pentru toate mijloacele de producŃie. 7. Folosirea intensivă Folosirea intensivă este reflectată de productivitate şi de randament. Tabelul nr.

5. 37 . 7.7. a posibilităŃilor de continuare a execuŃiei şi a termenelor de finalizare.Natura construcŃiei sau amenajării SuprafaŃ a de teren ocupată SuprafaŃa construită desfăşurată SuprafaŃa utilă Număr încăperi DestinaŃie Actuală Posibil ă Total Tabelul nr. ConstrucŃiile speciale Natura construcŃiei SuprafaŃa de teren ocupată Actuală DestinaŃia Posibilă Tabelul nr.4. Starea tehnică a construcŃiilor ConstrucŃi a Grad de uzură Starea generală PărŃi ale construcŃiei cu un grad avansat de uzură SpecificaŃii Grad de uzură Distinct vor fi evidenŃiate construcŃiile în curs de execuŃie cu precizarea stadiului în care se află.

destinaŃia terenurilor. În această etapă analiza se extinde asupra cheltuielilor şi riscurilor legate de forma de proprietate. Analiza va fi făcută diferit după specificul activităŃii desfăşurate şi va urmări în principal: proprietatea asupra terenurilor. organizarea proceselor de producŃie. cu ajutorul mijloacelor de muncă şi al factorilor naturali. utilizarea efectivă a terenurilor. În analiza diagnostic interesează mai multe aspecte: componentele proceselor de producŃie. în lucrări şi produse. Diagnosticul componentelor Un proces de producŃie are două grupe de componente principale care trebuie avute în vedere atât distinct cât şi în corelaŃie: procese tehnologice şi procese de muncă. 5. protecŃia şi securităŃii muncii în timpul proceselor de producŃie. Proprietatea asupra terenurilor va fi identificată pe bază de documente în etapa diagnosticului juridic. DIAGNOZA TERENURILOR Terenurile reprezintă pentru multe întreprinderi baza de amplasare a activităŃilor iar pentru altele şi mijloc de producŃie.robotizare. DIAGNOZA PROCESELOR DE PRODUCłIE Procesul de producŃie reprezintă ansamblul activităŃilor coordonate şi realizate de oameni în vederea transformării obiectelor muncii.automatizare . 38 . flexibilitatea. respectiv obiect al muncii.6. nivelul tehnic în comparaŃie cu realizările de vârf sau cu cele ale concurenŃilor. Aspectele care vizează direct procesele tehnologice şi care trebuie să fie urmărite întro analiză diagnostic sunt: gradul de mecanizare .

pe baza cheltuielilor necesare adaptării (scăzute. Timp necesar adaptării comparativ cu concurenŃa 2.- gradul de poluare. ridicate). Costul adaptării 4. Evaluarea flexibilităŃii proceselor Evaluare (n) Criterii de evaluare FM 1 1. 7.8. ridicată). personal disponibilizat etc.(k) k1 k2 k3 k4 Flexibilitatea şi gradul de flexibilitate vor fi: F = ki ⋅ ni gf = F ⋅100 5 F – flexibilitatea procesului de producŃie. medie. pe baza pierderilor generate de adaptare (utilaje care nu mai pot fi utilizate. FS de 5 imp. Pierderi rezultate din adaptare * * * * M 2 Med 3 S 4 Coef. Acest indicator are o sferă de cuprindere mai largă decât flexibilitatea incluzând-o. Nivelul tehnic al proceselor tehnologice se stabileşte prin compararea caracteristicilor proprii cu cele mai bune realizări sau cu realizările concurenŃei. la nivelul secŃiilor de producŃie sau servire şi la nivelul întregii întreprinderi.). 39 . medii. Timp necesar adaptării comparativ cu cerinŃele consumatorilor 3. Aprecierile pot fi făcute în mai multe moduri: atributiv (flexibilitate scăzută. prin determinarea gradului de flexibilitate ca raport între timpul necesar adaptării proceselor similare (la concurenŃă sau pe plan mondial) şi timpul propriu de adaptare ca raport între timpul necesar pentru adaptare şi timpul cerut de consumatori sau utilizatori. Aprecierea poate fi făcută pentru fiecare utilaj sau grupă de utilaje. Tabelul nr.

6) analiza ordinii şi curăŃeniei la locurile de muncă ("metoda celor 5 S") 6. Gradul de poluare reflectă măsura în care procesele de producŃie sunt poluante şi poate fi analizat distinct sau când se face analiza de ansamblu a poluării mediului prin funcŃionarea întreprinderii. al numărului de participanŃi. al nivelului de calificare cerut ş.În majoritatea situaŃiilor vom stabili nivelul tehnic al proceselor tehnologice pe baza aprecierilor specialiştilor în domeniu. 5) analiza metodelor de programare a producŃiei. 3) analiza amplasării utilajelor şi a locurilor de muncă. 40 . Procesele naturale apar în anumite sectoare de activitate şi se pot suprapune sau nu cu procesele tehnologice sau cu cele de muncă. Procesele de muncă vor fi analizate sub aspectul complexităŃii. 2) Diagnosticul asigurării cu materiale şi piese de schimb pentru activitatea de reparaŃii. Diagnosticul organizării producŃiei În cazul unui diagnostic detaliat al organizării vor fi abordate distinct mai multe aspecte: 1) analiza generală a proceselor de producŃie.a. Se va stabili: diagnosticul organizării şi desfăşurării acestei activităŃi 1) Diagnosticul resurselor umane ale compartimentului. DIAGNOZA ACTIVITĂłII MECANO-ENERGETICE Activitatea acestui compartiment are două componente: repararea şi întreŃinerea utilajelor. 2) analiza detaliată a proceselor de producŃie. valoarea fiind astfel calculată încât 1 să însemne cel mai bun nivel tehnic. 4) analiza metodelor de organizare a producŃiei. asigurarea resurselor energetice şi urmărirea utilizării eficiente a acestora.

7.10. Cheltuieli pentru investiŃii . fabrici). DIAGNOZA ACTIVITĂłII DE INVESTIłII Tabelul nr. din care: 41 . Sume din vânzarea activelor 4. Sume din reducerea impozitului pe profit pentru activitatea de investiŃii 6. maşini şi utilaje. programele de măsuri pentru reducerea consumurilor energetice. Repartizări din profitul net 7.9. Existent la sfârşitul perioadei Anul N-4 Anul N-3 Anul N-2 Anul N-1 Anul N Tabelul nr. 7. Restituire credite 11. Diagnosticul activităŃii energetice va urmări: evoluŃia consumurilor de energie electrică . secŃii. 7. Cheltuieli pentru investiŃii 10. Sume din valorificarea materialelor rezultate din dezmembrări 3. ponderea cheltuielilor cu energia în total cheltuieli. Amortizarea imobilizărilor corporale 5.3) Diagnosticul dotărilor compartimentului mecano-energetic (clădiri. Credite pentru investiŃii Total surse 9. Analiza investiŃiilor realizate Anul N-4 Anul N-3 Anul N-2 Anul N-1 Anul N SpecificaŃii 1. Alte surse Total surse proprii 8. echipamente şi aparatură ).total. evidenŃa consumurilor de energie pe utilizatorii principali (ateliere. Existent la începutul perioadei 2. Analiza surselor pentru investiŃii (mii lei) Surse pentru investiŃii 1.

Nivelul tehnic al produselor 2. produse care încorporează anumite cunoştinŃe tehnice.11. elemente intangibile.mijloace de transport .clădiri . Costul exploatării tehnologiei 4.mărci -know-how b) InvestiŃii în active corporale: .brevete . respectiv utilaje.a) InvestiŃii în active necorporale: . echipamente. resursele utilizate. trebuie să avem în vedere în primul rând forma de materializare a rezultatelor: elemente tangibile. Costul întreŃinerii componentelor 5. perspectivele privite prin prisma rezultatelor posibile în viitor. Ponderea investiŃiilor pe destinaŃii în valoarea totală a elementelor respective la începutul perioadei 10. DIAGNOZA CERCETĂRII TEHNICE Această analiză vizează: rezultatele obŃinute în cercetare.tehnică de calcul 2.maşini. respectiv: brevete. Costul realizării produselor 3. Adaptabilitatea C2 … Cel mai bun nivel cunoscut 42 . invenŃii. 7. Pentru a stabili diagnosticul activităŃii de cercetare-dezvoltare. Analiza tehnologiilor La principalii Criterii de performanŃă Întreprindere concurenŃi C1 1. care pot fi aplicate în întreprinderi sau pot fi comercializate. utilaje . know-how. Tabelul nr.

inovaŃii concurenŃi C2 … Cel mai bun nivel cunoscut 11. Analiza elementelor intangibile Principalii Criterii de performanŃă Întreprindere C1 1.marca .brevete .6. Fiabilitatea 7.brevete .12.inovaŃii 3.invenŃii . 7.invenŃii . Imaginea elementelor intangibile în rândul consumatorilor . Valoarea elementelor intangibile: . PROTECłIA MEDIULUI AMBIANT Nivel Factori poluanŃi Natura poluării AcŃiunea directă maxim sau minim admis Nivel mediu în întreprindere Nivel maxim înregistrat 43 . Securitatea în exploatare 9.numele de origine 2. Poluarea mediului Un indicator recomandat pentru aprecierea disponibilităŃilor de a face eforturi financiare în vederea cercetării este raportul care reflectă ponderea cheltuielilor de cercetaredezvoltare în cifra de afaceri. Numărul mediu al elementelor realizate în perioada de analiză . Productivitatea 8. Tabelul nr.

deşeuri .acŃiune asupra utilizatorilor . calitatea resurselor umane.emanaŃii toxice . Materii prime şi Materiale . un diagnostic al acestor resurse presupune abordarea mai multor aspecte.apă . utilaje.căldură .om 2. Analiza acestor aspecte va fi mai restrânsă sau mai extinsă în funcŃie de scopul urmărit.apă .aer .produse .zgomot .1. procese tehnologice .aer .teren 3. utilizarea resurselor umane.noxe DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE În general. şi anume: asigurarea resurselor umane necesare organizaŃiei. salarizarea personalului.risc . 44 . litigii.accidente . Maşini. sindicate.emanaŃii gaze .oameni 4.aer . protecŃia personalului.teren .zgomot . Produse.praf . Aglomerări de Personal . conflicte.aglomerarea SpaŃiilor . participarea la activitate.construcŃii .om .praf .apă .trepidaŃii .

• • • • în cazul unei gestiuni corecte resursele disponibile la un moment dat se dezvoltă calitativ în timp şi sunt supuse doar procesului uzurii fizice nu şi celei morale. până la anumite limite. obŃinerea resurselor umane nu necesită sau necesită puŃine relaŃii cu furnizorii acestora. prin apariŃia sinergiilor rezultate din colaborare. 45 . CorelaŃia nevoi-resurse disponibile Vom pleca de la stabilirea necesarului de personal pe categorii în funcŃie de obiective sau niveluri de referinŃă. potenŃialul individual se multiplică. Metoda globală De regulă se au în vedere: productivitatea medie în cadrul sectorului. Necesarul de muncitori direct productivi Se poate stabili prin metoda globală sau analitică. productivitatea medie la cea mai performantă întreprindere din sector. 1.2.ParticularităŃi • resursele umane reprezintă factorul activ al organizaŃieio altă particularitate esenŃială a resurselor umane constă în faptul că acestea nu se află în proprietatea celui care le utilizează pentru realizarea obiectivelor. în multe situaŃii. costul unitar al acestor resurse este în continuă creştere. într-o proporŃie mai mare decât creşterea numerică. cifra de afaceri realizată şi obiectivul de creştere a productivităŃii muncii.

necesarul poate fi stabilit plecând de la activităŃile pe care le desfăşoară şi timpul de muncă necesar pentru fiecare activitate într-o zi sau normative stabilite de instituŃii abilitate (poliŃie.pază. excedent de personal Npe – Npws = 0. Necesarul de personal auxiliar Personal auxiliar .). deficit de personal sau productivitate peste media pe sector. pompieri. 46 . curăŃenie. pompieri etc.Metoda analitică Necesarul de muncitori indirect productivi Poate fi calculat pe baza unor coeficienŃi de dependenŃă de numărul celor direct productivi. Npws . Necesarul de personal de specialitate şi administrativ p 0 excedent de personal  Npi − Nei ⇒ = 0 situaŃie echilibrată f 0 deficit de personal  Concluziile vor fi: Npe – Npws > 0. lucrări de întreŃinere etc.necesarul de personal calculat prin raportarea cifrei de afaceri a întreprinderii la productivitatea muncii din cea mai performantă întreprindere din sector. Se poate avea în vedere şi o dependenŃă a numărului de personal indirect productiv de volumul întregii activităŃi exprimat prin producŃia exerciŃiului sau prin valoarea adăugată. corelaŃie egală cu media pe sector Npe – Npws < 0.

se poate calcula: vârsta medie pe fiecare categorie de personal: vârsta medie pentru întregul personal: 47 .ingineri . din care: . 8.personal de serviciu .personal auxiliar pentru lucrări de întreŃinere de interes general Dacă notăm cu xj mijlocul intervalului de vârstă j.informaticieni .jurişti . Personal tehnic din secŃii Personal de altă specialitate din secŃii 4.pază şi pompieri . din care: . 3. STRUCTURA PERSONALULUI Tabelul nr. Structura personalului pe categorii profesionale Nr. Muncitori.economişti .indirect productivi 2. Personal de servire generală . Personal de specialitate la nivel de firmă. Categorii de personal Numărul şi ponderea în total personal N-2 Număr % N-1 Număr % N Număr % 1.alte categorii 5.2.direct productivi .2. crt.

Structura personalului după nivelul de instruire 48 .. Alte categorii 6-10 ani 11-15 ani 16-20 ani 20-25 ani Peste 25 ani Tabelul nr.Tabelul nr. 8. Muncitori 2.1. 5155 5660 Peste 60 ani Tabelul nr. Personal administrativ cu studii medii 5..3.. Structura personalului după vechimea în muncă Numărul persoanelor pe grupe de vechime Categorii de personal Sub 5 ani 1. Personal de specialitate cu studii superioare 4..4.. Structura personalului pe grupe de vârstă Numărul persoanelor pe grupe de vârstă Categorii de personal Sub 25 ani 1. Alte categorii 26-30 ani 3135 . Muncitori indirect productivi 3. 8. Personal de specialitate cu studii superioare 3. Personal de specialitate cu studii medii 4. 8.. Muncitori direct productivi 2.

Pentru a aprecia circulaŃia personalului se utilizează mai mulŃi indicatori: N + Ns I ⋅100 . unde N m = i Nm 2 P ⋅100 Ns Pf Nm ⋅100 ki = kp = kf = km = I +P ⋅100 Nm Pf – reprezintă numărul persoanelor care reflectă fluctuaŃia. CIRCULAłIA PERSONALULUI CirculaŃia numită şi mişcarea sau rularea personalului reflectă modificarea în timp a numărului şi structurii acestuia din motive dependente sau independente de cei în cauză. trecere în şomaj. Categorii de personal Personal cu studii superioare Personal cu studii postliceale de specialitate. 1. crt. transfer la cererea angajatului. din care: .Nr. 4. concedieri pe motive disciplinare.5. Personal cu studii liceale Personal cu studii gimnaziale Personal cu studii primare sau fără şcoală absolvită Numărul şi ponderea în total personal N-2 Număr % N-1 Număr % N Număr % 3. Dinamica personalului întreprinderii Indicatori Anul 49 . Tabelul nr.maiştri 3. 2. 5. 8. adică plecările independente de voinŃa conducerii: demisii.

Literatura de specialitate recomandă utilizarea următorilor factori6: • 6 îndemânare: cunoştinŃe. Rusu Costache. 50 . Coeficientul intrărilor (ki) 6. 1997. Plecări în cursul perioadei (P).N-2 1. iniŃiativă şi ingeniozitate. Bucureşti. Numărul personalului la începutul perioadei (Ni) 2. Numărul salariaŃilor la sfârşitul perioadei (Ns) 5. Coeficientul plecărilor (kp) 7. CALITATEA RESURSELOR UMANE Resursele umane ale unei organizaŃii. Editura Economică. Mathis. 205-211. influenŃează în mare măsură calitatea totală. Managementul resurselor umane. Coeficientul mişcării totale (km) 4. experienŃă. p. Nica Panaite. Vezi şi Robert L. Numărul mediu scriptic al perioadei (Nm) 5. ca factor activ în realizarea calităŃii. Intrări în cursul perioadei (I) 3. Coeficientul fluctuaŃiei (kf) 8. din care: • din cauze naturale: • • pensionare boală deces N-1 N în armată din proprie iniŃiativă demisie transfer • • • trecere în şomaj concediaŃi disciplinar alte cauze 4. Este şi motivul pentru care managementul japonez american şi din alte Ńări dezvoltate pune un accent deosebit pe factorul uman şi obŃine succese remarcabile tocmai dintr-o astfel de orientare.

condiŃiile postului: condiŃii de lucru.• • • responsabilitate: pentru politica firmei.. 51 . Pe baza celor două categorii. Plecând de la aceşti factori se stabilesc punctaje în creştere pe diferite trepte sau stări: scăzut – mediu – ridicat sau foarte redus – scăzut – mediu – ridicat – superior – specializat. Analiza calitativă presupune utilizarea unor chestionare prin care să fie identificate satisfacŃiile/insatisfacŃiile personalului legate de sistemul de salarizare utilizat. intelectual.. la solicitarea şi pe cheltuiala angajatorului. pentru fondurile băneşti ale firmei. concedii fără plată. militari în termen. 5. SALARIZAREA ŞI MOTIVAłIA PERSONALULUI Analiza cantitativă va urmări: salariul mediu în întreprindere comparativ cu media pe Ńară. riscuri inevitabile. unele persoane participă doar sezonier la activitatea întreprinderii. media pe sector. numărul scriptic al personalului utilizat. Participarea la activitate Numărul persoanelor utilizate într-o organizaŃie este în puŃine situaŃii egal cu cel existent în evidenŃele acesteia. lipsesc o anumită perioadă de timp de la activitate: concedii medicale. corelaŃia dintre salariu şi productivitate. colaborare. abilitate managerială. formele de salarizare practicate. unele persoane au contractul de muncă suspendat temporar ( concediu de maternitate. persoane care urmează cursuri cu frecvenŃă pentru perfecŃionarea pregătirii profesionale. se pot calcula: numărul scriptic al personalului total al întreprinderii. concediu pentru creşterea copilului. sau cu standardele (dacă există). îndeplinesc anumite funcŃii eligibile etc. reducerea temporară a volumului de activitate etc. efort: fizic.

indicatorii utilizării timpului de lucru: 1) gradul de utilizare a timpului maxim disponibil.Folosirea resurselor umane Utilizarea resurselor umane ale unei organizaŃii poate fi pusă în evidenŃă prin analiza a două grupe de indicatori: indicatori de folosire extensivă. indicatori de folosire intensivă. trebuie să avem şi o creştere corespunzătoare a salariilor. Dacă sporul de productivitate se realizează prin creşterea intensităŃii muncii sau a timpului efectiv lucrat. Sistemul de recompense are două componente: recompense directe şi recompense indirecte. 3) durata medie a lunii de lucru. 52 . sau dinamic şi concluziile vor fi desprinse prin compararea indicilor de modificare. Folosirea intensivă Se utilizează indicatori care reflectă productivitatea şi profitabilitatea muncii. Analiza poate fi făcută static şi concluziile vor fi desprinse prin comparaŃii cu niveluri de referinŃă. CorelaŃia dintre salariu şi productivitate Reflectă măsura în care salariile plătite au în vedere aportul personalului la realizarea obiectivelor firmei. Măsurile de cointeresare a personalului nu trebuie să se limiteze la salariu. 2) durata medie a zilei de lucru. Folosirea extensivă - indicatorul utilizării personalului: I up = N pu Np ⋅100 Acest indicator reflectă procentul de personal utilizat din totalul personalul aflat în evidenŃele întreprinderii şi trebuie să fie cât mai aproape de 100.

6. PROTECłIA PERSONALULUI - siguranŃa locului de muncă. Participarea la profit Total recompense directe Ponderea recompenselor directe în cifra de afaceri Anul n-1 n Ultimul indicator. 8. Număr salariaŃi 3.pentru lucrul în condiŃii deosebite . condiŃii corespunzătoare de muncă. 53 . reflectă mai exact efortul pe care îl face întreprinderea pentru a cointeresa salariaŃii. Fond de salarii 2.fidelitate . Salarii/gradaŃii de merit . protecŃia socială.valoare . Sporuri .7. „Ponderea recompenselor directe în cifra de afaceri“. durata conflictelor.Tabelul nr.pentru lucrul peste program . modul de manifestare (grevă.pondere în total fond salarii 5. Salariul mediu 4. Sindicate. Recompensele indirecte au ca principal scop protecŃia socială şi condiŃiile pentru refacerea capacităŃii de muncă. conflicte. Recompense directe pentru muncă SpecificaŃie n-2 1.).alte sporuri 6. marşuri de protest etc. litigii cauzele care au generat conflictele.

54 . La baza conflictelor se pot afla mai mulŃi factori: comportamentul necorespunzător al managerilor (stil de management neadecvat). O analiză a faptelor şi utilizarea unor chestionare vor permite identificarea factorilor care au generat conflicte şi estimarea probabilităŃii ca acestea să apară şi în perspectivă. piaŃă deschisă.- modul de soluŃionare. neadaptarea organizaŃiei la schimbările mediului extern. d) Delimitarea după relaŃia dintre cerere şi ofertă e) În funcŃie de posibilităŃile întreprinderii de a pătrunde pe o piaŃă cu oferta proprie. aceasta poate fi: piaŃă închisă. DELIMITAREA PIEłEI a) PiaŃa de referinŃă în funcŃie de natura ofertei întreprinderii: b) Delimitarea ariei geografice a pieŃei c) Perioada de timp avută în vedere trebuie delimitată pe scara timpului pentru trecut. DIAGNOSTICUL COMERCIAL ŞI DE MARKETING 1. prezent şi viitor. piaŃă protejată. lideri sindicali fără pregătire în activitatea sindicală. interese de grup necunoscute de către manageri sau scăpate de sub control. pierderi de producŃie datorate conflictelor.

mai importanŃi sunt: capacitatea.1. gradul de saturare.2. unor segmente de piaŃă sau individual fiecărui cumpărător. În cele mai multe situaŃii o întreprindere îşi cunoaşte segmentele de piaŃă aşa încât în analiza diagnostic este necesară doar menŃionarea şi descrierea succintă a acestora pentru a fi luate în considerare la calculele previzionale. dacă oferta este adaptată fiecărui segment de piaŃă. TOTAL 55 . Indicatorii de volum pot fi exprimaŃi în mărimi absolute sau relative şi. Tabelul nr. 9. dacă acŃiunile de marketing sunt diferenŃiate pentru fiecare segment. Analiza globală a ofertei Anul … Întreprinderea „X“ Denumire produs /serviciu UM Cantitate vândută q PreŃ mediu p Valoare qp % g Cantitate vândută Q Pe total piaŃă PreŃ mediu % Qp Valoare g′ p A B …. dacă există segmente avute în vedere în perspectivă. dacă segmentele de piaŃă sunt corect delimitate şi sunt bine cunoscute. potenŃialul. între aceştia. cota de piaŃă. DIMENSIUNEA ŞI STRUCTURA PIEłEI Dimensiunea pieŃei Indicatorii dimensionali caracterizează piaŃa sub aspectul volumului şi ariei geografice. volumul vânzărilor. Structura pieŃei În analiza diagnostic trebuie să avem în vedere dacă: întreprinderea se adresează unei pieŃe globale.

• dinamica ofertei întreprinderii şi a ofertei totale pe piaŃă de la un an la altul: I pt = ∑Q ∑Q 1i p1i p 0i × 100 I int = 0i ∑q ∑q 1i p1i p0i × 100 0i Iint – indice de modificare a vânzărilor întreprinderii. Sezonalitatea vânzărilor poate fi pusă în evidenŃă în două moduri: direct. g` – ponderea vânzărilor din fiecare produs în total vânzări la nivel de întreprindere şi pe total piaŃă. indirect. încasările. 56 . Ipt – indice de modificare a vânzărilor totale pe piaŃa întreprinderii. iar informaŃiile vor fi utilizate pentru: gi = qi pi × 100 ∑ qi pi • analiza structurii ofertei întreprinderii (g): gi – ponderea vânzărilor din produsul i în totalul vânzărilor întreprinderii. analizând dinamica stocurilor şi a facturilor neîncasate.g. analizând producŃia vândută. Astfel de tabele vor fi completate pe mai mulŃi ani (3-5 ani). profitul din exploatare pe luni sau trimestre. g i' = ∑Q p i Qi p i × 100 i • analiza structurii ofertei pe piaŃa întreprinderii (g'): gi’ – ponderea vânzărilor din produsul i în totalul vânzărilor pe piaŃă.

. total. I Anul N… II …. Facturi neîncasate 4...Tabelul nr. Stocuri de produse.produsul A . 9. metoda mediei aritmetice...3. Dinamica indicatorilor de vânzări Indicatori I ProducŃia vândută Cifra de afaceri Vânzări pe produse .produsul B 2. 57 . Ponderea stocului de produse în cifra de afaceri 6.. 3. Tabelul nr. produs nou pentru piaŃa naŃională. Ponderea stocului de mărfuri în cifra de afaceri I Anul N-4 II III IV ..produsul B Profit din exploatare Anul N-4 II III IV . Calculul coeficientului de sezonalitate se poate face utilizând mai multe metode: metoda mediei mobile.a.produsul A . 9.3.. produs nou pentru o piaŃă.. II . Cifra de afaceri 5.. metoda Calot ş.2.. Stocul de mărfuri 3... metoda analizei trendului. din care: . Dinamica stocurilor şi a facturilor neîncasate Ani SpecificaŃii 1. Analiza noutăŃii ofertei produs nou pentru o firmă.. I Anul N...

Denumire produs Nivel de noutate Stadiul lansării (previziune) t A P PZ CP CPT P PT SZ Descriere sumară PN PM B Descriere sumară Notă: ......- produs nou pentru un canal de distribuŃie. Produse noi ce urmează a fi asimilate Anul Vânzări ps PreŃ estimat previzionate (unităŃi fizice) t+1 t+2 .5. .6... noutate absolută pe plan mondial....... Tabelul nr... . respectiv. .. Tabelul nr. 9.. P – producător PN – piaŃă naŃională CP – cercetare de piaŃă PT – prototip ps – probabilitatea de succes PZ – piaŃă zonală PM – piaŃă mondială CPT – cercetare proiectare tehnologică SZ – serie zero P – proiect sau studiu de fezabilitate Noutatea poate fi privită din optica producătorului. .. dar marketingul transferă calificativul spre optica utilizatorului. produs absolut nou.. Noutatea ofertei Produsul Anul lansării pe piaŃă Nivelul de noutate la lansare Vânzări Cantitate Valoare Pondere în total vânzări Coloanele de vânzări pot conŃine: 58 . .. 9...

. Grupe de produse Capacitatea de producŃie I.produs B . I Vânzări pe trimestre II . vânzări anuale.produs A . Analiza adaptării ofertei la cerinŃele pieŃei Tabelul nr.. hărŃile de poziŃionare ş.produs A . modelul ADL. ConvenŃii .produs B .produs B . Se va urmări: dinamica înnoirii ofertei..7.G.. Gradul de acoperire a cererii (%) I II ..- vânzări cumulate de la lansare până în momentul analizei. Analiza onorării comenzilor în anul……. Contracte . ocazionale .. calitatea ofertei.a. III. Analiza poziŃiei produselor pe piaŃă O imagine globală a poziŃiei produselor pe piaŃă poate fi obŃinută cu ajutorul unor modele şi procedee speciale de analiză: modelul B.produs A .. diversificarea ofertei în funcŃie de cerinŃele specifice ale segmentelor de cumpărători...C. Comenzi Cererea pe trimestre I II .. 59 .. caz în care ultimele trei coloane se vor multiplica cu numărul anilor de la lansare... modelul Mc Kinsey. 9. II.

Facturi neîncasate Cifra de afaceri Ponderea stocurilor în cifra de afaceri 3.. .. diagnosticul cumpărătorilor revânzători. Diagnosticul clienŃilor diagnosticul cumpărătorilor de bunuri de consum individual. diagnosticul cumpărătorilor industriali. Categorii de stocuri I Anul N-4 II . . 60 . diagnosticul cumpărătorilor publici...produs B . 1. I Anul N-3 II ... subansamble X1 X2 . Dinamica stocurilor de produse finite Nr... 5. semifabricate. Stocuri de produse ..Tabelul nr. 3..6.. 9.produs C . 2... 4.. Stocuri de repere... Y1 Y2 ..produs A . crt.8.

Structura clienŃilor în anul … Valoarea produselor cumpărate Pondere (%) În cadrul categoriei În total vânzări Nr...10.segmentul 1 . Categorii de cumpărători Cumpărători individuali . N-1 N A 2. crt. Cumpărători publici Cumpărător P1 Cumpărător P2 … Tabelul nr. EvoluŃia vânzărilor la export Nr. Cumpărători revânzători Societatea V1 Societatea V2 … IV.. I. B E21 lei valută 61 .segmentul 2 .Tabelul nr. 1...9.. III. Cumpărători organizaŃionali Societatea A Societatea B ... łara ClienŃi i E11 E12 Unitatea Monetară lei valută lei valută Încasări din vânzări la export N-4 . 9.. crt.. II. 9.

..... Produsul P1 SpecificaŃie Costul producŃiei Cheltuieli speciale la export Unitatea monetară lei Vânzări la export N-4 .9..12.. crt. valută exportabile PreŃul intern al produsului PreŃul extern lei Valută 62 .11... N-1 N Produsul Clientu l P1 A BucăŃi lei $ 2.. TOTAL $ Lei Valută Tabelul nr. łara/ Vânzări la export UM N-4 .. 1. N-1 N lei Consum materiale lei.. crt. 1... 9. TOTAL lei valută Tabelul nr... InformaŃii pentru analiza eficienŃei exporturilor Nr.. P2 A BucăŃi lei . valută importate Consum materiale lei.. Dinamica vânzărilor la export pe produse Nr.

P2 . conŃinutul acestora în cadrul firmei şi influenŃa asupra rezultatelor obŃinute. cercetările de marketing.2. . În analiza diagnostic trebuie să identificăm activităŃile de marketing. 4. DIAGNOSTICUL FINANCIAR 63 . În evaluare interesează în principal concluziile diagnosticării furnizorilor. diagnosticul metodelor de fundamentare a planurilor şi programelor de aprovizionare. 5. O astfel de analiză trebuie să aibă în vedere cel puŃin următoarele grupe de activităŃi: managementul activităŃii de marketing. DIAGNOSTICUL APROVIZIONĂRII Diagnosticul acestui subsistem al întreprinderii va cuprinde: diagnosticul activităŃii de aprovizionare. DIAGNOSTICUL MARKETINGULUI Diagnosticul activităŃii de marketing poate fi stabilit distinct sau în cadrul diagnosticului comercial. mixul de marketing. diagnosticul strategiilor de aprovizionare. diagnosticul metodelor de gestionare a stocurilor. diagnosticul rezultatelor.

comparaŃii cu cele mai bune sau cele mai slabe niveluri cunoscute pentru firme similare.În funcŃie de beneficiari. comparaŃii cu valori medii la nivelul sectorului. diagnosticul rentabilităŃii. comparaŃii cu niveluri recomandate de organisme financiare sau cu alt profil. 64 . Fiecare componentă se finalizează cu concluzii care pot avea la bază mai multe categorii de comparaŃii: comparaŃii pe baza structurii şi dinamicii indicatorilor. diagnostic pe bază de bilanŃ. diagnosticul riscului financiar. comparaŃii cu niveluri prestabilite. diagnosticul financiar diferă ca structură şi complexitate. putând conŃine: diagnostic pe bază de rezultate.

Principalii indicatori utilizaŃi în diagnosticul financiar Indicatori RelaŃii de calcul 1. Indicatorii gestionării elementelor patrimoniale Total activ Ponderea capitalului propriu SituaŃia netă A = Imobilizări + Active circulante + LichidităŃi g cp = Cp (CT – capital total) CT Sn = Activ total – Datorii totale 2.Prelevări din profit pentru fondul de dezvoltare 3.W = Np Np Np Cs Cs – Cheltuieli salariale CA CI = Active fixe brute + Nevoia de fond de rulment + DisponibilităŃi CI = Active fixe brute + Stocuri + CreanŃe + DisponibilităŃi – Datorii de exploatare Capitaluri permanente PotenŃialul de dezvoltare a firmei CP = Capitaluri proprii (Cp) + Datorii pe termen lung (DTL) (cel puŃin un an) Pd = PPFD ×100 FR PPFD . Indicatorii activităŃii ProducŃia exerciŃiului Cifra de afaceri Valoarea adăugată Număr personal Productivitatea muncii Remunerarea factorului muncă Capitaluri investite PE = ProducŃia vândută + ProducŃia stocată + ProducŃia imobilizată CA = ProducŃia vândută + Vânzări de mărfuri VA = ProducŃia exerciŃiului + Marja comercială – Consumuri externe (de la terŃi) Np = Personal de execuŃie + Manageri W= Rm = VA CA Q . Indicatorii profitabilităŃii Excedent brut din exploatare Profit din exploatare Profit brut Profit net Ebe = Venituri din exploatare – Cheltuieli pentru exploatare + Amortizări şi provizioane calculate Pe = Ebe + Reluări asupra provizioanelor – Amortizări şi provizioane calculate Pb = Profit din exploatare + Profit financiar + profit excepŃional Pn = Pb – Impozit pe profit 65 .W = .

O – ObligaŃii de plată CA Perioada de rambursare a datoriilor Capacitatea de îndatorare Rata autonomiei financiare Cî = raf = CP × 100 CI CP CP + CI 5. CAF Ct 2 = DFTS – Datorii financiare pe termen scurt CAF = Profit net (Pn) + Amortizări (A) – Participarea salariaŃilor la profit (Psp) – Dividende (D) rac = Pn + A − D ×100 CS – Credite scadente.Rata profitului rp = ra = Pb × 100 CA D × 100 . Indicatorii îndatorării întreprinderii Coeficientul (rata) de îndatorare globală Coeficientul (rata) de îndatorare la termen Capacitatea reală de autofinanŃare Rata de acoperire a creditelor C g1 = Datorii totale . Pa Pa – PreŃul acŃiunii Randamentul acŃiunilor Productivitatea capitalului investit Pci = CA AIN AIN – Active imobilizate nete 4. D – Dividende pe acŃiune. Db – Dobânzi la credite. Coeficientul de îndatorare pe termen lung Ci l = Ci l = Prd = Datorii pe termen lung şi mediu Total activ Datorii pe termen lung şi mediu Capitaluri permanente O × 365 . Echilibrului financiar – apreciere generală Fondul de rulment FR = Surse permanente – Datorii permanente FR = Capitaluri proprii + Datorii financiare – Imobilizări nete 66 . CS + Db D – Dividende. Total pasiv Cg 2 = Datorii totale Capital propriu DFTS Profit net Ct 1 = Datorii la termen .

VM – Vânzări de mărfuri. PV + VM ClienŃi × 360 PV +VM Durata medie a creditului client Durata medie a creditului furnizor Dcc = Dcf = Furnizori × 360 Cumpărări mărfuri 7. Indicatorii lichidităŃii Coeficientul de lichiditate generală CF = TNt – TNt-1 TN = Fond de rulment – Nevoia de fond de rulment NFR = (Stocuri + CreanŃe) – Datorii de exploatare Cl 1 = Stocuri +CreanŃe+ DisponibilităŃi Datorii pe termen scurt Cl 2 = Vr = CreanŃe+ DisponobilităŃi Datorii pe termen scurt PV – ProducŃia vândută. Viteza de rotaŃie a stocurilor Stocuri × 360 . Indicatorii rentabilităŃii Rata rentabilităŃii economice Nete Rata rentabilităŃii economice brute Rata rentabilităŃii financiare Ren = Pe × 100 Capitaluri investite Reb = Rf = Ebe × 100 Capitaluri investite Profit net × 100 Capitaluri proprii 67 .FR = Capitaluri permanente (CP) – Activul imobilizat net (AIN) FR = Active circulante – Datorii pe termen scurt Nevoia de fond de rulment (NFR) Trezoreria netă Creşterea trezoreriei nete 6. Indicatorii solvabilităŃii S1= S2= Total pasiv Total datorii Capitaluri proprii Total datorii 8.

pierderile datorate neconformităŃilor. efectele calităŃii. durabilitatea. calitatea resurselor utilizate de firmă şi acŃiunile întreprinse pentru creşterea calităŃii acestora. costul calităŃii. 68 . neconformităŃile: nivel şi conŃinut. calitatea în utilizare: fiabilitatea. calitatea ofertei organizaŃiei.Rata rentabilităŃii resurselor consumate Rata valorii adăugate Rc = Profit din exploatare (brut sau net) × 100 Cheltuieli de exploatare Rva = Valoarea adaugata × 100 Productia exercitiului DIAGNOSTICUL CALITĂłII Diagnosticul calităŃii ar trebui să răspundă la câteva întrebări: Care este situaŃia actuală? Care sunt cauzele situaŃiei actuale? Care este evoluŃia posibilă în cazul în care se păstrează condiŃiile actuale? Ce măsuri sunt necesare pentru a îmbunătăŃi eficacitatea şi eficienŃa funcŃionării sistemului analizat? Principalele preocupări ale diagnosticului calităŃii trebuie să vizeze: aptitudinea fiecărui compartiment de a răspunde exigenŃelor privind calitatea. disponibilitatea. mentenabilitatea.

Productivitatea muncii la nivelul economiei naŃionale.DIAGNOSTICUL GENERAL ŞI STRATEGIC Într-o primă fază nici nu sunt necesare prea multe informaŃii despre întreprindere. natura crizelor trecute. Sectorul în care firma îşi desfăşoară activitatea condiŃionează în mare măsură rentabilitatea acesteia. modalităŃi de soluŃionare. Istoricul întreprinderii se va referi în principal la următoarele aspecte: anul înfiinŃării şi profilul de activitate la momentul respectiv. faptele şi evenimentele esenŃiale din trecutul întreprinderii. care reflectă rolul şi locul acestuia în cadrul economiei naŃionale. Intensitatea energetică. 69 . succese deosebite înregistrate. Valoarea adăugată ce revine la 1000 lei resurse consumate. Dacă ştim care este obiectul său de activitate. respectiv consumul de energie pe unitatea de produs sau la 1000 lei producŃie. vom putea trece direct la analiza mediului extern al acesteia. a sectorului şi la nivelul întreprinderii. care sunt principalele componente ale ofertei sale. Pentru aprecierea evoluŃiei întreprinderii în cadrul sectorului şi a diferitelor sectoare în cadrul economiei naŃionale. SECTORUL DE ACTIVITATE O informare privind sectorul în care se încadrează întreprinderea prin conŃinutul ofertei de bază a acesteia ne va permite ulterior să formulăm concluzii în legătură cu perspectivele dezvoltării sale. principalele etape de dezvoltare şi modalităŃile de realizare. pot fi utilizaŃi mai mulŃi indicatori: Ponderea producŃiei sectorului în produsul intern brut. 1. schimbările care au avut loc în tehnologie şi în profilul de activitate. sechele rămase. momentele obŃinerii şi faptele care le-au determinat.

Aceşti indicatori pun în evidenŃă aspecte structurale. clienŃii. nu şi factorii care determină nivelurile şi dinamica sectoarelor. potenŃialii noi veniŃi pe piaŃă. factorilor Analiza factorilor care influenŃează concurenŃa în sector Aprecierea concurenŃei şi a poziŃiei concurenŃiale actuale şi mai ales viitoare a întreprinderii necesită luarea în considerare a factorilor care influenŃează concurenŃa. Pătrunderea într-un sector de activitate este influenŃată de mai mulŃi factori: • • barierele la intrarea în sector. UşurinŃa pătrunderii în sector Cu cât într-un sector se poate pătrunde mai uşor cu atât situaŃia firmei este mai nesigură. 70 . furnizorii de input-uri materiale. financiare sau de altă natură şi care preferă ca numărul celor care vând să fie cât mai mic. cu atât concurenŃa este mai puternică. apreciată cu indici. EvoluŃia indicatorilor menŃionaŃi anterior.- Gradul de poluare a mediului. Cu cât numărul firmelor dintr-un sector este mai mare. care au o forŃă de negociere mai mare în cazul în care concurenŃa în sector este mare. ritmuri medii sau indici ai sporului. iar al celor care cumpără cât mai mare pentru a-şi spori forŃa de negociere. contribuie la intensificarea concurenŃei. care determină intensificarea acesteia o dată cu creşterea diversităŃii acestor forme. Gradul de atomizare a industriei Numărul firmelor care activează într-un sector diferă în funcŃie de dimensiunea acestuia. acolo unde se poate pătrunde uşor. care permit întreprinderilor să se protejeze contra concurenŃilor potenŃiali bariere la ieşirea din sector formele de manifestare a concurenŃei. dar şi în funcŃie de mulŃi alŃi factori. mai ales dacă nici una dintre ele nu are o poziŃie dominantă.

produsele de substituŃie care apar la unele firme din sector sau în alte sectoare. Modificarea domeniilor de utilizare a produselor Ritmul şi diversitatea inovaŃiilor în sector Intrările şi ieşirile marilor firme din sector Schimbări legislative sau în politica guvernamentală 2. în cadrul economiei (pentru întreprinderile mari). Intensitatea energetică. ORGANIZAłIA PoziŃia organizaŃiei în cadrul sectorului ProducŃia şi vânzările întreprinderii. Amplasarea şi dimensiunea Diagnoza Diagnoza mediului organizaŃiei 71 . sectorului Factorii cheie de succes ai sectorului EvoluŃia unui sector cunoaşte mai multe faze similare cu cele ale ciclului de viaŃă a produsului. Productivitatea muncii la nivelul întreprinderii. Gradul de poluare a mediului. Valoarea adăugată ce revine la 1000 lei resurse consumate. Ponderea indicatorilor menŃionaŃi: în cadrul sectorului.

Prin urmare. analiza prospectivă a orientării strategice. stabilirea diagnosticului strategic necesită: analiza post-factum a orientării strategice. - evaluarea potenŃialului firmei şi a influenŃei factorilor mediului extern asupra acesteia. şi care este dată de preŃul mediu probabil care poate fi obŃinut prin vânzarea bunului pe piaŃa concurenŃială. BUNURILE ECONOMICE ŞI VALOAREA ACESTORA Prin evaluare putem obŃine mai multe categorii de valori: valoarea de piaŃă a unui bun. DIAGNOSTICUL STRATEGIC Diagnosticul strategic are mai multe obiective: - analiza strategiilor anterioare şi a factorilor care au influenŃat succesul sau insuccesul acestora. Diagnosticul strategic are caracter preponderent previzional şi se bazează pe analiza orientării strategice a organizaŃiei. - obŃinerea informaŃiilor pentru fundamentarea strategiei viitoare a firmei. EVALUAREA BUNURILOR ECONOMICE 1. valoarea „din nou“. 72 . numită şi valoare venală (care rezultă prin cumpărare – vânzare pe bani). - identificarea avantajelor şi dezavantajelor competitive ale firmei comparativ cu cele ale principalilor concurenŃi. respectiv. valoarea unui bun similar produs la momentul actual (cel al evaluării). - identificarea tendinŃelor de evoluŃie şi a posibilităŃilor viitoare de dezvoltare a firmei.3.

instalaŃii tehnice. valoarea de randament. Aceasta poate fi valoarea utilizării actuale. sau valoarea celei mai bune utilizări. obŃinute în procesele de producŃie şi care la rândul lor sunt împărŃite în sistemele de evidenŃă contabilă şi în prevederile legislative în mai multe categorii: construcŃii. mobilier. valoarea dată de venitul net actualizat pe care posesorul bunului îl poate obŃine prin utilizarea acestuia o anumită perioadă de timp.. aparatură de birotică. EVALUAREA BUNURILOR CORPORALE 2. respectiv. bunurile corporale pot fi împărŃite la rândul lor în mai multe categorii: • • • terenurile. mijloacele fixe. valoarea de asigurare. investiŃiile pentru amenajarea acestora. adică valoarea determinată de înlocuirea totală sau parŃială a bunului în cazul unor distrugeri provocate de acŃiunea unor factori externi.- valoarea de utilizare. valoarea de înlocuire. valoarea obŃinută prin dezmembrarea bunului şi valorificarea componentelor sau materialelor rezultate. valoarea reziduală sau valoarea de lichidare. materii prime. mijloace de transport. Categorii de bunuri corporale şi caracteristici În raport cu anumite particularităŃi ale acestora. animale şi plantaŃii. piese de schimb etc. respectiv. materiale consumabile. transport. dată de cheltuielile de achiziŃie. dată de foloasele pe care le aduce bunul prin exploatarea sa. 2. inclusiv. instalare a unui bun similar în condiŃiile actuale. echipamente de protecŃie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale. 73 .1.

Caracteristica esenŃială a acestor bunuri constă în faptul că participă la mai multe cicluri de producŃie. terenuri ocupate cu construcŃii şi construcŃii speciale. imobilitatea. posibilitatea creşterii continue a productivităŃii prin alocarea suplimentară de resurse. terenuri silvice.2. - dacă este folosit în mod raŃional. terenurile se împart în următoarele categorii: terenuri agricole. 2. Categorii de folosinŃă şi metode de evaluare 74 . ci se ameliorează continuu. În funcŃie de acest criteriu. Evaluarea terenurilor agricole ParticularităŃile resursei pământ - pământul este limitat ca întindere. terenuri cu destinaŃie specială. terenuri cu ape. terenuri folosite ca pajişti. pământul devine mijloc de muncă numai în măsura în care omul acŃionează asupra lui cu alte mijloace de muncă. terenuri neproductive. pământul nu se uzează. Evaluarea terenurilor Criteriul esenŃial avut în vedere la clasificarea terenurilor în vederea evaluării este cel al modalităŃilor de folosire. este de neînlocuit ca mijloc de muncă special. se uzează în timp şi îşi transmit valoarea treptat asupra altor bunuri fără a-şi pierde forma fizică.

condiŃii de plată. amenajări speciale. forma geometrică. în principal. 3) Între proprietăŃile comparate se identifică două ale căror preŃuri se cunosc şi care diferă printr-o singură caracteristică. Între aceste caracteristici mai importante sunt: localizarea. Preocupările legate de evaluarea terenurilor agricole au apărut din timpuri străvechi. DiferenŃa de preŃ este pusă pe seama acelei caracteristici. 2) identificarea caracteristicilor esenŃiale ale terenurilor respective pentru a compara terenul de evaluat cu cele ale căror preŃuri se cunosc. Metoda comparaŃiei Etapele care se parcurg sunt următoarele: 1) selectarea informaŃiilor despre mai multe terenuri similare care s-au vândut în zonă în ultimul timp. dacă sunt îndeplinite condiŃiile utilizării acesteia. alte caracteristici. clasa de calitate. Pentru evaluare se utilizează în principal două metode: metoda comparaŃiei. Pentru operativitatea evaluării este de preferat prima metodă. vii şi pepiniere viticole. suprafaŃa. fâneŃe. livezi şi pepiniere pomicole. 75 . pentru stabilirea diferenŃiată a impozitelor. metoda venitului net actualizat. păşuni.Modul de utilizare a pământului în agricultură este reflectat de categoriile de folosinŃă: terenuri arabile.

întreŃinere drumuri forestiere. venitul mediu anual din tăieri rase. la cheltuieli: cheltuielile administrative: plata personalului de pază.4) se corectează preŃurile celorlalte proprietăŃi cu diferenŃa respectivă. de replantare. calculul valorii terenului. cheltuieli de cultură şi exploatare: plantare. amortizarea unor utilaje.. transport. la venituri: veniturile anuale din tăieri masive sau progresive. metoda este singura aplicabilă. îngrijire. cheltuieli pentru combaterea dăunătorilor. îndesire etc. fasonare etc. în unele situaŃii. tăiere. 5) se reia 3) cu alte două proprietăŃi. până când toate proprietăŃile au aceleaşi niveluri ale caracteristicilor şi acelaşi preŃ. Aplicarea metodei necesită parcurgerea mai multor etape: determinarea calităŃii terenurilor agricole. Metoda venitului net Această metodă are în vedere venitul net actualizat pe care îl poate obŃine proprietarul în condiŃii normale de exploatare. corectarea venitului net. poduri etc. depozite. Evaluarea terenurilor cu păduri 1. 2. Volumul de muncă este mai mare decât cel necesar evaluării prin metoda comparaŃiilor dar. Aplicarea metodei este condiŃionată de găsirea de fiecare dată a două proprietăŃi care să difere doar printr-o caracteristică. PreŃul astfel obŃinut reprezintă şi valoarea proprietăŃii de evaluat. aducându-se toate la acelaşi nivel al caracteristicii. veniturile din produse secundare şi din păşunat. 76 . calculul venitului net.

metode simplificate. metoda evaluării economice. Se recomandă utilizarea cel puŃin a două metode pentru a putea face comparaŃii între rezultatele obŃinute. 77 . metoda recuperării terenurilor agricole. 2. Evaluarea construcŃiilor Principalele metode utilizate în evaluarea construcŃiilor sunt: metoda indicatorilor tehnico-economici. Metoda indicatorilor tehnico-economici Cunoscând valoarea indicatorilor tehnico-economici şi dimensiunea construcŃiei. Pentru fiecare categorie de construcŃii pot fi avute în vedere şi metode specifice de evaluare pe componente constructive sau funcŃionale. metoda comparaŃiilor.3. metoda evaluării tehnice. metoda rentei capitalizate. se calculează valoarea acesteia: V = Dimensiunea • It Utilizarea acestei metode de evaluare necesită o serie de analize tehnico-economice care să ducă la reducerea erorii estimării sub un anumit nivel (de regulă sub 5%).Evaluarea terenurilor construibile şi a celor ocupate cu construcŃii Principalele metode care pot fi utilizate pentru evaluarea terenurilor neagricole sunt: metoda preŃului pieŃei – metoda comparaŃiei.

It – indicatorul tehnico-economic aferent. 78 . gu – gradul de uzură a construcŃiei. Metoda evaluării tehnice Valoarea tehnică a construcŃiei este stabilită de către proiectanŃi în studiile de prefezabilitate. Utilizarea metodei indicatorilor tehnico-economici V = S ⋅ I t (1 − g u ) + Vt S – suprafaŃa echivalentă a construcŃiei. indicii de preŃ se calculează la nivelul unor organisme specializate şi se publică periodic. studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice care se întocmesc pentru fiecare construcŃie în parte.În multe Ńări. Vt – valoarea terenului. care în acest caz este costul pe metru pătrat suprafaŃă construită desfăşurată. Metoda evaluării economice Această metodă este utilizată pentru determinarea valorii economice sau de randament. Metoda comparaŃiilor Pentru construcŃiile care fac obiectul unor tranzacŃii curente pe piaŃă se face compararea imobilului care se evaluează cu imobile similare care au făcut obiectul unor tranzacŃii de vânzare-cumpărare.

Această valoare se corectează cu coeficienŃi de uzură care. .4. Evaluarea maşinilor. existent pe piaŃă în momentul evaluării. prin culegerea de informaŃii de pe piaŃă sau indirect. funcŃiile pe care le îndeplineşte şi materialele din care este realizată.Evaluarea construcŃiilor anexă la clădirile de locuit Evaluarea construcŃiilor din această categorie se face pe bază de indici sau pe baza unor devize estimative. Ńinându-se seama de tipul construcŃiei.uzura fizică.învechirea funcŃională. 79 . în momentul achiziŃiei ( Cv0 ) şi în momentul evaluării ( Cve ). Evaluarea construcŃiilor pentru producŃie şi servicii Aprecierea gradului de uzură se face prin luarea în considerare a mai multor elemente: . prin calcule. starea fizică şi vechimea construcŃiei. Metoda actualizării preŃului Vi = V0 ⋅ I pe/ 0 100 sau Vi = V0 ⋅ Cvc Cv 0 V0 – valoarea mijlocului fix în momentul achiziŃiei. Ipe/0 – indicele preŃurilor calculat în funcŃie de preŃurile din momentul evaluării şi cele din momentul achiziŃiei. 2. la fel ca în cazul construcŃiilor de bază. Această valoare poate fi obŃinută direct. diferă în funcŃie de grupa în care se încadrează. Cvc – cursul leului faŃă de valuta cu are a fost cumpărat mijlocul. Cv0 . echipamentelor şi instalaŃiilor Stabilirea valorii de înlocuire Valoarea de înlocuire sau valoarea „din nou“ este cea care corespunde unui mijloc similar nou. utilajelor.

În cazul obiectivelor sistate şi întârziate din lipsă de fonduri. iar preluarea lor din bilanŃul exerciŃiului încheiat ar denatura considerabil valoarea patrimonială a întreprinderii.Stabilirea valorii actuale g   Vr = Vî 1 − u   100  2. piese de schimb. 2. obiecte de inventar. Evaluarea stocurilor La multe întreprinderi. Principalele elemente de stocuri avute în vedere de evaluator sunt: stocurile de materii prime. materiale. Evaluarea se va face în acest caz prin metoda costurilor pentru toate mijloacele la care activitatea de punere în funcŃiune se desfăşoară normal. adică fără substanŃă fizică şi din cheltuieli care se recuperează în mai mulŃi ani. Cheltuielile de constituire 80 . elementul de imobilizări „STOCURI“ are valori semnificative. Evaluarea imobilizărilor necorporale Numite şi active intangibile sau imateriale.6. stocuri de producŃie în curs de execuŃie (neterminată). se va lua în considerare gradul de uzură fizică reală sau valoarea reziduală. ca şi în cazul celor sistate din lipsa cererii faŃă de efectele acestora. 2. Evaluarea imobilizărilor în curs În această categorie se includ mijloacele aflate în execuŃie sau executate şi care nu au intrat în funcŃiune. activele necorporale sunt alcătuite din mijloace imateriale. stocurile de produse finite.5.7. Ele figurează în evidenŃele contabile la nivelul cheltuielilor efectuate până la momentul respectiv.

Profitul sau venitul net (Vn) – unitar (anual) aferent activului poate fi: efectul încasărilor directe aferente activului respectiv.înscrisă în contracte. costul realizării unui element similar. Acesta se va stabili luând în considerare: costul de reproducere. respectiv.Cheltuielile de cercetare-dezvoltare Concesiunile Brevetele Drepturile şi valorile Programele informatice Imobilizările necorporale în curs 3. . . dar nou.tehnică. Metoda bazată pe costuri Costul elementului intangibil are în vedere preŃul pe care îl va plăti un investitor pe un astfel de element în alternativa achiziŃionării altuia nou. n – durata de viaŃă rămasă elementului intangibil.până la expirarea protejării.reglementată de unele prevederi. EVALUAREA BUNURILOR NECORPORALE Metoda comparaŃiilor Metoda bazată pe profit (1 + r ) n − 1 V = Vn ⋅ r (1 + r ) n r – rata de actualizare. efectul creşterii veniturilor (încasărilor). efectul reducerii costurilor. 81 . . durata de viaŃă rămasă a elementului intangibil: .

Vr (1 + r )d − 1 = Pn d r (1 + r ) Pn – costul de reproducere a activului (preŃul unui activ similar nou). cum ar fi: titlurile de participare. lte titluri imobilizate. 2. EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE Întreprinderea poate deŃine titluri şi creanŃe financiare sub forma împrumuturilor acordate. Aceste titluri diferă după intenŃia cu care au fost achiziŃionate. titlurile imobilizate în activitatea de portofoliu. 82 . d – durata de viaŃă rămasă a activului. creanŃe imobilizate.

2. evaluarea.V. Rezumat. redactarea raportului de evaluare..METODOLOGIA EVALUĂRII ÎNTREPRINDERII 1. analiza diagnostic. Diagnosticul pentru evaluare Diagnosticul juridic Diagnosticul comercial poziŃia întreprinderii pe piaŃă riscuri legate de relaŃiile pe orizontală şi verticală riscuri legate de dependenŃa de anumiŃi furnizori 83 . ETAPELE EVALUĂRII ORGANIZAłIILOR informarea preliminară şi întocmirea documentaŃiei pentru participarea la licitaŃie. II. pregătirea acŃiunii. concluzii şi recomandări Prezentarea organizaŃiei sau activului supus evaluării • • • • • • • • amplasare reŃele relaŃii regim fiscal capitalul organizaŃiei – evoluŃie structura acŃionariatului obiect de activitate aspecte juridice III. REDACTAREA RAPORTULUI DE EVALUARE I.uri pentru persoane fizice • • IV. Prezentarea evaluatorilor • C.

VII. cifra de afaceri. Bazele lucrării de evaluare • • • Expertize şi studii proprii sau însuşite Bibliografia utilizată Ipoteze de evaluare macroeconomice microeconomice raportul de schimb la care s-a oprit evaluatorul preŃurile de referinŃă – luna structura producŃiei structura cheltuielilor • Factori de risc interni externi VI. • metode bazate pe comparaŃii. metode bazate pe venit: dividende. Metode de evaluare aplicate Gama de valori – valoarea acŃiunilor Opiniile evaluatorului 3. METODE DE EVALUARE Principalele grupe de metode utilizate în evaluarea întreprinderilor sunt: • • metode de evaluare pe bază de active.• riscuri legate de clienŃi Diagnosticul tehnic flux tehnologic grad de utilizare a echipamentelor • • Diagnosticul financiar-contabil Puncte tari şi puncte slabe identificate în analiza diagnostic V. profit. 84 . VIII.

Alegerea grupei de metode şi a metodelor care vor fi utilizate se va face luând în considerare mai multe aspecte: obiectivul evaluării. interesele persoanelor pentru care se face evaluarea. dimensiunea întreprinderii. - 85 . informaŃiile disponibile. sectorul în care se încadrează rezultatele obŃinute de întreprinderea supusă evaluării. alte metode.• • metode combinate (goodwill).

principalul inconvenient al metodei. valoarea obŃinută poate fi un punct de plecare obiectiv în negociere. se cunoaşte structura valorii firmei pe componente şi pot fi identificate componentele cu o pondere mare în valoare. anumite imobilizări necorporale etc. în cazul în care echipa este formată din evaluatori prea exigenŃi.. echipamente. acesta fiind de altfel 2. cum ar fi: terenuri. construcŃii. durata mare a evaluării poate duce la întârzieri în raport cu oportunităŃile sau la obŃinerea unei valori care să nu mai corespundă cu realitatea în momentul tranzacŃiei. metode bazate pe valoarea substanŃială. de multe ori pentru evaluări sunt necesari şi specialişti în domenii distincte. Principalele avantaje ale evaluării prin metode patrimoniale sunt: elementele necesare evaluării se sistematizează după un model cunoscut – bilanŃul contabil. METODA ACTIVULUI NET 86 . metoda capitalurilor permanente necesare exploatării. durata evaluării şi costul acesteia pot creşte considerabil.METODE DE EVALUARE PATRIMONIALĂ 1. utilizează tehnici cunoscute ale metodei contabile de evaluare. CARACTERIZARE GENERALĂ Principalele metode de evaluare patrimonială sunt: metode bazate pe activul net al întreprinderii. Metoda are însă şi destule dezavantaje: calculul activului net corectat este greoi şi de durată.

Evaluarea activelor necesare exploatării Activele care dau valoarea de piaŃă a întreprinderii şi care sunt necesare exploatării durabile a acesteia vor fi luate în considerare la stabilirea valorii patrimoniale după reevaluare. evaluatorul va identifica eventualele datorii viitoare condiŃionate pe care le va înscrie în bilanŃ dacă nu sunt înregistrate. reevaluarea elementelor de activ. alte corecŃii. adică partea din patrimoniu care aparŃine de drept acŃionarilor. De asemenea. active necorporale. dar care pot spori considerabil valoarea întreprinderii sau valoarea bunurilor în afara exploatării şi ele vor fi avute în vedere de evaluator. separarea elementelor patrimoniale care compun activul în două grupe: elemente în afara exploatării şi elemente necesare exploatării. avându-se în vedere utilitatea lor efectivă. obligaŃiile în valută. credite pe termen lung. În vederea evaluării prin metoda activului net corectat se parcurg mai multe etape: obŃinerea bilanŃului contabil. imobilizări financiare. CorecŃii în pasivul bilanŃului Volumul corecŃiilor care se fac în pasiv este mult mai mic şi ele se referă la: provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli. Acesta poate fi determinat direct din bilanŃul contabil. elaborarea bilanŃului după reevaluare. 87 . Pot fi unele active care nu figurează în bilanŃ. Evaluarea se face distinct pe categorii de active: active corporale.Activul net este patrimoniul net al întreprinderii. dar nu poate fi utilizat pentru stabilirea valorii întreprinderii decât după efectuarea unor corecŃii şi ajustări. calculul valorii matematice şi a activului net corectat.

în care: VN – valoarea matematică a activului. 88 . METODE BAZATE PE VALOAREA SUBSTANłIALĂ - valoarea substanŃială brută.6. părŃi sociale deŃinute în capitalul social al altor întreprinderi).Evaluarea activelor corporale La majoritatea întreprinderilor. pot fi găsite în postul de bilanŃ „Imobilizări necorporale“. Calculul activului net corectat ANC = VM – D. Evaluarea activelor financiare Principalele imobilizări financiare care figurează în bilanŃul întreprinderii sunt: creanŃe imobilizate. valoarea substanŃială redusă. ANC = Suma capitalurilor proprii + Soldul rezultat din reevaluare 3. Evaluarea activelor necorporale Activele necorporale sunt alcătuite din elemente intangibile care. volumul cel mai mare de muncă pentru evaluarea patrimonială este cerut de evaluarea activelor corporale. D – datoriile totale ale societăŃii. titluri imobilizate. într-o proporŃie redusă. 2. titluri de participare (acŃiuni.

89 .Bpî + D Valoarea substanŃială redusă (VSR): VSR = VSB – De De – datorii de exploatare. Valoarea substanŃială brută(VSB): VSB = ANC +Bsi – Bn . previziunea veniturilor viitoare. analiza capacităŃii întreprinderii de a produce anumite venituri. EVALUAREA PE BAZA PROFITULUI 1. sau se află sub forma lichidităŃilor reprezentând. Valoarea substanŃială netă: VSN = VSB – Datorii Capitalurile permanente necesare exploatării Capitalurile întreprinderii sunt imobilizate în active corporale. Capitalurile permanente necesare exploatării sunt cele care ar trebui să fie utilizate pentru a crea o afacere similară la momentul evaluării. stocuri.- valoarea substanŃială netă. activul economic al întreprinderii. CONłINUTUL ŞI ETAPELE EVALUĂRII PE BAZĂ DE VENIT Principalele etape care se parcurg pentru evaluarea întreprinderii prin aceste metode sunt următoarele: stabilirea ratei de actualizare şi a coeficienŃilor multiplicatori. în fapt. active necorporale.

care reflectă capacitatea întreprinderii de a realiza un profit anual reproductibil. dar care se referă la perioade diferite de timp. Comparabilitatea trebuie asigurată ca natură. varianta corectată obŃinută prin adunarea algebrică a primelor două. Evaluarea întreprinderii în funcŃie de profitul pe care îl poate realiza are la bază următoarele elemente de calcul: profitul viitor. varianta care conŃine corecŃiile (cu semnul plus sau minus). CorecŃiile au în vedere concluziile analizei diagnostic şi sunt de două tipuri: a) corecŃii structurale. rata de capitalizare. perioada de referinŃă. se recomandă previziunea distinctă a profitului net din 90 . b) corecŃii care vizează asigurarea comparabilităŃii indicatorilor de acelaşi fel. InformaŃiile SIG se sistematizează într-un tabel care va conŃine coloane pentru 3-5 ani anteriori. previziunea unor elemente adiŃionale ale valorii întreprinderii. dar se utilizează prima parte a acestuia până la rezultatul din exploatare. veniturile şi cheltuielile se grupează după omogenitatea factorilor de influenŃă. coeficienŃi sau valori absolute să fie valabile pentru fiecare grupă în parte. Pentru a obŃine valori ale profitului care să caracterizeze mai bine capacitatea beneficiară a întreprinderii. Tabloul va fi elaborat în trei variante: varianta cu valorile efective preluate din bilanŃuri. astfel încât corecŃiile stabilite sub formă de indici. calculul valorii întreprinderii.- corectarea previziunilor. dar mai ales după timp. Se pleacă în acest scop de la tabloul « Soldurilor intermediare de gestiune ». Pentru analiza şi corectarea profitului net din exploatare. făcute pentru fiecare an sau trimestru în parte prin analiza modului în care au fost calculaŃi indicatorii din sinteza menŃionată. Stabilirea corectă a acestor elemente impune mai întâi o revedere a concluziilor analizei diagnostic şi în special a celor referitoare la diagnosticul financiar.

pag. Marius Toma. Previziunea profitului În calculul valorii întreprinderii trebuie să previzionăm profitul anual şi să vedem în ce măsură valoarea relativă a acestuia se apropie de nivelul sperat. această ipoteză poate fi utilizată pentru întreprinderi ajunse la maturitate şi în condiŃii de relativă stabilitate economică. Profitul avut în vedere la calculul valorii este profitul anual pe care întreprinderea urmează să-l obŃină în perioada de referinŃă. cit. op. Atunci când apar diferenŃe mari de la un trimestru la altul sau când perioada trecută la care se referă informaŃiile utilizate în previziuni este scurtă. 122 91 . ai – coeficient multiplicator al profitului pentru a acorda importanŃă diferită valorilor din ani diferiŃi în raport cu poziŃia pe axa timpului. Şi în acest caz pot fi avute în vedere două ipoteze: • 7 profitul creşte cu un ritm constant pe întreg orizontul previziunilor explicite. dar pune în faŃa evaluatorului problemele menŃionate anterior privind previziunile în evaluare. Ipoteza unui profit variabil Mult mai plauzibilă este ipoteza unui profit variabil.exploatare7. Ipoteze Ipoteza unui profit constant Deşi simplificatoare. se pot folosi informaŃii referitoare la profitul trimestrial. urmând ca profitul din activităŃi financiare sau excepŃionale să fie luat în considerare separat. Profitul mediu viitor va fi : p= ∑p n i sau p = ∑a ⋅ p ∑a i i i . în care: pi – profitul din anul anterior i. n – numărul anilor anteriori pentru care se cunosc valorile pi. Marius Chivulescu. respectiv P.

dividende. utilizând metodele cunoscute. în funcŃie de natura întreprinderii şi obiectivele avute în vedere de evaluator. 2.4. Ipoteza unui profit variabil este mult mai plauzibilă dacă avem în vedere doar rezultatele ce pot fi obŃinute de întreprindere în perspectivă cu mijloacele disponibile în momentul evaluării. Perioada de referinŃă şi rata de capitalizare Perioada de referinŃă poate fi infinită sau finită. perioada previziunilor neexplicite care începe la finalul primei perioade şi durează la infinit. 5-10 ani) pentru care se stabilesc valori anuale distincte. dar susŃinută. mai ales dacă întreprinderea acŃionează pe o piaŃă în plină dezvoltare. care se concretizează în consolidarea unei anumite poziŃii. În cazul evaluării pe bază de profit. De cele mai multe ori se împarte perioada de referinŃă în două subperioade: perioada previziunilor explicite (cca.3. Cum capitalul pe care cumpărătorul îl investeşte este dependent de valoarea întreprinderii nu putem determina rata de capitalizare în mod direct. Rata de capitalizare este stabilită diferit în funcŃie de indicatorul pe baza căruia se măsoară venitul realizat de întreprindere: profit brut sau net. • dacă nu pot fi aduse argumente privind existenŃa celor trei perioade se pot realiza previziuni explicite pentru fiecare an al orizontului stabilit.• în limitele orizontului previziunilor explicite sunt avute în vedere trei perioade în evoluŃia profitului: profitul creşte o perioadă de timp cu un anumit ritm. Evaluatorul va fixa în raport cu alte considerente o rată pe care o va utiliza în calcule. cash-flow. luând în considerare opinia clientului sau a cumpărătorului şi metodele de calcul prezentate anterior. 2. Calculul valorii întreprinderii 92 . aceasta trebuie să aibă în vedere rata rentabilităŃii aşteptate de investitor. o a treia perioadă poate fi staŃionară sau chiar de declin. Pe baza acesteia se calculează valoarea reziduală a întreprinderii. urmează o perioadă de creştere lentă. cu un ritm mai mic decât cel precedent.

se va utiliza relaŃia completă pentru factorul de actualizare: km = (1 + r )n −1 r (1 + r )n şi valoarea întreprinderii va fi: V = P⋅ (1 + r )n −1 r (1 + r )n La valoarea întreprinderii astfel calculată se va adăuga şi valoarea reziduală şi obŃinem: V =P (1 + r )n −1 + Vr r (1 + r )n (1 + r )n 93 .Valoarea pe baza unui profit viitor constant Această valoare se calculează prin înmulŃirea profitului anual previzionat cu un coeficient multiplicator : V = P⋅km Coeficientul multiplicator poate avea mai multe semnificaŃii în funcŃie de care se vor obŃine valori diferite: factor de actualizare. 1 (1 + r) n să tindă spre zero şi care va realiza cu o Utilizarea factorului de actualizare pentru n finit În acest caz. Utilizarea factorului de actualizare pentru n→∞ km = (1 + r )n −1 = (1 + r )n r (1 + r )n r (1 + r )n − 1 1 1 1 = − = n n r r (1 + r ) r r (1 + r ) Aplicarea metodei se justifică în cazul unei întreprinderi care va funcŃiona un număr suficient de mare de ani. coeficient de actualizare bursieră etc. astfel încât raportul probabilitate ridicată un profit mediu anual P.

1999. mai mari pentru firme în ascensiune şi mai mici pentru firme în dificultate dar care pot fi redresate după cumpărare. Pentru majoritatea întreprinderilor de la noi.107 94 . valoarea coeficientului este sub 10. coeficienŃii se aplică în cascadă (şi nu la valoarea iniŃială) obŃinându-se PER pentru întreprinderea de evaluat (PERi): Valoarea întreprinderii pe bază de profit şi PER va fi : V = Pi ⋅ PERi Ca nivel orientativ se consideră normale valori ale raportului PER. dacă se cunosc valorile PER pentru mai multe întreprinderi de aceeaşi dimensiune şi cu acelaşi profil. la care va fi luat în considerare PER corespunzător momentului evaluării sau o valoare medie pentru ultimele luni. Desigur nu sunt excluse nici valori în afara acestor limite.Utilizarea coeficientului de capitalizare bursieră PER (Price Earning Ratio) Se poate utiliza pentru km şi coeficientul de capitalizare bursieră calculat cu relaŃia: PER = Cursul acŃiunii Profitul net pe acŃiune Această metodă poate fi utilizată în două situaŃii: pentru întreprinderile cotate la bursă. cuprinse între 10 şi 20. În acest ultim caz. valoarea medie obŃinută pentru firmele cotate se corectează cu o serie de coeficienŃi care au în vedere deosebirile dintre acestea şi firma de evaluat 8: necotarea la bursă a firmei de evaluat calitatea activelor dependenŃa de clienŃi şi furnizori dimensiunea întreprinderii prima pentru control (±∝1%) (±∝2%) (±∝3%) (±∝4%) (±∝5%) Calculul PER corectat presupune deŃinerea unor informaŃii despre firmele pentru care s-a calculat PER mediu în vederea unei cât mai bune estimări a coeficienŃilor (∝i). în condiŃiile actuale. Bucureşti. 8 Sorin Stan . pentru întreprinderile necotate. După ce au α PERi = PER ⋅ 1 ± i  π  100    fost stabiliŃi. p. Editura Teora.Evaluarea întreprinderilor.

creşterea profitului cu o rată k3. calculul valorii reziduale. care poate fi nulă sau negativă în perioada 1-s3. creşterea profitului cu o rată anuală k2. alegerea metodelor de previziune şi efectuarea unor previziuni cu o probabilitate ridicată de realizare. 95 . nu poate fi susŃinută prin argumente credibile. Valoarea întreprinderii va fi: V =∑ s3 s2 Pi Pi Pi +∑ +∑ i i i i =1 ( + r ) i = s1 ( + r ) i = s2 ( + r ) 1 1 1 s1 Evaluatorul trebuie să vină în acest caz cu o bună argumentare a ratelor de creştere a profitului pentru fiecare din cele trei perioade. Este utilizată totuşi în practică dacă avem în vedere că şi ipoteza unui profit variabil poate fi contestată atunci când previziunile nu sunt suficient de convingătoare. de cele mai multe ori. mai mică decât k1 în perioada 1-s2. La valoarea obŃinută se va adăuga valoarea reziduală actualizată. dacă orizontul previziunilor explicite este mic. Modelul multi-periodic va avea în vedere: creşterea profitului cu o rată anuală k1.Valoarea pe baza unui profit viitor variabil Ipoteza unui profit viitor constant şi mai ales pentru o perioadă mare de timp este o simplificare ce uşurează calculele. Valoarea întreprinderii va avea la bază în acest caz profiturile anuale pentru un orizont de previziune finit pentru care se fac previziuni explicite şi valoarea reziduală corespunzătoare ultimului an de previziune: V =∑ Pi Vr + i (1 + r ) (1 + r )n Apar mai multe probleme care trebuie să fie soluŃionate în acest caz : stabilirea orizontului previziunilor explicite. dar care. în perioada 1-s1.

Cash flow-ul brut este alcătuit din profit net. Cash flow-ul net se obŃine prin diminuarea cash flow-ului brut cu: investiŃii. pentru acŃiunile preferenŃiale. diferă de cea utilizată în cazul evaluării pe bază de profit. „flux de lichidităŃi“. Putem avea un cash flow brut şi un cash flow net. constituirea de rezerve şi majorarea provizioanelor. calculul ratei de actualizare care. Dacă în cazul profitului. de regulă. Mai corectă ar fi interpretarea indicatorului ca „flux de disponibilităŃi“ generat de activitatea întreprinderii şi care se prezintă sub diferite forme: numerar. rata de actualizare poate fi egală cu rata de randament cerută de acŃionari. dividendele de plată. disponibilităŃi în cont. plasamente financiare pe termen scurt şi care pot fi transformate rapid în lichidităŃi. aceasta trebuie să reflecte costul capitalului angajat pentru cumpărarea afacerii. CONłINUTUL CASH FLOW-ULUI NoŃiunea de cash flow este preluată din limba engleză şi utilizată ca atare sau sub diferite denumiri : „flux de numerar“. Realizarea acestui obiectiv este mai clar pus în evidenŃă de cash flow decât de dividendele calculate ca parte din profitul net repartizat în acest scop. provizioanele pot fi neglijate. 96 . Ponderea lor scăzută în totalul cash flow-ului brut nu afectează în mod considerabil valoarea întreprinderii atunci când sunt neglijate. amortizări şi provizioane neexigibile şi mai este denumit în literatura de specialitate marjă brută de autofinanŃare. depozite. Metoda fluxurilor financiare actualizate (Discounted Cash Flow – DCF) este mai apropiată de optica investitorului care îşi imobilizează un capital (o sumă de bani) urmărind să şi-l recupereze şi să obŃină un anumit câştig tot sub formă de numerar. 1. „flux de trezorerie“. La determinarea cash flow-ului brut pentru evaluare.METODA FLUXURILOR DE DISPONIBILITĂłI - previziunea cash flow-ului şi a valorii reziduale a întreprinderii. „flux de disponibilităŃi“. acestea fiind greu de justificat în previziunile pe termen mai mare de 2-3 ani. majorarea necesarului de fond de rulment. în cazul evaluării pe bază de cash flow. restituirea creditelor pe termen lung.

perioada previziunilor neformalizate. putem utiliza mai multe metode în funcŃie de specificul întreprinderii. cash flow-ul poate fi previzionat global sau analitic. precizia cerută în evaluare. vom obŃine valoarea viitoare. Previziuni prin extrapolarea componentelor Se pot obŃine rezultate mai bune dacă se pleacă de la previziunea componentelor de bază şi se calculează valoarea indicatorului prin însumare. Dacă luăm ca bază pentru previziuni valorile din tabelul Soldurilor Intermediare de Gestiune corectate pe verticală şi orizontală. Valoarea aferentă acestor previziuni se înlocuieşte cu valoarea reziduală a întreprinderii. obiective. previziune pe În funcŃie de informaŃiile disponibile şi exigenŃele impuse de beneficiarul evaluării. PREVIZIUNEA CASH FLOW-ULUI Pentru previziunea cash flow-ului.2. de previziune: previziune simplificată. previziuni prin extrapolarea componentelor cash flow-ului. putem utiliza : metode globale componente. metode analitice de previziune. În funcŃie de aceşti factori. care nu mai au la bază calcule. 97 . ci ipoteze plauzibile. orizontul de previziune se împarte în două perioade distincte: perioada previziunilor formalizate. sau explicite pentru care putem face previziuni credibile utilizând diferite tehnici de previziune. În ambele situaŃii. timpul disponibil pentru efectuarea evaluării. Se poate proceda în două moduri: previziuni prin extrapolarea cash flow-ului corectat. în preŃuri comparabile cu preŃurile anului în care facem evaluarea.

Indicatorii economico-financiari şi în final cash flow-ul pot fi exprimaŃi în preŃuri curente (care includ şi influenŃa elementelor inflaŃioniste) sau în preŃuri constante. 3-5 ani. dar certitudinea realizării previziunilor scade. previziunea veniturilor şi a cheltuielilor financiare. Previziunea analitică a cash flow-ului O previziune analitică a cash flow-ului este necesară în managementul valorii organizaŃiei şi mai puŃin pentru evaluări făcute în scopuri comerciale. Vr – valoarea reziduală a întreprinderii. previziunea investiŃiilor necesare pentru reînnoirea. preŃurile practicate în momentul evaluării. 98 . fapt pentru care este mai puŃin utilizată în practică deşi conduce la rezultate mult mai realiste. în care: i i =1 ( + r ) 1 (1 + r )n n n – numărul de ani corespunzători orizontului previziunilor finite. Aceasta necesită calcule previzionale distincte pentru toŃi indicatorii care stau la baza determinării cash flow-ului. previziunea cheltuielilor pentru activitatea de exploatare.2. valoarea întreprinderii se va obŃine cu relaŃia: V =∑ CFi Vr + . A doua variantă este de preferat în condiŃiile unei inflaŃii ridicate. previziunea necesarului de fond de rulment.2. Calculul valorii întreprinderii Orizontul de timp al previziunilor explicite pentru cash flow este de cca. previziunea veniturilor şi a cheltuielilor excepŃionale. Dacă se cunosc valorile previzionate ale cash flow-ului. modernizarea sau dezvoltarea mijloacelor fixe ale întreprinderii. Pot fi şi situaŃii când se are în vedere un orizont mai mare. Principalele previziuni necesare sunt: previziunea vânzărilor şi a încasărilor. respectiv.

pag. n>8 sau (1 + r )i Dacă se pleacă de la o valoare constantă pentru cash flow obŃinută prin metoda globală de previziune. valoarea întreprinderii nu este influenŃată de orizontul previziunilor explicite. valoarea întreprinderii poate fi calculată în două moduri: în ipoteza unui cash flow care creşte cu o rată constantă în perioada previziunilor explicite: V =∑ CF (1 + g ) i −1 Vr + . Această ipoteză trebuie argumentată pe baza rezultatelor analizei diagnostic şi a estimărilor făcute de manageri şi specialişti în planurile strategice. O astfel de ipoteză poate fi acceptată pentru 3-5 ani.Dacă valoarea reziduală este estimată corect. Editor Tribuna Economică. Bucureşti. Mai 9 Vezi Sorin V. în care: i i =1 (1 + r ) (1 + r )n n g = rata de creştere a cash flow-ului de la un an la altul.9 Atunci când orizontul previziunilor explicite este mare (peste 8-10 ani). 2000. Pentru un n mare relaŃia devine: CF (1 + r )n −(1 + g )n CF V= ⋅ = n (1 + r ) r−g r−g Cele două relaŃii conduc la valori cu atât mai apropiate cu cât diferenŃa dintre r şi g este mai mare. Stan – Evaluarea întreprinderilor necotate. Cele două părŃi ale relaŃiei se modifică în sensuri diferite. Pentru o astfel de situaŃie valoarea întreprinderii poate fi: V =∑ i =1 n CFi . 98 99 . RelaŃia utilizată (Modelul Gordon – Shapiro) are în vedere media anuală a cash flowului şi creşterea acestuia de la un an la altul cu o rată g mai mică decât rata de actualizare (g<r). ipoteza unui cash flow care creşte o perioadă mare de timp este în majoritatea situaŃiilor nerealistă. dar cu valori care se compensează între ele. la întreprinderi aflate în faza de dezvoltare şi în condiŃiile unui mediu stabil. se poate face abstracŃie de valoarea reziduală care este nesemnificativă (mai ales în cazul în care rata de actualizare este mare).

aflate în relaŃia: g1 > g2 > g3. respectiv. rate g1. goodwill-ul se atribuie elementelor necorporale pe care întreprinderea le deŃine: 100 . costul mediu ponderat al capitalului. de regulă. acestea se scad din valoarea calculată a întreprinderii. METODE BAZATE PE GOODWILL Goodwill-ul ne apare ca o diferenŃă între valoarea globală a întreprinderii şi valoarea calculată pe baza activului net corectat. în cazul utilizării cash flow-ului net pentru întreprindere.realistă este ipoteza unui cash flow care se modifică diferit în cadrul orizontului de previziune. În prima variantă. GW = VG – ANC DiferenŃa dintre cele două mărimi poate fi pozitivă şi este denumită goodwill sau negativă şi este denumită goodwill negativ sau badwill. g3. g2. dacă întreprinderea are datorii. Întrucât valoarea activului net corectat este dată în principal de valoarea elementelor corporale. Rata de actualizare va fi dată de: costul capitalului propriu în cazul utilizării cash flow-ului net pentru acŃionari.

contracte cu valoare deosebită. Pentru determinarea goodwill-ului aferent unor întreprinderi care urmează a fi evaluate. CALCULUL GOODWILL-ULUI Goodwill-ul poate fi determinat pentru o întreprindere care a participat la tranzacŃii pe piaŃă şi a fost vândută în întregime. întregul valorează mai mult decât suma părŃilor. portofoliu superior de elemente tehnice necorporale (licenŃe. marcă recunoscută ş. amplasament favorabil. reŃete chimice. calitatea resurselor umane. canale de distribuŃie performante. în practica economică se utilizează mai multe grupe de metode: metode bazate pe capitalizarea supraprofitului. ca diferenŃă între preŃul acesteia.). GW = V – ANC Pentru evaluator. brevete. Această explicaŃie este valabilă însă mai mult pentru profitul normal. participare la târguri. supraprofitul fiind determinat de existenŃa în cadrul sistemelor a unor elemente cu o forŃă de antrenare superioară. - bonitatea şi solvabilitatea faŃă de terŃi. acest mod de calcul are doar valoare informativă. marketing performant (promovare.- calitatea superioară a managementului. produse de calitate superioară. expoziŃii etc. relaŃii cu publicul. 101 . prin faptul că pentru un sistem.). specialişti cu calificare deosebită etc.a. respectiv valoarea înregistrată din vânzare (V) şi valoarea activului net corectat (ANC). atitudinea favorabilă a organismelor publice şi administrative faŃă de întreprindere. reputaŃia întreprinderii. rezultatul putând fi utilizat pentru comparaŃii sau pentru verificarea indirectă a unei previziuni. metode directe. Goodwill-ul mai este explicat şi prin efectul de sinergie. clientelă deosebită.

în special metode patrimoniale şi metode bazate pe profit. randamentul financiar (RF) pentru CPNE. p. Metode bazate pe capitalizarea supraprofitului RelaŃia de calcul va fi: Gw = ∑ Sp i .. Paris. unde r se obŃine din: r Tchemeni E. iar rata de actualizare are în vedere aceeaşi rată neutră. 1993. în care: i i =1 ( + r ) 1 n Spt – supraprofitul previzionat pentru anul i. . pentru VSB. valoarea substanŃială brută (VSB). profitul net corectat (PN). pentru ANC. Economica. Calculul supraprofitului pe baza elementelor patrimoniale Pentru aplicarea acestei metode se pleacă de la una din valorile patrimoniale ale întreprinderii. capitalurile permanente necesare exploatării (CPNE). dar şi un coeficient mediu de risc. la care este adăugat un coeficient minim de risc. Pentru fiecare din aceşti indicatori ai valorii patrimoniale se utilizează indicatori specifici care caracterizează aportul lor remuneratoriu10: capacitatea beneficiară (CB). rezultă: În literatură apar şi unele abordări diferite în ceea ce priveşte capitalizarea supraprofitului: perioadă nedefinită de capitalizare: Gw = 10 Sp . Dacă α1 reprezintă rata neutră de randament calculată în funcŃie de dobânzile plătite de stat la împrumuturile financiare. reflectată de profitul brut global. Pentru calcularea supraprofitului se utilizează mai multe metode.16 102 .- metode analitice. respectiv: activul net corectat (ANC).L’Evaluation des Entreprises.

o serie de metode practice pleacă direct de la profitul net capitalizat. rata dobânzii la creditul comercial. Valoarea întreprinderii va fi: VG = ANC + PN ⋅ an 2 Metoda practicienilor Această metodă este similară cu cea anterioară. r (1 + r ) n Metoda are în vedere ipoteza că profitul net este în proporŃie de 50% rezultatul activului net şi 50% rezultatul goodwill-ului. (1 + r ) n − 1 an = . în care: 2 PN – profitul mediu anual pe ultimii trei ani (în cazul societăŃilor foarte mici se adaugă şi salariul patronului). Gw = PN 1 ⋅ 2 r 103 . cu deosebirea că pentru capitalizarea profitului se utilizează o rată calculată plecând de la rata neutră la care se adaugă o primă de risc de 25-30%. în care r.an = - (1 + r )n −1 r (1 + r )n pentru n→∞ perioadă finită de capitalizare (3-10 ani) GW = Sp× an profitului Calculul supraprofitului pe baza profitului net Pentru a se evita calculul ratelor de randament. Metoda Retail Gw = PN ⋅ an . Astfel de metode sunt utilizate mai ales în cazul societăŃilor mici şi a unităŃilor din comerŃul cu amănuntul.

Singurele probleme mai dificile. atunci când se utilizează aceste relaŃii.5-4 ori cifra de afaceri anuală în funcŃie de zona în care este situat. În primul caz avem : GW = VR – ANC În al doilea caz : Gw = I ref × k Gw Iref – indicatorul de referinŃă. Calculul goodwill-ului prin metode directe Metodele directe se utilizează atunci când se cunoaşte valoarea de rentabilitate sau de randament sau atunci când se cunoaşte procentul de goodwill din cifra de afaceri pe tipuri de societăŃi comerciale şi cifra de afaceri a societăŃii de evaluat sau un alt indicator. Ultima variantă este utilizată pentru vânzarea goodwill-ului în regim de credit-bail (leasing) pe o perioadă determinată i pentru unităŃi comerciale. k2 – coeficienŃi cu valori mai mici decât 1. de turism etc. 104 . Exemplu : hotel – 2. kGw – coeficientul de goodwill aferent indicatorului de referinŃă.VG = ANC + PN . sunt cele legate de previziunea profitului net. relaŃie similară cu cea anterioară. dar pentru n→∞ 2r În literatura de specialitate relaŃia mai este scrisă sub forma: 1  PN  Gw =  − ANC  2 r  de unde rezultă: VG = ANC + 1 PN ANC PN ⋅ − = ANC + 2 r r 2r O altă relaŃie utilizată (metoda practicienilor II) este următoarea: VG = k1 ⋅ ANC + k 2 ⋅ k1 + k 2 P r k1.

VALOAREA REZIDUALĂ A ÎNTREPRINDERII Toate metodele de evaluare care au în vedere continuarea activităŃii întreprinderii presupun estimarea previzională a unor indicatori de rezultate. metoda bazată pe goodwill mai este numită şi metodă combinată de evaluare. cifra de afaceri anuală. folosirea acestei metode în evaluarea întreprinderii presupune mai întâi calculul valorii patrimoniale şi este însoŃită de toate inconvenientele menŃionate la metoda respectivă. număr de camere. număr de paturi etc. ca 105 . în multe situaŃii pentru 5 ani. CALCULUL VALORII ÎNTREPRINDERII Dacă se cunoaşte goodwill-ul. În al doilea rând este necesară existenŃa unui barem care reflectă ponderea goodwillului în indicatorul de referinŃă sau numărul cu care se multiplică indicatorul de referinŃă pentru a obŃine goodwill-ul. profitul. Plecând de la faptul că pentru calculul valorii se utilizează atât profitul. de regulă sub 10 ani. cum ar fi: cifra de afaceri. cât şi activul net corectat. Dacă vom calcula valoarea întreprinderii doar pe baza previziunilor explicite. alŃi indicatori specifici: greutate. număr de locuri. la care se adaugă cele privind calculul goodwill-ului. vom ajunge la un nivel al acesteia care este mai mic decât cel real. săptămânală sau zilnică. valoarea întreprinderii se poate calcula cu relaŃia: V = ANC + GW Prin urmare. dividendele.Utilizarea metodei presupune mai întâi stabilirea indicatorului de referinŃă care poate fi : profitul anual. cash flow-ul etc. Previziuni corecte şi credibile putem face pentru un orizont finit. capacitate.

1995 3. Editura Eficient. Bucureşti. Valoarea pe care o are întreprinderea la orizontul de previziune aferent previziunilor explicite se numeşte valoare reziduală. 1991 5. Deva. Gh. L. 2002 9. Brilman. Editura Expert. Bottin. Dănescu. Deac. A. J. 2003 2. Editura Intelcredo.. întreprinderea există şi mai are cel puŃin o valoare patrimonială. Editura Economică. 1998 11. Baptiste J. valoarea reziduală se va calcula pe baza aceluiaşi indicator utilizat în previziunile explicite şi se va utiliza aceeaşi rată de actualizare.Managementul procesului de creare a valorii în contextul guvernării întreprinderii. Indicatorii de venit pe acŃiune pot reprezenta valori trecute sau previzionate. J. Editura Mirton. metoda nu este aplicabilă.. . V. O atenŃie deosebită trebuie acordată existenŃei legăturii dintre indicatorul de referinŃă (profit.. T. – Conducerea afacerilor.Diagnostic. 2002 7. Cluj-Napoca.Diagnosticul şi evaluarea firmei. BIBLIOGRAFIE 1. Gh. C. 1997 4.Manuel d’évaluation des entreprises.. Deaconu.Diagnostic et changement. obŃinându-se valoarea globală a întreprinderii. Tournier. – Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii. Băileşteanu. Editura Dacia. 1993 6. Această valoare se actualizează şi se adună la valoarea calculată pe baza previziunilor explicite. Bucureşti.urmare a faptului că la finele acestei perioade. – Analiza şi evaluarea societăŃilor comerciale. Editura Intelcredo. Deaconu.. . Editura Mirton. 2002 106 . Les Editions d’Organisation. Atunci când o astfel de legătură nu poate fi demonstrată. Pentru a asigura unitatea metodologică de calcul. C. Avram. Timişoara. – Evaluarea afacerilor. Timişoara. C. 1997 8. les Editions d’Organisation. risc şi eficienŃă în afaceri. Cabariu. cash flow) şi valoarea întreprinderii. cifră de afaceri. 2000 10. . A. – Strategia firmei. – L’évaluation d’entreprise. . Claude. Les Editions d’Organisation. Deva. V. Bucureşti. Băileşteanu. . Marie. Bâgu.

1994 21. D. Ciobanu. 1999 20. . – Evaluarea întreprinderii. I. Dragotă. Luigi – The Valuation of Firms. Editor Tribuna Economică. 2003 23. Chivulescu. Editura Tehnică. 2000 13. Bucureşti. – Evaluarea întreprinderii. vol. – Diagnostic global strategic. E. Editura Teora. Verboncu. 1. restructurare şi perspective de privatizare. – Diagnostic economic. Editura Tehnică... Monitorul Oficial nr. A. 2004 19. Iaşi. M. Bucureşti. Editura Economică. Toma. D. Deva. Maxim. I. S. C. 2001 18. Anghel. Editura Economică. Niculescu.. * * * Legea nr. 1999 25. M. Editura Economică. 1994 30. Editura Intelcredo. Stan. – Evaluarea organizaŃiilor – Editura Economică. Bucureşti. 1996 27. Guatri. 1997 16. C. M. Cambridge. 2000 26.a. M. Dumitrescu. MereuŃă. Stoica. Potie. T. Lucrări aplicative şi studii de caz. Robu.Evaluarea întreprinderilor. S. CECCAR. Dragotă. Mărgulescu. IROVAL. – Analiza economico-financiară.. Niculescu. Popa. IoniŃă... V. I.12. 126-127. Bucureşti. Bucureşti. Editor Tribuna Economică. 2001 28. Bucureşti. Bucureşti. V. 2001 24. Massachusetts.. Editura Sedcom Libris. – Diagnosticarea firmei – teorie şi aplicaŃii. Hada. 2004 17. – Evaluarea întreprinderilor. Bucureşti. 1997 22. D.. V. 2002 14. Bucureşti. 1990 107 . M. Blackwell Publishers. 17 noiembrie. A. Ch. Bucureşti. Editura Tehnică.) – Analiza diagnostic a societăŃilor comerciale în economia de tranziŃie.31 privind societăŃile comerciale. – Diagnostic. (coord. Editura Economică. Bănacu. Metode şi uzanŃe. Editura FundaŃiei „România de Mâine“. 2001 29. ş. Bucureşti.Diagnosticarea şi evaluarea organizaŃiilor. Dumitrescu. – Ghid pentru diagnostic şi evaluarea întreprinderii. Stan. . – Evaluarea întreprinderilor necotate. I. Işfănescu. * * * Analiza proiectelor de investiŃii – Banca de Export-Import a României – DirecŃia Politici . – Diagnosticul calităŃii. * * * ANEVAR – Culegere de standarde. Bucureşti. 1994 15. Bucureşti.

Pentru evaluarea unui apartament se cunosc: Caracteristici PreŃ – lei Data vânzării(evaluării) SuprafaŃa construită desfăşurată Vechimea (ani) Amplasare Apartamentele Întreprinderii ? Febr. Debitori dispăruŃi 5. 1990 1 1. La o întreprindere se cunosc: Total activ: 2500 mii lei Datorii: 300 mii lei Profitul net pe ultimii trei ani (mii lei): 200. . AcŃionari cu 100 acŃiuni/pers.5 800 500 Intreprinderea B Valori din DiferenŃe bilanŃ din evaluare 130000 +46000 20000 58000 +8000 1000 12000 150000 25000 5000 2. DisponibilităŃi PASIV 1.08 Profitul net pe primele 5 luni din anul evaluării: 150 mii lei Indicele inflaŃiei pe primele 5 luni din anul evaluării: 1. A fiind societate absorbantă. 320 Indicatorii inflaŃiei pe ultimii trei ani: 1. RealizaŃi fuziunea întreprinderilor A şi B prin absorŃie. 2006 Febr.lei ACTIV Intreprinderea A Valori din DiferenŃe BilanŃ din evaluare 200000 +120000 30000 58000 +35000 1000 15000 225000 5000 13000 2. Capital social 2. 1. 8 august. Valoarea nominală a unei acŃiuni – leiAcŃionari cu 50 acŃiuni/ pers. Rezerve 3. 250.5 300 450 1. Furnizori 4. 15 privind reorganizarea unităŃilor economice ca regii autonome şi societăŃi comerciale.2006 Ian 2006 100 90 100 15 12 20 C M C 4 92500 Apr 2006 100 10 C 3. * * * Legea nr. 108 .04 Coeficientul specific sectorului de activitate: k = 0. 98. Amortizarea imobilizărilor 3. Stocuri 4. nr. 1.3 Capitalul social 1500 mii lei Valoarea nominală a unei acŃiuni 10 lei CalculaŃi valoarea întreprinderii şi valoarea unei acŃiuni folosind metodologia rapidă de evaluare 2. 2007 125 5 C Apartamente comparabile 1 2 3 90000 84100 86900 Apr. Imobilizări -valoare brută 2.09.10. Monitorul Oficial.31.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful