You are on page 1of 22

Biblioteca la Bòbila

Memòria 2010

L’Hospitalet / Esplugues
La Biblioteca la Bòbila en els seus onze anys
de funcionament s’ha consolidat com un
centre públic de la comunitat, un espai
integrador i de relació de la diversitat de
ciutadans que componen els barris de Pubilla
Casas i Can Serra de l’Hospitalet i el de Can
Vidalet d’Esplugues.

També s’ha consolidat com a espai


d’informació i de gaudi cultural, com es pot
veure en els resultats de les visites, préstec
de documents, utilització de serveis i oferta
Biblioteca la Bòbila d’activitats de promoció cultural i de foment
Pl. de la Bòbila, 1 de la lectura. La Bòbila també crea nous
08906 L’Hospitalet
Tel. 934 807 438
serveis virtuals, per afavorir l’accés a la
biblabobila@l-h.cat informació i la cultura des de qualsevol lloc,
les vint-i-quatre hores del dia.
horaris
tardes: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h.
matins: dimecres, dijous i dissabtes, de 10 a 13.30 h.
La biblioteca surt del seu àmbit i col·labora
amb altres institucions amb les quals té
transports objectius comuns, sobretot pel que fa a la
Metro: L5 Can Vidalet promoció de la lectura, i s’ha donat a
Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres
Bus: LH2, EP1
conèixer àmpliament pel seu fons de gènere
negre i policíac.

Aquesta Memòria 2010 que teniu a les mans,


recull les dades de rendiment dels diferents
serveis que presta la biblioteca, analitza les
xifres i els resultats, i intenta extreure les
conclusions que se’n deriven, per tal de
convertir-se en una eina imprescindible a
l’hora de planificar el futur.

Jordi Canal
director de la Biblioteca la Bòbila
L’Hospitalet de Llobregat, març de 2011

Biblioteca la Bòbila 2 Memòria 2010


SUMARI

Dades més significatives 4


Fitxa de la biblioteca 5

Gestió de la biblioteca 6

Recursos humans 6
Horari de la biblioteca
Formació de personal
Recursos econòmics 7
Tarifació de serveis
Equipament 8
Cooperació 9

Serveis i programes bibliotecaris 10

Accessibilitat presencial i en línia 10


Serveis en línia
Fons documental 13
Fons especial de gènere negre i policíac
Servei de préstec 14
Préstec interbibliotecari
Préstec a institucions públiques i privades
Servei d’informació 15
Serveis educatius i formatius 16
Visites de grups
Foment de la lectura i difusió cultural 16
Activitats infantils
Activitats per adults
Suport a la creació literària 17

Usuaris 18

Anàlisi d’indicadors d’usuaris 18


Accions per a nous usuaris 18
Participació 18

Difusió 19

Publicacions I materials de difusió 19


Web 19
Presència mediàtica 19

Conclusions 20

Biblioteca la Bòbila 3 Memòria 2010


DADES MÉS SIGNIFICATIVES

2008 2009 2010

Població atesa 55.635 56.116 55.552


Pressupost 511.824,30 574.159,54 574.159,54
Superfície biblioteca (m2 útils) 1.050 1.050 1.050
Punts de consulta / lectura 110 110 110
Dies de servei 287 287 288
Hores de servei 1.603,50 1.635,00 1644,50
Fons documental 48.880 48.674 53.778
Fons general 14.409
Fons infantil 7.902
Música i cinema 10.459
Col·lecció local 117
Petits lectors 388
Referència 652
Magatzem 7.582
Fons especial 9.729
Fons inicial (sense baixes) 45.117 48.880 51.218
Documents ingressats 6.037 4.154 2.663
Documents donats de baixa 2.274 4.360 2.600
Documents prestats 79.315 82.385 80.307
Préstec interbibliotecari rebut 2.225 2.157 3.037
Préstec interbibliotecari deixat 2.813 3.160 3.462
Visites biblioteca 147.527 158.353 146.726
Visites web 257.187
Total carnets d’usuaris 19.264 20.868 22.274
Nous carnets 1.558 1.709 1.406
Usuaris d’internet 15.602 17.784 18.967
Usuaris de préstec 27.265 28.823 ?
Usuaris d’ofimàtica 330 177 215
Usuaris de Wi-Fi 2.039 4.086 5.660
Total d’activitats 137 114 111
Total participants en les activitats 3.350 2.850 2.972
Activitats d’adults 32 39 34
Participants en les activitats d’adults 323 654 572
Activitats infantils 18 20 19
Participants en les activitats infantils 951 1.039 991
Visites escolars (grups) 57 55 58
Participants en les visites escolars 1.329 1.157 1.409

Despesa per habitant (€) 9,19 10,23 9,67


Documents per habitant 0,91 0,90 0,93
Visites biblioteca / dia de servei 514,03 551,75 509,47
Visites biblioteca en relació als habitants 2,65 2,82 2,64
Documents prestats / usuaris de préstec 2,91 2,86 ?
Documents prestats / dies de servei 276,36 287,06 278,84
Rotació (documents prestats / fons total) 1,62 1,69 1,56
% carnets en relació població 34,62 37,37 40,09

Biblioteca la Bòbila 4 Memòria 2010


FITXA DE LA BIBLIOTECA

Inauguració: 27 de març de 1999

Superfície últil: 1.050 m2

Comparteix l’edifici amb:

Centre Cultural la Bòbila


Club d’Esplai Pubilla Casas – Can Vidalet

La Biblioteca la Bòbila està ubicada en un gran edifici, obra de l’arquitecte Germà Vidal, en
una plaça que s’ha convertit en l’eix de la vida ciutadana del districte, prop de l’estació del
metro de Can Vidalet, a la L5, i de la parada de Ca n’Oliveres, a la línia del Trambaix.

La biblioteca està distribuida en tres plantes:

Planta 1. Àrea d’oci i ficció, servei d’informació i referència, fons especial de gènere negre i
policíac, diaris i revistes, àudiovisuals, col·lecció local, servei d’accés públic d’Internet,
servei de préstec, despatx.

Planta 2. Àrea d’adults, ofimàtica, consulta ràpida d’Internet, espai dels petits lectors,
secció infantil, servei de préstec.

Planta 3. Sales d’estudi, sala d’actes, magatzem, àrea de descans del personal

Durant l’any s’ha adquirit 8 sillons nous per a l’espai de lectura de revistes

Biblioteca la Bòbila 5 Memòria 2010


GESTIÓ DE LA BIBLIOTECA

RECURSOS HUMANS
L’equip de treball de la biblioteca està format per:

ƒ 1 director
ƒ 1 bibliotecari
ƒ 4 tècnics auxiliars
ƒ 2 ajudants de servei

Durant l’any, una tècnica auxiliar ha reduït un terç de la seva jornada laboral acollint-se a la
llei de conciliació de la vida familiar, sense que l’Ajuntament l’hagi cobert.

A començaments de desembre es jubila la bibliotecària, i és substituïda temporalment per un


bibliotecari de la borsa de treball.

En col·laboració amb el Servei de Mesures Penals Alternatives de la Secretaria de Serveis


Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, la biblioteca ha
rebut dos treballadors en benefici de la comunitat que han realitat un total de 320 hores de
treball en 80 jornades.

El darrer trimestre de l’any vam tenir personal del Pla d’Ocupació, que van realitzar un pla
de formació per a usuaris en el maneig dels OPAC i de l’espai personal.

Incidències

Durant l’any hi ha hagut un total de 44 incidències, que corresponen a 2 indisposicions, 4 dies


de baixa, 11 visites mèdiques, 13 dies per malalties greus de familiars i 13 dies per defunció
de familiars.

Horari de la biblioteca
dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte
10-13.30 10-13.30 10-13.30
15.30-20.30 15.30-20.30 15.30-20.30 15.30-20.30 15.30-20.30

Durant l’any la biblioteca ha obert un total de 288 dies, amb un horari de 35,5 hores
setmanals. Els mesos de juliol i agost, i les vacances de Nadal i Pasqua, s’aplica un horari
especial de 25 hores setmanals i la biblioteca només ofereix els seus serveis en horari de
tarda. La biblioteca no tanca per vacances.

La biblioteca disposa també de sales d’estudi obertes durant el mateix horari d’atenció al
públic, excepte en els períodes d’exàmens, que s’aplica un horari especial de 10 del matí a
12 de la nit, de dilluns a diumenge. Durant 2010 aquest horari s’ha aplicat de l’1 de gener al
14 de febrer; del 17 de maig al 4 de juliol; del 23 d’agost al 5 de setembre; i del 27 al 31 de
desembre.

Formació de personal
Personal de la biblioteca ha participat com a formador en diversos cursos:

ƒ El gènere negre i policíac a la biblioteca pública. Curs organitzat pel COBDC els dies 14 i
16 de juny.

Biblioteca la Bòbila 6 Memòria 2010


ƒ La promoció d’un fons especialitzat. El cas de la novel·la negra. Presentació d’una
bona pràctica en l’Escola d’Estiu de la Biblioteca Pública que va tenir lloc de l’11 al 17 de
juny, i a l’Escola d’Hivern de la Biblioteca Pública, que va tenir lloc del 29 de gener al 4
de febrer.

ƒ Els fons negres de la Bòbila, una experiència única. Ponència en el XXII Encontre
d’Escriptors, que va tenir lloc a València el 29 d’octubre dins els 39 Premis Octubre.

RECURSOS ECONÒMICS

Diputació Ajuntaments* Generalitat Ministerio

Personal
bibliotecaris 95.928,23
tècnics auxiliars 141.466,00
ajudants de servei 61.611,56
altre personal 2.535,29

Fons documental
llibres 18.363,18 6.090,75 5.804,63
àudios 3.582,37
vídeos 3.360,06 2.953,22
llicències 1.077,00
subscripcions 10.536,00 28,30

Manteniment
informàtica 13.919,98
Comunicacions 3.659,60
telefoniques
transports 2.211,27
subministraments 17.706,52
neteja 39.870,02
material fungible 3.211,33 1.698,68
assegurances
altres manteniments 2.615,31 4.209,58
inversions manteniment

Difusió i activitats
publicacions
activitats 12.517,12
difusió i promoció 2.364

Serveis centrals

Totals 155.129,29 315.837,92 5.804,63

Total (previst) 574.159,54


* Els ajuntaments de L’Hospitalet i Esplugues comparteixen la despesa municipal.

Biblioteca la Bòbila 7 Memòria 2010


Tarifació de serveis
servei quantitat tarifa* total
préstec interbibliotecari 81 1,20 97,20
impressions internet b/n 792 0,08 79,20
impressions internet color 209 0,30 73,15
gravacions CD 1,50
Total 249,55
* tarifes subjectes a preu públic establert per la Diputació de Barcelona

EQUIPAMENT

Informàtic
ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a OPAC* 5
ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a SPAI** 6
ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a ofimàtica 3
ordinadors de treball intern 8
impressora de carnets 1
impressora en color 2
impressora en blanc i negre 1
escànner 1
lectors de codis de barres 8
wi-fi 1

Audiovisuals
pantalles de TV 2
pantalles planes TV 4
recepció TV satèl·lit 1
combis (TV+ vídeo) 5
auriculars 14
auriculars internet 5
equip de so ambient 1
equip de so sala d’actes 1
pletines de casset 2
reproductors de CD 5
reproductors vídeo VHS 2
reproductors de DVD 4
projector de diapositives 1
aparells compactes 1
Reproductors CD/DVD/ràdio 4
Telefonia
línies de telèfon 1

Reprografia
fotocopiadores d’ús públic 1
fotocopiadores d’ús intern 1

Equipament antifurts
nombre de passadissos 2
aparells activadors i desactivadors 8

* consulta de catàleg
** servei públic d’accés a Internet

Durant l’any s’han adquirit 4 pantalles planes (TV) per tal de substituir els combis (TV+video)
i 4 equips de música (CD, DVD I ràdio)

Biblioteca la Bòbila 8 Memòria 2010


COOPERACIÓ

La biblioteca treballa cooperativament amb altres agents per tal d’aconseguir els seus
objectius.

Serveis als nous ciutadans. Periòdicament s’ha demanat lots de llengües minoritàries al
CePSE. Actualment la biblioteca ofereix als seus usuaris documents en urdú, panjabi, indi,
xinès, àrab i rus.

Serveis als neolectors. La biblioteca col·labora amb l’E.A. Can Serra en la cerca i préstec de
llibres per als clubs de lectura fàcil, així com en la seva difusió. També periòdicament forneix
de lots de llibres en préstec el club de neolectors de la Casa de la Reconciliació.

Gènere negre. Durant l’any la biblioteca ha participat en el jurat del Premi Pepe Carvalho
2010, que concedeix l’Ajuntament de Barcelona dins el marc del festival BCNegra a un autor
de prestigi i trajectòria reconeguda en l’àmbit de la novel·la negra, i que fou concedit a
l’autor escocès Ian Rankin; en el jurat del III Premi Crims de Tinta, que concedeix el
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i
RBA Llibres, i que va recaure en la novel·la Negres tempestes, de Teresa Solanas. La
Biblioteca també ha participat en la Trobada de Novel·la Negra de Barcelona, BCNegra 2010;
al festival Olot Negre; al XXII Encontre d’Escriptors dedicat a “Novel·la negra, novel·la
social”, dins els 39 Premis Octubre de València; i en una xerrada sobre gènere negre a la
Biblioteca de Castellar del Vallès.

Entitats. La biblioteca ha col·laborat amb Somnis. Associació de Teatre de L’Hospitalet en


el 6è Concurs de dibuix i literatura; amb el Centre Cultural la Bòbila, amb la cessió d’espais
per a les classes de català i àrab, i en l’organització dels cicles de cinema negre.

Institucional. La Bòbila també ha col·laborat amb el Servei de Mesures Penals Alternatives de


la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat,
oferint treballs en benefici de la comunitat i redempció de pena.

Escoles. La biblioteca ofereix lots de llibres d’espurgada a les biblioteques escolars del
districte que els hi poden interessar. Durant l’any ha ofert lots a l’UTMAR, l’Estel Blau, CEIP
Folch i Torres i CEIP Puig Gairal. També s’ha ofert assessorament a les biblioteques escolars
del Folch I Torres I Puig Gairal, biblioteques del projecte PuntEdu.

Relació amb les editorials. La biblioteca ofereix als autors i editorials que publiquen novel·la
negra la promoció de les seves novetats en El Bloc de la Bòbila, a canvi de fer-ne donació
d’un exemplar per al fons documental. Durant l’any hem rebut novetats de Alfabia,
Almuzara, Alrevés, Ámbar, Atlantis, Baile del Sol, Difácil, Edebé, Éride, La Factoría de Ideas,
Flamma, Huerga & Fierro, Imagine, Maeva, La Magrana, Mina, Multieditors de Promociones,
Neverland, Objecto Perdido, Periférica, RBA, Roca, Salto de Página, Semana Negra, El Tall,
Visor; així com d’editorial estrangeres, com les franceses Après la Lune i Cap Béar; la
veneçolana Mondadori, la italiana e/o o les alemanyes Conte, Gmeiner i la revista
Alligatorpapiere.

Altres col·laboracions. La biblioteca ha col·laborat amb AFANOC, en la venda de gorres


solidàries.

Biblioteca la Bòbila 9 Memòria 2010


SERVEIS I PROGRAMES BIBLIOTECARIS

ACCESSIBILITAT PRESENCIAL I EN LÍNIA


Durant 2010 hi ha un descens de visites a la biblioteca motivat pel canvi de tendència que ha
suposat l’increment de la llargada del préstec i l’augment de documents en préstec per
persona.

La biblioteca ha rebut un total de 146.726 visites, amb una mitjana diària de 509, i de 89,2
per hora.

Al llarg de l’any s’han fet un total de 1.406 carnets de nous usuaris, que representen 5 per
dia. Al finalitzar l’any, la biblioteca compta amb 22.272 usuaris amb carnet. El 40,09% de la
població de la nostra àrea d’influència té carnet d’usuari de la biblioteca.

180000

158353
160000
147527 146726

140000

120000

100000
2008
2009
2010
80000

60000

40000 37469
34574 35097

18967
20000 15602 17784

4058 5660
2039
0
visites internet wifi visites web

Serveis en línia
La biblioteca ofereix informació des de la web Biblioteques de L’Hospitalet, la del fons
especial de gènere negre i El Bloc de la Bòbila.

A més, la Bòbila treballa per donar serveis virtuals, per afavorir l’accés a la informació i la
cultura des de qualsevol lloc, les vint-i-quatre hores del dia. Per això ha anat creant serveis
específics

Pel que fa a serveis específics, el servei d’autoaprenentatge d’idiomes en línia, Arma’t de


recursos!: idiomes on-line, ha rebut un total de 3.319 visites, el que representa un descens
del 19,06% respecte de 2009, que continua seguint els cicles estacionals del curs escolar.

Biblioteca la Bòbila 10 Memòria 2010


El directori de recursos electrònics sobre el gènere negre i policíac, gènerenegre.net, és el
més veterà del serveis en línia de la Bòbila, tot i que només des de 2008 és a la plataforma
Blogger. En finalitzar l’any havia rebut 3.319 visites.

<http://bobila-idiomes.blogspot.com>
800

691
700

600
547

493
500
460 457451
439 441 434
396 2009
400 383
362 2010

300
260 268 267
230 231
220
201
200 184 178
142 151

108
100

0
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

<http://generenegre.blogspot.com>
1000

908
900

800

700

600

2009
500
2010
431

400

306
300 280
248 242 231
217
203
178178 178 189 185
200 169
158 152 155 154
133
116 107
89 88
100

0
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

Francisco González Ledesma: dossier de premsa, que es va posar en marxa el gener de


2008, ha rebut durant 2010 un total de 10.046 visites.

Biblioteca la Bòbila 11 Memòria 2010


Cartellera Noir es un bloc-agenda que recull cartells i programes de mà d’activitats
relacionades amb el gènere negre fetes a l’Estat espanyol, o bé a l’estranger amb participació
espanyola. Ha rebut un total de 2.926 visites durant l’any.

<http://gonzalezledesma.blogspot.com>

2000
1880

1800

1600

1400
1258

1200

1027 1035
983 2009
1000 924 924 942
2010
831808 850
820 817 824
769 774 787
800
721
684 689
641 650 626
579
600

400

200

0
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

<http://cartelleranoir.blogspot.com>

1200
1119

1000

800

2009
600
2010

477 462

398
400
330 343
307306 312
271 259 272
242
210 200 215 208 214
198
200 178
148161 147
117

0
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

Biblioteca la Bòbila 12 Memòria 2010


Pel que fa al google map Mons Negres, localitzador de biblioteques i llibreries especialitzades
en gènere negre i policíac, és de lluny, el recurs més visitat. Durant 2010 ha rebut un total de
136.426 visites.

FONS DOCUMENTAL

Al finalitzar l’any el fons documental és de 48.674 documents, amb una disminució neta de
206 documents, el que representa una disminució del 0,42% respecte del fons de l’any
anterior. S’han adquirit 4.154 documents i 4.360 s’han donat de baixa.

fons inicial ingressat final sense baixes


fons general 14.409 814 15.223
fons infantil 7.902 606 8.508
Música i 10.459 454 10.913
cinema
Revistes 1.910 205 2.115
Col·lecció local 117 4 121
Petits lectors 368 40 408
referència 652 8 660
Magatzem 7.582 253 7.835
Fons especial 9.729 969 10.698
53.128 3.353 56.481

Fons especial de gènere negre i policíac


La Bòbila destaca pel seu fons especial dedicat al gènere negre i policíac. En aquests deu anys
s’ha conformat un fons atractiu i interessant tant per a l’especialista com per al lector
ocasional: novel·la, cinema, còmic, monografies i obres de consulta, premsa especialitzada i
música.

Pel que fa a la secció de novel·la policíaca, el fons de la Bòbila representa el 50% del fons
total d’aquesta especialitat de la Xarxa de Biblioteques Municipals, i el 100% del Consorci de
Biblioteques de Barcelona, fet que atrau nombrosos usuaris de Barcelona i l’àrea
metropolitana. Aquesta secció també es la majoritària pel que respecta a documents prestats
per la Bòbila en préstec interbibliotecari.

La importància d’aquest fons fa que s’hagi de plantejar a curt termini l’ampliació de la


biblioteca a la tercera planta, per tal de poder posar a l’abast dels lectors la totalitat del
fons especial, bona part del qual es troba en aquests moment en el magatzem.

Biblioteca la Bòbila 13 Memòria 2010


SERVEI DE PRÉSTEC

préstec per seccions


30000

25000 24362

20000
18296
16830

15000 14423

10000

5000 4333

1216
812
21 14
0
fons general fons infantil música i revistes col·lecció local petits lectors referència magatzem fons especial
cinema

El canvi de sistema de VTLS a Millenium ha comportat un explotació estadística diferent, per


la qual cosa es fa difícil comparar les dades d’aquest any respecte dels anys anteriors.

0%
3% 4%

5% 0%
6%
0% llibres

0% braille

1% mapes
DVD
VHS
audiollibre
CD
revistes

54% CD-ROM
DVD musical
curs de llengua
27% 0%
0% còmic
jocs PC

Per diferents tipologies de documents, el suport paper continua el seu avenç respecte dels
suports electrònics, com ja venia donant-se aquests darrers anys.

Biblioteca la Bòbila 14 Memòria 2010


Préstec interbibliotecari
2008 2009 2010
documents deixats 2.813 3.160 3.462
documents rebuts 2.225 2.157 3.037

Hi ha un progressiu augment de documents prestats a altres biblioteques, i augmenta


significativament el número de documents demanats a altres biblioteques.

La Bòbila, a més d’oferir el servei de préstec interbibliotecari gratuït amb la resta de


Biblioteques de L’Hospitalet, també manté un acord similar amb la Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues.

SERVEI D’INFORMACIÓ
La biblioteca dóna informació per via presencial, telefònica i telemàtica.

El servei d’informació ha comptabilitzat un total de 5.146 trucades telefòniques ateses.

A més de la informació virtual a les webs i blocs de la biblioteca, la Bòbila manté la llista de
distribució InfoBòbila, amb informació sobre activitats, serveis, recomanacions de lectura,
novetats del fanzine L’H Confidencial, etc., i se’n van enviar 41 durant l’any.

Durant 2010, 18.967 usuaris van fer ús del servei d’Internet i 5.660 del servei de wi-fi, així
com 215 del servei d’ofimàtica

SERVEIS EDUCATIUS I FORMATIUS


2008 2009 2010
escoles 57 55 57
participants 1.329 1.195 1.406

Durant els darrers anys les visites escolars s’han estabilitzat tant pel que fa a escoles
participants com per número d’alumnes.

El 2010 han participat en les visites escolars les següents escoles: UTMAR, CEIP Puig Gairalt,
EEI Casa del Molí, CEIP Can Vidalet, CEIP Folch i Torres, CEIP Lola Anglada, EEI Ding Dong i
CEIP La Carpa.

Visites de grups
El mes de febrer, durant BCNegra la biblioteca va rebre la visita de quatre membres de
l’associació Sábados Negros de Madrid. El mes de desembre va rebre la visita de dos autors
francesos de novel·la negra: Gilles De Pappas i Gildas Giroudeau.

Biblioteca la Bòbila 15 Memòria 2010


FOMENT DE LA LECTURA I DIFUSIÓ CULTURAL
quantitat participants
activitats per adults 34 572
activitats infantils 19 991
Visites escolars 57 1.409
total 111 2.972

Activitats infantils
ƒ 9 sessions de l’hora del conte, a càrrec de Monika Klose, Rubén Martínez, Ricard
Ferran i Núria Clemades

ƒ 8 espectacles infantils, Els dissabtes de la Bòbila: “L’Alba busca la llum”, amb


Fengari Titelles; “El retallador d’ombres i altres oficis estranys”, amb Beatriz Martín;
“Txangu i el violinista del Temps”, amb Alfred Tapscott; “Afina Serafina!”, amb
Cirquet Confetti; “Ombres xineses”, amb Sherezade Bardají; “Històries ecològiques”,
amb Microtroupe; “El màgic món dels contes”, amb Màgic Cambras; i “Gegants de
somnis”, amb Marta Catalan.

Activitats per adults


ƒ 6 sessions del Club de Lectura de Novel·la Negra, dedicades a: La jungla de asfalto,
de W.R. Burnett; Maderos, de Ken Bruen; Murió con los ojos abiertos, de Derek
Raymond; El espía imperfecto, de José Luis Caballero; Nada, de Jean-Patrick
Manchette; i Caminos cruzados, d’Erlantz Gamboa.

ƒ 6 sessions del T3 Club de Lectura, dedicades a: No emprenyeu el comissari, de


Ferran Torrent; Flush, de Virginia Woolf; Las ovejas de Glennkill, de Leonie Swann;
Firmin, de Sam Savage; Samarcanda, d’Amin Maalouf; i Una lectora nada común,
d’Alan Bennett.

ƒ 3 Cicles de Cinema Negre: “Amors en fuga”, amb Los amantes de la noche, de


Nicholas Ray; El demonio de las armas, de Joseph H. Lewis; Bonnie & Clyde, d’Arthur
Penn, i Malas tierras, de Terrence Malick. “Heredia & Asociados” dedicat al
personatge creat per l’autor xilè Ramón Díaz Eterovic, amb El rostro oculto de las
palabras, d’Alexis Moreno Burgos, i els capítols de la sèrie Heredia ¿Quién mató a
Trinidad Mollet?, Barrio Rojo, Morir en Cartagena, Desaparecida, El color de la piel,
Tú también estás muerto i El regreso de Rigoletto, d’Ignacio Agüeroi Arnaldo
Valsecchi. “Quatre autors de BCN” dedicat als principals autors barcelonins de
novel·la negra, amb Asesinato en el Comité Central, de Vicente Aranda; De mica en
mica s’omple la pica, de Carles Benpar; Fanny Pelopaja, de Vicente Aranda; i Crónica
sentimental en rojo, de Francisco Rovira Beleta.

ƒ 4 conferències: “Octavio Escobar Giraldo a la Bòbila”, trobada dels lectors amb


l’escriptor colombià; “Jerónimo Tristante a la Bòbila” amb motiu de la presentació de
El enigma de la calle Calabria; “Conflictes i novel·la negra a l’Amèrica Llatina”, amb
l’escriptor veneçolà Marcos Tarre; i “Mala vida” amb Carles Quílez.

ƒ 4 presentacions de llibres: Ángeles negros, de José Vaccaro Ruiz; El vampiro de


Cartagena, de Fernando Gómez; La Vía Láctea, de José Vaccaro Ruiz; i Amores
urbanos, de Martha Cecilia Cedeño Pérez.

Biblioteca la Bòbila 16 Memòria 2010


SUPORT A LA CREACIÓ LITERÀRIA
La Bòbila coordina i forma part del jurat del Premi L’H Confidencial 2010, premi
internacional de novel·la negra, que convoquen l’Ajuntament de L’Hospitalet i Roca Editorial,
i que aquest any ha recaigut en la novel·la Caminos cruzados, d’Erlantz Gamboa.

Així mateix, la Bòbila col·labora com a jurat en altres premis de novel·la negra com el Premi
Pepe Carvalho, que organitza l’Ajuntament de Barcelona durant el festival BCNegra; i el
Premi Crims de Tinta, organitzat pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya.

La Bòbila també col·labora amb Somnis, Associació de Teatre de L’Hospitalet, en la recollida


d’obres, jurat i lliurament de premis del Concurs de literatura i dibuix.

Biblioteca la Bòbila 17 Memòria 2010


USUARIS

ANÀLISI D’INDICADORS D’USUARIS

2009 2010 variació %


visites biblioteca 158.353 146.726 -7,34
usuaris de préstec 28.823 ¿?
usuaris d’Internet 17.784 18.967 6,65
usuaris Wi-Fi 4.086 5.660 38,52
participants en activitats 1.693 925 -45,36
participants en visites escolars 1.195 1.409 17,90
nous carnets 1.709 1.406 -17,72
visites a El Bloc de la Bòbila 35.097 37.469 6,75
visites a Arma’t de recursos! 4.675 3.319 -29
visites a gènerenegre.net 2.214 2.981 34,64
visites a Fco. González Ledesma 10.797 10.046 -6.95
visites a Mons Negres 128.786 136.426 5,93
visites al web del fons especial -- 1.981 --
visites a Club de Lectura de Novel·la Negra 5.968 4.101 -31,28
visites a La Cua de Palla 2.715 1.644 -39,44
visites a Pepe Carvalho i els llibres 1.022 1.381 35,12
Visites a Cartellera Noir 4.168 2.926 -29,79
Canal YouTube de la Biblioteca la Bòbila -- 487 --
Visites a documents Scribd de la Bòbila -- 6.970 --

Tot i el lleuger descens d’usuaris presencials, atribuible al canvi de reglament de préstec, hi ha


un augment considerable d’usuaris virtuals: un total de 257.187 visites als diversos productes
digitals elaborats per la biblioteca.

ACCIONS PER A NOUS USUARIS


La població de nous ciutadans representa prop del 35% en la nostra àrea d’influència, i la
biblioteca continua treballant per tal d’oferir documents en llengües minoritàries en el nostre
entorn —urdú, panjabi, indi, xinès, àrab i rus— per mitjà de lots del CePSE.

La col·laboració amb les escoles d’adults de l’entorn en el funcionament dels clubs de lectura
fàcil per a neolectors, també acosta a la biblioteca segments de la població que fins ara no
n’havien fet ús.

La biblioteca ha augmentat la seva oferta de literatura llatinoamericana i ha començat a


realitzar activitats adreçades a les diverses comunitats llatines.

PARTICIPACIÓ
Els usuaris poden vehicular els seus suggeriments i reclamacions mitjançant el Full de
suggeriments-reclamacions, que és a la disposició dels usuaris que el sol·licitin.

Durant 2010 s’han rebut tres reclamacions, referides als serveis de pagament i al tracte a
l’usuari.

Així mateix, a l’accés de la biblioteca a la primera planta, hi ha una bústia de suggeriments,


per suggeriments informals, desiderates, etc.

Biblioteca la Bòbila 18 Memòria 2010


DIFUSIÓ

PUBLICACIONS I MATERIALS DE DIFUSIÓ


S’han realitzat 3 fulletons trimestrals de + que llibres i 3 fulletons trimestrals de Contes per
a tota la família a l’hivern, primavera i tardor; 3 fulletons dels cicles de cinema negre; 3
postals de xerrades; 3 invitacions a presentacions de llibres, i 1 invitació al lliurament del
Premi L’H Confidencial.

La biblioteca ha publicat 8 números del fanzine L’H Confidencial, dedicats a: Mort a la


urbanització (72); Assaig del policial llatinoamericà (73); Premio L’H Confidencial 2010
(especial 2010); Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca (74); Premios Hammett (75);
Policies escriptors (76); James M. Cain (77); i Coca-Cola & novel·la negra (78).

També durant 2010 la Bòbila ha creat la publicació digital “El fons especial” per a difondre
diferents aspectes d’aquest: La novel·la negra i policíaca (1); El cinema negre i policíac (2);
Crim (3); 20 Cicles de Cinema Negre (4); Collita del 2009 (5); i El disseny “Série Noire” (6).

WEB
La biblioteca manté les activitats i novetats de la Bòbila en el web de Biblioteques de
L’Hospitalet, així com les activitats del web de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
GSB de la Diputació de Barcelona.

El web del fons especial de gènere negre i policíac, redissenyat i amb nous continguts ja és
operatiu i es pot consultar des de: <labobila.50webs.com> i <labobila.tk>. Durant 2010 ha
rebut 1.981 visites.

El Bloc de la Bòbila <bobila.blogspot.com>, és actualment l’eina d’informació i comunicació


més àgil de la biblioteca, i durant 2010 ha tingut 37.469 consultes.

PRESÈNCIA MEDIÀTICA
Durant 2010 diferents mitjans de comunicació s’han fet ressó de d’iniciatives, activitats,
serveis i col·laboracions de la biblioteca, com, Periodistas en español, El Mercurio Digital,
digital-h.cat, Última hora, Noticias de Gipuzkoa, Deia, ABC, Ràdio L’H, TVL’H, El Correo
Digital, Tribuna Latina, ADN, elDebat.cat, El Periódico, El Punt, Heraldo, Diario Barcelona,
ElCorreoWeb, Público, e-digital.cat, La Vanguardia, L’Agenda d’Esplugues, Krimi-Tipp, Diario
de Huila, Libros & Letras, La premsa del Baix, El Pont d’Esplugues, El Mundo, El Llobregat, El
País, Sur, Avui, L’Hospitalet, El Eco de las Voces, Diario Directo, VilaWeb, L’Informatiu, El
Metropolità, Levante, El Períodico de Villena i BTV.

També diversos blocs: Liberty, Estudio en Escarlata, La Balacera, Nadie es inocente,


Pensando demasiado, El juego está en marcha, Serie Negra, Espacios y Periferias, Cruce de
Cables, El blog de Jordi Cervera, Asociación Brigada 21, Instant Karma, El blog de Negra y
Criminal i Leer es un placer.

La biblioteca ha iniciat, des del mes de setembre una col·laboració setmanal en el programa
cultural “L’imperdible” de TVL’H de recomanació d’una novel·la negra i la seva adaptació
cinematogràfica.

Biblioteca la Bòbila 19 Memòria 2010


CONCLUSIONS

Recursos estructurals

No hi ha senyalitzacions urbanes que indiquin l’ubicació de la biblioteca, ni en el municipi


de L’Hospitalet ni en el d’Esplugues, fet que vulnera el compromís signat per ambdós
ajuntaments fa onze anys, en les clàusules 3.4 i 4.2 del Conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament d’Esplugues.

La biblioteca s’ha de plantejar el creixement cap a la tercera planta, per tal d’augmentar els
seus serveis i l’oferta documental.

Recursos humans

El fet que l’Ajuntament de L’Hospitalet no cobreixi les reduccions horàries per conciliació
de la vida familiar, repercuteix en el servei que presta la biblioteca, i en la càrrega de treball
de la resta del personal.

Recursos documentals

La biblioteca ha arribat al límit de la seva capacitat actual, 50.000 documents, fet que fa
imprescindible esporgar continuament la col·lecció per tal de mantenir-la en creixement 0.

La biblioteca disposa d’un ampli fons dedicat al gènere negre i policíac conformat per
narrativa, obres de consulta i assaig, films, música, còmic i premsa especialitzada. L’apartat
de narrativa suposa més del 50% del fons total de novel·la policíaca de la XBM, i la Bòbila
disposa de més novel·la policíaca que el conjunt de biblioteques del Consorci de Barcelona.

La Bòbila continúa en la seva línia de creació de nous serveis virtuals. Durant l’any ha creat
un canal a Youtube per consultar-hi els vídeos relacionats amb la biblioteca. També ha creat
una nova publicació digital, “El fons especial”, a la plataforma Scribd.

Es manté una relació continuada amb les escoles del projecte PuntEdu, i periòdicament se’ls
ofereix documents d’esporgada que poden tenir interès en el fons de les biblioteques
escolars.

Usos de la biblioteca

La Biblioteca la Bòbila presenta un lleuger descens d’usuaris i préstecs respecte de 2009 en


bona part atribuible al canvi de tendència que ha representat el nou reglament de préstec,
que augmenta el nombre de documents en préstec per usuari i iguala la llargada del préstec
per a tots els documents. Això fa que els usuaris vinguin menys sovint i s’enduguin més
documents a l’hora.

Hi ha un increment important de l’ús d’Internet a la biblioteca, tant pel que fa al servei


d’accés públic com al wi-fi, i encara s’incrementarà més l’any que ve, amb l’entrada massiva
dels portàtils a les seccions infantils. També hi ha un gran increment de visites virtuals als
diversos productes digitals elaborats per la biblioteca.

Biblioteca la Bòbila 20 Memòria 2010


Activitats

El gènere negre és l’eix vertebrador de les activitats de la biblioteca, per tal d’ofertar una
programació estable: premi L’H Confidencial, club de lectura, cicles de cinema, xerrades amb
autors i especialistes, exposicions…

La biblioteca també participa, com agent difusor de la novel·la negra i policíaca, en diversos
jurats de premis de novel·la negra —com el Pepe Carvalho i el Crims de Tinta— i festivals —
Bcnegra, Olot Negre, Encontre d’Escriptors als Premis Octubre de València—.

Progressivament es va creant relació amb diverses comunitats llatines per tal d’oferir-els-hi
activitats del seu interès. Concretament durant el 2010 han passat per la biblioteca l’autor
colombià Octavio Escobar i el veneçolà Marcos Tarre, s’ha programat un cicle de cinema negre
xilè, i s’ha presentat el llibre de la poeta colombiana Martha Cedeño.

Biblioteca la Bòbila 21 Memòria 2010


Biblioteca la Bòbila

Pl. de la Bòbila, 1
08906 L’Hospitalet
Tel. 934 807 438
biblabobila@l-h.cat
http://labobila.tk
http://bobila.blogspot.com
Biblioteca la Bòbila 22 http://www.l-h.cat/biblioteques
Memòria 2010