You are on page 1of 28

Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej
Kadencja VI

Sprawozdanie Stenograficzne
z 12 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 1 kwietnia 2008 r.

Wa r s z a w a
2008
Porządek dzienny

12. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


w dniu 1 kwietnia 2008 r.

1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm


RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat
o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbo-
nie dnia 13 grudnia 2007 r. (druki nr 345 i 345-A).
2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicz-
nych o poprawce zgłoszonej w drugim czytaniu rządowego projektu ustawy o ratyfikacji
Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (druki nr 280
i 357) – trzecie czytanie.

Obecni posłowie według załączonej do protokołu listy obecności


(Początek posiedzenia o godz. 12 min 04)

(Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii
Bronisław Komorowski oraz wicemarszałek Jerzy Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie-
Szmajdziński) niu porządku dziennego o punkt obejmujący trzecie
czytanie tego projektu ustawy.
Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał
Marszałek: 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w dys-
kusji w pierwszym czytaniu projektu uchwały w spra-
Proszę państwa, otwieram posiedzenie. wie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską) przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony zmieniają-
Witam wszystkich na nadzwyczajnym posiedze- cego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustana-
niu Sejmu. wiający Wspólnotę Europejską.
Na sekretarzy obrad powołuję panią poseł Ewę Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm
Kierzkowską i pana posła Krzysztofa Matyjaszczyka. propozycję przyjął.
Protokół i listę mówców prowadzić będzie pani Sprzeciwu nie słyszę.
poseł Ewa Kierzkowska. Za chwilę rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie
Państwo już zajęli miejsca.
wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez
Bardzo proszę pana posła o odczytanie komuni-
Prezydenta RP Traktatu z Lizbony zmieniającego
katów.
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską.
Następnie przeprowadzimy, nie wcześniej niż oko-
Sekretarz Poseł
ło godz. 15, głosowania, w tym także trzecie czytanie
Krzysztof Matyjaszczyk:
projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat
Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się po-
siedzenia Komisji: ustanawiający Wspólnotę Europejską.
— Infrastruktury wspólnie z Komisją Skarbu Informuję, że nie zgłoszono wniosków o przedsta-
Państwa – bezpośrednio po zakończeniu głosowań po wienie informacji bieżącej oraz pytań w sprawach
godz. 15; bieżących. W związku z tym punktów tych na bieżą-
— Komisji Ustawodawczej – o godz. 16. cym posiedzeniu nie będziemy rozpatrywali.
Dziękuję. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. po-
rządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskie-
go projektu uchwały w sprawie wyrażenia przez
Marszałek: Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta
RP Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat
Wysoki Sejmie! Komisja do Spraw Unii Euro- o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
pejskiej oraz Komisja Spraw Zagranicznych przed- Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie
łożyły sprawozdanie o poprawce zgłoszonej w dru- dnia 13 grudnia 2007 r. (druk nr 345).
gim czytaniu rządowego projektu ustawy o ratyfi- Informuję, że wnioskodawcy przedłożyli autopo-
kacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat prawkę w formie tekstu jednolitego, która została
o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspól- doręczona w druku nr 345-A.
notę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia Proszę o zabranie głosu pana posła…
13 grudnia 2007 r. (Poseł Tadeusz Iwiński: W sprawie formalnej, pa-
Sprawozdanie to zostało paniom i panom posłom nie marszałku.)
doręczone w druku nr 357. W sprawie formalnej, proszę bardzo, panie pośle.
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
4 zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

Poseł Tadeusz Iwiński: ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego


w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wyrażając za- „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że pol-
dowolenie z osiągniętego przez prezydenta Rzeczy- ska racja stanu wymaga umocnienia i usprawnienia
pospolitej i premiera porozumienia, a także z decyzji Unii Europejskiej, gdyż tylko silna i sprawna Unia
pana marszałka dotyczącej zwołania dzisiejszego Europejska może skutecznie zapewnić realizację am-
nadzwyczajnego posiedzenia, chciałem zaznaczyć, że bitnych celów wszystkich krajów członkowskich, w tym
tak naprawdę mamy do czynienia z dwiema formal- także Polski.
nie odrębnymi kwestiami, jeżeli chodzi o porządek Wyrażając wolę dokonania przez Prezydenta RP
dzienny, czyli projektem uchwały i projektem ustawy ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Trak-
ratyfikującej. Jednakże de facto ze względu na mate- tat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
rię istnieje bardzo bliskie iunctim między tymi dwo- Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia
ma dokumentami. 13 grudnia 2007 roku, Sejm, kierując się dobrem Na-
Chciałbym zapytać w związku z tym, czy, po rodu Polskiego, dążąc do umocnienia niepodległości
pierwsze, oznacza to, że projekt klubu Prawa i Spra- Rzeczypospolitej Polskiej oraz do zapewnienia jej na-
wiedliwości złożony w drugim czytaniu do projek- leżytego miejsca we wspólnocie wolnych, równopraw-
tu ratyfikacji został wycofany i, po wtóre, czy nych narodów połączonych wolą partnerskiej współ-
został wycofany prezydencki projekt zgłoszony pracy w ramach Unii Europejskiej, stwierdza, że:
jako projekt ustawy ratyfikacyjnej. Trudno pro- — Rzeczpospolita Polska jest i pozostaje suwe-
wadzić dyskusję na ten temat, nie mając do końca rennym państwem, którego decyzje mają źródło
jasności, jakie dokumenty wchodzą w grę i wyma- w woli Narodu, dotyczy to także decyzji o przystą-
gają rozpatrzenia, i ustosunkowania się do nich. pieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europej-
(Oklaski) skiej i o kształcie jej członkostwa w tej organizacji
międzynarodowej, a także o ewentualnym wystą-
pieniu z niej;
Marszałek: — przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Pol-
Dziękuję, panie pośle. skiej, z racji jej nadrzędnej mocy prawnej, korzystają
Wydaje mi się, że ta kwestia świetnie się kwalifi-
z pierwszeństwa obowiązywania na terytorium Rze-
kowała na posiedzenie Konwentu Seniorów...
czypospolitej Polskiej i stosowania przez wszystkie
(Poseł Wacław Martyniuk: Ale Sejm chce wiedzieć.)
jej władze publiczne przed postanowieniami umów
...i tam sprawa była wyjaśniona. (Oklaski) Klub
międzynarodowych oraz aktów wydawanych na pod-
Prawa i Sprawiedliwości może – nie musi i nie wiem,
stawie tych umów przez organizacje międzynarodo-
czy zechce to zrobić – wycofać poprawkę do ustawy.
we, w tym przed Traktatem z Lizbony, Traktatem
A w tej chwili przedmiotem naszych obrad jest
o Unii Europejskiej, Traktatem o funkcjonowaniu
uchwała, panie pośle. W związku z tym...
(Poseł Tadeusz Iwiński: Ale to ma związek.) Unii Europejskiej i Traktatem ustanawiającym Eu-
Wszystko ma jakiś związek, ale w sensie formal- ropejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz przed
nym i w sensie faktycznym obecnie rozpatrywany każdym aktem powstałym na podstawie tych trak-
punkt 1. porządku dziennego przewiduje pierwsze tatów lub obowiązującym na mocy tych traktatów;
czytanie poselskiego projektu uchwały, a do trzeciego — Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera
czytania projektu ustawy dopiero przejdziemy, tak że odwołania do chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu,
wszystko będzie po bożemu, panie pośle. mające istotne znaczenie także w okresie członko-
(Poseł Tadeusz Iwiński: Panie marszałku, uwa- stwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
żam, że pan popełnia błąd proceduralny.) — podpisując Traktat z Lizbony, Państwa Człon-
Dziękuję serdecznie panu za uwagę. kowskie Unii Europejskiej odstąpiły od koncepcji
Proszę o zabranie głosu pana posła Zbigniewa „Konstytucji dla Europy”;
Chlebowskiego w celu przedstawienia uzasadnienia — Traktat z Lizbony nie daje podstaw do wykład-
projektu uchwały. ni, która dopuszczałaby, aby w ramach instytucji
Unii Europejskiej były podejmowane jakiekolwiek
działania uszczuplające suwerenność Państw Człon-
Poseł Zbigniew Chlebowski: kowskich, godzące w ich narodową tożsamość lub
szkodzące ich słusznym interesom narodowym;
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu gru- — władze publiczne są zobowiązane do pełnego
py posłów wnioskodawców chciałbym przedstawić respektowania roli Sejmu RP i Senatu RP w spra-
państwu projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej wach dotyczących członkostwa Polski w Unii Euro-
Polskiej z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wyra- pejskiej oraz przestrzegania zasady subsydiarności,
żenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na tak aby jak najwięcej kompetencji znalazło się w ge-
ratyfikację przez prezydenta Traktatu z Lizbony stii władz krajowych, Sejmu RP, Senatu RP oraz sa-
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat morządu;
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 5

Poseł Zbigniew Chlebowski uchwały został również przygotowany z poszanowa-


niem praw, różnych poglądów różnych środowisk.
— Karta praw podstawowych Unii Europejskiej Dlatego chcemy, żeby projekt tej uchwały towarzy-
w żaden sposób nie narusza prawa Rzeczypospolitej szył ustawie ratyfikacyjnej. Stąd też wniosek grupy
Polskiej do stanowienia prawa w zakresie moralności posłów. Dziękuję. (Oklaski)
publicznej, prawa rodzinnego, a także ochrony god-
ności ludzkiej oraz poszanowania fizycznej i moralnej
integralności człowieka, co zostało potwierdzone Marszałek:
w Deklaracji Rzeczypospolitej Polskiej do Traktatu
z Lizbony; Bardzo dziękuję, panie pośle.
— istotne, wiążące ustalenia co do zakresu zwią- Proszę państwa, Sejm ustalił, że w dyskusji nad
zania Rzeczypospolitej Polskiej Kartą praw podsta- tym punktem porządku dziennego wysłucha 10-mi-
wowych Unii Europejskiej zawiera Protokół w spra- nutowych oświadczeń w imieniu klubów.
wie stosowania Karty praw podstawowych do Polski Otwieram dyskusję.
i Zjednoczonego Królestwa, dołączony do Traktatu W imieniu klubu Platforma Obywatelska głos za-
z Lizbony, a poszerzenie owego zakresu bądź też od- bierze pan poseł Krzysztof Lisek. (Oklaski)
stąpienie od Protokołu w przyszłości wymagałoby
zachowania trybu, jakiego Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej wymaga w przypadku przekazania or- Poseł Krzysztof Lisek:
ganizacji międzynarodowej kompetencji organów
władzy państwowej w niektórych sprawach; Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo!
— Protokół w sprawie stosowania Karty praw Dziękuję za oklaski, ale naprawdę koledzy nie wie-
podstawowych do Polski i Zjednoczonego Królestwa, dzą, o czym będę mówił. (Poruszenie na sali)
dołączony do Traktatu z Lizbony, uniemożliwia sku- Pragnę się odnieść do kilku bardzo ważnych prze-
teczne pozywanie Rzeczypospolitej Polskiej, osób fi- słanek, które sprawiły, że debatujemy dzisiaj nad
zycznych oraz osób prawnych w oparciu o przepisy treścią uchwały Sejmu w sprawie wyrażenia przez
Karty praw podstawowych, w tym w sprawach ma- Sejm zgody na ratyfikację przez prezydenta RP trak-
jątkowych dotyczących nieruchomości położonych na tatu z Lizbony.
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Zacznę od starego polskiego porzekadła, które
— w Deklaracji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczą- mówi: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Kierując się
cej Protokołu, o którym mowa wyżej, Rzeczpospolita tymi słowami, wyrażamy jako klub Platformy Oby-
Polska oświadczyła, że ze względu na tradycję ruchu watelskiej głębokie uznanie dla panów prezydenta
społecznego »Solidarność« i jego znaczący wkład i premiera za wypracowanie kompromisu w sprawie
w walkę o prawa społeczne i pracownicze w pełni traktatu reformującego Unię Europejską, którego ta
szanuje prawa społeczne i pracownicze ustanowione uchwała staje się istotną częścią.
prawem Unii Europejskiej, w szczególności prawa Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej
potwierdzone w tytule IV Karty praw podstawowych wyraża satysfakcję z faktu, iż kompromis w sprawie
Unii Europejskiej; ratyfikacji traktatu sprawi, że Polska przestaje być
— wynegocjowane w Brukseli i zapisane w Trak- przeszkodą w rozbudowie i wzmocnieniu fundamen-
tacie z Lizbony rozwiązania dotyczące sposobu po- tów Unii Europejskiej, której nadrzędnymi warto-
dejmowania decyzji w Radzie UE, w tym mechanizm ściami, tak ważnymi również dla Polski, są: kompro-
z Joaniny, służą polskim interesom. Odstąpienie od mis, współpraca, porozumienie i solidarność, a nie
tych rozwiązań w przyszłości wymagałoby zachowa- spór, walka czy konflikt.
nia trybu, jakiego Konstytucja Rzeczypospolitej Pol- Zapisy traktatu z Lizbony oraz tej uchwały są od-
skiej wymaga w przypadku przekazania organizacji powiedzią na oczekiwania zarówno tych obywateli
międzynarodowej kompetencji organów władzy pań- Polski, którzy wspierają pogłębienie integracji euro-
stwowej w niektórych sprawach.” pejskiej, jak i tych, których często nazywa się euro-
Panie marszałku, tak brzmi treść projektu uchwa- sceptykami.
ły Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, projektu, który Debatowana obecnie uchwała jest dowodem na
został uzgodniony przez trzy kluby parlamentarne: naszą troskę także o tę mniejszość, która wyraża swe
klub Platformy Obywatelskiej, klub Prawo i Sprawie- obawy i nieuzasadnione naszym zdaniem lęki zwią-
dliwość oraz klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. zane z niektórymi aspektami integracji europejskiej.
Chciałbym jeszcze dodać, że projekt tej uchwały Pragnę zapewnić wszystkich, że zarówno traktat, jak
jest bez wątpienia cennym elementem bardzo ważne- i uchwała udzielają wystarczających gwarancji, że
go kompromisu w sprawie ratyfikacji traktatu z Li- Unia, będąc organizacją międzynarodową, nie stanie
zbony. Ten projekt jest również wyzwaniem dla tych się scentralizowanym, wszechmocnym superpań-
wszystkich, którzy dzisiaj mają wątpliwości. Ten pro- stwem. Zapisy traktatu, co dla Polaków jest bardzo
jekt ma również służyć wyeliminowaniu ewentual- ważne, zawierają bowiem obowiązek poszanowania
nych zagrożeń podnoszonych nie tylko przez parla- tożsamości narodowej suwerennych państw człon-
ment, ale również przez opinię publiczną. Projekt tej kowskich, gwarancję dla ich integralności terytorial-
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
6 zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

Poseł Krzysztof Lisek tzw. kompromisu z Joaniny nie będą musiały być
wykorzystywane w praktyce. Będąc silnym, ważnym
nej, niezawisłości, utrzymania porządku publicznego krajem Unii Europejskiej, zbudujemy silne koalicje
oraz ochrony bezpieczeństwa narodowego. przyjmujące przepisy europejskie zgodne z naszym
Polska po ratyfikacji traktatu pozostanie pełno- interesem narodowym, bez potrzeby odwoływania się
prawnym członkiem Unii Europejskiej opartej na do mniejszości blokującej w Radzie Unii.
zasadzie równości, lojalności, niedyskryminacji, wol- Na koniec mojego wystąpienia pragnę wyrazić
ności, praworządności i pluralizmu. Bardzo ważnym nadzieję, że traktat z Lizbony oraz ustawa wyraża-
gwarantem tych zasad stanie się przecież zapisane jąca zgodę na jego ratyfikację wraz z debatowaną
w traktacie prawo do wystąpienia z Unii wszystkich teraz uchwałą sprawią, że wszystkie najważniejsze
państw członkowskich, które by sobie tego życzyły. siły polityczne naszego kraju, koalicja rządowa i opo-
Unia Europejska jest i będzie właściwa tylko zycja, jednym głosem dadzą Polakom wyraźny sy-
i wyłącznie w tych sferach aktywności, na które wy- gnał, że wszystkim nam wspólnie zależy na silnej
rażą zgodę państwa członkowskie. Za zgodą Polski Polsce w silnej Europie. Dla dobra Polski Klub Par-
w traktacie z Lizbony zdefiniowane zostały cele i kom- lamentarny Platformy Obywatelskiej będzie głosował
petencje Unii w obszarach europejskiej polityki są- za proponowaną uchwałą. (Oklaski)
siedztwa, pomocy humanitarnej, energii, badań,
sportu, zdrowia publicznego, polityki zagranicznej
i wielu innych. Marszałek:
Europa, w tym i Polska, po traktacie z Lizbony
będzie w stanie lepiej stawić czoło wyzwaniom glo- Dziękuję bardzo.
balnym. Świat czeka na Unię, która będzie miała W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos za-
większe możliwości działania na arenie międzynaro- bierze pan poseł Karol Karski.
dowej, chociażby w związku z sytuacją na Białorusi,
w Tybecie czy na Zakaukaziu. Bez ratyfikacji tego
traktatu nie moglibyśmy spokojnie i skutecznie pod- Poseł Karol Karski:
jąć dalszej dyskusji o członkostwie w Unii Europej-
skiej naszego wschodniego sąsiada – Ukrainy. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoki Sej-
Po traktacie z Lizbony parlament państwa człon- mie! Przyjęcie tak istotnej umowy międzynarodo-
kowskiego stanie się ważnym dla przyszłości Unii wej, jaką jest traktat przekazujący wykonywanie
Europejskiej jak nigdy dotąd. Zgodnie z niniejszą niektórych suwerennych kompetencji organów pań-
uchwałą wyraża się to w pełnym respektowaniu roli stwowych na rzecz organizacji międzynarodowej,
Sejmu i Senatu w sprawach dotyczących integracji wymaga odpowiedzenia sobie na pewne pytania,
Polski z Unią. Proces legislacyjny Unii Europejskiej wymaga wskazania wartości, na których się opiera-
podlegać będzie kontroli parlamentów narodowych. my, podejmując taką decyzję, i wymaga odpowiedze-
Sejm i Senat będą mogły zablokować niezgodne z in- nia sobie na pytanie, co zmieni się w wyniku przy-
teresem państwa i obywateli pomysły biurokracji eu- jęcia takiej umowy międzynarodowej, a co pozosta-
ropejskiej. Nie zgodzimy się na dyskusje o prostowaniu nie trwałym fundamentem funkcjonowania Rzeczy-
bananów, o uznawaniu marchwi za owoc, o określaniu pospolitej Polskiej.
normy cukru w cukrze. Uchwała zaproponowana przez grupę posłów za-
Unia Europejska i Polska po traktacie z Lizbony to wiera rozwiązania, które były przez nas wcześniej
ogromne wzmocnienie demokracji i praw obywateli. proponowane w formie poprawki do ustawy ratyfika-
Po wejściu w życie traktatu z Lizbony wzmocni cyjnej. Jak podkreślaliśmy, są to rozwiązania, które
się też wspólny rynek i reguły rynku wewnętrznego nie podlegają dyskusji. Czy zapiszemy je w formie
z jego czterema zasadami: swobodą przepływu osób, ustawowej, czy w formie uchwały, czy też w ogóle ich
towarów, usług i kapitału, z których to dobrodziejstw nie zapiszemy – one będą istotnym fundamentem
Polacy tak powszechnie korzystają. Wiemy doskona- funkcjonowania państwa. Jednak w sytuacji gdy od
le, że tylko mocna gospodarczo Unia będzie w stanie części osób zasiadających na tej sali słyszeliśmy, iż
gwarantować prawa społeczne i pracownicze ustano- niemożliwe jest przyjęcie, czy też utrzymanie rozwią-
wione w Karcie Praw Podstawowych, do których zań, które są przewidziane w Konstytucji Rzeczypo-
odwołujemy się w debatowanej uchwale. spolitej Polskiej, w sytuacji gdy jeszcze w dniu wczo-
Musimy pamiętać, że Unia Europejska z nowym rajszym w trakcie posiedzenia Komisji do Spraw Unii
traktatem, na którego ratyfikację wraz z niniejszą Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych część z
uchwałą wyrażamy zgodę, to Unia sprawna i gotowa posłów kwestionowała co do zasady proponowane
w dalszym ciągu przeznaczać na rozwój Polski mi- sformułowania, istotne jest, aby je powtórzyć. Jeśli
liardy euro – pieniądze tak potrzebne na wsparcie jest to możliwe w formie uchwały, to dobrze. W każ-
polskiego rolnictwa, rozbudowę dróg i autostrad, dym razie to dobrze, że każdy będzie musiał nacisnąć
szkół i uczelni, ochronę środowiska czy naukę. guzik i będziemy widzieć, komu odpowiadają sformu-
Jesteśmy też pewni, że tak istotne dla interesu łowania: Rzeczpospolita Polska jest i pozostaje su-
narodowego zapisy traktatu reformującego dotyczące werennym państwem, którego decyzje mają źródło
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 7

Poseł Karol Karski Jednocześnie wiemy, iż przyjęcie traktatu z Lizbo-


ny oznacza przekazanie nowych kompetencji na rzecz
w woli narodu. Dotyczy to także decyzji o przystąpie- parlamentów narodowych. Do traktatu z Lizbony
niu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej dołączone są dwa protokoły – tzn. wiele, ale dwa
i o kształcie jej członkostwa w tej organizacji między- szczególnie istotne dla pozycji parlamentów narodo-
narodowej, a także o ewentualnym wystąpieniu wych: protokół o roli parlamentów narodowych oraz
z niej, a kto jest przeciwko takim sformułowaniom. protokół o przestrzeganiu zasady subsydiarności.
Ta uchwała powiela także rozwiązanie, które pro- Szczególnie istotne jest tutaj to, aby władze publicz-
ponowaliśmy i proponujemy nadal, czyli wskazanie, ne były zobowiązane do pełnego respektowania roli
iż relacje między polską konstytucją a prawem Unii Sejmu i Senatu w sprawach dotyczących członkostwa
Europejskiej są wyznaczone przez treść Konstytucji Polski w Unii Europejskiej oraz przestrzegania zasa-
Rzeczypospolitej Polskiej. A jasną wykładnię co do dy subsydiarności, tak aby jak najwięcej kompetencji
rozumienia jej przepisów dał Trybunał Konstytucyj- znalazło się w gestii władz krajowych, Sejmu, Senatu
ny, stwierdzając, iż przepisy Konstytucji Rzeczypo- oraz samorządu. Taka jest ogólna konstrukcja Unii
spolitej Polskiej, która jest najwyższym prawem Rze- Europejskiej, iż wszystko, co może być lepiej zreali-
czypospolitej Polskiej, z racji jej nadrzędnej mocy zowane na poziomie krajowym, powinno należeć do
prawnej mają pierwszeństwo obowiązywania na te- kompetencji władz krajowych, a to, co może być zre-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej i stosowania ich alizowanej lepiej na poziomie unijnym, powinno być
przez wszystkie jej władze publiczne przed postano- realizowane na poziomie unijnym.
wieniami umów międzynarodowych oraz aktów wy- Zarazem trzeba przypomnieć o treści deklaracji
dawanych na podstawie tych umów przez organizacje nr 61 złożonej przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej
międzynarodowe, a dotyczy to aktów prawa pierwot- do aktu końcowego konferencji międzyrządowej
nego, aktów konstytuujących Unię Europejską, ak- przyjmującej traktat: Karta Praw Podstawowych
tów konstytuujących Wspólnoty Europejskie, a więc Unii Europejskiej w żaden sposób nie narusza prawa
także przed traktatem z Lizbony, traktatem o Unii Rzeczypospolitej Polskiej do stanowienia prawa
Europejskiej, traktatem o funkcjonowaniu Unii Eu- w zakresie moralności publicznej, prawa rodzinnego,
ropejskiej i Traktatem ustanawiającym Europejską a także ochrony godności ludzkiej oraz poszanowania
fizycznej i moralnej integralności człowieka. Przywo-
Wspólnotę Energii Atomowej oraz przed każdym ak-
łując tę deklarację w tym momencie czynimy z niej
tem powstałym na podstawie tych traktatów lub
istotny element związania się przez Rzeczpospolitą
obowiązującym na mocy tych traktatów.
Polską traktatem.
Równie ważne jest wskazanie, iż Konstytucja
Istotne jest również, iż wiążące ustalenia co do
Rzeczypospolitej Polskiej w swojej preambule zawie-
zakresu związania Rzeczypospolitej Polskiej Kartą
ra odwołanie do chrześcijańskiego dziedzictwa naro-
Praw Podstawowych Unii Europejskiej zawiera pro-
du, i podkreślenie tego, iż ma to odwołanie istotne
tokół w sprawie stosowania Karty Praw Podstawo-
znaczenie także w okresie członkostwa Polski w Unii wych w odniesieniu do Polski i Zjednoczonego Króle-
Europejskiej. Jednocześnie trzeba przypomnieć jed- stwa, czyli tzw. protokół brytyjski, a poszerzenie
ną istotną okoliczność, o której rozmawialiśmy także owego zakresu bądź też odstąpienie od tego protoko-
wczoraj jako przedstawiciele trzech klubów i uzyska- łu w przyszłości wymaga zachowania trybu przewi-
liśmy zgodę co do tego, iż należy przypomnieć, że dzianego w art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
traktat z Lizbony nie jest umową międzynarodową skiej. Protokół brytyjski jest bowiem integralną
powołującą do życia państwo federalne. Unia Euro- częścią traktatu i dla jego zmiany niezbędne jest za-
pejska jest nadal organizacją międzynarodową. Czy- chowanie procedury, z którą mamy do czynienia dzi-
li podkreślamy, iż podpisując traktat z Lizbony, za- siaj w parlamencie, bądź też droga referendalna.
wierając traktat z Lizbony, państwa członkowskie Jednocześnie protokół w sprawie stosowania Kar-
Unii Europejskiej odstąpiły od koncepcji konstytucji ty Praw Podstawowych w odniesieniu do Polski
dla Europy, odstąpiły od koncepcji budowy państwa i Zjednoczonego Królestwa uniemożliwia skuteczne
federalnego. pozywanie Rzeczypospolitej Polskiej, osób fizycznych
Ważne jest przypomnienie treści traktatu, ważne oraz osób prawnych w oparciu o przepisy Karty Praw
jest przypomnienie tego, w jaki sposób traktaty są Podstawowych, w tym w sprawach majątkowych do-
realizowane, ważne jest przypomnienie tego, w jaki tyczących nieruchomości położonych na terytorium
sposób Trybunał Konstytucyjny ujmuje relacje mię- Rzeczypospolitej Polskiej. To jest istotna okoliczność,
dzy Unią Europejską a Rzecząpospolitą Polską. proszę państwa. Traktat w wersji wynegocjowanej
Traktat z Lizbony, podobnie jak żaden z aktów prawa przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w wersji pod-
pierwotnego Unii Europejskiej, nie daje podstaw do pisanej przez pana premiera i pana ministra spraw
wykładni, która dopuszczałaby, aby w ramach insty- zagranicznych jest rozwiązaniem, które wyłącza
tucji Unii Europejskiej były podejmowane jakiekol- możliwość powoływania się przez sądy krajowe oraz
wiek działania uszczuplające suwerenność państw Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na Kar-
członkowskich, godzące w ich narodową tożsamość tę Praw Podstawowych jako źródło swojego orzecz-
lub szkodzące ich słusznym interesom narodowym. nictwa w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
8 zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

Poseł Karol Karski do budowania trwałych fundamentów Unii Europej-


skiej, ponieważ jesteśmy dopiero jednym z pierwszych
oraz do Zjednoczonego Królestwa. Musimy pamiętać, państw realizujących proces ratyfikacji. Dziękuję
że utrzymanie protokołu brytyjskiego jest elementem bardzo. (Oklaski)
polskiej racji stanu.
Jednocześnie w uchwale tej przypomina się to, co
proponowaliśmy już jako deklarację nr 62 do trakta- Marszałek:
tu lizbońskiego. W tejże deklaracji Rzeczpospolita
Polska oświadczyła, iż ze względu na tradycję ruchu Dziękuję, panie pośle.
społecznego „Solidarność” i jego znaczący wkład W imieniu klubu Lewica i Demokraci głos zabie-
w walkę o prawa społeczne i pracownicze w pełni sza- rze pan poseł Wojciech Olejniczak.
nuje prawa społeczne i pracownicze ustanowione
prawem Unii Europejskiej, a w szczególności prawa
potwierdzone w tytule IV Karty Praw Podstawo- Poseł Wojciech Olejniczak:
wych Unii Europejskiej.
Protokół brytyjski bowiem czy też polsko-brytyj- Dziękuję bardzo.
ski, jak można go już określać, jest aktem, który Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Wra-
w art. 1 wyłącza możliwość... (Dzwonek) camy do debaty nad traktatem reformującym, trak-
Można dokończyć? Dziękuję bardzo, panie mar- tatem z Lizbony. To dobry sygnał, który dzisiaj może
szałku. popłynąć z Polski przede wszystkim do naszych oby-
...stosowania tej karty jako podstawy swojego wateli, ale również do krajów Europy Zachodniej.
orzecznictwa przez sądy krajowe oraz Trybunał Polska powinna jednoznacznie wyrazić aprobatę
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec Rzeczypo- dla traktatu reformującego, który tak bardzo pieczo-
spolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa we łowicie i dokładnie został omówiony podczas rozlicz-
wszystkich sprawach, zaś w art. 2 skupia się na spra- nych debat zarówno w parlamencie, jak i poza parla-
wach pracowniczych poprzez deklarację nr 62. Pod- mentem. Mówiono również w Sejmie o tym, że trak-
kreślamy to, iż będziemy w sposób szczególny szano- tat reformujący daje bardzo wiele uprawnień poszcze-
wać prawa społeczne i pracownicze, tym bardziej że gólnym parlamentom krajowym, jak również zwięk-
są one realizowane w Polsce w zakresie o wiele szer- sza uprawnienia Parlamentu Europejskiego. To jest
szym i na podstawie o wiele wyższych standardów dobra informacja.
niż te obowiązujące w Unii Europejskiej i niż te za- Niestety złą informacją, którą chciałbym dzisiaj
gwarantowane w Karcie Praw Podstawowych. się podzielić, jest to, że, po pierwsze, traktat, który
Jednocześnie ostatni punkt uchwały odnosi się do zostanie przyjęty, we wszystkich krajach Unii Euro-
rozwiązań, które pierwotnie były proponowane pejskiej, oprócz Wielkiej Brytanii i Polski, obejmuje
w art. 2 projektu ustawy ratyfikacyjnej, czyli odnosi również Kartę Praw Podstawowych. To jest niewiel-
się do trybu rezygnacji z mechanizmu z Joaniny. ki dokument, któremu poświęcono bardzo wiele de-
W uchwale tej deklarujemy, iż widzimy, że zakres bat i bardzo wiele uwagi. Niestety, zbyt wiele w kon-
oddziaływania Joaniny jest tak wielki, jest to instru- tekście negatywnym. Tymczasem warto, żeby do
ment tak istotny dla samego funkcjonowania trakta- opinii publicznej dotarło, że jest to dokument niezwy-
tu, że stanowi on immanentną część traktatu. Dla kle pozytywny, mówiący o solidarności, współdziała-
odstąpienia od niego konieczne jest zastosowanie niu, prawach obywateli. Nad tym dokumentem,
procedury przewidzianej w art. 90 Konstytucji Rze- uchwałą, parlament debatował w grudniu. Posłowie
czypospolitej Polskiej, w artykule przewidującym przyjęli, mówiąc jednoznacznie, w uchwale, że Sejm
tryb przekazania organizacji międzynarodowej kom- Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu pozytywnego
petencji organów władzy państwowej w niektórych i ważnego znaczenia Karty Praw Podstawowych dla
sprawach, czyli bądź procedurę, z którą mamy dzisiaj obywateli, wyraża nadzieję, że możliwe będzie odstą-
do czynienia w parlamencie, bądź też referendum. pienie przez Rzeczpospolitą Polską od protokołu bry-
Szanowni Państwo! Ten projekt uchwały jest jed- tyjskiego. To była wielka nadzieja z naszej strony,
nym z trzech elementów kompromisu, jednym z trzech dana milionom Polaków.
elementów, który może przyczynić się do ratyfikacji Dzisiaj, niestety, uchwała, która została przygo-
traktatu z Lizbony. Ufam, że wszystkie elementy tego towana przez kluby parlamentarne, przez polską
kompromisu zostaną zrealizowane, a ten element jest prawicę, jednoznacznie odnosi się do tych praw i war-
również istotnym i znaczącym wkładem naszego par- tości w sposób negatywny, zastrzegając – w związku
lamentu w to, jak pojmujemy nasze członkostwo w Unii z licznymi wypowiedziami polityków PiS – że raczej
Europejskiej, na jakich wartościach się opieramy. państwo nie widzą potrzeby powrotu do protokołu
Jednocześnie mamy szanse stać się jednym z pierw- brytyjskiego, do Karty Praw Podstawowych. Z dla-
szych państw, które ratyfikują traktat z Lizbony, bo tego chcę w imieniu Klubu Poselskiego Lewica i De-
– przy całym szacunku dla mojego kolegi Krzysztofa mokraci powiedzieć, że ta uchwała nie może zostać
Liska – nie jestem w stanie przychylić się do stano- przez nas poparta z oczywistych powodów. Jednocze-
wiska, iż Polska przestaje być przeszkodą na drodze śnie w związku z rozlicznymi debatami, dyskusją,
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 9

Poseł Wojciech Olejniczak ku, bo Polakom trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć,


za czym jesteśmy albo przeciwko czemu głosujemy.
która odbyła się w parlamencie, chciałbym wrócić do Klub Lewicy i Demokratów jasno i stanowczo
zdarzeń, które miały miejsce w Wysokiej Izbie, a tak- mówi: Tak, jesteśmy za Europą, jesteśmy za trakta-
że podczas rozlicznych debat, które odbyły się w Pol- tem europejskim i jesteśmy za Kartą Praw Podsta-
sce, także w mediach. wowych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Przypominamy sobie, szanowni państwo, że kilka
tygodni temu, w sposób zdecydowany rząd pana pre-
miera Donalda Tuska przedstawił krótką ustawę, Marszałek:
w której powiedział jasno i wyraźnie, że jest za raty-
fikacją traktatu. Ta ustawa została bardzo mocno Dziękuję bardzo. Panie pośle, oczywiście pytanie
skrytykowana przez Prawo i Sprawiedliwość oraz jest kierowane do klubów, ale chciałbym tylko wyja-
przez środowiska prawicowe, skrajnie prawicowe, śnić, że Sejm zawsze bada wszystkie propozycje pod
pozaparlamentarne. Doprowadzono do poważnego kątem konstytucyjności i uchwała z natury swojej nie
kryzysu. Niestety, dzisiaj – trzeba to sobie jasno po- może być niekonstytucyjna.
wiedzieć – wróciliśmy do punktu wyjścia. Mam na- (Poseł Wojciech Olejniczak: Ależ panie marszałku,
dzieję, że ustawa zostanie przyjęta, ale niestety, pa- pan prowokuje. Nie odnosiłem się do tego, będę mu-
nie i panowie posłowie, straty są bardzo, bardzo po- siał sprostować.)
ważne, straty, które poniosła Polska na arenie mię- Dziękuję serdecznie i liczę na zrozumienie.
dzynarodowej, straty, które ponieśliśmy wewnątrz, Proszę państwa, w imieniu klubu Polskiego Stron-
w debacie publicznej w Polsce, bo powstało wrażenie, nictwa Ludowego głos zabierze pan poseł Andrzej
że politycy nie wiedzą, o czym dyskutują, że nie wia- Grzyb.
domo, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi.
To źle, że w taki sposób prowadzono debatę na tak
poważny temat. Poseł Andrzej Grzyb:
Nie chcę dzisiaj nikomu nic wypominać. Chcę jed-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze!
noznacznie zadeklarować wolę głosowania nad pier-
Właśnie padły tutaj słowa, które wydają się być klu-
wotnym projektem ustawy, który jednoznacznie daje
czem do tej debaty: zgoda buduje. Elementem zgody
możliwość podpisania przez pana prezydenta trakta-
jest również ten projekt uchwały. Uchwała nie jest
tu reformującego. Można powiedzieć, że wyszło na
adresowana tylko do Wysokiej Izby, ale przede
nasze. Mówiliśmy, że ustawa musi zostać przyjęta
wszystkim do obywateli, którzy po tych trzech tygo-
w takim kształcie. Słyszeliśmy odpowiedź, że pan
dniach sporu w parlamencie chcą wiedzieć, co wyni-
prezydent może jej nawet nie podpisać. Słyszeliśmy,
ka z tego sporu i jakie jest jego przesłanie. Jakie
że są wielkie wątpliwości. W związku z tym zostały stanowisko zajmuje Rzeczpospolita wobec ważnej
zgłoszone projekty w postaci poprawek do ustawy umowy międzynarodowej, którą prezydent, po uzy-
matki, przedłożonej przez rząd, które jednoznacznie skaniu od parlamentu zgody w formie uchwały, bę-
zostały ocenione przez konstytucjonalistów jako nie- dzie mógł za chwilę ratyfikować?
konstytucyjne. Przytoczę jeden fragment z tejże uchwały: Polska
W całej tej debacie pojawiła się rzecz bez prece- jest i pozostaje suwerennym państwem, którego de-
densu. Mianowicie prezydent Rzeczypospolitej Pol- cyzje mają źródło w woli narodu, również decyzja
skiej zgłosił do Wysokiej Izby, do laski marszałkow- o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do organi-
skiej, ustawę niekonstytucyjną, ustawę, która kom- zacji międzynarodowej, o kształcie tej organizacji,
promituje urząd prezydenta. To źle świadczy o jako- w tym również kształcie Unii Europejskiej. Kiedy
ści procedowania i o poszanowaniu w ogóle prawa 12 marca występowałem w imieniu Klubu Poselskie-
w Polsce, jeżeli głowa państwa przedkłada taką usta- go Polskiego Stronnictwa Ludowego w tej Izbie, wy-
wę. Muszę powiedzieć – dla uspokojenia całej tej at- mieniłem 10 powodów, dla których Polskie Stronnic-
mosfery – że dobrze się stało, iż pan premier Donald two Ludowe i jego klub popierają ratyfikację. Mówiąc
Tusk podczas długiej rozmowy przekonał prezydenta wtedy te słowa, byłem również przeświadczony, że
do tego, żeby nie upierać się przy tych rozwiązaniach. otwiera to nie tylko debatę publiczną, ale również
Pytam jednak Wysoki Sejm, panie i panów posłów debatę o miejscu Polski w Unii Europejskiej po wej-
z polskiej prawicy – od Platformy Obywatelskiej po ściu traktatu z Lizbony w życie. Jako Klub Poselski
PiS – czy mają państwo takie czyste sumienia. Polskiego Stronnictwa Ludowego wskazaliśmy, jak
(Głos z sali: Mają.) ważne cele po wejściu w życie tego traktatu mają do
Z jednej strony odrzucamy niekonstytucyjny pro- osiągnięcia zarówno Sejm i Senat, jak i rząd. Następ-
jekt ustawy, a z drugiej wpisujemy do uchwały, raczej nego dnia po tym, jak powstał spór, poznaliśmy rów-
państwo posłowie z PiS i Platformy wpisują rozwią- nież, jak ma wyglądać kształt ustawy ratyfikacyjnej,
zania, które są wprost przepisane z tej niekonstytu- że wymaga to rozmowy, a nie konfrontacji, że po-
cyjnej ustawy. To naprawdę jest nie w porządku. trzebny jest czas na tę rozmowę. Stąd wnosiliśmy
Nazywanie tego kompromisem też jest nie w porząd- o przedłużenie czasu trwania drugiego czytania. Mó-
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
10 zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

Poseł Andrzej Grzyb Jednocześnie jako kraj członkowski mamy nie


tylko obowiązki, ale również prawa, a nade wszystko
wiliśmy również, że potrzebny jest szacunek nie tyl- mamy ambicje, aby nie tylko być członkiem Unii Eu-
ko dla tych, którzy są za udzieleniem zgody na raty- ropejskiej, ale również ją kształtować, wyznaczać
fikację w formie uchwały, która została przedłożona ambitne cele, m.in. mówić o rozszerzeniu o nowe pań-
przez rząd, ale również dla tych, którzy wyrażają stwa członkowskie, co umożliwia traktat z Lizbony,
obawy, zastrzeżenia. Ten szacunek wymaga, abyśmy a przede wszystkim wpływać i inicjować, co służy
tych postaw i sygnałów nie lekceważyli. Polsce, co służy innym państwom członkowskim, co
Dzisiejsze pierwsze czytanie projektu uchwały
służy obywatelom.
w sprawie wyrażenia przez Sejm zgody na ratyfikację
Przed Polską jest przewodnictwo w Unii Europej-
przez prezydenta traktatu z Lizbony sprawia, że od-
najdujemy tego ducha kompromisu i porozumienia. skiej w 2011 r. i to będzie przewodnictwo już w ra-
Jednocześnie odnoszę wrażenie, że trzeba było tego mach traktatu, w ramach ram wyznaczonych przez
spotkania na Wybrzeżu. Wybrzeże i Gdańsk to takie traktat z Lizbony. Przygotowanie do drugiego półro-
symboliczne miejsca, gdzie Polacy dochodzili do po- cza 2011 r. to narodowe wyzwanie. Wydaje się, że nie
rozumienia. (Oklaski) tak głośne, jak Euro 2012, ale ogromnie ważne, choć
(Głos z sali: Brawo.) Euro 2012 wyzwala pewne emocje związane z rywa-
Dobrze, że właśnie na Wybrzeżu prezydent i pre- lizacją, ze sportem, z piłką, to, co nas również inte-
mier Rzeczypospolitej Polskiej znaleźli dobre, poważ- resuje. Poruszmy zatem nasze umysły i dajmy sobie
ne rozwiązanie, które być może nie wszystkich satys- szansę na zbudowanie w porozumieniu i zgodzie pol-
fakcjonuje, ale wytycza dobrą drogę. W wyniku tego skiego przewodnictwa w 2011 r., na uzgodnienie ce-
porozumienia Polska staje się obliczalna. Obliczalna lów i priorytetów w ramach zgody między koalicją
nie tylko dla naszych obywateli, nie tylko w Sejmie, i opozycją, między rządem i parlamentem, między
ale staje się obliczalna i zrozumiała przede wszyst- Polską a innymi państwami członkowskimi Unii Eu-
kim dla tych, którzy obserwują nas z zewnątrz ropejskiej. To najważniejszy cel, który musimy przy-
– w Europie i świecie. Sejm, przyjmując kompromi- gotować zarówno od strony organizacyjnej, jak i in-
sowy i uwzględniający oczekiwania wszystkich, jak telektualnej, koncepcyjnej. Znający temat przewod-
miałem do tej pory nadzieję, klubów projekt uchwały,
nictwa mówią, że dwóch lat pracy wymaga uzgodnie-
choć tak nie jest, potwierdza osiągnięcia Polski w trak-
nie z innymi krajami członkowskimi priorytetu, czy
cie rozmów nad treścią traktatu, w szczególności
kilku priorytetów, który jest proponowany przez kraj
dotyczy to przedłużenia obecnej politycznej roli, po-
litycznej siły Polski przez blisko 10 lat stosowania członkowski. Przygotowania wymaga również zbu-
prawie w całości uzgodnień traktatu z Nicei co do dowanie nowych rozwiązań na czas m.in. po wejściu
politycznej siły głosu, ustaleń w zakresie związania traktatu z Lizbony, ale również, aby to przewodnic-
Polski Kartą Praw Podstawowych w ramach załączo- two było skuteczne co do roli Sejmu, Senatu, rządu,
nego protokołu, który jest nazywany protokołem bry- zmian w ustawie kooperacyjnej pomiędzy Sejmem
tyjskim, w szczególności zaś w zakresie moralności i Senatem a rządem. To do tej ustawy można wpisać
publicznej, prawa rodzinnego czy ochrony godności oczekiwania dotyczące trybu zmiany traktatu z Li-
osoby ludzkiej, a również uznania, że wynegocjowany zbony czy innych traktatów oraz załączonych proto-
traktat, jeśli chodzi o sposób podejmowania decyzji kołów i deklaracji.
w Radzie Unii Europejskiej, w tym stosowania mecha- Jako Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludo-
nizmu z Joaniny, służy polskim interesom. wego uznajemy, że uchwała Sejmu jest wartościowym
Szczególnie zaś w imieniu klubu Polskiego Stron- zobowiązaniem, ale jednocześnie chciałbym zwrócić
nictwa Ludowego chciałbym zwrócić uwagę na waż- się w imieniu klubu, abyśmy przy okazji rozpatrywa-
ną rolę Sejmu i Senatu w sprawach członkostwa nia tej uchwały przywrócili wiarę w wartość danego
w Unii Europejskiej, w szczególności zaś przestrze- słowa; bo tak naprawdę ta uchwała jest przyrzecze-
gania zasady subsydiarności, czy jak mówimy: po- niem co do wartości danego słowa. Jest porzekadło,
mocniczości. Panie i panowie posłowie, to szczególne
że słowo jest więcej warte niż pieniądze, tak mówili
uprawnienie dla parlamentu narodowego, dotyczące
nasi przodkowie. Słyszeliśmy w tej debacie, że ten
przestrzegania przez Unię i przez nas kraj zasady
projekt uchwały jest bardziej kserokopią banknotu
pomocniczości, to oręż w ręku wszystkich pań i pa-
nów posłów. Przygotujmy się do tej roli, bo tym spo- niż banknotem. Jest to więc wyzwanie dla naszej
sobem odsuniemy pewne obawy, które są wyjaśniane Izby, żebyśmy w istocie stwierdzili, że jest to warto-
w tekście tejże uchwały. Zachowamy wszystkie ściowy pieniądz, bo i słowo autorów tego projektu,
uprawnienia, które nie zostały powierzone Unii Eu- i zgoda tych klubów są tutaj szalenie ważne. Potrak-
ropejskiej, a które powinny być rozwiązywane na tujmy zatem uchwałę jako publicznie dane słowo,
szczeblu krajowym czy też na szczeblu samorządów. którego dotrzymują wszyscy będący współtwórcami
Będziemy wpływali na kształt prawa europejskiego i uczestnikami uzyskanego kompromisu. Dziękuję
w realny sposób. bardzo. (Oklaski)
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 11

Marszałek: mniejszych i średnich wobec największych państw


unijnych. Dla niego warto było grać wysoko. Wysoką
Dziękuję bardzo. licytację usprawiedliwiał bowiem fakt, iż w tej kon-
Chęć zabrania głosu wyrazili również posłowie cepcji nie chodziło o zaspokojenie wyłącznie polskie-
niezrzeszeni. go interesu narodowego, lecz przeciwnie, była to
Bardzo proszę, pan poseł Paweł Zalewski. koncepcja w pełni wyrażająca polski punkt widzenia
na interes wspólnotowy. Jednakże zamiast tej kon-
cepcji przyjęto w efekcie rozwiązanie wąskie, jedynie
Poseł Paweł Zalewski: defensywne, wyrażające polski, ale na pewno już nie
europejski interes. Mówię tutaj o osławionej Joani-
Dziękuję bardzo. (Gwar na sali) nie. W imię tej koncepcji, tym razem tylko partyku-
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! larnej, też licytowano wysoko. Swój wąski punkt
Dobrze, że dokonujemy dziś w Sejmie ratyfikacji widzenia, własny interes postawiliśmy na równi
traktatu lizbońskiego. Dobrze też, że będzie on opa- z interesem europejskim. Nic dziwnego, że nikogo nie
trzony dodatkową uchwałą, której celem jest uspoko-
przekonaliśmy. Groziliśmy zablokowaniem całego
jenie części opinii publicznej, która w zreformowanej
procesu reformy Unii, najpierw w Brukseli, a potem
Unii Europejskiej widzi więcej zagrożeń niż szans.
w Lizbonie. Teraz wreszcie, kiedy okazało się, że ne-
Ale nie o uchwale chciałbym mówić – jej treść jest
oczywista. Dzisiaj, na finiszu polskich prac nad trak- gocjacje w ramach Unii nie doprowadziły do wpisania
tatem, warto się zastanowić nad efektami, jakie przy- ustaleń z Joaniny do prawa pierwotnego Unii Euro-
niosły Polsce negocjacje, najpierw w Brukseli, potem pejskiej, grozimy wetem wobec ratyfikacji traktatu
w Lizbonie, wreszcie ostatni okres dyskusji nad ra- w Polsce.
tyfikacją. Nie interesują mnie w tym momencie powody, dla
Każde państwo ma różną motywację udziału których, wbrew deklaracjom, tych celów nie osiągnię-
w Unii Europejskiej. Dla jednych Unia to przede to, ważniejszy jest skutek tej polityki, krótko mówiąc,
wszystkim wspólny rynek, dla innych sposób na prze- czy Polska ma dzisiaj więcej, czy mniej możliwości
zwyciężenie przyczyn, które doprowadziły do wojen przekonywania swoich europejskich partnerów. Od-
w XX w., dla kolejnych Unia to przestrzeń, w której powiedzią na to pytanie jest nasze dzisiejsze pospiesz-
mogą lepiej rozwiązywać swoje wewnętrzne proble- ne spotkanie. Otóż pan prezydent, który jeszcze
my, dla jeszcze innych to najlepsza droga do nowocze- w ubiegłym tygodniu sugerował możliwość weta, a dziś
sności i bezpieczeństwa. Jakie są motywy Polski? wnioskuje o przyspieszone zwołanie posiedzenia ra-
Otóż należymy do nielicznych państw, dla których tyfikacyjnego, wie, że niewywiązanie się z obietnicy,
istotne są wszystkie przedstawione powyżej powody. którą złożył w grudniu w Lizbonie, uniemożliwiłoby
Dla Polski kluczowa jest kwestia bezpieczeństwa mu skuteczne zabieganie o polskie interesy na szczy-
energetycznego, która wymaga ograniczenia egoizmu cie w Bukareszcie. Dobrze zatem, że wycofał się ze
zachodnich koncernów zaangażowanych w budowę swojego stanowiska, źle natomiast, że Polska zamiast
gazociągów Nord Stream czy South Stream. To my zyskać opinię jednego z motorów Unii Europejskiej,
chcemy w końcu odnieść korzyści z bolesnych zmian zyskała opinię hamulcowego, kraju, który dołączył
gospodarczych wprowadzanych w Polsce od lat 90. do tych, którzy szukają dla siebie wyjątków. W istocie
To dla nas ważna jest przyspieszona modernizacja rzeczy to nam zależy na wprowadzeniu szeregu
kraju. I to w interesie Polski leży rozszerzenie Unii
wspólnych polityk związanych z bezpieczeństwem
na wschód. Jakiej zatem polityki wymagają tak okre-
energetycznym czy stanowiskiem wobec Rosji. Do
ślone interesy? Polityki biernej, godzącej się na
historii przejdzie paradoks, że ci, którzy słusznie kry-
wszystko tylko po to, aby znajdować się w głównym
tykowali bierność Polski wobec Brukseli, sami wy-
nurcie spraw europejskich? Polityki ofensywnej, za-
kładającej, iż Polska jest w stanie wpłynąć na unij- brali politykę defensywną, ograniczającą możliwości
ne procesy decyzyjne? Polityki jednocześnie ambit- naszego kraju w Unii. Ratyfikacja traktatu przez
nej, zakładającej, iż potrafimy wypracować koncep- parlament daje Polsce czas na wypracowanie nowej,
cje korzystne dla całej Unii, ale i mamy tytuł, aby ofensywnej i ambitnej polityki, zrywającej zarazem
je przedstawiać? Czy też polityki defensywnej, na- z biernością i godzeniem się na wszystko, jak i z ja-
stawionej na podkreślane nie interesu wspólnego, łową defensywnością. Polska z wykorzystania tej
ale przede wszystkim własnego, a w mechanizmach szansy nas rozliczy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
podejmowania decyzji nastawionej bardziej na blo- (Poseł Marek Borowski: Brawo, panie pośle!)
kowanie i opóźnianie niż na wypracowywanie ko-
rzystnych decyzji?
Dla mnie odpowiedź jest jasna. Polska potrzebuje Marszałek:
ambitnej, ofensywnej i wymagającej od siebie i part-
nerów polityki unijnej. Polityki, którą symbolizowała Bardzo dziękuję, panie pośle.
zgoda tej Izby wokół tzw. projektu pierwiastkowego; Proszę o zabranie głosu pana posła Kazimierza
rozwiązania, które równoważyło pozycję krajów Ujazdowskiego, również niezrzeszonego.
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
12 zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

Poseł Kazimierz Michał Ujazdowski: ropejskiej przebiegała bez zbędnej zwłoki, dlatego
że parlament narodowy, polski parlament nie ma
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! instrumentów, które daje traktat. Im szybciej zatem
Chciałbym, podobnie jak poprzednik, wyrazić zado- będziemy pracować nad tymi bardzo konkretnymi
wolenie z faktu zawarcia przez pana prezydenta zobowiązaniami, tym lepiej. Mam nadzieję, że do
i premiera kompromisu w tej sprawie i bynajmniej końca kwietnia odbędziemy zasadniczą debatę i po-
nie dlatego, że uważam ten traktat – tak jak powie- jawi się przynajmniej założenie projektu, który ma
dział to jeden z posłów, w którejś z odsłon debaty – za być podstawą efektywnego działania w Unii Euro-
przełom w historii integracji europejskiej. Nie, to nie pejskiej.
jest przełom, traktat jest także obciążony pewnymi Ponawiam bardzo zwyczajny postulat, dla mnie
wadami. Myślę, że należy zgodzić się z opinią prezy- oczywisty w kategoriach ustrojowych: sprawy euro-
denta Sarkozy’ego, że brak jednoznacznego odwoła- pejskie powinny być zintegrowane, skupione w jed-
nia do dziedzictwa chrześcijańskiego jest wyrazem nym ręku. Do dziś nie rozumiem, dlaczego minister
kryzysu tożsamości europejskiej, ale traktat zacho- spraw zagranicznych nie prowadzi części polityki
wuje charakter Unii jako specyficznego związku związanej z koordynacją i zajmowaniem przez Polskę
państw suwerennych i, co najistotniejsze, daje Rze- stanowiska w sprawach europejskich. To jest brak
czypospolitej możliwość prowadzenia ambitnej, ofen- zdolności instytucjonalnych do prowadzenia ofen-
sywnej polityki wewnątrz Unii Europejskiej. Z tego sywnej polityki. Jeśli poważnie traktujemy swoje
powodu, kierując się odpowiedzialnością za państwo, zadania państwowe, na te pytania powinniśmy uzy-
opowiadam się za dwoma zasadniczymi wyborami, skać odpowiedź w kwietniu.
opowiadałem i opowiadam się za ratyfikacją traktatu Jestem człowiekiem, który z dobrą wolą traktuje
i za obraniem ofensywnej strategii obecności Polski ludzi godzących się na kompromis. Myślę, że to jest
w Unii Europejskiej, która wciąż jest postulatem, ważny kompromis i że będzie miał istotne konse-
a nie przedmiotem sporu. Wciąż można mówić o po- kwencje. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
stulacie ofensywnej polityki wewnątrz Unii Euro-
pejskiej.
(Poseł Tadeusz Jarmuziewicz: Brawo!) Marszałek:
Z tego punktu widzenia to, co działo się w ciągu
ostatnich paru tygodni, jest po prostu zwykłą stratą
Dziękuję bardzo, panie pośle.
czasu, to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. (Okla-
Informuję tylko, że prace nad odpowiednią usta-
ski) Nie chcę o tym mówić w kategoriach jednoznacz-
wą już się rozpoczęły.
nych, bo mam sympatię dla wielu posłanek i posłów
Proszę państwa, do zadania pytań zapisało się do
Prawa i Sprawiedliwości, ale po prostu nie można pro-
tej pory 10 osób.
wadzić polityki państwowej – polegającej na używaniu
Jeżeli nie zobaczę dalszych zgłoszeń, to uznam,
słów najcięższych: zdrada, lojalność państwowa, ope-
że listę możemy zamknąć.
rowanie lękiem – która w sensie realnym kończy się
zawarciem kompromisu na poziomie punktu wyjścia. Jeszcze pani poseł Rokita. Bardzo proszę, to bę-
(Oklaski) Mam nadzieję, że atmosfera porozumienia dzie 11. osoba. Nie widzę dalszych zgłoszeń.
na Wybrzeżu potrwa trochę dłużej niż parę dni czy Na liście jest zapisanych 11 osób.
tygodni i że będzie to dotyczyło materii tak podsta- Jest 1,5 minuty na zadanie pytania.
wowej jak polityka zagraniczna. Proszę bardzo, pan poseł Tadeusz Iwiński.
Najważniejsze pytania dotyczą przyszłości. Chcę
powiedzieć, że ofensywna polityka w Unii Europej-
skiej to jest coś bardzo konkretnego. Miałbym dwa Poseł Tadeusz Iwiński:
postulaty skierowane do pana marszałka i do pana
premiera Donalda Tuska, jeśli panowie zechcą mnie Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premie-
posłuchać przez 30 sekund. rze! Chciałbym postawić kilka pytań. Po pierwsze,
Jeśli wybieramy drogę ofensywnej polityki we- czy wnioskodawca, czy wnioskodawcy nie uważają,
wnątrz Unii Europejskiej, to w ciągu miesiąca pan że uchwała sformułowana pod naciskiem, żeby nie
premier powinien w polskim parlamencie wyłożyć jej powiedzieć: pod wpływem szantażu Prawa i Sprawie-
koncepcję. W najbliższych latach jest to rzecz abso- dliwości, któremu uległy oba ugrupowania koalicyj-
lutnie podstawowa dla Rzeczypospolitej Polskiej. ne, w wielu elementach wyrażająca podejście euro-
Chodzi o to, jak chcemy budować naszą pozycję, ja- sceptyczne, nie jest w niektórych częściach sprzeczna
kich oczekujemy relacji między Europą a Stanami z decyzją narodu polskiego podjętą 5 lat temu w re-
Zjednoczonymi i jak posługiwać się tymi mechani- ferendum o integracji Polski z Unią Europejską?
zmami. Po wtóre, chciałbym zapytać: Jak ma się szereg
Pan marszałek Bronisław Komorowski powinien zawartych tu stwierdzeń do pewnej części uchwały
z kolei dopilnować, żeby praca nad bardzo ważną Sejmu z 20 grudnia ub.r., w której mówi się: Sejm RP
ustawą o współpracy między Radą Ministrów a Sej- w uznaniu pozytywnego i ważnego znaczenia Karty
mem w zakresie definiowania polskiej polityki eu- Praw Podstawowych dla obywateli wyraża nadzieję,
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 13

Poseł Tadeusz Iwiński Natomiast uważam, że przystąpienie do protoko-


łu – i to jest moja ostatnia uwaga i swoista koda…
że możliwe będzie odstąpienie przez Rzeczpospolitą
Polską od protokółu brytyjskiego?
Po trzecie wreszcie, pragnę zapytać: Na jakiej pod- Marszałek:
stawie dwukrotnie mówi się w projekcie uchwały, że
wiążące ustalenia co do zakresu związania Polski Kartą Dziękuję bardzo, panie pośle.
Praw Podstawowych mogą być zmienione tylko w trybie
wymaganym w art. 90 konstytucji, czyli większością 2/3,
a nie zwykłą większością ustawową? (Dzwonek) Poseł Tadeusz Iwiński:
Panie marszałku, to są tak ważne sprawy, że
chciałbym dokończyć. …ogranicza niektóre możliwości Polski…
Mówcy wspominali tutaj o rozwiązaniu z Joaniny.
Otóż to rozwiązanie, panie pośle Karski, jest tak
ważne, że od momentu, gdy wypracowano je w Grecji Marszałek:
w 1994 r., ani razu nie zostało zastosowane. Jest więc
tak ważne i żywotne. Dlaczego odstąpienie od tego
Panie pośle…
miałoby nastąpić na podstawie większości konstytu-
cyjnej 2/3, a nie zwykłej?
Wreszcie ostatnie moje pytanie. Dlaczego w tek-
ście uchwały zawarta jest nieścisłość, żeby nie powie- Poseł Tadeusz Iwiński:
dzieć: nieprawda – mówię o tym z całą odpowiedzial-
nością – ponieważ stwierdza się, że protokół w spra- …i obywateli polskich w relacjach z trybunałami
wie stosowania Karty Praw Podstawowych w odnie- i z sądami międzynarodowymi. (Oklaski)
sieniu do Polski i Zjednoczonego Królestwa uniemoż-
liwia skuteczne pozywanie Rzeczypospolitej Polskiej,
osób fizycznych oraz osób prawnych w oparciu o te Marszałek:
przepisy, w tym także w sprawach majątkowych?
Dziękuję serdecznie.
Bardzo proszę o trzymanie się formuły pytań.
Marszałek: Pani poseł Anna Sobecka.
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Poseł Anna Sobecka:
Poseł Tadeusz Iwiński:
Dziękuję, panie marszałku.
Pragnę powiedzieć z całą mocą, że ani ten proto- Panie Premierze! Szanowni Państwo! Mam trzy
kół… pytania. Pierwsze pytanie. Czy państwo wiedzą, że
w traktacie lizbońskim § 48 pkt 6 mówi o tym, że Rada
Unii, czyli 18 osób, może i ma prawo zmienić każdy
Marszałek: zapis traktatu lizbońskiego? (Wesołość na sali)
Drugie pytanie… Nie wiem, czy to jest takie
Panie pośle, pytanie…
śmieszne.
(Poseł Teresa Piotrowska: Bo to jest nieprawda.)
Nieprawda? Pani poseł chyba nie zna traktatu.
Poseł Tadeusz Iwiński:
…ani żadna z dwóch deklaracji, które Polska podpi-
sała – łącznie jest 65 deklaracji, Polska podpisała dekla- Marszałek:
rację nr 61 i 62 – nie dawałyby takich możliwości.
Proszę o pytanie, pani poseł.
Proszę nie przeszkadzać pani poseł.
Marszałek:
Dziękuję, panie pośle. Poseł Anna Sobecka:

Następne pytanie. Unikacie państwo terminologii


Poseł Tadeusz Iwiński: wynikającej z traktatu lizbońskiego, traktującej Unię
Europejską jako zalążek superpaństwa, twierdząc,
Po prostu, gdyby nie było tego protokołu, nie ist- że jest to organizacja międzynarodowa. Wobec tego
niałyby takie możliwości. chciałabym zapytać, jaka organizacja międzynarodo-
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
14 zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

Poseł Anna Sobecka Następne. Czy państwo mają świadomość, że to,


co się dzisiaj dzieje na tej sali, to jest współczesna
wa ma ministra spraw zagranicznych, prezydenta, Targowica? (Poruszenie na sali)
własny parlament i rząd. (Poseł Stefan Niesiołowski: Do kabaretu z nią.)
Trzecie pytanie, może jest to bardziej informacja, I ostatnie. Czy państwo pamiętają, jaki był koniec
z której wynika, że na podejmowanie fundamental- zdrajcy Judasza? Otóż przypomnę: obwiesił się. (We-
nych dla polskiego społeczeństwa decyzji wybrano sołość na sali)
niedobry dzień. Czy bowiem wiedzą państwo, że
w tradycji chrześcijańskiej 1 kwietnia to dzień uro-
dzin Judasza? (Wesołość na sali) Czy nie ma w tym Marszałek:
jakiejś symboliki? Dziękuję.
Pani poseł, prosiłbym, żeby jednak nie używać
sformułowań, które dla Polaków brzmią co najmniej
Marszałek: obraźliwie. Bardzo o to proszę w imię nadrzędnego
interesu, jakim jest zdolność do rozmowy.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Bożena Kotkowska.
Mam nadzieję, że 1 kwietnia jest bardziej znany
jako prima aprilis.
Pan poseł Bogusław Kowalski. Poseł Bożena Kotkowska:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka


Poseł Bogusław Kowalski: Izbo! Zdecydowanie akceptując podpisanie trakta-
tu reformującego z Lizbony, chciałabym zadać jesz-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! cze raz fundamentalne pytanie w imieniu własnym
W poprzedniej kadencji Platforma Obywatelska usta- i milionów rodaków. Czy obywatel Polski, w wyni-
mi ówczesnego przewodniczącego klubu parlamen- ku niepodpisania przez rząd Karty Praw Podsta-
tarnego, posła Jana Rokity, ogłosiła hasło: Nicea albo wowych, będzie miał możliwość dochodzenia swo-
ich praw przed Trybunałem Sprawiedliwości
śmierć. Posługując się tym stwierdzeniem, trzeba
Wspólnot Europejskich w Luksemburgu w tak klu-
dzisiaj powiedzieć, że Platforma wybrała to drugie,
czowych sprawach, jak: ochrona zdrowia, zabezpie-
czyli śmierć. Stąd moje pytanie: Co się stało? Co spo-
czenia społeczne, pomoc społeczna, ochrona środo-
wodowało, panie premierze, taką zmianę stanowiska
wiska, zakaz pracy dzieci oraz należyte i sprawie-
w tak krótkim czasie?
dliwe warunki pracy, na co czekają wszystkie or-
Drugie pytanie dotyczy pośpiechu. Nie spieszymy
ganizacje związkowe? Czy ten katalog wartości,
się z reformami służby zdrowia, ubezpieczeń społecz- powstały z inspiracji i doświadczenia polskiej „So-
nych i podatków, a tutaj jest nagle gwałtowny po- lidarności”, zostanie zaprzepaszczony przez dwie
śpiech w sprawie tak fundamentalnej, tak istotnej, partie prawicowe? Powtarzam: Czy to lewica ma
o znaczeniu ustrojowym. Stąd pytanie: Co się stało? się dopominać o wartości pozostawione przez ruch
Dlaczego ta sprawa jest rzeczywiście aż tak niecier- „Solidarność”? Czy jak się jest opcją rządzącą, to
piąca zwłoki, że musimy obradować nad nią w trybie się zapomina nawet o ideałach, które się kiedyś
nadzwyczajnym? Dziękuję bardzo. głosiło? Wstyd, proszę państwa. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)
Marszałek:
Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Pani poseł Krystyna Grabicka. Dziękuję bardzo.
Pan poseł Antoni Macierewicz. (Gwar na sali)

Poseł Krystyna Grabicka:


Poseł Antoni Macierewicz:
Dziękuję, panie marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka
Czy mają państwo świadomość, że głosując za raty- Izbo! Mam w istocie tylko dwa króciutkie pytania,
fikacją traktatu w tej formie, łamią państwo zasadę wbrew nadziejom posłów z SLD, którzy oczekują na
zawartą w ślubowaniu poselskim, która brzmi: „Będę coś więcej.
stać na straży suwerenności narodu”? Pytania są następujące. Pierwsze do pana pre-
Drugie pytanie. Co takiego się stało, że gwałtow- miera, jeżeli można, a jeżeli nie można, to do pana
nie przyśpieszono ratyfikację traktatu i wyznaczono przewodniczącego, który przedstawiając tę uchwa-
jej datę na prima aprilis? łę, reprezentował także pana premiera. W ostat-
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 15

Poseł Antoni Macierewicz panu prezydencie. Dlaczego zatem nie chcecie dzi-
siaj dopełnić tego zobowiązania? (Oklaski)
nich dniach podczas dyskusji zarówno pan prze-
wodniczący, jak i wielu innych znacznych działaczy
Platformy Obywatelskiej i nie tylko – ale Platformy Marszałek:
Obywatelskiej w szczególności – podkreślało, iż
uchwała nie ma znaczenia prawnego, nie wiąże Dziękuję bardzo, pani poseł.
prawnie Sejmu: ani was, ani państwa polskiego. Pani poseł Gabriela Masłowska.
Czy coś się zmieniło? Czy ta uchwała jest wiążąca
prawnie?
(Poseł Stefan Niesiołowski: A to szkoda.) Poseł Gabriela Masłowska:
Bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź na to py-
tanie. Dziękuję.
I drugie, być może istotniejsze, chciałbym się tego Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z badań brytyj-
dowiedzieć. W tej uchwale oprócz pewnych dwu- skiego instytutu Open Europe wynika, że w każdym
znaczności jest wiele rzeczy słusznych, wynikających
kraju Unii Europejskiej odsetek ankietowanych opo-
wprost z wątpliwości i postulatów, jakie zgłaszało
wiadających się za przeprowadzeniem referendum
Prawo i Sprawiedliwość, mających gwarantować re-
alizację kompromisu lizbońskiego. Państwo nie zgo- w sprawie nowego unijnego traktatu przekracza 54%.
dziliście się na to, żeby znalazło się to w ustawie. W przypadku Polski wynosi 74%. Gdyby zaś takie
(Dzwonek) Czy mógłbym wiedzieć, dlaczego państwo referendum się odbyło, w przypadku aż 16 krajów
się nie zgadzacie, by te gwarancje były ustawowo przeważaliby przeciwnicy, traktat byłby odrzucony.
wpisane w polski porządek prawny? Dlaczego chcecie Jest też bardzo ciekawe to, że w tych badaniach
to wyrzucić do uchwały, o której sami mówicie, że nie pytano w specyficzny z punktu widzenia unijnych
ma żadnego znaczenia? Czy nie mamy do czynienia zwyczajów sposób. Już w pytaniu powiedziano bo-
z pewną dwuznacznością i w istocie fałszywym dzia- wiem prawdę, że chodzi o traktat, którego istotą
łaniem, które wróży na przyszłość, iż złamiecie te jest właśnie powiększenie kompetencji Unii. Wnio-
słowa, które dzisiaj tak uroczyście nam dajecie? Dzię- sek wypływa z tego taki, że im wiedza społeczeństw
kuję bardzo. o istocie traktatu byłaby większa, tym sprzeciw
(Poseł Stefan Niesiołowski: Mów dłużej.) wobec niego w referendach byłby większy. Czy dla-
tego, panie premierze i Wysoka Izbo, zwolennicy
europejskiego superpaństwa chcą ratyfikować
Marszałek:
traktat jak najszybciej i na drodze parlamentarnej?
Dziękuję bardzo, panie pośle. W tych samych badaniach zapytano o to, czy Unia
I pani poseł Jolanta Szymanek-Deresz. powinna powiększyć swoje kompetencje, czy też
zmniejszyć.
Panie Premierze! Wysoka Izbo! Otóż tylko w przy-
Poseł Jolanta Szymanek-Deresz: padku trzech państw – Hiszpanii, Włoch i Belgii – od-
setek tych, którzy chcą, aby Unia zwiększyła swe
Panowie Marszałkowie! Wysoka Izbo! Chciała- kompetencje, jest większy, natomiast w pozostałych
bym się odnieść do autopoprawki wprowadzonej 23 krajach ten odsetek jest mniejszy. Traktat z Li-
przez wnioskodawców uchwały. Otóż w tej autopo- zbony zmierza dokładnie w przeciwnym kierunku,
prawce stwierdza się, iż: „podpisując traktat z Li- niż oczekują tego społeczeństwa Unii Europejskiej.
zbony, państwa członkowskie Unii Europejskiej Czy przez narzucenie tego traktatu właśnie w tej
odstąpiły od koncepcji »konstytucji dla Europy«”. To
formie polskiemu społeczeństwu chcecie państwo
prawda, ale dlaczego państwo nie chcecie w konse-
powiedzieć, że narzucacie dokument, który właściwie
kwencji przyznać, że to ustępstwo było uczynione w
zamian za szybką ratyfikację traktatu z Lizbony, że zmierza w przeciwnym kierunku, aniżeli społeczeń-
to ustępstwo zostało poczynione przez ówczesny stwa tego oczekują? Czy na tym ma polegać demo-
rząd lidera ówczesnej partii rządzącej pana Jarosła- kratyzacja? Czy mandat, który państwo sprawujecie,
wa Kaczyńskiego, przez pana prezydenta, a dzisiaj upoważnia was do zabrania głosu obywatelom w tej
właśnie te osoby czynią przeszkody w szybkiej raty- sprawie? Dziękuję. (Oklaski)
fikacji tego traktatu, wycofują się z zobowiązania
międzynarodowego, które zostało podjęte w czasie
negocjowania traktatu z Lizbony, i tym fragmentem Marszałek:
zamieszczonym w uchwale wnioskodawcy podkre-
ślają, że to zobowiązanie ciąży właśnie na partii Dziękuję, pani poseł.
wówczas rządzącej, na ówczesnym premierze i na Pan poseł Krzysztof Matyjaszczyk.
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
16 zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

Poseł Krzysztof Matyjaszczyk: Marszałek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie: Proszę państwa, bardzo proszę o umożliwienie
Czy w przypadku omawianej dzisiaj uchwały nie jest pani poseł kontynuowania pytania. Zaczęło się cie-
to kolejny po odrzuceniu Karty Praw Podstawowych kawie.
objaw schizofrenii wśród polityków Platformy Oby- Bardzo proszę. (Wesołość na sali)
watelskiej? Jeżeli bowiem rozpatrywalibyśmy posta-
wę przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, to mo-
glibyśmy mówić już spokojnie o podwójnej schizofre- Poseł Nelli Rokita-Arnold:
nii. Przypomnę: najpierw mieliśmy sukces negocja-
cyjny, później mieliśmy krytykę wynegocjowanych Chciałam zapytać pana premiera z całą powagą...
rozwiązań, z kolei dzisiejszy dzień jest przykładem (Wesołość na sali, oklaski)
szybkich prac nad traktatem europejskim, ponieważ ...bo my wszyscy…
pan prezydent chciałby pochwalić się na forum mię- (Głos z sali: To prawda.)
dzynarodowym swoim stanowiskiem w sprawie Unii
(Poseł Ryszard Kalisz: Powtórka. Od początku!)
Europejskiej, tym, że jest euroentuzjastą. Choroba ta
...jesteśmy za ratyfikowaniem traktatu z Lizbony
może okazać się zaraźliwa. Pamiętam, że w 2005 r.
i pan premier o tym wie. Wszyscy za tym jesteśmy.
miałem okazję słyszeć na Politechnice Częstochow-
skiej eurosceptyka Donalda Tuska wypowiadającego (Gwar, poruszenie na sali)
się na temat konstytucji europejskiej. Później słysza- (Głos z sali: Z wyjątkiem Radia Maryja.)
łem euroentuzjastę Donalda Tuska wypowiadającego Z tym że w Europie jest też miejsce dla euroscep-
się w kampaniach wyborczych. tyków, jest miejsce dla nich.
Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z uchwałą, (Głos z sali: Gdzie?)
która być może jest – tak jak powiedziałem wcześniej Tylko w Związku Radzieckim były takie głosowa-
i o to też teraz pytam – kolejnym po odrzuceniu Kar- nia, że 100% głosujących było za. (Oklaski, porusze-
ty Praw Podstawowych objawem schizofrenii wśród nie na sali) I byłabym zdziwiona, gdyby dzisiaj Plat-
polityków Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. forma zagłosowała za w 100%. To byłoby podejrzli-
(Oklaski) we... (Dzwonek, wesołość na sali)
(Poseł Stefan Niesiołowski: Niech mówi.)
Pytanie, przepraszam. (Wesołość na sali, oklaski)
Marszałek: Chciałam zapytać, czy mimo to, że dzisiaj jest pri-
ma aprilis, pan premier naprawdę poważnie potrak-
Dziękuję, panie pośle. tuje swoje obietnice. (Wesołość na sali) Dziękuję bar-
Głos ma pani poseł Nelli Rokita-Arnold. dzo. (Oklaski)
(Głos z sali: Uwaga.)

Marszałek:
Poseł Nelli Rokita-Arnold:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Proszę państwa, ostatnie pytanie lub pytania
Mam dwa pytania. Jedno pytanie mam do pana pre-
zada pani poseł Anna Zalewska.
miera i proszę potraktować to pytanie z pełną powa-
gą. (Gwar na sali, oklaski)
(Poseł Stefan Niesiołowski: Głośniej.)
Poseł Anna Zalewska:
Panie premierze, mam wrażenie, i nie tylko ja
w Polsce mam takie wrażenie, że często stoi pan
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka
w rozkroku… (Wesołość na sali, oklaski)
(Głos z sali: Brawo.) Izbo! Dzisiejszy dzień ma być aktem dobrej woli.
W dniu dzisiejszym ma zostać osiągnięty kompro-
mis. Dzisiejszy dzień ma być nadzieją na wzajemny
Marszałek: szacunek, którego podczas debaty zabrakło. To wła-
śnie politycy również dzisiaj pozwalają sobie na
Proszę państwa, będzie dalszy ciąg. (Wesołość na kpiące uśmiechy, kiedy ktoś myśli inaczej i zadaje
sali) trudne pytania, które są być może dla niektórych
(Głos z sali: Napięcie rośnie.) niezrozumiałe. (Gwar na sali)

Poseł Nelli Rokita-Arnold: Marszałek:

Panie Premierze! (Wesołość na sali) Proszę państwa.


12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 17

Poseł Anna Zalewska: Karta Praw Podstawowych i protokół brytyjski. Po-


litycy Lewicy i Demokratów powinni wiedzieć o tym,
Dzisiejszy dzień powinien być rekompensatą tego, że zapisy, które przyjęła Polska, są również wyni-
że potrafiliśmy śmiać się z siebie wzajemnie w me- kiem pewnego kompromisu. W trakcie negocjacji,
diach, że na arenie międzynarodowej pokazywaliśmy które prowadził pan prezydent Lech Kaczyński, do-
siebie wzajemnie jako kołtunów i prymitywów. konano takiego, a nie innego wyboru. Dzisiaj w celu
przyjęcia dobrego traktatu z Lizbony warto również
zaakceptować ten kompromis i warto także zawrzeć
Marszałek: te zastrzeżenia, te lęki, które się pojawiają, właśnie
w tej uchwale, podkreślam, intencyjnej uchwale.
Proszę o pytania, pani poseł. Były tu również wypowiedzi – m.in. wniosek pana
posła Macierewicza – dotyczące zapisów ustawowych.
Poseł Anna Zalewska: Otóż pan marszałek Bronisław Komorowski już tu
oświadczył, że prace nad tzw. ustawą kompetencyjną,
Proszę zauważyć, w Wiedniu, kiedy była demon- ustawą z 2004 r., określającą zasady współpracy Sej-
stracja... mu, Senatu i rządu w kwestiach związanych z Unią
Europejską już się rozpoczęły.
Jednak pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, pa-
Marszałek: nie pośle, że w tej ustawie mogą się znaleźć tylko
i wyłącznie zapisy zgodne z polską konstytucją. Za-
Pani poseł, bardzo proszę o pytania. pisy, które były formułowane w projekcie ustawy czy
były zgłaszane jako poprawki przez polityków Pra-
wa i Sprawiedliwości, są niezgodne z polską konsty-
Poseł Anna Zalewska: tucją, o czym przekonywali nas również eksperci
konstytucjonaliści. Tego typu zapisy, jeżeli nie będą
…tych, których traktat nie interesuje, albo którzy są
zgodne z konstytucją, nie mogą się znaleźć w przy-
przeciwko temu traktatowi, nikt nie odważył się śmiać
szłej ustawie.
się z ich działania. Dwa lata temu Francja w referendum
Szanowni Państwo! Jeżeli chodzi o pytanie, a wła-
odrzuciła konstytucję. Jakoś wtedy nie denerwowaliśmy
się, że jest to kraj owładnięty ciemnotą. ściwie twierdzenie pani poseł Sobeckiej, że Rada Unii
Pytanie: Panie marszałku, panie pośle, jak może zmienić każdy artykuł traktatu reformującego,
uchwała z dzisiejszego dnia ma się do uchwały z 20 to chciałbym uspokoić panią poseł. Otóż każda zmia-
grudnia? (Oklaski) Bo oto mamy dwie uchwały – jed- na dotycząca traktatu z Lizbony wymaga ponownej
ną, zaproponowaną dzisiaj, która została odczytana, ratyfikacji przez wszystkie 27 państw członków Unii
więc jej treści nie będę przypominać, i uchwałę z 20 Europejskiej. Powtarzam, każda zmiana wymaga
grudnia mówiącą o nadziei na odstąpienie od proto- ponownej ratyfikacji przez przedstawicieli państw
kołu brytyjskiego. Dziękuję. (Oklaski) członkowskich Unii Europejskiej. Tak że uspokajam
panią poseł. Sądzę, że najistotniejsze jest to, o czym
również mówiłem wtedy, kiedy przedstawiałem pro-
Marszałek: jekt uchwały, czyli intencje, jakie temu towarzyszyły,
oraz okoliczności, w jakich powstawał projekt tej
Dziękuję, pani poseł. uchwały. Dziękuję. (Oklaski)
Proszę państwa, na tym lista posłów zapisanych
do głosu została wyczerpana.
Proszę przedstawiciela wnioskodawców pana posła Marszałek:
Zbigniewa Chlebowskiego o udzielenie odpowiedzi.
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Zamykam dyskusję.
Poseł Zbigniew Chlebowski: Wniosek formalny, panie pośle, czy prawie formal-
ny? (Wesołość na sali)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! (Głosy z sali: Nie. Nie.)
Zacznę od odpowiedzi na pytania pana Antoniego Panie pośle, przepraszam, ale…
Macierewicza. Tak, istotnie dzisiejsza uchwała nie
ma znaczenia prawnego i pan o tym doskonale wie.
Jak sądzę, wie o tym również cała Izba. Ale rozpa- Poseł Tadeusz Iwiński:
trywana dzisiaj uchwała, o czym mówiłem, pokazuje
intencje naszego parlamentu. Ta uchwała powstała Wniosek formalny.
z poszanowaniem poglądów różnych środowisk,
z uwzględnieniem pewnych wątpliwości, które były
zgłaszane przez polityków, ale również opinię pu- Marszałek:
bliczną. Projekt uchwały, o czym również mówiłem,
jest elementem pewnego kompromisu, podobnie jak Wniosek formalny, proszę bardzo.
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
18 zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

Poseł Tadeusz Iwiński: mógłby pan zgłosić za chwilę, gdyż w związku z tym
chciałbym zadać pytanie Wysokiej Izbie.
Wniosek formalny, panie marszałku, Wysoki Sej- Proponuję, aby Sejm niezwłocznie przystąpił do
mie, jest taki, żebyśmy nie przechodzili do głosowania, drugiego czytania projektu uchwały.
teraz albo później, dopóki wnioskodawca pan prze- Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm
wodniczący Chlebowski nie odpowie na zadane pyta- propozycję przyjął.
nia. Moje cztery zasadnicze pytania sprowadzały się (Poseł Tadeusz Iwiński: Sprzeciw.)
de facto do tego, czy wnioskodawcy nie widzą banalnej Jest sprzeciw pana posła Iwińskiego.
Proszę państwa, ogłaszam 5-minutową przerwę
sytuacji, iż ta uchwała, wiele jej elementów...
na przygotowanie się klubów do głosowania.
Ten wniosek poddam pod głosowanie.
Marszałek: (Przerwa w posiedzeniu od godz. 13 min 34
do godz. 13 min 49)
Panie pośle…

Marszałek:
Poseł Tadeusz Iwiński:
Proszę państwa, wznawiam obrady.
Kończę, panie marszałku. Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 1. porząd-
ku dziennego.
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania
Marszałek: nad wnioskiem o niezwłoczne przystąpienie do dru-
giego czytania projektu uchwały.
Ale już zgłosił pan wniosek formalny. Padł wniosek przeciwny, przypominam, formalny.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wnio-
sku o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania
Poseł Tadeusz Iwiński: poselskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia
przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta
…wzywa do ograniczenia stosowania europejskiego RP Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii
orzecznictwa wynikającego z traktatu lizbońskiego. Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia
2007 r., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Marszałek: (Głos z sali: Nie działa.)
(Głos z sali: Działa.)
Dziękuję, panie pośle. (Głos z sali: Włożyć kartę.)
Przepraszam, nie słyszę. Działa czy nie działa, pani
poseł? (Poruszenie na sali) Proszę o sprawdzenie.
Poseł Tadeusz Iwiński: Jedna osoba na sali ma nieważną kartę. Bardzo
proszę o wyciągnięcie z tego wniosku.
Ona wzywa do ograniczenia... (Głos z sali: Karta do bankomatu.)
Dziękuję bardzo.
Kto z państwa jest przeciw temu wnioskowi?
Kto się wstrzymał?
Marszałek:
W głosowaniu wzięło udział 439 posłów. Za oddano
401 głosów, przeciw – 11, wstrzymało się 27 osób.
Panie pośle, panie pośle…
Stwierdzam, że Sejm wniosek o niezwłoczne
przejście do drugiego czytania przyjął.
Przystępujemy zatem do drugiego czytania.
Poseł Tadeusz Iwiński: Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos
w drugim czytaniu projektu uchwały?
...i zmniejsza prawa polskich obywateli w rela- (Poseł Tadeusz Iwiński: Ja.) (Poruszenie na sali)
cjach z luksemburskim Trybunałem Sprawiedliwo- Przepraszam, panie pośle, chwileczkę.
ści w stosunku do Greków, Francuzów czy Niemców. (Głos z sali: Mam prośbę...)
(Oklaski) Proszę państwa, ja mam następującą sugestię
i chcę poddać to pod głosowanie. Proponuję, żeby
uznać, że każdemu z klubów przysługują 3 minuty
Marszałek: na zabranie głosu i przedstawienie stanowiska w tej
kwestii.
Panie pośle, rozpoczyna pan ponowną debatę. (Poseł Tadeusz Cymański: Dlaczego ograniczać?)
Wniosek formalny, dokładnie ten wniosek formalny, I taki wniosek stawiam pod głosowanie.
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 19

Marszałek dlatego że mówienie z góry o tym, co ma się nie zna-


leźć w przyszłym projekcie ustawy, jest, myślę, jesz-
Kto z państwa jest za procedowaniem w następu- cze przedwczesne. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
jący sposób: 3 minuty dla klubów, bez pytań, zechce
podnieść rękę.
Kto jest przeciwny? Marszałek:
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu wzięło udział 429 posłów. Za odda- Dziękuję bardzo.
ło głosy 297 posłów, przeciw było 48, wstrzymało się Pan poseł Tadeusz Iwiński w imieniu klubu Le-
84. wica i Demokraci.
Stwierdzam, że Sejm propozycję przyjął.
W związku z tym pytam, czy i które z klubów
zgłaszają chęć zabrania głosu. Poseł Tadeusz Iwiński:
Klub Platformy Obywatelskiej...
(Głos z sali: Nie.) Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premie-
...nie, klub Prawa i Sprawiedliwości – tak. rze! Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że klub Le-
Bardzo proszę, klub Prawa i Sprawiedliwości... wica i Demokraci od samego początku chyba najbar-
(Poseł Przemysław Gosiewski: Tak, zgłaszam...) dziej konsekwentnie opowiada się za ratyfikacją
Tylko i wyłącznie pan poseł Iwiński w imieniu traktatu lizbońskiego w całej rozciągłości. Opowia-
klubu Lewica i Demokraci. daliśmy się także za ratyfikacją łącznie z Kartą
(Głos z sali: Po co? Na siłę?) Praw Podstawowych. Dlatego pragnę powtórzyć
(Głos z sali: Nie w imieniu.) swoje pytanie zasadnicze, na które nie uzyskałem
Przepraszam bardzo, panie pośle, pan jest zgło- odpowiedzi w pierwszym czytaniu, chociaż mając
szony jako przedstawiciel, tak? świadomość, że uchwała nie jest wiążąca: Mianowi-
(Głos z sali: Tak, tak.) cie czy wnioskodawcy nie sądzą, że ta uchwała de
Przepraszam. facto wzywa w pewnych swoich elementach do nie-
Jeszcze pan poseł Karol Karski, tak? respektowania orzecznictwa europejskiego wynika-
Czy jest zgłoszony poseł Karski? jącego właśnie z traktatu lizbońskiego, czyli że ona
To przepraszam, kolejność ze względu na wielkość może ograniczać prawa niektórych obywateli pol-
klubów musi być taka. (Wesołość na sali) skich, którzy są do tego gotowi, np. w relacjach
Otwieram dyskusję. z luksemburskim Trybunałem Sprawiedliwości, i ci
Bardzo proszę, pan poseł Karol Karski w imieniu Polacy mogą być postawieni w sytuacji gorszej ani-
klubu Prawo i Sprawiedliwość. żeli np. Grecy, Francuzi, Niemcy? Dlaczego 25 państw
nie miało żadnych wątpliwości, że należy ratyfiko-
wać – nie wszystkie jeszcze ratyfikowały, ale pozo-
Poseł Karol Karski: stałe nie mają wątpliwości – traktat lizboński razem
z Kartą Praw Podstawowych, a tylko Polska – bo
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Wielka Brytania czyni to z innego powodu, nawią-
(Gwar na sali) zując do brutalnego stłumienia przez panią That-
Panie marszałku, czy jest pan w stanie okiełznać cher strajku górników kierowanego przez Arthura
swoich kolegów? Scargilla wiele lat temu, to są zupełnie inne powody
– i Polska jawi się jak samotny biały żagiel niere-
spektujący tą uchwałą wielu norm i standardów
Marszałek: europejskich? (Oklaski)

Panie pośle, spróbuję.


Bardzo proszę o umożliwienie panu posłowi wy- Marszałek:
powiedzi.
Dziękuję bardzo.
Na tym wyczerpaliśmy listę mówców w imieniu
Poseł Karol Karski: klubów.
Zamykam dyskusję.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zgodnie z tym, co wcześniej za-
Rozmawiamy o projekcie uchwały zawierającej powiadałem i co było uzgadniane z Konwentem Se-
katalog podstawowych wartości, które definiują niorów, do rozstrzygnięcia w sprawie projektu uchwa-
w sposób podstawowy pozycję Polski w Unii Europej- ły przystąpimy w głosowaniach, a głosowania będą
skiej. Jednocześnie ta uchwała jest jednym z trzech miały miejsce o godz. 15.
elementów kompromisu, który powinien zostać W związku z tym ogłaszam przerwę do godz. 15.
w całości wypełniony. Myślę, że słowa pana przewod-
niczącego Chlebowskiego, które padły przed chwilą, (Przerwa w posiedzeniu od godz. 13 min 58
powinny zostać zdezawuowane przez pana premiera, do godz. 15 min 26)
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
20 zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

Marszałek: skiej historii, jaka dzieje od ponad ćwierćwiecza, ale


dzisiaj chyba wyjątkowo stosowne są słowa Ojca
(Na salę wchodzi prezydent RP Lech Kaczyński, Świętego, które chciałbym potraktować jako motto
zebrani wstają, burzliwe oklaski) dla naszego dzisiejszego spotkania. To są proste sło-
Chciałbym jeszcze raz powitać prezydenta Rze- wa i chyba dość oczywiste jako wskazanie dla wszyst-
czypospolitej Polskiej, pana marszałka Senatu, pana kich, niezależnie od tego, jak bardzo różnimy się na
premiera wraz z rządem na tym nadzwyczajnym po- co dzień w poglądach politycznych. One są dobrym
siedzeniu Sejmu. (Oklaski) mottem do tego, co dzisiaj powinniśmy w atmosferze
Wysoka Izbo! Wznawiamy obrady. dobrej woli i takiego patriotycznego, etycznego na-
Chciałbym poinformować, że chęć zabrania głosu pięcia rozstrzygnąć. To było prawie 10 lat temu,
wyraził pan prezes Rady Ministrów oraz pan prezy- w czerwcu, tu, w parlamencie. Jan Paweł II mówił
dent Rzeczypospolitej Polskiej. wtedy: „Przy okazji dzisiejszego spotkania pragnę
Bardzo proszę o zabranie głosu prezesa Rady Mi- raz jeszcze wyrazić moje uznanie dla podejmowanych
nistrów pana Donalda Tuska. (Burzliwe oklaski) konsekwentnie i solidarnie wysiłków, których celem
od chwili odzyskania suwerenności jest poszukiwa-
nie i utrwalanie należnego i bezpiecznego miejsca
Prezes Rady Ministrów Polski w jednoczącej się Europie i świecie. Polska ma
Donald Tusk: pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie
postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integra-
Panie Prezydencie! Panie Marszałku! Szanowne cja Polski z Unią Europejską jest od samego początku
Panie i Szanowni Panowie Posłowie! Mamy dzisiaj wspierana przez Stolicę Apostolską. Doświadczenie
ważny dzień. To dzień, na który czekaliśmy długie dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo
tygodnie. Wszyscy na tej sali bez wyjątku z różnych duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się
powodów czekali na rozstrzygnięcie debaty o sposobie do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza
ratyfikacji traktatu lizbońskiego, czekali w dużym do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie”.
napięciu, jak sądzę – mówię o tym z przekonaniem Te słowa Jana Pawła II niech będą wskazaniem
– bez wyjątku z dobrą wolą. To normalna zdrowa sy- dla nas wszystkich, niezależnie od obaw, lęków. A one
tuacja w demokratycznym państwie, że ludzie aktyw- są przecież zrozumiałe w narodzie, który przeżył po-
nie uczestniczący w życiu publicznym, cała opinia przedni wiek w sposób tak dramatyczny, tak tragicz-
publiczna, ale także politycy, parlamentarzyści, naj- ny. Niech nikt nie drwi z obaw i lęków narodu, któ-
wyższe organa władzy publicznej dochodzą do porozu- rego fundamentalnym doświadczeniem jest poczucie
mienia, wychodząc czasami z różnych aksjologii, z róż- zagrożenia i niesprawiedliwości.
nych punktów widzenia. Nie jest niczym zdrożnym, Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy
nie jest niczym zaskakującym w dojrzałych demokra- z jak najlepszą wolą, różniąc się ze mną, z moją for-
cjach, że kiedy zabieramy się za trudne dzieła, mamy macją, z moim rządem poglądami, przystąpili jednak
różne poglądy. Wielką sprawą świadczącą o dojrzałości do pracy nad tym, aby to nasze wspólne, narodowe
demokracji jest zdolność do osiągnięcia porozumienia. dzieło zostało zwieńczone kolejnym dobrym finałem.
Rozmawialiśmy o tym, jak być w Europie. Rozmawia- (Burzliwe oklaski) Nie ma powodu, w mojej ocenie,
liśmy o tym przez te dni, rzeczywiście pełne emocji, ubolewać nad tym, że partie polityczne, cztery kluby
w jaki sposób być dumnym i skutecznym narodem we parlamentarne, które reprezentują przygniatającą
wspólnocie narodów, jaką jest Unia Europejska, i jak większość Polaków, cztery kluby zasiadające w pol-
zawsze w chwilach trudnych – mogę mówić przynajm- skim parlamencie podjęły dyskusję o tym, w jaki
niej o tym czasie, który jest doświadczeniem naszego sposób ratyfikować traktat lizboński, a co za tym
życia, naszego pokolenia, także mojego życia – w koń- idzie, jak gwarantować bezpieczeństwo i rozwój Pol-
cu dochodzimy, taką mam nadzieję, do dobrego, mą- ski wedle własnego najlepszego rozumienia. To jest
drego finału. Od 1980 r. Polacy, czasami wbrew oko- nasze prawo i obowiązek wobec Polaków, wobec na-
licznościom, a czasami korzystając z dobrych okolicz- szych wyborców, aby reprezentować czasami odmien-
ności, potrafią się w ostatecznym momencie dobrze ne poglądy, ale naszym świętym obowiązkiem jest
porozumieć. odnajdywanie tego, co wspólne w sytuacji, w chwili,
Dzisiaj chciałbym rozpocząć to wystąpienie od kiedy czujemy, a przecież wszyscy to czujemy, że Pol-
podziękowania pod adresem prezydenta Rzeczypo- ska po raz kolejny może zdobyć pozycję, która zagwa-
spolitej Lecha Kaczyńskiego za to, że doprowadził do rantuje nam realne bezpieczeństwo i szansę rozwoju
tego porozumienia. (Burzliwe oklaski) tu, na naszym kontynencie. (Oklaski)
Jest to także dzień, w którym wszyscy Polacy, Każdy z nas – tak sądzę – wtedy, kiedy emocje
niezależnie od tego, czy wierzą w Boga, czy nie, ja- rozpalają debatę publiczną, odwołuje się także do
kiego są wyznania, jakiej są opcji politycznej, wszyscy własnego, osobistego doświadczenia. Kiedy poprzed-
Polacy, bez wyjątku, przygotowują się do jutrzejszej ni rząd pod patronatem, a w finale z udziałem pana
rocznicy. Nigdy nie nadużywałem i nie chcę naduży- prezydenta negocjował ostateczny kształt traktatu
wać odwoływania się do tych wielkich zdarzeń, do tej lizbońskiego, wszyscy wracaliśmy pamięcią do lat
wielkiej postaci, która patronowała tej dobrej, pol- dawniejszych, bo zawsze przy takich okazjach wra-
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 21

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk się, ale doszliśmy, jak sądzę, do porozumienia, tak-
że dzięki waszym wysiłkom i waszym staraniom.
camy pamięcią do lat dawniejszych, chociaż dla mo- Dziękuję wszystkim, szczególnie klubom opozycji.
jego pokolenia to, co było jeszcze 20 lat temu, jest One – i mówię to szczerze – były w trudnej sytuacji.
jakby na wyciągnięcie ręki. Wtedy, kiedy mamy te Oba kluby opozycyjne, jak zawsze w takiej sytuacji,
chwile wspólnego skupienia, wspólnej refleksji, nikt mają trudniej. I dlatego wyrazy uznania składam
nie odważyłby się zaprzeczyć, że te długie lata oka- zarówno klubowi Prawo i Sprawiedliwość, jak i klu-
zały się wysiłkiem mądrym, okupionym ofiarami, bowi Lewica i Demokraci. Moim zdaniem także opo-
okupionym wielkimi staraniami i poświęceniem nie zycja wykonała swoje zadanie w tej sprawie bardzo
tylko ludzi obecnych tu na tej sali, ale całego narodu, dobrze. Dziękuję za to. (Oklaski)
kiedy przypominamy sobie, gdzie byliśmy, w jakiej W tej debacie za mało mówiliśmy – być może za-
sytuacji, w jakiej kondycji byliśmy jako Polacy, jako brakło trochę czasu, może namiętności nam to utrud-
naród, jako państwo 20 lat temu, a w jakiej sytuacji niły – ile Polska korzysta z tego, co wynegocjowali
jesteśmy dzisiaj, to wszyscy bez wyjątku musimy poprzednicy, jeśli chodzi o rząd, a co podpisali dzisiaj
przyznać, że ta droga, na której pomagały nam dro- rządzący. W interesie Polski jest, i uważam, że to
gowskazy choćby takie jak słowa Ojca Świętego, mia- powinno być poza dyskusją, możliwie silna i spójna
ła głęboki sens, że osiąganie porozumienia na kolej- Unia Europejska pod warunkiem – a Polska umiała
nych etapach tej drogi ma najgłębszy sens i że tego postawić takie warunki i wygrała te warunki – że ta
oczekują od nas Polacy. spójna polityka skutecznie gwarantuje i chroni nasze
Dlatego z pełnym przekonaniem, niezależnie od narodowe interesy. Zawsze chciałoby się więcej – pa-
napięć i konkurencji politycznej, jaka towarzyszy każ- miętacie państwo, ta dyskusja, ile można dla Polski
dej demokracji, chcę przede wszystkim podkreślić więcej, trwa przecież długie lata – ale tak jak my tu,
i powtórzyć, że dobre, mądre porozumienie wymaga na tej sali, szukaliśmy i dzisiaj pokażemy, że na koń-
gwarantów. Wspólnie z prezydentem Lechem Kaczyń-
cu można znaleźć ten środek, może nie złoty, ale taki,
skim podjęliśmy publiczne zobowiązanie wobec Pola-
który umożliwia współpracę, kooperację, tak i Euro-
ków i wobec państwa, że będziemy gwarantować do-
pa szuka tego typu sposobów. Traktat lizboński, do-
trzymanie umowy, umowy politycznej, którą zawarli-
brze o tym wiemy, nikogo nie satysfakcjonuje w 100%.
śmy. Zgodnie z tą umową, w swojej treści i w swojej
Dzięki wysiłkom Polaków, klubów parlamentarnych
istocie europejską, a służącą Polakom, wszyscy na tej
w tej i w poprzednich kadencjach, prezydentów i rzą-
sali wygrywają. I Polacy wygrywają.
dów ten kompromis europejski, jakim jest traktat
Wspólne zwycięstwo jest możliwe wtedy, kiedy
lizboński, w naszej ocenie dobrze służy Polsce.
podejmuje się wysiłek na rzecz innych, nie tylko wła-
Zauważyliście państwo, że w czasie tej debaty
snej racji. W czasie naszej długiej rozmowy obaj mie-
liśmy przekonanie, że pora przerwać debatę, w której o tym, jak ratyfikować traktat lizboński, żadna istot-
ktoś kogoś musi pokonać. (Oklaski) W chwilach na siła polityczna tu, na tej sali, ale wiemy dobrze, że
szczególnych, a tak się zdarzyło, że u nas debata także poza tą salą, w Polsce, nie kwestionowała sen-
i finał debaty nad traktatem lizbońskim to jest chwi- su ratyfikacji traktatu. To oznacza, że jako naród,
la szczególna, trzeba uznać, iż nie ma się monopolu jako parlament, jako zbiorowe przywództwo politycz-
na rację, i ja uznaję tę prawdę. Fundamentem naszej ne Polski, chyba dobrze zrozumieliśmy, gdzie najsku-
cywilizacji jest zdolność do podjęcia wielkiej gry teczniej możemy bronić narodowego interesu Pola-
o publiczny interes ze świadomością, że każdy musi ków i w jaki sposób. A po to, aby rozwiązywać czasa-
czuć się zwycięzcą. (Oklaski) Zaangażowanie pana mi kłopoty –chyba drugorzędne, ważne w polityce,
prezydenta umożliwiło ten sukces. W ogóle uważam, ale drugorzędne – są właśnie ludzie tacy jak na tej
i chyba państwo się ze mną zgodzicie, że najbardziej sali, żeby znaleźć dobry finał.
pociągające w idei Unii Europejskiej, przy rozmaitych Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, gwarantując sobie
zastrzeżeniach, jest to, że mimo oczywistej gry sił dochowanie umów, i to chciałbym z całą mocą pod-
– wiadomo, silniejszy ma większe szanse, słabszy kreślić, umów, które są zawarte w uchwałach, w usta-
mniejsze – istota Unii Europejskiej polega właśnie na wach, ale także w deklaracjach publicznych, bo wiel-
tym, żeby nikt nie czuł się przegrany. Nowoczesna, ki awans cywilizacyjny Polski oznacza także, że
służąca ludziom, polityka powinna polegać właśnie wreszcie my, na tej sali, musimy uwierzyć, że jak ktoś
na tym, że rozmawia się po to, by uwzględnić racje daje słowo, to dotrzymuje tego słowa (Oklaski), chcia-
partnera, oponenta, konkurenta. Chyba jesteśmy na łem więc podkreślić, że obojętnie, czy to jest uchwała,
moment przed osiągnięciem tego. czy ustawa, musimy zacząć wierzyć własnym słowom.
Szanując różnice zdań i szanując stanowiska, mó- Oponentom, partnerom wierzę także na słowo, nie-
wimy: dla Polski najlepszy jest ten finał. Za to należy zależnie od tego, co zapisaliśmy. Mocą urzędu, który
się podziękowanie, które w imieniu rządu składam, reprezentuję, chcę zagwarantować, że to, co ma być
jako współautor ustawy, która ma umożliwić panu zapisane także w przyszłych ustawach, konkretnie
prezydentowi ratyfikację traktatu lizbońskiego. Za w ustawie, której zmiana musi być konsekwencją
to chcę podziękować wszystkim klubom. Spieraliśmy ewentualnego przyjęcia traktatu lizbońskiego, będzie
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
22 zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk lubelskiej do Unii Europejskiej. Pamiętamy wszyscy
te słowa. Niech będą one wskazaniem dla wszystkich
ze strony rządu, ze strony partii, którą reprezentuję, bez wyjątku na tej sali. Dziękuję bardzo. (Burzliwe
dochowane. (Oklaski) oklaski)
Kiedy pojawił się kryzys w naszych rozmowach,
ktoś dowcipnie zauważył, że przecież alternatywą dla
naszego wspólnego rozwiązania może lub musi być Marszałek:
referendum. Ten ktoś zaczął się zastanawiać, jak
precyzyjnie brzmiałoby zadane Polakom pytanie, Dziękuję bardzo, panie premierze.
i zaproponował jego formułę. To jest pytanie, które Proszę o wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej
tak naprawdę stawiamy sobie dzisiaj na tej sali. Mo- Polskiej pana Lecha Kaczyńskiego. (Oklaski)
gło ono być pytaniem referendalnym. Jak mogłoby
brzmieć? Czy jesteś za przyjęciem traktatu lizboń-
skiego, wynegocjowanego przez prezydenta Lecha Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kaczyńskiego i rząd Jarosława Kaczyńskiego, pod- Lech Kaczyński:
pisanego przez rząd Donalda Tuska i Waldemara
Pawlaka, popartego całą mocą przez lewicę? Tak Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo!
brzmiałoby pytanie. Tak brzmi ono dzisiaj na tej sali. Z góry chciałbym uprzedzić, że jeden mały fragment
(Oklaski) cytatu będzie taki sam w moim wystąpieniu... (We-
Chciałbym dzisiaj powiedzieć otwarcie – wiadomo, sołość na sali, oklaski) ...ale bez porozumienia.
że opozycja i rząd bywają w różnych rolach, spierają Przed Sejmem Rzeczypospolitej staje dziś sprawa
się czasami o szczegóły, żeby podkreślić, jak się mię- ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Jego przyjęcie bę-
dzy sobą różnią – że to, co wynegocjowali Lech Ka- dzie dobrą wiadomością dla Polski i dobrą wiadomo-
czyński i rząd Jarosława Kaczyńskiego, może nie jest ścią dla Europy. Polacy są zadowoleni z naszego
idealne, ale jest wystarczająco dobre, żeby to ratyfi- członkostwa w Unii. Wysokie poparcie, jakim cieszy
kować. Zastrzeżenia lewicy rozumiem z punktu wi- się Unia Europejska wśród naszych obywateli, to po-
dzenia ideowych podstaw lewicy, ale też wiecie, że zytywny czynnik, pomagający nam kształtować ob-
wynik negocjacji jest wystarczająco dobry, żeby do- licze Unii z korzyścią dla Rzeczypospolitej i z korzy-
konać ratyfikacji. Wszyscy wiemy, że dla Polski osią- ścią dla całej Europy.
gnięto to, co prawdopodobnie było możliwe. Chyba Naród polski to wspólnota pokoleń: tych żyjących
najwyższym uznaniem dla starań nas wszystkich,
na naszej ziemi tu i teraz, tych, które odeszły, i tych,
jak tu siedzimy, będzie potwierdzenie tego w głoso-
które przyjdą po nas. Na polskie uczestnictwo w Unii
waniu. Czego więcej trzeba? Rozumiem, że trzeba
Europejskiej, na jego znaczenie dla naszej przyszłości
jeszcze pewności, że podobnie jak nasi poprzednicy,
warto spojrzeć z takiej właśnie perspektywy. Wśród
tak i my, koalicja rządząca, oraz ci, którzy przyjdą po
naszych rodaków żyją jeszcze tacy, którzy urodzili
nas, będą mogli w dobrych, mądrze skonstruowanych
się jako poddani zaborczych monarchów. Żyją ludzie
ramach prawnych skutecznie bronić naszego intere-
pamiętający osiągnięcia, ale i problemy II Rzeczypo-
su w Europie, bo oczywiście w Europie każdy broni
swoich interesów. Będziemy wspólnie nad tym pra- spolitej. Wielu jest jeszcze takich, którzy na zawsze
cowali. Deklaruję, że będziemy pracowali szybko, zapamiętali koszmar II wojny światowej, terror sta-
intensywnie i z jak najlepszą wolą. linizmu czy represje późniejszego komunistycznego
Wydaje się, że to jest dzień, który, jeśli ten efekt państwa. Z drugiej strony w ubiegłorocznych wybo-
końcowy uzyskamy, przejdzie do historii naszego rach mogli po raz pierwszy głosować ludzie urodzeni
dość młodego parlamentaryzmu – nie chcę używać w wiekopomnym roku 1989. Historia Polski pamię-
zbyt wielkich słów – jako dzień, który mimo wielu tana przez obecne pokolenia z własnego doświadcze-
emocji pomógł nam wszystkim wznieść się ponad nia, ale także ta, którą znamy z książek, uczy nas,
partyjne podziały. Są one ważne i nie należy ich lek- jak wielkimi wartościami są niepodległość, wolność
ceważyć, ale jeśli dzisiaj zagłosujemy za, wówczas i pokój między narodami.
będzie to oznaczało, że w szczególnych momentach Unia Europejska jest trwającą już 50, nawet
potrafimy zrobić to, czego oczekują od nas Polacy. 51 lat, wspólnotą wolności, demokracji i właśnie po-
Chciałbym zakończyć cytatem, bo opatrzność koju między narodami. To pierwszy w historii zreali-
chciała – ktoś powie, że to zbieg okoliczności – żeby zowany na taką skalę projekt, zastąpienie zasady
słowa najwybitniejszego Polaka tak dobrze opisywa- równowagi sił i konkurencji zasadą tak bliskiej nam
ły to, co powinniśmy zrobić. W 2003 r. nasz papież solidarności. Trzeba jednak pamiętać, że obecność
mówił: Polska zawsze stanowiła ważną część Europy w Unii to także nieustanna konieczność dbania o wła-
i dziś nie może wyłączyć się z tej wspólnoty, która sne interesy. Nie tylko, że nie ma w tym nic złego, ale
wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa kry- należy uznać to za pożądane. Będąc w Unii, trzeba
zysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów, opar- jednak pamiętać, że najistotniejszym warunkiem jej
tą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji. Europa po- istnienia była i jest umiejętność kompromisu między
trzebuje Polski. Polska potrzebuje Europy. Od unii narodami i państwami, mądrego i roztropnego wy-
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony
zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 23

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej tu, ale sposobu jego ratyfikacji, który zabezpieczyłby
Lech Kaczyński najbardziej korzystne dla Polski rozwiązania. Przed
chwilą była o nich mowa; chodzi o przystąpienie do
ważania racji i umiejętnego godzenia bardzo często protokołu brytyjskiego czy też tzw. porozumienie
sprzecznych interesów. z Joaniny. Spór ten zakończył się kompromisem, któ-
Traktat lizboński, nad którego przyjęciem dziś rego spełnienie, szczególnie w postaci rozwiązań
panie posłanki i panowie posłowie będą głosować, to ustawowych, pozwoli mi z największą przyjemnością
owoc takiego mądrego kompromisu. Traktat powstał ratyfikować ten dokument, tj. traktat lizboński.
w wyniku trudnych, ale przyjaznych negocjacji to- (Oklaski)
czonych między liderami europejskich krajów. Warto Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoki Sej-
dzisiaj im podziękować, bo w toku tych prac wykaza- mie! Państwa głosowanie powinno być potrzebnym
li szacunek i zrozumienie dla naszego, polskiego Polsce i Polakom świętem narodowej jedności. Je-
punktu widzenia. Chciałbym więc podziękować szcze- stem przekonany, że poparcie dla traktatu w tej Izbie
gólnie panu Nicolasowi Sarkozy’emu, panu prezyden- przekroczy partyjne podziały. Polska potrzebuje bo-
towi Valdasowi Adamkusowi, panu premierowi To- wiem narodowej jedności w sprawach Unii Europej-
ny’emu Blairowi i Mirosławowi Topolankowi. Na nie skiej, także w obronie swoich interesów. (Oklaski)
mniejsze słowa podziękowania zasługują pan premier Taka jedność wzmacnia rząd i prezydenta, kształtu-
José Luis Zapatero, pan premier Jean-Claude Juncker jących naszą politykę zagraniczną.
i pan premier José Sócrates. Nasz wspólny wysiłek nie Obecność Polski w Unii Europejskiej jest dla
zakończyłby się jednak sukcesem, gdyby nie wielkie naszego kraju z jednej strony gwarantem dobrej
zaangażowanie i otwartość, a także elastyczność ów- przyszłości, a z drugiej, na tym etapie dziejów, sta-
czesnej przewodniczącej Unii Europejskiej pani kanc- nowi wypełnienie naszej narodowej misji i naszego
lerz Angeli Merkel. (Oklaski) przesłania.
Traktat lizboński zastąpił tzw. europejską kon- (Głos z sali: Tak jest.)
stytucję. To dokument niezwykle kontrowersyjny Naszą misją było przez wieki bycie częścią poli-
z naszego punktu widzenia. Zawiera wiele rozwią- tycznego Zachodu, a naszym przesłaniem – toleran-
zań, których Polska nie mogła uznać za optymalne. cja, wolność i wierność chrześcijańskim korzeniom
W negocjacjach nad traktatem lizbońskim udało się, Europy. (Oklaski) Ja także, panie posłanki i pano-
w przeciwieństwie do treści tzw. europejskiego trak- wie posłowie, bardzo rzadko odwołuję się w swoich
tatu konstytucyjnego: utrzymać system głosowania cytatach do największego z Polaków, Jana Pawła II,
nicejskiego aż do roku 2017; wynegocjować tzw. me- ale pozwólcie państwo, że tym razem, podobnie jak
chanizm Joaniny; nie dopuścić do wpisania zasady poprzednik, pan premier, zacytuję Jana Pawła II,
prymatu prawa unijnego nad prawem narodowym; który w obliczu przystąpienia Polski do Unii Euro-
umocnić kompetencje państwa narodowego w sto- pejskiej mówił:
sunku do Unii; wprowadzić kluczową dla Polski za- Wiem, że wielu jest przeciwników integracji. Do-
sadę solidarności energetycznej; wpisać zasadę kom- ceniam ich troskę o zachowanie kulturalnej i religij-
petencji państwa członkowskiego w dziedzinie bez- nej tożsamości naszego narodu. Podzielam ich niepo-
pieczeństwa wewnętrznego; zapewnić Polsce stałego koje związane z gospodarczym układem sił, w którym
rzecznika generalnego w Europejskim Trybunale Polska, po latach rabunkowej gospodarki minionego
Sprawiedliwości – ta sprawa wydawałaby się mniej systemu, jawi się jako kraj o dużych możliwościach,
istotna, ale symbolicznie potwierdza obecność Polski ale też o niewielkich środkach. Muszę jednak pod-
wśród sześciu największych państw unijnych. Z po- kreślić, że Polska zawsze stanowiła ważną część Eu-
parciem Polski z ustaleń lizbońskich zniknęły wszyst- ropy i dziś nie może wyłączać się z tej wspólnoty,
kie zapisy nadające Unii Europejskiej atrybuty pań- która wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa
stwa. Unia jest i musi pozostać silnym związkiem, kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów
ale wyłącznie państw narodowych. (Oklaski) opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji. Wejście
Niezwykle ważne z punktu widzenia interesu w struktury Unii Europejskiej – mówił dalej nasz
Rzeczypospolitej jest przystąpienie naszego kraju do papież – na równych prawach z innymi państwami
tzw. protokołu brytyjskiego. Gwarantuje ono, że nasz jest dla naszego narodu i bratnich narodów słowiań-
kraj bez własnej woli nigdy nie będzie zmuszony do skich wyrazem jakiejś dziwnej dziejowej sprawiedli-
przyjęcia norm sprzecznych z narodową tradycją, wości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie
obyczajowością i interesem. Jednocześnie zadeklaro- Europy.
waliśmy, że Polska będzie spełniała wysokie standar- Zauważyliście państwo pewną różnicę przy końcu
dy społeczne i ochrony pracy w duchu solidarności cytatu.
zarówno z małej, jak i z dużej litery. (Oklaski) Zwracam się do pań posłanek i panów posłów
Cieszę się, że nasze stanowisko wobec protokołu o ratyfikację traktatu lizbońskiego. (Oklaski) Umac-
brytyjskiego pan premier, jak rozumiem, potwierdził. nia on naszą pozycję w Unii Europejskiej. Traktat to
(Oklaski) solidny fundament, na którym zbudujemy dobrą
W ostatnich tygodniach powstał wokół traktatu i bezpieczną przyszłość Polski. Tej przyszłości nie
polityczny spór. Nie dotyczy on treści samego trakta- można sobie wyobrazić – przy naszym położeniu geo-
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
24 Punkty 1. i 2. porządku dziennego – głosowanie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Sejm wysłuchał uzasadnienia projektu uchwały


Lech Kaczyński przedstawionego przez pana posła Zbigniewa Chle-
bowskiego, przeprowadził pierwsze i drugie czytanie,
graficznym, przy naszej obecnej najnowszej historii, w którym nie zgłoszono poprawek.
przy naszych sąsiadach – bez Unii Europejskiej. Dla- Przechodzimy zatem do głosowania.
tego też traktat europejski, choć, jak słusznie powie- Przystępujemy do głosowania.
dziano, jest jedynie ludzkim dziełem i z tego punktu Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w ca-
widzenia nie jest optymalny, w chwili obecnej jest łości poselskiego projektu uchwały w sprawie wyra-
dokładnie tym, co dało się – z punktu widzenia kraju, żenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez
dla którego suwerenność jest wartością najwyższą Prezydenta RP Traktatu z Lizbony zmieniającego
– wywalczyć. A dało się wywalczyć niezwykle dużo. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
Wyjeżdżając latem zeszłego roku do Brukseli, nie Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia
byłem przekonany, czy da się wywalczyć aż tak dużo. 13 grudnia 2007 r., zawartego w drukach nr 345
Dziękuję bardzo. (Burzliwe oklaski, zebrani wstają, i 345-A, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
posłanki Izabela Kloc i Barbara Bartuś wręczają pre- Kto jest przeciw?
zydentowi wiązankę kwiatów) Kto się wstrzymał?
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 451 po-
słów. Za oddało głosy 353, przeciw – 54, 44 wstrzy-
Marszałek: mało się od głosu. (Burzliwe oklaski)
Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie
Dziękuję za wystąpienie, panie prezydencie. wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez
Nie wiem, czy możemy już przejść do rozpatrzenia Prezydenta RP Traktatu z Lizbony zmieniającego
punktu 1. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
Przedstawiciel klubu Prawa i Sprawiedliwości, Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia
bardzo proszę. 13 grudnia 2007 r.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. po-
Poseł Krzysztof Tchórzewski: rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do
Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Za-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu granicznych o poprawce zgłoszonej w drugim
Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość proszę czytaniu rządowego projektu ustawy o ratyfika-
o godzinną przerwę. cji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat
(Głosy z sali: Nie, nie!) o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbo-
nie dnia 13 grudnia 2007 r. (druki nr 280 i 357)
Marszałek: – trzecie czytanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, informuję, że w tej chwili uzy-
Proszę państwa, zgodnie ze zwyczajem, godzinna skałem pismo skierowane do mnie przez Klub Parla-
przerwa. mentarny Prawo i Sprawiedliwość, zawierające infor-
Dziękuję bardzo. mację, że klub Prawa i Sprawiedliwości wycofał po-
prawkę do rządowego projektu ustawy. (Oklaski)
(Przerwa w posiedzeniu od godz. 16 min 04 Dziękuję bardzo.
do godz. 17 min 10) Proszę państwa, w takim razie ze względu na wy-
cofanie poprawki możemy przystąpić do drugiego…
Marszałek: Jednak na wszelki wypadek pytam pana posła
sprawozdawcę Gałażewskiego, czy w sytuacji wyco-
Proszę państwa, wznawiam obrady. fania poprawki zamierza zabrać głos.
Chciałbym przekazać państwu informację, że pan (Poseł Andrzej Gałażewski: Nie.)
prezydent poinformował mnie, iż w najbliższych mi- Dziękuję uprzejmie, panie pośle.
nutach czy kwadransach powinno wpłynąć pismo Regulaminowi w pełni stało się zadość.
z Kancelarii Prezydenta o wycofaniu przez prezyden- Proszę państwa, zgodnie z art. 90 ust. 2 Konsty-
ta projektu ustawy o ratyfikacji. (Burzliwe oklaski) tucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm uchwala ustawę
Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. po- wyrażającą zgodę na ratyfikację umowy międzyna-
rządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskie- rodowej większością 2/3 głosów w obecności co naj-
go projektu uchwały w sprawie wyrażenia przez mniej połowy ustawowej liczby posłów.
Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta Przystępujemy do głosowania.
RP Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem
o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający w całości projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu
Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej
dnia 13 grudnia 2007 r. i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, spo-
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Punkty 1. i 2. porządku dziennego – głosowanie.
Oświadczenia poselskie 25

Marszałek Poseł Artur Górski:


rządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., za- Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Dziś Sejm Rze-
wartego w druku nr 280, zechce podnieść rękę i na- czypospolitej ratyfikował kontrowersyjny traktat li-
cisnąć przycisk. zboński i przyjął uchwałę, która wyraża opinie i na-
Kto jest przeciw? dzieje wielu Polaków.
Kto się wstrzymał? W uchwale Sejmu znalazł się ważny zapis wcze-
Proszę państwa, przypadł mi w udziale miły obo- śniej zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość do pro-
wiązek przedstawienia wyników głosowania. (Dłu- jektu ustawy ratyfikacyjnej. Mówi on: „przepisy Kon-
gotrwałe oklaski, zebrani wstają, prezes Rady Mini- stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która jest najwyż-
strów otrzymuje wiązankę kwiatów) szym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z racji jej
W głosowaniu wzięło udział 452 posłów. Większość nadrzędnej mocy prawnej, korzystają z pierwszeń-
2/3 wynosi 302. Za oddano 384 głosy, przeciw
stwa obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej
– 56, 12 osób wstrzymało się od głosu.
Polskiej i stosowania przez wszystkie jej władze pu-
Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o ratyfika-
bliczne przed postanowieniami umów międzynaro-
cji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii
dowych oraz aktów wydawanych na podstawie tych
Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Eu-
umów przez organizacje międzynarodowe, w tym
ropejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia
2007 r. przed traktatem z Lizbony, Traktatem o Unii Euro-
Gratuluję wszystkim tego wyniku. (Oklaski) pejskiej, Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europej-
Proszę państwa, na tym wyczerpaliśmy porządek skiej i Traktatem ustanawiającym Europejską
dzienny 12. – nadzwyczajnego – posiedzenia Sejmu Wspólnotę Energii Atomowej oraz przed każdym ak-
Rzeczypospolitej Polskiej. tem powstałym na podstawie tych traktatów lub
Informuję jednak, że jedna osoba zgłosiła się do obowiązującym na mocy tych traktatów”. Bardzo
wygłoszenia oświadczenia poselskiego. dobry zapis. Poparłem go w całej rozciągłości, jak
Jeśli ktoś jeszcze pragnie zgłosić chęć wygłoszenia i projekt samej uchwały, która – choć nie ma znacze-
oświadczenia, bardzo proszę. nia prawnego – nie wydaje się groźna, a może okazać
Jeszcze jedna osoba, pan poseł Piechociński. się pożyteczna.
Nie widzę dalszych zgłoszeń, w związku z tym Rodzą się jednak wątpliwości, na które zwróciła
zamykam listę. uwagę przed tygodniem w dzienniku „Rzeczpospoli-
Po paru minutach przerwy proszę pana posła ta” Krystyna Pawłowicz, wybitny prawnik, sędzia
Górskiego o oświadczenie. Trybunału Stanu, profesor na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego. W artykule o znamien-
(Chwila przerwy) nym tytule „Czy polska konstytucja jest jeszcze waż-
na?” pani Pawłowicz opisała funkcjonowanie euro-
(Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek pejskiego Trybunału Sprawiedliwości i jego interpre-
Sejmu Jerzy Szmajdziński) tację prawa: Według Trybunału każdy przepis prawa
wspólnotowego ma pierwszeństwo przed każdym
przepisem prawa państwa członkowskiego, z ich kon-
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: stytucjami narodowymi włącznie. Zdaniem Trybu-
nału państwa członkowskie nieodwracalnie zreduko-
Proszę państwa, kontynuujemy obrady.
wały swe suwerenne prawa na rzecz organów wspól-
Zostały nam do wygłoszenia dwa oświadczenia
notowych. Dalej autorka cytuje wykładnię Trybuna-
i moja prośba skierowana do koleżanek i kolegów
łu, który twierdzi, że skuteczność i nadrzędność
z prawej strony jest taka, aby stojąc w tej kolejce, nie
prawa unijnego nie może być podważana, choćby
przeszkadzali dwóm naszym kolegom. Proszę o za-
chowanie ciszy po to, by koledzy mogli wygłosić swo- uznano je za przeciwne prawom fundamentalnym
je oświadczenia; proszę o uszanowanie ich woli i de- sformułowanym w konstytucji państwa członkow-
cyzji. (Gwar na sali) skiego. Jedno z orzeczeń Trybunału mówi jedno-
Czy mogę prosić o ciszę? Można bowiem stać znacznie o absolutnym pierwszeństwie prawa wspól-
w kolejce... Proszę państwa, jeśli nie będzie ciszy, to notowego przed całością prawa krajowego. Pani pro-
zamkniemy ten „sklepik” z wydrukami na 10 minut fesor zwraca uwagę, że obecnie zasada pierwszeństwa
i dopiero później będzie on otwarty. Nie chciałbym prawa unijnego jest ukryta w deklaracji nr 17, dołą-
jednak, żebyśmy dwadzieścia minut trzymali tych czonej do traktatu z Lizbony, która mówi, że zasada
wszystkich, którzy są związani z organizacją nasze- ta jest wiążąca jako dorobek prawny Unii. Jeśli z tre-
go posiedzenia. ścią i skutkami deklaracji nr 17 dotyczącej zasady
Myślę, panie pośle, że warunki zostały zapew- pierwszeństwa zestawimy postanowienia nieuchylo-
nione. nej jeszcze polskiej konstytucji z 1997 r., to ich wza-
Pan poseł Artur Górski z Prawa i Sprawiedli- jemna sprzeczność jest oczywista – stwierdza Kry-
wości. styna Pawłowicz.
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
26 Oświadczenia poselskie

Poseł Artur Górski Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:


I na koniec autorka pisze i zapytuje: W sytuacji Dziękuję bardzo.
faktycznej, niewyjaśnionej prawnie dwuwładzy w Pol- Proszę państwa, raz jeszcze proszę o zachowanie
sce dwóch różnych systemów normatywnych, w związ- spokoju i powagi.
ku z treścią deklaracji nr 17, dołączonej do traktatu Pan poseł Janusz Piechociński, Polskie Stronnic-
z Lizbony, stawiam jako prawnik pytanie fundamen- two Ludowe, zabierze głos.
talne: Która z zasad obowiązuje w Polsce po 1 maja
2004 r. – zasada nadrzędności Konstytucji RP czy
przypomniana Polsce kolejny raz w traktacie z Li- Poseł Janusz Piechociński:
zbony zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego
przed polską ustawą zasadniczą? Przyznaję, że gło- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przed chwilą by-
sując za uchwałą, wolałbym znać odpowiedź na to liśmy świadkami dokończenia pewnego procesu.
pytanie, by mieć całkowitą pewność, że nie uczestni- W tym procesie było wiele emocji, wiele zwrotów
czę w fikcji legislacyjnej. i niespodzianek. Jednak na zakończenie można po-
W każdym razie za uchwałą głosowałem, nato- wiedzieć, że przekroczyliśmy próg nadziei, wypełni-
miast ratyfikacji samego traktatu z Lizbony poprzeć liśmy przesłanie Jana Pawła II z jego wspaniałego
nie mogłem. Nie pozwoliły mi na to moje sumienie dzieła „Pamięć i tożsamość”, gdyż jest miejsce zarów-
i moje poglądy. Mogę tylko powtórzyć słowa, które no na sprawne struktury grupujące państwo naro-
wypowiedziałem dla dzisiejszego „Dziennika”, że dowe, jak i na tożsamość, na własne doświadczenie
jako posłowi konserwatywnemu trudno mi wyobrazić historyczne i własny ład moralny.
sobie poparcie traktatu, który legitymizuje wizję so- Chciałbym serdecznie, korzystając z tej możliwo-
cjalistyczno-liberalnej Europy. Ponadto za grosz nie ści, tą drogą podziękować panu prezydentowi Rze-
ufam Platformie Obywatelskiej i jestem zdania, że czypospolitej, ponieważ dla niego to była bardzo
należało głosować nad ustawą ratyfikacyjną równo- trudna sytuacja – również dla jego obozu polityczne-
legle z nowelizacją ustawy o współpracy rządu i par- go – łącznie z konsekwencjami dzisiejszego głosowa-
lamentu w sprawach Unii. Ratyfikacja traktatu nia i tego wyrazu, w związku z którym państwo
stoicie tutaj w kolejce. Chciałbym podziękować pre-
w przyspieszonym trybie jest wielce podejrzana i moż-
zydentowi Rzeczypospolitej i premierowi za wielkie
na się obawiać, że w przyszłości okaże się, iż politycy
przesłanie, że Polacy potrafią – potrafią stanąć ponad
PO inaczej zrozumieli zawarty kompromis, i to, co
podziałami, zwrotami, poza zaklętym często tańcem,
wynegocjował prezydent RP Lech Kaczyński z pre-
w którym ze sobą nie rozmawiamy. I że było możliwe
mierem Donaldem Tuskiem, nie znajdzie się w tej
to, co było możliwe.
ustawie albo znajdzie się w takim kształcie, który
Tak więc żeby sprawa mogła wygrać, nie może być
całkowicie będzie odbiegał od naszych intencji.
przegranych. Żeby była silna Polska w Europie, to
Trzeba zwrócić uwagę także na zapowiedzi lewi-
Europa musi być sprawna. Jeśli musi być sprawna
cy, że złoży projekty ustaw „przewracające” obecny Europa i jeżeli ma być silna i sprawna Polska, to nie
porządek moralny w Polsce. Jeżeli wejdą w życie te do pogodzenia są te wielkie intencje, które dzisiaj
projekty, o których niedawno mówił lider SLD, wyrażaliśmy w tej sali. Nie do pogodzenia są nasze
w tym projekt umożliwiający zawieranie związków wzajemne utarczki z tym, co się dzieje choćby dzisiaj,
homoseksualnych, to de facto zostanie ominięty pro- w tym symbolicznym dniu, na granicy Unii Europej-
tokół brytyjski. Jeśli bowiem zostaną one przyjęte skiej, a zarazem polskiej granicy wschodniej. Jeśli
i staną się prawem obowiązującym w Polsce, to będą zatem szybko nie wzrośnie skuteczność działań na-
stanowiły podstawę wykładni nie tylko dla naszych szej administracji, jeżeli nie zorganizujemy lepiej
sądów, ale także dla europejskiego Trybunału Spra- naszego państwa, nie usprawnimy procesów odprawy
wiedliwości. granicznej, clenia, działania służb, to ta wielka idea,
W każdym razie ja dzisiaj w czasie głosowania która została uruchomiona kilkadziesiąt lat temu, do
ratyfikacji traktatu z Lizbony poprzeć nie mogłem. której jako wolny, suwerenny naród przyłączyliśmy
Na usta cisną mi się słowa, które napisał pod koniec się kilkanaście lat temu, a definitywnie kilka lat
XIX w. polski konserwatysta Paweł Popiel w książce temu, a dzisiaj w ramach wolnych narodów europej-
„Choroba wieku”: „Jestem przeciwnikiem wszelkiego skich podjęliśmy decyzję o nowym mechanizmie
fałszu, praw mojego kraju do bytu niezawisłego nigdy usprawniającym Unii, nie znajdzie zrozumienia
się nie zrzeknę, w to, co Opatrzność dlań przeznaczy- wśród obywateli.
ła, nie wchodzę, i jakie wykształcą się stosunki, siły, W związku z tym jeżeli ten wielki pomysł na nową
uczucia, nie wiem; jakie obowiązki ciążyć będą na rzeczywistość kontynentu europejskiego, którą jest
przyszłych pokoleniach, nie rozbieram. To wiem, że Europejska Wspólnota – wspólnota wolnych narodów
ja do obcego obozu nie przejdę (...) z dobrej woli mojej i wolnych państw – ma być czytelny i zrozumiały dla
Ojczyzny nie zaprzedam”. Dziękuję. (Oklaski) (Gwar obywateli, to musi być sprawna i czytelna admini-
na sali) stracja i musi być sprawne i czytelne w swoich dzia-
12. posiedzenie Sejmu w dniu 1 kwietnia 2008 r.
Oświadczenia poselskie 27

Poseł Janusz Piechociński Ojciec Święty odszedł od nas, to był obecny w tej sali,
ale była tu także obecna jego myśl. Widzimy, że to
łaniach państwo. Muszą być politycy, którzy potrafią ziarno nie umarło i nawet w chwili kryzysowej dla
ze sobą rozmawiać, a nie tylko się oskarżać. polskiej polityki kolejny raz wydało zdrowy owoc.
Chciałbym serdecznie za ostatnie dwa tygodnie Dziękuję bardzo. (Oklaski)
państwu, którzy uczestniczyliście w różnego rodza-
ju posiedzeniach pełnych napięć, podziękować,
gdyż była to też pewna lekcja pokory. Mówię to Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które
przez cały ten czas niosło przesłanie szukania po- Dziękuję bardzo.
rozumienia i kompromisu, wyciągało rękę do zgody Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie.
i poszukiwało w koalicji i razem z opozycją opty-
Na tym kończymy 12. posiedzenie Sejmu Rzeczy-
malnych rozwiązań.
pospolitej Polskiej.
Szanowno Państwo! Pozostaje jednak suweren,
Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przej-
czyli naród, który nie bardzo rozumie tę naszą wiel-
ką kłótnię, nie bardzo rozumie często czarno-białe rzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.
kalki, którymi obdzielaliśmy media, informując Przypominam, że następne posiedzenie Sejmu
o realnej i urojonej zawartości traktatu europejskiego. zostało zwołane na dni 9, 10 i 11 kwietnia 2008 r.
Potrzebna jest wielka lekcja edukacyjna, będąca kon- Zamykam posiedzenie. (Oklaski)
sekwencją i przedłużeniem tego wielkiego procesu. (Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszał-
Na zakończenie chcę powiedzieć, że połączył dzi- kowską)
siaj prezydenta i premiera Jan Paweł II w swojej wi- Takiej frekwencji jeszcze nigdy na zakończenie
zji Europy, w silnym oparciu o wartości. Nawet kiedy obrad nie było.

(Koniec posiedzenia o godz. 17 min 35)


str. str.

TREŚĆ

12. posiedzenia Sejmu


(Obrady w dniu 1 kwietnia 2008 r.)
str. str.

Porządek dzienny Głosowanie


Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Poseł Karol Karski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Otwarcie posiedzenia Poseł Tadeusz Iwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Komunikaty
(Przerwa w posiedzeniu)
Sekretarz Poseł Krzysztof Matyjaszczyk . . . . . 3
Zmiana porządku dziennego Wznowienie posiedzenia
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Punkt 1. porządku dziennego (cd.)
Punkt 1. porządku dziennego: Pierwsze Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. . . . . . . 20
czytanie poselskiego projektu uchwały Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie wyrażenia przez Sejm RP Lech Kaczyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
zgody na ratyfikację przez Prezydenta Poseł Krzysztof Tchórzewski . . . . . . . . . . . . . 24
RP Traktatu z Lizbony zmieniającego (Przerwa w posiedzeniu)
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat
ustanawiający Wspólnotę Europejską, Wznowienie posiedzenia
podpisanego w Lizbonie dnia 13 grud- Punkt 1. porządku dziennego: Pierwsze
nia 2007 r. czytanie poselskiego projektu uchwały
Poseł Tadeusz Iwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 w sprawie wyrażenia przez Sejm RP
Poseł Zbigniew Chlebowski . . . . . . . . . . . . . . . . 4 zgody na ratyfikację przez Prezydenta
Poseł Krzysztof Lisek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 RP Traktatu z Lizbony zmieniającego
Poseł Karol Karski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Traktat o Unii Europejskiej i Traktat
Poseł Wojciech Olejniczak . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ustanawiający Wspólnotę Europejską,
Poseł Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 podpisanego w Lizbonie dnia 13 grud-
Poseł Paweł Zalewski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 nia 2007 r. (cd.)
Poseł Kazimierz Michał Ujazdowski. . . . . . . . 12 Głosowanie
Poseł Tadeusz Iwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Poseł Anna Sobecka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Punkt 2. porządku dziennego: Sprawozda-
Poseł Bogusław Kowalski . . . . . . . . . . . . . . . . 14 nie Komisji do Spraw Unii Europejskiej
Poseł Krystyna Grabicka. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 oraz Komisji Spraw Zagranicznych
Poseł Bożena Kotkowska. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 o poprawce zgłoszonej w drugim czyta-
Poseł Antoni Macierewicz . . . . . . . . . . . . . . . . 14 niu rządowego projektu ustawy
Poseł Jolanta Szymanek-Deresz . . . . . . . . . . . 15 o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmie-
Poseł Gabriela Masłowska. . . . . . . . . . . . . . . . 15 niającego Tro Unii Europejskiej
Poseł Krzysztof Matyjaszczyk . . . . . . . . . . . . . 16 i Traktat ustanawiający Wspólnotę Euro-
Poseł Nelli Rokita-Arnold . . . . . . . . . . . . . . . . 16 pejską, sporządzonego w Lizbonie dnia
Poseł Anna Zalewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 13 grudnia 2007 r. – trzecie czytanie
Poseł Zbigniew Chlebowski . . . . . . . . . . . . . . . 17 Głosowanie
Poseł Tadeusz Iwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Oświadczenia
(Przerwa w posiedzeniu)
Poseł Artur Górski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wznowienie posiedzenia Poseł Janusz Piechociński. . . . . . . . . . . . . . . . 26
Punkt 1. porządku dziennego (cd.) Zamknięcie posiedzenia

TŁOCZONO Z POLECENIA MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


KANCELARIA SEJMU: redakcja i skład – Sekretariat Posiedzeń Sejmu, druk – Wydawnictwo Sejmowe. Nakład 360 egz.
PL ISSN 0867-2768. Cena 18 zł