You are on page 1of 3

Ekonomski fakultet u Sarajevu

Predmet: „Računovodstvo“

VJEŽBE
Zadatak 1.
Na osnovu stanja računa glavne knjige u dd «HS» na dan 01.01.2008. g. sastaviti bilans stanja po
funkcionalnom principu.
Stanja računa glavne knjige na dan 01.01.2008. godine:

1. Oprema 120.000
2. Zemljište 65.000
3. Unaprijed naplaćeni prihod za zakupninu za 2 godine 28.000
4. Zalihe gotovih proizvoda (1.500 kom po 30 KM) 45.000
5. Zalihe sitnog inventara 6.000
6. Obračunati a neplaćeni troškovi električne energije za XII/07 3.000
7. Obračunati a neplaćeni troškovi telecom usluga XII/07 1.100
8. Dionička premija 13.000
9. Primljene mjenice 7.000
10. Obaveze prema državi za prez na dobit 5.000

11. Zalihe materijala 81.000


3.000 kom. mat «a» x 11 = 33.000
6.000 kom. mat «b» x 8 = 48.000
12. Žiro račun 330.000
13. Blagajna 3.000
14. Revalorizacione rezerve 16.000
15. Upisani uplaćeni osnovni kapital 280.000
16. Unaprijed plaćeni troškovi zakupnine za 12 mjeseci 14.000
17. Obaveze prema dobavljaču «ALFA» 30.000
18.Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja za 8 mjeseci 16.000
19. Kratkoročna ulaganja u vrijednosne papire – dionice dd «XX»(110 kom po 110 KM) 12.100
20. Obaveze po primljenim dugoročnim kreditima 28.000
21. Građevinski objekti 150.000
22. Zalihe rezervnih dijelova 7.000
23. Obaveze prema zaposlenim 15.000
24. Potraživanja po osnovu datih kratkoročnih robnih kredita 14.000
25. Ispravka vrijednosti opreme 60.000
26. Rezerve - zakonske 28.000
27. Potraživanja od kupaca 14.000
28. Licence 26.000
29. Ispravka vrijednosti građevinskih objekata 45.000
30. Akumulirana dobit (gubitak) ?

U toku mjeseca januara 2008 godine nastale su sljedeće poslovne promjene koje treba proknjižiti i kroz
dnevnik i kroz glavnu knjigu:
Napomena: Materijal se evidentira po stvarnim cijenama.

1. Kupljeno je 3.000 kom. materijala «a» i 4.000 kom. materijala «b» od dobavljača «ALFA».
Faktura za nabavljeni materijal nije stigla, ali smo na račun dobavljača uplatili 130.568 KM (stari
dug i avans za novonabavljenu količinu plus PDV). Faktura za prevoz materijala stigla je i iznosi
1.100 KM plus PDV 17%. Faktura za prevoz je izmirena sa žiro računa, a troškovi istovara
materijala su u iznosu od 900 KM plus PDV 17%. Zavisne troškove nabavke rasporediti po
količini. Materijal je uskladišten na račun zalihe materijala po uobičajenim cijenama iz ranijih
nabavki od istog dobavljača, i to materijal «a» po 13,20 KM/kom, a materijal «b» po 11,70
KM/kom.
2. Radniku N.N. data je u novcu donacija za rješavanje stambenog pitanja u iznosu 9.000 KM.
Također mu je dato 120 komada gotovih proizvoda (ne zaboraviti PDV), te mu je dodijeljena
donacija u zemljištu na kojem će izgraditi stambeni objekat (40% vrijednosti zemljišta sa računa
glavne knjige.

1
3. Izvršena je dokapitalizacija preduzeća novom emisijom dionica . Emitovano je 3.000 običnih
dionica po nominalnoj vrijednosti od 12 KM za jednu dionicu. Sve emitovane dionice su i
uplaćene, i to na način da smo dobili 38.000 KM u novcu.
4. Nabavljeno je 12 komada trgovačke robe „c“ pojedinačne vrijednosti 1.500 KM i primljena je
faktura dobavljača u sumi 18.000 KM, plus PDV 17%. Faktura za troškove prevoza je u iznosu od
800 KM plus PDV 17%. Faktura za troškove prevoza je plaćena sa žiro računa. Faktura za
transportno osiguranje je u iznosu od 1.000 KM. Roba je u skladištu zadužena sa 20% razlike u
cijeni.
5. Primili smo fakturu od «ALFA» za nabavljeni materijal iz prve poslovne promjene, i to po
jediničnoj cijeni za materijal «a» 13 KM/kom plus PDV 17% i materijal «b» 12 KM/kom plus
PDV 17%. Odobren nam je vrijednosni rabat od 1,2% koji je naveden na fakturi. Dobavljač je
iskoristio avans.
6. Izdato je u proizvodnju 4.000 kom. materijala «a» i 8.000 kom. materijala «b». Troškove
materijala evidentirati po FIFO metodu.
7. Prodali smo 300 komada gotovih proizvoda kupcu dd «BETA». Fakturu nismo poslali zbog
objektivnih okolnosti, a prosječna prodajna cijena tom kupcu u prethodnim prodajama je 60
KM/kom. Prevoz smo platili mi trećem pravnom licu u iznosu od 200 KM plus PDV 17%. DD
«BETA» je uplatio avans u iznosu od 21.750 KM plus PDV 17%.
8. Evidentirati naplatu cjelokupnog potraživanja po osnovu datih robnih kredita na taj način što smo
dobili 400 komada materija «a» i 350 komada materijala «b». Materijal «a» smo procijenili na
14,20 KM/kom a materijal «b» po 9,60 KM/kom (na skladištu dobavljača, voditi računa o PDV –
u 17%). Troškove prevoza platili smo dugom pravnom licu u iznosu 300 KM plus PDV 17%
(raspored po vrijednosti).
9. Kupljeno je drugo pravno lice za 30.000 KM. U svom knjigovodstvu to preduzeće je imalo jednu
građevinu koju smo mi procijenili na iznos 35.000 KM, unaprijed naplaćeni prihod za 4 mjeseca
3.000 KM, date mjenice 3.000 KM, rezervni dijelovi 2.000 KM, obaveze prema državi 2.000 KM,
kupci 7.000 KM i obaveze za primljeni dugoročni kredit u iznosu 12.000 KM.
10. Prodato 200 komada zaliha gotovih proizvoda (faktura poslata na količinu od 500 kom – veza sa
promjenom 7) uz razliku u cijeni (marža) od 45% i polovina zaliha robe kupcu dd «BETA» plus
PDV 17%. Prevoz je platio DD „BETA“ u iznosu od 200 KM plus PDV. DD «BETA» je uplatio
dug (ne zaboraviti avans).
11. Dobili smo obavijest o povećanju mjesečne zakupnine za 9% u situaciji zakupoprimca.
12. Kupljeno je 3.000 KM sitnog inventara i 4.000 KM rezervnih dijelova od istog dobavljača plus
PDv 17%. Faktura za prevoz iznosi 450 KM plus PDv 17% i plaćena je. Sitan inventar je
uskladišten, a zatim je polovina ukupnih zaliha sitnog inventara izdata u upotrebu. Evidentirati
otpis sitnog inventara po 50%-noj indirektnoj metodi. Rezervni dijelovi su takođe uskladišteni i
svi utrošeni za otklanjanje kvara na mašini koju je izvršilo treće pravno lice i fakturisalo nam
iznos 350 KM plus PDV 17%. Obaveza prema dobavljaču za sitan inventar i rezervne dijelove
izmirena je na taj način što smo mu dali primljene mjenice.
13. Izdato je u proizvodnju po 1.000 kom materijala «a» i «b»
14. Prodato je i naplaćeno 95 dionica dd «XX» po cijeni od 105 KM za jednu dionicu, i za isti iznos
kupljeno 100 dionica dd «YY».
15. Potpisan je ugovor sa građevinskim preduzećem o izgradnji poslovnog objekta na našem
(preostalom) građevinskom zemljištu. Kao avans za izvođenje radova građevinskom preduzeću
smo platili 9.360 KM. Od izvođača radova primljen je račun za dati avans na sumu 8.000 KM plus
PDV 1.360 KM. Stigla je i prva privremena situacija na iznos od 8.000 KM plus PDV 17%.
Obračunat je avans, pa je storniran ulazni porez.
16. U svrhe reklame, podijeljeno je budućim kupcima 13 komada gotovih proizvoda, na koje moramo
obračunati i 17% poreza, te je plaćena godišnja reklama lokalnoj TV stanici u iznosu od 200 KM
plus PDV 17%.
17. Evidentirati troškove plata ako su bruto plate 78.570 KM (od tog iznosa 38.000 KM odnosi se na
upravu i administraciju), porez na plate iznosi 2.325 KM i ukupni doprinosi na plate 29.745 KM.
Izmiriti sve obaveze prema radnicima (na tekuće račune zaposlenih) i prema državi vodeći računa
i o neplaćenim obavezama iz prethodnih perioda.
18. Dobili smo i drugu privremenu situaciju za izgradnju poslovnog objekta na iznos 25.000 KM plus
PDV 17% koja je izmirena iz odobrenog kredita koji iznosi 40.000 KM. Kredit nismo primili na
žiro račun.
19. Izmirene su ukupne obaveze prema dobavljačima. U slučaju potrebe podići kratkoročni kredit.
2
20. Obračunati troškove amortizacije na opremu po funkcionalnoj metodi ako se zna da je instalisani
kapacitet opreme 125.000 kom., a u ovom obračunskom periodu proizvedeno 1.000 kom.
Amortizaciju građevina obračunati po jedinstvenoj stopi na godišnjem nivou od 1,5 %. Za
nematerijalna sredstva godišnja stopa je 10%
21. Izvršen je popis materijala i evidentirano je sljedeće stvarno stanje: 1.300 kom. materijala «a» i
1.400 komada materijala «b». Eventualni manjak knjižiti na teret pravnog lica uz evidenciju PDV
–a od 17%.
22. Stigla je faktura za električnu energiju (mjesec XII/07) u iznosu 3.200 KM plus PDV 17%, te su
za tekući obračunski period obračunati troškovi u istom iznosu. Za telekom usluge mjesec XII/07
stigla je faktura u iznosu 900 KM plus PDV 17%, za tekući obračunski period također stigla je
faktura na isti iznos.
23. Evidentirati prihode i troškove sa vremenskih razgraničenja za tekući period.
24. Izvršiti obračun proizvodnje (troškovi uprave i administracije iznose 45.000 KM) i uskladištenje
gotovih proizvoda. Ukupno je proizvedeno 1.500 kom. proizvoda „X“, 1.100 kom. proizvoda „Y“
i 900 kom. proizvoda „Z“. Cijena koštanja proizvoda određuje se putem kalkulacije ekvivalentnih
brojeva. Za ekvivalentne brojeve uzimaju se brojevi 1,00, 1,20 i 0,80 poštujući navedeni redosljed
proizvedenih proizvoda.Prodato je 50% proizvedenih gotovih proizvoda uz 30% razlike u cijeni
plus PDV 17%.
25. Sastaviti probni bilans
26. Izvršiti obračun finansijskog rezultata. Porez na dobit je 10%.