SOALAN UJIAN PENILAIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

BERDASARKAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

OBJEKTIF
1) Pengetahuan
i.
Ayat ini dipertik daripada surah
a) Al-Balad
b) Al-Insyirah
c) Al-Falaq
d) As-Syams

ii. Lengkapkan ayat di bawah

a)
b)
c)
d)

iii. ialah perjalanan Nabi Muhammad dari langit da terus ke Sidratul
Muntaha.
a) Isra¶
b) Mikraj
c) Qafalah
B.1´´+´.´.´
´´1´´
Aó.:´´´´
´N ã ´N´f
ÊC´´J.Bb ´´´´

´´
´´
´´
¬´
ãB´·
Ò`1
´×¬
´´´
d) Musafir


2) Kefahaman
i. Izhar Halqi ialah apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf
.
a) ϝ dan έ
b) ϱ, ϭ, ϡ dan ϥ
c) Ν, ρ, ί, ϥ dan ϑ
d) ΃, ω, ύ, Ρ, Υ dan ϫ

ii. Sunat Hai¶ah adalah amalan untuk menambahkan solat.
a) Kesempunaan
b) Kekurangan
c) Kerosakan
d) Kesempitan

iii. Antara hikmah Perjanjian Akobah ialah .
a) Bilangan dan kekuatan umat Islam berkurangan
b) Memutuskan persaudaraan
c) Mendapat sokongan dari kaum musyrikin
d) Syiar Islam semakin pudar

iv. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan .
a) Keuntungan
b) Timbangan
c) Kerugian
d) Riba¶

3) Aplikasi
i. Orang yang beriman dengan sifat-sifat Allah yakin bahawa manusia akan
menerima balasan nanti.
a) di dunia
b) di akhirat
c) sekarang
d) hampir mati

4) Analisis
i. Tayammum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua
tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat disertai niat. Antara syarat
tayammum ialah .
a) Menggunakan debu tanah yang mustakmal
b) Lupa waktu solat
c) Bertayammum apabila masuk waktu solat
d) Menggunakan air yang bersih

ii. Berikut adalah hikmat disyariatkan tayammum kecuali .
a) Keringanan kepada umat Islam yang uzur
b) Menunjukkan pentingnya ibadah solat
c) Membuktikan agama Islam itu mudah
d) Mendidik diri bersikap takbur

iii. Berkut adalah akibat mengabaikan pengurusan diri kecuali .
a) Disukai oleh kawan-kawan
b) Tubuh badan mendapat penyakit
c) Masa terbuang tanpa faedah
d) ibadah terjejas

5) Sintesis
i.

Ayat di atas membuktikan Allah bersifat .
a) Maha Mengetahui
b) Maha Berkuasa
c) Maha Hidup
d) Maha Pengampun


ii.


Fakta di atas merujuk kepada .
a) Perjanjian Akobah 1
b) Perjanjian Akobah 2
c) Perjanjian Hudaibiah
d) Piagam Madinah

6) Penilaian
i. µIlmu Allah amat luas dan Allah mengetahui perkara yang sedang dan akan
berlaku¶. Kenyataan ini merujuk kepada Allah bersifat .
a) Ilmu
b) Iradah
c) Hayat
d) Baqa¶

´ãBb.´ Ó/´´1´´ ´òbAH´)
´:´´MU´ÒBb ´´´ ) ϥϮΑΎϐΘϟ΍ ΓέϮγ
ΕΎϳ΍ 4 (
ΩϮμϘϣ : ϡ ΎϬϣ Ϳ΍ ϥ΍Ω α ϱ˯ϮϫΎΗ ϲΗΎϫ ϲδϳ΍ ϻ΍
y Tidak mencuri
y Tidak berzina
y Tidak mengkhianati Nabi
ii. µTayammum dan berwuduk mempunyai alat bersuci yang tersendiri¶. Yang
manakah perkara di bawah merujuk kepada alat bertayammum
a) Air
b) Debu
c) Tisu
d) Batu

ESEI
Tandakan ( ¥ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah.
i. Iradah bemaksud Allah berkehendak melakuakan semua perkara tanpa
halangan. (Kefahaman)
ii. Hati Rasulullah telah dicuci oleh malaikat dengan menggunakan air susu.
(Analisis)
iii. Tayammum memberi keringanan kepada umat Islam yang uzur.
(Sintesis)
iv. Mereka yang derhaka kepada ibu bapa akan mendapat rahmat daripada
Allah. (Kefahaman)
v. Menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke lengan.
(Aplikasi)

d) . Izhar Halqi ialah apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf . dan dan dan c) . Antara hikmah Perjanjian Akobah ialah a) Bilangan dan kekuatan umat Islam berkurangan b) Memutuskan persaudaraan c) Mendapat sokongan dari kaum musyrikin d) Syiar Islam semakin pudar iv. . Sunat Hai¶ah adalah amalan untuk menambahkan a) Kesempunaan b) Kekurangan c) Kerosakan d) Kesempitan iii. . . solat. . . ii. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan a) Keuntungan b) Timbangan c) Kerugian d) Riba¶ . . a) b) dan . . .d) Musafir 2) Kefahaman i.

Antara syarat tayammum ialah b) Lupa waktu solat c) Bertayammum apabila masuk waktu solat d) Menggunakan air yang bersih ii. Berikut adalah hikmat disyariatkan tayammum kecuali a) Keringanan kepada umat Islam yang uzur b) Menunjukkan pentingnya ibadah solat c) Membuktikan agama Islam itu mudah d) Mendidik diri bersikap takbur iii. a) Menggunakan debu tanah yang mustakmal . . 4) Analisis i.3) Aplikasi i. . Tayammum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat disertai niat. Berkut adalah akibat mengabaikan pengurusan diri kecuali a) Disukai oleh kawan-kawan b) Tubuh badan mendapat penyakit c) Masa terbuang tanpa faedah d) ibadah terjejas . Orang yang beriman dengan sifat-sifat Allah yakin bahawa manusia akan menerima balasan a) di dunia b) di akhirat c) sekarang d) hampir mati nanti.

.  rT WT jq  (4 : .5) Sintesis i. Ayat di atas membuktikan Allah bersifat a) Maha Mengetahui b) Maha Berkuasa c) Maha Hidup d) Maha Pengampun ii. Fakta di atas merujuk kepada a) Perjanjian Akobah 1 b) Perjanjian Akobah 2 c) Perjanjian Hudaibiah d) Piagam Madinah 6) Penilaian i. Kenyataan ini merujuk kepada Allah bersifat a) Ilmu b) Iradah c) Hayat d) Baqa¶ . µIlmu Allah amat luas dan Allah mengetahui perkara yang sedang dan akan berlaku¶. y y y Tidak mencuri Tidak berzina Tidak mengkhianati Nabi . 0Zl  ) .

Iradah bemaksud Allah berkehendak melakuakan semua perkara tanpa halangan.ii. i. Tayammum memberi keringanan kepada umat Islam yang uzur. Hati Rasulullah telah dicuci oleh malaikat dengan menggunakan air susu. (Analisis) iii. µTayammum dan berwuduk mempunyai alat bersuci yang tersendiri¶. Yang manakah perkara di bawah merujuk kepada alat bertayammum a) Air b) Debu c) Tisu d) Batu ESEI Tandakan ( ¥ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah. (Aplikasi) . (Sintesis) iv. Mereka yang derhaka kepada ibu bapa akan mendapat rahmat daripada Allah. (Kefahaman) ii. (Kefahaman) v. Menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke lengan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful