You are on page 1of 2

Đào Thanh Xuân ĐT: 0982065118

ĐƯỜNG TRÒN
1) Viết phương trình đường tròn qua A(2;−1) và tiếp xúc với hai trục toạ độ.
2) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp ∆ABC biết phương trình các cạnh AB, BC, CA của ∆ABC
lần lượt là: y − x − 2 = 0, 5y − x + 2 = 0, y + x − 8 = 0
3) Lập phương trình đường thẳng qua gốc toạ độ và cắt đường tròn (x − 1)2 + (y + 3)2 = 25 thành một
dây cung có độ dài bằng 8
4) Cho A(−1; 7); B(4;−3); C(−3;1). Viết phương trình đường tròn nội tiếp ∆ABC.
5) Cho (C): x2 + y2 + 2x − 4y − 4 = 0 và A(3;5). Viết phương trình các tiếp tuyến kẻ từ A với (C). Giả
sử các tiếp tuyến tiếp xúc với (C) tại M, N. Tính độ dài MN.
6) Cho x2 + y2 −2(m+1)x −2(m+2)y + 6m + 7 = 0
a. Tìm quỹ tích tâm của các đường tròn trên
b. Xác định toạ độ tâm của đường tròn thuộc họ trên mà tiếp xúc với Oy
7) Cho hai đường tròn: (C1): x2 + y2 − 4x + 2y − 4 = 0,
(C2): x2 + y2 −10x − 6y + 30 = 0 có tâm lần lượt là I và J.
a. Chứng minh (C1) và (C2) tiếp xúc ngoài nhau tại H
b. Gọi d là tiếp tuyến chung không qua H của (C1) và (C2). Tìm toạ độ giao điểm K của d với
đường thẳng IJ. Viết phương trình đường tròn (C) qua K và tiếp xúc với (C1) và (C2) tại H
8) Cho (Cm): x2 + y2 + 2(m − 1)x − 2(m − 2)y + m2 − 8m + 13 = 0
a. Tìm tất cả các giá trị của m để (Cm) là đường tròn. Tìm quỹ tích tâm I của (Cm) khi m thay
đổi.
b. Cho m = 4. Viết phương trình các tiếp tuyến kẻ từ A(1;5) đến (C4)
9) (Cm): x2 + y2 − 2mx + 4my + 5m2 − 1 = 0
a. Chứng minh (Cm) luôn tiếp xúc với 2 đường thẳng cố định.
b. Tìm m để (Cm) cắt (C): x2 + y2 = 1 tại hai điểm phân biệt A và B. Chứng minh rằng khi đó
đường thẳng AB có phương không đổi.
10) Cho đường tròn: x2 + y2 − 2x − 6y + 6 = 0 và m(2;4)
a. Viết phương trìnhđường thẳngqua M và cắt đường tròn tại hai điểm A, B sao cho M là trung
điểm của AB
b. Viết phương trình cáctiếp tuyến của đường tròn có hệ số góc k = −1
11) Cho (Cm); x2 + y2 +2mx − 6y +4 − m = 0
a. Chứng minh (Cm) là đường tròn với mọi m
b. Với m = 4, viết phương trình đường thẳng vuông góc với ∆: 3x − 4y + 10 = 0 và cắt đường
tròn tại hai điểm A, B sao cho AB = 6
12) Cho (C) : x2 + y2 − 2my = 0 và d: y = − mx + m
a. Chứng minh d qua tâm của (C) và luôn qua 1 điểm cố định khi m thay đổi.
b. Tìm quỹ tích giao điểm của (C) và d.
13) Cho x2 + y2 + 8x − 4y −5 = 0. Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn qua A(0;−1)
14) Cho (Cm): x2 + y2 − 2mx − 2(1 − m)y +2m2 − 2m − 3 = 0
a. Tìm quỹ tích tâm của đường tròn (Cm)
b. Cho m = 2, và điểm A(0;3) Viết phương trình tiếp tuyến của (C2) kẻ từ A
15) Cho A(2;0), B(6;4). Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại A và khoảng cách
từ tâm của (C) đến B bằng 5.
16) Cho (C): x2 + y2 − 2x − 6y + 6 = 0 và M(−3;1). Gọi T1 và T2 là các tiếp diện tích của tiếp tuyến kẻ
từ M với (C). Viết phương trình đường thẳng T1T2.
17) Cho (C): x2 + y2 −2x − 2y + 1 = 0 và d; x − y + 3 = 0. Tìm M ∈ d sao cho đường tròn tâm M, có
bán kính gấp đôi bán kính đường tròn (C), tiếp xúc ngoài với (C).
18) Cho (C1): x2 + y2 − 10x = 0, (C2): x2 + y2 + 4x − 2y − 20 = 0
a. Tìm toạ độ tâm và bán kính của (C1), (C2). Suy ra (C1) cắt (C2) tại 2 điểm A, B.
b. Viết phương trình đường tròn qua (C1)∩ (C2) và có tâm thuộc đường thẳng x + 6y − 6 = 0
c. Viết phương trình tiếp tuyến chung của (C1) và (C2)
19) Cho (C1): x2 + y2 − 4y − 5 = 0, (C2): x2 + y2 − 6x + 8y + 16 = 0
Viết phương trình tiếp tuyến chung của (C1) và (C2)
20) Cho d: x − y + 1 = 0 và (C): x2 + y2 + 2x − 4y = 0. Tìm M ∈ d mà qua đó kẻ được hai tiếp tuyến với
(C) tại A và B sao cho góc AMB = 600.

GV Trường
PDF created with FinePrint pdfFactory THPT
Pro trial Nguyễn
version Trung Thiên
http://www.fineprint.com

Viết phương trình đường thẳng ∆ cắt d1 và d2 lần lượt tại A và B sao cho M là trung điểm của AB. 25) Cho d: x − y + 1 − 2 = 0 và A(−1. 32) Cho (C): (x − 1)2 + (y + 3)2 = 9 và ∆: x − 3y − 1 = 0 a.3).4) a. B(4.4) và tiếp xúc với đường tròn (C): x2+y2−2x−4y+4=0 37) Cho A(8.5). Viết phương trình đường tròn qua A.2). Đào Thanh Xuân ĐT: 0982065118 21) Cho d: x − 7y + 10 = 0. (d2): 2x − y + 2 = 0.−2). 35) Cho d1: x−y+2=0.fineprint. 0). Viết phương trình trục đẳng phương d của hai đường tròn (C1) và (C2). B(2. Chứng minh rằng nếu K ∈ d thì khoảng cách từ K đến tâm của (C1) nhỏ hơn khoảng cách từ K đến tâm của (C2). 34) Cho (d1): 2x + y − 1 = 0.1). d2: 2x+y−5=0 và M(−1. 2x − y − 5 = 0 và hai điểm A(1. B của (C) ∩ ∆ b. b. Viết phương trình đường tròn có tâm nằm trên Ox. B(0. (d2): 2x + y − 5 = 0 và M(−1. Tìm toạ độ M ∈ d: 2x − y + 3 = 0 sao cho MI = 2R trong đó I là tâm và R là bán kính của (C). Viết phương trình đường tròn (C) qua M và tiếp xúc với d1 tại giao điểm của d1 với trục tung. 36) Viết phương trình đường thẳng qua A(2.com . Viết phương trình đường tròn (C’) đối xứng với (C) qua d.3). Tìm toạ độ tâm và bán kính của (C) b. đồng thời tiếp xúc với d1 và d2.4). 27) Cho A(−1. (C2) : x2 + y2 + 4x + 2y − 4 = 0 30) Cho (C): x2+y2−2x−4y+3 = 0. Tìm toạ độ giao điểm A. C(2.2) 22) Cho d: x − y − 1 = 0 và (C): (x−1)2 + (y −2)2 = 4. Viết phương trình đường thẳng ∆ cắt d1 và d2 lần lượt tại A và B sao cho M là trung điểm của đoạn AB b. Tìm toạ độ giao điểm của (C) và (C’). Tìm điểm C để ∆ABC vuông và nội tiếp trong đường tròn (C). Viết phương trình đường tròn (C) qua M và tiếp xúc với d1 tại giao điểm của d1 với trục tung. 39) Cho A(0.2). Chứng minh ∆ABC vuông và viết phương trình đường tròn ngoại tiếp ∆ABC. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) qua gốc toạ độ. Viết phương trình đường tròn có tâm ∈ ∆: 2x + y = 0 và tiếp xúc với d tại A(4.4).1). C(−2. a. Tìm toạ độ tâm I của đường tròn qua 3 điểm A.3). 33) Cho (d1): x − y + 2 = 0.6). Lập phương trình đường tròn (C’) đối xứng với (C) qua d: x−2=0 31) Cho (C): x2 + y2 − 2x + 6y + 6 = 0 a. Tìm toạ độ trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ABC 29) Viết phương trình tiếp tuyến chung của (C1) và (C2) cho bởi: (C1): x2 + y2 − 4x −2y + 4 = 0. 23) Cho (C): x2 + y2 − 12x − 4y + 36 = 0. 24) Cho (C1): x2 + y2 = 9 và (C2): x2 + y2 − 2x − 2y − 23 = 0. Viết phương trình đường tròn (C1) tiếp xúc với hai trục toạ độ Ox. Oy đồng thời tiếp xúc ngoài với (C). Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A và B. B(0.2). B và có bán kính R = 10 GV Trường PDF created with FinePrint pdfFactory THPT Pro trial Nguyễn version Trung Thiên http://www. C. 26) Cho d. gốc toạ độ O và tiếp xúc với d. B(2. 28) Cho A(2. C(9.−1). 38) Cho (C): x2 + y2 − 4x − 6y − 12 = 0. B. Viết phương trình đường tròn (C) qua A.